Page 1

SURMA 36th Year Issue 1868 21 - 27 March 2014 20 - 26 \oJKhCu IJC~Ju 1435 Ky\rL 6 - 12 ‰Y© 1420 mJÄuJ 56 kOÔJ 50p www.surmanews.com ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

KmsTPuAj C&xm 23 oJYt, ßpJV ßhPmj ßxKuKmsKa ßvl yqJKrP~a

u§j, 19 oJYt - KmPjJhPjr oJiqPo UJmJPrr ˝Jh V´ye TrPf yPu ßaˆ Im KmsTPuPjr UJhq C&xPm IJxJr \Pjq PnJ\j KkkJxMPhr IJy±Jj \JjJPjJ yP~PZÇ 51 kOÔJ~

metmJh S lqJKxmJPhr Kmr∆P≠ r∆PU hÅJzJPf rqJuL 22 oJYt

u§j, 19 oJYt - IJVJoL 22 oJYt ACjJAPac jqJvjx A≤JrjqJvjJu FK≤-ßrKx\o ßc CkuPã KmsPaPj KhjKaPT pgJPpJVq optJhJ~ kJuj TrPf 51 kOÔJ~

GKfyJKxT 7A oJYt \JfL~ Khmx TrJr hJmL

u§j, 19 oJYt - GKfyJKxT 7A oJYt mJXJKur hO|xÄT·, GTq S ÃJfíPfôr Cöu k´fLTÇ Fr @PV mJXJuLr oJP^ Ff GTq S ÃJfOfô TUPjJS ßhUJ pJ~KjÇ ßfoKjnJPm AKfkNPmt mJXJuL Ff hO| xÄT·m≠ y~KjÇ ßp AxkJf TKbj oPjJmPur lu 50 kOÔJ~

ßTJ~JKuvj xrTJPrr 5o mJP\a

ijLPhr mJP\Pa VrLPmr jJKnvõJx

ßyug FcPnJPTKxr mJÄuJnJwL 11Ka kh KmPuJPkr k´˜Jm, ˝J˙qPxmJ ^ÅMKTr oMPU u¥j, 19 oJYt - ßxmJV´yLfJPhr xJPg ßTJPjJ irPer krJovt ZJzJA ˙JjL~ FjFAYFPxr èÀfôkNet ßxmJ ßyug FcPnJPTKxr mJÄuJnJwL 11Ka láuaJAo kh KmuMK¬r khPãk KjP~PZ mJatx ßyugÇ F CPhqJV mJ˜mJK~f yPu aS~Jr yqJoPuaxy mJatx asJPˆr 2 kOÔJ~

rJjJ käJ\Jr KnKÖoPhr \jq KmvõmqJkL ˝Jãr IKnpJj mOPaj S mJÄuJPhPvr FoKkPhr xyPpJKVfJr IJvõJx

xJoPj IJxPZ IJPrJ TKbj Khj

xMroJ KrPkJat u¥j, 19 oJYt - rJjJ käJ\J asqJP\Kc mJÄuJPhPvr AKfyJPx xmPYP~ mz ±Äxpù S ootJK∂T hMWtajJÇ FTKa KmKÄ ±Px FPfJèPuJ \LmjyJjL kOKgmLr oJjm AKfyJPxS KmruÇ fPm fJ ßoJPaA KjZT 3 kOÔJ~

l ßmPzPZ AjTJo ßaé S ßaJmJPTJ Ê‹ l Km~Jr FmÄ ßVÍKuÄP~ Ê‹ y∑Jx l \ôJuJKj ßfPur oNuq IkKrmKftf l KxVJPrPar Ê‹ mOK≠ l IJxPZ 12 ßTJe KmKvÓ 1 kJCP¥r TP~j ßcÛ KrPkJat u§j, 19 oJYt - ßTJ~JKuvj xrTJPrr 5o mJP\a C™JKkf yP~PZ mMimJrÇ oNÉoNÉt TrfJKu S ywt±Kjr oPiq hMkPM r yJCx Im ToP¿ mJP\a Ck˙Jkj TPrj YqJP¿ur \\t SxmjtÇ C™JKkf mJP\Pa ßmPzPZ AjTJo aqJé S amJPTJ Ê‹, y∑Jx TrJ yP~PZ FuPTJyu, Km~Jr FmÄ ßVÍKuÄP~r Ê‹Ç IJr IkKrmKftf gJTPZ \ôJuJKj ßfPur oNuqÇ ßWJKwf mJP\aPT ßkjvjJr FmÄ xJv´~LPhr \jq xyJ~T mPu

k´mJxL jfáj k´\jìPT mJÄuJPhvoMUL TrPf Ka-20 KmvõTJk KâPTa KZu xMmet xMPpJV IKnKyf TrJ yPuS KmPrJihuxy IPjPT FA mJP\aPT CóKm• mJºm KyPxPm o∂mq TPrPZjÇ IPjPT xJoPj IJPrJ TKbj xo~ IJxPZ mPuS IJvïJ mqÜ TPrPZjÇ IJVJoL mZPrr xÄxh KjmtJYPjr IJPV ßTJ~JKuvj xrTJPrr ßvw mJP\Par KbT IJPVr FA mJP\aPT YqJP¿ur Sxmjt ßkjvjJPhr \jq ßmvL xyJ~T mPu ßWJweJ KhP~ mPuPZj FA mJP\a CØJmT, kKrv´oL FmÄ 2 kOÔJ~

220 KoKu~j kJCP§r Cjú~j TJP\r xoJK¬ aJjPuj ßo~r uM&lár

w mhPu ßVPZ SPxjPˆa w xJjPc aJAox FS~Jct uJn w 8v jfáj Wr KjotJe w 1 yJ\Jr TJCK¿u Wr xÄÛJr

u§j, 19 oJYt - aJS~Jr yqJoPuaPx FT xoP~r xmPYP~ ImPyKuf FuJTJ ߈kKj'r SPxj ߈a-Fr jmfr pJ©J yPuJ oñumJrÇ jmr‡Pk xNYjJ TrPuJ mhPu pJS~J SPxjÇ 220 KoKu~j kJC¥ 51 kOÔJ~

26 oJYt IJufJm IJuL kJPTt xoPmf TP≥ \JfL~ xñLf

u§j, 19 oJYt - IJVJoL 26 oJYt oyJj ˝JiLjfJ KhmPxr KhPj KmPuPfr mJXJKurJ xoPmf TP≥ VJAPm \JfL~ xÄVLfÇ FKhj mJÄuJPhPv S uJPUJ TP£ FTxJPg \JfL~ xÄVLf VJS~J yPmÇ mJÄuJPhPvr xJPg fJu KoKuP~ k´mJxL mJXJKurJ kNmt u¥Pjr IJufJm IJKu kJPTt xoPmf yPm u¥j xo~ 51 kOÔJ~

u§j, 19 oJYt mJÄuJPhPv @AKxKx Ka-20 KmvõTJk KâPTa C“xPm ßhv S \JKfr hMKhtPjr Kmvõ˜ mºá k´mJxLPhr pgJpg oNuqJ~j S @oπe jJ \JjJPjJ~ VnLr yfJvJ S hM”U k´TJv TPrPZj @∂\tJKfTnJPm 3 kOÔJ~

- FjJo IJuL FoKmA

o∂mqTgJ : 5

ßT yPóZj ßo~r, \j KmVx jJ uM&lár ryoJj?

lrLh IJyoh ßr\J

\j KmVx IJPrT krJK\f ‰xKjTÇ kJKatr ßnJPa Vf KjmtJYPj uM&lár ryoJPjr TJPZ KfKj 182 ßnJPa krJ\~ mre TPrKZPujÇ Fr IJPVS aJS~Jr yqJoPuaPxr fJPT k´fqJUqJj TPrPZÇ Vf ßo~r KjmtJYPj ßumJr kJKatr ToLtPhr KjmtJKYf ßo~r k´JgLt KZPuj uM“lár ryoJjÇ fÅJr k´J¬ kJKat-ßnJa KZu 433KaÇ fJr k´KfƪôL ßyuJu @æJx kJj 157 ßnJa FmÄ \j KmVx'r ßnJa KZu 251KaÇ Fr krS ßumJr kJKat KogqJ I\MyJf fáPu uM“lár 53 kOÔJ~


2 UmrJUmr

21 - 27 March 2014 m SURMA

ijLPhr mJP\Pa VrLPmr xJv´~LPhr \jq xyJ~TÇ Sxmjt fJr mJP\a mÜífJ~ mPuj, fJr CP¨vq KoKu~j KoKu~j ßkjvjJrPhr Ckr ßgPT aqJé xÄâJ∂ KmKiKjPwi k´fqJyJr TPr fJPhr \LmjPT xy\ TrJÇ mJP\Pa xJv´~LPhr k´JiJjq ßh~J yP~PZÇ mOPaPjr ßrTc xÄUqT A≤JPrˆ ßrAa mOK≠Pf xyJ~fJTJrL xJv´~LPhr TgJ KY∂J TPr fJPhr \jq ßaéoMÜ ßkjvj xMKmiJ rJUJ yP~PZÇ mZPr xJPz 5 yJ\Jr ßgPT 15 yJ\Jr kJC¥ kpt∂ TqJv, ˆT FmÄ ßv~JPr ßaé KhPf yPm jJÇ TPbJr kKrv´oL kKrmJPrr \jq FA mJP\a xyJ~T yPm CPuäU TPr \\ Sxmjt IJPrJ mPuj, kKrmJrxoNPyr oPfJ mqmxJ k´ K fÔJjxoN P yr KmhMqPfr oNuq IkKrmKftf rJUJ yP~PZ FmÄ ßxP¡’r kpt∂ \ôJuJKj ßfPur oNuq mJzJPjJ yPò jJÇ fPm ßumJr KucJr Fc KoKumqJ¥ mJP\aPT ijLPhr xyJ~T mPu o∂mq TPr mPuPZj, ÈFKa kMrJfj ßaJKrPhr YJuJKTr oPfJA'Ç KfKj IJPrJ mPuj, KoKu~j KoKu~j Tot\LmL ßuJT FA ßTJ~JKuvj xrTJPrr IiLPj UJrJk Im˙J~ mJx TrPZjÇ mJP\a IKiPmvPj YqJP¿ur \\t SxmPjtr mJP\a mÜmq CkPnJV TrKZPuj fJr hM'kJPv mxJ k´iJjoπL ßcKnc TqJPorj FmÄ ßas\JKrr YLl ßxPâaJrL ßcKj IJPuéJ¥JrÇ PWJKwf mJP\Pa KmÄPVJ Ê‹ IPitPT jJKoP~ 20% ßgPT 10% TrJ yP~PZÇ ÛY ÉAxKT FmÄ KTZá KTZá FuPTJyPur Ê‹ mJzJPjJr KY∂JnJmjJr TgJ CPuäU TrJ yPuS Km~JPrr Ê‹ 1 ßkKj ToJPjJ yP~PZÇ Ê‹oMÜ AjTJo 5v' kJC¥ ßgPT xJPz 10 yJ\Jr kJCP¥ CKjúf TrJ yP~PZÇ FTA xJPg ßy· aM mJA KÛoPT 2020 xJu kpt∂ mKitf TrJ yP~PZÇ 5v' yJ\Jr kJCP¥r IKiT oNuqoJPjr mJKzr ßãP© ˆJŒ KcCKa 15% mJzJPjJ yP~PZÇ FZJzJS xJŒsKfT mjqJ~ ãKfV´˜Phr Wr-mJKz xÄÛJr TJP\r \jq IKfKrÜ 140 KoKu~j kJC¥ FmÄ mJ˜JWJPar UJjJUª ßorJoPf 2v' KoKu~j kJC¥ mrJ¨ ßh~J yP~PZÇ FZJzJS mJA ATáqK~Ka KÛPor IJSfJ~ jfáj mJKz

KjotJPe xyJ~fJ~ 2020 xJu kpt∂ mKitf TrJ yP~PZÇ 2v’ yJ\JPrr IKiT mJKz KjotJPer mrJ¨ ImqJyf gJTPmÇ oJKxt ßVaSP~ Kms\ KjotJPe 270 KoKu~j kJC¥ mrJ¨ rJUJ yP~PZÇ ßTP≤ ‰frL TrJ yPm ÈKjC VJPctj KxKa'Ç Fo-4 oarSP~r Cjú~jxy ImTJbJPoJVf xÄÛJPrr \jq SP~ux VnetPo≤PT aqJé FmÄ Ee V´yPer IjMoKf KhP~ KmiJj k´e~j TrJ yP~PZÇ Sxmjt fJr ßWJKwf mJP\Pa ßkjvjJrPhr \jq FTKa m¥ ßxAKnÄ KÛoS Ck˙Jkj TPrPZjÇ pJr oJiqPo ßkjvjJPhr xMrãJr \jq k´J~ 10 KmKu~j kJC¥ oNPuqr m¥ ‰frL TrJ yP~PZÇ IJVJoL \JjM~JrL ßgPT YJuM yJS~J F mP¥r IJSfJ~ 65 C±t m~xL ßuJT\j FT mZPr 2.8% FmÄ Kfj mZPr 4% unqJÄv ßkPf xão yPmjÇ IJr fJ TrJ yPm k´J~ 1 KoKu~j ßkjvjJrPhr \jqÇ KfKj IJPrJ mPuj, IJVJoL FKk´Pu FTKa jfáj KmiJj TrJ yPm pJPf ßkjvPjr TrJPrJk xÄâJ∂ KmwP~ mqJkT kKrmftj IJj~j TrJ yPm, pJ 1921 xJPu k´mftj TrJ yP~KZPuJÇ \\t Sxmjt fJr mJP\a mÜPmqr xoJkjL ßaPj mPuPZj, KmsKav \jVPer xJyJpq KjP~ IJorJ IJoJPhr ßhvPT xKbT ˙JPj KjP~ IJxPf YJA, IJorJ IJoJPhr IgtjLKfPT FTKa ˝JnJKmT Im˙J~ KlKrP~ IJjPf YJAÇ KfKj mPuj, FA mJP\a yPuJ CØJmT, kKrv´oL TotL FmÄ xJv´~LPhr \jqÇ mJ\JPr IJxPZ 12 ßTJe KmKvÓ jfáj 1 kJCP¥r TP~j FKhPT \\t Sxmjt fJr mJP\a mÜífJ~ 12 ßTJe KmKvÓ jfáj ‰frL 1 kJCP¥r TP~j CØJmPjr ßWJweJ KhP~PZjÇ IJr fJ mJ\JPr IJxPZ 2017 xJPuÇ GKfyqmJyL rP~u KoP≤ KjKotf FA TP~jPT KmPvõr xmPYP~ xMrKãf TP~j KyPxPm IKnKyf TrJ yP~PZÇ FZJzJS rP~u Ko≤ TftOkã oPj TrPZj mJ\JPr YJuM gJTJ 1 kJC¥ TP~Pjr 3% jTuÇ IJr F TJrPeA jfáj FA TP~Pjr CØJmjÇ 1937 xJu ßgPT 1971 xJu kpt∂ YJuM yS~J KgsPkKjr IJTJPr FA TP~Pjr Kc\JAj TrJ yP~PZÇ TáAPjr xÿJjJPgt jfáj FA 1 kJC¥ TP~jKaS k´gPo CØJKmf KgsPkKjr IJTJPr Kc\JAj TrJ yP~PZÇ mftoJPjr 1 kJC¥ TP~jKa

Zaman Brothers CASH & CARRY

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç Beef (Mix) -

Special Offer

1kg = £3.59 5kg = £15.89 Whole Sheep - £2.89 per kg 4 Baby Chicken - £7.49

1 pack Hilsha fish (6 in a pack) - £8.49 Ruhi Fish (any size) - £2.99 per kg Mrigal Fish (any size) - £3.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

1 kJCP¥r kKrmPft mqmyJPrr \jq 1983 xJPu CØJmj TrJ yP~KZPuJ, pJ kÅJY mZr kr k´fqJyJr TPr y~Ç TP~jKar xJoPjr oiqUJPj rJeLr ZKm mqmÂf yPuS Fr CPJ kLPb TL gJTPm fJ FTKa k´KfPpJKVfJ IJP~J\Pjr oJiqPo mJZJAP~r Kx≠J∂ ßj~J yPmÇ

ßyug FcPnJPTKxr IJSfJ~ gJTJ KjCyJo S S~JugJoPÓJ FuJTJr yJ\Jr yJ\Jr ßrJVLr ˝J˙qPxmJ mz irPjr ^MÅKTr oMPU kzPm mPu CPÆV k´TJv TPrPZj K\KkjJxtxy xÄKväÓ ßkvJr TotTftJrJÇ FA irPjr Kx≠J∂PT ÈKcxPV´Axláu' mPu IJUqJK~f TPrj aJS~Jr yqJoPuaPxr FT K\KkÇ FKhPT mJatx ßyuPgr FA CPhqJPV xÄKväÓ xJKntPx TotrfPhr oPiq IK˙rfJ KmrJ\ TrPuS Tft O k Pãr KmrJVnJ\j yS~Jr nP~ fJrJ oMU UMuPZj jJÇ CPuäUq, ˝J˙qPxmJ~ xTPur xoJj k´PmvJKiTJr KjKÁf TrPf FjFAYFPxr jLKf mJ˜mJ~Pj AÄPr\L nJwJ jJ \JjJ ßrJVLPhr xyJ~fJ KhPf FA FcPnJPTKx k´T· YJuM y~Ç FcPnJPTarJ K\Kk, xJ\tj, ßcK≤ˆ FmÄ yJxkJfJPu ßrJVLPhr \jq ßhJ-nJwLr TJ\A ÊiM TPrj jJ; ßrJVL KyPvPm fJPhr ßxmJ uJPnr IKiTJr xŒPTt xPYfj TrJr kJvJkJKv ßrJVLPhr kã KjP~A fJrJ TJ\ TPrjÇ FZJzJ fJrJ ßrJVLPhr KmKnjú irPjr krJovt ßhj FmÄ ˝J˙q xPYfjfJ mOK≠Pf TJ\ TPr gJPTjÇ ßUÅJ\ KjP~ \JjJ ßVPZ, mJatx ßyuPgr IiLPj FcPnJPTa KyPvPm k´J~ 38Ka mJÄuJnJwL U¥TJuLj FcPnJPTPar kh rP~PZÇ IjqJjq nJwJ F YJTáKrr IJSfJ~ kzPuS ßxxm nJwJr ßTJPjJ láuaJAo kh KmuM¬ yPò jJÇ IgY mJXJKu IiMqKwf F mJrJ~ ßpUJPj FcPnJPTKxr ßxmJr YJKyhJ âov mJzPZ; ßxUJPj mJÄuJnJwL 11Ka láuaJAo kh KmuM¬ TrJ yPòÇ Fr lPu kJataJAoxy ßoJa 16 \j FcPnJPTa YJTá r L yJrJPmjÇ F KjP~ YJkJ CP•\jJ KmrJ\ TrPZ ˝J˙qTotLPhr oPiqÇ fPm FcPnJPTaPhr YJTárL yJrJPjJr ßYP~S mz Kmw~Ka yPò- Fr lPu ßp vNeqfJ xOKÓ yPm fJPf FA ßxmJr Skr KjntrvLu yJ\Jr yJ\Jr ßrJVL ˝J˙q ßxmJr ^ÅMKTPf kzPmÇ

fPm mJatPxr Cókh˙ TotTftJ pMKÜ KhP~PZj ßrJVLPhr \jq KmT· ßaKuPlJj ßhJ-nJwLr mqm˙J gJTPmÇ KTÄmJ fJPhr kKrmJPrr xhxqrJ ßhJnJwLr TJ\Ka TPr ßhPmjÇ FA KmT·PT CØa FmÄ yJxqTr mPu CKzP~ KhP~PZj ˝J˙qPxmJ~ Totrf IPjPTAÇ fJrJ mPuj, k´Kvãe k´J¬ ßyug FcPnJPTarJ KmKnjú ßrJVLPhr ˝J˙qPxmJ uJPn ßp xojõP~r TJ\ TPr gJPTj, KmKnjú lro kNrexy KYKb-k© mMK^P~ KhP~ gJPTj FmÄ FjFAYFPxr ßxmJ xŒPTt krJovt KhP~ gJPTj ßxxPmr KTZMA k´˜JKmf KmT· KhP~ kNre x÷m yPm jJÇ mJatPxr FA khPãkPT ‰mwoqoNuT IJUqJ KhP~ mPuj, Kmw~Ka Foj hÅJzJPò ßp AÄPr\L IJkjJr oJfínJwJ jJ yPu IJkKj ‰mwPoqr KvTJr yPmjÇ mJatPxr FA khPãPkr ßjKfmJYT k´nJm xŒPTt aJS~Jr yqJoPuaPxr K\Kk cJ: IJjJ KuKnÄPˆJj fLms IxP∂Jw FmÄ Km˛~ k´TJv TPr mPuPZj, FcPnJPTKx kPhr mJÄuJnJwL kPhr KmuMK¬ WaJPT IkptJ¬ kKrxÄUqJj mqmyJr TrJ yP~PZ, pJPf FA xJKntPxr YJKyhJ FmÄ mqmyJrPT ãáhs TPr ßhUJPjJ yP~PZÇ KfKj FA xJKntx IJPrJ mJzJPjJ hrTJr o∂mq TPr mPuj, Vf 30 mZr iPr ˙JjL~ K\Kk KyPvPm TJ\ TPr IJKo \JKj,FA xJKntx ßrJVLPhr \jq Tf èÀfô k N e t Ç cJ: IJjJ k´ K vKãf FcPnJPTaPhr khJmjKfr k´˜JmPT IkoJj\jT IJUqJK~f TPr mPuj, FPhr IPjPTA FA xJKntx fqJV TrPf kJPrjÇ CPuäUq, mZPr k´J~ 1 uã FcPnJPTxL ßxvPj mJÄuJnJwL FcPnJPTarJ ßxmJ KhP~ gJPTjÇ KT∂á mJatx ßyug fJPhr k´˜JPm oJ© 6 oJPxr fgq mqmyJr TPrPZÇ pJ FA ßxmJr kNet KYP©r k´Kfluj j~Ç F mqJkJPr mJatx ßyuPgr xJPg kK©TJr kã ßgPT A ßoAPur oJiqPo ßpJVJPpJV TPr ßxJomJr rJPf F k´KfPmhj ßuUJ kpt∂ ßTJPjJ \mJm kJS~J pJ~KjÇ fPm F khPãPkr KmÀP≠ KmKnjú K\Kk xJKntPxr kJvJkJKv ˙JjL~ ßxòJPxmL FTJKiT xÄVbj ßxJòJr yP~PZÇ fJrJ FKa k´KfPrJPi xJãr xÄV´y IKnpJj ÊÀ TPrPZÇ FA IKnpJPj vrLT yPf YJAPu hJÀu CÿJy KˆPlJct TKoCKjKa ßx≤Jr, msoKu ßx≤sJu oxK\h, u¥j mäqJT SPoj k´P\Ö S SxoJjL asJPˆr xJPg ßpJVJPpJV TrJr IJymJj \JKjP~PZj CPhqJÜJrJÇ


UmrJUmr 3

SURMA m 21 - 27 March 2014

rJjJ käJ\Jr KnKÖoPhr hMWtajJ j~, FPT xrJxKr oJjmWKaf yfqJTJ¥ mPu IKnof mqÜ TPrPZj Kmù\PjrJÇ fJPhr oPf, VJPot≤x oJKuTPhr ImPyuJ IJr xrTJrL ChJxLjfJr TJrPe \Lmj KhPf yP~PZ xyxsJKiT v´KoPTrÇ IJr FA IKnvJPkr ßmJ^J FUjS myj TrPf yPò yJ\Jr yJ\Jr IJyf S kñM v´KoPTr kKrmJrPTÇ hMWtajJr KvTJr v´KoTPhr kKrmJrPT KmPhvL ßkJwJT IJohJKjTJrT xÄ˙JèPuJ TfítT IJKgtT xyJ~fJ k´hJPjr IJvõJx KhPuS kKroJPe fJ pPgÓ j~ fgJKk Fr pgJpg mJ˜mJ~j fgJ ˙J~L xyJ~fJ k´hJPjr ßTJPjJ CPhqJV FUPjJ kKruKãf yPò jJ mPu oPj TPrj IPjPTÇ IJr fJA mJÄuJPhPvr mÉu IJPuJKYf rJjJ käJ\J i±ÄxpPùr Tr∆e KvTJr VJPot≤x v´KoTPhr kJPv hJÅzJPjJr CPhqJV KjP~PZj mOPaj k´mJxL mJÄuJPhvLrJÇ rJjJ käJ\J hMWtajJ~ KjyfPhr kKrmJrxy IJyf S kñM v´KoTPhr xyJ~fJ TP· YJrKa ßoRKuT Kmw~PT k´JiJjq KhP~ KmvõmqJkL \jxogtj VPz ßfJuJr uPãq KxVPjYJr TqJPŒAj fgJ ˝Jãr xÄV´y IKnpJj YJuJPjJr CPhqJV KjP~PZ rJjJ käJ\J KnTKaox xJPkJat ACPTÇ Kmw~èPuJ yPò - FqJÖ Im Vc iJrBJ FmÄ TPktJPra oqJjxäaJr FqJÖ Fr IJiMKjTJ~j mJ kKrmftj, v´KoTPhr TJPZ xrTJPrr kã ßgPT IJjMÔJKjT ãoJ k´JgtjJ FmÄ S~Jj ˆk KnTKaox xJPkJat ßx≤Jr ˙Jkj TPr xyJ~fJ k´hJjÇ CkPrJÜ hJmLxoNPyr mJ˜mJ~j TP· rJjJ käJ\J ±ÄPxr k´gomJKwtTL 24 FKk´u kNmt u¥j ßgPT IJjMÔJKjTnJPm FA TqJPŒAPjr xNYjJ yPm mPu \JKjP~PZj rJjJ käJ\J KnTKaox xJPkJat ACPT TqJPŒAj V´∆Pkr CPhqJÜJrJÇ FPf mOPajk´mJxL mJÄuJPhvL xTu ßkvJr ßuJT\Pjr IÄvV´yPer kJvJkJKv KoKc~Jr xyJ~fJ ßYP~PZj Fr ßTJ ßTJ IKctPjar, TKoCKjKa FKÖKnˆ ßoJ” IJrv IJuLÇ KfKj \JjJj, xrJxKr ˝Jãr xÄV´yxy IjuJAPjr oJiqPo KmvõmqJkL k´YJr IKnpJPjr oJiqPo fJrJ 1 uã ˝Jãr xÄV´y TrPf YJjÇ FA oyKf CPhqJVPT ˝JVf \JKjP~ APfJoPiq mJÄuJPhv S mOPaPjr ßmv T'\j FoKk FPf xyPpJKVfJr IJvõJx k´hJj TPrPZjÇ APfJoPiq mJÄuJPhPvr 20 \j FoKk FmÄ mOKav kJutJPoP≤r 6 \j FoKk ˝˝ kJutJPoP≤ FmqJkJPr Kmu C™JkPjrS IJvõJx KhP~PZj mPu \JjJj TqJPŒAj IKnpJPjr CPhqJÜJrJÇ FA TqJPŒAj IKnpJPj mJÄuJPhPvr UqJKfoJj IJAj\LmL mqJKrˆJr xJrJ ßyJPxjxy ßmv T'\j IJAj\LmL FPf IJAjL xyJ~fJ k´hJPj IJvõJx KhP~PZjÇ mOPaPj xlrrf xJPmT xÄxh xhxq jS~Jm IJuL IJæJx UJj mJÄuJPhPv ßkasj KyPxPm hJK~fô kJuPj xÿKf \JKjP~PZjÇ FA TqJPŒAjPT xlu TrPf mOPaPjr krJrJÓs h¬Prr CókPh Totrf mJÄuJPhPv mOPaPjr xJPmT yJATKovjJr IJPjJ~Jr ßYRiMrL, mOPaPjr mJXJKu FoKk ßrJvjJrJ IJuL, aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL

ßo~r uMflár ryoJjxy KmKvÓ\jPhr xŒOÜ TrPer CPhqJVS ßj~J yP~PZÇ TqJPŒAPjr IJjMÔJKjT pJ©J uPVú FKaFj mJÄuJ ACPT FxÄâJ∂ FTKa KmPvw ßk´JV´Jo k´YJPrr CPhqJV KjP~PZ mPuS \JKjP~PZj TqJPŒAj V´∆Pkr xÄKväÓrJÇ rJjJ käJ\Jr Kjyf v´KoTPhr kKrmJr FmÄ IJyf S kñMPfôr KvTJr v´KoTPhr xyJ~fJr uPãq mOPaj k´mJxL mJÄuJPhvLPhr ˝-˝ Im˙Jj ßgPT ß˝òJPxmL KyPvPm FA TqJPŒAPj IÄvV´yPer IjMPrJi \JKjP~PZj Fr CPhqJÜJrJÇ FmqJkJPr Km˜JKrf \JjJj \jq rJjJ käJ\J KnTKaox xJPkJat ACPT ßTJ-PTJ-IKctPjar IJrv IJuLr xJPg 07954228637 jJÍJPr ßpJVJPpJPVr IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ

k´mJxL jfáj k´\jìPT \jKk´~ ÈmOKav TJrL FS~Jct'r k´mftT, AÄuqJ¥ ßgPT k´TJKvf ȸJAx Km\Pjx' oqJVJK\Pjr xŒJhT S k´TJvT, FjJo @uL FoKmAÇ mftoJPj mJÄuJPhPv Im˙Jjrf FjJo @uL FoKmA xÄmJhkP© k´h• FT KmmOKfPf VnLr ßãJn S yfJvJ mqÜ TPr mPuj, mJÄuJPhPv @AKxKx Ka-20 KmvõTJk @P~J\j FmÄ KxPua KmnJVL~ ߈Kc~Jo @∂\tJKfT KâPTa ßnjMqr ˝LTíKf uJn TrJ~ xoV´ ßhvmJxLr xJPg mKyKmtPvõ mxmJxrf xmt˜Prr k´mJxL KmPvw TPr KxPua IûPur k´mJxLrJ UMmA VKmtf S @jPª CPÆKufÇ KxPuPa FA KâPTa C“xmPT ßTªs TPr k´mJxL jfáj k´\jìPT mJÄuJPhvoMUL TrJr ßp xMmet xMPpJV FPxKZPuJ fJ xrTJr S xÄKväÓ TftOkã IjMiJmj TrPf kJPrjKj mPu @Ko oPj TKrÇ FA C“xmPT PTªs TPr k´mJxLPhr \jq pKh KxPua KmnJVL~ KâPTa ߈Kc~JPo KjKhtÓ xÄUqT @xj xÄrãe TPr fJPhr @oπe \JjJPjJ yPfJ fJyPu FA xMmet xMPpJPV TP~T yJ\Jr jfáj k´\Pjìr k´mJxL fJPhr KkfínNKoPf ZMPa @xPfj FPf ßTJPjJ xPªy ßjAÇ KT∂á F irPer ßTJPjJ KmPvw CPhqJV V´ye jJ TrJ~ KxPuaL k´mJxLrJ hJÀenJPm yfJv S ootJyfÇ KmmOKfPf KfKj mPuj, k´mJxL jfáj k´\jìPT mJÄuJPhvoMUL TrJr \jq KmPhv xlPr KVP~ xrTJPrr k´iJjoπL S oπLmVt KmKnjú xoP~ @ymJj \JjJPuS fJ ßp ÊiM ÈoMPUr TgJ, I∂Prr @øJj j~' fJ @PrTmJr k´oJKef yPuJÇ FjJo @uL mPuj, k´mJxL mJÄuJPhvLrJ ßhv S \JKfr hMKhtPjr k´Tíf mºáÇ ßhPvr xTu xÄTa S hMPptJVo~ oMyëPft k´mJxLrJ xJyJpqxyPpJKVfJr yJf xŒ´xJKrf TPr @xPZj pMV pMV iPrÇ KT∂á mJÄuJPhPvr xrTJr S k´vJxj ßhv S \JKfr xM-xoP~ k´mJxLPhr TgJ oPj rJPUj jJ KTÄmJ fJPhr GKfyJKxT ImhJPjr pgJpg oNuqJ~j TPrj jJÇ pJ' KjfJ∂A hM”U\jTÇ UqJKfoJj xlu mqmxJ~L FjJo @uL FoKmA KmmOKfPf @PrJ mPuj, mJÄuJPhv @∂\tJKfT KâPTPa ßaˆ ˆqJaJx I\tj, @AKxKxr @∂\tJKfT KâPTa ßnjMq KyPxPm KxPua KmnJVL~ ߈Kc~JPor ˝LTíKf

uJn, AÄuqJP¥ IjMKÔf KmvõTJk KâPTPa mJÄuJPhPvr IÄvV´ye, mJÄuJPhv KâPTa huPT xmtJ®T xogtj S C“xJy k´hJj FmÄ ßxUJPj fJPhr xJyJpq-xyPpJKVfJ~ pMÜrJ\q k´mJxLrJ k´fqã S kPrJãnJPm KmKjP~JV S ImhJj ßrPUPZjÇ KmPvw TPr KmnJVL~ jVrL KxPuPa k´mJxLPhr CPhqJV S ßoJaJ IPïr KmKjP~JPV @∂\tJKfT oJPjr ßyJPau KjotJe S @jMwKñT xMPpJV-xMKmiJKh xMKmjq˜ TrJr lPuA KxPua KmnJVL~ ߈Kc~Jo @\ @AKxKxr KâPTa ßnMjq KyPxPm ˝LTíKf uJPn xogt yP~PZÇ Ffxm ImhJPjr KjKrPUA k´mJxLrJ xñf TJrPeA k´fqJvJ TPrKZPuj KmvõTJk KâPTPar C“xPmr FA xMxoP~ k´mJxL mJÄuJPhvLPhr KmPvwnJPm @oπe FmÄ fJPhr ImhJPjr pgJpg oNuqJ~j TrJ yPmÇ KT∂á xrTJr S xÄKväÓ Tfítkã F mqJkJPr TJK–ãf KTZáA TPrKjÇ KmmOKfPf FjJo @uL mPuj, k´mJxL jfáj k´\jìPT ßvTPzr xºJj ßh~J FmÄ fJPhr KkfínNKor AKfyJx, GKfyq, xÄÛíKf FmÄ @gtxJoJK\T IV´VKfr xJPg kKrY~ TKrP~ fJPhr @K®T mºjPT @PrJ xMhO| TrJr KmrJa xMPpJV xOKÓ yP~KZPuJ KxPuPa @AKxKx Ka-20 KmvõTJk KâPTa C“xmPT KWPrÇ KT∂á hM”U\jT yPuS xfq FA IkNmt xMPpJVKar xhmqmyJPrr oJiqPo @oJPhr k´mJxL jfáj k´\jìPT mJÄuJPhvoMUL TrJr ßTJPjJ CPhqJV xÄKväÓ TftOkã V´ye TPrKjÇ mOPaPj hv xyxsJKiT mJÄuJPhvL oJKuTJjJ S kKrYJujJiLj ßrˆáPr≤PT ÈAK¥~Jj ßrˆáPr≤ S TáK\j' Fr Z∞Jmre ßgPT ßmr TPr KjP~ @xJr Ijqfo CPhqJÜJ ÈKh cJAj mJÄuJPhvL TqJPŒAj ACPT'r k´iJj CPhqJÜJ FjJo @uL FoKmA fJr KmmOKfPf CPuäU TPrj, mJÄuJPhPvr ˝JiLTJr @PªJuj, 1971 xJPu oyJj oMKÜpM≠, pM≠ Km±˜ mJÄuJPhPvr IgtQjKfT kMjVtbj FmÄ krmfLtPf ßhPvr xTu xÄTa S hMPptJV-hMKmtkJPT FmÄ xJKmtT IgtQjKfT Cjú~Pj k´mJxL mJÄuJPhvLPhr Kjr∂r fJ“kptkNet nëKoTJ S xMhNr k´xJrL ImhJj rP~PZÇ xrTJr hM”xoP~ ßpnJPm k´mJxLPhr xJyJpq-xyPpJKVfJ YJj, xMxoP~ FmÄ @jª-C“xPmS PxnJPm k´mJxLPhr oNuqJ~j S @hr@oπe jJ \JjJPjJ~ k´mJxLrJ hM”U kJj, TÓPmJi TPrjÇ FA mJ˜mfJ xrTJrPT ImvqA IjMiJmj TrPf yPmÇ KmmOKfPf KfKj mPuj, @orJ @vJ TrKZ @oJPhr Kk´~ \jìnëKo fgJ VKr~Jj AKfyJx-GKfPyqr VKmtf C•rJKiTJrL rfúVntJ KxPuPa Kmvõ KâPTPar FA @jª-C“xPm k´mJxLPhr ImhJj oNuqJ~j TPr fJPhr xÿJj\jTnJPm FPf IÄvV´yPer KmPvw xMPpJV TPr ßhPmjÇ k´mJxL jfáj k´\jìPT mJÄuJPhvoMUL TrPf KmPvwnJPm CPhqJV ßj~J yPmÇ FPf mJÄuJPhv ßpoj CkTíf yPm, ßfoKj k´mJxL jfáj k´\Pjìr xJPg FPhPvr oJKa-oJjMw S ßvTPzr @K®T mºj @PrJ VnLr ßgPT VnLrfr yPm Kj”xPªPyÇ nKmwqPf KmkMu xÄUqT k´mJxL IiMqKwf KxPua KmnJVL~ KâPTa ߈Kc~JPo ßp ßTJPjJ @∂\tJKfT KâPTa C“xPm FTKa kOgT k´mJxL VqJuJrL KjotJe FmÄ k´mJxL mJÄuJPhvLPhr \jq KjKhtÓ xÄUqT @xj mrJ¨ rJUJrS hJKm \JjJj KfKjÇ

CHARLES SIMMONS LANDLORD / uqJ¥uct Immigration Solicitors Practising since 1998 & former Law Society Immigration Panel Member

AKoPV´vj xoxqJ?

F xŒKTtf ßp ßTJPjJ xoxqJ yPu IJoJPhr xPñ ßpJVJPpJV Tr∆j IJorJ IJkjJPhr Kmvõ˜fJr xJPg krJovt ßhPmJ IJorJ 24 IJS~Jr AoJP\tK¿ xJKntx KhP~ gJKTÇ

Nashir Uddin LLB Solicitor & Partner E:nuddin@csisolicitors.com

Entry clearence - family visitors, spouse & settlement Political Asylum and refugee cases n Child Asylum - minors n Human Rights application under ECHR n Civil Penalty emplying illegal personals n Students - Extension or further leave n Compassionate grounds - carers or elderly parents n Work permits - point based n Bail applications n Family settlements n Legacy case or further enquiries on existing applications. n If you human rights application has been refused and you think it is unfair we can always request reconsideration or seek judicial review by a High Court Judge. n

n

We also undertake work in the following areas of law: n

?

DOES YOUR AGENT HAVE? We are proud w A professional qualification?  w ARLA Membership?

0% Commission

We offer Rent Guarantee

to be ARLA member

8 Vallance Road, London E1 5HR E-mail: admin@primeestateagents.co.uk

www.primeestateagents.co.uk

Tel: 020 7375 1188 07944 872 919

Kazi Arif:Property Manager

(9am - 11pm, 7 days)

Call us TODAY!

Member of:

Criminal Matters n Civil Litigation n Family matters n Property n Probate n Bankruptcy

FREE ADVICE every Wednesday in Birmingham Office 31 York Road, Ilford, Essex IG1 3AD

T:020 8514 0000 Mobile:07949 037 203

Working with: Tower Hamlets, Newham, Barking & Degenham, Readbridge, Hackney, Waltham Forest, Southwark, Greenwich Councils.


4 UmrJUmr

21 - 27 March 2014 m SURMA

FoKx TPu\ ZJ©JmJPx IKVúxÄPpJV

ZJ©uLV ßjfJTotLPhr hJ~oMKÜ KhP~ YJ\tKva KxPua, 17 oJYt - FoKx TPu\ ZJ©JmJPx pJrJA IKVúxÄPpJV TÀT fJPhr ßryJA ßjA- Iv´∆KxÜ TP£ mPuKZPuj KvãJoπL jNÀu AxuJo jJKyhÇ fJr ßYJPUr \u mOgJ k´oJe TPr ßryJA ßkPf pJPòj KxPuPar GKfyqmJyL KvãJ k´KfÔJj FoKx TPuP\r ZJ©JmJPx IKVúxÄPpJVTJrLrJÇ KnKcS lMPaP\ xKªêPhr ßYjJ ßVPuS kMKuPvr IkrJi fh∂ KmnJV (Kx@AKc) fJPhr mJÅYJPjJr @P~J\j xŒjú TPrPZÇ Vf 31 IPÖJmr Ifq∂ ßVJkjL~fJr xPñ Kx@AKc KxPua ßoPasJkKuaj oqJK\Pˆsa @hJuPf (@ouL @hJuf 3)-F oJouJr YNzJ∂ k´KfPmhj hJKUu TPrPZÇ ßhz mZr fhP∂r krS IKVúxÄPpJVTJrLPhr vjJÜ TrPf kJPrKj kMKuvÇ IKVúxÄPpJPVr WajJ~ 2012 xJPur 13A \MuJA vJykrJj gJjJ~ ZJ©JmJPxr 1o, 2~ S 4gt mäPTr f•ôJmiJ~T mKvr @yoPhr hJP~r TrJ oJouJr k´KfPmhPj 11 \jPT xKªê KyPxPm KYK¤f TrPuS Èk´fqãhvtL xJãL k´oJe' jJ kJS~J~ TJCPTA IKnpMÜ TrJ y~KjÇ kPr xKªêPhr KmÀP≠ ßTJj fgqk´oJe kJS~J ßVPu oJouJKa kMjÀöLKmf TrJr @vJ ßkJwe TPr fhP∂r @kJf oOfMq ßWJweJ TPrj fh∂ TotTftJÇ KnKcS lMPa\ kptJPuJYjJr oJiqPo Kx@AKc ßp 11 \jPT xKªê KyPxPm KYK¤f TPrPZ FrJ xmJA ZJ©uLPVr ßjfJTotLÇ FrJ yPuj ßhmJÄÊ hJx KobM, kÄT\ kMrTJ~˙, @mM xrTJr, \JyJñLr @uo, oOhMuTJK∂ xrTJr, TJoÀu AxuJo, FcPnJPTa @uoVLr, mJmuJ, @KfT, ÀPmu ß\qJKfot~ hJxÇ k´KfPmhPj muJ y~- ÈKnKcS lMPa\ yAPf k´J¬ ZKm ßhPU pJyJPhrPT @xJKo KyxJPm xKªêTre yA~JPZ, fJyJrJ ZJ©JmJPx @èj uJVJr kr yJPf hJ, uJKbPxJaJ S oJrJ®T

I˘v˘ KjP~ KoKZu TKr~JKZuÇ fJZJzJ fJyJPhrPT WajJ˙Pur @PvkJPv WMrJPlrJ TrPf ßhUJ KVP~PZÇ' FrkrS x∂áÓ yjKj fh∂ TotTftJÇ k´fqãhvtL xJãL jJ kJS~J~ oJouJr aMÅKa ßYPk iPrjÇ IgY WajJr krKhjA CkJiqã @u ßyuJu nNÅA~JPT k´iJj TPr kJÅY xhPxqr FTKa fh∂ TKoKa Vbj TPr TPu\ TftíkãÇ 2012 xJPur 29 @Vˆ hM'\j k´fqãhvtL, kMKuv, hoTu mJKyjLr xhxq S 23 \j ãKfV´˜ ZJP©r xJPãr KnK•Pf fh∂ TKoKa TPu\ IiqPãr TJPZ 200 kOÔJr FT fh∂ k´KfPmhj \oJ ßhjÇ k´KfPmhPj ZJ©JmJx ßkJzJPjJr WajJ~ mKyrJVf ZJ©uLV ßjfJTotLPhr hJ~L TPr fJPhr KYK¤fS TrJ y~Ç 2012 xJPur 8 \MuJA lMamu ßUuJPT ßTªs TPr ZJ©uLV-ZJ© KvKmPrr xÄWPwtr ß\Pr @èj iKrP~

ßh~J y~ FoKx TPuP\r vfmwtL ZJ©JmJPxÇ IKVúxÄPpJPVr kr ß\uJ ZJ©uLPVr f“TJuLj xnJkKf kÄT\ kMrTJ~˙, xrTJKr TPu\ ZJ©uLPVr xJPmT xnJkKf ßhmJÄÊ hJx KobMr ßjfíPfô ZJ©uLV ßjfJTotLrJ iJrJPuJ I˘v˘ KjP~ ZJ©JmJPxr xJoPj KoKZu TPrÇ krKhj xÄWwt FmÄ ZJ©JmJx ßkJzJPjJr WajJ~ vJykrJj gJjJ~ oJouJ (jÄ 04) hJP~r TPrj ZJ©uLV TotL vSTf ßyJPxj oJKjTÇ kPr IKVúxÄPpJV S uMakJPar IKnPpJPV IKfKrÜ KYl \MKcKx~Ju oqJK\PˆsPar @hJuPf @uJhJ hM'Ka oJouJ TPrj KvKmrTotL @KfTMr ryoJj S \KyÀu AxuJoÇ 15A \MuJA hJP~r TrJ oJouJ~ (jÄ-47/12) TPuP\r AÄPrK\ KmnJPVr 3~ mPwtr ZJ© S ZJ©JmJPxr 2~ mäPTr 211jÄ ÀPor mJKxªJ KvKmrTotL @KfTMr ryoJj ZJ©uLPVr 41 ßjfJTotLPT IKnpMÜ TPrjÇ 18A

\MuJA hJP~r TrJ oJouJ~ (jÄ 52/12) @hJuPf ZJ©JmJPxr 1o mäPTr 106 jÄ ÀPor mJKxªJ FmÄ VKef KmnJPVr 3~ mPwtr ZJ© KvKmrTotL ßoJ. \KyÀu AxuJo IKnpMÜ TPrj ZJ©uLPVr 51 ßjfJTotLPTÇ Cn~ oJouJ~ IKnpMPÜr fJKuTJ~ KZPuj ß\uJ ZJ©uLPVr f“TJuLj xnJkKf kÄT\ kMrTJ~˙, xrTJKr TPu\ ZJ©uLPVr xJPmT xnJkKf ßhmJÄÊ hJx KobM, FoKx TPu\ ZJ©uLPVr xJPmT xnJkKf fJK\o CK¨j, ZJ©uLV ßjfJ Fx.@r ÀPou, KobM fJuMThJr, ßVJuJo yJxJj ßYRiMrL xJ\j, rJ~yJj @yoh, @mhMuäJy @PjJ~Jr, @uJSu ßyJPxj xMjJj, ßhPuJ~Jr ßyJPxj, vSTf ßyJPxj oJKjT, ßxJPyu @yohÇ YNzJ∂ k´KfPmhj kptJPuJYjJ~ ßhUJ ßVPZ, k´KfPmhj hJKUuTJrL TotTftJ fhP∂ ßTJj irPjr IKfKrÜ kKrv´Por ßYÓJ TPrjKjÇ k´KfPmhPj KfKj KjP\A CPuäU TPrj, fhP∂r hJK~fônJr kJS~Jr kr WajJ˙u kKrhvtj TrPuS @PVr fh∂ TotTftJr TrJ WajJ˙Pur UxzJ oJjKY©, xNKYk© gJTJ~ KfKj jfMj TPr ßxèPuJ @r k´˜Mf TPrjKjÇ k´KfPmhPj ¸Ó fh∂ TotTftJ FToJ© KnKcS lMPaP\r Ckr Kjntr TPrA YNzJ∂ oLoJÄxJ~ ßkRÅPZPZjÇ k´KfPmhPj KfKj ZJ©uLV TotL vSTf ßyJPxj oJKjPTr hJP~r TrJ oJouJr IKnpMÜ KvKmrTotLPhr ÈTqJcJr' KyPxPm KYK f TrPuS KvKmrTotLPhr hJP~r TrJ oJouJr IKnpMÜ ZJ©uLV ßjfJ-TotLPhr mqJkJPr YMk gJPTjÇ FojKT F hM'PaJ oJouJr IKnPpJV KogqJ mPuS CPuäU TPrj KfKjÇ fh∂ TotTftJ Kx@AKc A¿PkÖr ßoJ. FjJoMu yT o∂mq TPrj, vSTf ßyJPxj oJKjPTr hJP~r TrJ oJouJr hJ~ ßgPT mJÅYPfA @KfT S \Kyr oJouJ hM'PaJ TPrPZjÇ

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Curry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


UmrJUmr 5

SURMA m 21 - 27 March 2014

jJjJ @P~J\Pj mñmºMr \jìmJKwtTL ChpJKkf

oJhT, \KñmJhPT xmJr ÈjJ' muPf yPm - k´iJjoπL dJTJ, 18 oJYt - k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mPuPZj, oJhT, xπJx S \KñmJhPT xmJr ÈjJ' muPf yPmÇ FèPuJ oJjMwPT ±ÄPxr KhPT KjP~ pJ~Ç mJÄuJPhvPT KjrJkh rJUPf fJA FèPuJr KmÀP≠ IKnpJj ImqJyf @PZ, gJTPmÇ ˝JiLj mJÄuJPhPvr ˙kKf mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr 94fo \jìmJKwtTL S \JfL~ KvÊ Khmx CkuPã Vf 17 oJYt, ßxJomJr xTJPu fJÅr \jì˙Jj ßVJkJuVP†r aMKñkJzJ~ FT xoJPmPv k´iJj IKfKgr nJwPe ßvU yJKxjJ Fxm TgJ mPujÇ Fr @PV k´iJjoπL VfTJu xTJu 10aJ 32 KoKjPa rJÓskKf ßoJ. @mhMu yJKohPT xPñ KjP~ aMKñkJzJ~ mñmºMr xoJKiPxRPi k´Pmv TPrjÇ 10aJ 34 KoKjPa k´gPo rJÓskKf S kPr k´iJjoπL xoJKiPxRPir ßmKhPf v´≠JWqt Ikte TPrjÇ FKhPT xrTJKr-PmxrTJKr jJjJ TotxNKYr oiq KhP~ VfTJu rJ\iJjLxy xJrJ ßhPv pgJPpJVq optJhJ~ mñmºMr \jìmJKwtTL ChqJKkf yP~PZÇ KhmPxr fJ“kpt fMPu iPr mJÄuJPhv ßaKuKnvj S ßmfJrxy KmKnjú ßmxrTJKr ßaKuKnvj YqJPjPu KmPvw IjMÔJjoJuJ k´YJr FmÄ xÄmJhk©èPuJPf KmPvw ßâJzk© S Kjmº k´TJv TrJ y~Ç aMKñkJzJ~ xoJPmPv k´iJjoπL mPuj, \KñmJh, xπJx S oJhT ßgPT KvÊPhr hNPr rJUPf yPmÇ fJyPu KvÊrJ KjrJkh \Lmj kJPmÇ fJPhr ßuUJkzJ, ßUuJiMuJ S xJÄÛíKfT YYtJ~ oPjJPpJVL yPf yPmÇ @∂ÛMu S ß\uJ lMamu k´KfPpJKVfJr @P~J\j TrPf yPmÇ Fr oiq KhP~ KvÊPhr xM¬ ßoiJ S ojPjr KmTJv WaPmÇ ßxA uPãq

xrTJr KmKnjú khPãk KjPòÇ PvU yJKxjJ mPuj, È@orJ ßxA mJÄuJPhPv YJA, ßpUJPj rJPxPur oPfJ ßTJPjJ KvÊPT \Lmj KhPf yPm jJÇ k´KfKa KvÊ ßpj KjrJkh S xMªr \Lmj kJ~Ç ßTJPjJ KvÊ jJ ßUP~ gJTPm jJÇ ßTJPjJ KvÊ Kjrãr gJTPm jJÇ k´PfqTKa KvÊ ßuUJkzJ KvUPm, oJjMPwr oPfJ oJjMw yPm-FaJA @oJPhr uãqÇ' xoJPmPv KvÊ uMmJAjJ ÀmJmJ xnJkKffô TPrÇ ˝JVf mÜmq ßh~ @PrT KvÊ vJyKr~Jr @uoÇ KmPvw IKfKg KZPuj oKyuJ S KvÊKmw~T k´KfoπL ßoPyr @lPrJ\Ç xJKo~J ryoJj S ßxRrn kJu jJPo hMKa KvÊ IjMÔJj xûJujJ TPrÇ @PuJYjJ xnJ ßvPw k´iJjoπL 17 oJYt CkuPã KmKnjú k´KfPpJKVfJ~ Km\~L KvÊPhr oPiq kMrÛJr Kmfre FmÄ dJTJ~ ßVJkJuV† xKoKfr CPhqJPV hKrhs S ßoiJmL KvãJgtLPhr oPiq mOK• k´hJj TPrjÇ kPr KfKj xoJKiPxRi YfôPr KhjmqJkL mAPouJr CPÆJij TPrjÇ dJTJ~ KhjmqJkL TotxNKY: FKhPT VfTJu dJTJ~ jJjJ @P~J\Pj xrTJKr-PmxrTJKr KmKnjú TotxNKYr oiq KhP~ mñmºMr \jìmJKwtTL ChqJKkf yP~PZÇ KhmxKaPT FTA xPñ \JfL~ KvÊ Khmx KyPxPmS kJuj TrJ yP~PZÇ TotxNKYr oPiq KZu: mñmºMr k´KfTíKfPf kM˜mT Ikte, ßhJ~J S KouJh oJyKlu, ßoJjJ\Jf, k´JgtjJ, @PuJYjJ xnJ, xJÄÛíKfT IjMÔJj, mAPouJ, ß˝òJ~ rÜhJj, KmjJ oNPuq KYKT“xJ, kMrÛJr KmfreL, k´JoJeqKY© k´hvtj, KY©Jïj k´KfPpJKVfJ, mñmºMr

GKfyJKxT 7 oJPYtr nJwe k´YJr k´níKfÇ PnJr xJPz Z~aJ~ \JfL~ S huL~ kfJTJ CP•JuPjr oiq KhP~ @S~JoL uLVxy KmKnjú hu S xÄVbPjr TotxNKY ÊÀ y~Ç k´iJjoπL xTJu xJPz xJfaJ~ mñmºMr k´KfTíKfPf v´≠J KjPmhj TPrjÇ kPr huL~ k´iJj KyPxPmS hPur ßjfJ-TotLPhr KjP~ KfKj mñmºMr k´KfTíKfPf v´≠J KjPmhj TPrjÇ k´iJjoπL mñmºM nmj FuJTJ fqJV TrJr kr KmKnjú rJ\QjKfTxJoJK\T-xJÄÛíKfT S ßkvJ\LmL xÄVbPjr ßjfJ-TotLxy xmt˜Prr \jVe \JKfr \jPTr k´KfTíKfPf v´≠JWqt Ikte TPrjÇ mJÄuJPhv jqJvjJKuˆ l∑≤ (KmFjFl) mñmºMr k´KfTíKfPf kMJWqt Ikte S @PuJYjJ xnJr @P~J\j TPrÇ jfMj iJrJ mJÄuJPhv (FjKcKm) kJuj TPr oMK\PmJ“xmÇ mJÄuJPhv \JfL~ KyªM ‰o©L kKrwh rJoxLfJ oKªPr FT k´JgtjJ xnJr @P~J\j TPrÇ KhmxKa CkuPã xÄÛíKf oπeJu~, iot oπeJu~, xoJ\TuqJe oπeJu~, mJÄuJ FTJPcKo, mJÄuJPhv Kv·TuJ FTJPcoL, mJÄuJPhv KvÊ FTJPcoL, j\Àu AjKˆKaCa S AxuJKoT lJCP¥vj @PuJYjJ xnJ S xJÄÛíKfT IjMÔJPjr @P~J\j TPrÇ xJrJ ßhPv ß\uJ S CkP\uJ xhPr KhmxKa CkuPã KvÊ xoJPmv, ßvJnJpJ©J, @PuJYjJ xnJ S xJÄÛíKfT IjMÔJj @P~JK\f y~Ç xm KvãJk´KfÔJPj @PuJYjJ xnJ, rYjJ k´KfPpJKVfJ FmÄ xJÄÛíKfT IjMÔJPjr @P~J\j TrJ y~Ç PhPvr mJAPr KmKnjú hNfJmJPxS KhmxKa pgJPpJVq optJhJ~ kJKuf yP~PZÇ

nJrf ßgPT 600 ßoVJS~Ja KmhMq“ @ohJKjr CPhqJV Looking for for low low cost looking business insurance? business insurance? n Restaruants & & cafes Cafes restaurants n Takeaways takeaways n Shops shops n Pubs pubs

& wine Wine bars Bars & n factories Factories 

noffices Offices

nbuy Buyto tolet letowners ownersncommercial Commercial landlords Landlordsnvans Vansnmotor Motor trade Trade

 

call us today for a free no obligation quotation

020 8983 7779 or 0800 308 1050

over 85 branches nationwide Coversure Insurance Services 71 Roman Road London E2 0QN

Coversure Insurance Services are authorised and regulated by the Financial Services Authority.

dJTJ, 18 oJYt - nJrf ßgPT @PrJ 600 ßoVJS~Ja KmhMq“ @ohJKj TrPm mJÄuJPhvÇ @VJoL 31 oJYt dJTJ~ IjMPÔ~ mJÄuJPhv-nJrf KmhMq“ UJPf xyPpJKVfJKmw~T ßpRg Kˆ~JKrÄ TKoKar (P\FxKx) ‰mbPT F k´˜Jm ßhPm xrTJrÇ mftoJPj nJrf ßgPT 500 ßoVJS~Ja KmhMq“ @ohJKj TrJ y~Ç xŒ´Kf dJTJ~ IjMKÔf hMA ßhPvr mJKe\qKmw~T ßpRg TJptTrL TKoKar ‰mbPT nJrf @PrJ 500 ßoVJS~Ja KmhMq“ mJÄuJPhPv rlfJKjPf @V´y k´TJv TPrÇ Fr kKrPk´KãPf mJÄuJPhv jfMj k´˜Jm KhPòÇ mftoJPj mJÄuJPhPv @ohJKj TrJ 500 ßoVJS~Ja KmhMqPfr IPitT nJrPfr xrTJKr UJf FmÄ mJKTaJ ßmxrTJKr UJf ßgPT xrmrJy TrJ yP~ gJPTÇ @xjú ß\FxKx ‰mbT xŒPTt xÄKväÓ FT\j D±tfj TotTftJ \JjJj, hMA ßhPvr KmhMq“ UJPf xyPpJKVfJ @PrJ xŒ´xJKrf TrJr k´˜MKf ßj~J yPòÇ nJrf ßgPT @PrJ KmhMq“ @ohJKjr kJvJkJKv mJPVryJPar rJokJPu ßpRg CPhqJPV yJPf ßj~J FT yJ\Jr 320 ßoVJS~Ja T~uJKnK•T KmhMq“PTªs mJ˜mJ~j k´Kâ~J fôrJKjõf TrJr ßYÓJ TrJ yPmÇ KfKj mPuj, nJrf ßgPT

IKfKrÜ 600 ßoVJS~JPar oPiq 500 ßoVJS~JaA ßmxrTJKr UJf ßgPT xrmrJy TrJr k´˜Jm ßh~J yPm pJ ßnzJoJrJ xLoJ∂ KhP~ mJÄuJPhPv @xPmÇ mJKT 100 ßoVJS~Ja K©kMrJr kJuJfJjJ KmhMq“PTªs ßgPT YJS~J yPmÇ F ßTªs KjotJPer \jq k´P~J\jL~ pπkJKf mJÄuJPhPvr ßnfr KhP~A kKÁomñ ßgPT K©kMrJ~ ßj~J yP~PZÇ K©kMrJr oMUqoπL oJKjT xrTJr F ßTªs ßgPT mJÄuJPhPv KmhMq“ rlfJKjr \jq k´P~J\jL~ khPãk KjPf KhKuäPT IjMPrJi \JKjP~PZjÇ xŒ´Kf Ko~JjoJPr IjMKÔf xJf \JKf KmoxPaT vLwt xPÿuPjr xJAcuJAPj k´iJjoπL ßvU

yJKxjJr xJPg nJrPfr k´iJjoπL ojPoJyj KxÄP~r F mqJkJPr @uJk yP~PZÇ Ikr FT TotTftJ \JjJj, mq~mÉu ßr≤Ju S TMAT ßr≤Ju KmhMq“PTPªsr Skr KjntrvLufJ ToJPjJr \jq xrTJr nJrf ßgPT @PrJ ßmKv KmhMq“ @ohJKjr Skr ß\Jr KhPòÇ ßr≤Ju S TMAT ßr≤JPu k´Kf ACKja KmhMq“ C“kJhPjr UrY y~ 18 aJTJÇ @r nJrf ßgPT k´Kf ACKja KmhMq“ @ohJKjPf VPz Z~ aJTJ UrY kPzÇ nJrPfr xrTJKr UJf ßgPT ACKjak´Kf kJÅY aJTJ 45 k~xJ FmÄ ßmxrTJKr UJf ßgPT Z~ aJTJ 43 k~xJ~ KmhMq“ xrmrJy TrJ y~Ç


6 xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

21 - 27 March 2014 m SURMA

oMKÜpMP≠r oot: KyÄxJ, WOeJ S ‰mwoqyLjfJ ‰x~h @mMu oTxMh FOUNDER : Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR : Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR : Ahmed Moyez

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

CONTRIBUTER : Shahidul Islam Sagor

MANAGING DIRECTOR : Sarzamin Ahmed

SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ

Tel: 020 7377 9787 Fax: 020 7377 9717

www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: sarzahmed@surmanews.com

mJatx Fr ‰mwoqoNuT IJYre mJÄuJnJwL 11Ka FcPnJPTKx kh KmPuJPkr CPhqJV xŒsKf mJatx ßyug FcPnJPTKxr mJÄuJnJwL 11Ka kh KmPuJPkr CPhqJV V´ye TPrPZÇ FKa mJXJKu TKoCKjKar \jq Ifq∂ CPÆV\jT FTKa khPãk mPu IPjT IKnù\j CPuäU TPrPZjÇ FKa ßTmu FTKa nJwJPT ßTªs TPrA mJatx ßyug ßxmJ ßgPT FA ‰mwoqoNuT IJYre V´ye TrJ yP~PZÇ FA IJâJP∂r KvTJr yPmj mJÄuJnJwL oJjMwÇ FA CPhqJVPT metmJhL IJYre muJrS pPgÓ TJre rP~PZÇ mJatx ßyuPgr IiLPjr FcPnJPTa KyPxPm k´J~ 38Ka U§TJuLj kh rP~PZÇ IjqJjq nJwJ F YJTáKrr IJSfJ~ kzPuS ßxxm nJwJr ßTJPjJ láuaJAo kh KmuM¬ yPò jJÇ mJXJKu IiMqKwf mJrJ~ FA kPhr ßxmJr YJKyhJ IfqKiTÇ fJr KmkrLPf mJÄuJnJwL 11Ka láuaJAo kh KmuMK¬ TrJr k´~Jx YJKuPZj TftOkãÇ F KmwP~ KmKnjú cJÜJr, IKnù\j fJPhr ofJof APfJoPiq k´TJv TPrPZjÇ Kmù\j FA mPu CPuäU TPrPZj ßp, Foj CPhqJPV yJ\Jr yJ\Jr oJjMw ˝J˙qPxmJr ^MÅKTPf kzPmjÇ IJorJ oPj TKr, FKa yPu Kj”xPªPy FTKa IoJjKmT CPhqJVÇ ßTmu nJwJ jJ \JjJr TJrPe ßTJPjJ oJjMwPT oOfáqr ^MKTPf ßlPu ßh~JPT TJ§ùJj kptJP~ kPz jJÇ vïJr IJPrJ Kmw~ ßp ßTmuoJ© FTKa \JKfPVJÔLr nJwJPT ßTªs TPr Fojfr CPhqJV V´ye TrJr k´˜Jm FPxPZÇ Foj k´˜JPmr ßUJzJ-pMKÜèPuJ IPjPTrA j\Pr FPxPZÇ mJatx ßyug fJPhr k´˜JPmr kPã IJoPu ßj~J oJ© Z~ oJPxr kKrxÄUqJjPT iftPmqr oPiq KjP~PZÇ FKaS FTKa TëaPTRvu KyPxPm fJrJ mqmyJr TPrPZ mPu IJorJ oPj TKrÇ fJPhr YJfárfJ~ kMPrJ mZPr 1 uã FcPnJPTxL ßxvPjr ßxmJ k´hJj VJP~m TPr ßluJ yP~PZÇ Fxm IJYrePT IJorJ ßTJj oJjhP§ ßrPU KmPväwe TrPmJ? Kj”xPªPy FKa FTKa mMK≠mOK•T met-nJwJQmwoq IJYrPer oPiq I∂nátÜ yPmÇ IJvJr TgJ ßp, F KmwP~ TKoCKjKa UJKjTaJ ß\PV CPbPZÇ mJatPxr FA k´˜JmoNuT CPhqJVPT fJrJ KmjJ ßYPuP† ßZPz ßhPmj jJÇ TKoCKjKa ßx≤Jr, oxK\hPTªsLT ßxmJ k´hJj xÄVbjèPuJ F KmwP~ VexPYfjfJ~ APfJoPiq FKVP~S FPxPZÇ IJorJ oPj TKr, IJoJPhr TKoCKjKar oPiq xJoJK\T xÄVbPjr InJm ßjAÇ I∂f fJPhr ßk´x-KmùK¬r oyzJèPuJ IJoJPhr \JjJj ßh~ ∏ fJrJ xÄUqJ~ To jjÇ mJXJKu TKoCKjKar CPuäUPpJVq xÄUqT xÄVbjèPuJS pKh F KmwP~ xPYfj yP~ CPb mJatPxr Foj ‰mwoqoNuT k´˜Jm KaTPm mPu oPj y~ jJÇ Fr oJjKmT KhT KmPmYjJ~ FPj \jVePT xPYfj TrJ xTPur TftmqÇ xmPvPw muPmJ, oJjMwPT met-nJwJ hOKÓPTJe ßgPT j~ oJjMwoNuq KmPmYjJ TPr mJatx ßyug fJPhr Foj KmfKTtf k´˜Jm ßgPT xPr IJxPm FmÄ oJjMPwr k´Tíf ßxmJ~ KjP~JK\f yPmÇ

ßwJPuJA KcPx’Prr TP~T x¬Jy kPr ß\uUJjJ~ pJAÇ kMKuPvr VJKzPf ßTªsL~ TJrJVJPrr laPT ßjPo ßnfPr dMPT Ijq rTo IjMnNKf y~Ç mJÄuJPhPvr AKfyJPxr xPñ FA ß\uUJjJr AKfyJx FTJTJr yP~ @PZÇ ÊiM ßYJr, cJTJf, UMKj S IjqJjq IkrJPi IKnpMÜ S hK§frJA j~, FA ß\uUJjJ~ Tf rJ\QjKfT xÄVbPjr ßhvPk´KoT ßjfJ-TotL fJÅPhr \LmPjr Tf IoNuq xo~ TJKaP~PZjÇ oSuJjJ nJxJjL, ßvU oMK\m KZPujÇ KZPuj IxÄUq \JfL~fJmJhL, mJok∫L S TKoCKjˆ ßjfJTotLÇ pJÅrJ KmsKav xJosJ\qmJPhr KmÀP≠ xÄV´Jo TPrPZj, kJKT˜JKj ‰˝rvJxPjr KmÀP≠ xÄV´Jo TPrPZj, mJÄuJ nJwJr IKiTJr k´KfÔJr \jq k´KfmJhL nNKoTJ kJuj TPrPZj, VefPπr \jq @PªJujxÄV´Jo TPrPZj; fJÅPhr bJÅA yP~PZ FA TJrJVJPrÇ fJÅrJ KmjJ KmYJPr mZPrr kr mZr FUJPj TJKaP~PZj ßpRmPjr IoNuq KhjèPuJÇ fJÅPhr ßTJPjJ IkrJi KZu jJÇ IkrJi pKh yP~A gJPT, fJ fJÅPhr ßhvPk´oÇ ß\uUJjJ~ KVP~ fJÅPhr TgJ ßnPm ßrJoJKûf yAÇ IjqKhPT FA TJrJVJPrA pMPV pMPV bJÅA yP~PZ IPjT xoJ\KmPrJiL, oJjmfJKmPrJiL S ßhvPhsJyLrÇ m˜Mf fJPhrA FUJPj gJTJr TgJ, fJPhr \jqA FA ˙JkjJ ‰fKrÇ @Ko ßpKhj pJA, ßxKhjS ßTªsL~ TJrJVJPr fJPhr xÄUqJA KZu ßmKvÇ fUj xJiJre IkrJiLr xÄUqJ ToÇ Kj~J\Lr @®xoktPer krkrA mÉ kJKT˜JKj hJuJuPT ßV´¬Jr TPr ß\Pu ßjS~J y~Ç mñmºM kJKT˜JKj TJrJVJr ßgPT oMKÜ ßkP~ ßhPv KlPr jfMj oKπkKrwh Vbj TrJr TP~T Khj kPr FTKhj IgtoπL fJ\C¨Lj @yohPT mPuj, dJTJ ßTªsL~ TJrJVJPr ßpxm KmUqJf hJuJu @aT @PZj, fJÅPhr Im˙J xYPã ßhPU @PxJÇ krKhj KfKj @AK\ @mhMu UJPuT, @AK\ mJ Kc@AK\ Kk´\j S IjqJjq TotTftJPT xPñ KjP~ TJrJVJPr pJjÇ @orJ TP~T\j fJÅr xPñ pJAÇ dJTJ ßTªsL~ TJrJVJr fJ\C¨Lj xJPyPmr IKf kKrKYf \J~VJÇ kûJv S wJPar hvPT IPjTmJr fJÅPT SUJjTJr mJKxªJ yPf yP~PZÇ KfKj ß\Pur ßnfPr KVP~ WMPr WMPr IPjPTr xPñ TgJ mPujÇ KTZMaJ KmmsfS ßmJi TPrjÇ ÊiM kJKT˜Jjk∫L rJ\QjKfT ßjfJrJ jj, mªL KZPuj ßuUTmMK≠\LmLPhr IPjPTÇ ßpoj, dJTJ KmvõKmhqJuP~r AÄPrK\ KmnJPVr xJPmT IiqJkT ‰x~h xJöJh ßyJxJP~j, mJÄuJ KmnJPVr IiqJkT TJ\L hLj ßoJyJÿh k´oMUÇ c. hLj ßoJyJÿhPTS KTZM FTaJ K\Pùx TPrjÇ TJrJ kKrhvtj ßvPw fJ\C¨Lj xJPym xJÄmJKhTPhr xPñ IjJjMÔJKjT KTZMãe TgJ mPujÇ fJÅr TgJr oPiq FTKa TgJ KZu, ÈFUJPj ßfJ ßhUuJo IPjPTA @oJPhr @PVr ßYjJ\JjJ ßuJTÇ' mJÄuJPhPvr oMKÜpM≠ ßpPyfM KZu FTKa kKrkNet pM≠ FmÄ k´gJVf pM≠ j~ \jpM≠, ßxUJPj ßhUJ pJ~ FTA kKrmJPrr hMA nJA ßVPZj oMKÜpMP≠, @PrT nJA kJKT˜JKj mJKyjLr hJuJKu TPrPZjÇ FT nJA I˘ yJPf KjP~ yfqJ TPrPZj v©∆ ‰xjqPT, Ijq nJA kJKT˜JKjPhr xrmrJy TrJ IP˘ yfqJ TPrPZj oMKÜPxjJ mJ ˝JiLjfJTJoLPhrÇ xJŒ´KfT xoP~A KnP~fjJPor oMKÜpMP≠ FojKa y~KjÇ ßxUJPj IKiTíf oJKTtj mJKyjLr KmÀP≠ ßyJ KY KoPjr ßxjJmJKyjL S xJiJre oJjMw pM≠ TPrPZjÇ ßxUJPj rJ\JTJr @umhr KZu jJÇ ‰x~h @uL @yxJj TuTJfJ~ KVP~ k´mJxL xrTJPrr xPñ TJ\ TPrPZjÇ fJÅr nJA ‰x~h xJöJh ßyJxJP~j ßhPv ßgPT hUuhJr xrTJrPT xyPpJKVfJ TPrPZjÇ yP~PZj CkJYJptÇ

˝JiLjfJKmPrJiLrJ ßTJPjJ \JKfr xPmtJó KmvõJxWJfTÇ ßpPTJPjJ k´JeLr oPfJ oOfMqr oiq KhP~ fJrJS FTKhj ßvw yP~ pJ~Ç KT∂á pMV pMV oJjMw fJPhr WOeJr ßYJPU ßhPUÇ ßpoj, oLr \Jlr, CKoYJÅh, rJ\muän, rJ~ hMutn KYrTJu WOeJr kJ©Ç WOeJ K\KjxKa oJjMPwr oPjr mqJkJrÇ xnq \VPf @jMÔJKjTnJPm fJ k´TJPvr k´P~J\j y~ jJÇ \LKmf mJ oOf TJrS k´Kf IgmJ ßTJPjJ ßVJP©r k´Kf k´TJPvq WOeJ k´TJPvr oJiqPo UJÅKa ßhvPk´Por k´TJv WPa jJÇ ßhvPk´o IKf CÅYM ˜Prr oJjKmT oNuqPmJiÇ FTA kKrmJPr ˝JiLjfJxÄV´JoL S oMKÜPpJ≠J FmÄ vJK∂mJKyjLr rJ\JTJr @umhr gJTJ~ ˝JiLjfJr kPr xÄyf xoJ\ S rJÓs VbPjr TJ\Ka TKbj yP~ kPzÇ pfA @hvt gJTMT, FTKa xo~ rÜxŒTt, @®L~fJ S mºMfô mz yP~ SPbÇ fJr xPñ ßp CkJhJjKa ßpJV y~ fJ yPuJ mñmºMr ß˚yvLufJÇ KT∂á fJÅr ßxA ãoJvLufJr optJhJ ˝JiLjfJKmPrJiLrJ ßh~KjÇ TJre, \JKf KyPxPmA @oJPhr oPiq TífùfJPmJPir ßYP~ TífWúfJr CkJhJj ßmKvÇ ˝JiLjfJKmPrJiLrJ ßTJPjJ \JKfr xPmtJó KmvõJxWJfTÇ ßpPTJPjJ k´JeLr oPfJ oOfMqr oiq KhP~ fJrJS FTKhj ßvw yP~ pJ~Ç KT∂á pMV pMV oJjMw fJPhr WOeJr ßYJPU ßhPUÇ ßpoj, oLr \Jlr, CKoYJÅh, rJ\muän, rJ~ hMutn KYrTJu WOeJr kJ©Ç WOeJ K\KjxKa oJjMPwr oPjr mqJkJrÇ xnq \VPf @jMÔJKjTnJPm fJ k´TJPvr k´P~J\j y~ jJÇ \LKmf mJ oOf TJrS k´Kf IgmJ ßTJPjJ ßVJP©r k´Kf k´TJPvq WOeJ k´TJPvr oJiqPo UJÅKa ßhvPk´Por k´TJv WPa jJÇ ßhvPk´o IKf CÅYM ˜Prr oJjKmT oNuqPmJiÇ rJÓskKfr nJwPer Skr @PuJYjJ~ IÄv KjP~ oMKÜpM≠Kmw~T oπL @ T o ßoJ\JPÿu yT 12 oJYt \JKjP~PZj, ÈoMKÜPpJ≠J ˜P÷r' kJvJkJKv ßhPvr k´KfKa ß\uJ-CkP\uJ~ rJ\JTJrPhr k´Kf jfMj k´\Pjìr x∂JjPhr WOeJ \JjJPjJr \jq ÈWOeJ ˜÷' KjotJe TrJ yPmÇ KfKj mPuj, k´PfqT oMKÜPpJ≠JPT rJÓsL~nJPm ÈmLr oMKÜPpJ≠J' ßUfJPm nNKwf TrJr k´Kâ~J YuPZÇ' [xoTJu, 13 oJYt] oJjjL~ oπLr FA jLKfKjitJreL mÜmq @oJr TJPZ xŒNet jfMj oPj yP~PZÇ 2008 mJ 2014-Fr KjmtJYPjr @PV @S~JoL uLPVr kã ßgPT ßp KjmtJYjL AvPfyJr ßWJweJ TrJ y~, fJPf F irPjr ßTJPjJ IñLTJr KZu mPu oPj kPz jJÇ TP~T Khj @PV KfKj ßWJweJ TPrPZj, @rS ßmxJoKrT oMKÜPpJ≠JPT mLr C•o, mLr Kmâo k´níKf ßUfJm ßhS~J yPmÇ mñmºMr xrTJr pJÅPhr ßUfJm KhP~PZ, fJr mJAPr 43 mZr kPr @mJr jfMj TPr ßUfJm ßhS~J ÊÀ yPu Ijq hPur oMKÜPpJ≠JrJ jJ ßkPuS ÊiM huL~ oMKÜPpJ≠JPhr ßUfJm KhP~A x∂áÓ TrPf kJrPm mPu oPj y~ jJÇ hJKmhJr ßp Tf ßmr yPm, fJ FUj T·jJS TrJ pJPm jJÇ fJ ZJzJ pf ßhKrPfA ßyJT, ßTJPjJ jJ ßTJPjJ Khj pUj Ijq ßTJPjJ hPur xrTJr @xPm, fJrJ ßp KmkMuxÄUqT huL~ ßuJTPT oMKÜPpJ≠Jr ßUfJm ßhPm jJ, fJr VqJrJK≤ ßTJgJ~Ç FTKhj Foj mqKÜS ßUfJm kJPmj, FTJ•Pr pJr m~x KZu kJÅY oJxÇ IgmJ Foj ßTJPjJ mO≠, KpKj FTJ•Pr kJKT˜JKjPhr ßxjJTqJPŒ lJAlroJv ßUPaPZjÇ @oJPhr F irPjr YJKrK©T ‰mKvPÓqr hOÓJ∂ k´YMrÇ @oJr ÃJfík´Kfo mºMk´Kfo \jJm ßoJ\JPÿu yTPT @Ko UMm nJPuJnJPm \JKj È72 ßgPTÇ @oJPhr IV´\k´Kfo xJÄmJKhT añLr IKimJxL k´~Jf oL\JjMr ryoJj, KpKj KZPuj mñmºMr UMmA ß˚ynJ\j FmÄ fJÅr IKlx S mJxnmPj pUj-fUj KZu fJÅr

ImJi pJfJ~Jf, ßoJ\JPÿu nJAPT ßZJa nJAP~r oPfJ nJPuJmJxPfjÇ KfKj IKf xöj S xru oJjMwÇ UJÅKa @S~JoL uLPVr ßjfJÇ k´iJjoπL fJÅPT oKπxnJ~ ßjS~J~ @Ko x∂áÓ yAÇ vkg ßjS~Jr TP~T KoKja kPrA fJÅr xPñ @oJr ßTJuJTMKu S TgJ y~Ç fUjA mPuj, oMKÜpM≠Kmw~T oπeJuP~ TJ\ TrJr xMPpJV @PZ FmÄ oMKÜPpJ≠JPhr TuqJPe fJÅr TJ\ TrJr @V´yS rP~PZÇ fíeoNu kptJP~ TíwT v´KoT kKrmJPrA oMKÜPpJ≠Jr xÄUqJ KmkMuÇ fJÅPhr IPjPTA @KgtT IxòufJ~ rP~PZjÇ IPjPT nJfJ kJPòjÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xrTJr fJÅPhr nJfJ mJKzP~PZÇ KTZM xMPpJVxMKmiJSÇ @rS xÿJj\jTnJPm pJPf fJÅrJ \LmjpJkj TrPf kJPrj, ßx mqm˙J oMKÜpM≠Kmw~T oπeJu~ TrPf kJPrÇ ßhv\MPz rJ˜Jr ßoJPz ßoJPz oMKÜPpJ≠J ˜÷ FmÄ WOeJ ˜÷ mJKjP~ \JKfPT @®optJhJvLu S xMxÄyf TrJ pJPm jJÇ ßhvKa ßZJa S WjmxKfkNetÇ KyÄxJ S yJjJyJKjr xMmPªJm˜ TrJ yPu fJr TMlu ßnJV TrPm k´\jì ßgPT k´\jìÇ KmPvw TPr V´Jok´iJj FA ßhPvÇ WOeJ ˜÷ mJjJPjJr Kmw~Ka S IjqJjq jfMjfr Kx≠J∂ oKπkKrwPhr ßTJPjJ xnJ~ @PuJYjJr kr VOyLf yP~PZ KT jJ, \JKj jJÇ hM-FTKa IKmPmYjJk´xNf Kx≠J∂ \JKfr S hPur IkNreL~ ãKf TPrÇ oMKÜPpJ≠J TotTftJPhr hMA mZPrr KxKj~KrKa ßhS~JaJ KZu @S~JoL uLV xrTJPrr xmPYP~ mz nMuÇ k´vJxj KmnÜ yP~ pJ~Ç pJr kKreJPo 21Ka mZr @S~JoL uLVPT ãofJr mJAPr gJTPf y~Ç xJoKrT-PmxJoKrT oMKÜPpJ≠J TotTftJPhr IjqnJPm kMrÛíf TrJ ßpfÇ SA Kx≠JP∂r kr 95 vfJÄv TotTftJ @S~JoL uLVPT ãofJ~ ßhUPf YJjKjÇ xm ßhPvrA ˝JiLjfJxÄV´JPor Knjú Knjú YKr©Ç IPjT ßhPvr xv˘ oMKÜpMP≠r xPñ mJÄuJPhPvr oMKÜpMP≠r Kou ßjAÇ kJKT˜Jj FoKjPfA KZu ßnRPVJKuTnJPm KmnÜ-hMA oMuäMPT hMA U§Ç uJU uJU mJXJKu kKÁo kJKT˜JPj KZPujÇ xJoKrT mJKyjL S ßmxJoKrT k´vJxPj KZPujÇ ybJ“ pM≠ ÊÀ yS~J~ fJÅPhr IPjPT IÄv ßjS~Jr IPvw AòJ gJTJ xP•ôS oMKÜpMP≠ IÄv KjPf kJPrjKjÇ ßxaJ fJÅPhr IkrJi j~Ç TuTJfJ~ pJÅrJ KZPuj, fJÅrJ ImhJj ßrPUPZj ßmKv KT∂á KZPuj KjrJkPhÇ TrJKYPf FTJ•Pr pJÅrJ KZPuj, fJÅrJ KZPuj yJP~jJr UJÅYJr oPiqÇ fJÅPhr ßmhjJPT oNuq jJ ßhS~J KZu Yro KjmtMK≠fJÇ hMA mZr kr fJÅrJ pUj ßhPv ßlPrj, \JKfxÄPWr oJiqPo fJÅPhr hMA mZPrr \MKj~rPT ÈxqJr' muPf mJiq TrJ y~Ç oMPU fJÅrJ ÈxqJr' mPuPZj mPa, fJÅPhr mMPTr ßnfraJ \ôPukMPz ZJrUJr yP~ ßVPZÇ TJrS TJrS oPiq k´KfPvJi¸íyJ ß\PVPZÇ k´J~ xm ßhPvr ˝JiLjfJpMP≠r Igt S fJ“kpt fJPhr xm \jPVJÔLr TJPZ IKnjúÇ mJÄuJPhPv fJ j~Ç FT FT ßv´eLr TJPZ FT FT rToÇ fJ ZJzJ mJÄuJPhvA FToJ© 53 kOÔJ~

KmKnjúUmr S k´mº-Kjmº k´TJPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT k´go IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, \jT≥ S pJ~pJ~Khj kK©TJr k´Kf VnLrnJPm Tífù


cJTmJé 7

SURMA m 21 - 27 March 2014

ÊÀ y~ rJ\JrmJV kMKuv uJAj PgPTÇ yJ\Jr yJ\Jr kMKuv IKlxJr Phv oJfíTJr \jq mLrPfôr xJPg pM≠ TPrj FmÄ IPjPTA vyLh yjÇ mJÄuJPhv xrTJr F @®fqJPVr ˝LTíKf KyPxPm kMKuv mJKyjLPT Í˝JiLjfJ khT" kMrÛJPrS nNKwf TPrjÇ F rTo FTKa PVRrmo~ mJKyjLr xhxq yP~S fJrJ fJPhr @hvtPT nNuKM £f TPr YuPZ ksKfKj~fÇ kMKuPvr IQjKfT ksmKí •r lPu mJKyjLKar PYyJrJ @\ n~ÄTr TM“Kxf @TJr iJrj TPrPZÇ KT∂á ˝ò xoJ\mqm˙J S PhPvr xoíK≠r \jq FTKa x“ S vKÜvJuL PhvPksKoT kMKuv mJKyjLr ßTJj KmT· ßjAÇ F xfqKaPT ÂhP~ iJrj TPr ßkvJVf hJK~fô kJuPjr oJiqPo pUj xKfqTJr IPgtA kMKuv KjP\PhrPT \jVPjr mºM KyPxPm ksoJe TrPf xão yPmj fUj fJ fJPhr nJmoNKfrs \jq Ppoj yPm Cöôu, ßVJaJ ßhPvr \jqS yPm oñu\jTÇ kKrPvPw PoRoJKZPhr FTKa KmKY© KmùJj KvãJ KhP~ ßuUJKa ßvw TrmÇ @uäJy ßoRoJKZPhrPT FT KmKY© ùJj KvãJ KhP~PZjÇ fJ yPò fJPhr oPiq FT\j hukKf gJPTÇ FA hukKf yPò rJeL PoRoJKZÇ @r mJKT xm ßoRoJKZ yPò TotL ßoRoJKZÇ FA TotL PoRoJKZrJ @mJr TP~TnJPm KmnÜÇ FThu oiM QfKrr TJP\ gJPTÇ PoRYJPTr oiMPf Ppj iMuJmJKu KVP~ jJ kzPf kJPr FPhr FThu PxA IÄv ‰fKr TrJr TJP\ KjP~JK\f gJPTÇ Ikr hu gJPT lMPur KjptJx pJ KhP~ oiM ‰fKr yPm fJ @jJr TJP\ Ku¬ gJPTÇ @r FThu gJPT kMKuv ßoRoJKZÇ FPhr WsJe vKÜ Ff ksUr ßp, ßTJj ßoRoJKZ pKh ßTJj o~uJr Ckr kPz fJ yPu fJPhr kJP~r fuJ~ UMm IKf xJoJjq ßp o~uJ PuPV gJPT fJr Vº G kMKuv PoRoJKZrJ Par kJ~Ç @r G o~uJr Ckr mxJ PoRoJKZrJ pUj YJPT KlPr @xPf gJPT fUj kMKuv ßoRoJKZrJ hu YJPTr KjTPa @xJr kNPmtA fJPhr kg ßgPT FojnJPm ksKfPrJi TPr, Ppj IkKm© mJ hMKwf ßTJj KTZM oiMr xJPg KoKvsf jJ yPf kJPrÇ @uäJyr FKT Yo“TJr mqm˙JÇ @uäJy PoRoJKZPhr oPiq Pp hJK~fôvLufJ, ßjfJr (rJeL ßoRoJKZr) @jMVfq S víÄUuJ ßmJi KhP~PZj ÊiM FfaMTM víÄUu ßmJi pKh @oJPhr oPiq gJTf fJyPu @\ kMKuv \jVPer mºM yPfJ FmÄ @oJPhr ßhv S xoJ\aJ FTaJ PmPyPór xoJP\ kKref yPf kJrfÇ - ßoJyJÿh xJjJ-Cu VJ\L @PuT\JªsJ FKnKjC, uMajÇ

To The Editor SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ ofJoPfr \jq xŒJhT hJ~L jj

mJÄuJPhPv kMKuv x¬Jy : AÄuqJ¥ S mJÄuJPhPvr kMKuv FmÄ ßoRoJKZPhr TgJ

mJÄuJPhPv jfMj mZPrr kMKuv x¬Jy ÊÀ yPf yPòÇ kMKuv mJKyjL @oJPhr rJÓsLp? mJKyjL, rJPÓsr @Ajví⁄uJ rãJ, @APjr vJxj xMkKs fKÔf rJUJ, KmYJr KmnJVPT ÈhMPÓr hoj S KvPÓr kJuPj' xJyJpq TrJA FA mJKyjLr oNu TJ\Ç Fr I∂KjtKyf iJreJ yPò, ÈkMKuv yPm \jVPer mºMÇ' kMKuv jqJP~r kPã S IjqJP~r KmÀP≠ FT A¸Jf TKbj oPjJnJm KjP~ TJ\ TrPmÇ ßhPv jqJ~-jLKf S @Aj ví⁄uJ KbKTP~ rJUPf FmÄ PZJa mz Pp PTJj hMjLt Kfr KmÀP≠ fJPhr fJ“ãKeT TJptTrL S mKuÔ khPãk \jVePT xKfq PoJKyf TrPmÇ fMò PuJn mJ ˝JPgrs PoJPy fJÅrJ fJPhr @hvt PgPT FT YMu kKroJeS xPr @PxmjJÇ PTJj KmkhVs˙ IxyJ~ mqKÜ mJ PVJÔLPT xyPpJKVfJr yJf mJKzP~ Ph~Jr \jq xhJ ksóf M gJTPm fJÅrJÇ fJPhrPT AoJrP\K¿ jJ’JPr Tu TrPf pPfJaMTM xoP~r ksP~J\j y~ fJr PYP~S I· xoP~r oPiqA ßpj fJÅrJ KmkhVs˙Phr kJPv KVP~ hJÅKzP~ pJjÇ Kks~ kJbT, @orJ xmJA \JKj AÄPuP¥ kMKuv xJiJrjf PTJj I˘ myj TPr jJÇ jLKfPmJiA fJPhr mz I˘Ç lPu xJiJrj oJjMwPT IjqJ~ mJ IQmi PTJj TJP\ xyxJ Ku¬ yPf PhUJ pJ~ jJÇ xKfqTJr IPgtA kMKuv \jVPjr mºMÇ ãofJr IkksP~JV TPr IjqJ~, IKmYJr mJ IQjKfT TJP\ Ku¬ yS~J j~ mrÄ xmthJA Ppj \jTuqJPe KjPmKhf fJPhr ksJeÇ IgY @oJPhr PhPv xŒNet Fr CPJ KY© PhUJ pJ~Ç kMKuv jJo ÊjPuA oJjMw @fPT CPbÇ mJÅTJ PYJPU fJTJ~Ç fJA mPu hM FT\j x“ kMKuv IKlxJr Pp @oJPhr PhPv PjA fJ j~Ç KT∂á IKiTJÄv kMKuvA ˝JPgrs PoJPy Pp PTJj irPjr \Wjqfo TJP\ xŒíÜ yPf PoJPaS KÆiJPmJi TPrjjJÇ kMKuPvr IjqJ~, IKmYJr, IQjKfTfJ, PkvJVf hJK~fô kJuPj VKzoKx ksnKí f Kmw~JKh KjP~ ksKfKhjA kK©TJr kJfJ~ To PmKv ksKfPmhj ZJkJ y~Ç FrkrS hJkPar xJPg fJrJ fJPhr IkTPot Iau gJPTjÇ lPu PVJaJ kMKuv ksvJxjA náVPZ @\ nJmoNKftr xÄTPaÇ IgY kMKuv PTJj oJoMKu PkvJ j~Ç FKa FTKa @∂\tJKfT oJPjr ßkvJÇ mJÄuPhv kMKuPvr rP~PZ FT GKfyJKxT PVRrPmJöôu GKfyqÇ 1971 xJPu oyJj oMKÜpMP≠ xmtkgs o xv˘ ksKfPrJi

D E S I G N E D

W I T H

IgtoπLr CP¨Pvq FTKa ßUJuJ KYKb

oJjjL~ IgtoπLr oPyJh~ @x&xJuJoM@uJATáo, @kjJrJ ßhPvr TetiJr mPuA nJPuJ gJTJr TgJÇ krxoJYJr... oJjjL~ IgtoπL xJyPmr xJPg ksgPo @Ko @oJr kKrY~ KhP~ ÊÀ TrPf YJA @kjJr CP¨PvÇ @Ko xJUJS~Jf KvThJr, @oJPhr hMKa kJfJ FTKa TMKÅ zr Phv KxPua @oJr \jì˙Jj mftoJPj mxmJx u§Pjr mJKotÄyJo vyPrÇ \jì xNP© @kjL S @Ko KxPuaLÇ FmJr @kjJr CP¨v KTZM TgJ muPf YJAÇ@kjL @oJr oMÀKm fJA @kjJPT xÿJj TPrA muKZÇ @oJPhr xJPmT IgtoπL oÉÀo xJAlMr rJyoJj xJPym FA KxPuPar FT\j xlu IgtoπL KZPujÇ KfKj KZPuj xmJr vs≠J nJ\j S xÿJKjf mqKÜÇ @kjL @kjJr KxPuPa KjP\r vs≠J S xÿJj FTmJr FTaM pJYJA TPr PhPUj @kjJr TfaMTM fJ @PZ fUj @kjL xyP\ mM^Pmj Pp @kjJr oJgJr ˛íKfvKÜ TfaMTM PuJk PkP~PZÇ

P A S S I O N

TJrPj mJ ITJrPjA PyJT @kjL S @kjJr hu xmKTZMPfA \JoJ~Jf,KvKmrPT hJ~L TPrj FaJ @kjJPhr FTaJ oMhJs hMw mPu @oJr oPj y~Ç FUj @kjJr xJoPj TP~TKa VbjJr @ÄKvT fMPu irPmJ 1. KxPua Fo,Kx TPu\ FaJ @oJr KmhqJ kJb KZu, FA TPuP\ @Ko xy @PrJ IVKef ZJ© ßuUJkzJ TPrKZu FmÄ FUjS TrPZÇ Pp TPuP\r oJKaPf TKm èÀ rmLªsjJg bJTMr xy IPjT oyJ ùJjL èKe \Pjr khJYrj yP~KZuÇ vfmZPrr FA ZJ©JmJxKa pUj oPj y~ @èj KhP~ kMKzP~ KhP~PZ @kjJPhr PxJjJr PZPurJ(ZJ©uLV) fUjA FA Âh~aJ PTÅPh CPbÇ @kjJrJ xJPg xJPgA PTJj KTZM fh∂ ZJzJA mPuKZPuj FaJ ZJ© KvKmPrr TJ\Ç fh∂ KrPktJa S xJÄmJKhT nJAPhr ZKmPf PhUJ PVPuJ pJrJ Fo,Kx TPuP\ @èj KhP~KZu pJrJ fJrJ xy @kjL FTA oPû KmKnjú @jMÔJPj FTxJPg KZPujÇ FUj @kKjA muMj FrJ TJrJ? 2. oJjjL~ IgtoπL Vf mZr Kmvõ\“PT ksTJvq KhmJPuJPT ZJ©uLPVr PjfJTotLrJ KyªM FTKa PZPuPT TMKkP~ yfqJ Tru fUj PTJj KTZM pJYJA TrJr @PVA mPu CbPu FaJ KvKmr TPrPZ fJS @mJr xJÄmJKhT nJAP~JrJ ksoJj TrPuj FrJ xπJxL ZJ©uLV F yfqJ TPrPZ kPr jJjJ jJaKT~fJr kr @hJuPfr oJiqPo FPhr oífhM ¥ xJ\J PhS~J y~ÇFUj @kKjA muMj FrJ TJrJ? 3.rJjJ käJ\J PnPñ pUj 1300 \Pjr ofj VKrr oJjMw oJrJ PVu KbT fUj @kjJrJ muPuj KvKmPrr iJÑJ~ rJjJ käJ\J PnPñ PVPZÇ @oJr oPj yPò @kjJrJ VKrPmr uJv KjP~ CkyJx TrPZjÇ @kKj muMj F rJjJ ßT? 4.Vf TP~TKhj pJm“ @u TJ~hJ jJoT Pp jJaT @kjJrJ Ck˙Jkj TPrj fJ xMkJr luk yS~J~ fJ ksoJj TrPfA P\,Fo Km Fr xπJxLPhr KZjfJA TrJ yP~PZ mPu @Ko xy KmPvõr xM˙ oKóPTr oJjMw oPj TrPZÇ P\,Fo Km Fr xπJxLPhr KZjfJA yS~Jr xJPg xJPgA @kjL S @kjJPhr hu wJÅPzr ofj cJT KhP~ muPuj Pp \JoJ~Jf KvKmr FaJ TPrPZÇ@kjJrJ pKh \JPjj \JoJ~Jf KvKmr FaJ TrPm fJ yPu @kjJrJ 3 \j \ñLPT myj TPr Pp VJKzKa KjP~ pJKòu fJPf oJ© 5\j kMKuv kJyJrJ KZuÇ@oJr ksvú yu∏ 3 \j \ñLPT kJyJrJ PhS~Jr \jq 5\j kMKuv KT kpJt¬? Ff mz VbjJ Wau @kjJPhr PVJP~jhJ xÄ˙J KT mPx mPx @Äèu YMxKZuÇfJrJ \jVPjr aJTJ~ Pmfj nJf kJ~Ç @oJr ksvú yu- FrJ PTJgJ~ KZu? @kjJPhr kMKuPvr TJ\ KT \jVPjr PxmJ jJKT \joJu ãKf TrJ fJrJS \jVPjr aJTJ~ Pmfj nJf kJ~ fJyPu PTj pUj FA \Kñ o~ojKxÄy PgPT dJTJ @jJ yKòu fUj PTj ksKfKa KcKmvPj \JjJPjJ yujJ? @kjJrJ Pp @uTJhJ jJaT KmPvõr TJPZ Ck˙Jkj TPrKZPuj fJ ksoJj TrJr \jq P\,Fo Km Fr xπJxLPhr KZjfJA jJaT mJKjP~PZ @r hMw KhPòj \JoJ~Jf KvKmrPTÇ@kjJrJ pfA \JoJ~Jf KvKmrPT xπJxL mPuj Vf CkP\uJ jKtmJYPj PhPvr \jVj ksoJj TPrPZ @htKvT, VefJKπT FmÄ \jVjKks~ FTKa xÄVbjÇ oπL xJPym @kjJPhr m~x yP~PZ fJA @kjJPhr FA jMÄrJKo rJ\QjKf ßZPz KhP~ Imxr Kjj @r fJSm TPr ßhv S \JKfr TuqJPjr \jq KTZM ßrPU pJj fJPf hMKj~J FmÄ @KUrJPfr TJP\ uJVPmÇ FA KYKbaJ pKh @kjJr ßYJPU kPr,kzJr kr pKh ßTJj irPjr oPj Tˆ ßkP~ gJPTj h~J TPr @kjJr ßZPu xofMuä oPj TPr ãoJ TPr KhP~jÇ - xJUJS~Jf KvThJrÇ

IMRAN TRAVEL 79159

AorJj asJPnux

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY

Appointed Agent

Biman Bangladesh Airlines

Qatar Airlines Special fare: Direct to Sylhet from £565. (World 5 star airlines) Direct to Dhaka from £490. DAK FROM £475 RTN Low season fare (upto 30 Nov). Subject to Availability. T/C apply

designer

y takeawa

s u n

me

NATIONWIDE

DELIVERY

Kk´K≤Ä \VPf IJorJA ßxrJ D E S I G N

P R I N T

F I N I S H

FREE

D E L I V E R E D

Tel: 020 7168 1224 Unit C, Cable Street Studios, 566 Cable Street, London E1W 3HB e: sales@impressmediauk.com w: www.impressmediauk.com

CARGO SERVICE AVAILABLE / LOW RATE AND QUICK SRVICE/ FREE PICK UP FROM YOUR HOME.

Saudia Special Agent

Oman Air Cosolidated Agent

Umrah Special from £450

Direct to Chittagong from £495

We are the approved agent of all major airlines Please contact: 0207 375 0800 Mob: 07984 959885

Emial: imrantravels@hotmail.com


8 UmrJUmr

21 - 27 March 2014 m SURMA

KjmtJYj-krmftL xKyÄxfJ

rJokJu S ßnJuJ~ @èj-nJXYMr dJTJ, 18 oJYt - ßrJmmJr xºqJ~ \ôJKuP~ ßhS~J yP~PZ Wrxy xmKTZMÇ WajJr xo~ kJKuP~ rãJ ßkP~PZj ˝JoLÇ KT∂á KvÊx∂Jj KjP~ 17 oJYt, ßxJomJr ßmuJ xJPz 11aJ~S ßkJzJ KnaJPfA mPx KZPuj mJPVryJPar rJokJu CkP\uJr oKuäPTr ßmz ACKj~Pjr xJPmT ßY~JroqJj KmFjKkr ßjfJ ßTrJof yJSuJhJPrr ßZPur mC KvoNu @ÜJr Ç @yJh yJ~hJryJPar rJokJPu kMKzP~ ßhS~J yP~PZ KmFjKkr ßjfJ-TotL-xogtTPhr 10Ka mJKzÇ nJXYMr S uMa TrJ yP~PZ fJÅPhr 12Ka mqmxJk´KfÔJjÇ ßnJuJ xhr CkP\uJ~ KmFjKkr 15 ßjfJ-TotLr mJKzPf yJouJ-nJXYMr-@èj S uMakJPar IKnPpJV kJS~J ßVPZÇ o~ojKxÄPyr ßVRrLkMPr @S~JoL uLPVr KmPhsJyL k´JgtLr kPã TJ\ TrJ~ KkKaP~ \Uo TrJ yP~PZ FT KvãT S fJÅr hMA nJAPTÇ lKrhkMPr yJouJ yP~PZ KmFjKkr FT xogtPTr SkrÇ rJokJPu 10 mJKzPf @èj, 12 mqmxJk´KfÔJPj nJXYMr, uMa: 15 oJYt rJokJu CkP\uJ KjmtJYPj ßnJa ßhS~JPT ßTªs TPr @S~JoL uLV S KmFjKkr ˙JjL~ TotLPhr oJP^ KmPrJPir ß\r iPr ßrJmmJr xºqJ~ oKuäPTr ßmz ACKj~Pjr mz xjúqJxL mJ\JPr ˙JjL~ ACKk ßY~JroqJj S ß\uJ @S~JoL uLPVr k´YJr xŒJhT fJuMThJr jJ\oMu TKmr S fJÅr TP~T IjMxJrLPT KkKaP~ rÜJÜ \Uo TrJ y~Ç PY~JroqJj jJ\oMu TKmr (44), fJÅr xyTJrL oJxMo (37), SA ACKj~Pjr 1 j’r S~JPctr jJrL ACKk xhxq uJKT~J UJjo (35) S @S~JoL uLPVr TotL oKjÀöJoJj yJKmmPT (45) ßrJmmJr rJPf mJPVryJa xhr yJxkJfJPu nKft TrJ y~Ç FÅPhr oPiq ßY~JroqJj S fJÅr xyPpJVL oJxMPor yJf ßnPX ßVPZ FmÄ oJgJxy vrLPr rÜJÜ \Uo

07581 350 868

yP~PZÇ SA WajJr kr @S~JoL uLPVr CP•K\f TotLrJ FuJTJr KmFjKk-xogtT I∂f 10Ka kKrmJPrr mxfKnaJ \ôJKuP~ ßhjÇ nJXYMr S uMakJa TrJ y~ KmFjKk-xogtTPhr @rS TP~TKa mJKz S mz xjúqJxL mJ\JPrr I∂f 12Ka ßhJTJjÇ 17 oJYt, ßxJomJr FuJTJ WMPr \JjJ ßVPZ, nJXYMr S uMakJa TrJ yP~PZ mz xjúqJxL V´JPor ßTrJof yJSuJhJPrr mJKzPfÇ @èj KhP~ kMKzP~ ßhS~J yP~PZ FTA V´JPo fJÅr Kfj ßZPu vyLhMu, \JKyhMu S SmJ~hMu FmÄ ACKj~j KmFjKkr xnJkKf @Kuo yJSuJhJPrr mJKzÇ oJhJrKh~J V´JPo kMKzP~ ßhS~J yP~PZ KmFjKk-xogtT TJA~Mo yJSuJhJr, fJÅr mJmJ ‰f~m yJSuJhJr FmÄ nJA xJKyhMu AxuJo yJSuJhJPrr mJKz, käqJPjr mJ\JPr 8 j’r ACKk xhxq xJAlMu AxuJo, oMK\mr ryoJj UªTJr FmÄ oMK\mr csJAnJPrr mJKz FmÄ oKuäPTr ßmz V´JPo xJPmT ACKk xhxq ßxKuo S fJÅr nJA yJKuPor mJKzÇ F ZJzJ ßxJomJr xTJPu ßrJP\J~JPjr TJkPzr FmÄ oJÀPlr k´xJijxJoV´Lr ßhJTJj uMa y~Ç PxJomJr xPr\KoPj ßhUJ pJ~, mz xjúqJxLr mJ\JPrr ßhJTJjkJa mºÇ FuJTJ gogPoÇ kMKuv mJ\Jr kJyJrJ KhPòÇ KTZM xJiJre oJjMw @r @S~JoL uLPVr TotL mJ\JPr ßWJrJWMKr TrPZjÇ IjqKhPT n~ @r @fPï VJ dJTJ KhP~PZj FuJTJr KmFjKk-xogtT kMÀPwrJÇ kMKzP~ ßhS~J mJKzèPuJ~ ßkJzJ Kaj, KnPar ßkJzJoJKa @r IñJr ZJzJ KTZMA ßjAÇ 17 oJYt, ßxJomJr ßmuJ 11aJr KhPT xjúqJxL mJ\Jr V´JPor KmFjKk-xogtT Kfj nJA vKyhMu, \JKyhMu S SmJ~hMuPhr mJKz KVP~ ßhUJ pJ~, Kfj x∂Jj KjP~ VJZfuJ~ mPx @PZj SmJ~hMPur ˘L KvoNu

@ÜJrÇ KfKj mPuj, ÈPTJgJ~ pJm? xm ßvwÇ ßZPu-PoP~Phr KjP~ FUJPjA mPx @KZÇ' KvoNu \JjJj, fJÅr võÊr ßTrJof yJSuJhJr (72) oKuäPTr ßmz ACKj~Pjr xJPmT ßY~JroqJj FmÄ FA ACKj~j KmFjKkr xJPmT xnJkKfÇ KfKj kígT mJKzPf gJPTjÇ ßrJmmJr xºqJ~ ßxUJPjS yJouJ, nJXYMr yP~PZÇ xTJu 10aJr KhPT oKuäPTr ßmz ßgPT @xJ @S~JoL uLPVr FTKa KmPãJn KoKZu käqJPjr mJ\Jr WMPr 11aJr KTZM @PV xjúqJxL mJ\Jr KfjrJ˜J ßoJPz k´KfmJh xoJPmv TPrÇ F xo~ KTZM ßuJT yJouJ YJKuP~ mJ\JPr ßrP\J~JPjr TJkPzr ßhJTJj FmÄ oJÀPlr k´xJij xJoV´Lr ßhJTJj nJXYMr S uMa TPrÇ CkP\uJ KmFjKkr xnJkKf S KmFjKk-xoKgtf krJK\f ßY~JroqJj k´JgtL yJKl\Mr ryoJj mPuj, È@S~JoL uLPVr xπJxLrJ @oJPhr ßjfJ-TotLPhr mJKzWr S mqmxJk´KfÔJPj KjKmtYJPr yJouJ YJKuP~PZÇ' fPm ˙JjL~ xJÄxh S UMujJ oyJjVr @S~JoL uLPVr xnJkKf fJuMThJr @mhMu UJPuT mPuj, ÈoKuäPTr ßmz ACKj~j kKrwPhr ßY~JroqJj jJ\oMu TKmrPT KmFjKkr xπJxLrJ oJriJr TrJ~ oJjMw K㬠yP~ KTZM KmKòjú WajJ WKaP~PZÇ fPm @r F irPjr @âoeJ®T TJptâo jJ YJuJPjJr \jq hPur ßjfJ-TotLPhr KjPhtv ßhS~J yP~PZÇ' mJPVryJPar kMKuv xMkJr (FxKk) Kj\JoMu yT ßoJuäJ mPuj, ÈWajJ pJPf @rS ßmKv ¸vtTJfr jJ yP~ SPb, ßx \jq @orJ mqm˙J KjKòÇ kMKuv ßoJfJP~j TrJ yP~PZÇ FuJTJr kKrK˙Kf vJ∂ yP~ FPxPZÇ' PnJuJ~ KmFjKkr 15 ßjfJ-TotLr mJKzPf yJouJnJXYMPrr IKnPpJV: xhr CkP\uJ~ KmFjKkr 15 ßjfJ-TotLr mJKzPf yJouJ-nJXYMr-IKVúxÄPpJVuMPar IKnPpJV kJS~J ßVPZÇ Fxm WajJ~ @S~JoL uLVPT IKnpMÜ TPrPZ KmFjKkÇ huKar hJKm, fJPhr yJ\Jr yJ\Jr ßjfJ-TotL Wr ßZPz kJKuP~ ßmzJPòjÇ fPm @S~JoL uLV Fxm IKnPpJV KnK•yLj mPu hJKm TPrÇ P\uJ kK©TJ Kmâ~TJrL yTJxt xKoKfr xJiJre xŒJhT ßoJ. oKjr IKnPpJV TPrj, ßxJomJr ßnJrPmuJ FThu xπJxL fJÅr YrPjJ~JmJh @Ku~J oJhsJxJ xzPTr mJKzPf yJouJ TPr hMKa hr\J nJXYMr TPr FmÄ fJÅPT UMÅ\Pf gJPTÇ fJÅPT jJ ßkP~ WPrr jJrLPhr Yz-gJkz ßoPr YPu pJ~Ç oKjr \JjJj, 15 oJPYtr KjmtJYPj FuJTJr @S~Jo uLPVr TotLrJ fJÅPT ßTPªs ßpPf KjPwi TPrKZPujÇ F TJrPe KfKj ßnJa KhPf pJjKj, KVP~KZPuj ßnJa ßhUPfÇ F TJrPe xπJxLrJ fJÅr mJKzPf SA yJouJ YJKuP~PZ mPu oPj TPrj oKjrÇ xhr CkP\uJr Yr xJoJA~qJ ACKj~Pjr 5 j’r S~JPctr KmFjKkr xnJkKf @mhMu oJPuT oJˆJPrr mJKzPf Vf ßrJmmJr yJouJ TPr xπJxLrJÇ oJPuT IKnPpJV TPrj, @S~JoL uLPVr xπJxLrJ fJÅr Wr S WPrr @xmJm nJXYMr TPrPZÇ @uLjVr ACKj~Pjr xJKY~Jr xJK\ mJKzr mJKxªJ S xhr CkP\uJ TíwT hPur pMVì @øJ~T oJAjMK¨j S KmFjKkr TotL xJoxMK¨Pjr mJKzWPr ßrJmmJr xºqJ~ yJouJ S nJXYMr TPrPZ xπJxLrJÇ C•r KhWuhL ACKj~Pjr ßmKzryJa mJ\JPrr mqmxJ~L S 5 j’r S~JPctr pMmhu xnJkKf xJoxMK¨j IKnPpJV TPrj, @S~JoL uLPVr xπJxLrJ ßrJmmJr xTJPu fJÅr mqmxJk´KfÔJPj S mJKzPf yJouJ YJKuP~ hMA uãJKiT aJTJr oJuJoJu uMa TPrPZÇ WPrr ßmzJ S @xmJm nJXYMr TPrPZÇ mqmxJk´KfÔJPj IKVúxÄPpJV TPr kMKzP~ KhP~PZÇ P\uJ KmFjKkr xJiJre xŒJhT S KmFjKkxoKgtf ßY~JroqJj k´JgtL ßoJ. lJÀT mPuj, KjmtJYj-krmftL xoP~ TokPã 15 \j ßjfJTotLr mJKzPf yJouJ YJKuP~ nJXYMr, uMa S IKVúxÄPpJV TPrPZj @S~JoL uLPVr xπJxLrJÇ fJPhr nP~ V´JPor yJ\Jr-yJ\Jr ßjfJ-TotL kJKuP~ ßmzJPòÇ xhr CkP\uJ @S~JoL uLPVr xnJkKf S xhr CkP\uJr xhq KjmtJKYf ßY~JroqJj ßoJvJPrl ßyJPxj mPuj, KmFjKkr IKnPpJV xŒNet KnK•yLjÇ

ßpxm WajJ WPaPZ, fJ mqKÜVf v©∆fJr TJrPeÇ PVRrLkMPr KvãT S fJÅr hMA nJAPT KkKaP~ \Uo: o~ojKxÄPyr ßVRrLkMr CkP\uJ kKrwh KjmtJYjkrmftL xKyÄxfJ~ ßoJ\Jllr @uL CóKmhqJuP~r k´iJj KvãT @mM xJBhPT hMA hlJ~ KkKaP~ èÀfr \Uo TrJ yP~PZÇ yJouJr KvTJr yP~PZj SA KvãPTr hMA nJA @mMu mJvJr (65) S mTMu Ko~J (35)Ç Vf ßrJmmJr rJPf ßVRrLkMr CkP\uJr TufJkJzJ mJ\Jr S ßVRrLkMr CkP\uJ ˝J˙q ToPkäPr xJoPj yJouJr WajJ WPaÇ @yf Kfj nJAPT o~ojKxÄy ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ kMKuv, yJouJr KvTJr @mM xJBh S ˙JjL~Phr xPñ TgJ mPu \JjJ pJ~, Vf vKjmJr IjMKÔf ßVRrLkMr CkP\uJ kKrwh KjmtJYj IjMKÔf y~Ç KjmtJYPj @S~JoL uLPVr KmPhsJyL k´JgtL vrLl yJxJPjr kPã TJ\ TrPf @mM xJBh S fJÅr nJAPhr KjPhtv ßhj ßoJ\Jllr @uL CóKmhqJuP~r k´KfÔJfJ S ˙JjL~ xJÄxh oK\mMr ryoJj lKTrÇ fJÅr KjPhtPv k´iJj KvãT @mM xJBh S fJÅr hMA nJA vrLl yJxJPjr kPã TJ\ TPrjÇ Fr ß\r iPr @S~JoL uLV-xoKgtf k´JgtL @uL @yJoûh UJj kJbJPjr xogtTPhr xPñ Kfj nJAP~r KmPrJi xOKÓ y~Ç KjmtJYPjr krKhj ßrJmmJr xTJPu ßcRyUuJ ACKj~Pjr 3 j’r S~JPctr xJPmT xhxq ßoJ. FTrJo @mM xJBhPT ßlJj TPr TufJkJzJ mJ\JPr @S~JoL uLPVr huL~ TJptJuP~ ßhUJ TrPf mPujÇ xºqJr kr @mM xJBh ßhUJ TrPf ßVPu huL~ TJptJuP~r xJoPj FTrJoPT kJjKjÇ FTrJPor \jq IPkãJ TrJr xo~ FTA KmhqJu~ ßgPT Vf mZPrr ßo oJPx ZJ©LPT C•qÜ TrJr hJP~ YJTKrYMqf KvãT ßoJ. vyLhMu FPx xJoPj hJÅzJjÇ vyLhMu \ÀKr TgJ @PZ mPu @mM xJBhPT ßcPT IºTJPrr KhPT KjP~ KVP~ ßuJyJr rc KhP~ ßmizT ßkaJjÇ @mM xJBh oJKaPf kPz ßVPu vyLhMu kJKuP~ pJjÇ kPr mJ\JPrr ßuJT\j @mM xJBhPT ßVRrLkMr CkP\uJ ˝J˙q ToPkäP KjP~ pJ~Ç rJf 10aJr KhPT @mM xJBhPT IqJ’MPuP¿ TPr o~ojKxÄy ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu KjP~ pJS~J yKòuÇ F xo~ ßVRrLkMr CkP\uJ ˝J˙q ToPkäPr xJoPj @S~JoL uLV-xoKgtf ßY~JroqJj k´JgtL UJj kJbJPjr TotL S ßVRrLkMr ßkRrxnJr TJCK¿ur @mhMu TJKhPrr ßjfíPfô 15-20 \Pjr FTKa hu @mM xJBh S fJÅr hMA xPyJhr mJvJr S mTMuPT IqJ’MPu¿ ßgPT ßaPj ßmr TPr ZMKr KhP~ mMPT S KkPb CkptMkKr @WJf TPrÇ kPr rJf xJPz 11aJr KhPT Kfj\jPTA o~ojKxÄy ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu KjP~ pJS~J y~Ç KvãT @mM xJBhPT ßlJj TPr ßcPT @jJr Kmw~Ka ˝LTJr TPrPZj xJPmT ACKk xhxq FohJhÇ KfKj mPuj, È@Ko rJ\QjKfT KmwP~ TgJ muJr \jqA ßlJj TPrKZuJoÇ KT∂á @oJr xJPg ßhUJ yS~Jr @PV fJÅPT ßT mJ TJrJ ßoPrPZ fJ \JKj jJÇ' @mhMu TJKhr mPuj, È@Ko yAYA ÊPj yJxkJfJPur xJoPj KVP~ fJÅPT (@mM xJBh) yJouJTJrLPhr yJf ßgPT mJÅKYP~KZÇ ÊPjKZ, fJÅr (xJBh) ÛMPur FT KvãT fJÅPT ßoPrPZÇ' YJTKrYMqf KvãT vyLhMPur oMPbJPlJj j’rKa mº kJS~J~ fJÅr mÜmq ßjS~J pJ~KjÇ PVRrLkMr gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) ßoJ. yJKohMu AxuJo mPuj, F WajJ~ VfTJu xºqJ kpt∂ ßTJPjJ oJouJ y~KjÇ lKrhkMPr KmFjKk-xogtT @yf: lKrhkMPr CkP\uJ KjmtJYj-krmftL xKyÄxfJ~ FT mqKÜ @yf yP~PZjÇ Vf ßrJmmJr KmPTPu xhr CkP\uJr YroJimKh~J ACKj~Pjr ßoJPojUJr yJa FuJTJ~ F WajJ WPaÇ yJouJ~ @yf ßUJTj ßoJuäJ (28) ACKj~Pjr @PjJ~Jr kJvJrcJKñ V´JPor \JKou ßoJuäJr ßZPuÇ KfKj KmFjKkxogtTÇ FuJTJmJxL xNP© \JjJ ßVPZ, ßoJPojUJr yJPar FTKa ßhJTJPj ßlîKéPuJPcr mqmxJ TPr ßUJTjÇ ßrJmmJr KmPTPu ˙JjL~ @S~JoL uLPVr xogtPTrJ fJÅr ßhJTJPj YzJS yP~ fJÅPT oJrKka TPrÇ ßUJTjPT lKrhkMr ß\jJPru yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ xhr kKrwh KjmtJYPj KmFjKk-xoKgtf krJK\f ßY~JroqJj khk´JgtL oJymMmMu @uo \JjJj, yJouJr KvTJr ßUJTj KmFjKkr xogtTÇ @S~JoL uLPVr xπJxLrJ fJÅr Skr yJouJ YJKuP~PZ mPu KfKj IKnPpJV TPrjÇ lKrhkMr ßTJPfJ~JKu gJjJr kKrhvtT (fh∂) @KojMK¨j mPuj, F mqJkJPr ßTC gJjJ~ IKnPpJV TPrKjÇ


SURMA m 21 - 27 March 2014

rJÓsL~ mqJÄPTr FoKcPhr kJrlroqJ¿ UKfP~ ßhUJr CPhqJV kMj”KjP~JVk´J¬ FoKcrJ kKrYJujJ TrPZj xrTJKr YJr mqJÄT

dJTJ, 18 oJYt - kJrlrPo¿ @vJjM„k j~, fmMS rJÓsL~ oJKuTJjJiLj mqJÄTèPuJ k´iJj KjmtJyL TotTftJPhr kMj”KjP~JV ßh~J yP~PZÇ F KjP~ ßhUJ KhP~PZ xÄKväÓ mqJÄTèPuJr IjqJjq TotTftJr oPiq ßãJnÇ TJre Fr lPu IPjT ßpJVq TotTftJr kPhJjúKf yPò jJÇ IKnPpJV rP~PZ, vLwt @ouJ S rJ\QjKfT mqKÜPhr ÈoqJPj\' TPr Fxm mqKÜ vLwt KjmtJyL kPh kMj”KjP~JVKa mJKVP~ KjP~PZjÇ rJÓsL~ oJKuTJjJiLj vLwt YJr mqJÄTA FUj kMj”KjP~JVk´J¬ mqm˙JkjJ kKrYJuT S KxAS ÆJrJ kKrYJKuf yPòÇ kMj”KjP~JVk´J¬ mqm˙JkjJ kKrYJuT (FoKc) S KxASr oPiq xmPYP~ UJrJk Im˙J~ rP~PZ ßxJjJuL mqJÄPTr FoKc k´hLk TMoJr h•Ç kJrlrPo¿ fJr xo~TJPu FTJKiTmJr ßxJjJuL mqJÄT ßgPT xM z ñ ßTPa ßTJKa ßTJKa uMa yP~PZÇ ßxJjJuL mqJÄPTr Ff UJrJk Im˙J IfLPf @r TUPjJ ßhUJ pJ~KjÇ F kKrK˙KfPf rJÓsL~ mqJÄPTr kMj”KjP~JVk´ J ¬ FoKcPhr kJrlrPo¿ UKfP~ ßhUJr CPhqJV ßj~J yPòÇ FoKcPhr TJptâo mJ TothãfJ @vJjM„k jJ yPu fJPhr kMj”KjP~JV mJKfu TrJ yPf kJPr mPu \JjJ ßVPZÇ Igt oπeJuP~r mqJÄT S @KgtT k´KfÔJj KmnJV S mJÄuJPhv mqJÄT xNP© \JjJ ßVPZ, xrTJKr

mqJÄPTr oPiq kMj”KjP~JVk´J¬Phr oPiq vLPwt rP~PZj \jfJ mqJÄPTr FoKc Fx Fo @KojMr ryoJjÇ KmKnjú ßo~JPh fJPT krkr hMAmJr FA kPh kMj”KjP~JV ßh~J yP~PZÇ Fr @PV KfKj ßxJjJuL mqJÄPT Totrf KZPujÇ Ijq KhPT, ßxJjJuL mqJÄPTr FoKc k´hLk TMoJr h•, IV´eL mqJÄPTr FoKc ‰x~h @mhM u yJKoh FmÄ „kJuL mqJÄPTr FoKc Fo lKrhCK¨jPT FTmJr TPr (KÆfL~ ßo~JPh) mqm˙JkjJ kKrYJuT S KxAS kPh kMj”KjP~JV ßh~J yP~PZÇ F ZJzJ @KgtT k´KfÔJj KyPxPm yJC\ KmKÄ lJAjqJ¿ TrPkJPrvPjr FoKc ßoJ: jMÀu @uo fJuMThJrPTS FTA kPh YuKf mZPrr ÊÀPf @mJPrJ kMj”KjP~JV ßh~J yP~PZÇ ÊiM fJA j~, @KgtT UJfKmw~T FTKa TrPkJPrvPjr FoKcPT krkr KfjmJr kM j ”KjP~JV ßh~Jr jK\rS rP~PZÇ jJo k´ T JPv IKjòM T Igt oπeJuP~r FT TotTftJ \JKjP~PZj, xJiJre Fxm vLwt kPh KjP~JV mJ kM j ”KjP~JV Kmw~KaPf ßpJVqfJr ßYP~ fhKmrA ßmKv TJ\ TPrÇ fJr kJvJkJKv È@Kgt T xÄPväw'S FTKa KmvJu nN K oTJ kJuj TPrÇ TJre FA khKa Ifq∂ ßuJnjL~Ç FUJPj ßTC FT mJ hMA mZr gJTPu fJPT @r ßkZj KlPr fJTJPf y~ jJÇ mz mz Ee k´hJj S KjP~JV mJKe\q

FUJj ßgPT ßTJKa ßTJKa aJTJ TJoJPjJ ßTJPjJ mqJkJrA j~Ç fPm FA kPh pJrJ gJPTj fJrJ ßp xmJA Ihã mJ Ix“ fJ muJ pJPm jJÇ IPjT xo~ jJjJ YJPk fJPhr TJ\ TrPf xoxqJ y~Ç xN© \JjJ~, yuoJTt ßTPuïJKr FmÄ krmftL xoP~ KTPvJrV† S mèzJ~ xMzñ ßTPa ßTJKa ßTJKa aJTJ uMa TrJr WajJ~ ßxJjJuL mqJÄPTr mqm˙JkjJ TftíkPãr Skr xrTJPrr Cóoyu ßmv ãá…Ç yuoJTt ßTPuïJKr mJPh Ijq xm WajJA mftoJj FoKc k´hLk TMoJr hP•r xo~ WPaPZÇ yuoJTt ßTPuïJKr fJr xo~ jJ WaPuS ßTJŒJKjKar TJZ ßgPT FUj kpt∂ ßxJjJuL mqJÄT ßTJPjJ IgtA @hJ~ TrPf kJPrKjÇ F xo~ @mJr xMzñ ßTPa Igt uMa mqJÄPTr xJKmtT Im˙J @PrJ UJrJPkr KhPT KjP~ ßVPZÇ vLwt KjmtJyL KyPxPm k´hLk TMoJr h• Fr hJ~hJK~fô ßTJPjJnJPmA FzJPf kJPrj jJÇ APfJoPiq mJÄuJPhv mqJÄPTr kã ßgPT fJPT ßvJT\ TrJ yP~PZÇ KfKj fJr C•rS KhP~PZjÇ Fxm WajJr kMPrJ hJ~ KfKj mqJÄPTr xÄKväÓ vJUJ S TotTftJPhr Skr YJKkP~ KhP~PZjÇ \JjJ ßVPZ, ßxJjJuL mqJÄPTr FoKcPT rãJ TrJr \jq FTKa k´nJmvJuL oyu SPbkPr ßuPVPZÇ fJr KmÀP≠ ßpj ßTJPjJ vJK˜oNuT mqm˙J jJ ßj~J y~ fJr \jq KmKnjú \J~VJ~ oyuKa uKmÄ TrPZÇ

UmrJUmr 9

aqJÄPT hMA mºMr uJv UMPjr ßjkPgq ßYJrJA kPeqr TKovj KjP~ ƪô dJTJ, 19 oJYt - UMj TrJr @PV fJPhr A~JmJ ßxmj TKrP~ ßjvJrPWJPr mMh TrJ y~Ç Frkr rKv KhP~ yJf-kJ ßmÅPi VuJ~ rKv KhP~ võJxPrJi TPr yfqJr kr vrLPrr KmKnjú ˙JPj ßmäc KhP~ @WJf TrJ y~Ç FojKT yJf-kJP~r rV ßTPa ßlPu WJfTrJÇ kPr uJv ßlPu ßh~J y~ ßxlKa aqJÄPTÇ F WajJKa WPaPZ vKjmJr rJPf Y¢V´JPor UMuvLr 2 j’r ßVa FuJTJr FTKa KjotJeJiLj mJKzPfÇ TJoÀu yJxJj (20) S ßoJyJÿh ßlJrTJj (18) UMPjr WajJ~ Y¢V´Jo jVr ßVJP~ªJ kMKuv hMA \jPT ßV´lfJr TPrPZÇ fJrJA \JKjP~PZ KTnJPm F yfqJr WajJ WPaPZÇ FA hMA UMPjr WajJ~ Kjyf TJoÀu yJxJPjr mJmJ @»Mu yJKTo mJhL yP~ 9 \Pjr jJo CPuäU TPr UMuvL gJjJ~ FTKa yfqJ oJouJ hJP~r TPrPZjÇ oJouJKa fh∂ TrPZ jVr ßVJP~ªJ kMKuvÇ Y¢V´Jo IKlx \JjJ~, ßVJP~ªJ kMKuPvr FT\j IKfKrÜ Ck-TKovjJr \JKjP~PZj, oJouJ~ pJPhr jJo CPuäU TrJ yP~PZ, fJrJ xTPuA KYK€f ßkvJhJr KZjfJATJrLÇ FA YâKa rJPf KZjfJAP~r kJvJkJKv Yu∂ asJT ßgPT keq YMKr TPrÇ FA YMKr TrJ kPeqr nJV-mJPaJ~JrJPT ßTª TPr TJoÀu S ßlJrTJjPT UMj TrJ yP~PZÇ TJoÀu S ßlJrTJj FA KZjfJA YPâr xhxqÇ xŒ´Kf YMKr TrJ kPeqr kMPrJ nJV TJoÀu S ßlJrTJj KjP~ ßj~Ç F KjP~ fJPhr V´∆Pkr oPiq KÆof ‰fKr y~Ç V´∆Pkr oPiq Kx≠J∂ y~ ßp, TJoÀu S ßlJrTJjPT UMj TrJ yPmÇ kKrT·jJ IjMpJ~L vKjmJr rJf 10aJr kr UMuvLr 2 j’r ßVa

FuJTJr KjotJeJiLj mJKzr ZJPh fJrJ @`J ßh~Ç Fxo~ fJrJ A~JmJ ßxmj TPrÇ kKrT·jJ IjMpJ~L TJoÀu S ßlJrTJjPT ßmKv TPr A~JmJ ßxmj TrPf ßh~Ç rJf 3aJr KhPT A~JmJ ßxmPj FA hMA\j IPjTaJ ßjvJV´˜ yP~ kzPu V´∆Pkr Ijq xhxqrJ rKv KhP~ yJf-kJ ßmÅPi ßlPuÇ FT kptJP~ rKv KhP~ VuJ~ võJxPrJi TPr fJPhr yfqJ TrJ y~Ç kPr ßmäc KhP~ yJf kJP~r rV ßTPa ßlPu WJfTrJÇ uJv hMAKa KjotJeJiLj mJKzr ßxlKa aqJÄPT ßlPu ßh~J y~Ç ßxJomJr xTJPu aqJÄT ßgPT uJv hMAKa C≠Jr TPr kMKuvÇ G ßVJP~ªJ TotTftJ Fxm TgJ \JjJjÇ IjqKhPT, ßxJomJr xTJPu ßxlKa aqJÄT ßgPT uJv C≠JPrr xo~ jVrLr ßwJuvyr FuJTJ~ ZJ©uLPVr pJjmJyj nJÄYMr, xzT ImPrJi S kMKuPvr TftmqTJP\ mJiJhJPjr WajJ~ k´J~ 150 \jPT @xJKo TPr kOgT FTKa oJouJ hJP~r TPrPZ kMKuvÇ oJouJ~ IKnPpJV TrJ y~, ZJ©uLV TotLrJ ßm@AjLnJPm nJÄYMPrr WajJ WKaP~PZÇ

ToJKvt~Ju \ ToJKxt Ju oPVt orPV\ FmÄ FmÄ ßcma PcmboqJPj\Po≤ PoPj\Po≥ EXPRESS

SECURED LOANS

• CCJ, Defaults, Mortgage Arrears :No problem • Up to 85% LTV

ToJKvt \ ToJKxt~Ju ~JuoPVtorPV\ • Purchase • Re- Mortgage for better Interest Rate

• We deal with majority high street Lenders

ßcma PcmboqJPj\Po≤ PoPj\Po≥ • One single affordable payment. • Stop demands from your Creditor. • Freeze or reduce interest & charge. • Arrange IVA & Bankruptcy.

