Page 1

SURMA 36th Year Issue 1883 4 - 10 July 2014 7 - 13 rJoJÆJj 1435 Ky\rL 19 - 25 IJwJ| 1421 mJÄuJ 56 kOÔJ 50p www.surmanews.com ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

ACPrJkL~ oJjmJKiTJr IJhJuPfr rJ~

IJmJr IJPuJYjJ~ aJS~Jr yqJoPuax

KjTJPmr mqJkJPr l∑JP¿r KjPwiJùJ myJu

FqJKrT KkTuPT YqJPu† TPr IJAKj uzJAP~ TJCK¿u

xMroJ KrPkJat u§j, 2 \MuJA - KjTJm mJ ßmJrTJ krJr mqJkJPr l∑JP¿r KjPwiJùJ myJu ßrPU rJ~ KhP~PZ ACPrJkL~ oJjmJKiTJr @hJufÇ l∑JP¿ FA KjPwiJùJ iotJYre S ofksTJPvr ˝JiLjfJr kKrk∫L mPu 24 mZPrr FT lrJKx fÀeL ACPrJkL~ @hJuPf oJouJ TPrKZPujÇ l∑J¿ YJr mZr @PV ksTJvq ˙JPj KjTJm (kMPrJ oMUo§u ßdPT) krJ KjKw≠ TPr @Aj kse~j TPrÇ kKÁo ACPrJPkr oPiq l∑JP¿ 47 kOÔJ~

oMKÜPpJ≠Jr aJTJ xÄùJ KjitJrPe kJYJrTJrLPhr jfáj IJAj fJKuTJ ßYP~PZ dJTJ, 2 \MuJA - oMKÜpM≠Kmw~T mJÄuJPhv mqJÄT oπeJu~ oMKÜPpJ≠JPhr xÄùJ KjitJrPer CPhqJV KjP~PZÇ IoMKÜPpJ≠J ßTC pJPf oMKÜPpJ≠Jr xjh ßkPf jJ kJPr ßx\jq F Kx≠J∂ ßj~J yP~PZÇ FTKa UxzJ k´˜JmjJ krLãJKjrLãJ TPr ßhUJ yPòÇ 49 kOÔJ~

ßo~Prr kã ßgPT FqJKrT KkTPur KYKbr \mJm IKca mq~ 1 KoKu~j kJC§ pJ ˙JjL~ TrhJfJPhrA myj TrPf yPm ßnJa VejJ KjP~ APuPÖsJrJu TKovPjr KfrÏJr, AÄPrK\ muJ mJiqfJoNuT xMroJ KrPkJat u§j, 3 \MuJA - IJPuJYjJ-xoJPuJYjJ KkZá ZJzPZ jJ aJS~Jr yqJoPuaPxrÇ KjmtJYjPT ßTªs TPr Êr∆ yS~J IJPuJYjJ FUjS ßUJrJT ßpJVJPò KmsKav KoKc~Jxy KmKnjú oyPuÇ KmKmKxPf KmfKTtf kqJPjJroJ k´YJPrr kr fáPñ CbJ IJPuJYjJ~ KjmtJYPjr kr KTZáaJ nJaJ kzPuS xŒsKf yJCx Im ToP¿ TKoCKjKa ßxPâaJrLr aJS~Jr

dJTJ, 2 \MuJA - xMA\JruqJP¥r mJKeK\qT mqJÄTèPuJPf mJÄuJPhPvr ßpxm mqKÜ @oJjf KyPxPm aJTJ \oJ ßrPUPZj fJPhr fJKuTJ ßYP~PZ mJÄuJPhv mqJÄTÇ Vf 2 kOÔJ~

xÄTPa mJÄuJPhPvr KoKc~J, YuPZ IPWJKwf ßx¿rKvk xÄmJhkP©r T£PrJPi KlrPZ mJKfu IJAj! 15

xMroJ ßcÛ u§j, 2 \MuJA - Yro FT xÄTaTJu IKfâo TrPZ mJÄuJPhPvr xÄmJhoJiqo fgJ KoKc~J \VfÇ xmt© YuPZ IPWJKwf ßx¿rvLkÇ 1/11 Fr ßxjJmJKyjL Kjntr f•ôJmiJ~T xrTJPrr IJoPu Êr∆ y~ FA IKnjm ßx¿rvLkÇ 5 \JjM~JrLr KmfKTtf KjmtJYPjr kr fJ IJPrJ oJrJfìT IJTJr iJre TPrPZ mPu KmKnjúnJPm IJPuJKYf yPòÇ 46 kOÔJ~

KxPuPa V´∆KkÄ rJ\jLKfr mKu ZJ©hu ßjfJ K\uM xMroJ ßcÛ u§j, 2 \MuJA - IJmJPrJ jÓ rJ\jLKfr Kjoto IJWJPf ^Pr ßVPu IJPrTKa k´JeÇ xyTotLPhr yJPf jOvÄxnJPm UMj yPuj x÷JmjJo~L pMmT, ZJ©hu ßjfJ K\uäMu yT K\uMÇ Vf 27 \Mj, ÊâmJr xºqJ~ KxPua vyPrr kJbJjaáuJ~ Kj\ huL~ FThu xπJxLr yJPf 48 kOÔJ~

yqJoPuax xÄâJ∂ ßh~J mÜmq FmÄ TJCK¿u TftOT TKoCKjKa ßxPâaJrLr fhP∂r Kmr∆P≠ yJA ßTJPat kptJPuJYjJr hJKmr kr IJmJr KoKc~Jr IJPuJYq KmwP~ kKref yP~PZ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿uÇ KÆfL~mJPrr oPfJ KjmtJKYf yS~J ßo~r uM“lár ryoJjS TKoCKjKa ßxPâaJrL FKrT KkTPur KYKbr \mJPm FTyJf ßhUJPf KkZkJ yjKjÇ 47 kOÔJ~

KvãJPãP© aJS~Jr yqJoPuaPxr xJluq

vLwt 10 mJrJ~ ˙Jj

msJK\Pu KxPuPar pMmT UMj xMroJ ßcÛ u§j, 2 \MuJA - xJSkJSPuJ ßgPT 711 KTPuJKoaJr hKãPe kqJrJèP~r TJPZ kJrJjJ rJP\qr rJ\iJjL Kx~J jPgtr TMP\Kr~ VsJPo UMj yP~PZj KxPuPar FT pMmTÇ \JjJ ßVPZ, Kjyf \JPyh IJyPoh ßoRunLmJ\Jr P\uJr mzPuUJ CkP\uJr xMKzTJKª VsJPor KauäJ mJKzr @»Mu yT S rKyoJ ßmVPor kM©Ç 49 kOÔJ~

u§j, 2 \MuJA - Có KvãJ V´yPe ACKjnJKxtKaPf pJS~J KvãJgtLPhr IJjMkJKfT yJPrr KhT KhP~ aJS~Jr yqJoPuax mJrJ FUj ßhPvr 10Ka vLwt˙JjL~ mJrJr FTKaÇ Có KvãJ~ IJV´yLPhr FA KmkMu xJluq FA \jkhPT ßVRrPmr Ijjq FT ˙JPj CjúLf TPrPZÇ ßhPvr hKrhs FA \jkPhr KmkMu xÄUqT KvãJgtL Có KvãJr \jq ACKjnJKxtKaPf pJS~Jr ßãP© IPjT ijL mJrJPT ßkZPj ßlPu jfáj ßrTct xOKÓ TPrPZÇ 54 kOÔJ~


2 UmrJUmr

4 - 10 July 2014 m SURMA

aJTJ kJYJrTJrLPhr (1o kOÔJr kr) 26 \Mj mJÄuJPhv mqJÄT ßgPT xMA\JruqJP¥r ßTªsL~ mqJÄT xMAx jqJvjJu mqJÄPTr TJPZ kJbJPjJ FT KYKbPf F fJKuTJ YJS~J yP~PZÇ SA KYKb kJbJPjJr kr AKfoPiq 7 Khj IKfmJKyf yPuS FUj kpt∂ ßTJPjJ \mJm kJS~J pJ~KjÇ F KmwP~ fJPhr \mJm kJS~Jr krA ßTªsL~ mqJÄT FA mqJkJPr krmftL khPãk ßjPmÇ xN© \JjJ~, mJÄuJPhv mqJÄT ßgPT xMA\JruqJP¥r ßTªsL~ mqJÄPTr TJPZ kJbJPjJ KYKbPf muJ yP~PZ, mJÄuJPhvxy k´J~ xm ßhPvA FUj oJKj u¥JKrÄ k´KfPrJi S xπJxL TotTJP§ IgtJ~j k´KfPrJi @Aj TJptTr rP~PZÇ k´YKuf Kj~Po mJÄuJPhv ßgPT KmPhPv aJTJ KjPf yPu ßTªsL~ mqJÄPTr @VJo IjMPoJhj KjPf y~Ç IjMPoJhj ZJzJ mJÄuJPhv mqJÄT ßgPT KmPhPv ßTJPjJ mqKÜr kPã aJTJ ßj~J x÷m j~Ç KmPhPvr ßTJPjJ mqJÄPT aJTJ \oJ rJUJr mqJkJPr ßTªsL~ mqJÄT ßgPT FUj kpt∂ ßTJPjJ mqKÜPT IjMPoJhjS ßh~J y~KjÇ F TJrPe mJÄuJPhv ßgPT ßTJPjJ mqKÜ xMA\JruqJP¥r mqJÄTèPuJPf ßTJPjJ aJTJ \oJ ßrPU gJTPu fJ ßm@AKjnJPm ßrPUPZÇ pJ oJKj u¥JKrÄ k´KfPrJi S xπJxL TotTJP§ IgtJ~j k´KfPrJi @APjr kKrk∫LÇ KYKbPf @rS muJ yP~PZ, ßpPyfM xMA\JruqJP¥r ßTªsL~ mqJÄPTr k´KfPmhPj muJ yP~PZ, mJÄuJPhPvr jJVKrTPhr ßx ßhPvr mqJÄTèPuJPf 2013 xJPur KcPx’r kpt∂ 37 ßTJKa 20 uJU xMAx l∑JÅ @oJjf KyPxPm \oJ rJUJ @PZÇ FA aJTJ KjP\Phr mJÄuJPhPvr jJVKrT KyPxPm kKrY~ KhP~A \oJ rJUJ yP~PZ mPu k´KfPmhPj CPuäU TrJ yP~PZÇ KYKbPf muJ y~, FA TJrPe mJÄuJPhPvr ßpxm jJVKrT xMAx mqJÄPT aJTJ \oJ ßrPUPZ fJPhr fJKuTJ mJÄuJPhv mqJÄPTr yJPf KhPu ßxaJ oJKj u¥JKrÄ k´KfPrJi S xπJxL TotTJP§ IgtJ~j k´KfPrJi @Aj mJ˜mJ~Pjr \jq xyJ~T yPmÇ F k´xPñ mJÄuJPhv mqJÄPTr oMUkJ© S KjmtJyL kKrYJuT oJylM\rM ryoJj mPuj, mJÄuJPhv ßgPT xMA\JruqJP¥ aJTJ pJS~Jr TgJ j~Ç xMA\JruqJ¥xy KmKnjú ßhPv ßpxm mJÄuJPhvL jJVKrT rP~PZ fJrJA FA aJTJ rJUPf kJPrjÇ fPm ßhPvr k´YKuf @Aj IjMpJ~L F Kmw~Ka @orJ UKfP~ ßhUKZÇ KfKj mPuj, ßpUJPj oJKj u¥JKrÄ mJ xπJxL TotTJP§ IgtJ~Pjr xºJj kJPò ßTªsL~ mqJÄT ßxUJPjA yJjJ KhPòÇ FA ßãP© ßTJPjJ @kx j~Ç FèPuJ @orJ Kj\ hJK~PfôA TPr gJKTÇ xMA\JruqJP¥r mqJÄTèPuJPf ßpxm mJÄuJPhvLr aJTJ rP~PZ fJPhr fJKuTJ ßx ßhPvr ßTªsL~ mqJÄPTr TJPZ ßYP~ KYKb kJbJPjJr Kmw~Ka KfKj xrJxKr ˝LTJr mJ I˝LTJr ßTJPjJKaA TPrjKjÇ fPm KfKj mPuPZj, Kmw~Ka IKf ßVJkjL~Ç F KmwP~ KTZM muJ pJPm jJÇ KfKj @mJrS hOdfJr xPñ mPuj, FA oMyPN ft @kjJPhr FaMTM muPf kJKr ßp, Kmw~Ka @orJ UKfP~ ßhUKZÇ Fr @PV Vf 28 \Mj \JfL~ xÄxPh ßh~J mÜífJ~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mPuPZj, xMAx mqJÄPT TJrJ aJTJ kJYJr TPrPZ, @orJ fJPhr fJKuTJ ßYP~KZÇ SA aJTJ ßlrf FPj ßhPvr Cjú~Pjr TJP\ uJVJPjJ yPmÇ xN© \JjJ~, xMAx mqJÄPT mJÄuJPhvL jJVKrTPhr aJTJ gJTJr WajJKa \JjJr

kr F KjP~ xrTJPrr Có kptJP~ @PuJYjJ yP~PZÇ SA @PuJYjJr xN© iPrA ßTªsL~ mqJÄTPT muJ yP~PZ xMAx mqJÄPT TJPhr aJTJ rP~PZ fJPhr fJKuTJ YJS~Jr \jqÇ Fr KnK•PfA ßTªsL~ mqJÄT k´YKuf @AKj TJbJPoJ kptJPuJYjJ TPr SA fJKuTJ ßYP~ xMAx mqJÄPTr TJPZ KYKb KhP~PZÇ FKhPT xMA\JruqJP¥r ßTªsL~ mqJÄPTr xPñ xoP^JfJ ˛JrT TrJr KmwP~ @V´y k´TJv TPr mJÄuJPhv mqJÄT Vf 24 \Mj ßx ßhPvr ßTªsL~ mqJÄPTr TJPZ KYKb KhP~PZÇ SA KYKbr mqJkJPrS FUj kpt∂ ßTJPjJ xJzJ kJS~J pJ~KjÇ Fr @PV xMA\JruqJP¥r ßTªsL~ mqJÄT xMAx jqJvjJu mqJÄPTr k´TJKvf FT k´KfPmhj ßgPT \JjJ pJ~, xMA\JruqJP¥r mJKeK\qT mqJÄTèPuJPf mJÄuJPhPvr KTZM mqKÜr 2013 xJPur KcPx’r kpt∂ @oJjPfr kKroJe ßmPz hJÅKzP~PZ 37 ßTJKa 20 uJU xMAx l∑JÇÅ pJ mJÄuJPhvL oMhJs ~ 3 yJ\Jr 236 ßTJKa aJTJ (k´Kf xMAx lqJÄT 90 aJTJ KyxJPm)Ç 2012 xJPur KcPx’Pr Fr kKroJe KZu 1 yJ\Jr 950 ßTJKa aJTJÇ FT mZPrr mqmiJPj xMAx mqJÄPT mJÄuJPhPvr jJVKrTPhr @oJjPfr kKroJe ßmPzPZ 1 yJ\Jr 286 ßTJKa aJTJÇ SA xoP~ KmPvõr IjqJjq k´J~ ßhPvr jJVKrTPhr xMAx mqJÄPT rJUJ @oJjPfr kKroJe TPoPZÇ ßTmu mJÄuJPhv S nJrPfr jJVKrTPhr @oJjPfr kKroJe ßmPzPZÇ IjqJjq IPjT ßhv ßgPT KmPhPv ‰mPhKvT oMhJs ßj~Jr ßãP© ßTJPjJ KmKiKjPwi jJ gJTPuS mJÄuJPhPv KmKiKjPwi rP~PZÇ lPu ßTªsL~ mqJÄPTr IjMPoJhj ZJzJ ßTJPjJ aJTJ KmPhPv ßj~J oJPjA fJ yPò kJYJrÇ xN© \JjJ~, xMAx mqJÄPT pJrJ jJVKrTfô ßVJkj ßrPU aJTJ \oJ ßrPUPZ fJPhr aJTJ ßhv KnK•T KyPxPm @PxKjÇ FTA xPñ SA KyxJPm jVh aJTJ ZJzJ ßxJjJr IuÄTJr, oNuqmJj K\Kjxk© ßrPU gJTPuS ßxèPuJS irJ y~KjÇ lPu ßTªsL~ mqJÄT TotTftJrJ @vÄTJ TrPZj, FA aJTJr kKroJe @rS ßmKv yPf kJPrÇ ßTjjJ KmPvõr FUj xû~L CkTre KyPxPm cuJr, kJC¥, ACPrJr ßYP~ ßxJjJr IuÄTJr S yLrJ UKYf ßxJjJr IuÄTJPrr YJKyhJ fMPñÇ F TJrPe ‰mPhKvT oMhJs r ßYP~ SAxm IuÄTJrS o\Mh KyPxPm gJTPf kJPrÇ F k´xPñ mJÄuJPhv mqJÄPTr xJPmT Vnjtr c. xJPuyCK¨j @yPoh mPuj, KmvõmqJkLA FUj oJKj u¥JKrÄ k´KfPrJi S xπJxL TotTJP§ IgtJ~j mPº mqJkT f“krfJÇ xMA\JruqJ¥S FUj @r IkrJPir oJiqPo IK\tf aJTJ ßVJkj rJUPf YJ~ jJÇ lPu fJrJS FèPuJ k´TJv TrPf YJ~Ç FUj xrTJrPT @∂KrT yPf yPm FA aJTJ ßlrf @jJr mqJkJPrÇ pKhS @AKj k´Kâ~JKa IPjT hLWtÇ KmvõmqJkL oJKj u¥JKrÄ k´KfPrJi S xπJxL TotTJP§ IgtJ~j k´KfPrJPi TJ\ TrPZ FVo≤ V´∆kÇ mJÄuJPhv S xMA\JruqJ¥xy KmPvõr 147Ka ßhv Fr xhxqÇ FVo≤ V´∆Pkr oJiqPo xMA\JruqJ¥ ßgPTS ßTªsL~ mqJÄT fgq xÄV´y TrPf kJPrÇ FA ßãP© ßTªsL~ mqJÄTPT xMKjKhtÓnJPm mqKÜr jJoKbTJjJ KhP~ fgq YJAPf yPmÇ KT∂á ßTªsL~ mqJÄPTr TJPZ F irPjr ßTJPjJ fgq ßjAÇ ßp TJrPe fJrJ FVo≤ V´∆Pkr oJiqPo fgq YJAPf kJrPZ jJÇ FUj xMA\JruqJP¥r ßTªsL~ mqJÄPTr xPñ xrJxKr xoP^JfJ ˛JrT TrJr mqJkJPr FèPòÇ FKa xo~xJPkã mqJkJr mPu xrTJPrr Có kptJP~r Kx≠JP∂ xrJxKr xMAx ßTªsL~ mqJÄPTr TJPZ mJÄuJPhvL jJVKrT TJPhr jJPo aJTJ \oJ rP~PZ ßxA fJKuTJ YJS~J yP~PZÇ

Zaman Brothers CASH & CARRY

F k´xPñ ßTªsL~ mqJÄPTr Ikr FT\j vLwt kptJP~r TotTftJ \JjJj, xMA\JruqJP¥r mqJÄTèPuJPf @oJjfTJrLPhr ˝JPgt TPbJr @Aj rP~PZÇ lPu ßTJPjJ @oJjfTJrLr AòJr KmÀP≠ ßx ßhPvr mqJÄTèPuJ FA fJKuTJ k´TJv TrPf kJrPm jJÇ F k´xPñ ßTªsL~ mqJÄPTr oMUkJ© oJylM\rM ryoJj mPuj, mJÄuJPhvL ßTJj ßTJj jJVKrPTr fJPhr ßhPv aJTJ rP~PZ ßx fJKuTJ ßhPm KTjJ fJ @orJ \JKj jJÇ fPm YJAPf ßfJ xoxqJ ßjAÇ @∂\tJKfT fh∂ hJKm TrPuj Ko\tJ lUÀu : KmFjKkr nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr IKnPpJV TPrPZj, xMAxmqJÄPT pJrJ aJTJ kJYJr TPrPZj, fJrJ xmJA @S~JoL uLPVrÇ fJrJ KjP\rJ fh∂ TrPu aJTJr oNu oJKuT ßT, ßhPvr \jVe fJ \JjPf kJrPm jJÇ fJA kJYJrTJrLPhr k´Tf í fJKuTJ k´TJPvr \jq KfKj @∂\tJKfT fh∂ hJKm TPrjÇ KmFjKk ßjfJ ßYRiMrL @uo IkyrPer YJr mZr CkuPã fJPT KlKrP~ ßh~Jr hJKmPf 29 \Mj, rKmmJr \JfL~ ßk´xTîJPm @P~JK\f FT @PuJYjJ xnJ~ KfKj F hJKm \JjJjÇ VfTJu xÄxPh kJx yS~J 2014-15 IgtmZPrr mJP\a xŒPTt lUÀu mPuj, F mJP\a uMakJPar mJP\aÇ F xrTJr mqJÄTèPuJ FojnJPm uMa TrPZ ßp, mqJÄTèPuJ FUj ßhCKu~J k´J~Ç mqJÄPTr aJTJ uMa TPr fJrJ KmKnjú ßhPv mJKzWr TPrPZjÇ fJrJA @mJr k´vú TPrj xMAxmqJÄPT aJTJ TJrÇ KmFjKkr nJrk´J¬ oyJxKYm mPuj, @S~JoL uLV FUj \jVe ßgPT KmKòjúÇ KmFjKk @PªJuj TrPu fJrJ ãofJ~ gJTPf kJrPm jJÇ ßYRiMrL @uoPT xM˙ ßlrf ßh~Jr hJKm \JKjP~ KfKj mPuj, rqJm fJPT èo TPrPZÇ xrTJr UMj, èo TPr rJ\jLKfPT n~ïr kKrK˙KfPf ßlPu KhP~PZÇ mJÄuJPhPv èPor rJPÓs kKref yP~PZÇ ßYRiMrL @uo èo yS~Jr kr fJr kKrmJPrr xhxqrJ mqJÄT ßgPT aJTJS fMuPf kJrPZj jJÇ aJTJr InJPm fJPhr TÓ yPòÇ vJymJV gJjJ KmFjKkr @øJ~T @mMu @yxJj fJuMThJr jjLr xnJkKfPfô @PuJYjJ xnJ~ IjqPhr oPiq mÜmq rJPUj KmFjKk ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJ cJ. FP\cFo \JKyh ßyJPxj, pMmhu xnJkKf ‰x~h ßoJ~JPöo ßyJPxj @uJu, dJTJ oyJjVr KmFjKkr xhxq xKYm @»Mx xJuJo k´oUM Ç xrTJr xÄuJk YJ~ jJ : rKlTMu \JfL~ ßk´xTîJPm \JfL~fJmJhL jJVKrT hu @P~JK\f FT @PuJYjJ xnJ~ KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq mqJKrˆJr rKlTMu AxuJo Ko~J mPuPZj, F xrTJr ‰˝rJYJKrÇ fJrJ xÄuJk YJ~ jJÇ ßhPv Vefπ ßjAÇ KoKZu-KoKaÄS TrPf ßh~J y~ jJÇ KmFjKkr yJ\Jr yJ\Jr ßjfJ-TotLr KmÀP≠ KogqJ oJouJ ßh~J yP~PZÇ xMAxmqJÄPT aJTJ kJYJrTJrLPhr UMPÅ \ ßmr TrPf KfKj mJÄuJPhv mqJÄPTr k´Kf @øJj \JjJjÇ @P~J\T xÄVbPjr xnJkKf vJy\JhJ ‰x~h ßoJ. Sor lJÀT ßYRiMrLr xnJkKfPfô FPf IjqPhr oPiq mÜmq rJPUj KmFjKk ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJ vJoxMöJoJj hMhM, ˝JiLjfJ ßlJrJPor xnJkKf @mM jJPxr ßoJyJÿh ryof CuäJy k´oUM Ç

Event Specialists Caterers Wedding Organisers

The Complete Wedding Package 5 Star Catering

Exclusive Venues

Stunning Decor

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç Beef (Mix) -

Special Offer

1kg = £3.59 5kg = £15.89 Whole Sheep - £3.29 per kg 4 Baby Chicken - £7.49

1 pack Hilsha fish (6 in a pack) - £8.49 Ruhi Fish (any size) - £2.99 per kg Mrigal Fish (any size) - £3.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

Tel: 0207 790 1600 207 Mile End Road, London, E1 4AA e: manager@prideofasia.com w: www.prideofasia.com


UmrJUmr 3

SURMA m 4 - 10 July 2014

xJoJK\T mqmxJ~ ßmTJrfô hNr TrJ x÷m - c. ACjNx dJTJ, 29 \Mj - ßoJyJÿh A~JKxPjr m~x oJ© 23 mZrÇ mJKz YJÅhkMPrr @jKTuJ V´JPoÇ hKrhs kKrmJPrr x∂Jj A~JKxj 2008 xJPu FAYFxKx krLãJr kr FTKa TqJro ßmJct TJrUJjJ~ TJ\ ÊÀ TPrjÇ kPr 2009 xJPu SA TJrUJjJ KTPj ßjj A~JKxjÇ jJo KhP~PZj ßoWjJ TqJro ßmJct lqJÖKrÇ FUj fJÅr IiLPj YJr\j TotL TJ\ TrPZjÇ FKa FTKa xJoJK\T mqmxJÇ FUJPj ßTJPjJ oMjJlJ ßjj jJ A~JKxjÇ fPm xÿJjL kJjÇ

FA jmLj CPhqJÜJ Vf ßo oJPx IjMKÔf kûhv ACjNx ßx≤Jr ßxJvqJu Km\Pjx Kc\JAj uqJPm YqJKŒ~j yP~PZjÇ fJÅr TJrUJjJKaPf KmKjP~JV TPrPZ V´JoLe asJˆÇ FnJPmA KjP\r CPhqJÜJ yP~ SbJr V· TrPuj ßoJyJÿh A~JKxjÇ 28 \Mj, vKjmJr xJoJK\T mqmxJ Khmx CkuPã rqJKcxj ßyJPaPu @P~JK\f KhjmqJkL IjMÔJjoJuJr FTKa IKiPmvPj TgJ mPuj KfKjÇ fJÅr oJ @P~vJ ßmVo V´JoLe mqJÄPTr YJÅhkMPrr vJyrJK˜ vJUJr

xhxqÇ A~JKxj V´JoLe mqJÄPTr KÆfL~ k´\jìÇ FnJPmA V´JoLe mqJÄPTr KÆfL~ k´\Pjìr xhxqrJ CPhqJÜJ yP~ CbPZjÇ fJÅrJ @r YJTKrk´JgtL jj, YJTKrhJfJÇ FA yPuJ mJÄuJPhPvr xJoJK\T mqmxJr ChJyreÇ ÊiM mJÄuJPhv j~, kOKgmLr KmKnjú ßhPv xJoJK\T mqmxJ ZKzP~ kzPZÇ ACPrJPkr ßhv @uPmKj~Jr rJ\iJjL KfrJjJ~ xJoJK\T mqmxJr @SfJ~ mO≠KjmJx TrJ yP~PZÇ 2012 xJPu FA CPhqJV ßjS~J y~Ç mftoJPj FA mO≠KjmJPx 250 \j m~Û mqKÜ rP~PZjÇ xJoJK\T mqmxJ KhmPxr IjMÔJPj Fxm TgJ \JjJPuj ACjNx ßxJvqJu Km\PjPxr kKrYJuj TotTftJ KuSjr ßTîATSlÇ KfKj oPj TPrj, FA k´TP·r oJiqPo FTKhPT m~Û jJVKrTPhr k´Kf xoJP\r hJ~m≠fJ kNre TrJ y~, @mJr m~Û ßTPªs ßxKmTJPhr KjP~JPVr oJiqPo TotxÄ˙JjS yPòÇ ÊiM @uPmKj~J j~; ßjkJu, KnP~fjJo, YLj, \JotJKj, \JkJj, ߸j, yJAKf, pMÜrJÓs, CVJ¥Jxy kOKgmLr ßhPv xJoJK\T mqmxJr k´xJr WaPZÇ xJoJK\T mqmxJr k´mÜJ mJÄuJPhPvr ßjJPmu Km\~L c. oMyJÿh ACjNxÇ xJoJK\T mqmxJ yPuJ Foj CPhqJV, ßpUJj ßgPT oMjJlJ mJ unqJÄv ßjS~J pJ~ jJÇ CPhqJÜJrJ oMjJlJ kMjKmtKjP~JV TPrjÇ @r k´KfÔJjKa IjqJjq mJKeK\qT k´KfÔJPjr oPfJA kKrYJKuf y~Ç ACjNx ßx≤Jr kJÅY mZr iPrA k´Kf 28 \Mj xJoJK\T mqmxJ Khmx kJuj TPr @xPZÇ FA Khj xJoJK\T mqmxJr xPñ xŒOÜ mqKÜrJ kOKgmLr KmKnjú ßhv ßgPT mJÄuJPhPv @PxjÇ KhjmqJkL KjP\Phr IKnùfJ KmKjo~ TPrjÇ FmJPrrK hmPxr oNu Kgo yPuJ, È@orJ YJTKrk´JgtL jA, @orJ YJTKrhJfJ'Ç 28 \Mj xJoJK\T mqmxJ KhmPxr CPÆJijL IjMÔJPj c. oMyJÿh ACjNx mPuj, ÈPmTJrfô hNr TrPf xJoJK\T mqmxJ FTKa TJptTr mqm˙JÇ ßmTJrfô FUj kMÅK\mJPhr jfMj xoxqJ yP~ hJÅKzP~PZÇ' KfKj ChJyre KhP~ mPuj, ACPrJPkr ߸Pjr IPitT fÀe-fÀeLA ßmTJrÇ fJÅrJ ߸Pjr yJKrP~ pJS~J k´\jìÇ KjP\PT KmTKvf TrJr xMPpJV kJPòj jJ fJÅrJÇ c. ACjNx mPuj, ÈxJoJK\T mqmxJ KhP~A FA ßmTJrPfôr xoJiJj TrJr ßYÓJ TrJ yPòÇ fÀe-fÀeLPhr ˝kú S CPhqJV KhP~ ßmTJrfô hNr TrPf YJAÇ kOKgmLPf Foj kKrK˙Kf @xPm, pUj ßmTJrfô mPu KTZM gJTPm jJÇ' FT\j xM˙ vrLPrr oJjMw ßmTJr gJTPm, FaJ yPf kJPr jJÇ KfKj mPuj, È@orJ ÊiM aJTJ @~ TrPf YJAÇ FaJ yfJvJ\jTÇ @oJPhr xoJP\r hJ~m≠fJ ToÇ @orJ ßrJmPar oPfJ @Yre TKrÇ' KfKj fÀe k´\Pjìr k´Kf @øJj \JKjP~ mPuj, ÈPfJorJ mqmxJr iJreJ KjP~ @PxJÇ @orJ fyKmu KhmÇ' oNu @Twte ßTKr ßTPjKc: FmJPrr xJoJK\T mqmxJ KhmPxr oNu @Twte KZPuj pMÜrJPÓsr rmJat Fl ßTPjKc ßx≤Jr lr \JKˆx IqJ¥ 4 kOÔJ~

CHARLES SIMMONS LANDLORD / uqJ¥uct Immigration Solicitors Practising since 1998 & former Law Society Immigration Panel Member

AKoPV´vj xoxqJ?

F xŒKTtf ßp ßTJPjJ xoxqJ yPu IJoJPhr xPñ ßpJVJPpJV Tr∆j IJorJ IJkjJPhr Kmvõ˜fJr xJPg krJovt ßhPmJ IJorJ 24 IJS~Jr AoJP\tK¿ xJKntx KhP~ gJKTÇ

Nashir Uddin LLB Solicitor & Partner E:nuddin@csisolicitors.com

Entry clearence - family visitors, spouse & settlement Political Asylum and refugee cases n Child Asylum - minors n Human Rights application under ECHR n Civil Penalty emplying illegal personals n Students - Extension or further leave n Compassionate grounds - carers or elderly parents n Work permits - point based n Bail applications n Family settlements n Legacy case or further enquiries on existing applications. n If you human rights application has been refused and you think it is unfair we can always request reconsideration or seek judicial review by a High Court Judge. n

?

DOES YOUR AGENT HAVE? w A professional qualification?  w ARLA & NAEA Membership?

0% Commission

We offer Rent Guarantee

Sell your property Promotional Offer Just 1% Commission

Call us TODAY!

Tel: 020 7375 1188 or 07944 872 919 (9am - 11pm, 7 days)

n

We also undertake work in the following areas of law: n

Kazi Arif - MARLA, MNAEA

8 Vallance Road, London E1 5HR E-mail: admin@primeestateagents.co.uk

www.primeestateagents.co.uk

Member of:

Criminal Matters n Civil Litigation n Family matters n Property n Probate n Bankruptcy

FREE ADVICE every Wednesday in Birmingham Office 31 York Road, Ilford, Essex IG1 3AD

T:020 8514 0000 Mobile:07949 037 203

Working with: Tower Hamlets, Newham, Barking & Degenham, Readbridge, Hackney, Waltham Forest, Southwark, Greenwich Councils.


4 UmrJUmr

4 - 10 July 2014 m SURMA

xJoJK\T mqmxJ~ ßmTJrfô hNr

(3 kOÔJr kr) KyCoqJj rJAaPxr ßk´KxPc≤ ßTKr ßTPjKcÇ KfKj CPÆJijL IjMÔJPj oNu k´mº Ck˙Jkj TPrjÇ PTKr ßTPjKc fJÅr mÜPmqr ÊÀPf mJÄuJPhPvr oMKÜpM≠ FmÄ krmftL xoP~ fJÅr kKrmJPrr xhxqPhr ImhJj CPuäU TPr mPuj, ÈfJA dJTJ~ @xJ @oJr xJrJ \LmPjr ˝kú KZuÇ' mJÄuJPhPvr TgJ xrJxKr CPuäU jJ TPrA ßTKr ßTPjKc mPuj, ÈKmYJrmqm˙J xoMjúf rJUPf FA oMyNPft YqJPu† yPuJ @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjL TftíT KmYJrmKyntNf yfqJTJ§ FmÄ rJ\QjKfT CP¨vqk´PeJKhf mqmxJ-k´Kâ~JÇ VefPπ KjmtJYjA oMUq, fPm fJ xMÔM S ImJi yPf yPmÇ KT∂á KjmtJYj TKovj xrTJKr hPur xyPpJVL yP~ kPzPZÇ ßpUJPj KjmtJYj TotTftJPhr KjmtJYj-k´Kâ~J ßgPT hNPr xKrP~ rJUJ y~Ç IPjT ßnJaJr @˙J yJKrP~ ßluPZj FA mqm˙J~Ç fJÅrJ ßnJa ßgPT hNPr xKrP~ rJPUj KjP\PTÇ FèPuJ VefPπr Ijqfo YqJPu†Ç' PTPjKcr oPf, c. ACjNPxr k´KfKÔf V´JoLe mqJÄT yPuJ FTT k´KfÔJj, pJrJ mJÄuJPhPvr oPfJ Cjú~jvLu ßhPv Foj ImhJj ßrPUPZ, pJ KmVf 100 mZPr y~KjÇ FUJPj hM\jS kJS~J pJPm jJ, pJÅrJ FA oPfr xPñ KÆof TrPmjÇ KfKj mPuj, uJU uJU hKrhs oJjMw hJKrhsq ßgPT oMKÜ ßkPf YqJPu† ßoJTJKmuJ TrPZjÇ fJÅPhr xyJ~fJ TrJ CKYfÇ FA xJoJK\T mqmxJ TLnJPm vJK∂ S jqJ~KmYJr k´KfÔJ~ nNKoTJ rJPU, ßxA KmPmYjJ TrJ CKYfÇ V´JoLe mqJÄTA k´go xJoJK\T mqmxJ: CPÆJijL IjMÔJPjr FTkptJP~ c. ACjNx mPuj, V´JoLe mqJÄTA AKfyJPxr k´go xJoJK\T mqmxJÇ F xo~ KfKj V´JoLe mqJÄPTr mftoJj kKrYJujJ kwtPhr j~\j jJrL xhxqPT oPû cJPTjÇ oPû CkKmÓ yj V´JoLe mqJÄPTr kKrYJujJ kwth xhxq ßoJxJÿ“ fJyKxjJ UJfMj, ßryJjJ @ÜJr, xMufJjJ, xJP\hJ, xJPuyJ, kJÀu, ßoKrjJ, vJKyhJ S ßoJPouJÇ F xo~ c. ACjNx mPuj, fJÅrJ (jJrL xhxqrJ) V´JoLe mqJÄTPT xrTJPrr yJf ßgPT

mJÅYJPjJr ßYÓJ TrPZjÇ jJrL xhxqPhr kPã fJyKxjJ UJfMj fJÅr mÜPmq mPuj, ÈxrTJr mqJÄTKaPT xrTJrLTrPer ßYÓJ YJuJPòÇ jfMj KjmtJYjk≠KfPf mqJÄPT rJ\jLKf dMPT kzPmÇ huJhKu-yJjJyJKj yPmÇ' KfKj ßhKvKmPhKv @Vf IKfKgPhr CP¨Pv mPuj, È@oJPhr IKiTJr rãJ~ @kjJrJ ßxJóJr ßyJj, jJrLr ãofJ~Pj nNKoTJ rJUMjÇ' F xo~ fJÅPhr @võ˜ TPr c. ACjNx mPuj, È@orJ xmJA @kjJPhr xPñ @KZÇ IKiTJr @hJP~ uzJA YuPmÇ' KhPjr FTKa IKiPmvPj yJAKf, ßjkJu, @uPmKj~J, CVJ¥J ßgPT @Vf IKfKgrJ fJÅPhr Kj\ ßhPv TLnJPm xJoJK\T mqmxJr k´xJr WKaP~PZj, ßxA Kmmre ßhjÇ F xo~ mJÄuJPhPvr kã ßgPTS hMKa xJoJK\T mqmxJr oPcu fMPu irJ y~Ç KhPjr KmKnjú IKiPmvPj mÜmq ßhj dJTJ~ KjpMÜ oJKTtj rJÓshNf cqJj o\LjJ, KoxPrr rJÓshNf oJyoMh F\J\, l∑J¿KnK•T k´KfÔJj cqJPjJPjr k´iJj kKrYJuj TotTftJ AoJjMP~u ßlmJr k´oMUÇ FmJPrr xJoJK\T mqmxJ KhmPxr IjMÔJPj ßhKvKmPhKv FT yJ\JPrr ßmKv mqKÜ IÄvV´ye TPrjÇ Fr oPiq 31Ka ßhPvr 275 \j KmPhKv IKfKg FPxPZjÇ xJoJK\T mqmxJ KhmPxr IjMÔJjKa uJAnKˆsPor oJiqPo msJK\u, KnP~fjJo, ßoKPTJxy KmPvõr 90Ka ßhPv xrJxKr xŒsYJr TrJ yP~PZÇ xoJkjL IjMÔJj: xJoJK\T mqmxJ KhmPxr KhjmqJkL IjMÔJj ßvPw xoJkjL mÜmq ßhj oMyJÿh ACjNxÇ F xo~ KfKj mPuj, ÈxJoJK\T mqmxJr oJiqPo @orJ xJrJ KmPvõr 1 vfJÄv oJjMPwr \Lmj kKrmftj TrPf YJAÇ @orJ pKh xJoPjr KhPT FT kJ IV´xr yA, fJyPu yJ\Jr oJAu kJKz ßhS~J ßTJPjJ xoxqA j~Ç' oMyJÿh ACjNx mPuj, ÈjfMj ßTJPjJ iJreJ pKh FUJj ßgPT @Px, fJyPu ßxaJA @oJPhr \jq @Ápt mL\ (KorJTu Kxc)Ç @r FA mL\ oJjMPwr \LmPj „kJ∂Krf yPmÇ FaJA @oJPhr

KhjmqJkL IjMÔJj @P~J\Pjr CP¨vqÇ' TJP\r ßãP© m~Pxr xLoJ gJTJ CKYf j~ mPu o∂mq TPr ACjNx mPuj, ÈImxr mPu ßTJPjJ v»A gJTJ CKYf jJÇ KraJ~JrPo≤PTA KraJ~JrPoP≤ kJbJPjJ CKYfÇ' V´JoLe mqJÄPTr FA k´KfÔJfJ @rS mPuj, È@Ko nJVqmJjÇ TJre mJÄuJPhPv IPjT IPjT xoxqJÇ xoxqJ @PZ mPuA fJr xoJiJjS IPjT ßmKv CP•\jJkNet S @jªo~Ç KmPvõr ßpxm ßhPv ßTJPjJ xoxqJ ßjA ßxxm ßhv FThoA kJjPx (PmJKrÄ)Ç' TotxÄ˙JPjr KmwP~ muPf KVP~ c. ACjNx mPuj, ÈPTC pKh ßTJPjJ YJTKr jJ kJ~ fJyPu xoJ\ fJPT mqgt oPj TPrÇ ßTj fJPT mqgt muPf yPmÇ @Ko KjP\A ßfJ KjP\r TotxÄ˙Jj TrPf kJKrÇ YJTKr TrPfA yPm, FaJ yPuJ kMPrJPjJ KY∂JnJmjJÇ Fxm

kMPrJPjJ KY∂JnJmjJ ßgPT @oJPhr ßmKrP~ @xPf yPmÇ' Fr @PV xoJkjL IKiPmvPj fJAS~JPj k´KfKÔf lJCP¥vj lr ACjNx ßxJvJu Km\PjPxr k´KfÔJfJ ßYJ~Jj Koj S~JÄ mPuj, fJAS~JPjS ßmTJPrr xÄUqJ mJzPZÇ ßxUJPjS o\MKr ToÇ KT∂á fÀPerJ ßmv kKrv´oL S jfMj TJP\ @V´yLÇ fJA fJAS~JPj TotxÄ˙Jj xOKÓPf xJoJK\T mqmxJ mz nNKoTJ rJUPf kJPrÇ V´JoLe ßaKuTo asJPˆr mqm˙JkjJ kKrYJuT kJrnLj oJyoMh mPuj, F mZrA asJPˆr @SfJ~ jmLj CPhqJÜJ k´T· ÊÀ TPrPZÇ CPhqJÜJPhr FrA oPiq k´KvãeS ßhS~J yP~PZÇ Fr @PV Z~Ka Tot-IKiPmvj IjMKÔf y~Ç k´KfKa IKiPmvPjr FT\j TPr KmPvwù Fxm IKiPmvPjr xJrxÄPãk fMPu iPrjÇ


UmrJUmr 5

SURMA m 4 - 10 July 2014

lPfJ~J : kNetJñ rJ~ Kfj mZPrS k´TJv y~Kj FA Kmu’ jqJ~KmYJPrr kKrkK∫ - ß\c @A UJj

dJTJ, 1 \MuJA - ÈlPfJ~J' k´hJj KjP~ @Kku KmnJV ßWJKwf rJ~ Kfj mZPrS kNetJñ @TJPr k´TJv TrJ y~KjÇ TPm jJVJh rJ~Ka k´TJv kJPm fJ-S muPf kJrPZ jJ ßTCÇ fPm FTKa xN© \JKjP~PZ, rJ~ ßuUJ jJKT ßvw yP~PZÇ FKhPT FA rJ~ hs∆f k´TJv TrJr @ymJj \JKjP~PZj @Aj\LmL S oJjmJKiTJr TotLrJÇ fJrJ oPj TPrj, kNetJñ rJ~ k´TJv ßkPu ßTJj KmwP~ TJrJ lPfJ~J KhPf kJrPmj fJr xM¸Ó iJreJ kJS~J ßpfÇ F mqJkJPr mJr TJCK¿Pur oJjmJKiTJr TKoKar xJPmT ßY~JroqJj FcPnJPTa ß\c @A UJj kJjúJ mPuj, xMKjKhtÓ TJre ZJzJ rJ~ k´TJPv Ff Kmu’ jqJ~KmYJPrr kKrkK∫Ç rJ~Ka k´ T Jv ßkPu lPfJ~Jr oJiqPo ßhPv ßpnJPm jJrL KjptJKff

yPò ßxaJ ToJr x÷JmjJ KZuÇ lPfJ~J IQmi ßWJweJ TPr yJAPTJPatr rJP~r KmÀP≠ TrJ @Kku xÄUqJVKrPÔr oPfr KnK•Pf o†Mr TPr 2011 xJPur 12 ßo xMKk´o ßTJPatr @Kku KmnJV xÄK㬠rJ~ ßWJweJ TPrÇ rJP~ muJ y~, pgJpg KvKãf mqKÜrJA ÊiMoJ© iotL~ KmwP~ lPfJ~J KhPf kJrPmjÇ fPm lPfJ~Jr jJPo ßTJj mqKÜPT vJrLKrT S oJjKxT vJK˜ ßh~J pJPm jJ

mPu IKnof ßh~ @Kku KmnJVÇ fPm yJAPTJat xm irPjr lPfJ~J IQmi ßWJweJ TrPuS @Kku KmnJPVr rJP~ fJ mJKfu TrJ yP~PZÇ f“TJuLj k´iJj KmYJrkKf FKmFo UJ~Àu yPTr ßjfífôJiLj @Kku KmnJPVr Z~ KmYJrkKfr ßmû xÄK㬠F rJ~ ßWJweJ TPrjÇ fPm F rJ~Ka xmtxÿf KZu jJÇ @Kku KmnJPVr @PhPv Kmw~Ka CPuäU TrJ yPuS T~\j KmYJrkKf KÆof ßkJwe TPrPZj fJ k´TJv TrJ y~KjÇ fPm xN© \JKjP~PZ, FT\j KmYJrT FTKa @AjVf k´Pvú F rJP~r xPñ KÆof ßkJwe TPrPZjÇ kPr @Kku KmnJPVr KmYJrkKf ‰x~h oJyoMh ßyJPxj oNu rJ~Ka KuPUjÇ kNetJñ F rJ~Ka KfKj AKfoPiq k´iJj KmYJrkKf ßoJ. ßoJ\JPÿu ßyJPxPjr TJPZ \oJ KhP~PZj mPu \JjJ ßVPZÇ F k´xPñ \JjPf YJAPu IKfKrÜ FaKjt ß\jJPru FcPnJPTa oMrJh ßr\J mPuj, rJ~ FUPjJ @oJPhr yJPf FPx ßkRÅZJ~KjÇ xMKk´o ßTJat ßUJuJr kr F KmwP~ @PrJ Km˜JKrf \JjPf kJrmÇ k´xñf, 2000 xJPu jSVJÅ ß\uJr ßoRunL @K\\Mu yT FT mqKÜr ˘Lr fJuJT ßh~Jr WajJ~ lPfJ~J \JKr TPrjÇ Kmw~Ka xÄmJhkP© k´TJKvf yPu fJ yJAPTJPatr hOKÓPf @PxÇ @hJuf F WajJ~ xÄKväÓPhr KmÀP≠ ˝:k´PeKhf yP~ Àu \JKr TPrÇ 2001 xJPur \JjM~JKr oJPx lPfJ~J IQmi ßWJweJ TPr rJ~ ßh~ yJAPTJatÇ KmYJrkKf ßVJuJo rJæJjL S KmYJrkKf jJ\oMj @rJ xMufJjJr xojõP~ VKbf yJAPTJat ßmû lPfJ~JPT IQmi S @AjVf TftífômKyntNf

ßWJweJ TPrjÇ yJAPTJPatr rJP~ muJ y~, FToJ© @hJufA oMxKuo mJ Ijq ßTJPjJ @Aj IjMpJ~L mqJUqJ mJ ofJof KhPf kJPrÇ @Aj mKyntNfnJPm ßTC lPfJ~J KhPu fJ ßlR\hJKr TJptKmKir 190 iJrJ IjMpJ~L vJK˜PpJVq IkrJi KyPxPm Veq yPmÇ FA rJP~r KmÀP≠ oMlKf ßoJ. ‰f~m S oJSuJjJ @mMu TJuJo @\Jh SA mZrA @Kku TPrjÇ @Kku hJP~Prr hv mZr kr 2011 xJPur oJYt oJPx Fr Skr ÊjJKj ÊÀ y~Ç @KkPur ÊjJKjPf IqJKoTJxKTCKr KyPxPm vLwt j~ @Aj\LmL S kJÅY @PuPor ofJof ßj~ @Kku KmnJVÇ @KkPur ÊjJKj ßvPw SA mZPrr 12 ßo @Kku KmnJV xÄUqJVKrÔ oPfr KnK•Pf YJrKa kptPmãe KhP~ xÄK㬠rJ~ ßWJweJ TPrÇ @Kku KmnJPVr rJP~ muJ y~, xÄUqJVKrÓ ofJPfr KnK•Pf hMKa @Kku @ÄKvTnJPm o†Mr TrJ yPuJÇ kptPmãeèPuJ yPuJ : 1. iotL~ Kmw~JKhPf ÊiMoJ© KvKãf mqKÜVe lPfJ~J KhPf kJrPmjÇ pJ ß˝òJ~ V´ye TrJ pJPmÇ KT∂á ßTJj rTPor mu k´P~JV mJ IjMKYf k´nJm k´P~JV TrJ pJPm jJÇ 2. ßTJj mqKÜr IKiTJr, optJhJ mJ xÿJj (pJ ßhPvr @APjr VK¥r @SfJ~ @Px) KmjÓ TPr Foj lPfJ~J ßh~J pJPm jJÇ 3. lPfJ~J mqmyJr TPr ßTJj irPjr vJrLKrT mJ oJjKxT KjptJfj ßTJj mqKÜr Skr @PrJk TrJ pJPm jJÇ 4. fPm SA KjKhtÓ lPfJ~JKa (pJ yJAPTJat IQmi mPuPZ) IQmi S @AjVf Tftífô mKyntNf ßWJweJ TrJ yPuJÇ


6 xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

4 - 10 July 2014 m SURMA

ÊPnòJ, jJKT YJePTqr ßTRKauqvJ˘? FOUNDER : Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR : Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR : Ahmed Moyez

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

CONTRIBUTOR : Shahidul Islam Sagor

MANAGING DIRECTOR : Sarzamin Ahmed

SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ

Tel: 020 7377 9787 Fax: 020 7377 9717

www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: sarzahmed@surmanews.com

rJÓskKfr Kx≠J∂oNuT CKÜ S rJPÓsr nJmoNKft \JKfxÄPWr oyJxKYm mJj KT oMjPT mJÄuJPhPvr rJÓskKf IJmhMu yJKoh mPuPZj, ÈmJÄuJPhPvr KjmtJYj \jVe ßoPj KjP~PZÇ' FT IPgt rJÓskKfr FA TgJ xfq mPu irJ pJ~Ç KfKj ¸ÓnJPm mPuPZj ÈPoPj' KjP~PZÇ IJorJ mM^Pf kJruJo oj ßgPT ßj~J y~KjÇ FPãP© rmLªsjJgPTA ˛re TrPf y~Ç ßvPwr KYKbPf rmLªsjJg CPuäU TPrKZPuj, ÈoPj ßj~J IJr ßoPj ßj~J F hMP~ ßp IPjT flJ“' fJyPu muPfA y~ rJÓskKf ˝LTJr TPrPZj∏ \jVe Vf 5 \JjM~JKrr KmfKTtf KjmtJYj oj ßgPT ßj~KjÇ fJPhrPT ß\Jr TPr oJjJPjJ yP~PZÇ ßxA TgJKaA KfKj \JKfxÄPWr oyJxKYPmr TJPZ fáPu iPrPZjÇ huL~ rJÓskKfr TJ\KaA KfKj TPrPZjÇ IJS~JoL uLPVr hukKfrJ ßpKa k´YJr TrPZj VuhVot yP~ fJ KfKjS IjMxre TPrPZj oJ©Ç KmPvwùrJ F KjP~ mÉ TgJ muPfA kJPrjÇ k´iJjoπL (KmfKTtf mPa) ßvU yJKxjJ KjmtJYPjr kPã pMKÜ k´hvtj TrPf KVP~ xmPY ßmKv ChJyre ßaPjPZj xJÄKmiJKjT mJiqmJhTfJrÇ KjitJKrf KhPjr oPiq KjmtJYj TrPfA yPmÇ FaJA xÄKmiJPjr Kj~oÇ KT∂á xÄKmiJj ßfJ oJjMPwr \jqA KTÄmJ xÄKmiJj KjÁ~ F TgJS mPuKj ßp, \jVePT CPkãJ TrPf yPm? Vf 5 \JjM~JKrr KjmtJYj KZu ßhv-KmPhPvr oJjMw\jPT CPkãJ TrJr xJKouÇ ßxA fTt pUj KoKuP~ ßpPf mPxPZ, rJÓskKf ÈßoPj' KjP~PZ mPu fJ IJmJr K\AP~ fáPuPZjÇ IgtJ“ IJS~JoL uLV Foj FTKa náPur \jq uKöf ßfJ j~A mrÄ FKaPTA IJhvt KyPxPm iPr rJUPf YJ~Ç ß\Jr TPr ßxaJPT V´yePpJVq TPr fáuPf YJ~Ç IJorJ oPj TKr, IJS~JoL uLPVr FA IKnk´J~ K˙KfvLu rJÓsmqm˙Jr \jq I∂rJ~ yP~ gJTPmÇ KmFjKkr vf mqgtfJr oPiqS FTKa KmmOKf oPj yP~PZ rJ\QjKfT nJwqÇ KmFjKkr nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUr∆u xŒsKf mPuPZj, IJS~JoL uLV Vefπ YYtJ ßgPT xPr FPxPZÇ rJ\jLKfr FA nhsnJwJ IJS~JoL uLV ßp ÊjPf Inq˜ j~ fJ IJorJ \JKjÇ xrTJrL hu YJAPm KmPrJiL huPT xKyÄx TPr fáuPfÇ k´nT á TPr ßfJuJr FA IoJ\tjL~ IkrJPir TáaPTRvPu yJf VuJPf, xrTJrL hu IJS~JoL uLVPT KjTa IfLPfS ßhUJ ßVPZÇ KmPrJiL huPT \ôJuJS-PkJzJS S ±Äx uLuJ YJuJPjJr oPfJ xKyÄx rJ\jLKfr UJfJ~ jJo xÄŒOÜ TPr KhP~PZ IJS~JoL uLVÇ KmFjKk IPjTaJ mJiq yP~A FUj iLPr YuJr jLKfPf K˙KfvLu yPf YJ~Ç fJrJ YJk k´P~JV TPrS IJS~JoL uLVPT KmVf KhjèPuJPf TJmM TrPf kJPrKjÇ KmFjKk KjmtJYPj ßpJV jJ KhP~ Vek´KfKjKiPfôr IÄv KyPxPm KjP\Phr mKûf TrPuS FTKa TJP\ fJrJ xlufJ ßhKUP~PZ, ßxKa yPuJ xrTJrPT KmfKTtf KjmtJYPjr TÅJaJ~ Km≠ TrJÇ FA TÅJaJA mJr mJr WMPrKlPr IJxPZÇ KmPvõr k´nJmvJuL ßhvèPuJ xrTJPrr xJPg TJ\ TrPf YJAPuS xrTJPrr V´yePpJVqfJPT k´vKú m≠ TPr ßrPUPZ FA TÅJaJÇ fJrA iJrJmJKyTfJ~ IJPoKrTJxy KmPvõr KmKnjú ßhv xrTJrPT mJrmJr YJk k´P~JV TrPZ, KmPrJiL hPur xPñ xoP^JfJ~ IJxJr \jqÇ xrTJr ßxxmPT ßTJPjJ IJoPu jJ KjP~ mrÄ ßTRvPu YJPò xŒTtPT ß\JrhJr TrJ S mJKe\q-xMKmiJ IJhJ~ TrJÇ IPkãJTíf To k´nJmvJuL ßhvèPuJr ßãP© xlufJ ßhUJ ßVPuS CPuäUPpJVq ßhPvr oPiq KmPvw TPr pMÜrJ\q S pMÜrJÓs fJPhr Kx≠JP∂ Iau ∏ F TgJKa mJr mJr fJrJ CPuäU TPrPZSÇ IJorJ oPj TKr, FxPmr kKrPk´KãPfA rJÓskKf ˝k´PeJKhf yP~ huL~ xrTJPrr nJr TÅJPi fáPu KjP~PZjÇ FPf ßhPvr nJmoNKft ãájú yP~PZ mPuA KmPvwù oyu oPj TrPZjÇ FUj TgJ yPò, xrTJr FA KmfKTtf KjmtJYPjr TÅJaJ jJoJPm jJ-KT FKaPT VuJ~ IJaPT ßrPU kg YuPm ßx Kx≠J∂ xrTJrPTA KjPf yPmÇ

c. oJymMm CuäJy& nJrPf ßuJTxnJ KjmtJYPj TÄPV´x ßjfífôJiLj ß\JPar nrJcMKm S KmP\Kk ßjfífôJiLj ß\JPar nNKoix Km\P~r lPu nJrfL~ rJ\jLKfPf jfMj IiqJP~r xNYjJ yuÇ nJrPfr rJÓshvtPj iotKjrPkãfJmJh FTKa k´iJj ˜÷Ç KT∂á nJrfL~ \jVe KmP\KkPT \~L TPr k´oJe Tru F hvtj fJPhr oj S oVP\ VnLrnJPm ßk´JKgf j~Ç TJptf FTKa KyªM ßoRumJhL hu nJrPfr vJxj ãofJ~ IKiKÔf yP~PZÇ @oJPhr ßhPv pJrJ iotKjrPkãfJ~ KmvõJxL fJrJ TLnJPm nJrPfr F KjmtJYjL luJluPT oNuqJ~j TrPmj \JKj jJÇ Fr @PV 10 mZr iPr FTjJVJPz TÄPV´x nJrPfr rJÓsL~ ãofJ~ IKiKÔf KZuÇ k´go ßo~JPh TÄPV´Pxr pPgÓ xJluq KZuÇ KmPvw TPr IgtQjKfT ßãP© nJrf IPjT hNr FKVP~ pJ~Ç KT∂á KÆfL~ ßo~JPh FA xJluq ŸJj yP~ pJ~ IgtQjKfT k´mOK≠r väg VKf, ßmTJrfô FmÄ mJP\a WJaKfr lPuÇ vJxT hPur Có oyPur KmÀP≠ oJrJ®T hMjtLKfrS IKnPpJV SPbÇ @orJ ßhPUKZ FA xo~ jJrLr KjrJk•J vÄTJ\jTnJPm Kmkjú yP~PZÇ TÄPV´Pxr F mqgtfJPT kMÅK\ TPr jPrªs ßoJKh KjmtJYPj k´YJrJKnpJj YJuJ~Ç KjmtJYPjr @PV KmKnjú \Krk ßgPT kNmtJnJx kJS~J pJKòu KjmtJYPj TÄPV´Pxr krJ\~ WaPmÇ KT∂á fUjS ßmJ^J pJ~Kj TÄPV´xPT KmvJu FT krJ\P~r VäJKj oJgJ ßkPf KjPf yPmÇ jPrªs ßoJKh fJr hPu FT j’r ßjfJ KZPuj jJÇ IgY KfKjA yP~ CbPuj KmP\Kkr oiqoKeÇ fJr TqJKrvoJ IjqPhr ZJKkP~ ßhhLkqoJj yP~ CbuÇ jPrªs ßoJKhr IfLf ßoJPaS xMUTr j~Ç è\rJPar oMxKuoKmPrJiL hJñJr \jq fJPT IKnpMÜ TrJ yP~KZuÇ F TJrPe oJKTtj xrTJr fJPT pMÜrJÓs xlPrr \jq KnxJ KhPfS IkJrVfJ k´TJv TPrKZuÇ ßxA ßoJKh @\ nJrfL~ \jPVJÔLr V´yePpJVqfJ I\tj TPrPZjÇ KmvJu nJrPf fJr F V´yePpJVqfJr Km˜íKfS mqJkTÇ jPrªs ßoJKh fJr vkgV´ye IjMÔJPj FTKa Knjú oJ©J ßpJV TPrPZjÇ F vkg IjMÔJPj nJrPfr k´KfPmvL hKãe FKv~Jr rJÓs S xrTJrk´iJjPhrS @oπe \JjJPjJ yP~KZuÇ mJÄuJPhPvr k´iJjoπL ZJzJ Ijq ßhvèPuJr xrTJr S rJÓsk´iJjrJ F IjMÔJPj ßpJV KhP~KZPujÇ mJÄuJPhPvr k´iJjoπLr \JkJj xlr kNmtKjitJKrf gJTJ~ KfKj KhKuä ßpPf kJPrjKjÇ F IjMÔJPj mJÄuJPhPvr k´KfKjKifô TPrKZPuj \JfL~ xÄxPhr K¸TJr c. KvrLj vJrKoj ßYRiMrLÇ KfKj xrTJr mJ rJÓsk´iJj jJ yS~J~ nJrfL~ KoKc~J fJPT ßfoj èÀfô ßh~KjÇ KoKc~Jr hOKÓPf pJr @Voj xmtJKiT èÀfô ßkP~PZ, KfKj yPuj kJKT˜JPjr k´iJjoπL jS~J\ vKrlÇ F IjMÔJPj TJrJ ßVPuj mJ ßT ßpPf kJPrjKj fJr ßYP~S èÀfôkNet mqJkJr yu, Foj FTKa IjMÔJPj jPrªs ßoJKhr k´~Jx KZu k´KfPmvL ßhvèPuJr xrTJr S rJÓsk´iJjPhr KjP~ Ên xNYjJ WaJPjJÇ nJrPfr xPñ k´KfPmvL ßhvèPuJr xŒTt xMUTr j~Ç nJrf FUj KmvõvKÜPf kKref yS~Jr @vJ ßkJwe TrPZÇ KT∂á k´KfPmvLPhr Ix∂áÓ ßrPU F @TJéãJ kNre TrJ hM„yÇ ßx TJrPe jPrªs ßoJKh FTKa Knjú xÄPTf KhPf ßYP~PZjÇ xÄPTfKa yu, nJrf k´KfPmvLPhr xPñ KjP~ FPVJPf YJ~Ç F YJS~J TfaMTM @∂KrT KTÄmJ @jMÔJKjTfJ oJ© ßxaJ nKmwq“A mPu ßhPmÇ KT∂á mJÄuJPhvxy ßTJPjJ k´KfPmvLr xPñA nJrPfr xŒTt xMUTr KZu jJÇ nJrPfr \SyruJu ßjPyÀ KmvõKmhqJuP~r ÛMu Im A≤JrjqJvjJu ˆJKcP\r xJPmT Kcj k´Plxr IjMrJiJ è¬ @Kvr hvPTr ßvw KhPT KmUqJf xJ¬JKyT APTJjKoT IqJ¥ kKuKaTqJu CATKu kK©TJ~ FT k´mPº KuPUKZPuj, nJrPfr krrJÓsjLKfPf k´KfPmvLPhr ßãP© msJ¯eqmJhL KY∂J IjMxre TrJ y~Ç nJrf yu FfhûPur msJ¯eÇ

nJrPfr rJÓshvtPj ßTRKauq FmÄ ojMxÄKyfJr KmrJa k´nJmÇ ojMxÄKyfJ~ muJ yP~PZ, k´KfPmvL ßhv rJPÓsr v©∆Ç k´JYLj hvtPjr F k´nJm ßgPT nJrPfr ßoJKh xrTJr TfaJ ßmKrP~ @xPf kJrPm, fJ KjP~ xÄv~ k´TJv TrJ IPpRKÜT j~Ç nJrPfr @ouJfPπr A¸Jf TJbJPoJ KjmtJKYf xrTJrèPuJPT mqKfâoiotL khPãk KjPf mJiJ ßh~Ç FaJS nJrPfr rJÓsYKrP©r FTKa mz ‰mKvÓqÇ ßjkJu, mJÄuJPhv S v´LuÄTJr oPfJ ßhvèPuJ yu Kjoú metnMÜÇ Fr oPiq kJKT˜Jj yu IxMrÇ FTaM ßnPm ßhUPu ßmJ^J pJ~, nJrf F oJjxTJbJPoJ ßgPT ßmr yP~ @xPf kJPrKjÇ metPnh k´gJ~ Có metL~Phr TJPZ Kjoú metL~rJ ßpnJPm IòMf, KbT ßxnJPmA nJrf k´KfPmvL ßhvèPuJr k´Kf @Yre TPrPZÇ Fr \jq UMm ßmKv fgq k´oJe Ck˙Jkj TrJr k´P~J\j ßjAÇ KT∂á FmJr jPrªs ßoJKhr oPfJ mqKÜ fJr vkg IjMÔJPj k´KfPmvLPhr vJKou TPr y~PfJ FTKa Knjú AKñf KhPf ßYP~PZjÇ F AKñf xKfqTJr IPgt TfaáTá AKfmJYT, ßxaJ nKmwqPfr KhjèPuJ mPu ßhPmÇ F KjP~ xJmiJjL @vJmJh ßkJwe TrJA ßv´~Ç FTKa rJÓs ÊiM xrTJr kKrmftPjr oJiqPo fJr YKr© kJJPf kJPr KT-jJ rJÓsKmùJPjr IKf kMrPjJ F k´vúKar krLãJ yPm ßoJKhr ßjfífôJiLj nJrfPT KhP~Ç Vf x¬JPy nJrPfr krrJÓsoπL xMwoJ ˝rJ\ mJÄuJPhv xlPr FPxKZPujÇ FTKa k´KfPmvL ßhPv nJrfL~ krrJÓsoπLr FaJA k´go xlrÇ FKa nJrPfr KhT ßgPT FTKa CPuäUPpJVq CPhqJVÇ KyªMfômJhL nJrPfr jfMj xrTJPrr kã ßgPT FTKa oMxKuok´iJj ßhPv fJr krrJÓsoπLPT kJbJPjJr Kx≠J∂ H“xMTq \JVJ~ ‰mKTÇ xMwoJ ˝rJ\ fJr xlrPT FTKa ÊPnòJ xlr mPu AKñf KhP~PZjÇ KfKj hMA k´KfPmvL ßhPvr oPiq KmhqoJj xoxqJèPuJr xoJiJj F oMyNPft KhPf @PxjKjÇ Kf˜Jr kJKj mµj KjP~ fJr Im˙Jj yu, nJrPfr jfMj xrTJr F KmwP~ Inq∂rLe GTofq k´KfÔJr ßYÓJ TrPZÇ hOÓJ∂˝„k dJTJ~ @xJr @PV KfKj ßaKuPlJPj kKÁomPñr oMUqoπL oofJ mqJjJK\tr xPñ TgJ mPuPZjÇ \JKj jJ F GTofq k´KfKÔf yPf Tf mZr uJVPm? KT∂á mJftJKa Ifq∂ ¸Ó ßp, GTofq jJ yPu Kf˜Jr kJKj mµj KjP~ xMKjKhtÓ KTZM yPò jJÇ FZJzJS rP~ ßVPZ xmtPoJa 54Ka IKnjú jhLr kJKj mµPjr xoxqJÇ xLoJ∂ YMKÜ mJ˜mJ~Pjr ßãP©S FTA TgJ k´PpJ\qÇ xMwoJ ˝rJ\ 5 \JjM~JKrr ßnJaJrKmyLj KjmtJYPjr oJiqPo ãofJ~ IKiKÔf yS~J mJÄuJPhPvr mftoJj xrTJPrr V´yePpJVqfJ KjP~S xrJxKr KTZM muPf YJjKjÇ fJr TgJ yu Ijq ßhPvr Inq∂rLe mqJkJPr nJrf y˜Pãk TrPf YJ~ jJÇ fPm nJrPfr mftoJj xrTJPrr kNmtxNKr ojPoJyj KxÄP~r xrTJr 5 \JjM~JKrr KjmtJYPjr mqJkJPr jJT VKuP~KZPujÇ F KjmtJYPjr @PVA nJrPfr krrJÓs xKYm mJÄuJPhv xlPr FPx ÉPxAj oMyÿh FrvJhPT KjmtJYPj IÄv KjPf FT irPjr YJk KhP~KZPujÇ Fr krkrA ßhUJ ßVu rqJm FrvJhPT fJr mJxnmj ßgPT fMPu KjP~ pJPòÇ fJrkr muJ yu FrvJh IxM˙ FmÄ KfKj xKÿKuf xJoKrT yJxkJfJPu KYKT“xJ KjPòjÇ IgY SA xo~ fJPT Vul ßUuPfS ßhUJ ßVPZÇ @orJ KmvõJx TrPf YJA, nJrPfr mftoJj xrTJr xKfqTJr IPgt mJÄuJPhPvr Inq∂rLe mqJkJPr jJT VuJPjJr jLKf ßgPT xPr @xPmÇ Km@A@AFx @P~JK\f ßxKojJPr xMwoJ ˝rJ\ mPuPZj, VefPπr mqJkJPr

nJrf fJr IKnùfJ mJÄuJPhPvr xPñ KmKjo~ TrPf YJ~Ç FUJPjS xMwoJ ˝rJ\ FTKa Knjú AKñf KhPujÇ F oMyNPft mJÄuJPhPv Inclusive democrac ßjAÇ IgY nJrfL~ VefPπr xm hMmtufJ xP•ôS ßxUJPj xm rJ\QjKfT hu C“xJPyr xPñ KjmtJYPj IÄvV´ye TPrÇ xMwoJ ˝rJ\ KT muPf ßYP~PZj Foj irPjr Vefπ YYtJ mJÄuJPhPvS yS~J CKYf? xMwoJ ˝rJ\ mJÄuJPhPvr k´iJjoπL, rJÓskKf, KmPrJiLhuL~ ßj©L FmÄ KmFjKk ßY~JrkJrxPjr xPñ TgJ mPuPZjÇ F oMyNPft KmFjKk ßY~JrkJrxPjr k´PaJTuVf Im˙Jj ßjAÇ fJ xP•ôS xMwoJ ˝rJP\r xPñ KmFjKk ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~Jr 40 KoKjamqJkL ‰mbT yP~PZÇ F ‰mbPT mJÄuJPhv xrTJPrr @kK• KZu mPu xÄmJhoJiqo ßgPT @orJ ß\PjKZÇ KT∂á nJrPfr mftoJj xrTJPrr KmPWJKwf jLKf yu, nJrf xrTJr mJÄuJPhPvr ßTJPjJ KjKhtÓ hPur xPñ j~, mrÄ mJÄuJPhPvr \jVPer xPñ xMxŒTt VPz fMuPf YJ~Ç ßxA KmPmYjJ~ KmFjKkr oPfJ FTKa mz huPT KyxJPmr mJAPr rJUJ pJ~ jJÇ xMwoJ ˝rJ\ mJÄuJPhv xlPr FPx Knjú rTPor F jK\r ˙Jkj TPr mJÄuJPhPvr \jVePT \JjJj KhP~ ßVPuj KmP\Kk xrTJr TÄPV´Pxr kPg yJÅaPf YJ~ jJÇ F ßãP©S nKmwq“A mPu ßhPm KmP\Kkr xrTJr xKfqTJr IPgt TÄPV´x ßgPT TfaJ KnjúÇ xMwoJ ˝rJP\r xlr CkuPã vJKz TNajLKf yP~PZ mPu mJÄuJPhPvr ßTJPjJ ßTJPjJ kptPmãT o∂mq TPrPZjÇ vJKz jJrLr mKyrJPñr nNweÇ oJjMPwr ßnfPr I∂r mPu ßp K\KjxKa gJPT, ßxUJPj kKrmftj FPuA mJÄuJPhPvr \jVPer \jq ßxaJ yPm mz kJS~JÇ ßx\jq IPjT kg yJÅaPf yPmÇ nJrPfr rJÓshvtPj ßTRKauq FmÄ ojMxÄKyfJr KmrJa k´nJmÇ ojMxÄKyfJ~ muJ yP~PZ, k´KfPmvL ßhv rJPÓsr v©∆Ç k´JYLj hvtPjr F k´nJm ßgPT nJrPfr ßoJKh xrTJr TfaJ ßmKrP~ @xPf kJrPm, fJ KjP~ xÄv~ k´TJv TrJ IPpRKÜT j~Ç nJrPfr @ouJfPπr A¸Jf TJbJPoJ KjmtJKYf xrTJrèPuJPT mqKfâoiotL khPãk KjPf mJiJ ßh~Ç FaJS nJrPfr rJÓsYKrP©r FTKa mz ‰mKvÓqÇ FfhxP•ôS @orJ ßhPUKZ, ITÄPV´x xrTJPrr @oPu mJÄuJPhPvr xPñ nJrPfr xŒPTtr KTZM KTZM IV´VKf yP~KZuÇ ßoJKhr xrTJPrr KmvJu vKÜo•J gJTJr lPu IfLPfr ITÄPV´x xrTJrèPuJr fMujJ~ mftoJPjr ITÄPV´x xrTJPrr IKiTfr VKfvLu jLKf V´ye TrPf kJrJr TgJÇ KT∂á ßTRKauq S ojMxÄKyfJr KjPhtKvf kg ßgPT nJrPfr mftoJj xrTJr TfaMTM ßmKrP~ @xPf kJrPm ßx mqJkJPr xÄv~ ßgPT pJ~Ç fPm xLoJP∂r FkJPr FmÄ SkJPr xm pMKÜmMK≠xŒjú oJjMwA IjMnm TPrj, ßTJKa ßTJKa oJjMPwr TuqJPer \jq IfLfJv´~L jJ yP~ nKmwqPfr KhPT fJTJPjJA oñu\jTÇ ßuUT : dJTJ KmvõKmhqJuP~r Imxrk´J¬ IiqJkT

KmKnjúUmr S k´mº-Kjmº k´TJPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT k´go IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, \jT≥ S pJ~pJ~Khj kK©TJr k´Kf VnLrnJPm Tífù


cJTmJé 7

SURMA m 4 - 10 July 2014

\jq @uäJyr TJPZ xMkJKrv TrPmÇ z YKr© VbPj xyJ~T: Kx~Jo xJijJ~ oJjm oPj ßUJhJnLKf \JV´f TPrÇ xÄpo S IJfìÊK≠Pf CÆM≠ TPr FmÄ oJjMwPT TKbj xJijJ~ Inq˜ TPr YJKrK©T hO|fJ~ CkjLf TPrÇ Kk´~ kJbT, @orJ pKh ro\JPjr k´Tíf CP¨vq S fJ“kpt xŒPTt pgJpg ImVf yP~ @uäJy FmÄ fJÅr rJxNu (xJ”) Fr KjPhtKvf k∫J~ Kx~Jo xJijJ~ msfL yA fPm ImvqA xoJP\ ßrJpJr xMlu ßhUJ KhPm FmÄ ßxA xoJP\ vJK∂ k´KfKÔf yPmÇ muJr IPkãJ rJPU jJ, @oJPhr xoJP\ @\ pf IjqJ~ IKmYJr, IWaj S IvJK∂ KmhqoJj fJr FToJ© TJreA yPò oyJj @uäJy @fìkKrÊK≠r uPãq ßpA kKm© Tár@j jJKpu TPrPZj FmÄ fJr KjPhtvxoNy pgJpg kJuj TrPf mPuKZPuj, @orJ fJ ßgPT hNPr xPr ßVKZÇ kKm© ro\JPjr Kx~Jo xJijJ S Tár@j YYtJr ÆJrJ @uäJy @oJPhr @fìJPT kKrÊ≠ TPr nJu oJjMw ymJr fSlLT KhjÇ

To The Editor SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ ofJoPfr \jq xŒJhT hJ~L jj

ßrJpJr oJx S TP~TKa ‰mKvÓ

- ßoJyJÿh xJjJ-Cu VJ\L @PuT\JªsJ FKnKjC, uMajÇ

AxuJPor kJÅYKa ˜P÷r oPiq FTKa ˜÷ ßrJpJ fJ ro\Jj oJPx lr\ TrJ yP~PZÇ ro\Jj oJx IjqJjq oJPxr oPiq Ifq∂ optJhJmJjÇ xMfrJÄ, oMxuoJjPhr CKYf Tár@j jJK\Pur F oJPx ßmKv TPr Tár@j KfuJS~Jf TrJ S Tár@j xŒPTt ß\Pj @ou TrJÇ ßTjjJ Tár@j fJr KfuJS~JfTJrLr \jq KT~JoPfr o~hJPj xMkJKrv TrPmÇ Kk´~ jmL (xJ.)-F oJPx ßmKv TPr hJj-xJhTJ TrPfjÇ fJr Cÿf KyxJPm @oJPhrS CKYf F oJPx ChJr yPò VrLm-KoxTLjPhr \jq hJPjr yJf k´xJKrf TrJ, InJmL oJjMPwr \jq ßxyrL S AlfJPrr mqm˙J TrJÇ ro\JPjr FA oJxKa oMxuoJjPhr KjTa Ifq∂ TuqJe S FmJhf mPªVLr oJxÇ

nJrPfr ßuJTxnJ KjmtJYPj KmP\Kkr Km\~ k´xPñ Vf 7 FKk´u ßgPT IJr÷ TPr 12 ßo (2014) kpt∂ xmtPoJa 9 kPmt IjMKÔf yP~ ßVPuJ nJrPfr 165fo ßuJTxnJ KjmtJYjÇ KjmtJYPjr ßr\J ßWJweJ TrJ yP~PZ 16 ßo FmÄ jrPªs ßoJKhPT k´iJjoπL TPr 44 xhPxqr oπLxnJr ßWJweJ KhP~ jrPªs ßoJKh vkg V´ye TPrPZj 26 ßo xºqJ~Ç CÜ vkg V´ye IjMÔJPj xJTtnáÜ 7Ka ßhPvr xrTJr k´iJj S rJÓsk´iJjxy xmtPoJa 42 yJ\Jr KnIJAKk FmÄ ijtdq mqKÜxy ßmv TP~T yJ\Jr ßuJT IÄvV´ye TPr KZPujÇ FmJPrr ßuJTxnJ KjmtJYPj xmtPoJa ßnJaJPrr xÄUqJ KZu 81 ßTJKa 49 uã pJ KmVf ßuJTxnJ KjmtJYPjr ßYP~ KZu k´J~ 19 ßTJKa ßmKvÇ 543 IJxj IJxj KmKvÓ ßuJTxnJ~ xrTJr VbPjr \jq k´P~J\j KZu 272Ka IJxjÇ KmP\Kk FTTnJPm 288 FmÄ KmP\Kk ß\Ja 336 IJxj ßkP~ jPrªs ßoJKhr ßjfíPfô ßrTct xOKÓ TPrPZÇ pKhS IPjT rJ\QjKfT KmPväwTrJ FA KjmtJYjL ßr\JPT mPuPZj, mOy•o VefJKπT TáqÇ vkg V´ye IjMÔJPj oofJ mqJjJ\tL, \~uKufJ FmÄ KvmPxjJ ßpJV ßhjKjÇ 28Ka rJ\q FmÄ 7Ka ßTªs vJKxf Iûu KjP~ Km˜íf KZu FA ßuJTxnJ KjmtJYPjr kKrKiÇ KmVf 10 mZr iPr ãofyJxLj TÄPV´x ßkP~PZ ÊiMoJ© 58Ka IJxjÇ pKhS Fr ßYP~ Kmkpt~Tr Im˙J ßgPTS AKfkNPmt TÄPV´Pxr Km\~L ymJr IPjT ßrTct rP~PZÇ ßxJKj~J VJºL fgJ TÄPV´x xPñ xPñA KjmtJYjL luJluPT ßoPj KjP~ VefJKπT GKfyq rãJr kKrY~ KhP~PZÇ

ßrJpJr TP~TKa ‰mKvÓ : z @uäJy ßk´Por Kjhvtj : ßrJpJr oJiqPo oJjMw @uäJyr ‰jTaq uJPnr xMPpJV uJn TPrÇ ßpoj @uäJy fJ~JuJ mPuj, ßrJpJ FToJ© @oJr \jqA, @Ko CyJr k´KfhJj Kj\ yJPf KhmÇ z Kr~JoMÜ AmJhf: IjqJjq AmJhPfr oPfJ ßrJpJr oPiq ßuJT ßhUJPjJr ßTJj xMPpJV ßjAÇ TJre @oJPhr ßrJpJr xJãL FToJ© @uäJyÇ z ‰jKfT KmTJv xJiPj ßrJpJ: ßrJpJhJr mqKÜ xmtJm˙J~ @uäJyPT ˛rPe rJPUÇ ßrJpJ IjqJ~ S Ioñu TJ\ ßgPT Kmrf rJPUÇ FTKa @hvt xoJ\ VbPj xyJ~fJ TPrÇ z ‰ipt iJrPer vKÜ ßpJVJ~: oyJjmL (xJ.) mPuj, ro\Jj ‰iPptr oJxÇ @r ‰iPptr k´KfhJj \JjúJfÇ z ßrJpJ dJu ˝„k: TJo, ßâJi, ßuJn, uJuxJ AfqJKh KrkMr fJzjJ~ oJjMw KmkgVJoL yP~ ±ÄPxr oMPUJoMKU y~Ç ßrJpJ oJjMPwr FxTu Ták´mOK• hoPjr dJu ˝„kÇ z ßrJpJ oMKÜr CkJ~ : KT~JoPfr TKbj oMyNPft ßrJpJ mJªJr oMKÜr

D E S I G N E D

W I T H

P A S S I O N

KjmtJYjL ßr\J ßWJweJ TrJr kr jPrªs ßoJKh fJr k´vJxPjr k´go 100 KhPjr TotxNYLr ßWJweJ KhP~PZj vkg VsyPer IJPVAÇ FA KjmtJYjL ßr\JPr oJiqPo jPrªs ßoKh 2002 xJPur è\rJa hJñJr n~Jmy KmfTtJm˙J TJKaP~ CbPf xlu yPuS nJrPfr nKmwq“ rJ\jLKfPf KfKj KmfKTtf ßgPT pJPmj KYrKhjAÇ ßTjjJ è\rJa hJñJ~ 20 yJ\Jr oJjMPwr ootJK∂T oOfáq KZu rLKfoPfJ oJjmfJr Kmr∆P≠ \Wjqfo IkrJiÇ \jKk´~fJ FmÄ xKfqTJPrr oJjKmT oNuqPmJi k´KfÔJ xŒNet Knjú mqJkJrÇ mJmrL oxK\h nJñJ FmÄ è\rJPar hJñJ mJiJPjJxy F kpt∂ nJrPfr k´J~ xmèPuJ oJjKmT KmkptP~r TetiJr KZPuj IJhnJjL, ßoJKhxy KmP\Kk FmÄ fJPhr jLKf KjitJrTrJÇ fPm mftoJj xnJkKf rJ\kPg IJhnJjLr ßYP~ x÷mf IPkãJTíf oJjKmTÇ IJr FA KmP\Kkr AKfyJPxr xmPYP~ ßv´Ôfo Km\~S yP~PZ FmJrÇ è\rJPar hJñJ~ jPrªs ßoJKhr Kmr∆P≠ IJjLf IKnPpJV IJhJuPf k´oJKef yPuS xKfqTJPrr jLKf ‰jKfTfJr KhT ßgPT FaJ KZu FTKa ˝f”Kx≠ mJ˜mfJÇ rJ\QjKfT hu Vbj TrJr krmftL k´go KjmtJYPj KmP\Kk ßkP~KZu ÊiMoJ© ßuJTxnJr hMPaJ IJxjÇ 1998 FmÄ 1999 xJPur mJ\Pk~Lr xo~TJPur kMj”KjmtJYPj KmP\Kk ßkP~KZu pgJâPo 5% IJxjÇ FmJPrr ßuJTxnJ KjmtJYPjr IJPV rJ\QjKfT KmPväwTPhr o∂mq KZu, ÈFmJPrr KjmtJYPj jPrªs ßoJKh K\fPu nJrf yJrPmÇ' Imvq Fr IJxu mJ˜mJf mM^J pJPm IJPrJ kPrÇ xKfqTJPrr mJ˜mfJ~ jPrªs ßoJKh, IJhnJKj fgJ KmP\Kkr TotTJ§ yPò nJrPfr iot KjrPkã xÄKmiJPjr xPñ xJÄWKwtTÇ FTKa YJP~r ßhJTJjhJr ßgPT Tot\Lmj Êr∆ TrPuS IJ\ KfKj FT\j KmvõPjfJÇ FmJPrr ßuJTxnJ KjmtJYPj rJÉu VJºLr IjKnùfJ IPWJKwfnJPm yPuS ßã© KmPvPw KjmtJYjL k´YJPr xoxqJr xOKÓ TPrPZÇ fJZJzJ KjmtJYjL k´YJPr rJÉu VJºLr ßYJUoMU S T£˝Pr IJ˙Jr ßTJPjJ KY¤ UMÅP\ kJjKj IPjT ßnJaJrrJAÇ Ikr KhPT, rJ\QjKfT TJrPe mr∆j VJºLPT KmP\Kkr oyJxKYm KyPxPm TJÓ TrPf AKºrJ VJºL kKrmJPrr FTT mqKÜPfôr k´YJreJ YJuJPjJS KZu IPkãJTíf TÓTrÇ xfqKoPgq pJA ßyJT Kk´~JïJ VJºLr ˝JoL rmJat nPhsr IJKgtT ßTPuïJrLS KjmtJYPjr IJPV KTZáaJ KmfTt xOKÓ TPrKZuÇ fJZJzJS KmVf 10 mZr iPr ãofJ~ gJTJ~ TÄPV´Pxr \jKk´~fJ FoKjPfA KZu IPjTaJ oJAjJx kP~P≤r KhPTÇ FZJzJS kKrmJrfπ FmJPrr ßuJTxnJ KjmtJYPj KTZáaJ yPuS xoxqJr xOKÓ TPrKZuÇ xm KTZá ˝P•S ßuJTxnJ KjmtJYPj KmP\Kkr FA vKÜvJuL xÄUqJVKrÔfJ xJKmtT oJjKmT oNuqPmJi rãJr Kmr∆P≠ IÊn hOÓJ∂ ˙Jkj TrPf kJPrÇ ßTjjJ VefPπr ˝JnJKmT Kj~oJjMxJPrA IKfKrÜ xÄUqJVKrÓfJ VefPπr \jq n~JmyÇ - ßoJ” \JyJñLr UJj mJXJKu kqJKrxÇ

IMRAN TRAVELS 79159

AorJj asJPnux

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY Low Cost Travel Agent. Hajj & Umrah Specialist

Appointed Agent

designer

y

takeawa

s u en

m

P R I N T

F I N I S H

NATIONWIDE

DELIVERY

Kk´K≤Ä \VPf IJorJA ßxrJ D E S I G N

FREE

D E L I V E R E D

Tel: 020 7168 1224 Unit C, Cable Street Studios, 566 Cable Street, London E1W 3HB e: sales@impressmediauk.com w: www.impressmediauk.com

Dhaka Return from £485. Sylhet Return from £560.

Dhaka Return from £450. One Return date change free

December Umrah package from £750

Direct to Chittagong from £495

Dhaka from £490, 40kg Bagege One date change free of charge

Dhaka from £475

Ask for any destination & any airlines. We are the approved agent of all major airlines Please contact: 0207 375 0800 Mob: 07984 959885 / 07828 235600

Emial: imrantravels@hotmail.com | www.imrantravel.com


8 UmrJUmr

4 - 10 July 2014 m SURMA

uKfl KxK¨TLPT FTyJf KjPuj k´iJjoπL Èxm fgq @oJr TJPZ @PZ' dJTJ, 1 \MuJA - cJT S ßaKuPpJVJPpJVoπL @mhMu uKfl KxK¨TLPT IQmi KnS@AKk (nP~x SnJr A≤JrPja k´PaJTu) mPº mqm˙J ßjS~Jr KjPhtv KhP~PZj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ 30 \Mj, ßxJomJr xKYmJuP~ IjMKÔf oKπxnJ ‰mbPT uKfl KxK¨TLPT CP¨v TPr k´iJjoπL mPuj, TJr ßZPu, TJr ßoP~, TJr ßoP~\JoJA KnS@AKk mqmxJ TPr, fJ @Ko \JKjÇ xm fgq @oJr TJPZ @PZÇ fJPhr KmÀP≠ hs∆f mqm˙J KjjÇ fJ jJ yPu @KoA mqm˙J ßjmÇ KmKa@rKx xN© \JjJ~, ßhPv ‰mPhKvT Tu @hJj-k´hJPjr ßVaSP~ (@AK\cJKmäC) IkJPrarPhr oPiq ßT ßaKuTKoCKjPTv¿ KuKoPac, dJTJ, 1 \MuJA - \j˝JP˙qr \jq ãKfTr lroJKuPjr IkmqmyJr TrPu xPmtJó vJK˜ yPm pJmöLmj TJrJh§Ç @mJr FA IkrJPir KmYJr yPm KmPvw ãofJ @Aj, 1974-Fr IiLPj VKbf KmPvw asJAmMqjJPu FmÄ IkrJi \JKojPpJVq yPm jJÇ lroJKuj IkmqmyJPrr FA TKbj vJK˜r KmiJj ßrPU lroJKuj Kj~πe @Aj, 2014-Fr YNzJ∂ IjMPoJhj KhP~PZ oKπxnJÇ xKYmJuP~ 30 \Mj, ßxJomJr k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xnJkKfPfô IjMKÔf xnJ~ FA IjMPoJhj ßhS~J y~Ç FA @APj uJAPx¿ ZJzJ lroJKuPjr C“kJhj, @ohJKj, kKrmyj, o\Mf, Kmâ~ S mqmyJr KjKw≠ TrJ yP~PZÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~r UJhq S kMKÓKmùJj AjKˆKaCPar IiqJkT c. jJ\oJ vJyLj F mqJkJPr mPuj, KjrJkh UJhq KjKÁf TrPf ßp lroJKuj Kj~πe @Aj, 2014 oKπxnJ~ IjMPoJhj ßhS~J yP~PZ, fJ FTKa nJPuJ CPhqJVÇ fPm KjrJkh UJPhqr \jq FA @Aj pPgÓ j~Ç UJPhq ßpxm KmwJÜ rJxJ~KjT k´P~JV TrJ y~, fJr oPiq lroJKuj oJ© FTKaÇ lroJKuj Kj~πe yPuS Ijq rJxJ~KjTèPuJ Kj~πe TrPf jJ kJrPu UJhq ßgPT ˝J˙q^MÅKT rP~A pJPmÇ oKπxnJr ‰mbT ßvPw oKπkKrwh xKYm ßoJyJÿh ßoJvJrrJl ßyJxJAj nNA_J xJÄmJKhTPhr xnJr Kx≠JP∂r TgJ \JjJjÇ FUj \JfL~ xÄxPh FKa kJx yPuA @APj kKref yPmÇ xrTJKr xN©èPuJ \JKjP~PZ, xÄxPhr YuKf IKiPmvPjA KmuKa Ck˙Jkj TrJ yPf kJPrÇ k´˜JKmf @APj lroJKuj muPf lroJKuj, lroJuKcyJAc, kqJrJlroJuKcyJAc FmÄ Fr ßpPTJPjJ oJ©Jr hsme FmÄ xrTJr-KjitJKrf lroJKuj C“kjúTJrL Ijq ßTJPjJ khJgtPT ßmJ^JPmÇ @AjKa mJKe\q oπeJuP~r CPhqJPV yPòÇ mJKe\q oπeJu~ muPZ, lroJKuj \j˝JP˙qr \jq ãKfTr rJxJ~KjT khJgtÇ UJhqhsPmqr xÄrãe S kYjPrJPi lroJKuj oJ©JKfKrÜ mqmyJPrr lPu xJoKV´TnJPm \j˝J˙q ÉoKTr xÿMULj yPòÇ fJA k´JeWJfL lroJKuj Kj~πPe FA @Aj k´e~Pjr TJ\ yJPf ßjS~J y~Ç xŒ´Kf ßoRxMKo lPu lroJKuj KjP~ \joPj @fï ßhUJ ßh~Ç Kmw~Ka KjP~ KTZMKhj iPr @PuJYjJxoJPuJYjJ YuPZÇ mqmxJ~LPhr vLwt xÄVbj mJÄuJPhv Kv· S mKeT xKoKf ßlcJPrvj (FlKmKxKx@A) xrTJPrr FA CPhqJV ßjS~J~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ S xrTJrPT ijqmJh \JKjP~PZÇ VfTJu xÄVbjKar xÄmJh KmùK¬Pf muJ y~, FA @APjr mJ˜mJ~j lroJKuPjr n~Jmy ãKf ßgPT ßhv S xoJ\PT rãJ TrPf kJPrÇ oKπxnJ~ IjMPoJhj kJS~J FA @APjr YNzJ∂ UxzJ~ ßoJa Z~Ka IiqJ~ S 37Ka iJrJ rP~PZÇ @APj uJAPx¿ ZJzJ lroJKuj @ohJKj, C“kJhj, kKrmyj, o\Mf, Kmâ~ S mqmyJr TrJ pJPm jJÇ F \jq uJAPxK¿Ä Tftíkã gJTPmÇ uJAPx¿ kJS~J mqKÜ mJ k´KfÔJj lroJKuj-xÄâJ∂ KyxJm xÄrãe TrPm FmÄ fJ TftíkãPT ßhUJPf mJiq gJTPmÇ k´Kf ß\uJ S CkP\uJ~ lroJKuj Kj~πe TKoKa Vbj TrJ yPmÇ IkrJi S h§: ßTJPjJ mqKÜ uJAPxP¿r vft nñ

rJfMu ßaKuTo, KcK\Tj, lJˆt TKoCKjPTv¿, Knvj ßau, KxVoJ AK†Kj~Jxt KuKoPac S ox-5 ßauxy @PrJ TP~TKa ãofJxLj hu S ãofJr vKrT hPur k´nJmvJuL ßjfJPhr @®L~˝\jPhr oJKuTJjJ~ kKrYJKuf yPòÇ rJ\QjKfT k´nJmPT TJP\ uJKVP~ Fxm IkJPrar KmKa@rKx fgJ xrTJrPT ‰mPhKvT Tu ßgPT k´Jkq rJ\˝ KhPf aJumJyJjJ TrPZÇ KmKa@rKxr 166fo TKovj xnJr (Vf 12 oJYt IjMKÔf) TJptKmmreL ßgPT \JjJ pJ~, Fxm @AK\cJKmäC k´KfÔJPjr oPiq TP~TKar KmÀP≠ @AjVf mqm˙J ßjS~J yP~PZÇ mJKT TP~TKar KmÀP≠ FTA mqm˙J KjPf ßVPu cJT, ßaKuPpJPpJV S fgqk´pMKÜoπL @mhMu uKfl KxK¨TL fJPf mJh xJPijÇ 2012 xJPur IPÖJmr ßgPT YuKf mZPrr 26 \JjM~JKr kpt∂ A≤JrjqJvjJu ßVaSP~ mJ @AK\cJKmäCèPuJr TJPZ KmKa@rKxr kJSjJr kKroJe hJÅzJ~ ßoJa FT yJ\Jr 211 ßTJKa 24 uJU aJTJÇ hLWtKhj iPr kJSjJ kKrPvJi jJ TrJ~ 29Ka @AK\cJKmäCP~r oPiq 10Kar TJptâo ˙KVf TPr ßh~ KmKa@rKxÇ

F ZJzJ @AK\cJKmäC k´KfÔJjèPuJPT Kjmºj jmJ~j mJmh k´KfmZr xJPz xJf ßTJKa aJTJ KhPf y~Ç KT∂á mJrmJr fJVJhJ xP•ôS xJPz xJf ßTJKa aJTJ TPr fJPhr mJKwtT uJAPx¿ Kl FmÄ Fr nqJPar aJTJS pgJxoP~ kKrPvJi TPrKj Fxm IkJPrarÇ F UJPfS Vf 26 \JjM~JKr kpt∂ mPT~Jr kKroJe hJÅKzP~PZ 142 ßTJKa 50 yJ\Jr aJTJÇ xŒ´Kf F uJAPx¿ Kl TKoP~S uJn y~KjÇ oKπxnJr ‰mbPT IKjitJKrf @PuJYjJ~ fgqoπL yJxJjMu yT AjM @∂\tJKfT Tu YJ\t ToJPjJr xMkJKrv TPrjÇ fgqoπLr pMKÜ yPò, @∂\tJKfT TuPra ToJPu IQmi KnS@AKkr YJKyhJ TPo pJPmÇ FPf IQmi mqmxJ~LrJ F mqmxJ~ KjÀ“xJyL yPmÇ TuPra ToPu oJjMw ‰mi CkJP~ KmPhPv TgJ muJ mJzJPmÇ FPf xrTJPrr rJ\˝ @~ mJzPm mPu \JjJj fgqoπLÇ mftoJPj k´KfKa @∂\tJKfT TPu Kfj ßx≤ TPr rJ\˝ kJ~ xrTJrÇ fgqoπL FaJ TKoP~ IPitT TrJr krJovt ßhjÇ oyJP\Ja xrTJPrr Vf ßo~JPh cJT S ßaKuPpJVJPpJVKmw~T oπeJu~-xŒKTtf ˙J~L TKoKar xnJkKf KZPuj yJxJjMu yT AjMÇ

oKπxnJ~ @APjr UxzJ ãKfTr lroJKuj IkmqmyJPr vJK˜ pJmöLmj

TrPu IjKiT xJf mZPrr TJrJh§ yPmÇ fPm fJ hMA mZPrr KjPY yPm jJ mJ IjKiT kJÅY uJU aJTJ Igth§ yPmÇ @r uJAPx¿ ßjA Foj TJrS TJPZ mJ fJÅr hUunMÜ ßTJPjJ ˙JPj lroJKuj C“kJhPjr mqmyJrPpJVq ßTJPjJ pπkJKf, xJ\xr†Jo mJ CkTre kJS~J ßVPu fJ yPm IkrJiÇ F \jq IjKiT 10 mZr (hMA mZPr KjPY j~) TJrJh§ FmÄ Fr IKfKrÜ IjKiT 20 uJU aJTJ Igth§ yPm (kJÅY uJPUr KjPY j~)Ç @mJr F TJP\r \jq ßTC xùJPj fJÅr oJKuTJjJiLj mJ hUPu gJTJ ßTJPjJ mJKzWr, \J~VJ-\Ko, pJjmJyj, pπkJKf mJ xJ\xr†Jo mqmyJr TrPf IjMoKf KhPu IjKiT xJf mZPrr TJrJh§ mJ kJÅY uJU aJTJ kpt∂ Igth§ yPmÇ @mJr ßTC ßTJPjJ mqKÜr KmÀP≠ KogqJ mJ y~rJKjoNuT oJouJ TrPu vJK˜ yPm IjKiT YJr mZPrr TJrJh§ (FT mZPrr KjPY j~) mJ xPmtJó Kfj uJU aJTJ Igth§Ç

mJKe\qxKYm oJymMm @yPoh mPuj, lroJKuPjr KmwP~ ÃJoqoJe @hJuf @PVr oPfJA YuPmÇ fPm fJÅPhr pfaMTM ãofJ @PZ, ffaMTM k´P~JV TrPmj FmÄ fJ xPñ xPñ KmYJKrT @hJuPf kJbJPjJr mqm˙J TrPmjÇ rJxJ~KjT krLãJVJr ˙Jkj: @Aj IjMpJ~L xrTJr lroJKuPjr k´TJr, kKroJe, oJ©J mJ ßTJPjJ CkJhJPjr rJxJ~KjT krLãJr \jq krLãJVJr ˙Jkj FmÄ Fr \jq rJxJ~KjT krLãT KjP~JV TrJ pJPmÇ @r krLãJVJr ˙JKkf jJ yS~J kpt∂ xrTJr-KjitJKrf ßpPTJPjJ krLãJVJPr krLãJ TrJ pJPmÇ @AjKa mJ˜mJ~Pjr \jq xrTJr KmKi TrPmÇ oKπxnJ~ CkK˙f FTKa xN© \JjJ~, UJPhq ßTJj oJ©Jr lroJKuj gJTPm, ßxKa @APj jJ gJTJr TJre \JjPf YJj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ fUj fJÅPT muJ y~, FKa KmKiPf CPuäU TrJ yPmÇ @∂\tJKfT TuYJ\t ToJPjJ CKYf: IQmi

KnS@AKk (nP~x SnJr A≤JrPja k´PaJTu) mPº @∂\tJKfT AjTJKoÄ Tu aJKotPjvj ßra ToJPjJ pJ~ KT jJ, ßxKa KjP~ @PuJYjJ y~ xnJ~Ç IKjitJKrf @PuJYjJ~ Kmw~Ka ßfJPuj fgqoπL yJxJjMu yT AjMÇ fJÅr hJKm, FA ßra ToPu IQmi KnS@AKkr YJKyhJ TPo pJPm FmÄ IQmi mqmxJ~LrJ KjÀ“xJKyf yPmjÇ mftoJPj k´Kf @∂\tJKfT TPu Kfj ßx≤ rJ\˝ kJ~ xrTJrÇ FaJPT ßhz ßx≤ TrJ pJ~ KT jJ, fJ KjP~ @PuJYjJ y~Ç xnJr FTKa xN© \JjJ~, KnS@AKkr k´xñKa CbPu k´iJjoπL mPuj, TJr ßZPu mJ ßoP~r \JoJA Fr xPñ \Kzf, xm fgq fJÅr TJPZ @PZÇ fJA F KmwP~ mqm˙J jJ ßjS~J yPu KfKj KjP\A ßjPmj mPu CPuäU TPrjÇ QmbPT xoMhs VPmweJ Kmu, 2014 IjMPoJhj ßhS~J y~Ç F ZJzJ @rS KfjKa @APjr jLKfVf IjMPoJhj ßhS~J y~Ç


UmrJUmr 9

SURMA m 4 - 10 July 2014

vJoLo SxoJj S fJÅr kKrmJPrr iJrJmJKyT ßrJwJjPu xJÄmJKhTrJ dJTJ, 1 \MuJA - KjP\Phr ojoPfJ xÄmJh jJ yPuA xJÄmJKhTPhr Skr K㬠yP~ SPbj vJoLo SxoJj S fJÅr kKrmJrÇ Vf 18 mZPr xfq k´TJv TrPf KVP~ jJrJ~eV† S dJTJr TokPã 10 \j xJÄmJKhT vJoLo SxoJj S fJÅr nJAPhr ßrJwJjPu kPzPZjÇ TJPrJ Skr yJouJ YJKuP~PZ fJPhr TqJcJrrJ, TJCPT k´nJm UJKaP~ YJTKrYMqf TrJ yP~PZÇ ßhS~J yP~PZ oJouJÇ TJPrJ YKr© yjPj YJuJPjJ yP~PZ KogqJ k´YJrÇ @r ÉoKT ßhS~Jr Kmw~Ka ßpj oJoMKu mqJkJrÇ jJrJ~eV† KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPjr xo~ FT\j KaKn KrPkJatJrPT ÉoKT KhP~ vJoLo SxoJj mPuj, ÈFoj KTZM Trm ßp xJrJ \Lmj oPj gJTPmÇ' KjptJfPjr KvTJr ßmKvr nJV xJÄmJKhTA k´TJPvq KjptJfPjr Kmw~KaS muPf YJj jJ ßlr yJouJ, FojKT fôTLr oPfJ UMj yS~Jr nP~Ç jJrJ~eVP†r KmKnjú xJÄmJKhT \JjJj, vJoLo SxoJj k´gomJPrr oPfJ jJrJ~eV†-4 @xPj (lfMuäJ-KxK≠rV†) FoKk KjmtJKYf yj 1996 xJPuÇ FoKk yS~Jr krA oyuäJ~ oyuäJ~ KmKnjú ˜Pr TqJcJr mJKyjL ‰fKr TPrjÇ fJÅr TqJcJrrJ jJrJ~eVP†r ^Ma mqmxJ, mJuM mqmxJ, ßa¥Jr, ßYJrJA ßfu, oJhT mqmxJxy KmKnjú ßxÖPrr Kj~πe KjP~ ßj~Ç YJuJPf gJPT jJjJoMUL IkTotÇ vJoLo SxoJj S fJÅr TqJcJrPhr Fxm IkTPotr mqJkJPr ßx xo~ ß\JrJPuJ Umr k´YJr TrPf gJPTj ‰hKjT xÄmJPhr jJrJ~eVP†r Kj\˝ k´KfPmhT mÄvL

xJyJÇ F TJrPe KmKnjú xoP~ vJoLo SxoJj fJÅPT ÉoKT KhPf gJPTjÇ 1998 xJPu mÄvL xJyJPT YJwJ|J~ K\~J yPu ßcPT KjP~ oJrir TPrj vJoLo SxoJjÇ 2000 xJPu IxM˙ Im˙J~ oJrJ pJj mÄvL xJyJÇ xmt˜Prr KmkMuxÄUqT oJjMw jJrJ~eV† ßk´xTîJPmr xJoPj fJÅr orPhPy v´≠J \JjJ~Ç mqKfâo ßTmu f“TJuLj FoKk vJoLo SxoJjÇ KfKj @PxjKjÇ jJrJ~eVP†r xJÄmJKhTrJ \JjJj, 1996-2001 ßo~JPh FoKk gJTJr xo~ vJoLo SxoJPjr KmKnjú IkTPotr Umr UMm ToA KoKc~J~ k´TJv ßkP~PZÇ ßTJPjJ mz WajJ WaPuA vJoLo SxoJj KTÄmJ fJÅr kPã \JfL~ kJKatr ßjfJ Ku~JTf ßyJPxj ßUJTJ (mftoJPj ßxJjJrVJÅr FoKk) IgmJ Ijq ßTJPjJ TqJcJr FPx ßk´xTîJPm mPx gJTPfjÇ vJoLo SxoJPjr KjPhtvjJ IjMpJ~L xÄmJh TrPf yPfJ xJÄmJKhTPhrÇ SA KjPhtvjJ ßx xo~ xJÄmJKhTPhr oPiq ÈPk´xKâkvj' KyPxPm kKrKYKf kJ~Ç @r vJoLo SxoJj jJ FPuS Ku~JTf ßyJPxj ßUJTJr oJiqPo @xJ fJÅr KjPhtvjJ kKrKYKf kJ~ ÈVJP~Km @S~J\' KyPxPmÇ ßp T~\j xJÄmJKhT F KjPhtvjJ jJ ßoPj xfq k´TJPvr ßYÓJ TPrj fJÅPhr FT\j IKyhMu yT UJjÇ jVrLr CKTukJzJ~ vJoLo SxoJPjr TqJcJr TJjJAP~r èKuPf ˝kj hJx jJPor FT mqKÜ @yf yjÇ UmrKa f“TJuLj ‰hKjT mJÄuJ ZJzJ Ijq ßTJPjJ kK©TJ~ k´TJv y~KjÇ IKyhMu yT UJPjr kKrPmKvf KmKnjú KjCP\r oPiq FKa FTKaÇ Fr ß\r iPr TJjJA fJÅPT uJKüf TPrÇ F mqJkJPr fUj

Ramadan 2014

What if

Charity No. 1154288 | Company No. 8553893

you could feed the fasting in Masjid Al-Aqsa?

IKyhMu yT UJj jJrJ~eV† xhr gJjJ~ K\Kc TrPf ßVPu kMKuv K\Kc jJ KjP~ fJÅPT vJoLo SxoJPjr xPñ ßhUJ TrPf mPuÇ ßx xo~ jJrJ~eV† ßk´xTîJPmr Skr FTò© Kj~πe k´KfÔJ TPrj vJoLo SxoJjÇ IKyhMu yT UJj ßk´xTîJPmr KjmtJYPj xnJkKf kPh oPjJj~jk© KTjPu vJoLo SxoJPjr kã yP~ ßx xoP~r \JkJ huL~ TqJcJr S mftoJj FoKk Ku~JTf ßyJPxj ßUJTJ fJÅr oPjJj~jk© ßTPz ßjjÇ kPr vJoLo SxoJPjr KjPhtPv ßk´xTîJm ßgPT IKyhMu yT UJPjr xhxqkh mJKfu TrJ y~Ç IKyhMu yT UJj kPr oJouJ TPr fJÅr xhxqkh ßlrf kJjÇ pKhS mftoJPj jJrJ~eV† ßk´xTîJPm vJoLo SxoJPjr ßxA k´nJm @r ßjAÇ IKyhMu yT UJPjr xPñ ßpJVJPpJV TrJ yPu KfKj Fxm WajJr xfqfJ ˝LTJr TPr mPuj, ÈFUj @r Fxm KjP~ ßuUJPuKU jJ TrJA nJPuJÇ' KmVf KmFjKk xrTJPrr xo~ ßgPT F kpt∂ xfq k´TJv TrPf KVP~ IPjTmJr ÉoKTr KvTJr yP~PZj k´go @PuJr jJrJ~eV† k´KfKjKi @Kxl ßyJPxjÇ KfKj \JjJj, k´go @PuJ~ k´TJKvf fJÅr KrPkJPatr TJrPe 2012 xJPur 18 KcPx’r vJoLo SxoJj fJÅPT ßoJmJAu ßlJPj ÉoKT KhP~ mPuj, ÈèKu TPr ßfJr èKÓxM≠ ßoPr ßlumÇ' SxoJj kKrmJPrr KmKnjú IkTot xŒPTt KuUPf KVP~ ßmv TP~TmJr ÉoKTr KvTJr yj xo~ ßaKuKnvj S ‰hKjT xTJPur UmPrr ˆJl KrPkJatJr vrLl CK¨j xmM\Ç 2008 xJPu jVrLr \JofuJ~ vJoLo 10 kOÔJ~

COMMERCIAL MORTGAGE SPECIALIST • PURCHASE & RE-MORTGAGE • POOR CREDIT HISTORY ACCEPTED • NO ACCOUNTS REQUIRED • MISSED PAYMENTS ACCEPTED • OFFER WITHIN 15 DAYS • VALUATION INSTRUCTION WITHIN 48 HRS

Help someone in need to open their fast: £5

Feed the fasting

£5

Fidyah

£65 £300

Family food pack Kaffarah Donate your

Sadaqah and Zakat today

WELCOME ENTERPRISE HOT LINE: 020 8586 6877

humanappeal.org.uk | 0161 225 0225 | #savealife

MOBILE:

0798 4131 376 FAX: 0208 470 9962

Address: 6 STAFFORD ROAD, LONDON E7 8NN.

Email: amcmahi@yahoo.co.uk Web: www.welcome-enterprise.co.uk more more than than just words. words.

