Page 1

SURMA 36th Year Issue 1863 14 - 20 February 2014 14 - 20 rKmCx xJKj 1435 Ky\rL 1 - 7 lJ›Mj 1420 mJÄuJ 56 kOÔJ 50p www.surmanews.com ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

Aˆ u§Pj ßZPur yJPf oJ UMj

ßmcr∆o aqJé

k´Kf 7Kar 1Ka kKrmJr CPóZPhr oMPUJoMKU

\Lmj KhP~ oJfíPfôr ßUxJrf KhPuj lJPfoJ KmKm y IJmhMu TJA~No y u¥j 12, ßlms∆~JrL - mOPaPjr mJXJKu TKoKCKjKaPf UMPjr WajJ jfáj ßTJPjJ Kmw~ j~Ç KT∂á kNmt u¥Pjr FA Kjoto UMPjr WajJ kMPrJ TKoCKjKaPT jfáj TPr ootJyf TPrPZÇ ßZPur yJPf oJP~r 49 kOÔJ~

n~Jmy mjqJr TmPu mOPaj l l l l l

oJKj A\ ßjJ ImP\Ö : TqJPor∆j vLfTJKuj xoP~ FA k´go ‘ßrc S~JKjtÄ’ IJPrJ FuJTJ käJKmf ymJr IJvïJ mJfJPxr fLmsfJ~ FqJ~JrPkJat, Kms\, ßasj YuJu mº ßWJweJ IJâJ∂ FuJTJ ßgPT oJjMwPhr xKrP~ ßj~J yPóZ

k´mJxL TKmr ßr\Jxy 54 KvP·JPhqJÜJr KxIJAKk uJn

u¥j, 12 ßlms∆~JKr - mJÄuJPhv xrTJr TfíT t Kx@AKk opJthJ~ nëKwf yP~PZj KxPuPar TíKf x∂Jj S dJTJ KrP\K¿ ßyJPau 54 kOÔJ~

Km˜JKrf 48 kOÔJ~

CkP\uJ KjmtJYj 2014

yuljJoJ uMKTP~ ßrPUPZ AKx

r ßmcr∆o aqJé IjqJpq, ITJptTr FmÄ FTKa ©∆KakNet jLKf : FjFAYFl KYl ßcKnc r k´KfmºL S IxM˙ oJjMwPhr Ckr oJrJfìT k´nJm kzPm : FoKk A~Jj ßuPnKr r 3 \Pjr 1 \j k´KfmºLr \r∆rL IJKgtT xJyJpq k´fqJUqJj : kJkS~Jgt asJˆ

dJTJ, 12 ßlms∆~JKr - 5 \JjM~JKrr xÄxh KjmtJYPjr xo~ yuljJoJ KjP~ FTirPjr uMPTJYMKrr @vs~ KjP~KZu KjmtJYj TKovjÇ VeoJiqo Fxm yuljJoJ iPr xJÄxhoπLPhr lMPu-PlÅPk SbJr TJKyKj k´TJv TPr ßh~Ç KT∂á FmJr CkP\uJ KjmtJYjPT ßTªs TPr KjmtJYj TKovj VeoJiqoPT @r ßxA xMPpJV KhPf YJAPZ jJÇ 55 kOÔJ~

mªMTpM≠ IJAjvO–UuJ mJKyjLr ßylJ\Pf oOfáq

KmYJrmKyntNf yfqJ mº yPóZ jJ

xMroJ KrPkJat u§j, 12 ßlms∆~JKr - ßmcr∆o aqJé k´mftPjr lPu AÄuqJP§r hMA-fífL~JÄv kKrmJPrr k´Ph~ mJKz nJzJ mPT~J kPr IJPZÇ xŒsKf kKrYJKuf FT \KrPk ßmcr∆o aqJPér TJrPe hMPntJPVr F n~Jmy KY©Ka CPb FPxPZÇ Vf mZPrr FKk´u ßgPT k´mKftf IKfKrÜ ßmcr∆o aqJé kKrPvJi TrPf mqgt yS~J~ AÄuqJP§r vfTrJ 7Ka

1 \JjM~JKr ßgPT 10 ßlms∆~JKr 2014 44 oJrJ ßVPZj Vf 41 KhPjÇ 2009 xJu ßgPT KmYJrmKyntNf yfqJTJP§r WajJ TPo FPuS F mZPrr Êr∆ ßgPTA ßmPzPZ 2014 2009 IJS~JoL uLPVr KjmtJYjL AvPfyJPr muJ yP~KZu ãofJ~ FPu KmYJrmKyntNf yfqJTJ§ mº TrJ yPm

IJS~JoL uLPVr KjmtJYjL AvPfyJPr KmYJrmKyntNf yfqJTJ§ mº TrJ xŒPTt ßTJPjJ k´Kfv´∆Kf ßjA

xN© : IJAj S xJKuv ßTªs

IJ’S~JoL uLPVr AvPfyJPr yfqJ mPºr IñLTJr ßjA

dJTJ, 12 ßlms∆~JKr - KmFjKk-\JoJ~Jf ß\Ja xrTJPrr xoP~ ÊÀ yS~J KmYJrmKyntNf yfqJTJP§r KmÀP≠ ßxJóJr KZu @S~JoL 53 kOÔJ~

kKrmJPrr 1KaPT CPóZPhr ßjJKav ßh~J yP~PZÇ hq jqJvjJu yJCK\Ä ßlcJPrvPjr CPhqJPV kKrYJKuf \KrPk muJ yP~PZ, mJKz nJzJ kKrPvJPi pJrJ KyoKvo UJKóZPuj, fJPhr \jq ßmcr∆o aqJé FUj mJzKf UzV yP~ hÅJKzP~PZÇ ßZJa WPrr ˝·fJr TJrPe fJrJ jJ kJrPZj fáujJoNuT ßZJa Wr UÅMP\ ßmr 49 kOÔJ~

mJÄuJPhPv k´KfKhj

FTKa ÈyfqJ'

dJTJ, 12 ßlms∆~JKr - KmYJrmKyntNf yfqJTJ§, èo S KjPUJÅP\r WajJ mJzPZ mJÄuJPhPvÇ jfMj mZPrr ÊÀPfA 41 KhPj 44 \j KmYJrmKyntNf yfqJTJ§ S è¬yfqJr KvTJr yP~PZjÇ FA KyxJm oJjmJKiTJr xÄ˙J @Aj S xJKuv ßTPªsrÇ xÄKväÓrJ @vïJ TrPZj, F Im˙J YuPf gJTPu KmYJrmKyntNf yfqJTJP§r WajJ @PVr ßpPTJPjJ xo~PT ZJKzP~ pJPmÇ F 53 kOÔJ~

ÈKvKmr rV TJPa @r ZJ©uLV oJgJ TJPa' dJTJ, 12 ßlms∆~JKr - KmPrJiL hu KyPxPm \JfL~ kJKatr nNKoTJ, xJrJ ßhPv UMj-èPor WajJ S xrTJPrr irj KjP~ IKjitJKrf KmfTt yP~PZÇ ßxJomJr xÄxPh yS~J KmfPTt IÄv ßjj TíKwoπL dJTJ, 12 ßlms∆~JKr - \JfL~ ßmVo oKf~J ßYRiMrL, \JfL~ kJKatr ßk´KxKc~Jo xhxq v´o S xÄxPh Vf 10A ßlms∆~JKr TotxÄ˙Jj k´KfoπL oMK\mMu yT ˝fπ xÄxh xhxq yJ\L 54 kOÔJ~ 54 kOÔJ~

‘yJ\L ßxKuo IKvKãf, oNUt’


2 UmrJUmr

14 - 20 February 2014 m SURMA

xJÄmJKhT hŒKf xJVr-r∆Kj yfqJTJ§

hMA mZr kr fhP∂r lu vNjq, ÊiMA @vJr mJeL dJTJ, 10 ßlms∆~JKr - xJÄmJKhT hŒKf xJVr xrS~Jr S ßoPyÀj ÀKj yfqJTJP§r hM'mZr ßkPrJPòÇ oJouJr fhP∂ èÀfô KhPf k´J~ ßTJKa aJTJ mq~S TrJ yP~PZÇ ßhPvr VK§ ZJKzP~ KcFjF ßk´JlJAKuÄP~r \jq @uJof kJbJPjJ yP~PZ xMhNr oJKTtj pMÜrJPÓsÇ kJvJkJKv fgqk´pMKÜ @r oqJjM~JKu fh∂ YuPZ ßhPvÇ xPªynJ\j KyPxPm vfJKiT mqKÜPT K\ùJxJmJh TrJ yP~PZÇ ßV´¬Jr TrJ yP~PZ xJÄmJKhT hŒKfr kJKrmJKrT mºM fJjnLr FmÄ hMA KjrJk•JTotL FjJoMu S kuJv Àhs kJuPTÇ FZJzJ F oJouJ~ @rS kJÅY cJTJfPT ßV´¬Jr ßhKUP~ KroJP¥ KjP~S K\ùJxJmJh TPrPZj fh∂ xÄKväÓ TotTftJrJÇ yfqJTJP§r hM'mZr ßvPw fmM fhP∂r luJlu vNjqÇ VfTJu kpt∂ xJVr-ÀKj yfqJTJP§r ßTJj ryxq mJ UMKjPhr vjJÜ TrPf kJPrKj fh∂ xÄ˙J rqJmÇ oJouJr fh∂ fhJrT TotTftJ rqJPmr IKfKrÜ oyJkKrYJuT TPjtu K\~JCu @yxJj \JjJj, èÀfô KhP~ oJouJr fh∂ YuPZÇ fPm FUj kpt∂ @vJjM„k ßTJj luJlu kJS~J pJ~KjÇ KcFjF ßk´JlJAPur \jq KTZM @uJof kJbJPjJ yP~PZ pMÜrJPÓsÇ ßx k´KfPmhPjr \jq IPkãJ TrJ yPòÇ kJvJkJKv fgq-k´pMKÜ S oqJjM~JKu k≠KfPf fh∂ TrJ yPòÇ Vf 2012 xJPur 11A ßlms∆~JKrr ßnJPr kKÁo rJ\JmJ\JPrr nJzJ lîqJa ßgPT xJÄmJKhT hŒKf xJVr-ÀKjr ãfKmãf uJv C≠Jr TPr kMKuvÇ F WajJ~ ÀKjr nJA jSPvr @uo ßrJoJj mJKh yP~ ßvPrmJÄuJ jVr gJjJ~ FTKa yfqJ oJouJ hJP~r TPrÇ k´gPo oJouJKa fh∂ TPr ßvPrmJÄuJ jVr gJjJ kMKuvÇ YJr KhPjr oJgJ~ oJouJKa oyJjVr ßVJP~ªJ kMKuPvr TJPZ (KcKm) y˜J∂r TrJ y~Ç fhP∂r 62 KhPjr oJgJ~ Có @huPf mqgtfJ

˝LTJr TPr KcKmÇ kPr Có @hJuPfr FT KjPhtPv 2012 xJPur 18A FKk´u oJouJKa rqJPm y˜J∂r TrJ y~Ç yfqJTJP§r 76 KhPjr oJgJ~ SA mZPrr 26 FKk´u kMj”o~jJfhP∂r \jq xJVrÀKjr uJv Tmr ßgPT CP•Juj TrJ y~Ç Fxo~ fh∂ xÄ˙J rqJm @rS KTZM @uJofxy uJPvr KnPxrJ joMjJ xÄV´y TPrÇ FZJzJ FTA mZr 12A \Mj oJPx KcFjF ßk´JlJAKuÄP~r \jq pMÜrJPÓsr FTKa VPmweJVJPr @uJof kJbJPjJ y~Ç fh∂ xÄKväÓ TotTftJrJ k´go hlJ~ KTZM k´KfPmhj yJPf ßkP~PZjÇ fPm FUj kNetJñ k´KfPmhj yJPf

Zaman Brothers CASH & CARRY

All meat is from Romford Halal

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

kJS~Jr IPkãJ TrPZj fh∂ xÄKväÓrJÇ

rqJPmr nrxJ KcFjF ßk´JlJAKuÄ, @vJ ßhUPZj jJ KmPvwùrJ mÉu @PuJKYf xJÄmJKhT hŒKf yfqJTJP§r fhP∂ ßvw nrxJ FUj KcFjF ßk´JlJAKuÄÇ KT∂á KcFjF ßk´JlJAKuÄ ßvPw F oJouJr ryxq C WJaj yPm KTjJ fJ-S xMKjKhtÓ TPr muPf kJrPZj jJ fh∂ xÄKväÓrJÇ fJrJ muPZj, xm irPjr ßYÓJ TrJ yPòÇ ßpA kPg @vJr @PuJ ßhUJ pJPm ßx kg

iPrA xJoPjr KhPT FKVP~ pJPmÇ rqJPmr fh∂ xÄKväÓ xN© \JjJ~, 2012 xJPur 12A \Mj KcFjF ßk´JlJAKuÄP~r \jq oJKTtj pMÜrJPÓsr FTKa VPmweJVJPr KTZM @uJof kJbJPjJ y~Ç SA VPmweJVJrKa F irPjr @uJof ßgPT KcFjF joMjJ ßmr TrJr ßãP© xMjJo I\tjTJrLÇ F\jq KmkMu Igt mqP~ TPr SA VPmweJVJPrA KcFjF joMjJ kJbJPjJ y~Ç k´go hlJ~ kJbJPjJ F @uJoPfr fJKuTJ~ KZu yfqJTJP§ mqmÂf FTKa ZMKr, ZMKrr mJÅa, xJVPrr ßoJ\J, FTKa T’u, 3 kOÔJ~


UmrJUmr 3

SURMA m 14 - 20 February 2014

hMA mZr kr (2 kOÔJr kr) xJVPrr krPjr kqJ≤xy @rS KTZM TJkPzr joMjJÇ Frkr 17A \MuJA KÆfL~ hlJ~ @uJof KyPxPm xJVPrr yJf-kJ ßp TJkz KhP~ mJÅiJ yP~KZu ßx TJkz FmÄ ÀKjr krPjr Ka-vJatÇ k´go hlJ~ krLãJ-KjrLãJ ßvPw Fxm @uJof ßgPT hM'\j mqKÜr xŒNet KcFjF ßk´JlJAu kJS~J pJ~Ç @Vˆ oJPxr ßvw KhPT Fxm k´KfPmhj yJPf kJ~ fh∂ xÄ˙J rqJmÇ kPr FA hM'mqKÜr ßk´JlJAPur xPñ KoKuP~ ßhUJr \jq F yfqJTJP§r WajJ~ ßV´¬JrTíf Kjyf xJÄmJKhT hŒKfr kJKrmJKrT mºM fJjnLr, hMA KjrJk•JTotL kuJv Àhs kJu S FjJoMu SrPl ÉoJ~Nj TmLr FmÄ kJÅY cJTJf rKlTMu, mTMu, xJAh, Ko≤M S TJoÀu yJxJj SrPl IÀPer YMu S uJuJ xÄV´y TPr krLãJr \jq pMÜrJPÓs kJbJPjJ y~Ç fPm @uJof ßgPT kJS~J KcFjF ßk´JlJAPur xPñ ßV´¬JrTífPhr KcFjFr ßTJjS Kou UMPÅ \ kJS~J pJ~KjÇ F Im˙J~ KcFjF krLãJr \jq @rS KTZM @uJof kJbJPjJ yP~PZÇ oJouJr fh∂ xÄKväÓ TotTftJrJ FUj Fxm @uJof krLãJr kNeJt ñ k´KfPmhPjr \jq IPkãJ TrPZÇ KT∂á KcFjF VPmweJ xÄKväÓrJ muPZj, KcFjF'r Skr nrxJ TPr F oJouJr fh∂ xŒjú TrJ mJ UMKjPhr vjJÜ TrJ FTrTo Ix÷mÇ TJre, ßhPv ßkvJhJr IkrJiLPhr TJrS KcFjF joMjJ xÄrKãf ßjAÇ gJTPu @uJof ßgPT KcFjF ßk´JlJAPur xPñ IkrJiLPhr KcFjF ßk´JlJAu KoKuP~ ßhUJ ßpPf kJrPfJÇ jqJvjJu ßk´JlJAKuÄ KcFjF lPrjKxT uqJmPraKrr k´iJj vrLl @UfJÀöJoJj mPuj, KcFjF'r oJiqPo IkrJiL vjJÜ TrJ x÷mÇ ßxPãP© @uJof ßgPT k´J¬ KcFjF ßk´JlJAKuÄP~r xPñ xPªynJ\jPhr KcFjF ßk´JlJAKuÄP~ Kou gJTPf yPmÇ KT∂á @oJPhr ßhPv ßTJjS KcFjF fgqnJ§Jr ßjAÇ ßxPãP© KcFjF'r oJiqPo IkrJiL vjJÜ TrJ k´J~ Ix÷mÇ

luJlu vNjq, ÊiMA @vJr mJeL xJÄmJKhT hŒKf yfqJTJP§r ryxq CPjìJYPj ÊiMA @vJr mJeL ÊKjP~PZj fh∂xÄKväÓ TotTftJrJÇ KT∂á luJlu vNjqÇ WajJr krkrA 48 WµJr oPiq UMKjPhr ßV´¬JPrr ßWJweJ KhP~KZPuj f“TJuLj ˝rJÓsoπL FcPnJPTa xJyJrJ UJfMjÇ Frkr WajJr Kfj KhPjr oJgJ~ kMKuv xhr h¬Pr @AK\Kk yJxJj oJyoMh UªTJr FT xÄmJh xPÿuPj xJVr-ÀKj yfqJTJP§r fhP∂ Èk´KeiJjPpJVq IV´VKf' yP~PZ mPuS o∂mq TPrjÇ FZJzJ TP~T KhPjr oJgJ~ KcFoKkr oMUkJ© oKjÀu AxuJoS yfqJTJP§r ÈPoJKan' KjKÁf yS~J ßVPZ mPu o∂mq TPrjÇ fh∂ xÄ˙J KcKm KV´u TJaJ ßYJrPhr KhPT AKñf ßh~Jr ßYÓJ TPrÇ KT∂á Kmw~Ka KjP~ VeoJiqPo @PuJYjJ-xoJPuJYjJ S È\\Ko~J'

xJ\JPjJr Kmw~Ka CPb FPu KcKm kPr Kmw~Ka FKzP~ pJ~Ç FZJzJ rqJPmr TJPZ fh∂ y˜J∂Prr kr 2012 xJPur 9A IPÖJmr f“TJuLj ˝rJÓsoπL oyLC¨Lj UJj @uoVLr xJVr-ÀKj yfqJ WajJ~ 7 \jPT ßV´¬JPrr ßWJweJ ßhjÇ Fr oPiq kJÅY \j rKlTMu, mTMu, xJAh, Ko≤M S TJoÀu yJxJj SrPl IÀePT oyJUJuLr mãmqJKi yJxkJfJPur KYKT“xT jJrJ~e Yªs rJ~ yfqJTJP§r xPñ \Kzf xPªPy SA mZr @Vˆ oJPx ßV´¬Jr TPr KcKm S rqJmÇ xJVr-ÀKj yfqJTJP§ fJPhr ßV´¬Jr ßhUJPjJ ZJzJS xJVr-ÀKjr kJKrmJKrT mºM fJjnLr S mJxJr KjrJk•JTotL kuJv Àhs kJuPTS ßV´¬Jr ßhUJPjJ y~Ç KT∂á hlJ~ hlJ~ fJPhr KroJP¥ KjP~ K\ùJxJmJh TrPuS fJPhr TJZ ßgPT ßTJPjJ fgq C≠Jr TrPf kJPrKj fh∂ xÄ˙J rqJmÇ kPr fh∂ xÄKväÓ rqJm TotTftJrJ \JjJj, kuJfT gJTJ @PrT hJPrJ~Jj ÉoJ~Mj TmLr SrPl FjJoMuPT irPf kJrPu xm ryPxqr xoJiJj yPmÇ FjJoMuPT iKrP~ ßh~Jr \jq ˝rJÓs oπeJu~ ßgPT 10 uJU aJTJ kMrÛJrS ßWJweJ TrJ y~Ç KT∂á ryxqPWrJ ßx KjrJk•JTotL ÉoJ~Mj TmLr SrPl FjJoMuPT ßV´¬Jr TrJ yPuS oJouJr ryxq\a ßUJPuKjÇ xÄKväÓ xNP© \JjJ ßVPZ, KcFjF ßk´JlJAKuÄP~r mJAPr TJptf F oJouJr fh∂ FTrTo goPT @PZÇ oJouJr ryxq C WJaj jJ yS~J~ yfJv fh∂ xÄKväÓrJSÇ FTJKiT TotTftJ \JKjP~PZj, xJVr-ÀKj yfqJTJP¥r fhP∂r ryxq C WJaj jJ yS~J~ fJrJ FTrTo KmkJPT rP~PZjÇ FPãP© fJrJ IKnPpJV TrPZj, WajJr 62 KhPjr oJgJ~ fJrJ fh∂nJr ßkP~PZjÇ KT∂á @PuJKYf F yfqJTJP§r kr xÄKväÓrJ xKbTnJPm @uJof rãJ TrPf kJPrKjÇ FTJrPe fh∂ TrPf KVP~ fJPhr KmKnjú mJiJr xÿMULj yPf yP~PZÇ oJouJr fh∂ TotTftJ rqJm xhr h¬Prr xyTJrL kMKuv xMkJr \Jlr @yPoh \JjJj, yfqJTJrLPhr KYK€f S ßV´¬Jr TrPf @orJ @∂KrTnJPm TJ\ TrKZÇ xm rTPor ßYÓJA TrJ yPòÇ

yfJv kKrmJPrr xhxqrJ hM'mZPrS xJÄmJKhT hŒKf xJVr-ÀKj yfqJTJP§r ßTJPjJ TNu KTjJrJ jJ yS~J~ yfJv yP~PZj KjyfPhr kKrmJPrr xhxqrJÇ fJrJ F yfqJTJP§r ryxq C WJaj, UMKjPhr xjJÜ KTÄmJ ßV´¬JPrr @r ßTJjS x÷JmjJA ßhUPZj jJÇ oJouJr mJhL S Kjyf ßoPyÀj ÀKjr ßZJa nJA jSPvr @uo ßrJoJj mPuj, hM'mZPrS ßp oJouJr fhP∂ luJlu vNjq ßxA oJouJ KjP~ @vJ TrJr KTZM ßjAÇ @orJ xmJA yfJvÇ Ff mz FTKa WajJ, kMKuv-rqJm Fr ßTJjS TNu-KTjJrJA TrPf kJrPuJ jJÇ jSPvr @uo ßrJoJj mPuj, WajJr kr ßgPT k´gPo kMKuv S kPr rqJm xhxqrJ ÊiM @vJr mJeL ÊKjP~PZj KT∂á @vJr @PuJ ßhUJPf kJPrjKjÇ KfKj mPuj, FUj oJouJr fh∂xÄKväÓrJ fJPhr xPñ ßpJVJPpJVS TPrj jJÇ KfKj KjP\ oJP^ oPiq ßUJÅ\Umr KjPf ßpJVJPpJV TrPu ÈPYÓJ TrJ yPò' mPujÇ hM'mZPrS ßoP~ S ßoP~

\JoJA yfqJr ryxq C WJaj jJ yS~J~ FTrTo vpqJvJ~L yP~ kPzPZj ÀKjr oJ jMÀjúJyJr Ko\tJÇ KfKj @Pãk TPr mPuj, kMKuvrqJm KT TrPZ fJrJA \JPjÇ @oJPhr ÊiM @vJ Kh~J rJUPZÇ KT∂á @r TfKhj @orJ @vJ Kj~J gJTPmJÇ KfKj mPuj, oOfqM r @PV pKh ÀKj S xJVPrr yfqJTJrLPhr KYK€f S ßV´¬Jr TrJ yP~PZ ÊjPf kJrfJo, fJyPuS oPrS vJK∂ ßkfJoÇ Kjyf xJVr xrS~JPrr oJ xJPuyJ oKjr mPuj, @vJ~ gJTPf gJTPf @orJ xmJA yfJv yP~ ßVKZÇ xrTJPrr TJPZ hJKm, fJrJ ßpj xJVr-ÀKjr yfqJTJrLPhr UMPÅ \ ßmr TPrÇ xJVr-ÀKj yfqJTJP§r kr yfqJTJrLPhr hs∆f KYK€f S ßV´¬Jr TrPf xJÄmJKhT xÄVbjèPuJ xKâ~ yP~ SPbÇ \JfL~ ßk´x TîJPmr xJoPj hlJ~ hlJ~ KoKZu-xoJPmv YuPf gJPTÇ FojKT mJÄuJPhv ßlcJPru xJÄmJKhT ACKj~j, dJTJ xJÄmJKhT ACKj~j, dJTJ KrPkJatJxt ACKjKa S mJÄuJPhv âJAo KrPkJatJx ACKjKa KoPu UMKjPhr ßV´¬JPrr @PªJuj TrPf gJPTÇ FojKT FTJKiTmJr ˝rJÓs oπeJu~ ßWrJS TotxYN LS ßh~J y~Ç mJÄuJPhv ßlcJPru xJÄmJKhT ACKj~j S dJTJ xJÄmJKhT ACKj~Pjr hMA IÄv FTK©f yP~ @PªJuj TrPf gJPTÇ KT∂á mftoJPj xJÄmJKhTPhr KmKnjú xÄVbPjr @PªJuj IPjTaJA goPT ßVPZÇ mJÄuJPhv ßlcJPru xJÄmJKhT ACKj~Pjr (KmFlACP\) FTJÄPvr xnJkKf oj\MÀu @yxJj mMumMu mPuj, xJÄmJKhT hŒKf xJVr-ÀKj yfqJr ryxq C WJaj S KmYJr jJ yS~JaJ rJPÓsr mqgtfJÇ rJPÓsr FTKa xÄ˙J @hJuPf KVP~ KjP\Phr mqgtfJ ˝LTJr TPrPZÇ kPr @PrTKa xÄ˙J hJK~fô KjP~S k´J~ hM'mZPr hOvqoJj ßTJjS lu ßhUJPf kJPrKjÇ FaJ Yro yfJvJ S hM”U\jTÇ xJÄmJKhT xÄVbPjr KjK‘~fJ k´xPñ KfKj mPuj, xJVr-ÀKj yfqJTJP§r KmYJPrr hJKmPf xJÄmJKhTrJ GTqm≠nJPm hLWt xo~ iPr @PªJuj TPrPZÇ KT∂á rJ\QjKfT jJjJ IK˙rfJ, KjmtJYjxy KmKnjú TJrPe @PVr oPfJ rJ˜J~ @PªJuj yPò jJ KT∂á xJÄmJKhTPhr IKiTJr @hJP~r xTu hJKmPf k´iJj hJKm KyPxPm xJVr-ÀKj yfqJTJP§r KmYJr S xJÄmJKhTPhr \LmPjr KjrJk•Jr hJKm TrJ y~Ç KmFlACP\r @PrT IÄPvr xnJkKf ÀÉu @oLj VJ\L mPuj, hM'mZPrS xJVr-ÀKj yfqJTJP§r KmYJr jJ yS~J~ ÊiM @orJ j~, ßVJa \JKf ˜K÷fÇ FaJ ßTJjnJPmA ßoPj ßj~J pJ~ jJÇ @orJ ßp ßTJj oNPuq FA yfqJTJP§r KmYJr ßhUPf YJAÇ KfKj mPuj, @orJ k´go ßgPTA GTqm≠ @PªJuj TPr @xKZÇ @orJ @mJrS GTqm≠ @PªJuj TrJr ßYÓJ TrKZÇ

PoPWr kJPv ßTC ßjA

CHARLES SIMMONS LANDLORD / uqJ¥uct Immigration Solicitors Practising since 1998 & former Law Society Immigration Panel Member

AKoPV´vj xoxqJ?

F xŒKTtf ßp ßTJPjJ xoxqJ yPu IJoJPhr xPñ ßpJVJPpJV Tr∆j IJorJ IJkjJPhr Kmvõ˜fJr xJPg krJovt ßhPmJ IJorJ 24 IJS~Jr AoJP\tK¿ xJKntx KhP~ gJKTÇ

Nashir Uddin LLB Solicitor & Partner E:nuddin@csisolicitors.com

Entry clearence - family visitors, spouse & settlement Political Asylum and refugee cases n Child Asylum - minors n Human Rights application under ECHR n Civil Penalty emplying illegal personals n Students - Extension or further leave n Compassionate grounds - carers or elderly parents n Work permits - point based n Bail applications n Family settlements n Legacy case or further enquiries on existing applications. n If you human rights application has been refused and you think it is unfair we can always request reconsideration or seek judicial review by a High Court Judge. n

n

We also undertake work in the following areas of law: n

?

xJÄmJKhT hŒKf xJVr-ÀKj yfqJTJP§r kr fJPhr xJPz kJÅY mZPrr KvÊx∂Jj ßoPWr kJPv hJÅzJPjJr k´Kfv´KM f KhP~KZPuj IPjPTÇ xrTJPrr KmKnjú kptJ~ ßgPT ßWJweJ ßh~J yP~KZu fJr hJK~fô ßj~JrÇ 4 kOÔJ~

DOES YOUR AGENT HAVE? We are proud w A professional qualification?  w ARLA Membership?

0% Commission

We offer Rent Guarantee

to be ARLA member

8 Vallance Road, London E1 5HR E-mail: admin@primeestateagents.co.uk

www.primeestateagents.co.uk

Tel: 020 7375 1188 07944 872 919

Kazi Arif:Property Manager

(9am - 11pm, 7 days)

Call us TODAY!

Member of:

Criminal Matters n Civil Litigation n Family matters n Property n Probate n Bankruptcy

FREE ADVICE every Wednesday in Birmingham Office 31 York Road, Ilford, Essex IG1 3AD

T:020 8514 0000 Mobile:07949 037 203

Working with: Tower Hamlets, Newham, Barking & Degenham, Readbridge, Hackney, Waltham Forest, Southwark, Greenwich Councils.


4 KmùJkj

14 - 20 February 2014 m SURMA

K\FxKk KlPr ßkPf hs∆f khPãk KjPf k´iJjoπLr KjPhtv

dJTJ, 11 ßlms∆~JKr - pMÜrJPÓsr mJ\JPr ß\jJrJuJA\c KxPˆo Im Kk´lJPrP¿x (K\FxKk) xMKmiJ KlPr ßkPf hs∆f k´P~J\jL~ khPãk ßj~Jr KjPhtv KhP~PZj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ F \jq KmKxFPx YNzJ∂nJPm C•Let yP~S pJrJ TqJcJr kh kJjKj fJPhr oiq ßgPT 200 ÈTu-TJrUJjJ kKrhvtT' KjP~JPVr TgJ mPuj KfKjÇ 10 ßlms∆~JKr, ßxJomJr xKYmJuP~ oKπxnJr ‰mbPT K\FxKk'r KmwP~ pMÜrJPÓsr 16 vft kNrPer IV´VKf KjP~ @PuJYjJ~ k´iJjoπL mJKe\q oπeJu~PT Fxm KjPhtvjJ ßhjÇ FZJzJS k´iJjoπL, ßk´KxPc≤xy KmKnjú rJÓsL~ èÀfôkNet mqKÜr KmPhv xlPrr xo~ mJÄuJPhPvr kPã kJS~J CkyJr S ˛JrT xÄrãPe FTKa ßfJwJUJjJ KjotJPer KjPhtv KhP~PZj k´iJjoπLÇ ßfJwJUJjJKa gJTPm oKπkKrwh KmnJPVr f•ôJmiJPjÇ ‰mbPT CkK˙f Foj FTJKiT KxKj~r oπLr xPñ @uJk TPr \JjJ ßVPZ, xnJ~ mJKe\q oπL ßfJlJP~u @yPoh \JjJj, pMÜrJÓs TftíT ˙KVfTíf K\FxKk xMKmiJ kMjÀ≠JPrr \jq fJPhr ßh~J vPftr oPiq 11Ka mJ˜mJ~j TrJ yP~PZÇ mJKT rP~PZ v´KoTPhr oJPjJjú~j FmÄ VJPot≤x kKrhvtPjr \jq 200 \j kKrhvtT KjP~JV ßh~JÇ FA TJ\èPuJ hs∆f TrJ yPmÇ F xo~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mPuj, TuTJrUJjJ kKrhvtTPhr khKa k´go ßv´eLr yS~J~ KmKxFPx C•LetPhr oiq ßgPT fJ kNre TrPu ßTJj \KaufJ gJTPm jJÇ fJA KmKxFx krLãJ~ YNzJ∂nJPm C•Let yP~S pJrJ TqJcJr kJ~Kj fJPhr oiq ßgPT Tu-TJrUJjJ kKrhvtT KjP~JV k´Kâ~J ÊÀ TÀjÇ SKhPT oKπxnJr ‰mbPTr kr hMkMPr xKYmJuP~ lPrj AjPnˆPo≤ ßY’Jr Im ToJxt IqJ¥ A¥JKˆs (Fl@AKxKx@A)-r k´KfKjKi hPur xPñ FT ‰mbT ßvPw mJKe\q oπL ßfJlJP~u @yPoh xJÄmJKhTPhr mPuj, K\FxKk xMKmiJ KlPr ßkPf AKkP\c-F ßasc ACKj~j YJuMxy ImKvÓ KfjKa vftS kNre TrJ yPmÇ F KmwP~ oKπxnJ~ Kx≠J∂ ßj~J yP~PZÇ K\FxKk xMKmiJ KlPr ßkPf pMÜrJPÓsr

16Ka vPftr oPiq 13Ka AKfoPiq kNre TrJ yP~PZ hJKm TPr KfKj mPuj, ßp KfjKa vft FUjS kNre y~Kj fJr oPiq 200 kKrhvtT KjP~JV, AKkP\Pc ßasc ACKj~j TrJr xMPpJV ßh~J S 19Ka ßkJvJT TJrUJjJ~ v´KoT KjptJfPjr IKnPpJV rP~PZÇ Fxm vft kNrPer khPãk ßj~J yPòÇ mJKe\q oπL mPuj, KmiJj IjMpJ~L KkFxKxr oJiqPo hMA v' A¿PkÖr KjP~JV ßh~Jr TgJÇ FPf hMA mZr xo~ uJVPmÇ KT∂á vft ßoJfJPmT FKk´u-Po'r oPiq FA KjP~JV KhPf yPmÇ \Mj kpt∂ xo~ ßkPuS ßkPf kJKrÇ oKπxnJ~ Kx≠J∂ ßj~J yP~PZ ßp, KkFxKxr xPñ TgJ muPmJ, v´o oπeJu~ F KmwP~ CPhqJV ßjPmÇ k´vJxKjT @PhPvr oJiqPo k´iJjoπL TftíT FPhr KjP~JV ßh~Jr xMPpJV rP~PZÇ xrTJKr Tot TKovPjr xPñ TgJ mPu k´iJjoπLr ÈKjmtJyL @PhPv' FA 200 \jPT KjP~JV ßh~J yPmÇ Fr @PV Vf x¬JPy mJKe\q oπL ßfJlJP~u @yPoh xJÄmJKhTPhr \JKjP~KZPuj, K\FxKk KlPr ßkPf

TJ\ TrPZ xrTJrÇ FKk´u oJPxr oPiqA pMÜrJPÓsr ßh~J xm vft kNre TrJ yPmÇ mJKe\q oπeJuP~r FT TotTftJ \JjJj, pMÜrJÓsPT 17 vPftr IV´VKf xŒPTt AKfoPiq @oJPhr Im˙Jj \JjJPjJ yP~PZÇ K\FxKk xMKmiJ ˙KVPfr kr xrTJPrr ßj~J KmKnjú khPãPkr oPiq CPuäUPpJVq yPò Vf mZr 15A \MuJA v´o @Aj xÄPvJij TPr kJx TrJÇ FZJzJ, ßasc ACKj~j ßjfJPhr YJTKrr KjÁ~fJ KmiJPjrS KjPhtv ßh~J yP~PZÇ FTA xPñ @PV ZJÅaJA TrJ ßasc ACKj~j ßjfJPhr YJTKrPf kMjmtyJPur mqm˙J KjPf KjPhtvjJ ßh~J yP~PZÇ Fr @PV TJrUJjJr Tot kKrPmv KjP~ @kK• fMPu Vf mZPrr 27Pv \Mj pMÜrJPÓsr mJ\JPr mJÄuJPhvL kPeq IV´JKiTJroNuT mJ\Jr-xMKmiJ (K\FxKk) ˙KVf TrJ y~Ç Imvq kPr 16Ka vft KhP~ muJ y~, ßxèPuJ kNre yPu @VJoL ßo oJPx mJÄuJPhvPT K\FxKk xMKmiJ KlKrP~ ßh~J yPmÇ

oKπxnJr ‰mbPT Kj~Kof @PuJYjJ~ mJÄuJPhv S msJK\Pur oPiq TNaQjKfT S IKlKv~Ju xJKntx kJxPkJatiJrLPhr KnxJ ImqJyKf-xÄâJ∂ YMKÜ ˝JãPrr k´˜Jm IjMPoJhj TPrPZ oKπxnJÇ VfTJu k´iJjoπLr xnJkKfPfô IjMKÔf oKπxnJr ‰mbPT F Kx≠J∂ y~Ç ‰mbT ßvPw oKπkKrwh xKYm ßoJyJÿh ßoJvJrrJl ßyJxJAj nNÅA_J FT KmsKlÄP~ xJÄmJKhTPhr Fxm TgJ \JjJjÇ KfKj mPuj, FA YMKÜ IjMpJ~L TNaQjKfT S mqmxJ~LrJ msJK\Pu KnxJ ZJzJA ßpPf kJrPmjÇ fJrJ 30 Khj msJK\Pu gJTPf FmÄ SA ßhvPT asJjK\a KyPxPm mqmyJr TrPf kJrPmjÇ oKπkKrwh xKYm mPuj, YMKÜKa F \jq èÀfôkNet ßp Fr lPu hMA ßhPvr mqmxJK~T xŒTt Cjúf yPmÇ KfKj \JjJj, ‰mbPT mJÄuJPhv S TP’JKc~Jr oPiq ˝JãKrf TNaQjKfT S IKlKv~Ju xJKntx kJxPkJatiJrLPhr KnxJ ImqJyKf-xÄâJ∂ YMKÜ IjMxogtPjr k´˜JmS IjMPoJhj TPrPZ oKπxnJÇ

10 ßTJKa aJTJr \Ko ßVJkPj 1 ßTJKa aJTJ~ KmKâ

FuJTJr FTJKiT mqKÜ \JjJj, ÊâmJr rJPf SA \KoPf KaPjr ßmzJ ßh~ FuJTJr k´nJmvJuL Ko\Jj, @mM @yoh, ACjMx, @mMu yJPxoxy TP~T\jÇ \Ko hUuhJrPhr ßTC F mqJkJPr TgJ muPf rJK\ yjKjÇ hUu yP~ pJS~J \KoPf TJ\ TrKZPuj TJPxo jJPor FT mqKÜÇ KfKj \JjJj, KmFKcKx UJoJPrr xyTJrL kKrYJuT xMoj YJToJ FT ßTJKa aJTJ KjP~ F \Ko KmKâ TPrPZjÇ xMoj YJToJ \Ko KmKâr TgJ ˝LTJr TPr mPuj, FuJTJr TP~T mqKÜ SA \Ko fJPhr mPu hJKm TrKZPujÇ fJA xoP^JfJr oJiqPo \Ko fJPhr TJPZ y˜J∂r TrJ yP~PZÇ \Kor kKroJe 30 vfPTr ßmKv yPm jJ hJKm TPr SA TotTftJ mPuj, ßVJkj TPr uJn ßjAÇ KTZM aJTJ KjP~KZÇ F aJTJr nJV D±tfj TotTftJPhrS KhP~KZÇ KfKj mPuj, K\Fo ßgPT D±tfj∏ IPjT TotTftJPT k´Kf oJPx aJTJ KhPf y~Ç FA aJTJ TLnJPm ß\JVJz Trm

fJA \Ko KmKâ TPr KTZM aJTJ KjP~KZÇ FKhPT xÄKväÓ xNP© \JjJ pJ~, KmFKcKxr KmvJu F UJoJPr ßuJTmu oJ© hM\jÇ TotTftJ xMoj YJToJ ZJzJS ߈JrKTkJr KyPxPm rP~PZj fJr FuJTJr K©Khm YJToJÇ UJoJPr F hM\Pjr hMjtLKf FUj k´TJPvq @PuJKYf Kmw~Ç UJoJPrr FToJ© kMTMrKa Vf \Mj oJPx hMA uJU aJTJ~ ßVJkPj A\JrJ KhPuS Fr FT aJTJS xrTJKr ßTJwJVJPr \oJ y~KjÇ F mqJkJPr \JjPf YJAPu xMoj YJToJ mPuj, 30 yJ\Jr aJTJ~ kMTMr A\JrJ KhP~KZÇ mZr ßvPw xrTJKr lJP¥ F aJTJ \oJ ßhUJPjJ yPmÇ KmFKcKx dJTJ xhr hlfPrr ß\jJPru oqJPj\Jr @K\\Mu yPTr xPñ ßpJVJPpJV TrJ yPu KfKj mPuj, TmJ\JPr KmFKcKxr \Ko ßTJPjJ mqKÜPT hUu ßhS~J yP~PZ KT-jJ \JjJ ßjAÇ Kmw~Ka fh∂ TPr ßhUJ yPmÇ ßTJPjJ TotTftJ \Kzf gJTPu @AjVf mqmJ ßjS~J yPmÇ

dJTJ, 11 ßlms∆~JKr - TmJ\JPr mJÄuJPhv TíKw Cjú~j TrPkJPrvPjr (KmFKcKx) 10 ßTJKa aJTJr \Ko ßVJkPj FT ßTJKa aJTJ~ KmKâ TPr KhP~PZj FT TotTftJÇ FTKa nNKohxMq YPâr TJZ ßgPT jVh Igt KjP~ xrTJKr F \Kor hUuS FrA oPiq y˜J∂r TrJ yP~PZÇ xÄKväÓ xNP© \JjJ pJ~, TmJ\Jr xhPrr K^uÄ\J~ KmFKcKxr 100 FTr mL\ C“kJhj UJoJPrr k´J~

20 FTr \Ko KmKnjú xoP~ nNKoV´JxL Yâ hUu TPr KjP~PZÇ xmtPvw Kfj Khj @PV UJoJPrr 60 vfT oNuqmJj \Ko ßVJkPj FTKa k´nJmvJuL KxK¥PTPar TJPZ KmKâ TPr KhP~PZj UJoJPrr hJK~fôrf TotTftJ xMoj YJToJÇ ßxJomJr xPr\KoPj ßhUJ pJ~, 10 ßTJKa aJTJ oNPuqr F \KoPf KaPjr ßWr KhP~ oJKa nrJa TrJ yP~PZ; uJVJPjJ yP~PZ TuJVJZÇ SA

hMA mZr kr (3 kOÔJr kr) k´Kfv´MKf ßh~J yP~KZu @PuJKYf F yfqJTJP§r UMKjPhr UMÅP\ ßmr TPr @APjr @SfJ~ @jJrÇ WajJr hM'mZr kJr yP~PZÇ xJPz 7 mZPrr IxyJ~ ßoPWr kJPv ßTC ßjAÇ oJ-mJmJr ˛íKf yJfPz ßmzJPjJr ßoW mz yPò ˝\jPhr ß˚Pyr krv KjP~Ç fJr ˛íKfPf FUj mJmJ @r oJP~r oMUòKmÇ pKhS ˝\jrJ ßYÓJ TPrj ßxA n~Jmy ˛íKf nMPu ßoW ˝JnJKmTnJPm ßmPz CbMTÇ ßoPWr ˝\jPhr hJKm ßTC fJr hJK~fô KjT FKa fJrJ KjP\rJS YJj jJÇ fJrJ YJj yfqJTJP§r KmYJrÇ FKhPT xJVr-ÀKjr ˛íKf ˛rPe iJjoK¥r hOT VqJuJKrPf @P~J\j TrJ yP~PZ @PuJKY© k´hvtjLÇ xJVr-ÀKjr kKrmJPrr kã ßgPT @P~J\j TrJ yP~PZ F k´hvtjLrÇ VfTJu KmTJPu hOT VqJuJKrPf mJmJ-oJP~r ZKm xJ\JPf mq˜ ßoPWr xPñ TgJ y~ ßUuJòPuÇ k´vú jJ TrPuS fJr TgJ~ WMPr KlPr @Px mJmJ-@r oJP~r k´xñÇ oJ-mJmJr UMKjPhr ßoW FUjS \JPj ßYJr KyPxPmÇ @r ßx ßYJrPhr vJK˜ KhPf FTKa Kk˜Pur \jq k´JgtjJ xOKÓTftJr TJPZÇ ßoPWr oJoJ jSPvr @uo ßrJoJj mq˜ KZPuj KY© k´hvtjLr @P~J\j KjP~Ç fJr xPñ TgJ y~ ßoPWr nKmwq“ @r yfqJTJP§r KmYJPrr KmwP~Ç ßrJoJj mPuj, k´iJjoπLS hJK~fô KjP~KZPujÇ KT∂á

k´iJjoπLr TJptJuP~r ßTC @r ßUJÅ\ ßj~KjÇ @rS IPjPT IPjT @võJx @r k´Kfv´MKf KhP~KZPujÇ fJPhr ßTC @r ßoPWr kJPv hJÅzJjKjÇ @orJ YJA jJ @orJ gJTPf ßoPWr hJK~fô ßTC KjTÇ mJrmJr @orJ FTaJ TgJA mPuKZ, KmYJr YJAÇ fPm Ff @võJx xPfôS ßTJj KTZMA FUjS yPuJ jJÇ ßZJa KvÊKa FUjS KjP\r oPfJ TPr fJr mJmJ oJPT ˛re TPrÇ 9 ßlms∆~JKr, ßrJmmJrS ßhUJ pJ~ mJmJ-oJP~r ZKm ßhPU mºMr xPñ V· TrPZ ßoWÇ ßx mPu @oJr mJmJ \JotJKjPf TJ\ TrPfJ, ßxUJPj mJmJr KmvJu FTaJ IKlx KZu, mJmJ pUj TJ\ TrPfJ fUj @Ko fJr kJPv mPx gJTfJoÇ mJmJ-oJP~r ZKmA FUj fJr xm ˛íKfÇ k´KfKa ZKmr oPiq V· uMTJPjJÇ pJ FUj FToJ© x’u fJrÇ ßZJ¢ F KvÊKar pfaMTM ˛íKf KZu mJmJ-oJP~r xPñ fJ xmKTZM oPj ßjAÇ pfaMTM oPj @PZ fJ KjP~A ßmPz CbPZ ßxÇ pUjA fJPhr ZKm ßhPU fUjA mJmJ-oJPT KjP~ ˛íKfr ßWJPr cMPm pJ~ ßoWÇ fJr oJPT KjP~ WPa pJS~J WajJèPuJ mPu ßmzJ~ IjVtuÇ jSPvr \JjJj, ßoW FUj IPjTaJ ˝JnJKmTÇ F ßZJa KvÊ FUj mM^Pf kJPr fJr mJmJ-oJ @r KlPr @xPm jJÇ fJrJ YPu ßVPZ jJ ßlrJr ßhPvÇ ßYJr fJPhr ßoPr ßlPuPZÇ ßx FUj mM^Pf kJPr fJr mJmJ-oJPT pJrJ ßoPr ßlPuPZ fJPhr KmYJr FUjS yPò jJÇ fJA oPjr oPiq FTaJ @vJ ßmÅPi @PZ KvÊKa pJrJ fJr oJ-mJmJPT yfqJ TPrPZ fJPhr KmYJr yPmÇ @uäJr hrmJPr ßoJjJ\Jf TPr k´Kf rJPfÇ ßpUJPjA fJrJ @PZ ßpj

nJu gJPTÇ Tmr K\~Jrf TPrÇ FZJzJ @r ßTJj KTZM TrJr ßjA fJrÇ @®L~˝\jrJ pJrJA @Px fJPhr TJPZ mJmJ-oJPT KjP~ V· TPrÇ KfKj mPuj, ßoW FUj IPjT KTZM mMP^Ç mJmJ-oJP~r WajJKa FUj fJr TJPZ k´TJKvfÇ KmKnjú xoP~A fJr oj UJrJk yPu fJPhr ZKm ßhPU KmKnjú WajJ V· TPrÇ ßp ßTJj k´xñ ßgPTA fJPhr TgJ mPu ßmzJ~Ç FTKa WajJr metjJ KhP~ KfKj mPuj KTZMKhj @PV @oJr FT ßmJj ßoWPT FTKa xJAPTu CkyJr ßh~Ç ßxA xJAPTuKar TgJ xmJAPT muPf KVP~ ßx mPu @oJr UJuJoKj F xJAPTuKa @oJPT KhP~PZjÇ UJuJoKjPT oJ IPjT @hr TrPfJÇ fJr ßYJPUr xJoPj pJ WPaPZ ßxèPuJ nMKuP~ rJUJr ßYÓJ TrPu fJPT nMKuP~ rJUPf kJKr jJÇ FUjS ßx oJP^ oJP^ mPu oJoJ \JPjJ mJmJ jJ @oJPT yJPfr mJÅijaJ UMPu KhPf mPuKZuÇ KT∂á xJrJ WPr rÜ ßhPU ßoW @r ßxA KhPT FKVP~ ßpPf kJPrKjÇ pJr xPñ mJmJ-oJPT KjP~ V· TPr fJPTA F TgJ mPu ßxÇ ßrJoJj @rS \JjJj, @orJ kKrmJPrr kã ßgPT Kj\ CPhqJPV FA k´hvtjL TrKZÇ pJPf @oJPhr oPfJ pJrJ ˝\j yJKrP~PZj I∂fkPã fJrJ KmYJr kJ~Ç F CPhqJVaJ @oJPhS UMm ãMhs CPhqJVÇ Fr kKrxr @rS mJzJPf @orJ TJ\ TPr pJKòÇ yJKrP~KZ @orJ fJA Fr pπeJ @orJ mM^Pf kJKrÇ @oJPhr pfaMTM TrJr ãofJ @PZ @orJ ßxA \J~VJ ßgPT TJ\ TrKZÇ ßrJoJj \JjJj, AKªrJ ßrJPcr mJxJ~ gJPT ßoWÇ fJrJA fJPT ßhUJPvJjJ TrPZjÇ


UmrJUmr 5

SURMA m 14 - 20 February 2014

KmhMqPfr hJo @mJr mJzPZ, TJptTr 1 oJYt ßgPT dJTJ, 12 ßlms∆~JKr - KÆfL~ hlJ~ hJK~fô ßj~Jr FT oJPxr oJgJ~ xrTJr KmhMqPfr hJo mJzJPjJr k´Kâ~J ÊÀ TPrPZÇ Vf ßo~JPhr k´go YJr mZPr Z~mJr KmhMqPfr hJo mJzJPjJ yP~KZuÇ wÔmJPrr oPfJ hJo mJzJPjJ yP~KZu 2012 xJPur 9 ßxP¡’rÇ SA mZPrr KcPx’Pr @PrT hlJ mJzJPjJr k´˜MKf KZuÇ KT∂á KjmtJYjL mZr yS~J~ KmhMqPfr hJo mJzJPjJ y~KjÇ jfMj TPr hJo mJzJPjJr k´Kâ~Jr IÄv KyPxPm xm KmfreTJrL ßTJŒJKjPT KmhMqPfr hJo mJzJPjJr k´˜Jm kJbJPjJr KjPhtv ßh~J yP~PZÇ KmhMq“ KmnJPVr xÄKväÓ xN© \JKjP~PZ, k´˜Jm kJS~J ßVPu fJ kptJPuJYjJ TPr oNuq mJzJPjJr k´˜Jm @jMÔJKjTnJPm Kj~πT xÄ˙J mJÄuJPhv FjJK\t ßrèPuaKr TKovPjr (KmA@rKx) TJPZ kJbJPjJ yPmÇ KmA@rKx ÊjJKj ßvPw YNzJ∂ Kx≠J∂ ßjPmÇ fPm SA xN© \JKjP~PZ, nftMKT KmPmYjJ~ KjP~ 10 ßgPT 12 vfJÄv mJzJPjJr xMkJKrv TrJ yPf kJPr FmÄ fJ @VJoL 1 oJYt ßgPT TJptTr yPf kJPrÇ KmhMq“ KmnJPVr hJK~fôvLu FTKa xN© \JKjP~PZ, ßfuKnK•T KmhMq“PTªs ßgPT IKiT hJPo KmhMq“ KTjPf yPòÇ KT∂á fJ KmKâ TrPf yPò fMujJoNuT To hJPoÇ Fr lPu xJoKV´T nftMKT ßmPz ßVPZÇ F nftMKT ToJPf xmtPvw Vf 2012 xJPur 9 ßxP¡’r V´JyTkptJP~ 15 vfJÄv FmÄ kJATJKrkptJP~ 16 hvKoT 92 vfJÄv hJo mJzJPjJ yP~KZu, pJ TJptTr y~ SA mZPrr 1 ßxP¡’r ßgPTÇ KmhMqPfr hJo míK≠r xo~ KmA@rKx mPuKZu, wÔmJPrr oPfJ hJo míK≠ TrJ yPuS KmhMq“ UJPf nftMKT èjPf yPm Kfj yJ\Jr 850 ßTJKa aJTJÇ Fxm nftMKTr KmwP~ fru \ôJuJKjKjntr KmhMq“PTªsèPuJPTA hJ~L TrJ yP~KZuÇ \JjJ ßVPZ, fru \ôJuJKjKnK•T TMAT ßr≤Ju, ßr≤Ju S ßmxrTJKr KmhMq“PTPªsr hJ~ KjP~ KmkJPT kPzPZ KmhMq“ Cjú~j ßmJct (KkKcKm)Ç Fxm KmhMq“PTPªsr \jq KkKcKmr k´Kf oJPx ßuJTxJj KhPf yPò VPz 600 ßTJKa aJTJr SkPrÇ fPm ßxY oSxMPo KmhMqPfr nftMKT @PrJ ßmPz pJ~Ç KkKcKmr FT KyxJPm mZPr fJPhr Kja ßuJTxJj xJPz xJf yJ\Jr ßTJKa aJTJ ZJKzP~ ßVPZÇ xN© \JKjP~PZ, Có mqP~r TMAT ßr≤Ju S ßr≤Ju KmhMq“PTªs KjP~ fJrJ FUj ßmTJ~hJ~ rP~PZÇ ßuJTxJPjr WJKj aJjJr oPfJ xJogqt fJPhr ßjAÇ APfJoPiq k´KfÔJjKa mq~ KjmtJPyr \jq TotTftJTotYJrLPhr k´KnPc≤ lJ¥ kpt∂ ßnPX ßlPuPZÇ k´KfÔJjKa FUj Yro @KgtT xïPa kPzPZÇ F KhPT xrTJPrr nMu Kx≠JP∂r (TMAT ßr≤Ju) ßUxJrf xrTJr WJPz KjPò jJÇ Fr hJ~ YJkJPjJ yPò rJÓsL~ F k´KfÔJjKar SkrÇ

SA xN© \JKjP~PZ, TMAT ßr≤JPur TJrPe KkKcKmr mq~ ßmPz ßVPZÇ Vf ßo~JPh Z~mJr KmhMqPfr hJo mJzJPjJr krS k´Kf oJPx Fxm KmhMq“PTPªsr \jq VPz ßuJTxJj KhPf yPò 600 ßTJKa aJTJr SkPrÇ xN© \JKjP~PZ, k´Kf oJPx VPz 600 ßTJKa aJTJ KyPxPm mZPr Kja ßuJTxJj yPò xJf yJ\Jr 200 ßTJKa aJTJ, pJr kMPrJ hJ~A KkKcKmr Skr YJKkP~ ßh~J yPòÇ muJ yPò xrTJr KmhMq“ UJPf nftMKT KhPòÇ mJ˜Pm ßp Igt xrTJr KmhMq“ UJPfr \jq ZJz TrPZ fJr kMPrJaJA EeÇ FPf rJÓsL~ F k´KfÔJjKar hJ~ ßmPz YPuPZÇ F kKrK˙KfPf KkKcKmr @KgtT xãofJ ßnPX pJPòÇ F KhPT KkKcKm mJrmJrA xrTJPrr ZJzTíf Igt Ee KyPxPm jJ KhP~ nftMKT KyPxPm ßh~Jr @Pmhj TrPuS xrTJr ßx KhPT xMKjKhtÓ ßTJPjJ KhTKjPhtvjJ KhPò jJÇ mrÄ Ee kJS~Jr vft KyPxPm KmvõmqJÄT S @AFoFPlr krJoPvt KmhMq“ S \ôJuJKj UJf ßgPT xrTJr nftMKT xïMKYf TPr ßluPZÇ @r mJrmJr oNuq mJKzP~ \jVPer WJPz YJKkP~ ßh~J yPòÇ KmfreTJrL ßTJŒJKjèPuJ ßgPT Fr @PV \JjJPjJ y~, fJrJ kJATJKrkptJP~ ßp yJPr KmhMq“ KTjPZ V´JyTkptJP~ KmKâ TrJ yPò fJr ßYP~S To hJPoÇ FPf KkKcKmr oPfJ Fxm KmfreTJrL ßTJŒJKjr ßuJTxJj ßmPz YPuPZÇ FnJPm ßuJTxJPjr WJKj aJjPf aJjPf ßhCKu~J yPf yPmÇ F kKrK˙Kf ßgPT C•rPer \jq y~ KmhMqPfr V´JyTkptJP~ oNuq mJzJPf yPm, IgmJ kJATJKrkptJP~ KmhMqPfr hJo ToJPf yPmÇ KT∂á kJATJKrkptJP~ KmhMqPfr hJo ToJPu KkKcKmr ßuJTxJj @PrJ ßmPz pJPmÇ F TJrPe KmhMqPfr kJATJKrkptJP~A oNuq mJKzP~ ßuJTxJj xojõ~ TrPf yPmÇ xN© \JKjP~PZ, KkKcKmr Kj\˝ C“kJhj mq~ FUPjJ VPz Kfj aJTJr KjPY rP~PZÇ KT∂á ßfuKnK•T TMAT ßr≤Ju S ßr≤Ju KmhMq“PTªs ßgPT KmhMq“ KTjPf k´Kf ACKjPar \jq ßã©KmPvPw kKrPvJi TrPf yPò 18 aJTJÇ Kj\˝ KmhMq“PTPªsr C“kJhj mq~ S TMAT ßr≤Ju ßgPT KmhMq“ ßTjJr mq~ ßpJV TPrA KkKcKmr Vz mq~ KjitJre TrJ y~Ç F TJrPe KkKcKmr KmhMq“ xrmrJy mq~ ßmPz ßVPZÇ 6 mJr hJo míK≠ : xrTJr hJ~oMKÜ jJPo KmPvw @APjr @SfJ~ ßmxrTJKr UJPf KmjJ ßa¥JPr fru \ôJuJKjKjntr TMAT ßr≤Ju S ßr≤Ju KmhMq“PTªs IjMPoJhj ßh~Jr kr ßgPTA KmhMqPfr oNuq mJzJPjJr \jq xrTJPrr Skr YJk @PxÇ Fxm KmhMq“PTPªsr oJKuTPhr YJPkA oNuf k´go

ßo~JPhr k´go YJr mZPr Z~mJr hJo mJzJPjJ yP~PZ mPu KmhMq“ KmnJPVr TotTftJrJ \JKjP~PZjÇ k´gPo UMYrJkptJP~ 2010 xJPur 1 oJYt 6 hvKoT 7 vfJÄv hJo míK≠r Kx≠J∂ TJptTr y~Ç Fr kPrr mZr ßgPT KmhMqPfr hJo KxKr\ @TJPr mJzPf gJPTÇ 2011 xJPur 1 ßlms∆~JKr kJATJKrkptJP~ 11 vfJÄv FmÄ UMYrJkptJP~ 5 vfJÄv hJo míK≠r Kx≠J∂ TJptTr y~Ç SA mZPrr 1 @Vˆ kJATJKrkptJP~ TJptTr y~ 6 hvKoT 66 vfJÄvÇ oJ© Kfj oJPxr oJgJ~ 1 KcPx’r UMYrJkptJP~ 13 hvKoT 25 vfJÄv FmÄ kJATJKrkptJP~ 16 hvKoT 79 vfJÄv hJo mJzJPjJ y~Ç 9 oJPxr oJgJ~ Vf 2012 xJPur 1 ßxP¡’r ßgPT @mJPrJ UMYrJ S kJATJKr kptJP~ KmhMqPfr hJo mJzJPjJ y~Ç SA xo~ hJo mJzJPjJ y~ UMYrJ 15 vfJÄv FmÄ kJATJKr k´J~ 17 vfJÄvÇ xÄKväÓ xN© \JKjP~PZ, xrTJr Vbj TrJr kr YuKf oJPx KmhMq“ S \ôJuJKj oπeJuP~r oπL KyPxPm IKlx TPrj k´iJjoπLÇ TotTftJPhr xJPg ofKmKjoP~r xo~ KmhMq“ KmnJPVr k ßgPT xJKmtT Kmw~ fMPu iPrj KmhMq“ KmnJPVr xKYm oPjJ~Jr AxuJoÇ KfKj mPuj, KmhMqPfr C“kJhj UrY S KmKâr oPiq IPjT mqmiJj rP~PZÇ FUj ßmKv hJPo C“kJhj TPr To hJPo KmKâ TrJ yPòÇ fJA ßuJTxJj KhPf yPòÇ ßuJTxJj ßbTJPf hJo mJzJPjJ UMmA \ÀKrÇ \mJPm k´iJjoπL KmhMqPfr hJo míK≠r k´˜JPm xJ~ ßhjÇ fPm vLPf KmhMqPfr mqmyJr To gJPT fJA vLPf KmhMqPfr hJo mJzJPu V´JyTPhr Skr YJk To kzPm o∂mq TPr vLPf hJo mJzJPjJr ßk KfKj of KhP~PZj mPu SA xN© \JKjP~PZÇ Fr kr ßgPTA hJo míK≠r k´Kâ~J ÊÀ TrJ yP~PZÇ

Looking for for low low cost looking business insurance? business insurance? n Restaruants & & cafes Cafes  restaurants n Takeaways  takeaways n Shops  shops n Pubs  pubs

& wine Wine bars Bars & n factories Factories 

noffices Offices

nbuy Buyto tolet letowners ownersncommercial Commercial landlords Landlordsnvans Vansnmotor Motor trade Trade

 

call us today for a free no obligation quotation

020 8983 7779 or 0800 308 1050

over 85 branches nationwide 07581 350 868

Coversure Insurance Services 71 Roman Road London E2 0QN

Coversure Insurance Services are authorised and regulated by the Financial Services Authority.


6 xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

14 - 20 February 2014 m SURMA

hMhPTr hO¬ khYJre FOUNDER : Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR : Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR : Ahmed Moyez

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

CONTRIBUTER : Shahidul Islam Sagor

MANAGING DIRECTOR : Sarzamin Ahmed

SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ

Tel: 020 7377 9787 Fax: 020 7377 9717

www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: sarzahmed@surmanews.com

IJTJv k´hLPkr CPÆJij k´mJxLPhr k´fqJvJ TL kMrj yPm

mJÄuJPhv KmoJPjr fífL~ ßmJK~Ä 777-300 A@r È@TJv k´hLk' CPÆJiPjr oJiqPo fJPhr pJ©J Êr∆ TPrPZÇ IJTJv kPg KmoJPjr FKa Yfágt xÄPpJ\jÇ Fr oJiqPo IJjMÔJKjTnJPm KcKx 10-Fr TJptâo mº ßWJweJ TrJ yPuJÇ 1972 xJPu KcKx-3 KmoJj KjP~ mJÄuJPhv \JfL~ F~JruJAP¿r pJ©J ÊÀ yP~KZuÇ iJPk iJPk Fr k´pKM Ür Cjú~j KTZáaJ kKruKãf yPuS ßxmJr oJj KmoJj Tftk O ãPT UMm FTaJ nJmJ~ mPu oPj y~KjÇ

ÈIJTJv k´hLPk'r IJoJPhr k´mJxLPhr oPj TfaáTá IJvJr xûJr TrPm \JKj jJ, fPm FKa YJuM ymJr kr IgtJ“ k´mJxLrJ Fr ßxmJoJj ßhUJr krA mM^Pf kJrPmj FKa ßTmu jfájPfôr YJTKYTq jJKT pJ©LPhr k´KfS xnqmnq IJYreS ßxRyJhOqkNet kptJP~ kPz KTjJÇ pKhS k´iJjoπL ßvU yJKxjJ CPÆJijTJPu TqJT ßTPa mPuPZj, ÈCjúf ßxmJ ßkPu KmPhPv mxmJxTJrL mJÄuJPhPvr oJjMw ImvqA mJÄuJPhv KmoJjPT fJPhr kZPªr vLPwt rJUPmÇ' k´mJxL mJXJKurJ ßfJ xmtJm˙J~ KmoJjPTA fJPhr kZPªr oPj TPrjÇ FA oPj TrJr oPiq TL TL TJre gJTPf kJPr? mJÄuJPhv KmoJPjr pJ©L mJÄuJPhPvr F~JPkJPat Kjyf yP~PZj FTJKiTÇ Fr krS fJPhr FA IJPmV IgtJ“ Kj\ ßhPvr F~JruJA¿ mqmyJPrr AòJ FPTmJPr oPr pJ~KjÇ KmPuPf IJxJ 60-70 hvPTr IPjT k´mLePhr oMPU ßvJjJ pJ~, ÈpJA ßyJT Kj\ ßhPvr lîJAa mqmyJr TrPu I∂f ßhv KTZáaJ Igt kJPmÇ ßhPvr rJÓsL~ ßTJwJVJPr KTZá Igt \oJ yPmÇ' FA xru IJTJ–ãJ ßTmu k´mJxLrJA ßkJwj TrPf kJPrjÇ KmoJjmªPr xÄWKaf yfqJTJP§r ßTJPjJ WajJ IJ\ kpt∂ KmYJPrr oMU ßhPUKjÇ ßp xrTJrA ãofJ~ FPxPZ, ßx IJS~JoL uLV ßyJT mJ KmFjKkA ßyJT ∏ fJrJ KmoJPj k´mJxLPhr y~rJjLr KmwP~ GTofq ßkJwj TPrjÇ k´mJxL y~rJjL KmwP~ KmYJr jJ kJS~Jr ßãP© FA hMA hu FTA jLKfKjitJrPe ß\Ja ßmÅPi gJPTÇ Fr KkZPj TL TJre gJTPf kJPr fJ KoKu~j kJCP§r k´vú IJ\S k´mJxL \jVPer oPj ^MPu IJPZÇ ‰x~h xMrf Ko~J, ßoJVu ßTJPrvL yfqJr KmYJr IJ\S y~KjÇ FaJA mJÄuJPhv KmoJj mJ KmoJjmªPrr AKfyJxÇ xMrf Ko~J yfqJTJ§ KmwP~ IJ\PTr k´iJjoπL ßvU yJKxjJ fJr k´go hlJ~ ãofJ~ gJTJTJKuj k´mJPx FPx mPuKZPuj, ˝JãL jJ KhPu KmYJr yPm TL TPr? k´iJjoπLr TJZ ßgPT k´mJxLPhr Foj IØáh TgJA ÊjPf yP~KZuÇ yfqJTJ§ WaPuJ xrTJPrr YJrPh~JPur ßnfrÇ ˝JãL KhPf yPm k´mJxLPhr ∏ F yPuJ yfqJTJrLPhr IJzJu TrJr ßTRvu oJ©Ç ßTC y~PfJ muPf kJPrj KmoJj mJÄuJPhv IJr KmoJjmªr FT j~Ç KT∂á rJÓs mJ xrTJr ßx ßfJ FTAÇ ßhv ßfJ FTaJAÇ KmoJj mJ KmoJjmªPr xÄWKaf ßTJPjJ IKj~o rJPÓsr xÄKväÓ oπeJu~ ßfJ FKzP~ ßpPf kJPr jJÇ IJorJ IJ\S \JKj jJ, KmoJjmªPr xÄWKaf Fxm yfqJTJP§r ßTJPjJ Khj IJPhR KmYJr yPm KT jJ? k´mJxLPhr mMPTr ßnfr FA ãf KYrhKj ßgPTA pJPmÇ xMrf Ko~Jr ßZPuPoP~rJ FUj fJrJ xJmJuTÇ fJrJ FA k´mJPxr jfáj k´\jì KyPxPm ßhvPT TLnJPm ßhPU? fJrJ pfmJr ßhPvr TgJ nJmPm ffmJrA fJr KkfJr rÜJÜ uJv ßYJPUr xJoPj ßnPx CbPmÇ fJrJ KT ßTJPjJKhj nJPuJmJxPf kJrPm oJfJ-KkfJr \jìnëKo mJÄuJPhvPT? IJmJr ßxmJr Kmw~Kar kMPjJPuäU TrPf YJAÇ ßxmJr Totk≠Kf mM^Jr IJPV ßxmJr oJjxPT mM^Pf yPmÇ oJjMPwr oj\VPf Fr I∂KjtKyf oNuqPmJi pKh mJxJ jJ mÅJPi fJyPu ßxmJr \jq xJKntx ßx≤Jr UMPu mxPuS ßxmJ k´hJj TrJ pJ~ jJÇ mJÄuJPhv KmoJPjr ßxmJoJj KjP~ nJmJr IJPV pJrJ ßxmJk´hJj TrPmj fJPhr ßxA ßpJVqfJ FmÄ ßxmJ xŒPTt fJPhr iJreJ TL ßxaJ fKuP~ ßhUJ UMmA \r∆KrÇ ÈIJTJv k´hLk' ÊiM fJr jfáj TJKrVKr KjP~ jfáj k´\Pjìr ßxäJVJj xmt˝A j~ ∏ YJA Cjúf ßxmJÇ Fr pJ©J Cjúf ßyJT FaJA IJoJPhr FTJ∂ TJoqÇ

@uL AoJo o\MohJr hMjtLKf hoj TKovj (hMhT) @APj fJPhr ãofJ~ KTZM xLoJm≠fJ FPj FTKa xÄPvJijL Kmu xÄxPh pJ~ mZr KfPjT @PVÇ hMhPTr ãofJ xLKofTre-xÄâJ∂ k´˜JmKaPf ßhPvr xMvLu xoJ\ mqJkT @kK• \JjJ~Ç @kK• \JjJ~ hMhTÇ fhJjL∂j hMhT ßY~JroqJj mPuKZPuj, F xÄPvJijL @jJ yPu xÄ˙JKa FTKa jU, h∂yLj mqJPWs kKref yPmÇ @AjKa hLWtTJu kPz KZu xÄxPhÇ hMhPTr jU, hJÅf KZu IãfÇ KT∂á ßxèPuJ TfaMTM, TLnJPm k´P~JV yP~PZ, ßhvmJxLr fJ \JjJÇ ybJ“ TPr Vf jPn’Pr xÄPvJijL KmuKa kJx yP~ pJ~Ç hMhT @APj jfMj xÄPpJK\f 32 iJrJ~ KmiJj TrJ y~, F @APj ßTJPjJ \\, oqJK\Pˆsa mJ kJmKuT xJPnt≤PT IKnpMÜ TrPf yPu ßlR\hJKr TJptKmKir 197 iJrJ IjMxre TrPf yPmÇ ßx KmKi IjMxJPr @mvqT rP~PZ D±tfj TftíkPãr IjMPoJhjÇ FPf hMhPTr ˝JiLj x•J xLKof y~Ç TJptTJKrfJ TPo pJPm mPu @vïJ TPrj IPjPTAÇ xMvLu xoJ\ FmJrS fLms @kK• TrPf gJPTÇ Pvw kpt∂ F mZPrr \JjM~JKr oJPx FT \j˝Jgt oJouJr KrPa yJAPTJat KmnJV KmiJjKa ßm@AKj S ‰mwoqoNuT mPu mJKfu TPr KhP~PZjÇ ßx ßãP© fJPhr jU @r hJÅf IãfA rAuÇ ßhvmJxL @vJ TrPf kJPr, F jU @r hJÅPfr mqmyJr fJrJ TrPm ojMwq „kiJrL KyÄxs KTZM hJjPmr k´KfÇ ßp hJjPmrJ WMw, \JKu~JKf, YJÅhJmJK\ @r ãofJr Ikk´P~JPVr oJiqPo \j˝Jgt Kmkjú TPr KjP\rJ uJnmJj yPòÇ FUJPj ˝JiLj hMjtLKf hoj TKovj VbPjr kanNKoTJ KTZMaJ @PuJYjJr hJKm rJPUÇ @orJ IPjT YzJ oNPuq F ßhPvr ˝JiLjfJ I\tj TPrKZÇ ˝JiLjfJpMP≠r ßYfjJèPuJr oPiq KZu @APjr vJxj, ßoRKuT oJjmJKiTJr, IgtQjKfT S xJoJK\T ßãP© xofJ S jqJ~KmYJr k´KfÔJÇ ˝JiLjfJr 43 mZr kr @oJPhr I\tj S mqgtfJr KyxJmKjTJv TrPu ßhUJ pJPm, vJxjmqm˙J TJptTr yPu I\tj @rS ßmKv yPfJÇ KT∂á hMntJVq\jTnJPm hMjtLKf, ˝\jk´LKf S ãofJr IkmqmyJr @oJPhr vJxjmqm˙Jr IÄv yP~ kPzPZ-FojaJA ßhUJ pJ~Ç F KmwP~ @oJPhr k´YKuf @Aj S KmKiKmiJj ITJptTr mPuA k´Kfkjú y~Ç hJKm SPb FTKa ˝JiLj, vKÜvJuL hMjtLKf hoj TKovj k´KfÔJrÇ hJKm SbJ~ xMvLu xoJ\Ç kJvJkJKv hJKmKar k´Kf xogtj ßh~ Cjú~j xyPpJVL ßhv S xÄ˙JèPuJÇ Fr oJP^ mJÄuJPhv \JKfxÄPWr hMjtLKf hoj TjPnjvj IjMxogtj TPrÇ Fxm KTZMr lPu 2004 xJPu xÄxPh VíyLf y~ ˝JiLj hMjtLKf hoj TKovj @AjÇ @Aj k´e~Pjr kr TP~T hlJ~ TKovj Vbj-kMjVtbj yP~PZÇ YJrhuL~ ß\Ja xrTJPrr xo~TJr k´go TKovj ßfJ Kj\Phr oPiq ^VzJ^JÅKa TPr KhKmq hMA mZr TJKaP~ KhP~KZuÇ KjÒuJ KZu ßx TKovjKaÇ 2007 xJPu rJ\QjKfT kJuJmhPur kr jfMjnJPm @PrTKa TKovj VKbf y~Ç FaJr Skr @mJr fUjTJr xrTJPrr FTKa IÄPvr k´mu Kj~πe KZuÇ lPu IKf xKâ~ KZu ßx xo~TJr TKovjÇ IKnPpJV @PZ kãkJKffôxy @rS IPjT KTZMrÇ KTZM IKnPpJPVr xfqfJ gJTPfS kJPrÇ fPm hMjtLKf TrPu ßTJPjJ jJ ßTJPjJ xo~ @APjr @SfJ~ @xPf yPm-F Yro mJftJKa ßx TKovj xm xLoJm≠fJ xP•ôS xJlPuqr xPñ ßhvmJxLPT ßh~Ç hMntJVq\jT yPuJ, fPm KmKnjú TJrPe fJPhr ßx k´~Jx ˙J~L „k kJ~KjÇ mrÄ 2009 xJPu ãofJr kJuJmhPur kr FTPv´eLr ßuJT humu KjP~ ßjPo kzPuj hMjtLKfr oPyJ“xPmÇ FaJA @orJ ßhUuJoÇ @PVTJr ß\Ja xrTJr ßgPT Knjú KTZM

k∞J ßxfM KjÁ~A FTKhj yPmÇ ˝JnJKmTnJPmA Fr mq~ mOK≠ kJPm hMA-Kfj èeÇ ßhPvr hKãe-kKÁoJûuPT ImKvÓJÄPvr xPñ xÄpMÜ TrJr k´~JxS KkKZP~ ßVuÇ FUJPj oNu hJ~ pJPhrA ßyJT, ˝JiLj xÄ˙J KyPxPm hMhPTr TJPZ FTKa KmvõJxPpJVq fh∂ ßhvmJxLr TJoq KZuÇ Foj @vJ TrKZu Cjú~j xyPpJVLrJSÇ FPf Ee YMKÜKa y~PfJ mJ rãJ ßkfÇ @Aj S Im~Pm Knjú „k KjPuS TJP\TPot hMhT KT∂á fJr kNmtxNKr mqgt k´KfÔJjèPuJr ZJ~JA IjMxre TPr YuPZÇ IgY TKovjJrPhr KjP~JV-k´Kâ~J IPjT optJhJxŒjúÇ fJÅPhr IkxJreS xMKk´o ßTJPatr KmYJrTPhr oPfJ FTKa \Kau k´Kâ~JxJPkãÇ hJK~fô kJuPj fJÅPhr TJrS TJPZ \mJmKhKy TrPf y~ jJÇ Wau-Foj ßhUJ ßVu jJÇ lPu kJÅY mZPrr mqmiJPj fJÅPhr TJrS TJrS xŒPhr Kja °LKf ßã©KmPvPw TP~T xyxs èe yS~Jr IKmvõJxq WajJ @oJPhr xJoPj FuÇ @r fJ Fu KjmtJYj TKovPj 2008 S 2013 xJPu fJÅPhr hJKUu TrJ xŒh KmmreL kptJPuJYjJ TPrAÇ k´gof, hMhT F KmwP~ fJPhr KTZM TrJr ßjA mPu FKzP~ ßpPf YJAuÇ kPr fLms xoJPuJYjJr oMPU \JjJu, fJrJ FA \jk´KfKjKiPhr xŒPhr C“x KjP~ fh∂ TrPmÇ hM-FTKa ßãP© fJ ÊÀ yP~PZ mPuS oPj y~Ç fPm F ÈTíÌVør' ßgPT hMhT CPuäUPpJVq KTZM ßmr TrPf kJrPm-FojaJ KmvõJx TrPf nrxJ y~ jJÇ fJPhr mrJmPrr oPfJ xrTJPrr x∂áKÓ KmiJj TPrA YuPf yPmÇ I∂f KjTa IfLPfr GKfyq fJrJ nJXPf xão yPm-Foj oPj y~ jJÇ F @vïJ TrPu @oJPhr xÄv~mJhL mPu VJu KhPf kJPrÇ KT∂á TPbJr mJ˜mfJ xJoPj ßYJU rJXJPòÇ 2009 xJPu ãofJr kJuJmhPur kr k´gof @PVr ßY~JroqJj khfqJV TPrjÇ KjpMÜ yj jfMj ßY~JroqJjÇ ßo~Jh xŒjú yPu TKovjJr hM\jS jfMjPhr ÆJrJ ˙uJKnKwÜ yPujÇ F jfMj TKovj xrTJPrr KmÀP≠ pJÅrJ @PZj, fJÅPhr oJouJèPuJ èÀfô KhP~ TrJr ßYÓJ TrPZÇ Fr ßmKv KTZM j~Ç 270 ßTJKa cuJPrr k∞J ßxfM k´T·Ka @aPT pJ~ oNuf hMjtLKfr wzpPπr IKnPpJPVÇ F IKnPpJPVr ßãP© ÊÀ ßgPTA hMhT \JKfr TJK–ãf nNKoTJ kJuj TPrKjÇ mrÄ ßhUJ ßVPZ, KmvõmqJÄPTr IKnPpJV k´xPñ xrTJPrr ßp mÜmq, fJr @V mJKzP~ @rS ß\JrJPuJ mÜmq KhPòj fhJjL∂j hMhT ßY~JroqJjÇ ßTJPjJ KjrkrJi mqKÜPT ITJrPe lJÅKxP~ KhPf ßTC muPm jJÇ fPm x÷Jmq xPªPyr ßãP© IjMxºJj, oJouJ hJP~r @r fh∂ ßhJPwr KTZM j~Ç Kmw~Ka KjP~ TJjJcJr @hJuPf KT∂á FTKa oJouJ KmYJrJiLj rP~PZÇ k∞J ßxfM KjÁ~A FTKhj yPmÇ ˝JnJKmTnJPmA Fr mq~ mOK≠ kJPm hMA-Kfj èeÇ ßhPvr hKãe-kKÁoJûuPT ImKvÓJÄPvr xPñ xÄpMÜ TrJr k´~JxS KkKZP~ ßVuÇ FUJPj oNu hJ~ pJPhrA ßyJT, ˝JiLj xÄ˙J KyPxPm hMhPTr TJPZ FTKa KmvõJxPpJVq fh∂ ßhvmJxLr TJoq KZuÇ Foj @vJ TrKZu Cjú~j xyPpJVLrJSÇ FPf Ee YMKÜKa y~PfJ mJ rãJ ßkfÇ @Aj S Im~Pm Knjú „k KjPuS TJP\TPot hMhT KT∂á fJr kNmtxNKr mqgt k´KfÔJjèPuJr ZJ~JA IjMxre TPr YuPZÇ IgY TKovjJrPhr KjP~JV-k´Kâ~J IPjT optJhJxŒjúÇ fJÅPhr

IkxJreS xMKk´o ßTJPatr KmYJrTPhr oPfJ FTKa \Kau k´Kâ~JxJPkãÇ hJK~fô kJuPj fJÅPhr TJrS TJPZ \mJmKhKy TrPf y~ jJÇ xJoJjq xoP~r \jq ßpaMTM @AKj \KaufJ xOKÓr @vïJ ßhUJ KhP~KZu, fJ-S IkxJKrfÇ fJ xP•ôS xÄ˙JKa fJr ˝JiLj S KjrPkãfJr ZJk rJUPf KTZMoJ© xão yP~PZ-Foj hJKm TrJ pJPm jJÇ @oJPhr ßhPv F-\JfL~ Im˙J ÊiM hMhPTA, fJ j~Ç IPjT k´KfÔJPjA F mqJKi ZKzP~ kPzPZÇ xrTJr KTPx fMÓ yPm, ßxaJ KmPmYjJ~ KjP~ TJ\ TrPf YJ~ IPjPTÇ FPf IPjT k´KfÔJPjr TJptTJKrfJ ßnPX kPzPZÇ \JfL~ k´P~J\Pj fJrJ xJzJ KhPf xão yPò jJÇ hMhT k´xñ FUJPj mJrmJr @xPmÇ hMjtLKfr mqJKi @\ ßVJaJ \JKfPT V´Jx TPr ßluPZÇ xÄmitjJ xnJ~ xrTJPrr Có khJKiTJrL ÈbJ¢J TPr' @\ oJAPâJPlJPj ßâPˆr kKrmPft TqJv YJAPZjÇ F irPjr ÈbJ¢J' ãofJr IkmqmyJr fgJ hMjtLKfr kptJP~ kPz KT jJ, fJ hMhPTrA ßhUJr TgJÇ fJrJ KTZMaJ xKâ~ yPu Fr @ÄKvT KjrJo~S x÷mÇ @AKj xogtj, ImTJbJPoJ S ßuJTmu xmA @PZ fJPhrÇ ßTJgJS IkNetfJ gJTPu FaJ ßoaJPf hJKm \JjJPf kJPrjÇ FTaM jPzYPz CbPuA xfTt yPf ÊÀ TrPmj hMjtLKfkrJ~e mqKÜrJÇ fPm \JjJ pJ~, hMhPTr Kjoúkh˙ mqKÜPhr yJPf ßTJPjJ ßTJPjJ ßãP© IjJmvqT y~rJKjr KvTJr y~ KTZM ÈkJmKuT xJPnt≤'Ç k´KfÔJjKar xPmtJó kptJP~ F KmwP~ xfTtfJoNuT mqm˙J S KjKmz fhJrKTr mqm˙J gJTPu F-\JfL~ Im˙Jr ImxJj WaJPf xyJ~T yPmÇ @r ßpxm ÈkJmKuT xJPnt≤' hMjtLKf TPr jJ, fJrJ ßTJPjJ ˝JgtJPjõwL mqKÜr ÆJrJ xJoK~T y~rJKj yPuS n~ kJS~Jr KTZM ßjAÇ TKovPjr IjMPoJhj mqfLf F @APj ßTJPjJ oJouJ À\M TrJr ßTJPjJ @AKj xMPpJV ßjAÇ fPm KjP\ ßuJPnr mvLnNf yP~ mJ IPjqr YJPk ßm@AKj TJ\ TrPu pgJpg lu ßnJV TrPfA yPmÇ kKrPvPw gJTPZ, k´KfÔJjKaPT xmJA ˝JiLj S xKâ~ ßhUPf YJ~Ç @vJ TPr, xm \zfJ TJKaP~ FrJ @APjr mJfJmrPe F-\JfL~ hJK~fô kJuPj f“kr yPmÇ FUj KT∂á jU, hJÅf xmA rP~ ßVu fJPhrÇ fJA IãofJr ßTJPjJ I\MyJf ßhS~J pJPm jJÇ Imvq jUh∂iJrL KTZM KyÄxs k´JeLS ßkJwJ gJTPfA kZª TPrÇ hMhT I∂f KjP\Phr F irPjr xKªyJj Im˙J ßgPT mJAPr @jPf xPYÓ yPm-F k´fqJvJ rAuÇ ßuUT : xJPmT oKπkKrwh xKYmÇ

KmKnjúUmr S k´mº-Kjmº k´TJPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT k´go IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, \jT≥ S pJ~pJ~Khj kK©TJr k´Kf VnLrnJPm Tífù


cJTmJé 7

SURMA m 14 - 20 February 2014

PpaJ yP~KZu 1971 xJPuÇ kJKT˜JjLrJ kJKT˜JPjr IU§fJ rãJr jJPo oNuf KyªM KjiPjA Pp PjPoKZu fJ IfqJ∂ kKrÛJrÇ TJre ÊiM iot KjetP~r \jq \u\qJ∂ oJjMwPT uöJ KjmJrPjr m˘aMTM CjìMÜ TPr kpt∂ KyªM KT jJ Kjet~ TrJr kr KjotonJPm yfqJ TrJ yfÇ FmJPrr yfqJTJ¥ KTÄmJ KyªM KjptJfPj uöJ KjmJrPjr m˜á CjìMÜ TrPf y~ jJAÇ TJre FmJr fJrJ KjKÁf KyªM P\PjA @âoj TPrKZuÇ @r CP¨vq S FTaJAÇ 71-Fr oPfJA KyªM KjijÇ FA jqJTôJr\jT TotTJP§ @oJr nJwJ~ xyPpJKVfJ TPrPZ Kfj ßvsjLr oJjMwÇ 1. xrTJr : xrTJr TPfJ ßnJa @P~J\Pjr Ckuãq TPrA yJP~jJrJ KjKry Kjr˘ oJjMPwr Ckr ^JKkP~ kPzPZ xMfrJÄ jJVKrT KjrJk•J kshJPjr kJvJ kJKv xrTJPrr CKY“ KZu mJzKf KjrJk•J kshJPjrÇ mJ˜mfJ yu Knjú mJzKf KjrJk•J PhS~JPfJ hNPr gJT ˝JnJKmT KjrJk•J KhPf xrTJr kMPrJ kMKr mqJgt yP~PZÇ mrÄ kNmt PWJKwf ÉoTL iJoTLr krS PTJj mqJm˙J jJ KjP~ yJP~jJPhrPT xMPpJV TPr KhP~PZÇ 2. xMvLu xoJ\ : jJjJ ZMPfJ~ VuJ lJKaP~ @S~J\ fMuPuS xÄUqJuWM KjptJfPjr kr xMvLu jJo iJrLPhr TJptTr PTJj nNKoTJ hOKÓPVJYr y~ jJAÇ fJrJ xÄUqJuWM KjptJfPj PoRj xogtT KyPxPmA KjrmfJ kJuj TrPZjÇ 3. @Puo xoJ\ : oMxKuo IiMqKwf FuJTJ~ xÄUqJuWM IoMxKuoPT kKm© @oJjf KyxJPm FPhr PylJ\f TrJr TgJ jmL TrLo (x.) muPuS @oJPhr @Puo xoJ\ xKbT nëKoTJ kJuj TPrj jJAÇ fJA mKu xrTJr xMvLu xoJ\, @Puo xoJ\ ßTCA xÄUqJuWM KjptJfPjr hJ~ FzJPf kJPrj jJÇ - ßmuJu, mJKotÄ yJoÇ

To The Editor SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ ofJoPfr \jq xŒJhT hJ~L jj

xÄUqJuWM KjptJfj FmÄ 71-F KyªM Kjie FTA xNP© VJÅgJ mJÄuJPhPv hvo xÄxh KjmtJYj IjMKÔf yP~PZÇ xJÄKmiJKjT iJrJmJKyTfJ rãJr hJ~ ßhKUP~ KjmtJYPjr @P~J\j TPrPZ xrTJr FmÄ KjmtJYj kKrYJujJ TPrPZ KjmtJYj TKovjÇ KjmtJYj m~TaA ÊiM j~ KjmtJYj mJÄuJr oJKaPf TrPf ßh~J yPm jJ ßWJwjJ KhP~ KmFjKk PjfífôJiLj 18 huL~ P\Ja rJ\kPg KZu FmÄ KjmtJYj mJjYJu TrJr \jq rJ˜J~ mqJKrPTa, PTJKa PTJKa aJTJr VJKz PkJzJPjJ, PTJKa PTJKa aJTJ mqJP~ uJVJPjJ ksJTOKfT xŒh VJZ CkzJPjJÇ xPmtJkKr @vrJlMu oJUuMTJPfr ksJ~ 450 \j @ho x∂JjPT \ôJKuP~ oJrJxy Foj PTJj IkTot PjA PpaJ fJrJ TPr jJAÇ CP¨vq FTaJA KjmtJYj PbTJPjJÇ KTÄmJ xrTJrPT PmTJ~hJ~ PluJÇ Ff xm IkTot TrJr krS pUj xrTJrPT PmTJ~hJ~ PluJ pJ~ jJA KTÄmJ KjmtJYj PgPT PlrJPjJ pJ~ jJAÇ fUj 18 huL~ P\Ja Pj©L PmVo K\~J PnJPar Px≤JPr jJ pJS~Jr \jq \jVPer ksKf Pvw @øJj \JjJPuj FmÄ u¥j PgPT fJr kN© fJPrT ryoJj KnKcS mJftJ~ \jVePT KjmtJYj PgPT Kmrf gJTJr @øJj TrPujÇ KjmtJYj TKovPjr ßh~J fgq IjMpJ~L 39 vfJÄv FmÄ IjqJjq kptPmãT xÄ˙Jr fgq IjMpJ~L 33 vfJÄv PnJa kPzPZÇ PTJj irPjr KmfPTt jJ KVP~ iPr KjuJo 33 vfJÄv PnJPar KyxJmaJA xKbTÇ ÉoTL iJoTL \LmPjr ^MKT KjP~ pKh 33 vfJÄv PnJaJr @xPuA pKh PnJa PTPªs xKfq KVP~A gJPT fJyPu PxaJPT xrTJPrr FmÄ KjmtJYj TKovPjr xlufJ jJ mqJgtfJ PxaJ \JKf KmPmYjJ TrPmÇ @oJr TgJ yu IjqJjq xTu iotJmu’Lxy KyxJm TrPuSPfJ xÄUqJ uWM 33 nJPV hJzJ~ jJÇ mzP\Jz xm KoKuP~ 15 nJV yPfkJPrÇ ksvú yu PnJa KhP~PZj 33 IgmJ 39 nJV @r Fr PUxJrf KhPf yu 15 nJPVrS jLPY gJTJ KyªM iotJmu’LPhr ßTj? Fr krS KT mM^Pf PTJj IxMKmiJ y~ Pp PnJa PTJj mqJkJr j~ PnJaPT Ckuãq TPr xÄUqJuWM fgJ KyªM KjptJfj fgJ KyªM Kjij TrJA oNu uãqÇ

D E S I G N E D

W I T H

ksmLePhr \jq oxK\hKnK•T ßc ßx≤JPrr ksP~J\jL~fJ ÈoJjMw oJjMPwr \jq, \Lmj \LmPjr \jq'Ç KT∂á F pJKπT xnqfJr pMPV xKfqA KT FTaJ \Lmj @r FTaJ \LmjPT IjMnm TPr? oJjMw @\ @®PTKªsT, ˝JgtkrÇ KjP\r TgJ ZJzJ KjP\r mí≠ mJmJ-oJP~r TgJ kpt∂ nJmJr xo~ IPjPTrA PjAÇ @PVTJr KhPj FTJjúmftL kKrmJPr hJhJ-hJhL, YJYJ-YJYL, fJPhr PZPuPoP~, jJKf-jJfjLPhr KjP~ FT P˚yoJ~J oofJ~ PWrJ FTaJ xMªr xÄxJr KZuÇ PxUJPj kKmrJPrr FT\Pjr pKh CkJ\tPjr ãofJ jJ-S gJPT, fmMS IjqPhr KhP~ UMm xMªrnJPm fJ xMrJyJ TrJ yPfJÇ mzPhr ksKf PZJaPhr Pp mqmyJr PxaJ PZJarJ xMªrnJPm mMP^ KjfÇ @r mzPhr TgJ PfJ muJrA PjAÇ Ppoj P˚y, Pfoj vJxjÇ FPTr PZPuPT IPjq vJxj TrPu fJPf mJiJ @xf jJ PTJPjJ KhT PgPTAÇ lPu kKrmJPr vJK∂ m\J~ gJTfÇ @xPu @®L~fJr mºjKa KZu mz vÜÇ fJA kKrmJPr PTC pUj mMPzJ yPfj, TJ\Tot TrJ pUj x÷m yPfJ jJ, @r pUj jJjJ PrJV-mqJKiPf \\tKrf yPfj, fUj kJPv gJTPfj kKrmJPrr xmJAÇ PxmJ-pfú, oofJ xm KhT KhP~ nKrP~ KhPfjÇ mM^PfA kJrPfj jJ, KfKj IxyJ~ KfKj Kj”xñÇ jJ KZu fJPhr ksKf ImPyuJ, jJ KZu KfÜfJÇ TJP\A ksmLePhr TJPZ mJitTq IKnvJk yP~ Cbf jJÇ mftoJj pMV yPuJ pJKπT pMVÇ @r FA pJKπT pMPVr VKfPmV Ff PmKv Pp

P A S S I O N

PTC @r TJPrJ KhPT PYP~ PhUJr, xo~ Ph~Jr xo~ PjAÇ @\ FTJjúmftL kKrmJr Khj Khj PZJa yP~ @xPZÇ ˝JoL-˘L S kM©-TjqJ ÊiMA FPhr KjP~ mq˜Ç @\ kMÀPwr xJPg xJPg jJrLrJS @r WPr @m≠ j~Ç IgtQjKfT TJrPe mJ ˝Jmu’L yS~Jr \jq fJrJ @~ PrJ\VJr TrPZÇ xÄxJPr KjP~ @jPZ xòufJÇ mJKzPf KvÊ x∂Jj S oJ-mJmJPT PhUJPvJjJr PTC jJ gJTPu mJAPr TJ\ TrJ fJPhr \jq UMm TKbj yP~ kPzÇ KmPvw TPr FUj FTT kKrmJPr F xoxqJ ksTaÇ mMPzJ oJ-mJmJ, hJhJ-hJhL FPhr TJPrJ PUJÅ\ TrJr ksP~J\jPmJi gJTPuS mJ˜Pm fJ IPjTJÄPv x÷m y~ jJÇ ksmLePhr xJPg @uJk TrPu PmJ^J pJ~, FPhr aJTJ KhP~ xJyJpq TrJr PTJPjJ ksP~J\j PjAÇ FPhr IPjT aJTJ @PZÇ fJrJ YJj Kj”xñfJ PgPT oMKÜ, fJrJ YJj P˚y-oJ~JoofJ S xyJjMnNKfÇ mMPzJ m~Px ˝JnJKmT nJPm fJPhr PrJV-mqJKi UMm PmPz pJ~Ç fJ PgPT oMKÜ kJS~J TÓTrÇ fUj kKrmJPrr xyJjMnNKf S xJyJPpqr FTJ∂A ksP~J\jÇ KT∂á pJKπT pMV oJjMwPT Kjoto TPr PlPuPZÇ ksmLPjrJ \LmPjr PxJjJuL KhjèPuJ PZPux∂Jj VzJ, kíKgmL VzJr TJP\ mq~ TPr mí≠ m~Px KvÊr oPfJ ImuJ IxyJ~ KhjpJkPj mJiq y~Ç ksKfKhj xmJA pUj TJP\ YPu pJj fUj fJÅrJ WPr FTJTL Kj”xñ yP~ gJPTjÇ FPf fJPhr KmwjúfJ PmPz pJ~Ç @oJPhr xoJP\ ksmLjPhr mMT lJPaPfJ oMU lMPa jJÇ FojS PhUJ pJ~ ksmLPerJ Kj\ WPr KjTaJ®L~ mJ ˝\j TftíT ImPyKuf yPuS oJj-xÿJPjr nP~ fJ TJCPT muPf YJ~ jJÇ fJPhr ksJkq IKiTJr PgPT UMm xyP\A mKûf yj KjP\Phr @kj\Pjr TJPZÇ ksmLe mûjJr xmPYP~ mz TJre yPuJ xoJP\r TJPZ, PhPvr TJPZ PTJjnJPmA fJrJ Kj\ PZPu-x∂JjPhr Py~ TrPf kZª TPrj jJÇ fJZJzJ xoJP\ KmKnjú Im˙Jr ksmLj @PZjÇ PTC PZPuPoP~ KmP~ KhP~ FTJTL yP~PZj, PTC ˝JoL IgmJ ˘L yJKrP~ FTJTL yP~PZj, PTC IKmmJKyf @PZjÇ fJA PhUJ pJ~ ksKfKhj fJÅrJ rJ˜J~, rJ˜J~, PhJTJPj, PhJTJPj, FUJPj PxUJPj nmWMPrr of PWJrJPlrJ TrPZjÇ @Ko oPj TKr ksmLPerJ kJr¸KrT PxRyJhqt FmÄ xŒTt Cjú~e xPmtJkKr xÄWm≠ yPu I∂f” fJPhr FA FTJTL Kj”xñfJ ysJx TrJ IPjTJÄPv x÷mÇ @\TJu AÄuqJP¥r ksKfKa mJXJuL IiMqKwf vyPr mz mz oxK\h @PZ FmÄ yPòÇ @r FA oxK\hèKuPf ÊiM jJoJ\ kPz @orJ fJuJ uJKVP~ YPu pJAÇ fJA oxK\hèKuPT ksJem∂ rJUJr \jq oxK\h TKoKar xÄKväÓ Tftíkã ksPfqT oxK\Ph ksmLe kMÀw S oKyuJPhr \jq @uJhJ @uJhJ ÀPo Pc Px≤Jr TPr PVa aMPVhJPrr mqm˙J TrJr CPhqJV Vsye TrPf kJPrjÇ PxUJPj fJÅPhr \jq gJTPm IKnù mqKÜ ÆJrJ TMr@j KvãJ, yJKhx KvãJ, oJxJuJ oJxJP~u KvãJ, KTZM jKx~f, FPT IPjqr xJPg ksJe UMPu V· TrJ, mqJ~Jo S KTZM yJ‹J UJmJPrr mqm˙J xy jJjJ irPjr TJptâoÇ FojKT fJÅPhr \jq ksJgKoT KYKT“xJrS mqm˙J rJUJ pJ~Ç @r FA ksmLPerJ PxUJPj ksKfKhj 3/4 WµJr \jq PVPu fJÅrJ KjÁ~A nJPuJ gJTPmjÇ xom~xL IPjTPT kJPmj xñL KyPxPmÇ FTaM xoP~r \jq yPuS fJPhr Kj”xñfJ TJaPmÇ TP~T WµJ kr pUj fJrJ mJzL KlrPmj fUj fJPhr ojaJ xPf\ yPmÇ @vJ TKr FPf fJÅPhr xJoJK\T KmKòjúfJ S FTJTLfô hNrLTrPe xyJ~T yPmÇ Px\jq ksKfKa FuJTJ~ oxK\h KnK•T FTKa TPr Pc PT~Jr Px≤Jr ˙Jkj TrJ FUj xoP~r hJKmÇ - ßoJyJÿh xJjJ-Cu VJ\L @PuT\JªsJ FKnKjC, uMajÇ

IMRAN TRAVEL 79159

AorJj asJPnux

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY

Appointed Agent

Biman Bangladesh Airlines

Qatar Airlines Special fare: Direct to Sylhet from £565. (World 5 star airlines) Direct to Dhaka from £490. DAC FROM £475 RTN Low season fare (upto 30 Nov). Subject to Availability. T/C apply

designer

y takeawa

s u n

me

NATIONWIDE

DELIVERY

Kk´K≤Ä \VPf IJorJA ßxrJ D E S I G N

P R I N T

F I N I S H

FREE

D E L I V E R E D

Tel: 020 7168 1224 Unit C, Cable Street Studios, 566 Cable Street, London E1W 3HB e: sales@impressmediauk.com w: www.impressmediauk.com

CARGO SERVICE AVAILABLE / LOW RATE AND QUICK SRVICE/ FREE PICK UP FROM YOUR HOME.