• No Account Required • Completion within 2 week • Loans for any purpose

Kk-Kk @A Kr - PTîAo& • If you have taken loan, Secured Loan, Credit Card & HP before April 2007. • If you had Payment Protection Insurance. If the answer is YES, we can re-claim back all the policy with interest & compensation.

WELCOME ENTERPRISE

HOTLINE: 020 8586 6877 T-MOBILE:

0798 4131 376 FAX: 0208 470 9962

Email: amcmahi@yahoo.co.uk Web: www.welcome-enterprise.co.uk Address: 6 STAFFORD ROAD, LONDON E7 8NN / CCL No- 581106, DP: Z9303661


10 UmrJUmr

21 - 27 March 2014 m SURMA

kfúLfuJr mjV´JPo è¬ij kJS~Jr è\m

dJTJ, 18 oJYt - jSVJÅr kfúLfuJ CkP\uJr Khmr ACKj~Pjr mjV´ J Po FTKa hLKW kMj”UjjTJPu oJKar KjY ßgPT ˝et oNKft S KmkMu è¬ij kJS~Jr è\m CPbPZÇ 17 oJYt xTJPu xPr\Koj KVP~ \JjJ ßVPZ TíKw oπeJu~ S mPrªs mÉoMUL Cjú~j Tftíkã mOKÓr kJKj xÄrãe S ßxY k´T· mJ˜mJ~Pjr uPãq mjV´JPo ßZJa hLKW jJPor k´J~ 6 FTr 73 vfJÄv \uJKmKvÓ xrTJKr UJx FTKa hLKW kMj”Ujj TJ\ TrPf gJPTÇ APfJoPiq SA k´TP·r k´J~ 80 nJV UjjTJ\ xoJ¬ yP~PZÇ mJKT rP~PZ hLKWr oPiqr KTZM IÄvÇ k´fqãhvtL S KbTJhJPrr KjpMÜ ßT~JrPaTJr mj V´JPor l\uMr ryoJPjr ßZPu oKfCr ryoJj (32) \JjJj, Vf ÊâmJr xTJPu hLKWr oJ^UJj ßgPT ßoKvPjr xJyJPpqt TJhJ oJKa CbJPjJr xo~ TJhJr KjPY vÜ KTZM FTaJ ßoKvPjr oJgJ~ @aPT pJ~Ç F xo~ v´KoPTrJ SA ˙JPjr FT kJv ßgPT TJhJ oJKa xKrP~ ßluPu ßxUJPj APar ‰fKr k´J~ 5 lMa ‰hWqt k´P˙r ßZJ¢ FTKa TMbKrr xºJj kJ~Ç SA WPrr oPiq k´JYLj @oPur oyJoNuqmJj ßTJPjJ è¬ij gJTPf kJPr Foj TgJ ßuJPTr oMPU oMPU ZKzP~ kPzÇ xÄmJh ßkP~ SA Khj KmPTPu Khmr ACKk ßY~JroqJj ßoJ: jMÀöJoJj o§u, kfúLfuJ gJjJ kMKuPvr Fx@A \ÉÀu AxuJo, kfúLfuJ mPrªs mÉoMUL Cjú~j TftíkPãr FxS vJyLj FmÄ FuJTJr VeqoJjq mqKÜmVtxy k´J~ Kfj-YJr v' ßTRfNyKu \jfJ hLKWr YJr kJPv hJÅKzP~ Ujjk´Kâ~J ßhPUjÇ rJf 11aJ ßgPT kr Khj vKjmJr rJf 2aJ kpt∂ SA ˙JPjr TJhJ oJKa xrJPjJ y~Ç F KmwP~ ßlJPj gJjJr Fx@A \ÉÀu AxuJo \JjJj, ßxUJPj k´JYLj @oPur APar ‰fKr SA TMbKrr oJ^UJPj FTKa 18

AKû mqJPxr k´J~ 12 lMa u’J TJPbr èÅKz gJPor oPfJ UJzJ Im˙J~ kJS~J ßVPZÇ ßTJPjJ irPjr ˝et oNKft kJS~J pJ~KjÇ C≠JrTíf TJb S Aa \jxJiJrPer ßhUJr \jq hLKWr ßnfPr ßlPu rJUJ yP~PZ, kPr gJjJ~ ßj~J yPmÇ F KmwP~ xJiJre cJP~Kr TrJ yP~PZÇ Ikr KhPT kr Khj vKjmJr xTJu 9aJr KhPT mjV´Jo kKÁokJzJr yJxJj @uLr ßZPu v´KoT ßoJTPZhMu (30) VJPZr èÅKzr KjPYr oJKa xrJPjJr xo~ fJoJr ‰fKr FTKa xkt oNKft S KTZM iJfm kJf kJ~Ç F KhPT SA xkt oNKft S iJfm kJfèPuJ kPr fJr TJZ ßgPT ßT~JrPaTJr oKfCr ryoJj KjP~ pJjÇ F KjP~ FuJTJ~ KÆfL~ hlJ~ è¬ ij S ˝Petr ‰fKr xkt oNKft kJS~Jr TgJ ZKzP~ kPzÇ lPu @mJr KmKnjú FuJTJ ßgPT SA hLKWr kJPz vf

vf ßTRfN y Ku jJrL-kM À w Knz TrPf gJPTÇ F KmwP~ Khmr ACKk ßY~JroqJj ßoJ: jMÀöJoJj o§u TP~T rKf S\Pjr FTKa ˝Pet r xkt oN K ft kJS~Jr TgJ ÊPjPZjÇ WajJ˙Pu KVP~ v´KoT ßoJTPZhMuPT V´JPo kJS~J pJ~KjÇ ßx @xu è¬ij KjP~ VJ dJTJ KhP~PZ mPuS ˙JjL~ IPjPT o∂mq TPrPZjÇ F KhPT hLKWr oJ^UJPj hJÅKzP~ @Vf ßTRfNyKu ßuJT\Pjr xJPg TgJ muKZPuj ßT~JrPaTJr oKfCr ryoJjÇ xJÄmJKhT FPxPZ ÊPj KfKj WajJ FKzP~ pJS~Jr ßYÓJ TPrjÇ FTkptJ~ ßx ßxJjJr xJk j~, fJoJr ‰fKr xkt oNKft kJS~Jr TgJ ˝LTJr TPrj S xJÄmJKhTPhr fJ ßhUJjÇ rJPfr ßmuJ Ujj TPr è¬ij ßUJÅ\Jr Kmw~Ka xmtoyPu ryxq xOKÓ TPrPZÇ

mñmºMr \jqA @orJ mJÄuJPhv ßkP~KZ - mqJKrˆJr rKlT Cu yT dJTJ, 18 oJYt - mwtL~Jj @Aj\LmL mqJKrˆJr rKlT Cu yT CkP\uJr mñmºM TPu\ TftíT @P~JK\f mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr \jìKhj S \JfL~ KvÊ Khmx ChpJkj IjMÔJPj k´iJj IKfKgr mÜPmq mPuj, mñmºMr \jqA @orJ mJÄuJPhv ßkP~KZÇ mñmºM TPuP\r nJrk´J¬ Iiqã FxFo UJKuh ßyJPxPjr xnJkKfPfô Vf 17 oJYt, ßxJomJr FA IjMÔJPj IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj VJ\LkMr ß\uJ @Aj\LmL xKoKfr xnJkKf ßmuJP~f ßyJPxj mJmM, FcPnJPTa vJy\JyJjÇ kPr ßTT ßTPa mñmºMr \jìKhj ChpJkj TrJ y~Ç

rojJ maoNPur oJouJ

@hJ~Tíf ˝LTJPrJKÜ @oJr j~ - oMlKf yJjúJj dJTJ, 17 oJYt - @Ko KjPhtJwÇ @Ko ß˝òJ~ ˝LTJPrJKÜ KhAKjÇ fJrkrS rojJr maoNPur oJouJ~ @oJPT KroJP¥ KjP~ IoJjKmT KjptJfj TPr ˝LTJPrJKÜ @hJ~ TrJ yP~PZÇ ßx ˝LTJPrJKÜ @oJr j~Ç 16 oJYt, ßrJmmJr rojJr maoNPur ßmJoJyJouJr oJouJ~ pMKÜfTt ÊjJKjTJPu @hJuPf CkKrCÜ TgJ mPuj F oJouJr @xJKo oMlKf @»Mu yJjúJjÇ fJr kPã ßTJPjJ @Aj\LmL F Khj jJ gJTJ~ KfKj KjP\A @hJuPf fJr kPã pMKÜfTt ÊjJKj TPrjÇ 16 oJYt, ßrJmmJr dJTJr IKfKrÜ oyJjVr hJ~rJ \\ ßoJ: ÀÉu @oLj fJr pMKÜfTt ÊjJKj V´ye TPrjÇ pMKÜfTt ÊjJKjPf yJjúJj mPuj, 2005 xJPu 1 IPÖJmr F oJouJ~ kMKuv @oJPT ßV´lfJr TPrÇ Frkr @oJPT 120 Khj KroJP¥ ßj~ FmÄ 15Ka oJouJ~ xŒíÜ TPrÇ Frkr ßgPT @Ko @r @PuJr oMU ßhUPf kJAKjÇ @oJPT @hJuf xm T'Ka oJouJ ßgPT ImqJyKf KhPuS wzpπ TPr @mJPrJ rojJr maoNPur oJouJ~ KroJP¥ KjP~ KjptJfj TPr ß\JrkNmtT ˝LTJPrJKÜ @hJ~ TPr ßj~Ç IgY ßxA ˝LTJPrJKÜ @Ko ß˝òJ~ KhAKjÇ 2005 xJu ßgPT @oJPT ßoJa 410 Khj KroJP¥ ßj~J y~Ç CPuäUq 2004 xJPur 14 FKk´u 1 ‰mvJU CkuPã mwtmre IjMÔJPj ßmJoJ yJouJ y~Ç F WajJ~ 11 \j oJrJ pJ~Ç kMKuv mJK yP~ F WajJ~ rojJ gJjJ~ oJouJ TPrjÇ


UmrJUmr 11

SURMA m 21 - 27 March 2014

rJokJPur fJk KmhMq“PTªs xMªrmPjr \jq ^MÅKT

- \JotJj rJÓshNf

dJTJ, 18 oJYt - mJÄuJPhPv KjpMÜ \JotJj rJÓshNf c. @umJat TMjP\ mPuPZj, rJokJPu T~uJKnK•T fJk KmhMq“PTªs ‰fKr yPu Kmvõ GKfyq xMªrmj ^MÅKTr oPiq gJTPmÇ xMªrmPjr k´JTíKfT ßxRªpt jÓ yPmÇ KfKj mPuj, @Ko @oJr KjP\r ßhPvr IKnùfJr @PuJPT F TgJ muPf kJKrÇ fJA ßhKr jJ TPr Fr ˙Jj kKrmftj TrJ CKYfÇ Vf ßrJmmJr UJKuvkMr ßVJ~JukJzJ KmhMq“PTªs kKrhvtj ßvPw xJÄmJKhTPhr xJoPj F TgJ mPuj \JotJj rJÓshNfÇ F xo~ CkK˙f KZPuj UMujJ KxKa TrPkJPrvPjr ßo~r ßoJyJÿh oKjÀöJoJj, ßTFlcKmäC ßcPnukPo≤ mqJÄPTr KmPvw k´T· kKrYJuT KuxJ ߈jxJr, kJS~Jr KV´c ßTJŒJKjr KjmtJyL kKrYJuT fkj TMoJr rJ~Ç Fr @PV jVr nmPj UMujJ KxKa TrPkJPrvj TftíT \JotJj lJAjqJK¿~Ju k´P\Ö mJ˜mJ~j KmwP~ FT ofKmKjo~ xnJ~ c. @umJat TMjP\ mPuj, mJÄuJPhPvr CkTNuL~ Iûu ßmv ^MÅKTkNetÇ F \jq mJ˜m kKrK˙Kf KmPmYjJ TPr Cjú~j k´T· mJ˜mJ~j TrJ hrTJrÇ ofKmKjo~ xnJ~ ßTKxKxr kqJPju ßo~r ßoJ: @KjxMr ryoJj KmvõJx, ßvU yJKl\Mr ryoJj, ÀoJ UJfMj FmÄ \JotJj rJÓshNf @umJat TMjP\r ˘L S \JotJj IqJ’JKxr TotTftJ, ßTKxKxr TJCK¿ur, xÄrKf @xPjr TJCK¿ur S TotTftJrJ CkK˙f KZPujÇ ßTKxKxr KYl käqJKjÄ IKlxJr @Kmr Cu \æJr S jVr Iûu Cjú~j k´TP·r ßckMKa k´P\Ö cJAPrÖr yJKohMu yT KnKcS ßk´P\P≤vPjr oJiqPo UMujJ oyJjVrL FuJTJr YuoJj Cjú~j TotTJP§r Kmmre fMPu iPrjÇ

xJugJ~ @'uLPVr hMA V´∆Pk xÄWwt @yf vfJKiT dJTJ, 18 oJYt - lKrhMPrr xJugJ CkP\uJr VK¢ ACKj~Pjr ßo’r VK¢ V´JPo ˙JjL~ @S~JoL uLPVr hMA V´∆Pkr oPiq mqJkT xÄWPwtr WajJ WPaPZÇ FPf Cn~V´∆Pkr vfJKiT mqKÜ @yf y~ xÄWPwtr xo~ 10Ka mxfWPr mqJkT nJXYMr S uMakJa YJuJPjJ y~Ç @yfPhr oPiq 20 \jPT lKrhkMr xhr S jVrTJªJ ˝J˙q ToPkäP nKft TrJ yP~PZÇ kKrK˙Kf Kj~πPe @jPf kMKuv 40 rJC¥ rJmJr mMPua S 10Ka Ka~Jr ßvu KjPãk TPrÇ \JjJ pJ~, kNmtv©∆fJr ß\Pr ßrJmmJr xºqJ~ ßo’r VK¢ mJxˆqJP¥ ˙JjL~ @S~JoL uLV ßjfJ S ACKk xhxq rKlT oJfMæPrr xogtT xMoj oJfMærPT yJfMKz KhP~ KkKaP~ @yf TPr CkP\uJ @S~JoL uLPVr Igt xŒJhT oPjJj~j TJ\Lr xogtPTrJÇ F Umr ZKzP~ kzPu Cn~ V´∆Pkr xogtPTrJ ßhvL~ I˘, dJu, TJfrJ, rJo hJ, xqJj, ßnuJ, ßaÅaJ KjP~ \PzJ yPf gJPTÇ FTkptJP~ hMA kPã xÄWwt ßmPi pJ~Ç xºqJ 6aJ ßgPT rJf xJPz 10aJ kpt∂ YPu iJS~J-kJJiJS~J FmÄ mJKz Wr nJXYMrÇ Umr ßkP~ k´gPo xJugJ gJjJ kMKuv WajJ˙Pu KVP~ krK˙Kf Kj~πPe mqgt y~Ç kPr lKrhkMr ßgPT IKfKrÜ kMKuv KVP~ 40 rJC¥ rJmJr mMPua S 10Ka KjPãk TPr xÄWwt Kj~πPe @PjjÇ xJugJ gJjJ SKx ßoJ: ßfJfJ Ko~J \JjJj, F WajJ FUPjJ ßTJPjJ oJouJ y~KjÇ mftoJPj kKrK˙Kf kMKuPvr Kj~πPe @PZÇ WajJ˙Pu IKfKrÜ kMKuv ßoJfJP~j TrJ yP~PZÇ kMKuv xMKl oJfMær (30), AxJ oJfMær (25), KorJ\ oJfMær (35) S TJCZJr oJfMær (40) jJPo YJr\jPT @aT TPrPZÇ

KTPvJrVP† 624Ka KxuoJrJ mqJua ßkkJr C≠Jr dJTJ, 18 oJYt - KTPvJrVP† KjmtJYPjr hMA Khj kr Vf 17 oJYt xhr CkP\uJr TvtJTKz~Ju ACKj~Pjr vJu\Jj xrTJKr k´JgKoT KmhqJuP~r ßnJaPTPªr FTKa kKrfqÜ Tã ßgPT xLuoJrJ 624Ka mqJua ßkkJr C≠Jr TPrPZ kMKuvÇ Fxm mqJua ßkkJPr @S~JoL uLV xoKgtf k´JgtL ‰x~h @vlJTMu AxuJo KaaMr TJk-KkKrY k´fLPT KxuoJrJ KZuÇ FèPuJ C≠JPrr kr \joPj è†j S jJjJ rTo ryPxqr xOKÓ yP~PZÇ F WajJ~ SA ßTPªsr hJK~fôk´J¬ Kk´\JAKcÄ IKlxJr ßr\JCu yTPT

K\ùJxJmJPhr \jq @aT TrJ yP~PZÇ TvtJTKz~Ju @S~JoL uLPVr krJK\f k´JgtL S FuK\@rKc oπL ‰x~h @vrJPlr YJYJPfJ nJA ‰x~h @vlJTMu AxuJo KaaMr Kj\ FuJTJ

pPvJhPur kJPvr ACKj~jÇ F ACKj~j @S~JoL uLV IiMqKwf FuJTJ KyPxPm kKrKYfÇ iJreJ TrJ yPò, Fxm mqJuPa mJAPr ßgPT Kxu ßoPr mJP ßdJTJPjJr ßYÓJ TrJ yP~KZuÇ F

ACKj~Pjr ßmv T'Ka ßTPªs mqJkT yJPr @S~JoL uLV k´JgtLr kPã \Ju ßnJa ßh~Jr IKnPpJV KZuÇ 15 oJYt KTPvJrV† xhr CkP\uJ~ KjmtJYj y~Ç fPm TJk-KkKrY k´fLPT KxuoJrJ mqJua ßkkJr kKrfqÜ Im˙J~ kJS~Jr WajJ~ @S~JoL uLV xoKgtf krJK\f k´JgtL ‰x~h @vlJTMu AxuJo KaaM ˙JjL~ k´vJxjPT ßhJwJPrJk TrPZjÇ F KmwP~ KfKj @\ oñumJr xÄmJh xPÿujS ßcPTPZjÇ kMKuv S IjqJjq xNP© \JjJ pJ~, xTJu 10aJr KhPT ˙JjL~ ßuJT\j vJu\Jj

xrTJKr k´JgKoT KmhqJuP~r FTKa kKrfqÜ TPã ßmv KTZM mqJua ßkkJr ßhUPf ßkP~ kMKuPv Umr ßhjÇ kPr xhr ACFjS xMmsf kJu, gJjJr SKx @mhMu oJPuTxy k´vJxPjr IjqJjq TotTftJrJ WajJ˙Pu KVP~ Fxm mqJua ßkkJr C≠Jr TPr KjP~ @PxÇ ACFjS xMmsf kJu xJÄmJKhTPhr \JjJj, ßnJPar kr VejJ ßvPw xm mqJua ßkkJr KraJKjtÄ IKlxJPrr TJptJuP~ KjP~ @xJ yP~PZÇ C≠JrTíf 624Ka mqJua ßkkJr kKrfqÜ Im˙J~ ßTJgJ ßgPT FPxPZ Kmw~Ka fh∂ TPr ßhUJ yPòÇ

KmP~ TrPZj ? IKnjªj! u¥Pj jfáj SP~KcÄ ßnjMq oKyuJ S kMr∆Pwr \jq xŒMet IJuJhJ mxJr mqm˙J Full Segregation Available

IJKr~JjJ mqJÄTáP~KaÄ yu FTKa xMªr S k´v˜

\J~VJ\MPz u¥Pjr IKn\Jf FuJTJ~ ImK˙fÇ xmM\ mOãrJ\Lr xoJPrJPy oPjJro k´JTíKfT ßxRªPpt ßWrJ UMmA ACKjT S FéTîMKxn FTKa SP~KcÄ ßnjMqÇ


12 UmrJUmr

21 - 27 March 2014 m SURMA

\jKmKòjú yP~ kPzPZ \JfL~ kJKat

C•rmPñ fífL~ hlJ KjmtJYPj KmFjKk-\JoJ~JPfr k´JiJjq dJTJ, 18 oJYt - k´go S KÆfL~ hlJr oPfJ C•rmPñr CkP\uJèPuJPf fífL~ hlJr KjmtJYPjS k´JiJjq Km˜Jr TPrPZ KmFjKk\JoJ~JfÇ xm ßgPT uöJ\jTnJPm ßyPrPZ \JfL~ kJKatÇ F IûPur 20Ka CkP\uJr oPiq 13KaPf KmFjKk-\JoJ~Jf FmÄ xJfKa @S~JoL uLV ßY~JroqJj kPh K\PfPZÇ Fr oPiq \JoJ~JPfr ßY~JroqJj xJfÇ @r nJAx ßY~JroqJj kPh KmFjKk-\JoJ~JPfr hUPu ßVPZ 17KaÇ Fr oPiq \JoJ~JPfrA 11KaÇ @r @S~JoL uLV ßkP~PZ oJ© KfjKaÇ oKyuJ nJAx ßY~JroqJj kPh KmFjKk-\JoJ~JPfr 12KaÇ Fr oPiq KmFjKkr 11KaÇ @r @S~JoL uLV ßkP~PZ kJÅYKaÇ mJKT YJrKa ˝fπÇ Fr oPiq VJAmJºJ~ S jJPaJPr \JoJ~JPfr Im˙Jj Ifq∂ xMhO|Ç fPm F hlJ~ ßTJPjJ kPhA Km\~L yPf kJPrKj \JfL~ kJKatÇ FaJPT FrvJPhr Kx≠J∂yLj rJ\jLKfr IKjmJpt kKreKf muPZj rJ\jLKf KmPväwPTrJÇ @ûKuT KjmtJYj IKlx ßgPT kJS~J fgq oPf Vf 15 oJYt IjMKÔf KjmtJYPj C•rJûPur rÄkMr KmnJPVr xJfKa ß\uJr 10Ka FmÄ rJ\vJyL KmnJPVr kJÅY ß\uJr 10Ka ßoJa 20Ka CkP\uJ~ KjmtJYj IjMKÔf y~Ç xN© \JjJ~, rÄkMr KmnJPVr 10 CkP\uJr oPiq hMAKa Km\~L yP~PZ KmFjKkÇ Fr oPiq bJTMrVJÅS ß\uJr yKrkMr CkP\uJ~ ßY~JroqJj kPh KmFjKk xoKgtf k´JgtL jMÀu AxuJo @S~JoL uLPVr F ßT Fo vJoLo ßlrPhRx aVrPT yJKrP~ Km\~L yP~PZjÇ uJuoKjryJPar @KhfoJrL CkP\uJ~ KmFjKk k´JgtL @A~Mm @uL @S~JoL uLPVr KmPhsJyL k´JgtL AoÀu TJP~x lÀPT yJKrP~ Km\~L yP~PZjÇ Ijq KhPT rJ\vJyL KmnJPVr 10 ß\uJr oPiq YJrKaPf Km\~L yP~PZ KmFjKkÇ rJ\vJyLr ßVJhJVJzL CkP\uJ~ ßY~JroqJj kPh KmFjKk k´JtgtL AxJyJT @uL @S~JoL uLPVr F ßT Fo @xJhMöJoJjPT yJKrP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ @r YJrWJa CkP\uJ~ ßY~JroqJj kPh KmFjKkr @mM xJBh YJÅh Km\~L yP~PZjÇ KfKj FUJPj yJKrP~PZj @S~JoL uLPVr lUÀu AxuJoPTÇ YJÅkJAjmJmVP†r ßnJuJyJa CkP\uJ~ ßY~JroqJj kPh KmFjKkr @PjJ~JÀu AxuJo @S~JoL uLPVr c. @vrJlMu yT YMjMPT yJKrP~ Km\~L yP~PZjÇ F KhPT \~kMryJPar @PÑukMr CkP\uJ~ ßY~JroqJj kPh KmFjKk k´JgtL TJoÀöJoJj Tou Km\~L yP~PZjÇ FUJPj KfKj @S~JoL uLPVr ßVJuJo oJylM\ Imxr ßYRiMrLPT yJKrP~PZjÇ fífL~ hlJr KjmtJYPj C•rJûPu k´JiJjq Km˜Jr TPrPZ \JoJ~JfÇ rÄkMr KmnJPVr 10 CkP\uJr oPiq KfjKaPf ßY~JroqJj kPh Km\~L yP~PZj fJrJÇ Fr oPiq KhjJ\kMPrr jmJmV† CkP\uJ~ ßY~JroqJj kPh \JoJ~JPfr jMPr @uo KxK¨TL @S~JoL uLV xoKgtf k´JgtL @fJCr ryoJjPT yJKrP~ Km\~L yP~PZjÇ VJAmJºJ xhr CkP\uJ~ ßY~JroqJj kPh \JoJ~JPf AxuJoLr @mhMu TKro Km\~L yP~PZjÇ FUJPj KfKj @S~JoL uLV k´JgtL xJPrJ~Jr TKmrPT yJKrP~PZjÇ @r xJhMuqJkMr CkP\uJ~S ßY~JroqJj kPh \JoJ~JPfr xJAhMr ryoJj oM¿L @S~JoL uLPVr vJyKr~Jr TKmr KmkämPT yJKrP~ Km\~L yP~PZjÇ Ijq KhPT rJ\vJyL KmnJPVr 10 CkP\uJr oPiq YJrKaPf Km\~L yP~PZ \JoJ~JfÇ Fr oPiq rJ\vJyL KmnJPVr YJÅkJAjmJmV† xhPr 50 yJ\JPrrS ßmKv ßnJPa ßY~JroqJj kPh \JoJ~JPf AxuJoLr ßoJUPuxMr ryoJj @S~JoL uLPVr IqJcPnJPTa vJoxMu yTPT yJKrP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ mèzJr KvmV† CkP\uJ \JoJ~JPf AxuJoLr oJSuJjJ ßTrJof @uL ßY~JroqJj KjmtJKYf yP~PZj @S~JoL uLPVr IqJcPnJPTa @fJCr ryoJjPT yJKrP~Ç jSVJÅr iJoMAryJa CkP\uJ~ \JoJ~JPf AxuJoLr oAj C¨Lj @S~JoL uLPVr F Ka Fo mKhCöJoJjPT yJKrP~ ßY~JroqJj KjmtJKYf yP~PZjÇ @r oJªJ CkP\uJPfS \JoJ~JPfr IiqJkT @mhMr rvLh ßY~JroqJj KjmtJKYf yP~PZjÇ FUJPj KfKj yJKrP~PZj @S~JoL uLV

k´JgtL xMufJjMu @uo VJoJPTÇ kãJ∂Pr fífL~ hlJr KjmtJYPj rÄkMr KmnJPVr 10 CkP\uJr oPiq kJÅYKaPf Km\~L yP~PZ @S~JoL uLVÇ Fr oPiq KhjJ\kMPrr xhr CkP\uJ~ ßY~JroqJj kPh @S~JoL uLPVr lKrhMu AxuJo KmFjKkr ßoJTJrro ßyJPxjPT yJKrP~ Km\~L yP~PZjÇ jLulJoJrLr xhPr Km\~L yP~PZj @S~JoL uLV xoKgtf @mM\Jr ryoJjÇ KfKj yJKrP~PZj \JoJ~Jf k´JgtL UJAÀu @jJoPTÇ TMKzV´JPo nJPuJ TPrPZ @S~JoL uLVÇ F ß\uJr xhr CkP\uJ~ @S~JoL uLPVr kKjr C¨Lj @yPÿh KmFjKkr xJAhMr ryoJjPT yJKrP~ ßY~JroqJj KjmtJKYf yP~PZjÇ KYuoJrL CkP\uJ~ ßY~JroqJj kPh Km\~L yP~PZj @S~JoL uLV xoKgtf vSTf @uL mLrKmâoÇ KfKj yJKrP~PZj KmFjKkr KmPhsJyL k´JgtL ßxJyrJm ßyJPxjPTÇ ßrRoJrL CkP\uJ~ ßY~JroqJj kPh @S~JoL uLPVr KmPhsJyL k´JgtL oK\mMr ryoJj mñnJxL KmFjKk k´JgtL vJPyh ßyJPxj ßxJjJPT yJKrP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ Ikr KhPT rJ\vJyL KmnJPVr 10Kar oPiq hMAKaPf Km\~L yP~PZ @S~JoL uLVÇ Fr oPiq rJ\vJyLr hMVtJkMr CkP\uJ~ ßY~JroqJj kPh @S~JoL uLPVr j\Àu AxuJo KmFjKkr ßVJuJo xJTuJP~jPT yJKrP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ @r jSVJÅr ßkJrvJ CkP\uJ~ ßY~JroqJj kPh Km\~L yP~PZj @S~JoL uLV k´JgtL @PjJ~JÀu AxuJoÇ KfKj yJKrP~PZj KmFjKk k´JgtL ßfRKlTMr ryoJj vJyPTÇ nJAx ßY~JroqJPj \JoJ~JPfr @Kikfq \JoJ~Jf 11 : C•rJûPur oPiq TMKzV´Jo xhPr yJKmmMr ryoJj S ßrRoJrLPf @mMu yJPvo, rJ\vJyLr ßVJhJVJzLPf TJoJÀöJoJj S YJrWJPa jJ\oMu yT, \~kMryJPar @PÑukMPr Fx Fo rJPvhMu AxuJo, jSVJÅr ßkJrvJ~ ßoJ: @mhMx xJuJo, bJTMrVJÅSP~r yKrkMPr rKlTMu AxuJo, KhjJ\kMPrr jmJmVP† vJyLjNr AxuJo, uJuoKjryJPar @KhfoJrLPf ßoJ: KlPrJ\ yJ~hJr, YJÅkJAjmJmVP†r xhPr ßxJyrJm @uL S ßnJuJyJPa ßuJToJj @uL jJPor \JoJ~Jf k´JgtLrJ \~uJn TPrPZjÇ KmFjKk 6 : C•rJûPu KmFjKk k´JgtL KyPxPm VJAmJºJ xhr CkP\uJ~ ßoJrPvh yJmLm S xJhMuqJkMPr ZJoYMu yJxJj, rJ\vJyLr hMVtJkMPr ‰x~h \JoJu, jSVJÅr oJªJ~ ßoJ: @yxJj yJKmm S iJoAryJPa ßoJ: @UrJ\Mu AxuJo, YJÅkJAjmJmVP†r KvmVP† vKyhMu yT yJ~hJrL Km\~L yP~PZjÇ @S~JoL uLV 3 \j : FA IûPu ßTmu jLulJoJrL xhPr jJKyhMu AxuJo, TMKzV´JPor KYuoJrLPf @mhMu TM¨MZ, KhjJ\kMr xhPr KTPvJr TMoJr rJ~ @S~JoL uLPVr k´JgtL KyPxPm Km\~L yP~PZjÇ mJKT 17KaPfA fJrJ ßyPrPZjÇ KmFjKkr jJrL ßj©LPhr Kmkäm KmFjKk 11 : C•rJûPur 20 CkP\uJr oPiq KmFjKkr jJrL ßj©L k´JgtL KyPxPm TMKzV´JPor ßrRoJrLPf @lZJjJ rJæL, rJ\vJyLr ßVJhJVJzLPf rSvj @rJ cKu, YJrWJPa fyKojJ ßmVo, jSVJÅr ßkJrvJ~ oofJ\ ßmVo, oJªJ~ \JKouJ @TfJr S iJoAryJPa oJP\hJ ßmVo, bJTMrVJÅSP~r yKrkMPr jJ\oJ kJrnLj, uJuoKjryJPar @KhfoJrLPf ßrJK\jJ ßmVo, YJÅkJAjmJmVP†r ßnJuJyJPa ßrvoJfMu @zv S KvmVP† xJ~oJ UJfMj Km\~L yP~PZjÇ @S~JoL uLV 5 : FA IûPu @S~JoL uLPVr jJrL ßj©L KyPxPm oKyuJ nJAx ßY~JroqJj kPh Km\~L yP~PZj TMKzV´JPor KYuoJrLPf oK\tjJ ßmVo, rJ\vJyLr hMVtJkMPr mJPjZJ ßmVo, \~kMryJPar @PÑukMPr @KZ~J UJjo, KhjJ\kMr xhPr yJxKoj uMjJ S jmJmVP† kJÀu ßmVoÇ \JoJ~Jf 1 \j : C•rJûPur fífL~ hlJ KjmtJYPj \JoJ~JPfr oKyuJ nJAx ßY~JroqJj KyPxPm FToJ© k´JgtL YJÅkJAjmJmVP†r xhPr A~JxKoj @rJ ßmVo Km\~L yP~PZjÇ ˝fπ 3 : F ZJzJ oKyuJ nJAx ßY~JroqJj KyPxPm

˝fπ k´JgtL VJAmJºJ xhPr rKvhJ ßmVo S xJhMuqJkMPr @ÜJr mJjM FmÄ TMKzV´Jo xhPr @lPrJ\J ßmVo KjmtJKYf yP~PZjÇ xN© \JjJ~, FA IûPur 20Ka CkP\uJr oPiq xoKgtf FmÄ xogtj ZJzJ ßY~JroqJj kPh \JfL~ kJKatr 14 \j, nJAx ßY~JroqJj kPh 16 FmÄ oKyuJ nJAx ßY~JroqJj kPh 9 \j k´KfÆKªôfJ TPrKZPujÇ KT∂á fJrJ ßTC KÆfL~ yPf kJPrjKjÇ ßmKvr nJV \J~VJPfA fJPhr \JoJjf mJKfu yS~Jr oPfJ ßnJa ßkP~PZjÇ FPf \JfL~ kJKatr fíeoNPu mqJkT jLKfmJYT k´nJm kPzPZÇ rJ\jLKf KmPväwT ßrJPT~J KmvõKmhqJuP~r IiqJkT c. fMKyj S~JhMh mPuj, fífL~ hlJ KjmtJYPj

xrTJPrr mqJkT k´nJm xP•ôS C•rJûPu KmFjKk \JoJ~JPfr @xj k´JK¬Pf huKar ßjfJTotLrJ CöLKmfÇ Fr oPiq xmPYP~ ßmKv uJnmJj yP~PZ \JoJ~JfÇ @r Yro ßvJYjL~ Im˙JPf kPzPZ Kx≠J∂yLj FrvJPhr \JfL~ kJKatÇ fJr jLKf KmÀ≠ Im˙Jj FmÄ xrTJr S KmPrJiL hPu ßgPT ãofJr ßuJPnr TJrPe fíeoNu ßgPT KmPvw TPr rÄkMr Iûu ßgPT KZaPT kPzPZ \JfL~ kJKatÇ FrvJPhr Kx≠J∂yLjfJr TJrPe TÀe kKreKf mre TrPf yP~PZ \JfL~ kJKatPTÇ KfKj mPuj, Fr oJiqPo FrvJhPT xrJxKr jJ muPZj FA IûPur oJjMwÇ \jVe ßgPT KmKòjú yP~ ßVPZ \JfL~ kJKatÇ

KUSHIARA CASH & CARRY

313-317 COMMERCIAL ROAD, LONDON E1 2PS

- Great prices & Service - Fresh fish & Vegetables - Guaranteed Halal Meat - Discounts for restaurants IJoJPhr TJPZ xm irPjr yJuJu oJÄx, ßl∑JP\j PmJjPux KYPTj, PmJjPux oJaj, uqJ’ FmÄ xm irPjr oJZ ˝·oNPuq kJS~J pJ~Ç xm irPjr YJu S o~hJ IJoJPhr TJPZ kJPmjÇ

ßrÓáPrP≤r \jq KmPvw ZJz T: 0207 790 1123 F: 0207 790 6030


UmrJUmr 13

SURMA m 21 - 27 March 2014

cqJk k´Pvú \j˝Jgt jJ mqKÜ˝Jgt èÀfô kJPm? dJTJ, 18 oJYt - hMjLt Kf hoj TKovjxy (hMhT) xÄKväÓ KmKnjú oyPur @kK• xP•ôS cqJk (KcPau FKr~J käqJj) KrKnC xÄâJ∂ oKπxnJ TKoKar ‰mbT ImPvPw mxPfA pJPòÇ kNft oπeJuP~r xnJTPã 18 oJYt, oñumJr hMkPM r F ‰mbT yS~Jr TgJÇ ‰mbPTr FP\¥J~ k´gPo gJTPZ KmVf xrTJPrr xo~ VKbf oKπxnJ Ck-TKoKar ßrPU pJS~J KmfKTtf xMkJKrv IjMPoJhPjr k´˜JmÇ FPf xrTJPrr KmkMu kKroJe \Ko rP~PZ Foj FTKa mÉu @PuJKYf @mJxj k´T·PT cqJPkr KmKnjú vft ßgPT oMÜ TrJxy \uJiJr ßmKÓf ßmv TP~TKa mäTPT @rmJj FuJTJ KyPxPm ˝LTíKf ßh~Jr xMkJKrv rP~PZÇ FZJzJ TJptKmmreLPf oKπxnJ Ck-TKoKar xMkJKrv kKrmftj TPr ßluJr oPfJ èÀfr IKnPpJV ßfJ @PZAÇ xN© \JKjP~PZ, oNuf oKπxnJ TKoKar xJoPj FKaA k´iJj @PuJYq Kmw~ FmÄ F TJrPeA @\PTr xnJ @øJj TrJ yP~PZÇ FKhPT cqJPkr KmKiKjPwPir oPiq @aTJkzJ nMÜPnJVLPhr IPjPT \JKjP~PZj, cqJk KrKnC xÄâJ∂ oKπxnJ TKoKa ßvw kpt∂ Ck-TKoKar ßrPU pJS~J KmfKTtf S xrTJPrr ˝JPgtr kKrk∫L xMkJKrv IjMPoJhj TrPu ßhv\MPz xoJPuJYjJr ^z CbPmÇ ßTjjJ ßp @mJxj k´TP· xrTJPrr UJx \Koxy xJiJre oJjMPwr IPjT xŒK• ßmyJf yP~ pJS~Jr @vÄTJ rP~PZ FmÄ xrTJKr KmKnjú \Krk S cTMPo≤ IjMpJ~L ßpxm FuJTJ mjqJk´me S nNKoTŒ ß\Jj KyPxPm xÄrKãf gJTJr TgJ fJ pKh cqJPkr KmKiKjPwi ßgPT oMÜ TPr ßh~J y~ fJyPu oKπxnJ TKoKar xffJ KjP~ KjWtJf \joPj k´vú CbPmAÇ fJA xoJ\ xPYfj xJiJre IPjT jJVKrPTr oPfJ nMÜPnJVLrJ oPj TPrj, cqJk xÄâJ∂ oKπxnJ TKoKar ‰mbT ImvqA mxPf kJPrÇ fPm ßxPãP© mOy•r \j˝JPgtr Kmw~KaPT k´JiJjq KhPf yPmÇ @r fJ KjKÁf TrPf yPu FnJPm oKπxnJ TKoKar oJiqPo cqJPk KjitJKrf \uJiJr S KmkMu kKroJe xrTJKr \Ko xÄKväÓ FuJTJPT @mJxj k´T· KyPxPm IjJkK• ßh~J ßoJPaA xoLYLj yPm jJÇ mrÄ rJ\iJjL dJTJPT ˙J~LnJPm \uJm≠fJ ßgPT rãJ TrJr kJvJkJKv FTKa @iMKjT rJ\iJjL vyr VPz ßfJuJr \jq xrTJPrr xJoPj F oMyPN ft FTKa xoKjõf jLKfoJuJ gJTJ ßmKv k´P~J\jÇ @r fJA cqJk xÄâJ∂ oKπxnJ TKoKa xrTJr fgJ oKπxnJr TJPZ F KmwP~ FTKa jLKfoJuJ k´e~Pjr \jq xMkJKrv TrPu fJ yPm pMVJ∂TJrLÇ kptPmãT oyu oPj TPrj, k´iJjoπL IfLPfr fMujJ~ FmJr hMjLt Kf hoj S k´KfPrJPi UMmA vÜ Im˙Jj KjP~PZjÇ WPr-mJAPr xmt© hMjLt Kf hoPj K\PrJ auJPr¿ ßhUJPf KfKj m≠kKrTrÇ lPu F rTo FTKa Im˙J~ cqJk xÄPvJiPj Kx≠J∂ V´yPer ßãP© pKh mqKÜ kptJP~ ãofJ KhP~ ßh~J y~ fJyPu ßTJPjJ Im˙JPfA hMjtLKf hoj KTÄmJ k´KfPrJi TrJ x÷m yPm jJÇ ßTjjJ, ˙Jmr xŒK•r oPiq mftoJPj \KoA xmPYP~ oNuqmJjÇ @r dJTJ vyr yPu ßfJ TgJA ßjAÇ xmKTZM mJzPuS \Ko mJzJr xMPpJV ßjAÇ fJA oyJoNuqmJj \Ko KjP\r jJPo KTÄmJ @mJxj k´T· KyPxPm ˝LTíKf @hJP~r \jq FTPv´eLr IxJiM @mJxj mqmxJ~L xmKTZM TrPf k´˜f M Ç pKh FTv' ßTJKa aJTJ KmKjP~JV TrPu FT yJ\Jr ßTJKa aJTJ oNPuqr xŒK• T«J TrJ pJ~ fJyPu mqmxJK~T hOKÓPf fJrJ fJA TrPmÇ xñf TJrPe xoKjõf jLKfoJuJ ZJzJA cqJk xÄPvJiPjr ßãP© ßpnJPm oKπxnJ TKoKa, CkTKoKa S rJ\CPTr ßaTKjTqJu TKoKaPT ãofJ ßh~J yP~PZ fJPf F irPjr ImJi hMjLt Kf TrJr xMPpJV ßTJPjJ Im˙JPf mº TrJ pJPm jJÇ FZJzJ ßp Ck-TKoKar xMkJKrv KjP~ Ff KmfTt ßxA CkTKoKar hM'\j k´nJmvJuL xhxq xJPmT kNft k´KfoπL @mhMu oJjúJj UJj S xJPmT kNft xKYm c. ßUJªTJr vSTf ßyJPxj FUj hMhPTr TJbVzJ~Ç fJPhr KmkMu kKroJe @~mKyntNf xyJ~-xŒK•r ‰mifJ KjP~ hMhT fh∂ ÊÀ TPrPZÇ AKfoPiq fJPhr hMhPT ßcPT FPj K\ùJxJmJhS TrJ yP~PZÇ FZJzJ CkTKoKar @øJ~T xJPmT nNKooπL ßr\JCu TKro yLrJ S Ijqfo xhxq kKrPmv S mjoπL c. yJZJj oJyoMhS FmJrTJr oKπxnJ~ bJÅA kJjKjÇ lPu fJPhr ßrPU pJS~J xMkJKrv pKh cqJk KrKnC xÄâJ∂ oKπxnJ TKoKa IjMPoJhj TPr fJyPu jmVKbf oKπxnJ TKoKar nNKoTJ KjP~ \joPj ImvqA xPªy S xÄv~ ‰fKr yPmÇ F kptJP~ xPYfj oyu oPj TPrj, ßvw kpt∂ pKh FnJPm TKoKar Skr ßZPz KhP~ cqJkPT APòoPfJ mqmyJr TrJr xMPpJV ßh~J y~ fJyPu hMjLt Kf hoPj k´iJjoπLr k´Kfv´∆Kf YronJPm mqJyf yS~Jr @vÄTJ ßgPT pJPmÇ @r Fr oiq KhP~ yJ\Jr yJ\Jr ßTJKa aJTJ oNPuqr xrTJKr xŒK•xy mqKÜoJKuTJjJr IKmâLf IPjT xŒK•S

k´nJmvJuL @mJxj mqmxJ~L V´∆k V´Jx TPr ßluPmÇ KT∂á FPf TPr mftoJj xrTJrPT nKmwqPf mz irPjr oJÊu KhPf yPf kJPrÇ ßTjjJ FUjTJr hMhT pKh Kmw~KaPT vÜ yJPf irPf mqgt y~ fJyPu xrTJr kKrmftj yPu F Kmw~Ka ßlr hMhPT KjP~ pJS~J yPmAÇ rJ\QjKfT TJrPe yPuS hMhTPT KhP~ fUj xJÅzJKv khPãk V´ye TrJr xoNy x÷JmjJ rP~PZÇ ßTjjJ FKa GKfyJKxT TJuYJrÇ @r FA IKj~o-hMjLt Kfr Kmw~Ka ßpPyfM KhmJPuJPTr oPfJ ¸Ó, fJA hMhTPT IKnPpJV k´oJe TrJ KjP~ ßmV ßkPfS yPm jJÇ lPu mftoJj xrTJPrr xÄKväÓPhr ßx xo~ mz irPjr FTKa hMjLt Kfr oJouJr oMPUJoMKU ImvqA yPf yPmÇ hMhT pJ mPuPZ : cqJk xÄPvJiPj oKπxnJ Ck-TKoKar KmfKTtf Kx≠JP∂r KmwP~ 12 ßlms∆~JKr hMhPTr oyJkKrYJuT (IjMxºJj S fh∂) K\~JCK¨j @yPoh mPuj, ÈcqJk KrKnC xÄâJ∂ oKπxnJ TKoKa TL irPjr IKj~o TPrPZ fJ fh∂ TPr ßhUJ yPòÇ fJPhr yJPf IKj~o-hMjLt Kfr KmwP~ ßmv KTZM IKnPpJV FPxPZÇ Fxm IKnPpJV xŒPTt fh∂ S IjMxºJj TPr ßhUPf AKfoPiq FTKa fh∂ TKoKa Vbj TrJ yP~PZÇ fJA KfKj oPj TPrj, hMhPTr fh∂ ßvw jJ yS~J kpt∂ cqJk KrKnC TrJ KjP~ rJ\CT KTÄmJ kNft oπeJuP~r xÄKväÓ TKoKar krmftL ßTJPjJ TJptâo V´ye TrJ xKbT mJ CKYf yPm jJ' F KmwP~ 13 ßlms∆~JKr pMVJ∂Prr k´go kJfJ~ KrPkJat k´TJKvf y~Ç rJ\CT ßY~JroqJPjr èÀfôkeN t o∂mq : FT xJãJ“TJPr 26 ßlms∆~JKr rJ\CT ßY~JroqJj k´PTRvuL jNÀu ÉhJ mPuj, ÈcqJk KrKnC CkTKoKar hMjLt Kfr TP~TKa èÀfr IKnPpJV KjP~ hMhPT fh∂JiLj ßTJPjJ KmwP~ rJ\CT ßTJPjJ khPãk ßjPm jJÇ FrA oPiq hMhPTr YJKyhJ IjMpJ~L k´P~J\jL~ jKgk© S lJAu fJPhr TJPZ kJKbP~ ßh~J yP~PZÇ fh∂ TJP\ rJ\CT xm irPjr xyJ~fJ TrPmÇ' FZJzJ FT k´Pvúr \mJPm rJ\CT ßY~JroqJj mPuj, ÈmxMºrJ V´∆Pkr mJKriJrJ @mJxj k´TP· 305 FTr kpt∂ rJ\CPTr IjMPoJhj @PZ FmÄ FA k´TP· @r ßTJPjJ \Kor IjMPoJhj ßjAÇ' rJ\CT ßY~JroqJPjr FA xJãJ“TJrKa 27 ßlms∆~JKr pMVJ∂Prr k´go kJfJ~ k´TJKvf y~Ç KmfPTtr DP±t gJTPf YJj oπLS : VOyJ~j S VekNfot πL AK†Kj~Jr ßoJvJrrl ßyJPxj mPuPZj, ÈcqJk KrKnC TKoKar hMjLt Kfr IKnPpJV xŒPTt fh∂JiLj S KmYJrJiLj ßTJPjJ KmwP~ fJr oπeJu~ ßTJPjJ rTo y˜Pãk TrPm jJÇ mrÄ fhP∂r \jq hMhTPT xm rTo xyJ~fJ ßh~J yPmÇ KfKj mPuj, FaJ UMmA hM”U\jT Kmw~ ßp, fJr oπeJuP~r KmVf KhPjr FTKa Kmw~ KjP~ hMjLt Kf hoj TKovj fh∂ ÊÀ TPrPZÇ IgY KfKj @PV pUj F oπeJuP~r hJK~Pfô KZPuj fUj KT∂á oπeJuP~r ßTJPjJ TJ\ KjP~ hMhT ßTj, Ijq ßTJPjJ xÄ˙Jr fhP∂r k´P~J\j y~KjÇ KT∂á FUj Fxm k´vú CbPZ ßTj?' oπLr F xJãJ“TJrKa 20 ßlms∆~JKr pMVJ∂Prr k´go kJfJ~ k´TJKvf y~Ç Pp @Pmhj KjK• y~Kj : KmVf xrTJPrr @oPu cqJk KrKnC xÄâJ∂ oKπxnJ Ck-TKoKar ßh~J xMkJKrv TJptKmmreL YNzJ∂ TrJr xo~ kKrmftj yP~ ßVPu Kmw~Ka fh∂ TPr k´P~J\jL~ mqm˙J ßj~Jr \jq èÀfôkeN t FTKa @mJxj ßTJŒJKjr kã ßgPT Vf mZr 31 IPÖJmr TKoKar xnJkKf mrJmr @Pmhj TrJ y~Ç KT∂á Ck-TKoKar xnJkKf xJPmT nNKooπL ßr\JCu TKro yLrJ @PmhjKa KjK• TPr pJjKjÇ lPu oKπxnJ TKoKar xJoPj FKaS FUj FTKa mz k´vÇú F irPjr @Pmhj ßp TKoKa KjK• TPrKj FmÄ KjK• TrJr jqNjfo CPhqJVS ßj~Kj ßxA TKoKar xMkJKrv KTnJPm @ouPpJVq yPm? kNPmtr CkTKoKar Ijq xhxqPhr oPiq KZPuj xJPmT kKrPmv S mjoπL c. yJZJj oJyoMh, xJPmT kNft k´KfoπL oJjúJj UJj, xJPmT kNft xKYm c. ßUJªTJr vSTf ßyJPxj k´oUM Ç ZJzkP©r TL yPm : KmhqoJj KmKioJuJ IjMpJ~L kNft oπeJu~PT ßTJPjJ @mJxj k´T· IjMPoJhj KhPf yPu IPjTèPuJ vft kNrPer oPiq nNKo oπeJuP~r ZJzk© ßj~JS Ijqfo vftÇ IgtJ“ k´T· FuJTJ~ xrTJKr ßTJPjJ ˝Jgt mJ xrTJPrr ßTJPjJ \Ko ßjA oPot k´fq~j KjPf yPmÇ xÄKväÓ FuJTJr nNKo xyTJrL TotTftJ mJ FKx uqJ¥ IKlxPT KcKx IKlPxr oJiqPo F

Kmw~Ka nNKo oπeJu~PT ImKyf TrPf yPmÇ KT∂á @\PTr xnJr k´iJj FP\¥J KyPxPm mxMºrJ yJCK\Ä ßTJŒJKjr Aˆ SP~ˆ k´kJKat (k´J.) KuKoPaPcr k´˜JKmf k´TP· xrTJPrr 8v' FTr UJx \Ko S nJS~Ju rJ\ FPˆPar rP~PZ @rS 216 FTr \KoÇ F KmwP~ KcKx IKlxxy nNKo oπeJu~ xÄâJ∂ xÄxhL~ ˙J~L TKoKar FTJKiT ‰mbPTr TJptKmmreL S fh∂ k´KfPmhPj Km˜JKrf fgq rP~PZÇ FUj k´vú yu, nNKo oπeJu~ ßgPT TL FA k´TP·r xoMh~ \Kor KmwP~ jJ hJKm ZJzk© ßj~J yP~PZ? @r pKh jJ ßj~J y~ KTÄmJ nM~J TJV\k© k´˜f M TPr xrTJKr \Ko mqKÜoJKuTJjJr xŒK• ßhKUP~ VJP~m TPr ßh~Jr IkPYÓJ TrJ y~ fJyPu KmfKTtf FA \Ko TL oKπxnJ TKoKa mqKÜoJKuTJjJiLj @mJxj k´T· KyPxPm xÿKf KhPf kJPr? xPYfj oyu oPj TPrj, oKπxnJ TKoKar xhxqPhr CPuäKUf èÀfôkeN t Kmw~xoNy KjÁ~A KmPmYjJ~ ßj~J xoLYLj yPmÇ FofJm˙J~ nMÜPnJVL oyPur IPjPT oPj TPrj, Fxm jJjJoMUL ßpRKÜT k´vú S cqJPkr KmwP~ hMhT, rJ\CT S oπeJuP~r oπLr TPbJr Im˙Jj V´yPer kKrPk´KãPf Ck-TKoKar xMkJKrv IjMPoJhPj oKπxnJ TKoKar ‰mbT @øJj TrJ KTZMaJ k´Pvúr \jì KhP~PZÇ fPm ßpPyfM oKπxnJ TKoKa kMjVtbj TrJ yP~PZ FmÄ Kmw~Ka FUjS ßkK¥Ä fJA xOÓ xÄTa KjrxPjr \jq F ‰mbT mxPf kJPrÇ KT∂á FPãP© xPYfj oyu oPj TPrj, KmfTt xOKÓ TPr FmÄ k´iJjoπLr nJmoNKft ãMeú y~ Foj ßTJPjJ Kx≠J∂ V´ye TrJ oKπxnJ TKoKar \jq xoLYLj yPm jJÇ mrÄ Kmw~KaPT FPTmJPr KmfTtoÜ M TrPf oKπxnJ TKoKa F xÄâJ∂ oKπxnJ Ck-TKoKar KmfKTtf xMkJKrvxoNy @oPu jJ KjP~ jfMj TPr FTKa xmt\j V´yePpJVq cqJk k´e~Pj @PV jLKfoJuJ k´mftj TrJr Kx≠J∂ V´ye TrPf kJPrÇ xoKjõf jLKfoJuJ k´P~J\j : KmhqoJj ©∆KakNet cqJPkr TJrPe ãKfV´˜ \Kor oJKuTrJxy xPYfj rJ\iJjLmJxL oPj TPrj, oKπxnJ Ck-TKoKar xMkJKrPvr KnK•Pf FmÄ oKπxnJ TKoKar oJiqPo cqJk xÄPvJij TrJ @PhR V´yePpJVq yPm jJÇ ßTjjJ FPãP© oKπxnJ TKoKar xJoPj ßTJPjJ jLKfoJuJ ßjAÇ @r rJ\CPTr ßaTKjTqJu

TKoKaS jJjJ TJrPe KmfKTtf S k´nJKmfÇ ßoJ¨ TgJ, ßTJPjJ xMKjKhtÓ jLKfoJuJ ZJzJ F irPjr Kx≠J∂ ßj~Jr ßãP© k´nJmvJuL mqKÜ KTÄmJ xhPxqr k´nJm Km˜Jr TrJr ImJi xMPpJV gJPTÇ lPu FnJPm cqJk xÄPvJij TrJ yPu jJjJrTo ‰mwPoqr xOKÓ yPmÇ pJr jK\r AKfoPiq oKπxnJ Ck-TKoKa ˙Jkj TPrPZÇ ßTjjJ ÊiM mxMºrJ yJCK\Ä k´T· ZJzJ @r ßTJPjJ yJCK\Ä ßTJŒJKjr @Pmhj @oPu KjP~ xMkJKrv TrJ y~KjÇ IgY ßpxm k´TP·r ÆJrJ TUjS mjqJr kJKjk´mJy mJiJV´˜ yPm jJ KTÄmJ \uJm≠fJ xOKÓ TrPm jJ, Foj k´T· FuJTJPTS xÄrKãf \uJiJr ßhKUP~ mJh ßh~J yP~PZÇ xñf TJrPe F irPjr CPhqJV KmfTtoÜ M S FTA xPñ xrTJPrr nJmoNKft xoMjf ú rJUPf yPu F KmwP~ xoKjõf jLKfoJuJ k´e~j ZJzJ @r ßTJj KmT· kg ßjAÇ fJA nMÜPnJVLPhr FTJ∂ KjPmhj FA ßp, oKπxnJ TKoKar Kmù xhxqrJ ImvqA Fr fJ“kpt KmPmYjJ~ ßjPmjÇ k´xñf, 1995 xJPu rJ\iJjLPT KjP~ FTKa Kmvh Iûu kKrT·jJ mJ cqJk k´e~Pjr TJ\ ÊÀ y~, pJ 2010 xJPu FPx ßVP\a @TJPr k´TJKvf y~Ç KT∂á jJjJnJPm KmfKTtf FA cqJk mJ˜mJ~j TrJ KjP~ ÊÀPfA rJ\CT mJ xrTJr \jPrJPwr oMPU kPz pJ~Ç Fr kKrPk´KãPf \jk´KfKjKiPhr krJovt FmÄ SP~mxJAa S IjqJjq oJiqo ßgPT k´J¬ \jof S xÄKväÓ oπeJu~/KmnJPVr ofJof kptJPuJYjJr KnK•Pf k´P~J\jL~ xÄPvJijL FPj cqJk YNzJ∂ TrJr \jq SA mZr 27 \Mj 7 xhPxqr oKπxnJ TKoKa Vbj TrJ y~Ç pJr @øJ~T KZPuj FuK\@rKc oπL ‰x~h @vrJlMu AxuJoÇ FA TKoKar xyPpJVL KyPxPm I∂ntÜ M KZPuj 8 \j xKYmÇ oKπxnJ TKoKa Kfj mZPr oJ© 2Ka xnJ TPrÇ ßvw xnJr Kx≠J∂ IjMpJ~L k´J~ kJÅYv' @Pmhj kptJPuJYjJ TPr xMkJKrv KrPkJat ßh~Jr \jq xJPmT nNKooπL ßr\JCu TKro yLrJr ßjfíPfô oKπxnJ Ck-TKoKa Vbj TrJ y~Ç FA TKoKa Vf mZr 11 ßxP¡’r kpt∂ kJÅYKa xnJPvPw xMkJKrv k´e~j TPrÇ KT∂á ßpxm xMkJKrPvr ßmKvr nJVA KmfKTtf S rJ\iJjLPT \uJm≠oMÜ rJUJr kKrk∫LÇ 5 \JjM~JKr KmfKTtf KjmtJYPjr kr @S~JoL uLPVr ßjfíPfô kMjrJ~ xrTJr VKbf yPu Vf 22 \JjM~JKr F xÄâJ∂ oKπxnJ TKoKa kMjVtbj TrJ y~Ç fPm jmVKbf TKoKar @øJ~T KyPxPm FuK\@rKc oπL ‰x~h @vrJlMu AxuJo myJu @PZjÇ @r VOyJ~j S kNfot πL AK†Kj~Jr ßoJvJrrl ßyJPxj yP~PZj 7 xhxqKmKvÓ TKoKar pMVì-@øJ~TÇ

KUSHIARA TRAVELS & TOURS 24hours Hotline: 0207

Open 7 days a week

790 1234

TRAVEL SERVICES - CHOICE OF AIRLINES

- CHEAP AIR TICKETS FOR INTERNATIONAL & DOMESTIC FLIGHTS ON YOUR CHOICE OF DESTINATIONS - HAJJ & HOLIDAY PACKAGES - LOW COST FIGHTS TO ANY CITY AROUND THE WORLD - WORLDWIDE CARGO SERVICE - WE CAN HELP WITH:Passport - No Visa - Renewal Matters

Regulated & registered by FSA & HM Custom & Excise

n n n n

Worldwide Money Transfer Bureau De Exchange Best Currency Rate

We buy & sell BD Taka, USD, Euro

Money exchange opening hour 10am-7pm 0207 790 9888

313-319 COMMERCIAL ROAD, LONDON E1 2PS T: 0207 790 1234 / 0207 702 7460 F: 0207 790 3063

WE BUY & SELL LAND & FLATS IN BANGLADESH


14 UmrJUmr

21 - 27 March 2014 m SURMA

ãM…, fPm yfJv j~ KmFjKk

dJTJ, 17 oJYt - CkP\uJ KjmtJYPjr fífL~ iJPk FPx iJÑJ ßUu KmFjKkÇ ÊÀr hMA kPmt FKVP~ gJTJr kr fífL~ kPmt ÈxrTJKr \mrhUPu' ãM… hPur jLKfKjitJrPTrJÇ fPm FPTmJPr yfJv j~ KmFjKkÇ YfMgt CkP\uJ kKrw KjmtJYPjr fífL~ iJPk Vf vKjmJr 81Ka CkP\uJ~ KjmtJYj y~Ç fJPf ãofJxLj hu @S~JoL uLPVr ßYP~ 11Ka To ßkP~PZ KmFjKkÇ @S~JoL uLV 37 FmÄ KmFjKk 26KaPf K\PfPZÇ Fr @PVr hMA kPmt @S~JoL uLPVr ßYP~ 17Ka ßmKv ßkP~KZu huKaÇ hPur hJK~fôvLu FTJKiT xN© \JjJ~, fífL~ kPmtr iJÑJPT kPrr iJPkr KjmtJYjèPuJr \jq xfTt mJftJ KyPxPm ßhUPZ KmFjKkÇ F \jq hPur KmPhsJyL k´JgtLPhr mqJkJPr @rS TPbJr yS~J FmÄ ˙JjL~ kptJP~ \JoJ~JPfr xPñ xojõ~ xJiPj jfMj TPr CPhqJV ßjS~Jr TgJ KY∂J TrJ yPòÇ Fr kJvJkJKv fífL~ iJPkr KjmtJYPj ÈxrTJPrr \mrhUPur' k´KfmJPh KvVKVrA TotxNKY ßhS~Jr TgJ nJmJ yPòÇ KmFjKkr ˙J~L TKoKar FT\j xhxq mPuj, fífL~ hlJ~ ßnJa KZjfJAP~r k´KfmJPh KmFjKkr kã ßgPT xJrJ ßhPv KmPãJn TotxNKY ßWJweJ ßhS~Jr TgJ KZuÇ KT∂á hPur nJrk´J¬ oyJxKYmxy ßjfJPhr TJrJVJPr kJbJPjJr TJrPe F TotxNKY KkKZP~ pJ~Ç fPm F x¬JPyr oPiqA ßnJa TJrYMKkr k´KfmJPh TotxNKY @xPf kJPr mPu \JjJj KfKjÇ KmFjKkr jLKfKjitJreL kptJP~r ßjfJrJ oPj TPrj, fífL~ iJPkr luJlu mJ˜mfJr k´Kfluj j~Ç fJÅPhr IKnPpJV, xrTJr KÆfL~ iJPkr ßYP~ fífL~ iJPk @rS xKyÄx S È\mrhUuTJrL' KyPxPm @KmntNf yP~PZÇ xrTJr pKh FnJPm È\mrhUu' jJ YJuJf, fJyPu @rS

I∂f 20Ka CkP\uJ~ KmFjKk-xoKgtf k´JgtLrJ \~L yPfjÇ Imvq xrTJr-xogtTPhr ßnJaPTªs hUu S xKyÄx @YrPer mJAPr ˙JjL~ kptJP~ KmFjKkr I∂”PTJªu S ß\JPar vKrT \JoJ~JPf AxuJoLr @uJhJ k´KfÆKªôfJPTS UJrJk lPur \jq KTZMaJ hJ~L TrPZj KmFjKkr ßTJPjJ ßTJPjJ ßjfJÇ lu KmPväwPe ßhUJ pJ~, fífL~ iJPkr 81Ka CkP\uJ~ KmFjKk-xoKgtf k´JgtL KZu 79KaPfÇ YJÅkJAjmJmVP†r KvmV† S jSVJÅr iJoAryJa \JoJ~JfPT ßZPz KhP~KZu KmFjKkÇ \JoJ~Jf k´JgtL ßh~ 24KaPfÇ PWJKwf luJlPu ßhUJ pJ~, 79Ka CkP\uJr oPiq \JoJ~Jf ßp 57KaPf k´JgtL ßh~Kj, fJPf KmFjKk-xoKgtf k´JgtLrJ 24KaPf K\PfPZÇ @mJr \JoJ~Jf ßp 24KaPf k´JgtL KhP~KZu, fJr oPiq @aKaPf fJrJ \~L y~Ç mJKT 14KaPfA K\PfPZj @S~JoL uLV-xoKgtf k´JgtLrJÇ hMKa CkP\uJ \JoJ~JfPT ßZPz ßhS~Jr kr mJKT 22KaPfA KmFjKk-xoKgtf k´JgtLrJ k´KfÆKªôfJ~ KZPujÇ Fr oPiq oJ© hMKaPf KmFjKk K\fPf ßkPrPZÇ PnJa KyxJm TPr ßhUJ pJ~, \JoJ~Jf-xoKgtf k´JgtL jJ gJTPu FA 22Kar oPiq xJfKaPf KmFjKk-xoKgtf k´JgtLrJ \~L yPf kJrPfjÇ FTAnJPm KmFjKkr k´JgtL jJ gJTPu \JoJ~Jf-xoKgtf Z~\j K\fPfjÇ KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq oJymMmMr ryoJj fJÅr KjP\r FuJTJ KhjJ\kMr xhr CkP\uJ~ \JoJ~JPfr k´JKgtfJr CPuäU TPr Vf ÊâmJr mPuKZPuj, KhjJ\kMr xhPr \JoJ~JPfr ßTJPjJ Im˙Jj ßjAÇ fJr krS fJrJ k´JgtL hJÅz TKrP~ KhP~PZÇ PnJPar kr ßhUJ pJ~, ßxUJPj @S~JoL uLV-xoKgtf k´JgtL 10 yJ\Jr 214 ßnJPar mqmiJPj KmFjKkr k´JgtLPT

krJK\f TPr ßY~JroqJj yP~PZjÇ \JoJ~JPfr k´JgtL ßkP~PZj 35 yJ\Jr 543 ßnJaÇ oJymMmMr ryoJj VfTJu F KmwP~ mPuj, KTZM KTZM ßãP© Inq∂rLe ßTJªu FmÄ KmFjKkr xPñ \JoJ~JPfr k´KfÆKªôfJr TJrPeS lu UJrJk yP~PZÇ fPm dJTJr mJAPr ßp mJ˜mfJ FmÄ KmFjKkr k´Kf oJjMPwr ßp \jxogtj, luJlPu fJ k´KflKuf y~KjÇ xrTJPrr hoj-kLzj, ©Jx xOKÓ, KZjfJAP~r TJrPe lu UJrJk yP~PZÇ CkP\uJ KjmtJYj xojõP~r xPñ pMÜ KmFjKkr hJK~fôvLu FTJKiT ßjfJr xPñ TgJ mPu \JjJ ßVPZ, fífL~ iJPkr KjmtJYPj ßnJaPTªs hUu, mqJua KZjfJA S xrTJKr hPur xπJPx fJÅrJ ãM…Ç fJÅrJ oPj TPrj, TMKouäJr ßYR¨V´Jo, jJñuPTJa, YJÅhkMr, ßljLr hJVjnN_J, mKrvJPur mJmMV†, oMuJhL, mJPVryJa xhr, ßoJPruV†, vrePUJuJ, rJokJu-FA 10Ka CkP\uJ~ ßTJPjJ KjmtJYjA y~KjÇ Fxm \J~VJ~ k´vJxj KjrPkã gJTPu fJÅPhr FKVP~ gJTJr iJrJ FmJrS ImqJyf gJTfÇ KmFjKkr pMVì oyJxKYm ÀÉu TKmr Kr\nL VfTJu xJÄmJKhTPhr mPuj, xrTJr 20 ßgPT 25Ka CkP\uJ kMPrJkMKr KZKjP~ KjP~PZÇ Fr mJAPr @rS 20-25Kar oPfJ CkP\uJ~ ßTªs hUu yP~PZÇ KmFjKkr ßjfJrJ FUj oPj TrPZj, 5 \JjM~JKrr FTfrlJ KjmtJYPj jJ pJS~Jr Kx≠J∂ ßp xKbT KZu, fJ FmJr k´oJKef yPuJÇ ˙J~L TKoKar xhxq fKrTMu AxuJo mPuj, CkP\uJ KjmtJYPj ßnJa cJTJKfr ßp xÄÛíKf YJuM yP~PZ, fJPf ßnJPar k´Kf oJjMPwr ßTJPjJ KmvõJx gJTPm jJÇ FPf ÊiM KmFjKkr ßjfJ-TotLA j~, oJjMPwr oPj ßp ßãJn mJzPZ, fJ \JKf S rJPÓsr \jq ãKfr TJre yP~ hJÅzJPmÇ

mrTu CkP\uJ kKrwh kJyJPzr k´go jJrL ßY~JroqJj oKj rJÓshNf o\LjJ muPuj KjmtJYPjr mqJkJPr pMÜrJPÓsr Im˙Jj kKrmftj y~Kj dJTJ, 17 oJYt - mJÄuJPhPv KjpMÜ pMÜrJPÓsr rJÓshNf cqJj cKmäC o\LjJ mPuPZj, mJÄuJPhPvr KjmtJYPjr mqJkJPr pMÜrJÓs xrTJPrr Im˙JPjr ßTJPjJA kKrmftj y~KjÇ fPm hMA ßj©LPTA xoJiJPjr kg UMÅP\ ßmr TrPf yPmÇ Vf 15 oJYt, vKjmJr xºqJ~ pMÜrJPÓsr KjCA~PTtr FuoyJˆt FuJTJr FTKa KmhqJuP~ k´mJxL mJÄuJPhKvPhr FT xnJ~ F TgJ mPuj cqJj o\LjJÇ F ZJzJ k´PvúJ•r kPmt k´mJxL mJÄuJPhKvPhr KmKnjú k´Pvúr C•r ßhjÇ o\LjJ mPuj, pMÜrJÓs oPj TPr, mJÄuJPhPv rJ\jLKfYYtJ~ xmJr \jq ßpoj xoJj xMPpJV xOKÓ TrPf yPm, ßfoKj ßxA xMPpJVPT hJK~fôvLufJr xPñA mqmyJr TrPf yPmÇ KfKj mPuj, Ko~JjoJr S YLPjr KmPmYjJ~ ÈxKyÄx CV´mJPhr KmT· mJÄuJPhv'-Fr @ûKuT ßTRvuVf nNKoTJ UMmA èÀfôkNetÇ fJÅr KmvõJx, 2030 xJPur oPiq mJÄuJPhv FTKa oiqo @P~r vJK∂r S VefPπr ßhv yPmÇ KmPvõr vLwt ‰fKr ßkJvJT r¬JKjTJrT ßhv yPm mJÄuJPhvÇ ÈPVäJmJu msqJ¥' yPm mJÄuJPhPvr keqÇ pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr KmwP~ FT k´Pvúr \mJPm o\LjJ mPuj, pMÜrJÓs oPj TPr, pJrJ oJjmfJKmPrJiL IkrJi TPrPZ, fJPhr @APjr TJPZ hJ~m≠ yPf yPmÇ KT∂á ßhvL~ FmÄ @∂\tJKfT oJjhP§ fJPhr KmYJr-k´Kâ~J ßhUPf YJ~ pMÜrJÓsÇ IiqJkT c. oMyJÿ ACjNx k´xPñ FT k´Pvúr \mJPm KfKj mPuj, ÈV´JoLe YqJ¡Jr A\ ßTîJ\c'-mJÄuJPhv xrTJPrr hJK~fôvLu mqKÜPhr FA o∂Pmq KfKj @vJmJhLÇ IjMÔJPj oJKTtj TÄPV´Pxr xhxq ßV´x ßoÄ \JjJj, pMÜrJPÓs @∂\tJKfT oJfínJwJ Khmx kJuPj KfKj yJCPx FTKa Kmu FPjPZjÇ

dJTJ, 17 oJYt - kJmtfq Y¢V´JPo k´go jJrL ßY~JroqJj KjmtJKYf yPuj oKj YJToJÇ Vf vKjmJr rJXJoJKa ß\uJr mrTu CkP\uJ kKrwh KjmtJYPj Kfj\j kMÀw k´JgtLr xPñ k´KfÆKªôfJ TPr Km\~L yP~PZj KfKjÇ oKj YJToJr FA xJluqPT kJmtfq Y¢V´JPor @KhmJxL jJrLPhr ãofJ~Pj FTKa IV´VKf KyPxPm ßhUPZj @KhmJxL jJrL ßj©LrJÇ mrTu CkP\uJr nNweZzJ ACKj~Pjr kK§fkJzJ V´JPor oOf ßk´PoªM YJToJ S TíkJPhmL YJToJr x∂Jj oKj YJToJr F kptJP~ CPb @xJ xy\ KZu jJÇ hLWt xÄV´Jo @r \jVPer xPñ xŒíÜfJr lxu fJÅr ßY~JroqJj kPh @xLj yS~JÇ rJ\jLKf FmÄ Cjú~jTotL KyPxPm oKj YJToJ xMkKrKYfÇ KfKj x∂á uJroJr ßjfífôJiLj @ûKuT rJ\QjKfT hu kJmtfq Y¢V´Jo \jxÄyKf xKoKfr hLWtKhPjr xKâ~ TotLÇ F ZJzJ KmKnjú jJrL xÄVbPjr xPñ pMÜ rP~PZj oKj YJToJÇ 2003 xJPu ÈPxJxJAKa lr AK¥P\jJx CAPo¿ ßk´JPV´x' (xMAk) jJPo KjP\ FTKa xÄVbj TPr jJrLr ãofJ~j, jJrL S KvÊ ˝J˙q, KmÊ≠ kJKj xrmrJy S mOãPrJkexy KmKnjú Cjú~joNuT TJ\ TPr pJPòjÇ kJmtfq Y¢V´JPor jJrL xÄVbjèPuJr TJptâo xojõP~r \jq VKbf ÈKYaJVÄ KyuasqJTx

CAPo¿ ßjaS~JT IVtJjJAP\vjx lJCP¥vPjr' (KxFAYcKmäCFjFl) rJXJoJKa ß\uJ xJÄVbKjT xŒJhPTr hJK~fô kJuj TPrPZj oKj YJToJÇ KfKj 2008 xJPu k´gomJPrr oPfJ KjmtJYPj IÄv ßjjÇ mrTu CkP\uJ kKrwPhr jJrL nJAx ßY~JroqJj kPh k´KfÆKªôfJ TPr ßxmJr I· KTZM ßnJPar mqmiJPj krJK\f yjÇ fJPf hPo jJ KVP~ KfKj fJÅr ßmxrTJKr Cjú~j xÄ˙J xMAPkr oJiqPo mrTPur hJKrhsqkLKzf hMVto IûPu ÊÀ TPrj jJrL S KvÊmJºm TJptâoxy jJjJ Cjú~j TJptâoÇ F TJP\r oJiqPo KfKj jJjJ m~xL jJrLkMÀw S kJyJKz-mJXJKu xmJr KmvõJx I\tj TPrjÇ fJA FmJr

ßY~JroqJj kPh fJÅPT KjP\Phr k´JgtL TrPf KÆfL~mJr KY∂J TrPf y~Kj kJmtfq Y¢V´Jo \jxÄyKf xKoKfPTSÇ Vf vKjmJPrr KjmtJYPj oKj YJToJ @S~JoL uLV-xoKgtf k´JgtL xJPmT ßY~JroqJj xP∂Jw TMoJr YJToJPT krJK\f TPrj Kfj yJ\Jr 314 ßnJPar mqmiJPjÇ oKj YJToJ ßnJa ßkP~PZj j~ yJ\Jr 281KaÇ F \P~ oKj YJToJ ˝JnJKmTnJPm C“lMuäÇ 16 oJYt, ßrJmmJr oMPbJPlJPj KfKj mPuj, È@oJr F I\tj kJmtfq Y¢V´JPor @KhmJxLxy xm jJrLxoJP\r I\tjÇ FT\j \jk´KfKjKi KyPxPm xmJAPT xPñ KjP~ FuJTJr Cjú~Pj TJ\ TPr pJmÇ'

We sell cheap airline tickets anywhere in the world Check for our latest fares: 0207 702 7399

Please ask for our

SPECIAL OFFER xÿJKjf y\ô S CorJ pJ©LPhr \jq IJorJ xTu k´TJr yPpJKVfJ TPr gJKTÇ CorJ mMKTÄ ßj~J yPòÇ IJorJ IJkjJr kJxPkJat, KnxJ, ßjJ-KnxJ AfqJKh TJ\ TPr gJKTÇ IJkKj KT mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ˙JPj Ãoe TrPf YJj? fJyPu IJr ßhrL jJ TPr IJ\A IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV TÀjÇ IJorJ I· xoP~ mJÄuJPhPvr ßp ßTJj ˙JPj aJTJ kJbJPf xãoÇ IJorJ 1999 xJu ßgPT IJkjJPhr ßxmJ KhP~ IJxKZÇ

asJPnu Kx\j 62a Cleveland Way, London E1 4UF T: 0207 702 7399 F: 0207 702 7399

M: 07985 116 074

E:travelseason@msn.com www.travelseason.co.uk Retailer agent for ATOL HOLDER


SURMA m­ 21 - 27 March 2014

\mJjmKªPf rJÓskPãr xJãL ßoPZr CK¨j

o~ojKxÄPy YJr CkP\uJ~ ßnJa

KfjKaPf xJÄxh-xogtT k´JgtLPhr krJ\~ dJTJ, 17 oJYt - Vf 25 oJYt, vKjmJr KjmtJYj yS~J o~ojKxÄPyr kJÅY CkP\uJr YJrKaPfA xrTJKr hu-xoKgtf ßY~JroqJj k´JgtLrJ ßyPrPZjÇ Fr oPiq hM\j ßyPrPZj mz mqmiJPjÇ huL~ ßjfJ-TotLrJ hJKm TrPZj, ˙JjL~ xJÄxhPhr xPñ fíeoNPur ƪôA Fr oNu TJreÇ fJÅPhr IKnPpJV, I∂f KfjKa CkP\uJ~ KmPhsJyL k´JgtLr kã KjP~KZPuj xJÄxPhrJÇ fífL~ hlJr CkP\uJ KjmtJYPj xJKmtTnJPm nJPuJ lu TrPuS @S~JoL uLV-IiMqKwf mPu kKrKYf o~ojKxÄPy huKar xoKgtf k´JgtLrJ ßTC K\fPf kJPrjKjÇ kJÅY CkP\uJr KfjKaPf KmFjKkxoKgtf k´JgtLrJ \~L yP~PZjÇ FTKaPf @S~JoL uLPVr KmPhsJyL k´JgtL K\PfPZj FmÄ FTKar lu ˙KVf @PZÇ ˙KVf oMÜJVJZJ CkP\uJPfS KmFjKk-xoKgtf k´JgtL FKVP~Ç hMKa CkP\uJ~ @S~JoL uLV-xoKgtf k´JgtLr Im˙Jj fífL~Ç o~ojKxÄPy CkP\uJr xÄUqJ 13KaÇ ˙JjL~ @S~JoL uLPVr FTJKiT ßjfJ jJo k´TJv jJ TrJr vPft mPuj, @xPu xJÄx S ˙JjL~ ßjfífô TJrS nNKoTJA hPur ˝JPgt KZu jJÇ mqKÜ˝Jgt S huJhKuPf nrJcMKm yP~PZÇ ß\uJ @S~JoL uLPVr FT\j ßjfJ mPuj, FToJ© oMÜJVJZJPfA hu KZu ßoJaJoMKa xÄWm≠Ç KfKj mPuj, Fr TJre ßxUJjTJr xJÄx \JfL~ kJKatr xJuJyCK¨j @yPohÇ lPu fíeoNPur xPñ aJjJPkJPzj KZu jJÇ TíwT uLPVr FT\j ßjfJ KmPhsJyL k´JgtL yPuS ˙JjL~ mJ ßTªsL~ ßTJPjJ kptJ~ ßgPTA xogtj kJjKjÇ xJKmtT KmwP~ \JjPf YJAPu ß\uJ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT @mhMu oKfj xrTJr mPuj, ÈKjmtJYPj pJ yP~PZ, fJ @®WJfLÇ xJÄx S huL~ k´JgtLr oPiq huJhKuPf ãKfV´˜ yP~PZ @S~JoL uLVÇ @orJ ßTPªs Kmw~èPuJ \JjJmÇ' FA kJÅY CkP\uJ~ KmFjKkPfS ßTJªu rP~PZÇ KT∂á KmnJ\j mz jJ yS~J~ ßnJPar lu kPã ßVPZÇ PVRrLkMPr CkP\uJ ßY~JroqJj gJTJ @uL @yÿ UJj kJbJj FmJrS fíeoNPur ßnJPa hPur k´JgtL KyPxPm oPjJj~j kJjÇ KT∂á KmPhsJyL KyPxPm hJÅKzP~ pJj hPur ßTªsL~ TKoKar xyxŒJhT vrLl yJxJjÇ ˙JjL~ xJÄx S xJPmT ˝J˙q k´KfoπL oK\mMr ryoJj lKTPrr xPñ kJbJPjr ƪô hLWtKhPjrÇ xJÄx kJbJPjr kPã k´YJreJ YJuJjKjÇ CPfiJ fJÅr KmÀP≠ KmPhsJyL k´JgtLPT oh KhP~ ßVJkPj fJÅr kPã ßnJa YJS~Jr IKnPpJV rP~PZÇ ßVRrLkMPr Km\~L KmFjKk-xoKgtf @yÿ fJP~mMr ryoJj ßnJa ßkP~PZj 51 yJ\Jr 650Ç @S~JoL uLPVr KmPhsJyL vrLl yJxJj ßkP~PZj 34 yJ\Jr 389 ßnJaÇ @r @yÿ UJj kJbJj ßkP~PZj 18 yJ\Jr 382Ç \JjPf YJAPu @yÿ UJj kJbJj IKnPpJV TPr mPuj, @S~JoL uLVPT yJKrP~PZj xJÄx oK\mMr ryoJj lKTrÇ KfKj mPuj, KmPhsJyL k´JgtLPT hJÅz TrJPjJ ßgPT ÊÀ TPr xmA TPrPZj xJÄxhÇ KmPhsJyL k´JgtLr kPã TJ\ TrJr vPft Ka@rTJKmUJr ßuJn ßhUJj ßjfJ-TotLPhrÇ F TJrPe KfKj ßjfJ-TotLPhr xogtj kJjKjÇ lMukMr CkP\uJPfS IKnPpJPVr @XMu xJÄxPhr KhPTÇ @S~JoL uLPVr k´JgtL @mhMu UJPuT fífL~ yP~PZjÇ Km\~L KmFjKkr k´JgtL @mMu

mJvJr @T fJÅr k´J~ KÆèe ßnJa ßkP~PZjÇ fJÅr KjTafo k´KfƪôL @S~JoL uLPVr KmPhsJyL k´JgtL ßkRr TKoKar xJiJre xŒJhT @fJCu TKroÇ ˙JjL~ FTJKiT ßjfJ mPuj, ˙JjL~ xJÄx vrLl @yPo rKaP~ ßhj ßp @fJCu TKroPT hPur xogtj ßhS~J yP~PZÇ lPu TotLrJ KÆiJÆPªô kPz pJjÇ @mhMu UJPuT mPuj, È@Ko xJÄxhPT mPuKZuJo, @oJr TJPZ ßvU yJKxjJr ˝JãKrf KYKb @PZÇ @kKj @fJCPur kPã Foj KYKb ßhUJPf kJrPu @Ko mPx pJmÇ KfKj KYKb ßhUJPf kJPrjKjÇ' lMumJKz~J CkP\uJPf 54 yJ\Jr 726 ßnJa ßkP~ Km\~L yP~PZj KmFjKk-xoKgtf @K\\Mr ryoJjÇ fJÅr KjTafo k´KfƪôL @S~JoL uLVxoKgtf @mhMu oJPuT xrTJr kJj 46 yJ\Jr 725 ßnJaÇ 15 yJ\Jr 316 ßnJa ßkP~ fífL~ yP~PZj KmFjKkr KmPhsJyL @PjJ~Jr ßyJPxjÇ ˝fπ k´JgtL Fx Fo xJAlMöJoJj kJj k´J~ 14 yJ\Jr ßnJaÇ huL~ xN© mPuPZ, xJÄxh ßoJxPuo CK¨j CkP\uJ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT @mhMu oJPuT xrTJPrr xPñ fJÅr ÆPªôr TJrPe kPrJãnJPm xJAlMöJoJjPT xogtj ßhjÇ xJÄx CkP\uJ @S~JoL uLPVr xnJkKfÇ xN© \JjJ~, Vf 5 \JjM~JKrr KjmtJYPjr @PV oJPuT ßoJxPuo CK¨Pjr oPjJj~Pjr KmPrJKifJ TPrKZPujÇ fUj ßgPTA hM\Pjr ÆPªôr ÊÀÇ KjmtJYPjr TP~T Khj @PV oJPuT k´go @PuJr TJPZ hJKm TPrKZPuj, xJÄxh ßVJkPj xJAlMöJoJPjr kPã TJ\ TrJr \jq ßjfJ-TotLPhr KjPhtv KhP~PZjÇ fPm ßoJxPuo CK¨j VfTJu hJKm TPrj, KfKj huL~ k´JgtLr kPã xmtJ®TnJPm TJ\ TPrPZjÇ KT∂á k´JgtL xm TotL-xogtTPT oJPb jJoJPf kJPrjKjÇ ˝fπ xJAlMöJoJjPT xogtPjr Kmw~Ka jJTY TPr KhP~ KfKj mPuj, ÈKfKj ßfJ hPur ßuJT jjÇ ßpJV KhPf ßYP~KZPujÇ KT∂á oJPuT xJPymPhr KmPrJKifJ~ ßpJV KhPf kJPrjKjÇ' huL~ xN© \JjJ~, ˙JjL~ @KZo ACKj~Pjr ßY~JroqJj xJAlMöJoJj 5 \JjM~JKrr KjmtJYPjr @PV @S~JoL uLPV ßpJV ßhS~Jr ßYÓJ TrPu xJÄx fJÅPT xogtj \JKjP~KZPujÇ PiJmJCzJ~ @S~JoL uLV S KmFjKkr Kfj\j TPr k´JgtL KZPujÇ Km\~L @S~JoL uLPVr KmPhsJyL k´JgtL o\jM Ko~J ßkP~PZj 15 yJ\Jr 968 ßnJaÇ fJÅr KjTafo k´KfƪôL @S~JoL uLV-xoKgtf @mhMu oJjúJj @T kJj 15 yJ\Jr 789 ßnJaÇ o\jM Ko~J FA CkP\uJr xJPmT ßY~JroqJj ßlJrTJj CK¨j ßxKuo oOiJr ßZJa nJAÇ Vf mZr huL~ ßTJªPur ß\Pr xÄWPwt k´TJPvq UMj yj ßlJrTJjÇ ˙JjL~ ßuJT\j mPuPZj, ÈxyJjMnNKfr ßnJa' o\jMr mJPé ßVPZÇ FUJPj KmFjKk-xoKgtf oKl\ CK¨j 14 yJ\Jr 279 ßnJa ßkP~PZjÇ lu ˙KVf gJTJ oMÜJVJZJr 100 ßTPªsr oPiq 97KaPf KmFjKk-xoKgtf \JTJKr~J yJÀj 77 yJ\Jr 288 ßnJa ßkP~ FKVP~ @PZjÇ @S~JoL uLPVr KmuäJu ßyJPxj xrTJr ßkP~PZj 73 yJ\Jr 314 ßnJaÇ ˙KVf Kfj ßTPªs ßnJaJrxÄUqJ k´J~ j~ yJ\JrÇ mÜmq \JjJr \jq xJÄx oK\mMr ryoJj lKTrPT ßlJj TrPu KfKj F KjP~ ßTJPjJ TgJ muPf rJK\ yjKjÇ vrLl @yPoPhr oMPbJPlJPj mJrmJr ßpJVJPpJV TPrS fJÅPT kJS~J pJ~KjÇ

UmrJUmr 15

^JzM~Jr KmPu 1200 \jPT yfqJ~ @\yJr xŒíÜ dJTJ, 17 oJYt - \JoJ~JPf AxuJoLr xyTJrL ßxPâaJKr ß\jJPru F Ka Fo @\yJÀu AxuJPor KmÀP≠ oJjmfJKmPrJiL IkrJPir oJouJ~ Vf 16 oJYt , ßrJmmJr \mJjmKª KhP~PZj rJÓskPãr YfMgt xJãL ßoPZr CK¨jÇ \mJjmKªPf KfKj mPuj, FTJ•Pr rÄkMPrr ^JzM~Jr KmPu FT yJ\Jr 200 oJjMwPT KjKmtYJPr yfqJr xPñ @\yJÀu AxuJo xŒíÜ KZPujÇ KmYJrkKf Fo AjJP~fMr rKyo S KmYJrkKf @PjJ~JÀu yPTr xojõP~ VKbf hMA xhPxqr @∂\t J KfT IkrJi as J AmM q jJu-1-F ßoPZr CK¨Pjr \mJjmKª ßjj rJÓskPãr ßTRÅxMKu F ßT Fo xJAlMu AxuJoÇ F xo~ @xJKor TJbVzJ~ @\yJÀu AxuJo yJK\r KZPujÇ PoPZr CK¨j (66) \mJjmKªPf mPuj, FTJ•Prr 17 FKk´u @\yJÀu AxuJo, fJÅr xyPpJVL S kJKT˜JKj ßxjJrJ ßTRvPu mhrVP†r V´JoèPuJ YJrKhT ßgPT KWPr ßlPuÇ KfKj xJhJ vJat S kqJ≤ krJ Im˙J~ @\yJÀuPT kJKT˜JKj ßxjJPhr xPñ ßhUPf kJjÇ ßxjJrJ KjKmtYJPr èKu TPr ^JzM~Jr KmPu k´J~ FT yJ\Jr 200 oJjMwPT yfqJ TPrÇ KjyfPhr oPiq k´ J eTí Ì oJˆJr, KojyJ\M u AxuJo, @æJxCK¨j, lP~\CK¨j S fJÅr ßZPu jNr ßxKuo, @xJ mU&vPT KfKj KYjPfjÇ KfKj

ßxUJPj IPjT KyªM i ot J mu’Lr orPhyS ßhPUPZjÇ rÄkMPrr mhrV† KcKV´ TPuP\r xJPmT nJrk´J¬ Iiqã ßoPZr CK¨j @rS mPuj, 17 FKk´u @\yJÀu AxuJo, fJÅr xyPpJVL S kJKT˜JKj ßxjJrJ IxÄUq oJjMwPT iJS~J TPr 7 j’r ßruPVPar TJPZ KjP~ pJ~Ç @xPrr jJoJP\r kr @\yJÀu AxuJo KyªM, pMmT S mO≠Phr @uJhJ xJKrPf hJÅz TrJjÇ Frkr k´J~ 200 \jPT ßasPj TPr kJmtfLkMr KjP~ pJS~J y~Ç SA 200 \Pjr oPiq fJÅr FTJKiT ˝\j KZPujÇ F ZJzJ rÄkMPrr TJroJAPTu TPuP\r KvãT TJuJYJÅ rJ~ S fJÅr ˘L, KY• rJ~, xMjLu YâmftL FmÄ @PrT\j KvãTPT hJPoJhr ßxfMr TJPZ KjP~ yfqJ TrJr Umr ÊPjKZPuj mPu \JjJj xJãL ßoPZr CK¨jÇ PoPZr CK¨j @rS mPuj, kJKT˜JKj ßxjJ S @\yJr mhrV† vyPrr Kj~πe KjP~ ijJdq mqmxJ~L \VhLv mJmMr mJKz hUu TPr ßxUJPj vJK∂ TKoKa, rJ\JTJr S kJKT˜JKj ßxjJPhr TqJŒ ˙Jkj TPrjÇ \mJjmKª ßvPw ßoPZr CK¨jPT ß\rJ ÊÀ TPrj @xJKokPãr @Aj\LmL @mhM x xM m yJj frlhJrÇ ß\rJ IxoJ¬ Im˙J~ FA oJouJr TJptâo TJu oñumJr kpt∂ oMufKm TrJ y~Ç

UKAY Fish & Meat Bazar

WHOLESALE RETAIL AND RESTAURANT SUPPLIER

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL 251 Whitechapel Road,London E1 1DB T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997 E:ahfaz@ukaygroup.com


16 UmrJUmr

21 - 27 March 2014 m SURMA

@aT ßjfímOPªr oMKÜ hJKm xJrJ ßhPv KmFjKkr KmPãJn KoKZu S k´KfmJh xoJPmv dJTJ, 18 oJYt - KmFjKk nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLrxy ßTªsL~ ßjfJPhr KogqJ oJouJ~ TJrJVJPr ßk´re FmÄ xJrJ ßhPv èo, UMj S KjptJfPjr k´KfmJPh Vf 17 oJYt, ßxJomJr KmPãJn KoKZu S xoJPmv TPrPZ KmFjKkÇ UMujJ oyJjVr S ß\uJ KmFjKkr ßjfímOª mPuPZj, hoj-kLzj YJKuP~ ãofJ~ gJTJ pJPm jJÇ KmjJ IkrJPi KogqJ oJouJ S ßV´lfJr TPr YuoJj @PªJujPT hMmtu TrJ pJPm jJ mrÄ xÄV´JoL \jVe IQmi xrTJPrr xm IjJYJPrr KmÀP≠ k´mu k´KfPrJi VPz fMuPf k´˜f yPòÇ PTªs ßWJKwf KmPãJn TotxNKYr IÄv KyPxPm Vf 17 oJYt, ßxJomJr UMujJ oyJjVrLr ßT Kc ßWJw ßrJPc huL~ TJptJuP~r xJoPj k´KfmJh xoJPmPv ßjfJrJ F TgJ mPujÇ UMujJ oyJjVr KmFjKk xnJkKf j\Àu AxuJo o†M r xnJkKfPfô xoJPmPv mÜmq rJPUj ßTKxKxr ßo~r ßoJyJÿJh oKjÀöJoJj oKj, IqJcPnJPTa vKlTMu @uo ojJ, TJ\L ßxPTªJr @uL cJKuo, IqJcPnJPTa VJ\L @»Mu mJrL, lUÀu @uo, Iiqã fJKrTMu AxuJo, @xJhMöJoJj oMrJh, @KrlMöJoJj IkM, KxrJ\Mu yT jJjúM, Fx Fo @KrlMr ryoJj KobM, vJoxMöJoJj Yûu k´oMUÇ KmFjKkr pMVì oyJxKYm S rJ\vJyL oyJjVr xnJkKf Ko\JjMr ryoJj KojM mPuPZj, IKmuP’ Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLrxy ßTªs L ~ ßjfJPhr oMKÜ jJ KhPu TPbJr @PªJuj VPz ßfJuJ yPmÇ ßTªsL~ TotxNKYr IÄv KyPxPm Vf 17 oJYt, ßxJomJr nMmjPoJyj kJPTt rJ\vJyL oyJjVr KmFjKk @P~JK\f FT KmPãJn xoJPmPv xnJkKfr mÜPmq KfKj F TgJ mPujÇ FPf rJ\vJyL KxKa ßo~r S KmFjKkr ßTªsL~ TKoKar xhxq ßoJxJP¨T ßyJPxj mMumMu FmÄ oyJjVr KmFjKkr xJiJre xŒJhT vKlTMu yT Koujxy ßjfJrJ mÜmq rJPUjÇ KmFjKk ßTªsL~ KjmtJyL TKoKar nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr, ˙J~L TKoKar xhxq Ko\tJ @æJx S dJTJ oyJjVr TKoKar xhxqxKYm @»Mx xJuJPor \JKoj mJKfu TPr TJrJVJPr ßk´rPer k´KfmJPh lKrhkMPr KmPãJn KoKZu S xoJPmv TPrPZ KmFjKk, pMmhu S ZJ©huÇ vyr KmFjKkr xnJkKf ßVJuJo ßoJ˜lJ KorJP\r xnJkKfPfô IjMKÔf k´KfmJh xoJPmPv mÜífJ TPrj pMmhPur ßTªs L ~ TKoKar VeKvãJKmw~T xyxŒJhT oJymMmMu yJxJj KkÄTM, ß\uJ pMmhPur xnJkKf @l\Ju ßyJPxj UJj kuJv, xJiJre xŒJhT F ßT KTmKr~J ˝kj, ß\uJ ZJ©hPur xnJkKf ßmjK\r @yPoh fJmrL\ k´oMUÇ mÜJrJ IKmuP’ ßjfímOPªr oMKÜ hJKm TPrjÇ IjqgJ~ @PrJ TPbJr TotxNKY kJuPjr ßWJweJ ßhjÇ ßTªs ßWJKwf TotxNKYr IÄv KyPxPm Vf 17 oJYt, ßxJomJr TMKÓ~J vyPrr o\okMr ßVPa ß\uJ KmFjKkr CPhqJPV KmPãJn S xoJPmv IjMKÔf y~Ç xoJPmPv mÜmq rJPUj ß\uJ KmFjKkr xJiJre xŒJhT Iiqã ßxJyrJmCK¨j, vyr KmFjKkr xnJkKf yJKl\M r ryoJj ßyuJu, xJiJre xŒJhT TMfMm CK¨j @yPoh, KmFjKk ßjfJ vyLhMu AxuJo, Sor lJÀT k´oMUÇ mÜJrJ IKmuP’ KmFjKkr ßTªsL~ ßjfímOªxy xJrJ ßhPvr yJ\Jr yJ\Jr ßjfJTotLr oMKÜr hJKm \JjJjÇ

ßTªsL~ S ˙JjL~ KmFjKkr ßjfJTotLPhr oMKÜr hJKmPf KmPãJn xoJPmv TPrPZ jSVJÅ ß\uJ KmFjKkÇ Vf 17 oJYt, ßxJomJr jSVJÅ vyPrr ˝JiLjfJ nJÛPpt jSVJÅ ßkRr KmFjKkr xnJkKf ßoJ: jJKxr C¨Lj @yPÿPhr xnJkKfPfô KmPãJn xoJPmv IjMKÔf y~Ç FPf ß\uJ KmFjKkr xJÄVbKjT xŒJhT oJoMjMr ryoJj Krkj, pMVì xJiJre xŒJhT vKyhMu AxuJo aMTM, KmFjKk ßjfJ yJxJj BoJj foJu, pMmhu ßjfJ lKrhMöJoJj lKrh, ß\uJ ZJ©hPur @øJ~T UJ~Àu AxuJo ßVJP¥u, ß\ FAY UJj oJKjT k´oMU mÜmq rJPUjÇ KmFjKkr nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLrxy ßTªsL~ ßjfJPhr KogqJ oJouJ KhP~ ß\Pu ßk´re, yfqJ, UMj, èo S KjptJfj-KjkLzPjr k´KfmJPh xJrJ ßhPvr oPfJ UJVzJZKz kJmtfq ß\uJ~S KmPãJn KoKZu-xoJPmv TPrPZ KmFjKkÇ xoJPmPv ß\uJ KmFjKkr KxKj~r xyxnJkKf k´mLe Yªs YJToJ, ß\uJ pMmhPur xnJkKf hJChMu AxuJo nNÅA~J, ß\uJ ß˝òJPxmT hPur xnJkKf Fx Fo @mM fJPyr, ß\uJ ZJ©hPur xJiJre xŒJhT AmsJKyo UKuuxy ˙JjL~ ßjfímOª mÜmq rJPUjÇ ßTªsL~ TotxNKYr IÄv KyPxPm VJAmJºJ ß\uJ KmFjKkr CPhqJPV KmPãJn KoKZu vyPrr k´iJj k´iJj xzT k´hKãe TPrÇ kPr ß\uJ KmFjKkr TJptJu~ YfôPr ß\uJ xnJkKf @KjxMöJoJj UJj mJmM r xnJkKfPfô xoJPmPv mÜmq rJPUj IqJcPnJPTa Ko\JjMr ryoJj Ko\Jj, @»Mu TJKl o§u, xJKTu AxuJo kJkMu, IqJcPnJPTa yJKjl ßmuJu, rKlTMu AxuJo uMuM, oTZMh Ko~J, @oJj CuqJ ßYRiMrL xJ\M, vKlTMu AxuJo ÀPmu, oJxMh rJjJ, xJAhMr ryoJj, UJj ßoJ: TJSxJr xM\j, xJKoCu AxuJo vJKoo k´oMUÇ \JoJukMPr Vf 17 oJYt, ßxJomJr KmPãJn KoKZu S xoJPmv TPrPZ ß\uJ KmFjKkÇ xrTJKr \JPyhJ xKlr oKyuJ TPu\ ßVa k´Jñe ßgPT KoKZuKa ÊÀ yP~ vyPrr k´iJj xzT k´hKãe TPrPZÇ KoKZukNmt xoJPmPv mÜmq rJPUj KmFjKk ßjfJ vJy& ßoJ: S~JPrZ @uL, vKyhMu yT UJj, oJAjMK¨j mJmMu, Ko\JjMr ryoJj k´oMUÇ jJPaJr ß\uJr èÀhJxkMr S jucJñJ~ KmFjKkr KoKZu xoJPmv yP~PZÇ èÀhJxkMr gJjJ xnJkKf ßoJ\JPÿu yPTr ßjfíPfô gJjJr ßoJPz S jmKjmtJKYf CkP\uJ ßY~JroqJj S gJjJ xJiJre xŒJhT @»Mu @K\P\r ßjfíPfô j~JmJ\Jr FmÄ jucJñJ CkP\uJ xhPrr jucJñJ BhVJy ßgPT gJjJ KmFjKkr xnJkKf @KfTMr ryoJj fJuMThJPrr ßjfíPfô KmPãJn KoKZu y~Ç KfjKa xoJPmPvA mÜJrJ mPuj, Ko\tJ lUÀuxy hPur KxKj~r ßjfJPhr jJPo KogqJ oJouJ KhP~ y~rJKj TPrS mftoJj xrTJPrr ßvw rJ yPm jJÇ ßj©PTJjJ~ ß\uJ oKyuJ hPur CPhqJPV KmPãJn KoKZu IjMKÔf y~Ç Ikr KhPT ß\uJ KmFjKkr CPhqJPV ßZJamJ\JPrr huL~ TJptJuP~r xJoPj KmPãJn xoJPmv IjMKÔf y~Ç xoJPmPv mÜmq rJPUj ß\uJ KmFjKkr xnJkKf @vrJl CK¨j UJj, xŒJhT @mM fJPyr fJuMThJr, cJ: @PjJ~JÀu yT, ß\uJ oKyuJ hPur @øJ~T S ßTªsL~ oKyuJ hPur oJjmJKiTJrKmw~T xŒJhT IqJcPnJPTa @KrlJ ß\xKoj jJyLj, ßkRr KmFjKkr xnJkKf TJoJu @yPoh, xŒJhT

@KjxMu yT UJj, \JxJPxr xnJkKf fJjnLr \JyJj ßYRiMrL, kJrKnj @ÜJr, @KZ~J ryoJj, ßrPmTJ @ÜJr rmL, UJKh\J \JKo, oJyoMhJ UJjo S ßxKujJ @ÜJrÇ mÜJrJ IKmuP’ ßV´lfJrTífPhr ßjfJPhr Kj”vft oMKÜr hJKm \JjJjÇ Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLrxy ßTªsL~ Kfj ßjfJr \JKoj mJKfu TPr TJrJVJPr kJbJPjJr k´KfmJPh aJñJAu ß\uJ KmFjKk VfTJu KmPãJn KoKZu S xoJPmv TPrPZÇ vyPrr vyLh ˛íKf ßkRr ChqJj ßgPT KoKZu ÊÀ yP~ KjrJuJ ßoJz S KnPÖJKr~J ßrJc WMPr kMrJfj mJxˆqJP¥ KVP~ ßvw y~Ç ßxUJPj xÄK㬠xoJPmPv mÜmq rJPUj ß\uJ KmFjKkr xJiJre xŒJhT vJoxMu @uo ßfJlJÇ xMjJoVP† KmPãJn KoKZu S xoJPmv TPrPZ ß\uJ ß˝òJPxmT huÇ KoKZuKa KmKnjú èÀfôkNet xzT k´hKãe ßvPw @ulJf ßÛJ~JPr KVP~ KmPãJn xoJPmPv KoKuf y~Ç xoJPmPv mÜmq rJPUj ß\uJ KmFjKkr pMVì xŒJhT @mMu ojxMr

vSTf, ß\uJ ß˝òJPxmT hPur @øJ~T S ßkRr TJCK¿ur @»MuäJy @u ßjJoJj, ß˝òJPxmT hPur pMVì @øJ~T ßoJ: FohJhMu yT vJy\JyJj k´oMUÇ jJrJ~eVP† kí g TnJPm k´ K fmJh xoJPmv S KmPãJn KoKZu TPrPZ jVr KmFjKk FmÄ jJrJ~eV† ß\uJ S oyJjVr pMmhuÇ xTJPu vyPrr Kc@AKa mJKeK\qT FuJTJ~ ß\uJ KmFjKkr TJptJuP~r xJoPj xoJPmPv ß\uJ pMmhPur xnJkKf ßoJvJrl ßyJPxPjr xnJkKfPfô xoJPmv IjMKÔf y~Ç KmPTPu FTA ˙JPj jJrJ~eV† vyr S oyJjVr pMmhu FTA TJrPe k´ K fmJh xoJPmv S KmPãJn KoKZu TPrÇ TotxNKYPf vyr KmFjKkr xJiJre xŒJhT F Ka Fo TJoJu, oyJjVr pMmhPur @øJ~T oJTZMhMu @uo UªTJr ßUJrPvhxy KmKnjú ˜Prr ßjfímOª CkK˙f KZPujÇ Fxm xoJPmv ßgPT mÜJrJ IKmuP’ KmFjKkr vLwt˙JjL~ YJr ßjfJr oMKÜ hJKm TPrjÇ

Mortgage Expert

LOANS l

Commercial loans l Secured loans l Unsecured Loans

LONDON MORTGAGES l

First Time Buyer l Buy to let l Council right to buy l Re-mortgages

Restaurant or Takeaway Purchase? COMMERCIAL LOAN SEPCIALISTS

Azim Iqbal: 07508 720 447

2 Heigham Road, London E6 2JG

FSA regulated broker. Mortgagematch Homeloans Ltd Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage or any other debt secured on it.