Officially appointed introducer of mortgage broker who are regulated and authorised by the F.S.A CCL No- 581106, DP: Z9303661


10 UmrJUmr

4 - 10 July 2014 m SURMA

VclJhJr vJoLo SxoJPjr KjªJ \JjJu xŒJhT kKrwh

dJTJ, 1 \MuJA - xJÄmJKhTPhr KjP~ jJrJ~eV†-4 @xPjr xJÄxh IJS~JoL uLPVr VclJhJr vJoLo SxoJPjr ßhS~J mÜPmqr KjªJ \JKjP~PZ xŒJhT kKrwhÇ kKrwh FA mÜmqPT ßjJÄrJ, TMÀKYkNet S Thpt CPuäU TPr fJ IKmuP’ k´fqJyJr TrPf vJoLo SxoJPjr k´Kf @øJj \JKjP~PZÇ Vf 30 \Mj, ßxJomJr xŒJhT kKrwPhr xnJkKf ßVJuJo xJrS~Jr FT KmmOKfPf F TgJ mPujÇ xŒJhT kKrwh ZJzJS vJoLo SxoJPjr mÜPmqr KjªJ \JKjP~ \JfL~ ßk´xTîJm, mJÄuJPhv ßlcJPru xJÄmJKhT ACKj~j (FTJÄv) S dJTJ xJÄmJKhT ACKj~j (FTJÄv) FmÄ ßhJyJr CkP\uJ @S~JoL uLVS KmmOKf KhP~PZÇ KmmOKfPf ßVJuJo xJrS~Jr mPuj, xÄxh xhxq ßfJ j~A, FT\j xJiJre oJjMPwr oMU ßgPTS F irPjr IväLu o∂mq T·jJS TrJ pJ~ jJÇ kKrwh oPj TPr, vJoLo SxoJj KmKnjú oyPur k´v´~ ßkP~ ßmkPrJ~J yP~ CPbPZjÇ vJoLo SxoJj fJÅr @Yre S CóJrPe ÊiM

vJoLo SxoJj S fJÅr kKrmJPrr (9 kOÔJ ßgPT) SxoJPjr nJA jJKxo SxoJPjr KyªMPhr xŒK• hUuPYÓJr IKnPpJPVr mqJkJPr pMVJ∂Pr xÄmJh kKrPmKvf y~Ç F xo~ xmM\PT ÉoKT ßhj jJKxo SxoJjÇ F mqJkJPr ßx xo~ KfKj jJrJ~eV† xhr gJjJ~ FTKa K\Kc TPrjÇ Frkr vJoLo SxoJj fJÅr k´nJm UJKaP~ pMVJ∂r ßgPT S kPr @PrTKa kK©TJ ßgPT fJÅPT YJTKrYMqf TPrjÇ xmM\ xo~ ßaKuKnvPj ßpJV KhPu ßxUJj ßgPTS fJÅPT YJTKrYMqKfr ßYÓJ TPrj vJoLo SxoJjÇ fPm xoP~r vLwt kptJP~ gJTJ xJÄmJKhTPhr TJrPe FUJPj KfKj xlu yjKjÇ F mqJkJPr ßpJVJPpJV TrJ yPu vrLl CK¨j xmM\ mPuj, ÈF mqJkJPr

ßTJPjJ TgJ muPf YJA jJÇ Fxm xmJA \JPjÇ' jJrJ~eV† KxKa TrPkJPrvPjr KjmtJYj IjMKÔf y~ 2011 xJPur 30 IPÖJmrÇ ˙JjL~ ßmKvr nJV kK©TJ F xo~ vJoLo SxoJPjr kPã xÄmJh kKrPmvj TPrÇ mqKfâoL nNKoTJ rJPU ‰hKjT pMPVr KY∂J S UmPrr kJfJ kK©TJÇ pMPVr KY∂Jr xŒJhT ßoJrxJuLj mJmuJ \JjJj, ßx xo~ vJoLo SxoJj fJÅPT ßaKuPlJPj mPuj, ÈFoj KTZM Trm ßp xJrJ \Lmj oPj gJTPmÇ' vJoLo SxoJj S fJÅr nJA jJKxo SxoJj (k´~Jf FoKk) KmKnjú \jxnJ~S xJÄmJKhTPhr xPñ @uJkYJKrfJ~ pMPVr KY∂J S UmPrr kJfJr xJÄmJKhTPhr ßhPU ßjS~Jr S kK©TJ mPºr ÉoKT ßhjÇ UmPrr kJfJ xŒJhT oJymMmMr ryoJj oJxMo mPuj, ÈoOfMqr Kfj oJx @PVS jJKxo SxoJj jVrLr UJjkMPr FT \jxnJ~ UmPrr kJfJ kKrmJPrr xmJAPT iPr FPj yfqJ TrJ yPm mPu ÉoKT ßhjÇ fPm vJoLo SxoJj S fJÅr kKrmJPrr

KjP\PTA j~, xÄxPhr optJhJS ãMeú TPrPZjÇ SxoJj kKrmJPrr mqJkJPr xŒ´Kf k´iJjoπL k´vÄxJxNYT o∂mq TPrPZjÇ vJoLo SxoJPjr IPvJnj mÜPmq k´iJjoπLr \jq KmmsfTr kKrK˙Kfr xOKÓ yPuJÇ PVJuJo xJrS~Jr mPuj, ßTJPjJ n~nLKf, rÜYãM xJÄmJKhTPhr xJyKxTfJ S KjrPkãfJr xPñ hJK~fô kJuPj k´KfmºTfJ xOKÓ TrPf kJrPm jJÇ \JfL~ ßk´xTîJPmr xnJkKf TJoJu CK¨j xmM\ S xJiJre xŒJhT ‰x~h @mhJu @yoh KmmOKfPf mPuPZj, ßhPvr GKfyqmJyL xJÄmJKhTfJ ßkvJPT KjP~ vJoLo SxoJj ßp nJwJ~ @âoe TPrPZj fJ KmPÆwk´xNfÇ FT\j xÄxh xhxq KyPxPm fJÅr FA hJK~fôùJjyLj mÜmq rJ\jLKfTPhr ßhCKu~JfôA k´oJe TPrÇ KmmOKfPf hJKm TrJ y~, xŒ´Kf SxoJj kKrmJPrr kã KjP~ xÄxPh xrTJPrr vLwt kptJ~ ßgPT mÜmq @xJr TJrPeA vJoLo SxoJj xJÄmJKhTPhr KmÀP≠ F irPjr H≠fq ßhKUP~PZjÇ fJÅr FA KjYM˜Prr oJjKxTfJ xÄxPhr optJhJPTS ãMeú TPrPZÇ KmFlACP\r xnJkKf vSTf oJyoMh S oyJxKYm Fo F @K\\ FmÄ KcACP\r xnJkKf @mhMu yJA KvThJr S xJiJre xŒJhT \JyJñLr @uo k´iJj ßpRg KmmOKfPf vJoLo SxoJPjr ßV´¬Jr S vJK˜ hJKm TPrjÇ VeoJiqo KjP~ fJÅr FA mÜmqPT mftoJj xrTJPrr VeoJiqoKmPrJiL jLKfr jVú mKy”k´TJv mPu hJKm TrJ y~Ç dJTJ ß\uJr ßhJyJr CkP\uJ @S~JoL uLPVr xnJkKf j\Àu AxuJo S xJiJre xŒJhT @uL @yxJj ßUJTj KmmOKfPf vJoLo SxoJjPT k´TJPvq ãoJ YJS~Jr @øJj \JjJjÇ Fxm ÉoKTPf ßTJPjJ uJn yPm jJÇ jJrJ~eVP† FUj xJyxL xJÄmJKhPTr xÄUqJ IPjT ßmPzPZÇ vJoLo SxoJj KjP\r kJKuf KTZM FoPmPcc xJÄmJKhT KhP~ KjP\r AòJoPfJ KjC\ TrJPòjÇ KT∂á jJrJ~eVP†r ßmKvr nJV xJÄmJKhT FUj ˝JiLjnJPm xfq k´TJv TPr pJPòjÇ' jJrJ~eV† ßk´xTîJPmr xnJkKf TKm yJKuo @\Jh \JjJj, 2013 xJPur ßxP¡’Pr jJrJ~eVP†r ß\uJ k´vJxPTr TJptJuP~ fJÅPT k´TJPvq ÉoKT S uJKüf TrJr ßYÓJ YJuJj jJKxo SxoJjÇ Frkr jJKxo SxoJj jJrJ~eVP†r uçLjJrJ~e Taj KoPu fJÅPT fJÅr Tot˙u mJxx ßgPT YJTKrYMqf TrJrS ÉoKT ßhjÇ F ZJzJ vJoLo SxoJj fJÅr xŒPTt KmKnjú TM“xJ raJPjJr ßYÓJ YJuJjÇ ßfJuJrJo TPuP\ FT xoJPmPv vJoLo SxoJj KfKj S fJÅr kKrmJrPT ÉoKT ßhjÇ YuKf mZPrr 1 \Mj rJPf jJrJ~eVP†r C•r YJwJ|J~ vJoLo SxoJPjr mJKzPf @AjvO⁄uJ

rãJTJrL mJKyjL IKnpJj YJuJPò- Foj è\m ZKzP~ kPzÇ F KjP~ KrPkJat TPrj FTMPv ßaKuKnvPjr ˙JjL~ k´KfKjKi Kmou rJ~Ç F TJrPe krKhj fJÅr mqJkJPr TM“xJ raJj vJoLo SxoJjÇ QhKjT KhjTJPur jJrJ~eV† k´KfKjKi Fo @r TJoJu \JjJj, 1996 ßgPT 2001 xoP~ vJoLo SxoJj mJhL yP~ fJÅr KmÀP≠ 14Ka oJouJ ßhjÇ kPr Fxm oJouJ ßgPT @hJuf gJPT UJuJx ßhjÇ xJf UMPjr WajJ~ vJoLo SxoJPjr ßvUJPjJ TgJ vyLh ßY~JroqJj muPZj- vJoLo SxoJjPT Foj k´vú TrJ~ 28 ßo vJoLo SxoJj ßaKuPlJPj ÉoKT ßhj IjuJAj ‰hKjT hq KrPkJat ßaJP~K≤PlJr caTPor KrPkJatJr mJyrJo UJjPTÇ KfKj mJyrJo UJjPT mPuj, ÈkûJv uJU aJTJ UrY yPuS ßfJoJPT ßhPU ßjmÇ' F mqJkJPr mJyrJo UJj oKfK^u gJjJ~ K\Kc TrPf ßVPuS kMKuv fJ ßj~KjÇ


SURMA m 4 - 10 July 2014

\j-IxP∂Jw FzJPf ßaJujLKf TJptTr YJr oJx ßkZJu dJTJ, 1 \MuJA - @kJff 50 ßxfMr ßaJu mJzPZ jJÇ ßaJujLKf TJptTPrr xo~ YJr oJx KkKZP~PZ xrTJrÇ TJptTr yPm 1 jPn’r ßgPTÇ Vf 24 oJYt oKπxnJ ‰mbPT ßaJujLKf-2014 IjMPoJhj ßkP~KZuÇ @\ oñumJr (1 \MuJA) ßgPT FA jLKf TJptTPrr Kx≠J∂ yP~KZuÇ ßpJVJPpJV oπeJuP~r xN© F fgq \JKjP~PZÇ jfMj ßaJujLKf TJptTr yPu ßxfMèPuJr ßaJu FTuJPl TP~T èe ßmPz ßpfÇ oJPYtr oKπxnJ ‰mbPT ßaJujLKf IjMPoJhPjr kr ßpJVJPpJV oπeJu~ xzT S \jkg IKih¬Prr IiLj 50Ka ßxfMr ßaJu mJzJPjJr k´˜Jm ‰fKr TPrÇ 2.27 vfJÄv ßgPT 1025 vfJÄv kpt∂ ßaJu mJzJPjJr kKrT·jJ yP~KZuÇ KT∂á F KmwP~ TJPur T£xy hMKa kK©TJ~ Umr k´TJPvr kr fLms k´KfKâ~Jr xOKÓ y~Ç \joPj ßãJn ßhUJ ßh~Ç FPf oπeJu~ Kmw~Ka KjP~ KmmsfTr Im˙J~ kPzÇ ßvPw ßaJujLKf TJptTPrr KjitJKrf xo~ KkKZP~ ßhS~Jr Kx≠J∂ y~Ç Frkr oπeJuP~r xÄKväÓ TotTftJrJ ßaJPur yJPrr UxzJ k´˜Jm @r YNzJ∂ TPrjKjÇ F KmwP~ ßTJPjJ fgq ßhS~J ßgPTS

xJVr-jhLPf oJZ KouPZ jJ, mJ\JPr ÊiM YJPwr kJñJv, hKãeJûPur ß\PurJ KmkJPT dJTJ, 1 \MuJA - xJVr S ˙JjL~ jhLèPuJPf oJPZr ßfoj FTaJ ßhUJ KouPZ jJÇ xJiJref F xo~ xJVPr IPjT oJZ irJ kPz; KT∂á F mZr ß\PurJ KlrPZj UJKu yJPfÇ K\~JjVPrr kJPzr yJPar @zfèPuJPf xJVr S jhLr oJPZr mhPu KouPZ YJPwr kJñJv S TA oJZÇ mJ\JPrS FTA Im˙JÇ ß\PurJ \JjJj, xJVPr UMm To oJZ irJ kzPZÇ pJ fJPhr UrPYr fMujJ~ UMmA xJoJjqÇ fJr CkPr rP~PZ \uhxMqPhr fJ§mÇ IPjT ß\Pu @mJr YzJ xMPh KmKnjú FjK\S FmÄ oyJ\Pjr TJZ ßgPT hJhj KjP~ xJVr S jhLPf \Ju KjP~ ßjPoPZjÇ ro\JPj oJPZr hJo ßmKv gJTPuS FmJr ß\PurJ oJZA irPf kJrPZ jJÇ kJrPZ jJ fJPhr TJKãf CkJ\tj TrPfÇ KTnJPm ßvJi TrPmj TP\tr aJTJ fJ KjP~ KYK∂f ß\PurJÇ CkTNuL~ IûPur K\~JjVr, kJPzr yJa, nJ§JKr~J, KkPrJ\kMr, rJ\JkMr, obmJKz~J, ßoJPruVP†r IKiTJÄv mJ\JPr kJñJv, TA S ßfuJKk~J oJZ KmKâ yPòÇ @r pKh mJ\JPr KTZM xJVr mJ jhLr oJZ CbPZ fJr hJo @TJvYM’LÇ pJ xJiJre ßâfJPhr â~ ãofJr mJAPrÇ oJZ KmPâfJ TJPhr \JjJj, kJñJv oJZ pPvJr FmÄ xJfãLrJ ßgPT @jJ y~ @r TA @Px o~ojKxÄy ßgPTÇ nJ§JKr~Jr YrUJuL ßlKr WJPar oJZ KmPâfJ SmJ~hMu mPuj, VJPñ Fyj @PVr jJyJj oJZ jJAÇ pJ hMA FTaJ kJS~J pJ~, yqJr @mJr hJo oqJuJÇ kJPzr yJa o“xq mªPrr @zfhJr jJKxr \JKjP~PZj, ßmv KTZM Khj iPr xJVPr @vJjM„k oJZ kJS~J pJPò jJÇ fJA mJiq yP~A FA FuJTJr oJZ mqmxJ~LrJ kJñJv FmÄ TA oJZ KmKâ TrPZjÇ YrUJuLr oJZ irJ asuJr oJKuT AmsJKyo yJSuJhJr \JjJj, Vf 5aJ KasPkA ux yP~PZÇ xJVPr ßfoj oJZ kJS~J pJPò jJÇ FA mqmxJ TPr Khj Khj ßhjJ yP~ pJPòÇ K\~JjVPrr nJrk´J¬ o“xq TotTftJ ßVJuJo ßoJ˜lJ \JKjP~PZj, @myJS~J \Kjf TJrPe xJVr S jhLPf oJZ To irJ kzPZÇ fJA CkTNPur IPjT FuJTJ~ YJw TrJ oJPZr Ckr Kjntr TrPf yPòÇ

Kmrf gJPTj fJÅrJÇ PaJujLKf mJ˜mJ~Pjr KmwP~ ßpJVJPpJV oπeJuP~r xzT KmnJPVr xKYm Fo F Fj KZK¨T mPuj, Èro\Jj oJx, BhMu Klfr S BhMu @\yJ~ xzToyJxzPT oJjMPwr YuJYu mÉèe ßmPz pJPmÇ ßaJujLKf TJptTPrr I\MyJf fMPu kKrmyPjr nJzJ mJzJPjJxy KmKnjú irPjr xMPpJV KjPf kJPr ˝JgtJPjõwLrJÇ FPf oJjMPwr hMPntJV mJzPmÇ ˝JgtJPjõwLrJ pJPf F irPjr xMPpJV KjPf jJ kJPr FmÄ \jVe ybJ“ YJPk jJ kPz ßx \jq @orJ ßaJujLKf mJ˜mJ~j YJr oJx KkKZP~KZÇ 1

\MuJAP~r kKrmPft 1 jPn’r ßgPT ßaJujLKf TJptTr yPmÇ' PaJPur yJr ßmKv yPm jJ hJKm TPr xzT xKYm mPuj, ÈKjKotf ßxfMèPuJr oPiq hMKa xäqJPm ßaJu yJr KjitJre TrJ yPmÇ ßaJu yJPr ‰mwoq hNr TPr xofJ @jPf @orJ F CPhqJV KjKòÇ 2000 xJPur @PV S 2000 xJPur kPr KjKotf yP~PZ Foj ßxfMèPuJPT hMKa nJPV ßrPU xÄKväÓ Kmw~èPuJ KmPmYjJ~ KjP~ ßaJu yJr YNzJ∂ TrJ yPmÇ' k´xñf dJTJ-Y¢V´Jo oyJxzPTr ßoWjJ S ßVJofL

UmrJUmr 11

ßxfMPf mz @TJPrr asJTk´Kf FUj ßaJPur yJr FT yJ\Jr aJTJÇ jfMj ßaJujLKf IjMxre TPr ßaJPur yJr FT yJ\Jr 500 aJTJ rJUJr k´˜Jm ‰fKr TrJ yP~PZÇ mMKzVñJ ßxfMPf asJTk´Kf ßaJPur yJr 30 aJTJ ßgPT mJKzP~ 600 aJTJ, mJPxr ßaJu 30 aJTJ ßgPT mJKzP~ 270 aJTJ TrJr k´˜Jm TrJ yP~PZÇ UMujJr UJj\JyJj @uL („kxJ) ßxfMPf mz asJTk´Kf ßaJu 160 aJTJ ßgPT mJKzP~ 750 aJTJ, mJPxr ßaJu 150 aJTJ ßgPT mJKzP~ 340 aJTJ TrJr k´˜Jm TrJ yP~PZÇ F ZJzJ dJTJr iuäJ ßxfM, VJ\LkMPrr TJkJKx~J, o~ojKxÄPyr v÷MV† S KkPrJ\kMPrr mPuvõr ßxfMPf ßaJu 308 ßgPT 730 vfJÄv, mKrvJukaM~JUJuL oyJxzPTr VJmUJj, \JoJukMPrr K^jJA S K\K†rJo, ßvrkMPrr ms¯kM©, aJñJAPur yJÅaMnJñJ, TmJ\JPrr oPyvUJuL S ‰fuJrÆLk, YJÅkJAjmJmVP†r oyJjªJ, oTrokMr S ßYRcJuJ, TMKzV´JPor iruJ, KhjJ\kMPrr ßoJyjkMr, mJPVryJPar hzJaJjJ S TMKÓ~Jr oJZ-Ch-ÀoL ßxfMPf ßaJu 125 ßgPT 1025 vfJÄv mJzJPjJr kKrT·jJ yP~KZuÇ kaM~JUJuL, ßlûMV†, ßoJuäJryJa S @Kz~JuUJÅ ßxfMPf ßaJu 205 ßgPT 630 vfJÄv TrJr k´˜Jm ‰fKr yP~KZuÇ


12 UmrJUmr

4 - 10 July 2014 m SURMA

ßmxrTJKr KmvõKmhqJu~ : Ka@AKm KrPkJat

krLãJ ZJzJA 50 yJ\Jr aJTJ~ xJKatKlPTa

dJTJ, 1 \MuJA - KvãJ oπeJu~, KmvõKmhqJu~ o†MKr TKovj (ACK\Kx) S ßmxrTJKr KmvõKmhqJuP~r FTJÄPvr K©oMUL xoJP^JfJ~ jJjJ IKj~o S hMjtLKf yPò ßmxrTJKr KmvõKmhqJu~èPuJPfÇ FT ßgPT Kfj ßTJKa aJTJ IQmi ßujPhPjr KmKjoP~ ßmxrTJKr KmvõKmhqJu~ ˙JkPjr IjMoKf kJS~J pJ~Ç @r 50 yJ\Jr ßgPT 3 uJU aJTJ KhPuA kJS~J pJ~ ßmxrTJKr KmvõKmhqJuP~r xjhÇ CkyJr mJ jVh IPgtr KmKjoP~ KvãTrJ j’r mJKzP~ ßhj, krLãJ~ kJx TrJ pJ~Ç 30 \Mj, ßxJomJr rJ\iJjLr msqJT Aj ßx≤JPr ÈPmxrTJKr KmvõKmhqJu~: xMvJxPjr YqJPu† S C•rPer CkJ~' vLwtT asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJu mJÄuJPhPvr (Ka@AKm) VPmweJ k´KfPmhPj ßmxrTJKr KmvõKmhqJuP~r KmKnjú ˜Pr mqJkT IKj~o S @KgtT hMjtLKfr KY© fMPu irJ y~Ç k´KfPmhPj muJ y~, CkJYJpt, xy-CkJYJpt S ßTJwJiqã KjP~JV IjMPoJhPjr \jq IQmi Igt ßujPhj y~ 50 yJ\Jr ßgPT hMA uJU aJTJÇ FZJzJ KmvõKmhqJu~ ˙JkPjr \jq kKrhvtPj 50 yJ\Jr ßgPT FT uJU, KmvõKmhqJuP~r KmÀP≠ IKnPpJV KjK•r \jq 10 ßgPT 50 yJ\Jr aJTJ, IjMwh IjMPoJhPjr \jq 10 ßgPT 30 yJ\Jr, KmnJV IjMPoJhPjr \jq 10 ßgPT 20 yJ\Jr, kJbqâo IjMPoJhPjr \jq 5 ßgPT 10 yJ\Jr aJTJ IQmi ßujPhj y~Ç

IjMÔJPj Ka@AKmr KjmtJyL kKrYJuT AlPfUJÀöJoJj mPuj, ÈKvãJ oπeJu~, KmvõKmhqJu~ o†MKr TKovj S ßmxrTJKr KmvõKmhqJuP~r hJK~fôk´J¬Phr FTJÄPvr @ÅÅfJPfr lPu KvãJgtLrJ k´fJreJr KvTJr yPòjÇ ßmxrTJKr KmvõKmhqJu~ IuJn\jT KyPxPm pJ©J ÊÀ TrPuS mftoJPj IPjPT FPT oMjJlJ I\tPjr CkJ~ KyPxPm ßhUPZjÇ lPu KvãJr oNu CP¨vq KmjÓ yPò FmÄ CóKvãJ FT irPjr mJKeK\qT kPeq „kJ∂Krf yPòÇ k´KfPmhPj muJ y~, ˝fπ S ˝JiLj IqJKâKcPavj TJCK¿u 4 mZPrS Vbj jJ TrJ, IuJn\jT UJf xP•ôS âoJVf oMjJlJKnK•T yP~ SbJ, ImqJyf rJ\QjKfT k´nJPm ßmxrTJKr KmvõKmhqJuP~r xÄUqJ mqJkTnJPm mOK≠ ßkPuS xMKjKhtÓ KTZM KmvõKmhqJu~ ZJzJ oJjxÿf KvãJ KjKÁf TrJ pJ~KjÇ FZJzJ KmPhKv KmvõKmhqJuP~r vJUJ TqJŒJx mJ ˆJKc ßx≤Jr KmKioJuJ 2014 k´mftPjr lPu Kj~πeyLj k´KfPpJKVfJr oMPU kzPf pJPò ßhPvr ßmxrTJKr KmvõKmhqJu~èPuJÇ KxK¥PTa, FTJPcKoT TJCK¿u S Igt TKoKaxy IjqJjq TKoKar hJK~fô S TJptâo asJKˆs ßmJPctr k´fqã y˜PãPk Kj~Kπf y~Ç FZJzJ xoP^JfJr oJiqPo Kj\˝ IjqJjq mqmxJ kKrYJujJr ßã© KyPxPm KmvõKmhqJu~PT mqmyJr TrJ yPòÇ ACK\KxPT jJ \JKjP~ xJiJre fyKmPur aJTJ

KUSHIARA CASH & CARRY

313-317 COMMERCIAL ROAD, LONDON E1 2PS

- Great prices & Service - Fresh fish & Vegetables - Guaranteed Halal Meat - Discounts for restaurants IJoJPhr TJPZ xm irPjr yJuJu oJÄx, ßl∑JP\j PmJjPux KYPTj, PmJjPux oJaj, uqJ’ FmÄ xm irPjr oJZ ˝·oNPuq kJS~J pJ~Ç xm irPjr YJu S o~hJ IJoJPhr TJPZ kJPmjÇ

ßrÓáPrP≤r \jq KmPvw ZJz T: 0207 790 1123 F: 0207 790 6030

mqKÜVf TJP\ mqmyJr S KmvõKmhqJuP~r jJPo nM~J TJV\k© S ˝Jãr \Ju TPr mqJÄT Ee V´ye S @®xJ“ TrJ yPò, To ßpJVq mqKÜPT KmnJVL~ k´iJj TrJxy jJjJ IKj~o S hMjtLKfr xJPg pMÜ asJKˆ ßmJPctr ßTJj ßTJj xhxqÇ k´KfPmhPj muJ y~, KmvõKmhqJu~ k´KfKÔf yS~Jr kPr xPmtJó 12 mZPrr oPiq ˙J~L xjh V´ye TrJr Kj~o gJTPuS F kpt∂ oJ© 2Ka KmvõKmhqJu~ xTu vft kNre TPr KvãJ oπeJuP~r TJZ ßgPT ˙J~L xjh V´ye TPrPZÇ 79 Ka KmvõKmhqJuP~r oPiq oJ© 17Ka ˙J~L TqJŒJPx TJptâo kKrYJujJ TrPZ S Ijq KmvõKmhqJu~èPuJ xJoK~T IjMoKf KjP~ fJ mJr mJr jmJ~Pjr oJiqPo TJptâo kKrYJujJ TrPZÇ k´KfPmhPj muJ y~, ACK\Kxr IjMPoJhj ZJzJ ßTJxt TJKrTMuJo kzJPjJ y~Ç KmnJV ßUJuJ S KvãJgtL nKft FmÄ Igt ßujPhPjr oJiqPo IjMPoJhj, TîJx jJ TKrP~, krLãJ jJ KjP~ S mqmyJKrT TîJx (KmPvwJK~f uqJm xMKmiJ IkptJ¬) jJ KjP~ aJTJr KmKjoP~ xJKatlPTa k´hJj TrJ y~Ç TJVP\ TuPo KvãPTr ßTJaJ kNre ßhUJPuS mJ˜Pm KvãPTr CkK˙Kf jJ gJTJ, VPmweJr \jq Igt mrJ¨ rJUJr Kj~o gJTPuS fJ mq~ jJ TrJ, oJˆJPxtr KgKxx, \JjtJPu ßuUJ S mqKÜ CPhqJPVr TJ\PT KmvõKmhqJuP~r VPmweJ mPu YJuJPjJ, xoP^JfJr oJiqPo KjrLãJ TJptâo kKrYJujJr oJiqPo k´Tíf KY© ßVJkj TrJr of jJjJ IKj~o S hMjtLKf KmhqoJj rP~PZ ßmxrTJKr KmvõKmhqJu~ kKrYJujJr ßãP©Ç k´KfPmhj IjMpJ~L ACK\Kxr KjPhtvjJ IjMxJPr 2Kar ßmKv KmvõKmhqJuP~ TJ\ TrJ KjKw≠ gJTPuS fJ jJ ßoPj IKiTxÄUqT KmvõKmhqJuP~ xŒíÜ gJTJxy KvãJgtLPhr TJZ ßgPT CkPdRTj V´ye TPr kJx TKrP~ ßh~J, krLãJr kNPmt k´vú mPu ßh~J S ßx IjMxJPr ßv´KeTPã kJbhJj, KvãJgtLPhr ßpRj y~rJKjr oPfJ IKj~o S IQjKfT TotTJP§r xJPg pMÜ @PZj KTZM KvãTÇ xrTJKr @PhPv KTZM @CaJr TqJŒJx mº ßWJweJ TrJ yPuS ßTJj ßTJj KmvõKmhqJu~ nKft S krJovt ßTªs jJPo @CaJr TqJŒJx YJuM ßrPUPZÇ KmvõKmhqJuP~r oJj Cjúf ßhUJPjJr \jq IQminJPm KmKnjú KvãPTr jJo mqmyJr TPr KTZM KmvõKmhqJu~Ç TJVP\-TuPo KbT gJTPuS mJ˜Pm

U§TJuLj KvãPTr xÄUqJ ßmKvÇ FTKa KmvõKmhqJu~ ACK\KxPT xÄrKãf fyKmPur nM~J rKvh k´hJj TPrPZÇ KvãJ oπeJuP~r IKj~o : Có kptJP~r YJk S oJouJ xÄâJ∂ hLWtxN©fJr TJrPe IjjMPoJKhf S @Aj nñTJrL KmvõKmhqJuP~r TJptâo mº TrPf kJPrKjÇ @Aj u–WPjr ßãP© vJK˜ k´hJj jJ TPr mJr mJr @uKaPoaJo KhP~ hJK~fô ßvw TPr KvãJoπeJu~Ç ACK\Kxr IKj~o : KmKnjú KmvõKmhqJu~ kKrhvtPjr xo~ S KmKnjú CkuPã ACK\Kxr KTZM TotTftJ @KgtT xMKmiJ S CkPdRTj V´ye TPrjÇ kKrhvtj ßvPw xKbTnJPm k´KfPmhj ßh~ jJ, IPgtr KmKjoP~ fgq ßVJkj rJPU FmÄ IQmi Igt @hJP~r \jq xoxqJ K\AP~ rJPUj FA k´KfÔJjKar KTZM TotTftJÇ xÄmJh xPÿuPj k´KfPmhj Ck˙Jkj TPrj Ka@AKm'r VPmweJ S kKuKx KmnJPVr kKrYJuT ßoJyJÿh rKlT yJxJj S ßckMKa ßk´JV´Jo oqJPj\Jr jLjJ vJoxMj jJyJrÇ IjMÔJPj CkK˙f KZPuj Ka@AKm'r KjmtJyL kKrYJuT c. AlPfUJÀöJoJj FmÄ Ck-KjmtJyL kKrYJuT c. xMoJA~J UJP~rÇ xPÿuPj \JjJPjJ y~, 2012 xJPur \Mj ßgPT 2014 xJPur ßo kpt∂ KjmtJKYf 22Ka ßmxrTJKr KmvõKmhqJu~ ßgPT k´J¬ fPgqr KnK•Pf FA VPmweJ k´KfPmhj k´eLf yP~PZÇ xÄmJh xPÿuPj ßmxrTJKr KmvõKmhqJu~èPuJr xMvJxPjr xJKmtT YqJPu† KYK¤f TPr fJ ßgPT C•rPe 16 hlJ xMkJKrv C™JKkf y~Ç CPuäUPpJVq xMkJKrvxoNPyr oPiq rP~PZßmxrTJKr KmvõKmhqJu~ @Aj 2010-Fr k´P~J\jL~ xÄPvJijL FmÄ kNetJñ KmKioJuJ k´e~j, IKmuP’ IqJKâKcPavj TJCK¿u Vbj, ACK\Kxr \jmu, xãofJ S FUKf~Jr mOK≠r oJiqPo oKjaKrÄ mqm˙J vKÜvJuLTre, @Aj u–WPjr ßãP© hs∆f vJK˜oNuT mqm˙J V´ye, ÊiM Có ßrKaÄ k´J¬ KmPhKv KmvõKmhqJu~èPuJPT vft ßoPj vJUJ TqJŒJx kKrYJujJ, KmvõKmhqJu~ kKrYJujJr ßãP© ßmJct Im asJKˆr FTò© ãofJr Kj~πe, KnKx, ßk´J-KnKx FmÄ IjqJjq kPh KjP~JPVr ßãP© rJ\QjKfT k´nJm hNr, IKca k´KfPmhjxy KmvõKmhqJu~ xÄâJ∂ xTu irPjr fgq CjìMÜ TrJÇ

oJKTtj rJÓshNPfr \JPVJ lJCP¥vPjr ÛMu kKrhvtj dJTJ, 1 \MuJA - oJKTtj rJÓshNf cqJj cKmäC o\LjJ mPuPZj, ßTJj \JKfA k´PYÓJ ZJzJ mz y~ jJÇ pUj ßTJj ßhPvr oJjMw FPT IkPrr xyJ~fJ~ FKVP~ @Px, ßxA \JKfr oyP•ô&mr xNYjJ ßxUJPjAÇ \JPVJ lJCP¥vPjr TJP\r oJP^ ßxA k´PYÓJ ßhPUKZÇ @Ko @vJ TKr FA @hvt, oJjMPwr \jq TJ\ TrJr k´PYÓJ xmt© ZKzP~ kzPmÇ 30 \Mj, ßxJomJr xMKmiJmKûf KvÊPhr KvãJr xMPpJV xOKÓ TrJ \JPVJ lJCP¥vPjr rJP~r mJ\Jr ÛMPu hMAKa jfMj TîJxÀPor CPÆJiPjr xo~ KfKj Fxm TgJ mPujÇ rJÓshNf ÛMuKar KvãJgtLPhr xPñ TgJ mPuj FmÄ ÛMuKar k´go mqJPYr KvãJgtLPhr xPñ KTZM xo~ TJaJjÇ kPr KfKj IjqJjq TîJx kKrhvtj TPrj FmÄ IjuJAj ÛMPur @iMKjT xMKmiJKhr k´vÄxJ TPrjÇ KmPvwf KnKcS TjlJPrK¿Ä k´pMKÜr oJiqPo kÁJ“kh FuJTJr xMKmiJmKûf KvÊPhr hNrKvãPer iJreJ fJr hOKÓ @Twte TPrÇ FZJzJS rJÓshNf o\LjJ \JPVJr

ß˝òJPxmT xÄVbj ÈnuJK≤~Jr lr mJÄuJPhv'-Fr ß˝òJPxmTPhr \jq ÈnuJK≤~Jr ß\Jj' FmÄ xÄKväÓ FuJTJr xMKmiJmKûf jJrLPhr TotxÄ˙JPjr xMPpJV ‰fKrr \jq VPz ßfJuJ FTKa ßxuJA ßTªs CPÆJij TPrjÇ cqJj o\LjJr xyiKoteL ßV´x o\LjJS IjMÔJPj CkK˙f KZPujÇ kkMuJr uJAl A¿MqPr¿ ßTJŒJKj KuKoPaPcr ßY~JroqJj yJxJj @yPoh, lrYMjJ V´∆Pkr xnJkKf AK†Kj~Jr @mM fJPyr, \JPVJ lJCP¥vPjr k´KfÔJfJ xnJkKf FmÄ ÈnuJK≤~Jr lr mJÄuJPhv'Fr xnJkKf TrnL rJTvJª Fxo~ CkK˙f KZPujÇ CPuäUq, \JPVJ lJCP¥vj xMKmiJmKûf KvÊPhr KvãJ k´hJPjr oJiqPo hJKrhsq hNrLTre FmÄ xJoJK\T xÄyKf fôrJKjõf TPr YPuPZÇ \JPVJ lJCP¥vjA k´go KkKZP~ kzJ KvÊPhr \jq xŒNet KmjJoNPuq AÄPrK\ oJiqPo KvãJr mqm˙J TPr FmÄ FTA xPñ fJPhr vJrLKrT S oJjKxT KmTJPv KmKnjú kKrkNrT Cjú~j k´T· YJuM TPrÇ


UmrJUmr 13

SURMA m 4 - 10 July 2014

pPvJPr 4 yJ\Jr jJrLr TotxÄ˙Jj ro\JPjr ÊÀPf dJTJ~ oJjMPwr hMPntJV

dJTJ, 1 \MuJA - Vf 30 \Mj, ßxJomJr ro\JPjr ÊÀPf pJj\Pa k´J~ IYu yP~ kPz rJ\iJjL mÉ FuJTJÇ dJTJ ßoP¢JkKuaj kMKuPvr asJKlT KmnJPVr mqJkT f“krfJr krS pJj\a ßgPT ßryJA kJS~J pJ~KjÇ fPm xm FuJTJPf VfTJu pJj\a KZu jJÇ rJ\iJjLr k´JePTªs oKfK^u S @vkJPvr FuJTJ KZu pJj\Pa ImÀ≠Ç Imvq KorkMr, lJotPVAa, ßoJyJÿhkMr FuJTJ~ UMm FTaJ pJj\a VfTJu KZu jJÇ mJKeK\qT FuJTJ~ pJj\a gJTJ~ IKlxoMUL oJjMwPT Yro hMPntJPV kzPf y~Ç @mJr WPr ßlrJr xo~S kzPf y~ pJj\Par TmPuÇ dJTJ ßoP¢JkKuaj kMKuPvr kã ßgPT @PV nJPVA muJ yP~PZ, FmJr pJj\a KjrxPj mqJkT TotxNKY KjP~PZ kMKuvÇ KT∂á 30 \Mj k´go Khj kMKuPvr ßxxm f“krfJ UMm FTaJ ßYJPU kPzKjÇ kMKuv TotTftJrJ muPZj, FTA xoP~ IKlPx pJS~J S IKlx ßgPT mJxJ~ ßlrJr xo~S FTA yS~J~ KjKhtÓ KTZM xo~ pJj\a ‰fKr yP~PZÇ ro\Jj oJx ZJzJ Ijq oJxèPuJPf KmKnjú IKlx KmKnjú xo~ ÊÀ S ßvw y~Ç KT∂á ro\Jj oJPx xm IKlxA FTA xoP~ ÊÀ yP~ FTA xoP~ ßvw y~Ç lPu SA KjKhtÓ xo~ asJKlT vf ßYÓJ TPrS kKrK˙Kf Kj~πPe @jPf kJPrKjÇ kMKuPvr hJKm, Ijq ßp ßTJj mZPrr fMujJ~ FmJr ro\JPjr k´go Khj rJ\iJjLPf pJj\a To KZuÇ fPm KhPjr IjqJjq xo~ rJ\iJjL pJj\a oMÜA KZuÇ

dJTJ, 1 \MuJA - pPvJPrr vJvtJ CkP\uJr VJKfkJzJr KTPvJrL KvCuLr KmP~ y~ 4 mZr @PVÇ KmP~r 3 mZr kr ˝JoL FTA V´JPor mJmuM ryoJj oJrJ pJjÇ Fxo~ KvCKur ßTJPu @Px KxjKk~J (4) jJPo FT ßoP~ KvÊÇ ˝JoLPT yJKrP~ IxyJ~ KvCKu \KzP~ kPzj ßYJrJYJuJj TJP\Ç ßTjjJ vJvtJ xLoJ∂ FuJTJ yS~J~ FUJjTJr ßmKvrnJV IxyJ~ oJjMw FTJP\r xJPg \KzfÇ KmK\Km @r kMKuPvr fJzJ ßUP~ fJPT \Lmj xÄV´JPo KaPT gJTPf yP~PZÇ vJvtJ xhPrr @\Kl~J kJrKnj YJkJr ˝JoL A∂J\Mu AxuJo 8 mZr @PV oJrJ ßVPZjÇ ßZPu @TrJo S ßoP~ fJoJjúJPT KjP~ IKjKÁf \LmPjr oMPUJoMKU yjÇ CkJ~ jJ ßkP~ KfKjS \KzP~ kPzj ßYJrJYJuJj TJP\Ç ÊiM KvCuL mJ @\Kl~J j~, FrTo 4 yJ\Jr IxyJ~ S KmkgVJoL jJrLPT TotxÄ˙Jj TPrPZ @Klu CAKnÄ \MaKouxÇ ßpUJPj TJ\ TPr ˝JnJKmT \Lmj pJkj TrPZj jJrLrJÇ oJKxT ßmfj mJPhS fJPhr ßh~J yPò TooNPuq YJu, cJu, ßfuxy KjfqkeqÇ @PZ mJx˙JPjr mqm˙JÇ CkP\uJr TJ~mJ V´JPor ˝JoL kKrfqÜJ kJÀ (35) \JjJj, k´J~ 20 mZr @PV fJr ˝JoL @mhMr rCl fJPT ßlPu Ijq© YPu pJjÇ 3 x∂JjPT KjP~ kPg kPg WMPr S mJKzPf TJ\ TPr xÄxJr YJKuP~KZÇ FT kptJP~ xLoJ∂ Iûu yS~J~ ßYJrJYJuJj TJP\ \KzP~ kKzÇ SA TJP\ aJTJ @~ yPuS xMU KZu jJÇ xmxo~ kMKuPvr @fÄT KmrJ\ TrfÇ KT∂á 2009 xJPu @Klu \MaKou YJuM ymJr kPr FUJPj FPx YJTKr KjP~ TJ\ ÊÀ TKrÇ fJrkr ßxA IKnv¬ ßkvJ ßZPz FUj nJPuJ @KZÇ pPvJr-PmjJPkJu xzPTr jJnJrPe 2009 xJPur ÊÀPf 160 KmWJ \Kor Ckr

UKAY Fish & Meat Bazar

WHOLESALE RETAIL AND RESTAURANT SUPPLIER

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL 251 Whitechapel Road,London E1 1DB T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997 E:ahfaz@ukaygroup.com

VPz CPb @Klu CAKnÄ \Ma KouxÇ FUJjTJr 4Ka ßvPc 5 yJ\Jr v´KoT TJ\ TPrjÇ jJrL v´KoPTr xÄUqJ 4 yJ\JrÇ kJPvr CkP\uJ K^TrVJZJr xJVrkMr V´JPoS rP~PZ @Klu \MaKoPur 2 ACKjaÇ FUJPj TJ\ TPrj k´J~ FT yJ\Jr v´KoTÇ pJr IPitT jJrL v´KoTÇ KoPur r¬JKj vJUJr TotTftJ yJxJj yJKmmMuäJy \JjJj, KoPu k´KfKhj 80 aj kJa\Jf keq C“kJhPjr ãofJ rP~PZÇ fPm @orJ C“kJhj TKr 60 ajÇ pJ kMPrJaJA r¬JKj TrJ y~Ç 2010-11 IgtmZPr @orJ 3 yJ\Jr 447 aj kJa\Jf keq r¬JKj TPrKZÇ 2011-12 IgtmZPr yP~PZ 5 yJ\Jr 916 aj, 2012-13 IgtmZPr yP~PZ 7 yJ\Jr 522 aj, @r YuKf 2013-14 IgtmZPr yP~PZ 8 yJ\Jr 125 aj keqÇ @Klu

CAKnÄ \MaKoPur k´T· k´iJj AKu~Jx \JjJj, @oJPhr k´KfÔJj jJrL v´KoTPhr èÀfô KhP~ gJPTÇ fJPhr mJKz mJKz ßgPT kKrmyPj TPr KoPu @jJ-Pj~J TrJ y~Ç F\jq @orJ 45 KTPuJKoaJPrr \jq oJ© 2 aJTJ nJzJ KjP~ gJKTÇ jJrL v´KoTPhr \jq Kl∑ KYKT“xJ mqm˙J rP~PZÇ FZJzJ KoPur oPiq FT yJ\Jr 5v' jJrL v´KoPTr @mJxj mqm˙J rP~PZÇ pJPhr nftMKT KhP~ YJu, cJuxy Kjfqkeq ßh~J y~Ç vJvtJ CkP\uJr ßY~JroqJj KxrJ\Mu yT oj\M \JjJj, @oJPhr FUJPj xLoJ∂ Iûu yS~J~ VrLm IxyJ~ oJjMw ßYJrJYJuJj TJP\ ßmKv \KzfÇ pJPhr oPiq jJrLPhr xÄUqJ IKiTÇ KT∂á vJvtJ~ FTKa \Ma Kou yS~J~ ßxUJPj 4 yJ\Jr jJrLr TotxÄ˙Jj yS~J~ fJrJ kKrmJr kKr\j KjP~ TJ\ TPr UJPòÇ

KUSHIARA TRAVELS & TOURS 24hours Hotline: 0207

Open 7 days a week

790 1234

TRAVEL SERVICES - CHOICE OF AIRLINES

- CHEAP AIR TICKETS FOR INTERNATIONAL & DOMESTIC FLIGHTS ON YOUR CHOICE OF DESTINATIONS - HAJJ & HOLIDAY PACKAGES - LOW COST FIGHTS TO ANY CITY AROUND THE WORLD - WORLDWIDE CARGO SERVICE - WE CAN HELP WITH:Passport - No Visa - Renewal Matters

Regulated & registered by FSA & HM Custom & Excise

n n n n

Worldwide Money Transfer Bureau De Exchange Best Currency Rate

We buy & sell BD Taka, USD, Euro

Money exchange opening hour 10am-7pm 0207 790 9888

313-319 COMMERCIAL ROAD, LONDON E1 2PS T: 0207 790 1234 / 0207 702 7460 F: 0207 790 3063

WE BUY & SELL LAND & FLATS IN BANGLADESH


14 UmrJUmr

4 - 10 July 2014 m SURMA

@ohJKjTJrTPhr VuJr lJÅx k´JAPna @AKxKc

@aTJ kPzPZ 2 yJ\Jr TP≤AjJr

dJTJ, 1 \MuJA - ßmxrTJKr TP≤AjJr KcPkJ (@AKxKc) @ohJKjTJrTPhr \jq VuJr lJÅx yP~ hJÅKzP~PZÇ FT xo~ Y¢V´Jo mªPr TP≤AjJr \a UJuJPx hLWtxN©fJ FmÄ IKfKrÜ mqP~r TJrPe ßmxrTJKr @AKxKc k´KfÔJr IjMoKf ßh~J y~Ç mqmxJ~L ßjfímOª, @ohJKjTJrT FmÄ mªr mqmyJrTJrLPhr @PmhPjr ßk´KãPf ßmxrTJKr @AKxKc TrJr hJKmr ßk´KãPf F kpt∂ 21Ka ßmxrTJKr @AKxKc'r IjMoKf ßh~J y~Ç KT∂á mftoJj Im˙J~ mqmxJ~LrJ F xTu k´JAPna @AKxKc'r KmÀP≠ Im˙Jj KjP~PZjÇ xrTJPrr vftJjMpJ~L @AKxKcPf ßp irPer ATMAkPo≤ FmÄ ßuJTmu gJTJr TgJ fJr jNqjfo IKiTJÄv k´JAPna @AKxKcPf ßjAÇ FPf TPr ßpoj xo~ ßmKv mq~ yPòÇ FTAnJPm IKfKrÜ YJ\t ßj~Jr IKnPpJVS mqmxJ~LPhr kã ßgPT TrJ yPòÇ k´JAPna @AKxKcxoNPyr IKfKrÜ YJ\t @PrJPkr KmÀP≠ Y¢V´Jo ßY’Jr S KmK\FoAF Fr kã ßgPT FTJKiTmJr xJÄmJKhT xPÿuj TrJ yP~PZÇ mqmxJ~LPhr IKnPpJV, hLWt xo~ S IKfKrÜ mq~ ßgPT mJÅYJr \jq k´JAPna @AKxKc TrJr \jq hJKm \JjJPjJ yPuS mftoJPj ßhUJ pJPò fJ VuJr lJÅx yP~ ßhUJ KhP~PZÇ

k´JAPna @AKxKcèPuJ mªr ßgPT keqmJyL TP≤AjJr pgJxoP~ jJ ßj~J~ mqmxJ~LPhr IKfKrÜ ßkJat YJ\t S KvKkÄ YJ\t KhPf yPòÇ mftoJPj k´JAPna @AKxKcPf 29Ka keq pJ~Ç FA 29Ka keq @ohJKjTJrTPhr k´JAPna @AKxKc ßgPT UJuJx KjPf y~Ç mftoJPj 21Ka k´JAPna @AKxKc'r IPjTèPuJr TP≤AjJr myjTJrL uÄ ßnKyTqJu jJ gJTJ~ mªr ßgPT TP≤AjJr fJPhr @AKxKcPf KjP~ ßpPf IPjT xo~ ßãke TPrÇ FPf TPr mqmxJ~LrJ mqJkTnJPm ãKfV´˜ yjÇ Y¢V´Jo mªPrr kKrxÄUqJPj ßhUJ pJ~, ÊiM hM'KhPj KmKnjú @AKxKcVJoL 2 yJ\JPrr IKiT TP≤AjJr mªPr @aTJ kPzPZÇ Fr lPu @ohJKjTJrTVe mªr S KvKkÄ ßTJŒJKjPT ßpoj IKfKrÜ YJ\t èePf yPòÇ FTAnJPm KmKnjú TJrUJjJr TJÅYJ oJu pgJxoP~ jJ ßkRÅZJ~ C“kJhj mqJyf yPòÇ pJr lPu @KgtTnJPm ãKfV´˜ yPf yPòÇ Vf 28 \MPjr kKrxÄUqJj IjMpJ~L 19Ka @AKxKcVJoL 2 yJ\Jr 173 KaACAFx TP≤AjJr mªPr @aTJ kPz @PZÇ FKhPT, Y¢V´Jo ßY’JPrr kã ßgPT Kjfqk´P~J\jL~ keq S KvP·r TJÅYJoJuxoNy k´JAPna @AKxKcPf jJ KhP~ xrJxKr Y¢V´Jo mªr ßgPT UJuJx ßh~Jr

Sunday, 10 August 2014

Venue : M

6:00pm to 8:00pm

Wednesday, 13 August 2014

Venue : M

Time: 7:00pm to 8:00pm

Tuesday, 26 August 2014 Time: 6:00pm to 8:00pm

Hanbur

Venue : M

hJKm \JjJPjJ y~Ç mftoJPj ßxJcJ IqJv, KkKnKx ßrK\j, ߈ku lJAmJr, TP≤AjJrJA\c Û~Jr/rJC¥ uV, ßU\Mr, YjJ, KYKj KmaMKoj, ßmnJPrP\r UJKu TqJj, oJPmtu kJgr, ßxJKc~Jo xJuPla, ßVäJmJu x, ßkÅ~J\, @hJ, rxMj AfqJKh keqxoNy KvP·r TJÅYJoJu S Kjfqk´P~J\jL~ keq yS~J~ fJ hs∆f ßj~Jr \jq mªr ßgPT ßcKunJKrr mqm˙J TrJr hJKm TrJ y~Ç Y¢V´Jo mªr ßgPT F xTu keq UJuJPxr mqm˙J TrJr \jq Y¢V´Jo ßY’JPrr kã ßgPT xok´Kf Y¢V´Jo TJˆoPxr KjTa k© ßh~J yP~PZÇ ßY’Jr xnJkKf oJymMmMu @uo TftíT ßk´Krf kP© muJ y~, k´JAPna @AKxKc ßgPT Fxm keqmJyL TP≤AjJr UJuJx TrPf jJjJ I\MyJPf xo~ ßãke TrJ yPòÇ Fr lPu mªr S KvKkÄ FP\≤Phr ßcoJPr\ YJ\t KhPf yPòÇ kNPmt \JyJP\r ÉT kP~≤ ßgPT TP≤AjJr xrJxKr k´JAPna @AKxKcPf kJbJPjJ yPfJÇ KT∂á mftoJPj TP≤AjJr Kula Ij YJ\txy IjqJjq YJ\t @ohJKjTJrTPhr KhPf y~Ç pJr kKrjJPo mJ\JPr Fxm keqJKhr Có oNPuqr kJvJkJKv @ohJKjTíf TJÅYJoJu mqmyNf KlKjvc kPeqr oNuqS IPjTèe mOK≠ kJ~Ç KvP·r TJÅYJoJu UJuJx\Kjf KmuP’r

TJrPe C“kJhj KmWú y~Ç FKhPT KxF¥Fl FPxJKxP~vPjr xnJkKf @TfJr ßyJPxj \JjJj, xJok´KfT xoP~ k´JAPna @AKxKc'r TJrPe mqJkT Kmz’jJ~ kzPf yPòÇ KfKj mPuj, Y¢V´Jo mªPr TP≤AjJr ßkRÅZJr I∂f” 72 W≤Jr oPiq @ohJKjTJrTVe fJPhr TP≤AjJr UJuJx KjPf YJAPu fJ xrJxKr UJuJPxr IjMMoKf ßh~J ßpPf kJPrÇ FPf TPr \ÀrL keqmJyL TP≤AjJrxoNy @ohJKjTJrTVe UJuJx KjPf kJrPmjÇ Fr TJrPe mªPr TP≤AjJr \aS xOKÓ yPm jJÇ @mJr pJPhr \ÀrL k´P~J\j ßjA fJPhr TP≤AjJrxoNy k´JAPna @AKxKcPf ßpPf kJPrÇ KfKj mPuj, fJrJ F mqJkJPr TJˆox TKovjJPrr KjTa @Pmhj TPrPZjÇ KfKj mPuj, k´JAPna @AKxKcPf TP≤AjJr KjPf ßpoj ßhKr TrJ yPòÇ FTAnJPm KmKnjúnJPm y~rJKjPf kzPf yPòÇ KmKvÓ mqmxJ~L vJy\JyJj xJ\M \JjJj, fJr 50 TP≤AjJr KmaMKoj mªr ßgPT xrJxKr ßcKunJKr KjPf ßh~J yPu fJr ßpoj xo~ mJÅYPmÇ FTAxJPg @KgtT ãKf ßgPT rãJ kJPmjÇ KfKj mPuj, ßp xTu mqmxJ~L xrJxKr fJPhr keq mªr ßgPT KjPf YJ~ fJPhr xMPpJV ßh~J CKYfÇ


xPñ oJoMPjr kJvJkJKv fJÅr nKVúkKf KojyJ\ CK¨j xMufJjMu @uoS \KzfÇ Vf oñumJr hMkMPr kJyJz TJaJr ˙JjKa kKrhvtPj ßVPu KojyJ\ CK¨Pjr ßjfíPfô TP~T\j ßfPz @PxjÇ F xo~ fJÅrJ k´go @PuJr @PuJTKY©Lr TJZ ßgPT TqJPorJ ßTPz SURMA m­ 4 - 10 July 2014 ßjjÇ FTkptJP~ k´KfPmhT S @PuJTKY©LPT ITgq nJwJ~ VJKuVJuJ\ TPr fJÅPhr k´J~ @iJ WµJ @aPT rJPUjÇ kPr kMKuPv Umr ßhS~J yPu fJÅrJ TqJPorJ ßlrf S hM\jPT ßZPz ßhjÇ F xo~ KojyJ\ CK¨j xJPmT ßo~r F Km Fo oKyCK¨j ßYRiMrLr jJo iPr ÉoKT-ioKT ßhjÇ KfKj mPuj, ÈFaJ oKyCK¨j ßYRiMrLr FuJTJÇ TJr kJrKovj KjP~ ßfJorJ FUJPj FPxZ?' fPm oJoMj ßYRiMrL hJKm TPrj, F mqJkJPr oKyCK¨j ßYRiMrLr ßTJPjJ xÄKväÓfJ ßjAÇ ÈKjmtJYj xMÔM yP~PZ' xPr\KoPj ßhUJ ßVPZ, KyuKnC @mJKxT jJrJ~eV†-5 CkKjmtJYPj ßnJa V´ye ßvPw FuJTJr kJPvr kJyJzKa hMA KhT ßgPT ßTPa KjmtJYj TKovPjr KoKc~J ßx≤JPr KxAKx TJ\L FT kJPv FTKa KÆfu nmj KjotJe TrJ yPòÇ rKTmC¨Lj @yoh xJÄmJKhTPhr mPuj, KjmtJYj nmjKar KjYfuJ AKfoPiq xŒjú yP~PZÇ ImJi S xMÔM yP~PZÇ ßnJa V´ye YuJ Im˙J~ KjotL~oJe nmPjr KjYfuJ~ KojyJ\ CK¨j kMKuPvr FT\j TotTftJPT xJÄxh vJoLo gJPTjÇ kJyJzKar ßTJu ßWÅPw TP~TKa TJÅYJ SxoJPjr ÉoKT ßhS~Jr KmwP~ mxfWr ßmÅPi fJ nJzJ ßhS~J yP~PZÇ Vf VeoJiqoTotLPhr k´Pvúr \mJPm KfKj mPuj, x¬JPyr aJjJ mOKÓPf FUJPj kJyJz iPx oJKa Kmw~Ka fh∂ TrJ yPmÇ fhP∂ ßhJwL k´oJKef kPz mPu mJKxªJrJ \JjJjÇ PhUJ ßVPZ, yPu ImvqA mqm˙J ßjS~J yPmÇ kJyJPzr SkPrr FTJÄv ßTPa @PrTKa TJÅYJ KxAKx mPuj, hM \ j KmYJrPTr ßjfí P fô ÈAPuTvj Wr ßfJuJ yP~PZÇ ßxUJPj gJPTj yJKoh jJPor SxoJj ßkP~PZj FT yJ\Jr 269 ßnJa FmÄ Fx xPñ TgJ muPZj, ßxaJ ßhUJr Kmw~ AjPTJ~JKr TKoKa' rP~PZÇ fJÅrJ fh∂ TPr FT f•ôJmiJ~TÇ ßTC ßTJPjJ ZKm ßfJPuj KT Fo @TrJo ßkP~PZj 168 ßnJaÇ ßZJa IKlxJrÇ @Ko FUJPj hJK~fô ßhUPmjÇ jJ mJ k´Kfkã ßTC @xPZj KT jJ, fJ kJyJrJ PTªs hUPur ßYÓJ S kMKuv TotTftJPT ÉoKTr f FPxKZÇ @oJr hJK~fôaJ @oJPT F ZJzJ ßpPTJPjJ mqKÜr KmÀP≠ IKnPpJV mJ ßhS~JA fJÅr TJ\Ç \JjJ ßVPZ, kJyJKz FA KmwP~ \JjPf YJAPu Fx Fo @TrJPor k´iJj f KhjÇ Frkr KfKj ÍTM•Jr mJóJ, jJrJ~eV†-5 (vyr S mªr) @xPjr Ck Kjmt J Yj KjP~ Ijq ßTJPjJ IKnPpJV ßkPu fJS \J~VJ KjP~ ßlrPhRx @yoh jJPor FT\Pjr KjmtJYjL FP\≤ @Aj\LmL oJymMmMr ryoJj oJxMo óJ, mJˆJct" VJKu KhP~ mPuj, ÍfMA KjmtJYPj ßWJKwf ßmxrTJrL luJlu k´fqJUJj fh∂ TPr ßhUJ yPmÇ KjmtJYj-kNmt IKnPpJPVr xPñ oJoMjPhr KmPrJi YuPZÇ kJyJPz ßlrPhRx mPuj, KjmtJYPjr Khj @AjvO⁄uJ rãJTJrL rÇ ßfJPr @Ko ßhAUJ KjmÇ"' TPr Iit vf ßTPªs kMju rJ~ ßnJa V´yhJKmPf Per hJKm KmwP~ KfKj mPuj, hM \ j k´ J gt L kJfiJkJKfi @yoPhr FTKa xJAjPmJct dJTJ, 1 \M u JA ßpJVJPpJVoπL yPm jJÇ k∞J ßxfM r jJo k∞J ßxfM A hO Ó J∂oN T vJK˜r FA KmPãJn vJoLPor Skr yJouJTJrLPhr KYK¤f ZJ©uLPVr xnJkKf S ßhUJ FAY ßVPZÇ Fo mJKyjL gJPT KjmtJYj TKovPjr IiLjÇ fJPhr oJPjr FA ÉoKTr TgJ D±tfj TPrPZj k´JgtL Fx Fo @TrJo IKnPpJV TPrPZjÇ fhP∂@SfJ~ IKnPpJVFPj k´ohOJKef fJÅrS \Ko rP~PZ mPu \JjJxnJkKfPfô ßVPZÇ fJÅr u TJPhrF mPuPZj, IPjPTA j, mJßxJomJr MPr ßTªsL~˝fπxoJPmPvr @P~J\j TrJ y~Ç @VJoL TPr @APjr ÓJ∂oNuTFUJPj mKhCöJoJj ßxJyJPVr ßTJPjJrTo IQjKfT yPmÇ TJP\ k´30 uM… \M TrJ ÉoKT hMk(@jJrx)Ç \JKjP~PZj KT SmJ~hM jJ-xJÄmJKhTPhr KfKj mPuPZj, KjmtJYPjr @PV y~KjÇ kJyJz TJaJr rP~PZÇrJPUj fPm lK\uJfM jJPo @Ajf jmKjKotf KojJPr ZJ©uLPVrFTKa CPhqJPV BPhr kr KmFjKkr ÉoKT' vJK˜r hJKm \JjJjÇ xoJPmPv @S~JoLKmÀP≠S xoJPmPv @rSIKnPpJV mÜmq h§jL~vyLh IkrJiÇ vJoLo SxoJj m FFxKk mKvrmñoJfJ mPuj, È@Ko @oJrPjúZJrßhS~J ßVJkj xnJ~ vJoLo SxoJjÈ@PªJuPjr ßWJweJ @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr k´KfPmhj ßlrPhRx @yoh mPuj, È@Ko ßxUJPj ßTJPjJ FT\j @Ajk´ P efJ yP~ KmKxFx TqJcJPrr lxJrPT \JKjP~KZ FmÄ ßoJmJAPu k∞JPxfMr jJoTrPer IjMPrJi IjMKÔf FT KmPãJn xoJPmPv KfKj FlfMuxŒPTt SmJ~hMu TJPhr mPuj, KmVf 5 uLPVr k´YJr S k´TJvjJ xŒJhT c. ß˝òJPxmT uLPVr xnJkKf ßoJuäJ KhP~KZu äJ KxK≠rVP†r 25 yJ\Jr IjMpJ~L KjmtJYj xMÔM yP~PZ hJKm TPr KxAKx kJyJz TJKaKjÇ @oJr \J~VJ hUu TPr oJoMjrJ kMKuv TotTftTgJ JPT ßpmPujÇ nJwJ~ VJKuVJuJ\ (vJoLo SxoJj) TgJ muKZPuj, TPrPZjÇ fJPhr FT\j F IjM PrJiKa @S~JoL uLPVr ßTªsLßjfJTot ~ mZr iPr ÊjKZ BPhrvyr kr ßgPT yJZJjßTPªs oJyoM h mPuj, vJoLPor ßoJyJÿh @mM TJSZJr, kï\ ßhmjJg, mKyrJVf L KjP~ jJrJ~eV† S xrTJr mPuj, 141Ka ßnJa V´ye yP~PZÇ fJr CkrSA kJyJz ßTPa mJKz mJjJPòjÇ' \JjPf YJAPu TPrPZj, fJ ßTJPjJ xnq oJjM w TrPf kJPrj r ßxJPyu xJPymS fJ ÊPjPZj, @Ko pMKÜxñfÇ fPm SjJr hMA ßoP~ TKoKar xhxq S ZJ©uLPVr pJPò yJouJr Kmw~aJ ßYJrJPVJ¬J yJouJÇ @S~JoL uLPVr xhxq xMTPr K\foJoMrJ~ jªL, mªr xJPmT FuJTJ~ kfPjr ßnJa KhP~@PªJuPj fJPhr kPã \~ KmFjKkÇ oPiq oJ© FTKa ßTPªs xKyÄxfJ yS~J~ ßnJa kJyJz TJaJr Kmw~Ka I˝LTJr j ßYRiM rL jJÇ JPr TgJ mPuKZÇ @oJr ßvU mKcVJct , k´iJjoπL yJKxjJ S ßvU ßryJjJ xnJkKf F ßTFo FjJoMu yT vJoLPor fJr mqKfâo y~KjÇ F mJKfu ÉoKTTPrFPhr TPbJr yP˜ hoj jJ TrPu FmMimJr ZJ©uLPVr xJPmTmPuj, xnJkKf Ku~JTf KZKjP~ @jPmÇ FmJrS vJoLo SxoJjrJ ßp ßnJaPTªs ßhS~J yP~PZÇ k´ g o @PuJPT È@orJ kJyJz nJr, fJrJS ÊPjPZÇ @Ko kM K uPvr mPuPZj, ßTJPjJ mqKÜr jJPo k∞J ßxfM Ckr yJouJTJrLPhr ßV´hUu lfJrTrPf S kJPr ßTJjfJAKhjk´oJe TJptTPrPZÇ Tr yPmFA jJÇ KfKj irPjr WajJ WaPfA gJTPmÇßTPa@uL k´oMUÇ nmj KxThJr KjotJe TKrKjÇ \JKjP~KZ, TP≤sJu FaJ ßjJa kMe:KjmtJYj hJKm TPrjÇ kMjrJ~ KjmtJYj hJKmTíf ßTªsèPuJ yPuJ @KurPaT ACKj~Pjr 6Ka ßTªs, ohjkMr ACKj~Pjr 8Ka ßTªs, oMZJkMr ACKj~Pjr 9Ka ßTªs, iJoVz ACKj~Pjr 9Ka ßTªs, mªr ACKj~Pjr 9Ka ßTªs, KmKm oKr~o ÛMu ßTªs, mJr FTJPcoL ÛMu ßTªs, oKyuJ TPu\ ßTªs, jJrJ~eV† yJA ÛMu ßTªs, jJrJ~eV† TîJm ßTªs, uãLjJrJ~e @UzJ xrTJrL k´JgKoT KmhqJu~, UJjkMr xrTJrL k´JgKoT KmhqJu~, vLfuãqJ xrTJrL k´JgKoT KmhqJu~, juM~J xrTJr k´JgKoT KmhqJu~Ç KfKj @PrJ mPuj, KjmtJYPjr kNPmt @Ko ßp S~JhJ TPrKZ jJrJ~eVP†r \jVPer kJPv ßgPT xTu xπJx, YJÅhJmJ\, nNKohxMq, èo UMj S VclJhJrPhr KmÀP≠ @oJr uzJA YJKuP~ pJmÇ

j

k∞J ßxfM TJPrJ jJPo yPm jJ

yJr

Trm jJ"

- ßpJVJPpJVoπL

@TrJPor luJlu k´fqJUJj

hMkMPrr kr mJzu ßnJPar yJr

WajJ~ vKïf mPuS \JKjP~PZj TotTftJÇ PnJaJr CkK˙Kf ToÇ \Ju ßnJa, ßnJaJrPhr u jJrJ~eVP†r kMKuv xMkJr UªTJr ßTPªs @xPf mJiJ, TP~TKa ßTªs ßgPT ˝fπ mPuj, ÈPnJPar xo~ F irPjr k´JgtL Fx Fo @TrJPor FP\≤Phr ßmr TPr JmJftJ y~Ç FèPuJ Foj KTZM j~, ßhS~J, ßmKvr nJV ßTPªs vJoLo SxoJPjr foj mz TPr ßhUJrS KTZM ßjAÇ xogtTPhr Khjnr oyzJ, TokPã 30Ka mKvPrr xPñ @oJr TgJ yP~PZÇ' ßnJaPTPªs hMkMPrr kr ßnJPar yJr I˝JnJKmT JPjr xPñ ßlJjJuJPkr xo~ ßmv mOK≠-FxmA KZu jJrJ~eV†-5 (vyr-mªr) JÄmJKhT FFxKk mKvPrr TJZJTJKZ @xPjr CkKjmtJYPjÇ fPm ßTJPjJ xKyÄxfJ PT ßx xo~ KmÃJ∂ ßhUJKòu mPu y~KjÇ mJKhPTrJÇ KfKj yJf jJKzP~ TgJ Vf mOy¸KfmJr IjMKÔf FA CkKjmtJYPj kPr xJÄmJKhPTrJ F KmwP~ fJÅr xPñ ßmxrTJKr luJlPu yP~PZj \JfL~ dJTJ, 1 \M u JA ro\JPj ßnJVq kPeqr mJ\JrKm\~L Kj~πPe o\Mh KmPrJiL ßVPu KfKj vJoLo SxoJPjr xPñ kJKatrF k´ JgtL ßxKuo SxoJj (uJñu)Ç k´ßoJa IKnpJPj jJoPZ xrTJrÇ uPãq xÄKvä Ó KfjKa @APjr P~JV Tgj Kmw~Ka mPujÇ 141Kaß\uJ ßTPªsrk´v oPiq 140 ßTPªs ßkP~PZj TrPf xJrJ ßhPvr JxTPhr (KcKx)KfKj KjPht v ßh~J Pf ßvw kpt∂ KjKÁf xJuJo ßY~JroqJjPT 82 yJ\Jr 856 ßnJaÇ fJÅr KjTafo k´KfƪôL 30 \M j, ßxJomJr mJKe\q oπeJuP~r xKYm oJymMm @yPoh Pf kJPrKj kMyP~PZÇ KuvÇ mrÄ Frkr Fx Fo @TrJo (@jJrx) ßkP~PZj 66 yJ\Jr jMxJrLrJ ßTSdJuJ k´JgKoTFKmhqJu~ KcKxPhr xÄâJ∂ KjPht ßhjÇ KjPhtvjJkP© muJ y~, @Aj 114vjJ ßnJaÇ Pj kMKuPvr FA KmÀP≠ IjMTot pJ~LTftk´JrKfKa kJATJKr, UM Y rJ kKrPmvT kptJP~rmªPrr k´KfÔJPj oNuq TJrYMKk SSIKj~Por IKnPpJPV oJKumJV jÇ KmPTPu kJvõfJKuTJ tmftL @PrTKa k´hvtjßTªs TrJr KmiJj fJ oJjJßTPªs yPò jJÇ FZJzJS xrTJKrgJTPuS k´JgKoT KmhqJu~ r (PnJaJr xÄUqJ VPu ßxUJPjS FA TotTßTJPjJ ftJr KmÀP≠ ßTJPjJ mqmxJ~Lk´J~ßnJÜJ IKiTJrluãMeßWJweJ ú TrJr˙KVf oJiqPo Kfj yJ\Jr) TrJ ßnJVq y~Ç FmÄ IñMKu KjPht v TPr @P\mJP\ ßkRPj j~aJr KhPT KraJKjt Ä TotTftro\JPj J KoKyr kPeqr mJ\Jr IK˙KfvLurJfTrJr ßYÓJ YJuJPòjÇ F mJ˜mfJ~ vJoLo SxoJPjr IjMxJrLrJÇ ßoJPvt h ßmxrTJKr ßWJweJ ßnJÜJPhr pJPf IKiT xJPrJ~Jr TÓ jJ y~ ßx\jq xrTJr 5luJlu hlJ KjPht vjJ mOy¸KfmJr xºqJ~ jJrJ~eV† TîJPm TPrjÇ \JKr TPrPZÇ FèPuJ yPòßnJVq keq KmPâfJPhr xm irPjr r xPñ TgJ mPuj vJoLo SxoJjÇ PxKuo xogtTTrPf Phr mªPrr ohjkMr KfÔJPj k´TJPvq fJKuTJSxoJPjr k´hvtj KjKÁf yPm, KmkePjr ftJPT ÉoKT S k´ VJKuVJuJP\r KmwP~oNuq ACKj~Pjr ßTSdJuJyPm, xrTJKr k´fJgKoT KmhqJu~ ßãP© KmKâr rKvh k´ h Jj KjKÁf TrPf k´ h Kvt oN P uqr mJAPr u k´gPo vJoLo SxoJj mPuj, ÈFaJ hUu TPr \Ju ßnJa ßhS~Jr ßYÓJ~ mJiJ oNuTPr q V´yÊiM e TrJßTªs pJPm jJ, kJATJr-kKrPmvT S UM Y rJ KmPâfJ x≤ KogqJ TgJÇIKfKrÜ @oJr jJo ßhS~J~ xyTJrL kMKuv xMkJr (FFxKk) mKvr xKk mKvr) j~, @rSKjTa IPjTPT ßâfJr kJTJ rKvh KhPf mJiqÉoKT gJTPm mJ\Jr kKrhvt j hu @yPohPT ßhjFmÄ xJÄxh vJoLo SxoJjÇ ÉoKT ßhS~J yP~PZÇ' S ÃJoqoJe @hJuf kKrYJujJTJrL YJKymJoJ© xm irPjr mKvr @yPohAhuPT F IKnPpJV TPrjÇ vJoLo mPuj, SA kMKk´uv TotTftxrmrJy J KjKÁf TrPf oJek© yPmÇ F Kj~Por@xPj mqfq~@S~JoL WaPu uLPVr xÄKväÓ SxoJj jJrJ~eV†-4 j, vJoLo SxoJjA fJÅPT ßlJj TPr xJoK~TnJPm k´KfÔJPjr uJAPx¿ mJKfuSxoJPjr FmÄ keqßZJa mJP\~Jlf xJÄxh S ßxKuo nJAÇ F TrPf KjP~ ZjÇ FaJ KbT KT jJ? \mJPm vJoLok´vJxTPT KjmtJYjLFFuJTJ~ CP•\jJ KmrJ\ yPmÇ xm ß\uJ KjPhtvKhjnr jJ mJ˜mJ~Pjr KjPhtvTPrÇ ßh~J j, ÈfJÅr (FFxKk) mqJkJPr ˙JjL~ k´iJj KjmtJYj TKovjJr (KxAKx) TJ\L yP~PZÇ ~JroqJj FTaJ IQjKfT TJP\r rKTmC¨Lj @yoh KmPTPu KjmtJYj TKovPj fMPuPZjÇ ßxA IKnPpJVKa KjmtJYj xJÄmJKhTPhr mPuj, KjmtJYj ImJi S xMÔM kMKuPvr D±tfj oyPu \JjJPjJ yP~PZÇ

ro\JPj o\Mh KmPrJiL IKnpJPj xrTJr : KcKxPhr TJPZ 5 hlJ KjPhtvjJ

KmoJjTotLPhr KmPãJn, FoKc TJptJu~ ImÀ≠

xTJu @aaJ ßgPT KmPTu YJraJ kpt∂ ßnJa @kjJr xPñ SA FFxKkr ßTJPjJ V´ye TrJ y~Ç Frkr ßnJa VejJ ÊÀ y~Ç xJÄmJKhPTrJ @mJr F k´vú TrJr kr KjmtJYPj @rS hM\j k´JgtL KZPujÇ fJÅrJ yPuj oJj KTZMãe YMk gJPTjÇ fJrkr TíwT v´KoT \jfJ uLPVr vKlTMu AxuJo f TPr ßaKuPlJj TrJr TgJ ˝LTJr ßhPuJ~Jr (VJoZJ) S oJoMj KxrJ\Mu oK\h mPuj, ÈIQjKfT TJP\r KmwP~ fJÅPT (KYÄKz)Ç @Ko k´vú TPrKZ,dJTJ, fMKo KT 1 FaJ \MuJATPrZ? - @iMKjT S mJ˜mxÿf JPjJV´WMJPor ‰fKrxy 14 hlJ xTJu ßgPT KmKnjúIVtßTªs ßnJaJr CkK˙Kf ßx fJr IfLfhJKm rJ\QjKfT @hJP~rkKrY~ \jq 30 To \MjßhUJ , ßxJomJr ßVPZ? KmoJj xTJu mJÄuJPhv 10aJ kpt∂ F~JruJAP¿r ßTªsèPuJPf Pj fMPu iPrÇTotfUj mKu, WµJ5mqm˙JkjJ LrJ k´@Ko J~ @zJA kKrYJuPTr TJptJu~ ßWrJS TPr ßgPT 8 nJV ßnJa kPzPZÇ ßTJPjJ ßTJPjJ fLf rJ\QjKfTKmPãJn kKrY~ TPrjÇ TL, ßxaJ ßmuJ 11aJ ßgPT ∂ KmoJPjr TMKotPaJuJ ßTPªs Fr ToßhzaJ ßnJaS kpt kPzÇ r hrTJr ßjAÇ' fPmxNKYhMkYuJTJPu Mr 12aJr KmoJPjr KhPT ßTªs èPuJPf 12 ßgPT xhr h¬Pr FA ßWrJS Tot mqm˙JkjJ kKrYJuT Jj hJKm TPrj, È@Ko ßxA kMKuv 14 nJV ßnJa fJr kPzÇ ßmuJ FTaJr krKZPujÇ vyr TqJP¡j F Fo ßoJxJP¨T @yPoh TJpt J uP~ ImÀ≠ KmwP~ kMKuPvr D±tfj oyPu FuJTJr ßTªsèPuJPfKmoJPjr ßnJa kzJr yJr ßmPz kPr ßxUJPj xÄK㬠FT xoJPmPv v´ K oT-Tot YJrL fJr KmÀP≠ AKfoPiqA KckJatPo≤Ju pJ~Çr FryoJj xo~ \Ju ßnJaV´ßhS~Jr IKnPpJPV rqJm xnJkKf mPuj, JC¥ yqJP¥KuÄP~ hã ÊÀ yP~PZ FmÄACKj~Pjr fJrJ oPj y~ KTZM oKvTM hM\jPT @aT TPrÇ vyr FuJTJr ßmKvr nJV \jmu KjP~JV, ACKjlot , KYKT“xJ-xM K miJ, V´ J YM q AKa, k´ K nPc≤ lJ¥, ~PZÇ' ßTPªsr xJoPj uJñPur mqJ\ krJ ßuJTPhr mLoJ, 856 YJTKr ˙J~LßhUJ TrJ,pJ~Ç oyJWqt \MuJA xrTJKr k´JgKoTV´∆kKmhqJu~ ßTPªsrv´KoPTr hJÅKzP~ gJTPf ßnJanJfJ ßvw1yS~Jr TotTftJ xJAlM u AxuJoÇ Vf 14 ßgPT TJptTr TrJxy hlJ hJKm mJ˜mJ~Pjr uPãq @PªJuj TrJ ßhz WµJr oPiq ßxKuo SxoJPjr xogtPTrJ xºqJ~ KfKj ACKk jJ ÈuJñu, yPòÇmPuj, hJKm oJjJ yPu @VJoL mOyJVJj ¸KfmJr KmoJj KoKZu mJÄuJPhv uJñu' ßxä KhP~ vyPr ßmr @mhMx xJuJo xTJPu ßuJT\jkKrYJujJ KjP~ F~JruJAP¿r kwtPhr (PmJct) ßY~JroqJPjr TJptJu~ ßWrJS TPrjÇ r ßYÓJ TPrjTrJ FaJyPmÇ xfqÇxoJPmv fPm ßvPw FTKa kr ˛JrTKuKk KmoJPjr PnJahJKm V´yex’Kuf ßvw yS~Jr KraJKjtÄ Tot TftJ rãJTJrL mJKyjLr f“krfJ~ xlu k´go @PuJPT mPuKZPuj, ßnJaJr To

FoKcr TJPZ ßh~J y~Ç oKvTMr ryoJj mPuj, @oJPhr hJKmr KmwP~ FPxPZjÇTrPuS 30 ßgPT vfJÄv kJPrÇ Tft xo~ IñLTJr fJ 35 TUjA kNreyPfTPr jJÇ mMimJr rJPfA ˝fπíkã k´JgtKmKnjú L Fx Fo ßnJa pJ kPzPZ, ßxaJA ßhUJPjJ yPmÇ mJKzP~ y~; TJPZ KT∂á hJKm kNre y~ jJÇ Vf mZr @orJ FTA hJKmPf fLT @jJrx) @PuJYjJ xJÄmJKhTPhr ßhUJPjJ yPm jJÇhJKm TKovj KjÁ~fJ @PªJuj TPrKZÇ @oJPhr ßoPjFAßj~Jr @võKhPòÇ Jx ßh~J PrKZPuj, SA rJPf ßTSdJuJ ßTPªsßx xo~ luJlu ßWJweJr kr ßhUJ ßVPZ, k´J~ 45 yP~KZu; FUj kptvfJÄv ∂ ßTJPjJ hJKmA fJrJ ßoPj ßj~KjÇ ßxKuo SxoJPjr k´fLPTKT∂á (uJñu) ßnJa kPzPZÇ ñf,x VfxJuJPor mZr \JjM~PxKuo JKrr ßvw x¬JPy xogt Z~ ThlJ Zj ßY~JroqJj k´x @mhM SxoJPjr Phr hJKmPf KmÀP≠ KmoJPjr KmKnjú IKnPpJV ßkP~ SA rJPfA ßpJVJPpJV f“TJuLj nJrk´J¬ FoKc @yPohPT ImÀ≠KmKnjú TPr ßTPªs ßoJxJP¨T ßnJaJrPhr @xPf mJiJ ßhS~Jxy JAKcÄ TotTftßrPUKZPuj J xJAlMu AxuJo KmoJj TotLIKj~Por rJÇ hJKm IKnPpJV kNre jJ kJS~J yS~J~ßVPZÇ krmftKmKm LPfoKr~o V´JC¥ mqJuPa Kxu oJrJr k´vúA SPb jJÇ yqJ¥KuÄP~r TJ\ mº TPrCóKmhqJu~, KhP~ vJyJ\JuJu mJKuTJ xrTJKr oKyuJ@∂\t TPu\JKfT S y¸KfmJr ßnJaKmoJjmªrPT ßvw yS~Jr @a @iJ WµJr IYu ßTPªs TPr rßh~J y~ÇßnJaJr kPr f“TJuLj mJr\jq FTJPcKo @a\j IKnPpJV A ßTSdJuJ ßTPªsr luJlu ßh~JPu fJÅrJ TKmr ßnJa KhPf ßxKuo SxoJPjr ˙JjL~ xrTJr k´KfoπLTPrj, \JyJñLr jJjTßVPu S KmoJjoπL lJÀT ~J y~Ç fJPf ßhUJ pJ~, ßxKuo xogt mPuPZj, ßnJa KhPf yPm jJÇ UJPjr oiq˙fJ~ ImPrJi fMPPTrJ u ßjj TotLrJÇ

UmrJUmr 15

AxuJKoT KrKul KxPuPar hKãe xMjJoVP† hMA TjqJ KjP~ FT mK˜Pf mJx rJPm~JrÇ @a mZr @PV ˝JoLPT yJrJj KfKjÇ Frkr ßgPT rJPm~J @r fJr TjqJrJ FTJÇ mJÄuJPhPvr k´fq∂ IûPu ˝JoL ZJzJ FnJPmA jJrLrJ KjrJk•JyLj FmÄ hMA TjqJ KjP~ rJPm~Jr Im˙J @PrJ xïao~Ç CkJ\tPjr ßTJj oJiqo jJ gJTJ~ UJhq FmÄ ßmÅPY gJTJr IjqJjq Imu’Pjr \jq rJPm~JPT oJjMPwr

ÆJPr ÆJPr KnãJ TrPf yP~PZÇ KnãJ jJ ßkPu KhPjr kr Khj jJ ßUP~ gJTPf yP~PZ rJPm~J S fJr hMA TjqJPTÇ FTKa KmKnwLTJo~ rJPf rJPm~J fJr WPrr hr\J nJXJr v» kJjÇ YoPT WMo ßgPT CPb ßhPUj FThu oJfJu ßuJT fJr WPrr hr\J ßnPñ k´Pmv TrPZÇ FTmJr KY∂J TÀj, @kjJr ßZJ¢ hMA ßoP~PT @kjJr kJPv KjP~ WMoJPjJr kr Foj WajJ WaPu @kjJr oJjKxT Im˙JaJ ßToj yPfJÇ pUj fJrJ ÀPo k´Pmv TrPuJ fUj KfKj KjP\PT FmÄ fJr PoP~PT rãJr ßYÓJ TrPuj, KT∂á kJrPuj jJÇ fJrJ fJPhrPT @âoe TPr oJrJ®nJPm @yf TrPuJÇ FnJPmA ohqk kMÀwèPuJr h~Jr Ckr Kjntr TPrA fJPT KhjJKfkJf TrPf

yPfJÇ Px KmKnwLTJo~ rJPfr kr 14 mZr m~Pxr mz ßoP~PT rJPm~J KmP~ KhPuj∏ FA @vJ~ ßpj Px ˝JoLr WPr KjrJkh @v´~ kJ~Ç mz ßoP~r KmP~r kr ßZJa ßoP~PT KjP~ @mJPrJ FTJTL xÄxJr YJKuP~ KjKòPuj rJPm~J @r k´KfKa rJf KZPuJ fJr TJPZ n~JjT @fï @r vïJrÇ k´KfKa oMyNPft @vïJ gJTPfJ∏ jJ \JKj TUj @mJPrJ ßxA oJjMw„kL kÊèPuJ KlPr

@xPmÇ ÈÈ@orJ nLf-xπ˜ S FTJ KZuJoÇ @oJr x∂JjrJ TJPrJ ÆJrJ @âJ∂

yPm FA KjP~ @Ko xmxo~A nLf gJTfJo" ImPvPw AxuJKoT KrKul xyJ~fJr yJf mJzJPuJ, ßpnJPm fJrJ mJÄuJPhPvr k´fq∂ IûPu @PrJ 50 yJ\JPrrS ßmvL oKyuJPT ˝Jmu’L yPf xyJ~fJ TPrPZÇ ßxA oKyuJrJ FUj ßZJa mqmxJ TrPZj, ßhJTJj YJuM TPrPZj, y˜Kv· S VmJKh kÊ kJuPjr oJiqPo xòu \Lmj pJkj TrPZjÇ Fr oJiqPo

fJrJ KjP\r S kKrmJPrr xòufJ~ nNKoTJ rJUPZjÇ

@orJ rJPm~JPT y˜Kv· k´Kvãe KhP~KZ FmÄ ˙JjL~ mJ\JPr FT mqmxJ~Lr xJPg kKrY~ TKrP~ KhP~KZ pJrJ fJr ‰frL y˜Kv· â~ TPrÇ @orJ fJPT FTKa xû~L mqJÄT FTJC≤ UMPu KhP~KZ FmÄ mqmxJr \jq k´P~J\jL~ xr†JoJKh KTjPfS xyJ~fJ TPrKZÇ xPmJtkKr pfKhj kpt∂ rJPm~J fJr mqmxJr CkJ\tj KhP~ \Lmj iJrj TrPf xão yjKj ffKhj kpt∂ IJorJ fJPT nfátKT KhP~KZÇ FnJPmA @orJ FT FT\j oJjMPwr \LmPj xKfqTJPrr kKrmftj KjP~ @xPf kJKrÇ FT\jPT hJKrhsoMÜ TrJr Igt yPuJ fJr UJhq, kJjL~ S mJx˙JPjr KjÁ~fJ KmiJj TrJÇ FaJ FTKa oJjKxT k´vJK∂ pJ

yJ\JPrJ Igt CkJ\tj TPr CkPnJV TrJ x÷m j~Ç

rJPm~Jr ßZJa ßoP~ FUj ÛáPu pJ~, ßx FUj ˝kú ßhPU mz yP~ cJÜJr yPmÇ @orJ @vJ TrKZ, pgJpg KvãJr oJiqPo fJr FA ˝kú FTKhj xKfq yPm- AjJvJuäJyÇ KjP\r x∂JjPhr \jq @oJPhr k´PfqPTrA TJojJ∏ fJrJ ßpj KjrJkh S KjKÁf FTKa kKrPmPv mz y~Ç rJPm~J mPuj, ÈÈ@orJ UMmA @jKªf FA ßk´JV´JPo KjP\Phr xŒOÜ TrPf ßkPrÇ FUj @oJr

@vJ @oJr ßoP~ mz yP~ FT\j cJÜJr yPm FmÄ fJr FA TPÓr \Lmj PgPT Px oMKÜ kJPm"Ç rJPm~Jr oPfJ Foj @PrJ vf-xyxs kKrmJr rP~PZ pJrJ FTJ FmÄ KjP\Phr \Lmj KjP~ vKïfÇ FA roJhJPj @kKj FArTo ßTJj FTKa kKrmJPr xKfqTJPrr kKrmftj @jPf kJPrj, oJ© 600 kJCP¥r KmKjoP~Ç pJr oJiqPo KjKÁf yPm fJPhr \jq KmÊ≠ kJKj, KvÊ KvãJ, UJhq KjrJk•J FmÄ xòu \LmjiJrjÇ FnJPmA @kjJr hJPj fJrJ xJrJ \LmPjr \jq @®KjntrvLu yPf kJPrÇ @uyJohMKuuäJy, FTaJ @jPªr xÄmJh yPò∏ FA ro\JPj @kKj Pp Igt hJj TrPmj, pMÜrJ\q xrTJr PxA oqJY lJK¥Ä-Fr oJiqPo FTA kKroJe Igt PhPm @oJPhr fyKmPu xPmtJó kûJv uã kJC¥ kpt∂Ç Fr lPu KÆèj xÄUqT kKrmJrPT @orJ xyJ~fJ TrPf kJrPmJ FmÄ KÆèj xÄUqT \LmPj @orJ @jPf kJrPm xKfqTJPrr kKrmftjÇ KT∂á oPj rJUPmj, @kKj pKh hJj

jJ TPrj, @orJ PxaJ KÆèj TrPf kJrPmJ jJÇ xMfrJÄ FUjA hJj TÀjÇ ßlJj TÀj 020 7593 3220 IgmJ @oJPhr SP~mxJAPa @xMj islamic-relief.org.uk

AxuJKoT KrKulÇ @kjJr hJj TrJ Igt pJPf xPmtJ•o TJP\ uJVJPjJ pJ~ Px\Pjq @orJ xPYÓÇ


16 UmrJUmr

4 - 10 July 2014 m SURMA

IKV´o @~Tr k´fqJyJr TrJ yP~PZÇ k´˜JKmf mJP\Pa 2500 KxKx kpt∂ jfMj yJAKmsc VJKz @ohJKjr Skr 60 vfJÄv xŒNrT Ê‹ @PrJk TrJ y~Ç jfMj yJAKmsc VJKzr Skr @PrJKkf xŒNrT Ê‹ yJr kMjKmtjqJx TrJr uPãq 1800 KxKx kpt∂ jfMj yJAKmsc VJKzr Skr xŒNrT Ê‹ 45 vfJÄv FmÄ 1801 KxKx ßgPT 2500 KxKx kpt∂ jfMj yJAKmsc VJKzr Skr @PrJKkf 60 vfJÄv xŒNrT Ê‹ KjitJre TrJ yP~PZÇ

TgJ rJUPuj jJ IgtoπL FmJrS TJPuJaJTJ xJhJ TrJr xMPpJV gJTu dJTJ, 29 \Mj - TgJ rJUPuj jJ IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyfÇ mJrmJr KfKj mPuPZj, TJPuJaJTJ xJhJ TrJr xMPpJV KfKj @r ßhPmj jJÇ fJr krS @mJxj UJPf KmKjP~JV TrPu ßTJPjJ k´vú ZJzJA TJPuJaJTJ xJhJ TrJr xMPpJVKa ImqJyf rJUPuj jfMj IgtmZPrSÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ k´˜JKmf mJP\Par Skr xJfKa ßãP© Tr kMjKmtPmYjJr xMkJKrv TPrKZPujÇ IgtoπL ßxèPuJxy ßoJa 29Ka ßãP© k´˜JKmf mJP\Pa fJÅr rJ\˝ @P~r kKrT·jJr kMjKmtjqJPxr k´˜Jm TrPu xÄxh T£PnJPa fJ IjMPoJhj TPrÇ FA k´Kâ~JPfA 28 \Mj, vKjmJr IgtKmu 2014 kJx yP~PZÇ K¸TJr KvrLj vJrKoj ßYRiMrLr xnJkKfPfô IjMKÔf IKiPmvPj 28 \Mj k´iJjoπL ßvU yJKxjJ S xÄxPh KmPrJiLhuL~ ßjfJ rSvj FrvJh CkK˙f gJPTjÇ xÄxh ßj©L S k´iJjoπL ßvU yJKxjJ FmÄ KmPrJiLhuL~ ßjfJ rSvj FrvJh 28 \Mj mJP\Par Skr @PuJYjJ TPrjÇ IgtoπL 5 \Mj \JfL~ xÄxPh 2014-15 IgtmZPrr mJP\a Ck˙Jkj TPrjÇ ßxUJPj KfKj @mJxj UJPf TJPuJaJTJ xJhJ TrJr xMPpJVKa ßTRvPu ßrPU pJjÇ F KjP~ mqJkT xoJPuJYjJS y~Ç kPrr Khj IgtJ“ 6 \Mj xÄmJh xPÿuPj IgtoπL F k´xPñ mPuKZPuj, ÈiPr ßjj F xMPpJVKa FUj ßgPT ßjAÇ' KT∂á KfKj 28 \Mj IgtKmu kJPxr @PV ßhS~J mÜPmq mPuj, È@mJxj UJPf k´Kf mVtKoaJPr KjKhtÓ kKroJe Tr k´hJj TrPu KmjJ k´Pvú KmKjP~JV ßoPj ßjS~Jr KmiJjKa Tr k´hJj k≠KfPf xruLTre oJ©Ç' FA mÜPmqr oJiqPo IgtoπL TJPuJaJTJ @mJrS xJhJ TrJr xMPpJV ßrPU ßVPujÇ F KmwP~ ßpJVJPpJV TrJ yPu asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJu, mJÄuJPhPvr (Ka@AKm) KjmtJyL kKrYJuT AlPfUJÀöJoJj mPuj, FA xMPpJV xJÄKmiJPjr 20-Fr 2 iJrJr xPñ xJÄWKwtTÇ @mJr xrTJPrr FA @Yre fJPhr xm xoP~r ßp IñLTJr, fJr xPñ pJ~ jJÇ KfKj mPuj, FPf TJPuJaJTJr oJKuPTrJ C“xJKyf yPmjÇ @r pJÅrJ xKbTnJPm Tr ßhj, fJÅPhr xPñ ‰mwoqoNuT @Yre TrJ yPuJÇ AlPfUJÀöJoJj @rS mPuj, È@orJ Fr k´KfmJh \JjJAÇ FPf IQmi @~TJrLPhr yJPf @mJxj UJf TMKãVf yPmÇ KkKZP~ pJPmj xKbTnJPm Tr k´hJjTJrLrJÇ' TJPuJaJTJ xJhJ TrJr k´xPñ IgtoπL xÄxPh @rS mPuj, ÈIgt @Aj, 2011-Fr oJiqPo xrTJKr ßas\JKr mP¥ KmKjP~JVTíf IPgtr Skr 10 vfJÄv yJPr Tr k´hJj TrPu KmKjP~JVTíf Igt KmjJ k´Pvú ßoPj ßjS~Jr KmiJj TrJ y~Ç mJ˜Pm F KmiJPjr xMPpJV TrhJfJrJ V´ye TPrjKj FmÄ FA xMPpJV rJUPf YJA jJ KmiJ~ F-xÄâJ∂ KmiJjKa mJKfPur k´˜Jm TrKZÇ' IgtoπL @rS mPuj, ßTJPjJ TrhJfJ IfLPf fJÅr @P~r Skr xKbTnJPm Tr kKrPvJi jJ TrPu krmftL xoP~ k´PpJ\q Tr FmÄ \KroJjJ kKrPvJi TPr Tr IjJPrJKkf @P~r Skr Tr kKrPvJi TrPf kJPrjÇ F ßãP© TrhJfJPT ßTJPjJ ZJz ßhS~J y~Kj; k´YKuf yJPrA fJÅPT \KroJjJxy Tr

KhPf y~Ç F irPjr xMPpJV Tr k´hJj mqm˙JkjJ~ nJrxJoq rãJ~ rJUJ k´P~J\j mPu fJ ImqJyf rJUJ pJ~Ç Fr @PV k´iJjoπL oMPbJPlJPj xJrYJ\t @PrJPkr k´˜Jm TrPu IgtoπL fJ V´ye TPrjÇ kJx yS~J IgtKmu IjMxJPr ßhPv C“kJKhf oMPbJPlJj S @ohJKjTíf ßlJPj 1 vfJÄv yJPr xJrYJ\t @PrJk yPmÇ k´iJjoπL mPuj, FA UJPf @~ yS~J rJ\˝ KvãJ S ˝J˙q UJPf mq~ TrJ yPmÇ IgtoπL mPuj, KfKj FA Igt KvãJ S ˝J˙q UJPfr \jq mrJ¨ rJUPmjÇ FKhPT IgtKmu kJPxr @PV hM\j xJÄxh \jof pJYJAP~r k´˜Jm TrPu T£PnJPa fJ jJTYS y~Ç ˝fπ xJÄxh À˜o @uL lrJ\L xMKjKhtÓ IKnPpJV @PjjÇ KfKj mPuj, ßhv ßgPT KmkMu kKroJe Igt KmPhPv kJYJr yPòÇ 25 yJ\Jr ßTJKa aJTJr ßUuJKk Ee rP~PZ ßhPvr mqJÄTèPuJPfÇ Kfj yJ\Jr ßTJKa aJTJ kJYJr yP~ xMAx mqJÄPT \oJ yP~PZÇ k´iJjoπL fJÅr mÜPmq xMAx mqJÄPT TJPhr aJTJ rP~PZ, fJ \JjJr S mqm˙J ßjS~Jr TgJ mPuKZPujÇ FaJ CPuäU TPr À˜o @uL mPuj, È@rS ßpUJPj pJ Igt kJYJr yP~PZ, ßxèPuJS ßhPv ßlrf @jPf yPmÇ' IjqKhPT \JfL~ kJKatr xJÄxh jMÀu AxuJo Kouj fJÅr @PuJYjJ~ mPuj, mqJÄT S @KgtT UJPf mrJ¨ ßhS~J yP~PZ; KT∂á mqJÄTèPuJr ßp Im˙J fJPf F mrJ¨ ßhS~J KbT yPm jJÇ @mJr ˝J˙q UJPf ßp Im˙J cJÜJr gJPTj jJÇ KvãJ, kKrPmv S kJKj mqm˙Jr ßp Im˙J fJPf oJjMw nJPuJ ßjAÇ xJiJre oJjMw xMPk~ kJKj kJPòj jJÇ IgtoπL Fxm KmwP~ FTKa KmmOKf ßhjÇ KfKj mPuj, mJP\a k´˜JPmr kr F KjP~S jJjJ irPjr @PuJYjJ-xoJPuJYjJ yP~PZÇ IgtoπL mPuj, KmPKhv IgtJ~j mqmyJr KjP~ fJÅr xPñ IgtjLKfKmh @mMu mJrTJPfr FTmJr mJyJxS yP~PZÇ mJrTJf mPuKZPuj, IgtJ~Pjr 85 vfJÄv KmPKhvrJ KjP~ pJjÇ KT∂á KfKj fJ k´oJe TrPf kJPrjKjÇ fJÅr TJPZ ßTJPjJ xoLãJS ßjAÇ IgtoπL mPuj, Fr kKroJe ßTJPjJoPfA 30 vfJÄPvr ßmKv j~Ç mJP\Par rJ\˝ @P~r \jq k´˜JKmf IgtKmPur Skr VfTJu hM\j xJÄxh ßmv KTZM xÄPvJijL @PjjÇ IgtoπL FTKa mJPh xmA V´ye TPrjÇ @S~JoL uLPVr FA hMA xJÄxh yPuj vJyJm CK¨j S vyLhMöJoJj xrTJrÇ fPm rJ\˝ @P~r ßãP© Fxm xÄPvJijL @jPuS TLnJPm ßoJa hMA uJU 50 yJ\Jr 506 ßTJKa aJTJr mJP\a kKrT·jJr IgtJ~j yPm, fJ kKrÏJr TPrjKj IgtoπLÇ KfKj mPuj, krmftL xoP~ KfKj FèPuJ Ijq UJf ßgPT @~ TrJr mqm˙J TrPmj FmÄ xÄxPhS kPr @PuJYjJ yPf kJPrÇ kJx yS~J IgtKmPu kÅKM \mJ\Jr ßgPT IK\tf @~ mJ ßVAj aqJ k´fqJyJr TrJ yP~PZÇ @mJxj UJPf KmKjP~JVPT KmPmYjJ~ KjP~ lîqJa mJ hJuJj Kmâ~ ßgPT k´J¬ oMjJlJr Skr k´Kf mVtlPM a 90 aJTJ yJPr C“Px TPrr kKrmPft 55 hvKoT 76 aJTJ TrJ yP~PZÇ k´iJjoπL xMkJKrv TPrKZPuj aMgPkˆ, xJmJj, KcaJrP\≤, Kul K¸sÄ, ßr\r, ßr\r kJatx FmÄ

߈AjPuxK ˆu ßmäPcr xŒNrT Ê‹ 15 vfJÄv ßgPT mJKzP~ @PVr oPfJ 20 vfJÄv TrJrÇ IgtoπL fJ V´ye TPrjÇ ßlîJa VäJx S k´xJij xJoV´Lr xŒNrT Ê‹ 30 vfJÄv ßgPT mOK≠ TPr @PVr oPfJ 45 vfJÄv TrJ yP~PZÇ FTA KmPmYjJ~ VäPM TJP\r xŒNrT Ê‹ 20 vfJÄv ßgPT 30 vfJÄv TrJ yP~PZÇ k´iJjoπL mPuKZPuj, ßhPv FuKkK\ KxKu¥Jr ‰fKr yPòÇ KT∂á FUPjJ kptJ¬ j~Ç ßx TJrPe KfKj FuKkK\ KxKu¥JPrr mJ\JroNuq K˙r rJUJr \jq @ohJKj Ê‹ 25 vfJÄv ßgPT ysJx TrJr TgJ mPujÇ IgtoπL 10 vfJÄPv fJ KjitJre TPrjÇ FTAnJPm oMPbJPlJPjr Skr @PrJKkf k´˜JKmf 10 vfJÄv @ohJKj Ê‹ ysJx TPr 5 vfJÄv FmÄ

jfMj IgtmZr jfMj Tr : oñumJr ßgPT jfMj IgtmZr 2014-15 ÊÀ yPuJÇ Ê‹ S oNuq xÄPpJ\j TPrr (oNxT) kKrmftjèPuJ 5 \Mj mJP\a ßWJweJr KhjA TJptTr yP~PZÇ @~TPrr kKrmftjèPuJ @\ ßgPT TJptTr yPmÇFmJr @~TPr ßmv KTZM kKrmftj @jJ yP~PZ; pJ TrhJfJPhr oJjPf yPm mJKzS~JuJ oJPx 25 yJ\Jr aJTJr ßmKv nJzJ ßkPu mJKzS~JuJPhr kOgT mqJÄT KyxJPm KjPf yPmÇ KvVKVrA FjKm@r FA KmwP~ FTKa KjPhtKvTJ ‰fKr TrPmÇ KjPhtKvTJ~ TLnJPm nJzJ ßjS~J yPm, fJr Km˜JKrf gJTPm TJPuJaJTJ mJKz mJ lîqJa KTPj TJPuJaJTJ xJhJ TrJ pJPmÇ mVtlaM k´Kf KjKhtÓ kKroJe Tr KhPuA ßxA aJTJr C“x UM\ Å Pm jJ FjKm@rÇ KmjJ k´Pvú FjKm@r ßoPj ßjPmÇ FA xMPpJVKa KmhJ~L IgtmZPrS KZu xMkJraqJé 44 uJU 20 yJ\Jr aJTJr ßmKv @P~r Skr 30% yJPr Tr KhPf yPmÇ FKa xMkJraqJ KyPxPm kKrKYfÇ Ff Khj mqKÜPv&Krer xPmtJó TryJr KZu 25 vfJÄvÇ fPm FmJr mqKÜPv&Krer @P~r TroMÜ xLoJ IkKrmKftf rP~PZ xJrYJ\t 2 ßTJKa aJTJr ßmKv xŒh gJTPu SA mqKÜr @P~r Skr 10 ßgPT 25 vfJÄv yJPr xJrYJ\t @PrJk yPmÇ ijL S VKrPmr oiqTJr ‰mwoq ToJPjJr \jq FA CPhqJV ßjS~J yP~PZ xmt\jLj k≠Kf @PVrmJPrr ßYP~ 20% ßmKv @~ TrPu @~Tr KmmreL KjrLãJ TrJ yPm jJÇ ÊiM xmt\jLj k≠KfPf hJKUu TrPuA FA xMKmiJ kJPmj TrhJfJrJ mÉ\JKfT ßTJŒJKj ßhPv mqmxJrf mÉ\JKfT ßTJŒJKjèPuJr aJTJ kJYJr ßbTJPjJr uPãq @\ ßgPT FjKm@Prr asJ¿lJr k´JAKxÄ ßxu TJ\ ÊÀ TrPmÇ

Mortgage Expert

LOANS l Commercial loans l Secured loans l Unsecured Loans

LONDON MORTGAGES l

First Time Buyer l Buy to let l Council right to buy l Re-mortgages

Restaurant or Takeaway Purchase? COMMERCIAL LOAN SEPCIALISTS

Azim Iqbal: 07508 720 447

2 Heigham Road, London E6 2JG

FSA regulated broker. Mortgagematch Homeloans Ltd Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage or any other debt secured on it.


UmrJUmr 17

SURMA m 4 - 10 July 2014

jJrJ~eV†-5 CkKjmtJYj : AcKmäCK\r k´KfPmhj

\Ju ßnJa kPzPZ 30% ßTPªs dJTJ, 29 \Mj - KjmtJYj kptPmãeTJrL xÄVbPjr ß\Ja APuTvj S~JKTtÄ V´∆k (AcKmäCK\) mPuPZ, mOy¸KfmJr IjMKÔf jJrJ~eV†-5 @xPj CkKjmtJYPj 30 vfJÄv ßTPªs \Ju ßnJa kPzPZÇ FPf TPr KjmtJYj k´Kâ~Jr ÈxffJ ãMeú' yP~PZÇ ßnJa k´hJPjr Vz yJr 43 hvKoT 5 vfJÄv yPuS \Ju ßnJPar TJrPe F kKrxÄUqJPj k´Tíf yJPrr

k´Kfluj WPaKjÇ 28 \Mj, vKjmJr \JfL~ ßk´xTîJPm FT xÄmJh xPÿuPj Ck˙JKkf AcKmäCK\r Èk´JgKoT KmmKífPf' F TgJ muJ y~Ç jJrJ~eV†-5 @xPjr CkKjmtJYj kptPmãe TrPf F xÄVbjKa 141Ka ßTPªsr oPiq 60Ka ßTPªs 60 \j kptPmãT KjP~JV TPrKZuÇ xÄmJh xPÿuPj k´JgKoT KmmOKf k´KfPmhj kPz

ßvJjJj AcKmäCK\r kKrYJuT @mhMu @uLoÇ KuKUf mÜPmq ÈFThu ßuJT', ÈIQminJPm KTZM ßuJPTr' ßTPªs k´Pmv S \Ju ßnJa ßhS~Jr TgJ CPuäU TrJ yPuS fJPhr kKrY~ muJ y~KjÇ kKrY~ \JjPf YJAPu @mhMu @uLo mPuj, Èk´JgKoT KmmOKfPf Fxm Kmw~ @jJ y~ jJÇ Km˜JKrf k´KfPmhPj Fxm fgq ßhS~J yPmÇ... F ZJzJ

(PyPx) FaJ @oJr oPj y~, @kjJrJ mM^Pf kJrPZjÇ' KuKUf mÜPmq muJ yP~PZ, F KjmtJYj KZu IPjTJÄPv vJK∂kNet, ßpUJPj xKyÄxfJr ßTJPjJ WajJ WPaKjÇ KT∂á KmkMuxÄUqT ßnJa \JKu~JKfr WajJ WPaPZÇ ßnJa V´ye ÊÀr xoP~ 53 vfJÄv ßnJaPTPªs FT ßgPT 20 \j FmÄ 3 vfJÄv ßTPªs 40 \Pjr ßmKv ßnJaJPrr uJAj KZuÇ PnJaJrPhr n~nLKf ßhUJPjJr KfjKa WajJ FmÄ @Aj IoJjq TPr KjmtJYjL k´YJreJr KfjKa WajJr TgJ CPuäU TPrPZ AcKmäCK\Ç KuKUf mÜPmq muJ yP~PZ, S~Jct 11 Fr ßnJaPTPªs FThu ßuJT k´Pmv TPr @a ßgPT 10Ka mqJuaPkkJr KKZjP~ KjP~ Kxu ßoPr mqJuamJP dMKTP~ ßh~Ç @uLrPaT FuJTJr FTKa ßTPªs 50 ßgPT 60 \j ßuJT dMPT hMA WµJ Im˙Jj TPr FTA TJ\ TPrÇ ßmuJ hMAaJr kr 13 j’r S~JPctS ßmv TP~TKa ßTPªs IQminJPm KTZM ßuJT k´Pmv TPrÇ fUj ßxxm ßTPªs ßnJa k´hJPjr yJr KZu 10 vfJÄPvr oPfJÇ KT∂á @zJAaJr krA 40 vfJÄPvr oPfJ yP~ pJ~Ç 15 j’r S~JPct AcKmäCK\r kptPmãTPT @i WµJr \jq ßmr TPr ßhS~J y~Ç xJPz KfjaJ~ ßxA kptPmãT @mJr ßTPªs dMPT ßhPUj, F xoP~ @rS 278Ka ßnJa kPzPZÇ IgY xTJu ßgPT KmPTu KfjaJ kpt∂ ßTªsKaPf ßnJa kPz 290KaÇ F irPjr WajJ WaPuS @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjL mJ xÄKväÓPhr ßTJPjJ mqm˙J KjPf ßhUJ pJ~KjÇ AcKmäCK\ IKnPpJV TPrPZ, IPjT ßTPªs Kk´xJAKcÄ IKlxJrPT ÉoKT ßhS~J~ KfKj YMk TPr gJTPf mJiq yjÇ 14 vfJÄv ßTPªs k´JgtLr FP\≤Phr VejJ-k´Kâ~J KjP~ k´KfmJh mJ @kK• TrPf ßhUJ ßVPZÇ ßnJa VejJr kr 14 vfJÄv ßTPªs Kj~o IjMpJ~L luJlu aJKjP~ ßhS~J y~KjÇ F ZJzJ AcKmäCK\r @a\j kptPmãTPT VejJTPã dMTPf ßhS~J y~KjÇ xÄVbPjr Kˆ~JKrÄ TKoKar xhxq jJ\oMu @yxJj TKuoMuäJy mPuj, È@∂\tJKfT oJjh§ IjMpJ~L jJrJ~eVP†r F KjmtJYj UJrJk hOÓJ∂ yP~ gJTPmÇ mz Tuï KyPxPm KmPmKYf yPmÇ F irPjr k´mefJ hNr TrPf yPmÇ'

FROM FROM

£2.90 FEE*

Send cash from Agent Location

Provide BANK NAME, ACCOUNT NUMBER, DISTRICT NAME and BRANCH NAME

Money delivered as fast ** as one business day

* WESTERN UNION ALSO MAKES MONEY FROM CURRENCY EXCHANGE. ** All banks in the National Electronic Funds Transfer network. Funds may be delayed or services unavailable based on certain transaction conditions, including amount sent, destination country, currency availability, regulatory issues, identification requirements, Agent location hours, differences in time zones, or selection of delayed options. Additional Restrictions may apply. See Send form for details. Authorized by the Central Bank of Ireland and regulated by the Financial Services Authority for the conduct of payment services business in the UK.