Saudia Special Agent

Oman Air Cosolidated Agent

Umrah Special from £450

Direct to Chittagong from £495

We are the approved agent of all major airlines Please contact: 0207 375 0800 Mob: 07984 959885

Emial: imrantravels@hotmail.com


8 UmrJUmr

14 - 20 February 2014 m SURMA

oJKTtj xyJ~fJ ImqJyf gJTPm, rJ\QjKfT kKrK˙Kf KmPmYq j~, hs∆f KjmtJYj YJA : o\LjJ dJTJ, 11 ßlms∆~JKr - rJ\QjKfT kKrK˙Kfr TgJ KmPmYjJ jJ TPrA mJÄuJPhPv @KgtT xyJ~fJ ImqJyf rJUPm pMÜrJÓsÇ KT∂á pMÜrJÓs oPj TPr pf hs∆f x÷m FTKa KmvõJxPpJVq S IÄvV´ye oNuT KjmtJYj yPf yPmÇ ßx \jq xyxJA xÄuJk yS~J hrTJrÇ 5 \JjM~JKr hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr krKhj oJKTtj xrTJr ßp mÜmq KhP~KZu fJ IkKrmKftf @PZÇ oJKTtj rJÓshNf cqJj cKmäC o\LjJ S oJKTtj xJyJpq xÄ˙JACFxF@AKc'r jfMj TJK≤s KcPrÖr A~JKjjJ A~JÀP\us KT 10 ßlms∆~JKr, ßxJomJr FT xJÄmJKhT xPÿuPj FTgJ mPujÇ Kox A~JKjjJPT kKrKYf TrJr \jq VfTJu xTJPu @PoKrTJj ßx≤JPr FA xJÄmJKhT xPÿuPjr @P~J\j TrJ y~Ç @PoKrTJj ßx≤JPrr ßk´x IKlxJr ßTKu oqJTTJKgt F xo~ CkK˙f KZPujÇ rJ\QjKfT kKrK˙Kf xŒPTt cqJj o\LjJ k´Pvúr \mJPm mPuj, pMÜrJÓs mJÄuJPhvPT ˝LTíKf ßh~ FmÄ FA ˝LTíKf ImqJyf

gJTPmÇ xrTJrPT TUPjJ ˝LTíKf ßhS~J y~ jJÇ KjmtJYPjr \jq ßTJj xo~xLoJS ßmPi ßh~Kj pMÜrJÓsÇ pf hs∆f x÷m KmvõJxPpJVq KjmtJYPjr \jq kg UMÅP\ ßmr TrPf k´iJj hMA huPT xÄuJPk mxPf yPmÇ xŒ´Kf ACFxF@AKc'r IgtJ~Pj ßcPoJPâKx A≤JrjqJvjJPur \Krk k´xPñ Kovj KcPrÖr Kox A~JKjjJ mPuj, kKrK˙Kf xŒPTt fJ“ãKeT KY© (˚qJkva) ßkPf \KrkKa kKrYJKuf y~Ç FKa KjmtJYPjr k´KfòKm j~Ç \KrPkr @zJA vfJÄv nMu KmPmYjJ TrPu k´iJj hMA hu k´J~ xoJj S oMPUJoMKU Im˙JPj rP~PZÇ ßmKvr nJV oJjMw oPj TPr 5 \JjM~JKrr KjmtJYj KmvõJxPpJVq y~KjÇ 87 vfJÄv oJjMw oPj TPr hs∆f S kJÅY mZPrr @PVA KjmtJYj yS~J hrTJrÇ 79 vfJÄv oPj TPr xKyÄxfJ ßTJj xoJiJj j~Ç rJ\QjKfT AxMqPf xKyÄxfJ ßTJj oJiqo yPf kJPr jJÇ Kox A~JKjjJ @PrJ mPuj, kKrK˙Kf pJAPyJT mJÄuJPhPv Cjú~j xyJ~fJ ImqJyf gJTPmÇ

xyJ~fJ yrJx TrJr ßTJj KY∂J ßjAÇ Vf mZPrr oPfJ FmJrS 200 KoKu~j cuJPrr xyJ~fJ kJPm mJÄuJPhvÇ ˝JiLjfJr kr ßgPT F kpt∂ 6 KmKu~j cuJr xyJ~fJ ßhS~J yP~PZÇ Cjú~j xyJ~fJ ßhS~J yPm hKrhs S hM”˙ \jPVJÔLPTÇ rJ\QjKfT kKrK˙Kfr TJrPe ÈxMvJxj S VefπJ~j' UJPfr mhPu Ijq UJfèPuJPT èÀfô ßhS~J yP~PZÇ hM”˙ \jPVJÔL FPãP© k´JiJjq kJPmÇ ˙JjL~ xrTJr S xJoJK\T UJf IV´JKiTJr fJKuTJ~ rP~PZÇ KfKj @PrJ mPuj, pMÜrJÓs mJÄuJPhPvr Ijqfo k´iJj Cjú~j IÄvLhJrÇ Kmvõ˝J˙q CPhqJV, nKmwq“ jJVKrTPhr UJhq xyJ~fJ CPhqJV S Kmvõ \umJ~M kKrmftj CPhqJPVr xPñ mJÄuJPhv \KzfÇ hMA ßhvPT FT xPñ TJ\ TrPf yPm pJPf hM”˙ oJjMw CkTíf y~ S kKrmKftf kKrK˙Kfr xPñ UJk UJS~JPjJ x÷m y~Ç 41 vfJÄv KvÊ IkMKÓr KvTJr pJPhr nKmwq“ KmTJv À≠ yPòÇ

FrvJh-rSvj KmPrJi mJzPZ dJTJ, 11 ßlms∆~JKr - hPu @Kikfq Km˜JPrr uzJAP~ ßjPoPZj \JfL~ kJKatr ßY~JroqJj ÉPxAj oMyÿh FrvJh FmÄ KmPrJiLhuL~ ßjfJ ßmVo rSvj FrvJhÇ rSvjKmPrJiLPhr hPu èÀfôkNet kh ßhS~Jr oJiqPo Tftífô KlPr kJS~Jr ßYÓJ TrPZj FrvJhÇ FKhPT Kj\ IjMxJrLPhr hPu k´KfKÔf TrJr ßYÓJ TrPZj rSvjÇ hPur oyJxKYm FKmFo ÀÉu @oLj yJSuJhJPrr ãofJ Umt TrPf IKfKrÜ oyJxKYm kh xOKÓr KY∂J TrPZj FrvJhÇ KjmtJYj m\tj S IÄvV´yePT ßTª´ TPr Vf KcPx’r ßgPTA oMPUJoMKU ImJPj rP~PZj FrvJh S rSvjÇ KjmtJYPj IÄv ßjm ßjm TPrS FrvJh 3 KcPx’r @TK˛T fJ m\tPjr ßWJweJ ßhjÇ huk´iJj KjmtJYj m\tj TrPuS rSvPjr ßjfíPfô huKar 85 k´JgtL KjmtJYPj ßgPT pJjÇ 34 @xj ßkP~ xÄxPh KmPrJiL hu KyPxPm @KmntNf y~ \JfL~ kJKatÇ KmPrJiL hPur ßjfJ yj rSvjÇ FrvJh kPr KjmtJYj ßoPj KjP~ xÄxPh vkg KjPuS rSvPjr xPñ ƪô TPoKjÇ k´iJjoπLr KmPvw hNPfr kh ßkP~ FrvJh xrTJrPT ijqmJh \JjJPuS rSvPjr xPñ fJr ‰Ær∏ YuPZAÇ o†M yfqJ oJouJr rJP~r TJrPe FrvJh xrTJPrr KhPT KnzPuS rSvPjr xPñ @kx-rlJ y~Kj; mrÄ Vf 12 \JjM~JKr hLWt FT oJx xKÿKuf xJoKrT yJxkJfJPu KYKT“xJ V´ye ßvPw KlPr rSvjKmPrJiLPhr hPu k´KfKÔf TrJr ßYÓJ TrPZjÇ F k´PYÓJr IÄv KyPxPm mKm yJöJ\PT hPur

oMUkJP©r hJK~fô KhP~PZj FrvJhÇ FrvJPhr mrJPf KjmtJYj m\tPjr TgJ mPu Vf KcPx’Pr @PuJKYf-xoJPuJKYf yj ijTMPmr oMxJ Kmj voPxrkM© mKm yJöJ\Ç FT xo~ \JfL~ kJKatr VPmweJ k´KfÔJPjr hJK~fô kJuj TrJ mKmPT hPu KlKrP~ @jJr fLm´ KmPrJiL rSvjÇ Vf 9 \JjM~JKr \JfL~ kJKatr xÄxhL~ hPur k´go xnJPfA rSvj mPuj, ßT FA mKm yJöJ\? KfKj mPuj, Foj ßZPu ßpj @r hPu dMTPf jJ kJPrÇ FrJ ßpj hPu gJTPf jJ kJPrÇ rSvj mKm yJöJ\PT hPu KlKrP~ @jJr KmPrJiL yPuS Vf 31 \JjM~JKr ßhPv KlPrA FrvJPhr @vLmtJPh hPur oMUkJ© S KjmtJYj xojõ~TJrLr hJK~fô ßkP~ pJjÇ Vf mOy¸KfmJr FrvJh fJPT KjP~ hPur ßTª´L~ TJptJuP~ pJjÇ \JKjP~ ßhj, KjP\r AòJPf mKm yJöJ\PT kh KhP~PZjÇ KfKjA hPur k´iJjÇ fJr AòJPf \JfL~ kJKat YuPmÇ Ijq TJrS TgJ~ j~Ç mKm yJöJ\ mPuj, FrvJh \JfL~ kJKatr ßY~JroqJjÇ KfKj @oJPT hPur hJK~fô KhP~PZjÇ CjJr TgJA \JfL~ kJKatPf ßvw TgJÇ Ijq TJrS pKh Ijq ßTJPjJ IKnk´J~ ßgPT gJPT, fJ mqKÜVfÇ FrvJPhr @Phv-KjPhtv ßoPjA \JfL~ kJKat YuPmÇ rSvPjr T¢r KmPrJiLPhr fJKuTJ~ @PZj \JfL~ kJKatr ßk´KxKc~Jo xhxq ßhPuJ~Jr ßyJPxj UJjÇ FrvJPhr KjPhtPv KjmtJYj ßgPT xPr hÅJKzP~KZPuj F ßjfJÇ ßhPuJ~Jr ßyJPxjPT hPur IKfKrÜ oyJxKYm TrPf YJPòj FrvJhÇ FrvJh KjmtJYj m\tPjr kr ÀÉu @oLj yJSuJhJrxy TP~T ßjfJ Cn~ kPã KZPuj mPu IKnPpJV rP~PZÇ FrvJh S rSvj∏ hMkPãr xPñ ßpJVJPpJV rãJ TPrA xÄxh xhxq KjmtJKYf yP~PZj fJrJÇ Foj ßjfJPhr vJK˜ KhPfA FrvJh ßhPuJ~Jr ßyJPxjPT IKfKrÜ oyJxKYm TrPf YJjÇ ßhPuJ~Jr ßyJPxj mPuj, hPur ßY~JroqJj @oJPT IKfKrÜ oyJxKYm yPf mPuPZjÇ Vf 29 \JjM~JKr mJxJ~ ßcPT KjP~ F k´˜Jm KhP~PZj KfKj; KT∂á vJrLKrT IxMfJr TJrPe F k´˜Jm V´ye TrPf kJrKZ jJÇ xqJrPT (FrvJh) Kmw~Ka ImKyf TPrKZÇ rSvjS YMk ßjAÇ KfKjS @Kikfq Km˜JPrr ßYÓJ YJKuP~ pJPòjÇ Vf 31 IPÖJmr hPur ßk´KxKc~Jo xhxq rSvPjr IKfWKjÔ KyPxPm kKrKYf ßVJuJo oKxyPT ImqJyKf ßhj FrvJhÇ kPr KfKj TJ\L \Jlr @yoPhr ßjfífôJiLj \JfL~ kJKatr oyJxKYm yjÇ Vf ßhz oJPx KmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~Jr xPñ YJr hlJ ‰mbT TPr 19 hPuS ßpJV ßhj ßVJuJo oKxyÇ FrvJhPT UujJ~T, ßmAoJj @UqJ KhP~ mÜmq ßhjÇ ßxA ßVJuJo oKxyPT hPu KlKrP~ FPjPZj rSvjÇ Vf 5 ßlms∆~JKr fJPT KmPrJiLhuL~ ßjfJr rJ\QjKfT xKYm kPh KjP~JV KhP~PZjÇ FrvJh ßVJuJo oKxyPT huL~ kh KlKrP~ ßhS~Jr ßTJPjJ @jMÔJKjT ßWJweJ jJ KhPuS rSvjkK'Phr hJKm, ßVJuJo oKxyr ßk´KxKc~JPor kh kMjmtyJu TrJ yP~PZÇ ßVJuJo oKxy mPuj, TJrS TgJ~ j~, rSvj FrvJPhr cJPT hPu KlPrKZÇ xÄrKãf @xPjr FoKk oPjJj~PjS FrvJPhr kZPªr fJKuTJ mJKfu TPrPZj rSvjÇ FrvJPhr nJA K\Fo TJPhPrr ˘L ßvKrlJ TJPhrPT FoKk TrPf ßYP~KZPuj FrvJhÇ rSvj-TJPhr kMrPjJ ƪô gJTJ~ ßvKrlJ TJPhr S FrvJPhr IjMxJrLPhr FoKk TrPf rJK\ yj KmPrJiLhuL~ ßjfJÇ fPm ÀÉu @oLj yJSuJhJr hJKm TPrj, FrvJPhr fJKuTJr xPñ xojõ~ TPrA KmPrJiLhuL~ ßjfJ rSvj FrvJh oKyuJ FoKk fJKuTJ YNzJ∂ TrPmjÇ

ãKfV´˜ mqmxJ~LPhr ãKf kMKwP~ KhPf xrTJr khPãk ßjPm - mJKe\qoπL dJTJ, 11 ßlms∆~JKr - mJKe\qoπL ßfJlJP~u @yPoh mPuPZj, KmVf KTZMKhj ßhPvr mqmxJ-mJKeP\qr IPjT ãKf yP~PZÇ ãKfV´˜ mqmxJ~LPhr ãKf kMKwP~ KhPf xrTJr khPãk V´ye TrPmÇ VfTJu ßxJomJr mJKe\q oπeJuP~ lPrj AjPnˆPo≤ ßY’Jr Il ToJxt F¥ A¥JKˆs (Fl@AKxKx@A)-Fr FTKa k´KfKjKihPur xJPg ofKmKjo~ TPr F TgJ mPujÇ mJKe\qoπL mPuj, K\FxKk xMKmiJ KlPr ßkPf pMÜrJÓs k´h• 16Ka vPftr oPiq 13Ka APfJoPiq kNre TrJ yP~PZÇ ßp KfjKa vft FUPjJ kNre y~Kj, Fr oPiq rP~PZ- 2v' A¿PkÖr KjP~JV, AKkP\c ßasc ACKj~j TrJr xMPpJV k´hJj S 19Ka ßkJvJT TJrUJjJ~ v´KoT KjptJfPjr IKnPpJVÇ F KmwP~ khPãk ßj~J yPòÇ mJKe\qoπL mPuj, KmiJj IjMpJ~L KkFxKx'r oJiqPo 2v' A¿PkÖr KjP~JV ßh~Jr TgJ, FPf hM'mZr xo~ uJVPmÇ KT∂á vft ßoJfJPmT FKk´u-Por oPiq F KjP~JV KhPf yPmÇ KfKj mPuj, oKπxnJ~ Kx≠J∂ ßj~J yP~PZ, KkFxKx'r xPñ TgJ mumÇ v´o oπeJu~ F KmwP~ CPhqJV ßjPmÇ IqJcKoKjPˆsKan IctJPrr oJiqPo k´iJjoπLr yJPf FPhr KjP~JPVr xMPpJV rP~PZÇ 19Ka TJrUJjJ~ v´KoT KjptJfj k´xPñ mJKe\qoπL mPuj, FaJ fh∂ TrJ yPmÇ @orJ YJA ßTJPjJ Tu-TJrUJjJ~ pJPf IqJKmC\ jJ y~Ç mJKe\qoπL mPuj, mqmxJ-mJKeP\q @mJr Tot YJûuq KlPr FPxPZÇ mqmxJ~LrJA ßhPvr IgtjLKfr YJKuTJ vKÜÇ xrTJr mqmxJ~LPhr xmirPjr xyPpJKVfJ KhP~ pJPòÇ @VJoL KhjèPuJPf ßhKv-KmPhKv KmKjP~JV CPuäUPpJVq yJPr ßmPz pJPm mPu mJKe\qoπL @vJ k´TJv TPrjÇ mJKe\qoπL mPuj, ßhKv S KmPhKv FTKa oyu mJÄuJPhPvr Cjú~Pjr KmÀP≠ TJ\ TPr pJPòÇ fJPhr xŒPTt mqmxJ~Lxy xTu oyuPT x\JV gJTPf yPmÇ

uJuUJj mJ\Jr oJhsJxJ~ KmP°Jre

oMlKf A\yJrxy 9 \Pjr KmÀP≠ YJ\tKva dJTJ, 11 ßlms∆~JKr - Y¢V´JPor FTKa oJhsJxJ~ KmP°JrPer WajJ~ hJP~r TrJ oJouJ~ ßylJ\Pf AxuJPor KxKj~r jJP~Pm @oLr oMlKf A\yJÀu AxuJo ßYRiMrL S fJr ßZPu oMlKf yJÀj Kmj A\yJrxy j~\jPT @xJKo TPr @hJuPf YJ\tKva hJKUu TPrPZ kMKuvÇ 10 ßlms∆~JKr, ßxJomJr Y¢V´Jo oMUq oyJjVr yJKTPor @hJuPf YJ\tKva hJKUu TPrj oJouJr fh∂TJrL TotTftJ Fx@A ßuJToJj ßyJPxjÇ YJ\tKvanMÜ Ijq @xJKorJ yPuj, @mhMu yJA SrPl xJuoJj, yJKmmMr ryoJj, ßoJ. AxyJT, oKjr ßyJPxj, @mhMu oJjúJj, flKxr @yPoh S ßoJ. \MjJP~hÇ CPuäUq, 2013 xJPur xJf IPÖJmr xTJu 10aJr KhPT jVrLr uJuUJj mJ\Jr \Ko~fMu CuMo @u AxuJKo~J oJhsJxJr ZJ©JmJPx ryxq\jT KmP°Jre WPaÇ F WajJ~ èÀfr @yf YJr\Pjr oPiq hMA\j KYKT“xJiLj Im˙J~ yJxkJfJPu oJrJ pJjÇ oJhsJxJ Tftíkã uqJkaPkr YJ\tJr KmP°JrPe F hMWtajJ WPaPZ mPu hJKm TPrÇ fPm kMKuv WajJ˙u ßgPT YJrKa IKmP°JKrf ßV´Pjc S ßV´PjPcr ßUJxJ C≠Jr TPrÇ FZJzJ oJhsJxJ kKrYJuT oMlKf A\yJPrr mJxnmj ßgPT 18 ßmJfu FKxc C≠Jr TPr kMKuvÇ oJhsJxJ~ KmP°Jre, hMA\Pjr oífMq FmÄ FKxc C≠JPrr WajJ~ 21 \Pjr jJo CPuäU TPr IùJfjJoJ IPjTPT @xJKo TPr jVrLr UMuKv gJjJ~ kOgT KfjKa oJouJ hJP~r TPr kMKuvÇ xm oJouJPfA oMlKf A\yJr S fJr ßZPu ßylJ\Pfr xJKyfq S k´Kvãe xŒJhT oMlKf yJÀjPT k´iJj @xJKo TrJ y~Ç oMlKf yJÀj ßV´lfJr yP~ mftoJPj TJrJVJPr rP~PZjÇ oMlKf A\yJr kuJfT rP~PZjÇ


UmrJUmr 9

SURMA m 14 - 20 February 2014

xKYm KkFx S FKkFxPhr hMjtLKfr ßUJÅP\ hMhT dJTJ, 11 ßlms∆~JKr - \jk´KfKjKiPhr kr FmJr xKYm, FTJ∂ xKYm, xyTJrL FTJ∂ xKYm (FKkFx) S mqKÜVf xyTJrLPhr hMjtLKfr ßUJÅP\ ßjPoPZ hMjtLKf hoj TKovj (hMhT)Ç hMhT xN© muPZ, KmVf KhPj KmKnjú oπeJuP~r xKYm, FTJ∂ xKYm, xyTJrL FTJ∂ xKYm (FKkFx) S KmKnjú oπLr mqKÜVf xyTJrLPhr IQmi xŒh I\tjxy jJjJ hMjtLKfr Kmw~Ka UKfP~ ßhUJ yPòÇ AKfoPiq xJPmT S mftoJj 9 \j xKYPmr KmÀP≠ hMjtLKfr IKnPpJV IjMxºJj ÊÀ TPrPZ TKovjÇ FZJzJ xKYm kptJP~ @PrJ 20 ßgPT 25 \Pjr KmÀP≠ xMKjKhtÓ IKnPpJV pJYJA mJZJA TrJ yPòÇ IQmi xŒh I\tPjr IKnPpJPV xJPmT FT\j iot k´KfoπLr FKkFxPT @VJoL 18 ßlms∆~JKr TKovPj yJK\r yPf muJ yP~PZÇ xN© muPZ, ãofJr hJka ßhKUP~ fhKmr mJKe\q TPr ßpxm KkFx, FKkFx S KkF mJKz-VJKz, lîqJaxy

ßTJKa ßTJKa aJTJr oJKuT yP~PZj, fJPhr xŒh UKfP~ ßhUJ yPòÇ ãofJ~ gJTJTJPu ßuJT\jPT YJTKr hJj, kPhJjúKf S mhKur jJPo IPjT oπL-FoKkr kJvJkJKv fJPhr KkFx, FKkFx, KkFPhr KmÀP≠ xMKjKhtÓ IKnPpJPVr KnK•Pf khPãk KjPò hMhT Ç FrA iJrJmJKyTfJ~ xJPmT FT o“xq S k´JKexŒh oπLr FKkFPxr IQmi xŒh I\tPjr IKnPpJV Vf 6 ßlms∆~JKr TKovj @oPu KjP~ pJYJAmJZJA ÊÀ TPrPZÇ FKhPT hMjtLKfr IjMxºJj YuJ 11 oπLFoKkr KmPhv VoPjr Skr KjPwiJùJ ßYP~ @Pmhj TPrPZj hMhPTr IjMxºJj TotTftJrJÇ TKovj fJPhr @Pmhj @oPu KjP~PZÇ hMA FT KhPjr oPiq fJPhr KmPhv pJS~Jr Ckr KjPwiJùJ \JKr TPr xÄKväÓ hlfrèPuJPf ßjJKax kJbJPjJ yPm mPu xN© \JKjP~PZÇ @ouJPhr hMjtLKf IjMxºJPjr KmwP~ hMhT ßY~JroqJj Fo mKhCöJoJj mPuj,

KmKnjú k©kK©TJ~ k´TJKvf Umr S hMhPT @xJ xMKjKhtÓ fPgqr KnK•PfA khPãk ßjS~J yPòÇ fPm fhP∂r ˝JPgt FUjA ßmKv KTZM muJ KbT j~Ç hMjtLKfmJ\ TJCPT @uJhJ ßYJPU ßhUJ yPò jJÇ kptJ~âPo xTu hMjtLKfmJ\A IjMxºJPjr @SfJnMÜ yPmjÇ hMhT xN© \JjJ~, kOgT hMjtLKfr IKnPpJPV AKfoPiq xJPmT S mftoJj 9 \j xKYPmr KmÀP≠ hMjtLKfr IKnPpJV IjMxºJj ÊÀ TPrPZ TKovjÇ pJPhr oPiq 8 \j mftoJj S 1 \j xJPmT xKYmÇ fJPhr oPiq xJPmT VíyJ~j S VekNft oπeJuP~r xKYm, k´iJjoπLr xJPmT oMUq xKYm, xJPmT ˝J˙q xKYm, oMKÜpM≠ Kmw~T oπeJuP~r xJPmT xKYm S FT\j pMVì-xKYm, KmùJj S k´pMKÜ oπeJuP~r xJPmT xKYm, KmhMq“ oπeJuP~r xJPmT xKYm S FT\j IKfKrÜ xJPmT xKYmÇ xKYmPhr IKnPpJPVr KmwP~ hMhT xN© \JjJ~, k´mJxLTuqJe S ‰mPhKvT

TotxÄ˙Jj oπeJuP~r FT xJPmT xKYPmr KmÀP≠ IQminJPm YJTKrr ßo~Jh mJzJPjJr IKnPpJV rP~PZÇ hMhT AKfoPiq ßx IKnPpJPVr k´JgKoT pJYJA mJZJA TPrPZÇ fJPf TP~TKa IKnPpJPVr xfqfJr k´oJe kJS~J ßVPZÇ Fr TJrPe xJPmT SA xKYPmr KmÀP≠ IjMxºJPjr Kx≠J∂ KjP~PZ hMhTÇ FTA IKnPpJV rP~PZ @rS Kfj xKYm, xJPmT FT xKYm S FT\j pMVì-xKYPmr KmÀP≠Ç @mJr YJTKrr m~x ßvw yS~Jr oMyNPft FPx oMKÜPpJ≠Jr xJKatKlPTa ßhKUP~ YJTKrr ßo~Jh mJKzP~ ßjS~Jr IKnPpJV rP~PZ TP~T\j xKYm S IKfKrÜ xKYPmr KmÀP≠Ç Fxm IKnPpJPVr k´JgKoT pJYJA mJZJAPf hMjtLKfr k´oJe kJS~J ßVPZÇ KmPvw TPr ˝J˙q oπeJuP~r FT xJPmT xKYm, oMKÜpM≠ Kmw~T oπeJuP~r xJPmT FT\j xKYm S pMVìxKYPmr KmÀP≠ oMKÜPpJ≠J xjh \Ju TrJr IKnPpJV èÀPfôr xJPg TKovj

KjP~PZÇ FZJzJ KmùJj S k´pMKÜ oπeJuP~r xJPmT FT xKYm FmÄ k´iJjoπLr xJPmT oMUq xKYPmr mqJkJPr YuKf x¬JPyr oPiq IjMxºJj TotTftJ KjP~JV ßh~J yPf kJPr mPu xN©Ka \JKjP~PZÇ IjMxºJj TotTftJrJ IjqJjq hMjtLKfr IjMxºJPjr kJvJkJKv fJPhr oMKÜPpJ≠J xJKatKlPTa nM~J KT jJ fJ pJYJA TrPmÇ xN© @rS \JjJ~, xok´Kf xJPmT FT\j KmhMq“ xKYm, IKfKrÜ xKYm S pMVì-xKYPmr KmÀP≠ KmkMu kKroJe Igt @®xJPfr IKnPpJV TKovj @oPu KjP~PZÇ FAxm IKnPpJV oyJkKrYJuT (KmPvw IjMxºJj S fh∂) KmsPVKc~Jr xJuJCK¨Pjr TJPZ rP~PZÇ KfKj pJYJA mJZJA TrPZjÇ hMhPT \oJ kzJ IKnPpJPV muJ yP~PZ, FTKa \JfL~ C“xm kJuj CkuPã fJrJ ßoJa 10 ßTJKa aJTJ YJÅhJ KyxJPm V´ye TPrjÇ IgY TotxNKY kJuPj ßoJa 3 ßgPT 4 ßTJKa aJTJ UrY y~Ç

ToJKvt~Ju \ ToJKxt Ju oPVt orPV\ FmÄ FmÄ ßcma PcmboqJPj\Po≤ PoPj\Po≥ EXPRESS

SECURED LOANS

• CCJ, Defaults, Mortgage Arrears :No problem • Up to 85% LTV

CAB DRIVERS WANTED u u u u u

In Greater London Uber one of the world’s biggest cab company is recruiting drivers

£300 joining bonus Open shift (work 1 hour or 80 hours, it’s up to you) Weekly earnings £900-£1200 for 50-60 hours You would need 08 plus plate cars. No experience required (good knowledge of London would be a good help)

Info & help please call 07506936465

ToJKvt \ ToJKxt~Ju ~JuoPVtorPV\ • Purchase • Re- Mortgage for better Interest Rate

• We deal with majority high street Lenders

ßcma PcmboqJPj\Po≤ PoPj\Po≥ • One single affordable payment. • Stop demands from your Creditor. • Freeze or reduce interest & charge. • Arrange IVA & Bankruptcy.

• No Account Required • Completion within 2 week • Loans for any purpose

Kk-Kk @A Kr - PTîAo& • If you have taken loan, Secured Loan, Credit Card & HP before April 2007. • If you had Payment Protection Insurance. If the answer is YES, we can re-claim back all the policy with interest & compensation.

WELCOME ENTERPRISE

HOTLINE: 020 8586 6877 T-MOBILE:

0798 4131 376 FAX: 0208 470 9962

Email: amcmahi@yahoo.co.uk Web: www.welcome-enterprise.co.uk Address: 6 STAFFORD ROAD, LONDON E7 8NN / CCL No- 581106, DP: Z9303661


10 UmrJUmr

14 - 20 February 2014 m SURMA

mJÄuJPhv mqJÄT muPZ Iux aJTJ rP~PZ UMmA xJoJjq

mqJÄPTr CÆO• fJrPuqr IKiTJÄv xrTJPrr hUPu dJTJ, 11 ßlms∆~JKr - mqJÄKTÄ UJPfr KmKjP~JVPpJVq CÆO• fJruqPT Iux Igt muPf jJrJ\ mJÄuJPhv mqJÄTÇ mJÄuJPhv mqJÄT muPZ, mqJÄKTÄ UJPf Iux aJTJ rP~PZ UMmA xJoJjqÇ TJre mqJÄTèPuJrr ßoJa CÆO• fJrPuqr oPiq 79 yJ\Jr ßTJKa aJTJA FUj xrTJPrr hUPuÇ ßTªsL~ mqJÄT F-S muPZ, ßmxrTJKr UJPf KmKjP~JV TrPf jJ kJrPuS mqJÄTèPuJ CÆO• fJruq xrTJKr ßas\JKr Kmu S mP¥ KmKjP~JV TPr oMjJlJ TPr gPTÇ fPm ßmxrTJKr UJPfr ßYP~ IPkãJTíf To xMPh KmKjP~JV TrJ y~Ç mJÄuJPhv mqJÄPTr kKrxÄUqJj oPf, mqJÄKTÄ UJPfr mftoJj 89 yJ\Jr 337 ßTJKa aJTJr CÆO• fJrPuqr oPiq oJ© kJÅY yJ\Jr 151 ßTJKa aJTJ rP~PZ Iux aJTJ, pJ ßoJa CÆO• fJrPuqr kJÅY hvKoT @a vfJÄvÇ @r 95 ßTJKa aJTJ rP~PZ xrTJPrr ßTJwJVJPr, pJ ßoJa CÆO• fJrPuqr xJPz 88 vfJÄvÇ xJiJref mqJÄTèPuJ xPmtJó 11 vfJÄv yJPr @oJjf xÄV´y TPr gJPT FmÄ ßmxrTJKr UJPf xPmtJó 15 ßgPT 16 vfJÄv yJPr Ee KhP~

gJPTÇ mqJÄT pUj KmKjP~JV TrPf jJ kJPr fUj mJiq yP~ xrTJPrr ßas\JKr Kmu S mP¥ KmKjP~JV TPrÇ ßas\JKr Kmu S mP¥r xMPhr yJr xJf vfJÄv ßgPT xPmtJó 12 vfJÄv yPuS mqJÄTèPuJ xJiJref ˝· ßo~JKh ßas\JKr KmKjP~JV TPrÇ FPf oMjJlJ kJ~ xPmtJó xJf ßgPT @a vfJÄvÇ mqJÄKTÄ UJPfr IKfKrÜ fJruq Iux Igt jJ Ijq KTZM F KjP~ VfTJu mqJUqJ KhP~PZ mJÄuJPhv mqJÄTÇ mJÄuJPhv mqJÄT mPuPZ, Vf 9 \JjM~JKr FxFu@r xÄrãe TrJr kr IKfKrÜ fJruq KZu 89 yJ\Jr 337 ßTJKa aJTJÇ FA IKfKrÜ fJrPuqr oPiq xrTJKr Kmu S m¥ rP~PZ 79 yJ\Jr 95 ßTJKa aJTJ, pJ IKfKrÜ fJrPuqr xJPz 88 vfJÄvÇ xJPz kJÅY vfJÄv KyPxPm k´KfKhj mJÄuJPhv mqJÄPTr TJPZ jVh \oJ xÄrãe TrJr kr mqJÄTèPuJr TJPZ rP~PZ kJÅY yJ\Jr 151 ßTJKa aJTJ, pJ IKfKrÜ fJrPuqr kJÅY hvKoT @a vfJÄvÇ mJKT kJÅY yJ\Jr 90 ßTJKa aJTJ rP~PZ mJÄuJPhv mqJÄPTr xJPg rKãf ‰mPhKvT oMhsJ KT~JKrÄ KyPxPmr @Tuj TrJÇ

F kKrxÄUqJj KhP~ mJÄuJPhv mqJÄT mPuPZ, mqJÄKTÄ UJPfr xm IÄvA Iux Igt j~Ç ßTjjJ xrTJKr KxKTCKrKaP\ KmKjP~JV ÊiM xrTJPrr Cjú~j S IjqJjq mq~ ßoaJPjJr \jq IkKryJpt j~Ç mrÄ F KmKjP~JV mqJÄPTr \jq ^MÅKToMÜ @~S KjKÁf TPrÇ Ijq KhPT mJÄuJPhv mqJÄPTr xJPg rKãf ‰mPhKvT oMhsJ KT~JKrÄ KyxJPmr @Tuj K˙Kfr Skr mqJÄTèPuJ xMh ßkP~ gJPT FmÄ ‰mPhKvT mqmxJ~mJKeP\qr FTKa mz IÄPvr hJ~ ßoaJPjJr TJP\ mqmyJr TPr gJPTÇ Kx@r@r xÄrãPer kr IKfKrÜ fyKmPur Skr mqJÄT ßTJPjJ xMh kJ~ jJÇ ßxA hOKÓPTJe ßgPT Kx@r@r xÄrãPer kr IKfKrÜ fyKmuA Iux fyKmu KyPxPm KmPmYqÇ fPm mqJÄTèPuJ Kx@r@r xÄrãPer \jq mJÄuJPhv mqJÄPT rKãf YuKf KyxJm mqmyJr TPr KmiJ~ F KyxJPm KTZMaJ IKfKrÜ fyKmu gJTJ I˝JnJKmT j~Ç xJoKV´T KyPxPm ßhUJ pJ~, xrTJKr KxKTCKrKaP\r KmKjP~JV mJPh rKãf IKfKrÜ Kr\JPntr kKroJe oJ© kJÅY yJ\Jr 151 ßTJKa aJTJ, pJ @oJjPfr oJ© vNjq hvKoT 85

vfJÄvÇ PmxrTJKr UJPfr FTKa mqJÄPTr FoKc VfTJu j~J KhV∂PT \JKjP~PZj, CÆO• fJruqPT FT IPgt Iux aJTJ muJ YPuÇ ßTjjJ Ee ßgPT k´J¬ xMhA mqJÄPTr k´iJj @~Ç KT∂á nJPuJ EeV´yLfJ jJ kJS~J~ ßmxrTJKr UJPf KmKjP~JV TrJ pJ~ jJÇ Fr lPu mJiq yP~ ßmKv xMPh @oJjf V´ye TPr IPkãJTíf To xMPh xrTJKr ßas\JKr Kmu S mP¥ KmKjP~JV TrJ y~Ç FPf mqJÄTèPuJr KTZMaJ ßuJTxJj y~Ç fPm IjqJjq UJPf ßmKv oMjJlJ TPr mqJÄTèPuJ F ßuJTxJj xojõ~ TPrÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr FT TotTftJ 10 ßlms∆~JKr, ßxJomJr JKjP~PZj, @PVr oPfJ KvP· KmKjP~JV yPu mqJÄTèPuJ FlKx IqJTJCP≤ gJTJ Igt S xrTJPrr ßas\JKr Kmu S mP¥ KmKjP~JVTíf Igt ßmxrTJKr UJPf KmKjP~JV TrPf kJrfÇ FPf ßhPv jfMj jfMj TotxÄ˙Jj xOKÓ yPfJÇ FTA xJPg IKiT xMPh KmKjP~JV TrPu mqJÄTèPuJr IKiT oMjJlJ yPfJÇ fPm ßas\JKr Kmu S mP¥ KmKjP~JV TrJ~ mqJÄTèPuJr IPkãJTíf To oMjJlJ yP~PZ FaJ ˝LTJr TrPfA yPmÇ


UmrJUmr 11

SURMA m 14 - 20 February 2014

KmFjKkr oyJjVr TKoKa ßnPX ßhS~J yPò

dJTJ, 11 ßlms∆~JKr - mqgtfJr hJ~nJr ˝LTJr TPr KmhJ~ KjPòj KmFjKkr dJTJ oyJjVr TKoKar mftoJj ßjfJrJÇ mftoJj @øJ~T TKoKa ßnPX FT oJPxr oPiq fíeoNu kptJP~r xPÿuPjr oJiqPo oyJjVPrr jfMj TKoKa Vbj TrJ yPmÇ k´P~J\Pj dJTJ oyJjVrPT C•r S hKãPe KmnÜS TrJ yPf kJPrÇ KmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J 10 ßlms∆~JKr, ßxJomJr rJPf oyJjVr ßjfJPhr xPñ ‰mbPT F Kx≠JP∂r TgJ \JKjP~PZjÇ KmFjKk ßY~JrkJrxPjr èuvJj TJptJuP~ rJf ßkRPj 9aJ ßgPT xJPz 10aJ kpt∂ F ‰mbT y~Ç ‰mbPT oyJjVr KmFjKkr ßjfJrJ fJPhr mqgtfJr TgJ ˝LTJr TPr mPuPZj, ßY~JrkJrxj FUj ßp Kx≠J∂ ßjPmj fJrJ fJ-A ßoPj ßjPmjÇ KmFjKk ßY~JrkJrxj mPuj, xrTJPrr kfj WaJPf rJ\iJjLPf fLm´ @PªJuj VPz fMuPf yPmÇ F uPãq KvVKVrA oyJjVPrr mftoJj @øJ~T TKoKa ßnPX jfMj TKoKa Vbj TrJ yPmÇ ˙J~L TKoKar xPñ ‰mbT TPr IPkãJTíf fÀe, fqJVL, krLKãf, hã, ßpJVq S xJyxLPhr KjP~ ˝· xoP~r oPiqA Vbj TrJ yPm jfMj @øJ~T TKoKaÇ SA TKoKar IiLPj FT oJPxr oPiq xPÿuPjr oJiqPo ACKja, S~Jct S gJjJ TKoKa Vbj TrJ yPmÇ Fr kr TJCK¿Pur oJiqPoA Vbj TrJ yPm kNetJñ oyJjVr TKoKaÇ dJTJr @~fj S ßuJTxÄUqJ mOK≠r TgJ CPuäU TPr UJPuhJ K\~J mPuj, oyJjVrPT C•r S hKãe FA hMnJPV KmnÜ TrPu xMKmiJ yPf kJPrÇ F mqJkJPr J~L TKoKar xPñ ‰mbT TPr Kx≠J∂ ßjS~J yPmÇ ‰mbPT oyJjVr KmFjKkr xhxq xKYm @mhMx xJuJo, pMVì @øJ~TmOª, xJPmT TJCK¿urrJ FmÄ gJjJ xnJkKf S xJiJre xŒJhTrJ IÄv ßjjÇ TP~T\j pMVì @øJ~T S gJjJ ßjfJrJ fJPhr mÜmq fMPu iPrjÇ mÜPmq oyJjVr ßjfJrJ fJPhr mqgtfJr TgJ ˝LTJr TPrj S Fr TJreS CPuäU TPrjÇ F k´xPñ fJrJ \JjJj, rJ\iJjLPf kMKuPvr èKu, oJouJ FmÄ ãofJxLj hPur ßjfJTotLPhr yJouJr TJrPe kMPrJkMKr oJPb gJTPf kJPrjKjÇ fPm fJrJ KmPãJnxy KmKnjú TotxNKYPf oJPb gJTJr xPmtJó ßYÓJ TPrPZj mPu \JjJjÇ xJŒ´KfT @PªJuPj rJ\iJjLPf vKÜ k´hvtj TrPf jJ kJrJ~ ‰mbPT UJPuhJ K\~J oyJjVr ßjfJPhr fLm´ xoJPuJYjJ TPrjÇ ãM… UJPuhJ K\~J mPuj, fíeoNPur ImPyKuf oJjMw pUj \Lmj mJK\ ßrPU @PªJuPjr oJPb uzJA TPr pJKòPuj @kjJrJ fUj @®PVJkPj xMPU Khj TJKaP~PZjÇ ßjfJPhr xm KyPxPmA mqgt mPu IKnKyf TPr UJPuhJ K\~J mPuj, mqgtfJr hJ~nJr KjP~A F TKoKaPT KmhJ~ KjPf yPmÇ fíeoNPur oJjMw, ßhv S \JKf @kjJPhr Skr IPjT @vJ TPrKZuÇ ßx k´fqJvJr KmkrLPf @kjJrJ fJPhr yfJvA TPrPZj∏ FA mPu ßãJn k´TJv TPrj UJPuhJ K\~JÇ KfKj mPuj, ßT TL TPrPZj, TJr TfaMTM nNKoTJ KZu, ßx mqJkJPr @oJr \JjJ @PZÇ UJPuhJ K\~J mPuj, TJrJmKª oyJjVr @øJ~T xJPhT ßyJPxj ßUJTJ oMKÜ ßkPu fJr xPñS KfKj Fxm mqJkJPr TgJ muPmjÇ jfMj TKoKa VbPjr @V kpt∂ mftoJj TKoKaA hJK~fô kJuj TPr pJPmÇ KfKj mPuj, IPkãJTíf fÀe S jfMjPhr nKmwq“ oyJjVr TKoKaPf hJK~fôkNet kPh mxJPjJ yPmÇ fPm kMrPjJPhr yfJv yS~Jr TJre ßjAÇ pgJpg pJYJA-mJZJAP~r oJiqPoA ßjfJ KjmtJYj TrJ yPmÇ oyJjVPr jfMj pJPhr hJK~fô ßhS~J yPm fJPhr TJP\r k´KfS fLãÓ hOKÓ rJUJ yPm mPu \JjJj KmFjKk ßY~JrkJrxjÇ KfKj mPuj, fJrJ pKh kPTa TKoKa VbPjr ßYÓJ TPrj fJyPu fJ“ãKeT IqJTvj ßjS~J yPmÇ UJPuhJ K\~J mPuj, oyJjVPrr xJPmT FoKkPhrS hJK~fô KZu @PªJuPj nNKoTJ rJUJr; KT∂á fJrJS fJ TPrjKjÇ F ZJzJ oyJjVPrr xm Iñ xÄVbjS KvVKVrA ßdPu xJ\JPjJ yPm mPu ßY~JrkJrxj \JjJjÇ

‰mbPTr kr @mhMx xJuJo xJÄmJKhTPhr mPuj, FT oJPxr xo~xLoJ ßmÅPi KhP~ S~Jct kptJP~ jfMj ßjfífô KjmtJYj TrJ yPmÇ ‰mbPT oyJjVrLr @øJ~T TKoKar xJÄVbKjT TJpt â o, KmVf KjmtJYPj S~Jct ßjfJPhr nNKoTJxy jJjJ KmwP~ ßUJuJPouJ @PuJYjJ y~Ç À≠ÆJr TPã F ‰mbPT Vf 5 \JjM~JKr KjmtJYPj rJ\iJjLPf ßjfJTotLPhr KjK‘~ nNKoTJr Kmw~Ka @PuJYjJ~ CPb @PxÇ F mqgtfJr TJre TL, fJS ßjfJrJ fMPu iPrjÇ 2011 xJPur 14 oJYt xJPhT ßyJPxj ßUJTJPT @øJ~T S @mhMx xJuJoPT xhxq xKYm TPr 21 xhPxqr @øJ~T TKoKa Vbj TPrKZPuj

UJPuhJ K\~JÇ SA xoP~ Z~ oJPxr oPiq kNetJñ TKoKa VbPjr TgJ gJTPuS fJ yP~ SPbKjÇ @mhMx xJuJo xJÄmJKhTPhr mPuj, KmVf @PªJuPj @oJPhr mqgtfJ TL KZu, ßTj oJPb jJoPf kJKrKj AfqJKh KmwP~ Km˜JKrf @PuJYjJ yP~PZÇ oqJcJo @oJPhr mÜmq @V´Pyr xPñ ÊPjPZjÇ oyJjVr ßjfJ mPuj, KmVf @PªJuPj @oJPhr pfaMTM TJ\ TrJr hrTJr KZu, fJ TrPf kJKrKjÇ F mqgtfJ @oJPhr rP~PZÇ ‰mbPT hPur J~L TKoKar xhxq @r F VKj S @mhMu oBj UJj CkKf KZPujÇ UJPuhJ K\~Jr xnJkKfPfô ‰mbPT oyJjVr ßjfJ

TJ\L @mMu mJvJr, vJoxMu ÉhJ, FoF TJA~Mo, FxF UJPuT, ßoJ. xJyJmC¨Lj, @uL @\Vr oJfær, @mhMu oK\h, xJöJh \Kyr, @mhMu uKfl, @mhMu @Kuo jKT, oM¿L m\uMu mJKxf @j\M , @mM xJAh UJj ßUJTj, jM r \JyJj oJymMmxy 49 gJjJr ßjfímOª CkKf KZPujÇ FKhPT oyJjVr ßjfJPhr ‰mbT CkuPã TP~Tv ßjfJTotL TJptJuP~r mJAPr ImJj ßjjÇ ‰mbPT IÄv KjPf ßVPu @mhMx xJuJPor KhPT ßfPz pJj fJr KmkPãr ßjfJTotLrJÇ fJr IjMxJrLrJS F xo~ kJæJ ImJj ßjjÇ F xo~ CP•\jJTr kKrKKf xOKÓ y~Ç kPr Ijq ßjfJPhr y˜PãPk kKrKKf vJ∂ y~Ç

KmP~ TrPZj ? IKnjªj! u¥Pj jfáj SP~KcÄ ßnjMq oKyuJ S kMr∆Pwr \jq xŒMet IJuJhJ mxJr mqm˙J Full Segregation Available

IJKr~JjJ mqJÄTáP~KaÄ yu FTKa xMªr S k´v˜

\J~VJ\MPz u¥Pjr IKn\Jf FuJTJ~ ImK˙fÇ xmM\ mOãrJ\Lr xoJPrJPy oPjJro k´JTíKfT ßxRªPpt ßWrJ UMmA ACKjT S FéTîMKxn FTKa SP~KcÄ ßnjMqÇ


12 UmrJUmr

14 - 20 February 2014 m SURMA

YNzJ∂ k´KfPmhj UJPuhJr yJPf dJTJ, 11 ßlms∆~JKr - k´go kptJP~r CkP\uJ KjmtJYPj ßY~JroqJj kPh KmFjKkr xogtj-k´fqJvL k´JgtLPhr YNzJ∂ k´KfPmhj FUj hPur ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~Jr yJPfÇ k´KfPmhPj fíeoNPur xogtj S xJKmtT \jKk´~fJr KjKrPU k´go kZPªr k´JgtL, KmPhsJyL k´JgtLPhr Im˙Jj, k´JgtLPhr mqJkJPr jJjJ fgq, FTT k´JgtL YNzJ∂ TrJr ßãP© k´KfmºTfJ FmÄ xJKmtT kKrK˙Kf fMPu irJ yP~PZÇ k´KfmºTfJr ßãP© xÄKväÓ @xPjr xJPmT FoKk, ß\uJ KmFjKkr KxKj~r ßjfJPhr V´∆KkÄ S ß\JPar vKrT hPur Ijz Im˙JPjr TgJS èÀPfôr xPñ CPuäU TrJ yP~PZÇ FmqJkJPr huL~ S ß\JaVfnJPm Kx≠J∂ ßj~Jr \jq UJPuhJ K\~Jr nNKoTJ k´fqJvJ TPrPZ xJÄVbKjT KaoÇ fPm k´KfPmhjKa vLwt ßjfíPfôr yJPf ßh~Jr @PV 10 ßlms∆~JKr, ßxJomJr Khjnr xÄKväÓ ßjfJrJ KmKnjú ß\uJ S CkP\uJ ßjfJPhr xPñ hlJ~ hlJ~ TgJ mPu xoP^JfJ~ @jJr ßYÓJ TPrPZjÇ huL~ xN© \JjJ~, CkP\uJ KjmtJYPjr flKxu ßWJweJr kr hPur TP~TKa xJÄVbKjT Kao KmKnjú ß\uJ xlr TPr S ˙JjL~ ßjfJPhr xPñ ‰mbT TPrPZjÇ hJK~fôk´J¬ xJÄVbKjT KaPor k´Kf @PªJuPj xKâ~ S fíeoNPur kZPªr k´JgtLPhr xogtj ßh~Jr KjPhtvjJ KZu KmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~JrÇ KT∂á oPjJj~jk© k´fqJyJPrr Khj ßkKrP~ pJS~Jr krS kKrK˙Kfr CjúKf jJ yS~J~ hPur kPã FTKa Có kptJP~r Kao F KjP~ TJ\ ÊÀ TPrÇ hPur pMVì oyJxKYm mrTfCuäJy mMuM, ßoJyJÿh vJy\JyJj, Kr\nL @yPoh, xJuJCK¨j @yPoh S k´Kvãe Kmw~T xŒJhT TJ\L @xJPhr xojõP~ KaoKa F mqJkJPr TJ\ TrPZÇ k´go kptJP~r YNzJ∂ k´KfPmhj ‰fKr TrPf VfTJu hPur j~Jkæj ßTªsL~ h¬Pr hMkMr ßgPT xºqJ kpt∂ À≠ÆJr ‰mbT TPrPZj fJrJÇ ‰mbT ßvPw Vf rJPfA k´KfPmhjKa KmFjKk ßY~JrkJrxj S 19 huL~ ß\JPar vLwt ßjfJ UJPuhJ K\~Jr TJPZ ßh~J yP~PZÇ xÄKväÓ

xNP© \JjJ ßVPZ, @VJoL 19Pv ßlms∆~JKr k´go kptJP~ IjMPÔ~ 97Ka CkP\uJ KjmtJYPj 40KaPfA FTT k´JgtL YNzJ∂ TrPf ßkPrPZ hJK~fôk´J¬ xJÄVbKjT KaoèPuJÇ I∂f 20Ka CkP\uJ~ hMA k´JgtLr oPiq xoP^JfJr Kmw~Ka KjKÁf TrPf ßkPrPZj fJrJÇ fPm mJKT CkP\uJèPuJPf ßTJjnJPmA xoP^JfJ~ rJK\ jj k´JgtLrJÇ ßx CkP\uJèPuJPf KmFjKk ßY~JrkJrxPjr nNKoTJ k´fqJvJ TrJ yP~PZ xJÄVbKjT KaPor kã ßgPTÇ xJÄVbKjT Kao xNP© \JjJ ßVPZ, FTT k´JgtL YNzJ∂TrPe hPur ßnfr S mJAPr ßgPT jJjJ k´KfmºTfJ ßhUJ KhP~PZÇ ˙JjL~ xrTJr KjmtJYj yS~J~ ßmKvr nJV CkP\uJ~ k´KfÆKªôfJ~ ßjPoPZj ˙JjL~ kptJP~r FTJKiT ßjfJÇ xÄKväÓ @xPjr xJPmT FoKk, ß\uJ KmFjKkr xnJkKf S xJiJre xŒJhT fJPhr ßjkPgq xogtj

‰frL ßkJvJT TJrUJjJ~ 200 kKrhvtT KjP~JV ßh~J yPm

dJTJ, 11 ßlms∆~JKr - ‰frL ßkJvJT TJrUJjJ~ TJP\r kKrPmv rP~PZ KT jJ fJ UKfP~ ßhUPf 200 kKrhvtT (&A¿PkÖr) KjP~JV ßh~J yPmÇ fPm fJr \jq TokPã hMA mZr xo~ uJVPmÇ F TgJ \JKjP~PZj mJKe\qoπL ßfJlJP~u @yPohÇ 10 ßlms∆~JKr, ßxJomJr mJKe\q oπeJuP~ ÈlPrj AjPnˆPo≤ ßY’Jr Im ToJxt IqJ¥ A¥JKˆs'-Fr (Fl@AKxKx@A) k´KfKjKi hPur xJPg ‰mbT ßvPw KfKj xJÄmJKhTPhr F TgJ \JjJjÇ mJKe\qoπL mPuj, K\FxKk xMKmiJ KlPr ßkPf AKkP\Pc ßasc ACKj~j YJuMxy ImKvÓ KfjKa vftS kNre TrJ yPmÇ F KmwP~ oKπxnJ~ Kx≠J∂ ßj~J yP~PZÇ K\FxKk xMKmiJ KlPr ßkPf pMÜrJÓs k´h• È16Ka vPftr oPiq 13Ka APfJoPiq kNre TrJ yP~PZ' hJKm TPr mJKe\qoπL mPuj, ÈPp KfjKa vft FUPjJ kNre y~Kj, Fr oPiq rP~PZ∏ 200 A¿PkÖr KjP~JV, AKkP\Pc ßasc ACKj~j TrJr xMPpJV k´hJj S 19Ka ßkJvJT TJrUJjJ~ v´KoT KjptJfPjr IKnPpJV

rP~PZÇ F KmwP~ khPãk ßj~JÇ' F KfjKar KmwP~ ßfJlJP~u mPuj, KmiJj IjMpJ~L KkFxKxr oJiqPo 200 A¿PkÖr KjP~JV ßh~Jr TgJÇ FPf hMA mZr xo~ uJVPm; KT∂á vft ßoJfJPmT FKk´u-Por oPiq F KjP~JV KhPf yPmÇ \Mj kpt∂ xo~ ßkPuS ßkPf kJKrÇ fPm @orJ YJA hs∆f A¿PkÖr KjP~JV KhPfÇ KfKj mPuj, F kKrPk´KãPf oKπxnJ~ Kx≠J∂ ßj~J yP~PZ, KkFxKxr xJPg TgJ mum, v´o oπeJu~ F KmwP~ CPhqJV ßjPm, IqJcKoKjPˆsKan IctJPrr oJiqPo k´iJjoπL TftíT fJPhr KjP~JV ßh~Jr xMPpJV rP~PZÇ xÄKväÓ FT xN© \JjJ~, xŒ´Kf KmKxFPxr KuKUf S ßoRKUT krLãJ~ C•Let yP~PZ; KT∂á ßTJPjJ TqJcJr xJKntPx KjP~JV kJ~Kj, fJPhr oiq ßgPT FA 200 A¿PkÖr KjP~JV ßh~J yPf kJPrÇ PfJlJP~u @yPoh mPuj, ÈAKkP\c ˙JkPjr xo~ KmPhvL KmKjP~JPVr ˝JPgt FUJPj ßasc ACKj~Pjr ßTJPjJ xMPpJV ßh~J yPm jJ mPu AKkP\c @APj CPuäU TrJ yP~KZuÇ ßasc ACKj~Pjr mqJkJPr KmPhvL KmKjP~JVTJrLPhr oPiq FUPjJ FT irPjr IjLyJ rP~PZÇ Ijq KhPT @oJPhr v´o @APj ßasc ACKj~Pjr IKiTJr rP~PZ FmÄ AKkP\Pcr mJAPr Ijq xm ˙JPj APfJoPiqA FaJ k´P~JV TrJ yP~PZÇ FofJm˙J~ @orJ pKh v´o @AjaJ xm \J~VJ~ k´P~JV TKr FmÄ v´KoPTr ˝Jgt rãJ TrPf kJKr fJyPu Kmw~Ka KjK• TrJ x÷m yPmÇ 19Ka TJrUJjJ~ v´KoT KjptJfj k´xPñ KfKj mPuj, ÈFaJ fh∂ TrJ yPm FmÄ KmK\FoAF xnJkKfxy Fxm TJrUJjJr oJKuTPhr ßcPT @jJ yPm S fJPhr xJPg ‰mbT TrJ yPmÇ @orJ YJA ßTJPjJ TuTJrUJjJ~ pJPf IqJKmC\ jJ y~Ç' KfKj mPuj, mJÄuJPhPv YJr yJ\JPrrS ßmKv ßkJvJT TJrUJjJ rP~PZÇ Fr oPiq 18-20Ka TJrUJjJ~ xïa yPfA kJPr; KT∂á FaJS pJPf jJ y~, ßx CPhqJV ßj~J yPmÇ

KhPòjÇ ßTJj ßTJj CkP\uJ~ KxKj~r ßjfJPhr fJPhr xoKgtf ßjfJPhr k´JgtL TrPf ßhj-hrmJr S Ijz Im˙Jj KjP~PZjÇ KmPvw TPr ßpxm ß\uJ~ ß\uJ xnJkKf S xJiJre xŒJhPTr oPiq ƪô rP~PZ ßxUJPjA ßhUJ KhP~PZ Foj \KaufJÇ @mJr fíeoNPur xogtPj xJÄVbKjT KaPor oPjJjLf k´JgtLr KmÀP≠ KmPhsJyL k´JgtL hJÅz TKrP~PZj xJPmT oπL-FoKkrJÇ xN© \JjJ~, ßY~JroqJj kPh k´KfÆKªôfJTJrLPhr ßmKvr nJVA @PªJuj-xÄV´JPo oJPb ßgPT ßjfífô ßh~J fÀe S \jKk´~ ßjfJÇ vÜ Im˙Jj gJTJr krS xJPmT FoKkPhr KmPrJKifJr oMPU ßmv KTZM CkP\uJ~ KmFjKk xogtT mftoJj ßY~JroqJjPhr k´JKgtfJ YNzJ∂ TrPf kJPrKj xJÄVbKjT KaoÇ KjP\r @xPj jfMj ßTJj k´KfƪôL ‰fKr ßyJT FaJ YJAPZj jJ xJPmT FoKkrJÇ k´KfPmhPj kKrÏJr

CPuäU TrJ yP~PZ ßTJj CkP\uJ~ TJrS TJrS ÆPªô \KaufJ ‰fKr yP~PZÇ xN© \JjJ~, huL~ Kx≠J∂ IoJjq TPr KmPhsJyL k´JgtL yPu fJPhr mqJkJPr xJÄVbKjT vJK˜ ßh~Jr KjPhtvjJ KZu KmFjKk ßY~JrkJrxPjrÇ KT∂á mftoJj kKrK˙KfPf TPbJr jJ yP~ xoP^JfJr oJiqPo Kx≠J∂ YNzJ∂ TrJr kPã FTof yP~PZj xÄKväÓ xJÄVbKjT KaoÇ fJA TP~TKa CkP\uJ~ KmPhsJyL k´JgtLPhr ßvJT\ TrJ y~Ç ßx ßvJT\ ßoPj KTZM k´JgtL KjmtJYj ßgPT xPr hJÅzJPuS ßmKvr nJV ßãP© fJ TJP\ @PxKjÇ fJA mKyÏJrJPhv ßh~J mJ TPbJr xJÄVbKjT mqm˙J ßj~Jr \jq jJjJ oNuqJ~j S krJovtxy k´KfPmhjKa ‰fKr TPrPZ xJÄVbKjT TKoKaÇ FUj KmPhsJyL k´JgtLPhr mqJkJPr UJPuhJ K\~JA Kx≠J∂ ßhPmjÇ xÄKväÓ xN© \JjJ~, IPjT CkP\uJ~ ß\JPar vKrT \JoJ~JPf AxuJoL k´JgtL KhP~PZÇ @uJk-@PuJYjJr KnK•Pf IPjT CkP\uJ~ fJPhr k´JgtLPhr xPñ xoP^JfJ yP~PZÇ F \jq vKÜvJuL xJÄVbKjT Im˙JPjr krS IPjT CkP\uJ~ CkP\uJ nJAx ßY~JroqJj kPh KjmtJYj ßgPT xPr hJÅKzP~PZj KmFjKk ßjfJrJÇ fPm KTZM èÀfôkNet CkP\uJ~ \JoJ~Jf FUjS fJPhr k´JgtLPhr mqJkJPr Kx≠J∂ ßjjKjÇ k´KfPmhPjr oJiqPo Kmw~Ka èÀPfôr xPñ UJPuhJ K\~Jr j\Pr @jJ yP~PZÇ KmFjKk ßTªsL~ h¬r xN© \JjJ~, CkP\uJ KjmtJYjPT ßTªs TPr KmPrJiL hu hoPj jJjJ ßTRvu Imu’j TrPZ xrTJrÇ KmFjKk ß\Ja xoKgtf k´JgtLPhr yJrJPf ßhPvr KmKnjú ß\uJ~ k´JgtL S èÀfôkNet ßjfJPhr ßV´¬Jr, oJouJ hJP~r S mJxJmJKzPf yJjJ KhPòÇ KTZM CkP\uJ~ KmFjKk k´JgtLPhr k´YJreJ~ jJjJnJPm mJiJ ßh~J yPòÇ fPm KmFjKk ßjfJrJ oPj TPrj, xrTJr jNqjfo ˝òfJr oJiqPo CkP\uJ KjmtJYj TrPu FmÄ KmFjKkr xJPmT FoKkrJ ZJz ßh~Jr oJjKxTfJ ßhUJPu I∂f 80 nJV CkP\uJ~ KmFjKk S 19 hu xogtT k´JgtLrJ Km\~L yPmjÇ

KUSHIARA CASH & CARRY

313-317 COMMERCIAL ROAD, LONDON E1 2PS

- Great prices & Service - Fresh fish & Vegetables - Guaranteed Halal Meat - Discounts for restaurants IJoJPhr TJPZ xm irPjr yJuJu oJÄx, ßl∑JP\j PmJjPux KYPTj, PmJjPux oJaj, uqJ’ FmÄ xm irPjr oJZ ˝·oNPuq kJS~J pJ~Ç xm irPjr YJu S o~hJ IJoJPhr TJPZ kJPmjÇ

ßrÓáPrP≤r \jq KmPvw ZJz T: 0207 790 1123 F: 0207 790 6030


UmrJUmr 13

SURMA m 14 - 20 February 2014

mJÄuJPhv ßxjJmJKyjLr pM≠ IjMvLuPj v©∆ j~ nJrf

dJTJ, 11 ßlms∆~JKr - mJÄuJPhv ßxjJmJKyjL k´gomJPrr oPfJ nJrfPT v©∆kã jJ mJKjP~ pM≠ IjMvLuj xŒjú TPrPZÇ ßxUJPj pM≠Pã© KyPxPm nJrf xLoJ∂PT KmPmYjJ TrJ y~KjÇ AK¥~Jj FPk´Pxr FT k´KfPmhPj FTgJ muJ y~Ç FPf @rS muJ y~, mJÄuJPhv xLoJP∂r Kfj KhT KWPr gJTJ nJrf xJoKrT IjMvLuPj k´Kfkã KyPxPm @xPm fJ Km˛~Tr KTZM j~Ç pM≠-IjMvLuj KxKj~r ßxjJ TotTftJPhr \jq mz oJPkr FTKa k´KvãeÇ pM≠ kKrK˙KfPf ßTRvuVf hO|fJ @j~Pj ßxjJPhr \jq F IjMvLuj xyJ~T nNKoTJ kJuj TPrÇ xJiJref pM≠ IjMvLuj YuJTJPu v©∆kPãr jJoTre y~ jJÇ fPm @∂\tJKfT xLoJ∂ Im˙JPjr Skr KnK• TPr TJPT k´Kfkã KmPmYjJ TrJ yP~ gJPT ßxaJ ¸ÓÇ mJÄuJPhv ßxjJmJKyjLr xPñ @rS WKjÔ k´KfrãJ Kmw~T IÄvLhJKrPfôr xŒTt ‰fKrr ßYÓJ TrPZ nJrfÇ F Im˙J~ pM≠ IjMvLujPT IPkãJTíf To nJrfPTKªsT TrJaJ nJrPfr \jq FTKa èÀfôkeN t uãq KZuÇ mJÄuJPhv xrTJPrr KxKj~r FT TotTftJ mPuj, @oJPhr pJmfL~ pM≠PTKªsT oPjJnJm pKh nJrfPT uãq TPr y~ fJyPu k´KfPmvL ßhvPT KTnJPm ßhUJ yPò ßxPãP© FT irPjr oJjKxT k´KfmºTfJ xOKÓ TPrÇ IjMvLuPj mJÄuJPhv ßxjJmJKyjL pM≠PãP© k´KfrãJoNuT kKrT·jJr YYtJ TPr gJPTÇ ßxUJPj ßxjJhu k´KfrãJ ßrUJr ßkZPj Im˙Jj KjP~ hUuTJrL ßxjJmJKyjLPT k´Kfyf TrJr ßYÓJ ImqJyf rJPUÇ FaJ ˝JnJKmTnJPm xÄPmhjvLu FTKa Kmw~, ßpUJPj oPjJnJm kKrmftj yS~Jr k´P~J\j rP~PZÇ

nJrPfr ßxjJk´iJj 2012 xJPu KÆkãL~ xlPr mJÄuJPhv ßxjJk´iJPjr xPñ Kmw~Ka KjP~ @PuJYjJ TPrKZPujÇ pM≠ IjMvLuPjr ßãP© @∂\tJKfT xLoJ∂ KyPxPm ßhPvr Inq∂Prr ßTJj ˙Jj KYK¤f TrJr \jq IjMPrJi TPrKZPuj mPu \JKjP~PZj KfKjÇ ˝JiLjfJr kr mJÄuJPhPvr xTu xJoKrT k´Kvãe ßTªs ˙JKkf yP~KZu ßpxm TotTftJr yJPf fJrJ k´PfqPT kJKT˜Jj ßxjJmJKyjLr xPñ k´Kvãek´J¬Ç xrTJKr SA TotTftJ Kmw~Kar k´Kf KjPhtv TPr o∂mq TPrj, ˆJl TPu\èPuJ ßpnJPm Vbj TrJ yP~PZ, ßxUJPj KjKÁfnJPm TotTftJPhr SA k´KvãPer k´nJm KZuÇ mJÄuJPhv xv˘ mJKyjL VKbf yS~Jr kr F mZr k´gomJPrr oPfJ KcPl¿ xJKntx ToJ¥ FmÄ ˆJl TPu\ IjMvLuPjr Kmw~m˜MPf kKrmftj FPjPZÇ 23Pv \JjM~JKr ÊÀ yS~J pM≠ IjMvLuj YPu 7 KhjÇ SA IjMvLuPj nJrPfr xPñ @∂\tJKfT xLoJP∂r KnK•Pf v©∆kã KjmtJYj TrJ y~KjÇ mJÄuJPhv xLoJP∂r Inq∂Prr ßTJj FTKa ˙JjPT @∂\tJKfT xLoJ∂ KyPxPm KYK€f TrJ y~Ç AK¥~Jj FPk´Pxr SA k´KfPmhPj @rS CPuäU TrJ y~, mJÄuJPhPvr mftoJj ßxjJk´iJj ß\jJPru ATmJu TKro nNAÅ ~J krmftL k´\Pjìr ßxjJ ßjfíPfôr FT\j TotTftJ, kJKT˜Jj ßxjJmJKyjLr xPñ pJr ßTJj xŒíÜfJ ßjAÇ nJrPfr k´Kf jojL~ ßvU yJKxjJr xrTJr FmÄ mJÄuJPhv ßxjJmJKyjLr xPñ kJr¸KrT xŒTt Cjú~Pjr \jq mftoJj xo~Ka nJrPfr \jq xmtJKiT @hvt xo~ KyPxPm KmPmKYf yPòÇ vLwt FT TotTftJ o∂mq TPrj, ßUJuJUMKunJPm muPf ßVPuFaJ @oJPhr \jq ßxJjJKu xo~Ç

@ x o KlPrJP\r xJÄxh kPh myJu gJTJ KjP~ Àu

IkJPraPrr oJiqPo xŒ´YJr TrJ y~Ç Imvq Vf ßrJmmJr \JfL~ xÄxh nmPj @P~JK\f xÄmJh xPÿuPj KfKj mPuPZj, KfKj ÈTqJv' ßYP~KZPuj V·òPuÇ @hJuPf @PmhjTJrLr kPã ÊjJKj TPrj @Aj\LmL rKlT-Cu yTÇ fJÅPT xyJ~fJ TPrj @Aj\LmL F Km Fo KZK¨TMr ryoJj UJj FmÄ Fo oAjMu AxuJoÇ rJÓskPã KZPuj ßckMKa IqJaKjt ß\jJPru ßoJUPuZMr ryoJjÇ @PmhPj muJ y~, Vek´KfKjKifô @PhPvr 12(1) (Fo) IjMxJPr, oPjJj~jk© hJKUPur xJf Khj @PV ßUuJKk Ee kKrPvJi mJ kMj”flKxu mJ KTK˜ kKrPvJi TPr EePUuJKkr fJKuTJ ßgPT oMÜ yPf yPmÇ hvo xÄxh KjmtJYPj oPjJj~jk© hJKUPur ßvw Khj KZu 2 KcPx’rÇ KT∂á @ x o KlPrJ\ mqJÄT ßgPT Ee kMj”flKxu TPrj 27 jPn’rÇ mJÄuJPhv mqJÄT krKhj fJ IjMPoJhj TPrÇ lPu Vek´KfKjKifô @PhPvr SA iJrJ IjMxJPr KfKj xÄxh xhxq kPh k´KfÆKªôfJ TrPf kJPrj jJÇ TJre, oPjJj~jk© hJKUPur xo~ @AjJjMpJ~L EePUuJKk KyPxPm KfKj k´JgtL yS~Jr IPpJVqÇ lPu KfKj KjmtJYPjS IÄv KjPf kJPrj jJÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr ßâKca AjlrPovj mMqPrJr fgq IjMxJPr, 26 jPn’r kpt∂ KlPrJ\ EePUuJKk KZPujÇ @Aj\LmL KZK¨TMr ryoJj UJj kPr mPuj, KraJKjtÄ TotTftJr TJPZ F KjP~ @kK• ßhS~J yPuS @oPu ßjjKjÇ KjmtJYj TKovPj TrJ @KkuS @oPu ßjS~J y~KjÇ KlPrJP\r k´JKgtfJ ‰mi ßWJweJ TrJ y~Ç fJA SA xm pMKÜ fMPu iPr yJAPTJPat @Pmhj TrJ y~Ç Kj~o-jLKfr ßfJ~JÑJ jJ TPr ßxJjJuL mqJÄT SA Ee @amJr kMj”flKxu TPrÇ kMj”flKxPu ßxJjJuL mqJÄT 13 ßTJKa 51 uJU 82 yJ\Jr 64 aJTJ oSTMl TPrÇ

dJTJ, 11 ßlms∆~JKr - \JfL~ xÄxPhr KYl ÉAk @ x o KlPrJ\ ßTJj @AjVf TftífômPu kaM~JUJuL2 @xPjr xÄxh xhxq kPh myJu @PZj, fJ \JjPf ßYP~ Àu \JKr TPrPZj yJAPTJatÇ KmYJrkKf xJuoJ oJxMh ßYRiMrL S KmYJrkKf ßoJ. yJKmmMu VKjr xojõP~ VKbf yJAPTJPatr ßmû FT KrPar k´JgKoT ÊjJKjr kr 10 ßlms∆~JKr, ßxJomJr F Àu ßhjÇ @ x o KlPrJ\, \JfL~ xÄxh xKYmJuP~r xKYm, KjmtJYj TKovPjr xKYm, @AjxKYm, mJÄuJPhv mqJÄPTr ßâKca AjlrPovj mMqPrJr kKrYJuT, ßxJjJuL mqJÄPTr mqm˙JkjJ kKrYJuTxy j~\j KmmJhLPT YJr x¬JPyr oPiq FA ÀPur \mJm KhPf muJ yP~PZÇ pgJxoP~ ßUuJKk Ee kKrPvJi jJ TPr @ x o KlPrJ\ hvo xÄxh KjmtJYPjr \jq oPjJj~jk© \oJ ßhj-FA hJKm TPr fJÅr xÄxh xhxq kPh myJu gJTJr ‰mifJ KjP~ Vf x¬JPy Kra @PmhjKa TPrj kaM~JUJuLr mJClu ßkRrxnJr ßo~r K\~JCu yTÇ @PmhPjr Skr VfTJu ÊjJKj y~Ç @ x o KlPrJ\ Vf ÊâmJr Kj\ KjmtJYjL FuJTJ mJClu CkP\uJ xhPrr xrTJKr kJmKuT oJPb FT xÄmitjJ IjMÔJPj mPuKZPuj, ÈpKh ßTCr CkPdRTj ßhS~Jr AòJ gJPT, fPm @r FA ß∠jJ, TqJv YJAÇ' SA IjMÔJj ˙JjL~ ßTmä

rqJm k´KvãPe oJKTtj KjPwiJùJ dJTJ, 11 ßlms∆~JKr - vft kNre jJ TrJ~ rqJm-Fr k´KvãPer Skr FT irPjr KjPwiJùJ \JKr TPrPZ oJKTtj pMÜrJÓsÇ KmYJrmKytnNf yfqJTJ§xy ImqJyfnJPm oJjmJKiTJr u–WPjr TJrPeA F vft ßh~J yP~PZÇ muJ yP~PZ oJKTtj fyKmPu kKrYJKuf k´KvãPe rqJPmr xhxqPhr ßpj mJÄuJPhv xrTJr ßTJjS oPjJj~j jJ ßh~Ç rqJm TftT í oJjmJKiTJPrr èÀfr u–Wj mº yP~PZ FmÄ u–WjTJrLPhr KmÀP≠ mJÄuJPhv xrTJr pPgÓ xÄPvJijoNuT mqm˙J KjP~PZ FojKa KjKÁf yPuA KjPwiJùJ k´fqJyJr TrJ yPmÇ 3rJ ßlms∆~JKr oJKTtj xrTJPrr frPl FT KYKbPf F mJftJ ßh~J yP~PZÇ KYKbPf CPuäU TrJ yP~PZ FTKa ßãP©A oJKTtj xyJ~fJ ßkP~ gJPT rqJmÇ ßx ßã©Ka yPò A≤JrjqJu FjPTJ~JKr ßxu (@AAKx) k´KfÔJ~Ç FA xyJ~fJ Ku~JKy u' ßoPjA ßh~J y~Ç @AAKxPf TJP\r \jq oPjJjLf yS~Jr \jq k´P~J\jL~ k´Kvãe ßh~Jr @PV mJZJA-KmKir vft ImqvA xJlPuqr xPñ kNre TrPf y~ rqJm xhxqPhrÇ @AAKxPf Tftmq S hJK~fô kJuPjr \jqA F KmPvwnJPm F k´Kvãe ßh~J y~Ç FUJPj @AAKx xhxqPhr IÄvV´ye xLKofÇ KmPhvL KjrJk•J mJKyjLPT oJKTtj xyJ~fJ ÈlPrj FKxˆqJ≤ IqJÖ (FlFF) Im 1961-Fr ßxTvj

620 Fo' ÆJrJ Kj~KπfÇ SA Kj~πe KmKiKaA Ku~JKy u' mJ Ku~JKy IqJPo¥Po≤ jJPo kKrKYfÇ oJjmJKiTJr u–Wj FmÄ u–WjTJrLPhr KmÀP≠ xÄKväÓ Tftk í Pãr TJptTr khPãk V´ye xŒPTt oJKTtj krJrJÓsoπLr TJPZ pKh KmvõJxPpJVq fgq gJPT fPmA KmPhvL KjrJk•J mJKyjLr ßTJj ACKjPar FlFF'r IiLPj fyKmu xyJ~fJ k´hJPjr Kmw~Ka KjKÁf TPr CKuäKUf IqJPo¥Po≤Ç KT∂á rqJm xhxqPhr ÆJrJ oJjmJKiTJPrr èÀfr u–Wj WaJ~ ßTJj k´TJr oJKTtj k´Kvãe S xyJ~fJ rqJPmr ßTJj xhxq mJ ACKja ßkPf kJPr jJ mPu oJKTtj xrTJr hO| Kx≠JP∂ CkjLf yP~PZÇ FA Im˙J~ ßx≤Jr lr FKPu¿ lr ˆqJKmKuKa kMKuv ACKja (KxSAFxKkAC)-Fr Kllg

ßoJmJAu ßojPaJKrÄ Kao (FoFoKa-05) ßTJPxtr mJZJAKmKir vft rqJm, dJTJr IkJPrvjx CAÄ-Fr ßÛJ~Jc KucJr/KxKj~r FFxKk oJyoMhu M yJxJj kNre TrPf kJPrjKjÇ fJA KfKj SA k´Kvãe ßTJPxt IÄvV´ye TrPf kJrPmj jJÇ SKhPT FA KjPwiJùJ k´fqJyJPrr \jq TNaQjKfT k´PYÓJ YuPZÇ Fr IÄv KyPxPm ˝rJÓs S krrJÓs oπeJuP~r hM'Ka Kao pMÜrJPÓs pJPòÇ FA KaPor ßjfíPfô ßhPmj ˝rJÓs oπeJuP~r IKfKrÜ xKYm c. TJoJu CK¨j @yPohÇ KfKj KmYJrmKytnf N yfqJTJ§xy jJjJ KmwP~ xrTJPrr Im˙Jj fMPu irPmjÇ FA KmwP~ ˝rJÓs oπeJuP~ kMKuv S rqJmxy TP~TKa @Aj-ví⁄uJ mJKyjLr xyJ~fJ~ TJV\-k© ‰fKrr TJ\ YuPZÇ

Money Transfer Transfer & TTravels ravels & Tours Tours KUSHIARA Money 0207 790 1234

24hours H Hotline: otline: 02035880031 Regulated Regulated and Registared Registared by by FSA & HM Custom Custom & Excise Excise

Open 7 days 24 hours anytime

Worldwide Money Transfer Bureau De Change Cheque Casher First & Instant Service Best Currency rate Bank Draft Foreign Currency TT

W Wee buy & sell FForeign Currencies. urrencies. oreign C TRAVEL SERVICES Airlines. TR AVEL SER VICES --Choice Choice of A irlines. Cheap Air Tickets for International & Domestic Flights on Your Choice of Destinations.

-Hajj & Holiday Packages -Worldwide Cargo Services -Low cost Flights to any city around the world -Passport-No Visa-Renewal Services 3550

Wee ar aree main agen agents ts W for for most Airlines Airlines

313-319 Commercial Commercial road, road, London London E1 2PS, Fax: Fax: 0207 790 6030

We We Buy & Sell Sell Land Land & Flats Flats in Bangladesh. Bangladesh.


14 UmrJUmr

14 - 20 February 2014 m SURMA

mx∂ C“xPmr TKm l\u vJyJmM¨Lj IJr ßjA

dJTJ, 10 ßlms∆~JKr - mx∂ TzJ jJzPZ hr\J~Ç IgY EfMrJ\ @xJr @PVA YPu ßVPuj mx∂TJuLj TKmfJ C“xPmr CPhqJÜJ ßhPvr KmKvÓ TKm S xJÄmJKhT l\u vJyJmM¨LjÇ 9 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr xTJu 10aJ 45 KoKjPa KfKj kOKgmLr oJ~J TJKaP~ YPu ßVPuj (AjúJ KuuäJKy S~J AjúJ AuJAKy rJK\Cj)Ç fJÅr m~x yP~KZu 78 mZrÇ ßrPU ßVPZj ˘L, FT ßoP~, hMA ßZPu S mÉ èeV´JyLÇ kJKrmJKrT xN© \JjJ~, oJx UJPjT @PV oK˜PÏ rÜãrPe l\u vJyJmM¨Lj èÀfr IxM˙ yP~KZPujÇ ßrJmmJr 10aJr KhPT ybJ“ IxM˙ ßmJi TPrjÇ yJxkJfJPu @jJ yPu KYKT“xPTrJ \JjJj, TKm @r ßjAÇ mJh @xr mJxJPmJ oJPb fJÅr k´go \JjJ\J y~Ç Frkr fJÅPT @jJ y~ \JfL~ ßk´xTîJPmÇ FUJPj KÆfL~ \JjJ\Jr kr fgqoπL yJxJjMu yT AjM, \JfL~ kJKatr ßY~JroqJj FAY Fo FrvJh, TKmr ÛMPur mºM ßuUT ‰x~h vJoxMu yT, \JfL~ TKmfJ kKrwPhr xnJkKf yJKmmMuäJy KxrJ\L, TKm oJyJmMm fJuMThJr, k´JmKºT oKlhMu yT FmÄ xJKyKfqT S xÄÛíKf\PjrJ fJÅPT v´≠J \JjJjÇ \JfL~ ßk´xTîJm, dJTJ xJÄmJKhT ACKj~Pjr Cn~ IÄvxy KmKnjú xÄVbPjr kã ßgPTS lMPuu v´≠J \JjJPjJ y~Ç kPr v´≠J KjPmhPjr \jq fJÅPT @jJ y~ mJÄuJ FTJPcKoPfÇ ßxUJj ßgPT mjJjL Tmr˙JPjÇ ßxUJPjA Ij∂TJPur \jq vJK~f TrJ y~ fJÅPTÇ l\u vJyJmM¨LPjr oOfMqPf VnLr ßvJT k´TJv TPrPZj KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~JÇ FA ßlms∆~JKrPfA kOKgmLPf FPxKZPuj l\u vJyJmM¨LjÇ jJjJmJKz TMKouäJr vJykMr V´JPo, 1936 xJPur 4 ßlms∆~JKrÇ kMrJj dJTJPfA fJÅr ßmPz SbJÇ kPzPZj dJTJ TPuK\P~a ÛMu, \VjúJg TPu\ S TJP~Ph @\o TPuP\Ç ˚JfTÇ KmKY© fJÅr Tot IKnùfJÇ xÄxJPr KZu IPgtr aJjJaJKjÇ CóoJiqKoT krLãJr @PVA YJTKr KjP~KZPuj dJTJr ÈjS~Jm FPˆPa'Ç ßxUJj ßgPT jmJmkMr ßkJˆ IKlPxr ßTrJKj kPh kJÅY mZrÇ rJPfr TPuP\ nKft yP~ YJKuP~PZj k´JKfÔJKjT KvãJÇ TJ\ TPrPZj jJjJ kK©TJ~Ç fJÅr KmPvw TíKffô xJ¬JKyT KmKY©Jr xŒJhjJÇ 1968 xJPu fJÅr xŒJhjJ~ kK©TJKa k´TJKvf yP~KZu oJKxT kK©TJ KyPxPmÇ FKa xJ¬JKyT KyPxPm k´TJKvf yPf gJPT 1972 xJu ßgPTÇ ßhPvr xJ¬JKyT kK©TJr ßãP© fJÅr xŒJhjJ~ KmKY©J FTKa oJAuluT xOKÓ TPrÇ KZPuj ßhPvr YuKó© xJÄmJKhTfJr Ijqfo kKgTí“Ç kJKT˜Jj YuKó© xKoKfr k´KfÔJfJ xJiJre xŒJhTÇ TKmfJr kJvJkJKv k´mº, KxPjoJr KY©jJaq, TuJo, YuKó© xoJPuJYjJxy ‰mKY©qo~ fJÅr rYjJx÷JrÇ KxPjoJr \jq VJj KuPUKZPuj oJ© hMKaÇ FUPjJ ßuJPTr oMPU oMPU ßlPr È@Ko ßp @ÅiJPr mKªjL', ÈPYjJ ßYjJ uJPV, fmM IPYjJ'Ç oyJj nJwJ @PªJuPjr mZr 1952 xJu ßgPTA TJmqYYtJ ÊÀ l\u vJyJmM¨LPjrÇ SA mZrA nJwJ @PªJuj KjP~ FTKa kMK˜TJ k´TJv TPrKZPujÇ \LKmTJr k´P~J\Pj jJjJ ßkvJ~ \zJPuS TKmfJr YYtJ TPrPZj KjrmKòjúnJPmÇ V´P∫r xÄUqJ K©Pvr SkPrÇ 1956 xJu ßgPT k´J~ Kj~Kof k´TJv TPrPZj TKmfJ kK©TJ TKmT£Ç @P~J\j TPrPZj mx∂TJuLj TKmfJ C“xmÇ mJÄuJ FTJPcKo kMrÛJr, FTMPv khTxy KmKnjú kMrÛJr ßkP~PZjÇ fPm jæAP~r hvPT f“TJuLj ‰˝rvJxT FAY Fo FrvJPhr kOÔPkJwTfJ~ FvL~ TKmfJ C“xm @P~J\Pj nNKoTJ KjP~ KfKj ßhPvr TKmfJr k´iJj iJrJ ßgPT KmKòjú yP~ kPzjÇ Fr kr ßgPT KfKj k´J~ KjníPfA TJKaP~PZj fJÅr KjníKf jJPor mJKzPfÇ YPuS ßVPuj k´J~ KjníPfAÇ

o†Mr yfqJ oJouJr IKnPpJVkP©r fgq

FrvJPhr KjPhtPvA o†MrPT yfqJ dJTJ, 10 ßlms∆~JKr - @\ 10 ßlms∆~JKr, ßo\r ß\jJPru ßoJyJÿh @mMu o†Mr yfqJ oJouJr rJ~ ßWJweJr fJKrU iJpt rP~PZÇ ßvw oMyNPft KmYJrT kKrmftj yS~J~ @\ rJ~ ßWJweJr x÷JmjJ ßjA mPu @hJufxÄKväÓ xN©èPuJ oPj TrPZÇ xJPmT rJÓskKf FAY Fo FrvJPhr KmÀP≠ 19 mZr iPr YuoJj F oJouJr IKnPpJVk© IjMpJ~L, 1981 xJPu f“TJuLj ßxjJk´iJj FrvJPhr kKrT·jJ S KjPhtPv oMKÜPpJ≠J ßxjJ TotTftJ ßo\r ß\jJPru Fo F o†MrPT yfqJ TrJ y~Ç KmoJjmJKyjLr f“TJuLj k´iJj F~Jr nJAx oJvtJu xhrCK¨j F oJouJ~ ßhS~J FT \mJjmKªPf mPuPZj, FrvJPhr KjPhtPv o†MrPT yfqJ TrJ y~Ç KfKjxy F oJouJ~ kMKuv, xv˘ mJKyjL, ßVJP~ªJ xÄ˙Jr f“TJuLj hJK~fôvLu S xÄKväÓ 28 \j TotTftJ S xhxqPT xJãL TrJ yP~PZÇ oJouJr jKgkP© ßhUJ pJ~, ßmKvr nJV xJãLr \mJjmKªPf FPxPZ, FrvJPhr KjPhtPvA o†MrPT yJayJ\JrL gJjJr kMKuv ßylJ\f ßgPT ßxjJ ßylJ\Pf ßjS~J yP~KZuÇ fJÅPT Y¢V´Jo ßxjJKjmJPx KjP~ 1981 xJPur 1 \Mj oiqrJPf kNmtkKrT·jJ IjMpJ~L yfqJ TrJ y~Ç \JjPf YJAPu Vf rJPf \JfL~ kJKatr ßY~JroqJj FAY Fo FrvJh oMPbJPlJPj mPuj, fJÅr \JjJoPf, ßTJPjJ xJãL @hJuPf fJÅr KmÀP≠ KTZM mPujKjÇ KmoJjmJKyjLr xJPmT k´iJj xhrCK¨Pjr \mJjmKªr TgJ ˛re TKrP~ KhPu KfKj mPuj, ÈF KmwP~ @oJr KTZM muJr ßjAÇ' oJouJr jKgk© IjMpJ~L, o†Mr yfqJr hMA Khj @PV, 30 ßo (1981) ßnJrrJPf Y¢V´JPo FT ßxjJ InMq™JPj f“TJuLj rJÓskKf K\~JCr ryoJj Kjyf yjÇ fUj Y¢V´JPo ImK˙f ßxjJmJKyjLr 24fo khJKfT KcKnvPjr K\SKx (P\jJPru IKlxJr ToJK¥Ä) KZPuj Fo F o†MrÇ KfKj 1 \Mj ˘L-x∂Jj FmÄ IjMVf TP~T\j ßxjJ TotTftJPT KjP~ ßxjJKjmJx ZJPzjÇ fUj ß\jJPru o†MPrr xPñ KZPuj fJÅr KjrJk•J TotTftJ ßo\r ßoJ. ßr\JCu TKro, KpKj ßo\r ßr\J jJPo kKrKYfÇ o†MPrr xPñ KfKjS @aT yP~KZPujÇ ßo\r ßr\Jr \mJjmKª IjMpJ~L, ßxjJKjmJx ßgPT ßmKrP~ fJÅrJ lKaTZKzr rJ˜Jr KhPT rSjJ yjÇ FTkptJP~ VJKz ßgPT ßjPo kJP~ ßyÅPa FT YJ-mJVJPjr ßnfPr FTKa mJKzPf SPbjÇ

kPr SA mJKzKa kMKuv ßWrJS TrPu o†Mr S ßo\r ßr\J @®xokte TPrjÇ kKrmJPrr xhxqPhrxy fJÅPhr yJayJ\JrL gJjJ~ KjP~ pJS~J y~Ç @xJKo ßo\r (f“TJuLj TqJP¡j) TJ\L FohJhMu yT, xJãL ßo\r ßr\J S xÄKväÓ kMKuv TotTftJPhr \mJjmKª S xJãq IjMpJ~L 1 \Mj xºqJr kPr o†MrPT yJayJ\JrL gJjJ~ ßjS~J y~Ç kPr KmsPVKc~Jr @mhMu uKfl (krmftL xoP~ ßo\r ß\jJPru S KcK\Fl@AP~r k´iJj yj) S KmsPVKc~Jr F ßT Fo @K\\Mu AxuJPor KjPhtPv TqJP¡j FohJh rJf xJPz @aaJr KhPT yJayJ\JrL gJjJ~ pJjÇ KfKj o†Mr, fJÅr ˘L-x∂Jj S ßo\r ßr\JPT kOgT VJKzPf fMPu ßxjJKjmJPx KjP~ pJjÇ ß\jJPru o†MrPT yJf S ßYJU ßmÅPi ßo\r FohJPhr VJKzPf ßfJuJ y~Ç SA VJKzPf gJTJ xMPmhJr @vrJl C¨Ljxy @rS TP~T\j ßxjJxhxq \mJjmKªPf mPuj, o†MrPT KjP~ rJf xJPz j~aJr KhPT fJÅrJ ßxjJKjmJPx k´Pmv TPrjÇ kPr fJÅPT èKu TPr yfqJ TrJ y~Ç o†MPrr uJPvr o~jJfh∂ TPrj Y¢V´JPor xKÿKuf xJoKrT yJxkJfJPur KYKT“xT TPjtu F ß\c ßfJlJP~u @yohÇ xJãL KyPxPm ßhS~J \mJjmKªPf KfKj mPuj, o~jJfhP∂ o†MPrr oJgJr cJj KhPT ßkZPj FTKa mMPuPar @WJf ßhUPf kJjÇ fJÅr vrLPr @r ßTJPjJ \UPor KY¤ KZu jJÇ F oJouJr xJãL Y¢V´Jo kMKuPvr f“TJuLj CkTKovjJr @uL ßoJyJÿh ATmJu \mJjmKªPf mPuPZj, yJayJ\JrL gJjJ ßgPT ßxjJxhxqrJ o†MrPT KjPf ßVPu KfKj Y¢V´Jo ßxjJKjmJPxr Aˆ ßmñu ßrK\PoP≤r ToJP¥≤ KmsPVKc~Jr @K\\PT ßaKuPlJj TPrjÇ fUj @K\\ \JjJj, ßxjJk´iJPjr (FrvJh) KjPhtvâPo o†Mrxy @aT TrJ mqKÜPhr ßxjJmJKyjLr TJPZ y˜J∂Prr \jq KfKj S KmsPVKc~Jr uKfl TqJP¡j FohJhPT kJKbP~PZjÇ kPr @xJKo FohJh @hJuPf ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmKªPf mPuj, KmsPVKc~Jr uKfl S @K\P\r KjPhtPv KfKj o†MrPT kMKuv ßylJ\f ßgPT KjP~ @Pxj FmÄ kPr yfqJ TrJ y~Ç o†MrPT yfqJr kr k´YJr TrJ y~ ßp ßxjJKjmJPx ßjS~Jr kr FThu Còí⁄u ßxjJxhxq fJÅPT yfqJ TPrPZÇ KT∂á F oJouJ~ ßpxm ßxjJxhxq \mJjmKª

KhP~PZj, fJÅPhr ßTC Còí⁄u ßxjJxhPxqr TgJ mPujKjÇ KmoJjmJKyjLr f“TJuLj k´iJj F~Jr nJAx oJvtJu xhrCK¨j krmftL xoP~ F oJouJ~ xJãL KyPxPm ßhS~J \mJjmKªPf o†MrPT yfqJr \jq xrJxKr FrvJhPT hJ~L TPrPZjÇ KfKj mPuj, 1 \Mj KmPTu xJPz kJÅYaJr KhPT KfKj mñnmPj I˙J~L rJÓskKf @mhMx xJ•JPrr IKlPx KZPujÇ fUj ßxUJPj ß\jJPru FrvJhS KZPujÇ F xo~ ßaKuPlJj @PxÇ rJÓskKf ßaKuPlJj ßrPU \JjJj ßp ßo\r ß\jJPru o†Mr kMKuPvr yJPf irJ kPzPZjÇ F Umr ÊPj ß\jJPru FrvJh ßY~Jr ßgPT CPb rJÓskKfr uJu ßaKuPlJj KhP~ TJCPT ßlJj TPr mPuj, Èo†MrPT kMKuv @aT TPrPZÇ fJPT KvVKVr KjP~ @PxJ FmÄ kKrT·jJ IjMpJ~L TJ\ TPrJÇ' fUj xhrCK¨j kKrT·jJ xŒPTt \JjPf YJAPu FrvJh ßmv CP•K\f yP~ mPuj, ÈF~Jr KYl, @kKj KTZMA ßmJP^j jJÇ' xhrCK¨j mPuj, KfKj S f“TJuLj @AK\Kk F Km Fo K\ KTmKr~J I˙J~L rJÓskKfPT mPuj, ßpj o†MrPT ßmxJoKrT ßylJ\Pf rJUJ y~ FmÄ KmYJPrr oMPUJoMKU TrJ y~Ç F KjP~ fJÅPhr xPñ FrvJPhr hLWt mJhJjMmJh y~Ç kPr FrvJPhr krJoPvt I˙J~L rJÓskKf @mhMx xJ•Jr ß\jJPru o†MrPT ßxjJmJKyjLr TJPZ y˜J∂Prr Kx≠J∂ ßhjÇ xhrCK¨j @rS mPuj, 2 \Mj rJf ßhzaJ ßgPT hMAaJ~ KfKj o†MrPT yfqJr Umr kJjÇ krKhj xTJPu KfKj FrvJhPT ßaKuPlJj TPr mPuj, ÈFrvJh xJPym, @kjJrJ ß\jJPru o†MrPT ßoPr ßluPuj? FAaJ KT∂á nJPuJ TrPuj jJÇ' \mJPm FrvJh mPuPZj, ÈKmãM… ‰xKjPTrJ fJÅPT yfqJ TPrPZÇ' F WajJr 14 mZr kr 1995 xJPur 28 ßlms∆~JKr o†MPrr nJA @Aj\LmL @mMu ojxMr @yPoh Y¢V´JPor kJÅYuJAv gJjJ~ oJouJ TPrjÇ SA mZPrr 27 \Mj FrvJhxy kJÅY\jPT @xJKo TPr @hJuPf IKnPpJVk© ßh~ Kx@AKcÇ IKnPpJVk©nMÜ mJKT @xJKorJ yPuj ßo\r ß\jJPru (Im.) @mhMu uKfl, ßo\r TJ\L FohJhMu yT, ßu. TPjtu vJoxMr ryoJj vJox S ßu. TPjtu ßoJ˜lJ TJoJu CK¨jÇ KmsPVKc~Jr @K\\ S jJP~T xMPmhJr @mhMu oJPuT oJrJ pJS~J~ IKnPpJVkP© fJÅPhr @xJKo TrJ y~KjÇ dJTJr k´go IKfKrÜ ß\uJ S hJ~rJ \\ @hJuPf F oJouJr KmYJr YuPZÇ @hJuPfr xmtPvw @Phv IjMpJ~L, @\ 10 ßlms∆~JKr F oJouJr rJ~ ßWJweJr TgJÇ KT∂á FrA oPiq Vf 29 \JjM~JKr KmYJrT kPh rhmhu TrJ y~Ç lPu @\ rJ~ ßWJweJ IKjKÁf yP~ kPzPZÇ FrvJPhr @Aj\LmL ßvU KxrJ\Mu AxuJo VfTJu xJÄmJKhTPhr mPuj, rJ\QjKfT CP¨Pvq oJouJKar KmYJrTJ\ KmuK’f TrJ yPòÇ Imvq F oJouJr xrTJKr ßTRÅxMKu @xJhMöJoJj UJj mPuPZj, jfMj KmYJrT YJAPu @Aj IjMpJ~L oJouJr pMKÜfTt jfMj TPr ÊjJKj TrPf kJPrjÇ fPm, KmYJrT pKh oPj TPrj, jfMj TPr @r ÊjJKjr k´P~J\j ßjA, fJyPu KfKj rJ~ ßWJweJ TrPf kJPrjÇ

ßhz pMV kr mJzPZ nNKo Tr, IjqJjq Kl dJTJ, 10 ßlms∆~JKr - ßhz pMV kr nNKo Cjú~j Trxy KmKnjú Kl mJzJPjJr CPhqJV KjP~PZ nNKo oπeJu~Ç jfMj k´˜Jm IjMpJ~L nNKo Cjú~j Tr mJzPm KÆèeÇ IjqJjq Kl ßã©KmPvw @zJA ßgPT Kfj èe mJzJPjJ yPmÇ nNKo oπeJuP~r ßjfíPfô VKbf @a xhPxqr TKoKa Fxm Tr S Kl mJzJPjJr xMkJKrv TPrPZÇ TKoKa k´Kf kJÅY mZr kr Tr S Kl kMjKjtitJre TrJ CKYf mPuS of KhP~PZÇ 1995 xJPu xmtPvw Tr S Kl KjitJre TPr nNKo oπeJu~Ç oπeJuP~r TotTftJrJ muPZj, jJo\JKr, hJKUuJ, \JPmhJ jTuxy KmKnjú UJPf xrTJr ßp Kl kJ~, xJiJre oJjMwPT WMw KyPxPm fJr TP~T èe ßmKv KhPf y~Ç oπeJuP~r mJP\a vJUJr FT\j TotTftJ mPuj, fJPhr @P~r ßYP~ mq~ ßmKvÇ FA oMyNPft nNKo oπeJuP~r mJKwtT @~ 500 ßTJKa aJTJr TJZJTJKZÇ KT∂á UrY k´J~ ßxJ~J Z~ v ßTJKa aJTJÇ oπeJuP~r xÄKväÓ TotTftJrJ muPZj, oyJP\Ja xrTJPrr ßvw nJPV nNKo oπeJu~ KmKnjú Tr S Kl mJzJPjJr CPhqJV KjP~KZuÇ KT∂á \JfL~ xÄxh KjmtJYj xJoPj gJTJ~ ßvw xoP~ CPhqJVKa @aPT

rJUJ y~Ç jfMj xrTJr hJK~fô ßjS~Jr kr oπeJu~ Kmw~Ka KjP~ @mJrS TJ\ ÊÀ TPrPZÇ \JjPf YJAPu nNKooπL vJoxMr ryoJj vrLl mPuj, ßmv @PV ßgPT oπeJu~ Kmw~Ka KjP~ TJ\ TrPZÇ FUj kptJPuJYjJ TPr k´P~J\jL~ khPãk ßjS~J yPmÇ TíKw\Kor Tr mJzPm KÆèe: TíKw\Kor ßãP© 25 KmWJ (8 hvKoT 25 FTr) kpt∂ nNKo Cjú~j Tr KhPf yPm jJÇ Fr kr ßgPT 10 FTr kpt∂ FUj nNKo Cjú~j Tr KhPf y~ vfTk´Kf 50 k~xJ, FKa FT aJTJ KjitJrPer k´˜Jm TrJ yP~PZÇ F ZJzJ 10 FTPrr ßmKv k´Kf vfPTr \jq k´YKuf Tr FT aJTJÇ FKa mJKzP~ hMA aJTJ TrJ yPmÇ Kv·-mJKeK\qT \Kor Tr mJzPZ: dJTJ, Y¢V´ J o, jJrJ~eV† S VJ\LkM r KxKa TrPkJPrvj FuJTJ~ Kv·-mJKeK\qT TJP\ mqmyJr TrJ \Kor \jq k´Kf vfPT Tr KhPf y~ 125 aJTJÇ FaJ mJKzP~ 300 aJTJ TrJr k´˜Jm TrJ yP~PZÇ FA YJrKa KxKa TrPkJPrvj FuJTJ~ @mJKxT \Kor Tr vfJÄvk´Kf 22 aJTJ ßgPT

mJKzP~ 60 aJTJ TrJr k´˜Jm TPrPZ TKoKaÇ F ZJzJ IjqJjq KxKa TrPkJPrvjnMÜ FuJTJ, ßTrJjLV†, xJnJr S iJorJA ßkRr FuJTJ, jJrJ~eVP†r „kV† CkP\uJ xhr S Y¢V´JPor xLfJTM§ S rJñMKj~J CkP\uJr ßkRr FuJTJ~ Kv·mJKeK\qT \Kor Tr FUj vfJÄvk´Kf 125 aJTJÇ FaJ mJKzP~ 250 aJTJ TrJ yPmÇ FTA FuJTJr @mJKxT \Kor Tr 22 aJTJ ßgPT mJKzP~ 50 aJTJr k´˜Jm rP~PZÇ vfTk´Kf 125 aJTJ ßgPT mJKzP~ 200 aJTJ TrJ yPò ßmv TP~TKa ßkRr S CkP\uJ FuJTJr Kv· S mJKeK\qT nNKor TrÇ FèPuJ yPò o~ojKxÄy, aJñJAu, lKrhkMr, ßjJ~JUJuL, kJmjJ, mèzJ, KhjJ\kMr, TMKÓ~J, pPvJr S kaM~JUJuL ß\uJ xhPrr ßkRr FuJTJ, VJ\LkMPrr v´LkMr, TJKu~JQTr S TJuLV† CkP\uJr ßkRr FuJTJ, o~ojKxÄPyr nJuM T J CkP\uJr ßkRr FuJTJ, ßjJ~JUJuLr ßYRoMyjL S xMjJAoMKz ßkRr FuJTJ FmÄ ßmVoV† CkP\uJ xhr FuJTJ FmÄ UMujJ ß\uJr lMufuJ CkP\uJ FuJTJÇ PhPvr IjqJjq FuJTJr Kv· S mJKeK\qT TJP\ mqmyJr TrJ \Kor Tr 22 aJTJ ßgPT 100 aJTJ

FmÄ @mJKxT \Ko xJf aJTJ ßgPT 20 aJTJ KjitJre TrJ yPmÇ ßkRr FuJTJ ßWJKwf y~Kj, Foj FuJTJ~ k´Kf vfPTr Tr 15 aJTJ ßgPT mJKzP~ 50 aJTJ KjitJrPer k´˜Jm TrJ yP~PZÇ jJo\JKr S ßrTct xÄPvJij Kl: jJo\JKrr @Pmhj mJmh ßTJat Kl 2008 xJPu iJpt TrJ y~ kJÅY aJTJÇ FaJ mJKzP~ 10 aJTJ TrJ yPmÇ ßjJKav \JKr Kl hMA aJTJ ßgPT mJKzP~ 50 aJTJ TrJ yPmÇ ßrTct xÄPvJij Kl 200 aJTJ ßgPT mJKzP~ TrJ yPm 500 aJTJÇ k´Kf TKk KoCPavj UKf~Jj Kl 43 aJTJ ßgPT 60 aJTJ KjitJrPer k´˜Jm TrJ yP~PZÇ KmKnjú oqJPkr Kmâ~oNuq: 2008 xJPu oMKhsf ßoR\J oqJPkr hJo KjitJre TrJ y~ 350 aJTJ FmÄ lPaJTKk 300 aJTJÇ FaJ 500 S 400 aJTJ KjitJre TrJ yPmÇ F ZJzJ oMKhsf ß\uJ S gJjJ oqJk 500 ßgPT 700, oMKhsf S rKXj mJÄuJPhPvr oqJk FT yJ\Jr 250 ßgPT FT yJ\Jr 500 FmÄ UKf~Jj 60 aJTJ ßgPT 100 aJTJ KjitJre TrJ yP~PZÇ