SURMA m 21 - 27 March 2014

Km첫Jkj 17


18 UmrJUmr

21 - 27 March 2014 m SURMA

KxPuPa IJS~JoL uLPVr ÀhsoNKft

SrJ hu ßmÅPi FPuJ fJrkr xm xMjxJj

KxPua, 16 oJYt - SrJ hu ßmÅPi FKVP~ FPuJ ßTPªsr KhPTÇ ßYJPU oMPU ÀhsoNKftÇ ßTPªsr mJAPr FPx muPuJ, Èk´Je mJÅYJPf yPu kJuJSÇ' CkK˙f ßnJaJrrJ ßhRPz kJuJPujÇ oMyNPft lJÅTJ yP~ ßVu ßTªsÇ SrJ dMPT ßVu ßTPªsr ßnfrÇ fJrkr ÊÀ yPuJ ßaKmuTJPˆr oPyJ“xmÇ F hOvq ßhPU ßTPªs gJTJ \JoJ~Jf k´JgtL ßuJToJj @yoPhr xogtTrJ FKVP~ FPujÇ ÊÀ yPuJ xÄWwtÇ kMKuv FTkptJP~ k´J~ 10 rJC¥ èKu ZMPz kKrK˙Kf Kj~πPe @PjÇ FrA oPiq pJ yS~Jr fJ-A yPuJÇ VfTJu KmTJu 3aJ~ KxPuPar hKãe xMroJr \JuJukMr ßnJa ßTPªs F WajJ WPaÇ FT WµJ~ SA ßTPªs Tf ßnJa ßaKmuTJˆ yP~PZ C•Pr KmFjKkr k´JgtL @uL @yoh muPuj, 700-r oPfJ yPmÇ ßuJToJj @yoh \JjJPuj, @rS ßmKv ßnJa ßaKmuTJˆ yP~PZÇ F WajJr kr KmFjKkr k´JgtL @uL @yoh KraJKjtÄ IKlxJPrr TJPZ KuKUf IKnPpJV TPrjÇ ßuJToJj @yohS TPrj FTA IKnPpJVÇ F IKnPpJPVr kKrPk´Kãf KmTJPu xyTJrL KraJKjtÄ IKlxJr S ACFjS rJPxhMr ryoJj xhtJr SA ßTPªsr ßnJa ˙KVf TPrjÇ \JuJukMr ßnJa ßTªs KZu @S~JoL uLV xoKgtf k´JgtL @mM \JKyPhr KjP\r ßTPªsÇ SA ßTPªs ßnJaJPrr xÄUqJ k´J~ 1700Ç xTJPu @mM \JKyh ßTPªs FPx fJr KjP\r ßnJa KhP~ pJjÇ KT∂á k´KfÆKªôfJ Ijq \J~VJ~Ç \JuJukMr ACKj~Pjr mftoJPjr ßY~JroqJj oJSuJjJ ßxJPuoJj ßyJPxj CkP\uJ \JoJ~JPfr nJrk´J¬ @oLrÇ KfKj \JoJ~Jf fgJ 19 hPur k´JgtL ßuJToJj @yoPhr k´iJj KjmtJYjL FP\≤Ç @mM \JKyh S ßY~JroqJj ßxJPuoJPjr FuJTJ FT yS~J~ \JuJukMr ßnJa ßTªs KjP~ Khjnr jJaPTr I∂ KZu jJÇ SA ßTPªs @S~JoL uLV, \JoJ~Jf S KmFjKkr CkP\uJ kptJP~r vLwt ßjfJrJ CkK˙f KZPujÇ F TJrPe Khjnr aJj aJj CP•\jJr ToKf KZu jJ SA ßTPªsÇ KT∂á KmTJu 3aJ~ FPx pUj ßTªs hUPur k´KfPpJKVfJ ÊÀ y~ fUj \JoJ~Jf xogtTrJ @S~JoLuLPVr xogtTPhr yJf ßgPT ßTªs rãJ TrPf @k´Je ßYÓJ YJuJ~Ç KT∂á kMKuPvr èKur oMPU fJrJ KkZM yaPf mJiq y~Ç SA ßTPªs xÄWPwt 5 \Pjr oPfJ @yf yPuS TJrS jJo \JjJ pJ~KjÇ fPm, @S~JoL uLV xoKgtf k´JgtL @mM \JKyh IKnPpJV TPrPZj, fJr KjP\r ßTªs \JuJukMr Có KmhqJuP~r ßnJa mJjYJu TrPf \JoJ~Jf @âoe YJKuP~PZÇ Frkr ßTRvPu fJrJ ßnJa ˙KVPfr k´Kâ~J YJuJ~Ç SA ßTPªsr @vkJPv \JoJ~JPfr k´YMr mKyrJVf xπJxLrJ Im˙Jj TPr mPu hJKm TPrj KfKjÇ xTJPu k´JAPna TJPr TPr ßnJa ßTPªs kKrhvtPj ßmr yj ßY~JroqJj k´JgtL ßuJToJPjr k´iJj FP\≤ S CkP\uJ \JoJ~JPfr nJrk´J¬ @oLr ßoJ. ßxJPuoJj ßyJPxjÇ KfKj hJxkJzJ ßTPªs ßVPuA @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr aJPVtPa kPzjÇ @AjvO⁄uJ rãJTJrL

mJKyjLr xhxqrJ fJPT SA ßTªs ßgPT ßcPT ßmr TPrÇ Frkr fJrJ ßY~JroqJj ßxJPuoJjPT fJr k´JAPna TJPr fMPu mJKz kJKbP~ ßh~J y~ FmÄ fJPT mJKz ßgPT ßmr jJ yS~Jr KjPhtv ßhjÇ hMkMPr uJC~JA ßnJaPTPªs ßnJa KhPf @Pxj \JoJ~Jf k´JgtL ßuJToJj @yohÇ ßnJa KhP~ ßmKrP~ FPx \JjJj, fJr k´iJj FP\≤ ßxJPuoJj ßyJPxjPT \JuJukMPr Kj\ mJKzPf VíymKª TPr rJUJ yP~PZÇ F xo~ KfKj KmFjKkr xJPmT FoKk vKl @yoh ßYRiMrLr KmÀP≠S IKnPpJV ßfJPujÇ fPm, kMKuPvr D±tfj TotTftJrJ VíymKª rJUJr Kmw~Ka I˝LTJr TPr mPuj, ßxJPuoJj ßnJa ßTªs hUu S ßVJuPpJPV ßYÓJ YJuJjÇ F TJrPe fJPT ßnJa ßTPªs jJ WMrPf KjPwi TrJ yP~PZÇ kMKuv ßgPT CPJ IKnPpJV TrJ y~, \JuJukMr ßTPªs \JoJ~Jf ßjfJ ßxJPuoJPjr ßjfíPfô @âoPer ßYÓJ TrJ y~Ç kMKuv fJ k´Kfyf TPrPZÇ jJjJ jJaTL~fJ~ nrkMr KZu KxPuPar hKãe xMroJ CkP\uJ KjmtJYjÇ FTKa ßTPªs ßnJa ˙KVf yPu IPjT ßTPªs YJkJ CP•\jJ KmrJ\ TPrÇ xTJu fUj 8aJÇ hKãe xMroJr irVJÅS \JuJuL~J xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßnJa ßTªsÇ F ßTªs KmvõjJg CkP\uJr TJZJTJKZ FuJTJÇ TJoJumJ\Jr ßgPT 3 KoKjPar hNrfôÇ SA ßTPªs ßnJa V´ye ÊÀ y~ C“xmoMUr kKrPmPvÇ KT∂á KmFjKkr kã ßgPT IKnPpJV TrJ y~ ßnJPar ÊÀ ßgPTA FA ßTPªs k´nJm Km˜Jr TPr rJPUj @S~JoL uLPVr pMÜrJ\q vJUJr ßjfJ yJKmmMr ryoJj yJKmmÇ hMkMPr KmFjKkr k´JgtL @uL @yoh \JjJj, @S~JoL uLV ßjfJ yJKmm irkMr \JuJuL~J ßnJa ßTPªs hUu TPr rJPUj KhjnrÇ xTJu xJPz 8aJ~ \JuJuL~J ßTPªsr kJvõtmftL ßTªs ßâJrLV´Jo xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs KVP~ yJK\r yj ßY~JroqJj k´JgtL @uL @yohÇ ßmv TîJ∂ nJm fJrÇ @uL @yoh VJKz ßgPT ßjPo ßyÅPa ßyÅPa YPu pJj ßTPªsÇ ßxUJPj KVP~ KfKj fJr KjP\r ßnJaJKiTJr k´P~JV TPrjÇ F xo~ Kk´\JAKcÄ IKlxJr FKVP~ FPu @uL @yoh fJPT mPuj, ÈkJx-Plu @uäJy \JPjjÇ FaJ @oJr ßTªsÇ F ßTPªs ßTJj irPjr TJrYMKk ßpj jJ y~Ç' mJAPr FPx KfKj ßjfJTotLPhr mPuj, ÈPnJaJrrJ KjKmtPWú ßnJa ßh~Jr mqm˙J rJUPmjÇ @oJPT ßnJa jJ KhPuS TJrS k´Kf Àã yPmj jJÇ oJjMPwr ofJof S kZªPT IV´JKiTJr ßhPmjÇ' kPr KfKj xJÄmJKhTPhr mPuj, xTJPu KmKnjú ßTPªs fJr FP\≤Phr mxPf ßh~J y~KjÇ KfKj TgJ mPu ßxèPuJ KbT TPrPZjÇ KfKj mPuj, F KjmtJYPj aJTJr ßUuJ yP~PZÇ FTA xPñ ßTªs hUu S k´nJm Km˜JPrr ßYÓJ YJuJPjJ yPòÇ F\jq KfKj mJr mJr @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xyJ~fJ TJojJ TPrPZj mPu \JjJjÇ @uL @yoh fJr Kj\ ßnJa ßTªs ßgPT ßmKrP~ @xJr xo~ kMKuPvr IKfKrÜ Kao KVP~ dMPT SA

ßTPªsÇ ßmuJ 11aJr KhPT KxPua vyrfKur oTj ßhJTJj ÛMu ßnJa ßTPªs ßkJKuÄ FP\≤PT @aPTr WajJ WPaÇ SA ßnJa ßTPªs ßoJmJAu mqmyJPrr hJP~ @S~JoL uLV xoKgtf k´JgtL @mM \JKyPhr FT ßkJKuÄ FP\≤PT @aT TrJ y~Ç hMkMPrr kr fJPT Imvq ßZPz ßh~J yP~PZ mPu \JKjP~PZj SA ßTPªsr Tftmqrf kMKuv TotTftJÇ FZJzJ hMkMPr ßTPªs aJTJ KmfreTJPu oKyuJ nJAx ßY~JroqJj k´JgtLr FT FP\≤PT @aT TrJ y~ mPu \JjJ~ kMKuvÇ fPm, SA ßTPªsr oKyuJ k´JgtLr xogtTrJ \JjJj, ßnJa TJrYMKk TrPf SA FP\≤PT @aPT rJUJ y~Ç hMkMPr vyrfKur TMZJA ßnJa ßTPªs pJj KcKx ßoJ. vKyhMu AxuJoÇ F ßTPªsr ßnJaJPrr xÄUqJ k´J~ 2000Ç KcKxPT ßhUJoJ© mJAPr @Pxj Kk´\JAKcÄ IKlxJrÇ KcKx \JjJPuj, ÈPnJaJr TAÇ' Kk´\JAKcÄ IKlxJr mPuj, ÈxqJr oJ© 300-r oPfJ ßnJa \oJ kPzPZÇ hMkMPrr kr @xPf kJPrÇ' KcKx Frkr FT FT TPr xm T'Ka ßnJaPTªs WMPr ßhPUjÇ kPr KfKj \JjJj, KxPuPar hKãe xMroJ CkP\uJ~ vJK∂kNetnJPm ßnJa V´ye yPòÇ ßTJgJS ßTJj Ik´LKfTr WajJ WPaKjÇ KfKj mPuj, @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjL xfTt rP~PZÇ ßVJuPpJPVr ßYÓJ pJPf ßTC jJ TPrj ßxKhPTS j\r ßh~J yPòÇ KcKx TMZJA ßnJa ßTPªs pJS~Jr KTZMãe @PV ßmv CP•\jJ ßhUJ ßh~ kJvõtmftL v´LrJokMr ßnJa ßTPªsÇ SA ßTPªs ßnJa k´hJjPT ßTªs TPr hMA kPãr ßuJT\Pjr oPiq iJS~J-kJJ iJS~Jr WajJ WPaÇ fPm, ayPu gJTJ ˆsJAKTÄ ßlJxt FuJTJ~ pJS~JoJ© kKrK˙Kf vJ∂ yP~ pJ~Ç Frkr v´LrJokMr ßTPªs vJK∂kNetnJPm ßnJa V´ye YPuÇ F ßTPªs KmTJu kpt∂ 60 vfJÄv ßnJaJr fJPhr ßnJaJKiTJr k´P~JV TPrPZj mPu \JjJj KjmtJYjL TotTftJÇ SKhPT, AuJAV† ßnJa ßTPªs hMkMPrr KhPT KmFjKk k´JgtL @uL @yoPhr FT xogtTPT @aPT rJPU pMmuLV S ZJ©uLPVr TotLrJÇ fJrJ SA TotLPT @aPT oJrPrS TPrÇ Umr ßkP~ ßxUJPj ZMPa pJj xJPmT xÄxh xhxq S KmFjKkr ßTªsL~ ßjfJ vKl @yoh ßYRiMrLÇ KfKj KVP~ @aT rJUJ TotLPT C≠JPrr ßYÓJ YJuJPu fJr Ckr ßãPk pJj TotLrJÇ FT kptJP~ kMKuv, rqJm KVP~ kKrK˙Kf Kj~πPe @Pj FmÄ @aT TotLPT C≠Jr TPrÇ FZJzJ CkP\uJr KxuJo ACKj~j, KxuJo yJAÛMu, ‰mrJVLmJ\Jr ÛMuxy ßmKvr nJV ßTPªsA vJK∂kNet ßnJa V´ye yP~PZÇ KmTJPu KxPua ß\uJ KjmtJYjL TotTftJ @K\\Mu AxuJo \JKjP~PZj, ßnJa YuJTJPu TJCPT ßV´¬Jr TrJ y~KjÇ @K\\S hJKm TPrj vJK∂kNetnJPmA IjMKÔf yP~PZÇ FKhPT, KmTJPu ßnJa VejJTJPu ßTªsPT KWPr rJPUj ßY~JroqJj S nJAx ßY~JroqJj k´JgtLr xogtTrJÇ

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


SURMA m­ 21 - 27 March 2014

KmùJkj 19


20

Surma

21 - 27 March 2014

xKuKxar vJy KoZmJÉr ryoJPjr mJr-Fa-u KcV´L uJn xKuKxar vJy KoZmJÉr ryoJj xŒ´Kf u¥Pjr KuÄTjx&& Aj ßgPT mJr-Fa-u KcV´L uJn TPrjÇ KfKj u¥j ßoPas J kKuaj ACKjnJKxt K a ßgPT FuFuKm (IjJxt ) S ßkJˆ V´ q J\MP~a KcPkäJoJ Aj KuVqJu k´qJTKax ßTJxt xŒjú TPrjÇ FZJzJ u¥j TPu\-Im-u ßgPT KfKj KkFxKx S u¥j KmKkKk TPu\ ßgPT KmKaKa ßTJxt xŒjú TPrjÇ 2001 xJPur k´goKhPT KfKj KmsKav KxKnu xJKntPx ßpJVhJj TPrjÇ KfKj KckJatPo≤ lr S~JTt F¥ ßkjvj, KckJatPo≤ lr ßxJvqJu KxKTCKrKa S \m ßx≤Jr käJx Fr KmKnjú ßxTvPj 2010 xJu kpt∂ hLWt 10 mZr KmKnjú hJK~fô kJuj TPrjÇ FZJzJS KfKj ÈÈS~JaJrPˆJj ßY’Jxt FuFuKk'r Ijqfo kJatjJrÇ CPuäUq vJy KoZmJÉr ryoJj mOy•r KxPua ß\uJr ZJfT CkP\uJr mMrJA~J V´JPor kLrmJKzr \jìV´ y e TPrjÇ KfKj xTPur ßhJ~Jk´JgLtÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßoRunLmJ\JPrr Kfj èeL\jPT u¥Pj xJÄmJKhTPhr xÄmitjJ ACPT mJÄuJ ßk´xTîJPmr @ymJ~T ßr\J @yoh l~xu ßYRiMrL ßxJP~m mPuPZj, k´mJPx ßmPz CbJ k´\Pjìr xJPg mJÄuJPhPvr ßxfámºj rYjJ TPr ßhmJr hJK~fô @oJPhrAÇ mJÄuJ nJwJ,xÄÛíKf, @oJPhr oMuqPmJi @r PYfjJ @oJPhr yJf iPrA k´mJxL k´\Pjìr TJPZ ZKzP~ KhPf yPmÇ @r F \jq KmPuf fgJ ACPrJPk YqJPju @Axy mJÄuJ KoKc~J Kjr∂r TJ\ TPr pJPòÇ pMÜrJ\q xlrrf ßoRunLmJ\Jr ß\uJr Kfj èjL\Pjr xJPg u¥Pj ofKmKjo~ S xÄmitjJ IjMÔJPj k´iJj IKfKgr mÜPmq KfKj FTgJ mPujÇ ßrJmmJr mJÄuJPhv xo~ rJPf kMmt u¥Pjr FTKa ßrP˜JrJ~ pMÜrJ\q k´mJxL ßoRunLmJ\Jr ß\uJr xJÄmJKhTPhr CPhqJPV PoRunLmJ\Jr-2 @xPjr xJPmT xJÄxh jS~Jm @uL @æJx UJj, ßoRunLmJ\Jr ß\uJr KmKvÓ xJÄmJKhT ‰x~h ÉoJP~h @uL vJyLj, k´mLe jJaqmqJKÜfô UJPuh ßYRiMrLr xJPg ofKmKjo~ S xÄmitjJr @P~J\j TrJ y~Ç xJÄmJKhT ßoJ˜JT @yoh IkMr xnJkKfPfô xnJ kKrYJujJ TPrj lUÀu AxuJo UZÀÇ xnJ~ ˝JVf mÜmq rJPUj YqJPju @A

ACPrJPkr mJftJ xŒJhT oMjP\r @yoh ßYRiMrLÇ KmPvw IKfKgr mÜmq rJPUj u¥Pjr A\KuÄaj TJCK¿Pur xJPmT ßo~r TJCK¿uJr K\uJjL ßYRiMrL, k´mLe xJÄmJKhT ‰x~h ÀÉu

SPVtjJAP\vj lr Kh KrTVKjvj Im mJÄuJ F\ Fj IKlKx~Ju uqJÄèP~\ Im hq ACjJAPac jqJvj ßkJˆoJCg vJUJr IJPuJYjJ xnJ

mJÄuJ nJwJPT \JKfxPñr hJ¬KrT nJwJ TrJr hJKmPf SPVtjJAP\vj lr Kh ßrTVKjvj Im mJÄuJ FqJ\ Fqj IKlKx~Ju uqJÄèP~\ Il hqJ ACjJAPac ßjvj PkJˆoJCg vJUJr CPhqJPV @PuJYjJ xnJ S xJÄÛíKfT IjMÔJPjr @P~J\j TrJ yP~PZÇ Vf 17 oJYt ßkJatxoJCPgr mJTtuqJ¥ yPu @P~JK\f IjMÔJPj xnJkKffô TPrj xÄVbPj ßkJatxoJCg vJUJr xnJkKf TqJaJrJr oxMh @yohÇ xÄVbPjr xJiJre xŒJhT @mM ßxJP~m fJj\JPor kKrYJujJ~ IjMÔJPj k´iJj IKfKf KyPxm mÜmq rJPUj xÄVbPjr ßTªsL~ xnJkKf S xJPmT rJˆshf M ßfJ\JPÿu aKj yT Fo Km AÇ KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj

xÄVbPjr ßTªsL~ oyJxKYm flJöMu ßyJPxj ßYRiMrL, ßTªsL~ k´YJr xŒJhT S xJ¬JKyT mJÄuJPkJPˆr ßY~JroqJj ßvU oKl\Mr ryoJj, ßkJatxoJCPgr uct ßo~r TJCK¿uJr Kuj ߈V, PlrJo TJCK¿Pur ßo~r TJCK¿uJr xMxJj ßmlMc, oM\JKyh PyJPxj Krkj, xMPou ßYRiMrL, PhuS~Jr ßyJPxj SP~Z, @»Mu TJKhr, TJK\ mJmMu, @»Mu \Kuu, ßrhS~Jj @yPoh, l~\Mr ryoJj, cJ. \JKou, ‰x~h @KojMu yT, cJ. KV~Jx CK¨j, mhÀöJoJj, @r\M Ko~J FoKmA, Fo F rKvh náA~J k´oUN Ç xnJ~ k´iJj IKfKgr mÜPmq fá\JPÿu aKj yT FoKmA mPuj, 1952 xJPu nJwJr \jq vKyhPhr @f∆Jr k´Kf v´≠J \JjJPf \JKfxÄW

mJÄuJnJwJPT @∂\tJKfT oJfínJwJr optJhJ KhP~PZÇ @orJ 2005 xJu ßgPT mJÄuJnJwJPT \JKfxÄPWr IKlKx~Ju ßuÄèP~\ KyPxPm k´KfÔJ TrJr \jq KmKnjúnJPm xnJ xoJPmv S uKmÄ YJKuP~ pJKòÇ @orJ \JKfxÄPWr TJP\ hJmL \JjJKò IKmuP’ nJwJ vKyhPhr k´Kf optJhJ KhP~ mJÄuJnJwJPT \JKfxÄPWr IKlKx~Ju nJwJ KyPxPm k´KfÔJ TrJ ßyJTÇ F\jq KfKj KmPvõr xTu mJÄuJnJwJnJKxPhr xJKmtT xyPpJVL TJojJ TPrjÇ @PuJYjJ PvPw Kv·L ÀvjJrJ oKjr kKrPmvjJ~ oPjJù xJÄÛíKfT IjMÔJj kKrPmKvf y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

TP~ZájúNr ryoJj TP~Z yfqJTJP¥r k´KfmJPh @KvWrmJKxr xnJ IjMKÔf

Vf 18 oJYt, oñumJr KmTJPu kNmt u¥Pjr oJAu F¥˙ mäM oMj FTJPcKoPf pMÜrJP\q mxmJxTJrL \VjúJgkMr CkP\uJr yKmmkMr @KvWrmJxLr CPhqJPV TP~ZájúNr ryoJj TP~Z yfqJr k´KfmJPh yKmmkMPrr @KvWPrr xmt˜Prr oJjMPwr xojõP~ FT ofKmKjo~ xnJ IjMKÔf y~Ç FA xnJ~ xnJkKffô TPrj @KvWPrr KmKvÓ oMrKæ ßoJ” xJöJhMr ryoJj FmÄ kKrYJujJ TPrj @K\\Mr rKyo KoZmJÇ xnJ~ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj, @mÀ Ko~J, yJ\L o∂J\ @uL, TJCK¿uJr @mhMu oMKTf

YájúM (FoKmA) ßoJ” @uJ CK¨j, yJ\L ßoJ” ßfrJm @uL FmÄ mJÄuJPhv ßgPT @Vf ßoJ” @»Mj jNr, FZJzJS @PuJYjJ~ IÄv ßjj ßoJ” yJxJj, ßoJ” \MPmr @yoh, ßoJ” uTjM Ko~J, lJÀT @uo, V~JZ Ko~J, K\uM Ko~J, ßoJ” @KojMr rKvh, xöJhMr ryoJj, ßxJmJ Ko~J, @uJ CK¨j, xMoj ßYRiMrL, uJKyj @yoh, @»Mu @uLo, jNr @uL, Koaá Ko~J, CKTu @uL, @vrJl @uL, ÉPxAj @yoh hMuj, aájM Ko~J, uMflár ryoJj, @»Mu vJKyh, @»Mu oKfj, @UfJr ÉPxj, ÀÉu @oLj, \~jJu Ko~J S KolfJ Ko~J k´oMUÇ

xnJ~ xmtxÿKfâPo Kjoto FA yfqJTJP¥r fLms k´KfmJh S KjªJ \JjJPjJ y~Ç xnJ~ CkK˙f xTPuA FA yfqJTJP¥r xJPg \KzfPhr KmYJPrr @SfJ~ FPj CkpMÜ vJK˜ KjKÁf TrJr uPãq TJ\ TrJr IñLTJr mqÜ TPrjÇ xnJ ßgPT mJÄuJPhPv pJrJ FA yfqJTJP¥r KmYJr KjKÁf TrJr uPãq oJouJ kKrYJujJ TrPZj fÅJPhrPT xmtJfìT xyPpJKVfJ TrJr ßWJwjJ ßh~J y~ FmÄ fÅJPhrPT k´P~J\jL~ xyPpJKVfJ TrJr uãq KjP~ pMÜrJP\q mxmJxTJrL @KvWr mJxLr oiq PgPT ßoJ” xöJhMr ryoJjPT @øJ~T S yJ\L o∂J\ @uLPT xhxq xKYm TPr 12 xhxq KmKvÓ FTKa TKoKa Vbj TrJ y~Ç TKoKar xhxqmOª yPòj- ßoJ” @mÀ Ko~J, @»Mu oMKTf YájúM, ßoJ” @uJ CK¨j, ßoJ” ßfrJm @uL, ßoJ” uMflár ryoJj, ßoJ” @K\\Mr rKyo KoZmJy, ßyJPxAj @yoh hMuj, @mM mTr, jNr @uL S ßoJ” oMuäMT @yPohÇ CPuäUq, CPuäKUf TKoKa mJÄuJPhPv oJouJ kKrYJujJ TKoKar xJPg ßpJVJPpJV xJPkPã @VJoL TreL~ KmwP~ xTPur xJPg ßpJVJPpJV TPr krmKft Kx≠J∂ V´ye TrPmjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

@Koj, vJyPjS~J\ @yoh, @»Mu TJA~Mo, \~jJu @PmKhj, ßxKuo @yoh, j\Àu AxuJo UJj, @»Mu mJKZf k´oUM Ç - ßk´x KmùK¬Ç

ßoJ˜lJkMr ACKj~Pjr ßY~JroqJj ßvU r∆Pou IJyPoh pMÜrJ\q xlPr ßoRunLmJ\Jr ß\uJr 11jÄ ßoJ˜lJkMr ACKj~Pjr ßY~JroqJj S fr∆e xoJ\PxmT ßvU r∆Pou IJyPoh FT xÄK㬠xlPr pMÜrJP\q FPxPZjÇ xlrTJPu KfKj pMÜrJP\qr KmKnjú xJoJK\T, xJÄÛíKfT xÄVbj S xJÄmJKhTPhr xJPg ofKmKjo~ TrPmjÇ KfKj k´J~ hM'oJx pMÜrJ\q Im˙Jj TPr pMÜrJ\q KmKnjú vyr S hvtjL~ ˙Jj kKrhvtj TrPmjÇ pMÜrJP\q fJr xJPg ßpJVJPpJPVr jJ’Jr yPò 07419 235 942Ç

- ßk´x KmùK¬Ç

ßV´aJr KxPua ߸Jatx FPxJKxP~vPjr TqJro k´KfPpJKVfJ 24 oJYt

ßV´aJr KxPua ߸Jatx FPxJKxP~vj ACPTr CPhqJPV IJVJoL 24 oJYt KmTJu 5aJ~ kMmtu¥Pjr 9 ßyxux KˆsPar xJC¥ TqJro TîJPm FT ‰hf TqJro k´KfPpJVLfJr IJP~J\j TrJ yP~PZÇ FPf k´iJj IKfKg KyPxPm ßUuJ CPÆJij TrPmj aJS~Jr yJoPuax TJCK¿Pur KjmtJyL ßo~r uMflár ryoJjÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f gJTPmj aJS~Jr yqJoPuaPxr ßTKmPja Po’Jr TJCK¿uJr IJ»Mu IJxJh S TJCK¿uJr IJKojMr UJjÇ PUuJr k´go kMrÛJr KyPxPm gJTPZ jVh 250 kJC¥ S FTKa asKl, KÆfL~ kMrÛJr jVh 150 kJC¥ S 1Ka asKl, fífL~ kMrÛJr jVh 100 kJC¥ S FTKa asKlÇ FPf IJV´yL k´KfPpJVLPhr xÄVbPjr xnJkKf ßoJ~JPöo ßyJPxj ßYRiMrL Krkj S xJiJre xŒJhT xJAláu AxuJo oyKxPjr xJPg ßpJVJPpJV TPr ßUuJr jJo ßrK\PˆsvPjr IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ - ßk´x KmùK¬Ç

\VjúJgkMr ßcPnuJkPo≤ ßxJxJAKa ACPT-Fr kNetJñ TKoKa Vbj

Vf 10 oJYt, ßxJomJr uMaPjr FTKa ˙JjL~ ßyJPaPu pMÜrJ\q mxmJxrf \VjúJgkMr mJxLr CP¨JPV FuJTJr Cjú~Pjr uPãq FT IJPuJYjJ xnJ IJøJ~T ßoJ” l\uM Ko~Jr xnJkKfPfì S ßoJ” mhÀu yPTr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç IJmMu TJuJo IJ\JPhr kKm© ßTJrIJj ßgPT ßfuJS~JPfr oJiqPo xnJr TJ\ ÊÀ yPu mÜJrJ FuJTJr KvãJ, ˝J˙q S hsKrhsfJ KmPoJYjxy KmKnjú \jPxmJoMuT TJP\r TgJ Ck˙Jkj TPrjÇ xnJ~ xmtxjìKfâPo FuJTJr Cjú~Pjr \jq FTKa xÄVbj k´KfÔJ TrJr èÀfô IJPrJkTPr \VjúJgkMr ßcnuJkPo≤ ßxJxJAKa ACPT jJo Trj TrJ y~Ç kJvJkKv pMÜrJ\q mxmJxrf FuJTJmJxLPT FTK©f TrJr \jq ßoJ” l\uM Ko~JPT xnJkKf, PoJ” xMÀT Ko~J xyxnJkKo, ßoJ” mhÀr yT xJiJre xŒJhT, ßoJ” IJvrJl CK¨j ßyuJu pMVì xJiJrj xŒJhT, ßoJ” yJÀj Ko~J ßTJwJiTq, vJy ßoJ” IJmM ßjZJr xJ\j xy ßTJwJiTq, ßoJ” oMKyf Ko~J xJÄVaKjT, oJS” ßoJ” IJmMu TJuJo IJ\Jh xJÄÛíKfT xŒJhT, S ßoJ” IJ»Mu UJKuT, ßoJ” IJ»Mu Vlár, FTJCP≤a IJ»Mu oKfj, cJ” ßoJ” xJjJSr AxuJo ßYR”, TJ” fJKyr UJj, ßoJ” ßoJlöMu ßyJPxAj, ßoJ” xMÀT Ko~J, IiqJkT ßoJ” IJmM IJyPoh KxK¨T, ßoJ” oM\JKyh UJj, ßoJ” xJmM Ko~J FmÄ o~Mr Ko~JPT xhxq TPr IJVJoL hMA mZPrr \jq 19 xhxq KmKvÓ FTKa kNeJt ñ TKoKa Vbj TrJ y~Ç kKrPvPw ßoJ” l\uM Ko~J xmJAPT ijqmJh ùJkj TPr FPT IPjq ßpJVJPpJV TPr xhxq xÄV´y TrJr IjMPrJi \JKjP~ xnJr xoJK¬ ßWJwjJ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç


21

Surma

21 - 27 March 2014

KmsKav mJÄuJPhvL A~Mg ßlJrJPor CPhqJPV fJPrT ryoJPjr TJrJmKª Khmx ChpJkj

u¥j, 18 oJYt : KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr TJrJmKª Khmx CkuPã KmsKav mJÄuJPhvL A~g ßlJrJPor CPhqJPV FT @PuJYjJ xnJ Vf 17 oJYt, ßxJomJr kNmt u¥Pjr \JPVJjJrL ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf rKyo CK¨Pjr xnJkKfPfô FmÄ vrlrJ\ @yPoh xrlá S rJK\m @yPoh UJPjr ßpRg kKrYJujJ~ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur ßckMKa ßo~r IKyh @yPohÇ \JyJñLrjVr KmvõKmhqJuP~r xJPmT ZJ©hu xnJkKf kJrPn\ oKuäT S KmFjKk ßjfJ TJoJu CK¨Pjr xJKmtT xyPpJKVfJ S f•ôJmiJPj IjMÔJPj k´iJj mÜJ KZPuj KxKaP\j oMnPo≤ ACPTr @øJ~T FoF oJPuTÇ oMu k´mº Ck˙Jkj TPrj KmFjKk ßjfJ k´Plxr lKrh CK¨jÇ IjMÔJPj KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj KvãJKmh ‰x~h oJojMj ßoJPvth, xJÄmJKhT IKu

CuäJy ßjJoJj, pMÜrJ\q KmFjKkr xyxnJkKf @mMu TJuJo @\Jh, ‰foMZ @uL, ßTªsL~ \JxJPxr xyxnJkKf oJyoMh CuäJy oJoMj, ßTªsL~ ZJ©hPur xJPmT @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT jxrCuäJy UJj \MjJP~h, pMÜrJ\q KmjKkr 1o pMVì xŒJhT jJKxo @yPoh ßYRiMrL, KmFjKk ßjfJ @KfTár ryoJj ßYRiMrL kJ√M, @Aj\LKm mqJKrÓJr fKo\ CK¨j, ßTªsL~ pMmhPur xy @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT FjJoMu yT Kuaj, @Pmh rJ\J, TJ\L ATmJu ßyJPxj ßhPuJ~Jr, rJ\j @uL xJAh, vJyLj @yPoh jJKxr S yJxJj @yPohÇ k´iJj IKfKgr mÜPmq ßckMKa ßo~r IKyh @yPoh mPuj, mJÄuJPhv @\ FT Yro âJK∂TJu IKfâo TrPZÇ F Im˙J ßgPT ßhvPT mÅJYJPf yPu ßhvPk´KoT KmsKav mJÄuJPhvLPhr GTqm≠ yP~ TJ\ TrPf yPmÇ KfKj mPuj, ßhvPT KjP~ fJPrT ryoJPjr ßp xMhrN k´xJrL KY∂J-

nJmjJ fJ TJP\ uJVJPu mJÄuJPhv Cjúf rJPÓs kKref yPmÇ k´iJj mÜJ KxKaP\j oMnPo≤ ACPTr @øJ~T FoF oJPuT ßvU yJKxjJr xrTJrPT IQmi xrTJr CPuäU TPr mPuj, vyLh K\~Jr @hPvtr ‰xKjTPhr GTqm≠ @PªJuPjr oJiqPo FA xrTJPrr kfj fôrJKjõf TrPf yPmÇ oNu mÜmq Ck˙Jkj TPr k´Plxr lKrh CK¨j mPuj, mJÄuJPhPvr rJ\jLKf S mJÄuJPhPvr nKmwq“ KjP~ xNhrM k´xJrL wzpPπr IÄv KyPxPm 1/11-Fr xo~ fJPrT ryoJPjr Skr KjptJfj TrJ yP~PZÇ 2007 xJPur 7 oJYt fÅJPT ßV´lfJr TPr KjptJfPjr oJiqPo kñM TPr ßh~J y~Ç FA kñMfô ÊiM fJPrT ryoJjPT TrJ y~Kj FaJ mJÄuJPhvL \JfL~fJmJh S KmFjKkPT kñM TrJr FTKa wzpπ KZuÇ KmPvw IKfKgr mÜPmq KvãJKmh ‰x~h oJojMj ßoJPvth mPuj, ßhv S \JKfPT FKVP~ KjPf fr∆e

dJTJr xÄmJh oJiqPo KmÃJK∂Tr xÄmJh k´TJPv pMÜrJ\q KmFjKkr k´KfmJh xnJ mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu KmFjKk pMÜrJ\q vJUJ IJP~JK\f FT k´KfmJh xnJ~ mÜJrJ mPuPZj IJS~JoLuLV IQminJPm ß\JrkNmtT FThuL~ KjmtJYj TPr mJÄuJPhPv KmFjKkr ßjfJToLtPhr Ckr yfqJ S ßV´lfJPrr KjptJfj YJuJPòÇ IJS~JoLuLV \jVe ßgPT KmKòjú yP~ FUj ßhPvr mJKyPr pMÜrJ\q KmFjKkr KxKj~r ßj©LmOªPT fgJTKgf S IkKrTK·fnJPm \Kñ xÄVbPjr xJPg xŒOÜfJr xJ\JPjJ jJaT TrPZÇ mÜJrJ IQmi lqJKxˆ xrTJrPT IKnuP’ Fxm xJ\JPjJ jJaT mPºr IJymJj

\JjJjÇ 13 oJYt dJTJr FTKa kK©TJ~ KmFjKkr IJ∂\tJKfT xŒJhT oJKyhMr ryoJjxy pMÜrJ\q KmFjKkr TP~T\j ßj©LmOPªr jJPo fgJTKgf \Kñr xJPg xŒOÜfJr IKnPpJV k´fqJUqJj TPr pMÜrJ\q KmFjKk TJptqJuP~ fJ&ãKjTnJPm IJP~JK\f FT k´KfmJh xnJ~ mÜJrJ CkPrJÜ TgJèPuJ mPujÇ pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf vJA˜J ßYRiMrL Tá¨MPxr xnJkKfPfô S xJiJrj xŒJhT T~Zr Fo IJyoPhr kKrYJujJ~ IjMKÔf FT k´KfmJh xnJ~ xÄVbPjr KxKj~r xyxnJkKf IJ»Mu yJKoh ßYRiMrL, xy

xnJkKf IJmMu TJuJo IJ\Jh, fJ\Mu AxuJo, pMVì xJiJrj xŒJhT vKyhMu AxuJo oJoMj, xJÄVbKjT xŒJhT \Kxo CK¨j ßxKuo, xyxJÄVbKjT xŒJhT FcPnJPTa UKuuMr ryoJj, xMoj rJ~, k´YJr xŒJhT ßoJyJÿh IJ»Mu TJA~Mo, pMÜrJ\q ß˝óJPxmT hPur IJymJ~T FohJh ßyJPxj KakM, pMVì IJymJ~T KoxmJÉöJoJj ßxJPyu, xhxqxKYm IJmMu ßyJPxj, pMÜrJ\q \JxJPxr xnJkKf IJ»Mx xJuJo, IJmMu ßyJPxj IJuo, mhr∆u AxuJo, pMÜrJ\q KmFjKkr xyiot xŒJhT oJSuJjJ vJKoo IJyoh, pMmhPur xJPmT KxKj~r

xMroJ~ xÄVbj xÄmJh kJbJPjJr APou jJÍJr news@surmanews.com

xoJP\r KmT· ßjAÇ FPhv ßgPT KvãJ KjP~ fJ ßhPvr TuqJPe uJVJPjJr \jq KfKj fr∆e xoJP\r k´Kf @øJj \JjJjÇ xJÄmJKhT IKu CuäJy ßjJoJj mPuj, fJPrT ryoJPjr Skr xrTJr ßp KjptJfj TPrPZ fJ T·jJrS mJAPrÇ fJPrT ryoJPjr \jKk´~fJ~ BwtJKjõf yP~ fJr Ckr IfqJYJr TrJ yP~KZuÇ KfKj mPuj, @Ko ßx xo~ mJÄuJPhPv Im˙Jj TrJ~ UMm TJPZ ßgPT KjptJfPjr Kmw~ \JjJr xMP~JV yP~PZÇ KmPvw IKfKgr mÜPmq @mMu TJuJo @\Jh mPuj, FA xrTJr yfqJ, èo S P\u KhP~ KmFjKkr @PªJujPT hoJPf YJAPZÇ KfKj AKu~JZ @uLxy xTu mKªPhr KlKrP~ ßh~Jr \jq xrTJPrr k´Kf @øJj \JjJjÇ xnJkKfr mÜPmq rKyo CK¨j mPuj, fOeoMPur rJ\jLKfPf fJPrT ryoJj ßp Kmkäm WKaP~PZj ßxA rJ\jLKf pMÜrJP\q KmTKvf TrPf xmJAPT TJ\ TrPf yPmÇ KfKj IjMÔJPj CkK˙f ymJr \jq xTuPT ijmqh \JjJjÇ IjMÔJPj mJJÄuJPhv kKuKx ßlJrJo TqJoKmsP\r ßxR\Pjq fJPrT ryoJPjr Ckr xrTJPrr KjptJfPjr k´JoJeqKY© ßhUJPjJ y~Ç pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf vJP~˜J ßYRiMrL Tá¨ZM S xJiJre xŒJhT T~Zr Fo @yPoh IjMÔJPj CkK˙f yP~ xÄyKf k´TJv TPrjÇ xyxnJkKf o†Mr IJvrJl UJj, pMVì xŒJhT IJl\Ju ßyJPxj, FP\ Kuoj, jMr∆u IJuo Krkj, ßxJ~JPuyLj TKro ßYRiMrL, IJ»Mu oKjo, ßfJlJP~u IJyoh IJuo, xJlrJ\ IJyPoh xkM k´oNUÇ xnJ~ pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf vJA˜J ßYRiMrL Tá¨Mx, IJS~JoLuLVPT IKnuPÍ xTu IVefJKπT TJptâo mPºr hJmL \JjJjÇ xJiJrj xŒJhT T~Zr Fo IJyoh, F xrTJrPT IQmi CPuäU TPr ACPrJPkr oJKaPf xTu \JKf~fJmJhL vKÜPT FPhr Kmr∆P≠ Ve IJPªJuj VPz ßfJuJr IjMPrJi \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xJPmT ACKk ßY~JroqJj S k´mLe TKoCKjKa ßjfJ xMjJyr IJuLr AP∂TJu hKãe xMjJoV† CkP\uJr kNmtkJVuJ ACKj~Pjr xJPmT ßY~JroqJj, IJuokMr IJmhMx Vlár CóYKmhqJuP~r k´KfÔJfJ, pMÜrJ\q k´mJxL mqmJx~L S k´mLe TKoCKjKa ßjfJ IJuyJ\ô xMjJyr IJuL xJjJSr Vf 14 oJYt, ÊâmJr ÂhpPπr Kâ~J mº yP~ AP∂TJu TPrPZjÇ AjúJKuuäJKy S~JAjúJAuJAKy rJK\CjÇ oOfáqTJPu fJr m~x yP~KZu 84 mZrÇ KfKj 3 ßZPu, 4 ßoP~ FmÄ k´Yár èjV´JyL ßrPU ßVPZjÇ orÉo xMjJyr IJuL mqKÜVf CPhqJPV Kj\ V´Jo IJuokMPr FTKa Có KmhqJu~ S FTKa oxK\h k´KfÔJ TPrjÇ orÉo xMjJyr IJuL oJ© KTZáKhj IJPV Có KmhqJu~PT TPuP\ CKjúf TPr KfKj oOfáqr IJV kpt∂ xrTJrL IjMhJPjr k´PYÓJ YJKuP~ pJjÇ KfKj Kj\ FuJTJ~ oJjMPwr TuqJPe TJ\ TrJr oJjPx 90 hvPT mJÄuJPhv KVP~ ACKj~j kKrwh ßY~JroqJj KjmtJKYf yj FmÄ kNmtkJVuJ ACKj~Pjr \jVPer ßxmJ~ IJfìKjP~JV TPrjÇ orÉo xMjJyr IJuL FT\j hJjvLu mqKÜfô KyPxPm Kj\ FuJTJ~ kKrKYf KZPujÇ KfKj pMÜrJP\qr hKãe xMjJoV† k´mJxL xKoKfr FT\j k´mLe ßjfJ KZPujÇ FKhPT, orÉo xMjJyr IJuLr KfPrJiJPj kNmtkJVuJ S hKãe xMjJoV† k´mJxLPhr kPã ßvJTmJftJ ßk´re TPrPZj IJmM ßuAZ, AlPfUJr ßyJPxj ßYRiMrL, xJPmT ACKk ßY~JroqJ jNr∆u IJKoj, xJPmT ACKk ßY~JroqJj lJr∆T Ko~J, IJuyJ\ô mvLr CK¨j, cJÜJr IJmhMr rvLh, l\u C¨Lj, ATmJu ßyJPxAj, KhuS~Jr ßyJPxAj S c. ßrJ~Jm C¨LjÇ ßjfímOª orÉPor kKrmJr mPVtr k´Kf xoPmhjJ ùJkj TPrj FmÄ orÉPor KmPhyL IJfìJr vJK∂ TJojJ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

KmvõjJPg 50 KvÊPT oMxKuo ßy· ACPTr Kl∑ U“jJ

KmvõjJPg VrLm-hM˙ S IxyJ~ 50Ka kKrmJPrr KvÊPhr Kl∑ U“jJ KhP~PZ A≤JrjqJvjJu YqJKrKa xÄ˙J oMxKuo yqJ· ACPTÇ CkP\uJr mJÄjL oJhsJxJ~ F U“jJ IjMÔJj xŒjú y~Ç IjMÔJPj k´iJj IKfKgr mÜmq rJPUj oMxKuo yqJ· ACPTr lJC¥Jr ßY~JroqJj Fo. F. ßZJmyJjÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj oJpJKyr∆u CuMo u¥Pjr UKfm yJKl\ oJSuJjJ jJK\rCK¨j, oMxKuo yqJ· ACPT mJÄuJPhv KrK\SPjr ßY~JroqJj IJ»Mx xJuJo, asJKˆ IJ»Mx xJoJh, FKéo mqJÄT KmvõjJg vJUJr xyTJrL oqJPj\Jr xJAlár ryoJj KvThJr, KvãJjMrJVL vrLlCK¨j k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

SP~m Kc\JAj IJkjJr mqmxJ k´KfÔJj, ßp ßTJj xÄVbj IgmJ mqKÜVf ßk´JlJAPur SP~mxJAa ‰frLr \Pjq IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV Tr∆j:

Please Call us on

07507 293 904

85 Myrdle Street, London E1 1HL


22

Surma

21 - 27 March 2014

@∂\tJKfT FKkPuK≈ xPYfjfJ Khmx 26 oJYt

FKkPuK· PxJxJAKa jJPo FTKa YqJrJKa xÄVbj @VJoL 26Pv oJPYt xTu TKoCKjKa VsPM kr \jq oíVLÀV xŒPTt xPYfjfJ xíKÓr ks~JPx kJktu M Pc KyxJPm kJuj TrJr \Pjq AÓu¥Pjr oMxKuo Px≤JPr KhjmqJkL TotxYN L ChpJkj TrPf pJPòÇ ksTJv TrPf pJPò jfMj KcKnKc, pJr jJoTre TrJ yP~PZ ÈFKkPuK· Kmmrj' pJPf ksKfKa TKoCKjKaPf ˚J~MÀPVr Ckr PmvL TPr @PuJTkJf TrJ yP~PZÇ FA xTu xoxqJ xŒPTt TKoCKjKar PuJTPhr ùJj IfqJ∂ ˝· FmÄ IPjT nMu iJrjJA PmvL KmhqoJjÇ FA KcKnKcKa AÄPr\L xy mJÄuJ, PTP≤JKj\, KyKª, PxJoJKu, fMKTt S ChtM nJwJ~ kJS~J pJPmÇ FKkPuK· xŒPTt TKoCKjKa S mqKÜ kpqtJP~ xPYfjfJ míK≠r \jq C•r-kNmt u¥Pjr PoJa Z~Ka mJrJ~ FKkPuK· PxJxJAKa IfqJ∂ P\JzJPuJ nJPm TJ\ TPr pJPòÇ FA jfMj KnKcSKa ÈFKkPuK· xPYfjfJ S @kjJr TKoCKjKa' jJPo FTKa ksP\PÖr IÄv pJ Pyug KckJatPo≤ ÆJrJ IjMhJj ksJ¬ FA ksP\PÖr oJiqPo TotLrJ PyTKj, PyKrÄPV, A\KuÄaj, KjCyqJo, aJS~Jr yqJoPua S SP~ugJo lPrˆ FuJTJr I∂ntÜ M TKoCKjKar PuJTPhr xyP\ FKkPuK· xŒPTt ffôJKh \JjJPjJ FmÄ KYKT“xJ kshJPjr xTu ksTJr xMPpJV xíKÓ TrJr TJP\ KjP~JK\fÇ kJktu M Pc aJS~Jr yqJoPuaPx FTKa ˙JjL~ ÈFKkPuK· AC\Jr PlJrJo' Vbj TrPf @VsyLÇ PTJj mqKÜ KmPvw KTÄmJ PTJj xÄVbj pKh FKkPuK·r KmwP~ TJ\ TrPf YJ~ fJyPu ÈFKkPuK· PxJxJAKa PcmukPo≤ Kao' Fr xÄPV PpJVJPpJV TrPf kJPrj mPu \JKjP~PZj TotTrfJrJÇ FKkPuK· PxJxJAKar TKoCKjKa PcPnPukPo≤ oqJPj\Jr vJrKoj vJ\JyJj mPuj, Í@orJ @vJ TrKZ Pp, FPkPuK·Pf @âJ∂ ÀKV, fJPhr PxmT/PxKmTJ FmÄ ˝J˙qTotLrJ FA PlJrJoPT FKVP~ KjPf xJyJpq TrPm pJPf FKkPuK· @âJ∂ ÀVLPhr \LmjoJj Cjú~Pjr oJiqPo FTKa xM˙q TKoCKjKa CkyJr KhPf kJPrÇ KfKj @PrJ mPuj, Í @kKj pKh FKkPuK· ÀVL yCj, KTÄmJ F„k PTJj ÀVLPT PxmJ TPrj, KTÄmJ PTJj ˝J˙q mJ PxJxJu xJKntPxr PuJT yP~ gJPTj IgmJ FA KcKnKc PksJVsJo YJuM TrPf YJj fJyPu @oJPhr xÄPV PpJVJPpJV TrPf kJPrjÇ KcKnKc PksJVsJo YJuM yPm Aˆ u¥Pjr PyJ~JAaYqJPku FuJTJ~Ç TotxYN L IjMKÔf yPm 26 oJYt xTJu 10-30aJ PgPT KmTJu 1-30aJ kpt∂Ç ksPmv oNuq Kl∑ KT∂á @xj xLKofÇ fJA 21Pv oJPYrs oPiq TKoCKjKa PcPnukPo≤ KaPor xÄPV @xPjr \jq mMKTÄ KhPf yPmÇ KaPor A-PoAu : community.development@epilepsysociety.org.uk IgmJ 01494 601 438 FA jJ’JPr PpJVJPpJV TrJr \jq @P~J\TPhr kã PgPT IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ FKkPuK· mJ oíVLÀV FTKa oJrJ®T ˚J~M\Kjf PrJV pJPf pMÜrJP\qr ksJ~ 5 uJPUr IKiT IgtJ“ ksKf 100\Pjr oPiq 1\j PuJT @âJ∂Ç FKkPuK· PxJxJAKa” FKkPuK· PxJxJAKa pMÜrJP\qr Ijqfo TP~TKa FKkPuK· xJKntx PksJnJAcJrPhr oPiq jqJvJjJu PxJxJAKa lr FKkPuK· (Fj,Fx,A) Fr FTKa mqmyJKrT jJoÇ FKar PycPTJ~JatJr mJKTÄ yJovJ~JPr PpUJPj FKkPuK·r Ckvo S Fo,@r,@A PÛKjÄ Ckr VPmwjJ TrJ y~Ç FA xÄ˙JKa ÀVLPhrPT mqKÜVf FPxxPoP≤r PãP© KmvõoJPjr Fj, FAY, Fx TfíT FPxxPoP≤r xMPpJV kshJj, kNjmtJxPjr ksKvãj FmÄ CØJmjoNuT VPmwjJr xMPpJV TPr Ph~Ç @mJKxT PxmJhJPjr oJiqPo ksJ~ 100\j oJrJ®TnJPm @âJ∂ FKkPuK· ÀVLPT PxmJ KhP~ @xPZÇ FKkPuK· PxJxJAKa ksKf x¬JPy PxJomJr PgPT ÊâmJr xTJu 9aJ PgPT KmTJu 4aJ FmÄ mMimJr xºqJ 8aJ kpqt∂ FTKa vftpÜ M Py·uJAj YJuM rJPUÇ xÄ˙JKa FKkPuK·r xÄPV mJx TrJ FmÄ oJKjP~ YuJr CP¨Pvq KmkMu kKroJj ffôJKh x’Kuf KukPua ksYJr TPr @xPZÇ fJ ZJzJS FA YqJKrKa xÄ˙JKa ˝J˙qTotL, KjP~JVTJrL, Kj\˝TotL S mqKÜ kpqtJP~ FT KmPvw irPjr ksKvãj kshJj TPr gJPTÇ - ßk´x KmùK¬Ç

pMÜrJ\q ßUuJlf o\KuPxr xnJ IjMKÔf

mJÄuJPhv ßUuJlf o\Kux pMÜrJ\q vJUJr KjmtJyL xnJ Vf 9 oJYt pMÜrJ\q˙ TJptJu~ KUhoJy FTJPcoLPf IjMKÔf y~Ç pMÜrJ\q xnJkKf oJSuJjJ ßr\JCu yPTr xnJkKfPfô S ßTªsL~ @\∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT S pMÜrJ\q vJUJr xJiJre xŒJhT oJSuJjJ lP~\ @yoPhr kKrYJujJ~ IjMKÔf KjmtJyL xnJ~ mÜmq rJPUj xJPmT pMÜrJ\q xnJkKf oJSuJjJ lKrh @yoh UJj, oJSuJjJ ßVJuJo KTmKr~J, pMÜrJP\qr xy xnJkKf oJSuJjJ @mhMx xJuJo xy xJiJre xŒJhT @uyJ\ô oJSuJjJ @fJCr ryoJj, oMlKf ZJPuy @yoh, mJ~fáu oJu xŒJhT oJSuJjJ jJK\o CK¨j, xoJ\ TuqJe xŒJhT oJSuJjJ vrLl @yoh, KjmtJyL xhxq oJSuJjJ vJyjNr Ko~J, oJSuJjJ l\uMu yT TJoJuL k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ mPuj mJÄuJPhPv AxuJo S oMxuoJjPhr KjP~ jfáj TPr \JfL~ S @∂\tJKfTnJPm wzpπ ÊÀ yPpPZÇ @u TJP~hJ S \ñLmJPhr @S~J\ fáPu mJÄuJPhPv AxuJoL rJ\jLKf mPºr wzpπ xlu yPm jJÇ @uTJP~hJ S \ñLmJPhr xJPg mJÄuJPhPvr @Puo, CuJoJ S AxuJoL rJ\jLKfr ßTJj xŒTt jJA, AxuJo KmPrJiL xlu vKÜr KmÀP≠ oMxuoJjPhr GTqm≠ @PªJuj VPz fáuPf yPmÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ˆTPyJPo ÈjfMj xäMPxj' kKrT·jJr ksKfmJh ˆTPyJPor ksJePTPªs PuT PoquJPrj S mJuKaT xJVrPT kígTTJrL äMAx PVa FuJTJKa xäMPxj jJPo kKrKYfÇ xŒ´Kf ˆTPyJo PoPasJkKux SA FuJTJr 75 mZPrr kMrPjJ asJKlT YuJYu mqm˙J PnPñ PlPu jfMj TPr ‰fKr TrJr CPhqJV KjP~PZÇ xrTJr @iMKjTJ~Pjr jJPo FuJTJKar GKfyqmJyL „k kJuPa KhP~ jfáj xäMPxj jJPor

FT mq~mÉu S hLWtPo~JKh kKrT·jJ yJPf KjP~PZÇ fJrJ muPZj ßp, jfMj ksT·Ka mJ˜mJK~f yPu xäMPxj FuJTJPf pJj YuJYu mqm˙Jr @iMKjTJ~j yPm FmÄ fJr xJPg xJPg PuT PoquJPrj yPf mJuKaT xJVPr kJKj ksmJy míK≠ kJPmÇ fJPhr hJKm jfMj ksT· mjqJ Kj~πPer oJiqPo PoquJPrj PuPTr kJKjr Ckr KjntrvLu 20 uJU oJjMPwr xMPk~ kJKj~ \u xrmrJy

mqm˙Jr KjrJk•J mJzJPmÇ KT∂á cJjk∫L-oiq-cJjk∫L xrTJPrr FA kKrT·jJr xJPg IPjT oJjMwA FTof jjÇ fJPhr hJKm x˜J S KmT· mqm˙J mJh KhP~ mq~mÉu S hLWtPo~JKh ksT· yJPf KjP~PZÇ äMPxPjr GKfyq rãJ TPr KmT· kKrT·jJPfS FTA uã I\tj TrJ x÷mÇ fJrJ KjotJe TJuLj FmÄ KjotJe krmftLPf xoP~ SA FuJTJPf asJKlT \qJo PmPz pJmJr @vïJ TrPZjÇ fJrJ oPj TPrj, PpPyfM SA FuJTJr TJPZA mz KmkKe KmfJj @PZ PxPyfM vfJ»L ksJYLj GKfyqmJyL

SA pJ~VJPf fJrJ jfMj KmkKe KmfJPjr ksP~J\j ßjAÇ fJZJzJ TJfJKrjJmJKrP~Pfr 18 KoaJr KjPY KjKotfmq mJx aJKotjJu pJ©LPhr mJx mhPur \jq mJzKf xo~ uJVPm FmÄ ßpPTJPjJ IKVú hMWtajJ~ mz Kmkpt~ ßhUJ PhPm mPu fJrJ oPj TPrjÇ IPjPT ksTP·r @zJPu hMjtLKfr @vïJS FPTmJPr CKzP~ KhPòj jJÇ fJA fJrJ ksKf míy¸Kf mJr KmTJu 4.30 5.30 kpt∂ xäMPxj FuJTJPf ksKfmJh TotxNYL ßWJweJ TPrPZjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßY~JroqJj khk´JgLt oMKymMr ryoJj frlhJr, nJAx ßY~JroqJj @»Mu oKfj S oKyuJ nJAx ßY~JroqJj k´JgLt rJPyuJ ßmVPor xogtPj xnJ IjMKÔf mOPaPjr KmKnjú vyr ßgPT @Vf ßoRunLmJ\Jr k´mJxL TKoCKjKa KucJr, mqmxJ~L, xJÄmJKhT, pMm S k´JÜj ZJ©PjfJPhr ˝f°áft IÄvV´yPe ßx≤sJu u¥Pjr ˙JjL~ FT ßrˆáPrP≤ Vf 11 oJYt, oñumJr xºqJ 7aJ~ ßoRunLmJ\Jr xhr CkP\uJr @xjú KjmtJYPj ßY~JroqJj k´JgLt oMKymMr ryoJj frlhJr, nJAx ßY~JroqJj khk´JgLt xJÄÛíKfT mqKÜfô jJaqTJr @»Mu oKfj S oKyuJ nJAx ßY~JroqJj k´JgLt rJPyuJ ßmVo-Fr xogtPj FT \jxoJPmPvr @P~J\j TrJ y~Ç ßoRunLmJ\Jr ß\uJ ZJ©uLPVr xJPmT xnJkKf, k´mJxL TKoCKjKa xÄVbT oMK\mMr ryoJj \KxPor xnJkKfPfô FmÄ oqJjPYÓJr @S~JoL uLV-Fr pMVì xJiJre xŒJhT Àyu @Koj ÀPyu, xJPmT ZJ©PjfJ @»Mu mJKZf S xJPmT ZJ©PjfJ rJiJTJ∂ iPrr ßpRg kKrYJujJ~ IjMKÔf xoJPmPv k´iJj IKfKg KZPuj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr KxKj~r xy xnJkKf @uyJ\ô \JuJu CK¨jÇ k´iJj mÜJ KZPuj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu @yJh ßYRiMrL, KmPvw IKfKg KZPuj ßV´aJr KxPua TJCK¿u ACPT'r ßY~JrkJxtj jMÀu AxuJo oJymMm, TqJoPcj TJCK¿Pur xJPmT ßo~r TJCK¿uJr @»Mu TJKhr, pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr oJjmJKiTJr xŒJhT ßoJ: xJrm @uL, iot Kmw~T xŒJhT ‰x~h xMÀT @Ku, xJCgJoaj @S~JoL uLPVr xnJkKf @»Mu oJKuT frlhJr xMP~m, SP~ux @S~JoL uLPVr nJrk´J¬ xnJkKf ojxMr @yoh oKTx S ßxPâaJrL FoF oJKuT, u¥Pj xlrrf

xJ¬JKyT kJfJTáKzrPhv-Fr mqm˙JkjJ xŒJhT ‰x~h ÉoJP~h @uL vJyLj, ßoJ˜lJkMr ACKk ßY~JroqJj ßvU ÀPou @yoh, oJyoMhrM ryoJj, jM\Àu AxuJo IKTm, l\uMr ryoJj l\uM, vJy xJAláu @ÜJr KuÄTj, ‰x~h vKrl @yoh S ßVJuJo ofá\ t JÇ xoJPmPvr ÊÀPfA kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj xJöJhMr ryoJj KjéjÇ Frkr \JKfr \jT mñmº ßvU oMK\mMr ryoJj, \JfL~ YJr ßjfJxy KmKnjú @PªJuPj Kjyf xTu vyLPhr k´Kf vs≠J \JKjP~ KjrmfJ kJujxy ßhJ~J TrJ y~Ç KjmtJYjL xoJPmPv mÜmq rJPUj ‰x~h @KZ~Jh @uL, oM˜JKl\Mr ryoJj oJKjT, ßVJuJo @mM xJPuy xMP~m, yJKmmMr ryoJj oTmMu, @»Mu mJKZf, rJiJTJ¥ ir, @UuJZMr

ryoJj, @o\Jh ßyJPxj xJKj, lJÀT @yoh, xJÄmJKhT \~jJu AxuJo, @KojMu AxuJo TJKmh, \JKTr UJÅj, lJÀT @yoh, @mhMr rm, ßxKuo @yoh, ‰x~h o~jNu AxuJo, vJSj ryoJj, vKlTár ryoJj oJoMj, \MPmr @yoh ßxKuo, \MP~u frlhJr, ßjJoJj @yoh, xJAlár ryoJj mJKvT, ßmuJu @yoh, ßvU Fo F xJuJo, @»Mu oMKyf, lJÀT @yoh, oMKyf Ko~J, Yku @yoh, xJöJhMr ryoJj Kjéj, \JyJñLr @uo, @mM mÑr, \MmJP~r @yoh, oJKyh @yoh, SP~x @yoh, @mM fJPyr, mhÀu yT, ßryJj @yoh, KuÄTj Ko~J, @KfTár ryoJj frlhJr FKou, vJyJ\Jj oJyoMh, vKlT oj\Mr, @»Mu xJKuT, ßoJóJT @yoh S KakM @uL k´oUM Ç - ßk´x KmùK¬Ç

ryoJj, KoxmJy CöJoJj ßxJPyu ksoUM Ç pMÜrJ\q KmFjKk'r iot Kmw~T xŒJhT oJSuJjJ vJKoPor kKrYJujJ~ KmPvw ßhJ~J~ vyLh oJyJmMmu M yT mJmuMr ÀPyr oJVPlrJf TJojJ TrJ y~Ç vyLh ßksKxPc≤ K\~JCr ryoJj xy hPur xTu oOfáqmreTJrL ßjfJ TotLPhr \jq PhJ~Jr xJPg hPur ßY~JrkJrxj PhvPj©L PmVo UJPuhJ K\~J, KmFjKkr KxKj~r nJAx PY~Jroqj \jJm fJPrT ryoJPjr \jq KmPvw PhJ~J TJojJ TrJ y~Ç pMÜrJ\q KmFjKk'r pMVì xJiJrj xŒJhT vKyhMu AxuJo oJoMj FmÄ xJÄVbKjT xŒJhT \KxoMK¨j ßxKuPor kKrYJujJ~ @PuJYjJ

xnJ~ @PrJ CkK˙f KZPuj, pMÜrJ\q KmFjKkr KxKj~r xnJkKf @»Mu yJKoh PYRiMrL, xy xJnJkKf @mMu TJuJo @\Jh, xy xnJkKf, ßVsaJr u¥j KmFjKkr xnJkKf fJ\Mu AxuJo, fJKyr rJ~yJj ßYRiMrL kJPnu, FcPnJPTa UKuuMr ryoJj, @mMu PyJPxj, @l\Ju ßyJPxj, rKyo CK¨j, xMuJ~Kyj TKro ßYRiMrL, ßhS~Jj @»Mu mJKxf, Fx AxuJo xK\m, KyoM TKmrÇ @»Mu oMKjo, @mMu yJxJjJf Krkj, rKlTMu AxuJo xK\m, PfJlJP~u @yPoh @uo, xrlrJ\ @yPoh xrkM, rJK\m @yJPÿh UJj, @KfTMu AxuJo, @KojMu AxuJo ksoUM Ç - ßk´x KmùK¬Ç

pMÜrJ\q KmFjKk IKlPx vyLh oJymMmMu yT mJmuM ˛rPe KmPvw ßhJ~J FmÄ @PuJYjJ xnJ pMÜrJP\q mxmJxrf xJPmT ZJ©hu ßjfJ TotLPhr kã ßgPT ‰˝rJYJr FrvJh KmPrJKi @PªJuPj xJPmT ZJ©hPur KjmtJKYf xJiJrj xŒJhT vyLh oJyJmMmu M yT mJmuMr 27fo vJyJhJf Khmx kJuj TrJ CkuPã KmPvw ßhJ~J S @PuJYjJ xnJr @P~J\j TrJ y~Ç Vf 12 oJYt xºqJ~ pMÜrJ\q KmFjKkr IKlPx CÜ xnJ~ Y¢VsJo KmvõKmhqJu~ ZJ©hPur xJPmT PjfJ fJKrT rJjJ ßYRiMrLr xnJkKfPfô mÜmq rJPUj, pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf vJP~˜J ßYRiMrL Tá¨Mx, pMÜrJ\q FjKkr Ijqfo CkPhÓJ jxÀuäJy UJj \MjJP~h, pMÜrJ\q KmFjKkr xJiJrj xŒJhT T~xr Fo @yoh, FohJh yPxj KakM, cÖr oMK\mMr


23

Surma

21 - 27 March 2014

oKjÀu AxuJo fárPjr xogtPj pMÜrJ\q k´mJxL vkg V´ye S kfJTJ CP•Juj Khmx CkuPã rqJuL, ÊnJTJ–ãLPhr CPhqJPV @PuJYjJ xnJ @PuJYjJ xnJ S xJÄÛíKfT IjMÔJPjr @P~J\j

@xjú hKãj xMroJ CkP\uJ KjmtJYPj nJAx ßYq~JrPoj khk´JgtL ßVJPj KlCYJr FTJPcKor k´KfÓJfJ ChL~oJj fÀe ZJ©PjfJ oKjÀu AxuJo fMrPjr xogtPj pMÜrJ\q k´mJxL ÊnJTJ–ãL S mªM oyPur CPhqJPV kNmt u¥Pjr FT yPu PxJomJr FT @PuJYjJ xnJ IjMKÔf y~Ç hKãj xMroJ k´mJxL TJoJu @yPoh mJmMPur xnJkKfPfô S pMmhu PjfJ jMÀu @uo KrkPjr kKrYJujJ~ xnJ~ k´iJj IKfKf KyxJPm CkK˙f

KZPuj pMÜrJ\q KmFjKkr xy xnJkKf @mMu TJuJo @\Jh, KmPvw IKgKf CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q KmFjKkr xy xnJkKf @uyJö QfoMZ @uL, pMVú xŒJhT xKyhMu AxuJo oJoMj, xJKhT Ko~J, xJÄVbKjT xŒJhT \Kxo CK¨j PxKuo, P˝òJPxmT hu pMÜrJ\q vJUJr @øJ~T FohJh ÉPxj KakM, pMVú @øJ~T Ko\mJÉöJoJj PxJPyu pMmhu PTªsL~ TKoKar @∂\tJKfT xŒJhT FjJoMu yT Kuaj, pMÜrJ\q pMmhPur xJPmT KxKj~r

xy xnJkKf o†Mr @vrJl UJj S pMVú xŒJhT @l\Ju ÉPxj,IjqJjqPhr oPhq mÜmq rJPUj K\fM \JK~&VhJr, @xJm @uL, Thr CK¨j,j\rMu AxuJo yJjúJj, vJKoo fJuMThJr, F P\ Kuoj, xS~JPuyLj TKro PYRirL, vJyjJ\ @yPoh, xJPyu vJy, oJSuJjJ vJKoo,S~JKvo CK¨j oJKjT,\JKTr UJj,@K\r CK¨j @K\r, \JTJKr~J @yPoh pJÑM, vKrlMu AxuJo,@»Mu yJKoh UJj xMPoh, ATmJu @yPoh, fMlJP~u @yPoh @uo, xrlrJ\ vrlM, rKlTMu AxuJo x\Lm, TKku yJ~hJr TKku, xMmyJj, oAj CK¨j o~jJ,oyKxj @yPoh, @KfTMryoJj, TMfmá u M @uo PxmMu k´oUM xy @PrJ IPjPTÇ xnJ~ mÜJrJ mPuj ßhPvr Cjú~ ßpJVq S x“ mqKÜ KjmtJKYf TrJ k´P~J\jÇ ˙JjL~ xrTJr pf ßmvL vKÜvJuL yPm ßhv ff Cjúf yPmÇ @r fJA @orJ pJrJ k´mJPx rP~KZ xmJAPT GTqm≠nJPm TJ\ TPr ßpPf yPmÇ - ßk´x KmùK¬Ç

1971 xJPur 28 oJYt mJÄuJPhPvr oMKÜpMP≠r xkPã mJKotÄyJPor ˛u yLg kJPTt vkg V´ye S mKyKmtPvõ k´go kfJTJ CP•Juj Khmx k´KfmJPrr jqJ~ FmZrS mqJkTnJPm kJuPjr CPhqJV KjP~PZ 28 oJYt ChpJkj kKrwhÇ F CkuPã ChpJkj kKrwPhr CPhqJPV FT ‰mbT Vf 9 oJYt ˙JjL~ ˆáKcS-1 F IjMKÔf y~Ç QmbPT vkg V´ye S kfJTJ CP•Juj Khmx-2014 ChpJkj CkuPã hMAKhj mqJkL TotxNYL ßWJweJ TrJ yP~PZÇ TotxNYLr oPiq rP~PZ∏ @VJoL 28 oJYt ÊâmJr hMkMr 2aJr xo~ rqJuL FmÄ 31 oJYt ßxJomJr @PuJYjJ xnJ S xJÄÛíKfT IjMÔJjÇ CPuäUq rqJuL ˛u yLg kJPTtr SP~mJrKu ßVAa ßgPT hMkMr 2aJr

xo~ ÊÀ yPmÇ @PuJYjJ xnJ S xJÄÛíKfT IjMÔJj KmTJu 6aJ~ ÊÀ yPm TPnK≤s ßrJc˙ ˆáKcS-1 FÇ FPf xTuPT pgJxoP~ CkK˙f yS~Jr \jq KmPvwnJPm @øJj \JJjPjJ yP~PZÇ vkg V´ye S kfJTJ CP•Juj Khmx ChpJkPjr \jq @P~JK\f F xnJ~ xnJkKffô TPrj ChpJkj kKrwPhr @øJ~T AmrJKyo @uLÇ xnJ~ mÜmq rJPUj mJKotÄyJo @S~JouLPVr xnJkKf ßoJ. TKmr CK¨j, mKvr Ko~J TJKhr, jMÀu AxuJo KTxuM, @õhMx ÊTár, ÉoJ~Nj TKmr ßYRiMrL, ‰x~h FuJKy yT ßxuM, xJPmT ßY~JroqJj ßfrJ Ko~J, jJKxr @yoh vqJou, lUÀu AxuJo, vJy ofát\J @uL, @jyJr @uL, \~jJu @PmKhj k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ChLYL mJKotÄyJo-Fr CPhqJPV mJÄuJ mwtmre 14 FKk´u ßoRunLmJ\Jr CkP\uJ KjmtJYPj ßY~JroqJj khk´JgLt ßoJ” TJoJu ßyJPxj-Fr xogtPj ofKmKjo~ xnJ

ChLYL Kv·L ßVJÔL mJKotÄyJo @VJoL 14 FKk´u mqJkT @P~J\Pj mJÄuJ jmmwt mrPer Kx≠J∂ KjP~PZÇ F CkuPã Vf 10 oJYt ˛u yLPgr ˆáKcS-1 F FT ofKmKjo~ xnJ IjMKÔf y~Ç xnJ~ ChLYLr @P~J\Pj @myoJj mJÄuJr TíKÓ S xÄÛíKfPT k´mJPx fáPu irJr \jq mwtmre TotxNYLPT xlu S ˝JgtT TPr fáuPf Km˜JKrf @uJk @PuJYjJ TrJ y~Ç mwtmre F TotxNYLPf kJ∂J-AKuv ZJzJS VJj, jOfq, TKmfJ @mOK•xy jJjJ @P~J\j gJTPmÇ FPf KocuqJ¥Pxr xmt˜Prr mJXJuL TKoCKjKar CkK˙Kfr \jq KmKnjú CPhqJV KjP~S @PuJYjJ TrJ y~Ç ChLYL mJKotÄyJv vJUJr CPhqJPV @P~JK\f ofKmKjo~ xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr xy

xnJkKf jMÀu AxrJo KTxuMÇ xnJ~ mÜmq rJPUj∏ k´mLe @S~JoLuLV ßjfJ AmrJKyo @uL, ToPrc oxMh @yoh, ChLYL mJKotÄyJo vJUJr xnJkKf ‰x~h FuJKy yT ßxuM, mJKotÄyJo @S~JoLuLPVr xnJkKf TKmr CK¨j, rJ\M @yoh kJrPn\, lUÀu AxuJo, jJKxr @yoh vqJou, @»Mx ÊTár, l\Pu rJKæ ZJjJ, \JyJKñr mUv, \~jJu @yoh k´oMUÇ QmvJUL C“xPm KmKnjú irPer ˆPur mqm˙J rP~PZÇ pJrJ ˆu KhPf YJj fJPhrPT Qx~h FuJKy yT ßxuM (07568363257) IgmJ xJAlár ryoJj mJKxT (07970147181) Fr xJPg ßpJVJPpJV TrJr \jq @øJj \JjJPjJ yP~PZÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßVJ~JuJmJ\Jr pMm xoJ\ TftOT FoF yJKoh xÄmKitf

ßVJ~JuJ mJ\Jr ACKj~Pjr xJPmT ßY~JroqJj oJyoMh @uLr ßZPu FmÄ mJuJV† CkP\uJ KâPTa FPxJKxP~vPjr ßY~JroqJj S mJuJV† CxoJjLjVr KmvõjJJg ßTmu xJKmtPxr ßY~JroqJj FoF yJKoh pMÜrJ\q @Voj CkuPãq ßVJ~JuJmJ\Jr pMm xoJ\ TfíT t @P~JK\f FT xÄmitjJ xnJr @P~J\j TrJ y~Ç

\JoJu ßYRiMrLr xnJkKfPfô FmÄ @»Mx vyLh Fr kKrYJujJ~ xnJ~ CkK˙f KZPuj mJhu Ko~J, TJoJu @yPoh, KoZmJCr ryoJj, \MmJP~r @yoh Koaj, TP~x Ko~J, K\uM Ko~J, hKmr @yPoh, @mhJu Ko~J, @TfJr Ko~J, ‰x~h ßxJPyu @yoh, l\uM V\jKm, \MPmr @yoh, ßoJ: Táfmá CK¨j, l~xu Ko~J,

xmM\ Ko~J, ßvU \VuM, oJyoh @uL, jJ\oMu ßyJPxj, xMoj @yPoh, fJPrT @yPoh, ZJjJ Ko~J, KrÄTá kJu, oyKxj fJuMThJr KojJr, Ko\Jj, fJPrT Ko~J, @»Mx ZJuJo, ßxJPyu @uL, KoujJj yJxJj,TJ\L Ko\Jj, xJuoJj @yoh, xMoj Ko~J k´oUM Ç - ßk´x KmùK¬Ç

KocuqJ¥Px mxmJxrf ßoRunLmJ\JrmJxLr CPhqJPV FT ofKmKjo~ xnJ~ mÜJrJ ßoJ. TJoJu ßyJPxjPT ZJ© rJ\jLKf, mqmxJ k´KfÔJj kKrYJujJ FmÄ FTKa ACKj~j kKrwPhr ßY~JroqJj KyPxPm \jk´KfKjKiPfô FT\j xlu oJjMw KyPxPm CPuäU TPr ßoRunLmJ\Jr CkP\uJ KjmtJYPj ßpJVqfo k´JgLt KyPxPm fJr xlufJ TJojJ TPrPZjÇ CPuäUq @xjú ßoRunLmJ\Jr CkP\uJ KjmtJYPj ßY~JroqJj khk´JgLt ßuUj, k´JgLtr YJYJ FmÄ KocuqJ¥Px ofKmKjo~ xnJr @P~J\T @KoÀu AxuJo ßmuJu, ATmJu @yoh, oSuMh @yoh, vJy\JyJj Ko~J, xJuJy CK¨j ZJKuTÇ CkK˙KfPhr oPiq mÜmq rJPUj- ToPrc oxMh @yoh, @mMu ßyJPxj, FuJKy yT ßxuM, ÉoJ~Nj TKmr ßYRiMrL, ryof @uL, ßoJyJÿh TKmr CK¨j, Fo F oMjfJKTo, ßoJ˜lJ TJoJu mJmuM, xJAláu AxuJo, hMÀh @yoh, \~jJu @yoh, rJ\M @yPoh kJrPn\, TJ~ZJÀu AxuJo xMoj, ÀPyu UJj, \~jJu AxuJo k´oMUÇ xnJ~ KocuqJ¥x, u¥j, jKaÄyJoxy KmKnjú vyr ßgPT ßoRunLmJ\JmJxL IÄvV´ y e TPrjÇ mÜJVe mPuj, ßoRunLmJ\Jr ß\uJPT xoO≠ FTKa \jkPh „kJ∂Prr kptJ¬ x÷JmjJ KmhqoJjÇ xKbT ßjfífô, hã, x“ S ßpJVq ßjfíPfôr ÆJrJ Cjúf KmPvõr ßp ßTJj vyPrr of ßoRunLmJ\JrPT VPz ßfJuJ x÷m CPuäU ßoRunLmJ\Jr vyrPT @iMKjT vyPr „kJ∂Prr FToJ© ßpJVq k´JgLL KyPxPm ßoJ. TJoJu ßyJPxj Fr TgJ CPuäU TPr fJr metJdq rJ\QjKfT \LmPjr kJvJkJKv

\jk´ K fKjKi fgJ ACKj~j ßY~JroqJj KyPxPm FuJTJr Cjú~Pj mKuÔ nëKoTJr TgJ ß\JrJPuJnJPm fáPu iPrjÇ x“ S ßpJVq F k´JKgtPT ßY~JroqJj KyPxPm KjmtJKYf TrJr \jq k´PfqTPT Kj\ Kj\ Im˙Jj ßgPT pgJxJiq ßYÓJ YJuJmJr \jq IjMPrJi \JjJj mÜJrJÇ pM Ü rJ\q \Jxh xnJkKf, oMKÜPpJ≠J yJÀjMr rKvh IkJr x÷JmjJo~ ßoRunLmJ\Jr ß\uJPT IfqJiM K jT FTKa vyPr „kJ∂Prr \jq ßoJ. TJoJu ßyJPxPjr Km\~ KjKÁf TrPf xTuPT ß\JrJPuJ nëKoTJ rJUJr \jq @øJj \JjJjÇ xnJkKf ßVJuJo ßoJ. oJyoMh Ko~J ßoJ. TJoJu ßyJPxjPT \jhrhL, TuqJPer rJ\jLKfr iJrT mJyT KyPxPm CPuäU TPr fJr Km\~ KjKÁf TrJr @øJj \JjJjÇ xmPvPw k´JgLt ßoJ. TJoJu ßyJPxj ßaKuPlJPj ofKmKjo~ xnJ @P~J\j S ßoRunLmJ\JrmJxLr CkK˙Kfr \jq TífùfJ k´TJv TPrjÇ ßoRunLmJ\Jr ßY’Jr Im ToJxt F¥ A¥JKˆs'r xnJkKf, ß\uJ @S~JoLuLPVr xÄV´ J oL xJÄVbKjT xŒJhT, k´ J Üj ACKk ßY~JroqJj, ß\uJ ZJ©uLPVr xJPmT xnJkKf ßoJ. TJoJu ßyJPxj Fr xogt P j

KocuqJ¥Px mxmJxrf ßoRunLmJ\JrmJxLr CPhqJPV CÜ ofKmKjo~ xnJ IjMKÔf y~ Vf 11 oJYt oñumJr KhmJVf rJf 12aJr xo~Ç FPf xnJkKffô TPrj ßoRunLmJ\JPrr TíKf x∂Jj, TJjJcJ @S~JoLuLPVr xnJkKf ßVJuJo ßoJyJÿh oJyoMh Ko~JÇ xnJ kKrYJujJ TPrj ßxJPyu @yoh ßYRiMrLÇ ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj oJSuJjJ @»Mr rKvhÇ ofKmKjo~ xnJ~ IKfKgPhr oPiq mÜmq rJPUj pMÜrJ\q \JxPhr xnJkKf yJÀjMr rKvh, ßY~JroqJj khk´JgLtr mz nJA jMÀu AxuJo ßuUj, k´JgLtr YJYJ FmÄ KocuqJ¥Px ofKmKjo~ xnJr @P~J\T @KoÀu AxuJo ßmuJu, ATmJu @yoh, oSuMh @yoh, vJy\JyJj Ko~J, xJuJy CK¨j ZJKuTÇ CkK˙KfPhr oPiq mÜmq rJPUj- ToPrc oxMh @yoh, @mMu ßyJPxj, FuJKy yT ßxuM, ÉoJ~Nj TKmr ßYRiMrL, ryof @uL, ßoJyJÿh TKmr CK¨j, Fo F oM j fJKTo, ßoJ˜lJ TJoJu mJmuM, xJAláu AxuJo, hMÀh @yoh, \~jJu @yoh, rJ\M @yPoh kJrPn\, TJ~ZJÀu AxuJo xMoj, ÀPyu UJj, \~jJu AxuJo k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç


24

KmvõjJg FAc ACPTr CPhqJPV U“jJ IjMÔJj xŒjú

KmvõjJg CkP\uJ kKrwPhr jm-KjmJtKYf ßY~JroqJj xMPyu IJyoh ßYRiMrL mPuPZj, TÔJK\tf Igt KhP~ KmvõjJg FAc xm xo~ hKrhs, IxyJ~ oJjMPwr TuqJPe TJ\ TPr pJPòÇ iJrJmJKyTnJPm F xÄVbjKb YJKuP~ pJPò xoJ\PxmJÇ Vf 28 ßlms∆~JrL ÊâmJr KmvõjJg FAc ACPTr CPhqJPV S KmvõjJg ßk´xTîJPmr mqm˙JkjJ~ IJP~JK\f xMjPú f U“jJ IjMÔJPj rJoxMªr IV´VJoL Có KmhqJu~ oJPb k´iJj IKfKgr mÜPmq Fxm TgJ mPujÇ KmvõjJg ßk´xTîJPmr xnJkKf Ko\JjMr ryoJj Ko\JPjr xnJkKfPfô S xJPmT xnJkKf rKlTáu AxuJo \MmJP~r Fr kKrYJujJ~ IjMÔJPj KmPvw IKfKgr mÜmq rJPUj KmvõjJg FAc ACPTr xnJkKf KoZmJyCK¨j, KmvõjJg ßTªsL~ xJKyfq xÄxPhr xnJkKf oJÔJr AoJhCK¨j, cJÜJr Fo. F Tá¨ZM ßYRiMrL, CkP\uJ KmFjKkr h¬r xŒJhT mKxr IJyoh, mqJÄTJr IJAjCK¨j, oKfCr ryoJj, k´mJxL IJ»Mr rm, ACKk xhxq IJ»Mx ßxJmyJj, KmvõjJg ßk´xTîJPmr xy-xnJkKf TJ\L oMyJÿh \JoJuCK¨j, xJiJre xŒJhT f\ÿMu IJuL rJ\MÇ ßoJjJ\Jf kKrYJujJ TPrj xJÄmJKhT vKyhMr ryoJjÇ IjMÔJPj IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj xJPyh IJyoh ßYRiMrL, mMryJjCK¨j, KmvõjJg ßk´xTîJPmr xhxq ßoJyJÿh IJuL Kvkj, IKxf r†j ßhm, IJ»Mx xJuJo oMjJú , jNr CK¨j, \JoJu Ko~J, IJmMu TJPvo, lPaJ xJÄmJKhT xKlTáu AxuJo vKlT, xÄVbT IJKvTár ryoJj, xKlTáu AxuJo k´oUM Ç IjMÔJPj CkP\uJ KmKnjú V´JPor yfhKrhs 56 kKrmJPrr KvÊ ßT KmvõjJg FAC ACPTr kã ßgPT Kl∑ U“jJ ßh~J y~Ç k´PfqT KvÊ ßT FTKa TPr uMKñ, kJ†JmL, aáKk S pJmfL~ Hwi KmjJo Pu k´hJj TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

vyLh oJymMmMu yT mJmuMr 27fo vJyJhJ“ mJKwtTL kJuj

mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL ZJ©hPur xJPmT xJiJre xŒJhT S Q˝rJYJr FrvJPhr KmPrJiL @PªJuPjr uzJTá ‰xKjT vyLh oJymMmu M yT mJmuMr 27fo vJyJhJ“ mJKwtTL CkuPã k´mJxL KmvõjJg AKu~Jx oMKÜ GTq xÄV´Jo kKrwPhr CPhqJPV FT @PuJYjJ xnJ S ßhJ~J oJyKlu xŒsKf kNmt u¥Pjr FT yPu IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr @ymJ~T @mMu TJuJo @pJPhr xnJkKfPfô S @l\u ÉPxPjr kKrYJujJ~ xnJ~ mÜmq rJPUj xÄVbPjr xhxq xKYm ‰foMZ @uL, VCZ @uL, vKyhMu AxrJo oJoMj, xJKhT Ko~J, FohJh ßyJPxj KakM, KoxmJÉCöJoJj ßxJPyu, \Kxo CK¨j ßxKuo, oj\Mr @vrJl UJj, Thr CK¨j, K\fá \J~VLrhJr, èu\Jr @yoh xy @PrJ IPjPTÇ orÉPor oJVPlrJf TJojJ TPr ßhJ~J S ßoJjJ\Jf kKrYJujJ TPrj oJSuJjJ vJKoo @yohÇ xnJ~ mÜJrJ mPuj, oJymMmu M yT mJmuM-Fr oPfJ ZJ©PjfJrJ gJTPu y~PfJ @S~JoL xrTJr FnJPm xJPmT FoKk AKu~JZ @uLPT èo ßrPU ãofJ~ gJTPf kJrPfJ jJ FmÄ FfKhj ãofJ~S gJTPf kJrPfJ jJÇ - ßk´x KmùK¬Ç

Surma

21 - 27 March 2014

vJymJ\kMr SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr mJKwtT xJiJre xnJ Vf 10 \JjM~JrL vJymJ\kMr SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr mJKwtT xJiJre xnJ kNmt u¥Pjr oMxKuo ßx≤JPr xŒjú yP~PZÇ xJiJre xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr ßY~JrkJxtj oJSuJjJ oMKojMu AxuJo lJr∆KTÇ P\jJPru ßxPâaJrL oJSuJjJ IJ»Mu yJA UJPjr kKrYJujJ~ xnJr ÊrÕPf kKm© ßTJrIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj xy ßxPâaJrL ßVJuJo TJKhr vJoLo ßYRiMrLÇ xnJ~ xnJkKfr ˝JVf mÜPmr kr ß\jJPru ßxPâaJrL xJÄVbKjT KrPkJat S ßas\JrJr TJorÕu AxuJo ßUJTj IJKgtT KrPkJat ßkv TPrjÇ xnJ~ mÜmq rJPUj xÄVbPjr TJptTKr TKoKar xhxq jJKxr CK¨j, láyJh IJyoh lryJh, IJ»Mu UJKuT, xJuJ CK¨j xMoj, TKmr CK¨j, oJymMmrM ryoJj UJj Àoj k´oUM Ç xnJ~ vJymJ\kMr FuJTJr KmkMu xÄUqT TKoCKjKa ßjfímPO ªr CkK˙KfPf xÄVbPjr

nKmwqf kKrT·jJ fáPu irJ y~ FmÄ ßmv KTZá èÀfôkeN t Kx≠J∂ xmt xÿKfâPo VOKyf y~Ç Fr oPiq KmKnjú xJoJK\T KoKc~J~ xÄVbPjr k´YJr k´YJrjJ S vJymJ\kMPr KjKotfmq k´vJxKjT gJjJ nmPjr \jq 1uˇ aJTJ k´hJPjr Kx≠J∂ y~Ç FZJzJ mftoJj ACKj~j kKrwh ßY~JroqJj IJTmr IJuLPT

KYKT“xJ xyJ~fJ mJmf 2uJU aJTJ xÄVOKyf y~Ç xnJr ßvw kptJP~ FuJTJr KmKvÓ IJPuo oJSuJjJ IJ»Mr ryoJj (V´Jo n¢v´L) Fr ÀPyr oJVPlrJf S ßY~JroqJjxy IxM˙qPhr IJÊ ßrJV oMKÜ TJojJ TPr ßhJ~J kKrYJujJ TPrj oJSuJjJ oMKojMu AxuJo lJÀTLÇ - ßk´x KmùK¬Ç

kzPZÇ FA xm xoxqJ xoJiJPjr uPãq aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u FmÄ AÄKuv yqJKrPa\ Fr ßpRg kJatjJrvLPkr KnK•Pf 2013 xJPur \MuJA oJPx YJuM TrJ y~ ÈhqJ aJS~Jr yqJoPuax' KyPˆJKrT Pkäx Im SrKvk xJPkJat KÛo'Ç aJS~Jr yqJoPuaPxr KmKnjú iot KmvõJxLrJ pJPf TPr fJPhr GKfyJKxT KmKøÄèPuJ ßhUJnJu TrPf xão yj, ßx\jq fJPhrPT krJovt S xyJ~fJ ßh~JaJA FA ÛLPo uãqÇ KjmtJyL ßo~r uM“lár ryoJj mPuj, FA mJrJ~ IPjTèPuJ GKfyJKxT iotL~ CkJxjJu~ rP~PZ, ßpèPuJ IJoJPhr mÉ-KmvõJxL TKoCKjKaèPuJr CkJxjJu~ KyPxPm mqmÂf yPò FmÄ IJoJPhr kJr¸KrT xyJm˙JPjr GKfyJKxT ßYfjJPT fáPu irPZÇ KTnJPm IJorJ IJoJPhr GKfyJKxT KmKøÄèPuJPT xÄrãe TrPf kJKr, ßxxŒPTt xTu iot KmvõJxLPhr FTK©f TPr KjP\Phr IJAKc~J S IKnùfJ KmKjo~ TrJr kJvJkJKv FT xJPg TJ\ TrJr xMPpJV TPr KhP~PZ FA ÛLoÇ ßTKmPja ßo’Jr lu yJCK\Ä, ßcPnukPo≤ F¥ KrKjC~Ju, TJCK¿ur rJKmjJ UJj mPuj, TKoCKjKar Knjú Knjú IÄvPT FTK©f TPrPZ FA hqJ KyPˆJKrT Pkäx Im SrKvk ÛLoÇ Fr

lPu KTnJPm IJorJ mJrJr èr∆fôkNet S GKfyJKxT KmKøÄèPuJPT xÄrãe TrPmJ, fJ KjP~ xKÿKufnJPm TJ\ TrJr xMPpJV kJPmJÇ mqJjâla ßrJc uJAPmsrLPf IjMKÔf FA TjlJPrP¿ mJrJr KmKnjú iot KmvõJxL V´∆k ßgPT ßgPT 39 k´KfKjKi FmÄ AÄKuv yqJKrPa\ S aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur IKlxJrrJ IÄv PjjÇ IKfKgrJ CkK˙f \jxJiJrPer TJZ ßgPT rãeJPmãe, ßorJof, A¿MqPr¿ FmÄ \j ˝J˙q xÄâJ∂ KmKnjú AxNq xŒPTt ImKyf yjÇ TjJlPr¿ ßvPw k´KfKjKirJ xŒsKf xJlPuqr xJPg ßvw yS~J 4Ka k´P\Ö WMPr ßhPUjÇ FèPuJ yPóZ KmsT ßuj \JPo oxK\h, hqJ KaFKm ßx≤Jr vKctY, ßx≤ \j Ij ßmgjJu V´Le FmÄ ßx≤ ku Sø ßlJctÇ AÄKuv yqJKrPa\ Fr KyPˆJKrT KmKøÄ F¥ FKr~J KmnJPVr Kk´K¿kJu A¿PkÖr, KaPoJKg \jx mPuj, ßhPvr k´go uTJu IgKrKa KyPxPm aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u ßkäPxx Im SrKvk xJPkJat IKlxJPrr \jq IJÄKvT fyKmPur ßpJVJj Ph~J~ AÄKuv yqJKrPa\ UMmA x∂áÔÇ IJorJ kJatjJrvLPkr KnK•Pf TJ\ TPr ßpPf nLwenJPm IJV´yLÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ÈIJkjJr GKfyJKxT CkJxjJuP~r k´Kf pfúvLu ßyJj' vLwtT TjlJPr¿ IjMKÔf aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur CPhqJPV xŒsKf ÈIJkjJr GKfyJKxT CkJxjJuP~r k´Kf pfúvLu ßyJj' vLwtT FT TjlJPr¿ IjMKÔf y~Ç k´gomJPrr oPfJ IjMKÔf FA TjlJPrP¿ KmKnjú iot KmvõJxLrJ IÄv KjP~ mJrJr GKfyJKxT CkJxjJu~èPuJr xÄrãe KjP~ fJrJ ßpxm AxNqr oMPUJoMKU yPóZj, fJ KjP~ IJPuJYjJ TPrjÇ aJS~Jr yqJoPuaPx IPjT GKfyJKxT CkJxjJu~ rP~PZ, pJ mJrJr QmKY©qfJPT IJPrJ xoO≠ TPr pJPòÇ KmPvw ˙Jkfq ‰vuL FmÄ GKfyJKxT oNuq KmPmYjJ~ IPjTèPuJ CkJxjJu~ KuPÓc KmKøÄ KyPxPm KjKhtÓ rP~PZÇ FèPuJr oPiq KTZá KTZá KmKøÄ Knjú iot KmvõJxLPhr CkJxjJu~ KyPxPm mqmÂf yPóZÇ ßmJ’r èr∆hM~JrJ KvU xÄVf FT xo~ KZPuJ YqJku FmÄ KmsT ßuj \JPo oxK\h FT xo~ KZPuJ KxjJVVÇ mftoJj IgtQjKfT hNrJm˙Jxy KmKnjú TJrPj mz irPjr GKfyJKxT KmKøÄèPuJr pgJpg rãeJPmãe TrJ UMmA hNry yP~ kPzÇ KmKnjú xoP~r iotL~ CkJxjJ~ To ßuJPTr CkK˙Kf FmÄ xLKof Igt CkJ\tPjr k´nJm GKfyJKxT CkJxjJu~èPuJr xKbT xÄrãPjr Skr

ßhRufkMr ACKj~j \JfL~fJmJhL ßlJrJo ACPTr TKoKa Vbj

pMÜrJ\q mxmJxrf KmvõjJg CkP\uJr 5jÄ ßhRufkMr ACKj~Pjr KmFjKk, pMmhu, ß˝óJPxmThu, ZJ©hu S KmFjKkr PTª∑L~ KjmtJyL TKoKar xJÄVbKjT xŒJhT Fo AKu~Jx IJuLr xogtTPhr xojúP~ PhRufkMr ACKj~j \JfL~fJmJhL PlJrJo jJPo FTKa TKoKa Vbj TrJ y~Ç xŒsKf Aˆ u¥j˙ AP§k´xj yPu IJP~JK\f xnJ~ msqJcPlJct AKu~Jx oMKÜ xÄV∑Jo kKrwPhr IJymJ~T S pMÜrJ\q KmFjKk PjfJ xJoxM Ko~J (yJxjJ\L)PT xnJkKf,KmvõjJg CkP\uJ ZJ©hPur xJPmT IgtxŒJhT S pMÜrJ\q pMmhu PjfJ IJmM fJPyr (PhRufkMr)PT xJiJre xŒJhT FmÄ KmvõjJg CkP\uJ ZJ©hPur pMVì IJymJ~T S pMÜrJ\q pMmhPur xJPmT xy xJÄVbKjT xŒJhT IJ»Mu yJKoh UJj xMPoh (hvkJATJ) PT xJÄVbKjT xŒJhT TPr kMeJt ñ TKoKa Vbj TrJ y~.TKoKar CkPhÓJrJ yPuj oJUj Ko~J (IJakJzJ), yJ\L oMÜJr IJuL (KxPñrTJZ), vJy KlPrJ\ IJuL (Ko~J\PjrVJS), IJ»Mu IJyJh (PhRufkMr), \JKyr IJuL (yJmzJ ro\JjkMr), oyæf PvU (hvkJATJ), fJKrZ Ko~J(PhRufkMr), jlr IJuL (hvkJATJ), xJPuy IJyoh(yJxjJ\L), flöMu IJuL (PhRufkMr), oUKuZ IJuL (PhRufkMr), jK\r Ko~J(PhRufkMr), PfrJm IJuL(YrYK¥), IJK\r CK¨j (PhRufkMr) KxrJ\Mu AxuJo yJ\JrL (YJjkMr), ACjMZ Ko~J (KxPñrTJZ) ,xJ~ØóJ Ko~J (kzM~J), xoxM Ko~J(ijkMr), V~JZ IJuL (yJxjJ\L), ZMrJm IJuL (YrYK¥), PoJvJKyh IJuL (yJxjJ\L) KorJx IJuL (hvkJATJ), IJKor IJuL (mJyJzJ hMmJV) FmÄ TKoKar IjqJjqrJ yPuj xy xnJkKf Thr CK¨j (PhRufkMr), IJuL IJvrJl

xnJkKf

xJiJre xŒJhT

xJÄVbKjT xŒJhT

(PhRufkMr), TJoJu PyJPxj (PhRufkMr) yJKjl IJyoh UJj (hvkJATJ), cJ. IJmMu TJyJr KakM (PhRufkMr), AKu~Jx IJyPoh IJ~jJ (YJjkMr) K\~JCu AxuJo K\~J (PvPUr VJS), TjJ Ko~J fJuMThJr (IJakJzJ), vJy fJ\Mu AxuJo (Ko~J\Pjr VJS), ACjMZ UJj (hvkJATJ), l~xu IJyoh (PhRufkMr), yJKmmMr ryoJj (yJxjJ\L), ZJKær IJyoh TJoJu (TrkJzJ), IJZJm CK¨j (TrkJzJ), TP~Z IJyoh (mJyJzJ hMmJV), IJKojMr ryoJj hMuJu (KxÄrJSKu), pMVì xJiJrj xŒJhT PmuJu IJyoh (\VhLvkMr), TJSZJr IJyoh (yJxjJ\L), FjJoMu AxuJo UJj fMlJP~u (PhRufkMr), vJy oAjMu AxuJo (Ko~J\Pjr VJS), FohJhMu yT (mJyJzJ hMmJV), UKuuMr ryoJj (è~JÉrL), IJ»Mu TM¨ZM (hvkJATJ) oMKTf UJj ojZMr (PhRufkMr), lKrh IJuL (oJP^r VJS), PyuJu PyJPxj (KxPñrTJZ), \JKou PyJPxj (QYfj jVr), IJmM fJPyr (IJakJzJ), xy xJÄVbKjT xŒJhT oJZrìu PyJPxj (PhRufkMr), PoJyJÿh IJuL(xK•v), PoJyj Ko~J (IJakJzJ), PoJyJÿh IJuL (TJK\rVJÅS), vKlTMu AxuJo rJ\J (TrkJzJ), AxuJo CK¨j xMoj (kzM~J), xJmMu PyJPxj (yJxjJ\L), k∑YJr xŒJhT rJKTmMu yJxJj (è~JÉrL), xy k∑YJr xŒJhT Kk~Jr IJuL (YJjkMr), h¬r xŒJhT Kukj IJyoh (KxPñrTJZ), xy h¬r xŒJhT IJmMu PyJPxj (QYfj jVr), Igt xŒJhT vJyLj IJlxJr (hvkJATJ), iot Kmw~T

xŒJhT PoJyJÿh IJPjJ~Jr PyJPxj (C\JA\MrL), KvãJ S xÄÛíKf xŒJhT olKöu IJuL (hvkJATJ), PpJVJPVJV xŒJhT xJPyh UJj (PhRufkMr), ©Jj S hMPptJV Kmw~T xŒJhT IJ»Mx ÊTMr (yJxjJ\L), v∑o Kmw~T xŒJhT IJxKTr IJuL (PvPUrVJÅS), âLzJ xŒJhT IJmMu mvr (hvkJATJ), xy âLzJ xŒJhT rJPxu IJyoh UJj Aoj (hvkJATJ), xJKyfq S k∑TJvjJ xŒJhT xJ¨Jo PyJPxj (PhRufkMr), xy xJKyfq S k∑TJvjJ xŒJhT xJuoJj UJj (hvkJATJ), xoJ\ TuqJe xŒJhT jJKZr CK¨j (PhRufkMr), xy xoJ\ TuqJe xŒJhT PoJyj IJyoh (YJjkMr), KmùJj S k´pKM Ü Kmw~T xŒJhT yJKmmMr ryoJj (hvkJATJ)Ç xhxq : IJKfTMr ryoJj (yJxjJ\L), ZJjJ IJuL (yJxjJ\L), PuJToJj PYRiMrL (PhRufkMr), oAj CK¨j KoxmJy(PjJ~JVJS), yJrìj UJj (hvkJATJ), r\m IJuL (hvkJATJ), IJ»Mu PyKTo (KxPñrTJZ), oJoMjrM rKvh PYRiMrL (PhRufkMr), o\jM Ko~J (yJxjJ\L), IJKvT IJuL (PhRufkMr), Kk~Jr IJuL (yJxjJ\L), AxTªr IJuL (hvkJATJ), TJoru AxuJo(PvPUr VJS), oJKjT Ko~J (hvkJATJ), KhuS~Jr PyJPxj (ijkMr), oxMh IJyoh (hvkJATJ), oAj CK¨j(PhRufkMr), \JyJñLr PyJPxj (PhRufkMr), IJKojMr ryoJj(PhRufkMr), IJPjJ~Jr Ko~J (PhRufkMr), PxmMu Ko~J (PhRufkMr) xMPyu Ko~J (PhRufkMr), xMªr IJuL (PhRufkMr), TKmr Ko~J(yJxjJ\L), lJrìT Ko~J (yJxjJ\L), Uxr∆öJoJj (PhRufkMr), vyLh UJj(PhRufkMr), IJmhJu UJj(PhRufkMr), IJlxJr CK¨j xMoj (PhRufkMr), vKlTMr ryoJj PxmMu (hMpJt TJkj), vJy xJATMu AxuJo (Ko~J\PjrVJS), IJvU IJuL (YrYK¥), KoxmJy CK¨j (PhRufkMr), IJ»Mx xMmyJj kJP~u (PhRufkMr), rìPou UJj (hvkJATJ), oKl\ IJuL (yJxjJ\L), \JoJu IJyoh (YJjkMr), rJKTm IJuL (PhRufkMr), rJPxu UJj (PhRufkMr).Ko\JjMr ryoJj(YrY¥L), Thr IJuL(hvkJATJ)Ç - ßk´x KmùK¬Ç


25

Surma

21 - 27 March 2014

vsLoñumJxLr xnJ~ IiqJkT IJ»Mr rJöJT

FTKmÄv vfJK»r YqJPu† ßoJTJPmuJ~ IJkJjJr x∂JjPhr k´Tíf KvãJ~ KvKãf TPr fáuMj

KxPua FoKx TPuP\r AKfyJx KmnJPVr xJPmT ßY~JroqJj S vsLoñu xrTJrL TPuP\r xJPmT Iiqã IJ»Mr rJöJT mPuPZj, KvãJ FTKa xmt\jLj Kmw~, kOKgmLr ßpUJPjA gJTáj jJ ßTj IJkjJr x∂JjPhr IJiMKjT S pMPVJkPpJVL KvãJ~ KvKãf TPr fáujM pJPf fJrJ FTKmÄv vfJK»r YqJPu† ßoJTJPmuJ~ xão yP~ CPbÇ KfKj mPuj IJoJr xJrJ \Lmj TJKaP~KZ KvãTfJr oyJj FA ßkvJ~ kOKgmLr xm \J~VJ~ ZKzP~ KZKaP~ rP~PZ IJoJr vfvf ZJ©ZJ©L fJrJ ÊiM mJÄuJPhv j~ FA xnqfJ S xÄÛíKfr KmTJPv Kmvõ\jLj TJ\ TPr YPuPZjÇ KfKj mPuj IJoJr \LmPjr ßvsÓ I\tj yPò IJoJr ZJ©ZJ©LrJ fJPhr xlufJ IJoJPT IJjKªf

TPr VKmtf TPr oMê TPr, IJKo IJ\Lmj fJPhr xlufJ TJojJ TKrÇ KfKj mPuj IJKo Ifq∂ nJVqmJj FT\j oJjMw xJrJ\Lmj ßpoj ZJ©ZJ©Lr vs≠J S nJumJxJ~ KxÜ yP~KZ KbT ßfoKj IJoJr vsLoñPur xJiJre oJjMPwr nJumJxJ S vs≠J IJoJPT IJPrJ ßmvL EKe TPr fáPuPZ, fJPhr TuqJPe IJKo IJoJr \LmPjr mJTL KhjèKu C“xVt TrPf YJAÇ KfKj fJr xÿJPj F xÄmitjJ xnJ IJP~J\j TrJ~ k´mJxL vsLoñumJxLPhr k´Kf TífùfJ \JjJjÇ Vf 3 oJYt kNmt u¥Pjr IKn\Jf APŒswj APn≤ ßnqjMPf IiqJkT IJ»Mu rJöJPTr xÄmitjJ xnJ~ xnJkKffô TPrj KmKvÓ TKoCKjKa ßjfJ TJoJu \JoJu ßoJyJÿhÇ

xnJ ßpRgnJPm kKrYJujJ TPrj \~Khk rJ~ S ÊP~m IJl\JuÇ xnJ~ k´iJj IKfKgr mÜífJ TPrj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr KxKj~r xy xnJkKf IJuyJ\ \JuJu CK¨j, xJÄVbKjT xŒJhT IJ»Mu IJyJh ßYRiMrL, ‰x~h IJmMu TJPxo, xJrm IJuL, TKoCKjKa ßjfJ \JKou IJyoh, xJ~láu AxuJo, FyxJj IJyoh, ßxKuo IJyoh, ßoJyJÿh oMxJ, mqKrˆJr xJP~l CK¨j UJPuh, cJ” Fo F rKyo, IJmMu TJuJo IJ\Jh, ßoJ” jMÀu yT, IJoJj CK¨j, IJulJx Ko~J, xoPvr IJyoh, TJA~Mo ßYRiMrL, ßVJuJo oTxMh, ßoJyJoh oMKym CK¨j, kJ√M ßYRiMrL, ATmJu IJyoh vKlT IJyohÇ - ßk´x KmùK¬Ç

S~JKkÄ Ccx-Fr KjrJk•J mJzJPf uJAKaÄ S KxKxKaKn ˙Jkj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur CPhqJPV S~JKkÄ Ccx FuJTJr KjrJk•J mJzJPjJr CPhqJVPT ˙JjL~ \jxJiJre ˝JVf \JKjP~PZjÇ 2012 xJPur ßvw jJVJh S 2013 xJPur Êr∆Pf ˙JjK~ mJKxªJPhr TJZ ßgPT FuJTJr xJKmtT KjrJk•J KjP~ CPÆV S C&T≥J xŒPTt TJCK¿u ImKyf yS~Jr kr FTKa k´T· V´ye TPrÇ FA k´TP·r k´go iJk IjMpJK~ jfáj uJAKaÄ uJVJPjJ y~Ç k´TP·r KÆfL~ kptJP~ S~JKkÄ Ccx' Fr KnfPr S YJrkJPv uJVJPjJ yPm jfáj KxKxKaKn TqJPorJÇ FA TqJPorJ ˙JkPjr TJ\ YuKf oJPxA xŒjú yPmÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr ßo~r uM“lár ryoJj mPuj, IJKo IJjPªr xJPg \JjJKóZ ßp, KjrJk•J mJzJPjJr FA k´TP·r FTJÄv Ifq∂ xJlPuqr xJPg xŒjú yP~PZ FmÄ ˙JjL~ mJKxªJPhr TJZ ßgPT IPjT AKfmJYT o∂mq kJS~J ßVPZÇ KfKj mPuj, ˙JjL~ mJKxªJPhr IPjPTA kNmt ßgPT kKÁPo ßpPf FA Cc mJ mj FuJTJr Knfr KhP~ pJfJ~Jf TPrj FmÄ pJ ßvcSP~u Pˆvj ßgPT S~JKkÄP~r k´iJjfo r∆a KyPxPmS mqmÂf y~Ç pJrJ mPjr Knfr KhP~ kJP~ ßyPa pJfJ~Jf TPrj, fJPhr KjrJk•J KjKÁf TrPfA IJorJ FA k´T· V´ye TPrKZÇ PckMKa ßo~r Im aJS~Jr yqJoPuax', TJCK¿ur IKyh IJyoh mPuj, ˙JjL~ mJKxªJPhr TJZ ßgPT xrJxKr kJS~J CPÆPVr ßk´KãPf FA ÛLo V´ye TrJ y~Ç Fr oJiqPo FaJA k´oJj y~ ßp, IJorJ \jxJiJrPer KjrJk•J xÄâJ∂ CPÆPVr TgJ èr∆fô KhP~ ÊPj gJKT FmÄ ßx IjMpJK~ khPãk KjP~ gJKTÇ FA Cjú~j k´TP·r oPiq KZPuJ IfqJiMKjT FuAKc uJAKaÄ ˙Jkj, pJ kMPrJ FuJTJPT IKiTfr CöufJ KhP~PZÇ aJS~Jr yqJoPuax' ßyJox' Fr kã ßgPT kJut FmÄ ßkjJÄ KˆsPar FPˆPar YJrkJPvr ßh~JPu uJAa uJVJPjJ yP~PZ, pJ mPjr jLPYr IÄvPT IJPuJKTf TPrPZÇ - ßk´x KmùK¬Ç