18 UmrJUmr

4 - 10 July 2014 m SURMA

SxoJjLjVr S rJ\jVPr kOgT xÄWPwt Kjyf 2, @yf 30 KxPua, 1 \MuJA - SxoJjLjVr S rJ\jVPr kOgT xÄWPwt 2\j Kjyf S 30\j @yf yP~PZjÇ 30 \Mj, ßxJomJr SxoJjLjVr CkP\uJr kKÁo ‰kujkM r ACKj~Pjr VuoM T Jkj S KT~JokM r V´ J omJxLr oPiq V´JKoj ßlJPjr aJS~Jr ˙JkjPT ßTªs TPr xÄWwt y~ FmÄ rJ\jVr CkP\uJr kJÅ Y VJS ACKj~Pjr ßTJk^Jz V´ J Po mJKzr rJ˜J KjP~ xÄWwt y~Ç SxoJjLVPr fMò WajJPT ßTªs TPr hMA-V´JomJxLr xÄWPwt FT mqKÜ Kjyf yP~PZjÇ FPf @PrJ k´ J ~ 25\j @yf

yP~PZjÇ Kjyf mqKÜ KT~JokMr V´JPor @mM xJAh (35)Ç 30 \M j , ßxJomJr KmTJPu CkP\uJr kKÁo ‰kujkM r ACKj~Pjr VuoM T Jkj S KT~JokM r V´ J omJxLr oPiq xÄWPwtr WajJ WPaÇ \JjJ pJ~, VfTJu ßxJomJr KmTJPu V´JoLe ßlJPjr aJS~Jr ˙JkjPT ßTªs TPr KT~JokMr V´JPor vJyJj Ko~J S VuoMTJkj V´JPor TP~Z @yoPhr oPiq TgJ TJaJTJKar ß\r iPr hMA V´JomJxLr oPiq xÄWwt ÊÀ y~Ç xÄWPwt Cn~ kPãr TokPã 25\j @yf yjÇ @yfPhr ˙JjL~ KYKT“xJ

jVrLPf ZJ©hPur ßvJTrqJuL S xoJPmv IjMKÔf KxPua, 1 \MuJA - KxPua oyJjVr ZJ©hu ßjfJ S ßVJKmªV† KcVL TPuP\r ZJ©hPur xJPmT xnJkKf K\uäMu yT K\uM yfqJr k´KfmJPh Kfj KhPjr TotxNYLr KÆfL~ Khj KZu 30 \Mj, ßxJomJr jVrLPf ZJ©hu S AKu~Jx oMKÜ ZJ© xÄmJh kKrwPhr CPhqJPV rqJuL S xoJPmv IjMKÔf y~Ç rqJuLKa KxKa kP~≤ ßgPT ÊÀ yP~ jVrLr k´iJj k´iJj xzT k´hKãe TPr @’rUJjJ kP~P≤ xoJPmPvr oJiqPo ßvw y~Ç ZJ©hPur ßTªsL~ xy xnJkKf @»Mu @yJh UJj \JoJPur xnJkKfPfô xoJPmPv mÜJrJ mPuj, KmFjKk'r hM'KhPj pJrJ @S~JoL xrTJr KmPrJiL @PªJuj xÄV´JPo jJ ßgPT k´vJxj S xrTJrL hPur xJPg @ÅfJPf Ku¬ KZu, fJrJA hPur hã xÄVbT K\uäMu yT K\uMPT KjotonJPm yfqJ TPrPZÇ K\uMr UMjLPhr pJrJ rãJ TrJr wzpπ TrPm fJrJ @˜JTMPz KjK㬠yPmÇ mÜJrJ K\uM yfqJr KfjKhj ßkKrP~ ßVPuS FUjS UMjLPhr ßV´lfJr jJ TrJ~ ßãJn k´TJv TPrjÇ @rS mPuj IKmuP’ yfqJTJrL xπJxL FmÄ fJPhr ohh hJfJPhr ßV´lfJr jJ TrPu CØMf ßp ßTJj kKrK˙Kfr hJ~nJr k´vJxjPTA myj TrPf yPmÇ oyJjVr ZJ©hPur xy xJiJre xŒJhT oKfCu mJrL ßYRiMrL ßUJPvtPhr kKrYJujJ~ xoJPmPv mÜmq rJPUj ß\uJ vUJr xy xJÄVbKjT xŒJhT vJKTu ßoJPvth, xy k´YJr xŒJhT @K\\Mu ßyJPxj @K\\, oyJjVr vJUJr Iktj ßWJw, @»r rKTm ßYRiMrL, Kuaj TMoJr hJx jJ≤M, @KojMu AxuJo xJ\M, oj\ ßhm, xM\j @yoh, yJKmmMr ryoJj yJKmm, vJy @uo, vKlTMu AxuJo rJPxu, @»Mu TJA~No, TJPyr @yoh, AoM ßYRiMrL, ‰x~h oMK\mMr ryoJj, \Kyr UJj, yJKoh ßyJPxj k´oMUÇ

SmJoJr @VoPjr Umr k´YJr : yKmVP† ßV´¬Jr 3 KxPua, 1 \MuJA - pMÜrJPÓsr ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJ jmLVP† @xPZj mPu oJATPpJPV k´YJr TrJ~ kMKuv 3 \jPT ßV´¬Jr TPrPZÇ ßV´¬JrTífrJ yPò jmLV† CkP\uJr TJoJrVJÅS V´JPor ßhS~Jj FjJo ßYRiMrL, Kuaj Ko~J, vfT V´JPor ßoJyJÿh @\Jh @uLÇ kMKuv xN© \JjJ~, ßrJmmJr xºqJ~ dJTJ-KxPua oyJxzPTr jmLV† CkP\uJr \jfJr mJ\Jr ßgPT À˜MokMr ßaJukäJ\J kpt∂ FTKa VJKz KhP~ ßV´¬JrTífrJ pMÜrJPÓsr ßk´KxPc≤ mJrJT SoJmJ @VJoL oñumJr rJPf ßp-PTJjS xo~ SA CkP\uJr hrVJkJzJ ßoJ˜JKTo ßo’JPrr mJKzr IhNPr @xPZj mPu oJAPT k´YJr TPrÇ FPf FuJTJr \jVePT CkK˙f gJTJr @øJj \JjJPjJ y~Ç Kmw~Ka ˙JjL~ ßuJT\Pjr oPiq xPªPyr xOKÓ TPrÇ fJrJ kMKuvPT Umr ßhjÇ SA Khj rJPfA SA 3 \jPT @aT TPr kMKuvÇ 30 \Mj, ßxJomJr fJPhr 54 iJrJ~ ßV´¬Jr ßhKUP~ yKmV† \MKcKv~Ju oqJK\Pˆsa @hJuPf @jJ y~Ç oqJK\Pˆsa rKvh @yPoh Kouj fJPhr ß\uyJ\Pf ßk´rPer KjPhtv ßhjÇ

ßTªs xy KxPuPar KmKnjú KTî K jPT nKft TrJ yP~PZÇ @yfPhr oPiq @mM xJAh xºqJ 7aJr KhPT KxPua jgt A Ó yJxkJfJPu KYKT“xJiLj Im˙J~ oOfMq mre TPrPZjÇ Urm ßkP~ kMKuv yJxkJfJPu KVP~ xNrfJu KrPktJa TPr o~jJ fhP∂r \jq uJv SxoJjL yJxkJfJPu ßk´re TPrPZÇ F KrPktJa KuUJ kpt∂ kM K uPvr C±t f j Tot T ft J WajJ˙u kKrhtvPj rP~PZjÇ F mqJkJPr SxoJjLjVr gJjJr SKx \M P mr @yoh \JjJj, kKrK˙Kf Kj~πPe FuJTJ~ kMKuv ßoJfJP~j TrJ yP~PZÇ

\JjJ ßVPZ, rJ\jVr CkP\uJ~ mJKzr rJ˜J KjP~ KmPrJPir ß\r iPr hM kPãr xÄWPwt FT mqKÜ Kjyf S oKyuJ xy @PrJ 5\j @yf yP~PZjÇ F WajJ~ kMKuv 2\jPT @aT TPrPZÇ VfTJu ßxJomJr xTJPu CkP\uJr kJÅYVJS ACKj~Pjr ßTJk^Jz FuJTJ~ F WajJ WPaÇ \JjJ pJ~, ßTJk^Jz V´JPor Kk≤M ßWJw S @~oj ßWJPwr oPiq mJKzr rJ˜J KjP~ hLWt K hj iPr KmPrJi YPu @xPZÇ VfTJu F KjP~ TgJ TJaJTJKa yPu Cn~ kKrmJPrr oPiq xÄWwt mJPiÇ xÄWPwt rKmªs ßWJw(62) WajJ˙Pu oJrJ pJjÇ F xo~ oKyuJxy @PrJ 5\j @yf yjÇ @yfrJ yPujk´ f Jk ßWJw, xKor ßWJw, kñ\PWJw, k´ K mr ßWJw S kMrJjL ßWJwÇ FWajJ~ kMKuv Kk≤M ßWJw S @~oj ßWJwPT @aT TPrPZÇkMKuv WajJ˙Pu ßkRÅ P Z uJv C≠Jr TPr o~jJfhP∂r \jq ßoRunLmJ\Jr xhr yJxkJfJPur oPVt kJbJ~Ç @yfPhr KxPua SxoJjL ßoKcPTu yJxkJfJu S ßoRunLmJ\Jr xhr yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ rJ\jVr gJjJr IKlxJr AjYJ\t jJK\o CK¨j Kmw~Ka KjKÁf TPr \JjJj, F WajJ~ oJouJr k´˜MKf YuPZÇ

KxPuPa kJS~J ßVPuJ ÈK\KmFx' @âJ∂ FT\j Kmru ßrJVL KxPua, 1 \MuJA - ßVJKu~Jj mJKr KxjcsoÇ xÄPãPk muJ y~ K\KmFxÇ FKa FTKa Kmru \Kau mqJKiÇ xYrJYr kOKgmLPf FA ßrJPV @âJ∂ ßrJVLr ßhUJ KoPujJÇ kJS~J ßVPu fJS @mJr uJPU FTaJÇ FKa ßpoj Kmru ßrJV, ßfoKj KYKT“xJS mq~mÉuÇ FA ßrJPV @âJ∂ yPu k´JgKoTnJPm ßp T~Ka AjP\Tvj KhPf y~ fJr oNuqA k´J~ @a uã aJTJÇ Ijq KYKT“xJPfJ @PZAÇ ßxA mqJKiPf @âJ∂ FT\j ßrJVLPT kJS~J ßVPuJ KxPuPaÇ mftoJPj KfKj jVrLr j~JxzT˙ oJC≤ FPcJrJ yJxkJfJPu KYKT“xJiLj rP~PZjÇ KxPuPar \JluÄ FuJTJr @»Mu UJPuPTr kM© ˝kj @uL (20) \Kau ßxA ßrJV myj TrPZjÇ Vf 22 \Mj oJC¥ FPcJrJ~ nKft yj ˝kjÇ IPjT krLãJKjrLãJr kr cJ. l~xJu @yPoh, cJ. Fo.F oKfj, cJ. oKfCr ryoJj S cJ. j\Àu AxuJo ßrJVKa vjJÜ TPrjÇ FA ßrJPV @âJ∂ yPu xJiJref ßrJVLr kJ FmÄ vrLr Imv yP~ pJ~Ç TÓ y~ võJx KjPfÇ ˝kPjr ßmuJ~S fJA yP~PZÇ KYKT“xTPhr oPf, k´JgKoTnJPm @âJ∂ ßrJVLPT kJÅY KhPj KmvKa AjP\Tvj KhPf y~Ç fJr oPiq FTKa AjP\TvPjr oNuq k´J~ 38 yJ\Jr aJTJÇ ßhPv kJS~J ßVPuS FA AjP\Tvj @ohJjL TrJ y~ KmPhv ßgPTÇ fPm kMPrJ KYKT“xJ YJKuP~ ßpPf mq~ y~ I∂f 20 uã aJTJÇ oJC≤ FPcJrJr KYKT“xT \JKyh \JjJj, K\KmFx ßrJVKa KmKnjú kptJP~ y~Ç ˝kPjr ßmuJ~ ßxKa oJrJ®T kptJP~ rP~PZÇ FKhPT ßrJVKa xjJÜ ymJr kr hKrhs ˝kPjr kKrmJPr hM”KÁ∂J nr TPrPZÇ mq~mÉu FA ßrJPVr KYKT“xJ YJKuP~ pJmJr xJogtS fJPhr ßjAÇ APfJoPiq \Ko\oJ KmKâ TPr ßpaMTM KYKT“xJ TrJ yP~PZ fJ pPgÓ j~Ç

èo yS~J mqKÜr KmPhPv kJuJPjJr k´˜MKf : If”kr @aT KxPua, 29 \Mj - KmPhPv kJbJPjJr TgJ mPu KmKnjú mqKÜr TJZ ßgPT ßmv KTZM aJTJ ßjj YJj Ko~J (45)Ç k´Kfv´∆Kf rãJ TrPf mqgt yS~J~ aJTJ ßlrf ßYP~ YJjPT YJk ßhj kJSjJhJrrJÇ F Im˙J~ VJ-dJTJ ßhj KfKjÇ FrA oPiq kNmv t ©∆fJr ß\r iPr k´KfPmvL FTKa kKrmJPrr ßuJT\j YJjPT Èèo' TPr ßlPuPZ mPu fJr ˘L xJKo~J @ÜJr @hJuPf oJouJ TPrjÇ KmPhPv kJuJPjJr k´˜KM fTJPu ÊâmJr xºqJ~ èo yP~ pJS~J YJjPT @aT TPr kMKuvÇ WajJKa WPaPZ ßoRunLmJ\JPrr TMuJCzJ CkP\uJ~Ç YJj Ko~Jr mJKz CkP\uJr rJCfVJÅS ACKj~Pjr j•tj V´JPoÇ kMKuPvr nJwq, YJj TJfJPr gJTPfjÇ mZr UJPjT @PV ßhPv ßlPrj KfKjÇ fJr ˘L xJKo~J mJhL yP~ Vf 1 ßo ßoRunLmJ\JPrr ß\qÔ KmYJKrT yJKTPor @hJuPf oJouJ TPrjÇ @rK\Pf muJ y~, j•tj V´JPor lJÀT Ko~Jr kKrmJPrr xPñ fJPhr

kNmv t ©∆fJ rP~PZÇ Fr ß\r iPr Vf 24 FKk´u rJPf YJjPT mJKz ßgPT ßcPT KjP~ èo TrJ yP~PZÇ KmKnjú \J~VJ~ ßUJÅ\JUMKÅ \ TPr jJ kJS~J~ KfKj oJouJ TPrPZjÇ F WajJ~ lJÀT, fJr nJA @KfTMr ryoJj S @KfTMPrr ˘L rJPvhJ ßmVoPT @xJKo TrJ y~Ç 1 ßo oJouJKaPT gJjJ~ F\JyJr KyPxPm fJKuTJnMÜ TPr F mqJkJPr k´P~J\jL~ mqm˙J KjPf TMuJCzJ gJjJr nJrk´J¬ TotTftJPT (SKx) KjPhtv ßh~ @hJufÇ oJouJr fh∂ TotTftJ TMuJCzJ gJjJr CkkKrhvtT (Fx@A) Kmj~ nNwe rJ~ vKjmJr hMkPM r mPuj, ÈYJj Ko~J ßVJkPj TJfJPr kJuJPjJr k´˜KM f KjKòPujÇ KfKj KnxJS TPr ßlPuPZjÇ ßVJkj xNP© Umr ßkP~ VfTJu xºqJ 7aJr KhPT KxPua jVPrr vJy\JuJu Ckvyr FuJTJ ßgPT fJPT @aT TrJ y~Ç' Fx@A Kmj~ nNwe rJ~ @PrJ mPuj, TJfJPr

kJbJPjJr TgJ mPu KmKnjú FuJTJr 7-8 \j mqKÜr TJZ ßgPT YJj aJTJ ßjj mPu k´JgKoT fhP∂ \JjJ ßVPZÇ K\ùJxJmJPh YJj ßxaJ ˝LTJrS TPrPZjÇ fPm aJTJr xKbT kKroJe \JjJ pJ~KjÇ kJSjJhJrPhr YJPk KfKj k´gPo nJrPf KVP~ @®PVJkj TPrjÇ xŒsKf ßxUJj ßgPT ßhPv KlPr @PxjÇ Frkr @mJr TJfJPr pJS~Jr k´˜KM f ßjj KfKjÇ \mJjmKª ßrTct TrJr \jq YJjPT xÄKväÓ @hJuPf kJbJPjJ yPmÇ KogqJ fgq KhP~ ßuJT\jPT y~rJKjr IKnPpJPV YJPjr ˘Lr KmÀP≠ k´P~J\jL~ @AjVf mqm˙J ßj~J yPm mPu \JKjP~PZ kMKuvÇ gJjJ~ gJTJ YJj Ko~J mPuj, ÈhJPrJVJ xqJPr (fh∂ TotTftJ) ßfJ xm muPZjÇ FAaJA xKbTÇ @Ko @r TL mum!' mÜmq \JjPf FTJKiTmJr ßpJVJPpJV TPr YJPjr ˘L xJKo~Jr oMPbJPlJj mº kJS~J ßVPZÇ

ßoRunLmJ\JPr IV´eL oJimkMPr I˘xy @∂:P\uJ cJTJf hPur 5 xhxq ßV´lfJr mqJÄT TotTftJ UMj TKa~JhLPf mqJÄT TotTftJr uJv C≠Jr KxPua, 2 \MuJA - ßoRunLmJ\Jr vyPrr ßYRoMyjJ FuJTJ~ hMm• ít Phr yJouJ~ FT mqJÄT TotTftJ UMj yP~PZjÇ 30 \Mj, ßxJomJr rJf xJPz 10aJr KhPT k´jK\f kJu (55) ‰x~JrkMr˙ ÛMu ßrJPcr mJxJ ßgPT ßmr yP~ ßYRoMyjJ FuJTJr Y¢V´Jo ßxPjaJKrr xJoPj ßkRÅZPu hMm• ít Phr ZáKrTJWJPf oJKaPf uMKaP~ kPzjÇ kPr FuJTJmJxL C≠Jr TPr ßoRunLmJ\Jr xhr yJxkJfJPu KjP~ ßVPu Tftmqrf KYKT“xT fJPT oOf ßWJweJ TPrjÇ KfKj IV´eLmqJÄT ßYRoMyjJ vJUJr TqJv IKlxJr KyPxPm Totrf KZPujÇ KjyPfr V´JPor mJKz ßoRunLmJ\Jr xhr CkP\uJr YJÅhjLWJa ACKj~Pjr oPjJyr V´JPoÇ oPcu gJjJr Fx @A xJöJhMr ryoJj WajJr xfqfJ KjKÁf TPrPZjÇ

KxPua, 2 \MuJA - oJimkMPr I˘xy @∂:P\uJ cJTJfhPur 5 xhxqPT ßV´lfJr TPrPZ gJjJ kMKuvÇ 1 \MuJA, oñumJr ßnJrrJPf CkP\uJ ßVAPar xJoPj ßgPT fJPhrPT @aT TrJ y~Ç kMKuv \JjJ~, oJimkMr gJjJr Fx@A ÉoJ~Mj TKmPrr ßjfíPfô FThu kMKuv dJTJ-KxPua oyJxzPTr oJimkMr CkP\uJ ßVAPar xJoPj ayu ßh~Jr xo~ oñumJr ßnJPr 10-12 \Pjr FThu cJTJf cJTJKfr k´˜MKfTJPu cJTJKf TJP\ mqmÂf ßhvL~ I˘ S xr†Joxy @∂:P\uJ cJTJf hPur 5 xhxqPT @aT TrPf xão y~Ç ßV´lfJrTífrJ yPuJ,CkP\uJr kMrJATuJ V´JPor hNiwt cJTJf ÉoJ~Mj (38), ßoRunLmJ\Jr ß\uJr \VúJgkMr V´JPor xKyh (22) ,FTA V´JPor vJoLo Ko~J(32), YMjJÀWJa CkP\uJr VJÄVJAu V´JPor @»Mu yJA (28), FTA CkP\uJr kJjZKz V´JPor xMKl Ko~J (21) Ç F xo~ fJPhr TJZ ßgPT ßZJrJ, yJfMKz, rKv, KV´u TJaJr pπkJKf C≠Jr TrJ y~Ç oJimkMr gJjJr SKx @»Mu mJPZh \JjJj, @aTTífPhr KmÀP≠ KmKnjú gJjJ~ FTJKiT cJTJKfr oJouJ rP~PZÇ F mqJkJPr gJjJ~ FTKa oJouJ yP~PZÇ


UmrJUmr 19

SURMA m­ 4 - 10 July 2014

KxPuPar kPjtJ KxKcr ßxA 2 TJKrVr kMKuPvr T«J~ KxPua, 29 \Mj - KxPuPar TJoJumJ\JPrr jSrLj lPaJ ˆMKcSÇ ÛMu S TPuP\r ZJ©LPhr K\Kÿ TPr kPjtJ KxKc ‰fKr TrJ yPfJ ßxUJPjÇ ßyuJu @yoh oJoMj S oAjMu AxuJo jJPor hMA pMmT ßhJTJPjr ßnfPrA Fxm IkTot WKaP~PZÇ kPr FA ˆMKcSr ßrTct TrJ kPjtJ lMPa\ ZKzP~ kPzKZu ßoJmJAu ßlJPjÇ SA 65 KoKjPar FTKa KmvJu lMPa\ KjP~ âPoA TJjJWMwJ ÊÀ y~ FuJTJ~Ç Fr kKrPk´KãPf Vf 24 ßo ‰hKjT oJjm\KoPj KrPkJat k´TJKvf yPu ßfJukJz ÊÀ y~Ç KxPuPar kMKuv xMkJr Ko\JjMr ryoJPjr KjPhtPv kPjtJ KxKc ‰fKrr ßx KrPkJat KjP~ ˆJl IKlxJr FKx xJöJh Kmw~Kar fh∂ ÊÀ TPrjÇ xJhJ ßkJvJPT TP~T\j kMKuv TotTftJ FuJTJ~ fh∂ TPrjÇ fhP∂ ÛMuZJ©Lr kPjtJ lMPa\ xÄV´y TrJ y~Ç \mJjmKª ßj~J y~ KnTKaPor KkfJrÇ mÜmq ßrTct TrJ y~ FuJTJr oJjMPwrÇ FKhPT, oJjm\KoPj KrPkJat k´TJPvr krkrA VJ-dJTJ ßh~

dJTJr ÛMu ZJ© KxPuPa C≠Jr oMKÜke hJmLr IKnPpJPV @aT 3 KxPua, 1 \MuJA - dJTJ ßgPT KjPUJÅ\ yS~J ÛMu ZJ©PT KxPua ßgPT C≠Jr TrJ yP~PZÇ FTA xJPg fJPT @aPT ßrPU oMKÜke hJmLr IKnPpJPV 3 pMmTPT @aT TPrPZ kMKuvÇ Vf 28 \Mj, vKjmJr rJf 12aJr KhPT jVrLr ßru ßÓvj FuJTJ ßgPT fJPhr @aT TrJ y~Ç @aTTífrJ yPò xMjJoV† xhr CkP\uJr ßfWKr~Jr oMK\mMr ryoJPj kM© rKlTMu AxuJo (18), xMjJoVP†r jfMj mJ\JPrr CPkªs hJx Fr kM© Âh~ hJx (18) S FTA ß\uJr mz kJzJr KxK\u Ko~Jr kM© fMKyj (18)Ç fJPhr K\ùJxJmJh ßvPw @\ dJTJ~ KjP~ pJS~J yPmÇ ThofuL kMKuv lJKzr AjYJ\t Fx@A vKlTMu AxuJo UJj \JjJj, dJTJr hKãeUJj gJjJr UKuuMr ryoJPjr kM© ÉxJAj @yoh Vf 24 \Mj IKnoJj TPr mJxJ ßgPT ßmr y~Ç Frkr ßgPT ßx KjPUJ\ KZuÇ F WajJ~ UKuuMr ryoJj hKãeUJj gJjJ~ FTKa xJiJrj cJP~rL TPrjÇ pJr jÄ 1167(24-06-14)Ç Fr ßk´KãPf Vf hKãeUJj gJjJr Fx@A yJKl\Mr ryoJj fhP∂ jJPojÇ 2 uJU aJTJ KhPu ÉxJAjPT kKrmJPrr yJPf fMPu ßhPm mPu ÉxJAPjr oJPT ßlJj KhP~ \JjJ~ @aTTífrJÇ Fr ß\r iPr VfTJu ßxJomJr rJPf hKãeUJj gJjJ kMKuv ThofuL kMKuv lJKzr kMKuPvr xyJ~fJ KjP~ FA 3 \jPT @aT TPrÇ ThofuL kMKuv lJKzr AjYJ\t Fx@A vKlTMu AxuJo UJj \JjJj Vf rJPf @aTTífhPr ThofuL lJKzPf K\ùJxJmJh TrJ yPòÇ @\ fJPhr dJTJ~ KjP~ pJS~J yPmÇ

KxPua kKuPaTKjPT ZJ©uLPVr fJ¥m KxPua, 29 \Mj - KjP\Phr ßh~J fJKuTJ IjMpJ~L ZJ© nKftPf rJK\ jJ yS~J~ VfTJu vKjmJr KxPua kKuPaTKjT A¿KaKaCPa mqJkT fJ¥m YJKuP~PZ ZJ©uLVÇ 28 \Mj, vKjmJr xTJu 10aJ ßgPT 12aJ kpto® A¿KaKaCPar KmKnjú TPãr hr\J-\JjJuJ nJÄYMr TPr fJrJÇ hKãe xMroJr aJKotjJu kMKuv lJÅKzr Fx @A vKlTMu AxuJo UJj fJ¥Pmr Kmw~Ka KjKÁf TPrjÇ F WajJ~ KfKj A¿KaKaCa TftíkãPT oJouJ hJP~r TrJr krJovt KhP~PZj mPu \JjJj Fx @A vKlTÇ TqJŒJx xN© \JjJ~, 28 \Mj, vKjmJr xTJPu kKuPaTKjT A¿KaKaCPar nKftr ßoiJ fJKuTJ k´TJv TrJ y~Ç ßhPvr xmTKa kKuPaTKjPT ßTªsL~nJPm FTPpJPV nKft krLãJ IjMKÔf y~ FmÄ ßTªs ßgPT ßk´Krf fJKuTJ IjMpJ~L KxPuaxy KmKnjú kKuPaTKjPT KvãJgtL nKft TrJ y~Ç ˙JjL~nJPm Fxm k´KfÔJPj ZJ© nKftr ßTJj xMPpJV ßjAÇ VfTJu vKjmJr ßoiJ fJKuTJ k´TJPvr kr KxPua kKuPaTKjT ZJ©uLPVr ßjfJ-TotLrJ KjP\Phr kZPªr FTKa fJKuTJ KjP~ IiqPãr TJPZ pJ~Ç Iiqã fJr IkJrVfJr Kmw~Ka \JjJPu ZJ©uLV TotLrJ TqJŒJPx nJÄYMr YJuJPf gJPTÇ fJrJ TP~TKa hr\J-\JjJuJ ãKfV´x® TPrÇ F mqJkJPr kKuPaTKjPTr Iiqããr xJPg ßpJVJPpJPVr ßYÓJ TrJ yPuS fJPT kJS~J pJ~KjÇ

kPjtJ lMPa\ KxKc ‰fKrr TJKrVr oAjMu AxuJo S ßyuJu @yoh oJoMjÇ FuJTJr ßuJT\j KmãM… yP~ @PuJKYf jSrLj lPaJ ˆMKcS mº TPr ßh~Ç FKhPT, kMKuv kPjtJ lMPa\xy WajJr xJoKV´T fgq xÄV´y TPr @xJKoPhr ßV´¬JPr IKnpJj ÊÀ TPrÇ ImPvPw kMKuv Vf ÊâmJr xMjJoVP†r ZJfT CkP\uJ ßgPT ßV´¬Jr TPr jSrLj lPaJ ˆMKcSr oJKuPTr nJPVú ßyuJu @yoh oJoMjPTÇ ßx WajJr xfqfJ ˝LTJr TPrÇ kPr kMKuv TotTftJrJ FuJTJ~ IKnpJj YJKuP~ WajJr oNu ßyJfJ oAjMuPT ßV´¬Jr TPrÇ FKhPT, ÊâmJr KmTJPu ßhJTJPjr oJKuT @vrJl @uL ßhJTJPjr oJuJoJu xKrP~ ßj~Jr ßYÓJTJPu kMKuv fJPT ßV´¬Jr TPrÇ kPjtJ KxKc ‰fKrr TqJPorJ, TKŒCaJrxy oJuJoJu \» TPrÇ KxPua ßoPasJkKuaj kMKuv TotTftJ FKx xJöJh \JKjP~PZj, KxPuPar kMKuv TKovjJr Kmw~KaPT \jèÀfôkNet KyPxPm KYK¤f TPrjÇ fJr KjPhtPvA kMPrJ WajJr fh∂ TPr @xJKoPhr ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ

ßV´¬JPrr kr k´P~J\jL~ mqm˙J KjPf @xJKoPhr hKãe xMroJ gJjJ~ kJKbP~ ßh~J yP~PZ mPu \JjJj KfKjÇ k´J~ FT oJx @PuJKYf kPjt J KxKc ‰fKrr Kmw~Ka xJoJK\TnJPm ßvw TrPf FuJTJ~ ‰mbT TrJ y~Ç SA ‰mbPT oAjMuPT vJK˜ ßh~J yPuS ZJ©Lr IKnnJmTrJ FPf x∂áÓ yjKjÇ 3 @xJKoPT ßV´¬JPrr kr fJrJ mPuj, kPjtJ KxKcr TJKrVrrJ ßhPvr v©∆Ç ZJ©LPhr lJÅPh ßlPu fJrJ xmt˝ ßTPz KjP~PZÇ kJvJkJKv fJrJ kPjtJ lMPa\ ßoJmJAu ßlJPj ZKzP~ KhP~PZÇ fJrJ WajJTJrLPhr hOÓJ∂oNuT vJK˜ hJKm TPrjÇ kMKuPvr ßV´¬JrTíf oAjMu AxuJo TJoJumJ\JPrr rJokMr V´JPor @mhMu TM¨MPZr ßZPu, FTA V´JPor @uTJZ @uLr ßZPu ßyuJu @yoh oJoMj S FuJTJr @vrJl @uLÇ ˙JjL~rJ \JKjP~PZj, @PuJKYf F kPjtJ KxKcr WajJr kr FuJTJr ÛMuZJ©LPhr oPiq @fï ZKzP~ kPzÇ IKnnJmTrJ rLKfoPfJ CKÆVú yP~ kPzjÇ SA xo~ FuJTJr ßuJT\j ßyuJu S oAjMuPT yjq yP~ UMP\jÇ KT∂á SA xo~ fJPhr kJS~J pJ~KjÇ @r ÊâmJr rJPf kMKuPvr yJPf ßV´¬JPrr kr ßyuJu S oAjMu WajJr xfqfJ ˝LTJr TPrÇ F xo~ fJrJ mPu, ßhJTJPjr ßnfPrA ZJ©LPhr xPñ fJrJ ImJPi ßouJPovJ TrPfJÇ @r Fxm hOvq fJrJ TqJPorJmKª TPr ßrPUKZuÇ kPr FèPuJ ßoJmJAu ßlJPj ZKzP~ kPzÇ F mqJkJPr hKãe xMroJ gJjJr SKx oMrZJKuj \JKjP~PZj, F WajJ~ ßrhS~Jj S ßhPuJ~Jrxy @rS Kfj\Pjr jJo kJS~J ßVPZÇ Fr oPiq FT\j YJToJ-S @PZÇ oNu WajJTJrL oAjMuÇ fPm ßyuJPur xŒOÜfJ rP~PZ KTjJ fh∂ TrJ yPòÇ KfKj mPuj, ßTJj k´oJe jJ kJS~J~ 28 \Mj ßhJTJPjr oJKuT @vrJl @uLPT ßZPz ßh~J yP~PZÇ

KxPuPa kMKuv-IkrJiL xUq hMA oJPx 35 KZjfJA KxPua, 1 \MuJA - KxPuPar ßvUWJa FuJTJ~ jJaqKjotJfJr xJPz Kfj uJU aJTJ KZjfJAP~r WajJ~ uJoJmJ\Jr lJÅKzr xJPmT FT kMKuv TotTftJ \Kzf gJTJr IKnPpJV rP~PZÇ @r oJKjTkLr ßrJPc YJ mJVJPjr 22 uJU aJTJ KZjfJAP~r WajJ~ ßoPasJKcKm'r FT xJm A¿PkÖPrr jJo ß\JPrPvJPrA ßvJjJ pJ~Ç hM'Ka WajJ~ ßV´¬JrTífPhr oPiq ßTC ßTC kMKuv kKrmJPrr xhxqÇ KxPuPa IkrJiLPhr xPñ kMKuPvr Foj xŒíÜfJr AKfyJx jfMj j~Ç IPjT KhPjr kMrPjJ ßx AKfyJxÇ KxPuPar IkrJi mJzJPfJ kMKuvÇ @mJr IkrJi ToJPfJS kMKuvÇ pUj mz TftJrJ ßãPk pJj fUjA oJb kptJP~ IkrJi TPo @PxÇ KxPua oyJjVr kMKuPvr FT TotTftJ \JKjP~PZj, KxPuPar KmKnjú gJjJ S lJÅKzr KmfKTtf kMKuv TotTftJPhr k´fqJyJr TPr ßoPasJkMKuPvr Kr\Jnt KTÄmJ ßVJP~ªJ vJUJ~ KjP~ @xJ y~Ç SUJPj fJrJ hJK~fô kJuj TrPuS kMrPjJ Tftmqrf FuJTJ~ fJPhr @Kikfq rP~ pJ~Ç KxPuPar uJoJmJ\Jr kMKuv lJÅKzr hJK~Pfô KZPuj hJPrJVJ oKjrÇ KfKj mftoJPj ßoPasJkMKuPv rP~PZjÇ kMKuPvrA FTKa xN© \JKjP~PZ, uJoJmJ\Jr lJÅKzr IiLj˙ FuJTJèPuJr IkrJPir Kj~πehJfJ hJPrJVJ oKjrÇ KfKj lJÅKzPf gJTJ Im˙J~ SA FuJTJr IkrJiLPhr xPñ xŒTt VPz SPbÇ Frkr KfKj mhKu yP~ pJS~Jr kr SA FuJTJr IkrJPir Kj~πT yP~ CPbPZjÇ KxPua jVrLr ßvUWJPa jJaqKjotJfJr xJPz Kfj uJU aJTJ KZjfJAP~r WajJr kr kMKuv FuJTJ~ IKnpJj YJKuP~ YJr\jPT @aT TPrÇ FA YJr\Pjr oPiq hM'\j KZjfJAP~r xPñ xrJxKr \Kzf mPu IKnPpJV SPbÇ KT∂á fJPhr gJjJ kpt∂ iPr ßj~J yPuS krmftLPf ryxq\jT TJrPe ßZPz ßh~J y~Ç @r kMKuPvr kã ßgPTS Kmw~Ka iJoJYJkJ ßh~Jr k´Kâ~J ÊÀ y~Ç KxPuPar vJykrJj FuJTJ~ IkrJPir Kj~πehJfJ KZPuj xJm A¿PkÖr ßmeMÇ IkrJi KjKmtWú TrPf rJ\QjKfT ßvJPr gJTJ IkrJiLrJA fJPT ˙JjL~ lJÅKzPf mhKu TPr KjP~ @PxÇ ßo\rKauJ FuJTJ~ FT ßkPasJu kJŒ mqmxJ~Lr xJPz 6 uJU aJTJ KZjfJA WajJ~ ßmeMPT k´fqJyJr TrJ y~Ç KT∂á SA FuJTJr IkrJiLPhr xPñ fJr xŒTt rP~A ßVPZÇ hKãe xMroJ gJjJ~ SKx r†j xJoP∂r KmYre hLWt KhPjrÇ YJTKrr xMmJPh SA FuJTJr IkrJiLPhr xPñ fJr nJu xŒTtÇ F TJrPe SPkj yJC\ ßcPf @uKaPoaJPor kr TKovjJPrr ßrJwJjPu kPzj KfKjÇ FZJzJ KmoJjmªr S \JuJuJmJh gJjJr ßmv TP~T\j FFx@Ar KmÀP≠ IKnPpJPVr I∂ ßjAÇ mJhJWJa S KmoJjmªr FuJTJr oJhT @˜JjJr Kj~πe fJrJ xrJxKr TrPZj mPu ˙JjL~nJPm IKnPpJV rP~PZÇ Fr oPiq FFx@A ßyuJPur Kj~πPe rP~PZ mJVJj FuJTJr oJhPTr @˜JjJÇ xºqJ yPuA fJPT Ifπ k´yrLr oPfJ ßhUJ pJ~ SA FuJTJ~Ç IkrJPir xPñ kMKuPvr xUq gJTJ~ KxPuPar @AjvO⁄uJ kKrK˙Kf ßTJj nJPmA Kj~πe TrJ x÷m yPò jJÇ Vf hMA oJPx KxPua jVrLr TokPã 30 ßgPT 35Ka KZjfJA WPaPZÇ rJ\kg ßgPT ÊÀ TPr kJzJr VKukg

rP~PZ KZjfJATJrLPhr KmYreÇ KT∂á KZjfJAP~r kr kMKuv IqJTvPj ßVPuS aJTJ KTÄmJ KZjfJATJrL TJCPTA ßV´¬Jr TrPf kJPrKjÇ fPm, jVrLr oJKjTkLr ßrJPc mJVJPjr TotYJrLPhr ßmfPjr 22 uJU aJTJ KZjfJAP~r kr kMKuv ßmv TP~T hlJ IKnpJj YJKuP~ aJTJ C≠Jr TPrPZÇ KxPua ßoPasJkKuaj kMKuPvr TKovjJr Ko\JjMr ryoJj ro\JPjr @AjvO⁄uJ KjP~ ofKmKjo~ xnJ~ \JKjP~PZj, xok´Kf YJ mJVJPjr KZjfJA yS~J 22 uJU aJTJ C≠Jr TPrPZ kMKuvÇ KZjfJATJrLS iPrPZÇ KfKj \JKjP~PZj, KZjfJA ßrJPi KxPuPa TJ\ ÊÀ TPrPZ kMKuvÇ AKfoPiq kMKuPvr kã ßgPT xm ZT xJ\JPjJ yP~PZÇ FTA xPñ YuPZ IKnpJjSÇ mqmxJ~LPhr CPÆV: jVrLPf KZjfJA mOK≠Pf CPÆV k´TJv TPrPZj mqmxJ~LrJÇ ro\Jj oJPx @AjvO⁄uJ kKrK˙Kf KjP~S fJrJ vKïfÇ mqmxJ~LPhr @vïJ ro\JPj KZjfJATJrLrJ @rS ßmkPrJ~J yP~ CbPf kJPrÇ BPhr mJ\JPr mUJParJ k´KfmZr jJrLPâfJPhr C•qÜ TPrÇ lMakJf S rJ˜J~ nqJj VJKzPf TPr yTJrrJ kxrJ xJK\P~ mPxÇ FZJzJ KxFjK\ S mqJaJKr YJKuf IPaJKrTvJ p©f© ßrPU jVrLPf fLms pJj\Par xOKÓ TrJ y~ ro\JPjÇ ßrJmmJr KmTJPu KxPua oyJjVr kMKuPvr xhr h¬Pr kMKuPvr xPñ mqmxJ~L S xJÄmJKhTPhr ofKmKjo~TJPu mqmxJ~L ßjfJrJ fJPhr vïJr TgJ FnJPmA fMPu iPrjÇ F xo~ fJrJ KZjfJA, AnKaK\Ä S pJj\aPT KxPua jVrmJxLr IKnvJk KyPxPm CPuäU TPrjÇ mqmxJ~LPhr mÜPmqr kr KxPua ßoPasJkKuaj kMKuPvr TKovjJr Ko\JjMr ryoJj mPuj, ro\JPj pJPf mqmxJ~Lxy jVrmJxL KZjfJA, pJj\a S AnKaK\Ä ßgPT rãJ kJ~ F \jqA ofKmKjo~ xnJr @P~J\j TrJ yP~PZÇ ro\JPj mz IPïr aJTJ ßujPhj S kKrmyPj kMKuPvr xyPpJKVfJ KjPf mqmxJ~LPhr IjMPrJi \JjJj KfKjÇ aJTJ kKrmyPj xyPpJKVfJr \jq kMKuPvr FTKa Kao 24 WµJ k´˜Mf gJTPm mPu \JjJj TKovjJrÇ AnKaK\Ä k´KfPrJPi kMKuv xm irPjr xyPpJKVfJ TrPm FmÄ mUJPaPhr ßV´¬JPr oJPb gJTJr k´Kfv´∆Kf ßhj kMKuv TKovjJrÇ pJj\a KjrxPj kMKuv TKovjJr fJ“ãKeT asJKlPTr xyTJrL TKovjJrPT KjPhtv ßhjÇ ßp xm kP~P≤ ßmKv pJj\a y~ SA xm kP~≤ vjJÜ TPr pgJpg mqm˙J ßj~Jr KjPhtv KhP~ TKovjJr mPuj, ßTJj kMKuv TotTftJS IQmi kJKTtÄ TrPu fJr KmÀP≠ mqm˙J ßj~J yPmÇ F xo~ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj IKfKrÜ kMKuv TKovjJr ÀTj CK¨j @yoh, KcKx C•r F\J\ @yoh, KcKx hKãe ßoJ. oMvPlTMr ryoJj, mqmxJ~L ßjfJ yJKxj @yoh, yJjúJj ßYRiMrL, oMKÜPpJ≠J fMrj Ko~J, jJ\oNu AxuJo, KxPua ßk´x TîJm lJCP¥vPjr xnJkKf @u @\Jh, KxPua ßk´x TîJPmr xnJkKf ATmJu KxK¨TL, ßaKuKnvj xJÄmJKhT ACKj~Pjr xnJkKf ATrJoMu TKmr ATM, mqmxJ~L @Kor CK¨j, ßYRiMrL ßoJyJÿh ßxJPyu, @mhMu oMKTf, KxrJ\Mu AxuJo KxrJ\L, @uJ Ko~J, èu\Jr @yoh, ÊP~m @yoh k´oMUÇ

We sell cheap airline tickets anywhere in the world Check for our latest fares: 0207 702 7399

Please ask for our

SPECIAL OFFER xÿJKjf y\ô S CorJ pJ©LPhr \jq IJorJ xTu k´TJr yPpJKVfJ TPr gJKTÇ CorJ mMKTÄ ßj~J yPòÇ IJorJ IJkjJr kJxPkJat, KnxJ, ßjJ-KnxJ AfqJKh TJ\ TPr gJKTÇ IJkKj KT mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ˙JPj Ãoe TrPf YJj? fJyPu IJr ßhrL jJ TPr IJ\A IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV TÀjÇ IJorJ I· xoP~ mJÄuJPhPvr ßp ßTJj ˙JPj aJTJ kJbJPf xãoÇ IJorJ 1999 xJu ßgPT IJkjJPhr ßxmJ KhP~ IJxKZÇ

asJPnu Kx\j 62a Cleveland Way, London E1 4UF T: 0207 702 7399 F: 0207 702 7399

M: 07985 116 074

E:travelseason@msn.com www.travelseason.co.uk Retailer agent for ATOL HOLDER


20 UmrJUmr

4 - 10 July 2014 m SURMA

yJSr Cjú~Pjr k´T· lJAumKª xJf mZr

KakJAoMU mJÅi yPu yJSr Iûu KmkptP~ kzPm

KxPua, 30 \Mj - yJSrJûPur Cjú~Pj k´˜JKmf k´T· xJf mZr iPr uJu KlfJ~ mKªÇ KxPua, xMjJoV†, yKmV†, ßoRunLmJ\Jr, KTPvJrV†, ßj©PTJjJ ß\uJr xoKjõf yJSrJûu Cjú~Pj k´˜JKmf @zJA yJ\Jr ßTJKa aJTJr F k´T· yJPf KjP~KZu kJKj Cjú~j ßmJctÇ 2007 xJPur oJYt oJPx kJKjxŒh oπeJuP~ \oJ ßh~J y~ F k´T·KaÇ \JjJ ßVPZ, \oJ ßh~J k´T·KaPf 3 ˜Prr k´˜JPmr k´go kptJ~ k´TP· mq~ irJ yP~KZu 410 ßTJKa 2 uJU aJTJÇ KÆfL~ kptJ~ mq~ irJ y~ 1 yJ\Jr 191 ßTJKa 3 uJU aJTJ FmÄ fífL~ kptJ~ k´T· mq~ irJ y~ 812 ßTJKa 4 uJU aJTJÇ xJf mZr yPuS k´T·Ka FUjS kJKjxŒh oπeJuP~ lJAumKª rP~PZÇ @PhR k´T·Ka mJ˜mJ~j yPm KTjJ F KjP~S rP~PZ IKjÁ~fJÇ k´T·Ka mJ˜mJ~j jJ yS~J~ k´KfmZr yJ\Jr yJ\Jr ßTJKa aJTJr ßmJPrJ lxu fKuP~ pJ~ ITJu mjqJ S kJyJKz dPuÇ Kfj ˜rKmKvÓ F k´T· mJ˜mJK~f yPu mOy•r KxPua, xMjJoV†, yKmV†, ßoRunLmJ\Jr, KTPvJrV†, ßj©PTJjJxy ßhPvr k´J~ 400 yJSPrr ßmJPrJ lxu @VJo mjqJr yJf ßgPT rãJ kJPmÇ ßxAxPñ yJSr IûPur k´J~ 2 ßTJKa oJjMPwr \LmjoJPjr Cjú~j WaPmÇ k´TP·r oPiq I∂ntMÜ KxPua KmnJPVr xMjJoV† S dJTJ KmnJPVr KTPvJrV† S ßj©PTJjJ ß\uJr xMKmvJu yJSrJûuÇ ÊiM xMjJoV† ß\uJ~ rP~PZ ßZJa-mz 34Ka yJSrÇ Fxm yJSr Iûu ßgPT k´KfmZr 1500 ßTJKa aJTJr oJZ irJ y~, pJ ßhPvr @KoPwr YJKyhJ kNre TrPf èÀfôkNet nNKoTJ kJuj TPrÇ KxPua, xMjJoV†, KTPvJrV†, ßj©PTJjJ, ßoRunLmJ\Jr, yKmV† ß\uJxy ßhPvr 423Ka yJSPrr xPñ k´J~ 2 ßTJKa oJjMPwr nJVq \KzfÇ kJKT˜Jj @oPu yJSrJûPur Cjú~Pjr \jq 1966-67 IgtmZPr kJKT˜Jj xrTJrPT KmvõmqJÄT 37 ßTJKa aJTJ Igt mrJ¨ ßh~Ç kJKT˜Jj xrTJr yJSr Cjú~j kKrT·jJ V´ye jJ TrJr lPu xMroJ S TMKv~JrJ jhLr UjPjr kr krA k´TP·r TJ\ mº yP~ pJ~Ç krmftLPf 24 yJ\Jr mVtKTPuJKoaJr @~fjKmKvÓ Km˜Let yJSrJûPur ßmJPrJ lxu S \uJnNKo rãJ~ 1974 xJPu mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJj yJSr Cjú~j ßmJct VbPjr k´JgKoT CPhqJV ßjjÇ KT∂á fJr oOfMqr kr ßx kKrT·jJ ßnP˜ pJ~Ç kPr K\~JCr ryoJj 1977 xJPu k´go yJSr Cjú~j ßmJct Vbj TPrjÇ FrvJh xrTJr KmKnjú I\MyJPf fJ mJKfu TPr ßh~Ç 2000 xJPur 11 ßxP¡’r ßvU yJKxjJr xrTJr @mJrS yJSr S \uJnNKo Cjú~j ßmJct (yJ\CPmJ) Vbj TPrjÇ dJTJr KV´j ßrJc˙ kJKj Cjú~j ßmJPctr TJptJuP~ FTKa TPãr oPiq yJSr S \uJnNKo Cjú~j ßmJPctr k´iJj TJptJu~ rP~PZÇ xMjJoV† S KTPvJrVP† @PZ hMKa vJUJ IKlxÇ fPm Fxm IKlPxr TJptâo ÊiM TJV\kP© xLoJm≠Ç

dJTJ 26 \Mj - nJrf mrJPTr C\JPj KakJAoMU mJÅi KjotJe TrPu xŒPh x÷JmjJ~ xoO≠ mJÄuJPhPvr yJSr Iûu KmkptP~r oMPU kzPmÇ Vf 26 \Mj, mOy¸KfmJr \JfL~ ßk´x TîJPmr Kn@AKk uJCP† PVJuPaKmu ‰mbPT mÜJrJ F @vïJ mqÜ TPrPZjÇ mÜJrJ mPuj, \JfL~ IgtjLKfr IKmPòhq IÄv ÈyJSr' \JKfr \jq FTKhPT Ppoj KmkMu kKroJe iJj, oJZ, rKmvPxqr ß\JVJj hJfJÇ IjqKhPT \JKr, xJKr, nJKa~JKu, mJCu, KTx&xJ, VLf, kJuJ, TLftjxy ßuJTJ~f KvP·r FT \Lm∂ \JhMWrÇ fJrJ mPuj, FA yJSPr Kmkpt~ ßjPo @xPm pKh nJrf KakJAoMU mJÅi KjotJe TPrÇ TJre FA mJÅi kMPrJ yJSPrr \Lm‰mKYP© ßjPo @xPm Kmkpt~Ç fPm mÜJrJ yJSr KjP~ mJÄuJPhPv Inq∂Pr TotTJ¥ KjP~S IxP∂Jw rP~PZÇ xrTJrL-ßmxrTJrL kptJP~ yJSr KjP~ jJjJj irPeu k´T· TotTJP§ yJSr @\ KmkjúÇ yJSPrr Cjú~Pj xrTJr oyJkKrT·jJ k´e~j TPrPZÇ KT∂á yJSr oyJkKrT·jJ mJ˜mJ~Pj IhqJmKi yJSr Cjú~j ßmJPctr ßTJj TJptâo kKruKãf yPò jJÇ kKrPmv mÅJYJS @PªJuj (kmJ) S AjKˆKaCa lr FjnJ~rjPo≤ IqJ¥ ßcPnukPo≤ (@AAKc) ßpRgnJPm @P~JK\f ÍyJSr oyJkKrT·jJ mJ˜mJ~j" vLwtT FA ßVJuPaKmu ‰mbTKa IjMKÔf y~Ç kmJr pMVì xJiJre xŒJhT ‰x~h oPjJ~Jr ßyJPxPjr xnJkKfPfô ßVJuPaKmu ‰mbPT k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj Igt S

kKrT·jJ ksKfoπL Fo F oJjúJj Fo.Kk Ç ‰mbPT oNu k´mº Ck˙Jkj TPrj kmJr KjmtJyL xJiJre xŒJhT k´PTRvuL ßoJ” @mhMx ßxJmyJj FmÄ IjMÔJj xûJujJ TPrj kmJr xŒJhT c. yJKuo hJh UJjÇ ‰mbPT @PuJYjJ~ IÄv ßjj kJKj Cjú~j ßmJPctr k´JÜj oyJkKrYJuT FAY Fx ßoJ\JP¨h @u lJÀT, kJKj xŒh oπeJuP~r pMVì-xKYm ßvU ßoJ: r\m @uL, k´JÜj xKYm TJrJr oJyoMhu M yJxJj, @AAKcr k´P\Ö ßTJ-IKctPjar ß\JKf YPasJkJiqJ~, c. Kj~J\ kJvJ k´oUM Ç QmbT ßgPT KTZM xMkJKrv ‰fKr TrJ y~Ç FPf muI y~ , yJSr oyJkKrT·jJ oKjaKrÄ, oNuqJ~j, @kPca S xojõ~ TJptâo kKrYJujJ~ TJKrVrL xyJ~fJ k´hJj, oπeJu~xoNy FmÄ Cjú~j xyPpJVLPhr xJPg xojõ~ TrPf yJSr S \uJníKo Cjú~j ßmJctPT @PrJ xKâ~, TJptTr S vKÜvJuL TrPf yPmÇ oyJkKrT·jJ oJb kptJP~ mJ˜mJ~j KmPvw TPr KmKnjú xÄ˙Jr xJPg xojõ~ xJiPjr \jq yJSr FuJTJr ß\uJèPuJPf yJSr S \uJnNKo Cjú~j ßmJct-Fr IKlx ˙Jkj TrPf ßymÇ FZJzJ mÜJrJ yJSr KjP~ oyJkKrT·jJKa 5 mZr kr kr kptJPuJYjJ TrJr KmiJj rJUJr hJKm \JjJjÇ @VJKo @kPcPar xo~ oyJkKrT·jJ~ xJoJK\T xMKmiJ mq~ mJzJPjJ krJovt ßhj fJrJÇ fJrJ mPuj, xrTJKr IgtJ~Pjr kJvJkJKv Cjú~j xyPpJVLr oJiqPo oyJkKrT·jJ mJ˜mJ~j TrJ ßpPf kJPrÇ yJSr CkP\uJxoNPy TotrfPhr oJP^ yJSr nJfJ YJuM TrPf yPmÇ

\JuJuJmJh gJjJ kMKuPvr IKnpJj

jVrLPf ÈKxKa KmhMq“ käqJ≤' ˙Jkj TrPm KxKa TPktJPrvj

lJÅKxr h¥k´J¬ kuJfT @xJoL ßV´lfJr KxPua, 30 \Mj - mÉu @PuJKYf rAZ @uL yfqJ oJouJ~ lJÅKxr h¥k´J¬ kuJfT @xJoL vJyJmMK¨jPT ßV´lfJr TPrPZ kMKuvÇ 28 \Mj, vKjmJr rJf xJPz 9aJ~ uJoJTJ\L FuJTJ ßgPT ßVJkj xÄmJPhr KnK•Pf \JuJuJmJh gJjJr SKx(fh∂) oKjÀu AxuJPor ßjfíPfô fJPT @aT TrJ y~Ç \JuJuJmJh gJjJr SKx ßVRZMu ßyJPxj Kmw~Ka KjKÁf TPrPZjÇ ßV´lfJr yS~J vJyJmM¨Lj KxPua xhr CkP\uJr mzPlRh V´JPor ßxJjJ Ko~Jr ßZPuÇ 2011 xJPur 28 \JjM~JKr rAZ yfqJ oJouJ~ KxPuPar IKfKrÜ ß\uJ S hJ~rJ \\ (k´go @hJuf) ßoJ. jJK\r @yPoh kJÅY \jPT oOfMqhP¥r rJ~ KhP~KZPujÇ vJyJmMK¨j ZJzJ IjqrJ yPuj, CkP\uJr CoJArVJÅS V´JPor oOf @mhMu mJKrPTr ßZPu xlr CK¨j SrPl xUr (37), mzPlRh V´JPor l~\Mu AxuJPor ßZPu TJÅYJ Ko~J (38), oOf CPoh @uLr ßZPu jJKxr CK¨j (40), AÛJªr @uLr ßZPu \KorÇ FPhr oPiq \Kor S vJyJmM¨Lj kuJfT KZPujÇ oJouJr Kmmre ßgPT \JjJ pJ~, 1996 xJPur 7 jPn’r CoJArVJÅSP~r rAZ @uL (35) mqmxJ xÄâJ∂ TJP\ KxPua jVrL ßgPT mJKz ßlrJr kPg UMj yjÇ kPrr Khj KmPTPu TJKªjJoJ V´JPor hrVJrUJu FuJTJr iJPjr ßãf ßgPT fJÅr uJv C≠Jr TrJ y~Ç F WajJ~ Kjyf rAPZr mz nJA @mhMu @yJh mJhL yP~ KxPua ßTJPfJ~JKu gJjJ~ SA kJÅY\jPT @xJKo TPr oJouJ TPrjÇ KxPua ßTJPfJ~JKu gJjJr CkkKrhvtT (Fx@A) \JoJu @yoh oJouJr fh∂ ßvPw kJÅY @xJKoPT IKnpMÜ TPr 1997 xJPur 14 FKk´u @hJuPf IKnPpJVk© (YJ\tKva) hJKUu TPrjÇ @hJuf SA mZPrr 12 IPÖJmr IKnPpJV (YJ\t) Vbj TPr KmYJrTJ\ ÊÀ TPrjÇ oJouJr ßoJa 17 \j xJãLr oPiq 12 \Pjr xJãqV´ye ßvPw @hJuf F rJ~ ßhjÇ FKhPT, @xJoL vJyJmMK¨jPT ßV´lfJr TrJ~ KxPua ßoPasJkKuaj kMKuPvr kã ßgPT \JuJuJmJh gJjJ kMKuvPT ijqmJh \JjJPjJ yP~PZÇ

KxPua, 30 \Mj - KxPua jVrmJxLr KmhMqPfr YJKyhJ ßoaJPjJr uPãq Kj\˝ CPhqJPV KmhMq“ käqJ≤ ˙Jkj TrPm KxPua KxKa TPktJPrvjÇ KxPua KxKa TPktJPrvPjr kKrwPhr xnJ~ KmhMq“ käqJ≤ ˙JkPjr k´˜Jm kJv yP~PZÇ APfJoPiq FA käqJ≤ ˙JkPjr k´Kâ~JS ÊÀ yP~PZÇ 29 \Mj, ßrJmmJr KmPTPu ßxJuJruqJ¥ YJ~jJ lqJÖrLr K\Fo ßmjúL xMP~r xJPg ‰mbTTJPu KxPua KxKa TPktJPrvPjr ßo~r @KrlMu yT ßYRiMrL Fxm fgq \JjJjÇ jVrnmPjr ßo~Prr TJptJuP~ FA ‰mbT IjMKÔf y~Ç FPf CkK˙f KZPuj ßxJuJruqJ¥ mJÄuJPhv ßTJŒJjL KuKoPac Fr ßckMaL YLl AK†Kj~Jr ßoJ. @UfJr yJKoh UJjÇ KxPua KxKa TPktJPrvPjr TotTftJPhr oPiq CkK˙f KZPuj k´iJj KjmtJyL TotTftJ FjJoMu yJmLm, k´iJj k´PTRvuL nJrk´J¬ jMr @K\\Mr ryoJj, k´iJj ˝J˙q TotTftJ cJ. xMiJo~ o\MhJrÇ ‰mbTTJPu ßo~r @KrlMu yT ßYRiMrL mPuj, KxPua KxKa TPktJPrvPjr \jq @oJr hLWtPo~JhL kKrT·jJ rP~PZÇ Fr oPiq

rP~PZ KxKar Kj\˝ KmhMq“ käqJ≤ ˙Jkj, FTJKiT S~JaJr KasaPo≤ käJ≤ ˙Jkj, xM~JPr\ KxPˆo YJuM, @iMKjT m\qt mqm˙JkjJ VPz ßfJuJ AfqJKhÇ ßo~r mPuj, ÊiMoJ© KxPua KxKa TPktJPrvj FuJTJr jJVKrTPhr \jq FTKa KmhMq“ käqJ≤ ˙Jkj TrJ \ÀrL yP~ kPzPZÇ @orJ kKrwPhr xnJ~S jLKfVfnJPm KmhMq“ käqJ≤ ˙JkPj FTof yP~KZÇ ßxA uPãq \Ko IKiV´yPer \jq @VJoL Igt mZPrr mJP\Pa IgtS mrJ¨ rJUJ yPòÇ KxKa KmhMq“ käqJ≤ ˙JkPjr mqJkJPr IgtoπLS xmtJ®T xyPpJKVfJr k´Kfv´∆Kf KhP~PZjÇ KxKa k´˜JKmf KmhMq“ käqJ≤ ˙JkPj ßmxrTJrL CPhqJÜJPhr KmKjP~JPVr @ymJj \JKjP~ ßo~r mPuj, KxPua IûPu xJŒ´KfT xoP~ mqKÜ CPhqJPV FTJKiT KmhMq“ käqJ≤ YJuM TrJ yP~PZ FmÄ pJ uJn\jTS yP~PZÇ @orJ oPj TKr FA k´P\Ö uJn\jT yPm FmÄ FPf KmKjP~JPVr \jq ßmxrTJrL CPhqJÜJrJS FKVP~ @xPmjÇ k´go kptJP~ TokPã 50 ßoVJJS~Ja FmÄ KÆfL~ kptJP~ 100 ßoVJS~Ja KmhMqf käqJ≤ ˙JkPjr

kKrT·jJ KxKa TftíkPãr rP~PZ mPuS \JjJj ßo~r @KrlMu yT ßYRiMrLÇ ‰mbPT ßxJuJruqJ¥ YJ~jJ ßTJŒJjLr K\Fo ßmjúL xMP~ VqJPxr Ckr YJk ToJPf KmKnjú ßhPv FUj ßxJuJr ßmA\c KmhMq“ käqJ≤ ˙Jkj TrJ yPò \JKjP~ mPuj, KxPuPa VqJx Kjntr KmhMq“ käqJ≤ ˙JkPjr kJvJkJKv ßxJuJr ßmA\c käqJ≤S ˙Jkj TrJ ßpPf kJPrÇ KmhMq“ käqJ≤, S~JaJr KasaPo≤ käqJ≤, ßxJuJr ßmA\c Kˆsa uJAKaÄxy ßaKuTKoCKjPTvj UJPf ßxJuJruqJ¥ ßTJŒJjLr hLWt IKnùfJ fMPu iPrj ßmjúL xMP~Ç Fxm k´TP· YJ~KjT IPjT k´KfÔJj KmKjP~JPV FKVP~ @xPf kJPr mPuS IKnof mqÜ TPrj KfKjÇ ßxJuJruqJ¥ ßTJŒJjLr oJiqPo VPz ßfJuJ Fxm FTJKiT k´T· FmÄ jfMj jfMj ßaTjuK\ xŒjú pπkJKf ßhUPf KxPua KxKa TPktJPrvPjr ßo~rxy xÄKväÓPhr YLj xlPrr @oπe \JjJj KmjúL xMP~Ç IPÖJmPr YLPj IjMKÔfmq KmPvõr KmKnjú KxKa Tftk í ãPT KjP~ @P~JK\f TjlJPrP¿ ßo~rPT ßpJV ßhS~Jr \jqS @oπe \JjJj KfKjÇ


SURMA m­ 4 - 10 July 2014

KmùJkj 21


22

Surma

4 - 10 July 2014

TJCK¿u Im oÛ-Fr Pajvj oKjaKrÄ ßxKojJr IjMKÔf

TJCK¿u Im oÛ Fr CPhqJPV aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur KmKnjú oxK\Phr AoJoPhr KjP~ IjMKÔf yPuJ ßajvj oKjaKrÄ ßxKojJr, AoJo ßxKojJr S IqJS~Jctx k´hJj IjMÔJjÇ Vf 23 \Mj ßxJomJr hMkMPr u¥j oMxKuo ßx≤JPrr k´go fuJ~ FA ßxKojJr IjMKÔf y~Ç TJCK¿u Im oÛ aJS~Jr yqJoPuaPxr ßY~JroqJj yJKl\ oJSuJjJ vJoxMu yPTr xnJkKfPfô S ßxPâaJKr ß\jJPru yLrJ AxuJPor kKrYJujJ~ IjMÔJPj k´iJj IKfKgr mÜmq rJPUj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur KjmtJyL ßo~r uMflár ryoJjÇ FPf KmPvw IKfKgr mÜmq rJPUj PoPasJkKuaj kMKuPvr (TKoCKjKa FjPVA\Po≤) ToJ¥Jr ßoT KYvKf, S~Jj aJS~Jr yqJoPuaPxr xJKntx oqJPj\Jr lsJP¿x ß\J¿, Aˆ u¥j oxK\Phr AoJo S UfLm vJ~U IJ»Mu TJA~Mo S oJSuJjJ IJ»Mu TJPhr xJPuyÇ k´iJj IKfKgr mÜPmq KjmtJyL ßo~r uMflár ryoJj mPuj,

k´KfKa iotL~ xÄVbPjr xJPg aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur xŒTt Ifq∂ WKjÓÇ IJorJ xTu ioLt~ xÄVbjPT xoJjnJPm oNuqJ~j TPr gJKTÇ Fxm xÄVbj vJK∂kMet xoJ\ KmKjotJPe èr∆fôkMet náKoTJ rJUPZÇ KfKj TJCK¿u Im oPÛr mÉoMUL TJptâPor k´vÄxJ TPr mPuj, TKoCKjKaPf vJK∂-vOÄUuJ k´KfÔJ~ FA xÄVbPjr nëKoTJ IV´VeqÇ KfKj oxK\hPT xTu nJPuJ TJP\r ßTªsKmªMPf r‡kJ∂Krf TrPf AoJo S oqJPj\Po≤ TKoKar k´Kf IJymJj \JjJjÇ TJCK¿u Im oPÛr ßY~JroqJj yJKl\ oJSuJjJ vJoxMu yT mPuj, k´KfKa oxK\Ph AoJo S oqJPj\Po≤ TKoKar kOgT kOgT hJK~fô rP~PZÇ oqJPj\Po≤ TKoKar ßjfímOª oxK\Phr \jq nJPuJ TJP\r CPhqJV V´ye TrPmj, IJr AoJoVe fJ mJ˜mJ~j TrPmjÇ FUJPj AoJo S oqJPj\Po≤ TKoKar oiqTJr xŒTt xMKjKmzÇ KfKj oxK\hPT ÊiM jJoJ\ kzJPjJ S KvÊPhr IJrmL KvãJr oPiq xLoJm≠ jJ

ßrPU KmKnjú TotTJP¥r oJiqPo oMxKuo TKoCKjKaPT GTqm≠ rJUJr FTKa ßTPªs kKref TrJr IJymJj \JjJjÇ KfKj oxK\Ph AnKjÄ S CATF¥-F ßZJaPhr kJvJkJKv m~Û jJrL- kMr∆Pwr \jq KmKnjú KvãJoNuT TotxNKY V´yPerS IJymJj \JjJjÇ TJCK¿u Im oPÛr ßxPâaJKr ß\jJPru yLrJ AxuJo oxK\h TKoKaèPuJ KTnJPm k´P\Ö V´ye S mJ˜mJ~j TrPmj F uPãq ßasKjÄ TotvJuJ IJP~J\Pjr ßWJweJ ßhjÇ IjMÔJPj k´PvúJ•r kPmt mÜmq rJPUj KmvkSP~ TKoCKjKa ßx≤Jr oxK\Phr asJKˆ TJoJu CK¨j, yJAjPV´Jn oxK\Phr PxPâaJKr IJjlr IJuL S oJAu F¥ PmñuL oMxKuo FPxJKxP~vj oÛ Fr AoJo oJSuJjJ yJxJj jNrLÇ KmvkSP~ TKoCKjKa ßx≤Jr oxK\Phr asJKˆ TJoJu CK¨j, oxK\hèPuJPf fr∆e k´\Pjìr \jq xMPpJV-xMKmiJ mOK≠ TrPf oxK\h TKoKar ßjfímOPªr k´Kf IJymJj \JjJjÇ KfKj mPuj, IJorJ fr∆e k´\jìPT oxK\hoMUL TrPf jJ kJrPu fJrJ KmkgVJoL yP~ kzPmÇ FA \jq oxK\Phr mqm˙JkjJ xoP~JkPpJVL yPf yPmÇ fr∆ePhr IJTíÓ TPr Fojxm k´P\Ö YJuM TrPf yPmÇ CPuäUq, TJCK¿u Im oPÛr CPhqJPV oxK\Phr AoJo S TKoKa xhxqPhr KjP~ YuKf mZPrr Êr∆ ßgPT F kpt∂ 6Ka ßasKjÄ TotvJuJ IjMKÔf y~Ç TotvJuJèPuJ yPò FPlKÖn oqJPj\Po≤, ßTJ~JKuKa F¥ cJAnJKxtKa, Pyug F¥ ßxAlKa, oqJPjK\Ä lJAjqJ¿, lJ¥PrAK\Ä F¥ KmKcÄ S èc VnPet¿Ç Fxm PasKjÄ TotvJuJ~ 21Ka oxK\Phr kPã 36\j IÄvV´ye TPrj FmÄ ßxJomJPrr ßxKojJPr k´iJj IKfKgr TJZ ßgPT IJjMÔJKjTnJPm xJKatKlPTa V´ye TPrjÇ - ßk´x KmùK¬

30 KoKu~j kJCP¥ KjKotf ßmJ Ûáu YJuM yPuJ 30 KoKu~j kJC¥ mqP~ KjKotf ßmJ ÛáPu dáPT KvãJgtLrJ IKnnëf yP~PZÇ ÛáPur KjotJj ‰vuL ßgPT Êr∆ TPr xmtJiMKjT xMPpJV xMKmiJ ßhPU fJrJ KmK˛f S k´vÄxJ~ kûoMUÇ aJS~Jr yqJoPuax' TJCK¿Pur xJPg kJatjJrvLPkr KnK•Pf KjotJj k´KfÔJj ßmJP~Vx' ACPT KjitJKrf xo~ S mJP\Par oPiqA ßmJ uT' F xŒNet jfáj FA Ûáu nmjKa KjotJj TPrPZÇ PmJ ÛáPur KjotJj TJ\ xŒjú yS~Jr oiq KhP~ TJCK¿u Vf TP~T mZPr 300 KoKu~j kJCP¥rS ßmKv Igt mqP~ mJrJr 18Ka ßxPT¥JKr Ûáu xÄÛJr, IJiMKjTJ~j S kNe„KjotJj TrPuJÇ F k´xPñ KjmtJyL ßo~r, uMl & rá ryoJj mPuj, Yo&TJr I\tPjr IJPrTKa jK\r yPuJ jfMj PmJ ÛáuÇ IJoJPhr fr∆e k´P\jìr \jq IJorJ ßp KmKjP~JV TrKZ, fJrA Cöu IJPuJTmKftTJ yPóZ FA msqJ¥ KjC Ûáu KmKÄKaÇ KfKj mPuj, Vf mZPrr K\KxFxA-Pf ßmJ ÛáPur KvãJgtLrJ IxJiJre xJlPuqr ˝Jãr ßrPUPZÇ jfáj FA Ûáu nmPj FUj ßpxm xMPpJV xMKmiJ rP~PZ, fJr lPu KvãJgtLrJ xJlPuqr xPmtJó KvUPr CbPf xão yPm mPu IJKo KmvõJx TKrÇ CPuäUq, kMrPjJ ßmJ ÛáuKa KZPuJ ßZJa S oJªJfJ IJoPur, ßpUJPj KvãJgtLPhr VJhJVJKh Im˙J~ ßuUJ kzJ TrPf yPfJÇ kqaj ßTîJP\r hMA kJPv KZPuJ Fr Im˙JjÇ PUuJiNuJr \jq KvãJgtLPhr mJPx TPr Ijq \J~VJ~ KjP~ ßpPf yPfJÇ ˙Jj ˝·fJr TJrPe csJoJ S TqJaJKrÄ Fr oPfJ IPjTèPuJ KmwP~ kzJPvJjJr mqm˙J TrJ x÷m yPfJ jJÇ FUj jfáj xJAPa KjKotf Ûáu nmjKa ßpoj Ijmhq ˙JkfqQvuL xŒjú, ßfoKj rP~PZ xmtJiMKjT xMPpJV xMKmiJÇ KmKøÄKa IPjT xMkKrxr yS~J~ ÛáPur kPã jfáj jfáj ßTJxt YJuM TrJ x÷m yPmÇ ßpoj F ßuPnPur xmèPuJ xJmP\Ö, lác ßaTPjJPuJ\Lr Skr K\KxFxA, ßaéaJAu, V´JKlT Kc\JAj, csJoJ, cJ¿, KgP~aJr ˆJKc\, KoCK\T ßaTPjJPuJ\L FmÄ KmPaT jqJvjJu Aj' ߸Jatx' AfqJKhÇ kKrPmv-mJºm jfáj Ûáu nmjKar ZJPz VPz ßfJuJ yP~PZ ßUuJiNuJr xMKmiJÇ rP~PZ kOgT cJAKjÄ kqJKnKu~j FmÄ FPxÍKu yu mäTx'Ç kMrPjJ ÛáPu FTKa r∆PoA FA xmèPuJ TJ\ xJrPf yPfJÇ FPxÍKu yuKa yPóZ 350 IJxPjr KgP~aJr, ßpUJPj uJAKaÄ S IKcS xMKmiJKh gJTJ~ Cjúf oJj xŒjú IjMÔJj TrJ x÷m yPmÇ

KYuPcs¿ xJKntPxx Kmw~T ßTKmPja ßoÍJr, TJCK¿ur ßVJuJo rm±JjL mPuj, mJrJr xTu ßxPT¥JKr ÛáPur Cjú~j k´TP·r TJ\ xŒjú yS~J~ IJKo UMmA x∂áÓÇ KfKj mPuj, FA Ûáu KmKøÄ Cjú~j k´T· \jxÄUqJ mOK≠r YJk ßoJTJPmuJ~ IJoJPhr xJyJpq TrPmÇ FZJzJ TJCK¿u FaJ nJPuJnJPmA IjMiJmj TPr ßp, Yo&TJr Ûáu kKrPmv KvãJVf xJluq I\tPj KmrJa nëKoTJ ßrPU gJPTÇ Vf TP~T mZr iPr IJoJPhr ZJ©ZJ©LrJ K\KxFxA-Pf UMm nJPuJ luJlu TPr IJxPZÇ FPfA ßmJ^J pJ~ KvãJ ßãP© IJoJPhr KmkMu KmKjP~JV TL irPjr AKfmJYT lu mP~ IJjPZÇ jm KjKotf ßmJ ÛáPu 11 ßfPT 16 mZr m~xLPhr \jq 725Ka IKfKrÜ IJxj KjKÁf TrJ yP~PZ, pJ ÛáuVJKo KvãJgtLPhr xÄUqJ mOK≠r YJk ßoJTJPmuJ~ xJyJpq TrPmÇ K\KxFxA krLãJgtL ZJzJ mJTL xTu ZJ© FUj jfáj ÛáPu ˙JjJ∂Krf yP~PZÇ IJVJoL ßxP¡Ír oJPx A~Jr ßxPnj-Fr KvãJgtLPhr kJvJkJKv k´go mJPrr oPfJ ZJ©LrJ ßpJV KhPm FA ÛáPuÇ PmJ ÛáuPT xyKvãJr ÛáPu r‡kJ∂Krf TrJ~ ˙JjL~ FuJTJr mJKuTJPhr \jq kZPªr kKrKi mOK≠ ßkP~PZÇ PxP¡Ír oJx ßgPT FA ÛáPu k´go mJPrr oPfJ Êr∆ yPm Kxég lot - Fr KvãJ TJptâoÇ jfáj ÛáPur jJªKjTfJ S kJKrkJKvõT t fJ~ KvãJgtLrJ IKnnëfÇ \JPmr IJyoh (14) mPuj, ÛáuKa UMmA xMªrÇ IJorJ FUj KmKøÄP~r ZJPh láamu ßUuPf kJKrÇ KgP~aJrKa KxPjoJ yPur oPfJ, KnIJAKk Kxa rP~PZ mPu oPj y~Ç kMrPjJ ÛáPur ßYP~ FKa IPjT IPjT Cjúf FmÄ IfqJiMKjT xMKmiJKh xoO≠Ç IJPrT \j KvãJgtL lqJj rmJat-TîJTt mPuj, jfáj FA KmKøÄ IPjT IJiMKjT FmÄ FUJPj Kxég lot YJuM yS~J~ IJorJ IJoJPhr KvãJ \Lmj FUJPj IJPrJ KTZá Khj TJaJPjJr xMPpJV kJPmJÇ ÛáPur ßycKaYJr TqJg K˛g mPuj, aJS~Jr yqJoPuaPxr PZPuPoP~Phr \jq jfáj FA Ûáu nmj Yo&TJr KvãJ xMKmiJKh KhPóZÇ Foj IfqJiMKjT KvãJ xMKmiJKh KhPf ßkPr IJorJ xmJA UMmA CK¨¬Ç IJVJoJL ßxP¡Ír oJPx A~Jr ßxPnj KvãJgtLPhr kJvJkJKv k´gomJPrr oPfJ PoP~Phr nKft TrPf S Kxég lot YJuM TrJr \jq IJorJ FUj VnLr IJV´Py IPkãJ TrKZÇ - ßk´x KmùK¬

@PrT mJXJuLr yJC\ Im ToP¿ mJÄuJPhv KyCoqJj rJAa TKovj ACPT k´PmPvr kg xMVo yPuJ S AÄuqJ¥ TKoKar jJo ßWJweJ

Tj\JrPnKan kJKatr ßTªsL~ IKlx ßgPT KjmtJYjL FuJTJ KYK¤f TrJ~ @PrT mJXJuLr yJC\ Im ToP¿ k´PmPvr IPjTaJ kg KjKÁf yPuJÇ KfKj yPuj Tj\JrPnKam huL~ FToJ© mJñJuL FoKk k´JgtL KojJ ryoJjÇ AKfkNPmt fJr k´JgtLfJ YëzJ∂ TrJ yPuS KfKj ßTJj @xj ßgPT k´KfÆKªfJ TrPmj fJ ßWJwjJ TrJ y~KjÇ Vf x¬JPy kJKatr ßTªsL~ h¬Pr KojJ ryoJjPT ßcPT KjP~ fJr @xjKa KjKÁf TrJ y~Ç Fr oJiqPo fJr Km\P~r kg IPjTaJ xMVo yPuJÇ Pvw kpt∂ mJñJuL FmÄ FKv~Jj IiMqKwf TJK⁄f FA @xjKaA fÅJPT ßh~J yPuJÇ ÀvjJrJ @uLr kr KojJ ryoJjA yPòj KÆfL~

mJXJuL KpKj yJC\ Im ToP¿ k´Pmv TrPf pJPòjÇ FKa mOPaPj mJXJuL fgJ KxPua mJxLr \Pjq VPmtr Kmw~Ç xMjJoVP†r ZJfPTr rJCuL V´JPo \jì ßj~J KojJ ryoJj oJ© 21Khj m~Px oJfJ-KkfJr xJPg mOPaPj @Voj TPrjÇ Có KvãJ~ KvKãf KojJ ryoJPjr mJñJuL TKoCKjKa xy IjqJjq TKoCKjKaPf rP~PZ V´yj ßpJVqfJÇ hPur \PjqS fJr ImhJj To j~, fJr k´PYÓJ~ mJKTtÄ-cJPVjyqJo, ßrcKms\ FmÄ KjCyqJo FuJTJ~ Tr\JrPnKan kJKat kMjrJ~ xMxÄVKbf y~Ç mJKTÄP~ fJr @VoPj ‰mkäKmT kKrmftj @PxÇ fJr TothãfJr k´vÄxJ TrPf KVP~ ßV´aJr u¥j FPxomäL ßo’Jr F¥áml

fJPT mJKTtÄFr ßfJlJj @UqJK~f TPrPZjÇ @r xKfq xKfqA FA ßWJwjJr kr ßgPT KvU, mJJñJuL xy FqJgKjT TKoCKjKaPf mAPZ @jPªr mjqJÇ @\Lmj ßumJPrr xogtT 90 mZr m~xL ßvõfJñ FT oKyuJ KojJ ryoJjPT \KzP~ iPr muPuj fáKo FKVP~ pJS @orJ ßfJoJr xJPg @KZÇ mJKTtÄP~ kKrmftPjr k´P~J\j, ßfJoJr kPãA fJ x÷mÇ - ßk´x KmùK¬

mJÄuJPhv KyCoqJjrJAa TKovj ßTªsL~ TKoKa 2014 xJPur \Pjq CjK©v xhxq KmKvÓ pMÜrJ\q vJUJ FmÄ CKjv xhxq KmKvÓ AÄuqJ¥ vJUJr kKrYJujJ TKoKar jJo ßWJwjJ TPrPZÇ jmKjpMÜ hM'TKoKar xhxqrJ yPuj ACPT vJUJ” ßk´KxPcµ @»Mu @yJh ßYRiMrL-KxKj~r nJAxPk´KxPcµ KxfJm ßYRiMrL, nJAxPk´KxPc≤ @jxJr @yPoh CuäJy, nJAxPk´KxPc≤ ßoJyJÿh @yxJj, nJAxPk´KxPc≤ @»Mr rKvh TJ\u, nJAxPk´KxPc≤ KoPxx ßoPyr KjVJr ßYRiMrL, nJAxPk´KxPc≤ PoJyJÿh @»Mu yJjúJj, nJAxPk´KxPc≤ ßoJyJÿh l\uMr ryoJj, nJAxPk´KxPc≤ oJKjTár ryoJj VeL, nJAxPk´KxPc≤ ‰x~h ZáÀT @uL, nJAxPk´KxPc≤ \JoJu UJjÇ ß\jJPru ßxPâaJrL fJrJCu AxuJo,FqJKxxPa≤ ß\jJPru ßxPâaJrL ‰x~h rKlTáu AxuJo ßxJPyu, FqJKxxPa≤ ß\jJPru

ßxPâaJrL ßmuJu CK¨j,IPVtjJAK\Ä ßxPâaJrL ß\JP~u @yoh, Pk´x F¥ kJmKuPTvj l\uMu yT, KljJ¿ ßxPâaJrL @PjJ~Jr @uL, SPoj ßxPâaJrL oMj ßTJPrvL, IKlx ßxPâaJrL @»Mu @yJh, SP~uPl~Jr ßxPâaJrL Kox ßyjJ ßmVo,TqJuYJrJu ßxPâaJrL ‰x~h mJyJr, A≤JrjqJvJjJu ßxPâaJrL ß\JmJP~r ßxKuo, KjmtJyL xhxq C˜Jr @uL, @vrJl CK¨j, Kjr∂ ßh, Ko” TP~Z Ko~J, @»Mr rm,PmJryJj CK¨j S @KojMu yTÇ AÄuqJ¥ vJUJ” xnJkKf ßoJyJÿh xKyhMr ryoJj, KxKj~r xnJkKf oKf~Jr ßYRiMrL, ßxPâaJrL vJoxMu AxuJo ßxKuo, xyxnJkKf @»Mu ßoJPjo, xyxnJkKf ßvU vJoLo @yoh, xyxnJkKf @Kxl ATmJu, xyxnJkKf l~xu ßYRiMrL, xyxnJkKf @»Mu ßoJKjo ßYRiMrL, xyxnJkKf ßoJyJÿh @»Mu mJP~x, FqJKxxPa≤ ßxPâaJrL oKymMr ryoJj,

IPVtjJAK\Ä ßxPâaJrL oJymMmMr ryoJj ßUJTj, KljJ¿ ßxPâaJrL yJÀjMr rKvh, ßk´x F¥ kJmKuPTvj ßxPâaJrL jJxKrj ßYRiMrL, \P~≤ ßk´x F¥ kJmKuPTvj jJ\oJ @ÜJr UJj, IKlx ßxPâaJrL @mM yJKmmMr ryoJj, KjmtJyL xhxq Kfj\j ßxKu ryoJj, ovJKyh @yoh, ^ájMr Ko~J S jNr @uoÇ - ßk´x KmùK¬


23

Surma

4 - 10 July 2014

\JyJjJrJ AoJPor oOfáqmJKwtTL IjMÔJPj VJllJr ßYRiMrL

KjotNu TKoKaPT xoJ\ xÄÏJr @PªJuPjrS hJK~fô KjPf yPm

FTJ•Prr WJfT hJuJu Kjotu N TKoKaPT xJo\ xÄÛJPrr mOy•r @PªJuPjr hJK~fô ßj~Jr @ymJj \JKjP~PZj k´mLe xJÄmJKhT @mhMu VJllJr ßYRiMrLÇ KfKj mPuPZj, ÊiM pM≠JkrJiLPhr KmYJr @hJP~A Kjotu N TKoKar @PªJuj xLoJm≠ rJUJ pJPm jJ, FA @PªJujPT xoJ\ xÄÏJPrr mOy•r @PªJuPj „k KhPf yPmÇ xŒsKf u¥Pj FTJ•Prr WJfT hJuJu Kjotu N TKoKar k´KfÔJfJ vyLh \jjL \JyJjJrJ AoJPor 20fo oOfqM mJKwtTLr @PuJYjJ~ oNu @PuJYPTr mÜífJ~ VJllJr ßYRiMrL FA @ymJj \JjJjÇ Kjotu N TKoKa pMÜrJ\q vJUJr CPhqJPV @P~JK\f FA IjMÔJPj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj KmsPaPj KjpMÜ mJÄuJPhPvr yJATKovjJr ßoJyJÿh Ko\JÀu TJP~xÇ mftoJPj u¥j xlrrf mJÄuJPhPvr @PrT k´mLe xJÄmJKhT S oMKÜPpJ≠J xJPuy ßYRiMrL IjMÔJPj KmPvw @PuJYT KyPxPm CkK˙f KZPujÇ IjMÔJPj xnJkKffô TPrj KjotNu TKoKar xyxnJkKf xJÄmJKhT AxyJT TJ\uÇ ˝JVf mÜmq rJPUj Kjotu N

TKoKar xyxnJkKf yroM\ @uL FmÄ \JyJjJr AoJPor @PªJuj S Fr ßk´ãJka meteJ TPr mÜmq rJPUj xÄVbPjr xyxJiJre xŒJhT \JoJu UJjÇ IjMÔJj kKrYJujJ~ KZPuj Kjotu N TKoKar xJiJre xŒJhT xJÄmJKhT ‰x~h @jJx kJvJÇ @PuJYjJ ÊÀr @PV Kjotu N TKoKar KjmtJyL xnJkKf vJyKr~Jr TKmr KjKotf k´Pasa Im ß\yJh cTáPo≤JrL k´hKvtf y~Ç VJllJr ßYRiMrL fJÅr mÜífJ~ mPuj, 75-Fr 15 @VPÓr kr AKfyJx KmTíKfr käJmPj oMKÜpMP≠r ßYfjJ ßpUJPj ßnPx ßpPf mPxKZu, KbT ßfoKj FT oNÉPft \JyJjJrJ AoJo \JKfPT Fr Kmr∆P≠ ÀPU hJzJPf xJyx ßpJKVP~KZPujÇ IKfKgr mÜPmq yJATKovjJr Ko\JÀu TJP~x mPuj, 75-Fr kr oMKÜpMP≠r AKfyJx KmTíKf, oMKÜPpJ≠JPhr ßTJjbJxJ Im˙Jj FAxm KmvJho~ xo~èPuJr ˛OKfYJre @orJ IPjPTA KmKnjú @PuJYjJ~ TPr gJKTÇ KT∂á FTKa Kmw~ @orJ IPjT xo~ nJmPf náPu pJA ßp, Gxm KmvJho~

\MKz SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr TJptTrL TKoKar xnJ IjMKÔf

\MKz SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr TJptTrL TKoKar xnJ Vf 16 \Mj CPcyJo TKoCKjKa ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf ßoJyJÿh ACjMx Ko~Jr xnJkKfPfô FmÄ ßxPâaJrL xJPuy IJyPoPhr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ ßTJrIJj ßfuJS~Jf TPrj yJKl\ TJoÀöJoJjÇ xnJkKfr ÊPnòJ mÜPmq jm KjmtJKYf TKoKar xTu xhxqPT IJ∂KrT IKnjªj \JjJj FmÄ IJVJoL hMA mZr xÄVbjPT IJPrJ VKfvLu S Toto~ TrJr IJøJj \JjJjÇ xnJ~ xmtxÿKfâPo IJVJoL 14 \MuJA ßrJ\ ßxJomJr KmsTPuPjr ßxJjJrVJÅ ßrˆáPrP≤ AlfJr kJKat TrJr Kx≠J∂ ßj~J y~Ç AlfJr kJKatPf k´iJj IKfKg KyPxPm gJTPmj aJS~Jr yqJoPuax KjmtJKy ßo~r uM“lár ryoJj FmÄ IJVJoL 24 IJVˆ ßrJmmJr xÄVbPjr kã ßgPT FT xJoJr KasPk pJS~Jr Kx≠J∂ ßj~J y~Ç AlfJr kJKat S xJoJr KaskPT xlu TrJr \jq xnJkKf S ßxPâaJrLr kã ßgPT pMÜrJP\q

mxmJxTJrL \MKz FuJTJr xTuPT CkK˙f gJTJr \jq IjMPrJi TrJ y~Ç xŒsKf pMÜrJP\q mxmJxrf \MKz FuJTJr hMA fÀPer ITJu oOfáqPf xnJ~ ßvJT k´˜Jm S fJPhr ÀPyr oJVPlrJPfr \jq ßhJ~J TrJ y~Ç xnJ~ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj xÄVbPjr TJptTrL TKoKar xhxq ßoJ” lJr∆T IJyoh, oJZo ßr\J, ßoJ: xJoxMK¨j, xy-xnJkKf K\uäMr ryoJj TP~Z, IJ»Mx xJoJh IJ\Jh, xy-xJiJrj xŒJhT IJ»Mu xmMr, ßTJwJiqã \Kyr∆u AxuJo \JPmu, xy-PTJwJiqã IJKuoMr ryoJj, xy-k´YJr xŒJhT yJKl\ TJor∆öJoJj, AorJjMu yT rJPxuÇ AlfJr S xJoJr KasPkr mqJkJPr IJPrJ Km˜JKrf \JjJr \jq xnJkKf ACjMx Ko~J 07904 487 514, xJiJrj xŒJhT xJPuy IJyoh 07956 513 677, ßTJwJiqã \Kyr∆u AxuJo \JPmu 07799 113 406, xJPg ßpJVJPpJV TrJr \jq IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xo~èPuJ mJXJKuPhr \Pjq gJPT xJoK~TÇ KmPvw @PuJYPTr mÜífJ~ k´mLj oMKÜPpJ≠J xJÄmJKhT xJPuy ßYRiMrL mPuj, \JyJjJr AoJo ÊiM vyLh \jjL jj, KfKj xTu oMKÜPpJ≠Jr oJÇ k´mLj FA xJÄmJKhTS pM≠JkrJiLPhr YuoJj KmYJr k´Kâ~J~ ßvU yJKxjJPT xyPpJKVfJ TrJr \Pjq xTPur k´Kf @ymJj \JjJjÇ IjMÔJPj IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj, Kjotu N TKoKar ßTªsL~ ßjfJ @jxJr @yPoh

WJfT hJuJu KjotNu TKoKa pMÜrJ\q vJUJr ßvJT k´TJv

WJfT hJuJu KjotuN TKoKa pMÜ rJ\q vJUJr ßas\JrJr vJy ßoJxfJKl\Mr ryoJj ßmuJPur KkfJ vJy oKfCr ryoJPjr oOfátqPf ßvJT k´TJv TPrPZj k´mLe xJÄmJKhT @»Mu VJllJr ßYRiMrL S WJfT hJuJu KjotuN TKoKa pMÜ rJ\q vJUJr ßjfímª O Ç FT ßvJTmJftJ~ ßjfímª O orÉPor ÀPyr vJK∂ TJojJ TPrj FmÄ ßvJTx∂¬ kKrmJPrr k´Kf xoPmhjJ ùJkj TPrjÇ CPuäUq Vf 20 \Mj, ÊâmJr vJy oKfCr ryoJj mJÄuJPhPv SxoJjL jVr gJjJr Cor kMr ACKj~Pjr UM\VLkMr V´JPo fJr Kj\ mJzLPf AP∂TJu TPrj (AjúJKuuäJKy... rJP\Cj)Ç KmmOKfr oJiqPo IJPrJ pJrJ ßvJT \JKjP~PZj fJrJ yPuj∏ KjotNu TKoKar ßTªsL~ ßjfJ @jZJr @yPoh CuäJy, pMÜ rJ\q vJUJr xy xnJkKf AxyJT TJ\u, yroM\ @uL, oJylá\J fJuMThJr, pMÜ rJ\q vJUJr xJiJre xŒJhT ‰x~h @jJx kJvJ, pMVì xJiJre xŒJhT \JoJu @yPoh UJj, xJÄVbKjT xŒJhT ÀKm yT, oKf~Jr ßYRiMrL, k´YJr xŒJhT FjJoMu yT, @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT kMKfJ è¬, @mMu TJPxo, yJKl\Mr ryoJj ßxKuo, Àkj TáoJr ßhm, ˛OKf @pJh k´oUM Ç - ßk´x KmùK¬Ç

CuäJ, xJÄmJKhT vJyJm CK¨j ßmuJu, @mM oMxJ yJxJj, KjuMlJ yJxJj, ÉxjJ oKfj, xMvJ∂ hJv è¬, I\∂J ßhm rJ~, vJy ßfJlJP~u, FjJoMu yT, @mMu ßuAZ, fJKrl @yPoh, ßVJuJo TKmr, oMKÜPpJ≠J @mMu TJPvo, ßVJuJo @Tmr oMÜJ, oj\Mr ryoJj jSvJh, rJKTm ÀPyu, ‰x~h xJPhT, xJoxMu AxuJo ÀPmu k´oUM Ç - ßk´x KmùK¬Ç

jgt ˆJPlJvJ~Jr ˆT Sj Paj KmFjKkr IJPuJYjJ S ksKfmJh xnJ

mÉhuL~ VefPπr ksmftT, ˝JiLjfJr oyJj PWJwT vyLh Pk∑KxPc≤ K\~JCr ryoJj Fr 33fo vJyJhJf mJKwtTL, KmFjKkr PY~JrkJxtj PmVo UJPuhJ K\~J, KxKj~r nJAx PY~JroqJj fJPrT ryoJjxy PhvmqJkL PjfJTotLr Ckr KogqJ oJouJxy KjptJfj FmÄ KmFjKkr PTª∑L~ xJÄVbKjT xŒJhT Fo AKu~Jx IJuL S pMÜrJ\q KmFjKkr CkPhÔJ oMK\mMr ryoJj oMK\mxy èPor KvTJr xTu PjfímíPªr IKmuP’ oMKÜr hJmLPf pMÜrJ\q˙ jgt ˆJPlJvJ~Jr ˆT Sj Paj KmFjKkr CPhqJPV ˙JjL~ vJyL PrˆMPrP≤ FT IJPuJYjJ S k´KfmJh xnJ IjMKÓf y~Ç KmFjKk PjfJ AKu~Jx IJyoh IJ~jJr xnJkKfPfô FmÄ IJS~Ju IJyPoh lJrÕPTr kKrYJujJ~ FPf IKfKg KyxJPm mÜmq rJPUj TKoCKjKa mqKÜfô TJ\L vJyLj Ko~JÇ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj KmFjKk PjfJ IJKojMr ryoJj, KvoMu IJyoh, \JyJñLr IJuo, \~jJu IJPmhLj, oJSuJjJ oJymMmMr ryoJj S lJÀT IJyoh k´oMUÇ CkK˙f Pjfímíª mftoJj mJTvJuL IQmi xrTJPrr èo, yfqJ, KjptJfj xy rJÓ∑L~ xπJPxr oJiqPo uMa-kJa S rJÓ∑L~ xŒh iÄPxr fLm∑ KjªJ \JKjP~ orÉo Pk∑KxPc≤ K\~JCr ryoJPjr ˝kú mJ˜mJ~Pj PmVo UJPuhJ K\~J S fJPrT ryoJPjr yJfPT vKÜvJuL TrJr \jq mKyKmtPvõr Ijqfo yJKf~Jr pMÜrJ\q KmFjKkPT IJPrJ vKÜvJuL TrJr uPã jgt ˆJPlJvJ~Jr ˆT Sj PaPj FTKa vKÜvJuL KmFjKkr TKoKa VbPj xJKmtTnJPm xTPur xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

\Ko~Pf CuJoJ ACPT msJcPlJct vJUJr CPhqJPV KxrJfájúmL (xJ.) xPÿuj IjMKÔf Vf 21 \Mj, vKjmJr msJcPlJct Fr vJkuJ TKoCKjKa yPu \Ko~Pf CuJoJ ACPT msJcPlJct vJUJr CPhqJPV oMlKf vJ~U xJAláu AxuJPor xnJkKfPfô S KxKj~r xy xnJkKf oJSuJjJ FUuJZár ryoJj mJuJV†L FmÄ ßxPâaJrL oJSuJjJ @mhMr ryoJPjr ßpRg kKrYJujJ~ KxrJfMjmú L (xJ;) xPÿuj IjMKÔf y~Ç xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo mJÄuJPhPvr oMÀKæ oJSuJjJ vJ~U @mhMu VKe yÅJKzTJKª, KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo mJÄuJPhPvr ßTªsL~ xyxnJkKf oJSuJjJ \MjJP~h

@u yJKmmÇ mÜmq rJPUj \Ko~Pf CuJoJ ACPTr CkPhÓJ oJSuJjJ @vrJl @uL KvThJr, \Ko~Pf CuJoJ ACPTr nJrk´J¬ xnJkKf oJSuJjJ Ê~JAm @yoh, oJSuJjJ vJ~U @mhMu \Kuu, \Ko~Pf CuJoJ ACPTr xy xnJkKf oMlKf @mhMu oMjfJKTo, \Ko~Pf CuJoJ ACPT'r ß\jJPru ßxPâaJrL oJSuJjJ ‰x~h fJoLo @yoh, oJSuJjJ @mM xJBh TJoJuL ßvKl, oJSuJjJ @mM fJPyr Kucx, oJSuJjJ @mMu yJxJj l~xu, \Ko~Pf CuJoJ ACPTr xJÄVbKjT xŒJhT oJSuJjJ ‰x~h jJBo @yoh, \Ko~Pf CuJoJPT ACPTr ßas\JrJr

yJKl\ ÉxJAj @yoh KmvõjJgL, oJSuJjJ @mhMx xJuJo, \Ko~Pf CuJoJ ACPT rcPcu vJUJr xnJkKf oJSuJjJ ‰x~h \MjJP~h @yoh, oJSuJjJ oMlKf \MjJP~h SyJo, oJSuJjJ xJKhTár ryoJj SyJo, oMlKf oJSuJjJ KvyJm CK¨j, oMlKf ZJKuo @uL, oJSuJjJ CmJ~hMr ryoJj, oJSuJjJ KmuJu k´oUM Ç k´iJj IKfKgr mÜPmq oJSuJjJ vJ~U @mhMu VeL

mPuj, @TJKmr @xuJPlr k´KfKÔf hu \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo, @Ko ZJ©\Lmj ßgPT \Ko~Pfr xPñ xŒOÜ KZuJo FUjS \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJPo @KZ, @Ko FA huPT nJPuJmJxL FA hPu ßgPT ßpj @oJr oOfqá y~ @uäJy kJPTr TJPZ FA TJojJ TrKZÇ KfKj xTuPT \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJPor ZJ~J fPu xoPmf yS~Jr @øJj \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç


24

Surma

4 - 10 July 2014

߈kKj KV´Pj ßcu mJKotÄyJPo @S~JoL uLPVr 65fo k´KfÔJmJKwtTL ChpJKkf ßx≤JPrr CPÆJij

IfqJiMMKjT xMPpJV xMKmhJ KjP~ Aˆ u¥Pjr ߈kKj KVsPj YJuM yP~PZ ßcu ßx≤JrÇ ßx≤JrKaPf rJ\QjKfT, xJoJK\T S xJÄÛíKfT xÄVbPjr xnJ-xoJPmv, ßxKojJr, VJP~ yuMh, \jìKhPjr IjMÔJjxy ßp ßTJj irPjr IjMÔJj @P~J\Pjr rP~PZ xMmqm˙JÇ xŒsKf @jMÔJKjTnJPm KlfJ ßTPa ßcu ßx≤JPrr Ên CPÆJij PWJwjJ TPrj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur KjmJytL ßo~r uM“lár ryoJjÇ F xo~ IjqJjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj mJÄuJ aJCj S~JPctr TJCK¿uJr ßVJuJo ræJjL, ßyJ~JAaYqJku S~JPctr TJCK¿uJr @»Mu @ZJh, ß\FoK\ TJPVJtr ˝•JKiTJrL oKjr @yoh, YqJPju Fx Fr YLl KrPkJatJr oMyJÿh \MmJP~r, mJfJt k´iJj TJoJu ßoPyhL, ßcu ßx≤JPrr cJAPrÖr KvuM ßYRiMrL, oJymMm ßyJxJAj, mJÄuJKaKnr YLl KrPkJatJr AmsJKyo UKuu, FKaFj mJÄuJ ACPTr KxKj~r KrPkJatJr ßoJ˜JT mJmMu,xJ¬JKyT mJÄuJPhv kK©TJr mJfJt xŒJhT TP~Z @uL, KxKj~r KrPkJatJr @»Mu TJPhr, mJÄuJKaKnr KxKj~r KrPkJatJr @»Mu TJKhr oMrJh, KrPkJatJr ßr\JCu TKro oOiJ, FjKaKn ACPTr KrPkJatJr Y~j yJxJj, YqJPju @A ACPrJPkr KrPkJatJr PoJ” TJSxJr, KrPkJatJr @»Mr rKvh S TJoJu ßyJxJAjxy TKoCKjKar mqmxJ~L, mJÄuJKoKc~Jr xJÄmJKhTxy KmKvÓ\PjrJÇ 150 @xj KmKvÓ FA ßx≤JrKaPf rP~PZ @iMKjT xJC¥ KxPˆo S KcK\aJu ksP\Örxy jJjJKmh xMKmiJÇ @VJoL ro\Jj oJxPT xJoPj ßrPU KmKnjú AlfJr kJKat @P~J\j TrPf kJrPmj TKoCKjKa xÄVbjèPuJÇ fáujJoNuT To oNPuq ßx≤JrKa nJzJ KjPf kJrPmj mPu \JjJj Pcu ßx≤JPrr cJAPrÖr KvuM ßYRiMrLÇ - ßk´x KmùK¬Ç

KunJrkMu KmFjKkr CPhqJPV K\~JCr ryoJPjr 33fo oOfáqmJKwTL ChpJkj

vyLh ßk´KxPc≤ K\~JCr ryoJPjr 33fo oOfMqmJKwTL CkuPã KunJrkMu KmFjKkr ChqJPV ßhJ~J S @PuJYjJ xnJr @P~J\j TrJ y~Ç KunJrkMu KmFjKkr @ymJ~T ‰x~h ßmuJu CK¨j @yohr xnJkKfPfô S oJymMm ßyJPxj AoPjr kKrYJujJ~ @PuJYjJ xnJ~ KfuJ~f TPrj S ßhJ~J kKrYJujJ TPrj ˙JjL~ oxK\Phr AoJoÇ IjMÔJPj k´iJj IKgKf KZPuj pMÜrJ\q KmFjKkr xy-xJÄVbKjT xŒJhT S rYPcu KmFjKkr jmVKbf @ymJ~T ßoJ” \~jJu @PmKhj, KmPvw IKfKg KZPuj oqJjPYÓJr KmFjKkr xJiJre xŒJhT ßoJ” Kuaj @yoh ßYRiMrL, rYPcu KmFjKkr pMVì xŒJhT ‰x~h \JoJu ßyJPxj (Ko\Jj), oqJjPYÓJr KmFjKkr xyxnJkKf FoJh ßYRiMrL, xyxnJkKf xJK\h Ko~J, oqJjPYÓJr pMmhu xnJkKf FcPnJPTa YJÅj Ko~J, oqJjPYÓJr KmFjKk ßjfJ KV~Jx CK¨j xMojÇ mÜmq rJPUj ßoJ” TJoJu CK¨j náÅA~J, yJÀjMr rKvh, Cor @uL, @»Mu oJKjT, K\uäMu TKro, ‰x~h jJK\o CK¨j, ßoJ” xMPyh @yoh k´oMUÇ mÜJVe vyLh ßk´KxPc≤ K\~JCr ryoJPjr IJfìJr oJVPlrJf TJojJ TPr mPuj, K\~JCr ryoJj KZPuj mJÄuJPhPvr k´go mÉhuL~ VefπiJrJr rJ\jLKfKmhÇ - ßk´x KmùK¬Ç

r KoKyr ßoJyj r mJXJKu \JfL~fJmJh, Vefπ, iotKjrPkãfJ fgJ xTu iPotr ˝JiLjfJ KjKÁfTre S IxJŒshJK~T rJ\jLKf FmÄ xoJ\fπ fgJ ßvJweoMÜ xoJ\ S xJoJK\T jqJ~KmYJr k´KfÔJ mJÄuJPhv @SpJoL uLPVr oNujLKfÇ mñmºM @r mJÄuJPhv FT xNP© VJÅgJ, F oyJj ßjfJr \jì jJ yPu mJÄuJPhv jJoT jfáj rJPÓsr \jì yPfJ jJÇ \jPj©L, VefPπr oJjxTjqJ, k´iJjoπL ßvU yJKxjJr ßjfíPfô ßhv @\ KcK\aJu mJÄuJPhPv kKref yPòÇ \jPj©Lr yJfPT vKÜvJuL TrJr \jq @oJPhrPT GTqm≠nJPm TJ\ TPr ßpPf yPm ∏ mJÄuJPhv @S~JoL uLPVr k´KfÔJmJKwTL CkuPã @P~JK\f mJKoÄyJo @S~JoL uPVr xnJ~ mÜJrJ F TgJèPuJ mPujÇ mJKotÄyJo @S~JoL uLPVr xnJkKf, mqmxJ~L TmLr CK¨Pjr xnJkKfPfô pMVì xJiJre xŒJhT jMÀu AxuJo KTxuMr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ IKfKg KyPxPm

CkK˙f KZPuj TPnK≤s @S~JoL uLPVr xnJkKf ßoJTJP¨x @uL, xJiJre xŒJhT ÀÉu @Koj, pMÜrJ\q \JfL~ kJKar xyxnJkKf jJKxr CK¨j ßyuJu, TKoCKjˆ kJKa ßjfJ ToPrc oxMh @yoh, pMÜrJ\q \JxPhr k´YJr xŒJhT Qx~h FuJyL yT ßxuM, k´mLe @S~JoL uLV ßjfJ ßvU ßoJ. @»Mu Vlár, pMÜrJ\q \Jxh ßjfJ ÉoJ~Mj TmLr ßYRiMrL

k´oUM Ç xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßfuJS~Jf TPrj, mJKoÄyJo @S~JoL uLPVr oMKÜPpJ≠J Kmw~T xŒJhT l\Pu rJæL ZJjJÇ mÜmq rJPUj mJKotÄyJo ZJ©uLPVr pMVì xŒJhT rJ~yJj ßyJPxj, KocuqJ¥x ZJ©uLPVr xnJkKf FxFo fJ\Mu AxuJo, pMÜrJ\q ZJ©uLPVr pMVì xŒJhT rJlL @yoh ßYRiMrL, mJKotÄyJo

pMmuLV xnJkKf \~jJu @PmhLj, mJKoÄyJo @S~JoLuLPVr pMm S âLzJ Kmw~T xŒJhT \~jJu @yoh, xJÄÛOKfT xŒJhT xJAlár ryoJj mJKxT, k´YJr xŒJhT jJKxr @yoh vqJou, ßTJwJiqã lUÀu AxuJo, xJÄVbKjT xŒJhT vJoLo @yoh, @»Mr ÊTár k´oUM Ç - ßk´x KmùK¬Ç

mJjtKu vJUJr CPhqJPV IJS~JoL uLPVr xqJ¥SP~u @'uLPVr CPhqJPV xJov 65fo k´KfÔJ mJKwtTL ChpJkj CK¨j UJjPT xÄmitjJ k´hJj

Vf 23 \Mj mJÄuJPhv @S~JoL uLPVr 65fo k´KfÔJ mJKwtTL CkuPãq pMÜrJ\q @S~JoL uLV mJjtKu vJUJr CPhqJPV FT @PuJYjJ xnJ KvKær @yPoh Ênr xnJkKfPfô FmÄ vJyLj CK¨j @yPoPhr kKrYJujJ~ ˙JjL~ FT ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç IjMÔJPj ˙JjL~ ßumJr huL~ TJCK¿ur vJy ojS~Jr ßyJPxj, ˙JjL~ @S~JoL uLV ßjfímOª yJ\ôL xoM\ Ko~J, yJ\ôL j\Àu AxuJo, jK\r Ko~J, oUKux Ko~J, @jxJr Ko~J, yJ\ôL @»Mu yT, jNÀu yT k´oMU CkK˙f KZPujÇ xnJr k´JrP÷ kKm© ßTJrJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj \JPyh Ko~JÇ kPr oyJj ˝JiLjfJ pMP≠r xTu vyLPhr @fìJr oJVKlrJf TJojJ TPr hJÅKzP~ FT KoKja jLrmfJ kJuPjr oiqKhP~ xnJr TJptâo ÊÀ y~Ç xnJ~ mÜJrJ mJÄuJPhPvr xmPYP~ mz FmÄ kMrPjJ hu mJÄuJPhv @S~JoL uLPVr k´KfÔJr AKfyJx FmÄ FA hPur 65 mZPrr ßVRrPmJöôu xJluq fáPu iPr mñmºM ßvU oMK\mMr rJyoJPjr ˝Pkúr ßxJjJr mJÄuJ VPz ßfJuJr uPãq fJrA xMPpJVq TjqJ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr yJfPT vKÜvJuL TrJr @ymJj \JjJjÇ CPuäUq xnJ ßvPw ßTT ßTPa @S~JoL uLPVr FA \jìKhj ChpJkj TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

@S~JoL uLPVr 65fo k´KfÔJ mJKwtTL S vqJSuJ ACKj~Pjr xJPmT ßY~JroqJj, Km~JjL mJ\Jr @S~JoL uLPVr xyxnJkKf @uyJ\ô xJov CK¨j UJPjr xÄmitjJ IjMKÔf yP~PZ xŒsKf mJKotÄyJPoÇ xqJ¥SP~u @S~JoLuLPVr CPhqJPV ˙jL~ FT ßrÓáPrP≤ @P~JK\f F IjMÔJPj xnJkKffô TPrj xqJ¥SP~u @S~JoL uLPVr xnJkKf ßoJyJÿh KmuJu mhÀuÇ xJiJre xŒJhT @uyJ\ô TP~Z @yoPhr kKrYJujJ~ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkKyf KZPuj xÄmKitf IKfKg @uyJ\ô xJov CK¨j UJjÇ k´iJj mÜJ KyPxPm CkKyf KZPuj KocuqJ¥ @S~JoLuLPVr xnJkKf Kyl\Mr ryoJj UJjÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj KocuqJ¥ @S~JoL uLPVr xJPmT xnJkKf @K\r CK¨jÇ xnJ~ mÜJrJ ßvU yJKxjJr Cjú~j TJptâo fáPu iPr mPuj, @S~JoL uLV fJr k´KfÔJTJu ßgPTA \joJjMPwr TuqJPe TJ\ TPr pJPòÇ FZJzJ xJŒ´KfTTJPu fJPrT ryoJj TftT í AKfyJx KmTíKfr KjªJ \JKjP~ mPuj, ßhPvr oJjMw k´Tf O AKfyJx \JPjÇ IjMÔJPjr ÊÀPf ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj K\~JCu yTÇ mÜmq rJPUj xqJ¥SP~u @S~JoLuLPVr xy xnJkKf @K\r CK¨j, xJÄVbKjT xŒJhT ßuJToJj ßYRiMrL, xyxJiJre xŒJhT KxrJ\Mu AxuJo, xMufJj @yoh, xJAh KmuJu, rKlTáu AxuJo, lUÀu AxuJoxy @PrJ IPjPTÇ - ßk´x KmùK¬Ç

KxKmKk TKoCKjKa asJˆ ACPTr xJiJre xnJ IjMKÔf Vf 24 \Mj ßxxJj KxKmKk TKoCKjKa asJˆ ACPTr xJiJre xnJ xnJkKf mJmMu @TfJPrr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT TP~ZáöJoJj @jJ Ko~J fJuMThJPrr kKrYJujJ~ â~cj˙ ÀKk\ ßaATSP~Pf IjMKÔf y~Ç FPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj yJKl\ oJSuJjJ SKuCr ryoJj fJuMThJrÇ k´iJj IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q pMmuLPVr xJPmT ßxPâaJrL xMÀ\ Ko~J xÀ\, KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj ßoJyJÿh YJj Ko~J, ßoJyJÿh @mhMu mJKZf, yJ\L ßoJyJÿh @mM mTr, ßoJyJÿh @mhMu mJKZf, ßoJyJÿh \Kor @yoh, aJS~Jr yqJoPuax Km\Pjx ßascJxt FPxJPxJKxP~vPjr KxKj~r nJAx ßk´KcPc≤ ßVJuJo @\o fJuMThJr, @mhMx vyLh, vJoLo @yoh fJuMThJr, fáKyj

@yoh, vJy\JyJj fJuMThJr, UJPuh ryoJj fJuMThJr, vJyLj @yoh fJuMThJr, @KojMr ryoJj fJuMThJr k´oUM Ç mÜJrJ mPuj, KxKmKk TKoCKjKa asJˆ ACPTr TJptâoPT FKVP~ KjP~ ßpPf @oJPhr xTu xhxqPT xKâ~ nNKoTJ kJuj TrPf yPmÇ

xnJ~ @VJoL xJiJre xnJ 24 @Vˆ KjitJre TrJÇ ro\Jj S BPhr TJrPe \MuJA oJPxr xJiJre xnJ IjMKÔf yPm jJÇ @VJoL 24 @Vˆ xJiJre xnJ~ xTuPT CkK˙f gJTJr \jq @øJj \JjJPjJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç


25

Surma

4 - 10 July 2014

mJÄuJPhv KjP~ KuÄT¿ Aj-F mOKav @Aj\LmLPhr ßxKojJPr mqJKrˆJr ˆá~Jat KˆPn¿

mJÄuJPhPv KjmtJyL KmnJV, @AjKmnJV FmÄ KmYJr KmnJV FT mqKÜr kJPkPa kKref yP~PZ

SFjKm (u¥j, 19 \Mj) - UqJKfxŒjú uÈlJot yumet PY’Jrxt IP~JK\f PxKojJPr mOKav @Aj\LmLrJ mPuPZj, mJÄuJPhPv KjmtJyL KmnJV, @AjKmnJV FmÄ KmYJr KmnJV FT mqKÜr kJPkPa kKref yP~PZÇ Vefπ mªL mMPuPar KjvJjJ~Ç FA Im˙J YuPf kJPrjJÇ Fr KmÀP≠ Im˙Jj ßj~Jr \jq fJrJ KuKUfnJPm mOKav xrTJPrr TJPZ @Pmhj \JjJPmjÇ mOy¸KfmJr hqJ IjJPrmu ßxJxJAKa Im KuÄT¿ Aj F @P~JK\f ÍFS~JrPjx F¥ S~JKjtÄ FmqJCa mJÄuJPhvÍ vLwtT PxKojJPr mOKav @Aj\LmLrJ Fxm TgJ mPujÇ ßxKojJPr oMu k´mº Ck˙Jkj TPrj yumet ßY’JPrr k´iJj FmÄ oJjmJKiTJr mqKÜfô mqJKrˆJr ˆá~Jat KˆPn¿Ç ßxKojJPr @PrJ mÜmq rJPUj mqJKrˆJr FqJj ßyJSx, mqJKrˆJr Fx PT TáoJr, mqJKrˆJr ßcKnc ßrTaJr, mOKav mJÄuJPhvL mqJKrˆJr F¥ xKuKxar F ßT Fo TJoÀöJoJj, mqJKrˆJr @P~vJ PTJPrvL, mqJKrˆJr Ka @A Fo SP~uY, mqJKrˆJr KâKˆKu, mqJKrˆJr l∑JÄPTJ, mqJKrˆJr oJKr~J V†JPux, mqJKrˆJr F. VqJuJyJr FmÄ mOKav mJÄuJPhvL mqJKrˆJr ÉPxAj vJoxMPöJyJÇ ßxKojJPr mÜJrJ mJÄuJPhPvr mftoJj xrTJrPT IQmi CPuäU TPr FA xrTJPrr PjfJ oπL FoKkPhr xPñ mOPaPjr PTJj mqmxJ mJKj\q gJTPu fJr Ckr IKmuP’ ImPrJi @PrJPkr hJmL \JjJjÇ k´P~J\Pj fJPhr mOPaPj k´PmPvr Ckr KjPwiJùJ @PrJPkrS @ymJj \JjJjÇ ßxKojJr ßvPw xJÄmJKhTPhr k´PvúrS \mJm ßhj @A\LmLrJÇ KmPvõ Vjfπ xMÈvJxj S oJjmJKiTJr KjP~ ßxJóJr FA @Aj\LmLrJ mPuj, mJÄuJPhPvr k´iJj FTKa rJ\QjKfT hPur ßjfJ fJPrT

ryoJPjr mÜmq k´YJr jJ TrJr \jq VjoJiqPor k´Kf ÉoTL iJoTL k´oJj TPr ßhvKaPf Vefπ S mJT˝JiLjfJ ßjAÇ mqJKrˆJr FqJj ßyJSx mPuj, fJPrT ryoJj xrTJPrr kã ßgPT k´oJjyLj IKnPpJV, KogqJ Pk´JkJVJ¥J FmÄ rJ\QjKfT k´KfKyÄxJr KvTJrÇ mqJKrˆJr FqJj ßyJSx mJÄuJPhPvr VeoJiqo xŒPTt fJr KuKUf mÜPmq ‰hKjT @oJr ßhv xŒJhT oJyoMhrM ryoJPjr Ckr xrTJPrr IfqJYJr, xJVr-ÀjLr yfqJTJP¥r KmYJr jJ yS~J k´xñ CPuäU TPr mPuj, mJÄuJPhPv mJT S mqKÜ ˝JiLjfJ vNPeqr ßTJbJ~Ç oMu k´mPº mqJKrˆJr ˆá~Jat KˆPn¿ mPuj, mJÄuJPhPv KjmtJyL KmnJV, @AjKmnJV FmÄ KmYJr KmnJV FT mqKÜr kJPkPa kKref yP~PZÇ mJÄuJPhPvr mftoJj xrTJr ãofJ~ KaPT gJTJr \jq mqmyJr TrPZ @AjvOÄUuJmJKyjLPTÇ ßhvKar KmPvw mKyjL rqJKkc FqJTvj mqJaJKu~j-rqJm FUj \jVPer TJPZ UMjL mJKyjL KyPxPm kKrKYfÇ fJrJ rqJmPT IKmuP’ KmuMK¬r hJmL \JjJjÇ FTAxPñ rqJm xŒPTt mOKav xrTJrPT fJPhr Im˙Jj ¸Ó TrJrS hJmL \JjJj KfKjÇ 5 \JjM~JrLr KjmtJYjPT yJxqTr KjmtJYj CPuäU TPr mqJKrˆJr ˆá~á Jat mPuj, SA KjmtJYPj FT\j FoKk xJPmT rJÓskKf FrvJh k´TJPvq mPuPZj, KfKj KjP\A \JPjj jJ KTnJPm KfKj FoKk yP~PZjÇ FrPYP~ yJxqTr KjmtJYj @r KT yPf kJPr? mqJKrˆJr ˆá~Jat mPuj, ßpA KjmtJYPj \jVPjr IÄvV´yj ßjA ßxA KjmtJYj ‰mi yPf kJPrjJÇ PxA xrTJrS ‰mi yPf kJPrjJÇ KfKj mPuj, mJÄuJPhPv Vjfπ S @APjr vJxj hMÈKaA IjMkK˙fÇ Foj FTKa

KjmtJYj pMÜrJ\q, pMÜrJÓs FmÄ ACPrJKk~Jj TKovPjr TJPZS V´yjPpJVqfJ kJ~KjÇ yJC\ Im To¿, oJKTtj KxPja FmÄ ACPrJKk~Jj kJutJPoP≤S FTJKiTmJr mJÄuJPhPvr KjmtJYj KjP~ ÊjJjL IjMKÔf yP~PZÇ SAxm ÊjJjL ßvPw xTPur TJPZ V´yjPpJVq S ImJi KjmtJYj IjMÔJPjr \jq @ymJj \JjJPjJ yP~PZÇ KT∂á xrTJr FAxm @ymJjPT èÀfô jJ KhP~ CPJ KmPrJiLhuL~ ßjfJToLtPhr Ckr yJouJ oJouJ S èo UMj TPr ãofJ KaKTP~ rJUJr ßYÓJ TrPZ mPuS IKnP~JV TPrj mqJKrˆJr ˆM~JatÇ KfKj F mqkJPr mOKav xrTJrPT mJÄuJPhPv Vjfπ k´KfÔJ~ @PrJ TPbJr yS~Jr @ymJj \JjJjÇ KfKj mPuj, xmPYP~ hM”U\jT yPò ßhvKaPf @hJuf KjrPkãnJPm TJ\ TrPf kJrPZjJ, KmYJrTPhr KjP~JV Ph~J yPò huL~ @jMVfq KmPmYjJ~, FojKT huL~ @jMVPfqr TJrPe UMPjr @xJoLPTS KmYJrT KjP~JV ßh~Jr IKnPpJV rP~PZÇ KfKj mPuj, pJrJ mJÄuJPhPv @Aj ßkvJ~ \Kzf fJPhr IPjPTA mOPaPj @Aj KmwP~ kzJPvJjJ TPrPZjÇ fJrJ fJPhr @AjL TJptâo S KmYJr k´Kâ~J~ huL~ @jMVPfqr CP≠t CPb \MKcKv~JKrPT xrTJPrr KmvõJxPpJVqfJ I\tPjr ßYP~ \jVPjr KmvõJxPpJVqfJ I\tPj xPYÓ yßmj mPu @vJ k´TJv TPrj KfKjÇ mJÄuJPhv xŒPTt KjP\r CPÆPVr TJre mqJUqJ TrPf KVP~ mqJKrˆJr ˆá~Jat mPuj, TojSP~ugnáÜ rJPÓsr xhxq KyPxPm mJÄuJPhPv xMvJxj k´KfÔJr mqJkJPr fJPhr mÜmq ßh~Jr páKÜxÄñf IKiTJr rP~PZÇ TJre VefπyLjfJ FmÄ xMvJxPjr InJm yPu Fr k´nJm Cjúf rJÓs KyPxPm mOPaAPjr Ckr kPzÇ KfKj mPuj, F TJrPe mOPaAPjrS CKY“ Foj khPãk ßj~J pJPf mJÄuJPhPvr oJjMw Kj\ ßhPvA KjrJkPh gJTPf kJPrjÇ ßhvKaPf IjMKÔf yPf kJPr ImJi S KjrPkã KjmtJYj, k´KfKÔf y~ Vjfπ S @APjr vJxjÇ ßxKojJPr mOKav mJÄuJPhvLPhr oPiq CkK˙f KZPuj, mqJKrˆJr yJKl\Mr ryoJj, mqJKrˆJr @vrJl @PrKlj, FcPnJPTa Ku~JTf @uL, FcPnJPTa oJyoMh yJxJj S IqJoPjKˆ A≤JrjqJvjJPur xhxq vJoLo ßYRiMrLÇ - ßk´x KmùK¬Ç