UmrJUmr 15

SURMA m­ 14 - 20 February 2014

Fx Fo yPu ZJ©uLPVr gJmJ

TqJcJr KhhJPrr ßjfíPfô 97 ZJP©r ß\JrkNmtT yu fqJV dJTJ, 11 ßlms∆~JKr - dJTJ KmvõKmhqJuP~ jfMj nKft yS~J 97 \j ZJ©PT 10 ßlms∆~JKr, ßxJomJr rJPf Fx Fo yu ßgPT ßmr TPr KhP~PZj ZJ©uLPVr ßjfJrJÇ ZJ©Phr ZJ©uLPVr TotL k´oJe TrPf jJ kJrPu fJÅPhr @r yPu dMTPf ßhS~J yPm jJ mPu \JKjP~PZj SA ßjfJrJÇ nMÜPnJVL ZJ©rJ \JjJj, YuKf mZrA fJÅrJ KmKnjú KmnJPV nKft yP~PZjÇ TJrS TîJx ÊÀ yP~PZ, TJrS y~KjÇ nKftr xo~A yu mrJP¨r kPr kKrKYfPhr xPñ ßpJVJPpJV TPrjÇ YuKf oJPxr ÊÀ ßgPT fJÅrJ ßfJvT-mJKuv @r TJkPzr mqJV mJ asJÄT KjP~

yPur ßhJfuJr mJrJªJ~ KVP~ gJTPf ÊÀ TPrjÇ FnJPm mJrJªJ~ 97 \j k´go mPwtr ZJP©r \J~VJ y~Ç TP~T Khj iPrA fJÅrJ gJTKZPujÇ VfTJu rJPf fJÅPhr yPur xJoPjr lJÅTJ \J~VJ~ \PzJ yPf mPuj ZJ©uLPVr ßjfJrJÇ rJf 10aJr KhPT yu ZJ©uLPVr xJiJre xŒJhT KhhJr oMyJÿh Kj\JoMu AxuJoxy Ijq ßjfJPhr xJoPj \PzJ yj xhq nKft yS~J ZJ©rJÇ ZJ©uLPVr ßjfJrJ oJgJ èPj ßhPUj, ßoJa 97 \j jfMj ZJ©Ç ZJ©rJ \JjJj, KhhJr oMyJÿh xmJr TJPZ \JjPf YJj, @PV ßTC ZJ©rJ\jLKf TPrPZj KT jJÇ TP~T\j C•r ßhj, fJÅrJ

TPuP\ mJ ÛMPu ZJ©uLV TPrPZjÇ F xo~ KhhJr mPuj, È@r mJKTrJ KT ZJ©hu-KvKmr TrPZJÇ @PV pJ TrPZJ TrPZJ, FUJPj gJTPu ˝JiLjfJr kPãr vKÜPf ßpJV KhPf yPmÇ @r jJ yPu mJAPr KV~J vJK∂Pf gJPTJÇ' yPu gJTPf yPu 15 ßlms∆~JKrr oPiq Kj\ Kj\ FuJTJr vJUJ @S~JoL uLPVr kqJPc FT\j ßjfJr ßhS~J k´fq~jk© @jPf muJ yP~PZ jfMj ZJ©PhrÇ KhhJr vft KhP~PZj, k´fq~jkP© ßpj ˝JãrTJrL @S~JoL uLPVr ßjfJr oMPbJPlJj j’r gJPTÇ pJPf yPur kã ßgPT kPr ßpJVJPpJV TPr Kmw~Ka pJYJA

ÈKjmtJYjL Cjú~Pj' xJf oJPxA 80 nJV mrJ¨

Ka@r TJKmUJr nJ¥Jr k´J~ vNjq

dJTJ, 11 ßlms∆~JKr - xrTJPrr ßaˆ KrKul (Ka@r) S TJP\r KmKjoP~ UJPhqr (TJKmUJ) nJ¥JPr ßfoj KTZMA ImKvÓ ßjAÇ YuKf IgtmZPrr (2013-14) k´go xJf oJPx ÈKjmtJYjL Cjú~Pj' Ka@r-TJKmUJr mrJ¨ k´J~ ßvw TPr ßluJ yP~PZÇ jmo \JfL~ xÄxPhr ßo~Jh ßvw yS~Jr @V oMyNPft fUjTJr xJÄxhPhr jJPo FA mrJ¨ ßhS~J y~Ç F TJrPe FA IgtmZPr hvo xÄxPh KjmtJKYf jfMj xJÄxPhrJ Ka@r, TJKmUJr k´P~J\jL~ mrJ¨ kJS~J FUj kpt∂ IKjKÁfÇ F Im˙J~ YuKf ßoRxMPo, IgtJ“ @oj iJj SbJ S ßmJPrJ iJj ßrJkPer krmftL xoP~ hKrhs \jPVJÔLr \jq Ka@r-TJKmUJr k´T· xyJ~fJ~ TotxO\j TrJ UMm ToA x÷m yPmÇ xJiJrenJPm ßlms∆~JKr-oJYt S ßo-\Mj oJPx ˙JjL~ xrTJr k´KfÔJjxoNPyr oJiqPo Ka@r-TJKmUJr ßZJa ßZJa k´T· mJ˜mJ~j TPr V´JoJûPur hKrhs oJjMPwr TotxÄ˙Jj TrJ y~Ç \JjPf YJAPu ˙JjL~ xrTJr KmPvwù ßfJlJP~u @yPoh mPuj, Ka@r-TJKmUJ ßp k´Kâ~J~ mrJ¨ S mq~ TrJ y~, ßxKa xKbT j~Ç F TJrPe oJjMPwr TUj k´P~J\j ßx KmPmYjJ jJ TPrA IgtmZPrr k´go Z~ oJPx mJ KjmtJYPjr @PV FèPuJ mq~ TPr ßluJ y~Ç Ka@r-TJKmUJr oPfJ k´T· mJ˜mJK~f yS~J CKYf ˙JjL~ xrTJPrr kKrT·jJoPfJ FmÄ ˙JjL~ xrTJPrr oJiqPoÇ FUJPj xJÄxhPhr Tftífô gJTPuA FèPuJr rJ\QjKfT mqmyJPrr @vïJ ßgPT pJPmÇ UJhq oπeJuP~r TP~T\j TotTftJ ÈKjmtJYjL Cjú~Pj' Ka@r-TJKmUJr mrJ¨ ßvw TPr ßluJr WajJPT Kmru IKnKyf TPr mPuj, Vf kJÅY mZPr TUPjJA F rTo y~KjÇ IfLPf KcPx’Prr @PV xJÄxPhrJ KmPvw mrJ¨ ßkPfj jJÇ FmJr IgtmZPrr k´go xJf oJPxA xm mrJ¨ k´J~ ßvw TPr ßluJ y~Ç hvo xÄxh KjmtJYj xJoPj ßrPU mrJP¨r k´J~ 80 nJV fMPu ßjS~J y~Ç oπeJuP~r fgq IjMpJ~L, YuKf IgtmZPr Ka@r UJPf ßoJa mrJ¨ rP~PZ Kfj uJU 55 yJ\Jr 300 ßoKasT aj UJhqvxq (YJu hMA uJU YJr yJ\Jr 400 aj S ImKvÓ Vo)Ç Fr oPiq Vf 31 \JjM~JKr kpt∂ Kfj uJU 23 yJ\Jr 261 aj fMPu ßjS~J yP~PZÇ TJKmUJ UJPf ßoJa UJhqvxq mrJ¨ @PZ FT uJU

79 yJ\Jr 648 ßoKasT aj (YJu FT yJ\Jr 13 aj, ImKvÓ Vo)Ç Fr oPiq 67 yJ\Jr 587 ßoKasT aj fMPu ßjS~J yP~PZÇ FA UJPf FT uJU aPjr ßmKv Vo gJTPuS xrTJr FUj nJmPZ TJKmUJ fMPu KhP~ TJP\r KmKjoP~ aJTJ (TJKmaJ) k≠Kf YJuM TrPmÇ xÄKväÓ mqKÜrJ muPZj, mftoJj kKrK˙KfPf jfMj xJÄxPhrJ YuKf IgtmZPr jfMj k´T· ‰fKr TPr Ka@r-TJKmUJ UJPf mrJ¨ UJhqvxq mqmyJPrr UMm ToA xMPpJV kJPmjÇ UJhq oπeJu~ ßgPT Vf ßrJmmJr ß\uJ k´vJxTPhr TJPZ kJbJPjJ FT KjPhtvjJ~S Kmw~Ka ¸Ó TrJ yP~PZÇ P\uJ k´vJxTPhr YJS~J IjMpJ~L UJhq oπeJu~ ßgPT muJ yP~PZ, xJPmT xJÄxhPhr IjMPoJKhf Ka@r-TJKmUJr k´T·èPuJ IkKrmKftf gJTPmÇ fPm ßxèPuJr mJ˜mJ~Pj xJPmT xJÄxPhrJ xŒíÜ gJTPmj jJÇ mJ˜mJ~j TrPm ß\uJ S CkP\uJ k´vJxjÇ @r @PVr xJÄxPhr TJptTJPu IjMPoJhj TrJ yPuS oJbkptJP~ ßpxm k´TP·r TJ\ ÊÀ y~Kj, ßxèPuJ mftoJj xJÄxPhr krJoPvt @mJr IjMPoJhj TPr mJ˜mJ~Pjr mqm˙J KjPf yPmÇ IKnPpJV rP~PZ, Ka@r S TJKmUJ k´TP· mrJ¨ TrJ UJhqvPxqr FTKa mz IÄvA k´Tíf TJP\ mqmyJr TrJ y~ jJÇ jJPo-PmjJPo KmKnjú k´T· ‰fKr TPr ãofJxLj hPur ßjfJ-TotL S ˙JjL~ k´nJmvJuL mqKÜrJ FèPuJ nJV-mJÅPaJ~JrJ TPr ßjjÇ F TJrPe FA UJPfr UJhqvxq CP•JuPjr yJr mrJP¨r ßYP~S IPjT ßmKv yP~ gJPTÇ 2012-13 IgtmZPr Ka@r UJPf hMA uJU 50 yJ\Jr aj UJhqvxq mrJ¨ gJTPuS CP•Juj TrJ y~ Kfj uJU 17 yJ\Jr ajÇ Fr @PVr mZrèPuJPfS mrJP¨r ßYP~ CP•JuPjr yJr ßmKv KZuÇ kPr xÄPvJKif mrJP¨ fJ xojõ~ TrJ y~Ç Ka@r-TJKmUJ mrJ¨ CP•JuPjr FA KYP©r kJvJkJKv ˝· @P~r VKrm oJjMPwr \jq UJhqxyJ~fJr mrJ¨ Vf Z~ oJPx IPjT TPoPZÇ Fr oPiq ßUJuJmJ\JPr YJu KmKâ (SFoFx) k´J~ mºA TPr rJUJ yP~PZÇ FA UJPf YJr uJU aj YJPur mrJ¨ gJTPuS Vf Z~ oJPx xrmrJy TrJ yP~PZ oJ© 73 yJ\Jr ajÇ xMun oNuq (Pl~Jr k´JAx) TJPctr oJiqPo Vf kJÅY mZPr KjoúKm• oJjMwPT UJhqvxq ßhS~J yP~PZ oJ© oJx KfPjTÇ

TrJ pJ~Ç k´fq~jk© jLuPãf ßgPT mJKjP~ @jPu KkPbr YJozJ gJTPm jJ mPuS ZJ©Phr xfTt TPrj KhhJrÇ Frkr ZJ©Phr 15 KoKja xo~ KhP~ mqJV KjP~ ßmr yP~ ßpPf muJ y~Ç TP~T\j rJPf gJTJr IjMPrJi TrPuS TJ\ y~KjÇ Frkr ZJ©rJ ßmr yP~ pJjÇ F rTo TP~T\j ZJ© VfTJu rJf 12aJr KhPT k´go @PuJr TJptJuP~ FPx fJÅPhr hMrm˙Jr TgJ \JjJjÇ fJÅPhr ßTCA nJPuJnJPm dJTJ vyr ßYPjj jJÇ TP~T\j mJx aJKotjJPu KVP~ rJf TJKaP~ ßnJPr mJKz YPu pJPmj mPu \JjJjÇ \JjPf YJAPu KhhJr oMyJÿh mPuj, È@oJr TJPZ FTho jfMj nKft yS~J k´go mPwtr 97 \j ZJ© FPxKZPuj yPu SbJr \jqÇ fJÅPhr ÊiM ßk-Aj Käk @PZÇ fJÅrJ FUPjJ yPur ‰mi @mJKxT ZJ© jjÇ @oJPhr yPu @mJxjxÄTaÇ FUPjJ KÆfL~ S fífL~ mPwtr IPjT ZJ© mJrJªJ~

gJPTjÇ pJÅrJ FPxKZPuj fJÅPhr mPu KhP~KZ, fJÅrJ ßpj kJÅY KhPjr oPiq FuJTJr @S~JoL uLPVr ßTJPjJ ßjfJr ßlJj j’r KjP~ @PxjÇ SA ßjfJr xPñ TgJ mPu fJÅPhr yPu fMuPmJÇ' @kKj yPu SbJPjJr Tftíkã KT jJ, \JjPf YJAPu KhhJr mPuj, ÈKmvõKmhqJu~ k´vJxPjr Ff ZJP©r mqm˙JkjJr ãofJ ßjAÇ

fJA @oJPhrA TrPf y~Ç' yPur nJrk´J¬ k´Jiqã oJyJmMmMu @uo ß\J~J¨tJr rJf 12aJr kPr WajJ ÊPj yPu FPx mPuj, È@Ko Kmw~aJ \JjfJo jJÇ xJÄmJKhTPhr TJPZ ÊPj yPu FPxKZÇ' ZJ©uLPVr kã KjP~ KfKj mPuj, ÈSA 97 ZJ© yPu KZu jJÇ fJrJ yPu CbPf FPxKZuÇ'


16 UmrJUmr

14 - 20 February 2014 m SURMA

ÈTqJv YJA'

KYl ÉAPkr SA mÜPmqr xPñ mqJUqJ KouPZ jJ

dJTJ, 10 ßlms∆~JKr - Kj\ KjmtJYjL FuJTJ kaM~JUJuLr mJClPu Vf ÊâmJr xÄmitjJ IjMÔJPj xogtTPhr TJPZ ßâPˆr mhPu TqJv (jVh Igt) YJS~Jr KmwP~ \JfL~ xÄxPhr KYl ÉAk @ x o KlPrJ\ mPuPZj, KfKj TqJv ßYP~KZPuj V·òPuÇ 9 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr \JfL~ xÄxh nmPj xÄmJh xPÿuPj KYl ÉAk F TgJ mPujÇ KT∂á k´TJKvf SA k´KfPmhPjr KmwP~ KmKnjú KoKc~J~ kJbJPjJ k´KfmJhkP© muJ yP~PZ, KfKj aJTJ UrY TPr ß∠jJ mJKjP~ ßxA aJTJ KhP~ hPur \jq TJ\ TrPf mPuPZjÇ SA xÄmitjJ IjMÔJPj KYl ÉAPkr ßhS~J mÜPmqr xPñ ßrJmmJPrr k´h• mqJUqJ KouPZ jJÇ KYl ÉAPkr ÊâmJPrr mÜmqPT Vefπ S xMvJxPjr \jq IvKjxÄPTf mPu o∂mq TPrPZ asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJu mJÄuJPhv (Ka@AKm)Ç KYl ÉAPkr xÄmJh xPÿuj: ßrJmmJr xºqJ~ \JfL~ xÄxPhr KoKc~J ßx≤JPr @P~JK\f xÄmJh xPÿuPj KYl ÉAk mPuj, È@Ko ÍTqJv" ßYP~KZuJo V·òPuÇ FTKa kã @oJr KmÀP≠ wzpPπ Ku¬Ç kK©TJèPuJ F-xŒKTtf Umr ßZPk IQjKfT TJ\ TPrPZÇ' KfKj hJKm TPrj, fJÅr KjmtJYjL FuJTJ~ @S~JoL uLPVr FTKa IÄv

fJÅr KmÀP≠ wzpPπ Ku¬Ç fJrJ Ijq hPur xyPpJKVfJ~ YâJ∂ TrPZÇ KmKnjú VeoJiqo fJÅr mÜmq CP¨vqk´PeJKhfnJPm k´TJv TPr ßjKfmJYT AKñf ßhS~Jr ßYÓJ TPrPZÇ YKr© yjPjr ßYÓJ TPrPZÇ xmJr hM”U k´TJv TrJ CKYfÇ KjP\PT \JfL~ kptJP~r ßjfJ hJKm TPr @ x o KlPrJ\ mPuj, \JfL~ S @∂\tJKfTnJPm pJÅrJ kK©TJ kPzj, fJÅPhr oPiq FTaJ nMu iJreJr xOKÓ yPmÇ KfKj mPuj, ÈxÄmitjJ ßhS~Jr \jq 25-30 yJ\Jr ßuJT \oJP~f yP~KZuÇ CjìMÜ o~hJPj @P~JK\f IjMÔJjKaPf ßTmu lMu S ß∠V´ye TrPf k´J~ xºqJ yP~ pJ~Ç IºTJr ßjPo FPu IjMÔJj mº TPr KhPf yPm-FA fJVJhJ ßgPT xnJoPû lMu S ß∠KjP~ Knz \oJPjJ TJPZr ßjfJ-TotLPhr V·òPu lMu S ßâPˆr ßkZPj Igt UrY jJ TPr hPur TJP\ Igt mqP~r krJovt KhAÇ' @ x o KlPrJ\ IKnPpJV TPrj, VeoJiqoèPuJ pJ mPuPZ, KfKj @PhR ßxnJPm mPujKjÇ FPf fJÅr nJmoNKft ãMeú yP~PZÇ k´go @PuJ S ßcAKu ˆJrFr KmÀP≠ ßãJn k´TJv TPr KfKj mPuj, ÈkK©TJ hMKa ZKm KhP~ @oJr KmÀP≠ k´KfPmhj k´TJv TPrPZÇ @oJPT EePUuJKk KyPxPm k´YJr TPrPZÇ KT∂á @oJr YKr© ÍcqJPo\" TrPf kJPrKjÇ' k´KfmJhkP© pJ muJ yP~PZ: VfTJu k´TJKvf k´KfPmhPjr KmwP~ xÄxh xKYmJuP~r VexÄPpJV

xJÅKg~J~ yJouJ ãKfV´˜Phr 43 uJU aJTJ ãKfkNre KhPf yJAPTJPatr KjPhtv dJTJ, 10 ßlms∆~JKr - kJmjJr xJÅKg~J CkP\uJr mjV´Jo mJ\Jr FuJTJ~ KyªM kKrmJPrr Skr yJouJ, nJXYMr S IKVúxÄPpJPVr WajJ~ VKbf IjMxºJj TKoKar k´KfPmhj IjMpJ~L ãKfV´˜ 33 kKrmJrxy xÄKväÓPhr 43 uJU 42 yJ\Jr aJTJ ãKfkNre KhPf xrTJrPT KjPhtv KhP~PZj yJAPTJatÇ Kfj x¬JPyr oPiq FA ãKfkNre KhPf muJ yP~PZÇ KmYJrkKf TJ\L ßr\J-Cu yT S KmYJrkKf F Km Fo @ufJl ßyJPxPjr xojõP~ VKbf yJAPTJPatr ßmû VfTJu ßrJmmJr F @Phv ßhjÇ kMKuPvr VKbf IjMxºJj TKoKar k´KfPmhPj muJ y~, xJÅKg~Jr @fJATMuJ gJjJiLj mjV´Jo mJ\Jr FuJTJ~ SA WajJ~ ãKfV´˜ kKrmJPrr xÄUqJ 33Ka, mxfWr 29Ka, mqmxJk´KfÔJj 10Ka, kJKrmJKrT oKªr Z~Ka S mJPrJ~JKr oKªr FTKaÇ ã~ãKfr kKroJe 43 uJU 42 yJ\Jr aJTJÇ SA yJouJr WajJ KjP~ Vf mZPrr 3 jPn’r AÄPrK\ ‰hKjT ßcAKu ˆJr-F ÈKyªMx IqJaJTc Aj kJmjJ' KvPrJjJPo k´KfPmhj ZJkJ y~Ç 3 jPn’r hMA

@Aj\LmL k´KfPmhjKa @hJuPfr j\Pr @jPu @hJuf SA Khj ˝f”k´PeJKhf Àu S I∂mtftLTJuLj @Phv ßhjÇ F ZJzJ @hJuf SA FuJTJ~ KjrJk•J KjKÁf TrPf, ßlxmMPT SA o∂mq ßkJˆ TrJ mqKÜPT KYK€f TrPf mqm˙J KjPf FmÄ ãKfr kKroJe Kj„ke TrPf KjPhtv ßhjÇ Frkr WajJ IjMxºJj, \KzfPhr KYK€f TrJ S ã~ãKfr kKroJe KjitJre TrPf kMKuPvr rJ\vJyL ßrP†r IKfKrÜ CkoyJkKrhvtT Fo UMrvLh ßyJPxjPT @øJ~T TPr Kfj xhPxqr TKoKa Vbj TrJ y~Ç SA TKoKar k´KfPmhj xŒ´Kf @hJuPf hJKUu TPr rJÓskãÇ VfTJu @hJuPf rJÓskPã ÊjJKj TPrj ßckMKa IqJaKjt ß\jJPru KmvõK\f rJ~Ç xPñ KZPuj xyTJrL IqJaKjt ß\jJPru ˝„k TJK∂ ßhmÇ KmvõK\f rJ~ kPr mPuj, kMKuPvr VKbf TKoKar k´KfPmhj IjMxJPr ã~ãKfr kKroJe 43 uJU 42 yJ\Jr aJTJÇ F Igt Kfj x¬JPyr oPiq 33Ka kKrmJrxy xÄKväÓPhr kKrPvJi TrPf

KjPhtv KhP~PZj @hJufÇ SA WajJ~ \Kzf k´nJmvJuL IPjPT mJAPr @PZjÇ fJÅPhr hs∆f ßV´¬JPrr KjPhtv ßhS~J yP~PZÇ PlxmMPT oyJjmL y\rf oMyJÿh (xJ.) xŒPTt TaNKÜr è\m ZKzP~ 2 jPn’r mjV´Jo mJ\Jr FuJTJ~ KmPãJn, xzT ImPrJi S KyªM xŒ´hJP~r Skr yJouJ y~Ç kMKuPvr k´KfPmhPj muJ y~, xJãLPhr K\ùJxJmJh S xJKmtT kKrK˙Kf KmPmYjJ~ IjMxºJj TKoKar TJPZ k´fL~oJj yP~PZ, kKrTK·fnJPm è\m ZKzP~ ßTJPjJ ˝JgtJPjõwL oyu xJŒ´hJK~T xŒ´LKf jÓ TrJr yLj CP¨Pvq SA WajJ WKaP~PZÇ k´JgKoTnJPm KYK€f TrJ YJr\Pjr jJo CPuäU TPr muJ y~, @fJATMuJ gJjJ~ TrJ oJouJ fh∂ ßvPw WajJ~ \Kzf ßhJwL mqKÜPhr KYK€f TrJ x÷m yPmÇ ofJoPf muJ y~, WajJ˙u kKrhvtj, xJãLPhr K\ùJxJmJh, xÄKväÓ ßrTct kptJPuJYjJ FmÄ xJKmtT KmPväwPe WajJKa xŒNet wzpπoNuT, kNmtkKrTK·f S IjJTJK–ãfÇ SA WajJ~ TrJ oJouJ KfjKa fh∂ ßvPw k´Tíf fgq C WJaj TrJ x÷mÇ

vJUJr CkkKrYJuT ßoJ. jMÀu ÉhJr xA TrJ FTKa k´KfmJhk© k´go @PuJr k´iJj TJptJuP~ kJbJPjJ y~Ç FPf hJKm TrJ y~, xÄmitjJ~ KYl ÉAPkr ßhS~J mÜPmqr UmrKa fgqKnK•T j~ FmÄ FKa pgJpgnJPm k´TJKvf y~KjÇ k´TífkPã KfKj mPuPZj, È@kjJrJ @oJPT nJPuJmJPxj, ßx \jq lMu KhP~ ÊPnòJ \JjJPòjÇ FKa UMmA @jPªrÇ KT∂á lMPur kJvJkJKv Ff aJTJ UrY TPr ß∠jJ mJKjP~, ßx aJTJ KhP~ hPur \jq TJ\ TPrjÇ fJPf hPur TuqJe yPm FmÄ hu vKÜvJuL yPmÇ' mJClPu KYl ÉAk pJ mPuKZPuj: ÊâmJr mJClu CkP\uJ xhPrr xrTJKr kJmKuT oJPbr xÄmitjJ IjMÔJPj KYl ÉAk mPuKZPuj, È@VJoLTJu (vKjmJr) huL~ TJptJuP~ xTJu j~aJ ßgPT ßmuJ KfjaJ kpt∂ mxmÇ pKh ßTCr CkPdRTj ßhS~Jr AòJ gJPT, fPm @r FA ß∠jJÇ TqJv YJA, TqJv YJAÇ' KfKj mPuKZPuj, ÈPmJP^j jJA? KjmtJYj TrPf ßVPu IPjT uJPVÇ TJP\A TqJv KhP~j, UMm nJPuJ yAPmÇ TJu (vKjmJr) ßhUJ yPm xmJr xPñÇ @\ @r ßTJPjJ ß∠ßjm jJÇ xo˜ ß∠@Ko kPr ßjmÇ' xÄmitjJ IjMÔJjKa ˙JjL~ ßTmu IkJPraPrr oJiqPo vyPr xŒ´YJr TrJ y~Ç

KlPrJP\r mÜmqPT xÄKmiJjKmPrJiL mPuPZ Ka@AKm: mJClPu @ x o KlPrJP\r mÜmqPT Vefπ S xMvJxPjr \jq IvKjxÄPTf KYK¤f TPr fJ IKmuP’ k´fqJyJPrr @øJj \JKjP~PZ hMjLt KfKmPrJiL xÄ˙J Ka@AKmÇ FTA xPñ F„k uJVJoyLj hMjLt Kfr xyJ~T Im˙Jj xÄxPh KYl ÉAPkr kPhr optJhJr xPñ TfaMTM xJo†xqkNe,t fJ KmPmYjJr \jq xÄxh ßjfJ S K¸TJPrr k´KfS @øJj \JKjP~PZ Ka@AKmÇ F KmwP~ k´iJjoπL, K¸TJr FmÄ \JfL~ xÄxh TL khPãk ßj~, fJ ßhvmJxLPT \JjJPjJrS @øJj \JjJPjJ y~Ç ßrJmmJr FT KmmOKfPf Ka@AKmr KjmtJyL kKrYJuT AlPfUJÀöJoJj mPuj, xÄmitjJr \jq CkPdRTj KyPxPm ßâPˆr kKrmPft jVh Igt ßhS~Jr \jq \JfL~ xÄxPhr FT\j hJK~fôvLu mqKÜr k´TJvq \jxnJ~ F irPjr jK\rKmyLj mÜmq k´iJjoπLr hMjLt Kf KjotPN ur Im˙JPjr xPñ xJÄWKwtTÇ FTAnJPm k´TJPvq aJTJ YJS~J hMjLt KfrA jJoJ∂r, pJ Ijq hMjLt KfmJ\Phr C“xJKyf TrPmÇ xÄKmiJPjr 20(2) IjMPòh IjMpJ~L, IjMkJK\tf @~PT kKrÏJrnJPm IQmi ßWJweJ TrJ yP~PZÇ \JfL~ xÄxPhr xhxq, FojKT KYl ÉAk kPh @xLj FT\j mqKÜ k´TJPvq IQminJPm Igt CkJ\tPjr ßWJweJ KhP~ ÊiM hMjLt KfxyJ~T Im˙JjA ßjjKj, mrÄ xÄKmiJj u–Wj TPrPZjÇ

Mortgage Expert

LOANS l

Commercial loans l Secured loans l Unsecured Loans

LONDON MORTGAGES l

First Time Buyer l Buy to let l Council right to buy l Re-mortgages

Restaurant or Takeaway Purchase? COMMERCIAL LOAN SEPCIALISTS

Azim Iqbal: 07508 720 447

2 Heigham Road, London E6 2JG

FSA regulated broker. Mortgagematch Homeloans Ltd Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage or any other debt secured on it.


UmrJUmr 17

SURMA m 14 - 20 February 2014

TJrJVJPr fJ\rLPjr oJKuT ßhPuJ~Jr

hOÓJ∂oNuT vJK˜ YJAPuj @yf S ãKfV´˜rJ dJTJ, 10 ßlms∆~JKr - @hJuf k´JñPe ßhPuJ~Jr ßyJPxjfJ\rLj lqJvjPxr oJKuT S mqm˙JkjJ kKrYJuT (FoKc) ßhPuJ~Jr ßyJPxj S fJÅr ˘L oJyoMhJ @ÜJPrr \JKoPjr @Pmhj jJTY TPr fJÅPhr TJrJVJPr kJKbP~PZj @hJufÇ 9 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr xTJPu dJTJr KmYJKrT yJKTo fJ\Mu AxuJPor @hJuPf fJÅrJ @®xokte TPr \JKoPjr @Pmhj TPrjÇ ÊjJKj ßvPw @hJuf \JKoPjr @Pmhj jJTY TPr ßhjÇ oJyoMhJ @ÜJr fJ\rLj lqJvjPxr ßY~JroqJjÇ PhPuJ~Jr ßyJPxjPT TJrJVJPr kJbJPjJr kr FUj fJÅr hOÓJ∂oNuT vJK˜ ßYP~PZj fJ\rLPjr @yf v´KoT FmÄ KjyfPhr ˝\PjrJÇ 2012 xJPur 24 jPn’r @ÊKu~Jr KjKÁ∂kMPrr fJ\rLj lqJvjPx @èj uJVPu I∂f 111 \j Kjyf, hMA vfJKiT v´KoT @yf yjÇ WajJr krKhj @ÊKu~J gJjJr kMKuv IùJf mqKÜPhr @xJKo TPr TJrUJjJ~ IKVúxÄPpJPVr IKnPpJV FPj FTKa oJouJ TPrÇ WajJr TP~T Khj kr ßryJjJ jJPo KjPUJÅ\ FT v´KoPTr nJA @mhMu oKfj dJTJr Kjoú @hJuPf ßhPuJ~Jr ßyJPxPjr KmÀP≠ yfqJr IKnPpJPV FTKa jJKuKv oJouJ TPrjÇ @hJuf @ÊKu~J gJjJPT fJ fhP∂r KjPhtv KhP~KZPujÇ WajJr FT mZr @a KhPjr oJgJ~ Vf mZPrr 22 KcPx’r

k´KfÔJjKar oJKuT, mqm˙JkjJ kKrYJuTxy (FoKc) 13 \Pjr KmÀP≠ IKnPpJVk© hJKUu TPr kMKuPvr IkrJi fh∂ KmnJV (Kx@AKc)Ç IKnPpJVkP© @xJKoPhr KmÀP≠ ImPyuJ\Kjf yfqJ, jryfqJ, IKVúxÄPpJV TPr xŒPhr ãKfxJiPjr IKnPpJV @jJ yP~PZÇ fPm IKnPpJVkP© AoJrf KjotJe @Aj IjMpJ~L nmj KjotJe TrJ y~Kj muJ yPuS @xJKoPhr KmÀP≠ xÄKväÓ iJrJ IKnPpJVkP© CPuäU TrJ y~KjÇ IKnPpJVkP© muJ y~, TJrUJjJ nmjKa AoJrf KjotJe @Aj ßoPj TrJ y~KjÇ v´KoTPhr ßmr yS~Jr \jq nmjKaPf \ÀKr mKyVtoj kg KZu jJÇ KfjKa KxÅKzr oPiq hMKa KjYfuJr èhJPor ßnfPr FPx ßvw yP~PZÇ SA èhJPo @èj uJVJr kr v´KoPTrJ ßmr yPf YJAPu TJrUJjJr mqm˙JkT v´KoTPhr mJiJ KhP~ mPuj, @èj uJPVKj, IKVúKjmtJkPer oyzJ YuPZÇ Frkr ßmr yS~Jr kg mº TPr ßhS~J y~Ç lPu v´KoPTrJ KjPY jJoPf kJPrjKjÇ oJKuPTr ImPyuJ\Kjf yfqJ S jryfqJr ¸Ó k´oJe KoPuPZ mPu CPuäU TPr @xJKoPhr KmÀP≠ h§KmKir 323, 325, 436, 304, 304-T S 427 iJrJ~ IKnPpJVk© ßhS~J y~Ç FA TJrUJjJKar oJKuT fMmJ V´∆Pkr ßhPuJ~Jr ßyJPxj S oJyoMhJ @ÜJr Ff Khj kuJfT KZPujÇ F\JyJrnMÜ @xJKo yPuS fJÅPhr irJr ß\JrJPuJ ßYÓJS KZu jJÇ KfKj k´TJPvq WMPr ßmKzP~PZjÇ F KjP~ k´go @PuJPf k´KfPmhjS k´TJKvf y~Ç Frkr ImPvPw ßrJmmJr @®xokte TPrj hMA oJKuTÇ PTJ~JKuKa A¿PkÖr @KfTMr ryoJj pUj fJ\rLPjr @èPj kMPz

oJrJ pJj, fUj fJÅr ˘L rJKvhJ @ÜJr xJf oJPxr I∂”x•ôJÇ 2013 xJPur 6 ßlms∆~JKr rJKvhJr k´go x∂JPjr \jì y~Ç ßhPuJ~Jr ßyJPxPjr @®xokte KjP~ ßrJmmJr oMPbJPlJPj rJKvhJr xPñ ßpJVJPpJV TrJ yPu KfKj mPuj, È@oJr oPjr ßãJn @kjJPT @Ko ßmJ^JPf kJrm jJÇ @oJr mJóJ pUj ßkPa, fUj fJr mJmJ oJrJ pJ~Ç @oJr ßoP~ FUj mJmJ-oJ muPf kJPrÇ KT∂á fJr mJmJPT ßx ßhUuA jJÇ @kjJPT ßmJ^JPf kJrm jJ, TL ßxA TÓÇ @Ko TL nJwJ~ fJr xJ\J YJAm, fJ-A k´TJv TrPf kJrKZ jJÇ' 24 jPn’r fJ\rLj lqJvjPx @èj uJVJr kr TJrUJjJr KfjfuJ ßgPT uJKlP~ kPr \Lmj mJÅYJj \KrjJ ßmVoÇ cJj kJ @r ßoÀh§ ßnPX pJ~ fJÅrÇ FUPjJ kMPrJkMKr xM˙ yjKj KfKjÇ ßrJmmJr rJPf KfKj mPuj, ÈPhPuJ~Jr ßyJPxjPT TJrJVJPr ßjS~J~ @Ko UMKvÇ @Ko k´gPo YJA, fJr FTaJ TKbj vJK˜ ßyJT, ßpj @vkJPvr VJPot≤Pxr oJKuPTrJ ßmJP^j, mJÄuJPhPvS @Aj @PZ, IjqJ~ TrPu vJK˜ ßkPf yPmÇ' xKÿKuf VJPot≤x v´KoT ßlcJPrvPjr xnJkKf jJ\oJ @ÜJr mPuj, ÈFUj xrTJPrr TJPZ hJKm, fJÅPhr hOÓJ∂oNuT vJK˜ ßhS~J ßyJTÇ' FA v´KoT ßjfJ @rS mPuj, È1990 xJu ßgPT ßkJvJTKvP· IPjTèPuJ hMWtajJ~ vf vf v´KoT k´Je yJKrP~PZjÇ KT∂á Fxm WajJr xPñ \Kzf rJWmPmJ~urJ xm xo~A irJPZJÅ~Jr mJAPr rP~ ßVPZjÇ FTKa WajJrS KmYJr y~KjÇ fJA oJKuPTrJ ßpj v´KoPTr \Lmj KjP~ @r KZKjKoKj ßUuPf jJ kJPrj, ßx \jq @APjr vJxj k´KfÔJ yS~J hrTJrÇ'

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Curry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


18 UmrJUmr

14 - 20 February 2014 m SURMA

KjC A~Tt aJAoPxr Kjmº KjP~ ßfJukJz

@hJuf VOypM≠ gJoJPf kJPr jJ dJTJ, 10 ßlms∆~JKr - pM≠JkrJi S oJjmfJKmPrJiL IkrJPir KmYJr k´Pvú KjC A~Tt aJAoPx Vf 5A ßlms∆~JKr k´TJKvf FTKa Kjmº KjP~ kKÁoJ KmPvõ KY∂Jr \VPf ^z CPbPZÇ TJre FPf hJKm TrJ yP~PZ ßp, FaJ AKfoPiq k´oJKef ßp, rJ\jLKfPT mJh KhP~ ßTmu @hJuf KhP~ rJ\QjKfT xKyÄxfJoNuT ßTJj KmPrJi ßoaJPjJ pJ~ jJÇ hKãe @Kl∑TJr xJPmT ßk´KxPc≤ gJPmJ FP’KT FmÄ TuK’~J KmvõKmhqJuP~r IiqJkT oJyoMh oJohJKj'r ßuUJ SA KjmºKa mJÄuJPhPvr KY∂JKmh S kptPmãTPhrS nJKmP~ fMPuPZÇ TJre KjmºKar pMKÜ ßTmu ßyVKnK•T @∂\tJKfT ßlR\hJKr @hJuPf YuoJj pM≠JkrJPir KmYJrA j~, jMqPromJVt oPcu IjMxreTJrL KmPvõr xTu @hJuPfr KmYJr k´Kâ~J~ hJK~fôvLufJ S TJptTJKrfJPT k´Pvúr oMPU hJÅz TKrP~PZÇ 1971 xJPu rJ\QjKfT mqm˙J ßnPX kPzKZuÇ FmÄ 1973 xJPu mJÄuJPhv jMqPromJVt oPcPuA @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu @Aj kJx TPrKZuÇ gJPmJ FP’KT 1999 ßgPT 2008 kpt∂ hKãe @Kl∑TJr ßk´KxPc≤ KZPuj, xMhJj S hKãe xMhJPj @Kl∑TJj ACKj~Pjr hNPfr hJK~fô kJuj TPrPZjÇ IjqKhPT IiqJkT oJyoMh oJohJKj CVJ¥Jr TJŒJuJ~ ImK˙f ßoPTKr AjKˆKaCa Im ßxJvqJu KrxJYt-Fr KjmtJyL kKrYJuTÇ fJrJ SA KjmPº pMKÜ KhP~PZj ßp, ÈrJ\QjKfT mqm˙J ßnPX pJS~Jr kPr Yro xKyÄxfJ ZKzP~ kzJr ßãP© hKãe xMhJPjr xÄWJf xmtPvw ChJyreÇ KT∂á rJ\QjKfT xÄÛJrPT IV´JKiTJr ßh~Jr kKrmPft @∂\tJKfT xŒ´hJ~ xKyÄxfJTJrLPhr ßhJwL xJmqP˜r KhPT oPjJPpJV KhP~PZÇ' mJÄuJPhPvS rJ\QjKfT xÄÛJPr TJrS oPjJPpJV ßjA mPu IPjPT oPj TPrjÇ PuUTÆ~ o∂mq TPrj ßp, ÈbJ§J pMP≠r ßvPw Yro xKyÄxfJ mPº Kmvõ jMPromJPVtr KmYJrPT oPcu KyPxPm KjP~KZuÇ ßx TJrPeA VKbf yP~KZu @∂\tJKfT ßlR\hJKr KmYJr mqm˙JÇ KT∂á FA xJiJre KmPmYjJKa FUj jfMj TPr kMjotNuqJ~Pjr hJKm rJPUÇ xJŒ´KfT oJxèPuJPf WPa pJS~J WajJmuL oPj ßrPU ßmv KTZM xÄUqT ßhv, pJrJ @Kl∑TJj ACKj~jnMÜ, fJrJ @∂\tJKfT ßlR\hJKr @hJuf ßgPT KjP\Phr k´fqJyJr TPr KjP~PZÇ FUj KmfTt xOKÓ yP~PZ @Kl∑TJj ßjfJPhr CP¨vq xŒPTt, ßTj fJrJ xPr ßVu fJ KjP~Ç IgY rJ\QjKfT TJptTJrefJKzf mqJkTKnK•T xKyÄxfJr KmYJr TrJr ßp xLoJm≠fJ ßxaJ @PuJYjJ~ @PxKjÇ' IPjPTr oPf mJÄuJPhPv KmPrJiL hu YuoJj KmYJr k´Kâ~Jr ©∆Ka KjP~ xKªyJj gJTPuS fJrJ FKmwP~ ßTJj ¸Ó mÜmq yJK\r TrPf kJPrKjÇ FojKT fJrJ F KmwP~ ßTJj @PuJYjJ TrPfS jJrJ\Ç @hJuf ßTj C•r j~, fJr kPã fJrJ KuPUPZj, @∂\tJKfT ßlR\hJKr @hJuf jMqPromJVt oPcPu VKbf yP~KZuÇ KT∂á mqJkTKnK•T xKyÄxfJ ßTJj xJiJre ßlR\hJKr IkrJi j~Ç FaJ IPjT ßmKv rJ\QjKfTÇ rJ\QjKfT xKyÄxfJr FTKa IKiPã© rP~PZ FmÄ rJ\QjKfT xKyÄxfJ AxMq ÆJrJ kKrYJKuf yP~ gJPT, pJrJ IkrJi WaJ~ fJrJA

FaJ fJzJ TPr ßmzJ~ jJÇ' dJTJr kptPmãTrJ mPuj, FA mÜmq mJÄuJPhPvr \jq k´JxKñTÇ TJre ãofJxLj hu FA KmYJr k´Kâ~JPT huL~ ßxäJVJPj kKref TPrPZÇ \JyJjJrJ AoJo pUj AxMq TrPf ßYP~PZj fUj huKar xo~ KZu jJÇ FUj xo~ yP~PZÇ @mJr KmPrJiL hPu ßVPu fJrJ KmkrLf @Yre TrPmÇ xMfrJÄ lu hJÅzJPm mJÄuJPhv FA AxMqPf lMaPfA gJTPmÇ hKãe @Kl∑TJ ßgPT ßjuxj oqJP¥uJPT dJTJ~ @jJ yP~PZ KT∂á fJr KvãJ ßTC V´ye TPrKjÇ FojKT oNu huèPuJ @PuJYjJPfS @PjKjÇ SA KjmPº muJ yP~PZ, ÈÈ1949 xJPu KmYJr ßvw yS~Jr kr ßgPT jMqPromJPVtr ¸Ófo KmT· yPò \Kau FTèò @PuJYjJÇ Fr jJo TjPnjvj lr F ßcPoJPâKaT xJCg @Kl∑TJ xÄPãPk ßTJPcxJÇ FaJ 1990 hvPT metmJPhr ImxJj WKaP~KZuÇ ßTJPcxJ @PuJYjJr xPñ pMÜ yP~KZu jqJvjJu kJKat, Kh @Kl∑TJj jqJvjJu TÄPV´x FmÄ IjqJjq rJ\QjKfT xÄVbjÇ fJrJ FTKa xÄKmiJj k´e~Pj xão yP~KZuÇ Fr lPu metmJh krmftL jfMj rJ\QjKfT mqm˙Jr xNYjJ TrJ x÷m yP~KZuÇ ßTJPcxJr KvãJ yPò Foj FTaJ xo~ @xPm, pUj rJ\QjKfT xoxqJPT rJ\QjKfTnJPm ßoJTJKmuJr @V kpt∂ IkrJPir hJ~hJK~fô KjitJrPer k´vú ˙KVf rJUJ yPmÇ'' mJÄuJPhv Fr luJlu nJPmKjÇ È75 xJPur @PVr KmYJPrr TgJ FUj ßTC ˛rPe @jPZ jJÇ TJre fJrJ kJuJPf YJAPZÇ SA ˛íKfYJre oJPj IfLPfr IãofJ ˝LTJr TrJÇ SA KjmPº muJ yP~PZ, ÈjMqPromJVt IPjT KmPrJiL~ pMKÜ xJoPj FPjPZÇ xÄK㬠xoP~r oPiq ACPrJPkr AKfyJPx Ko© vKÜ xmPYP~ xMhNrk´xJrL \JKfVf xÄUqJuWM Kjijpù xŒjú TPrPZÇ FaJ TrPf KVP~ ßTmu xLoJ∂èPuJrA kMjKmtjqJx WPaKjÇ FTA xPñ uJU uJU oJjMwPT \JfL~ xLoJ∂èPuJ kJKz KhPf yP~PZÇ FA WajJr mz jLKfVf Im˙Jj yPò, pJrJ ßmÅPY pJPm, ßxA xJntJAnJrPhr \jq ImvqA FTKa KjrJkh @mJx ‰fKr TrPf yPmÇ ÈxJntJAnJr' v»Ka VeyfqJ krmftL FTKa CØJmjÇ FaJ ßTmuA IfLPfr mJ VfTJPur nMÜPnJVLPhr \jq k´P~JV TrJ yP~ gJPTÇ FPf FA IjMoJj iPr ßj~J yP~PZ ßTJj FTKa jfMj rJ\QjKfT mqm˙J~ nMÜPnJVLPhr ˝JgtPT xmJr @PV èÀfô KhPf yPmÇ jMqPromJVt k´Kâ~J~ ßp KmYJr @orJ ßhPUKZ, fJPf mqJkTnJPm FaJA iPr ßj~J yP~PZ ßp, Km\~ ßvw yP~ pJS~Jr kPr Km\~L FmÄ krJK\f (KTÄmJ hMÏífTJrL FmÄ nMÜPnJVL) @r FTP© mxmJx TrPm jJÇ KT∂á hKãe @Kl∑TJr ßvõfJñ FmÄ TíÌJñPhr FTKa oJ© ßhPv mxmJx TrJr mJ˜mfJ xJoPj KZu, ßpnJPm À~J¥J~ VeyfqJr kPr ÉfM S fMfKxPhr FTP© gJTPf yP~PZÇ'' mJÄuJPhv kptPmãTrJ ˝LTJr TPrj ßp, mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJr kPãr S KmkPãr vKÜPT FTKa ßhPvA KaPT gJTPf yPmÇ ßpnJPm ÉfM S fMfKxPhr FTP© gJTPf yP~PZÇ SA KjmPº muJ yP~PZ, ÈhKãe @Kl∑TJr ßTJPcxJr @PuJYjJ Cn~kãPT FA ˝LTJPrJKÜ KhPf yP~PZ

ßp, fJPhr xJoPj ßp Ya\uKh KmT· kJS~J pJPò fJr oPiq ßTJj @xjú Kmkäm (˝JiLjfJr @PªJuj) ßjA KTÄmJ (ãofJxLjPhr \jq) ßTJj xJoKrT Km\~ ßjAÇ Cn~ kãPT hs∆f KmPmYjJ~ KjPf yP~PZ ßp, @kKj pKh @kjJr k´KfkãPT TJbVzJ~ hJÅz TrJPjJr ÉoKT ßhj, fJyPu xÄÛJr k´Kâ~J~ fJrJ KjP\PhrPT xŒíÜ TrPf ßTJj C“xJy ßhUJPm jJÇ fJA IkrJiL KyPxPm KYK€fTre KTÄmJ IÊn vKÜ KyPxPm kr¸rPT KYK€f TrJr ß^JÅT xJoKuP~ fJrJ @PuJYjJ~ mPxPZÇ FA @PuJYjJr k´Kâ~JKa ImvqA mÉ rÜã~L xÄWJf k´fqã TPrPZÇ ßpoj hKãe @Kl∑TJr TKoCKjˆ kJKatr \jKk´~ ßjfJ Kâx yJKjr yfqJTJ§ k´fqã TPrPZÇ KT∂á YNzJ∂ lu FPxPZ FA ßp TKgf IkrJiLPhr IkrJiL KyPxPm KYK€f TrJ y~Kj FmÄ fJr kKrmPft fJPhrPT jfMj rJ\QjKfT mqm˙Jr oPiq KjP\PhrPT xŒíÜ TrJ x÷m yP~PZÇ VfTJu pJrJ KZPuj k´JeWJfL v©∆, fJrJ mz ß\Jr k´Kfkã yPf ßkPrPZÇ 1990 hvPTr ßVJzJ~ hKãe @Kl∑TJ~ ßp irPjr xKyÄxfJ WPaPZ fJr oPiq VnLr xJoJK\T KmnKÜr mKy”k´TJv WPaKZuÇ ßxA FTA TgJ xfq @\PTr ßTKj~J, TPñJ, xMhJj S hKãe xMhJPjr Yro xKyÄxfJ~Ç jMqPromJVt ˆJAPur KmYJr FA KmnKÜxoNyPT KjrJo~ TrPf kJPr jJÇ fJA @oJPhr Foj FTKa rJ\QjKfT k´Kâ~J hrTJr, ßpUJPj ßTJj Km\~L kã gJTPm jJ, ßTJj krJK\f kã gJTPm jJÇ ßTmu xJntJAnJr gJTPm, k´PfqPTr FA FTKaA kKrY~Ç mJÄuJPhv kptPmãTrJ 5A \JjM~JKrr KjmtJYjPT ßTªs TPr VOypMP≠r TgJ mPuPZjÇ KxrL~ kKrK˙Kfr xPñ fMujJ TPr lPrj kKuKxr FT Kjmº mPuPZ, mJÄuJPhv FTKa xmtJ®T VOypMP≠ \KzP~ kzJr oJ^JoJK^ Im˙Jj TrPZÇ @r KjC A~Tt aJAoPxr SA Kjmº mPuPZ, ÈPTJj VOypMP≠ ßTJj kãA xŒNet KjPhtJw FmÄ xŒNet KjrLy yPf

kJPrj jJÇ FmÄ Yro xKyÄxfJ xJiJref jLrPm KjníPf WPa gJPTÇ k´J~A FaJ kKref y~ xKyÄxfJ xÄWaPjr FTKa YPâÇ nMÜPnJVL FmÄ hMÏífTJrL Cn~ kã FT ˙Jj ßgPT Ijq ˙Jj kKrmftj TPrÇ fJA k´PfqT kãA xKyÄxfJr TJre xŒPTt FTKa Kj\˝ Kmmre ‰fKr TrPf kJPrjÇ fJA @hJuf pJ TrPZ fJPT pKh @orJ xJiJrenJPm KjkLKzf mJ nMÜPnJVLPhr KmYJr mKu fJyPu FTKa ^MÅKT ßgPT pJ~Ç @r fJ yPuJ VOypM≠ ImqJyf gJTJÇ' mJÄuJPhPv nMÜPnJVLPhr KmYJr YuPZ mJ YuPm KTjJ KTÄmJ @PrJ \Kau k´vú @xPm KTjJ ßxaJr \jq IPkãJ TrPf yPmÇ fPm hKãe @Kl∑TJr xJPmT ßk´KxPc≤ gJPmJ FP’KT FmÄ TuK’~J KmvõKmhqJuP~r IiqJkT oJyoMh oJohJKjr ßuUJ SA KjmºKa mJÄuJPhvPT kg ßhUJPf kJPrÇ TJre fJrJ mPuPZj, CkKjPmKvTfJmJhL ßmKvr nJV xoJ\ ßTJj jJ ßTJj kptJP~ VOypMP≠r IKnùfJr oMPUJoMKU yP~ gJPTÇ KmfTtaJ yP~ gJPT Foj xm TgJ KjP~ ßp, HkKjPmKvT vJxPj hMÏPotr xyPpJVL TJrJ KZu @r TJrJ KZu jJÇ FA xm xoJ\ @rS ßmKv KmnÜ yP~ kPz FA xm KmfPTtr oPiq-pJPf k´vú SPb-PT \JKfPT iJre TPr @r TJrJ TPr jJ FmÄ jJVKrTfô uJn TrPf ßT ßpJVq @r ßT j~Ç' ˝LTJr mJ I˝LTJr pJ-A TrJ ßyJT jJ ßTj, mJÄuJPhPv FA uãeèPuJ kKrÏJrnJPm lMPa CPbPZÇ KjmºKar ßvw TgJ yPuJ FA ßp, ÈoJKTtj pMÜrJPÓsrS FTKa VOypM≠ KZuÇ Fr KmKnjú KmYMqKf ßrUJèPuJ ˝JiLjfJr oiq KhP~ k´J~ FT vfJ»L @PVA hOvqoJj yP~ CPbKZuÇ @PoKrTJjrJ KjÁ~A oPj rJUPmj ßp, ßhvKar rJ\QjKfT ßjfífô FfaJ KmPùJKYf KZu ßp, fJrJ VOypM≠ ßvPw @hJuPfr KmYJPrr ÆJr˙ yS~JPT jJTY TPrKZPujÇ Fr kKrmPft fJrJ kMjVtbPjr KmT· ßmPZ KjP~KZPujÇ' mJÄuJPhv ¸ÓfA kMjVtbPjr kPg yJÅaPZ jJÇ

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


UmrJUmr 19

SURMA m­ 14 - 20 February 2014

\JoJ~Jf ßjfJ ACxMPlr oOfMq

dJTJ, 10 ßlms∆~JKr - oJjmfJKmPrJiL IkrJPir oJouJ~ TJrJmKª \JoJ~JPfr KxKj~r jJP~Pm @oLr oJSuJjJ FPTFo ACxMl oJrJ ßVPZj (AjúJKuuäJKy...rJK\Cj)Ç VJ\LkMPrr TJKvokMr TJrJVJPr ybJ“ IxM˙ yP~ kzJ~ 9 ßlms∆~JKr, ßxJomJr ßmuJ xJPz 11aJr KhPT fJPT mñmºM ßvU oMK\m ßoKcPTu KmvõKmhqJu~ yJxkJfJPu KjP~ pJS~J y~Ç ßxUJPj KfKj oJrJ pJj mPu \JKjP~PZj yJxkJfJPur kKrYJuT @mhMu oK\h nNÅA~JÇ KfKj mPuj, FPTFo ACxMl èÀfr ÂhPrJPV @âJ∂ yP~KZPujÇ fJr ÈmäJc ßk´xJr S kJux' kJS~J pJKòu jJÇ yJxkJfJPur ÂhPrJV KmnJPVr KxKxACPf ßj~Jr kPg fJr oOfMq y~Ç Ck-TJrJoyJkKrhvtT ßVJuJo yJ~hJr \JjJj, @PV ACxMPlr mJAkJx xJ\tJKr TrJ yP~KZuÇ xTJu ßxJ~J 8aJr KhPT TJKvokMr TJrJVJPr mKo TrPu KYKT“xPTr krJoPvt fJPT mñmºM ßoKcPTPu KjP~ @xJ y~Ç FKhPT,

FPTFo ACxMPlr KYKT“xJ~ ImPyuJr IKnPpJV fMPuPZj fJr \JoJfJ ßo\r (Im.) @mhMu SyJmÇ KfKj mPuj, FT\j ßrJVL KyPxPm FPTFo ACxMPlr ßp irPjr KYKT“xJ kJS~Jr TgJ KZu, fJ KfKj kJjKjÇ ACxMPlr @Aj\LmL fJ\Mu AxuJo mPuj, oJSuJjJ ACxMPlr vJrLKrT Im˙J UJrJk yS~J~ @orJ IPjTmJr asJAmMqjJPu \JKoj ßYP~KZuJoÇ KT∂á asJAmMqjJu \JKoj jJ KhPuS @uäJy fJPT \JKoj KhP~PZjÇ KfKj mPuj, \ÀKr KmnJPVr KYKT“xTrJ fJPT KxKxACPf ˙JjJ∂r TrJr TgJ muPuS KxKxAC ßgPT muJ y~- ßxUJPj Kxa ßjAÇ k´J~ 9 oJx iPr TJrJmKª FPTFo ACxMPlr oOfMqTJPu m~x yP~KZu 87 mZrÇ fJr @a x∂JPjr oPiq hMA ßZPu S FT ßoP~ oJKTtj pMÜrJÓs FmÄ hMA ßoP~ hMmJAP~ gJPTjÇ fJrJ ßhPv ßlrJr kr uJv hJlj yPmÇ ACxMPlr kKrmJPrr kã ßgPT uJv o~jJfh∂ jJ TrPf asJAmMqjJPu @Pmhj TrJ yPuS asJAmMqjJu fJ jJTY TPr ßh~Ç FA @PmhPjr Skr ÊjJKj TPrj FcPnJPTa VJ\L FAY Fo fJKooÇ KfKj mPuj, ACxMPlr ˝JnJKmT oOfMq yP~PZÇ kKrmJPrr xhxqrJ YJAPZj o~jJ fh∂ ZJzJ ßpj uJv y˜J∂r TrJ y~Ç k´KxKTCvPjr kPã ÊjJKj TPrj k´KxKTCar ‰x~h yJ~hJr @uLÇ ÊjJKj ßvPw KmYJrkKf oK\mMr ryoJj Ko~J FmÄ vJyLjMr AxuJPor xojõP~ VKbf asJAmMqjJu @PmhjKa UJKr\ TPr ßh~Ç asJAmMqjJPur @PhPv muJ y~, FPTFo ACxMl ßV´¬Jr yS~Jr kr TJrJ TftíkPãr ßylJ\Pf KZPujÇ TJˆKcPf gJTJ Im˙J~ KT TJrPe fJr oOfMq yPuJ fJ

mJÄuJPhv xrTJr rÜJÜ ßVJkj pMP≠ Ku¬ aKm TqJcoqJj dJTJ, 10 ßlms∆~JKr - mJÄuJPhv xrTJr rÜJÜ ßVJkj pMP≠ Ku¬ mPu o∂mq TPrPZj @∂\tJKfT pM≠JkrJi, xπJxmJh S oJjmJKiTJr KmPvwù aKm TqJcoqJjÇ KfKj mPuPZj, FA xrTJPrr yJPf ßmxJoKrT \jVe mqJkTnJPm KjptJKff yPòÇ 2010 xJu ßgPT F mZPrr \JjM~JrL oJx kpt∂ FA xrTJPrr KjrJk•J mJKyjLr yJPf TP~T vfJKiT KmvõJxPpJVq oOfMqr k´oJe rP~PZ CPuäU TPr aKm TqJcoqJj mPuj, KmvõxŒ´hJP~r mJr mJr IjMPrJi xP•ôS mJÄuJPhv xrTJr Fxm WajJr ßTJj KjrPkã fh∂ mJ KmYJr TrPf mqgt yP~PZÇ ACPrJKk~Jj KyCoqJj rJAax IVtJjJAP\vj ÈA≤JrjqJvjJu ßTJ~JKuvj lr Kl∑co IqJ¥ KyCoqJj rJAax'-Fr kPã oJjmfJ KmPrJiL IkrJPir IKnPpJPV mJÄuJPhv xrTJPrr KmÀP≠ @∂t\JKfT IkrJi @hJuPf oJouJ hJP~Prr kr 7 ßlms∆~JKr, ÊâmJr xºqJ~ ßx≤sJu u¥Pjr jJAj ßmcPlJct ßrJ A≤JrjqJvjJu TJptJuP~ FT xÄmJh xPÿuPj aKm TqJcoqJj Fxm TgJ mPujÇ xÄmJh xPÿuPj aKm TqJcoqJj mPuj, @∂t\JKfT IkrJi @hJuf mJÄuJPhv xrTJPrr KmÀP≠ IKnPpJV UMmA èÀPfôr xPñ V´ye TPrPZÇ ßylJ\Pf AxuJo, \JoJ~Jf-KmFjKkr ßjfJTotL S xÄUqJuWM KjptJfPjr jJjJ xKY© fgq-CkJ• @hJuPf hJKUu TrJ yP~PZÇ KfKj @vJ k´TJv TPrj, KvVKVrA oJouJr k´JgKoT fh∂ ÊÀ yPmÇ aKm TqJcoqJj mPuj, mJÄuJPhv FUj kqJrJuJA\c Im˙J~ rP~PZÇ ßhPv oJjmJKiTJr mPu KTZM ßjAÇ mJÄuJPhPv ßp kKroJPe oJjmfJKmPrJiL TotTJ§ xÄWKaf yPò fJr \jq FTKhj xrTJrPT @hJuPfr TJbVzJ~ hJÅzJPfA yPmÇ KfKj mPuj, \MKcKv~Ju KTKuÄ, VeyfqJ, KoKc~Jr ˝JiLjfJ Umt, xÄUqJuWM KjptJfj S oJjmJKiTJr u–WPjr oPfJ èÀfr Kmw~èPuJ @∂t\JKfT IkrJi @hJuPf hJKUu TrJ yP~PZÇ KoKc~J S IjqJjq ˝fπ oJjmJKiTJr xÄVbPjr KyPxm IjMpJ~L F kpt∂ 700 oJjMwPT KmjJ KmYJPr xrTJrL mJKyjL yfqJ TPrPZÇ fPm F xÄUqJ @rS ßmKv mPu oPj TPrj aKm TqJcoqJjÇ xÄmJh xPÿuPj oJjmJKiTJr xÄVbj IKiTJr-Fr ßY~JroqJj @KhuMr ryoJPjr kKrmJrPT y~rJKj TrJ yPYZ CPuäU TPrj KfKjÇ xÄmJh xPÿuPj CkK˙f KZPuj jJAj ßmcPlJct ßrJ A≤JrjqJvjJu KuVqJu KaPor k´iJj ˆPlj ßT KTCKx, KuVqJu KaPor xhxq \j ßTKo, oqJKr\J mJrPTJKmx S KujJat ßkJuPxjÇ

asJAmMqjJPurS \JjJ k´P~J\jÇ TJrJKmKi IjMpJ~L k´P~J\jL~ @jMÔJKjTfJ xJrJr kr kKrmJPrr TJPZ ACxMPlr uJv y˜J∂Prr @Phv KhP~ FA KjPhtvjJ IKmuP’ TJrJ TftíkãPT ßkRÅPZ KhPf mPu asJAmMqjJuÇ F @PhPvr kr FPTFo ACxMPlr uJv mñmºM ßvU oMK\m ßoKcPTu KmvõKmhqJu~ yJxkJfJu ßgPT dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu KjP~ pJS~J y~Ç ßxUJPj fJr o~jJfh∂ xŒjú y~Ç kPr uJv kKrmJPrr xhxqPhr TJPZ y˜J∂r TrJ y~Ç FPTFo ACxMPlr KYKT“xJ~ ImPyuJr IKnPpJV I˝LTJr TPrPZj mñmºM ßvU oMK\m ßoKcPTu KmvõKmhqJu~ yJxkJfJPur kKrYJuT @mhMu oK\h nNÅA~JÇ KfKj mPuj, @orJ fJPT KrKxn TPrKZ 11aJ~Ç @r KfKj oJrJ ßVPZj xJPz 11aJ~Ç FT\j 89 mZr m~Û mqKÜ ÂhPrJPV @âJ∂ yPu Tf xo~ kJS~J pJ~? fJ\Mu AxuJPor IKnPpJV xKbT j~Ç KxKxACPf ßj~Jr kPgA fJr oOfMq y~Ç Vf mZPrr 12A ßo oJjmfJKmPrJiL IkrJPir IKnPpJPV @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL ACxMlPT ßV´¬Jr TPrÇ asJAmMqjJu fJr \JKoPjr @Pmhj UJKr\ TPr fJPT TJrJVJPr kJKbP~ ßh~Ç fJr KmÀP≠ oMKÜpM≠TJPu rJ\JTJr mJKyjL k´KfÔJr IKnPpJV rP~PZÇ oMKÜpMP≠r xo~ VKbf oJPuT xrTJPrr oKπxnJr xhxq ACxMl FT xo~ \JoJ~JPfr nJrk´J¬ @oLPrr hJK~fôS kJuj TPrPZjÇ Vf mZPrr 1uJ @Vˆ @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu 2-F fJr KmÀP≠ VeyfqJ S oJjmfJKmPrJiL IkrJPi 13Ka IKnPpJV Vbj TrJ y~Ç

oMKÜpM≠TJPu mJPVryJPar nJwJmJ\Jr, TYM~J, vJÅUJrLTJKb mJ\Jr, rJP~ªJmJ\Jr, fJkJumJKz mJ\Jrxy KmKnjú ˙JPj VeyfqJ, yfqJ, KjptJfj-KjkLzj, iotJ∂rTrexy jJjJ IKnPpJV rP~PZ fJr KmÀP≠Ç fJr oJouJr TJptâo ßvw kptJP~ KZuÇ 12A ßlms∆~JKr fJr KmÀP≠ rJÓskPãr pMKÜ Ck˙Jkj TrJr TgJ KZuÇ 2008 xJPu @S~JoL uLPVr KjmtJYjL AvPfyJPrr Ijqfo IñLTJr KZu pM≠JkrJPir KmYJrÇ 2013 xJPur 21Pv \JjM~JKr @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu pM≠JkrJi oJouJr k´go rJ~ ßWJweJ TPrÇ ßp rJP~ @mMu TJuJo @pJhPT oOfMqh§ ßh~J y~Ç Frkr \JoJ~JPfr vLwt˙JjL~ ßjfJPhr KmÀP≠ oOfMqhP§r rJ~ ßWJweJ TPr asJAmMqjJuÇ FrA oPiq huKar xyTJrL ßxPâaJKr ß\jJPru @»Mu TJPhr ßoJuäJr oOfMqh§ TJptTr yP~PZÇ oOfMqhP§r rJP~r KmÀP≠ \JoJ~JPfr jJP~Pm @oLr oJSuJjJ ßhuJS~Jr ßyJxJAj xJBhLr @Kku ÊjJKj YuPZ @Kku KmnJPVÇ @Kku KjK•r IPkãJ~ rP~PZ \JoJ~JPfr xJPmT @oLr ßVJuJo @po, huKar ßxPâaJKr ß\jJPru @uL @yxJj ßoJyJÿh oM\JKyh, xyTJrL ßxPâaJKr ß\jJPru oMyJÿh TJoJÀöJoJj, KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq xJuJCK¨j TJPhr ßYRiMrL, xJPmT oπL @mhMu @uLPor oJouJÇ asJAmMqjJPu rJP~r IPkãJ~ rP~PZ \JoJ~JPfr @oLr oKfCr ryoJj Kj\JoLr oJouJÇ FZJzJ, FKaFo @\yJÀu AxuJo FmÄ oLr TJPxo @uLr oJouJ asJAmMqjJPu ÊjJKj YuPZÇ

Èk´iJjoπL YPzPZj AK¥~Jj ßruSP~r nJzJ TrJ ßasPj'

dJTJ, 10 ßlms∆~JKr - @xjú CkP\uJ KjmtJYPj KmFjKk xoKgtf k´JgtLPhr @Aj-ví⁄uJ mJKyjL jJjJnJPm y~rJKj TrPZ mPu IKnPpJV TPrPZ huKaÇ 9 ßlms∆~JKr, vKjmJr rJ\iJjLr j~J kPjr ßTªsL~ TJptJuP~ @P~JK\f FT xÄmJh xPÿuPj h¬Prr hJK~fôkJ´ ¬ pMVì oyJxKYm ÀÉu TKmr Kr\nL F IKnPpJV TPrjÇ KfKj mPuj, @VJoL 19Pv ßlms∆~JKr ßgPT ÊÀ yS~J CkP\uJ KjmtJYPj KmFjKk xoKgtf k´JgtLrJ pJPf IÄv KjPf jJ kJPrj ßx \jq fJPhr ßV´¬Jr S KogqJ oJouJ KhP~ y~rJKj TrJ yPòÇ KmPrJiL ßjfJPhr y~rJKjr metjJ KhP~ KfKj mPuj, pKh mJKzPf KkfJPhr jJ kJ~ fJyPu fJPhr x∂JjPhr iPr KjP~ pJPò @Ajví⁄uJ mJKyjLr xhxqrJÇ VJAmJºJr ßVJKmªV† CkP\uJr pMmhu xnJkKf ojxMrPT jJ ßkP~ fJr KvÊx∂JjPT @WJf TPr ßoPr ßlPuPZ fJrJÇ o~ojKxÄPyr nJuMTJ gJjJ KmFjKkr xnJkKf lUÀ¨Lj mJóMPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ ßjfJPhr ßV´¬JPrr CP¨vq yPuJ fJPhr TotL-xogtTPhr n~ kJAP~ ßh~JÇ Kr\nL mPuj, KxrJ\VP†r ßmKvr nJV CkP\uJr k´JgtL S KmFjKk huL~ ßjfJPhr KmÀP≠ KogqJ oJouJ ßh~J yP~PZÇ fJPhr KmÀP≠ ßV´¬JKr kPrJ~JjJ \JKr TrJ yP~PZÇ mJKz mJKz yJjJ KhP~ y~rJKj TrPZ pJPf k´JgtLrJ KjmtJYjL k´YJr-k´YJreJ~

IÄv KjPf jJ kJPrÇ CuäJkJzJ CkP\uJ ßY~JroqJj k´JgtL oK\mMr ryoJj ßumM KmÀP≠ KogqJ oJouJ ßh~J yP~PZÇ k´JgtLPhr KmÀP≠ hMrKnxKºoNuT IKnpJj YJuJPjJr KjªJ \JKjP~ IKmuP’ F ßV´¬Jr-y~rJKj mPºr @øJj \JjJj KfKjÇ k´iJjoπL ÈcTKaj Im ßlJxt' jLKf Imu’j TrPZj o∂mq TPr Kr\nL @yPoh mPuj, KmKnjú ˙JPj KmPrJiL ßjfJPhr âxlJ~JPr yfqJ TrJ yPòÇ mftoJj ßpRgmJKyjL rãLmJKyjLr nNKoTJ kJuj TrPZÇ pPvJPr \jxnJ~ k´iJjoπLr mÜPmqr hOKÓ @Twte TrPu Kr\nL @yPoh mPuj, k´iJjoπLr oPfJ KjoúÀKYr nJwJ~ @orJ Fr C•r KhPf YJA jJÇ TJre KfKj mJÄuJPhPvr \jVPer ßTJj ßasPj YzPf kJPrjKjÇ KfKj YPzPZj AK¥~Jj ßruSP~r nJzJ TrJ ßasPjÇ ßp ßasPjr VJct, KaKa, K¸TJr S oπLPhr xPñ \jVPer ßTJj xŒTt ßjAÇ nJzJ TrJ AK¥~Jj ßasPj \JfL~fJmJhL vKÜ CbPf kJPr jJÇ CPuäUq, vKjmJr rJ\vJyLPf FT \jxnJ~ k´iJjoπL mPuKZPuj, KjmtJYPjr ßasj Kox TPr UJPuhJ FUj CkP\uJr ßasPj CbPZjÇ xÄmJh xPÿuPj KmFjKkr pMVì oyJxKYm mrTfCuäJy mMu,M xJuJCK¨j @yPoh, xyh¬r xŒJhT @mhMu uKfl \Kj, @xJhMu TKro vJyLj, KjmtJyL TKoKar xhxq ßmuJu @yPoh k´oUM CkK˙f KZPujÇ

We sell cheap airline tickets anywhere in the world Check for our latest fares: 0207 702 7399

Please ask for our

SPECIAL OFFER xÿJKjf y\ô S CorJ pJ©LPhr \jq IJorJ xTu k´TJr yPpJKVfJ TPr gJKTÇ CorJ mMKTÄ ßj~J yPòÇ IJorJ IJkjJr kJxPkJat, KnxJ, ßjJ-KnxJ AfqJKh TJ\ TPr gJKTÇ IJkKj KT mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ˙JPj Ãoe TrPf YJj? fJyPu IJr ßhrL jJ TPr IJ\A IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV TÀjÇ IJorJ I· xoP~ mJÄuJPhPvr ßp ßTJj ˙JPj aJTJ kJbJPf xãoÇ IJorJ 1999 xJu ßgPT IJkjJPhr ßxmJ KhP~ IJxKZÇ

asJPnu Kx\j 62a Cleveland Way, London E1 4UF T: 0207 702 7399 F: 0207 702 7399

M: 07985 116 074

E:travelseason@msn.com www.travelseason.co.uk Retailer agent for ATOL HOLDER


20 UmrJUmr

14 - 20 February 2014 m SURMA

KxPua ßk´xTîJPm xÄmJh xPÿuj

xofPur @KhmJxLPhr \jq @uJhJ nNKo TKovj VbPjr hJKm KxPua, 11 ßlms ∆ ~JKr - xofPur @KhmJxLPhr \jq @uJhJ nNKo TKovj VbPjr hJKm \JKjP~PZj kJ© xŒ´hJ~ TuqJe kKrwh (kJxTk) Fr ßjfímOªÇ 10 ßlms∆~JKr, ßxJomJr KxPua ßk´xTîJPm FT xÄmJh xPÿuPj F hJKm \JjJj fJrJÇ xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜmq kJb TPrj kJxTPkr KjmtJyL k´iJj ßVRrJñ kJ©Ç FPf muJ y~ ∏ KmPvõr k´KfKa ßhPvr of mJÄuJPhPvS kJyJz S xofu KoKuP~ k´J~ 45Ka @KhmJxL \JKfPVJÔLr mxmJxÇ mJÄuJPhPvr @KhmJxL \jVeS IfLPf fJPhr Kj\˝ IûPu mJ ßaKraKrPf ˝˝ xoJ\ S xÄÛíKf KjP~ \LmjpJkj TrPfJÇ KT∂á mftoJPj @KhmJxLrJ âoJVfnJPm Kj\ nNKo ßgPT CPòh yP~ pJPòjÇ @r xLoJyLj ßvJwe, mûjJ S KjkLzPjr lPu KmuMK¬r KhPT iJKmf yPòj fJrJÇ nNKo ZJzJ @KhmJxLPhr IK˜fô, xÄÛíKf, nJwJ, GKfyq S Kj\˝ \Lmj k´eJuL ßmÅPY gJTPf kJPr jJÇ xÄmJh xPÿuPj @rS muJ y~@KhmJxLrJ vJK∂Kk´ ~ jJVKrTÇ IgY nNKoPT ßTªs TPr fJPhr jJjJ irPer \KaufJ S KmPrJPir oMPUJoMUL yPf yPòÇ nM K oPUPTJrJ xM P TRvPu fJPhr xJPg

KmPrJPir xOKÓ TrPZÇ \Ju hKuPur oJiqPo IPjPT fJPhr nNKo ßgPT CPòPhrS ßYÓJ YJuJPòÇ IxPYfjJr TJrPe nNKo @Aj KmwP~ IùfJ, xLoJjJ KjitJrj jJ gJTJ, xKbTnJPm TJV\k© yJu-jJVJh TrJ, @KhmJxLPh nNKo IKktf mJ v©∆ xŒK•Pf ßWJweJ TrJ S @KhmJxL KyPxPm xrTJPrr ßVP\Pa CPuäU jJ gJTJ k´níKfÇ @mJr IPjT ßãP© ßhUJ pJ~ ßp, ßp xTu @KhmJxL 1950 xPjr rJÓsL~ IKiV´ye @APjr @SfJ~ rP~PZ ßx xTu @KhmJxL xrTJrLnJPr IjMoKf jJ KjP~ \Ko KmKâ TPrS KmPrJPir xÿMULj yPf yP~PZÇ FnJPmA @KhmJxLPhr KnaJoJKa S TíKw \Ko ysJx ßkP~ KhjPT Khj fJrJ nNKoyLPj kKref yP~PZ FmÄ KjP\Phr IK˜fô yJKrP~ ßlPuPZÇ KmKnjú xoP~ rJ\jLKfKmh S k´ n JmvJuL mqKÜPhr ÆJrJ k´ f JreJ\JKu~JKf S ß\JrkNmtT nNKo hUu TPr ßj~Jr lPu @KhmJxLrJ xmPYP~ ßmvL ãKfV´˜ yP~PZÇ FA ßãP© @KhmJxLPhr Kj\˝ xÄVbj jJ gJTJ FmÄ @KhmJxLPhr kJvJkJKv mJñJKuPhr xJPg FTfJr InJmS @KhmJxLPhr nNKo yJrJPjJr Ijqfo TJreÇ Fxo˜ xoxqJ KjP~ xrTJrL KmKnjú xo~

KmKnjúnJPm xoJiJPjr CPhqJV V´yj TrJ yPuS @KhmJxLPhr \jq @uJhJ ßTJj jLKfoJuJ jJ gJTJ~ fJ xoJiJPj x÷m y~jJÇ fJA @KhmJxLPhr nNKo FA xoxqJ ßgPT oMKÜ uJPnr \jq S @KhmJxLPhr nNKo IKiTJr KjKÁf TrJr uPã xofPur @KhmJxLPhr \jq nNKo TKovj Vbj TrJr èÀfô IkKryJpqt Ç FA TKovj @KhmJxLPhr Kj\˝ xÄVbj KyPxPm TJ\ TrPm FmÄ @KhmJxLrJS fJPhr xÄVbPjr oJiqPo nN K or xTu \KaufJ KjP~ @PuJYjJr oJiqPo xoJiJPjr rJ˜JPT fô r JKjõ f TrPmÇ F Im˙J~ xofPur @KhmJxLPhr \jq nNKo TKovj VbPjr hJKm CPbPZÇ kJxTk ßjfímOª, nNKo TKovPj @KhmJxLPhr k´ K fKjKiPhr IÄvV´ y e KjKÁf TrJ, ß\uJ-CkP\uJ kptJP~ UJx \Ko mPªJm˜ TKoKaPf @KhmJxLPhr I∂t r & n N Ü TrJ, @KhmJxLPhr oPiq k´KvãPer oJiqPo xJPnt~Jr ‰frL, nNKoyLj @KhmJxL kKrmJPrr oPiq UJx \Ko mPªJm˜ ßh~JrS xMkJKrv TPrjÇ xÄmJh xPÿuPj CkK˙f KZPuj iLPrªs ßoJyj kJ©, hÀe ßoJyj kJ©, KrhMr kJ©, Kr≤M kJ©, kMuT ootJ k´oMUÇ

\JoJ~Jf TotL KjyPfr WajJr oJouJ

KmvõjJg CkP\uJ ßY~JroqJj khk´JgtL Kj\Jo KxK¨TLPT k´iJj @xJoL @hJuPf YJ\tvLa KxPua, 11 ßlms∆~JKr - KmvõjJPg kMKuPvr xJPg \JoJ~JfKvKmPrr xÄWPwt èKuPf Kjyf \JoJ~Jf TotL ßVJuJo rmmJjL KjyPfr WajJ~ kMKuPvr hJP~rTíf oJouJ~ CkP\uJ \JoJ~JPfr jJP~Pm @oLr S @xjú CkP\uJ kKrwh KjmtJYPj jJVKrT TKoKa oPjJKjf ßY~JroqJj khk´JgtL Kj\Jo CK¨j KxK¨TLPT k´iJj @xJoL TPr 62 ßjfJTotLr KmÀP≠ @hJuPf IKnPpJVk© hJKUu TrJ yP~PZÇ oJouJr fh∂TJrL TotTftJ Fx.@A oJrlf @uL Vf 31 \JjM~JrL @hJuPf F IKnPpJVk©Ka hJKUu TPrjÇ IKnPpJVk© jÄ-22Ç YJ\tvLPa TPuP\r k´nJwT, KmhqJuP~r k´iJj KvãT S KmFjKk ßjfJPTS @KnpMÜ TrJ yP~PZÇ oJouJr IjqJjq IKnpMÜrJ

yPuj-CkP\uJ \JoJ~JPfr ßxPâaJrL FAY.Fo. @UfJr lJÀT, xyTJrL ßxPâaJrL lUÀu AxuJo UJj, oKfCr ryoJj, KmFjKk ßjfJ rAZ CK¨j, KmvõjJg KcKV´ TPuP\r k´nJwT @mhMu oKfj, uJoJTJ\L rJVLm-rJPm~J Có KmhqJu~ S TPuP\r k´iJj KvãT KZlf @uL, \JoJ~Jf ßjfJ @»Mu oK\h, vJKoo @yoh, l~\Mu, @mhMu TJKhr, KlPrJ\ Ko~J, TP~Z Ko~J, vJKoo Ko~J, @mhMx ßxJmyJj ßo’Jr, Ê~JAmMr ryoJj, lKrh CK¨j, TJA~Mo Ko~J, @Kor CK¨j, fJ\Mu, @l\Ju, yJKrZ @uL, ßoJ˜lJ, AmsJKAo, ßoJxJKmmr ßyJPxj, @yoh, ßrhS~Jj, @»Mu mJKZh, TJYJ Ko~J, oKjr, ÀPou, @jZJr @uL, vJKoo @yoh, yJKmmMr

ryoJj ßo’Jr, ˝kj, @mhMr jMr, @KoÀu AxuJo, r\m @uL, Ku~JTf @uL, vJKoo @yPoh, vJKyj, @uL @yoh, ßoJ. Ko~J, TJCZJr @yoh,@mhMx vKyh, rJPxu @yoh, @»Mu, @vrJl, @mMu ßyJPxj, @uJu, lUÀu AxuJo TP~Z, vJKoo, oKfCr ryoJj, ßoJ. AxuJo, @mMu TJuJo, KV~JxCK¨j, jK\r, pMmhu ßjfJ Thr @uL, ZJ©hu ßjfJ vJy\JyJj, vJoZMu, ßoJ.vJy\JyJj, CkP\uJ ZJ© KvKmPrr xnJkKf \Kyr CK¨jÇ hJP~rTíf oJouJ~ Kjyf ßVJuJo rmmJjL S TPetu (Im.) ‰f~mMr ryoJj ßT @xJoL yPuS fJPhrPT krmftLPf fJPhrPT IKnPpJVkP© ImqJyKf ßhS~J yP~PZÇ CPuäîUq, 2013 xJPur 20 oJYt KxPua oyJjVr

0207 377 9787

xMroJ kzMj, KmùJkj Khj

\JoJ~JPfr @oLr FcPnJPTa FyxJjMu oJymMm \MmJP~rPT ßV´lfJPrr k´KfmJPh KxPua KmnJPV \JoJ~JPfr cJTJ xTJu-xºqJ yrfJu kJuj TJPu KmvõjJPg CkP\uJ \JoJ~Jf xhPr xTJu 8aJ~ KoKZu ßmr TPrÇ F xo~ kMKuPvr èKuPf \JoJ~Jf ßjfJ ßVJuJo rmmJjL Kjyf yjÇ F WajJ~ kMKuv mJKh yP~ CkP\uJ \JoJ~JPfr jJP~Pm @oLr S UJ\JûL ACKk ßY~JroqJj Kj\Jo CK¨j KxK¨TLPT k´iJj @xJoL TPr FTKa hs∆f KmYJr @APj S IkrKa yfqJ oJouJ hJP~r TPrÇ oJouJ jÄ K\.@r 52/13 S 53/13Ç Cn~ oJouJ~ 38 \jPT F\JyJrnNÜ @xJoL TrJ y~ S @PrJ 170/180 \jPT IùJfjJoJ @xJoL TrJ yP~PZÇ

2'v ßTJKa aJTJ mqP~ YJuM yPò TMuJCzJ vJymJ\kMr mº ßru uJAj KxPua, 11 ßlms∆~JKr - yJrJPjJ GKfyq KlPr kJPò ßoRunLmJ\JPrr TMuJCzJ vJymJ\kMr ßru uJAjÇ vLWsA nJrPfr oKywJvj ߈vj kpt∂ @mJPrJ ßru YuJYu ÊÀ yPòÇ F \jq 2v' ßTJKa aJTJr FTKa k´T· k´Kâ~JiLj rP~PZÇ 10 ßlms∆~JKr, ßxJomJr \MzLPf @P~JK\f xÄmitjJ IjMÔJPj F fgq \JKjP~PZj xoJ\TuqJe oπL ‰x~h oyKxj @uLÇ mOKav vJxjJoPu KjKotf y~ TMuJCzJ vJymJ\kMr ßru uJAjKaÇ f“TJuLj nJrPfr oKywJvj ߈vj kpt∂ ßru ßpJVJPpJV YJuM KZuÇ 1965 xJPu kJT nJrf pMP≠r xo~ oKywJvPjr xJPg ßru YuJYu mº TPr ßh~J yPmÇ krmftLPf kJKT˜Jj ßgPT mJÄuJPhv kpt∂ ßTJj xÄÛJr ZJzJA vJymJ\kMr kpt∂ ßru YuJYu ImqJyf gJPTÇ F KhPT hLWt Khj xÄÛJPrr InJPm F ßxTvPj ßasj hMWtajJ mJzPf gJPTÇ 2002 xJPur k´go KhPT hMWtajJr yJr ßmPz pJ~Ç Wj Wj hMWtajJr I\MyJf ßhKUP~ ßrPur Ck xyTJrL k´PTRvuL C±tfj TftíkãPT k´nJKmf TPr F ßxTvjKa mPºr CPhqJV ßjjÇ 2002 xJPur 7 \MuJA xÄKväÓ Tftíkã TMuJCzJ vJymJ\kMr ßru uJAjKa mº TPr ßhjÇ lPu TMuJCzJ, \MzL mzPuUJ FmÄ Km~JjJmJ\Jr FuJTJr xJiJre oJjMPwr YuJYPur hMPntJV ÊÀ y~Ç FTA xJPg Fxm FuJTJr 5Ka ßkJˆ IKlPxr KYKb k© @hJj k´hJPjS xoxqJr xOKÓ y~Ç FuJTJmJxL ßasj uJAjKa kMerJ~ YJuM TrPf xrTJPrr TJPZ hJmL \JKjP~ @xPZjÇ VfTJu xoJ\ TuqJe oπL F ßru uJAjKa YJuMr mqJkJPr xrTJPrr CPhqJV fMPu irJ~ oJjMPwr oJP^ @vJr xûJr WPaÇ xÄmitjJ IjMÔJPj oπL @PrJ mPuj, F ßru uJAjKa ßlr YJuM yPu mqmxJ~LrJ ˝· oNPuq fJPhr C“kJKhf hsmq @ohJjL r¬JjL TrPf kJrPmÇ lPu FuJTJr oJjMPwr oJP^ k´Je YJûuq xOKÓ yPmÇ FA ß\uJr xLoJ∂ FuJTJ~ xLoJ∂ yJa YJuM TrJ yPm mPuS \JjJj xoJ\ TuqJe oπLÇ \MzL CkP\uJr ‰f~mMPjúZJ UJjo FTJPcoL KcV´L TPu\ oJPb F xÄmitjJ xnJr @P~J\j TPr \MzL CkP\uJ @S~JoL uLV CkP\uJ @S~JoL uLPVr nJrk´J¬ @ymJ~T @K\r CK¨Pjr xnJkKfPfô IjMÔJPj xÄmKitf IKfKg xoJ\TuqJe oπL @PrJ mPuj, KjmtJYj KjP~ KmFjKk pf TgJA muMT @Ko FT\j oMKÜPpJ≠J KyPxPm KmvõJx TKr F xrTJr ãofJ~ ßgPT Knvj 2021 mJ˜mJ~j TrPmAÇ KmVf KhPj oMxKuouLV KjmtJYPj jJ @xJ~ ßp nJPm KmuLj yP~PZ ßfoKj KmFjKkr Im˙J yPm mPu oπL o∂mq TPrjÇ oπL fJr mÜPmqr IKiTJÄv xo~ KxPuPar @ûKuT nJwJ~ jJjJ k´xÄV ImfJreJ TPr ßVJaJ xnJ˙u yJxqrPx oJKfP~ rJPUjÇ IjMÔJPj IjqJPjqr oPiq ß\uJ S CkP\uJ @'uLPVr KmKnjú kptJP~r ßjfJTotL mÜmq rJPUjÇ FKhPT, rJf 9 aJ~ mJÄuJPhv ßmfJPrr @P~J\Pj ßoRunLmJ\Jr xrTJrL Có KmhqJu~ oJPb mKyrJñj IjMÔJPj xnJkKffô TPrj fgq xKYm orfM\J @yohÇ xnJ~ xoJ\TuqJj oπL mPuj, FTKa \JKfr k´Tíf Cjú~j TrPf yPu jJrL S KvÊr vJrLKrT S oJjKxT Cjú~Pjr KmT· ßjAÇ mftoJj xrTJr jJrL S KvÊr Cjú~Pj jJjJoMUL kKrT·jJ V´ye TPrPZ CPuäU TPr oπL mPuj, k´iJjoπL jJrL S KvÊr Cjú~Pj InNfkNmt xJlPuqr TJrPeA ÈxJCg xJCg' kMrÛJr I\tj TPrPZjÇ F xo~ CkK˙f KZPuj ß\uJ k´vJxT TJoÀu yJxJj,kMKuv xMkJr ßfJlJP~u @yoh, mJÄuJPhv ßmfJPrr @ûKuT kKrYJuT Kor vJy @uo S ß\uJ @S~JoLuLPVr xJÄbKjT xŒJhT xJAlMr ryoJj mJmMuxy IxÄUq ßjfJTotLÇ kPr mKyrJñj IjMÔJPj jJrL S KvÊr Cjú~Pj xPYfjfJ oNuT xJÄÛíKfT IjMÔJPj VJj S jJaqJÄv kKrPmvj TPrj \jKk´~ IKnPjfJ Yûu ßYRiMrL, UMKv S KmCKaÇ


UmrJUmr 21

SURMA m 14 - 20 February 2014

KxPuPa hMA mz hPur ßk´Kˆ\ AxMq KxPua, 11 ßlms∆~JKr - KxPuPa @S~JoL uLV-KmFjKk CkP\uJ KjmtJYjPT ßk´Kˆ\ AxMq KyPxPm KjP~PZÇ hvo xÄxh KjmtJYPj KmFjKk IÄv jJ ßj~J~ UJKu oJPb ßVJu TPrPZj @S~JoL uLPVr FoKk k´JgtLrJÇ IPjPTA KmjJ k´KfÆKªôfJ~ FoKk KjmtJKYf yP~PZjÇ KT∂á CkP\uJ KjmtJYPj Foj xMPpJV KhPf YJ~ jJ KmFjKkÇ fJrJ FTT k´JgtL KhP~ oJPb ßjPoPZÇ KTZM CkP\uJ~ KmFjKkr ßjfífôJiLj 19 huL~ ß\JPar vKrT hu ßgPTS k´JgtL ßh~J yPòÇ @mJr ßTJPjJ CkP\uJ~ KmFjKk FTT k´JgtL KhP~ vKrT hPur \jq CjìMÜ ßrPUPZÇ CkP\uJ KjmtJYPj xfTtfJr xPñ kJ ßluPZ KmFjKkÇ fJrJ vKrT hu \JoJ~JfPT k´JgtL ßh~Jr mqJkJPr ßoJPaA ZJz KhPf rJK\ j~Ç mMP^ÊPj FPVJPò KmFjKkÇ @V ßgPTA \JoJ~Jf CkP\uJ KjmtJYPj k´JgtL ßh~Jr mqJkJPr fJPhr hJKm \JKjP~ @xPZÇ KT∂á 19 huL~ ß\JPar k´iJj KmFjKk mrJmrA Kmw~Ka FKzP~ pJPòÇ ßpojKa yPò ßlûMV† S hKãe xMroJ~Ç fPm \JoJ~JPfr frl ßgPT k´JgtL ßh~Jr hJKmPT KmFjKk ßhUPZ Knjú ßYJPUÇ fJPhr oPf \JoJ~JfPT j~, mftoJj ßk´ãJka KmPmYjJ TPr KmFjKk ßgPT FTT k´JgtL KhPu \~ KjKÁfÇ

k´JgtL mJZJAP~r \jq ßTªs ßgPT KmFjKkr nJAx ßY~JroqJj voPxr oKmj ßYRiMrLr ßjfíPfô FTKa TKoKaS ßh~J yP~PZÇ FA TKoKa KxPuPa @PrTKa xJmTKoKa KhP~PZÇ oNuf fJPhr ßjfíPfôA k´JgtL mJZJAP~r TJ\ YNzJ∂ yPòÇ oJb kptJP~ xJKmtT Im˙J KmPmYjJ TPr k´JgtL KhPò KmFjKkÇ FPãP© \JoJ~Jf ßTRvPu k´nJm ßluPf YJAPuS KmFjKk ßjfJPhr xfTtfJr TJrPe kJrPZ jJÇ CkP\uJ KjmtJYPjr oJiqPo KmFjKk WMPr hJÅzJPf YJ~Ç @S~JoL uLVS \jxogtj pJYJAP~r \jq KmFjKkPT KjmtJYPj k´KfÆKªôfJTJrL KyPxPm YJ~Ç KT∂á @S~JoL uLPVr FTT k´JgtL ßh~Jr \jq k´iJjoπL ßvU yJKxjJ S ˙JjL~ xrTJroπL ‰x~h @vrJlMu AxuJPor KjPhtvjJ CPkKãf yP~PZÇ fJrkrS KTZMxÄUqT CkP\uJ~ ßTPª r KjPhtvjJoPf FTT k´JgtL ßh~J yP~PZÇ KxPuPa k´go hlJ~ 19 ßlms∆~JKr, KÆfL~ hlJ~ 27 ßlms∆~JKr S fífL~ hlJ~ 15 oJYt CkP\uJ KjmtJYjÇ hKãe xMroJ, ßlûMV†, hKãe xMjJoV† S ßoRunLmJ\JPrr mzPuUJ CkP\uJ~ KjmtJYj yPm 15 oJYtÇ hKãe xMroJ S ßlûMVP† @S~JoL uLV S KmFjKk FTT k´JgtL KhP~PZÇ hKãe xMroJ~ mKitf xnJr oJiqPo k´JgtL mJZJA TrPf jJ

kJrJ~ @S~JoL uLV huL~ KjmtJYPjr oJiqPo FTT k´JgtL YNzJ∂ TPrPZÇ ßlûMVP†S FTT k´JgtL KhP~PZÇ hKãe xMroJ~ ß\uJ @S~JoL uLV ßjfJ @mM \JPyh ßY~JroqJj kPh, CkP\uJ @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT mhÀu AxuJo nJAx ßY~JroqJj kPh k´JgtL yP~PZjÇ ßlûMVP† @mhMu mJKZf aMaMu ßY~JroqJj ßY~JroqJj kPh, nJAx ßY~JroqJj kPh \~jJu @PmhLj UJj S oKyuJ nJAx ßY~JroqJj kPh \JyJjJrJ ßmVo vqJoJ @S~JoL uLPVr k´JgtL yP~PZjÇ PlûMVP† KmFjKk ßjfJ IKyhMöJoJj ßYRiMrL ZMKl ßY~JroqJj kPh S oKyuJ nJAx ßY~JroqJj kPh ßlrPhRxL ATmJPur jJo ßWJweJ TPrPZ KmFjKkÇ hKãe xMroJ~ FUjS ßTJPjJ k´JgtLr jJo ßWJweJ TPrKj KmFjKk KTÄmJ 19 huL~ ß\JaÇ F mqJkJPr xJPmT xÄxh xhxq KmFjKkr ßTªsL~ ßjfJ vKl ßYRiMrL, ßlûMVP† KmFjKk, pMmhu, ZJ©huxy xm IñxÄVbj S xyPpJVL xÄVbjPT KjP~A xnJ @øJj TrJ yP~KZuÇ xnJ~ xmtxÿKfâPo k´JgtLr jJo ßWJweJ TrJ yP~PZÇ hKãe xMroJ~ FTJKiT k´JgtL gJTJ~ @PV huL~ ßlJrJPo KjmtJYj TPr kPr k´JgtLr jJo ßWJweJ TrJ yPm mPu \JjJPjJ yP~PZÇ

‰\∂JkMPr k´KfkPãr ßh~J @èPj mxfKnaJxy 8Ka VÀ kMPz ßVPZ

KxPua, 10 ßlms∆~JKr - ‰\∂JkMr CkP\uJr YJKrTJaJ ACKj~Pjr j~JPUu hKãe V´JPo k´KfkPãr ßh~J @èPj @»Mx ZJuJo jJPo \QjT mqKÜr mxfKnaJxy 8Ka VÀ kMPz ßVPZÇ Vf 8 ßlms∆~JKr vKjmJr rJf @jMoJKjT 2aJr KhPT FA WajJ WPaÇ F mqJkJPr ‰\∂JkMr oPcu gJjJ~ FTKa KuKUf IKnPpJV ßh~J yP~PZÇ WajJr Umr ßkP~ ß\uJ kMKuPvr C•r xJPTtu IKlxJr oKy CK¨j oJyoMh ßxJPyu, ‰\∂JkMr oPcu gJjJr IKlxJr AjYJ\t yJÀjMr rKvh ßYRiMrL S ˙JjL~ ACKj~j kKrwh ßY~JroqJj mLr oMKÜPpJ≠J uJ~j @»Mu yT WajJ˙u kKrhvtj TPrPZjÇ \JjJPVPZ, kNmtv©∆fJr ß\r iPr FTA FuJTJr oMKymMu @uo VÄ kKrmJPrr xJPg @»Mx ZJuJPor kKrmJPrr mxfmJKzr nNKo KjP~ KmÀ≠ YPu @xPZÇ KmVf TP~T oJx kNPmtS fJPhr ßT mJKz ßgPT CPòh TrPf k´Kfkã yJouJ YJKuP~KZuÇ vKjmJr rJPf mJKzr ßuJT\j pUj WMo∂ Im˙J~ KZPuj FA xMPpJV 5/6 \Pjr xÄWm… hu mJKzPf yJouJ TPr ßVJS~Ju WPr @èj iKrP~ ßh~Ç FPf 8Ka yJPur VÀS 4Ka S ZJVJu @èPj kMPz oJrJ pJ~Ç pJr @jMoJKjT oNuq xJPz 3 uã aJTJ yPmÇ @èPjr ßuKuyJj ßhPU V´JPor \jxJiJre FKVP~ @xPu yJouJTJrLrJ kJKuP~ pJjÇ F KmwP~ ‰\∂JkMr oPcu gJjJr IKlxJr AjYJ\t yJÀjMr rKvh ßYRiMrL \JjJj, Umr ßkP~ @orJ WajJ˙u kKrhvtj TPrKZÇ gJjJ~ KuKUf IKnPpJV ßh~J yP~PZÇ FA WajJr xJPg \Kzf k´Tíf IkrJiLPhr ßV´lfJr TrJr ßYÓJ TrJ yPòÇ

KxPuPa ßmTJ~hJ~ voPxr oKmj KxPua, 11 ßlms∆~JKr - AKu~Jx V´∆kPT hMmu t TPr KxPuPa ßTRvPu hPu Tftf í ô KjPf KVP~ ßmTJ~hJ~ kPzPZj KmFjKkr nJAx ßY~JroqJj voPxr oKmj ßYRiMrLÇ TJCK¿Pur oJiqPo VKbf xhr CkP\uJ TKoKa ßnPX IkKrKYfPhr KhP~ kPTa TKoKa VbPjr kr fJr KmÀP≠ Vf TP~T KhPj KoKZu yP~PZÇ 10 ßlms∆~JKr, ßxJomJr xÄmJh xPÿuj TPr voPxr oKmjPT KxPuPa hPur hJK~fô ßgPT k´fqJyJPrr hJKm fMPuPZj fíeoNPur ßjfJTotLrJÇ voPxr oKmPjr KmÀP≠ F @PªJuPj KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr TJPZr ßuJTPhr xogtj rP~PZ mPu xN© \JKjP~PZÇ KjPUÅJ\ AKu~Jx @uL KZPuj fJPrT ryoJPjr FTJ∂ WKjÔÇ voPxr oKmj ßYRiMrL ßTRvPu AKu~Jx @uL xogtTPhr hMmu t TPr fMuPZj mPu IKnPpJV SbJ~ fJPrT ryoJj ãM…Ç voPxr oKmj ßYRiMrLr xPñ ßaKuxÄuJk lÅJx yS~Jr WajJ~S Ix∂áÓ fJPrT ryoJjÇ ßaKuxÄuJPk fJPrPTr xPñ TPgJkTgPjr irjPT nJPuJ ßYJPU ßhPUjKj fíeoNPur ßjfJrJÇ \JjJ ßVPZ, AKu~Jx @uLr IjMxJrLrJ fJPrT ryoJPjr xPñ ßpJVJPpJV TPr voPxr oKmPjr mqJkJPr jJKuv \JKjP~PZjÇ fíeoNPur ßãJn hPur yJAToJ¥ @oPu ßjPm, ßxaJA YJAPZj fJPrTÇ F KmwP~ mÜmq \JjPf FTJKiTmJr ßoJmJAPu ßlJj TrPuS KrKxn TPrjKj voPxr oKmj ßYRiMrLÇ KjPUÅJ\ KmFjKk ßjfJ Fo AKu~Jx @uLr xoP~ TJCK¿Pur oJiqPo VKbf TKoKaèPuJ voPxr oKmj ßYRiMrL ßnPX KhPòj mPu IKnPpJV CPbPZÇ 2009 xJPu TJCK¿Pur oJiqPo VKbf xhr CkP\uJ TKoKa ßnPX KfKj 4 ßlms∆~JKr 136 xhPxqr @øJ~T TKoKa TPrPZjÇ F k´xPñ xhr CkP\uJ KmFjKkr xhq KmuM¬ TKoKar xJiJre xŒJhT FPTFo fJPrT TJuJo mPuj, fqJVL S krLKãf ßjfJTotLPhr mJh KhP~ KmFjKkr rJ\jLKfr xPñ pJPhr xÄKväÓfJ ßjA, fJPhr TKoKaPf kh ßhS~J yP~PZÇ xhr CkP\uJ KmFjKkr xhq xJPmT nJrk´J¬ xnJkKf vyLh @yoh mPuj, KmFjKkr TJCK¿uPT xJoPj ßrPU voPxr oKmjPT KxPuPar xJÄVbKjT hJK~fô ßhS~J yP~PZÇ KfKj fíeoNPur ofJof IV´Jyq TPr kPTa TKoKa TPrPZj, fJA fJPT KxPuPar hJK~fô ßgPT k´fqJyJPrr hJKm \JjJKòÇ KfKj \JjJj, KmVf KhPj @PªJuj-xÄV´Jo TrPf KVP~ fJPhr TKoKar k´J~ xmJA oJouJr @xJKo yP~PZjÇ IgY fJPhr mJh KhP~ rJ\kPg @PªJuPj KZPuj jJ, Foj ßuJTPhr TKoKaPf @jJ yP~PZÇ

huL~ xN© \JjJ~, KxPuPa flKxu ßWJKwf CkP\uJèPuJPf hPur FTT k´JgtL YNzJ∂ TrPf voPxr oKmjPT k´iJj TPr TKoKa TPr ßhS~J y~ ßTª´ ßgPTÇ xÄKväÓ CkP\uJèPuJPf KfKj FTT k´JgtL KhPf mqgt yS~J~ KmFjKkr ßjfJTotLPhr oPiq yfJvJ S ßãJn KmrJ\ TrPZÇ CkP\uJ KjmtJYPj fíeoNPur k´fqJvJ IV´Jyq TPr mqKÜVf kZPªr k´JgtLPT huL~ xogtj ßhS~Jr IKnPpJV CPbPZ voPxPrr KmÀP≠Ç KxPua ß\uJ~ 19 ßlms∆~JKr ßVJuJkV†, ßTJŒJjLV†, KmvõjJg, ‰\∂JkMr, \KTV† S ßVJ~JAjWJa CkP\uJ~ KjmtJYj yPmÇ Fr oPiq ‰\∂JkMr CkP\uJ~ 19 hPur kã ßgPT ß\Ja vKrT \JoJ~JPfr \~jJu @PmhLjPT xogtj ßhS~J yP~PZÇ Fr kr SA CkP\uJ~ KmFjKk k´JgtLrJ KjmtJYj ßgPT xPr hÅJzJPuS Ijq CkP\uJ~ \JoJ~Jf KmFjKkPT ZJz ßh~KjÇ FojKT AKu~JPxr CkP\uJ KmvõjJPgS KmFjKkr kJvJkJKv \JoJ~Jf ßjfJ KjmtJYj TrPZj ßY~JroqJj kPhÇ KmvõjJPg 19 hu ßgPT KmFjKkr k´JgtL KhPf mqgtfJr \jq hJK~fôkJ´ ¬ ßjfJ KyPxPm voPxr oKmjPT hJ~L TrPZj KmFjKkr ßjfJTtoLt rJÇ ßVJuJkV† CkP\uJ~ fíeoNu ßgPT FT\jPT ßY~JroqJj kPh xogtj ßhS~J yPuS voPxr oKmj Ijq @PrT\jPT huL~ xogtj KhP~PZj mPu IKnPpJV CPbPZÇ CkP\uJ KmFjKkr FT ßjfJ mPuj, CkP\uJ ßY~JroqJj kPh hPur xogtj KjP~ @KgtT ßujPhj yP~PZÇ KxPua-6 @xPj hPur oPjJj~jk´fqJvL FT ijTMPmr F ßãP©

hJK~fôkJ´ ¬Phr xPñ hlJrlJ TPrPZj mPu ßvJjJ pJ~Ç voPxrPT k´fqJyJPrr hJKm : KxPua hPur xJÄVbKjT hJK~fô ßgPT voPxr oKmjPT k´fqJyJr S @mMu TJPyr vJoLoPT mKyÏJPrr hJKm \JKjP~PZj xhr CkP\uJ KmFjKkr ßjfJrJÇ ßxJomJr hMkPM r jVrLr FTKa ßyJPaPu @P~JK\f xÄmJh xPÿuPj fJrJ jmVKbf CkP\uJ