@u ßTJr@j FTJPcKo u¥Pjr ßTJr@j KvãJr ßTJxt ÊÀ

ßVJuJkV† ßyuKkÄ ßy¥ ACPTr TJptKjmtJyL xnJ

ßVJuJkV† ßyuKkÄ ßy¥ ACPTr TJptKjmtJyL TKoKar xnJ IjMKÔf yP~PZÇ xnJ~ xÄVbjPT xŒsxJKrf TrJr uPãq IJPrJ 5 \j xhxqPT PTJIka TPr KjmtJyL TKoKaPf I∂tnÜ ë TrJr Kx≠J∂ y~Ç 10 oJYt KmsTPuPjr TJrL TqJKkaJu ßrˆáPrP≤

IJP~JK\f xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr xnJkKf xJP~h IJyoh xJh, xÄVbPjr xJiJrj xŒJhT fJ\Nu AxuJPor kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj u¥j xlrrf ßVJuJkV† CkP\uJr xJiJrj xŒJhT vJKoo IJyPoh rJPxuÇ

xÄVbPj ßjfímOPªr oPiq mÜmq rJPUj xyxnJkKf IJmMu TJuJo, IJPjJ~Jr∆u AxuJo ßYRiMrL \mJ, pMVì xŒJhT ßlrPhRx IJuo, Pas\JrJr ßmuJu ßyJxJAj, ßoomJr ßxPâaJrL IJ»Mr TJKhr, jJKyo oJyoMh, IJPjJ~Jr vJy\JyJj, K\~JCu yT vJKoo, ßxKuo IJyoh, ZJPuy IJyoh, FjJo CK¨j, ATmJu ßyJxJAj, ßrJoJj IJyPoh ßYRiMrL, \Kyr∆u AxuJo vJoMj, oJxMh IJyPoh, vJy\JyJj ßYRiMrL S IJjJ Ko~J k´oUN Ç KjmtJyL TKoKaPf ßTJ-I¡ 5 \j xhxq yPuj Kr~J\ CK¨j, IJ»Mu mJKZr fJKrTáu AxuJo ZJjM, ßVJuJo PoJ˜lJ J ßYRiMrL S mJmuMu AxuJo k´oUN Ç xnJ~ TJptTrL TKoKar k´Kf xhxqPT IJPrJ jfáj 5\j TPr xJiJrj xhxq xÄV´Pyr Kx≠J∂ y~ FZJzJ xÄVbPjr xnJkKf xJP~h IJyoh xJh Fr YJYJ IJjJ Ko~Jr ßrJV oMKÜ TJojJ~ ßhJ~J FmÄ xÄVbPjr CkPhÓJ VPmwT lJr∆T IJyoPhr mJÄuJ FTJPcoL k´hT kJS~J~ IKnjªj \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

pMmuLPVr CPhqJPV 7A oJYt ChpJkj pMÜrJ\q pMmuLPVr CPhqJPV GKfyJKxT 7 oJYt CkuPãq FT IJPuJYjJ xnJ IJP~J\j TrJ yP~PZÇ Vf 10 oJYt kNmtu¥Pjr oJAPâJKm\Pjx ßx≤JPr IJP~JK\f F xnJ~ xnJkKffô TPrj IJmMu TJuJo KoxuM, pMmuLV ßjfJ vJKoo IJyoPhr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q IJS~JoLuLPVr xyk´YJr xŒJhT uMflár ryoJj xJP~hÇ mÜmq rJPUj ‰x~h xJPhT IJyoh, FPTFo IJ»MuäJy, IJKojMu yT K\uM, IJKTT UJj, IJmMu TJuJo, l\uMu yT FjJo, oJymMm IJyoh, IJPjJ~Jr∆u AxuJo, ‰x~h fJPrT IJyoh, mJmMu UJj, oJSuJjJ Táfám CK¨j,

TJor∆u AxuJo, Fo F IJKu, ßoJ: vJKoo IJyoh, jJ\oMu ßyJPxj S IJmMu IJjJo, xJPmT ZJ©uLV ßjfJ IJ»Mu mJKZr k´oNUÇ xnJ~ mÜJrJ mPuj GKfyJKxT 7A oJPYtr nJwPjr oPiq mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJj KhPvyJrJ \JKfPT FTKa IJPuJk kg ßhKUP~PZjÇ FKhjKa xJrJ \JKfr TJPZ FTKa GKfyJKxT hKuu KyPxPm KmPmKYfÇ mÜJrJ mñmºár IJhPvt CØ≠á yP~ ßvU yJKxjJr ßjfíPfô PhvPT pM≠JkrJiLr KmYJr S Cjú~j frJKjõf TrPf GTqm≠nJPm TJ\ TrJr IJymJj \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xŒsKf @u ßTJr@j FTJPcoL u¥j ßTJr@j ßvUJr \Pjq ßTJr@j uJKjÄ ßTJxt jJPo FTKa xMªr ßTJxt YJuM TPrPZÇ \LmPjr jJjJ mq˜fJ~ pJrJ ßTJr@j KvãJr xMPpJV ßgPT mKûf yP~PZj fJPhr \Pjq @u ßTJr@j FTJPcoL u¥Pjr FA @P~J\jÇ FA ßTJPxtr Ijqfo QmKvÓq yPò oJ© KmvKa TîJPvr oJiqPo ßTJr@j KvãJr FT IkNmt xMPpJVÇ FUJPj WPrJ~J kKrPmPv oJ© hv\Pjr V´∆kKnK•T fJKuPor mqm˙J rP~PZÇ ‰hjKªj \LmPjr k´JxKñT ßhJ~J S xMrJxoNPyr k´KvãPer mqm˙JS gJTPZ ßTJxtKaPfÇ mftoJPj ßTJr@j uJKjÄ TîJvKa ÊiM u¥jKnK•T kKrYJKuf yPòÇ jJooJ© ßrK\Pˆvj Kl KhP~ @kKjS ßTJxtKaPf IÄvV´ye TrPf kJPrj ßTJxtKaPfÇ CPÆJijL IjMÔJPj @u ßTJr@j FTJPcoL u¥Pjr ßY~JroqJj IÄvV´yeTJrL ßTJr@j KkkJxM xTuPT @∂KrT ßoJmJrTmJh \JjJjÇ xTu TîJPv rLKfoPfJ CkK˙f ßgPT ßTJr@Pjr FA ßTJxtKa xŒjú TrJr \Pjq KfKj xTPur k´Kf @ymJj \JjJjÇ @u ßTJr@j FTJPcoL u¥j kKrYJKuf u¥jKnK•T FKa yPò ßTJr@j KvãJr k´go ßTJxtÇ ßTJxtKaPf KaCar KyPxPm gJTPZj KmKvÓ KoKc~J mqKÜfô TôJrL jSvJh oJylá\Ç @V´yLPhrPT krmftL ßTJPxt IÄvV´yPer \Pjq ßpJVJPpJV TrPf IjMPrJi TrJ yP~PZÇ - ßk´x KmùK¬Ç


26 KmPjJhj

21 - 27 March 2014 m SURMA

˝kúo~L ˝kúLu

ßlr mq˜ APuJrJ VSyr

oPcKuÄ KhP~ TqJKr~Jr ÊÀ TPrKZPuj ˝kúLu @yPohÇ ¸J kJKjr KmùJkj KhP~ KoKc~J~ kJ rJUJ ßoP~Kar VäqJoJr ßhPU oMê xmJAÇ Frkr FPT FPT TJ\ TrPuj A¸JKj YJ, VäMPTJ\, uJAlm~ yqJ¥S~Jv, V´JoLjPlJj, k´Je-@rFlFu lJot ßl∑v KoP‹r KmùJkPjÇ fPm KâPTaJr xJKTm @u yJxJPjr xPñ uJAlm~ yqJ¥S~JPvr KmùJkjKa ßmv @PuJKYf KZuÇ xŒ´Kf TP~TKa KmùJkPjr TJ\ TPrPZjÇ KvVKVrA FèPuJ KaKnPf k´YJr FmÄ KmuPmJct k´TJv yPmÇ oPcKuÄ ZJzJ Ck˙JkjJPfS kJrhvtL ˝kúLuÇ mÉu k´YJKrf ZJ~JZª IjMÔJjKar KmPvw kmtèPuJ Ck˙JkjJ TPrPZj KfKjÇ FZJzJ mJÄuJKnvPjr FTKa VJPjr IjMÔJj Ck˙JkjJ TPrj ˝kúLuÇ oPcKuÄP~ KmYre gJTPuS IKnjP~r k´KfS rP~PZ fJr KmPvw hMmtufJÇ fPm ßxaJ YuKóP©r k´KfÇ @at KlPuìr k´Kf fJr aJjaJ FTaM ßmKvÇ F k´xPñ ˝kúLu mPuj, ÈnJPuJ V· S YKr© yPu TJ\ TrPf @oJr @kK• ßjAÇ mJKeK\qT iJrJr ZKmPf IKnjP~r @V´y UMm FTaJ ßjAÇ oPcKuÄ KjP~A x∂áÓ @KZÇ'

ßmv TP~T oJx KmPhPv TJaJPjJr kr ImPvPw ßhPvr oJKaPf kJ ßrPUPZj IKnPj©L APuJrJ VSyrÇ ßhPv KlPrA ßkvJ~ mq˜ yP~ kPzPZjÇ xŒ´Kf KfKj FTKa ßcAKu ßxJk-F TJ\ ÊÀ TPrPZjÇ ÀKuj ryoJPjr rYjJ S kKrYJujJ~ ÈoJ~Jr ßUuJ' KvPrJjJPor F ßcAKu ßxJk-F APuJrJ Vyr YJr nJA Kfj ßmJPjr oPiq xmJr mz ßmJPjr YKrP© IKnj~ TrPZjÇ ßhPv KlPr hs∆f TJ\ ÊÀ TrJ k´xPñ KfKj mPuj, ÈPhPv KlPrA ßnPmKZuJo KTZM Khj Kmv´Jo ßjmÇ KT∂á ÀKuj nJA jJaPTr V· ßvJjJPjJr kr fJPT jJ TrPf kJKrKjÇ ßpPyfM jJaPTr V· xMªr FmÄ @oJr YKr©KaS YqJPuK†Ä fJA TJ\Ka TrKZÇ FrA oPiq TP~T Khj ÊKaÄS TPrKZÇ TJ\ TrPf KVP~ nJPuJ ßuPVPZÇ @vJ TrKZ hvtPTrS nJPuJ uJVPmÇ' kKrYJuT xNP© \JjJ ßVPZ, jJaPT APuJrJ VyPrr ˝JoLr YKrP© IKnj~ TrPZj vJox xMojÇ

xm WrJjJ~ KmvõPxrJ ßTa mäJjPYa 2013'r ÈmäM ß\xKoj'-Fr oJiqPo YuKf mZPrr xm kMrÛJPrr Skr kJVuJ ßWJzJ ßZJaJPòj ßTaÇ ßVJPj ßVäJm ßgPT mJlaJ xmKTZMA \JPu irJ kPzPZÇ ßTPar nJPVq ßxrJ IKnPj©L KyPxPm ßVJPj ßVäJm @r IÛJPrr pMVk“ \~aJ yP~ SPbKj Fr @PVÇ @r F mZPrr k´KfPpJVLr fJKuTJ~ KZPuj ßoKru Kˆsk, xJªsJ mMuT, FKo FcJox KTÄmJ \MKc ßcPûr oPfJ mz mz jJoÇ IÛJr @xPrr KTZM @PV mºM \MKu~J rmJatxPT KjP~ KVP~KZPuj FT kJjvJuJ~, KTZMaJ nJr uJWPmr @vJ~Ç TUj ßp xo~ CPz ßVu, ßarA kJjKjÇ @PrTaM yPuA y~PfJ yJrJPfj IÛJPrr Kmru oMyNftaJÇ FojnJPmA KjP\r k´go k´KfKâ~JaJ \JjJPuj ßTaÇ SP~ˆJjt mJmJ @r IPˆsuL~ oJP~r xÄxJPrr KÆfL~ x∂Jj KyPxPm kOKgmLr oMU ßhPUj IKxVJut TqJgKrj FKux mäqJjPYaÇ KmvõKmhqJu~ \Lmj kpt∂ kMPrJaJ TJPa IPˆsKu~J~Ç

TPuP\ kzJr xo~ KgP~aJPr TJ\ TrJr xMmJPh KjP\r IKnj~ k´KfnJr k´go xMPpJVÇ KmvõKmhqJu~ \Lmj ßvw TPr kMPrJh˜Mr jJo ßuUJj oPûÇ ßmv KTZM oûjJaPT hMhtJ∂ IKnjP~r oJiqPo xoJPuJYT xoJP\ ˝LTíf ßTa mäqJjPYa kJ ßlPuj ßaKuKnvj A¥JKˆsPfÇ 1990 ßgPTA ßZJaUJPaJ \MKj~r @Katˆ KTÄmJ To èÀfôkNet YKrP© ßhUJ ßVPuS 1997 xJPu ÈkqJrJcJA\ ßrJc' ZKmr oJiqPo @∂\tJKfT KxPjoJ KmPvõ khJkte y~ ßTParÇ k´KfnJ ßpUJPj uMKTP~ ßxUJPj ßTPar C™JPj xo~ ßj~Kj ßoJPaSÇ IKnPwPTr KÆfL~ mZrA ßTPar hMhtJ∂ kJrlrPoP¿ jPzYPz mPxj xmJAÇ 1998 xJPu ÈFKu\JPmg' ZKmr oJiqPo xmJr xJoPj YPu @Px ßTPar jJoÇ ffKhPj Imvq ÈPTa' jJPo ßp CA¿PuPar FTò© @Kikfq ßxaJPf KTZMaJ yPuS nJV mxJPf xogt yj ßTa mäqJjPYaÇ rJjL FKu\JPmPgr \LmjL KjP~ ‰fKr TrJ

jfMj ZKmPf @mKh TqJkPaj KlKukx-F k´gomJPrr oPfJ TqJPorJr xJoPj hJÅKzP~KZPuj IUqJf IKnPjfJ mJrUJ @mKh, \LKmTJr \jq KpKj @xPu KZPuj KuoMK\j-YJuTÇ k´go ZKmPfA mJK\oJf! ßxJoJKu~Jj mÄPvJØNf FA oJKTtj IKnPjfJ I\xs kMrÛJPr oPjJjLf yP~PZjÇ xŒ´Kf K\fPuj mJlaJÇ FmJr IÛJPr ßxrJ kJvõt-IKnPjfJ KmnJPVr vÜ k´KfƪôL KZPuj KfKjÇ PxA @mKh @PrTKa ZKm TrPZj-hq ßkäx hq Kyax hq xJjÇ hKãe @Kl∑TJr KmUqJf oqJrJgj rJjJr CAKu FoPfJPuJr \LmjL KjP~ mJjJPjJ yPò ZKmKaÇ

ZKmPf jJo nNKoTJ~ Ijmhq IKnjP~r \jq ßx mZr mJlaJ, ßVJPj ßVäJmxy fJm“ mJWJ mJWJ kMrÛJrA ^MKuPf kMPr ßjj ßTaÇ KT∂á fmMS IirJ ßgPT pJ~ FTJPcKo IqJS~Jct IÛJrÇ fJPf

Imvq UMm ßp KTZM ãKf yP~ ßVPZ ßTPar FojaJ oPj y~KjÇ YJKuP~ ßVPZj fJr Kj~Kof ßYÓJ, IiqmxJ~Ç 1998 ßgPT 2004 kpt∂ YuJr kgaJ~ UMm To KxPjoJA ßVPZ, ßpaJPf

IjJKoTJr KbTJjJ \JjJ ßjA oPcKuÄP~r oJiqPo ßvJKmP\ pJ©J ÊÀ TPr FUj jJaPT Kj~Kof IKnj~ TrPZj IjJKoTJ KfKgÇ Kk´~K∂r mqJjJPr KjKotf jJaT ÈmJVtJr aM mJUrUJKj' KhP~ @PuJYjJ~ @PxjÇ FrA oPiq IKnj~ TPrPZj hLj ßoJyJÿh o≤Mr ÈuMPTJYMKr ßUuJ', xM˛~ xMoPjr È\PuraJj' S ÈPp ßTC ßjA fJr xPñ', ‰x~h xJBh ßyJPxj mJmMPur ÈKaKTa' S ÈkJVPur @UzJ' jJaPTÇ fJr IKnjLf xTJu @yPoPhr kKrYJujJ~ iJrJmJKyT ÈKbTJjJ \JjJ ßjA' jJaTKa mftoJPj FTKa YqJPjPu k´YJr yPòÇ FA iJrJmJKyTKa KjP~ ßmv @vJmJhL KfKjÇ jJaPT fJr YKr©S ßmv VnLrÇ KmùJkPjS fJr xrm khYJreJÇ oPcu yP~PZj S~JKyh @jJPor kKrYJujJ~ @oJj V´∆k, ßl∑¥x yJKuo S k´JAo mqJÄPTr KmuPmJPctrÇ oPcKuÄ S IKnj~ k´xPñ IjJKoTJ KfKg mPuj, È@Ko FT\j kKrkNet IKnPj©L yPf YJAÇ ßvJKm\ IñPjr k´KfKa kptJP~ xlufJr xJãr rJUPf YJAÇ' jJaT S oPcKuÄP~r kJvJkJKv jJY S Ck˙JkjJ KjP~ IjJKoTJ KfKg FUj mq˜Ç

mäqJjPYa yPrT kMrÛJPr oPjJjLf yjKjÇ TUPjJ K\PfPZj, TUPjJ x∂áÓ ßgPTPZj oPjJj~Pjr xÿJjaMTM KjP~AÇ KT∂á FfaMTMS ßyPr pJjKj KjP\r TJPZÇ pJr ˝Jãr rJPU 2004-F Èhq FKnP~ar'Ç F mZr WPa CPJ WajJÇ ßVJPj ßVäJm oPjJj~Pj fJPT To ãJ∂ TrPuS IÛJPrr ßxrJ kJvõtIKnPj©Lr TqJaJVKrPf KjP\r ßv´Ôfô k´oJPe xogt yj ßTaÇ jKoPjvPjr WaWaJ \JKr gJPT kPrr mZrèPuJPfS ÈPmPmu', ÈPjJax Ij IqJ ÛqJ¥Ju', ÈIqJKu\JPmg : hq ßVJPj F\'-Fr oJiqPoÇ 2007 F FPx È@A Fo ja ßh~Jr' ZKmr oJiqPo ßVJPj ßVäJm @mJrS \JPu irJ kzPuS IÛJPrr UJfJ~ jKoPjvjA x’uÇ ßVu mZPrr mäM ß\xKoj ÊiM j~Ç ßhUJ KoPuKZu ßTPar ÈyKma'-FSÇ fPm @xPZ mZrèPuJr KvKcCuS ßmv \JÅKTP~ mPxPZ FUjÇ IÛJr\~L IKnPj©L mPu TgJÇ


KmPjJhj 27

SURMA m 21 - 27 March 2014

oMjoMj j~ v´LofL QvvPm KlPr ßVPuj hLKkTJ

xMKY©J ßxPjr ßoP~ YuKó© fJrTJ oMjoMj ßxPjr @xu jJo v´LofL ßhmmotJÇ oMjoMj fJÅr cJTjJoÇ v´LofLr kr KfKj ˝JoLr khKm mqmyJr TPrjÇ kJxPkJatxy fJÅr ßnJaJr kKrY~k© FmÄ Ijq xm TJVP\ fJÅr jJo v´LofL ßhmmotJÇ oMjoMj ßxj FmJr nJrPfr ßuJTxnJ KjmtJYPj mJÅTMrJ @xPj fíeoNu hu ßgPT k´JgtL yP~PZjÇ mJÅTMrJr KmKnjú FuJTJ~ ßh~Ju KuUPj fJÅr jJo ßuUJ y~ oMjoMj ßxjÇ fJPfA @kK• TPrj oMjoMjÇ Frkr ßh~JPu oMjoMj ßxPjr kJPv jfMj TPr ßuUJ yPò v´LofL ßhmmotJÇ

ßxA xm ‰vvPmr TgJ ßnJuJ pJ~! ßyJKu C“xPmr TgJ CbPfA hLKkTJ kJzMPTJj ßpj KlPr ßVPuj ‰vvPmÇ hLKkTJ mPuj, ÈQvvm ßgPTA ßyJKu @oJr xmPYP~ Kk´~ C“xmèPuJr FTKaÇ ÛMu ßgPT KlPr @oJPhr nmPjr mJKT xm mºMr xPñ KoPu ßyJKu ßUuJr ˛íKf @\S oPj kPzÇ I∂f FT x¬Jy @PV ßgPTA FA C“xPmr k´˜MKf KjPf ÊÀ TrfJoÇ' hLKkTJ FUj yqJKk KjC A~Jr ZKmr ÊKaÄP~ mq˜Ç ÊKaÄ ACKjPaA KfKj kJuj TrPmj FmJPrr ßyJKuÇ hLKkTJ mPuj, ÊKaÄP~ FoKjPfA UMm o\J yPòÇ ßyJKuPf @rS IPjT o\J yPm KjKÁfÇ

TJ~JKjr YKrP© So kMKr FmJr mKuCPcr khtJ~ CPb @xPZj oJuJuJ ACxMl\JAÇ ßxA ZKmPf kJKT˜JPjr ßxjJmJKyjLr xJPmT k´iJj ß\jJPru TJ~JKjr YKrP© IKnj~ TrPmj So kMKrÇ kJKT˜JPjr jJrL KvãJ @PªJuPjr TotL oJuJuJr \Lmj mJÅYJPf TJ~JKj ßx xo~ èÀfôkNet nNKoTJ kJuj TPrKZPujÇ FoKjPf kJKT˜JKj ß\jJPruPhr xMjJPor ßYP~ hMjtJoA ßpj ßmKvÇ fPm TJ~JKj KjKÁfnJPmA mqKfâoÇ @r ßxA YKrP© IKnj~ TrPf ßkPr So kMKr CòôKxfÇ

kMjo KT KjP\PT IJzJu TrPZj? KTZMKhj iPrA FPuJPoPuJnJPmA YuJPlrJ TrPZj mKuCPcr KVKoT VJut kMjo kJP§Ç KjP\PT xmJr TJZ ßgPT @zJu TPr rJUPZj KfKjÇ FKhPT ßhv\MPz pUj yKu C“xm YuPZ, xmJA ßoPf CPbPZj rÄ oJUJoJKUPf- Foj xo~ KT yu kMjPor? xJrJãe ßTmu WPrr oPiq KjP\PT @aPT ßrPUPZj KfKjÇ fJr FA TÀe yJu ßoPj KjPf kJrPZj jJ ßTCAÇ WPrr oPiq FTJ FTJA Khj TJaJPòjÇ mJAPrr TJrS xPñ ßTJPjJ ßpJVJPpJVS TrPZj jJ kMjoÇ oJP^ oJP^ mJmJ-oJP~r xPñ jJKT aMTaJT oMPbJPlJPj @uJkj YuPZÇ kMjPor Foj @zJu yS~Jr ßkZPj TJre UMÅP\S ßkP~PZj IPjPTÇ iJreJ TrJ yPò, FTJTL \LmPjr xPñ TJCPT \KzP~ KjPf YJAPZj KfKjÇ Imvq ßfojA KTZM @nJx kJS~J pJ~ xŒ´Kf WKjÔ FT mºMPT fJr FTJKTPfôr TgJ ˝LTJr TrJr oiq KhP~Ç mKuCc ZKmPf IPjTaJ ßUJuJPouJ hOPvq IKnj~ TPrPZj kMjoÇ FmJr mJ˜m \LmPj Kj”xñ gJTPf YJj jJ FA IKnPj©LÇ fPm FrA oPiq è†j CPbPZ, FTJKTfô hNr TrJr \jq oPj oPj ßTJPjJ mKuCc KyPrJPTA YJAPZj kMjoÇ FUj ßhUJr Kmw~, ßTJgJTJr kJKj ßTJgJ~ KVP~ VzJ~!

yfJvJr ßmÓjLPf ßxJjJãL KxjyJ yfJvJr ßmÓjLPf WMrkJT UJPòj ÈhJmJÄ TjqJ'UqJf mKuCc IKnPj©L ßxJjJãL KxjyJÇ KfKj TqJKr~JPrr ÊÀPf ÈhJmJÄ', ÈPrRKh rJPbJr', Èxj Im xrhJr', ÈhJmJÄ-2' S ÈS~J¿ @kPj aJAo Aj oM’JA ßhJmJrJ'r oPfJ xMkJrKya ZKm CkyJr KhP~ @PuJYjJr vLPwtS YPu FPxKZPujÇ FrkrA nJVqPhmL fJr Skr ßgPT hOKÓ KlKrP~ KjP~PZjÇ Vf mZr fJr FTKa ZKmS xJlPuqr oMU ßhPUKjÇ @r fJPfA ßxJjJãL rLKfoPfJ yfJvJr TJPuJ VøPr kKff yP~PZjÇ \JjJ ßVPZ, 26 mZr m~xL F IKnPj©L ÈuMParJ' S ÈmMPua rJ\J' ZKm hMKa KjP~ nLwe @vJmJhL KZPujÇ KT∂á ZKmèPuJ mqmxJ~LTnJPm xlu jJ yS~J~ IPjTaJA ßnPX kPzPZj KfKjÇ FZJzJ mftoJPj fJr yJPf ßfoj ßTJPjJ CPuäUPpJVq ZKmS ßjAÇ ÊiM fJA j~, ˝JnJKmTfJr ßYP~ KTZMaJ ßmKv ßoJaJ

yS~J~ KjotJfJrJS fJr KhT ßgPT oMU KlKrP~ KjPf ÊÀ TPrPZjÇ F k´xPñ ßxJjJãL KxjyJr FT WKjÓ xN© \JjJ~, xŒ´Kf IjMKÔf ÈuJAl SPT ˆJr KÙj IqJS~Jct' S ȈJr KVP¥'r oPfJ hMKa @PuJKYf kMrÛJr IjMÔJPj ßxJjJKã IKnjLf ZKm KmPvw ßTJPjJ TqJaJVKrPf jKoPjvj kJ~KjÇ FPf ßmv @vJyf yP~PZj KfKjÇ xN©Ka @PrJ \JKjP~PZ, mftoJPj ßxJjJãL ÈIqJTvj \qJTxj' ZKmr ÊKaÄ TrPZjÇ FPf KfKj I\~ ßhmVPjr KmkrLPf IKnj~ TrPZjÇ ZKmKa @VJoL FKk´Pu oMKÜ kJPmÇ FKhPT, ßxJjJãL-xJuoJj UJPjr xŒTtaJ AhJjLÄ jJKT ßoJPaS nJPuJ pJPò jJÇ fJA xJuoJPjr jfMj ßTJPjJ ZKmPfS @kJff bÅJA kJPòj jJ ßxJjJãLÇ fJA FT k´TJr mJiq yP~A ßxJjJãLPT Knjú CkJ~ UMÅ\Pf yPòÇ

yKuCPc jJKVtx lJUKr

UmraJ ÊPj y~PfJ IPjPTrA ÃMe TMÅYPT ßpPf kJPrÇ mKuCPcr jJK~TJ yKuCKc ZKmPf IKnj~ TrPZjÇ ßxaJ pKh yf k´go xJKrr ßTC fJyPu jJ y~ oJjJ ßpfÇ KT∂á KT Foj ryxq ßp, yKuCPc IKnj~ TrJr oPfJ hã yP~ CPbPZj KfKjÇ TJr TgJ muJ yPò? ßTjA mJ muJ yPò Fxm TgJÇ oNu V·aJ FmJr ßmJi y~ ßUJuJxJ TPr muJ CKYfÇ yqJÅ, muJ yKòu mKuCc IKnPj©L jJKVtx lJUKrr TgJÇ xŒ´Kf ku KlPVr kKrYJujJ~ Èèc ßl∑¥' jJPo FTKa yKuCKc ZKmPf IKnj~ TrJr cJT ßkP~PZj KfKjÇ F KjP~ mKuCc\MPz YuPZ @PuJYjJÇ xmJr oMPU FTaJA TgJ mKuCc jJ, yKuCc IKnPj©L jJKVtxÇ fPm F @PuJYjJr oJP^S xoJPuJYjJ To yPò jJÇ KjªMTrJ muPZj, mKuCc ZKmPfA pJr nJPuJ kJrlroqJ¿ ßjA, KfKj KT jJ @mJr yKuCc ZKmPf IKnj~ TrPmjÇ ßp pJ muJr muMTÇ fJPf TL FPx pJ~ jJKVtPxrÇ FojaJA y~PfJ nJmPZj KfKjÇ xm TgJr ßvw TgJ, jJKVtx yKuCc ZKmPf IKnj~ TrPf pJPòjÇ mKuCc ZKmPf KfKj TL TPrPZj jJ TPrPZj, ßxaJ mz TgJ j~Ç jJKVtx yKuCc ZKmPf ßToj TrPmj ßxaJA FUj ßhUJr Kmw~!


21 - 27 March 2014

28-29 SURMA

UmrQmKY©

KmvõKmhqJu~ kptJP~r KvãJgtLPhr KjP~ kKrYJKuf \KrPkr fgq

Kj”˝ FT k´iJjoπL

76 vfJÄv ZJ©LA ßpRj y~rJKjr KvTJr

VqJx ßgPT ßfu! 17 oJYt - VqJx ßgPT x˜J~, xyP\, kKròjú, mqmyJr CkPpJVL \ôJuJKj ‰fKrr \jq jfMj FTKa kKrT·jJr TgJ \JKjP~PZj oJKTtj VPmwTrJÇ fJÅrJ @vJ TrPZj, FA k≠Kf mqmyJr TPr nKmwqPf k´JTíKfT VqJx ßgPT ßfu\JfL~ khJgtS C“kJhj x÷m yPmÇ \ôJuJKj mJ rJxJ~KjTVqJx ßgPT ‰fKr TrJ pJ~ k´J~ xmAÇ ßkPasJKu~Jo ßgPT pJ pJ kJS~J x÷m k´JTíKfT VqJx ßgPTS fJr k´J~ xmA kJS~J pJ~Ç fPm FA „kJ∂r k´Kâ~J Ifq∂ mq~mÉu yS~J~ fJ mqmyJr TrJ y~ jJÇ oJKTtj VPmwTrJ \JKjP~PZj, mftoJj k´Kâ~Jr fMujJ~ fJÅPhr kKrT·jJKa ßmv xy\Ç VqJx ßgPT fru \ôJuJKj ‰fKrr ßãP© FPf fJk To uJVPm, mqmÂf CkTreèPuJr hJoS ßmv ToÇ xJP~¿ xJoK~TLPf Vf mOy¸KfmJr F-xÄâJ∂ FTKa k´KfPmhj k´TJKvf y~Ç FPf ßlîJKrcJr KÙkx KrxJYt AjKˆKaCPar KÙkx FjJK\t IqJ¥ oqJPaKr~Jux ßx≤JPrr kKrYJuT r~ ßkKr~JjJ mPuj, ßkPasJKu~Jo ßgPT C“kJKhf kPeqr fMujJ~ k´JTíKfT VqJx ßgPT \ôJuJKj mJ rJxJ~KjT ‰fKrr \jq mftoJPj ßp k≠Kf mqmyJr TrJ y~ fJ Ifq∂ mq~mÉuÇ pMÜrJPÓs k´JTíKfT VqJPxr C“kJhj ßmPz pJS~Jr kr FA kKrT·jJr TgJ k´TJv TrJ yPuJÇ mftoJPj pMÜrJÓs rJKv~JPT akPT FT j’r VqJx C“kJhjTJrL ßhvÇ FA k´KfPmhPjr ßuUT KmsVyJo A~JÄ ACKjntJKxKar ßcKjP~u Fx mPuj, pMÜrJPÓs FUj VqJPxr k´JYMpt rP~PZÇ Fr pgJpg mqmyJPrr UMm ßmKv kg ßjAÇ

20 uJU mZr @PVr \LmJvì! 18 oJYt - k´JPer ßp mftoJj „k @orJ ßhKU, ßxaJ kKrkNetfJ ßkP~KZu KbT Tf mZr @PV, fJ KjP~ KmùJjLPhr @V´y @r IjMxºJPjr ßvw ßjAÇ ßxA @V´Py @PrTaM \ôJuJKj \MKVP~PZ pMÜrJPÓs UMÅP\ kJS~J \LmJvì„kL è¬iPjr FT KmvJu nJ§JrÇ @r FèPuJr ßUJÅ\ KoPuPZ kJfJukg KjotJPer CP¨Pvq oJKa ßUJÅzJUMÅKzr xo~Ç pMÜrJPÓsr ux IqJP†uPx kJS~J ßVPZ FA è¬ijÇ k´J¬ K\KjxèPuJr oPiq @PZ jJjJ irPjr vJoMT, K^jMT, Kxu oJPZr oJgJxhOv m˜M, kJAj\JfL~ VJPZr vJUJxy @PrJ IPjT KTZMÇ KmPvwùPhr hJKm, FèPuJ k´J~ 20 uJU mZr @PVrÇ ux IqJP†Pux TJCK≤ KoCK\~Jo Im @atx-xÄuVú FuJTJxy KmvJu FuJTJ\MPz kJS~J ßVPZ Fxm K\KjxÇ FUj ßpUJPj jVr xnqfJr ZzJZKz, ßxUJPjA FTxo~ YPr ßmzJf KmuM¬ yP~ pJS~J ßuJov yJKf @r xh∂ KmzJuÇ ßxA xoP~r KjhvtjèPuJ oJKaYJkJ kPz @PZ uJU uJU mZr iPrÇ @PrJ IPjT KTZMA FUJj ßgPT kJS~J pJPm mPu iJreJ TrJ yPòÇ FèPuJ C≠Jr TPr pgJpgnJPm xÄrãe TrJaJA FUj vyr TftíkPãr uãqÇ

24 WµJ~ 200 mJr mJKñ \JŒ! 18 oJYt - Kmvõ ßrTct VzJr uãq K˙r TPr 19 fuJ KmKÄP~r ZJh ßgPT 24 WµJ~ 200 mJr mJKñ \JŒ KhP~PZj TKuj KlKukx (32)Ç Fr oJiqPo xÄpMÜ @rm @KorJPfr FA mqKÜ 2011 xJPur 8 oJYt hKãe @Kl∑TJr ßTKnj ÛPar VzJ 24 WµJ~ 105 mJr mJKñ \JPŒr ßrTct nñ TrPujÇ KlKukPxr uãq KZu kMrPjJ ßrTctKa nJXJr xJPg xJPg 200 mJr uJl KhP~ KjP\PT KjP~ pJPmj FT Ijjq CófJ~Ç k´J~ 10 mZr @PV hMmJAP~r mJKñ TJPm k´Kvãe ÊÀ TPrKZPuj KlKukxÇ jfMj ßrTct VzPf 12 oJx iPr k´Kf x¬JPy I∂f 12 ßgPT 15 mJr uJl ßh~Jr k´qJTKax TPr pJPòj KfKjÇ KlKukx \JjJj, ßrTct VzPf KfKj 24 WµJPT Kfj nJPV nJV TPr uJl ßhPmjÇ F xo~ vrLrPT Kla rJUPf k´KfmJr YJr WµJr KmrKf ßjPmjÇ KlKukPxr AòJ, KfKj WµJ~ I∂f 15 mJr uJl ßhPmjÇ k´xñf, mJKñ \JPŒr ßãP© 60 KoaJr Skr ßgPT hKz mJÅiJ Im˙J~ 20 KoaJr ‰hWqtPr AuJKˆT TPctr SkPr uJl KhPf y~Ç

xrTJKr KmvõKmhqJuP~ 87 vfJÄv ßmxrTJKr KmvõKmhqJuP~ 66 vfJÄv ßoKcPTu TPuP\ 54 vfJÄv

13 oJYt - KjP\r TqJŒJxS KjrJkh j~ ZJ©LPhr TJPZÇ \KrPk ßhUJ pJPò, KmvõKmhqJu~\LmPj 76 vfJÄv ZJ©LA ßTJPjJ jJ ßTJPjJnJPm ßpRj y~rJKjr KvTJr yjÇ fPm kJmKuT mJ xrTJKr KmvõKmhqJuP~r kKrK˙Kf @rS UJrJkÇ xrTJKr KmvõKmhqJuP~ F yJr xmPYP~ ßmKv, 87 vfJÄvÇ KmvõKmhqJu~ TPu\èPuJPf 76 vfJÄv, ßmxrTJKr KmvõKmhqJuP~ 66 vfJÄv FmÄ ßoKcPTu TPuP\ ßpRj y~rJKjr KvTJr yj 54 vfJÄv ZJ©LÇ \Krk IjMpJ~L, Kj\ ßv´eLr j~, Ijq ßv´eLr KvãJgtLrJA ZJ©LPhr ßmKv y~rJKj TPrjÇ hMA-fífL~JÄv ZJ©L fJÅPhr oJiqPo y~rJKjr KvTJr yjÇ @r ßZPu xykJbLPhr oJiqPo 25 vfJÄv FmÄ TqJŒJPx @xJ Ijq kMÀwPhr oJiqPo 7 hvKoT 9 vfJÄv ZJ©L y~rJKjr KvTJr yjÇ F ZJzJ KjP\Phr KmnJV S Ijq KmnJPVr kMÀw KvãTPhr oJiqPoS ZJ©LrJ y~rJKjr KvTJr yP~ gJPTjÇ TîJx YuJTJuLj, TîJx jJ gJTJr xo~, TKrcr, ßUuJr oJb k´nKí f ˙JPj y~rJKjr WajJ WPaÇ \JKfxÄPWr k´KfÔJj ACFj-CAPoPjr TrJ FT \KrPk F fgq CPb FPxPZÇ FoKcK\ IqJKYnPo≤ lJP¥r xyJ~fJ~ KmKvÓ IgtjLKfKmh @mMu mJrTJPfr ßjfíPfô F \Krk kKrYJujJ TrJ y~Ç hMKa TPr xrTJKr, ßmxrTJKr, KmvõKmhqJu~ TPu\ FmÄ ßoKcPTu TPuP\r 897 \j ßoP~KvãJgtLr Skr \KrkKa YJuJPjJ y~Ç 2012 xJPur \MuJAP~ VPmweJr TJ\ ÊÀ yP~ ßvw y~ Vf mZPrr ßo oJPxÇ \KrPk ßhUJ ßVPZ, KmKnjú IvJuLj o∂Pmqr oJiqPoA ZJ©LPhr xmPYP~ ßmKv ßpRj y~rJKj TrJ y~Ç F yJr 45 vfJÄvÇ F ZJzJ 3 nJPVr 1 nJV ZJ©L oMPbJPlJPj Tu S UMPh mJftJr (FxFoFx) oJiqPo y~rJKjr KvTJr yjÇ ßpRj IñnKñ ßhUJPjJr oJiqPo 15 vfJÄv, vrLr ¸vt TPr 12 vfJÄv, ßk´Por k´˜JPm rJK\ jJ yS~Jr TJrPe 11 vfJÄv, j\rhJKrPf 9 vfJÄv, A≤JrPjPar oJiqPo 6 vfJÄv FmÄ 5 vfJÄv ZJ©L fJÅPhr gJTJr \J~VJ mJ kzJPvJjJ TrJr ˙JPj ßpRj y~rJKjr KvTJr yPòjÇ PpRj y~rJKjr lPu ZJ©LPhr \LmPj jJjJ irPer \KaufJ ßjPo @PxÇ Kmkpt˜ y~ KvãJ\LmjÇ \Krk IjMpJ~L, ßpRj y~rJKjr lPu 53 vfJÄv ZJ©L oJjKxTnJPm Kmkpt˜ yP~ kPzjÇ KTZM ZJ©L IjqPhr ßgPT @uJhJ yP~ pJj, KTZM kzJPvJjJ~

oPjJPpJV yJKrP~ ßlPujÇ @mJr KTZM ZJ©L y~rJKjr KvTJr yP~ FTkptJP~ @®yfqJr kg ßmPZ ßjjÇ PmKvr nJV ßãP©A ßhUJ ßVPZ, y~rJKjr KvTJr ZJ©LrJ Fr k´KfmJh TPrj jJ, YMk gJPTjÇ \KrPk IÄv ßjS~J 90 vfJÄv \JKjP~PZj, fJÅrJ ßpRj y~rJKjr KmwP~ ßTJPjJ k´KfmJh TPrjKjÇ Fr oPiq IPitT KTZMA TPrjKj FmÄ YMk KZPujÇ 28 vfJÄv fJÅPhr ßoP~mºMPhr Kmw~Ka \JKjP~PZj KT∂á fJÅPhr KTZMA TrJr KZu jJÇ ÊiM 7 vfJÄv ZJ©L Kmw~Ka fJÅPhr kKrmJrPT \JKjP~PZjÇ uöJ, xJoJK\T Im˙Jxy KmKnjú TJrPe ZJ©LrJ Fr k´KfmJh TPrj jJÇ \Krk k´KfPmhPj muJ yP~PZ, ßpRj y~rJKj xŒPTt xPYfjfJ IPjT ToÇ KmvõKmhqJu~èPuJPf ÈPpRj y~rJKj k´KfPrJi jLKfoJuJ' xŒPTt \JPjj oJ© 3 vfJÄvÇ @mJr KmvõKmhqJu~èPuJPf ßpRj y~rJKj k´KfPrJi TKoKa TJptTr j~Ç ßmKvr nJV KvãJgtL k´KfPrJi TKoKa xŒPTt \JPjj jJÇ k´KfPmhPj xMkJKrv IÄPv muJ yP~PZ, KvãJgtLPhr ßpRj y~rJKj xŒPTt xPYfj TrPf xy\ nJwJ~ (mJÄuJ FmÄ AÄPrK\) k´YJrk© S mA Kmfre TrPf yPmÇ FPf yJAPTJPatr jLKfoJuJ, y~rJKj k´KfPrJPi TreL~ k´nKí f Kmw~ CPuäU gJTPmÇ

TKŒCaJr uqJPmr oJiqPo ßpRj y~rJKjr WajJ pJPf jJ WPa, ßx \jq kptJ¬ mqm˙J V´ye TrPf yPmÇ ßpRj y~rJKj ßrJPi FTKa ßxu Vbj TrPf yPmÇ IºTJrJòjú ˙JPj kptJ¬ @PuJr mqm˙J S ßpxm ˙JPj y~rJKj ßmKv y~, ßxUJPj kptJ¬ KjrJk•J ß\JrhJr TrPf yPmÇ CPuäUq, yJAPTJat 2009 xJPu oKyuJ @Aj\LmL xKoKfr FT Kra @PmhPjr kKrPk´KãPf 16 irPjr TotTJ§PT ßpRj y~rJKj KyPxPm KYK¤f TPrjÇ Fr oPiq rP~PZ xrJxKr KTÄmJ AKñPf IvJuLj @Yre, y~rJKj mJ KjkLzjoNuT CKÜ S o∂mq mJ nKñ, k´JKfÔJKjT FmÄ ßkvJVf ãofJ mqmyJr TPr ßpRj xŒTt ˙JkPjr ßYÓJÇ F ZJzJ KYKb, ßoJmJAu, UMPh mJftJxy KmKnjú oJiqPo ßpRj AKñfoNuT IkoJj\jT TgJ ßuUJ, YKr© yjPjr \jq K˙r mJ KnKcSKY© iJre TrJ, ßk´Por k´˜Jm TPr k´fqJUqJf yP~ ÉoKT ßhS~J k´nKí fÇ PpRj y~rJKj mPº @hJuf FTKa jLKfoJuJ k´e~j TPr ßhPvr KmKnjú KmvõKmhqJuP~ fJ mJ˜mJ~Pj KmvõKmhqJu~ o†MKr TKovjPT (ACK\Kx) KjPhtv ßhjÇ FTJKiT xrTJKr S ßmxrTJKr KmvõKmhqJuP~ ßUJÅ\ KjP~ ßhUJ ßVPZ, ßmKvr nJV ßãP©A jLKfoJuJ mJ˜mJK~f y~KjÇ ßTJgJS k´KfPrJi TKoKa yPuS fJr ßTJPjJ TJptTJKrfJ ßjAÇ

kPg ßpPf ßpPf

Km˜íf \urJKv, jLu @TJPv Êà ßoPWr ßnuJ, hOKÓr ßvw k´JP∂ xmMP\r VJKuYJÇ ZuJ“ ZuJ“ v» TPr kJKjPf oJPZr ßUuJÇ ˛reL~ yP~ gJTJr oPfJ xNptJ˜ @r Kjotu k´TíKfr ßZJÅ~J ßkPf YJAPu oJ© hMA KhPjr \jq WMPr @xPf kJPrj k´JTíKfT ˝Vt ßgPT mºMPhr KjP~ hu ßmÅPi ÃoPer kJvJkJKv kKrmJr KjP~S ÃoPe ßpPf nJPuJmJKxÇ ßfoKj FT xTJPu ˘L, TjqJ, vqJuT, vqJKuTJ KjP~ ZMa KhuJo ßxJjJAoMzL kJyJPzr CP¨PvqÇ FuJTJKa jrKxÄKh ß\uJr KvmkMr gJjJr I∂VtfÇ uJuoJKa ßWrJ mOyhJTJr KmKnjú mOPã xoO≠ ßxJjJAoMzLÇ lJèPjr @èj ^rJ VrPoS Kyo Kyo bJ§JÇ oj-k´Je \MKzP~ pJ~ Kjotu mJfJPxÇ dJTJr kJPvA j~jJKnrJo ßxJjJAoMzLÇ vfmJr KVP~KZ Fr kJv KhP~ IgY pgJpg xoP~r InJPm FfKhj pJS~J y~KjÇ fJA FfKhj kr FUJPj WMrPf, ßhUPf @xJÇ j\rTJzJ k´JTíKfT ßxRªpt, YJrKhPT xmMP\r xoJPrJy, \JjJ-

I\JjJ kJKUr Tu-TJTKu ßhy-oPj FPj ßh~ IjJKmu k´vJK∂Ç KvÊPhr \jqS rP~PZ kptJ¬ KmPjJhPjr mqm˙J pJ xYrJYr xm \J~VJ~ gJPT jJÇ mzPhr xyPpJKVfJ ZJzJ KvÊrJ Kj\ kJP~ KauJr CkPr CbPf ßkPr pJrkrjJA @jKªf, CòôKxfÇ FmJr ‰nrPmr YK§Pmr FuJTJr yT oK†Pu pJS~Jr kJuJÇ IjMoKfâPo k´Pmv TrJ x÷mÇ oK†Pur TftJ yJ\L ßoJ. @uJA Ko_J IKf hrh KhP~ KmKnjú lu S lMu VJZ KhP~ xJK\P~PZjÇ TíK©ofJPT kJv ßTPa xŒNet k´JTíKfT ßxRªptPT k´JiJjq KhP~PZjÇ ßp TJrPe xJrJãeA kJKUr cJPT kKrPmv oMUKrf gJPTÇ Kjht~ KvTJKr yPf vfnJV oMÜ kKrPmPv mJxJ ßmÅPi gJPT kJKUTNuÇ kz∂ KmTJPur K^rK^r mJfJPx \ukJA VJPZr KjPY mPx ßTJKTPur KoKÓ TP£r TMÉ TMÉ cJT TUjS ßnJuJr j~Ç APò yPu VJZ ßgPT ßkPz jJjJ lPur fJ\J ˝Jh ßjS~J x÷mÇ KmPvw TPr oJuJAS~JuJ cJPmr fMujJA y~ jJÇ TJPur kKrâoJ~ KlPr @xPm mx∂ @mJr ZMPa pJm ˝humPu yT oK†PuÇ kJKUr KTKYr KoKYPr UMm xTJPu WMo nJXuÇ ßl∑v yP~ ZMa KhuJo ‰nrm KmsP\r KjPYÇ ‰nrmmJxLr \jq FKa Ijqfo KmPjJhj ßTªsÇ ßoWjJ kJPzr mJfJx, jhLr auaPu kJKj KTZMãPer \jq @Ko yJKrP~ KVP~KZuJo ‰vvPmr ˛íKfPfÇ ZuJ“ ZuJ“ kJKjr vP» ajT KlPr FuÇ @oJr \jìnNKo kMrJj dJTJr mJhJofuLr kJv KhP~ mP~ pJS~J mMKzVñJ jhLr @\ KT ßmyJu hvJ! ßoWjJ jhLr kJKjPf yJf-oMU KnK\P~ mMKzVñJr kMj”\Lmj TJojJ TPr IV´xr yuJo KmsP\r Ikr k´JP∂ ImK˙f @ÊV† xJr

TJrUJjJr KhPTÇ APfJoPiq ßpJV Khu @oJr hMA mºM, kNmt kKrKYf FT TotTftJr xJPg xUq gJTJ~ KnfPr k´Pmv TPr ßhUJ yPuJ, \JjJ yPuJ, TLnJPm xJr, KmhMq“ C“kJhj, C“kjú y~Ç mºM vJKoPor IjMxºJjL k´Pvú hJK~fôvLurJ UJKjTaJ Ik´˜Mf yP~PZj, ßxA xJPg @KoS Kmmsf yP~KZÇ fPm Sr Ckr xm rJV KoKuP~ KVP~KZu, pUj IKjitJKrf Ãoe msJ¯emJKz~J ß\uJr jJKxr jVr CkP\uJr kPg KVP~Ç S~JS! KT xMªr hOvq? F kPg jJ FPu y~PfJ ÃoPer xJgtTfJ kNet yPfJ jJÇ ßhJ˜ ßfJPT ijqmJh, fPm ßTJgJS KVP~ TJCPT ImJ∂r k´vú TrJS KbT jJÇ xogtj Khu YªjÇ nMu mM^Pf ßkPr oJgJ ßjJ~JuÇ @oJPhr VJKz kJKTtÄ TruJo ßmAKu KmsP\r CkrÇ hM'kJPv Km˜Let \urJKv oJP^ KkY TrJ jfMj rJ˜JÇ oJgJr Ckr ßUJuJ jLu @TJv, xJhJ ßoPWr ßnuJ, hOKÓr ßvw xLoJ~ xmMP\r ßouJ, \Pu oJPZr uœ^œ, xNptJP˜r oPjJro hOvq xm KTZM KoKuP~ jJKxr jVr ÃoPer \jq FT IKjªq xMªr FuJTJÇ dJTJ ßgPT jJKxr jVr ßpPf ßpPf kPg @rS IPjT KTZMA ßhUJ yPuJÇ FmJPrr ÃoPe jfMj xñL KZu KoKÓ ßoP~ KuoJ, hMPÓr KvPrJoKe @Pu~J, ßVJPmYJrJ oKoj, BwJe, xJAl S xmt TKjÔ mJKxfJyÇ Ãoe KkkJxM xJhJ oPjr mºMrJ @r ßhKr ßTj? Ya\uKh xmKTZM èKZP~ ßmr yP~ pJS hM-kJ ßlPuÇ UrY xyjL~, xMKmiJ yPm oJAPâJ KjP~ ßVPuÇ hMA KhPjr \jq oJAPâJ nJzJ ßjPm @a ßgPT j~ yJ\Jr aJTJ oJ©Ç ∏ ßoJ. \JPnh-Kmj-F yJKToÇ

17 oJYt - muKZ FT\j k´iJjoπLr TgJÇ fJr m~x 75 mZrÇ ßjA Kj\˝ ßTJj \Ko\oJ, mJKzWrÇ ßjA mqJÄPT ßTJj IgtÇ Foj KT FTKa mqJÄT FTJC≤S ßjA fJrÇ KmP~ TPrjKjÇ ßTJj @KgtT k´KfÔJj mJ ßTJj ßTJŒJKjPf fJr ßjA ßTJj KmKjP~JVÇ \LmPjr xmaJ xo~ FTJ FTJ TJKaP~ KhPòjÇ xŒh muPf @PZ oJ© KfjKa ßoJmJAuPlJjÇ IPjPTA KmK˛f yPf kJPrj F UmPrÇ KT∂á WajJ xfqÇ KfKj yPuj ßjkJPur k´iJjoπL xMvLu ‰TrJuJÇ IKn\Jf ‰TrJuJ kKrmJPrr x∂JjÇ FT\j k´iJjoπL KyPxPm fJr oJ© KfjKa ßoJmJAuPlJj gJTJ~ fJPT muJ yPò KmPvõr xmPYP~ VKrm k´iJjoπLÇ F TgJ k´TJKvf yP~PZ mOy¸KfmJrÇ KfKj \jVPer TJPZ k´TJPvr \jq xyJ~ xŒK•r Km˜JKrf metjJ KhP~PZjÇ fPm fJ FUjS xrTJKrnJPm k´TJv TrJ y~KjÇ k´iJjoπLr IKlx ßgPT F KmwP~ Km˜JKrf ßWJweJ ßh~J yPmÇ fPm ÊâmJr fJr FT xyTJrL k´iJjoπLr xŒPhr SA Kmmre KhP~PZj FTKa xÄmJ xÄ˙Jr TJPZÇ fJPf xMvLu ‰TrJuJ ßhKUP~PZj fJr ˙Jmr mJ I˙Jmr muPf ßTJj xŒh ßjAÇ xJrJ \LmPj KfKj ßTJj Igt \oJ TPrjKjÇ F \jq fJPT ßjkJPur rJ\jLKfPf ÈxjúqJxL' KyPxPm cJTJ y~Ç fJr \LmjiJrJ~ xrufJ FT\j xJiJre oJjMPwr \LmjPTS yJr oJjJ~Ç Vf oJPx 75 mZr m~Px fJPT ßjkJPur jfMj k´iJjoπL KjmtJKYf TrJ y~Ç lPu k´iJjoπL kPh fJr hJK~fô kJuPjr FT oJx kNet yP~PZÇ fPm F KrPkJat ßuUJ kpt∂ KfKj ßmfj kJjKjÇ k´iJjoπLr ßk´x xojõ~TJrL k´TJv IKiTJrL mPuPZj, pUj KfKj ßmfj V´ye TrPmj fUj @orJ fJr jJPo FTKa mqJÄT FTJC≤ UMuPmJÇ KfKjA KoKc~Jr TJPZ k´iJjoπLr xŒPhr hMhtvJ k´TJv TPrPZjÇ mPuPZj, k´iJjoπLr KfjKa ßoJmJAuPlJPjr oPiq FTKa xmtPvw nJxtPjr @APlJj, hMKa IKf xJiJre ßoJmJAu ßlJj ßxaÇ Fr oPiq @mJr FTKa ßoJmJAu jÓÇ ßTJj TJ\ TPr jJ ßxKaÇ Fr mJAPr fJr ßTJj xŒh ßjAÇ KfKj Fr @PV TUjS xrTJKr hJK~fô kJuj TPrjKjÇ mxmJx TPrj TJboJ¥MPf FTKa nJzJ mJxJ~Ç F mJKzKar nJzJ kKrPvJi TPr fJr hu ßjkJKu TÄPV´xÇ k´iJjoπL KjmtJKYf yS~Jr @PV KfKj FTKa VJKz mqmyJr TrPfjÇ FKa KhP~PZj hPur FT ÊnJTJ–ãLÇ k´iJjoπLr IKlPxr FT TotTftJ mPuPZj, KfKj k´go pUj k´iJjoπLr xŒPhr fJKuTJ yJPf kJj fUj KmK˛f yP~PZjÇ mPuPZj, @Ko KmvõJxA TrPf kJKrKjÇ fJr FT xyTJrLr xPñ pUj SA fJKuTJ UMÅKaP~ UMÅKaP~ ßhUKZuJo fUj yfJv yP~KZÇ @Ko ßhUuJo fJr ßh~J fgq xKbTÇ ßvw kpt∂ ßoPj KjuJo ßp, @oJPhr k´iJjoπL FPTmJPr xJiJre oJjMwÇ xMvLu ‰TrJuJr mJKz kKÁo ßjkJPur mqJÄKT ß\uJ~Ç ßxUJPj fJr nJAP~rJ S @®L~rJ mxmJx TPrjÇ ßxUJPj rP~PZj fJr 6

nJAÇ fJPhr rP~PZ KmkMu nN-xŒK•Ç pUj nJAPhr oPiq xŒh nJVJnJKV y~ fUj KfKj fJ KjPf rJK\ yjKjÇ k´TJv IKiTJrL mPuPZj, k´iJjoπLr xŒPhr fJKuTJ yJPf kJS~Jr kr fJr FT xyPpJVL fJr TJPZ \JjPf ßYP~KZPuj ßp, fJr Ijq ßTJj xŒK• @PZ KTjJ pJ FA fJKuTJr xPñ ßpJV TrJ pJ~Ç \mJPm xMvLu ‰TrJuJ mPuj, jJÇ @oJr @r ßTJj xŒK• ßjAÇ fPm xŒh muPf @oJr pJ @PZ fJ yPuJ KfjKa ßoJmJAuPlJjÇ KfKj ãofJ V´yPer kr ßgPTA oKπkKrwPhr xmJAPT fJPhr IgtQjKfT ˝òfJ rãJ, jLKfkrJ~e yPf S hMjtLKfr KmÀP≠ vNjq xyjvLufJr jLKf V´yPer @øJj \JjJPòjÇ F oJPxr k´go x¬JPy Ko~JjoJPr IjMKÔf yPuJ KmoxPaT vLwt xPÿujÇ KfKj FPf ßpJV ßhj FTKa ßZJ¢ hu KjP~Ç xMvLu ‰TrJuJ kPrj FTKa xJiJre WKz S ˝Petr @ÄKaÇ k´TJv IKiTJrL mPuj, KfKj KjKÁf jj ßp, k´iJjoπLr yJPfr @ÄKaKa UJÅKa ˝Petr KTjJÇ F \jqA y~PfJ fJ KfKj xŒh KmmreLPf ßhUJjKjÇ ßjkJPur hMjtLKf Kj~πe @Aj 1992 IjMxJPr k´iJjoπL, oKπkKrwh, rJÓshNf, xrTJKr TotTftJ-TotYJrL S Ijq pJrJ rJÓsL~ ßTJwJVJr ßgPT ßmfj CP•Juj TPrj fJPhr xmJAPT xŒPhr kNet KmmreL k´TJv TrPf yPmÇ Fr oPiq CPuäU gJTPf yPm mJKz, \Ko, VJKz, ßv~Jr, mqJÄT FTJC≤, jV Igt, ˝et S ÀkJr IuÄTJrÇ ßjkJPu Vefπ kMjÀ≠JPrr kr fUjTJr k´iJjoπL TíÌ k´xJ n¢rJAS ßmPZ ßjj FPTmJPr xJiJre \LmjÇ KfKj KyoJu~ hMKyfJ ßjkJPu VefPπr \jq uzJA TPr ßVPZj xJrJ \LmjÇ KfKjS mJx TrPfj FTKa nJzJ TrJ TPãÇ fJr xŒh muPf KZu, FTKa ZJfJ, TJhJoJKar ‰fKr FTKa kJKjr kJ© S FuMKoKj~JPor FTKa mJéÇ

oPjr oPfJ ßoP~ ßkPuA KmP~ Trm - rJÉu ÈxnqfJ ±Äx yPò'

18 oJYt - mftoJj xnqfJ TP~T hvPTr oPiq ±Äx yPf YPuPZÇ IgtQjKfT IK˙KfvLufJ mOK≠ FmÄ kíKgmLr xŒPhr Skr YJk mJzPf gJTJ~ SA Im˙Jr xOKÓ yPmÇ oJKTtj oyJTJv VPmweJ xÄ˙J jJxJr IgtJ~Pj kKrYJKuf FT ‰mùJKjT VPmweJ ßgPT F TgJ \JjJ ßVPZÇ @VJoL vfPT KvP·Jjúf KmPvõ TL WaPf YPuPZ, fJ mMP^ CbPf fJK•ôT oPcu mqmyJr TPr SA VPmweJ YJuJPjJ yP~PZÇ VKefKmPhrJ ßhUPf ßkP~PZj, mftoJj xnqfJ UMmA hs∆f ±ÄPxr kPg FKVP~ YPuPZÇ Fr @PV ±Äx yS~J ßrJoJj xnqfJ, yJj xnqfJ S è¬ xJosJP\qr ChJyre ßaPj VPmwPTrJ mPuj, KmkptP~r mqJkJPr xfTt TrJr krS ßvw oMyNft kpt∂ ßhUJ pJ~, xoJP\r IKn\Jf mqKÜrJ @PVr oPfJA xmKTZM TPr pJPòjÇ ßTJPjJ KTZMA @oPu KjPòj jJÇ ÈKyCoqJj IqJ¥ ßjYJr cJ~jJKoTqJu' mJ yqJK¥ oPcu mqmyJr TPr VKefKmh xJlJ ßoJPfvJKr mPuj, xnqfJ VPz SbJ S ßnPX kzJr k´Kâ~J AKfyJPx ßkRj”kMKjTÇ FThu k´TíKf S xJoJK\T KmùJjL KjP~ VPmweJKa YJuJj ßoJPfvJKrÇ

18 oJYt - @xjú ßuJTxnJ KjmtJYPjr @PVnJPVA fJr rJ\jLKfr kJPu yJS~J uJVPuS mqKÜ @KXjJr IPjT ßãP©A FUjS kJ kPzKj TÄPV´x TJ§JKr rJÉu VJºLrÇ fJPT KWPr ßhvmJxLr ßTRfMyPur ßvw ßjAÇ fJ ßx fJr rJ\QjKfT KY∂JiJrJA ßyJT KTÄmJ mqKÜVf \LmjÇ ßpUJPjA pJj k´Pvúr mwteÇ ßoJKh ßgPT ojPoJyj- mJh pJ~ jJ ßTCAÇ KT∂á rJ\jLKfr mJAPr ßmJiy~ xm ßgPT ßmKv fJPT ßp k´Pvúr oMPUJoMKU yPf y~, fJ yuKmP~ TPm TrPZj? k´vú ßiP~ FPuS, mJr mJr oMYKT ßyPx fJ FKzP~ ßVPZj uJ\MT rJÉuÇ KT∂á FmJr @r FzJPuj jJÇ ßrJmmJr xÄmJh xÄ˙J KkKa@APT ßh~J xJãJ“TJPr

muPuj, oPjr oPfJ ßoP~ ßkPuA KmP~ TrmÇ C•Pr kMPrJkMKr x∂áÓ jJ yPf ßkPr, @rS k´vú TPrj xJÄmJKhTÇ FmJr rJÉPur xJl \mJm, mftoJPj @Ko ßnJapMP≠ mq˜Ç mqKÜVf \Lmj KjP~ FUjS KmPvw KTZM nJKmKjÇ rJ\jLKfPf xhJmq˜ fÀe FA VJºL Imxr xoP~ TL TPrj? mA kPzj jJKT KxPjoJ ßhPUj? rJÉPur \mJm, k´YMr kzJPvJjJ TKr, fPm xmA @oJr TJP\r xŒKTtfÇ @lVJKj˜Jj, kJKT˜Jj FmÄ YLjKmw~T mA kzPfA KfKj ßmKv kZª TPrjÇ FZJzJ ImxPr KfKj KxPjoJS ßhPUjÇ mKuCPcr ßYP~ yKuCPcr KxPjoJ ßhUPfA fJr ßmKv nJPuJ uJPVÇ fPm KfKj Kk´~ jJK~TJ KyPxPm

TJPrJ jJo CPuäU TPrjKjÇ F mqJkJPr fJr o∂mq yu, KmPvw ßTJPjJ jJ~T mJ jJK~TJ jj, fJr kZª yu KxPjoJ~ nJPuJ TJ\ ßhUJÇ KyKª KxPjoJ ßhUJr ßãP© KfKj ßp ßmJj Kk´~ÄTJr ßgPT ßmvUJKjTaJ KkKZP~ fJ FKhj ˝LTJr TPr ßjj rJÉuÇ KfKj nJPuJmJPxj yKuCPcr ZKm ßhUPfÇ ßuJTxnJ KjmtJYPj TÄPV´x TfèPuJ @xj ßkPf kJPr F KjP~ ßTJPjJ o∂mq TrPf rJK\ yjKj rJÉuÇ fPm KfKj mPuPZj, xooPjJnJmJkjú huèPuJr xPñ TÄPV´x TJ\ TPr pJPmÇ KmP\Kkr xoJPuJYjJ TPr rJÉu @rS mPuj, ãMhs rJ\jLKfr ˝JPgt ßpxm hu xJŒ´hJK~T rJ\jLKf TPr fJr KmÀP≠ uzJA TPr pJPm TÄPV´xÇ


30 ßUuJiMuJ

21 - 27 March 2014 m SURMA

mJÄuJPhPvr ßoP~Phr IKnPwT ˝kú dJTJ, 19 oJYt - pJ KTZM k´go, fJ KYr˛reL~Ç ßnJuJ pJ~ jJÇ xJuoJ UJfMjPhr kPãS ßnJuJ x÷m j~ IKnPwTuVúÇ FmJrA fJrJ k´go ßUuPZj Ka-20 KmvõTJPkÇ IKnPwTaJ ˛reL~ TPr rJUJr ˝kú S xÄT· uJuj TrPZj fJrJÇ ßxaJ TLnJPm? ßxKolJAjJPu ßUPuÇ FA k´fq~ \JjJPuj mJÄuJPhv k´oLuJ KâPTa hPur TJ¬Jj xJuoJ UJfMjÇ

PxJomJr ßyJPau „kxL mJÄuJ~ IjMKÔf xÄmJh xPÿuPj KfKj mPuj, È@oJPhr hPur xmJA nJPuJ TrJr mqJkJPr @vJmJhLÇ k´˜MKfS nJPuJ yP~PZÇ @vJ TKr, @orJ ßxKolJAjJPu ßpPf kJrmÇ' Ka 20-Pf xJuoJPhr xJŒ´KfT kJrlroqJ¿ nJPuJ j~Ç xŒ´Kf TmJ\JPr nJrPfr TJPZ Kfj oqJPYr Ka-20 KxKrP\ 3-0-Pf Km±˜ yS~Jr kr kJKT˜JPjr TJPZS hMKa Ka-20'PfS

ßyPrPZ mJÄuJPhvÇ Imvq kJKT˜JjPT hMA oqJPYr S~JjPc KxKrP\ 2-0 mqmiJPj yJKrP~PZ fJrJÇ xJuoJ mPuj, È@oJPhr mqJKaÄP~ FTaM xoxqJ yPòÇ fJZJzJ TmJ\JPrr CAPTPa KTZM xoxqJ KZu, SUJPj k´Y§ mJfJxÇ fJA @oJPhr ßUuPf UJKjTaJ xoxqJ yP~PZÇ @vJ TKr, KxPuPa FA xoxqJ yPm jJÇ' xÄmJh xPÿuPj KZPuj SP~ˆ AK¥\

IKijJ~T ßoKrxJ IqJèAPurJ, v´LuÄTJr IKijJ~T vvLTuJ KxKrmitPj S @~JruqJP¥r IKijJ~T AP\JPmu \P~xÇ xJuoJPhr oPfJ @AKrv ßoP~rJS FA k´go Ka 20 KmvõTJPk ßUuPZjÇ fJPhr IKijJ~T mPuj, È@oJPhr ßTJPjJ KjKhtÓ uãq ßjAÇ @orJ FTaJ-FTaJ TPr oqJY iPr FPVJPf FmÄ nJPuJ ßUuPf YJAÇ' @~JruqJ¥ hPu AP\JPmPur po\ ßmJj

KxKxKu~JS @PZjÇ @AKrvPhr kMÀw hPu ßUuPZj fJPhr nJA Fc \P~xÇ Vf hMA KmvõTJPkr ßxKolJAjJPu SbJ SP~ˆ AK¥P\r IKijJ~T ßoKrxJ mPuj, È@orJ KvPrJkJr \jq uzJA TrmÇ fPm ßTJPjJ huPTA @orJ yJuTJnJPm ßhUKZ jJÇ' v´LuÄTJr IKijJ~T vvLTuJ mPuj, È@oJPhr k´go uãq ßxKolJAjJPu ßUuJÇ fJrkr asKlr \jq uzJA TrJÇ'

S~Jaxj KT nMuPf kJPrj ßo¿ V´∆KoÄ msqJ¥ TMu-Fr IqJ’JPxcr oJvrJKl KorkMPrr ßxA xMU˛OKf?

dJTJ, 19 oJYt - ßvj S~JaxPjr TJPZ mJÄuJPhv UMm ßmKv kKrKYf j~Ç fPm mJÄuJPhv xlPrr ˛íKf nMuPf kJrPmj jJ FA yJctKyaJr mqJaxoqJjÇ KorkMr ßvPrmJÄuJ ߈Kc~JPoA ßp S~JjPc TqJKr~JPrr ßxrJ AKjÄxaJ ßUPuPZj S~JaxjÇ mJÄuJPhPvr KmkPã yJr jJ-oJjJ 185 rJj TrJr kPg ßoPrKZPuj 15Ka TPr YJr S Z~Ç TJu kJÅYfJrJ ßyJPaPu xÄmJKhTPhr xPñ TgJ muJr xo~ ßpj oPjr \JjJuJ UMPu mPxKZPujÇ KjitJKrf xo~ kJr yS~J~ @AKxKxr KoKc~J oqJPj\Jr xJKo Cu yJxJj TP~TmJr fJVJhJ KhPujÇ fJPT KlKrP~ KhPuj S~JaxjÇ FKhPT IPˆsKu~Jr @PrT akIctJr mqJaxoqJj TqJPorj ßyJ~JAa oPj TPrj, xJKTPmr mJÄuJPhvS aMjtJPoP≤ n~ÄTr yP~ CbPf kJPrÇ S~Jaxj mPuj, ÈSA AKjÄx KT nMPu pJS~J pJ~? hJÀe FT IjMnNKfr AKjÄxÇ @oJr xm xoP~r @hvt KrKT kK≤ÄP~r xPñ SA oqJPY @oJr ßp \MKaKa yP~KZu, ßxaJS nMPu pJS~Jr j~Ç' KfKj mPuj, È15Ka Z~ ßoPr 185 rJj TPrKZuJoÇ ßpUJPjA mqJKaÄ TKr FnJPmA kJrlot TrPf YJAÇ' S~JaxjS oPj TrPZj, FaJA IPˆsKu~Jr ßxrJ huÇ FA IurJC¥Jr mPuj, È@oJPhr huKa ßxrJ mqJaxoqJj, ßmJuJr S IKnù ßUPuJ~Jz KjP~ VzJÇ hPur xmJA oqJY CAjJr, FKaA @oJPhr ßxrJ huÇ 10 j’r mqJaxoqJjS mqJa TrPf kJPrÇ @oJPhr huaJ nJrxJoqkNetÇ fPm ßYJPar TJrPe ßUuPf jJ kJrJ \jxjPT Kox TrmÇ'

KfKj mPuj, È@oJPhr hPu IPjT KâPTaJr rP~PZ pJrJ kJgtTq VPz KhPf kJPrÇ fPm Ka 20 KâPTPa KjP\Phr KhPj ßp ßTC nJPuJ TrPf kJPrÇ' xmtPvw nJrf xlPr ßTJY KoKT @gtJPrr xPñ KmmJPh \KzP~KZPuj S~JaxjÇ S~Jaxj mPuj, ÈPUuJr mJAPr ßcsKxÄÀPo FUj @oJPhr IPjT nJPuJ xo~ TJPaÇ mftoJj Kao oqJPj\Po≤ UMmA nJPuJ, ßTJPjJ oJjKxT YJk ßjAÇ ßUPuJ~JzrJ FUj ÊiM KjP\Phr kJrlroqJ¿ KjP~ nJPmÇ cqJPrj ßuoqJj @oJPhr IPjT ßk´reJ ß\JVJjÇ' KfKj mPuj, ÈoqJY mJA oqJY nMu ßgPT KvãJ KjPò IPˆsKu~JÇ' 2011 xJPu mJÄuJPhv xlPr oJ© TP~TKhj mJÄuJPhPv KZu IPˆsKu~JÇ ÊiM SA xoP~A FPxPZj S~JaxjÇ KfKj mPuj, È@oJr kMPrJ TqJKr~JPr @Ko mJÄuJPhPv ßgPTKZ oJ© FT x¬JyÇ ßxmJr @oJPhr xlrKa xlu KZuÇ FmJr ßmKv Khj Im˙JPjS @vJ TrKZ @orJ nJPuJ TrmÇ' TqJPorj ßyJ~JAa mPuj, ÈKjP\Phr oJKaPf ßpPTJPjJ huPT yJrJPjJ TKbjÇ fJr Skr mJÄuJPhv FTKa nJPuJ huÇ K¸j ßmJKuÄ KhP~ fJrJ ßpPTJPjJ huPT mi TrPf kJPrÇ' ßyJ~JAa mPuj, È@orJ nJrxJoqkNet huÇ hPu ßmv TP~T\j kJS~Jr ßkä~Jr rP~PZ, pJrJ ßpPTJPjJ xo~ oqJY WMKrP~ KhPf xãoÇ' \\t ßmAKur IKijJ~Tfô KjP~ ßyJ~JAa mPuj, ÈPmAKu IPjT KxKrP\ ßjfífô KhP~PZÇ fJZJzJ ßx oJPb FmÄ ßcsKxÄÀPo KaoPT YJñJ rJPUÇ'

dJTJ, 19 oJYt - Û~Jr a~PuKas\ KuKoPaPcr ßo¿ V´∆KoÄ msqJ¥ TMPur msqJ¥ IqJ’JPxcr yPuj KâPTa fJrTJ oJvrJKl oMft\JÇ TMPur msqJ¥ IqJ’JPxcr KyPxPm oJvrJKl @VJoL hMA mZr TMu kPeqr k´YJreJ TJptâPo IÄv ßjPmjÇ oJvrJKlPT msqJ¥ IqJ’JPxcr TrJr TJre k´xPñ Û~Jr a~PuKas\ KuKoPaPcr kã ßgPT \JjJPjJ y~, ÈKâPTa oJPb mJÄuJPhPvr kPã uzPf, \~ FPj KhPf kJvrJKlr oPiq ßp Ihoq ¸íyJ, jJjJ @WJf S k´KfTNufJ xP•ôS yJr jJ-oJjJ ßYfjJ S @®KmvõJx ßhKU, fJ ßhPvr FTj’r ßo¿ V´∆KoÄ msqJ¥ TMPur xPñ ßoPuÇ TMu xm xo~A @PZ fÀePhr uzJTM oPjJmu S @®KmvõJPxr xPñÇ fJA @orJ oJvrJKlPT @oJPhr msqJ¥ IqJ’JPxcr KjmtJKYf TPrKZÇ oJvrJKlPT msqJ¥ IqJ’JPxcr TrPf ßkPr @orJ @jKªfÇ Û~Jr a~PuKas\ KuKoPac @vJ TPr, TMPur keqèPuJ ßhPvr fÀePhr oJP^ \jKk´~ TPr fMuPf oJvrJKl nNKoTJ rJUPmjÇ - xÄmJh KmùK¬Ç

FKv~Jj ßVox mJZJA yKT : mJÄuJPhv 2 : 0 KxñJkMr dJTJ, 19 oJYt - IPkãJ ßvwÇ mJÄuJPhvPT k´go ßVJu FPj KhPuj oqJYPxrJ TíÌJ ( 11 j’r \JKxt)Ç fJÅPT KjP~ xfLgtPhr ChpJkj, xJK\h ßyJPxjWPrJ~J yKTPf Foj hOvq ßhUJ pJ~Ç mz TîJPmr xogtTPhr KnPz CkPY kPz Kn@AKk VqJuJKrÇ @∂\tJKfT k´KfPpJKVfJ mPuA KTjJ Kn@AKk VqJuJKr ZJKkP~ hvtT ZKzP~ ßVu hMA kJPvr VqJuJKrPfSÇ IPjT hvtPTr VJP~ \zJPjJ uJu-xmM\ kfJTJÇ oJgJ~S kfJTJ ßmÅPi FPxPZj ßTC ßTCÇ FKv~Jj ßVoPxr mJZJA kPmtr ßUuJ ßhUPf @xJ FA hvtTPhr KjrJv TPrKj mJÄuJPhvÇ KxñJkMrPT 2-0 ßVJPu yJKrP~ fMPu KjP~PZ aJjJ KÆfL~ \~Ç V´∆k kPmtr ßvw oqJPY ArJjPT yJrJPu V´∆k YqJKŒ~j yPm mJÄuJPhvÇ ßxA x÷JmjJA ßmKvÇ mz ßTJPjJ IWaj jJ yPu @VJoL ßxP¡’Pr hKãe ßTJKr~Jr AjYPj FKv~Jj ßVoPxr YNzJ∂ kPmt ßUuJr KaKTa IPjTaJA KjKÁf ˝JVKfT hPurÇ (@a hPur ßxrJ Z~ pJPm oNu kPmt)Ç fPm WPrr oJPb FA k´KfPpJKVfJ~ YqJKŒ~j yS~Jr YqJPu†aJA mzÇ ßx uPãqA ßUuPZ mJÄuJPhvÇ KT∂á ßxnJPm FUPjJ \ôPu CbPf kJPrKj

˝JVKfTrJÇ yÄTÄPT 5-1 ßVJPu CKzP~ TJu KxñJkMPrr KmkPã K\fPf yP~PZ WJo ^KrP~Ç lPrJ~JctPhr mqgtfJ~ ßVJu @xKZu jJÇ Kfj lPrJ~Jct TíÌJ, ßTRKvT S KoPoJ KhP~PZj ßVJu jPÓr oyzJÇ ßkjJKs TjtJr KmPvwù IKijJ~T oJoMjrM ryoJj (Y~j) FKhj kJÅYKa ßkjJK TjtJr ßkP~S ßVJu TrPf ßkPrPZj oJ© FTKaÇ 40 KoKjPa \auJ ßgPT Fu k´go ßVJuÇ KxñJkMPrr ßVJurãT xMPrv \J~VJ ßZPz UJKjTaJ FKVP~ @xJr xMPpJV TJP\ uJKVP~ ßVJu TPrj TíÌJÇ YJr mZr kr @∂\tJKfT k´KfPpJKVfJ~ TíÌJ FKhj oqJYPxrJ yPujÇ 49 KoKjPa ßkjJK TjtJr ßgPT IKijJ~T oJoMjPM rr KˆPT mqmiJj KÆèeÇ \P~r rJ˜J~ gJTPuS KvwqPhr ßUuJ~ ßTJY jJKnh @uo IUMKv È@Ko x∂áÓ yPf kJrKZ jJÇ @oJPhr k´iJj vKÜ Kl ßVJuÇ ßxA ßVJu k´fqJvJ IjMpJ~L @xPZ jJÇ xMPpJV TJP\ uJVJPf mqgt yPò ßZPurJÇ FaJ KjP~ @rS TJ\ TrJ hrTJrÇ ßUuJ~S oPjJPpJV @rS mJzJPf yPm SPhrÇ' ArJPjr \~: Ijq oqJPY yÄTÄPT 2-1 ßVJPu yJKrP~ k´go \~ ßkP~PZ ArJjÇ FaJ yÄTÄP~r aJjJ KÆfL~ yJrÇ


˝J˙q 31

SURMA m 21 - 27 March 2014

KTcKj ßrJV k´KfPrJi x÷m TPr kKrkNet xM˙ Im˙J~ KlKrP~ @jJ ßmKvrnJV ßãP©A x÷m y~ jJÇ lPu KTcKj pUj âoJjõP~ xŒNet IPTP\J yP~ kPz fUj fJrJ oOfMqr ßTJPu dPu kPzÇ KT∂á k´JgKoT kptJP~ pKh hLWt˙J~L KTcKj ßrJV Kj„ke TrJ ßpf fJyPu KYKT“xJr oJiqPo FA ßrJVèPuJPT @ÄKvT mJ kKrkNet KjrJo~ TrJ x÷m yPfJÇ xMfrJÄ ßTJPjJ ßrJVL hLWt˙J~L KTcKj ßrJPV nMVPZ KTjJ, F\jq \jxJiJrPer oPiq xPYfjfJ xOKÓ Ifq∂ \ÀKrÇ hrTJr Kj~Kof krLãJ-KjrLãJ ÊiM xPYfjfJr oJiqPoA FT\j ßrJVLr KTcKj ßrJV @PZ KTjJ fJ \JjJ x÷mÇ ßpoj-Pp ßTJPjJ k´J¬m~Û ßuJPTr CkxVt gJTMT mJ jJ gJTMT fJr rÜYJk Kj~Kof kKroJk TrJ, k´V´JPm IqJumMKoj KjVtf yPò KTjJ fJ \JjJ FmÄ cJ~JPmKax @PZ KTjJ fJ Kj„ke TrJ k´P~J\jÇ pKh TJrS cJ~JPmKax irJ kPz IgmJ cJ~JPmKaPx nMPV gJPTj, fJr I∂f mZPr FTmJr k´V´JPm IqJumMKoj FmÄ oJAPâJ IqJumMKoj pJPò KTjJ FmÄ rPÜ KâP~KaKjj ˝JnJKmT KTjJ fJ krLãJ TrJ k´P~J\jÇ Có rÜYJPkr ßãP©S FTA Kj~o k´PpJ\qÇ hLWt˙J~L KTcKj ßrJV TL? KTcKj Kj\˝ ßTJPjJ ßrJPV @âJ∂ yPu, IgmJ Ijq ßTJPjJ ßrJPV KTcKj @âJ∂ yS~J~ KTcKjr TJptTJKrfJ Kfj oJx mJ fPfJKiT xo~ kpt∂ ßuJk ßkPu fJ hLWt˙J~L KTcKj ßrJPVr uãeÇ fPm KmPvw ßãP© pKh KTcKj ßrJV ZJzJS KTcKjr TJptTJKrfJ ßuJk kJ~ fJyPuS fJPT hLWt˙J~L KTcKj ßrJV muJ ßpPf kJPrÇ ßpoj-âKjT ßjl∑JAKax KTcKjr KlJrPT @âoe TPr âoJjõP~ KTcKjr TJptTJKrfJ TKoP~ ßluPf kJPrÇ lPu hLWt˙J~L KTcKj ßrJV yPf kJPrÇ KbT ßfoKj cJ~JPmKax mJ Có rÜYJk KTcKj ßrJV jJ yS~J xP•ôS KTcKjr KlJr/ZJÅTKj ±Äx TrPf kJPrÇ @mJr TJrS pKh \jìVfnJPm KTcKjr TJptTJKrfJ To gJPT IgmJ KTcKjr @TJr ßZJa mJ ßmKv mz gJPT fJyPuS hLWt˙J~L KTcKj ßrJV yPf kJPrÇ TL FA KTcKjr ZJÅTKj oJjMw \jìV´ye TrJr 6 x¬JPyr oPiqA KTcKjr ZJÅTKj mJ KlJr ßooPmsj kMPrJkMKr ‰fKr yP~ pJ~Ç IgtJ“ KTcKj kMPrJhPo TJ\ ÊÀ TrPf kJPrÇ FT\j k´J¬m~Û mqKÜr k´KfKa KTcKjPf k´J~ 10 ßgPT 12 uJU ZJÅTKj rP~PZ FmÄ k´Kf 24 WµJ~ 170 KuaJr rÜ kKrPvJij TPrÇ FA kKrPvJKif rPÜr oPiq FT ßgPT Kfj KuaJr vrLPrr m\qt khJgt k´V´JPmr oJiqPo ßmr TPr ßh~J y~Ç xMfrJÄ ßTJPjJ TJremvf pKh F irPjr KlJr mJiJk´J¬ y~, fUj hLWt˙J~L KTcKj ßrJV yPf kJPrÇ KTcKjr TJptTJKrfJ pJYJA TrJr \jq rPÜ KâP~KaKjj jJPo ‰\m khJgt kKroJk TrJ y~, pJr oJiqPo KTcKj TfaMTM TJ\ TrPZ fJ ßmJ^J pJ~Ç hM”U\jT Kmw~ yPuJ FA ‰\m khJgtKa 50 vfJÄv KTcKjr TJptTJKrfJ jÓ yS~Jr kPrA vrLPr mJzPf kJPrÇ FT\j xM˙ kMÀw ßuJPTr vrLPr KâP~KaKjj 1.4 KoKuV´Jo FmÄ oKyuJPhr ßãP© 1.3 KoKuV´Jo KyPxPm ˝JnJKmT irJ y~Ç pKh FA KâP~KaKjj kMÀPwr ßãP© 1.4 KoKuV´JPor SkPr 3 oJx mJ fPfJKiT TJu ˙J~L gJPT fUj fJPT hLWt˙J~L KTcKj ßrJVL KyxJPm vjJÜ TrJ y~Ç hLWt˙J~L KTcKj ßrJPVr \KaufJ hLWt˙J~L KTcKj ßrJPVr xmPYP~ IxMKmiJ yPuJ ßmKvrnJV ßãP© F irPjr ßrJVLPhr ßTJPjJ CkxVt y~ jJÇ lPu mZPrr kr mZr fJrJ KYKT“xPTr vreJkjú y~ jJÇ pUj fJPhr CkxVt ßhUJ ßh~, fUj fJPhr KTcKjr TJptTJKrfJ 75 vfJÄv ßuJk kJ~Ç KTcKjr TJptTJKrfJ 75 vfJÄv ßuJk kJS~Jr kPr SwMPir oJiqPo KYKT“xJ

KTcKj ßrJPVr n~JmyfJ PmKvrnJV hLWt˙J~L KTcKj ßrJPVr ßTJPjJ CkxVt y~ jJÇ fJA fJrJ cJÜJPrr vreJkjú yj jJÇ xMfrJÄ hLWt˙J~L KTcKj ßrJPVr CkxVtèPuJ xŒPTt xmJr iJreJ gJTJ k´P~J\jÇ pKhS hLWt˙J~LnJPm KTcKj IPTP\J gJTJ~ mKo mKo nJm, ãMiJoJªq, rÜ˝·fJ, vrLPr kJKj \oJ, võJxTÓ FmÄ k´V´JPmr kKroJPer fJrfoq, YotPrJV ZJzJA vrLr YMuTJPjJ FmÄ âoJjõP~ ‰hjKªj TJptTJKrfJ ßuJk kJS~J AfqJKh CkxVt ßhUJ KhPf kJPrÇ @oJPhr ßhPv vfTrJ 80 nJV ßrJVL FA CkxVtèPuJ KjP~A KYKT“xPTr vreJkjú yj FmÄ rÜ krLãJ~ ßhUJ pJ~, KTcKjr 80 nJV TJptTJKrfJA fUj jÓ yP~ ßVPZÇ hLWt˙J~LnJPm KTcKj IPTP\J gJTJr lPu CkPrJÜ CkxVt ZJzJS vrLPr IPjT \KaufJ ßhUJ ßh~, pJr oPiq k´iJj yPuJ yKíkP§r ßrJVÇ KTZM xoLãJ... KmKnjú xoLãJ ßgPT FaJ k´fL~oJj y~ ßp, pJrJ hLWt˙J~L KTcKj IPTP\J ßrJPV ßnJPV fJPhr yKíkP§ ßrJPVr @vïJ 10 ßgPT 30 nJV mOK≠ kJ~Ç ßTJPjJ ßTJPjJ ßãP© 70 nJVS ZJKzP~ ßpPf kJPrÇ ßpoj-pMÜrJPÓsr FT xoLãJ~ ßhUJ ßVPZ, hLWt˙J~L KTcKj IPTP\J ßrJVLrJ 80 ßgPT 90 nJV Có rÜYJPk, 25 nJV yJatPˆsJT FmÄ 20 nJV yJat ßlAKu~r ßrJPV nMPV gJPTÇ 75 nJPVr yKíkP§r k´PTJÔ mz yP~ pJ~ FmÄ 6 nJPVr ßãP© ßmsAj ߈sJPTr k´mefJ ßmPz pJ~Ç @r cJ~JPmKax\Kjf KTcKj ßrJPVr TJrPe CkPrJÜ yJr @rS mOK≠ kJ~Ç FZJzJ KTcKj IPTP\J ßrJVLrJ xm xoP~A rÜ˝·fJ~ nMPV gJPT, pJ krmftLTJPu yKíkP§r k´PTJPÔr @TJr mz TPr yJat ßlAKu~r WaJPf kJPrÇ FZJzJ FPhr rPÜ YKmtPf nJrxJoq gJPT jJ FmÄ KnaJKoj Kc-Fr InJm y~Ç k´KfmZr oJrJ pJ~ 40 yJ\Jr KmKnjú yJxkJfJPur kKrxÄUqJj ßgPT FaJ iJreJ TrJ y~-mJÄuJPhPv k´Kf mZr k´J~ 40 yJ\Jr ßrJVLr KTcKj xŒNetnJPm IPTP\J yP~ oJrJ pJ~Ç FA D±tyJPr KTcKj IPTP\J yS~Jr TJre KyxJPm ßjl∑JAKasx, cJ~JPmKax S Có rÜYJkPTA hJ~L TrJ yP~ gJPTÇ ßjl∑JAKax ßrJPVr k´iJj TJre KyPxPm mqJTPaKr~J\Kjf AjPlTvj, nJArJu ßykJaJAKax, pçJ, oqJPuKr~J, TJuJ\ôr FmÄ SwMPir kJvõtk´KfKâ~JPT hJ~L TrJ y~Ç UJmJPr rJxJ~KjT khJgt ßovJPjJ FmÄ ßn\JuPT âKjT A≤JrPˆKv~Ju ßjl∑JAKaPxr TJre KyPxPm hJ~L TrJ ßpPf

kJPrÇ FojKT kJKjPf IKiT kKroJPe @PxtKjT KTcKj ßrJPVr @vïJ mJKzP~ KhPf kJPrÇ oJTtJKr, ßuc, ßVJ FmÄ IjqJjq iJfm khJgt KTcKj ßrJPVr TJre yPf kJPrÇ ßykJaJAKax ÈKm' FmÄ ÈKx' nJArJx FAY@AKn nJArJx hKãe @Kl∑TJPf hLWt˙J~L KTcKj ßrJPVr FTKa mz TJreÇ KbT ßfoKj oqJPuKr~J @Kl∑TJ oyJPhPv KTcKj ßrJPVr TJre KyPxPm KmPmKYfÇ KTcKj IPTP\J ßrJVLr KYKT“xJ KTcKj xŒNet IPTP\J yP~ ßVPu ÊiM SwMPir oJiqPo ßrJVLPT mJÅKYP~ rJUJ x÷m y~ jJÇ ßrJVLPT mJÅKYP~ rJUJr \jq k´P~J\j y~ Kj~Kof cJ~JuJAKxx IgmJ KTcKj xÄPpJ\jÇ mftoJj KmPvõ Kj~Kof cJ~JuJAKxx TPr FT\j ßrJVL 5 ßgPT 15 mZr FmÄ xlu KTcKj xÄPpJ\Pjr oJiqPo 10-15 mZr ˝JnJKmT \LmjpJkj TrPf kJPrÇ kOKgmLPf Kj~Kof ßyPoJcJ~JuJAKxPxr oJiqPo xPmtJó 30 mZr kpt∂ ßrJVL ßmÅPY @PZ FmÄ xlu KTcKj xÄPpJ\Pjr ßãP© k´J~ 33 mZr ßmÅPY gJTJr ßrTct rP~PZÇ (Kj~Kof cJ~JuJAKxx muPf x¬JPy 3 mJr 4 WµJ TPr ßyPoJcJ~JuJAKxx ßoKvPjr oJiqPo KYKT“xJ TrJ ßmJ^J~Ç) KbT ßfoKj KjTa @®LP~r KTcKj KjP~ k´Kf˙Jkj TPr KTcKj xÄPpJ\j TrJ y~Ç Imvq Cjúf KmPvõ oOf mqKÜr KTcKj KjP~ ßmKvrnJV ßãP©A KTcKj xÄPpJ\j TrJ yP~ gJPTÇ KTcKj ßrJV vjJÜ TrJ hrTJr mftoJPj Cjúf S Cjú~jvLu KmPvõ hLWt˙J~L KTcKj ßrJV TLnJPm k´KfPrJi TrJ x÷m, fJ KjP~ mqJkT CPhqJV V´ye TrJ yPòÇ V´Jo S vyr kptJP~ hLWt˙J~L KTcKj ßrJV vjJÜ TPr fJ KYKT“xJr mqm˙J ßj~J yPòÇ mJÄuJPhPv V´Jo kptJP~r YuoJj VPmweJ ßgPT ßhUJ pJPò, hLWt˙J~L KTcKj ßrJVLr xÄUqJ k´J~ 18 nJV pJPhr oPiq 18.5 nJPVrA Có rÜYJk, 5 nJPVr cJ~JPmKax FmÄ 6 nJPVr k´V´JPm ßk´JKaj KjVtf y~Ç FA 5 nJV cJ~JPmKax ßrJVLr 30 nJV FmÄ 18 nJV Có rÜYJPkr 15 nJV FmÄ 6 nJV ßrJVLr pJPhr k´V´JPm ßk´JKaj KjVtf y~, xmJA hLWt˙J~L KTcKj ßrJPV @âJ∂ mPu iJreJ TrJ y~Ç SA xoLãJ~ ßrJVLPhr k´vú rJUJ yP~KZu-fJrJ cJ~JPmKax, Có rÜYJk FmÄ k´V´JPm ßk´JKaj KjVtf yS~J xŒPTt \JPjj KTjJÇ 60 nJV ßrJVL \JPjjA jJ ßp fJPhr cJ~JPmKax, Có rÜYJk IgmJ k´V´JPm ßk´JKaj KjVtf y~ FmÄ fJrJ KYKT“xPTr vreJkjú yjKjÇ xMfrJÄ FA ßrJVLèPuJA hLWt˙J~L KTcKj IPTP\J ßrJPV ßnJVJr kr âoJjõP~ xŒNetnJPm KTcKj KmjÓ y~Ç FA ßrJVLèPuJPTA vjJÜ TPr KYKT“xJr mqm˙J TrJ CKYfÇ KTcKj ßrJV k´KfPrJPir CkJ~ FaJ krLKãf ßp, FKxA-AjPyKmarx FmÄ F@rKm \JfL~ Có rÜYJPkr SwMi KTcKj ßrJV k´KfPrJPi UMmA TJptTrÇ KbT ßfoKj cJ~JPmKax Kj~πPe rJUJ FmÄ oJAPâJ IqJumMKoj irJ kzPu \ÀKr KnK•Pf KYKT“xJ TrJ k´P~J\jÇ FZJzJ Kj~Kof mqJ~Jo, lJˆlMc jJ UJS~J, YKmt\JfL~ UJmJPrr k´Kf Kj~πe k´KfÔJ TrJ ßVPu KTcKj ßrJV k´KfPrJi x÷mÇ FZJrJS ßã©KmPvPw YKmt Kj~πeTJrL SwMi ßUPu, iNokJj jJ TrPu KTcKj ßrJV k´KfPrJi TrJ pJ~ FmÄ Fr xPñ xŒKTtf ÂhPrJV ßgPTS ßryJA kJS~J pJ~Ç KTcKj ßrJVLPhr xPYfj TPr FmÄ k´JgKoT kptJP~ F ßrJV vjJÜTrPer xPñ xPñ KYKT“xJr mqm˙J TrPu uJU uJU KTcKj ßrJVLr KTcKj xŒNet jÓ yS~J ßgPT IPjTJÄPv rãJ kJPmÇ kJvJkJKv KTcKj IPTJP\J ßrJVLrJ cJ~JuJAKxx S KTcKj xÄPpJ\Pjr KmvJu UrY ßgPT oMKÜ kJPmÇ - IiqJkT yJÀj @r rKvh xnJkKf, KTcKj lJCP¥vj

@kjJr oMPU hMVtº! pKh @kjJr oMPU hMVtº gJPT fJyPu \JjPmj ÊiM @kKj FTJ jj, @kjJr @vkJPvr IPjPTA FA xoxqJ~ nMVPZjÇ @oJPhr ßhPvr 85 nJV ßuJT ßTJPjJ jJ ßTJPjJnJPm FA xoxqJr KvTJrÇ h∂ KYKT“xJ KmùJPjr nJwJ~ oMPU hMVtº yS~Jr FA xoxqJPT yqJKuPaJKxx mPuÇ ßpxm TJrPe oMPU hMVtº yPf kJPr â oMPU hMVtº yS~Jr k´iJj TJre yPuJ xKbT k≠KfPf Kj~Kof hJÅf msJv S xKbT ßkˆ mqmyJr jJ TrJÇ â fLms VºpMÜ UJmJr, ßpoj-PkÅ~J\, rxMjpMÜ UJmJr, lJˆ lMc UJS~JÇ â oJKzr xoxqJ, CÅYMKjYM mJ lJÅTJ hJÅf, ßpUJPj UJmJr \Po-kPY hMVtº xOKÓ TPrÇ â hJÅPf TqJKr\ yPuÇ â csJA oJCg KxjPcsJoÇ â oMU hLWt xo~ iPr ÊTPjJ gJTPuÇ

â fJoJT\JfL~ hsmqJKh mJ \htJ-YMjxy kJj ßUPuÇ â oMPUr TqJ¿JPrÇ â K\øJ~ mqJTPaKr~Jr xÄâoeÇ â F ZJzJ pKh @kjJr cJ~JPmKax, âKjT xJAjM x JAKax, msÄTJAKax, KjCPoJKj~J, âKjT Tl, ßkkKaT @uxJr mJ VqJKˆsPTr xoxqJ gJPT fJyPu @kjJr oMPU hMVtº yPf kJPrÇ oMPU hMVtPºr TJrPe hJÅPfr ßrJV hLWtKhj pKh @kjJr oMPU hMVtº mJ yqJKuPaJKxx ßrJV gJPT, fPm ßxUJj ßgPT käqJT mJ TqJuTMuJx \Po h∂ã~ yPf kJPrÇ FZJzJ oJKz hMmtu yP~ pJS~J mJ oJKz ßgPT rÜ kzJr Ijqfo TJre yPuJ yqJKuPaJKxx ßrJVÇ k´KfPrJPir KTZM CkJ~ IPjPTA y~PfJ oPj TPrj, mJ\JPr

IPjT xMVKº oJCgS~Jx kJS~J pJ~, pJ KhP~ TMuTMKY TrPu nJPuJ yP~ pJPmÇ FaJ xŒNet nMu iJreJÇ FèPuJ ÊiM hMVtº ßdPT rJPU, KT∂á h∂PrJV mJ IjqJjq xoxqJ ßgPT oMÜ TPr jJÇ F\jq KhPj hM'mJr Anti bacterial oJCgS~Jx KhP~ TMuTMKY TÀjÇ FZJzJS... â xTJPu S rJPf UJmJr kr hJÅf 3-4 KoKja iPr msJv TÀjÇ â ßoKcPTPac aMgPkˆ ßpoj mediplus, sansodine mqmyJr TrPf kJPrjÇ â KhPj I∂f FTmJr hJÅPf lîx TÀjÇ â msJv KhP~ K\ymJr SkPrr IÄv nJPuJ TPr kKrÏJr TÀjÇ â KxVJPra, fJoJT\JfL~ hsmq, \htJ, kJj-Fxm kKryJr TÀjÇ â ßmKv TPr kJKj UJjÇ â jj-xMVJr ßTKoTqJuoMÜ kpmKryo

oÅx ßUPf kJPrjÇ FaJ @kjJr oMPU uJuJr ãre mOK≠ TPr @kjJr oMU hMVtºoMÜ rJUPmÇ â FZJzJ pKh @kjJr cJ~JPmKax, âKjT xJAjM x JAKax, ms Ä TJAKax, KjCPoJKj~J, âKjT Tl, ßkkKaT @uxJr mJ VqJKˆsPTr xoxqJ ßgPT

gJPT, fJyPu ßxèPuJ IKf hs ∆ f xoJiJPjr \jq KmPvwù cJÜJPrr krJovt KjjÇ @vJ TKr CkPrJÜ Kj~o ßoPj YuPu FA xoxqJ ßgPT hs∆f oMKÜ kJPmjÇ fJyPu @r ßhKr ßTj? KmùJkPjr nJwJ~ FUj T£ ZJzMj ß\JPr!