@S~JoL ß˝òJPxmTuLV u¥j oyJjVr vJUJr KÆmJKwtT xPÿuj IjMKÔf vJPyu xnJkKf, ÀPmu ßxPâaJrL, oMKym xJÄVbKjT xŒJhT

Vf 20 \Mj, oñumJr KmPTPu kNmtu¥Pjr m&äMoj KoKc~J ßx≤JPr @S~JoL ß˝òJPxmT uLV u¥j oyJjVr vJUJr K©mJKwtT xPÿuj IjMKÔf yP~PZÇ Vf 20 ßo oñuJmr kNmt u¥Pjr mäoj KoKc~J ßx≤JPr @P~JK\f F xPÿuPj KxPua ß\uJ ZJ©uLPVr xJPmT pMVì xŒJhT xMPyu @yoh xJPyuPT xnJkKf FmÄ jMÀöJoJj ßYRiMrL ÀPmuPT xJiJrj xŒJhT S oMKymMr ryoJj oMKymPT xJÄVbKjT xŒJhT TPr 51 xhxq KmKvÓ u¥j oyJjVr @S~JoL

ß˝òJPxmT uLPVr TJptTrL TKoKa Vbj TrJ y~Ç xPÿuj k´˜MKf TKoKar @ymJ~T xMPyu @yoh xJPyPur xnJkKfPfô S pMVì @ymJ~T oJZáo @yoPhr kKrYJujJ~ IjMKÔf xPÿuPjr k´go kPmt k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q @S~JoLuL ß˝òJPxmTuLPVr xnJkKf xJ~Jh @yoh xJhÇ k´iJj mÜJ KyxJPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q @S~JoL ß˝óJPxmT uLPVr xJiJrj xŒJhT ZJjM Ko~J, KmPvw IKfKgr mÜmq rJPUj

pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xJPmT xyxnJkKf @mMu ßuAZ Ko~J, pMÜrJ\q ß˝òJPxmTuLPVr xy xnJkKf FjJo CK¨j, pMVì xŒJhT ßoJyJÿh ATmJu ßyJPxj, h¬r xŒJhT AK†Kj~Jr vJoZáu AxuJo mJóá, pMÜrJ\q mñmºá kKrwPhr @KuoMöJoJj, k´\jì FTJ•Prr pMÜrJ\q vJUJr @ymJ~T vyLh x∂Jj mJmMu ßyJPxj, pMÜrJ\q ß˝òJPxmT uLPVr h¬r xŒJhT jMjM Ko~J, FPf @PrJ mÜmq rJPUj pgJâPo oKvCr ryoJj rKj, ‰x~h @ulá Ko~J, oMKymMr ryoJj

oMKym, @mMu TJuJo @\Jh, rJPxu @yoh, ZJKhTáöJoJj ßYRiMrL rJP\u, lUÀu AxuJo, Fo Fo Kr~Jh fáwJr, xJPhT @yoh, @mMu TJuJo @\Jh, \~jJu @PmKhj, ßxKuoMr ryoJj ßxKuo, oyKxjMr hMuJu, oJPph @yoh ßYRiMrL, KmuJu @yoh KmuJu, KxK¨T @yh k´oMUÇ xPÿuPjr 2~ kPmt pMÜrJ\q @S~JoL ß˝òJPxmTuLPVr xnJkKf xJ~Jh @yoh xJh S pMVú xJiJrj xŒJhT ßoJ” ATmJu ßyJPxPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf TJCK¿u IKiPmvPj CkPrJÜ jfáj TKoKa jJo ßWJwjJ TrJ y~Ç xnJ~ mÜJrJ mPuj, ßvU yJKxjJr yJfPT vKÜvJuL TrPf Vefπ KmPrJi lqJKxmJhL vKÜr KmÀP≠ Ve @PªJuj kKrYJujJr ßTJj KmT· ßjAÇ xnJ~ mÜJrJ mftoJj xrTJPrr Cjú~Pjr iJrJmJKyTfJ ImqJyf rJUPf ßoRumJh S \KñmJPhr KmÀP≠ jfMj TKoKa mKuˆ nëKoTJ rJUPm mPu @vJ mqJÜ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

@uyJ\ô ßoJyJÿh l\uMu oSuJr AP∂TJu KxPua vyPrr hrVJ oyuäJ KjmJxL S AÄuqJ¥ k´mJxL @uyJ\ô ßoJyJÿh l\uMu oSuJ (87) Vf 12 \Mj KmTJu 4aJ~ oqJjPYˆJPr AP∂TJu TPrPZj (AjúJ KuuäJKy... rJP\Cj)Ç fJÅr jJoJP\ \JjJ\J Vf 14 \Mj mJh ß\Jyr Aˆu¥j oxK\Ph IjMKÔf y~Ç oOfáqTJPu KfKj ˘L 4 ßoP~ 2 ßZPu jJKf-jJfjLxy k´Yár IJfìL~-˝\j ßrPU ßVPZjÇ CPuäUq, KfKj KxPua xrTJKr @Ku~J oJhsJxJr nJAx Kk´K¿kJu oJSuJjJ oZ¨r @uLr k´go kM©Ç @KuVz TPuP\ Iiq~jTJPu KfKj IKmnÜ nJrPf KmsKav ßjRmJKyjLPf ßpJVhJj TPrjÇ YJTKr ßZPz KhP~ krmftLPf KfKj pMÜrJP\q YPu @PxjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

TJKctl vJy\JuJu oxK\Ph S~J\ oJyKlu S KmKnjú TotxNYLr oJiqPo kKm© vPm mrJf kJKuf

KmkMu C“xJy C¨LkjJ S ioLt~ nJmV÷Lr kKrPmPv mOPaPjr SP~uPxr rJ\iJjL TJKctl vyPrr vJy\JuJu oxK\h F¥ AxuJKoT TJuYJPru ßx≤JPr S~J\ oJyKlu, jlu AmJhf, Tmr K\~Jrf, KxrjL Kmfre S ßhJ~Jr oJiqPo Vf 12 \Mj mOy¸KfmJr kKm© vPmmrJf ChpJkj TrJ y~Ç vPm mrJPfr lK\uf xŒPTt S~J\ S ßhJ~J kKrYJujJ TPrj oxK\Phr UfLm S AoJo oJSuJjJ yJKl\ @uyJ\ô ßoJyJÿh mhÀu yTÇ kKm© ßTJr@j oK\h ßgPT ßfuJS~Jf TPrj TôJrL vJy ßoJ: fxKuoÇ CkK˙f oMxuäL~JPj ßTrJoPhr xyPpJKVfJr \jq ijqmJh S TífùfJ \JjJj vJy\JuJu oxK\h TKoKar ßxPâaJrL oKTx ojxMr @yohÇ kKm© vPm mrJf ChpJkPj xyPpJKVfJ S xJKmtT mqm˙JkjJ~ KZPuj oxK\h TKoKar ßY~JroqJj @uyJ\ô @uL @Tmr, ßxPâaJrL oKTx ojxMr @yoh, ßas\JrJr yJÀjMr ryoJj, mTvL yJÀjMr rKvh, KhuS~Jr ßYRiMrL, ßvU @PjJ~Jr, oKfCr ryoJj, vJy ßVJuJo KTmKr~J, o~jJ Ko~J S Qx~h Krkjxy TKoCKjKar IjqJjq ßjfímOªÇ - ßk´x KmùK¬Ç

KmFjKk jgtAÓ S jgtSP~Ó ß\JjJu TKoKaPT KjP~ xnJ IjMKÔf

pMÜrJ\q mJÄuJPhv \JfL~JmJhL hu KmFjKkr ChqJPV ß\Jj 3 Fr ß\JjJu k´KfKjKi xnJ jgtAÓ S jgtSP~Ó-Fr I∂trVf ß\JjJu TKoKaPT KjP~ xJ¥JrPu¥ Fr mJÄuJPhvL TKoCKjKa ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç FPf k´iJj IKfKg pMÜrJ\q KmFjKk xnJkKf vJ~˙J ßYRiMrL Tá¨MZ, k´iJj mÜJ pMÜrJ\q KmFjKk xJiJre xŒJhT T~xr Fo @yoh CkK˙f KZPujÇ xnJkKffô TPrj pMÜrJ\q KmFjKk xJÄVbKjT xŒJhT @yJh jJKZo ßr\J, xnJ kKrYJujJ TPrj xy xJÄVbKjT xŒJhT S rYPcu KmFjKkr @ymJ~T ßoJ” \~jJu @PmKhjÇ 13 ß\JjJu TKoKar oJP^ 11 ß\JPjr k´KfKjKirJ xnJ~ k´KfKjKifô TPrjÇ KmKnjú ß\JPjr xoxqJ S fJPhr ßãJPnr TgJ fáPu iPrjÇ ßTC ßTC mPuj, xKbTnJPm ßjfífô ßhS~J hrTJr @\ FA hMKhtPjÇ - ßk´x KmùK¬Ç


26

Surma

4 - 10 July 2014

ßmuK\~JPor rJ\iJjL msJPxuPx ßvw yPuJ IJP~mJ TjlJPr¿ 2014

ßcPnuJkPo≤ TJCK¿u lr mJÄuJPhvL\ Aj ACPTr xnJ IjMKÔf AKfyJx-GKfPyqr ßVRrmo~ ßYfjJ~ xoO≠ mJÄuJPhvPT KvãJ, rJ\jLKf, IgtjLKf xy IjqJjq xTu ßãP© pgJpgnJPm fáPu irPf IitpMPVrS ßmvL xo~ iPr VPmwjJ FmÄ kKuKx kptJP~ TJ\ TrPZ KcKxFlKmÇ mJÄuJPhvL mÄvØMf FThu KvãJKmh, @Aj\LmL, KTKY“xT, xoJ\ToLt, mqmxJ~L, xJÄmJKhT xy KmKnjú ßvseL S ßkvJr KmKvÓ mqKÜmVtPhr KjP~ VKbf ßcnPuJkPo≤ TJCK¿u lr mJÄuJPhvL\ Aj ACPT KmsKav xrTJPrr xJPg mJÄuJPhPvr xJoV´LT Cjú~j ßãP© kKuKx kptJP~ TJ\ TrPf KVP~ APfJoPiq I\tj TPrPZ ÈnP~x lr mJÄuJPhvL\' UqJf xÄVbPjr ˝LTíKfÇ jfáj k´\Pjìr mJÄuJPhvL KmsKav jJVKrTPhr mJÄuJPhPvr rJ\jLKfxy IjqJjq Cjú~joNuT ßãP© ImhJj rJUPf C“xJyL TrJr k´fqP~ TJ\ TrJ KcKxFlKm APfJoPiq KmsKav kJutPoP≤r yJC\ Im To¿ S yJC\ Im uctx F KmKnjú ßxKojJr, KxPŒJK\~JPor kJvJkJKv KmKnjú ßãP© ImhJPjr ˝LTíKf KyPxPm FqJ~Jct Kmfre TPr TotPãP© FKVP~ ßpPf C“xJKyf TPr pJPòÇ kKrmftPjr ˝fπ IñLTJr FmÄ xoO≠ mJÄuJPhv VzJr ˝kú KjP~ @iMKjT Kv· FmÄ xyjvLu rJ\jLKfPf jfáj k´\Pjìr KmsKav-mJÄuJPhvLPhr IÄvV´yeÇ FT ‰mbPT Fxm fáPu iPr mÜmq rJPUj xÄVbPjr

k´KfÔJfJ ßY~JrkJxtj, KmKvÓ KvãJKmh @uyJ\ô oKjr ßyJxJAjÇ xŒsKf kNmt u¥Pj ßY~JrkJxtj oKjr ßyJxJAPjr xnJkKfPfô S nJrk´J¬ ßxPâaJrL IiqJkT oJxMh @yoPhr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ mÜmq rJPUj nJAx-PY~JroqJj k´Plxr cÖr @mMu TJuJo, k´Plxr cJ” oJyoMhMr ryoJj, IVJtjJAK\Ä ßxPâaJrL oKjr @yoh, \P~≤ ßas\JrJr mhÀu AxuJo ßYRiMrL, F Fx Fo oM˜JKl\Mr ryoJj, ßk´x F¥ kJmKuKxKa ßxPâaJrL FjJo ßYRiMrL k´oMUÇ xnJkKfr mÜPmq ßY~JrkJxtj @uyJ\ô oKjr ßyJxJAj xÄVbPjr YuoJj TJptâo fáPu iPr mPuj, k´mJPx gJTPuS @oJPhr ßk´reJ, ßYfjJ~, mJÄuJPhPvr AKfyJx, GKfyq FmÄ IV´pJ©Jr ˝kú uJKuf rP~PZÇ fJA ßhPvr nKmwq“ xKbT S @iMKjTnJPm KmKjoJtPjr \jq KmsKav xrTJPrr oNuiJrJr xJPg @orJ k´KfÔJ uVú ßgPT TJ\ TrKZÇ KfKj xÄVbPjr TJptâoPT VKfvLu TrPf xÄKväÓPhr @øJj \JjJjÇ xnJ~ kKm© oJPy ryoJPjr ÊPnòJ ùJkj TPr xmtÿKfâPo @VJoL 10 \MuJA kNmt u¥Pjr KmsTPuj˙ ßxJjJrVJÅ ßrˆáPrP≤ ro\JPjr fJ“kpt vLwtT ßxKojJr S AlfJr oJyKlPur Kx≠J∂ V´yLf y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

pMÜrJ\q oLrkMr SP~uPl~Jr asJPˆr @øJ~T TKoKar xJiJre xnJ

pMÜrJ\q˙ oLrkMr SP~uPl~Jr asJPˆr @ymJ~T TKoKar FT xJiJre xnJ xŒsKf kNmt u¥Pjr oJAPâJKm\Pjx ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç @uyJ\ô oJÓJr @oLr C¨Lj @yoPhr xnJkKfPfô FmÄ @Äèr @uLr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ PTJr@j ßfPuJS~Jf TPrj oJSuJjJ ZJPuy @yohÇ xnJ~ @PuJYjJ IÄv ßjj yJ\L ofKZr @uL, @mhMu @uL rCk, @ymJm Ko~J, oJymMmMu yT KvKrj, jMr rTx, @»Mx vKyh, TJrL xJöJhMr ryoJj, @\yJr @yoh, @mMu TJuJo, KxrJ\ Ko~J, TJoJu ßyJPxj, @»Ju Ko~JÇ xnJ~ @PrJ CkK˙f KZPuj, @uL @ÑJZ, @uL @yoh, Fo Fo @K\\, oJoMj rvLh FoKmA, KhuhJr @yoh, @uL ßyJPxj, ßoJ˜JT @yoh, @mhMu @yJh, @uL ßyJPxj, xMPym @yoh, oBjMu, KvÊ Ko~J, ßjkMr Ko~J, \VuM Ko~J, oMKy\ Ko~J, KxKk @uL vJy, oMKyf Ko~J xy @PrJ IPjPTÇ xnJ~ xÄVbPjr TK≤sKnCvj, xhxq xÄV´y, xhxq Kl∑, FmÄ TJptTrL TKoKa VbPjr KjKoP• KxºJ∂ VOKyf y~ FmÄ xÄVbPjr oJiqPo KTnJPm ßhPv oLrkMr FuJTJr Cjú~Pj TJ\ TrJ pJ~ ßxA KmwP~ S @PuJYjJ TrJ y~Ç kKrPvPw xnJkKf @uyJ\ô oJÓJr @oLr C¨Lj @yPoh xTuPT ijqmJh \JKjP~ xnJr TJ\ xoJ¬ TPrjÇ xnJ~ ßhJ~J kKrYJujJ TPrj oJSuJjJ PyuJu CK¨j @yohÇ - ßk´x KmùK¬Ç

Km~JKjmJ\Jr GTq xÄ˙Jr jfáj TJptTKr TKoKar Vbj

Km~JKjmJ\Jr GTq xÄ˙Jr jfáj TJptTKr TKoKa 2014 Vbj TrJ yP~PZÇ xŒsKf kNmt u¥Pjr ßxJjJrVJS ßrÓáPrP≤ xJiJre xnJ~ xTu xhxqPhr xmtxÿK•âPo TKoCKjKa ßjfJ xJA˜J ßYRiMrL Tá¨x M PT xnJkKf S KmuJu ßoJyJÿh lJKyoPT xJiJre xŒJhT TPr 15 xhxq KmKvÓ xÄVbPjr 2014 xJPur TKoKa Vbj TrJ y~Ç jfáj TKoKar xy xnJkKf UKuuMr ryoJj lu, ßTJwJiTq rKlT CK¨j, xy xJiJre xŒJhT @uJ CK¨j, xJÄVbKjT xŒJhT o†Mr∆x xJoJh ßYRiMrL, h¬r xŒJhT ZJKuT @yoh, KvãJ Kmw~T xŒJhT o~jMu yT, k´YJr S k´TJvjJ xŒJhT U~Àu AxuJoÇ xhxq jMÀu AxuJo, kJKT @uo, Kj\Jo CK¨j ßvuM, oMKymMr ryoJj Yáj,M ßyuJu CK¨j, @jS~Jr ÉPxAjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

KmFjKk ßjfJ mhÀöJoJj ßxKuo pMÜrJ\q xlPr mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu (KmFjKk), KxPua oyJjVr vJUJr Ijqfo xyxnJkKf, ßrcKâPx≤ ßxJxJAKa KxPua ACKjPar xJPmT ßxPâaJrL oMyJÿh mhÀöJoJj ßxKuo KmoJj-Fr xrJxKr lîJAPa Vf 25 \Mj, mMimJr FT xÄK㬠xlPr pMÜrJ\q FPx ßkRÅPZPZjÇ pMÜrJP\q Im˙JjTJuLj xoP~ KfKj pMÜrJ\q KmFjKk S Iñ xÄVbPjr TotxYN LxoNPy IÄv V´ye ZJzJS KmKnjú xJoJK\T S ßkvJ\LmL xÄVbPjr ßjfímPO ªr xJPg ofKmKjo~ xnJ~ KoKuf yPmjÇ xlrTJuLj xoP~ mhÀöJoJj ßxKuPor xJPg 07853 301 672 j’r ßoJmJAPu ßpJVJPpJV TrJr IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xŒ´Kf ACPrJkL~ kJutJPoP≤r KjmtJYPj AKoV´qJ≤ KmPrJiLPhr KmkMu Km\P~r ßk´ãJkPa AKoV´qJ≤ V´∆kèPuJPT GTqm≠ ymJr @ymJj \JKjP~ ßvw yPuJ msJPxuPx IjMKÔf @P~mJ TjlJPr¿ 2014Ç ACPrJPkr KmKnjú ßhv ßgPT mJÄuPhv TKoCKjKa ßjfímOª S k´KfKjKirJ FA xPÿuPj IÄv ßjjÇ hMA KhjmqJkL (14 S 15 \Mj) xPÿuPjr oNu k´KfkJhq KZPuJ 'IV´VKfr uPã ImqJyf pJ©J' (\JKjt aáS~Jctx k´PV´x)Ç xPÿuPjr CPÆJijL IjMÔJPj ms∆Pxux APéux TÿMPjr ßckMKa ßo~r Kox mM\táAx k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUjÇ @P~mJ'r k´iJj CkPhÓJ @yPohMx xJoJh ßYRiMrL ß\Kk, @P~mJ xnJkKf AK†Kj~Jr cÖr \~jJu @PmhLj, ßxPâaJKr ß\jJPru TJ\L FjJP~f CuäJy AjM, TjlJPr¿ TKoKa'r ßY~Jr lTÀu @To ßxKuo S ßTJ ßY~Jr uKfl vKyhMu yT FmÄ TjlJPr¿ ßxPâaJKr vJoxMu @uo Kuaj mÜmq rJPUjÇ xPÿuPj oJAPV´vj xoxqJ, TotxÄ˙Jj, F≤JrPk´jJrKvk, ACPrJPkr KmKnjú ßhPv oJjmJKiTJr S AK≤PV´xj xoxqJ KjP~ KfjKa S~JKTtÄ ßxvj S ßxKojJr IjMKÔf y~Ç xPÿuPj ACPrJPkr ßhPv ßhPv oNuiJrJr xPñ mJXJuL ToMKjKa'r xoP^JfJ S xŒTtPT ß\JrhJr TrJr uPãq ACPrJk mJÄuJPhPvr rJ\jLKfr mhPu ˙JjL~ rJ\jLKf, xÄÛíKf S \LmjiJrJ~ @PrJ ßmvL nëKoTJ rJUJr \jq xTPur k´Kf @øJj \JjJPjJ y~Ç ACPrJPk Kj\ Kj\ ßhPvr nJwJ S KvãJmqm˙Jr xPñ xŒOÜ ymJr kJvJkJKv mJÄuJ nJwJ S xÄÛíKf jfáj k´\Pjìr oJP^ YYtJ ImqJyf rJUJr Ckr ß\Jr ßh~J y~ @P~mJ xPÿuPjÇ TKoCKjKa'r Cjú~Pj

@P~mJ'r x÷Jmq nëKoTJr Skr FTKa ßxKojJPr xnJkKffô TPrj @yPohMx xJoJh ßYRiMrL ß\Kk S ocJPrar'r hJK~fô kJuj TPrj rJjJ fxKuo CK¨j (kftáVJu) S fJAlár ryoJj ßZJaj (AfJKu)Ç xJÄÛíKfT xyPpJKVfJ S AK≤V´Jxj xŒPTtf ßxKojJPr ACPrJPk xJÄÛíKfT xÄVbj S k´KfÔJjèPuJPT KjP~ FTKa xKÿKuf käJalot k´KfÔJr Ckr ß\Jr ßh~J y~Ç @P~mJ nJAx ßk´KxPc≤ ßVJuJo ßoJ˜lJ FPf xnJkKffô TPrjÇ aJS~Jr yqJoPua TJCK¿Pur ßpRg xJKntPxr k´iJj KhjJr ßyJPxj kKrYJujJ TPrjÇ FZJzJ F≤JrPk´jJrvLk xŒKTtf S~JKTtÄ ßxvPj pMÜrJ\q S Ijq ßhvèPuJr xlu mqmxJ~LPhrPT fJPhr k´KfÔJj S mqmxJ mJKe\q Ijq ßhPv xŒ´xJrPer Ckr èrfô KhP~ ßxKojJPr k´iJj mÜJ c. xJjS~Jr ßYRiMrL mPuj, FPf ACPrJkL~ ACKj~Pj @oJPhr IgtQjKfT, rJ\QjKfT S xJoJK\T èÀfô mOK≠ kJPm, pJr xMlu kJPm @oJPhr krmftL k´\jìÇ

msJPxuPxr VPmweJ xÄ˙J ßxKrx KoujJ~fPj TjlJPrP¿r KÆfL~ KhPj rKmmJr xTJPu IjMKÔf y~ @P~mJ TJptTrL kKrwPhr 5o xnJÇ @P~mJ'r xnJkKf AK†Kj~Jr cÖr \~jJu @PmKhPjr xnJkKfPfô oyJxKYm TJ\L FjJP~f CuäJy'r kKrYJujJ~ xnJ~ xJÄVbKjT @PuJYjJ, ACPrJPkr KmKnjú vyPr ßpJVJPpJV S xÄVbPjr TJptâo xŒ´xJre, @VJoL KcPx’r oJPx 2014 xJPur V´qJ¥ TjPnjvj @P~J\j S KjmtJYj IjMÔJPjr Kx≠J∂ V´ye TrJ y~Ç xPÿuPjr xoJkjL IjMÔJPjr kr @P~mJ'r xJÄÛíKfT xŒJhT FohJhMu yT ˝kj S pMVì xŒJhT vSTf oJyoMh KakM'rkKrYJujJ~ ACPrJPkr Kv·LPhr kKrPmvjJ~ IjMKÔf y~ oPjJù xJÄÛíKfT IjMÔJjÇ xñLf kKrPmvj TPrj xñLf Kv·L vJyjJ\ xMoL, rSvj @rJ oKj, @Krl rJjJ, TáoTáo rJjJ, fJyKxj TJKou, uJnuM FmÄ \JhM kKrPmvj TPrj \JhM Kv·L oKjÀöJoJj KuajÇ - ßk´x KmùK¬Ç

\Ko~Pf CuJoJ CPTr ßVJuPaKmu QmbT IjMKÔf

\Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo mJÄuJPhPvr ßTªsL~ xy xnJkKf oJSuJjJ \MjJP~h @u yJmLm mPuPZj, \Ko~Pf CuJoJPT ßhPv FmÄ mKyKmtPvõ ßv´Ô AxuJoL rJ\QjKfT hu KyxJPm k´KfKÔf TrJ xoP~r hJmLÇ @TJmLr CuJoJP~ ßTrJo S ÆLjhJr oJjMPwr Kk´~ xÄVbj \Ko~Pf CuJoJ-A CÿJyr FA hM”xoP~ xJyxL TJ¥JKrr nNKoTJ~ ImfLet yPf kJPrÇ oJSuJjJ \MjJP~h @u yJmLm \Ko~Pf CuJoJ ACPT ßjfímOPªr xJPg FT KmPvw ßVJu ßaKmu ‰mbPT k´iJj IKfKgr mÜmq hJj TJPu Fxm TgJ mPujÇ Vf 13 \Mj, ÊâmJr rJf 9aJ~ oJrTJ\Mu CuMo u¥Pj IjMKÔf FA ‰mbPT xnJkKffô TPrj \Ko~Pf CuJoJ ACPTr KxKj~r xy xnJkKf oJSuJjJ Ê~JAm @yohÇ

ßxPâaJrL oJSuJjJ ‰x~h fJoLo @yoPhr kKrYJujJ~ @PrJ mÜmq rJPUj \Ko~Pf CuJoJ ACPTr xyxnJkKf oMlKf @mhMu oMjfJKTo, \JPo~J oJhJKj~J KmvõjJg oJhsJxJr Kk´K¿kJu oJSuJjJ KvKær @yoh, mJÄuJPhv ßgPT @Vf oJSuJjJ @fJCr ryoJj, xJÄVbKjT xŒJhT oJSuJjJ ‰x~h jJBo @yoh, ßas\JrJr yJKl\ ßyJxJAj @yoh Kmvõ j JgL, k´ Y Jr xŒJhT oJSuJjJ @vlJTár ryoJj, @∂\tJKfT xŒJhT oJSuJjJ oJxMhMu yJxJj, xJKyfq xŒJhT oMlKf ‰x~h Kr~J\ @yoh, TôJrL oJSuJjJ @mhMu oK\h, oJSuJjJ oMKymMuäJy ßyuJu, ßoJyJÿh \MjJAh fáKyj k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç


T | PgJ | k | T | g | j

KmPjJhj 27

SURMA m 4 - 10 July 2014

msqJP†KujJr IKnxJr

ÈkhT IjMk´JKef TPr' - ÀoJ ßoJhT jJaT ßuUJr ÊÀaJ yPuJ TLnJPm? @oJr ˝JoL IKjÀ≠ TMoJr ir oûkJVu oJjMwÇ fUj @oJPhr KmP~ y~Kj, KfKjA FTKhj jJaT KuUPf C“xJyL TrPujÇ 1999 xJPu TouJmfLr kJuJ KuUuJoÇ fUj jJaT KjP~ kzJPvJjJ KZu jJ ßfoj, @KñT KjP~S iJreJ KZu ToÇ oû jJaT ßhUJaJA KZu ÊiM IKnùfJr oPiqÇ @oJPhr È\Lmj xÄPTf jJaqPVJÔL'r \jq jJaTKa KuUuJoÇ IKjÀ≠r KjPhtvjJ~ ßxaJ oû˙ yPuJÇ KmKaKnPfS ßhUJPjJ yPuJÇ mqx, FnJPmA oPû \KzP~ pJS~JÇ

ÀoJ ßoJhTÇ jJaqiJrJr ÈxO\jvLu jJaqfÀe fjMv´L khT 2014' ßkP~PZj KfKjÇ ÀoJ yKmVP†r jJaqTotLÇ mJÄuJPhv Kv·TuJ FTJPcoLr \JfL~ jJaqvJuJr k´iJj KoujJ~fPj xŒsKf IJP~JK\f FT IjMÔJPj FA khT fMPu ßhS~J y~ fJÅr yJPfÇ TgJ yPuJ ÀoJr xPñÇ fjMv´L khT ßkPujÇ @kjJPT IKnjªj ijqmJhÇ jJaT KT IPjT Khj iPrA KuUPZj? aMTaJT ßuUJPuKU ßfJ TKrAÇ @oJr

KmhqJr vJKzPk´o

TP~TKa V· k©kK©TJ~ ZJkJ yP~PZÇ Frkr po\ x∂JjPhr \jì yPuJÇ fUj KTZMKhj ßuUJPuKUPf KmrKfÇ FUj ßfJ @Ko kMPrJh˜Mr jJaqTotLÇ yKmVP†A gJTPmj? gJTKZ ßfJÇ dJTJ KmvõKmhqJu~ ßgPT mJÄuJ xJKyPfq oJˆJxt TPr yKmVP† YPu FPxKZÇ yKmV† ßaTKjTqJu ÛMu IqJ¥ TPuP\ KvãTfJ TrKZÇ oJP^ KTZMKhj FTKa ‰hKjT kK©TJr KlYJr KmnJPV TJ\ TPrKZuJoÇ KT∂á kKrmJPrr YJPk @mJr KlPr @xPf yPuJ KvãTfJ~Ç

KmhqJ mJuJjvJKz KjP~ mJzJmJKz rTPor @V´y @PZ KmhqJ mJuJPjrÇ TJjkMr ßgPT TJj ImKi KfKj vJKzPfA KjP\PT Ck˙Jkj TrPf ßmKv nJPuJmJPxjÇ nJrfL~ jJrLPhr @xu ßxRªpt ßp vJKzPfA ßUJPu, KmhqJ ßpj FKa jfMj TPr k´oJe TPrPZjÇ xŒ´Kf KmhqJ KVP~KZPuj TuTJfJ~Ç FUJjTJr vJKz nLwe kZª fJÅrÇ TuTJfJr FTKa vJKzr ßhJTJPjr ßâfJPhr YoPT KhP~ yJK\r yj KmhqJÇ ßhJTJjKar YJPªKr @r ßmjJrKxr xÄV´Py rLKfoPfJ oMê yjÇ ßTPjj FTKa ßmjJrKxÇ Frkr ßhJTJjKar IKfKg mAP~ KjP\r oMêfJr TgJ KuPUS pJjÇ

fJrkr? PuUJr mqJkJPr @V´yL yuJoÇ ßxKuo @u hLPjr @KñT, VPmweJ ßhPU oMê yuJoÇ fJr kr ßgPT SA @KñPTA KuKUÇ kJÅY fÀPer kJÅYKa jJaT jJPo FTKa mA ßmr TPrKZPuj UªTJr ßxJPyuÇ ßxUJPj @oJr KmnJ\j jJaTKa KZuÇ ßxKuo @u hLj @oJr mJKzr ßlJj j’r ß\JVJz TPr CòôKxf k´vÄxJ TrPujÇ oPûr mJiJ... dJTJ~ ßoP~rJ jJaT TPr ßxKuKmsKa y~, KT∂á ol˝Pu FUPjJ IPjT TÓ TPr ßoP~Phr jJaT TrPf @jPf y~Ç IØMf FTaJ mqJkJr ßhUKZ, IKnnJmPTrJ ßoP~PT jJYPf ßhPmj, VJAPf ßhPmj, jJaT TrPf ßhPmj jJÇ khT ßkPu ßToj uJPV? khT IjMk´JKef TPrÇ dJTJr mJAPr TJ\ TKr, fJr krS oNuqJK~f yP~KZ, FaJ nJPuJ uJVPZÇ

mJóJPhr kJvJkJKv KjP\Phr mq˜ TqJKr~JraJPTS xJouJPf y~Ç hM\j hM\Pjr \jq KbTA ßmr TPr ßjj @uJhJ xo~Ç ßpxm hŒKf TJP\r YJPk ßrJoJP¿r Chqo yJKrP~ ßluPZj, fJPhr \jq @hvt \MKa yPf kJPrj msqJc Kka @r IqJP†KujJ ß\JKuÇ oqJPuKlPx≤ ZKmr k´YJreJ KjP~ ho ßluJr lMrxf KZu jJ ß\JKurÇ ImPvPw TJ\ ßgPT ZMKa KjP~ KkPar xPñ ßVPuj KmPvw IKnxJPrÇ SP~ˆ yKuCPcr IqJPVJ ßrP˜JrJÅ~ xJrJ yPuJ ßoJPor oOhM @PuJr ‰jvPnJ\Ç F xo~ xPñ ßjjKj mJóJPhrSÇ

KjP\r k´go ZKm FUPjJ ßhPUjKj vJyÀU UJj

nJmJ pJ~, KjP\r IKnjLf k´go ZKm FUPjJ ßhPUjKj mKuCPcr xMkJrˆJr vJyÀU UJj! aMAa TPr ITkPa ßx TgJ mPuPZj KfKjÇ 22 mZr @PV vJyÀU UJj IKnjLf k´go ZKm KhS~JjJ oMKÜ ßkP~KZuÇ KhmqJ nJrfL S EKw TJkMr IKnjLf SA ZKmr kJvõt YKrP© IKnj~ TPrKZPuj vJyÀUÇ vJyÀU UJj aMAa TPr mPuPZj, ÈFUj kpt∂ KhS~JjJ ßhKUKjÇ @oJr FTaJ m≠oNu iJreJ rP~PZ, @Ko k´go FmÄ ßvw IKnjLf ZKm ßhUPf YJA jJÇ SèPuJ mAP~r ßvw kJfJr oPfJÇ @xu V·aJ ßfJ gJPT oJP^Ç'

mJiq yP~ k´PpJ\T lJyKohJ jmL

mJiq yP~ IKcS k´PpJ\jJ~ jJo ßuUJPuj mPu \JjJPuj xÄVLfKv·L lJyKohJ jmLÇ È@jPoJu' jJPor FA k´PpJ\jJ k´KfÔJj ßgPT 10 \MuJA k´go IqJumJo k´TJKvf yPf pJPòÇ k´go IqJumJoKa lJyKohJ jmLr KjP\rAÇ j\Àu xÄVLPfr FA IqJumJPor jJo @oJPr ZMÅA~JKZPuÇ FKa lJyKohJ jmLr k´go j\Àu xÄVLPfr IqJumJoÇ @r FTT IqJumJo KyPxPm FKa 13foÇ IqJumJo k´PpJ\jJ k´xPñ lJyKohJ jmL mPuj, ÈTP~T mZr iPrA IKcS k´PpJ\jJ k´KfÔJjèPuJr nJwq, mqmxJ UMm oªJÇ F ZJzJ IqJumJo KjP~ rP~PZ @rS jJjJ I\MyJfÇ xÄVLf\LmPj FfaJ xo~ kJr TPr k´PpJ\jJ k´KfÔJjèPuJr TJPZ IqJumJo k´TJPvr \jq irjJ ßhS~JaJ FTirPjr IkoJjÇ fJA xmKTZM ßnPmKYP∂ mJiq yP~ KjP\A k´PpJ\jJ k´KfÔJj YJuMr Kx≠J∂ KjP~ ßluuJoÇ @r KjP\r IqJumJo KjP\r k´KfÔJj ßgPT k´TJPvr Kx≠J∂PT ßpRKÜT oPj yP~PZÇ' @oJPr ZMÅA~JKZPu IqJumJo k´xPñ lJyKohJ jmL mPuj, ÈIPjT Khj ßgPT APò KZu j\ÀPur VJj KjP~ FTKa kNetJñ IqJumJo k´TJPvrÇ ßvw kpt∂ fJ x÷m yP~PZÇ IqJumJPo UMm kKrKYf j~Ka VJjA TPrKZÇ oNu xMr KbT ßrPU jfMj xÄVLfJP~J\Pj k´KfKa VJj VJS~J yP~PZÇ @vJ TrKZ, k´KfKa VJPj ßv´JfJrJ ‰mKYP©?r ßZJÅ~J kJPmjÇ' @oJPr ZMÅA~JKZPu IqJumJPor xÄVLfJP~J\j TPrPZj kJgt o\MohJrÇ @r kOÔPkJwTfJ TPrPZ ßyJoPaÇ lJyKohJ jmLr k´go FTT VJPjr IqJumJo fMKo fMujJyLjJ (1989)Ç @r Vf mZPrr oJ^JoJK^ xoP~ k´TJKvf y~ Kv·Lr ßvw FTT IqJumJo APò y~Ç

ßk´KoPTr ßUJÅP\ oKjTJ

jfMj ßk´Por xºJPj ßjPoPZj mKuCc IKnPj©L oKjTJ ßmKhÇ oM’JA ßTJat ßgPT \JKoPj oMKÜ ßkP~ IPjTaJ yJuTJ yPuj KfKjÇ ˙JjL~ VqJĈJr @mM ßxKuPor xPñ KjP\PT \zJPjJr IKnPpJPV oKjTJr ß\uS yP~KZuÇ ßmv KTZMKhj @hJuf kJzJ~ ßhRzJPhRKz TPr ImPvPw KjP\PT oMÜ TrPuj oJouJ ßgPTÇ FrA oPiq jrSP~Pf kKrmJPrr xPñ ßpJVJPpJV TrJS ÊÀ TPrPZj KfKjÇ \JjJ pJ~, ßp ßTJPjJ oMyNPft oM’JA ßgPT jrSP~Pf ßpPf kJPrjÇ KmPhv pJ©J~ FUj ßTJPjJ @AKj mJiJ ßjA fJrÇ fPm FUjA ßpPf YJAPZj jJ KfKjÇ @PV YuJr kPg FT\j nJPuJ xñL YJA fJrÇ xŒ´Kf xÄmJhoJiqPT FT xJãJ“TJPr ßfojA AKñf KhP~PZj oKjTJÇ KfKj mPuj, @mM ßxKuPor xPñ @oJr pJ yP~KZu ßxKa FTKa hMWtajJÇ ßxxm KTZM nMPu jfMjnJPm \LmjaJPT xJ\JPf YJAÇ FUj @Ko kMPrJkMKr ˝JiLjÇ FT\j nJPuJ xñL hrTJrÇ pJr xPñ @oJr oPjr Kou y~Ç ßp @oJPT k´KfKj~f ßT~Jr TrPf kJrPmÇ

S\j ToJPf KVP~

vrLr Kla rJUPf UJmJr Kj~πe- jJK~TJPhr \jq F @r jfMj TL! KT∂á IKfKrÜ cJP~a TP≤sJPur TJrPe pKh ßTC ÊKaĸPa IxM˙ yP~ pJj, fJyPu ßxaJ nJmJr Kmw~Ç ßfojKaA yP~PZ KoPorÇ fjì~ fJjPxPjr k∞ kJfJr \u ZKmr ÊKaÄ TrPf KVP~ IxM˙ yP~ kPzj KfKjÇ Vf x¬JPy FlKcKxPf F WajJ WPaÇ KoPor oJ ZKm xJyJ mPuj, ÈKYKT“xPTr krJoPvt Koo FUj mJxJ~ Kmv´JPo @PZÇ KjPwi TrJ xP•ôS oJx hMP~T iPr Koo cJP~KaÄP~r oJ©J mJKzP~ ßh~Ç FPf TPr S vJrLKrTnJPm hMmtu yP~ kPzÇ fJPfA FA KmkK•!' FKhPT xŒsKf mäqJTPoAu jJPor jfMj FTKa ZKmr ÊKaÄ TrJr TgJ KZu KoPorÇ IxM˙fJr TJrPe @kJff F ZKmPf TJ\ TrPf kJrPZj jJ KfKjÇ


4 - 10 July 2014

28-29 SURMA

Umr ‰mKY©

xJÅSfJu KmPhsJy

\JohJKj oJPj @oJPhrA \JohJKj @orJ oxKuPjr GKfyq, @Kn\Jfq S AKfyJx \JKj∏ oMWu xosJaPhr I∂kMr dJTJr FA oxKuj ZJzJ xŒNet yPfJ jJÇ ßTmu oMWurJ j~, KmPvõr IjqJjq IûPur rJ\J-mJhvJ, xosJarJS vLfuãqJ, iPuvõrL kJPzr oxKuj xÄV´y TrPfj mÉoNuq KhP~Ç FUj oxKuj ßjA, @PZ fJr C•rxNKr \JohJKjÇ FUjS xo^hJrPhr TJPZ \JohJKjr Thr TfaJ, @Ko fJ jJjJnJPm CkuK… TKrÇ UMm xJŒ´KfTTJPu ߸Pjr rJjL FA \JohJKj KjP~PZj @oJr TJZ ßgPTÇ uMP–omJPVtr rJjL fJr hMA TjqJr ßkJvJPTr \jq \JohJKj xÄV´y TPrPZj @oJr TJZ ßgPTÇ @oJPhr IgtmJjrJ pKhS KmP~, C“xPm, kJmtPe KmPhKv TJkPzr ßkZPj ßZJPaj, KmPvõr ßoVJKxKaèPuJPf vKkÄ jJ TrPu fJPhr ÈPk´Kˆ\' gJPT jJ; KmPvõr IKn\Jf oyu FUjS \JohJKjPTA ÈFasJ IKctjJKr' oPj TPrÇ oNuf mq˜fJr TJrPe KmKnjú xJoJK\T IjMÔJPj @oJr To pJS~J y~Ç fJrkrS xJoJjq KTZMPf pJA FmÄ @Ko ßpPyfM m˘Kv· S ßxRªpt KjP~ TJ\ TKr, InqJVfPhr ßkJvJT-@vJPTr KhPT j\r YPu pJ~Ç @Ko yfJv yP~ ßhKU, I∂f hv\Pjr oPiq j~\jA KmPhKv TJkzPYJkz kPrjÇ \JohJKjr ßp @Kn\Jfq, ßp GKfyq, ßp ßxRªpt∏ fJ fJPhr oPjJPpJV @Twte TrPf kJPr jJ! ßxA \JohJKj xŒPTtA FA ßuUJKa @Ko mz hMKa xMxÄmJh FmÄ IPkãJTíf ßZJa FTKa vïJ KhP~ ÊÀ TrPf YJAÇ IPjPT KjÁ~A \JPjj, KmvõmJKe\q xÄ˙Jr KmKiKmiJj IjMxJPr @oJPhr xÄÛíKf S GKfPyqr IKn\Jf hNf \JohJKjr ßoiJ˝fô mJ oJKuTJjJ ßvw kpt∂ @oJPhr yJPf gJTPm KT-jJ, F KjP~ Vf TP~T mZr iPrA @orJ CKÆVú KZuJoÇ @Ko mqKÜVfnJPm Vf TP~T mZr iPr Kmw~Ka KjP~ ßhPv S KmPhPv jJjJ irPjr TftíkPãr xPñ @uJk-@PuJYjJ, ßhjhrmJr TPrKZÇ F \jq ˝LTíKfr ßTJPjJ k´fqJvJ TKrKjÇ 1998 xJPur mjqJ~ Kj”˝ \JohJKj Kv·LPhr kJPvS @Ko FTAnJPm k´YJrk´YJreJ FKzP~ hJÅKzP~ KZuJoÇ pJPf TPr fJrJ ßkvJ kKrmftPj mJiq jJ y~Ç pJPf TPr k´JTíKfT hMPptJPVr TJrPe @oJPhr xJÄÛíKfT GKfyqKa Kmkjú yP~ jJ kPzÇ m˜Mf yJ\Jr mZr iPr yJ\JPrJ oJjMPwr ßoiJ S v´o KhP~ VPz SbJ FA IoNuq xŒPhr \JfL~ ˝fô xMrKãf rJUJA KZu @oJr FToJ© CP¨vqÇ F mqJkJPr mZr ßhPzT @PV xoTJPuS @Ko KuPUKZuJoÇ mPuKZuJo, pf hs∆f x÷m @oJPhr ßnRPVJKuT KjPhtvT @AjKa k´e~j S kJx TrPf yPmÇ IjqgJ~ ßTmu \JohJKj j~, mJÄuJr @rS IPjT ßoiJxŒh IjqPhr hUPu YPu ßpPf kJPrÇ kPr @r yJ\JPrJ ßYÓJ-fhKmr TPrS ßTJPjJ uJn yPm jJÇ xMxÄmJh hMKa mKu @PV∏ KmuP’ yPuS Vf mZr jPn’r oJPx KmuP’ yPuS ÈPnRPVJKuT KjPhtvT keq (Kjmºj S xMrãJ) @Aj-2013' kJx y~Ç xÄPãPk FaJPT K\@A (K\SV´JKlTqJu AK¥PTvj) IqJÖ mPuÇ

@AjKa jJ gJTJ~ \JohJKj mJÄuJPhPvr ßoiJxŒh KyPxPm vjJPÜr kPã pf k´oJeA gJTMT, @orJ Kjmºj TrPf kJrKZuJo jJÇ Imvq @Ko mum hMntJVqmvf, FUjS KmKioJuJ k´e~j x÷m y~KjÇ SA jPn’PrA @PrTKa xMxÄmJh @Px ACPjPÛJr xhr hlfr ßgPTÇ xÄ˙Ka \JohJKjPT ÈAjPajK\mu ßyKrPa\ Im mJÄuJPhv' KyPxPm ßWJweJ TPrÇ Fr lPu \JohJKjr Skr mJÄuJPhPvr IKiTJPrr k´Pvú @∂\tJKfT FTKa ˝LTíKf kJS~J ßVPZÇ FA @Aj FmÄ ACPjPÛJr ˝LTíKf ßTj @oJPhr \jq èÀfôkNet, KjPYr @PuJYjJ~ fJ ¸Ó yPmÇ KmvõmJKe\q xÄ˙Jr ßoiJ˝fô IKiTJr Kmw~T YMKÜ FmÄ \JKfxÄPWr IiLj ßoiJ˝fô xÄ˙Jr (cKmäC@AKkS) KmKiKmiJPjr xMPpJV KjP~ @oJPhr mOy“ k´KfPmvL nJrf 2007 xJPu \JohJKjPT KjP\Phr keq KyPxPm KjmºPjr @Pmhj TPrÇ ÊiM \JohJKj j~; 2004 ßgPT 2009 xJu kpt∂ @rS vfJKiT keqPT Kj\˝ hJKm TPr hrUJ˜ TPrPZ nJrfÇ fJr oPiq @oJPhr jTKvTJÅgJ, l\Ku @o, Kjo S yuMhS rP~PZÇ PoiJ˝fô xÄ˙J~ ßTJPjJ keqPT Kj\˝ mPu KjmºPjr \jq @Pmhj TrPf yPu F xÄâJ∂ ßhvL~ @Aj gJTPf y~Ç ßpaJPT muJ y~ ÈPnRPVJKuT KjPhtvT' @AjÇ ßxA @APj gJTPf y~ ßp IoMT IoMT keq mJ ßoiJVf xŒPhr C“x ßTmu @oJPhr ßhvAÇ ßpoj AfJKuPf rP~PZ kJrKoKV~JPjJ-KrVJKjS kKjr, nJrPf rP~PZ mJxofL YJu, v´LuÄTJ~ rP~PZ Kxuj Ka, l∑JP¿ rP~PZ vqJPŒAj, KTCmJ~ yJnJjJ YMÀa, ÛauqJP¥r ÛY ÉAKÛÇ nJrf AKfoPiqA F xÄâJ∂ FTKa @Aj S k´KmiJj kJx TPrPZÇ FTKa yPò 1999 xJPu kJx yS~J hq K\SV´JKlTqJu AK¥PTvj Im ècx (PrK\Pˆsvj IqJ¥ k´PaTvj) IqJÖÇ xÄPãPk K\@A IqJÖ, 1999Ç IkrKa yPò K\SV´JKlTqJu AK¥PTvj Im ècx (PrK\Pˆsvj IqJ¥ k´PaTvj) Àux, 2002Ç xÄPãPk K\@A Àux, 2002Ç FA hMA @APjr KnK•PfA nJrf \JohJKj S IjqJjq keqPT Kj\˝ mPu hJKm TrPZÇ mJ˜Pm \JohJKj mJÄuJPhPvr FTJ∂ xŒhÇ @oJPhr xÄÛíKfr VnLr ßgPT xOÓ VPmtr ijÇ \JohJKjr ßTmu hLWt xJÄÛíKfT GKfyq j~, AKfyJxS rP~PZÇ pMPV pMPV ßpoj mJÄuJr ˝Jf∂sq S ßxRªPptr hNf yP~ ßgPTPZ FA \JohJKj, ßfojA k´JYLj KmKnjú hKuukP©S CPuäU rP~PZÇ ßTRKaPuqr IgtvJP˘ \JohJKjPT mJÄuJ S kM§s IûPur FT xNç fJÅfm˘ KyPxPm CPuäU TrJ yP~PZÇ kptaT AmPj mfMfJS mJÄuJPhPvr ßxJjJrVJÅ IûPu \JohJKj ßhPUPZj FmÄ k´vÄxJ TPrPZjÇ AKfyJxKmh @mMu l\Pur È@Aj-A-@TmrL' V´P∫S oxKuj fJÅPfr CPuäU @PZÇ @r FaJ \JjJ TgJ ßp, oxKuj fJÅKf S fJPhr C•rxNKrrJA yPò \JohJKjr TJKrVrÇ Foj @rS IPjT GKfyJKxT k´oJe \JohJKjr kPã ßhUJPjJ ßpPf kJPrÇ KT∂á xmPYP~ mz ßp TgJ, fJ yPò∏ \JohJKjr xPñ vLfuãqJ jhL SfPk´JfnJPm \KzfÇ oxKuPjr \jq ßpoj vLfuãqJ ImmJKyTJr KmPvw @myJS~J S \umJ~M \ÀKr KZu, \JohJKjr ßãP©S FA IûPur KyCKoKcKar oJ©J UMmA èÀfôkNetÇ @Ko I˝LTJr TrKZ jJ ßp, xoP~r mqmiJPj \JohJKj Kv·LrJ ßhPvr ßnfPr S mJAPr jJjJ \J~VJ~ ZKzP~ kPzPZjÇ y˜KvP·r kJvJkJKv Fr mJKeK\qT S pπYJKuf C“kJhjS ßmPzPZ; KT∂á FUjS C“TíÓ \JohJKjr C“x vLfuãqJ ImmJKyTJ fgJ mJÄuJPhPvAÇ FmJr vïJr TgJKa mKuÇ xJŒ´KfT ACPjPÛJr dJTJ IKlx ßgPT FTKa V´∫ k´eLf yP~PZÇ ßxUJPj muJ yP~PZ ÈdJTJA \JohJKj'Ç @Ko oPj TKr, FaJ @®WJfL ZJzJ @r KTZM j~Ç m˜Mf nJrfxy Ijq pJrJ \JohJKjr ßoiJ˝fô hJKm TrPZj, fJrJ FA pMKÜA mqmyJr TrPf YJjÇ @oJr TgJ kKrÏJr∏ \JohJKj oJPj @oJPhrA \JohJKjÇ Fr @PV-KkPZ Ijq ßTJPjJ vP»r mqmyJr KjsP~J\jÇ ßTC pKh dJTJA \JohJKj mPu fJr oJPj Ijq ßTJgJS \JohJKj yPf kJPr? \JohJKj oJPj iPrA KjPf yPm ßp, FA KvP·r C“x yPò vLfuãqJ ImmJKyTJÇ ßpoj ÈÀv vqJPŒAj' mPu KTZM yPf kJPr jJ, ßfojA \JohJKjr xPñ Ijq ßTJPjJ IûPur jJo ßpJV TPr KTZM y~ jJÇ vqJPŒAj oJPjA yPò, Fr C“x l∑J¿Ç \JohJKj oJPj yPò, FKa mJÄuJPhPv ImK˙f vLfuãqJ jhLr ImmJKyTJ~ KmPvwnJPm y˜KvP·r oJiqPo ‰fKr KmPvw irPjr m˘Ç @Ko \JKj jJ, ACPjPÛJr dJTJ IKlx ÈdJTJA' v»Ka ß\Pj-mMP^ jJ nMuâPo mqmyJr TPrPZÇ pJA ßyJT jJ ßTj, FA v» S iJreJ k´fqJyJPrr KmT· ßjAÇ @orJ pKh ÈdJTJA \JohJKj' ßoPj KjA, fJyPu Fr FTT ßoiJ˝Pfôr uzJAPf @orJ ßyPr ßpPf mJiqÇ AKfyJPxr iJrJmJKyTfJ UKfP~ ßhUPu ßmJ^J pJPm, nJrf ßp C“x iPr \JohJKjPT KjP\Phr xŒh hJKm TrPZ, fJr Kj\˝ GKfyq S ßnRPVJKuT KjPhtvjJ mPu KTZM ßjAÇ SA KvP·r KvTzS mJÄuJPhPvÇ AKfyJPxr KhPT pKh hOKÓ ßhA, oMWu @oPu k´go \JohJKj f“TJuLj nJrfmPwtr KmKnjú IÄPv ZKzP~ kPzÇ KT∂á oMWu IªroyPu vLfuãqJ kJPzr \JohJKjr Thr

ÛMuoJPbr FT ßTJPe vyLh KojJrKaÇ YMjTJo TPr iMP~oMPZ xJ\JPjJ yP~PZ ßxKaÇ rKXj TJV\ \zJPjJ hKzPf oJPbr YJrkJv ßWrJÇ TP~Tv' @KhmJxL uJAj TPr hJÅzJPjJÇ yJPf yJPf lMPur ßfJzJÇ jJKohJKo ßTJPjJ lMu ßjAÇ IPYjJ lMPur KnPz oMU fMPu @PZ TP~TKa \mJÇ vyLh KojJPr FPT FPT lMu KhP~ v´≠J \JjJPò xmJAÇ KhjJ\kMPrr ßmJYJVP†r FA ÛMuKar jJo oPyvkMr Có KmhqJu~Ç lMPuu v´≠J ßvPw vyLh KojJPrr kJPv IPkãJrf ÛMuKar FT\j KvãTÇ kKrY~ y~ fJr xPñÇ jJo fJr xJjK\uJ ßyomsoÇ KhjKa KZu Vf mZPrr 30 \MjÇ xJjK\uJr nJwJ~ KhjKa ÈxJjfJu KmPhsJy Khmx'Ç fJA k´Kf mZPrr oPfJ oPyvkMPrS YuKZu FA @jMÔJKjTfJÇ FrA oPiq FThu xJÅSfJu fLr-ijMT KjP~ oJPb jJPoÇ hNPr gJTJ FTKa TuJVJZPT uãq TPr fLr ßZJPz fJrJÇ xJÅSfJuPhr nJwJ~ FA ßUuJKar jJo È@ krL fMAj FPjAh'Ç Ijq kJPv ßhKU @PrT hu @KhmJxLÇ ßYJPU VJoZJ ßmÅPi uJKbr @WJPf fJrJ ßnPX KhPò hNPr rJUJ oJKar yJÅKzèPuJÇ xJÅSfJurJ FPT mPu ÈaMTAM rJkMf FPjAh'Ç FA ßUuJ hMKar oJiqPo xJÅSfJurJ oNuf IÊn vKÜr k´fLTL KmjJv WaJ~Ç @KhmJxLrJ ßoPf SPb jJjJ ßUuJ~Ç xJjK\uJr xPñ @oJPhr @uJkS \Po SPbÇ TL WPaKZu 30 \Mj? xJjK\uJr C•r, ÈFaJ KxhJ-TJjM KhmxÇ' If”kr KfKj yzyz TPr muPf gJPTj xmKTZMÇ KxhM, TJjM, YJÅh S ‰nrm KZu YJr nJAÇ fJPhr \jì xJÅSfJu krVjJr nJVjJKhKy V´JPor FT hKrhs xJÅSfJu kKrmJPrÇ xJÅSfJurJ fUj mj ßTPa \Ko ‰fKr TPr

lxu luJfÇ @r \KohJPrr vTMjhOKÓ kzf ßxA \KoPfÇ oyJ\jPhr TJPZ xJÅSfJuPhr ßhjJr ß\r Koaf jJ 10 èe kKrPvJPir krSÇ fJA xkKrmJPr oyJ\Pjr mJKzPf ßVJuJKo UJaPf yPfJ fJPhrÇ xJÅSfJurJ @hJuf @r kMKuv ßgPTS ßTJPjJ xJyJpq ßkf jJÇ mrÄ SrJ TJ\ Trf ßvJwTPv´eLr ˝JPgtÇ FPf âPoA xJÅSfJuPhr oPj YJkJ ßãJn hJjJ mJÅiPf gJPTÇ FT xo~ fJrJ \KohJr, oyJ\j @r xrTJrPT v©∆ nJmPf gJPTÇ 1855 KUsˆJP»r 30 \MjÇ KxhM-TJjMr cJPT nJVjJKhKy V´JPo \PzJ y~ k´J~ 10 yJ\Jr xJÅSfJu TíwTÇ ßxKhj KxhM-TJjMr ßjfíPfô \MuPM or KmÀP≠ xJÅSfJurJ ÀPU hJÅzJPjJr vkg ßj~Ç KmPhsJPyr @S~J\ xJÅSfJu ZJzJS IjqJjq @KhmJxL S mJXJKu VKrm TíwTPhrS oJKfP~ ßfJPuÇ KmPhsJyLPhr I˘ KZu fLr-ijMT, aJKñ, TMbJr @r fPuJ~JrÇ fJPhr vKÜ ßhPU \KohJr, oyJ\j S bTmJ\ ßmkJrLrJ kJuJPf gJPTÇ KmPhsJyLrJ cJT S ßru mº TPr ßh~Ç FnJPm KmPhsJy ZKzP~ kPz mLrnNo, nJVukMr S oMKvthJmJh ß\uJ~Ç xJÅSfJuPhr KmPhsJy hoJPf myrokMr ßgPT ßxjJhu @Px oMKvthJmJPhÇ ßxUJjTJr ß\uJ-vJxT aMèPc 15 \MuJA oPyvkMPr KmPhsJyLPhr xPñ xÄWPwt Ku¬ y~Ç FA xÄWPwt KmPhsJyLrJ krJ˜ y~Ç 10 jPn’r xJoKrT @Aj \JKr TPr ß\jJPru uP~c S ß\jJPru mJct 14 yJ\Jr ‰xjq KjP~ KmPhsJy FuJTJ KWPr ßlPuÇ 31 KcPx’Prr oPiq I∂f 10 yJ\Jr xJÅSfJuPT yfqJ TPr fJrJ KmPhsJy kMPrJkMKr hoj TPrÇ jPn’Prr ßvw nJPV \JofJzJ FuJTJ ßgPT mKª y~ TJjMÇ KxhM irJ kPz fJr @PVA WJKa~JKrPfÇ kPr fJPT nJVjJKhKy

V´JPo KjP~ yfqJ TrJ y~Ç TJjMr KmYJr y~ @hJuPfÇ KmYJPr fJPTS yfqJ TrJ y~ èKu TPrÇ KxhM-TJjM KT krJK\f yP~KZu? C•Pr xJjK\uJ mPuj, ÈjJ ßfJÇ' xrJxKr Km\~L jJ yPuS xJÅSfJu TíwT KmPhsJy mqgt y~KjÇ KmPhsJPyr kr AÄPr\ xrTJr xJÅSfJuPhr ãMhs \JKf KyPxPm ˝LTíKf ßh~Ç fJPhr mxmJPxr \jq rJ\oyu S hJKoj-A-PTJ FuJTJxPof mLrnNo S nJVukMr ß\uJr Km˜íf IÄv KjP~ xJÅSfJu krVjJ jJPor FTKa jfMj ß\uJ Vbj TPrÇ oyJ\jPhr ßhS~J xm Ee mJKfu y~Ç xJÅSfJurJ

\Kor oJKuTJjJ I\tj TPrÇ xJÅSfJu KmPhsJy mJÄuJr S nJrPfr TíwT-xÄV´JPor GKfyqPT ÊiM Cöôu @r ßVRrmJKjõfA TPrKj; mrÄ KmPhsJyLPhr mLrfô TJKyjL krmftL TíwT xÄV´JPo S fgJTKgf KxkJKy KmPhsJyPTS ßk´reJ \MKVP~KZuÇ xJÅSfJurJ KmvõJx TPr, fJPhr x•J~ KxhM-TJjM mJrmJr KlPr @PxÇ @\S IjqJ~, IfqJYJr @r jJjJoMUL ‰mwPoqr KmÀP≠ xJÅSfJuPhr ÀPU hJÅzJPjJr k´JevKÜ KxhM-TJjMÇ - xJPuT ßUJTj

@ho\L mPºr FT pMV : kJa yP~ CbMT rlfJKjr oNu UJf

fJPf FfaMTM TPoKjÇ krmftLTJPu ACPrJk, ArJj, @PotKj~JPfS \JohJKj mJKe\q xŒ´xJKrf y~; AÄuqJP¥S pπYJKuf \JohJKj ‰fKr yPf gJPTÇ KT∂á uJn y~KjÇ @xu \JohJKjr iJPrTJPZ @xPf kJPrKj ßxèPuJÇ F rToA FT WajJ~ vLfuãqJ ImmJKyTJ ßgPT FTWr \JohJKj fJÅKf Iºsk´PhPvr C√JiqJ FuJTJ~ KVP~ mxmJx ÊÀ TPrÇ kPr ßxUJPj C“kJKhf yPf gJPT C√JiqJ \JohJKjÇ nJrf ßxaJPTA C“x iPr \JohJKj KjmºPjr @Pmhj TPrPZÇ @oJPhr TgJ kKrÏJr∏ \JohJKjr ßnRPVJKuT KjPhtvT yPò vLfuãqJ ImmJKyTJÇ kOKgmLr @rS \J~VJ~ FTA irPjr k´pMKÜ, jTvJ ‰fKr TPr FTA irPjr m˘ ‰fKr yPf kJPrÇ KT∂á ßxaJ ßTJPjJnJPmA \JohJKj yPf kJPr jJÇ F mqJkJPr pPgÓ GKfyJKxT hKuu S xJÄÛíKfT k´oJe rP~PZÇ @orJ pUj @Aj TPr ßluPf ßkPrKZ, ßoiJ˝fô Kjmºj KjP~ Kmw~Ka KmYJKrT kptJP~ VzJPu nJrPfr hJKm ßiJPk KaTPm jJÇ FUj k´P~J\j ÈdJTJA' \JfL~ KmÃJK∂ ßgPT IKmuP’ ßmr yP~ @xJÇ IjqgJ~ xmtjJv yP~ pJPmÇ KÆfL~ ßp TJ\Ka IKf hs∆ffJr xPñ TrPf yPm fJ yPò, AKfoPiq kJx yS~J ßnRPVJKuT KjPhtvT @APjr KmKioJuJ k´e~j TrJÇ fJ jJ yPu @AjKa k´e~j TPrS Fr xMlu @orJ WPr fMuPf kJrm jJÇ Frkr KmvõmJKe\q xÄ˙J~ KjmºPjr \jq @PmhPj ßoJPaS VKzoKx TrJ pJPm jJÇ xo~ hs∆f lMKrP~ pJPòÇ xŒ´Kf KxKkKc @P~JK\f FTKa ßxKojJPrS FA fJKVh ßhS~J yP~PZÇ kPr xoTJPur FTKa xŒJhTL~S @oJr ßYJPU kPzPZÇ fJrJ mPuPZj, KmKioJuJ k´e~Pj @rS ßhKr TrJr Igt yPò KjP\r kJP~ TMzJu oJrJÇ @Ko xÄKväÓPhr @øJj \JjJA, fJrJ ßpj FA TMzJu oJrJ ßgPT Kmrf gJPTjÇ - KmKm rJPxu @∂\tJKfT lqJvj mqKÜfô\JKfxÄPWr ÊPnòJ hNf

Vf 30 \Mj @ho\L mPºr FTpMV kNet yP~PZÇ mñL~ mÆLk FuJTJr FA IûPur ßxJjJr mJÄuJ jJoTrPer ßkZPj f“TJuLj IgtjLKfr k´iJj @iJr ßxJjJKu @Åv kJPar èÀfôkNet nNKoTJ KZuÇ KmsKav @ou ßfJ mPaA, kJKT˜Jj @oPuS FA IûPur k´iJj IgtTrL lxu KZu kJaÇ muJ yP~ gJPT, ßxJjJKu @ÅPvr rlfJKj @P~r Skr KnK• TPr rJS~JuKkK¥ KTÄmJ AxuJoJmJPhr Cjú~j yP~PZÇ KT∂á mKûf ßgPTPZ kNmt kJKT˜JjÇ AKfyJx ßgPT @orJ ßhKU, KmsKav kMÅK\kKfrJ KTÄmJ nJrf-kJKT˜JPjr oJPzJ~JKr mqmxJ~LrJ, @\ pJrJ Km•-QmnPm xoJP\r vLPwt fJPhr Kv· xJosJP\qr ßVJzJk•j FA kJaKvP· KmKjP~JPVr oJiqPoÇ KmsKavrJ YPu pJS~Jr kr kJKT˜JKjPhr Kj~πPe pJ~ FA IûPur kJaKv·Ç ßxA iJrJmJKyTfJ~ kNmt kJKT˜JPjr 22 kKrmJPrr Ijqfo @ho\L kKrmJPrr Kfj nJA S~JPyh @ho\L SrPl hJCh @ho\L, \JTJKr~J @ho\L FmÄ èu ßoJyJÿh @ho\L ßpRgnJPm 1950 xJPu jJrJ~eVP†r KxK≠rVP†r vLfuãqJ jhLr fLPr 297 FTr \Kor Skr @ho\L \Ma KoPur KjotJeTJ\ ÊÀ TPrjÇ 1951 xJPur 12 KcPx’r pJr C“kJhj ÊÀ y~Ç krmftLTJPu xJrJKmPvõ @ho\L FTKa msqJP¥ kKref y~Ç @ho\LPT muJ yPfJ k´JPYqr cqJK¥ (ÛauqJP¥r cqJK¥ vyPrr jJoJjMxJPr)Ç mqKÜoJKuTJjJ~ k´KfKÔf FA KoPur k´nNf CjúKf yPuS ImPyKuf gJPT mJÄuJr IgtjLKf, mJÄuJr TíwT, mJÄuJr v´KoTÇ mñmºMr Z~ hlJr \jKk´~fJr ßkZPj FA kJaKvP·r xPñ xŒíÜ KT∂á mKûf mJXJKuPhr nNKoTJ IPjTUJKjÇ ßxA xoP~r rJ\jLKfr AKfyJx kptJPuJYjJ TrPuS kJPar èÀfô IjMiJmj TrJ pJ~Ç fUjTJr FTKa rJ\QjKfT ßxäJVJj oPj TrJ ßpPf kJPr∏ ÈPxJjJr mJÄuJ vìvJj ßTj?' ˝JiLjfJ-C•r mJÄuJPhPv kJKT˜JKjPhr ßlPu pJS~J Kv· TuTJrUJjJ \JfL~Tre ÊÀ yPu 1972 xJPu 544Ka Kv· TuTJrUJjJ \JfL~Tre TrJ y~Ç ßxA iJrJmJKyTfJ~ @ho\L \Ma KoPur hJK~fô ßhS~J y~ mJÄuJPhv \Ma Kou TrPkJPrvPjr (KmP\FoKx) TJPZÇ KT∂á mñmºM KTÄmJ fJr krmftL ßTJPjJ xrTJrA huL~Tre, hMjtLKf, @ouJfπ FxPmr DP±t CPb mJÄuJPhPvr ßxJjJr Kco kJzJ yJÅx kJaKv·PT xKbT kPg ßaPj KjPf kJPrKjÇ kJaKvP·r @iMKjTJ~Pj rJÓs mqgt yP~PZ kMPrJkMKrÇ mrÄ 1982 xJPu ‰˝rJYJrL FrvJh xrTJr Kv· ±ÄxTJrL Kv·jLKfr oJiqPo FA Kv· ±ÄPxr ßwJuTuJ kNet TPrPZÇ mJKwtT Cjú~j mJP\Par 112 vfJÄv KmPhKv xJyJPpqr @zJPu rJÓs ˝Jãr TPr KmvõmqJÄPTr TJbJPoJVf xÄÛJr TotxNKYPfÇ ÊÀ y~ dJuJS KmrJÓsL~TreÇ rJÓsL~ oJKuTJjJiLj Kou TuTJrUJjJèPuJ Foj xm ßuJPTr yJPf ßZPz ßhS~J y~, pJPhr TJrS TJrS xÄKv›Ó KvP·r ßTJPjJ kNmt IKnùfJA KZu jJÇ TKoaPo≤yLj FA ßuJTèPuJr mqJÄT ßgPT ßTJKa ßTJKa aJTJ Ee ßjS~Jr FmÄ ßxaJPT ßUuJKk EPe kKref TrJr oiq KhP~ ‰fKr y~ @rS vKÜvJuL FThu uMParJ iKjTPVJÔLrÇ fJA muJ pJ~, KmvõmqJÄPTr TJbJPoJVf xÄÛJr TotxNKY Kv· UJfPT xoO≠ ßfJ TPrAKj, mrÄ KmrJÓsL~TrPer oJiqPo rJÓsL~ xŒPhr yKruMPar mqm˙J TPr KhP~PZÇ 1990 xJPu ‰˝rJYJr kfPjr kr ßhvmJxL @vJ TPrKZu, Kv·mJºm kKrPmPvr oJiqPo ßhvL~ KvP·r KmTJv TrJ yPmÇ KT∂á ßxA @vJ xMhNrkrJyfA ßgPTPZÇ 1994 xJPu KmvõmqJÄT S @AFoFPlr krJoPvt f“TJuLj xrTJPrr kJaoπL S~JKvÄaPj mPx 17 ßlms∆~JKr @ho\L mPºr YMKÜ xA TPr mPxjÇ ßxA iJrJmJKyTfJ~ 2002 xJPur 30 \Mj 12v' ßTJKa aJTJ ßuJTxJPjr I\MyJPf mº TPr ßhS~J y~ FKv~Jr mOy•o kJaTu @ho\L FmÄ ßxA GKfyqmJyL @ho\LPf

2006 xJPur 6 oJYt UJPuhJ K\~J CPÆJij TPrj @ho\L AKkP\cÇ 1200 ßTJKa aJTJ ßuJTxJPjr TgJ muJ yPuS FA xoP~ @ho\L xrTJrPT ÊiM 1500 ßTJKa aJTJ KmhMq“ Kmu @r Z~v' ßTJKa aJTJ VqJx Kmu kKrPvJi TPrKZuÇ Fr mJAPr aqJ, nqJa ßfJ KZuAÇ IjqKhPT @ho\Lxy kJaKvP·r kMjmtJxPjr \jq ßp Igt k´P~J\j KZu fJr ßYP~ ßmKv aJTJ KmvõmqJÄT kJaKv· ßVJaJPf UrY TPrPZÇ ÊiM FUJPjA ßvw j~, @ho\L mPº pUj KmvõmqJÄT mJÄuJPhvPT Ee KhP~PZ, KbT FTA xoP~ fJrJ nJrfPT Ee KhP~PZ jfMj kJaTu ˙JkPjr \jqÇ FUJPj KmvõmqJÄPTr K\SkKuKaPr TJPZ mJÄuJPhv KjutönJPm @®xokte TPrPZÇ @ho\Lr ßuJTxJPjr ßkZPj rJÓsL~ oJKuTJjJ ßTJPjJ xoxqJ KZu jJ, xoxqJ KZu kM†LnNf ßhjJr xoxqJ, oJºJfJr @oPur pπkJKfr mqmyJr FmÄ xo~oPfJ @iMKjTJ~j jJ TrJ, ßTJgJS ßTJgJS huL~ KmPmYjJ~ KjP~JV kJS~J IKfKrÜ \jmu, @ouJfπ S hMjtLKf KTÄmJ nMu IgtQjKfT jLKfoJuJr xoxqJ FmÄ xPmtJkKr hã mqm˙JkjJr xoxqJÇ ßvwPmuJPf FPxS mKûf TrJ y~ @ho\Lr v´KoTPhrÇ fJPhr IPjPTA ßVJPj yqJ¥PvPTr aJTJ kJjKjÇ ßmk\J ßvw kpt∂ kKrPvJi TPrKj \Ko mJmh 529 ßTJKa aJTJÇ KmVf oyJP\Ja xrTJPrr Ijqfo KjmtJYjL IñLTJr KZu mº kJaTuèPuJ YJuM TrJÇ ßxaJ y~KjÇ UMujJr Kkkux \Ma Kou YJuM TrJ yP~PZ muJ yPuS oNuf YJuM TrJ yP~PZ UJKuvkMr \Ma Kou jJPo jfMj FTKa KouÇ FTA Im˙J KxrJ\VP† KmP\FoKxr @PrT mº ßWJweJTíf TSoL \Ma KoPurSÇ FKaS Vf mZr I˙J~L KnK•Pf ßlr YJuM TrJ yP~PZÇ msqJ¥PjoèPuJ KbT ßrPU FèPuJ YJuM TrJ y~Kj KmvõmqJÄPTr @kK•r TJrPeÇ ˙J~L ßTJPjJ v´KoTS FèPuJPf KjP~JV ßhS~J y~Kj, y~Kj @iMKjT ßoKvj ˙JkjÇ ß\JzJfJKu KhP~ YJuM TrJ Fxm Kou ˝JnJKmTnJPmA kNet C“kJhPj ßpPf kJrPm jJ FmÄ ßuJTxJPjr I\MyJPf @mJrS mº TPr ßhS~JaJS Ix÷m j~Ç oJ^UJPj ßmv ßfJzP\Jz yP~KZu @ho\Lr hMA j’r ACKjaKar kMj”C“kJhj ÊÀ TrJr; KT∂á KmvõmqJÄPTr xPñ YMKÜ IjMxJPr mJÄuJPhv TUPjJA @ho\Lr jJPo ßTJPjJ \Ma Kou YJuM TrPf kJrPm jJ FmÄ KmvõmqJÄPTr KmÀP≠ KVP~ ßhPvr ˝JPgtS Kx≠J∂ ßjS~Jr oPfJ oMPrJh xrTJPrr ßjAÇ KmvõmqJÄT È@ho\L' jJoT msqJ¥PjoKa @r mqmyJr TrPf KhPf YJ~ jJ, FA jJ

YJS~Jr ßkZPj rJ\jLKf @PZÇ ßpaJ nJrfPT uJnmJj TrPZ, mJÄuJPhvPT j~Ç GKfPyqr @ho\L mº TPr KhP~ AKkP\c ‰fKr TrJ yP~PZÇ IPjT ßTJŒJKj k›a KjP~ C“kJhPj KVP~PZ, IPjPT pJ~Kj, TJrUJjJA ˙Jkj TPrKjÇ 275 hvKoT 38 FTr \KoPf 60Ka k›Par oPiq oJ© 39Ka k´KfÔJj mftoJPj C“kJhPj @PZÇ ßTCmJ lJÅTPlJTr UMÅ\PZj k›a IjqPT y˜J∂r TrJrÇ FUJPj TJÅYJ oMjJlJ @PZÇ kJKjr hPr k›a mrJ¨ KjP~ KmKjP~JV jJ TPrA pKh yJf WMKrP~ oMjJlJ TrJ pJ~, oª KT! TgJ KZu ßVJPj ßy¥PvPT pJS~J v´KoTrJ IV´JKiTJr kJPmj AKkP\Pc, kJjKjÇ FUJPjS mKûf fJrJ, pJrJ FTKhj ßhPvr IgtjLKfr YJTJ xYu ßrPUKZPujÇ ßxA xJrJ vrLPrr kJPar @Åv uJVJPjJ v´KoTPhr ßTC FUj KrTvJ YJuJj, ßTC KnãJ TPrj, ßTCmJ KZjfJArJyJ\JKjr oPfJ IkrJPi \KzP~ ßVPZjÇ PkJvJT UJfPT @\ k´iJj rlfJKj UJf KyPxPm KYK¤f TPr rJÓsL~ KmKnjú xMPpJV-xMKmiJ ßhS~J yPòÇ nJPuJ CPhqJVÇ TotxÄ˙Jj yP~PZ, ‰mPhKvT oMhsJ @xPZÇ KT∂á FTaM KT ßnPm ßhUPmj∏ ßkJvJT rlfJKj UJPf IK\tf ‰mPhKvT oMhsJ @r FA UJPf mqK~f ‰mPhKvT oMhsJr mqJPu¿ TfaJ? ACPrJk-@PoKrTJr ßâfJPhr YJKyhJ gJPT, TJkz yPf yPm IoMT ßhPvr, KjPhjkPã xMfJaJ IoMT oJPjrÇ lPu ßxA TJÅYJoJu @ohJKj TrPf yPòÇ FnJPm fMuJ, xMfJ, TJkz, ßmJfJo, K\kJrxy IjqJjq TJÅYJoJPur \jq mqK~f ‰mPhKvT oMhsJ IK\tf ‰mPhKvT oMhsJ ßgPT mJh KhPu Kja I\tj kJS~J pJPmÇ ßxaJ Tf? KT∂á kJaKv· ßgPT IK\tf ‰mPhKvT oMhsJr kMPrJaJA ßhvL~ C“kJhj ßgPTÇ ßTC KT ßnPm ßhPUPZ Kmw~aJ? kJPar K\j ryxq @KmÏJPrr kr kJa YJPwr \jq CkPpJVL mJÄuJPhv yPf kJPr KmPvõr vLwt rlfJKjTJrT ßhvÇ KT∂á rJÓsL~ ChJxLjfJr TJrPe yJKrP~ pJPò GKfPyqr FA Kv·Ç @oJPhr oPj rJUPf yPm, KmKnjú k´JTíKfT TJrPeA KyoJK~f KYÄKz KTÄmJ YJozJ TUPjJA @oJPhr KnK• rlfJKj keq yPm jJ, yPf kJrPm jJÇ mrÄ @myJS~J, IKnùfJ, k´pMKÜ FmÄ K\jryxq FxPmr xojõP~ kJa @mJrS yP~ CbPf kJPr oNu rlfJKj keq FmÄ k´iJj IgtTrL lxu, ßxJjJKu @ÅvÇ hrTJr ÊiM xKbT rJÓsL~ CPhqJV FmÄ xKhòJÇ - ßhmMk´xJh ßhmM ZJ© @PªJuPjr xJPmT TotL


30 ßUuJiMuJ

4 - 10 July 2014 m SURMA

FT vPaA mMPzJ ßjAoJr!

2 \MuJA - FA KmvõTJPk msJK\Pur mz nrxJ KfKjÇ KT∂á mMPzJ yP~ ßVPZjÇ k´go fgq ßgPT ßmJ^J pJPò, ßTJj msJK\uL~r TgJ muJ yPòÇ KT∂á kPrraJPfA xm fJuPVJu kJKTP~ ßpPf mJiqÇ KT∂á ßUJh ßjAoJrA ßp F TgJ muPZj! KYKur KmkPã Kk´-PTJ~JatJr lJAjJu oqJPY À≠võJx CP•\jJr oPiq aJAPmsTJPr ßvw vaKa ßoPrPZj ßjAoJrÇ ßxA ßkjJK oJrJr kr ßjAoJPrr FaJA CkuK…Ç mPuPZj, ÈPkjJK oJrJr kr oPj yu m~xaJ FT uJPl ßTJgJ~ ßpj YPu ßVPZÇ oJrJr @PV FTrTo KZuÇ KT∂á kPr oPj yu ßpj, IPjT m~x ßkKrP~ mMPzJ yP~ ßVKZÇ' @r ßkjJK oJrJr @PVr YJkÇ ßjAoJPrr \mJm, ÈSAaMTM ßhRzPjJr xo~ oPj yP~KZu, ßpj xJoPj kJÅY KTPuJKoaJr kgÇ' KbT TfaJ YJPk KZu msJK\u, ßjAoJPrr TgJPfA kKrÏJrÇ ÈKZu' jJ, @PZÇ YJPkA @PZ msJK\uÇ ßxaJ ¸Ó oJPxtPuJr TgJ~Ç

fPm KmPvw @ou KhPòj jJ, ÈKmvõTJk K\fPf yPu, TfaJ YJk xJouJPf yPm, @orJ \JKjÇ @orJ KvPUKZ FA YJk ßj~JÇ' KmvõTJPk ßp IP·r \jq ßmÅPY ßVPZj, ˝LTJr TrPZj oJPxtPuJÇ mPuj, È\MKuS Kx\Jr @oJPhr mJÅKYP~ KhP~PZÇ pJrJ xm ßgPT ßmKv jJntJx KZu, S fJPhr oPiq FT\jÇ KT∂á kJvJkJKv @orJ \oJa KZuJoÇ @orJ FUj YqJKŒ~j yS~Jr uPãq FPVJKòÇ' CP•\jJaJ ßTJj YrPo ßkRÅPZKZu, fJ \JKjP~ oJPxtPuJ mPuj, È@PmPVr KhT KhP~ @r ßTJPjJ KTZM mJKT KZu jJÇ xmJA oPr KVP~KZuJoÇ FaJ TKbj FTaJ krLãJ, pJPf @orJ kJx TruJoÇ VqJuJKrr KhPTS fJKTP~ ßhPUKZuJo, Tf oJjMw @jPª TJÅhPZjÇ' ßTJ~JatJr lJAjJPu xJoPj TuK’~JÇ fJ KjP~ oJPxtPuJ mPuj, ÈSrJ UMm nJPuJ huÇ IPjT k´KfnJmJj lMamuJr @PZÇ KT∂á @orJS msJK\uÇ @orJ xm KTZM

C\Jz TPr KhP~ lMamu ßUKuÇ' PjAoJrPT ZJzJ ßvw @Par mJiJ akTJPjJ TKbjA yPm msJK\Pur \jqÇ fPm ßxPuTJS nÜPhr \jq xMUmr yu, ÊâmJr TuK’~Jr KmkPã ßTJ~JatJr lJAjJPu ßUuPf kJrPmj ßjAoJrÇ msJK\u lMamu TjPlcJPrvPjr FT\j oMUkJ© UmPrr xfqfJ KjKÁf TPrPZjÇ \JKjP~PZj, ßjAoJPrr ßTJPjJ ßYJaA èÀfr j~Ç fJrkrS ßjAoJrPT KjP~ KYK∂f msJK\u ßTJY uMA KlKuk ÛuJKrÇ fJr iJreJ, KmvõTJPkr mJKT oqJYèPuJPfS lJCPur KvTJr yPf yPm hPur ßxrJ fJrTJPTÇ ÛuJKrr IKnPpJV, ÊÀ ßgPT k´Kfkã huèPuJ lJCu TPr @xPZ ßjAoJrPTÇ msJK\u ßTJPYr oPf, hv mZr @PV 2004 ACPrJPf kftVM JPur fJrTJ KâKÁJ~JPjJ ßrJjJPJPT ßpnJPm lJCu TrJ yPfJ, KbT ßfoKj lJCPur KvTJr yPòj ßjAoJrÇ

\JotJKjr @rS CjúKf YJj ßTJY 2 \MuJA - 1982 KmvõTJPkr k´KfPvJi KjPf ßYP~KZu @uP\Kr~JÇ nJPuJA uPzPZ ßvw kpt∂Ç KT∂á \JotJKjr KmkPã k´KfPvJi ßj~J y~KjÇ ßkJPftJ @PuPV´Pf 90 KoKja Imvq xJlPuqr xPñA ÀPU KhP~PZ fJrJ KfjmJPrr Kmvõ YqJKŒ~j \JotJjPhrÇ KT∂á 120 KoKjPar ßUuJ~ 2-1 ßVJPu ßyPr msJK\u ßgPT KmhJ~ KjPf yP~PZÇ @Pªs ÊrPu S ßoxMf SK\u TPrPZj ßVJuÇ ßTJ~JatJr lJAjJPu ßVPZ ßlnJKra \JotJKjÇ @r ßxUJPj fJPhr ßhUJ yPò ACPrJPkr @PrT \J~J≤ 1998 Kmvõ YqJKŒ~j l∑JP¿r xPñÇ ÊâmJr ßvw @Pa hMA hu uzPm GKfyJKxT oJrJTJjJ ߈Kc~JPoÇ FmÄ fJPfS KlPr @xPZ 1982 KmvõTJPkr ˛íKfÇ FT TîJKxT oqJPYr ˛íKfÇ P¸Pjr ßxKnPu 70 yJ\Jr hvtPTr xJoPj ßxKolJAjJu oqJY ßUPuKZu fUjTJr kKÁo \JotJKj S l∑J¿Ç ÀPoKjPVS ßVJu TPrPZj, TPrPZj KoPvu käJKfKjSÇ 3-3 ßVJPu IoLoJÄKxf oqJY ßvw kpt∂ pJ~ ßkjJK Êa @CPaÇ ßxUJPj 5-4-F K\Pf lJAjJPu pJ~ \JotJjrJÇ KT∂á \JotJKjr ßTJY ß\J~JKYo ßuJr AKfyJx KjP~ TgJ muJ~ @V´y To, È1982 xJPur \JotJKj-l∑J¿ oqJY KjP~ TgJ muPf YJA jJÇ SaJ hMA hPur jJaTL~ FT TîJKxT KZuÇ 2010 ßgPT KhKhP~r ßhvo (l∑J¿ ßTJY) huaJPT kJP ßlPuPZÇ fJPhr ßmjP\oJ, KVrPhr oPfJ ßUPuJ~Jz @PZ pJrJ oqJPYr nJVq mhPu KhPf \JPjÇ @PrTKa TîJKxPTr IPkãJ~ @KZÇ' fPm @uP\Kr~Jr KmkPã ßpnJPm \JotJKj ßUuu ßfojaJ ßUuPu YuPm jJÇ 54 mZr m~xL ßTJY huPT @rS nJPuJ ßUuJr @øJj \JKjP~PZj, Èl∑JP¿r KmkPã ImvqA @oJPhr @rS nJPuJ ßUuPf yPmÇ @\ @orJ K\fuJo oPjr ß\JPrÇ k´goJPit @orJ nJPuJ ßUKuKjÇ IPjT mu ßZPz KhP~KZÇ fJPf TJC≤Jr IqJaJPT CPb FPxPZ @uP\Kr~JÇ' ßTJY ßuJ \JKjP~PZj, rJAa mqJT ßvJTrJj oM˜JKlr KmvõTJk ßvw yP~ ßVPZÇ Aj\MKrPf kPzPZjÇ FKhj \JotJj ßVJuKTkJr oqJjMP~u KjCP~r @uP\Kr~Jr IPjT yJouJ ÀPUPZjÇ fJr nN~xL k´vÄxJ TPrPZj ßuJ, ÈmqKfâoL FT oqJY KZu FaJ KjCP~Prr \jqÇ ÊiM IPjT ßxn TPrPZ F\jqA j~Ç SPhr IPjT uÄ mu fJr FuJTJ~ dMPT kPzPZÇ SèPuJS xJouJPf yP~PZÇ' 92 KoKjPa ßVJu TPrj mhKu ÊrPuÇ Frkr 120 KoKjPa ßoxMf SK\uÇ Aj\MKr aJAPo @PrT mhKu @mhMu oMKoj Kh~JmM aMjtJPoP≤ fJr KÆfL~ ßVJu TPrjÇ KT∂á hPur yJr ÀUPf kJPrjKjÇ ÊrPu UMKv hu ßvw @Pa pJS~J~, È@orJ 90 KoKjPa K\fPf ßYP~KZuJoÇ KT∂á @uP\Kr~JjrJ UMm nJPuJ ßUuuÇ fPm KTnJPm FaJ FPxPZ fJ \JjJr hrTJr ßjA, @orJ ßTJ~JatJr lJAjJPu ßVKZ FaJA mz mqJkJrÇ'

ßmÅPY ßVPuj rPmj

2 \MuJA - uMAx xM~JPrP\r ßãP© pJ TPrKZu KllJ, IPjPTr ßYJPUA fJ KZu ÈuWM kJPk èÀh§'Ç FmJr @P\tj rPmPjr ßãP© pJ Tru KllJ, fJPT muJ pJ~ èÀ kJPkS h§yLj! xM~JPr\ pKh KYP~KuKjPT TJoz KhP~ ßhPvr TJk ˝Pkú hJÅf mKxP~ gJPTj, ßoKéPTJ oqJPY rPmPjr KmfKTtf cJAPnr kKreKfS FTA KhPT KjP~ ßpPf kJrf ßjhJruqJ¥xPTÇ I∂f KllJr Kj~o fJA

mPuÇ ßkä IqJKÖÄ TPr pKh ßTJPjJ ßUPuJ~Jz ßrlJKrr TJZ ßgPT IjqJ~ xMKmiJ ßj~, fJ yPu fJPT vJK˜ ßh~J yPmÇ pJ rPmj TPrPZjÇ IfFm Kj~o irPu vJK˜ fJr k´JkqÇ ÊiM fJA j~, KllJ FS mPuKZu, k´P~J\Pj IKnpMÜ ßUPuJ~JPzr KmÀP≠ fhP∂ KnKcS FmÄ IKcS lMPa\ mqmyJr TrJ yPmÇ @P\tj rPmPjr ßãP© hMPaJA KllJr yJPfr TJPZ KZuÇ fJr ßYP~S èÀfôkNet rPmPjr KjP\r ˝LTJPrJKÜÇ pJ

FPxPZ oqJY ßvPwr FTaM kPr, cJY KaKn YqJPjuPT ßh~J FT xJãJ“TJPrÇ ßpUJPj rPmj mPu KhP~PZj, È@Ko ãoJ YJAKZÇ ßkjJKaJ KbTA KZuÇ KT∂á k´goJPit SPhr mPé @Ko ßp cJAn KhP~KZuJo, ßxaJ KbT TKrKjÇ UMm UJrJk mqJkJraJÇ' KT∂á Ff k´oJe xP•ôS KllJ KTZMA Tru jJÇ FojKT xfTtLTreS j~Ç lMamPur xPmtJó Kj~JoT xÄ˙J \JKjP~ Khu, rPmjPT KjP~ KllJr kã ßgPT KTZM TrJ yPm jJÇ CPJ xÄ˙Jr oMUkJ© ßcKu~J KlvJr mPu KhPuj, È@orJ ßUPuJ~JzPhr mKu kKròjúnJPm ßUuPfÇ ßxaJ ßx TrPZ KTjJ, ßxaJ ßfJ ßrlJKr ßhUPmÇ k´P~J\Pj TJct ßhUJPmÇ pJPf F rTo @r jJ y~Ç' pJ ßhPU @Ápt yP~ pJPò lMamuoyuÇ muJ yPò, ßrlJKr pKh xm TrPm fJ yPu WaJ TPr Kj~Por TgJ ßWJweJ TrJ yP~KZu ßTj? @r xM~JPrP\r oPfJA lMamuPT IkoJj TPr KTnJPm kJr ßkP~ ßpPf kJPrj cJY fJrTJ? rPmPjr ßhv Imvq kKrÏJr muPZ, cJY fJrTJr o∂Pmqr nMu mqJUqJ TrJ yP~PZÇ @®kã xogtj TPr kPr rPmj mPuPZj, ÈFaJ uöJrÇ TJre @Ko x“Ç IPjT xo~ xffJr kMrÛJr y~ vJK˜Ç fmM @Ko xffJr kPãÇ @Ko ßmJTJr oPfJ FTaJ TJ\ TPrKZÇ KT∂á oqJPY fJr ßTJPjJ k´nJm kPzKjÇ IgY SA WajJ KjP~A xmJA ßoPf @PZÇ FaJA @oJr \jq mz vJK˜Ç'

kJvJkJKv oqJrJPcJjJ-PoKx! 2 \MuJA - KcP~PVJ oqJrJPcJjJr TgJaJ oPj @PZ? TKhj @PVA @P\t≤JAj KTÄmhK∂ mPuKZPuj, ßjAoJr ßpoj msJK\Pur yP~ ßUuPZj, @P\tK≤jJr yP~ KuSPju ßoKxPTS ßfoKj ßUuPf yPmÇ jJAP\Kr~Jr xPñ ß\JzJ ßVJu TPr ßoKx KT∂á kJJ \mJmS KhP~ KhP~PZjÇ @èP~PrJ, KyèP~AjrJ gJTPf ßoKxPT kMPrJ @âoPer ß\J~Ju FTJ mAPf yPm, nJPmjKj IPjPTAÇ fPm @PuxJPªsJ xJPmuJ muPZj, FaJ k´fqJKvfA KZuÇ xMA\JruqJP¥r xPñ oqJPYr @V kpt∂ KmvõTJPk @P\tK≤jJ ßVJu TPrPZ Z~Ka, Fr YJrKaA TPrPZj ßoKxÇ xJPmuJ muPZj, ßoKxr TJZ ßgPT ßxKa k´fqJKvfA KZu, ÈxmJA ßpoj @vJ TrPZ, ßoKx IxJiJre FTaJ KmvõTJk TJaJPòÇ ßx FaJ @vJ TPrKZu, Sr xfLgtrJ @vJ TPrKZu, xm @P\t≤JAjA @vJ TPrKZuÇ' KT∂á FnJPm FTJA ßTj ßoKxPT hPur nJr ßaPj KjPf yPm? xJPmuJ KT∂á FPf UMm FTaJ KmK˛f jj, È@oJr oPj y~ ßoKx S ßjAoJr hM\PjA IxJiJre ßUPuJ~JzÇ ßoKx KmPvõr ßxrJ, ßjAoJrS hJÀe FT\j ßUPuJ~JzÇ FaJ UMmA ˝JnJKmT, SPhr SkPrA hu Kjntr TrPmÇ' FTJ huPT ßaPj KjP~ pJS~Jr TgJ muPu KcP~PVJ oqJrJPcJjJr TgJ jJ FPx kJPr jJÇ xJPmuJS ßoKxr oPiq oqJrJPcJjJr ßxA ßjfífôèe ßhUPZj, ÈoqJrJPcJjJ 1986 xJPu hPur \jq UMmA èÀfôkNet FT\j ßUPuJ~Jz KZuÇ ßoKx @oJPhr \jqS FUj ßx rTo èÀfôkNetÇ'


˝J˙q 31

SURMA m 4 - 10 July 2014

ßrJ\J~ cJ~JPmKaT ßrJVL TÀjÇ

xJrJ KmPvõ ßrJ\JhJr cJ~JPmKaT ßrJVLr xÄUqJ k´J~ kJÅY ßTJKaÇ fPm fJÅPhr ßrJ\J rJUJ KjP~ jJjJ KmÃJK∂ @PZÇ ßpoj- fJÅPhr hLWtãe jJ ßUP~ gJTJ KbT KT jJ, AjxMKuj KTnJPm ßjPmj mJ VäMPTJKoaJr KhP~ vTtrJ oJkPu ßrJ\J ßnPX pJPm KT jJ AfqJKhÇ pJÅPhr \jq ßrJ\J ^MÅKTkNet KYKT“xTrJ TP~T irPer cJ~JPmKaT ßrJVLr \jq ßrJ\J rJUJ ÈIKf ^MÅKTkNet' mPu KmPmYjJ TPr gJPTjÇ FÅrJ yPuj- aJAk 1 cJ~JPmKaT ßrJVL, cJ~JPmKaT VntmfL S KhPj Kfj mJ YJrmJr AjxMKuj V´yeTJrLÇ F ZJzJ pJÅPhr xJŒ´KfT xoP~ oJrJ®T yJAPkJVäJAPxKo~J (rPÜ vTtrJ ˝·fJ) mJ oJrJ®T yJAkJrVäJAPxKo~J ßTJoJ (rPÜ vTtrJ @KiTq\Kjf IùJj yS~J) yP~PZ, pJÅrJ yJAPkJVäJAPxKo~J xŒPTt xPYfj jj, cJ~JPmKaPxr xPñ pJÅPhr KTcKj, pTí“, ÂhpPπr \KaufJ @PZ mJ cJ~JKuKxx TrPZj fJÅrJS IKf ^MÅKTkNet Im˙J~ @PZjÇ ^MÅKTkNPetr fJKuTJ~ @PrJ kPzj AjxMKuj S xJuPlJKjuACKr~J SwMi mqmyJrTJrLrJÇ mJKTrJ xPYfjfJ S xfTtfJ Imu’j TrPu ßrJ\J ßrPUS nJPuJ gJTPf kJPrjÇ UJhqJnqJx S mqJ~JPo kKrmftj ro\Jj oJPx @oJPhr UJhqJnqJx S UJmJr xo~xNKYPf mz irPjr kKrmftj @PxÇ ßpPyfM cJ~JPmKaT ßrJVLr xMKj~Kπf S xKbT xo~xNKYr UJhqJnqJx ßoPj YuPf y~, fJA fJÅPhr FA kKrmftPjr xPñ UJk UJAP~ KjPf yPmÇ UJhqJnqJx kKrmftPjr ßmuJ~ uã TrJ hrTJrn ‰hjKªj TqJuKrr kKroJk @PVr oPfJA gJTPm, ßTmu xo~xNKY mJ UJhq CkJhJj kKrmKftf yPf kJPrÇ n ßvw rJPf ßxyKr UJS~J @mvqT S fJ V´ye TrPf yPm pgJx÷m ßhKr TPrÇ ßxyKrPf \Kau vTtrJxy xm irPjr CkJhJj rJUPf yPmÇ ßTjjJ

SwMi mJ AjxMKujKmw~T kKrmftj ßrJ\J~ cJ~JPmKaPxr SwMi mJ AjxMKuPjr oJ©J S xo~xNKYPfS kKrmftj @xPmÇ jfMj UJhqxNKYr xPñ KoKuP~ FA kKrmftj TrJ y~Ç n pJÅrJ ßoalrKoj, KVäjJAc, KcKkKk ßVJP©r SwMi UJj, fJÅPhr ßfoj ßTJPjJ kKrmftPjr k´P~J\j ßjAÇ ßTmu SwMPir xo~aJPT kJP KjjÇ n pJÅrJ xJuPlJKju ACKr~J ßVJP©r SwMi, ßpojKVäTîJ\JAc, KVäPmjPTîoJAc, KVäPoPkPrJAc AfqJKh SwMi UJj fJÅrJ xTJPur ßcJ\ kNetoJ©J~ AlfJPr FmÄ rJPfr ßcJ\ IPitT oJ©J~ ßvw rJPf V´ye TrPf kJPrjÇ n pJÅrJ hMPmuJ AjxMKuj ßjj, fJÅrJS xTJPur ßcJ\ kNetoJ©J~ AlfJPr FmÄ rJPfr ßcJ\ IPitT oJ©J~ ßxyKrPf V´ye TrPf kJPrjÇ n pJÅrJ @iMKjT ßmxJu-PmJuJx AjxMKuj V´ye TPrj, fJÅrJ ßmxJu mJ hLWt xo~ TJptTrL AjxMKuj @PVr oJ©J~ @PVr xoP~ (Ppoj rJf 10aJ~) V´ye TrPmjÇ @r ßmJuJx mJ hs∆f TJptTrL AjxMKuj V´ye TrPmj AlfJPr, ‰jvPnJP\ S IPitT oJ©J~ ßxyKrPfÇ ‰jvPnJ\ V´ye jJ TrPu SA xo~ AjxMKuj jJ KjPuS YuPmÇ n KYrJ~f mJ TjPnjvjJu AjxMKuPjr fMujJ~ @iMKjT IqJjJuV AjxMKuj ßpoj- ßcPaKor, ßcVuMPcT, VäJrK\j, KuxPk´J, IqJxkJat mJ VäMuJAKxj \JfL~ AjxMKuPj vTtrJ ˝·fJ yS~Jr ^MÅKT ToÇ fJA x÷m yPu kMrPjJ AjxMKuj kJP @iMKjT AjxMKuj V´ye TÀjÇ n SwMPir oJ©Jr FA kKrmftj IPjTaJA rPÜ vTtrJr kKroJe SbJ-jJoJr Skr Kjntr TrPmÇ fJA rPÜ vTtrJ kKroJk TÀj S KYKT“xPTr xPñ krJovt TPr KjjÇ - cJ. fJjK\jJ ßyJPxj yrPoJj S cJ~JPmKax KmPvwù mJrPco yJxkJfJu, dJTJÇ n

FA UJmJrA Khjnr vKÜ ß\JVJPmÇ AlfJPr FTxPñ k´YMr UJmJr jJ ßUP~ iJPk iJPk ßUPf yPmÇ KoKÓ\JfL~ S nJ\JPkJzJ ‰fuJÜ UJmJr FKzP~ ˝J˙qTr UJmJr ßmPZ KjjÇ ßpojTJÅYJ mJ Kx≠ ßZJuJr xPñ vxJ aPoPaJr xJuJh. KYÅzJ-aT hA, WMVKj mJ YakKa, xMqk, lu AfqJKhÇ vrmPfr mhPu cJPmr kJKj mJ ßumMkJKjÇ FTKa KT hMKa ßU\Mr UJS~J ßpPf kJPrÇ n AlfJr S ßxyKrr oPiq ‰jvPnJP\ ÀKa mJ I· nJf UJS~J ßpPf kJPrÇ n ßrJ\J ßrPU KhPjr ßmuJ ßmKv mqJ~Jo mJ TJK~T kKrv´o jJ TrJA nJPuJÇ xºqJr kr YJAPu yJÅaJyJÅKa TrPf kJPrjÇ fJrJKmr jJoJ\ Kj~Kof kzPu IKfKrÜ mqJ~Jo jJ TrPuS YuPmÇ n

xfTt gJTMj n cJ~JPmKaT ßrJVLr F xo~ YJr irPjr xoxqJ ßhUJ KhPf kJPr- rPÜ ybJ“ vTtrJ ˝·fJ mJ yJAPkJVäJAPxKo~J, rPÜ vTtrJ @KiTq mJ

yJAkJrVäJAPxKo~J, KTPaJKjCKr~J mJ k´xsJPmr xPñ KTPaJj KjVtf yS~J FmÄ kJKjvNjqfJÇ ^MÅKTèPuJ FzJPf KTZM xfTtfJ Imu’j TrPf yPm: n ßrJ\J ßrPU KhPjr ßmuJ VäMPTJKoaJr KhP~ rPÜ vTtrJ kKroJk TÀjÇ @PuorJ of KhP~PZj, VäMPTJKoaJr KhP~ vTtrJ oJkPu ßrJ\J nJPX jJÇ AlfJPrr FT WµJ @PV S hMA WµJ kPr FmÄ oJP^oPiq hMkMPr rPÜ vTtrJ ßhUMjÇ KhPjr ßmuJ TUPjJ rPÜ vTtrJ YJr KoKuPoJPur To mJ 16.7 KoKuPoJPur ßmKv yP~ ßVPu ßrJ\J nJXPf yPmÇ n xºqJr kr FTxPñ IPjT UJmJr S xy\ vTtrJ mJ KYKj-KoKÓ \JfL~ UJmJr UJPmj jJÇ FPf ybJ“ TPr vTtrJ ßmPz ßpPf kJPrÇ n kJKjvNjqfJ FzJPf xºqJr kr ßmKv TPr kJKj, cJPmr kJKj, \uL~ IÄv ßmKv Foj UJmJr V´ye TÀjÇ n ro\JPj SwMi mJ AjxMKuPjr oJ©J S xo~xNKY xŒPTt ßrJ\Jr @PVA KYKT“xPTr xPñ krJovt

VntJm˙J~ ßrJ\J VntJm˙Jr k´go Kfj oJPx mKo mKo nJm, oJgJ ßWJrJPjJ, UJmJPr IÀKY AfqJKhr TJrPe IPjPT ßUPf kJPrj jJÇ ßUPf jJ kJrJ FmÄ mJrmJr mKor TJrPe IPjPTr S\j TPo pJS~JrS @vïJ gJPTÇ fJA FA Kfj oJPx ßrJ\J rJUJaJ VntmfLr kPã x÷m jJS yPf kJPrÇ VntJm˙Jr k´go Kfj oJPx Vnt˙ KvÊr Iñ-k´fqñ ‰fKrr xmPYP~ èÀfôkNet xo~Ç fJA F xo~ oJP~r kMKÓ S Vnt˙ KvÊPT VäMPTJ\xy IjqJjq kMKÓr KjrmKòjú xrmrJy Ifq∂ èÀfô myj TPrÇ VntJm˙Jr oJP^r Kfj oJPx VntmfL oJP~rJ FTaM nJPuJ ßmJi TPrjÇ F xo~ xJiJref mKo y~ jJ FmÄ ßUPfS ßTJPjJ IxMKmiJ gJPT jJÇ @r FA xo~ Ijq ßTJPjJ IxM˙fJ jJ gJTPu VntmfL AòJ TrPu ßrJ\J rJUPf kJPrjÇ fPm ImvqA @PV KYKT“xPTr krJovt KjPf yPmÇ PvPwr Kfj oJPx Vnt˙ KvÊxy \rJ~Mr CófJ mOK≠r TJrPe @mJr VntmfL oJP~r TÓ FTaM ßmPz ßpPf kJPrÇ Kj”võJx ßZJa S Wj Wj y~, UJmJr y\o yPf ßhKr y~, VuJ-mMT \ôJuJPkJzJ ßmPz pJ~ FmÄ ˝JnJKmT jzJYzJ iLr yP~ @PxÇ KT∂á VntmfL oJ pKh I˝K˜ ßmJi jJ TPrj FmÄ UJS~JhJS~J TrPf kJPrj, ßTJPjJ k´TJr kJKjvNjqfJ xOKÓ jJ y~, fPm AòJ TrPu ßrJ\J

rJUPf kJrPmjÇ iotL~ hOKÓPTJe ßgPT IjqJjq IxMUKmxMPUr ßãP© ßpoj ßrJ\J rJUJ~ KvKgufJ rP~PZ, ßfoKj VntJm˙Jr ßmuJ~S rP~PZÇ pKh ßTJPjJ VntmfL oJ IxM˙fJr \jq ßrJ\J TrPf jJ kJPrj IgmJ ßrJ\J rJUJr kr pKh IxM˙ ßmJi TPrj, vrLPr TJÅkMKj IjMnNf y~ mJ vrLr KjP˜\ yP~ @Px IgmJ mKo TPr ßlPuj FmÄ ßrJ\J rJUJr oPfJ Im˙J jJ gJPT, fJyPu KfKj ßrJ\J ßZPz KhPf kJPrjÇ KvÊ nNKoÔ yS~Jr Z~ x¬Jy kr ßgPT nJÄKf ßrJ\J rJUPf kJrPmjÇ FmJr ßrJ\J ßpPyfM VrPo kPzPZ FmÄ k´J~ 14 WµJ ßrJ\J TrPf yPm, ßxPyfM VntmfL oJP~rJ pKh Ff hLWt xo~ ßrJ\J rJUPf YJj, fJyPu fJÅPT ImvqA cJÜJPrr krJovt @PV KjPf yPmÇ xJiJre KhPj FT\j VntmfL oJP~r KhPj Z~mJr UJmJr V´ye TrJ CKYfÇ ßrJ\J rJUPu FA ÀKaPjr kKrmftj y~, fJA KjPYr Kmw~èPuJ oPj rJUJ nJPuJÇ ßxyKr ˝JnJKmT oJjMPwr UJmJr fJKuTJ ßoJfJPmT UJmJr UJPmj, fPm TqJuKr S @ÅvpMÜ UJmJPrr KhPT ßmKv ßU~Ju rJUPf yPmÇ kJKjvNjqfJ S vrLPr umPer kKroJe TPo pJS~Jr k´mefJ FzJPf kJKj S fru

kJvõt k´KfKâ~J : SKok´J\u FKxKcKa mJ mMT\ôuJr \jq mÉu mqmÂf FTKa SwMi, pJ xJiJref UJKuPkPa KTÄmJ UJmJr V´yPer 30 KoKja kr ßxmj TrPf y~Ç ßrJ\Jr KhjèPuJPf FA SwMiKa xJiJre oJjMw cJÜJPrr krJovt ZJzJA mqJkTnJPm ßxmj TPr gJPTjÇ KT∂á F SwMiS xfTtfJr xPñ mqmyJr TrJ CKYfÇ TJre Fr kJvõtk´KfKâ~JS IPjTÇ ßpojoJgJmqgJ, cJ~Kr~J, ßTJÔTJKbjq, ßkamqgJ, mKo S mKo mKo nJm, ßka lMPu pJS~J, WMPor mqJWJf, oJgJ ßWJrJPjJ, fôPTr rqJv, oJgJ K^o K^o TrJ, ßYJPU ^JkxJ ßhUJ, I·PfA ßrPV pJS~J, IKfKrÜ WJo yS~J FmÄ mºqJfôÇ - cJ. F ß\c Fo @yxJj, KmFxFoFoAC, dJTJÇ

UJmJr ßmKv V´ye TrPf yPmÇ @mJr pJPhr mMT\ôuJ mJ VqJPxr xoxqJ @PZ fJPhr ßxyKrr xo~ ßp UJmJPr VqJx y~ mJ mMT \ôJuJ TPr SA UJmJrèPuJ FKzP~ YuPf yPmÇ ImvqA ßpPTJPjJ lu, ßpoj- @o, TuJ AfqJKh ßxyKrr ßojMqPf rJUPmjÇ lu S @ÅvpMÜ UJmJr iLrVKfPf kKrkJT y~ mPu ãMiJ To uJVPmÇ AlfJr AlfJPr ßU\Mr, lPur rx, KYÅzJ-hA-lu ßUPf kJPrjÇ FPf TPr rPÜ xMVJPrr oJ©J KbT gJTPmÇ hMi, uJKò, oJbJ AfqJKhS nJPuJÇ hMi S hMPir ‰fKr Fxm UJmJr rÜvNjqfJ mJ IqJKjKo~Jr k´mefJ ToJ~Ç F ZJzJ fJ\J lu mJ xmK\r xJuJh, xMqk AfqJKhS UJS~J ßpPf kJPrÇ AlfJPrr kr I· TPr UJmJr V´ye TÀj KT∂á mJrmJr UJjÇ oJZ, oJÄx, jJjJ \JPfr cJu AfqJKh @Kow UJmJPrr xPñ xmK\r xMwo xojõP~ rJPfr

UJmJr ßUPf yPmÇ ßdKTZJÅaJ uJu YJPur nJf, uJu @aJr ÀKa UJS~J nJPuJÇ èÀkJT, IKfKrÜ ßfu-^Ju-oxuJpMÜ UJmJr KmPvw TPr ßkÅ~J\M, ßmèKj AfqJKh kKryJr TrPmjÇ AlfJr ßgPT ßxyKr kpt∂ kptJ¬ kKroJe kJKj kJj TrPf yPmÇ ßxyKr jJ ßUP~ ßrJ\J rJUPmj jJÇ UJmJPrr kJvJkJKv ˝JnJKmT KhPjr ßYP~ ßrJ\Jr xo~ ßmKv Kmv´Jo KjjÇ n ßmKv xo~ ßrJPh ßWJrJWMKr TrPmj jJÇ n ßpPTJPjJ irPjr hMKÁ∂J mJ oJjKxT YJk FKzP~ YuMjÇ - cJ. oMjJ xJKuoJ \JyJj xyPpJVL IiqJkT k´xNKf S ˘LPrJV KmnJV xqJr xKuoMuäJy ßoKcTqJu TPu\ S KoaPlJat yJxkJfJu n

SP~m Kc\JAj IJkjJr mqmxJ k´KfÔJj, ßp ßTJj xÄVbj IgmJ mqKÜVf ßk´JlJAPur SP~mxJAa ‰frLr \Pjq IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV Tr∆j:

Please Call us on

07507 293 904

85 Myrdle Street, London E1 1HL


32 AxuJo iot

4 - 10 July 2014 m SURMA

rJoJhJj oJx : fJrJmLy jJoJp S xÄKväÓ AmJhPfr xMmet xMPpJV l

oMyJÿJh \JuJuM¨Lj TJuJr∆TL l

Ky\rL mJ IJrmL xPjr 9o oJPxr jJo ‘rJoJhJj’Ç F oJx k´Kf mZr FTmJr IJoJPhr TJPZ ßoyoJPjr oPfJ IJPx IJmJr myJu fKm~Pf KlPr pJ~Ç yJhLx vrLPl mKetf rP~PZ ßp, (yJhLPxr IÄvKmPvw) IJoJPhr Kk´~jmL yprf oMyJÿJhMr rJxNuMuäJy ZJuäJuäJÉ IJuJAKy S~J xJuäJo ‘rJ\Jm’ oJPxr jfáj YÅJh ßhPU muPfj “IJuäJÉÿJ mJKrT uJjJ lL rJ\JmJ S vJ’mJjJ, S~J mJKuäVjJ rJoJhJjÇ” IgtJ& “Py IJuäJy! IJoJPhrPT ‘rJ\Jm’ S ‘vJmJj’ oJPx mrTf k´hJj TPrJ FmÄ fJ ßpPjJ ‘rJoJhJj’ kpt∂ myJu gJPTÇ” jmLK\r kKm© ßhJ~Jr xNYjJ ßgPTA CÿPf oMyJÿJhLr oPiq ryof S mrTf uJPnr ßp k´fqJvJr k´KfPpJKVfJ Êr∆ yP~KZu, fJ mftoJPj ßfJ IJPZA mrÄ KT~Jof kpt∂ YuPf gJTPmÇ IJorJ ßhUPf kJA rJoJhJj oJx FPu IJuäJyr Kk´~ mJªJymJKªVe fáujJoNuT IjqJjq oJPxr ßYP~ IKiT yJPr AmJhf mPªVL TPr gJPTjÇ lPu mZPrr IjqJjq oJPxr fáujJ~ rJoJhJj oJx yPóZ AmJhPfr k´iJj ßoRxMoÇ lrp ßrJpJr ßYP~ lrp jJoJp Fr KjPhtv xmtk´go : F oJPx AmJhPfr jJjJ rTPor IJPo\ ‰frL y~Ç fjìPiq ßrJpJ rJUJ, ßxyKr (l\rkNPmt rJPfr UJmJr) S AlfJrL UJS~J S fJrJmLy jJoJp kzJxy rJoJhJj xÄKväÓ yPrT rTPor IJou TrPf xPYfj BoJjhJrVe mq˜ gJPTjÇ YëzJ∂ TgJ ßp, rJoJhJj xÄKväÓ KjKhtÓ IJouèPuJ k´TífkPã ßoRxMoL mJ xJoK~T KT∂á Fr ßYP~ xmtk´iJj S TKbj IJou yPuJ ‰hKjT kÅJYmJr lrp jJoJp pgJpg IJhJ~ TrJÇ IjMxºJj TrPu ßhUJ pJ~ mÉxÄUqT oMxuoJj pgJpg \MoMIJr jJoJp IJhJ~ TPrj KT∂á kP†VJjJ jJoJPpr k´Kf pfúmJj jjÇ IJmJr FPhr oPiq KTZá Foj rP~PZj pJrJ xMPpJV ßkPu ‰hKjT jJoJPpr ßTJPjJ FTKa IJhJ~ TPrj jfámJ Kj\ Kj\ Totmq˜fJr I\MyJPfA kJP†VJjJ jJoJp IJhJ~ jJ TPrA \LmPjr oNuqmJj xo~ IKfâo TPr pJPóZjÇ xMfrJÄ ß\Pj rJUJ CKYf ßp, ßrJpJ lrp y~ ßTmu FT oJx IJr jJoJp lrp y~ ‰hKjT kÅJYmJrÇ KyxJm TrPu mM^J pJ~ FT KhPj ßrJpJ ßrPU FTKa lrp IJhJ~ y~ KT∂á G FTA KhPjr oPiq jJoJPpr IJou kÅJYKaÇ fJA ßrJpJr ßYP~ jJoJp mzÇ IfFm xKfqTJPrr ßrJpJhJr oMxuoJj ÊiM rJoJhJj oJPx j~ mrÄ \LmPjr TUPjJ kJP†VJjJ jJoJp ZJzPf kJPrj jJÇ AxuJoL vrL~Pfr KmiJPj jJoJPpr k´TJr : AxuJoL vrL~Pfr KmiJPj pJmfL~ jJoJp YJrKa ˜Pr KmjqJx TrJ IJPZÇ ßpoj (1) lJr'h (lrp)Ç FaJ hM’nJPV KmnÜÇ FaJ yPuJ lJrhMu IJAj mJ lrPp IJAj (mqKÜVf kptJP~r IJou ßpoj ‰hKjT lrp jJoJp AfqJKh) S lJrhMu KTlJ~Jy mJ lrPp ßTlJ~Jy (\JjJpJr jJoJp, AfqJKh)Ç (2) S~JK\mÇ FaJS hM’nJPV KmnÜÇ fJ yPuJ ‰hKjT S~JK\m (KmKfr jJoJp) S ßoRxMoL S~JK\m (\JoJIJPfr xJPg BPhr jJoJp IJhJ~)Ç (3) xMjúJfÇ FaJ hM’k´TJrÇ fJ yPuJ oMIJÑJhJy mJ mJiqfJoNuT xMjúJf (QhKjT kÅJY S~JTPf 12 rJTJf S rJoJhJj oJPx k´PfqT rJPf 20 rJTJf) FmÄ VJAr oMIJÑJhJy mJ GKóZT xMjúJf (IJZPrr lrPpr kNPmt 4 S AvJr lrPpr kNPmtr 4 rJTJf) AfqJKhÇ (4) jluÇ AyJ KjKhtÓ (fJyJöMh, AvrJT S IJSS~JmLj AfqJKh) mJ IKjKhtÓ xoP~S IJhJ~ TrJ y~Ç 20 rJTJf fJrJmLy jJoJp S \JoJIJf : fJrJmLy jJoJp oMIJÑJhJy xMjúJf F KjP~ ßTJPjJ KÆof ßjAÇ fPm mftoJPj oJrJfìT yP~ hÅJKzP~PZ ßp, F jJoJp vfnJV ßrJpJhJr 20 rJTJf IJhJ~ TPrj jJÇ ßhUJ pJ~ KTZá xÄUqT oMxuoJj 8 rJTJf fJrJmLy jJoJp kPzjÇ fJA pJrJ fJrJmLy 8 rJTJf kPzj fJPhr TJPZ IJorJ k´vú rJUPf kJKr ßp, xŒNet fJrJmLy jJoJp pKh oMIJÑJhJy xMjúJf jJ yP~ gJPT fJyPu 8 rJTJPfr kr AoJoxy mJTL oMxuäLrJ KT jlu jJoJp kPzj? xKbT C•r yPm 8 rJTJf kr AoJoxy xÄKväÓ

oMxuäLrJ IJPVr oPfJA oMIJÑJhJy xjúJf jJoJp kPzjÇ IfFm pJrJ 8 rJTJf kr YPu pJj fJPhr \jq \r∆rL ßp, mJTL 12 rJTJf FTJ FTJ yPuS fJ IJhJ~ TrPf yPm FmÄ KmKfr ImvqA IJhJ~ TrPf yPmÇ fJ jJ yPu fJPhr kPã G 12 rJTJf jJoJp IjJhJK~ ßgPT pJPmÇ fPm ßTC pKh mPuj mPuj ßp, 8 rJTJfA fJrJmLyr IJxu jJoJp, IJorJ fJPhr F TgJ xM¸Ó huLu ZJzJ oJjPf kJrPmJ jJÇ fJrJmLy jJoJPpr \JoJIJPf vrLT yS~Jr \jq KTZá xÄUqT ßrJpJhJrPT UMm C&xJyL yPf ßhUJ pJ~Ç fJPhr oPiq IPjTPTA kJS~J pJ~ ßp, fJrJ kJP†VJjJ jJoJPp Inq˜ j~Ç IJoJPhr xTPurA \JjJ IJPZ ßp, kJP†VJjJ jJoJp lrPp IJAj IJr fJrJmLy jJoJp oMIJÑJhJy xMjúJfÇ KmiJPjr KhT KhP~ lrp xm ßYP~ mzÇ F jJoJp WajJâPo xo~ oPfJ IJhJP~r xMPpJV jJ yPu krmfLtPf Fr TJpJ TrPf y~Ç KT∂á fJrJmLy jJoJPpr TJpJ y~ jJ TJre AxuJoL vrL~Pf xJiJref xMjúJf jJoJPpr TJpJr KmiJj ßjAÇ fJrJmLy jJoJp \JoJIJPfr xJPg IJhJ~ TrJ UMmA lpLuPfr TJ\, fPm WajJâPo \JoJIJPf xMPpJV jJ ßkPu FTJ FTJA fJrJmLy jJoJp IJhJ~ TrPf y~Ç YëzJ∂ TgJ yPuJ, vrL~fxÿf CkJP~ fJrJmLy jJoJp jJ kzPf kJrPu kPr TJpJ TrJ pJ~ jJ fPm ßxóZJ~ AyJ ßZPz KhPu F\jq ßVJjJPy TmLrJ xJmq˜ yPmÇ fJrJmLyr AoJo Fr xyLy KfuJS~Jf, FT oMKÓ uÍJ hJKz S TJPuJ KUpJm k´xñ AoJo Fr xyLy KfuJS~JPfr ßpJVqfJ gJTJ : xJiJref Kj~Kof \JoJIJPf jJoJp kzJPjJr \jq oxK\Ph mJ Ijq ßTJPjJ ˙JPj AoJo KjP~JV TrJ y~Ç ßTJPjJ ßTJPjJ kKrPmPv ©∆Ka gJTPuS xTu ßãP© oJxIJuJ IjMxre TPrA AoJo KjP~JV TrJ y~Ç FPf èr∆fôkNet KyxJPm AoJPor xyLy KfuJS~JPfr ßpJVqfJ gJTJr Kmw~ ßhUJ y~Ç vrL~Pfr IJAPj T£˝Prr IJmvqTfJ ßjA fPm xyLy CóYJrPer èr∆fô IkKrxLoÇ ßp TJrPe Kj~Kof AoJo KjP~JPVr ßãP© ‘AoJo’ kPh k´JgLtr xyLy KfuJS~JPfr ßpJVqfJ \JjJ IJmvqT, KbT fJrJmLy jJoJPpr \JoJIJPfr KjP~JVk´J¬ AoJo KjP~JPVr KmwP~S xoJj èr∆fô rP~PZÇ KT∂á IPjT ßãP© Fr KmkrLfÇ IgtJ& AoJo KjP~JPV KfuJS~Jf xyLy KT jJ fJPf pJYJA TrJr Kj~o kJuj TrJ y~ jJÇ IjMxºJPj ßhUJ ßVPZ ßp, ßTJPjJ ßTJPjJ oxK\h TKoKar hJK~fôrf mqKÜ KjP\rJ F KmwP~ IKnù j~ mJ TJCPT xyPpJKVfJr TgJ jJ mPu IjMoJPjr Ckr nr TPrA AoJo KjP~JV KhP~ ßhjÇ ßTJgJS IJmJr k´JgLtr T£˝r v´mPer kr IKfoJ©J~ UMKv yP~ KjP~JPVr mqm˙J y~Ç IJmJr ßTJgJS xŒNet ˝\jk´LKfr TJrPeS IPpJVq mqKÜ AoJo kPh KjP~JV ßkP~ gJPTjÇ fPm ßp TJrPeA ßyJT AoJPor KfuJS~JPf pKh Foj náu y~ pJPf IPgtr kKrmftj WPa, fJPf jJoJp lJKxh yPmÇ YJA ßx jJoJp lrp, S~JK\m mJ xMjúf pJA gJTáTÇ IJorJ ßhUPf kJA ßTJPjJ ßTJPjJ fJrJmLyr AoJPor hs∆f KfuJS~JPfr TJrPe mJ KfuJS~JPfr Kj~o \JjJr InJPm KfuJS~Jf xyLy y~ jJ; lPu jJoJp mJKfu y~ Iyry F KmwP~ ßTC Ã∆Pãk TPrj jJÇ FnJPm xyLy KfuJS~Jf \JjJ S jJoJPp fJ CóYJre TrJ AoJo S oMTfJhL xTPur \jq lrpÇ IJKo IPjT AoJPor ßkZPj jJoJp kPz xyLy KfuJS~JPfr InJm ßkP~ ImVf TPrKZ hJK~fô KjP~Ç FPf IPjPTA ˝LTJr TrPf rJK\ yj jJ mrÄ KfKj kMrJjJ yJKlp yS~Jr ßVRrm ßhKUP~ gJPTjÇ KfuJS~Jf xyLy jJ yS~Jr YJr TJre : IJrmL nJwJr v» CóYJrPer \jq xMKjKhtÓ Kj~o IJPZÇ G Kj~oèPuJ xKbTnJPm IJhJ~ jJ yPu fJPf IPgtr kKrmftj WPaÇ ßp CóYJrPe IPgtr kKrmftj WPa AyJPT ‘uJy'Pj \JuL’ mJ k´TJvq Vuf muJ y~Ç jJoJPp CóYJreVf TJrPe ‘k´TJvq Vuf’ yPu F jJoJp IJhJ~ y~ jJÇ xTuk´TJr AmJhf IJhJ~ TrJr

ßrJ\Jr oJx@uJ oJPy ro\JPjr ßrJ\J kJuj @uäJyfJ~JuJr KmPvw KjPhtv S m~Û oMxuoJj jr-jJrLr \jq Imvq TftmqÇ xPYfj oJjMw KyPxPm ßrJ\Jr fJ“kpt, oJyJ®q, mrTf S oKyoJ xŒPTt ToPmKv ùJj gJTPuS AxuJoL KmiJj IjMpJ~L Ê≠nJPm ßrJ\J kJuj xŒPTt IPjPTA UMm FTaJ xPYfj jjÇ IPjT xo~ ßhUJ pJ~, ßrJ\J kJuPjr UMKÅ ajJKa Kmw~ KTÄmJ oJx@uJ xŒPTt xoqT ùJj jJ gJTJr TJrPe y~PfJ KjP\r I\JP∂A ßrJ\J jÓ yP~ pJPòÇ fJA xKbTnJPm ßrJ\J kJuj KmwP~ KTZM k´P~J\jL~ oJx@uJ Ck˙Jkj TrJ yPuJÇ oJx@uJèPuJ xÄTuj TPrPZj- oMlKf oJylNpu M yTÇ PrJ\Jr Kj~f TrJ lr\Ç I∂Prr xÄT·PT Kj~f mPuÇ @uäJyfJ~JuJr x∂áKÓr CP¨Pvq ßrJ\J rJUPf xÄT·m≠ yPuA Kj~f yP~ pJPmÇ ßrJ\J Im˙J~ rÜhJj S V´ye hMKaA \JP~\Ç FPf ßrJ\J nJPX jJÇ fJA ßrJ\J ßrPU cJ~JuJAKxx TrPf ßTJPjJ IxMKmiJ ßjAÇ fPm rÜ ßhS~Jr TJrPe

hJK~fô IJoJPhr FmÄ TmMPur Kmw~aJ IJuäJyr Ckr mftJ~Ç fJA ßp AmJhf IJhJ~ y~ jJ AyJ TmMPurS IJvJ TrJ pJ~ jJÇ jJoJPp IJrmL CóYJre xyLynJPm IJhJ~ TrJ lrPp IJAj mJ mqKÜVf lrpÇ KjPoú k´TJvq Vuf Fr TJreèPuJ fáPu irJ yPuJÇ (1) Iãr xKbTnJPm CóYJKrf jJ yS~JÇ (ChJyre) xNrJ AUuJPZr k´go v» ‘TôMu’ (Igt mPuJ) Fr kKrmPft ‘Táu’ CóYJKrf yS~J (Igt UJS)Ç (2) yJrTJf (ßpr pmr ßkv...) xKbTnJPm CóYJKrf jJ yS~JÇ ChJyre : xNrJ lJKfyJr oPiq ‘IJjIJofJ’ (Igt IJuäJy fáKo pJPTkMrÛJr KhP~PZJ) vP»r ßvw Iãr ‘fJ’ Fr Ckr ‘pmr’ rP~PZ; FPf ‘Pkv’ pMÜ yPu v»Ka ‘IJjIJofá’ (Igt IJuäJy IJKo pJPT kMrÛJr KhP~KZ) yPmÇ Foj Igt KvrPTr kptJP~ Veq yPmÇ (3) ‘oJ¨’ Fr IJKul xKbTnJPm CóYJKrf jJ yS~JÇ ChJyre : IJrmL mqJTre IjMpJ~L jJ mJYT ‘uJ’ (Igt jJ/j~/PjA) Fr CóYJre FTaá hLWt jJ yPu fJPf IPgtr kKrmftj WPaÇ ChJyre˝r‡k muJ pJ~, xNrJ IJu oJDj Fr Kfj jÄ IJ~JPfr ‘S~JuJ’ v»Kar uJo Fr xJPg ‘oJ¨’ Fr IJKul pMÜ IJPZÇ F ‘S~JuJ’ v»Ka Kj~ooPfJ FTaá hLWt jJ yP~ ÊiM ‘S~JuJ’ CóYJKrf yPu FPf IPgtr kKrmftj WaPmÇ pJr xKbT Igt ‘Pp KoxTLjPT C&xJKyf TPr jJÇ’ KmkrLf Igt yPm ‘G mqKÜ KoxTLjPT ImvqA C&xJKyf TPrÇ’ FaJ TárIJPjr metjJr xŒNet KmkrLfÇ (4) KjKw≠ \J~VJ~ S~JTl TPr kPrr v» kOgT TPr kzJÇ ChJyre : xNrJ IJu oJDj Fr ‘lJS~JAuMu Kuu oMPZJ~JuäLjJ+u uJpLjJ’ Fr ˙Pu ‘lJS~JAuMu Kuu oMPZJ~JuäLj’ mPu S~JTl TPr ‘IJuuJpLjJ’ mPu kPrr IJ~Jf kzPu FPf IPgtr kKrmftj WaPmÇ oNu Igt “hMMPntJV G jJoJpLPhr \jq pJrJ fJPhr jJoJp xŒPTt VJKluÇ” KmkrLf Igt “hMMPntJV jJoJpLPhr \jqÇ” FaJ kNet mJPTqr xJPg xJÄWKwtT IgtÇ lJKxT (FT oMKÓ hJKz rJUPf YJj jJ Foj) AoJPor ßkZPj jJoJp kzJ oJTr‡Py fJyrLoL : AxuJoL vrL~Pfr KmiJPj xTu mJKuV oMxuoJj (kMr∆w) Fr \jq hJKz rJUJ S~JK\m FmÄ kNet FToMKÓ kKroJe uÍJ rJUJ oMIJÑJhJy xjúJf, IgmJ ßTC muPf kJPrj hJKz rJUJ oMIJÑJhJy xMjúJf FmÄ FT oMKÓ kKroJe uÍJ TrJ S~JK\mÇ FT\j oMTfJhL KpKj AoJoKf TPrj jJ, fÅJr IJou vrL~fxÿf jJ yPu FaJ fÅJr kPã ßVJjJPy TmLrJy yPmÇ fPm FT\j AoJPor oMPU FToMKÓ kKroJe hJKz jJ gJTPu (pKh mqKÜr hJKz gJPT) KfKj AoJo yS~Jr vrL~fxÿf ßpJVqfJ rJPUj jJÇ fJA pJr vrL~fxÿf ßpJVqfJ ßjA Foj AoJPor ßkZPj jJoJp kzJ oJTr‡Py fJyrLoL pJ yJrJPor TJZJTJKZÇ FUJPj FTKa TgJ oPj rJUPf yPm ßp, ßTJgJS xMKjKhtÓ AoJo jJ kJS~Jr TJrPe ßTmu xJoK~T xoP~r \jq (CkK˙f xoP~ ßpJVq TJCPT jJ kJS~Jr TJrPe) KfuJS~Jf xyLy gJTJr vPft kNet hJKzKmyLj mJ FToMKÓ hJKzKmyLj mqKÜPT AoJo mJKjP~ jJoJp kzJ \JAp rP~PZÇ TJP\A Foj I˙J~L kKrPmPv TJPrJ kPã AoJoKf TrJ FmÄ ˙J~L xoP~r \jq AoJoKf TrJ ßoJPaA FT Kmw~ j~Ç xMfrJÄ fJrJmLy jJoJPpr \jq AoJo KjP~JV TrJr ßãP©S vrL~Pfr KmiJPjr pgJpg oNuqJ~j TrJ IkKryJptÇ AoJPor ©∆Kar TJrPe oMTfJhLr jJoJp oJTr‡Py fJyrLoL y~ : IJorJ ßhUPf kJA ßTJPjJ ßTJPjJ oxK\Phr hJK~fôvLu TftJmqKÜ oJxIJuJKa \JjPuS fJ jJ \JjJr nJj TPrjÇ mPuj FaJ AoJo xJPyPmr mqJkJrÇ oJxIJuJ yPuJ AoJo xJPyPmr ©∆Kar TJrPe oMTfJhLr jJoJp oJTr‡Py fJyrLoL yPu fUj oxK\h TKoKar ßY~JroqJj ßxPâaJrLxy IjqJjqPhr jJoJpS IJAPjr ßãP© xoJjnJPm oJTr‡Py fJyrLoL yPmÇ TJP\A AoJo KjP~JPVr ßãP© hJK~fôvLuPhr xfTtfJ ImuÍj TrJ FmÄ krPypVJr AoJoVPer F mqJkJPr xPYÓ gJTJ IkKryJptÇ hJKzPf TJPuJ KUpJm mqmyJrTJrL AoJPor ßkZPj

IKiT hMmu t yS~Jr @vïJ gJTPu ßrJ\J Im˙J~ rÜhJj oJTÀyÇ vrLPrr ßp ßTJPjJ Iñ ßgPT ßp ßTJPjJ kKroJPe rÜkJf yPu ßrJ\J nJXPm jJ mJ oJTÀy yPm jJÇ PrJ\J Im˙J~ jJrLr oJKxT xsJm mJ k´xPmJ•r xsJm ÊÀ yPu ßrJ\J ßnPX pJPmÇ ßrJ\J Im˙J~ aMgPkˆ, aMg kJCcJr AfqJKh mqmyJr TrJ oJTÀyÇ FèPuJr ˝Jh VuJ kpt∂ ßkÅRPZ ßVPu ßrJ\J ßnPX pJPm FmÄ ÊiM TJ\J S~JK\m yPmÇ PrJ\J Im˙J~ oMPU èu, fJoJT AfqJKh rJUJ oJTÀyÇ fPm VuJ~ FèPuJr ˝Jh IjMnm yPu ßrJ\J ßnPX pJPmÇ F ßãP© TJ\J S TJllJrJ hMKaA S~JK\m yPmÇ ßrJ\J Im˙J~ jJrLPhr \jq KukKˆT mJ KukP\u mqmyJr TrJ \JP~\Ç fPm ßrJ\J Im˙J~ mqmyJr jJ TrJA nJPuJÇ TJre oMPU YPu ßVPu oJTÀy yPm FmÄ VuJ~ ˝Jh IjMnm yPu ßrJ\J ßnPX pJPmÇ FTJ∂ k´P~J\j yPu hJÅf ßfJuJ \JP~\Ç IKf k´P~J\j ZJzJ oJTÀy yPmÇ hJÅPfr ßp ßTJPjJ KYKT“xJr ßãP© uãeL~ yPò SwMi S rÜÇ SwMi VuJ~ YPu ßVPu ßrJ\J ßnPX pJPmÇ gMgrM xokKroJe mJ ßmKv rÜ VuJ~ YPu ßVPu ßrJ\J ßnPX pJPmÇ

jJoJp kzJ oJTr‡Py fJyrLoL : AxuJoL vrL~Pf hJKz rJUJ S FT oMKÓ kKroJe uÍJ rJUJ ßpoj KmiJjVf mqJkJr KbT ßfoKjnJPm hJKzPf TJPuJ rPñr KUpJm mqmyJr jJ TrJS KmiJjVf mqJkJrÇ ßTJPjJ ßTJPjJ mqKÜ fJrJmLy jJoJPpr AoJoKf TPrj FmÄ mqKÜVfnJPm hJKzPf TJPuJ KUpJm mqmyJr TPrjÇ fjìPiq y~ ßfJ ßTC oJxIJuJr TgJ jJ \JjPf kJPrjÇ fPm pJrJ ß\Pj ÊPj Foj TPrj fJPhr \jq xÄPvJij yS~J \r∆rLÇ Kmw~aJ IPjT ßãP© oxK\h TKoKar oK\tr Ckr KjntrvLuÇ TJre oxK\h TKoKa pKh mPuj ßp, xMjúPfr ßUuJl KTZá yPu AoJo KjP~JV ßh~J yPm jJ, fUj hMmtu oPjr mqKÜrJ ˝JPgtr TJrPe fKzf TPr xÄPvJij yP~ pJjÇ IJoJPhr xTPur \JjJ FmÄ fJ IJoPu kKref TrJ IJmvqT ßp, hJKzPf TJPuJ rPñr KUpJm uJVJPjJ \JAp j~ IgtJ& oJTr‡Py fJyrLoL (yJrJPor TJZJTJKZ)Ç AoJoKfr ßãP© mJKyqT ßpxm Kmw~ ßhUJr IJmvqTfJ IJPZ FPf hJKz uÍJ yS~J S TJPuJ KUpJmKmyLj yS~J \r∆rLÇ KlfrJyr oNuq Knjú yS~Jr ryxq : AxuJoL vrL~Pfr KmiJPj lrPpr kPrA rP~PZ S~JK\Pmr ˙JjÇ FT\j oMxuoJj \JPjj ßp, rJoJhJPjr kPrr oJPxr jJo vJSS~JuÇ vJSS~Ju oJPxr 1o fJKrPUA kMr∆Pwr \jq ‘Bhu Klf'r’ jJoJp IJhJ~ TrJ S~JK\mÇ F Khj xMKjKhtÓ ijL (pJr xJPz xJf nKr ˝Petr oNPuqr xŒh rP~PZ Foj) mqKÜr kPã fJr kKrmJPrr xTPur kã ßgPT KjKhtÓ yJPr FT irPer xJhJTôJ IJhJ~ TrPf y~Ç F xJhJTôJPT ‘KlfrJy’ muJ y~Ç KlfrJy IJhJ~ TrJ S~JK\m, fJ jJ yPu ßVJjJPy TmLrJy yPmÇ KlfrJy IJhJ~ TrJr \jq FTJKiT UJhqm˜á ßpoj IJaJ, ßU\Mr, KTxKox Fr oNuq KhP~ IJhJ~ TrJr KmiJj rP~PZ mPu KlfrJr oNuq FT y~ jJÇ IfFm KlfrJy pKh ßTC hJKo K\KjPwr oNuq KhPf YJj fJyPu FaJ CóYoNPuqr yPm FmÄ KjoúoNPuqr UJhq KhP~ KlfrJy IJhJ~ TrPf YJAPu fáujJouNT To yPmÇ F yPuJ hJo mOK≠ S y∑Jx yS~Jr oNu TJreÇ IJoJPhr CKYf yPm KpKj CóY˜Prr ijL, KfKj ßpPjJ CóYoNPuqr UJPhqr hJo KhP~ KlfrJy IJhJ~ TPrjÇ fPm xmtKjoú UJPhqr kKroJe hJj TrPuS KlfrJy IJhJ~ yPmÇ IJrmL fJKrU IjMpJ~L pJTJPfr mZr kNet TrJ S rJoJhJj oJPx pJTJf ßh~Jr náu jLKf k´xñ : AxuJoL vrL~Pfr 1o ˜Prr IJPhv yPóZ ‘pJTJf’ IJhJ~ TrJÇ AyJ AxuJPor kÅJYKa oNuKnK•r Ijqfo FTKaÇ pJTJf lrp yS~Jr vftJmuLr oPiq rP~PZ FTmZr xo~ kNet yS~JÇ FaJ k´PfqT pJTJf IJhJ~TJrLr mqKÜVf Kmw~Ç FT\j oJjMPwr \jìfJKrU ßpnJPm mqKÜKmPvw yP~ gJPT, KbT pJTJPfr mZrS IJhJ~TJrLr \jq Knjú Knjú yPmÇ IgtJ& mqmxJ~L, YJTárL\LmL oJjMPwr TPotr IJr÷ fJKrU ßgPT KjP~ krmfLt mZPrr G fJKrU FPu kNet FT mZr KyxJm TPr pJTJf IJhJ~ TrPf y~Ç \r∆rL Kmw~ ßp IJrmL oJPxr fJKrU IjMpJ~L pJTJPfr mZr kNet TrPf y~Ç IJorJ ßhUPf kJA rJoJhJj oJPx pJTJf ßh~Jr FTaJ C&xJy IPjPTr gJPT, fJ ßTmu oJ© IKfKrÜ xS~Jm k´JK¬r \jqÇ FUJPj IJPrTKa Kmw~ mPu rJUJ pJ~ ßp, xKfqTJr IPgt TJPrJ pKh Kj~o IjMpJ~L rJoJhJPjr ßTJPjJ FT fJKrPU mZr IJr÷ yP~ gJPT ÊiM Gxm oJjMPwr mZr kNet yPm rJoJhJPjr xKbT fJKrPUÇ FZJzJ rJoJhJPjr kNPmt pJTJPfr mZr kNet yS~Jr IJPV ßTC IKfKrÜ xS~Jm k´JK¬r IJvJ~ IV´Lo pJTJf KhPf kJPrj, fPm mZr xKbT fJKrPU kNet yP~ ßVPu G IV´Lo IJhJ~Tíf aJTJ KyxJm ßgPT mJh KhPf yPmÇ k´xñ ˝r‡k muPf kJKr ßp, roJhJPj xS~Jm k´JK¬r \jq IKfKrÜ xo~ IKfmJKyf TPr ßhKrPf pJTJf k´hJj TrJ CKYf j~Ç TJre lrp TJ\ pf fJzJfJKz ßyJT IJhJ~ TrJ TftmqÇ ßuUT : xJPmT xMkJr, TJuJr∆TJ uKfKl~J AxuJKo~J hJKUu oJhrJxJÇ ZJfT, xMjJoV†Ç

PrJ\J Im˙J~ ovJr TP~u \ôJuJPjJ pJPm mJ ovJ k´KfPrJiT SwMi ߸s TrJ pJPm, @Vr mJKf \ôJuJPjJ pJPmÇ ßTjjJ, xrJxKr ßiJÅ~J ßxmj TrPu ßrJ\J ßnPX pJ~Ç KT∂á Fxm ßãP© ßiJÅ~J VuJ~ pJ~ jJÇ ÊiMA WsJe jJPT ßar kJS~J pJ~Ç @r WsJe IjMnm TrJ ÆJrJ ßrJ\J nJPX jJÇ yqJÅ, ßTC pKh FPTmJPr TJZ ßgPT AòJ TPr xrJxKr ßiJÅ~J ßaPj ßxmj TPr, fPm fJr ßrJ\J ßnPX pJPmÇ AjP\Tvj, AjxMKuj, xqJuJAj V´yPe ßrJ\J nJXPm jJÇ Imvq KmjJ S\Pr VäPM TJ\ \JfL~ AjP\Tvj, xqJuJAj IgtJ“ pJ UJPhqr TJ\ ßh~ fJ ßjS~J oJTÀyÇ PrJ\J Im˙J~ jJPT csk, ߸s AfqJKh mqmyJPrr kr fJ pKh VuJr ßnfr YPu pJ~, fJyPu ßrJ\J ßnPX pJPmÇ Imvq VuJr ßnfr jJ ßVPu mJ ˝Jh IjMnf N jJ yPu ßrJ\J nJXPm jJÇ ßrJ\J Im˙J~ TJPjr ßnfr ßfu, csk mJ Ijq ßTJPjJ SwMi mqmyJr TrJ pJPmÇ F ÆJrJ ßrJ\J nJXPm jJÇ fhsk N TJPjr ßnfr kJKj YPu ßVPuS ßrJ\J nJXPm jJÇ ßYJPU SwMi, csk, xMroJ AfqJKh uJVJPu ßrJ\Jr ßTJPjJ ãKf y~ jJÇ FojKT ßxA SwMPir ˝Jh VuJ~ IjMnf N yPuS ßrJ\J nJXPm jJÇ


AxuJo iot 33

SURMA m 4 - 10 July 2014

ßrJ\Jr fJ“kpt S lK\uf l

oMlKf vJPyh ryoJjL l

ßrJ\J ÊiM @uäJyr \jqÇ @uäJy rJæMu @uJKoj KjP\r xPñ ßrJ\Jr xŒTt ßWJweJ TPrPZjÇ FoKjnJPm KfKj xm AmJhf-mPªKV ßgPT ßrJ\JPT @uJhJ optJhJ KhP~PZjÇ Ppoj KfKj FT yJKhPx TMhKxPf mPuj, ÈoJjMPwr k´KfKa TJ\ fJr KjP\r \jq, KT∂á ßrJ\J Fr mqKfâo, fJ ÊiM @oJr \jq, @KoA fJr k´KfhJj ßhmÇ' (oMxKuo -2760) F yJKhx ÆJrJ @orJ IjMiJmj TrPf kJKr, ßjT @oPur oJP^ ßrJ\J rJUJr èÀfô @uäJyr TJPZ Tf ßmKvÇ fJA xJyJKm @mM ÉrJArJ (rJ.) pUj mPuKZPuj, ÈA~J rJxMuJuäJy! @oJPT IKf C•o ßTJPjJ ßjT @oPur KjPhtv KhjÇ rJxMuu M Jä y (xJ.) muPuj, ÈfMKo ßrJ\J rJPUJÇ TJre Fr xooptJhJr @r ßTJPjJ @ou ßjAÇ' (jJxJK~-2534) ßrJ\Jr Ff optJhJr TJre TL, fJ @uäJy rJæMu @uJKoj nJPuJ \JPjjÇ fPm @orJ pJ ßhKU fJ yPuJ, ßrJ\J Foj FTKa @ou, pJPf ßuJTPhUJPjJ nJm gJPT jJÇ FKa mJªJ S @uäJyr oiqTJr FTKa IKf ßVJkj Kmw~Ç jJoJ\, y\, \JTJfxy IjqJjq AmJhf-mPªKV ßT xŒJhj Tru fJ ßhUJ pJ~Ç kKrfqJV TrPuS ßmJ^J pJ~Ç KT∂á ßrJ\Jr ßãP© ßuJTPhUJPjJ mJ ßvJjJPjJr xMPpJV gJPT jJÇ lPu ßrJ\Jr oPiq AUuJx, @∂KrTfJ mJ @uäJyr k´Kf FTKjÔfJ KjPnt\Ju yS~Jr x÷JmjJ ßmKv gJPTÇ ßpoj @uäJy mPuj, ÈPrJ\JhJr @oJr \jqA kJjJyJr S xymJx kKryJr TPrÇ' (oMxKuo-2763) ßrJ\JhJr KmjJ KyxJPm k´KfhJj uJn TPr gJPTjÇ KT∂á IjqJjq AmJhf-mPªKV S x“TPotr k´KfhJj KmjJ KyxJPm ßhS~J y~ jJÇ mrÄ k´KfKa ßjT @oPur kKrmPft @ouTJrLPT 10 èe ßgPT 700 èe kpt∂ k´KfhJj ßhS~Jr TgJ muJ yP~PZÇ rJxMuu M Jä y (xJ.) mPuPZj, ÈoJjm x∂JPjr k´KfKa ßjT @oPur k´KfhJj 10 ßgPT 700 èe kpt∂ mOK≠ TrJ y~Ç @uäJy fJ~JuJ mPuj, KT∂á ßrJ\Jr Kmw~Ka KnjúÇ ßTjjJ, ßrJ\J ÊiM @oJr \jq, @KoA fJr k´KfhJj ßhmÇ' (oMxKuo-1551) ßrJ\J \JyJjúJo ßgPT mJÅYJr dJu yJKhPx FPxPZ, ÈPrJ\J yPuJ dJu S \JyJjúJPor @èj ßgPT mJÅYJr o\mMf hMVÇt ' (oMxjJPh @yoh9214) mMUJKr S oMxKuPor yJKhPx FPxPZ, ÈPp mqKÜ @uäJyr \jq FT Khj ßrJ\J rJUPm, @uäJy fJr ßgPT \JyJjúJoPT FT UKrl (70 mZPrr) hNrPfô xKrP~ ßhPmjÇ' (oMxKuo-2769)

ßrJ\J yPuJ \JjúJf uJPnr kg yJKhPx FPxPZ, @mM ÉrJArJ (rJ.) ßgPT mKetf, KfKj mPuj, È@Ko rJxMuu M Jä y (xJ.)-PT muuJo, ßy @uäJyr rJxMu, @oJPT Foj FTKa TJP\r KjPhtv Khj, pJr ÆJrJ @Ko uJnmJj yPf kJKrÇ KfKj muPuj, ÈfMKo ßrJ\J rJPUJÇ ßTjjJ, Fr xoTã @r ßTJPjJ AmJhf ßjAÇ' (jJxJK~ -2220) rJxMuu M Jä y (xJ.) @PrJ mPuPZj, È\JjúJPf FTKa hr\J rP~PZÇ pJr jJo rJA~JjÇ KT~JoPfr Khj ßrJ\JhJrVeA ÊiM ßx hr\J KhP~ k´Pmv TrPmÇ fJPhr ZJzJ Ijq ßTC ßx hr\J KhP~ k´Pmv TrPf kJrPm jJÇ ßxKhj ßWJweJ TrJ yPm, ßrJ\JhJrVe ßTJgJ~? fUj fJrJ hJÅKzP~ pJPm FmÄ ßx hr\J KhP~ k´Pmv TrPmÇ pUj fJPhr k´Pmv ßvw yPm, fUj hr\J mº TPr ßhS~J yPmÇ lPu fJrJ ZJzJ Ijq ßTC k´Pmv TrPf kJrPm jJÇ' (mMUJKr-1797) PrJ\JhJPrr oMPUr Vº @uäJyr TJPZ ßovPTr ßYP~S C•oÇ jmL TKro (xJ.) mPuj, ÈpJr yJPf oMyJÿh (xJ.)Fr \Lmj, ßx x•Jr vkg, ßrJ\JhJPrr oMPUr Vº @uäJy fJ~JuJr TJPZ ßovPTr WsJe ßgPTS Kk´~Ç' (mMUJKr-1790) ßrJ\J AyTJu S krTJPur xJlPuqr oJiqo ßpoj yJKhPx FPxPZ, ÈPrJ\JhJPrr \jq hMKa @jª: FTKa yPuJ AlfJPrr xo~, IjqKa fJr k´KfkJuPTr xPñ xJãJPfr xo~Ç' (oMxKuo1151) ßrJ\J KT~JoPfr Khj xMkJKrv TrPm @»MuJä y AmPj @or (rJ.) ßgPT mKetf, jmL TKro (xJ.) mPuPZj, ÈPrJ\J S ßTJr@j KT~JoPfr Khj oJjMPwr \jq FnJPm xMkJKrv TrPm ßp ßrJ\J muPm, ßy k´KfkJuT! @Ko KhPjr ßmuJ fJPT kJjJyJr S xymJx ßgPT Kmrf ßrPUKZÇ fJA fJr mqJkJPr fMKo @oJr xMkJKrv TmMu TPrJÇ ßTJr@j muPm, ßy k´KfkJuT! @Ko fJPT rJPf KjhsJ ßgPT Kmrf ßrPUKZ, fJA fJr mqJkJPr fMKo @oJr xMkJKrv TmMu TPrJÇ KfKj mPuj, ÈFrkr CnP~r xMkJKrvA TmMu TrJ yPmÇ' (oMxjJPh @yoh6626) ßrJ\J èjJy oJPlr TJre S TJllJrJ yJKhPx FPxPZ, ÈoJjMw pUj kKrmJr-kKr\j, k´KfPmvL S ij-xŒPhr TJrPe èjJy TPr ßlPu, fUj jJoJ\, ßrJ\J, xhTJ ßx èjJyèPuJPT KoKaP~ ßh~Ç' (mMUJKr-1795) @r ro\Jj ßfJ èjJy oJl S KoKaP~ ßhS~Jr ßãP© @PrJ ßmKv xMPpJV KhP~PZÇ yJKhPx FPxPZ, ÈPp ro\Jj oJPx AoJj S

F x¬JPyr

AyKfxJPmr xPñ ßrJ\J rJUPm, fJr IfLPfr èjJy ãoJ TPr ßhS~J yPmÇ' (mMUJKr-2014) AyKfxJm : AyPfxJm yPuJ @uäJyr kã ßgPT kMrÛJr kJS~J pJPm- F hO| KmvõJx ßrPU KjÔJr xPñ x∂áÓKYP• ßrJ\J S IjqJjq @ou TrJÇ

‰x~h j\Àu AxuJo l

ropJj oJPxA xJuJfMu fJrJmL jJoJp @hJ~ TrJ y~Ç Kj~o IjMpJ~L 20 (Kmv) rJTJf jJoJPpr oJiqPo k´go xJfKhPj ßhz kJrJ FmÄ krmftL Kmv KhPj FTkJrJ TPr xJfJv KhPj kMPrJ 30 (K©v) kJrJ ßTJr@j vrLl kJb TrJ yP~ gJPTÇ Fr CP¨vq, fJ“kpt S lK\uf xŒPTt @uäJî yfJ~JuJr ßWJwjJ yPò " ropJj oJx yPò ßx oJx ßp oJPx jJKpu yP~PZ ßTJr@jÇ pJ oJjMPwr \jq ßyhJP~f FmÄ xfq kgpJ©LPhr \jq xM¸Ó kg KjPhtv @r jqJ~ IjqJP~r kJgtTq KmiJjTJrL" xNrJ mJÑJrJ, @~Jf 185Ç CPuäKî Uf @~JfÆJrJ xM ÓnJPm k´oJKjf y~ ßp, 30 kJrJ TMr@Pj oJjm\JKfr TuqJj KjKyfÇ ßTJr@Pj xoV´ oJjm\JKfr \Lmj mqm˙J KT yS~J CKYf fJ kM⁄JjMk⁄ M nJPm mjtjJ TrJ yP~PZÇ metjJ TrJ yP~PZ KT KT V´yeL~, KT KT m\tjL~Ç KT jqJ~ KT IjqJ~Ç ßTJj ßTJj TJ\ TrJ yJrJo FmÄ oJjMPwr \jq KT KT yJuJuÇ ßTJj ßTJj TJP\r \jq ßx KT KT vJK˜ ßnJV TrPm FmÄ @ou nJu yPu ßx KT KT kMrÏJr kJPmÇ F ZJzJ xTu TJP\r KyxJm KfKj oyJ KmYJrT KyPxPm @PUrJPfr KhmPx V´ye TrPmjÇ TJP\A xoV´ Kmw~JmuLA ßpj oJjMw ùJf yP~ nJu oPªr kJgtTq IjMiJmj TPr \Lmj mqm˙J VPz fMuPf kJPr ßx\jqA 30 kJrJ ßTJr@j kJPbr oJiqPo xJuJfMu fJrJmL jJoJp @hJ~ yP~ gJPTÇ TJP\A oJjMw \JKfPT xPYfj TrJA& yPò fJrJmL jJoJPpr k´Tf í CP¨vqÇ FT ropJPjr kr @PrT ropJPj FPx @mJrS oJjMwPT xPYfj TrJ yP~ gJPTÇ ßx KT KT nMPu KVP~KZu GèPuJ pJPf xÄPvJij TrPf kJPrÇ krLãJr xo~ k´KfKa ZJ© ßpoj fJr k´Pvúr C•rèPuJ KrKnvj ßh~ ßfoKj TPr fJrJmLr oJiqPo oJjMPwr oPj k´Kf mZr \JV´f TPr ßh~J y~

@uäJî yr KmiJjJmuLÇ FUj k´vú yPò @oJPhr KT TrJ CKYf @r @orJ KT TrKZÇ @oJPhr xTPurA \JjJ ßp, k´KfKhj Kfj S~JPÜr lr\ jJoJPp ßTJr@Pjr @~Jf (jJoJpL FTTnJPm ßyJT IgmJ \JoJPf AoJo xJPym) Có˝Pr kJb TPr gJPTjÇ pJ xM Ó FmÄ @rmL @~JfèPuJr k´KfKa mJTq xTPuA mM^Pf kJPrjÇ kJÅY S~JÜ jJoJPpr ßTJj xMjf ú jJoJp, \JoJPf FmÄ fJr @~JfèPuJ Có˝Pr kJb TrJ y~jJÇ IgY fJrJmLr FA xMjf ú jJoJp \JoJPf FmÄ k´Kf rJTJPfr @~JfèPuJ Có ˝Pr kJb TrJ yP~ gJPTÇ kJgtTq yPò @oJPhr ßhPv lr\ jJoJPpr @~Jf xM ÓnJPm ßvJjJ pJ~ KT∂á fJrJmL jJoJPpr @~JfèPuJ KpKj kPzj FmÄ ßkZPj pKh @PrT\j yJPl\ mJ IKnù ßTJr@j kJbT gJPTj KfKj mqfLf @r ßTyA mM^Pf kJPrj jJ yJPl\ xJPym KT kzPZjÇ lr\ jJoJPpr @~Jf ßpnJPm kJb TrJ y~ fJrJmL jJoJPpr @~Jf ßxnJPmA kJb TrJ CKYf j~ KT ? fJA pKh jJ y~ fJyPu @uîJyr Wr ßmKÓf oxK\hMu yJrJo FmÄ KmvõjmL oMyJÿJhMr rxNuu M Jä y (x.) FÅr rS\J ßmKÓf oxK\Ph jæLPf hM' W≤J xo~ KjP~ fJrJmLr jJoJp @hJ~ y~ ßTj? @orJ pJrJ ropJj oJPx SUJPj pJKò fJrJ xTPuA F hLWt xo~ iPr AoJPor ßkZPj jJoJp @hJ~ TPrKZ fJ TJPrJ I˝LTJr TrJr CkJ~ ßjAÇ k´go k´go pJrJ KVP~KZ fJPhr xmJr oPiqA nLKf S vïJr xOKÓ yP~KZu FPfJ hLWt xo~ iPr jJoJp kzPf kJrPmJ KTjJ? KT∂á xJuJfMu fJrJmL pUj ÊÀ yPuJ fUj k´go rJTJPfr @~Jf kJb ßvPw AoJo pUj „TMPf pJPò fUj mqKÜVfnJPm @oJr oPj yPuJ ßpj fJzJfJzL „TMPf ßVPuj, @rS KTZM @~Jf kzPuJ jJ ßTj? FoKjnJPm 20 rJTJf pUj ßvw yPuJ fUj oPj y~Kj ßp 2 W≤J iPr jJoJp kPzKZÇ FPf TPr @oJPhr TJPrJ ßTJj TÓ

IJu IJTxJ oxK\h

ßrJ\Jr KyTof, uãq S CkTJKrfJ 1. fJTS~J mJ @uäJynLKf I\tjÇ 2. v~fJj S TMkm´ KO •r ãofJ hMmu t TrJÇ 3. ßrJ\J @uäJyr TJPZ @®xokte S fJÅr hJxfô k´KfÔJr oJiqoÇ 4. AoJjPT hO| TrJ, ßoJrJTJmJ S @uäJyr n~ xOKÓ TrJr xMªr k∫JÇ 5. ‰ipt, xmr S hO| xÄT· xOKÓr oJiqoÇ 6. KjP\PT @KUrJfoMUL TrJr IjMvLujÇ 7. @uäJyr IjMVP´ yr k´Kf ÊTKr~J S xOÓ \LPmr ßxmJ TrJr hJK~fô ˛re TKrP~ ßh~Ç 8. \JVKfTnJPm vJrLKrT vKÜ S xM˙fJ I\tPjr C•o CkJ~Ç ßxyKr UJS~J ßrJ\J rJUJr \jq ßxyKr UJS~J xMjf ú Ç rJxMuu M Jä y (xJ.) mPuPZj, ÈPfJorJ ßxyKr UJSÇ TJre ßxyKrPf mrTf rP~PZÇ' (mMUJKr-1923) rJxMuu M Jä y (xJ.) mPuPZj, È@oJPhr S AÉKhKUsˆJjPhr ßrJ\Jr oPiq kJgtTq yPuJ ßxyKr UJS~JÇ' (oMxKuo-2604) ßhKr TPr ßxyKr UJS~J PxyKrr Igt yPuJ pJ KTZM rJPfr ßvwnJPV UJS~J y~Ç xMjf ú yPuJ ßhKr TPr ßxyKr UJS~JÇ rJxMuu M Jä y (xJ.) xmthJ ßvw xoP~ ßxyKr ßUPfjÇ l\Prr S~JÜ @xJr kNmã t Pe ßxyKr ßUPu ßrJ\J rJUPf IKiTfr xy\ y~, l\Prr jJoJ\ @hJ~ TrJr \jq hLWt xo~ IPkãJ TPr TÓ TrPf y~ jJÇ xfTtfJ Imu’j TPr l\Prr IPjT @PV ßxyKr ßvw TrJ xMjf ú j~Ç ßxyKrr xo~ ßvw yPuJ KT jJ fJ \JjPmj KjP\r ßYJPU kNmJt TJPvr ÊÃfJ ßhPU, IgmJ KjntrPpJVq TqJPu¥Jr S Kjntu M WKzr oJiqPo xNç S xfTt KyxJm TPrÇ AlfJPr Kmu’ jJ TrJ xNpJt P˜r xPñ xPñ rJPfr @Voj WPa S AlfJr TrJr xo~ yP~ pJ~Ç rJxMuu M Jä y (xJ.) mPuPZj, ÈoJjMw pf Khj xo~ yS~J oJ© AlfJr TrPm, ff Khj TuqJPer xPñ gJTPmÇ' (mMUJKr-2852) KfKj @PrJ mPuPZj, Èpf Khj oJjMw xo~ yS~J oJ© AlfJr TrPm, ff Khj ÆLj Km\~L gJTPmÇ ßTjjJ, AÉKh S KUsˆJjrJ AlfJPr ßhKr TPrÇ' (@mM hJCh-2355) ßuUT : KxAS, ßx≤Jr lr AxuJKoT APTJjKo mJÄuJPhv, mxMºrJ, dJTJÇ

fJrJmL jJoJP\r CP¨vq, fJ“kpt S lK\uf l

jJoJPpr xo~xNYL

mJ kJP~ mqgJ IjMnm y~KjÇ hLWt xo~ jJoJp kzJ~ TÓ jJ IjMnf N yS~Jr TJre yPò AoJo xJPymPhr xMPruJ TP£ CóJKrf ßTJr@Pjr k´KfKa v»/@~Jf pJ KZu kKrÏJr FmÄ k´KfKa oMxuoJj jr jJrLr ßmJ^Jr CkPpJVLÇ fJÅPhr T£ ßpoj @oJPhr @TíÓ TPrPZ ßfoKj ßpUJPj ßpUJPj nP~r / @pJPmr @~Jf kJb TPrPZ ßxUJPj fJPhr TP£r âªjnJm @oJPhr @PmPV @käf M TPrPZÇ IjM„knJPm ßpUJPj KZu ryoPfr / @uäJî yr kPg YuJr @øJj ßxUJPj fJPhr TP£r IjM„k nKñ @oJPhr @PªJKuf TPrPZÇ @rmL nJwJnJwLr oJjMw jJ yP~S oPj yP~PZ ßpj @orJ mM^Pf kJrKZ KfKj @uäJî yr KT mJjL kzPZjÇ fJÅPhr TP£r oJiMpf t J, CóJrPjr fJu S u~ ßpj FT Ik„k oKyoJ~ xoV´ jJoJpLPT @TíÓ S ijq TPrPZÇ G ßfuJS~Jf ßpoj KZu Âh~¸vtL ßfoKj pUj fJPhr TP£ @PmVk´mj @~Jf CóJKrf yP~KZu fUj I∂r yP~KZu nLf xπ˘, @mJr TUj TUj yP~KZu ßyhJP~Pfr kPg YuJr vKÜ kJmJr ßk´reJÇ xPmtJkKr IKiTJÄv @~JPfr Igt mMK^Kj xfq fPm ßTJr@j fJÅPhr TP£ ÊPj ßTJr@j kPzKZ muJ pJ~Ç @uäJyr Wr ßmKÓf oxK\hMu yJrJo FmÄ Kmvõ jmLr rS\J ßmKÓf oxK\Ph jmmLPT @orJ xTPuA oMxKuo KmPvõr k´JePTªs KyPxPm \JKj FmÄ oJKjÇ fJA pKh y~ fJyPu G k´JePTªsÆP~ pKh fJrJmLr jJoJp hM' W≤J kPjr KoKja mqJkL kzJ y~ FmÄ fJPhr AoJPor kzJ TMr@Pjr k´KfKa @~Jf pUj jJoJprf k´KfKa oMxKuo jr jJrLr ßmJiVoq y~ fJyPu @oJPhr ßhPvr jJoJPp Ff I ÓfJ ßTj FmÄ ßTjA mJ ßTJr@j kzJ~ Ff fJzJÉzJÇ F jJoJp pKh fJzJÉzJr jJoJp yPfJ fJyPu SUJPj ßTj @oJPhr ßhPvr of kzJ y~jJÇ (xÄPãKkf) ßuUT : kKrYJuT, rJ\CT

04 \MuJA, ÊâmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-47 01-09 06-41 09-25 10-30

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

05 \MuJA, vKjmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-49 01-09 06-40 09-24 10-29

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

06 \MuJA, rKmmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-50 01-09 06-40 09-24 10-29

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

07 \MuJA, ßxJomJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-52 01-09 06-40 09-23 10-28

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

08 \MuJA, oñumJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-54 01-10 06-40 09-23 10-28

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

09 \MuJA, mMimJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-55 01-10 06-39 09-22 10-27

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

10 \MuJA, mOy¸KfmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-57 01-10 06-39 09-21 10-27

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja


34 IJ∂\tJKfT

4 - 10 July 2014 m SURMA

@xPZ kJÅYèe KnaJKoj F xoO≠ ÈxMkJr mqJjJjJ'

xMAx mqJÄPT TJPuJ aJTJr fgq ßYP~ j~J KhKuär KYKb 1 \MuJA - xMA\JruqJP¥r KmKnjú mqJÄPTr ßTJj ßTJj IqJTJCP≤ nJrfL~ jJVKrTPhr TL kKroJe Igt rP~PZ fJ \JjPf ßYP~ xMAx xrTJrPT KYKb KhP~PZ nJrPfr Igt oπeJu~Ç jJo k´TJPv IKjòMT FT TotTftJr C≠íKf KhP~ FjKcKaKn \JKjP~PZ, xMA\JruqJP¥r mqJÄTèPuJPf TJPuJ aJTJ ßrPUPZ Foj xPªynJ\j nJrfL~ jJVKrTPhr fJKuTJ ˝f”k´PeJKhf yP~ nJrPfr yJPf fMPu ßh~Jr KmwP~ xMAx xrTJr @V´y k´TJv TrJr krkrA f“kr yP~ CPbPZ ßTªsÇ SA TotTftJ \JjJj, KÆkãL~ YMKÜ FmÄ @∂\tJKfT TNajLKf ßoPj kJr¸KrT @PuJYjJr KnK•Pf mqJÄT FmÄ IqJTJC≤ xŒTtL~ fgq \JjPf @V´yL nJrfÇ xMA\JruqJP¥r @Aj IjMpJ~L, fJPhr mqJÄPT mqKÜ KmPvPwr IqJTJC≤ xŒPTt ßTJjS rTo fgq TJCPT \JjJPjJ y~ jJÇ fPm xMA\JruqJ¥ ßxPâaJKrP~Par FT oMUkJ© \JjJj, nJrfPT TJPuJ aJTJ C≠JPr fJrJ xyPpJKVfJ TrPmÇ F \jq Igt oπeJuP~r xPñ ßpJVJPpJVS rJUPZj fJrJÇ xMAx jqJvjJu mqJÄT (FxFjKm) TftíkPãr k´TJKvf xmtPvw k´KfPmhj IjMpJ~L, xMA\JruqJP¥r KmKnjú mqJÄPT 2013 xJu kpt∂ nJrfL~Phr rJUJ ßoJa IPgrt kKroJe k´J~ hMA KmKu~j xMAx l∑JÅ mJ 14 yJ\Jr ßTJKa ÀKkÇFr oPiq nJrfL~rJ xMAx

mqJÄPT xrJxKr \oJ ßrPUPZj 1.95 KmKu~j xMAx l∑JÅÇ mJKT 77.3 KoKu~j xMAx l∑JÅ fJÅrJ ßrPUPZj ÈxŒh mqm˙JkPTr' (SP~ug oqJPj\Jr) oJiqPoÇ xMA\JruqJP¥r ßoJa 283Ka mqJÄPT FAxm TJPuJ aJTJ VKòf rP~PZÇ 2013 xJPu nJrfL~Phr \oJ IPgrt mOK≠r yJr @PVr mZPrr fMujJ~ 40 vfJÄv ßmKvÇ xMAx jqJvjJu mqJÄT (FxFjKm) @oJjfTJrLPhr \oJ IgtxÄâJ∂ ßp fJKuTJ k´TJv TPr, fJPf nJrfL~Phr uMTPjJ aJTJr kKroJe KyxJPm F fgq ßh~J y~Ç ãofJ~ FPxA TJPuJ aJTJ C≠JPrr \jq xJPmT KmYJrkKf Fo Km vJyr ßjfíPfô FTKa KmPvw fh∂TJrL hu mJ Kxa Vbj TPr ßoJhL xrTJrÇ jPrªs ßoJhLr @PVr \oJjJPfS KmPhPvr mqJÄPT VKòf TJPuJ aJTJ C≠JPr xKâ~ yP~KZu ACKkF xrTJrÇ KmPrJiL huPjfJ gJTJTJuLj uJuTíÌ @hnJKj TJPuJ aJTJ KjP~ fgq xÄV´Pyr \jq FTKa aJÛ ßlJxt Vbj TPrKZPujÇ fJr Ijqfo xhxq KZPuj IK\f ßhJnJuÇ KpKj FUj ßoJhL xrTJPrr \JfL~ KjrJk•J CkPhÓJÇ FA aJÛ ßlJPxrt kã ßgPT hJKm TrJ y~, fJrJ IjMxºJj TPr ß\PjPZ xMAx mqJÄPT nJrfL~Phr VKòf TJPuJ aJTJr kKroJe k´J~ 25,000 uJU ßTJKa aJTJ! pKhS ßx mqJkJPr ßTJPjJ xMKjKhtÓ fgqk´oJe kJS~J pJ~KjÇ

dJTJ, 1 \MuJA - kOKgmLPf IPjT \JPfr TuJ @PZÇ Fxm TuJ~ ÈKnaJKoj F' Fr kKroJPe UMm ßmKv fJrfoq ßjAÇ KT∂á IPˆsKu~Jr TMA¿uqJP¥r VPmwTrJ mÄvVKf kKrmftj TPr Foj FT irPer TuJr k´\JKf CØJmj TPrPZj pJPf ÈKnaJKoj F' Fr kKroJe IjqJjq TuJr ßYP~ kJÅYèe ßmKvÇ lPu Cjú~jvLu ßhvèPuJPf FA ÈxMkJr mqJjJjJ' ßTJKa ßTJKa KvÊr ˝J˙qVf Cjú~Pj ‰mkäKmT nNKoTJ kJuj TrPf kJrPmÇ KnaJKoj F Fr WJaKfr TJrPe KmPvõ k´KfmZr VPz Kfj uJU KvÊ Iº yP~ pJ~ FmÄ FA KnaJKoPjr InJm\Kjf jJjJ ßrJPV @PrJ k´J~ xJf uJU oJjMPwr oOfMq y~Ç FA xoxqJ kNmt @Kl∑TJPf ßmKvÇ TJre FUJPj TuJ Ijqfo k´iJj UJhq yPuS FèPuJPf kptJ¬ kMKÓèe S KnaJKoPjr WJaKf @PZÇ

VPmweJ~ CØJKmf TuJèPuJ mJAPr ßgPT ßhUPf xJiJre kJTJ TuJr oPfJÇ KT∂á ßnfraJ yPm Có KnaJKoj xoO≠ TouJ rPXr vJPx bJxJÇ oJAPâJxlPar k´KfÔJfJ Kmu ßVax FmÄ fJr ˘L ßoKu¥J ßVax Fr lJCP¥vj FA VPmweJ~ 1 ßTJKa cuJr IjMhJj KhPòjÇ fPm xoJPuJYTrJ muPZj, FA TuJ ßUP~ @kJff xMlu kJS~Jr KjÁ~fJ ßkPuS Fr hLWtPo~JhL ßTJPjJ TMlu @PZ KT jJ fJ FUPjJ kKrÏJr j~Ç VPmwTrJ @vJ TrPZj, FmZrA oJjMPwr Ckr FA TuJr èeoJe krLãJ xŒjú yPm FmÄ 2020 xJu jJVJh CVJ¥JPf FKa YJw TrJr IjMoKf ßj~J yPmÇ fJrJ @PrJ \JKjP~PZj, KmvõmqJkL IjqJjq lxPur CkPrS FA k´pMKÜ k´P~JV TrJ yPmÇ

oJuJuJr nJ§JPr @PrTKa kMrÛJr 1 \MuJA - kJKT˜JPjr jJrLKvãJ @PªJujTotL oJuJuJ ACxMl\JAP~r nJ§JPr pMÜ yPuJ @PrJ FTKa kMrÛJrÇ @PoKrTJr KluJPcuKl~J ßgPT ßh~J xÿJj\jT KumJKat ßoPcu kJPò oJuJuJÇ 29 \Mj, ßrJmmJr FA kMrÛJr ßWJweJ TrJ y~Ç 21 IPÖJmr kMrÛJrKa V´ye TrPm oJuJuJÇ KluJPcuKl~Jr jqJvjJu TjKˆKaCvj ßx≤Jr 1989 xJu ßgPT mJKwtT FA kMrÛJr KhP~ @xPZÇ YuKf mZr FA kMrÛJPrr \jq oJuJuJPT KjmtJKYf TrJ yP~PZÇ F kpt∂ FA kMrÛJr kJS~J mqKÜPhr oPiq 17 mZr m~xL oJuJuJ xmtTKjÔÇ

kMrÛJr kJS~J UqJKfoJj mqKÜPhr oPiq mJr ßoJyJÿh @uL, xJPmT oJKTtj ßk´KxPc≤ K\Ko TJatJr, xJPmT oJKTtj krrJÓsoπL KyuJKr KTîjaj k´oMU IjqfoÇ k´KfKâ~J~ oJuJuJ mPuPZ, ÈKvãJr \jq xÄV´Jorf KmPvõr xm KvÊr kã ßgPT @Ko kMrÛJrKa V´ye TrKZÇ' k´xñf, 2012 xJPur IPÖJmPr ÛMu ßgPT mJKz ßlrJr kPg 15 mZr m~xL oJuJuJPT yfqJr CP¨Pv oJgJ~ èKu TPr fJPumJj \KñrJÇ ßxRnJVqâPo ßmÅPY pJ~ FA KTPvJrLÇ kPr fJPT Cjúf KYKT“xJr \jq mOPaPj kJbJPjJ y~Ç mftoJPj oJuJuJ ßxUJPjA Im˙Jj TrPZÇ

Entry deadline 30th June 2014 Auditions Manchester | Birmingham | London If you or your child has a talent for gifted recitation of the Holy Quran, or a beautiful voice for the Islamic Nasheed then this is your chance to showcase yourself to a greater audience and win the "British Islamic Talent" competition.

For more info : 07842998909 info.britishislamictalent@gmail.com | www.britishislamictalent.co.uk Organised by:

C UK

Bringing Communities Together

One Community UK

Supported by: cÖevmevsjv

FR

BANGLA PROBASH

Northwest, Yorkshire, Midlands

Asian Bilingual Newspaper

EE

Voice of the Community


SURMA m 4 - 10 July 2014

ArJKT TMKht˜JPjr ˝JiLjfJ YJ~ AxrJAu

- ßjfJKj~JÉ

1 \MuJA - TMKht˜Jj ßgPT ßVJkPj ArJKT \ôJuJKj ßfu kJS~Jr ßk´ãJkPa AÉKhmJhL AxrJAPur k´iJjoπL ßmjA~JKoj ßjfJKj~JÉ ArJPTr TMKht˜JjPT ˝JiLjfJ ßh~Jr ßp hJKm \JKjP~PZj fJPT ˝JVf \JKjP~PZj TMKht xÄxh xhxqrJÇ KkKcPT mJ TMKht˜Jj ßcPoJPâKaT kJKatr xhxq oJhtJj UJhr K\mJKr SA hJKmr \jq ßjfJKj~JÉPT ijqmJh \JKjP~ 29 \Mj, ßrJmmJr mPuPZj, TMKht˜Jj S AxrJAPur v©∆rJ IKnjúÇ

KkKcPT'r Ijq FT ßjfJ mJ~Jr fJKyr ßhJKÛS mPuPZj, AxrJAKu k´iJjoπLr SA hJKm mJ @øJj fJPhrPT UMKv TPrPZ, TJre ßjfJKj~JÉ TMKht S TMKht˜JjPT fJr IKiTJrèPuJ ßh~Jr hJKm \JKjP~PZjÇ hUuhJr AxrJAPur k´iJjoπL ßjfJKj~JÉ 29 \Mj FT KmmOKfPf mPuPZj, TMKhtPhr ˝JiLjfJr hJKmr k´Kf @oJPhr xogtj \JjJPjJ CKYfÇ TMKht˜JPjr rJ\QjKfT ˝JiLjfJ I\tPjr ßpJVqfJ rP~PZ mPu KfKj o∂mq TPrjÇ

Fr @PV Vf 28 \Mj, vKjmJr TMKht KkvoJVt ßxjJrJ TJrTMT vyPrr xrTJKr xJoKrT WJÅKaPf yJouJ YJKuP~ ßxUJjTJr I˘ S xJoKrT xJ\-xr†Jo hUu TPr ßj~Ç Vf 27 \Mj, ÊâmJr @iJ-˝J~•vJKxf TMKht˜JPjr ßk´KxPc≤ oJxMh mJrJ\JKj mPuPZj, TMKht˜Jj mJVhJPhr TJPZ ßfuxoO≠ TJrTMT KlKrP~ ßhPm jJÇ ArJPTr xrTJKr ßxjJrJ pUj @uTJ~hJr jfMj xÄÛre @AFx@AFu-Fr xPñ pUj YuKf oJPxr ÊÀr KhPT pMP≠ \KzP~ kPz fUj TMKht ßxjJrJ TJrTMT hUu TPr ßj~Ç Fr @PV mJVhJPhr xPñ FT xoP^JfJr @PuJPT TMKht˜Jj KmPrJi-TmKuf TJrTMPTr Skr mJVhJPhr Kj~πe ßoPj ßjPm mPu \JKjP~KZuÇ ArJKT ßxjJ TotTftJ ßu. ß\jJPru @mhMu @Kor @u \JAKh mPuPZj, TMKht ßxjJrJ jJjJ xJoKrT WJÅKaPf yJouJ YJKuP~ Kh~JuJ S TJrTMPTr KjrJk•J KmKWúf TPrPZÇ mJVhJPhr jMKr @u oJKuKTr xrTJr fMrPÛr TJPZ TMKht˜JPjr ßfu KmKâr KmPrJKifJ TPr @xPZ FmÄ FPT ArJPTr xJmtPnRoPfôr u–Wj mPu CPuäU TPr @xPZÇ xok´Kf TMKht˜Jj fMrPÛr oJiqPo ßVJkPj AxrJAPur TJPZS ßfu KmKâ TrPZ mPu Umr FPxPZÇ TMKht˜JPjr @iJ-˝J~•vJKxf xrTJr muPZ, fJrJ Kj\ IûPur ßfu KmKâr IKiTJr rJPUÇ AxrJAuPT KjrJkh TrJr uPãq ArJTPT TP~TnJPV KmnÜ TrJr ßp kKrT·jJ xJosJ\qmJhLrJ hLWtKhj iPr mJ˜mJ~Pjr ßYÓJ TPr @xPZ TMKht˜JPjr xJok´KfT f“krfJ S kKÁoJ ohhkMÓ @AFx@AFu-Fr C™Jj fJ fôrJKjõf TrPf kJPr mPu IPjT KmPväwT @vïJ TrPZjÇ

IJ∂\tJKfT 35

@AFx@AFu xπJxLrJ kOÔPkJwTPhr \jq mMPorJÄ yPm - rJlxJj\JKj 1 \MuJA - ArJPjr jLKf-KjitJreL kKrwPhr k´iJj @Tmr yJPvKo rJlxJj\JKj mPuPZj, oiqk´JPYq f“kr Yrok∫L ßVJÔLèPuJ krmftLPf fJPhr kOÔPkJwTPhr \jqA mMPorJÄ yPmÇ Fxm xπJxL fJPhr xogtTPhr \jqA ÉoKT xOKÓ TrPmÇ @\ (PxJomJr) rJ\iJjL ßfyrJPj fMKTt rJÓshNf SKof A~JrKhPor xPñ ‰mbPT KfKj F TgJ mPujÇ ArJT S KxKr~J~ fJTKlKr ßVKruJPhr mmtrfJr k´Kf AKñf TPr KfKj mPuj, F kKrK˙Kf oiqk´JPYqr k´KfKa ßhPvr \jqA ãKf mP~ @jPmÇ rJlxJj\JKj @rS mPuj, fgJTKgf AxuJKoT ߈a Im ArJT IqJ¥ hq KunqJ≤ mJ @AFx@AFu'r xπJxLrJ ArJKT \jVPer KmÀP≠ oJrJ®T IkrJi TrPZ FmÄ @\ pJrJ fJPhrPT xogtj KhPò nKmwqPf fJrJS FPhr yJf ßgPT ßryJA kJPm jJÇ oiqk´JPYqr ßhvèPuJPT xπJxmJPhr KmÀP≠ GTqm≠ Im˙Jj ßj~Jr @øJj \JjJj KfKjÇ F xo~ fMKTt rJÓshNf ArJPT YuoJj xKyÄxfJr KmwP~ CPÆV k´TJv TPrjÇ Vf KTZM Khj iPr ArJPT @AFx@AFu xπJxLrJ mqJkT xKyÄxfJ YJuJPòÇ Fr lPu mÉ oJjMw Kjyf yP~PZÇ

@lVJKj˜JPjr YJr ß\uJ~ kKrTK·f yJouJ fJPumJPjr

uzJAP~ KkZM yaPZ ArJKT ßxjJ 30 \Mj - KfTKrf vyr kMjhtUu TPr ßxUJPj kNetKj~πe k´KfKÔf TPrPZ ArJKT ßxjJrJÇ 28 \Mj, vKjmJr ArJKT ßxjJmJKyjLr Foj ßWJweJr kr ßxjJ Im˙Jj uãq TPr \Kñ yJouJ ÊÀ TPr @u TJ~hJ oJhhkMÓ hq AxuJKoT ߈a Aj ArJT IqJ¥ hq KunqJ≤ (@AFx@AFu)Ç \KñPVJÔLr k´Y§ k´KfPrJi uzJAP~r oMPU TJZJTJKZ FTKa vyPr KkZM yPaPZ mPu ßrJmmJr @∂\tJKfT VeoJiqoèPuJPf muJ yP~PZÇ xrTJKr ßxjJrJ vKjmJr vyrKaPf aqJÄT, xv˘ pJj FmÄ KmoJj yJouJ ÊÀ TPrÇ uzJAP~ hMkPãA mqJkT ã~ãKf yP~PZ FmÄ ßxjJPhr 25 KTPuJKoaJr hKãPe Kh\uJ~ KkZM yaPf yP~PZ mPu \JKjP~PZ k´fqãhvtLrJÇ xMKjú KmPhsJyLrJ 11 \MPj KfTKrf vyr hUu TPrPZÇ vKjmJr KjrJk•J mJKyjL FmÄ KfTKrf hUPu rJUJ KmKnjú vx˘ ßuJT\Pjr oPiq fMoMu uzJA yP~PZÇ KjrJk•J mJKyjL KmoJj yJouJr xPñ xPñ aqJÄT S xv˘ pJj mqmyJr TPr mz irPjr yJouJ YJKuP~PZ FmÄ hMkPãA yfJyPfr WajJ WPaPZÇ @AFx@AFu èKu TPr FTKa ßyKuT¡Jr

nNkJKff TPrPZ FmÄ Fr kJAuaPT ßV´lfJr TPrPZÇ fJZJzJ, vyr kMjhtUPur uzJAP~ KmKnjú \J~VJ~ kJfJ KmP°JrPer TJrPe ArJKT mJKyjLr IKnpJj mJiJV´˜ yP~PZÇ \Kñ hoPj mJVhJPh Àv KmoJj @u TJ~hJ xÄKväÓ xMKjú \KñPhr hoPj rJKv~Jr TJZ ßgPT ßTjJ pM≠KmoJPjr k´go YJuJj vKjmJr ArJPT FPx ßkRÅPZPZÇ ArJPTr KjrJk•J TotTftJPhr mrJPf ßrJmmJr KmKmKx IjuJAPj k´TJKvf k´KfPmhPj \JjJPjJ y~, rJKv~J~ mqmÂf kJÅYKa xMPUJA pM≠KmoJj TP~TKhPjr oPiq IKnpJPj jJoPmÇ FZJzJ rJKv~J ßgPT @rS pM≠KmoJj @xPZÇ ArJT S rJKv~Jr oPiq 50 ßTJKa oJKTtj cuJr xooNPuqr xJoKrT YMKÜr @SfJ~ pM≠KmoJjèPuJ KTPjPZ mJVhJhÇ @AFx@AFu \KñPhr hoPj KmoJjèPuJ mqmyJr TrPm ArJT xrTJrÇ ArJPTr k´KfrãJ oπeJuP~r nJwq, \Kñ KmoJjèPuJ FxAC-25 oPcPurÇ fPm Àv KmPvwùrJ mPuPZj, rJKv~J FxAC-30 oPcPur KmoJj kJKbP~PZÇ ArJPT xMKjú \KñPhr FPTr kr FT vyr hUPur

kKrPk´KãPf AKfoPiq ßhvKaPf k´J~ 300 \j xJoKrT CkPhÓJ ßoJfJP~j TPrPZ pMÜrJÓsÇ FZJzJ mJVhJPhr @TJPv ayu KhPò oJKTtj I˘mJyL YJuTKmyLj KmoJj (PcsJj)Ç ßk≤JVPjr TotTftJPhr mrJf KhP~ KmKmKx \JjJ~, ArJPT Im˙Jjrf oJKTtj xJoKrT CkPhÓJPhr xMrãJ KhPf FA ßcsJj ßoJfJP~j TrJ yP~PZÇ 11 \Mj ßhvKar k´~Jf ßk´KxPc≤ xJ¨Jo ßyJPxPjr vyr KfTKrPfr hUu ßj~ \KñrJÇ nJrfL~Phr KjrJk•J~ pM≠\JyJ\ kJbJu KhKuä pM≠TmKuf ArJPT Im˙Jjrf nJrfL~ jJVKrTPhr KjrJk•Jr \jq kJrxq CkxJVPr pM≠\JyJ\ kJKbP~PZ j~JKhKuäÇ PjRmJKyjLr mrJf KhP~ ßhvKar VeoJiqPo k´TJKvf UmPr muJ yP~PZ, pM≠\JyJ\ @AFjFx oyLvNr kJrxq CkxJVPr ßkRÅPZ ßVPZ FmÄ krmftL KjPhtPvr \jq IPkãJ TrPZÇ ßjRmJKyjLr @PrTKa pM≠\JyJ\ @AFjFx fJrTJv FPcj CkxJVPr ßkRÅPZ Im˙Jj TrPZÇ k´P~J\Pj ßxA pM≠\JyJ\KaPT k´˜Mf gJTPf muJ yP~PZÇ

1 \MuJA - FTKhPT VefPπr kg o\mMf TrJr k´~JxÇ Ijq KhPT, iJPk iJPk oJKTtj ßlR\ fMPu KjrJk•Jr hJK~fô VefJKπT xrTJPrr yJPf fMPu ßh~Jr khPãkÇ Foj AKfmJYT kKrPmv ßdPT ßVu xπJPxr TJPuJ ZJ~J~Ç @lVJKj˜JPj xJŒ´KfT TJPur xmPYP~ xMxÄyf yJouJ YJuJu fJPumJjrJÇ ßyuoJª k´PhPvr FA yJouJ~ yfJyPfr xÄUqJ KjP~ FUjS kpt∂ xrTJKrnJPm KTZM \JjJ pJ~KjÇ fPm ßmxrTJKr oPf 21 \j \S~Jj FmÄ I∂f 40 \j xJiJre oJjMw oJrJ KVP~PZjÇ Vf mOy¸KfmJr rJf ßgPT FTPpJPV ßyuoJPªr FTJKiT ß\uJ~ kMKuv @CaPkJˆ FmÄ xrTJKr nmPj hlJ~ hlJ~ yJouJ YPuÇ 28 \Mj, vKjmJr kpt∂ fJPf ßZh kPzKjÇ oNuf xJjKVj ß\uJPT ßTªs TPr FA kKrTK·f yJouJ YJuJPò fJPumJj \KñrJÇ Im˙J FojA ßp xJjKVj KcKˆsÖ TJCK¿Pur Ckk´iJj yJK\ @Kor \Jj ˝LTJr TPrPZj, ÈFToJ© KcKˆsÖ ßx≤Jr IKlxKa xrTJKr mJKyjLr hUPu rP~PZÇ' xoJ∂rJu yJouJ YPu jS\Jh, oMxJ TJuJ FmÄ TJ\JKT ß\uJ~Ç \JjJ KVP~PZ, IfKTtf yJouJ~ ßxUJjTJr KjrJk•JmJKyjL kMPrJkMKr Z©UJjÇ xrTJKrnJPm Imvq ßx TgJ ˝LTJr TrJ y~KjÇ fJ“kPptr mqJkJr, xJjKVPj ßlr fJPumJPjr hUuhJKrÇ ÊiM fJ-A j~, IfLPf xJjKVj KZu fJPumJPjr UJxfJuMTÇ fMoMu uzJAP~r kr fJ hUu TPr oJKTtj S KmsKav ßlR\Ç @lVJKj˜JPjr oJKa ßZPz oJKTtj ßxjJ pJS~Jr ßfJzP\Jz TrPf ßlr xJjKVjPTA YJÅhoJKr TPrPZ \KñrJÇ PyuoJPªr k´J~ 1,500 oJAu kKÁPo ArJTÇ ßxUJjTJr IvJK∂r xPñ FA yJouJr ßTJPjJ ßpJVxN© rP~PZ KT jJ, fJ FUjS ¸Ó j~Ç ßyuoJª jhLr hM'kJPzr YJr ß\uJ @kJff xπJPxr TmPuÇ kNmt KhPT xJjKVj uJPVJ~J TJªJyJr k´PhvÇ ˝JnJKmTnJPmA \KñPhr krmftL aJPVta TJªJyJr KT jJ, ßx k´vú CbPZÇ fPm ßyuoJPªA pJPf \KñPhr @aPT ßh~J pJ~, ßx\jq f“kr xrTJrÇ kKrK˙Kf xJoJu KhPf 27 \Mj, ÊâmJrA @lVJj xrTJr FmÄ jqJPaJr @KiTJKrTrJ WajJ˙Pu KVP~PZjÇ mJzKf mJKyjLS kJbJPjJ yP~PZÇ fPm ˙JjL~ xNP© Umr, fJPfS vKjmJr kpt∂ \KñPhr mJPV @jJ pJ~KjÇ Vf vKjmJr ßgPTA \KñrJ FA YJr ß\uJ~ dMTPf ÊÀ TPrÇ ÊâmJr rJPf xJjKVj ß\uJr k´J~ xmt© ZKzP~ kPz fJrJÇ ß\uJr mJ\Jr YfôPr \KñPhr xPñ fLms èKu KmKjo~ YPu KjrJk•J mJKyjLrÇ \KñrJ C•Pr IV´xr yS~Jr ßYÓJ TrPu mJiJ ßh~ kMKuvÇ KTj&• SAaMTMAÇ @Kor \Jj \JKjP~PZj, ÈfJPumJPjr Ff ãofJ ßjA ßp, ßVJaJ ßyuoJª hUu TrPmÇ @oJPhr ßxjJr xPñ SrJ FÅPa CbPf kJrPm jJÇ @kJff @oJPhr mJKyjL xmT'Ka yJASP~r hUu KjPòÇ


36 xJãJ“TJr

4 - 10 July 2014 m SURMA

mJÄuJPhv-nJrf xŒTt jfMj CófJ~ KjPf YJA j~JKhKuär jfMj xrTJr mJÄuJPhv-nJrf xŒTt ßpUJPj @PZ ßxUJj ßgPT jfMj CófJ~ KjP~ ßpPf YJ~Ç dJTJ xlrTJPu nJrPfr krrJÓsoπL xMwoJ ˝rJ\ ßhS~J xJãJ“TJPr F IKnof k´TJv TPrjÇ FA xJãJ“TJPr CPb FPxPZ Kf˜Jr kJKj mµj, xLoJ∂ k´PaJTu, ÈIQmi IjMk´Pmv', mKJe\q ‰mwoq, asJjK\a S Ck-@ûKuT xyPpJKVfJ, nJrPf ãofJr kJuJmhu, mJÄuJPhPv 5 \JjM~JKrr KjmtJYj AfqJKhÇ xJãJ“TJr KjP~PZj ßxJyrJm yJxJj S rJyLh F\J\Ç k´go IJPuJr ßxR\Pjq xMroJr kJbTPhr \jq xJãJ“TJrKa fáPu irJ yPuJ: k´vú : @kjJr oPf mJÄuJPhv xlPrr k´JK¬ TL? C•r : nJrPfr krrJÓsoπL KyPxPm FaJA @oJr k´go KmPhv xlrÇ @Ko nJrPfr jmKjmtJKYf xrTJPrr frl ßgPT mºMPfôr mJrfJ KjP~ FPxKZuJoÇ F xlPr @Ko mJÄuJPhPvr ß\qÔ ßjfíPfôr xPñ nJrf-mJÄuJPhv KÆkãL~ xŒTt KjP~ @PuJYjJ TPrKZÇ mJÄuJPhPvr ßjfJPhr xPñ @oJr @PuJYjJ Ifq∂ luk´xN yP~PZÇ @∂KrT S ßxRyJhqtk N e t kKrPmPv @oJPhr @PuJYjJ yP~PZ, F @PuJYjJ ßgPT @orJ nKmwq“ xyPpJKVfJr Knf rYjJ TrPf kJKrÇ @oJPhr @PuJYjJr KnK•Pf hMA ßhPvr mJKe\q, xÄPpJV, KmhMq“ UJPfr xyPpJKVfJ S \jVPer xPñ \jVPer @rS ßpJVJPpJV mJzPm mPu @vJ TrKZÇ @oJr oPj y~, nJrf-mJÄuJPhv KÆkãL~ xŒPTtr ßãP© FTKa èeVf kKrmftj @jJr xo~ FPxPZÇ @orJ F IûPu ßpxm xoxqJr oMPUJoMKU yA, ßx ßk´ãJkPa KTZM KTZM ßãP© nJrf-mJÄuJPhv xyPpJKVfJ @rS hO| yS~J CKYf: hJKrhsq hNrLTre, KjrãrfJ hNrLTre, xπJx, Yrok∫J S ßoRumJh ßoJTJKmuJ~Ç k´vú : xJŒsKfT mZrèPuJPf nJrf-mJÄuJPhv xŒPTt ßmv KTZM IV´VKf yPuS Kf˜Jr kJKjmµj YMKÜ S xLoJ∂ k´PaJTu mJ˜mJ~j FUPjJ y~KjÇ Vf ACKkF xrTJPrr ßhJhMuqoJj rJ\QjKfT Im˙JPjr TJrPe fJ yP~PZÇ ßTPªs FmJr KmP\Kk KmkMu xÄUqJVKrÔfJ KjP~ ãofJ~ FPxPZÇ mJÄuJPhv KT fJyPu hs∆f Fxm xoxqJr xoJiJj @vJ TrPf kJPr? C•r : nJrPfr KmVf xrTJPrr @oPu nJrfmJÄuJPhv xŒTt ßp \J~VJ~ KZu, @orJ ßxaJPT ÊiM m\J~ rJUPf YJA fJ j~, ßxaJPT @orJ jfMj CófJ~ KjP~ ßpPf YJAÇ Kf˜Jr kJKjmµj KjP~ @orJ @oJPhr ßhPv Inq∂rLe GTofq VPz fMuPf YJAKZÇ ˙u xLoJjJ YMKÜ TrJr \jq xÄKmiJPjr k´P~J\jL~ xÄPvJijLr \jq rJ\qxnJ~ Kmu ßkv TrJ yP~PZÇ F oPot rJ\QjKfT GToPfq ßkRÅZJPjJr \jqS @PuJYjJ yPòÇ k´vú : ßuJTxnJ KjmtJYPjr k´YJreJ~ KmP\Kk nJrPf mxmJxrf IQmi mJÄuJPhKvPhr KmÀP≠ UMm ßxJóJr KZuÇ KmP\Kkr ßjfJrJ FUPjJ F KjP~ CómJYq TrPZjÇ IjqKhPT, KmP\Kk xrTJr nJrPfr k´KfPmvLPhr xPñ xŒPTtJjú~Pj @V´yLÇ FaJ KT ˝KmPrJKifJ j~? F ßãP© ßTJPjJ FTKa ßhv pKh fJr k´KfPmvL ßhPvr jJVKrTPhr KmÀP≠ F„k TPbJr Im˙Jj ßj~, fJyPu KT fJ hMA ßhPvr KÆkãL~ xŒPTtr Skr ßjKfmJYT k´nJm ßluPm jJ? C•r : IQmi IKnmJxj ßpPTJPjJ ßhPvr \jqA UMmA ¸vtTJfr FTKa xoxqJ, UMm xfTtfJr xPñ FaJ xJouJPjJ CKYfÇ xm kPãr xPñ @PuJYjJ TPr @orJ F xoxqJ ßoJTJKmuJ TrPf YJAÇ Fr oiq KhP~ xLoJP∂r Cjúffr mqm˙JkjJr KhTKaS

xMwoJ ˝rJ\

CPb FPxPZ, FaJ KjKÁf TrJ Cn~ kPãrA hJK~fôÇ ßp T~Ka ßhPvr xPñ nJrPfr xLoJ∂ rP~PZ, fJr oPiq mJÄuJPhPvr xPñA fJr xLoJ∂ hLWtfoÇ F xLoJ∂ KjKv&Zhs j~Ç F xLoJP∂ mxmJxTJrL oJjMw hKrhs, kMPrJ FuJTJ UMmA WjmxKfkNetÇ ßx TJrPe FUJPj IPjT IQmi TJ\ y~Ç @orJ oPj TKr, nJrf S mJÄuJPhPvr KjrJk•J FTA xNP© VJÅgJÇ hMA ßhPvrA CKYf FTP© TJ\ TPr xLoJ∂ FuJTJ~ Fxm IQmi TJP\r rJv ßaPj irJÇ KjrJkh yPuA @oJPhr xLoJ∂ FuJTJ xoO≠ yP~ CbPm, fJr \jq @APjr vJxj ß\JrhJr TrPf yPmÇ IxyJ~ S KjPhtJw oJjMwPhr KmPmTyLj TJP\r KvTJr yPf ßhS~J pJPm jJÇ k´vú : IPjPTr oPf, nJrf @S~JoL uLV xrTJPrr TJZ ßgPT IPjT KTZM ßkP~PZ, KT∂á k´KfhJPj ßfoj KTZM ßh~KjÇ F xŒTt KZu oNuf FTkãL~Ç @kjJr mÜmq TL? C•r : F iJreJ KbT j~Ç nJrf-mJÄuJPhv xŒTt KÆoMUL xzTÇ @oJPhr xŒPTtr KTZM ßãP© xMKjKhtÓ IV´VKf yP~PZÇ kJr¸KrT xyPpJKVfJr KnK•PfA @orJ FKVP~KZÇ mJKe\q, mJ\Jr xMKmiJ, KmhMq“, xLoJ∂ mqm˙JkjJ, Cjú~j xyPpJKVfJ, ImTJbJPoJ, fÀePhrxy hMA ßhPvr \jVPer xŒTt, xÄmJhTotLPhr oiqTJr ßpJVJPpJV k´níKf ßãP© @orJ jfMj ßrTct ˙Jkj TPrKZÇ KTZM KmwP~r Skr @PuJTkJf TrJ pJT : k´JKfÔJKjT @P~J\Pjr oJiqPo @orJ xLoJ∂ mqm˙JkjJ Cjúf TPrKZ: xoKjõf xLoJ∂ mqm˙JkjJ kKrT·jJ, mªL KmKjo~ YMKÜ, xLoJ∂ yJa ˙Jkj, KcKx/KcFo kptJP~r @PuJYjJ kMjrJ~ ÊÀ, xLoJ∂ ImTJbJPoJmqm˙Jr Cjú~j k´níKfÇ mJKe\q-WJaKf ßoJTJKmuJ~ 25Ka keq ZJzJ @r xm mJÄuJPhKv kPeqr \jq nJrfL~ mJ\Jr CjìMÜ TrJ yP~PZÇ Vf mZr mJÄuJPhv nJrPf ßrTct kKroJe r¬JKj TPrPZÇ @r nJrfL~ KmKjP~JPVr \jqS mJÄuJPhv FTKa x÷JmjJo~ ßã© yP~ CbPZÇ mJKe\q ImTJbJPoJ~ xMKjKhtÓ CjúKf yP~PZÇ jfMj ßpRg ßYTPkJˆ VPz ßfJuJ yPòÇ ßjkJu, nMaJj S mJÄuJPhPvr oPiq xzT S ßru asJjK\Par \jq ˆqJ¥Jct IkJPrKaÄ k´KxKcCrxÄâJ∂ YMKÜ yP~PZÇ mJÄuJPhvPT ßhS~J FT KmKu~j cuJPrr FTKa EPer @SfJ~ 15Kaxy @rS jJjJ k´T· mJ˜mJ~jJiLj rP~PZÇ Fr oPiq 200 KoKu~j cuJr xokKroJe Ee xJyJPpq „kJ∂Krf yP~PZÇ xJoJK\T ßã©, ßpoj: @AKa, KvãJ, ˝J˙q, kKrPmv S ãMhs Cjú~j k´TP· VíyLf jfMj khPãk mJ˜mJ~jJiLj rP~PZÇ FA k´gomJPrr oPfJ nJrf ßgPT 500 ßoVJS~Ja KmhMq“ xÄpMÜ KV´Pcr oJiqPo mJÄuJPhPv r¬JKj TrJ yPòÇ FaJ TJptTr rP~PZÇ @rS KTZM KmhMq“ S \ôuJKjxÄâJ∂ CPhqJPVr KmwP~ @PuJYjJ yPò, KTZM KTZM mJ˜mJ~jJiLjS rP~PZÇ CkJûKuT xyPpJKVfJxÄâJ∂ @PuJYjJS ÊÀ yP~PZÇ PruSP~Pf KÆkãL~ xŒTt @PVr ßpPTJPjJ xoP~r ßYP~ IPjT xÄyf yP~PZÇ ‰o©L FPk´x ßpJVJPpJV xy\fr TPrPZ, @rS jJjJ @P~J\Pjr oJiqPo fJ @rS xy\ TrJr ßYÓJ YuPZÇ CkTNuL~ IûuèPuJr oPiq \JyJ\ ßpJVJPpJV ˙JkPj @PuJYjJ ÊÀ yP~PZÇ @r mJÄuJPhPvr KmKnjú mªr S nJrPfr kNmtJûPur mªrèPuJr oPiq xrJxKr ßpJVJPpJV ˙Jkj yP~PZÇ \jVe-\jVe kptJP~r xŒTt ß\JrhJr yP~PZÇ

mJÄuJPhPvr KjmtJYPjr Skr @oJPhr rJ~ ßhS~Jr KTZM ßjAÇ mJÄuJPhPv rJ\QjKfT nKmwq“ TL yPm, fJ FA ßhPvr \jVeA KjitJre TrPmjÇ @oJPhr hOKÓnKñ nKmwq“oMULÇ nJrfmJÄuJPhv xŒTt FA hMA ßhPvr nKmfmq KjitJrPe ßp èÀfôkNet nNKoTJ kJuj TrPf kJPr, ßxaJPT KmPmYjJ~ KjP~A @orJ @oJPhr hOKÓnKñ KjitJre TKrÇ FaJ IPjTaJ xJiJre yP~ FPxPZÇ k´Kvãe, xãofJ xOKÓ S hãfJ Cjú~jxÄâJ∂ KÆkãL~ xyPpJKVfJr ßãP© k´nNf Cjú K f yP~PZÇ xJÄÛíKfT KmKjo~S ßmPzPZ, KÆkãL~nJPmÇ @Ko \JKj, @rS IPjT KTZM TrJr @PZÇ pJ yP~PZ, fJ KjP~ @®x∂áKÓr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ k´vú : KmKnjú xo~ jJjJ khPãk ßjS~J xP•ôS nJrf-mJÄuJPhv mJKe\q-WJaKf ßoJTJKmuJ~ pPgÓ IV´VKf y~KjÇ F ßãP© Ê‹ S IÊ‹ mJiJ ZJzJ oj˜JK•ôT mJiJS FTKa mz mJiJÇ nJrPfr jfMj xrTJr KT F ßk´ãJkPa ßTJPjJ khPãk ßjPm? C•r : mJKe\q-WJaKf KjP~ mJÄuJPhPvr hOKÓnKñ xŒPTt @orJ xÄPmhjvLuÇ 2012-13 IgtmZPr xJTt IûPu mJÄuJPhv nJrPfr mOy•r mJKe\q xyPpJVLPf kKref yP~PZÇ @PVr mZPrr fMujJ~ F mZr mJÄuJPhv ßgPT nJrPf r¬JKjr kKroJe 13 hvKoT 5 vfJÄv ßmPz hJÅKzP~PZ 563 hvKoT 96 KoKu~j cuJPrÇ \P~≤ S~JKTtÄ V´∆k Ij ßasc, \P~≤ S~JKTtÄ V´∆k Ij TJˆoxxy @rS jJjJ @P~J\Pjr oJiqPo hMA ßhPvr oiqTJr mJKe\q mJiJ hNr TrJr ßYÓJ TrJ yPòÇ Fxm TKoKa mZPr FTmJr mPxÇ xJŒsKfT xoP~ Fxm ‰mbPTr KTZM luJlu ßhUJ pJPò, ßpoj ßmjJPkJu-PkasJPkJu xLoJ∂ S @VrfuJ-@UJCzJ ˙umªPr xJf KhjmqJkL mJKe\q yS~JÇ @rS 16Ka ˙uxLoJ∂ mªPr F„k mJKeP\qr x÷JmjJ UKfP~ ßhUJ yPòÇ FKhPT, @orJ KmFxKa@AP~r xPñ TJ\ TrKZ xÄ˙JKar krLãJ S oJjh§ KjitJrPer xãofJ mJzJPjJr uPãqÇ mJÄuJPhv ßgPT nJrPf keq r¬JKjr k´mOK≠ nJrf ßgPT mJÄuJPhPv keq r¬JKjr k´mOK≠r ßYP~ ßmKvÇ nJrf ßgPT mJÄuJPhPv ßpxm keq r¬JKj y~, ßxèPuJr oPiq IPjTèPuJA mJÄuJPhPvr r¬JKjoMUL ‰fKr ßkJvJTKvP·r TJÅ Y JoJu S oiqmftL keq KyPxPm mqmÂf y~Ç FKhPT nJrf fJr mJÄuJPhv xLoJP∂r 16Ka k´iJj ˙umªPrr ImTJbJPoJVf Cjú ~ j WKaP~ ßxèPuJPT xoKjõf ßYTPkJPˆ CjúLf TrPf YJ~Ç ßxUJPj TJˆox ßgPT ÊÀ TPr IKnmJxj, kJKTtÄ, KyoJVJr, IxM˙Phr \jq kOgT KjmJxxy jJjJ irPjr xMKmiJ FTKa ˙JPjA kJS~J pJPmÇ @VrfuJ~ FA ßpRg ßYTPkJPˆr TJ\ 2013 xJPur jPn’Pr ßvw yP~PZ, ßxUJPj FUj TJ\S yPòÇ PoWJu~ xLoJP∂ hMKa xLoJ∂ yJa rP~PZÇ FaJ ÊPj @Ko UMKv yP~KZ ßp F„k @rS hMKa yJa K©kMrJ xLoJP∂ ÊÀ yPf pJPòÇ @r F mZPrr oJPYt IjMKÔf \P~≤ S~JKTtÄ V´∆k Ij ßasPcr ‰mbPT

@rS YJrKa yJa ˙JkPjr Kx≠J∂ ßjS~J yP~PZÇ mJÄuJPhv pJPf @rS r¬JKj CÆí• ‰fKr TrPf kJPr, ßx oPot nJrf oiq S hLWt ßo~JPh mJÄuJPhPv @rS KmKjP~JV TrPf @V´yLÇ Fr lPu mJÄuJPhPvr r¬JKj kPeqr nJ¥JPr @rS keq pMÜ yPmÇ @r mJÄuJPhv fJr k´KfPmvL S IjqJjq ßhPvr mJ\JPr k´Pmv TrPf xão yPmÇ k´vú : mJÄuJPhPvr oJjMw oPj TPr, @S~JoL uLV S TÄPV´Pxr oPiq FT ÈKmPvw xŒTt' rP~PZÇ nJrPfr xrTJr kKrmftj yS~J~ F hMA ßhPvr xŒPTtr oPiq KT ßTJPjJ èeVf kKrmftj WaPm? C•r : ßxaJ @kjJPhr iJreJÇ @oJPhr xrTJr mJÄuJPhPvr mftoJj xrTJPrr xPñ xŒTt ‰fKrr ßYÓJ TrPmÇ hMKa ßhPvr oiqTJr xŒTt Kjntr TPr hMA ßhPvr \jVe S xrTJPrr oiqTJr xŒPTtr SkrÇ @orJ mJÄuJPhPvr xPñ FTKa mqJkTKnK•T S I∂ntMKÜoNuT IÄvLhJrfô ‰fKr TrJr AòJ rJKU, @r ßxaJ xoJP\r xmJAPT KjP~A @orJ TrPf YJAÇ k´ v ú : mJÄuJPhPvr 5 \JjM ~ JKrr Kjmt J Yj k´KfKjKifôoNuT KZu jJÇ fmM ACKkF xrTJr ßxaJPT xogtj TPrKZuÇ KmP\Kk xrTJr KT FaJPT KbT oPj TPr? C•r : ßhUMj, mJÄuJPhPvr KjmtJYPjr Skr @oJPhr rJ~ ßhS~Jr KTZM ßjAÇ mJÄuJPhPv rJ\QjKfT nKmwq“ TL yPm, fJ FA ßhPvr \jVeA KjitJre TrPmjÇ @oJPhr hOKÓnKñ nKmwq“oMULÇ nJrf-mJÄuJPhv xŒTt FA hMA ßhPvr nKmfmq KjitJrPe ßp èÀfôkNet nNKoTJ kJuj TrPf kJPr, ßxaJPT KmPmYjJ~ KjP~A @orJ @oJPhr hOKÓnKñ KjitJre TKrÇ k´vú : KÆkãL~ xŒPTtr ßãP© \jVPer oiqTJr ‰jTaq UMm èÀfôkNetÇ KT∂á IKnPpJV @PZ ßp mJÄuJPhKvrJ nJrPf Ãoe TrPf YJAPu KnxJ xoxqJr oMPUJoMKU yjÇ KnxJ-k´Kâ~J xy\ TrPf @kjJrJ KT ßTJPjJ khPãk ßjPmj? C•r : mJÄuJPhv @oJPhr mºM S k´KfPmvLÇ \jVPer oiqTJr xŒTt ß\JrhJr TrPf @orJ fÀePhr oiqTJr nJmjJ KmKjo~, mqmxJ-mJKe\q, xJÄÛíKfT @hJj-k´hJj, xÄmJhTotLPhr @xJpJS~J, xMvLu xoJP\r Kk´fKjKiPhr @xJ-pJS~J k´níKf mJzJPf YJAÇ KnxJr ßãP© xMKjKhtÓnJPm TL xoxqJ yPò, @orJ fJ UKfP~ ßhUmÇ AKfoPiq nJrf ÃoPe @xJ kptaTPhr oPiq mJÄuJPhKvrJ xÄUqJr KhT ßgPT fífL~ ˙JPj ßkRÅPZ ßVPZÇ k´vú : @kjJPT ijqmJhÇ C•r : ijqmJhÇ


oMÜKY∂J 37

SURMA m 4 - 10 July 2014

jNr ßyJPxPjr pf mz nJA! ßxJyrJm yJxJj ßuUT : TKm, xJÄmJKhT

jJrJ~eVP† xJf UMPjr @PV mJÄuJPhPvr rJ\jLKfPf FT\j jNr ßyJPxjA @PuJYjJ~ KZPujÇ 1987 xJPur ‰˝rJYJrKmPrJiL @PªJuPjr jJ~TÇ ßxA jNr ßyJPxj mMPTKkPb ÈQ˝rJYJr KjkJf pJT, Vefπ oMKÜ kJT' KuPU FrvJPhr ‰˝rvJxjPT TJÅKkP~ KhP~KZPujÇ xm ‰˝rvJxPTr oPfJ FrvJhS F rTo FT\j xJyxL S ßhsJyL pMmTPT xyq TrPf kJPrjKjÇ k´TJvq rJ\kPg KoKZurf FA ITMPfJn~ ßpJ≠JPT èKu TPr yfqJ TrJ y~Ç ßxA jNr ßyJPxj KZPuj @oJPhr uJPUJ uJPUJ ZJ© S fÀPer @hvtÇ VefPπr @vJ S KmvõJxÇ fJÅr xJyx S fqJPVr kg iPr jæAP~ FrvJPhr kfj yP~PZ xfq, Vefπ oMKÜ kJ~Kj; mrÄ @zJA hvPTr mqmiJPj ‰˝rJYJPrr xm mhèe S mhInqJx @oJPhr TKgf VefJKπT rJ\jLKfPf ß\ÅPT mPxPZÇ ßxKhj jNr ßyJPxjPT èKu TPr ßp ‰˝rJYJrL yfqJ TPrKZu, ßxA ‰˝rJYJrL FUj VefJKπT xrTJPrr IÄvLhJrÇ kOKgmLr xm ‰˝rJYJrPTA y~ ßhvfqJV

TrPf y~, j~ KmYJPrr oMPUJoMKU yPf y~Ç KkPjJPYa, oJPTtJx, ArJPjr vJy-PTC ßhPv gJTPf kJPrjKjÇ KT∂á mñPhvL~ ‰˝rJYJr myJu fKm~PfA @PZÇ KfKj ßTmu xrTJPrr IÄvLhJr j~, ÈVefπL' k´iJjoπLr KmPvw hNfÇ @mJr FTA xPñ ß\jJPru o†Mr yfqJr @xJKoSÇ rJ\jLKfPf pUj jLKf, @hvt, oNuqPmJi KjmtJKxf y~, pUj ˝kú S KmvõJx yJKrP~ pJ~ fUj vyLh jNr ßyJPxjPhr TgJ ßTC oPj rJPUj jJÇ vJymJPVr Ve\JVre oû kKrfqÜ y~Ç @r fJPhr vNjq ˙Jj kNre TPr jJrJ~eVP†r, uçLkMPrr, ßljLr xπJxL S UMKjrJÇ xJf UMPjr k´iJj @xJKo jNr ßyJPxj FT n~ÄTr xπJxLÇ xJf UMPjr @V kpt∂ fJÅr xm IkTot S IkrJi YJkJ KZuÇ FUj KhPjr @PuJr oPfJ k´TJKvfÇ @mJr F TgJS KbT ßp jNr ßyJPxjrJ FTJ hJjm yPf kJPrj jJÇ FA xoJP\A fJÅr @v´~hJfJ, I˘hJfJ S oπhJfJ @PZjÇ @PZj fJÅr mz nJA, ßoP\J nJA, ßZJa nJAÇ @PZj oJPxJyJrJPnJVL, YJÅhJ V´yeTJrL S YJÅhJ k´hJjTJrLÇ FTKa xoJ\ TfaJ kPY ßVPu, jÓ yPu rJ\jLKf TfaJ hNKwf yPu F rTo FT\j mqKÜPT hMiTuJ KhP~ ßkJwJ y~Ç xoJP\r IPjT nhs ßumJxiJrL mqKÜrS jJKT fJÅr TJZ ßgPT Kj~Kof oJPxJyJrJ KjPf mJPiKjÇ jNr ßyJPxj xmKTZM aJTJ KhP~ KTjPf ßYP~KZPujmJKz, VJKz, Km•Qmnm, rJ\jLKf, khkhKmÇ FojKT aJTJ KhP~ xJf\j oJjMwPT UMj TrJPfS fJÅr mJPiKjÇ KfKj ßnPmPZj, @APjr DP±t gJTPmjÇ irJPZJÅ~Jr mJAPr gJTPmjÇ fJÅr mz nJA, ßoP\J nJA S ßZJa nJAP~rJ mJÅYJPmjÇ KT∂á ßvwrãJ yPuJ mPu oPj y~ jJÇ xŒ´Kf TuTJfJr @hJuPf jNr ßyJPxj mPuPZj, KfKj xJf UMPjr WajJ~ \Kzf jjÇ KfKj rJ\jLKfr KvTJrÇ KfKj ß˝òJ~ ßhv ZJPzjKjÇ ßhv ßZPzPZj fJÅr ßjfJ S mz nJAPhr krJoPvtÇ @orJ \JKj jJ jNr ßyJPxPjr ßjfJ S mz nJA TJrJ? fJÅrJ KT jJrJ~eVP†A xLoJm≠, jJKT rJ\iJjLr IKn\JfkJzJ kpt∂ Km˜íf? fPm @orJ

IkrJiL pf n~ÄTrA ßyJT jJ ßTj, FTJ ßx IkrJi TrPf kJPr jJÇ jJrJ~eVP†r jNr ßyJPxjS kJPrjKjÇ @oJPhr FA xoJ\ S rJÓs FfaJA KjÔMr S KjKmtTJr ßp Ff Khj jNr ßyJPxj Fxm IkTot KjKmtPWú TPr ßpPf ßkPrPZjÇ @oJPhr rJ\jLKf, k´vJxj, @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjL fJr KmÀP≠ aMÅ v»Ka TPrKjÇ FTKa xoJ\ ±ÄPxr KTjJPr ßVPuA F rTo WajJ WPa gJPTÇ I∂f fJÅr FT\j mz nJAP~r jJo ßhPUKZ, KpKj ßaKuPlJPj fJÅPT kJxPkJPat Kxu @PZ KT jJ \JjPf ßYP~PZj, KpKj \QjT ßVRrhJr xPñ xJãJ“ TrPf mPuPZjÇ CPuäUq, FA mz nJAP~r yJf iPrA jNr ßyJPxj 1998 xJPu k´iJjoπL ßvU yJKxjJr nJwJ~ KkK\KkPf (Pk´P\≤ VnjtPo≤ kJKat) ßpJV KhP~KZPujÇ @mJr 2001 xJPu fJÅr xPñA kJJKuP~ ßVPZjÇ TL IØMf @K®T mºjÇ jNr ßyJPxj ßTmu xMKhPjr mºM jj, hMKhtPjrS xypJ©LÇ fPm @orJ KjKÁf TPr muPf kJKr, F rTo mÉ nJA S ßjfJ @PZj ßljLPf, uçLkMPr, mKrvJPu, kJmjJ~, KxPuPa, pPvJPr; pJrJ jNr ßyJPxjPhr @v´~ S In~ ßhS~Jr \jq FT kJP~ UJzJ @PZjÇ fJÅrJ FPTT\j jNr ßyJPxj, FPTT\j AohM (KmYJrkKf xJ•JPrr @oPu FT\j k´KfoπLr mKJz ßgPT KpKj ßV´¬Jr yP~KZPuj), FPTT\j @\o UJj (KpKj @S~JoL uLV ßjfJ oP~\CK¨jPT yfqJ TPrKZPuj) ‰fKr TPrjÇ FA Kfj hMitwt xπJxL Kfj @oPu ‰fKrÇ FUJPj mJXJKu

\JfL~fJmJhL, mJÄuJPhKv \JfL~fJmJhL KTÄmJ ‰˝rJYJrL @oPur oPiq lJrJT ßjAÇ IkrJiL pf n~ÄTrA ßyJT jJ ßTj, FTJ ßx IkrJi TrPf kJPr jJÇ jJrJ~eVP†r jNr ßyJPxjS kJPrjKjÇ @oJPhr FA xoJ\ S rJÓs FfaJA KjÔMr S KjKmtTJr ßp Ff Khj jNr ßyJPxj Fxm IkTot KjKmtPWú TPr ßpPf ßkPrPZjÇ @oJPhr rJ\jLKf, k´vJxj, @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjL fJr KmÀP≠ aMÅ v»Ka TPrKjÇ FTKa xoJ\ ±ÄPxr KTjJPr ßVPuA F rTo WajJ WPa gJPTÇ UMj, rJyJ\JKj, YJÅhJmJK\, hUumJK\, jJrL KjptJfj ßgPT ÊÀ TPr Foj ßTJPjJ IkrJi ßjA ßp FA mqKÜ TPrjKjÇ @r @oJPhr xoJ\, @oJPhr xrTJKr hu, @oJPhr KmPrJiL hu, @oJPhr jJVKrT xoJ\, @oJPhr xrTJr S k´vJxj fJ oMU mMP\ ÈIjMPoJhj' TPr ßVPZÇ FA xπJxL jNr ßyJPxjA FUjTJr mJÄuJPhPvr @hvtÇ @S~JoL uLV, KmFjKk \JfL~ kJKat-FPT FPT KfKj Kfj hPuA xMKmiJ KjP~PZjÇ KfKj 54 kOÔJ~

˙JjèPuJPf fJPhr Kmvõ˜ oJjMwPhr mxJPjJ ÊÀ TPrPZÇ @r Kjoú˜Prr TJ\èPuJ TrJr \jq k´vJxPjr TqJcJrPhr oiq ßgPT fÀePhr ßmPZ ßjS~J yPòÇ yJS~J ßpKhPT m~, @ouJfπS ßxKhPT ß^JÅPTÇ lPu KjP\Phr TotxNKY mJ˜mJ~Pj KmP\Kk FmÄ @rFxFPxr ßTJPjJA ^JPouJ ßkJyJPf yPò jJÇ @rFxFx KjP\PT xJÄÛíKfT xÄVbj KyPxPm hJKm TPrÇ ßx TJrPe rJ\jLKf TrJ fJPhr xJP\ jJÇ @rFxFPxr TotL jJgMrJo VcPx VJºLPT yfqJ TrJr kr f“TJuLj k´iJjoπL ßjyÀ @rFxFxPT KjKw≠ ßWJweJ TPrjÇ fJrkr 1949 xJPu @rFxFx FA KjPwiJùJ k´fqJyJPrr \jq ßhjhrmJr ÊÀ TrPu f“TJuLj ˝rJÓsoπL xrhJr muän nJA kqJPau @rFxFPxr TJZ ßgPT FA oPot oMYPuTJ ßjj ßp È@rFxFx ßTJPjJ rJ\QjKfT f“krfJ~ IÄv ßjPm jJ'Ç fJrJ ÈÊiM xJÄÛíKfT TotTJP§ IÄv ßjPm'Ç KT∂á kqJPau xJPym FPfS x∂áÓ yjKjÇ KfKj hJKm TPrKZPuj, @rFxFx FA k´Kfv´∆Kf fJPhr VbjfPπ xÄpMÜ TÀT, pJPf KYrTJPur \jq @rFxFx rJ\jLKf ßgPT hNPr gJPTÇ FaJ 1949 xJPur WajJ, fJrkr xrTJr @rFxFPxr Skr ßgPT KjPwiJùJ fMPu ßj~Ç KT∂á 2013 xJPu xÄVbjKar xrxÄWYJuPTr k´iJj ßoJyj nJVS~JPfr ßjfíPfô @rFxFx oJrJ®T KmvõJxWJfTfJ TPr @V´JxL rJ\jLKf ÊÀ TPr mPxÇ uãq KZu @rFxFPxr xJPmT k´YJrT jPrªs ßoJKhPT nJrPfr k´iJjoπL KyPxPm KjmtJKYf TrJÇ fJr luJlu @\ @orJ ßhUPf kJKòÇ fJr krS nJrPfr 15-16 ßTJKa oMxuoJPjr n~ kJS~Jr ßTJPjJ TJre ßjAÇ TJre, nJrf rJÓsKa fJr xÄKmiJj IjMpJ~L kKrYJKuf y~Ç xÄKmiJj IjMpJ~L ßx ßhPvr k´PfqT jJVKrT @APjr ßYJPU xoJjÇ ßxUJPj @hJuf @PZ, xÄmJhoJiqo @PZÇ

ChJrQjKfT mqKÜrJ @PZj, pJÅrJ oMxKuo xŒ´hJP~r ßpPTJPjJ Kmkh-@kPh fJPhr kJPv FPx hJÅzJjÇ mJmKr oxK\h ±Äx FmÄ è\rJPa oMxKuoKmPrJiL hJñJ ÊÀ yS~Jr kr @orJ ßxaJ ßhPUKZÇ nJrfL~ xÄKmiJPjr 370 j’r IjMPòPh oMxKuoIiMqKwf \ÿM S TJvìLrPT KmPvw optJhJ ßhS~J yP~PZÇ FA IjMPòh nJrfL~ xÄKmiJPjr xom~xL, Fr m~x FUj 65 mZrÇ ßoJKhr @oPu F k´PhPvr KmPvw optJhJ YqJPuP†r oMPU kzPf kJPr, ßxUJjTJr oJjMw ßfojaJ oPj TrPfA kJPrÇ pJÅrJ FA IjMPòPhr IoptJhJ TrPf YJj, fJÅrJ AKfyJx \JPjj jJÇ FojKT xfq xºJPjS fJÅPhr ßfoj @V´y ßjAÇ nJrf 1947 xJPu ˝JiLj y~Ç ßx xo~ 560Ka rJ\JvJKxf rJP\qr xJoPj hMKa xMPpJV ßUJuJ KZuÇ y~ fJPhr nJrPfr xPñ ßpJV KhPf yPfJ, IgmJ jmVKbf kJKT˜JPj ßpJV KhPf yPfJÇ ßxA l~xJuJaJ Imvq iPotr KnK•PfA yP~PZÇ ßxA xm rJP\qr vJxPTrJ Imvq YJAPu ˝JiLj gJTPf kJrPfjÇ \ÿM S TJvìLPrr oyJrJ\J yKr KxÄ ßmv ßhKrPf nJrPfr xPñ pMÜ yS~Jr Kx≠J∂ ßjj, pKhS ßxA k´PhPvr IKiTJÄv oJjMw oMxuoJjÇ @oJr kJb yPò, @PrTaM ‰iptvLu yPu k´PhvKa y~PfJ kJKT˜JPjr xPñA ßpPf kJrfÇ KT∂á kJKT˜Jj k´gPo @KhmJxL FmÄ kPr ßxjJ kJKbP~ k´PhvKaPT KjP\r WPr @jJr ßYÓJ TPrÇ oyJrJ\J nJrPf ßpJVhJPjr YMKÜ ˝Jãr TPr FA UMPjJUMKj mº TrJr ßYÓJ TPrjÇ fPm nJrPfr ßTªsL~ xrTJPrr TJPZ KfKj oJ© KfjKa Kmw~ fMPu ßhj: k´KfrãJ, krrJÓs S ßpJVJPpJVÇ Ijq Kmw~èPuJ rJP\qr yJPfA gJPTÇ 370 j’r IjMPòPh ßx @TJ–ãJrA k´Kfluj WPaPZÇ 55 kOÔJ~

oJKaPf @mJrS rPÜr hJV TáuhLk jJ~Jr ßuUT : nJrPfr k´UqJf xJÄmJKhT AÄPrK\ ßgPT IjMmJh: k´fLT mitj

@AKa oqJPj\Jr ßoJyKxj ßvU yfqJr k´KfmJPh KmPãJnnJrPfr xJPmT TíKwoπL S oyJrJPÓsr xJPmT oMUqoπL vJrh kJS~Jr mPuPZj, KmP\Kk ãofJ~ @xJr kr xJŒ´hJK~TfJ KlPr FPxPZÇ TgJaJ KfKj KbTA mPuPZjÇ @r ßxaJ WPaPZ ßoJKhr xrTJr ãofJ V´yPer 15 KhPjr oPiqÇ ãofJr kJÅY mZr kNet yPf ßdr mJKTÇ oyJrJPÓsr xmPYP~ ChJr vyr kMPjPf ßhUJ ßVu, FThu ßuJT reoNKft iJre TPr vyro~ ZMPa ßmzJPòÇ FTKa CV´k∫L KyªM ßVJÔL ßoJyKxj ßvU jJPor 28 mZr m~xL FT @AKa oqJPj\JrPT yfqJ TPrPZÇ IKnPpJV yPò, FA mqKÜ jJKT KvmJK\ S bJTPrr mqñJ®T ZKm ßkJˆ TPrKZPujÇ CV´k∫L hu KvmPxjJr k´KfÔJfJ yPòj FA mJu bJTPrÇ ßp IKnPpJPV ßoJyKxjPT yfqJ TrJ yP~PZ, fJr xogtPj ßTJPjJ xJãq-k´oJe ßjAÇ FaJ KbT, nJrfL~ \jfJ kJKat F yfqJTJP§r KjªJ

TPrPZÇ fPm k´iJjoπL jPrªs ßoJKhr TJPZ FaJ FT mz xMPpJVÇ oMxuoJjrJ KjrJk•JyLjfJ~ nMVPZÇ ßoJKh fJPhr FA mPu @võ˜ TrPf kJPrj ßp fJÅr xrTJr mqJkJrKa UKfP~ ßhUPZ FmÄ yfqJTJrLPhr KvVKVrA @APjr @SfJ~ KjP~ @xJ yPmÇ KT∂á ßoJKh FojA FT\j oJjMw, pJÅPT FTmJr ßTJPjJ WajJ~ ãKfV´˜ FT mqKÜPT xomqgJ \JjJPjJr IjMPrJi TrJ yPuS KfKj ßxA IjMPrJi rJPUjKjÇ ßoJKhr FA oPjJnJPm @Ápt yS~Jr KTZM ßjAÇ FojKT 2002 xJPu KfKj è\rJPar oMUqoπL gJTJTJPu k´vJxj S kMKuPvr ohPh hMA vfJKiT oMxuoJj Kjyf y~, ßxA WajJr kr KfKj hM”U kpt∂ k´TJv TPrjKjÇ oqJK\Pˆsa @hJuf ßgPT KfKj KjPhtJw ßUfJm uJn TPrj, Fr mPhRuPf KfKj xm xoJPuJYjJ gJKoP~ ßhjÇ @\ kpt∂ KfKj F WajJr \jq hM”U k´TJv TPrjKjÇ kMPjr FA yfqJTJP§r WajJ~ KfKj hM”U k´TJv TrPu fJ oMxuoJjPhr I∂f xJ∂ôjJaMTM ßhPmÇ @r mÉfômJhL nJrPfr Knf @rS ßkJÜ yPmÇ KjmtJYjL k´YJreJr xo~ ßoJKh pUj KmP\Kkr KyªMfômJhL C•rLP~r k´vÄxJ~ @käMf yP~ kPzKZPuj, nJrfoJfJ fUj ßnPmKZu, FaJ FTrTo @PmPVr mKy”k´TJvÇ @r k´iJjoπL yS~Jr kr KfKj mPuKZPuj, nJrPfr 125 ßTJKa oJjMwPTA KfKj fJÅr Cjú~Pjr IÄvLhJr KyPxPm ßhUPf YJj, FPfS nJrfoJfJ @võ˜ yP~KZuÇ KT∂á huKa pfA fJr TotxNKY KhPò, ffA ßhUJ pJPò ßp ßoJKhr F TgJ iJ√J ZJzJ @r KTZM jJÇ Fr @zJPu KmP\Kk @xPu @rFxFPxr KmnJ\joMUL jLKf mJ˜mJ~j TrPZÇ ßoJKh KjP\PT FT\j KjrPkã mqKÜ KyPxPm k´YJr TrJr ßYÓJ TrPZj, @r KmP\Kk FmÄ @rFxFx nJrPfr mÉfômJhL xÄÛíKf jxqJ“ TrJr kPg FPVJPòÇ @rFxFx AKfoPiq KmKnjú TKovj S èÀfôkNet


Surmanews

38 Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

INDIAN TAKEAWAY FOR SALE

Very good location wick ford in Essex. Newly refurbished with open plan kitchen. Rent is cheap, £6100 per year no rate. Selling for retirement purpose. No time wasters please. Contact 07951417646 or 07903924285

Restaurant For Sale 04/07/14

Based in Newport, South Wales.Established 5 Star with over 30 years of trading history.The business is profitable over the course of a year. Running business with staff if needed. Established regular customer base, scope for growth with the right staff and marketing. Selling due to family reasons. Comes with 5 bedroom accommodation above. Reasonable price as family commitments forces sale. Call 07786 991 048 (after 12pm)

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

Bari for sale In Pondit Para, Beanibazar, Sylhet. 28.5 decimal of land for sale. Price negotiable. Please call Mr. Islam on 07950201651

Restaurant For Sale Well established, 24 27/6/14

years reputable fully licensed, in the town centre of Kettering, Northamptonshire. Only Indian restaurant in the dinning quarter of Kettering. Very profitable business. Recently refurbished to high standard, air conditioned, detached building with 70 seats, party / function room, 3 bedrooms, converted loft area, own loading /unloading area. New 20 years lease. Rent £24,000, rates £1,500. Premium £125,000, or will sell freehold for right offer. T: 07900 320 382

Uposhohor Apartment 25/7/14

4 July 2014 m SURMA

15/8/14

RESTAURANT FOR SALE Devon, Barnstaple town 52 seater with flat , licences air con disabled toilet this restaurant is running under the same ownership for 25 years good business restaurant has been rebuild 2011 very we'll know in town long lease £80k premium £20k rent . Please call 07789814811 or 07886445371 reasonable offer invited

Indian Restaurant & Takeaway for sale 01/08/14

In Torquay, Devon, the only Indian restaurant with complete sea views at its doorstep. Not to be missed. Fully A/C 70 seater restaurant with staff accommodation. Open lease, £28,000 rent per annum. Contact number 01803 866171 Mr Kobir 6-11 pm or Mobile 07862223652. Serious buyers only, price negotiable. 18/07/14

ENTIRE BLOCK T: 07553 361 417

A substantial five story gated apartment block situated in the sought after Uposhohor, Road No: 2, Block E, Sylhet. The property offers three single unit four bedroom apartments as well as an exceptionally large four bedroom duplex apartment with private roof terrace. Contact Kamal.