TKoKaPT kPTa TKoKa mPu @UqJK~f TPrjÇ kMrPjJ TKoKa ßgPT FToJ© jfMj TKoKaPf pMVì @øJ~PTr hJK~fô kJS~J xhq xJPmT xJiJre xŒJhT fJPrT TJuJo xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜmq kJb TPrjÇ F xo~ CkP\uJ KmFjKkr xhq xJPmT nJrk´J¬ xnJkKf vyLh @yoh ZJzJS CkKf KZPuj ß\uJ KmFjKkr xyxnJkKf ßxJjJ Ko~J, pMVì xŒJhT xrS~Jr @yoh k´oUM Ç xÄmJh xPÿuPj xhr CkP\uJ KmFjKkr ßjfJrJ IKnPpJV TPrj, hPu IjMkP´ mvTJrL @PrT ßTª´L~ ßjfJ @mMu TJPyr vJoLoPT xMKmiJ TPr KhPf voPxr oKmj fJPhr TKoKa ßnPX KhP~PZjÇ TJCK¿Pur oJiqPo VKbf TKoKa myJu gJTPu Vf CkP\uJ KjmtJYPj krJK\f @mMu TJPyr @xjú KjmtJYPj hPur xogtj kJPmj jJ, fJA fJPhr ßTRvPu xKrP~ ßhS~J yP~PZÇ F ImJ~ KxPuPa hPur xJÄVbKjT hJK~fô ßgPT voPxr oKmjPT xKrP~ ßhS~Jr kJvJkJKv hPu nJXj xOKÓr IKnPpJPV @mMu TJPyr vJoLoPT mKyÏJPrr hJKm \JjJPjJ y~ xÄmJh xPÿuPjÇ xÄmJh xPÿujPur mJAPr KVP~ KxPuPar ßo~r @KrlMu yT ßYRiMrL xhr CkP\uJ KmFjKk ßjfJPhr KoKc~Jr xJoPj KTZM jJ muJrS krJovt ßhjÇ Fr @PV ÊâmJr jVrLr ßTJat kP~P≤ voPxr oKmPjr KmÀP≠ xoJPmv YuJTJPuS ßo~r @Krl kKrKKf Kj~πPer ßYÓJ TPrjÇ

SP~m Kc\JAj IJkjJr mqmxJ k´KfÔJj, ßp ßTJj xÄVbj IgmJ mqKÜVf ßk´JlJAPur SP~mxJAa ‰frLr \Pjq IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV Tr∆j:

Please Call us on

07507 293 904

85 Myrdle Street, London E1 1HL


22

Surma

14 - 20 February 2014

KmvõjJg ßcPnuJkPo≤ asJˆ KjP~ ßp ßTJPjJ irPjr wzpπ ßgPT Kmrf gJTJr IjMPrJi KmvõjJg ßcPnuJkPo≤ asJPˆr \jKk´~fJPT kMÅK\ TPr TKfk~ mqKÜr Ikf“krfJr k´KfmJh \JKjP~PZj asJˆ ßjfímOªÇ APfJoPiq CkP\uJ KjmtJYjPT ßTªs TPr \QjT k´mJxL nJAx ßY~JroqJj khk´JgtL fJr ‰mfreL kJr yS~Jr oJjPx hNrKnxKºoNuT TJptâPor oJiqPo pMÜrJ\q˙ KmvõjJgmJxLPhr \jKk´~ ßxmJoNuT xÄ˙J KmvõjJg ßcPnuJkPo≤ asJPˆr TJptâoPT k´vúKm≠ FmÄ \joPj KmÃJK∂ xOKÓr \jq xÄmJhkP© k´h• FT KmmOKfPf fLms k´KfKâ~J mqÜ TPrj fJrJÇ KmmOKfPf fJrJ mPuj, @uyJohM KuuäJy KmvõjJg ßcPnuJkPo≤ asJˆ ACPT k´KfÔJuJPnr FTmZPrr oPiqA xmJr xyPpJKVfJ~ hs∆ffJr xJPg fJr uãq kJPj FKVP~ YPuPZÇ asJˆ k´KfÔJuJPnr xJPg xJPgA KmKnjú ßxmJoNuT TJptâo kKrYJujJr oJiqPo pMÜrJ\q˙ KmvõjJg k´mJxL FmÄ FuJTJr \jxJiJrPer TJPZ asJˆ fJr kKrKYKf \JjJj KhP~ xmJr @∂KrT xogtj S V´yePpJVqfJ uJPnS xogt yP~PZÇ KmvõjJg ßcPnuJkPo≤ asJˆ k´KfÔJuJPnr FT mZPrr oPiqA mOPaPjr KmKnjú vyPr mxmJxTJrL FuJTJr \jxJiJrPer TJZ ßgPT ßp xJzJ kJS~J pJPò fJPf @orJ @vJmJhL ßp, xmJr FA ITᣠxogtj S xyPpJKVfJ ImqJyf gJTPu I·KhPjr oPiqA @orJ @oJPhr IKnÓ uPãq ßkÅRZJPf xão yPmJ AjvJuäJyÇ KmvõjJg ßcPnuJkPo≤ asJPˆr xnJkKf \Kor CK¨j FmÄ ßxPâaJrL @mhMu TJA~No FT ßpRg KmmOKfPf IKnPpJV TPrj TPr mPuj @orJ APfJoPiq uãq TPrKZ ßp, asJPˆr \jKk´~fJ S V´yePpJVqfJPT TJP\ uJKVP~ TKfk~ mqKÜ fJPhr ˝Jgt yJKxPur ßYÓJ TrPZjÇ KmPvw TPr CkP\uJ KjmtJYjPT xJoPj ßrPU \QjT mqKÜ KmvõjJg ßcPnuJkPo≤ asJPˆr asJKˆ mJ ßTJPjJ kptJP~r hJK~fôvLu jJ yS~J xP•ôS KjmtJYjL lJ~hJ yJKxPur uPãq fJr k´YJrJKnpJPjr IÄv KyPxPm hNrKnxºLoNuTnJPm asJPˆr KogqJ khmL mqmyJr TPr KmKnjú TJptâPo IÄv ßj~Jr Umr APfJoPiq KTZá xÄmJhkP©r oJiqPo @oJPhr hOKÓPVJYr yP~PZ ∏ pJ KjfJ∂A hM”U\jT S IjKnPk´fÇ asJˆ ßjfímOª @PrJ mPuj, KmvõjJg ßcPnuJkPo≤ asJˆ FTKa IrJ\QjKfT FmÄ \jKyfTr xÄVbj, FA xÄVbPjr jJPoJPuäU, KogqJ khmL hJmL KTÄmJ asJPˆr \jKk´~fJPT kMÅK\ TPr TJPrJ mqKÜ ˝Jgt yJKxPur ßYÓJ TrJ xPmtJ“A IjMKYfÇ fJrJ nKmwqPf @r ßpj ßTC AòJ~ IgmJ IKjòJ~ F irPjr TJptâPor oJiqPo asJˆPT \jxJiJrPer TJPZ k´vúKm≠ KTÄmJ @oJPhr asJKˆmOª FmÄ ÊnJTJXãLPhr KmÃJ∂ jJ TrJr FmÄ asJˆ ßjfímOPªr I\JP∂ APfJoPiq WPa pJS~J WajJ~ ßTC KmÃJ∂ jJ yS~Jr \jqS xmJr k´Kf KmPvwnJPm IjMPrJi \JKjP~PZjÇ CPuäUq, KmvõjJg ßcPnuJkPo≤ asJPˆr k´KfÔJTJu ßgPT xmtxÿf xogtPj oPjJjLf yS~Jr oJiqPo asJPˆr xnJkKf KyPxPm \Kor CK¨j FmÄ ßxPâaJrL KyPxPm @mhMu TJA~No hJK~fô kJuj TrPZjÇ @VJoL TJCK¿Pur @V kpt∂ fJPhr ßjfífôJiLj TJptTrL TKoKaA myJu gJTPm FmÄ asJPˆr xmirPjr Kx≠J∂ V´ye S mJ˜mJ~Pj nNKoTJ rJUPmj, FmqJkJPr TJPrJ kã ßgPT ßTJPjJ KmÃJK∂ ZzJPjJr IPYÓJ jJ TrJrS IjMPrJi TPrj fJrJÇ - ßk´x KmùK¬Ç

kJaKu ACKj~j kKrwPhr ßY~JroqJj KxrJ\Mu yT u¥Pj 2jÄ kJaKu ACKj~j kKrwPhr ßY~JroqJj KxrJ\Mu yT FT xÄK㬠xlPr u¥Pj Im˙Jj TrPZjÇ xlrTJPu KfKj pMÜrJP\q mxmJxrf kJaKu ACKj~jmJxLr xJPg ofKmKjo~ TrPmjÇ fJr xJPg ßpJVJPpJPVr jJ’Jr : 07904974000Ç - ßk´x KmùK¬Ç

ãKfVs˙ KyªM xŒ´JhJP~r xJyJPpq pMÜrJ\q KjotNu TKoKa ßj©L kMKfJ hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYj krmftL KmFjKk-\JoJPfr xJŒ´hJK~T yJouJ~ ãKfVs˙ KyªM xŒ´JhJ~PT xJyJpq TrPf KVP~ FTJ•Prr WJfT hJuJu KjotNu TKoKa pMÜrJ\q vJUJr KjmtJyL xhxq kMKfJ è¬ mPuPZj, ÈxmJr CkPr oJjMw xfq, fJyJr CkPr jJA' FA PYfjJ pJPhr PnfPr PjA, fJPhr oJjMw KyPxPm Veq TrJ pJ~ jJÇ iotL~ KmnJ\Pjr jJPo hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYj krmftL xoP~ pJrJ KyªM iotJmu’LPhr Ckr yJouJ TPrPZ fJrJ oJjMw jJPor TuñÇ Vf 7 ßlms∆~JrL FTJ•Prr WJfT hJuJu KjotNu ßTªsL~ TKoKar FTKa ksKfKjKi hPur xJPg KmFjKk-\JoJPfr yJouJ~ ãKfVs˙ VJAmJºJr TákJfuJ VsJo kKrhvt TrPf KVP~ náÜPnJVLPhr FT xoJPmPv kMKfJ CkPrJÜ o∂mq TPrjÇ KjotNu TKoKar ßTªsL~ xJiJre xŒJhT TJ\L oMTáPur ßjfíPfô kKrhvtjrf FA ksKfKjKi hPu kMKfJ ZJzJS IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj xÄVbPjr ßTªsL~ ßjfJ TuJKoÓ oJymMm rvLh, KvãJKmh oofJ\ uKfl, VJAmJºJ ß\uJ KjotNu TKoKar @ymJ~T oJyoMhMu yT vJy\JhJ,

TákJfuJ VsJPor Kjyf PUJTJ YªsrJP~r ˘L YJÀmJuJr yJPf 20 yJ\Jr aJTJr ßYT fMPu KhPòj pMÜrJ\q KjotNu TKoKa KjmtJyL xhxq kMKfJ è¬Ç kJPv xÄVbPjr PTªsL~ xJiJre xŒJhT TJ\L oMTáu

xhxq xKYm S ßTªsL~PjfJ ßoJ” @KojMr \JoJj KrïMxy ˙JjL~ ßjfímíªÇ Fxo~ yJouJ~ ãKfVs˙ TákJfuJ VsJPor Kjyf PUJTJ Yªs rJP~r ˘L YJÀ mJuJr yJPf pMÜrJP\qr KyªM iotJmu’LPhr CPhqJPV S KjotMu TKoKar xyPpJKVfJ~ xÄVíKyf 20 yJ\Jr aJTJr @KgtT xJyJpq fMPu Phj kMKfJ è¬Ç ãKfVs˙Phr vJ∂jJ KhP~ kMKfJ mPuj, iotmet KjKmtPvPw xTPur @®fqJPVr oJiqPo IK\tf @oJPhr FA PhvÇ

xoIKiTJPrr KnK•PfA @orJ xmJA FUJPj mxmJx TrPf YJAÇ @oJPhr FA IKiTJr PgPT pJrJ mKûf TrPf YJAPm, fJPhr KmPrJP≠ xJoJK\T ksKfPrJi VPz fMuPf yPmÇ FA ksKfPrJPi xJyKx nMKoTJ KjP~ FKVP~ @xPf xTPur ksKf @ymJj \JjJj KfKjÇ KjotNu TKoKar PTπL~ xJiJre xŒJhT TJ\L oMTáu ãKfVs˙ KyªM iotJmu’LPhr xJyJPpq FKVP~ @xJ~ KmsPaj ksmJxLPhr ijqmJh \JKjP~ mPuj, IxJŒ´hJK~T S

QmwoqyLj FTKa mJÄuJPhv @oJPhr oMKÜpMP≠r ˝kúÇ FA ˝kú mJ˜mJ~Pj pJrJ mJiJ yP~ hJzJ~ FrJ oMKÜpMP≠r krJK\f vKÜÇ xÄUqJuWM j~, G krJK\f vKÜPTA mJÄuJPhPv mxmJPxr IPpJVq KyPxPm PWJweJ TrPf yPmÇ Fxo~ KfKj ãKfVs˙Phr @võJx KhP~ mPuj, IkvKÜ PoJTJPmuJ~ xJyKx PyJj, KjotMu TKoKa @kjJPhr kJPv xm xo~ @PZÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßY~JroqJj k´JgtL vJy @vrJl @uLr xogtPj u¥Pj hLVumJT ACKj~jmJxLr xoJPmv @xjú ACKk KjmtJYPj ßY~JroqJj khk´JgtL vJy @vrJl @uLr xogtPj mOPaPj mxmJxrf yKmVP†r jmLV† CkP\uJr 4jÄ hLVumJT ACKj~Pjr xmt˙Prr k´mJxLPhr FT xoJPmv k´mLe oNræL KvãJKmh AmsJyLo UJPjr xnJkKfPfô S vJyKr~Jr UJPjr xûJujJ~ Vf 10 ßlms∆~JrL xºqJ~ AÓ u¥Pjr ßxJjJrVÅJS ßrÓáPrP≤ IjMKÔf y~Ç xoJPmPv @xPZ KjmtJYPj vJy @vrJl @uL k´mJxLPhr xyPpJVLfJ S xogtj TJojJ TPr mPuj, KfKj ßY~JroqJj KjmtJKYf yPu KkKZP~ kzJ hLVumJT ACKj~jPT hNKjtKfoMÜ S FTKa @hvt ACKj~Pj kKref TrPf xmtvKÜ KjP~JV TPr TJ\ TrPmjÇ KfKj mPuj FKv~Jr xmtmOy“ VqJx ßã© FA ACKj~Pj yPuS CkpMÜ ßjfíPfôr TJrPj Cjú~j ßgPT @orJ mKûfÇ IjMÔJPj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj, ßoRuJjJ vKlTár ryoJj KmkämL, xJÄmJKhT oKf~Jr ßYRiMrL, 6jÄ TáKvt ACKj~Pjr xJPmT ßY~JroqJj jNÀöJoJj ßYRiMrL @jJ, CkP\uJ KjmtJYPj ßY~JroqJj k´JgtL S ß\FoKmFÈr ßk´KxPc≤ o~jMu @Koj mMumMu, xJÄmJKhT Qx~h xJPhT

TqJ¿Jr ßkPvµx kMSr ßy· asJPˆr xnJ IjMKÔf Vf 10 ßlms∆~JKr, ßxJomJr kNmt u¥Pjr DPcyJo TKoCKjKa yPu TqJ¿Jr ßkPvµx kMSr ßy· asJPˆr TJptTrL kKrwPhr FT xnJ IjMKÔf y~Ç xÄWaPjr xnJkKf xJÄmJKhT ßTFo @mM fJPyr ßYRiMrLr xnJkKfPfô FmÄ ßxPâaJKr yJ\L @»Mu TN¨NPxr kKrYJujJ~ FPf xÄWaPjr KmKnjú Kmw~ KjP~ @PuJYjJ TPrj yJ\L fJKyr @uL, TKm KvyJmNöJoJj TJoJu, ßoJ” vJjMr @yoh, yJ\L hJjJ Ko~J, PoJ” fZr CK¨j, @»Mu TJKhr, yJ\L fJPum CK¨j S lJÀT CK¨j @yoh ksoMUÇ xnJ~ xÄWaPjr \jq xhxq míK≠, @VJoLPf YqJKrKa PrK\Pˆsvj TrJ FmÄ @VJoL oJYt oJPx TqJ¿Jr ßrJPVr mqJkJPr xPYfjfJ vLwtT FT PxKojJPrr CPhqJV ßj~J y~Ç FZJzJ xÄWaPjr kã ßgPT mJÄuJPhPvr hM\j TqJ¿Jr ßrJVLPT @KgtT xJyJpq hJPjr mqJkJPr Kx≠J∂ VíyLf y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

@yoh S yKmV† FPxJKxP~vj ACPTr ßxPâaJrL Kyl\Mr ryoJj Ç vJy @vrJl @uLPT xogtj \JKjP~ mÜmq rJPUj AKoPV´vj FcnJA\Jr vJoLo ßYRiMrL, xKuKxar oJyoMhMu yT, mqJKrÓJr ßfJlJP~u UJj, ßfJlJöu ßYRiMrL fáKyj, oMKÜPpJ≠J @vrJláöJoJj, ßvU vJoLo @yoh, \MuyJx CK¨j, jJKxr @yPoh SyJm, ßoJjJP~o UJj, ßUJ~J\ @uL UJj, @ñMr Ko~J, \oPxh Ko~J, KxrJ\Mu AxuJo, ßVJuJo KTmKr~J, @mMmTr @yPoh, l\uMr ryoJj, @KfTár ryoJj

Kuaj, xJPym UJj, \JyJKñr Ko~J k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ mPuj hLVumJT ACKj~Pjr 10 yJ\JPrrS ßmvL oJjMw mOPaPj mxmJx TPrj k´mJxLPhr rP~PZ yJ\JPrJ xoxqJ, FuJTJr Cjú~j S k´mJxLPhr xoxqJ xoJiJPj k´mJxLPhr oPjJjLf ksJgtL vJy @vrJl @uLr ßTJj KmT· ßjAÇ vJy @vrJl @uLr xJluq TJojJ TPr ßoJjJ\Jf kKrYJujJ TPrj ßoRuJjJ vKlTár ryoJj KmkämLÇ - ßk´x KmùK¬Ç

16 ßlms∆~JKr oMKÜpMP≠r KxFo TJA~No fJuMThJPrr AP∂TJPu ßvJT k´TJv xmtJKijJ~T ß\jJPru SxoJjLr FoF KxfJm ßYRiMrL lJCP§vPjr xJiJre xŒJhT KxFo TJA~Mo fJuMThJr Vf 14 KcPx’r IJTK˛TnJPm AP∂TJu TPrjÇ KfKj KZPuj IJiqJKfìT nJmJkjú oJjMwÇ KfKj ßmv KTZá TKmfJ, VJj, jJaT, V· KuPU ßVPZjÇ FoF xKfmJ ßYRiMrL lJCP§vPjr oJiqPo xoJ\TuqJeoNuT TJP\ \LmPjr IPjTaJ xo~ mq~ TPrPZjÇ fJr ITJu oOfáqPf lJCP§vPjr xnJkKf FoF KxfJm ßYRiMrL, IJmhMr rCl ßYRiMrL, Ko\JjMr ryoJj ßYRiMrL, nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT fJKyr IJuL, jJjM Ko~J, vJoLo IJyoh, Krkj Ko~J, xJAlár ryoJj ßYRiMrL S IjqJjq xhxqmOª VnLr ßvJT k´TJv TPr fJr IJfìJr oJVPlrJf TJojJ TPrjÇ fJrJ ßvJT mJftJ~ orÉPor kKrmJPrr k´KfS xoPmhjJ ùJkj TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

oOfáqmJKwtTL

IJVJoL 15 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr oMKÜpMP≠r xmtJKijJ~T mñmLr ß\jJPru ßoJyJÿh IJfJCu VKe SxoJjLr 30fo oOfáqmJKwtTL ChpJkj TrPm SxoJjL ˛OKfkKrwh, ßjhJruqJ§Ç F CkuPãq KmPTu 4aJ~ FT IJPuJYjJ xnJ S ßhJ~J oJyKlPur IJP~J\j TrJ yP~PZÇ xnJ~ xnJkKffô TrPmj mñmLr SxoJjL ˛OKfkKrwPhr xnJkKf KmTJv rJ~Ç ˙Jj : Staring Straat 21 The Hague, The Netherlands. CÜ IjMÔJPj xmJAPT CkK˙f ymJr \jq xÄVbPjr kã ßgPT IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ - ßk´x KmùK¬Ç


23

Surma

14 - 20 February 2014

kqJKrPx IJP~mJ’r KjmtJyL TKoKar Yfágt xnJ IjMKÔf Iu ACPrJkL~Jj mJÄuJPhv FPxJKx~Pvj (IJP~mJ) ßT ACPrJk k´mJxL mJÄuJPhvLPhr xmPYP~ vKÜvJuL S TJptTr xÄVbPj kKref TrPf ACPrJPkr mJXJKu IiNqKwf ßhvèPuJPf xJÄVbKjT TJptâo Km˜Of TrJr Kx≠J∂ ßj~J yP~PZÇ Vf 25 \JjM~JrL vKjmJr l∑JP¿r rJ\iJjL kqJKrPx IjMKÔf IJP~mJ'r TJptTrL TKoKar Yfágt xnJ~ FA Kx≠J∂ ßj~J y~Ç xÄVbPjr xnJkKf c” \~jMu IJPmhLPjr xnJkKfPfô FmÄ xJiJre xŒJhT FjJP~f CuäJy AjMr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJr ÊÀPf ITJu k´J~f xÄVbPjr pMVì xŒJhT vKyhMu IJuo oJKjT ˛rPe FT KoKja jLrmfJ kJuj FmÄ fJr ÀPyr oJVPlrJf TJojJ TPr ßhJ~J TrJ y~Ç

xnJkKf fJÅr xNYjJ mÜPmq IJP~mJr nKmwqf TotkKrT·jJr TgJ fáPu iPrj FmÄ xÄVbjPT IJPrJ vKÜvJuL TrPf xTPur xKâ~ nëKoTJ k´fqJvJ TPrjÇ xnJ~ IJP~mJr k´KfÔJfJ ßTJwJiqã, u¥j˙ mJÄuJPhv ßx≤JPrr nJAx ßk´KxPc≤ S Km~JjL mJ\Jr SP~uPl~Jr asJˆ ACPT-Fr ßk´KxPc≤, TKoCKjKa ßjfJ oMKymMr ryoJj oMKym, IJP~mJr nJAx ßk´KxPc≤ \JotJj k´mJxL mqmxJK~ ßjfJ IJPjJ~JÀu TmLr, l∑JP¿r lTÀu IJTo ßxKuo, IKˆs~Jr IJyPoh KlPrJ\, pMÜrJP\qr xJÄÛíKfT mqKÜfô ßVJuJo ßoJ˜lJ, IJ~JruqJP¥r c” K\jjMrJAj \J~KVrhJr, AaJuLr fJAlár ryoJj ßZJaj, IJP~mJr k´KfÔJfJ pMVì xŒJhT, xJÄmJKhT vJoxMu IJuo Kuaj,

\JotJjLr vrlCK¨j IJyoh, AÄuqJP¥r jMÀu TKro, V´LPxr IJj\MoJjJrJ KmCKaxy KjmtJyL TKoKar IKiTJÄv ßjfímOª CkK˙f KZPujÇ xnJ~ KmKnjú ßhPv IJP~mJr vKÜvJuL TKoKa Vbj, xÄVbPjr xJPg TKoCKjKaPT IJPrJ xŒOÜTre, mJÄuJPhv S ACPrJPkr vLwt kptJP~r xJPg ßpJVJPpJV mJzJPjJ xy KmKnjú Kx≠J∂ ßj~J y~Ç xnJr ÊÀPf xJPmT rJÓshNf ßfJ\Jÿu (aKj) yT IKfKg mÜJ KyPxPm ACPrJPk mJÄuJPhvLPhr Im˙Jj, xoxqJ, x÷JmjJ KjP~ mÜmq rJPUjÇ KfKj ACPrJk k´mJxL mJÄuJPhvLPhr ˝Jgt xMrãJ~ IJP~mJ mKuÓ nëKoTJ rJUPm mPu IJvJmJh mqÜ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

mJuJV† CkP\uJ~ nJAx ßY~JroqJj khk´JgLt lUr CK¨Pjr xogtPj kNmt u¥Pj \jxnJ IjMKÔf @xjú CkP\uJ KjmJtYPj mJuJV† CkP\uJ~ nJAx ßY~JroqJj khksJgL Fx Ka Fo lUr CK¨Pjr xogtßj u¥Pj FT \jxnJr @P~J\j TPrj pMÜrJP\q mxmJxrf h~JoLr ACKj~Pjr k´mJxLrJÇ Vf ßrJmmJr kNmt u¥Pjr ˙JjL~ FTKa ßrˆáPrP≤ F xnJ IjMKÔf y~Ç xnJ~ mÜJrJ nJAx ßY~JroqJj khk´JgLt Fx Ka Fo lUr CK¨jPT FT\j x“, ßpJVq S ßoiJmL k´JgLt CPu¯U TPr fJr Km\~ xMKjKÁf TrJr \jq xTuPT FTpMPV TJ\ TrJr @ymJj \JjJjÇ lUr CK¨j KjmJtKYf yPu FuJTJ~ xMKmYJr S jqJ~ k´KfÔJ~ nëKoTJ rJUPf kJrPmj mßu mÜJrJ @vJmJh mqÜ TPrjÇ KmKvˆ TKoCKjKa ßjfJ @»Mu jMPrr xnJkKfPfô S xoJ\PxmT oAhMu AxuJo vJy\JyJPjr kKrYJujJ~ xnJ~ mÜJrJ mPuj, FoKx KmvõKmhqJu~ ßgPT oJˆJxt KcV´LiJrL xJPmT FA ZJ©PjfJ AKfoPiq mJuJV† CkP\uJ ZJ©hu, pMmhPur hJK~fô kJuj TPr mftoJPj xlufJr xJPg CxoJjLjVr gJjJ KmFjKkr xJÄVbKjT xŒJhPTr hJK~fô kJuj TPr pJPòjÇ rJ\jLKf ZJzJS FuJTJ~ xoJ\ ßxmJ S KvãJr Cjú~Pj Kjrux TJ\ TPr pJPòj lUr CK¨jÇ mÜJrJ mPuj, fJr

IfLPfr ßpJVqfJ S hãfJ gJPT @VJoL KhPj \jVPjr xKfqTJr k´KfKjKi KyPxPm k´KfÔJ TrPmÇ fJA KjmJtYPj \~L TrPf ßhPv S k´mJPx mqJkT \jof xOKÔPf huof KjKmtPvPw xTuPT FKVP~ @xJr @ymJj \JjJPjJ y~Ç xnJ~ IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj TKoCKjKa ßjfJ S xoJ\PxmT @jyJr Ko~J, @uJ CK¨j, oTmMu @uL, yJ\L KxP¨T @uL, yJ\L @»Mu yT jMjM Ko~J, TKoCKjKa

ßjfJ yJ\L oMyJÿh TKmr CK¨j, \MPjh @yoh jK\r, @»Mu xJuJo, èu\Jr @yoh, Kyl\Mr ryoJj, @mMu TP~x, @mMu lP~\, @»Mr rKTm, KhuvJh @yoh, ßrJkJ Ko~J, oJxMh @yoh, KxrJ\ CK¨j, mJyJr CK¨j, @jxJr CK¨j, @mMu UP~r, ßVRZ Ko~J, @»Mu ßoJKoj, ATmJu @yoh, Ko\JjMr ryoJj, @»Mu oMKTf S @»Mu ßoJjJP~o k´oUM Ç - ßk´x KmùK¬Ç

uMaj pMmhPur ksKfmJh xnJ IjMKÔf

‰x~h jJAo IJyoPhr oJP~r oOfáqPf ßmJTKoCKjKa FPxJKxP~vj ACPTr ßhJ~J oJyKlu

‰x~hJ ATmJu oJª mJjMr KmÀP≠ hMjtLKf hoj TKovj (hMhT) FTKa jj-xJmKovj oJouJ À\M, ßhv-oJKa S oJjMPwr ßjfJ Fo AKu~Jx @uLPT Klrf FmÄ 5 \JjM~JKrr IQmi S fJoJvJr KjmtJYj mJKfu TPr IjKf KmuP’ xTPur TJPZ VsyePpJVq KjmtJYj TrJr \jq hJmL \JKjP~ uMaj pMmhPur CPhqJPV FT xnJ IjMKÔf y~ Vf 5 ßlms~JKr, mMimJrÇ uMaj pMmhPur xnJkKf oKojMr ryoJj oMrJPhr xnJkKfPfô S xJhJre xŒJhT @KjxMr ryoJj FmÄ pMVì xŒJhT ÉPxj @yoPhr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ ÊÀPf TMr@j PfuJ~Jf

TPrj uMaj pMmhPur Ijqfo PjfJ FjJo @yPohÇ xnJ~ mÜmq rJPUj xyxŒJhT oM˜JT @yPoh, xJKhT ryoJj, \JoJj @yPoh, ÀP~\ @yPoh, TJorJj @yPoh, \MPmr @yPoh, UJPuh @yPoh, l\uM Ko~J, @l\Ju ÉxJAj, lryJh @yPoh, \JTJKr~J @uo k´oMUÇ Fxo~ mÜJrJ xŒNet yLjCP¨Pvq ATmJu oJª mJjMr Ckr hMhPTr KogqJ S y~rJKjoNuT oJouJ hJP~r TPrPZ mPu IKnPpJV TPrjÇ IKmuP’ KnK•yLj oJouJ ksfqJyJr TrPf hMhPTr ksKf @ymJj \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

mJÄuJ KaKnr Ck˙JkT FmÄ ßmJ TKoCKjKa FPxJKxP~vj ACPTr ßY~JroqJj yJKl\ ‰x~h jJAo IJyoh Fr oJfJ ‰x~hJ IJKl~J UJfáPjr oOfáqPf ßmJ TKoCKjKa FPxJKxP~vj ACPTr xTu xhxqPhr kã ßgPT VnLr ßvJT k´TJv TrJ y~ FmÄ orÉoJr r∆Pyr oJVPlrJf TJojJ TPrjÇ ˙JjL~ KrP\≤ ßuT mJÄTáP~KaÄ yPu mJh\MÿJ KmPvw ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf y~Ç CkK˙f xhxqmOª S oMxuäLrJ orÉoJr r∆Pyr oJVPlrJf TJojJ TPr ßhJ~J TPrjÇ fJrJ orÉoJr ßvJTx∂¬ kKrmJPrr k´Kf VnLr xoPmhjJ k´TJv TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

aJS~Jr yqJoPuax' Aj' mäMo k´KfPpJKVfJr Km\~LPhr oPiq FS~Jct Kmfre

aJS~Jr yqJoPuax' Aj' mäoM vLwtT mJKwtT mJVJj k´KfPpJKVfJ~ Km\~LPhr jJo ßWJwjJ S kMrÛJr KmfreL IjMÔJj Vf 14 \JjM~JrL oJAu F¥ kJPTtr APTJPuJ\L kqJKnK~u~Pj IjMKÔf y~Ç ÈaJS~Jr yqJoPuax' Aj' mäoM ’ TKŒKavj k´Kf mZr mJrJr mJKxªJPhr fJPhr ChqJj-kJuj IgtJ“ mJVJj TrJr hãfJ fáPu irJr xMPpJV TPr ßh~Ç mqJuTKj ßgPT Êr∆ TPr TKoCKjKa VJPctj FmÄ FPuJaPo≤ ßgPT Êr∆ TPr kqJKaS, mqmxJ k´KfÔJj, ÛáuxoNy ßpUJPj pJrJ IKf pPfú jJjKªT mJVJj, láPur xoJPrJy xOKÓ TPr mJrJPT PxRªptqoK¥f TrPf nëKoTJ rJUPZj, fJPhr \jqA FA k´KfPpJKVfJÇ VJZ VJZJuL, mj\ k´JeL S kKrPmv xŒPTt \jxJiJrePT CÆM≠ TrPf \JfL~KnK•T ÛLPor IÄv KyPxPmA k´Kf mZr aJS~Jr yqJoPuax' TJCK¿u FA k´KfPpJKVfJr IJP~J\j TPr gJPTÇ YuKf mZr FA k´KfPpJKVfJ~ vfJKiT mqKÜ k´KfÔJj IÄv KjP~PZÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r, uM“lMr ryoJj mPuj, IJKo ßp TJrPe FA k´KfPpJKVfJPT Ff nJPuJmJKx, fJ yPò IJoJPhr k´KfnJmJj mJKxªJPhr TPbJr kKrv´Por xMlu ßnJV TPrj xmJAÇ FA k´KfPpJKVfJ~ KmkMu xÄUqT mJKxªJ S xÄVbj IÄv Pj~J~ IJKo UMmA x∂áÓ FmÄ fJrJ xTPuA mJrJr ßxRªptq mOK≠Pf nëKoTJ rJUPZjÇ PTKmPja ßoÍJr lr TJuYJr, TJCK¿ur rJKj~J UJj k´KfPpJKVfJ~ IÄvV´yeTJrL xTuPT ijqmJh \JKjP~ mPuj, fJrJ xTPuA mJrJPT xmM\ S xMªr TPr Ck˙JkPj ImhJj rJUPZjÇ FmJr KjP~ Vf Kfj mZr iPrA ßV´ ßyJ\ FmÄ F¥sM CAmKu ßmˆ S~JAø uJAl VJPctj FS~Jct K\Pf IJxPZjÇ fJPhr VJPctjKa ßmTYJYt ßuj F ImK˙fÇ Pmˆ ßrKxPcK¿~Ju VJPctj FS~Jct K\PfPZj ßuKc KoPTJ’r FuìyJCP\r xM SP~ucjÇ KfKj mPuj, PˆkKjPf ImK˙f ßuKc KoPTJ’r FuìyJC\ 18 \j Imxrk´J¬ KxPñu oKyuJr \jq IJv´P~r mqm˙J TPrPZÇ mJVJj TrJaJ xm xo~A Ifq∂ èr∆fôkeN t TKoCKjKa FKÖKnKa, pJ kKrPmPvr PxRªptq mOK≠r kJvJkJKv xM˙qfJr \jq UMmA hrTJrL xKâ~ \Lmj pJkPjr xMPpJV TPr ßh~Ç KvãJoNuT ˙JkjJ~ ßxrJ VJPctPjr FS~Jct K\PfPZ oJcvNqa kJTt F¥ lJotÇ Vf xJoJPr TJCK¿u IKlxJr ßoJyJÿh rJ\J, ku xqJoMa, TqJgKrj S’ msJ~Jj, FmÄ TLg CcJct KmYJrT KyPxPm VJPctjèPuJr KmYJrTJ\ xŒjú TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

^MÅKTkNet kKrPmPv Wr nJzJ ßh~J~ uqJ¥uPctr 14 yJ\Jr kJC¥ \KroJjJ IKVú S ‰mhMqKfT KjrJk•J IJAjxy xJKmtT KjrJk•J KmKi pgJpgnJPm IjM˛re jJ TPr Wr nJzJ ßh~J~ mJKzr oJKuTPT \KroJjJ TPrPZ IJhJufÇ PmJ ßrJc˙ FTKa mJKzr oJKuT ßmTaPjr yqJKr~Jr SP~’r mJKxªJ xqJoMP~u ß\PjJ S fJr ˘L SuMxuJ ß\PjJr Kmr∆P≠ FmÄ fJPhr PTJŒJjL FxFKm FPxJKxP~ax, ßpKa ßmJ ßrJc˙ ßk´JkJKatr mqm˙JkjJr hJK~Pfô KjP~JK\f KZPuJ, fJPhr Kmr∆P≠ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur FjnJ~rjPo≤Ju ßyug IKlxJrrJ xJlPuqr xJPg IJAKj khPãk KjPf xão yP~PZjÇ Vf 22 \JjM~JrL ßaox oqJK\PÓsa ßTJPat ÊjJKjTJPu Ko„ S KoPxx ß\PjJ FmÄ FxFKm FPxJKxP~ax' Fr Kmr∆P≠ IJjLf IKnPpJV k´oJKef yPu IJhJuf xmtPoJa xJrYJ\t xy 14 yJ\Jr 760 kJC¥ \KroJjJ TPrjÇ Fr oPiq rP~PZ ß\PjJPT 5,800 kJC¥, KoPxx ß\PjJPT 4,300 kJC¥ FmÄ FxFKm FPxJKxP~ax'PT 4,300 kJC¥ \KroJjJ FmÄ Kfj \jPT xJrYJ\t mJmh 120 kJC¥ TPr ßoJa 360 kJC¥Ç uqJ¥uct KyPxPm fJrJ \r∆rL KxKTCKrKa, IKVú KjrJk•J S ‰mhMqKfT TJ\ pgJpgnJPm TrJPf mqgt yP~PZjÇ FA VJKluKfr Kmw~Ka 2011 xJPur 11 ßo k´go ß\PjJr j\Pr IJjJ yPuS 2013 xJPur 5 ßlms∆~JrL kMerJ~ kKrhvtPj KVP~ xP∂Jw\jT nJPm TJ\ TrJ y~Kj mPu IKlxrrJ ßhUPf kJjÇ uqJ¥uct APuKÖsKx~JPjr FTKa xJKatKlPTa k´hvtj TrPuS WrKaPf ‰mhMqKfT ©∆Ka KZPuJ FmÄ TJCK¿Pur ßxlKa KvKcCu IjMpJK~ lJ~Jr FuJot S lJ~Jr ßcJr ˙Jkj TrJ y~KjÇ IJhJuPf ÊjJKjTJPu ßmû-Fr ßY~Jr Kl&\ FqJPuj-yJS~Jct mPuj, p©f© APuKÖsTqJu xPTa ˙JkPjr oPfJ ‰mhMqKfT ©∆Kar x÷JmjJ xŒPTt k´PfqT uqJ¥uPctrA k´P~J\jL~ xfTtfJ Imu’j TrJ CKYfÇ F k´xPñ aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r, uM&flár ryoJj mPuj, Pp mJKz mJ Wr nJzJ KhPòj, fJr xJKmtT KjrJk•J KjKÁf TrJ mJKzr oJKuTPhr Ppoj ‰jKfT hJK~fô, ßfoKj IJAKj mJiqmJiTfJS rP~PZÇ F mqJkJPr ßp ßTJj fgq \JjPf yPu 020 7364 5008 jJ’JPr ßlJj TrPf IjMPrJi TrJ yP~PZÇ - ßk´x KmùK¬Ç


24

Surma

14 - 20 February 2014

fJPrT ryoJPjr vJÊzLPT CAnJxt TKoCKjKa ßlJrJo Fr CPhqJPV FéPkJ 2014 IjMKÔf kNmt u¥Pjr ßx≤ KyucJ ˝LTíKfk´hJjoMuT IjMÓJj IPyfáT y~rJKjr TKoCKjKa ßx≤JPr TKoCKjKa k´KfmZr TrJr IjMPrJi TPrjÇ FS~Jct 2014 Fr CAnJxt TKoCKjKa ßlJrJPor k´KfmJPh xnJ IjMKÔf ߸vJu @P~J\j TPrKZu CAnJxt ßY~Jr @»Mu oJKuT

xrTJr KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr vJÊzL ‰x~hJ ATmJu oJª mJjMr KmÀP≠ oJouJ KhP~ IPyfMT y~rJKj TrPZÇ fÅJr k´KfÔJj xMrnL-r oJiqPo KfKj mJÄuJPhPvr ITJPu ^Pr pJS~J IxÄUq KZjúoNu KvÊPT jfáj \Lmj KhP~PZjÇ FT\j jJrLPT xŒPhr KyxJm ßhmJr xo~ jJ KhP~ xrTJr hMhTPT KhP~ y~rJKj TrJPòÇ @orJ xrTJPrr FA @YrPjr fLms KjªJ S k´KfmJh \JjJAÇ Vf 1 ßlms∆~JrL kMmt u¥Pj oJymMm @uL UJj ˛OKf xÄxPhr ACPTr CPhqPV @P~JK\f k´KfmJh xnJ~ mÜJrJ Fxm TgJ mPujÇ mÜJrJ mPuj hMjLtKf hoj TKovj (hMhT) mftoJj xrTJPrr CP¨Pvq yJKxPu @ùJmy KyPxPm TJ\ TrPZÇ mJÄuJPhPv @PuJKYf yuoJTt, ßcxKaKj, ßv~JroJPTta FmÄ k∞J ßxfáj hMjLtKf FmÄ xmtPvw KjmtJYj TKovPj hJKUuTíf yuljJoJ~ @S~JoLuLV oπL, FoKk S ßjfJToLtPhr kJyJz xoJj IQmi xŒh xŒPTt hMhPTr nëKoTJ k´vúKm≠ S yfJvJ\jTÇ xrTJPrr F xo˜ hNjLf S hMhPTr mqgtfJPT @zJu TrJr \jq xrTJr CP¨vq k´PeJKhfnJPm hMhTPT mqmyJr TPr ‰x~hJ ATmJu oJª mJjM S fJr kKrmJPrr nJmoMKft ãájú TrJr IkPYÓJ YJuJPòÇ oJymMm @uL UJj ˛OKf xÄxh ACPTr CPhqPV @P~JK\f k´KfmJh xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr xnJkKf PxJPyu @yoh xJKhPTr xnJkKfPfô S xÄVbPjr pMVì xJiJrj xŒJhT FoJhMr ryoJj FoJPhr kKrYJujJ~ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj KmFjKkr xJPmT @ymJ~T S jJVKrT @PªJuj ACPTr @ymJ~T Fo F oJPuTÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT xJiJrj xŒJhT mqJKrˆJr @»Mx xJuJo, \JyJñLrjVr KmvõKmhqJu~ ZJ©hPur xJPmT xnJkKf kJrPn\ oKuäT, KmFjKk ßjfJ vKrláöJoJj ßYRiMrL fkj, k´Plxr lKrh CK¨j, @KfTár ryoJj ßYRiMrL kJ√M, TJoJu CK¨j, mqJKrˆJr fKo\ CK¨j, rKyo CK¨j, jJKxr @yPoh vJKyj, oJxMo @yoh k´oNUÇ IjMÔJPj @rS CkK˙f KZPuj mJmr @yPoh ßYRiMrL, rJK\m @yPoh, ßoJ: @oJjMu @PrKlj @r\M, ßoJ: \JKyhMu @uo, ßoJ: oAj CK¨j S @KojMr ryoJj k´oNUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

TKoCKjKa ßlJrJoÇ CAnJxt FuJTJr TuqJPj KjP~JK\f èKj\jPhr TJP\r ˝LTíKf KhPf k´gomJPrr of FKVP~ @Px ˙JjL~ F YqKrKaÇ CAnJxt TKoCKjKa PlJrJPor Ijqfo k´KfÔJfJ ACxMl UJj S TKoCKjKa ßjfJ @»Mu oMKjo A~JKy~J Fr ßpRg kKrYJujJ~ IjMÔJPjr xnJkKffô TPrj PlJrJPor ßY~Jr @»Mu oJKuTÇ xJhJ, TJu S mJÄuJPhvLxTPur CkK˙KfPf IjMÓJjKa KZu C“xmoMUrÇ ˙JjL~ YJPYtr Kk´ˆ S oxK\Phr AoJoxy FuJTJr KmKvˆ\jrJ mÜmq rJPUjÇ mÜJrJ F irPjr

CkK˙KfPfr ijqmJh \JKjP~ mPuj, FKaA ßvw j~, @orJ nKmwqPfS F irPjr @PrJ IjMÔJ Fr @P~J\j TrmÇ PlJrJPor k´KfÔJfJ ACxMl UJj@VJoLPf FTKa xoO≠ CAnJxt VPz fáuPf xTuPT KjP~ TJ\ TrJr hO| IKñTJr mqÜ TPrjÇKfKj YqJKrKar KmKnjú TJptâo fáPu iPrj FmÄ Fr xJluq metjJ TPrjÇ èKj\j ˝LTíKfIjMˆJPjFuJTJr Kj˝Jgt, \jTuqJjoMuT TJP\r \jqpJPhr yJPf P∠fáPu ßh~J y~ \JPVJ FTvj V´MPkr Ko:msJc uTr, KxKa@rF ßY~Jr kuJ TPa\, xJPmT TJCK¿uJr @»Mu

oKfj, GKfyJKxT mJjˆqJ¥ Fr VJPctjJr F¥sM CAuKm, mJC¥JKr TKoCKjKa uP¥sa Fr oqJPj\Jr oqJKr ßVuJT, T≤JT ßx≤JPrr nJP~JPua \MKu~Jr FmÄ ßjJ mJC¥JKr ACg V´∆kÇFZJzJ CAnJxt TKoCKjKa ßlJrJPor KmKnjú k´Kvãj k´V´JPo

IÄvV´yjTJrL pMmT S KTPvJrPh oPiqS xJKatKlPTa Kmfre TrJ y~Ç IjMÔJPj CAnJxt TKoCKjKar GKfyJKxT C•re S CAnJxt TKoCKjKa ßlJrJPor KmKnjú TJptâo KjP~ hMKa cTáPo≤JrL k´hKvtf y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

hJS~Jfáu AxuJo ACPT F¥ @~JPrr ßTªsL~ xJÿJwLT xhxq xPÿuj IjMKÔf

Vf 2 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr kNmt u¥Pjr KmV uqJ¥ ÓsLPar ßT~Jr yJDPx hJS~JfNu AxuJo ACPT F§ @~JPrr PTªsL~ xJÿJwLT xPÿuj IjMKÔf y~Ç xTJu 11aJ~ xPÿuPjr TJptâo ÊÀ y~Ç hJS~JfNu AxuJPor ßTªsL~ @oLr yJPl\ oJSuJjJ @mN xJK~Phr xnJkKfPfô xnJr xMÀPf kKm© TJuJPo kJT ßgPT ßf~JS~Jf ßkv TPrj oJSuJjJ ßoJyJÿh yJxJjÇ Frkr hJrPx ßTJr@j ßkv TPrj xÄVaPjr hJS~J S SP~uPl~Jr ßxPâaJKr oJSuJjJ ßr\JCu TJKroÇ xnJr IjqJjq

TotxYN Lr oPiq KZu, Vf xnJr TJptKmmreL ßkx, vJÿJKxT KrPkJa, jfMj xhxqPhr vkg Vsye, @KgtT KrPkJa ßkv, ksvú C•r kmt AfqJKhÇ hMA kPmtr IjMÔJj kKr YJujJ~ KZPuj xÄVbPjr PxPâaJKr P\jJPru UKuuMr ryoJj S PckMKa PxPâaJKr vJKær @yoh TJSxJrÇ KhjmqJkL IjMKÔf xhxq ˛PouPj pMÜ rJP\qr KmKnjú vyr PgPT xÄVaPjr xhxq xhxqJrJ FPx CkK˙f yjÇ fJZJzJ xJŒ´KfT Kmvõ oMxKuo CÿJr KmKnjú KmwP~ mÜmq rJPUj oJSuJjJ @mMu yJxJjJf ßYRiMrL, oJSuJjJ

lJÀT PyJPxj S mqJKrˆJr fJuyJ \JKouÇ xnJ~ ˝rKYf AxuJKo jJKxh kKrPmvj TPrj TKm ßoJ” ryof @Ku kJKfú S TKm KvyJmMöJoJj TJoJuÇ xnJkKfr mÜPmq ßTªsL~ @oLr yJPl\ oJSuJjJ @mM xJK~h xhxq ˛PouPj CkK˙f yS~Jr \jq xmJAPT ijqmJh \JjJjÇ KfKj hJS~JfMu AxuJPor ksJÜj @oLrxy IjqJjq PjfJ TotL pJrJ kíKgmL ßgPT YPu ßVPZj fJPhr TgJ ˛re TPrj FmÄ fJPhr ÀPyr oJVKlrJf TJojJ TPrjÇ hJ~JfMu AxuJo xMhLWt 35 mZr iPr IPjT ksKfTMu Im˙Jr oJP^S KmPuPfr mMPT hJS~JKf ÆLPjr TJ\ YJKuP~ ßpPf kJrJ~ KfKj @uäJykJPTr ßvJTr @hJ~ TPrj FmÄ @VJKoPfS pJPf FA hJS~JKf TJ\ ImqJyf gJPT ßx\jq xmJAPT FTPpJPV TJ\ TPr pJS~Jr @ymJj \JjJjÇ mftoJj KmvõoxM Kuo CÿJr FA xÄTao~ kKrK˙KfPf @orJ KZaPT Ppj jJ kKz ßxmqJkJPr @uäJyr xJyJpq TJojJ TPrjÇ kPr ßTªsL~ @oLPrr KmPvw PhJ~Jr oJiqPo xKÿuPjr TJ\ Pvw y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

u¥Pj pM≠JkrJi Kmw~T KmPvwù IJAj\LKmPhr xÄmJh xPÿuj KmsTPuPj TJKr TqJKkaJu Im˙J xMhO| mJÄuJPhPvr mftoJj vJxTPhr FTKhj IJ∂t\JKfT TrPf TJCK¿Pur IñLTJr mqÜ TPrPZj ßo~r uM&lár ryoJj TJbVzJ~ hJÅzJPfA yPm

@ft\JKfT pM≠JkrJi, xπJxmJh S oJjmJKiTJr Kmw~T KmPvwù @Aj\LKm aKm Fo ßTcoqJj mPuPZj, mJÄuJPhv FUj kqJrJuJAxc KxYá~JvPj CkjLf yP~PZÇ ßhPv oJjmJKiTJr mPu KTZá ßjAÇ mºáT @r ofJr TJPZ xmKTZáA K\Kÿ yP~ @PZÇ mJÄuJPhPvr oPfJ FTKa x÷JmjJo~ rJPˆs Foj Im˙J pfA hLWt˙J~L ffA Ioñu ßhPvr oJjMPwr \jqÇ mJÄuJPhPv ßp kKroJPj xJiJrj oJjMwPT yfqJ TrJ yPò S rJ\QjKfT KjKkzj YuPZ fJr \jq FTKhj @ft\JKfT TJbVzJ~ hJzJPfA yPm mftoJj vJxTPhrÇ oJjmfJ KmPrJiL IkrJPir

IKnPpJV FPj mJÄuJPhv xrTJPrr KmrMP≠ @ft\JKfT @hJuPf oJouJ hJP~r krmfLt xÄmJh xPÿuPj Fxm TgJ mPuj mOKav FA @Aj\LKmÇ ÊâmJr xºqJ~ Px≤sJu u¥Pjr jJAj ßmcPlJct ßrJ A≤JrjqJvjJu TJpJtuP~ F xÄmJh xPÿuj @P~J\j TPrj aKm PTcoqJjxy oJouJr IjjqJjq @Aj\LKmrJÇ \MKcKv~Ju KTKuÄ, VeyfqJ, KoKc~Jr ˝JiLjfJ Umt, xÄUqJuWM KjpJtfj S oJjmJKiTJr uñPjr oPfJ èr∆fr Kmw~èPuJ @ft\JKfT IkrJi @hJuPf hJKUu TrJ yP~PZ mPu \JjJPjJ y~ xÄmJh xPÿuPjÇ

KoKc~J S IjqJJjq xfπ oJjmJKiTJr xÄVbj xoNPyr KyPxm IjMpJ~L F kpt∂ 700 oJjMwPT KmjJ KmYJPr k´KfKyÄxJ krJ~j yP~ xrTJrL mJKyjL yfqJ TPrPZ mPu \JjJj aKm ßTcoqJjÇ fPm F xÄUqJ @PrJ ßmvL rP~PZ mPu fJr iJrjJÇ ßylJ\Pf AxuJo, \JoJ~Jf-KmFjKkr ßjfJToLt S xÄUqJuWM KjpJtfPjr jJjJ xKY© fgq CkJ• @hJuPf hJKUu TrJ yP~PZ \JKjP~ vLW´A FA oJouJr k´gKoT fhf Êr∆ yPm mPu hJrMj @vJmJhL @Aj\LKmrJÇ xÄmJh xPÿuPj F xo~ xJÄmJKhTPhr oJouJr mqJkJPr Kmsl TPrj oJouJr k´iJj @Aj\LKm KmvõUqJf pM≠JkrJi S oJjmJKiTJr @Aj\LKm KˆPlj ßT KTCxL, \j ßToL, oqJKr\J mJrPTJKmx S KujJat ßkJuPxjÇ xÄmJh xPÿuPj oJjmJKiTJr xÄVbj IKiTJr Fr ßY~JroqJj @KhuMr ryoJßjr kKrmJrPT y~rJKj TrJ yPYZ CPuäU Tßrj aKm ßTcoqJjÇ FZJzJS \JoJ~Jf ßjfJ TJPhr ßoJuäJr oOfáqh¥ TJptTPrr mqJkJPrS xoJPuJYjJ TPr mPuj, KmPvõr xPYfj S oJjmfJmJiLrJ TUPjJ oOfáqh¥PT xogtj TPrjJÇ oJSuJjJ ßhPuJ~Jr ßyJPxj xJBhLr mqJkJPrS fJrJ VnLr CKÆVú mPu \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

mJrJr PrˆáPr≤ mqJmxJPT \MP~u Aj Kh âJCj KyPxPm IJUqJK~f TPrKmsTPuPjr ßrˆáPr≤ mqJmxJPT xyPpJKVfJ TrJr hO| IñLTJr mqÜ TPrPZ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿uÇ TJCK¿u mPuPZ mftoJPj TJKr TqJKkaJu KyxJPm UqJf KmsTPujPT kptaPjr IJTwteL~ ßTªs KyxJPm VPz ßfJuJr \Pjq IJorJ TPbJr kKrv´o TPr pJKòÇ IJr IJorJ FA xyPpJKVfJ ImqJyf rJUJr hO| k´fq~ mqÜ TrKZÇ FA k´xÄPV IJorJ CPuäU TrPf YJA IJVJoL 22Pv oJYt KmsTPuPj mz irPjr FTKa IjMÔJPjr IJP~J\j TrJ yP~PZ FPf fJrTJ ßvl FAjxPu yqJKr~a CkK˙f gJTPmjÇ FA FuJTJPT CPi±t fáPu irPf FmÄ mqmxJmJKjP\qr Cjú~Pj FA IjMÔJj KmPvw náKoTJ rJUPmÇ CPuäUq ßp,TJCK¿u fJr hJK~fô kJuPjr IÄv KyxJPm KmsTPuj FuJTJr mqmxJ k´KfÔJjèPuJr käJKjÄ TK¥vj S IPkKjÄ IJS~Jxt Fr ßmuJ~ Kj~o jLKf IjMxre TrJ yPóZ KT jJ fJr Ckr j\r rJPU FmÄ fJ KjKÁf TPr gJPTÇ Fr oJPj FaJ j~ ßp xoP~r kNPmt ßrˆáPr≤ mº TrJr \Pjq IJAj k´P~JV TrJ yPòÇ k´PfqTKa mJKjK\qT k´KfÔJjPTA käJKjÄ Fr \Pjq IJPmhjk© kMrj TrPf y~Ç FA IJPmhjkP©r xJPg uJAPxK¿Ä IJS~JPxtr IJPmhjk© S kNre TrPf y~ pJPf Fr xo~xLoJ mKjtf gJPTÇFaJ IJAPjr mJiqmJiTfJÇ ßTJj ßrˆáPrP≤r oJKuT pKh fJPhr ßrˆáPr≤ ßUJuJ rJUJr xo~xLoJ IJPrJmJzJPf YJj fJyPu IJPmhj TrPu TJCK¿u ßxKa KmPmYjJ TPr ßhPUÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr ßo~r uMl & r ryoJj mPuPZj,Ÿ KmsTPuPjr ßrˆáPrP≤r k´Kf IJoJr FTvf nJV xogtj ßWJwjJ TrKZÇ Vf TP~T hvT iPr KmsTPuPjr ßrˆáPr≤ mqmxJK~rJ TPbJr kKrv´o TPr pJPóZjÇ KmsTPuj FUj kptaTPhr \Pjq FTKa IJTwtjL~ ˙Jj KyPxPm VPz CPbPZ FmÄ IgtjLKfr ˙JjL~ ßTªs KyPxPmS KmsTPuj kKrVKefÇ ŸTJCK¿u IJPrJ k∫J UM\PZ KT nJPm KmsTPuj PT fJPhr TJK–UfTJKr TqJKkaJu KyxJPm fJr Im˙JPj xMh|O nJPm rJUJ pJ~ IJr F \Pjq TJCK¿u fJr IKfKrÜ xyPpJKVfJr y˜ k´xJKrf TrPmÇ - ßk´x KmùK¬Ç


25

Surma

14 - 20 February 2014

pMÜrJ\q IJS~JoLuLPVr xnJ~ ßoPyr IJlPrJ\ YáoKT

jJrL S KvÊ IKiTJr rãJ~ mftoJj xrTJr xPmJtóY IV´JKiTJr KhP~ TJ\ TrPZ

jJrL S KvÊ IKiTJr rãJ~ mftoJj xrTJr xPmJtó IV´JKiTJr KhP~ TJ\ TrPZÇ mJÄuJPhPv \JoJ~JPf AxuJoL S KmFjKk Yâ \ñLmJh S ßoRumJh CxPT KhP~ jJrLr IV´VKf ßrJi TrPf YJAPZÇ F xrTJr \ñLmJh S ßoRumJh ßhv ßgPT CPòh TPr IxJŒshJK~T rJÓs k´KfÔJ TrPmAÇ F uPãq ßp ßTJj IkPYÓJ mJÄuJPhv xrTJr S \jVe k´Kfyf TPr ßhvPT vJK∂r \jkPh r‡kJ∂Krf TrPf KkZ kJ yPm jJÇ Vf 4 ßlms∆~JKr kNmt u¥Pjr oK≤KlCrL ßx≤JPr pMÜrJ\q IJS~JoL uLV IJP~JK\f xnJ~ mJÄuJPhv xrTJPrr KvÊ S jJrL Kmw~T k´KfoπL F TgJèPuJ mPujÇ pMÜrJ\q IJS~JoLuLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLPlr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJr∆PTr kKrYJujJ~ ßoPyr IJlPrJ\ YáoKT mftoJj xrTJPrr KmKnjú xJluq fáPu iPr jJrLr ãJofJ~j S jJrL Cjú~j xŒPTt FmÄ KvÊPhr KjrJk•J KjKÁf TrJr xrTJPrr KmKnjú

pMVJ∂TJKr khPãPkr KmwP~ IJPuJTkJf TPrjÇ KfKj mPuj, TotPãP© Tot\LmL jJrLPhr KjrJk•J KmiJj jJrL Cjú~j jLKfoJuJ mJ˜mJ~j TPr xrTJr KjKÁf TPrPZÇ PvU yJKxjJr xrTJPrr IJoPu KvÊrJ KvãJPãP© KjrJkPh KvãJuJPnr xMPpJV kJPòÇ ßoP~ KvÊPhr \jq KmjJoNPuq KvãJuJPnr mqm˙J TPr \JKfr nKmwqf KjoJtPe pMVJ∂TJKr khPãk KjP~PZÇ mJÄuJPhPvr oJjMPwr \JjoJu rãJ~ xrTJr m≠kKrTr CPuäU TPr mPuj, Vefπ xoMjf ú S IxJŒshJK~T rJÓs VbPj xrTJPrr TotxKN Y KmPvõ jKªf yP~PZÇ KfKj IJPrJ mPuj, IJS~JoL uLPVr ßjfJ ToLtrJ ßvU yJKxjJr Knvj 2041 mJ˜mJ~Pj k´mJPxS Kjrux TJ\ TrPZÇ ßhPvr Cjú~j S vJK∂ k´KfÔJr F VKfiJrJ ßTJj IkvKÜ ßrJi TrPf kJrPm jJÇ xnJ~ IJPrJ mÜmq rJPUj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr CkPhÔJ o¥uLr ßY~JroqJj IJuyJ\ô vJoxMK¨j UJj, KxKj~r xy xnJkKf IJuyJ\ô

VqJx-KmhMq& KmPu Igt xJv´P~r uPãq FjJ\tL

ßTJ-IPk ßpJV KhPf mJKxªJPhr k´Kf IJymJj

xJv´~L hJPo VqJx-KmhMq& uJPnr uPãq xrmrJyTJrL kKrmftPjr ITvj mJ KjuJPor \jq PpxTu mJKxªJ KjP\Phr jJo fJKuTJnëÜ TPrPZj, fJrJS ßpJV ßhPmj ßxA xTu vf vf mJKxªJr fJKuTJ~, pJrJ FrA oPiq fJPhr mJKwtT FjJ\tL KmPu VPz 130 kJC¥ xJv´~ TPrPZjÇ \ôJuJjL-xJv´P~ aJS~Jr yqJoPuax' TJCK¿Pur CØJmjL ÛLo yPò Ka.FAY.A TKoCKjKa kJS~Jr, pJ 2012 xJPu YJuM TrJ y~Ç FA ÛLPor uãq yPò KTnJPm FjJ\tL xJv´~ TrJ pJPm ßxA xŒPTt krJovt ßh~Jr kJvJkJKv Igt xJv´P~ mJKxªJPhr \jq xMPpJV xOKÓ TrJÇ u¥j mqJKk xMAKYÄ TqJPŒAj hqJ ÈKmV u¥j FjJ\tL xMAY' F ßpJV ßh~Jr oJiqPo mJKxªJrJ fJPhr FjJ\tL ßk´JnJAcJrPhr TJZ ßgPT x÷Jmq jqJpq hJPo VqJx-KmhMqf pJPf uJn TrPf xão yj, ßx\jq FA ÛLo mJKxªJPhr xJyJpq TPr gJPTÇ ITvj-ˆJAu KxPˆo mqmyJr TPr FjJ\tL ßTJŒJjLèPuJ fJPhr xmtJKiT k´KfPpJKVfJkNet oNuq yJr Ck˙Jkj TPrÇ Fr oiq ßgPT xmPYP~ To hJPor FjJ\tL aqJKrl k´hJjTJrL ßTJŒJjLr TJZ ßgPT \ôJuJjL â~ TrPf xão yj fJKuTJnëÜ ßp ßTCÇ 2013 xJPur jPn’r oJPx IjMKÔf yP~KZPuJ Pvw ITvj mJ KjuJoÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr ßp xTu mJKxªJ ßk´JnJAcJr kKrmftPjr Kx≠J∂ KjP~KZPuj, fJrJ fJPhr mJKwtT VqJx-KmhMqf Kmu UJPf k´J~ 130 kJC¥ xJv´~ TrPf xão yP~PZjÇ IKiTJÄvA xJv´~ TPrPZj k´J~ 160 kJC¥Ç IJVJoL 18 ßlms∆~JrL IjMKÔf yPm krmftL ITvjÇ FUjS xo~ IJPZ FA ÛLPo KjP\Phr jJo fJKuTJnëÜ TrJrÇ 17 ßlms∆~JrL, ßxJomJr 11.59 aJr oPiq IjuJAPj KTÄmJ KmTJu 5aJr oPiq 0800 508 8364 jJÍJPr ßlJj TPr ßp ßTC KjP\Phr jJo PrK\ˆJr TrPf kJrPmjÇ F k´xPñ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur KjmtJyL ßo~r, uM&flár ryoJj mPuj, VqJx-KmhMqPfr oNuq mOK≠ FmÄ \Lmj pJ©Jr mq~ PmPz pJS~J KjP~ mftoJPj mJKxªJrJ UMmA CKÆVúÇ IJkjJr IJV´y Kjmºj TrPf 0800 508 8364 jJ’JPr ßlJj Tr∆j IgmJ KnK\a Tr∆j www.towerhamletsgov.uk/energy FA SP~mxJAaÇ - ßk´x KmùK¬Ç

\JuJu CK¨j S yroM\ IJuL, pMVì xJiJre xŒJhT oJr∆l IJyoh ßYRiMrL S IJPjJ~Jr∆öJoJj ßYRiMrL xJÄVbKjT xŒJhT vJyJm CK¨j, h¬r xŒJhT vJy vJoLo IJyPoh, k´mJx TuqJe xŒJhT IJjZJr∆u yT, AKoPV´vj xŒJhT FcPnJPTa Fo F TKro, u¥j oyJjVr IJS~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT IJufJlár ryoJj ßoJ\JKyh, IJS~JoL IJAj\LKm kKrwPhr xJiJre xŒJhT FcPnJPTa IjMTáu fJuMThJr cJuaj, u¥j oyJjVr IJS~JoL uLPVr xy xnJkKf oAjMu yT pMVì xJiJre xŒJhT IJlxJr UJj xJPhT S ‰x~h xJPhT, IJAj Kmw~T xŒJhT l\r∆u yT FjJo, IJ∂\JKfT Kmw~T xŒJhT IJKojMu yT K\uM, pMmuLV ßjfJ IJmMu TJuJo KoxuM, \JoJu IJyoh UJj, oJymMm IJyoh, mJmMu UJj, IJmMu ßuAZ, ZJ©uLPVr xnJkKf \MmJP~u IJyoh, xy xnJkKf xJrS~Jr TKmr S TKmr UJj k´oUM Ç - ßk´x KmùK¬Ç

aJS~Jr yqJoPuaPxr 94Ka kKrmJrPT ßmsc F¥ ßmsTlJÓ mJx˙JPj rJUJr UmPr ßumJr kJKatr CPÆV aJS~Jr yqJoPuaPxr TfOkã TfíT KvÊ rP~PZ Foj 94Ka kKrmJrPT IQminJPm I˙J~L ßmsc F¥ ßmsTlJÓ mJx˙JPj rJUJr UmPr VnLr CPÆV k´TJv TPrPZ ßumJr kJKatÇ FT KmmOKfPf ˙JjL~ PumJr kJKat FPT ßo~r uMflár ryoJPjr Ijqfo mqgtfJ KyxJPm IJUqJK~f TPrPZÇ KckJatPo≤ lr TKoCKjKax F¥ ßuJTJu VnetPoP≤r FT kKrxÄUqJPj 6 x¬JPyrS ßmvL xo~ iPr 94Ka kKrmJrPT I˙J~L mJx˙JPj rJUJr FA fgq CPb IJPxÇ FPhPvr IJAj IjMpJ~L KvÊ rP~PZ Foj kKrmJrPT 6 x¬JPyr ßmvL PTJj I˙J~L mJx˙JPj rJUJ pJ~ jJÇ kMPrJ mOPaPj FA IJAj nñTJrL mJrJPhr oPiq aJS~Jr yqJoPuaPxr Im˙Jj KÆfL~Ç k´gPo rP~PZ yJC¿PuJÇ yJC¿PuJr 104Ka kKrmJrPT Foj Im˙J~ rJUJ yP~PZÇ IJAj IjMpJ~L KvÊ rP~PZ Foj kKrmJrPT PTmu oJ© \r∆rL PTJj TJrPj ßmsc F¥ ßmsTlJÓ mJx˙JPj rJUJ pJ~Ç IJr rJUPuS fJ 6 x¬JPyr ßmvL yPf kJrPm jJÇ Fr kr xÄKuÓ kKrmJrPT mxmJPxr \jq CkpMÜ ßTJj mJx˙JPj ˙JjJ∂r TrPf yPmÇ FaJ TrPf jJ kJrJaJ IJAPjr xM¸Ó u–WjÇ PumJr TJCK¿uJrPhr oPf, FA kKrxÄUqJjA mPu KhPò aJS~Jr yqJoPuaPxr IxyJ~ kKrmJrèPuJ uM&lár ryoJPjr k´vJxj TfíT TLnJPm ImPyKuf yP~PZjÇ Fr kJvJkJKv fJrJ FS \JjPf ßYP~PZj F\jq k´KfoJPx TJCK¿Pur Tf mq~ yPò ∏ pJ Aˆ u¥Pjr IjqJjq mJrJ FKzP~ YuPZÇ TJrj kJvõtmfLt KjCyJo FmÄ PyTjLr ßTJj kKrmJrPTA 6 x¬JPyr ßmvL ßmsc F¥ ßmsTlJˆ mJx˙JPj rJUJr k´P~J\j y~KjÇ AKfkNPmt 2013/14 Fr oPiq 5v kKrmJrPT u¥Pjr mJAPr ˙JjJ∂Pr ßo~r uM&lár ryoJPjr kKrT·jJr TgJ \JjJ KVP~KZPuJÇ TJCK¿u FS ˝LTJr TPrKZPuJ ßp, fJrJ \r∆rLKnK•Pf u¥Pjr xJCg-Aˆ, Aˆ F¥ jgt-APˆ xMun oNPuqr mJzL UÅM\PZ pJPf kKrmJrèPuJPT ßxUJPj ˙JjJ∂r TrJ pJ~Ç Kl∑co Im AjlrPovj xNP© FA fgq \JjJ KVP~KZPuJÇ IJr Fr TP~T oJx kPrA \JjJ ßVu 6 x¬JPyrS ßmvL xo~ iPr 94 Ka kKrmJrPT I˙J~L Pmsc F¥ ßmsTlJÓ mJx˙JPj rJUJr fgqÇ PumJr kJKatr ßo~r k´JgLt \j KmVx Fk´xPñ mPuj, IxyJ~ kKrmJrèPuJPT rãJ~ IJAj ßoPj jJ YuJaJ ßo~r uM&lár ryoJPjr KmrJa mqgtfJÇ PumJPrr yJCK\Ä Kmw~T oMUkJ© TJCK¿uJr IJ»Ju CuäJy FmqJkJPr fJr k´KfKâ~J~ mPuj, FaJ ÊiM IQmiA j~, Fr lPu TJCK¿Pur yJ\Jr yJ\Jr kJC¥S mq~ yPòÇ PumJr Kj~Kπf kJvõtmfLt mJrJèPuJ pKh FA xoxqJr xoJiJj TrPf kJPr fJyPu uM“lár ryoJPjr ßTJj I\MyJf gJTJr TgJ j~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

k´mJxL mJuJV† SxoJjLjVr-FcáPTvj asJPˆr xnJ IjMKÔf k´mJxL mJuJV† SxoJjLjVr FcáPTvj asJPˆr KmPvw xJiJre xnJ Vf 26 \JjM~JKr KmTJu xJPz 5aJ~ kNmt u¥Pjr oK≤KlCrL ßx≤JPr asJPˆr ßY~JrkJxtj IJ»Mu ßyuJu ßYRiMrL (ßxKuo)-Fr xnJkKfPfô FmÄ xJiJre xŒJhT ÀÉu IJKoj hMuPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç oA\Mu AxuJo vJy\JyJPjr TárIJj ßfuJS~JPfr oJiqPo xnJr TJ\ ÊÀ y~Ç xnJkKf ˝JVf mÜPmqr oJiqPo CkK˙f xTu asJKˆPhr ijqmJh S TífùfJ ùJkj TPrjÇ xnJ~ CkK˙f asJKˆrJ KmKnjú IJPuJYqxNKYPf IJPuJYjJ TPrjÇ hLWt IJPuJYjJr kr xmtxÿKfâPo KjÕKuKUf Kx≠J∂ V´ye TrJ y~Ç KmuM¬ S ßo~Jh C•Let TKoKar IQmi TJptTuJPkr fLms KjªJ S fJ mPºr ß\Jr hJKm \JjJPjJ y~Ç KmuM¬ TKoKa pJPf mJÄuJPhPv asJPˆr mqJÄT FTJC≤ mqmyJr TrPf jJ kJPr fJr mqm˙J V´yPer \jq mftoJj ‰mi TKoKar k´Kf IJøJj \JjJPjJ y~Ç jfáj KjmtJKYf TKoKa mJÄuJPhPv xTu mqJÄPT pgJpg mqm˙J V´yPer oJiqPo mOK• m≤Pjr mqm˙J V´ye TrJÇ FA mqJkJPr xJiJre asJKˆ jfáj TKoKaPT xmtJfôT xyPpJKVfJ TrJr IJvõJx k´hJj TPrjÇ xnJ~ CkK˙f KZPuj yJK\ YJj Ko~J, yJK\ IJ»Mr röJT, yJK\ IJ»Mu \Kuu, yJK\ Ku~JTf IJuL (KjmtJYj TKovPjr xJPmT xnJkKf), mhÀu UJj, yJK\ TÅJYJ Ko~J, asJˆ xy-xnJkKf IJjxJr Ko~J, ßTJwJiqã ForJj IJyoh, xy-xJiJre xŒJhT ofJKyr IJuL, xy-xJiJre xŒJhT ÀPyu IJuL, xhxq ßoJ: ZMKl Ko~J, asJPˆr xJPmT

xJiJre xŒJhT yJÀjMr rvLh ßYRiMrL, xKoKfr xJPmT xnJkKf IiqJkT oJxMh IJyoh, TKoCKjKa ßjfJ CxoJj VKe, asJPˆr xJPmT xnJkKf jMÀu AxuJo, asJPˆr xJPmT xnJkKf ßoJ: ßVJuJo KTmKr~J, xKoKfr xJPmT xnJkKf ßoJ” IJ»Mu Vlár, as J Pˆr xJPmT xJiJre xŒJhT ‰x~h fJK\r CK¨j oJjúJj, xKoKfr xnJkKf jMÀu yT jMr IJuL, xKoKfr xJPmT xy-xnJkKf fJPum IJuL, xoJ\ ßxmT IJ»Mu IJK\\, TKoCKjKa mqKÜfô rKlT CuäJy, CorkMr asJPˆr ßY~JroqJj xJoZMu IJPmKhj ßjZS~Jr, xKoKfr xJPmT xy-xŒJhT IJ»Mu mKvr, xKoKfr xJPmT ßTJwJiqã xMrf IJuL, TKoCKjKa ßjfJ lJÀT ßYRiMrL, CorkMr ACKj~j asJPˆr xJPmT xJiJre xŒJhT lJÀT IJyoh, CorkMr asJPˆr xJiJre xŒJhT IJmMmÑr KxK¨T, xJPmT ACKk ßY~JroqJj ßfrJ Ko~J, asJPˆr xJPmT xy-xnJkKf vKlT CuäJy

KoxuM, TKoCKjKa ßjfJ IJjZJÀu yT, xKoKfr xy-xnJkKf ßyJPxj IJyoh ßjkMr, xKoKfr xJiJre xŒJT rJKvh IJyoh, CorkMr ACKj~j asJPˆr ßTJwJiqã mJmMu UJj, asJPˆr xJPmT xy-xJiJre xŒJhT l\uM Ko~J, VKrm TuqJe asJPˆr xJPmT xnJkKf IJjyJr Ko~J, ZJjMM ßYRiMrL, ßoJyJÿh xMjJ Ko~J, IJ»Mu uKfl, jMÀu VKe, KjmtJYPj TKovPjr xJPmT ßTJwJiqã oJKjT UJj, xKoKfr xJPmT xy-xnJkKf IJ»Mu IJyJh, ‰x~h lJÀT TJoJu, xJ\tj UJj, IJmMu TJPvo, AorJj IJyoh, IJ»Mu oKfj oMZJKær, ‰x~h mKvr CK¨j, ‰x~h IJjyJr Ko~J, Kj\Jo UJj, oTmMu IJuL, IJfJCr ryoJj, vJy ßoJ˜JKl\Mr ryoJj ßmuJu, KjmtJYj TKovPjr xJPmT xJiJre xŒJhT IJ\o IJuL, IJ»Mu yJjúJj, xMªr IJuL, K\uM Ko~J, IJ»Mu yJKoh, jMr Ko~J k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç


26 KmPjJhj

14 - 20 February 2014 m SURMA

fJrTÅJaJ~ oofJ votJ

ÊKaÄ YuKf ZKm fJrTÅJaJ~ VJPj T£ KhPuj nJrPfr oMKjú mhjJo UqJf Kv·L oofJ votJÇ oMyJÿh ßoJ˜lJ TJoJu rJ\ kKrYJKuf F ZKmr VJjKar ßrTKctÄ xŒ´Kf xŒjú yP~PZÇ ÈVJVrJ' KvPrJjJPor F VJjKar TgJ xMr S xñLf kKrYJujJ TPrPZj @rKlj ÀKoÇ FKa ZKmr aJAPau VJj KyPxPm mqmyJr TrJ yPm mPu KjotJfJ \JjJjÇ F VJjKa k´xPñ rJ\ mPuj, È@Ko xPmtJó oJPjr ZKm mJjJPjJr ßYÓJ TrKZÇ ßhvL~ Kv·LPhr kJvJkJKv KmPhvL Kv·Lr TP£ VJj iJre TPr KnjúfJ ßh~Jr ßYÓJ TrKZÇ @vJ TrKZ, hvtTPv´JfJPhr nJPuJ uJVPmÇ' ÊKaÄ YuKf F ZKmr KmKnjú YKrP© IKnj~ TrPZj ßoRxMoL, @rKlj Ên S KmhqJ KxjyJ oLoÇ

FmJr VJPj oJiMrL ÈrKñ xJKr èuJKm YMjJKz~J'

oJ ß˚yufJ hLKãPfr xPñ VJPj T£ KhPòj oJiMrL hLKãfÇ mKuCPcr \jKk´~ IKnPj©L oJiMrL hLKãPfr jJPYr TgJ xmJrA \JjJÇ xJrJ KmPvõr KxPjoJPk´oL oJjMPwrJ fJÅr jJPYr kJVuÇ fPm FmJr @r jJY j~, ZKmPf k´gomJPrr oPfJ VJj ßVP~PZj FA IKnPj©LÇ 7 oJYt nJrPf oMKÜ kJPò èuJm VqJÄÇ FA ZKmPf VJj ßVP~PZj oJiMrLÇ ÈrKñ xJKr èuJKm YMjJKz~J' KvPrJjJPor FA VJPjr ÊÀPf oJiMrLr xPñ @rS T£ KhP~PZj fJÅr oJ vJ˘L~ xÄVLfKv·L ß˚yufJ hLKãfÇ èuJm VqJÄ C•r k´PhPvr mJPªuUJ¥ FuJTJr FTKa è¥JmJKyjLr xKfqTJr WajJ Imu’Pj KjKotf yPòÇ ZKmKa kKrYJujJ TPrPZj ßxRKoT ßxjÇ

‰mvJPU oJAuPxr Èk´KfòKm' FmJr k~uJ ‰mvJPUA oJAuPxr jfMj VJj ÊjPf kJPmj ßv´JfJrJÇ oJAuPxr jfMj IqJumJPor jJo k´KfòKmÇ pMÜrJÓsKnK•T k´KfÔJj KTPjKaT KoCK\T KmvõmqJkL IjuJAPjr oJiqPo IqJumJPor VJjèPuJ mJ\Jr\Jf TrPmÇ oJAuPxr xhxq yJKoj @yPoh \JjJj, k´KfòKm fJÅPhr mJÄuJ VJPjr x¬o IqJumJoÇ @r AÄPrK\ S mJÄuJ KoPu jmo IqJumJoÇ k´KfòKm IqJumJPor VJjèPuJ ßToj yPmÇ yJKoj mPuj, ÈoJAux ßp irPjr VJj TPr, ßfoj 12Ka VJj gJTPm FA IqJumJPoÇ fPm VJjèPuJ yPm F xoP~rÇ xoP~r ßp kKrmftj FPxPZ, fJr FTaJ ßZJÅ~J gJTPm k´KfòKmr VJjèPuJPfÇ' FrA oPiq xJfKa VJPjr TJ\ ßvw yP~PZÇ mJKTèPuJr TJ\S KvVKVrA ßvw yPmÇ

ÊKaÄP~ KlrPuj vJyÀU ÊÀ yP~PZ yqJKk KjC A~Jr ZKmr ÊKaÄÇ Vf ßxJomJr kKrYJuT lJrJy UJj \JKjP~KZPuj, vJyÀU UJjPT ZJzJA ZKmKar ÊKaÄ ÊÀ TrPf yP~PZ S FUj mJxJ~ Kmv´Jo KjPòÇ KT∂á mMimJr \JjJ ßVPZ, vJyÀU FUj ÊKaÄP~ IÄv KjPòjÇ kMPrJkMKr xM˙ yPf fJÅr @rS xo~ uJVPmÇ KYKT“xPTr krJoPvt nJrL S ^MÅKTkNet ßTJPjJ híPvqr TJ\ KfKj TrPmj jJÇ yqJKk KjC A~Jr ZKmr ÊKaÄP~r xo~ Vf 23 \JjM~JKr TJÅPi S yJÅaMPf ßmv ßYJa kJj vJyÀUÇ Frkr fJÅPT hs∆f yJxkJfJPu ßjS~J y~Ç Khj KfPjT @PV KfKj yJxkJfJu ßgPT mJxJ~ KlPrPZjÇ

KmhqJ mJuJPjr yJxkJfJu pJfJ~Jf oJAuPxr @PrT\j xhxq vJKlj @yPoh hLWtKhj pMÜrJPÓs KZPujÇ KfKj ßhPv ßlrJr krA IqJumJoKar TJ\ hs∆f ßvw TrJr CPhqJV ßjS~J y~Ç

@mJr oKj rfúo S GvõKr~J hLWt KmrKfr kr YuKóP© KlrPZj GvõKr~J rJA mójÇ FToJ© ßoP~ @rJiqr \jq aJjJ hMA mZr YuKó© ßgPT hNPr KZPuj KfKjÇ \JjJ ßVPZ, AÀnJr, èÀ S rJme-Fr oPfJ Kya ZKm TrJr kr FmJr kKrYJuT oKj r®Por xPñ @mJrS TJ\ TrPmj GvõKr~JÇ kKrYJuPTr FTKa xN© xÄmJhoJiqoPT \JKjP~PZ, oKj rfúPor FmJPrr ZKmPf jJK~TJA oMUq nNKoTJ kJuj TrPmÇ rJme ZKmPf GvõKr~Jr xPñ IKnPwT mój IKnj~ TrPuS jfMjKaPf ßxA x÷JmjJ ßjAÇ fPm ZKmKaPf IKnjP~r mqJkJPr GvõKr~J FUPjJ ßTJPjJ o∂mq TPrjKjÇ xN©Ka @rS \JKjP~PZ, nJrPfr mJAPr \MuJA oJPx ZKmKar ÊKaÄ ÊÀ yPmÇ Koc-PcÇ

yJKoj \JjJj, IjuJAPjr kJvJkJKv IKcS KxKc @TJPrS k´KfòKm IqJumJoKa k´TJv TrJr CPhqJV KjP~PZ oJAuxÇ fPm F mqJkJPr YNzJ∂ Kx≠J∂ y~KjÇ

fJPhr xmtPvw IqJumJo k´Kf±Kj ßmr y~ 2006 xJPuÇ Ijq IqJumJoèPuJ yPuJ oJAux, F ߈k lJrhJr, k´Kfv´∆Kf, k´fqJvJ, k´fq~, k´~Jx S k´mJyÇ

FoJr YqJPu†! iwtPer KvTJr yP~PZ, Foj FTKa ßoP~r YKrP© IKnj~ TrPf pJPòj yqJKr kaJr ZKmr jJK~TJ yKuCc fJrTJ FoJ S~JaxjÇ @Pu\JPªsJ @PojJmJPrr kKrYJujJ~ jfMj FTKa ZKmPf ßhUJ pJPm FoJPTÇ ZKmr VP· FT\j mJmJ fJr KjP\r ßoP~PT iwte TrPmÇ ßxA ßoP~r YKrP©A IKnj~ TrPmj FA fJrTJÇ FoJ mPuj, @PojJmJPrr xPñ TJ\ TrPf KfKj ßmv C“xJyLÇ jfMj FA ZKmKa FUj fJÅr TJPZ FTaJ YqJPu†Ç KfKj ZKmKar oJiqPo YKr©KaPT xJgtTnJPm lMKaP~ fMuPf YJjÇ ZKmr kKrYJuT @Pu\JPªsJ @PojJmJr mPuj, FoJ UMm xMªrL S ßoiJmL FT\j ßoP~Ç fJÅr xPñ TJ\ TrJaJ ßxRnJPVqr mqJkJrÇ fPm ZKmKa TPm jJVJh oMKÜ kJPm ßx xŒPTt FUPjJ KTZM \JjJ pJ~KjÇ

yJxkJfJPu KmhqJ mJuJjÇ jJ, ßTJPjJ TKbj ßrJPVr \jq j~Ç @hPf ßrJV KTÄmJ vJrLKrT xoxqJaJ ßp TL ßxaJA irJ pJPò jJÇ oM’JAP~r FTKa yJxkJfJPu Vf TP~TKhj iPrA @jJPVJjJ TrPZj KmhqJÇ kMPrJ mqJkJPrA oMPU kMPrJ TMuMk FÅPa ßrPUPZj KfKjÇ KjP\ ßfJ j~A, @vkJPvr xmJAPT mPu ßrPUPZj ßTJPjJ TgJ ßpPjJ lJÅx jJ y~Ç FojKT yJxkJfJu TftíkãPT K\Pùx TrJ yPuS fJrJ F KmwP~ ßTJPjJ TgJ \JjJPf I˝LTíKf \JjJjÇ fPm KT ßTJPjJ hMrJPrJVq mqKiPf @âJ∂ KmhqJ? jJKT ÊiM Kj~ooJKlT ßoKcPTu ßYT@k? k´Pvúr C•raJ KmhqJ pfA @zJu TrPZj, ffA IKf @V´yL yP~ CbPZ KoKc~JÇ nÜPhr k´fqJvJ FA k´Pvúr C•Pr ßpj UJrJk KTZM ÊjPf jJ y~Ç mJhmJKT \JjJr \Pjq @kJff ßUJh KmhqJr TJZ ßgPT fgq k´TJvjJ yS~J kpt∂ IPkãJ TrJ ZJzJ ßTJPjJ CkJ~ ßjAÇ

vYLPjr VJj ÀjJr TP£ vYLj ßhmmotPjr VJj ßVP~PZj ÀjJ uJ~uJÇ VJjKa yPuJ ÈS TJuJ, IxoP~ mJ\JS mJÅKv k´Je ßfJ oJPj jJÇ xo~ ßmJP^J jJPr, xo~ ßmJP^J jJ'Ç ÀjJ uJ~uJ mPuj, VJjKa vYLj ßhmmotj x÷mf @TJvmJeLPf ßVP~KZPujÇ fJA fJÅr ßTJPjJ IqJumJPo VJjKa kJS~J pJ~ jJÇ \JjJ ßVPZ, ÀjJr VJS~J VJjKa mqmyJr TrJ yPò Kk´~J fMKo xMUL yS ZKmPfÇ TJ\L j\Àu AxuJPor V· Imu’Pj ZKmKa KjotJe TrPZ AoPk´x ßaKuKluì Ku.Ç KY©jJaq S xÄuJk KuPUPZj FmÄ kKrYJujJ TPrPZj VLfJKu yJxJjÇ ZKmPf IKnj~ TPrPZj ßxJPyu rJjJ, xMYKrfJ, ßlrPhRx, mKm S vJ~uJ xJKmÇ ÀjJ uJ~uJ mPuj, ÈUMm ßo\KJ\ VJjÇ VJAPfS fJA ßmv nJPuJ ßuPVPZÇ VJjKar xÄVLfJP~J\j TPrPZj KmPjJh rJ~Ç fJÅr TJ\KaS UMm nJPuJ yP~PZÇ xm IqJTMKˆT mJhqpπ mqmyJr TPrPZj? ÊPjKZ, ZKmPf VJjKar xPñ ßbJÅa ßouJPm vJ~uJ xJKm S jfMj FPxPZÇ @vJ TrKZ, S nJPuJA TrPmÇ' Kk´~J fMKo xMUL yS ZKmPf VJj gJTPZ xJfKaÇ Fr oPiq KfjKa ßoRKuT VJj, j\ÀuxÄVLf KfjKa @r FTKa VJj vYLj ßhmmotPjrÇ


KmPjJhj 27

SURMA m 14 - 20 February 2014

xJj Im Vc

ßxJKyjL @uo FTKhPT ÈuçL ßarJ' IjqKhPT Èã' ßxJKyjL @uoPxJKyjL VJj TPrj u¥PjÇ ÈuçL ßarJ' @r Èã' jJPo hMKa mqJP¥rA T£Kv·L KfKjÇ dJTJ~ KVP~PZj xŒ´KfÇ AKfoPiqA xMVJK~TJ KyPxPm jJo TPrPZjÇ fJÅrA xPñ TgJ yPuJ È@jª'-Fr...Ç xMroJ KmPjJhPjr kJbTPhr \jq È@jª'r ßxR\Pjq fJ kMjoMKhsf TrJ yPuJ: uçL ßarJ, ã-hMPaJA u¥jKnK•T VJPjr huÇ uçL ßarJ KTwe UJPjr mqJ¥Ç KTwe UJj Kk~JPjJ mJhTÇ mqJ¥Ka IqJPl∑J, uJKfj, \qJ\ FojKT mJÄuJ ßlJT VJj KjP~S TJ\ TrPZÇ k´go TjxJat TPr 2006 xJPu u¥Pjr TMAj FKu\JPmg yPuÇ TjxJPat @rS VJj TPrKZPuj IetmÇ FA TjxJPatA uçL ßarJr xPñ kKrY~ ßxJKyjL @uPorÇ ßxA ßgPT KfKj VJj TrPZj FA mqJP¥r xPñÇ mJÄuJPhPv F kpt∂ kJÅYmJr KVP~PZ uçL ßarJ? k´go pJ~ 2009 xJPu? 2011 xJPur ßlms∆~JKr oJPx dJTJ S~Jt KoCK\T ßlKˆnqJPu uçL ßarJr VJj hJÀe k´vÄKxf y~Ç ã-r pJ©J ÊÀ 2007 xJPuÇ hMA mºM IKunJr CATx @r ßxJKyjL KoPu VPz ßfJPuj mqJ¥KaÇ ã-u¥jKnK•T mJÄuJ VJPjr hu? xm irPjr mJÄuJ VJjA ã-r kZªÇ SA VJjèPuJr TgJ @r xMr KbT ßrPU xÄVLfJP~J\Pj mqmyJr TrJ y~ @iMKjT mJhqpπÇ ßxJKyjLr nJwJ~, ÈVJjèPuJPT @orJ KmPvõr KmKnjú ßhPvr ßv´JfJPhr TJPZ fMPu irKZÇ fJA xÄVLfJP~J\jaJ FUJPj UMm èÀfôkNetÇ' ÈuçL ßarJ', Èã'-hMPaJA ßkvJhJr mqJ¥Ç @r hMKa mqJP¥A T£Kv·L KyPxPm @PZj ßxJKyjLÇ ACPrJPk ImJXJKuPhr TJPZ mJÄuJ VJj \jKk´~ TrPf nNKoTJ rJUPZj KfKjÇ PxJKyjLr \jì u¥PjÇ oJ Kyre @uo KZPuj xÄVLfKv·L, cJTxMr xJÄÛíKfT k´KfPpJKVfJ~ YqJKŒ~j yP~KZPujÇ KmP~r kr u¥Pj YPu pJjÇ ßxUJPjS fJÅr FA xÄVLfYYtJ ImqJyf KZuÇ VJPj ßxJKyjLr yJPfUKz oJP~r TJPZAÇ oJP~r oífMqr kr 1987 xJPu dJTJ~ YPu @Pxj ßxJKyjLÇ S ßuPnu @r F ßuPnu TPrPZj dJTJ~Ç ˚JfT @r ˚JfPTJ•r pMÜrJPÓsÇ KTZMKhj ßxUJPj YJTKrS TPrPZjÇ Frkr YPu pJj pMÜrJP\q, u¥PjA fJÅr mxmJxÇ mqJP¥r jJo ã ßTj? ßxJKyjL muPuj, ÈdJTJ~ ßhPUKZ xm mqJP¥r AÄPrK\ jJoÇ @orJ mJAPr gJKTÇ ßxUJPj mJÄuJ VJPjr YYtJ TKrÇ @Ko @r IKunJr @oJPhr mqJP¥r \jq Foj FTaJ jJo UMÅ\KZuJo, pJ ImJXKJurJS oPj rJUPf kJrPmÇ ã IãrKa @oJPhr hJÀe kZª y~Ç' FrA oPiq uçL ßarJr hMPaJ IqJumJo ßmKrP~PZ, ßjJ KnxJ KrPTJ~Jct @r ßY è~JnJ'x KrTv cJP~Kr\Ç FUj YuPZ fífL~Kar TJ\Ç ã-r k´go IqJumJo @xPm \MuJA oJPxÇ FUPjJ IqJumJoKar ßTJPjJ jJo YNzJ∂ y~KjÇ ßxJKyjLr AòJ, mqJP¥r jJPoA yPm IqJumJPor jJo, ãÇ ã mqJ¥ mJÄuJPhPv UMm kKrKYf y~ 2012 xJPu KcPx’r oJPxÇ fUj ACKaCPm ã-r VJS~J È@oJr ßxJjJr mJÄuJ' VJPjr KoCK\T KnKcS ßhS~J y~Ç @PuJYjJ @r xoJPuJYjJ hMPaJrA oMPUJoMKU yPf y~ fJPhrÇ È@orJ VJjKa VJj KyPxPmA VJS~Jr ßYÓJ TPrKZ' muPuj ßxJKyjLÇ PxJKyjL \JjJPuj, KfKj FUj C•r u¥Pj gJTPZjÇ k´KfmZr FTmJr I∂f ßhPv @PxjÇ FmJr FPxPZj TJ\ KjP~Ç ã ßp VJjèPuJ TrPZ, SA xm VJPjr VLKfTJr, xMrTJrPhr TJZ ßgPT k´P~J\jL~ IjMoKf ßjS~Jr \jqÇ KT∂á TJ\Ka TrPf FPx fJÅPT ^JPouJ ßkJyJPf yPòÇ ßxJKyjL muPuj, ÈFPhPv FUPjJ TKkrJAPar Kmw~Ka k´KfKÔf jJÇ fJA ßfJ KmPhPvr ßv´JfJPhr TJPZ FPhPvr Kv·L, VLKfTJr KTÄmJ xMrTJPrrJ FUPjJ IkKrKYfÇ FaJ KmPvõr ßv´JfJPhr TJPZ mJÄuJ VJjPT ßkRÅPZ ßhS~Jr kPg mz mJiJÇ'

V· jfMj j~Ç KT∂á V· muJr irjiJrPe gJTPm ImvqA jfMjPfôr ZJkÇ j~PfJ yKuCc ßTj? BvõrkM© KyPxPm ßp KpÊKUsˆ kN\jL~ KUsˆiotJmu’LPhr oJP^, fJr V·A @mJrS jfMj TPr \JÅKTP~ mxPm YuKf oJPxr ßvw y¬J~Ç IPjPTA muJmKu TrPZj, yJPu yKuCc KT ybJ“ iotk´JPe nrkMr yP~ Cbu jJKT? ßfoj k´vú TrJaJ ImvqA IpJKYf j~Ç oJPYtr 28 fJKrPU oMKÜ k´fLKãf jMy jmLr \LmjJPuUq @r oyJk´u~ ßgPT k´JeLTMuPT mJÅYJPf @k´Je ßYÓJr V· KjP~ ÈPjJ~Jy' ZKmKaÇ jJo nNKoTJ~ @mJr ßTfJhMr˜ rJPxu ßâJÇ @r fJr KbT FT oJx @PV ßlms∆~JKrr 28-F mé IKlPx @xj mxJPf pJPòj BvJ jmL KTÄmJ KpÊKUsˆÇ TMoJrL oJ ßorLr Vnt\Jf KpÊr \jì, \Lmj, hLãJ @r ßvw IK» jívÄx KmiotLPhr KjPhtPv âMvKm≠ yP~ Kjoto KjptJfPjr V·KaA jfMj TPr CPb @xPm FmJPrr KâPˆJlJr ߸jxJPrr kKrYJujJr Èxj Im Vc' ZKmKaPfÇ ZKmKar k´PpJ\jJ k´KfÔJj hJKm TrPZ jJo nNKoTJ~ KhSPVJ orVJPhJxy IjqJjq YKrP© IKnjP~r oMjKv~JjJ ßgPT ÊÀ TPr hMhtJ∂

߈JKrPaKuÄ, ßYJU iJÅiJPjJ Kn\M~qJu APlÖ @r IÛJr\~L xñLfTJr yqJ¿ K\oJPrr hMhtJ∂ ßjkgq xñLPf Vf ßp ßTJPjJ ZKmr ßYP~A FKVP~ gJTPm ÈxJj Im Vc'Ç fPm IPjPTr oPjA xPªy mJ˜KmT IPgt yKuCc KuP\¥ ßou KVmxPjr Èhq kqJvj Im âJAˆ'PT @PhR TfaMTM ßkZPj ßluPf kJrPm BvõrkMP©r FmJPrr V·Ç ßxKhT ßgPT jMy jmLr V· KjP~ KbT kPrr oJPxr ÈPjJ~Jy'- Imvq FKVP~ @PZ ACKjT

TjPxP¡r ß\JPrÇ ÈmäqJT ßxJ~Jj' UqJf kKrYJuT cqJPrj @PrJPjJlKÛr hMhtJ∂ kKrYJujJr kJvJkJKv jJo nNKoTJ~ ßpUJPj IÛJr\~L rJPxu ßâJ, hvtTPhr ßxUJPj k´fqJvJ IPjT ßmKvAÇ AKfyJPxr ß\xJx KTÄmJ ßjJ~Jy'rJ fJPhr k´JeKyQfwL TotpPù oj \~ TPrPZj KmvõmqJkL oJjmTMPurÇ ßxA híKÓPTJe ßgPT F pMPVr ßxuMuP~cL~ KpÊ KTÄmJ jMyr @UqJj TfaJ \jKk´~fJ I\tPj xão y~ ßxaJA ßhUJr Kmw~Ç

FTxPñ ßoRaMxL S \MÅA ˝JoL \jKk´~ IKnPjfJ ßoJvJrrl TKrPor kJvJkJKv ˘L \MÅA TKroS IKnjP~ Kj~Kof yPòjÇ FrA oPiq ßmv TP~TKa U§ S iJrJmJKyT jJaPT fJPT ßhUJ ßVPZÇ FmJr @PrT IKnPj©L ßoRaMxL KmvõJPxr xPñ FT jJaPT k´gomJPrr oPfJ IKnj~ TrPZj KfKjÇ oJxMh ßx\JPjr rYjJ S kKrYJujJ~

jfMj iJrJmJKyT ÈYKuPfPZ xJTtJx' jJaPT IKnj~ TrPZj fJrJÇ F k´xPñ ßoRaMxL KmvõJx mPuj, ÈPx\Jj nJAP~r jJaPT YKr© Ck˙JkPjr Kmw~Ka IPjPTr ßYP~ @uJhJÇ Fr @PVS fJr KjPhtvjJ~ TJ\ TPrKZÇ @vJ TrKZ F jJaTKaS hvtPTr nJPuJ uJVPmÇ' \MÅA TKro mPuj, ÈPoRaMxLr xPñ

FmJrA k´go ßTJPjJ jJaPT TJ\ TrKZÇ nJPuJ IKnùfJ yP~PZÇ' jJaPT ßoRaMxL KmvõJPxr KmkrLPf IKnj~ TrPZj ßoJvJrrl TKro FmÄ \MÅA TKrPor KmkrLPf IKnj~ TrPZj xJöJh ßr\JÇ jJaTKa KvVKVrA mJÄuJKnvPj k´YJr yPm mPu KjotJfJ \JjJjÇ

C•o @r xMKY©Jr KjP\r TP£ VJS~J VJj FA ßoJo ß\JZjJ~-Fr k´òhC•oTMoJr @r xMKY©J ßxj KZPuj k´UqJf IKnPjfJIKnPj©LÇ KT∂á fÅJrJ VJjS ßVP~KZPujÇ C•oTMoJr ßVP~KZPuj ÈFA ßoJo ß\JZjJ~' @r xMKY©J ßxj ßVP~KZPuj È@oJr jfMj VJPjr Kjoπe' S ÈmPj j~ @\ oPj y~' VJjèPuJÇ nJrPfr rJVJ KoCK\T FmJr FA VJjèPuJ KjP~ IqJumJo ßmr TPrPZÇ jJo FA ßoJo ß\JZjJ~Ç xYrJYr VJj TPrj jJ, KT∂á IKnj~Kv·L KyPxPm pPgÓ kKrKYKf rP~PZ, FojA TP~T\j Kv·Lr VJS~J VJjS rP~PZ IqJumJoKaPfÇ FA IKnj~Kv·LrJ yPuj IÀºfL ßhmL, mJxmL jªL, rouJ, uKufJ YqJaJK\t @r „kJ VJñMKuÇ IqJumJoKa FPjPZ mz oVmJ\Jr V´qJ¥ käJ\J vKkÄ oPur ACKjnJPxtu KoCK\TÇ