32 AxuJo iot

21 - 27 March 2014 m SURMA

xOKÓr ßxrJ CkyJr oJ l

ßoJ. TJoÀöJoJj ßxJyJV l

ÈoJ' TgJKa ßZJ¢, KT∂á Fr kKrKi mqJkT S Km˜ífÇ ÈoJ' cJPTr ßYP~ oiMr jJo kOKgmLPf @r KTZMA ßjAÇ oyJj @uäJy fJ~JuJ ÈoJ' xOKÓ TPrPZj KmPvw èe S xmtPv´Ô xÿJj KhP~Ç ÈoJ' yPòj FT\j x∂JPjr kOKgmLPf @xJr C“x, IK˜fô S ßmÅPY gJTJ gJTJr FToJ© Imu’jÇ ÈoJ' v»Kar ßTJPjJ KmT· ßjA FT\j x∂JPjr TJPZÇ x∂Jj \jì KjP~A xmtkg´ o kOKgmLPf oJPT TJPZ kJ~Ç oJP~r oj fUj nPr SPb IjJKmu @jPª S vJK∂PfÇ ÈoJ' fJr @hr-P˚y, oJ~J-oofJ S nJPuJmJxJ KhP~ mMPT \KzP~ ßjjÇ ÈoJ' yPòj KfKj KpKj Ijq xmJr ˙Jj kNre TrPf kJPrj, KT∂á oJP~r ˙Jj ßTC kNre TrPf kJPr jJÇ F\jq muJ y~-xOKÓr ßxrJ CkyJr ÈoJ'Ç AxuJPor hOKÓPf oJP~r optJhJ xmJr SkrÇ AxuJoA oJPT xmtPv´Ô xÿJj, optJhJ S IKiTJr KhP~PZÇ oJP~r xÿJPjr Skr FT xÿJjA @PZ, fJ yPuJ oyJj @uäJyr AmJhfÇ oyJj @uäJy fJ~JuJ mPuj, È@kjJr k´nM KjPhtv KhPòj fJPT ZJzJ @r TJrS AmJhf TrPm jJ, @r KkfJ-oJfJr xPñ xhJYre TrPmÇ' oJP~r ßUhof S ßxmJ TPr \JjúJf kJS~J pJ~Ç oyJjmL y\rf ßoJyJÿh (xJ.) mPuj-ÈKjÁ~A oJP~r khfPu x∂JPjr ßmPyvfÇ' (@mM jJAo vrLl) xOKÓ\VPfr oPiq oJPT IjMVy´ TJrL S jroKhu KyPxPm xOKÓ TrJ yP~PZÇ F\jq @uäJy S rJxMu (xJ.)-Fr kr oJP~r yT ßmKvÇ y\rf @mM ßyJrJ~rJ (rJ.) ßgPT mKetf, KfKj mPuj-FThJ FT xJyJKm rJxKu (xJ.)-Fr ßUhoPf yJK\r yP~ k´vú TrPuj, A~J rJxMuJuäJy (xJ.)! @Ko xmtJPV´ TJr xPñ xhJYre Trm? rJxMuu M Jä y (xJ.) C•P~ muPuj, ßfJoJr oJÇ xJyJKm @mJr muu, fJrkr ßT? KfKj muPuj, ßfJoJr oJÇ xJyJKm @mJr K\Pùx Tru fJrkr ßT? C•Pr KfKj muPuj, ßfJoJr oJÇ xJyJKm @mJr K\Pùx Tru If”kr ßT? rJxMuu M Jä y (xJ.) muPuj, ßfJoJr mJmJÇ (PmJUJKr-oMxKuo vrLl)Ç Ikr FT yJKhPx mKetf yP~PZ, FT mqKÜ rJxMuu M Jä y (xJ.)-PT K\Pùx TrPuj, x∂JPjr Skr oJ-mJmJr yT TL? jmL\L (xJ.) muPuj, fJrJ CnP~A ßfJoJr

\JjúJf IgmJ \JyJjúJoÇ (AmPj oJ\Jy)Ç AxuJoA oJPT oJfíPfôr optJhJ k´hJj TPr optJhJr CóKvUPr @PrJye TPrÇ F xŒPTt @uäJy mPuj, È@Ko oJjMwPT fJPhr mJmJ-oJr xPñ xÆqmyJPrr KjPhtv KhP~KZÇ fJr oJ TÓ xyq TPr fJPT VPnt iJre TPrPZÇ (xNrJ @yTJl : 15 jÄ @~Jf)Ç oJr xPñ xMªr @Yre TrPf yPmÇ fJr xPñ UJrJk @Yre TrJ pJPm jJ, TÓ ßh~J pJPm jJ mrÄ xÿJPjr xPñ TgJ muPf yPmÇ oyJj @uäJy mPuj-È@r CkJxjJ TPrJ @uäJyr, fJÅr xPñ Ikr TJCPT vKrT TPrJ jJÇ oJ-mJmJr xPñ x“ S xh~ mqmyJr TPrJÇ' (KjxJ : 36 jÄ @~Jf)Ç y\rf @xoJ (rJ.) Kk´~ jmL\L (xJ.)-PT K\Pùx TrPuj, @oJr oJ oMvKrT S ßmhLjÇ KfKj @oJr TJPZ ßhUJ TrPf @PxjÇ fJPT @hr-@kqJ~j TrJ pJPm KT? Kk´~ jmL (xJ.) muPuj, ImvqA fJPT @hr-@kqJ~j TrPmÇ (PmJUJKr vrLl)Ç y\rf fJuyJ (rJ.) mPuj, rJxMuu M Jä y (xJ.)-Fr hrmJPr yJK\r yP~ FT mqKÜ K\yJPh IÄvV´yPer @Pmhj \JjJuÇ jmL\L (xJ.) K\Pùx TrPuj, ßfJoJr oJ ßmÅPY @PZj KT? ßuJTKa muu, yqJÅ ßmÅPY @PZjÇ rJxMu (xJ.) muPuj, pgJgtnJPm fJr ßxmJ TPrJ, ßmPyvf fJr khfPuÇ (PmJUJKr vrLl)Ç x∂JPjr k´JgKoT KvãJ S YKr© VbPj oJP~r nNKoTJ UMmA èÀfôkeN Çt hv\j KvãJhJfJ pJ jJ kJPrj, FT oJ-A fJ kJPrjÇ oJP~r optJhJ IkKrxLoÇ F mqJkJPr oyJjmL (xJ.) IPjT KjPhtv KhP~ ßVPZjÇ @mM hJCh vrLPlr FT yJKhx ßgPT \JjJ pJ~, KmvõjmL (xJ.)-Fr TJPZ pUj fJr hMioJ yJKuoJ (rJ.) @xPfj, fUj KfKj fJr xÿJjJPgt CPb hJÅzJPfjÇ fJÅr KjP\r oJgJr kJVKz mJ VJP~r YJhr KmKZP~ KhPfj fJPT mxJr \jqÇ KfKjS YJhPrr Skr mPx kzPfjÇ yprf ßoJyJÿh (xJ.) @PrJ mPuj-ÈpKh ßTJPjJ x∂Jj fJr oJ-mJmJr k´Kf h~JTíÓ yP~ FTmJr hOKÓ ßh~, fPm @uäJy kJT fJÅPT FTKa oTmMu yP\r xJS~Jm hJj TPrjÇ' AxuJo oJPT Kmru S KmkMu xÿJPj nNKwf TPrÇ @r oJPT ßp oyJoptJhJ~ IKiKÔf TPrPZ, fJr ßTJPjJ fMujJ ßjAÇ x∂JPjr Skr mJmJr ßYP~ oJP~r yT IPjT ßmKvÇ jmL TKro (xJ.) mPuj, ÈKjÁ~A oyJj

x∂JPjr k´JgKoT KvãJ S YKr© VbPj oJP~r nNKoTJ UMmA èÀfôkNetÇ hv\j KvãJhJfJ pJ jJ kJPrj, FT oJ-A fJ kJPrjÇ oJP~r optJhJ IkKrxLoÇ F mqJkJPr oyJjmL (xJ.) IPjT KjPhtv KhP~ ßVPZjÇ @mM hJCh vrLPlr FT yJKhx ßgPT \JjJ pJ~, KmvõjmL (xJ.)-Fr TJPZ pUj fJr hMioJ yJKuoJ (rJ.) @xPfj, fUj KfKj fJr xÿJjJPgt CPb hJÅzJPfjÇ fJÅr KjP\r oJgJr kJVKz mJ VJP~r YJhr KmKZP~ KhPfj fJPT mxJr \jqÇ KfKjS YJhPrr Skr mPx kzPfjÇ @uäJy rJæMu @uJKoj ßfJoJPhr \jq oJP~r ImJiqfJPT yJrJo TPrPZjÇ' KfjKa TJrPe oJP~r yT mJmJr ßYP~ ßmKv : (T) k´J~ 280 Khj iPr VPnt x∂Jj iJre TrJ~ oJP~r TÓÇ (U) fJr k´xmTJPur TÓ S \LmPjr ^MKÅ TÇ (V). x∂JjPT KvÊTJPu hMikJj TrJPjJr \jq fJr mq˜fJ S @rJo-@P~v fqJVÇ oJP~r ßhJ~J x∂JPjr \jq ryof˝„kÇ ÈoJ' pJ ßhJ~J TPrj @uäJy fJ TmMu M TPrjÇ Kk´~ jmL TKro (xJ.) mPuj, ÈoJP~r ßhJ~J UMm KvVKVr TmMu y~Ç' KfKj @rS mPuj, @uäJy fJ~JuJ fJÅr AòJof mJªJr xm ßVJjJy oJl TPr ßhj, KT∂á oJ-mJmJr ImJiqfJr ßVJjJy oJl TrPmj jJÇ mrÄ FA ßVJjJyVJrPT kJKgtm \LmPj oOfqM r @PVA vJK˜ KhP~ gJPTjÇ (mJ~yJKT)Ç x∂JPjr Ijqfo hJK~fô yPuJ mO≠Jm˙J~ mJmJ-oJPT ßUhof TrJÇ FTKhj jmL TKro (xJ.) Kfj mJr muPuj, ßx uJKüf ßyJTÇ K\ùxJ TrJ yPuJ ßx mqKÜ ßT? KfKj muPuj, ßp mqKÜ mJmJ-oJ Cn~PT mJ fJPhr FT\jPT mO≠Jm˙J~ ßkP~ fJPhr xPñ xÆqmyJPrr ÆJrJ ßx ßmPyvPfr IKiTJrL yPf kJPrKjÇ (oMxKuo vrLl)Ç jmL TKro (xJ.) @rS mPuj, ÈoJ IoMxKuo yPuS fJr xPñ C•o @Yre

TrPmÇ' (KfrKoKp vrLl)Ç oJP~r k´Kf IjMVf gJTJ x∂JPjr FTJ∂ TftmqÇ ÈoJ' yPò x∂JPjr xÆqmyJr kJS~Jr xmtJKiT IKiTJrLÇ IKiTJÄv oyJjMnm mqKÜA oJP~r k´Kf FTJ∂ IjMVf KZPujÇ y\rf @mhMu TJPhr K\uJjL cJTJPfr yJPf kPzS oJP~r @Phv nMPu pJjKjÇ mJP~K\h ßmJ˜JKo xJrJ rJf iPr kJKjr VäJx yJPf KjP~ oJP~r Kv~Pr hJÅKzP~ gJPTj, TUj oJ kJKj kJj TrPmjÇ yJ\L oMyJÿh oMyKxj FTKa TgJS jJ mPu oJP~r @Phv kJuj TrPfjÇ xqJr ‰x~h @yoh UJjS oJP~r k´Kf VnLrnJPm IjMrJVL KZPujÇ oJP~r k´Kf v´≠J, oJ~J, oofJ, nJPuJmJxJ S hJK~fôvLufJ k´hvtj FTKa KmPvw KhPjr \jq j~; mrÄ fJ k´KfKhPjr \jqÇ oJP~r k´Kf @jMVfq, oJP~r ßUhof, oJP~r yT @hJ~ S mO≠Jm˙J~ ßxmJpfú TrJ FmÄ krTJuLj oMKÜr \jq ßhJ~J S oJVKlrJf TJojJ TrJ @oJPhr xmJr FTJ∂ TftmqÇ @oJPhr ßTJPjJ @YrPe oJ ßpj hM”U-TÓ jJ kJjÇ TJre, ÈoJ' x∂JPjr \jq @uäJyr FT KmrJa ßj~JofÇ F ßj~JoPfr xÆqmyJr TPr x∂Jj fJr \Lmj xMªr TrPf FmÄ krTJPu oMKÜr kg k´v˜ TrPf kJPrÇ ßuUT : TuJKoˆ, k´JmKºT

˝JiLjfJ rãJ TrJ BoJKj hJK~fô l

ßoJyJÿh TJoÀu AxuJo l

lrJKx KmkäPmr Ijqfo oyJjJ~T ÀPvJr FTKa CKÜ KhP~ ÊÀ TrPf YJAÇ KfKj mPuPZj-ÈoJjMw ˝JiLjnJPm \jìV´ye TPr; KT∂á fJPT xmt© vO⁄Kuf (krJiLj) Im˙J~ ßhUPf kJS~J pJ~Ç' ßxA krJiLjfJr vO⁄u ßgPT ßmKrP~ @xPf oJjMwPT IPjT xÄV´Jo TrPf y~Ç ˝nJmVfnJPmA oJjMw FTKa ˝JiLjPYfJ k´JeLÇ krJiLj mJ IPjqr IiLPj gJTPf YJ~ jJ, ˝JiLj gJTPf YJ~Ç k´P~J\Pj Fr \jq \LmjS KhP~ ßh~Ç ßp ˝JiLjfJr \jq oJjMPwr ˝kú, xJi, xÄV´Jo S xJijJr I∂ ßjA-@xPu ßx ˝JiLjfJ jJPor F m˜MKar xKfqTJr kKrY~ KT? ßTjAmJ ßxA Km˛~Tr m˜MPT uã-PTJKa k´JPer KmKjoP~ I\tj TrPf y~? pJr \jq mqKÜ\Lmj ßgPT ÊÀ TPr rJÓsL~ \LmPj WPa I∂yLj lqJxJhÇ ˝JiLjfJ oJPj ˝-IiLjfJ mJ KjP\r IiLjfJ, krJiLjfJ mJ Ijq TJPrJ IiLjfJ j~Ç k´UqJf rJÓsKmùJjL yJmtJa ߸jxJPrr oPf, ÈPp ˝JiLjfJ muPf KjP\r UMKvof TJ\ TrJPT ßmJ^J~, pKh SA TJP\r ÆJrJ IPjqr IjM„k ˝JiLjfJ CkPnJPV mJiJ xOKÓ jJ TPrÇ' @iMKjT kK§fPhr nJwJ~ ˝JiLjfJ ßxA m˜MKar jJo, pJ IK\tf yPu oJjMw IPjqr y˜Pãk S Kj~πeoMÜ yP~ FA kOKgmLPf Kj\ IKiTJr k´KfÔJ TrPf kJPrÇ @®KmTJv S @P®JjúKf TrPf kJPr, KjP\A Kj\ ßhv S xŒPhr oJKuT yPf kJPr, xJmtPnRofô I\tj TPf kJPr, TJKãf xMU ßnJV yJKxu TrPf kJPrÇ kJÁJfq ßuUTPhr oPf jJVKrT ˝JiLjfJ hMA k´TJr : 1. xJoJK\T-pJr oJiqPo oJjMw hojoNuT mJiqmJiTfJr kKrxoJK¬ FmÄ k´JTíKfT S jJVKrT IKiTJr I\tj TPrÇ 2. rJ\QjKfT-pJr KnK•Pf k´PfqT jJVKrT KjP\r xrTJr Vbj FmÄ fJPf kNert PN k IÄvV´yPer IKiTJrÇ oJjMw ˝JiLjfJr oJiqPo Kj\ oPjr TJojJ-mJxjJPT mJ˜mJK~f TrPf YJ~Ç \LmPjr CjúKf S KmTJv YJ~Ç F irJkOPÔ @uäJy oJjMwPT fJÅr k´KfKjKi KyPxPm xOKÓ

TPrPZj, KhP~PZj xOKÓr ßxrJ „k-PxRªpt, KhP~PZj \VPf fJr IKiTJr, CjìMÜ TPrPZj fJr \jq xm Kj~JoPfr nJ§Jr FmÄ mrJ¨ TPrPZj ùJj S IKiTJrÇ pJrJ F ùJjvKÜPT TJP\ uJKVP~ IiLj KmvõPT \~ TPr ßj~Jr xÄV´Jo-xJijJ TPr, ˝JiLjfJ fJPhrA \jqÇ @uäJykJT oJjMwPT \jìVfnJPm ˝JiLj TPr xOKÓ TPrPZjÇ fJA xJoJK\T, rJ\QjKfT S IgtQjKfTnJPm krJiLj oJjMw gJTPf YJ~ jJ, AxuJo iotS FrTo krJiLjfJPT xogtj TPr jJÇ AxuJPo krJiLjfJPT È@\JmMo oMyLj' mJ TPbJr @\Jm mPu ßWJweJ TrJ yP~PZÇÇ @uäJyr jmL y\rf ßoJyJÿhS (xJ.) FTKa ˝JiLj nNUP§r \jq IPjT xJijJ TPrPZjÇ FojKT xJyJKmPhr KjP~ oKhjJ~ Ky\rf TPrPZj FmÄ oKhjJPT FTKa ˝JiLj AxuJoL k´\Jfπ KyPxPm Vbj TPrKZPujÇ FA ˝JiLjfJ I\tPjr oJiqPo rJxMu (xJ.) fJÅr hJS~JKf KovjPT @PrJ fLms VKfPf kKrYJujJ TrPf xão yP~KZPujÇ lPu I· xoP~r mqmiJPj oÑJ Km\~ xNKYf y~Ç pJr oiq KhP~ F ˝JiLjfJr Km˜íKf S kKrKi @PrJ mOK≠ kJ~Ç rJxMu (xJ.) k´KfKÔf rJÓs oKhjJ~ iot-met KjKmtPvPw xmJr iotL~, xJoJK\T S IgtQjKfT ˝JiLjfJ KZuÇ @r Fr lPu KmKnjú \JKf-PVJÔLr ßuJTPhr oPiq xyJm˙Jj x÷m y~Ç oKhjJ rJÓs kOKgmLr AKfyJPx ßp ßTJPjJ xoP~r, ßp ßTJPjJ TJPur \jq vJK∂, vO⁄uJ, oJjmfJ S ChJrfJr k´fLT yP~ gJTPmÇ oJfínNKoPT nJPuJmJxJ FmÄ Fr ˝JiLjfJ S xJmtPnRofô rãJ TrJ BoJPjr IÄvÇ @rKmPf muJ y~ ÈÉæMu S~JfJKj KojJu BoJj' IgtJ“ ßhvPk´o BoJPjr IÄvÇ rJxMu (xJ.) fJÅr ˝PhvPT nJPuJmJxPfj FmÄ ßhPvr nJPuJmJxJ~ CÆM≠ TrJr \jq KfKj ßWJweJ TPrPZj-k´PfqT oJjMPwr CKYf ßhvPT nJPuJmJxJÇ ßp ßuJT ßhvPT nJPuJmJPx jJ ßx k´Tf í kPã BoJjhJr j~Ç krJiLjrJ fJPhr ˝L~ oJfínKN o C≠Jr S ˝JiLjfJr \jq xÄV´Jo TrPm, FaJA AxuJPor KmiJjÇ @uäJy

ßWJweJ TPrPZj, ÈFxm ßuJTPT pMP≠r IjMoKf ßh~J yPuJ, pJrJ (v©M TftT í ) @âJ∂ yP~PZ, ßTjjJ fJPhr k´Kf IfqJYJr TrJ yP~PZ, @r KjKÁf ßp @uäJy fJPhr \~pMÜ TrPf kNet ãofJmJjÇ oJfínKN o ßgPT fJPhr IjqJ~nJPm mKyÏJr TrJ yP~PZ F\jq ßp fJrJ mPu @oJPhr k´nM @uäJyÇ' (xNrJ y\ : 39) ˝PhPvr ˝JiLjfJ rãJr mqJkJPr AxuJPoS ß\Jr fJKVh rP~PZÇ rJxMu (xJ.) oKhjJ rJPÓsr ˝JiLjfJ S xJmtPnRofô rãJr \jq xm rTPor mqm˙J TPrPZj, FojKT IPjT pM≠S TPrPZjÇ KjptJKff-KjkLKzf oJjMPwr ˝JiLjfJr \jq xÄV´Jo TrJPT AxuJo C“xJKyf TPrPZÇ rJxMu (xJ.) oKhjJ~ Ky\rf TrJr krS KTZMxÄUqT iotkJ´ e oMxuoJj oÑJ~ KZuÇ pJPhr Skr oÑJr TJKlr-oMvKrTrJ YJKuP~KZu IfqJYJPrr KˆoPrJuJrÇ FPhr ˝JiLjfJr \jq xÄV´JPo IÄvV´ye TrJPT C“xJKyf TPr @uäJykJT ßWJweJ TPrjÈPfJoJPhr KT yP~PZ, ßfJorJ ßTj @uäJyr rJ˜J~ xÄV´Jo TrZ jJÇ ßxxm hMmu t jJrL-kMÀw S KvÊPhr \jq pJrJ lKr~Jh TrPZ, ßy @oJPhr k´KfkJuT! @oJPhr FA \jkh ßgPT ßryJA hJS pJr IKimJxL \JKuo, ßfJoJr kã ßgPT TJCPT @oJPhr IKnnJmT TPrJ FmÄ ßfJoJr kã ßgPT TJCPT @oJPhr xyJ~ TPrJÇ' (xNrJ KjxJ : 75) AxuJo ÊiM ˝JiLjfJ I\tPjr k´Kf C“xJKyfA TPr jJ mrÄ ˝JiLjfJ I\tj S rãJ~ \LmjhJjPT vJyJhJPfr optJhJ k´hJj TPrÇ yJKhx vrLPl mKetf @PZ, ÈpJrJ ßhvrãJr CP¨Pvq xLoJ∂ kJyJrJ~ KmKjhs r\jL pJkj TPr fJPhr \jq KYrvJK∂r \JjúJfÇ' rJxMu (xJ.) Ijq© mPuPZj-ÈFT Khj S FT rJPfr k´yrJ âoJVf FT oJPxr jlu ßrJ\J FmÄ xJrJ rJf AmJhPf TJKaP~ ßh~J IPkãJS C•oÇ' (oMxKuo vrLl) pUj Ijq ßTJPjJ ßhv mJ \JKf KjP\r ßhPvr Skr IjqJ~nJPm y˜Pãk TPr fUj ßhPvr xm \jVPer Skr ßhvrãJr \jq xÄV´Jo TrJ lr\ yP~ pJ~ FmÄ fUj \JfL~fJPmJiS k´munJPm \JV´f y~Ç @r Fr

lPuA ˝JiLjfJ xÄV´JPo oJjMw ITJfPr \Lmj KmKuP~ ßh~Ç hUuhJr mJKyjLr KmÀP≠ ÆLj AxuJo S oJfínKN o rãJr \jq pJrJ @uäJyr rJ˜J~ \Lmj KmKuP~ ßh~ fJPhr xŒPTt kKm© ßTJr@Pj @uäJykJT ßWJweJ TPrPZj È@r pJrJ @uäJyr rJ˜J~ Kjyf y~ fJPhr ßfJorJ oOf mPuJ jJ mrÄ fJrJ \LKmf; KT∂á ßfJorJ fJ CkuK… TrPf kJr jJÇ' (xNrJ mJTJrJ : 154) mJÄuJPhvxy KmPvõr AKfyJPx FoKj IPjT mLr ßxjJjL rP~PZj pJrJ ßhvrãJr \jq @®fqJV TPrPZjÇ \JKf fJPhr v´≠JnPr ˛re TPr, AKfyJPxr kJfJ~ fJPhr jJo ˝etJãPr ßuUJ rP~PZÇ mJÄuJPhv jJoT ßp nNU§KaPf @orJ mxmJx TrKZ ßxaJrS ˝JiLjfJ I\tj TrPf IPjT @®fqJV TrPf yP~PZÇ 1971 xJPur 26 oJYt mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJr ßp @PªJuj ÊÀ yP~KZu, 16 KcPx’r fJ ßvw y~Ç F @PªJuPj pJrJ IÄvV´ye TPrPZj fJrJA \JKfr ßv´Ô x∂JjÇ AxuJPor hOKÓPf fJrJ vyLh FmÄ \JKf fJPhr TJPZ KYrEeLÇ @uäJykJTS fJPhr KYrvJK∂r ˙Jj \JjúJPf @mJx ßhPmj mPu ßWJweJ KhP~PZjÇ yJKhx vrLPl muJ yP~PZÈvyLPhr ÀyèPuJ KYrvJK∂r ˙Jj \JjúJPf Ãoe TrPf gJPT FmÄ ßxUJjTJr lu S Kj~JofèPuJ @yJr TPr gJPTÇ' k´Tf í kPã, @oJPhr ˝JiLjfJ xÄV´Jo FUPjJ YuPZÇ TJre IgtjLKfPf @orJ FUPjJ @®KjntrvLu \JKf KyPxPm KjP\Phr k´KfKÔf TrPf kJKrKj, @oJPhr rJ\jLKfS KmPhKvPhr k´nJmoMÜ j~, xM˙ Vefπ YYtJr kKrPmv ˝JiLjfJr kr ßgPT ßmvKTZM xo~ KZu jJÇ fJA muJ yP~ gJPT, È˝JiLjfJ I\tj TrJr ßYP~ rãJ TrJ TKbjÇ' @oJPhr ßxA TKbj TJ\aMTM TrJr hJK~fô KjPf yPmÇ ßhPvr ˝JiLjfJ S xJmtPnRofô rãJr kJvJkJKv xπJx, hMjLt Kf S KmPhKv k´nJmoMÜ @®KjntrvLu ßhv VzJr uPãq @oJPhr xÄV´Jo YJKuP~ ßpPf yPmÇ ßuUT : KmnJVL~ xŒJhT, oJKxT krS~JjJ


AxuJo iot 33

SURMA m 21 - 27 March 2014

KvÊr YKr© VbPj kKrmJPrr nNKoTJ l

oMyJÿJh ßvJ~JAm l

k´KfKa oJjm KvÊ @uäJyr FTPfôr kNet kKrY~ KjP~ kOKgmLPf @Voj TPrÇ yT V´ye TrJr FmÄ fJSKyh S KrxJuJPfr k´Kf BoJj @jJr ˝nJm-PpJVqfJ k´KfKa oJjmKvÊr oPiq \jìVfnJPmA gJPTÇ ßyJT ßx oMxKuo kKrmJPrr KvÊ, KTÄmJ IoMxKuo kKrmJPrrÇ kPr mJmJ-oJA KjJk KvÊr FA ˝nJm-PpJVqfJ KmjÓ TPr fJr xmtjJv TPrÇ fJPT AÉKh, KUsˆJj S jJK˜T mJjJ~Ç F mqJkJPr rJxMPu TJKro xJuäJuäJÉ @uJAKy S~JxJuäJo yJKhx vKrPl FrvJh TPrj, Èk´KfKa KvÊA KlfrJf fgJ AxuJo V´yPer ßpJVqfJ KjP~ \jìV´ye TPrÇ fJrkr fJr mJmJ-oJ fJPT AÉKh, KUsˆJj IgmJ IKVúkN\T mJjJ~Ç' (KovTJf kO : 21) xMfrJÄ ßmJ^J ßVu, xMªr S AxuJKo YKrP© YKr©mJj yS~Jr ˝JnJKmT ßk´reJ k´KfKa KvÊr oPiq gJPTÇ KvÊr mJmJ-oJ pKh xMKvãJ S xMkKrYptJr oJiqPo fJPT VPz fMuPf kJPrj fJPm fJr oPiq IjMko YKrP©r KmTJv WPaÇ ßx y~ FT\j ßUJhJnLÀ S ßjTTJr x∂JjÇ FT\j @PuJKTf oJjMwÇ kOKgmLr FA oJjmmJVJPj ßx lMu ßlJaJ~, @PuJ ZzJ~Ç @mJr FA ßTJouoKf KvÊA xMKvãJ S xMkKrYptJr InJPm KTÄmJ iotyLj kKrPmPv mz yS~Jr TJrPe FTxo~ ßx yP~ SPb Yro AxuJoKmPÆwL KTÄmJ IKf iotKjrPkãmJhLÇ fJr @YJr@YrPe, iqJj-iJreJ~ AxuJPor ßTJPjJ ˝nJm @r gJPT jJÇ xMfrJÄ KvÊr KmkgVJoL yS~Jr ßkZPj fJr mJmJ-oJA k´iJjf hJ~LÇ mJmJ-oJ pKh AxuJoKmPÆwL y~ KTÄmJ AxuJoKmPÆwL KvãPTr yJPf fJr KvãJ-hJãLr hJK~fônJr Ikte TPrj fPm ßx fJPhr IjMVJoL KyPxPm AxuJoKmPÆwL yPm FaJA ˝JnJKmTÇ fJA yJKhPx muJ yP~PZ, ÈmJmJ-oJA fJPT AÉKh, KUsˆJj KTÄmJ IKVúkN\T mJjJ~Ç' @oJPhr FTgJ oPj rJUPf yPm ßp, x∂Jj @uäJy fJ~JuJr kã ßgPT FT KmPvw ßj~JofÇ @uäJyfJ~JuJ F ßj~Jof xmJAPT hJj TPrj jJ, kOKgmLPf Foj IPjT ßuJT

x∂Jj @uäJy fJ~JuJr kã ßgPT FT KmPvw ßj~JofÇ @uäJyfJ~JuJ F ßj~Jof xmJAPT hJj TPrj jJ, kOKgmLPf Foj IPjT ßuJT rP~PZ, pJrJ yJ\Jr ßYÓJ xJijJ TPrS x∂Jj uJn TrPf kJPrj jJ, fJPhr xŒPhr InJm ßjA, KT∂á fJ ßnJV TrJr ßTJPjJ @kj\j ßjAÇ @mJr IxÄUq ßuJT Foj @PZ pJrJ TJojJ jJ TPrS mÉ x∂JPjr \jTÇ ßmJ^J ßVu, x∂Jj @uäJyr KmPvw IjMV´yÇ rP~PZ, pJrJ yJ\Jr ßYÓJ xJijJ TPrS x∂Jj uJn TrPf kJPrj jJ, fJPhr xŒPhr InJm ßjA, KT∂á fJ ßnJV TrJr ßTJPjJ @kj\j ßjAÇ @mJr IxÄUq ßuJT Foj @PZ pJrJ TJojJ jJ TPrS mÉ x∂JPjr \jTÇ ßmJ^J ßVu, x∂Jj @uäJyr KmPvw IjMV´yÇ KfKj pJPT AòJ FA IjMV´y hJj TPrjÇ pJPT APò mKûf TPrjÇ FUJPj oJjMPwr ßTJPjJ yJf ßjA, AòJoPfJ x∂Jj \jìJPjJr ãofJ fJr ßjAÇ FPãP© oJjMw mz IxyJ~, @uäJy fJ~JuJ ßTJr@j TJKrPo ArvJh TPrj, È@TJvo§uL S kOKgmLr @Kikfq @uäJyrÇ KfKj pJ AòJ fJA xOKÓ TPrjÇ KfKj pJPT AòJ TjqJ hJj TPrj IgmJ hJj TPrj kM© S TjqJ Cn~A FmÄ pJPT AòJ fJPT TPrj mºqJÇ KfKj xmtù, xmtvKÜoJj, (xMrJ-ÊrJ 49-50)Ç AxuJPo KvÊr CkpMÜ kKrYptJr èÀfô IkKrxLoÇ k´KfKa mJmJ-oJP~r Skr fJPhr x∂JjPT xMKvãJ~ KvKãf TPr ßjTTJr x∂Jj KyPxPm VPz ßfJuJ k´iJj hJK~fôÇ iotL~ KvãJ~ KvKãf TPr fJPhr oJP^ ‰jKfTfJPmJi \JKVP~ ßfJuJ FmÄ AxuJoL IjMvJxj ßoPj YuPf mJiq TrJ mJmJ-oJP~r ImvqTftmqÇ KvÊ kKrYptJr hMMKa KhT rP~PZÇ FT. vJrLKrT kKrYptJ IgtJ“ CkpMÜ UJhq xrmrJPyr oJiqPo KvÊr vrLPr kMKÓr ß\JVJj ßh~JÇ KvÊr ‰hKyT mOK≠ S @TJPrr kKrmftPjr k´Kf pfú ßj~JÇ hMA. oJjKxT kKrYptJ IgtJ“ KvÊr ‰hKyT xM˝JP˙qr

kJvJkJKv fJr oJjKxT kKrkT°fJ mOK≠ TrJ fJr ojoJjx S YKr© VbPjr ßYÓJ TrJ, ‰hKyT UJPhqr kJvJkJKv fJPT KY∂Jr ßUJrJT ßh~JÇ @orJ @oJPhr x∂JjPT Tf KTZM KvUJA! fJPhr ßkZPj Tf v´o mq~ TKr! KT∂á fJPhr lr\ AuoaMTM KvUJA jJÇ @oJPhr x∂JjrJ ßhv, KmPhPvr mz mz KvãJk´KfÔJj ßgPT Có KvãJ~ KcKV´ I\tj TPr KT∂á ßTJr@j vKrPlr KmÊ≠ ßfuJS~JfaJ fJrJ \JPj jJ, jJoJ\ ßrJ\Jr xKbT k≠KfaJ fJrJ \JPj jJÇ IPjT kKrmJPr ßfJ iotL~ KvãJr mqJkJPr rLKfof Km„k iJreJ ßh~J y~ FmÄ x∂JjPT iotL~ KvãJr k´Kf mLfv´≠ TPr ßfJuJ y~Ç pJr lPu @oJPhr x∂JjrJ ‰jKfT KvãJ ßgPT xm xo~A mKûf gJPTÇ mz yP~ fJrJ IQjKfT TJ\TPot \KzP~ kPzÇ KvÊr k´go kJbvJuJ yPuJ fJr kKrmJrÇ mJmJoJ yPuj fJr k´go KvãTÇ mJmJ-oJP~r Yuj muj, Tot mYj yPuJ fJr kJbqKmw~Ç fPm KvÊr ‰jKfTfJ KmTJPv mJmJr ßYP~ oJP~r nNKoTJA ßmKvÇ TJre KvÊrJ mJmJr ßYP~ oJP~r xJKjúiq ßmKv kJ~Ç fJA @hvt oJ-A CkyJr KhPf kJPrj @hvt x∂JjÇ xMfrJÄ x∂JjPT @hvtmJj mJjJPf yPu k´gPo mJmJ-oJ KjP\ @hvtmJj yPf yPmÇ fJrkr kKrmJrPTS @hvt kKrmJr KyPxPm VPz fMuPf yPmÇ @uäJyfJ~JuJ @xJPhr xmJAPT F fJSKlT hJj TÀjÇ @oLjÇ

pJ\PTr KvÊkM© AxuJPor ZJ~J~ l

\Kyr CK¨j mJmr l

@PoKrTJr fífL~ mOy•r vyr KvTJPVJr FT KUsˆJj kJKhsr 10 mZPrr ßZPu AxuJo V´ye TPr FUj kMPrJh˜Mr AxuJo k´YJrTÇ YJPYtr uJAPmsKrPf AK†Pur IKmTíf TKk kPz fJr oPiq kKrmftj @PxÇ ßxUJPj y\rf BxJr (@.) FA TgJKa KZu, È@oJr kPr jmL yPmj @yoh (oMyJÿh), ßfJorJ fJr IjMxre TPrJÇ' jSoMxKuo FA KvÊ jJjJ èPe èeJKjõfÇ fJr TgJr FfA k´UrfJ ßp, AKfoPiq c\jUJPjT ßuJT fJr yJPf AxuJo V´ye TPrPZjÇ fJr TgJ ÊPj IPjT @PuoS KmK˛f yjÇ @PuorJ FA KvÊr AxuJo V´ye S pJmfL~ TotTJ§PT IPuRKTT mPu @UqJK~f TPrPZjÇ KoxPrr k´Kx≠ kK©TJ È@u oMKyf'-Fr k´KfPmhPj \JjJ pJ~, k´Kx≠ AxuJo k´YJrT c. @mhMu M @K\\ Kmj @yoh xJryJj xŒ´Kf hKãe @Kl∑TJ xlrTJPu SA jSoMxKuo KvÊr xPñ xJãJ“ y~Ç fJr TJPZ jSoMxKuo oMyJÿh Km˜JKrf \JKjP~PZjÇ vJ~U @mhMu M @K\\ mPuj, @Ko hJS~JKf xlPr hKãe @Kl∑TJ ßVuJoÇ ß\JyJPjxmJPVt @oJr xñL @mM oMyJÿPhr TJPZ @PoKrTJj FA jSoMxKuo KvÊr TgJ \JjuJoÇ F TgJ ÊPj fJr xPñ xJãJPfr mJxjJ \JVuÇ ß\JyJPjxmJPVtr FTKa oxK\Ph jJoJ\ kzKZuJoÇ Foj xo~ k´J~ 10 mZr m~Pxr FTKa KvÊPT @rKm ßkJvJT krJ Im˙J~ ßhUuJoÇ SA KvÊKa xJoPj KhP~ pJS~Jr xo~ @oJPT xJuJo TruÇ Frkr K\Pùx TruJo, fMKo KT ßxRKh @rPmr? ßx muu, jJ, @Ko AxuJPor, AxuJoA @oJr kKrKYKfÇ FTaMUJKj KvÊr oMPU Foj TgJ ÊPj @Ko KmK˛f yP~ ßVuJoÇ kPr K\Pùx TruJo, FA ßkJvJT ßTj

K\Pùx TruJo, fMKo KT ßxRKh @rPmr? ßx muu, jJ, @Ko AxuJPor, AxuJoA @oJr kKrKYKfÇ FTaMUJKj KvÊr oMPU Foj TgJ ÊPj @Ko KmK˛f yP~ ßVuJoÇ kPr K\Pùx TruJo, FA ßkJvJT ßTj krZ? ßx \mJm Khu, AxuJPor C“x˙u ßxRKh @rmÇ @r ßxRKh @rPmr ßkJvJT FaJÇ fJA @Ko FaJPT nJPuJmJKx FmÄ fJ ZKzP~ KhPf YJAÇ krZ? ßx \mJm Khu, AxuJPor C“x˙u ßxRKh @rmÇ @r ßxRKh @rPmr ßkJvJT FaJÇ fJA @Ko FaJPT nJPuJmJKx FmÄ fJ ZKzP~ KhPf YJAÇ @oJPhr Fxm TgJmJftJ YuJTJPu ˙JjL~ FT ßuJT FPx @oJPT muu, @kKj y~PfJ FA ßZPuPT ßYPjj jJÇ fJPT K\Pùx TÀj, ßx TLnJPm AxuJPor ZJ~JfPu @v´~ V´ye TPrPZÇ @Ko ßpPyfM @PV ßgPTA fJr AxuJo V´yPer TgJ \JjfJo F \jq fJr oMU ßgPT F TJKyjL ßvJjJr @V´y @rS fLms yPuJÇ jJoJ\ ßvw TPr @Ko fJPT AxuJo V´yPer TJKyjL ßvJjJPf muuJoÇ ßx @oJPT K\Pùx Tru, @kjJr mJKz ßTJgJ~? @Ko muuJo, oÑJ ßoJTJrroJÇ F TgJ ÊPj ßx @oJr xPñ FPx KoPv ßVu FmÄ @oJr yJPf YMoM ßUPf ßUPf muu, È@kKj oÑJr ßuJT, ßp vyr @uäJyr! @Ko TfA jJ ßxRnJVqmJj, SA mqKÜPT ßhUKZ pJr mJKz oÑJ~!' fUj SA ßZPu fJr AxuJo V´yPer Km˛~Tr TJKyjL ßvJjJuÇ KUsˆJj kJKhsr FA

ßZPu AK†u KTfJPmr @xu TKkPf @yoPhr kKrY~ ßkP~ AxuJo V´yPer Kx≠J∂ ßj~Ç FT oxK\Phr AoJPor xyJ~fJ~ AxuJo V´yPer Kmw~Ka \JjPf ßkPr fJr mJmJ F kg ßgPT ßlrJPjJr xm ßYÓJ TPrjÇ ßvw kpt∂ fJPT kJKbP~ ßhj fJj\JKj~J~ fJr hJhJr TJPZÇ KovjJKr TJptâPo fJj\JKj~J~ Im˙Jjrf fJr hJhJS jJKfPT AxuJPor kg ßgPT ßlrJPf kJPrjKjÇ fJPT FTmJr yfqJr ßYÓJS TrJ y~, KT∂á KfKj @uäJyr TMhrPf ßmÅPY pJjÇ Frkr KfKj @r kKrmJPrr TJPZ pJjKjÇ YPu pJ~ AKgSKk~J~Ç È@u oMKyPfr' nJwqoPf, FA KvÊ @\ @Kl∑TJ YPw ßmzJPòÇ ßTJPjJ k´KfÔJPj ÆLKj KvãJ yJKxu jJ TrPuS ÆLPjr FT\j k´nJmT k´YJrT KyPxPm TJ\ TrPZjÇ fJr mÜífJ ÊPj IPjT mz mz @PuoS @PmVJkäf M yP~ pJjÇ fJr hJS~JKf ßTRvu ßhPU IPjPT FaJPT ÈIPuRKTT' KyPxPm xJmq˜ TPrPZjÇ ßuUT : @Puo S xÄmJhTotL

F x¬JPyr

jJoJPpr xo~xNYL IJu IJTxJ oxK\h

21 oJYt, ÊâmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

04-45 KoKja 12-12 KoKja 04-17 KoKja 06-20 KoKja 07-37 KoKja

22 oJYt, vKjmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

04-43 12-12 04-18 06-22 07-39

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

23 oJYt, rKmmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

04-41 12-11 04-20 06-23 07-41

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

24 oJYt, ßxJomJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

04-38 12-11 04-21 06-25 07-42

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

25 oJYt, oñumJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

04-36 12-11 04-22 06-27 07-44

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

26 oJYt, mMimJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

04-33 12-10 04-24 06-28 07-46

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

27 oJYt, mOy¸KfmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

04-31 12-10 04-25 06-30 07-48

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja


34 IJ∂\tJKfT

21 - 27 March 2014 m SURMA

ßrJKyñJ jJVKrTfô AxMqPf hO| Im˙JPj S@AKx dJTJ, 17 oJYt - ßrJKyñJPhr Ko~JjoJPrr jJVKrTfô ßh~Jxy rJUJAj k´PhPv KlPr pJS~Jr IjMTNu kKrPmv xOKÓPf ß\JrJPuJ khPãk KjP~PZ AxuJKo xyPpJKVfJ xÄ˙J (S@AKx)Ç jJVKrTfô AxMqPf S@AKxr kJvJkJKv ACPrJk S @PoKrTJS Ko~JjoJr xrTJPrr Skr YJk xOKÓ TPrPZÇ fPm jJjJoMUL YJk xP•ôS ßrJKyñJ CÆJ˜M xoxqJKa mJÄuJPhPvr xJPg KÆkãL~nJPm xoJiJj TrPf YJ~ Ko~JjoJr xrTJrÇ xŒ´Kf dJTJ xlrTJrL S@AKx oyJxKYm A~J @Koj oJhJKj mJÄuJPhPvr ßjfímOPªr xJPg @uJkTJPu xÄ˙Jr Im˙JPjr TgJ \JjJjÇ KfKj mPuj, jJVKrTfôA ßrJKyñJPhr oNu xoxqJÇ Ko~JjoJPrr jJVKrT KyPxPm ˝LTíKf ßkPu fJPhr IjqJjq IKiTJrèPuJ k´KfÔJ kJPmÇ F mqJkJPr AKfmJYT khPãk ßj~Jr \jq oMxKuo ßhvèPuJPT Ko~JjoJr xrTJPrr Skr YJk xOKÓ TrPf yPmÇ KÆfL~f, rJUJAj k´PhPv ßrJKyñJPhr KlPr pJS~Jr IjMTNu kKrPmv xOKÓ TrPf yPmÇ F \jq S@AKxnMÜ ßhvèPuJ rJUJAPj oMxKuoPhr @gtxJoJK\T Cjú~Pj @KgtTnJPm xKâ~ nNKoTJ rJUPmÇ fífL~f, rJUJAPj oMxKuo

S ßmR≠rJ pJPf FTxJPg gJTPf kJPr, kr¸Prr xJPg k´JeWJfL xÄWJPf \KzP~ jJ kPz ßx\jq @∂”iotL~ xŒ´LKf xÄuJPkr @P~J\j TrPf yPmÇ F irPjr xÄuJk @P~J\Pjr @V´y ßhKUP~PZ fMrÛÇ F mqJkJPr krrJÓs oπeJuP~r D±tfj FT TotTftJ \JjJj, ßrJKyñJ AxMqPf S@AKx oyJxKYPmr Im˙JPjr xJPg mJÄuJPhv xrTJPrr Im˙Jj IPjTaJ FTAÇ jJVKrTfôA ßrJKyñJPhr oNu xoxqJ∏ F ßãP© xPªPyr ImTJv ßjAÇ Ko~JjoJr xrTJr xJÄKmiJKjTnJPm ßrJKyñJPhr jJVKrT KyPxPm ˝LTíKf KhPf jJrJ\Ç IgY ßrJKyñJrJ @rJTJj, mftoJj rJUJAj k´PhPvr @K mJKxªJÇ FKa GKfyJKxTnJPm ˝LTífÇ nJwJVf KTZM Kou gJTJ~ Ko~JjoJr xrTJr fJPhr Y¢V´Jo Iûu ßgPT IjMk´PmvTJrL KyPxPm KYK¤f TrPZÇ Vf 1 ßgPT 4 oJYt ßjKkPcJPf IjMKÔf xJf \JKf KmoxPaT vLwt xPÿuPjr xJAc uJAPj k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xJPg ‰mbPT Ko~JjoJPrr ßk´KxPc≤ C Kgj ßxAPjr ‰mbPT ßrJKyñJ AxMq k´JiJjq kJ~Ç k´iJjoπL mJÄuJPhv ßgPT ßrJKyñJ CÆJ˜MPhr KlKrP~ KjPf TJptTr khPãk ßj~Jr @øJj

\JjJPu Ko~JjoJPrr ßk´KxPc≤ AxMqKa KÆkãL~nJPm xoJiJPjr TgJ mPuPZjÇ TotTftJKa mPuj, S@AKx rJUJAj k´PhPv ßrJKyñJ oMxKuoPhr @KgtT xyJ~fJ KhPf YJAPuS Ko~JjoJr xrTJr Kmw~Ka AKfmJYTnJPm ßj~KjÇ fJPhr oPf, FPf ßmR≠Phr k´Kf ‰mwoqoNuT @Yre TrJ yPmÇ fJA @KgtT xyJ~fJ KhPu xJKmtTnJPm rJUJAj k´PhPvr mJKxªJPhr KhPf yPmÇ S@AKx Kmw~Ka KmPmYjJ~ KjP~ ßxnJPm IV´xr yS~Jr ßYÓJ TrPZÇ mftoJPj TémJ\JPrr TMfMkJuÄ S ßjJ~JkJzJ hM'Ka vreJgtL KvKmPr 28 yJ\Jr KjmKºf ßrJKyñJ rP~PZÇ fPm Kjmºj ZJzJ IQminJPm mJÄuJPhPv Im˙JjTJrL ßrJKyñJr xÄUqJ k´J~ YJr uJUÇ CÆJ˜MPhr \jq Cjú~j xyPpJVLPhr ßj~J k´T·èPuJPf ßrJKyñJPhr kJvJkJKv ˙JjL~ mJÄuJPhvL \jPVJÔLPTS I∂ntMÜ TrJr \jq krrJÓs oπeJu~ xŒ´Kf KmKnjú ßhPvr rJÓshNfPhr IjMPrJi \JKjP~PZÇ ßTjjJ CÆJ˜MPhr TJrPe ˙JjL~ mJKxªJPhr \Lmj-\LKmTJ ãKfV´˜ yPò, mJzPZ IkrJi k´mefJÇ

9/11 TJ~hJ~ yJouJr wzpPπr IKnPpJV! IKnpJPj @rS 11 ßhv dJTJ, 17 oJYt - oJuP~Kv~J F~JruJAjPxr KjPUJÅ\ CPzJ\JyJ\PT KWPr pMÜrJPÓsr n~Jmy 9/11 Fr WajJr oPfJA xπJxL yJouJr kKrT·jJ KZu mPu xPªy TrJ yPòÇ KjCA~PTtr FT @hJuPfr ÊjJKjPf @u-TJP~hJr FT\j xJPmT fgqhJfJr mÜPmqr KnK•Pf F @vïJ k´TJv TPrPZj ßVJP~ªJrJÇ FKhPT j~ Khj iPr KjPUJÅ\ KmoJjKar xºJPj YuJ IKnpJPj ßpJV KhP~PZ @rS 11Ka ßhvÇ oJuP~Kv~Jr TotTftJrJ 16 oJYt , ßrJmmJr \JjJj, mft o Jj KYÀKj IKnpJPj IÄv KjPò k´J~ 25Ka ßhvÇ pMÜrJP\qr k´nJmvJuL kK©TJ hq ßaKuV´Jl FT UmPr mPuPZ, @u-TJP~hJr xJPmT fgqhJfJ xJK\ mJhJf Vf x¬JPy KjCA~PTtr FT @hJuPfr ÊjJKjPf mPuj, YJr ßgPT kJÅ Y \j oJuP~vL~ FTKa pJ©LmJyL KmoJj KZjfJAP~r kKrT·jJ TPrKZPuj mPu KfKj \JPjjÇ kK©TJKar Umr IjMpJ~L, xJK\ mJhJPfr F mÜPmqr kr KmoJjKar xJyJPpq KjCA~PTtr aMAj aJS~Jr WajJr oPfJ @PrTKa xπJxL yJouJr wzpPπr IKnPpJPVr Skr fh∂ TrJ yPòÇ @u-TJP~hJr F fgqhJfJ KmsKav jJVKrTÇ KfKj Vf x¬JPy pMÜrJ\q ßgPT KnKcS KuÄPTr oJiqPo SxJoJ Kmj uJPhPjr

\JoJfJ xMuJ~oJj @mM VJAPgr oJouJ~ xJãq ßhS~Jr xo~ Fxm TgJ mPujÇ KfKj mPuj, pMÜrJPÓsr aMAj aJS~JPr 2001 xJPur 11 ßxP¡’r yJouJr oN u kKrT·jJTJrL UJKuh ßvU ßoJyJÿhA oJuP~Kv~Jr kKrT·jJKa TPrjÇ @hJufPT mJhJf mPuj, fJÅ r xPñ @lVJKj˜JPjr FTKa k´ K vãePTPªs oJuP~Kv~Jr YJr-kJÅY\j ßuJPTr xJãJ“ y~Ç fJÅPhr FT\j KZPuj kJAuaÇ KjPhtv ßkP~ KfKj fJÅPhr FTKa \MfJ ßmJoJ ßhjÇ Fr xJyJPpq KmoJPjr TTKkPar (YJuPTr mxJr ˙Jj) hr\J mº gJTPuS fJ ßUJuJ x÷mÇ mJhJf mPuj, fJÅr oPj yP~KZu SA oJuP~vL~ ÈKTZM TrJr \jq' ‰fKr yKòPujÇ KjrJk•J KmPvwùPhr oPf, IKnpMÜ SA KmsKav \Kñr ßhS~J F fgq ÈKmvõJxPpJVq'Ç F rTo yJouJr wzpPπr x÷JmjJ oJuP~vL~ k´ i JjoπL jJK\m rJ\JPTr mÜPmq @rS ß\JrJPuJ yP~PZÇ k´iJjoπL rJ\JT Vf vKjmJr FT xÄmJh xPÿuPj mPuj, @PrJyLPhr oiq ßgPTA ßTC KmoJjKar ßpJVJPpJVmqm˙J AòJ TPr mº TPr KhP~KZPujÇ FKhPT oJuP~Kv~Jr xyJ~fJr @øJPj xJzJ KhP~ mqJkT kKrxPrr fuä J Kv IKnpJPj ßpJV KhP~PZ jfMj 11Ka ßhvÇ F

KjP~ 16 oJYt, ßrJmmJr IÄvV´yeTJrL ßhPvr xÄUqJ rJfJrJKf 14 ßgPT ßmPz k´J~ KÆèe yP~PZÇ oiq FKv~J ßgPT hKãPe nJrf oyJxJVr kpt∂ Km˜íf FuJTJr ˙u S \unJV\MPz fjú fjú TPr YJuJPjJ yPò IKnpJjÇ KmoJjKa ßpxm ßhPvr @TJv IKfâo TPrPZ ßxxm ßhPvr TJZ ßgPT rJcJPrr iJre TrJ fgqS xÄV´Pyr ßYÓJ YJuJPòj fh∂TJrLrJÇ F mqJkJPr oJuP~vL~ TotTftJrJ mJÄuJPhv, nJrf, YLj, kJKT˜Jj, Ko~JjoJr, uJSx, KnP~fjJo, gJAuqJ¥, TJ\JU˜Jj, C\PmKT˜Jj, KTrKV\˜Jj, fMTtPoKj˜Jj, APªJPjKv~J, IPˆsKu~J S l∑J¿xy IjqJjq ßhPvr xPñ ßpJVJPpJV TrPZjÇ rJcJPrr iJreTíf fgq ZJzJS TotTftJrJ xqJPauJAPar fgq-CkJ• S Fr KmPväwe, ˙ukPg IjMxºJj YJuJPjJr xãofJxy KmKnjú irPjr xyJ~fJ KhPfS Fxm ßhvPT IjMPrJi TrPZjÇ kMKuv KmoJjKar kJAua \JyKr @yPo vJy S fJÅr xyPpJVL kJAuPar mqKÜVf FmÄ kJKrmJKrT fgq xÄV´Pyr kJvJkJKv vKjmJr fJÅPhr mJKzPfS fuäJKv YJKuP~PZÇ fPm KkaJr YÄ jJPo \JyKr @yPoPhr FT\j mºM KmKmKxPT mPuj, KmoJj KjPUJÅ\ yS~Jr ßkZPj fJÅr yJf gJTPf kJPr mPu KfKj KmvõJx TPrj jJÇ

o∂mq nJrPfr krrJÓsoπLr ßhmpJjLPT KjP~ pJ yPò fJ KmrKÜTr' 17 oJYt - TNajLKfT ßhmpJjL ßUJmrJVJPzr KmÀP≠ pMÜrJPÓs KnxJ \JKu~JKfr IKnPpJV KjP~ pJ yPò, fJPT ÈKmrKÜTr' mPu @UqJ KhP~PZj nJrPfr krrJÓsoπL xJuoJj UMrKvhÇ 16 oJYt, ßrJmmJr KfKj mPuj, FUj FA IiqJ~ ÈmPºr' xo~ FPxPZÇ pMÜrJPÓsr CKYf Kmw~Kar ÈrJ\QjKfT xoJiJj' UMÅP\ ßmr TrJÇ xJuoJj mPuj, oJKTtj @hJuf FTmJr SA IKnPpJV ßgPT ßhmpJjLPT ImqJyKf KhPujÇ fUj oJKTtj k´vJxPjr FTKa xMPpJV FPxKZu kMPrJ WajJPT ßkZPj ßlPu FKVP~ pJS~JÇ fJrJ ßTj ßxA xMPpJV ßj~Kj, ßxaJ k´vúxJPkãÇ xJuoJj UMrKv @rS mPuj, ÈPhmpJjLr WajJ KjP~ xmPYP~ \Kau xo~S mJrmJr KmmOKf KhP~KZÇ @xPu Kmw~Ka KjP~ pJ yPò, fJ KmrKÜTr kptJP~ YPu ßVPZÇ FA WajJPT @r FKVP~ ßpPf ßhS~J CKYf yPm jJÇ' KnxJ \JKu~JKf S VíyTotLr ßmfj xŒPTt KogqJ fgq ßhS~Jr IKnPpJPV pMÜrJPÓs hJP~r yS~J oJouJ ßgPT Vf mMimJr KjCA~PTtr FTKa @hJuf ßhmpJjLPT ImqJyKf ßhjÇ KT∂á Vf ÊâmJr oJKTtj V´qJ¥ \MKr FTA IKnPpJPV fJÅPT IKnpMÜ TPrjÇ


IJ∂\tJKfT 35

SURMA m 21 - 27 March 2014

KâKo~Jr ˝JiLjfJ ßWJweJ

n

rJKv~J~ ßpJV ßhS~Jr kPã 97% ßnJa n ˝JiLj rJPÓsr ˝LTíKfr @PhPv xA kMKfPjr n pMÜrJÓs S AAC ãM… n ÃoPe KjPwiJùJ dJTJ, 18 oJYt - VePnJPar FTKhj kr Vf 17 oJYt, ßxJomJr ˝JiLjfJ ßWJweJ TPrPZ KâKo~JÇ kJvJkJKv fJrJ rJKv~J~ ßpJV KhPf oPÛJr TJPZ @PmhjS \JKjP~PZÇ fPm ACPâj FA VePnJaPT k´fqJUqJj TPrPZÇ FKhPT Àv ßk´KxPc≤ n&uJKhKor kMKfj Vf 17 oJYt, ßxJomJr KâKo~JPT FTKa xJmtPnRo S ˝JiLj rJÓs KyPxPm ˝LTíKf KhP~ FT @PhPv xA TPrPZjÇ KâKo~J~ VePnJPar ßkZPj rJKv~Jr xKâ~ nNKoTJ rP~PZÇ pMÜrJÓs S ACPrJkL~ ACKj~j (AAC) KâKo~J k´Pvú rJKv~Jr nNKoTJ~ Yro ãM… yP~PZÇ Vf 17 oJYt, ßxJomJrA pMÜrJÓs S AAC rJKv~J FmÄ ACPâPjr Àvk∫L 21 \j TotTftJr Skr Ãoe KjPwiJùJ S fJÅPhr xŒh \P»r ßWJweJ KhP~PZÇ oJKTtj ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJ Vf 17 oJYt, ßxJomJr S~JKvÄaPj FT xÄmJh xPÿuPj ÉoKT ßhj, ACPâj k´Pvú rJKv~Jr krmftL nNKoTJ KmPmYjJ~ KjP~ @rS TKbj ImPrJi @PrJk TrJ yPf kJPrÇ SmJoJ mPuj, rJKv~J pKh ACPâPjr mqJkJPr y˜Pãk ImqJyf rJPU, rJKv~J ÈKmvõ ßgPT @rS ßmKv KmKòjú yP~ kzPm FmÄ KmPvõ fJPhr Im˙Jj @rS ã~ yPm'Ç Fr @PV ßk´KxPc≤ SmJoJ Àv ßk´KxPc≤ n&uJKhKor kMKfPjr xPñ ßaKuPlJPj TgJ mPujÇ F xo~ kMKfj oJKTtj ßk´KxPc≤PT mPuj, È@∂\tJKfT

@Aj S \JKfxÄW xjh IjMpJ~L KâKo~J~ VePnJa xŒNet ‰miÇ' Vf 16 oJYt, ßrJmmJr KâKo~J~ IjMKÔf VePnJPar luJlu Vf 17 oJYt, ßxJomJr @jMÔJKjTnJPm k´TJv TrJ y~Ç FPf ßhUJ pJ~, ACPâPjr ˝J~•vJKxf FA IûPur 96 hvKoT 6 vfJÄv ßnJaJr rJKv~Jr xPñ ßpJV ßhS~Jr kPã ßnJa KhP~PZjÇ VePnJPar FA rJ~PT 2008 xJPu xJKmt~J ßgPT TPxJPnJr ˝JiLjfJ ßWJweJr kr ACPrJPkr oJjKYP© xmPYP~ mz kKrmftPjr Ckuã KyPxPm ßhUJ yPòÇ Kmw~Ka KjP~ ˚J~MpPM ≠r kr pMÜrJÓs S rJKv~Jr oPiq TNaQjKfT xŒTt xmPYP~ jJ\MT Im˙J~ ßbPTPZÇ n&uJKhKor kMKfj S mJrJT SmJoJ VePnJPar luJlu k´TJPvr krA KâKo~Jr oPÛJk∫L k´iJjoπL ßxPVtA @TxJAjn Vf 17 oJYt, ßxJomJr \JjJj, KfKj oPÛJ~ pJPòjÇ Vf 17 oJYt, ßxJomJr KâKo~Jr Àv-xoKgtf kJutJPoP≤ VOyLf ßWJweJ~ muJ y~, ÈKâKo~JPT FTKa ˝JiLj rJÓs KyPxPm ˝LTíKf KhPf \JKfxÄW S KmPvõr xm ßhPvr k´Kf @Pmhj \JjJPjJ yPòÇ' KâKo~Jr kJutJPoP≤ Vf 17 oJYt, ßxJomJr IjMKÔf SA ßnJaJnMKa IjMpJ~L, ACPâPjr ßTJPjJ @Aj @r KâKo~J~ k´PpJ\q yPm jJ FmÄ ßxUJjTJr xm rJÓsL~ xŒh ˝JiLj KâKo~Jr mPu KmPmYq yPmÇ FuJTJKa Àv oMhJs Àmu V´ye TrPmÇ

ACPâj ßgPT KmKòjú yP~ rJKv~J~ ßpJV ßhS~Jr \jq KâKo~Jr kJutJPo≤ YuKf oJPxr ÊÀPf VePnJPar ßWJweJ ßh~Ç Fr @PV ACPâPjr Àvk∫L ßk´KxPc≤ KnÖr A~JjMPTJKnY KmPãJPnr oMPU ãofJYMqf yjÇ KjmtJYj-k´Kâ~Jr xPñ xÄKväÓ TotTftJrJ mPuj, VePnJPa k´J~ 97 vfJÄv ßnJaJrA rJKv~J~ ßpJVhJPjr kPã rJ~ KhP~PZjÇ ßnJa kzJr yJr KZu 83 vfJÄvÇ fPm KâKo~Jr k´J~ 12 vfJÄv \jxÄUqJr k´KfKjKifôTJrL fJfJr \jPVJÔL VePnJa m\tj TPrÇ fJfJrxy KTZM \jPVJÔLr @vïJ, ßâoKuPjr vJxPj ßVPu fJPhr UJrJk kKrK˙Kfr oMPUJoMKU yPf yPmÇ pMÜrJÓs S AACr KjPwiJùJ: KâKo~Jr ˝JiLjfJ ßWJweJr krkrA rJKv~J S ACPâPjr 21 \j TotTftJr Skr Ãoe KjPwiJùJ FmÄ ACPrJPk fJÅPhr xŒh \P»r ßWJweJ KhP~PZ pMÜrJÓs S AACÇ Fxm mqKÜr oPiq rP~PZj Àv Ckk´iJjoπL KhKoK© ßrJPVJK\j, ßk´KxPc≤ kMKfPjr WKjÔ FT xyPpJVL, KâKo~Jr jfMj k´iJjoπL ßxPVtA @TxJAjn FmÄ ACPâPjr ãofJYMqf ßk´KxPc≤ KnÖr A~JjMPTJKnYÇ FKhPT S~JKvÄaPj xÄmJh xPÿuPj ßk´KxPc≤ SmJoJ mPuPZj, IKiTfr KjPwiJùJ @PrJPkr \jq KfKj k´˜f M Ç fPm fJ Kjntr TrPm CP•\jJ k´voPj

rJKv~J TL TPr fJr SkrÇ 40 yJ\Jr Kr\Jnt ßxjJ xÄV´y ACPâPjr: ACPâPjr I∂mtfLt k´iJjoπL @rPxKjP~ A~J“PxKjCT KâKo~Jr VePnJaPT ÈxJTtJx kJrlroqJ¿' @UqJ KhP~ mPuj, 21 yJ\Jr Àv ßxjJ fJPhr mªMPTr ß\JPr SA VePnJPar ‰mifJ k´oJPer ßYÓJ TrPZÇ ACPâPjr kJutJPo≤ ÈpM≠TJuLj k´˜KM f'r IÄv KyPxPm 40 yJ\Jr Kr\Jnt ßxjJxhxq xÄV´Pyr IjMoKf KhP~PZÇ ACPâPjr \JfL~ KjrJk•J S k´KfrãJ kKrwPhr ßxPâaJKr @ÅPhs kJÀKmP~ kJutJPo≤PT mPuj, 20 yJ\Jr Kr\Jnt ßxjJPT ßhPvr xv˘ mJKyjLPf KjpMÜ TrJ yPmÇ mJKT 20 yJ\Jr ßxjJ jmVKbf jqJvjJu VJPct hJK~fô kJuj TrPmÇ ˝JiLj rJÓs KyPxPm kMKfPjr ˝LTíKf: Àv ßk´KxPc≤ n&uJKhKor kMKfj Vf 17 oJYt, ßxJomJr KâKo~JPT FTKa xJmtPnRo S ˝JiLj rJÓs KyPxPm ˝LTíKf KhP~ FT @PhPv xA TPrPZjÇ FKhPT ÈIhNr nKmwqPf' KâKo~JPT KjP\Phr IÄv TrJr kg xMVo TrPf Àv kJutJPoP≤r KjoúTã cMoJ FTKa @Aj k´e~j TrPmÇ kJutJPoP≤ ßckMKa K¸TJPrr C≠íKf KhP~ xÄmJh xÄ˙J A≤JrlqJ Vf 17 oJYt, ßxJomJr F Umr KhP~PZÇ cMoJr ßckMKa K¸TJr ßxPVtA ßjnJrn

A≤JrlqJPT mPuj, ÈKâKo~Jr VePnJPar lu ¸ÓA ßhKUP~ KhP~PZ, ßxUJjTJr \jVe fJPhr nKmwq“ ßTmu rJKv~Jr xPñ ßhUPf YJ~Ç cMoJr TotTftJrJ mPuj, rJKv~Jr mftoJj @APjA KâKo~J Àv ßlcJPrvPjr IÄv yPf kJPrÇ 2001 xJPu F-xÄâJ∂ ßp @AjKa kJx y~Ç kMKfj FrA oPiq AKñf KhP~PZj, KfKj KâKo~Jr \jVPer AòJr k´Kf v´≠J \JjJPmjÇ oPÛJr xPñ KâKo~Jr GKfyJKxT xŒTt : ©P~Jhv-IÓJhv vfJ»L fJfJr rJ\q (IPaJoJj xJosJP\qr Ko© KZu) 1783 KâKo~JPT rJKv~J KjP\Phr vJxPj @Pj 1944 P\JPxl ˆqJKuj fJfJr \jPVJÔLPT KmfJKzf TPrj 1954 KâKo~JPT ACPâPjr (f“TJuLj ßxJKnP~f k´\Jfπ) TJPZ y˜J∂r TPrj KjKTfJ âMvPYn 1991 PxJKnP~f ACKj~j kfPjr kr ˝JiLj ACPâPjr IÄv y~ 1992 ACPâPjr IiLPj ˝J~•vJKxf k´\Jfπ y~ oJYt 16, 2014 VePnJa IjMKÔf, rJKv~Jr xPñ kMjrJ~ ßpJVhJj kPã rJ~

rJcJr lJÅKT KhPf I˝JnJKmT KjYM KhP~ CzKZu KjPUJÅ\ KmoJj! dJTJ, 18 oJYt - 10 Khj iPr KjPUJÅ\ oJuP~Kv~J F~JruJAjPxr pJ©LmJyL KmoJjKa Kj~πeTPãr xPñ ßpJVJPpJV KmKòjú yS~Jr kr I∂f @a WµJ @TJPv Im˙Jj TrKZuÇ hLWt FA xoP~ mJKeK\qT rJcJrèPuJPT lJÅKT KhPf I˝JnJKmT KjYM KhP~ CzKZu FKaÇ k´nJmvJuL KmsKav ‰hKjT hq ßaKuV´Jl Vf 17 oJYt, ßxJomJr F Umr \JKjP~PZÇ FKhPT KjPUJÅ\ KmoJjKa ßgPT xmtPvw kJS~J mJftJ ÈIu rJAa, èc jJAa' IgtJ“ xm KbT @PZ, ÊnrJK©-FKa TJr TgJ, fJ KjP~ xOKÓ yP~PZ @PrT iNos\JuÇ KmoJPjr TqJP¡j, fJÅr k´go xyTJrL, jJKT TTKkPa (KmoJjYJuPTr ˙Jj) fJÅPhr xPñ gJTJ Ijq ßTC F TgJèPuJ mPuKZPuj, fJ ¸Ó j~Ç KmKmKx \JjJ~, oJuP~vL~ TotTftJrJ @PV mPuKZPuj, ßvw TgJKa TJr, fJ fJÅrJ \JPjj jJÇ KT∂á FUj fJÅrJ muPZj, fJÅPhr iJreJ, FKa xy-kJAua lJKrT @mhMu yJKoPhrÇ oJuP~Kv~J F~JruJAjPxr k´iJj KjmtJyL @yoJh \JSyJKr A~JKy~J mPuj, ßvw TgJKa KmoJPjr hMKa ßpJVJPpJVmqm˙Jr FTKa mPºr @PV jJ kPr FPxPZ, fJS ¸Ó j~Ç TotTftJPhr mrJf KhP~ ßaKuV´Jl S mJftJ xÄ˙J FKk \JjJ~, KmoJPjr ßpJVJPpJVmqm˙JèPuJr FTKa mº yS~Jr kr lîJAPar TTKka ßgPT ßTC vJ∂nJPm Kj~πeTPãr xPñ SA ßvw TgJ mPujÇ F Im˙J~ kJAuaPhr FT\j mJ CnP~A KjPUJÅ\ yS~Jr WajJr xPñ \Kzf

gJTPf kJPrj mPu xPªy TrJ yPòÇ PaKuV´Jl \JKjP~PZ, KjPUJÅ\ KmoJjKa kJÅY yJ\Jr lMa Skr KhP~ CzKZu FmÄ rJcJr ßpJVJPpJV FzJPf ßxKa ÈPasAj oJKÛÄ' (kíKgmLr k´JTíKfT mâfJ mJ k´KfmºTfJ mqm˙J) TJP\ uJVJ~Ç oJuP~Kv~Jr KjC ߈sAax aJAox kK©TJPT C≠íf TPr kK©TJKa \JjJ~, ßmJK~Ä 777-200A@r rJcJr lJÅKT KhPf ˝JnJKmT CófJ ßgPT IPjT KjPY ßjPo @PxÇ FKhPT FTKa xN© muPZ, CPzJ\JyJ\Ka rJcJrPT lJÅKT KhP~ fJPumJjKj~Kπf FuJTJ @lVJj xLoJP∂r KhPT CPz gJTPf kJPrÇ KmPvwùrJ mPuj, KmoJjKa ˝JnJKmT 45 yJ\Jr lMa CófJ ßgPT ybJ“ Ff KjY KhP~ SzJr xo~ oJrJ®T KTZM jJ WaPuS pJ©LPhr Kmw~Ka j\Pr @xJr TgJ KZuÇ F mqJkJPr KmsKav xJoKrT mJKyjLr FT\j xJPmT IqJaJPv (rJÓshNPfr TJptJuP~r xPñ pMÜ mqKÜ) mPuj, ÈFf KjYM KhP~ SzJr Kmw~Ka pJ©LPhr TJPZ KjKÁfnJPmA irJ kPzPZÇ' KfKj @rS mPuj, ÈSkr ßgPT \ÀKr KnK•Pf KjPY ßjPo @xJ UMmA uãeL~ Kmw~, fPm xJÄWJKfT mJ k´JeWJfL KTZM j~Ç KjYM KhP~ CzPu \ôJuJKj @rS ßmKv ã~ yPm FmÄ @kKj nNkíPÔr hOvq ßhUPf kJPmjÇ' kK©TJKar oPf, jfMj ßp fgq \JjJ ßVPZ fJ yPuJ, KmoJPjr ßpJVJPpJVmqm˙JèPuJ AòJTífnJPm mº TPr ßhS~Jr kr TTKka ßgPT xmtPvw TgJ ßvJjJ pJS~J~ FKa KjKÁf, KjPUJÅP\r WajJKa

I∂WtJfoNuTÇ lPu âM S pJ©LPhr KjP~ fh∂TJP\r KhPT kMKuPvr oPjJPpJV ßmPzPZÇ oJuP~vL~ kMKuv KjKÁf TPrPZ, YJuT hM\j ZJzJS KmoJjKaPf gJTJ 29 mZr m~xL KmoJj k´PTRvuL ßoJyJÿh UJ~Àu @oKr ßxuJoPfr mqJkJPr UMÅKajJKa \JjPf fh∂ TrJ yPòÇ FT\j kMKuv TotTftJ r~aJxtPT mPuj, ÈIjq pJ©L S âM xhxqPhr kJvJkJKv ßoJyJÿh UJ~ÀPur KmwP~S ßUJÅ\ ßjS~J yPòÇ ßmJK~ÄKaPf gJTJ KmoJj YJujJ~ hãfJxŒjú Foj ßp TJrS KhPTA ßmKv j\r ßhS~J yPòÇ' oJuP~Kv~J Tftíkã mPuPZ, KmoJjKaPT UMÅP\ ßmr TrJr KYÀKj IKnpJPj xmtPvw 26Ka ßhv IÄv KjPòÇ ˙u, ßjR S @TJvkPg YJuJPjJ yPò F IKnpJjÇ FoFAY370 lîJAaKa 239 \j @PrJyL KjP~ 7 oJYt rJPf KjPUJÅ\ y~Ç TM~JuJuJokMr ßgPT pJ©Jr FT WµJ kr FKa ßpJVJPpJV KmKòjú yP~ pJ~Ç KmKmKx, FFlKk, r~aJxt, hq ßaKuV´JlÇ


36 xJãJ“TJr

21 - 27 March 2014 m SURMA

hq ßaKuV´JlPT UJPuhJ K\~J

@.uLVPT xogtj TPr hNPr xPr pJPò nJrf dJTJ, 17 oJYt - Èk´fJreJoNuT' KjmtJYPjr oiqKhP~ ãofJ~ @xJ mftoJj xrTJrPT xogtj KhP~ pJS~Jr oJiqPo nJrf KjP\PT mJÄuJPhPvr \jVPer TJZ ßgPT hNPr xKrP~ KjPò mPu @vïJ k´TJv TPrPZj KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~JÇ FTA xPñ KfKj mPuj, mJÄuJPhv TUPjJA \Kñ S xπJxLPhr KjrJk @v´P~ kKref yPm jJÇ nJrPfr k´nJmvJuL AÄPrK\ ‰hKjT hq ßaKuV´JlPT ßhS~J FTJ∂ xJãJ“TJPr UJPuhJ K\~J F @vïJ k´TJv S o∂mq TPrjÇ kK©TJKar xJÄmJKhT ßxJKj~J xrTJrPT A-PoAPu xJãJ“TJrKa ßhj KfKjÇ Vf 16 oJYt, ßrJmmJr xJãJ“TJrKa k´TJKvf y~Ç xJPmT k´iJjoπL UJPuhJ K\~J mPuj, nJrPfr hLWt S ßVRrPmJöôu VefJKπT AKfyJx rP~PZÇ ßhvKar CKYf mJÄuJPhPvr \jVPer kPã gJTJ; ßpnJPm FTJ•Prr oyJj oMKÜpM≠TJPu fJrJ nNKoTJ ßrPUPZÇ Èk´fJreJoNuT' KjmtJYj S \jVPer ßnJaJKiTJr ßTPz KjP~ ßp @S~JoL uLV xrTJr mftoJPj ãofJ~ FPxPZ, fJPhr k´Kf xogtPjr yJf mJKzP~...nJrf KjP\PT mJÄuJPhPvr \jVPer TJZ ßgPT x÷mf hNPr xKrP~ ßluPZÇ KmFjKkr ßY~JrkJrxj Imvq ß\Jr KhP~ mPuj, KfKj S fJÅr hu KmFjKk j~JKhKuär xPñ WKjÔnJPm TJ\ TPr pJS~J~ KmvõJxLÇ nJrPfr @xjú ßuJTxnJ KjmtJYPj k´iJj KmPrJiL hu KmP\Kkr k´iJjoπL khk´JgtL jPrªs ßoJK ãofJ~ FPu ßhvKar xPñ KmFjKkr xŒPTt k´nJm kzPm KT jJ, Foj k´Pvúr \mJPm KmFjKk ßY~JrkJrxj mPuj, mJÄuJPhv S nJrPfr oiqTJr xŒTt ßTJPjJ mqKÜ mJ huKmPvPwr Skr KjntrvLu yS~J CKYf j~Ç hMA ßhPvr \jVPer ˝JPgtr KhPT uã ßrPUA FaJ yS~J k´P~J\jÇ nJrPfr \jVe fJPhr ßhv vJxPj TJPT ßmPZ ßjPm, ßxaJ fJPhr Kx≠JP∂r Kmw~Ç nJrPfr C•r-kNmtJûuL~ rJ\qèPuJr \KñPhr KmFjKk @v´~ KhPò mPu k´iJjoπL ßvU yJKxjJ xrTJPrr IKnPpJV xJãJ“TJPr jJTY TPr KhP~ UJPuhJ K\~J mPuj, ÈF IKnPpJV KnK•yLj, Ixfq S ¸ÓnJPm CP¨vqk´PeJKhfÇ mJÄuJPhv IfLPf TUPjJ \KñPhr KjrJk @v´~ KZu jJ FmÄ nKmwqPfS yPm jJÇ' \JoJ~JPf AxuJoLr xPñ KmFjKkr ß\Ja FmÄ @u-TJP~hJr xPñ AxuJKo huKar TKgf xÄKväÓfJ KjP~ @S~JoL uLPVr IKnPpJPVr mqJkJPr xJPmT FA k´iJjoπL mPuj, ßTJPjJ xπJxL ÉoKT ßpoj yJuTJnJPm ßjS~J KbT j~, ßfoj ßTJPjJ xÄTLet rJ\QjKfT ˝Jgt yJKxPuS FKa mqmyJr TrJ CKYf j~Ç xJãJ“TJPrr Km˜JKrf fáPu irJ yPuJ : k´vú : @kKj ßTj 2014 xJPur xÄx KjmtJYj m~Ta TrPuj? UJPuhJ K\~J : @orJ jLKfVf TJrPe KjmtJYPj IÄvV´ye jJ TrJr Kx≠J∂ KjP~KZuJoÇ @S~JoL uLV xrTJr 2011 xJPur ßo oJPx KyxJKm khPãk KyPxPm xJiJre KjmtJYj fhJrKTr \jq KjrPkã, KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJPrr xJÄKmiJKjT mqm˙JxÄmKuf ©P~Jhv xÄPvJijL mJKfu TPr FmÄ FT oJx kr kûhv xÄPvJijL @Pj, pJr lPu xÄx myJu ßrPU rJ\QjKfT xrTJPrr IiLPj KjmtJYPjr mqm˙J TrJ y~Ç Fr k´KfKâ~J~ @orJ KjmtJYPj jJ pJS~Jr Kx≠J∂ ßjAÇ KmFjKkr kJvJkJKv mJÄuJPhPvr KmkMu xÄUqJVKrÔ oJjMw xÄKmiJPjr kûhv xÄPvJijLr KmPrJKifJ TPrÇ TJre KjmtJYPj mqJkT oJ©J~ TJrYMKkr \jq FojaJ TrJ yP~PZ mPu fJPhr oPj VnLr xPªPyr xOKÓ y~Ç FaJ muJ pPgÓ ßp, mJÄuJPhPvr \jVe @oJPhr Im˙Jj xmtJ®TrPe xogtj TPrPZ, fJrJ 2014 xJPur 5 \JjM~JKr IjMKÔf KjmtJYj kMPrJkMKr k´fqJUqJj TPrÇ K¸TJr S KmPrJiL hPur ßjfJxy xÄxPhr ßoJa @xPjr IPitPTr ßmKv @xPj KjmtJYj TKovj ÈKmjJ k´KfÆKªôfJ~' \~L ßWJweJ TPrÇ mJKT @xjèPuJr KjmtJYj ßnJaJrPhr CkK˙Kf Ifq∂ To yS~J~ fJ hOKÓTaN irPjr k´yxPj kKref y~Ç Kmvõ˜ xN© IjMpJ~L, SA xm @xPj ßnJaJr CkK˙Kf KZu kJÅY vfJÄvÇ k´vú : KT∂á xÄx KjmtJYj m~TPar kr KmFjKk ßTj CkP\uJ kKrw KjmtJYPj IÄv KjPò? UJPuhJ K\~J : TJre xJhJoJaJÇ k´gof, @orJ hJKm TPrKZuJo ßp, xÄx KjmtJYj yPf yPm KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj, ˙JjL~ xÄ˙JèPuJr KjmtJYj j~Ç KÆfL~f, ˙JjL~ xÄ˙JèPuJr KjmtJYj KjhtuL~ KnK•Pf y~, pKhS xÄKväÓ mqKÜrJ rJ\QjKfT huèPuJr TJZ ßgPT xogtj TJojJ TPrjÇ fífL~f, ˙JjL~ xÄ˙JèPuJr KjmtJYPjr mqJK¬ y~ IPjT ßZJaÇ lPu KjrLãe TrJ IPjT xy\Ç xmPYP~ èÀfôkNet Kmw~ yPuJ, ˙JjL~ KjmtJYPj xrTJr kKrmftj y~ jJÇ k´vú : @kjJr krmftL YqJPu† TL? @kKj KT k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xJPg xÄuJPkr kPã? UJPuhJ K\~J : kPrr mz YqJPu† fgJ KmFjKk FmÄ Fr nKmwq“ rJ\QjKfT TotxNKYr xPmtJó uãq yPuJ mJÄuJPhPvr oJjMPwr ßnJaJKiTJr k´P~JPVr IKiTJr FmÄ fJPhrPT fJPhr Kj\˝ k´KfKjKi oMÜnJPm KjmtJKYf TrJr @TJéJ mJ˜mJ~j TrJÇ ßvU yJKxjJ Tf Khj \jVPer k´JPer hJKm IV´Jyq TrPf kJrPmj? fJPT y~

KmFjKk S mJÄuJPhv \JoJ~JPf AxuJoLr rJ\QjKfT hvtPjr oPiq kJgtTq rP~PZÇ \JoJ~JPfr xJPg @oJPhr xŒTt KjmtJYjL Ko©fJÇ Imvq \JoJ~Jf FmÄ IjqJjq k´iJj rJ\QjKfT hPur oPiq rJ\QjKfT ß\Jam≠fJr AKfyJxS rP~PZÇ ChJyre KyPxPm muJ pJ~, 1980 S 1990-Fr hvPT \JoJ~JPfr xJPg @S~JoL uLV WKjÔ Ko©fJr xŒTt ßrPUKZuÇ FA @S~JoL uLVA 2006 xJPu ßoRumJhL hu mJÄuJPhv ßUuJlf o\KuPxr xJPg xoP^JfJ ˛JrT ˝Jãr TPrKZuÇ SA xoP^JfJ ˛JrPTr uãq KZu iotL~ lPfJ~Jr ‰mifJTreÇ \jVPer hJKmr k´Kf xJzJ KhPf yPm, IjqgJ~ fJPT ‰˝rfPπr @v´P~ gJTPf yPmÇ k´vú : oPj yPò jJ ßp ßvU yJKxjJ fJr kJÅY mZPrr ßo~J kNet yS~Jr @PV @mJr KjmtJYPj pJPmjÇ @kKj KT mJÄuJPhv vJxj TrJr xMPpJV yJfZJzJ TPrjKj? UJPuhJ K\~J : @S~JoL uLPVr ImqJyfnJPm kJv TJaJPjJ FmÄ @kxyLj oPjJnJm xP•ôS KmFjKk xmxo~ xÄuJPkr mqJkJPr AKfmJYTnJPm xm WPrJ~J S @∂\tJKfT @øJPj xJzJ KhP~PZÇ mJÄuJPhPvr \jVPer oPfJ KmFjKk KmvõJx TPr ßp, ImJi, KjrPkã, KmvõJxPpJVq S IÄvV´yeoNuT KjmtJYPjr \jq k´iJj huèPuJr oPiq IgtkNet xÄuJk IjMÔJj IkKryJptÇ @Ko CPuäU TrPf YJA, @oJr hu KTÄmJ @Ko mJÄuJPhvPT ÈvJxj' TrJr iJreJ~ KmvõJxL jAÇ @orJ ßhv S \jVPer ßxmJ~ KmvõJxLÇ k´vú : nJrPf IPjPT KmvõJx TPr ßp, @kKj ÈmºM' jjÇ @kjJr nJrfKmPrJiL APo\ ßTj yPuJ? UJPuhJ K\~J : @oJr hu S @Ko mqKÜVfnJPm xm ßhv KmPvw TPr @oJPhr k´KfPmvLPhr xJPg mºMfôkNet xŒPTt KmvõJx TKrÇ @orJ @PrJ KmvõJx TKr ßp, F irPjr xŒTt yS~J CKYf xJmt\jLjnJPm ˝LTíf kJr¸KrT TuqJe S v´≠Jr oNujLKfr KnK•PfÇ @oJPhr WKjÔfo k´KfPmvL KyPxPm nJrPfr xJPg @oJPhr xŒTt @PrJ ßmKv fJ“kptkNet S k´JxKñTÇ 2012 xJPur jPn’Pr nJrf xrTJPrr @oπPe @oJr j~J KhKuä xlPrr xo~ @oJPT pUj CÌnJPm ˝JVf \JjJPjJ yP~KZu, fUj @Ko nJrPfr rJ\QjKfT ßjfíPfôr k´KfKa kKro§Pu Kmw~Ka mJrmJr CPuäU TPrKZÇ @oJr iJreJ xOKÓ yP~PZ ßp, mºMfô S kJr¸KrT TuqJeTr xyPpJKVfJr ßp @võJx @Ko KhP~KZuJo, fJ Ifq∂ k´vÄKxf yP~KZuÇ k´vú : KT∂á fJrkrS ACKkF xrTJr ßvU yJKxjJPT xogtj KhP~PZ... UJPuhJ K\~J : VefPπr hLWt S VKmtf AKfyJPxr IKiTJrL nJrPfr CKYf 1971 xJPu @oJPhr oyJj ˝JiLjfJ pMP≠r xo~ ßpnJPm mJÄuJPhPvr \jVPer kJPv hJÅKzP~KZu, ßx rTo Im˙Jj V´ye TrJÇ TJrYMKk S \jVPer k´fqJUqJf KjmtJYPjr oJiqPo ãofJ~ gJTJ xrTJPrr k´Kf xogtj KhP~ mJÄuJPhPvr \jVPer ßgPT nJrf KjP\PT hNPr xKrP~ rJUPmÇ k´vú : jPrªs ßoJK pKh ãofJ~ @Pxj, fPm nJrf-mJÄuJPhv xŒTt ßToj ßhUPf YJj @kKj? UJPuhJ K\~J : mJÄuJPhv S nJrPfr oiqTJr xŒTt ßTJPjJ mqKÜ mJ ßTJPjJ KmPvw rJ\QjKfT hPur KnK•Pf yS~J CKYf j~Ç FaJ yS~J CKYf ßhv hM'Kar \jVPer ˝Jgt @hJ~ FmÄ FPT IPjqr CkuK…r k´Kf xJzJ ßh~Jr KnK•PfÇ nJrPfr \jVeA KbT TrPm, ßT fJPhr kKrYJujJ TrPmÇ @oJPhr oiqTJr xŒTt @PrJ WKjÔ TrJr \jq @orJ KjmtJKYf xrTJPrr xJPg WKjÔnJPm TJ\ TrJr iJreJ~ KmvõJxLÇ k´vú : yJKxjJ xrTJr IKnPpJV TrPZ ßp, @kjJr xrTJr C•rkNmtJûPu nJrfL~ \KñPhr @v´~ KhP~PZÇ UJPuhJ K\~J : ßvU yJKxjJr o∂mq KnK•yLj, Ixfq S ¸ÓnJPmA CP¨vqk´PeJKhfÇ 2012 xJPu nJrfL~ ßjfímOPªr xJPg @oJr ‰mbTTJPu @Ko fJPhr @võJx KhP~KZuJo ßp, mJÄuJPhPvr nNU§

nJrPfr ˝JPgtr KmÀP≠ KTÄmJ nJrPfr KjrJk•Jr k´Kf ÉoKT xOKÓ yPf kJPr, Foj ßTJPjJ TJP\ mqmyJr TrPf ßh~J yPm jJÇ mJÄuJPhv IfLPfS TUPjJ \KñPhr KjrJk @v´~PTªs KZu jJ, nKmwqPfS gJTPm jJÇ k´vú : KT∂á @S~JoL uLV hJKm TrPZ ßp, KmFjKk FmÄ Fr k´iJj Ko© mJÄuJPhv \JoJ~JPf AxuJoL @uTJP~hJr k´Kf mºMfôkNet, pJ mJÄuJPhPv AK∂lJhJ xOKÓr ÉoKT xOKÓ TPrPZÇ UJPuhJ K\~J : ßTJPjJ xπJxL ÉoKT yJuTJnJPm ßj~J CKYf j~Ç @mJr TJPrJ ßxaJ xïLet rJ\QjKfT lJ~hJ yJKxPur CP¨Pvq mqmyJr TrJS CKYf j~Ç ßmäo ßVo @®Km±ÄxL TJ\Ç ‰mKvõT xπJxmJhPT èÀfô KhP~ V´ye TrJ CKYfÇ FA ÉoKT xoKjõfnJPm ßoJTJPmuJr k´˜MKf gJTJ hrTJrÇ @oJPhr mÉoJK©T xoJP\ xπJxmJ mJ \KñmJPhr ßTJPjJ ˙Jj ßjAÇ KmFjKk xm irPjr xπJxmJPhr KjªJ \JjJ~ FmÄ Fr fLms KmPrJiLÇ IfLPf KmFjKk xrTJr xπJxmJPhr KmÀP≠ TJ\ TPrPZ∏ Foj k´oJe rP~PZÇ 2005 S 2006 xJPu KmFjKk xrTJr 1,177 \j xπJxL S Yrok∫LPT ßV´lfJr TPrPZÇ 1996 ßgPT 2001 xJPu ãofJxLj @S~JoL uLV xrTJPrr @oPu jfMj jfMj xπJxL V´∆Pkr @KmntJm S xJÄÛíKfT IjMÔJPj yJouJr WajJ WPaKZuÇ KmFjKk S mJÄuJPhv \JoJ~JPf AxuJoLr rJ\QjKfT hvtPjr oPiq kJgtTq rP~PZÇ \JoJ~JPfr xJPg @oJPhr xŒTt KjmtJYjL Ko©fJÇ Imvq \JoJ~Jf FmÄ IjqJjq k´iJj rJ\QjKfT hPur oPiq rJ\QjKfT ß\Jam≠fJr AKfyJxS rP~PZÇ ChJyre KyPxPm muJ pJ~, 1980 S 1990-Fr hvPT \JoJ~JPfr xJPg @S~JoL uLV WKjÔ Ko©fJr xŒTt ßrPUKZuÇ FA @S~JoL uLVA 2006 xJPu ßoRumJhL hu mJÄuJPhv ßUuJlf o\KuPxr xJPg xoP^JfJ ˛JrT ˝Jãr TPrKZuÇ SA xoP^JfJ ˛JrPTr uãq KZu iotL~ lPfJ~Jr ‰mifJTreÇ k´vú : pM≠JkrJiLPhr vJK˜ ßh~Jr \jKk´~ @PªJuj rP~PZÇ KmFjKk ãofJ~ FPu pJmöLmj h§k´J¬Phr oMKÜ KhP~ kMjmtJxPjr mqm˙J TrPm mPu xJiJrenJPm KmrJ\oJj iJreJ TfaJ xfq? UJPuhJ K\~J : @orJ KmvõJx TKr ßp, ßp-A oJjmfJKmPrJiL IkrJi TPr gJTMT jJ ßTj, fJPT \mJmKhKy TrPf yPm FmÄ fJPT @APjr xJoPj yJK\r yPf yPmÇ KmFjKk ˝ò FmÄ @∂\tJKfT oJjh§ kNreTJrL k´Kâ~Jr oJiqPo mJÄuJPhPv oJjmfJKmPrJiL IkrJiLPhr KmYJr TrPmÇ k´vú : xŒ´Kf @kjJr S ßvU yJKxjJr oPiq ÈPaKuPlJKjT' xÄuJk mqJkTnJPm @PuJKTf yPf ßhUJ pJPòÇ FaJ KT mJÄuJPhPvr hMA vLwt ßjfJr oiqTJr mqKÜPfôr x–WJfPT k´Ta TPrKj? UJPuhJ K\~J : ßaKuPlJj xÄuJkKa KZu ßhPvr vLwt hMA rJ\QjKfT ßjfJr oiqTJr KmPvw xMPpJVÇ FaJPT ßxnJPm KmPmYjJ TrJ CKYf KZuÇ xrTJPrr FaJ k´TJv KZu IpgJgt, CP¨vqk´PeJKhf FmÄ FTA xJPg KmvõJxnñÇ k´vú : KmFjKk FUj ßTJj KhPT j\r KhPò? UJPuhJ K\~J : @oJPT kKrPvPw muPf Khj ßp, @orJ pKh Kmví⁄uJ S rJ\QjKfT IK˙KfvLufJ FzJPf YJA, fPm mJÄuJPhPvr \jq Vefπ, @APjr vJxj, oJjmJKiTJr FmÄ xMvJxj Ifq∂ èÀfôkNetÇ VefJKπT, vJK∂kNet S rJ\QjKfT K˙KfvLu mJÄuJPhv ßTmu @oJPhr j~, @oJPhr FA IûPur ˝JPgtr \jqS hrTJrÇ


SURMA m 21 - 27 March 2014

ÈPnJa' @mJr Èk´yxj' yP~ CbPu xmtjJv oM\JKyhMu AxuJo ßxKuo ßuUT : xnJkKf, mJÄuJPhPvr TKoCKjˆ kJKat

VefPπr @PZ jJjJ oJK©TfJÇ IgtQjKfTxJoJK\T-nJmJhvtVf-rJ\QjKfT FrTo jJjJ CkJhJPjr xKÿuPjA FTKa ßhPv Vefπ k´KfÔJ S KmTKvf y~Ç FxPmr oPiq VefPπr rJ\QjKfT oJK©TfJ KjP~A @PuJYjJ y~ ßmKvÇ FKaPT @orJ rJ\QjKfT-Vefπ mPu @UqJK~f TrPf kJKrÇ pJ KTjJ VefPπr xoV´ TqJjnJPxr UMmA èÀfôkNet FTKa CkJhJjÇ fPm oPj rJUPf yPm ßp, FfhxP•ôS rJ\QjKfT-Vefπ yPuJ ÈVefPπr' FTKa IÄv oJ©Ç @mJr F TgJS oPj rJUJ k´P~J\j ßp, ßxA rJ\QjKfT-VefPπr Kmw~KaS @mJr FToJK©T j~Ç FTKa ßhPv rJ\QjKfTVefπ KjKÁf TrPf yPu mJT-˝JiLjfJ, mqKÜ˝JiLjfJ, @APjr vJxj S KmYJr KmnJPVr ˝JiLjfJ, oJjmJKiTJr rãJ, ImJi-KjrPkã KjmtJYj mqm˙J AfqJKhr KjÁ~fJ IfqJmvqTÇ VefPπr oNu TgJ yPuJ-\jVPer ãofJ~jÇ FA ãofJ~Pjr xJPg IjqJjq IPjT KmwP~r kJvJkJKv

ßp Kmw~Ka xrJxKrnJPm \Kzf, fJ yPuJ- ImJiKjrPkã KjmtJYPjr oJiqPo \jk´KfKjKiPhr ÆJrJ ßhPvr vJxj TJ\ kKrYJujJr mqm˙J KjKÁf TrJÇ ßxPãP© xMÔM \JfL~ KjmtJYj IjMÔJj KmPvw èÀfô myj TPrÇ Imvq FTgJS oPj rJUJ hrTJr, rJPÓsr vJxj kKrYJujJr Kmw~Ka ßp FTPTKªsTA yPf yPm fJr ßTJPjJ oJPj ßjAÇ mrû VefJKπT KmPTªsLTrPer oJiqPo vJxj TJ\ kKrYJujJ TrJaJA \jVPer ãofJ~Pjr C“TíÓ kgÇ ßTªsL~ xrTJr S ˙JjL~ xrTJr Cn~ ßãP© KjmtJKYf \jk´KfKjKiPhr kKrkNet TftíPfôr KjÁ~fJA yPuJ VefPπr FTKa k´iJj CkJhJjÇ CkpMÜ S xMÔM k≠KfPf k´Tíf \jk´KfKjKi KjmtJYPjr Kmw~Ka VefPπr \jq fJA FPfJ èÀfôkNetÇ \jVPer k´Tíf k´KfKjKi KjmtJYj fUjA KjKÁf yPf kJPr pUj fJ FTKa ImJi-KjrPkã KjmtJYPjr k´Kâ~Jr oiq KhP~ xŒjú y~Ç KT∂á mftoJPj CkP\uJ kKrwPhr KjmtJYPj ßp k´mefJ YuPZ fJ ImJi-KjrPkã KjmtJYPjr iJrJr KmkrLfoMULÇ Fxm KjmtJYPj aJTJr ßUuJ, ßkvLvKÜr hJka, k´vJxKjT TJrxJK\ AfqJK @fï\jTnJPm ßmPz ßVPZÇ KmKnjú ˙JPj ßp xm WajJ WaPZ, fJ VefPπr xPñ FmÄ ImJi-KjrPkã KjmtJYPjr jqNjfo vftèPuJr xJPg âoJVf @PrJ IxñKfkNet yP~ kzPZÇ ßVJaJ KjmtJYj mqm˙JKaA k´KfÔJj KyPxPm @mJr FTKa Èk´yxPj' kKref yS~Jr Kmk xOKÓ yP~PZÇ ßhPvr @PrJ yPrT rTo IPjT KmkPhr xJPg FKa FUj @PrJ FTKa mz rTPor rJ\QjKfT Kmk KyxJPm @KmntNf yP~PZÇ Vf 5 \JjM~JKrr hvo \JfL~ xÄx KjmtJYj KZu FTfrlJ FmÄ k´iJjf ßx TJrPe k´vúKm≠Ç ßxUJPj @S~JoL uLV S fJr Ko©rJA ÊiM IÄv KjP~PZÇ mz hMKa hPur FTKa KmFjKk S fJr ß\Ja ßxA KjmtJYPj IÄv ßj~KjÇ F xÄxP 153 \j KmjJk´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yP~PZÇ mJKT @xjèPuJPfS KjmtJYj xMÔM y~KjÇ xJrJPhPv KmFjKk-\JoJ~Jf mqJkT xπJx YJKuP~PZÇ oJjMw FTKa nLKfkNet Im˙Jr oiqKhP~ ßxA xo~Ka IKfâo TPrPZÇ KjmtJYPj xJiJre oJjMw KmFjKk\JoJ~JPfr n~nLKfr TJrPe ßnJa KhPf pJ~KjÇ

fJZJzJ, ßnJPar luJlu TL yPm FaJ xmJA @PV ßgPTA \JjPfJÇ FojKT 5 \JjM~JKrr ßnJPar KhPjr @PVA KjitJKrf yP~ KVP~KZu ßp @S~JoL uLPVr ßjfíPfôA xrTJr Vbj yPmÇ ßnJPar KhPjr @PVA 153 \j KmjJ ßnJPa K\Pf @xJ~ FmÄ IjqJjq @xPj mJ˜Pm ßTJPjJ k´KfÆKªôfJ jJ gJTJ~, ßnJPar k´Kf oJjMPwr ßTJPjJ @V´y KZu jJÇ FojKT @S~JoL KvKmPrr ßnJaJrrJS 5 \JjM~JKrr KjmtJYPj ßnJa KhPf pJ~KjÇ ßnJa k´hJPjr \jq ßTJPjJ ˝f°Nft C“xJy KZu jJÇ lPu, jJjJKmi TJrPe ßx KjmtJYjKa k´vúKm≠ yP~ @PZÇ @∂\tJKfT oyPuS ßx KmwP~ IKnPpJV S k´vú @PZÇ 'Kj~o rãJr' FA KjmtJYPjr oJiqPo vkg KjP~ xÄx VKbf yPuS FmÄ oKπxnJ~ vkg KjP~ xrTJKr hJK~fô kJuj ÊÀ TrPuS F xrTJPrr ßkZPj \jxogtj @PZ TL ßjA fJ KjP~ ßhPv-KmPhPv xñfnJPmA k´vú ßgPT ßVPZÇ \jxogtjyLj xrTJPrr kPã vJxj YJuJPjJr ‰jKfT KnK• gJPT jJÇ Fxm k´Pvúr oMPU mftoJj xrTJPrr xJoPj fJA FTKa mz YqJPu† yPuJ FTgJ k´oJe TrJ ßp, fJr ßkZPj xÄUqJVKrÔ \jVPer xogtj rP~PZÇ Foj FTKa ßk´ãJkPaA \JfL~ KjmtJYPjr hMA oJPxr oJgJ~ xJrJPhPv CkP\uJ KjmtJYPjr k´Kâ~J ÊÀ yP~ ßVPZÇ APfJoPiq Kfj hlJ KjmtJYj xŒjú yP~PZÇ FA KjmtJYj 5 \JjM~JKrr hvo \JfL~ KjmtJYPjr oPfJ FTfrlJ yPò jJÇ FUJPj @S~JoL uLPVr vÜ k´KfƪôL KyxJPm @PZ KmFjKk-\JoJ~JfÇ KxKkKmxy KTZM huS TP~TKa CkP\uJ~ fJPhr k´JgtL KhP~PZÇ @AjfnJPm CkP\uJ KjmtJYj FTKa KjhtuL~ KjmtJYj yPuS uãq TrJ pJPò ßp FmJPrr FA KjmtJYPjr huL~ rJ\jLKfr YKr© @PVr ßp ßTJPjJ CkP\uJ KjmtJYPjr fMujJ~ ßmKvÇ FojKT, Foj TgJS muJ pJ~ ßp fJ KmVf \JfL~ xÄxPhr KjmtJYPjr oPfJA huL~ fJ“kptkNet S huL~ k´nJmpMÜÇ ßxA IPgt F KjmtJYj yP~ CPbPZ k´J~ xmtJÄPv FTKa huL~ S rJ\QjKfT KjmtJYjÇ rJ\QjKfT TJrPeA, xÄUqJVKrÔ oJjMPwr xogtj ßp fJr ßkZPj @PZ ßxTgJ k´oJe TrPf xrTJr

oMÜKY∂J 37

oKr~J yP~ CPbPZÇ fJrJ FTgJ k´oJe TrPf YJ~ ßp, ßmKvr nJV oJjMw @S~JoL uLPVr kPã @PZÇ IjqKhPT KmFjKkS oKr~J FTgJ k´oJe TrPf ßp, @S~JoL uLPVr ßkZPj IKiTJÄv oJjMPwr xogtj ßjAÇ hM'kPãr \jqA rJ\QjKfT KmPmYjJ~ ÈoremJÅYj kKrK˙Kf' xOKÓ yP~PZÇ lPu ƪô S xÄWJf fLmsÇ ãofJPTKªsT rJ\QjKfT ƪô CkP\uJ KjmtJYPj ßwJu@jJ @Zr ßlPuPZÇ \JoJ~JPf AxuJoL huKaS fJPhr FP\¥J KjP~ KjmtJYPj ßjPoPZÇ FKa ßTmu FTKa xπJxL huA j~, fJrJ rJ\QjKfT wzpPπS Kx≠y˜Ç mÉ \J~VJ~ fJrJ KmFjKkr xogtj KjP~ KjmtJYj TrPZÇ FTA xJPg IPjTèPuJ \J~VJ~ fJrJ @S~JoL uLPVr ˙JjL~ k´JgtLr xPñ xoP^JfJ S kh nJVJnJKV TPr Km\~L yS~Jr kg ßmPZ KjP~PZÇ @hvtYMqf @S~JoL uLV ßjfJrJ IPjT ˙JPj \JoJ~JPfr ZPT mJÅiJ kPz fJPhr xPñ Km\~ nJVJnJKV TPr ßj~Jr ÈPTRvu' V´ye TrPZÇ KmFjKkr ohh ßkP~ FmÄ @S~JoL uLPVr jLKfyLj xMKmiJmJPhr xMPpJV KjP~ \JoJ~Jf ßmv KTZM CkP\uJ~ K\Pf @xPf xão yP~PZÇ FnJPm FmJPrr CkP\uJ KjmtJYPjr xJPg FTKhPT xJok´hJK~T \KñmJPhr KmkPhr AxMq FmÄ IjqKhPT mMP\tJ~J vKÜr ãofJPTKªsT ƪô pMÜ yP~ ßVPZÇ FTA xJPg, \JfL~ KjmtJYPjr oPfJA FmÄ FojKT ßTJPjJ ßTJPjJ ˙JPj fJr ßYP~S ßmKv kKroJPe CkP\uJ KjmtJYj yP~ CPbPZ FTKa uJn\jT KmKjP~JPVr ßUuJÇ KjmtJYj mJKeP\qr iJrJ~ YuPZ ßTJKa ßTJKa aJTJr ZzJZKzÇ aJTJr KkPZ KkPZ FPxPZ hMmtí•J~jSÇ @Aj-TJjMj, KmKi-KmiJj, @YreKmKi xm KTZM ßkvLvKÜ S IgtvKÜ- fgJ mJKeK\qT rJ\jLKfr xJoPj ßnPx pJPòÇ yJjJyJKjUMjJUMKj, mMg hUu, ZJ√JPnJa, mqJua ßkkJr KZjfJA, mqJua mJé nJÄYMr, aJTJ KhP~ k´vJxjPT yJf TrJxy TJrYMKkr ßyj ßTJPjJ k∫J ßjA pJ Imu’Pj KkZkJ yPòj jJ Ix“ k´JgtLrJÇ rJ\jLKfr oKr~J kKrK˙Kfr kJvJkJKv ˙JjL~ hMmtí• k´JgtLPhr FA irPjr ˝JPgtr ƪô KjmtJYjPT IKiTfr xKyÄx TPr fMPuPZÇ 54 kOÔJ~

Kâ~J S k´KfKâ~J- hMKaA IjJTJK–ãf oJyoMhMu mJxJr ßuUT : TuJo ßuUT, k´JmKºT, VPmwT

KmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~Jr xPñ ‰mbT KjP~ k´iJjoπLr mÜPmqr KjªJ \JKjP~PZj KmT·iJrJ mJÄuJPhPvr xnJkKf FKTCFo mhÀP¨J\J ßYRiMrLÇ KfKj mPuPZj, ÈFT\j xJPmT rJÓskKfPT ÈmhM TJTJ' xP’Jij TPr k´TJvq \jxnJ~ k´iJjoπLr oPfJ mqKÜr kPã ßTRfMT TrJ IÀKYTrÇ' Km. ßYRiMrL xJPyPmr TgJ S @PãPkr oPiq pMKÜ @PZÇ fJ ZJzJ c. TJoJu ßyJPxj, c. ACjNx, c. mKhCu @uo o\MohJrPhr TgJ~ pMKÜ gJTPm jJ ßfJ KT @oJPhr oPfJ fMò oJjMPwr TgJ~ pMKÜ gJTPm? xM\j xMvLuPhr TgJA ßfJ IoOf xoJjÇ FT \jxnJ~ mftoJj k´iJjoπL mPuKZPuj, ÈKmFjKkr ßjfJ @PªJuPjr jfMj xN© UMÅP\ ßmzJPòjÇ fJKzP~ ßh~J ßuJTPhr xPñ irjJ KhP~ ßmzJPòjÇ ZKmPf ßhUuJo uJu aMT aMT vJKz kPr mhM TJTJr xPñ TgJ muPZjÇ \JKj jJ KfKj r\jLVºJ KjP~ KVP~KZPuj KT-jJÇ FT xo~ ßfJ Foj fJzJ ßUP~KZPuj ßp ßruuJAPjr fuJ KhP~ kJuJPf yP~KZuÇ fUj KfKj mPuKZPuj, @Ko FTèò r\jLVºJ KjP~ YPu ßVuJoÇ @\ ßhKU

hM\Pj TM\Pj TL TgJ mPuÇ' Fr C•Pr Km. ßYRiMrL xJPym mPuPZj, @Ko mhÀP¨J\J ßYRiMrL FT\j xJPmT rJÓskKfÇ FT\j xJPmT rJÓskKfPT ÈmhM TJTJ' xP’Jij TPr k´TJvq \jxnJ~ oJjjL~ k´iJjoπLr oPfJ mqKÜr kPã ÈPTRfMT CKÜ' TrJ IÀKYTrÇ F CKÜ @S~JoL uLPVr ßjfJr oMPU oJjJ~ y~PfJ, KT∂á k´iJjoπL mJ mñmºMr TjqJ KyPxPm CKÜKa IjKnPk´fÇ oJjjL~ k´iJjoπLr @xjKa xJmtPnRo mJÄuJPhPvr \jq Ifq∂ xÿJjL~Ç fJr @xjKar optJhJxMun mÜmqA ßvJnjL~Ç KmmOKfPf KfKj @rS mPuj, Ík´iJjoπL Kj~Kof jJoJ\ S ßTJr@j kJbTJrL KyPxPm kKrY~ hJj TPrjÇ KfKj KjÁ~ uãq TrPmj kKm© ßTJr@Pj jJo KmTíf TrJr TKbj KjPwi @PZÇ ÈmhÀP¨J\J,' ÈvJoxMP¨JyJ', ÈjNÀu ÉhJ' Fxm @uäJyr Kk´~ rxNu y\rf oMyJÿh (h.)-Fr jJPor xoJgtTÇ @orJ Fxm jJo KjP~ ßTRfMT TKr jJÇ" Km. ßYRiMrL xJPym FA kKm© jJoKa KjP~ ßTRfMT jJ TrJr \jq k´iJjoπLr k´Kf IjMPrJi TPrj fJr KmmOKfPfÇ Km. ßYRiMrL xJPyPmr @PãkoNuT IKnPpJPVr KmmOKf IjKfhLWt yPuS IKnPpJV oJ© FTKa fJ yu, fJr jJo KjP~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ ÈPTRfMT' TPrPZjÇ KfKj oPj TPrj fJr jJoKa FfA optJhJkNet ßp fJ KjP~ ßTRfMT TrPu kKm© ßTJr@j u–Wj TrJ y~ FmÄ ßhPvr xJmtPnRoPfôr optJhJ jÓ TrJ y~Ç KfKj k´iJjoπLPT FS ˛re TKrP~ KhP~PZj ßp, KfKj ßhPvr FT\j xJPmT rJÓskKfÇ ßTRfMT TrJ @r Kmhs∆k TrJ KT∂á FT TgJ j~Ç Kv·-xJKyPfq xqJaJ~Jr mJ ßTRfMT TrJr pPgÓ Yu @PZÇ YJKut YqJkKuj KmPvõr ßv´Ô ßTRfMT IKnPjfJÇ mJÄuJ nJwJ~ ‰x~h oM\fmJ @uL ßTRfMT ßuUTÇ pv˝L V·TJr mjlMu ßTRfMTTgJKv·LÇ KvÊxJKyPfq xMTMoJr rJP~r ßTJPjJ fMujJ ßjAÇ xJKyPfq KfKj ßTRfMT xosJaÇ jJo xÄK㬠TPr CóJre TrPu fJPT ßTRfMT muJ YPu jJÇ KkfJ-oJfJ, mºM-mJºm, @®L~-˝\j Iyry mz jJo xÄK㬠TPr ßcPT gJPTjÇ FaJ @myoJj mJXJKu xoJP\r rLKfÇ k´iJjoπL y~PfJ @kj\Pjr oPfJA ßYRiMrL xJPymPT ÈmhM TJTJ' mPu xP’Jij TPrPZjÇ ÈTJTJ' ßpPyfM mPuPZj, ßxPyfM @r TJ·KjTnJPm

ThJTJr KTZM ßnPm ßj~J KbT yPm jJÇ PYRiMrL xJPymPT pJrJ rJÓskKf mJKjP~KZPuj fJPhrA k´go TíKffô FT\j rJÓskKfPT Yro IxÿJj TrJrÇ fUj KfKj xJPmTS yjKj, ßx Im˙J~ fJPT ßyj˙J TrJ yP~KZuÇ Frkr KfKj xJPmT rJÓskKf yP~KZPujÇ FA WajJr iJÑJ~ KfKj ˝yP˜ k´KfKÔf huKa fqJV TPrKZPujÇ ˝fπ hu TPrKZPujÇ ßxA hPur IjMÔJj TrPf ßVPu yJS~J nmPjr kMKuv IjMÔJjKa u§n§ TPr ßh~Ç yJS~J nmPjr YqJuJYJoM§JrJ ßYRiMrL xJPyPmr Skr FmÄ fJr huKar Skr FojnJPm YzJS yP~KZu ßp, KfKj ßruuJAPjr fuJ KhP~ kJKuP~ @®rãJ TPrKZPujÇ rJ˜Jr kJPv mPx ßTJr@j ßfuJS~Jf TrJ ÊÀ TPrKZPuj Kjht~ IfqJYJr ßgPT mJÅYJr \jqÇ FfaJ Kjht~ @Yre ßmJi TKr ßvU yJKxjJ mJ fJr hPur ßuJT\PjrJ TPrjKj ßYRiMrL xJPyPmr xPñÇ ßvU yJKxjJr ßjfífô ßp oyJP\Ja VKbf yP~KZu fJPf Km. ßYRiMrL xJPym FmÄ c. TPjtu IKu @yohS KZPujÇ IjqPhr TgJ ßZPz KhuJoÇ oyJP\JPar ßjfíPfô FTaJ èÀfôkNet @PªJuj yP~KZuÇ oyJP\Ja \Po CPbKZu 21 @Vˆ ßV´Pjc yJouJr krÇ Frkr rJ\QjKfT KyxJPmr IÄPT Kou kPzKj mPu 1/11-Fr xo~ oyJP\Ja ßgPT KZaPT kPzPZj cJ. Km. ßYRiMrL, c. TJoJu ßyJPxj k´oMUÇ Frkr ßvU yJKxjJr KmÀP≠ oyJPâJi KjmJreL ß\Ja yP~PZÇ ßxA ß\JPa mz oyJrgLrJ @PZjÇ FA ßpoj- c. TPjtu IKu @yoh, c. TJoJu ßyJPxj, mñmLr TJPhr KxK¨TLÇ FrJ FT oPû hJÅKzP~ 2009 xJu ßgPT ßvU yJKxjJr KmÀP≠ Iv´Jmq KmPwJhVJr TPr @xPZjÇ ˝~Ä Km. ßYRiMrL xJPym ßvU yJKxjJPT ÈoyJPYJr' mPuPZjÇ KfKj KjP\A KT∂á mPuPZj ßp Èk´iJjoπL' khKa UMmA optJhJ\jTÇ KpKj \jVPer ÆJrJ KjmtJKYf xÄUqJVKrÔ hPur ßj©L, fJrkr k´iJjoπL, fJPT KfKj ÈoyJPYJr' muPf FfaMTM TM£Jr kKrY~ ßhjKjÇ @r c. TJoJu ßyJPxj-TJPhr KxK¨TL Tf ßp IvJuLj, pJPòfJA VJKumwte TPrPZj fJr ßTJPjJ A~•J ßjAÇ mñmLr mPuKZPuj ßp, KfKj ßvU yJKxjJr VPev CKP~ ßhPmjÇ ßxA fMujJ~ ßfJ ÈmhM TJTJ' v»Ka jKxqÇ KmFjKk huKaPT IxJoKrT KxKnu xoJP\

V´yePpJVq TPr ßfJuJr mqJkJPr orÉo TKlu C¨Lj ßYRiMrL xJPyPmr xMPpJVq kM© cJ. Km. ßYRiMrL xJPyPmr ImhJj xLoJyLjÇ Km. ßYRiMrL xJPym jJKT rmLªs nÜÇ fJr KmmOKf kPz Fr k´oJe ßkP~KZÇ ßfJ rmLªs nÜ yP~ FTKa cJyJ xJŒ´hJK~T hPu KnzPuj ßToj TPr? KmFjKkr pUj nrJ ßpRmj fUj @S~JoL uLPVr xnJkKf orÉo @mhMu oJPuT CKTuPT KmFjKkr Còí⁄u YqJuJYJoM§JrJ ÈnVmJj hJx' mPu CkyJx TrfÇ oJPuT CKTu xJPym KmFjKkr xJŒ´hJK~T hvtPjr KmPrJKifJ TrPfj mPu FA jqÑJr\jT CkyJx, FA KmTíKf TrJ yP~KZuÇ fUj ßfJ Km. ßYRiMrL xJPym KmFjKkr oyJxKYmÇ Fr hJ~ fJr Skr kPz jJ? \jJm K\~JCr ryoJj xJPym TgJ~ TgJ~ muPfj, È@S~JoL-mJTvJuLPhr Ufo TÀjÇ' ßmVo UJPuhJ K\~J muPuj, ÈSrJ TJPT \JKfr KkfJ mPu?' muPuj ßp, È@S~JoL uLV ãofJ~ @xPu oxK\Ph CuM ±Kj mJ\JPm'Ç Km. ßYRiMrL xJPymA 2001-Fr KjmtJYPjr @PV ÈxJmJv mJÄuJPhv' jJPo xQmtm FT KogqJYJPrr KnKcS KY© KjotJe TPr KmFjKkPT ãofJ~ FPjKZPujÇ 2001 xJPu ãofJ~ FPx mJÄuJr oJjMwPT FmÄ ßvU yJKxjJPT pPgÓ ßyj˙J TPrKZPujÇ fmMS k´iJjoπL ßvU yJKxjJPT KmjLf IjMPrJi \JjJm, mftoJj rJ\jLKfPf TJu nN\ñ yPò \JoJ~JfÇ c. TJoJu ßyJPxj, cJ. Km. ßYRiMrL FT irPjr ßcc yxt IgmJ ßdJzJ xJkÇ FPhr ßlJÅxPlJÅxJKjPf TetkJf jJ TrJA nJPuJÇ @rS uãq TPrKZ, k´iJjoπL xMPpJV ßkPuA c. TJoJu ßyJPxj FmÄ Km. ßYRiMrLPhr ßUJÅYJ KhP~ TgJ mPujÇ FaJ FPTmJPrA Ik´P~J\jL~ mPu oPj TKr @orJÇ @kKj ßfJ TJPhr KxK¨TLr IxÄuVú k´uJk KhPjr kr Khj y\o TPr pJPòj, ßxPãP© c. TJoJu ßyJPxj FmÄ Km. ßYRiMrLPhr KjP~ oJgJ jJ WJoJPuA KT j~? FaJ @orJ nJPuJnJPmA \JKj ßp, ßmVo K\~J hu ßgPT kKrfqÜ ßjfJPhr KhP~ ßTJPjJ @PªJuj VPz fMuPf kJrPmj jJÇ Frkr ßfJ ˝~Ä k´iJjoπLr VJ©hJy k´TJv TrJ CKYf j~Ç ITJrPe kKrPmvPT v©∆fJkNet TPr ßfJuJr hrTJr ßjAÇ ßp VJPZ lu iPr, ßx VJZ oJKar KhPT jNP~ kPzÇ IfFm xJiM xJmiJjÇ


Surmanews

38 Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

Indian Takeaway For Sale

Affluent East Sussex town, 15 year lease, rent £13000.00 per year, council tax is £70.00 per month. Turnover is £1500.00 to £1600.00 per week. The takeaway is in good location and also has permission to turn into a estaurant. Price £35,000 ono Retirement forces sale. Please call Mr Waris Ali 07516957009 or 01892 664075 21/03/14

Restaurant & Takeaway For Sale

In Sidmouth, East Devon, 12 years lease, modern decor, rent £10,800, rates £2,400 pap, 50 covers, profitable business with an average takings of £6k plus per week. Price negotiable. Reason for sale family relocation. Please contact Mr Hamid on: 07809 398 747 18/04/14

Restaurant & Takeaway For Quick Sale In Hertfordshire, St Albans, 60 covers, reasonable business, fully licensed and air conditioned, open lease, rent £14,500, rates £7,800, sale due to other business interest. First reasonable offer will be accepted, no time wasters please, price negotiable. T: 07968 593 837

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property Takeaway For Sale

Located in West Drayton on a busy parade and close to Heathrow. Rent £10,000 pa. No rates. 10 years open lease. Loyal client base and continually increasing. Huge potential for further success with the right management. Takings £3,000+. Price £40,000 ono. No accommodation. Genuine buyers only please. Contact: M. Reza on 07957 149 426 18/04/14

mJxJ KmKâ yPm

KxPua vyPr y\rf vJy\JuJu (r.) Fr oJ\Jr yPf kNmt KhPT 15 KoKja hNrPfô xMKmhmJ\JPr xJPz 7 ßcKxPou \J~VJr Ckr 5 fuJ lJCP¥vPjr cáPkäé mJKz KmKâ yPmÇ 3 fuJ ToKkäa FmÄ xŒMet KjPnt\JuÇ oNuq 3 ßTJKa 25 uã aJTJ, IJPuJYjJ xJPkãÇ Km˜JKrf \JjJr \jq ÊiMoJ© IJV´yL ßâfJrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: T: 07882 865492 14/03/14

Takeaway For Sale

Guildford, Surrey, great location, 14 years open lease, rent £1,366 p/m, no rates, 4 bedroom flat with separate entrance, plus car park. Rental income is £1,600 p/m, price negotiable. Flat available in Bangladesh. Contact Rashid on 07984 113 304 or Razu Miah 07415 309 881 Landline: 01252 329974

Indian Restaurant For Sale

And takeaway Newton Abbot in Devon (saffron) 20 years open lease rent 25,000, rates 7,000 P.A. 4 bedroom living Accommodation above, newly refurbished, 90 seats very good condition. Please call Mr Miah 07939 429273 Price negotiable

Restaurant 28/03/13

For Sale In the centre of

Eccleshall, Stafford 40 seater restaurant & takeaway. Fully licensed & air conditioned. Seond floor empty potential to let,13 years open lease,rent 15k, rates below 1k, very good business, excellent potential to do more, reason for selling is due to management problems, takings ( 4-4.5), genuine buyers only Call: 07908 628 727 11/04/14

13/06/14

Restaurant

yJatPlJctvJ~JPrr ߈Jatlct Kmv≈-F ImK˙f FTKa ßrÓMPrP≤r \jq SP~aJr S KTPYj ˆJl IJmvqTÇ k´JgLtPT ˙JjL~ yPf yPm FmÄ YJTárL ˙J~L yPmÇ T: 07872 960 929 21/3/14

Elachi Restaurant, Crook, Co. Durham, DL15 9HT. 60 setters fully licensed restaurant.Business is very good and in the heart of the town center.Open lease, very low rent (£5,000 pa) & rate (£1,200 pa or FREE). Newly refurbished, Excellent potential to further increase.No competition within 10 miles of radios. Reason for sale: Family relocation for kids education. Price £45,000 o.n.o

Restaurant For Sale

For Sale

Modern restaurant in Essex. 8 years open lease, rent £12,000 pa, rate £1100 pa, 46/50 seater, Established for 4 years. Price negotiable. Genuine buyers only no time wasters. Please contact Mostafa 07809499854

Takeaway For Sale IN BRIDGEND NEAR 30/05/14

CARDIFF AND SWANSEA With 3 Bedroom flat. Rent and Rate: £270 p/w, takings £3,000 plus.Very good, steady and established business.10 Years open lease. Great location. Near Train Station. Viewing highly recommended. Serious buyers only.Reason for sale: owner engaged on another profession. Tel:07878915170 11/04/14

In Penge, London SE20, over 15 years lease, rent £10,500, rates £1,200 p.a. Premium £10,000, 34 seater. T: 07988 581 982 or 07951 197 154

Dhaka Flat For Sale 09/05/14

Near Gulshan Lake at North Badda, Rajuk allotted corner plot, flat size 960 sft, two bed, living, dining, kitchen, 2 bath & 3 balcony, lake view apartment. Payable in 20 easy installments. It’s an amazing offer please contact 07985 575 524 20/06/14

ex: 28/03/14

WITH 3 BEDROOM FLAT. In Southampton, good location. Ten years open lease. Very good business (£5,500 plus per week) please call for more information. Highly recommend viewing. Call Mr Chowdhury on 07956 531928 21/03/14

Restaurant For Sale

A reputable well established 80 seats restaurant in affluent location in Wolverhampton with a free large car parking facilities. Contact Mr.Chowdhury on 07814671275 or Mr.Rahman on 07957004046 04/04/14

TO ADVERTISE PLEASE CALL 020 7377 9787

DEADLINE WEDNESDAY 4.00 PM ßVJuJkV† vyPrr IKf KjTPa FTKa xŒMet jfáj KmKøÄ lJKjtYJrxy mJxJ nJzJ ßhS~J yPmÇ xMKmiJ xoMy- jfáj KmKøÄ, bJ¥J S Vro kJKjr mqm˙J, xŒMet aJAuc mJgr∆o, xmM\ ßWrJ oPjJro KjKrKmKu kKrPmvÇ

ßpJVJPpJPVr KbTJjJ

V´Le KnC ßkäAx, mJVJj mJzL ßrJc, hJKzkJfj kKÁo mJzLÇ Bangladesh Mobile : 01712 664500 | 01717 543519 UK Mobile : 07970 768632 (Samad) | 07958 140976 (Shamim) 28/03/13

-

PLANNING & DEVELOPMENT SERVICES

LOFT CONVERSION / KITCHEN EXTENSION PLAN PLANNING PERMISSION CONSULTANCY PLANNING ENFORCEMENT CONSULTANCY PREMISES LICENSING APPLY / LEASE PLAN BUILDING CONTROL DETAIL DRAWING STRUCTURAL CALCULATION 3D VISUALIZATION / WALKTHROUGH A3, A5, D1 FLAT CONVERSION PLANNING PROJECT MANAGEMENT (£50 to £100 for builders / agent commission)

Brick and Sand Ltd Contact Mr Uddin on 07400 559 939

Takeaway For Sale

mJxJ nJzJ ßhS~J yPm

SP~aJr S KTPYj ˆJl IJmvqT

Restaurant For Sale 11/04/14

21 March 2014 m SURMA

Contact: 07951 580 401, 443330112465 www.brickandsand.co.uk info@brickandsand.co.uk

Over 7 years experience

Typical costs: Loft plan: £650 / Rear extension £550 Floor plan £199 / A3/a5 £650 / 3D plan £199. Final price after initial visit


SURMA m 21 March 2014

WWW.

Land For Sale

Road Number 19, AlIslah Baluchor (Near Baluchor Bazar) Sylhet. 19 Decimal Land Available Or alternatively Land can be divided into 9 and half decimal. Ideal for house building, has access to the main road, has surrounding walls. Only genuine Buyers! Contact 07588666495 20/6/14

Restaurant For Sale

Established over 20 years, fully licensed, based in Surrey, Sutton Borough in Beddington. Profitable business with an average takings of £6,000 per week. Same owner for the past 20 years, recently refurbished to a high standard with air condition and 45 seats. The property also comes with a 4 bedroom accommodation. Freehold sale, offers in the region of £350,000 o.n.o. Contact Mr Ali on: 07947 574 501 23/04/14

Surmanews

.com

CLASSIFIED SECTION 39

Over 25% of readers are looking to buy your property Bangladesh Land For Sale

The location of the land: District: Moulvibazar Thana: Rajnagar Gram: Khar Para The land is well located to build upon with good road access. Please contact Abdul Motin Mobile No. 07580213998 or 01223 3365676 14/03/14

Restaurant For Sale

Restaurant lease for sale Bilston, Wolverhampton 70 Seater. Modern Setting, Air Conditioned. Fully Licensed Established business last 10 years. Very good potential for area and is on main road, close to Town Centre. Two bedrooms, self contains flat with separate entrance. Open lease, Rent £14000 (Negotiable) Council Tax £5,275 Please contact: Mr Sad Uddin Tel: 0121 5555573 Mr Badar Uddin. Mob: 07428616383 04/04/14

Takeaway for sale In Royston

Hertfordshire. Prime location opposite mainline train station with own car park at back. New 15 years open lease. Rent £11,000 p/a. Price £15,000. No premium for short time let. PLEASE CALL ELAS ON: 07506 045369 04/04/14

Restaurant For Sale

In East London - (Bow). Established 1989, very large with basement, ground floor & first floor. Densely populated busy area with market nearby. Large seating capacity and fully equipped. New 14 years secure & open lease, £26,000 rent pa with 3 years rent review. Rates £9,000. Good business. Rent & rate can be reduced by 50% by the right investor. Asking price - £98,000 viewing & offers are welcome. Only serious buyers and no time wasters please. Contact Abul – 07930412291 or Ashuk 07961790570 21/03/14

Large Oriental Restaurant

In Upminister, Essex, over 20 years open lease, rent £32,000, 2/3 bedroom maisonette with separate entrance, rental income achievable £24,000. Takings between £4k - £5k p/w currently trading as an oriental restaurant. Reason for sale: owner going abroad. Seating 100+ Price: £120,000 o.n.o. Best price cash offer. T: 07957 240 241

Restaurant 21/03/14

For Sale Established since 1985,

56 seater, next to the Goodmayes station, Illford, Essex, 17 years lease remaining, £20,000 rent p.a. rates £4,300 p.a. Rental income from flat £11,400 p.a. Good business, takings £4,000-£4,500 p/w. Asking price £95,000 ono for good will, fixture and fittings. Contact Mr Chowdhury on: 07956 094 181 or 07533 453 133 21/03/14

mJÄuJPhPv Takeaway For Sale lî J a Kmâ~ dJTJ~ èuvJj S C•rJ~ FmÄ

KxPuPar CkvyPr \r∆rL KnK•Pf lîqJa KmKâ TrJ yPmÇ 07984 770385 (ACPT)

0088 01715 575291 (mJÄuJPhv)

Takeaway for sale In Surbiton, Surrey. Rent 28/03/14

£11000 rate £1000, lease over 10 years. Weekly taking £2200 + no accommodation genuen buyers only for sale £30,000. Please call Alom for more details 07846 466 572 28/03/14

KxPuPa \J~VJ Kmâ~ KxPua vyPrr F~JrPkJPatr TJPZ TqJPca TPuP\r KmkrLPf ßjxJrJmJh k´TP· 7 ßcKxPoPur 2Ka käa KmKâ yPmÇ käa hMKa ßh~Ju ßWrJÇ IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: 07846 275606 14/03/14

Poppadom express established takeaway, 40 mins from Cardiff & Newport,Merthyr Tydfil prime location with parking and 3 bedroom accommodation, taken £2500 to £3000, 11year open lease, £850pm rent and no rates, only in town,very good business with excellent potential to do more, £31,000 ono no time wasters plz contact Shahin 07506044725

Restaurant For Sale 14/3/14

In Gosport, Portsmouth. 40 seats,prime town center location free car parking. self contained 4 bed room flat above fitted kitchen with separate entrance to the flat. turnover £3500-£4000 /week room for improvement. 18 years open lease,sealing due to management problem. Price £28,000, quick sale required. serious buyer call Jafor 07824531675 or Sohir 07956619683 21/03/13

RUP AL I & A IRP OR T HO USI NG PR OJ ECT

RUPALI HOUSING PROJECT AIRPORTSIDE HOUSING PROJECT Freehold Housing Plots For Sale Location: City Road off: Airport Road 2 minutes from the Sylhet Osmani International Airport Rate: 2 Lak 75 Thousand Taka per decimal

Freehold Housing Plots For Sale Location: University Road off: Airport Road 2 minutes from the Sylhet Osmani International Airport Rate: 3 Lak 50 Thousand Taka per decimal

The project is fully complete for sale. Facilities: Housing Office service. Main Gate with security and 24 hours surveillance, cctv, underground drainage system. Electricity and main line gas.

Finance and part payment options available - discounts for full payments. Plots available in different roads & sizes. Contact: Ali 07956910139 21/3/14


40

Jobs, Training & Public Information

21 March 2014 m SURMA

Building Works IMMIGRATION

We carry out: Full Renovations - Full Decoration. Specialists in restaurants, takeaways and houses - home and abroad. Large or small projects undertaken.

FULL PROJECT MANAGEMENT IN BANGLADESH T: 07405 845 200 (Anytime) Reliable & cost effective, finance option available for projects. 21/03/14

Masud & Co.

