Page 11

UmrJUmr 11

SURMA m 12 - 18 December 2014

oOfáqhP¥r @Aj S uKfl KxK¨TLr KmYJPrr hJKmPf k´iJjoπLr TJPZ ˛JrTKuKk dJTJ, 11 KcPx’r - iot ImoJjjJr xPmtJó vJK˜ oOfáqhP¥r @Aj S xJPmToπL @»Mu uKfl KxK¨TLr KmYJPrr hJKmPf ßhvmqJkL KmPãJn TPrPZ xKÿKuf AxuJoL huèPuJÇ FZJzJ ß\uJ k´vJxPTr oJiqPo k´iJjoπLr TJPZ ˛JrTKuKk KhP~PZ fJrJÇ Fxm TotxNYL kJujTJPu dJTJxy KmKnjú ß\uJ~ kMKuPvr mJiJr oMPU kPzj @PuorJÇ fPm mz irPjr ßTJPjJ xÄWPwtr Umr kJS~J pJ~KjÇ

yPm mPu @˝˜ TPrjÇ

k´vJxPTr TJPZ ˛JrT KuKk ßkv TPrjÇ

Y¢V´Jo : oJSuJjJ @mhMr ryoJj ßYRiMrL, oJSuJjJ Ko~J ßyJxJAj vrLl S oMlKf AxyJT k´oMU ßjfímOPªr ßjfíPfô KmPãJn KoKZu xyTJPr ß\uJ k´vJxPTr oJiqPo oJjjL~ k´iJjoπLr TJPZ ˛JrT KuKk k´hJj TrJ y~Ç

rJ\iJjL : \JfL~ oxK\h mJ~fáu ßoJTJrrPor C•r ßVAa ßgPT mJh ß\Jyr KmPJn KoKZu dJTJ ß\uJ k´vJxT TJptJu~ IKnoMPU rSjJ TPrÇ rJ\iJjLr F VeKmPJn KoKZPu ßjfífô ßhj oJSuJjJ \JlÀuJy UJj, oJSuJjJ oKyC¨Lj ræJjL c. oJSuJjJ UKuuMr ryoJj oJhJjL k´oMUÇ KmPãJn KoKZu kNmt xoJPmPv oJSuJjJ \JlÀuJy UJj mPuj, jJKóT, oMrfJhPhr vJK˜r KmiJj KjKÁf TrPf yPmÇ xrTJr pJPf AxuJoL AxNq KjP~ aJu-mJyJjJ jJ TPr ßx mqJkJPr @orJ xrTJrPT TPbJr ÉKv~JrL TPr KhKòÇ @VJoL 25 KcPx’r ßmPi ßh~J xoP~r oPiq oMrfJh uKfPlr vJK˜ KjKÁf jJ TrPu uJVJfJr TPbJr TotxNYL ßh~J yPmÇ xÄK㬠xoJPmv ßvPw KmPJn KoKZuKa kMKuPvr mJiJr oMPU kPzÇ IjJTJÄKf xÄWwt FzJPf ßjfímª O @uJy S rJxNu ßk´KoT xmt˜Prr \jfJPT vJ∂ TPrjÇ kPr oJSuJjJ @mM fJPyr K\yJhLr ßjfíPfô FTKa k´KfKjKi hu dJTJ ß\uJ k´vJxPTr IKlPx pJj FmÄ ˛JrTKuKk Pkv TPrjÇ ß\uJ k´vJxT fJ“ãKeTnJPm k´iJjoπLr h¬Pr ˛JrTKuKk kJbJPjJ

UMujJ : UMuJjJ KxKa TrPkJrvPjr xJoPj ßgPT oJSuJjJ xJUJS~Jf ßyJxJAj, oMlKf @»Mu Tá¨Mx, Kk´K¿kJu oJSuJjJ ryoJfáuJy, Kk´K¿kJu oJSuJjJ jJ\oMx xCh, oMlKf jJKxÀ¨Lj k´oMPUr ßjfíPfô KmPJn KoKZuKa jVrLr èÀfôkNet xzT k´hKe ßvPw ß\uJ

rJ\vJyL : jVrLr TJvláu FTJPcoLr xJoPj ßgPT Iiq oJSuJjJ vyLhMu AxuJo, yJPl\ @»Mx xJoPhr ßjfíPfô KmPãJn KoKZuKa kMKuKv mJiJr oMPU xÄK¬ xoJPmPvr oJiqPo ßvw y~Ç kMKuv k´yrJ~ 4 xhqPxr FTKa k´KfKjKi hu ˛JrTKuKk ß\uJ k´vJxPTr TJPZ y˜J∂r TPrjÇ