FUjS FT jJ’JPr @Kxl ßlxmMPTr \jKk´~ KoCK\T xJAa ÈKrnJmtjqJvj'-F 18-KcPx’r-2012 \jKk´~ T£Kv·L @Kxl @TmPrr jJPo FTKa ßk´JlJAu YJuM TrJ y~Ç @∂\tJKfT KoCK\T IñPj IÄv ßj~Jr uPãq FA ßk´JlJAuKa ‰fKr TrJ y~Ç ßxUJPj 15Ka ßhvJ®PmJiT IKcS VJPjr kJvJkJKv @KxPlr k´go FTT ÈS Kk´~J fMKo ßTJgJ~' IqJumJoxy ACKaCm YqJPjPur KnKcSèPuJ

ßxa TPr rJUJ y~Ç KrnJmtjqJvj xJAPa pUj @Kxl @TmPrr ßk´JlJAu YJuM TrJ y~ fUj fJr ßk´JlJAPur Im˙Jj KZu mJÄuJPhPv 51 j’Pr FmÄ xJrJ KmPvõ KZu 3 yJ\Jr 200 j’PrÇ ßVu ÊâmJr fJ FKVP~ @Px mJÄuJPhPv 1 j’r FmÄ KmPvõ 176 j’r xñLfKv·L KyPxPmÇ F k´xPñ @Kxl mPuj, È@Ko FoKjPfA FTaM ßxPTPuÇ IjuJAPjr Kmw~Ka mrJmrA To ßmJ^Jr ßYÓJ TKrÇ fPm @mt F≤JrPaAjPoP≤r CPhqJPV Vf FT mZr iPr IjuJAjKnK•T TJptâPo nJPuJA FèPjJr ßYÓJ TrKZÇ TJre ßVäJmJuJAP\vPjr FA pMPV ßhvL~ KoCK\TPT ZKzP~ KhPf yPm Kmvõ mJ\JPrÇ ßx uPãqA @Ko TJ\ TrKZÇ'


14 - 20 February 2014

28-29 SURMA

k´mJxL v´KoT

Z~ mZPr yJ\Jr k´mJxLr oOfáq

14 dJTJ, 10 ßlms∆~JKr - nJVq ßlrJPf oJuP~Kv~J pJj xJfãLrJr pMmT Fx ßT oJÀl ßyJPxjÇ YJr mZr @PV dJTJr yprf vJy\JuJu @∂\tJKfT KmoJjmªPr ˝\PjrJ IPjT ˝kú KjP~A fJÅPT KmhJ~ \JjJjÇ KT∂á 9 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr hMkMPr ßxA ˝\jPhr TJPZA KfKj KlPrPZj uJv yP~Ç nJVq ßlrJPjJr @vJ~ oJuP~Kv~J KVP~KZPuj xJfãLrJr pMmT Fx ßT oJÀl ßyJPxjÇ dJTJr vJy\JuJu @∂\tJKfT KmoJjmªPr fJÅPT KmhJ~ \JjJPjJr xo~ ˝Pkú KmPnJr KZu kKrmJrÇ KT∂á YJr mZr kr ßrJmmJr oJÀPlr uJv KjPf FTA KmoJjmªPr FPx TJjúJ~ ßnPX kPzj ˝\PjrJÇ FnJPm k´KfKhjA VPz @a ßgPT hv\j k´mJxLr uJv @xPZÇ Vf oJPx (\JjM~JKr) FPxPZ 249Ka uJvÇ Vf mZPrr 7 KcPx’r FT KhPjA uJv yP~ ßhPv ßlPrj 15 \j k´mJxL v´KoTÇ Fr oPiq 10 \Pjr uJvA FPxPZ oiqk´JYq ßgPTÇ FA 15 \Pjr oPiq @a\j oJrJ ßVPZj ÂhPrJPV @âJ∂ yP~ @r kJÅY\j hMWtajJ~Ç FPhr Vz m~x 38Ç uJv KjPf FPx fJÅPhr ˘L-x∂Jj @r ˝\PjrJ IP^JPr ßTÅPhPZjÇ Foj I˝JnJKmT oOfMq fJÅrJ ßoPj KjPf kJrKZPuj jJÇ 2008 ßgPT 2013-Z~ mZPr 56Ka ßhv ßgPT uJv FPxPZ 13 yJ\Jr 872 \j k´mJxLrÇ Fr @PV 2003 ßgPT 2007 xJu kpt∂ FPxPZ Z~ yJ\Jr 17Ka uJvÇ @rS @PV 2002 xJu kpt∂ Kfj yJ\Jr 613 \j k´mJxL v´KoPTr uJv @xJr fgq @PZ k´mJxLTuqJe oπeJuP~Ç k´mJxL v´KoTPhr KjP~ TJ\ TrPZ Foj xÄVbjèPuJ oOfMqr FA yJr KjP~ CKÆVú yPuS xrTJPrr kã ßgPT KmKnjú xoP~ muJ yP~PZ, mftoJPj FT ßTJKa ßuJT KmPhPv gJPTjÇ k´KfKhj VPz xJf ßgPT @aKa uJv @xJ Ix÷m KTZM j~Ç IjMxºJPj ßhUJ ßVPZ, KmPhv ßgPT pJÅPhr uJv @xPZ, fJÅPhr oPiq 94 vfJÄPvr oOfMq yP~PZ I˝JnJKmTnJPmÇ FÅPhr 30 vfJÄv oJrJ ßVPZj oK˜PÏ rÜãre\Kjf TJrPeÇ IjqrJ yNPhrJV, TotPãP© hMWtajJ, xzT hMWtajJ, TqJjxJr, @®yfqJ KTÄmJ k´KfkPãr yJPf UMj yP~PZjÇ Vf hMA mZPr vJy\JuJu KmoJjmªr KhP~ pf k´mJxLr uJv FPxPZ, fJÅPhr oOfMqr TJre IjMxºJj TPr F fgq kJS~J

ßVPZÇ k´mJxL mJÄuJPhKv, oOfPhr ˝\j S KmPvwùPhr xPñ TgJ mPu \JjJ ßVPZ, oNuf kJÅYKa TJrPe mJÄuJPhKvrJ ߈sJT mJ yNPhrJPVr oPfJ xoxqJ~ kPzjÇ FèPuJ yPuJ k´KfTNu kKrPmv, ßp KmkMu aJTJ UrY TPr KmPhPv pJj, ßxA aJTJ fMuPf IoJjMKwT kKrv´o FmÄ FTA xPñ mJKzPf aJTJ kJbJPjJr KY∂J, KhPj 12 ßgPT 18 WµJ kpt∂ TJ\ TrJ, I˝J˙qTr kKrPmPv VJhJVJKh TPr gJTJ, hLWtKhj ˝\jPhr TJZ ßgPT KmKòjú gJTJ FmÄ xm KoKuP~ oJjKxT YJPkr TJrPeA xJiJref ߈sJT mJ yNPhrJPVr oPfJ WajJ WaPZÇ hLWtKhj ßxRKh @rPm KYKT“xT KyPxPm TJ\ TPr FUj dJTJr AmsJKyo TJKct~JT yJxkJfJu S KrxJYt AjKˆKaCPar TJKct~JT xJ\tJKr KmnJPVr KmnJVL~ k´iJj oJZMo KxrJ\Ç ßxRKh @rPm ßTj Ff mJÄuJPhKv ߈sJT mJ yNPhrJPV oJrJ pJj, \JjPf YJAPu KfKj mPuj, ÈPxRKh @rm mJ oiqk´JPYq k´Y§ VroÇ ßxUJPj fJkoJ©J 45 ßgPT 50 KcKV´ kpt∂ gJPTÇ @oJPhr v´KoPTrJ ßp kKrPmPv ßxUJPj TJ\ TrPZj, ßxaJ IoJjKmTÇ IKiTJÄv ßãP©A v´o @Aj oJjJ y~ jJÇ @mJr fJÅrJ ßpUJPj I˝J˙qTr kKrPmPv VJhJVJKh TPr gJPTjÇ ßxUJPj IPjPTA èÀfr IxM˙ yP~ oJrJ pJjÇ' KfKj oPj TPrj, TJP\r kKrPmv mJ gJTJr kKrPmv Cjúf TrJ ZJzJ FA oOfMq mPºr ßTJPjJ CkJ~ ßjAÇ IKnmJxjKmw~T VPmweJ k´KfÔJj rJoÀr xojõ~T S dJTJ KmvõKmhqJuP~r @∂\tJKfT xŒTt KmnJPVr IiqJkT Kx @r @mrJr mPuj, k´mJxLPhr Foj oOfMq oJjJ pJ~ jJÇ ßp m~Px fJÅrJ oJrJ pJPòj, ßxA m~Px yNPhrJV mJ oK˜PÏ rÜãrPe oJrJ pJS~JaJ ˝JnJKmT j~Ç fJÅrJ ßp kKrPmPv TJ\ TrPZj, ßp oJjKxT YJk KjPòj, ßxaJA oOfMqr mz TJreÇ xrTJPrr CKYf, xoxqJKaPT èÀfrnJPm KjP~ Fr xoJiJPj TJptTr CPhqJV ßjS~JÇ Z~ mZPr 14 yJ\Jr: xrTJPrr KyxJm IjMpJ~L, 2008 xJPu hMA yJ\Jr 98 \j, 2009 xJPu hMA yJ\Jr 315, 2010 xJPu hMA yJ\Jr 299, 2011 xJPu hMA yJ\Jr 235, 2012 xJPu hMA yJ\Jr 383 FmÄ 2013 xJPu hMA yJ\Jr 542 k´mJxLr uJv FPxPZÇ IgtJ“, Z~ mZPr ßoJa 13

yJ\Jr 872 \j k´mJxLr uJv FPxPZ KmKnjú ßhv ßgPTÇ Fr oPiq YJr yJ\Jr 209 \Pjr uJvA (30 vfJÄv) FPxPZ ßxRKh @rm ßgPTÇ PxRKh @rPmr kr xmPYP~ ßmKv uJv FPxPZ oJuP~Kv~J ßgPTÇ Z~ mZPr FA xÄUqJ hMA yJ\Jr 327 (16 vfJÄv)Ç F ZJzJ xÄpMÜ @rm @KorJf ßgPT Z~ mZPr FPxPZ hMA yJ\Jr uJv, TMP~f ßgPT 886, SoJj ßgPT 664, pMÜrJÓs ßgPT 523, nJrf ßgPT 410, mJyrJAj ßgPT 374, hKãe @Kl∑TJ ßgPT 345, TJfJr ßgPT 303, KxñJkMr ßgPT 299, AfJKu ßgPT 273, pMÜrJ\q ßgPT 193, ßumJjj ßgPT 131, KuKm~J ßgPT 115, kJKT˜Jj ßgPT 102 FmÄ gJAuqJ¥ ßgPT 69 \j uJv yP~ KlPrPZjÇ mJKT uJvèPuJ FPxPZ IjqJjq ßhv ßgPTÇ PˆsJT, ¤hPrJV @r hMWtajJ: k´mJxLPhr uJv FPu oOfMqr TJre KuPU rJUJ y~ KmoJjmªPrr k´mJxLTuqJe ßcPÛÇ 2013 xJPu oJrJ pJS~JPhr oPiq hMA yJ\Jr 496 \j k´mJxLr oOfMqr TJre fh∂ TPr ßhUJ ßVPZ, oJ© 159 \Pjr oOfMq KZu ˝JnJKmTÇ IgtJ“ ˝JnJKmT oOfMqr yJr oJ© 6 vfJÄvÇ 94 vfJÄv k´mJxLA I˝JnJKmTnJPm oJrJ ßVPZjÇ Fr oPiq xmPYP~ ßmKv k´mJxL oJrJ ßVPZj ߈sJPTÇ 2013 xJPu FA xÄUqJ 749, IgtJ“ 30 vfJÄvÇ yNPhrJPV @âJ∂ yP~ 470, TotPãP© S xzT hMWtajJ~ 626, IxM˙fJ~ 298, TqJjxJPr 62 FmÄ @èPj kMPz 26 \j oJrJ ßVPZjÇ @r 19 \j @®yfqJ FmÄ j~\j UMj yP~PZjÇ 20 \Pjr oOfMqr TJre I\JjJÇ FTAnJPm 2012 xJPu oJrJ pJS~J hMA yJ\Jr 377 \Pjr oOfMqr TJre fh∂ TPr ßhUJ ßVPZ, ˝JnJKmT oOfMq yP~PZ 152 \Pjr (6 vfJÄv)Ç ßˆsJPT 730, yNPhrJPV 336, IxM˙fJ~ 252, hMWtajJ~ 752, TqJjxJPr 56 S @èPj kMPz oJrJ pJj @a\jÇ F ZJzJ 13 \j UMj yP~PZj, @®yfqJ TPrPZj j~\jÇ 96 \Pjr oOfMqr TJre I\JjJÇ xrTJPrr KmÀP≠ IKnPpJV yPuJ, k´mJxLPhr I˝JnJKmT oOfMq ßrJPi TJptTr ßTJPjJ khPãk ßjS~J yPò jJÇ F KmwP~ ‰mPhKvT TotxÄ˙Jj S k´mJxLTuqJe oπeJuP~r xKYm \Jlr @yPoh UJj

Foj oOfMq oJjJ pJ~ jJ

mPuj, È@oJPhr TotLPhr TotkKrPmv S gJTJr kKrPmv nJPuJ TrJr \jq @orJ KmKnjú ßhPvr xPñ TgJ muKZÇ' IKnmJxjKmw~T @∂\tJKfT xÄVbj TJrJo FKv~JÇ Fr xojõ~T yJÀj-Ir-rKvh oJuP~Kv~J ßgPT oMPbJPlJPj mPuj, ÈFf k´mJxLr oOfMq ootJK∂TÇ hLWtKhj iPrA @orJ mPu @xKZ, v´KoTPhr TJP\r kKrPmv Cjúf TrJ ßyJTÇ Kj~Kof ZMKa ßhS~J ßyJTÇ fJÅPhr ˝JP˙qr k´Kf j\r ßhS~J ßyJTÇ KT∂á ßTC fJ ÊjPZ jJÇ' oiqk´JYq ßgPTA FPxPZ 61 vfJÄv uJv Vf Z~ mZPr KmPvõr KmKnjú ßhv ßgPT pf k´mJxLr uJv FPxPZ, fJr 61 vfJÄvA FPxPZ oiqk´JPYqr Z~Ka ßhv ßgPTÇ ÊiM ßxRKh @rm ßgPTA FPxPZ 30 vfJÄv uJvÇ oiqk´JYq-k´mJxLrJ muPZj, oiqk´JYq oNuf oÀ @myJS~Jr ßhvÇ k´Y§ Vro @r TJP\r I˝J˙qTr kKrPmPvr TJrPe oiqk´JPYq k´mJxLPhr oOfMqr yJr xmPYP~ ßmKvÇ mJÄuJPhKv v´KoTPhr gJTJr kKrPmvS nJPuJ j~Ç F ZJzJ ßp aJTJ UrY TPr fJÅrJ KmPhPv pJj, ßxA aJTJ ßfJuJr \jq k´Y§ YJkS gJPTÇ Fxm TJrPe oK˜PÏ rÜãre S yNPhrJPV @âJ∂ yj fJÅrJÇ @mJr TotPãP© hMWtajJS fJÅPhr oOfMqr FTKa TJreÇ dJTJ vJy\JuJu @∂\tJKfT KmoJjmªPrr k´mJxL TuqJe ßcPÛr fgq IjMpJ~L, 2008 ßgPT 2013 xJu kpt∂ KmPvõr KmKnjú ßhv ßgPT 13 yJ\Jr 872 \j k´mJxLr uJv FPxPZÇ Fr oPiq YJr yJ\Jr 209 \jA oJrJ ßVPZj ßxRKh @rPmÇ IgtJ“ ÊiM ßxRKh @rm ßgPTA 30 vfJÄv uJv FPxPZÇ F ZJzJ xÄpMÜ @rm @KorJf ßgPT hMA yJ\Jr FT\j, TMP~f ßgPT 886, SoJj ßgPT 664, mJyrJAj ßgPT 374 FmÄ TJfJr ßgPT 303 \j uJv yP~ KlPrPZjÇ 28 mZr ßxRKh @rPm YJTKr TPrPZj k´PTRvuL lUÀu mJvJrÇ ßxRKh @rmxy oiqk´JPYq Ff v´KoT oJrJ pJS~Jr TJre xŒPTt KfKj mPuj, ÈTJP\r kKrPmv mJ mxmJPxr kKrPmv UJrJk, ßxKa ßfJ @orJ \JKjÇ KT∂á fJr ßYP~S mz xoxqJ oJjKxT YJkÇ TJre, mJÄuJPhv ßgPT kJÅY ßgPT @a uJU aJTJ UrY TPr fJÅrJ pJjÇ @mJr TJ\ TrJr IKnùfJS xmJr gJPT jJÇ TLnJPm, Tf KhPj aJTJ ßfJuJ pJPm, ßxA

hMKÁ∂J xm xo~ fJÅPhr fJKzP~ ßmzJ~Ç IPjPT Ff YJk KjPf kJPrj jJ, IxM˙ yP~ kPzjÇ' Vf mZPrr 17 KcPx’r ßxRKh @rm ßgPT rKlTMu AxuJPor (42) uJv FPxPZÇ aJñJAPur ßhuhM~JPr fJÅr mJKzÇ rKlTMPur ˘L \MPuUJ ßmVo mPuj, ÈPxRKh @rPm pJS~Jr Kfj mZPrr oJgJ~ @oJr ˝JoL ߈sJPT oJrJ ßVPZÇ KT∂á pJS~Jr @PV ßx ßfJ kMPrJkMKr xM˙ KZuÇ ßTj oJrJ ßVu KTZMA \JKj jJÇ' ßTJPjJ hMKÁ∂J KZu KT jJ, \JjPf YJAPu KfKj mPuj, IPjT aJTJ Ee KjP~KZuÇ ßxA aJTJ ßfJuJr KY∂J ßfJ KZuAÇ FTA KhPj @mMiJKm ßgPT @Px \JyJñLr @uPor (39) uJvÇ KfKjS ߈sJPT oJrJ ßVPZjÇ fJÅr mJKz dJTJr hKj~J~Ç SA KhjA mJyrJAj ßgPT @Px Ko\JjMr ryoJPjr uJv (40)Ç mJKz TMKouäJ~Ç Ko\JjMPrr mz nJA ßUJrPvh @uo \JjJj, fJÅr mz nJA KjotJev´KoT KyPxPm TJ\ TrPfjÇ ybJ“ ߈sJPT oJrJ pJjÇ hLWtKhj iPr ßxRKh @rPm @PZj mJXJKu KYKT“xT @KrlMr ryoJjÇ oiqk´JPYqr xmèPuJ ßhPvA KfKj KVP~PZj FmÄ mJÄuJPhKvPhr xPñ TgJ mPuPZjÇ oiqk´JPYq Ff k´mJxLr oOfMqr TJre xŒPTt KfKj mPuj, ßxRKh @rPm UJhq UMm x˜J FmÄ ßfupMÜÇ k´mJxL mJÄuJPhKvrJ mJÄuJPhPv pfaMTM UJmJr ßUPfj, FUJPj @xJr kr fJÅPhr UJS~Jr kKroJe IPjT ßmPz pJ~Ç x˜J~ KmPhKv KxVJPra kJS~J pJ~, pJ yNPhrJPVr ^MÅKT mJzJ~Ç FxPmr kJvJkJKv hMKÁ∂J, oJKuPTr IfqJYJr, ßhPv ˝\jPhr jJjJ YJKyhJ, KmPjJhjyLj FTPWP~ \Lmj fJÅPhr oJjKxT YJPk ßlPu ßh~Ç F rTo Im˙J~ ߈sJT mJ yNPhrJPV @âJ∂ yS~J I˝JnJKmT KTZM j~Ç FTA xoxqJ oiqk´JPYqr Ijq ßhPvS @PZÇ F kKrK˙Kf ßgPT C•rPer CkJ~ \JjPf YJAPu @KrlMr ryoJj mPuj, pfaJ x÷m YJkoMÜ gJTJr ßYÓJ TrJ CKYfÇ IxM˙ yP~ kzPu k´JgKoT Im˙J~A KYKT“xPTr vreJkjú yPf yPmÇ fPm F ßãP© xoxqJ yPuJ, FUJPj KYKT“xJ mq~ IPjT ßmKvÇ k´mJPx ˝\Pjr oOfMq ITNukJgJPr kKrmJr oJuP~Kv~J~ mJÄuJPhKv v´KoTPhr FTKa mz IÄvA KjotJeTJP\r xPñ pMÜÇ UrPYr aJTJ fMuPf fJÅrJ KhPj 12 ßgPT 18 WµJS TJ\ TPrjÇ lPu IxM˙ yP~

kPzjÇ TM~JuJuJokMPrr ZKm Ç xÄVOyLf\JoJukMPrr ßoJ\JPÿu yT TP~T mZr hMmJAPf ßgPT Vf mZPrr ßlms∆~JKrPf ßhPv FPx KmP~ TPrjÇ \MuJAP~ KfKj pUj KmPhPv ßlrf pJj, fUj fJÅr ˘L TKroJ UJfMj I∂”x•ôJÇ KT∂á KcPx’PrA yNPhrJPV oJrJ pJj ßoJ\JPÿuÇ oJPYt fJÅr x∂Jj @xPm KT∂á ßx TUPjJA mJmJPT kJPm jJÇ jSVJÅr rJjLjVPr mJKz @uJCK¨PjrÇ mJmJ TíwTÇ nJVq ßlrJPmj Foj @vJ~ 2011 xJPu xÄpMÜ @rm @KorJPf KVP~KZPujÇ KT∂á pJS~Jr oJ© 18 oJx kr ߈sJPT oJrJ pJjÇ @uJCK¨Pjr oOfMqPf IxyJ~ yP~ kPzj fJÅr ˘L jJ\oJ @ÜJrÇ Kfj mZPrr FToJ© ßoP~PT KjP~ võÊrmJKz ßZPz FUj fJÅr @v´~ yP~PZ mJmJr mJKzÇ IjqKhPT Ee TPr x∂JjPT KmPhPv kJKbP~ FUj kMPrJkMKr IxyJ~ @uJCK¨Pjr TíwT mJmJ TJuJoCK¨jÇ PoJ\JPÿu mJ @uJCK¨Pjr oPfJ @zJA yJ\Jr k´mJxL k´KfmZr ßhPv KlrPZj uJv yP~Ç FA kKrmJrèPuJr mJmJ-oJ, ˘L-x∂JPjrJ kMPrJkMKr IxyJ~ yP~ kzPZjÇ IPjPTA Ee kpt∂ ßvJi TrPf kJrPZj jJÇ xrTJPrr kã ßgPT Kjyf mqKÜPhr kKrmJrèPuJPT hMA mJ Kfj uJU aJTJ ãKfkNre ßhS~J yPuS ßxA aJTJ~ fJPhr EeA ßvJi y~ jJ, YuPm TL TPrÇ KmP~r oJ© hMA mZPrr oJgJ~ ˝JoLPT yJKrP~PZj TMKouäJr oMrJhjVPrr ÀjJ uJ~uJÇ TJjúJ\Kzf TP£ KfKj mPuj, fJÅr ˝JoL ßxRKh @rPm gJTPfjÇ 2011 xJPu ßhPv FPx fJÅPT KmP~ TPrjÇ KTZMKhj ßgPT @mJr YPu pJjÇ IPjT ˝kú KZu fJÅPhrÇ KT∂á KmP~r hMA mZPrr oJgJ~ xm ßvwÇ 33 mZPrr ßZPuPT yJKrP~ IxyJ~ Khj TJaJPòj TMKouäJr @mM ACxMlÇ KfKj mPuj, ÈxJPz Kfj uJU aJTJ UrY TPr ßZPuPT Kl∑ KnxJ~ mJyrJAPj kJbJuJoÇ ßZPu @oJr kMPrJkMKr xM˙ KZuÇ KT∂á 43 Khj kr ßx Klru uJv yP~Ç @oJr xm ßvw yP~ ßVuÇ' CóoJiqKoPT kPz ßjJ~JUJuLr ßoJyJÿh UKuuÇ ßxRKhk´mJxL fJr mJmJ Vf KcPx’Pr oJrJ ßVPZjÇ UKuu mPu, fJrJ Kfj nJAPmJjÇ @a oJx @PV fJr mJmJ xmtPvw ßhPv FPxKZPujÇ Frkr KcPx’Pr

ßlPrj uJv yP~Ç UKuu \JjJ~, fJr mJmJr ßTJPjJ IxMU KZu jJÇ TLnJPm yNPhrJPV oJrJ ßVu, ßxaJA fJr k´vúÇ hMA KvÊx∂Jj ßrPU ITJPu YPu ßVPZj 28 mZPrr @TrJo CuäJyÇ lKrhkMPr fJÅr mJKzÇ @TrJPor ˘L jJxKrj @ÜJr TJjúJ\Kzf TP£ mPuj, mz ßZPur m~x 10 mZr, ßoP~r xJfÇ TP~T mZr KmPhPv ßgPT fJÅr ˝JoL ZMKaPf ßhPv @PxjÇ 15 KcPx’r xM˙ Im˙J~ oJuP~Kv~J pJjÇ KT∂á Kfj Khj kr ßlPrj uJv yP~Ç FUj KfKj hMA x∂JjPT TLnJPm mz TrPmj? \jvKÜ, TotxÄ˙Jj S k´Kvãe mMqPrJr kKrYJuT (Igt S TuqJe) ßoJyKxj ßYRiMrL mPuj, @PV Kjyf mqKÜr kKrmJrPT hMA uJU aJTJ TPr ãKfkNre ßhS~J yPfJÇ FUj Kfj uJU aJTJ TPr ßhS~J yPòÇ KT∂á FA aJTJ KhP~ ßfJ kKrmJrèPuJ ßmKv Khj YuPf kJPr jJÇ TJP\r S gJTJr kKrPmv nJPuJ j~ oJuP~Kv~J~ oJuP~Kv~J ßgPT Vf xJf mZPr hMA yJ\Jr 543 \j k´mJxLr uJv FPxPZÇ ßxRKh @rPmr kr uJPvr xÄUqJr KhT ßgPT FKa KÆfL~Ç oJuP~Kv~Jk´mJxLrJ muPZj, FUJjTJr @myJS~J ßoJaJoMKa nJPuJ yPuS ßmKvr nJV TJrUJjJ~ TJP\r kKrPmv nJPuJ j~Ç KhjrJf IoJjKmT kKrv´o TrPf y~Ç UrPYr aJTJ ßfJuJr \jq IPjPT KhPj 18 ßgPT 20 WµJ TJ\ TPrjÇ F ZJzJ TJ\ ßvPw TJrUJjJr ßkZPj mK˜r oPfJ VJhJVJKh TPr gJPTj k´mJxLrJÇ IKfKrÜ TJP\r YJk, I˝J˙qTr kKrPmPv mxmJx, mJKzPf aJTJ kJbJPjJr YJk-Fxm TJrPe oJuP~Kv~J~ k´mJxLPhr oOfMqr yJr IPjT ßmKvÇ k´mJxLTuqJe oπeJuP~r fgq IjMpJ~L, 2007 xJPu oJuP~Kv~J ßgPT 216 \j, 2008 xJPu 411, 2009 xJPu 472, 2010 xJPu 361, 2011 xJPu 356, 2012 xJPu 340 FmÄ 2013 xJPu 387 \j k´mJxLr uJv FPxPZÇ KxrJ\VP†r ßoJyJÿh ßyJPxj (32) Vf 15 KcPx’r oJuP~Kv~J~ IxM˙ yP~ oJrJ pJjÇ fJÅr mz nJA @ufJl ßyJPxj mPuj, ߈sJPT oJrJ pJS~Jr TgJ muJ yPuS ßTj ߈sJT yPuJ, fJ fJÅrJ \JjPf kJPrjKjÇ 32 mZr m~Px oJuP~Kv~J~ KVP~ FT oJPxr oJgJ~

߈sJPT oJrJ pJj @xJh CuäJy kJbJjÇ jrKxÄhLr rJ~kMrJ~ fJÅr mJKzÇ @xJPhr mz nJA vJy\JyJj mPuj, pJS~Jr FT oJPxr oPiqA TLnJPm ߈sJT Tru, fJ KfKj mMP^ CbPf kJrPZj jJÇ FTAnJPm ybJ“ ߈sJPT oJrJ KVP~ uJv yP~ ßlPrj KxrJ\VP†r SxoJj ßvU (37), TMKouäJr oK\mMr ryoJj (38) S rÄkMPrr KobJkMTMPrr rKlTMu AxuJo (36)Ç FA kKrmJrèPuJS \JPj jJ ßTj, TLnJPm ߈sJPT @âJ∂ yPuj fJÅrJÇ oJuP~Kv~Jr mJÄuJPhv hNfJmJPxr v´o TJCK¿ur o≤M TMoJr ßWJw mPuj, oJuP~Kv~J~ k´Kf oJPx VPz 30 ßgPT 35 \j mJÄuJPhKv v´KoT oJrJ pJjÇ FÅPhr IKiTJÄvA oJrJ pJj yNPhrJPVÇ ßTj oJrJ pJj, ßxKa @xPu VPmweJ TrJ hrTJrÇ fPm k´JgKoTnJPm oPj y~, TPÓr TJ\, hLWtKhj kKrmJr ßgPT hNPr gJTJFèPuJA oNu TJreÇ KfKj k´mJxLPhr k´Kf krJovt ßhj, xJoJjq IxM˙ ßmJi TrPuA fJÅrJ ßpj xPñ xPñ KYKT“xPTr vreJkjú yjÇ fJyPu y~PfJ k´JgKoTnJPmA ßrJV KYK f yP~ xM˙ yP~ CbPmjÇ oiqm~PxA ßgPo pJPò \Lmj YJTKr KjP~ xÄpMÜ @rm @KorJPf KVP~KZPuj KxPuPar SxoJj VKjÇ KT∂á oJ© 21 mZr m~Px hMWtajJ~ k´Je yJKrP~ Vf mZPrr 22 jPn’r uJv yP~ ßlPrj KfKjÇ SxoJPjr mJmJ-oJP~r TJjúJ FUPjJ gJPoKjÇ SxoJPjr oPfJ k´KfmZr VPz @zJA yJ\Jr k´mJxLr uJv @xPZ dJTJ~Ç FÅPhr Vz m~x 35 ßgPT 40Ç Vf 31 KcPx’r 10 k´mJxLr uJv FPxKZuÇ xmPYP~ To m~x 31 mZPrr l\uMr ryoJj oJrJ pJj yNPhrJPV @âJ∂ yP~Ç ßxKhj xmPYP~ ßmKv m~xL (44) KpKj oJrJ KVP~KZPuj, KfKj jrKxÄhLr TKro Ko~JÇ Vf hMA mZPr uJv yP~ @xJ k´mJxLPhr m~x KmPväwe TPr ßhUJ ßVPZ, 35 ßgPT 40 mZr m~Px xmPYP~ ßmKv k´mJxL oJrJ ßVPZjÇ oJ© 24 mZr m~Px oJuP~Kv~J~ KVP~ ߈sJPT oJrJ pJj jJrJ~eVP†r TJoJu nNÅA~JÇ fJÅr mz nJA ßoJTfJr nNÅA~J mPuj, 24 mZr m~Pxr FTKa ßZPur ߈sJT yPf kJPr, FaJ KmvõJxPpJVq j~Ç Foj TÀe Kj~Kf ßpj @r TJrS jJ y~Ç


30 ßUuJiMuJ

14 - 20 February 2014 m SURMA

msqJcoqJPjr krA oMKojMu!

30 ßaˆÇ mJÄuJPhPvr yP~ YJr j’Pr xmPYP~ ßmKv rJjS FUj oMKojMPur, 13 AKjÄPx 755Ç @vrJlMPur 691 KZu 44 AKjÄPx!

oqJY mJÅYJPjJ AKjÄxaJ yP~ ßVu TqJKr~JPrr fífL~ ßaˆ ßxûMKrÇ fí¬ oMKojMu fJTJPuj @TJPvr KhPT Ç ÈxqJr cPjr krA FUj @kKj, \JPjj ßxaJ?' k´vú ÊPj ßlJPjr @PrT k´JP∂ ßTJPjJ xJzJv» ßjAÇ y~PfJ iJf˙ yPf UJKjTaJ xo~ KjPujÇ UJKjTkr ßvJjJ ßVu T£, È\JjfJo jJÇ @r Fxm pf To \JjJ pJ~, ffA nJPuJÇ' C•Prr k´go IÄvaMTM Ik´fqJKvf KZu jJÇ mqJKaÄ-VPz KfKj FUj xqJr cj msqJcoqJPjr krA, FA fgq \JjJ gJTJr @vJ TrJaJ mJzJmJKzAÇ TJuA ßaˆ rJj ZJKzP~PZ 700Ç TokPã xJf v rJj TPrPZj Foj mqJaxoqJjPhr oPiq xqJr cj msqJcoqJPjr kr (99.94) fJÅr mqJKaÄ VzA (75.50) FUj KâPTa AKfyJPx ßxrJÇ kKrxÄUqJPjr UMÅKajJKa \JjJ jJ gJTJrA TgJÇ fPm Km˛~ \JVJu C•Prr KÆfL~ IÄvaMTMÇ fgqKa \JjJr kr ßpUJPj nJPuJ uJVJr ßnuJ~ nJxJr TgJ, oMKojMu yT ßxUJPj muPZj, pf To \JjJ pJ~ ffA nJPuJ! ImJT yPf ßhPU kPr ßZJ¢ FTaJ mqJUqJ \MPz KhPuj, ÈFxm oJgJ~ dMTPu @xPu FTirPjr @®fíK¬ YPu @xPf kJPrÇ @r Foj KTZM ßmv YJkS mPaÇ ßmKv

ßmKv nJmPu VzaJ iPr rJUJr FTaJ YJk YPu @xPf kJPrÇ' pMKÜr KjKÜPf mqJUqJKaPT nJPuJA S\jhJr oPj yPf kJPrÇ KT∂á mJ˜mfJr KjKrPU KmvõJx TrPf TÓ y~Ç YJk mqJkJrKar ZJk ßp fJÅr mqJKaÄP~ ßhUJA pJPò jJ! TJu ßpoj ßUuPuj, ßaPˆr ßvw KhPj Foj oqJY mJÅYJPjJ ßxûMKr ßjA ßV´Par fToJ ßuPV gJTJ IPjT mqJaxoqJPjrSÇ FA oJPb fJÅr @PVr ßxûMKrKar TgJ oPj @PZ? pUj CAPTPa KVP~KZPuj, mJÄuJPhv hMA SPkjJrPT yJKrP~KZu 8 rJPjAÇ oJgJ~ KjCK\uqJP¥r 469 rJPjr ßmJ^JÇ oMKojMPur mqJa ßgPT Fu oqJPYr VKfkg mhPu ßhS~J 181 rJPjr AKjÄxÇ kPrr ßaPˆA @mJr oqJY mJÅYJPjJ IkrJK\f 126, \ôr KjP~ CAPTPa ßjPoS IxJiJre FT AKjÄPx KjKÁf TPrKZPuj mJÄuJPhPvr oqJY S KxKr\ csÇ ßT jJ \JPj, ßaˆ KâPTPa hPur k´go AKjÄPxr ßYP~ KÆfL~ AKjÄPx YJkaJ IPjT ßmKvÇ Tf Tf ßV´a mqJaxoqJPjr Vz KÆfL~ AKjÄPx FThoA VzkzfJÇ IgY oMKojMPur Vz k´go AKjÄPx 55.85, KÆfL~ AKjÄPx 121.33! Foj FT\Pjr TP£ YJk ßkP~ mxJr vïJ ßmoJjJj j~! FmJr oMKojMu ßmJ^JPuj, vïJaJ @xPu YJkPT

TJPZ ßWÅwPf jJ ßhS~Jr KjP\r ‰fKr mot, È@Ko \JKj, @oJr TJPZ xmJr k´fqJvJ mJzPZÇ mJKzr xmJr k´fqJvJ, hPur xmJr, oJjMPwr, @kjJPhr k´fqJvJÇ ßrTct-PaTct ßnPm IpgJ @rS mJzKf YJk KjPf YJA jJÇ' FA YJkPT \~ TrPf kJrJr TJrPeA Kfj ßxûMKrr oPiq FKVP~ rJUPZj TJuPTr ßxûMKr, È@\PT mqJKaÄ TrPf IPjT TÓ yP~PZÇ SrJ IPjT nJPuJ \J~VJ~ ßmJKuÄ TPrPZ, IPjT YJkS KZuÇ' fJÅr mqJKaÄ ßhPU Imvq TPÓr mqJkJraJ ßmJ^J pJ~KjÇ KjP\r xy\Jf mqJKaÄA TPrPZjÇ fJPf ßmv TmJrA mqJPar TJjJ KjP~PZ mu, IP·r \jq ßmÅPY ßVPZj TP~TmJrÇ fPm mJP\ mPur k´Jkq ßoaJPf nMu TPrjKjÇ fPm YJk ßp fJÅPTS oJP^oPiq TJmM TPr, ßxaJ UJKjTaJ ßmJ^J ßVPZ jæAP~ fJÅPT jzmPz ßhPUÇ ßxaJ I˝LTJrS TPrjKj oMKojMu, ÈFTaM jJntJx yP~KZuJoÇ IPjT mz mz mqJaxoqJjS jæAP~ YJk IjMnm TPrÇ' fPm jJntJxPjPxr TJPZ yJr jJ ßoPj KbTA ZMÅP~PZj Kfj IïÇ ZJKzP~ ßVPZj mJÄuJPhPvr xmJAPTÇ 7 ßaPˆA 3 ßxûMKr, 3 ßxûMKr ZMÅPf fJKoo ATmJPur ßuPVKZu 19, yJKmmMu mJvJPrr 29 S ßoJyJÿh @vrJlMPur

fPm xm ZJKkP~ xmPYP~ ßYJU iJÅiJPjJ FUj mqJKaÄ-VzaJA, ÈmsqJcoqJPjr kr!' xoP~r xPñ FA msqJcoqJjL~ Vz gJTPm jJ ˝JnJKmTnJPmAÇ ßxaJ \JPjj oMKojMuS, ÈFnJPmA ÊiM nJPuJ mqJKaÄ TPr ßpPf YJAÇ' @r yqJÅ, YJj o\J KhPfÇ FA Èo\J'r V·aJ o\JrÇ ßaˆ ÊÀr @PVr Khj xÄmJhTotLPhr xPñ aMTaJT @uJkYJKrfJ~ ˝nJmxMun KjKut¬A KZPuj oMKojMuÇ ßjPar KhPT kJ mJKzP~ KjP\ ßgPTA muPuj, È@oJr xJPg TgJ mPu @kjJrJ ßmJi y~ o\J kJj jJÇ' kPr KoKja 15 jT TrJr kr ßcsKxÄÀPor KxÅKzr hMA iJk nJXJr kr @mJr ßkZj KlPr muPuj, ÈxoxqJ ßjA, oJPbA o\J kJPmj!' Èo\J' pPgÓA KhP~PZj xmJAPT, ßhPmj y~PfJ @rS IPjT!

IKf KjTPa mJÄuJPhv KâPTPar ßxJjJuL xo~!

12 ßlms∆~JKr - KâPTa KmPvõ xoJPuJYjJr ^z CPkãJ TPr ImPvPw mhPu PVPuJ KâPTPar xPmtJó xÄ˙J @AKxKxÇ KxñJkMPr kJv yP~ ßVPuJ ÈKmV Kgs'r KmfKTtf k´˜Jmk©Ç kJKT˜Jj S v´LuñTJr xJPg ßp hKãe @Kl∑TJ KmPrJKifJ TPrKZu v´LKjmJxPjr YJPu irJ KhP~ ßxA hKãe @Kl∑TJ ßmJu kJP ßnJa ßh~J~ k´˜JmKa kJPv @r ßTJj mJÅiJ ImKvÓ KZPuJ jJÇ pJr lPu @AKxKx muPf FUj pJ ßmJ^J~ IPˆsKu~J S AÄuqJ¥PT kJPv ßrPU nJrf rJ\Ç @r rJ\J v´LKjmJxj \MuJA ßgPT yPmj Kmvõ KâPTPar h¥oMP¥r TftJÇ pJr lPu vsLKjmJxj KbTA K\fPuj @r KâPTa KmPvõ lJau irJPujÇ fPm FA @Kikfq Km˜JPrr ßp Kjutö k´PYÓJ mJ˜Pm r‡k KjPf pJPò fJ mJÄuJPhPvr oPfJ hNmtu vKÜir ßhPvr \jq ÉoKT ˝ÀkÇ FofJm˜J~ Kmvõ KâPTa @KñjJ~ @oJPhr KaPT gJTPf yPu iJrJmKyT kJrlroqJP¿r KmT· ßjAÇ KmPvw TPr jJrJe˝JoL v´LKjmJxj \MuJA ßgPT pUj KâPTa KmPvõr k´iJj yPmj fUj @oJPhr oPfJ hNmtu hPur Ckr KT YJkJPjJ yPm fJ xyP\A IjMPo~Ç jJrJ~e˝JoLr ßjJÄrJ rJ\jLKfr ßUuJ AKfoPiq KâPTa KmvõPT yfmJT TPrPZÇ FojS yPf kJPr 1877 xJPu k´go AÄuqJ¥ - IPÓKu~J oqJY KhP~ ßp ßUuJaJr IKlKv~Ju @KmntJm WPaKZu @r fJrJA KZu pJr iJrT S mJyT, v´LKjmJxPjr FA ßjJXrJ rJ\jLKfr

ßUuJ~ ßxA ßvõfJñPhr yJPf @mJr KâPTa YPu pJPmÇ KâPTPar KmvõJ~j ßyÅJYa UJPmÇ fPm FTgJ FUj @r muJr IPkãJ rJPU jJ ßp, mJÄuJPhPvr KâPTa FKVP~ YuPZÇ KjCK\uqJP¥r KmkPã Vf KxKr\ @r v´LuñTJr KmkPã KÆfL~ ßaPÓ k´go AKjÄPx KkKZP~ ßUPT Foj FTaJ cs fJrA k´oJeÇ fÀe oMKojMPur mqJKaÄ Vz (75.50) xqJr cj msJcoqJPjr kPrA(99.94) FUj AKfyJPx ßxrJÇ @r xJKTm ßfJ PaÓ S S~JjPcPf 1 jÄ rqJÄKTÄ IPjT Khj iPr ßrPUKZuÇ KÆfL~ ßaPÓ jfáj ßaˆ hPu cJT kJS~J vJoxMr ryoJPjr ßxûáKr @oJPhr mRJKaÄ uJAj@k @rS vKÜvJuL TPr fáPuPmÇ fJZJzJ FA ßxPT¥ ßaPÓ @oJPhr KmPvw k´JK¬ yPò vJoxMr ryoJj S AoÀu TJP~x ßaPÓ fJPhr k´go vfT ßkP~PZjÇ ßpaJ YfágtmJr FT AKjÄPx mJÄuJPhPvr hMA mqJaxoqJPjr vf rJjÇ ßvw mJr TPrKZPuj oMKojMu yT S ßxJyJV VJ\L KjCK\uqJP¥r KmkPã Vf mZr IPÖJmPr xoJj ßnjNqPfÇ fPm PaÓ cs TPr mJÄuJPhPvr @®fíK¬Pf ßnJVJr Khj FUj @r ßjAÇ S~JjPcPf @orJ oqJY K\fPf KvPUKZ FUj @oJPhr ßaPÓS fJ TrPf yPmÇ fPm fJr \jq @oJPhr ßmJKuÄ @rS iJrJPuJ yPf yPmÇ @orJ iJrJmKyTnJPm PaPÓ 20 CAPTa KjPf kJrKZ jJÇ @orJ FUjS Cjúf oJPjr lJÓ ßmJuJr mJKyr TrPf kJKr jJAÇ

@oJPhr FfKhPjr @KmÏJr ßp oJvrJKl ßx FUj ßaÓ ßUuPf kJrPZ jJÇ fPm @oJr KmvõJx 16 ßTJKa oJjMPwr ßhPv nJPuJnJPm IKnpJj YJuJPu nJPuJ oJPjr lJÓ ßmJuJr kJS~J ßoJPaA TÓ yPm jJÇ fPm @oJPhr ßmJPctr TgJtmJmMPhr ÊiMA aJTJr ßkZPj iqJj jJ KhP~ KmnJVL~ KâPTPar kJvJkJKv Ûáu-TPu\ ßgPT ÊÀ TPr gJjJ -P\uJ IK» KâPTa Cjú~Pjr käqJj yJPf KjPf yPmÇ KâPTPar Kmvõ @xPr pUj @orJ Kj~Kof ßUuKZ fJrkrS FUjS @oJPhr KâPTaJrPhr pgJxoP~ uLV @rP÷r \jq @PªJPuj TrPf y~Ç fJ ßfJ yPmA @oJPhr ßmJct PpUJPj ÊiMA aJTJr TgJ ßnPm Ff TÓ TPr kJS~J ßaˆ ߈aqJx Kmx\tj KhPf mPxKZu! FTgJ Ij˝LTJpt @oJPhr ßmJct pKh xKbT khPãk KjP~ IV´xr y~ fPm IKf KjTPa @oJPhr KâPar ßxJjJuL xo~Ç oMKojMu @r xJKTmPhr oPfJ @rS IPjT k´KfnJir KâPTaJrPhr IKf I· xoP~ ßhPvr @jJPY TJjJPY PgPT mJKyr TrJ x÷m yPmÇ fJA @Ko @vJmJKhPhr hPu hO| KYP• hJÅKzP~ @vJr @S~J\ fáPu muKZ \~fá KâPTaÇ \~fá mJÄuJPhv KâPTaÇ \~fá Kmvõ KâPTaÇ

xPmtJó ßaˆ Vz (TokPã 700 rJj) oqJY rJj Vz xPmtJó 100/50 cj msqJcoqJj 52 6996 99.94 334 29/13 oMKojMu yT 7 755 75.50 181 3/3 ˆMK~ ßcŒˆJr 10 723 65.72 136 2/5 PYPfvõr kM\JrJ 18 1613 64.52 206* 6/4 KxcKj mJjtx 13 1072 63.65 234 3/5

oMyJÿJh vrLláöJoJj xhxq, AÄuqJ¥ F¥ SP~ux KâPTa ßmJct PTJPYx FPxJKxP~vj


˝J˙q 31

SURMA m 14 - 20 February 2014

vLPf jJjJ mqgJ : KYKT“xJ S TreL~ VroTJPu mJPfr mqgJ gJTPuS oJjMwPT pfaJ jJ TJmM TPr fJrPYP~ vLf EfMPfA ßrJVLr mqgJ-PmhjJ ßmPz pJ~Ç vLfk´iJj ßhvèPuJPfS F\JfL~ xoxqJA oNuf ßmKvÇ vLPfr fLmsfJ mJzJr xPñ xPñ ßrJVLPhr mJfmqgJr TÓS mJzPf gJPTÇ fJA vLPf TLnJPm mqgJ-PmhjJ ßgPT xM˙ gJTJ pJ~ F mqJkJPr xfTtnJPm KTZM krJovt ßj~J hrTJrÇ m~x\Kjf \P~P≤r xoxqJ ˝J˙qxPYfjfJ, KYKT“xJxMKmiJ, UJhqJnqJx AfqJKh kKrmftPjr lPu KhPj KhPj oJjMPwr m~x mOK≠ kJPòÇ m~x mJzJr xPñ xPñ oJjMPwr vJrLKrT, oJjKxT vKÜ S ßhyPTJPwr TotãofJ mJ xJogqt iLPr iLPr ToPf gJPTÇ KaxMqr FA xJoPgqtr âoJmjKfr yJr KmKnjú mqKÜr ßãP© KmKnjú IjMkJPf y~Ç FT\j 80 mZPrr mO≠ ßpoj Totão gJTPf kJPrj, ßfoKj @mJr 50-60 mZr m~Pxr mqKÜrJ nMVPf kJPrj KmKnjú irPjr mJitTq\Kjf xoxqJ S \P~≤ mJ oJÄxPkKvr mqgJ~, pJPT @orJ xy\ nJwJ~ mJf mPu \JKjÇ xJiJref oKyuJrJ 40 mZr FmÄ kMÀwrJ 50 mZr kr m~x\Kjf \P~P≤r xoxqJ~ nMPV gJPTjÇ @oJPhr ßhPvr 50-D±t \jxÄUqJr vfTrJ 65 nJV ßuJT mqgJ\Kjf xoxqJ~ ßnJPVjÇ KmPvw TPr ßpxm \P~≤ vrLPrr S\j myj TPr S IKfKrÜ mqmÂf y~ ßpoj- WJz, ßTJor, Ûº mJ ßxJJr \P~≤ FmÄ yJÅaMmqgJr ßrJVL xmPYP~ ßmKv kJS~J pJ~Ç jJjJ rTo mJPfr ßrJV mJPfr mqgJr IPjT TJre rP~PZ, fJr oPiq 90 nJV yPò ÈPoTJKjTqJu xoxqJ'Ç ßoTJKjTqJu xoxqJ muPf ßoÀhP§r oJÄxPkKv, KuVJPo≤ oYTJPjJ mJ @ÄKvT KZÅPz pJS~J, hMA TPvÀTJr oiqmftL KcÛ xoxqJ, TPvÀTJr Im˙JPjr kKrmftjPT ßmJ^J~Ç IjqJjq TJrPer oPiq m~x\Kjf yJÅz S ß\JzJr ã~ mJ mOK≠, KrCoJaP~c @gsJAKax mJ ßVPamJf, IKˆS@gsJAKax, IKˆSPkJPrJKxx, FjTJAuK\Ä ¸¥JAPuJKxx, mJxtJAKax, ßaK¥jJAKax, ˚J~MKmT ßrJV, KaCoJr, TqJ¿Jr, oJÄxPkKvr ßrJV, vrLPr ACKrT FKxc ßmPz ßVPu, IkMKÓ\Kjf xoxqJ, vrLPrr IKfKrÜ S\j AfqJKhÇ vLPf Fxm xoxqJr mqgJ @rS ßmPz pJ~, ßrJVL IxM˙ S TotyLj yP~ kPzÇ jJjJ ßrJPVr oPiq mqgJ mJ pπeJ FTKa I˝K˜ S TÓTr xoxqJÇ @uäJyfJ@uJ @oJPhr vrLPr KmKnjú irPjr \P~≤ mJ xKº @oJPhr ˝JnJKmT YuJYu FmÄ Tot xŒJhj TPr \Lmj KjmtJPyr \jq KhP~PZjÇ xJiJref hMA mJ hMAP~r IKiT yJz mJ fÀeJK˙ vrLPrr ßTJPjJ FT \J~VJ~ xÄPpJV ˙JkjTJrL KaxMqr oJiqPo pMÜ yP~ FTKa IK˙xKº mJ \P~≤ ‰fKr TPrÇ @r FA xÄPpJV ˙JkjTJrL KaxMqèPuJ yPò oJÄxPkKv, ßa¥j, KuVJPo≤, TqJkxMu, KcÛ, xJAPuJKn~Ju khtJ mJ ßooPmsj AfqJKhÇ FèPuJ \P~≤PT vKÜ S hí|fJ k´hJj TPr, \P~P≤r fu mJ xJrPlxèPuJPT oxíe mJ KkKòu rJPUÇ FZJzJ ßoÀhP§r hMKa yJPzr oJP^ ImK˙f KcÛ xT Fm\rnJr KyPxPm TJ\ TPr yJzPT ãP~ pJS~J ßrJi TPrÇ Fxm IK˙ mJ \P~≤èPuJPf k´iJjf m~x mJzJr xPñ xPñ ã~, k´hJy\Kjf S Inq∂rLe kKrmftPjr TJrPe mqgJPmhjJ xíKÓ TPr oJjMPwr YuJYu TJ\TPot KmWú

\P~P≤r jzJYzJ TrJr ãofJ ysJx y~ FmÄ KˆlPjx ßcPnuk TPrÇ cJ~JPmKax, WJPzr mqgJ S mMPTr xJ\tJKrr TJrPeS F ß\JzJr xoxqJ ßhUJ KhPf kJPrÇ

WaJ~Ç WJz mqgJ~ KYKT“xJ S krJovt WJPzr mqgJ KmKnjú TJrPe yPf kJPrÇ oNuf WJPzr ßoÀhP§ ßp yJz S \P~≤ @PZ fJ m~x mJzJr xPñ xPñ mqmyJPrr lPu fJPf ã~\Kjf kKrmftj WPa, fJr KuVJPo≤èPuJ ßoJaJ S vÜ yP~ pJ~ FmÄ hMKa yJPzr oJP^ ßp KcÛ gJPT fJr CófJ TPo FmÄ xÀ yS~J ÊÀ y~Ç @mJr IPjT xo~ yJPzr oJP^ hNrfô TPo kJPv ImK˙f ˚J~Mr Skr YJk xíKÓ TPr mqgJr \jì KhPf kJPrÇ IPjT xo~ ˚J~MröM xÀ yP~ ßpPf kJPrÇ lPu WJz mqgJ S jzJYzJ TrPf IxMKmiJxy oJgJmqgJ KTÄmJ mqgJ yJPfr @XMu kpt∂ ZKzP~ ßpPf kJPrÇ hLWtKhj FA mqgJ ImqJyf gJTPu WJPzr ßoÀhP§r KmTíKf mJ ¸JArJu KclJrKoKa ßhUJ KhPf kJPrÇ Fxm xoxqJPT k´TJrPnPh KmKnjú jJPo jJoTre TrJ y~Ç ßpoj xJrnJATqJu ¸¥JAPuJKxx, xJrnJATqJu ¸¥JAPuJxPgJKxx, xJrnJATqJu Krm, Kˆl ßjT, xJrnJATqJu Aj\MKr AfqJKhÇ uãe : xJiJref Fxm ßrJVL WJPzr mqgJxy WJz jzJYzJ TrJ FmÄ yJPf K^jK^j IjMnm TrJr IxMKmiJr TgJ mPuÇ IPjT ßãP© yJPf vKÜ TPo pJS~Jxy yJPfr @XMPur ßmJivKÜr fJrfoqS WPaÇ mqgJ WJz yPf oJgJr KhPT CbPf kJPrÇ KYKT“xJ : FA ßrJPVr KYKT“xJr CP¨vq yPuJ mqgJ ToJPjJr kJvJkJKv WJPzr ˝JnJKmT jzJYzJr ãofJ KlKrP~ @jJ, WJPzr oJÄxPkKvr vKÜ mOK≠ TrJ, WJz mJ ¸JAPjr xKbT kK\vj mJ Im˙J xŒPTt KvãJ ßh~J S ßpxm TJrPe kMjrJ~ WJz mqgJ yPf kJPr ßx xŒPTt xPYfjfJ xíKÓ TPr ßxnJPm YuJr ßYÓJ TrJÇ mqgJ ToJPjJr \jq xJiJref mqgJjJvT SwMPir kJvJkJKv KlK\SPgrJKk KYKT“xJ ßmv TJptTrLÇ KmPvw TPr k≠KfVf mqJ~Jo ßpoj, yJf KhP~ oJgJ~ KmKnjúnJPm YJk KhP~ WJPzr oJÄxPkKv vÜ TPr, hMA TJÅi FTP© CkPr SbJPjJ, yJuTJ mJKuv

mqmyJr TrJ AfqJKhÇ KlK\SPgrJKkPf KmKnjú irPjr ‰mhMqKfT pπkJKfr xJyJPpq Kya KYKT“xJ, ßgrJKkCKaT FJrxJA\, ßoKjkMPuvj S k´P~J\Pj asJTvj KhPu F ßrJPVr CkTJPr @PxÇ WJzPT Ik´P~J\jL~ jzJYzJ ßgPT Kmrf S xJPkJat ßh~Jr \jq IPjT ßãP© xJrnJATqJu TuJr mqmyJr, oJgJr KjPY yJuTJ jro mJKuv AfqJKh TrJ y~Ç PTJor mqgJ : KYKT“xJ S krJovt mJiqtTq\Kjf m~Px ßTJor mqgJr k´iJj TJre yPò ßTJoPrr yJz S A≤JrnJKatTqJu KcPÛr ã~ S ßTJoPrr oJÄxPkKvr hMmtufJÇ ßTJor mqgJr ßrJVèPuJPT ßuJ-mqJT ßkAj/uJ’Jr ¸¥JAPuJKxx/Pk´JuJkx& KcÛ AfqJKh ßrJV mPu gJKTÇ FA ßrJPVr TJre, k´Kâ~J S KYKT“xJ mqm˙J k´J~ WJz mqgJ mJ xJrnJATqJu ¸¥JAPuJKxPxr IjM„kÇ fPm ßrJVLr vrLPrr Im˙Jj/PkJÁJr xKbTnJPm rãJr èÀfô KhPu IPjT ßãP© ßTJoPrr mqgJ FzJPjJ x÷mÇ vÜ KmZJjJ~ ßvJ~J, TJf yP~ KmZJjJ~ ÊPf pJS~J, SbJ, nJrL K\Kjx myj mJ ßfJuJ kKryJr TrJ, Kj~Kof ßTJoPrr mq~Jo TrJ S Ixofu \J~VJ~ YuJYu jJ TrJ AfqJKhÇ ßTJoPrr mqJ~JPor ßnfPr CPuäUPpJVq yPuJ KYf yP~ ÊP~ yJÅaM nJÅ\ TPr Kkb KhP~ KmZJjJ~ YJk ßh~J, FTA Im˙J~ ÊP~ yJÅaM FTP© FkJv SkJv YJk ßh~J, FTA Im˙J~ ÊP~ FT kJ FT kJ TPr yJÅaM nJÅ\ TPr ßkPar xPñ YJk ßh~J AfqJKhÇ ßTJoPrr mqgJr ßrJVLrJ mqgJjJvT SwMPhr xPñ xPñ KlK\SPgrJKkPˆr krJovt ßoJfJPmT vatSP~n, @uasJxJC¥, @AFlKa, ßTJoPrr mqJ~Jo S yJAPcsJPgrJKk IgtJ“ kJKjPf xJÅfJr TJaPu CkTJr ßkPf kJPrjÇ Ûº IK˙xKº mJ ßxJJr \P~P≤ mqgJ Ûº IK˙xKº FTKa \P~≤Ç m~x S mqmyJr\Kjf TJrPe Fxm \P~P≤r @vkJPvr oJÄxPkKv, ßa¥j, KuVJPo≤, TqJkxMu S mJxtJPf k´hJy yPf kJPrÇ ßrJVL \P~≤ jzJYzJ TrPf mqgJ IjMnm TPrÇ lPu \P~≤ jJzJYJzJ TrJ ßgPT Kmrf gJPTj FmÄ \P~≤Ka @P˜ @P˜ vÜ yP~ \oPf ÊÀ TPrÇ F Im˙J YuPf gJTPu FTxo~

KYKT“xJ : FA ßrJPVr KYKT“xJ~ mqgJ KjmJrT SwMPhr xPñ xPñ TJptTrL S k´iJj KYKT“xJ mqm˙J yPò KlK\SPgrJKkÇ KlK\SPgrJKkPf xJiJref KmKnjú irPjr APuTPasJPoKcPTu pπkJKf ßpoj : vatSP~n cJ~JgJKot, @sJxJC¥ ßgrJKk, @AFlKa mqmyJr TPr mqgJ ToJPjJ pJ~Ç APuPÖsJPgrJKkr xPñ xPñ \P~P≤r xYufJ mJzJPjJr \jq KmKnjú irPjr mqJ~Jo ßpoj : ßk¥MuJr FJrxJA\, ßoAjkMPuvj, ßTRvuVf mqJ~Jo TrJ CKYoÇ FZJzJ ßl∑JP\j ßxJJr ßrJVLPhr Kj~Kof xJÅfJr TJaJ S mqmyJKrT mqJ~Jo ßpoj : ßh~JPur xJoPj hJÅKzP~ yJf @P˜ @P˜ SkPr SbJPjJ, SkPr ^MuJPjJ kMKur oJiqPo hKzr xJyJPpq yJf SkPrKjPY TrJ, ßfJ~JPu KhP~ Kkb ßoJZJ AfqJKh TrJ CKYfÇ ßp ß\JzJr mqgJ ßx KhPT TJf yP~ jJ ßvJ~J FmÄ ß\JzJ~ Vro ßxÅT ßh~J AfqJKh CkPhv ßoPj YuPf y~Ç IPjT xo~ ßxJJr \P~P≤ AjP\Tvj k´P~JV TrPuS nJPuJ luJlu kJS~J pJ~Ç yJÅaMr mqgJ : KYKT“xJ S TreL~ yJÅaM oJjMPwr FTKa mz \P~≤Ç m~x mJzJr xPñ xPñ m~x\Kjf ãP~r \jq yJÅaMr ßnfPrr KuVJPo≤, KoKjxTJx FmÄ yJPzr k´hJy\Kjf kKrmftPjr lPu yJÅaMPf mqgJr xíKÓ yP~ YuJYPu IxMKmhJr xíKÓ TPrÇ FA ßrJV xJiJref IKˆS@gstJAKax mPu ßmKv kKrKYfÇ xJiJrefT @WJf, vJrLKrT S\j mOK≠, yrPoJj\Kjf xoxqJ FA ßrJV xíKÓr Ijqfo TJreÇ KYKT“xJ : mqgJ KjmJrT SwMi hLWtKhj V´ye TrPf y~ mPu fJPf jJjJj kJvõtk´KfKâ~J ßhUJ KhPf kJPrÇ fJA FA ßrJPVr C“TíÓ KYKT“xJmqm˙J yPò KlK\SPgrJKk KYKT“xJ k≠KfÇ KlK\SPgrJKkPf vatSP~n cJ~JgJKot, @uasJxJC¥ ßgrJKk, KTÄmJ @Ax ßgrJKk k´P~JV TrJ yP~ gJPTÇ Kj~Kof xKbTnJPm yJÅaMr YJrkJPvr oJÄxPkKvr vKÜmitj \JfL~ mq~Jo ßh~J yP~ gJPT, pJPf \P~P≤r ßr† FmÄ oJÄxPkKvr vKÜ mOK≠ kJ~Ç fPm ßTJPjJâPoA Foj ßTJPjJ TJ\ mJ mqJ~Jo TrJ KbT yPm jJ pJPf mqgJ mOK≠ kJ~Ç FZJzJ ßrJVLPT KTZM krJovt ßh~J yP~ gJPTÇ ßpoj : yJÅaM IKfKrÜ nJÅ\ jJ TrJ, vrLPrr S\j ˝JnJKmT rJUJ KTÄmJ IKfKrÜ S\j ToJPjJ, yJÅaM ßTJPjJ Im˙J~ kMPrJkMKr nJÅ\ TrJ KbT yPm jJÇ Fxm ßãP© jJoJ\ kzJr xo~ ßY~Jr S mJgÀo mqmyJr TrJr xo~ TPoJc mqmyJr mJüjL~Ç fJA vLPf mJPfr mqgJ KjP~ TÓ jJ ßkP~ pfhs∆f x÷m KYKT“xJ KjPf yPm FmÄ k´KfPrJi mqm˙J V´ye TrPf yPmÇ pJrJ mJPfr mqgJ~ nMVPZj fJrJ FT\j KmPvwù KYKT“xPTr KYKT“xJ S krJoPvt nJPuJ gJTPf kJPrjÇ KlK\SPgrJKk KYKT“xJ kJvõtk´KfKâ~JKmyLj Ifq∂ @iMKjT KYKT“xJ k≠KfÇ KYKT“xT @kjJr ßrJV Kjet~ TPr KYKT“xJ S krJovt KhPu @kKj ImvqA TÓ ßgPT oMÜ gJTPf kJrPmjÇ

mJAPkJuJr Kc\IctJr : @PmV\Kjf ßrJV vJ∂KvÓ, uJ\MT FmÄ KTZMaJ KTkPa ˝nJPmr TPu\ZJ© KukPjr (Z∞jJo) ybJ“ kKrmftj ßhPU @®L~-mºMrJ ßfJ ImJT! ßp ßZPu mºMPhr @`J~S ßv´JfJr nNKoTJA kJuj Trf ßmKv, ßx ybJ“ TPr kKrKYf-IkKrKYf xmJr xPñ ßpPY TgJ muPf ÊÀ TruÇ @`J~ fJr TgJr pπeJ~ IjqrJ muJrA xMPpJV kJ~ jJÇ xmJAPT ßcPT ßcPT TqJK≤Pj UJS~JPòÇ oj YJAPuA KTjPZ \JoJ, \MfJ S hJKo UJmJrÇ rJPfS WMo ßjA ßZPuKarÇ ß\JPr VJj ßZPz Wro~ kJ~YJKrÇ IgmJ VnLr rJPfA ßmr yP~ pJ~ mJKzr mJAPrÇ mJiJ KhPu K㬠y~Ç FT xºqJ~ YPu ßVu ˙JjL~ xÄxh xhPxqr IKlPxÇ KVP~ yK’fK’ ó FUj ßgPT ßx-A FuJTJr FoKk,

fJPT ßTj IKlPx mxPf ßh~J yPò jJ, AfqJKhÇ fTtJfKTt ßgPT yJfJyJKf, oJrirÇ ßuJT\j fJPT iKrP~ Khu kMKuPvÇ kPr oJjKxT Im˙J krLãJKjrLãJ~ \JjJ ßVu, Kukj nMVPZ oJjKxT ßrJV mJAPkJuJr Kc\IctJPrÇ mJAPkJuJr Kc\IctJr @PmV\Kjf FTKa oJjKxT ßrJVÇ @âJ∂ mqKÜPhr @PmPVr hM'irPjr kptJ~ gJPTÇ FTKa yPò oqJKj~J mJ yJAPkJoqJKj~JÇ F kptJP~ mqKÜ I˝JnJKmT lMKftPmJi TPrj mJ KmrÜ gJPTj, TgJ mPuj ˝JnJKmT Im˙Jr ßYP~ ßmKvÇ ßTJPjJ KjKhtÓ KmwP~ mJ TgJ~ K˙r gJTPf kJPrj jJÇ IKfKrÜ UrY mJ hJj-U~rJf TPrjÇ KjP\PT IPjT aJTJr oJKuT mJ ãofJir oPj TPrjÇ

TJP\r k´Kf @V´y mJPz, pKhS xMÔn M JPm ßTJPjJ TJ\ TrPf kJPrj jJÇ WMPor k´P~J\j fJPhr TJPZ TPo pJ~Ç IPjPTr ßpRj @V´y mJPzÇ @âJ∂rJ KjP\Phr ßrJVL mPu oJjPf YJj jJÇ fJPhr @YrPer I˝JnJKmTfJ irJ kPz IjqPhr ßYJPUÇ mJAPkJuJr Kc\IctJPr @PmPVr Ijq kptJ~Ka KmweúfJ mJ KcPk´vjÇ IPjPTr ßãP© ÊiM oqJKj~J kptJ~KaA hívqoJj y~, KmweúfJr kptJ~Ka ßmJ^J jJ-S ßpPf kJPrÇ TJrS ßãP© xJrJ \LmPj y~PfJ hM-FTmJr oqJKj~J kptJ~Ka ßhUJ KhPf kJPr, TJrS ßãP© TP~T mZr krkr mJ mZPrr FTKa KjKhtÓ xoP~ FKa yPf kJPrÇ IùfJr TJrPe IPjPT FPT K\j-krLr @Zr oPj TPr ^JzlMT Å xy

jJjJ IkKYKT“xJr ÆJr˙ yjÇ fPm F ßrJPVr KmùJjxÿf KYKT“xJ rP~PZÇ oJjKxT ßrJV KmPvwPùr f•ôJmiJPj xKbT KYKT“xJr oJiqPo @PmPVr Im˙JKaPT Kj~πPe rJUJ FmÄ ˝JnJKmT TJ\Tot YJKuP~ pJS~J x÷mÇ SwMi ßxmPjr oJiqPo F ßrJPVr KYKT“xJ TrJ y~Ç ßrJV fLms yPu ßrJVLPT yJxkJfJPu nKft TrJPjJr k´P~J\j yPf kJPrÇ oPj rJUPf yPm, SwMPi ßrJPVr CkxVt TPo ßVPuS oJjKxT ßrJV KmPvwPùr krJovt ZJzJ SwMi ßxmj mº TrJ pJPm jJÇ SwMi ßZPz KhPu ßrJVKa @mJr hs∆f KlPr @xPf kJPrÇ - cJ. oMjfJxLr oJÀl oJjKxT ßrJV KmPvwù


32 AxuJo iot

14 - 20 February 2014 m SURMA

oJfínJwJ oJjm \JKfr IjMnNKfr ßYJPU hMqKf ZzJ~ l

oJyoMhJ @ÜJr jLjJ l

Ifq∂ xMªr, kKm©, xy\, k´J†u, oiMr S ßxRrnoK§f nJwJ KhP~ @uäJy @oJr T£ lMKaP~PZjÇ ßp nJwJ mqmyJPr @uäJy @oJPT KhP~PZj kNet IKiTJr S ImJi ˝JiLjfJÇ kJKgtm \LmPj F nJwJA @oJr kKrYP~r oNuÇ @Ko ßfJ Kj”˝ jAÇ kr nJwJr krJiLjfJr KvTu kJP~ ßTj ym @Ko @®KmjJvL KTÄmJ @®WJfL? oJfínJwJ~ ßTJr@j kzPf kzPf @oJrA xPñJkPj oJfínJwJr k´Kf FmÄ ßTJr@Pjr KvãJ S ùJPjr k´Kf, CkPhPvr k´Kf hJÀe nJPuJuJVJ S nJPuJmJxJr xíKÓ yu, pJ @\ k´TJPvqA mqÜ TrKZÇ oJfínJwJ~ ßTJr@j kzPf kzPf ÂhP~ oJfínJwJ ßk´Por Ik´KfPrJiq ßYfjJr CPjìw WauÇ @r ßTJr@Pjr ßk´reJPf nJwJ xŒKTtf @~JfèPuJ KjP~ KY∂J S VPmweJr ÊnmMK≠ S xMKY∂Jr Ch~ yuÇ @r Fxm @~Jf KjP~ KY∂J S VPmweJ TrPf TrPf @oJr fJuJm≠ IºTJr ÂhP~r fJuJ ßnPX ßVu S IjMnNKfr xmT'aJ hr\J S \JjJuJ @kjJ@kKj UMPu ßVuÇ Âh~nPr Cbu Cöôu @PuJ~, ßTJr@Pjr @~JPfr KY∂J S VPmweJA @oJr YuJr kPg jfMj @PuJ ZKzP~ Khu, ßxA @PuJPfA @oJr xJoPjr KhPT FKVP~ YuJÇ oJfínJwJ~ ßTJr@j kzPf kzPf IPYfj ÂhP~ ßYfjJr mJÅinJXJ ß\J~Jr FPuJÇ ßp nJwJ ßhJujJ ßgPT Tmr kpt∂ ITíK©onJPm ßxmJ KhP~ pJPò, fJPT ßYjJr oPfJ TPr KYjPf kJruJoÇ fJA ßfJ @Ko @oJr oJP~r nJwJPT (k´Je KhP~) mz nJPuJmJKxÇ \JKj jJ oJP~r nJwJPT @oJr oPfJ Foj nJPuJ @r ßT mJPx? @Ko Kj”xÄPTJPY S Ifq∂ @∂KrTfJr xPñ oJfínJwJ KhP~ jJoJ\-PTJr@j kJb TKrÇ @Ko YJA ßhJujJ ßgPT Tmr kpt∂ oJP~r nJwJr xñL yP~ gJTPfÇ fJA ßfJ xmJr TJPZ IjMPrJi S

@Kft @oJr, @oJr \JjJ\J (jJoJP\ \JjJ\J) ßpj y~ @oJrA nJwJPfÇ oJfínJwJ~ ßTJr@j kzPf kzPf oJfínJwJ ßYfjJr Cöôu @PuJ~ Âh~ CØJKxf yuÇ oJfínJwJ S IoJfínJwJ, ßmJiqnJwJ S IPmJi nJwJ, ùJj S IùfJr oJP^ ßp @PuJ-@ÅiJr KTÄmJ KhjrJPfr oPfJA @TJv-kJfJu kKroJe lJrJT rP~PZ F oyJxfqPT, @KmÏJPr xão yuJoÇ @r oJfínJwJr oNuq, optJhJ, fJ“kpt, èÀfô S k´P~J\jL~fJr Kmw~PT yJz TJÅkJPjJ fLms vLPf ßuPkr SPor oPfJA yJPz yJPz ßar ßkuJoÇ \Lmj mJ˜mfJ~ hJÅKzP~ oJfínJwJr ßTJr@Pjr mrTPfA F IKnùfJ I\tj TruJoÇ \Lmj jJPor oyJpMP≠ \~L yuJoÇ oJfínJwJ~ ßTJr@j kzPf kzPfA (IùfJr) IºTJr ßgPT @PuJr kPg FPx hJÅzJuJoÇ @oJr oJfínJwJ ßYfjJr C“x ßfJ kKm© ßTJr@jA (nJwJ xŒKTtf @~Jf)Ç ojnPr Âh~ KhP~ ßhUuJo ßTJr@Pjr xNrJ AmsJKyPor 4 @~Jf S xNrJ ÀPor 22 @~Jfxy KmKnjú @~Jf oJfínJwJ ßk´Por ßYfjJ ZzJPòÇ fJA ßfJ VnLr rJPfS nJwJ xŒKTtf @~JfèPuJr xPñ YPu @oJr k´JPer @KuñjÇ ßTjjJ F @~JfèPuJPT xpfPj xÄrãe TPrKZ Âh~ VnLPrÇ F @~Jf KjP~ KY∂J-VPmweJPf kro vJK∂ kJA Âh~ oJP^, fJA vJK∂r ˝kú YPu pJ~ mÉ hNPrÇ oJfínJwJ~ jJoJ\-PTJr@j kPzS kro vJK∂ S fíK¬ kJA oPjÇ @oJPhr xoJP\r IPjPTA ßfJ ßTJr@j kPzÇ KT∂á T'\jJ Âh~ KhP~ kzPf \JPj? T'\jJ ÂhP~r ßYJU ßoPu ßTJr@Pjr KhPT YJAPf \JPj? pKh fJrJ Âh~ KhP~A ßTJr@j kzf fPm nJwJ xŒKTtf j\rTJzJ @~JfèPuJ ßfJ fJPhr j\r TJzfÇ fJrJ nJwJr @~JfèPuJr KmTíf S CØa mqJUqJ jJ TPr YMuPYrJ KmYJr-KmPväwPe xão yPfJÇ nJwJ xŒKTtf @~Jf kPz oJjMPwr nJwJr k´Kf ˝~Ä @uäJyr nJPuJmJxJ S IjMrJV ßhPU @Ko

oMêÇ IKnnNf S KmK˛f yAÇ @Ko ImJT yP~ ßTmu nJKm @r ßUJhJr TJPZ oJfínJwJ ßYfjJr @PuJ YJAÇ @rS @PuJÇ kKrkNet @PuJÇ ßx ßYfjJr @PuJ ßpj @uäJyr AmJhPf IgtJ“ jJoJ\-PTJr@j kJPb @oJPhr IjJrm oMxuoJjPhr nJwJVf, KvãJVf S ùJjVf oMKÜ FPj ßh~Ç KhKVõ\~L mLPrr oPfJA @orJ ßpj mMT lMKuP~, Kvr CÅKYP~ yJÅaPf kJKr ßTJr@Pjr KvãJr @PuJ~, ùJPjr vKÜPfÇ IùfJr IºTJPrr TJPZ ßpj jf\JjM jJ yP~ gJKTÇ nJwJr @~JfèPuJ KjP~ VnLr KY∂J S VPmweJPfA @uäJy @oJr IjMnNKfr ßYJU UMPu KhP~PZj FmÄ hNrhKvtfJ FPj KhP~PZj xfq CkuK… S xfqhvtPjrÇ @r pJr Kj\˝ hvtj @PZ ßxKT ßTJr@j ßlPu, KjP\r hvtjPT mJh KhP~ ßiJÅTJmJ\Phr hvtPjr KkZM ßjPm? @Ko YuKZ ßTJr@j IjMxJPr @oJr Kj\˝ hvtPjr KnK•PfÇ ßpUJPj @uäJy oJjMPwr nJwJQmKYP©qr KmPmYjJ~ fJr KTfJPmr oJP^ nJwJVf GTq xíKÓ TPrjKjÇ mrÄ FPTT \JKfr nJwJ~ FPTT KTfJm jJK\u TPrPZj FmÄ ßpUJPj fJr jmL-rJxNuPhr oJP^A (@rKm nJwJr) nJwJVf GTq xíKÓ TPrjKjÇ ßTJPjJ Im˙J~A ßTJPjJ \JKfr Skr Km\JKfr nJwJ~ KTfJm KTÄmJ xKylJ jJK\u TPrjKjÇ mrÄ KmvõmJxLr nJwJVf GPTqr kg kKryJr TPrPZjÇ @uäJy ÊiMA èÀfô KhP~PZj mJªJPhr \JKfx•Jr nJwJ, oJfínJwJ mJ TP£r nJwJPTÇ ßTjjJ oJfínJwJ FToJ© k´JTíKfT ßmJiVoq nJwJÇ KfKj nJwJr KnK•PfA ßpoj \JKfx•J VPzPZj, ßfoKj nJwJA \JKfr IjMnNKfr ßYJU, ßhPyr ßYJU S oPjr ßYJPU @PuJr hMqKf ZzJ~Ç fJA F nJwJA KjKÁf KvãJr nJwJÇ IjMnNKfr nJwJ, KY∂Jr nJwJ S ßYfjJr nJwJÇ oJfínJwJ Ij∂ x÷JmjJo~ ßpj xNPptrA& CPjìwÇ oJP~r nJwJPfA oJP~r mMPT ßyPx-PUPu mz yP~KZ fJA ßfJ @Ko fJ mz nJPuJmJKxÇ \JKj

jJ, @oJr oPfJ Foj nJPuJ @rPT mJPx? fJA iotJºfJ S TMxÄÛJPrr k´KfmºTfJ èÅKzP~ KhP~ oJP~r nJwJPf jJoJ\ kKzÇ @r fJA ßfJ @oJr k´JPer @TMKf @oJr \JjJ\J ßpj y~ @oJrA oJP~r nJwJ \JKfx•Jr nJwJPfÇ @oJr kg iPr ßpj IPjPTA \JPV nJwJ ßYfjJPfÇ ßmJiVoqyLj nJwJ IoJKjvJr IºTJPrr oPfJAÇ ßmKrP~ FPxJ ßxA víÄUu ßnPX FPxJ xPmÇ @Ko mJÄuJr @TJv\MPz iPotr ßãP©S nJwJ ßYfjJ~ \JVíKfr ßrUJ ßhUPf ßkP~KZ xMmPy xJKhPTr oPfJAÇ fJA ßfJ mz xJi \JPV oPj, È@Ko ym xTJu ßmuJr kJKU, xmJr @PV nJwJ, ßYfjJr CPjìw WaJPf iJKotT xoJ\PT Trm cJTJcJKTÇ @orJ pKh WMKoP~ gJKT fPm ßToPj xTJu yPm? @orJ pKh \JjPf KvKU xTJu yPmA yPmÇ @oJPhr hL¬ vkg KjPfA yPmÇ DwJr hM~JPr yJKj @WJf @orJ @Kjm rJXJ k´nJf, @orJ aMaJm KfKor rJfÇ' nJwJr xfqPT Âh~ KhP~ CkuK… TrPf ßkPrKZ, fJA ßfJ KjhoyPur @ÅiJrkMPr mJ\JA mPx ßnJPrr xJjJAÇ ßp xoJ\ @\S @ÅiJPr mKª yP~ @PZ ßx xoJ\PT @PuJPf ßcPT @jJPTA \LmPjr xmPYP~ mz hJ~m≠fJ oPj TKrÇ hMVto kgPT xmJr \jq xMVo TrPf YJA, @uäJy @oJPhr ßfRKlT KhjÇ nJwJ vyLhPhr mMPTr fJ\J rPÜ ßn\J mJÄuJr mMT ßgPT @r FTKa vKÜvJuL S xlu @PªJuj xÄWKaf TrPf YJAÇ fJ yu oJfínJwJr AxuJoL @PªJujÇ xm \JKfPf @uäJyr KvãJ S ùJjoMKÜr @PªJujÇ pJrJ nJwJr optJhJ S IKiTJr rãJ~ \Lmj C“xVt TPrPZj, xJuJo xJuJo yJ\Jr xJuJo \JjJA fJPhr ˛rPe, @oJr y‡h~ ßrPU ßpPf YJA fJPhr ˛íKfr YrPeÇ @oJr nJAP~r rPÜ rJXJPjJ oyJj FTMPvr AKfyJx @Ko KT nMKuPf kJKr? fJA mKu @oJr \JjJ\J ßpj y~ @oJrA nJwJPf, vyLh KojJPrr k´JñPeÇ

xÄUqJuWM xŒ´hJ~ oMxuoJPjr TJPZ @oJjf l

@mhMuäJy& @u ßoPyhL l

KyªM \jPVJÔLxy ßp ßTJPjJ xÄUqJuWM xŒ´hJ~ mJ IoMxuoJjrJ xÄUqJVKrÔ oMxuoJjPhr TJPZ @oJjf˝„kÇ fJrJ oMxuoJjPhr TJPZ fJPhr \JjoJPur, Aöf-@ms∆, ij-xŒh S iotL~ @YJrIjMÔJj kJuPjS KjrJk•J kJS~Jr IKiTJr rJPUÇ oyJj @uäJyfJ~JuJ ßWJweJ TrPZj, ÈpJrJ ÆLPjr mqJkJPr ßfJoJPhr KmÀP≠ pM≠ TPrKj FmÄ TUPjJ ßfJoJPhrPT ßfJoJPhr WrmJKz ßgPT KmfJKzf TPrKj fJPhr k´Kf h~J ßhUJPf S jqJ~ @Yre TrPf @uäJyfJ~JuJ TUPjJ KjPwi TPrjKj, ImvqA @uäJyfJ~JuJ jqJ~krJ~ePhr nJPuJmJPxj' (xNrJ @u ßoJofJPyjJ-8)Ç @rS KjPhtv @PZ xNrJ @jTJmMPfr 46 @~JPfÇ @uäJyfJ~JuJ krofxKyÌMfJ S kriPotr mJ ofJhPvtr k´Kf v´≠J ßhUJPf BoJPjr hJKmhJr k´KfKa oMxuoJjPT KjPhtv KhP~PZjÇ @uäJyfJ~JuJ mPuj, ÈfJrJ @uäJyfJ~JuJr mhPu pJPhr cJPT, fJPhr ßfJorJ TUPjJ VJKu KhS jJ, jAPu fJrJS v©∆fJr TJrPe jJ ß\Pj @uäJyfJ~JuJPT VJKu ßhPm, @Ko k´PfqT \JKfr TJPZA fJPhr TJptTuJk xMPvJnjL~ TPr ßrPUKZ, If”kr xmJAPT FTKhj fJr oJKuPTr TJPZ KlPr ßpPf yPmÇ fJrkr KfKj fJPhr mPu ßhPmj, fJrJ hMKj~Jr \LmPj ßT TL TJ\ TPr FPxPZÇ' (xNrJ @u @j@o-108) xNrJ @u TJKlÀPj @uäJyfJ~JuJ krof mJ kriot mJ ÆLPjr mqJkJPr xKyÌM yPf KvãJ KhP~PZjÇ xNrJ mJTJrJr 256 j’r @~JPf @uäJyfJ~JuJ KjPhtv TrPZj, È@uäJyr ÆLPjr mqJkJPr ßTJPjJ ß\Jr\mrhK˜ ßjA, TJre xfq FUJPj KogqJ ßgPT kKrÏJr yP~ ßVPZ, ßfJoJPhr oPiq pKh ßTC mJKfu ofJhvtPT I˝LTJr TPr, @r @uäJyr ßh~J \LmjJhPvtr Skr BoJj @Pj, ßx ßpj Fr oJiqPo Foj FT vKÜvJuL rKv iru, pJ ßTJPjJ KhjA KZÅPz pJS~Jr j~, KjÁ~A @uäJyfJ~JuJ xm KTZM ßvJPjj S xm KTZM \JPjjÇ' oMxuoJPjr TJPZ fJr v©∆r IKiTJr mJ yT : @uäJyfJ~JuJ KjPhtv TrPZj, ÈPfJorJ @uäJyr

kPg ßxxm ßuJPTr xPñ uzJA Tr pJrJ ßfJoJPhr xPñ uzJA (@PV @âoe) TPr, ßTJPjJ Im˙J~A xLoJ uÄWj Tr jJ, TJre @uäJyfJ~JuJ xLoJ uÄWjTJrLPhr kZª TPrj jJÇ' (xNrJ @u mJTJrJ190) v©∆ ÆJrJ @âJ∂ yPu k´KfPrJi mJ k´Kfyf TrJr IjMoKf ßh~ AxuJoÇ ßTJPjJ Im˙JPfA @PV @âoe TrJ pJPm jJÇ ßpoj @uäJyfJ~JuJ mPuj, ÈPfJorJ TJmJWPrr kJPv TUPjJ fJPhr (TJPlrPhr) xPñ pMP≠ Ku¬ yAS jJ, pfãe kpt∂ jJ fJrJ ßfJoJPhr @âoe TPr, fJrJ pKh ßfJoJPhr xPñ pM≠ TPr fJyPu ßfJorJS fJPhr xPñ pM≠ TrÇ' (xNrJ @u mJTJrJ-191) ßTJPjJ oMxuoJPjr TJPZ fJr v©∆ FojKT fJr nJAP~r mJ kM P ©r yfqJTJrL @v´ ~ YJAPuS fJPT @v´ ~ hJPj @uä J yfJ~JuJr KjPht v È@r oMvKrTPhr oiq ßgPT pKh ßTJPjJ mqKÜ ßfJoJr TJPZ @v´~ YJ~ fPm ImvqA fJPT @v´~ ßhPm, pJPf ßx @uäJyfJ~JuJr mJeL ÊjPf kJ~, If”kr fJPT fJr KjrJkh \J~VJ~ ßkRÅPZ ßhPm FaJ F \jq ßp, fJrJ @xPuA Foj FT xŒ´hJP~r ßuJT pJrJ KTZMA \JPj jJÇ' (xNrJ @f fSmJy-6) FoKjnJPm @uäJyfJ~JuJ oMxuoJjPhr fJr v©∆r k´Kf TL @Yre TrPf yPm, fJ KvãJ KhP~PZjÇ k´KfPmvLr yT : k´KfPmvL ßx ßp-A ßyJT, ßx KyªM, ßmR≠, KUsˆJj, AÉKh IgmJ Ijq ßp ßTJPjJ iPotr ßyJT, iotKjrPkã mJ iotyLj IgmJ ßxTMquJrA ßyJT, fJPhr k´PfqPTr Skr k´PfqPTr yT mJ IKiTJr rP~PZÇ ßp IKiTJrèPuJ yPò oJjMPwr k´Kf oJjMPwr IKiTJr mJ @uäJyr mJªJr k´Kf mJªJr IKiTJrÇ KmPvw TPr oM x Kuo xoJP\r oMxuoJjPhr FaJ BoJPjr hJKm ßp, ßx oMxuoJj k´ K fPmvLr IKiTJr mJ yT @hJ~ TrPmÇ @uä J yfJ~JuJr KjPht v yPò, ÈPfJorJ FT @uäJyfJ~JuJr AmJhf Tr, ßTJPjJ KTZMPT fJr xPñ vKrT Tr jJ FmÄ KkfJoJfJr xPñ C•o mqmyJr Tr, @r pJrJ ßfJoJr WKjÔ @®L~, FKfo, KoxKTj, @®L~ k´KfPmvL, IjJ®L~ k´KfPmvL, ßfJoJPhr YuJr kPgr (kgYJrL) xñL

S ßfJoJPhr IKiTJrnMÜ hJx-hJxL fJPhr xmJr xPñ nJPuJ mqmyJr Tr, ImvqA @uäJyfJ~JuJ Foj oJjMwPT kZª TPrj jJ pJrJ IyïJrL S hJK÷TÇ' (xNrJ @j KjxJ-36) IjJ®L~ k´KfPmvL yPf kJPr KyªM, ßmR≠, KUsˆJj, AÉKhÇ YuJr kPgr xJgL, xñL mJ kgYJrL fJrJS yPf kJPr KyªM, ßmR≠, KUsˆJj, AÉKh mJ jJxJrJÇ fJPhr xmJr xPñ nJPuJ mqmyJPrr KjPht v KhP~PZj ˝~Ä @uäJyfJ~JuJÇ @uäJyfJ~JuJr ÉTMo ßoPj xJuJf @hJ~, \JTJf hJj, y\ S Kx~Jo kJuj ßpoj lr\, CkPrJÜ @~JPfr KjPhtv oJjJS lr\Ç ßp mqKÜ KjP\PT oMxuoJj hJKm TrPm @r @uäJy S fJr rJxNu (xJ.)-Fr ÉTMo oJjPm jJ ßx oMxuoJj gJTPf kJPr jJÇ oMxuoJj yPò ßx mqKÜ ßp @uäJyfJ~JuJr xm ÉTMo S rJxNu (xJ.)Fr xm xMjúJy ßoPj \LmjpJkj TPrÇ k´KfPmvLr yT xŒPTt rJxNu (xJ.) pJ mPuPZj : y\rf @mM UMpJ~L (rJ.) ßgPT mKetf, KfKj mPuj, rJxNu (xJ.) mPuPZj, È@uäJyr vkg, ßx mqKÜ BoJjhJr j~, @uäJyr vkg, ßx mqKÜ oMKoj j~, @uäJyr vkg, ßx mqKÜ BoJjhJr j~Ç xJyJmJrJ K\Pùx TrPuj, A~J rJxNuMuäJy (xJ.), ßT ßx yfnJVq mqKÜ? C•Pr rJxNu (xJ.) muPuj, ßxA mqKÜ, pJr k´KfPmvL fJr IKjÓ S ãKfr yJf ßgPT KjrJkh j~' (xKyy @u mMUJKr)Ç Ijq FT yJKhPx rJxNu (xJ.) mPuPZj, ÈPp mqKÜ @uäJy S krTJPur k´Kf KmvõJx rJPU FmÄ krTJPu @uäJyfJ~JuJr x∂áKÓ S TuqJe uJn TrPf YJ~, ßx ßpj k´KfPmvLPhr ßTJPjJ„k TÓ jJ ßh~Ç' (xyLy @u mMUJKr S oMxKuo) KmvõoJjmfJr oMKÜr hNf rJxNu (xJ.)-Fr ÊiM KmhJ~ yP\r nJwe ßoPj KjPuA KmPvõr xm IvJK∂ hNr yPf kJPrÇ rJxNu (xJ.) fJr KmhJ~ yP\r nJwPe mPuPZj, ÈPfJoJPhr rÜ FmÄ ijxŒh kr¸Prr \jq @\PTr KhPj, mftoJj oJPx FmÄ mftoJj vyPrr oPfJA yJrJo ßWJweJ TrJ yuÇ ßvJj, \JPyKu pMPVr xm KTZM @oJr khfPu KkÓ TrJ yP~PZÇ \JPyKu pMPVr UMjS Ufo TPr ßh~J yP~PZÇ @oJPhr oiqTJr k´go ßp rÜke @Ko fJ ßvw TPr KhKò, @r ßxaJ yu rKm~J AmPj yJPrPxr kMP©r rÜ keÇ F KvÊKa mKj xJ'h

ßVJP©r, ßx fJr oJP~r hMi kJj TrJ Im˙J~ ßyJ\JAu ßVJP©r ßuJPTrJ fJPT yfqJ TPrKZu' (xyLy oMxKuo-2819)Ç UMj-èo, ^VzJ AxuJo kZª TPr jJÇ IfFm ßTJPjJ oMxuoJj FPyj TJP\ Ku¬ yPf kJPr jJÇ @r ßpxm mqKÜ F irPjr IkrJPi Ku¬ ßx oMxuoJj gJTPf kJPr jJÇ FT\j mJ TP~T\j KmkgVJoL oJjMw KyªMPhr k´JgtjJ Wr oKªr mJ oNKft nJÄYMr S ImoJjjJ TPrPZ, fJr \jq ßVJaJ AxuJok∫L hu mJ FTKa xoJ\ hJ~L yPf kJPr jJÇ xÄKväÓ mqKÜPhr ßhPvr k´YKuf @APj KmYJr TrJ ßpPf kJPr, fJA mPu ßVJaJ AxuJoL huPT S fJPhr k´KfÔJjPT @r WrmJKzPf yJouJ YJKuP~ @èj KhP~ \ôJKuP~ ßh~J AxuJo xogtj TPr jJÇ AxuJPor KmiJj yPò, ßp IkrJi TrPm ßx-A vJK˜ ßnJV TrPmÇ ßTC pKh TJCPT gJ√z ßh~ fJr KmYJr yPò xokKroJe vKÜ k´P~JV TPr gJ√z ßh~JÇ FUJPj To-PmKv TrJ pJPm jJÇ ßmKv TrPu \MuMo TrJ yPmÇ @r @uäJyfJ~JuJ \JPuoPhr kZª TPrj jJÇ fPm @uäJyfJ~JuJ mPuPZj, ãoJ TPr ßh~J FaJ xJyxL TJ\Ç yfqJr KmYJr yPm yfqJ, F ßãP©S ãoJr KmiJj @PZÇ rJxNu (xJ.) fJÅr KmhJ~ yP\r hLWt nJwPe xoJ\ S rJPÓsr xm KhT S KmnJV xŒPTt KhTKjPhtvjJ KhP~PZjÇ KfKj oJfJKkfJr yT, x∂Jj-x∂Kfr yT, @®L~fJr yT, FKfo-KoxKTPjr yT, k´KfPmvLr yT, oMxJKlPrr yT, YuJr kPgr xJgL mJ kgYJrLr yT, hJx-hJxL mJ YJTr-YJTrJjLr yT FojKT AxuJoL rJPÓs IoMxKuPor yT xŒPTtS TgJ mPuPZjÇ rJxNu (xJ.) xÄUqJVKrÔ oMxKuo xoJP\ IoMxKuoPhr oMxuoJjPhr TJPZ @uäJy S fJÅr rJxNPur kã ßgPT @oJjf mPuPZjÇ rJxNu (xJ.) oMxuoJjPhr IoMxKuoPhr KjrJk•JhJPjr KjPhtv KhP~PZjÇ xÄUqJVKrÔ oM x Kuo \jPVJÔLPT k´ P ~J\Pj IoM x KuoPhr \JjoJPur KjrJk•Jr hJK~fô kJuj TrPf yPmÇ fJPhr Aöf-@ms∆ S iotL~ k´KfÔJjèPuJr KjrJk•Jr \jq k´yrLr hJK~fô kJuj TrPf yPmÇ IPjT \J~VJ~ FUj fJ yPòÇ TJre IoMxKuo \jPVJÔL fJrJS oJjMw, fJrJS @uäJyr mJªJÇ


AxuJo iot 33

SURMA m 14 - 20 February 2014

KmvõJxL Kmj~L mJªJ yPf YJA l

yJPl\ ßoJyJÿh Sor lJÀT l

Kmvõ @\ IvJK∂Pf nrkMrÇ ßpKhPTA fJTJPjJ y~ ßxKhPTA UMj-rJyJ\JKj, mqKnYJr, oJjmxŒh uM£j, KyÄxJ-KmPÆw AfqJKhÇ @\ oJjMPwr kJKrmJKrT \Lmj ßgPT rJÓsL~ \Lmj kpt∂ k´KfKa ßãP©A IvJK∂ KmrJ\ TrPZÇ pKh @orJ @oJPhr kJKrmJKrT \LmPjr KhPT fJTJA, fJyPu @orJ ßhUPf kJm ˝JoL-˘Lr oJP^ xmthJ ^VzJ ßuPVA gJPTÇ pKh @orJ @oJPhr xJoJK\T \LmPjr KhPT fJTJA fJyPu ßhUPf kJA, @oJPhr xoJP\ pJrJ ßjfí˙JjL~ rP~PZ fJrJ ßTC-A FPT IkrPT ßhUPf kJPr jJÇ pKh @orJ @oJPhr rJÓsL~ \LmPjr KhPT fJTJA fJyPu ßhUPf kJA xrTJKr hu KmPrJiL huPT ßhUPf kJPr jJ FmÄ KmPrJiL hu xrTJKr huPT ßhUPf kJPr jJÇ KmPrJiL hPur KY∂J gJPT TLnJPm xrTJrPT ãofJr oxjh ßgPT jJoJPjJ pJ~, @r xrTJPrr KY∂J gJPT, ßTJj @APjr oJiqPo KmPrJiL huPT hoj TrJ pJPmÇ FA ßp FT jJ\MT kKrK˙Kf KmrJ\ TrPZ, Fr TJre TL? ßTC KT FTmJr ßnPm ßhPUPZÇ FA IvJ∂ kOKgmLr pJPTA K\ùJxJ TrJ yPm- nJA @kKj KT YJj? KjKÆtiJ~ FTmJPTq KfKj mPu CbPmj, nJA KTZMA YJA jJ; ÊiM YJA vJK∂Ç KT∂á FA vJK∂ @xJr kPg mJiJ ßTJj K\Kjx? pKh FTaM VnLrnJPm KY∂J TKr fJyPu C•r KouPm- KmvõoJjmfJr vJK∂ @xr kPg mJiJ yP~ hJÅKzP~PZ hMKa K\KjxÇ FTKa yu IyÄTJr, IkrKa yu KyÄxJÇ FUj @xMj FTaM VPmweJ TPr ßhKU AxuJo

@oJPhr KyÄxJ S IyÄTJPrr KmkrLPf KT KvãJ KhP~PZ? @\ ßgPT ßxA 1500 mZr @PV pUj ßVJaJ @rm kMPrJ KmPvõr oPiq xmtJPkãJ KjTíÓ \JKf KyPxPm kKrKYf KZu, KyÄxJ-KmPÆw, UMjrJyJ\JKj, yfqJ, uM£j, K\jJ-mqKnYJr KZu pJPhr oNu ßkvJ, ßxA KmnLKwTJo~ oMyPN ft ßxA oÀr k´JP∂ @KmntNf yPuj KmvõoJjmfJr oMKÜr KhvJrL, UJfJoMjúJKm~Mj xJAP~qhMu oMrxJKuj oMyJÿh (xJ.)Ç @uäJyrJæMu @uJKoj fJPT KvãJ KhPuj- ßy rJxNu, @kKj ßWJweJ TPr Khj, @uäJyr k´Tf í mJªJ fJrJA, pJrJ KmjP~r xPñ hMKj~JPf YuJPlrJ TPrÇ (xNrJ lMrTJj-@~Jf 63)Ç oyJjmL (xJ.) ArvJh TPrj- ßp @uäJyr \jq Kmj~L y~, @uäJy fJr optJhJPT CÅYM TPr ßhjÇ Kmj~ Foj FTKa èe, ßTJPjJ mqKÜ pKh hMKj~Jr \jqS Kmj~L y~, fJPfS I∂f FfaMTM lJ~hJ @PZ ßp, hMKj~Jr \Lmj fJr xMUo~ yPmÇ FT ùJjL mqKÜ mPuj, ‰iPptr lu vJK∂ @r KmjP~r lu xŒ´LKfÇ FT KyªM FTKhj @oJPT k´vú TrPuj, nJA @kKj KT \JPjj ßp, oMyJÿh (xJ.)-PT ßTj oyJoJjm muJ y~? @Ko muuJo, jJ ßfJÇ ßx muu F TJrPeA ßp, KfKj Kmj~L KZPujÇ ßp mMKz fJPT TÓ ßh~Jr \jq rJ˜J~ TJÅaJ KmKZP~ rJUf, @r ßxA mMKz pUj IxM˙ yu rJxNu (xJ.) fJPT ßhUPf ßVPujÇ ßpA mMKz oMyJÿh (xJ.)-Fr nP~ oKhjJ ßZPz oÑJ~ pJKòu, ßxA mMKzr oJgJr ßmJ^J rJxNu (xJ.)-A myj TrPujÇ F \jqA fJPT oyJoJjm muJ y~Ç FA KmjP~r TJrPe KfKj oÑJ-oKhjJ~ vJK∂ k´KfKÔf TrPf

ßkPrKZPujÇ @Ko fJr TgJ ÊPj yfn’ yP~ ßVuJoÇ Kmj~ Foj FTKa èe, ßp mqKÜ Kmj~L y~, oJjMPwr I∂Pr fJr k´Kf oMyJæf S nJPuJmJxJ xíKÓ TPr ßh~Ç kJbT mºMVe! FUJPj @Ko @kjJPhr xJoPj @oJr \LmPjr FTKa mJ˜KmT IKnùfJ fMPu irKZÇ k´J~ mZrUJPjT @PV WajJâPo ßcorJ~ oJhsJxJfMu AyxJPj pJAÇ pJS~Jr kr @Ko FT\j ZJ©PT K\Pùx TruJo, nJA @kjJPhr oJhsJxJr mz É\Mr ßT? ßx @oJPT muu, nJAÉ\Mr ßnfPr @PZj, @kKj @oJr xPñ @xMjÇ If”kr @Ko fJr xPñ ßnfPr ßVuJoÇ pJS~Jr xPñ xPñ KfKj hJÅKzP~ @oJr xJuJo ßh~Jr @PVA @oJPT xJuJo KhPujÇ @Ko ßfJ ImJT! KfKj Tf mz FT\j @PuoÇ Fr @PV KfKj @oJPT TUjS ßhPUjKj, @KoS CjJPT ßTJPjJ Khj ßhKUKj FmÄ KYKjS jJÇ pJ ßyJT, fJrkr @Ko fJr xPñ FT WµJ TgJmJftJ muuJoÇ @r @Ko ßU~Ju TruJo ßp, k´KfKa TgJA KfKj KmjP~r xPñ muPZjÇ xPñ xPñ rJxNu (xJ.)Fr ßxA mJeLKa @oJr oPj kzu- xMxÄmJh SA mqKÜr \jq, ßp IxyJ~ S CkJ~yLj jJ yP~A Kmj~ Imu’j TPrÇ pJA ßyJT, fJr Kmj~ @oJPT F kKroJe @TíÓ TPrPZ ßp, @\S k´KfKa ãPe fJr TgJ @oJr oPj kPzÇ fJr jJo oJSuJjJ uM“lr ryoJjÇ @xMj xmJA Kmj~ Imu’j TPr hMKj~J S @PUrJPf xluTJo yAÇ @uäJy @oJPhr @ou TrJr ßfRKlT hJj TÀjÇ @KojÇ KvãJgtL : \JPoCu CuMo, oJhsJxJ