Legal & Immigration Law Practitioners KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

w AKoPV´vj w KxKaP\jvLk w S~JTt kJrKoa w FxJAuJo w FK≤s KTî~JPr¿ w ˆqJaJx kKrmftj w KuVqJu xJKntPxx w ßyJo IKlx w xm irPjr Kccku w jJo kKrmftj

w KyCPoj rJAax w kJS~Jr Im FaKjt w ¸¿rvLk KcTîJPrvj w xJAj mJ KuVqJu cTáPoP≤vj w ACPrJPk ˙J~L mxmJPxr IJPmhj w xm irPer ßxJxqJu KxKTCKrKar IJPmhj w ßmAu FKkäPTvj w asJ¿Puvj FmÄ A≤JrKk´KaÄ w AKoPV´vj IJKku

AKoPV´vj IJKku

aJaTJ oJZ, fKrfrTJrL, yJuJu oJÄx S WPrr Kjfq ksP~J\jL~ K\KjPxr \jq IJu AxuJ FTKa Kmvõ˙ ksKfÔJjÇ

Subscribe to.........

A quality Service approved by OISC R: F200200067

h~J TPr FkP~≤Po≤ TPr Kjj IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 KxPuKa/mJÄuJ~ IJoJPhr xJPg TgJ muMj \ÀrL IgmJ ZMKar KhPj ßpJVJPpJPVr \jq 07958 615 904

Masud Chowdhury BA (Hons), Law LLPGD(London)

37 New Road (1st Floor), Whitechapel, London E1 1HE

T/F: 020 7377 5280 E:masudandco@googlemail.com

Job

Opportunity

LOCAL RESTAURANT STAFF WANTED IN BISHOPS STORTFORD, HERTFORDSHIRE KITCHEN & WAITING STAFF. PERMANENT POSITION. T: 07872 960 929 21/3/14

Rates For Classicfied 1 Post: 1 week £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 6 weeks - £150 + 6 Months newspapers FREE

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA UNIT B, 10 QUAKER ST. LONDON, E1 6SZ UK - 1 year £40.00 [ ] Six months £30.00 [ ] Europe - 1 year £70.00 [ ] Six months £45.00 [ ] International - 1 year £100 [ ] Six months £60.00 [ ]

Mr/Mrs/Miss: _______________________________________________________________ Address:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Post Code:___________________Telephone:____________________________

l IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj l IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j l ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ l ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ


SURMA m 21 - 27 March 2014

mJÄuJPhvPT fáPu irJr k´vÄxjL~ CPhqJV oj\MÀu yT ßuUT : KvãT S xJÄmJKhT PaJKTS, \JkJj

dJTJ~ \JkJPjr mJÄuJ nJwJr ZJ©ZJ©LrJ KmPhPv mJÄuJPhvPT xKbTnJPm fMPu irJr jJjJ rTo CPhqJV xrTJKr S ßmxrTJKr kptJP~ @\TJu k´J~ Kj~KofnJPm ßjS~J yPòÇ fPm Fxm CPhqJV KbT TfaJ luk´xN, fJ xKbTnJPm pJYJA-mJZJA TPr ßhUJ y~KjÇ lPu xJŒ´KfT mZrèPuJ~ @oJPhr jJjJ rTo IV´VKf xP•ôS UMm FTaJ AKfmJYTnJPm ßp mJÄuJPhvPT @orJ KmPhKvPhr TJPZ KjP~ ßpPf kJrKZ, fJ KjKÁfnJPm muJ pJPò jJÇ mJÄuJPhvPT ßhUJ y~ xoxqJxÄTMu Foj FT ßhv KyPxPm, ßp ßhPvr nKmwq“ x÷JmjJo~ yS~J xP•ôS IºTJrJòjúÇ nJmoNKftr FA ßjKfmJYT k´mefJ ßgPT ßmKrP~ @xPf KmPhPv @oJPhr k´Tíf mºMrJ xmPYP~ luk´xN yPf kJPrÇ k´~Jf rJ\jLKfKmh fJPTKv yJ~JTJS~Jr oPfJ mJÄuJPhPvr KmKvÓ mºMrJ \JkJPj @oJPhr ßhv xŒPTt xJKmtT ßjKfmJYT iJreJ KTZMaJ yPuS TJKaP~ SbJ~ xJyJpq TPrKZPujÇ mJÄuJPhPvr krrJÓs oπeJuP~r xJŒ´KfT FTKa CPhqJPVr k´vÄxJ ImvqA TrPf y~Ç ßxA CPhqJVKa KZu \JkJPjr KmvõKmhqJuP~r FThu ZJ©ZJ©LPT mJÄuJPhPv @oπe \JjJPjJ FmÄ TJPZ

ßgPT ßhUJr xMPpJV TPr ßhS~Jr oiq KhP~ F ßhPvr xKbT kKrKYKf fJÅPhr xJoPj fMPu irJÇ \JkJPjr xrTJr S KmKnjú ßmxrTJKr k´KfÔJj k´KfmZr ßp TP~T v mJÄuJPhKv jJVKrTPT KmKnjú TotxNKYr @SfJ~ \JkJPj @oπe \JjJPò, ßxA hPu ZJ©ZJ©Lr xÄUqJ FPTmJPr To j~Ç @\ pJÅrJ ZJ©, nKmwqPf fJÅrJA ßhv kKrYJujJr yJu irPmj mPu fÀePhr @oπe \JjJPjJ ImvqA Foj FT nKmwq“oMUL nJmjJ, nKmwqPf pJ y~PfJ hMA ßhPvr mºMPfôr xŒTtPT @rS hO| TPr fMuPf xyJ~T yPmÇ \JkJj xrTJr IPjT @PV ßgPT ßxA mJ˜mfJ IjMiJmj TrPf ßkPrPZ mPuA mJÄuJPhPvr fÀePhr oPiqS IPjPT @oKπf yP~ \JkJj ÃoPer xMPpJV kJPòjÇ ßxA oJkTJKbPf @orJ IPjT KkKZP~Ç mJÄuJPhPvr krrJÓs oπeJuP~r xJŒ´KfT CPhqJV ImvqA k´vÄxJr hJKm rJPUÇ CPhqJVKa F TJrPe @rS ßmKv Igtmy ßp, @oKπf ßxA KvãJgtLPhr xmJA ßaJKTS KmPhKv nJwJ KmvõKmhqJuP~ mJÄuJ nJwJ S mJÄuJr xPñ xŒKTtf Kmw~JmKu KjP~ ˚JfT kptJP~r KvãJgtLÇ iPr ßjS~J pJ~ ßp KmvõKmhqJuP~r kJb ßvw TPr fJÅPhr IPjPTA ßkvJVf \LmPj x÷mf mJÄuJPhPvr xPñ xŒKTtf k´KfÔJPj ßpJV ßhPmjÇ mJÄuJPhPvr xPñ FT hLWtPo~JKh mºPj \Kzf yS~Jr x÷JmjJ fJÅPhr ßmuJ~ Ijq ßpPTJPjJ \JkJKj jJVKrPTr ßYP~ IPjT ßmKvÇ F TJrPeA FUj ßgPT ßhPvr kKrY~ fJÅPhr xJoPj @rS nJPuJnJPm fMPu irJr oiq KhP~ nKmwqPfr x÷Jmq ßxA mºjPT IPjT ßmKv Igtmy TPr ßfJuJ y~PfJ x÷mÇ CPhqJPVr xNYjJ ßaJKTS KmPhKv nJwJ KmvõKmhqJuP~ hMA mZr @PV mJÄuJ nJwJr kNetJñ ßTJxt YJuM yS~Jr xo~ ßgPTÇ ßaJKTSPf mJÄuJPhPvr hNfJmJx ßxA xo~ ßgPTA KmvõKmhqJuP~r xPñ KoPu FTMPv ßlms∆~JKr @∂\tJKfT oJfínJwJ Khmx kJuj TPr @xPZÇ F ZJzJ KmvõKmhqJuP~r KmKnjú IjMÔJPjS hNfJmJPxr xKâ~ xyPpJKVfJr yJf k´xJKrf @PZ FmÄ ßxA xN© iPrA rJÓshNf oJxMh Kmj ßoJPoj mJÄuJ KmnJPVr KÆfL~ mPwtr kJb ßvw TrJ ZJ©ZJ©LPhr x¬Jy UJPjPTr \jq mJÄuJPhv ÃoPer xMPpJV TPr ßhS~Jr IjMPrJi krrJÓs oπeJu~PT TPrKZPujÇ krrJÓs oπeJu~ ßxA k´˜JPmr èÀfô IjMiJmj TPr FPf xJ~ ßhS~J~ ßlms∆~JKr oJPxr KÆfL~JPit mJ˜mJK~f y~ \JkJPj mJÄuJr ZJ©ZJ©LPhr ßxA

oMÜKY∂J 41

nJmoNKftr FA ßjKfmJYT k´mefJ ßgPT ßmKrP~ @xPf KmPhPv @oJPhr k´Tíf mºMrJ xmPYP~ luk´xN yPf kJPrÇ k´~Jf rJ\jLKfKmh fJPTKv yJ~JTJS~Jr oPfJ mJÄuJPhPvr KmKvÓ mºMrJ \JkJPj @oJPhr ßhv xŒPTt xJKmtT ßjKfmJYT iJreJ KTZMaJ yPuS TJKaP~ SbJ~ xJyJpq TPrKZPujÇ mJÄuJPhPvr krrJÓs oπeJuP~r xJŒ´KfT FTKa CPhqJPVr k´vÄxJ ImvqA TrPf y~Ç ßxA CPhqJVKa KZu \JkJPjr KmvõKmhqJuP~r FThu ZJ©ZJ©LPT mJÄuJPhPv @oπe \JjJPjJ FmÄ TJPZ ßgPT ßhUJr xMPpJV TPr ßhS~Jr oiq KhP~ F ßhPvr xKbT kKrKYKf fJÅPhr xJoPj fMPu irJÇ TJKãf mJÄuJPhv ÃoeÇ KmvõKmhqJuP~r FT\j KvãPTr ßjfíPfô 10 \j ZJP©r ßxA huKa mJÄuJPhPv Z~ Khj Im˙JjTJPu nJwJvyLhPhr ˛rPe @P~JK\f ßmv TP~TKa IjMÔJPj ßpJV ßhS~J ZJzJS krrJÓs k´KfoπL vJyKr~Jr @uPor ßhS~J ‰jvPnJP\ ßpJV KhP~ oπLr xPñ mJÄuJ nJwJ~ @∂KrTnJPm TgJ muJr xMPpJV ßkP~KZuÇ F ZJzJ \JfL~ ˛íKfPxRi, mñmºM S oMKÜpM≠ \JhMWPr fJrJ KVP~KZu FmÄ oπeJuP~r KmPvw mqm˙JkjJ~ xMªrmj ßhUJr xMPpJVS fJPhr yP~KZuÇ xzTkPg xMªrmj pJS~J KZu @PrT oPjJro IKnùfJÇ F ZJzJ fJrJ UMujJ vyPr ß\uJ k´vJxPTr @P~JK\f KmPvw IjMÔJPj ˙JjL~ Kv·LPhr jOfq S xÄVLf kKrPmvjJ TJZ ßgPT ßhPU @oJPhr xoO≠ xJÄÛíKfT GKfPyqr Yo“TJr KTZM hOÓJ∂ CkPnJV TPrPZÇ ßx IjMÔJPj \JkJKj ZJ©ZJ©LrJS oPû CPb kKrÏJr mJÄuJ~ ÈV´Jo ZJzJ SA rJXJoJKar kg' VJAPf ÊÀ TrPu IKnnNf ˙JjL~ Kv·L S hvtPTrJS T£ ßouJjÇ xmPvPw uPû xMªrmj Ãoe fJPhr \jq ßpj KZu mJÄuJr xoO≠ k´TíKfPT TJPZ ßgPT ßhPU oMê yS~JÇ Z~ KhPjr jJjJ rTo IKnùfJ~ nrkMr ÃoPer ßvPw ßhPv KlPr pJS~Jr Khj WKjP~ FPu fJPhr

k´J~ xmJAPTA Kmweú yPf ßhUJ ßVPZÇ ßxA KmweúfJ KZu mJÄuJPhvPT jfMjnJPm @KmÏJr TrPf kJrJr kr ybJ“ TPrA I· xoP~r oPiq KmPòh ‰fKr yS~Jr KmweúfJÇ ZJ©ZJ©LPhr k´J~ xmJAPTA muPf ßvJjJ ßVPZ, @mJrS fJrJ KlPr @xPm mJÄuJPhPvr Yo“TJr kKrPmPvÇ fJPhr xmJr TJPZA mJÄuJPhPvr ßp KhTKaPT xmPYP~ @TwteL~ oPj yP~PZ, fJ yPuJ ßhvKar oJjMwÇ mJÄuJPhPvr oJjMPwr @∂KrTfJ~ fJrJ oMêÇ lPu nKmwqPf @mJrS TJP\r xNP© mJÄuJPhPv @xPf yPu IKfKgkrJ~e mJÄuJPhKvPhr @KfPg~fJr TgJ fJrJ ImvqA oPj rJUPmÇ mJÄuJPhv ÃoPer ˛íKf fJPhr oPj ßp hLWtPo~JKh k´nJm ßluPf xão yPm, fJr k´oJe kJS~J pJ~ KlrKf kPg KmoJjpJ©J~ fJPhr oPiq TJrS TJrS ßYJU ^JkxJ yP~ pJS~Jr oiq KhP~Ç @vJ TrJ pJ~, mJÄuJPhv xrTJr \JkJPj mJÄuJ KjP~ ßuUJkzJ TrJ fÀePhr @oπe \JjJPjJr FA TotxNKY ßTmu FTmJPrr oPiq xLKof jJ ßrPU Kj~Kof FT mJKwtT @P~J\Pj kKref TPr ßjPmÇ KmPhPv @oJPhr nJmoNKftr FA @TJPur xoP~ Fr ßYP~ luk´xN S Igtmy CPhqJV Ijq KTZMPf ßfJ @r yPf kJPr jJÇ

xofJ @jPf kJPr, Foj ßTJPjJ ßTRvuVf I˘ ACPrJkL~ ACKj~Pjr yJPf ßjA, pMÜrJPÓsrS ßjAÇ fJ ZJzJ IPjPTA ˛re TKrP~ KhP~PZj ßp ACPrJk fJr ‰hjKªj mqmyJpt k´JTíKfT VqJPxr k´J~ 30 vfJÄv ßTPj rJKv~J ßgPT, Fr k´J~ IPitT, k´J~ 14 vfJÄv @Px ACPâPjr oiq KhP~Ç \JotJKjr ßZJamz xm KoKuP~ k´J~ Z~ yJ\Jr ßTJŒJKjr KmKjP~JV rP~PZ rJKv~J~Ç Fr oJPj yPuJ rJKv~Jr xPñ mz irPjr xÄWJPf \KzP~ kzJr ßãP© ACPrJPkr KTZM mJiJ rP~PZÇ ßx TJrPe ACPrJPkr, KmPvw TPr \JotJKjr xPñ pMÜrJPÓsr KTZM ofkJgtTq ßhUJ KhP~KZuÇ \JKfxÄPWr KjrJk•J kKrwPh ßnJPar ßãP© ßxA ofkJgtTq ßhvèPuJ hNPr rJUPf ßkPrPZÇ F irPjr ßãP© YLj rJKv~Jr kPãA Im˙Jj ßj~Ç KT∂á F ßnJPar xo~ YLj ßnJahJPj Kmrf KZuÇ fJr krS KâKo~Jr kKrK˙Kf ßhPU muJ pJ~ ßp ACPâj k´Pvú FUj rJKv~J hJmJ ßUuJ~ xJhJ WMÅKa KjP~ ßUuPZ; fhMkKr FT YJu FKVP~ gJTJr xMKmiJS uJn TrPZÇ F Im˙J~ hMKa k´vú xJoPj YPu FPxPZÇ FUj kKÁoJ KmPvõr uãq TL? rJKv~J ßp Im˙Jj KjP~PZ, fJ KT oiq mJ hLWt ßo~JPh myJu rJUJ x÷m? FUj kpt∂ kKÁoJ KmPvõr VOyLf khPãk ßgPT oPj TrJ pJ~ ßp kKÁoJ KmPvõr @Ê S k´iJj KmPmYq Kmw~ yPuJ ACPâPjr IU§fJ rãJ TrJÇ rJKv~J ACPâPj IK\tf xJlPuqr kr ÀvnJwLPhr rãJr TgJ mPu ACPâPjr kNmtJÄPv IV´xr y~ KT jJ, ßxaJA VnLrnJPm kptPmãPe rJUPZ IjqJjq ßhvÇ ßx irPjr khPãk KjPf rJKv~J C“xJyL yPm jJ mPuA oPj y~, pKhS ßx irPjr nKñ ImqJyf rJUJr oiq KhP~ n&uJKhKor kMKfj YJAPmj kKÁoJPhr YJPkr oPiq rJUPfÇ KT∂á pKh ßTJPjJ TJrPe ACPâPjr

Ijq IûPu rJKv~J kJ mJzJ~, fPm xm KyxJmA mJKfu yP~ pJPmÇ FUj kpt∂ pMÜrJÓs S ACPrJkL~ ACKj~Pjr kã ßgPT ßpxm khPãk ßjS~Jr TgJ muJ yP~PZ FmÄ nJmJ yPò fJPf ßmJ^J pJ~ ßp IgtQjKfTnJPm YJk xOKÓ TrJr ßTRvuPTA k´iJj CkJ~ mPu KmPmYjJ TrJ yPòÇ fJPhr @vJ, FPf rJKv~JPT @PuJYjJr ßaKmPu FPj FTirPjr xoP^JfJ~ rJK\ TrJPjJ pJPmÇ ACPâj-xÄTa ÊÀ yS~Jr kr ßgPTA rJKv~Jr IgtjLKfr Skr YJk xOKÓ yP~PZÇ FT KyxJPm \JjM~JKr S ßlms∆~JKr oJPx rJKv~Jr ˆT oJPTta ßgPT 33 KmKu~j cuJr KmKjP~JV CKbP~ KjP~PZj KmKjP~JVTJrLrJ; oJPYtr ßvw jJVJh Fr kKroJe 55 KmKu~j cuJPr KVP~ ßbTPf kJPrÇ Àv oMhsJ ÀmPur oNuq ToPZÇ FUj KâKo~JPT rJKv~Jr I∂ntMÜ TrJ yPu SA FuJTJr \jqS mq~ TrPf yPm, pJ Ff Khj ACPâPjr hJK~fô KZuÇ rJKv~Jr ßoJa K\KcKkr k´J~ 15 vfJÄv Kjntr TPr ACPrJPk r¬JKjr SkPr, lPu ßTJPjJ irPjr KjPwiJùJ @PrJk TrPu fJr k´nJm yPm mqJkTÇ KT∂á FxmA yPò F oMyNPft @Ê khPãPkr Kmw~Ç FTKhPT rJKv~J, IjqKhPT kKÁoJ Kmvõ kJr¸KrT uJn-ãKfr KyxJm TwPZÇ KT∂á ACPâjPT ßTªs TPr, KmPvw TPr KâKo~JPT ßTªs TPr n&uJKhKor kMKfPjr VOyLf khPãk @∂\tJKfT rJ\jLKfr KmPväwT S rJÓsKmùJjLPhr oPiq ßp @PuJYjJPT ß\JrhJr TPrPZ, fJ yPuJ rJKv~Jr nKmwq“ kKrT·jJÇ TP~T mZr iPrA muJ yKòu, n&uJKhKor kMKfj KjP\ xM¸Ó TPr jJ muPuS rJKv~Jr IjMxOf jLKf S khPãPkr oPiq ÈkMKfj cTKasj' hJjJ mJÅiPZÇ 2000 xJPu ßk´KxPc≤ KjmtJKYf yS~Jr kr 54 kOÔJ~

rJKv~J KT kJrPm? @uL rL~J\ ßuUT : pMÜrJPÓsr AKuj~ ߈a ACKjnJKxtKar rJ\jLKf S xrTJr KmnJPVr IiqJkTÇ

KâKo~Jr VePnJPar luJlu pJ IjMoJj TrJ yP~KZu, fJ ßgPT Knjú KTZM y~KjÇ pJrJ ßnJa KhP~PZ, fJPhr k´J~ xmJA-A rJKv~Jr xPñ KâKo~Jr FTLnNf yS~Jr kPã rJ~ KhP~PZÇ kKÁoJ hMKj~Jr xfTtmJeL S ÉÅKv~JKr xP•ôS rJKv~Jr k´fqã ohPh VePnJa yP~PZÇ ßp KjmtJYjPT TJptf rJKv~J ZJzJ @r xm ßhvA ÈIQmi' mPu metjJ TPrPZ, fJr KnK•Pf KâKo~J FUj rJKv~Jr IÄPv kKref yPmÇ rJKv~Jr kJutJPoP≤ F KmwP~ ßnJa yPm 21 oJYtÇ pKh fJ ßvw kpt∂ mJ˜mJK~f y~, fPm 1954 xJPu f“TJuLj ßxJKnP~f ßjfJ âMPÁn ßp KâKo~JPT

ACPâPjr yJPf fMPu KhP~KZPuj, fJ @mJr ßxJKnP~f ACKj~Pjr C•rxNKr rJKv~Jr IÄPv kKref yPmÇ KâKo~Jr \jxÄUqJr IKiTJÄv Àv nJwJnJwLÇ k´J~ 13 mZr @PVr KyxJPm 58 vfJÄv; FUj x÷mf fJr ßYP~ ßmKvÇ ßoJa \jxÄUqJr oPiq ACPâjL~rJ FT-YfMgtJÄv S fJfJrrJ 12 vfJÄvÇ FA VePnJa fJfJrrJ m\tj TPrKZuÇ fJrJ IÄv KjPu fJPhr ßnJa ßTJj KhPT kzf, @oJr fJ xyP\A IjMoJj TrPf kJKrÇ fJfJrPhr ˛íKf ßgPT FA AKfyJx yJKrP~ pJS~Jr j~ ßp ßxJKnP~f ßjfJ ˜JKuPjr KjPhtPvA 1944 xJPu k´J~ hMA uJU fJfJrPT KâKo~J ßgPT ßhvJ∂Krf TrJ yP~KZuÇ kPr ßhvJ∂Krf mqKÜPhr FT mz IÄvA IjJyJPr S ßrJVJâJ∂ yP~ k´Je yJrJ~Ç fJfJrrJ FPT VeyfqJ mPuA oPj TPrÇ fJ ZJzJ KâKo~Jr xJoKV´T kKrK˙Kf pJ KZu, fJPf rJKv~Jr xPñ FTLnNf yS~Jr KmÀP≠ of k´TJPvr ßTJPjJ xMPpJV KZu jJÇ KT∂á F TgJ xmJA \JPj, KâKo~Jr VePnJa @xu Kmw~ j~, @xu k´vú yPuJ ACPâPjr nKmwq“ TLÇ FaJ \JjJA KZu ßp kKÁoJ KmPvõr ÉÅKv~JKrr TJrPe F KjmtJYj mº yPm jJ; kKÁoJ ßhvèPuJr jLKfKjitJrPTrJ ßp F KmwP~ ßTJPjJ rTo KmÃPor oPiq KZPuj, fJ-S j~Ç pMÜrJÓs S kKÁo ACPrJPkr ßp ßhvèPuJ ACPâj k´Pvú rJKv~Jr KmÀP≠ Im˙Jj KjP~PZ, fJrJ TL TrPf kJPr, TL mqm˙J KjPf kJPr-Pxxm k´vú KjP~ IPjT @PuJYjJ yP~PZÇ xmJA ˝LTJr TPr KjP~PZj, @kJfhOPÓ FmÄ ˝· ßo~JPh pMÜrJÓs S ACPrJPkr xJoPj KmT· UMm ToÇ ßnRPVJKuT Im˙JPjr TJrPe, KâKo~J~ Àv ßjRmJKyjLr WJÅKa gJTJr TJrPe rJKv~Jr ßp xMKmiJ rP~PZ, fJPf


42 oMÜKY∂J

21 - 27 March 2014 m SURMA

FTKa GKfyJKxT hKuu FmÄ èP§ TJ\L xJBh ßuUT : TuJKoˆ

nJrPfr pvrJ\ KluìPxr mqJjJPr oMKÜk´J¬ ÈèP¥' ZKmKa FUj CkoyJPhPv xmPYP~ ßmKv @PuJKYfÇ S~Ju Kˆsa \JjtJPur fgq oPf, nJrPfr ßx≤sJu ßmJct Im Kluì xJKatKlPTvPjr IjMoKfr kr ZKmKa oMKÜ ßkP~PZ Vf 14 ßlms∆~JKrÇ IPjPTr oPf, kOKgmLr KÆfL~ mOy•o YuKó© KjotJfJ F k´KfÔJj TftíT KjKotf mKuCPcr ßTJPjJ KyKª ZKmPT (èP¥) xŒNetr‡Pk mJÄuJ~ cJKmÄ TPr mJÄuJ nJwJnJwLPhr \jq @uJhJ TPr oMKÜ ßh~J yP~PZÇ ÊÀPfA A≤JrPja S kJAPrPac TKkr mPhRuPf Kmvõo~ fJ APfJoPiqA ZKzP~ kPzPZÇ oMKnKa FUj ßmKvr nJV \JfL~ ‰hKjPTr kJfJ~ YPu FPxPZ ÈmKuCc ak YJPatr' vLPwtÇ 1971 xJPur oMKÜpMP≠r kanNKoTJ~ KjKotf F ZKmKar nJrPfr KxPjoJ yuèPuJ~ mJKeK\qT k´hvtjL ÊÀ yPu F ßhPvr KTZM kK©TJ FmÄ xJoJK\T oJiqo ßlxmMTxy APuTasKjT KoKc~J~ jJjJ k´KfKâ~J ÊÀ y~Ç xoJPuJYjJr TJre ZKmKar ÊÀPfA ßjkgq TP£ muJ y~, È16 KcPx’r 1971, ßvw yPuJ nJrf-kJKT˜JPjr fífL~ pM≠Ç k´J~ 90 yJ\Jr kJKT˜JKj ßxjJmJKyjLr hu @®xokte TPrKZu nJrfL~ ßxjJmJKyjLr TJPZ ßxKhjÇ FaJ KZu KÆfL~ KmvõpMP≠r kr xmPYP~ mz @®xokteÇ FA pMP≠r lPu \jì KjPuJ FTKa jfMj ßhv, mJÄuJPhvÇ' F mÜPmqr xogtPj ßxJyrJS~JhtL ChqJPj 16 KcPx’r 1971 xJPu nJrfL~ kNmtJûPur ßxjJk´iJj ßu. ß\jJPru \VK\“ KxÄ IPrJrJr TJPZ kJKT˜JKj ßxjJmJKyjLr AˆJjt ToJ¥ k´iJj @Kor @mhMuäJy UJj Kj~JK\r @®xoktPer iJreTíf ßxA hOvqKaS ßhUJPjJ y~Ç k´nJmvJuL kK©TJ S~Ju Kˆsa \JjtJPur oPf, FPf mJÄuJPhPvr \jìPT ßhUJPjJ yP~PZ nJrf-kJKT˜JPjr 13 KhPjr pMP≠r lu KyPxPm, pJ ÊÀ yP~KZu 3 KcPx’r 1971Ç ßxJ\JxJkaJ TgJ~ ÈèP¥'r mÜmq, nJrfkJKT˜JPjr xJPg uzJA TPr pM≠\P~r kr F ßhPvr \jVePT kNmt kJKT˜Jj jJo kJKP~ ÈmJÄuJPhv' KyPxPm CkyJr KhP~PZÇ 1971 xJPur 25 oJPYtr TJurJf ßgPT ÊÀ TPr 16 KcPx’r kpt∂ oMKÜTJoL \jVPer k´KfPrJi pM≠, @mJumO≠mKjfJr \Lmj mJK\ ßrPU kJKT˜JKj

ßxjJmJKyjLr KmÀP≠ oreke xv˘ uzJA, uJPUJ oJjMPwr @®hJj S fqJV-KfKfãJr KmKjoP~ IK\tf @oJPhr GKfyJKxT Km\~-xm KTZMPT ÈèP¥' FT lM“TJPr CKzP~ KhP~PZÇ mJXJKu \JKfr yJ\Jr mZPrr ßv´Ô I\tj @oJPhr oMKÜpMP≠r Km\~PT pvrJ\ Kluìx nJrPfr h~J-hJKãeq KyPxPm KmvõhrmJPr Ck˙Jkj TPr oMKÜpMP≠r ßYfjJr ootoNPu K©vNu Km≠ TPr KhP~PZÇ FT\j mLr oMKÜPpJ≠Jr k´KfKâ~J v´≠JnJ\j ßo. ß\jJPru (Im:) ‰x~h oMyJÿh AmrJKyo mLr k´fLPTr 5 oJYt j~J KhVP∂ ÈèP¥ ZKm S FT\j oMKÜPpJ≠J TuJoPuUT' KvPrJjJPo k´TJKvf ßuUJr IÄvKmPvw- Í3 KcPx’r ßgPT 16 KcPx’r IkrJ¤ 4aJ kpt∂ f“TJuLj kNmt kJKT˜Jj fgJ mJÄuJPhPvr oJKaPf nJrfL~ xJoKrT mJKyjL S kJKT˜JKj xJoKrT mJKyjLr oPiq pM≠ yP~KZuÇ oMKÜPpJ≠JrJ pgJ ÈP\c' ßlJxt, ÈFx' ßlJxt, ÈPT' ßlJxt FmÄ KmKnjú ßxÖPrr ßxÖr asMkJrrJ ßpoj pM≠ YJuJKòPuj, ßfoKj YJuJPf gJTPujÇ fPm 3 KcPx’r ßgPT ßxaJ YJuJPjJ yPuJ nJrfL~ mJKyjLr pMP≠r xJÄVbKjT TJbJPoJr AÄPrK\Pf xJoKrT kKrnJwJ~ : IctJr Im mqJau (IrmqJa) Fr xJPg fJu KoKuP~, ßpRg ToJP¥r IiLPj pMP≠ IÄvV´ye TPrÇ oMKÜmJKyjLr ßVKruJ ßpJ≠JrJ, pJrJ xJrJ mJÄuJPhPv V´JoVP†, vyr-jVPr ZKzP~ ßgPT pM≠rf KZPuj fJrJ KmVf oJxèPuJr oPfJ k´Y§ @âoeJ®T ßVKruJ f“krfJ ImqJyf rJPUjÇ xJKmtTnJPm nJrfL~ S oMKÜmJKyjLr @âoeJ®T TotTJP§r lPu 16 KcPx’r kJKT˜JKj yJjJhJr mJKyjL @®xokte TrPf mJiq y~Ç @®xokte IjMÔJPjr ßrTct FmÄ ZKm IjMpJ~L, kJKT˜JKjPhr kPã @®xokte TPrj kJKT˜Jj xJoKrT mJKyjLr AˆJjt ToJP¥r ToJ¥Jr ßu. ß\jJPru F F ßT Kj~JK\ FmÄ @®xokte V´ye TPrj nJrfL~ AˆJjt ToJP¥r ToJ¥Jr ßu. ß\jJPru \VK\“ KxÄ IPrJrJÇ ßxA IjMÔJPj oMKÜmJKyjLr k´iJj ßxjJkKf, f“TJuLj TPjtu SxoJjL CkK˙f KZPuj jJ, (mJ fJPT CkK˙f rJUJ y~Kj!!)Ç k´iJj ßxjJkKf TPjtu SxoJjLr ßTJPjJ k´KfKjKiPTS @jMÔJKjTnJPm @®xokte IjMÔJPj xÄKväÓ TrJ y~KjÇ IgtJ“ K\KjxaJ FojnJPm xJ\JPjJ yP~KZu ßp, 13 KhPjr hLWt nJrfkJKT˜Jj pM≠ xoJ¬ yP~PZ FmÄ SA pMP≠ krJK\f kJKT˜JKjrJ SA pMP≠r Km\~L nJrfL~Phr TJPZ @®xokte TrPZÇ AÄPrK\Pf hM'Ka v» @PZ, oJK\tj mJ oJK\tjJuJA\cÇ 16 KcPx’r 1971 fJKrPUr IkrJP¤ @®xokte IjMÔJPj nJrfL~ Tftíkã xlunJPmA oMKÜmJKyjLr ImhJj S xJluqPT oJK\tjJuJA\c TPr ßh~Ç oMKÜPpJ≠JPhr Km\~ S Km\P~r @jª SA KmPTuPmuJ~ KZjfJA yP~ KVP~KZuÇ" @®xokte hKuu kNmt reJñPj AK¥~Jj S mJÄuJPhv ßlJPxtPxr ß\jJPru IKlxJr ToJK¥Ä-Aj-KYl ßu. ß\. \VK\“ KxÄ IPrJrJr TJPZ mJÄuJPhPv Im˙Jjrf

mJÄuJ SPnj

oMKÜpMP≠r ßYfjJ mJ˜mJ~Pj KhjrJf UA ßlJaJPjJ KmPmTk´KfmºL mMK≠\LmLrJ FUj oMPU TMuMk FÅPa jJPT jKxq KhP~ ßpj KhmJKjhsJ~ oVúÇ mKuyJKr ÈoMKÜpMP≠r ßYfjJ' k´mÜJrJÇ ßTC ßTC muPf YJPòj, jJaTKxPjoJ ßfJ @r AKfyJx j~Ç Fxm ùJjLoNUt KjÁ~A ImVf @PZj, \Kyr rJ~yJPjr ßxA KmUqJf ZKm È\Lmj ßgPT ßj~J' @oJPhr oMKÜpM≠kNmt ˝JKiTJr @PªJuPj TL IkKrxLo ImhJj ßrPUKZuÇ kJKT˜JKj @otc ßlJPxtPxr kJKT˜Jj AˆJjt ToJ¥ @®xoktPe xÿf yP~PZÇ xm kJKT˜JKj ˙u, F~JrPlJxt, ßjRmJKyjL S kqJrJKoKuaJKr ßxjJ FmÄ ßmxJoKrT I˘iJrL F @®xoktPer I∂ntMÜÇ Fxm ‰xjq mftoJPj ßpUJPj Im˙Jj TrPZ, fJr KjTafo ˙JPj ßpUJPj ßu. ß\. \VK\“ KxÄ IPrJrJr IiLj˙ Kj~Kof ‰xjqPhr Im˙Jj, fJPhr KjTa I˘ xoktPer oJiqPo @®xokte TrPmÇ @®xokte hKuPu ˝JãPrr xJPg xJPg kJKT˜JPjr AˆJjt ToJ¥ ßu. ß\. \VK\“ KxÄ IPrJrJr IiLj˙ mPu KmPmKYf yPmÇ @Phv u–Wj @®xoktPer vft nñ mPu Veq yPm FmÄ pM≠ @Aj S @YreKmKi IjMpJ~L F \jq vJK˜r xÿMULj yPf yPmÇ @®xokte hKuPur Igt S mqJUqJ~ ßTJPjJ xPªy ßhUJ KhPu ßu. ß\. \VK\“ KxÄ IPrJrJr Kx≠J∂A YNzJ∂ mPu KmPmKYf yPmÇ Pu. ß\jJPru IPrJrJr kã ßgPT VnLr KjÁ~fJ ßh~J yPò, ßpxm TotTftJ @®xokte TrPmj fJPhr xJPg ß\PjnJ TjPnjvPj mKetf \LKmf ‰xjqPhr \jq k´PpJ\q rLKf IjMpJ~L xÿJj FmÄ optJhJkNet @Yre TrJ yPmÇ xm kJKT˜JKj KoKuaJKr FmÄ kqJrJKoKuaJKr ßlJPxtx, pJrJ @®xokte TrPmj, fJPhr KjrJk•J S TuqJPer VqJrJK≤S KjKÁf TrJ yPmÇ KmPhvL jJVKrT, xÄUqJuWM xŒ´hJ~ FmÄ kKÁo kJKT˜JKj TotTftJPhr @v´~ ßu. ß\. \VK\“ KxÄ IPrJrJr IiLj˙ ßxjJrJ KjKÁf TrPmjÇ F hKuPur ßvPw kJKT˜Jj ßxjJmJKyjLr kPã ˝Jãr TPrj fJPhr AˆJjt ToJP¥r ToJ¥Jr ßu. ß\. @Kor @mhMuäJy UJj Kj~JK\Ç ßu. ß\. \VK\“ KxÄ IPrJrJr ˝Jãr KjPY jJo FmÄ Fr kr ßuUJ @PZ ÈP\jJPru IKlxJr ToJK¥Ä Aj KYl AK¥~Jj IqJ¥ mJÄuJPhv ßlJPxtx Aj Kh AˆJjt KgP~aJrÇ' F k´JoJeq hKuuA xJãq KhPò, kJKT˜Jj ÊiM nJrPfr TJPZA @®xokte TPrKj, mJÄuJPhvnJrf ßpRg ToJP¥r k´iJPjr TJPZA @®xokte TPrPZÇ xMfrJÄ @oJPhr oyJj oMKÜpM≠PT xrJxKr I˝LTJr TPr ÈèP¥' ZKmr KjotJfJ k´KfÔJj ßp iíÓfJ ßhKUP~PZ, fJr KmÀP≠ mJÄuJPhPvr \jVPer k´fqJKvf, fLms ßãJn-KmPãJPn ßlPa jJ

Jubayer Ahmed Hamza Director

oPjJro kKrPmPv mJñJuL UJmJr ßUPf YJj? YPu IJxMj KmsTPuPjr mJÄuJ SPnj FÇ ˝PhvL UJmJPrr k´Tíf ˝Jh KjPf mJÄuJ SPnPj IJxMj... IJoJPhr GKfyqmJyL KmKr~JjL, ßVJvf, TKuK\ nájJ, nJf, oJZ, vJT-˝K«, ÊaKT, Kyhu YJajL, xJfTzJr frTJrL xy ßhPvr UJmJPrr ˝Jh KjjÇ

Mob: 07904 166 231 74 Brick Lane, London E1 6RL

kzJ~, k´KfmJPh ßxJóJr jJ yS~J~ @orJ vyLh oMKÜPpJ≠JPhr ßpoj ImoJjjJ TPrKZ, ßfoKj oMKÜpMP≠r oJiqPo IK\tf ßVRrPmJöôu ˝JiLjfJr ßYfjJPT IPjTaJ ŸJj TPr KhP~KZÇ @oJPhr krrJÓs xKYm Imvq Ifq∂ Kmj~L nJwJ~ nJrf xrTJrPT FTKa k´KfmJhKuKk kJKbP~ fJr hJK~fô ßvw TPrPZjÇ nJrPfr xJCg mäT F KuKkKa jJKT kptJPuJYjJ TPr ßhUPZÇ oMKÜpMP≠r ßYfjJ mJ˜mJ~Pj KhjrJf UA ßlJaJPjJ KmPmTk´KfmºL mMK≠\LmLrJ FUj oMPU TMuMk FÅPa jJPT jKxq KhP~ ßpj KhmJKjhsJ~ oVúÇ mKuyJKr ÈoMKÜpMP≠r ßYfjJ' k´mÜJrJÇ ßTC ßTC muPf YJPòj, jJaT-KxPjoJ ßfJ @r AKfyJx j~Ç Fxm ùJjLoNUt KjÁ~A ImVf @PZj, \Kyr rJ~yJPjr ßxA KmUqJf ZKm È\Lmj ßgPT ßj~J' @oJPhr oMKÜpM≠kNmt ˝JKiTJr @PªJuPj TL IkKrxLo ImhJj ßrPUKZuÇ mñnPñr KmÀP≠ mJÄuJr \jVePT CöLKmf TrJr k´~JPx rmLªsjJg È@oJr ßxJjJr mJÄuJ @Ko ßfJoJ~ nJumJKx...' VJjKa KuPUKZPuj, ßxA VJjKa È\Lmj ßgPT ßj~J' ZKmPf xo˝Pr VJS~J yP~KZu Ifq∂ xÄPmhjvLu TP£Ç yJ\JPrJ mJXJKur Âh~ ZMÅP~ pJS~J ßx VJjA FUj @oJPhr \JfL~ xñLfÇ YuKóP©r TqJKrvoJ FUJPjAÇ ÈèP¥' ZKmKa uJPUJ uJPUJ hvtT FUPjJ ßhUPZÇ hvtPTr ÂhP~ Fr oMKÜpM≠PT I˝LTJr TrJr mÜmq hLWt˙J~L yP~ pJPòÇ oMKÜpM≠PT I˝LTJr TrPu @oJPhr ˝JiLjfJr IK˜fô Kmkjú yP~ pJ~- ßhPvr xJmtPnRofô k´vúKm≠ yP~ kPzÇ ('71-Fr 26 oJYt ßgPT 2 KcPx’r kpt∂ @oJPhr uJPUJ vyLPhr rÜhJjPT I˝LTJr TrJr F yLj k´PYÓJ FUPjJ ÀPU ßh~J jJ yPu nKmwqPf nJrPfr Ijq ßTJPjJ mqKÜ mJ k´KfÔJj y~PfJ mJ @oJPhr ˝JiLjfJ-xJmtPnRofôPT mqñ TPr, I˝LTJr TPr jfMj jfMj ZKm KjotJPe C“xJyL yP~ CbPmÇ ßhPvr ßpxm rJ\QjKfT hu \jVPer k´KfKjKifô TrPZ, mMK≠\LmL, xMvLuxoJ\ S xrTJr xKÿKufnJPm ZKmKa mJP\~J¬ TrJr \jq nJrf xrTJPrr Skr YJk xOKÓ TrJ IfqJmvqTÇ ÈèP¥' @oJPhr oMKÜpM≠PT APfJoPiqA yJA\qJT TPr KjP~PZ, ˝JiLjfJS ßpj yJA\qJT yP~ jJ pJ~Ç)

pKh IJPxj KmsTPuj ßka nPr ßUP~ pJj mJÄuJ SPnj

Lunch Box Only £3.00


oMÜKY∂J 43

SURMA m 21 - 27 March 2014

mJÄuJPhPvr V´Jo S vyrJûPu xoJ\ kKrmftPjr iJrJ mhÀ¨Lj Cor

ßuUT : xnJkKf, \JfL~ oMKÜ TJCK¿u

mJÄuJPhPvr oJjMw ßp FUj FT ßv´eLKmnÜ Kjht~ xoJP\ mxmJx TrPZj F KmwP~ ßTJPjJ xPªy ßjAÇ F KmwP~ kNmtmftL 11 oJYt xÄUqJ xoTJPu @Ko KuPUKZ; KT∂á F xoJ\ pfA Kjht~ ßyJT, FUJPj mqmxJ~L ßv´eLr uMakJPar rJ\fô pfA n~JmynJPm TJP~o gJTMT, 1972 xJu ßgPT mJÄuJPhPvr xoJ\ FTA \J~VJ~ hJÅKzP~ ßjAÇ xoJ\ kKrmftjvLu FmÄ fJ ßTJPjJ mqKÜr, ßVJÔLr mJ ßv´eLr AòJ KjrPkãnJPmA kKrmKftf yPf kJPrÇ ßx kKrmftj FUJPjS WPa YPuPZÇ F KjP~ hKãekK∫Phr ßTJPjJ KY∂JnJmjJ ßjAÇ Fr k´P~J\jS fJPhr ßjAÇ IjqKhPT KTZM mJokK∫ KmPvwf FTTJuLj YLjJkK∫Phr @i-PxÅTJ f•ô IjMpJ~L mJÄuJPhPvr xoJP\ FTaJ K˙fJm˙J KmrJ\ TrPZÇ F K˙fJm˙J Foj pJr oPiq ÊiM 1972 xJu ßgPTA j~, Vf vfJ»Lr kûJv-wJa hvT ßgPT FTA Im˙J FUjS YPu @xPZÇ TJP\A fJPhr KY∂J IjMpJ~L mJÄuJPhPvr xoJP\ FUjS xJo∂mJPhr k´mu @Kikfq! ßx IjMpJ~L FUJjTJr xoJP\ KmhqoJj ÆPªôr oPiq xJo∂mJPhr xPñ

\jVPer ƪôA k´iJj! KYKT“xJr mJAPr FA KY∂JiJrJk´xNf iqJj-iJreJ pJA ßyJT, mJ˜m Im˙J yPò FA ßp, mJÄuJPhPvr Inq∂rLe kKrK˙Kf FUj ßp \J~VJ~ FPx hJÅKzP~PZ fJPf kûJv-wJa hvT ßfJ mPaA, FojKT 1972 xJPur KhPT fJTJPuS xJoJjq mJ˜m ùJj S ßhPvr k´Tíf Im˙Jr xPñ KTZMaJ kKrKYf ßuJPTr TJPZS F kKrmftj ßYJPU kzJr oPfJÇ Fr \jq ßTJPjJ VPmweJr k´P~J\j y~ jJÇ F k´xPñ muJ hrTJr ßp, ßhPv ßhPv hMKj~Jr ßv´eLKmnÜ xoJP\r oJjMw ßv´eL-PvJwe-KjptJfPjr vO⁄Pu mJÅiJ gJTPuS k´PfqT ßhPvr Im˙J FT rTo j~Ç ACPrJk, @PoKrTJ, YLj, \JkJj, rJKv~J, nJrf, kJKT˜Jj AfqJKh ßhPvr Inq∂rLe Im˙J IKnjú j~Ç ßv´eLKmnÜ SA xm ßhPv k´Tíf o\MKrr Im˙J, jJrLr IKiTJr S xJoJK\T Im˙Jj, @APjr vJxj, iPotr KjptJfj, \jVPer Skr rJÓsL~ KjptJfj FTA k´TJr j~Ç ßv´eLr vJxj Foj pJPf fJr TJbJPoJr oPiqS KmKnjú ßhPv oJjmJKiTJPrr fJrfoq gJPTÇ UJhq, m˘, mJx˙Jj, KYKT“xJ, KvãJ, \LmPjr KjrJk•J, oJjMPwr oJjoptJhJr I·Km˜r KjÁ~fJ S WJaKf gJPTÇ ßv´eLvJxPjr TJbJPoJr oPiq xoJ\ VKfvLu gJPTÇ xoJ\ jJjJnJPm kKrmKftf yPf gJPTÇ mJÄuJPhPvr C“kJhPjr xPñ xŒTtyLj oiq˝fôPnJVLPhr vJxPj mqJkT uMafrJP\r oJiqPo FT mqmxJ~L ßv´eL VKbf yP~ vJxj ãofJ~ KjP\PT k´KfKÔf TPrPZÇ FPhr vJxj vO⁄PuA mJÄuJPhPvr v´o\LmL \jVe FT TKbj TPbJr hM”xy \LmjpJkj TrPZjÇ KT∂á pJ uãq TrJr Kmw~ fJ yPuJ, fJPhr Skr ßvJwe-vJxPjr k´TíKf KmsKav S kJKT˜Jj @oPu FmÄ 1972 xJPu pJ KZu @\ @r ßx rTo j~Ç @PVr Im˙Jr KTZM ßrv FUjS gJTPuS @PVr oPfJ @r ßjAÇ vyr S V´JoJûu Cn~ ßãP©A FA kKrmftj Foj mz @TJPr yP~PZ, pJr ßgPT oMU KlKrP~ rJUJ ßTJPjJ mJ˜mPmJi S TJ§ùJjxŒjú ßuJPTr kPãA x÷m j~Ç V´JoJûPur KhPT fJTJPu ßhUJ pJPm ßp, C“kJhPjr k≠Kf, YJwmJPxr irj, pPπr mqmyJr, ßxY mqm˙J,

mJÄuJPhPvr C“kJhPjr xPñ xŒTtyLj oiq˝fôPnJVLPhr vJxPj mqJkT uMafrJP\r oJiqPo FT mqmxJ~L ßv´eL VKbf yP~ vJxj ãofJ~ KjP\PT k´KfKÔf TPrPZÇ FPhr vJxj vO⁄PuA mJÄuJPhPvr v´o\LmL \jVe FT TKbj TPbJr hM”xy \LmjpJkj TrPZjÇ KT∂á pJ uãq TrJr Kmw~ fJ yPuJ, fJPhr Skr ßvJwe-vJxPjr k´TíKf KmsKav S kJKT˜Jj @oPu FmÄ 1972 xJPu pJ KZu @\ @r ßx rTo j~Ç @PVr Im˙Jr KTZM ßrv FUjS gJTPuS @PVr oPfJ @r ßjAÇ Ee mqm˙J, xPmtJkKr nNKo oJKuTJjJr YKr© UMm CPuäUPpJVq S fJ“kptkNetnJPm kKrmKftf yP~PZÇ V´Jo S vyrJûPu FUj nNKo oJKuTrJ k´iJjf yPuJ mqmxJ~LÇ FA xPñ kKrmKftf yP~PZ ßvJweKjptJfj xŒPTt V´JoLe v´o\LmL \jVe∏ TíwT, TíKw o\Mr, TíKwr xPñ xŒKTtf \jVPer ßYfjJ S hOKÓnKñÇ ßUJh TíwT S TíKw o\MrPhr pKh K\Pùx TrJ pJ~, fJrJ FUj TJPhrPT fJPhr ßvJwT, KjptJfT mJ FT TgJ~ v©∆ oPj TPrj, fJyPu fJPhr \mJPmr oPiqA FA kKrmftPjr FTaJ yKhx xyP\A kJS~J pJPmÇ ßfnJVJ @PªJuPjr xo~ mJ fJr @PV F \mJm KZu \KohJr, nNKor oJKuT S oyJ\jÇ Fr mJAPr ßTJPjJ xÄ˙J, k´KfÔJj, FojKT xrTJrPT fJrJ KjP\Phr v©∆ oPj TrPfj jJÇ TrPuS ßxaJ ßTJPjJ ßTJPjJ KmPvw IûPu, KmPvw Im˙J~ ßhUJ ßpfÇ FUj FA FTA k´vú mJÄuJPhPvr TíwT S TíKw o\MrPhr K\Pùx TrPu fJPhr ßTC \KohJr, ß\JfhJr, nNKo oJKuT mJ V´JoLe oyJ\jPhr TgJ muPmj jJÇ \KohJKr k´gJ CPb ßVPZ, ßp \Kor xPñ fJPhr xŒTt fJr

oJKuTJjJ FUj KmkMu IKiTJÄv ßãP© @PVr ß\JfhJrPhr yJPf @r ßjA, @PZ mqmxJ~LPhr yJPfÇ V´JoJûPu FUj k´iJj EehJfJ yP~PZ V´JoLe mqJÄT, msqJT, k´KvTJ, @vJ AfqJKhr oPfJ FjK\S S ßxA xPñ xrTJKr S mJKeK\qT mqJÄTÇ fJPhr KjptJfPjA TíwT S V´JoLe ßkvJ\LmLrJ FUj IK˙rÇ kMrPjJ oyJ\jPhr j~, FPhrPT FUj fJrJ oPj TPrj fJPhr ßvJwT-KjptJfTÇ FUJPj KmPvwnJPm muJ hrTJr ßp, xJo∂ mJ @iJ-xJo∂ mqm˙J~ VKrm TíwT S o\MrPhr Skr nNKo oJKuT S oyJ\jPhr ßp IgtQjKfT KjptJfj gJPT fJr k´J~ KTZMA @r FUj ImKvÓ ßjAÇ FUj V´JoLe KjptJfT yPò k´vJxPjr xPñ pMÜ KmKnjú rJ\QjKfT hPur ßuJT, KmPvwf xrTJKr ßuJTÇ F ZJzJ @PZ k´vJxPjr xPñ pMÜ V´JoLe ßoJuäJ, oJfmr, oxK\Phr AoJo, oJhsJxJr @Puo irPjr ßuJT, pJrJ oNuf TíKwr xPñ pMÜ jJ ßgPT ßTJPjJ jJ ßTJPjJ ßkvJr xPñ pMÜÇ @PZ kMKuv S xrTJKr hPur xv˘ è§J mJKyjLÇ FrJA @PVTJr \KohJKr 54 kOÔJ~

Kf˜Jr kJKjmµj YMKÜr IKjÁ~fJ FmÄ @oJPhr krrJÓsjLKf fJPrT vJoxMr ßryoJj

ßuUT : IiqJkT S rJ\QjKfT KmPväwT

ÊÏ ßoRxMo ÊÀ yS~Jr @PVA Kf˜Jr kJKj k´JK¬r ßp n~Jmy KY© xÄmJhkP© k´TJKvf yP~PZ, fJ @oJPhr hMKÁ∂JPT ÊiM mJKzP~A KhPò jJ, mrÄ @oJPhr krrJÓsjLKfr mqgtfJr KhTaJA k´Ta yP~ irJ kPzPZÇ KmVf ß\Ja xrTJPrr @oPu nJrPfr xPñ @oJPhr xŒPTtr CjúKf yPuS, @oJPhr mz mqgtfJ KZu @orJ Kf˜Jr kJKjmµPjr mqJkJPr ßTJPjJ YMKÜ TrPf kJKrKjÇ ÊiM fJA j~g FTA xPñ mJÄuJPhv-nJrf xŒPTtr mqJkJPr KTZM IoLoJÄKxf Kmw~ rP~PZ, pJr ßTJPjJ xoJiJjS y~KjÇ 7 FKk´u nJrPf ßuJTxnJr KjmtJYj ÊÀ yPòÇ ßo oJPxr ßvw KhPT nJrf FTKa j~J xrTJr ãofJ V´ye TrPmÇ fJPf Kf˜Jxy IoLoJÄKxf Kmw~èPuJr xoJiJj yPm, FaJ oPj

TrJr ßTJPjJ TJre ßjAÇ ßTjjJ x÷Jmq FTKa KmP\Kk xrTJr KmrJ\oJj xoxqJèPuJr mqJkJPr TUPjJ AKfmJYT oPjJnJm ßhUJ~KjÇ lPu KmP\Kkr ßjfífôJiLj FTKa ßTJ~JKuvj xrTJr pKh ãofJ kJ~ (\jof \Krk IjMpJ~L), fJyPuS Kf˜Jr kJKjmµPjr x÷JmjJ ãLeÇ fJA xñf TJrPeA k´vú CPbPZ mJÄuJPhPvr TreL~ FUj TL yPm? ÊiM Kf˜Jr kJKjmµjA j~, lJrJÑJ YMKÜ KjP~S TgJ @PZÇ KakJAoMU mJÅi, lMPurfu mqJrJ\, nJrPfr @∂”jhL xÄPpJV k´T· AfqJKh jJjJ k´vú FUj mJÄuJPhv-nJrf xŒTtPT k´vúKm≠ TPrPZÇ Vf 5 mZPr nJrPfr rJÓskKf ßgPT ÊÀ TPr FTJKiT oπL mJÄuJPhv WMPr KVP~ mJPrmJPr k´Kfv´∆Kf KhP~ ßVPZjÇ KT∂á ßTJPjJ k´Kfv´∆KfA rKãf y~KjÇ fJA nJKar ßhv KyPxPm mJÄuJPhPvr kJKjr ßp k´JkqfJ, fJ KjKÁf TrPf @∂\tJKfT @xPr xoxqJKa fMPu irJ ZJzJ ßTJPjJ KmT· @PZ mPu oPj y~ jJÇ ÊiM ÈmºMPfôr Kjhvtj˝„k @orJ nJrfPT ZJz ßhm, @r nJrf @oJPhr k´JkqfJ KjKÁf TrPf kJrPm jJ, fJPfJ yPf kJPr jJ! IPjT AxMqr oPiq Kf˜J FTKa mz AxMqÇ KmoxPaT xPÿuPj ojPoJyj KxÄ \JKjP~ KhP~PZj Kf˜J YMKÜ TrJ x÷m j~Ç ßpRg jhL TKovPjr ‰mbT ßvw yP~PZÇ ßxUJPjS mJÄuJPhv mqgtÇ nJrfL~ kã ßTJPjJ AKfmJYT oPjJnJm ßhUJ~KjÇ xÄmJhkP© Umr ßmr yP~PZ ßpUJPj Kf˜J~ 5 yJ\Jr KTCPxT kJKj kJS~Jr TgJ, ßxUJPj @PZ oJ© 500 KTCPxTÇ TL n~Jmy kKrK˙Kfr oMPUJoMKU yPf pJPò C•rmñ, FA kKrxÄUqJj ßmJ^Jr \jq fJ pPgÓÇ xMfrJÄ krrJÓsjLKfPT ßdPu xJ\JPf yPmÇ nJrfKjntr krrJÓsjLKf ßgPT @oJPhr ßmr yP~ @xPf yPmÇ Kf˜J YMKÜ KjP~ IPjT TgJ yP~PZÇ nJrPfr xÄKmiJPj rJP\qr ofJoPfr èÀfô gJTJ~ ßTªs

FTTnJPm ßTJPjJ YMKÜ TrPf kJPr jJÇ FA xÄKmiJj xÄPvJij TrJS xy\ j~Ç IfLPf KmP\Kkr xogtj FPf kJS~J pJ~KjÇ FojKT nJrPfr rJÓskKf dJTJ KmvõKmhqJuP~r xoJmftj IjMÔJPj xLoJ∂ xoxqJr xoJiJj yPm mPu o∂mq TrPuS mJ˜m ßãP© FKa KjP~S xoxqJ rP~PZÇ xLoJ∂ xoxqJr xoJiJPjr mqJkJPrS xÄKmiJj xÄPvJij \ÀKrÇ mJÄuJPhv-nJrf FTKa xLoJ∂ YMKÜ ˝Jãr TPrKZu 1974 xJPuÇ mJÄuJPhv SA YMKÜ mJ˜mJ~j TrPf xÄKmiJPj xÄPvJijL FPjPZ (fífL~ xÄPvJijL 1974)Ç KT∂á hLWt 39 mZPrS nJrf fJPhr xÄKmiJPj xÄPvJijL FPj YMKÜKa ÈPrKalJA' TPrKjÇ lPu KZaoyuèPuJ KjP~ ßp xoxqJ, fJ rP~ KVP~KZuÇ mftoJPj mJÄuJPhPvr nNUP- @PZ 17 yJ\Jr 149 FTr nJrfL~ nNKoÇ @r nJrPfr nNUP- @PZ 7 yJ\Jr 111 FTr mJÄuJPhKv nNKoÇ Fxm IûPur oJjMw FT oJjPmfr \LmjpJkj TrPZÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~r xoJmftj IjMÔJPj k´em oMUJK\t xLoJ∂ xoxqJr xoJiJPjr TgJ muPuS mJ˜mfJ KnjúÇ hLWtKhj kr nJrfL~ oKπxnJ~ 1974 xJPur oMK\m-AKªrJ YMKÜ IjMPoJKhf yP~PZÇ KT∂á xÄKmiJj xÄPvJiPjr k´vúKa Fr xPñ \KzfÇ xÄKmiJj xÄPvJiPj TÄPV´x xogtj kJ~Kj f“TuLj k´iJj KmPrJiL hu KmP\KkrÇ oKπxnJ~ oMK\m-AKªrJ YMKÜ IjMPoJhj S TÄPV´x TftíT IKf xŒ´Kf xÄKmiJj xÄPvJiPjr FTKa CPhqJV V´ye TrJ yPuS, KmP\Kk mPuKZu fJrJ F xÄPvJijLr KmPrJKifJ TrPmÇ lPu xoxqJ pJ KZu, fJ rP~ ßVPZÇ ßvw kpt∂ xÄKmiJj xÄPvJiPjr KmuKa ßuJTxnJ~ SPbKj @rÇ TÄPV´x ßjfJPhr @∂KrTfJ KjP~ @oJPhr k´vú ßjAÇ y~PfJ fJrJ xKfq xKfqA YJj xoxqJèPuJr xoJiJj ßyJT! KmP\Kkr kJvJkJKv xoxqJ nJrPfr @ouJfπ KjP~SÇ ßxA xPñ rP~PZ nJrPfr

jLKfKjitJrTPhr ÈoJA¥ ßxa@k'Ç fJrJ mJÄuJPhvPT TUPjJ xooptJhJr hOKÓPf ßhPUPZ, FaJ @Ko oPj TKr jJÇ nJrf mz ßhvÇ @VJoL 30 mZPrr oPiq nJrPfr IgtjLKf yPm KmPvõr KÆfL~ IgtjLKfÇ nJrPf k´Y- hKrhsfJ gJTPuS, @VJoL 30 mZPrr oPiq oJgJKkZM @~ KVP~ hJÅzJPm 22 yJ\Jr cuJrÇ nJrPfr F IgtjLKf @oJPhr IgtjLKfPTS V´Jx TrPmÇ @oJPhr Cjú~Pj nJrf FTKa mz nNKoTJ kJuj TrPf kJPrÇ fPm ßfojKa yPò jJÇ ßhUJ ßVPZ KÆkãL~fJr ßmzJ\JPu nJrf FTTnJPm xMKmiJ KjPòÇ KmKnjú AxMqPf ßp xoxqJ rP~PZ fJ xoJiJPj nJrPfr @V´y ToÇ xLoJ∂ yfqJ mº jJ yS~J~ fJ mJÄuJPhKv oJjMwPT nJrfKmPÆwL TPr fMPuPZÇ nJrfL~ EPe 13Ka k´T· KjitJKrf yPuS, Vf 2 mZPr oJ© 5Ka k´TP·r TJ\ ßvwkptJP~ yP~PZÇ mJKe\q WJaKf ToJPf mJÄuJPhKv kPeqr @ohJKj mJzJ~Kj nJrfÇ jJjJ irPjr Ê‹ S IÊ‹ mJiJ~ mJÄuJPhKv keq YJKyhJ gJTJ xP•ôS nJrfL~ mJ\JPr k´Pmv TrPf kJrPZ jJÇ mKª k´fqkte YMKÜ ˝JãKrf yPuS, fJPf nJrPfr ˝Jgt ßmKvÇ TJPjTKaKnKar @zJPu nJrfPT asJjK\a mJ TKrPcJr KhPuS, ßjkJu S nMaJPjr \jq fJ xŒ´xJKrf y~KjÇ kJKj mqm˙JkjJr TgJ mJÄuJPhKv ßjfJrJ mPuPZj mPa, KT∂á FUJPj nJrPfr ßTJPjJ ChqJV TUPjJ kKruKãf yPò jJÇ 2011 xJPu oJuÆLPkr @¨M KxKaPf 17fo xJTt vLwt xPÿuj ßvw y~Ç SA xPÿuPj k´iJjoπL ßvU yJKxjJ nMaJj, nJrf, ßjkJu S YLjPT KjP~ ÈVñJ jhL ImmJKyTJ xÄ˙J' S Èms¯kM© jh ImmJKyTJ xÄ˙J' VPz ßfJuJr @øJj \JKjP~KZPujÇ xhqxoJ¬ KmoxPaT xPÿuPjS KfKj mPuPZj ßx TgJÇ KT∂á nJrf fJPf xJzJ ßh~KjÇ mJÄuJPhPvr k´Y- KmhMq“ WJaKf 54 kOÔJ~


44 oMÜKY∂J

21 - 27 March 2014 m SURMA

VJP~Km ßnJa mjJo xMÔM KjmtJYj ßVJuJk oMjLr ßuUT : TuJKoˆ

ÍIØMf FT KjmtJYjÇ VJP~Km ßnJPa ßmJ^JA mJéÇ ßTJgJS @mJr ßnJaPmJ^JA mJé KjP~ ãofJxLj hPur TotLPhr ßnJÅ-PhRzÇ mqJkT \Ju ßnJa, ßTªs hUu @r mqJua KZjfJAP~ TuKïf yP~PZ CkP\uJ KjmtJYPjr fífL~ iJkÇ x–WJf, xKyÄxfJ S ãofJxLjPhr vKÜr oyzJ~ ßTPªs ßpPf kJPrjKj ßTC ßTCÇ InJmjL~ \JKu~JKfPf xrTJr xoKgtf k´JgtLPhr kPã mJé nrJ yP~PZ VJP~Km ßnJPaÇ KoKjPa Z~ ßnJa TJˆ yP~PZ FTKa ßTPªsÇ mKrvJPu FTJA 400 ßnJa KhP~PZj FT ZJ©uLV ßjfJÇ jK\rKmyLj F ßnJaTJPu vrL~fkMr S mJPVryJPa xKyÄxfJ~ oJrJ ßVPZj hM'\jÇ I∂f xJfKa CkP\uJ~ ßTªs hUu S \Ju ßnJPar IKnPpJV FPj KjmtJYj m\tj TPrPZj KmFjKk S 19 hu xoKgtf k´JgtLrJ" ∏oJjm\KojÇ Ík´go hlJ CkP\uJ KjmtJYj KZu vJK∂kNetÇ KÆfL~ hlJ~ I· KTZM FuJTJ~ xKyÄxfJr WajJ WPaKZuÇ @r vKjmJr (15 oJYt) fífL~ iJPk xKyÄxfJ S

ßnJa \JKu~JKfr oJ©J ZJKzP~PZÇ KmKnjú FuJTJ~ mqJua KZjfJA S xÄWPwt @yf yP~PZj hMA vfJKiTÇ KjmtJYjL xKyÄxfJ~ Kfj\Pjr oOfMq yPuJÇ KjmtJYPj ßnJa TJrYMKk ZJzJS ßTªs hUu, mqJua KZjfJA, FP\≤Phr ßmr TPr ßh~J, ß\Jr TPr Kxu oJrJr WajJèPuJ xrTJr S KjmtJYj TKovPjr xMÔM KjmtJYPjr IñLTJrPT k´vúKm≠ TPrPZÇ k´go @PuJr @ûKuT TJptJu~, ß\uJ S CkP\uJ k´KfKjKiPhr kJbJPjJ fgq IjMpJ~L, VfTJu hMA vfJKiT FuJTJ~ xÄWwt S ßnJa TJrYMKkr WajJ WPaPZ" ∏ k´go @PuJÇ ÍCkP\uJ kKrwh KjmtJYPjr fífL~ iJPk ßhPvr KmKnjú ˙JPj mz irPjr xÄWwt yP~PZÇ Vf hM'iJPkr fMujJ~ FA iJPk xKyÄxfJ @PrJ ßmPzPZÇ ßTªs hUu, mqJua KZjfJA, xKyÄxfJ @r kMKuPvr èKur oiq KhP~ ßvw yP~PZ fífL~ iJPkr KjmtJYjÇ 81 CkP\uJ~ KjmtJYjL xÄWPwt 3 \j oJrJ ßVPZjÇ fífL~ iJPkr CkP\uJ KjmtJYPjr ßnJa V´yPer Khj k´vJxPjr CkK˙KfPfA k´KfkPãr FP\≤Phr ßmr TPr KhP~ \Ju ßnJa k´hJj, ßTPªs hJK~fôrf TotTftJPhr TJZ ßgPT mqJua ßkkJr ßTPz ßj~J, xJÄmJKhTPhr Skr yJouJ TPr TqJPorJ S VJKz nJXYMPrr WajJ WPaPZ ßmv TP~TKa ßTPªsÇ Kk´\JAKcÄ IKlxJr uJKüf, ßnJaJrPT oJrir, TTPau KmP°Jre, iJS~JkJ∑JiJS~J yP~PZ FTJKiT ßTPªsÇ k´go iJPkr CkP\uJ KjmtJYj xMÔM yPuS KÆfL~ iJPk xKyÄxfJ iJrJmJKyTnJPm mJzPf gJPTÇ fífL~ iJPkr KjmtJYPjr Khj xTJu ßgPTA AKxPf IKnPpJV @xPf gJPTÇ KmK㬠xKyÄxfJ, xrTJKr hPur k´JgtLPhr mqJua ßkkJr S mJé KZjfJA, k´KfkPãr ßkJKuÄ FP\≤Phr ßmr TPr ßh~J, ßTªs hUu, kMKuPvr kãkJfoNuT @Yre KZu xJrJ KhjÇ TJu mJiq yP~ TKovj 26Ka ßTPªsr ßnJaV´ye ˙KVf TrJr @Phv ßhj" ∏ ‰hKjT AP•lJTÇ fífL~ iJPkr 81Ka CkP\uJ kKrw KjmtJYj KjP~

CkP\uJ kKrw KjmtJYPjr fífL~ iJPk ßhPvr KmKnjú ˙JPj mz irPjr xÄWwt yP~PZÇ Vf hM'iJPkr fMujJ~ FA iJPk xKyÄxfJ @PrJ ßmPzPZÇ ßTªs hUu, mqJua KZjfJA, xKyÄxfJ @r kMKuPvr èKur oiq KhP~ ßvw yP~PZ fífL~ iJPkr KjmtJYjÇ 81 CkP\uJ~ KjmtJYjL xÄWPwt 3 \j oJrJ ßVPZjÇ fífL~ iJPkr CkP\uJ KjmtJYPjr ßnJa V´yPer Khj k´vJxPjr CkK˙KfPfA k´KfkPãr FP\≤Phr ßmr TPr KhP~ \Ju ßnJa k´hJj, ßTPªs hJK~fôrf TotTftJPhr TJZ ßgPT mqJua ßkkJr ßTPz ßj~J, xJÄmJKhTPhr Skr yJouJ TPr TqJPorJ S VJKz nJXYMPrr WajJ WPaPZ ßmv TP~TKa ßTPªsÇ KfjKa \JfL~ ‰hKjPT k´TJKvf UmPrr IÄvKmPvw Ck˙JKkf yPuJÇ F ßgPT ßpPTJPjJ kJbPTr mM^Pf IxMKmiJ yPm jJ, mftoJj xrTJr S mftoJj KjmtJYj TKovj TL IØMf irPjr FTKa CkP\uJ KjmtJYj iJPk iJPk @oJPhr CkyJr KhP~ YPuPZ! Ijq \JfL~ ‰hKjTèPuJPf k´TJKvf Umr kJb TrPuS ßhvmJxL CkP\uJ KjmtJYjxÄâJ∂ FTA irPjr iJreJ mJ mJftJKa kJPmjÇ fPm TL irPjr fJkC•JPkr xKyÄxfJ ßp F KjmtJYPj ãofJxLPjrJ YJKuP~ pJPò, fJr KTZM @ªJ\-IjMoJj TrJ pJ~, Foj hM-FTKa WajJr CPuäPUr fJKV IjMnm TrKZÇ Fxm xPr\Koj WajJr KmmreS vKjmJPrr KmKnjú \JfL~ ‰hKjPT k´TJKvf yP~PZÇ QhKjT k´go @PuJ ÈPljLr hJVjnN_Jr KjmtJYj KY©' fMPu iPr vKjmJr FT k´KfPmhPj KuPUPZ : ÍPnJr 4aJr KhPT ßljLr hJVjnN_J CkP\uJr KxªMrkMr ACKj~Pjr IuJfuL xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs dMPT @S~JoL uLV xoKgtf k´JgtLr

TotLrJ ß\Jr TPr mqJua ßkkJPr Kxu ßoPr mJé nKft TPrjÇ Umr ßkP~ KmFjKk xoKgtf k´JgtLxy Ijq k´JgtLr TotLrJ ßnJr 5aJr KhPT ßTPªs yJouJ YJKuP~ mqJua ßkkJr nKft KfjKa mJé KZKjP~ KjP~ pJjÇ xTJu 8aJ~ ßnJa V´yPer \jq ßTJPjJ mqJua ßkkJr jJ gJTJ~ Kk´\JAKcÄ IKlxJr @mhMu TJA~Mo SA ßTPªsr ßnJaV´ye ˙KVf ßWJweJ TPrjÇ hJVjnN_J~ Vf vKjmJPrr KjmtJYPj FKa ßTJPjJ KmKòjú WajJ KZu jJÇ I∂f @PrJ FTKa ßTPªs FTA irPjr WajJ WPaPZÇ k´fqãhvtLrJ \JjJj, xTJPu @S~JoL uLV xoKgtf k´JgtLr TotLrJ kNmt YªskMr ACKj~Pjr hrJrkMr xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTªs ßgPT Ijq k´JgtLr FP\≤ FmÄ ßnJaJrPhr ßmr TPr KhP~ mqJua ßkkJPr Kxu oJPrjÇ hMkMPr KmFjKkr TotLrJ SA ßTPªs dMPT mqJuanKft mJé KZKjP~ ßjjÇ kPr SA ßTPªs ßnJa ˙KVf TrJ y~Ç ßmuJ 2aJr kr hJVjnN_J 55 kOÔJ~

orÉo ßoJ” @»Mu oJjúJj xqJr ˛rPe KTZá TgJ @uyJ\ô ßoJ” oJKl\ UJj ßuUT : KmvõjJg k´mJxL FcMPTvj asJˆ ACPT'r xJPmT xJiJre xŒJhT S k´KfÔJfJ asJÓLÇ

oJjMw oJ©A \jì oOfáqr IiLjÇ kOKgmLPf \jì V´ye TrPu k´PfqTPT oOfáqr ˝Jh V´ye TrPfA yPm, FaJ KYr∂j xfqÇ xÄK㬠F \LmPj ßTJj ßTJj oJjMw fÅJr oy“ TPotr oiq KhP~ F kOKgmLPf ˛reL~ @r mrjL~ yP~ gJPTjÇ xÿJKjf kJbT @\ @Ko hM”U nJrJâJ∂ oj KjP~ FoKj FT TLKftoJj mqKÜr ˛OKfYJre Trm pJPT @orJ TUjS @oJPhr ˛OKf ßgPT yJKrP~ ßpPf ßhPmJjJÇ KfKj pMV pMV iPr ßmÅPY gJTPmj @oJPhr KmvõjJg CkP\uJmJxLr oPjr VnLPrÇ KfKj yPuj KmvõjJPgr TíKf x∂Jj KmKvÓ KvãJKmh rJo xMªr yJAÛáPur k´JÜj KvãT, KmvõjJg k´mJxL FcMPTvj asJˆ ACPTr k´iJj CPhqJÜJ S k´KfÔJfJ xnJkKf FmÄ u¥j ßx≤sJu lJCP§vj VJutx yJAÛáPur oqJgx Fr k´JÜj KvãT \jJm ßoJ” @»Mu oJjúJj xqJrÇ KpKj Vf 27ßv jPn’r 2013 Pf ˘L-kM©-TjqJxy @®L~˝\j, KyQfwL xTPur oJ~J fqJV TPr oOfáqmre TPrjÇ (AjúJ..........rJK\Cj) @orJ ßhJ~J TKr @uäJy ßpj CjJPT \JjúJfmJxL TPrjÇ 1952 xJPur 14A ßlms∆~JrL KmvõjJg CkP\uJr rJ\jVr V´JPo FA TíKf x∂Jj \jìV´ye TPrjÇ

fÅJr KkfJr jJo orÉo ßoJ\Jllr @uL xJrÄÇ orÉo ßoJ” @»Mu oJjúJj hLWtKhj rJoxMªr yJAÛáu KmvõjJPg KvãTfJ TrJr kr 1983 xJPu u¥Pj ˙J~LnJPm ˝kKrmJPr mxmJx ÊÀ TPrjÇ ÈKmvõjJg k´mJxL FcMPTvj asJˆ' KjP~ ßTJPjJ KTZá muPf yPu xmJr @PV pJr jJo KjPf y~ KfKj yPuj @oJPhr Vmt KmvõjJgmJxLr IyÄTJr orÉo \jJm ßoJ” @»Mu oJjúJj xqJrÇ 1995 xJPu KfKj xmtk´go CPhqJV KjP~ pMÜrJP\q mxmJxrf KmvõjJg CkP\uJr IPjPTr xJPg ßpJVJPpJV TPrj FmÄ xmJAPT mMK^P~ mPuj KmvõjJg CkP\uJ FcMPTvj asJˆ VbPjr uãq S CP¨vq FmÄ k´P~J\jL~fJÇ KfKj @oJr xJPg mJr mJr ßpJVJPpJV TPrjÇ CjJr @ymJPj @Ko xJzJ jJ KhP~ kJKrKjÇ KfKj KjP\r k´Yár xo~ S Igt mq~ TPr KmvõjJPgr xTPur xJPg ImqJyfnJPm ßpJVJPpJV TrPf gJPTjÇ 1995 xJu ßgPT k´˜MKf ÊÀ TPr 1996 xJPu k´JgKoTnJPm 38 \j asJˆL KjP~ k´PfqT asJˆLPT ÈFT uã' aJTJ KjitJrj TPr k´gof 38 uã aJTJ kÅMK\ TPr ÈKmvõjJg k´mJxL FcMPTvj asJPˆr pJ©J ÊÀ y~Ç 1996 xJPur \JjM~JrL oJPxr xÄVbPjr Vefπ ßoJfJPmT 38 \j asJˆLr CkK˙KfPf 2 m“xPrr \jq \jJm @»Mu oJjúJj xJPymPT xmtxÿKfâPo k´KfÔJfJ xnJkKf oPjJjLf TrJ y~Ç xnJkKf KjmtJKYf yP~ KfKj @PrJ CPhqJo KjP~ TJ\ ÊÀ TPrj FmÄ KY∂J TrPf gJPTj FA asJPˆr TJptâo KTnJPm KmvõjJPg YJuM TrJ pJ~Ç oJjúJj xJPyPmr KY∂J S ßYfjJ~ xmthJA FTKa nJmjJ KZu KTnJPm KmvõjJPgr @jJPY TJjJPY VrLm ßoiJmL ßZPu ßoP~Phr TJPZ KvãJr @PuJ ßkÅRPZ KhP~ KvKãf xoJ\ VzJ pJ~Ç fJA k´go 38 uã aJTJ KmvõjJg ßxJjJuL mqJÄT FlKc@r FTJCP≤ \oJ ßrPU fJr unqJÄv aJTJ KTnJPm TJP\ uJVJPjJ pJ~ FmÄ KmvõjJPg FTKa ˙JjL~ CkPhÓJ TKoKa Vbj TrJ pJ~-F uPãq 1997 xJPu 8A \Mj u¥Pj FTKa xnJ @ymJj TPrjÇ CÜ xnJ~ \jJm @»Mu oJjúJj xqJr fÅJr xMKYK∂f

ofJof xMªrnJPm Ck˙Jkj TPrj pJr xJrJÄv yPuJ KmvõjJPg xÄVbPjr \jq FTKa CkPhÓJ TKoKa Vbj TrJÇ ßxA xnJ~ CkK˙f xmJAPT KfKj ImKyf TPrj ßp, F CkPhÓJ TKoKa KmvõjJg CkP\uJr xTu k´JgKoT S oJiqKoT ÛáPur 4gt, 8o ßvseLr VrLm ßoiJmL ZJ©ZJ©LPhr xJPg ßpJVJPpJV TPr FPj KmvõjJg k´kJPr rJoxMªr yJAÛáPu mOK• krLãJr oJiqPo asJPˆr aJTJ Kmfre TrPu F asJPˆr CP¨vq xlu yPmÇ CkK˙f xTu asJˆL fÅJr F xMKYK∂f ofJof V´ye TPrjÇ xnJ~ @rS Kx≠J∂ V´ye TrJ y~ KmvõjJg gJjJ KjmtJyL IKlxJr ˙JjL~ CkPhÓJ TKoKar xnJkKf gJTPmj FmÄ GKfyqmJyL rJoxMªr yJAÛáPur k´iJj KvãT \jJm ßoJ” f\ÿMu @uL ßxPâaJrL KyxJPm hJK~fô kJuj TrPmjÇ CÜ xnJ~ @PrJ @PuJYjJ y~ ÈpKh ßTJj asJˆL SA xo~ ßhPv pJj, fJyPu xnJkKf ßoJ” oJjúJj xJPym CjJr xJPg Km˜JKrf Kmw~ KuPU KYKb KhPmj FmÄ ßhPv KVP~ KfKj CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ S rJoxMªr yJAÛáPur k´iJj KvãTPT CÜ KYKb KhP~ KmvõjJPg CkPhÓJ TKoKa Vbj TPr @xPmjÇ SA xnJ~ xTPur CP¨Pvq k´vú TrJ y~ ßTJj asJˆL ßhPv pJPòj KTjJ? ßxRnJVqmvf: @oJr pJmJr Khj-ãe kNmtKjitJKrf KZuÇ @Ko xJPg xJPg muuJo 22 ßv \MuJA 1997 AÄ @Ko ßhPv pJKòÇ fUj CkK˙f xTu xhxqVeA xÿKf ßhj ßpj xnJkKf @»Mu oJjúJj xJPym hMPaJ KYKb KuPU ßpj @oJPT ßhj, @r @Ko ßpj KYKbÆ~ KjitJKrf mqKÜ oPyJh~PT ßhA FmÄ asJPˆr \jq CkPhÓJ TKoKa Vbj TPr @KxÇ @Ko mJÄuJPhPv ßkÅRPZ xJPg xJPgA f“TJuLj hLWt 40 m“xPrr IKnùfJ xŒjú rJo xMªr yJAÛáPur k´iJj KvãT (xJPmT) ßoJ” f\ÿMu @uL xJPyPmr xJPg ßhUJ TPr ßoJ” oJjúJj xJPyPmr KuUJ KYKb y˜J∂r TPr kMPrJ Kmw~Ka Km˜JKrfnJPm ImKyf TKrÇ fJrkr k´iJj KvãT (xJPmT) ßoJ” f\ÿMu @uL xJPym f“TJuLj KmvõjJg gJjJ KjmtJyL IKlxJr \jJm UMrvLh @uo ßYRiMrL xJPyPmr xJPg ßpJVJPpJV TPr ßoJ” @»Mu oJjúJj xJPyPmr KuUJ

KhT KjPhtvjJoNuT KYKb ßkÅRPZ ßhjÇ KfKj @oJPT 10A @Vˆ 1997 xJPu KmTJu 2 aJ~ gJjJ KjmtJyL IKlPx ßhUJ TrPf muPujÇ kNmtPWJKwf fJKrU S xo~ IjMpJ~L @Ko rJo xMªr yJAÛáPur k´iJj KvãT xJPym, KmvõjJg TPuP\r k´Plxr @»Mu oKfj xJPym S rJo xMªr yJAÛáPur xyTJrL KvãT @»Mu mJrL S oPjJ~Jr ßyJPxj rJxM xy @rS TP~T\j gJjJ KjmtJyL IKlPx xoPmf yAÇ If”kr KjmtJyL IKlxJr xJPyPmr xJPg hLWt @PuJYjJ TPr @orJ FTKa CkPhÓJ TKoKa Vbj TrPf xão yAÇ CÜ TKoKa VbPjr mqJkJPr k´iJj KvãT xJPym S gJjJ KjmtJyL IKlxJr UMmA @∂KrT KZPujÇ 1998 xJPur 22ßv ßlms∆~JrL kMjrJ~ asJPˆr FK\Fo S KjmtJYj IjMKÔf y~Ç fUj @PrJ 10/12 \j xhxq jfájnJPm pMÜ ßyJjÇ \jJm ßoJ” @»Mu oJjúJj xqJrPT kMjrJ~ asJPˆr xnJkKf KjmtJKYf TrJ y~Ç 1999 xJPur 26ßv ßlms∆~JrL KmvõjJg CkP\uJr KmKnjú ÛáPur 4gt S 8o ßvseLr ZJ©ZJ©LPhr oPiq k´go mOK• krLãJ IjMKÔf y~ rJo xMªr yJAÛáPuÇ If”kr FKk´u oJPx CkP\uJ kKrwh nmPj FT 53 kOÔJ~


oMÜKY∂J 45

SURMA m 21 - 27 March 2014

yLrT rJ\Jr ßhv xJPhT UJj ßuUT : k´mLe xJÄmJKhT, TuJKoˆ

fífL~ hlJ CkP\uJ KjmtJYPjr @PVA ßnJa \JKu~JKfr TJrxJK\, k´KfƪôL k´JgtLr k´TJvq uJüjJ, IkyrPer WajJ, Km„k ßnJahJfJPhr ÉoKT n~nLKf KhP~ \» rJUJr TJ~hJ, xrJxKr xÄWwt xKyÄxfJ S Kjutö k´vJxKjT kkJKfPfôr WajJ YroJTJr iJre TPrPZÇ FT x¬Jy @PV ßgPTA VJ\LkMPrr v´LkMPr YuKZu ãofJxLj hPurA hMA k´JgtLr IjMYrPhr xv˘ x–WJf, èKuKmKjo~Ç kMKuvxy v' UJPjT \Uo yP~PZ, èKuKm≠ yP~PZ 9 \jÇ oJAPâJmJx S ßoJarxJAPTu kMPzPZ TP~TKa, VJKz nJXYMr yP~PZ @PrJ ßmv KTZMÇ FrA oPiq jhtoJ~ kJS~J ßVu @S~JoL uLPVr KmPhsJyL k´JgtLr xogtT FT ZJ©uLV ßjfJr uJvÇ IKnPpJV, ãofJxLj hPur k´JgtL S ßkRrPo~r fJPhr ßuJT\j KhP~ SA pMmTPT iPr KkKaP~ èKu TPr oMoNwtM Im˙J~ jhtoJ~ ßlPu KhP~PZjÇ Fr @PV KmPhsJyL k´JgtLPT rqJm iPr KjP~ KVP~KZuÇ k´KfmJPh fJr TotL-xogtPTrJ o~ojKxÄy oyJxzPTr FTKa ßYRrJ˜Jxy YfMKhtPTr xzTèPuJS ImPrJi TPr rJPU xJrJ KmPTuÇ fJPf rqJm SA k´JgtLPT ßZPz ßh~Ç ImPvPw 11 oJYt KoKaÄ TPr KjmtJYj TKovj Kx≠J∂ KhP~PZ, KjmtJYPjr xMkKrPmv jJ gJTJ~ v´LkMr CkP\uJ KjmtJYj ˙KVf TrJ yPuJÇ TKovPjr ˙JjL~ KraJKjtÄ IKlxJr FA Kx≠JP∂r TgJ k´TJPvr xJPg xJPgA ÊÀ y~ 19 huL~ KmPrJiL ß\JPar KmPãJnÇ CkP\uJ ßY~JroqJj kPhr \jq KmFjKk xoKgtf k´JgtL mPuj : È19 huL~ ß\Ja xoKgtf k´JgtLr \~ KjKÁf ßhPU xrTJPrr YJPu KjmtJYj ˙KVf TrJ yP~PZÇ xπJxLPhr TJPZ KjmtJYj TKovj FmÄ xrTJr ßyPr ßVPZÇ' fífL~ hlJr IjqJjq CkP\uJ KjmtJYPjr FuJTJèPuJPfS oJrJ®T yP~ CPbPZ xrTJr xoKgtf k´JgtLr kPã k´vJxPjr Kjutö y˜Pk FmÄ oπL-FoKkPhr KjmtJYjL @YreKmKi u–WPjr WajJÇ ßpoj∏ UMujJ~ xÄmJh xPÿuj TPr IKnPpJV : kJATVJZJ, lMufuJ, „kxJ, ßfrUJhJ, hJPTJk S mKa~JWJaJ CkP\uJ~ ßmKvr nJV ACKj~j kKrwPhr ßY~JroqJj 19 huL~ ß\Ja xoKgtfÇ F\jq kMKuv fJPhr mJKz mJKz KVP~ FuJTJ fqJPVr ÉoKT KhPò; ßpj 19 hPur kPã TJ\ TrJ oJPjA IkrJiÇ KjmtJYjL @YreKmKi IoJjq TPr ˙JjL~ FoKkPhr ßjfíPfô xπJxLrJ 50 ßgPT 100Ka ßoJarxJAPTu KjP~ FuJTJ~ k´KfKj~f oyzJ KhPò pJPf ßnJaJPrrJ ßnJPar Khj ßnJaPTPªs @xPf n~ kJjÇ KjmtJYjL flKxu ßWJweJ ßh~Jr kr xm KmKiKmiJj u–Wj TPr UJj\JyJj @uL gJjJr SKxPT mhKu TPr gJjJ~ ZJ©uLPVr FT\j xJPmT ßjfJPT mxJPjJ yP~PZÇ FA SKx @S~JoL uLV ßjfJ, lMufuJ CkP\uJ ßY~JroqJj k´JgtLr @®L~ KyPxPm kKrKYfÇ KjmtJYj YuJTJPu FuJTJ~ oπLPhr k´PmvJKiTJPr KmKiKjPwi gJTPuS o“xq S k´JKexŒh k´KfoπL lMufuJ CkP\uJ ßY~JroqJjk´JgtLr oJKuTJjJiLj @Klu \MaKoPu mPx kMKuPvr xJPg À≠ÆJr KoKaÄ TPrPZj, pJ KjmtJYjL @YreKmKir xŒNet kKrk∫LÇ Fxm Kmw~ KuKUf @TJPr UMujJr KraJKjtÄ IKlxJrPT \JjJPjJ yP~PZÇ ßTJPjJ TJ\ y~KjÇ xÄmJh nJwqTJPrrJ @PVA @vïJ k´TJv TPrKZPuj, CkP\uJ KjmtJYPj Vf hMA iJPkr iJrJmJKyTfJ~ fífL~ iJPk ßTªs hUu S ßnJa

\JKu~JKf, @YreKmKi u–Wj, yJouJ, nJXYMr S ßTªs hUPur WajJ IPjT mJzPmÇ ryxq\jT TJrPe Fxm IKnPpJPVr KmwP~ TKovj ßTJPjJ khPãk ßj~Kj mPu \JjJ ßVPZÇ xrTJrhuL~ k´JgtLPhr ÉoKTPf @fPï rP~PZj KmFjKk\JoJ~Jf xoKgtf k´JgtLPhr TKotxogtPTrJÇ TP~TKa CkP\uJ~ KmPrJiL hu xoKgtf k´JgtLrJ yJouJ S IkyrPer KvTJr yP~PZjÇ @PrJ YPuPZ aJTJr ßUuJÇ ßUJh KjmtJYj TKovPjrA oJb k´vJxj FmÄ @AjvO⁄uJ mJKyjLr IxÄUq TotTftJr KmÀP≠ kZPªr k´JgtLPhr KmPvw KjmtJYjL xMKmiJ ßh~J, @YreKmKi u–Wj xP•ôS mqm˙J jJ ßj~J, k´KfkPT y~rJKj TrJxy jJjJ èÀfr IKnPpJV CPbPZÇ KjmtJYPj hJK~fô kJujTJrL KraJKjtÄ S xyTJrL KraJKjtÄ TotTftJPhr KmÀP≠ C“PTJY hJKm TrJr IKnPpJV rP~PZÇ ßmKvr nJV IKnPpJV @AjvO⁄uJ mJKyjLr xhxqPhr KmÀP≠Ç KjmtJYj xJoPj ßrPU fJrJ mqJkT irkJTz S n~nLKf k´hvtj TPrPZjÇ FPf KjmtJYjL k´YJreJ YJuJPf kJPrjKj IPjT k´JgtLÇ PVJuPpJPVr @vïJ TPr kptJ¬ KjrJk•J ßYP~ TKovPj @Pmhj TPrKZPuj IPjT k´JgtLÇ ^MÅKTkNet ßnJaPTPªsr jJo CPuäU TPr SA xm ßTPªs KmPvw mqm˙J ßj~Jr IjMPrJi \JKjP~KZPuj IPjPTÇ ßmv TP~T\j k´JgtL Vf 19 S 27 ßlms∆~JKr IjMKÔf hM'hlJ KjmtJYPjr IKj~o fMPu iPr kMjrJ~ ßnJaV´ye S luJlPur ßVP\a k´TJv mº rJUPf KjmtJYj TKovPjr TJPZ IjMPrJi TPrKZPujÇ FPf lu y~KjÇ IPjT ßnJahJfJr \jq k´TJvq S ßVJkj \mrhK˜r ÈQmrL mJfJPx' ŸJj yP~ ßVPZ ßnJahJPjr C“xJyÇ xÄWwt @r k´JejJPvr @fï k´J~ xJmt\jLjÇ ßxjJmJKyjL ßjPoPZÇ KT∂á fJPhr CkK˙Kf ßfJ ßnJaPTPªsr mJAPr, ÊiM kPg-WJPaÇ WPr WPr KVP~ ßp ÉoKT ßh~J yP~PZ KTÄmJ ßnJaPTªs hUPur ßp @âoe WPaPZ, Fr k´KfTJr ßoPuKjÇ rJ\QjKfT kptPmPTrJ IPjPT oPj TPrKZPuj, 5 \JjM~JKrr FTfrlJ \JfL~ KjmtJYPjr kr CkP\uJ KjmtJYPj KmFjKkr IÄvV´yPe \Po CbPm @mJPrJ \JfL~ rJ\jLKfr oJbÇ F TgJ KbT, CkP\uJ KjmtJYjPT Cku TPr YJñJnJm S xKyÄxfJ hM'KaA KlPrPZ ßhPvr rJ\jLKfPfÇ xÄxPh mJTkaMPfô mºqJ KmFjKkKmyLj rJ\jLKfPf aKjT yP~ TJ\ TPrPZ YuKf CkP\uJ KjmtJYjÇ Ijq KhPT xrTJKr hu @S~JoL uLPVr FTò© @Kikfq rJ\jLKfPf ßp èPoJa hvJ FPjKZu, fJr Skr yJuTJ hoTJ mJfJx KyPxPm FPxPZ F KjmtJYjÇ CkP\uJr F kpt∂ Kfj hlJr KjmtJYPj yJ`JyJK` uzJA, ßnJa cJTJKf, hM'kPãA KmPhsJyL k´JgtL FmÄ ßxA xJPg aJTJr ßUuJÇ fPm CkP\uJ~ ßnJPar oJkTJKbPf ßpnJPm k´Kf \jxogtj krLãJr iMo YuPZ FmÄ xrTJrkã oKr~J yP~ CPbPZ ZPu mPu ßTRvPu ÈhUu' TJP~o TrPf, fJPf iJreJ xOKÓ yP~PZ ßp, CkP\uJ kKrwh KjmtJYjPT ßTªs TPr ßhPv ãofJr kJuJmhu ÊÀ yP~ ßVPZÇ hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYj m\tj TrJ KmFjKk-\JoJ~JPfr hUPu IPjTaJA YPu pJPò ˙JjL~ xrTJPrr o~hJjÇ kJÅY iJPkr F KjmtJYPjr k´go TP~T iJk ßgPT ßhUJ pJ~, oNuf \jxogtjvNjq yP~ kPzPZ @S~JoL uLV S xfLgt huèPuJÇ CkP\uJ KjmtJYPj xrTJPrr @ùJmy KmPrJiL hu \JfL~ kJKat rJ\jLKfr oJPb YfMotMUL YJPk KjPKwf \JoJ~JPf AxuJoLr iJPrTJPZS ßpPf kJPrKjÇ k´go hMA hlJ KjmtJYPj 210Ka CkP\uJr oPiq ãofJxLj hPur ßY~JroqJPjr xÄUqJ hJÅzJ~ 79 \jÇ @r KmFjKk ßjfífôJiLj 19 hPur ßY~JroqJPjr xÄUqJ hJÅKzP~PZ 116 \PjÇ Fr oPiq \JoJ~Jf ßkP~PZ ßY~JroqJPjr 20Ka khÇ @S~JoL uLPVr kMPrJ xogtj ßkPuS FrvJPhr \JfL~ kJKat oJ© hM'Ka ßY~JroqJj kh ßkP~PZÇ ãofJ~ ßgPT CkP\uJ KjmtJYPj yJPrr k´KfKâ~J~ @S~JoL uLV muPZ, hu yJrPuS xMÔMnJPm KjmtJYj TrJr oiq KhP~ xrTJPrr \~ yP~PZÇ Ijq KhPT xÄxPh k´KfKjKifôyLj KmFjKkr mÜmq, CkP\uJ KjmtJYPjr oiq KhP~ xrTJPrr k´Kf IjJ˙J \JKjP~PZ \jVeÇ ãofJxLjPhr k´Kf xyJjMnNKfvLu xMvLu mqKÜrJS muPZj, CkP\uJ KjmtJYPj TJptf @S~JoL uLPVr nrJcMKm WPaPZ FmÄ KmFjKk Km\~L yP~PZ, FojaJ j~Ç fPm KmFjKkxy KmPrJiL hPur k´Kf oJjMPwr ßp mqJkT \jxogtj @PZ ßxaJ k´oJKef yP~PZÇ KmFjKk-

@PrJ YPuPZ aJTJr ßUuJÇ ßUJh KjmtJYj TKovPjrA oJb k´vJxj FmÄ @AjvO⁄uJ mJKyjLr IxÄUq TotTftJr KmÀP≠ kZPªr k´JgtLPhr KmPvw KjmtJYjL xMKmiJ ßh~J, @YreKmKi u–Wj xP•ôS mqm˙J jJ ßj~J, k´KfkPT y~rJKj TrJxy jJjJ èÀfr IKnPpJV CPbPZÇ KjmtJYPj hJK~fô kJujTJrL KraJKjtÄ S xyTJrL KraJKjtÄ TotTftJPhr KmÀP≠ C“PTJY hJKm TrJr IKnPpJV rP~PZÇ ßmKvr nJV IKnPpJV @AjvO⁄uJ mJKyjLr xhxqPhr KmÀP≠Ç KjmtJYj xJoPj ßrPU fJrJ mqJkT irkJTz S n~nLKf k´hvtj TPrPZjÇ FPf KjmtJYjL k´YJreJ YJuJPf kJPrjKj IPjT k´JgtLÇ \JoJ~Jf ß\JPar xogtPTrJ ßmKv \~uJn TrJ~ k´oJKef yP~PZ @S~JoL uLPVr ßYP~ fJPhr \jKk´~fJ ßmKvÇ ßxA xJPg xrTJPrr k´Kf IjJ˙JS \JKjP~ KhP~PZj xJiJre ßnJaJPrrJÇ \JoJ~JPfr k´Kf xogtjS ßmPz pJS~Jr uãe ßhUJ ßVPZ F KjmtJYj ßgPTÇ KÆfL~ hlJr KfjKa CkP\uJr ˙KVf ßTªsèPuJr KjmtJYPj k´TJPvq FTrTo ß\Jr\mrhK˜ TPrA Km\~ KZKjP~ KjP~PZj xrTJKr hPur hMA ßY~JroqJj khk´JgtL, FTKaPf kJPrKj, KmFjKk \~L yP~PZÇ fífL~ iJPk ßpoj @vïJ TrJ KVP~KZu, ßfoKj yP~PZÇ fPm rJ\QjKfT hMmtí•kjJr xm xLoJ IKfâo TPrS ßmxrTJKr luJlPu @S~JoL uLV 80 CkP\uJ~ KmFjKkr ßYP~ oJ© xJf @xj ßmKv ßkP~PZÇ \JoJ~Jf ßkP~PZ xJf @xjÇ 19 huL~ ß\JanMÜ FuKcKk ßkP~PZ FTKa @xjÇ hvo xÄxh KjmtJYj m~TaTJrL 19 hPur CkP\uJ ßY~JroqJPjr xÄUqJ Kfj kmt KoKuP~ ãofJxLj @S~JoL uLPVr ßYP~ 37Ka ßmKvÇ nJAx ßY~JroqJj S jJrL nJAx ßY~JroqJPjr xÄUqJS fJPhrA ßmKvÇ fJA @VJoL \JfL~ KjmtJYPj ßp ãofJr kJuJmhu yPm xJiJre oJjMPwr ßYJPU ßxaJ ¸Ó yP~ ßVPZÇ 5 \JjM~JKr xÄxh KjmtJYPj ßnJaJKiTJr mKûf xJiJre oJjMw F KjmtJYPj ßnJa KhP~ fJPhr Im˙Jj \JKjP~ KhP~PZÇ xrTJKr oyPu UmPrr ßUJÅP\ KjP~JK\f xJÄmJKhTPhr oMPU ßvJjJ pJ~, F KjP~ @S~JoL uLPVr oPiqS ßmPz YPuPZ FT irPjr I˝K˜Ç xrTJr Tf Khj KaTPm, fJ KjP~ xÄv~ rP~PZÇ oMPU Imvq mzJAP~r ßvw ßjA, xrTJPrr oπLk´KfoπL cJÅTxJAPa @S~JoL ßjfJTotLPhr mYPj uJVJo ßjAÇ KT∂á @PrTKa V´yePpJVq KjmtJYPjr \jq kJÁJfq ÈCjú~j xyPpJVL' vKÜèPuJr YJk ßp ßmPzA YPuPZ, T'Khj krkrA pMÜrJÓs, pMÜrJ\q, ACPrJkL~ ACKj~j, \JotJKj, TJjJcJ mJ l∑J¿ TJPrJ jJ TJPrJ kã ßgPT ˛re TKrP~ ßh~J yPò, mJÄuJPhv xrTJPrr xJPg fJPhr ÈKm\Pjx IqJ\ AC\M~Ju' mJ ˝JnJKmT TJ\Tot ImqJyf gJTPuS 5 \JjM~JKrr KjmtJYj ßp V´yePpJVq j~, fJPhr FA Im˙Jj IkKrmKftfÇ @PrTaJ KjmtJYPjr k´P~J\jL~ kKrPmv rYjJr \jq xÄuJPk mxJr KmwP~ \JjPf ßYP~ TNaQjKfT fJKVhS @xPZ mJrmJrÇ xrTJr fJPf ÇPk jJ TrPuS @S~JoL uLPVrA IPjT ßjfJTotL Kmmsf ßmJi TrPZjÇ ÈFTfrlJ' KjmtJYj KhP~ ÈkJfJPjJ KmPrJiL hu' xJK\P~ ÈxmthuL~' mJTvJu xrTJr VbPjr Tuï YJkJ kzJr @PV xJffJzJfJKz CkP\uJ KjmtJYj KhP~ ßp luJlu @xPZ fJr rJ\QjKfT oJ©JPpJV xrTJPrr Im˙JjPT @PrJ jJ\MT TPr fMPuPZÇ CkP\uJ KjmtJYPj xrTJr-xoKgtf k´JgtLPhr FTrTo nrJcMKm 5 \JjM~JKrr \JfL~ KjmtJYPjr V´yePpJVqfJPT ßhv-KmPhPv @PrJ k´vúKm≠ TPrPZÇ fPm y~PfJ xJ∂ôjJ, ÊÀPfA KjmtJYj KhP~ KmFjKk ß\JaPT xrTJrKmPrJiL @PªJuj ßgPT Kmrf rJUJ ßVPZÇ CkP\uJ KjmtJYPjr oJiqPo KTZM xoP~r \jq yPuS mq˜ rJUJ ßVPZ @PªJujoMUL k´iJj KmPrJiL ß\JaPTÇ FnJPm xrTJr KjmtJYPjJ•r IvJ∂ kKrK˙Kf ˝JnJKmT TPr fMuPf xão yP~PZÇ KxKj~r ßjfJPhr FA xJ∂ôjJ~ @˙J rJUPf kJrPZj jJ xrTJKr hPurA ßmKvr nJV ßjfJTotLÇ CkP\uJ

KjmtJYPj xmtvKÜ k´P~JV TPrS KmPrJiL ß\JaPT TJmM TrJ pJPò jJÇ xrTJrkPr k´Kf xJiJre ßnJahJfJPhr Km„k oPjJnJm Ff k´Ta yP~ CPbPZ ßp, @S~JoL uLPVr ßWJr xogtPTrJS FA xrTJPrr ßo~Jh KjP~ xÄv~JkjúÇ xrTJPrr oπLrJ, @S~JoL uLV TotTftJrJ Imvq mPuA YPuPZj, FA xrTJrS kNet ßo~Jh ãofJ~ gJTPm; @r ßvU yJKxjJr IiLPjA UJPuhJ K\~JPT KjmtJYPj @xPf yPmÇ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT S ˙JjL~ xrTJroπL WMKrP~ F TgJS muPZj, UJPuhJ K\~J ÈKnjú ofum' KjP~ CkP\uJ KjmtJYPj FPxPZj; KfKj TP~TKa CkP\uJ~ Km\~L yP~ k´oJe TrPf YJj, F xrTJPrr xPñ \jVe ßjAÇ mJ˜KmT, KmPrJiL 18 huL~ ß\JPar frPl 5 \JjM~JKrr kJfJPjJ KjmtJYj m~Ta TPr KjmtJYjTJuLj KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJPrr hJKmPf Iau gJTJr ßTRvu @r fJrkr @PªJuPj KmrKf KhP~ CkP\uJ KjmtJYPj IÄvV´ye TrJr ßTRvu FTA xNP© VJÅgJÇ xJgtTnJPm xJiJre KjmtJYj m\tj TPr ßmVo K\~J S fJr IjMxJrLrJ k´oJe TPrPZj, xrTJr ‰mi ãofJr IKiTJrL j~Ç @ùJmy KTZM ãáhs hu FmÄ oJouJ~ TJfr FTKa vKrT huPjfJPT FTrTo VOymªL TPr ßrPU ßvU yJKxjJ ßp ßuJT-PhUJPjJ KjmtJYj TPrPZj, fJPf cJj mJ mJPor @®optJhJxŒjú ßTJPjJ huA ßpJV ßh~KjÇ FUj CkP\uJ KjmtJYPj IÄvV´ye TPr UJPuhJ K\~J mMK^P~ KhPf kJrPZj, ßnJahJfJrJ ßp xrTJrkPT k´fqJUqJj TrPZ ÊiM fJA j~, F TgJS k´oJe TrPZ ßp, 19 huL~ KmPrJiL ß\JPar ßjfíPfôA @˙J rJPU ßhvmJxLÇ FTA xJPg CkP\uJ KjmtJYPj k´vJxPjr kkJKfPfôr jqÑJr\jT nNKoTJ, ßnJa TJrYMKkr xyJ~fJ @r KjmtJYj TKovPjr KjK‘~fJ @PrJ k´oJe TrPZ, yJKxjJ xrTJPrr IiLPj xMÔM mJ ImJi KjmtJYj Ix÷mÇ KjhtuL~ KjrPk KjmtJYjTJuLj xrTJPrr \jq KmPrJiLhuL~ hJKm @PrJ pMKÜKx≠fJ I\tj TPrPZ FmÄ ß\JrhJr yP~PZ CkP\uJ KjmtJYPj \mrhK˜, kMKuPvr \MuMo, IKj~o, xKyÄxfJ S k´TJvq ßnJa TJrYMKkr TJrPeÇ KmPrJiL ß\JaPj©L UJPuhJ K\~J FUj ßjJKav KhP~PZj, CkP\uJ KjmtJYj ßvw yPu, fgJ 31 oJPYtr kr Èhs∆f xrTJr kfPjr @PªJuj'Ç 5 \JjM~JKr KjmtJYj m\tj TotxNKYPf ßhvmqJkL xJzJ @r hlJ~ hlJ~ CkP\uJ KjmtJYPj fJr ß\JPar xlu uzJA UJPuhJ K\~Jr @PªJuPjr vKÜPT @PrJ ß\JrhJr TrPm mPuA oPj TrPZj rJ\QjKfT ßTRvuKmPhrJÇ FKhPT mJyqf xrTJr KjKmtTJrÇ rJ\QjKfT xKyÄxfJ, xv˘ IkrJi, KZjfJA, UMj, Ikyre mJKe\q @r Fxm IkrJPi xrTJKr mJKyjLrA FTKa IÄPvr ßpJVxJ\v mJ IÄvLhJKrfô xJrJ ßhvPT ßpj oPVr oMuäMPT kKref TPrPZÇ IgY kMKuv mJKyjLr oyJkKrhvtT mzJA TPr muPZj∏ È@orJ @jPªr oPiq @KZ, ˝K˜r oPiq @KZÇ mftoJj xoP~ @orJ ˝JnJKmTnJPm \LmjpJkj TrPf kJrKZÇ F\jq oyJj @uäJyr TJPZ ÊTKr~J @hJ~ TrKZÇ @oJPhr kJrlroqJ¿ ßhPU k´iJjoπL hJÀe UMKvÇ KfKj FTJKiTmJr F\jq k´vÄxJ TPrPZjÇ @orJ oJgJ CÅYM TPr xPmrP&© muPf kJrKZ @orJ KjÔJmJj, TftmqkrJ~eÇ xm xo~ \j˝JgtPT xmtJKiT èÀfô KhP~ @orJ 55 kOÔJ~


46 oMÜKY∂J

21 - 27 March 2014 m SURMA

FTKa rJ\TL~ KmzJPur @®TJKyjL ßVJuJo oJSuJ rKj ßuUT : xJPmT xÄxh xhxq

xo~ ßkPuA @Ko rJ\k´JxJPhr kKÁo ßmKhPf CPb ßyPu kzJ xNPptr I˜VJoL yS~Jr hOvq ßhKU∏ KjfJ∂ KmzJu yPuS k´TíKfr k´KfKhjTJr hM'Ka IØMf hOvq @oJPT YoKTf TPrÇ FTKa yPuJ xNPptJh~ FmÄ IjqKa xNptJ˜Ç oJ© 12 WµJr mqmiJPj k´TíKfr Ff mz kKrmftj ßhPU @Ko k´J~A IK˙r yP~ kKzÇ k´TíKf KjP~ @oJr Ff nJmjJr oNu TJre yPuJ @oJr mJx˙Jj, IgtJ“ rJ\k´JxJPhr Ijq mJKxªJPhr yK’fK’ FmÄ rJ\kMrLPf @Vf InqJVfPhr nJmxJm, Kâ~JTuJk S xÄnÄ ßhPU @Ko k´J~A nJKm @òJ! @Ko KT \LKmf jJKT oOf! KTÄmJ @Ko KT mJ˜KmTA xm KTZM ßhUKZ jJKT ˝kú ßhUKZ! @\ @Ko @oJr \LmPjr KTZM YoTk´h AKfmO• @kjJPhrPT ßvJjJmÇ oNu TJKyjLPf pJS~Jr @PV mPu KjA @oJr kKrY~Ç @oJr jJo KoKj∏ FKa @oJr oJKuPTr ßh~J jJoÇ @oJr \jì vLPfr ßhPvÇ oJKuPTr AòJ~ âLfhJx yP~ @Ko jJKfvLPfJÌ IûPu mJx TrKZÇ @xoJj S \KoPjr oJKuT vLPfr Tmu ßgPT mJÅYJr \jq @oJr vrLPr mz mz ßuJo KhP~PZjÇ @oJr Iñk´fqñ, kJT˙uL FmÄ UJhqJnqJx oNuf vLPfr xJPg uzJA TPr ßmÅPY gJTJr \jq mJjJPjJ yP~KZu; KT∂á @xoJPjr oJKuPTr hJx-hJxLPhr AòJ~ @Ko jJKfvLPfJÌ IûPur mJKxªJ yP~ mzA oMKxmPf @KZÇ FA ßhPvr @myJS~J @oJr nJPuJ uJPV jJ∏ ßuJT\Pjr IØMf TotTJ§ @oJr TJPZ mzA Ixyq FmÄ UJmJrhJmJr FTho y\o y~ jJ; KT∂á @oJr ßfJ KTZM TrJr ßjA mJ muJrS ãofJ ßjAÇ TJre @Ko ßp kÊ∏ @Ko ßp âLfhJx mJ âLfhJxLÇ @Ko ÊiM @oJr jJo muuJo FmÄ APò TPrA muuJo jJ @Ko KT kMÀw KmzJu jJ jJrL KmzJuÇ @kjJPhr ßhPv kMÀw KmzJu ßT mPu ßyJPuJ KmuJA @r ßoP~PhrPT mPu ßoKj KmuJAÇ hMPaJ CkJKiA @oJr nJKr IkZª, ÊjPuA VJ \ôJuJ TPrÇ ßTJPjJ ßTJPjJ FuJTJ~ mPu ohtJ FmÄ oJKh KmuJA! Cl! p•xm Ixnq v»! @Ko KT∂á KjP\r Kuñ kKrY~ k´TJv TruJo jJ oJjMwq xoJP\r Kuñ KjP~ IKf mJzJmJKzr TJrPeÇ jJrLmJhLrJ muPm∏ ßhPUJ KmzJPur T• mz xJyx! @oJPhr ßVJ©nMÜ yPf YJ~Ç Ijq KhPT kMÀPwrJ muPm yJ~! F ßhPvr ßp TL yPuJ∏ FTaJ KmuJA @mJr kMÀw yPf YJ~Ç pJ ßyJT jJrL-kMÀPwr F•xm KaaTJKr-KlaTJKr @Ko FTho kJ•J KhA jJÇ TJre @oJr mftoJj Im˙Jr TJrPe Tf rgL-oyJrgLrJ ßp @oJr oPjJr†Pjr \jq Tf KTZM TPr fJ pKh mKu fPm IPjPTr oJjxÿJj KjP~ aJjJaJKj uJVPmÇ @\ ßpPyfM KjP\r @®TJKyjL muPf mPxKZ, ßxPyfM KTZM TgJ ßfJ muPfA yPmÇ @PV KjP\r FTJ∂ mqKÜVf KTZM TgJ mPu KjAÇ @oJr VJP~r rX IPjTaJ mJPWr oPfJ, muPf kJPrj TaJã rPXr rP~u ßmñu aJAVJPrr oPfJ Ff Cöôu j~Ç @mJr yJP~jJ KTÄmJ ZJVPur oPfJ KmmetS j~Ç @oJr oJKuT @oJPT Kj\ yJPf ßVJxu TrJj Kj~Kof vqJŒM, xJmJj S xqJnuj KhP~Ç fJrkr csJ~Jr KhP~ @oJr Wj S mJyJKr ßuJo ÊKTP~ uqJPn¥Jr ßoPU ßhjÇ oJP^ oPiq KYÀKj KhP~ @oJr ßuJoèPuJ @ÅYKzP~ ßhjÇ @ÅYzJPf @ÅYzJPf KfKj hMÓMKo TPr @oJr ßoJYèPuJPf aJj oJPrj∏ @r @Ko uöJ~ KoC KoC TPr CKb