Indian Restaurant for Sale 08/08/14

A great opportunity to buy a contemporary, fully licensed 80 seater restaurant & bar located in a desirable area of Hampshire, Bordon GU34. A reputable business looking for serious buyers only. Rent 21k, rate 4k average weekly taking 4500 to 5000 11 year lease including 4 bedroom staff accommodation Sale due to expansion, no time wasters please Viewing highly recommended. Price: £85.000 (O.N.O)

Contact Mr Miah 07708 971 995

26/9/14

Restaurant For Sale

Prime town centre location in Berkshire. Established over 35 years; runs by the same family since opened. 30 seater restaurant with takeaway and delivery service, fully licensed and Air-conditioned. 4 bed living accommodation. Average weekly turnover £5000. 6 years lease remaining ( open lease ). Rent £22000pa rates £6000pa. Asking price £70000 ono. Tel :- 07957 295978 / 07702080931 26/9/14

SURMA RATES SIX WEEKS ADVERTS ONLY £150 OR 12 WEEKS ADVERT FOR £200 & GET SURMA FREE FOR SIX MONTHS Call: 0207 377 9787

Takeaway For Sale

Established takeaway for sale in Hampshire near Guildford only 35 miles from central London and 40 minutes on train from Waterloo. Rent £8000 per year with 2 bedroom flat above, no business rates.18 years open lease. Good takings. reason for sale new business venture. Contact Mr Rashid on 07415 630 501 Price £65,000 negotiable. 26/9/14

Restaurant For Sale

With flat for sale. Established over 15 years. Close to Pinner tube station . High street location. Large car packing at the back.flat with separate entrance. flat produced rental income £15000 per year. 20 years new lease available. Rent £24000 per year. 20 miles from central London. PRICE £60,000. Same owner since opening. Please contact Mubarok on 07957264491

Classifieds 18/7/14

1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 6 WEEKS @ £150 + 6 months newspapers FREE. 12 weeks @ £200 + 6 months. Cheques made payable to: Surma. Send to: Unit B, 10 Quaker Street, London E1 6SZ Tel: 020 7377 9787

Restaurant For Sale In Warwickshire Very good location with private parking, good business quick sale for personal reasons Contact 07736520681

Takeaway For Sale 18/7/14

In Farnborough, Hampshire, over 15 years lease, rent £7,500 no rates, good takings, 2 bedroom living accommodation, genuine buyers only, no time wasters. Price £35,000. T: 07949 758 689 or 07930 334 958 22/8/14

VOy˙JKu TJP\r \jq PuJT IJmvqT IJKo xJrKmaj-F (PV´aJr u¥j)

gJKTÇ IJoJr 12 mZPrr ßZPuPT ÊiM rKmmJPr ßhUJÊjJ TrJr \jq \r∆rL KnK•Pf FT\j kMr∆w (m~x 23 - 26) IJmvqTÇ x•r ßpJVJPpJV Tr∆j: KoPxx KuxJ 07949 052480 (hMkMr 2.00aJr kr ßlJj Tr∆j)

Restaurant For Sale 27/06/14

In Kingsbridge (Salcombe) in Devon. Name: Salam Namaste. The richest coast town in UK, 36 years open lease, rent £25,000 per year, rates £393 per month, 4 bedroom living accommodation above, newly refurbished, 90 seats inside cover, out beer garden 40 covers, with 3 car parking, very good condition. Call Mr Khan on 07841 022 180 or 07526 316 285 01/08/14

aJaTJ oJZ, fKrfrTJrL, yJuJu oJÄx S WPrr Kjfq ksP~J\jL~ K\KjPxr \jq IJu AxuJ FTKa Kmvõ˙ ksKfÔJjÇ


SURMA m 4 July 2014

WWW.

Restaurant For Sale

Very good profitable business, established 25 years in same hands. Detached building with 3 bedroom flat above, new 20 years lease, premium £115,000, rent £16,000, no rates payable. Takings between £6,500 to £7,500. Retirement forces sale, please contact Mr Ahmed on: 07983 303 327

Restaurant For Sale 1/8/14

Established over 20 years, fully licensed, based in Surrey, Sutton Borough in Beddington. Profitable business with an average takings of £5,000 to £5,500per week. Same owner for the past 20 years, recently refurbished to a high standard with air condition and 42 seats 4 bedroom upstairs. Freehold offers in the region of £135,000. Quick sale, no time wasters, genuine buyers only. Contact Mr Ali on: 07947 574 501 22/8/14

Surmanews

.com

CLASSIFIED SECTION 39

Over 25% of readers are looking to buy your property Plot For Sale

Location Akalia Topuban Abasik area. Plot For sale. 6.66 decimal. Coner plot by the main road very good location. You can build house immediately. Shopping centre. University. Schoolers home. School only walking distance. Contact G kibria Mob 07850076166 Only genuine buyer please.

Restaurant For Sale 08/8/14

Freehold or lease, new 20 years open lease will be given, 90 plus seating capacity, recently refurbished, good business, good location. With living accommodation 5 mins walking distance to railway station. Near Chelmsford Essex. Please contact 07950202953 or 07983521981 15/8/14

Classifieds

1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 6 WEEKS @ £150 + 6 months papers FREE. Tel: 020 7377 9787 E: sarzahmed@surmanews.com

Takeaway ßoRunLmJ\Jr vyPr IMMIGRATION \J~VJ KmKâ For Sale mJxJr ßoRunLmJ\Jr vyPrr hrVJ oyuäJ~ 7 year's open lease. Two bedroom flat above with separate entrance and a private car park for three cars. Weekly average taking 3k-3.5k very good business easy to run. Price £59,995 o.n.o Tel. Mr S Khan 07908 622 845 25/7/14

xMuPn lîJa Kmâ~ dJTJr mJKriJrJ-mxMºrJ~

IJmJKxT k´TP· 40 láa k´JAPna rJ˜J xÄuVú FTKa lîJa Kmâ~ yPmÇ lîJaKa ßhJfuJ~ ImK˙f, Kfj ßmcr∆o S KfjKa mJgr∆o, IJ~fj 1450 mVtláaÇ FTKa csK~Ä r∆o, FTKa kJKrmJKrT KuKnÄ FKr~J S cJ~KjÄ FKr~J IJPZÇ FTKa xÄrKãf TJrkJTtS IJPZÇ ßpJVJPpJV Tr∆j: Ko. ßYRiMrL 07947 244 529 (u¥j) 01715 549300 (dJTJ)

Takeaway For Sale 11/07/14

Lease or freehold, new 20 years open lease will be given. Good business, good location. Established over 25 years. Near Chelmsford, Essex. With living accommodation,5 mins walking distance to railway station Please contact 07950202953 or 07983521981 15/8/14

yprf vJy ßoJ˜lJ (r:) Fr oJ\Jr S xhr BhVJy yPf IJjMoJKjT 100 V\ hKãPe 5 vfT mJxJr \Ko KajPxc nJzJ Wr xy KmKâ yPmÇ oNuq IJPuJYjJ xJPkãÇ IJV´yL ßâfJrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: u§j : 07960 259 155 mJÄuJPhv : IJ»Mx vyLh +88 01716 467 062 IJ»Mu S~JKyh + 88 01712 783 253

Restaurant For Sale 04/07/14

A Well-established 35 year old fully licenced Indian restaurant / takeaway. Based in the heart of Tring, Hertfordshire Adjoining the town’s main car-park. Detached building with own carpark, 60+ seater A new lease term is negotiable. Current Rent: £15,000, Rate: £6,000 Price: Negotiable 2 bedroom accommodation Food Hygiene Rating: 5 Selling due to ill health Contact: Mr M Miah 07788 544 999 22/8/14

Masud & Co.

Legal & Immigration Law Practitioners KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

w AKoPV´vj w KxKaP\jvLk w S~JTt kJrKoa w FxJAuJo w FK≤s KTî~JPr¿ w ˆqJaJx kKrmftj w KuVqJu xJKntPxx w ßyJo IKlx w xm irPjr Kccku w jJo kKrmftj

w KyCPoj rJAax w kJS~Jr Im FaKjt w ¸¿rvLk KcTîJPrvj w xJAj mJ KuVqJu cTáPoP≤vj w ACPrJPk ˙J~L mxmJPxr IJPmhj w xm irPer ßxJxqJu KxKTCKrKar IJPmhj w ßmAu FKkäPTvj w asJ¿Puvj FmÄ A≤JrKk´KaÄ w AKoPV´vj IJKku

AKoPV´vj IJKku

A quality Service approved by OISC R: F200200067

h~J TPr FkP~≤Po≤ TPr Kjj IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 KxPuKa/mJÄuJ~ IJoJPhr xJPg TgJ muMj \ÀrL IgmJ ZMKar KhPj ßpJVJPpJPVr \jq 07958 615 904

Masud Chowdhury BA (Hons), Law LLPGD(London)

37 New Road (1st Floor), Whitechapel, London E1 1HE

T/F: 020 7377 5280 E:masudandco@googlemail.com

Restaurant For Sale

In kings Lynn, Norfolk, 17 years lease, Rent 1400 p/m. No rate. Weekly takings £5500. Established since 1999. 58-60 cover, populated area. London king Cross to Kings Lynn direct train service and 1 minute walk from the train and Bus station to the restaurant, Very good business and potential for further increase. Quick sale due to moving country.

Please Call: M Asad 07930995861

DEADLINE WED 5.00 PM 01/8/14

Call: 0207 377 9787

lIJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj lIJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j lßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ lßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ


40 oMÜKY∂J

4 - 10 July 2014 m SURMA

kKm© nNKoPf ßkJPkr nJrxJoqyLj KjrPkãfJ KjPTJuJ jJPxr ßuUT : AxrJAu-IKiTíf KlKuK˜Pjr kKÁo fLPr ImK˙f Kmr ß\APf mxmJxrf @rm xJÄmJKhT S TuJKoˆ nJwJ∂r ∏ oLpJjMu TrLo

Vf oJPx kKm© nNKoPf ßkJk l∑JK¿Pxr ÈfLgtpJ©J' FTKa nJrxJoqyLj Ix÷m KovPj kptmKxf yPuJÇ ßuRKTT S IPuRKTT, iot S rJ\jLKf, xMKmYJr S IKmYJr FmÄ \mrhUu S vJK∂r oJP^ nJrxJoq rJUPf KfKj mqgt yP~PZjÇ Foj ÈKjrPkãfJ' kKm© nNKor oMxuoJPjrJ ßfJ hNPrr TgJ, xJiJre KUsÓJjPhr hOKÓPfS iotL~, ‰jKfT S rJ\QjKfTnJPm IV´yePpJVqÇ jJBo @KfT IqJÄKuTJj YJPYtr FT\j iotpJ\TÇ KpKj ÈKlKuK˜j oMKÜ iotf•ô @PªJuj'-Fr k´KfÔJfJ FmÄ ß\ÀxJPuo S jJ\JPrPg xJKmu FTMPoKjTqJu ßx≤Jr kKrYJujJ TrPZjÇ KfKj mPuPZj, ÈPkJk iotL~ S rJ\QjKfT FTKa oJAjKlP kJ rJUPZjÇ' F CKÜ aJAo oqJVJK\Pjr 24 ßo xÄUqJ~ ZJkJ yP~PZÇ KbT SA KhjKa KZu ßkJPkr CKuäKUf fLgtpJ©Jr k´go KhmxÇ CPuäU TrJ k´P~J\j, 77 mZr m~xL mftoJj ßkJk KmPvõr 120 ßTJKa TqJgKuT KUsÓJPjr k´iJj iotèÀÇ VnLr rJ\QjKfT fJ“kpt kKryJPxr Kmw~ yPò, ßkJPkr k´fLTL ‰jKfT S @iqJK®T ãofJr optJhJ Meú yP~PZ kKm© nNKo KjP~ YuoJj rJ\jLKfr xJPg UJk UJAP~ YuJr oJjKxTfJ~Ç 26 ßo TqJgKuT IjuJAj ßkJPkr F xlPrr CP¨vq ÈPlAu KcPkäJPoKx' mJ iotL~ TNajLKf mPu CPuäU TPrPZÇ Kfj KhPjr xlPr KVP~ ßkJk KlKuK˜Pjr \jVePT ßp mJeL KhPuj, fJr oNu TgJ yPò∏ AxrJAu S pMÜrJÓs fJPhr mqJkJPr ßp hOKÓnKñ ßkJwe TPr, fJ IjMPoJhj TrJ CKYfÇ ßkJPkr mÜPmqr Kmw~ yPuJ, AxrJAKu hUuhJr vKÜr xJPg @PuJYjJÇ KfKj mPuPZj, FTfrlJ S ÈxKyÄx' TJptTuJk ßgPT Kmrf gJTJ FmÄ AxrJAuPT I˝LTJpt mJ˜mfJ KyPxPm ßoPj ßj~JA ÈvJK∂ k´KfÔJr FToJ© kg'Ç uqJKox IqJ¥Kj FT\j KlKuK˜Kj KUsÓJj FmÄ mftoJPj KmsPaPj mxmJxTJrL oKyuJ xJÄmJKhTÇ 27 ßo KfKj KuPUPZj, È@orJ @PuJYjJ~ nqJKaTJPjr @vLmtJPhr k´P~J\j @PZ mPu oPj TKr jJÇ... KpKjA KlKuK˜Pjr Skr hUuhJKrr AxMqPf KjrPkã gJPTj, fJr FA hOKÓnKñ jqJ~KmYJrk´xNf j~Ç' nqJKaTJj FmÄ ßkJPkr KjP\r kPã ß\Jr KhP~ muJ yP~PZ, AmrJKyo @: ßgPT CnNf KfjKa FTfômJhL iot∏ AxuJo, KUsÓ iot S AÉKh iPotr \jìnNKoPf fJr xlr ÈKjPra @iqJK®T', ÈxfTtnJPmA iotL~' FmÄ Èk´JgtjJr CP¨Pvq fLgtÃoe'Ç ßxA xJPg ÈKmªMoJ©S rJ\QjKfT j~'Ç fPm nqJKaTJj KmwP~ KmPvwù \j IqJPuj ßkJPkr xlPrr FT x¬Jy @PV ßmJˆj ßVäJm kK©TJ~ KuPUPZj, fJr k´fqJvJ FA ßp, FA xlr yPm CókptJP~r rJ\QjKfT fJ“kptkNet TJ\Ç IqJPuj Fr TJre KyPxPm KuPUPZj, ÈkKm© nNKoPf iot S rJ\jLKfPT kr¸r ßgPT @uJhJ TrJ pJ~ jJÇ' 25 ßo KmKmKx IjuJAPj AP~JuJPª ßju F C≠íKf KhP~PZjÇ ßWJweJoJKlT F xlrKa pKh xfTtfJr xJPg FmÄ xŒNetnJPm ÊiM k´JgtjJr fLgtÃoe yPfJ, fJ yPu ßkJk l∑JK¿x IPjT nJPuJ nNKoTJ rJUPf xão yPfjÇ F xlr KUsÓJjPhr GTq FmÄ Yro

CP•\jJkNet S xKyÄx kKrK˙Kf ßoJTJPmuJ~ ßxUJjTJr @KhmJxL KUsÓJjPhr xyJ~fJr uPãq KjPmKhf yS~J CKYf KZuÇ Fr kKrmPft ßkJk fJr @iqJK®T nNKoTJPT cMKmP~ KhP~PZj k´fLTL rJ\QjKfT mJTq S kKrnJwJr oJAjKlPÇ fJr iotL~ fLgtpJ©J vJK∂r @øJj \JjJPuS ßvw yPuJ rJ\QjKfT IKnpJ©J KyPxPmÇ vJK∂ S AxrJAKu hUuhJKr ß\ÀxJPuPor V´qJ¥ oMlKf oMyJÿh ÉxJAj AxuJPor fífL~ kKm©fo ˙Jj @u @TxJ oxK\Phr ßnfPr ßkJkPT 26 ßo ˝JVf \JjJjÇ fUj oMlKf mPuPZj, È(AxrJAPur xJoKrT) hUuhJKrr ImxJj jJ yS~J kpt∂ F nNKoPf vJK∂ @xPm jJÇ' Ikr KhPT KlKuK˜Kj-@PoKrTJj hJCh TM•Jm fJr TuJPo KuPUPZj, ÈPkJk KlKuK˜KjPhr k´fqJvJ IKfâo TPrPZjÇ' FaJ mPu hJCh KmfKTtf yP~ kPzPZjÇ ßkJk \ctJj ßgPT xrJxKr KmoJPj ßmPguyJo pJjÇ KlKuK˜Pj k´PmPvr \jq AxrJAPur KjitJKrf ßTJPjJ k´Kâ~J mJ k≠Kf KfKj IjMxre TPrjKjÇ Fr Igt, KfKj k´fLTLnJPm yPuS KlKuK˜Pjr xJmtPnRoPfôr ˝LTíKf k´hJj TPrPZjÇ KlKuK˜Kj ßk´KxPc≤ oJyoMh @æJxPT ßkJk xP’Jij TPrj ÈKlKuK˜j rJPÓsr k´iJj' KyPxPmÇ fUj ßkJk mPuj, ÈKlKuK˜Kj \jVPer xJmtPnRo @mJxnNKo FmÄ optJhJ S YuJYPur ˝JiLjfJxy mxmJPxr IKiTJr ImvqA ˝LTJr TPr KjPf yPmÇ' AxrJAu rJPÓsr k´KfÔJuPVú ßxA 1948 xJPu KlKuK˜KjPhr C“UJf TrJ yP~KZu fJPhr mxfmJKa ßgPTÇ CÆJ˜M \LmjpJkjrf F oJjMwèPuJr KvÊx∂JjPhr xJPg ßkJk xJãJ“ TPrPZjÇ ßkJk l∑JK¿x ßmPguyJo AxrJAPur metmJhL KmKòjúTre ßh~JPur kJPv gJPoj kNmtKjitJKrf TotxNKY ZJzJAÇ ßxUJPj KfKj k´JgtjJ TPrjÇ FaJPT KmPmYjJ TrJ yP~PZ KlKuK˜Kj \jVPer xJPg FTJ®fJr Ij˝LTJpt mKy”k´TJv„PkÇ SA k´JgtjJ IjMÔJPj ßkJk mPuj, ÈF kKrK˙Kfr xoJK¬ WaJPjJr xo~ FPxPZÇ KmhqoJj Im˙J Khj Khj ßmKv ßgPT @PrJ ßmKv IV´yePpJVq yP~ CPbPZÇ' fPm ßkJPkr F fLgtÃoeTJPu fJr 13KarS ßmKv nJwPe ÈhUuhJKr' TgJaJ KZu IjMkK˙fÇ VJ\J~ ÈPUJuJ @TJPvr KjPY KmPvõr mOy•o TJrJVJr' fMuq kKrK˙Kf KTÄmJ kNmt ß\ÀxJPuPor hJKy~qJf @xKuoxy KmKnjú \jkPhr ßTJPjJ CPuäUS KZu jJ ßkJPkr mÜPmqÇ ß\ÀxJPuPor F FuJTJèPuJr FTKa yPuJ ÊTJf CÆJ˜M KvKmrÇ ßxUJPj 80 yJ\Jr KlKuK˜KjPT Vf oJYt oJx ßgPT kJKj xrmrJyxy KmKnjú ßkRr xMKmiJ ßgPT KmKòjú rJUJ yP~PZÇ AxrJAu ßh~Ju fMPu fJPhr @uJhJ TPr ßrPUPZ ß\ÀxJPuo ßgPTÇ ßkJPkr xlrxNKYPf bJÅA y~Kj VqJKuKu S jJ\JPrPgrÇ IgY F hM'Ka ˙JPj ßmKvr nJV KlKuK˜Kj KUsÓJj mJx TrPZjÇ ßkJPkr @aKa mJeL pJ ßyJT, ßkJk KlKuK˜Kj \jVPer mqJkJPr AKfmJYT oPjJnJmS ßhKUP~PZjÇ @øJj \JjJPuj KlKuK˜Kj-AxrJAKu x–WJPfr ÈjqJpq xoJiJj' FmÄ jqJ~KmYJrKnK•T ˙J~L vJK∂r \jqÇ F k´xPñ KhP~PZj @aKa mJeLÇ @rm IiMqKwf kNmt ß\ÀxJPuPor KUsÓJj S oMxKuo kKm© ˙JjèPuJ hUu FmÄ AxrJAPu I∂ntMÜ TrJr 47fo mJKwtTL AÉKhrJ FmJr ChpJkj TPrPZÇ Fr Kfj Khj @PV ßkJk FPuj kKm© nNKoPfÇ Ikr KhPT KlKuK˜KjrJ kJuj TrPZj 1948 xJPu AxrJAu k´KfÔJTJuLj ÈjJTmJr' 66fo mJKwtTLÇ AÉKhmJhL xv˘ yJjJhJPrrJ fUj kJÅY vfJKiT vyr S V´Jo ±Äx TPr KhP~KZu FmÄ @a uJPUrS ßmKv @rm oMxKuo S KlKuK˜Kj KUsÓJjPT mukNmtT CPòPhr oJiqPo YJKuP~KZu \JKfVf KjotNuJKnpJjÇ FmJr ßxA jJTmJ mJKwtTLr 10 Khj kPr ßkJk kKm© nNKo xlPr FPxPZjÇ F hM'Ka mJKwtTLr ßTJPjJKaPfA ßkJk KlKuK˜KjPhr hMPntJV ßoJYj xŒPTt mPujKj ßTJPjJ TgJÇ ÊiM k´JgtjJ TPrPZjÇ @r ßrJPo KlPr pJS~Jr xo~ KmoJPj mPuPZj, ÈvJK∂r uPãq xMKjKhtÓ khPãk KjPf yPm @uJk-@PuJYjJr oiq KhP~Ç' FaJ ßxA FTA mqgt mJeL, pJ AxrJAKu hUuhJr vKÜ FmÄ fJr Ko© oJKTtj pMÜrJÓs KlKuK˜Kj \jVPer TJPZ kJbJPò 66 mZr iPrÇ KmPvw TPr 1967 xJPur kr FaJ ßmKv ßhUJ pJPòÇ Fxm mJeLr fJ“kpt yPuJ∏ ÈKlKuK˜KjrJ ÊiM KÆkãL~ @PuJYjJ TrPm fJPhr @mJxnNKor hUuhJrPhr

xJPgÇ @r FnJPm KlKuK˜KjPhr K\Kÿ TPr ßluJ CKYfÇ' KlKuK˜Kj \jVPer \jq FaJA ßkJPkr k´go mJeLÇ F irPjr @PuJYjJr \jq ßkJk KlKuK˜j S AxrJAPur ßk´KxPc≤PT @oπe \JjJPujÇ muPuj, ÈnqJKaTJPj @oJr mJKzPf 8 \Mj vJK∂r \jq k´JgtjJ TrPf @kjJPhr Kjoπe TrKZÇ' ßkJPkr oMUkJ© ßlPhKrPTJ ßuJ’JKct KmKmKxPT mPuPZj, FaJ ßkJPkr kã ßgPT vJK∂ CPhqJVÇ ßkJPkr KÆfL~ mJeL yPuJ FaJAÇ KlKuK˜Kj \jVPer k´Kf ßkJPkr Kfj j’r mJeL yPò, AxrJAPur xJPg ÈxKfqTJr YMKÜPf CkjLf yS~Jr ßWJKwf @TJJr kKrk∫L CPhqJV S f“krfJ ßgPT Kmrf gJTJÇ' FaJ yPò AxrJAu S pMÜrJPÓsr @PrT kNmtvftÇ IgY fJrJ oPj TPr jJ ßp, AxrJAPur ßãP©S fJ k´PpJ\q yPmÇ AÉKh ‰mKvPÓqr ˝LTíKf KgSPcJr yJ\tu KZPuj jJK˜TÇ KfKjA AÉKhmJPhr k´KfÔJfJÇ oJjMwKa xsÓJ~ IKmvõJxL yP~S KmvõJx TrPfj, ÈkZPªr \JKf' AÉKhPhr \jq xsÓJ nNKo ßh~Jr IñLTJr TPrKZPujÇ F yJ\tPur TmPr kM˜mT KhP~ ßkJk \JjJPuj v´≠JÇ FnJPm KfKj ‰mifJ KhP~PZj yJ\tPur KlKuK˜Pj HkKjPmKvT @mJx k´T·PTÇ FaJ yPò ßkJPkr YfMgt mJeLÇ fJr TgJ yPò, AxrJAu Foj mJ˜mfJ, pJ mJKfu TrJ x÷m j~Ç nqJKaTJj AxrJAuPT ˝LTíKf ßh~ FmÄ ßkJk ßhvKaPT @vLmtJh TrPZjÇ IfFm, KlKuK˜KjPhr UJk UJAP~ YuPf yPm AxrJAPur xJPgÇ S~JKvÄaj ßkJˆ 23 ßo CPuäU TPrPZ ÈPTC ßTC muPZj∏ ßkJPkr mftoJj nNKoTJr Igt hJÅzJ~, AxrJAu rJPÓsr AÉKh-YKrP©r k´òjú ˝LTíKfÇ ßkJk ßmPguyJPo ßhKyPv vreJgtL KvKmPrr fÀe KlKuK˜KjPhr CP¨Pv nJwe KhPf KVP~ fJr kûo mJeLKa ßhjÇ fJ yPuJ∏ IfLfPT TUPjJ ßfJoJr \LmjiJrJ KjitJre TrPf KhS jJÇ xm xo~ fJTJPm xJoPjr KhPTÇ' KfKj AxrJAu S pMÜrJPÓsr FTKa @øJPjr kMjrJmOK• TrPuj oJ©Ç KlKuK˜Kj vreJgtLPhr CP¨Pv ßhv hM'Ka @øJj \JjJ~, pJPf fJrJ jJTmJ nMPu KVP~ KjmtJKxf \LmPjr I\JjJ nKmwqPfr uPãq xJoPj fJTJ~Ç FTA CkuPã ßkJk fJr wÔ mJeLKa KhP~PZj : ÈxKyÄxfJ KhP~ xKyÄxfJPT krJK\f TrJ pJ~ jJ; ÊiM vJK∂r xJyJPpqA fJ TrJ x÷mÇ' FaJS KlKuK˜KjPhr \jq AxrJAu S pMÜrJPÓsr mJeLÇ KlKuK˜KjrJ vJK∂r IñLTJr TPrPZ hM'hvPTrS ßmKv @PVÇ IgY @\ kpt∂ fJrJ vJK∂ mJ xMKmYJr ßTJPjJKaA kJ~KjÇ ßkJk l∑JK¿x @u @TxJ oxK\Phr kKÁo @u mMrJT ßh~JPu yPuJTJˆ ßoPoJKr~JPu k´JgtjJ TPrPZjÇ F ßh~JuPT AxrJAKurJ mPu gJPT KmuJkrf ßh~JuÇ KlKuK˜Kj \jVPer k´KfPrJi xÄV´JPo AxrJAPur pJrJ Kjyf yP~PZ, fJPhr ˛re˙u FKaÇ ßkJk AxrJAKu ßk´KxPcP≤r xJPg fJr mJxnmPj xJãJ“ TPrjÇ ßxUJPj ßkJk S~JhJ TPrPZj AxrJAu rJPÓsr k´KfÔJjèPuJr \jq k´JgtjJ TrJrÇ Fxm k´KfÔJjA KlKuK˜KjPhr oyJKmkptP~r \jq hJ~LÇ ßkJk AxrJAKu k´iJjoπL ßmKj~JKoj

ßjfJKj~JÉPT ˝JVf \JjJj jar ßco KV\tJ YfôPrÇ k´TífkPã, ßkJk @rm nNKor Skr AxrJAPur xm k´fLTL hJKmPT nqJKaTJPjr ‰mifJ KhP~ @vLmtJh TrKZPujÇ FaJ fJr x¬o mJeLÇ AxrJAPur hJKmèPuJ KlKuK˜Pjr jJTmJPT pMKÜxñf mPu oPj TPrÇ nqJKaTJPjr ˝JnJKmTLTre ßkJPkr xlrTJPur SAxm WajJ WPaPZ ß\ÀxJPuPoÇ F vyrPT AxrJAu Kyms∆rJÓs S AÉKh \JKfr ÈKYr∂j' rJ\iJjL KyPxPm TMKãVf TPr ßrPUPZÇ AxrJAu yJP~Jo kK©TJ~ KrCPnj mJPTtJ KuPUPZj, AxrJAPur (KmhJ~L) ßk´KxPc≤ ßkPrx FmÄ k´iJjoπL ßjfJKj~JÉr xJPg ßkJPkr ‰mbPTr Igt, AxrJAPur rJ\iJjL KyPxPm ß\ÀxJPuoPT nqJKaTJPjr ˝LTíKfhJPjr TJptf mKy”k´TJvÇ KlKuK˜KjPhr \jq ßkJPkr IÓo mJeLKa ß\ÀxJPuPor nKmwq“ KjP~ : È@PuJYjJ ßgPT F TgJ ßmKrP~ @xPm ßp, ß\ÀxJPuo y~ F rJPÓsr, j~ Ijq rJPÓsr rJ\iJjL yPmÇ... F ßãP© KjKhtÓ TPr ßTJPjJ KTZM muJr ßpJVqfJ @oJr @PZ mPu oPj TKr jJÇ' IqJK≤ KcPlPovj KuPVr k´iJj @msJyJo l–oqJj 23 ßo KuPUPZj, ÈPkJk l∑JK¿Pxr F xlPrr xmPYP~ ßmKv èÀfô F Kmw~KaPf KjKyf gJTPf kJPr ßp, FaJ nqJKaTJj S AxrJAPur oJP^ xŒTt ˝JnJKmT TrJr k´KflujÇ' ˛ftmq, Vf vfJ»Lr wJPar hvPT ßxPT¥ nqJKaTJj TJCK¿u ÈKpÊKUsPÓr oOfMqr \jq AÉKhPhr xJoKÓT hJ~PT k´fqJUqJj TPrKZuÇ Fr kr ßgPT AÉKh S AxrJAPur xJPg nqJKaTJPjr ˝JnJKmTLTre k´Kâ~J âPoA ß\JrJPuJ yP~PZÇ @PoKrTJj xMAx TKoKar @∂”iotL~ KmwP~r kKrYJuT rJKæ ßcKnc ßrJP\j mPuPZj, (PkJPkr FA xlr) KUsÓJj \VPf Kmkäm WKaP~ KhP~PZÇ 26 ßo ACFxF aMPc kK©TJ Fr C≠íKf KhP~PZÇ mftoJj ßkJPkr kNmtxNKr ßkJk ßmPjKcÖ (FUPjJ KjKhtÓ xLoJjJyLj) AxrJAu rJPÓsr IK˜Pfôr IKiTJr Kmvõ\jLjnJPm ˝LTJr TPr ßj~Jr @øJj \JKjP~KZPujÇ FmJr ßkJk l∑JK¿x 25 ßo ßmjèKr~j F~JrPkJPat Fr kMjrJmOK• TPrPZjÇ fPm F ßkJk mMK≠oJj mPu @PVr ßkJPkr oPfJ ÈkNmtkMÀwPhr mJxnNKoPf AÉKhrJ k´fqJmftj' TrJ~ ÈxOKÓTftJPT ijqmJh' \JjJjKjÇ ßkJk Imvq @∂”iot xyJm˙JPjr Skr èÀfô KhP~ fJr @jMÔJKjT k´KfKjKihPu FT\j AÉKh rJKæ FmÄ FT\j oMxKuo ßvUPT I∂ntMÜ TPrKZPujÇ nqJKaTJPjr k´fLTL met yPuJ xJhJ S yuMhÇ F hMA rPXr lMu KhP~ mJjJPjJ oJuJ (AÉKhmJPhr \jT) KgSPcJr yJ\tPur xoJKiPf Ikte TPr @PrT TJ§ WKaP~PZj ßkJkÇ FaJ KZu nJrxJoqyLj TJ\Ç 110 mZr @PV ßkJk hvo KkCPxr xJPg yJ\tPur xJãJ“ yPu ßxA ßkJk AÉKh rJÓs k´KfÔJr @AKc~J k´fqJUqJj TPrKZPujÇ FUPjJ âMPxPcr xJPg xŒíÜ FmJr ßkJPkr ÈfLgtÃoe' ßx GKfyJKxT mJ˜mfJ IkxJre TrPf kJPrKj, pJ @rmPhr ˛íKfkPar 55 kOÔJ~


oMÜKY∂J 41

SURMA m 4 - 10 July 2014

ßoJKhr k´go ÈIÊn' y˜Pãk Ko\JjMr ryoJj UJj ßuUT : xJÄmJKhT

nJrPfr xMKk´o ßTJPat xrJxKr ßhvKar xJPmT xKuKxar ß\jJPru ßVJkJu xMmsJoKj~JoPT (Frkr K\Fx) KmYJrT KjP~JPV xMKk´o ßTJPatr krJovt I˝òfJr xPñ IV´Jyq TrJ FmÄ ßxA mJZJAk´Kâ~Jr KmwP~ ßUJh xMKk´o ßTJat FmÄ ßTªsL~ xrTJPrr ßTJPjJ oMUkJP©r @jMÔJKjTnJPm oMU jJ ßUJuJr jLKf TJptf FTKa HkKjPmKvT mqJKiÇ @oJPhr TJPZ FA WajJ ßoJKhr Cöôu Km\P~r kr k´go oJKujq, fJÅr xrTJPrr k´go KmfKTtf khPãkÇ \MKu~Jx Kx\JPrr IPjTèPuJ oMU, SÅr Kjht~ „k ßhUJPjJ KT fJyPu ßoJKh ÊÀ TPr KhPuj? KmYJr KmnJPVr ˝JiLjfJr Skr ßoJKh xrTJPrr FA k´go y˜Pãk TÄPV´x ÈIÊn uãe' KyPxPm metjJ TPrPZÇ fJrJ mPuPZ, KmP\Kk ÈTKoPac \MKcKv~JKr' YJ~Ç FA ÈhJ~m≠ KmYJrJu~' Imvq hKãe FvL~ @rS IPjT vJxPTr Ifq∂ kZªjL~Ç ßoJKh fJÅr xrTJr VbPjr oJ© FT oJPxr mqmiJPj xMKk´o ßTJatPT âMvKm≠ TrPf Chqf yPujÇ FA WajJ @oJPhr Imvq 1973 xJPu xMKk´o ßTJPatr Skr AKªrJ xrTJPrr „| y˜PãkPTA ˛re TKrP~ KhP~PZÇ KjmtJKYPfr

@TJvYM’L ßVRrm KjP~ oJjMPwr ßoRKuT IKiTJr Tftj TPr ßpoj UMKv xÄKmiJj xÄPvJij TPr YuKZPuj AKªrJÇ KjmtJYjL hMjtLKf mJ KjmtJYjL fJoJvJ TrJ xP•ôS ßTJPjJ KjmtJKYf k´iJjoπLr ‰mifJ @hJuPf YqJPu† TrJ pJPm jJ, FThuL~ vJxj k´KfÔJr msf KjP~ AKªrJr @jJ xÄKmiJPjr 39fo xÄPvJijL ßTvJmJjª nJrfL oJouJr rJP~ (Fr Skr nr TPr mJÄuJPhPv f•ôJmiJ~T xrTJr mJKfu yP~PZ) jJTY yP~KZuÇ F KjP~ nJrf mÉTJu KmnÜ KZuÇ 40 mZr kPr FPx hq KyªM fJr k´KfÔJmJKwtTLPf muu, ÈSA rJ~ nJrPfr VefπPT mJÅKYP~PZÇ' @\ FaJ ˛re TrKZ F TJrPe ßp, ßTJPjJ ‰mrL @AjKmPhr Skr AKªrJ ßpnJPm ßvJi KjP~KZPuj, ßoJKh ßpj FTAnJPm ßvJi KjPuj mPu k´fL~oJj yPuJÇ KTÄmJ xÄVf xPªPyr \jì yPuJÇ ßTvJmJjª nJrfL oJouJr Kfj jKªf KmYJrTPT KcKXP~ nJrPfr k´iJj KmYJrkKf (Frkr k´Km) KyPxPm Fo Fj rJ~PT KfKj KjP~JV KhP~KZPujÇ ÈTífù KmYJrPTrJ' KmYJr KmnJPVr ˝JiLjfJr \jq TfaJ KmP°JrT yPf kJPrj, fJrS oª jK\r ßrPU ßVPZj Ko. rJ~Ç kÅYJ•Prr \ÀKr Im˙J~ @a KmYJrT I˝ò k´Kâ~J~ KjP~JV ßkPujÇ @r Ko. rJ~ ßTvJmJjªPT CP KhPf 13 xhPxqr ßmû TPr ÊjJKj ÊÀ TPr KhPujÇ fPm KfKj uöJ~ hs∆f IPiJmhj yPuj pUj KmUqJf @Aj\LmL jKjnJA kJK‹S~JuJ ßhUJPuj ßp, ßTC ßfJ ßTvJmJjª rJP~r KrKnCr \jq hrUJ˜A TPrjKj! k´Km ßjfífôJiLj YJr ß\qÔ KmYJrPTr xojõP~ VKbf FTKa TKuK\~Jo nJrPf KmYJrT KjP~JV KhP~ gJPTjÇ pKhS FaJ fJÅPhr xÄKmiJPj ßjAÇ KjmtJyL KmnJPVr k´vÄxjL~ xÿKfPf xMKk´o ßTJat rJ~ KhP~ ßhz hvPTr ßmKv xo~ @PV FTKa VJAcuJAj ‰fKr TPrPZjÇ ßxoPf xMKk´o ßTJat TKuK\~Jo xmtxÿKfâPo K\Fxxy Kfj\Pjr fJKuTJ kJbJj xrTJPrr TJPZÇ Kj~o yPuJ xrTJr TJrS KmwP~ xÿf yPf jJ kJrPu fJr TJre CPuäUkNmtT fJ kMjrJ~ KmPmYjJr \jq xMKk´o ßTJPat kJbJPmÇ xMKk´o ßTJat fUj fJr xPñ FTof yPf kJPrjÇ jJ yPf kJrPu fJrS TJre hKvtP~ KÆfL~mJr fJr jJo kJbJPmjÇ @r KÆfL~mJr kJbJPu xrTJrPT ßxaJA oJjPf yPmÇ @oJPhr oJxhJr ßyJPxj oJouJ~ Ii˜j @hJuPfr KmYJrT-mhKuPf ÊiM k´Kmr

hM”U\jT yPuS Cn~ KmPmYjJ~ xrTJPrr ofJoPfrA k´JiJjq KjKÁf TPrPZj @oJPhr @Kku KmnJVÇ fJÅrJ Imvq È˝òfJ' mJiqfJoNuT TPrPZjÇ KT∂á mJ˜Pm fJ I˝òfJ~ WaPZÇ nJrf FKhT ßgPT IPjT IV´xr Im˙J~ @PZÇ K\Fx KjP\ ßxPi xMKk´o ßTJPatr KmYJrT yPf YJjKj; mrÄ xMKk´o ßTJPatr IjMPrJPi KfKj xJzJ KhP~KZPujÇ KfKj pUj ßoJKh xrTJPrr ßjKfmJYT oPjJnJm \JjPf kJrPuj, fUj KfKj ˝f”k´PeJKhfnJPm Kj\PT k´fqJyJr TPr KjPujÇ ofJoPfr k´JiJjq FmÄ 10 KmYJrPTr oJouJ~ x÷Jmq KmYJrkKfr È@AKj iLvKÜ'r KmwP~ k´Kmr ofJof @r ÈkNmt mO•JP∂r' ßãP© xrTJrPT ofJof ßhS~Jr TgJ muJ @PZÇ hM”U\jT yPuS Cn~ KmPmYjJ~ xrTJPrr ofJoPfrA k´JiJjq KjKÁf TPrPZj @oJPhr @Kku KmnJVÇ fJÅrJ Imvq È˝òfJ' mJiqfJoNuT TPrPZjÇ KT∂á mJ˜Pm fJ I˝òfJ~ WaPZÇ nJrf FKhT ßgPT IPjT IV´xr Im˙J~ @PZÇ K\Fx KjP\ ßxPi xMKk´o ßTJPatr KmYJrT yPf YJjKj; mrÄ xMKk´o ßTJPatr IjMPrJPi KfKj xJzJ KhP~KZPujÇ KfKj pUj ßoJKh xrTJPrr ßjKfmJYT oPjJnJm \JjPf kJrPuj, fUj KfKj ˝f”k´PeJKhfnJPm Kj\PT k´fqJyJr TPr KjPujÇ k´iJj KmYJrkKfPT ßuUJ FT KYKbPf KfKj pgJgtA IjMPpJV TPrPZj ßp, xrTJPrr CKYf KZu fJÅr KmwP~ ßTj @kK•, ßxaJ CPuäU TPr xMKk´o ßTJPatr TJPZ kMjrJ~ Kfj\Pjr fJKuTJ ßk´re TrJÇ TJre, KfjKa vNjq kPhr KmkrLPf Kfj\Pjr jJoA kJbJPjJ yP~KZuÇ KT∂á xrTJr fJÅr jJoKa Kfj\Pjr fJKuTJ ßgPT ÈPxVKrPVa' mJ @uJhJ TPr hM\Pjr jJo kJKbP~PZÇ FA kptJP~ ãM… K\Fx k´KmPT KYKb

KuUPujÇ @orJ FaJ ßhPU KmK˛f ßp, nJrfL~ KoKc~J IùJfjJoJ xrTJKr xNP©r mrJPf ˝jJoijq ß\qÔ @Aj\LmL K\Fx, KpKj è\rJPar hJñJ~ ßoJKh S KmP\Kkr KmfKTtf nNKoTJ FmÄ mÉu @PuJKYf ÈnM~J ßxJyrJmCK¨j mªMTpM≠' oJouJ~ IqJKoTJx KTCKr KyPxPm ßoJKh-mºM IKof vJyPT ßV´¬Jr FmÄ è\rJPa jJ ßdJTJr vPft fJÅr \JKoj o†Mr TrJPf @hJufPT krJovt KhP~KZPuj, fJÅr KmÀP≠ FUj ÈxN©oPf' AP≤KuP\¿ mMqPrJr (@AKm) TJKyKj k´TJv TPr YPuPZÇ KT∂á fJÅrJ xmtJ®T hJKm fMuPZj jJ ßp, KmhqoJj mqm˙J~ IV´JKiTJr KnK•Pf kKrmftj @jPf yPmÇ KmYJrT KjP~JV-k´Kâ~J~ k´KfKa kmt \jVPer TJPZ ßUJuJPouJ yPf yPmÇ K\FPxr IPpJVqfJr KmwP~ FUPjJ kpt∂ IùJfjJoJ kuJ~jkr xrTJKr xN©èPuJ ßTJPjJ V´yePpJVq ITJaq IKnPpJV hJÅz TrJPf kJPrKjÇ ßoJKh FmÄ KmPvw TPr ˝rJÓsoπL rJ\jJg KxÄP~r SA mºMKa è\rJa KmP\Kkr xJiJre xŒJhT KyPxPm KmP\Kkr InJmjL~ KjmtJYjL Km\P~r Ijqfo xJgtT TMvLum (PoJKhámºMrJ fJÅPT mPuj 55 kOÔJ~

pMÜrJPÓs m~Û mJÄuJPhKv IKnmJxLrJ ßhJaJjJ~ cJ. S~JP\h F UJj ßuUT : KjCA~Tt ßgPT k´TJKvf xJ¬JKyT mJÄuJPhv -Fr xŒJhT

˝Phv jJ KmPhv ßTJgJ~ TJaJPmj \LmPjr mJKTaJ IÄv FKjP~ oyJPhJaJjJ~ nMVPZj pMÜrJPÓs mxmJxrf mP~JP\qÔ mJÄuJPhvL IKnmJxLrJÇ FTKhPT oJfínNKor jJzLr aJj, ‰vvm, ‰TPvJr ßpRmPjr xÄV´JoL pJKkf \LmPjr jÓJuK\~JÇ IkrKhPT pMÜrJPÓsr Knjú kKrPmv S k´KfPmPv IKnmJxL pJKπT \Lmj ßTJjaJ ßmPZ KjPmj Foj oj˜JK•ôT YJk k´KfKj~f fJKzf TrPZ m~Û IKnmJxLPhrÇ jJjJ TJrPeA Kx≠J∂yLjfJ~ nMVPZj fJrJÇ mP~JP\qÔ Fxm IKnmJxLrJ \LmPjr ßvw Khj kpt∂ pMÜrJPÓsA gJTPf YJj jJ Kj\ ßhPv KlPr

ßpPf YJj Foj k´Pvúr \mJPm Kov´ k´KfKâ~J kJS~J ßVPZÇ KmKnjú ßv´eL ßkvJr m~Û mJÄuJPhvL IKnmJxLr oPiq YJuJPjJ FT xoLãJ~ ßhUJ ßVPZ vfTrJ 40 nJV Kj\ ßhPv KlPr ßpPf YJjÇ 30 vfJÄv m~Û oJjMw pMÜrJPÓsA TJaJPf YJj \LmPjr ßvw xo~aMTMÇ KxÄynJV m~Û IKnmJxL Kx≠J∂ KjPf kJrPZj jJ fJrJ KT TrPmjÇ pJrJ ßhPv KlPr ßpPf YJj FmÄ pJrJ pMÜrJPÓs gJTPf YJj fJPhr k´PfqPTA FT irPjr Kx≠JP∂r kPã KmkPã ofJof KhP~PZjÇ FPf ßmKzP~ FPxPZ IPjT I\JjJ fgqÇ pMÜrJPÓs mJÄuJPhvL IKnmJxLPhr xKbT kKrxÄUqJj \JjJ jJ gJTJ~ mP~JP\qÔPhr xÄUqJ Kj„ke TrJS x÷m j~Ç fPm k´Kf 8 \j IKnmJxL mJÄuJPhvLr oPiq To TPr yPuS FT\j m~Û mqKÜ rP~PZÇ FPhPv 10 uã mJÄuJPhvL mxmJxrf yPu fjìPiq uãJKiT m~Û rP~PZj mPu iJreJ TrJ yPòÇ pMÜrJPÓs 1960 xJu kpt∂ m~Û IKnmJxLr xÄUqJ yrJx kJ~ IKnmJxj k´Kâ~Jr iLrVKfr TJrPeÇ 1990 xJPur kr SKk S~Jj S cJAnJKxtKa KnxJ YJuM FmÄ ßxJKnP~f ACKj~j ßnPñ ßVPu KmkMu xÄUqT pMÜrJPÓs IKnmJxPjr xMPpJV kJjÇ jqJvjJu AjKˆKaCa Im FAK\Ä Fr oPf 1990 xJPu m~Û IKnmJxLr xÄUqJ ßpUJPj KZu 27 uã fJ FUj hJÅKzP~PZ 48 uPãÇ ‰mi IKnmJxL jJVKrTPhr @PmhjâPo fJPhr kKrmJPrr KjTaJ®L~Phr oPiq KkfJ-oJfJrJA IKiTfr k´JiJjq kJjÇ FZJzJ 80 S 90Fr hvPT pJrJ IKnmJxL yP~PZj fJPhr m~x FUj 65 mZr ZJKzP~ ßVPZÇ mJÄuJPhvL m~Û IKnmJxLPhr °LKf WPaPZ oNuf pJrJ SKk S~Jj S KcKn KnxJ~ FPxPZj fJPhr lqJKoKu ßk´lJPrP¿

@xJ KkfJ-oJfJVeÇ pMÜrJPÓsr mP~JP\qÔ IKnmJxL xÄUqJ ßoJa IKnmJxLr 12vfJÄvÇ fPm ßoKTJj, KTCmJj S rJKv~Jj m~Û IKnmJxLr xÄUqJA FPhPv IKiTÇ FZJzJ m~Û IKnmJxLPhr mxmJx oNuf TqJKuPlJKjt~J, KjCA~Tt FmÄ ßlîJKrcJ~Ç mftoJPj KmPvõ IPÓsKu~J, \JotJKj, \JkJj S rJKv~J~ @vÄTJ\jT yJPr mJzPZ m~Û \jxÄUqJÇ ßxKhT ßgPT pMÜrJPÓs m~Û oJjMPwr xÄUqJ KÆèe IgtJ“ 8 ßTJKa 40 uPã hJÅzJPm 2050 xJPuÇ pMÜrJPÓs pJrJ x•r hvPT Có KvãJ FmÄ Cjúf \LmPjr IPjõwJ~ kJKz \oJj fJPhr IPjPTA FUj m~Pxr nJPr jMq«Ç @r pJrJ ßZPuPoP~ mJ nJAPmJPjr @PmhjâPo lqJKoKu ßk´lJPrP¿ IKnmJxL yP~PZj Foj m~Û IKnmJxLPhr KxÄynJVA nMVPZj oJjKxT pπeJ~Ç FTKhPT mJitTq\Kjf ßrJVmJuJA IjqKhPT ãK~ÌM kJKrmJKrT oNuqPmJi fJPhrPT TMÅPz TMÅPz UJPòÇ k´mJPx IPjT kKrmJPrA mO≠ KkfJ-oJfJ IkJÄPÜ~ S ßmJ^J ˝„kÇ IPjT x∂Jj fJPhr mO≠J oJPT IPjqr mJxJ~ kJbJPòjÇ TJP\r mM~Jr oPfJ mqmyJr TrPZj KjP\Phr mJxJ~Ç mO≠ mJmJPT k´Y§ vLPfr oJP^ xJoJjq @P~r \jq mJAPr kJbJPòj TJ\ TrPfÇ k´KfKj~f hMmqtmyJr TrPZj fJPhr xJPgÇ fJrkrS x∂JPjr oMPUr KhPT fJKTP~ hMKmtxy \Lmj pJkj TrPZj oMU mMP\Ç ßTC ßTC @mJr mO≠ mJmJ-oJPT KryqJm ßx≤Jr FmÄ S F\ ßyJPo kJKbP~ KhP~ TJPu nPhs ßUJÅ\Umr KjP~ Ee KkfíoJfí Ee kKrPvJPir ßYÓJ TrPZjÇ Fr CPJ KhTaJS @PZ IPjT x∂Jj fJPhr mO≠ KkfJoJfJPT mJxJ~ ßrPU xm irPjr ßxmJ Êv´wJ

TrPZjÇ @mJr IPjPT mJmJ-oJr \jq kOgT mJxJ KjP~ fJPhr gJTJr mqm˙J TrPZjÇ KT∂á fJPfS FT irPjr oPjJ:kLzJ uãq TrJ pJPòÇ oPjJKmùJjLr nJwJ~, fJrJ nMVPZj "UJKu mJxJ CkxPVt"Ç KmPvw TPr ßp kKrmJPr mO≠rJ ZJzJ xmJA Khjnr TJ\ TPrjÇ IPjT mJmJ-oJ @mJr x∂JjPhr Ckr ßmJ^J jJ yP~ KjP\Phr oPfJ TPr gJTJr ßYÓJ TrPZjÇ k´mJxL mO≠Phr xo~ TJPa mJÄuJ nJwJ~ k´TJKvf kK©TJ kPz, mJÄuJPhvL KaKn YqJPju ßhPU FmÄ oxK\Ph KVP~ jJoJ\ kPzÇ fJPhr \jq ßTJj KxKj~r KxKaP\j ßx≤Jr ßjAÇ F TJrPe fJrJ kJPTt, ßrÓMPrP≤ mPx xLKof kKrxPr xom~xLPhr xJPg @`J ßhjÇ mqKÜVf xMU hM”PUr TgJ ßv~Jr TPrjÇ KmKnjú ߈Pa KmKòjúnJPm mxmJxTJrL mJÄuJPhvL kKrmJPr m~ÛPhr ßrJ\jJoYJ UMmA TÀeÇ fJPhr IPkãoJe xo~ ßpj KTZMPfA lMrJPf YJ~ jJ, Foj o∂mq FT nMÜPnJVLrÇ xmKTZM KoKuP~ UMm FTaJ nJPuJ ßjA m~Û IKnmJxLrJÇ \qJTxj yJAax, \qJoJATJ, ms∆TuLj FuJTJ~ IPjT mO≠-mO≠JPT ßhUJ pJ~ rJ˜Jr oJjMPwr KjTa ßgPT UJmJPrr aJTJ ßYP~ KjPfÇ \LmPj rJ\iJjL dJTJ FojKT Kj\ ß\uJ vyr ßhPUjKj Foj xJiJre m~Û mqKÜrJS IKnmJxj xMPpJV KjP~ pMÜrJPÓs FPxPZjÇ KT∂á FUJjTJr xoJ\ xÄÛíKf S YJuYuPjr xJPg UJk UJS~JPf jJ ßkPr IPjTaJ mªL \Lmj pJkj TrPZj Foj o∂mqS TPrPZj ßTC ßTCÇ @mJr pJrJ hLWtKhj pMÜrJPÓs mxmJx TrPZj FmÄ Tot\Lmj ßvPw Imxr KjP~PZj, xoJP\ k´KfKÔf Foj mP~JP\qÔPhr IPjPTr x∂Jj Knjú iotL S Knjú 55 kOÔJ~


42 oMÜKY∂J

4 - 10 July 2014 m SURMA

‰mifJ S xÄuJk KjP~ jfMj TPr mJhJjMmJh oM\JKyhMu AxuJo ßxKuo ßuUT : xnJkKf, mJÄuJPhPvr TKoCKjˆ kJKat

hvo \JfL~ xÄxh ‰mi jJ IQmi? F KjP~ IPjPTA C•¬ KmfPTt Ku¬Ç FA KmfPTtr oJP^A @hJuf FTKa èÀfôkNet rJ~ KhP~PZÇ hvo \JfL~ xÄxPhr 153 \j KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf xÄxh xhxq ‰mi jJ IQmi-fJ KjP~ hJP~r TrJ FTKa KrPar rJ~ yP~PZÇ @hJuf mPuPZ, ÈxÄKmiJPjr xM¸Ó KmiJPjr xPñ xJÄWKwtT jJ yPu ßTJPjJ @Aj IxJÄKmiJKjT ßWJweJ TrJ pJ~ jJÇ F TJrPe KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf 153 \j xÄxh xhPxqr KjmtJYj KjP~ k´vú ßfJuJr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ' fJr oJPj KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf xÄxh xhxqrJ IQmi jjÇ pKh fJA y~, fJyPu hvo xÄxh yPuJ ‰miÇ @r xÄxh ‰mi yPu xrTJrPT ßp IQmi muJ pJ~ jJ-FTgJ muJr IPkãJ rJPU jJÇ KT∂á fJr kPrS TgJ ßgPT pJ~Ç k´go TgJ yPuJ, ‰mifJIQmifJ KjP~ @hJuPfr rJP~r kPr fJ KjP~ TgJmJftJ KT ßvw yP~ pJPm? pJrJ FA xrTJrPT ‰mi mPu ˝LTJr TPr jJ, fJrJ KT @hJuPfr FA rJ~PT oJjq TPr FA xrTJrPT @r ÈIQmi' muPm jJ? muPmÇ TJre xrTJrPT rJ\QjKfTnJPm WJP~u TrJr \jq fJPhrPT ßx TgJ mPu ßpPf

yPmÇ KmFjKk fJ TPr YPuPZÇ IjqKhPT xrTJr IQmi yS~Jr IKnPpJVPT @S~JoL uLV fMKz ßoPr CKzP~ KhPòÇ ßx muPZ ßp, xrTJPrr ‰mifJ~ KmªMoJ© WJaKf ßjAÇ KT∂á ÈQmi jJ IQmi' KjP~ KmfTt, KT’J ßx KmwP~ @hJuPfr rJ~ yPuJ FTTgJ-@r ÈmJ˜mfJ' yPuJ @PrT TgJÇ hM'kãA fJPhr TgJmJftJ~ @hJuPfr rJ~ xP•ôS pJ k´Tíf ÈmJ˜mfJ' ßxA mJ˜mfJr k´Kfluj WaJPòÇ KjP\r I\JP∂A ßxA mJ˜mfJr TgJ fJPhr oMU lMPa ßmKrP~ @PxÇ KmFjKk xrTJrPT muPZ IQmiÇ @mJr FA IQmi xrTJPrr xJPg xÄuJPkr TgJS muPZÇ IjqKhPT xrTJPrr FT\j èÀfôkNet oπL ßoJ. jJKxo mPuPZj, KmFjKk pKh mftoJj xrTJrPT ‰mi mPu ßoPj ßj~, fJyPuA ßTmu fJPhr xJPg xÄuJk yPf kJPrÇ IjqgJ~ j~Ç fJr oJPj KT? FTgJ ÆJrJ jJKxo xJPym k´TJrJ∂Pr ˝LTJr TPr KjPuj ßp, FA xrTJPrr ‰mifJr ßãP© WJaKf @PZÇ jJ yPu xÄuJPkr oPfJ FTKa KmwP~r ßãP© ‰mifJhJPjr k´vúPT KfKj vft KyxJPm mJ kNmtvft KyxJPm CPuäU TrPmj ßTj? xÄuJk YJS, yPmÇ fPm vft FTaJA@oJPT ‰mifJ KhPf yPmÇ @oJPT ‰mifJ jJ KhPu ßTJPjJ xÄuJk j~Ç IgtJ“ xrTJPrr ‰mifJ k´vúKm≠ rP~PZÇ fJA ‰mifJ-IQmifJr k´vú @r mJ˜mfJr Kmw~Ka xrJxKrnJPm FT j~Ç FTA xJPg ‰miIQmi k´Pvúr xÄuJk TrJ jJ TrJr Kmw~KaS FTJ TJPrJ j~Ç I∂f AKfyJx ßx TgJA mPuÇ KmVf vfJ»Lr @Kvr hvPT xJoKrT ‰˝rJYJr FAY Fo FrvJPhr IQmi ‰˝rvJxPjr KmÀP≠ FPhPvr VefJKπT huèPuJ @PªJuj VPz fMPuKZuÇ ßxA xrTJrPT ÈIQmi' „Pk @UqJK~f TrJ xP•ôS fUj KT∂á KmKnjú xoP~A IQmi xJoKrT vJxT FrvJPhr xPñ jJjJ AxMqPf VefJKπT huèPuJ @PuJYjJ~ mJ xÄuJPk mPxPZÇ fJr oJPj KT FA ßp, ‰˝rJYJrL FrvJhPT fUj fJrJ ‰mifJ KhP~KZu? jJ, mqJkJrKa ßoJPaA ßx rTo j~Ç mJ˜mfJr kKrPk´KãPf ÈIQmi' mPu KYK¤f vKÜr xJPgS xÄuJPk mxPf y~Ç xMKk´o ßTJat fJr FT GKfyJKxT ßWJweJ~ mPuPZ, 1975 xJPur 15 @VPˆr kr 1990 kpt∂ pfèPuJ xrTJr ãofJ~ FPxPZ, fJrJ xmJA

ßTJPjJ jJ ßTJPjJnJPm ßkZPjr hr\J KhP~, yfqJ, TMq-Fr oiqKhP~ ãofJ~ FPxPZÇ FPf \jVPer ßTJPjJ xJ~ KZu jJÇ fJrJ IQmiÇ KT∂á @hJuf ßx xoP~ IQmi xrTJrèPuJ ßpxm k´vJxKjT khPãk KjP~KZu, ßxèPuJPT KT ÈTPjcJjPo≤' k´hJj TPr ‰mifJ ßh~Kj? @xPu ‰mifJr k´vú @r mJ˜mfJ Knjú K\KjxÇ ßTJPjJ KTZMPT mJ˜mfJ mPu ßoPj KjPuA ßxaJPT ‰mifJ ßh~J y~ jJÇ @mJr ßTJPjJKTZMPT IQmi muPuA ßxaJ T·\VPfr ImJ˜m Kmw~ yP~ pJ~ jJÇ xÄuJPkr Kmw~Ka xJŒ´KfT xoP~ @mJr @PuJYjJ~ FPxPZÇ Fr xPñ ‰mifJr Kmw~KaPT èKuP~ ßluJ CKYf j~Ç 5 \JjM~JKrr KjmtJYPjr @PVS @S~JoL uLV S KmFjKkr oPiq xÄuJk KjP~ @PuJYjJ yP~PZÇ xÄuJk yPm TL yPm jJ-F KjP~ hLWt mJyJx yP~PZ hM'hPur oPiqÇ FTJKiTmJr CPhqJV ßj~J yP~PZÇ KT∂á @S~JoL uLV xÄuJPkr kPg FT Tho FPVJPu KmFjKk hMA Tho hNPr xPr ßVPZÇ @mJr KmFjKk FT Tho FPVJPu @S~JoL uLV hMA Tho hNPr xPr ßVPZÇ lPu TJptTr xÄuJk yP~ SPbKjÇ xÄuJk KjP~ jJjJ jJaTL~fJr oPiqA hMA ßj©Lr ßaKuPlJj xÄuJk rJ\QjKfT IñPj ^z fMPuKZuÇ xÄuJk ÈyPf yPfS' @r y~KjÇ fPm fJPhr oJP^ TgJr YMPuJYMKu yP~KZu ßmvÇ KmVf 5 \JjM~JKrr KjmtJYPjr @PV @S~JoL uLV ßjfJrJ FojKT ßUJh k´iJjoπL mPuKZPuj, KmFjKkr xPñ xÄuJk yPf kJPr, fPm ßxaJ hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYj KjP~ j~Ç fJ yPf kJPr FTJhv \JfL~ xÄxh KjmtJYj KjP~Ç fJrJ mPuKZPuj ßp, hvo xÄxh KjmtJYj FTKa xJÄKmiJKjT mJiqmJiTfJr KjmtJYj, @Aj rãJr KjmtJYjÇ ßx TJrPe FaJ mqKfâoL KjmtJYjÇ pf hs∆f x÷m xmJAPT KjP~ @PrTKa ßrèuJr KjmtJYPjr mqm˙J TrJ yPmÇ FUj Imvq @S~JoL uLV ßjfJrJ ßxA TgJ ßmoJuMo ÈnMPu mPx @PZj'Ç fJrJ FUj xMr kJKP~ ßlPuPZjÇ fJrJ muPZj, mftoJj xrTJr kJÅY mZPrr \jqA KjmtJKYf yP~PZÇ kJÅY mZr kr FTJhv \JfL~ xÄxh KjmtJYj yPmÇ FmÄ fJ ßvU yJKxjJr xrTJPrr IiLPjA yPmÇ FA xo~TJPur oPiq KmFjKkr xPñ @r ßTJPjJ xÄuJk yPm jJÇ KTZM KTZM ÈùJjL' oπL ßfJ xrJxKrA

mPuPZj, xÄuJk yPm fPm ßxKa yPm \jVPer xPñ, KmFjKkr xPñ j~Ç KmFjKkr xPñ @mJr KTPxr xÄuJk? @S~JoL uLV S KmFjKkr oPiq pJPf xÄuJk y~ fJr \jq KmKnjú KmPhKv rJÓs fJVJhJ KhP~ YPuPZÇ fJrJ FUPjJ F mqJkJPr TgJ muPZjÇ IPjT xo~ fJPhr TgJ ÊjPu oPj yPm, fJrJ FPfJaJA kNfkKm© S VefπiJrL ßp fJrJ ßn\J oJZKaS CP ßUPf \JPjj jJÇ KT∂á fJPhr @xu YKr© yPuJßYJrPT mPu YMKr TPrJ, @r Víy˙PT mPu x\JV gJPTJÇ fJrJ ßp FTyJPf xÄuJPkr AKñf KhP~ Ijq yJPf xÄWJf S IYuJm˙J KaKTP~ rJUJr lKª TJptTr TrPZ jJ ßx TgJ ßT muPf kJPr? IjqKhPT ßp KmFjKk xÄuJPkr kg kKryJr TPr @PªJuPjr oJiqPo (@xPu xKyÄxfJr oJiqPo) xrTJr C“UJf TrJr kPg ßjPoKZPuJ, ÉïJr KhPfJ, fJrJS FUj ßmv ß\JPrPxJPr xÄuJPkr TgJ muPZÇ KmPhKv xJosJ\qmJhL vKÜPT fMÓ TrJr \jq xÄuJPkr k´˜JmjJPT FUj fMÀPkr fJx KyxJPm fJrJ mqmyJr TrPZ mPu IPjPTrA iJreJÇ VefJKπT rJÓs TJbJPoJPf yr-yJPovJA rJ\QjKfT huèPuJr oPiq xÄuJk mJ @PuJYjJ yPf kJPrÇ ßx„k yS~JaJA mJüjL~ S ˝JnJKmTÇ xÄuJkPT KjZT FTaJ @jMÔJKjTfJ oPj TrPu Imvq Ijq TgJÇ KTÄmJ FaJPT FTaJ ßuJT ßhUJPjJ APn≤ mJ ÈVqJuJrL ßvJ' KyPxPm KmPmYjJ TrPu Imvq Knjú TgJÇ KT∂á ßhv S \jVPer ˝Jgt KjP~, kJr¸KrT ofKmPrJi KjP~, GToPfqr Kmw~èPuJ KjP~, kr¸Prr ofJof S KmPväwPer @hJj-k´hJj KjP~ rJ\QjKfT huèPuJr oPiq Kj~Kof @uJk@PuJYjJ yPm jJ ßTj? VefJKπT xoJP\ CbPfmxPf FrToaJA yS~J CKYfÇ F irPjr @PuJYjJA yPuJ @xu xÄuJkÇ VefJKπTxÄuJPkr uãq pKh ßxKaA y~ fJyPu ßxPãP© ßTJPjJ irPjr vft @PrJk TrJaJ pMKÜyLjÇ F irPjr xÄuJk YJuJPjJr Igt FTgJ j~ ßp fJPf rJ\QjKfT @PªJuj-xÄV´Jo ßgPT xPr @xJ yPòÇ xÄV´JoS YuPm, xÄuJkS YuPmÇ FojaJA yS~J CKYfÇ FA TJuYJr ÊiM VefJKπT xÄV´JPor ßãP©A mJüjL~ j~Ç pM≠PãP©S FA Kj~o IjMxre 55 kOÔJ~

k´iJjoπL pUj ãoJ ßYP~S jJTJu TJoJu @yPoh ßuUT : k´go @PuJ KmPvw k´KfKjKi, u¥j

mÉu @PuJKYf ßlJj yqJKTÄ oJouJ~ Kmmsf KmsKav k´iJjoπLÇ ÊÀPfA KvPrJjJoKar mqJUqJ KhP~ rJUJ nJPuJÇ FKa ßTJPjJnJPmA mJÄuJPhv-xŒKTtf j~ FmÄ KjTa-nKmwqPf ßfojKa yS~Jr ßTJPjJ x÷JmjJS ßjAÇ ßTjjJ, mJÄuJPhPvr k´iJjoπL, xJPmT FT vLwt @ouJr metjJ~, ßTmu xosJPar xPñ fMujL~Ç @r xosJa mJ xosJùLr ßTJPjJ \mJmKhKy gJTPf ßjAÇ xMfrJÄ, k´\JPhr TJPZ fJÅr ãoJ YJS~Jr k´vúS SPb jJÇ KvPrJjJoKa pJÅPT KWPr, KfKj yPuj xÄxhL~ VefPπr @hvt KyPxPm KmPmKYf KmsKav kJutJPoP≤r TJPZ \mJmKhKyPf mJiq k´iJjoπL ßcKnc TqJPorjÇ k´iJjoπLr h¬Pr k´YJr KmnJPVr kKrYJuT kPh xJPmT FT xŒJhTPT KjP~JV ßhS~Jr KmwP~ pgJpg Kj~o IjMxrPer krJovt S KmPrJiLPhr

xfTtmJeL CPkãJ TrJr k´J~KÁ• KyPxPm TqJPorjPT FA ãoJ YJAPf yPuJÇ k´gPo KjP\r IKlPx xJÄmJKhTPhr ßcPT KjP~, @r 24 WµJ kr KÆfL~mJr yJCx Im ToP¿r IKiPmvPjÇ fPm, hMmJr ãoJ ßYP~S KfKj Kj˜Jr kJjKjÇ k´gomJPrr ãoJk´JgtjJr \jq fJÅPT ßkPf yP~PZ @hJuPfr n“xjJ, @r KÆfL~mJPrr \jq KmPrJiL hu S xÄmJhoJiqPor xoJPuJYjJÇ KmsPaPjr mÉu @PuJKYf ßlJj yqJKTÄ oJouJ~ u¥Pjr FTKa @hJuf k´iJjoπLr xJPmT VexÄPpJV kKrYJuT IqJK¥ TMuxjPT ßhJwL xJmq˜ TrJr kr k´iJjoπLr FA jJTJu hvJÇ FA oJouJr xPñ k´iJjoπLr k´fqã ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ fPm, @xJKoPhr oPiq I∂f Kfj\j FmÄ fJÅPhr k´KfÔJj KjC\ A≤JrjqJvjJPur oJKuT, k´TJvjJ\VPfr xosJa KyPxPm UqJf ÀkJat oJrcPTr xPñ k´iJjoπLr WKjÔfJ FA oJouJr k´Kf mqJkT @V´Pyr \jì ßh~Ç Imvq, @xJKoPhr oPiq hM\j k´iJjoπLr KjmtJYjL FuJTJr mJKxªJ FmÄ mqKÜVf mºM ßrPmTJ ms∆Tx S fJÅr ˝JoL YJKut ms∆TxPT \MKrrJ KjPhtJw ßWJweJ TPr UJuJx ßhjÇ KmkK• WPa IqJK¥ TMuxjPT KWPr, pJÅPT ßlJj yqJKTÄP~r wzpPπ \Kzf gJTJr hJP~ @hJuf ßhJwL xJmq˜ TPrjÇ TMuxj KZPuj KmsPaPjr xmtJKiT k´YJKrf FmÄ mº yP~ pJS~J xÄmJhk© KjC\ Im hq S~Jt-Fr xŒJhT FmÄ k´iJjoπL TqJPorPjr KjmtJYjL xJlPuqr k´iJj TMvLumÇ TMuxPjr k´YJrPTRvPur xJlPuqA ßaJKr kJKatr KjmtJYjL xÄUqJVKrÔfJ FmÄ TqJPorPjr k´iJjoKπPfôr ˝kúkNreÇ ˝nJmfA ãofJxLj yS~Jr kr TífùfJr ˝LTíKf KyPxPm UMm èÀfôkNet FTKa xrTJKr kPh fJÅr KjpMKÜr ßãP© ßTJPjJ KÆiJ TPrjKj TqJPorjÇ fPm KjC\

KmsPaPjr mÉu @PuJKYf ßlJj yqJKTÄ oJouJ~ u¥Pjr FTKa @hJuf k´iJjoπLr xJPmT VexÄPpJV kKrYJuT IqJK¥ TMuxjPT ßhJwL xJmq˜ TrJr kr k´iJjoπLr FA jJTJu hvJÇ FA oJouJr xPñ k´iJjoπLr k´fqã ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ fPm, @xJKoPhr oPiq I∂f Kfj\j FmÄ fJÅPhr k´KfÔJj KjC\ A≤JrjqJvjJPur oJKuT, k´TJvjJ\VPfr xosJa KyPxPm UqJf ÀkJat oJrcPTr xPñ k´iJjoπLr WKjÔfJ FA oJouJr k´Kf mqJkT @V´Pyr \jì ßh~Ç Im hq S~Jt-Fr KmÀP≠ IPjqr ßlJPjr ßrTct TrJ mJftJ ßm@AKjnJPm ßvJjJr ßYÓJ-xŒKTtf IKnPpJVèPuJ k´go pUj SPb, fUj fJr xŒJhT KZPuj TMuxjÇ ßx xo~ KmPrJiL hPur kã ßgPT fJA k´iJjoπLPT xfTtS TrJ y~Ç KT∂á, TqJPorj fUj fJ ßoJPaS VJP~ oJPUjKjÇ oJouJr rJ~ ßWJweJr kr fJA Kmmsf k´iJjoπL ßcKnc TqJPorj TMuxjPT xrTJPrr èÀfôkNet kPh KjP~JV TrJr \jq hM”U k´TJv TPr ãoJ ßYP~PZjÇ TMuxPjr KmÀP≠ YJrKa @uJhJ IKnPpJPV FA KmYJr IjMKÔf y~, pJr oPiq ßlJj yqJKTÄP~r wzpπ ZzJ xrTJKr TotTftJPhr WMw k´hJj FmÄ KmYJr-k´Kâ~JPT KmkPg kKrYJKuf TrJr wzpPπr KmwP~ \MKrrJ FTof yPf kJrKZPuj jJÇ lPu KmYJrT \MKrPhr FTKa Kx≠JP∂ ßkRÅZJPjJr \jq

@rS KTZMaJ xo~ ßhjÇ KT∂á mJKT IKnPpJVèPuJr KmYJr YuJr xoP~A k´iJjoπL TqJPorJ ßcPT KjP~ ãoJ YJjÇ ãM… KmYJrT Frkr k´iJjoπLPT n“?xjJ TPr KYKb KuPU ˛re TKrP~ ßhj ßp oJouJ YuJTJPu fJÅr SA KmmOKf @hJuf ImoJjjJr vJKouÇ xMfrJÄ, KmYJrT TftíT k´iJjoπLr KfrÛíf yS~Jr Kmw~Ka krKhj k´iJj k´iJj xm kK©TJr KvPrJjJPo CPb @PxÇ kPrr Khj mMimJr kJutJPoP≤ KmPrJiL hu k´iJjoπLr KmYJrmMK≠r pgJgtfJ KjP~ k´vú ßfJPuÇ IjqPhr ÉÅKv~JKr CPkãJ FmÄ xrTJPrr IfaJ èÀfôkNet kPh KjP~JPVr ßãP© k´JgtLr IfLf AKfyJx pgJpgnJPm pJYJA jJ TrJr \jq k´iJjoπL TPbJr xoJPuJYjJr oMPU kPzjÇ ßx xo~ KÆfL~ hlJ 55 kOÔJ~


oMÜKY∂J 43

SURMA m 4 - 10 July 2014

KxPuPa K\uäMu yT K\uM yfqJTJ§ :

nJA yfqJr KmYJr YJA Ka Fo IJyPoh TJ~xJr ßuUT : TKm, rJxJ~KjT k´PTRvuL, ˙JjL~ xrTJr k´vJxj TotTftJ, pMÜrJ\q

ßhPvr mJAPr mPx k´J~vA kK©TJ~, ßaKuKnvPj mLn“x xm yfqJr xÄmJh kKz; IjMoJj TKr, FèKu ßhPU-ÊPj rLKfof VJ-xyJ yP~ ßVPZ ßhPvr oJjMPwr, FojKT @oJrSÇ KT∂á WMjJãPr @ªJ\S TKrKj Foj FT ßuJoywtT yfqJr KvTJr yPm @oJr KjP\rA @kj nJA; oOfqá r @PVS ßp yfqJTJrLPhr TJPZ mOgJ TÀeJ KnãJ TPr mPuPZ∏ È@oJPT yJPf oJr, rJohJ KhP~ oJrPu @Ko oJrJ pJPmJÇ' @Ko mJ @oJr Ijq nJA ßmJPjrJ TUPjJ rJ\jLKf TKrKjÇ VnLr rJ\QjKfT hvtj pKhS @Ko uJuj TKr ‰TPvJr ßgPTÇ ßxA hvtj KmFjKkr j~J\JfL~fJmJhL KY∂Jr xJPg TUPjJA xñKfkNet KZu jJ mPu @oJr nJA kKrmJr ßgPT ßTJPjJKhj ßTJPjJ xogtj kJ~KjÇ KjP\ KjP\ FTJA ‰frL TPrPZ FT Kj”xñ nëmj; ßxA nëmPj y~PfJ IPjT ßjfJ, TotL, xogtT KZPuJ; ßväJVJj, KoKZu KZPuJÇ KT∂á KjP\r TJPZA ßfJ iLPr iLPr FTJTL yP~ pJS~J ZJzJ fJr

Vfq∂r KZu jJÇ ßmJiTKr ßx\PjqA, Vf k´J~ ßhzmZr ßgPTA fJr TP£ VäJKj @r IjMfJkA ÊPjKZÇ mPuPZ, FPhPv ˝ò rJ\jLKfr ßTJPjJ oNuq ßjAÇ @oJr \Pjq ßfJ @kKj KTZáA TPrjKj, I∂f KmPhPv KjP~ pJmJr mqm˙JaJ TÀjÇ KT∂á KmPhPv @xPf YJA muPuA ßfJ @r @xJ pJ~jJ, TL xm xfq-KogqJ TJV\ k© ‰fKr TrPf y~, @PrJ jJjJ xm ^JPouJ aJPouJS ßkJyJPf y~ ßpjÇ @Ko FPTPfJ FèKu FTmetS mMK^ jJ, fhMkKr @mJr rP~PZ nJXPmJ KT∂á oYTJPmJ jJ ßVJPZr xLoJyLj ß\h! fmM mPuKZuJo, ßhKU TL TrJ pJ~! ßxA @vJ mMPT KjP~, ßhPv kJxPkJat, jJjJKmi k´P~J\jL~ TJV\k© mJjJPjJr TJ\S k´J~ ÊÀ yP~ KVP~KZuÇ xm KTZá KbT gJTPu fJr 9 \MuJA AK¥~JPf pJmJr TgJ; ßxP¡’Pr ACPT @xJr Kx≠J∂S KZu k´J~ YëzJ∂! ßuUJaJ pUj ‰fKr TrKZ fUj KaKnPf @P\tK≤jJ xMA\JruqJP¥r ßUuJ YuPZÇ @oJr nJA mrJmrA @P\tK≤jJr hJÀe nÜ! mMTaJ ßlPa pJPò FaJ ßnPm ßp, \VPfr Tf uã oJjMw FA ßUuJ ßhUJr \Pjq FUj KaKn KÙPjr xJoPj mPx @PZ, ÊiM @oJr nJAaJ ZJzJÇ ßhPv @oJr mJmJ oJ, Ijq nJAPmJj FmJr ßgPT xmTKa BhA TJaJPmj @oJr nJAPT ZJzJÇ Vf mZrS BPhr \JoJf ßgPT KlPr fJr Kk´~ ßxoJA ßUPf ßUPf @oJPT mJÄuJPhv ßgPT Bh ßoJmJrT KuPU oqJPx\ kJKbP~PZ! È@\ yPf yu mº @oJr \JjJuJr K^KuKoKu!' ÈnJA~J FTaJ ßlJj KhS' ∏ ßuUJ oqJPx\ fJr ßoJmJAu ßgPT \LmPjS kJPmJ jJ, yJ~! FA CjìJh rÜ-PyJKu-PUuJ ßgPT nJAaJPr mÅJYJPf kJKrKj! UMj yu KjP\rA FTTJPur xyPpJKVPhr yJPf! TL jOvÄx FA UMj, FA rJ\jLKf! @oJr nJA KbToPfJ kzJÊjJ TPrKj; kzJPvJjJ~ ßfoj @V´yS fJr KZu jJÇ fJr ‰TPvJr ßgPT ßmKvrnJV xo~A jJjJ I\MyJPf mM^JPjJr ßYÓJ TPrKZ ßp @orJ FPTmJPrA oiqKm•; KvãJA

@oJr nJA, UMjLPhr CkMptMkKr iJrJPuJ @WJPfr oMPU, fJrA FTxoP~r xyTotLPhr IjMTŒJ \JVPf kJPr ßnPm IjMj~ TPrPZ, @oJPT yJf KhP~ oJr, rJo hJ KhP~ oJrPu ßfJ @Ko oPr pJmÇ Foj Âh~-¸vtL IjMj~èKu ßfJ fJPhr ¸vt TrJ hNPrr TgJ; oOfáq KjKÁf TPr fPmA fJrJ KlPrPZ! yJ~! yJ~ ojMwqfô! @oJPhr FToJ© x’u ßr nJA! ßp ßTJjnJPm KmvõKmhqJuP~ xMPpJV ßkPf yPmÇ kzJÊjJ KbT ßxA oJPkA TrPf yPmÇ hNnJt Vq, K\uM KmvõKmhqJuP~ FTaJ nJu Kmw~ KjP~ kzJr iJPr TJPZS ßpPf kJPrKjÇ F KjP~ ßãJn KZPuJ IPjT; oJP^ oJP^A TzJ vJxj, KfrÛJrS TPrKZÇ KT∂á fJr yJPxqJöôu oMPUr KhPT fJKTP~ UMm ßmKvãe VJuoª TrJS k´J~ IT·jL~Ç oJjMwPT yJxJPjJr, TjKn¿ TrJr FT Kmru ãofJ KjP~ ßx \PjìKZuÇ FKhPT, kKrmJPrr k´J~ I\JP∂A náurJ\jLKfr Z©ZJ~J~ KmPãJn, @PªJuj @r jJjJ xm TotxYN Lr námj ‰fKr y~ fJrÇ fJr TJPZ xJyJpq kJS~J oJjMw\jPhr ßTC ßTC mPuj, Ff To m~Px ßx Ff \jKk´~ oJjMw yP~ CPbPZ; rJ\jLKfPf UMm jJo yPm fJrÇ @mJr k´VKfvLu xÄÛíKf-IñPjr mºMrJ, ÊnJTJK–ãrJ mPuj, fJPT ßlrJSÇ KxPuPa KmFjKk oNuf KjP\Phr hPur oJjMw\jPhrA FPTr kr FT yfqJ TPrPZ; ßTJPjJaJA KmYJr kpt∂S

VzJ~KjÇ @Ko gJKT hNr ßhPv; nJArJ mz yP~ ßVPu fJr KY∂J ßYfjJPT Kj~πe TrJS ßfJ pJ~ jJ UMm FTaJ; fmM xMPpJV ßkPuA VJuoª TPrKZ, rJ\jLKf ßgPT xPr @xJr \Pjq jJjJnJPm mM^JPjJr ßYÓJ TPrKZÇ Vf k´J~ ßhz mZr kNPmt uãq TruJo fJr KjP\r oJP^A rJ\jLKf KjP~ ‰fKr yP~PZ FT Yro KmK’wJPmJi, KmkMu yfJvJ! VfmJr ßhPv KVP~ fJPT K\Pùx TKr, K\uM! fáA KmFjKk rJ\jLKfA ßmPZ KjKu ßTj muPfJ? @r Fr nKmwqfAmJ TL? @oJr nJAaJ ßmv hLWt xo~ oJgJ jLYá TPr mPx gJPTÇ muuJo, ßfJr uöJ TPr jJ, ßfJrA ßZJa nJA (@yPoh @jyJr) KmvõKmhqJu~ ßgPT @KTtPaTYJPr KcV´L KjP~ ßmÀPm, @r fáA IKctjJKr KmhqJr ßhRÅz KjP~ WMPr ßmzJKm? nKmwqPf KjP\ KmP~ vJKh TrPu KjP\r mJóJPhr TJPZS ßfJ FaJ UMm uöJr mqJkJr ßp fJPhr mJmJ @\PTr pMPVS oJˆJxt, KkFAYKc 51 kOÔJ~

ArJT AxMqPf mOy“ vKÜr Cn~ xÄTa oMyJÿh ÀÉu @oLj ßuUT : IiqJkT, @∂\tJKfT xŒTt, dJTJ KmvõKmhqJu~

kLr @SKu~Jr kMeqnNKo ßxRoq-vJ∂-K˚ê ArJPTr xmt© @nq∂rLe rJ\QjKfT xÄTa WjLnNf yPò pJ VíypMP≠r „k KjPf kJPr mPu IPjPTr iJreJÇ FToJPx xyxsJKiT mqKÜ Kjyf yP~PZj, FmÄ k´J~ ßhz yJ\Jr èÀfrnJPm @yf yP~ oOfMq-pπeJ~ TJfrJPòjÇ ArJT xÄTPa jJjJ k´KfTNufJ pMÜ yP~ FaJ Khj Khj FfA VnLr yPò, pJr xoJiJj UMm I· xoP~ x÷m yPm mPu oPj yPò jJÇ pMÜrJÓs, rJKv~J, ArJjxy ‰mKvõT S @ûKuT mOy“ vKÜxoNy ArJT xÄTPa FojnJPm \KzP~ kzPZ, pJPf oPj y~ fJrJ ArJT k´Pvú KjP\rJA Cn~ xÄTPa kPzPZÇ IjKfKmuP’ mOy“ vKÜmPVtr Im˙Jj ¸Ó jJ yPu ArJT xÄTa oiqk´JPYqr rJ\jLKfPf jfMj ßoÀTrPer xNYjJ TrPm, FTgJ KjKÁP∂ muJ pJ~Ç \Mj oJPxr KÆfL~ x¬JPy KmPhsJyL xMjúL ßpJ≠JPhr CkptMkKr @âoPe ArJPTr mftoJj xrTJPrr hMmtufJ ¸Ó yP~ SPbÇ ßTJjnJPmA ArJTL xrTJr KmPhsJy-hoPj kKrkTô nNKoTJ kJuPj xão y~KjÇ

11 \Mj xMjúL KmPhsJyLPhr ßVJuJ-mJÀPhr oMPU KaTPf jJ ßkPr xJPmT ßk´KxPc≤ xJ¨Jo ßyJPxPjr \jì˙Jj xMjúL IiMqKwf KfTKrf jVrLr ßxjJKjmJx ßgPT kJuJPf gJPTj xm KjrJk•J TotL, @P˜ @P˜ KfTKrPfr kfj y~ KmPhsJyLPhr yJPfÇ F WajJr @PV-kPr xMjúL KmPhsJyLrJ FPT FPT èÀfôkNet jVrL oxMuxy IjqJjq mz vyPrr Kj~πe V´ye TPrÇ ßhPvr C•r FmÄ kKÁoJûuxy KmvJu FuJTJ hUPur kr Vf 26 \Mj xMjúL KmPhsJyLrJ mJVhJPhr UMm TJZJTJKZ YJrKa k´JTíKfT VqJxPã© KmKvÓ oJjxMKr~Jf @u \JmJu jJoT vyrKa hUu TPr ßj~Ç rJ\iJjL mJVhJh ßgPT oJ© 1 W≤Jr hNrPfô ImK˙f F vyrKar ßTRvuVf fJ“kpt IkKrxLoÇ FUJPj ßmv TP~TKa KmPhKv ßTJŒJjLr h¬r rP~PZÇ xMjúL ßpJ≠JrJ ArJT S KxKr~J~ xLoJ∂ FuJTJ~S KjP\Phr Im˙Jj xMhO| TrPf xão yP~PZ FmÄ KxKr~J~ pM≠rf xMjúLPhr xJPg fJÅPhr FTaJ ßpJVJPpJVS rKãf yPò mPu Umr kJS~J pJPòÇ ßxA 11 \Mj xMjúL KmPhsJyLPhr KfTKrf hUPur oJ© 17 Khj kr Vf 28 \Mj KfTKrPfr YfMKhtT ßgPT xMjúL KmPhsJyLPhr Im˙JjxoNPy CkptMkKr kJJ @âoe YJKuP~ KfTKrf jVrLPT KZjú-Knjú TrJ y~Ç xMjúL ßVKruJPhr KmÀP≠ rÜã~L F IKnpJPj IV´nJPV KZu rJKv~J S ßmuJÀPvr TJZ ßgPT kJS~J pM≠KmoJj S ßVJuJnKft aqJÄTÇ ßkZPj KZPuJ ArJTL ßxjJmJKyjL @r Kv~J ßVKruJ V´∆Pkr yJ\Jr yJ\Jr mªMTiJrL ArJTL xrTJKr ßaKuKnvPj F Umr luJS TPr k´YJr TPr ArJPTr xrTJr TftíT KfTKrf kMjhtUPur hJKm TrJ y~Ç ArJPTr mftoJj VíypMP≠r CkPrJÜ U§KYP© ArJTL xÄTPar VnLrfJ, F xÄTPa \Kzf kãxoNy FmÄ xPmtJkKr F xÄTPa @ûKuT S @∂\tJKfT mOy“ vKÜmPVtr nNKoTJr FTaJ xÄK㬠KY© kJS~J pJ~Ç @\PTr ArJPTr xÄTaKaPT ArJT jJoT ßhPvr Inq∂rLe AxMq KyPxPm KmPmYjJ TrPu xÄTaKar oNu ‰mKvÓq I\JjJ rP~ pJPm FmÄ F xÄTa xoJiJPj ßTJj TJptTr khPãk ßj~J x÷m yPm jJÇ

ArJPTr \JfL~fJmJhL ßjfJ ßuRyoJjm xJ¨Jo ßyJPxj pMÜrJÓs S rJKv~J Cn~ krJvKÜr ˝Jgt rãJ TPr ˝L~ FTjJ~Tfô m\J~ ßrPUKZPujÇ oOhM oJSmJhL @hPvt VzJ fJr mJg kJKat xJPmT ßxJKnP~f @hPvtr ßrUJ~ YuPf gJPTÇ krmftL xoP~ oiqk´JPYq mOy“vKÜr rJ\QjKfT hJmJ ßUuJ~ KvTJr yj xJ¨Jo ßyJPxjÇ ßmv TP~T mZr iPr pMÜrJPÓsr Kmvõ˜ Ko© KyPxPm KaPT ßgPT oiqk´JPYq FmÄ CkxJVrL~ FuJTJ~ pMÜrJPÓsr k´KfƪôL ArJPjr KmÀP≠ Im˙Jj ßjj xJ¨Jo FmÄ FnJPm ArJj-ArJT pMP≠r xNYjJ y~Ç hLWt @a mZr iPr YuPf gJTJ ArJj-ArJT pMP≠r lPu jm k´KfKÔf AxuJoL ArJj ßmv hMmtu yP~ kPz FmÄ jm CK™f @rm \JfL~fJmJhL ßjfJ xJ¨Jo ßyJPxPjrS oJ\J ßnPñ kPzÇ Frkr @P˜ @P˜ ArJj vKÜ xû~ TPr FmÄ IKfvLWs @ûKuT rJ\jLKf S IgtjLKfPf ArJj èÀfôkNet nNKoTJ rJUPf ÊÀ TPrÇ IkrKhPT KhTÃJ∂ yj xJ¨Jo ßyJPxjÇ KfKj Kmvõ mJ\JPr ‰fPur oNuq mOK≠r mqJkJPr Ijz gJTPu oJKTtj pMÜrJÓs xJ¨JPor KmÀP≠ hO| Im˙Jj ßj~ FmÄ FT kptJP~ ArJT @âoe TPr xJ¨Jo ßyJPxPjr xrTJPrr kfj WKaP~, xJ¨JoPT yfqJ TPr FmÄ pMÜrJPÓsr @ùJmy jNr-A-oJKuTLPT ArJPTr oxjPh mxJ~Ç o\Jr mqJkJr yPuJ oJKTtj pMÜrJÓs xJ¨JoPT C“UJf TPr Kv~J rJ\jLKfKmh jNr-A-oJKuTLr yJPf ArJPTr vJxj nJr Ikte TPr ArJT ßgPT pMÜrJPÓsr xPr @xJr kg ßmr TrPf xão y~Ç KT∂á jNr-A-oJKuTLr vJxPj ArJPTr Inq∂rLe rJ\jLKf IgtjLKf, @Aj S vJxj oJrJ®T iPxr oMPU kPzÇ k´KfKj~f, UMj, pUo, èo, Ikyre, ArJPTr ˝JnJKmT rJ\QjKfT \j\LmjPT IK˙r TPr ßfJPuÇ KT∂á xJŒ´KfTTJPu ArJPTr rJ\QjKfT IK˙rfJ xOKÓr oNu jJ~T KyPxPm @KmntNf yP~PZ AxuJKoT ߈a Aj ArJT F¥ hq ßunJ (@AFx@AFu) jJoT xMjúL ßpJ≠J V´∆kKaÇ @AFx@AFu ArJPT jNr-A-oJKuTL xrTJr

C“UJf TPr ßxUJPj AxuJoL xrTJr k´KfÔJr k´Kfv´∆Kf mqÜ TPr FPTr kr FT èÀfôkNet vyr hUu TPr YPuPZÇ @AFx@AFu KmPhsJyLPhr KmÀP≠ pMÜrJPÓsr xrJxKr xJoKrT y˜PãPkr @øJj \JjJPuS ArJT xrTJPrr ßx @øJj fJKou TrJ ßgPT pMÜrJÓs Kmrf gJPTÇ mJrJT SmJoJ TP~T\j xJoKrT CkPhÓJ kJKbP~ FmÄ fJPhr KjrJk•Jr \jq ArJPTr @TJPv ßcsJj KmoJj CKzP~ ArJT xrTJrPT jfMj mJftJ ßkRÅPZ KhPò mPu IjMKof yPòÇ ArJPTr mftoJj xÄTPa pMÜrJPÓsr nNKoTJPT pMÜrJPÓsr ßTRvuVf kÁJ“kxJre KyPxPm IKnKyf TrPuS nNu yPm jJÇ @AFx@AFu ßpJ≠JrJ xMjúL, KT∂á ArJPTr xrTJr k´iJj Kv~JÇ kJvõtmftL rJÓs KxKr~Jr Kv~J xrTJPrr KmÀP≠S uzPZ xMjúL ßpJ≠JPhr KmrJa hu, pJÅPhr xJPg rP~PZ @AFx@AFPur WKjÔ xŒTt FmÄ pJPhrPT FfKhj xyJ~fJ KhP~ @xPZ pMÜrJÓsÇ Foj FT xo~ pMÜrJPÓsr xogtjkNet KxKr~J~ xMjúL ßpJ≠JPhr ofJhvtkK∫ ArJPTr xMjúL ßpJ≠JrJ pMÜrJPÓs k´KfKÔf xrTJPrr KmÀP≠ I˘ irPuJ, pUj pMÜrJÓs IPjTaJ Cn~ xÄTPaÇ pKh xMjúLPhr KmÀP≠ pMÜrJÓs Im˙Jj ßj~, fJyPu ßxA jLKf KxKr~J~ xMjúLPhr KmÀP≠ pJPm FmÄ mJvJPrr kPã pMÜrJÓs hJÅKzP~PZ mPu pMÜrJPÓsr xoJPuJYjJ yPmÇ lPu pMÜrJÓs jNr-A-oJKuTLPT khfqJV TPr I∂mtftLTJuLj xrTJr VbPjr cJT KhPò FmÄ xMjúLPhr FTJÄvPT ßxA xrTJPrr èÀfôkNet IÄPv ˙Jj ßhS~Jr @ymJj \JjJPòÇ IjqKhPT ArJj FmÄ KxKr~J ArJPTr Kv~J ßjfJ jNr-A-oJKuTLr xJyJPpq FKVP~ @xPZÇ FFlKkr xJŒ´KfT KmPväwPe muJ yP~PZ, ArJPT xMjúL KmPhsJy KxKr~J~ ßk´KxPc≤ mJvJPrr \jq @vLmtJh KyPxPm @KmntNf yP~PZÇ Vf 24 \Mj KxKr~J~ \Kñ KmoJj ArJPTr xLoJ∂ vyr @u TJAPor TJPZ KxKr~J~ IÄPv \Kñ yJouJ YJKuP~PZ mPu @u\JK\rJ, KmKmKx S r~aJPxtr UmPr CPuäU TrJ yP~PZÇ ¸Ó ßp 54 kOÔJ~


44 oMÜKY∂J

4 - 10 July 2014 m SURMA

k´go KmvõpMP≠r 100 mZr : VJKÃPuJ Kk´K¿k ∏ jJ~T jJ KnPuj? oj\MÀu yT ßuUT : KvãT S xJÄmJKhT ßaJKTS

k´go KmvõpMP≠r FTKa hOvqKmvõ\MPz, KmPvw TPr ACPrJkL~ ßhvèPuJPf, jJjJ rTo @P~J\Pjr oPiqKhP~ kJKuf yPò k´go oyJpM≠ ÊÀ yS~Jr vfmJKwtTLÇ pM≠ @ãKrT IPgt @Vˆ oJPxr ßVJzJr KhPT ÊÀ yPuS pMP≠r xJKmtT k´˜MKf @r kJÅ~fJrJ ÊÀ yP~KZu 1914 xJPur 28 \Mj ßgPT, F pMPVr mxKj~Jr rJ\iJjL xJrJP~PnJPf ßpKhj @ffJ~Lr èKuPf Kjyf yP~KZPuj ACPrJPkr FT k´iJj vKÜ IPˆsJ-yJPñrL~ xJosJP\qr pMmrJ\ l∑J† lJKctjJ¥Ç IÓJhv S DjKmÄv vfPT ACPrJPkr k´iJj FT vKÜ KyPxPm Veq IPˆsJ-yJPñrL~ xJosJ\q KmÄv vfPT FPx \rJV´˜ yP~ kPzKZu FmÄ k´KfPmvL \JotJKjr GTq S C™Jj yJm&xmMVt rJ\mÄPvr hJkaPT TPr ßh~ @rS IPjTaJ xÄTMKYfÇ ßx rTo Im˙J~ xJosJP\qr @SfJiLj KmKnjú rJ\q S \jPVJÔLr oPiq ßhUJ ßhS~J ßãJn kKrK˙Kf @rS ßWJuJPa TPr ßfJPu FmÄ mOy•r xJKmt~J, pMPVJxäJKn~J FmÄ FTJPur yJKrP~ pJS~J IK˜fô mMPTJKnjJxy xJosJP\qr @jJYTJjJPY hJjJ mJÅiPf

ÊÀ TPr KmKòjúfJmJhL @PªJujÇ KbT ßx rTo FT ßWJuJPa xoP~ KmPvw FT IjMÔJPj ßpJV KhPf x˘LT xJrJP~PnJ KVP~KZPuj pMmrJ\ mJ @TtKcCT l∑J† lJKctjJ¥Ç yJm&xmMVt xJosJP\qr yJu iPr fUPjJ mPx @PZj IvLKfkr mO≠ xosJa l∑J† ASPxl, ßpj ßnPX kzJr oMPU hJÅKzP~ gJTJ xJosJP\qrA k´fLT KyPxPmÇ @\ ßgPT 100 mZr @PV jrkKfPhr mqKÜVf KjrJk•J KjKÁf TrJr \jq KZu jJ mJzJmJKz rTPor f“krfJ, KZu jJ KjKËhs KjrJk•Jmu~Ç YJuYuj @r @YJr-@YrPer KhT ßgPT FTò© @KikPfqr k´fLT fJÅrJ yPuS ßhPvr oJjMPwr Skr KTZMaJ @˙J fJÅrJ fUPjJ ßrPU pJKòPuj, pJ KTjJ @TtKcCPTr \jq ßvw kpt∂ TJu yP~ hJÅzJ~Ç IjqKhPT ßxaJ KZu Foj FT xo~, xJoqmJhL nJmiJrJ, ‰jrJ\qmJhL KY∂J S KmkämL ßYfjJr KmTJv pUj ACPrJk\MPz xJiJre oJjMPwr ßYJU UMPu KhKòu FmÄ xJosJ\qmJhL ßvJwPer KmÀP≠ oJjMw, KmPvw TPr ßxA xoP~r fÀPerJ xÄWm≠ yPf ÊÀ TPrKZuÇ xäJn \JfL~fJmJhL ßYfjJr hs∆f Km˜Jr WaPf gJTJ IPˆsJ-yJPñrL~ xJosJP\qr IÄv xJKmt~Jr mxKj~J Iûu KZu ßx rTo KmkämL ßYfjJr k´xJr WaPf gJTJ Cmtr FT nNKoÇ xJosJP\qr hMmtufJPT xJmt \JfL~fJmJhLrJ ßhPUKZPuj KjP\Phr ˝JiLjfJ KlPr kJS~Jr xMmet FT xMPpJV KyPxPmÇ fPm ßTJj kPg jfMj FT GTqm≠ xJKmt~Jr IV´xr yS~J CKYf, ßxA k´Pvú mqJkT ofkJgtTq fJPhr oPiq KmrJ\oJj KZu FmÄ rJ\jLKfr KjKw≠ IñPj rJ\fπ, xoJ\fπ @r ‰jrJ\qmJh KjP~ YuoJj KmfTt KZu Kj~Kof WajJÇ xoJ\fπ S ‰jrJ\qmJhL nJmiJrJ~ CÆM≠ KmkämL ßYfjJr KmTJv xJKmt~J~ WPa rJKv~J S AfJKuPf ßxA FTA iJrJr rJ\jLKf Km˜íf yPf gJTJr xPñ xÄVKf ßrPUÇ KjKw≠ rJ\jLKfr ßVJkj F rTo f“krfJ xŒPTt yJm&xmMVt xJosJP\qr ßVJP~ªJ KmnJPVr \JjJ gJTJ

xP•ôS Kmw~KaPT ffaJ èÀPfôr xPñ fJrJ ßhPUKjÇ lPu KjrJkh oPj TPrA x˘LT xJrJP~PnJ xlPr KVP~KZPuj @TtKcCT l∑J† lJKctjJ¥Ç ˝JiLjfJk´fqJvL KmkämLrJS KbT ßx rTo FT xMPpJPVr IPkãJ~ KZu, pJ KTjJ mOy•r xJKmt~Jr ˝JiLjfJr kg xMVo TPr ßhPm mPu fJÅrJ oPj TPr KjP~KZPujÇ 19 mZr m~xL fÀe VJKÃPuJ Kk´K¿k KZPuj ÈŸJhJ mxjJ' mJ fÀe mxKj~J jJPor ßx rTo FT KmkämL xÄVbPjr xhxq, mOy•r pMPVJxäJKn~Jr ˝JiLjfJ KjKÁf TPr KjPf xπJxmJhL TotTJP§ ßp hPur xhxqrJ \Kzf KZuÇ @TtKcCPTr xJrJP~PnJr xlrxNKY ß\Pj ßjS~Jr kr hPur ßVJkj FT ‰mbPT Z~ fÀPer Skr hJK~fô ßhS~J y~ pMmrJ\PT yfqJ TrJrÇ 1914 xJPur 28 \Mj xTJPu Z~\j KmkämL FPT IPjqr ßgPT KmKòjú yP~ yP~ xMPpJPVr IPkãJ~ gJPTÇ fPm pMmrJP\r VJKzr myrPT yJPfr TJPZ ßkP~S ßvw oMyNPft KmÃJK∂ ßhUJ ßhS~J~ k´go Kfj\j xMPpJV yJfZJzJ TPr ßlPuÇ YfMgt KmkämLr ZMPz oJrJ yJfPmJoJ pMmrJ\PT myj TrJ VJKzPf @WJf

TPr ßkZPjr VJKzr KjPY KVP~ KmP°JKrf y~Ç VJKÃPuJ Kk´K¿Pkr yJPf I˘ KyPxPm KZu @ÄKvT ˝~ÄKâ~ FTKa msJCKjÄ Kk˜uÇ @TJPr ßZJaUJPaJ VJKÃPuJ hJK~fô ßvw TrPf kJrJr KY∂J KjP~ WajJr \J~VJ~ ßgPT ßVPuS pMmrJP\r VJKzr myr Kk˜Pur @SfJr mJAPr YPu ßVPu krmftL xMPpJPVr IPkãJ~ ßx IjMÔJPjr \J~VJr @vkJv \MPz Im˙Jj ßj~Ç oiq hMkMPrr ßmv KTZM @PVA ßxA xMPpJV VJKÃPuJr xJoPj ßhUJ ßh~Ç IjMÔJj ßvPw pMmrJ\PT myj TrJ VJKz nMu FTKa kPg dMPT ßVPu YJuTPT pUj VJKz CPfiJ kg mrJmr WMKrP~ KjPf yP~KZu, KbT fUjA ßUJuJ VJKzPf mPx gJTJ pMmrJ\ S ˘L ßxJKl VJKÃPuJr Kk˜Pur @SfJ~ YPu @Pxj FmÄ Kmu’ jJ TPr VJKÃPuJ Kk˜Pur KasVJr ßYPk irPu oOfMqr ßTJPu dPu kPzj rJ\ hŒKf, @r ßxA xPñ ACPrJPk ImxJj WPa FTKa pMPVrÇ UMPjr mhuJ KjPf ßp vftJmKu S xo~xLoJ IPˆsJyJPñrL~ xJosJ\q xJKmt~Jr Skr YJKkP~ KhP~KZu, 54 kOÔJ~

ToPmKv mJÄuJPhPvr \jVe \JPjÇ kKÁoJrJ ßfJ vreJgtLPhr V´ye TrPf rJ\L y~ jJÇ ßTj y~ jJ? xJrJKmPvõr xTu vJK∂TJoL oJjMwPT Fr \mJm ßkPf CóTP£ @S~J\ fMuPf yPmÇ Yro ‰mwPoqr KvTJr vreJgtL KvKmPrr uJPUJ ßTJKa oJjMPwr k´Kf kOKgmLr xTu oJjMPwr hJ~ rP~PZÇ FKhPT Vf mZr mJÄuJPhv xrTJr IKjmKºf Ko~JjoJr jJVKrTPhr fJKuTJnMKÜr k´Kâ~J YJuM TPrÇ k´Kâ~JKa @∂\tJKfT oJj IjMpJ~L xŒjú TrPf kJrPu KvKmPrr mJAPr gJTJ IKjmKºf \jPVJÔLr IK˜Pfôr ˝LTíKf KouPmÇ vreJgtLPhr oJjKxT YJk S TÓ uJWPmr \jq xrTJr TqJPŒr ßnfPr mJx˙Jj S \LmjpJkPjr CjúKf rãJr TJ\ TrPZÇ KvKmPr jJrLr k´Kf xKyÄxfJ ßrJi TrPf TJ\ YuPZÇ TqJPŒr ßnfPr oKyuJ kMKuv KjP~JV ßh~J yP~PZÇ muJ yPò FA oJjMwèPuJ kKrY~k©,

oJjKmT xyJ~fJ S jqJ~KmYJPrr xMPpJV kJPmÇ @xu TgJ pM≠mJ\rJ pM≠ mº TrPm KTjJ, pMP≠r oLoJÄxJ~ ßkRÅZPm KTjJ fJr Skr Kjntr TrPm vreJgtL xoJiJjÇ xπJxmJPhr xLoJyLj Km˜Jr vJK∂r InJmPT k´Ta ßgPT k´Tafr kptJP~ KjP~ ßVPZ, FxPmr xoJiJj yPm KTjJÇ 25 uJPUr ßmKv @lVJj vreJgtL KjP~ KyoKvo UJPò @lVJKj˜JjÇ Vf mZPrr ßvPw FKv~J S k´vJ∂ oyJxJVrL~ IûPu k´J~ 35 uJU vreJgtLr @Voj WPaPZ pJ Km˛~TrÇ rJ\QjKfT xoJiJPjr fLmsfJ IjMnm jJ TrPu xKyÄxfJ ßmPzA YuPm, fJPf pJ yS~Jr fJA yPm- hMPntJV FmÄ pπeJÇ Foj oJPyªsãe KT TUPjJ @xPm jJ, pUj KmPvõr xTu optJhJyLj vreJgtL fJPhr KjP\r mJxnNPo optJhJ KjP~ KlPr @xPf kJrPmÇ vNjq kPz rPm xTu vreJgtL KvKmrèPuJÇ

vreJgtLr nJPr Kmkjú Kmvõ yJKxmMu yT ßuUT : TuJKoˆ

TP~TKhj @PV kJKuf yPuJ Kmvõ vreJgtL KhmxÇ T'\jA mJ \JPj mJ \JjPf @V´y ßhUJ~ vreJgtLPhr KjP~Ç FT pMPVrS ßmKv xo~ iPr Kmvõ \MPz vreJgtL Khmx kJKuf yPòÇ kOKgmL xOKÓr kr ßgPT Tf oJjMw k´JPe mJÅYJr @vJ~ hMKj~Jr F k´J∂ ßgPT S k´JP∂ ßhvJ∂rL yP~PZ ßTC KT \JPj? kJgPr kJgr WPw ßxA TPm @èj \ôJKuP~PZ oJjMwÇ ßxA ßgPT kOKgmL \MPz @èPjr ßuKuyJj KvUJÇ ACFjFAYKx@r Fr fgqoPf KÆfL~ KmvõpMP≠r kr vreJgtLr xÄUqJ 5 ßTJKa ZJKzP~ ßVPZÇ \LmPjr nP~ pJrJ oJfínNKo-KkfínNKo ßZPz kJKuP~ mJÅYPf YJ~, @xPu KT fJrJ mJÅPY? uãqyLj \Lmj KjP~ ßhv ßgPT Ijq ßhv kJKz ßh~J IKjKÁf \Lmj pJPhr, fJPhr \jq TL TrPZ xJrJKmvõÇ

xTu oJjMw vJK∂Pf mxmJx TrJr IKiTJr KjP~ \jìJ~Ç IgY vreJgtLPhr pJKkf \Lmj Tf ootJK∂TÇ oJjMw KjP\r \LmjPT nJumJPx mPuA vreJgtL yP~ kJKuP~ mJÅYPf YJ~Ç \Lmj mJÅYJPjJr k´JeJ∂Tr ßYÓJ Fr ßYP~ @r TL yPf kJPrÇ pJPhr TJrPe Ff IxyjL~ hMhtvJ ßTJKa ßTJKa \LmPj, ßxA mJ˜MYMqf oJjMwèPuJr k´Kf j\r ßh~Jr xo~ ßjA pM≠mJ\-hJñJmJ\PhrÇ ßTJj& IkrJPi TJr IkrJPi KjrLy oJjMw xmt˝J∂ yP~ ßhv ZJzJ y~Ç iPotr jJPo @r Tf yJjJyJKj rÜJrKÜ, Tf VíypMP≠r mKu yPm oJjMwÇ rJ\QjKfT ÆPªôr TJrPe WrZJzJ yPm Tf oJjMwÇ \JKf \JfL~fJ iot met hvtj xÄÛíKf AfqJKh KjP~ @r Tf k´JekJfÇ k´JTíKfT hMPptJPV vreJgtL yS~Jr ßYP~ rJ\QjKfT xKyÄxfJ,iotL~ CjìJhjJ, \JfL~fJ @r Kuñ kKrYP~r oPfJ TJrPe ßp Cjì•fJ xOKÓ TrJ y~ fJ xmPYP~ n~ïr Ç xJrJKmvõ \MPz YuPZ IP˘r ^j^jJKjÇ @rm mxP∂r jJPo IK˙r oiqk´JYqÇ KxKr~J aJuoJaJuÇ ArJPT Kv~J-xMKjú k´mu xÄWwtÇ AxrJAu KlKuK˜j pMP≠r ßvw ßTJgJ~ ßTC \JPj jJÇ VJ\J ßumJjj KxKr~J \ctJj Fxm FuJTJr vreJgtLPhr Im˙J hMKmtwyÇ @u-vJmJm, ßmJPTJ yJrJPor TJrPe @Kl∑TJr ßhvèPuJr \jVPer \Lmj-pJkj mqm˙J KjhJÀe TPÓrÇ ßxUJjTJr vreJgtL KvKmPr uJU uJU KvÊ iMÅPT iMÅPT \Lmj ore pπeJr oPiq rP~PZÇ mJÄuJPhPvr oPfJ ßhvèPuJ vreJgtLPhr @v´~ KhPf KVP~ kptMh˜ yP~ kzJr hvJÇ Ko~JjoJr xJoKrT \M≤J ßrJKyñJPhr \LmPjr xTu hMPntJPVr \jq hJ~LÇ ßrJKyñJ \JKf Ko~JjoJPrr ˝LTíf jJVKrTÇ \JKfVf hJñJ ZzJPjJr krS Ko~JjoJr TLnJPm kKÁoJ KmPvõr TJPZ FPfJ èÀfô kJ~ fJ