@u ßTJr@j FmÄ @rKm nJwJ l

foxMr ßyJPxj l

kKm© ßTJr@j @uäJykJPTr kã ßgPT oMyJÿPhr (xJ.) Skr jJKpuTíf kKrkNet \LmjKmiJjÇ IfLPfr xo˜ @xoJKj KTfJPmr xJrm˜M iJre TPr F oyJV´∫ kOKgmLPf FPxPZ xPfqr xogtjTJrL KyPxPmÇ ßTJr@j TJrLPor k´Tf í jJo @u ßTJr@j, @u lMrTJj, @p& KpTr, @u KTfJm FmÄ @“ fJjpLuÇ oJfmJ'@Pf oM˜JlJ @u-mJuL, Koxr fJr @“-fJumLy& oJ'@ffJSpLy& V´P∫ ßTJr@j TJrLPor kJKrnJKwT xÄùJ FnJPm KjitJre TPrPZj : È@uäJyfJuJr Foj mJeL pJ oMyJÿPhr (xJ.) Skr ImfLet yP~PZ, pJ oJxyJPlr oPiq KuKkm≠ rP~PZ FmÄ xPªyJfLfnJPm iJrJmJKyT xN© krŒrJ~ @oJPhr TJPZ ßkRÅPZPZÇ' ßTJr@j xJPz Z~ yJ\Jr mJPTqr Foj FT IPuRKTT TJPuTvj pJr Höôuq FmÄ v»PhqJfjJ oJjmxíÓ xm KmPnh ßrUJ oMPZ KhP~ FTKa xMªr xoJ\ ‰fKr TrPf xogt yP~PZÇ pJr xogtPj @uäJykJT mPuj : Èxfq S jqJP~r KhT ßgPT ßfJoJr kJujTftJr mJeL xŒNet FmÄ fJr mJeL kKrmftj TrJr ßTC ßjAÇ KfKj xmtPv´JfJ, xmtùÇ ( @j~Jo : 115 ) YNzJ∂ FmÄ xmtPvw GvL kM˜T KyPxPm ßTJr@j AxuJPor k´iJj KnK•Ç pJr IKiTJÄv xMrJ ÊPj oPj y~ FxPmr ßnfr ZPªr IjMrej @PZÇ F V´∫ oJjMPwr rYjJ j~ FmÄ oJjm AKfyJPxr FT xïao~ IiqJP~ @rKm nJwJ~ ImfLet @xoJKj k´fqJPhvÇ AxuJPor FToJ© @Ápt m˜M FmÄ pMVk“ oMyJÿPhr (xJ.) jmMS~Pfr C“TíÓ k´JoJeq V´∫Ç mJAPmPur jfMj FmÄ kMrJfj Kj~Por oPfJ ßTJr@j IjMkJ´ Kef fífL~ \Pjr metjJ j~ mrÄ @uäJyr KmÊ≠ mJeL pJ xrJxKr K\mKru KlKrvfJr oJiqPo jmLr (xJ.) TJPZ ßkRÅPZPZÇ FT\j IoMxKuo ßTJr@Pjr KcnJAj YKr©PT I˝LTJr TrPuS Fr oJjm TuqJPer CP¨vq xÄmKuf xMVnLr ßYfjJPT UJPaJ TPr ßhUPf kJPr jJÇ Fr KY•JTwtT „kKa pJ Fr nJwJVf hí|fJ FmÄ Ê≠vKÜr oJiqPo CóKTf yP~PZ, ßxA IKo~ ßxRªptPT TUjA I˝LTJr TrJ pJ~ jJÇ @u ßTJr@j jJKpu yP~PZ @rKm nJwL Foj \jPVJÔLr Skr pJPhr IoJK\tf @PmV FmÄ IºTJrJòjú oJjKxTfJ kJKrkJKvõtT kOKgmLr jLKfyLj IK˙rfJr xPñ KoPv FTKa Kj~tJfjoNuT

ojVzJ xoJ\mqm˙Jr xíKÓ TPrPZÇ Fr KjV| ßgPT o\uMo \jfJPT oMKÜ ßh~Jr \jq K˚ê mJfJPxr oPfJ mP~ @Px oyJV´∫ @u ßTJr@jÇ @uäJykJT mPuj : ÈFmÄ FnJPm @Ko ImfLet TPrKZ FT KjPhtv, @rKm nJwJ~Ç ùJjk´JK¬r krS fMKo pKh fJPhr ßU~JuUMKvr IjMxre Tr fPm @uäJyr KmÀP≠ ßfJoJr ßTJPjJ IKnnJmT S rãT gJTPm jJÇ' (rJh ” 37) @rKm nJwJ~ ßTJr@j jJKpPur k´xñKa ßTj FfaJ èÀfô KhP~ CPuäU TrJ yP~PZ fJ ßnPm ßhUJr Kmw~Ç kOKgmLr IxÄUq nJwJr oPiq @rKmS FTKa nJwJÇ xoMjf ú ßrJoJj nJwJ~ ßTJr@j ImfLet jJ TPr KmKòjú @rm CkÆLPkr Kjníf ßTj @uäJykJT fJr oyJj V´P∫r \jq oPjJjLf TrPujÇ Kmw~Ka KjP~ VnLrnJPm nJmPu ßmJ^J pJPm ßp F oyJj KTfJPmr v» S fJr nJmJgt rãJr ßp KmPvw mqm˙JkjJ @uäJyr kã ßgPT TrJ yP~PZ FToJ© @rKm nJwJA ßx hJKm kNre TrPf kJPrÇ TJPur KmmftPj k´PfqT nJwJr Vbj FmÄ CóJrPe k´KfKj~fA kKrmftj yPòÇ FA iJrJ~ FTTJPur @xoJKj V´P∫r nJwJ AmrJjL, xMrJA~JjL FmÄ TJuhJjL kOKgmL ßgPT oMPZ ßVPZÇ IgmJ ßxxm nJwJ~ Ff kKrmftj xJKif yP~PZ ßp fJ UK§f S KmYNet yP~ jfMj nJwJr \jì yP~PZÇ KT∂á @uäJykJT @rKmPT Foj KmPvw optJhJ hJj TPrPZj pJr \jq fJ jJjJ„k xJoJK\T Kmmftj FmÄ IxÄUq rJ\QjKfT C™JPjr krS IaMa rP~ ßVPZÇ ßTJr@Pjr k´KfKa v» fJr jJKpu TJPur Im~m KjP~ @\S fJr optJhJr @xPj IKiKÔf @PZÇ kKm© ßTJr@Pjr @~Jf Ff xrw FmÄ k´Jeo~ ßp fJ kJPb Âh~ KmPoJKyf y~Ç IK˙r IvJ∂ oj jJªKjT FmÄ ùJjVnt CkPhv ÊPj xÄyf y~Ç Fr IjMko ‰jKfTfJ, KjrPkã @AjKmiJj xoJ\KmùJjLPhr Kjrux VPmweJ~ KjP~JK\f yPf IjMPk´reJ hJj TPrÇ @uäJykJT mPuj, È@uäJy ImfLet TPrPZj C•o mJeL xÄmKuf KTfJm pJ xMxo†x FmÄ pJ mJrmJr @mOKf TrJ y~Ç FPf pJrJ fJPhr k´KfkJuTPT n~ TPr fJPhr VJ© ßrJoJKûf y~, If”kr fJPhr ßhyoj k´vJ∂ yP~ @uäJyr ˛rPe ^MPÅ T kPz ; FaJA @uäJyr kgKjPhtv, KfKj pJPT AòJ fJ ÆJrJ kgk´hvtj TPrjÇ @uäJy pJPT KmÃJ∂ TPrj fJr ßTJPjJ kgk´hvtT ßjAÇ' (pMoJr ” 23 ) TL rTo IxJiJre k´Kâ~J~ @rKm nJwJ xÄrKãf

yP~PZ FTKa WajJA fJr C“TíÓ ChJyreÇ AP~PoPjr k´Kx≠ vyr pJrJP~Pr ÈCTJp' jJoT hM'Ka kJyJz @PZÇ kJyJPzr oiqTJr IKimJxLrJ FA oPot k´KfùJ Tru ßp fJrJ TUjS Kj\ \jkPhr mJAPr KmP~ vJhL TrPm jJÇ mKyrJVfPhr xPñ mºMfô FojKT mqmxJ mJKe\qS TrPm jJÇ ßTC pKh fJPhr FuJTJ~ ßmzJPfS @Px fJyPu KfjKhPjr ßmKv ßx gJTJr IjMoKf kJPm jJÇ fJPhr F xÄTP·r FTaJA CP¨vq KZu Ijq FuJTJr ßuJPTr xPñ ßmKv ßouJPovJ TrPu fJPhr KmÊ≠ @rKm nJwJ Kj\˝ ˝TL~fJ FmÄ ßxRªpt yJKrP~ ßluPmÇ oJfínJwJr IK˜fô rãJ FmÄ Ijq nJwJr @âoe ßgPT Kj\ GKfyq S TJuYJrPT mJÅYJPjJr \jq fJrJ fJPhr jLKfoJuJ~ IKmYKuf gJTuÇ A~JTMPf yJoJnL rKYf oM\JoMu mMuhJPj @PZ, F huKaA FToJ© hu pJPhr @rmL nJwJ FUjS AxuJokNmt \JoJjJr oPfJ IKmTíf @PZÇ FPf xJoJjq kKroJe kKrmftPjr ßZJÅ~JS uJPVKjÇ pUj frKñf Kj^tPrr oPfJ Zªo~ k´mJPy ßTJr@Pjr @~Jf jJKpu yPf uJVu fUj Fr mJeLr ˝Jh FmÄ metjJr jfMjfô, nJPmr ßhqJfjJ~ v´mePT xYKTf TruÇ KjkLKzf oJjMw fJPhr TJK–ãf oMKÜr xºJj ßkP~ fJr KhPT ZMaPf uJVuÇ oPj yPuJ F ßpj Kmru oÀTMxPM or xMVºÇ xmM\ xPf\ oÀhqJPj KmTJPur TJmq KmPjJhjÇ F iJrJ IjMnm TPr ßTJr@j KmPÆwLrJ k´YJr TrPf uJVu, ÈFaJ oMyJÿPhr rYjJÇ xyPpJVLPhr KjP~ ßVJkPj ßx FaJ KuPU gJPTÇ fUj @rm CkÆLPk mqJkT TJmqYYtJ gJTJr TJrPe xoTJuLj @rKm nJwJ FmÄ \jVPer ßmJi oJjPx TJPmqr CkoJ@KñT ZKzP~ KZuÇ FaJ FTKhPT ßpoj ßTJr@j KmPrJiLPhr TJP\ uJVf ßfoKj ‰jKfTfJr mJeLxoO≠ GvLV´∫ @u ßTJr@j fJr Kj\˝ ofmJh k´YJPr ßkP~ ßpf FT C“Tet I∂TreÇ @uäJykJT mPuj, ÈFA ßTJr@j @uäJy mqfLf Ijq TJrS rYjJ j~Ç kãJ∂Pr Fr @PV pJ ImfLet yP~PZ FaJ fJr xogtj FmÄ FaJ KmiJjèPuJr Kmvh mqJUqJÇ FPf ßTJPjJ xPªy ßjA ßp FaJ \VPfr k´KfkJuPTr kã ßgPTÇ fJrJ KT mPu FaJ ßx rYjJ TPrPZ? mu, fPm ßfJorJ Fr IjM„k FTKa xMrJA @j~j Tr FmÄ @uäJy mqfLf Ikr pJPT kJr @øJj Tr, pKh ßfJorJ xfqmJhL ySÇ' (xMrJ ACjMx ” 37-38) PuUT : TKm, V·TJr S k´JmKºT

F x¬JPyr

jJoJPpr xo~xNYL IJu IJTxJ oxK\h

14 ßlms∆~JrL, ÊâmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

05-59 KoKja 12-19 KoKja 03-24 KoKja 05-18 KoKja 06-36 KoKja

15 ßlms∆~JrL, vKjmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

05-58 12-19 03-26 05-20 06-37

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

16 ßlms∆~JrL, rKmmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

05-56 12-19 03-27 05-22 06-39

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

17 ßlms∆~JrL, ßxJomJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

05-54 12-19 03-29 05-24 06-41

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

18 ßlms∆~JrL, oñumJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

05-52 12-19 03-31 05-26 05-43

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

19 ßlms∆~JrL, mMimJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

05-50 12-19 03-32 05-28 06-44

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

20 ßlms∆~JrL, mOy¸KfmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

05-49 12-18 03-34 05-29 06-46

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja


34 IJ∂\tJKfT

14 - 20 February 2014 m SURMA

oJjMPwr ßkPa VqJx KmP°Jre

KxKr~J xÄTa

xPÿuPj IÄv KjPf hMA kã ß\PjnJ~ 11 ßlms∆~JKr - hMA kPãr hLWt uzJAP~ Kmkpt˜ KxKr~Jr ßyJox vyrÇ ßxUJPj @aTJ kPz @PZ ßmxJoKrT ßuJT\jÇ mJAPr ßgPT pJPò jJ kptJ¬ ©JeÇ ImÀ≠ ßuJT\jPT xKrP~ @jPf TP~T Khj iPr YuPZ pM≠KmrKfÇ FA xMPpJPV ßrJmmJr vyr ßZPz ßmr yS~Jr ßYÓJ TPr KTZM oJjMwÇ KxKr~J~ rÜkJf mPºr kg UMÅ\Pf xMA\JruqJP¥r ß\PjnJ~ 10 ßlms∆~JKr, ßxJomJr KÆfL~ kPmtr vJK∂ xPÿuj ÊÀ yS~Jr TgJÇ @∂\tJKfT xŒ´hJP~r oiq˙fJ~ KxKr~Jr xrTJr S KmPhsJyL kPãr k´KfKjKirJ xPÿuPj IÄv KjPf ß\PjnJ~ ßkRÅPZPZjÇ FKhPT KxKr~Jr ImÀ≠ ßyJox vyr ßgPT ßmxJoKrT jJVKrTPhr xKrP~ KjPf S ©Je xrmrJPyr xMPpJV KhPf pM≠KmrKf @rS Kfj Khj mOK≠ TrPf rJK\ yP~PZ Cn~ kãÇ Vf ßrJmmJr ßyJox ßgPT @rS 611 \j ßmxJoKrT jJVKrTPT ßmr TPr @jJ yP~PZÇ P\PjnJ~ IjMKÔf KxKr~J vJK∂ xPÿuPjr k´go kmt Vf 31 \JjM~JKr ßvw y~Ç pKhS SA xPÿuj ßgPT CPuäUPpJVq ßTJPjJ xlufJ kJS~J pJ~KjÇ fUj KmPhsJyLrJ KxKr~Jr ßk´KxPc≤ mJvJr @u-@xJPhr khfqJV S I∂mtftL xrTJPrr yJPf ãofJ y˜J∂Prr k´Pvú

Ijz KZuÇ IjqKhPT xrTJKr k´KfKjKirJ mJvJPrr khfqJPVr hJKm xrJxKr jJTY TPr YuoJj ÈxπJxmJh' mPºr KmwP~ @PuJYjJr \jq YJk xOKÓ TPrKZuÇ pKhS xPÿuj ßvPw \JKfxÄW S @rm KuPVr hNf uJUhJr msJKyKo mPuKZPuj, hMA kãA ßmv KTZM KmwP~ ÈFTof yP~PZ'Ç k´go kPmtr xPÿuPj KmPhsJyLPhr ßjfífô ßhj KmPhsJyLPhr ß\Ja jqJvjJu ßTJ~JKuvPjr k´iJj @yPoh \JmrJÇ fPm KfKj KÆfL~ kPmtr xPÿuPjS KmPhsJyLPhr ßjfífô ßhPmj KT jJ, fJ ¸Ó j~Ç KxKr~Jr xrTJPrr k´KfKjKihPur ßjfífô ßhPmj krrJÓsoπL S~JKuh oM~JPuäoÇ KÆfL~ kPmtr xPÿuj ÊÀ yS~Jr @PVA hMA kPãr xPñ kOgTnJPm ‰mbT TrJr TgJ KZu uJUhJr msJKyKorÇ Frkr oñumJr hMA kãPT KjP~ ßpRg IKiPmvj mxJr TgJÇ FKhPT ßyJox vyr ßgPT ßmxJoKrT jJVKrTPhr ßmr TPr @jJ S ©Je xrmrJPyr k´PYÓJ ImqJyf ßrPUPZ \JKfxÄW S ßrc KâPx≤Ç ßrc KâPxP≤r KxKr~J TJptJu~ ßgPT \JjJPjJ y~, ßrJmmJr 600 \Pjr oPfJ ImÀ≠ oJjMwPT ßmr TPr @jJ yP~PZÇ ©Je KyPxPm 60 kqJPTa UJmJr S ßhz yJ\Jr KTPuJV´Jo o~hJ Kmfre TrJ

yP~PZÇ pMÜrJ\qKnK•T ßmxrTJKr xÄ˙J KxKr~Jj Im\JrPnaKr lr KyCoqJj rJAax \JjJ~, ßyJox vyr ßgPT 611 \jPT ßmr TPr @jJ yP~PZÇ fJÅPhr oPiq 210 \j jJrL, 180Ka KvÊ, 91 \j mO≠ S 130 \j fÀe rP~PZjÇ Vf ÊâmJr 83 \j oJjMw ImÀ≠ hvJ ßgPT oMKÜ kJjÇ PyJoPx KmKòjúnJPm ßVJuJèKu S ©JPer myPr yJouJr WajJ WaPuS xrTJr S KmPhsJyLrJ pM≠KmrKf Kfj Khj mJKzP~PZÇ F xo~ ßyJox ßgPT ImÀ≠Phr ßmr TPr @jJ S ©Je f“krfJ YuPmÇ k´go Kfj KhPjr pM≠KmrKfr ßo~Jh Vf ßrJmmJr ßvw y~Ç \JKfxÄPW k´˜Jm fMuPm l∑J¿: KxKr~Jr ImÀ≠ vyrèPuJPf ©Je xrmrJPyr xMPpJV xOKÓ TrPf k´PmvkPgr mqm˙J ßYP~ \JKfxÄPWr KjrJk•J kKrwPh k´˜Jm fMuPm l∑J¿Ç VfTJu ßxJomJr l∑JP¿r krrJÓsoπL uÅrJ lqJKm~Jx mPuj, k´˜JPm \ÀKr KnK•Pf SwMi S UJhq xyJ~fJ kJbJPjJr \jq F irPjr k´PmvkPgr k´P~J\jL~fJr Kmw~Ka fMPu irJ yPmÇ

11 ßlms∆~JKr - VqJPx YLPj FT jJrLr (58) ßka lMPu KmP°Jre WPa @èj iPr pJS~Jr WajJ WPaPZÇ KfKj kJjJyJr TPrKZPuj oJ©J ZJzJÇ âPoA VqJx \Po lMPu CbKZu fJr ßkaÇ KjÀkJ~ yP~ yJxkJfJPu KVP~KZPuj @r KYKT“xTrJS IP˘JkYJPrr @P~J\j TPrKZPujÇ KT∂á IKVú^rJ FT KmP°Jre Khu xm n§Mu TPrÇ xŒ´Kf YLPjr FTKa yJxkJfJPu F WajJ WPaÇ xN© KkKa@AÇ YLPjr rJÓsL~ xÄmJh xÄ˙J YLjJ KjC\ xJKntPxr FT k´KfPmhPjr mrJf KhP~ ßxJomJr KkKa@AP~r UmPr \JjJPjJ y~, K\~JÄxM k´PhPv FA mqKfâoL WajJKa WPaÇ fPm KmP°Jre-krmftL Im˙J xŒPTt UmPr xM¸ÓnJPm KTZM CPuäU TrJ y~KjÇ ßk´R| SA YLjJ jJrL ÊiM IKf ßnJ\A TPrjKj, ohS kJj TPrKZPuj oJ©JKfKrÜÇ FPf fJr ßka lMPu SPbÇ Frkr fJPT yJxkJfJPu nKft TrJ y~Ç IP˘JkYJPrr xo~ fJr kJT˙uLPf gJTJ VqJx KmP°JKrf yP~ @èj iPr pJ~Ç KYKT“xTrJ \JjJj, IP˘JkYJPrr oJiqPo SA jJrLr kMPrJ kJT˙uLA IkxJre TrJ yP~PZÇ ßrJVLr kJT˙uLPf gJTJ AgJAu IqJuPTJyu IP˘JkYJPrr ‰mhMqKfT ZMKrr xĸPvt @xJr kr F KmP°Jre WPaÇ

FTmJr j~, yJ\Jr mJr khfqJV TrPf rJK\ : ßT\KrS~Ju 11 ßlms∆~JKr - \jPuJTkJu Kmu kJx jJ TrJ yPu khfqJPVr ÉoKT KhP~PZj KhKuär oMUqoπL S @o @hKo kJKatr (FFKk) ßjfJ IrKmª ßT\KrS~JuÇ F o∂mq TPr ßTPªsr xPñ @rS oMPUJoMKU Im˙JPj CkjLf yP~PZj ßT\KrS~JuÇ FKhPT TÄPV´x ¸ÓnJPmA \JKjP~ KhP~PZ IxJÄKmiJKjT FTKa Kmu kJPx ßTJPjJ xogtj gJTPm jJ fJPhrÇ KhKuä xJKyfq C“xm 2014-Pf CkK˙f yP~ ßT\KrS~Ju FT xJãJ“TJPr mPuj, \jPuJTkJu S ˝rJ\ Kmu @oJr \jq UMm èÀfôkNetÇ Fxm Kmu pKh kJx jJ y~, @oJr ãofJ~ gJTJr ßTJPjJ ßpRKÜTfJ ßjAÇ @Ko khfqJV TrPmJÇ FTmJr j~, k´P~J\Pj 2 yJ\Jr mJr khfqJV TrPmJÇ ßT\KrS~Ju mPuPZj, hMjtLKfKmPrJiL KmuèPuJ kJx jJ TrJ yPu \jVe TÄPV´x S KmP\KkPT CKYf KvãJ ßhPmÇ KfKj hJKm TPrj, @orJ IqJPx’KuPf 50KarS ßmKv @xj kJPmJÇ TÄPV´Pxr ßp 8 IqJPx’Ku xhxq mJAPr ßgPT FFKkr k´Kf fJPhr xogtj KhPòj, fJPhr oPiq FT\j KhKuä k´Phv TÄPV´x TKoKar k´iJj IrKmª KxÄÇ KfKj mPuPZj, @orJ mrJmrA mPuKZ ßp \jPuJTkJu KmuKa @Aj IjMpJ~L yPu @orJ xogtj \JjJPmJÇ KT∂á IqJPx’KuPf Kmu C™JkPjr ßãP© Kj~oèPuJ u–Wj TrJ yP~PZ FmÄ ßxaJ ßoPj ßj~J pJ~ jJÇ IrKmª KxÄ @rS mPuj, oMUqoπL IrKmª ßT\KrS~Ju xÄKmiJPjr DP±t jjÇ FKhPT \jPuJTkJu Kmu kJPxr hJKm KjP~ KhKuär oMUqoπL

IrKmª ßT\KrS~JPur ßoJPaS nzPT pJjKj ãofJxLj TÄPV´Pxr k´mLe ßjfJ S nJrPfr rJÓskKf k´em oMPUJkJiqJ~Ç jJo jJ TPrA FKhj ßT\KrS~JuPT fLms n“txjJ TPrPZj rJÓskKfÇ ßxJomJr xÄxh nmPjr FTKa KY© k´hvtjLr CPÆJij TrPf KVP~ KfKj mPuj, ÈxÄxh S KmiJjxnJr TJ\ @Aj ‰fKr TrJÇ xÄKmiJj ßoPjA @Aj ‰fKr y~Ç KmfTt S @PuJYjJr oJiqPo Kx≠J∂ ßj~J y~Ç FaJA xÄxPhr TJ\Ç xJÄKmiJKjT ‰mifJ KmYJr TrPm @hJufÇ xÄxh rJ\jLKfr VPñJ©LÇ' fPm \jPuJTkJu Kmu AxMqPf ßT\KrS~JPur ÉKoT pPgÓ KmkPh kPz KVP~PZ TÄPV´x FmÄ KmP\KkÇ FKhPT oMUqoπLr ÉoKTPf pPfÓ YJPk kPz KVP~PZj KhKuär VnjtrÇ TJre, rJ\qèPuJr oPfJ rJ\qkJPur kKrmPft KfKjA ßTªsL~ xrTJPrr frPl k´vJxj S k´KfKjKiÇ FKhj xºqJ~ \JjJ ßVPZ, oMUqoπLr ÉoKTr kr ßVJaJ Kmw~Ka KjP~ ßTªsL~ @Aj oπPTr xPñ krJovt TrPZj VnjtrÇ @o @hKo kJKatr Skr ßgPT FKhjA xogtj fMPu ßj~Jr TgJ ßWJweJ TPrPZj Kjhtu KmiJ~T oM§TJ ßvJKTjÇ rJÓskKf k´ePmr krA xÄxh nmPjr mJAPr hJÅKzP~ xÄxPhr xJPmT K¸TJr ßxJojJg YqJaJK\tS KhKuär oMUqoπLr fLms xoJPuJYjJ TPrPZjÇ ßxJojJg k´TJPvqA KhKuär KmKnjú oyuäJ~ KVP~ ‰mbT TPr k´vJxKjT TJ\TPotr fLms

KmPrJKifJ TrPZjÇ IrKmª k´KfKhjA kJzJ~ kJzJ~ WMPr \jVPer xoxqJ mMP^ ßxA oPfJ khPãk KjPòjÇ fPm IrKmª ßT\KrS~Ju ßuJTkJu KjP~ ßp YJu KhP~PZj fJPf KmP\Kk S TÄPV´x hM'kãA pPgÓ ßTJjbJxJÇ TJre, ßT\KrS~Ju khfqJV TrPu ßlr ßnJa yPmÇ @r ßnJa yPu KhKuämJxL ßp @o

@hKo kJKatr xPñA gJTPm fJ FTk´TJr KjKÁfÇ ßx ßãP© TÄPV´x FmÄ KmP\Kk hM'kPãrA ßuJTxJjÇ @mJr IrKmª ßT\KrS~JPur k´˜Jm ßoPj ßuJTkJu Kmu kJx yPuS uJn yPm @o @hKo kJKatrÇ ˝nJmfA KhKuär oMUqoπLr ÉoKT rLKfoPfJ vJPUr TrJf yP~ hJÅKzP~PZj KmP\Kk S TÄPV´Pxr TJPZÇ


xJãJ&TJr 35

SURMA m 14 - 20 February 2014

oJKTtj xoMhsxLoJr KhPT FKVP~ pJPò ArJKj pM≠\JyJ\ xMvLu ‰TrJuJ ßjkJPur jfMj k´iJjoπL 11 ßlms∆~JKr - xMvLu ‰TrJuJxMvLu ‰TrJuJPjkJPur jfMj k´iJjoπL KjmtJKYf yP~PZj k´mLe rJ\jLKfKmh xMvLu ‰TrJuJÇ ßhvKar @Ajk´PefJrJ kJutJPoP≤ VfTJu ßxJomJr fJÅPT k´iJjoπL KyPxPm KjmtJKYf TPrjÇ ßhvKaPf vJK∂ k´KfÔJr CPhqJPV YuoJj IYuJm˙J ßgPT C•rPe xMvLuPT FUj ßjfífô KhPf yPmÇ xJiJre KjmtJYPjr hMA oJPxrS ßmKv xo~ kr k´iJjoπL KjmtJYj TrJ yPuJÇ 75 mZr m~xL xMvLu ‰TrJuJ ßhvKar oiqk∫L rJ\QjKfT hu ßjkJKu TÄPV´Pxr k´iJjÇ k´iJjoπL kPh KjmtJYPj KfKj kJutJPoP≤ 553 ßnJPar oPiq 405Ka ßnJa ßkP~PZjÇ

KmP~r IKiTJr YJj iotpJ\TrJ! 10 ßlms∆~JKr - iotpJ\TPhr KmP~Pf KjPwiJùJ gJTPuS KmP~r KkÅKzPf mxPf YJj fJrJÇ ACPrJk S FKv~Jr 12Ka ßhPv ßrJoJj S TqJgKuT iotpJ\TPhr Skr \Krk YJKuP~ S~JKvÄaj ßkJˆ ßrJmmJr F fgq k´TJv TPrPZÇ pMÜrJPÓsr k´nJmvJuL kK©TJKa \JKjP~PZ, pMÜrJÓs S ACPrJPkr pJ\TrJ KmP~Pf IjMoKf ßh~J CKYf mPu of KhP~PZjÇ uqJKaj @PoKrTJ S ßoKéTqJj pJ\TrJ FPãP© Knjúof KhP~PZjÇ fPm xJoKV´T VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ, 50 vfJÄv iotpJ\T KmP~r kPãÇ FKhPT jJrLPhr iotpJ\T KyPxPm KjP~JPVr kPã of KhP~PZj 45 vfJÄv pJ\TÇ @r Fr fLms KmPrJKifJ TPrPZj 51 vfJÄvÇ jJrLPhr Kmkh @PZ Foj ßãP© VntkJf TrPf kJrPmj mPu of KhP~PZj ACPrJk S uqJKaj @PoKrTJr iotpJ\TrJÇ fPm FPf mJi ßxPiPZj @Kl∑TJ S FKv~Jr pJ\TrJÇ kK©TJKar KyxJPm 9 vfJÄv pJ\T xm ßãP© VntkJf TrJ pJPm mPu xogtj KhP~PZjÇ 57 vfJÄv KTZM ßãP© @r 33 vfJÄv ßTJPjJPãP©A VntkJf TrJ pJPm jJ mPu \JKjP~PZjÇ FKhPT \jìKj~πe xJoV´L mqmyJPr jJPUJv IKiTJÄv iotpJ\TÇ 66 vfJÄv pJ\T Fr KmkPãÇ fPm 30 vfJÄv mqmyJPrr kPãÇ @r xoKuPñr KmP~Pf rJK\ jj kOKgmLr hMAfífL~JÄv iotpJ\TÇ ÊiM pMÜrJÓs S ߸Pjr ßmKvrnJV iotpJ\T FPf of KhP~PZjÇ

10 ßlms∆~JKr - pMÜrJPÓsr xoMhsxLoJr KhPT IV´xr yS~Jr \jq ArJPjr C•rJûuL~ ßjRmyrPT KjPhtv ßh~J yP~PZÇ ArJKj ßjRmJKyjLr C•rJûuL~ myr S YfMgt ßjR-P\JPjr IKijJ~T IqJcKorJu @lKvj ßr\JK~ yJ¨Jh vKjmJr F ßWJweJ KhP~PZÇ ArJKj mJftJxÄ˙J lrJPxr mrJPf ßrJmmJr mJftJxÄ˙J @u\JK\rJ S KmKmKxPf F Umr k´TJKvf yP~PZÇ KfKj mPuPZj, kJrxq CkxJVPr pMÜrJÓsL~ pM≠ \JyJP\r Im˙JPjr k´KfKâ~J~ FA khPãk ßj~J yP~PZÇ IqJcKorJu @lKvj ßr\JK~ yJ¨Jh mPuPZj, ÈArJKj xJoKrT ßjRmyr pMÜrJPÓsr xoMhsxLoJr KhPT FKVP~ pJPò, FA khPãPkr oPiq FTKa mJftJ @PZÇ fJyu ÈxfTt mJftJ'Ç lJrx& mPuPZ, ÈkJrxq CkxJVPr S~JKvÄaPjr ßjR-vKÜr CkK˙Kfr ArJKj k´KfKâ~Jr IÄv KyPxPm F khPãk ßj~J yP~PZÇ' pMÜrJPÓsr KhPT rSjJ yS~J pM≠ \Jy\èPuJ TL irPjr mJ fJPhr ãofJ ßToj, fJ lJrPxr k´KfPmhjKaPf CPuäU TrJ y~KjÇ pMÜrJPÓsr xoMhsxLoJr KhPT ArJKj pM≠\JyJ\ FKVP~ @xPZ, Foj UmPr xPªy k´TJv TPrPZj jJo k´TJPv IKjòMT pMÜrJÓs k´KfrãJ oπeJuP~r FT TotTftJÇ fPm o∂Pmq mPuPZj, ÈPp ßTJPjJ \JyJ\ @∂\tJKfT \uxLoJ~ oMÜnJPm YJuYu TrPf kJPrÇ' kJrxq CkxJVPr pMÜrJÓs S fJr Ko©PhvèPuJ Kj~Kof ßjR-oyzJr @P~J\j TPr gJPTÇ pMKÜ KyPxPm muJ y~, KmPvõr ßfu xŒPhr 40 vfJÄv ßp \uxLoJ KhPp rlfJKj TrJ y~, fJr ImJi YuJYu KjKÁf TrPfA Fxm ßjRoyzJ YJuJPjJ y~Ç kJrxq CkxJVPrr ÆLkPhv mJyrJAPj pMÜrJPÓsr kûo ßjRmyPrr WJÅKa @PZÇ WJÅKa 5000 oJKTtj ßjR ßxjJ rP~PZÇ @âJ∂ yPu kJrxq CkxJVr ßgPT ßmr yS~Jr FToJ© kg yroM\ k´eJuL mº TPr ßh~J yPm mPu ArJKj TotTftJrJ k´J~A mPu gJPTjÇ kKÁoJ ßjR-oyzJèPuJ ArJKj FA ÉoKT ßgPT yroM\ k´eJuLPT oMÜ rJUJr k´fqP~A @P~J\j TrJ y~Ç lJrx \JKjP~PZ, 2010 ßgPTA ArJKj pM≠ \JyJ\èPuJ @∂\tJKfT ßjR-xLoJ~ ayu KhP~ @xPZÇ ArJPjr xrTJr C“UJPfr ãofJ pMÜrJPÓsr ßjA ArJPjr xPmtJó ßjfJ @~fMuäJy @uL UJPojL mPuPZj, ÈfJr ßhPvr vJxj mqm˙J kKrmftj TrJr ãofJ @PoKrTJr ßjAÇ @PoKrTJr TotTftJrJ mPu gJPTj,

fJrJ ArJPj ãofJr kKrmftj YJj jJ- FaJ cJyJ KogqJÇ TJre, ArJPjr vJxj mqm˙J kKrmftj TrJr xMPpJV ßkPu fJrJ FT oMyNft ßhKr TrPm jJÇ' ArJPj AxuJKo Kmkäm Km\P~r 35fo mJKwtTLr 10 KhjmqJkL IjMÔJjoJuJ ChpJKkf yPòÇ vKjmJr KZu AxuJKo k´\Jfπ ArJPjr ˙kKf AoJo ßUJPojL (ry.)-Fr k´Kf ArJPjr KmoJj mJKyjLr @jMVfq ßWJweJr mJKwtTLÇ 1979 xJPur 11 ßlms∆~JKr AxuJKo KmkäPmr YNzJ∂ Km\~ yPuS 8 ßlms∆~JKr KmoJj mJKyjL KmkäPmr @hPvtr k´Kf FTJ®fJ ßWJweJ TPrKZuÇ F CkuPã ArJPjr KmoJj mJKyjLr vLwt˙JjL~ ToJ¥JrrJ ßfyrJPj xPmtJó ßjfJ @~fMuäJy @uL UJPojLr xPñ xJãJ“ TPrjÇ KmoJj mJKyjLr ToJ¥JrPhr CP¨Pv ßh~J nJwPe KfKj mPuj, @uäJyr Skr kKrkNet KjntrfJ FmÄ ArJKj \jVPer GPTqr Skr KnK• TPr AxuJKo vJxj mqm˙J KaPT gJTPm mÉTJuÇ KfKj mPuj, FT\j ßk´KxPc≤ FPx xrTJPrr ßTRvu kKrmftj TrPf kJPrj, KT∂á AxuJKo vJxj mqm˙Jr oNujLKfèPuJ IaMa S IkKrmKftf gJTPmÇ

FTKa kroJeM ßTªsS mº TrJ yPm jJ : FAS@A ArJPjr ßTJPjJ kroJeM ßTªsA mº TrJ yPm jJÇ F fgq \JKjP~PZj ArJPjr kroJeM vKÜ xÄ˙Jr (FAS@A) CkoyJkKrYJuT @xVJr pJPr~JjÇ KfKj @rS mPuPZj, FTKa kroJeM ˙JkjJS mº yPm jJÇ KmPhvL VeoJiqPor Ikk´YJPr k´nJKmf jJ yPf xmJr k´Kf @øJj \JjJj KfKjÇ ArJPjr @rJT kroJeM ßTPªs TP~TKa k´TP·r CPÆJijL IjMÔJPj KfKj @rS mPuPZj, È@oJPhr oPj rJUPf yPm AxuJoL k´\Jfπ ArJPjr KmÀP≠ v©∆Phr KmPÆPwr ßTJPjJ ßvw ßjAÇ v©∆Phr yfJv TrPf @oJPhr ßnPm-KYP∂ TJ\ TrPf yPmÇ' Fr @PV ArJPjr \JfL~ KjrJk•J S krrJÓs jLKfKmw~T xÄxhL~ TKoKar xhxq ßoJyJÿh yJxJj @xlJKr mPuPZj, kroJeM ßTªs ßgPT ßTJPjJ ßxK≤sKlC\A xrJPjJ yPm jJÇ

kJKT˜JPj vJK∂-k´Kâ~J fJPumJPjr xJzJr \jq xrTJPrr IPkãJ

10 ßlms∆~JKr - \Kñ xÄVbj ßfyKrT-AfJPumJj kJKT˜JPjr (KaKaKk) TJZ ßgPT \mJPmr IPkãJ~ rP~PZj fJPhr xPñ xÄuJPk ßjfífô ßhS~J kJKT˜Jj xrTJPrr @PuJYPTrJÇ KmPvw TPr xÄuJPkr mqJkJPr ßpxm vft ßhS~J yP~PZ, ßxèPuJr mqJkJPr \mJm k´fqJvJ TrJ yPòÇ xrTJPrr VKbf TKoKar FT\j xhxq 9 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr mPuj, È@orJ hMKa vft KhP~KZ: xÄKmiJPjr VK§r ßnfPrA xÄuJk yPf yPm FmÄ Ck\JKf-IiMqKwf IûuèPuJr \Kñ-k´nJKmf FuJTJèPuJPfA fJPhr mqJK¬ xLoJm≠ gJTPmÇ' KfKj @rS mPuj, mu FUj fJPumJPjr ßTJPatÇ Vf mOy¸KfmJr ÊÀ yS~J xÄuJPkr nKmwq“ FUj fJPumJPjr \mJPmr SkPrA Kjntr TrPZ o∂mq TPr KfKj mPuj, È@oJPhr \jq xmPYP~ èÀfôkNet Kmw~ yPò xÄuJk

YuJTJPu xÄKmiJPjr kKm©fJPT xoMjúf rJUJÇ' xrTJKr @PuJYT hPur SA xhxq \JjJj, fJPumJPjr @PuJYT hPur xhxq @mhMu @K\P\r mqJUqJ IjMpJ~L \KñrJ xÄKmiJj oJjPf I˝LTíKf \JjJPu CØNf kKrK˙Kf xrTJrPT xLKof VK§Pf xLoJm≠ TPr ßluPmÇ @PuJKYf uJu oxK\Phr AoJo @mhMu @K\\ fJPumJPjr Kfj xhPxqr @PuJYT hPur Ijqfo xhxqÇ Vf ÊâmJr KfKj FT xÄmJh xPÿuPj mPuKZPuj, xrTJr pKh vKr~J @Aj YJuM TrPf xÿf y~, fPmA ßTmu fJPumJj @PuJYjJ~ IÄv ßjPmÇ fPm xrTJPrr SA @PuJYT mPuj, È@Ko @vJ TKr, fJPumJj Foj ßTJPjJ vft KjP~ @xPm jJ, pJ vJK∂-k´Kâ~JPT Kmkjú TrPmÇ Cn~ kã pJPf KTZM xJiJre ßã© UMÅP\ kJ~,

fJPumJjPT fJPhr TKoKaPT ßxaJA TrPf ßhS~J CKYf FmÄ ImvqA fJ TrPf yPmÇ' FT k´Pvúr \mJPm KfKj \JjJj, KaKaKk pKh I˘KmrKf FmÄ mªL KmKjoP~r hJKm \JjJ~, fPm xÄuJk ImqJyf gJTPf kJPrÇ k´go hlJ xÄuJPkr xo~ KaKaKkr @PuJYT huKa xrTJKr hPur FUKf~JPrr KmwP~ kKrÏJr mÜmq \JjPf YJ~Ç kJvJkJKv k´iJjoπL, ßxjJk´iJj S ßVJP~ªJ xÄ˙J @AFx@AP~r k´iJPjr xPñ ‰mbPTrS hJKm \JKjP~KZuÇ xrTJPrr @PuJYT huKaPf xhxq KyPxPm rP~PZj k´iJjoπLr KmPvw xyTJrL ArlJj KxK¨TL, @lVJKj˜JPj kJKT˜JPjr xJPmT rJÓshNf À˜o vJy ßoJyoJª, ß\qÔ xJÄmJKhT rKyoJfMuäJy ACxMl\JA S @AFx@AP~r Imxrk´J¬ TotTftJ ßo\r @Kor UJjÇ IjqKhPT, KaKaKkr huKaPf @mhMu @K\P\r kJvJkJKv rP~PZj xJKoCu yT S ßoJyJÿh AmsJKyoÇ kJKT˜JPj hLWtKhj iPrA \Kñ f“krfJ YJuJPò KaKaKkÇ fPm Vf jPn’r oJPx oJKTtj YJuTKmyLj KmoJPjr (PcsJj) yJouJ~ KaKaKkr k´iJj yJKToMuäJy ßoyxMh Kjyf yS~Jr kr ßgPT \Kñ xÄVbjKa kJKT˜Jj rJPÓsr KmÀP≠ xmtJ®T uzJA ÊÀ TPrÇ Vf TP~T oJPx fJPhr yJouJ~ k´Je yJKrP~PZj mÉ ßxjJxhxqxy KjrJk•J mJKyjLr xhxqrJÇ kJKT˜Jj xrTJr fJPumJPjr xPñ vJK∂k´Kâ~J ÊÀr CPhqJV ßjS~Jr kr ßgPT Kmw~KaPT KmKnjú oyu ˝JVf \JjJPuS F KjP~ xoJPuJYjJS To ßjAÇ cjÇ

\JkJPj k´mu fMwJr ^z Kjyf 11 @yf 1200 10 ßlms∆~JKr - \JkJPj TP~T hvPTr oPiq k´mu fMwJr ^Pz ßhv\MPz 11 \Pjr k´JeyJKj S 1200 ßuJT @yf yP~PZÇ ßhvKar @myJS~J hlfr F TgJ \JKjP~PZÇ vKjmJr kpt∂ rJ\iJjL ßaJKTSPf xPmtJó 27 ßxK≤KoaJr mrl kPzPZ pJ 45 mZPrr oPiq xmPYP~ ßmKvÇ FKhPT ßaJKTSPf fMwJr ^Pzr oPiqA YuoJj Vnjtr KjmtJYPj k´iJjoπL KvjP\J @Pm oPjJjLf k´JgtL AP~JAKY oJxMP\J ßnJPa \~uJn TPrPZjÇ 1989 xJPu FT oqJVJK\Pj xJãJ“TJPr KfKj mPuKZPuj, EfMxsJPmr xo~ jJrLrJ ßoJPaS ˝JnJKmT gJPTj jJ lPu ßhPvr ßTJPjJ èÀfôkNet Kx≠J∂ ßj~Jr hJK~fô fJPhr ßh~J x÷m j~Ç fJrkr ßgPTA jJrLPhr YãMvNu AP~JAKYPT ßaJKTSr Vnjtr yPf ßmv ßmV ßkJyJPf yP~PZÇ FTKhPT, jJrL xÄVbPjr k´YJreJ AP~JAKYPT ßp kMÀwrJ ßnJa ßhPmj fJPhr xPñ jJrLrJ ßpRj xŒPTt pJPm jJÇ IjqKhPT k´mu fMwJr ^zÇ fPm ßTJj mJiJA ßvw kpt∂ mJPV @jPf kJPrKj AP~JAKYPTÇ CPuäUq, rJ\iJjL ßaJKTSPf FT ßTJKa 30 uJU ßuJPTr mxmJxÇ SKhPT ßhvKar ßxªJA vyPrr C•r-kNmtJûuL~ FuJTJ~ vKjmJr 35 ßxK≤Ko≤Jr mrl kPz pJ 78 mZPrr AKfyJPx xPmtJóÇ


36 xJãJ“TJr

14 - 20 February 2014 m SURMA

kKrmKftf \umJ~MPf mJÄuJPhv S TJjJcJr @PªJuj IKnjú ß\J~JjJ ßTr KV´jKkx TJjJcJ

ß\J~JjJ ßTr kKrPmvmJhL @∂\tJKfT xÄVbj KV´jKkx TJjJcJr KjmtJyL kKrYJuPTr hJK~fô V´ye TPrPZj Vf mZrÇ Fr @PV KfKj @∂\tJKfT Cjú~j xÄ˙J IqJTvjFAPcr k´iJj KjmtJyL KZPujÇ TJ\ TPrPZj IélJPoSÇ mJÄuJPhv xlr TPrPZj hM'mJrÇ jfMj Tot˙Pu ßpJV KhP~A fJPT @TtKaT xJVr ßgPT @aT KV´jKkx TotLPhr Àv yJ\f ßgPT ZJKzP~ @jJr YqJPu† ßoJTJPmuJ TrPf yP~PZÇ mj ±ÄPxr KmÀP≠ ßxJóJr yS~J~ FTKa TrPkJPra ßTJŒJKjr oJouJr oMPUJoMKU yP~PZ fJr xÄVbjÇ IjuJAPj fJr xJãJ“TJrKa KjP~PZj ßvU ßrJTj

k´vú : @orJ \JKj, @kjJr xÄVbj mz FTKa YqJPuP†r oMPU kPzPZÇ TJjJcL~ ßTJŒJKj KrPxJuMa lPrˆ k´cJÖx I≤JKrSr Cófr @hJuPf KV´jKkx TJjJcJr KmÀP≠ 70 uJU cuJPrr ãKfkNre oJouJ TPrPZÇ @kjJrJ FaJPT muPZj kKrPmv @PªJuPjr AKfyJPx mOy•o ãKfkNre hJKmÇ ßTj FA oJouJ C•r : ßTJŒJKjKa TJjJcJr I≤JKrS S TMAPmPT Km˜íf ßmJKru lPrˆ ±Äx TrPZ FmÄ F ßãP© ˙JjL~ \joPfr ßfJ~JÑJ TrPZ jJÇ @orJ Kmw~Ka KjP~ FTKa k´KfPmhj k´TJv TrJ~ fJrJ ßãPkPZÇ KV´jKkx KmvõJx TPr, ßaTxA Cjú~Pjr jJPo mJ˜Pm TL WaPZ, fJ \JjJr IKiTJr \jxJiJrPer rP~PZÇ @oJPhr k´KfPmhPj xKjúPmKvf fgq-CkJ• ßpPyfM xKbT, IPyfMT y~rJKj ZJzJ F oJouJ~ fJrJ KTZM TrPf kJrPm

jJÇ FaJ @xPu KV´jKkx S IjqJjq kKrPmvmJhL xÄVbPjr oMU mº TPr ßhS~Jr ßTRvu oJ©Ç k´vú : @orJ ßhUKZ, @kjJrJ Fr KmÀP≠ FTKa @∂\tJKfT ˝Jãr xÄV´y IKnpJj ÊÀ TPrPZjÇ F irPjr CPhqJV KT oJouJ C•rPe TJP\ ßh~ C•r : Fr oiq KhP~ @orJ @xPu ßVJaJ KmPvõr xÄyKf @hJ~ TrKZÇ ßTJŒJKjèPuJPT ßhUJPf YJA, fJrJ ßp kKrPmPvr ãKf TrPZ, Fr KmÀP≠ @orJ hÅJKzP~KZ ßTJKa ßTJKa oJjMPwr k´KfKjKi KyPxPmÇ F irPjr TotxNKY IfLPf xlu yP~PZ FmÄ \joPfr YJk IPjT ßTJŒJKjPT kKrPmvKmPrJiL f“krfJ ßgPT xKrP~ FPjPZÇ k´vú : F irPjr k´YJreJ KT mJÄuJPhPvr oPfJ Cjú~jvLu ßhPvS TJP\ @xPf kJPr C•r : KcK\aJu ßoJKmuJAP\vPjr vKÜ ßVJaJ hMKj~JPT mhPu KhPòÇ mJÄuJPhPvr oPfJ rJPÓs rJ\jLKfT S k´nJmvJuLrJ y~PfJ rJ\kPgr \oJP~fPT èÀfô ßhj; KT∂á ßTJPjJ ßTJŒJKjr \jq ßoJmJAu ßlJj mqmyJrTJrLPhr Kx≠J∂ UMmA èÀfôkNetÇ ßpoj ßTJPjJ ßTJŒJKj pKh kKrPmv hNwe TPr mJ oJjmJKiTJr u–WPjr xPñ pMÜ gJPT, fJyPu mJÄuJPhKv kKrPmvmJhLrJ ßoJmJAu ßlJPj, A≤JrPjPa k´YJreJ YJuJPf kJPrjÇ pKh FA ßTJŒJKj

kKrPmvKmPrJiL f“krfJ ImqJyf rJPU, fJPhr keq ßTjJ CKYf yPm jJÇ F irPjr @PªJuPj rJ\kPg jJoJr hrTJr y~ jJ, ßTmu KcK\aJu fPgqr xMPpJV S â~ãofJ mqmyJr TrPuA YPuÇ k´vú : ßVJaJ hMKj~J FUj \umJ~M kKrmftPjr IKnjú k´nJm ßoJTJPmuJ TrPZÇ ßxKhT ßgPT TJjJcJ~ @kjJPhr @PªJuj KT mJÄuJPhPvr \jqS èÀfôkNet C•r : ßmJKru lPrˆ TJjJcJr Ijqfo mOy•o mj FmÄ FKa KmkMu kKroJe TJmtj ßvJwe TPr gJPTÇ @r @kKj \JPjj, ‰mKvõT \umJ~M kKrmftj ßoJTJPmuJ~ TJmtj ßvJwe TfaJ èÀfôkNetÇ mJÄuJPhv ßpPyfM FA hMPptJPVr Km„k k´nJPmr ßãP© xJoPjr xJKrPf gJTJ ßhv, ßxPyfM TJjJcJ~ @orJ pf ßmKv mjKm±ÄxL f“krfJ ßrJi TrPf kJrm, mJÄuJPhPvr \jq \umJ~M kKrmftPjr k´nJm

ßmKrP~ @xMTÇ @oJr nJAP~r yfqJTJP§r KmYJr ßyJTÇ @Aj IjMpJ~L hJ~L mqKÜPhr vJK˜ ßyJTÇ

o†MrPT KjotonJPm yfqJ TrJ yP~PZ mqJKrˆJr @mMu ojxMr

Fo F o†MrÈ@oJr nJAPT KjotonJPm yfqJ TrJ

yP~PZÇ FojKT KmYJPrr \jqS fJPT mJÅKYP~ rJUJ y~KjÇ @Ko YJA xfq ßmKrP~ @xMTÇ AKfyJPxr Fxm vNjq˙Jj mJ ãfèPuJ xŒPTt xKfq TgJ ßhvmJxLr \JjJr IKiTJr rP~PZÇ' 1995 xJPur oJPYt ßnJPrr TJV\-Fr xPñ FT KmPvw xJãJ“TJPr F TgJèPuJ mPuPZj mqJKrˆJr @mMu ojxMrÇ 1981 xJPu Y¢V´Jo xJoKrT KmPhsJy mqgt yS~Jr kr ßxjJmJKyjLr ßylJ\Pf gJTJTJPu Kjyf ßo\r ß\jJPru Fo @mMu o†MPrr mz nJA KfKjÇ nJAPT yfqJr KmYJr ßYP~ 1995 xJPur 28 ßlms∆~JKr KfKj Y¢V´JPor kJÅYuJAv gJjJ~ oJouJ TPrjÇ SA xo~ rJ\iJjLr AÛJaPjr mJxJ~ mqJKrˆJr ojxMPrr xJãJ“TJrKa V´ye TPrj xJjJCuäJyÇ xJãJ&TJrKa ßnJPrr TJVP\r ßxR\Pjq xMroJr kJbTPhr \jq fáPu irJ yPuJÇ

k´vú : ßo\r ß\jJPru Fo @mMu o†Mr Kjyf yP~KZPuj 1981 xJPur 1 \MjÇ k´J~ 14 mZr kr oJouJ TrPuj ßTj? C•r : @xPu @Ko xm xo~ ßYÓJ TPrKZ oJouJ TrJr \jqÇ KT∂á k´P~J\jL~ TJV\k©, fgq-k´oJeJKh @oJr TJPZ KZu jJÇ FojKT ß\jJPru o†MPrr o~jJfh∂ KrPkJatS UMÅP\ kJAKjÇ Vf oJPx o~jJfh∂ KrPkJatKa kJS~Jr krkrA @Ko kJÅYuJAv gJjJ~ Fl@A@r TPrKZÇ @Ko YJA xfq

k´vú : KT∂á F rTo FTaJ TgJ ßvJjJ pJPò ßp, @kKj oJouJ TPrPZj xrTJPrr krJoPvt mJ Ijq ßTJPjJ KmPvw CP¨vq KjP~? C•r : FaJ xKfq j~Ç @oJr nJAPT KjotonJPm yfqJ TrJ yP~PZÇ FojKT KmYJPrr \jqS fJÅPT mJÅKYP~ rJUJ y~KjÇ ß\jJPru o†Mr FT\j mLr oMKÜPpJ≠J KZPujÇ ßhPvr ˝JiLjfJr \jq, oJjMPwr oMKÜr \jq KfKj uzJA TPrPZjÇ KT∂á Ff mZPrS fJÅr yfqJr oPfJ FTKa \Wjq WajJr fh∂ mJ KmYJr y~KjÇ @Ko mJ @oJPhr kKrmJr xm xo~A F yfqJr xMÔM fh∂ S KmYJr ßYP~KZÇ F KjP~ @oJr KjP\r ßTJPjJ rJ\QjKfT CóJKnuJw mJ uãq ßjAÇ k´vú : KT∂á F rTo FTKa iJreJ xyP\A TrJ pJ~ ßp, o†Mr yfqJr KmYJr K\~J yfqJr KmYJPrr xPñ xŒKTtfÇ C•r : ßhUMj, @Ko mJ @oJPhr kKrmJrS YJ~ K\~J yfqJrS xMÔM fh∂ FmÄ KmYJr ßyJTÇ o†Mr yfqJr KmYJr yPu IPjT xKfq TgJ ßmKrP~ @xPmÇ K\~J yfqJr \jq @oJr nJAPT hJ~L TrJ yP~ gJPTÇ FaJS xKfq KT jJ ßxaJ ßmr yP~ @xPmÇ TJre ßx xo~ KmYJPrr ßTJPjJ xMPpJV jJ KhP~ ß\jJPru o†Mr FmÄ @rS TP~T\jPT yfqJ TrJ yP~KZuÇ fKzWKz TPr Y¢V´Jo TJrJVJPrr Inq∂Pr ß\jJPru ßTJat oJvtJPu ßVJkj KmYJr TPr 13 \j oMKÜPpJ≠J IKlxJPrr lJÅKx yP~KZuÇ Px xo~ xrTJr ßp ßvõfk© k´TJv TPrKZu @\ fgq-k´oJPe ßhUJ pJPò, ßxKa xKfq TgJ mPuKjÇ fJA @orJ YJA xMÔM fh∂ ßyJTÇ xKbT AKfyJx ßmKrP~ @xMTÇ AKfyJPxr Fxm vNjq˙Jj mJ ãfèPuJ xŒPTt xKfq TgJ ßhvmJxLr \JjJr IKiTJr rP~PZÇ k´vú : KT∂á rJ\QjKfT yfqJTJ§ ßfJ @rS yP~PZÇ mñmºM ßvU oMK\m, UJPuh

ßoJTJPmuJ ff xy\ yPmÇ FaJ @xPu kOKgmLPT mÅJYJPjJr @PªJujÇ @orJ YJAm, mJÄuJPhKvrJS FA ˝Jãr IKnpJPj pf ßmKv x÷m ßpJV ßhPmÇ kOKgmLPT mÅJYJPjJr \jq @oJPhr FTP© TJ\ TrPf yPmÇ k´vú : @kKj IqJTvjFAc A≤JrjqJvjJPur k´iJj KZPujÇ TUjS KT mJÄuJPhPv FPxPZj C•r : hMmJr mJÄuJPhv xlr @oJr Kk´~ oMyNft yP~ @PZÇ @Ko UMmA oMê yP~KZ ßp, ßxUJPj KmkMuxÄUqT fÀe kKrPmv KjP~ TJ\ TrPZÇ \umJ~M kKrmftPjr k´nJm ßoJTJPmuJr uzJAP~ ßTª´L~ nNKoTJ~ gJTPZj jJrLrJÇ @oJr oPj yP~PZ, @kjJrJ mJÄuJPhPv pJ TrPZj, fJ ßgPT KmPvõr IPjT ßhPvr ßvUJr @PZÇ

ßoJvJrrl, TPjtu ÉhJ, yJ~hJr... C•r : UJPuh ßoJvJrrl mqKÜVfnJPm @oJr mºM KZuÇ ßx xKfqTJr IPgt FT\j ßhvPk´KoT S \JfL~fJmJhL KZuÇ oMKÜpMP≠ fJÅr ImhJj KZu xm KmfPTtr DP±tÇ fJr yfqJr KmYJr @\S y~KjÇ KmYJr y~Kj TPjtu ÉhJ, yJ~hJr FPhr yfqJrÇ ÉhJ oMKÜpMP≠ ß\jJPru o†MPrr FT\j xñL KZPujÇ fJÅPhr xmJr ImhJj, @oJPhr oMKÜpMP≠ rP~PZÇ xJPmT rJÓskKf K\~JCr ryoJPjr xPñS @oJr mqKÜVf WKjÔfJ KZuÇ fJÅr yfqJr mqJkJPr ß\jJPru ßTJat oJvtJPu ßp ßVJkj KmYJr yP~KZu, ßx xŒPTt FUPjJ ßhvmJxL xPªyoMÜ jjÇ \JKfr \jT mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJj @oJPhr ˝JiLjfJ @PªJuPjr ßjfJÇ hMntJVq\jTnJPm fJÅr FmÄ fJÅr kKrmJrmPVtr yfqJr mqJkJPrS ßTJPjJ xMÔM fh∂ mJ KmYJr @\S yPuJ jJÇ @xPu xm yfqJTJP§rA KmYJr yS~J CKYfÇ \JKf KyPxPm @oJPhr Fr \jq hJKm TrJ CKYf, mqm˙J ßjS~J CKYfÇ TJre KmYJr jJ yS~J~ IPjPTA yfqJ TPr kJr ßkP~ ßVPZÇ pJ krmftL xoP~ IjqPhrS F irPjr IkTPot C“xJKyf TPrPZÇ ßhPv rJ\QjKfT K˙KfvLufJr \jq FmÄ k´Tíf xfq ßmKrP~ @xJr \jq Fxm WajJr KmYJr yS~J k´P~J\jÇ k´vú : F oJouJr ßãP© k©kK©TJr ßuUJPuKU yPòÇ jJjJ TgJ ßvJjJ pJPòÇ C•r : yqJÅ, k©kK©TJ~ IPjT TgJA muJ yPòÇ ßTJPjJaJ xfq, ßTJPjJaJ KogqJÇ jJjJ rTo fgq k´TJKvf yPòÇ @Ko KoKc~Jr TJPZ IjMPrJi \JjJm, fJrJ pJPf Foj KTZM jJ TPr pJPf oJouJr ßTJPjJ ãKf y~Ç @oJPhr xmJr ßYÓJ TrJ k´P~J\j pJPf xfq k´TJKvf y~Ç k´Tíf ßhJwLPhr KmYJr y~Ç


oMÜKY∂J 37

SURMA m 14 - 20 February 2014

TqJv Qx~h @mMu oTxMh ßuUT : VPmwT, k´JmKºT S TuJKoˆ

kJrPxqr TKm S ß\qJKfKmtùJjL Sor ‰U~Jo mPu ßVPZj: ÈjVh pJ kJS yJf ßkPf jJS mJKTr UJfJ~ vNjq gJT...'Ç Sor ‰U~Jo fJÅr ÀmJAèPuJ KuPUKZPuj FA ßnPm ßp fJÅr oífMqr yJ\Jr mZr kPrS ßTJPjJ ßTJPjJ ßhPvr oπL-xJÄxPhr FA CkPhPvr k´P~J\j yPmÇ jVh aJTJPTA muJ y~ TqJvÇ AÄPrK\ v» TqJPvr Igt yPuJ iJfm oMhsJ~ mJ TJVP\r ßjJPa KmKjo~PpJVq aJTJÇ mÉTJu ßgPTA FA CkoyJPhPv TífL mqKÜPhr xÄmitjJ ßhS~Jr ßrS~J\ rP~PZÇ ßxA GKfyq IjMpJ~L k´mu ßmPV @\TJu xrTJKr hPur TífLPhr xÄmitjJ ßhS~J yPòÇ xÄxPhr KYl ÉAkPTS fJÅr FuJTJr oJjMw VexÄmitjJ ßhjÇ xÄmitjJ~ CkPdRTj V´ye TrPf TrPf TîJ∂ oJjjL~ KYl ÉAk oJAPT ßWJweJ ßhj: È@VJoLTJu huL~ TJptJuP~ xTJu j~aJ ßgPT KmPTu KfjaJ

kpt∂ mxmÇ pKh ßTC [TJrS] CkPdRTj ßhS~Jr AòJ gJPT, fPm @r FA ß∠jJ, TqJv YJA, TqJvÇ ßmJP^j jJA? KjmtJYj TrPf ßVPu IPjT aJTJ uJPVÇ TJP\A TqJv KhP~j, UMm nJPuJ yAPmÇ TJu ßhUJ yPm xmJr xPñÇ @\ @r ßTJPjJ ß∠ßjm jJÇ xo˜ ß∠@Ko kPr ßjmÇ' [xoTJu] xÄmitjJr ÊnxÄmJh TJVP\ ZJkJ yS~Jr kr KfKj jJPUJv yjÇ mÜPmqr mqJUqJ KhP~ KfKj xÄmJh xPÿuj TPr mPuj: ÈxÄmitjJ ßhS~Jr \jq 25-30 yJ\Jr ßuJT \oJP~f yP~KZuÇ CjìMÜ o~hJPj @P~JK\f IjMÔJjKaPf ßTmu lMu S ß∠V´ye TrPf k´J~ xºqJ yP~ pJ~Ç IºTJr ßjPo FPu IjMÔJj mº TPr KhPf yPm-FA fJVJhJ ßgPT...V·òPu lMu S ßâPˆr ßkZPj Igt UrY jJ TPr hPur TJP\ Igt mqP~r krJovt KhAÇ' KfKj muPf ßYP~PZj, hJK~fôùJjyLj xJÄmJKhPTrJ FA KrPkJat TrJ~ fJÅr xŒPTt ÈKox iJreJ'-r xOKÓ yP~PZ È\JfL~ S @∂\tJKfTnJPm'Ç oJjPmKfyJPxr xmPYP~ xMªr KjmtJYPjr kPr oπLxJÄxhPhr xÄmitjJr \ôPr xoV´ ßhv nMVPZÇ Fr FTKa xoJ\fJK•ôT fJ“kpt rP~PZÇ ßâˆk´fqJvLPhr xoJPuJYjJ TrPZ KoKc~J, KT∂á ß∠k´hJjTJrLrJ ßgPT pJPòj xoJPuJYjJr DP±tÇ xoJ\KmùJPjr @PuJPT Kmw~Kar KmYJr-KmPväwe jJ TrPu oJjjL~Phr k´KfS TrJ yPm IKmYJr, @r ßp nÜTMu lMu, ß∠S TqJv KjP~ ZMaPZj xÄmitjJ˙Pu, fJÅPhr k´KfS TrJ yPm jJ xMKmYJrÇ FA ßp 25-30 yJ\Jr oJjMw VnLr nJPuJmJxJ ßgPT k´JedJuJ xÄmitjJ KhPf xnJ˙Pu ZMPa pJj, fJÅPhr KT ßTJPjJ TJ\TJo ßjA? KvãJk´KfÔJPjr ZJ©ZJ©L S fJPuPmPuorJ ßVuÇ fJPhr KvãPTrJ oyJj ßkvJ ßlPu ZMaPujÇ TíwPTrJ fJÅPhr ßUfUJoJr ßlPu ßVPujÇ TíKwv´KoPTrJ-pJÅPhr TqJv S TJA¥ ßTJPjJ KTZMA ßhS~Jr xJogqt ßjA-fJÅrJS \KoPf oA mJ KjzJKj ßhS~J mJh KhP~ ßVPujÇ TJoJPrr yJkPr ßxKhj \ôPuKj @èj, TJre fJPTS ßpPf y~Ç TMoJr fJr yJÅKz-kJKfu mJjJPjJ mJh KhP~ ßVPuj SA oyfL IjMÔJPjÇ fJÅKfPhr mJKzPf

oJjPmKfyJPxr xmPYP~ xMªr KjmtJYPjr kPr oπLxJÄxhPhr xÄmitjJr \ôPr xoV´ ßhv nMVPZÇ Fr FTKa xoJ\fJK•ôT fJ“kpt rP~PZÇ ßâˆ-k´fqJvLPhr xoJPuJYjJ TrPZ KoKc~J, KT∂á ß∠k´hJjTJrLrJ ßgPT pJPòj xoJPuJYjJr DP±tÇ xoJ\KmùJPjr @PuJPT Kmw~Kar KmYJr-KmPväwe jJ TrPu oJjjL~Phr k´KfS TrJ yPm IKmYJr, @r ßp nÜTMu lMu, ß∠S TqJv KjP~ ZMaPZj xÄmitjJ˙Pu, fJÅPhr k´KfS TrJ yPm jJ xMKmYJrÇ ßxKhj oJTMr UaUa v» y~KjÇ ß\PurJ pJjKj Kmu-mJÅSz S jhLPf oJZ irPfÇ FuJTJr x“ S Totb xrTJKr-@iJ xrTJKr TotTftJPhr TgJ muJr IPkãJ rJPU jJÇ IKlPxr TJ\ ßlPu VexÄmitjJ~ jJ ßVPu kãTJPur oPiq ßxJ\J mJªrmJj mJ UJVzJZKzÇ F irPjr @P~J\Pj pJS~J jJ-pJS~JrS fJ“kpt KmrJaÇ SA KhjA TJrS Km~JAmJKz KkbJ KjP~ pJS~Jr TgJÇ xJrJ rJf KVKjú KkbJ mJKjP~PZjÇ VíyTftJ xÄmitjJ~ jJ KVP~ KkbJr kJ© KjP~ ßoP~r võÊrmJKz pJjÇ ßpRfMPTr mqJkJPr FoKjPfA ^JPouJ~ @PZjÇ KT∂á \Kor xLoJjJ KjP~ fJÅr xPñ pJÅr KmmJh YuPZ, KfKj fJÅr FA IjMkK˙Kfr xMPpJPVr xÆqmyJr TrPmjÇ krKhjA mJ\JPr KVP~ ßjfJr ßTJPjJ YJoYJPT muPmj, SA ßuJTKa mJ fJr mJmJ FTJ•Pr UJjPxjJPhr TqJPŒ nMjJ KUYMKz @r oMrKVr ZJuMj xJkäJA KhfÇ @r FTaM Kjoto yPu muPmj,

ßoP~PuJT xJkäJA KhfÇ xMfrJÄ F-\JfL~ xnJ~ jJ pJS~Jr ¸itJ TJr? @PUKr \JoJjJ mJ TKuTJPu xmKTZMA CP ßVPZÇ @PVr KhPj ßTC \jk´KfKjKi KjmtJKYf yPu KfKj FuJTJr mJKz mJKz KVP~ ßnJaJrPhr ijqmJh S TífùfJ \JjJPfjÇ KpKj fJÅPT ßnJa ßhjKj, fJ \JjJ xP•ôS, fJÅPT ßhPU muPfj, YJYJ, @kjJPhr ßnJPaA @\ @Ko FoKkÇ ßhJ~J TrPmjÇ FUj oJjjL~rJ KjmtJYPjr kr ßnJaJrPhr ÉTMo TPrj, KjmtJYj TrPf F• aJTJ uJPVÇ mqJaJ ßnJa KhP~KZx ßfJ TL yP~PZ? TqJv ßhÇ mñL~ VefPπr ootmJeLA: TqJvÇ oiqpMPVr mJXJKu TKm mPuPZj, ÈxmJr CkPr oJjMw xfq fJyJr CkPr jJA'Ç mñL~ VefPπr ootmJeL: xmJr CkPr TqJv xfq fJyJr mJAPr jJAÇ Vf KjmtJYPjr k´JgtLPhr TqJPvr S xŒPhr KTKû“ @nJx kJS~J ßVPZÇ FUj oJAT ßgPT ßWJweJ yPò: TqJv YJA, TqJvÇ

KxrL~ xÄTPar VefJKπT xoJiJj k´P~J\j oMyJÿh ÀÉu @oLj ßuUT : IiqJkT, @∂\tJKfT xŒTt KmnJV dJTJ KmvõKmhqJu~

xMA\JruqJP¥r KmPjJhj jVrL oK≤s F ÊÀ yS~J KxKr~J Kmw~T vJK∂ @PuJYjJ ß\PjnJ-2 xPÿuPjr oJiqPo ßfoj ßTJj èÀfôkeN t luJlu ZJzJA ßvw yPuJÇ 22 \JjM~JKrPf KmPvõr vJK∂TJoL oJjMPwrJ FT mMT @vJ KjP~ oK≤sPr KhPT fJKTP~KZu, ß\PjnJ-2 vJK∂ @PuJYjJ~ fJ oMU gMmPz kzPuJÇ KxKr~J Kmw~T vJK∂ @PuJYjJ~ k´go ßgPT ßp ‰mKvÓq uãq TrJ pJPò, fJ yPuJ KxKr~Jr \jVePT hNPr ßrPU KxKr~J~ xrTJr KmPrJiLPhr Ckr @∂\tJKfT xŒ´hJP~r oJ©JKfKrÜ èÀfôJPrJkÇ KxKr~Jr xrTJr mJ KmPrJiLrJ \jVPer Tf vfJÄPvr k´KfKjKifô TrPZ, fJ kKroJk TrJ TÓxJiq yPuS F oMyPN ft ßxA KmwP~ ojPpJV ßh~J k´P~J\jÇ \jVPer YJS~J-kJS~Jr xKbT oNuqJ~j TPr \jVPer k´P~J\j kNet TrPf kJPr Foj FTKa Igtmy VefJKπT xoJiJjA ßTmu ßhvKaPf ˙J~L

vJK∂ KjP~ @xPf kJPrÇ KxKr~J KmwP~ F kpt∂ pf vJK∂ @PuJYjJ yP~PZ, fJ KmPväwe TrPu KxrL~ xrTJr S KmPrJiLPhr ßvw hJKm KYK€f TrJ x÷mÇ KxKr~J~ KmPhsJyL KvKmPrr oNu hJKm yPuJ, mJvJr @u @xJhPT Kj:vftnJPm khfqJV TrPf yPm FmÄ Frkr vJK∂ @PuJYjJ~ fJrJ xrTJPrr xJPg mxPf kJPrjÇ ß\PjnJ-2 vJK∂ @PuJYjJ~ Imvq fJrJ F hJKm ßgPT xPr FPx xoP^JfJr hM~Jr UMPu KhPf xÿf yP~PZjÇ fJPhr oPf KxKr~Jr xrTJr IfqJYJrL FmÄ mJvJr @u @xJh xπJxLÇ AKfoPiq KxKr~J xrTJPrr mªL KjptJfPjr KmÀP≠ \JKfxÄW, pMÜrJÓs S pMÜrJ\qxy IjqJjq kJÁJfq S kJÁJfqJjMxJrL @rm ßhvèPuJ mqJkT xoJPuJYjJ TrPZÇ KxKr~J xrTJPrr KmÀP≠ 11 yJ\Jr mªLPT KjptJfj S yfqJr IKnPpJV CbPZÇ KxKr~Jr xrTJr KmPrJiLPhr ßjfJ @yPoh \JrmJ ßk´KxPc≤ @xJPhr KmÀP≠ pM≠JkrJPir Kmw~Ka ß\JPrPvJPr CóJre TPrPZjÇ KfKj mPuj, mªLPhr KjptJfj TPr yfqJr WajJ~ KxKr~J xrTJrPT IKnpMÜ TPr VJKct~Jj kK©TJ~ ßp 55 yJ\Jr n~Jmy ZKm k´TJKvf yP~PZ, fJ jJ“xL mJKyjLr mmtrfJr xofMuqÇ KmPhsJyLPhr @PrTKa hJKm yPuJ, KxKr~J xÄâJ∂ @PuJYjJ~ ArJPjr IÄvV´ye TrJ YuPm jJÇ fJPhr iJreJ, ArJj KxKr~J xÄâJ∂ @PuJYjJ~ KxKr~Jr xrTJPrr kPã Im˙Jj KjPm FmÄ @ûKuT rJ\QjKfT ßv´ÔfJr TJrPe fJrJ @∂\tJKfT xŒ´hJ~PT k´nJmJKjúf TrPf xãoÇ KmPhsJyLPhr fífL~ hJKm yPuJ, KxKr~J xrTJrPT xπJxL KyPxPm IKnKyf TrPf yPmÇ fJyPu pM≠JkrJi S xπJPxr hJP~ IKnpMÜ TPr @∂\tJKfT @hJuPf mJvJPrr KmYJr TrJ x÷m yPmÇ FUj KxKr~J xrTJPrr ßvw TgJ KT fJ FTaM ßhUJ pJTÇ xrTJPrr xmPYP~ mz IKnPpJV yPuJ KxKr~Jr KmPhsJyLrJ @∂\tJKfT ohhkMÓÇ kJÁJfq TJP~oL ˝JgtmJhL rJÓs S ßjfímª O @rm Kmvõxy

KxKr~J~ fJPhr hLWtPo~JhL rJ\QjKfT, IgtQjKfT S ˆsJPaK\T ˝Jgt rãJr jLu jJ mJ˜mJ~Pj VeKmKòjú KmPrJiL hu ‰fKr TPr \jVe xoKgtf KxKr~Jr xrTJrPT CPòh TrPf f“krÇ xrTJr KmPhsJyLPhr kJÁJPfqr kMfu M KyPxPm IKnKyf TPr @xPZÇ KxKr~J xrTJPrr KÆfL~ hJKm yPuJ, KmPhsJyLPhr "xπJxL" KyPxPm IKnKyf TrPf yPm FmÄ xπJPxr KmÀP≠ pMP≠ @∂\tJKfT k´fLùJ kJuPj KmPhsJyLPhr ±Äx TrPf yPmÇ xrTJPrr fífL~ hJKm yPuJ, KxKr~J xÄâJ∂ vJK∂ @PuJYjJ ßhPvr oJKaPfA IjMKÔf yPf yPm, mJAPr j~Ç fJPhr YfMgt hJKm yPuJ, KjTafo k´KfPmvL KyPxPm ArJjPT mJh KhP~ ßTJj vJK∂ @PuJYjJ TrPf ßh~J yPm jJÇ KxKr~Jr xrTJr S KmPrJiLPhr F kr¸r KmPrJiL hJKmxoNy KmPväwe TPrA @∂\tJKfT xŒ´hJ~PT vJK∂ @PuJYjJ~ FTJ® yPf yPmÇ \JKfxÄPWr CKYf @∂\tJKfT xŒ´hJ~PT pPgÓ @∂KrT yP~ vJK∂ @PuJYjJ ÊÀ TrJr fJKVh ßh~JÇ xMA\JruqJP¥ IjMKÔf vJK∂ @PuJYjJr k´JgKoT kptJP~ ßpJV KhPf \JKfxÄW oyJxKYm mJj KT oMj ArJjPT @oπe \JKjP~KZPuj FmÄ ArJjS ßx @oπe V´ye TPrKZuÇ Vf 19 \JjM~JKr \JKfxÄPWr @øJPj xJzJ KhP~ ArJj pUj VbjoNuT IÄvV´yPe xÿKf ßh~, KbT fUj KmPrJiLrJ ßmÅPT mPxÇ pMÜrJÓsS ArJPjr IÄvV´yPe vftJPrJk TPr mPu, KxKr~Jr I∂mtfLt xrTJr KmwP~ 2012'r YMKÜPT xogtPj rJK\ gJTJr vPft ArJjPT @oπe \JjJPf yPmÇ ßvw kpt∂ ArJjPT ZJzJA ß\PjnJ @PuJYjJ ÊÀ y~ FmÄ FT kptJP~ fJ mqgtfJ~ kptmKxf y~Ç Vf Kfj mZr ßgPT YuPf gJTJ VíypMP≠ F kpt∂ 1 uJPUrS ßmKv oJjMw Kjyf yP~PZÇ ßhv ßZPz kJKuP~PZ 20 uJU oJjMwÇ k´J~ 65 uJU oJjMw CÆJ˜M \Lmj-pJkj TrPZÇ oJjKmT oyJKmkptP~ Kmkpt˜ KxKr~J FUj k´Kf oMyPN ft ÈvJK∂', ÈvJK∂' mPu KY“TJr

TrPZÇ FofJm˙J~ @∂\tJKfT xŒ´hJP~r @Ê Tftmq yu KxKr~Jr \jVPer KhTKaPT xmtJKiT èÀfô ßh~JÇ mJvJr @u @xJh IjqJjq @rm ßvU, rJ\J, mJhvJyPhr jqJ~ FTjJ~T ‰˝rvJxT yPuS fJr \jxŒíÜfJS jVeq j~Ç FUj xo~ yP~PZ F Kmw~Ka krU TrJÇ \JKfxÄW KxKr~J~ VePnJPar @P~J\j TrPf kJPrÇ KxKr~Jr \jVe @oJPhr kPã gJTPu mJ KmkPã ßVPu @∂\tJKfT xŒ´hJ~ krmftL k´P~J\jL~ khPãk V´ye TrPf kJPrÇ \jVPer \jq xrTJrÇ \jVPer \jqA vJK∂ xPÿujÇ fJyPu ßxA \jVe ßTj CPkKãf! \jVPer KmrJa IÄvPT mJh ßrPU ßTJj rTPor vJK∂r k´~Jx mqgt yPf mJiqÇ k©kK©TJ yPf mM^Pf kJKr, @∂\tJKfT xŒ´hJ~ y~f iPrA KjPò, KmPrJiLrJ \jVe ÆJrJ xoKgtfÇ KT∂á fJ KT krU TrJ yP~PZ? KxKr~J xrTJr ßxA ßhPvr KmPhsJyLPhrPT kJÁfq ohhkMÓ mPu ßp IKnPpJV TPr @xPZ, ßxA Kmw~KaPTS krLãJ TrJ hrTJrÇ KxKr~J~ KmPhsJyLPhr xmPYP~ èÀfôkeN t ‰mKvÓq yPuJ fJrJ FUPjJ kpt∂ FTfJm≠ yPf kJPrjKjÇ FA xMPpJVKaPT @xJh xrTJr TJP\ uJVJPòj vfJÄPvÇ KmPhsJyLPhr k´iJj ß\Ja KxrL~Jj jqJvjJu ßTJ~JKuvj \jVPer ãMhs IÄPvr k´KfKjKifô TrPZÇ msJhJrÉc xoKgtf KmPhsJyLrJS xÄUqJ~ To j~Ç FZJzJ T¢rk∫LrJS rP~PZjÇ mÉiJKmnÜ KmPhsJyL KvKmPrr Ckr Kjntr TPr FTKa ßhPvr xrTJr kKrmftPj G ßhPvr \jVPer ßfoj ßTJj TuqJe mP~ @jPm jJÇ KjKÁP∂ fJ muJ pJ~Ç AKfyJPxr F oMyPN ft @∂\tJKfT xŒ´hJP~r Ckr xmPYP~ èÀfôkeN t ßp hJK~fô S k´Kfv´∆Kf k´KflKuf yPò fJ yPuJ KxKr~Jr \jVPer TuqJPe KxKr~J~ \jVPer ˝JPgt \jVPer kZPªr xrTJr ßx ßhPv k´KfKÔf TrJr YqJPu† V´ye TrJÇ @∂\tJKfT S KxKr~Jr ßhKvTfJr oJP^ xojõ~ xJiPjr k´~Jx FUj xoP~r hJKmÇ @∂\tJKfTfJr ßoJzPT TJP~oL 55 kOÔJ~


Surmanews

38 Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

Takeaway For Sale Mitcham Surrey Open kitchen Takeaway With equipment for long lease for sale. Lease £15,000 rent £12,000. Shepu: 07956 41 8826 14/02/14

Takeaway For Sale

Located in West Drayton on a busy parade and close to Heathrow. Rent £10,000 pa. No rates. 10 years open lease. Loyal client base and continually increasing. Huge potential for further success with the right management. Takings £3,000+. Price £40,000 ono. No accommodation. Genuine buyers only please. Contact: M. Reza on 07957 149 426. 18/04/14

14 February 2014 m SURMA

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property Takeaway For Sale

WITH 3 BEDROOM FLAT. In Southampton, good location. Ten years open lease. Very good business (£5,500 plus per week) please call for more information. Highly recommend viewing. Please call Mr Chowdhury on 07956 531928

Restaurant & Takeaway For Sale 21/03/14

In Finsbury Park, north London N4 area, near Emirates stadium, 9 years open lease, rent £13,500, rates £6,000. Good takings, can increase takings with right management, selling due to other business comitments. No time wasters please. Price negotiable. T: 0207 690 0216 or Md. Moshud on 07951 80 76 78 or Abdul Wahid on: 07956 814 359 21/02/14

Takeaway for sale or To Let

In East Dulwich, south east London, next to station, great location, 14 years open lease, rent £1,100 p/m, no rates. Two bedroom flat with separate entrance plus garden, rental income from flat is £1,200 p/m. Price negotiable. Contact S.Ali on 07944 204 061 0208 299 0917 28/02/14

käa KmKâ yPm

dJTJ IJÊKu~J yJAPrJc xÄuVú, AÓJjt yJCK\Ä Fr kÅJY TJbJ \Ko KmKâ yPmÇ VqJx, kJKj, KmhMq“ xrmrJy IJPZÇ A¥JKˆs~Ju yJm, lqJ≤JxL KTÄcPor IPkJK\Pa, FUjA mJzL TrJr CkPpJVL, TJV\k© FUJPjA IJPZÇ käPar Kmmre: Kh~JUJKu 1, mäT Km, käa jÄ 55Ç oNuq k´Kf TJbJ 16 uJU aJTJÇ IJV´yLrJ ßpJVJPpJV TÀj: IJ»Mr rvLh 0208 341 2491 PoJmJAu - 07903 552208 07903 542 825 14/02/14

KxunJrKxKa-1 S ßjZJrJmJh IJmJKxT FuJTJ~ \J~VJ KmKâ KxPua vyPrr CkTP£ 100 láa k´˙ SxoJjL A≤JrjqJvjJu F~JrPkJat mJAkJx ßrJPc FcPnûJr S~Jøt kJTt, KxPua kptaj ßoJPau, KjotJeJiLj 3 Star Silver Palace Hotel & Restaurant S Saiful Complex xÄuVú KxunJrKxKa-1 IJmJKxT FuJTJ~ VqJx, KmhMq& k´v˙ kJTJ rJ˜J, ßcsPj\ xMKmiJ S KjrJk•J ßmÓjLr xMKmiJxy EU Standard, FUjA mJzL TrJr CkPpJVL KjhtJ~ KjÏ£T 10 ßcKxPoPur 1Ka (mJC¥JrL S~Juxy) 8.15 ßcKxPoPur 1Ka, 7 ßcKxPoPur 2Ka, 5 ßcKxPoPur 2Ka (mJC¥JrL S~Juxy), 4 ßcKxPoPur 1Ka S 3.25 ßcKxPoPur 1Ka käa Kmâ~ yPmÇ k´Kf ßcKxPoPur oNuq 350,000 aJTJÇ C•r ßjZJrJmJh IJ/F ßoPyr∆PjúZJ ßrJPcr Ckr käa jÄ S4-6.20 Dec, S7-9.11 Dec, S8-8.01 Dec, S9-6.67 Dec, S16-5.62 Dec, S175.28 Dec, S18-5.86 Dec and S21-6.30 Dec. k´Kf ßcKxPoPur oNuq 300000 aJTJÇ k´Tíf ßâfJVe ßpJVJPpJV Tr∆jÇ mJC¥JrL S~JPur oNuq IJuJhJnJPm KhPf yPmÇ UK Contact : ‰x~h ßoJÎ lryJf, k´JÜj oqJK\PÓsa, (mJÄuJPhv) Mob: 07588 416014 / 07908 686727 Bangladesh Contact : ßoJÎ Z~láu ßyJPxj ßYRiMrL (A member of London Landlord Accreditation Scheme & British Bangladesh Chamber of Commerce UK) Mob : 01675 015680 / 01776 111486 / 01715 126653

1 Takeaway & Two Restaurants

For Sale

No accomodation, please call Shoeil on: 07442 494 125 No timewasters.

Takeaway For Sale 14/03/14

In Stevanage, Hertfordshire. Takings £1,800 + p/w, rent £11,500 + vat, rates £3,400, 5 years open lease remaining. Asking price £30,000, can be turned into a large restaurant. Contact Joynal on: 07535 696 325

Restaurant For Sale

Well established, 24 years reputable fully licensed restaurant & takeaway based in the town centre of Kettering, Northamptonshire. The only Indian restaurant in the dinning quarter of Kettering. Very profitable business. Same owner since opened 23 years. Recently refurbished to high standard, air conditioned, detached building with 70 seats, party/function room, 3 bedrooms, in converted loft area, own loading /unloading area. New 20 years lease. Rent £25,000, rates £1,431. Premium £130,000,may sell freehold, offers invited for quick sale. Ill health forces sale. T: 07900 320 382

DEADLINE WEDNESDAY 4.00 PM Call: 0207 377 9787 07/03/14

28/02/14

Restaurant & Takeaway For Quick Sale In Hertfordshire, 60

covers, reasonable business, fully licensed and air conditioned, open lease, rent £14,500, rates £7,800, sale due to other business interest. First reasonable offer will be accepted, no time wasters please, price negotiable. T: 07968 593 837

Restaurant For Sale 11/04/14

A reputable well established 80 seats restaurant in affluent location in Wolverhampton with a free large car parking facilities. For details please contact Mr.Chowdhury on 07814671275 or Mr.Rahman on 07957004046 04/04/14

Restaurant For Sale

Same owner for last 32years. Located Buntingford, Hertfordshire. No competition, only Indian in town. Staffaccommodation included plus 2 units rent out. Selling for lease or freehold with seating capacity of 80. 11 years lease. Rent £1000 weekly. Lease price £200,000. Freehold £700,000. Pls contact AM Chowdhury 07828 169 015

Restaurant For Sale Restaurant For Sale 07/03/14

Elachi Restaurant, Crook, Co. Durham, DL15 9HT. 60 setters fully licensed restaurant.Business is very good and in the heart of the town center.Open lease, very low rent (£5,000 pa) & rate (£1,200 pa or FREE). Newly refurbished, Excellent potential to further increase.No competition within 10 miles of radios. Reason for sale: Family relocation for kids education. Price £45,000 o.n.o

Contact Mr Uddin on 07400 559 939

ex: 28/03/14

ex: 07/03/14

In Medway, prime Kent location. 56 seater restaurant with 5 bedroom staff accommodation above the restaurant included in the yearly rent of £18200.00 (includes business rates). The restaurant decor is modern, tasteful and well established for over 30 years in the same hands. Profitable business and sale is due to owner retirement. Premium £80,000.00 for new 25 years lease.

Please call Ali on 07908707537 for more info

ex: 14/02/13


SURMA m 14 February 2014

WWW.

Surmanews

.com

CLASSIFIED SECTION 39

Over 25% of readers are looking to buy your property

Building Works

We carry out: Full Renovations Full Decoration. Specialists in restaurants, takeaways and houses home and abroad. Large or small projects undertaken.

FULL PROJECT MANAGEMENT IN BANGLADESH T: 07405 845 200 (Anytime) Reliable & cost effective, finance option available for projects.

Rates For Classified

1 week £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 *6 weeks - £150 *12 weeks - £200 *Free six months newspapers

T: 020 7377 9787 F: 020 7377 9717 www.surmanews.com

Restaurant For Sale 21/03/14

Restaurant lease for sale Bilston, Wolverhampton 70 Seater. Modern Setting, Air Conditioned. Fully Licensed Established business last 10 years. Very good potential for area and is on main road, close to Town Centre. Two bedrooms, self contains flat with separate entrance. Open lease, Rent £14000 (Negotiable) Council Tax £5,275 Please contact: Mr Sad Uddin Tel: 0121 5555573 Mr Badar Uddin. Mob: 07428616383 04/04/14

Takeaway For Sale In Rayleigh, Essex. Weekly takings between £3000 £3500. Rent & rates only £120 a week. Brand new 15 years lease will be issued. Price £55000 ONO. Contact Shomsul on 07931 377 181

Restaurant For Sale 28/02/13

In East London - (Bow). Established 1989, very large with basement, ground floor & first floor. Densely populated busy area with market nearby. Large seating capacity and fully equipped. New 14 years secure & open lease, £26,000 rent pa with 3 years rent review. Rates £9,000. Good business. Rent & rate can be reduced by 50% by the right investor. Asking price - £120,000 viewing & offers are welcome. Only serious buyers and no time wasters please. Contact Abul – 07930412291 or Ashuk 07961790570 21/03/14

LEASE FOR SALE Cash & Carry GROCERY BUTCHERS FISH BAZAAR

Large Busy Halal Shop With 5 Bedroom Flat in Southend on Sea, Westcliff, Essex. In good location. Established over 10 years, selling due to management problems, about 2500 sq ft. Automatic sliding doors to shop. Vegetables & Grocery sales area with 196 Shelves at 1.25 metres, 2 Multidech Fridge displays, 1 Drinks display, 4 Large Freezer Display, Separate area for fish Bazaar 9 large freezers, Butchers 2x3 metre Arneg Display Counter, Bone saw, butcher boy 7.5hp. Industrial mincer, Butcher Block. 2 Coldrooms For Meat, Vegetable and 1 ex large coldroom for Frozen fish meat prawns chicken restaurant supplies, Large store and back entrance for deliveries. Kitchen, Office & Toilet. Rental income from flat 12,000 per annum. One room used for staff. 25 years lease 15 years remaining renewable. Rates £2,300,

Rent £20,000 - £12,000 (Rental income) = £8,000 very cheap. Price £149,000 (or nearest offer) for quick sale. Good area to supply restaurants.

Contact: 07448 610 957

Freehold Apartments for Sale 21/2/13

Location: Airportside Housing Project, Airport Area, 2 minutes from the Sylhet Airport. Airportside Mansion is a beautiful new 4 storey building comprising two units of two bedrooms and one bedroom apartments in each floor. The apartments are of high quality built for luxurious living style. Its ready for moving in from March 2014. Mainline Gas, underground drainage, Electricity, internet and all modern facilities are available. Viewings available, Rate:4000 taka per sft Contact: Ali 07956910139 21/02/4

Takeaway for sale

In Surbiton, Surrey. Rent £11000 rate £1000, lease over 10 years. Weekly taking £2200 + no accommodation genuen buyers only for sale £30,000. Please call Alom for more details 07846 466 572

Restaurant 28/03/14

For Sale

Established since 1985, 56 seater, next to the Goodmayes station, Illford, Essex, 17 years lease remaining, £20,000 rent p.a. rates £4,300 p.a. Rental income from flat £11,400 p.a. Good business, takings £4,000£4,500 p/w. Asking price £115,000 for good will, fixture and fittings. Contact Mr Chowdhury on: 07956 094 181 or 07533 453 133

Restaurant For Sale 21/03/14

Willesden London NW10, high street location with good flow of passing trade. 15 year open iease 40 covers inside with front and back garden ideal for shisha which will add 30 more cover once developed. £150.k annual taking £16 .k annual rent £5.8k annual rate price £35.k ono contact:I.Hoque 07838478926 :A.Rahman 020.84594525

Large Oriental Restaurant

In Upminister, Essex, over 20 years open lease, rent £32,000, 2/3 bedroom maisonette with separate entrance, rental income achievable £24,000. Takings between £4k - £5k p/w currently trading as an oriental restaurant. Reason for sale: owner going abroad. Seating 100+ Price: £120,000 o.n.o. Best price cash offer. T: 07957 240 241 21/03/14

Takeaway For Sale

Poppadom express established takeaway, 40 mins from Cardiff & Newport,Merthyr Tydfil prime location with parking and 3 bedroom accommodation, taken £2500 to £3000, 11year open lease, £850pm rent and no rates, only 1 takeway in the town,very good business with excellent potential to do more, £31,000 ono no time wasters plz contact Shahin 07506044725

Indian Restaurant For Sale 14/3/14

For sale Indian restaurant and takeaway newton abbot in devon (saffron) 20 years open lease rent 25,000, rates 7,000 P.A. 4 bedroom living Accommodation above, newly refurbished, 90 seats very good condition. Please call Mr miah 07939 429273 Price negotiable

DEADLINE WEDNESDAY 4.00 PM Call: 0207 377 9787 21/02/14

28/03/13

Takeaway For Sale

In Sutton, North Cheam area, 20 years lease from 2005, 4 yearly review, rent £210 a week, no rates (exempt). Very busy main road position, very spacious, can turn into a restaurant, has A3 permission, weekly takings around £1,500. Price subject to viewing and offers invited. Contact: Md. A. Tahid 07903 565 695

Restaurant For Sale 28/02/14

In Gosport, Portsmouth. 40 seats,prime town center location free car parking. self contained 4 bed room flat above fitted kitchen with separate entrance to the flat. turnover £3500£4000/week room for improvement. 18 years open lease,sealing due to management problem. Price £35,000, quick sale required. serious buyer call Jafor 07824531675 or Sohir 07956619683

Restaurant For Sale 21/03/13

Established over 20 years, fully licensed, based in Surrey, Sutton Borough in Beddington. Profitable business with an average takings of £6,000 per week. Same owner for the past 20 years, recently refurbished to a high standard with air condition and 45 seats. The property also comes with a 4 bedroom accommodation. Freehold sale, offers in the region of £350,000 o.n.o. Contact Mr Ali on: 07947 574 501

Freehold Land for Sale 23/04/14

On Sylhet Airport Road front of Airport Gate next to Gazi Empire, Greenland and Grand Sylhet hotels 1 minute from the Biman Bandar. 86 Decimals plot suitable for 5 star hotel or apartments. 11 Lak taka per decimals. Contact: Mr Ali - 07956910139

21/02/4


40

Jobs, Training & Public Information

14 February 2014 m SURMA

Job Opportunity

A high calibre Group Head of Finance required by an international food manufacturer and supplier based in South Wales. Must have first-class technical accounting skills, strong qualifications (ACA) with good commercial acumen and minimum 5 years’ experience. Applicant will be responsible for all financial aspects of the Group’s business and provide strategic leadership. Position full time. Travelling necessary (UK and aboard). Salary negotiable on experience . Please forward CV and detailed cover letter to shahid@eurofoods.co.uk. Closing date 31 January 2014.. For Further Information please contact Shahid Gafor, Eurofoods Group Ltd, Head Office, Langlandland Way, Reevesland Park Ind Estate Newport Gwent NP19 4PT T: 01633 636000 W: www.eurofoods.co.uk

IMMIGRATION

Masud & Co.

Legal & Immigration Law Practitioners KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

w AKoPV´vj w KxKaP\jvLk w S~JTt kJrKoa w FxJAuJo w FK≤s KTî~JPr¿ w ˆqJaJx kKrmftj w KuVqJu xJKntPxx w ßyJo IKlx w xm irPjr Kccku w jJo kKrmftj

w KyCPoj rJAax w kJS~Jr Im FaKjt w ¸¿rvLk KcTîJPrvj w xJAj mJ KuVqJu cTáPoP≤vj w ACPrJPk ˙J~L mxmJPxr IJPmhj w xm irPer ßxJxqJu KxKTCKrKar IJPmhj w ßmAu FKkäPTvj w asJ¿Puvj FmÄ A≤JrKk´KaÄ w AKoPV´vj IJKku

AKoPV´vj IJKku

A quality Service approved by OISC R: F200200067

h~J TPr FkP~≤Po≤ TPr Kjj IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 KxPuKa/mJÄuJ~ IJoJPhr xJPg TgJ muMj \ÀrL IgmJ ZMKar KhPj ßpJVJPpJPVr \jq 07958 615 904

Masud Chowdhury BA (Hons), Law LLPGD(London)

37 New Road (1st Floor), Whitechapel, London E1 1HE

T/F: 020 7377 5280 E:masudandco@googlemail.com

Job

Opportunity AN INDIAN RESTAURANT IN SWEZERLAND EXPERIENCED CHEF URGENTLY REQUIRED. CANDIDATE HAS TO BE EUROPIAN CITIZEN. CONTACT DETAILS :

SANGITA SARKAR SRI KRISHNA RESTAURANT 1005 LAUSANNE Tel : 0041217113746 Mail : Krishna.kripa723 @gmail.com Web : srikrishnakripa.com 14/2/14

aJaTJ oJZ, fKrfrTJrL, yJuJu oJÄx S WPrr Kjfq ksP~J\jL~ K\KjPxr \jq IJu AxuJ FTKa Kmvõ˙ ksKfÔJjÇ

Subscribe to.........