IPjTaJ jfMj \JoJA mJ jfMj mCP~r oPfJÇ @oJr FA xuö KoC KoC cJT ÊPj @oJr oJKuT nJKr @jª kJjÇ fJr Kk´~ FT mJºmL fJPT k´J~A mPuj∏ @òJ, KoKjPT KjP~ fMKo Ff oJfJoJKf TPrJ ßTjÇ @oJr oJKuT KmrJa FT hLWtvõJx ßZPz mPuj∏ S fMKo mM^Pm jJÇ @oJr oJKuPTr hLWtvõJPxr Igt fJr mJºmL jJ mM^PuS @Ko KT∂á mK^! @r ßxA TJKyjLA iLPr iLPr @kjJPhrPT \JjJmÇ @PVA mPuKZ∏ vLPfr ßhPv @oJr \jìÇ @oJPT pUj F ßhPv @jJ y~ fUj @oJr kNmtfj oJKuT UMm nJPuJ TPr mPu KhP~KZu∏ @Ko TL UJA, TUj WMoJA, TUj mJgÀPo pJA AfqJKh xm KTZMÇ @oJr oJKuT @oJr \jq @PV ßgPT @PVr oJKuPTr TgJoPfJ xm KTZM mqm˙J TPr ßrPUKZPujÇ @Ko rJ\k´JxJPh dMPT ßfJ ImJT∏ Ff mz mJKz @Ko \LmPj ßhKUKjÇ @Ko ßmKv ImJT yP~ ßVuJo @oJr ßmcÀoKa ßhPUÇ ßmv mzxz vLfJfk Kj~Kπf TJorJÇ @oJr oPfJ TP~T v' KmzJu gJTPf kJrPmÇ TJorJr S~JPu jJjJrTo ZKm FÅPT rJUJ yP~PZ @oJr oPjJr†Pjr \jqÇ KmzJu, mJW, AÅhMr, ßfuJPkJTJ, Kv~Ju, TMTMr, KxÄy, oKyw, V¥Jr, yKrexy jJjJ kÊkJKU S ßkJTJoJTPzr ZKmÇ @oJr ßvJ~Jr \jq rP~PZ xMªr FTKa UJaÇ FTKa ßhJujJ rP~PZ ImxPr ßhJu UJS~Jr \jqÇ ßaKuKnvj rP~PZ, ßpUJPj KmzJuPhr CkPpJVL TJatMj ßhUJPjJ y~ xm xo~Ç F ZJzJ ÀPor oPiq rP~PZ jJjJrTo ßUuJr xJoV´LÇ UMKvPf @oJr oj ßjPY CbuÇ Frkr dMTuJo mJgÀPoÇ SPr mJmJ∏ F ßfJ ßhUKZ FuJKy TJ§Ç \qJlMK\xy mJgaJmÇ rP~PZ KˆomJPgr mqm˙JÇ ßZJa FTKa ßaKuKnvjS rP~PZ mJgÀPoÇ a~PuPar ˙JPj KVP~ ßhUuJo IPaJPoKaT lîJv xÄmKuf ßTJyuJr msqJP¥r FTKa yJA TPoJc FmÄ ßuJ kqJj mxJPjJ rP~PZ ßxUJPjÇ @oJr oJKuPTr ÀKYPmJi S @Kn\Jfq ßhPU @Ko pJrkrjJA k´Lf yuJoÇ @PV @oJr KbTJjJ KZu ßcjoJPTtr rJ\iJjL ßTJPkj ßyPVPjr FTKa kÊkJKUr ßhJTJjÇ ßxUJPj @oJr \Lmj KZu KjfJ∂ xJhJoJaJÇ xJrJ Khj UJÅYJ~ mªL gJTfJo FmÄ xo~oPfJ UJmJr ßUfJo, oufqJV TrfJo FmÄ WMoJfJoÇ KT∂á jfMj mJx˙JPj FPx @Ko ßfJ rLKfoPfJ KnrKo UJS~Jr kptJP~ ßkRÅZuJoÇ @Ko KjP\PT @r KmzJu jJ ßnPm k´JxJPhr Ijq mJKxªJPhr oPfJ rJ\JoyJrJ\J KTÄmJ rJjL-oyJrJjL nJmPf ÊÀ TruJoÇ @Ko xJrJ k´JxJh ßu\ CÅKYP~ WMPr ßmzJA @r oPjr @jPª KoC KoC TPr cJKTÇ @oJr oJKuPTr TJPZ pJrJ ˝Jgt uJPnr \jq @Px fJrJ IKf I· xoP~r oPiqA @oJr èÀfô IjMiJmj TPr ßluuÇ fJrJ TMvuL, @oJPT pKh ßTC @hr TPr KTÄmJ ßTJPu fMPu YMPoJ ßh~∏ fJyPu @oJr oJKuT nJKr UMKv yjÇ @oJPT ßxmJhJjTJrL mJ @hrpfúTJrL mJ ßxJyJVTJrL/TJKrjL IKf hs∆f @oJr oJKuPTr TíkJ uJPnr ßpJVqfJ I\tj TPr ßlPu Foj TgJ \JjJ\JKj yPfA @oJr Thr ßmPz ßVu xmtoyPuÇ rJ\k´JxJPhr mJKxªJ FmÄ InqJVfPhr pfú-@K• FmÄ xLoJyLj kJ•J uJPnr TJrPe @oJr oPiq FT irPjr nJmxJm YPu FPuJÇ @Ko KmzJu yP~S mJPWr oPfJ ßyPuhMPu YuPf ÊÀ TruJoÇ @YJr@YrPe Foj FTKa IKnmqKÜ lMKaP~ fMuuJo, ßpj ßuJT\j @oJPT IKiT oJ©J~ xoLy TrPf gJPTÇ yPuJS fJA∏ @Ko pUj fUj @oJr oJKuPTr KjTa YPu ßpPf kJKrÇ KfKj y~PfJ rJ\kMÀw FmÄ rJ\oKyuJPhr xJPg ‰mbPT mq˜ gJPTj; KT∂á fJPf TL? @Ko TUPjJxUPjJ ßxxm ‰mbPT dMPT kKzÇ @oJr oJKuPTr UJPho-UJPhoJrJ ßY~Jr ßZPz @oJPT irPf @PxÇ ßTC ßTC ßTJPu fMPu ßj~Ç S~J S~J KoKj∏ ßTC ßTC KoKj AfqJKh IØMf IØMf v» CóJre TPr @oJPT @hr TPrÇ @oJr VuJ, WJz AfqJKh \J~VJ~ yJf mMKuP~ ßh~Ç ßTC ßTC YMPoJS ßh~Ç fJrkr kPTa ßgPT xMªr xMªr YPTJPua ßmr TPr @oJPT ßUPf ßh~Ç @Ko Ifq∂ rJ\KxT KmjP~r xJPg ßxxm CkyJr V´ye TKr FmÄ TJorJ ßgPT ßmr yP~ @KxÇ @oJr vrLr ˝JP˙qr \jq CkpMÜ UJmJr yPuJ TqJalMcÇ KmzJuPhr \jq ‰fKr TrJ KmPvw kMKÓTr UJmJr; muPf kJPrj ‰mùJKjTnJPm ‰fKr TrJ xMwo UJhqÇ rJ\k´JxJPh FPx TJjJWMwJ ÊjuJo FUJjTJr mM~J, hJPrJ~Jj, oJuL, ^JzáhJr FmÄ mJmMKYtrJ @oJr xoJPuJYjJ TrPZÇ fJrJ muPZ, TL Foj uJa xJPym KmzJu ßr mJmJ∏ FKx TrJ ÀPo WMoJ~,

rJ\k´JxJPhr mJKxªJPhr IKfKrÜ @hr-@kqJ~Pj @oJr vrLPr ßoh \Po ßVuÇ @Ko ßmv ßoJaJPxJaJ yP~ ßVuJoÇ fJPhr IjMPrJPi @Ko TqJalMc ßZPz YPTJPua, ßkJuJS-PTJotJ, TJKu~JPTJ¬J, \htJ, KlrKj AfqJKh UJS~J ÊÀ TruJoÇ lPu @oJr ßkPa V§PVJu ßhUJ KhPuJÇ ßmKvr nJV xo~ @Ko ßTJÔTJKbPjq nMVPf @r÷ TruJoÇ xJrJ Khj ßkPar oPiq nManMa TPrÇ lPu WjWj mJ~MfqJV jJ TrPu @Ko IK˙rfJ S I˝K˜Pf nMVPf gJKTÇ @Ko ßpPyfM oJjMPwr UJmJr ßUfJo, fJA @oJr KmÔJ FmÄ mJ~MfqJPVr hMVtº ojMwq xoJP\r oPfJA KZuÇ TqJalMc UJ~, @mJr YPTJPua UJ~, ßhJujJ~ ßhJu UJ~, KaKn ßhPU∏ dÄ ßhPU @r mJÅKYPjÇ oPj y~ FTaJ @ZJz KhP~ KmuJAcJr ßkPar o~uJ mJAr TPr ßlKuÇ SPhr TgJ ÊPj @oJr yJf-kJ TJÅkPf uJVuÇ SrJ @PrJ muu∏ @oJPhr ßhvL KmzJu Tf nJPuJ∏ oJPZr TJÅaJ UJ~Ç ßlPu ßh~J kYJ oJZ, AÅhMr, ßfuJPkJTJ AfqJKh ßUP~S fJrJ KhKmq ßmÅPY gJPTÇ Fxm TgJ ßvJjJr kr @Ko fífL~ ßv´eLr SAxm ßuJT\j ßgPT hNPr Im˙Jj TrPf gJTuJoÇ rJ\k´JxJPhr mJKxªJPhr IKfKrÜ @hr-@kqJ~Pj @oJr vrLPr ßoh \Po ßVuÇ @Ko ßmv ßoJaJPxJaJ yP~ ßVuJoÇ fJPhr IjMPrJPi @Ko TqJalMc ßZPz YPTJPua, ßkJuJS-PTJotJ, TJKu~JPTJ¬J, \htJ, KlrKj AfqJKh UJS~J ÊÀ TruJoÇ lPu @oJr ßkPa V§PVJu ßhUJ KhPuJÇ ßmKvr nJV xo~ @Ko ßTJÔTJKbPjq nMVPf @r÷ TruJoÇ xJrJ Khj ßkPar oPiq nManMa TPrÇ lPu WjWj mJ~MfqJV jJ TrPu @Ko IK˙rfJ S I˝K˜Pf nMVPf gJKTÇ @Ko ßpPyfM oJjMPwr UJmJr ßUfJo, fJA @oJr KmÔJ FmÄ mJ~MfqJPVr hMVtº ojMwq xoJP\r oPfJA KZuÇ FTKhPjr WajJ oPj yPu FUPjJ yJKxPf @oJr ho mº yS~Jr Ckâo y~Ç ßxA KhPjr kr mÉmJr @Ko IkTotKa TPrKZÇ k´KfmJrA FTA kKrK˙Kfr xOKÓ y~ FmÄ CØNf kKrK˙Kf ßgPT @Ko o\J uMKa; KT∂á k´go KhPjr ˛íKf @Ko ßTJPjJ Khj nMuPf kJrm jJÇ ßx Khj KZu ßrJmmJrÇ @oJr oJKuPTr TJorJ~ 30-40 \j rJ\kMÀw @r rJ\oKyuJr ‰mbT YuKZuÇ InqJxoPfJ @Ko ßxUJPj dMPT kzuJoÇ IPjPT @oJr KhPT fJTJu mPa; KT∂á ßY~Jr ßZPz CPb ßTC ßTJPu KjPuJ jJÇ x÷mf xmJA èÀfôkNet @PuJYjJ~ mq˜ KZuÇ @KoS Kmw~Ka ˝JnJKmTnJPm KjuJoÇ TJCPT KmrÜ jJ TPr TJorJKar oPiq YMkYJk kJ~YJKr TrPf gJTuJoÇ @r fUjA Wau hMWtajJKaÇ ybJ“ TPrA IxJmiJjfJmvf nrJ o\KuPx hM-KfjmJr @oJr mJ~MfqJPVr WajJ WPa ßVuÇ IjqJjq KhPjr fMujJ~ @oJr ßTJÔTJKbPjqr kKroJe ßmKv yS~J~ ßx Khj hMVtº ZzJu mqJkTnJPmÇ TL TrJ CKYf mM^Pf jJ ßkPr @Ko ßjyJP~f nhsPuJPTr oPfJ mPx gJTuJoÇ @oJr Tíf IkTPotr hMVtº xJrJ TJorJ~ ZKzP~ kzuÇ CkK˙f nhsoKyuJ S oPyJh~Ve WMeJãPrS T·jJ TrPf kJru jJ ßp∏ FTKa KmzJu IkTotKa TPrPZÇ fJrJ mrÄ k´PfqPTA oyJKmrÜ yP~ FPT IkPrr KhPT fJTJPf uJVuÇ nhsfJmvf ßTC TJCPT oMUlMPa KTZM muu jJ; KT∂á xmJA xmJAPT xPªy TrPf gJTuÇ ßmKv xPªy yPuJ aJT oJgJS~JuJ ßuJTPhr SkrÇ pJPhr ßkPa oJrJ®T V§PVJu gJPT fJPhr jJKT oJgJ~ aJT kPz pJ~Ç Fxm ßuJPTr ßo\J\S gJPT nLwe Vro FmÄ oMPUS gJPT hMVtºÇ aJTkzJ ßuJTPhr oPiq FT\Pjr k´Kf xmJr xPªy yPuJ xmPYP~ ßmKvÇ ßuJTKa UJPaJUMPaJ lxtJ k´TíKfrÇ oMUo§u u’JPa∏ xJrJ oJgJ~ aJT∏ ßTmu ßYJ~JPu u’J \MuKl rP~PZÇ @PV ßhPvr xmPYP~ kKm© IñPjr hJK~Pfô gJTJTJuLj xoP~ ßx TPrKj FPyj IkTot ßjA∏ AhJjLÄ fJr hJK~fô Imvq Ijq ßãP©Ç xJrJ ßhPvr ßuJT\j ßuJTKaPT WOeJ TPrÇ @oJr oJKuPTr hrmJPrr ßuJT\jS fJPT WOeJ TPrÇ fJr krS ßuJTKa ßmyJ~Jr oPfJ ßuPV gJPTÇ oJKuT

xm KTZM \JPjj FmÄ ßmJP^j; KT∂á Im˙Jr TJrPe TPbJr yPf kJPrj jJÇ KfKj \JPjj∏ ßuJTKaPT pKh ßmr TPr ßhj fPm Kmãá… \jfJ fJPT KkKbP~ ßoPr ßluPmÇ ßuJTKaPT xmJA TJè mPu cJPTÇ @oJr xJPg fJr FTKa o\Jr WajJ @PZÇ ßx k´xPñ kPr @xKZÇ fJr @PV mPu KjA ßxAKhjTJr WajJÇ xmJr xPªPyr hOKÓ kzu TJèr SkrÇ ßuJT\j KoKaKoKa yJxPZ FmÄ oyJKmrÜ yP~ TJèr KhPT fJTJPò∏ @r TJè KjKmtTJrKYP• kJ hMKuP~ hMKuP~ @oJr oJKuPTr KhPT fJKTP~ fJr hOKÓ @TwtPer ßYÓJ TrPZÇ ybJ“ TPrA @oJr oJKuT IØMf FT TgJ mPu mxPujÇ KfKj muPuj∏ KT ßVJ nJoÀu TJè! Ff Vº @xPZ ßTJP™PTÇ TJoaJ Tru ßTÇ @r pJ~ ßTJgJ~Ç oMyNPftr oPiq ÊÀ yPuJ holJaJPjJ yJKxÇ @oJrS nLwe yJKx ßkuÇ xMPpJV mMP^ yJxPf yJxPf @Ko Ào ßgPT ßmr yP~ ßVuJoÇ IKfKrÜ yJxJr TJrPe @oJr ßkPa KYj KYj mqgJ ÊÀ yPuJÇ @Ko S~JvÀPo ßVuJo FmÄ oMyNPftr oPiq @oJr xm KTZM KTî~Jr yP~ ßVuÇ @Ko mM^uJo yJKx-fJoJvJ FmÄ IjJKmu @jª ßhPyr ßTJÔTJKbjq hNr TPrÇ rJ\k´JxJPhr mJKxªJ KyPxPm k´KfKj~f IPjT KTZMA ßhKU∏ TUPjJ YâJ∂, TUPjJ k´yxj @mJr TUPjJ oMjJPlKTÇ @oJr oJKuPTr xJoPj mPx ßuJT\j FT irPjr TgJ mPuÇ @mJr ßkZPj KVP~ KbT CPJaJÇ ˝JPgt KouPu xmJA FTÇ @mJr ˝JPgt xJoJjq FTaM @WJf uJVPuA ßVJUrJ xJPkr oPfJ ßlJÅx ßlJÅx TPr SPb; KT∂á SA ßlJÅx ßlJÅx kpt∂AÇ TJre hÄvj TrJr xJyx KTÄmJ Kyÿf SPhr ßjAÇ SrJ SPhr KuñkKrY~ yJKrP~ xmJA FTA \JKf yP~PZÇ SrJ FUj @r ßTC jJrL KTÄmJ kMÀw j~Ç SrJ oMxuoJj KTÄmJ KyªMS j~∏ SrJ hJuJu, SrJ ˝JgtkrÇ SrJ YâJ∂TJrL, YJkJmJ\, SrJ ßmBoJj FmÄ oMjJPlTÇ fJA ßfJ SPhr AöPfr KhPT fJKTP~ @Ko @oJr KuñkKrY~ k´TJv TruJo jJÇ TJre SPhr ßkJuJS-PTJotJ, YPTJPua-KmKr~JKj ßUPf ßUPf @Ko KT @PhR KmzJu @KZ jJ Ijq ßTJPjJ \JPjJ~Jr yP~ ßVKZ∏ FA KjP~ AhJjLÄ @oJr oPj ßWJrfr xPªy ßhUJ KhP~PZÇ TJèr xJPg @oJr FTKa mqKÜVf WajJr TgJ muKZuJoÇ @PVA mPuKZ, CJkJJ UJmJr ßUP~ @oJr ßTJÔTJKbjq ßhUJ KhP~PZÇ @oJr Kj~Kof \ufqJPVS xoxqJ yPòÇ @PVr oPfJ FTxJPg \ufqJV y~ jJÇ mrÄ mMPzJ oJjMPwr oPfJ ßlJÅaJ ßlJÅaJ TPr KhPj 10-12 mJr TotKa TrPf y~Ç FTmJr oPj yPuJ∏ y~PfJ cJ~JPmKax yP~PZÇ krLãJ TPr ßhUuJo∏ vrLPr cJ~JPmKax ßjAÇ oNuf ßTJÔTJKbjq ßgPTA \ufqJV xoxqJr xOKÓ yPòÇ @kjJrJ y~PfJ FTKa KmzJPur oMPU \ufqJPVr oPfJ k´Kof mJÄuJr mqmyJr ßhPU KmK˛f yPòjÇ @kjJPhr ßhPv \ufqJVPT xJiJref k´xsJm muJ y~Ç V´JomJÄuJ~ mPu oMfÇ hM'Ka v»A nhsxoJP\ muJ pJ~ jJÇ IPjPT IväLu S Iv´Jmq mPu Kmw~Ka FKzP~ pJ~Ç @Ko Imvq Ijq TJrPe k´Kof mJÄuJr YYtJ TrKZÇ @oJr YJr kJPv xmJA KhmJrJK© Ff ßmKv IväLu v» mqmyJr TPr ßx ßãP© KmzJu yPuS @oJr oPj yPò FA IväLufJ ßgPT ßmr yS~J CKYfÇ fJA ßfJ èoMPfr oPfJ v» mJh KhP~ muKZ KmÔJ, \ufqJV AfqJKhÇ 55 kOÔJ~


SURMA m 21 - 27 March 2014

IÄ xJj xM KYr ßhPv ß\jJPru S VefPπr ‰Ærg ßxJyrJm yJxJj ßuUT : TKm, xJÄmJKhTÇ

IÄ xJj xM KY S Kgj ßYj9 oJPYtr xTJuÇ A~JñMPjr ßTªs˙Pu Kv· S mKeT xKoKfr KZoZJo KoujJ~fjKa TP~T v xJÄmJKhPTr khYJrPe oMUKrfÇ fJÅrJ FPxPZj Ko~JjoJPrr VefJKπT @PªJuPjr ßj©L vJK∂Pf ßjJPmu Km\~L IÄ xJj xM KYPT FTj\r ßhUJr \jqÇ fJÅr m•í≠fJ ßvJjJr \jqÇ fJÅr krPj KZu yJuTJ ßoÀj mKot uMKñr Skr xJhJTJPuJ ßYPTr \JoJÇ ßUJÅkJ~ mJÅiJ xJhJ KâPxjKgoJoÇ yunKft InqJVfrJ hJÅKzP~ S yJffJKu KhP~ fJÅPT IKnmJhj \JjJPujÇ KfKjS KTZMaJ xJoPj ^MÅPT fJr \mJm KhPujÇ FA ßxA xM KY, KpKj 1988 xJPu xJoKrT \J∂Jr KmÀP≠ VeKmPhsJPyr ßjfífô KhP~KZPujÇ FA ßxA xM KY, KpKj k´J~ 21 mZr I∂rLe KZPuj, KpKj TqJjxJr-@âJ∂ ˝JoLr oOfMqr kr fJÅPT ßvw KmhJ~ \JjJPf kJPrjKj, KpKj 1999 xJPu vJK∂Pf ßjJPmu kMrÛJr ßkPuS Kj\ yJPf fJ V´ye TrPf

kJPrjKjÇ mJAPr ßVPu @r fJÅPT ßhPv KlrPf ßhS~J yPfJ jJÇ fJA \jVPer xPñ gJTJrA Kx≠J∂ KjPuj ßhvKar ˝JiLjfJ @PªJuPjr ßjfJ IÄ xJPjr TjqJÇ oiqJ¤PnJP\r kr xM KY oPû hJÅKzP~ xM lJCP¥vPjr KvãJ S ˝J˙qPxmJ TotxNKY mqJUqJ TrPf KVP~ muPuj, KvãJA kJPr FTKa \JKfPT xKbT KhTKjPhtvjJ KhPf, @r xM˙ S xmu \JKfr \jq YJA CkpMÜ ˝J˙qPxmJÇ xM KYr FA TotxNKYr xyJ~fJ~ FKVP~ FPxPZj xJPmT hMA oJKTtj lJˆt ßuKc KyuJKr KTîjaj, urJ mMvxy IPjT KmKvÓ\jÇ Ko~JjoJPrr @gtrJ\QjKfT kKrK˙Kfr TgJ CPuäU TPr xM KY mPuj, ÈF IûPur FThJ ijL ßhvKa Kj”˝ S hKrhs yP~PZ VefπyLjfJr TJrPeAÇ Vefπ ZJzJ @orJ @oJPhr IKiTJr S ˝JiLjfJ xÄrãe TrPf kJrm jJÇ' oMÜ VeoJiqPor èÀfô ßmJ^JPf KVP~ KfKj @rS muPuj, VeoJiqoPT ImvqA fJr vKÜ S k´nJm xŒPTt x\JV gJTPf yPm ßp @rS ßmKv ˝JiLjfJ @rS ßmKv hJK~fô ßmJi hJKm TPrÇ 6 oJYt xºqJ~ A~JñMPj ßkRÅPZ @orJ jfMj IKnùfJr oMPUJoMKU yAÇ ßhJTJPj, ßyJPaPu, @`J~ pJÅPhr xPñA TgJ mPuKZ, @PuJYjJr ßTªsKmªMPf KZPuj xM KYÇ fJÅPhr TJPZ xM KY ßj©L jj, Ifq∂ @kj\jÇ m~xLrJ IPjPT È88 xJPur Ve-@PªJuPjr TgJ ˛re TPrjÇ fJÅPhr KjP~ VKbf yP~PZ IÓJKv k´\jì; pJÅrJ ßxA Ve@PªJuPj KjptJKffPhr kJPv hJÅKzP~PZjÇ KjyfPhr kKrmJrPT ˛re TrPZjÇ @r @orJ mJÄuJPhPv jæAP~r k´\jìPT nMPu ßVKZÇ VefπLrJ ‰˝rJYJPrr xPñ yJf KoKuP~PZjÇ Ko~JjoJPr xJoKrT vJxPjr vÜ oMPbJ @uVJ yPf ÊÀ TPr 2008 xJPu jfMj xÄKmiJj k´e~Pjr oiq KhP~; pKhS ßxA xÄKmiJjKa VefJKπT KZu jJÇ 2010 xJPur KjmtJYj m\tj TPr xM KYr jqJvjJu KuV lr ßcPoJPâKxÇ fPm ßk´KxPc≤ Kgj ßYj 2012 xJPu CkKjmtJYPj IÄ xJj xM KYxy fJÅr

oMÜKY∂J 47

hPur 43 \j xhxqPT \~L yS~Jr xMPpJV ßhjÇ 45Ka @xPjr CkKjmtJYPj FjFuKc 43KaPf \~L y~Ç F KjP~ xM KY KTZMaJ KmfKTtfS yjÇ IPjPTr IKnPpJV, KfKj xJoKrT vJxTPhr xPñ @kx TPrPZjÇ KT∂á F ZJzJ fJÅr TrJrA mJ TL KZu? 21 mZr iPr xM KY S fJÅr hPur mÉ ßjfJ KjptJfj ßnJV TPrPZjÇ FTKa k´\jì yJKrP~ ßVPZÇ @r xM KY pKh xJoKrT YPâr xPñ xoP^JfJ TPrS gJPTj, ßxKa TPrPZj fJÅr ßhv S \jVPer \jqÇ mqKÜVf lJ~hJ uJPnr \jq j~Ç mftoJj xÄKmiJj IjMpJ~L 25 vfJÄv @xj xv˘ mJKyjLr \jq xÄrKãf FmÄ fJPhr xÿKf mqKfPrPT xÄKmiJj xÄPvJij TrJ pJPm jJÇ @r mftoJj xÄKmiJjA xM KYr ßk´KxPc≤ yS~Jr kPg k´iJj mJiJÇ xÄKmiJPjr 59(Fl) iJrJ~ muJ @PZ, Ko~JjoJPrr ßTJPjJ jJVKrT KmPhKv KmP~ TrPu KTÄmJ fJÅr x∂Jj KmPhKv jJVKrT yPu KfKj ßk´KxPc≤ KjmtJYPj IPpJVq yPmjÇ xM KYr hu YJAPZ, KjmtJYPjr @PVA xÄKmiJPjr FA iJrJ mJKfu TrJ ßyJTÇ F mqJkJPr xÄxhL~ TKoKar TJPZ hPur xJÄxPhrJ k´˜JmS KhP~PZjÇ fPm xÄKmiJPjr mqJkJPr YNzJ∂ Kx≠J∂ ßjPmj ßk´KxPc≤Ç fJÅr xÿKfr SkrA IÄ xJj xM KYr nJVq Kjntr TrPZÇ fPm FjFuKc oPj TPr ßp KjmtJYPj fJrJ \~L yPu ßk´KxPc≤ xÄKmiJj kKrmftPj mJiq yPmjÇ Kgj ßYj AKfoPiq ßWJweJ KhP~PZj, krmftL KjmtJYPj KfKj k´KfÆKªôfJ TrPmj jJÇ 2015 xJPur jPn’Pr Ko~JjoJPr kJutJPo≤ KjmtJYjÇ A~JñMPjr xJÄmJKhT S ßkvJ\LmLrJ \JKjP~PZj, KjmtJYPj xM KYr FjFuKcA \~L yPmÇ ßTjjJ ãofJxLjPhr \jKk´~fJ fuJKjPf FPx ßbPTPZÇ pKhS Vf Kfj mZPr ßhPv k´YMr Cjú~jTJ\ yP~PZ, oJjMPwr @~ S TotxÄ˙Jj ßmPzPZÇ TNajLKfTPhr xPñ TgJ mPu \JjJ pJ~, xM KYr mqJkJPr ãofJxLj oyPu KÆoMUL KY∂JnJmjJ @PZÇ

IPkãJTíf T¢rk∫LrJ YJAPZj, ßmxJoKrT @hPu ßxjJmJKyjL @rS kJÅY mZPrr \jq ãofJ~ gJTMTÇ @r jrok∫LrJ xxÿJPj KmhJ~ ßjS~Jr kãkJfLÇ fJÅrJ oPj TPrj, ßmKv mJzJmJKz TrPu 1988 xJPur kMjrJmOK• WaPf kJPrÇ ßxmJr ßj CAj KmfJKzf yP~KZPujÇ krmftL xoP~ pJÅrJ FPxKZPuj, fJÅrJS ãofJ iPr rJUPf kJPrjKjÇ kJuJmhu WPaPZÇ Ko~JjoJPr F kpt∂ hMmJr xJiJre KjmtJYj yPuS Vefπ @PxKjÇ xy\ S ˝JnJKmT k´Kâ~J~ ãofJr yJfmhuS WPaKjÇ fPm kptPmãTPhr oPf, @PV Kmvõ ßgPT k´J~ KmKòjú Ko~JjoJPrr vJxT Yâ pfaJ T¢r Im˙Jj KjPf ßkPrPZ, FmJr ßxKa x÷m jJ-S yPf kJPrÇ ßx ßãP© IÄ xJj xM KY yPf kJPrj fJÅPhr Kjw&âoPer Kmvõ˜ Ko©Ç fJÅrJ @võ˜ 49 kOÔJ~

IPitPTr ßmKv @xPj k´JgtLrJ KjmtJKYf yP~PZj KmjJ k´KfÆKªôfJ~Ç \jKk´~fJr oJkTJKb pJr ßpaMTM gJTMT, ßxA KjmtJYjKaPf ßnJaJrPhr IÄvV´ye ßfoj KTZM KZu jJ muPu IfMqKÜ yPm jJÇ TKovj k´TJKvf luJlPu Imvq Knjú KY© ßhUJ ßVPZÇ CPuäU TrJ k´JxKñT ßp, F irPjr KY© @orJ IfLPfS ßhPU Inq˜Ç pJ-A ßyJT, xÄxh KjmtJYPjr krkrA CkP\uJ kKrwh KjmtJYPjr flKxu ßWJKwf yPuJÇ KjmtJYjKa KjhtuL~ yS~Jr TgJ gJTPuS fJ y~KjÇ @APjr KmiJj Knjú„k yPuS ˙JjL~ xrTJr KjmtJYj ßmv @PV ßgPTA rJ\QjKfT „k ßkP~PZÇ FmJr y~PfJ mJ FTaM ßmKv oJ©J~Ç TKovj KjKut¬Ç oPj yPò, fJrJ FaJPT k´KfKÔf GKfyq mPu iPr KjP~PZÇ fPm CkP\uJ kKrwh KjmtJYj KWPr ÊÀ y~ mqJkT rJ\QjKfT f“krfJÇ \jVPer IÄvV´yeS yPf gJPT kptJ¬Ç @vJ TrJ yP~KZu, KmVf \JfL~ KjmtJYPjr WJaKf KTZMaJ yPuS FUJPj kMKwP~ pJPmÇ KT∂á xm xoP~ pJ yS~J CKYf fJ y~ jJ, I∂f @oJPhr ßhPvÇ kJÅYKa kPmt nJV TPr F KjmtJYj yPòÇ Kfj kmt ßvw yPuJÇ xπJx, ßTªs hUu, mqJua ßkkJPr VeyJPr Kxu oJrJ-F\JfL~ IKj~o iJrJmJKyTnJPm ßmPz YuPZÇ mJzPZ @YreKmKi nPñr WajJÇ ˙JjL~ FTKa AÄPrK\ ‰hKjT CkP\uJ kKrwh KjmtJYj KjP~ 14 oJYt FTKa UmPrr KvPrJjJo TPrPZ ÈKjmtJYj TKovj xJoKV´T Kj~πPe ßjAÇ ˙JjL~ k´vJxj, ãofJxLj hu xMÔM KjmtJYPjr kPã mJiJ'Ç UmrKar oNu k´KfkJhq ˙JjL~ k´vJxj S kMKuv KjmtJYj TKovPjr KjPhtvjJ IjMxJPr IPjT ßãP©A TJ\ TrPZ jJÇ mrÄ fJPhr TJptâo ˙JjL~ @Ajk´PefJ S ãofJxLj hPur ßjfJPhr KjPhtPvA kKrYJKuf yPòÇ oπL, xJÄxhPhr IpJKYf y˜Pãk FA KjmtJYPjr xMÔM kKrPmvPT mqJyf TrPZ mPuS UmPr CPuäU rP~PZÇ KjmtJYjL @YreKmKi nPñr WajJ âomitoJj k´KfKhjA UmPrr TJVP\ @xPZÇ KT∂á CPuäUPpJVq ßTJPjJ KmwP~ hOÓJ∂oNuT khPãk TKovj KTÄmJ

fJPhr kPã ãofJk´J¬ TotTftJrJ KjP~PZj, FojaJ \JjJ pJ~ jJÇ mrÄ F\JfL~ FTKa ßãP© jzJAPur ßuJyJVzJ gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ khPãk KjP~KZPujÇ KT∂á KfKj IxÿJj\jTnJPm KkZM yaPf mJiq yP~PZj mPu UmPrr TJVP\ ßhUJ pJ~Ç \JjJ pJ~, fJÅr ÈFA ybTJrL' TJptâPor \jq IPjT WJa ßoPj ßryJA ßkP~PZj xrTJKr hPur ßjfJPhr TJZ ßgPTÇ IgY KfKj @AjJjMV mqm˙J KjP~KZPuj mPuA VeoJiqPo \JjJ pJ~Ç F kKrK˙KfPf TKovj S ßxA ß\uJr KcKx S FxKk TL TrPuj, fJ \JjJr ßTRfNyu IPjPTrÇ fPm ßpaJ TJCPT mPu KhPf yPm jJ ßp, F irPjr khPãk xyxJ KjPf @r ßTJPjJ TotTftJr xJyxL yS~Jr TgJ j~Ç k´\JfPπr TotYJrLrJ @\ F\JfL~ IPjT ßãP©A IxyJ~ IÄvLhJrÇ ßã©KmPvPw fJÅPhr ßTC ßTC F irPjr IKj~Po xKâ~ gJPTj mPaÇ \jVe KT∂á KjKmtPWú fJÅPhr kZªoPfJ mqKÜPT ßnJaKa KhPf YJjÇ @r YJj ßxA ßnJPar VejJ~ k´Tíf kKrK˙Kfr k´Kfluj WaPmÇ KjmtJYj TKovPjr @SfJ~ Totrf k´\JfPπr xm TotYJrLr hJK~fô FaJ KjKÁf TrJÇ TKovPjr TJPZS k´fqJvJ xMÔM KjmtJYPjr \jq xKhòJr kJvJkJKv hO|fJÇ @r ImvqA F TJ\aJ TrPm fJPhr @SfJiLj k´\JfPπr TotYJrLrJÇ k´nNf ãofJr IKiTJrL TKovjÇ @r FA ãofJr pgJgt k´P~JV krmftL IKj~o ysJPx xyJ~T yPf kJPrÇ @PuJYjJ k´JxKñT ßp, CkP\uJ kKrwh KjmtJYPjr oJ^kPg k´iJj KjmtJYj TKovjJPrr ßhz oJx ZMKa S KmPhv Voj jJjJ k´Pvúr ImfJreJ TPrPZÇ F irPjr FTKa k´KfÆKªôfJkNet KjmtJYPj fJÅr CkK˙Kf @mvqT KZuÇ TJ\ @aPT gJTPm jJ, fPm KjmtJYjKa ßvw TrJr kr KfKj ÈTîJK∂ hNr TrPf Kmv´JPo ßpPf kJrPfj'Ç k´\JfPπr TotYJrLrJ FA hJK~fô kJuPj Ião jj, fJ ßhUJ ßVPZ 1991, 1996-Fr \Mj, 2001 @r 49 kOÔJ~

KjmtJYj S k´\JfPπr TotYJrL @uL AoJo o\MohJr ßuUT : xJPmT oKπkKrwh xKYmÇ

mJÄuJPhPvr xÄKmiJj xrTJKr TotYJrLPhr k´\JfPπr TotYJrL jJPo @UqJK~f TPrPZÇ KT∂á mJ˜m xm IPgt fJÅrJ xrTJKr TotYJrLÇ TotTftJPhr KjP~JV kJmKuT xJKntx TKovPjr xMkJKrPv yPuS fJÅPhr khJ~j, mhKu, kPhJjúKfxy k´J~ xm Kmw~ xrTJPrr AòJPfA y~Ç TotYJrLPhr ßfJ KjP~JV ßgPT mrUJ˜ kpt∂ xm ãofJA xrTJPrr yJPfÇ TotTftJ @r TotYJrLKjKmtPvPw YJTKrr ßo~Jh 25 mZr kMPrJ yPu 1974 xJPur VeTotYJrL Imxr @APjr KmiJj IjMxJPr ßTJPjJ TJre hvtJPjJ mqKfPrPT ßp TJCPT ImxPr kJbJPjJ pJ~Ç xMfrJÄ xÄKmiJjk´PefJPhr xKhòJr xPñ mJ˜Pmr lJrJT IPjTÇ fJA xrTJr fJÅPhr KmKnjú xoP~ mqmyJr TPr KjP\Phr ˝JgtKxK≠r \jqÇ @r Fr IPjT KTZMA ßm@AKjÇ fPm xrTJr kKrmftj yPuS hOKÓnKñr kJgtTq WPa jJÇ fJA xrTJPrr

fK·mJyPTr IkmJhKa fJÅPhr myj TrPf yPòÇ Fr mqJK¬ ßVJaJ ßmxJoKrT k´vJxjÇ kKrxr xPmtJó ßgPT xmtKjoúÇ Fr lPu k´\JfPπr TotYJrLrJ @AjJjMVnJPm fJÅPhr hJK~fô xŒJhPj mJiJr xÿMULj yPòj ßmv KTZM ßãP©Ç CPuäUq, k´\JfPπr TotYJrLr xÄùJ~ ßmxJoKrT TJP\ KjpMÜ xm TotTftJ-TotYJrLPT iPr ßjS~J yP~PZÇ KjmtJYj VefJKπT rJPÓsr IKf k´P~J\jL~ FTKa TJptâoÇ ßxaJ \JfL~ mJ ˙JjL~ KjmtJYj pJ-A ßyJT, xoJjnJPm èÀfôkNetÇ KjmtJYj kKrYJujJr oNu hJK~Pfô gJPT KjmtJYj TKovjÇ xÄKmiJj IjMxJPr TKovj FTKa ˝JiLj xÄ˙JÇ F KmiJjKaS xÄKmiJjk´PefJrJ xPYfjnJPm xÄPpJ\j TPrPZjÇ KjÁ~A fJÅPhr CP¨vq KZu, FTKa ˝JiLj KjmtJYj TKovPjr IiLPj \jVe ßnJaJKiTJr k´P~JPV ßTJPjJ mJiJr xÿMULj yPmj jJÇ xão yPmj kZªoPfJ fJÅPhr k´KfKjKi KjmtJYPjÇ fPm FTKa KjmtJYj kKrYJujJ~ KmkMuxÄUqT \jmPur k´P~J\jL~fJ gJPTÇ ÊiM TKovPjr Kj~Kof \jmu KhP~ fJ x÷m j~Ç fhMkKr @mvqT CkpMÜ KjrJk•Jmqm˙JÇ KjrJk•Jr oNu hJK~fô kMKuPvrÇ xyJ~fJ ßh~ rqJm, KmK\Km S @jxJrÇ k´P~J\jTJPu TKovj xJoKrT mJKyjLPTS fum TPrÇ fPm fJrJ oNuf ˆsJAKTÄ ßlJPxtr TJP\ mqmyNf y~Ç k´TífkPã oJbkptJP~ KjmtJYj kKrYJujJr èÀhJK~fô kJuj TrPf y~ ˙JjL~ k´vJxj S kMKuvPTÇ F ßãP©S xÄKmiJjk´PefJrJ KmYãefJr kKrY~ KhP~PZjÇ fJÅrJ TKovPjr TJPZ Fxm TotYJrLPT KjmtJYjTJuLj jq˜ TrJr KmiJj ßrPUPZjÇ @APj rP~PZ, KjmtJYj xo~TJPu fJÅrJ TKovPjr TotYJrLÇ fJÅPhr xJoKV´T Kj~πe fUj TKovPjr yJPfÇ KT∂á mJ˜mfJ Knjú KTZM mPuÇ xJŒ´KfT xoP~ CkP\uJ kKrwh KjmtJYj YuPZÇ \JjM~JKrr ÊÀPf ßVu \JfL~ xÄxh KjmtJYjÇ ßxA KjmtJYjKaPf k´iJj k´iJj TP~TKa hPur IÄvV´ye KZu jJÇ fJA Fr luJlu \joPfr k´Kf±Kj KT jJ, fJ KjKÁfnJPm muJr xMPpJV ßjAÇ CPuäUq,


48 oMÜKY∂J

21 - 27 March 2014 m SURMA

ßr≤Ju-TáAT ßr≤Ju oJKuTPhr ßkJ~JmJPrJ! @mM @yPoh ßuUT : IiqJkT, dJTJ KmvõKmhqJu~

KmhMqPfr oNuq ßp mJzPm, ßx ßfJ \JjJ TgJÇ mrÄ \jVPer nJVq nJPuJ ßp IPkãJTíf hLWt KmrKf KhP~ @PrTmJr oNuq mOK≠ ßkuÇ KyxJm TPr ßhUMj, 2009 ßgPT 2013 xJPur \Mj kpt∂ TfmJr KmhMqPfr oNuq mOK≠ ßkP~PZÇ TP~T oJPxr oPiq @mJr oNuq mOK≠r k´˜Jm FPu @Ápt yS~Jr KTZMA gJTPm jJÇ Fr oNu TJre yPuJ xrTJPrr TKgf nftMKT FUPjJ KmvJuÇ KmhMq“ C“kJhPj FmÄ mqKÜ UJf ßgPT KmhMq“ KTPj xrTJr TftíT Kmfre mJ Kmâ~ k´Kâ~J~ nftMKT TUPjJ ßvw yS~Jr j~Ç

FTmJPr IPjT oNuq mOK≠ TrPu ‰yQY ßmKv yPm, mzPuJTrJ ßUPk CbPm, fJA xrTJr I· I· TPr IPjTmJr KmhMqPfr oNuq mOK≠ TPr YPuPZÇ mqJkJrKa yPuJ xrTJr FUj KmhMq“ C“kJhPjr mz hJK~fô ßZPz KhP~PZ mqKÜ UJPfr SkrÇ fJzJfJKz KmhMq“ C“kJhPjr I\MyJPf xrTJr 2009-10 FA hMA mZPr IPjT Có C“kJhj yJPrr ßr≤Ju-TMAT ßr≤Ju käJ≤PT mqKÜ UJPf ˙Jkj TrJr IjMoKf KhP~PZÇ vft yPuJ, xrTJrPT FTaJ kNmtKjitJKrf oNPuq SA xm käJ≤ ßgPT KmhMq“ KTjPf yPmÇ jJ KTjPuS Fxm käJP≤r oJKuTPT KmhMqPfr oNuq KhPf yPmÇ @PrJ vft yPuJ, SA xm käJP≤ pf \ôJuJKj uJVPm, fJ xrTJrPTA xrmrJy TrPf yPmÇ F ßãP© \ôJuJKj yPuJ lJPjtx IP~u S KcP\u, ßpèPuJ xrTJr KmPhv ßgPT @ohJKj TPrÇ mqKÜ UJf F ßãP© IKf Cmtr FT mqmxJr xºJj ßkP~PZÇ xrTJr yPuJ KmhMqPfr VqJrJP≤c ßâfJ, @mJr xrTJr yPuJ \ôJuJKj xrmrJyTJrLÇ Foj VqJrJP≤c mqmxJ @r Ijq© @PZ KT! k´vú yPuJ, fJyPu mqKÜ UJf TL Khu? yqJÅ, mqKÜ UJf KhP~PZ kMÅK\Ç fPm ßx kMÅK\rS 75 vfJÄv ß\JVJj KhP~PZ xrTJKr S mqKÜ UJPfr mqJÄTèPuJÇ SA ßãP© Ee oJPlr xMKmiJ @PZÇ AKfoPiq IPjPT EePUuJKk ßxP\ xMPhr FTaJ IÄv oJl TKrP~ KjP~PZÇ @r FTaJ Kmw~ IPjPT \JPj jJ, fJ yPuJ ßTJPjJ ßTJPjJ ßr≤Ju S TMAT ßr≤JuS~JuJ AKfoPiq ßv~JrmJ\Jr ßgPTS fJPhr oNuij mJ ATMAKa TqJKkaJu fMPuPZÇ IgtJ“ \jVPer TJPZ @AKkS mJ k´JgKoT ßv~Jr ßmPY fJPhr ˙J~L TqJKkaJu fMPuPZÇ KT∂á Ijq uãeL~ mqJkJr yPuJ, mqKÜ UJPfr IPjPTA AKfoPiq fJPhr ßv~JPrr IÄvaJPT IKf CóoNPuq ßv~JrmJ\JPrr oJiqPo KmKâ TPr KhP~PZÇ fJPhr yJPf ßpUJPj TokPã

ßvw kpt∂ KjP\Phr ßp ßv~Jr iJre TrJr TgJ KZu, ßã©KmPvPw fJS fJrJ rJPUKjÇ kMÅK\ ßjS~Jr ßãP©, ßxaJ mqJÄT C“x ßgPT mJ ßv~JrmJ\Jr C“x ßgPT ßyJT, IKf oNuqJ~Pjr @v´~ KjP~PZÇ 100 aJTJr xŒhPT ßhUJPjJ yP~PZ 150 aJTJÇ SA IKf oNuqJK~f xŒPhr Kmw~KaPfA fJrJ mqJÄT S ßã© KmPvPw ßv~JrmJ\Jr ßgPT Ee S ATMAKa TqJKkaJu KjP~PZÇ fJPhr \jq ÊiM uJn @r uJnÇ @\PT KmhMq“ mqmxJ yP~ kPzPZ xmPYP~ uJn\jT mqmxJÇ fPm xmJr \jq CjìMÜ j~Ç

50 vfJÄv ßv~Jr gJTJr TgJ KZu, FUj @PZ 20-25 vfJÄvÇ fJA fJPhr hMA KhPTA uJnÇ k´gPo Có oNPuq xrTJPrr TJPZ KmhMq“ ßmYJ, ßp KmhMq“ xrTJr @mJr \jVPer TJPZ fJPhr xJkäJA uJAPjr oJiqPo KmKâ TrPZÇ IjqKhPT fJPhr käJ≤èPuJ C“kJhj jJ TPr mPx gJTPuA fJPhr xrTJr TftíT TqJkJKxKa YJ\t KhPf yPmÇ IjqKhPT fJrJ kMÅK\r \jq mqJÄT S ßv~JrmJ\JrPT IKf xy\nJPm mqmyJr TPrPZÇ ßvw kpt∂ KjP\Phr ßp ßv~Jr iJre TrJr TgJ KZu, ßã©KmPvPw fJS

fJrJ rJPUKjÇ kMÅK\ ßjS~Jr ßãP©, ßxaJ mqJÄT C“x ßgPT mJ ßv~JrmJ\Jr C“x ßgPT ßyJT, IKf oNuqJ~Pjr @v´~ KjP~PZÇ 100 aJTJr xŒhPT ßhUJPjJ yP~PZ 150 aJTJÇ SA IKf oNuqJK~f xŒPhr Kmw~KaPfA fJrJ mqJÄT S ßã© KmPvPw ßv~JrmJ\Jr ßgPT Ee S ATMAKa TqJKkaJu KjP~PZÇ fJPhr \jq ÊiM uJn @r uJnÇ @\PT KmhMq“ mqmxJ yP~ kPzPZ xmPYP~ uJn\jT mqmxJÇ fPm xmJr \jq CjìMÜ j~Ç Fxm ßãP©S 49 kOÔJ~

Ka-aáP~K≤r \JfL~fJmJh S TPktJPra lîqJv om rJ\Lm jªL ßuUT : Y¢V´Jo KmvõKmhqJuP~r ßpJVJPpJV S xJÄmJKhTfJ KmnJPVr KvãT

ßxA ßouPmJjt ßgPT @\PTr dJTJÇ nJmPfA ImJT uJPVÇ 1876 ßgPT 2014 KâPTa KmPvõr Tf xo~ VzJPuJÇ KZPuJ kJÅYKhPjr ßUuJ, yPuJ kJÅY WµJr ßUuJÇ uctxPhr ßUuJ KâPTaÇ ßxA iLrVKfr is∆khL KâPTa \LmPjr fJKVPh ÈPZJa yP~ @xJ kOKgmL'r of xÄK㬠„k KjP~PZÇ Ka-aMP~K≤ oJPjA vatTJat ßUuJ~ mqJaxoqJjPhr oJroMUL nNKoTJr FT hMhtJ∂ k´hvtjLÇ ÈV´JoJPrr' mhPu ÈVäqJoJr'A oMUqÇ is∆khL YYtJ j~, mqJaxoqJjPhr mqJKaÄ ^uxJKjA FUJPj mqJPa-mPu CjìJhjJ ßcPT @PjÇ @orJS CjìJh yAÇ TJre, \JKf KyPxPm @orJ UMm hM”ULÇ @jPªr Ckuã @oJPhr mz FTaJ ßjAÇ nJrf, IPˆsKu~J, AÄuqJ¥, KjCK\uqJP¥r xJPg IgtQjKfT-mMK≠mOK•T kJuäJ ßh~Jr xJogqt ßpPyfM ßjA Ka-aMP~K≤r KâPTa \JfL~fJmJh ÈhMPir ˝Jh ßWJPu ßoaJPjJ'r xMPpJV KhP~PZÇ VfmZr FA xo~aJPf YJrkJPv ßxäJVJj ßvJjJ KVP~KZu-'Qy ‰y ‰r ‰r- \JoJ~Jf KvKmr ßVu TA'Ç pM≠JkrJPir KmYJr hJKmPf ßhvmqJkL VPz SbJ Ve\JVre oPûr ßxäJVJj KZu FKaÇ @\, mZr jJ WMrPfA ßxA fJÀPeqr oMPU jfMj ßxäJVJj- ÈYJr ZÑJ yA yA-mu VzJA~J ßVu TA?' @A.Kx.Kx. Ka-

aMP~K≤ KmvõTJkPT xJoPj ßrPU FA jfMj ßxäJVJjÇ @VJoL 16 oJYt IjMKÔfmq FA aMjtJPo≤PT KWPr YuPZ jJjJ irPjr k´YJreJÇ KmPvw TPr, fÀefÀeLPhr IÄvV´yPe jfMj FTirPjr k´YJreJ j\Pr kzPZÇ Fr jJo ÈlîqJv om'! 2003 xJu ßgPTA kOKgmL\MPz \jKk´~ yPf gJPT FA lîqJv omÇ lîqJv om mJKeK\qT CP¨PvqA ÊiM j~, xJoJK\T xPYfjfJ xOKÓ, Kv·Tot, mqñ k´KfmJPhrS nJwJÇ Fr Igt- @TK˛T FTKa ˙JPj \PzJ yP~ hOKÓ @Twte TrJÇ YKTf FA jftjTMhtjPT KmvõmqJkL ßhUJ pJ~ k´KfmJPhrA irj KyPxPmÇ jVrPTKªsT xÄÛíKfr FTKa jmfr xÄPpJ\j FA lîqJv omÇ jVPrr YuKf kPg yJ\JPrJ \jfJr KnPzr oiq ßgPT ybJ“ TPrA FThu fÀe-fÀeL jJY-VJj ÊÀ TrPmÇ TqJjnJPxr YJrkJPv ßpoj @V´yL hvtT-Pv´JfJrJ ßVJu TPr \oJP~f y~, FUJPjS jftj-TMhtjrf fJÀeqPT ßhUPf ßVJu yP~ SPb kKgPTr \oJP~fÇ jJYJVJjJ ßvw, ßfJ @mJr KnPzr oPiq KoPv pJ~ SrJÇ @A.Kx.Kx. S~JtTJk Ka-aMP~≤ aMgJCP\¥ ßlJrKaj-Fr Kgo xÄP~r lîqJv omèPuJ ACKaCPm ßhPU xKfqA oMê yKòÇ 11Ka KmvõKmhqJu~PT aJPVta TPr lîqJv om TrJ yP~PZÇ FA oPmr KnKcSPf ßhUJ pJPò KvãJgtLrJ ybJ“ TPr mq˜ xzPT hJÅKzP~ VJPjr xJPg fJu KoKuP~ jJYPZÇ fJu-u~-Zª xmA @PZ, @PZ \jfJr KnzÇ hMhtJ∂ FKcKaÄ, Yo“TJr TPŒJK\Ä, VKfvLu KnKcSV´JKlÇ lîqJv om ßpj jVPrr mq˜ xzPT hOKÓ @TwtPer jfMj nJwJ! FA omèPuJr ßpPTJj FTKa yPf @A.Kx.Kxr IKlKx~Ju KnKcSÇ IPjTèPuJ KnKcS oPmr oPiqr ßTJjKa ˙Jj TPr ßjPm? IjuJAPj F KjP~ YuPZ rLKfoPfJ VeCjìJhjJ, iPr KjKò FèPuJ xmA ßUuJr k´Kf @oJPhr VnLr ßk´oÇ kMÅKgVf KmhqJPT x’u TPr YJr ßh~JPu @aPT jJ ßgPT FThu k´Jem∂ Còu fÀe-fÀeL KvãJ k´KfÔJj KTÄmJ fJr TJZJTJKZ vyPrr KmKnjú ßoJPz \PzJ yP~ jJYPZ, nJmPfA ImJT uJVPZÇ jJrL-kMÀPwr FA Ve-CjìJhjJ~ FTirPjr Km˛~ \JPV, FA ßhPvA FThu KkKZP~-kzJ oJjMw oPj TPr ÈjJrLrJ

KâPTa oJPjA KT @\ ÊiM YJr-ZP~r ßUuJ? jJ KT ßUuJr @zJPu k´TJv kJ~ ãofJr nJwJ? KâPTa @\ ßTmuA KjZT mqJa-mPur ßUuJ~ @aPT ßjAÇ iot-rJ\jLKf-PhvPk´o-mqKÜfô-\JfL~fJmJh ZJKkP~ \M~Jr @xPrS KâPTa ßkRÅPZ ßVPZÇ xJrJmZr ßuUJkzJ jJ TPr krLãJr @PVr rJPfr k´˜MKfPf mJK\oJPf hãPhr TJPZ vJKyh @Kl∑Khr oPfJ oJrTMPaPhrS \~\~TJr! KâPTa @\ KjZTA mqJa-mu, YJr-ZÑJ @r xo~ TJaJPjJr ßUuJ j~Ç FUJPj Kjfq lMPa CbPZ fJÀPeqr jJjJ k´mefJÇ ßfÅfMPur oPfJ', fJPhr TJptf VOymªL TPr rJUPf yPm! FA k´Jem∂ fJÀeqPT xqJuMa \JjJAÇ ßUuJr k´Kf fJPhr FA jmk´YJreJ~ xJKou yS~JPT fJÀPeqr k´KfKjKi KyPxPm @KoS ßoPj KjAÇ KT∂á, Fr mJAPrS KTZM TgJ gJPT! KâPTa oJPjA KT @\ ÊiM YJr-ZP~r ßUuJ? jJ KT ßUuJr @zJPu k´TJv kJ~ ãofJr nJwJ? KâPTa @\ ßTmuA KjZT mqJa-mPur ßUuJ~ @aPT ßjAÇ iot-rJ\jLKf-PhvPk´o-mqKÜfô-\JfL~fJmJh ZJKkP~ \M~Jr @xPrS KâPTa ßkRÅPZ ßVPZÇ xJrJmZr ßuUJkzJ jJ TPr krLãJr @PVr rJPfr k´˜MKfPf mJK\oJPf hãPhr TJPZ vJKyh @Kl∑Khr oPfJ oJrTMPaPhrS \~\~TJr! KâPTa @\ KjZTA mqJa-mu, YJr-ZÑJ @r xo~ TJaJPjJr ßUuJ j~Ç FUJPj Kjfq lMPa CbPZ fJÀPeqr jJjJ k´mefJÇ KâPTa ßUuJr ßnJÜJ-kJbT-hvtT-Pv´JfJr Vz m~x fJÀPeqr ßTJbJ~Ç mJÄuJPhPv FUj Totão fJÀPeqr xÄUqJA xmPYP~ ßmKvÇ ßxA fÀerJ pUjA ßTJj KTZMPf É\MPVr oPfJ xJKou y~, @orJ ßhKU fJPfA ^JÅKkP~ kPz oMjJlJPuJnLrJÇ FrJ fJÀPeqr CPhqJV, vKÜ, kKrT·jJPT KmùJkj, jJaT, KxPjoJ~ jJjJj nJwJ~ ßmYJKmKâ

TPrÇ FrJ KmPjJhj ßmYJ oMjJlJPuJnL mqmxJ~LÇ @orJ KâPTPar CP•\jJ~ Iñ WwJWKw TrKZ, kMzKZ KâPTa CP•\jJ~, KT∂á nMPu pJA @orJ ßxsl hvtTAÇ @oJPhr mq˜ VevyPr ßjA FTKYuPf ßUuJr oJbÇ KvÊ-KTPvJrPhr ÛMPu ßjA FTaMTPrJ oJb ßpUJPj ßhPy-oPj ßmPz SbJr oPfJ KmvJufJ kJPm SrJÇ TJÅPi kJbqmAP~r ßmJ^JÇ jJrL KâPTaJrPhr KxKr\ \P~r xÄmJh @r ZKmS xÄmJhkP©r k´go kJfJ~ @Px jJÇ KâPTa IjMrJVLPhr @\ xKfqA UJrJk hvJÇ @orJ ßUKu jJ, @orJ ÊiM ßhKU @r yJffJKu KhAÇ Kk´~ hPur krJ\P~ \JfL~fJmJPhr krJ\~ IjMnm TKrÇ KT∂á KmPjJhPjr mJ\JPr KâPTaPT ßTªs TPr oJu @kPuJc-cJCjPuJc ßgPo ßjA; mJ\Jr xmtvKÜoJj, mJ\JPrr iotA oMjJlJÇ xoJP\r oiqKm• @P~r kKrmJr ßgPT CPb @xJ KâPTa ßnJÜJ fJÀPeqr oPiq @\ FTirPjr É\MVÇ ßxnJPmA VJS~J yP~PZ Kgo xñLfKa- ÈKfj WµJr IqJTvj KxKaj/ KxKaj/KâPTa ßâK\ ßjvjx,/yJC FJAKaÄ/PˆKc~Jo SP~KaÄ, ßajvJj ßajvJj'! VexoJP\r Ve@YrPer @PrTKa èÀfôkNet kptPmãe yPuJ CjìJhjJÇ CjìJhjJ yPuJ 49 kOÔJ~


SURMA m 21 - 27 March 2014

KjmtJYj S k´\JfPπr TotYJrL 2008-Fr KjmtJYPjÇ @mJr ßxA TotYJrLPhr IãofJA ßhUPf kJS~J ßVPZ Vf hMA hvPTr FTJKiT KjmtJYPjÇ Fr @PVS hMA irPjr KY©A ßhPUPZj ßhvmJxLÇ hMA hvPTr xJluq ßpUJPj ßxaJ yPf kJPr fUjTJr KjhtuL~ xrTJPrr IñLTJPrr luÇ kûhv xÄPvJijL \JfL~ KjmtJYjTJPu ßx irPjr xrTJrmqm˙Jr KmuMK¬ WKaP~PZÇ xMfrJÄ VefπPT TJptTr rJUPf yPu \JfL~ KjmtJYjTJPu FUj ãofJxLj xrTJrPTA KjhtuL~ xrTJPrr oPfJ @Yre TrPf yPmÇ fJ TrPf yPm ˙JjL~ xrTJr KjmtJYjTJPuSÇ mftoJj xJÄKmiJKjT mqm˙J~ KjmtJYj TKovjPT IPjT ßmKv xKâ~ yS~Jr @mvqTfJS @PuJYjJr IPkãJ rJPU jJÇ ßhPvr xMhNrk´xJrL mOy•r ˝JgtPT KmPmYjJ~ jJ ßjS~J yPu VefJKπT mqm˙Jr KmTJv mqJyf yS~Jr @vïJ IoNuT muJ pJPm jJÇ @oJPhr ˝JiLjfJr ßYfjJ KjP~ IPjT @PuJYjJ y~Ç SA ßYfjJ xmJAPT iJre TrJ CKYfÇ F KmwP~ ßTC KÆof ßkJwe TrPm jJÇ fPm ßxA ßYfjJ mÉoJK©TÇ @r Fr FTKa ImvqA VefJKπT vJxjmqm˙JÇ mñmºMr Z~ hlJ TotxNKY @oJPhr ˝JiLjfJxÄV´JPor k´˜MKf kPmtr FTKa èÀfôkNet IiqJ~Ç ßxA Z~ hlJr k´go hlJPfA xmt\jLj ßnJaJKiTJPrr KnK•Pf kJutJPo≤JKr vJxjmqm˙J~ rJÓs kKrYJujJr IñLTJr rP~PZÇ FPT CPkãJ TrJr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ @r xmt\jLj ßnJaJKiTJr KjKÁf TrPfA ˝JiLj KjmtJYj TKovPjr mqm˙JÇ kJvJkJKv fJr Ff ãofJÇ fPm IKf ImvqA FUJPj xrTJPrr xKhòJ IKf k´P~J\jL~ FTKa KhTÇ FaJ gJTPu hM-FTKa mqKfâo mJPh k´\JfPπr TotYJrLrJ FoKjPfA KjrPkã yPmjÇ mqKfâoèPuJPT KYK€f TPr mqm˙J ßjS~Jr ãofJS TKovPjr rP~PZÇ fPm k´\JfPπr TotYJrLrJA KjmtJYj TKovPjr oNu yJKf~JrÇ @r xMÔM KjmtJYj TrJr xãofJ fJÅPhr rP~PZÇ mqgtfJr AKfyJxS FPTmJPr To j~Ç TJreS xmJr \JjJÇ Kmw~Ka k´oJKefS yP~PZ mJrmJrÇ mqgt ßTC yPf YJ~ jJÇ @oJPhrS mqKfâo yS~Jr TgJ j~Ç fJA k´P~J\j xJlPuqr kPg YuJr hO| k´fq~Ç

ßr≤Ju-TáAT ßr≤Ju oJKuTPhr k´KfPpJKVfJr Kmw~PT IKf hMmtu pMKÜ KhP~ FKzP~ pJS~J yP~PZÇ ßa¥Jr yP~PZ mPa; fPm fJPf TL? CjìMÜnJPm ßxA ßa¥JKrÄP~ xmJA IÄvV´ye TrPf ßkPrPZ KT? FUJPj SrJA mqmxJ ßkP~PZ, pJrJ rJ\QjKfTnJPm xŒTtpMÜÇ fJA KmhMqPfr mJ\JrPT xrTJrA Ixo, I˝ò S TJPatu VbPjr CkPpJVL TPr VPz fMPuPZÇ rJfJrJKf IPjPTA KmhMq“ mqmxJ~L ßxP\ mxPujÇ fJPhr kMÅK\ S hãfJ KTZMA k´P~J\j y~Kj ßa¥Jr K\fPfÇ kMÅK\ ßhS~Jr ßuJT FPx ßVPZÇ KmPhKvrJS FA xMPpJPV fJPhr kMrPjJ pπkJKf KmKâ TPr KmhMq“ käJP≤r IÄvLhJr yPuJÇ Ijq ßãP© oNuqyLj pπkJKfPT IPjT oNPuqr mPu ßhUJPjJ yPuJÇ @\PT IKf hs∆f ijL yS~Jr nJPuJ k´Kâ~J yPuJ

xrTJPrr xPñ yJf KoKuP~ ßr≤Ju-TMAT ßr≤JPur oJKuT yS~JÇ ßr≤Ju-TMAT ßr≤Ju ˙Jkj TPr ßTJPjJ TKgf CPhqJÜJ ßuJTxJj KhP~PZ, FojKa ßvJjJ pJ~KjÇ FUj SA xm käJP≤r oJKuTrJA yPuJ k´go ßv´eLr ijL ßuJTÇ FUj xrTJr pKh mPu ßp KmhMq“ UJPf yJ\Jr yJ\Jr ßTJKa aJTJ nftMKT KhPò, ßxaJ V´yePpJVq ßTJPjJ pMKÜ yPf kJPr jJÇ FA ßp VeÊjJKjr FTaJ oyzJ IjMKÔf y~ KmhMqPfr oNuq mOK≠r @V KhP~, FaJS yPuJ FTaJ ÀKaj TJ\Ç TKovj FTaJ @PZÇ fJPhr ßfJ KTZM TJ\ ßhUJPf yPmÇ @APj @PZ, KmhMqPfr oNuq mOK≠ TrPf yPu VeÊjJKjr mqm˙J TrPf yPmÇ fJA IPjT KmPvwù, FjK\STotL SA xm ÊjJKjPf KVP~ KmhMqPfr oNuq mOK≠ ßkPu TL TL IxMKmiJ yPm, ßxxm KjP~ mÜmq ßhjÇ KT∂á SA kpt∂AÇ oPj rJUPf yPm, TKovj F ßãP© xrTJPrr k´KfKjKifô TrPZÇ TKovjS \JPj, VeÊjJKjPf ßT TL muPmÇ ImPvPw lu yPm xrTJr pJ YJAPm, fJ-A yPmÇ IgtJ“ KmhMq“ KmPâfJ, F ßãP© xrTJPrr Kmâ~ TŒJKjèPuJ KmhMqPfr oNuq mOK≠ TrPf muPu oNuq mJzPmÇ SrJ pKh 15 vfJÄv oNuq mOK≠r TgJ mPu, TKovj ßvw kpt∂ \jVPer IxMKmiJ KY∂J TPr 10 vfJÄv mJ @PrJ TPor vfJÄPv rJK\ yPmÇ xmJA nJmPm @PrTaM ˝ònJPm xm TJ\ xoJiJ TrJ yPòÇ \jVe TL \JPj jJ KmhMqPfr oNuq mJzPmA, YJA ßxaJ ÊjJKjr oJiqPo ßyJT mJ KmjJ ÊjJKjPf ßyJTÇ fPm FTaJ uJn FA yPò ßp ÊjJKjr oJiqPo \jVe \JjPZ ßTj fJPhr KmhMqPfr \jq mJrmJr oNuq ßmKv KhPf yPòÇ \jVe mMP^ KjP~PZ, KmhMq“ C“kJhj-Kmfre mqm˙Jr KTZM ßuJPTr xMKmiJr \jq FTaJ lJÅh kJfJ yP~PZÇ SA TJ\ pf Khj Iãf gJTPm, ff Khj Có oNPuq C“kJhPjr TgJ mPu KmhMqPfr oNuq mOK≠ TrJ yPmÇ

IÄ xJj xM KYr ßhPv yPf YJAPmj ßp ãofJr yJfmhPur kr fJÅPhr Skr KjptJfjIfqJYJr yPm jJÇ Ko~JjoJPrr xÄKmiJPj ˝LTíf 135Ka xÄUqJuWM \JKfPVJÔL ˝J~•vJxPjr hJKm TrPZÇ TJPrjxy ßTC ßTC xv˘ KmPhsJPyS Ku¬ @PZÇ KjkLzPjr kMPrJPjJ ßTRvPu fJPhr KjmO• TrJ pJPm jJ mPuA xrTJr fJPhr xPñ xÄuJPk mPxPZÇ xLKof ˝J~•vJxj KhP~ fJPhr mPv rJUPf YJAPZ ßmxJoKrT @hPur xJoKrT xrTJrÇ 2015 xJPur KjmtJYj xJoPj ßrPU Ko~JjoJPr FUj YuPZ jJjJoMUL xÄÛJr f“krfJÇ VeoJiqoèPuJ AKfoPiq ßxA xÄÛJPrr xMPpJV KjP~ xrTJPrr TPbJr xoJPuJYjJ TPrPZÇ I∂f AÄPrK\ xÄmJhk©èPuJ kPz fJ-A oPj yP~PZÇ ArJmKf kK©TJr AÄPrK\oJiqPor xŒJhT Ko~JjoJr: F ßjvj KuKnÄ uJA-F KuPUPZj, ÈmftoJPj ßhvKaPf xmJA Vefπ YJ~, FojKT ßp ß\jJPrurJ Iitvf mZr iPr VefπPT yfqJ TPrKZPujÇ' PxjJmJKyjLr k´iJj ß\qÔ ß\jJPru Koj IÄ ßyKuÄ Kgs F KoP~J ßrKcSr xPñ FT xJãJ“TJPr mPuPZj, fJÅrJ ÈUJÅKa S xMKmjq˜' Vefπ YJjÇ 2008 xJPu ß\jJPrurJ TJrYMKkkNet VePnJPar oJiqPo KjP\Phr

UmrJUmr 49

ãofJ xÄyf TPrj FmÄ 2010 xJPu xJiJre KjmtJYPj fJÅPhr xoKgtf ACKj~j xKucJKrKa kJKat (ACFxKcKk) ãofJ~ @PxÇ @mJr FS xfq, Kgj ßYj ßk´KxPc≤ yS~Jr krA rJ\jLKf S IgtjLKfPf kKrmftj @Pjj, rJ\mªLPhr ßZPz ßhj FmÄ KmPrJiL hu FjFuKcPT kJutJPoP≤ pJS~Jr mqm˙J TPrjÇ Ff KTZMr krS ArJmKfr xŒJhT mftoJj xrTJrPT ßm@AKj xrTJPrr mKitf TJbJPoJ mPu oPj TPrjÇ fJÅr o∂mq, È@orJ YJA FTKa VefJKπT xÄKmiJj, ˝JiLj S xMÔM KjmtJYj FmÄ Foj FTKa xrTJr, pJ xKfqTJrnJPmA \jVPer kZªxAÇ' k´vú CPbPZ, Ko~JjoJPrr mftoJj vJxT Yâ xÄKmiJj kKrmftj TrPf rJK\ yPm KT jJ? Vf jPn’Pr IÄ xJj xM KY ßhPvr nKmwq“ KjP~ @PªJuPjr \jq ßk´KxPc≤, ßxjJmJKyjLr k´iJj, kJutJPoP≤r K¸TJr FmÄ fJÅr oPiq YfMãL~ ‰mbPTr @øJj \JKjP~KZPujÇ FUj kpt∂ ãofJxLPjrJ ßxA @øJPjr mqJkJPr ¸Ó KTZM mPuKjÇ kJutJPoP≤r K¸TJr S ACFxKcKxr ßjfJ C xJj xM KYr k´Kf KTZMaJ jojL~Ç fJÅr ãM… yS~Jr TJre, KfKj ß\qÔfo TotTftJ yS~J xP•ôS fJÅr ßgPT TKjÔ FT TotTftJPT ßxjJk´iJj TrJ yP~PZÇ xŒ´Kf rJ\iJjL ßjKkPcJPf FT xÄmJh xPÿuPj FA ßxjJ-TJo rJ\jLKfT mPuj, È@VJoL KjmtJYPj ßp huA \~L ßyJT jJ ßTj, fJÅr KmvõJx, vJK∂-k´Kâ~J ImqJyf gJTPmÇ fJÅr nJwJ~, È@Ko KmvõJx TKr jJ, @orJ pKh ßyPr pJA, fJyPu mftoJj vJK∂-k´Kâ~J FmÄ VefπJ~e ßgPo pJPmÇ @orJ FTKa ImJi S xMÔM KjmtJYj IjMÔJPjrA ßYÓJ TrKZÇ @orJ pKh ßyPr pJA, @orJ KjmtJYPjr lu ßoPj ßjmÇ' Pk´KxPc≤ Kgj ßYjS FTof ßp @∂\tJKfT oJPjr Vefπ k´KfÔJ TrPf yPu xÄKmiJj kptJPuJYjJ S kKrmftj TrPf yPmÇ KT∂á ßxA TJ\Ka TrPf fJÅrJ KT k´˜Mf?

Ka-aáP~K≤r \JfL~fJmJh S TPktJPra KjP\r oJjKxT vJK∂r \jq ßTJj KhPT ZMPa pJS~JÇ TJKãf KâPTa oqJPYr FTKaoJ© KaPTPar \jq Khj-rJf ß\PV IPkãJr k´yr ßvPw IPmPv KaPTa yJPf kJS~Jr ßp IjMnNKf @orJ KoKc~J~ ßhKU fJ KâPTPar k´Kf CjìJhjJPT oPj TKrP~ ßh~Ç @PrTKa kptPmãe yPuJ VeKmTJr! VeKmTJr yPuJ fJA, FTirPjr @PmPVr mjqJ~ ßnPx pJS~J, ßp @PmPV pMKÜr ßuvoJ© ßjAÇ FA @Yre FTxPñ mÉ oJjMPwr oPiq ßhUJ pJ~Ç xoxqJxïMu FA xoJP\ IkrJkr hJ~hJK~fô nMPu IyKjtKv KâPTa CP•\jJ~ ßnJVJA VeKmTJrÇ KâPTPar \P~ @orJ @PuJKTf yA, @orJ CuäKxf yAÇ kJKT˜JPjr KmÀP≠ k´KfKa oqJPY @orJ yP~ CKb 1971 xJPur ˝JiLjfJTJoL uzJTM \JKfPfÇ KâPTaA @\ @oJPhr \JfL~fJmJh, @jª, ßmhjJ, uJn, ãKfr Ijqfo oJkTJKbÇ KâPTa oJPbr lîqJv uJAPar @PuJPf hvtT xJKrPf gJTJ @orJS @PuJKTf yAÇ KT∂á xJrJ Kmvõo~ TPktJPra k´YJPrr @PuJr KjPY uMKTP~ @PZ n~Jmy hM”Uo~ \LmPjr @PrJ VyLj IºTJro~ yJ\JPrJ VKu-WMkKYÇ


50 UmrJUmr

21 - 27 March 2014 m SURMA

KmsTPuPj KnP~fjJKo ßvl ÉA ßYJ ßTKnjÇ ßrˆáPrK≤r Ên CPÆJij CkuPã FT xÄmJh xPÿuPjr IJP~J\Pjr TrJ y~Ç FPf ßrˆáPrP≤ kKrYJuT xJBh ßyJxJAj IJyoh S kJatjJr ßvl ÉA ßYJ ßTKnj fJPhr ßojMqr jJjJ mqKfâo S xM˝JhM ßrKxKk'r xŒPTt xoqT iJreJ k´hJj TPrjÇ fJrJ IJvJ k´TJv TPr mPuj, TJKr TqJKkaJu KmsTPuPj IJVf TJˆoJrrJ Knjú ˝JPhr xM˝JhM UJmJPr fí¬ yPmjÇ xPf\ S ˝J˙qxÿf KnP~fjJKo ßasKcvjJu UJmJr kKrPmvPj fJrJ xPYÓ gJTPmj mPuS \JjJjÇ 48 yqJjmJKr KˆsPa pJ©J Êr∆ yS~J FA ßrˆáPrK≤r xMkKrxr oPjJro kKrPmPv UJmJr kKrPmvPjr kJvJkJKv ßcKunJKrr mqm˙JS rP~PZ mPu fJrJ CkK˙f xJÄmJKhTPhr IKnKyf TPrPjÇ

KmsTPuAj C“xm 23 oJYt rKmmJr hMkMr 12aJ ßgPT IkrJ¤ 4aJ kpt∂ IjMKÔfmq FA C&xPm IKfKgr IJxj IÄuTíf TrPmj fJrTJ ßvl FA¿Pu yqJKrP~aÇ KfKj aJS~Jr yqJoPuaPxr KmUqJf (TJKr-yJCx) ßrˆáPr≤èPuJPf khJktj TPr UJmJPrr joMjJèPuJ kKrhvtj TrPmjÇ KfKj fJr rºjQvKur kJrhKvtfJ KhP~ rJjúJ TrJ

KfjKa Kcv kptPmãj TPr ßaˆ KmsTPuAj FS~Jctx 2014 Fr Km\K~Phr oPjJj~j PhPmjÇ FUJPjA C&xmPr ßvw j~ ßnJ\j rKxTrJ Paˆ Il KmsTPuAj C&xPmr Khj PrˆáPr≤èPuJPf nJu KcxTJCP≤ UJmJr ßUPf kJrPmjÇ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur CPhqPV Paˆ Il KmsTPuAj jJPor FA C&xPmr IJP~J\j TrJ yP~PZ, FA C&xm IJP~J\Pjr uãq yu KmUqJf KmsTPuAPjr ¸JAx,UJmJr,lqJvj FmÄ xÄÛíKf ßT CPi±t ßfJPu irJÇ PnJ\j rKxTPhr Kl∑ KmsTPuAj VJAc CkyJr ßh~J yPm, FA VJAc ßgPT fJrJ \JjPf kJrPmj KT irPjr ˝Jh S KmPjJhj FUJPj fJPhr \Pjq IPkãJ TrPZÇ C&xPmr IÄv KyxJPm KYTxqJ¥ ˆsLa S lKjt~Jr ˆsLPar oPiqUJPj Paˆ KmsTPuAj FT ˆsLa kJKatr IJP~J\j TPrPZÇ FPf UJmJr ZJzJS gJTPm ßlAx ßkAK≤Ä, jOfq, yJPf ßoPyKh oJUJ ZJzJS kKrmJPrr xTPur \Pjq KmPjJhPjr mqm˙JÇ fJrTJ ßvl FA¿Pu yqJKr~a mPuj,ŸnJu UJmJr xTPuA kZª TPrj- IJr IJKo nJumJKx pUj fJ ^Ju FmÄ Vro yPf Êr∆ TPrÇ F TJrPjA KmsTPuAj IJoJr TJPZ Kk´~ FTKa FuJTJÇ FA FuJTJr rP~PZ o\JhJr UJmJr, lqJvj S xJÄÛíKfT IJmyÇ IJkKj pKh IJkjJr 23 oJPYtr rKmmJrPT CkPnJVq TPr fáuPf YJj fJyPu IJoJr xJPg Paˆ KmsTPuj C&xPm ßpJV KhjÇ KT∂á PYPU ßhmJr xm nJr IJoJr Ckr ßZPz ßhPmj

FjFAYFx’r jfáj jJxt KjP~JPVr CPhqJV ßcÛ KrPkJat u¥j, 19 oJYt - Cjúf ˝J˙qPxmJ KjKÁf TrPf jfáj jJxt KjP~JPVr CPhqJV KjP~PZ FjFAYFx asJˆÇ FjFAYFx IJjMoJKjT 4 mqJ¥ 5 jJPxtx KjP~JV TrPf pJPòÇ ˝J˙qPxmJ k´hJPjr ßãP© mJatx ßyug FjFAYFx asJÓ xmPYP~ FKVP~ rP~PZÇ jfáj jJKxtÄ ÓJl KjP~JPVr \Pjq fJrJ ßp mOy“ CPhqJVKa yJPf KjP~PZ ßxKa FUj oJ^JoJK^ kptJP~ rP~PZÇ ßyug xJKntPxPxr YJTárLr SP~mxJAPar www.jobs.nhs.uk KbTJjJ~ pfèPuJ jfáj TJP\r TgJ muJ yP~PZ ßxèPuJr xmèPuJPT KjP~ asJÓ @jMoJKjT 400 mqJ¥ 5 jJxt KjP~JV TrPf YJPòÇ KjP~JV CPhqJPVr ßjfíPfô rP~PZj AoJP\t¿L ßT~Jr F¥ FKTCa ßoKcKxPjr ß\jJPru oqJPj\Jr oJKatj mqJVyJˆtÇ oJKatj mqJVyJˆt mPuj "FA oMÉPft @orJ mJZJATíf @PmhjTJrLPhrPT A≤JrKnC TPr FmÄ fJPhrPT @oJPhr yJxkJfJuèPuJ WMPr ßhKUP~ hs∆f pJYJA TrPf YJA FmÄ Frkr pgJx÷m fJzJfJKz fJPhr KjP~JPVr mqJkJPr xKâ~ yPf YJAÇ" "mJatx ßyug Fj.FAY.Fx asJPÓr ßp PrJoJûTr xMPpJVèPuJ FUj kJS~J pJPò ßxèPuJr k´Kf @V´yL Pp ßTJPjJ jJxtPTA

@Ko IjuJAPj @PmhPjr \Pjq C“xJKyf TrPmJ pJPf TPr xMPpJVèPuJ fJrJ xo~of V´ye TrPf kJPrjÇ" KrâáaPo≤ ßc (KjP~JV KhjèPuJ) oJYt S ßo oJPxr ÊÀPf IjMKÔf yPm FmÄ k´JgtLrJ fJPhr A≤JrKnCP~r \Pjq hqJ rP~u u¥j yxKkaJu, ßyJ~JAa YqJPkPu @xJr xMPpJV kJPmjÇ asJPÓr Z~Ka yJxkJfJPur FTKaPf FPx TJ\ TrJr IKnùfJ ßToj yPm fJr FTKa @nJx fJrJ Fr oJiqPo kJPmjÇ oJPx FTmJr TPr iJrJmJKyTnJPm ßp IjMÔJjèPuJ yPm ßxèPuJ asJPÓr KjP~JV CPhqJPVr IÄv FmÄ Fr oJiqPo 95% ˙J~L ÓJl KjP~JV I\tPjr \Pjq asJPÓr ßp uãq rP~PZ fJ kNre yPmÇ FP\¿L S mqJÄT ÓJl UrY ToJPjJr oJiqPo CPuäUPpJVq kKroJPe UrY mÅJYJPjJr \Pjq FA CPhqJVKa asJÓPT xJyJpq TrPm mPu k´fqJvJ TrJ yPòÇ IfLPf \JjM~JrL S ßlms∆~JrL 2014 xJPu ßpxm KjP~JV Khmx IjMKÔf yP~PZ fJPf ßhUJ KVP~PZ ßp asJÓmqJkL AoJP\t¿L ßT~Jr F¥ FKTCa ßoKcKxj aLPo 30 \Pjr ßmvL TJ\ ßkP~PZÇ yJjJ KâxL, 35, FPhr oPiq FT\j KpKj FA oJPx ÓJl jJxt KyPxPm hqJ rP~u u¥j yJxkJfJPur AoJP\t¿L KckJatPoP≤ TJ\ ÊÀ TrPmjÇ asJPÓ KfKj ßpJVhJj TPrPZj

jJ-KmsTPuPjr mqmxJK~rJ G Khj IPjT KTZá IlJr ßhPmj, IJoJr ksfqJvJ IJkKj IJkjJr kKrmJr KjP~ KmsTPuAPj IJxPmj C&xm CkPnJV TrJr \PjqÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr ßo~r uM&lár ryoJj mPuj, IJorJ IJoJPhr ˙JjL~ mqmxJ k´KfÔJjèPuJPT xyPpJKVfJ TrJr mqJkJPr k´KfùJm≠ FmÄ KmsTPuAPjr of Yo&TJr oJPTta S IJoJPhr aJCj ßx≤JrèPuJPT k´Jjm∂ TPr PfJuJ IJoJr IV´JKiTJrÇ IJKo Ifq∂ IJjKªf ßp FA¿Pu IJoJPhr mJrJ~ khJktj TrPZj fJr CkK˙KfPf aJS~Jr yqJoPuaPxr mJKxªJ FmÄ u¥j FuJTJr ßnJ\j KmuJKxPhr \Pjq Ifq∂ IJjªhJ~T yPmÇ PTKmPja ßoÍJr TJCK¿ur IJKumMr PYRiMKr mPuj,Ÿ2012 xJPur u¥j IKuKŒT S kJrJ IKuKŒPTr k´JÑJPu KmsTPuAj TJKr TqJKkaJu CkJKiPf náKwf y~ S pJ aJS~Jr yqJoPuPaPxr uuJPa oMÜJ UKYf yP~ gJTPm KYrKhjÇ TJKr TáqAK\Pjr \Pjq ßrˆáPr≤èPuJ xmt© Kk´~ ˙Jj KyPxPm kKrVKef yP~ IJPZÇ vMiM UJmJPrr \Pjq j~ FUJPj rP~PZ Knjú Knjú irPjr ßhJTJj,VqJuJKr FmÄ ‰vK·T KYP©r xoJyJrÇ FA C&xPmr oJiqPo KmsTPuAPjr ˝Jh xTPur KjTa ßkRPZ ßh~J pJPmÇ F mqJkJPr IJPrJ Km˜JKrf \JjJr \Pjq aJS~Jr yqJoPuax TKoCKjPTv¿ ßk´x IKlx Fr FA 0207 364 4389 FA jÍPr IgmJ -communications@towerhamlets.gov.uk A-PoAu TrJr \Pjq IjMPrJi TrJ yP~PZÇ

GKfyJKxT 7A KyxJPm @orJ @oJPhr k´fqJKvf ˝JiLjfJPT kJA FmÄ oyJj Km\~ KZKjP~ @KjÇ GKfyJKxT 7A oJYtPT \JfL~ Khmx TrJr hJmLPf IjMKÔf FT ofKmKjo~ xnJ~ IV´eL KrxJPYtr oqJPjK\Ä cJAPrÖr jNrCK¨j @yPoh FA TgJèPuJ mPujÇ 18 oJYt oñumJr, kNmt u¥Pjr oK≤KlCKr ßx≤JPr ßmv TP~TKa xoojJ xÄVbPjr xyPpJKVfJ~ IV´eL KrxJYt FA ofKmKjo~ xnJr @P~J\j TPrÇ AKfyJPxr @PuJPT mñmºár nJwj S 7A oJPYtr fJ“kPptqr Ckr VPmwjJTJrL VPmwT jNrCK¨j @yPoh @PrJ mPuj, pKhS KmvõJx TrPf TÓ y~ fmMS mJ˜mfJPT I˝LTJr TrJr ßTJj CkJ~ jJAÇ @r FA IKk´~ xfqKa yPò ßp, @oJPhr ˝JiLjfJr

FT mZr mJAPr gJTJr kr FmÄ ßxxoP~ KfKj fJr vU kNre TrJr \Pjq PmxrTJrL KmoJj YJuT (kJAua) KyPxPm TJ\ TPrj, mA ßuPUj FmÄ AC.PT mqJkL C“xm, TjxJat S ߸Jatx (âLzJ) IjMÔJPj jJxt KyPxPm TJ\ TPrjÇ yJjJ mPuj: SPkj Pcr (CjìMÜ Khmx) Khj jJKxtÄ ÓJlPhr xJPg KjP~ @orJ hqJ rP~u u¥j yJxkJfJu xlr TrJr xMPpJV kJA FmÄ FA jJKxtÄ ÓJPlrJ ‰iPptqr xJPg xm k´Pvúr C•r KhKòPujÇ FKa KmPvw TPr CkTJrL KZPuJ TJre FrlPu @Ko yJxkJfJu xŒPTt iJreJ ßkP~KZ FmÄ KjKÁf TPr mMP^KZ ßp FKaA ßxA \J~VJ ßpUJPj @Ko TJ\ TrPf YJAÇ KjP~JVTJrL ßp huKa @oJPhrPT ßxKhj xogtj TPrKZPuj fJrJ KZPuj CÌ S mºáfôkNet FmÄ Ifq∂ pPfúr xJPg fJrJ @oJPhr ßhUJPvJjJ TPrPZjÇ jfáj TJP\ ßhUJ pJPm AkxMAY yJxkJfJu Fj.FAY.Fx asJPÓ mJPrJ mZr FjJxPgKaT jJxt KyPxPm TJ\ TrJr kr yJjJ FUj xJPlJ‹ ßgPT u¥Pj ˙JjJ∂Krf yPòjÇ yJjJ @PrJ mPuj: ∆hqJ rP~u u¥j yJxkJfJPur Ifq∂ k´KfnJxŒjú S optJhJkNet FoJP\t¿L (\ÀrL) KmnJPV TJ\ TrJr xMPpJV ßkP~ @Ko @V´y ßmJi TrKZÇ mJatx ßyug Fj.FAY.Fx asJÓ @oJr \Pjq TJP\r xmtPvw ˙Jj FmÄ @Ko ßp FA huKar FTKa IÄv fJ muPf @Ko Vmt ßmJi TrKZÇ mJatx ßyug FjFAYFx asJPÓ mftoJPj KT KT TJP\r xMPpJV rP~PZ fJ ßhUJr \Pjq www.jobs.nhs.uk FmÄ KrâáaPo≤ ßc (KjP~JV Khmx) xŒPTt @PrJ fPgqr \Pjq martin.baghurst@bartshealth.nhs. uk or Rachel.newbolt@bartshealth.nhs. uk KbTJjJ~ ßpJVJPpJV TrJr IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ

ßffJKuäv mZr kPrS GKfyJKxT 7A oJYtPT \JfL~ KhmPxr optJhJ ßh~J y~KjÇ IfY FA KhjKa mJXJuL \JKfr \LmPj xmPYP~ ßmvL èÀfôkNet FTKa KhjÇ ßp KhjKa TKm KjotPuªM èPjr nJwJ~, ˝JiLjfJ v»Ka @oJPhr yPuJÇ @r TKm oyJPhm xJyJr hOKÓPf FA KhjKa yPò, ˝JiLjfJr \jìKhjÇ @r @oJPhr hO| KmvõJx ßp yJ\Jr mZr kPr FA KhjA mJñJuLrJ k´go ˝JiLjfJr ˝Jh CkPnJV TrPuJÇ fJA @oJPhr hJmL IKYPrA GKfyJKxT 7A oJYtPT \JfL~ Khmx TrJ yCTÇ FmÄ \JfL~ ZáKar Khj ßWJweJr oJiqPo @jª C“xm kKrPmPv FA KhjKaPT ChpJkj TrJr xMPpJV xMKmiJ ßh~J yCT xoV´ \JKfPTÇ jNrCK¨j @yPoh @rS mPuj, @orJ IV´eL KrxJPYtr kã ßgPT Vf 4 oJYt mJÄuJPhPvr oJjjL~ k´iJjoπLPT FT KYKar oJiqPo IjMPrJi TPrKZ GKfyJKxT 7 oJYt \JfL~ Khmx ßWJweJ TPr xrTJrL ZáKa KyxJPm kJuj TrJr \jqÇ @orJ KmvõJx TKr ßp, @oJPhr k´\Pjìr TJPZ FA KhjKar fJ“kpt fáPu irJr \jq FA khPãk ßj~J Ifq∂ \ÀrLÇ 7A oJYt k´P\PÖr k´YJr S VexÄPpJV k´iJj \JoJu UJj mPuj, FA hJmL @oJPhr FTJr j~Ç FA hJmL ˝JiLjfJr ˝kPãr xTPurÇ AKfoPiq @orJ oJjjL~ K¸TJr xy xTu xÄxh xhxqPT @orJ @oJPhr KYKbr TKk KhP~KZÇ Ifq∂ @jPªr Kmw~ KmKvÓ ßuUT TuJKoÓ @»Mu VJllJr ßYRiMrL FA k´x&ÕJPmr xmtJ®T xoftj \JKjP~PZjÇ KfKj FA CPhqJPVr k´iJj kOÓPkJwT S FcnJA\JPrr TJ\ TrPZjÇ xnJ~ mÜJrJ @PrJ mPuj, ßffJKuäv mZr kPrS FA oyJj GKfyJKxT KhjKa \JfL~ Khmx ßWJwjJ jJ TPr ÊiM mñmºáPTA ImoNuqJ~j TrJ y~Kj Fr xJPg xJPg @oJPhr \JfL~ ßYfjJ, AKfyJx FmÄ GKfyqPT ImoJjjJ TrJ yP~PZ fJA @oJPhrS hJmL \JfL~ Khmx PWJweJr oJiqPo FA GKfyJKxT KhjKar pgJPpJVq optJhJ ßh~J yCTÇ xnJ~ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj Qx~h oJyoMhMu yT T~Zr, c. l~\Mr ryoJj, vKyh @uL, FjJoMu yT FjJo, vJy ßmuJu, @uL o\MohJr, oJyoMhJ kJrnLj, oMKÜPpJ≠J @oJj CK¨j, j\oMu AxuJo AoMj, l~xu AxuJo xMoj, ‰x~h ßVJuJm @uL S cJ. ßoJ˜lJ k´oNUÇ xnJkKfr xoJkKj mPÜPmq jNrCK¨j @yPoh ßvU oMK\m KrxJYt ßx≤Jr, ßxÖr ToJ¥Jr ßlJrJo, oMKÜPpJ≠J xÄxh, mñmºá kKrwh, FTJ•Prr WJfT hJuJu KjoNtu TKoKa S 7A oJYt ChpJkj kKrwh AfqJKh xÄVbj xoNyPT xyPpJKVfJr \jq ijqmJh ùJkj TPrjÇ

KnFKa \JKu~JKfr IKnPpJPV 15 \j ßV´lfJr ßcÛ KrPkJat u§j, 19 oJYt - FAYFo ßrKnKjC F¥ TJˆoPxr kKrYJKuf FT IKnpJPj KnFKa \JKu~JKfr IKnPpJPV KmsPaPjr KmKnjú vyr ßgPT 13 \jPT IJaT TrJ yP~PZÇ Vf 12 oJYt xTJPu F IKnpJj FTPpJPV ߈JT, u¥j, VäJxPVJ, Kmsˆu, mJKotÄyJo, KjCTqJPxu IJkj aJAj, cJKmt, oqJjPYˆJr FmÄ ÛJjgskxy FTA xoP~ xJAk´JPxS kKrYJujJ TrJ yP~PZÇ FAYFoIJrKxr k´J~ 240 \j IKlxJr 24 IJmJKxT S mqmxJ k´KfÔJPj IKnpJj YJKuP~ ßmv KTZá TKŒCaJr S Km\Pjx FTJC≤ \» TPrPZjÇ FAYFoIJrKxr KâKojJu AjPnKˆPVvPjr FKxPˆ≤ cJAPrÖr ku mJatj mPuj, IJorJ mqJkT yJPr KnFKa \JKu~JfPhr Kmr∆P≠ IKnpJj Êr∆ TPrKZÇ KmsPaj S KmsPaPjr mJAPr xÄWm≠ KnFKa \JKu~JPfr xÄUqJ mOK≠ kJPóZÇ FA IKnpJPjr oJiqPo F \JKu~JfPhr TJPZ IJorJ FTaJ xfTt mJftJ kJKbP~ KhPf YJAÇ xPªynJ\j mqmxJ~LPhr mqkJPr ßTJj fgq \JjJ gJTPu fJ FAYFoIJrKxr 24-W≤J aqJé FPnvj yauJAj 0800 59 5000 jJÍJPr \JjJPf xTPur k´Kf IJy±Jj \JjJPjJ yP~PZÇ

xMroJ kzMj, KmùJkj Khj 0207 377 9787


UmrJUmr 51

SURMA m 21 - 27 March 2014

KâPTa IJjPª ßhUPf jJ kJrJ ßgPTÇ ImPvPw ßxA IPkãJr k´yPrr xoJK¬ yS~JPf KhjKa KZPuJ KxPuamJxLr \jq GKfyJKxT FTKa KhjÇ fJA ßUJÅ\ KjP~ \JjJ ßVPZ @~JruqJ¥ mjJo K\’JmMP~ oqJPY hvtTrJ ÊiM oqJY ßhUPf @PxjKj fJr FPxKZPuj AKfyJPxr S xJãL yPfÇ @r KâPTa KmvõTJkPT ßTªs TPr AKfoPiq mKetu xJP\ ßxP\PZ kMPrJ KxPua xJPg KxPua jVrL nNVPZ KâPTa \ôPrÇ k´JTíKfT ßxRªPpt ßWrJ 14 yJ\Jr hvtT iJre ãofJ FA ߈Kc~JPor YJrkJv \MPz CÅYá KjYá KauJnNKo @r YJ mJVJPjr xmM\ xoJPrJyÇ pJr k´JTíKfT ßxRªPpt ßp TJPrJ ßYJU @aPT ßpPf kJPrÇ fJA KmPhKv KâPTaJrrJ S kNeqnNKo KxPuPar k´JTíKfT ßxRªPpt oMê yP~ @vkJPvr KauJPWrJ xmM\ k´TíKfr Ik„k hOvqmuLPT TqJPorJmªL TrPZj mPu \JjJ PVPZÇ FKhPT Kj\ vyPr @∂\tJKfT oqJY ßhUJr @vJ kNet yS~Jr kJvJkJKv KmPhKv KâPTa huPT TJPZ ßgPT ßhUPf kJS~J S pJrJ ‰mi CkJP~ KaPTa KTjPf kJPrjKj fJPhr TJPuJmJ\JKrPhr TJZ ßgPT IKiT oNPuq KaPTa PTjJ Fxm KZPuJ KxPuamJxL hvtTPhr TJPZ jfMj IKnùfJÇ FA jfMj IKnùfJPT xñL TPr KxPuPar yJ\Jr yJ\Jr KâPTa ßk´oL hvtT @jPª ßUuJ ßhUPZjÇ fJPhr FA @jª CòJx PYJPU kzJr of! fPm Tfík t Pãr UJoPU~JKur TJrPe k´go KhPj QmhMqKfT vat-xJKTtPar TmPu @iW≤J KmhMq“ jJ gJTJ~ @∂\tJKfT IñPj k´PmPvr ÊÀPf IjJTJK⁄f ‰mrL IKnùfJr xÿMULj yPf yP~PZ ߈Kc~JPo ImK˙f yJ\Jr yJ\Jr hvtTPTÇ FA ‰mrL IKnùfJr oMPUJoMUL yS~J ZJzJ KâPTa ßk´oLrJ @jPª ßjPY-ßVP~ ßUuJ CkPnJV TPrPZjÇ fJZJzJ jVrLr xKkÄoyu S @∂\tJKfT oJPjr ßyJPau S KâPTaJrPhr khYJreJ~ FUj oMUKrfÇ \JjJPVPZ AKfoPiq KTZá KâPTaJr jVrLr @uyJorJ vKkÄ KxKa S S~JKyh KnC F TJkz xy k´xJijL xJoV´L KTPjPZj TzJ KjrJk•Jr oiqKhP~Ç @r ßyJPau KyuaJCj, lrYáj VJPctj, KjntJjJ Aj, ßrJ\KnC, ˆJr kqJKxKlT S vyrfuLr jJK\oVz KrPxJat FA xm ßyJPaPu KmPhKv ßUPuJ~Jz, @AKxKx oqJY ßrlJrL, @ŒJ~Jr, ßÛJrJr, S KmKxKm TotTftJrJ Im˙Jj TrPZjÇ oqJY KrPkJat mJÄuJPhv mjJo @lVJKj˜Jj FKv~JTJPk @lVJKj˜JPjr yJPZ irJv~L yS~J~ Ka-PaJP~K≤ KmvõTJPkr k´go oqJPY mJÄuJPhv hu FTaá YJPkr oPiqA KZPuJÇ @mJr ßTJj IjJTJK⁄f hNWat jJ WPa KTjJ ßxA x÷JmjJ PhPvr KâPTa ßk´oL oJjMwPhr oPj xJoJjq yPu S CÅKT KhKòuÇ fPm xm x÷JmjJPT KoPZ k´oJKef TPr @lVJjPhr 72 rJPj Iu@Ca TPr 9 CAPTPar \~ KZKjP~ KjP~ mJÄuJPhPvr PUPuJ~JzrJ k´oJe TrPuj FKv~JTJPkr oqJY KZPuJ KjZT FTaJ hNWat jJ oJ©Ç fPm FA oqJPYr mz kJgtPTqr jJo xJKTm @u yJxJjÇ KpKj TqJPorJr xJoPj IPvJnj @Yre TrJr hJP~ mKyÛíf gJTJ~ FKv~J TJPkr ßxA oqJY ßUuPf kJPrjKjÇ KT∂ FA oqJPYS KfKj KjKoPw KjP\r Ckr Kj~πe yJKrP~ ßluPuj! AKjÄPxr jmo SnJPr Yfágt muKar lPuJ PgsJPf xJKTPmr vrLPr iJÑJ ßhj hSufÇ xJPg xJPg @lVJj FA ßkxJrPT kJfiJ iJÑJ KhP~ \mJm ßhj xJKTmÇ oqJY ßvPw hM\jPTA oqJY Klr 50 vfJÄv \KroJjJ èePf yP~PZ @AKxKxr @YreKmKir 2.2.4 IjMPòh nPñr hJP~Ç xÄK㬠ßÛJr @lVJKj˜Jj : Iu@Ca 17.1 SnJPr 72 rJj (èumJKhj jJK~m 21, xKlTáuJä y 16, oMyJÿJh jJKm 0/11 mJÄuJPhv : 12 SnJPr 78/1 (fJKoo 21, @jJoMu 44, xJKTm 3/8, @»Mr rJöJT 2/20)Ç lu: mJÄuJPhv 9 ACPTPa \~LÇ oqJj Im hq oqJY : xJKTm @u yJxJjÇ yÄTÄ mjJo ßjkJu PjkJPu KâPTa AKfoPiq ßmv \jKk´~ ßUuJ yP~ CPbPZÇ KmPvw TPr Ka-PaJP~K≤ KmvõTJPk xMPpJV kJS~Jr kr ßgPT KjkJuLPhr oPj KâPTa nJPuJ nJPm \J~VJ TPr KjP~PZÇ KâPTa FUj fJPhr Ijqfo \jKk´~ ßUuJPhr oPiq FTKaÇ @r KaPaJP~K≤ KmvõTJk S hJÀe nJPmA xNYjJ TrPuJ ßjkJuLrJ 80 rJPjr KmvJu \P~r oiq KhP~Ç xÄK㬠ßÛJr PjkJu : 20 SnJPr 149/8 (K\ oJuJ 48, kPrv UJzTJ 41, Km ßrVKo 3/14, ßVRYJj 3/9)Ç lu : ßjkJu 80 rJPj \~LÇ oqJj Im hq oqJY : PVRYJjÇ K\’JmMP~ mjJo @~JruqJ¥ oqJY KâPTa KmPvõ @AKrvrJ ßp FUj kMPrJkMrL xoLPyr

hu fJ @mJr fJÅrJ k´oJKef TrPuJ K\’JmMA~JjPhrPT krJK\f TPrÇ @AKrvPhr TJPZ FA krJ\P~r lPu K\’JmMA~JjPhr FmJPrr KaPaJP~K≤ KmvõTJk ßgPT KmhJP~r W≤J mJ\Pf ÊÀ TrPuJÇ KkZj KlrPu ßhUJ pJ~ 2007 xJPur FA FTA KhPj KTĈPj kJKT˜JjPT yJKrP~KZPuJ @~JruqJ¥Ç @r fJPf kJKT˜JKjPhr KmhJ~ W≤J ßmP\KZu S~JjPc KmvõTJPkr k´go kmt ßgPTÇ fJA 17 oJPYtr FA KhPj FPTr KnfPr @AKrvrJ ßkP~ ßVPuJ hMA @jPªr CkuãÇ pJr FTKa xqJ≤kqJKasT ßc ioLt~ C“xm IjqKa ßaÓ ßUuMPz huPT krJK\f TPr KmvõTJPkr oNu kPmt ßUuJr x÷JmjJ QfrL TrJÇ

CkPnJV TrPuJ @lVJKj˜JjÇ @r fJ x÷m yPuJ 7 CAPTPar \~ yÄTÄP~r KmÀP≠ fáPu ßjS~Jr TJrPeÇ

xÄK㬠PÛJr K\’JmMP~: 20 SnJPr 163/5 (oJxJTJh\J 21, rJ\J 10, Paur 59, CAKu~Jox 16, KxmJªJ 16, KYè’MrJ 22*, oJÀoJ 13*; cTPru 2/18, oqJTmsJAj 2/26, TMxJT 1/53, xPrjxj 0/11, ˆJKutÄ 0/24, PTKnj S'msJP~j 0/26)Ç @~JruqJ¥: 20 SnJPr 164/7 (PkJatJrKl 31, ˆJKutÄ 60, \P~x 22, kP~≤Jr 23, CAuxj 0, PTKnj S'msJP~j 17, aŒxj 3*, xPrjxj 0, TMxJT 0*; kJKj~JñJrJ 4/37, YJfJrJ 1/20, CAKu~Jox 1/27, TJoMjPVJK\ 0/17, oJxJTJh\J 0/20, CfPx~J 0/38)Ç lu: @~JruqJ¥ 3 CAPTPa \~LÇ oqJj Im hq oqJY: ku ˆJKutÄÇ

mJÄuJPhPvr IJnq∂rLe

@KorJf mjJo yuqJ¥ oqJY FT TgJ~ muPf ßVPu xÄpMÜ @rm @KorJf PxRKUj KâPTaJrPhr huÇ fJA ßmKv KTZá ßfoj @vJ TrJ pJKòu jJ fJPhr TJPZÇ @r @∂\tJKfT Ka-PaJP~K≤ IKnPwT S fJPhr yPuJ yuqJP¥r KmkPã oqJY KhP~Ç KT∂á IKnPwT oqJYaJPT ˛reL~ TPr rJUJr oPfJ ßTJj KTZá fJÅrJ TPr rJUPf kJPrKjÇ pJr k´oJe yuqJP¥r TJPZ 6 CAPTPar yJrÇ xÄK㬠PÛJr @rm @KorJf: 19.5 SnJPr 151 (@PjJ~Jr 32, UMrro 31; oJKuT 3/16, TMkJr 2/18, lj cJr èPaj 2/24, PxJ~Jat 1/19)Ç yuqJ¥: 18.5 SnJPr 152/4 (oJAmMVt 55, TMkJr 34*; vJ\Jh 2/19, KxunJ 1/38Ç lu: yuqJ¥ 6 CAPTPa \~LÇ oqJj Im hq oqJY: ao TMkJrÇ mJÄuJPhv mjJo ßjkJu oqJY PjkJuLPhr xJPgS ßyPx ßUPu K\fu uJu-xmMP\r hu mJÄuJPhvÇ mJÄuJPhPvr IKijJ~T aPx K\Pf k´gPo ßjkJuPT mqJKaÄP~r @oπe \JjJjÇ @r fJPf ßjkJu k´gPo mqJa TPr fJPhr xÄV´y hJÅz TPr 5 CAPTPa 126 rJjÇ fPm @lVJKj˜JjPT 72 rJPj ßpUJPj Iu@Ca TrJ yP~PZ ßxUJPj ßjkJu TPrPZ 126! TJPrJ TJPrJ TJPZ FA ßÛJraJ ßmKv oPj yPf kJPrÇ fPm oqJY ßxrJ @u@KoPjr TgJ~ Fr FTaJ mqJUqJ kJS~J ßpPf kJPrÇ mJÄuJPhPvr ßmJKuÄ mqgtfJr ßYP~ KfKj ßjkJKuPhr xJmiJjL mqJKaÄ ßT Fr TJre KyPxPm ßhUPZjÇ Kfj CAPTa yJrJPjJr kr ßjkJuLrJ xfTt yP~ rãeJ®T yP~ CPbÇ fJA fJÅrJ 20 SnJr kpt∂ ßUPuÇ pJr lPu 120 mu ßgPT 126 rJj @xPfA kJPrÇ Imvq @Ko FUJPj hMAaJ TJre hJÅz TrJm pJr FTKa yPò KvKvr, ßp TJrPe ßmJuJrPhr mPu KV´KkÄ KjPf xoxqJ yKòu @r Ijq TJre yPf kJPr fJPhr VJ-ZJzJ nJmÇ @lVJKj˜JPjr xJPg fJPhr vrLrL nJwJ @r ßjkJPur xJPg vrLrL nJwJ IPjT flJ“ KZPuJÇ ßjkJPur xJPg KlKflÄP~ fJÅrJ FTho @âoeJ®TyLj KZPujÇ fPm mqJKaÄP~ KZPuj FTho KxKr~JxÇ pJr k´oJe 8 CAPTPar \~ @r 27 mu mJKT gJTPfA oqJY ßvwÇ fPm IpgJ ZÑJ KhP~ oqJY Pvw TrJr k´mefJ PoJPaA nJPuJ jJÇ fJPf ITJrPe FTaJ CAPTa KmKuP~ KhPf yPf kJPrÇ xÄK㬠ßÛJr PjkJu: 20 SnJPr 126/5 (kPrv UJzTJ 41, PmxSTJr 40, ßrVKo 1/14)Ç mJÄuJPhv: 15.3 SnJPr 132/2 ( @jJoMu 42, xJKTm 37, @u@Koj 2/17)Ç lu: mJÄuJPhv 8 CAPTPa \~L oqJj Im hq oqJY : @u@Koj ßyJxJAjÇ @lVJKj˜Jj mjJo yÄTÄ KjP\Phr k´go oqJPY hMA huA ßyPrKZPuJÇ @lVJKj˜Jj ßyPrKZPuJ mJÄuJPhPvr KmkPã 9 CAPTPa @r yÄTÄ ßyPrKZPuJ ßjkJPur KmkPã 80 rJPjÇ fJA FA oqJYaJ KZPuJ Cn~ hPur \jq \P~r ˝Jh ßjS~Jr FTaJ xMPpJVÇ oqJY ßvPw ßxA ˝JhKa

xÄK㬠PÛJr yÄTÄ: 20 SnJPr 153/8 (YqJkoqJj 38, mrTf 32, IqJaKTjxj 31, @l\Ju 11; vJkMr 2/27, jmL 2/27, PyJfJT 2/32, hSuf 1/24)Ç @lVJKjóJj: 18 SnJPr 154/3 (vJy\Jh 68, vKlTCuäJy 51*, ˆJKjT\JA 13; @l\Ju 1/19, @o\Jh 1/35, @A\J\ 1/39)Ç lu: @lVJKjóJj 7 CAPTPa \~LÇ oqJj Im hq oqJY: PoJyJÿh vJy\JhÇ

KmwP~ y˜Pãk FmÄ IQmi yJKxjJ xrTJrPT xogtj ßh~J ßgPT Kmrf gJTJr \jq @øJj \JjJjÇ xoJPmPv xnJkKffô TPrj KxKaP\j oMnPo≤, KocuqJ¥x vJUJr xnJkKf ‰x~h \oPvh @uLÇ xJoPmv kKrYJujJ TPrj KxKaP\j oMnPo≤, KocuqJ¥x Fr xhxq xKYm oJSuJjJ FjJoMu yJxJj ZJmLr S @yoh oMxJÇ xoJPmPv CkK˙f xÄVbPjr ßTªsL~ S ˙JjL~ ßjfímPO ªr oPiq mÜmq rJPUj- KxKaP\j oMnPo≤, pMÜrJ\q Fr xnJkKf Fo F oJPuT, oMlKf xhr CK¨j, KxKaP\j oMnPo≤, KocuqJ¥x Fr pMVì @øJ~T FKaFo ßoJTJrro yJxJj, Qx~h oJVtmM ßoJPvth, @»Mu oJPuT kJrPn\, @»Mu oMKTf @\Jh, xJPhT ßyJPxj oxMh, oJKl\ UJj, oJSuJjJ xJyJj CK¨j @yoh, oM˜JKTo mMryJKj, ‰x~h TKmr CK¨j, ßoJxJK¨T ßyJPxj oJKjT Ko~J, @lo Ê~JAm, ATmJu xMPuoJj k´oUM Ç KxKaP\j oMnPo≤, pMÜrJ\q Fr xnJkKf Fo F oJPuT mPuj- 5 \JjM~JrLr KjmtJYj mJÄuJPhPvr 95 nJV oJjMw k´fqJUqJj TPrPZÇ fJA IQmi xrTJrPT xogtj KhP~ 95 nJV oJjMPwr KmÀP≠ YPu pJS~J nJrPfr \jq CKYf j~Ç vyLh K\~J xJTt Fr oJiqPo k´KfPmvL rJÓsxoNPyr xJPg xMxŒTt-mºáfô ßYP~KZPuj fJA @orJS nJrPfr xJPg xM-xŒTt YJAÇ KfKj @PrJ mPuj- ACPrJKk~Jj ACKj~j, pMÜrJÓs, KmsKav xrTJr mJÄuJPhPvr 5 \JjM~JrLr KjmtJYjPT ˝LTíKf ßh~ jJAÇ Q˝rJYJrL yJKxjJ xrTJrPT nJrf xyPpJKVfJ KhP~ fJPhr fJPmhJrkJPka xrTJr KyPxPm KaKTP~ rJUPf YJ~ pJPf fJrJ mJÄuJPhPvr ˝Jgt yJKj TPr asJjK\a xy KmKnjú xMPpJV xMKmiJ @hJ~ TrPf kJPrÇ KfKj @PrJ mPuj- @orJ k´mJx ßgPT nJrfPT xfTt TrPf YJAÇ FUPjJ xo~ @PZ mJÄuJPhPvr \jVPer kPã @xMj IjqgJ~ FTJ•Prr ßYfjJ~ mJÄuJr \jVe nJrfL~ @KikJfqmJPhr KmÀP≠ hÅJfnJñJ \mJm ßhPmÇ CPuäUq hMkrM 1aJ ßgPT KfjaJ kpt∂ mJKotÄyJPor nJrfL~ TjxMPua IKlPxr xJoPj KocuqJ¥Pxr TP~Tvf @KikJfqmJh S xJsJ\qmJh KmPrJiL oJjMw oMÉot ÉtM ßväJVJj S mÜífJr oJiqPo KmPãJn k´hvtj TPrjÇ F xo~ fJrJ mJÄuJPhPv nJrPfr mJÄuJPhPvr rJ\jLKf, xLoJ∂ FmÄ kJKjr jqJpq KyxqJ KhPf aJumJyJjJr fLms KjªJ \JjJjÇ FTkptJP~ nJrfL~ TjxMuJPrr TJPZ xÄVbPjr kã ßgPT FT ˛JrTKuKk k´hJj TrJ y~Ç TjxMuJr ßjfímPO ªr IjMPrJPir ßk´KãPf ˛JrTKuKkKa nJrf xrTJPrr JTPZ ßkRÅPZ ßh~Jr IKñTJr mqÜ TPrjÇ KxKaP\j oMnPo≤ IrJ\QjfT, KjhtuL~ FTKa xÄVbjÇ FKa IjqJjq FjK\Sr of mJÄuJPhvxy xJrJ KmPvõr ßoyjfL oJjMPwr kPã ßk´xJr V´∆k KyPxPm TJ\ TrPZ mPu @P~J\TrJ \JKjP~PZjÇ

TPrKZÇ FaJ ÊiM SxPjr j~, kMPrJ aJS~Jr yqJoPuaPxr \jq optJhJrÇ CPuäUq SPxPj 1yJ\Jr TJCK¿u ßyJox xÄÛJr TrJ yP~PZ FmÄ kJatjJrvLPkr oJiqPo ‰frL yP~PZ 8vÈr ßmvL ßxJxqJu yJCxÇ IJPrJ 2/3v WPrr KjotJj TJ\S ßvw yS~Jr kPgÇ FZJzJS 10KoKu~j kJC¥ mq~ TrJ yP~PZ uqJ¥PÛKkÄ-FÇ ˙JjL~ mJxLªJrJ KjP\Phr FuJTJ KjP~ IJ\ Vmt TrPZjÇ ˙JjL~ TqJPŒAjJr \j IJKuxj mPuj, FA FuJTJr Tr∆j hvJr kKrmftPj IJoJPhrPT IPjT kg yJaPf yP~PZÇ IJorJ ImvqA ßo~r uMflár FmÄ TJCK¿uPT KmPvw ijqmJh \JjJPmJ-TJrj fJrJ TKoCKjKar xJPg krJovt TPrA mqm˙J KjP~KZPuj FmÄ pJr lPu IJorJ IJ\PTr kptJP~ IJxPf PkPrKZÇ SPxj ߈a FTxo~ ÊiMoJ© \rJ\Ljt lîJaèPuJr \jqA ßoAjKˆso KoKc~J~ xoJPuJKYf KZPuJ jJ, xJPg xJPg KZPuJ csJVx ksiJj ßTªss KyPxPm TáUqJKfÇ fJrkr k´iJjoπL aKj Pmä~JPrr IJoPu k´gPo 56KoKu~j kJC¥ KmKjP~JPV SPxj KjC Kcu lr TKoCKjKa k´P\PÖr oJiqPo Fr kKrmftj kKâ~J ÊÀ y~Ç fPm jJjJ TJrPj FPf KTZá mqgtfJS ßhUJ ßh~Ç 2008 ßgPT 10 xJu kpt∂ uMflár ryoJPjr ßjfífJô Kij ßumJr k´vJxj FPTmJPr pMVJ∂TJrL kKrmftj kKâ~J vMÀ TPrÇ uMflár ryoJjA Yro UJrJk Im˙J~ YPu pJS~J nmjèPuJ nJÄVJr Kx≠J∂ ßjj FmÄ ßxAxm kMPrJPjJ ßnÄPV ßluJ nmjèPuJr \J~VJ~ IJ\ ßvJnJ kJPYZ hOKÓ jªj FkJaoqJ≤èPuJÇ mJxLªJrJ muPZj, ÊiM Wr-mJzL y~Kj, xKfq xKfq FT KjrJkh vJK∂kNjt FuJTJ~ r∆k uJn TrPZ SPxj ߈aÇ lJK¥Ä xyPpJKV k´KfÔJj P\FuF,yJCx KjotJj kJatjJrvL k´KfÔJj AˆPaox ßyJox,TJCK¿Pur Kj\˝ oJKuTJjJKij yJCP\r oqJPj\oqJ≤ k´KfÔJj aJS~Jr yqJoPuax ßyJoxxy KmKnjú kptJP~r TotTftJr ßxKuPmsvj IjMÔJj S kKrhvtPj ßpJVPhjÇ Aˆ ßaox Fr KxAS P\JKj mJjtx, xJoKV´T Cjú~Pjr kJvJkJKv ßu¥PÛKkÄ Fr TgJ fáPu iPrj IJjPªr xJPgÇ KfKj mPuj, IJoJr xmPYP~ nJPuJ uJPV ˙JjL~ mJxLªJPhr IJjª ßhPU, TJrj fJrJ xKfq xKfq mz TÓ S hM”PUr oPiq KZPuj,FA kKrmftj ßpPjJ FUJjJTJr \LmjiJrJPT mhPu KhP~PZÇ

metmJh S lqJKxmJPhr

220 KoKu~j kJCP§r

KmPvw CPhqJV V´ye TrJ yP~PZÇ Fr IÄv KyPxPm kJutJPo≤ ßÛJ~JPr ßjuxj oqJP¥uJr ˆqJYár xJoPj asJPluVJr ßÛJ~Jr kpt∂ oJYt TrJ yPmÇ IJr F oJYtPT asJPluVJr ßÛJ~JPr InqgtjJ \JjJPmj ‘Kl∑ ßjuxj oqJP¥uJ’ VJPjr rYK~fJ ß\Kr cJoJxtÇ Pasc ACKj~j TÄPV´x FmÄ ACjJAa FPVAjˆ lqJKx\Por IJP~J\Pj FmÄ KmKnjú ßasc ACKj~j S ßlAg F¥ TKoCKjKa IPVtjJAP\vPjr xyPpJKVfJ~ ßjuxj oqJP¥uJ ˆqJYár xJoPj ßgPT rqJuL asJPluVJr PÛJ~Jr IKnoMPU pJ©J Êr∆ TrPm ßmuJ 11aJ~Ç asJPluVJr ßÛJ~JPr xoJPmv YuPm ßmuJ 1aJ ßgPT 4aJ kpt∂Ç FPf mÜmq rJUPmj ∏ KcP~j FPmJa FoKk, KV´j kJKat KucJr jJaJKu ßmPja, FjACKa ß\jJPru ßxPâaJKr KâKˆj mäJS~Jr, ß\Kr cJoJxt, KnKk ßké KâKˆ ms∆x ßT≤, K\j uJÍJat FoAKk, TqJmu Kˆsa ßnParJj oqJé ßuKnaJx, ACKjxj jqJvjJu ßxPâaJrL ATá~JKuKax ßVäJKr~J Koux, TîJc ßoJPrx FoAKk, ßxPâaJKr ß\jJPru - oMxKuo TJCK¿u Im KmsPaj lJr∆T oMrJh, KaACKx ßk´KxPc≤ ßoJyJÿh fJ\, FuJP~¿ FPVAjˆ ßrJoJKj~Jj F¥ mMuPVKr~J¿ KcxKâKojqJvj Fr aKo aPoxTá, TPoKc~Jj IJnJ nJAcJu, KrKlCK\ TJCK¿Pur KYl FKéKTCKan oJSKrx ßrjÇ

mJP\Par FA KmvJu Kr\JPjrvj TJP\r xoJK¬Pf IJjª k´TJv TPrj ßo~r uM“lár ryoJjÇ TJCK¿u, ßV´aJr u¥j IgKrKa (K\FuF), AˆPaox yJCK\Äxy KmKnjú xrTJrL ßmxrTJrL kJatjJrPhr CkK˙KfPf FT KmPvw ßxKuPmsvj IjMÔJPj KmmKftf SPxj ߈a xŒPTt IJPuJYjJ TPrj Po~r FmÄ vLwt TotTftJrJÇ CPuäUq ffTJKuj ßumJr KucJr uMflár ryoJPjr ßjfíPfô 2008-10 xJPu xNKYf xÄÛJr TJ\ FmÄ jfMj yJCx KjotJj TJP\r kKrkNjt xoJK¬ yP~PZ xŒ´KfÇ xmPYP~ UJrJk FuJTJr fJKuTJ ßgPT kKrmKftf S CKjúf FuJTJ~ UqJKf kJS~J SPxj ߈a Fr AKfyJPxr IÄv yPf PkPr PxKuPmsvPj ßpJVPh~J IKfKgrJ IJjª ksTJv TPrjÇ aJS~Jr yqJoPuax Fr KjmtJyL ßo~r uMflár ryoJj ÈasJ¿lrKoÄ SPxj' vLwtT FA IjMÔJPj ßpJVPhj FmÄ SPxPjr KmKnjú KhT WMPr ßhPUjÇ KfKj mPuj, IJorJ SPxj ߈Pa Pmˆ PxJxqJu yJCK\Ä Fr \jq \jq xJjPc aJAox mOKav ßyJox FS~Jct uJn