UmrJUmr 45

SURMA m 4 - 10 July 2014

AK¥~Jj FéPk´xPT UJPuhJ

k´vú: KT∂á fJÅrJ ßfJ Fxm xoxqJr xoJiJj TrPf kJPrjKjÇ C•r : fmM @orJ @vJ TKr, kNet xÄUqJVKrÔfJ KjP~ ßoJKh ßxxm TrPf kJrPmj, pJ fJÅr @PVr xrTJr TrPf kJPrKjÇ

Vf 29 \Mj, ßrJmmJr F xJãJ“TJr KjP~PZj kK©TJKar xJÄmJKhT ÊnK\“ rJ~Ç hMA ßhPvr IoLoJÄKxf Kmw~èPuJPf mJÄuJPhPvr oJjMPwr ˝JgtrãJr ßãP© mJÄuJPhv xrTJrA mqgt yP~PZ mPu oPj TPrj UJPuhJ K\~JÇ KmFjKkr ßY~JrkJrxj mPuj, xÄUqJuWMrJ KmFjKkr @oPu nJPuJ KZuÇ @S~JoL uLPVr xoP~ kKrK˙Kf IPjT UJrJk yP~PZÇ Imvq KmP\Kkr IQmi IKnmJxL AxMqr KmwP~ KfKj mPuj, È@Ko oPj TKr jJ, IPjT mJÄuJPhKv nJrPf pJPòjÇ TJre, fJÅrJ FUJPj nJPuJ @PZjÇ' FA xJãJ“TJPr KmFjKkr ßj©L nJrPfr jfMj jPrªs ßoJKh xrTJPrr TJPZ KjP\r k´fqJvJ, TÄPV´Pxr ßjfífôJiLj xJPmT xÄpMÜ k´VKfvLu ßoJYtJ (ACKkF) xrTJr KjP~ fJÅr oPjJnJm FmÄ mJÄuJPhPvr rJ\jLKf KjP~ ßUJuJPouJ TgJ mPujÇ 2 \MuJA, oñumJr xJãJ“TJrKa k´TJv TPrPZ AK¥~Jj FPk´xÇ k´vú: xMwoJ ˝rJP\r xPñ @kjJr ‰mbTKa ßToj KZu? C•r : ‰mbT KZu UMmA mºMfk ô eN Çt KfKj Yo“TJr oJjMwÇ @orJ KÆkãL~ KmwP~ @PuJYjJ TPrKZÇ xLoJP∂ yfqJr KmwP~ KfKj mPuPZj, F WajJ vNPjq jJKoP~ @jJr ßYÓJ TrJ yPmÇ Kf˜Jr kJKj S xLoJ∂ YMKÜ mJ˜mJ~Pjr @võJx KhP~PZj KfKjÇ hMA ßhPvr \jVPer oPiq xŒTt ˙Jkj KjP~ TgJ mPuPZjÇ ÊÏ ßoRxMPo kJKjk´mJy mº yP~ pJ~, ßuJT\j ãM… yP~ SPbjÇ nJrf @oJPhr kJKj KhPò jJ... TaJ mz k´KfPmvL, fJr ßx rTo @Yre TrJ CKYfÇ @oJPhr Ff hLWt xLoJ∂, ßxUJPj xoxqJ gJTPfA kJPr, KT∂á (xLoJP∂) oJjMw yfqJr WajJ ßuJT\jPT CP•K\f S KmãM… TPr fMuPZÇ... IoLoJÄKxf KÆkãL~ AxMqèPuJ KjP~ @oJPhr CPÆV FmÄ hMA ßhPvr \jVPer oPiq ßpJVJPpJV, xŒTt mOK≠r KmwP~ @oJr k´˜JPm KfKj AKfmJYT xJzJ KhP~PZjÇ k´vú: mJÄuJPhPvr mqJkJPr jPrªs ßoJKh xrTJPrr hOKÓnKñ ßToj mPu @kKj oPj TrPZj? C•r : fJrJ FUPjJ kMPrJhPo èKZP~ CbPf kJPrKjÇ @Ko jPrªs ßoJKhr TJPZ hMKa KYKb kJKbP~KZ, FTKa KjmtJYPj ß\fJr kr, IkrKa vkg V´yPer krÇ hKãe FKv~Jr @ûKuT xŒTt ß\JrhJPr FA jfMj xrTJr FTaJ ˝kúo~ kg UMÅ\PZ muJ pJ~Ç KfKj vkg V´ye IjMÔJPj xJTt ßjfJPhr @oπe \JKjP~PZjÇ FaJ KZu xJiMmJh \JjJPjJr oPfJ CPhqJV FmÄ fJÅr hNrhOKÓr kKrY~Ç FKa xJPTtr \jqS KZu FTKa ˝LTíKf-@oJr k´~Jf ˝JoL rJÓskKf K\~JCr ryoJj Kfj hvPTrS ßmKv @PV pJ k´KfÔJ TPrjÇ FUj, ßoJKh F xÄ˙Jr k´Kf @V´y ßhKUP~PZj...Ç @Ko oPj TKr, FaJ FA IûPur \jq nJPuJÇ @orJ YJA @oJPhr ßhv CjúKf TÀT, ßxA xPñ nJrfS CjúKf TÀTÇ k´vú: FT\j ßjfJ KyPxPm ßoJKhPT @kKj ßToj oPj TPrj? C•r : ßoJKhPT KmYJr TrJr nJr nJrPfr \jVPerÇ xMvJxj S IgtjLKfr Skr fJÅr hOKÓ Kjm≠ TrJPT nJrPfr oJjMw ˝JVf \JjJPmÇ k´vú: KfKj KT @kjJPT nJrf xlPrr @oπe \JKjP~PZj? C•r : yqJÅ, @Ko pUj fJÅPT IKnjªj \JKjP~KZuJo, ßx xo~ KfKj @oJPT @oπe \JjJjÇ k´vú: @kjJr KT nJrf xlPrr kKrT·jJ @PZ? C•r : FUj FA ßhPvr TL Im˙J, fJ @kKj \JPjjÇ @Ko hJÀe mq˜Ç ßhPv ßTJPjJ Vefπ ßjAÇ 95 nJV oJjMw @oJPhr xPñ @PZ FmÄ fJrJ ImJi, xMÔM, KjrPkã S IÄvV´yeoNuT KjmtJYj YJ~Ç k´vú: nJrPfr kNmtmftL xrTJr KjmtJYPj @kjJPT xogtj jJ ßhS~J~ @kKj KT yfJv? C•r : fJPhr krrJÓsxKYm (xM\JfJ KxÄ) FUJPj FPxKZPuj FmÄ KfKj k´TJPvq mPuPZj, KjmtJYPj FAY Fo FrvJPhr IÄvV´ye TrJ CKYf, fJ jJ yPu KjmtJYj yPm jJ FmÄ ßoRumJhLrJ ãofJ~ @xPmÇ KfKj @oJPhrS k´nJKmf TrJr ßYÓJ TPrPZj, KT∂á kJPrjKjÇ ßTj KjmtJYPj ßpPf kJrm jJ, fJ @orJ fJÅPT mPuKZuJoÇ @orJ FTaJ rJ\QjKfT hu, @¥JrV´JCP¥r hu jAÇ KjmtJYj xMÔM jJ yPu fJPf IÄvV´yPer ßTJPjJ pMKÜ ßjAÇ FrvJhS k´TJPvq muPuj, KfKj KjmtJYPj pJPmj jJÇ KT∂á kPr ßhUJ ßVu, ßTJPjJ jJ ßTJPjJ k∫J~ ßyJT... @Ko \JKj jJ, TÄPV´x ßjfífôJiLj xrTJr ßTJPjJ nNKoTJ ßrPUKZu KT jJ; IPjPTrA KmvõJx ßp (FaJ yP~KZu), KmPvw TPr pUj krrJÓsxKYm F rTo TgJ muPuj...Ç FrvJh kPr muPuj, krrJÓsxKYm fJÅPT YJk KhP~KZPuj FmÄ FToJ© fJrJA (nJrf) F KjmtJYjPT ˝LTíKf KhP~PZÇ TojSP~ug S \JKfxÄW mPuPZ, fJrJ ßTJPjJ FThuL~ KjmtJYj xogtj TPr jJ... ßxUJPj ßTJPjJ KjmtJYj kptPmãTS KZPuj jJ, fJA fJrJ FaJ V´ye TPrKjÇ F ßhPvr \jVeS FaJ V´ye TPrKjÇ @r fJA, FaJ FTaJ IQmi xrTJrÇ @∂\tJKfT xŒ´hJ~ fJPhr KvVKVrA KjmtJYj KhPf muPZÇ @S~JoL uLV @oJPhr muPZ, ßfJorJ k´gPo @oJPhr ‰mi xrTJr mPu ˝LTíKf hJS, Frkr @orJ xÄuJPk @xmÇ xMfrJÄ, fJPhr IQmi yS~Jr Kmw~Ka k´TJv yP~ ßVPZ...Ç @Ko xMwoJPT mPuKZ, ßTJPjJ ßhv Foj KjmtJYj ßhPUKj, ßpUJPj kJutJPoP≤r 300 \j k´JgtLr oPiq 154 \j (xrTJKr KyPxPm 153 \j) KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yP~PZjÇ 2, 4, 5 \j yPf kJPrj... fJA mPu 154 \j? oKπxnJr xm xhxq KjmtJKYf yP~PZj KmjJ k´KfÆKªôfJ~Ç ßvU yJKxjJrS ßTJPjJ k´KfƪôL KZPuj jJ, KT∂á cJKo k´JgtL hJÅz TKrP~ fJrJ ßhKUP~PZ, KjmtJYPj k´KfÆKªôfJ yP~PZÇ k´v:ú KmP\Kkr ßjfífJô iLj nJrPfr jfMj xrTJr S TÄPV´Pxr ßjfífJô iLj xrTJPrr oPiq @kKj TL kJgtTq ßhPUj? C•r : xMKjKhtÓ oNuqJ~j TrJr \jq FaJ UMm fJzJfJKz yP~ pJ~Ç @mJrS muPf y~, KmYJPrr nJraJ nJ rPfr \jVPer SkrÇ fPm, ßpPTJPjJ kKrmftjA nJPuJ KTZMr @vJ \JVJ~Ç @oJPhr ßpUJPj @V´y fJ yPuJ, @oJPhr KÆkãL~ xŒPTtr ßãP© FmÄ xJKmtTnJPm F IûPu TL WPa fJ ßhUJ...Ç fJÅr xrTJr k´KfPmvL ßhvèPuJr \jVPer xPñ xŒTt k´KfÔJr KhPT oPjJPpJV KhP~PZ, ßTJPjJ KjKhtÓ rJ\QjKfT hPur xPñ j~-FaJ èÀfôkNet kKrmftjÇ

k´v:ú KmFjKkr Vf @oPur nJrfKmPrJiL xπJxL TotTJ§ KjP~ j~JKhKuä CKÆVúÇ FUj @kKj nJrfPT TLnJPm @võ˜ TrPmj? C•r : FaJ nMu-PmJ^JmMK^Ç KmFjKk xŒPTt nMu iJreJ xOKÓ TrPf CP¨vqk´PeJKhfnJPm FA k´YJreJ YJuJPjJ yPòÇ nJrf KTÄmJ k´KfPmvL Ijq ßTJPjJ rJPÓsr KmÀP≠ mJÄuJPhPvr oJKa pJPf mqmÂf jJ y~, @orJ ßx mqJkJPr IñLTJrm≠Ç @orJ FaJ k´oJeS TPrKZÇ

k´vú: @kKj KT oPj TPrj, TÄPV´x ßjfífôJiLj xrTJPrr mJÄuJPhPvr mqJkJPr fJr k´Kfv´∆Kf rJPUKj? C•r : mJÄuJPhPvr \jVPer FaJA iJreJÇ k´TífkPã IoLoJÄKxf AxMqèPuJPf mJÄuJPhPvr oJjMPwr ˝JgtrãJr ßãP© FaJ @oJPhr xrTJPrrA mqgtfJ, mJ xKhòJr InJmÇ pJ @rS mz xoxqJ~ „k KjP~PZÇ k´vú: @kjJr KT oPj y~, SA xrTJr @S~JoL uLV xrTJPrr UMm WKjÔ KZu FmÄ fJ mJÄuJPhPvr \jq Ên KZu jJ? C•r : @mJr muPf y~, FUJPj oJjMPwr oPiq F rTo iJreJA @PZÇ mJÄuJPhPvr \jVe @∂KrTnJPm nJrPfr xPñ xMxŒTt TJojJ TPrjÇ F xŒTt hMA ßhPvr \jVPer ˝JgtPT fMPu irPm, ßTJPjJ KjKhtÓ rJ\QjKfT hu mJ mqKÜKmPvPwr j~...Ç @Ko TJCPT hJ~L TrPf YJA jJ, KT∂á @S~JoL uLV fJPhr FaJ TrPf mJiq TPrPZÇ FmÄ nJrPfr xrTJr fJ xogtj KhP~PZ...Ç FrvJh FUPjJ F KmwP~ TgJ mPuj, KfKj KjmtJYPj ßpPf YJjKj, fJÅPT KjmtJYj TrPf mJiq TrJ yP~PZ, KfKj oPjJj~jk© k´fqJyJr TrPf KYKb KhP~KZPuj, ßxaJ V´ye TrJ y~KjÇ fJA, FaJA iJreJ ßp, nJrf xrTJr FTaJ nNKoTJ ßrPUKZuÇ k´v:ú Kf˜Jr kJKjmµj YMKÜ @aPT ßhS~J~ kKÁomPñr oMUqoπL oofJ mPªqJkJiqJP~r nNKoTJPT TLnJPm ßhPUj? C•r : ojPoJyj KxÄP~r mJÄuJPhv xlrTJPu Kf˜Jr kJKjmµj KjP~ YMKÜ xAP~r ßWJweJ ßhS~J yP~KZuÇ pKhS mJÄuJPhPvr oJjMw F mqJkJPr Km˜JKrf KTZM \JjPf kJPrKjÇ ßvw oMyPN ft, oofJr KmPrJKifJr TgJ mPu F YMKÜ xA TrJ y~KjÇ mJÄuJPhPvr oJjMw \JPj jJ, @xPu TL WPaKZu...Ç @Ko oofJr xPñ xJãJ“ TKrKj, FmÄ ßT FaJ @aPT KhP~PZj, fJ-S @Ko \JKj jJÇ yJKxjJ pJ mPuj, xrTJr fJA mPuÇ k´vú: kJutJPoP≤ KmP\Kk xLoJ∂ YMKÜ fMuPf kJrPm mPu @kKj oPj TPrj KT? jJKT oofJ @mJr FKa @aPT ßhPmj mJ KmP\Kkr @xJo ACKja fJ @aPT ßhPm? C•r : F YMKÜ xA y~ 1974 xJPuÇ mJÄuJPhv ßx mZrA FaJ IjMPoJhj TPrÇ KT∂á nJrf FUPjJ fJ TPrKjÇ ... KZaoyPur mJKxªJrJ KjhJÀe hMhtvJ~ @PZjÇ @oJPhr xŒPTtr ßãP© FaJ ßjKfmJYT k´nJm ßluPZÇ KmP\Kk KmvJu xÄUqJVKrÔfJ KjP~ ãofJ~Ç @vJ TrJ pJ~, KvVKVrA Fr xoJiJj yPmÇ k´vú: hMA hlJ~ mJÄuJPhPvr k´iJjoπL gJTJr xo~ @kKj nJrPfr Kfj\j k´iJjoπLr xPñ TJ\ TPrPZjÇ Kk Kn jrxLoJ rJS, Iau KmyJKr mJ\PkK~ S ojPoJyj KxÄPT TLnJPm oNuqJ~j TrPmj? C•r : Kfj\jA KZPuj Yo“TJr oJjMwÇ ojPoJyj KxÄ FT\j nhsPuJT... UMm oJK\tfÇ mJ\PkK~ k´mLe oJjMw, @Ko fJÅr xPñ TJ\ TPrKZÇ rJS, nJrf xlrTJPu fJÅr xPñS ßhUJ TPrKZ...Ç @Ko muPf kJrm jJ, ßT nJPuJ mJ UJrJkÇ fJÅrJ xmJA FmÄ ßoJKhr jfMj xrTJr mPuPZ, (mJÄuJPhPvr xPñ) xm xoxqJr xoJiJj TrJ yPmÇ

k´vú: mJÄuJPhPv xÄUqJuWMPhr IKiTJr KjP~S CPÆV rP~PZÇ C•r : @Ko xÄUqJuWM v»Ka mqmyJr TrPf YJA jJÇ @oJr TgJ yPò, mJÄuJPhPvr xmJr xoJj IKiTJr rP~PZÇ mJ˜Pm fJrJ KmFjKkr @oPu nJPuJ KZuÇ @S~JoL uLPVr xoP~ kKrK˙Kf IPjT UJrJk yP~PZ, oKªr nJXYMr yPòÇ mJmKr oxK\h ±ÄPxr xo~ @Ko k´iJjoπL KZuJoÇ SA xo~ pJrJ ßhPv xJŒ´hJK~T CP•\jJ xOKÓr ßYÓJ TPrKZu, @Ko fJPhr fãMKj vJ∂ TrPf xão yAÇ ßaKuKnvPj mJmKr oxK\h ±ÄPxr hOvq ßhUJPjJ @orJ mº TPr KhAÇ @oJr oπLrJ KyªM xŒ´hJ~PT rãJ TrPf KVP~ KjWtMo rJf TJaJjÇ k´vú: ßoJKh xrTJr IQmi IKnmJxLPhr KmÀP≠ Im˙Jj KjP~PZÇ FPf KT @kKj CKÆVú? C•r : KjmtJYjL k´YJreJTJPu @orJ FKa mÉmJr ÊPjKZÇ IfLPfS ÊPjKZÇ KT∂á ßTCA k´oJe KhPf kJPrKj ßp nJrPf mJÄuJPhKv IQmi IKnmJxL rP~PZÇ xMwoJ ˝rJ\ FA AxMqKa C™JkjS TPrjKjÇ KjmtJYPj \~ ßkPf oJjMw IPjT KTZM mPu gJPT, @orJS IPjT KTZM mKu, KT∂á fJr oJPj FA j~ ßp xmKTZMr mJ˜mJ~j yPmÇ @oJr oPj y~ jJ IPjT mJÄuJPhKv nJrPf pJ~... fJrJ FUJPj nJPuJA @PZÇ k´vú: mJÄuJPhPv hMKa kKrmJr rJ\jLKf Kj~πe TrPZÇ nKmwqPfS KT FaJ myJu gJTPm? C•r : FaJ KbT j~Ç oMK\mMr ryoJPjr ImhJj KZu, K\~JCr ryoJPjr ImhJj KZuÇ fJA FÅPhr kKrmJPrr k´Kf oJjMPwr v´≠J rP~PZÇ fJÅPhr k´Kf oJjMPwr @˙J \PjìPZÇ ... ßhUMj, FaJ ßTmu rJ\jLKfPf j~FT\j mqJKrˆJPrr ßZPu mqJKrˆJr y~, cJÜJPrr ßZPu cJÜJr y~, mqmxJ~Lr ßZPu mqmxJ~L y~Ç fJA rJ\jLKfKmPhrJS fJÅPhr kKrmJPrr xhxqPhr oPiq rJ\jLKfr @V´yaJ ‰fKr TPr gJPTjÇ kPr fJÅrJ \jVPer xJoPj @PxjÇ fUj oJjMw fJÅPhr V´ye Tru KT jJ ßxaJA oMUqÇ @r oJjMw V´ye jJ TrPu fJÅrJ xPr pJjÇ k´vú: KmFjKk S \JoJ~JPf AxuJoLr oPiq xŒTtaJ ßToj? C•r : @hvtVf ßTJPjJ Kou ßjAÇ @orJ ChJrk∫LÇ Yro cJjk∫L jA, mJok∫LS jAÇ @kKj pKh AKfyJPxr KhPT fJTJj, 1986 xJPu FrvJh pUj KjmtJYj TPrj, fUj @S~JoL uLVA \JoJ~JPfr xPñ yJf ßouJ~Ç FaJ (KmFjKk S \JoJ~Jf) KjmtJYjL FTaJ mPªJm˜Ç fJrJ (\JoJ~Jf) KTZM @xj ßgPT KjmtJYj TPrÇ @orJ KTZM @xj ßgPT KjmtJYj TKrÇ Fr mJAPr KTZM j~Ç fJrJ fJPhr @hvt ßoPj YPuÇ @orJ @oJPhraJÇ k´vú: nJrPfr xPñ xŒPTtr ßãP© Vf Z~ mZPr @kKj yJKxjJr ßYP~ mqKfâo TL TPrPZj? C•r : @Ko @oJPhr KÆkãL~ xŒPTtr k´KfKa ßãP© kJr¸KrT ˝Jgt rãJ TrPf ßYP~KZÇ Fr kJvJkJKv xJPTtr @SfJ~ WKjÔ xŒTt @rS ß\JrhJPrr ßYÓJ TPrKZÇ FA xŒTtPT @rS vKÜvJuL TrJr ßãP© hMA ßhPvr oJjMPwr @˙J I\tj TrJaJ UMmA èÀfôkNetÇ xJosJ\qmJhL vKÜèPuJr KmnJ\j xOKÓ S k´nJm Km˜JPrr jLKf FTirPjr @fï S IjJ˙Jr kKrPmv xOKÓ TPrPZÇ @oJPhr Cn~ xoJP\ Foj KTZM ßVJÔL rP~PZ, pJrJ FA xMPpJV TJP\ uJVJPòÇ fPm FaJ AKfmJYT, @orJ jfMj FTaJ KnK• ‰fKrPf FTxPñ TJ\ TrKZÇ k´go khPãk KyPxPm FUj @oJPhr mxJ hrTJr FmÄ kJr¸Prr TJPZ V´yePpJVq xoJiJj ßUJÅ\J CKYfÇ ...xm ßãP© @oJPhr xŒTt ‰mKY©qkNet S xyPpJKVfJoNuT TrPf nKmwqPfr KmFjKk xrTJr mz kKrxPr hMA ßhPvr \jVPer oPiq ßpJVJPpJVPT C“xJKyf TrPm FmÄ F TJP\ KÆkãL~ S xJPTtr oPfJ @ûKuT xMPpJVèPuJ TJP\ uJVJPmÇ

IJxcJPf IJTwteL~ oNPuq kqJPTa AlfJrL u§j, 25 \Mj - kKm© ro\JjPT xJoPj ßrPU xMkJrPˆJr IJxcJ ßâfJPhr YJKyhJPT èr∆fô KhPf KmPvw khPãk KjP~PZÇ KmKnjú Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr kJvJkJKv F mZr ro\JPj IJxcJPf kqJPTa AlfJrLS kJS~J pJPmÇ Ifq∂ IJTwteL~ oNPuq F kqJPTa AlfJrL IJkjJr KjTa˙ IJxcJPf KmKâ yPóZÇ kJvJkJKv kKm© ro\JPjr xKkÄ xy\ TrPf jfáj KTZá kPeqr mqm˙J TrJ yP~PZÇ Fr oPiq rP~PZ ßTKaKx nJKotPxKu, xJ\Jj xoYJ, rP~u rxoJuJA, \J~J≤ S~JaJr ßouj AfqJKhÇ Ifq∂ xMun oNPuq xmirPer kPeqr ßpJVJj KhPóZ IJxcJÇ IJrS IJPZ 10 PTK\ uJ~uJ IJaJ, 5 PTK\ vJyL mJxoKf rJAx, 5 KuaJr ßTKaKx xJjlîJS~Jr SP~u pJ 2aJ KTjPu 8 kJC¥, 20 rTPor KaIJrFx 500 V´Jo oxuJ - pJr oNuq rJUJ yP~PZ 1 kJC¥Ç IJxcJr 150Ka ߈JPr ro\Jj CkuPã Fxm keq rJUJ yP~PZÇ IJxcJr FgKjT ßrP†r TJˆoJr käJKjÄ oqJPj\Jr ßyPuj AP~ax mPuj, kKm©

ro\JPj ßâfJPhr YJKyhJ kNrPe IJxcJ xMun oNPuq KmKnjú msJP¥r keq ßrPUPZ, pJPf TPr ßâfJrJ FTA ZJPhr KjPY fJPhr xKkÄ xŒjú TrPf kJPrjÇ KmsPaPj mxmJxrf xJCg FKv~Jj TKoCKjKar \jq IJxcJ k´Kf mZrA jfáj jfáj keq KjP~ IJxPZÇ IJTwteL~ oNuqy∑Jxxy xJCg FKv~Jj kPeq KmKnjú AKfmJYT kKrmftPjr oJiqPo IJxcJ fJr

k´Kfv´∆Kfr mJ˜mJ~j TPr YPuPZÇ IJxcJr IxÄUq ßâfJPhr oPfJ u§Pjr ßxqJxJu S~JTtJr KoPxx lSK\~J IJjS~Jr ro\Jj CkuPãq fJr k´P~J\jL~ keq ˆT TrJr kKrT·jJ TPrPZjÇ KfKj mPuj, kKm© ro\JPj ßrJ\J ßrPU IJorJ mJAPrr UJmJr jJ UJS~Jr Kx≠J∂ KjP~KZÇ IJr fJA IJorJ k´KfKhjA WPr rJjúJmJjúJ TrPmJÇ ßuAaPjr IJxcJ~ KmKnjú k´PoJvj fJPT ßmv IJTwte TPrPZÇ KfKj mPuj, ro\JPjr kNPmt IPjT ßâfJPhr ßhUJ pJ~ fJrJ ro\JPjr \jq KmKnjú keq â~ TPr WPrr Kl∑\ S TJkPmJct nKft TPr rJPUjÇ lSK\~J IJjS~Jr IJrS mPuj, IPjT UJmJr IJPZ pJ xoP~r InJPm ro\Jj ZJzJ mZPrr Ijq xo~ IJKo rJjúJ TrPf kJKr jJÇ ro\JPj IJKo KmKnjú ßc\Jat, VJ\Prr yJuM~J S ãLr rJjúJ TKrÇ IJr fJA, IJxcJPf IJxMj, KmKnjú ßrP†r keq ßgPT IJkjJr k´P~J\jL~ keqèPuJ â~ Tr∆j FmÄ IJTwteL~ oNuqy∑JPxr xMmjt xMPpJV V´ye Tr∆jÇ - ßk´x KmùK¬


46 UmrJUmr

xÄTPa mJÄuJPhPvr k´TJPvq ßTC oMU jJ UMuPuS KmKnjú oyPu ßnfPr ßnfPr pPgÓ IJPuJKYf yPò Kmw~KaÇ xŒsKf rJÓsKmPrJiL KTÄmJ iotL~ oNuqPmJPi IJWJf ßoJTJPmuJr jJPo Kk´K≤Ä ßk´x F¥ kJmKuPTvj IqJÖ, 1973 Fr mJKfuTíf FTKa iJrJ kMjr∆öLKmf TPr ß\uJ oqJK\PˆsaPT ãofJ ßhS~Jr TgJ xrTJrL oyPu KY∂JnJmjJ YuPZ mPu \JjJ ßVPZÇ Kmw~Ka KjP~ APfJoPiq xÄxPhS IJPuJYjJ yP~PZÇ F KmwP~ KmKvÓ\PjrJ fJPhr k´KfKâ~J \JKjP~ mPuPZj, mJKfu @AjKa KlKrP~ @jPu Knjúof mPu KTZáA gJTPm jJÇ CPuäUq, vJkuJ YfôPrr ßylJ\Pfr xoJPmPv mJKf KjKnP~ xv˘ mJKyjLr Kjoto fJ¥Pmr xÄmJh k´YJr TrJ~ KhV∂ KaKn FmÄ AxuJKo KaKnPT KmjJ ßjJKaPv fJ“ãKeT mº TPr ßh~ xrTJrÇ Fr kr hLWtKhj IKfmJKyf yPuS FA hMA YqJPjPur Ckr ßgPT KjPwiJùJ k´fqJyJr TrJ y~KjÇ FTA TJrPe ‰hKjT IJoJr ßhv kK©TJKa KjmtJyL IJPhPv mº FmÄ fJPhr ßk´x KxuVJuJ TrJr kr kK©TJKa k´TJPvr IJr IjMoKf ßh~J y~KjÇ ßxA xJPg kK©TJKar xŒJhT oJyoMhrM ryoJjPT KmjJ KmYJPr TJrJ k´PTJPÔ rJUJ yP~PZ hLWtKhj ßgPTÇ CkPrJ∂á xJŒsKfT mJKfu IJAj KlKrP~ IJjJr Kmw~Ka k´TJPvr kr jfáj TPr IJPuJYjJ xN©kJf yP~PZÇ xÄmJhkP©r T£PrJPi KlrPZ mJKfu @Aj! xÄmJhkP©r T£ ßrJi TrPf k´TJvjJ @APjr FTKa KmfKTtf iJrJ KlKrP~ @jJr kKrT·jJ KjP~PZ xrTJrÇ fgq oπeJu~ S dJTJ ß\uJ k´vJxj AKfoPiq F KmwP~ IPjT hNr FKVP~PZÇ fgq oπeJu~ FxÄâJ∂ FTKa TKoKa Vbj TPrPZÇ TKoKa hMA hlJ ‰mbTS TPrPZÇ dJTJ ß\uJ k´vJxj xN© muPZ, rJÓsKmPrJiL KTÄmJ iotL~ oNuqPmJPi @WJf TPr, Foj Kmw~ xÄmJhkP© k´TJKvf yPu kK©TJ mJKfPur ßTJPjJ KmiJj FUj ßjAÇ F \jq Kk´K≤Ä ßk´Pxx IqJ¥ kJmKuPTvjx IqJÖ, 1973-Fr FTKa iJrJ kMjÀöLKmf TPr ß\uJ oqJK\PˆsaPT ãofJ ßhS~Jr TgJ muJ yP~PZÇ xÄmJhkP©r k´TJvjJ mJKfu-xÄâJ∂ FA iJrJKa ßhPvr xÄmJhk©KvP· mqJkTnJPm xoJPuJKYf KZuÇ FA iJrJmPu 1974 ßgPT È90 xJu kpt∂ kK©TJr k´TJvjJ mJKfu TrJ yPfJÇ xÄmJhk©PxmLrJ FA @APjr KmÀP≠ ßxJóJr yPuS ßTJPjJ huL~ xrTJr fJ @oPu ßj~KjÇ ßvw kpt∂ 1991 xJPu KmYJrkKf xJyJmM¨Lj @yoPhr ßjfífôJiLj f•ôJmiJ~T xrTJr KjKªf FA iJrJKa mJKfu TPr ßh~Ç F k´xPñ \JjPf YJAPu fgq oπeJuP~r xKYm orfM\J @yoh mPuj, oπeJuP~r VKbf FTKa TKoKa fgq S k´TJvjJKmw~T @AjèPuJ xoP~JkPpJVL TrPf kptJPuJYjJ ÊÀ TrPZÇ SA TKoKar xMkJKrv kJS~Jr kr oπeJu~ TreL~ KbT TrPmÇ 1973 xJPur ßk´Pxx IqJ¥ kJmKuPTvjx @Aj kMjÀöLKmf TrJ yPm KT jJ, \JjPf YJAPu fgqxKYm xrJxKr Fr \mJm ßhjKjÇ KfKj mPuj, TKoKa xMkJKrv TrJr kr oπeJu~ Kmw~Ka kptJPuJYjJ TrPm FmÄ IÄvL\jPhr (PˆTPyJJr) xPñ @PuJYjJ TrPmÇ @APjr KmfKTtf iJrJKa KlKrP~ @jJr k´˜Jm TPrPZj dJTJr ß\uJ k´vJxT ßvU ACxMl yJÀjÇ KfKj mPuj, ß\uJ oqJK\Pˆsa kK©TJr KcTîJPrvj ßhjÇ IgY xÄVf TJre gJTPuS KcTîJPrvj mJKfu TrPf kJPrj jJÇ FojKT oJjMPwr oPiq iotL~ CjìJhjJ xOKÓ mJ rJÓsKmPrJiL TJ\ TrPuS FUj @Aj IjMpJ~L kK©TJr k´TJvjJ mº TrJ pJ~ jJÇ Fr lPu KTZM kK©TJ pJPòfJA Umr k´TJv TrPZÇ KjTa IfLPf F irPjr hOÓJ∂ rP~PZÇ FA ß\uJ k´vJxT Vf ßxJomJr KvãJ oπeJuP~ pMVì xKYm kPh ßpJV KhP~PZjÇ fJÅr oPf, 1973 xJPur @APjr FTKa iJrJ kMjÀöLKmf FmÄ xJyJmM¨Lj @yoh xrTJPrr xÄPvJijLKa mJKfu TrPu ß\uJ oqJK\Pˆsa kK©TJr k´TJvjJ mº TrPf kJrPmjÇ KT∂á FnJPm KjmtJyL @PhPv xÄmJhk© mPºr CPhqJV ßTJPjJnJPmA xogtjPpJVq j~ mPu o∂mq TPrPZj xŒJhT kKrwPhr xnJkKf ßVJuJo xJrS~JrÇ KfKj mPuPZj, FaJ xÄmJhkP©r ßoRKuT ˝JiLjfJr kKrk∫LÇ hLWt @PªJuPjr kr KjmtJyL @PhPv xÄmJhk© mPºr Kx≠J∂ rKyf TrJ y~Ç ßxKa KlPr @xMT, FKa FA \VPfr TJPrJrA TJoq j~Ç k´˜JmKa TrJ yP~PZ ß\uJ k´vJxT xPÿuj xJoPj ßrPUÇ 8 ßgPT 10 \MuJA IjMPÔ~ ß\uJ k´vJxT xPÿuPj C™JkPjr \jq kK©TJr KcTîJPrvj mJKfu k´xñ ZJzJ @rS KfjKa xMkJKrv TrJ yP~PZÇ FPf muJ y~, kK©TJr k´TJvT oJrJ ßVPu fJÅr kKrmJPrr ßTJPjJ xhxq xÄmJhk©KvP·r IKnùfJ jJ gJTPuS k´TJvT yPf kJrPmj KT jJ, ßx Kmw~Ka @APj CPuäU ßjAÇ FA kKrPk´KãPf k´TJvPTr ImftoJPj kKrmJPrr ßTC k´TJvT yPf YJAPu xÄmJhk©KvP· fJÅr Kfj mZr TJ\ TrJr IKnùfJ mJiqfJoNuT TrJr xMkJKrv TrJ yP~PZÇ dJTJ ß\uJ k´vJxPjr xMkJKrPv @rS muJ yP~PZ, FUj xÄmJhk© KTÄmJ ZJkJUJjJr uJAPx¿ jmJ~j TrPf y~ jJÇ k´Kf Kfj mZr kr kJÅY yJ\Jr aJTJ Kl KhP~ uJAPx¿ jmJ~j TrJ CKYfÇ F ZJzJ xrTJKr ßWJweJkP©r Kl ‰hKjT kK©TJr \jq 50 yJ\Jr aJTJ, xJ¬JKyT kK©TJr \jq 25 yJ\Jr aJTJ FmÄ IjqJjq kK©TJr \jq 20 yJ\Jr aJTJ KjitJrPer xMkJKrv TrJ yP~PZÇ FUj ßpPTJPjJ kK©TJr ßWJweJk© Kl YJr aJTJÇ F KmwP~ \JjPf YJAPu k´iJjoπLr VeoJiqoKmw~T CkPhÓJ ATmJu ßxJmyJj ßYRiMrL mPuj, xJÄmJKhT ACKj~Pjr hJKmr kKrPk´KãPf KjmtJyL @PhPv kK©TJr k´TJvjJ mPºr iJrJ ˙KVf TrJ y~Ç KfKj mPuj, rJÓs S iotKmPrJiL KTZM TrPmj jJ-FA IñLTJr TPrA ßfJ k´TJvT kK©TJr KcTîJPrvj ßjjÇ ßTC Fr IkmqmyJr TrPu @AKj k´Kâ~J~ mqm˙J KjPf yPm FmÄ KmhqoJj @APj ßxA mqm˙J rP~PZÇ F k´xPñ pMÜrJP\qr hOÓJ∂ fMPu iPr KfKj mPuj, ßxUJPjS vft u–Wj TrJ~ @AKj k´Kâ~J~ kK©TJ mº TrJ yPòÇ ATmJu ßxJmyJj oPj TPrj, KjmtJyL @PhPv kK©TJr k´TJvjJ mPºr xMPpJV gJTPu IkmqmyJPrr @vïJ gJPTÇ fJA ßTC vft jJ oJjPu KmhqoJj @APjA ˝ò S KjrPkãnJPm k´TJvjJ mJKfu TrPf yPmÇ KmKvÓ\jPhr IKnof : mJKfu @Aj KlKrP~ @jPu Knjúof mPu KTZM gJTPm jJ xJÄmJKhT ßjfímª O S VeoJiqo xÄKväÓ KmKvÓ mqKÜrJ mPuPZj, 1973 xJPur Kk´K≤Ä ßk´Pxx IqJ¥ kJmKuPTvjx IqJÖ Fr 16(T) iJrJ kMjÀöLKmf TrJ yPu ßhPv Knjúof muPf KTZM gJTPm jJÇ fJrJ

4 - 10 July 2014 m SURMA

mPuj, FA iJrJ kMjÀöLKmf TrJ yPu xrTJr ßpPTJPjJ xo~ ßpPTJPjJ VeoJiqPo mº TPr ßh~Jr CPhqJV ßjPm, ßpojKa TrJ yP~KZPuJ IfLPfÇ fJrJ mPuj, VeoJiqPor ßp ˝JiLjfJ @orJ hLWt xÄV´JPor oJiqPo I\tj TPrKZ, fJ ßTJPjJnJPmA jxqJ“ yPf ßhPmJ jJÇ fJrJ @vJ k´TJv TPrj, FT\j ß\uJ k´vJxPTr k´˜JPmr ßk´KãPf xrTJr ßTJPjJ KTZM TrPm jJÇ fJZJzJ xÄmJhk© xŒKTtf ßTJPjJ @APjr xÄÛJr TrPf yPu ImvqA xÄKväÓPhr xJPg TgJ mPu TrPf yPmÇ xŒ´Kf TP~TKa \JfL~ ‰hKjPT Umr k´TJKvf y~ ßp, xrTJr 1973 xJPur Kk´K≤Ä ßk´Pxx IqJ¥ kJmKuPTvjx IqJÖ Fr 16(T) iJrJ kMjÀöLKmf TrPf CPhqJV KjP~PZÇ xÄmJhkP©r T£ ßrJi TrPf k´TJvjJ @APjr SA KmfKTtf iJrJ KlKrP~ @jPf fgq oπeJu~ S dJTJ ß\uJ k´vJxj AKfoPiq IPjT hNr FKVP~PZÇ fgq oπeJu~ FxÄâJ∂ FTKa TKoKa Vbj TPrPZÇ TKoKa hMA hlJ ‰mbTS TPrPZÇ k´TJKvf xÄmJPh @PrJ muJ y~, rJÓsKmPrJiL KTÄmJ iotL~ oNuqPmJPi @WJf TPr, Foj Kmw~ xÄmJhkP© k´TJKvf yPu kK©TJ mJKfPur ßTJPjJ KmiJj FUj ßjAÇ F \jq Kk´K≤Ä ßk´Pxx IqJ¥ kJmKuPTvjx IqJÖ, 1973-Fr FTKa iJrJ kMjÀöLKmf TPr ß\uJ oqJK\PˆsaPT ofJ ßh~Jr TgJ muJ yP~PZÇ xÄmJhkP©r k´TJvjJ mJKfu-xÄâJ∂ FA iJrJKa ßhPvr xÄmJhk©KvP· mqJkTnJPm xoJPuJKYf KZuÇ FA iJrJmPu 1974 ßgPT 1990 xJu kpt∂ kK©TJr k´TJvjJ mJKfu TrJ yPfJÇ kPr xÄmJhTotLrJ S xJÄmJKhT ACKj~jèPuJ FA @APjr KmÀP≠ ßxJóJr y~Ç xJoKrT vJxT ÉPxAj oMyJÿh FrvJPhr kfPjr kr 1991 xJPu KmYJrkKf xJyJmM¨Lj @yoPhr ßjfífJô iLj f•ôJmiJ~T xrTJr KjKªf FA iJrJKa mJKfPu FTKa TKoKa Vbj TPr ßhjÇ kPr FA TKoKar xMkJKrPvr KnK•Pf FTKa IiqJPhv \JKr TrJ y~Ç krmftLPf 1991 xJPu KmFjKk xrTJr ãofJ~ FPx @Aj TPr TJPuJ SA iJrJKa mJKfu TPrÇ KT∂á xŒ´Kf @APjr KmfKTtf iJrJKa KlKrP~ @jJr k´˜Jm TPrPZj dJTJr P\uJ k´vJxT ßvU ACxMl yJÀjÇ kPr FA ß\uJ k´vJxT Vf ßxJomJr KvJ oπeJuP~ pMVì xKYm kPh ßpJV KhP~PZjÇ xrTJPrr Foj CPhqJPV ãá… k´KfKâ~J mqÜ TPrPZj xJÄmJKhT xoJ\ S VeoJiqo xÄKväÓ mqKÜVeÇ msqJT KmvõKmhqJuP~r KvãT S KmKvÓ VeJoiqPo mqKÜfô c. Kk~Jx TKro mPuPZj, FA iJrJKa KlKrP~ @jJ yPm Yro VefπKmPrJiL FTKa khPãkÇ FA xrTJr FPTr kr FT VeoJiqPor Ckr @âoe YJKuP~PZÇ fJrJ KhV∂ KaKn, AxuJKoT KaKn, @oJr ßhv kK©TJ mº TPr KhP~PZÇ FA @Aj KlKrP~ @jJ yPu @oJPhr VeoJiqo @r ˝JiLjnJPm TJ\ TrPf kJrPm jJÇ ˝JiLj ßhPv krJiLj VeoJiqo YuPf kJPr jJÇ xrTJPrr FA CPhqJV fJPhr lqJKxmJKh YKrP©r mJKy”k´TJvÇ xmJr CKYf FA @AjPT k´Kfyf TrJÇ xKÿKuf ßkvJ\LmL kKrwPhr nJrk´J¬ @øJ~T S xJÄmJKhT ßjfJ ÀÉu @Koj VJ\L mPuPZj, 1990 xJPu @PªJuj TPr @orJ FA TJPuJ @Aj rKyf TPrKZuJoÇ Fr lPu xrTJrPrr kPã ßTJPjJ VeoJiqoPT mº TrJr xMPpJV jÓ yP~ pJ~Ç KT∂á xrTJr pUj @Aj u–Wj TPr fUj FTKa ßhv \ÄKu ßhv yP~ pJ~Ç @oJr ßhv kK©TJr k´TJvjJ xrTJr ßm@AKjnJPm mº ßrPUPZÇ KfKj mPuj, oNuf Vf 5 \JjM~JKrr KmfKTtf KjmtJYPjr kr ãofJxLjrJ ßhPv FTKa FThuL~ vJxj TJP~o TPrPZÇ FA FThuL~ vJxjPT ˙J~L „k ßh~Jr \jqA xrTJr FA TJPuJ @Aj @mJr kMjÀöLmLf TrPf YJ~Ç mJÄuJPhv ßlcJPru xJÄmJKhT ACKj~Pjr xnJkKf oj\MÀu @yxJj mMumMu mPuPZj, xrTJr Foj ßTJPjJ @Aj kMjÀöLKmf TrJr CPhqJV ßj~Kj mPu @orJ \JKjÇ FT\j ß\uJ k´vJxT kK©TJr k´TJvjJ mJKfu TrJr ãofJ fJPhr ßh~Jr k´˜Jm TPrPZjÇ KfKj @PrJ mPuj, VeoJiqPor ßp ˝JiLjfJ @orJ hLWt xÄV´JPor oJiqPo I\tj TPrKZ, fJ ßTJPjJnJPmA jxqJ“ yPf ßhPmJ jJÇ FT\j ß\uJ k´vJxPTr k´˜JPmr ßk´KãPf xrTJr pJPf ßTJPjJ KTZM jJ TPr- ßxaJA @orJ @vJ TKrÇ xrTJr pJPf @r IV´xr jJ y~Ç KfKj mPuj, Kj”xPªPy IPjT @Aj xÄÛJPrr k´P~J\j @PZÇ xÄmJhk© xŒKTtf ßTJPjJ @APjr xÄÛJr TrPf yPu ImvqA xÄKväÓPhr xJPg TgJ mPu TrPf yPmÇ k´TJvjJ mJKfPur @AjKa rKyf TrJ yP~PZ hLWtKhj @PVÇ FKa FTKa k´KfKÔf Kmw~Ç KfKj @PrJ mPuj, ßpxm ß\uJ k´vJxT FA ãofJ YJj fJPhr @PrJ IjPT hJK~fô @PZ, ßxèPuJ fJrJ kJuj TÀTÇ fJrJ mJZ-KmYJr jJ TPr IPjT kK©TJr IjMPoJhj KhP~PZjÇ IPjT kK©TJ SP~\ ßmJct mJ˜mJ~j TPr jJ, IPjPTr xKbT \jmu TJbJPoJ ßjA- Fxm Kmw~ fJrJ fhJrKT TrPf kJPrÇ Fr oJiqPo FA KvP· vO⁄uJ KlKrP~ @jJ x÷mÇ xÄmJhk© mº TPr ßh~J ßTJPjJ xoJiJj j~Ç \JfL~ ßk´x TîJPmr xJiJre xŒJhT ‰x~h @mhJu @yPoh mPuj, 1973 xJPu k´eLf KmPvw ãofJ @APjr FTKa iJrJ mPu xÄmJhk©PT Kj~πPer ßYÓJ YPu mÉKhjÇ FKa @oJPhr xÄmJhkP©r AKfyJPx TJPuJ @Aj KyxJPm kKrKYfÇ ÉPxAj oMyJÿh FrvJh ßk´KxPc≤ gJTJTJPu FA @APjr IkmqmyJr y~ mqJkTnJPmÇ FA TJPuJ @AjKar KmÀP≠ xJÄmJKhT xÄVbjèPuJ KmKnjú xo~ GTqm≠nJPm @PªJuj TPrPZÇ 1990-Fr Ve@PªJuPjS xJÄmJKhTrJ FA @APjr KmÀP≠ ß\JrJPuJ nNKoTJ kJuj TPrjÇ kKreKfPf KmYJrkKf xJyJmM¨Lj @yoh FA TJPuJ @APjr FA iJrJKa mJKfPu FTKa TKoKa TPr ßhjÇ TKoKar xMkJKrPvr KnK•Pf FTKa IiqJPhv TrJ y~Ç kPr 1991 xJPu f“TJuLj KmFjKk xrTJr FA @AjKa mJKfu TPrÇ KfKj mPuj, mftoJj ãofJxLj xrTJr @mJr ßxA TJPuJ @AjKa kMjÀöLmPjr ßYÓJ YJuJPòÇ FA TJPuJ @Aj kMjÀöLmLf TrJ yPu xÄmJhkP©r ˝JiLjfJ @mJr eá ú yPmÇ xJÄmJKhT xoJ\ mftoJj xrTJPrr FA k´PYÓJ TUPjJ ßoPj ßjPm jJÇ Fr KmÀP≠ @mJr @PªJuj VPz fáPu yPmÇ @vJ TrKZ- xrTJr FA @Aj kMjÀöLmj ßgPT Kmrf gJTPmÇ dJTJ xJÄmJKhT ACKj~Pjr xnJkKf @mhMu yJA KvThJr mPuPZj, xrTJPrr FA CPhqJV xÄmJhk© ±ÄPxr FT KmköjT kÅJ~fJrJÇ 1973 xJPu mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJj Kk´K≤Ä ßk´PxPx IqJ¥ kJmKuPTv¿ IqJÖ TPr xÄmJhk© Kv·PT ßp \J~VJ~ KjP~ KVP~KZPuj, fJPf FaJA k´oJKef yP~PZ ßp, ˝JiLj VeoJiqo @r @S~JoL uLV FTxJPg YPu jJÇ kPr ßvU yJKxjJ ãofJ~ FPx ‰hKjT mJÄuJ mº TPr ßhjÇ ßxA kK©TJ IKlPx FUj FTKa mqJÄT k´KfÔJ TPr huL~ ßuJTPhr kMjmtJxj TrJ yP~PZÇ xmtPvw fJrJ ãofJ~ FPx KhV∂ KaKn, AxuJKoT KaKn, YqJPju S~Jj, @oJr ßhvxy KmKnjú VeoJiqo mº TPr

KhP~PZÇ oJyoMhrM ryoJPjr KmÀP≠ 61Ka oJouJ TrJ yP~PZÇ ßTj KhV∂ KaKn mº TPr ßh~J yPuJ- xrTJr @\S fJ mPuKjÇ Fr oJiqPo k´oJe y~, @S~JoL uLV nNPfr oPfJ ßkZPj yÅJPaÇ KfKj @PrJ mPuj, FA xrTJr pJPhrPT fJPhr YuJr kPg mJiJ oPj TPr fJPhr T£A fJrJ ßYPk irJr ßYÓJ TPrÇ fJA FA @Aj pJPf xrTJr jJ TrPf kJPr ßx \jq xmJA KoPu rJ˜J~ jJoPf yPmÇ FA xrTJPrr @oPu 224 \j xJÄmJKhTPT yfqJ TrJ yP~PZ, 200 VeoJiqo mº TPr ßh~J yP~PZ, 2 yJ\Jr xJÄmJKhTPT KjptJfj TrJ yP~PZÇ FA @Aj yPu Fr oJ©J @PrJ ßmPz pJPmÇ fJA ßpPTJPjJ oNPu FA @Aj k´KfyPfr ßYÓJ TrPmJÇ FaJ yPf ßh~J pJ~jJÇ FaJ yPu KnjúoPfr @r xMPpJV gJTPm jJÇ FaJ \ÄKu vJxj jJKoP~ @jPmÇ FaJ jfáj TPr mJTvJu k´KfÔJr FT n~ïr k´~JxÇ dJTJ xJÄmJKhT ACKj~Pjr xJiJre xŒJhT Tá¨xM @l∑Jh mPuPZj, FT\j ß\uJ k´vJxT 1973 xJPur @APjr xÄKväÓ iJrJKa KlKrP~ @jJr k´˜Jm TPrPZjÇ FKa ßTmu fJr kã ßgPT FTKa k´˜JmÇ @AjKa kMjÀöLmLf TrJ yPm mPu xrTJKr ßTJPjJ Tfík t Pãr ßTJPjJ AKñf FUPjJ kJS~J pJ~KjÇ @Ko oPj TKr- xJÄmJKhT xoJP\r ofJof V´ye ZJzJ xrTJr Foj ßTJPjJ @Aj TrPm jJÇ pKh xrTJr Foj ßTJPjJ CPhqJV ßj~ fPm xJÄmJKhT xoJ\ ßTJPjJnJPmA fJ ßoPj ßjPm jJÇ KfKj mPuj, 2006 xJPu f“TJuLj xrTJr FT @APjr oJiqPo xJÄmJKhTPhr o\MKr ßmJPctr IiLPj KjP~ @PxÇ FPf xJÄmJKhTPhr xJoJK\T optJhJr yJKj WPaÇ xMPpJV xMKmiJ IPjT TPo pJ~Ç ßxA @AjKa xÄPvJiPjr \jq xrTJr xJÄmJKhTPhr TJPZ xMkJKrv ßYP~PZÇ KmKnjú xÄVbj xMkJKrv TPrPZÇ FUj @AjKa xÄPvJiPjr \jq FTaJ k´Kâ~JS YuPZÇ dJTJ KrPkJatJxt ACKjKar xJiJre xŒJhT AKu~Jx UJj mPuj, xrTJPrr FA CPhqJV xÄmJhk© huPjr FTKa IkPYÓJÇ 1975 xJPu @S~JoL uLV ßpnJPm VeoJiqPor ˝JiLjfJPT yfqJ TPrKZPuJ, FUj fJrJ @mJr FTA ßYÓJ ÊÀ TPrPZÇ ßhPv ßp mftoJPj lqJKxmJPhr C™Jj WPaPZ, fJr C“TíÓ ChJyre yPuJ xÄmJhk© huPjr FA CPhqJVÇ KfKj mPuj, @Ko hO|nJPm KmvõJx TKr- xrTJr FA CPhqJV V´ye ßgPT Kmrf gJTPm, Ijq™J~ VefπKk´~ oJjMPwr oMPUJoMKU yPm fJrJÇ xÄxPh @PuJYjJ : KTZMA \JPjj jJ fgqoπL xrTJPrr CókptJP~r AKñPf xÄmJhkP©r k´TJvjJ mJKfu TrJr ãofJ ß\uJ oqJK\PˆsPar yJPf KlKrP~ ßhS~Jr k´Kâ~J ÊÀ yP~PZÇ fPm fgqoπL yJxJjMu yT AjM VfTJu mPuPZj, oπeJu~ F KmwP~ KTZMA \JPj jJÇ Kmw~Ka oπeJuP~ jJ @xJ kpt∂ KfKj o∂mq TrPf YJj jJÇ FKhPT VfTJu oñumJr \JfL~ xÄxPh kP~≤ Im IctJPr hJÅKzP~ IKjitJKrf @PuJYjJ~ \JfL~ kJKatr xJÄxh kLr l\uMr ryoJj mPuPZj, xÄmJhk© mPºr ãofJ ß\uJ oqJK\PˆsPar TJPZ KlKrP~ KhPu fJ rJ\QjKfT CP¨Pv mqmÂf yPmÇ Kmw~Ka Kfj ß\JPar „kPrUJr kKrk∫LÇ xŒsKf xÄmJhk©xoNPy k´TJKvf k´KfPmhPjr kKrPk´KãPf \JfL~ xÄxPh IKjitJKrf @PuJYjJ~ IÄv KjP~ l\uMr ryoJj mPuj, ÈkK©TJ~ ßhUuJo, xÄmJhk© mº TPr ßhS~Jr FA ãofJ FT xo~ ß\uJ k´vJxTPhr yJPf KZuÇ xrTJr ßxA ãofJ @mJr ß\uJ k´vJxTPhr yJPf KlKrP~ KhPf CPhqJV KjP~PZÇ mJKfu TrJ F @Aj KlKrP~ @jJ yPu fJPf xÄmJhkP©r T£PrJi TrJ yPmÇ' PhPvr KmKnjú ß\uJ ßgPT kK©TJ k´TJv yS~Jr TgJ CPuäU TPr xMjJoV†-4 @xPjr FA xJÄxh mPuj, SA xm kK©TJ~ xrTJKr hPur ßTJPjJ ßjfJr KmÀP≠ xÄmJh k´TKJvf yPu KfKj ß\uJ k´vJxPTr oJiqPo ßx xÄmJhk©Ka mPºr mqm˙J TrPmjÇ xMfrJÄ F @Aj TrJ pJPm jJÇ l\uMr ryoJj @rS mPuj, È@orJ \JKj, 5 \JjM~JKrr KjmtJYPjr @PV xÄmJhkP©r oJiqPo xJŒ´hJK~T vKÜPT CxTJKj KhP~ ßhPv ßoRumJhL vKÜr C™Jj WaJPjJr ßYÓJ YJuJPjJ yP~KZuÇ KT∂á ßx TJrPe ß\uJ k´vJxPTr yJPf xÄmJhk© mPºr ãofJ KlKrP~ ßhS~J KbT yPm jJÇ TJre, xÄKmiJPjr ßoRKuT IKiTJr IiqJP~ xÄmJhkP©r ˝JiLjfJr TgJ muJ yP~PZÇ' F KmwP~ fgqoπLr y˜Pãk TJojJ TPr l\uMr ryoJj mPuj, ßmfJr-KaKnr ˝J~•ôvJxPjr TgJ muJ yP~KZuÇ KT∂á FUj kpt∂ fJ y~KjÇ SA xJÄxh mPuj, Kfj ß\JPar „kPrUJr KnK•Pf xÄmJhk© mºxÄâJ∂ @APjr iJrJKa mJKfu yP~KZuÇ FUj ß\uJ k´vJxTPhr TJPZ ßxA ãofJ KlKrP~ ßhS~J yPu xÄmJhkP©r Skr rJ\QjKfT y˜Pãk mJzPmÇ fgqoπL mPuj, ß\uJ k´vJxj FaJ ßTj YJAPZ FmÄ TJr AòJ~ YJAPZ, fJ KfKj muPf kJPrj jJÇ fPm fJÅrJ YJAPuA ßfJ @r yPm jJÇ fgq oπeJuP~r FTKa TKoKa Vbj k´xPñ yJxJjMu yT mPuj, fJÅr pfhNr oPj kPz, SA TKoKa yP~PZ xJÄmJKhTPhr v´o @Aj IjMpJ~L o\MrL ßmJct ßgPT ßmr TPr 1974 xJPu mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr xoP~ k´eLf SP~\PmJPct KlKrP~ ßjS~Jr \jqÇ Fr oPiq 1973 xJPur ZJkJUJjJ S k´TJvjJ @Aj xÄPvJij mJ ß\uJ oqJK\PˆsaPhr kK©TJ mPºr ãofJ ßhS~Jr Kmw~Ka @xJr TgJ j~Ç xÄKväÓPhr xPñ KfKj Kmw~Ka KjP~ TgJ muPmjÇ dJTJr ß\uJ k´vJxPTr kã ßgPT xrTJPrr TJPZ ßhS~J FT k´˜JPm muJ yP~PZ, rJÓsKmPrJiL KTÄmJ iotL~ oNuqPmJPi @WJf yJPj, Foj ßTJPjJ KmwP~ xÄmJh k´TJKvf yPu ßxA kK©TJr k´TJvjJ mJKfPur ãofJ ß\uJ oqJK\PˆsaPT ßhS~J ßyJTÇ 8 ßgPT 10 \MuJA IjMPÔ~ ß\uJ k´vJxT xPÿuPj Kmw~Ka C™JKkf yPmÇ ÈxÄmJhkP©r T£PrJPi KlrPZ mJKfu @Aj' KvPrJjJPo VfTJu F Umr k´go @PuJPf k´TJKvf y~Ç Kmw~Ka KjP~ xŒJhT, k´TJvT, xJÄmJKhTxy jJVKrTPhr oPiq k´KfKâ~J xOKÓ y~Ç FTJKiT xJÄmJKhT ßjfJ mPuPZj, xÄmJhk©PxmL, xMvLu xoJ\, xrTJKr hu @S~JoL uLVxy KmKnjú rJ\QjKfT hPur hLWtKhPjr hJKmr kKrPk´KãPf KmYJrkKf xJyJmM¨Lj @yoPhr ßjfífJô iLj xrTJr 1991 xJPu xÄmJhk© mPºr FA iJrJKa mJKfu TPrÇ \JjPf YJAPu k´iJjoπLr VeoJiqo-Kmw~T CkPhÓJ ATmJu ßxJmyJj ßYRiMrL mPuPZj, ß\uJ k´vJxj kK©TJ mPºr KmwP~ ãofJ YJAPuS F KmwP~ xrTJPrr CókptJP~r ßTJPjJ @V´y S KjPhtvjJ ßjAÇ ß\uJ k´vJxPTrJ KmKnjú ß\uJ~ FUPjJ kK©TJ mº TrPZjÇ ßTJj @APj ßxaJ TrPZj? @xPu fJÅrJ KjP\Phr oPfJ TPr fPuJ~Jr YJuJPf YJjÇ FA xMPpJV ßhS~J KbT yPm jJ mPuS o∂mq TPrj ATmJu ßxJmyJjÇ


UmrJUmr 47

SURMA m 4 - 10 July 2014

IJmJr IJPuJYjJr vLPwt aJS~Jr IjqKhPT KjmtJYPjr luJlu ßWJweJ~ oJ©JKfKrÜ ßhKr TrJ~ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur fLms xoJPuJYjJ TPrPZ APuPasJrJu S~JYcTÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r uM“lár ryoJPjr Kmr∆P≠ C™JKkf IJKgtT IKj~o FmÄ ImqJm˙JkjJr IKnPpJPVr KnK•Pf TKoCKjKa ßxPâaJrL TfítT mq~mÉu fhP∂r Kmr∆P≠ ßvw kpt∂ IJAKj uzJAP~ ImfLet yP~PZ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿uÇ KmKmKxr KmfKTtf kqJPjJroJ k´YJKrf ymJr kr TKoCKjKa ßxPâaJrL FqJKrT KkTu TfítT IKcPar kPã pMKÜxÄVf ßTJPjJ TJre jJ gJTJ~ Fr Kmr∆P≠ yJAPTJPat KmYJrKmnJVL~ fhP∂r \jq IJPmhj TrJ yP~PZ mPu TJCK¿u ßgPT \JjJPjJ yP~PZÇ KÆfL~mJPrr oPfJ TKoCKjKa ßxPâaJrL TfítT IKca k´KfÔJj ‘k´JAxS~JaJryJCxTákJxt’PT lJAuk© ßhS~Jr IjMPrJPir ßk´KãPf aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u FA khPãk ßj~ mPu \JjJ ßVPZÇ Vf 1 \MuJA, ßxJomJr yJCx Im ToP¿ TKoCKjKa ßxPâaJrL aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u fh∂TJrL xÄ˙J k´P~J\jL~ fgq CkJ• KhP~ xyJ~fJ TrPZ jJ mPu hJmL TPrjÇ TKoCKjKa ßxPâaJrL IJPrJ mPuj, IKcar k´KfÔJjPT ßmÅPi ßh~J xo~xLoJr oPiq fJ xŒjú TrPf IJymJj \JjJPjJr kJvJkJKv TJCK¿uPT Fr mq~nJr k´J~ 1 KoKu~j kJC¥ k´hJj TrPfS KjPhtv k´hJj TPrjÇ KT∂á FrA oPiq aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u TKoCKjKa ßxPâaJrLr fhP∂r ‰mifJPT YqJPu† TPr KmYJrKmnJVL~ kptJPuJYjJr IjMoKf ßYP~ yJAPTJPat IJPmhPjr Kx≠J∂ V´ye TPrÇ FTA xJPg hJmL TrJ yP~PZ ßp, CÜ IKcPa ˝óZfJr InJm rP~PZÇ FZJzJS FA IKca TJptâPor mq~nJr 1 KoKu~j kJC¥ yPf kJPr mPuS hJmL TrJ yP~PZ, pJ KTjJ TJCK¿uPT ˙JjL~ TrhJfJPhr lJ¥ ßgPTA KjmtJy TrPf yPmÇ TKoCKjKa ßxPâaJrLr fh∂ YqJPu† TPr yJAPTJPat TJCK¿Pur IJPmhj : vLwt˙JjL~ IKca k´KfÔJj ‘k´JAxS~JaJryJCxTákJxt’PT KhP~ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur IJKgtT KjrLãJ mJ Pmˆ ßnuNq A¿PkTvPjr KjPhtv Ph~Jr ßãP© ßxPâaJKr Im ߈a FqJKrT KkTu pMKÜxñf S V´yePpJVq TJre ßhUJPf mqgt yS~J~ TJCK¿u KmYJrKmnJVL~ kptJPuJYjJr IjMoKf ßYP~ yJAPTJPat IJPmhj TPrPZÇ FA IKcPa ˝óZfJr InJm rP~PZ hJmL TPr aJS~Jr yqJoPuaPxr ßo~r uM&lár ryoJj mPuj, TJCK¿u fh∂TJrL hPur xJPg kNetJñ xyPpJKVfJ k´hJj TrPZ FmÄ FaJ ImqJyf gJTPmÇ KT∂á IJorJ FA IKca TrJr Kx≠JP∂r pMKÜxÄVf TJrj ßhUPf YJAÇ FTA xJPg IJPrJ muJ pJ~ Pp, KckJatPo≤ lr TKoCKjKa\ F¥ uPTKuKa\ TJCK¿uPT FA KyxJm KjrLãJr x÷Jmq mq~ xŒPTtS xKbT fgq KhPf mqgt yP~PZÇ fJrJ I¸Ó FT KmmOKfPf FA IKca TJptâPor mq~ ‘1 KoKu~j

kJCP¥r oPfJ’ yPf kJPr mPu CPuäU TPrÇ KjrLãJ TJptâPor mq~nJr ˙JjL~ TrhJfJPhrA myj TrPf yPmÇ FUJPj ˝óZfJr InJm rP~PZ - ßTJj KnK•Pf KTPxr IKca yPóZ, fJ kKrÛJr j~Ç FA IJKgtT IjMxºJj TJptâo kJmKuT ßxÖPrr ˝óZfJr jLKfoJuJr KjKrPU TrJ yPóZ jJ, ßp jLKfoJuJPT ßxPâaJKr Im ߈a KjP\A èr∆Pfôr xJPg fáPu iPrjÇ k´JAxS~JaJryJCxTákJxt 24 \j IKcarPT FA KjrLãJ~ KjP~JK\f TrJ~ FA fh∂ IPjT mq~mÉu yPóZÇ IgY IKca TKovPjr KjrLãTPhr KhP~ KjrLãJ TrJPu mq~ IPjT To yPfJÇ IKca TKovj KhP~ FTho KvTz ßgPT Êr∆ TPr cJukJuJ kpt∂ kM–UJjMkM–U KyxJm KjrLãJ TrJPuS x÷Jmq mq~ ßmKv yPu yPfJ 1 uã kJC¥Ç pJ PZJa IJTJPrr TKgf Pmˆ ßnuNq A¿PkTvPjr x÷Jmq mq~ 1 KoKu~j kJC¥ PgPT uãjL~nJPm IPjT ToÇ k´JgKoT FT KyxJPm ßhUJ ßVPZ ßp, KjrLãTPhr kã ßgPT 10 KoKu~j kOgT cJaJ mJ CkJ• S fgqJKh YJS~J yP~PZÇ pJ 4 FKk´u ßxPâaJKr Il ߈a Fr xMYjJuPVúr KjPhtKvTJ ßgPT IPjT ßmKvÇ F mqJkJPr Km˜JKrf fgqJKh IJVJoLPf xrmrJy TrJ yPm mPuS TJCK¿Pur kã ßgPT \JjJPjJ yP~PZÇ ßo~Prr kã ßgPT FqJKrT KkTPur KYKbr \mJm : aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r uM“lár ryoJj Vf 2 \Mj TKoCKjKa ßxPâaJrL FqJKrT KkTPur ßh~J KYKbr \mJm KhP~PZjÇ Vf 1 \MuJA ßh~J KYKbr \mJPm FA IKcPa ˝óZfJr InJm rP~PZ hJmL TPr aJS~Jr yqJoPuaPxr ßo~r uM&lár ryoJj mPuj, TJCK¿u fh∂TJrL hPur xJPg kNetJñ xyPpJKVfJ k´hJj TrPZ FmÄ FaJ ImqJyf gJTPmÇ KT∂á IJorJ FA IKca TrJr Kx≠JP∂r pMKÜxÄVf TJrj ßhUPf YJAÇ ßo~r uM“lár ryoJj fJr KYKbr \mJPm IJPrJ CPuäU TPrj ßp, aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u fhP∂r mqJkJPr ßTJPjJ irPer ßuJTYáKrr IJv´~ ßj~KjÇ mrÄ TJCK¿u xmtJm˙J~ xyPpJKVfJ TPr pJPóZÇ KYKbr ßvw kptJP~ ßo~r mJrJr mJKxªJ, IKlxJrmOª FmÄ gJct ßxÖr kJatjJrPhr xJPg KoKuf yP~ KmVf KhPjr xJlPuqr xJPg kKrKYf yS~Jr kJvJkJKv IJVJoL YJr mZPrr kKrT·jJ ßhPU ßjS~JrS IJoπe \JjJjÇ KjmtJYPjr luJlu ßWJweJ~ ßhKr TrJ~ APuPÖsJrJu TKovPjr xoJPuJYjJ : Vf 22 ßo ßuJTJu FmÄ ACPrJKk~Jj APuTvPjr luJlu k´TJvjJ~ oJ©JKrKfÜ ßhrL TrJ~ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur fLms xoJPuJYjJ TPrPZ APuPÖsJrJu TKovjÇ Vf 2 \MuJA, oñumJr APuTvj TKovPjr k´TJKvf FT KrPkJPat muJ yP~PZ ßp, ßo~rJu, ßuJTJu FmÄ ACPrJKk~Jj APuTvPj aJS~Jr yqJoPuaPxr KjoúoJPjr VejJ k≠Kfxy KmKnjú ßãP© k´Yár Imqm˙JkjJr k´oJe kJS~J ßVPZÇ

APuPÖsJrJu S~JYcPTr fhP∂r ßk´KãPf xTu TJCK¿uPT IJVJoLPf ßp ßTJPjJ irPer xPªy\jT IkrJi k´mefJ ßrJPi TotTftJ, FP\≤Phr xmJAPT ÊiMoJ© AÄPr\LPf TgJ muJr \jq KjPhtv ßh~J yP~PZÇ KrPkJPat IJPrJ muJ yP~PZ ßp, ßnjMqPf IkptJ¬ ˙Jj xÄTáuJPjr kJvJkJKv KjoúoJPjr mqm˙JkjJ~ pPgÓ kKroJPe ˆJl KZPuj jJÇ IJVJoL \JfL~ KjmtJYPj pJPf FirPer Im˙Jr kNjrJmOK• jJ WPa ßx mqJkJPrS xfTt gJTJr xJPg xJPg KraJKjtÄ IKlxJr \j CAKu~JoPT CkpMÜ ˙Jjxy FTKa kKrT·jJ k´e~PjrS KjPhtv ßh~J yP~PZ k´TJKvf KrPkJPatÇ

KjTJPmr mqJkJPr oMxuoJjPhr xÄUqJ xPmPYP~ ßmKvÇ ßxUJjTJr ßoJa \jxÄUqJr @a vfJÄPvr oPfJ oMxKuo, pJPhr IKiTJÄvA C•r @Kl∑TJr xJPmT lrJxL CkKjPmv PgPT @xJÇ lPu YJr mZr @PV l∑JP¿r xJPmT Tj\JrPnKan xrTJr pUj mJKzr mJAPr ksTJvq ˙JPj KjTJm IgtJ“ kMPrJkMKr oMU dJTJ ßkJvJT @Aj TPr KjKw≠ TPr, fUj oMxKuo xoJP\ Pmv Qy QY ÊÀ y~Ç l∑JP¿r oMxKuo xoJ\ KmfKTtf G @APjr kPã KmkPã nJV yP~ pJ~Ç l∑JP¿r G @APj KjTJm kPr mJAPr ßmÀPu 150 ACPrJ fgJ k´J~ 130 kJC¥ \KroJjJr mqm˙J rJUJ yP~PZÇ FmÄ @Aj nPñr \jq IPjT oKyuJPT APfJkNPmt \KroJjJS TrJ yP~PZÇ Frkr Vf mZr lrJxL FT oMxKuo oKyuJ FA @APjr KmÀP≠ ACPrJkL~ oJjmJKiTJr @hJuPfr vreJkjú yjÇ KfKj PxUJPj pMKÜ ßhj FA @Aj fJr iotL~ ˝JiLjfJ yre TPrPZÇ fJPT ßTC ß\Jr TPr KjTJm krJjKjÇ FaJ FTmJPrA fJr Kj\˝ Kx≠J∂Ç KT∂á ACPrJkL~ oJjmJKiTJr @hJuf fJr FA pMKÜ Vsye TPrKjÇ @hJuf fJr ÀKuÄP~ mPuPZ, lrJxL FA @APj iotPT aJPVta TrJ y~Kj, mrÄ PkJvJT KhP~ oMU dJTJr Kmw~Ka KmPmYjJ~ KjP~PZÇ FA oJouJ~ lrJxL xrTJPrr kã ßgPT pMKÜ ßh~J y~, oJjMPwr oMU, oMPUr nñL xJoJK\T xŒPTt FmÄ ßpJVJPpJPVr ßãP© mz irPer nNKoTJ rJPUÇ ACPrJkL~ @hJuf xrTJPrr FA pMKÜr xJPg FTof yP~PZÇ KT∂á 2010 xJPu FTA IJhJuf aJKTtPf FirPer FTKa oJouJ~ KjTJm xJoJK\T xŒPTtr ßãP© ÉoKT j~ mPuA rJ~ KhP~KZPuJÇ CPuäUq, l∑J¿A ACPrJPkr k´go ßTJPjJ ßhv ßpUJPj KjTJm KjKw≠ TPr 2010 xJPu ßxPhPvr kJutJPoP≤ IJAjKa kJx y~ FmÄ 2011 xJu ßgPT fJ TJptTr yPf Êr∆ TPrÇ l∑JP¿ FA IJAj kJPxr kr ksKfPmvL ßhv ßmuK\~JoS 2011 xJPu FA FTA irPer @Aj kJv TPrPZÇ xN©: KmKmKx

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Curry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


48 UmrJUmr

KxPuPa V´∆KkÄ rJ\jLKfr KjotonJPm k´Je yJrJj KfKjÇ k´JPe mJÅYJr \jq K\uMr vf IJTáKfS WJfTPhr oj VuJPf kJPrKjÇ fJrJ rJohJr IJWJPf ãf-Kmãf TPr K\uMr oOfáq KjKÁf TPrA ãJ∂ y~Ç KxPuPar ZJ©rJ\jLKfr kKrKYfoMU K\uMr oOfáqr xÄmJh k´TJPvr kr hPur fJr IjMxJrLrJ mqJkT KmPãJn k´hvtj TPrjÇ fJrJ WajJr xJPg \Kzf xPªynJ\j ZJ©hu ßjfJ oJymMm TJKhr vJKyr mJxJ~ yJouJ S CPbJPj gJTJ VJKzPf IKVúxÄPpJV TPrjÇ FZJzJS K\uMr yfqJTJrLPhr UMÅP\ ßV´lfJr TPr hOÓJ∂oNuT vJK˜r hJmLPf xzT ImPrJi, KmPãJn KoKZuxy KmKnjú TotxNYL ImqJyf rP~PZÇ Kjyf K\uäMu yT K\uMr mz nJA IJyPoh yJxJj oJymMPmr oJouJr ßk´KãPf kMKuv APfJoPiq hM'\jPT ßV´lfJr TrPf xão yP~PZÇ K\uäMu yT K\uMr k´go jJoJP\ \JjJ\J vKjmJr mJh ßpJyr hrVJy-A- yprf vJy\JuJu (ry.) oJ\Jr oxK\Ph IjMKÔf y~Ç kPr fJr uJv xMjJoVP†r ZJfT CkP\uJr kJukMPr Kj\ V´JPo kKbP~ ßh~J y~Ç ßxUJPj mJh @Zr KÆfL~ \JjJ\J ßvPw kJKrmJKrT ßVJr˙JPj fJPT xoJKyf TrJ y~Ç KmFjKk ßjfJ vJyLxy 20 \jPT @xJKo TPr oJouJ : mÉu IJPuJKYf KxPua oyJjVr ZJ©hu ßjfJ K\uäMu yT K\uMr UMKjrJ irJ kPzKjÇ kMKuv WajJr kr ßgPT IKnpJPj gJTPuS TJCPT UMÅP\ kJ~KjÇ fJPhr irPf ÊiM KxPuPaA j~ KmnJPVr mJAPrS j\rhJKr mJzJPjJ yP~PZÇ FKhPT, K\uäMu yT K\uM UMPjr WajJ~ KmFjKk-ZJ©hPur 20 ßjfJTotLr KmÀ≠ oJouJ yP~PZÇ vKjmJr rJPf Kjyf K\uMr mznJA @yPoh yJxJj oJymMm mJhL yP~ ßTJPfJ~JKu oPcu gJjJ~ F oJouJ TPrjÇ KxPua ßoPasJkKuaj kMKuPvr IKfKrÜ Ck-TKovjJr ryof CuäJy \JKjP~PZj, oJouJ~ oyJjVr KmFjKkr xy-h¬r xŒJhT S oyJjVr ZJ©hPur xy-xnJkKf oJymMm TJKhr vJyLPT k´iJj @xJKo TrJ yP~PZÇ FZJzJ ohj ßoJyj TPu\ ZJ©hPur xnJkKf TJ\L ßorJ\, ZJ©hu ßjfJ TJuJ \JoJu, VJ\L Kuajxy 20 \Pjr jJo CPuäU TPr IùJf @rS 10-12 \jPT @xJKo TrJ yP~PZÇ ÊâmJr rJPf jVrLr kJbJjaMuJ~ ZJ©hPur Inq∂rLe ßTJªPur ß\Pr oLrmaMuJ V´∆Pkr TotLPhr yJouJ~ UMj yj xMjJoVP†r ZJfT CkP\uJr ßVJKmªV† KcKV´ TPu\ ZJ©hPur xJPmT

4 - 10 July 2014 m SURMA

xnJkKf S oyjVr ZJ©hPur xhxq K\uäMu yT K\uM (35)Ç F WajJ~ yJouJr kr rJohJxy xJP~o @yoh S lKrh @yoh jJPor hMA ZJ©huTotLPT @aT TPr kMKuPv ßh~ \jfJÇ ßTJPfJ~JKu gJjJr SKx @fJCr ryoJj \JjJj, yJouJTJrLPhr ßV´¬JPr kMKuPvr IKnpJj YuPZÇ ÈUMKjPhr ßTJj hu ßjA': K\uäMu yT K\uM yfqJr k´KfmJPh FmÄ UMKjPhr ßV´¬JPrr hJKmPf KxPuPar KvãJ k´KfÔJjèPuJPf KmPãJn yP~PZÇ Kfj KhPjr TotxNKYr k´go KhPj ZJ©hPur CPhqJPV F TotxNKY kJuj TrJ y~Ç hMkMPr ohj ßoJyj KmvõKmhqJu~ TPu\ ZJ©hPur CPhqJPV TqJŒJPx KmPãJn KoKZu S xoJPmv IjMKÔf y~Ç KoKZuKa TPu\ TqJŒJx ßgPT ÊÀ TPr KrTJmL mJ\Jr kP~≤ WMPr kMjrJ~ TPu\ TqJŒJPx FPx xoJPmPv KoKuf y~Ç KoKZu krmftL xoJPmPv k´iJj IKfKgr mÜPmq ßTªsL~ ZJ©hPur xyxnJkKf @mhMu @yJh UJj \JoJu mPuj, hPur ßnfPr WJkKa ßoPr gJTJ hJuJurJA ChL~oJj ZJ©hu ßjfJ K\uäMu yT K\uMPT yfqJ TPrPZÇ SxoJjL ßoKcPTu TPu\ ZJ©hu ßjfJ ßfRKyh yfqJr k´KfmJPh KxPuPar ZJ©hPur oPiq pUj GTq VPz CPbKZu fUjA xrTJKr hPur FP\≤rJ hPur ßnfPr ßgPT K\uMPT yfqJ TPr VPz SbJ GTqPT jÓ TrPf YJPòÇ KfKj mPuj IKmuP’ K\uäMu yT K\uMr yfqJTJrLPhr ßV´¬Jr TPr lJÅKxr TJbVzJ~ hJÅz TrJPf yPm FmÄ UMKjPhr ohf hJfJPhr @APjr @SfJ~ FPj hOÓJ∂oNuT vJK˜ KhPf yPmÇ xoJPmPv mÜJrJ mPuj, ohj ßoJyj KmvõKmhqJu~ TPu\, Fo.Kx KmvõKmhqJu~ TPu\, xrTJKr TPu\, u' TPu\ xy xTu KvãJ k´KfÔJPj K\uM yfqJTJrLPhr ImJKüf ßWJweJ TrJ yP~PZÇ TJre, UMKjPhr ßTJj hu ßjA FPhrPT k´Kfyf TÀjÇ AKu~Jx oMKÜ ZJ© xÄV´Jo kKrwh ohj ßoJyj KmvõKmhqJu~ TPu\ vJUJr @øJ~T oMvKlTMr ryoJj oKjr xnJkKfPfô FmÄ TPu\ ZJ©hu ßjfJ nMuj TJK∂ fJuMThJr S xhÀu AxuJo ßuJToJPjr ßpRg kKrYJujJ~ IjMKÔf xoJPmPv KmPvw IKfKgr mÜmq rJPUj KxPua ß\uJ ZJ©hPur xy-k´YJr xŒJhT @K\\Mu ßyJPxj @K\\, ZJ©hu ßjfJ Ikte ßWJw, xJPmT ZJ©hu ßjfJ UJPuhMr rKvh ^uT, oyJjVr ZJ©hu ßjfJ Kuaj TMoJr hJx jJ≤M, xJPmT ZJ©hu ßjfJ ßoJ˜lJ TJoJu lryJh, ZJ©hu ßjfJ @KojMu AxuJo xJ\M, oPjJ\ ßhm, @K\o CK¨j rJ\M, jNÀu AxuJo, ßoJ. @mhMuäJy, @mhMu TJA~Mo, TJoJu ßyJPxj, yJKoh

ßyJPxj, xM\j Ko~J, yJmLm @yoh, jJjúM Ko~J, ßyJxJAj @yoh, vJy @uo, vKlTMu AxuJo rJPxuÇ xnJ~ IjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj S mÜmq rJPUj, mhÀu @\Jh rJjJ, lJKyo ryoJj ßoRxMo, FKaFo KvÊ, FxFo @ÜJr, AlPfUJr @yoh ßxJPyu, xMoj @yoh, AorJjMu AxuJo \JKxo, @mM @K’~J, jNÀu AxuJo ÀÉu, oJoMjMr rKvh ßxJyJV, ^uT @YJpt, ßvU xosJa, vJKyj Ko~J, uJu Ko~J, TJoJu @yoh, @mhMu oMKTf oMTu M , mJmM Ko~J, rJPxu @yoh, lJÀT @yoh, @K\\ UJj xK\m, ZJKær @oh, ßyuJu @yoh oJZMo, ßxKuo Ko~J, TJZj @yoh, @Kfr ßyJPxj, oJKyj @yoh, x\u @yoh, ohj ßoJyj KmvõKmhqJu~ TPu\ ZJ©hu ßjfJ- rJ~yJj ßr\J, @xU @uL, mJAj CK¨j, rKj @yoh, KhhJr @yoh, vJyjMr @yoh, vKlT @yoh, vJKTu @yoh, Kroj @yoh, mJmMu @yoh, xK\m @yoh, rJPxu @yoh, Khkj ßh, @\ou ßyJPxj IkM, rJ\M oJuJTJr, Ko\tJ IkM, rJ~yJj UJj, IkM @yoh, kJrPn\ @yoh, ßoJ˜JT @yoh, KhuM @yoh, xJPyh @yoh, @Kor CK¨j, uJP~T @yoh, Kuaj @yoh, xJ¨Jo @yoh, uM“lMr ryoJj, j\Àu AxuJo, yJKmm @yoh, ßfJlJP~u @yoh, xkj @yoh, Kj~Jof @uL, uJnuM @yoh, rJK\m @yoh, xmM\ @yoh, xMoj @yoh, mJyJÀu AxuJo, xJAlMu AxuJo, xMoj UJj k´oMUÇ ÈyJf KhP~ oJr, rJohJ KhP~ oJrPu oJrJ pJPmJ' TP~T Khj @PVS KjP\r Ckr yJouJr @vïJ TPrKZPuj KxPuPar Kjyf ZJ©hu ßjfJ K\uäMu yT K\uMÇ @r FA @vïJr TgJ \JKjP~ KfKj KjP\r ßlxmMPT ˆqJaJPxr oJiqPo ßxKa \JKjP~KZPujÇ fPm KjP\r ßlxmMPT ßxKa CPuäU TrPuS K\uM TUjS nJPmjKj fJr Skr Foj ßuJoywtTnJPm yJouJ yPf kJPrÇ TP~T oJx @PV pJPhr xPñ rJ\QjKfT oJPb KfKj TJÅPi TJÅi KoKZPu xrm KZPuj, fJrJA KjotonJPm UMj TPrPZ K\uMPTÇ yJouJr xo~ K\uM fJPhr TJPZ mJÅYJr \jq @TMKf \JKjP~KZPujÇ mPuKZPuj, ÈyJf KhP~ oJr, rJohJ KhP~ oJrPu oJrJ pJPmJÇ' KT∂á fJr @TMKf ßvJPjKj WJfTrJÇ KjotonJPm fJPT TMKkP~ UMj TrJ yPuJÇ Foj fgq \JKjP~ k´fqãhvtL \JKjP~PZj, yJouJr kr pUj fJrJ K\uMPT VJKzPf fMPu yJxkJfJPu kJbJ~ fUj fJr vrLr KhP~ IP^JPr rÜ ^rKZuÇ fPm, SA xo~ K\uMr KTZMaJ ùJj KZuÇ KT∂á yJxkJfJPu pJS~Jr FTaM @PV K\uM IPYfj yP~

kPzjÇ ZJ©hu ßjfJ K\uM UMPjr WajJ~ TJre IjMxºJPj ßjPoPZ kMKuvÇ AKfoPiq kMKuvS IPjTaJ KjKÁf yP~PZ rJ\QjKfT V´∆KkÄP~r TJrPe UMj yP~PZj K\uMÇ K\uM ZJ©hPur fqJVL ßjfJÇ oJrJ pJS~Jr @PV TokPã 5Ka rJ\QjKfT oJouJ KZu fJr KmÀP≠Ç Fxm oJouJ~ KfKj TJrJmreS TPrPZjÇ ZJfPTr ßVJKmªV† KcKV´ TPuP\ FT hvT @PV ZJ©hPur rJ\jLKfr ÊÀ TPrj KfKjÇ Frkr SA TPuP\ ZJ©hPur xnJkKf yjÇ k´J~ 6 mZr iPr KxPuPar ZJ©hPur rJ\jLKfr xPñ K\uM IñJKñnJPm \KzfÇ oyJjVr ZJ©hPur xJiJre xŒJhT yS~Jr \jq uKmÄ TrKZPuj KfKjÇ KxPuPar oLrméaMuJ V´∆Pkr ßjfJ KyPxPm kKrKYKf kJj K\uMrÇ KfKj mJx TrPfj jVrLr mjTuJkJzJ FuJTJ~Ç oLrméaMuJ V´∆Pkr KxKj~r ßjfJ KyPxPm ßmv hJkMPa ZJ©PjfJ yS~J~ FT xo~ Kj\ V´∆Pkr xPñ ƪô ßmÅPi pJ~Ç ˝ò iJrJr rJ\jLKf TrJr \jq KfKj IPjT mUJPa S KZjfJATJrL ZJ©PjfJPhr ßfJPkr oMPU kPzjÇ F TJrPe Vf IPÖJmPr K\uM oLrméaMuJ V´∆k ßZPz oLrJmJ\Jr V´∆Pk ßpJV ßhjÇ SA V´∆Pkr KxKj~r ßjfJ yP~ rJ\QjKfT oJPb l∑≤uJAPj KZPuj K\uMÇ AKu~Jx oMKÜ xÄV´Jo kKrwPhr mqJjJPr @PªJuPj xKâ~ KZPujÇ TP~T oJx @PV K\uM AKu~Jx oMKÜ xÄV´Jo kKrwPhr KxPua KmnJVL~ vJUJr pMVì @øJ~T KjmtJKYf yjÇ SKhPT K\uMr mJxJ mj TuJkJzJ yS~J~ KfKj KjP\ xMKmhmJ\Jr KnK•T ZJ©hPur FTKa Ck V´∆k VPz fMPujÇ SA Ck V´∆Pk ßjfíPfô KhPf KfKjÇ KT∂á humhu TrJ~ oLrmaMuJ V´∆Pkr ßjfJPhr ßvqj hOKÓr oMPU kPzj KfKjÇ F KjP~ mJr mJr oLrméaMuJ V´∆Pkr ßjfJPhr xPñ ÆPªô \zJj KfKjÇ KT∂á ßTJj ƪôA TUjS rÜJrKÜr kptJP~ pJ~KjÇ ˙JjL~rJ \JKjP~PZj, K\uMr Skr V´∆Pkr TotLPhr yJPf TP~TKhj @PV ZJ©hPur oLrmaMuJ V´∆Pkr rJ\M jJPo FT TotL èÀfr @yf yjÇ F WajJ~ @yf yP~ rJ\M SxoJjL yJxkJfJPu KYKT“xJ KjP~PZjÇ KT∂á rJ\Mr Skr yJouJ, V´∆k kJJPjJr TJrPe K\uMr Skr yJouJr kKrT·jJ TPr oLrméaMuJ V´∆Pkr KxKj~r ßjfJrJÇ kMKuv S ZJ©hPur ßjfJrJ \JKjP~PZj, K\uMr Skr yJouJ YJuJPf mOy¸KfmJr jVrLr UJxhKmPrr FTKa mJxJ~ ZJ©hPur KxKj~r ßjfJrJ ‰mbT TPrjÇ ÊâmJr KmTJPu yJouJr @PV jVrLr kJbJjaMuJ FuJTJr FTKa mJxJ~S ‰mbT y~Ç @r ‰mbPTr Kx≠J∂ oPfJ yJouJ yP~PZ K\uMr SkrÇ 49 kOÔJ~


UmrJUmr 49

SURMA m 4 - 10 July 2014

KxPuPa V´∆KkÄ rJ\jLKfr (48 kOÔJr kr) yfqJTJP§ IÄv ßj~J ßV´¬JrTíf ZJ©hu TotL xJP~o @yoh kMKuPvr TJPZ ‰mbPTr TgJ ˝LTJr TPrPZÇ \JuJuJmJh gJjJr SKx ßVRZMu @uo \JKjP~PZj, k´JgKoT fhP∂ oPj yPò UMPjr WajJ kKrTK·fÇ fPm, fhP∂r kr ßx KmwP~ kKrÏJr yS~J pJPmÇ ZJ©hPur ßTªsL~ xy-xnJkKf @mhMu @yJh UJj \JoJu VfTJu \JKjP~PZj, K\uMr UMPjr WajJ kKrTK·fÇ UMKjrJ bJ§J oJgJ~ FPx UMj TPr kJKuP~PZÇ KfKj mPuj, UMKjPhr ßV´¬Jr TPr hOÓJ∂oNuT vJK˜ jJ KhPu TPbJr @PªJuj VPz ßfJuJ yPmÇ ohjPoJyj TPu\ ZJ©hPur xnJkKf TJ\L ßorJ\ @yoh, \JoJu @yoh SrPl TJuJ \JoJu, ßhS~Jj @rJlJf ßYRiMrL \JKTr, AoJh CK¨j, xJPuy @yoh, ßjZJr @uo, ShMh Ko~J, TJSxJr, xJP~oxy ßmv TP~T\j ßjfJ FA yJouJr xPñ \Kzf mPuS ZJ©hPur oLrJmJ\Jr V´∆Pkr TotLrJ \JKjP~PZjÇ UMPjr WajJr @PV SA xm ßjfJ kJbJjaMuJr mJxJ~ ‰mbPTS IÄv ßjjÇ o~jJfh∂ S \JjJ\J: vKjmJr xTJu 10 aJ~ KxPua SxoJjL ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJu oPVt Kjyf ZJ©hu ßjfJ K\uMPrr o~jJ fh∂ TrJ y~Ç Fr @PV uJPvr xMrfyJu KrPkJat k´˜f M TPr kMKuvÇ kMKuv \JKjP~PZ, Kjyf K\uMr vrLPr FTJKiT @WJPfr KY¤ rP~PZÇ FKhPT, o~jJfhP∂r kr Kjyf K\uMr uJv KjP~ @xJ~ hrVJPy yprf vJy\JuJu (ry”) oJ\Jr k´JñPeÇ ßxUJPj mJh ß\Jyr fJr orPhPyr k´go \JjJ\Jr jJoJ\ IjMKÔf y~Ç \JjJ\Jr jJoJP\ KxPua ß\uJ KmFjKk'r pMVì @øJ~T FcPnJPTa @mhMu Vl&lJr, @uL @yoh, oyJjVr xJÄVbKjT xŒJhT ßr\JCu yJxJj TP~x ßuJhL, ZJ©hPur ßTªsL~ xy-xnJkKf @mhMu M @yJh UJj \JoJu, jJK\o CK¨j uÛrxy KxKj~r ßjfJrJ CkK˙f KZPujÇ \JjJ\J ßvPw fJr orPhy V´JPor mJKz kJKbP~ ßhS~J y~Ç V´JPor mJKzPf TJjúJr ßrJu: KmTJu YJraJr KhPT K\uMr orPhy KjP~ pJS~J y~ V´JPor mJKz ZJfT CkP\uJr kJukMPrÇ uJv mJKzPf ßkRÅZJr kr TJjúJr ßrJu kPz mJKzPfÇ KkfJ jNr Ko~J mJr mJr TJjúJ~ ßnPX kPzjÇ KfKj F UMPjr WajJPT kKrTK·f mPu hJKm TPrjÇ FTA xPñ KfKj UMKjPhr KmYJr hJKm TPrjÇ mJh ß\Jyr ˙JjL~nJPm \JjJpJr kr uJv kJKrmJKrT Tmr˙JPj hJlj TrJ y~Ç FPf xJPmT FoKk TKuo CK¨j Kouj, ZJ©hPur ßTªsL~ ßjfJ @mhMu @yJh UJj \JoJu, ß˝òJPxmT hu ßjfJ jJK\o CK¨j uÛr, ZJ©hu ßjfJ @mhMu TJA~No CkK˙f KZPujÇ ßV´¬JrTíf hMA TotL UMPjr WajJ~ \Kzf: UMPjr WajJr kr kMKuv rJPfA ZJ©hPur hMA TotLPT ßV´¬Jr TPrPZÇ fJPhr TJZ ßgPT rJohJ C≠Jr TPrPZ kMKuvÇ ßV´¬JrTífrJ yPò, xJP~o @yoh (30) S lKrh @yohPT (20)Ç @aT xJP~Por mJKz \VjúJgkMr FuJTJ~Ç mftoJPj ßx xMKmhmJ\Jr jNrJjL @mJKxT FuJTJ~ mxmJx TPrÇ lKrh xMKmhmJ\Jr jNrJjL FuJTJr mJKxªJÇ WajJr kr krA \JuJuJmJh gJjJr Fx@A j~j TMoJr Tr IKnpJj YJKuP~ fJPhrPT @aT TPrjÇ Frkr SA FuJTJ~ KYÀKj IKnpJj YJuJPuS TJCPT UMPÅ \ kJS~J pJ~KjÇ SKx ßVRZMu ßyJPxj \JKjP~PZj, ßV´¬JrTíf hM' \j UMPjr WajJ~ \Kzf mPu iJreJ TrJ yPòÇ fJPhr K\ùJxJmJh TrJ yPu kMPrJ WajJ ßmKrP~ @xPmÇ KfjKhPjr TotxKN Y ßWJweJ: ßVJKmªV† KcKV´ TPu\ ZJ©hPur xJPmT xnJkKf S KxPua oyJjVr ZJ©hu ßjfJ K\uäu M yT K\uM yfqJr k´KfmJPh jVrLPf KmPãJn KoKZu TPrPZ \JfL~fJmJhL ZJ©huÇ KoKZuKa SxoJjL ßoKcPTu TPu\ ßgPT ÊÀ yP~ jVrLr k´iJj k´iJj xzT k´hKãe TPr kMjrJ~ SxoJjL ßoKcPTPu KVP~ xoJPmv y~Ç ßTªsL~ ZJ©hPur xy xnJkKf @mhMu @yJh UJj \JoJPur xnJkKfPfô FmÄ oyJjVr ZJ©hPur xy-xJiJre xŒJhT oKfCu mJrL ßYRiMrL UMPvtPhr kKrYJujJ~ xoJPmPv mÜmq rJPUj S CkK˙f KZPuj- KxPua ß\uJ KmFjKk'r pMVì @øJ~T @mhMr rJöJT, ß\uJ ß˝òJPxmT hPur KxKj~r pMVì @øJ~T jJK\o C¨Lj uÛr, oyJjVr KmFjKk'r xy-xJÄVbKjT xŒJhT TJCK¿ur KhjJr UJj yJxM, ß\uJ ß˝òJPxmT hPur pMVì @øJ~T IiqJkT @\ou ßyJPxj rJ~yJj, @mhMu S~JKyh ßxJPyu, @mhMx xKyh, oShMhu M yT oShMh, ZJ©hu ßjfJ \~Phm YâmftL \~∂, ßYRiMrL ßoJyJÿh xMPyu, ÀP\u @yoh ßYRiMrL, \~jJu @PmhLj k´oUM Ç xnJ~ mÜJrJ mPuj, IKmuP’ ZJ©hu ßjfJ K\uäu M yT K\uMr yfqJTJrL jVrLr KYK¤f KZjfJATJrL S xπJxLPhrPT ßV´¬Jr TrJ jJ yPu CØNf kKrK˙Kfr hJ~nJr k´vJxjPTA KjPf yPmÇ Kfj KhPjr TotxKN Y ßWJweJ: KxPua oyJjVr ZJ©hu ßjfJ K\uäu M yT K\uMPT yfqJr k´KfmJPh ZJ©hPur kã ßgPT Kfj KhPjr TotxKN Y ßWJweJ TrJ yP~PZÇ TotxNKYr oPiq rP~PZ 29Pv \Mj ßrJmmJr KvãJk´KfÔJjèPuJPf KmPãJn KoKZu, 30Pv \Mj ßxJomJr jVrLPf ßvJTrqJKu, 1uJ \MuJA oñumJr

KjyPfr @®Jr oJVKlrJf TJojJ TPr KouJh S ßhJ~J oJyKluÇ mJxJ~ nJXYMr, IKVúxÄPpJV: ßVJKmªV† TPu\ ZJ©hPur xJPmT xnJkKf S oyJjVr ZJ©huPjfJ K\uäu M yT K\uMr UMPjr WajJ~ ZJ©huPjfJPhr mJxJ~ @èj, VJKz nJXYMr, jVrLr TP~T ˙JPj xzT ImPrJi TPr VJKz nJXYMr TPrPZ Kjyf K\uMr xyTotL ZJ©hu TotLrJÇ ÊâmJr rJf 8aJ ßgPT 9aJ kpt∂ F WajJèPuJ WPaÇ k´fqãhvtLrJ \JjJj, ÊâmJr rJf xJPz 8aJr KhPT KxPua oyJjVr ZJ©hPur xy-xnJkKf oJymMmMu TJKhr vJyLr xMKmhmJ\Jr u¥jL ßrJPcr 6jÄ mJxJ~ FTKa k´JAPnaTJPr @èj ßh~J y~Ç TJrKa mJxJr @KXjJ~ rJUJ KZuÇ kPr oMyPN ftr oPiq VJKzKa kMPz ZJA yP~ pJ~Ç ÊâmJr rJf 8aJr KhPT TJuvJy& FuJTJ~ oyJjVr ZJ©hPur xnJkKf K\~JCu @PrKlj VKe K\uärM V´∆Pkr ßjfJ \JoJu @yoh SrPl TJuJ \JoJPur mJxJ~ K\uMr xyTotL ZJ©hu TotLrJ @âoe TPr mJxJ~ @èj iKrP~ ßh~Ç

oMKÜPpJ≠Jr xÄùJ xÄùJr Kmw~Ka @APj CPuäU gJTPmÇ F k´xPñ oMKÜpM≠Kmw~T oπeJuP~r xKYm ßTFAY oJxMh KxK¨TL oñumJr mPuj, oMKÜPpJ≠Jr xjh k´hJj KjP~ hLWtKhj ßgPT jJjJ KmfTt YPu @xPZÇ KTZM KTZM IKnPpJV ßp FPTmJPr Ixfq, fJ j~Ç AKfoPiq KTZMxÄUqT nM~J oMKÜPpJ≠J KYK f TPr fJPhr xjh mJKfuxy ßVP\a ßgPT jJoS mJh ßh~J yP~PZÇ F Im˙J~ FTKa KmfTtoMÜ ˝ò S KjntMu k´Tíf oMKÜPpJ≠Jr fJKuTJ TrJr ßãP© @APjr oJiqPo xÄùJ KjitJrPer ßTJPjJ KmT· ßjAÇ F\jq F xÄâJ∂ @Aj k´e~Pjr CPhqJV ßj~J yP~PZÇ xN© \JjJ~, UxzJ k´˜JPm oMKÜPpJ≠Jr xÄùJ~ oMKÜPpJ≠Jr CkJKi mJ xjh kJS~Jr \jq k´JgKoTnJPm @a irPjr ßpJVqfJ KjitJre TrJ yP~PZÇ Fr oPiq rP~PZ, ßpxm mqKÜ oMKÜpMP≠ IÄvV´yPer \jq mJÄuJPhPvr xLoJjJ IKfâo TPr ßasKjÄ TqJPŒ jJo I∂ntÜ M TPrPZjÇ oMKÜpM≠TJuLj xoP~ oMKM ÜPpJ≠JPhr C“xJy KhPf ßpxm Kv·L, xJKyKfqT, ßUPuJ~Jz, KYKT“xT, ßuUT, xJÄmJKhT KmPhPv KmKnjú IjMÔJPj ImhJj ßrPUPZjÇ pJrJ oMK\mjVr xrTJPrr TotTftJTotYJrL KyPxPm nNKoTJ rJUJ ZJzJS KmKnjú hJK~fô kJuj TPrPZjÇ oMKÜpM≠TJuLj xoP~ pJrJ KmKnjú oMKÜmJKyjLr xhxq KZPujÇ ßpoj- TJPhKr~J mJKyjL, ßyoJP~f mJKyjL, @jxJr mJKyjL k´nKí fÇ @v´~k´JgtL KyPxPm nJrPfr ©JeKvKmPr Im˙Jj TrPuS krmftLPf oMKÜpMP≠ IÄv KjP~PZj Foj mqKÜÇ oMKÜpMP≠r xo~ oMKÜpMP≠ IÄvV´yeTJrL kMKuv, @jxJr S ßxjJmJKyjLr xhxqrJÇ oMMKÜpMP≠ IÄvV´yeTJrL IgmJ oMK\mjVr xrTJPrr xPñ xŒOÜ xm VekKrwh xhxqÇ xmPvPw Kmvõ \jof VbPj xKâ~ mJÄuJPhvL jJVKrTrJÇ FKhPT oMKÜPpJ≠JPhr KmwP~ @rS KTZM Kx≠J∂ @APj CPuäU gJTPmÇ FèPuJ yu oMKÜpMP≠ IÄvV´yeTJrL k´PfqT oMKÜPpJ≠Jr jJPor xPñ mLr oMKÜPpJ≠J ßUfJm k´hJjÇ oMKÜPpJ≠JPhr xÄVbjPT \jof Vbj, rJÓsL~ hJK~fô kJuj, xJÄmJKhT, ßuUT, VJ~T, Kv·L, ßUPuJ~Jz S @VrfuJ wzpπ oJouJ~ IKnpMÜPhr rJÓsL~ ßUfJm k´hJj TrJÇ oMKÜpMP≠ IÄv ßj~J xrTJKr S ßmxrTJKr mqKÜPhr ImhJj KmPmYjJ TPr ßUfJm k´hJjÇ KmPhvL mºMPhr xÿJjjJ k´hJj ImqJyf rJUJÇ \JfL~ oMKÜPpJ≠J TJCK¿Pur (\JoMTJ) Kx≠JP∂r KmÀP≠ @Kku TrJr \jq KmPvw asJAmMqjJu Vbj FmÄ 2 mZPrr oPiq @Kku KjK•r mJiqmJiTfJ KjitJre TPr ßh~JÇ oMKÜpMP≠r ßYfjJ mJ˜mJ~Pjr \jq ßxu Vbj FmÄ FA ßxPur oJiqPo oMKÜpM≠ xŒKTtf V·, k´mº, jJaT, TKmfJ kJbqxNKYPf I∂ntMÜ TrJÇ jJaT, KxPjoJ, oMKn, ˛íKfTgJ, VJj ßuUJr \jq ßxu Vbj (oMKÜpM≠, nJwJ @PªJuj, 6 hlJ, 11 hlJ AfqJKh @PªJuj), IxJŒ´hJK~T ßYfjJ mJ˜mJ~j, kJKT˜JKj vJxTPhr ßvJwe, IfqJYJr, ‰mwoq, xñLf, jJaT rYjJ~ xrTJKr IjMhJj k´hJjÇ oMKÜpMP≠r ßYfjJ~ KvÊ, KTPvJr, pMm, ßkvJ\LmL xÄVbj Vbj TrJ FmÄ IxJŒ´hJK~T rJ\jLKfr lJCP¥vj-Tftk í ã VbjÇ

msJK\Pu KxPuPar Vf 28 \Mj xºqJ~ mJxJ ßgPT Pmr yP~ @r PlPrjKj KfKjÇ kPr ˙JjL~ yJxkJfJPur oPVt kJS~J pJ~ \JPyPhr uJvÇ kKrfqÜ FT mJKz PgPT kMKuv fJr rÜJÜ uJv C≠Jr TPr yJxkJfJPu KjP~ pJ~ mPu ˙JjL~ ksmJxL mJÄuJPhvLrJ \JjJjÇ \JPyPhr oífqMr UmPr fJr kKrmJPr YuPZ PvJPTr oJfoÇ Vf 1 \MuJA \JPyPhr uJv yJxkJfJu ßgPT Vsye TPrj ksmJxL mJÄuJPhvL mzPuUJ CkP\uJr vJymJ\kMPrr KmyJAcr VsJPor ZJPhT @yohÇ kPr SA Khj kJrJjJ rJP\qr ujKcsjJ~ \JjJ\J PvPw ˙JjL~ FTKa oxK\Phr kJPv fJr uJv hJlj TrJ y~ mPu KjyPfr kKrmJr S ßxUJjTJr k´mJxLPhr

xNP© \JjJ ßVPZÇ F WajJ~ @fÄT ßhUJ KhP~PZ msJK\Pu mxmJxrf mJÄuJPhvLPhr oPiqÇ msJK\u ksmJxL mJÄuJPhvL S KmKnjú xMP© \JjJ PVPZ, mZrUJPjT @PV \LKmTJr xºJPj ksJ~ 10 uã aJTJ UrY TPr msJK\u kJKz \oJj \JPyhÇ msJK\Pu pJmJr ksJ~ 4 oJx kr KfKj Qmi nJPm TJ\ TrJr FTKa TJct kJjÇ PxUJPj KfKj FTKa PkJKs lJPot TJ\ TrPfjÇ Vf 27 \Mj ÊâmJr Pvw mJKzPf oJP~r xJPg PlJPj TgJ y~ fJrÇ F xo~ Px fJr oJP~r vJrLKrT KmwP~ PUJÅ\ Umr Pj~ FmÄ oJPT KYKT“xJ TrJPjJr \jq nJAPhr mPuÇ ro\Jj CkuPã mJKzPf aJTJ kJbJPmj mPuS Kjyf \JP~h fJr kKrmJrPT \JjJjÇ mMimJr (3 \MuJA) \JPyPhr mJKzPf KVP~ PhUJ PVPZ \JPyh UMPjr WajJ~ kKrmJPrr xmJA mJTÀ≠ yP~ kPzPZjÇ \JPyPhr oJ-mJmJ mJrmJr oNZJt pJPòjÇ PTA fJPhr xJ∂jJ KhPf kJrPZj jJÇ Kfj nJA S hMA PmJPjr oPiq \JPyh fífL~Ç \JPyPhr oJ rKyoJ PmVo \JjJj, ÈWajJr FThKj @PV Vf ÊâmJr (27 \Mj) \JPyPhr xJPg PoJmJAu PlJPj @oJr TgJ yP~PZÇ Px @oJr KYKT“xJ S ro\JPjr UrPYr \jq aJTJ kJbJPm mPu mPuKZuÇ KT∂á @oJr PZPu @r PTJjKhj aJTJ kJbJPm jJ, @oJPT @r oJ mPu cJTPm jJÇ @Ko mJÄuJPhv xrTJPrr oJiqPo WajJr ksTf í ryxq ChWJaj TPr PhJwLPhr híÔJ∂oMuT vJK˜r hJmL \JjJKòÇ' msJK\Pu mxmJxrf TP~T\j mJÄuJPhvL S \JPyPhr hM:ŒPTtr FT @®LP~r xJPg PlJPj TgJ y~ F ksKfKjKirÇ fJrJ \JjJj, Vf 28 \Mj Px mJxJ PgPT Pmr yP~ \JPyh @r KlPr @PxKjÇ kPr xJSkJSPuJ PgPT 711 KTPuJKoaJr hKãPe kqJrJèP~r TJPZ kJrJjJ rJP\qr rJ\iJjL Kx~J jPgrs TMP\Kr~ VsJPor FTKa kKrfqÜ FT mJKzPf fJr uJv PhUPf PkP~ ˙JjL~ msJK\Pur mJKxªJrJ kMKuPv Umr Ph~Ç kMKuv rÜJÜ Im˙J~ fJr uJv C≠Jr TPr yJxkJfJPu KjP~ pJ~Ç KT∂á KT TJrPj \JPyh UMj yP~PZj Px KmwKa xKbT nJPm PTC muPf kJrPZ jJÇ fPm \JjJ\J~ CkK˙f FTKa xM© \JjJ~ fJr vrLPr PTJj @WJPfr KY¤ PoPuKjÇ iJrjJ TrJ yPò fJPT y~PfJ võJx PrJPi yfqJ TrJ yP~PZÇ @r Ijq FTKa xM© \JjJ~ fJPT èKu TPr yfqJ TrJ yP~PZÇ FKhPT \JPyh KjyPfr krKhj FTA \J~VJ~ KxPuar PVJuJkVP†r PxJPyu jJPor FT pMmT KZjfJATJrLr yJPf èKuKm≠ yP~ mftoJPj yJxkJfJPu oífqMr xJPg kJ†J uzPZÇ msJK\Pu mxmJxrf mJñJuLr FTKa xM© \JjJ~, 2526 mZr @PV msJK\Pu mJÄuJPhvLPhr @Voj ÊÀÇ mftoJPj yJ\Jr xJPfT mJÄuJPhvLr mxmJx uqJKaPjr

FA xmPYP~ mz PhPvÇ IfLPf Pmv KTZM xπJxL yJouJr KvTJr yP~KZPuj ksmJxLrJÇ @yf yP~PZj IPjPAÇ fPm UMPjr WajJ WPaKjÇ KT∂á PxA hM”U\jT WajJA Wau 28 \Mj rJPfÇ mzPuUJ gJjJr nJrksJ¬ kMKuv TotTftJ @mMu yJPvo \JjJj, msJK\Pu mJÄuJPhvL pMmT UMj yS~Jr PTJj fgq KfKj kJjKjÇ xN© : IjuJAj KjC\ ßkJatJu KxPuPar IJuJkÇ

ATôrJ mJÄuJ yPu metJdq CPÆJijL IjMÔJPjr oJiqPo fJPhr TJptâPor @jMÔJKjT xNYjJ y~Ç Vf 2 \MuJA, mMimJr kNmt u¥Pjr oK≤KlCKr ßx≤JPr @P~JK\f xÄmJh xPÿuPj ATôrJr KxAS AoJo TJKxo rKvh @yPoh YqJPjuKar kKrYJujJ~ xmJr xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ KfKj xmJr xKâ~ IÄvV´ye FmÄ xyPpJVLfJ TJojJ TPr mPuj, ATôrJr oJiqPo AxuJPor xKbT KhTKjPhtvjJ KmKnjú k´\Pÿr mJXJKu TKoCKjKar TJPZ ßkRZJPf xmJr xyPpJKVfJ FTJ∂ k´P~J\jÇ KfKj @vJmJh mqÜ TPr mPuj, YqJPjuKar k´YJr FmÄ k´xJPr mOPaj S ACPrJPkr mJÄuJnJwL oJjMwrJ CkTíf yPmj mPu @oJPhr KmvõJxÇ xÄmJh xPÿuPj @PrJ \JjJPjJ y~, ATôrJ mJÄuJ KaKnr oJiqPo lJ¥ xÄV´y TPr IxyJ~ oJjMPwr TuqJPe TJ\ TrJr kJvJkJKv mJÄuJPhvxy VrLm ßhvxoNPyr Cjú~j TotTJ¥PT VKfvLu TrJr KmwP~ Km˜JKrf TotxYN L V´ye TrJ yPmÇ KfKj @PrJ mPuj, ACPrJPk âomitoJj mJñJuL TKoCKjKar \jq kNjJt ñ FTKa AxuJoLT ßaKuKnvj YqJPjPur k´P~J\jLfJ S èÀfô IjMiJmj TPr @orJ FA YqJPjPur pJ©J ÊÀ TPrKZÇ FKa xŒNjt „Pk IrJ\QjKfT FTKa k´KfÔJj KyPxPm KmTKvf yPmÇ @orJ ßTJj irPjr xJŒshJ~LT CÛJKj KT’J fgJTKgf \KñmJPhr xogtj TKrjJÇ @oJPhr FA kgYuJ~ AxuJPor xKbT KhTKjPhtvjJ KmKnjú k´\Pÿr mJXJKu TKoCKjKar TJPZ ßkRZJPf kJrPuA @oJPhr CP¨vq xlu yPm mPu oPj TKrÇ KfKj ATôrJr xJPg mJXJKu \JKf, iot, met KjKmtPvPw xmJr IÄvV´ye S xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ xÄmJh xPÿuPj ATôrJr KxAS ZJzJS YqJPjuKar ßyc Im ßk´JcJTvj yJxJj yJKl\Mr ryoJj FmÄ IjqJjq TotTftJ-TuJTávuLrJ CkK˙f KZPujÇ CPuäUq, @u-UJP~r lJCP¥vj Kmvõ mqJkL @ftoJjmfJr TuqJPj TJ\ TrPZÇ @r ßxA @uUJP~r lJCP¥vPjrA xyPpJVL k´KfÔJj KyPxPm ATôrJ mJÄuJ TJ\ TrPmÇ

A LADY SPIRITUAL HEALER

IJiqJKfìT oKyuJ xJiT A lady spiritual healer can solve the problems of other woman better than any other male spiritual healer. By the grace of God and with the Special Noori Qurani powerful backup of my Ustad I can solve your every problem like Black Magic .Domestic Problems, Love and Love Marriage Matters, Husband wife problems, Disobedient Children and Wife, Relationship Problems, Business Problem etc. Your problem will be solved by the grace of Allah 100 % in 3 days GUARANTEED. All information kept confidential. Gents can also contact for their problems.