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA UNIT B, 10 QUAKER ST. LONDON, E1 6SZ UK - 1 year £40.00 [ ] Six months £30.00 [ ] Europe - 1 year £70.00 [ ] Six months £45.00 [ ] International - 1 year £100 [ ] Six months £60.00 [ ]

Mr/Mrs/Miss: _______________________________________________________________ Address:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Post Code:___________________Telephone:____________________________

l IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj l IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j l ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ l ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ


SURMA m 14 - 20 February 2014

ACPrJk jJ, TJPuJ oJjMPwr TJZ ßgPT ßvUJ lryJh o\yJr ßuUT : TuJKoˆ

KjCA~Tt aJAoPx 5 ßlms∆~JKrPf ßuUJ gJPmJ @P’KT @r oJyoMh oJohJKjr ßuUJKa ßuUT hM'\Pjr TJrPeA èÀfôkNetÇ KjCA~Tt aJAoPx F irPjr ßuUJ ZJkJ yS~J~ Fr èÀfô @PrTaM ßmPzPZÇ KvPrJjJo : È@hJuf VíypM≠ ßbTJPf kJPr jJ'Ç @P’KT S oJohJKj hM'\PjA KmUqJf oJjMwÇ k´go\j rJ\QjKfT TJrPe KmUqJfÇ KÆfL~\j jfMj iJrJr ßoRKuT rJ\QjKfT KmPväwT KyPxPmÇ ßuUJKaPT xJoPj ßrPU @\ TP~TKa TgJ mumÇ ßuUJKa xMhJPjr xJŒ´KfT WajJmuLr kKrPk´KãPf ßuUJ yPuS ßYÓJ Trm Fr kJb ßpj mJÄuJPhPvr mJ˜mfJr xPñ k´JxKñT yP~ SPbÇ @r kJbT ßuUJKar èÀfô irPf kJPrjÇ gJPmJ @P’KT xJhJPhr vJxj ImxJPjr kr j~ mZr hKãe @Kl∑TJr rJÓskKf KZPujÇ @hJuPfr xPñ ofKmPrJPir xN© iPr KfKj khfqJV TPrjÇ jqJvjJu k´KxKTCKaÄ IgKrKar xPñ fJr KY∂Jr hNrfô @hJuf S rJ\jLKfr xŒTt KjP~ èÀfôkNet fPTtr xN©kJf WaJ~Ç fTtaJ hKãe @Kl∑TJr kKrPk´KãPf yPuS F ßgPT KvãeL~ KhT irJ kPz, pKh fPTtr xJiJre YKr©aJ @orJ irPf kJKrÇ hKãe @Kl∑TJr AKfyJx xŒPTt mJÄuJPhPv @orJ y~PfJ Umr rJUJr xo~ kJA jJÇ ßx TJrPe fPTtr xN©aJ irPf kJrPuA @kJff @oJPhr @PuJYjJr \jq pPgÓÇ ßxaJ yu : @hJuf S rJ\jLKfr xŒTt TL? fJPT KmYJr Trm KTnJPm? rJ\jLKfr ƪô @hJuf @PhR xoJiJj TrPf kJPr KT-jJÇ pKh jJ kJPr fJyPu ßpxm ßhPv rJ\QjKfT hu S xoJP\r hMA KmPrJiL kã yfqJ, jOvÄxfJxy VeyfqJr oPfJ IkrJi WaJ~ fJPT KT ÊiM ßlR\hJKr IkrJi KyPxPm Veq Trm, jJKT fJPT rJ\jLKfr KhT ßgPTS fJr KmYJr S oLoJÄxJr hrTJr @PZ? ßxaJ KT ÊiM Km\~Lr KhT ßgPT, jJKT mqJkJraJ Ijq ßTJPjJnJPmÇ @APjr ßYJPU IkrJi, jOvÄxfJ KTÄmJ VeyfqJr WajJ S ˛íKf KmYJr FmÄ nMÜPnJVLr k´Kf jqJ~KmYJPrr xKbT ÈrJ\QjKfT' k≠Kf S k´Kâ~J TL yPm? Fr ßkZPjr IjMoJj yPò, xoJP\r hMA KmmhoJj kãPT KTnJPm n~Jmy ãreèPuJ k´voPjr \jq rJ\QjKfTnJPm TJZJTJKZ @jJ pJ~Ç KmnJ\j j~, mrÄ pMP≠r kPr KTnJPm hMA kã @mJr FTxPñ mJx TrPf kJPr fJr kg xºJj TrJÇ @Ko KjCA~Tt aJAoPx ßuUJKa pUj kzKZuJo, @oJr oPj yu, KjmºKa F k´vúPT KWPrA oNuf @mKftf yP~PZÇ gJPmJ @P’KTPT pJrJ ßYPjj S hKãe @Kl∑TJr asMg S KrTK¿KuP~vj k´Kâ~J IjMxre TPrPZj, fJrJ IjJ~JPxA KjmºKar oNu xMr irPf kJrPmjÇ mJÄuJPhPv FA fTt xyP\A ßmJ^Jr TgJÇ @∂\tJKfT IkrJi @hJuPf FTJ•Prr IkrJPir KmYJr YuPZ FmÄ Fr oPiq @mhMu TJPhr ßoJuäJPT lJÅKxS ßh~J yP~PZÇ pKh @orJ oPj TKr, rJ\QjKfT kã S k´Kfkã Cn~PT KjP~A mJÄuJPhPv @oJPhr mJx TrPf yPm, fJyPu F fTt @oJPhr \jq k´JxKñTÇ pJrJ oPj TPrj FT kã @PrT kãPT ÈKjotNu' TrPm, FaJA FToJ© kg, ßx ßãP© rÜkJf, VíypM≠, oífMq S yJyJTJr mJÄuJPhPv @orJ ßrJi TrPf kJrm KT-jJ \JKj jJÇ KT∂á mJx ßfJ TrPf yPmÇ IfFm hKãe

@Kl∑TJr IKnùfJ @oJPhr \jq UMmA KvãeL~ yPf kJPrÇ oJjmfJr KmÀP≠ IkrJPir k´xñ ZJzJS mJÄuJPhPv @hJufPT rJ\QjKfT k´vú oLoJÄxJr ßãP© xffA mqmyJr TrJ yP~PZ FmÄ @VJoL KhPjS yPmÇ ßpoj- ˝JiLjfJr ßWJwT ßT KZPuj? FaJ AKfyJPxr k´vú ÊiM j~, rJ\jLKfrSÇ ßpojßvU oMK\m pKh ßWJweJ jJ KhP~ gJPTj, fJyPu ßxaJ rJ\QjKfT ßjfJ KyPxPm fJr KmYãefJÇ y~PfJ oMxKuo uLV TPr FPxPZj mPu IKfKrÜ mJXJKukjJ, @PmV, IhNrhKvtfJ S ybTJrL kg KfKj kKryJr TrPf ßYP~PZjÇ @hJuf fJPT ˝JiLjfJr ßWJwT mJKjP~ fJPT xÿJj j~, ãMhsA ßfJ Tru! ßvU oMK\mMr ryoJj rJ\jLKfKmh, KfKj rJ\jLKfr \J~VJ ßgPT ˝JiLjfJ pM≠ ÊÀ yS~Jr kNmtoMyNftèPuJPT rJ\QjKfT ßjfJ KyPxPmA KmYJr TPrPZjÇ ßWJweJ KhPu KfKj KjP\ ÈKmKòjúfJmJhL' @PªJuPjr ßjfJ KyPxPm kKrKYf yPfj FmÄ fJr uzJAP~r rJ\QjKfT jqJpqfJ ãMeú yS~Jr Kmkh WafÇ kJKT˜JKj vJxTrJ KbT FaJA ßYP~KZuÇ IjqKhPT K\~JCr ryoJj ‰xKjT, KfKj fJr ‰xKjTfJr hNrhOKÓ KhP~ mMP^KZPuj, ßvU oMK\mMr ryoJj ßV´lfJr yP~ pJS~Jr kr F irPjr ßWJweJ ZJzJ oMKÜpM≠ xÄWKaf TrJ Ix÷mÇ KfKj ‰xKjPTr xJyx, mLrfô S hJK~fô k´hvtj TPrPZjÇ rJ\jLKfr nNKoTJ ßnJPujKj, mMP^KZPuj pM≠ rJ\jLKfrA xŒ´xJre oJ©Ç fJA mPuKZPuj, KfKj ßvU oMK\mMr ryoJPjr kPãA ßWJweJ KhPòjÇ K\~J fUj @r ‰xKjT gJPTjKjÇ lPu ‰xKjT rJ\jLKfKmh yP~ CPbPZj, rJ\QjKfT yP~ CPbPZjÇ rJ\QjKfT mqKÜPfôr nNKoTJ oNuqJ~j rJ\jLKfr TJ\, @hJuPfr j~Ç @hJuf rJ\jLKfr KmPväwe TrPu mJ rJ\QjKfT KmwP~ Kx≠J∂ KhPu fJr kKreKf TL yPf kJPr, mftoJj mJÄuJPhv fJr ChJyreÇ @hJuf S rJ\jLKfr xŒTt KjP~ FrTo jJjJ ChJyre mJÄuJPhPv @orJ fMuPf kJKrÇ oNu k´vú yPò, rJ\jLKfr k´vú KT @PhR @hJuPf oLoJÄxJ yPf kJPr? f•ôJmiJ~T xrTJPrr mqJkJPr @hJuPfr Kx≠J∂ KT @oJPhr rJ\QjKfT xÄTPar oLoJÄxJ TPrPZ? jJKT KmPrJi, yfqJ, rÜkJf S oífMqr xÄUqJ mJKzP~PZ? rÜkJf, yfqJ, èo, UMj, âxlJ~Jrxy yfqJr xJPz xJf rTo k≠Kf KT ßvw yP~PZ? Fr kr rP~PZ FxPmr kJJ k´KfKâ~JÇ @VJoLPf TL yPm @orJ \JKj jJÇ oJyoMh oJohJKj IPjPTr TJPZ mÉ @PV ßgPTA \jxÄUqJ Kj~πe KjP~ ßuUJPuKUr \jq kKrKYfÇ F KmwP~ fJr ßuUJ mAKar jJo yPò È\jxÄUqJ Kj~πPer VJÅ\JUMKr'Ç TJPuJ, mJhJKo, yuMh YJozJr oJjMw S VKrmPhr xÄUqJ hMKj~J ßgPT ToJPjJr jLKf metmJh S kMÅK\fJKπT Kmvõmqm˙Jr xPñ pMÜÇ FA KhTKa KjP~ pJrJ ßuUJPuKU S TJ\ TPrj, fJr mAKa ßxA iJrJr I∂VtfÇ KjCA~Tt aJAoPxr ßuUJKaS metmJh k´xPñÇ k´xñ hKãe xMhJjÇ ßxUJPj n~Jmy KyÄxJ S rÜkJf YuPZÇ ßp TJrPe rJ\QjKfT mqm˙J xMhJPj ßnPX kPzPZÇ KT∂á @∂\tJKfT ßVJÔL ßnPX kzJ rJ\QjKfT mqm˙Jr kMjVtbj mJ xÄÛJr KjP~ ßTJPjJ TgJ muPZ jJ, fJPhr j\r ÊiM KyÄxJ S rÜkJPfr KhPTÇ xKyÄxfJ mº TrJA fJPhr k´iJj IV´JKiTJrÇ @P’KT S oJhJKj FA jLKfrA xoJPuJYjJ TrPZjÇ pJrJ rJ\jLKfr xÄÛJPrr TgJ mJh KhP~ ÊiM xKyÄxfJPTA IKiT èÀfô ßh~, fJPhr oPiq FTaJ metmJhL IjMoJj TJ\ TPrÇ ßxaJ yu- TJPuJ, mJhJKo S yuMh oJjMwèPuJ @iMKjT rJÓs S rJ\jLKfr KTZM ßmJP^ jJ, fJrJ KyÄxJk´me @r ˝nJmVfnJPmA KyÄxsÇ FA metmJhL IjMoJj ßgPTA rJ\jLKfr xÄÛJPrr ßYP~S @Kl∑TJr rJ\QjKfT ßjfJPhr @∂\tJKfT IkrJi @hJuPfr TJbVzJ~ fMPu KjP~ KmYJr TrJr KhPT kJÁJPfqr k´mu ß^JÅT uãq TrJ pJ~Ç FA metmJhL hOKÓnKñr xoJPuJYjJ TrPZj hM\PjÇ oJohJKjr @PrTKa KmUqJf mA Èèc oMxKuo mqJc oMxKuo'Ç AxuJo S oMxuoJjPhr k´Kf oJKTtj pMÜrJPÓsr krrJÓsjLKfr kptJPuJYjJÇ xπJPxr KmÀP≠ hMKj~JmqJkL oJKTtj pMP≠r kptJPuJYjJÇ oJohJKjr mAP~r hJÀe èÀfô yPò, KfKj FUJPj TÄKâa xoxqJ KjP~ TgJ muPZjÇ KT∂á fMuPZj AKfyJx S hvtPjr ßVJzJr IPjT èÀfôkNet k´vúÇ ßTJPjJ irPjr hJvtKjT hJK÷TfJ ßjAÇ ßpoj xπJx S xKyÄxfJPT AKfyJx S hvtPjr KhT ßgPT

KTnJPm KmYJr Trm @orJ? muPZj, ÈxπJx S xKyÄxfJ' muPf @orJ FUj pJ mMK^, fJ xrJxKr @iMKjTfJr mJ fgJTKgf @iMKjT xnqfJr xPñ \KzfÇ fJyPu @iMKjTfJr kptJPuJYjJ ZJzJ xπJx S xKyÄxfJr ßTJPjJ KmYJr x÷m j~Ç ßxaJ ßToj? lrJKx Kmkäm ßgPTA muJ yPò, xπJx AKfyJPxr iJ©LÇ KT∂á TJr AKfyJx? @iMKjTfJ S fgJTKgf k´VKfrÇ fJyPu xπJx S xKyÄxfJ nJPuJ, pKh fJ @iMKjTfJr È\jì' ßh~, pKh fJ Èk´VKf' y~Ç pKh kJÁJPfqr oPcPu IxnqPhr xnq mJjJPjJ pJ~Ç pKh xnqfJ S k´VKfr \jq xπJx S xKyÄxfJ WPaÇ @lVJKj˜JPj, ArJT, KuKm~J, KxKr~J, Koxr xmt©A kJÁJfq xoKgtf xπJx S xKyÄxfJ nJPuJ, TJre fJ xnqfJr kPãÇ KT∂á fJPumJjPhr, AUS~JjMu KTÄmJ AxuJok∫LPhr xπJx UJrJk TJre fJrJ Èxnq' yPf YJ~ jJÇ fJrJ ÈAxuJo' YJ~Ç fJS @mJr Èmmtr' AxuJoÇ @iMKjT AxuJo j~Ç FaJ KTZMPfA yPf ßh~J pJ~ jJÇ fJrJ xm ÈmqJc' oMxKuoÇ Èèc oMxKuo' jJÇ oMxuoJjPhr pKh ÈoMxuoJj' gJTPf y~, fJyPu Èèc oMxKuo' yPf yPmÇ Èxnq' oMxuoJj yPf yPmÇ KvãeL~ KhT yPò, mJÄuJPhPv pJrJ FUjS Èèc oMxKuo' yPf YJ~ jJ, fJPhr Umr @PZÇ fJrJ S~Jr Ij ßarPrr KvTJr yPm @\ KTÄmJ TJuÇ fJrJ ÈKjotNu' yPmÇ yPòSÇ hMA. @hJuf rJ\jLKfr ƪô oLoJÄxJ TrPf kJPr KTjJ- k´vúKar C•r yPò, jJ FmÄ fJ Ix÷mÇ rJ\QjKfT k´Pvúr oLoJÄxJ rJ\QjKfTnJPmA yPf yPmÇ fJr oJPj KT pM≠JkrJi, oJjmfJr KmÀP≠ IkrJi, hJñJ mJ Ijq ßTJPjJ rJ\QjKfT nJP~JPu¿, IjqJ~ mJ IkrJPir ßTJPjJ KmYJr yPm jJ? ImvqA yPmÇ gJPmJ @P’KT S oJyoMh oJohJKjr fPTtr èÀfôaJ SUJPjAÇ TJre fJrJ ßjKfmJYT \J~VJ~ pJS~Jr \jq FA fTt ßfJPujKjÇ mrÄ k´vú fMuPZj, @hJuf pKh rJ\QjKfT ƪô-xÄWJPfr TJrPe xÄWKaf IkrJPir oLoJÄxJ TrPf Ião y~, fJyPu rJ\jLKf KTnJPm F irPjr ßlR\hJKr IkrJPir ßoJTJPmuJ S oLoJÄxJ TrPm? F ßãP© @hJuf S rJ\jLKfr xŒTt KmYJr ZJzJ ßTJPjJ ßhPvr rJ\QjKfT ƪô-xÄWJPfr YKr© ßmJ^J Ix÷m, ßfoKj fJr rJ\QjKfT oLoJÄxJS x÷m jJ ßoJPaSÇ xoJ\, IgtjLKf, rJ\jLKf S xÄÛíKfr mJAPr È@hJuf' jJoT ßTJPjJ @xoJKj @rx ßjA ßpUJPj KmYJrTrJ mJx TPrjÇ k´mºKa muPZ, ÈbJ§J pM≠ ßvw yS~Jr kr k´Ta xKyÄxfJr kKrxoJK¬ WaJPjJr \jq xJrJ hMKj~J jMPromJPVtr KmYJrPT @hvt iPr KjP~KZuÇ ßx TJrPeA VKbf yP~KZu @∂\tJKfT ßlR\hJKr KmYJr mqm˙JÇ xJŒ´KfT oJxèPuJPf @Kl∑TJj ACKj~Pjr ßmv KTZMxÄUqT ßhv @∂\tJKfT ßlR\hJKr @hJuf ßgPT KjP\Phr k´fqJyJr TPr KjP~PZÇ FA xPr pJS~Jr WajJPT oPj ßrPU fUjTJr TJ§ùJj ßgPT ßj~J hOKÓnKñPT FUj jfMj TPr nJmjJKY∂J TrJ CKYfÇ IgY KTjJ rJ\jLKfr ÆJrJ fJKzf mqJkT VexKyÄxfJr oLoJÄxJ ßp @hJuPf KmYJr TrPuA ßvw y~ jJ, fJr Skr j\r jJ KhP~ FUj TMfTt yPò @Kl∑TJj ßjfJPhr ofum xŒPTt- ßTj fJrJ KjP\Phr k´fqJyJr Tru fJ KjP~Ç' FA o∂mq ßgPT mJÄuJPhPvr \jq k´JxKñT IPjT KTZM KjP~A @orJ @PuJYjJ TrPf kJKrÇ ßpoj, mJÄuJPhPvr @∂\tJKfT @hJuPfr YuoJj KmYJr pKh FUj @∂\tJKfTnJPm KmfKTtf jJ yP~ xKbT KmYJKrT k´Kâ~JA IjMxre Trf fJrkrS KT FTJ•Prr xKyÄxfJ S IkrJPir ãPfr oLoJÄxJ yP~ ßpf? @P’KT S oJohJKjr pMKÜ ÊjPu FaJ kKrÏJr ßp, ßxaJ TUPjJA yPfJ jJ, TJre KmYJr rJ\QjKfT ãPfr k´voj TrPf kJPr jJ, kJvJkJKv rJ\QjKfT oLoJÄxJr k´Kâ~J ImqJyf jJ gJTPu ßxA k´hJy @rS mz ãf yP~ KlPr @PxÇ ßxA KlPr @xJ ßTC ßbTJPf kJPr jJÇ @PrTKa èÀfôkNet k´vúÇ FA KmYJPrr k´Kf KmFjKkr KÆiJ, ßhJhMuqoJjfJ, I¸Ó Im˙Jj S Yro xMKmiJmJhL @YreÇ IPjPT hJKm TrPf kJPrj, mJÄuJPhPvr mftoJj rJ\QjKfT kKrK˙Kfr \jq F Im˙Jj IPjTJÄPvA hJ~LÇ KmYJPrr k´Kâ~J KjP~ ßp ©∆Kar TgJ @∂\tJKfT oyPu @PuJKYf yPò, ßxA ©∆Kar KmÀP≠ xMKjKhtÓ Im˙Jj S fJPT

oMÜKY∂J 41

ÊiPr xKbT KmYJr k´Kâ~Jr \jq ßTJPjJ mÜmq fJrJ ßhjKjÇ È@orJ YJA xMÔM KmYJr'- FaJ rJ\QjKfT hPur \jq pPgÓ Im˙Jj mJ hJKm yPf kJPr jJÇ mrÄ KTnJPm yPu ßxaJ xMÔM S AjxJlxÿf yPfJ, fJPhr CKYf KZu ßx TgJ kKrÏJr TPr muJ FmÄ ßvU yJKxjJ FA KmYJr TrPf mqgt yPu fJrJ KTnJPm KmYJr TrPmj ßxaJ @VJo \jVePT \JjJPjJÇ FA èÀfôkNet k´Pvú \jVPer xÿKf V´yeA KZu xKbT rJ\QjKfT kgÇ mqJkJraJ FUj ^MPu rAuÇ pJrJ @P’KT S oJohJKj kzPmj FmÄ fJPhr xPñ FTof yPmj ßp, rJ\QjKfT xKyÄxfJr TJrPe xÄWKaf ßlR\hJKr IkrJPir KmYJr rJ\QjKfT oLoJÄxJr KhT ßgPT IxŒNet yPf kJPr, KT∂á yPuS oJjmfJr KmÀP≠ IkrJPir xMÔM KmYJr yS~J CKYf, fJrJ FUj mJÄuJPhPvr ãofJxLjPhr kPãA gJTPmjÇ TJre KmPrJiL hu FPu fJrJ oJjmfJr KmÀP≠ KmYJr @r TrPmj jJ, F xPªyaJA KmPrJiL hu \JKr rJUuÇ KmFjKk pM≠JkrJPir KmYJr mJjYJu TrJr \jq @PªJuj TrPZ, ãofJxLjPhr FA k´kJVJ¥JPTA fJPhr Im˙JjyLjfJr KnK• hJj TruÇ KmFjKk ß˝òJ~ mJÄuJPhPvr rJ\jLKfPf ßVRe yP~ pJS~Jr kg V´ye TPrPZ KT-jJ ßT \JPjÇ @P’KT S oJohJKj muPZj, VexKyÄxfJ ßTJPjJ xJiJre ßlR\hJKr IkrJi j~Ç mrÄ FaJ IPjT ßmKv rJ\QjKfTÇ rJ\QjKfT xKyÄxfJr KmPvw ‰mKvÓq yPò, Fr kPã rJ\QjKfT xogtT ßVJÔL gJPT, FA KyÄxJ ßTJPjJ jJ ßTJPjJ rJ\QjKfT AxMq mJ Kmw~ fJKzf yP~A WPaÇ ßpoj, mJÄuJPhPvr \jVPer @®kKrYP~r ßãP© k´JiJjq rP~PZ nJwJ S ÈmJXJKu' xÄÛíKfr, jJKT AxuJPor? mJÄuJPhPv FA rJ\QjKfT k´Pvúr oLoJÄxJ yP~PZ hJKm TrJ pJPm jJÇ IfFm @mJr mJXJKu-oMxuoJPj hJñJyJñJoJ yPm jJ mJ @mJr oJjmfJr KmÀP≠ IkrJi WaPm jJ, fJr ßTJPjJA VqJrJK≤ ßjAÇ @PV kJKT˜Jj @oPu AxuJok∫LrJ rJÓsL~ xπJx S xKyÄxfJr k´v´P~ xKyÄxfJ TPrPZ, FUj mJXJKu \JfL~fJmJhLrJS rJPÓsr k´v´P~A xKyÄxfJ S xπJx TrPm S TrPZÇ rJÓsPT mqmyJr TrPm fJrJÇ dJTJ S KhKuä CnP~A FmJr rJÓsL~ xKyÄxfJ S xπJxPT k´v´~ ßhPm FmÄ KhPòÇ fJr kJJ k´KfKâ~JS yPm, pJrJ ãofJxLjPhr KmÀP≠ K\fPm fJrJ krJK\fPhr KmYJr TrPmÇ FA Yâ YuPfA gJTPmÇ KjmPº muJ yPò, ßTJPjJ FTKa ßhPv mJ FTA rJÓsnMÜ xoJP\ pUj hMPaJ kPã pM≠ mJPi, fUj ßTCA KjP\PT kMPrJkMKr KjPhtJw mJ ßhJwL hJKm TrPf kJPr jJÇ oJjmJKiTJr xmt\jLj yPf kJPr, KT∂á IkrJi xmxoP~A xMKjKhtÓÇ kMPrJ KjmPºr xmPYP~ èÀfôkNet KhT yPò, @∂\tJKfT ßlR\hJKr @hJuPfr oPcuPT YqJPu†Ç kJÁJfq oPcPur mJAPr Knjú KmT· ‰fKr yP~PZ FUjÇ FaJ ÈPTJPcxJ' jJPo kKrKYf, pJr lPu hKãe @Kl∑TJ~ 1990 xJPu metQmwoqmJPhr ImxJj WaJPjJ x÷m yP~PZÇ FaJ KZu FTKa rJ\QjKfT k´Kâ~J, ßpUJPj fUj ãofJxLj hu jqJvjJu kJKat, metmJh S metQmwPoqr KmÀP≠ uzJTM @Kl∑TJj jqJvjJu TÄPV´x FmÄ @rS jJjJj rJ\QjKfT xÄVbj IÄvV´ye TPrKZuÇ fJrJ xmJA KoPu FTaJ ÈVbjfπ' hJÅz TrJPf S V´ye TrPf TJKo~Jm yP~KZuÇ FPf metQmwPoqr KmPuJPkr kr hKãe @Kl∑TJ~ jfMj rJ\QjKfT víÄUuJ S mqm˙J k´mftj xy\ y~Ç PTJPcxJr xmPYP~ KvãeL~ KhTKa TL? ßxaJ yu, IkrJi xÄWaPjr ßãP© ßTJj&? hu mJ ßTJj&? kPãr ßT TL IkrJi TPrPZ fJr ßYP~S IPjT xo~ ßx xPmr KmYJr ˙KVf rJUJ \ÀKr yP~ kPz, TJre @PV hrTJr pJrJ pMP≠r kr FTA ßhPvr jJVKrT KyPxPm mJx TrPm, fJPhr oPiq rJ\QjKfT xoP^JfJr kg k´v˜ TrJÇ ßx ßãP© hrTJr ßp TJrPe KmPrJi fJPT rJ\QjKfTnJPm kptJPuJYjJ FmÄ fJr xoJiJj UMÅP\ ßmr TrJÇ pJrJ pMP≠ ß\Pf fJrJ pKh oPj TPr krJK\fPhr xPñ fJPhr @r mJx TrPf yPm jJ, fJyPu ßxaJ Knjú TgJÇ jMPromJVt oPcu FA KÆfL~ IjMoJjKa iPrA VKbf yP~KZuÇ iPr ßj~J yP~KZu, pMP≠ pJrJ K\fu @r yJru, fJrJ FT ßhPv mJ FT rJPÓs mJx TrPm jJÇ KmvõpM≠ ÊiM xLoJ∂KY€èPuJA jfMjnJPm @ÅKTmMKT TPrKj mJ oJjKYP© Ihu-mhu WaJ~Kj; @orJ nMPu 55 kOÔJ~


42 oMÜKY∂J

14 - 20 February 2014 m SURMA

ãoJ TPrJ xJVr-ÀKj, ßfJoJPhr UMKjPT @aTJPjJ pJ~Kj mvLr @yPoh ßuUT : xJÄmJKhT hŒKf xJVr-ÀKjr ˝\j

11 ßlms∆~JKr kNet yPf pJPò KaKn xJÄmJKhT xJVr xrS~Jr-PoPyÀj ÀKj hŒKf yfqJTJP§r KÆfL~ mZrÇ ßhvTJÅkJPjJ FA yfqJTJP§r UMKj ßV´lfJr FmÄ KmYJPrr hJKmPf xKÿKuf KoKc~Jr xJÄmJKhT xoJ\ S xmt˜Prr oJjM w Vf hM A mZr KmrJoyLjnJPm ßxJóJr ßgPTPZjÇ F xoP~ vJK∂kNet KmPãJn KoKZu, xzT ImPrJi, VeIjvj, oJjmmºj, xÄmJhkP© TuoKmrKf, KaKnPf TotKmrKf, xrTJPrr hJK~fôvLu oyPu ˛JrTKuKk k´hJj xmA TrJ yP~PZÇ F mqJkJPr xrTJKr frl ßgPT KmKnjú xo~ jJjJ @võJxmJeL, k´Kfv´∆Kf, aJAo KvKcCu ßWJweJr xJPg @mJr TUPjJ mJ CóJKrf yP~PZ KmfKTtf CKÜÇ F hMA mZPr ˝rJÓs oπeJuP~ hJK~Pfô myJu ßgPTPZj YJr\j oπL-k´KfoπLÇ WajJr xo~ oπL KZPuj IqJcPnJPTa xJyJrJ UJfMj FmÄ k´KfoπL IqJcPnJPTa vJoxMu yT aMTMÇ kPr ßxUJPj oπL yP~ @Pxj c. oyLC¨Lj UJj @uoVLrÇ ˝rJÓs oπeJuP~ @PVr ßTC @r FUj ßjAÇ ßxUJPj mftoJPj hJK~fômJj yP~PZj k´KfoπL @xJhMöJoJj UJj TJoJu FoKkÇ AfqmxPr, ßhPv xrTJrS kJP ßVPZÇ yfqJTJP§r xo~ KZu oyJP\Ja xrTJrÇ FUj xrTJPrr hJK~Pfô @S~JoL uLVÇ Kjyf hŒKfr FToJ© KvÊkM© ßoPWr m~xS ßmPzPZ hMA mZrÇ Ff xm kKrmftPjr oJP^ Im˙Jr ßTJPjJ kKrmftj WPaKj ßTmu FTKa ßãP©, fJ yPuJ SA yfqJTJP§ \Kzf UMKj ßV´lfJPrr hJK~fô pJPhr Skr mPftKZu fJPhr iJrJmJKyT mqgtfJÇ ßxaJ rP~ ßVPZ @PVr oPfJAÇ Vf mZr @Vˆ oJPx KjP\r mJxJ~ UMj yj oyJUJuL mãmqJKi yJxkJfJPur cJÜJr KjfJA YªsÇ ßx WajJ~ \Kzf gJTJr IKnPpJPV TP~T\j KV´uTJaJ ßYJrPT kMKuv @aT TPrÇ kPr fJPhrPT xJVr-ÀKj yfqJr WajJ~ ßV´lfJr ßhUJPjJ y~Ç xJPg ÀKjr kNmtkKrKYf mPu TKgf

fJjKnr jJPo FT\jPT @aT TPr kMKuvÇ ßV´lfJrTífPhr KcFjF FmÄ IjqJjq @uJof krLãJr \jq kJbJPjJ y~ @PoKrTJ~, pKhS KjKÁf yS~Jr oPfJ @vJmq†T KTZM FUPjJ fJPf ChWJaj y~KjÇ hMA mZrmqJkL @PuJKYf F yfqJr WajJ fhP∂ IV´VKf muPf FaMTMAÇ hMA mZr @PV xJVr-ÀKjr uJv pUj ˝\PjrJ TmPr jJoJPf mq˜, ffãPe dJTJr mJfJPx ZKzP~ kPz jJjJ è\mÇ TP~T\j KoKc~JTotLr fKzWKz ßhvfqJPVr CPhqJV FmÄ fJPhr KmPhv pJS~J KjKmtWú TrPf KTZM mqKÜr ITJ∂ ßhRz^JÅPkr TgJ mqJkT @PuJYjJ~ @PxÇ kJvJkJKv jOvÄx F UMPjr WajJ~ \KzfPhr ßV´lfJr S KmYJPrr hJKmPf VP\t SPbj xJÄmJKhT xoJ\Ç kK©TJ~ k´TJv ßkPf gJPT yfqJTJ§ xÄKväÓ jJjJ fgqÇ @AK\Kk FTkptJP~ yfqJryxq ChWJaPj k´KeiJjPpJVq IV´VKfr @võJx mqÜ TPrjÇ Âh~KmhJrT F yfqJTJP§r kr 11 ßlms∆~JKr oiq xTJPu WajJ˙Pu CkK˙f yj f“TJuLj ˝rJÓsoπL IqJcPnJPTa xJyJrJ UJfMjÇ ßxUJPj @PV ßgPT \PzJ yS~J D±tfj kMKuv IKlxJrPhr xJPg TgJ mPu KjKÁf yP~ KfKj 24 WµJr oPiq WJfT ßV´lfJPrr ßWJweJ ßhjÇ hMntJVq\jTnJPm Fr ßTJPjJ KTZMA kPr @r mJ˜mfJr oMU ßhPUKjÇ hLWt hMA mZr kJr yPuS WJfT ßgPT ßVPZ irJPZJÅ~Jr mJAPrÇ muPf KÆiJ ßjA, xJVr-ÀKj ß\JzJ UMPjr WajJ pfaJ YJûuqTr, KbT ffaJA ßpj ImPyuJr KvTJr yP~PZ Fr fh∂TJ\Ç pKhS F oJouJr ßVJaJ fh∂TJptâo ˝~Ä k´iJjoπLr j\rhJKrPf rP~PZ mPu FThJ hJKm TPrKZPuj xJPmT ˝rJÓsoπL xJyJrJ UJfMjÇ hM”U\jTnJPm oJouJKa fhP∂ @VJPVJzJ ßp KdPudJuJ nJm ßhUJ ßVPZ fJ KmPmYjJ TrPu ˝rJÓsoπLr TKgf hJKmKar Skr KmvõJx rJUJ TKbj ‰mKTÇ ImJT uJPV FaJ ßnPm ßp, ˝rJÓsoπL ßWJKwf 24 WµJ~ pUj UMKj ßV´lfJr yPuJ jJ fUj ˝rJÓsoπL ßTj fJPT @võJx k´hJjTJrL IKlxJrPhr \mJmKhKyfJr oMPUJoMKU TrPuj jJÇ @r ßTjA mJ è\Pm CPb @xJ jJPor mqKÜrJ xPªynJ\jS yPuj jJ, mrÄ fJrJ KjKmtmJPh fKzWKz ßhvfqJPV xão yPf kJrPujÇ ÊÀPf FA yfqJ oJouJr fh∂TJrL xÄ˙J KcKmr f“TJuLj KcKx xÄmJh xPÿuPj mPuKZPuj, Èxm KTZM @oJPhr \JjJ yP~ ßVPZÇ @Ko FUjA muPf kJKrÇ' KT∂á KfKj \JjJ TgJèPuJ kPr @r mPujKj, mrÄ @hJuPf KVP~ fhP∂ KjP\r mqgtfJA ˝LTJr TPrPZjÇ ImJT uJPV, oyJoJjq @hJuf ßTj \JjPf YJAPuj jJ, KcKx KcKmr TL \JjJ KZuÇ @r ßTjA mJ \JjJ fgq TJP\ jJ uJKVP~ KfKj @hJuPf mqgtfJ ˝LTJr TrPujÇ F irPjr IxÄUq ÈPTj' xJVr-ÀKj yfqJTJP§ oJgJ fMPu hJÅzJPuS fJr ßTJPjJ \mJm ßoPuKjÇ iJreJ y~, F mqJkJrèPuJ oJouJr mftoJj fh∂TJrL xÄ˙J KjÁ~A nJPuJoPfJ UKfP~ ßhPUPZÇ xJVr-ÀKj Kjyf yS~Jr kPrr x¬JPy CÅYM khoptJhJr FT kMKuv IKlxJPrr xJoPj pJS~Jr

V´Jo mJÄuJ ßrÓáPr≤ ˝PhvL UJmJPrr ksTíf ˝Jh KjPf VsJo mJÄuJ~ IJxMj... IJoJPhr GKfyqmJyL KmKr~JjL, ßVJvf, TKuK\ nájJ, oV\ nájJ, nJf, oJZ, vJT-xK«, ÊaKT, Kyhu-YJajL, oJZ nájJ, ßZJa oJZ, xJfTzJr frTJrLxy ßhPvr UJmJPrr ˝Jh KjjÇ KmP~, VJP~ yuMh, \jìKhj, ßxKojJr, ßksxTjlJPr¿ xy ßp ßTJj kJKatPf IJorJ CjúfoJPjr UJmJr UMm To xoP~ xrmrJy TPr gJKTÇ

xMPpJV y~Ç k´xñâPo KfKj mPuj, ¸vtTJfr IPjT oJouJr ßãP© ßpojaJ y~∏ FTirPjr \auJ, @xPu IPjT KTZM UKfP~ ßhUJr hrTJr kPzÇ FPf xo~ uJPV Kx≠JP∂ ßkRÅZPfÇ xJVrÀKj yfqJ oJouJr ßãP© oPj TPrj F rToKa yP~PZÇ ‰ipt iÀj, \auJ ßTPa pJPmÇ @\ KuUPf mPx xÂh~ ßxA IKlxJPrr TgJ mz ßmKv oPj kzPZÇ kKrK˙Kfr xKbT mqJUqJA KfKj KhP~KZPujÇ @∂KrTfJr xJPg fJr TrJ o∂mq ÈFT irPjr \auJ'∏ yqJÅ , \auJA mPaÇ yfqJTJP§r kr hMA mZr IKfâJ∂ yP~PZ, @xJKo ßV´lfJr y~Kj FmÄ \JjJ x÷m y~Kj yfqJr TJreÇ ÀKj KZPuj FKaFj yJCP\r KxKj~r xJÄmJKhTÇ oífMqr @PV KmKm~JjJ VqJxKlP fJr IqJxJAjPo≤, VqJxKlPr Skr fJr KrPkJKatÄ, KrPkJPatr @ÄKvT ßaKuTJˆ yS~J FmÄ fJ KjP~ FKaFj yJCP\ xÄKväÓPhr xJPg ÀKjr mJKVõf§J, fJr TJPZ gJTJ KmKm~JjJ VqJxKl KrPkJPatr rJv lMPa\èPuJ ßlrf YJS~J, FTkptJP~ UMj yS~Jr oPfJ ootJK∂T kKreKf FmÄ ImPvPw xJVr-ÀKj yfqJTJP§r TP~T oJx kr FKaFPjr ßoAj xJntJr ßgPT ßx lMPa\èPuJ yJKrP~ ßVPZ oPot TftíkPãr gJjJ~ K\Kc TrJ AfqJKh iJrJmJKyT WajJr @PhqJkJ∂ kK©TJ~ KrPkJat yP~PZÇ F ZJzJ FKaFPjr TetiJr KmPhPv KVP~ ÀKj xŒPTt ßpxm CJkJJ mÜmq ßhj fJPf FA yfqJTJP§ fJr xÄKväÓ gJTJ-jJ-gJTJr Kmw~KaS fh∂TJrL xÄ˙J KjÁ~A nJPuJoPfJ krLãJ TPr ßhPUPZÇ y~PfJ fJPf KTZMA UMMÅP\ kJS~J pJ~Kj mPu cJÜJr KjfJA yfqJ~ \Kzf xPªPy @aT KV´uTJaJ ßYJrPhr ßkZPj fh∂TJrLPhr FA TJK∂Tr ZMPa ßmzJPjJÇ 11 ßlms∆~JKr xTJPu xJVr-ÀKjr mJxJ~ \JjJuJr KV´Pu ßZJa FT aMTrJ âxmJr ßUJuJ FmÄ ßnfr

J~ V´Jo mJÄu mJÄuJr .. ˝Jh Kjj.

KhPT mJÅTJPjJ Im˙J~ ßhPUj IPjPTAÇ CkK˙f kMKuv, KoKc~JTotL S C“xMT mqKÜ S xÄ˙J mqJkJraJ krLãJ TPrjÇ xÄmJhTotLrJ ßx nJXJ KV´Pur ZKmS ßfJPujÇ xmJA muJmKu TPrj, SUJj KhP~ ˝J˙qmJj FTaJ KmzJu ßdJTJ y~PfJ x÷m, ßTJPjJ oJjmx∂Jj j~Ç IgY fhP∂r KmKnjúkptJP~ ßxA nJXJ KV´Pur xïLet kg KhP~ mJrmJr ßYJr ßdJTJPjJr ßYÓJ yP~ FPxPZÇ xJÄmJKhT xoJP\r fLms k´ K fmJPhr oM P U fh∂TJrLrJ ßYJPrr V· gJKoP~ rJUPf mJiq yPuS Im˙JhOPÓ oPj yPò ßxaJ FPTmJPr kKrfqÜ y~KjÇ xJVr-ÀKj ß\JzJ UMPjr KÆfL~ mwtkNKft 11 ßlms∆~JKrÇ fJPhr ßvJTJfMr xyTotLrJ y~PfJ ßxKhj ˛íKfYJre TrPmj, hJKm \JjJPmj UMKj ßV´lfJPrrÇ @VJoL 10 KhPjr oPiq F mqJkJPr FTKa KmmOKf ßh~Jr IñLTJr TPrPZj fgqoπLÇ KT∂á FPf TPr yfqJryPxqr ßTJPjJ KTjJrJ yPm KT? ßuJoywtT FA UMPjr WajJ APfJoPiq hMA mZr kJr TPrPZÇ fh∂ YuPZ, fPm UMKj FUPjJ ßV´lfJr y~KjÇ xÄKväÓ xmJr k´Kf Kmjos v´≠J ßrPU @oJr hO|KmvõJxKa FmJr mqÜ TKrÇ @oJr KmvõJx, F WajJ fh∂ TrJr oPfJ ßpJVq S ßoiJxŒjú xJÄmJKhT rP~PZj @oJPhr xoJP\AÇ xJÄmJKhT ßjfífô @∂KrTnJPm CPhqJVL yPu FTaJ Kao TPr xJVr-ÀKj yfqJryxq fh∂ TrJ ßpPf kJPrÇ fhP∂ k´J¬ fgq CjìMÜ rJUJ ßpPf kJPr xmJr ImKyKfr \jq, ßpj C“xMT \jVe I∂f \JjPf kJPrj UMPjr I∂rJumftL TJre @xPu TL KZuÇ @oJPhr xJÄmJKhT ßjfífô KÆiJKmnÜ pKhS fPm F yfqJTJP§r UMKj @aT S KmYJr hJKmPf fJrJ xm xo~ xMhO| GTqm≠fJ ßhKUP~ FPxPZjÇ kro TÀeJo~ @uäJy @oJPhr xmJAPT nJPuJ gJTJr fJSKlT hJj TÀjÇ

ßp ßTJj irPjr KoKaÄ IgmJ ßksx TjlJPrP¿r \jq ßrÓáPrP≤r CkPr rP~PZ 40 IJxj KmKvÓ KoKaÄ ÀoÇ

68 Brick Lane, London E1 6RL | Tel: 020 7377 6116


SURMA m 14 - 20 February 2014

xTJuKa KT xJrJKhPjr @nJx KhPò xMiLr xJyJ ßuUT : xJPmT ßxjJ TotTftJ

@S~JoL uLPVr Vf kJÅY mZPrr vJxjTJPu xrTJr k´YMr Cjú~joNuT TJ\ TPrPZÇ KmhMq“, KvãJ, TíKw, Igt, ˙JjL~ xrTJr xmt©A fJPhr Cjú~joNuT TJP\r hOvqoJj mqJK¬ KZuÇ KT∂á Ff TJ\ TrJr krS pUj fJrJ FTKar kr FTKa ˙JjL~ xrTJPrr ßo~r KjmtJYPj fJPhr xoKgtf k´JgtLPhr krJK\f yPf ßhPUPZ, fUj fJrJ Km˛P~ mz mz ßYJU fMPu fJKTP~PZÇ mJrmJr k´vú fMPuPZ KjP\Phr TJPZßTj fJPhr \jKk´~fJ~ ix ßjPoPZ? C•r y~PfJ fJrJ ß\PjPZ IgmJ \JjPf kJPrKjÇ oJjjL~ k´iJjoπL k´KfKhjA KmKnjú ßVJP~ªJ xÄ˙J ßgPT ßVJkj k´KfPmhj kJj rJ\QjKfT KmwP~r CkrÇ fJrkr fJr @PZ Kj\˝ xKYmJu~, oπL kKrwh FmÄ rJ\QjKfT ßjfímOªÇ \jKk´~fJ yrJPxr ßoJaJoMKa KY© fJr \jq kJS~J UMm TKbj TJ\ KZu jJÇ y~PfJ KfKj ßkP~PZj FmÄ KjP\r nKmwq“ Totk∫JS KjitJre TPr ßlPuKZPujÇ fPm fJr \JjJr mJ mM^Jr oPiq nMu FmÄ KogqJ fgq k´hJPjr ßuJPTrS KT∂á InJm gJPT jJÇ YJaMTJKrfJr iot IjMpJ~L k´iJj mqKÜr xJoPj YJaMTJrLrJ TUjS ßjPVKan aJAPkr xÄmJh k´hJj TPr jJÇ kK\Kan

xÄmJh KhP~ UMKv TrJr ßTRvu KyxJPm fJA YJaMTJrLPhr KogqJ S nMu fgq k´hJj TrPfA y~Ç k´iJjoπLr ßfoj ÊnïPrr lJÅKTPf kPz pJS~JrS n~ KZu FmÄ @PZÇ fPm @orJ pJrJ mJAPr ßgPT ßhKU, fJrJ KT∂á xmKTZM kKrÏJrnJPmA ßhUPf kJAÇ ßxUJPj gJPT jJ ßTJj rJUdJT, gJPT jJ ßTJj ßfJwJPoJhTJrLr KogqJ fgqÇ fJA xJrJ hMKj~J~ kK©TJr ßuUJPuKU FmÄ KrPkJKatÄPT mJ˜m FmÄ xfq fPgqr nJ§Jr KyxJPm Veq TrJ y~Ç ßuUTPhr xoJPuJYjJ FmÄ mqJUqJ IPjT xo~A ãofJvJuLPhr TJPZ nJu uJPV jJÇ ßTjjJ UMm TJPuJ ßoP~aJPTS pKh ßTC lxtJ ßoP~ mPu k´vÄxJ TPr, Ixfq ß\PjS ßoP~aJr FTaMUJKj yPuS nJu uJPVÇ oJjm oPjr mqJUqJyLj YJKrK©T ‰mKvÓq FKaÇ @r ßhPvr k´iJjoπL mPu TgJ, fJS @mJr mJÄuJPhPvr k´iJjoπLÇ pJr yJPf rJPÓsr xTu ãofJ @ZPz kzPZ, fJr TJP\r nMu irJ KTÄmJ fJr TJP\r CjúKf yPf kJPr Foj krJovt ßh~J xKfq xKfq KmköjT yPf kJPrÇ mJÄuJPhPvr ßk´KãPf FojaJ oJP^ oJP^A ßhPUKZ KmVf xrTJrèPuJr vJxjJoPuÇ mftoJj k´iJjoπL fJr kNPmtr vJxjTJPu ßmv TP~TmJrA KaKn YqJPjPur aTPvJ FmÄ kK©TJr ßuUJPuKUr Ckr TzJ xoJPuJYjJ TPrPZj, fJr Ix∂áKÓr TgJ \JKjP~PZjÇ fmMS FT\j VPmwT, FT\j KY∂JvLu ßuUT YMk TPr gJTPf kJPr jJÇ oJKa S oJjMPwr TJPZ hJ~m≠fJr FTKa IhOvq rKv fJr VuJ~S mJÅiJ @PZÇ vJxT pfA rÜYãM ßhUJT, fJr nJPuJr \jq fJPT xMkrJovt KhPfA yPmÇ @S~JoL uLV fgJ ßvU yJKxjJr Vf xrTJPrr hMmtufJ KZu xMvJxj k´KfÔJr ßãP©, hMjtLKf ßrJPir ßãP© FmÄ IKf huL~Tre jLKf kKryJr TrJr ßãP©Ç xMvJxj jÓ yS~J~ huL~Tre mOK≠ ßkP~KZu, @mJr huL~TrPer yJf KhP~ xMvJxj \JjJuJ KhP~ kJKuP~KZuÇ vJxj, rJ\jLKf xmKTZMPT hMjtLKf @òJhj TPr ßrPUKZuÇ lPu xrTJPrr nJu TJP\r metjJ hMjtLKf, jÓ vJxj @r IKf huL~TrPer ZJTKj KhP~ ßmr yP~ FPx \jVPer hrmJPr ßkRÅZPf kJPrKjÇ mrÄ CPJnJPm \jVPer ßYJPU ÊiM xrTJPrr UJrJk KhTKaA ßmKv TPr k´KfnJf yP~PZÇ k´iJj KmPrJiL hu KmFjKk Vf xJf mZr TJptf ßTJj rJ\jLKf jJ TPrA

oMÜKY∂J 43

mftoJj k´iJjoπL fJr kNPmtr vJxjTJPu ßmv TP~TmJrA KaKn YqJPjPur aTPvJ FmÄ kK©TJr ßuUJPuKUr Ckr TzJ xoJPuJYjJ TPrPZj, fJr Ix∂áKÓr TgJ \JKjP~PZjÇ fmMS FT\j VPmwT, FT\j KY∂JvLu ßuUT YMk TPr gJTPf kJPr jJÇ oJKa S oJjMPwr TJPZ hJ~m≠fJr FTKa IhOvq rKv fJr VuJ~S mJÅiJ @PZÇ vJxT pfA rÜYãM ßhUJT, fJr nJPuJr \jq fJPT xMkrJovt KhPfA yPmÇ xrTJPrr ßo~Jh ßvPw xrTJPrr k´Kf ßjPVKan iJreJ ßkJweTJrLPhr xogtj ßkP~ YJñJ yP~ CPbKZuÇ @r ßx\jqA fJPhr oPjJjLf ßo~r k´JgtLrJ FPTr kr FT \~uJn TrKZPujÇ @S~JoL uLPVr Vf xrTJrKa oNuf Kfj ßãP© nMu TPrKZuÇ k´gof, Vf xrTJr IKf huL~Tre TrPf ßYP~KZu kMPrJ rJÓsPTÇ ßxA TJP\ fJPhr xoxqJ KZu fJPhr oπL kKrwhÇ oπL kKrwPhr xhxqVe Kj\ Kj\ FuJTJr rJ\jLKf kKrYJujJr oNu ßTªsKmªMPf jJ gJTJ~ @ûKuT rJ\jLKfr oJPb @ûKuT ßjfJ-TotLrJ ß˝òJYJKrfJ TrJr xMPpJV kJ~Ç ZJ©uLV, pMmuLV, ß˝YJZJPxmT uLVxy @S~JoL uLPVr IPjT ß\uJ, CkP\uJ FmÄ ACKj~j TKoKar ßjfímOª rJ\jLKfr YYtJ jJ TPr mqmxJ-mJKe\q @r hJuJuL KjP~ mq˜ gJPTÇ V´JoVP†r k´fq∂ IûPuS xJiJre oJjMw fgJTKgf uLV ßjfJPhr ßhRrJP®qr KvTJr yP~ kPzKZuÇ @S~JoL uLV FmÄ xrTJr fJPhr huL~ ßuJTPhr ßhRrJ®q yrJPx pPgÓnJPm xlufJ @jPf kJPrKjÇ fJA KhjKhj fJPhr yJf ßgPT xJiJre oJjMPwr xogtj hNPr xPr pJKòuÇ KÆfL~f, Vf xrTJr hMjtLKf ßrJPi xlufJ I\tj TrPf kJPrKjÇ oπL kKrwPhr xTu xhxq hMjtLKfoMÜ KZPuj jJ FmÄ KjmtJKYf IPjT xÄxh xhxqA hMjtLKfPf KjoKöf

KZPujÇ ßxA xMPpJPV xrTJPrr k´vJxPj hMjtLKf ßrJi TrJ x÷m y~KjÇ k´vJxPjr Có kptJP~ k´TJPvqA YPuPZ hMjtLKfr ÉKuPUuJÇ IPjT\j xÄxh xhPxqr jJo CPuäKUf yP~PZ k©-kK©TJ~, pJrJ IQmi IPgtr xPñ pMÜ KZPuj, IQmi mqmxJr xPñ pMÜ KZPuj, xπJPxr VclJhJr KyxJPm pMÜ KZPuj, ßa¥JrmJK\Pf \Kzf KZPujÇ k´iJjoπLr ßmv T'\j @®LP~r jJo FPxPZ k©-kK©TJ~, pJrJ xŒPTtr xMPpJPV rJÓsãofJ k´P~JV TPr hMjtLKfr xJPg xŒíÜ KZPujÇ fífL~f, @S~JoL uLPVr rJ\jLKfPf Vefπ KZu jJ FmÄ ßxA xMPpJPV rJ\jLKfKmhVe ˝ ˝ hJK~fô kJuPj mqgt KZPujÇ IgtJ“ rJ\jLKfKmhVe hJK~fô xyTJPr fJPhr rJ\jLKfPT xJoPj FKVP~ KjPf mqgt yjÇ xTu ãofJ FmÄ hJK~fô huPj©Lr WJPz KhP~ Ijq xTu ßjfJ-Pj©L hJ~ZJzJ ßVJPZr rJ\jLKf TPrPZj Vf kJÅY mZPrr xrTJr YuJTJuLj xoP~Ç oJjjL~ k´iJjoπL AKfoPiq @kJfnJPm FTKa hã, VKfvLu, x“ oKπxnJ CkyJr KhP~PZjÇ mftoJj oKπxnJ IPjTaJA KjntrfJxŒjú FmÄ IKnùfJr @PuJPT krLKãfÇ k´oJKef jj Foj KTZM jfMj oMU gJTPuS IKiTJÄPvr k´KfA xJiJre oJjMPwr @˙J @PZÇ xÄxh xhPxqr jKoPjvPj FA 55 kOÔJ~

nJrPfr xÄUqJuWMrJ TJPT ßnJa ßhPm? IÀe KxjyJ ßuUT : TuJKoˆ S nJrPfr KxKj~r xJÄmJKhT @CauMT ßgPT nJwJ∂Krf

xJŒ´KfT rJ\q KjmtJYjèPuJPf TÄPV´x fJPhr IjqJjq ßnJa mäTA ÊiM yJrJ~Kj, huKa oMxKuo ßnJaS yJKrP~PZÇ Fr Igt FA j~ ßp, oMxKuo kKrY~KnK•T rJ\jLKfS Kj”Pvw yP~ ßVPZÇ KyªM k´nJPmr KmÀP≠ nJrxJoq k´KfÔJ~ huKa oMxuoJj xŒ´hJP~r ßVJÅzJ S xJo∂fπL FKuaPhr xPñ KoPu FA kKrKYKfoNuT rJ\jLKfPT uJuj TPrÇ fPm hJKrhsq, KvãJ S TotxÄJPjr oPfJ Kmw~èPuJ oMxuoJj xŒ´hJP~r \jq TfaJ k´P~J\jL~, ßxaJ CkuK… TrJr oPfJ ßmJi FA FKua ßv´eLr KZu jJÇ FUJPj iot KhP~A oMxuoJjPhr KmKnjú xŒ´hJ~PT, ßpoj, ijL-hKrhs, xMKjú-Kv~J, ßhSmKª-PmPruKm, xMKl-xJuJKl, mJXJKu-oJu~JKu mJ TJjJzJ IgmJ

ßfPuènJwLPT FT xMPfJ~ ßmÅPi rJUJr mqmJ TrJ y~Ç fJPhr xmJr Skr vKr~f rãJ TrJ, ChtMrt CjúKf, oJhsJxJPT xrTJKr y˜PãkoMMÜ rJUJ, lPfJ~Jr oJiqPo \Lmj kKrYJujJ TrJr mJiqmJiTfJ @PrJKkf y~Ç FKuarJ KyªMPhr ßgPT ßp oMxuoJjPhr ˝Jgt kOgT∏ ßxaJ CkJkj TPrÇ FA kPgA FToJ© fJrJ fJPhr ãofJ S Tftífô KYrJ~L TrPf kJPr mPu oPj TPrKZuÇ xJoJK\T kKrmftPjr TJrPe oMxuoJjrJ TÄPV´Pxr kKrmPft @ûKuT huèPuJr k´Kf fJPhr @jMVfq kKrmftj TPrPZ∏ FojaJ j~Ç @xPu oMxKuo FKuarJ KjP\Phr xMPpJV-xMKmiJr \jq @ûKuT huèPuJr k´Kf xogtj mqÜ TrJ~ F ImJ xOKÓ yP~PZÇ FUJPj kKrKYKfoNuT rJ\jLKf FT hu ßgPT @PrT hPu JjJ∂Krf yP~PZÇ k´Tíf AxMMqèPuJ FUjS xJoPj @xPf kJPrKjÇ ßhPvr ˝PWJKwf oMxKuo TP£r oPiq oMxKuo hKrhs ßv´eLr T£˝raJ ßTJgJ~? oMxKuo oiqKm• ßv´eLr ChJr oNuqPmJPir ß\JrJPuJ mÜmqA mJ ßTJgJ~? TP~T mZr iPr oMxKuo xŒ´hJP~r oPiq FTKa I∂”PxsJf mP~ YPuPZ, ßpaJ kKrKYKfoNuT rJ\jLKfr KnK•PT jJKzP~ KhP~PZÇ Fr FTKa yPuJ, ChJrLTre-C•r kKrKKfPf \LmjoJj Cjú~Pjr hr\J CjìMÜ yS~JÇ ChJr oNuqPmJi xogtjTJrL oiqKm• ßv´eLr CØm FmÄ IjqJjq oMxKuo ßhPv ßVJÅzJkKPhr YqJPu† \JjJPjJr WajJ nJrPfr oMxuoJjPhr k´nJKmf TrPZÇ iLPr iLPr nJrfL~ oMxuoJjrJ IgtQjKfT ˝JPgtr KhPT ^MÅPT kzPZÇ IjqJjq xŒ´hJP~r ßuJT\Pjr CjúKf ßhPU fJPhr oPiq @®K\ùJxJ xOKÓ yP~PZ :@orJ TL ßkP~KZ? @orJ ßTj KkKZP~ @KZ? xJYJr TKovj Vbj KZu TÄPV´Pxr Fxm

I∂”PxsJfPT ˝LTJr TPr ßjS~JÇ fUj hOvqf oPj yKòu, huKa oMxuoJjPhr kKrKYKfoNuT rJ\jLKfr kKrmPft \LmPjr k´Tíf xoxqJmKur k´Kf FmJr hOKÓ ßlrJPmÇ xJYJr TKoKar xm xMkJKrvA TÄPV´x V´ye TPr FmÄ fJrJ 25 vfJÄv mJ fJr ßmKv oMxKuo \jxÄUqJ rP~PZ Foj 90Ka ß\uJr mÉoMUL UJPf Cjú~j kKrT·jJ yJPf ßj~Ç KvãJ, hãfJ Cjú~j S oMxKuo xŒ´shJP~r IjqJjq xãofJoNuT TotxNKY xÄmKuf k´iJjoπLr 15 hlJ TotxNKYS Fr xPñ pMÜ y~Ç Fxm xMKmiJ xÄUqJèÀ xŒ´hJ~PT ‰mrL jJ TPrA xÄUqJuWM xŒ´hJP~r TJPZ ßkÅRZJPjJr CPhqJV KjKhtÓ ßuJPTr yJPf xMKmiJ jJ ßkÅRZJ S oKjaKrÄP~r InJPm ßfoj hJV TJaPf kJPrKjÇ FA mqgtfJr xPñ ßhPvr xJoKV´T IgtQjKfT hMrmJ pMÜ yS~Jr lPu xJYJr TKoKar xMkJKrvkrmftL TotTJP§r xMlu TÄPV´x kJ~KjÇ mrÄ TÄPV´Pxr xPñ oMxuoJjPhr hNrfô ßmPz pJ~Ç oMxuoJjrJ fUj KmT· KjP~ nJmPf ÊÀ TPrÇ IKiTfr nJPuJ YJTKr S mqmxJK~T xMPpJPVr yJfZJKjr TJrPe Vf rJ\q KjmtJYPj oiqk´Phv S rJ\JPjr oMxuoJjPhr KTZM IÄPvr KmP\KkPT ßnJa ßhS~Jr WajJ fJA FUj @r @Ápt mPu oPj y~ jJÇ oMxuoJjPhr TJPZ TÄPV´x S KmP\Kkr oPiq ßnhPrUJ KT ^JkxJ yP~ kPzPZ, ßpojaJ KyªMPhr ßYJPU yP~PZ? oMxuoJjrJS KT FUj F hMKa hPur oPiq ßT nJPuJnJPm IgtjLKfPT mqmJkjJ TrPf kJrPm S ßhv IPkãJTíf nJPuJ YJuJPf kJrPm, ßxaJA TJrS k´Kf xogtj mqÜ TrJr KmYJpt Kmw~ yP~ CPbPZ? oMxuoJjrJ KT nJmPZ ßp, KyªMPhr ˝Jgt @r fJPhr ˝JPgtr oPiq ßTJPjJ kJgtTq ßjA? @r Fxm k´Pvúr C•r pKh yJÅ-mJYT y~, fJyPu KmP\Kkr UMKv yS~Jr TJre WaPf kJPrÇ

oMxuoJjrJ @uJhJ ßTJPjJ xJoJK\T, rJ\QjKfT S IgtQjKfT TqJaJVKr j~ mPu KmP\Kk FfTJu ßp mÜmq KhP~ @xKZu ßxaJA KT Fr oJiqPo k´oJe yPm jJ? F mqJkJPr jPrªs ßoJKh k´J~ oJTtxmJhLr oPfJA TgJ muPZjÇ hKrhs oMxuoJjPhr hKrhs KyªMPhr KmÀP≠ uzJA TrJ CKYf j~Ç fJrJ CnP~ GTqm≠nJPm hJKrPhsqr KmÀP≠ uzPmÇ fJ yPu fJPhr KjrJk•Jr TL yPm @r kKrKYKfrA mJ TL yPm? KjrJk•J k´Pvú oMxuoJjPhr TJPZ TÄPV´x IgmJ KmP\Kkr ßfoj ßnhPrUJ ßjAÇ fJrJ TÄPV´x vJxPj ßpoj IKjrJkh KZu, KmP\Kk vJxjJoPuS FTA ImJÇ TÄPV´Pxr vJxjJoPu ßyJT @r KmP\Kk vJxjJoPuA ßyJT, xJŒ´hJK~T xKyÄxfJ FTaJ KjKhtÓ kqJaJjt IjMxre TPr YPuÇ k´gPo FTaJ KmP°JrPeJjìMU kKrKKf xOKÓr xMPpJV TPr ßhS~J y~Ç Fr kr ßZJaUJPaJ WajJ~ xKyÄxfJr @èj k´\ôKuf TrJr IkPYÓJ YPuÇ @Aj-ví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL fUj KjPÁÓ gJPT mJ CiJS yP~ pJ~Ç YJrKhPT è\m ZKzP~ ßhS~Jr lPu hJñJr @èj hJC hJC TPr \ôPu SPbÇ fUj xrTJPrr khPãkèPuJ IkptJ¬ yP~ kPzÇ hJñJmJ\rJ fUj oJjMwPT yfqJ-\Uo TPr YPuÇ oJjMPwr WrmJKz, ßhJTJjkJPa IKVúxÄPpJV TrJ y~Ç hJñJr kPrr kKrKKfS FTA rToÇ Vbj TrJ y~ KmYJr KmnJVL~ TKovjÇ KT∂á TKovPjr xMkJKrPvr KnK•Pf ßTJPjJ mqmJ KjPf ThJKY“ ßhUJ pJ~Ç k´gomJPrr oPfJ TÄPV´x oMxuoJjPhr ßYJPU fJr S KmP\Kkr oPiq kJgtTq Kj„kPer \jq 2004 xJPu fJPhr KjmtJYjL ßoKjPlPˆJPf xJŒ´hJK~T xKyÄxfJ ßrJi TrPf Kmu @jJr k´Kfv´∆Kf ßh~Ç FPf 55 kOÔJ~


44 oMÜKY∂J

14 - 20 February 2014 m SURMA

oiqk´JPYqr ßfuxŒh S c. oMrKxr @hJuf c. ßoJ: rKlTMu AxuJo ßuUT : nNKmùJjL S oJAKjÄ KmPvwù; KvãT, KkFoA KmnJV, vJKmk´Km, KxPuaÇ

Phv-KmPhPvr \ôJuJKj xŒh, KmPvw TPr ßfu-VqJx S T~uJ FmÄ IjqJjq UKj\xŒh KjP~ kzJPvJjJ, VPmweJ @r KvãTfJ TrJr xMmJPh nN-rJ\QjKfT ßk´ãJkPar KhPT xJmtãKeT j\r rJUPf y~Ç nNrJ\jLKf oNuf Kj~Kπf y~ kKÁoJPhr KhP~Ç Kmvõ \ôJuJKj xŒPhr Skr FTò© @Kikfq TJP~o TrJA FPhr @xu CP¨vqÇ ßp 10Ka ßhPv xPmtJó ßfPur o\Mh rP~PZ ßxèPuJ yPuJ∏ 1. ßnKj\MP~uJ (297.6 KmKu~j mqJPru), 2. ßxRKh @rm (267.91 KmKu~j mqJPru), 3. TJjJcJ (173.105 KmKu~j mqJPru), 4. ArJj (154.58 KmKu~j mqJPru), 5. ArJT (141.35 KmKu~j mqJPru), 6. TMP~f (104 KmKu~j mqJPru), 7. xÄpMÜ @rm @KorJf (97.8 KmKu~j mqJPru), 8. rJKv~J (80 KmKu~j mqJPru), 9. KuKm~J (48.01 KmKu~j mqJPru) S 10. jJAP\Kr~J (37.2 KmKu~j mqJPru)Ç xMfrJÄ ßhUJ pJPò ßp, kOKgmLPf xPmtJó ßfu o\Mh S C“kJhjTJrL 10Ka ßhPvr oPiq xJfKa ßhvA oMxKuo \JyJPjr IÄvÇ xJfKa ßhPvr oPiq @mJr jJAP\Kr~Jr ßnRPVJKuT Im˙Jj FTaM hNPr yPuS ImKvÓ Z~Ka oMxKuo ßhvA kJvJkJKv ImK˙f, pJ oiqk´JPYqr oNu IÄv mPu KmPmKYf y~Ç ßfPur xrmrJy kg KjrJkh rJUPf oiqk´JPYqr k´J~ xm ßhPvA FUj FTJKiT oJKTtj xJoKrT WJÅKa ˙Jkj TrJ yP~PZÇ oiqk´JPYqr ßfuxŒh uM£Pjr \jq KoxPr xrTJrTJbJPoJ Kj~πe TrJ kKÁoJPhr \jq ßTj \ÀKr ßx KmwP~ @PuJTkJf FmÄ KoxPr c. oMrKxr KmYJPrr \jq VKbf @hJuPfr KmYJrTPhr xŒPTt KTZM iJreJ fMPu irJA @\PTr F k´mPºr CP¨vqÇ Koxrxy S@AKxnMÜ 57Ka ßhPvr \jVePT kKÁoJ vJxTmVt S AÉKh \JKf hM'Ka hOKÓnKñ KjP~ KmYJr KmPmYjJ TPr gJPTÇ k´goKa yPuJ iotyLj ßxTMuJr \jPVJÔL, ßp \jPVJÔLPT fJrJ fJPhr IjMVf oPj TPrÇ @r KÆfL~Ka yPuJ AxuJPor k´Tf í IjMxJrL \jPVJÔL, pJrJ xJKmtTkptJP~ AxuJoL @hvt k´KfÔJr xÄV´JPo Ku¬ yP~ TPbJr kKrv´o TPr pJPòjÇ ˝JPgtr KmYJPr k´go ßVJÔLKaPT kKÁoJrJ pfaMTM nJPuJmJPx, KÆfL~ ßVJÔLPT ffaMTAM WíeJ TPrÇ @r fJA oMxKuo ßhvèPuJr rJÓsãofJ~ mJrmJr iotyLj ßxTMquJr ßVJÔLPTA mxJPjJ yPòÇ pKh TUPjJ kKÁoJPhr VefPπr ßoJzPT KjmtJKYf yP~ AxuJKo hu ãofJ~ mxPf YJ~, fJ yPuS fJPhr ßvw rãJ ßjAÇ KÆfL~ ßVJÔLr \jVePT @hKvtT ßoJTJPmuJ~ mqgt yP~ fUj SrJ k´gPo xÄKväÓ ßhvèPuJPf oMxuoJjPhr FTJÄvPT mqmyJr TPr KoKc~Jr oJiPo iNo\ s Ju xOKÓ TPr \JfL~ GTq KmjÓ TPr ßh~Ç Frkr kMKuvmJKyjLr oJiqPo k´JgKoT hojJKnpJj S KmYJr KmnJVL~ hMm• ít J~j FmÄ xmtPvPw ßxTMuJr xJoKrT mJKyjLr oJiqPo ãofJ hUPur kg ‰fKr TPrÇ FPyj IkTPotr hMAKa KjTíÓ ChJyre yPuJ @uP\Kr~J S KoxPrr mftoJj ßk´ãJkaÇ @uP\Kr~J~ 1991 xJPur 26 KcPx’Pr xJiJre KjmtJYPj AxuJKoT xquPnvj l∑≤ vfTrJ 48 nJV ßnJa ßkP~ 231Ka @xPjr oPiq 188KaPf Km\~L y~Ç KT∂á l∑≤PT xrTJr Vbj TrPf jJ KhP~ xJoKrT vJxT vJhKu ßmj\JKhh huKaPT KjKw≠ ßWJweJ TPrj FmÄ huKar ßjfJTotLPhr Skr KjptJfPjr kg ßmPZ ßjj, pJ FUPjJ YuPZÇ KoxPrr k´go KjmtJKYf VefJKπT ßk´KxPc≤ yPuj c. oMyJÿh oMrKxÇ 2012 xJPu hMA

hlJ KjmtJYPj KfKj k´J~ vfTrJ 63 nJV ßnJa ßkP~ KjmtJKYf yjÇ 2012 xJPur 30 \Mj ãofJ~ mxPuS Vf 3 \MuJA Añ-oJKTtj-AÉKh YPâr ohhkMÓ xJoKrT \J∂J ßxjJk´iJj @mPhu lJ•Jy @u KxKxr ßjfíPfô xJoKrT InMq™JPjr oJiqPo ßk´KxPc≤ c. oMyJÿh oMrKxPT ãofJYMqf TrJ y~ FmÄ fJPT mªL TPr rJUJ yP~PZÇ @hJuf ßx ßhPvr xmPYP~ \jKk´~ rJ\QjKfT hu oMxKuo msJhJrÉcPT KjKw≠ ßWJweJ TPrPZÇ 30 mZPrr ‰˝rvJxPjr pJÅfJTPu KkÓ KoxrmJxL @rm mxP∂ CöLKmf yP~ oMKÜr ßp @PuJr KjvJjJaMTM ßhPUKZu, fJ KjKnP~ ßh~J y~ c. oMyJÿh oMrKxPT C“UJPfr oJiqPoÇ 3 \MuJA xJoKrT \J∂Jr ãofJ TMKãVf TrJr krKhj KxKr~Jr ßk´KxPc≤ mJvJr @u @xJh KoxPr ÈrJ\QjKfT AxuJPor' kfPjr \jq @jPª VhVh nJm k´TJv TPrPZjÇ AÉKh AxrJAu S oiqk´JPYqr IjqJjq ßhPvr vJxTmVt KmPvw TPr rJ\J-mJhvJ S KxKr~Jr ßk´KxPcP≤r nP~r oNu TJre yPuJ, oMxKuo msJhJrÉc Foj FTKa \jKk´~ AxuJok∫L rJ\QjKfT hu, pJr vJUJ oiqk´JPYqr xm ßhPvA rP~PZÇ oMxKuo msJhJrÉc pKh ˙J~LnJPm AxuJKo rJÓs TJP~o TrPf kJPr, fJ yPu Fr ßdC oiqk´JYqxy ßVJaJ oMxKuo \JyJPj ZKzP~ kzPmÇ ßTJPjJ ßTJPjJ ßhPv IPjT oxK\Phr AoJoPT msJhJrÉPcr xhxq xPªPy iPr KjP~ KVP~ fJPhr yfqJ, èo TrJ yP~PZÇ xÄVbjKar xhxqPhr KmÀP≠ hojJKnpJj YJuJPjJr \jq KoxPrr xJoKrT \J∂JPT xrJxKr xyPpJKVfJ TrPZ ßTJPjJ ßTJPjJ @rm rJÓsÇ FPyj IkTPot xrJxKr xJyJpq TrPZ pMÜrJÓs S AxrJAuÇ ArJPTr KmÀP≠ oJKTtj @V´JxPjr xo~ @rPmr oJKaPf oJKTtj ‰xjqPhr WJÅKa ˙JkPjr mqm˙J TPr ßh~J y~, pJ FUPjJ KmhqoJjÇ oiqk´JPYqr ßfuxŒhPT KjP\Phr TrJ~P• ßj~Jr \jq yroM\ k´eJuL, @rm xJVr S ßuJKyf xJVPrr Skr Tftf í ô m\J~ rJUJr kJvJkJKv @∂\tJKfT \JyJ\ YuJYPur xmPYP~ KjrJkh S x˜J Àa xMP~\ UJuPT KmkhoMÜ rJUPf KoxPr kKÁoJk∫L xrTJr k´KfÔJ TrJ AxrJAu, ACPrJkL~ vJxTmVt S pMÜrJPÓsr FTJ∂ k´P~J\jÇ @r fJA fJPhr fJPmhJr vJxT pf IkTotA TÀT, pf VeyfqJA YJuJT jJ ßTj, kKÁoJrJ KjÁMkÇ kKÁoJrJ ßuJTPhUJPjJr \jq KTZM hJ~xJrJ KmmOKf KhP~ oMxuoJjPhr xJPg k´fJreJ TrPZ oJ©Ç hoj-kLzj S KmYJr KmnJVL~ yfqJTJ WaJPjJr ßã© ‰fKr TPr FTKmÄv vfJ»LPf msJhJrÉPcr ßjfíPfô AxuJPor kMj\tJVrePT ßbTJPjJ pJPm KT? F k´Pvúr C•r kJS~Jr \jq KoxPrr AKfyJPxr KhPT KlPr fJTJPjJ hrTJrÇ 1928 xJPur oJPYt k´KfKÔf oMxKuo msJhJrÉPcr xhxqPhr hoj TrJr \jq 1954 xJPu KoxPrr xoJ\fπL ßk´KxPc≤ \JoJu @mhMj jJPxr ßmkPrJ~J yP~ KVP~KZPujÇ F ‰˝rvJxT vJK˜ k´hJPjr \jq Foj ßTJPjJ \Wjq k∫J ßjA, pJ oMxKuo msJhJrÉPcr xhxqPhr KmÀP≠ mqmyJr TPrjKjÇ ßpoj è¬yfqJ, k´TJPvq lJÅKx ßh~J, vf vf KjrkrJi mªLPT ß\Pur oPiqA èKu TPr yfqJ, ‰mhMqKfT vT ßh~J, fLms ßnJPfir uJAPar KhPT fJKTP~ gJTPf mJiq TrJ, ß\uUJjJr IºTJr TPã n~ïr KyÄxs TMTrM dMKTP~ KhP~ hÄvj TKrP~ xJrJ ßhy ãf-Kmãf TrJPjJ, k´Y bJ§J kJKjPf KmhqoJj KvÄ oJPZr ßxPur oPiq VuJ kpt∂ cMKmP~ KhP~ oJPZr TJÅaJr mqgJ IjMnm TrJPjJ, hMA kJ SkPrr KhPT ^MKuP~ KhP~ yJ≤JPrr @WJPf xJrJ ßhy ãfKmãf TPr IP^JPr rÜ ^rJPjJ AfqJKhÇ hLWt TJu KjKw≠ KZu msJhJrÉc, FojKT 2011 xJPu @rm mxP∂r @V kpt∂ KjKw≠A KZuÇ Ff IfqJYJr, IKmYJr, lJÅKx, è¬yfqJ FmÄ hLWtTJu KjKw≠ TPr rJUJ xP•ôS k´KfÔJr k´J~ 84 mZr kr AxuJok∫L huKa 2012 xJPur ßo S \Mj oJPxr xJiJre KjmtJYPj KmkMu Km\~ I\tj TrJ Kj”xPªPy IxJiJreÇ kKÁoJPhr ßfumJyL \JyJ\èPuJPT kJrxq CkxJVPrr yroM\ k´eJuL FmÄ @rm xJVr yP~ ßuJKyf xJVPrr kg iPr KoxPrr xMP~\ UJu KhP~ nN-oiqxJVPr KjPf y~Ç FojKT oiqk´JPYqr ßpPTJPjJ ßhv ßgPT AxrJAKu ßfumJyL ßTJPjJ \JyJ\PT fJPhr nN-oiqxJVrL~ yJAlJ mªPr KjPf yPuS xMP~\ UJuPTA mqmyJr TrPf y~Ç kKÁoJ @∂t\JKfT ßfumJyL \JyJ\èPuJPT mqmyJr TrPf y~ KoxPrr ßkJat ‰x~h S @PuJKªs~Jr oPfJ hMAKa mOy“ xoMhms ªrÇ kJÁJfq \V“ KlKuK˜j xoxqJr ßTJPjJ xoJiJj TrPm jJ, mrÄ fJ K\AP~ ßrPU

KoxPrr xJKmtT kKrK˙Kf xJoKrT \J∂Jr \jq ßoJPaA IjMTNu j~ mPu c. oMrKxPT xJiJre ßTJPjJ KxKnu @hJuPf yJK\r jJ TPr xrJxKr ßyKuT¡JPr IùJf ˙Jj ßgPT TPbJr KjrJk•Jr oiq KhP~ TJ~PrJr kMKuv IqJTJPcKoPf ˙JKkf I˙J~L @hJuPf yJK\r TrJ y~Ç KmYJrTJ\ YuJTJPu KfKj mJrmJr KjP\PT ßhvKar ‰mi ßk´KxPc≤ mPu ßWJweJ KhPf gJPTj FmÄ KmYJrTPhr TJptTuJkPTA IQmi mPuPZjÇ TJre xJKmtT KmYJPr KfKjA ‰mi ßk´KxPc≤Ç @hJuPf fJr oPiq ßTJPjJ n~nLKf KZu jJÇ oMxuoJjPhr oPiq @®Tuy xOKÓ TPr oiqk´JPYq fJPhr ˝Jgt C≠JPr mq˜Ç FUJPjA oMxKuo msJhJrÉcPT KjP~ kKÁoJPhr nLKfÇ xMfrJÄ oiqk´JYq yPf ßfumJyL \JyJ\èPuJr kg TµToMÜ TrJr \jq KoxPr xJoKrT hJuJu xrTJr k´KfÔJ TrJ fJPhr UMmA k´P~J\jÇ c. oMrKxr ßjfíPfô oMxKuo msJhJrÉc pKh KoxPr hLWt KhPjr \jq ãofJ~ rP~ pJ~, fJyPu Fr KmrJa k´nJm kzPm oiqk´JPYqr rJÓsèPuJPfÇ oiqk´JPYqr xm ßhvxy C•r @Kl∑TJr ßmKvr nJV ßhPv xÄVbjKar TJptâo rP~PZÇ ßTJgJS ßVJkPj, @mJr ßTJgJS k´TJPvq S Knjú jJPoÇ c. oMrKx S msJhJrÉPcr C™JjPT ßTªs TPr AñoJKTtj-AÉKh YPâr kJvJkJKv nLKfr oPiq rP~PZ @oJPhr kJPvr ßhvÇ nJrfL~ CkoyJPhPvr AxuJKo KY∂JKmh S VPmwTPhr iJreJ, KoxPr AxuJKo rJPÓsr ßYfjJ k´KfKÔf yS~Jr kr oiqk´JPYq ßhvèPuJPf AxuJPor kMj\tJVrPer ßp ßã© xOKÓ yP~PZ, fJr ßdC IKYPrA FPx @ZPz kzPf kJPr nJrfL~ CkoyJPhPvr oJKaPfSÇ kJT-nJrf CkoyJPhPv ßxTMuJr vJxTYPâr hMKÁ∂J FUJPjA KjKyfÇ C•r-kNmt nJrPfr ˝JiLjfJTJoL xJf rJP\qS nJrfPT FTA xJPg pM≠ YJuJPf yPmÇ CPuäUq ßfu-VqJx, T~uJ S IjqJjq oNuqmJj UKj\xŒPh xoí≠ C•r-kNmt nJrPfr rJ\qèPuJr IgtQjKfT Im˙J @r nJrPfr hKãe, kKÁo S C•r-kKÁo rJ\qèPuJr IgtQjKfT Im˙Jr oPiq @TJv-kJfJu mqmiJjÇ C•r-kNmt nJrPfr rJ\qèPuJr k´JTíKfT xŒh KhP~ nJrPfr IjJjq k´PhPvr IgtQjKfT CjúKf WaPuS ßxUJPj KTZMA y~KjÇ lPu C•r-kNmt nJrPfr rJ\qèPuJPf TP~T hvT iPr ˝JiLjfJr xÄV´Jo YuPZÇ kKrmKftf KmvõkKrK˙Kfr @PuJPT FKa kKrÏJr ßp, kKÁoJrJ UMm ßmKv Khj @r oMxKuo \JyJPj ßoJzKukjJ TrPf kJrPm jJÇ F TgJ @oJr j~, ˝~Ä kKÁoJPhrÇ oJKTtj ßTªsL~ ßVJP~ªJ xÄ˙Jr nJwJ~ nKmwqPf Kmvõ vJxjmqm˙J~ TL kKrmftj WaPf pJPò, fJ FTaM oPjJPpJV KhP~ ÊjMjÇ 2008 xJPu APªJPjKv~Jr FT\j mÜJ \JkJPjr FT @PuJYjJ xnJ~ Kx@AF xJPmT FT\j k´iJPjr KnKcS xJãJ“TJr ßhKUP~KZPujÇ SA TotTftJr nJwJ~ È2025 xJPur oPiq ߸j ßgPT APªJPjKv~J kpt∂ oMxKuo \JyJPjr IPjT ßhPv AxuJo rJÓsãofJ~ YPu @xPm, pJ @orJ ßTJPjJnJPmA fJ ßbTJPf kJrm jJ'Ç kKÁoJ xnqfJr IKfv~ hMmu t m˜MmJhL-PnJVmJhL hJvtKjT KnK•, ArJT S @lVJj pM≠Pã© yPf oJKTtj S jqJPaJ ‰xjqPhr kuJ~jkr oPjJnJm S @®yfqJr k´mefJ mOK≠ FmÄ ArJT S @lVJKj˜JPj hLWt ßo~JKh pM≠ YJuJPf KVP~ Yro IgtQjKfT Kmkpt~ AfqJKh TJrPe fJrJ KjP\rJA KhPvyJrJÇ oJjm\JKfr xmtTJPur kgk´hvtT oyJjmL y\rf oMyJÿh xJ: TftT í mjM jJK\r, mjM TMrJ~\J, mjM TJ~jMTJ, mjM VJflJj S UJ~mPrr AÉKhPhr KmÀP≠ kKrYJKuf xJoKrT IKnpJPjr TgJ AÉKh \JKf FUPjJ nMPu pJ~KjÇ kMrPjJ KhPjr VäJKjo~ krJ\P~r ˛íKf AÉKhPhr fJzJ TPr KlrPZÇ 1967 xJPur @rm-AxrJAu pMP≠r xo~ KxjJA CkfqTJ~ @aPTkzJ KoxrL~ ‰xjqPhr C≠JPr msJhJrÉc xhxqrJ pMP≠r o~hJPj ßp mLPrJKYf nNKoTJ ßrPUKZPuj, ßx @fï FUPjJ AxrJAu ‰xjqPhr fJzJ TPr ßlPrÇ fUjTJr KoxrL~ ßxjJmJKyjLr

FTaJ V´∆k oMxKuo msJhJrÉcPT KoxPrr \jVPer oMKÜr \jq FToJ© nrxJ oPj TrfÇ ãofJYMqf ßk´KxPc≤ c. oMyJÿh oMrKxPT yJK\r TrJ yPò jJaTL~ KmYJKrT @hJuPfÇ KoxPrr xJKmtT kKrK˙Kf xJoKrT \J∂Jr \jq ßoJPaA IjMTu N j~ mPu c. oMrKxPT xJiJre ßTJPjJ KxKnu @hJuPf yJK\r jJ TPr xrJxKr ßyKuT¡JPr IùJf ˙Jj ßgPT TPbJr KjrJk•Jr oiq KhP~ TJ~PrJr kMKuv IqJTJPcKoPf ˙JKkf I˙J~L @hJuPf yJK\r TrJ y~Ç KmYJrTJ\ YuJTJPu KfKj mJrmJr KjP\PT ßhvKar ‰mi ßk´KxPc≤ mPu ßWJweJ KhPf gJPTj FmÄ KmYJrTPhr TJptTuJkPTA IQmi mPuPZjÇ TJre xJKmtT KmYJPr KfKjA ‰mi ßk´KxPc≤Ç @hJuPf fJr oPiq ßTJPjJ n~nLKf KZu jJÇ ßoJmJrT @oPur 30 mZrmqJkL YuoJj hMjLt KfPf k´fqã xyJ~T ßxjJmJKyjLr FTaJ mz IÄvPT iLrVKfPf kKrmftj TrPf KVP~A c. oMrKx yJxqTr FT @hJuPfr oMPUJoMKU yP~PZjÇ 1954 xJPu ßV´lfJrTíf oMxKuo msJhJrÉPcr yJ\Jr yJ\Jr TotL S xhxq FmÄ Z~\j vLwt ßjfJ KmYJPrr \jq \JoJu jJPxr FTKa @hJuf Vbj TPrKZPuj, pJr jJo ßh~J yP~KZu Kkkux ßTJatÇ vLwt ßjfímPO ªr KmYJPrr \jq ßp ߸vJu @hJuf Vbj TrJ yP~KZu fJ KZu Kfj\j \P\r xojõP~ VKbfÇ F Kfj\jA KZPuj jJPxPrr FTJ∂ xyTotLÇ F irPjr KmYJrTJptâo uöJ\jT jJaT ZJzJ @r KTZMA KZu jJÇ IKnpMÜPhr KmÀP≠ IxÄUq IKnPpJV @jJ y~Ç KT∂á fJrJ pUj @hJuf TPã k´Pmv TrPfj, fJPhr ßhy S oMUo ßur Skr kJvKmT KjptJfPjr KY¤ xM¸Ó yP~ CbfÇ IgY \\rJ FTmJrS @hJuPf F Kjoto KjptJfPjr Kmw~ C™Jkj TPrjKjÇ F @hJuPf 1954 xJPur 7 KcPx’r rJPf msJhJrÉPcr Z~\j vLwt ßjfJPT lJÅKx ßh~J y~Ç fJrJ yPuj IqJcPnJPTa @mhMu TJPhr @ShJy, vJ~U oMyJÿh lJrV @Ku, ACxMl @uJ@f, AmrJKyo @ffJAP~m S KyªJKm hJKmrÇ vyLh AmrJKyo @ffJAP~Pmr FTKa GKfyJKxT CKÜ C≠íf TrKZÇ lJÅKxTJPÔ KjP~ pJS~Jr xo~ yJKxoMPU CkK˙f ßuJTPhr k´Kf KfKj KjntLT hOKÓPf fJTJKòPuj FmÄ Ifq∂ kKròjú TP£ mPuKZPuj, È@uäJyr ßvJTr ßp, @oJPhr v©∆rJA @oJPhr KmYJrT ßxP\PZÇ KT∂á KT~JoPfr Khj FT\j jqJ~krJ~e KmYJrPTr xJoPj \JKuo S o\uMo CnP~A yJK\r yPm FmÄ ßxA KmYJrT yT S AjxJPlr xJPg l~xJuJ TrPmjÇ' oiqk´JPYqr ßfuxŒPhr Skr FTò© Kj~πe k´KfÔJr \jq kKÁoJ KmPvõr k´JeJ∂ IkPYÓJA Koxrxy oMxKuo \JyJPjr xm xïPar oNu TJreÇ oiqk´JYqPT muJ y~ oMxKuo \JyJPjr Âh~Ç ßTJPjJ oJjMw pKh yJPatr ßrJPV IxM˙ yP~ kPz, fJ yPu fJPT mJÅYJPjJr \jq fJr ˝\PjrJ ßpoj k´JeJ∂Tr ßYÓJ TPr gJPTj, ßfoKj kKÁoJPhr uM£Pjr ßmzJ\JPu @m≠ FmÄ yJPatr ßrJVLxhOv oiqk´JYqPT mJÅYJPf yPu @rm mxP∂ KoxPr ßjfífhô JjTJrL oMxKuo msJhJrÉcPTA FKVP~ @xPf yPmÇ 1954 xJPu KoxPrr xJPmT ßk´KxPc≤ jJPxPrr VKbf @hJuPfr xJPg Kou ßrPU 2013 xJPu jJPxPrr C•rxNKr @mPhu lJ•Jy @u KxKx VKbf @hJuf FTA irPjr ßjJÄrJ YKr© myj TrPZÇ AmrJKyo @ffJAP~Pmr GKfyJKxT CKÜKar xJPg Kou ßrPU muJ pJ~, v©∆A ßpUJPj KmYJrT, c. oMrKxr xMKmYJr ßxUJPj xMhrN krJyfÇ


oMÜKY∂J 45

SURMA m 14 - 20 February 2014

F Kao Km KaPor ßUuJ oJxMh o\MohJr ßuUT : TuJKoˆ

mJÄuJPhv FUj KmvõrJ\jLKfr Ijqfo ˚J~MPTªsÇ hKãe-kNmt FKv~J~ KmvõvKÜèPuJ KTnJPm oJb xJ\JPm FmÄ fJPhr ˝JPgtr ßmJ^JkzJaJ ßToj yPm, fJrA krLãJnNKo mJÄuJPhvÇ rJ\jLKfr oJPb pJrJ ßUuPZj, pJPhr yP~ ßUuPZj, pJPhr ˝JPgt ßUuPZj fJr FTaJ „kT CkoJ yPf kJPr mÉ\JKfT ßTJŒJKjr mJ\JrjLKf FmÄ oJPTtKaÄ kKuKxÇ \jVe TUPjJ ßnJÜJ, TUPjJ hvtTÇ mÉ\JKfT ßTJŒJKjèPuJ FTKa KmPvw irPjr oJPTtKaÄ kKuKx IjMxre TPrÇ uãq mJ\Jr hUu S FTPYKa~J oMjJlJ I\tjÇ fJrJ KjP\Phr kPeqr xJPg KjP\PhrA kPeqr FTKa k´KfPpJKVfJ S k´KfÆKªôfJ xíKÓ TPr kMPrJ mJ\Jr Kj~πPe rJPUÇ ßnJÜJ mJ ßâfJrJ fJPf FTKa msqJP¥r k´Kf ßoJy nñ yPu YaThJr S Yo“TJr KmùJkPj k´uM… yP~ FTA ßTJŒJKjr Knjú msqJP¥r xJmJj, ßkˆ KTÄmJ Ijq ßTJPjJ k´xJijL keq KTPj ÀKY kJJ~Ç nJPm, FTKa ßZPz IjqaJ iPr K\Pf ßVPZjÇ @hPãk KfKj k´fJKrfA yPujÇ Ijq KhPT FA ßTRvPur TJPZ ßhv\ ßTJŒJKjèPuJ oJr ßUP~ mqmxJmJKe\q uJPa ßfJPuÇ fJPf kPrJãnJPm ßhPvr ˝JgtS ãMeú y~Ç ßhvL~ ßTJŒJKjèPuJS mÉ\JKfT ßTJŒJKjr FA oJPTtKaÄ kKuKx IjMxre TPr uJnmJj yS~Jr ßYÓJ TrPZÇ xmt© hJkPar TJPZ KaPT gJTPf kJrPZ jJÇ fJrJ FPf TUPjJ uJnmJj y~, TUPjJ y~ jJÇ oJP^ oPiq kMÅK\S yJrJ~Ç fJrkrS KaPT gJTJ S IK˜fô rãJr ˝JPgt FTA ßTJŒJKj msqJ¥ kKrmftj TPr FTA irPjr ßnJVqkeq mJ\Jr\Jf TPrÇ KmùJkPjr YoPT ßâfJ ÀKY kJJ~Ç KT∂á SA ßTJŒJKjr mJAPr ßpPf kJPr jJ mJ pJ~ jJÇ IPjT ßTJŒJKj ßvw kpt∂ fJr xMjJo UqJf keqKar msqJ¥ mÉ\JKfT ßTJŒJKjr TJPZ ˝·oNPuq fMPu KhPf mJiq y~Ç fJ ZJzJ mÉ\JKfT ßTJŒJKj fJr mJKeK\qT ˝JPgt @kjJPT fJr C“kJKhf KmuJx kPeq Inq˜ TPr ZJzPmAÇ @kjJr â~ãofJS fJPhr \JjJÇ fJA KoKj kqJT TPr @kjJPT hJKo keqKa mqmyJr TrJPmÇ FTKhj kPTa jJ ßTPa @kKj yrPrJ\ fJPhr uJnmJj TrPmj KT∂á ßar kJPmj jJÇ oPj oPj xJv´~L k≠KfPf nJPuJ kPeqr mqmyJr TPr fMKÓ ßmJi TrPmjÇ xJosJ\qmJhL Yâ, @KikfqmJhL vKÜ S xŒ´xJremJhL ßVJÔL FTAnJPm aJPVtaTíf ßhPv FTJKiT rJ\QjKfT hPur Skr nr TPrÇ @kjJr xPyqr ßnfr, @P˜ @P˜ hLWtPo~JKh kKrT·jJ KjP~ fJrJ FPVJ~Ç k´gPo @kjJr ÀKY kKrmftPj xPYÓ y~Ç fJrkr rJ\QjKfT S xJÄÛíKfTnJPm oV\ ßiJuJA TPr @kjJPT fJPhr AòJoPfJ k´˜Mf TPrÇ fJrkr xrJxKr nr TPrÇ Frkr ßxA huèPuJPT kJfJPjJ ßUuJr oPfJ kr¸Prr KmÀP≠ k´KfƪôL TPr ßfJPuÇ fJPf ßTJPjJ KmPvw hu \jKk´~fJ yJrJPu Km-KaoPT ßTRvPu xJoPj FPj UJzJ TPrÇ xJiJre oJjMw Kmw~aJ ßar kJ~ jJÇ VnLrnJPm fKuP~ ßhUPfS

pJ~ jJÇ fJA k´fJKrf y~Ç Ikr KhPT xJosJ\qmJhL Yâ fJPhr TJPuJ yJf KhP~ CP¨vq I\tj TPr ßj~Ç fUj @r KTZMA TrJr gJPT jJÇ SkPrr KhPT fJKTP~ ßhPU oJgJr @v´~ xPr ßVPZÇ KjPYr KhPT fJKTP~ ßhPU oAaJS ßjAÇ mMPT yJf KhP~ muMj ßfJ- nJwJ @PªJuPjr @PVr ‰Yfjq uJuj TrPu @orJ ChtMr kKrmPft FfaJ KyKª Inq˜ yPf kJrfJo! mJÄuJPhPvr ˝Jf∂sq FnJPm FKzP~ pJS~J x÷m yPfJ! AxuJo-oMxuoJj muPuA Ff jJT KxaTJfJo! pfxm ßYfjJr mMhmMh KhP~ ßhvPT IK˙r S \jVePT KmnÜ TrPf kJrfJo! ßhPvr mJ\Jr S ˝Jgt KmKTP~ KhP~S KjKut¬ gJTJ ßpf! KmKc@r ßgPT hv asJT I˘ KjP~ KmÃJK∂ ZKzP~ rJÓsPTA KjrJk•JyLj TPr ßh~J x÷m yPfJ! KjÁ~ yPfJ jJÇ \Lmj ßgPT ßj~J FTaJ CkoJ ßh~J pJTÇ ˝JiLjfJr kr hM”vJxj S vJxj-PvJwPe mJzJmJKzr TJrPe I· xoP~r oPiq oJjMPwr ˝kúnPñr TJre WPaÇ UJA UJA S YJaJr hPur TJrPe FT xoP~r jKªf mñmºM S fJr hu @S~JoL uLPVr \jKk´~fJ fuJKjPf ßkRÅPZ ßpPf gJPTÇ fJÀPeqr ˝kúnñ S @vJyf yS~Jr ßk´ãJkPa ßhsJPyr @øJj KjP~ oMK\m, @S~JoL uLV S nJrfKmPrJiL KyPxPm oJPb jJPo fJÀPeqr CòôJxoJUJ uzJTM hu \JxhÇ yfJvJV´˜ oJjMw kKrmftjTJoL S fJÀeq hPu hPu vJKou yPf gJPTÇ T'Khj jJ ßpPfA \Jxh ßjfífô oMK\m, @S~JoL uLV S nJrf KmPrJKifJr Skr @kJf oiMr S nMmjPoJKyjL ‰mùJKjT xoJ\fPπr IuLT VP·r @uPUuäJ kKrP~ ßh~Ç @xPu ßxaJ ßTJPjJ xJoqmJhL KY∂J KZu jJ, KZu fJÀPeqr xJoPj ojPuJnJ FT irPjr KmkäPmr \JhMo~ oJ~J\Ju KmZJPjJÇ fJr kPrr WajJ VemJKyjLr ßrJoJûTr IKnpJ©JÇ vf vf fÀPer \LmjyJKjr TJre WauÇ ImPvPw mJTvJPur kg iPr kÅYJ•Prr asqJP\Kc ßiP~ FPuJÇ ßxA xo~ @oJPhr oPfJ fÀPerJ pUj \JxPhr mqJkJPr uzJTM ‰xKjT, fUj @oJPhr FTTJPur xfLgt TJPj TJPj muPuj, mMP^ ÊPj uJlJS, nJrPfr Km KaPo ßUPu TL uJn! ßUuPf YJS ßfJ F-KaPo ßgPTA ßUPuJÇ fJr xrJxKr o∂mq \Jxh @S~JoL uLPVr KmKaoÇ FaJS ˛re TKrP~ KhPuj, FT xo~ ßhUPm pJrJ ÊiM ßhv S \jVPer \jq k´KfmJhL S uzJTM yP~PZ, fJrJ KZaPT kzPmÇ IjqrJ xo~oPfJ F KaoPT xogtj \MKVP~ pJrJ huKar \jì KhP~PZ fJPhr Ee ßvJi TrPmÇ Po\r \Kuu \Jxh ßZPz KhPu fJr xJPg @PVr kKrYP~r xNP© WKjÔ yS~Jr ßYÓJ TruJoÇ fUj KfKj IfLf TífTPotr TJllJrJ KhPf mA KuUKZPujÇ ÈIrKãf ˝JiLjfJA krJKijfJ' fUj mJ\JPrÇ Ijq mAèPuJS k´TJKvf yKòuÇ mqJkT @PuJKYfS yKòuÇ FT xoP~ FPx @PuJKYf \Jxh ßjfJ S oMKÜpMP≠r ßxÖr ToJ¥Jr ßo\r Fo F \Kuu nJAP~r xJPg xŒTt mqKÜVf S kJKrmJKrT kptJP~ CjúLf yPuJÇ WKjÔfJr TJrPeA @oJr KmP~r @xPr kJÅY\j \JfL~ mqKÜPfôr Ijqfo KZPuj \Kuu nJAÇ \Kuu nJAP~r oífMqr kr È\Kuu rYjJmKu' xŒJhjJr hJK~fô @oJr Skr IKktf yP~KZu xŒTt S fJr xŒPTt \JjJ ßvJjJr TJrPeAÇ rYjJmKur k´TJvjJ C“xPm oMKÜpMP≠r Ijqfo v»QxKjT ùJj fJkx ‰x~h @uL @yxJj xqJr CkK˙f KZPujÇ CPhqJÜJPhr \jq \Kuu rYjJmKur v'hMP~T mA ßrPU ImKvÓ xm mA KoPxx \Kuu IgtJ“ @oJPhr Kk´~ xJ~oJ nJmLr TJPZ kJKbP~ KhP~KZuJoÇ @\TJu IPjPTA \Kuu nJAP~r mAèPuJ YJjÇ pJrJ fJr xJPg xŒPTtr Kmw~Ka \JPjj, fJrJ @vJ TPrj @oJr xÄV´Py @PZÇ pKhS mqKÜVf TKkaJ ZJzJ @r ßTJPjJ TKk @oJr yJPfS ßjAÇ ßp xfLgt @oJPT KmKaPor Kmw~Ka ImKyf TPrKZPuj, KfKjS KZPuj oMKÜPpJ≠JÇ fUjA fJr iJreJ KZu ßxÖr ToJ¥Jr ßo\r \Kuu ßvw kpt∂ Km-KaPo ßUuPf rJK\ yPmj jJÇ mJ˜PmS WPaKZu fJAÇ \Lm¨vJ~ \Kuu nJAPT @VrfuJ Èwzpπ' oJouJr Ijqfo @xJKo \JxPhr @PrT xÄVbT xMufJj nJAP~r xJoPjA F-Kao, Km-Kao xŒPTt K\Pùx TPrKZuJoÇ hM'\PjA IKnPpJVKa TmMu TPr xfqfJ oJjPujÇ FTxo~ \Jxh pUj TJPYr oPfJ ßnPX aMTPrJ aMTPrJ yKòu- fUj FT\j xJPmT \Jxh ßjfJ o∂mq TPrKZPuj- \jìVf

@xPu ßxaJ ßTJPjJ xJoqmJhL KY∂J KZu jJ, KZu fJÀPeqr xJoPj ojPuJnJ FT irPjr KmkäPmr \JhMo~ oJ~J\Ju KmZJPjJÇ fJr kPrr WajJ VemJKyjLr ßrJoJûTr IKnpJ©JÇ vf vf fÀPer \LmjyJKjr TJre WauÇ ImPvPw mJTvJPur kg iPr kÅYJ•Prr asqJP\Kc ßiP~ FPuJÇ ßxA xo~ @oJPhr oPfJ fÀPerJ pUj \JxPhr mqJkJPr uzJTM ‰xKjT, fUj @oJPhr FTTJPur xfLgt TJPj TJPj muPuj, mMP^ ÊPj uJlJS, nJrPfr Km KaPo ßUPu TL uJn! ßUuPf YJS ßfJ F-KaPo ßgPTA ßUPuJÇ fJr xrJxKr o∂mq \Jxh @S~JoL uLPVr Km-KaoÇ

©∆Ka S Km-KaPor hu FnJPmA nJPXÇ ßvw kpt∂ ßhvPk´KoPTrJ \JfL~fJmJhL iJrJ~ YPu pJ~, IjqrJ kûo mJKyjLr yP~ nJzJ UJPaÇ @\ pJrJ \JxPhr jJPo F KaPor xJPg ßUuPZj fJPhr kNmtJkr nNKoTJ~ F-Kao Km-KaPor ßxA k´KfKÔf iJreJ kKrÏJr TPr ßh~Ç pJrJ ßUuJ~ ßjA fJPhr Im˙JjS ¸ÓÇ FrvJh pUj mªMPTr ß\JPr ãofJ hUu TrPuj, fUj fJPT pJrJ ßTRvPu xogtj ß\JVJPuj, fJPhr xJPg FrvJPhr @\PTr xUq F-Kao KmKaPor ßxA k´KfKÔf iJreJKa kMÓ TPrÇ FrvJh Km-Kao yP~ ßUuPf ßjPoPZj- FA fgqKaS ß\PjKZuJo @PrT\j ßxÖr ToJ¥JPrr mrJPfÇ ßxA KmrJKv xJu ßgPT FrvJh S fJr Ko©Phr rJ\QjKfT ßoumºPjr kNmtJkr UKf~Jj ßhPU FKao Km-Kao mJKjP~ ßUuJr Kmw~Ka FUj @r iJreJ kptJP~ ßjAÇ KmvõJPx „kJ∂Krf yP~PZÇ FrvJPhr rJ\QjKfT \jìaJPT FUj muJ yPò @\jì kJkÇ FrvJPhr YJfMPptr rJ\jLKf S iNftJKo ßxA iJreJ ßkJÜ TPr ßh~Ç fJZJzJ FrvJh ßp rJ\jLKf TPrj fJr xJPg @S~JoL rJ\jLKfr hM˜r mqmiJjÇ FA ‰mkrLPfqr oJP^S fJrJ ßUuJr ˝JPgt S xMfJr aJPj FTA xofPu KZPuj, @PZjÇ mJÄuJPhPvr oJjKY©\MPz mftoJPj ßp ßUuJ YuPZ, F ßUuJ ore ßUuJÇ @oJPhr rJ\QjKfT ßrJPVr cJ~JVPjJKxx TrPZ ACPrJk-@PoKrTJ-nJrfÇ ßk´xKâkvj @xPZ nJrPfr xJCg mäT @v´~L Kgï aqJPïr kã ßgPTÇ @oJPhr rJ\jLKfKmPhrJ FA xfqKa ßTCmJ ß\Pj, ßTCmJ jJ ß\Pj F ßUuJ~ k´fqã S kPrJãnJPm \KzP~ ßVPZjÇ F ßUuJ~ @oJPhr \jVPer ßTJPjJ IÄvV´ye ßjAÇ fJrJ hvtT oJ©Ç ßTC xPYfjnJPm, ßTC mJ mJiq yP~Ç FPhr oiq ßgPT ßTC ßTC mÉ\JKfT ßTJŒJKjr kPeqr oPfJ KmKâ yPòjÇ ßTC mJ KmKâ yP~ ßVPZjÇ IxÄUq oJjMw jJ ß\Pj, jJ mMP^A xJiJre ßâfJ mJ ßnJÜJ yP~ @PZjÇ mJÄuJPhPv ßp lJÅKxr ß\J~Jr mAPZ, fJr xJPg FA ßUuJr xŒTt k´fqã mPuA oPj y~Ç ßTJPjJKa ßgPT ßTJPjJKa KmKòjú j~Ç FT FVJPrJ ßgPT ÊÀ, KkuUJjJ yP~ @\ ImKi ßkRÅPZ ßVPZÇ Aj xJAc r' kPz oPj yPfJ KTZMaJ mJzJmJKz yPfA kJPrÇ @\ ßTJPjJKa mJzJmJKz oPj y~ jJÇ oPj y~ mñmºM, YJr ßjfJ, K\~J, fJPyr, o†Mr, KxrJ\ KxThJr, xmJA wzpπ S kKrK˙Kfr KvTJrÇ ßTC wzpPπr \Ju KZjú TPr KaPT gJTPf kJPrjKj, wzpPπr âLzjT mJ kKrK˙Kfr KvTJrA yP~PZjÇ FUj rJÓsL~ ßVJP~ªJ xÄ˙J ßgPT rJÓsL~ mJKyjL, xÄKmiJj ßgPT xJÄKmiJKjT k´KfÔJj xmt© wzpPπr Vº kJKòÇ ãofJr TJPuJ yJf FUj Có @hJuf kpt∂ ßkRÅPZ ßVPZÇ kKrK˙Kf jJ mMP^A FA xoP~ xmPYP~ ÈxfqmJhL' ßxP\PZ kMKuvÇ ßkJ iPrPZ IjqrJÇ fJrJ ßk´x KmsKlÄ TPr, aTPvJ TPr, VJj-mJPhqr @xr mxJ~Ç fJrJ FfaJ TKr“TotJ ßp KmYJr S k´oJPer @PV xJ\J ßh~Ç @jMÔJKjT KmYJPrr @PV rJ~ mPu ßh~Ç fJrJA âxlJ~JPrr V· xJ\J~Ç FA