KmPTu 4.00 aJ~Ç KmPTu 4.00 aJ~ mJÄuJPhPvr \JfL~ xÄVLf VJS~Jr IjMÔJPj xTu k´mJxL mJXJKuPT ßpJV ßhS~Jr IJymJj \JjJPjJ yP~PZÇ 26 oJPYtr IJufJm IJKu kJPTtr IJP~J\jPT xlu TrPf FT k´˜Ká f xnJ IjMKÔf y~ ßrJmmJr 16A oJYtÇ kNmt u¥Pjr oK≤KlCKr ßx≤JPr IjMKÔf k´˜Ká f xnJ~ xnJkKffô TPrj KmPuPf oMKÜpMP≠r Ijqfo xÄVbT xMufJj oJyoMh vrLlÇ IJS~JoL uLV ßjfJ ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀPTr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ KmPuPfr k´J~ 58Ka xJoJK\T, rJ\QjKfT, xJÄÛíKfT xÄVbPjr k´KfKjKirJ CkK˙f KZPujÇ k´˜Ká fxnJ~ IeqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj TKm vJoLo IJ\Jh, IJS~JoL uLV ßjfJ yroM\ IJKu, TKm oM\mMu yT oKj, TKm ATmJu ßyJPxj mMumMu, xJÄmJKhT Koj ryoJj, mJxPhr V~JxMr ryoJj V~Jx, TKm IJPjJ~Jr∆u AxuJo IKn, TKoCKjKa ßjfJ yJÀjMr rvLh xy IPjPTÇ

26 oJYt IJufJm


52 UmrJUmr

hMjtLKfr oJouJ~ UJPuhJ kMjKmtPmYjJr \jq @mJr xo~ PYP~ @Pmhj \JjJjÇ Fr KTZMãPer oPiqA fJÅrJ PxUJj PgPT Pmr yP~ @hJuPfr F\uJxTPã KVP~ UJPuhJ K\~JPT \JjJj, FA @hJuPfr k´Kf fJÅPhr @˙J PjAÇ UJPuhJ K\~Jr @Aj\LmL xJjJCuäJy Ko~J \JjJj, @PhPvr \jq FT WµJ IPkãJ TrPf yPm mPu \JKjP~PZj @hJufÇ kPr IKnPpJV Vbj TPr xJãq V´yPer fJKrU iJpt TPrj @hJufÇ Vf 19 oJYt, mMimJr @hJuPf UJPuhJ K\~Jxy Ijq @xJKoPhr kPã KZPuj @Aj\LmL \KorCK¨j xrTJr, rKlTMu AxuJo Ko~J, UªTJr oJymMm CK¨j PUJTj k´oMUÇ hMjtLKf hoj TKovPjr (hMhT) kPã KZPuj @Aj\LmL PoJvJrrl PyJPxj, @mhMuäJy @mM, Kr\JCr ryoJj, rKlTMu AxuJo k´oMUÇ YJ\t Vbj jK\rKmyLj-ßm@AKj : FKhPT oJouJ~ ÊjJKj ZJzJA YJ\t Vbj jK\rKmyLj-ßm@AKj mPu o∂mq TPrPZj KmFjKk PY~JrkJrxj PmVo UJPuhJ K\~JÇ mMimJr hMkMPr oyJjVr hJ~rJ \\ KmPvw @hJuf-3 Fr @hJuf TPã UJPuhJ K\~J F o∂mq TPrjÇ UJPuhJ K\~J mPuj, @Ko @hJuPf CkK˙f rP~KZÇ IgY FUJPj PTJj rTo ÊjJKj y~KjÇ @oJr KmÀP≠ IKnPpJV Vbj yPuS @oJPT fJ kPz ÊjJPjJ yPuJ jJÇ @Ko \JjPf kJKrKj KT \jq @oJr KmÀP≠ YJ\tVbj TrJ yPuJÇ Fxm KmKi xÿf j~, ßm@AKj mPuS o∂mq TPrj KfKjÇ KfKj mPuj, KmYJrT F\uJx PgPT fJr TPã KVP~ PkvTJPrr oJiqPo F YJ\t Vbj TPrPZjÇ UJPuhJ mPuj, @Ko @hJuPf hLWt xo~ iPr mPx @KZÇ TUj @oJr KmÀP≠ ILnPpJV ÊjJKj yPmÇ TUj IKnPpJV Vbj TrPuj @hJuf, TUPjJA mJ F IKnPpJV @oJPT kPz ÊjJPjJ yPuJÇ @oJPT IKnPpJV KmwP~ K\ùJxJS TrJ yPuJ jJÇ Fr jJo pKh KmYJr y~∏ fPm xJiJre oJjMPwr KT yPm? K\~J IrlJPj\ asJˆ oJouJ : 2008 xJPur 3 \MuJA hMhT FA oJouJ TPrÇ 2009 xJPur 5 @Vˆ hMhT UJPuhJ K\~J, fJÅr PZPu fJPrT ryoJjxy Z~\Pjr KmÀP≠ IKnPpJVk© Ph~Ç oJouJr Ijq @xJKorJ yPuj TJ\L xJKuoMu yT, vrlMK¨j @yPoh, TJoJu CK¨j KxK¨TL S oKojMr ryoJjÇ fJÅPhr oPiq k´go hM\j \JKoPj @PZjÇ Ijq hM\j ÊÀ PgPTA kuJfTÇ FA oJouJr @xJKo fJPrT ryoJj mftoJPj u¥Pj @PZjÇ fJÅPTS FA oJouJ~ kuJfT PhUJPjJ yP~PZÇ K\~J YqJKrPamu asJˆ oJouJ : 2011 xJPur 8 @Vˆ K\~J YqJKrPamu asJPˆr jJPo IQminJPm Igt PujPhPjr IKnPpJV FPj UJPuhJ K\~Jxy YJr\Pjr jJPo Pf\VJÅS gJjJ~ hMhPTr xyTJrL kKrYJuT yJÀjMr rKvh FA oJouJ TPrjÇ 2012 xJPur 16 \JjM~JKr UJPuhJ K\~Jxy YJr\Pjr KmÀP≠ IKnPpJVk© Ph~ hMhTÇ Ijq @xJKorJ yPuj K\~JCu AxuJo oMjúJ, oKjÀu AxuJo UJj S UJPuhJ K\~Jr xJPmT rJ\QjKfT xKYm yJKrZ PYRiMrLÇ yJKrZ PYRiMrL kuJfTÇ

yJK\ jMr CuäJr yxKkaJPu KYKT“ xJiLj Im˙J~ 17 oJY ßxJomJr oOfáqmre TPrjÇ KfKj IJrm-fJrJ vJK∂ Kju~ FKfoUJjJr k´KfÔJfJ S xnJkKf FmÄ fJuMThJr SP~uPl~Jr asJˆ Fr k´KfÔJfJ S xnJkKf ZJzJS ßhJ~rJ mJ\Jr CkP\uJr k´fJmkMr V´JPo yJK\ jMr CuäJy fJuMThJr Có KmhqJu~ FmÄ ZJfT CkP\uJ~ fJr hJjTíf IPgt k´KfÔJ TrJ yP~PZ yprf IJmM mTr (rJ”) \JPo oxK\h FmÄ yprf Sor (rJ”) \JPo oxK\h KjotJeJiLj rP~PZ, FZJzJS KfKj KmKnjú xoJK\T xJÄÛíKfT S KvãJ k´KfÔJPjr xJPg \Kzf KZPujÇ fJr oOfáqr xÄmJPh ZJfT S pMÜrJP\q mxmJxrf ZJfT CkP\uJ mJxLPhr oPiq ßvJPTr YJ~J ßjPo IJPxÇ

21 - 27 March 2014 m SURMA

yJK\ ßoJ” jMr CuäJ fJuMThJr Fr V´JPor mJzL ZJfT CkP\uJr hKãj UMroJ ACKj~Pjr krvkMr V´JPoÇ 21 oJYt, ÊâmJr mJh\MÿJ KmsTPuj oxK\Ph IjMKÔf yPm jJoJP\ \JjJpJÇ FPf CkK˙f yS~Jr \jq kKrmJPrr kã ßgPT IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZ FmÄ fJr IJ®Jr oJVPlrJf TJojJ PhJ~J ßYP~PZjÇ oOfáqTJPu KfKj ˘L, 6 ßZPu, 4 ßoP~xy IxÄUq IJ®L~ ˝\j S èjV´JyL ßrPU ßVPZjÇ orÉPor k´go kM© pMÜrJ\q k´mJxL KmKvÓ mqmxJ~L IJvrJl fJuMThJr KÆfL~ kM© pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr vso S \jvKÜ Kmw~T xŒJhT pMmuLPVr xJPmT xJÄVbKjT xŒJhT S xJPmT ZJ©PjfJ FxFo xM\j Ko~JÇ KfKj pMÜrJ\q pMmuLV ßjfJ IJKjZMöJoJj IJ\JPhr vÊrÇ KoxJmy CK¨j KxrJP\r ßvJT : mJÄuJPhv IJS~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT KoxmJy CK¨j KxrJ\ FT KmmOKfPf KmKvÓ xoJ\PxmL S KvãJjMrJVL jMr CuäJy fJuMThJr oOfáqPf VnLr ßvJT S ßvJT x∂J¬ kKrmJPrr k´Kf VnLr xoPmhjJ \JjJjÇ pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr ßvJT : pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr vso S \jvKÜ Kmw~T xŒJhT Fx Fo xM\j Ko~J KkfJ jMr CuäJy fJuMThJPr oOfáqPf VnLr ßvJT S ßvJT x∂J¬ kKrmJPrr k´Kf VnLr xoPmhjJ \JKjP~ KmmOKf KhP~PZj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLl, xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀTÇ vKlT ßYRiMrL S oMKymMr ryoJj oJKjT FoKkr ßvJT : KxPua ß\uJ IJS~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT S xJPmT FoKk vKlTMr ryoJj ßYRiMrL S ZJfT ßhJ~JrJr FoKk oMKymMr ryoJj oJKjT FT KmmOKfPf jMr CuäJy fJuMThJr oOfëq IJoJPhr \jq FT IkMrjL~ ãKf, fJr oOfáqr F vNjqfJ TUPjJ kMrj ymJr j~Ç u¥j oyJjVr IJS~JoL uLV : u¥j oyJjVr IJS~JoL uLPVr nJrk´J¬ xnJkKf AKu~JZ Ko~J xJiJre xŒJhT IJufJlár ryoJj ßoJ\JKyh FT KmmOKfPf \JjJj, jMr CuäJy fJuMThJPrr oOfëq FT IkMrjL~ ãKf yP~PZ, F vNjqfJ TUPjJ kMrj ymJr j~Ç pMÜrJ\q ZJ©uLV : pMÜrJ\q ZJ©uLPVr nJrk´J¬ xnJkKf xJrS~Jr TKmr S nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT lUÀu AxuJo \JoJu FT KmmOKfPf VnLr ßvJT S ßvJT x∂¬ kKrmJPrr k´Kf VnLr xoPmhjJ \JjJjÇ

˝JiLjfJ KhmPx xJPz 8aJ kpt∂ YuPm F KrPxkvj IjMÔJjÇ FPf mOPaj k´mJxL mJÄuJPhvLPhr CkK˙f yS~Jr \jq u¥j˙ mJÄuJPhPvr yJATKovjJr ßoJyJPoh Ko\Jr∆u TJP~x FmÄ KoPxx Ko\Jr∆u TJP~x xmJr k´Kf IjMPrJi \JKjP~PZjÇ ßnjMq : ßTjKxÄaj aJCj yu, yjtaj Kˆsa, u¥j cKmäC8 7FjFéÇ

pMÜrJ\q ZJ©uLPVr \jT mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJPjr 94fo \jìmJKwtTL CkuPã IJP~JK\f IJPrIYjJ xnJ~ k´iJj IKfKgr mÜífJ~ Fxm TgJ mPuj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLlÇ pMÜrJ\q ZJ©uLPVr nJrk´J¬ xnJkKf xJrS~Jr TKmPrr xnJkKfPfô IjMKÔf IJPuJYjJ xnJ~ xMufJj vrLl IJPrJS mPuj, IxJŒshJK~T rJ\jLKfr xsÓJ ßvU oMK\m TUjS KyªM oMxuoJjPT hMA ßYJPU ßhPUjKjÇ fJA ßfJ KfKj mPu ßVPZj, IJKo oJjMw oJjMwPT Êi oJjMw KyPxPm ßhKUÇ rJ\jLKfPf IJoJr TJPZ oMxuoJj, KyªM, KUsˆJj mPu KTZM jJAÇ xmJA oJjMwÇ pMÜrJ\q ZJ©uLPVr nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT lUÀu AxuJo \JoJPur kKrYJujJ~ mñmºár \LmjL KjP~ IJPuJYjJ TPrj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xy xnJkKf vJoxMK¨j

IJyoh oJˆJrÇ KfKj mPuj, \JKf KyPxPm mJÄuJr k´KfKa jJVKrPTr \jq xo~ FPxPZ \JKfr KkfJ mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJPjr \LmjS rJ\jLKf hvtPjrÇ pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr pMVì xJiJre xŒJhT oJÀl IJyoh ßYRiMrL KmPvw IKfKgr mÜífJ~ mPuj, mñmºá KZPuj mJXJKur IyÄTJr, mJXJKur ˝JiLjfJ IJr uJu xmM\ kfJTJ xmKTZNA mñmºár \jqÇ Fxo~ pMÜrJ\q ZJ©uLPVr ßjfímOª IJS~JoL uLV, pMmuLV KmKnjú xJoJK\T xÄVbPjr ßjfímOªPT KjP~ mñmºár \jìKPhjr ßTT TJPajÇ ZJ©uLPVr IJPuJjJxnJ~ KmPvw IKfKgr mÜífJ TPrj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr oJjmJKiTJr Kmw~T xŒJhT xJrm IJKu, pMmS âLzJ Kmw~T xŒJhT fJKrl IJyoh, u¥j oyJjVr IJS~JoL uLPVr pMVì xŒJhT IJlxr UJj xJPhT,xJÄVbKjT xŒJhT IJ»Mu ßyuJu ßYRiMrL ßxKuo, oJjmJKiTJr Kmw~T xŒJhT vJP~T IJyoh, pMmPjfJ IJmMu TJuJo KoxuM, IJ∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT IJKojMu yT K\uM, mjS kKrPmv Kmw~T xŒJhT jJKxr CK¨j, IJS~JoL uLV ßjfJ o\MohJr Ko~J k´oNUÇ xnJ~ ZJ©uLV ßjfímOPªr oPiq mÜífJ TPrj ÊP~m IJyoh, jJ\oMu AxuJo Aoj, jJ\oMu yJxJj IJjM, TKmr IJyoh, lryJh ßyJPxj, AohJhMr ryoJj mMumMu k´oNUÇ

mñmºár mJKzPf @Pj mJÄuJPhv kMKuPvr IKiTfr fh∂ vJUJ (Kx@AKc)Ç Fr @PV mJÄuJPhv xrTJPrr IjMPrJPi 2011 xJPu A≤JrPkJu oMrJhPT ßoJˆS~JjPac @xJKo KyPxPm ßrc FuJat \JKr TPrÇ SA ßjJKaPvr ßk´KãPf 2012 xJPur 2 ßlms∆~JKr pMÜrJPÓsr ßyJouqJ¥ KxKTCKrKa kMKuv ßx ßhPvr @auJ≤J ßgPT oMrJhPT ßV´¬Jr TPrÇ FfKhj pMÜrJPÓsr FTKa TJrJVJPr mKª KZPuj oMrJhÇ mMimJr xTJPu fJPT ßhPv KlKrP~ @jJr kr KmPTPu rJ\iJjLr oJKumJPVr Kx@AKc TJptJuP~ FT xÄmJh xPÿuj TrJ y~Ç xÄmJh xPÿuPj Kx@AKcr KmPvw kMKuv xMkJr @»Mu TJyJr @Tª mPuj, 1989 xJPur 11 @VÓ rJf xJPz 12aJr KhPT 7/8 \j hMÏífTJrL FTKa ßmmL aqJKéPpJPV iJjoK§r 32 j’r mñmºár mJKz uãq TPr èKu mwte, ßV´Pjc S ßmJoJ KjPãk TPrÇ fUj mJKzr KjrJk•J~ Tftmqrf kMKuPvr yJKmuhJr \KyÀu yTxy IjqJjq kMKuv xhxqrJS kJJ èKu YJuJ~Ç KT∂á hMÛífTJrLrJ TPjtu lJÀT K\ªJmJh ßväJVJj KhP~ kJKuP~ pJ~Ç SA WajJ~ yJKmuhJr \KyÀu yT mJhL yP~ iJjoK§ gJjJ~ FTKa oJouJ hJP~r TPrjÇ Frkr Kx@AKc f“TJuLj FFxKk UJPuTáöJoJj oJouJr fh∂ ßvPw 16 \Pjr KmÀP≠ YJ\tKva hJKUu TPrjÇ oMrJh SA YJ\tKvPar 13 j’r @xJKoÇ FZJzJS oMrJPhr KmÀP≠ 1995 xJPu oKfK^u gJjJ~ yfqJ S YÅJhJmJK\r IKnPpJV hMKa oJouJ yP~PZÇ xmTKa oJouJ FUjS KmYJrJiLjÇ @»Mu TJyJr @Tª \JjJj, oMrJh 1995 xJPur 3 IPÖJmr kJKuP~ pMÜrJÓs Voj TPr KjP\PT Kl∑co kJKatr ToLt kKrYP~ rJ\QjKfT @v´~ k´JgtjJ TPrÇ KT∂á fJr KmÀP≠ ÉKu~J gJTJ~ A≤JrPkJPur oJiqPo fJPT KlKrP~ @jJ x÷m y~Ç kMKuv xN© \JjJ~, 1997 xJPur 20 ßlms∆~JKr kMKuPvr IkrJi fh∂ KmnJV (Kx@AKc) oJouJKaPf IKnPpJVk© ßh~Ç fJPf Kl∑co kJKatr ßjfJ S mñmºá yfqJ oJouJr @xJKo ßulPajqJ≤ TPjtu (Im.) ‰x~h lJÀT, ßulPajqJ≤ TPjtu (Im.) @mhMr rKvh S ßo\r (Im.) m\uMu ÉhJ FmÄ jJ\oMu oJTxMh oMrJhxy 16 \jPT @xJKo TrJ y~Ç Fr oPiq mñmºá yfqJ oJouJ~ ‰x~h lJÀT S m\uMu ÉhJr lÅJKx TJptTr yP~PZÇ F\jq lÅJKx TJptTr yS~J SA hM\jPT 32 j’r mJKzPf yJouJr oJouJ ßgPT mJh ßhS~J yP~PZÇ @r kuJfT rP~PZj Ikr kJÅY @xJKo ßulPaPj≤ TPjtu @mhMr rvLh, ßoJ. ÉoJ~Mj TmLr (2), \Jlr @yÿh, ßr\JCu AxuJo UJjÇ mftoJPj TJrJVJPr rP~PZj oJouJr YJr @xJKo ßVJuJo xJPrJ~Jr, ßxJPyu, \\t S ßoJ. vJ\JyJj mJuMÇ \JKoPj rP~PZj ÉoJ~Mj TKmr (1), Ko\JjMr ryoJj, UªTJr @KoÀu AxuJo TJ\u S VJ\L AoJo ßyJPxjÇ

oJouJKaPf 2009 xJPur 5 \MuJA @xJKoPhr KmÀP≠ IKnPpJV Vbj y~Ç xJãq V´ye ÊÀ y~ FTA mZPrr 27 @VˆÇ k´J~ kJÅY mZr @PV IKnPpJV Vbj yPuS @xJKoPhr \mJjmKª V´yeTJrL oqJK\PÓsaPT jJ kJS~J~ oJouJKar KmYJrTJ\ mftoJPj @aPT @PZÇ AKoPV´vj xN© \JjJ~, oMrJPhr mJmJr jJo oOf ßfJlJöu ßyJPxjÇ fJr kJKrmJKrT KbTJjJ KyPxPm ßhUJPjJ yP~PZ rJ\iJjLr 287 C•r vJy\JyJjkMPrÇ xN© \JjJ~, PV´lfJrTíf jJ\oMu oJTxMh oMrJh xrTJr TfítT kMrÛJr ßWJKwf vLwt xπJxL oJKjPTr Ijqfo xyPpJVLÇ mñmºár mJKzPf yJouJ oJouJ ZJzJS fJr KmÀP≠ oKfK^uxy KmKnjú gJjJ~ FTJKiT oJouJ rP~PZÇ xN© \JjJ~, oMrJh 1996 xJPur k´go KhPT ßV´lfJr yS~Jr kr SA mZPrr 3 IPÖJmr \JKoPj oMKÜ ßkP~ pMÜrJÓs kJKuP~ pJjÇ pMÜrJPÓs xkKrmJPr mxmJx TPr KfKj mqmxJ TrPfjÇ fJPT iKrP~ KhPf A≤JrPkJPu PrcFqJuJat \JKr TrJ y~Ç 2012 xJPu oMrJh pMÜrJPÓs FlKm@AP~r yJPf irJ kPzjÇ

KxKr~Jj KvÊPhr KoKu~j ßuJTÇ KxKr~J TjKlîPÖr 3~ mwtkMKft CkuPã KYuPcsj käJx F\jq FT xÄmJh xPÿuPjr @P~J\j TPrÇ kNmt u¥Pj oJAPâJ Km\Pjx ßx≤JPr @P~JK\f F xÄmJh xPÿuPj CPuäU TrJ y~, VJPjr IjMnáKfr oJiqPo KxKr~Jj KvÊPhr @orJ \JjJPf YJA ßfJoJPhr @orJ náKuKj, ßfJorJ FTJ jSÇ KYuPcsj käJPxr ßY~JroqJj @\ou oJxÀr mPuj, @Ko KjP\ KxKr~J KnK\a TPrKZ FmÄ KxKr~JjPhr hM”U-hMhtvJ ßhPUKZÇ KxKr~JjPhr KmPvw TPr KvÊ S oKyuJPhr xJyJPpqr \jq @kjJrJ xmJA xJyJPpqr yJf mJzJjÇ KfKj mPuj, oJ© FT kJC¥ KhP~ KxKc cJCjPuJc TrPf kJrPmjÇ @kjJPhr F xJyJpq @orJ xrJxKr hMhtvJV´˜Phr TJPZ kJbJPmJÇ @kjJrJ KxKcKa pf cJCjPuJc TrPmj ffA @orJ @kjJPhr oJiqPo fJPhr xJyJpq TrPf kJrPmJÇ KfKj mPuj k´iJjf @orJ KvÊUJhq, TJkz, KvãJ S gJTJr mqm˙Jr KhPT j\r KhPmJÇ ßlAxmMPT ÊiMoJ© uJAPT KTîT TrPuA pJrJ ¸¿r TPrPZj fJrJ KYuPcsj käJxPT xJyJpq TrPmjÇ fJA pf ßmvL uJAT KhPmj ffS xJyJpq @xPm mPu KfKj IKnof rJPUjÇ ßpxo˜ Kv·LrJ F KxKc ‰fKr TPrPZj fJrJ yPuj, @»MuäJy ßrJu, l~xu xJuJy, Sor FvJ, UJKuu ßoJyJÿh, yJKxj rJxMu, oMxKuo ßmuJu, @»Mu S~JyJm, Sor xJuJox& FmÄ oJKxTJy&Ç KYuPcsj käJPxr SP~mxJAa yPuJ:

www.childrenplus.org/donate FTJC≤ jJ’Jr HSBC, Sort Code: 4002-33, Account No: 81761919 ßaéa TrJ pPm : SONG10 £10 to 70070

ßToPcj xMroJ IJ»Mx xJoJPhr ßjfífôJiLj V´∆k FmÄ ßVJuJkláu k´fLT KjP~ k´KfÆKªôfJ TrPZj IJ»Mx xJKuPTr ßjfíPfô Ikr V´∆kÇ Tuo kqJPjPur IJ»Mx xJoJPhr èPkr kqJPju kKrKYKf xnJ 16 oJYt ßToPcPjr oJxJuJ yJat ßrˆáPrP≤ IjMKÔf y~Ç Px≤JPrr k´KfÔJfJ xhxq IJ»Mu TJuJPor xnJkKfPfô S T≥Kv·L IjMrJiJ jKªr Ck˙JkjJ~ FPf IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj xÄVbPjr xJPmT xnJkKf IJ»Mu Vlár, \~jJu CK¨j, mKvr IJyoh, FKaFj mJÄuJr FoKc xMKl Ko~J, Tuo kqJPjPur kã ßgPT mÜmq rJPUj ßY~JroqJj k´JgLt IJ»Mx xJoJh, Z~láu ryoJj, TJCK¿uJr rJPyu mé, UJPuh ßyJPxj, IJ»Mu IJyJh, IJTmr Ko~J, TJoJu Ko~J, ßxJjJrJ ßmVo, ßxKuo Ko~J, S oTxMh ßyJPxj k´oNUÇ mÜJr xMroJ ßx≤JPrr GKfyq KaKTP~ rJUPf FmÄ ßToPcPjr TKoCKjKa ßxmJ~ ImhJj rJUPf ßpJVq S ßoiJmL kqJPjuPT Km\~L TrJr \jq FuJTJmJxLr k´Kf IJymJj \JjJjÇ


UmrJUmr 53

SURMA m 21 - 27 March 2014

o∂mqTgJ : 5 ryoJjPT oPjJj~j jJ KhP~ ßyuJu @æJxPT oPjJj~j ßh~Ç fUj aJS~Jr yqJoPuaPxr \jVe uM“lár ryoJjPT KmkMu ßnJPa Km\~L TPr KhP~ ßumJr kJKatPT FTKa TPbJr mJftJ k´hJj TPrÇ ßx KjmtJYPj ˝fπ k´JgLt uM“lár ryoJPjr ßnJa KZu 23 yJ\Jr 2v 83Ç kãJ∂Pr ßumJrk´JgLt ßyuJu @æJx 11 yJ\Jr 2v' 54Ka ßnJa kJjÇ FmJr ßumJr kJKat ßo~r KyPxPm oPjJj~j KhP~PZ \j KmVxPTÇ KfKj @PrT krJK\f ‰xKjTÇ kJKatr ßnJPa Vf KjmtJYPj uM“lár ryoJPjr TJPZ KfKj 182 ßnJPa krJ\~ mre TPrKZPujÇ Fr @PVS aJS~Jr yqJoPuaPxr \jVe \j KmVxPT k´fqJUqJj TPr AKfyJx xOKÓ TPrPZÇ 1990 xJPu ßx≤ cJaxJj S~JPctr ßnJaJrrJ \j KmVxPT k´fqJUqJj TPr KmhJ~ TPrKZuÇ fhJjL∂j kJKat-ToLtPhr oPf, Fr TJre KZu fÅJr IPpJVqfJ FmÄ IxKyÌáfJÇ \j KmVx'r f“krfJ S k´YJreJr ire ßhPU IPjPTA nJmPZj, FmJPrS KT \j KmVx FTA nJVq mre TrPf YPuPZj? IPjPTr oPf, \j KmVx mJXJKu ßnJaJrPhr ßnJa k´fqJvL jj ∏ fJ fÅJr TgJmJftJ ßgPT xM¸Ó yP~ ßVPZÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr mJXJKu ßnJaJrrJ KkaJr ßvJrPT mJr mJr ßnJa KhP~ KjmtJKYf TPrPZÇ CjJ KTÄPT ßnJa KhP~PZÇ ÀvjJrJ @uLPT ßnJa KhP~PZÇ KT∂á \j KmVxPT j~ ßTj? Fr k´iJj TJre, aJS~Jr yqJoPuaPxr \jVe pUj metmJPhr KmÀP≠, ‰mwPoqr KmÀP≠ uzJA TPrPZ fUj \j KmVx TUPjJ fJPhr kJPv hÅJzJjKjÇ aJS~Jr yqJoPuaPx ßumJr kJKat ãofJ~ @Px 1994 xJPuÇ Fr @PV met-iot KjKmtPvPw FuJTJr IKiTJÄv oJjMw metmJPhr KmÀP≠ KjrKmKòjúnJPm xÄV´Jo TPrPZÇ @v´~yLj S VOyyLj mJÄuJPhvL \jVe fJPhr ßmÅPY gJTJr xÄV´JPo F ßhPvr IPjT oJjMwPT kJPv ßkP~PZÇ fUj ßTJgJS \j KmVxPT ßhUJ pJ~KjÇ ßumJr kKatr xNP© kJS~J Umr ßgPT \JjJ pJ~, FTmJr \j KmVx kJKatr xnJ~ Foj TgJS mPuPZj ßp, ÈmJXJKu TKoCKjKar TgJ @PuJYjJ TrPu k´KfmJr @oJPhr 4v' ßnJaJr yJrJPf y~Ç' fhJjL∂j kJKat-ToLtPhr ßTC ßTC kJKatr C±tfj TftOkPãr KjTa fUj \j KmVPxr KmÀP≠ IKnPpJV \JKjP~S xlu yjKjÇ TJre, fÅJr UÅMKar ß\Jr UMm vÜÇ FmJrS KfKj UÅMKar ß\JPr oPjJj~j ßkP~PZjÇ ImJT ymJr Kmw~ ßp, VfmJPrr ßvJYjL~ krJ\P~r krS ßumJr kJKatr KvãJ y~KjÇ ßTJPjJ ßTJPjJ ßnJaJrPT Foj o∂mq TrPf ßvJjJ ßVPZ, ßumJr kJKat FmJr Foj FT\jPT oPjJj~j KhP~PZ KpKj pf ßmKv TgJ muPmj ffA \jxogtj yJrJPmjÇ mftoJj ßo~r uM“lár ryoJPjr KmÀP≠ xŒsKf \j KmVx IKnPpJV TPrPZj, uM“lár ryoJj ÊiM mJXJKuPhr ßxmJ ßhjÇ FaJ ßp \Wjq KogqJYJr fJ aJS~Jr yqJoPuaPxr \jVPer I\JjJ j~Ç fPm \j KmVPxr F mÜmq ßgPT FaJ kKrÛJr, mJXJKu TKoCKjKar CjúKf KfKj ßhUPf kJPrj jJÇ ÊiM fJA j~, Vf 20 mZPrr AKfyJPx \j KmVx FToJ© TJCK¿u KucJr KpKj ßTJPjJ mJXJKuPT ßTKmPja ßo’Jr mJ Kuc ßo’Jr KyPxPm KjP~JV TPrjKjÇ fJ yPu mJXJKu TKoCKjKa ßTj fÅJPT ßnJa ßhPm? KxKa Im u¥Pjr kJPv Im˙Jj TrJr krS aJS~Jr yqJoPuax mrJ mOPaPjr Ijqfo mKûf FuJTJÇ KjTa IfLPf k´gPo Kum-Pco FmÄ kPr ßumJr kJKatr ßjfíPfô kKrYJKuf yP~PZ aJS~Jr yqJoPuax

oMKÜpMP≠r oot : KyÄxJ ßhv, pJr oMKÜpM≠ KjP~ ßUJuJPouJnJPm FTJPcKoT @PuJYjJS KmköjTÇ KTZM TgJ ßrPUPdPT muPf y~Ç ßpRj k´xPñ èÀ\Pjr xJoPj @PuJYjJ ßpoj KjKw≠, ßfoKj oMKÜpM≠ KjP~ oMÜ @PuJYjJS- KmPvw k´YKuf KcxPTJPxtr mJAPr Knjú mqJUqJ-PhvPhsJKyfJr vJKouÇ mJÄuJPhPvr oMKÜpMP≠r Igt mJ mqJUqJ FT FT ßv´eLr TJPZ FT FT rTo yS~Jr TJre TL? UMm mJ˜m TJre rP~PZÇ FojKT oMKÜPpJ≠JrJS xmJA IKnjú of ßkJwe TPrj jJÇ KpKj FTJ•Prr 26 oJYt I˘ yJPf fMPu KjP~PZj v©∆r KmÀP≠, fJÅr TJPZ oMKÜpMP≠r ßp @Pmhj, KpKj @a oJx jLrm hvtPTr nNKoTJ kJuj TPr KcPx’Prr KÆfL~ x¬JPy ÈkJTPxjJPhr KmÀP≠ ^JÅKkP~' kPzj, fJÅr TJPZ Ijq rTo @PmhjÇ pJÅrJ nJrPfr oJKaPf ßgPT pM≠ TPrPZj @r pJÅrJ mJÄuJPhPvr oJKaPf ßgPT uzJA TPrPZj-fJÅPhr oPjJ\V“ FT rTo yPf kJPr jJÇ pJÅrJ ˝k´PeJKhf yP~ FKhT-SKhT ßgPT I˘ xÄV´y TPr kJKT˜JKj mJKyjLr ßoJTJKmuJ TPrPZj ßVKruJ TJ~hJ~ TJPhr KxK¨TLr oPfJ, fJÅPhr xPñ xJKntx ßgPT ßpJV ßhS~J ßxjJmJKyjLr TotTftJ oMKÜPpJ≠JPhr ßYfjJr Kou yPm jJÇ pJÅrJ j~ oJx hJuJKu jJ TrPuS \LKmTJr \jq KaÑJ xrTJPrr YJTKrmJTKr TPrPZj, fJÅPhr TJPZ oMKÜpMP≠r fJ“kpt Ijq rToÇ ßp VKrPmr KfjKa ßZPuA oMKÜpMP≠ KVP~ vyLh yP~PZj, fJÅr TJPZ oMKÜpM≠ FT K\KjxÇ ßp CóKmP•r FT ßZPu vyLh yP~PZj, KfKj oMKÜpM≠ S KoKc~JPT IjqnJPm mqmyJr TrPmjÇ ßpxm KyªMr mJKzWr \ôJKuP~ KhP~KZu kJKT˜JKj mJKyjL S fJPhr ßhJxr @umhr rJ\JTJr, fJÅPhr TJPZ oMKÜpM≠ FT K\Kjx @r ßxP¡’r oJPx FT kJ†JKm fJÅr dJTJr mJKzKa pJÅr TJPZ kJKjr hJPo ßmÅPY KhP~ YPu pJj, fJÅr TJPZ oMKÜpM≠ Ijq K\KjxÇ pJÅrJ ßxKhj ßoJjJ\Jf TPrPZj ßp kJKT˜JjaJ KaPT gJTMT, fJÅPhr TJPZ oMKÜpM≠ FTaJ ÈV¥PVJu' ZJzJ KTZM j~Ç

TJCK¿uÇ uM“lár ryoJj ßo~r KjmtJKYf ymJr kr Vf YJr mZPr aJS~Jr yqJoPuaPxr ßYyJrJ mhPu ßVPZÇ Vf YJr mZr pJrJ aJS~Jr yqJoPuax FuJTJ~ pJjKj fJrJ ßTC FUj ßxUJPj FTmJr ßVPuA kKrmftjaJ ßhUPf kJPmjÇ Kum-Pco mJ ßumJr kJKat aJS~Jr yqJoPuaxmJxLPT ÊiM KogqJ @võJxA KhP~PZÇ Vf YJr mZPr uM“lár ryoJj k´oJe TPrPZj \jVPer ßxmJ TrJr TJPrJ AòJ gJTPu rJ\QjKfT KmPrJKifJ FmÄ IgtQjKfT xÄTPar oPiqS IPjT KTZá TrJ x÷mÇ mJXJKu IiMqKwf FuJTJr Cjú~j yPu Fr xMlu mJXJKu TKoCKjKa kJPm, FaJ ˝JnJKmTÇ \j KmVx FmÄ fÅJr Kao FaJ kZª TPrj jJ mPuA KT uM“lár ryoJPjr KmÀP≠ F KmPwJhVJr? @orJ ßhPUKZ, \j KmVPxr kPã xJlJA KhPf pJrJ FKVP~ FPxPZj fJPhr oPiq mJXJKu TKoCKjKar mÉ @TJ–ãJ FmÄ VPmtr FoKk ÀvjJrJ @uLS rP~PZjÇ ÀvjJrJ @uLPT ÊiM aJS~Jr yqJoPuaxmJxL nJPuJmJPxj, fJ j~Ç KfKj KmuJPfr FmÄ mKyKmtPvõr mJXJKu TKoCKjKar IyïJrÇ ßumJr kJKatr FoKk KyPxPm KfKj \j KmVPxr kPã TgJ muPmj, FaJ UMmA ˝JnJKmTÇ KT∂á KfKj pKh \j KmVPxr cám∂ ßjRTJPT Km\~L TrJr \Pjq @hJ\u ßUP~ TJ\ ÊÀ TPrj IgmJ \j KmVPxr IxÄuVú TgJr kPã xJlJA ßhj fJyPu Fr k´KfKâ~J KT yPm fJ muJ pJ~ jJÇ TJre, uM“lár ryoJj xoJjnJPm mJXJKu TKoCKjKar TJPZ V´yePpJVq mqKÜfôÇ mJXJKu fÅJPT KjP~ IyïJr TrJr xJPg xJPg KjP\Phr ‰hjKªj k´P~J\Pj fJrJ xm xo~ fJPT kJPv ßkP~ FPxPZÇ oJjMPwr ‰hjKªj TJP\ TJptTr khPãk ßj~Jr xMPpJV FoKk KyPxPm ÀvjJrJ @uLr UMm FTaJ ßjAÇ fJA ßo~r KjmtJYPjr mqJkJPr mJXJKu TKoCKjKaPT ÀvjJrJ @uL ßmKv YJkJYJKk TrPu fÅJr k´Kf oJjMPwr oPjJnJm mhPu ßpPf kJPrÇ @VJoL kJutJPo≤ KjmtJYPj Fr k´nJm kzJr xoNy x÷JmjJ rP~PZ, F TgJaJ ÀvjJrJ @uLPT ImvqA oPj rJUPf yPmÇ @PrTaJ x÷JmjJr TgJ CKzP~ ßh~J pJ~ jJÇ pKh ßTJPjJ TJrPe ßTJPjJ ßTJPjJ KoKc~Jr KogqJYJr FmÄ KumPco-PumJr-aKr ßTJ~JKuvPjr TJrPe ßo~r KjmtJYPj uM“lár ryoJj Km\~L yPf jJ kJPrj fJyPu aJS~Jr yqJoPuaxmJxL @VJoL kJutJPo≤ KjmtJYPj k´JgtL ymJr \Pjq fJPhr Kk´~oMU uM“lár ryoJjPT ImvqA YJk KhPmÇ mJXJKu TKoCKjKar ßTC @VJoL kJutJPo≤ KjmtJYPj ÀvjJrJ @uLPT F rTo FTaJ ßmTJ~hJ~ Im˙J~ ImvqA ßhUPf YJ~ jJÇ uM“lár ryoJj ßo~r KyPxPm KjmtJKYf ymJr kr Vf YJr mZr fÅJr KmÀP≠ IPjT IKnPpJV C™JKkf yP~PZÇ ßTJPjJ ßTJPjJ mäV FmÄ kK©TJ fÅJr KmÀP≠ Ijmrf KuPU pJPòÇ KT∂á aJS~Jr yqJoPuaPxr mJKxªJPhr oPiq fJ ßTJPjJ k´nJm ßluPZ mPu oPj y~jJÇ muJ y~, KfKj aJS~Jr yqJoPuaxPT AxuJKoT ߈Aa Im mOPaj mJKjP~ ßlPuPZjÇ TJre, KfKj ßlAg V´∆k FmÄ oxK\Phr Cjú~Pj ßmKv Igt mq~ TrPZjÇ IgY fÅJr KjTa ßgPT ßlAg-V´∆Pkr pJrJ xyJ~fJ kJPòj fJrJ ÊiM oMxuoJj jj, IjqJjq ßlAg-V´∆Pkr ßuJTS ßxUJPj I∂rnáÜÇ ßaJKr-KumPco ßTJ~Kuvj xrTJr FoKjPfA ßhvmJxLPT mq~xÄPTJYPjr oPiq @aPT ßrPUPZÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr k´go KjmtJKYf ßo~Prr huL~ kKrY~ ßfJ KZuA jJ, mrÄ KZu KmPhsJyL APo\Ç mz huèPuJr KmPrJKifJ FmÄ KoKc~Jr k´mu Km„k k´YJreJr oPiq fÅJPT TJ\ TrPf yP~PZÇ Fr krS uM“lár ryoJj ßmv KTZá pMVJ∂TJrL khPãk KjP~ ßVJaJ mOPaPjr \Pjq hOÓJ∂ ˙Jkj TrPf xão yP~PZjÇ

43 mZr pJm“ KmKnjú ßVJ© Kj\ Kj\ ˝JPgt oMKÜpM≠PT mqmyJr TrPZÇ lPu oNu ßYfjJKa ßVPZ yJKrP~Ç \JKfPT v©∆oMÜ TrJr \jq KjP\r \LmjPT fMò TPr pJÅrJ pM≠ TPrj, fJÅPhr TJPZ YJTKrPf hMA mZPrr KxKj~KrKa fMò, hMKa AjKâPo≤ yJxqTr k´JK¬Ç @\ oMKÜpMP≠r xJKatKlPTa mqmÂf y~ k´PoJvPjr \jq, YJTKrr ßo~Jh mJzJPjJr \jq, \JfL~ khT-kMrÛJPrr \jq, KvãJk´KfÔJPj IPoiJmL x∂JjPhr nKftr \jq, nJPuJ ßkJKˆÄP~r \jqÇ oyJP\JPar @oPu x÷mf @\ 99 vfJÄv xrTJKr YJTMPr oMKÜPpJ≠J-TJrS m~x 44-Fr To yPuSÇ Pp hu oMKÜpMP≠ IÄvV´ye TPrKj, ßpxm hPur FTJ•Pr \jìA y~Kj FmÄ ßpxm hu oMKÜpMP≠r KmPrJKifJ TPrKZu kJKT˜Jj rãJ TrPf, fJrJ oMKÜpM≠PT IkmqmyJr TrPu hM”U ßjAÇ KT∂á ßp hu oMKÜpMP≠ ßjfífô KhP~PZ, ßxA hPur TJPZ oMKÜpMP≠r oKyoJ pKh ãKfV´˜ y~, fJr ßYP~ ßmhjJr @r KTZM yPf kJPr jJÇ ßp K\Kjx yJ\Jr mZPr ßTJPjJ \JKfr \LmPj FTmJrA oJ© @Px, fJPT pJr-fJr xPñ fMujJ TrJ CKYf j~Ç È@r FTKa oMKÜpM≠' mJ ÈKÆfL~ oMKÜpMP≠r' TgJ ßvJjJ pJ~ hJK~fôvLu mqKÜPhr oMPUÇ fJPf oMKÜpMP≠r oKyoJ ãMeú y~Ç oMMKÜpM≠ yP~A KZu FTKa xÄyf, xŒ´LKfkNet S @®optJhJvLu \JKf VbPjr \jq, ßpUJPj gJTPm jJ KyÄxJ, WOeJ S ‰mwPoqr ßTJPjJ ˙JjÇ ßuUT : VPmwT, k´JmKºT S TuJo ßuUTÇ

orÉo ßoJ” @»Mu oJjúJj @z’rkNet IjMÔJPj k´iJj IKfKg f“TJuLj KxPuPar ß\uJ k´vJxT @uL AoJo o\MohJPrr CkK˙KfPf 150 \j ZJ©ZJ©LPT k´J~ @zJA uã aJTJ mOK• k´hJPjr oJiqPo k´go mJPrr of ÈKmvõjJg k´mJxL FcMPTvj asJPˆ'r TJptâo Ifq∂ xlunJPm xŒjú y~Ç @Ko UMmA ßxRnJVqmJj ßTjjJ k´go mOK• k´hJj IjMÔJPj @Ko CkK˙f gJTPf ßkPrKZuJoÇ

ßo~r KyPxPm uM“lár ryoJj KvãJ FmÄ yJCK\Ä ßxÖPr xmPYP~ ßmKv Cjú~j xJij TPrPZjÇ xŒsKf u¥Pjr AjKˆKaCa Im FcáPTvj, xÄPãPk @ASA KvãJPãP© aJS~Jr yqJoPuax FuJTJr IV´VKfr Ckr FTKa KrPkJat k´TJv TPrPZÇ ß\Pj rJUJ nJPuJ, AjKˆKaCa Im FcáPTvj 2014 xJPu KvãJPãP© S~Jt KuKcÄ ACKjKnJKxtKar optJhJ~ nNKwf yP~PZÇ fJrJ muPZ, KvãJPãP© aJS~Jr yqJoPuax'r ÛáuèPuJ ÊiM mOPaj j~, ßVJaJ kOKgmLr \Pjq FTaJ hOÓJ∂Ç IkrKhPT, IlPˆc KrPkJat IjMpJ~L aJS~Jr yqJoPuaPxr xTu Ûáu Èèc' IgmJ È@CaˆqJK¥Ä'Ç uM“lár ryoJj mOPaPjr AKfyJPx k´gomJPrr oPfJ ACKjnJKxtKa ˆáPc≤Phr \jq yJ~Jr FcMPTvj V´J≤ YJuM TPrPZjÇ fJZJzJ aJS~Jr yqJoPuax mrJ~ k´JAoJrL ÛMPur KrPxkvj S A~Jr S~Jj TîJPxr KvãJgtLPhr \jq Kl∑ ÛMu Kou FmÄ xJrJPhPv mº TPr ßh~J FcáPTvj ßojPaAPj¿ FuJC¿ (AFoFF)-Fr KmT· lJK¥Ä YJuM TPr KfKj xTPur k´vÄxJ TáKzP~PZjÇ oiqKm• FmÄ Kjoú @P~r kKrmJPrr \Pjq FaJ IPjT mz k´JK¬Ç ßVJaJ mOPajmJxLr \Pjq FaJ BwtJr Kmw~Ç aJS~Jr yqJoPuaxmJxL fÅJr F xTu TJP\r oNuqJ~e TÀT mJ TÀT, KfKj F \Pjq mOPaPjr AKfyJPx KjP\r ˙Jj TPr KjP~PZjÇ aJS~Jr yqJoPuaxmJxL hLWtKhj iPr yJCK\Ä xoxqJ~ \\tKrfÇ KjmtJKYf yS~Jr kr uM“lár ryoJPjr k´Kfv´∆Kf KZu mZPr jfMj FT yJ\Jr Wr KjotJe TrPmjÇ KfKj ßx k´Kfv´∆Kf kNre TPrPZjÇ 168 KoKu~j kJC¥ mJP\a KjitJre TPr TJCK¿Pur mftoJj WrèPuJr xÄÛJr TrPZjÇ AÄuqJP¥r ßp ßTJPjJ TJCK¿Pur fMujJ~ ßmKv xÄUqT ßxJxqJu yJC\ KjotJPer kMrÛJr KyPxPm xrTJPrr frl PgPT xPmtJó ÈyJCK\Ä ßmJjJx' ßkP~PZ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u, Fr kKroJe k´J~ 50 KoKu~j kJC¥Ç IgY \j KmVx FmÄ fÅJr Kao Ijmrf KogqJYJr YJKuP~ pJPòjÇ ßTªsL~ xrTJr KT FfA ßmJTJ FmÄ IToteq ßp KpKj 15Ka mJKz KjotJe TPrPZj fJPT 50 KoKu~j kJC¥ yJCK\Ä ßmJjJx k´hJj TrPm? pJrJ F xoP~ mJKz-Wr ßkP~PZj FmÄ pJPhr mJKz-Wr ßorJof yP~PZ fJrJ ImvqA ßnJPar oJiqPo ßumJr kJKatr F xTu KogqJYJPrr \mJm KhPmjÇ ßo~r uM“lár ryoJPjr ßjfíPfô aJS~Jr yqJoPuax FuJTJr KmKnjú ßãP© ßp Cjú~j xJKif yP~PZ fJ ßgPT lJ~hJ ßkP~PZj FuJTJr oJjMw-\jÇ mJXJKu mJ oMxuJoJj KyPxPm KYK¤f TPr fJr ßxmJ mJ Cjú~joNuT TotTJ¥ kKrYJKuf y~KjÇ fPm mJXJKu TKoCKjKaPf fÀe FmÄ CPhqJVL oJjMPwr xÄUqJKiPTqr TJrPe ßx ßxmJr ßmKjKlxJrL mJXJKu mJ oMxuoJjPhr xÄUqJ ßmKv yPf kJPrÇ ßpoj ßTJPjJ ÛáPu mJXJKu ZJ© ßmKv yPu ÛáPur Cjú~j yPu ßxUJPj ßmKv xÄUqT mJXJKuoMxuoJj ZJ© CkTíf yPmÇ F KjP~ IKnPpJV TrJ IgtyLj mJVJz’r oJ©Ç mJxJ-mJKz, Ûáu, ˝J˙q-PxmJ, kKrPmv, gJct-PxÖr, KmPjJhj, ACg-xJKntx, TKoCKjKa ßxAlKa k´níKf ßTJPjJ UJPfA Igt mrJ≠ FmÄ xyPpJKVfJr xo~ iot mJ mPetr TJrPe ßTJPjJ ‰mwoq TrJ yP~PZ mPu ßTJPjJ k´oJe ßTC Ck˙Jkj TrPf kJPrKjÇ F xTu TJrPe F TgJ KjÆtiJ~ muJ pJ~, aJS~Jr yqJoPuaxmJxLr TJPZ FUPjJ xm ßYP~ kZPªr ßo~r k´JgLt uM“lár ryoJjÇ \j KmVxxy Ijq pJrJ @PZj fJrJ ßTC \jxogtPjr KhT KhP~ uM“lár ryoJPjr TJZJTJKZ ßkÅRZPf kJPrjKjÇ u¥j, 19 oJYt 2014 faridahmedreza@hotmail.com

2000 xJPu 5A oJYt fífL~ mJPrr of asJPˆr KjmtJYj IjMKÔf yPu \jJm ßoJ” @»Mu oJjúJj xJPymPT @mJPrJ xnJkKfr hJK~fô V´ye TrPf mJr-mJr IjMPrJi TrJ y~, KT∂á KfKj KmjP~r xJPg fJ k´fqJUqJj TPrjÇ fUj krmfLt 2 m“xPrr \jq xnJkKf kh V´ye TrJr \jq xnJ ßgPT @oJr jJo @Px FmÄ KÆfL~f @Px \jJm vKlTár ryoJj ßYRiMrLr (xJPmT FoKk) jJoÇ fUj \jJm ßoJ” oJjúJj xJPym xMªr TPr mMK^P~ mPuj, ßpPyfá @oJr jJo k´go k´˜JKmf y~ ßxPyfá @Ko xnJkKf yS~Jr IV´JKiTJr rJKU KT∂á vKlTár ryoJj ßYRiMrL xJPym KxKj~r S mP~J\qÓ yS~J~ @Ko SA aJPotr \jq ßxPâaJrLr hJK~fô V´ye TKr FmÄ krmfLtPf xnJkKf yS~Jr xMPpJV @xPm CjJr F TgJ k´Kf xÿJj ßrPU fJ ßoPj KjAÇ @oJr \JjJof KmvõjJg k´mJxL FcMPTvj asJˆA FToJ© ÈxÄVbj' ßpUJPj oJjúJj xJPyPmr GTJK∂T k´PYÓJ~ @∂KrTfJ S hJK~fôvLufJr TJrPe 1995 ßgPT 2011 xJu kpt∂ hLWt 16 mZr ßTJj KjmtJYj ZJzJA k´Kf hMA m“xr I∂r KxPuTvPjr oJiqPo

jfáj TKoKa Vbj TrJ x÷m yP~PZÇ 2000 xJPur KTZáKhj kr ßoJ” @»Mu oJjúJj xqJr ÂhPrJPV @âJ∂ yP~ hLWtKhj IxM˙ KZPuj If”kr xTPur ßhJ~J~ @uäJyr IPvw ßoPyrmJjLPf xM˙ yP~ CPbj FmÄ 2005 xJPu ˘Lxy y\ômsf kJuj TPrjÇ fJrkr pUjA asJPˆr xnJr @P~J\j TrJ yP~PZ KfKj vf mqófJ CPkãJ TPrS xnJ~ IÄvV´ye TrPfj FmÄ KmKnjúnJPm krJovt KhPfjÇ fÅJr ITîJ∂ kKrvsPo KmvõjJg k´mJxL FcMPTvj asJˆ AC'PT yJKa yJKa kJ kJ TPr @\ Ffmz xJluq uJn TrPf xão yP~PZÇ KT∂á fÅJr oOfáqPf KmvõjJg k´mJxL FcMPTvj asJˆ fgJ kMPrJ KmvõjJPgr KvãJñPj ßp IkNreL~ ãKf yP~PZ fJ TUjS kNre ymJr j~Ç KfKj YPu ßVPZj KbTA KT∂á KmvõjJgmJxLr ÂhP~ KfKj KYr˛reL~ yP~ gJTPmj fJr TPotr oiq KhP~Ç @orJ fÅJr @®Jr oJVPlrJf TJojJ TKrÇ @uäJy kJT ßpj orÉo @»Mu oJjúJj xJPymPT ßmPy˜ jxLm TPrjÇ @oLjÇ

FT\j hã oKyuJ KrPkJatJr FmÄ FT\j ßxux FKxPˆ≤ IJmvqT jJrL FKv~Jj oqJVJK\Pjr \jq FT\j hã oKyuJ KrPkJatJr S FT\j ßxux FKxPˆ≤ IJmvqTÇ KrPkJKatÄP~ kNmt IKnùfJ xŒjú k´JgLtPT IV´JKiTJr ßh~J yPmÇ IJV´yLPhr k´P~J\jL~ \LmjmO•J∂xy KjPYr ßp ßTJPjJ oJiqPo ßpJVJPpJV TrPf IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ Nari Asian Magazine, 108 High Road, Romford RM6 6NX shahnaj_@hotmail.com | 07956 138925 | 07402 454546


54 UmrJUmr

mJÄuJPhPvr V´Jo @oPur uJKb~Ju mJKyjLr jfMj xÄÛreÇ TotxÄ˙JPjr KhT KhP~ FmÄ V´JoLe v´o\LmLPhr \Lmj\LKmTJr ßãP© ßp kKrmftj WPaPZ, ßxaJS CPuäUPpJVqÇ @PV ßpUJPj oJjMw KZu k´iJjf k´J~ xmtJÄPv \Ko S TíKwKjntr, FUj ßxUJPj xOKÓ yP~PZ KmKnjú irPjr TotxÄ˙JjÇ VÀ-uJXPur YJPwr \J~VJ~ FUj k´YKuf yP~PZ TPur uJXuÇ ßxY TJ\ FUj UMm mqJkTnJPm yPò TPur xJyJPpq nNVnt˙ kJKj SkPr ßaPj FPjÇ TíKw o\MrrJ FèPuJPf TJ\ TrPZjÇ KmhMqPfr mqmyJr yPò ßxY TJP\Ç F \jq TíKw pπkJKfxy ßpxm pπ mqmyJr yPò, ßxèPuJ ßorJoKf TJ\ yPòÇ V´JoJûPu FUj KjotJe TJ\ yPò @PVr ßp ßTJPjJ xoP~r ßgPT mz @TJPrÇ fJr \jq AanJaJr xÄUqJ FUj IPjTÇ yJÅx-oMrKV S VÀ-ZJVPur UJoJPrr xÄUqJ KmrJaÇ Fxm ßãP© ‰fKr yP~PZ TotxÄ˙JjÇ KT∂á FUJPj uãq TrJr Kmw~ ßp, FnJPm V´JoJûPu TotxÄ˙Jj mOK≠ kJS~J xP•ôS \jxÄUqJ FmÄ xão v´KoT xÄUqJ mOK≠r TJrPe xJrJ mZr Kj~Kof TJ\ ßjAÇ TJP\r xºJPj V´JPor oJjMw hPu hPu KmkMu xÄUqJ~ YPu @xPZ vyPrr KhPTÇ F TJrPe ßxUJPj k´P~J\j IjMpJ~L v´KoPTr WJaKf @PZÇ KmPvwf KjzJKj ßhS~J, lxu TJaJ AfqJKh ßoRxMPo TíKw o\MPrr YJKyhJr fMujJ~ o\Mr xÄUqJ To yS~J~ ßTJPjJ @PªJuj ZJzJA k´P~J\j S xrmrJPyr xJiJre IgtQjKfT Kj~PoA V´JoJûPu o\MKr mOK≠ ßkP~PZ @PVr ßgPT IPjTèeÇ FxPmr lPu V´JPo jJjJ irPjr ßvJwe-KjptJfj pfA gJTMT, @PV ßpnJPm TíwTrJ \KohJr-oyJ\Pjr \Ko S EPer vO⁄Pu @m≠ ßgPT FT irPjr TJrJVJPr mxmJx TrPfj, ßx TJrJVJr FUj ßnPX ßVPZÇ KTZM mqKÜ˝JiLjfJ fJrJ ßnJV TrPZj, pJr rJ\QjKfT fJ“kpt ßZJa TPr ßhUJr CkJ~ ßjAÇ V´JoJûPu xJoJK\T, IgtQjKfT S hOKÓnKñVf kKrmftj KmwP~ IPjT Km˜JKrf @PuJYjJ TrJ pJ~ KT∂á FUJPj fJr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ ÊiM FaMTMA muJ pJ~ ßp, mJÄuJPhPv @\PTr V´JoJûu S V´JoLe \jVPer Im˙J FmÄ kûJv-wJPar hvT IgmJ mJÄuJPhv rJÓs k´KfÔJr k´go KhPT ßp Im˙J KZu, fJr xPñ mftoJj Im˙Jr hM˜r kJgtTqÇ F kJgtPTqr KyxJm jJ TPr xoJ\ kKrmftPjr @PªJuj, fJr \jq rJ\QjKfT xÄV´JPor TgJ KY∂J TrPu ßxaJ @TJv-TMxMo rYjJ ZJzJ @r KTZMA yPm jJÇ mJÄuJPhPvr vyrJûPu FmÄ Kv· C“kJhPjr ßãP©S V´JoJûPur kKrmftPjr xPñ xJo†xqkNetnJPm kKrmftj WPaPZ FmÄ WPa YPuPZÇ @PV kJaKv· KZu k´iJjÇ FUj fJ ßVRe yPuS IjqJjq mÉ irPjr Kv· mJÄuJPhPv VPz CPbPZÇ Fxm KvP· kMÅK\ KmKjP~JV yPòÇ Fr lPu v´KoT xÄUqJ @PVr ßgPT IPjT mOK≠ ßkP~PZÇ VJPot≤KvP·r oPfJ Kv· FuJTJ~ jJrL v´KoPTr xÄUqJ KmrJanJPm mOK≠ ßkP~PZÇ pKhS VJPot≤ KvP· ßvJwPer oJ©J Ijq Kv· ßgPT ßmKv, fmM @PVr oPfJ Im˙J @r ßjAÇ jJrL KjptJfj k´J~ ßvw yP~PZÇ v´KoTPhr ßasc ACKj~j IKiTJrxy IPjT IKiTJr FUjS ßjA; KT∂á IjqnJPm KjP\Phr vKÜ k´P~JPVr oJiqPo fJrJ o\MKr @PVr fMujJ~ mOK≠ TPrPZjÇ IhNr nKmwqPfA VJPot≤Kv· v´KoTrJ ßasc ACKj~j IKiTJr uJn TPr IjqnJPm vKÜ xû~ TPr ßp èÀfôkNet rJ\QjKfT vKÜPf kKref yPmj, FPf xPªy ßjAÇ dJTJxy IjqJjq vyPr ÊiM VJPot≤ v´KoTA j~, IPjT irPjr ßZJaUJPaJ TJrUJjJr v´KoT, KjotJe v´KoT, kKrmyj v´KoT, lMakJPfr xmK\ KmPâfJxy IPjT irPjr v´KoT yJ\Jr rTPo ßvJKwf-KjptJKff yPòjÇ KZjúoNu oJjMPw dJTJ vyPr ßZP~ ßVPZÇ fJrJ xTPuA vJxTPv´eLr KmKnjú IÄPvr KjptJfPj \\tKrfÇ KT∂á fmM fJrJ @PZjÇ FT \J~VJ~ FTP© @PZjÇ FrJ FUjS hMmtu KT∂á fJPhr vKÜr FTaJ C“x fJPhr FA Im˙JjÇ rJ\QjKfT KhT KhP~ FPhr èÀfô ßZJa TPr ßhUJr KTZM ßjAÇ TJP\A FTKhPT ßpoj mJÄuJPhPvr v´o\LmL \jVe V´Jo S vyrJûPu ˝JiLj mJÄuJPhPvr jmq vJxTPv´eLr S fJPhr xrTJr S KmKnjú rJ\QjKfT hPur ÆJrJ ßvJKwf-KjptJKff yPòj FmÄ F oMyNPft fJPhr CPb hJÅzJmJr ßTJPjJ uãe @kJfhOKÓPf ßhUJ pJPò jJÇ fmM IjqKhPT, 1972 xJu ßgPT uM£j\LmLPhr vJxPj mJÄuJPhPvr V´Jo S vyrJûPur xmt© ßp Kj”v» kKrmftj WPa YPuPZ, TíwTv´KoTxy xm irPjr v´o\LmLPhr \LmPj vJxTPv´eLr AòJmKyntNfnJPm vKÜr ßp xû~ yPò, fJPT GKfyJKxTnJPm CPkãJr ßTJPjJ CkJ~ ßjAÇ FA vKâr Umr ßrPU FmÄ FA vKÜr Skr nrxJ S KnK• TPrA xoJ\ kKrmftPjr rJ\QjKfT xÄV´Jo xÄVKbf S kKrYJujJ TrPf yPmÇ

Kf˜Jr kJKjmµj ToJPf KxKTo ßgPT KmhMq“ @ohJKjr TgJ mJÄuJPhv muPuS, nJrf fJPf xÿKf ßh~KjÇ (nJrfL~ FuJTJr

21 - 27 March 2014 m SURMA

Skr KhP~ FA KmhMq“ @jPf yPm)Ç ÈTMjKoÄ ChqJV'-Fr mqJkJPrS nJrPfr xÿKf (KmKx@AFo) jJjJ k´Pvúr \jì KhP~PZÇ @∂”jhL xÄPpJV k´T· KTÄmJ KakJAoMU mJÅi KjP~ mJÄuJPhPvr oJjMPwr ßp vïJ, ßx vïJ hNr TrPf ßTJPjJ CPhqJV ßj~Kj nJrfÇ mrÄ FTaJ iNos\Ju xOKÓ TrJ yP~PZÇ xoMhsxLoJ KjP~S nJrPfr xPñ @oJPhr Kmkh @PZ, pJ FUj ßyPVr @∂\tJKfT @hJuPf KmYJrJiLjÇ fJA ßwJzv ßuJTxnJ KjmtJYPjr kr ßp k´vúKa ßgPTA ßVu, fJ yPò FA KjmtJYPjr kr xŒPTtr ßãP© ßpxm \KaufJ @PZ, fJ KT TJaPm? FUJPjA FPx pJ~ oNu k´vúKaÇ nJrfL~ ÈoJA¥ ßxa@k'S pKh kKrmftj jJ @Px, fJyPu xŒPTtr ßãP© CjúKf @xPm jJÇ nJrfPT ChJr oPjJnJm KjP~ @xPf yPmÇ @PrJ FTaJ TgJg Kf˜Jxy KmKnjú xoxqJ mJÄuJPhPvr ßTJPjJ hPur xoxqJ j~Ç FaJ \JfL~ xoxqJÇ FA \JfL~ xoxqJèPuJr mqJkJPr hMKa mz hu @S~JoL uLV S KmFjKkr FT yS~J k´P~J\jÇ KT∂á fJ y~KjÇ hM”U\jTnJPm yPuS xfq jmo xÄxPh mJÄuJPhv-nJrPfr oPiq ßpxm xoxqJ KmhqoJj, ßxxm xoxqJr xoJiJPjr mqJkJPr KTÄmJ xoxqJèPuJ KjP~ xÄxPh @PhR @PuJYjJ y~KjÇ FTmJr FTKa xÄxhL~ k´KfKjKi hu KakJAoMU ßhUPf KVP~KZPujÇ Fr luJlu TL KZu, @orJ xmJA fJ \JKjÇ j~JKhKuäPf nJrfL~ kJKjxŒhoπLr xPñ YJ-kJj TrJ @r ßyKuT¡Jr Ãoe ZJzJ @oJPhr k´JK¬r UJfJ~ ÈvNjq'Ç xMfrJÄ nJrfKjntr krrJÓsjLKf ßgPT ßmr yP~ @xPf jJ kJrPu, xoxqJèPuJ pJ KZu, ßxnJPmA rP~ pJPm, mrÄ xoxqJrèPuJr VnLrfJ @PrJ mJzPmÇ Kf˜Jr mftoJj kKrK˙Kf @oJPhr ßYJPU @ñMu KhP~ ßhKUP~ Khu, mJÄuJPhvPT FUjA Kx≠J∂ KjPf yPmÇ nJrPfr ßwJzv ßuJTxnJ KjmtJYPjr @PV @oJPhr krrJÓs CkPhÓJ j~JKhKuä KVP~KZPujÇ fJr xPñ nJrPfr KjrJk•J CkPhÓJ Kvmvïr ßojPjr ‰mbT yP~PZÇ @oJr TJPZ ßp Kmw~Ka I¸Ó, fJ yPò krrJÓs CkPhÓJ F xo~aJ ßmPZ KjPuj ßTj? pKh \jof xoLãJ xfq k´oJKef y~, fJ yPu fJr CKYf KZu \Mj kpt∂ IPkãJ TrJÇ IgmJ F xlPr nJrPfr KmP\Kkr ßjfJPhr xPñ ßhUJ TrJÇ Kvmvïr ßojPjr xPñ @uJk TPr @orJ @oJPhr \JfL~ ˝Jgt TfaMTM rãJ TrPf kJrm, \JKj jJÇ ßTjjJ KmrJ\oJj xoxqJèPuJr ÈYKr©' rJ\QjKfTÇ FTKa rJ\QjKfT xrTJrA F mqJkJPr xoJiJj KhPf kJrPmÇ KvmvïPrr oPfJ FT\j @ouJ, F xoJiJj ßhPmj jJÇ F @ouJPhr TJrPeA xoxqJèPuJ ^MPu @PZÇ Kf˜Jr kJKjr k´JkqfJ @oJPhr \JfL~ ˝JPgtr xPñ xÄKväÓÇ Kf˜Jr kJKj jJ gJTJ~ Kf˜J mqJrJ\ FUj ITJptTrÇ jLulJoJrL, rÄkMr S KhjJ\kMr ß\uJr 12 CkP\uJr 60 yJ\Jr 500 ßyÖr ßmJPrJ @mJh FUj ßxPYr InJPm orPf mPxPZÇ TíwTrJ kJKj kJPò jJÇ F FuJTJr TíwTPhr xzT S oyJxzPT KmPãJn, KTÄmJ Kf˜Jr mMT\MPz YPrr ZKm @oJPhr ßjfJPhr KY∂Jr ßUJrJT TfaMTM ß\JVJPm \JKj jJ, mJ˜mfJ yPòg @oJPhr jqJpq IKiTJPrr mqJkJPr ÈuzJAaJ' @oJPhrA TrPf yPmÇ k´P~J\Pj @oJPhr @∂\tJKfT hrmJPrA ßpPf yPmÇ

rJKv~J KT ßgPTA kMKfj F uãq KjitJre TPrj ßp rJKv~JPT ßxJKnP~f ACKj~Pjr pMPVr Im˙JPj KjP~ ßpPf yPmÇ ßx \jq Inq∂rLenJPm fJÅr k´go TJ\ yP~PZ IgtjLKfr SkPr, KmPvw TPr ßfu S VqJxKvP·r SkPr rJPÓsr Kj~πT nNKoTJ kMj”k´KfÔJÇ FTA xPñ ßhPvr rJ\jLKfr Skr TftífômJhL irPjr vJxj k´KfÔJr \jq KmYJr KmnJV FmÄ VeoJiqPor SkPr KjrïMv Kj~πe k´KfÔJÇ IjqKhPT @∂\tJKfTnJPm-krrJÓs S KjrJk•J jLKfPf-fJÅr uãq yPò rJKv~Jr Im˙Jj ß\JrhJrnJPm yJK\r TrJÇ F cTKasPjr k´iJj ‰mKvÓqèPuJr FTaJ iJreJ kJS~J KVP~KZu 2013 xJPur ßlms∆~JKrPf rJKv~Jr krrJÓs oπeJuP~r k´TJKvf yJujJVJh TrJ ÈlPrj kKuKx TjPx¡' cTMPoP≤Ç ßxUJPj ß\Jr KhP~ muJ yP~KZu ßp rJKv~J fJr k´KfPmvL ßhvèPuJr xPñ hLWtPo~JKh xŒPTtr SkPr, KmPvw TPr @ûKuT AK≤PV´vPjr SkPr ß\Jr ßhPmÇ F AK≤PV´vPjr Kmw~PT pMÜrJÓs S ACPrJPkr jLKfKjitJrPTrJ pPgÓ kKroJPe èÀfô ßhjKj mPuA IKnPpJV rP~PZÇ KT∂á âPoA FaJ ¸Ó y~ ßp FKa @ûKuT @Kikfq Km˜JPrr FTKa ßYÓJ ZJzJ @r KTZM j~Ç 2013 xJPur oJYt oJPx lPrj kKuKx \JjtJPu k´TJKvf FT KjmPº KuS Frj FPT ÈKljuqJ¥JAP\vj' mJ KljuqJ¥Tre mPu metjJ TPrjÇ ˚J~MpMP≠r xo~ KljuqJP¥r Skr ßxJKnP~f ACKj~Pjr FTò© @Kikfq k´KfKÔf yP~KZuÇ F irPjr mqm˙J~ rJKv~Jr k´KfPmvL ßhvèPuJ fJPhr Inq∂rLe S IgtjLKf KmwP~ Kx≠J∂ KjPf kJrPm, KT∂á krrJÓs KmwP~ YNzJ∂ Kx≠J∂ ßjPm oPÛJÇ ßp TJrPe krrJÓs KmwP~ pUjA ßTJPjJ xJPmT ßxJKnP~f

k´\Jfπ Kx≠J∂ KjPf ßYÓJ TPrPZ, fJPhr mAPf yP~PZ mz irPjr oJÊuÇ rJKv~Jr krrJÓsjLKfr ßãP© 2000 xJu ßgPTA kMKfPjr @PrTKa uãq yP~ SPb rJKv~Jr kJroJeKmT ßv´Ôfô m\J~ rJUJ FmÄ ßx uPãq kJroJeKmT k´pMKÜ r¬JKj TrJÇ F KmPmYjJ ßgPTA rJKv~J fMrÛ, ArJj, ßmuJÀv, mJÄuJPhv, nJrf S YLPjr TJPZ kJroJeKmT k´pMKÜ KmKâr KmwP~ C“xJyL yP~ SPbÇ ACPâPjr WajJ ÈkMKfj cTKasPjr' Kmw~Ka FUj xmJr TJPZA xM¸Ó TPr fMPuPZÇ FUj ACPâj KmwP~ @Ê khPãk KjP~ pUj @PuJYjJ YuPZ, fUj jLKfKjitJrTPhr KmPmYq Kmw~ yP~ CbPZ F cTKasPjr @PuJPT rJKv~Jr kPrr khPãk TL yPm FmÄ hLWt ßo~JPh fJ ßoJTJKmuJr CkJ~ TLÇ

ÈPnJa' @mJr Èk´yxj' FmJPrr CkP\uJ KjmtJYj kJÅY iJPk yPòÇ FaJPT mPu ˆqJVJct KjmtJYjÇ IjqJjq ßhPvS FnJPm KjmtJYj yP~ gJPTÇ KT∂á ßx xm ßhPv luJlu iJPk iJPk k´TJv jJ TPr xmPvPw FTmJPr k´TJv TrJ yP~ gJPTÇ @oJPhr FUJPj k´KfKa iJPk KjmtJYPjr kr krA luJlu ßWJweJ yP~ pJPòÇ lPu k´KfPpJKVfJ~ FKVP~ gJTJ hu @PrJ FKVP~ pJS~Jr \jq FmÄ KkKZP~ gJTJ hu k´KfkãPT ßkZPj ßluJr \jq ßmkPrJ~J yP~ CPbPZÇ k´go iJPk @S~JoL uLV KkKZP~ gJTJ~ KÆfL~ iJPkr xo~ fJr oKr~J k´PYÓJ @PrJ ßmPzPZÇ lPu KÆfL~ iJPk xKyÄxfJS ßmPzPZÇ fífL~ iJkPT xJoPj ßrPU fJ @PrJ mqJkTnJPm Km˜íf yP~PZÇ VJ\LkMPrr v´LkMr CkP\uJ KjmtJYj fJr FTKa joMjJ oJ©Ç FUJPj ßnJaPT ßTªs TPr @S~JoL uLPVr hMA kã k´TJPvq I˘ KjP~ xÄWJPf \KzP~PZ, FPf oJjMw oJrJ ßVPZÇ ßYJPUr xJoPj FA WajJ WPaPZÇ KT∂á KjmtJYj TKovj F mqJkJPr fJ“ãKeTnJPm ßTJPjJ mqm˙J jJ KjP~ KjmtJYj mJKfu TrPf hMAKhj xo~ kJr TPr KhP~PZÇ KmKnjú CkP\uJ KjmtJYPj mMg hUu, Kxu-oJrJ ßnJa, ßnJaJr @Voj k´KfPrJi, mqJua KZjfJA, mqJua mé nJXYMr, nM~J ßnJa k´hJj AfqJK WajJ kptJ~âPo KmköjT oJ©J~ ßmPzPZÇ xmPYP~ KmkPhr TgJ, k´TJPvq aJTJ-k~xJr ßujPhj FTKa ßrS~J\ yP~ CPbPZÇ ÊjuJo ßp FT \J~VJ~ KulPua yJPf ßh~Jr kr k´YJrTPT ÊjPf yP~PZ ÈFaJPfJ KhPuj, KT∂á xPñr aJTJ TA?' KjmtJYjL @YreKmKi Iyry IV´Jyq TPr k´YJreJ S IjqJjq TJ~TJrmJr TrJ yPòÇ IkrKhPT xrTJKr k´JgtLrJ FojKT k´vJxPjr kã ßgPTS k´JKgtfJ k´fqJyJr TrJr \jq FmÄ IjqJjq KmwP~ k´KfkãPT âoJVf ÉoKT ßh~J yPòÇ KraJKjtÄ IKlxJrrJ KjÁMkÇ @APjr k´P~JV ßjAÇ KjmtJYj TKovPjr frl ßgPTS @APjr k´P~JV KjKÁf TrJr \jq ßfoj ßTJPjJ jzJYzJ mJ YJk @PZ mPu ßhUJ pJ~ jJÇ nJmaJ Foj ßp, ßTJPjJ rTPo KjmtJYPjr lu ßWJweJ TrPf kJrPuA yPuJÇ KjmtJYj TPfJaJ ImJi S KjrPkã yPuJ ßxaJ ßpj fJPhr ßTJPjJ oJgJ mqgJr Kmw~ j~Ç KjmtJYj TKovj xKyÄx kKrK˙Kf S IKj~o Kj~πPe mqgtÇ ßnJPar FA xKyÄx S Kj~onPñr IrJ\T kKrK˙Kfr oPiqA k´iJj KjmtJYj TKovjJr FT oJPxr \jq KmPhPv KVP~ mPx @PZjÇ xPñ KjP~ ßVPZj nJrk´J¬ xKYmPTSÇ TPfJaJ hJK~fôyLj yPu FojKa yPf kJPrÇ xmPYP~ hMKÁ∂Jr Kmw~ yPuJ, KjmtJYj KjP~ ßp xm TJ§TJrUJjJ WaPZ fJ ßTmu FmJPrr CkP\uJ KjmtJYPjr luJluPTA k´nJKmf TrPm jJÇ fJr ZJk uJVPm ßhPvr KjmtJYjL xÄÛíKfPfSÇ K\~JCr ryoJj S FrvJPhr xJoKrT vJxjJoPu KjmtJYjPT Èk´yxPj' kKref TrJ yP~KZuÇ ßxA Im˙J ßgPT ßmKrP~ @xPf mJÄuJPhPvr oJjMwPT xÄV´Jo TrPf yP~PZÇ IPjPT mMPTr rÜ KhP~PZÇ ßxA @Kvr hvPTA TKoCKjˆ kJKatr ßjfíPfô ßhvmJxL @S~J\ fMPuKZu, È@oJr ßnJa @Ko ßhm, pJPT UMKv fJPT ßhm'Ç fJrkr vyL jNr ßyJPxj, fJ\Mu AxuJo, cJ. Kouj, oP~\CK¨Pjr oPfJ IVKef oJjMPwr rPÜ VefJKπT KjmtJYPjr kPg IV´xr yS~Jr iJrJ xNKYf yP~KZuÇ @\ KT fJ @mJr KmuLj yPf mPxPZ? KjmtJYj KT @mJr FTKa Èk´yxPjr' „k KlPr ßkPf YPuPZ? KjmtJYj mqm˙JPT Èk´yxPj' kKref yPf KhPu ßhPv Vefπ KaKTP~ rJUJ x÷m yPm jJÇ Vefπ rãJ S KmTKvf TrJr k´P~J\Pj KjmtJYj mqm˙JPT Èk´yxPj' kKref TrJr FA k´~JxPT ÀUPf yPmÇ ßx\jq FUj k´YKuf KjmtJYj mqm˙Jr @oNu xÄÛJPrr hJKmPT xJoPj @jJaJ UMmA \ÀKrÇ xÄUqJjMkJKfT k´KfKjKifô mqm˙J YJuM S KjmtJYjPT aJTJ, ßkvLvKÜ, k´vJxKjT TJrxJK\, xok´hJK~T k´YJreJ AfqJKhr yJf ßgPT oMÜ TrJxy k´níKf hJKmPT mftoJPj \jKk´~ TPr fMuPf yPmÇ KjmtJYj mqm˙Jr @oNu xÄÛJPrr uPãq Fxm hJKmPf ßhvmqJkL IgtkNet @PªJuj VPz fMuPf yPmÇ KjmtJYjPT Èk´yxPj' kKref yPf ßh~J ßpPf kJPr jJÇ fJPf ßhPvr xmtjJv WaPmÇ

KmoJPj

u¥j -KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj

Our telephone services 24 hours from 1st of May IJorJ 1 ßo ßgPT 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

Biman Approved

79162

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ

Book with us for any destiation in the world Save money and time Km. hs: VsJyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4 aJ kpt∂ ßUJuJÇ

HILLSIDE TRAVELS Unit-3

388 Green Street London E13 9AP Tel:

0208 552 2033 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com


UmrJUmr 55

SURMA m 21 - 27 March 2014

VJP~Km ßnJa @uJA~JrkMr xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs KmFjKk xoKgtf k´JgtL @Tmr ßyJPxPjr TotLrJ k´nJm Km˜JPrr ßYÓJ YJuJjÇ F KjP~ ßVJuPpJV yPu ßnJa V´ye ˙KVf TrJ y~Ç FnJPm VeKxu S \Ju ßnJa @r ßTªs hUPur oiq KhP~ Vf vKjmJr hJVjnN_J CkP\uJ kKrw KjmtJYPjr ßnJa V´ye ßvw yP~PZÇ xPr\KoPj 20Ka ßTªs kKrhvtj TPr KjmtJYPjr k´J~ FTA KY© ßhUJ pJ~Ç KmFjKk xoKgtf FmÄ @S~JoL uLPVr KmPhsJyL ßY~JroqJj k´JgtLxy 11 \j k´JgtL ßnJa cJTJKf S k´yxPjr KjmtJYj k´fqJUqJj TPrPZjÇ fJPhr IKnPpJV 62Ka ßnJaPTPªsr oPiq 50Ka ßnJa ßTªs @S~JoL uLV xoKgtf k´JgtL KhhJÀu TKmPrr ßuJT\j hUumJK\ TPrPZjÇ" QhKjT oJjm\Koj fífL~ iJPkr CkP\uJ KjmtJYPjr KhPj FT oπLr TLKftTuJk KjP~ FTKa k´KfPmhj k´TJv TPrKZPuJÇ FA k´KfPmhPj CPuäU TrJ y~∏ ÍFT KoKja ßTPªs gJTPu ßfJPhr uJv kzPm, xJÄmJKhT oJrPu TL y~? FA oMyNPft TMKouäJ ZJzKmÇ fJ jJ yPu xmèPuJPT kMKuPv ßhPmJÇ FnJPm dJTJ ßgPT TMKouäJr ßYR¨V´JPo CkP\uJ KjmtJYj TnJr TrPf @xJ KmKnjú \JfL~ ‰hKjT S ßaKuKnvj xJÄmJKhTPhr ÉoKT ßhj ßruoπL oMK\mMu yPTr KkF ßoJvJrrl ßyJPxjÇ kJvJkJKv xTJu ßgPTA FA CkP\uJr 130Ka ßTPªsr 73Ka hUu TPr ßj~ oπLr ßuJT\jÇ FT xÄmJ xPÿuPj F WajJPT ßnJa cJTJKfr C“xm KyPxPm @UqJK~f TPrj 19 huL~ ß\JPar ßjfJ xJPmT k´iJjoπL TJ\L \Jlr @yohÇ @r 19 huL~ ß\Ja xoKgtf ßY~JroqJj k´JgtL CkP\uJ KjmtJYj ˙KVf ßYP~ 16 oJYt ßYR¨V´JPo yrfJPur TotxNKY ßhjÇ xTJu 10aJ~ TMKouäJr ßYR¨V´Jo CkP\uJr IvõKh~J xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs ßkRÅZPu ßhUJ pJ~, ßruoπLr mqKÜVf xyTJrL ßoJvJrrl ßyJPxj vfJKiT TqJcJr KjP~ ßTPªsr xJoPj oyzJ KhPòjÇ F xo~ fJr kKrY~ \JjPf YJAPu KfKj KjP\PT FT\j mqmxJ~L KyPxPm kKrY~ ßhjÇ xJÄmJKhPTrJ ßTªs kKrhvtj TrPf YJAPu KfKj ßãPk pJjÇ kJfiJ xJÄmJKhTPhr kKrY~ \JjPf YJjÇ FTkptJP~ xJÄmJKhTPhr xJPg fPTt \KzP~ kPzjÇ kPr KjP\PT oπLr KkF kKrY~ KhP~ xJÄmJKhTPhr @aT TPr kMKuPv ßh~Jr ÉoKT ßhjÇ F xo~ fJr TqJcJr mJKyjL xJÄmJKhTPhr KWPr iPr VJuJVJu TPrÇ FTA xJPg xJÄmJKhTPhr aJjJPyÅYzJ TrPf gJPTÇ xJÄmJKhTPhr ßkaJPjJr \jq ßoJvJrrl uJKb @jPf KjPhtv ßhj fJr TqJcJr mJKyjLPTÇ kPr kKrK˙Kf vJ∂ yPu ß\JrkNmtT iJÑJ KhP~ xJÄmJKhTPhr VJKzPf fMPu ßhj KfKjÇ F (oJjm\Koj) k´KfPmhPTr oMPbJPlJjKaS ß\Jr TPr KZKjP~ ßjj KfKjÇ ßoJmJAu ßlJjKa ßlrf YJAPuS ßoPr ßluJr ÉoKT ßhjÇ ßlJjKa TP~T WµJ KjP\r TJPZ ßrPU KmPTPu fJ ßlrf ßhj ˙JjL~ xJÄmJKhPTr oJiqPoÇ oπLr KkFr CkK˙KfPfA ßTPªsr ßnfr ßhhJr \Ju ßnJa YuKZu...Ç" PYR¨V´JPo ßp FojKa WaPm fJ @PVA @vïJ TrJ yP~KZuÇ KmKnjú k©kK©TJ~ Foj @vïJr TgJ k´TJv TPr UmrS k´TJv TrJ yP~KZuÇ fUj UmPr \JjJPjJ y~, KjmtJYjL @YreKmKi u–Wj TPr ßruoπL oMK\mMu yT ßYR¨V´Jo CkP\uJ xlr TPrjÇ fJr xJPg fUj k´PaJTPur VJKz S xrTJKr TotTftJrJS KZPujÇ KZPuj ˙JjL~ ßjfJTotLrJSÇ ßnJPar @PVr Khj ßYR¨V´JPo oπLr @VojPT ßTªs TPr ßZJa yPuS vKÜ k´hvtj YJuJ~ @S~JoL uLVÇ IgY CkP\uJ KjmtJYjL @YreKmKi IjMpJ~L, FT\j oπL CkP\uJ KjmtJYPj ßTJPjJ k´JgtLr kPã k´YJPr IÄv KjPf kJPrj jJÇ ßnJPar @PV ßTJPjJ IjMÔJPj fJr ßpJV ßh~Jr TgJ j~Ç fPm ßnJPar oπL ßnJa ßh~Jr \jq fJr FuJTJ~ ßpPf kJPrjÇ hJVjnN_J S ßYR¨V´JPor F hM'Ka WajJ k´oJe TPr @S~JoL uLPVr yJPf oJjMPwr ßnJaJKiTJr KjrJk yS~Jr KmªMoJ© x÷JmjJ ßjAÇ @r fJ KjKÁf k´oJe TPr 5 \JjM~JKrr KjmtJYPj IÄv jJ ßj~Jr ßãP© ßmVo K\~Jr Kx≠J∂ KZu vfnJV xKbT FTKa Kx≠J∂Ç ßx KjmtJYPj @\PTr CkP\uJ kKrw KjmtJYPjr ßYP~ vfèe k´Jmuq KjP~ Yuf ßnJaPTªs hUuÇ mqJua ßkkJr S mqJua mJé KZjfJA, k´KfkPãr FP\≤Phr ßmr TPr ßh~J, @Ajví⁄uJ mJKyjLr xhxq S k´vJxjPT k´nJKmf TrJr oPfJ jJjJ TotTJ§Ç fífL~ iJPkr KjmtJYPjr kr ßhPvr oJjMPwr TJPZ @PrTKa Kmw~ ¸Ó yP~ ßVPZ∏ CkP\uJ KjmtJYPjr k´KfKa iJPkA KjmtJYjL IKj~o S xπJxL TotTJP§r k´Jmuq ßmPzA YPuPZÇ ßxA xJPg F xfqPTA k´mu TPr fMuPZ, \JKf KyPxPm @orJ Foj xKyÌM kKrPmPv ßjA ßp kKrPmPv

huL~ xrTJPrr IiLPj \JfL~ KTÄmJ ˙JjL~ ßTJPjJ KjmtJYjA ImJi, xMÔM S KjrPkãnJPm xŒjú yPf kJPrÇ fJA IKmuP’ huL~ k´nJmoMÜ yP~ @orJ pJPf @VJoL \JfL~ KjmtJYj KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj TrPf kJKr, fJr FTaJ xN© ßmr TrPfA yPmÇ FrA oPiq CkP\uJ kKrw KjmtJYPjr KfjKa iJk @orJ ßkKrP~ @xKZÇ FA KfjKa iJPkr KjmtJYj kptPmãPe @orJ ßhPUKZ∏ @PVr iJPkr ßYP~ kPrr iJPkr xrTJKr hPur k´JgtLrJ ßnJa cJTJKfPf ßmKv ßgPT ßmKv ßmkPrJ~J yP~ CbPZjÇ @vïJ TrJ yPò, @VJoL hM'Ka iJPkS FTA iJrJ YuPmÇ lPu KmPmTmJj oJjMPwr k´vú∏ fJyPu ImKvÓ hMA iJk KjmtJYPj KjmtJYjL Kmví⁄uJ S xKyÄxfJ ßTJgJ~ KjP~ @oJPhr hJÅz TrJPm? k´TífkPã k´go hlJ KjmtJYPj TJptf @S~JoL uLPVr FT irPjr nrJcMKm WPaÇ Fr lPu KÆfL~ hlJ~ ß\Jr\mrhK˜r oJiqPo ßx nrJcMKmr oJ©J TKoP~ @jJr ßYÓJ YPuÇ fífL~ hlJ~ F k´mefJ @PrJ ßmPz pJ~Ç fífL~ hlJ~ ßp irPjr \mrhUu YPuPZ, fJPf KjmtJYj KjP~ ßhPvr oJjMPwr yfJvJr oJ©J ßp @PrJ ßmPz pJPm, ßx mqJkJPr xPªPyr ImTJv ßjAÇ k´vú \JPV∏ Frkr @oJPhr V∂mq ßTJgJ~? F irPjr KjmtJYj @S~JoL uLPVr \jqA ßmJi y~ xmPYP~ mz irPjr ãKf mP~ @jPmÇ TJre, Fr oJiqPo @S~JoL uLV KjP\S TJptf FT xo~ KjP\r Skr @˙J yJKrP~ ßluJr oPfJ FTKa kptJP~ KVP~ hJÅzJPmÇ xJiJre oJjMw F huKar k´Kf @˙Jr xmtPvw ˙JjaMTMS UMÅP\ kJPm jJÇ Kmw~Ka KjP~ @S~JoL uLV ßjfJPhr VnLrnJPm nJmPf yPmÇ KjPf yPm xMKYK∂f Kx≠J∂Ç ßmKrP~ @xPf yPm ˝òfJ~, \mJmKhKyfJ~Ç KT∂á @S~JoL uLV xrTJr ßfojKa TrPm, ßfoj nrxJS kJA jJÇ Ff KTZMr kr fJrJ mPuj∏ CkP\uJ kKrw KjmtJYj xMÔM yP~PZÇ fJPhr xJPg xJPg xrTJPrr mvÄm KjmtJYj TKovjS mPu, KjmtJYj xMÔM yP~PZÇ IfFm @vJr \J~VJaJ @r gJPT ßTJgJ~?

FTKa rJ\TL~ KmzJPur pJ muKZuJo∏ KjP\r \ufqJPVr xoxqJr TJrPe oJP^ oPiq KjP\r I\JP∂ hM-YJr ßlJÅaJ ßmr yP~ pJ~ KmKnjú \J~VJ-Pm\J~VJ~Ç FTmJr FT rJ\kMÀw @oJPT ßxJyJV TPr ßTJPu KjPuJÇ fJr ßTJPur Skr mPx @Ko @rJo KjKòuJo @r CKj @oJr vrLPrr \J~VJ-Pm\J~VJ~ yJf mMKuP~ @hr TrKZPujÇ @PmPv @oJr WMo YPu @xKZuÇ ybJ“ ßar ßkuJo∏ TJ\ yP~ ßVPZ! ßmJiy~ TP~T ßlJÅaJ \ufqJV WPa ßVPZÇ @Ko nJKr n~ ßkuJoÇ @mJr uöJS ßkuJo; KT∂á @Ápt @oJPT @hrPxJyJVTJrL ßuJTKa ßarA ßku jJÇ lPu KTZMãe kr TotKar \jq @Ko ßmv @jKªf S @rJo ßmJi TrPf gJTuJoÇ ojMwq ßTJPu mPx So So vrLPr \ufqJPVr ßp TL @jª∏ fJ ßTmu ßxA mM^Pf kJrPm ßp KTjJ TotKa TrJr xMPpJV uJn TPrPZÇ FA WajJr kr ßgPT @oJr jlx mzA hMÓMKo @r÷ TruÇ TJre FToJ© @oJr oJKuT ZJzJ ßxA @oJPT ßTJPu Kjf FmÄ @hr-PxJyJV Trf; @Ko xMPpJVoPfJ fJr ßTJPu hM-YJr ßlJÅaJ \ufqJV TrfJoÇ fJrJ F pJm“TJPu ßTC @oJr TMTotKa vjJÜ TrPf kJPrKjÇ @oJr oJP^ oPiq xPªy yPfJ∏ yJ~ @uäJyÇ FPhr KT jJT ßjA! FrJ KT WsJe ßj~Jr ãofJ yJKrP~ ßlPuPZ! ßfJ FTKhj nJoÀu TJè @oJPT ßTJPu fMPu KjPuJÇ fJrkr kPTa ßgPT FTKa YPTJPua ßmr TPr @oJPT UJS~JuÇ k´JxJPhr oPiq FTKa k∞kMTMr rP~PZÇ TJè @oJPT KjP~ k∞kMTMPrr WJPa mxuÇ fUj xo~aJ KZu mx∂TJPur kz∂ KmPTuÇ oOhMoª mJfJPx @oJr Wj S ßrvKo ßuJoèPuJ CzKZu @r ßxUJj ßgPT uqJPn¥JPrr xMVº ßmr yKòuÇ TJè mJrmJr oJgJ jMAP~ @oJr ßuJPor WsJe ÊÅTKZuÇ F xo~ @Ko UMm nJPuJ TPr fJr ßTvyLj YTYPT aJToJgJ ßhUJr xMPpJV kJKòuJoÇ @oJr mzA @lPxJx yKòu TJèr \jqÇ TJre Ff xMªr mJfJx∏ IgY ßxA mJfJPx CzJPjJr oPfJ TJèr oJgJr FTKa YMuS ßjA∏ @yJPr ßmYJrJÇ @oJr nJmjJ ßmKvãe ˙J~L yPuJ jJ, mrÄ oPj yPuJ∏ KmPTPur FA oPjJro kKrPmPv @Ko TJèr ßTJPu IjqJjq KhPjr fMujJ~ FTaM ßmKv TPr \ufqJV TKr; KT∂á ybJ“ TPrA FTKa nJmjJ oPj @xPfA @oJr ßYJ~Ju vÜ yP~ ßVuÇ @oJr oPj yPuJ∏ @òJ, xJiJre oJjMw ßuJTKaPT Ff WOeJ TPr ßTj? rJ\k´JxJPhr xmJA ßTj fJPT KjP~ yJKx-fJoJvJ TPrÇ FTKhj @Ko @zJPu hJÅKzP~ k´JxJPhr FT\j nJPuJ oJjMPwr @Pãk ÊjKZuJo∏

KfKj muKZPuj, ßuJTKaPT rJ˜J ßgPT fMPu FPj @oJr oJKuT hJK~fôkNet kPh mKxP~KZPuj FmÄ xmPYP~ kKm©fo ˙JPjr nJr Ikte TPrKZPujÇ hJK~fô kJS~Jr xJPg xJPg ßuJTKa rJfJrJKf mhPu pJ~Ç WMw, hMjtLKf, IKj~o, \MuMo, \JPyKu, KogqJYJr, IjJYJr, mqKnYJr∏ Foj ßTJPjJ TMTot ßjA, pJ ßx TPrKjÇ xJrJ vyPrr rñmJxr mJKxªJrJ fJr oPjJr†Pjr \jq xm KTZM TPrPZÇ ßuJTKa jJKT KnjPhPv KVP~S Kj~Kof @TJoTMTJo TPr @PxÇ PuJTKa xŒPTt Fxm TgJ oPj @xPfA WOeJ~ @oJr xJrJ vrLr Kr Kr TPr CbuÇ @oJr ßka ßgPT fJr ßh~J YPTJPua ßmr yP~ @xPf YJAPuJÇ @Ko KjP\PT xÄpf TPr mKo ßrJi TruJoÇ TJre ßuJTKar vrLPr mKo TrPfS @oJr ÀKYPf mJiKZuÇ @Ko Kx≠J∂ KjuJo∏ IPjPTr ßTJPu \ufqJV TrPuS FA ßuJTKar ßTJPu @Ko F TJ\Ka Trm jJÇ Sr vrLr @oJr \ufqJPVrS CkpMÜ \J~VJ j~Ç @Ko uJl KhP~ Sr ßTJu ßgPT ßjPo kzuJo FmÄ @oJr ßmcÀPor KhPT FPVJPf gJTuJoÇ FTmJrS ßkZPj KlPr fJTJuJo jJÇ \LmPjr mÉ ho lJaJPjJ IKnùfJ xû~ TPrKZÇ rJ\k´JxJPhr FT\j mJKxªJ KyPxPm pJ ßhPUKZ KTÄmJ pJ ÊPjKZ IgmJ pJ mMP^KZ fJr ßYR’T IÄvèPuJ @VJoL KhPj @kjJPhrPT ßvJjJm, pKh @kjJrJ FA Iio KmzJPur oMU ßgPT ßxxm TJKyjL ÊjPf YJjÇ

yLrT rJ\Jr @oJPhr Skr IKktf hJK~fô @PVS kJuj TPrKZ, mftoJPjS TrKZ FmÄ nKmwqPfS TPr pJPmJÇ' IgY, ßhPvr oJjMw @jPª ßjAÇ Fxm TgJ ÊPj fJrJ yJxPm jJ TJÅhPm bJSPr CbPf kJrPZ jJÇ @jPª @PZj yJomzJ IgtoπLSÇ mqJÄT ßgPT yJ\Jr yJ\Jr ßTJKa aJTJ iJr TPr KfKj xrTJr YJuJPòjÇ FUj mqmxJ~LPhr ßkZPj ßuPVPZj vf ßTJKa aJTJ YJÅhJmJK\r \jq mJÄuJPhPv Ka-PaJP~K≤ KmvõTJPkr IjMÔJPj KmuJxmÉu @P~J\Pjr jJPoÇ IgtoπLr FA YJÅhJ @hJ~ S mqP~r \mJmKhKyfJr KjÁ~fJ hJKm TPr asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJu mJÄuJPhv Foj xrTJKr YJÅhJmJK\PT ‰jKfT Im~ mPu IKnKyf TPrPZÇ ˝~Ä k´iJjoπLS oPjr xMPU KmPrJiL ß\JaPj©LPT

IvJuLj TaJ TPr YPuPZj, KmPhvLPhr TJPZ ÈjJKuv TPr' UJPuhJ K\~J ÈmJKuv ßkP~PZj'; ÈuJu aMTaMPT vJKz' kPr xJPmT rJÓskKf S mftoJPj @PrTKa ß\Jak´iJj ÈmhM TJTJ'r (c: Km ßYRiMrL) xJPg xJãJ“ TPrPZjÇ Foj TaNKÜ TPr k´iJjoπL pKh @jª ßkP~S gJPTj, ßhPvr ßp xÿJj mJPzKj ßx TgJ Kj”xPªyÇ @PrJ k´TJv, k´iJj KjmtJYj TKovjJr TJ\L rKTmC¨Lj @yoh KmfKTtf 5 \JjM~JKrr KjmtJYPjr @PVA khfqJV TrPf ßYP~KZPujÇ khfqJVk© Kj\ yJPf KuPU aJAkS TPr ßrPUKZPujÇ KT∂á mºM-mJºm S xyTotLrJ fJPT krJovt ßhj, khfqJV TrPu Kmkh yPf kJPrÇ khfqJVk© VOyLf yPm, Foj KjÁ~fJS ßjAÇ ßpojaJ yP~KZu \JfL~ kJKatr ßY~JroqJj ÉPxAj oMyÿh FrvJPhr ßmuJ~Ç FrvJh KjmtJYj ßgPT xPr KVP~S ßryJA kJjKjÇ fJr hPur IPjPTA oPjJj~jk© k´fqJyJr TPrKZPujÇ KT∂á fJr KjP\raJ k´fqJyJr TrJ y~KjÇ fJPT yJxkJfJPu mªL TPr ßrPU KjmtJYPjr kr vkg KjPf fJPT mJiq TrPf n~ ßhUJPjJ y~, Èo†Mr yfqJ oJouJ rJP~r \jq k´˜MfÇ' fJ ZJzJ fJr ßZPu vJPhr KmÀP≠ ßp yfqJ k´PYÓJ oJouJ rP~PZ, fJ @mJr xYu yPmÇ CkJ~J∂r jJ ßhPU FrvJh vkg KjPujÇ oJ^UJPj rSvj FrvJh hPur ßjfíPfô nJV mxJPuj vKÜvJuL oyPur AvJrJ~Ç F Im˙J kptJPuJYjJ TPr k´iJj KjmtJYj TKovjJrPT muJ y~, khfqJV TrPf kJPrj, fPm ßvw kKreKfr \jq k´˜Mf gJTPf yPmÇ CkP\uJ KjmtJYj ßpnJPm ÊÀ yP~KZu fJPf iJreJ yP~KZu, FA KjmtJYj ßoJaJoMKa vJK∂kNet yPmÇ xrTJKr y˜Pk ßfoj yPm jJÇ KT∂á KÆfL~ hlJr CkP\uJ KjmtJYPj xrTJrkPr hJka ßhPU k´iJj KjmtJYj TKovjJr KjmtJYj YuJTJPu jK\rKmyLjnJPm ßhz oJPxr ZMKa KjP~ xkKrmJPr pMÜrJÓs YPu ßVPZjÇ 11 oJYt Èk´iJjoπLr KmPvw hNf' \JÅhPru FrvJh fJr ÈmJiq x∂Jj' pJrJ fJr KjPhtPv 5 \JjM~JKr KjmtJYj ßgPT xPr hJÅKzP~ \jk´KfKjKiPfôr xMPpJVmKûf yP~PZj, fJPhr \PzJ TPr mPuPZj, FA xrTJPrA fJPhr \jq KTZM KTZM kh mJ xMKmiJ TPr ßhPmjÇ @PrJ mPuPZj, È@Ko Kj”˝, @Ko KrÜÇ @Ko ßTj KjmtJYPj pJA jJA (fgJ ßpPf YJAKj), ßxaJ ßfJorJ FT Khj mM^PmÇ ßxaJA AKfyJx yPmÇ' IgtJ“ KfKjS muPuj, mJÄuJPhv FUj FTaJ mOy“ TJrJVJrÇ fPm yLrT rJ\Jr ßhPv TUj KTnJPm rKvr aJPj rJ\TJrJVJr UJj UJj yPm ßT \JPj?

   , . . 5*  

       

!"#$ 

%#$ &'()$ (*+,  - . /' (     !6     

' /++&0&1  7 !  /  )  -        /   ! ))    -/   8 !2 1 03 4.5*+  

  3  2  /

    4.  9     :#&1;  /#$"$00:"+&%  

/ <6    )7$"$'# / 6    /#:+#==##0=:>   /#:&"&#":+?=.  

#!#! 

2 1 4 *+, 

$6  

(738"'  9#   


SURMA

SURMA 36th Year Issue 1868 Friday 21 - 27 March 2014

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

hMjtLKfr oJouJ~ UJPuhJ-fJPrPTr KmYJr Êr∆ FaJ ßmIJAKj, j\Lr KmyLj : UJPuhJ dJTJ 19 oJYt - KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J, fJÅr PZPu fJPrT ryoJjxy Z~\Pjr KmÀP≠ hMjtLKfr IKnPpJPV TrJ K\~J IrlJPj\ asJˆ oJouJ~ IKnPpJV Vbj TrJ yP~PZÇ FTA xPñ UJPuhJ K\~J S Ijq kJÅY @xJKor KmÀP≠ TrJ K\~J YqJKrPamu asJˆ hMjLt Kfr oJouJ~ IKnPpJV Vbj TrJ yP~PZÇ hMA oJouJPfA @VJoL 21 FKk´u xJãq V´ye ÊÀ yPmÇ mMimJr dJTJr 3 j’r KmPvw \\ @hJuPfr KmYJrT mJxMPhm rJ~ F @Phv ßhjÇ Fr oiqKhP~ FA hMKa oJouJr KmYJr ÊÀ yPuJÇ 19 oJYt, mMimJr oJouJ hMKar IKnPpJV VbjKmw~T ÊjJKjr Khj iJpt KZuÇ ßmuJ FTaJr KhPT UJPuhJ K\~J @hJuPf yJK\r yjÇ Fr @PVA @xJKokã PgPT ÊjJKjr krmftL

KxKr~Jj KvÊPhr xJyJpqJPgt ‘xÄ lr KxKr~J’ TqJPŒAPjr pJ©J Êr∆

u§j, 19 oJYt - ACPT YqJKrKa xÄVbj KYPsj käJx KxKr~Jj KvÊPhr xJyJPpqr \jq xÄ lr KxKr~J jJPo FTKa KxKc k´TJv TPrPZ 13 oJYtÇ APfJoPiq KxKr~J~ FTvf YKuäv yJ\Jr ßuJT oJrJ ßVPZjÇ pJPhr ßmvLrnJVA KvÊ S oKyuJÇ fJZJzJ VOyZJzJ yP~PZj k´J~ 5 52 kOÔJ~

mñmºár mJKzPf yJouJTJrLPT pMÜrJÓs ßgPT ßhPv ßlrf

pMÜrJ\q ZJ©uLPVr CPhqJPV mñmºár \jìmJKwtTL ChpJKkf

dJTJ 19 oJYt - rJ\iJjLr iJjoK¥r 32 j’Pr mñmºár mJKzPf èKu mwte S ßV´Pjc yJouJ oJouJr @xJKo jJ\oMu oJTxMh oMrJhPT pMÜrJÓs ßgPT ßlrf @jJ yP~PZÇ @∂\tJKfT kMKuv xÄ˙J A≤JrPkJPur oJiqPo mMimJr xTJPu FTKa KmPvw KmoJjPpJPV fJPT ßhPv KlKrP~ 52 kOÔJ~

KâPTa IJjPª nJxPZ KxPua jVrL q oMyJÿJh vrLláöJoJj q u§j, 19 oJYt - xm \·jJ-T·jJr ImxJj WKaP~ ImPvPw Ka-PaJP~K≤ KmvõTJPkr khtJ CbPuJ kNeqnNKo KxPuPaÇ @r fJPf KxPuamJxLr FPfJ KhPjr uJKuf ˝kú mJ˜Pm „k KjPuJÇ ßhPvr

fJKrU iJpt TrJr \jq @Pmhj TrJ y~Ç KmYJrT FA @PmhPjr ÊjJKj KjP~ fJ UJKr\ TPr KhPu @hJufTPã @xJKokPãr @Aj\LmLrJ yAYA ÊÀ TPrjÇ F kptJP~ KmYJrT mMimJPrA IKnPpJV VbjKmw~T @Phv Ph~J yPm mPu F\uJx fqJV TPrjÇ KmYJrTJ\ YuJTJPu UJPuhJ K\~JPT mxJr \jq FTKa ßY~Jr ßh~J y~Ç ßmuJ hMAaJr KhPT KmFjKkk∫L YJr\j @Aj\LmL oJouJ ßgPT UJPuhJ K\~Jr ImqJyKf ßYP~ TrJ @Pmhj KjP~ KmYJrPTr UJxTJozJ~ pJjÇ Frkr ßxUJj PgPT Pmr yP~ FPx ßxJ~J hMAaJr KhPT @mJrS KmYJrPTr TJPZ pJj fJÅrJÇ F xo~ fJÅrJ xTJPu xo~ PYP~ TrJ @PmhjKa UJKr\ TPr @hJuf Pp @Phv KhP~PZj, fJ 52 kOÔJ~

IjqJjq IûPur oJjMPwr jqJ~ KxPuamJxLr S rP~PZ KâPTPar k´Kf k´Yár nJPuJmJxJÇ KT∂á KmKnjú TJrPe KxPuamJxLPT mKûf gJTPf yP~PZ KjP\r vyPr mPx @∂\tJKfT ßp ßTJj oqJY xrJxKr 51 kOÔJ~

u§j, 19 oJYt - mñmºá \JKfr KkfJ KyPxPm mJXJKuPT xPmJtó kptJP~ pfaáTá ßhmJr fJ KfKj KhP~ ßVPZj, pJ muJr KfKj mPu ßVPZjÇ ßp hOÓJ∂ ˙Jkj TrJr fJS KfKj TPr ßVPZjÇ \JKfr \jq xKbT IJhvt S xKbT kgKa k´\jì ßgPT k´\Pjìr fPr KfKj rYjJ TPr ßVPZjÇ ˝JiLj xJmtPnRo rJÓs k´KfÔJ TPr Kmvõo~ IJoJPhr kKrKYf TPr ßVPZj mLr mJXJKu KyPxPmÇ pMÜrJ\q ZJ©uLPVr CPhqJPV \JKfr 52 kOÔJ~

mJÄuJPhPvr Inq∂rLe KmwP~ y˜Pãk mPºr hJmLPf nJrfL~ yJATKovPj KxKaP\j oMnPo≤ KocuqJ¥x vJUJr KmPãJn

u§j, 19 oJYt - ZJfT CkP\uJr KmKvÓ xoJ\PxmL, KvãJjMrJVL hJjmLr jMr CuäJy fJuMThJr Vf 17 oJYt u¥Pj AP∂TJu TPrj (AjúJ KuuäJKy S~J AjúJ AuJAKy rJK\Cj)Ç oOfáqTJPu fJr m~x yP~KZu 75 mZrÇ Vf 16 oJYt ߈sJPT IJâJ∂ yP~ u¥j ßYˆ 52 kOÔJ~

˝JiLjfJ KhmPx yJATKovjJPrr KrPxkvj kJKat 26 oJYt

ßcÛ KrPkJat u§j, 19 oJYt - u§j˙ mJÄuJPhv yJATKovPjr CPhqJPV mJÄuJPhPvr 43fo ˝JiLjfJ Khmx ChpJkPjr \jq KmKnjú TotxNYL V´ye TrJ yP~PZÇ F CkuPã IJVJoL 26 oJYt mJÄuJPhPvr oyJj ˝JiLjfJ Khmx fgJ \JfL~ KhmPx u¥j˙ mJÄuJPhv yJATKovjJPrr CPhqJPV SP~ˆ u¥j˙ ßTjKxÄaj aJCj yPu FT KrPxkvj IjMÔJPjr IJP~J\j TrJ yP~PZÇ KmPTu xJPz 6aJ~ Êr∆ yP~ xºqJ 52 kOÔJ~

KmsTPuPj ßToPcj xMroJ KnP~fjJKo TKoCKjKa ßx≤Jr S ßrˆáPrP≤r ßmñuL S~JTtJr CPÆJij FPxJKxP~vPjr KjmtJYj 29 oJYt

mJKotÄyJo, 19 oJYt - xLoJP∂ mJÄuJPhvLPhr yfqJ mº, Kf˜J, KakJAoMU, @ñrPkJfJ, hyVsJoxy xy jhLr kJKjr jqJpq IKiTJr FmÄ mJÄuJPhPvr Inq∂rLe rJ\jLKf KjP~ y˜Pãk mPºr hJKmPf KxKaP\j oMnPo≤, KocuqJ¥x Fr CPhqJPV mJKotÄyJo˙ AK¥~Jj TjxMPua IKlPxr xJoPj FT KmPãJn xoJPmv IjMKÔf y~Ç 18 oJYt oñumJr hMkrM 1aJ ßgPT 3aJ kpt∂ IjMKÔf xoJPmPv mÜJrJ xLoJP∂ mJÄuJPhvLPhr Kjht~nJPm yfqJTJ¥xy, KakJAoMU mÅJi, Kf˜Jxy xTu jh-jhLr jqJpq kJKjr KyxqJ k´hJPj aJumJyJjJ jJ TrJr @øJj \JKjP~PZjÇ mÜJrJ nJrfPT k´KfPmvLxMun @Yre TrJr \jq @øJj \JKjP~ IKmuP’ mJÄuJPhPvr Inq∂rLe 51 kOÔJ~

yJK\ jMr CuäJr AP∂TJu ÊâmJr KmsTPuj oxK\Ph \JjJ\J

u§j, 19 oJYt - jgt u¥Pjr k´JYLj TKoCKjKa xÄVbj ßToPcj xMroJ TKoCKjKa ßx≤Jr S ßmñuL S~JTtJr FPxJKxP~vPjr kKrYJujJ TKoKar KjmtJYj IJVJoL 29 oJYt IjMKÔf yPmÇ KjmtJYPj Tuo k´fLT KjP~ k´KfÆKºfJ TrPZ 52 kOÔJ~

SURMA News Group Ltd - Unit B, 10 Quaker Street, London E1 6SZ. Tel: 020 7377 9787, Fax: 020 7377 9717, for NEWS email: news@surmanews.com, for ADVERTISING : sarzahmed@surmanews.com, www.surmanews.com Registered as a Newspaper at the Post Office. Distributed throughout the E.U.

xMroJ KrPkJat u¥j, 19 oJYt - TJKr TqJKkaJu KmsTPuPj IJjMÔJKjT pJ©J Êr∆ TPrPZ mOPaPjr KnP~fjJKo ßrˆáPr≤ ßyJA-FjÇ kKrkNet yJuJu KnP~fjJKo GKfyqmJyL S xoTJuLj UJmJPrr ßojMqr FA ßrˆáPrP≤r xJKmtT f•ôJmiJj S kKrYJujJ~ rP~PZ mJXJKu mqmxJ~L xJBh ßyJxJAj IJyohÇ mqmxJK~T kJatjJr KyPxPm pMÜ rP~PZj KnP~fjJKo 50 kOÔJ~

Surma issue 1868  
Surma issue 1868  
Advertisement