pJrJ @Aj oJPj jJ fJPhr xJPg xÄuJk ßTj TgJ muJS CKYf j~ : @AjoπL dJTJ, 11 KcPx’r - @AjoπL @KjxMu yT mPuPZj, ßhPvr Cjú~Pjr \jq @orJ xTu rJ\QjKfT hPur xPñ xÄuJk TrPf YJAÇ KT∂á pJrJ mJÄuJPhPvr InMqhP~ KmvõJx TPr jJ, @Aj TJjMj oJPj jJ fJPhr xJPg xÄuJk hNPr TgJ, nJPuJ oª TgJ muJS CKYf j~Ç 10 KcPx’r hMkMPr xKYmJuP~ @AjoπLr xPñ xJJf TrPf FPu TJjJcJr yJATKovjJr KyhJr âáPcjPT KfKj Fxm TgJ \JjJj Ç QmbT ßvPw @AjoπL xJÄmJKhTPhr mPuj, KfKj (yJATKovjJr) mPuPZj, KjmtJYPjr \jq j~, KT∂á mJÄuJPhPvr Cjú~Pjr \jq FTKa CPuUPpJVq xÄUqT oJjMw KmFjKkPT xogtj FmÄ FT xo~ PnJa KhP~KZPujÇ PxA KmFjKkr xPñ xÄuJk TrJ CKYf mPu KfKj k´˜Jm PhjÇ FPf @Ko mPuKZ, Cjú~Pjr \jq xTu rJ\QjKfT hPur xPñ xÄuJk TrPf YJAÇ KT∂á Pp rJ\QjKfT hu mJÄuJPhPvr IK˜Pfô KmvõJx TPr jJ, Pp rJ\QjKfT hPur Pj©L @AjPT PfJ~JÑJ TPrj jJ fJr xPñ xÄuJk yPf kJPr jJÇ @KjxMu yT xJÄmJKhTPhr \JjJj, \JoJ~Jf KjKw≠ yPò KT jJ ∏ TJjJcJr yJATKovjJr fJS \JjPf PYP~PZjÇ \mJPm mPuKZ, \JoJ~Jf AxuJoLPT KjKwP≠ j~, oMKÜpMP≠r xo~ IkrJiL xÄVbj KyPxPm huKar KmYJPrr \jqA @∂\tJKfT IkrJi asAmMqjJux @APjr xÄPvJij TrJ yPòÇ xÄPvJKif asJAmMqjJu @AjKa mftoJPj oKπxnJ~ Ck˙JkPjr kptJP~ rP~PZÇ KfKj @PrJ mPuj, @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJPu KTZM oJouJ~ xJãq-k´oJPer oJiqPo \JoJ~Jf xŒPTt KTZM fgq Pmr yP~ @Px, fJr @PuJPT FTKa fh∂ y~, fh∂ k´KfPmhjS PhS~J y~Ç FPf xÄVbPjr KmYJr TrJr \jq @∂\tJKfT IkrJi (asJAmMqjJux) @APjr KTZM xÄPvJij k´P~J\jÇ Px PãP© PxaJ xÄPvJij TrJ yPòÇ \JoJ~Jf PhJwL KT KjPhtJw ∏ PxaJ k´oJe TrJr FUKf~Jr FToJ© @hJuPfrÇ

KxPua: oMlKf l~\Mu yT, ßUuJlf @PªJuPjr xnJkKf oJSuJjJ PvU jJKZr C¨Lj, AxuJoL GTqP\JPar ß\uJ xnJkKf oJSuJjJ \ÉÀu yT, \Ko~Pf AxuJPor xnJkKf oJSuJjJ jSPlu @yoJh,

ßj\JPo AxuJo xnJkKf oJSuJjJ @mM mTr, ßUuJlPf AxuJo xnJkKf oJSuJjJ ACxMl k´oMPUr ßjfíPfô KxKa TrPkJPrvPjr xJoPj ßgPT KmPJn KoKZu xyTJPr KxPua P\uJ k´vJxPTr TJPZ ˛JrT KuKk k´hJj TPrjÇ rÄkMr : c. oJSuJjJ @K\\Mu AxuJPor xnJkKfPfô aJCj yu YfôPr KmPãJn KoKZu ßvPw FTKa k´KfKjKh hu ß\uJ k´vJxPTr TJPZ ˛JrT KuKk k´hJj TPrjÇ rKmvJu : AKÓoJr WJa oxK\h ßgPT oJSuJjJ @mM ACxMl VJ\L, oMlKf vyLhMu AxuJo, oJSuJjJ ßxJyrJm ßyJxJAj ßjfíPfô FT k´KfKjKi hu ß\uJ k´vJxPTr TJPZ ˛JrT KuKk k´hJj TPrjÇ FZJzJ VJAmJºJ, xJfãLrJ, uJuoKjryJa, pPvJr, mJPVryJa, ßVJkJuV†, rJñJoJKa, TmJ\Jr, oJKjTV†, jJrJ~jV† xy ßhPvr Ijqjq ß\uJ ßgPTS ß\uJ k´KfKjKiPhr ßjfôPfô oJjjL~ ß\uJ k´vJxPTr oJiqPo oJjjL~ k´iJjoπL mrJmr FTA ˛JrT KuKk k´hJj TrJ yP~PZÇ

Surma issue 1906  
Advertisement