FT\j kMr∆w IJiqJKfìT xJiPTr ßYP~ FT\j oKyuJ IJiqJKfìT xJiT xyP\ oKyuJPhr xoxqJ mM^Pf kJPrj S xoJiJj TrPf kJPrjÇ xOKÓTftJr Tr∆eJ~ S TárIJKj vKÜPT TJP\ uJKVP~ FmÄ IJoJr C˜JPhr xyPpJKVfJ~ IJKo ßp xm xoxqJr xoJiJj TPr gJKT fJ yPò - mäJT oqJK\T, kJKrmJKrT xoxqJ, ßk´o S ßk´Por KmP~, ˝JoL-˘Lr oPiq xoxqJ, ImJiq ˘L-x∂Jj, IJfìL~fJr xŒTt, mqmxJK~T xoxqJ AfqJKhÇ xOKÓTftJr Tr∆eJ~ 3 KhPjr oPiq IJkjJr xoxqJr 100% xoJiJPjr KjÁ~fJ KhP~ gJKTÇ IJkjJr xo˜ fgq ßVJkj rJUJ yPmÇ kMr∆PwrJS fJPhr xoxqJr \Pjq ßpJVJPpJV TrPf kJPrjÇ

CALL NOW FOR FREE ADVICE Mrs. S A BHUKHARI TEL : 0121 318 7861


50 KmùJkj

4 - 10 July 2014 m SURMA

ANNUAL GENERAL MEETING ! DATE: Saturday, 31 January 2015 !

& ELECTION 2015

mJKwtT xJiJre xnJ FmÄ KjmtJYj 2015

TIME:

from 11.30am ! VENUE: Impression Events Venue, Milner Road, West Ham, London E15 3AD (Nearest Underground Station: West Ham)

2015 Executive Committee Election Timetable Membership Form and Guideline are available on LBPC’s website: www.londonbanglapressclub.org

From Monday, 7 July 2014

xhxq lro S KjPhtKvTJ TîJPmr IKlKx~Ju SP~mxJAPa kJS~J pJPm

Closing Date for the submission of Membership Application, membership fee and supporting documents

Friday, 10 October 2014 by 8pm

xhxqkPhr \jq IJPmhjk©, KjitJKrf Kl S k´P~J\jL~ TJV\k© \oJ ßh~Jr ßvw xo~

Final Membership List for 2015 - 2016 is published on LBPC’s website: www.londonbanglapressclub.org

Friday, 7 November 2014

2015 - 2016 TotmZPrr YëzJ! xhxq fJKuTJ TîJPmr IKlKx~Ju SP~mxJAa www.londonbanglapressclub.org F k´TJv

Nominations Open for the Election to the Executive Committee 20152016. Nomination forms will be available from LBPC’s office and website

From Monday, 1 December 2014

KjmtJyL TKoKar 2015-2016 TotmZPrr KjmtJYPjr oPjJj~jk© hJKUu TJptâo Êr" (oPjJj~jk© TîJPmr TJptJu~ ßgPT xÄV´y IgmJ IKlKx~Ju SP~mxJAa ßgPT cJCjPuJc TrJ pJPm)

Closing Date for the Submission of Election Nomination Form, nomination fee and supporting documents

Friday, 12 December 2014 (from 4pm – 8pm)

oPjJj~jk© hJKUPur (KjitJKrf Kl S k´P~J\jL~ TJV\k© xy) ßvw xo~

Last day of withdrawal of Nomination form

Friday, 19 December 2014 by 8pm

oPjJj~jk© k´fqJyJPrr ßvw xo~

List of valid Candidates is published by Election Commission

Monday, 22 December 2014

KjmtJYj TKovj TftOT YëzJ! Qmi k´JgtL fJKuTJ k´TJv

Notice of Annual General Meeting and Election are sent to all members of the London Bangla Press Club by email including all candidates profile Annual General Meeting and Election

mJKwtT xJiJre xnJ FmÄ KjmtJYj xÄâJ! IKlKx~Ju ßjJKav, FmÄ k´JgtLPhr KjmtJYjL ßk´JlJAu mMTPua TîJPmr xTu xhxq mrJmPr Pk´re

Friday, 2 January 2015 Saturday, 31 January 2015 AGM starts at 12pm VOTING from 2.30pm – 6.00pm

mJKwtT xJiJre xnJ FmÄ KjmtJYj NOTE: The

ELECTION COMMISSIONERS: Mahmud MD. EMDADUL HAQUE CHOWDHURY, General

election timetable maybe subject to change due to any unforeseen circumstances.

Hasan MBE (CEC), Bajloor Rashid MBE, Habibur Rahman

Secretary; MOBILE: 07535 696373, EMAIL: emadhaq@yahoo.co.uk; LBPC OFFICE: Unit 2, 20b Spelman Street, London E1 5LQ

Sheikh Salem Immediate Result Expert relationship and love

I can help you solve all your problems in a few days regarding Love - relationship, black magic, money, business, luck, etc. ALL JOBS GUARANTEED Payment after result - Free initial consultation

Call:0203 754 6768 or 07940 541 100 Genuine job - Results in 3 days

If you've been let down then call me, no false hope 1 minute from West Ham Station

Graphic Designer

We are looking for an experienced graphic designer with a minimum of 3-4 years experience working in a commercial environment to join our team. You must have experience in commercial printing, be able to work to tight deadlines and take instruction, have a keen eye for attention to detail, a proactive attitude and enthusiasm for design. You will be experienced on a Mac and skilled in designing for printing media, be competent in both Photoshop, Illustrator, Quark Express, InDesign and have a knowledge of the primary software. Experience of working within a Bengali typing, Litho and Digital printer would be an advantage. This is an excellent opportunity for someone who is looking to progress his or her career. If you believe you have the right attitude and experience for this position please send your CV and examples of your work at info@cmmediauk.com


UmrJUmr 51

SURMA m 4 - 10 July 2014

jJrJ~eVP† xJf UMj

KxPuPa K\uäuM yT K\uM yfqJTJ§ (43 kOÔJr kr) TPrKjÇ FojKT rJ\jLKfPf xlu yPf ßVPuS ßfJ KmhqJr ßhRz uJPV ßr! ßx fJr KYrJYKrf oMYKT ßyPx (fJr oMYKT yJKxaJ ßp TL xMªr, ßxaJ fJPT pJrJ ßhPUPZj ßmJiTKr fJPhr \JjJ @PZ) mPuKZPuJ, fJr jJKT @PZ Kmru xJÄVbKjT ãofJ, pJ ÊiM KvãJ KhP~ oJkJ pJ~ jJÇ mOgJ @r mJTq-mq~ TKrKj ßxKhjÇ ßx ßYJPUr xJoPj ßpxm ßjfJPhr ßhUPZ fJPhr ßfJ xKfqA KvãJ uJPVKjÇ KyPrJAj @r @§JrS~Jt Kj~πe TPrS, UMj TPrS, KjrkrJi oJjMwPhr \J~VJ-\Ko hUu TPrS FrJ CkP\uJ ßY~JroqJj yP~ pJ~Ç KZ! ßxKhj pKhS fJr TgJ IkKrkTô IPpRKÜT nJmjJ mPu CKzP~ KhP~KZ, náu rJ\jLKfPf pMÜ yP~ mPU pJPò mPu \LKmfTJPu pJr ßTJPjJ TgJS UMm èÀPfôr xPñ V´ye TKrKj, fJr oOfqá r kr ßTj ßpj oPj yPò xKfqA ßx FT Kmru xJÄVbKjT ãofJ KjP~A \PjìKZPuJ; huof KjKmtPvPw fJPT Ff oJjMw\j nJumJxPfJ ßhPU UJKjTaJ YoPTS pJKòÇ k´JenrJ nJumJxJ jJ KhP~ FoKj FoKj Ff nJumJxJ kJS~J pJ~ jJÇ kK©TJ~ ßhUuJo KxPua KmFjKk/ZJ©hPur KTZá èeir ßjfJrJ yfqJTJrLPhr kPã xJlJA ßVP~PZjÇ oNU,t KmPmTyLj kÊPhr TJPZ Fr ßYP~ @r TLAmJ @vJ TrJ pJ~Ç @orJ \JKj, ChL~oJj k´KfkãPT KYrfPr KjKnP~ ßhmJr \Pjq bJ¥J oJgJ~ FTaJ UMjPTS FrJ jJjJ I\MyJf KhP~ ßdPT ßhmJr ßTRvu \JPjÇ @\ pJrJ @oJr nJAP~r kPã IPªJuj TrPZj, @Ko \JKj fJrJS FTxo~ @PkJw-rlJ~ mxPf kJPrjÇ FnJPm IPjT yfqJr KmYJr y~Kj FmÄ FnJPm xJrJ ßhv KhPj KhPj kKref yP~PZ FT oPVr oMuPM T! @oJr nJA, UMjLPhr CkMpk Mt Kr iJrJPuJ @WJPfr oMPU, fJrA FTxoP~r xyTotLPhr IjMTŒJ \JVPf kJPr ßnPm IjMj~ TPrPZ, @oJPT yJf KhP~ oJr, rJo hJ KhP~ oJrPu ßfJ @Ko oPr pJmÇ Foj Âh~-¸vtL IjMj~èKu ßfJ fJPhr ¸vt TrJ hNPrr TgJ; oOfqá KjKÁf TPr fPmA fJrJ KlPrPZ! yJ~! yJ~ ojMwqfô! ÊPjKZ FUj kMKuv k´vJxjS ÊÀ TPrPZ jJjJ aJumJyJjJÇ pJ fJrJ ßhv\MPz mJrmJrA TrPZj, TPr kJrS ßkP~ pJPòjÇ oJouJ~ k´nJmvJuLPhr mÅJYJPf ÊÀ yP~PZ jJjJoMKU fKÆr! UMjLPhr FT\j (VJ\L Kuaj) yPuj TPfJ~JuL gJjJr SKxr TL xŒPTt @fìL~ ßpj! TP~TKhPjr oJgJ~A y~PfJ @xJoLrJ KhKmq WMPr ßmzJPm, kMKuv FUMKj, UMPjr FojKT YJr Khj jJ ßpPfA, ÊÀ TPrPZ kMPrJ Kmw~aJPT ImùJ TrJr nJjÇ fPm FTaJ TgJ mPu rJKUÇ FA KjTa IfLPfS ßhPUKZ, UMPjr oPfJ Foj n~Jmy WajJr KmYJrS pUj y~Kj, fJPf ßp k´KfKyÄxJr @èj \ôPu SPb, Fr ßgPT kMKuv, FojKT KmPvõr IPjT mJWJmJWJ ßjfJrJS ßryJA kJjKjÇ @r mJÄuJPhv ßfJ yu xm x÷Pmr ßhv! pKhS IPkãJ TrKZ WajJ˙u ßgPT ßV´lfJrTíf hMA UMjLr ˝LTJPrJKÜr \Pjq, fmM @orJ @oJPhr nJAP~r yfqJTJrLPhr xŒPTt ß\Pj ßVKZ 28 ßo fJr ßlxmMT ˆqJaJx ßgPTS; fJr UMKjPhr KjP~ Kj\yJPf KuPU ßVPZ ßx, @orJ nJArJ, fJ mMPT kJgr ßmPi, FUj mJrmJr kJb TrKZ @r KvCPr CbKZ ßp, k´TJPvq ßWJweJ KhP~ IKnpMÜ oJymMm TJKhr vJyL @r ßorJ\ VÄrJ fJPT Foj jOvÄxnJPm yfqJ TrPf ßkPrPZ ßnPm! @oJr nJA fJPT yfqJr ÉoKThJfJPhr krJovt KhP~PZ fJrJ ßpj ÉoKT iJoKT mJ Tá“xJ rYjJr @PV @oJPhr kKrmJr, kJKrmJKrT GKfyq KjP~ \JPjj! Kj\hPur TotL xogtTPhr KjP~ @mJPrJ Kou-Kov @PkJw TPr rJ\jLKf TrJ pJ~ mAKT, KT∂á @oJr of nJAyJrJ I\xs KjKmtTJr nJP~rJ KT∂á fJ KhPjr kr Khj mZPrr kr mZr kMPw rJUPm! k~xJ KhP~, k´nJm UJKaP~ oJouJ ßgPTS y~PfJ ßryJA kJS~J pJ~, KT∂á FAxm k´TJvq-UMjLrJ ßp xm nJAPhr oJ-mJmJPhr mMPT ßuKuyJj k´KfKyÄxJr @èj \ôJKuP~ KhP~PZ, ßxA ãf ßfJ mZPr mJ pMPV ÊTJmJr j~ KTZáPfAÇ UMjL náPu ßVPuS UMPjr KvTJr FA xm IxyJ~ kKrmJrmVt KT∂ fJ náPu pJ~ jJÇ ßpPTJPjJKhj fJ hk TPr \ôPu CbPu oJ© hMA KoKjPa mJÄuJPhPv oJjMw UMj yP~ pJ~; èo yP~ pJ~Ç oJ© kÅJY yJ\Jr aJTJr KmKjoP~ FT\j @ffJ~L FojKT oπLPTS kpt∂ UMj TPr @xPf KÆiJ TPr jJ! FUj xrTJr, kMKuv, @hJuf @r KxPuPar KmFjKk ßjfJPhr KhPT @Ko j~, @oJr nJAP~r Ifí¬ @fìJ fJKTP~ @PZ!

rqJPmr @KrlPT TJrJ laPT K\ùJxJmJh

dJTJ, 2 \MuJA - jJrJ~eVP†r xJf UMPjr WajJ~ yJAPTJPatr KjPhtPv VKbf \jk´vJxj oπeJuP~r fh∂ TKoKa oñumJr rqJPmr xJPmT TotTftJ ßo\r (Im.) Fo @KrlMr ryoJjPT TJrJ laPT K\ùJxJmJh TPrPZÇ TKoKar k´iJj IKfKrÜ xKYm vJy\JyJj @uL ßoJuäJ \JjJj, dJTJ ßTªsL~ TJrJVJPr @KrlMr ryoJjPT K\ùJxJmJh TrJ yP~PZÇ TJrJ xN© \JjJ~, oñumJr ßmuJ FTaJ ßgPT ßkRPj FT WµJ @KrlPT K\ùJxJmJh TPrPZ fh∂ TKoKaÇ TKoKa krqJ~âPo FTA WajJ~ ßV´¬Jr yS~J rqJm-11-Fr xJPmT Ikr hMA TotTftJPTS K\ùJxJmJh TrPmÇ yJAPTJPatr KjPhtPv Vf 6 ßo \jk´vJxj oπeJuP~r IKfKrÜ xKYm vJy\JyJj @uL ßoJuäJPT k´iJj TPr xJf xhPxqr FA fh∂ TKoKa Vbj TrJ y~Ç Frkr TKoKa 12 ßo ßgPT TP~T hlJ~ jJrJ~eV† xJKTta yJCPx S KxK≠rV† KmhMq“PTPªsr ßrˆ yJCPx VeÊjJKj TPrÇ F ZJzJ TKoKa SA xJf\Pjr uJv C≠JPrr ˙Jj, jJrJ~eV† rqJm-11-Fr mqJaJKu~j xhr h¬r S TqJŒ IKlx kKrhvtj TPrÇ AKfoPiq rqJm-11-Fr xJPmT Kfj TotTftJ ßulPajqJ≤ TPjtu (Im.) fJPrT ßoJyJÿh xJBh, ßo\r (Im.) @KrlMr ryoJj S ßulPajqJ≤ ToJ¥Jr Fo Fo rJjJ xJf UMPjr WajJ~ \Kzf gJTJr TgJ ˝LTJr TPr jJrJ~eP†r @hJuPf \mJjmKª KhP~PZjÇ fJÅPhr Kfj\jPTA dJTJ ßTªsL~ TJrJVJPr rJUJ yP~PZÇ

KTZM ßkPf yPu ßh~Jr oJjKxTfJ gJTPu yPm - c. ACjMx dJTJ 3 \MuJA - PjJPmu Km\~L IgtjLKfKmh c. oMyJÿh ACjMx mPuPZj, PpaJ KjP~ @orJ ˝kú PhKUjJ PxaJ TUPjJ y~jJÇ PpaJ KjP~ ˝kú PhKU PxaJA mJ˜mJK~f y~Ç @orJ k´PfqPT mqmxJ~L yS~Jr ˝kú jJ PhPU YJTKr Pj~Jr ˝kú PhKUÇ Fr oiq KhP~ @orJ KjP\r vKÜPT UJPaJ TPr PhAÇ KfKj mPuj, @orJ YJTKr Trm jJ, @orJ YJTKr PhPmJÇ @orJ YJTKr V´yLfJ jA, @orJ YJTKrhJfJÇ @oJPhr \LmPjr FToJ© YJS~JA yPuJ ÊiM kJS~JÇ KT∂á Ph~Jr oJjKxTfJ @orJ nMPu PVKZÇ fJAPfJ @oJPhr FPfJ FPfJ xJoJK\T xoxqJÇ KTZM ßkPf yPu ßh~Jr oJjKxTfJ gJTPf yPmÇ Ph~Jr oJjKxTfJ gJTPu kJS~J pJ~ PmKvÇ rJ\iJjLr iJjoK¥r PmxrTJKr FTKa KmvõKmhqJuP~ @P~JK\f FT pMm xPÿuPj @\ KfKj Fxm TgJ mPujÇ KfKj mPuj, xoJP\ FTKa oJjMwS PmTJr gJTPmjJ Foj FTKa xÄÛíKf YJuM TrPf kJrPu PhvPT IPjT hs∆f FKVP~ Pj~J pJ~Ç PTj oJjMw IPjqr TJPZ YJTKr YJAPmÇ PTj oJjMw PmTJr gJTPmÇ IPjqr TJPZ YJTKr YJS~Jr k´mefJ fqJV TrPf kJrPuA oJjMw fJr KjP\r vKÜ xŒPTt \JjPf kJPrÇ pMmTPhr CP¨Pvq ACjMx mPuj, PfJorJ YJTKrr PkZPj xo~ jÓ TPrJjJÇ YJTKr Ph~Jr kKrT·jJ KjP~ @oJPhr TJPZ FPxJÇ pKh PfJoJr kKrT·jJ @oJPhr x∂áÓ TrPf kJPr fPm aJTJ kJPmÇ mqmxJ hJÅz TrJPf kJrPu @oJPhr aJTJ Plrf KhSÇ KfKj mPuj, FPhPv @PV TUPjJ oJjMw KmvõJx TrPfJjJ Pp, hKrhs S jJrLPhr Ee KhPu fJrJ Plrf KhPf kJrPmÇ KT∂á V´JoLe mqJÄPTr oiqKhP~ @orJ Px nMu PnPX KhPf PkPrKZÇ

Mishtee M ishtee offer offer ffor or first 2 weeks weeks of ramadan ramadan

*

TT:: 020 7377 6112 245-247 Whitechapel W hit echapel Market, M ark et , London L ondon


52 UmrJUmr

4 - 10 July 2014 m SURMA

mOy•r ZJfT k´mJxL xKoKfr ofKmKjo~ xnJ FmÄ jmKjmtJKYf TJCK¿uJrPhr IKnjªj

KxPua jVrLr Táhrf CuäJy \JPo oxK\Phr UKfm u§j xlPr FPxPZj KxPua jVrLr GKfyqmJyL yJ\L Táhrf CuäJy \JPo oxK\Phr AoJo S UKfm oJSuJjJ oMyJÿJh \Kor CK¨j FT xÄK㬠xlPr pMÜrJ\q FPxPZjÇ Vf 28 \Mj KfKj 1 oJPxr \jq FA xlPr u¥j FPx ßkRZJjÇ pMÜrJ\q xlrTJPu KfKj @®L~-˝\j, mºá-mJºm, @Puo-SuJoJxy k´mJxLPhr xJPg KoKuf yPmjÇ KfKj mOPaPj mxmJxrf xTu k´mJxLPhr TJPZ xJuJo S ßhJ~J \JKjP~PZjÇ pMÜrJ\q xlrTJPu fJr xJPg KjPoúr ßoJmJAu 074 38 23 9422 jJ’JPr ßpJVJPpJV TrJ pJPmÇ - ßk´x KmùK¬Ç

FqJPrJP¸x ßaPnux Ku:-Fr oqJPjK\Ä KcPrÖr F ßT Fo A~JKy~Jr oJfíKmP~JV

Vf 25 \Mj, mMimJr kNmt u§Pjr oK≤KlCKr ßx≤JPr mOy•r ZJfT k´mJxL xKoKfr kã ßgPT mJÄuJPhv ßgPT IJVf ZJfT ßkRrxnJr k´JÜj ßY~JroqJj IJmhMu S~JKVh o\jM S FcPnJPTa vJyJm CK¨Pjr ßxR\Pjq FT ofKmKjo~ xnJr IJP~J\j TrJ y~ FmÄ jmKjmtJKYf TJCK¿uJrPhr IKnjªj ùJkj TrJ y~Ç CÜ ofKmKjo~ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj ZJfT ßkRrxnJr k´JÜj ßY~JroqJj IJmhMu S~JKyh o\jM, KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj

FcPnJPTa vJyJm CK¨j, IJVJoL mOKav kJutJPo≤JKr KjmtJYPj Tj\JrPnKan kJKatr oPjJjLf FoKk khk´JgtL oLjJ ryoJj, aJS~Jr yqJoPuax ßgPT KjmtJKYf TJCK¿uJr oJymMm IJuo oJoMj S oJA~Mo Ko~JÇ TqJaJrJr ßoJ” l\u CK¨Pjr xnJkKfPfô S cJ. xJöJhMr ryoJPjr kKrYJujJ~ xnJr Êr∆Pf ßTJrIJj ßgPT ßfuS~Jf TPrj l\uMu yT FjJoÇ kPr k´iJj IKfKg FmÄ KmPvw IKfKgPhrPT láPur ßfJzJ KhP~ IKnjªj ùJkj TrJ y~Ç CÜ xnJ~ mÜmq

rJPUj cJ. xJöJhMr ryoJj, IJufJlár ryoJj ßoJ\JKyh, \oPxh IJuL, IJmhMu oMKTf, IJKvTáu AxuJo IJKvT, V~JZár ryoJj, IJA~Nm Tro IJuL, IJSuJh IJuL ßr\J, oSuJjJ jMr∆u AxuJo, V~JZ Ko~J, FohJhMr ryoJj, IJmMu ßyJPxj rKlT, l\uMu yT FjJo, ‰x~h xJPhT, \JKTr ßyJPxj ßxKuo, ßoJ” oKfCr ryoJj, IJmM xMKl~Jj, IJmhMx xJuJo, IJlZr, oJZáo Ko~J, o\Kuv IJuL k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

k´JmJxL V´Jo mJÄuJ xÄ˙Jr TJptTrL TKoKar FT xnJ IjMKÔf

aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur KvãT S FqJPrJP¸x ßaPnux Ku”-Fr oqJPjK\Ä KcPrÖr F ßT Fo A~JKy~Jr oJfJ rSvjJrJ UJjo Vf 20 \Mj, oñumJr KxPua vyPrr rP~u u¥j KTîKjPT AP∂TJu TPrj (AjúJKuuäJKy S AjúJ AuJKy SrJK\Cj)Ç oOfqá TJPu fÅJr m~x yP~KZu 80 mZrÇ KfKj KZPuj KxPua xrTJKr IJuL~J oJhsJxJr xJPmT UqJKfoJj KvãT orÉo vJoxMr ryoJPjr xyiKotjLÇ orÉoJr k´go jJoJP\ \JjJ\J FTA KhPj ß\JyPrr jJoJP\r kr IjMKÔf y~ y\rf vJy\JuJr (r:) hrVJy oxK\h k´JñPe FmÄ KÆfL~ jJoJP\ \JjJ\J IJZPrr jJoJP\r kr IjMKÔf y~ V´JPor mJKz KmvõjJg CkP\uJr YJªnrJÄ \JPo oxK\h k´JñPjÇ \JjJ\J ßvPw fÅJPT kJKrmJKrT ßVJr˜JPj hJlj TrJ y~Ç orÉoJr hMAkMP©r oPiq TKjÓkM© mqmxJ~L KxPua ßY’Jr F§ ToJPxtr Ijqfo cJAPrÖr F Ka Fo ßvJP~m mJÄuJPhPv orÉoJr hJlj TJP\ CkK˙f KZPujÇ ß\qÔkM© F ßT Fo A~JKy~J pMÜrJP\q FmÄ FToJ© TjqJ yJKohJ IJTfJr oMKjú mftoJPj pMÜrJÓs k´mJxLÇ CPuäUq, orÉoJr kKrmJr KxPua vyPrr K\ªJmJ\JPrr TJ\L AKu~Jx IJmJKxT FuJTJ~ mxmJx TPrj FmÄ KmvõjJg CkP\uJr YJªnrJÄP~ fJPhr V´JPor mJKz rP~PZÇ FKhPT, FPT Fo A~JKy~Jr oJfíKmP~JPV k´mJPx S mJÄuJPhPv xoJ\ToLt, mqmxJ~L, rJ\jLKfT, xJÄÛíKfT ToLt, ßuUT, xJÄmJKhT oyPur oPiq VnLr ßvJT k´TJv S orÉoJr kKrmJPrr k´Kf xoPmhjJ \JKjP~PZj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xyxnJkKf yroM\ IJuL, xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJr∆T, KvãJKmh vJy lJr∆T IJyoh, ‰x~h rKTm IJyoh, FTJCP≤≤ FoF rCl, xMroJ ßasPnuPxr cJAPrÖr IJmhMj jNr, IJxKTr Ko~J, xÄÛíKf TotL ‰x~h FjJoMu AxuJo, IJlfJm ßyJPxAj S yJKoh ßoJyJÿhÇ - ßk´x KmùK¬Ç

mzPuUJ IJAKc~Ju ßxJxJAKa ACPTr CPhqJPV AlfJr oJyKlu S ßc KasPkr Kx≠J∂

Vf 23 \Mj 7aJ~ k´JAc Im FKv~J ßrˆáPrP≤ k´mJxL V´Jo mJÄuJ xÄ˙Jr TJptTrL TKoKar FT xnJ IjMKÔf y~Ç xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr xnJkKf ßoJ” IJxJh Ko~J (Tá¨xM IJuL)Ç xnJ~ xÄVbPjr KmKnjú KhT KjP~

IJPuJYjJr oJiqPo KTZá Kx≠J∂ V´ye TrJ y~Ç xnJ~ CkK˙f KZPuj xÄVbPjr xy xnJkKf ßoJ” IJuJ CK¨j, ßxPâaJKr ‰x~h IJKrl IJuL, xy ßxPâaJKr ßoJ” TJor∆u IJuo, ßas\JrJr ßoJ” IJor∆ Ko~J (T~xr),

IVtJjJA\Jr ßxPâaJKr ßoJ” fárj Ko~J, xhxq ßoJ” rJ\J Ko~J, ßoJ” IJmhMu TJKhr, ßoJ” KuuM Ko~JÇ VOyLf TotxYN L IJVJoLPf mJ˜mJ~j TrJ yPm mPu mÜJVe CPuäU TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

Vf 16 \Mj ßxJomJr kNmt u¥Pjr FuFoKxPf mzPuUJ IJAKc~Ju ßxJxJAKa ACPTr FT KjmtJyL TKoKar oJKxT xnJ xÄVbPjr xnJkKf IJ»Mr rKTm UJj-Fr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT ßoRuJjJ m\uMr ryoJPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç xnJ~ IjqJjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj oJSuJjJ IJ»Mu yJA UJj, oMK\mMr ryoJj, TJoÀu AxuJo, IJuJ CK¨j k´oMUÇ xnJ~ IJPuJYjJr kr xmtxÿKfâPo ßmv TP~TKa Kx≠J∂ VOKyf y~Ç FèKur oPiq yPò IJVJoL 8 \MuJA, oñumJr AÓ u¥j oxK\h xÄuVú 42 KluPVAa KˆsPar TárfámJ AK¿KaKaCPar fífL~ fuJ~ AlfJr oJyKlPur IJP~J\j TrJ yP~PZ FmÄ IJVJoL 12 IJVÓ oñumJr ßcJmJPr xÄVbPjr kã ßgPT ßc IJCKaÄ Fr mqm˙J TrJ yP~PZÇ Cn~ ßk´JV´JPo IÄv V´yPer \jq xÄVbPjr kã ßgPT mzPuUJ ksmJxLPhr k´Kf IJymJj \JjJPjJ yP~PZÇ Km˜JKrf \JjPf ßpJVJPpJV rJKTm UJj (07940 566 010), m\uMr ryoJj (07984 329 996), oMK\mMr ryoJj (07957 775 860)Ç - ßk´x KmùK¬Ç

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


UmrJUmr 53

SURMA m 4 - 10 July 2014

ArJPT Yro nJrfL~ rJÓshNfPhr fum TPrKZPujÇ Vf ßrJmmJr KfKj fJPhr TJZ ßgPT ArJT kKrK˙Kf S fJ xJouJPjJ KjP~ ofKmKjo~ TPrjÇ ArJPT mJÄuJPhPvr 20 yJ\Jr v´KoT gJTPuS nJrPfr @PZ k´J~ 10 yJ\JrÇ @r ßVJuPpJVkNet IûPu nJrfL~Phr xÄUqJ 100 \Pjr ToÇ @r FA xÄUqJ mJÄuJPhPvr Tf fJ k´TJv TrJ yPò jJÇ @aPT kzJ nJrfL~Phr @jPf hM'Ka \JyJ\ mxrJr CP¨Pvq AKfoPiq rSjJ yP~PZÇ KT∂á mJÄuJPhPvr frPl ßfoj ßTJj ßfJzP\Jr ßjAÇ KmPvw TPr mJÄuJPhvLPhr KjrJkh ˙JPj ßlrJPf KjKhtÓ ßTJj kKrT·jJ FUjS @jMÔJKjTnJPm ßWJweJ TrJ y~KjÇ @AFx@AFx FTKa jfMj ßUuJlf k´KfÔJr ßWJweJ ßh~Jr kPr ArJPT Kv~J-xMKjú KmPrJi fLms @TJr ßj~J FmÄ kKrK˙Kf @rS \Kau yS~Jr @vïJ TrPZ @∂\tJKfT xŒ´hJ~Ç ßp 40 nJrfL~PT Ikyre TrJ yP~PZ SA xÄVbjKa FUj fJPhr âLfhJx KyPxPm mqmyJr TrPZ mPu @vïJ TrJ yPòÇ Umr rPaKZu ßp, fJPhr oPiq mJÄuJPhvLrJS @PZÇ KT∂á mJÄuJPhv hNfJmJx SA UmPrr xfqfJ jJTPYr kPr @r ßTJj o∂mq TPrKjÇ nJrf mPuPZ, fJPhr 25 \j TotTftJPT reJñPjr mJAPr gJTJ ArJKT vyrèPuJPf kJbJPjJ yP~PZÇ fJPhr TJ\ yPuJ @aPT kzJ nJrfL~Phr ßhPv KlrPf xyJ~fJ ßh~JÇ KT∂á mJÄuJPhPvr ßTC mJVhJPhr hNfJmJPxr mJAPr ßmKrP~PZ mPu KTZM \JjJ pJ~ jJÇ F~Jr AK¥~Jr KmoJj FUjS kpt∂ jJ\Jl, TJrmJuJ, mxrJ S mJVhJPh YuJYu TrPZÇ F~Jr AK¥~Jr KfjKa KmoJjPT VfTJu ˆqJ¥mJA rJUJ yP~PZÇ @AFjFx oJAPxJr Vf vKjmJr kJrxq CkxJVr IKfâo TrKZuÇ fJrJ ßp ßTJj xo~ ArJT ßgPT nJrfL~Phr KlKrP~ @jJr KovPj jJoPf k´˜MfÇ IkyNf nJrfL~Phr UMÅP\ ßmr TrPf nJrfPT xJyJpq TrJr k´˜Jm KhP~PZ KxKr~JÇ pMÜrJÓsS k´˜Jm KhP~PZÇ mJÄuJPhv FA oMyNPft mºMk´Kfo nJrPfr xyJ~fJ ßYP~PZ KTÄmJ fJPhr xPñ @uJk-@PuJYjJ TrPZ KTjJ fJ \JjJ pJ~ KjÇ k´mJxL TuqJeoπL UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj Vf 22Pv \Mj mPuKZPuj, mJÄuJPhvL v´KoTrJ nP~r oPiq ßjAÇ fJrJ KjrJkPh @PZÇ ÈÈpKh kKrK˙Kfr ImjKf WPa'' fJyPu mJÄuJPhv xrTJr fJr jJVKrTPhr ßhPv @jPf xm irPjr khPãk ßjPm mPu oπL CPuäU TPrKZPujÇ Imvq KhKuäPf nJrfL~ TNajLKfTPhr oNuqJ~j IjqrToÇ fJrJ ArJPTr kKrK˙KfPT pPgÓ ImjKfvLu oPj TrPZjÇ ßx TJrPe nJrfL~Phr KlKrP~ @jPf xJoKrT F~JrâJla k´˜Mf rJUJ yP~PZÇ hKãe ßTJrL~ SA ßTJŒJKj hKãe mJVhJPh KmxKo~J KjC KxKa k´P\PÖr xPñ xÄKväÓÇ hKãe mJVhJPh Totrf k´J~ 4000 mJÄuJPhvL Vf 5A \Mj ßgPT xMKjú KmPhsJyLPhr ÆJrJ @âJ∂ yS~Jr @vïJ TrPZjÇ FPhr oPiq TP~T v' v´KoT Vf 28Pv \Mj FT TotKmrKfPf IÄv KjP~PZjÇ k´fqJVf oKjÀu VfTJu dJTJ~ mPuPZj, ArJKT kMKuv 1 mJÄuJPhvLPT ßV´¬Jr TrJr k´KfmJh \JjJPf fJrJ iotWPa IÄv KjP~KZuÇ CPuäUq, nJrf xrTJPrr xyJ~fJ~ F x¬JPy 6v' nJrfL~PT KlKrP~ @jJ yPmÇ pJPhr TJV\k© ßjA fJPhr \jq \ÀKr KnK•Pf fJ KbT TrJ yPòÇ Èk´Je KjP~ KlPr FPxKZ' ÈxMKjú xPªPy Kv~JkK∫ KjrJk•J rãLrJ @oJPhr TqJŒ ßgPT oxK\Phr AoJo xJPymPT iPr KjP~ pJ~Ç \ôu∂ KxVJPra KhP~ fJr VJP~-oMPU ZqJÅTJ ßh~Ç kMKzP~ ßh~ hJKzÇ jqJzJ TPr oJgJÇ mmtr KjptJfj YJuJ~ fJr SkrÇ oOf ßnPm rJ˜J~ ßlPu ßh~Ç kgYJrLrJ fJPT C≠Jr TPr yJxkJfJPu nKft TrPuS FUjS KfKj vïJoMÜ jjÇ' FnJPmA ArJPT gJTJ mJÄuJPhvLPhr Im˙Jr metjJ KhKòPuj ßhPv ßlrJ YJÅhkMPrr mJKxªJ oKjÀu AxuJoÇ mJVhJPhr oOfMqTNPk mKª \LmPjr n~Jft WajJèPuJ muKZPuj KfKjÇ KmnLKwTJo~ ßxA KhjèPuJr k´KfKa rJfA ßTPaPZ @fPïÇ KjWtMo rJf TJKaP~PZj oOfMqr k´yr èPjÇ oKjÀPur nJwJ~, @oJPhr TqJPŒr Im˙J fMujJoNuT nJuÇ AoJo xJPym ZJzJ @r ßTC @âJ∂ yjKjÇ Ijq TqJPŒr Im˙J n~JmyÇ mJVhJPhr yJjM~J AK†Kj~JKrÄ IqJ¥ TjˆsJTvj ßTJŒJKjPf TJ\ TrPfj oKjÀuÇ SA ßTJŒJKjPf TP~T v' mJÄuJPhvL TJ\ TPrjÇ @PZj nJrf, ßTJKr~Jxy KmKnjú ßhPvr jJVKrTrJSÇ oKjÀu TJ\ TrPfj k´vJxKjT TotTftJ KyPxPmÇ fJr xPñ VfTJu ßhPv KlPrPZj xJPnt~Jr kPh TJ\ TrJ ßxKuo, @mhMu TJA~Mo, j\Àu AxuJo FmÄ k´vJxKjT TotTftJ kPh TJ\ TrJ rJKTm yJxJj, oyKxj ßoJuäJxy 27 mJÄuJPhvLÇ fJrJ Kj\ Kj\ mqm˙J~ V´JPor mJKz YPu ßVPZjÇ oKjÀu dJTJ~ @PZjÇ fJPhr xPñ ßmv TP~T\j nJrfL~S

ßhPv KlPr ßVPZj \JKjP~ oKjÀu mPuj, Kv~JxMKjú hJñJ~ ßTmu ArJKTrJA jj, KmPhvLrJS @âJ∂ yPòjÇ mJÄuJPhvL S nJrfL~ oMxuoJjrJ ßfJ @PZjÇ pUj ßp TqJŒ KYK¤f yP~ pJ~ ßxUJPj ßTC jJ ßTC @âJ∂ y~Ç yJjM~J AK†Kj~JKrÄ IqJ¥ TjˆsJTvj ßTJŒJKjr TotTftJTotYJrLPhr hM'Ka TqJŒ rP~PZÇ \MKj~r TqJPŒr AoJo xJPymPT iPr KjP~ pJS~Jr kr kMPrJ FuJTJ~ hJñJ-@fï ZKzP~ kPzÇ TUj ßp TJPT iPr KjP~ pJ~ ßxA @fPï IPjPTA Vf TP~T KhPj TqJŒ ßZPzPZjÇ @VJoL 7A \MuJA ßhPv ßlrJr \jq IPjPT KaKTa ßTPaPZj \JKjP~ KfKj mPuj, \Lmj mJÅYJPfA fJrJ ßhPv KlrPZjÇ IPjPT jfMj ßVPZjÇ UrPYr aJTJS FUjS fMuPf kJPrjKjÇ KfKj hMA uJU aJTJ UrY TPr Vf KcPx’Pr ArJT ßVPZj \JKjP~ mPuj, TJV\kP© FT uJU 30 yJ\Jr aJTJ YMKÜ yPuS ßxUJPj ßkRÅZJ kpt∂ fJr UrY kPzPZ hMA uJU aJTJÇ xJf oJPx ßxA aJTJ @~ TrPuS UJS~J UrPYr kr UMm ßmKv ßhPv kJbJPf kJPrjKjÇ FA Im˙J~ hJñJr oMPU kPzjÇ ßhPv ßlrJr AòJ KZu jJÇ KT∂á kKrK˙Kf mJiq TPrPZÇ 55 yJ\Jr aJTJ KhP~ \ÀKr KnK•Pf KaKTa TJaPf yP~PZ \JKjP~ KfKj mPuj, \JKj jJ kKrK˙Kf ˝JnJKmT yPuS @mJr KlPr ßpPf kJrPmJ KTjJÇ ßTJj KTZM KY∂J TKrKjÇ ßTJŒJKjr xPñS TgJ mKuKjÇ k´Je KjP~ KlPr @xPf ßkPrKZÇ FaJA @kJff xJ∂ôjJÇ ßhPv ßlrJr @PV mJVhJPhr mJÄuJPhv KovPjr xPñ ßpJVJPpJV TPrKZPuj KTjJ \JjPf YJAPu oKjr mPuj, FTmJr j~, TP~T hlJ ßpJVJPpJV TPrKZÇ AoJo xJPymPT iPr KjP~ pJS~Jr WajJ \JKjP~KZÇ mJÄuJPhPvr KoKc~JPfS UmrKa k´TJv ßkP~PZÇ KT∂á hNfJmJx èÀfô ßh~KjÇ kKrK˙Kf FUjS ßxA kptJP~ pJ~Kj mPu fJrJ xJ∂ôjJ ßh~Jr ßYÓJ TPrPZjÇ TgJmJftJr FT kptJP~ oKjr mPuj, yqJÅ @Ko ˝LTJr TrKZ, mqJkTnJPm mJÄuJPhvLrJ FUjS @âoPer oMPU kPzjKjÇ KT∂á fJrJ @fPïr oPiqA Khj TJaJPòjÇ @r FA võJxÀ≠Tr Im˙J ßgPT mJÅYPfA fJrJ Kj\ CPhqJPV ßhPv KlrPZjÇ dJTJr krrJÓs h¬r \JKjP~PZ, ‰mi 14 yJ\Jr FmÄ IQmi @rS TP~T yJ\Jr mJÄuJPhvL ArJPT rP~PZjÇ kKrK˙Kf kptPmãe TrJ yPò k´KfKj~fÇ ßp xm FuJTJ~ hJñJ yPò ßxUJj ßgPT mJÄuJPhvLPhr xKrP~ ßj~J yPòÇ kKrK˙Kfr ImjKf WaPu hs∆f fJPhr KlKrP~ @jJr k´P~J\jL~ k´˜MKf rP~PZ mPu \JjJPjJ yP~PZÇ

ksiJjoπLPT fxKuoJ yJKxjJPT K\Pùx TÀj KfKj PTj @oJPT mJÄuJPhPv PpPf KhPòj jJ? mJÄuJPhv KT fJr KkfJr mqKÜVf xŒK•? fJPT muMj oMÜ oPfr ksKf xÿJj PhUJPfÇ @PrT aMAPa KfKj KuPUPZj, xMwoJ ˝rJ\ mJÄuJPhv xlr TPrPZjÇ KfKj nJrfL~ vJKz CkyJr KhP~ PkP~PZj \JohJKj vJKzÇ ksTíf FA vJKzr oPfJ pKh hM'PhPvr oPiq mºMfô FrTo KmKjo~ yPfJÇ @uJhJ @PrT aMAPa KfKj KuPUPZj, xMwoJ ˝rJP\r xPñ xJãJ“ TrPf PTj mJÄuJPhPvr AxuJoL hu \JoJ~JPf AxuJoL PmkPrJ~J yP~ kPzKZu? @PrT aMAPa fxKuoJ KuPUPZj, xMwoJ ˝rJ\PT IjMPrJi TPrPZj PvU yJKxjJÇ kKÁomPñr oMUqoπL oofJ mPªqJkJiqJ~PT Kf˜Jr kJKj mµj YMKÜr KmwP~ IjMPrJi TrPf mPuPZj yJKxjJÇ FUJPjA Pvw j~Ç xJrJ KmPvõ ÊÀ yP~PZ kKm© ro\Jj oJxÇ F KjP~S KfKj CkyJx TPrPZjÇ mPuPZj, hLWt VrPor Khj FUjÇ F xoP~ @kjJr v©MS @kjJPT kJj jJ TPr gJTPf muPm jJÇ TJre, @kKj kJKjvNjqfJ~ oJrJ PpPf kJPrjÇ @PrT aMAPa KfKj PrJ\J rJUJ~ KmvõTJk lMamPu @uP\Kr~Jr krJ\~ TJojJ TPrPZjÇ KfKj KuPUPZj, @uP\Kr~Jr oMxKuo PUPuJ~JzrJ PrJ\J rJUPZjÇ KhPjr PmuJ~ fJrJ PTJj UJmJr UJPòj jJÇ kJj TrPZj jJÇ fJA @uP\Kr~Jr KmÀP≠ ImvqA K\fPm \JotJKjÇ xN© : IjuJAjÇ

kKm© rJoJÆJPj KyCPoj TrJr \jq KyCPoj KrKul xTPur k´Kf ChJ• @ymJj \JKjP~PZÇ F CkuPã Vf 26 \Mj oJAu FP¥r ßrJˆJr ßkKr ßkKrPf FT of KmKjoP~r @P~J\j TPr KyCPoj KrKulÇ mqmxJ~L S TKoCKjKa mqKÜmVt xnJ~ CkK˙f KZPujÇ 1991 xJPu k´KfKÔf KyCPoj KrKul kOKgmLr KmKnjú ßhPv xJyJpq TPr gJPTÇ kJKT˜Jj, ArJT, \ctJj, xMhJj, xMoJKu~J, AK¥~J, KuKm~J FmÄ KlKuK˜Pjr hKrhskLKzf oJjMwPhrS KyCPoj KrKul xJyJpq TrPf YJ~Ç fJPhr oJjmL~ TJP\ xyPpJVLfJ~ FKVP~ @xJr \jq KyCPoj KrKul xTPur k´Kf @ymJj \JKjP~PZÇ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj, KyCPoj KrKuPlr u¥j KrK\Sj lJ¥

ßrAK\Ä oqJPj\Jr yJxJj oAjC¨Lj, TKoCKjKa lJ¥ ßrAK\Ä oqJPj\Jr UJ~Àu xKyh, mqJKrˆJr jJK\r @yPoh, TJCK¿uJr @m\u Ko~J, FohJh ryoJj FoKmA k´oMUÇ

5 \JjM~JKrr KjmtJYj ßoVJS~Ja KmhMq“ mJÄuJPhvPT ßh~J yPmÇ hq KyªMr xŒJhTL~Pf F TgJ muJ yP~PZÇ FPf @rS muJ y~, FaJ IjMPk´reJhJ~T ßp, mJÄuJPhPvr KmÀP≠ ßâJiPjìJ•nJPm ßjKfmJYT k´YJreJ YJuJPjJr krS, jfMj xrTJr dJTJr xPñ xokTt rãJr mqJkJPr kNmtmftL ojPoJyj xrTJPrr khòJkA IjMxre TrJr Kx≠J∂ KjP~PZÇ pKhS ojPoJyj xrTJrS mJÄuJPhPvr \jq ßj~J ßoRKuT CPhqJVèPuJ xokjú TrPf kJPrKjÇ KÆkãL~ xokTt ImqJyf rJUJr AKñf KhP~ xMwoJ ˝rJ\ TgJ KhP~PZj, Kmw~Ka fJr xrTJr ßxA CPhqJVèPuJ mJ˜Pm „k KhPf ßYÓJ TPr pJPmÇ fPm mJÄuJPhvPT yfJv TPr ßp, KfKj Fr \jq KjKhtÓ ßTJj xo~xLoJ ßmÅPi ßhjKjÇ kJutJPoP≤ KjP\Phr KjrïMv xÄUqJVKrÔfJ gJTJ~, KmP\Kk'r FUj ßTmu Kj\ hPur ßnfrA GTofq xOKÓ TrPf yPm ßp, ˙uxLoJ∂ YMKÜ Cn~ ßhPvr \jqA uJn\jTÇ Kf˜Jr kJKj mµj YMKÜr ßãP© ßoJKh xrTJPrr k´P~J\j yPm oofJ mPªqJkJiqJP~r oj VuJPjJÇ Fr \jq oofJPT ßh~J xMwoJr ßlJjTPur ßYP~S ßmKv KTZMr k´P~J\j yPmÇ xMwoJr dJTJ xlPrr oiq KhP~ kKrÏJr mJftJKa yPò, jfMj xrTJr kNmtmftL xrTJPrr dJTJ-KhKuä xokPTt KmvJu èÀfô KhP~PZÇ FojKT xMwoJ ˝rJ\ ACKkF xrTJPrr ImhJj ˝LTJr TPrPZj FA mPu ßp, Vf TP~T mZPr hMA ßhPvr oPiq IPjT mz mz YMKÜ xokJKhf yP~PZÇ KjrJk•J, IgtQjKfT Cjú~j, Ck-@ûKuT xyPpJKVfJ, mJÄuJPhvL kPeqr \jq nJrfL~ mJ\Jr CjìMÜ TrJ, xLoJ∂ kKrTJbJPoJ, \ôJuJKj S hMA ßhPvr \jVPer oPiq ßpJVJPpJPVr Kmw~èPuJPf IV´VKfr TgJS mPuPZj KfKjÇ dJTJr xyPpJKVfJ nJrPfr k´JYq jLKfr \jq Ifq∂ èÀfôkNetÇ mJÄuJPhvS ßhUPm ACKkF xrTJPrr xokPTtr iJrJmJKyTfJ FTKa jfMj kptJP~ FPx ßkRÅPZ KTjJÇ nJrPfr oNu xÄPpJV yPf yPm mJÄuJPhPvr xrTJPrr xPñÇ KT∂á xMwoJ ˝rJ\ ßpojKa FT xJãJ“TJPr mPuPZj, xm hPur IÄvV´yeoNuT mJÄuJPhPvr xPñ IÄvLhJKrfô k´KfÔJ~ ImvqA k´PYÓJ gJTPf yPmÇ @orJ mJÄuJPhPvr xoJP\r k´KfKa IÄvPT @˙J~ KjP~ fJ k´KfÔJ TrPf YJAÇ mJÄuJPhv FUjS Inq∂rLe KmvJu IvJK∂r kptJ~ ßgPT C•re TrPf kJPrKjÇ fPm xMwoJ ˝rJ\ mMK≠o•Jr xPñ \JjM~JKrr KjmtJYj KjP~ xrJxKr o∂mq TrJ ßgPT KjmO• ßgPTPZjÇ FA KjmtJYPjr V´yePpJVqfJ mqJkTnJPm k´vúKm≠Ç KmPrJiLhuL~ ßj©L jJ gJTJ xP•ôS mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hPur (KmFjKk) ßjfJ UJPuhJ K\~Jr xPñ xJãJ“ TrJS FTKa nJu khPãkÇ Fr oJiqPo nJrf ßp FUjS KmFjKkPT èÀfôkNet rJ\QjKfT hu oPj TPr, ßxA AKñfA ßh~J yPuJÇ

KmvõjJg FAc ACPTr xÄmitjJ IjMÔJPj k´iJj IKfKgr mÜPmq KfKj IJPrJ mPuj, KmsKav mJÄuJPhvLrJ FUj xmtPãP© k´KfKÔf yP~PZÇ KjP\Phr ßpJVqfJ, hãfJ S kKrv´Por oJiqPo KmsPaPj mJÄuJPhvLrJ k´vÄKxf \JKfPf kKref yP~PZÇ IJVJoLPfS FiJrJ ImqJyf rJUPf mJÄuJPhvL TKoCKjKar xyPpJVLfJ TJojJ TPrjÇ KfKj KmvõjJg FAc ACPTr KmKnjú \jKyfTr TJP\r k´vÄxJ TPrj FmÄ FA xÄVbjPT VKfvLu rJUPf xmJAPT xyPpJVLfJr IJymJj \JjJjÇ KmvõjJg FAc ACPTr xnJkKf KoZmJy CK¨Pjr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT IJmMu yJxjJf Fr kKrYJujJ~ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJrIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj xÄVbPjr xJÄVbKjT xŒJhT IJmMu TJuJoÇ xnJ~ ˝JVf mÜmq rJPUj xÄVbPjr k´KfÔJfJ xnJkKf UJPuh UJjÇ k´iJj IKfKgPT láu KhP~ mre TPrj k´KfÔJfJ xJiJre xŒJhT

IJ»Mu mJKZf rKlÇ xnJ~ xÄmKitf TJCK¿uJr KyPxPm mÜmq rJPUj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u ßgPT ßumJr kJKatr TJCK¿uJr KxrJ\Mu AxuJo, TJCK¿uJr IJ~JZ Ko~J, KjCyJo TJCK¿Pur TJCK¿uJr IJ~vJ ßYRiMrLÇ xÄmitjJ xnJ~ xÄmKitf IKfKgPhrPT ßâÓ k´hJj TPrj xy xnJkKf IJ»Mr rKyo r†M, k´YJr xŒJhT vJy ßxJkJj, asJKÓ lJÀT Ko~J, mUKf~Jr UJÅj S \JKTr ßyJPxj TP~ZÇ xnJ~ KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj KmvõjJg k´mJxL FcáPTvj asJPÓr xJPmT xnJkKf oJKjT Ko~J, TKoCKjKa mqKÜfô oJyoMh PyJxJAj, rJ\jLKfKmh IJ»Mu yJKoh ßYRiMrL, ßV´aJr KxPua TJCK¿Pur xJPmT xJiJre xŒJhT Ko\tJ IJxyJm ßmV, IuÄTJrL ACKj~j SP~uPl~Jr asJPÓr xnJkKf IJmMu TJuJo IJ\Jh, oJhJKj~J SP~uPl~Jr asJPÓr xnJkKf yJ\L rAZ IJuL, Kh TJPuTKam Im mJÄuJPhvL KaYJxt FPxJKxP~vPjr ßY~JrkJxtj Fo vJyjMr IJyoh UJÅj, vJy\JuJu ACKjnJKxtKar xJPmT KvãT c. oMK\mMr ryoJj, A≤JrjqJvjJu ßxqJKxP~u SP~uPl~Jr asJPÓr ßk´KxPc≤ IJlZr Ko~J ßZJa Ko~J, hvWr ßxJxJAKar xnJkKf IJ»Mu Tá¨MZ, oJKxT hkte xŒJhT ryof IJuL, mJPjta mJÄuJPhvL FPxJKxP~vPjr ßxPâaJrL oKjr UJÅj, xJPmT TJCK¿uJr ßjZJr IJyPoh, KmvõjJg FcáPTvj asJPÓr xy Pas\JrJr ßoJmJrT IJuL, AKoPV´vj FcnJA\Jr S~JKyh IJuL, mqmxJ~L ßoJ: ßVJuJo rJæJjL, ßVJu\Jr IJyoh, IJ»Mu ShMh vJPyu, FjJoMu yT FjM, IuÄTJrL ACKj~j SP~uPl~Jr F¥ ßcPnuJkPo≤ asJPÓr xJiJre xŒJhT IJ»MZ ßZJmyJj, ßas\JrJr IJ»Mx xJuJo, KmvõjJg ߸JKatÄ asJPÓr xnJkKf ohKrZ IJuL, PV´aJr KxPua TJCK¿u AÓ u¥j vJUJr xnJkKf IJ»Mu Vlár, mqmxJ~L rKlT Ko~J, IJ»Mx ßZJmyJj, fÀj rJ\jLKfKmh IJ»Mu mJKZf mJhvJ, \Kxo CK¨j ßxKuo, Thr CK¨j, l~\r ryoJj, KmvõjJg SP~uPl~Jr Fr xy xJiJre xŒJhT olöMu IJuL ohKrZ, UJj krKv IjJg fyKmu Fr ßY~JroqJj IJ»Mu mJKZr UJÅj, hvWr k´VKf asJPÓr xJPmT xJiJre xŒJhT IJUuJTár ryoJj, TKoCKjKa mqKÜfô Fo F yJjúJj, xJjM Ko~J, S~JKrZ IJuL, S~JKyh IJuL, yJKmmMr ryoJj, jMjM Ko~J, IJxT IJuL, S~JyLh IJyoh, jMÀu AxuJo mJmMu, lryJh IJyoh, IJ»Mu oMKTf, lJÀT oJylá\, ßoJ: KxP¨T IJuL, PjJ~JVJS ßcPnuJkPo≤ asJPÓr ßas\JrJr ÊTár IJuL, IJ»MuäJy IJu oJoMj, ßoJ: IJ»Mu ßyJxJAj, yJKrZ IJuL, xÄVbPjr ßxJPuAoJj Ko~J jfáj uJAl ßo’Jr k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ KmvõjJg FAc Fr KmKnjú \jKyfTr TJP\r k´xÄxJ TPrj FmÄ IfLPfr of nKmwqPfS xm irPjr xyPpJVLfJr IJvõJx k´hJj TPrjÇ

F~Jr FéPk´x \ctJj SorJ kJuPj ßxRKh @rm pJmJr kJPg ßpPTC \ctJPj ˆkSnJr TrPf kJPrjÇ \ctJPjr GKfyJKxT KjhvtjèPuJ ßhUPu ßp ßTC @TíÓ yPmjÇ AxuJPor yJ\Jr mZPrr AKfyJPxr k´Kf kKrKYf yPf kJPrjÇ Vf 25 \Mj kNmt u¥Pj oMxKuo ßx≤JPr @P~JK\f FT xÄmJh xPÿuPj F fgq \JjJPjJ y~Ç F~Jr FéPk´x ßoAjKˆso oJPTtPar kJvJkJKv oMxKuoPhr fJPhr KmKnjú xMPpJV xMKmiJ~ @Tíw&a TrPf m≠kKrTrÇ KmKnjú aáqPrr mqJkJPr fJPhr KmPvwù Kao rP~PZ pJrJ To mJ ßmvL oMPuqr mMKTÄ xMKmiJèPuJ KmPväwj TPrjÇ ˝fπnJPm mJ kKrmJrPT xÄPV KjP~ \ctJj ÃoPj pJmJr \jq F~Jr FéPk´x VJAc KyxJPm TJ\ TrPmÇ xJrJ KmsPaj \MPz F~JrFéPk´x fJPhr vJUJ Km˜íf TrPZÇ APfJoPiq AuPlJPct vJUJ ßUJuJ yP~PZÇ ßxP¡’Pr mJKotÄyJo S oJjPYˆJPr vJUJ ßUJuJr TJ\ k´Kâ~JiLjÇ

kJ©L YJA

IJoJPhr FToJ© ßZPur \jq \r∆rL KnK•Pf kJA YJAÇ ßZPur m~x 29, \jìxNP© KmsKavÇ IJAj KmwP~ V´J\MP~vj xŒjú TPrPZÇ u’J 5 láa 8 AKû, Kxäo, xMhvtj S iJKotTÇ kJ©LPT TokPã 5 láa 4 AKû u’J FmÄ Kxäo yPf yPmÇ IJV´yL IKnnJmTrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: 07732 971618

25/07/14


54 UmrJUmr

jNr ßyJPxPjr pf (37 kOÔJr kr) jJrJ~eV† KxKa TrPkJPrvPjr TJCK¿ur yP~PZjÇ kqJPju ßo~r kPhS k´KfÆKªôfJ TPrKZPujÇ xJf UMPjr WajJ FnJPm ßhvmqJkL ßfJukJz jJ TrPu y~PfJ KfKj nKmwqPf xJÄxhS yPfjÇ @orJS fJ ßoPj KjfJoÇ FA jNr ßyJPxjPhr ˙J~L ßTJPjJ hu ßjAÇ pUj ßp hu ãofJ~ gJPT, ßxA hPur ßjfJ-xJÄxPhrJA jNr ßyJPxPjr nJA yP~ pJjÇ jJKxo SxoJPjr yJPf ‰fKr jNr ßyJPxj KmFjKk ßjfJ KV~JxCK¨Pjr Kvwqfô V´ye TPrjÇ @mJr @S~JoL uLV ãofJ~ FPu vJoLo SxoJPjr yJf iPr @S~JoL uLPV ßpJV ßhjÇ FA iJrJ~ YPu @xPZ @oJPhr rJ\jLKfÇ PpA xoJP\ UMPh oJKl~J cj jNr ßyJPxj xoJhOf, ßxA xoJP\ VefPπr \jq \Lmj ßhS~J jNr ßyJPxPjr TgJ ßTC oPj rJPU jJÇ VeoJiqPor fgq IjMpJ~L jNr ßyJPxj nJrPf pJS~Jr xo~ hMA ßTJKa aJTJ xPñ KjP~ ßVPZjÇ TLnJPm KfKj Ff aJTJ KjP~ ßVPuj? TJrJ fJÅPT xyPpJKVfJ TPrPZ, kJr yPf xJyJpq TPrPZ, ßxaJ KT TUPjJA \JjJ pJPm? ßTmu jNr ßyJPxj jj, mJÄuJPhPvr aJTJ S Igt kJYJr yP~ pJPò oJuP~Kv~J~, hMmJAP~, pJPò TJjJcJ S pMÜrJPÓs, \oJ yPò xMAx mqJÄPTÇ TuTJfJr @hJuPf jJKT jNr ßyJPxj KjP\PT KjPhtJw hJKm TPrPZjÇ TL KjÏuMw YKr©! jNr ßyJPxj mPuPZj, KfKj rJ\jLKfr KvTJrÇ FT IPgt KfKj KbTA mPuPZjÇ ßp rJ\jLKf UMKjr ßYyJrJ \jxoPã CPjìJYj TPr ßh~, yPf kJPr KfKj ßxA rJ\jLKfr KvTJrÇ Fr kr fJÅPT ßhPv @jJ yPu muPmj, KfKj rJ\jLKfr KvTJrÇ KmYJr yPu muPmj, rJ\jLKfr KvTJrÇ ßTjjJ Ff Khj jNr ßyJPxPjr kPã @rS IPjT mz, ßoP\J S ßZJa nJA hJÅKzP~ pJPmjÇ xrTJr, k´vJxj, @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLS y~PfJ fJÅPhr ßTvJV´ ¸vt TrPf kJrPm jJÇ FA ßk´ãJkPa @\ mOy¸KfmJr IjMPÔ~ jJrJ~eV†5 (vyr-mªr) @xPjr CkKjmtJYj yPf pJPòÇ ßT K\fPmj-\jVe pJPT ßnJa ßhPmj KfKj, jJKT KpKj mqJua mJ hUu TPr ßjPmj? jJKT ßnJPar jJPo ßxUJPj @PrTKa k´yxj yPm? k´go @PuJr UmPr \JjJ pJ~, xMÔM KjmtJYj xŒjú TrJr kPg mJiJ yP~ hJÅzJPf kJPrj-Foj 36 \Pjr fJKuTJ ‰fKr TPrPZ @AjvO⁄uJ rãJTJrL FTKa xÄ˙JÇ ßnJaJrPhr KjrJk•J FmÄ ßnJaPTªsxy Fr @vkJPvr FuJTJ~ vKJ∂vO⁄uJ m\J~ rJUJr \jq Fxm mqKÜr Skr TzJ j\rhJKrr xMkJKrv TPrPZ SA xÄ˙JKaÇ fJKuTJnMÜ Fxm mqKÜr KmÀP≠ UMj,

4 - 10 July 2014 m SURMA

xπJx, YJÅhJmJK\xy jJjJ IKnPpJPV oJouJ rP~PZÇ FÅPhr ßmKvr nJVA ãofJxLj @S~JoL uLPVr, @rS KjKhtÓ TPr muPu SxoJj kKrmJPrr rJ\jLKfr xPñ pMÜÇ Fxm mqKÜr IPjPTA @mJr rqJmkMKuPvr fJKuTJnMÜ xπJxL, IfLPf KmKnjú xoP~ ßV´¬JrS yP~KZPujÇ Fr oPiq KjmtJYjL FuJTJr mJAPrr mJKxªJS @PZjÇ Fxm mqKÜ Igt S ßkKvvKÜr ß\JPr KjmtJYjPT k´nJKmf TrPf kJPrjÇ AKfoPiq jJrJ~eV†-4 @xPjr xJÄxh vJoLo SxoJj fJÅr KjmtJYjL FuJTJ KxK≠rV†, lfMuJä ßgPT yJ\Jr yJ\Jr ßuJT KjP~ pJS~Jr TgJ mPuPZjÇ k´P~J\Pj ß\uJr KmKnjú FuJTJ ßgPT uJPUJ oJjMw KjP~ jJrJ~eV† 5 KjmtJYjL FuJTJ~ KjP~ ßpPf mPuPZjÇ Fr CP¨vq TL? mJAPrr ßuJPTrJ ßfJ ßnJaK hPf kJrPmj jJ, fJyPu KT ßnJa ßbTJPfA FA k´˜KM f? KjmtJYj TKovj, jJrJ~eVP†r k´vJxj S @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjL FA ÉÄTJrPT TLnJPm ßj~, ßxaJA ßhUJr Kmw~Ç jJrJ~eVP†r ÊnmMK≠xŒjú k´PfqT jJVKrPTrA hJK~fô fJÅPhr ßnJPar IKiTJr rãJ TrJ FmÄ ßnJa ßYJr S ßnJa cJTJfPhr ÀPU ßhS~JÇ

ArJT AxMqPf mOy“ (43 kOÔJr kr) ArJPTr Kv~J xrTJPrr xyJ~fJ~ KxKr~J FKVP~ @xPZÇ pKhS pMÜrJÓs KxKr~J F @âoPer oOhM KmPrJKifJ TPrPZ, KT∂á ArJT xrTJr F KxrL~ @âoPer k´Kf xP∂Jw k´TJv TPrPZÇ AKfkNPmt rJKv~Jr ßk´KxPc≤ kMKfjS ArJT xÄTPa ArJTL xrTJPrr kJPv gJTJr k´fq~ ßWJweJ TPrKZPujÇ ¸Óf ArJj S Kv~JPhr xyJ~fJ~ FmÄ mJvJPrr \jq k´P~J\jL~ xMPpJV xOKÓPf ArJPjr nNKoTJ rJUPmÇ k´vú yPuJ, ArJPTr Kv~JPhr kPã pMÜrJÓs, rJKv~J, ArJj, KxKr~Jxy @ûKuT S @∂\tJKfT mOy“ vKÜmPVtr jLKfr xKÿuj ßTj yPò? fPm KT mOy“ vKÜmVt ArJT xÄTPa Cn~ xÄTPa kPzPZ? F Cn~ xÄTa ßgPT KTnJPm fJrJ CP•Jre WaJPm, fJ ImPuJTPjr \jq @PrJ KTZM xo~ IPkãJ TrPf yPmÇ F oMyPN ft xTPur hJKm- jNr-A-oJKuTL xrTJPrr khfqJV, ArJPTr Kv~J ßjfJ ßoJTfJhJ @u xh~, ArJj mÄPvJØNf Kv~J ßjfJ KxxfJjL, pMÜrJPÓsr krrJÓsoπL \j ßTKrxy xTPuA @\ ArJPT jfMj FT FTfJr xrTJPrr iJreJ KhPòjÇ ArJPTr mftoJj xÄTPa mOy“ vKÜmPVtr GTq pKh hLWt y~, FTfJr xrTJr VbPj pKh xmJA FTfJm≠ gJPTj, fJyPu y~f KvVKVrA ArJT xÄTPar xoJiJPjr @PuJ ßYJPU kzPmÇ

k´go KmvõpPM ≠r 100 mZr (44 kOÔJr kr) xJKmt~Jr kPã fJ kNre TrPf kJrJ KZu Ix÷mÇ lPu @VPˆr ÊÀPf xJosJP\qr mJKyjL \JotJKjr xyJ~fJ KjP~ xJKmt~J @âoe TPr mxPu xJKmt~Jr Ko© rJKv~J S l∑J¿S pMP≠ \KzP~ kPz FmÄ I· xoP~r oPiq KmsPajS pMP≠r kPg iJKmf y~Ç VJKÃPuJ Kk´K¿Pkr Kk˜u ßgPT KjK㬠èKu ßvw kpt∂ xmtVJ´ xL FT pMP≠r @TJr KjP~ xoV´ ACPrJkPT kKref TPr KmvJu FT xor ßãP©, FT ßTJKa 40 uJU oOfqM r KyxJm ßaPj YJr mZr kr xoJK¬ WPaKZu ßp pMP≠rÇ xJrJP~PnJr ßxKhPjr WajJr kr WajJ˙PuA ßV´¬Jr yP~KZPuj VJKÃPuJ Kk´K¿kÇ KmYJr YuJTJPu KjP\PT KfKj pMPVJxäJn \JfL~fJmJhL KyPxPm hJKm TPrj FmÄ Æqgt TP£ ßWJweJ TPrj ßp pMPVJxäJKn~Jr GPTqr uãqPT xJoPj ßrPU KmkämL hJK~fô KfKj kJuj TPrPZjÇ KmYJr ßvPw 20 mZPrr TJrJh§ fJÅPT ßhS~J y~ FmÄ h§PnJPVr \jq yJPñKrr hMVot FT TJrJVJPr fJÅPT kJKbP~ ßhS~J y~Ç ßxUJPjA pM≠ ßvw yS~Jr I· TKhj @PV pçJ~ k´Je yJrJj xJmt KmkämLÇ WajJr 100 mZr kr KTZMaJ KmÃJK∂ @r KTZMaJ ßhJuJYu KjP~ ˛re TrJ yPò KmkämL ßxA fÀePTÇ KÆfL~ KmvõpPM ≠r ßvPw pMPVJxäJKn~J~ xoJ\fJKπT xrTJr k´KfKÔf yS~Jr kr VJKÃPuJ Kk´K¿kPT ßhPvr ˝JiLjfJr \jq k´Je Kmx\tj ßhS~J KmkämL KyPxPm v´≠Jr xPñ ˛re TrJ yP~KZuÇ xJrJP~PnJ vyPr 1914 xJPur 28 \MPjr WajJr \J~VJ~ mxJPjJ yP~KZu fJr FTKa jJoluT FmÄ vyPrr FTKa ßxfMrS jJoTre TrJ yP~KZu fJÅPT ˛re TPrÇ fPm @orJ \JKj Vf hMA hvPT AKfyJPxr VKf Knjú kPg kKrYJKuf yPu IfLPf pJ KZu xfq fJr IPjTaJA AKfyJPxr Skr mKxP~ ßhS~J rPXr k´PuPk yP~ CPbPZ KogqJÇ xJrJP~PnJr ßp FuJTJ~ VJKÃPuJ Kk´K¿Pkr jJoluT S fJÅr jJPor ßxfM Im˙Jj TrKZu, ßxA FuJTJ oMxKuo S ßâJ~Ja \jmxKfr \J~VJ yS~J~ FT\j xJmt KmkämLr xm rTo ˛íKf ßxUJj ßgPT xKrP~ ßluJ yP~PZÇ ÊiM fJ-A j~, ACPrJkL~ ACKj~Pjr IgtxJyJPpq @P~JK\f k´go KmvõpPM ≠r ˛JrT IjMÔJPj VJKÃPuJ Kk´K¿kPT j~, mrÄ xJosJ\qmJPhr k´fLT pMmrJ\ l∑J† lJKctjJ¥PT IPjT ßmKv èÀfô KhP~ fMPu irJ~ xJmtrJ IjMÔJj m\tPjr ßWJweJ KhP~ KjP\rJ @P~J\j TPr Knjú ˛JrT IjMÔJjÇ FT\j xJmt IKnPjfJ ßxA IjMÔJPj KmÄv vfJ»Lr xNYjJuPVúr k´YKuf ßkJvJT kPr KrnumJPrr hMKa èKu ßZJzJr oPiq KhP~ CPÆJij TPrj VJKÃPuJr hMA KoaJr CÅYM nJÛr oNKftÇ F ZJzJ kNmt mxKj~Jr FTKa xJmt V´JPo ‰fKr TrJ yP~PZ VJKÃPuJr \JhMWr, ßp \JhMWPrr CPÆJijL IjMÔJPj oNu mÜJ KyPxPm CkK˙f KZPuj mxjL~ xJmt oMxKuo kKrmJPr \jì ßjS~J xJKmt~Jr KmUqJf YuKó© kKrYJuT FKor TM˜KM r“xJÇ IjMÔJPj ßhS~J nJwPe KfKj xmJAPT ˛re TKrP~ KhP~PZj, ÈVJKÃPuJ Kk´K¿k yPòj @oJPhr Vmt, hJxPfôr yJf ßgPT oMÜ yPf KpKj @oJPhr xJyJpq TPrPZjÇ' lPu 100 mZr @PV WPa pJS~J ßxKhPjr WajJ k´go KmvõpPM ≠r kKreKfr oPfJA ACPrJkPT @m≠ TPr rJUPZ KmnKÜr jÓ YPâ, pJr lPu ßxKhPjr UujJ~TPhr jfMj TPr ˛re TrJ yPò jJ~T KyPxPm, @r @®fqJVL jJ~PTrJ yPòj Km˛ífÇ

KvãJPãP© aJS~Jr yqJoPuax ßTªsL~ xrTJPrr KvãJ oπjJu~ TftT O k´TJKvf FT kKrxÄUqJPj ßhUJ pJ~ ßp, vfTrJ 68 nJV KvãJgtL Có KvãJr \jq ACKjnJKxtKaPf pJS~Jr oJiqPo aJS~Jr yqJoPuaxPT vLwt hvKa mJrJr ßpRgnJPm x¬o ˙JPj KjP~ ßVPZÇ aJS~Jr yqJoPuax yPò AjJr u¥Pjr FToJ© mJrJ, pJ vLwt hPv \J~VJ ßkPuJÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr xJPg x¬o ˙JPj rP~PZ xJaj TJCK¿uÇ FA xJlPuq C“láuä KjmtJyL ßo~r uM“lár ryoJj fJÅr k´KfKâ~J~ mPuj, mJrJr fr∆erJ InëfkNmt xJluq I\tj TPrPZÇ fJPhr FA xJlPuq IJorJ IKnnëf S VKmtfÇ F k´xPñ ßTKmPja ßo’Jr lr KYuPcs¿ xJKntx, TJCK¿ur ßVJuJo rmmJjL mPuj, mJrJr KvãJ ßãP©r krlrPo¿PT kMPrJkMKr mhPu KhPf TJCK¿u Vf hMA hvT iPr ITîJ∂ kKrv´o TPr pJPòÇ FA TPbJr kKrv´Por lu FUj hOvqoJjÇ fPm IJorJ KvãJ ßãP©r Cjú~j ImqJyf rJUPmJÇ Có KvãJ V´yPer \jq ACKjnJKxtKaPf pJS~JaJ aJS~Jr yqJoPuaPxr KvãJgtLPhr \jq xJiJre TJ\ mJ k´gJKx≠ IJYrPe kKref TrPf YJA IJorJÇ mJrJr ßTJouoKf KvãJgtLPhr KvãJVf xMPpJV xMKmiJ S x÷JmjJPT IJPrJ xoO≠ TrPf aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u IPjTèPuJ xMxÄyf TJptâo V´ye TPrPZÇ Fr oPiq rP~PZ : ßo~rx yJ~Jr FcáPTvj FS~Jct Vf mZr FaJ YJuM TrJ y~Ç FA ÛLPor IJSfJ~ ˙JjL~ KvãJgtLPhr fJPhr ACKjnJKxtKar UrY ß\JVJPf 1500 kJC¥ TPr IJKgtT xyJ~fJ ßh~J y~Ç Kmvõ-˝LTíf oJPjr KvãJ Vf KcPx’r oJPx ˝JiLj xÄ˙J TftT O kKrYJKuf KvãJ Kmw~T FT VPmwjJ k´KfPmhPj FA oPot o∂mq TrJ yP~PZ ßp, aJS~Jr yqJoPuaPx rP~PZ, KmPvõr vyr KnK•T ßxrJ oJPjr TP~TKa ÛáuÇ xTu ßxPT¥JKr Ûáu kMj”xÄÛJr Igm kMj”KjotJj k´J~ 300 KoKu~j kJC¥ mqP~ Vf 5 mZPr TJCK¿Pur 18Ka ßxPT¥JKr ÛáPur xm TKaA IJiMKjTJ~j IgmJ kNe„KjotJj TrJ yP~PZÇ xmtPvw Ûáu yPò ßmJ Ûáu, ßpaJ msJ¥ KjC TqJŒJPx Vf x¬JPy YJuM yP~PZÇ ACKjnJKxtKaèPuJr xJPg kJatjJrvLk ßhPvr vLwt˙JjL~ ACKjnJKxtKaèPuJr xJPg Ifq∂ WKjÓnJPm TJ\ TPr pJPóZ aJS~Jr yqJoPuax' TJCK¿uÇ FrA IÄv KyPxPm Vf mZr KmvõUqJf rJPxu V´∆Pkr xJPg KoPu KmPvw FTKa nKft ßouJr IJP~J\j TPr TJCK¿uÇ vLwt˙JjL~ mqmxJ k´KfÔJj S TKoCKjKa V´∆Pkr xJPg kJatjJrvLk S~JTt FéPkKrP~¿ FmÄ ßoP≤JKrÄ ÛLPor oJiqPo mJrJr KvãJgtLrJ pJPf IKiTfr IJfìKmvõJxL S CóYJKnuJKw yP~ SbPf kJPr, ßx\jq mJrJr ÛáuèPuJ vLwt˙JjL~ mqmxJ k´KfÔJj S TKoCKjKa V´∆kèPuJr xJPg WKjÔnJPm TJ\ TPr pJPòÇ Po~rx FcáPTvj FS~Jct K\KxFxA krLãJ ßh~Jr krS pJPf KvãJgtLrJ ßuUJkzJr xJPg xŒOÜ gJPT, ßx\jq fJPhrPT 400 kJC¥ TPr k´hJj TrJ y~Ç oJjxÿf rJAKaÄ S TJptTr KvãPe ÛáuèPuJPT xyJ~fJ k´hJj„ Ûáu KvãJgtLrJ pJPf TPr xPmtJóY ßV´c uJn TrJr oPfJ KvUPf S ßuUPf kJPr, ßx\jq mJrJr IKlxJrrJ ÛáuèPuJr xJPg jJjJ CØJmjL k∫J KjP~ WKjÓnJPm TJ\ TPr pJPòjÇ vKÜvJuL 16-C•r mqm˙JKh Vf hMA mZPr KfjKa Ûáu jfáj Kxég lot YJuM TPrPZÇ FZJzJ ˙JjL~ TPu\, pJ IlPˆc TftT O èc ßrKaÄ ßkP~PZ, mqJkT kKrxPr ßTJxtxoNy kKrYJujJ TrPZÇ

KmoJPj

u¥j -KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj

Our telephone services 24 hours from 1st of May IJorJ 1 ßo ßgPT 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

Biman Approved

79162

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ

Book with us for any destiation in the world Save money and time Km. hs: VsJyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4 aJ kpt∂ ßUJuJÇ

HILLSIDE TRAVELS Unit-3

388 Green Street London E13 9AP Tel:

0208 552 2033 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com


SURMA m 4 - 10 July 2014

‰mifJ S xÄuJk (42 kOÔJr kr) TrJ y~Ç kr¸Prr oPiq ßVJuJèKu yPò, fJrkPrS ßrKcS asJ¿KoaJPr KT∂á Kl ToJ¥JrrJ kr¸Prr xPñ TgJmJftJ mPujÇ FTJ•Prr oMKÜpMP≠r xo~ 16 KcPx’Prr @PVS @®xoktexy jJjJ Kmw~ KjP~ yJjJhJr kJTmJKyjLr xPñ oMKÜPpJ≠J S ßpRg ‰o©L mJKyjLr @PuJYjJ yP~PZÇ fUj hM'kãA kr¸rPT KjKÁ¤ TrPf Chqf KZPuJ, fJr oPiqS KT∂á jJjJ KmwP~ @PuJYjJ yP~PZÇ KnP~fjJo pMP≠r xo~ pUj FTKhPT @PoKrTJ S KnP~fjJPor yJ\Jr yJ\Jr ‰xjq k´fqy yfJyf yPò-PxA pM≠ YuJm˙JPfA kqJKrPx fJPhr oPiq ÈxÄuJk' yP~PZÇ pM≠PãP© pKh @PuJYjJ yPf kJPr, fPm FTKa VefJKπT rJÓs TJbJPoJr oPiq ßTj @PuJYjJ mJ xÄuJk yPf kJrPm jJ? mftoJj rJ\QjKfT xÄTPar @xu C“x KT∂á xÄuJk yS~J jJ yS~J KjP~ j~Ç Fr C“x @PrJ VnLPrÇ KmVf 5 \JjM~JKr hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPj UMm xJoJjq xÄUqT ßnJaJrA ßnJa KhP~KZuÇ 153Ka @xPj ßTJPjJ ßnJa ZJzJA FoKk ÈPWJKwf' yP~PZÇ xJÄKmiJKjT mJiqmJiTfJr TgJ mPu FA ÈFTfrlJ' KjmtJYj IjMKÔf yP~KZuÇ FTgJ xTPuA \JjPfJ ßp, ßx xo~ @S~JoL uLPVr k´Kf \jxogtPj èÀfr nJaJ YuKZuÇ \JfL~ KjmtJYPjr oJ© KTZM xo~ @PV IjMKÔf 5Ka KxKa TPktJPrvj KjmtJYPj @S~JoL uLV xoKgtf k´JgtLrJ KmkMu ßnJPa krJK\f yS~Jr WajJ ßgPT fJr k´oJe kJS~J KVP~KZuÇ 5 \JjM~JKrr @PV È@S~JoL uLV ßgPT FTKa mz xÄUqT oJjMPwr oMU KlKrP~ ßj~Jr' ßx Im˙Jr kKrmftj yP~KZu mPu oPj TrJr oPfJ ßTJPjJ TJre WPaKjÇ \JfL~ KjmtJYPj jVeq xÄUqT ßnJaJr ßnJa KhP~KZuÇ lPu fJ ßgPT @S~JoL uLPVr kPã \jxogtj KlPr kJS~Jr ßTJPjJ k´oJe kJS~J pJ~KjÇ CkP\uJ KjmtJYPjr ßvw YJr kPmt ßp ÈTJrYMKkr fJoJvJ' YJuJPjJ yP~PZ, fJ KhP~S \jxogtPjr k´Tíf k´KfòKm kJS~Jr ßTJPjJ xMPpJV y~KjÇ fJA jJjJ TJrPe FTgJA iPr KjPf y~ ßp, @S~JoL uLV fJr \jKk´~fJ S \jxogtPj xOKÓ yS~J WJaKf FUPjJ kNre TrPf kJPrKjÇ 5 \JjM~JKrr xJÄKmiJKjT mJiqmJiTfJr KjmtJYPjr kr krA FA TJ\KaA KT∂á KZu @S~JoL uLPVr xJoPj k´iJj S xmPYP~ \ÀKr TftmqÇ \jxogtPjr k´fqã IKnmqKÜ ZJzJA FnJPm KjmtJYPj ÈKm\~L' yS~J ßVPuS FmÄ È\mrhK˜r' k≠Kf YJKuP~ KTZMKhj ÈhJkPa' vJxj TrJ x÷m yPuS kptJ¬ \jxogtj jJ gJTPu FTKa ßhPv È˙J~L S K˙KfvLu' VefJKπT vJxj YJuJPjJ pJ~ jJÇ ßx„k kptJ¬ \jxogtPjr ßãP© @S~JoL uLPVr èÀfr WJaKf rP~PZÇ ßxA WJaKf ToJr mhPu Vf 5 oJPx mrû fJ @PrJ mJzPZÇ fmM @S~JoL uLV FnJPmA KYrTJu ãofJ~ gJTJr mJxjJ ßkJwe TrPZÇ F FT IKf èÀfr ÃJK∂KmuJx S @®WJfL YuJr kgÇ IjqKhPT KmFjKk ßYP~KZu KjmtJYj ZJzJA @S~JoL uLVPT È@PªJuPjr' oJiqPo C“UJf TrPmÇ KT∂á FTKa k´Tíf Ve@PªJuPjr \jq ßp \jxogtj k´P~J\j fJ KmFjKkr ßkZPj KZu jJÇ ßx TJrPe fJPT xKyÄx xπJxL fJ§m xOKÓr kg KjPf yP~KZuÇ F\jq KmFjKkPT \JoJ~JPfr \Kñ vKÜr Skr Kjntr TrPf yP~KZuÇ 5 \JjM~JKrr krmftL 5 oJPx KmFjKk fJr kPã AKfmJYT \jxogtj jfMj TPr xoPmf TrPf xogt y~KjÇ yJS~J nmPjr ßhRrJP®qr ˛íKf, KmFjKkr ß\Ja xñL \JoJ~Jf-KvKmPrr xJŒ´hJK~T \KñmJhL ßhvPhsJyL f“krfJ AfqJKh IkTPotr ˛íKf \jVe nMPu pJ~KjÇ xrTJrPT C“UJf TrJ mJ oiqmftL KjmtJYPj mJiq TrJr oPfJ kptJ¬ \jxogtj KmFjKkr ßjAÇ KT∂á fJrJ ãofJ~ ßpPf oKr~JÇ ßp hM'Ka hu ãofJr hKz aJjJaJKjr ore ßUuJ~ o•, xJiJre oJjMw fJPhr ßgPT @PrJ ßmKv KmoMU yP~ kzPZÇ FA \jKmKòjúfJPT @zJu TrJr \jq KmkMu IgtmqP~ S IjqJjq TJ~hJ~ ÈPvJ cJCj'-Fr mqm˙J TrJ yPòÇ KT∂á \jVPer oPjr TgJ KnjúÇ Cn~ hPur F„k \jKmKòjúfJr lPu rJ\jLKfPf FUj FTirPjr FTKa K©vïM Im˙J YuPZÇ oJjMPwr oJP^ FA iJreJ âPoA hO|oNu yPò ßp, @S~JoL uLV mJ KmFjKkr TJPZ @r nJPuJ KTZM @vJ TrJr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ fJPhr TJPZ oJjMPwr @vJ Khj Khj ãLe ßgPT ãLefr yPòÇ KT∂á FPãP© IjqKhPT @S~JoL uLV S KmFjKk muP~r mJAPr ßTJPjJ TJptTr S Igtmy KmT·

rJ\QjKfT vKÜxoJPmvS FUPjJ ßxnJPm hOvqoJj yP~ SPbKjÇ IgY ßxKaA kKr©JPer FToJ© x÷Jmq kgÇ FofJm˙J~ @S~JoL uLV S KmFjKkr mJAPr FTKa mJo-VefJKπT-PhvPk´KoT KmTP·r InMqh~ KjKÁf TrJr ßYÓJ ß\JrhJr TrJr oJiqPoA ßhPvr F„k K©vïM Im˙J KjrxPjr k´~Jx xlu yPf kJPrÇ ßxaJ pf hs∆f VPz CPb, \jVPer \jq ffA oñuÇ

xnJ-xKoKfPf ßpJV KhPf KmPhPv pJjÇ FojKT ßnJaJrKmyLj KjmtJYPjr k´yxPj KmjJ ßnJPar xJÄxhPhrS TP~T\j xŒ´Kf @AKkACr IjMÔJPj IÄv KjPf KmPhv xlr TPr FPxPZjÇ I∂f fJÅrJ KT FaMTM ßoPj ßjPmj ßp fJÅPhr Skr \já@˙J~ WJaKf @PZ FmÄ ßx @˙J KlPr ßkPf yPu pf hs∆f x÷m ßnJaJrPhr ßnJaJKiTJr KlKrP~ ßhS~J k´P~J\j?

k´iJjoπL pUj ãoJ

ßoJKhr k´go ÈIÊn'

(42 kOÔJr kr) ãoJk´JgtjJ~S ßryJA ßoPuKj fJÅrÇ FojKT fJÅr k´Kf xyJjMnNKfvLu pJÅrJ, fJÅPhr @˙J~S KYz irJr @uJof ßhUJ pJ~Ç ßaJKr kJKatr k´Kf xyJjMnNKfvLu rãevLu kK©TJ ßaKuV´Jl-F ßuUJ y~ ßp ÈhO| YKr© FmÄ KjntrPpJVq ‰jKfT oJjxŒjú oJjMw KyPxPm TqJPorjPT @r KmPmYjJ TrJ x÷m j~Ç' (k´iJjoπL KyPxPm TqJPorPjr jJTJu yS~Jr kJuJ~ ÊâmJr ßpJV y~ ACPrJkL~ ACKj~Pjr jfMj ßk´KxPc≤ KjmtJYPj oPjJj~j k´Pvú fJÅr k´˜Jm 26-2 mqmiJPj k´fqJUqJf yS~Jr uöJÇ)

(41 kOÔJr kr) nJrPfr j~J YJeTq) KyPxPm ˝LTíKf uJn TPrPZjÇ K\Fx KjP~JV KmPrJPi @AjoπL ßTJPjJ o∂mq TrJ ßgPT Kmrf gJTPuS xrTJKr oyu AKñf KhPò ßp, ßuJTxnJ~ F KmwP~ TÄPV´xPT ßoJTJKmuJ TrPf pPgÓ oxuJkJKf fJPhr yJPf @PZÇ KT∂á KjP~JVkmt ßvw yS~Jr kPr FA ßTJor ßmÅPi ^VzJ~ jJoJr ßTJPjJ Igt y~ jJÇ xrTJPrr ^MKuPf TL @PZ? muJ yPò, fJPhr TJPZ K\Fx Fr TKgf IxhJYrexÄâJ∂ FTKa ßak rP~PZ, pJ ÈrJKh~J ßak' jJPo kKrKYfÇ xrTJPrr hJKm, fJrJ K\FPxr ßkvJVf xJogqt j~, CkpMÜfJ KjP~ k´vú fMPuPZÇ IgY SA rJKh~J ßaPk TL rP~PZ, fJ xMKk´o ßTJPatr I\JjJ j~Ç TJre, fJrJA KxKm@APT KhP~ Kmw~Ka fh∂ TKrP~KZPuj? KyªM˜Jj aJAox 26 \Mj KuPUPZ, K\FPxr lJAu xrTJr @aPT KhP~PZÇ TJre, @AKm S KxKm@A CnP~ ˝JiLjnJPm k´KfTNu KrPkJat TPrPZÇ fJPf fJrJ mPuPZ, aMK\ oJouJ~ xJPmT xKuKxar ß\jJPru (2009-11) K\Fx f“TJuLj ßaKuTooπL rJ\Jr @Aj\LmL S KxKm@A TotTftJPhr KjP~ ‰mbT TPrKZPujÇ @r FTKa KmuJxmÉu ßyJPaPur xMAKoÄkMu oMlPf mqmyJPr TrPkJPra uKmˆ KjrJ rJKh~J S IjqPhr xPñ fJÅr TPgJkTgPjr ßak rP~PZÇ Ko. K\Fx SA ‰mbT FmÄ rJKh~Jr @jMTNuq V´yPer IKnPpJV Ixfq mPu jJTY TPr KhP~PZjÇ mPuPZj, xMAKoÄkMu mqmyJPr ßyJPaPur FT\j ˆJl fJÅPT ßlJj TPrKZuÇ KT∂á ßx xMPpJV KfKj ßjjKjÇ fJ ZJzJ, ßoJKh xrTJPrr xN© kK©TJr xJÄmJKhTPhr TJPZ jJo k´TJv jJ TrJr vPft fgq KmKu TrPZ ßp, K\FPxr jKg @aPT fJÅrJ xMKk´o ßTJPatr KmiJPjr mqfq~ TPrjKjÇ fJÅrJ fJÅPhr ßVJkj gPu ßgPT IfLPfr jK\r ßaPj ßmr TPrPZjÇ FA ˆJAu mJÄuJPhKv rJ\jLKfTPhr ˆJAPur xPñ UJk ßUP~PZÇ ßTJPjJ nMu mJ oª TJP\r xoJPuJYjJ TrJ yPu fJÅrJ IfLPfr jK\r yJK\r TPr mftoJjPT \JP~\ TPrÇ FUJPjS fJrJ muPZ ßp, @AKmr KrPkJPatr KnK•Pf Fr @PVS I∂f YJrKa ßãP© FnJPm ßxVKrPVa mJ KmKòjú TrJ yP~KZuÇ WPa gJTPuS ßxaJ @Ajxÿf y~KjÇ fJPf xMKk´o ßTJat TKuK\~JPor optJhJ mJPzKjÇ mJÄuJPhvxy hKãe FvL~ k´KfPmvL rJPÓsr KjmtJyL k´iJjPhr ßoJKhr KhKuäPf @oπe \JjJPjJPT KmP\Kk ßjfJrJ xÄVf TJrPeA nJrfL~ ÈVefPπr vKÜr' KhPT KmvõmJxLr hOKÓ @TwtPer ßYÓJ KyPxPm metjJ TPrPZjÇ KT∂á xMKk´o ßTJPat KmYJrT KjP~JV-k´Kâ~J~ hOvqf IjqJpq pMKÜ S IV´yePpJVq k´Kâ~J~ y˜Pãk TPr fJrJ KjP\Phr IVefJKπT FmÄ TftífôkrJ~e KjmtJyL KmnJPVr ˜Pr jJKoP~ FPjPZÇ oJKTtj pMÜrJPÓs ßpnJPm YNzJ∂ KjP~JPVr @PV k´TJPvq ÊjJKj y~, ßxaJA hKãe FKv~JPT V´ye TrPf yPmÇ kJKT˜Jj AKfoPiq FaJ TPrPZÇ nJrf ßx kPg ßVPu fJr k´KfPmvLPhr ßx kPg Voj TrJ xy\fr yPf kJPrÇ nJrPfr k´go k´iJj KmYJrkKf TJKj~J rJ\QjKfT KmPmYjJ mqKfPrPT ßTmuA ßoiJ S ßpJVqfJr KnK•Pf KmYJrT KjP~JPVr IñLTJr TPrKZPujÇ ßoJKh xrTJr fJr k´Kf xÿJj ßhUJu jJÇ FojKT nJrPfr, CkoyJPhPvr xmt\jv´P≠~ KmYJrkKf TíÌJ @~JrS K\FxPT jJ yJrJPf xrTJPrr k´Kf Vf 23 \Mj @Pmhj TPrKZPujÇ xrTJr fJPf TetkJf TPrKjÇ fPm ßVJkJu xMmsJoKj~Jo ßTmu xrTJPrr KmÀP≠A j~, KfKj @Pãk TPr mPuPZj, xMKk´o ßTJat fJr kJPv hJÅzJPf mqgt yPuJÇ Imvq xMKk´o ßTJat KÆfL~mJr fJÅr jJo kJbJPjJr xMPpJV kJjKjÇ Fr @PVA IKnoJj TPr KfKj KjP\PT k´fqJyJr TPr KjP~PZjÇ FA kMPrJ Im˙JKa KjPhtv TPr ßp, \jVPer ßYJPUr @zJPu KmYJrT mJZJAP~r TKuK\~Jo rLKf rãJTmY j~Ç TÄPV´x Kmu FPjS kJx TrJPf kJPrKjÇ

2. 30 \Mj kJutJPo≤JKr~JjPhr ‰mKvõT xÄVbj A≤JrjqJvjJu kJutJPo≤JKr ACKj~Pjr (@AKkAC) 125fo mJKwtTLÇ FA CkuPã @AKkACr ßk´KxPc≤ @mPhuS~JyJh rJKh mPuPZj ßp VefPπr KmTJv YJAPu rJ\jLKfTPhr fJÅPhr k´Kf oJjMPwr @˙JyLjfJ mJ IKmvõJx TJKaP~ CbPf yPmÇfJÅr oPf, xJiJre oJjMPwr xPñ ßpJVxN© KZjú yS~J FmÄ fJÅPhr ßoJynñ \jVePT @rS k´JK∂T Im˙JPj ßbPu KhPò, pJ VefPπr \jq xmPYP~ mz YqJPu†Ç rJ\jLKfPf FA @˙Jr WJaKf TJaJPfA kKÁoJ VefPπ rJ\jLKfPTrJ, FojKT k´iJjoπLS KjKÆtiJ~ ãoJ YJjÇ Cjú~jvLu ßhvèPuJr oPiq ßpxm \J~VJ~ VefPπr Knf KTZMaJ o\mMf yP~PZ, ßxxm ßhPvS rJ\jLKfTPhr oPiq uJ\uöJ KTZMaJ yPuS @PZÇ KT∂á @oJPhr jJ @PZ VefJKπT rLKfjLKf IjMvLuPjr GKfyq, jJ @PZ yJ~JÇ lPu KkfJr TíKffô mJ ImhJPjr ßhJyJAP~ ÈkMP©r xJf UMjS oJl' (mJêJrJ KyPxPm mqmÂf) yP~ pJ~Ç k´iJjoπL ßvU yJKxjJ FmÄ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT ‰x~h @vrJPlr SxoJj kKrmJPrr k´Kf I∂yLj TífùfJ ßp jJrJ~eVP† FTKa TJPuJ\VPfr (@¥Jr S~Jt) \jì KhP~PZ, fJ x÷mf fJÅrJ \JjPfS YJj jJÇ ßxUJPj ÛMuTPu\, mJ\Jr-WJa, kKrmyjmqm˙J, mKeT xKoKf, KmKnjú TîJm, k´vJxj-xmKTZMA YPu SA FT\j IKfãofJiPrr TgJ~Ç ãofJr k´TJvq k´P~JPVr xo~ KpKj xrTJrhuL~ xJÄxh, @r Ik´TJvq k´P~JPVr xo~ VclJhJrÇ hu ãofJ~ gJTPu rqJm-kMKuvPT KpKj nJKxP~ KhPf xão, ãofJyLj yPu KfKj Imvq ßhvJ∂Pr ßlrJr FmÄ ß\uJr xrTJKr fJKuTJr vLwt xπJxL (xN©: ÈSxoJj kKrmJPrr rJ\jLKf xÄTPa'; k´go @PuJ, 19 ßxP¡’r, 2013)Ç CkKjmtJYPjr Khj KfKj xJÄmJKhTPhr TMTMPrr xPñ fMujJ TPrPZj mPu ßp Umr ßmKrP~PZ, fJ kPz FTKa VP·r TgJ oPj kzPZÇ V·Ka yPò, gJjJr hJPrJVJ YMKrr IkrJPi FTKa AÅYPz kJTJ ßZPuPT iPrPZjÇ fJrkr pUj ßZPuKaPT oJrJ yPò, fUj ßx hJPrJVJr TJPZ TJTMKf-KojKf TPr muPf uJVu, ÈÉ\Mr, @oJPr ZJAzJ ßhjÇ @r Trm jJÇ @kKj @oJr mJk uJPVj, É\Mr ZJAzJ ßhj, @orJ xm TM•Jr mJóJ mAuJ FA rTo TrKZ, @r TroM jJÇ' k´Tíf mJ˜mfJ yPò, ßjfJ-Pj©LPhr ãofJ~ @PrJye FmÄ fJ iPr rJUJr \jq uJKb~Ju KyPxPm Fxm VclJhJPrr nNKoTJ FfaJA èÀfôkNet ßp fJÅPhr @v´~-k´v´~ jJ KhP~ CkJ~ ßjAÇFxm uJKb~Ju oJPb jJ gJTPu 5 \JjM~JKrr oPfJ ßnJaJrKmyLj KjmtJYj x÷m KZu jJÇ rJ\jLKfPT rJ\jLKfKmPhrJA hMmtí•Phr Skr KjntrvLu TPr ßlPuPZjÇ KTZM hMmtí• xrTJr mhPur xPñ fJu KoKuP~ hu mhuJ~, @r TJrS TJrS huL~ @jMVfq IaMa gJPTÇ FKa ÊiM jJrJ~eVP†r Kmw~ j~; ßljL, uçLkMr, TmJ\Jr, o~ojKxÄy, pPvJrxy jJjJ IûPurÇ IfLPf KmFjKkS ßp Fr mqKfâo KZu jJ, fJr k´oJe ßx xoP~r k©kK©TJ UMuPuA kJS~J pJPmÇ @oJPhr rJ\jLKfPTrJ xMPpJV ßkPuA @AKkACr

UmrJUmr 55

nJrPfr hMA xJPmT k´iJj KmYJrkKf-Ko. mJuTíÌJjJj, KpKj mftoJPj nJrPfr oJjmJKiTJr TKovPjr ßY~JroqJj, fJÅr xPñ IPjT @PV KhKuäPf FmÄ xŒ´Kf KmYJrkKf @ufJoJx TmLPrr xPñ dJTJ~ KmYJrT KjP~JPVr TKuK\~Jo rLKf KjP~ @Ko TgJ mKuÇ fJÅrJ CnP~ mftoJj rLKf myJu rJUJr kPãÇ Cjúf KmPvõr ChJyre aJjPf KmYJrkKf TmLr muPuj, ÈjJ, KTZMPfA oJjKZ jJÇ nJrfA nJrPfr hOÓJ∂Ç' fPm fJPhr xÄPmhjvLufJ m\J~ ßrPUS mJZJA-k´Kâ~J~ IKiTfr ˝òfJ KjKÁf TrJ x÷mÇ FUJPj jfMj @Aj TrJ ßoJKh xrTJPrr \jq xKfqTJPrr FTKa KmrJa YqJPu†Ç

pMÜrJPÓs m~Û mJÄuJPhKv (41 kOÔJr kr) nJwLPhr xJPg xÄxJr VPz mJmJ-oJPT ßZPz hNPr YPu ßVPZjÇ fJrJ FPfJaJA @PoKrTJjJA\&&c ßp mJmJ-oJr xJoJjq Umr kpt∂ rJPUj jJÇ Fxm TJrPe fJrJ ImqÜ ßmhjJ S yfJvJ~ nMVPZjÇ fJPhr mz FTaJ IÄv @PoKrTJr kJa YMKTP~ ßvw Kj:võJx ZJzPf YPu ßpPf YJj ßhPvr oJKaPfÇ Fxm KjP~ IPjT kKrmJPr ˝JoL-˘L FmÄ x∂JjPhr oJP^ YuPZ oj TwJTKwÇ xmKTZM KoKuP~ ßp xTu m~Û mJÄuJPhvL IKnmJxL APfJoPiqA pMÜrJPÓsr jJVKrTfô uJn TPrPZj FmÄ V´LjTJctiJrL pJrJ jJVKrTPfôr \jq IPkãJ TrPZj fJPhr oiqTJr ßhJaJjJ oPjJnJm Khj Khj mJzPZAÇ KTPx FmÄ ßTJgJ~ vJK∂ S ˝K˙ fJ K˙r TrPf kJrPZj jJ fJrJÇ

kKm© nNKoPf ßkJPkr (40 kOÔJr kr) VnLPr ßk´JKgfÇ fJ yPuJ, ÈPkJk S nqJKaTJj @P\J FTJhv ßgPT ©P~Jhv vfPTr âMPxc @ÅTPz @PZjÇ' IfLPfr ßx xoP~ kKm© nNKor xJPg krkr TP~T\j ßkJPkr xŒTt KZu KjZT xJoKrTÇ 24 ßo ßV´V oJ~Jr F TgJKa mPuPZjÇ ImvqA TgJaJ kMPrJ KUsÓJj \V“ xŒPTt UJPa jJÇ kKm© nNKor xJPg k´JPYqr @Kh KV\tJr xŒTt KmKWúf y~Kj TUPjJÇ Ijq KhPT âMPxc ßvw yS~Jr kr ßgPTA TqJgKuT YJPYtr xŒTt KZjú yP~ pJ~ kKm© nNKor xJPgÇ DjKmÄv vfJ»LPf ACPrJPkr HkKjPmKvT @Kikfq ÊÀ yPu F xŒTt @mJr ˙JKkf y~Ç 1964 xJPur 4 \JjM~JKr ßkJk wÔ ku FT Khj oJ© KZPuj ß\ÀxJPuPoÇ fUj vyrKa KZu \ctJPjr I∂ntMÜÇ Fr @PV ßTJPjJ Khj ßTJPjJ ßkJk ß\ÀxJPuo xlr TPrjKjÇ ßkJk \j ku 36 mZr kPr (2000 xJPur KhPT) xlr TPr F vyr xlPrr k´gJ YJuM TPrjÇ ßx IjMxJPr 2009 xJPu ßkJk ßmPjKcÖ @Pxj xlPrÇ AxrJAu yPò FTKa \mrhUuhJr IkvKÜ FmÄ @\ kpt∂ Fr xÄKmiJj ßhvKar xLoJjJ KjitJre TPrKjÇ Foj FTKa ßhvPT ˝LTíKfhJPjr \jq KlKuK˜Kj \jVPer k´Kf @øJj \JKjP~PZj ßkJkÇ F kanNKoPf ßkJkPhr kKm© nNKo xlPrr k´gJ @rm S KlKuK˜KjPhr \jq xMxÄmJh j~Ç

oJKaPf @mJrS rPÜr (37 kOÔJr kr) nJrfL~ ACKj~j @rS oπeJu~ hJKm TrPu rJ\qKar Kx≠J∂âPoA fJ yPf yPmÇ rJ\qKa F vPftA nJrfL~ ACKj~Pj ßpJV KhP~KZuÇ lPu @rFxFx ßp 370 j’r IjMPòhKa mJKfu TrJr hJKm \JjJPò, ßxaJ IQmiÇ mJ˜Pm mqJkJraJ Foj \J~VJ~ FPx hJÅKzP~PZ ßp Fr xoJiJPj Kfj kPãr xÿKf uJVPm: nJrf, kJKT˜Jj FmÄ \ÿM S TJvìLPrr \jVeÇ @\ pKh VePnJa y~, fJyPu \ÿM S TJvìLPrr \jVe ˝JiLj rJPÓsr kPãA ßnJa ßhPmÇ \ÿMr IKiTJÄv oJjMw KyªM, fJrJ YJAPm nJrPfr xPñ ßpPfÇ uJhJPUr IKiTJÄv \jVe ßmR≠, fJrJ xrJxKr jfMj KhKuär IiLPj ÈACKj~j ßaKraKr'r IKiTJr hJKm TrPmÇ Fxm Knjú Knjú KmPmYjJr TJrPe xoxqJKa @rS \a kJKTP~ CPbPZÇ FA ßk´ãJkPa oPj yPò, rJPÓsr xLoJjJ fMPu KhPuA xm xoxqJr xoJiJj yPm, ßxaJA F xoxqJr FToJ© xoJiJjÇ


SURMA

SURMA 36th Year Issue 1883 Friday 4 - 10 July 2014

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

ArJPT Yro IJfPï Khj KmFjKkPT KjmtJYPj KjPf ßYÓJ TPrKZu nJrf TJaPZ mJÄuJPhvLPhr AK¥~Jj FéPk´xPT UJPuhJ K\~J

2 \MuJA - 5 \JjM~JKrr KjmtJYPj \JfL~ kJKatr ßY~JroqJj FAY Fo FrvJPhr IÄv ßjS~Jr ßãP© nJrf xrTJPrr FTaJ nNKoTJ KZu mPu IPjPT oPj TPrj UJPuhJ K\~JÇ nJrPfr krrJÓsxKYm xM\JfJ KxÄ KjmtJYPjr @PV KmFjKkPTS k´nJKmf TrJr ßYÓJ TPrKZPuj, KT∂á kJPrjKjÇ nJrPfr AK¥~Jj FPk´x kK©TJPT ßhS~J FT xJãJ“TJPr KmFjKkr ßY~JrkJrxj S xJPmT k´iJjoπL UJPuhJ K\~J Fxm TgJ mPuPZjÇ 45 kOÔJ~

k´fqJmJxPj dJTJ jLrm KhKuä xrm

2 \MuJA - ArJPT @aPT kzJ 20 yJ\Jr mJÄuJPhvLPT ßhPv KlKrP~ @jPf xrTJr ßTJj kKrT·jJ ßWJweJ TrJ ßgPT Kmrf @PZÇ 27 \j mJÄuJPhvL TJfJKr F~JrSP~P\ 1 \MuJA, oñumJr xTJu 7aJ~ ßVJuPpJVkNet ArJT ßgPT mJÄuJPhPv KlPr FPxPZÇ fJrJ hKãe ßTJrL~ yJjS~J

AK†Kj~JKrÄ ßTJŒJKjPf Totrf KZPujÇ ßhPv ßlrJr @PV fJrJ khfqJV TrPu ßTJŒJKj fJPhr khfqJVk© V´ye TPrÇ nJrPfr krrJÓsoπL xMwoJ ˝rJ\ dJTJ ßgPT KlPr KVP~A ArJT mqKfPrPT ßVJaJ oiqk´JPYq Im˙Jjrf 53 kOÔJ~

ksiJjoπLPT fxKuoJ mJÄuJPhv KT fJr mJPkr xŒK•

xMroJ ßcÛ u§j, 2 \MuJA - xŒ´Kf mJÄuJPhv xlr TrPuj nJrPfr krrJÓsoπL xMwoJ ˝rJ\Ç F xlrPT ßTªs TPr mJÄuJPhPvr ksiJjoπL ßvU yJKxjJPT KfÜ nJwJ~ @âoe TPrPZj mJÄuJPhPvr KmfKTtf ßuKUTJ fxKuoJ jJxKrjÇ KfKj aáAaJPr F KmwP~ ßmv TP~TKa ßkJˆ KhP~PZjÇ fJPf KuPUPZj, xMwoJ ˝rJ\K\ IjMVsy TPr PvU 53 kOÔJ~

ATôrJ mJÄuJ KaKn YqJPjPur pJ©J Êr∆ xÄxhPT krrJÓsoπL : kKm© rJoJÆJPj KyCPoj jNr ßyJPxjPT KlKrP~ KrKul FT uã oJjMwPT xJyJpq TrPf YJ~ KhPf xÿf nJrf xMroJ KrPkJat u§j, 2 \MuJA, mMimJr mOPaPjr mJÄuJ KoKc~J xÄPpJK\f yPuJ @PrTKa KaKn YqJPjuÇ AxuJoL nJmiJrJ~ kKrYJujJr k´PfqP~ YJuM yS~J ATôrJ mJÄuJ (SKY-834) jJoT FA YqJPjuKa APfJoPiq fJPhr xŒsYJr ÊÀ TPrPZÇ xŒsKf kNmt u¥Pjr FTKa mqJÄTáP~KaÄ 49 kOÔJ~

dJTJ 3 \MuJA - IQmi IjMk´PmPvr IKnPpJPV nJrPfr kKÁomPñ @aT jJrJ~eVP†r mÉu @PuJKYf xJf UMPjr oJouJr k´iJj @xJKo jNr ßyJPxjPT ßlrf KhPf xÿf yP~PZ ßhvKar xrTJrÇ lPu UMm hs∆fA fJPT ßhPv KlKrP~ @jJ x÷m yPm mPu xÄxPh @vJmJh mqÜ TPrPZj krrJÓsoπL @mMu yJxJj oJyoMh @uLÇ 2 \MuJA, mMimJr xTJPu \JfL~ xÄxPh k´PvúJ•r kPmt \JfL~ kJKatr xÄxh xhxq kLr l\uMr ryoJPjr FT k´Pvúr \mJPm oπL F fgq \JjJjÇ KfKj \JjJj, jNr ßyJPxjPT KlKrP~ @jJr KmwP~ nJrf xrTJPrr xPñ ßpJVJPpJV yP~PZÇ @r mJÄuJPhv xlPr @xJ nJrPfr krrJÓsoπLr xPñS F KmwP~ @PuJYjJ yP~PZÇ Fxm @PuJYjJ~ nJrf fJPT Plrf KhPf xÿf yP~PZÇ q

KmvõjJg FAc ACPTr CPhqJPV TJCK¿uJrPhr xÄmitjJ~ r∆vjJrJ IJuL FoKk

u§j, 2 \MuJA - kKm© rJoÆJj oJxPT xJoPj ßrPU KyCPoj KrKul ÈKovj S~Jj KoKu~j' jJPo FT uã oJjMwPT xJyJpq TrPf YJ~Ç F uPãq fJrJ k´J~ Iit KoKu~j KxKr~Jj, xMoJKu~J~ Ûáu Wr ‰fKr FmÄ kJKT˜JPjr ßYJPUr ZJKjkzJ yJ\Jr yJ\Jr ßuJPTr hOKÓ KlKrP~ KhPf TJ\ TrPf YJ~Ç mJÄuJPhPv hKrhsKkzLf ßuJTPhr WrS ‰fKr TPr KhPf YJ~ KyCPoj KrKulÇ Kovj S~Jj KoKu~j k´P\PÖ xJyJpq 53 kOÔJ~

5 \JjM~JKrr TKoCKjKaPT FKVP~ KjPf GTqm≠ yP~ TJ\ TrPf yPm KjmtJYj F~Jr FéPk´x FmÄ \ctJj F~JruJAP¿r oPiq YáKÜ k´vúKm≠

u§j, 2 \MuJA - KmvõjJg FAc ACPTr CPhqJPV pMÜrJP\qr KmKnjú TJCK¿u ßgPT jm KjmtJKYf KmsKav mJÄuJPhvL KmvõjJg CkP\uJr TJCK¿uJrPhr xÄmitjJ k´hJj IjMÔJPj ßmgjJuV´Lj ßmJ IJxj ßgPT KjmtJKYf k´go mJÄuJPhvL kJutJPo≤ ßo’Jr

ÀvjJrJ IJuL mPuPZj, TKoCKjKaPT FKVP~ KjPf GTqm≠ yP~ TJ\ TrPf yPmÇ Vf 26 \Mj mOy¸KfmJr AÓ u¥Pjr KmsTPuAj˙ ßxJjJrVJÅS ßrÓáPrP≤ IjMKÔf 53 kOÔJ~

dJTJ, 2 \MuJA - mJÄuJPhPv nJrfL~ krrJÓsoπL xMwoJ ˝rJP\r xlPrr oJiqPo nJrPfr kNmtJûuL~ FA èÀfôkNet k´KfPmvL ßhPvr xPñ ãofJxLj FjKcF xrTJPrr AKfmJYT pJ©J KjPhtv TPrÇ mJÄuJPhvL jJVKrTPhr \jq KnxJjLKf KTZMaJ KvKgu TPrPZ KhKuäÇ @∂”xLoJ∂ ßru ßpJVJPpJV mOK≠ yPm, è~JyJKaKvuÄ-Fr xPñ dJTJ kpt∂ jfMj mJx ßxmJ YJuM yPmÇ FZJzJ nJrf TgJ KhP~PZ, K©kMrJr kJuJaJjJ KmhMq“PTªs ßgPT 100 53 kOÔJ~

u§j, 2 \MuJA - F~Jr FéPk´x IjqJjq F~JruJAP¿r kJvJkJKv \ctJj F~Jr uJAPjr xJPg kJatjJrvLPkr oJiqPo TJ\ @r÷ TPrPZÇ \ctJj F~JruJAPjr xMPpJV xMKmiJèPuJ fáPu iPr fJrJ ßmvL xÄUqT mJÄuJPhvL F~JruJAPjr xMPpJV ßj~Jr @ymJj \JjJjÇ fJrJ mPuj 53 kOÔJ~

SURMA News Group Ltd - Unit B, 10 Quaker Street, London E1 6SZ. Tel: 020 7377 9787, Fax: 020 7377 9717, for NEWS email: news@surmanews.com, for ADVERTISING : sarzahmed@surmanews.com, www.surmanews.com Registered as a Newspaper at the Post Office. Distributed throughout the E.U.

Surma issue 1883