ßkJvJKT @Yre @r Tf Khj YuPm \JKj jJÇ fPm kMKuKv rJPÓsr xm ‰mKvÓq @oJPhr xrTJr I\tj TPrPZÇ k´vú, TJr ˝JPgt? k´\JfPπr TotTftJ-TotYJrLrJA mJ TJPhr KjPhtPv FfaJ humJ\ S xrTJPrr TotYJrL ßxP\PZ- fJS ßmJiVoq j~Ç F irPjr oJjKxT ßVJuJKor TJrPe fJPhr ßkvJhJKrfô, xMjJo FmÄ rJPÓsr ãKf yP~ pJPò fJS fJrJ nJmmJr xo~ kJPò jJÇ @Ajví⁄uJ mJKyjLr KmvõJxPpJVqfJ KjP~ F k´xPñ FTaJ V· muJ ßpPf kJPrÇ FKa mJr TP~T ßvJjJ V·Ç kMKuv ßV´lfJrTífPhr @hJuPf ßj~Jr @PV fJKuTJ oMxJKmhJ TrPZÇ ßV´lfJr yS~J FTKa mJuPTr m~x K\ùJxJ TruÇ mJuPTr \mJm, 14 mZrÇ kMKuv Iv´Jmq nJwJ~ VJu KhP~ T'aJ vkJÄ vkJÄ uJKVP~A muu, yJrJo\JhJ, ßfJr m~x FTMv (TJre 14 mZPrr mJuTPT ßTJPat ßfJuJr KmkK• IPjT)Ç kMKuv ßãPk KVP~ muu, fMA KogqJ muKZxÇ fJrkr mJuTKar mJmJr m~x K\ùJxJ TruÇ mJuPTr \mJm 35 mZrÇ FmJPrJ VJKu FmÄ ßmPfr mJKz mJh kzu jJÇ ioT KhP~ muu, ßfJr m~x 21 yPu ßfJr mJPkr m~x 35 y~ TL TPrÇ ßfJr mJPkr m~x 45 mZrÇ FmJr hJhJr m~x K\ùJxJ TrPfA mJuT mPu KhPuJ, xqJr @kKjA muMj, @oJr ßTJPjJ TgJA @kKj KmvõJx TrPmj jJÇ @kKj pJ muPmj ßxaJA @oJr hJhJr m~x yPmÇ FKa V· j~Ç IPjT xfq WajJr KjptJxÇ @oJPhr kMKuv xŒPTt \jVPer iJreJ Kov´ FmÄ xMUTr j~Ç Fr \jq \jVe hJ~L j~, k´iJjf hJ~L xrTJr S IPkvJhJr kMKuv TotTftJrJÇ fJrkr IKf C“xJyL humJ\ kMKuvÇ vTMj ßpoj VÀ orJr \jq ßhJ~J TPr mPu ßuJTTgJ YJuM @PZ, ßfoKj rJ\QjKfT K˙KfvLufJ jPÓr \jq kMKuv ßhJ~J TPr mPuS ßuJTTgJ YJuM @PZÇ fJA fJrJ iPr @jPf muPu ßmÅPi @PjÇ TJÅhJPj VqJx ZMzPf muPu èKu ßZJPzÇ ßxA xJPg ßV´lfJrmJKe\q ßfJ @PZAÇ FmJr Imvq hMjtLKfmJ\ kMKuv xhPxqr CkTJKrfJr Kmw~KaS \JjuJoÇ FT\j rJ\jLKfKmh ß\u ßgPT FPx o∂mq TrPuj- kMKuv k~xJr mx jJ yPu hMVtKf mJzfÇ ß\u kMKuv aJTJ~ KmKâ jJ yPu TÓaJS yPfJ ßmKvÇ @\TJu kMKuv TotTftJrJ KoKc~JmqKÜfô yP~ CPbPZjÇ FPf kKrKYKf mJzPuS kJvõtk´KfKâ~J k´YMrÇ fJ ZJzJ rJ\QjKfT xrTJPrr xm IjqJpq hJ~ ßTj kMKuv ßjPmÇ kMKuv ßfJ k´\JfPπr TotYJrL, ÊiM xrTJPrr ßkPaJ~J mJKyjL j~Ç \jVPer UJPhoS mPaÇ kMKuv xhPxqrJ @oJPhrA TJPrJ nJA, mºM, KkfJ KTÄmJ x∂JjÇ F xfqKa jVh jJrJ~erJ nMPu gJTPuS KmPmTmJj, oJjKmT ßmJixŒjúrJ nMPu gJTPmj ßTj! pJrJ FA kfJTJ S oJjKY©aJPT \J~jJoJP\r oPfJ kKm© nJPmj- fJrJ @vJ TPrj- ßhvPk´KoPTrJ FmJr I∂f Kj\ Kj\ Im˙Jj ßgPT ˝JiLj x•J, ˝TL~fJ S ˝JfPπr Kmw~Ka \JjJj KhPf xJyxL yP~ CbPmjÇ


46 oMÜKY∂J

14 - 20 February 2014 m SURMA

yJ\mqJP¥r TJPZ m~Pl∑P¥r FxFoFx FmÄ nMu ßasPjr C“lMuä pJ©L KojJr rvLh ßuUT : TuJKoˆ

KmsPaPjr FT oKyuJ kMKuv IKlxJrÇ m~x ßZYKuävÇ jJo ßVAu ßâJTJrÇ ˝JoLr IjMkK˙KfPf DjkûJv mZr m~xL FT TKuPVr xJPg Yo“TJr FTKa xºqJ TJaJjÇ 2013 xJPur KcPx’r oJPxr FTKa Ên xºqJÇ föPjq FTaJ mz ijqmJh ßaéPa kJbJ~, Thank you for wonderful evening. Only wish we could do it more often. KT∂á ßmYJKr FxFoFxKa nMu TPr yJ\mqJP¥r ßoJmJAPu kJKbP~ ßhjÇ F KjP~ ˝JoL-˘Lr oPiq TgJTJaJTJKa y~Ç KcK\aJu F fLPrr oJiqPo oJrJ®TnJPm @yf ˝JoLPT ßmJ^JPf ßYÓJ TPr ßp FA oJrJ®T ıujKa ÊiM FTKamJPrr \jqA xÄWKaf yP~PZÇ ˝JoLij F TgJ~ BoJj rJUPf kJPrjKjÇ IKfoJ©J~ WMPor mKz ßUP~ oKyuJ IKlxJrKa KYrKhPjr fPr WMKoP~ kPzjÇ IPjTaJ FTA irPjr nMu TPrPZ mftoJj IKnpMÜ xrTJrÇ 5 \JjM~JKrr KjmtJYPjr oJiqPo yJ\mqJ¥ jJPo FéPk´x ßasPjr kKrmPft m~Pl∑P¥r mMPua ßasPj YPz mPxPZÇ mvÄmh KoKc~J, ßoÀh§ S KVuJKmyLj (uöJKmyLj) KjmtJYj TKovj KjP~ IPjT TJ~hJTJjMj TrPuS ßhPvr oJjMPwr TJPZ F ßoPx\KaS ßVJkj rJUPf kJPrjKjÇ oKyuJ IKlxJPrr ßYP~S rJo irJ ßUP~PZ xrTJrÇ KT∂á ßxA IKlxJPrr oPiq IjMfJk FPxKZu, IjMPvJYjJ FPxKZuÇ KT∂á FxPmr KTZMA ßjA FA xrTJPrr oPiqÇ PxA nMu ßasjKaPf YPz @PrJ C“lMuä yP~ kPzPZÇ ÊiM FUJPjA ßgPo ßjAÇ fJr xJPg FA nMu ßasjKaPf jJ YzJr \jq KmFjKk ßj©LPT CP¨v TPr mPuPZj, ÈPVJuJKkPr ßVJuJKk, ßasj ßfJ Kox TrKuÇ' ÊiM @mOK• j~- rLKfoPfJ ÃN jJKYP~, ßbJÅa mJÅKTP~ S oJgJ hMKuP~ KmPvw IñnKñ TPr KfKj IKnjP~r oPfJ TPr ßhKUP~PZjÇ Vhq S khq Cn~ nJ§Jr UMmA xoí≠ @oJPhr mftoJj k´iJjoπLrÇ KfKj k´J~A F irPjr ZzJ ßTPa ßhvmJxLPT fJT uJKVP~ ßhjÇ Fxm ZzJ TJaPf KVP~ oJP^ oPiq ˙Jj-TJu-kJ©ùJj ßmoJuMo nMPu pJjÇ KjP\r khoptJhJr k´KfS UMm FTaJ xMKmYJr TPrj jJÇ Pp nMu ßasPj YPz @\ KfKj Ff CuäKxf ßxA ßasPj xypJ©L KyPxPm ßkP~PZj vfJ»Lr TMUqJf FT ‰˝rJYJrPTÇ FA ßasPjr IjqJjq pJ©Lr oPiq @PZ ßv~JrmJ\Jr, k∞J ßxfM, yuoJTt, TMAT ßr≤Juxy IjqJjq xm \J~VJr uMParJrJÇ FUJPj @PZ xhq k´~Jf KmYJrkKf yJKmmMr ryoJj TKgf mJK\TrVe pJPhr xŒh FA mJK\r oJiqPo TP~T yJ\Jr èe mOK≠ ßkP~PZÇ F pJ©LPhr oPiq @PZ iotKmPÆwL S KmÃJ∂ TKoCKjˆrJÇ pJrJ ÈmJAKcl' VefPπr k´Kfkã vKÜÇ FA TKoCKjˆrJ TJCPT rJ\QjKfT k´KfƪôL nJmPf kJPrj jJÇ k´KfkãPT xmthJ v©∆ ùJj TPrjÇ FPhr mMK≠ @r k´nJPmr TJrPeA @S~JoL uLV KÆfL~ mJPrr oPfJ mJTvJu TJP~Por k´PYÓJ~ rP~PZÇ FA FPk´x ßasjKar jJo mJTvJu-2Ç mJTvJu-1 ßgPT fJ\C¨Lj @yoh, ß\jJPru SxoJjL S mqJKrˆJr oAjMu ßyJPxjxy IPjT ßjfJ ßjPo kPzKZPuj; KT∂á ßxA ßasPjr 3 j’r pJ©L KZPuj ßUJªTJr ßoJvfJT @yPohÇ TJP\A FT\j @S~JoL xMÂh TÓ KjP~ mPuPZj, @S~JoL ßj©L @mJPrJ UªTJr ßoJvfJTPhr KhP~ ImÀ≠ yP~ kPzPZjÇ KjmtJYPjr @PV FrvJh \JKjP~KZPuj, ßvU yJKxjJr

xJPg KfKj @r ˝PVtS pJPmj jJÇ FUj ßhUJ ßVu jrPT ßVPuS KfKj fJPT ZJzPmj jJÇ fPm F ßhPvr rJ\jLKfPf KmvõPmyJ~J ßUfJmk´J¬ FrvJhS xrJxKr F ßasPj YzPf xPïJY ßmJi TPrKZPujÇ ßkZPjr hr\J KhP~ IPjT xJTtJx @r Txrf TPr FA ßasPj fJr xypJ©L yP~PZjÇ VOykJKuf KmPrJiLhuL~ ßjfJ mJKjP~PZj FrvJPhr xoP~ KmKnjú TJrPe KmfKTtf S TMUqJf lJˆt ßuKcPTÇ fPm ßxJjJr TJÅTj kPz gJTJ yfnJVJ ˘Lr k´fLT KyPxPm FTkptJP~ xoJP\r IjMTŒJS KTZMaJ \MPaKZuÇ FT\j ˘L KyPxPm FrvJPhr xm ‰jKfT ıujPT oMU mMP\ xyq TPr pJS~J ZJzJ Ijq ßTJPjJ èe UMm ßmKv ßYJPU kPzKjÇ rJÓsL~ uMakJPa ßmVoPhr IÄvV´yPer KxuKxuJKa IPjPTA oPj TPrj ßp fJr oJiqPoA ÊÀ yP~PZÇ ‰˝rvJxPTr IPjT TMTPotr xKñjL @\ VefPπr yfqJTJrLr xKñjL yP~PZjÇ TJP\A fJr k´Kf xoJP\r KmPvw IjMTŒJKa WíeJPf „kJ∂Krf yPf ßmJi y~ UMm ßmKv xo~ uJVPm jJÇ mJÄuJPhvPT oiqk´JYq mJ @Kl∑TJr ßTJPjJ ßhv nJmPu nMu nJmJ yPmÇ FA ßhvPT Koxr nJmPuS nMu nJmJ yPmÇ SA xm ßhPv VefPπr kPã KmkPã \jVPer KmnKÜ gJPT KllKa-KllKa IgmJ KxKalrKaÇ @oJPhr ßhvKaPf VefPπr kPã 90 vfJÄv \jVe gJPT S KmkPã gJPT xPmtJó 10 vfJÄvÇ KmKnjú kKrxÄUqJj FmÄ 5 KjmtJYPj ßnJaJrPhr CkK˙Kfr xÄUqJ F TgJKa @mJPrJ xfq mPu k´oJe TPrPZÇ mftoJj KmPrJiL huKaPT VOykJKuf KmPrJiL hu muPuS oPjr nJmKa KbTnJPm k´TJKvf y~ jJÇ FKa KjP~ nJmPf KVP~ @oJPhr V´JPor lPf (lJPfoJ) @r ZJuJo hŒKfr TgJ oPj kPz pJ~Ç xTJPu WMo ßgPT CPb ßvJjfJo lPfPT Kfj fJuJT KhP~ fJKzP~ KhP~PZ ZJuJoÇ hMA Khj kr @mJr Umr @xf ßp @mJr KmP~ ZJzJA ßxA FTA lPfPT FPj WPr fMPuPZÇ F WajJ FTmJr j~Ç hM'mJr j~Ç lPf-ZJuJPor FA kMjKotuj kMj”kMj WaPf gJTfÇ KjmtJYPjr @PV FrvJh @r xrTJPrr KcPnJxt S kMjKotuj KjP~ ßp C“T£J~ ßhvmJxLr xo~Ka ßTPaPZ, IPjTaJ FTA C“T£J @r C“xJy KjP~ ZJuJo-lPf hŒKfr WajJèPuJ CkPnJV TrPfj V´JomJxLÇ KxPjoJr oPfJ oJ^UJPj ßTJPjJ ßoJzu mJ oMK¿ KyuäJ KmP~ KjP~ yJK\r yPfJ jJÇ TJP\A rKXj KxPjoJ jJ yP~ FaJ yPfJ V´JomJÄuJr ßjyJf FTaJ xJhJ-TJPuJ KxPjoJÇ TJP\A fJPhr TUj ÈfJuJT-PoJc' @r TUj ÈKmP~-PoJc' FA KyxJm rJUJ V´JomJxLr \jqS TKbj yP~ kzfÇ fJPhr KjP~ V´JPor oJjMPwr yJxJyJKxPT ZJuJo-lPf hŒKf ßTJPjJ kJ•JA KhPfj jJÇ FTAnJPm ßVäJmJu KnPuAP\r yJxJyJKx @r I˝K˜PT mJÄuJ oMuPM Tr ZJuJo (xrTJr) S lPf (KmPrJiL hu) cqJo ßT~Jr TrPZÇ APTJjKoˆ, KjC A~Tt aJAoxxy KmPvõr k´go ßv´eLr xm VeoJiqo TL muu fJ KjP~ ZJuJolPfr oPfJA KjKut¬ FA rJ\QjKfT pMVuÇ KTZMxÄUqT ùJjL-èeL xrTJrPT nJPuJ nJPuJ TJ\ TPr \Pjìr ©∆KaKa ßxPr KjPf CkPhv KhPYZjÇ ßTC ßTC ßfJ @VJoL kJÅY mZrA ãofJ~ KaPT gJTJr ˝kú ßhUJ ÊÀ TPrPZjÇ VefPπr FA oMK¿Phr krJovt ßhPU ZJuJo-lPf hŒKfr Skr TJ·KjT ßTJPjJ oMK¿r cJ~JuV oVP\ YPu FPxPZ, ÈyJrJo\JhJ, Kfj fJuJT CóJre TPr KmP~r TPuoJKar mJPrJaJ mJK\P~ ßlPuKZxÇ FUj pfmJr lPf KmKmr yJf irKm, ffmJrA ßmKv TPr ßhJ~JhMÀh kzKmÇ' KmP~r oNu TPuoJr ãKf TPr kPr CbPf mxPf ßhJ~J-hMÀh kPz fJ KrPk~Jr TrJ pJ~ jJÇ ßfoKj nJPuJ TJP\r S~JhJ TPr \Pjìr ©∆Ka xJrPf kJrPm jJ F xrTJrÇ SmJ~hMu TJPhrxy @PrJ KTZM oπL F irPjr ßhJ~J-hMÀh ßmKv ßmKv kzPZjÇ xrTJr \JKfPT ßTJj mJuMPf @aKTP~PZj fJr ßTJPjJ yKhx ßjA; KT∂á FUj YJkJmJK\ TrPZj ßp KmFjKk nMPur ßYJrJmJKuPf @aTJ kPzPZÇ IgY Vefπ S xnqfJr oJkTJKbPf Kmvõ xnJ~ @orJ oJ^JoJK^ FTaJ \J~VJ~ ßkRÅPZ KVP~KZuJoÇ VefJKπT @YrPe IPjT xLoJm≠fJ xP•ôS @orJ iLPr iLPr TJK–ãf uãq kJPj FPVJKòuJoÇ F pJ©Jr KjKoP• IPjT TJbUz kMKzP~ xMªr FTaJ ßasj ‰fKr yP~KZuÇ VefPπr F ßasjKa KTZMaJ bÑr bÑr TPr xJoPjr KhPT FKVP~ pJKòuÇ F ßasPjr jJo KZu KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJrÇ ßhPvr 90 vfJÄv oJjMw F ßasPjr KvKcCu kNmJt kr YJuM rJUPf

mJÄuJPhvPT oiqk´JYq mJ @Kl∑TJr ßTJPjJ ßhv nJmPu nMu nJmJ yPmÇ FA ßhvPT Koxr nJmPuS nMu nJmJ yPmÇ SA xm ßhPv VefPπr kPã KmkPã \jVPer KmnKÜ gJPT KllKa-KllKa IgmJ KxKa-lrKaÇ @oJPhr ßhvKaPf VefPπr kPã 90 vfJÄv \jVe gJPT S KmkPã gJPT xPmtJó 10 vfJÄvÇ KmKnjú kKrxÄUqJj FmÄ 5 KjmtJYPj ßnJaJrPhr CkK˙Kfr xÄUqJ F TgJKa @mJPrJ xfq mPu k´oJe TPrPZÇ ßYP~KZuÇ F ßhPvr oJjMw FUj ßgPT IitvfJ»L mJ fJr @PVA k´Tf í VefπPT KYjPf ßkPrPZÇ VefπPT KjP~ ‰˝rJYJrL vJxTPhr aJumJyJjJ Tf k´TJr S TL TL yPf kJPr, fJ ChJyrexy F ßhPvr oJjMw ßhPUPZÇ kJKT˜JKj vJxTPVJÔL pUj iPotr ßhJyJA KhP~ VefπPT ImÀ≠ TrPf ßYP~KZu, fJ F ßhPvr oJjMw ßoPj ßjjKjÇ pKhS F ßhPvr ßmKvr nJV oJjMw KZPuj iotkJ´ eÇ ßTJjaJ iPotr ßhJyJA @r ßTJjKa k´Tf í iot ßxKa ßmJ^Jr oPfJ ãofJ fJrJ IPjT @PVA @~• TrPf ßkPrKZuÇ ßfoKj @\PTr ßk´ãJkPa ßTJjKa oMKÜpMP≠r ßYfjJr ßhJyJA @r ßTJjKa k´Tf í ßYfjJ, fJ fJPhr IjMnPm KbTnJPmA irJ kPzPZÇ oMKÜpMP≠r oNu ßYfjJ KZu FA VefπÇ VefPπr hJKmoPfJ KjmtJKYf k´KfKjKir yJPf fUj ãofJ y˜J∂r TrPu 1971-Fr pM≠KarA k´P~J\j kzf jJÇ 1971 xJPu mOy•r \jVPer iotL~ @PmV S rJ\QjKfT @PmV KmkrLfoMUL yS~J~ fUjTJr A~JKy~J S ßoJjJP~o UJjrJ KTZMaJ KmÃJK∂ xíKÓ TrPf xão yP~KZu; KT∂á @\ VefJKπT ßYfjJ S iotL~ ßYfjJ FTA KhPT gJTJ~ mftoJPjr UJj S UJjoPhr \jq ßvJYjL~ krJ\~ IPkãJ TrPZÇ jJAjAPuPnj-krmftL KmPvõ ßp AxuJo ßlJKm~J xíKÓ yP~KZu, fJ nJKXP~S ßmKv Khj YuPf kJrPmj jJÇ ßxA ßlJKm~Jr k´nJmKaS oJjm k´ùJr TJPZ yJr oJjPZÇ FToJ© AK¥~J ZJzJ mKyKmtPvõ F xrTJPrr @r ßTJPjJ xogtj ßjAÇ @oJr KmvõJx, AK¥~Jr \jVeS IKYPrA fJPhr FA nMuKa mM^Pf kJrPmjÇ 16 ßTJKa oJjMwPT I˝K˜Pf ßrPU fJrJ KjP\Phr vJK∂ KjKÁf TrPf kJrPmj jJÇ TJP\A ßTJPjJ hPur xJPg IQmi ßk´o j~, F ßhPvr \jVPer xJPg xMxŒTt ‰fKr AK¥~Jr ˝JPgtA \ÀKrÇ SkPrr Fxm Kmw~ @\ @oJPhr IPjPTr CkuK…Pf FPxPZ; KT∂á xoxqJ yPuJ, xrTJr ßfJ fJ ßTJPjJnJPmA ÊjPZ jJÇ ßTJPjJ xhMkPhv F xrTJPrr TJPj ßkRÅZPZ jJ; mrÄ Foj nJm ßhUJPò ßpj KTZMA yPò jJÇ Fr k´KfTJr TL? F \jxogtjyLj xrTJPrr xmPYP~ mz yJKf~Jr yPò ßhPvr mvÄmh KoKc~JÇ ßpxm KoKc~JPT KjP\r \jq ÉoKT oPj TPrPZ ßxxm KoKc~JPT VJP~r ß\JPr mº TPr ßh~J yP~PZÇ TJP\A TjPnjxjJu KoKc~Jr xJyJPpq jmq F mJTvJPur xJPg pM≠ TrJ x÷m yPm jJÇ F mJTvJPur \jq xKfqTJPrr YqJPu† xíKÓ TrPf kJPr xJoJK\T ßpJVJPpJPVr KmT· oJiqoèPuJÇ VefPπr kPãr vKÜPT F KhPT xPmtJó oPjJPpJV ßh~J hrTJrÇ @\ VefPπr kPãr k´KfKa rJ\QjKfT huPT F mqJkJPr KmPvw CPhqJV ßj~J \ÀKrÇ KmPvw TPr KmFjKkr FKVP~ @xJ \ÀKrÇ KmKnjúkptJP~ S~JTtvk, ßasKjÄ ßxvj S ßxKojJPrr oJiqPo A≤JrPja k´pKM Ür k´YJr S k´xJr mJzJPjJ x÷mÇ ßhPvr ßnfPr S mJAPr xm ßjfJ, TotL S xogtTPT A≤JrPja, ßlxmMT S aMAaJr k´nKí fr mqmyJr KvUPf yPm FmÄ fJ mqmyJr TrPf yPmÇ ßp ßv´eL A≤JrPjPar @SfJ~ FUPjJ @PxjKj fJPhr TJPZ k´P~J\jL~ ßoPx\ FxFoFPxr oJiqPoS ZKzP~ ßh~Jr mqJkT kKrT·jJ V´ye TrPf yPmÇ ßZJ¢ S @TwteL~ ßoPx\ KuPU fJ KjP\Phr rJ\QjKfT ßjaS~JPTtr oJiqPo ZKzP~ KhPf yPmÇ Q˝rJYJrL xrTJr FmÄ fJr FP\K¿èPuJS mPx gJTPm jJÇ fJrJS KmÃJK∂ xíKÓr k´PYÓJ YJuJPm; KT∂á

xrTJPrr ‰jKfT KnK• hMmu t mPu fJrJ yJr oJjPf mJiqÇ TJre YJkJ mJ TuPor ß\Jr pfA gJTMT jJ ßTj, ‰jKfTnJPm hMmu t ßTJPjJ Kmw~ KjP~ ßmKv hNr IV´xr yPf kJrPm jJÇ TJP\A pJPhr yJPfA F ßuUJKa ßkRÅPZPZ fJrJ @\A FTKa A-PoAu S ßlxmMT IqJTJC≤ UMPu ßluMjÇ KcK\aJu \VPf @kjJr F khYJreJr xJPg xJPg ‰˝rJYJPrr VJ ßgPT FTKa ßuJo UPx kzPmÇ A≤JrPja k´pKM Ür mqmyJr ßfoj \Kau KTZM j~Ç hMFT Khj mqmyJr TrPuA Kmw~Ka @kjJr TJPZS Ifq∂ xy\ yP~ kzPmÇ pJrJ APfJoPiq Fxm mqmyJr TrPZj, fJrJS @vkJPvr @PrJ I∂f 10 \jPT Fr mqmyJr KmKi KvUPf xyPpJKVfJ TrPf kJPrjÇ @KoS A≤JrPja, ßlxmMPTr IPjT KTZM KvPUKZ @oJr ÛMukzá~J ßZPur TJZ ßgPTÇ F CP¨vqPT xJoPj KjP~ @Ko KjP\S FTKa ßlxmMT ßkA\ UMPuKZÇ ßTJPjJ KmwP~ @oJr ofJof S KmPväwe xJPg xJPgA FA ßkA\KaPf ßkPf kJPrjÇ ÛMu-TPuP\r jfMj k´\Pjìr ßZPuPoP~rJ mJmJ-oJ IjqJjq @®L~˝\jPTS ßvUJPf kJPrÇ A≤JrPjPar ùJj jJ gJTPu jfMj k´\jìS KkKZP~ kzPmÇ ßxJvqJu KoKc~J~ k´TJKvf KmKnjú o∂mq, ZKm KmKnjú kJKrmJKrT S xJoJK\T xoJPmPv IjqPhr xJPg @PuJYjJ TÀjÇ ßZJa-mz kJKrmJKrT KTÄmJ xJoJK\T xoJPmPv @kjJr pMKÜèPuJ mKuÔnJPm fMPu iÀjÇ @kKj jLrm yPu mJTvJu KmKnjú xMvLu ßYyJrJ iJre TPr xoJP\r rPºs rPºs ZKzP~ kzPmÇ TJP\A xJoJK\T, rJ\QjKfT, iotL~nJPm mJTvJuPT k´Kfyf TÀjÇ xÄmJhkP©r IjuJAj xÄÛrPe KVP~ KjP\r ofJof, yfJvJ, IKnPpJV, kZª, IkZª fMPu iÀjÇ oNu iJrJr KoKc~JèPuJ pfA FTPYJUJ mJ ßTJPjJ vKÜr kãkJKffô TÀT jJ ßTj, @kjJr F ofJof mJ KlcmqJTPT èÀfô KhPf mJiq yPmÇ TJre IPjT KoKc~J YJuM gJTJ~ fJPhr oPiqS ßv´JfJPhr TJPZ V´yePpJVq S KjrPkã xJ\Jr FTaJ k´KfPpJKVfJr YJk TJ\ TPrÇ KmT· xJoJK\T oJiqoèPuJr pgJpg mqmyJPrr oJiqPo F TjPnjvjJu KoKc~JèPuJPT fJPhr APòr KmÀP≠ yPuS m˜MKjÔ Im˙JPj iPr rJUJ x÷mÇ mqKÜVf @YrPe FT\j oJjMw pfA IPpRKÜT S FTèÅP~ xJ\Jr ßYÓJ TÀT jJ ßTj, ßTJPjJ oJjmxoJ\ xKÿKufnJPm pMKÜr mJAPr ßmKvãe hJÅKzP~ gJTPf kJPr jJÇ F mqJkJPr @oJPhr oPiq FTaJ ãKfTJrT KY∂J mJ @uPxKo TJ\ TPrÇ oPj oPj nJKm, èÀfôkeN t TJ\Ka @Ko jJ TrPuS IPjPTA TPr ßluPmjÇ F mqJkJPr FTaJ hJKo kptPmãe @PZ- There was an important job to be done agreed by all. Everybody thought that somebody will do it. Anybody could do it. But finally Nobody did it. TJP\A ßTC jJ ßTC TrPm FojnJPm jJ ßnPm @kjJr oPjr TgJKa ‰hKjTKnK•Pf jJ yPuS x¬JPy FTmJr ßTJPjJ-jJ-PTJPjJ Ij uJAj kK©TJr o∂mq TuJPo kJKbP~ KhjÇ ßlxmMPT ˆqJaJx mJ uJAT KhjÇ @kjJr nJwJKa CÅYM hPrr xJKyfq yS~Jr hrTJr ßjAÇ @kKj xJKyfq xíKÓ TrPZj jJÇ YJPòj mJTvJPur oífqM WKaP~ VefPπr kMjÀ™JjÇ @kjJr F o∂mq, ˆqJaJx S uJATèPuJS VefPπr AKfyJPx \ôu\ôu TPr \ôuPmÇ @r fJ ßhPU xmPYP~ mz fíK¬ kJPm @kjJr F hM'Ka ßYJUÇ


SURMA m 14 - 20 February 2014

ZJ©uLVPT pUj ßhKU xv˘ \Kñ „Pk

oMÜKY∂J 47

jNPr IJuo KxK¨TL ßuUT : TuJKoˆ

@oJr VefJKπT ojjvLufJr @KñPT xπJxKmPrJiL FTaJ WíeJ Ff PmKv ksnJm KmóJr TPrPZ ßp, ßxaJA @oJr ksfLfL FmÄ ksfqP~r Skr ßrUJkJf TPr @PZÇ kíKgmLr PTJj @PªJujA xπJx S ksKfKyÄxJ ÆJrJ ãofJ~ PkRÅZJ~ jJÇ Ckr∂á hLWtKhPjr rJ\QjKfT kgkKrâoPer TJrPe Pp xÄVbjKa @oJr xoó x•J~, IjMnNKfr rPºs rPºs IeM-kroJeMPf ksnJm KmóJr TPr rP~PZ fJPT xv˘ \Kñ„Pk ksKfnJf yPf PhUPu @Ko PTmu @ÁptJKjõf S Km˛~JKnnNfA yA jJ, @oJr ÂhP~ rÜãre WPaÇ FTaJ ImqÜ PmhjJ~ @oJr xoó IjMnNKf cMTPr PTÅPh SPbÇ fmMS PhUPf y~Ç ksKfKj~fA F PmhjJ, IxyjL~ pπeJ xyq TrPf y~Ç ßTC ßTC mPuj FTA PYjJoMU mKyÏíf yS~Jr kr @mJr FA IP˘r kshvtj FmÄ @°Juj TPrÇ fJrJ ˝JnJKmTnJPm ksvú TPr∏ fJyPu KmvõKmhqJu~ FmÄ xÄVbj ßgPT fJPhr mKyÏJrJPhPvr TJptTJKrfJ gJPT ßTJgJ~Ç FA ksvúKa @oJPT yfKmøu TPr PfJPuÇ TJre, FA K\ùJxJr PTJj xhM•r @oJrS \JjJ PjAÇ IksJxKñT yPò KTjJ \JKj jJ, KT∂á wJa hvPTr rJ\jLKfPf pJrJ xŒíÜ KZPuj, fJPhr xmJr TJPZA @\PTr ZJ© xÄVbjèPuJr FA QhjqhvJ S KY∂J-PYfjJ-ojjvLufJr FA hJKrhsq PTmu IjKnPksfA j~, T·jJfLfSÇ KmPvw TPr @Ko oPj TKr, UMm xMkKrTK·fnJPm, IksKfPrJiq fJÀeqPT KjKw&â~, Kjsn FmÄ ImãP~r IfuJP∂ KjoKöf TrJr xMhNrksxJrL FTKa YâJ∂ S IkPYÓJ @\PTr FA n~Jmy kKrK˙Kf xíKÓ TPrPZÇ ZJ©rJ\jLKfr @\PTr FA TÀe hMVtKfr \jq @Ko xJoKVsTnJPm xJoJK\T Imã~PT hJ~L TKrÇ TJre, VefPπr PoJzPT pJrJ KjÔMrnJPm FTjJ~Tfπ mJ rJ\fπ KYr˙J~L TrPf YJ~ fJrJ oPj TPr ZJ©xoJ\ FA hMKmtwy kKrK˙Kfr KmÀP≠ ksKfPrJi VPz fMuPf kJPrÇ fJrJ ˝JiLjfJkNmtTJPur KmKnjú @PªJuPjr oPfJ, KmPvw TPr wJa hvPTr @KñPT @PVú~KVKrr VKuf uJnJr oPfJ KmP°JKrf yPf kJPrÇ fJA fJPhr oPiq ImãP~r lroJKuj dMKTP~ Ph~J yP~PZÇ K\~JCr ryoJj S FrvJh xJPym xJoKrT vJxT KZPujÇ fJPhr @oPuS oyJKmhqJu~ S KmvõKmhqJuP~, Kj~Kof jJ yPuS, ZJ© xÄxPhr KjmtJYj yP~PZÇ FA KjmtJYj ÊiM xMÔM ZJ© ksKfKjKiPfôA xyJ~T KZu jJ mrÄ ZJ© PjfíPfôr FTaJ \mJmKhKyrS mJiqmJiqTfJ QfKr TrPfJÇ ksKfnJ, KvãJVf PpJVqfJ, QjKfT xffJ, ksfqP~ CöLKmf YKr© kKr°MKaf TrPf jJ kJrPu Km\~L yS~J ßfJ hNPrr TgJ, KjmtJYPj IÄvVsye TrPf PTJj ZJ© xJyx PkPfJ jJÇ KT∂á '91-Fr kr ßgPT ZJ©xÄxh KjmtJYj xMkKrTK·fnJPm mº TPr Ph~Jr TJrPe rJ\QjKfT PjfífôPT fMÓ TrJ ZJzJ ZJ© rJ\jLKfr TotTJP§r

Ijq PTJj @KñT QfKr yPf kJPrKjÇ kJrJ x÷mS j~Ç KjhtuL~ KjPotJy híKÓPf ZJ©uLxy xm xÄVbPjr FA I˘mJK\ S H≠fqPT mº TrPf yPmÇ fJPhrPT @APjr @SfJ~ @jPf yPmÇ fJ yPuA âoJjõP~ xoxqJKar xoJiJPjr KhPT FKVP~ pJS~J x÷mÇ Ckr∂á, @Ko mÉmJr mPuKZ, nJwJ @PªJuj PgPT ˝JiLjfJ @PªJuPj C•rPe ZJ© @PªJuPjr nNKoTJ IkKryJpt KZuÇ @\ PxA ksP~J\j FPTmJPrA PjAÇ fJA PTJj rJ\QjKfT ZJ© xÄVbj rJUJr FToJ© CP¨vqA yPuJ fJPhrPT mqmyJr TPr rJ\QjKfT IñjPT C•¬ TrJr FTaJ k≠Kf YJuM rJUJÇ fJA @Aj TPr ZJ©Phr rJ\jLKf kKrkNet mº TrJ @Ê ksP~J\jÇ F mqJkJPr Ifq∂ \ÀKr khPãk jJ KjPu, kMPrJ ZJ©xoJ\Ka ImãP~r IfuJP∂ KjoKöf yPmÇ xPªyJfLfnJPmA ÊiM ZJ©uLV j~, xoó ZJ© rJ\jLKfr x•J ImãP~r IfuJP∂ KjoKöfÇ fJPhr QjKfTfJ ıKufÇ ÊiM I˘ KjnrsA j~, IgtKjnrs ˝JgtKY∂Jr VnLPr KjoKöf fJPhr oNuqPmJiÇ rJ\QjKfT xÄVbPjr, KmPvw TPr vLwt PjfíPfôr oj”fMKÓr \jq PTmu óMKfA j~, Pp PTJj irPjr hMÏPot ksmí• yS~Jr Ihoq IQjKfT ¸íyJ @oJr ÂhP~ rÜãre WaJ~Ç ksKf oMyNPft @®yjPjr pπeJ~ Zala TKrÇ IjqKhPT VPmt, @jPª kKrkNet yP~ CKb IfLf ˛íKfYJrPeÇ FTKa xNpt˚Jf KjÏuMw KjPotJy ksvJK∂Pf Âh~ nPr pJ~, pUj nJKm mJXJKu \JKfr PYfjJr CPjìw, fJr KmTJv-mqJK¬, xlufJ S TíKfPfôr KxÄynJVA ZJ© xoJP\r, KmPvw TPr ZJ©uLPVrÇ fJ nJwJ @PªJuPjr FA PVRrmJKjõf oJxKaPf xLoJyLj CòôKxf ÂhP~ ˛re TKrÇ nJwJ @PªJuj- oJ PT oJP~r nJwJ~ oJ cJTJr IKiTJPrr @PªJujKa ÊÀ TPrKZu ZJ©uLVÇ 1948 xJPur 4bJ \JjM~JKr ZJ©uLPVr \jìuVú PgPTA FA xÄVbjKar PYfjJr oNu IÄv KZu mJXJKu \JfL~fJmJh S VefπÇ K\júJy xJPym ChtMPTA FToJ© rJÓsnJwJ (f“TJuLj kJKTóJPjr) PWJweJ Ph~Jr ksJÑJPu Pp ÈjJ' v»Ka, PxKaS CóJKrf yP~KZu jJBoCK¨Pjr oMPUÇ KfKj ZJ©uLPVr @øJ~TÇ FUJPj KmPvwnJPm CPuäUq, fUj ZJ©uLV ZJzJ xJÄVbKjT ImTJbJPoJ~ Ijq PTJj xÄVbPjr \jì y~KjÇ '54-Fr GKfyJKxT KjmtJYPj PvPrmJÄuJ F PT l\uMu yT, PyJPxj vyLh PxJyrJS~JhtL S oSuJjJ @mhMu yJKoh UJj nJxJjLPT FTK©f TrJr PVRrmhL¬ hJK~fôKaS kJuj TPrKZu ZJ©xoJ\Ç Fr IVseL nNKoTJ~ KZu ZJ©uLVÇ '62-Fr KvãJ @PªJuPjr jJPo Pp xJoKrT vJxj KmPrJiL @PªJujKa QfKr yP~KZu, PxKaPfS ZJ© xoJP\r TíKffô IKm˛reL~Ç mJXJKu \JKfr oMKÜr xjh, ˝JKiTJPrr PoJzPT ˝JiLjfJr TotxNKY mñmºM kshJj TrPuS @S~JoL uLV PxKaPT rJ\QjKfT TotxNKY KyPxPm Vsye TrJr xJyKxTfJ

PhUJPf kJPrKjÇ Fr hJK~fônJr KjPf yP~KZu ZJ©uLVPTÇ '69-Fr IKm˛reL~ VeInqM™JPj 11 hlJr oPiq 6 hlJPT xKjúPmKvf TrJr PVRrmS ZJ©uLPVrÇ Z~ hlJ PTKªsT @PªJujKa FT FTKa PxJkJj C•rPer oiq KhP~ mJXJKu \JKfr PYfjJr kNet kKr°Maj WKaP~ ˝JiLjfJr @PªJuPj „kJ∂Krf TrJr TíKffôS ZJ©uLPVrÇ ITMPfJn~ FmÄ @kxyLj PjfJ, fUjTJr oMK\m nJA, ZJ©uLPVr PjfJTotLPhr TJPZ @PªJuPjr ˙kKf KZPujÇ fJr KjPhtvjJ~ @PªJuj kKrYJKuf yP~PZ- FaJ GKfyJKxT xfqÇ Fr xPñ FaJA mJóm Pp, fJr PYfjJr, fJr ˝Pkúr, fJr nrxJr xJgtT „kTJr ZJ©uLVÇ fUj ZJ©uLV mJXJKu \JfL~fJmJPhr ksPvú ÊiM @kxyLj S KjÏuMw ZJ© xÄVbjA KZu jJ, fJ VeoJjMPwr KY∂JPYfjJr oNft ksfLT yP~ hJÅKzP~KZuÇ ßjfJr ojjvLufJ mJómJ~j TrJr oNu vKÜPf kKref yP~KZuÇ 1970-F KjmtJYPjS mñmºMPT xJoPj PrPU FA ZJ©uLVA InNfkNmt Km\~ I\tj TrPf xão y~Ç FA oqJP¥aPT I˝LTJr TPr, xÄxPhr IKiPmvjKa FTfrlJnJPm mJKfu PWJweJ TPr A~JKy~J UJj 1uJ oJYt nJwPer oJiqPoÇ fUj ZJ©uLPVr FTT PjfíPfô VKbf y~ ˝JiLj mJÄuJr PTªsL~ ZJ© xÄVsJo kKrwhÇ ksKf P\uJ~, oyTMoJ~, ACKj~Pj, VsJPo FojKT kJzJ~ kJzJ~ ˝f”°NftnJPm VPz SPb Fr vJUJÇ fUj PoJmJAu KZu jJ, A≤JrPja KZu jJ, PlxmMT KZu jJÇ KZu KmjJ fJPr mJÅiJ ˝JiLjfJr ˝rKuKkÇ @oJPhr xJoPj PTJj ksJK¬ ksfqJvJ TJ\ TPrKjÇ fJA xÄVbPjr PTJj óPrr TotL PTJj ˝JgtKY∂J~ KjoVú yS~Jr PfJ hNPrr TgJ, fJ fJPhr T·jJr kKro§PuS @PxKjÇ Phv, \JKf, xoJ\, kKrmJr FojKT KkfJoJfJS VmtPmJi TrPfJ, fJr x∂JjKa ZJ©uLV TPr- FA nJmjJ~Ç PxA @PªJuPjr xPñ xŒíÜ gJTJr PVRrm @oJPhrPT, KmPvw TPr @oJPT xlufJr hL¬ xNptJPuJPT @PuJKTf rJUPmÇ fJrkrS @Ko Vf Phz pMV iPr FTAnJPm mPu @xKZ, FUj @r ZJ©Phr rJ\jLKfr xPñ xŒíÜ gJTJr ksP~J\j PjAÇ IPjPT @oJr FA oPfr KfptT xoJPuJYjJ TPr mPuPZj, ZJ© rJ\jLKf KjKw≠ yP~ PVPu '52, '62, '69 FmÄ ˝JiLjfJr xÄVsJPor oPfJ xÄVsJoL Pjfífô KTnJPm @xPmÇ TgJKar PpRKÜTfJ @Ko oJjPf mJiqÇ TJre @oJr S @oJPhr SKaA IKófôÇ SKa ksgo FmÄ Pvw kKrY~Ç ˝JiLjfJ I\tj kpt∂ ZJ© rJ\jLKfr @KñT KZu xÄVsJPorÇ fJr ksfq~ S ksóMKf KZu PxA rTPorÇ KT∂á ˝JiLjfJ-C•r mJÄuJPhPv xoó PksãJkaA mhPu PVPZÇ FUj ksP~J\j xÄVsJPor j~, ùJPjr xJijJÇ @PrTKa TgJ FUJPj CPuäU jJ TrPuA j~, fUj rJ\jLKfTrJ PfJ hNPrr TgJPTC TUjSA ZJ©uLVPT fJPhr ˝JgtKxK≠r KjKo• KyPxPm mqmyJr TPrjKjÇ mñmºM @oJPhr PYfjJr

ksfLT KZPujÇ KT∂á ZJ©uLPVr xJÄKmiJKjT ksiJj KZPuj jJÇ @xPu FA khKa KT FmÄ KTnJPm yPuJ @\S @oJPhr I\JjJÇ KT∂á @\PT IkrJi xÄWKaf yPu fJr xoó hJ~nJr @Px ZJ©uLPVrÇ KT∂á pJrJ @kj ˝JgtPT YKrfJgt TrJr \jq xÄVbjKaPT pPgò mqmyJr TPrj fJrJ khtJr I∂rJPuA PgPT pJjÇ fJPhr VJP~ PTJj @ÅYz uJPV jJÇ KmvõK\“ yfqJ oJouJr ksiJj @xJoL 164 iJrJ~ Ph~J \mJjmKªPf mPuPZ, VclJhJrPhr UMKv TrPfA FA mLrfô PhUJPf yP~PZÇ @PV KvãT ZJ©Phr xŒTt KZu KkfJkMP©rÇ vs≠J S P˚PyrÇ FUj PvJjJ pJ~, KmvõKmhqJuP~ xJhJ, jLu KmKnjú irPjr kqJPjPu FA ZJ© xÄVbjPTS KjÔMrnJPm mqmyJr TrJ y~Ç CkJYJpt PgPT ÊÀ TPr KvãPTr khksJK¬, YJTKr KjP~JV ksJK¬xy xoó IkTPot ZJ© xÄVbjPTA Kjht~nJPm mqmyJr TrJ y~Ç Ckr∂ ˝JiLjfJkNmtTJPu \JKfr \jTxy xTPur x∂JjrJA @orJ FPhPvr KmhqJkLPbA Iiq~jrf KZuJoÇ KT∂á FUjTJr PTJj rJ\jLKfTA jj, xoJP\r xTu ˜Prr TetiJPrr x∂JjrJ KmPhPv kzJPvJjJ TPr (@KoS fJr mqKfâo jA)Ç fJA dJTJ KmvõKmhqJuP~r jívÄxfJ xJiJre oJjMPwr Âh~ TJÅkJ~Ç TetiJrPhr oJjxkPa KmªMoJ© ZJk PlPu jJÇ xoó ksvJxPjr vLwt kptJ~ PgPT ÊÀ TPr PVJaJ xoJ\aJA hMjtLKfPf @òjúÇ fJA fJrJ KhKV&mKhT ùJj yJKrP~ KjP\r I\JP∂A KmKnjú IQjKfT TPors xPñ \KzP~ kPzÇ @Ko SA IQjKfT TotTJ§PT ÊiM mºA j~, xJKmtTnJPm xoJP\r ImãP~r KY©Ka ChWJaPjr \jq FKa muuJoÇ kJÁJfq PhPvr, KmPvw TPr pMÜrJÓs S pMÜrJP\qr Fo@AKa, yJntJct, TPjtu KmvõKmhqJu~xy xoó ksKx≠ KvãJ ksKfÔJPj ZJ© xÄxh rP~PZÇ KT∂á PTJj PhPvA rJ\QjKfT xÄVbPjr IñxÄVbj KyPxPm j~Ç fJPhr oNu TotKaA yPuJ ojjvLufJ, xÄÛíKf S xJKmtT KvãJr oJj Cjú~Pjr kKro§uÇ @oJr P\qÔ x∂JjKa pUj TPjtPu nKft y~ fUj jmLjmre C“xmPT PTªs TPr IKnnJmTPhr FTKa KmrJa IjMÔJPj CkK˙f gJTJr PxRnJVq yP~KZuÇ PxUJPj xÄmtijJ TKoKar @ymJ~T KZPuj KjmtJKYf ZJ© ksKfKjKiÇ fJr FT WµJ Kmóíf nJwe @oJPT KmoMê, KmPoJKyf TPrKZuÇ CkxÄyJPr oPj yP~KZu nJweKa xoó KmPvõr ZJ© xoJP\r \jq FTKa KhV∂ Kmóíf KhTKjPhtvjJÇ ZJ©Phr QjKfTfJr hvtjÇ fUj PgPTA @Ko KmvõJx TrPf ÊÀ TPrKZ ˝JiLjfJrC•rTJPu mJÄuJPhPvr xm KvãJ ksKfÔJPj ZJ© xÄxPhr ksP~J\j, ksKfKjKiPfôr @KñPTÇ fJPhr TJ\ yPm xJKyfq, xÄÛíKf, PoiJ S ojj KmTJvÇ ZJ© xÄVbPjr xPñ rJ\QjKfT xÄVbPjr xŒíÜfJ TPbJr @Aj TPr mºA ÊiM j~, xm rJ\QjKfT xÄVbjPT FKa PoPj YuJr mJiqmJiTfJrS @Aj TrPf yPmÇ


48 UmrJUmr

14 - 20 February 2014 m SURMA

xÄTa C•rPer YqJPu† AjJo IJyoh ßYRiMrL ßuUT : KmFjKkr ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJ S @∂\tJKfT Cjú~j KmPvwùÇ

5 ßlms∆~JKr k´go @PuJ~ k´TJKvf @S~JoL uLPVr xnJkKfo§uLr xhxq jNy-Cu-@uo ßuKjPjr ÈxÄTa C•rPe FTKa èò k´˜Jm' ßhPU KTZMaJ @vJKjõf ßmJi TrKZÇ KfKj KmYãefJr xPñ FaJ CPuäU TPrPZj, È...hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr oiq KhP~ ßhPvr KmrJ\oJj rJ\QjKfT xÄTPar ˙J~L xoJiJj yP~ ßVPZ, FojKa muJ pJ~ jJÇ F \jq xm kPãr TJPZ V´yePpJVq FTKa ˙J~L xoJiJj xN© CØJKmf S mJ˜mJK~f jJ yPu ßhPv ˙J~L vJK∂, K˙KfvLufJ @jJ x÷m yPm jJÇ' jNy-Cu-@uo ßuKjPjr k´˜JmèPuJ xŒPTt @Ko mqKÜVfnJPm TP~TKa TgJ KjPmhj TrPf YJAÇ CkâoKeTJ~ fJÅr mÜmq: k´iJjoπL ßvU yJKxjJ FTJhv xÄxhL~ KjmtJYj KjP~ xÄuJPkr k´˜Jm KhP~ ßrPUPZjÇ fPm fJÅr k´h• hMKa vft kNre yPu xÄuJPkr kKrPmv xOKÓ yPmÇ k´go vft, ÈxπJxL, pM≠JkrJiL S \KñmJhL hu KyPxPm \JoJ~JPf AxuJoLPT ZJzPf yPmÇ' xπJx, pM≠JkrJi S \KñmJPhr KmÀP≠ ßfJ KmFjKk ß\JrJPuJnJPm rP~PZAÇ F xŒPTt UJPuhJ K\~J xπJx S \KñmJh ßoJTJKmuJr Skr èÀfô @PrJk TPr fJ kKryJPrr kg mJfKuP~PZjÇ jqJ~xÄVfnJPm KmYJr oJrlf pM≠JkrJiLr vJK˜r kPã KfKj rP~PZj FmÄ KmFjKkSÇ KfKj

\JoJ~JPf AxuJoLr xÄKväÓfJ xŒPTt k´PvúJ•r KhP~PZjÇ \JoJ~Jf FTTJPu @S~JoL uLPVr xKâ~ xyPpJVL KZuÇ KjmtJYjTJuLj TJr xogtj ßT ßjPm, fJ KT mPu-TP~ TrPf yPm? @r ÊiM \JoJ~JPf AxuJoL ßTj? fJPumJjrJ rP~PZÇ yrTJfMu K\yJh AfqJKh huS @PZÇ ÈmñrJ\q' huS @PZÇ fJPhrS ßfJ KmPrJKifJ TrPf yPmÇ fJ ZJzJ @AjVfnJPm ßTJPjJ hu pKh KjKw≠ mJ IKjmKºf y~, fJyPu fJr xPñ TJrS ß\Ja mJiJr ßfJ k´vú SPb jJÇ xm huPTA @Aj oJjPf yPmÇ xMfrJÄ KmPväwPe ßhUJ pJPm, FaJ ßTJPjJ vftA j~Ç @Aj IjMpJ~L xm huA fJPhr xogtT mJ xyPpJVLPhr ßmPZ KjPf kJPrÇ KÆfL~ vft yPò, ÈyfqJ, xπJx, ImPrJi, yrfJu, xJŒ´hJK~T xπJx S yJjJyJKj mº TrPf yPmÇ' @Pr, FaJ ßfJ UJPuhJ K\~J S KmFjKkrS hJKmÇ UJPuhJ K\~J ßfJ xŒ´Kf xÄmJh xPÿuPj oJ© FT oJPxr oPiq xrTJKr hPur CPhqJPV Kfj vfJKiT KmYJrmKyntNf yfqJ S èPor WajJr KlKrK˜ KhP~PZjÇ xJŒ´hJK~T xπJx S yJjJyJKjr mqJkJPr oMUqfr ßfJ xrTJKr huPTA hJ~L TrJ y~Ç xÄUqJuWM xŒ´hJP~r ßuJPTrJS Fxm TgJ mPuPZjÇ KmFjKkr xm VefJKπT TotTJ§ ßfJ k´J~ KjKw≠ rJUJ yP~PZÇ yJ\JPrJ ßjfJ-TotL ß\PuÇ KjptJKffÇ YuPZ KmYJrmKyntNf yfqJTJ§Ç UJPuhJ K\~J mPuPZj, ÈrJ\QjKfT xnJ, xoJPmv S KoKZPur Skr ßgPT xm KmKiKjPwi fMPu KhPf yPmÇ' FxPm KjPwiJùJ jJ gJTPu ßfJ yrfJu-ImPrJPir k´vúA SPb jJÇ KmFjKk ßfJ vJK∂kNet VefJKπT @PªJujA TrPf YJ~Ç mJ˜KmTA xrTJr KjkLzj S y~rJKjoNuT @Yre fqJV TrPu ßfJ KmFjKk yrfJu-ImPrJPir kPg pJ~Kj; pJPmS jJÇ xMfrJÄ ßhUJ pJPò, FA vftS k´KfmºT j~, ßTjjJ hMA kPãr F mqJkJPr oQfTq gJTPu xJÄWKwtT Im˙Jr ßfJ xOKÓ yPm jJ, mrÄ @˙Jr kKrPmv S @my ‰fKrr \jq F-\JfL~ KÆkãL~ @YrPerA k´P~J\jÇ PuKjj xÄxhPT TJptTr TrJr \jq, \JfL~ Cjú~Pjr oPfJ ßoRKuT k´Pvú FmÄ \JfL~ ˝JPgt ‰mPhKvT jLKfr k´Pvú xrTJr S KmPrJiL hPur oPiq @PuJYjJ oJrlf oQfTq k´KfÔJr ßp k´P~J\jL~fJr TgJ CPuäU TPrPZj, fJ @Ko xogtj TKrÇ

PuKjj k´gPoA KmhqoJj rJ\QjKfT S IjMwñ @gtxJoJK\T xÄTPar TgJ ˝LTJr TPr ˙J~L xoJiJPjr \jq xJfKa xMKjKhtÓ S xMKYK∂f k´˜Jm C™Jkj TPrPZjÇ xKhòJ gJTPu F k´˜JmèPuJ xMKmPmYjJ TPr oQfPTq ßkRÅZJPjJ x÷mkr yPf kJPrÇ fJÅr k´go k´˜Jm yPò, ÈmftoJj xÄKmiJPjr @SfJr oPiqA KjmtJYjTJuLj xrTJr FmÄ ImJi, KjrPkã S xMÔM KjmtJYPjr CkJ~ CØJmj TrPf yPmÇ' UJPuhJ K\~JS xÄmJh xPÿuPj Èk´KfÆKªôfJkNet, ImJi, xMÔM S KjrPkã \JfL~ KjmtJYPjr ßTJPjJ KmT· ßjA' mPu CPuäU TPrPZjÇ ßhUJ pJPò, kMPrJkMKr FTA TgJÇ ßuKjj mPuPZj, FA CP¨vqxJiPjr \jq mftoJj xÄKmiJPjr @SfJ~A CkJ~ CØJmj x÷m yPmÇ CP¨vq IKnjú gJTPu F KmwP~ xÄuJk mJ @PuJYjJ KjÁ~A luk´xN yPf kJPrÇ KmVf KjmtJYPjr @PV @orJ F KmwP~ TP~TKa ÈlotMuJ' mJ ÈCkJ~'-Fr TgJ ÊPjKZÇ @oJr oPj y~, CP¨vq KbT ßrPU F KmwP~ @PuJYjJ oJrlf ßTJPjJ V´yePpJVq k´Kâ~Jr CØJmj hMÏr yPm jJÇ KÆfL~ k´˜Jm yPò, \JoJ~JPf AxuJoLPT KjKw≠TreÇ F mqJkJPr ßfJ xMKk´o ßTJat S KjmtJYj TKovjA KmPmYjJ TrPZ mPu \JKjÇ xMfrJÄ FUJPj @S~JoL uLV mJ KmFjKk TL Kx≠J∂ ßjPm? fífL~, iPotr rJ\jLKf mqmyJr KjKw≠TreÇ @oJr \JjJoPf, @S~JoL uLV S KmFjKk ßTJPjJ hPuA iPotr rJ\QjKfT mqmyJPrr xMPpJV ßjAÇ fPm yqJÅ, @oJPhr xÄKmiJj IjMpJ~L xMKk´o ßTJat F KmwP~ fJÅPhr Kx≠J∂ KhPf kJPrjÇ YfMgt, ßTJPjJ rJ\QjKfT hu xÄxh m\tj TrPf kJrPm jJÇ @S~JoL uLV KmPrJiL hPu gJTJTJuLj k´gPoA FmÄ krmftL xoP~ Cn~ huA FaJ TPrPZ FmÄ Fr kKreKf IjMiJmj TPrPZÇ @oJr oPj y~, @PuJYjJ oJrlf F xŒPTt oQfTq k´KfÔJ x÷mÇ kûo k´˜Jm ßfJ KmFjKkrS hJKmÇ xMKjKhtÓ èÀfr ßlR\hJKr IkrJi, hMjtLKf fgJ xÄKmiJjmKyntNf TotTJ§ ZJzJ rJ\QjKfT KjptJfj, y~rJKj, of k´TJPvr ˝JiLjfJyLjfJ S ßV´¬Jr mº TrPf yPmÇ wÔ k´˜JPm muJ yP~PZ, rJ\QjKfT hPur vJK∂kNet S @AjxÄVf xnJ, xoJPmv, KoKZu, khpJ©J, Ijvj AfqJKhr Skr ßTJPjJ irPjr y˜Pãk TrJ YuPm jJÇ fJr KjÁ~fJ KmiJj TrJ ßpPf kJrPu

yrfJu-ImPrJPir ßfJ k´vú SPb jJÇ x¬o k´˜Jm IjMxJPr KmYJr KmnJPVr TotTJP§ mJiJ ßhS~J IgmJ KmYJr KmnJPVr ˝JiLjfJ Umt TrJ YuPm jJ FmÄ ßTJPjJ irPjr KmYJPrr ßãP©A rJ\QjKfT y˜Pãk YuPm jJÇ ßhPv xMvJxj S @APjr vJxPjr KjÁ~fJ KmiJj TrPf yPmÇ KmFjKk ImvqA F k´˜Jm xogtj TrPm mPu @oJr KmvõJxÇ CkxÄyJPr ßuKjj xMvLu xoJP\r hJK~fô FmÄ mJÄuJPhPvr APo\, xKyÌM IxJŒ´hJK~T VefJKπT xoJ\ KjotJe S hJKrhsq IkxJre xŒPTt ßpxm mÜmq KhP~PZj, fJPf ßTJPjJ hPurA KÆoPfr ImTJv ßjAÇ KmPmYjJPpJVq k´˜JmèPuJ C™Jkj TrJ~ @Ko ßuKjjPT xJiMmJh \JjJKòÇ k´vú yPò, xoP^JfJ ˙JkPjr \jq k´˜JKmf xÄuJPkr ÊÀ TPm yPm? UJPuhJ K\~J ßfJ F mqJkJPr fJÅr @V´y S xogtPjr TgJ \JKjP~PZj FmÄ IKf hs∆f xoJiJPjr IfqJmvqTL~ k´P~J\jL~fJr TgJS CPuäU TPrPZjÇ jNy-Cu-@uo ßuKjj @S~JoL uLPVr xnJkKfo§uLr FT\j hJK~fôvLu xhxqÇ KfKj pKh fJÅr hPur kã ßgPT KmFjKkPT xÄKväÓ KmwP~ xÄuJPkr \jq pPgJkpMÜ kptJP~ @oπe \JjJPjJr mqm˙J KjPf kJPrj, \JKfr nJVqJTJPv WjJ~oJj hMPptJPVr WjWaJ IkxJrPer CPhqJPVr xNYjJ fJyPu yPf kJPrÇ Imvq @Ko Kmj~Jmjf KYP• @S~JoL uLPVr ßjfJPhr FTKa TgJ ˛re TKrP~ KhPf YJA ßp mftoJj kKrK˙KfPf @®x∂áKÓr mJ ãofJr hktiJrL yS~Jr ImTJv ßjAÇ fJÅrJ ßpj FA T·PuJPTr TJPYr ßh~JuPWrJ ˝VtrJP\q mJx jJ TPrj ßp \jVe fJÅPhr ÈKjmtJKYf' TPr xÄxPh kJKbP~ xrTJr VbPjr hJK~fô KhP~PZÇ @S~JoL uLPVr ßjfJPhr TgJoPfJ FTKa ÈxJÄKmiJKjT @mvqTfJ' kNre TrJr \jq KZu FA KjmtJYPjr @P~J\jÇ FUj k´P~J\j IKmuP’ xKfqTJPrr FTKa KjmtJYPjr @P~J\jÇ @oJPhr oPj rJUPf yPm, ßTJPjJ ßhv mJ @∂\tJKfT xÄ˙J FA fgJTKgf KjmtJYj kptPmãe TrPf ßTJPjJ ÈKao' kJbJ~Kj, pJPhr KrPkJPatr Skr KnK• TPr Fr V´yePpJVqfJ xŒPTt fJrJ ofJof 54 kOÔJ~

n~Jmy mjqJr TmPu mOPaj xMroJr KrPkJat u¥j, 12 ßlms∆~JrL - ˛reTJPur n~Jmy mjqJ~ oJrJfìTnJPm IJâJ∂ yP~ kPzPZ k´JTíKfT Foj hMPptJPVr xJPg IPTaJ IkKrKYf mOPajÇ 250 mZPrr oPiq xmPYP~ ßmvL mOKÓPn\J vLfTJu, mjqJ S ^zJ yJS~J IPjTaJ kpthM˜ TPr ßlPuPZ ßV´a mOPaPjr ßmv KTZá FuJTJÇ kJKjmKª yP~ kPzPZj vf∏xyxs mJKxªJÇ k´JTíKfT F hMPptJPV APfJoPiq IJâJ∂ yP~PZ AÄuqJP¥r C•r∏kKÁo Iûuxy SP~uPxr ßmvKTZá FuJTJÇ vLfTJuLj IKfmOKÓ, xJoMKhsT \PuJòôJx FmÄ ßiP~ IJxJ mJfJPxr fLms VKfPmPV jfáj jfáj FuJTJ käJKmf yS~Jr IJvÄTJ ßhUJ KhP~PZÇ APfJoPiq KTZá KTZá \J~VJ~ xPmtJó Kmkh xÄPTf ÈPrc S~JKjÄ' \JKr TrJ yPu pJ vLfTJuLj xoP~ mOPaPj FA k´goÇ k´JTíKfT F hMPptJPV APfJoPiq yJ\Jr mJKz∏Wr KmhMq“KmyLj yP~ kPzPZÇ mJfJPxr fLmsfJr \jq F~JrPkJat, msL\, ßasj YuJYu mº ßWJweJ TrJ yP~PZÇ k´iJjoπL ßcKnc TqJPorj ßhrLPf yPuS mjqJTKuf FuJTJ kKrhvtj TPr IJâJ∂Phr ÈoJKj A\ ßjJ ImP\Ö' mPu In~mJeL ÊKjP~PZjÇ APfJoPiq oiqk´JYq xlr mJKfu TPr xrTJPrr IJkhTJuLj xPmtJó krJovt xÄ˙J ‘PTJmrJ’ KoKaÄ ßcPT TqJPorj hMPptJV ßoJTJPmuJ~ TreL~ xmKTZá TrPf KjPhtv KhP~PZjÇ mjqJkLKzf oJjMwPhr xJyJpqJPgt jJoJPjJ yP~PZ ßxjJmJKyjLÇ IJmyJS~J h¬r IJVJoL TKhPj kKrK˙Kf IJPrJ ImjKfxy xJoMKhsT ^z FmÄ k´mu mOKÓkJPfr IJÄvTJ mqÜ TPrPZÇ mOPaPjr ˛reTJPur oPiq xmPYP~ èr∆fr FA k´JTíKfT hMPptJPVr oMPU kMPrJ hKãeJûu \MPz 16Ka \J~VJ~ oJrJfìT mjqJr IJvÄTJ TrJ yPòÇ FrA oPiq 14Ka xfTtLTre mJftJ \JKr TrJ yP~PZ ßaox jhLr IJvkJv mJTtvJ~Jr, xoJrPxa FmÄ xoJrPxa TJCK≤ \MPzÇ Vf TP~T x¬Jy iPrA u¥j S IéPlJPctr oiqmftL ß\uJ FmÄ IkTëuL~ FuJTJr KmKnjú \J~VJ~ mjqJ FmÄ ^Pzr TJrPe mqJkT ã~ãKf yP~PZÇ mjqJ IJâJ∂ kJKjmKª oJjMwPhr xJyJpJPgt APfJoPiq ßxjJmJKyjL jJoJPjJxy C≠Jr TJ\ mJ˜mJ~Pj ÈPTJmrJ' KoKaÄ TPr k´iJjoπL TqJPorj hMPptJV ßoJTJPmuJ~ xmirPjr mqm˙J V´yPer KjPhtv KhP~PZjÇ ßxJomJr Ckk´iJjoπL KjV ßTîV mjqJ TmKuf xoJrPxa FuJTJ kKrhvtj TPrPZjÇ Fr IJPV Kk´¿ YJYtuS mjqJ IJâJ∂ FuJTJ kKrhvtj TPrjÇ k´JTíKfT hMPptJPVr TJrPe mOPaPj vLfTJuLj xoP~ FA k´go ßTJPjJ ÈPrc S~JKjtÄ' \JKr TrJ yPuJÇ 1v' oJAPur ßmvL VKfPmPV mJfJx k´mJKyf TrJr TJrPe IPjT FuJTJ~ VJZkJuJ CkPz kzJxy mJKzWPrr KmhMq& xÄPpJV KmKòjú

yS~Jr IJvïJ ßhUJ KhP~PZÇ ^PzJ mJfJx YJuM gJTJ Im˙J~ ßoa IKlx \r∆rL TJre ZJzJ IJâJ∂ FuJTJr \jxJiJrePT Wr ßgPT ßmr jJ yS~J FmÄ Ãoe kKrT·jJ kKrmftPjr krJovt KhP~PZÇ mJfJPxr fLmsfJr TJrPe APfJoPiq KrkJmKuT Im IJ~JruqJP¥r vqJjj F~JrPkJat ßTP≤r cJatPlJct âKxÄ mº TPr ßh~J yP~PZÇ ÈoJKj A\ ßjJ ImP\Ö' ßWJweJr kJvJkJKv mMimJr k´iJjoπLr k´PvúJ•r kPmt TqJPorj FoKkPhr In~ KhP~ mPuPZj, KY∂Jr ßTJPjJ TJre ßjAÇ KfKj \JjJj, hMPptJV ßoJTJPmuJ~ hMVtf FuJTJr \jxJiJrPer xJyJpqJPgt ßxjJmJKyjL ßk´rexy mJKunKft mqJV xrmrJy TrJ yPòÇ hMVtf FuJTJr WrmJKz S mqmxJ k´KfÔJPjr ßorJoPf vfnJV xJyJpq k´hJj TrJ mPuS IJvõJx ßhj TqJPorjÇ k´J~ FT mZPrr oJgJ~ FA k´go k´iJjoπL 10 jJ’Jr cJCKjÄ KˆsPa FTKa mz IJTJPrr ßk´x TjlJPrP¿r IJP~J\j TPrjÇ FPf KfKj xrTJPrr iLr VKfr TJptâPor xoJPuJYjJr \mJm KhP~ mPuj, xrTJr fKz“ khPãk KjPòÇ k´iJjoπL fJr oiqk´JYq xlr mJKfu TPr mMimJr xrTJPrr IJkhTJuLj xPmtJó krJovt xÄ˙J ÈPTJmrJ' KoKaÄ-F KoKuf yjÇ

mMimJPrr ÈPTJmrJ' KoKaÄP~ FA k´go TqJPorJ KjP~ k´Pmv FmÄ KlKuìÄ TrJr IjMoKf ßh~J y~Ç fPm ßumJr KucJr FqJc KoKumqJ¥ mPuPZj, k´iJjoπL ßWJKwf IJKgtT xJyJPpqr mz IñLTJr FmÄ IJâJ∂Phr fKz“ mqm˙J ßj~Jr mqJkJPr fJr pPgÓ xPªy rP~PZÇ FKhPT, KmKmKx'r IJmS~J nJPwq ßrc FuJct IJPrJ KTZáKhj ImqJyf gJTPm mPu \JjJPjJ yP~PZÇ mJTtvJ~Jr, xJPr FmÄ xJoJrPxPar IJPrJ 16Ka FuJTJ jfáj TPr käJKmf yS~Jr IJvÄTJ mqÜ TrJ yP~PZÇ SP~uPxr 3 yJ\JPrrS ßmvL mJKz KmhMq“ KmyLj yP~ kzPf kJPrÇ IJPrJ oJxJKiTJu mOKÓ yS~Jr x÷JmjJr TgJ \JKjP~PZ mOKav IJmyJS~J h¬rÇ hMA oJx iPr ߈A¿ FmÄ FVyJo FuJTJr IJâJ∂ k´J~ 6 yJ\Jr mJKzWPrr kJKj KjÏJxPjr CPhqJV ßj~J yP~PZÇ xJoJrPxa FuJTJ~ FUPjJ IJPrJ k´J~ 1v' mJKzWr mjqJ TmKuf yP~ IJPZÇ Fxm FuJTJr kJKj KjÏJxPjr ßjhJruqJ¥ ßgPT IJPrJ IKfKrÜ kJŒ IJjJr CPhqJPV ßj~J yP~PZÇ fPm IJVJoL KTZáKhPjr oPiq yqJovJ~Jr, ßT≤ FmÄ u¥Pjr KTZá FuJTJr nëVnt˙ kJKj KjÏJxj x÷m mPu \JjJPjJ yP~PZÇ


SURMA m 14 - 20 February 2014

k´Kf 7Kar 1Ka kKrmJr TrPf, jJ kJrPZj mJKz nJzJ kKrPvJi TrPfÇ Vf 12 ßlms∆~JKr, mMimJr hq jqJvjJu yJCK\Ä F KmwP~ IJuJhJ KfjKa KrPkJat k´TJv TPrPZÇ pJr FTKaPf ßlcJPrvPjr kã ßgPT ßmcr∆o aqJPér kKrT·jJ S Fr mJ˜mJ~Pjr TzJ xoJPuJYjJ TrJ yP~PZÇ ßmcr∆o aqJPér ßjKfmJYT k´nJPmr lPu hMKmtxy \LmjpJkPjr oMPUJoMKU yPf YPuPZ mOPaPjr k´J~ 522 yJ\JPrr ßmKv oJjMwÇ hq KcxFKmKuKa YqJKrKa xÄ˙J kJkS~Jgt asJˆ mPuPZ, ßmcr∆o aqJPér TJrPe xrTJrL KjPhtvjJ gJTJ xP•ôS FckPac ßyJoPx mxmJxTJrL ãKfV´˜ k´Kf Kfj\Pjr FT\j k´KfmºLr \Pjq ‘KcxPâvjJrL yJCK\Ä ßkPo≤ lJK§Ä’ ßgPT \r∆rL IJKgtT xJyJpq k´fqJUqJj TrJ yP~PZÇ kJkS~Jgt asJˆ IJrS mPuPZ, \r∆rL IJKgtT xJyJpq mKûf k´KfmºLPhr FUj fJPhr ‰hjKªj IkKryJpt UrY IgtJ& UJhq S ACKaKuKa KmuPxr mJP\a TKoP~ KhjJKfkJf TrPf yPóZÇ FA Im˙J ßgPT \jVePT ImqyKf KhPf asJPˆr kã ßgPT oπLPhr k´Kf IJy±Jj \JjJPjJ yP~PZÇ FKhPT, ßumJr kJKat ‘Kl∑co Im AjlrPovj’ ßgPT ßj~J FT fgq k´TJv TPrPZÇ FPf ßhUJ pJ~, ©∆KakNet UxzJ k´e~Pjr oJiqPo k´J~ 50 yJ\Jr nJzJPa náunJPm ßmcr∆o aqJPér KvTJr yP~PZjÇ fPm xrTJKr KyPxm ßgPT F xÄUqJ TokPã 10 èe ßmKvÇ SP~uPl~Jr KrlPotr vqJPcJ KoKjˆJr Kâx msJ~J≤ mPuPZj, FT fífL~JÄv TJCK¿u ßgPT ßj~J fgq IjM~J~L 16 yJ\Jr ßuJT ©∆KakNet UxzJ k´e~Pjr TJrPe ãKfV´˜ yP~PZjÇ FPhr oPiq rP~PZj ßxJxqJu yJCK\ÄP~ mxmJxTJrL CPuäUPpJVq xÄUqT Tot\LKm pJrJ 1996 xJu ßgPT FTA WPr mxmJx TPr IJxPZjÇ

Pmcr∆o aqJé mJKfu TrJr uPãq ßumJr kJKatr FoKk A~Jj ßuPnKr TftOT FTKa Kmu kJutJPoP≤ C™Jkj TrJ yPmÇ FPf SP~uPl~Jr Krlot S xJÄxPhr FTKa TKoKar kPã k´Pvúr C•r KhPmj SP~uPl~Jr KoKjˆJr uct l∑P~cÇ FoKk A~Jj ßuPnKr mPuj, ßmcr∆o aqJé k´mftPjr oJiqPo ßTJ~JKuvj xrTJr SP~uPl~Jr xÄÛJPrr jJPo n~Jmy hJKrPhsr KhPT ßbPu KhPóZ \jVePTÇ KfKj mPuj, ‘k´KfmºL S IxM˙ oJjMwPhr Ckr ßmcr∆o aqJPér oJrJfìT k´nJm IJKo ¸Ó ßhUPf kJKóZÇ F xŒPTt xrTJr TfaáTá xPYfj fJ KjP~ IJKo pPgÓ xKªyJjÇ IJorJ xJiJre oJjMPwr TgJ muKZ, pJrJ fJPhr x∂Jjx∂Kf KjP~ \LmPjr IKiTJÄv xo~ FTKa WPr TJKaP~ KhP~PZ, fJPhr ß\Jr TPr mJKz ZJzJ TrJ yPóZÇ fJPhrPT KjhtP~r of rJPfr IºTJPr fJKzP~ ßh~J yPóZÇ’ fPm, hq KckJatPo≤ lr S~JTt F¥ ßkjvj (KccKmäCKk) mPuPZ, ‘xÄÛJPrr TJrPe pJrJ IKfKrÜ YJPkr oMPU IJPZj fJPhr k´P~J\jL~ xyPpJKVfJ k´hJPj IJorJ k´˜áfÇ F TJrPe Kfjèe IKfKrÜ lJ¥ TJCK¿uèPuJPT ßh~J yPóZÇ Fr kKroJe 190 KoKu~j kJC¥ pJr FTKa CPuäUPpJVq IÄv k´KfmºLPhr \PjqÇ jJ\MT nJrJPaPhr xJyJpqJPgt IJVJoL mZPrr \jq TJCK¿uPT IJrS 165 KoKu~j kJCP¥r mrJ¨ ßh~J yPóZÇ’ xMfrJÄ nJzJPaPhr mPT~J nJzJr ˜ák mOK≠r \Pjq ÊiMoJ© ßmcr∆o aqJéPT hJ~L TrPf kJrPm jJ jqJvjJu yJCK\Ä ßlcJPrvjÇ CPuäUq, ‘߸~Jr r∆o xJmxJAKc’ mJ ‘IJ¥JrITáPkvj ßkjJKæ’ jJPo kKrKYf F ßmcr∆o aqJPér ãKfTr k´nJm ßxJxqJu yJCK\ÄP~ gJTJ kMPrJ mOPaPjr k´J~ 660 yJ\Jr nJzJPar Ckr kPrPZÇ Vf mZPrr FKk´Pu YJuM yS~J ßmcr∆o aqJPér TJrPe ßxJxqJu yJCK\ÄP~ gJTJ nJzJPa pJPhr IKfKrÜ ßmcr∆o IJPZ fJPhrPT x¬JPy VPz 14 ßgPT 22 kJC¥ ßkjJKæ kKrPvJi TrPf yPóZÇ

FKhPT, jqJvjJu yJCK\Ä ßlcJPrvPjr KYl FKéKTCKan ßcKnc Ir mPuPZj, ‘Êr∆ ßgPTA IJorJ mPu IJxKZ ßmcr∆o aqJé IjqJpq, ITJptTr FmÄ FTKa ©∆KakNet jLKfÇ FaJ mOPaPjr yJ\Jr yJ\Jr hKrhs oJjMPwr Ckr fLms YJk xOKÓ TPrPZ pJ ImvqA k´fqJyJr TPr KjPf yPmÇ’

Aˆ u§Pj FA UMPjr xÄmJPh kMPrJ mJXJKu TKoCKjKaPT k´munJPm ßmhjJyf TPrPZÇ yfnJVq KmimJ FA oKyuJ x∂JjPhr oMPUr KhPT ßYP~, fJPhr nKmwqf ßnPm pUj fJr \LmjPT IJr TJPrJ xJPg \zJjKj ImPvPw ßxA x∂JjA fJr \LmPjr \jq TJu yP~ hJÅzJPuJÇ oJgJ~ yJfáKzr CkptMkKr IJWJf FmÄ mMPT Kjoto ZáKrTJWJPf \Lmjk´hLk KjPn ßVPuJ fJr! WajJ˙Pu oOfáqr PTJPu dPu kPzj KfKjÇ KjÔMr y∂JrT fJrA x∂JPjr yJPf k´Je yJKrP~ oJfíPfôr ßUxJrf KhP~ ßVPuj yfnJVq FA oJÇ mJKyr ßgPT FPx IJr WPr ßdJTJ yPuJ jJ fJr, ßZPur Kjoto yJfáKrr IJWJPf hr\J~ xJoPjA oJKaPf uMKaP~ kzPuj lJPfoJ KmKmÇ kJw¥ ßZPu oJgJ~ CkptMkKr yJfáKz KhP~ IJWJf TPrA ãJ∂ y~Kj mMPT ZáKr ßoPr mã FPkJzSPkJz TPr ßlPu fJrÇ \JjJ ßVPZ, 12 ßlms∆~JrL mMimJr kNmt u¥Pjr ßmJ FuJTJr ßrJoJj ßrJc˙ xqJP¥u yJCP\ jOxÄv FA UMPjr WajJKa WPaÇ xTJu k´J~ xJPz 10aJr KhPT kMKuv FT oKyuJr oJrJfìT IJyf yS~Jr Umr ßkP~ WajJ˙Pu ßkÅRZJ~Ç xJPg xJPg FÍMPu¿ cJTJ y~ KT∂á ffãPe lJPfoJ KmKm (43) oOfáqr ßTJPu dPu kPzjÇ kMKuv WajJ˙u ßgPT yfqJTJrL xPªPy fJrA FT fr∆e ßZPuPT ßV´lfJr TPrÇ fJPT mftoJPj kNmt u¥Pjr FTKa kMKuv ߈vPj rJUJ yP~PZÇ

o†Mr yfqJ oJouJ~ 27 ßlms∆~JKr ßlr pMKÜfTt

u§Pj IJS~JoL uLPVr oKjaKrÄ ßxu VbPjr S CPhqJV KjP~PZÇ IJAPjr vJxj k´ K fÔJ~ mft o Jj xrTJr m≠kKrTrÇ 12 ßlms∆~JKr, oñumJr kNmt u¥Pjr oK≤KlCKr ßx≤JPr pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xnJ~ k´iJj IKfKgr mÜmq rJUPf KVP~ Fxm TgJ mPuj mJÄuJPhv xrTJPrr IJAjoπL FcPnJPTa IJKjxMu yTÇ IJAjoπL IJKjxMu yT IJPrJS mPuj, xrTJPrr TotTJP¥ k´xÄvJ TrPZ mKyt K mvõ Ç pM Ü rJ\q IJS~JoL uLV xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLPlr xnJkKfPfô IjMKÔf xnJ~ IJAjoπL KmFjKkr xoJPuJYjJ TPr mPuj, 5A \JjM~JKrr KjmtJYPj KmFjKkr krJ\P~r n~ KZPuJ, F\jq fJrJ KjmtJYPj pJ~KjÇ fJrJ \JfL~ KjmJtYPj jJ KVP~ VefJKπT xrTJrPT mPuPZ IQmi? xrTJr pKh IQmi y~ fJyPu FA xrTJPrr IiLPj KmFjKk ßTPjJ CkP\uJ KjmtJYPj IÄvV´ye TrPZ? xMfrJÄ mJÄuJPhvxy xJrJKmPvõr oJjMPwr TJPZ IJ\ ¸Ó ßp ßvU yJKxjJr ßjfífôJiLj xrTJr ‰mi Fm xmtoyPu V´yePpJVqÇ KmFjKk ˝LTJr TPr KjP~PZ xrTJr ‰mi FmÄ VefJKπT CkJP~ KjmtJKYfÇ xJrJPhPvr oJjMw IJ\ ßhUPZ KmFjKk F xrTJPrr IiLPjA KjmtJYj TrPZÇ yrfJu ImPrJPir jJPo KmFjKk mJÄuJPhPvr oJjMPwr ßp ãKf TPrPZ yfqJ, IKVúxÄPpJV ßk´PasJu ßmJoJ KhP~ IJèPe kMKzP~ oJjMw yfqJ TPr fJr \mJm mJÄuJPhPvr oJjMw ßhPmÇ mJÄuJr oJjM w PT ßiJÅ T J KhP~ fJrJ ãofJ~ ßpPf ßYP~KZPuJ, fJPhr ßx xkú mJ˜mJK~f yPf ßh~Kj mJÄuJr oJjMwÇ IJAjoπL IJPrJS mPuj, ßhPv KmYJrJiLj 22 uã oJouJ rP~PZ, IJorJ ßxVMPuJ KjK•r ßYÓJ TrKZ IKfhs∆f pJPf oJouJèPuJ ßvw y~ fJr

\jq TJptTr khPãk KjP~PZ xrTJrÇ mZPrr kr mZr pJPf oJouJ kPz jJ gJPT fJr \jq S TJ\ TrPZ xrTJrÇ ^MKuP~ gJTJ xTu oJouJ KjK•r oJiqPo jfáj oJouJèPuJS hs∆f pPfJ ßvw y~ ßx \jq TJ\ TrPZ xrTJrÇ pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJr∆PTr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ pM≠JkrJiLPhr KmYJr k´xPñ IJKjxMu yT mPuj, mKytKmPvõ ßTJj pM≠JkrJiL uMKTP~ gJTPf kJrPm jJÇ FT FT TPr xTu pM≠JkrJiLPhr KmYJrTJpt ßvw yPmÇ pM ≠ JkrJiLPhr KmYJr IJAPjr vJxj k´KfÔJr IJPrT oJAuluTÇ xnJ~ IJPrJ mÜífJ TPrj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xy xnJkKf oJˆJr vJoxMK¨j IJyoh, xy xnJkKf yroM\ IJKu, pMVì xŒJhT jBoMK¨j Kr~J\, oJr∆l IJyoh ßYRiMrL, xJÄVbKjT xŒJhT IJ»Mu IJyJh ßYRiMrL, u¥j oyJjVr IJS~JoL uLPVr xnJkKf jMr∆u yT uJuJ Ko~J, pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr h¬r xŒJhT vJy vJoLo IJyPoh, k´mJx-TuqJe Kmw~T xŒJhT IJjxJr∆u yT, oJjmJKiTJr Kmw~T xŒJhT xJrm IJKu, pMm S âLzJ Kmw~T xŒJhT fJKrl IJyoh, ©Je S xoJ\TuqJe Kmw~T xŒJhT yJKmmM r ryoJj yJKmm, KvãJKmw~T xŒJhT Uxr∆\J\JoJj, \VjúJgkMr CkP\uJ IJS~JoL uLPVr xnJkKf jMr∆u AxuJo, oKyuJ IJS~JoL uLPVr xnJPj©L ßyJPxj IJrJ oKfj, u¥j oyJjVr IJS~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT IJufJlMr ryoJj ßoJ\JKyh, IJAjK\Km kKrwPhr xJiJre xŒJhT IjMTáu fJuMThJr cJj, KxKj~r xy xnJkKf xSVJfáu IJPjJ~Jr UJj, pMmPjfJ IJmMu TJuJo KoxuM,IJAjK\Km ‰xTf IJYJK\t, SP~ˆ u¥j IJS~JoL uLPVr xnJkKf C˜Jr IJKu S pMÜrJ\q ZJ©uLPVr nJrk´J¬ xnJkKf xJrS~Jr TKmr k´oNUÇ

dJTJ, 11 ßlms∆~JKr - 19 mZPrS ßvw y~Kj mÉu @PuJKYf ßo\r ß\jJPru @mMu o†Mr yfqJ oJouJr rJ~Ç VfTJu rJ~ ßWJweJr KjitJKrf fJKrU gJTPuS IKiTfr pMKÜfTt ßvJjJr \jq Khj iJpt TrJ yP~PZÇ xJPmT ßk´KxPc≤ ÉPxAj oMyÿh FrvJh F oJouJr k´iJj @xJKoÇ FPTr kr FT KmYJrT mhu S rJ\QjKfT TJrPe oJouJKa ^MPu @PZ mPu \JKjP~PZj @xJKo kPãr @Aj\LmLÇ @r Vf mZr 3rJ KcPx’r KjmtJYj m\tj TPr FrvJh mPuKZPuj, oJouJr KmÀP≠ pM≠ TPr YPuKZ @KoÇ @oJPT ^MKuP~ rJUPfA yPmÇ fJA mZPrr kr mZr @hJuPfr mJrJªJ~ WMrKZÇ @VJoL 27Pv ßlms∆~JKr FA oJouJr jfMj TPr pMKÜfTt ÊjPmj jfMj KmYJrTÇ kMrPjJ dJTJr jJK\oMK¨j ßrJc-F dJTJ ßTªsL~ TJrJVJPrr kJPv ˙JKkf 1o IKfKrÜ ß\uJ \\ @hJuPfr KmYJrT UªTJr yJxJj oJyoMh KlPrJ\ rJ~ ßWJweJr Khj VfTJu F @Phv ßhjÇ FA oJouJr KmYJrT ßyJxPj @rJ @ÜJPrr ˙uJKnKwÜ TrJ yP~PZ fJPTÇ @hJuPf KfKj mPuj, F oJouJ xŒPTt @oJr KmPvw KTZM \JjJ ßjAÇ F KmwP~ ßlr ÊjJKj TrJ hrTJrÇ hLWt KmYJKrT k´Kâ~J ßvPw rJ~ ßWJweJr \jq VfTJu Khj iJpt TPrKZPuj dJTJr k´go IKfKrÜ ß\uJ S hJ~rJ \\ @hJuPfr KmYJrT ßyJxPj @rJ @ÜJr Vf 22Pv \JjM~JKrÇ F Im˙J~ 4bJ ßlms∆~JKr F oJouJr jfMj KmYJrT KyPxPm UªTJr yJxJj oJyoMh KlPrJ\PT KjP~JV ßh~J y~Ç hLWt 19 mZr oJouJKa KmKnjú TJrPe ^MuPZÇ kJvJkJKv KmKnjú xoP~ KmYJrT mhu yP~PZjÇ xrTJr kPãr IKfKrÜ ßTRÅxMKu @xJhMöJoJj UJj xJÄmJKhTPhr mPuj, oJouJr jfMj KmYJrT jfMj TPr pMKÜfTt ÊjPf ßYP~PZjÇ KfKj oJouJr jKgk© kptJPuJYjJ TPr F xŒPTt Km˜JKrf ImKyf yPmjÇ jfMj TPr pMKÜfTt S IKiTfr ÊjJKjr \jq @VJoL 27Pv ßlms∆~JKr Khj iJpt TrJ yP~PZÇ IjqKhPT FrvJPhr @Aj\LmL ßvU ßoJ. KxrJ\Mu AxuJo hJKm TPrj mJhL oJouJr F\JyJPr ßTJgJS ÉPxAj oMyÿh FrvJhPT hJ~L TPr FTKa v»S KuPUjKjÇ KfKj mPuj, mJÄuJPhPv ßfJ j~A, CkoyJPhPvS

UmrJUmr 49

xqJP¥u yJCP\ mxmJxTJrL IPjT mJXJKu kKrmJPrr xJPg IJuJk TPr \JjJ ßVPZ, KmimJ SA oKyuJ x∂JjPhr KjP~ CÜ KmKøÄP~r 11 fuJ~ gJTPfjÇ k´J~ 10 mZr IJPV ˝JoL oJrJ pJj lJPfoJ KmKmrÇ KT∂á hLWtKhj IKfmJKyf yS~Jr krS x∂JjPhr oMPUr KhPT ßYP~ IJr KmP~ TPrjKj KfKjÇ 3 ßoP~, 2 ßZPur oPiq UMKj SA fr∆e fJr Yfágt x∂JjÇ APfJoPiq hMA ßoP~PT KmP~ KhP~PZj FmÄ Ikr ßZPuS KmmJKyfÇ KmKnjú\Pjr xJPg IJuJk TPr \JjJ ßVPZ, UMKj SA fr∆e APfJoPiq IJPrT\jPT ZáKrTJWJPfr hJP~ KcPajvPj KZPuJÇ TP~T x¬Jy IJPV ßx \JKoPj ßmKrP~ IJPxÇ k´KfPmvLPhr xNP© \JjJ pJ~, WajJr Khj xTJPu SA oJ mJAPr ßgPT WPr KlrKZPujÇ KT∂á WPr ßdJTJr IJPV hr\J xJoPj fJr Ckr yJoPu kPz fJrA ßZPuÇ oJgJ~ CkptMkKr yJfMKzr IJWJo FmÄ mMPT ZáKrTJWJPfr hr∆e WPrr ßYRTJPaA oOfáqr ßTJPu dPu kPzj KfKjÇ fPm ßTC ßTC \JKjP~PZj, oJP~r yfqJTJrL SA fr∆Per YuJPlrJ UMm FTaJ nJPuJ KZPuJ jJÇ mUJPa ßZPuPhr xJPg YuJPlrJ KTÄmJ csJV IJxKÜr TJrPeA oJPT UMj TrJr oPfJ WajJ WaPf kJPr mPu IPjPT o∂mq TPrPZjÇ SA KmKøÄP~r mJKxªJ, KjyPfr KbT Ckr fuJ~ mxmJxTJrL TJ\L oJxMo xJ¬JKyT xMroJPT \JjJj, Kjoto UMPjr KvTJr lJPfoJ KmKm xmthJ yJxqöôu S KoÊT k´TíKfr oKyuJ KZPujÇ hLWtKhj ßgPT KmimJ gJTJ xP•ôS x∂JjPhr oMPUr KhPT ßYP~ IJr KmP~ TPrjKj mPuS IJuJk TrPfjÇ KfKj oJP~r yfqJTJrL SA fr∆Per xPmtJóY vJK˜ hJmL TPr mPuj, FirPjr fr∆e IJoJPhr TKoCKjKar \jq oJrJfìT Kmkh\jT S uöJrÇ IPjPT KmkgVJoL SAxm fr∆ePhr mqJkJPr FUjA TKoKCKjKar xmJAPT IJPrJ xPYfj yS~Jr kJvJkJKv KjP\Phr x∂JjPhr k´Kf IJPrJ ßmvL x\JV hOKÓ rJUJrS IjMPrJi \JKjP~PZjÇ FnJPm oJouJ KmuK’f TrJr jK\r ßjAÇ jfMj KmYJrT @mJrS pMKÜfTt ÊjPf ßYP~PZjÇ FaJ @AKj k´Kâ~J~ KbT @PZÇ fPm fJr \jq @rS IPkãJ TrPf yPm @oJPhrPTÇ o†Mr yfqJ oJouJr k´iJj @xJKo \JfL~ kJKatr ßY~JroqJj S k´iJjoπLr KmPvw hNf ÉPxAj oMyÿh FrvJh VfTJu ßxJomJr xTJu ßkRPj FVJraJ~ @hJuPf yJK\r yjÇ F xo~ fJr xPñ KZPuj hPur oyJxKYm ÀÉu @Koj yJSuJhJr, ßZJa nJA S hPur ßk´KxKc~Jo xhxq ßVJuJo ßoJyJÿh TJPhr xy ßjfJTotLrJÇ k´J~ @iJ WµJ @hJuPfr ßhJfuJr Kmv´Jo TPã Im˙Jj TPr ßmuJ ßxJ~J FVJraJr xo~ FrvJhxy Ijq hMA @xJKo ßulPajqJ≤ TPjtu (Im.) ßoJ˜lJ TJoJu S ßo\r TJ\L FohJhMu yT @hJuf F\uJPx yJK\r yjÇ FA oJouJr kJÅY @xJKo Có @hJuf ßgPT \JKoPj rP~PZjÇ YJ\tKvanMÜ Ijq hMA @xJKo ßo\r ß\jJPru (Im.) @mhMu uKfl S ßulPajqJ≤ TPjtu (Im.) vJoxMr ryoJj vJoPxPrr KmÀP≠ oJouJr TJptâo Có @hJuPfr KjPhtPv ˙KVf rP~PZÇ 1981 xJPur 30Pv ßo ßnJrrJPf Y¢V´JPo FT ßxjJ InMq™JPj f“TJuLj ßk´KxPc≤ K\~JCr ryoJj KjotonJPm Kjyf yjÇ fUj Y¢V´JPo ImK˙f ßxjJmJKyjLr 24 khJKfT KcKnvPjr ß\jJPru IKlxJr ToJK¥Ä (K\SKx) kPh Totrf KZPuj ßo\r ß\jJPru ßoJyJÿh @mMu o†MrÇ K\~JCr ryoJj Kjyf yS~Jr kr 1uJ \Mj ˘L, x∂Jj, KjrJk•J TotTftJ ßo\r ßr\JCu TKro S IjMVf T'\j ßxjJ TotTftJPT KjP~ TqJ≤jPo≤ ßZPz @®PVJkj TPrj o†MrÇ kPr KfKj kMKuPvr yJPf @aT yjÇ 2rJ \Mj ß\jJPru o†MrPT yJayJ\JrL kMKuv ßylJ\f ßgPT Y¢V´Jo ßxjJKjmJPx KjP~ èKu TPr yfqJ TrJ y~Ç IKnPpJVk© S xJãLPhr mÜmq IjMpJ~L FrvJPhr KjPhtPvA fJPT èKu TPr yfqJ TrJ y~Ç o†Mr Kjyf yS~Jr kr k´YJr TrJ y~ ßp ßxjJKjmJPxr KTZM Còí⁄u ßxjJxhxq fJPT yfqJ TPrPZÇ o~jJfh∂ k´KfPmhj FmÄ oífMqxjh ßkPf Kmu’ yS~J~ WajJr 14 mZr kr 1995 xJPur 28Pv ßlms∆~JKr Y¢V´JPor kJÅYuJAv gJjJ~ F yfqJ oJouJ hJP~r TPrj o†MPrr nJA xMKk´o ßTJPatr @Aj\LmL mqJKrˆJr @mMu ojxMr @yPohÇ 1995 xJPur 27Pv \Mj F oJouJr fh∂TJrL TotTftJ Kx@AKcr f“TJuLj xyTJrL kMKuv xMkJr @mhMu TJyJr @Tª, xJPmT ßk´KxPc≤ FrvJhxy kJÅY\jPT IKnpMÜ TPr @hJuPf YJ\tKva hJKUu TPrjÇ


50 UmrJUmr

14 - 20 February 2014 m SURMA

ßjJrJ vrLPlr ßvJT xnJ~ mñmºáTjqJ ßvU ßryJjJxy xMiL\Pjr FTJÄv

ßjJrJ vrLl 9 ßlms∆~JKr,rKmmJr SP~ˆKoKjˆJPrr ßx≤sJu yPu IjMKÔf jJVKrT ßvJTxnJ~ mÜJrJ Fxm TgJ mPujÇ k´mJxL mJXJKuPhr CPhqJPV IJP~JK\f jJVKrT ßvJTxnJ~ xnJkKffô TPrj KmKvÓ TKm, xJÄmJKhT, xJKyKfqT IJ»Mu VJllJr ßYRiMrLÇ mñmºár jJfKj ÀkK∂ KxK¨T S CKot oJ\yJPrr kKrYJujJ~ jJVKrT ßvJTxnJr ÊÀPfA kKm© ßTJrIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj oJSuJjJ K\uäMr ryoJj ßYRiMrLÇ ßvJTxnJ~ Vek´\JfπL mJÄuJPhv xrTJPrr oJjjL~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr kJbJPjJ ßvJTmJftJ kJb TPr ßvJjJj ßvU ßryJjJr TjqJ „kK∂ KxK¨TÇ FZJzJS mÄuJPhPvr \JfL~ xÄxPhr ¸LTJr KvKrj vJrKoj ßYRiMrL, mOKav FoKk ß\KrKo TrKmj, uct xnJr xhxq uct FKnPmKrr kJbJPjJ ßvJTmJftJ kPz ßvJjJPjJ y~ ˛rexnJ~Ç mOPaPj KjpMÜ mJÄuJPhPvr yJATKovjJr Ko\JÀu TJP~Pxr mÜPmqr oiq KhP~ ÊÀ y~ mÜJPhr ˛OKfYJreÇ IjqJPjqr oPiq IJPuJYjJ~ IÄv ßjj KmsKav kJutJPoP≤ IJVJoL KjmtJYPj ßumJr huL~ k´JgtL KaCKuk ßr\S~JjJ KxK¨T, xJPmT yJATKvjJr KV~Jx CK¨j, k´~Jf ßjJrJ vrLPlr ßmJj c.K\j ßyJ~JAa, c.mJrmJrJ S nJA CAKu~Jo ßoKr, pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr CkPhÓJ kKrwPhr ßY~JroqJj vJoxMK¨j UJj, xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀT, xy xnJkKf ‰x~h ßoJ\JPÿu IJKu, pMVì xŒJhT jBoMK¨j Kr~J\, xMufJj oJyoMh vrLPlr nJA c. vrLl vJyJhJf ßyJPxj, TJCK¿uJr UKuu TJ\L SKmA, xJÄmJKhT ‰x~h IJjJx kJvJ, oKyuJ IJS~JoL uLPVr xnJPj©L UJPuhJ ßTJPrvL, oMrJh ßTJPrvL, rJ~yJj rvLh, I\∂J ßhm rJ~, jJrL xÄVbT ÀKm yT, KvKãTJ kJPouJ ècoqJj,

xJãJ&TJPr pM≠JkrJi IJPuJYjJr k´iJj ßTªs yP~ CPbÇ xmPYP~ ßmvL @PuJYjJ~ @xPf gJPT pUj KfKj dJTJ~ K\~J @∂\tJKfT KmoJj mªr (f“TJuLj) ßgPT xrTJr fJPT KlKrP~ ßh~Ç Frkr ßgPT jJjJ xo~ KoKc~Jr mPhRuPf fJr mÜmq KmmOKf @xPf gJPT mJÄuJPhv AxMq KjP~Ç Vf 7 ßlms∆~JrL, ÊâmJr mJÄuJPhv KmwP~ u¥Pj fJr Kj\ ßY’JPr @P~J\j TPrj xÄmJh xPÿujÇ xÄmJh xPÿuPjr FT lÅJPT TgJ mPuj FA k´KfPmhPTr xJPgÇ mJÄuJPhv xrTJr pUj oJjmfJKmPrJiL IkrJPir KmYJPrr \jq VKbf asJAmMqjJPu FPTr kr FT rJ~ S xJ\J TJptTr TrPZ, fUj FTA IKnPpJPV IgtJ“ oJjmfJKmPrJiL IkrJPir IKnPpJV FPj ßUJh mJÄuJPhv xrTJPrr Kmr∆P≠ @∂\tJKfT @hJuPf oJouJ hJP~r TPrPZj pM≠JkrJi KmwP~ @∂\tJKfT KmPvwù FThu mOKav @Aj\LKmÇ FxTu @Aj\LKmPhr xojõ~ TrPZj aKm ßTcoqJjÇ \MKcKv~Ju KTKuÄ, VjyfqJ, KoKc~Jr ˝JiLjfJ Umt, xÄUqJuWM KjpJtfj S oJjmJKiTJr u–WPjr oPfJ èr∆fr Kmw~èPuJ KfKj @∂\tJKfT @hJuPf hJKUu TPrPZjÇ xŒ´Kf mÉu @PuJKYf KxKr~J~ VjyfqJr hJP~ ßk´KxPc≤ mJvJr @u @xJhPT @∂\tJKfT TJaVzJ~ hJÅz TrJPf FTKa oJouJ KfKj kKrYJujJ TPr pJPòjÇ FZJzJS mxKj~Jr f“TJuLj ßk´KxPc≤ c. VJKjTPT u¥Pj ßV´lfJPrr kr KfKj oJouJKa xlufJr xJPg kKrYJujJ TPrjÇ FZJzJS KmvõmqJkL oJjmJKiTJr S pM≠JkrJi KmwP~ jJjJ oJouJ~ uzJA TPr pJPYZj mqJKrˆJr aKm TqJcoqJjÇ oJouJ kKrYJujJ~ IfLPf xlufJr IPjT asqJT ßrTct

mJÄuJPhv FPxJKxP~vj xJCg u¥Pjr ß\Ku UJPuT, „kxL mJÄuJr KoPxx IJyPohxy IPjPTÇ ˛rexnJr kMPrJaJ xo~\MPz IjMÔJPj CkK˙f KZPuj mñmºá TjqJ ßvU ßryJjJÇ FZJzJS rJPvh ßxJyrJS~JhtL xy mOPaPjr KmKnjú xJoJK\T S rJ\QjKfT xÄVbPjr ßjfJrJ ßvJTxnJ~ CKk˙f KZPujÇ ßjJrJ vrLPlr ßmJj c. K\o ßyJ~JAa mJÄuJPhPvr xPñ ßjJrJr xŒOÜfJr TgJ fáPu iPr mPuj, xMufJj oJyoMh vrLPlr xJPg kKrYP~r kr ßgPTA mJÄuJPhv xOKÓr IJPªJuPj ßjJrJ KZPuj xŒOÜÇ mJÄuJPhPvr oMKÜpMP≠ ImhJj rJUJ Pls¥x Im mJÄuJPhv ßUfJmk´J¬ oJAPTu mJjt IjMÔJPj mÜmq rJUPf KVP~ ˛re TPrj mJÄuJPhPvr oMKÜpM≠TJuLj xoP~ ßjJrJ vrLlPT KjP~ Kmvõ\jof VzPf fJPhr TqJPŒAPjr TgJÇ KfKj mPuj, 1971 xJPu ßjJrJr ImhJj IJ\ mJÄuJPhPvr AKfyJPxr IÄvÇ ßl∑¥x Im mJÄuJPhv ßUfJmk´J¬ IJPrT KmPhvL mºá KmoJj oKuäT mPuj, oJjMw oJjMPwr \jq, \Lmj \LmPjr \jq FaJ 1971 xJPu mJÄuJPhPvr kPã Im˙Jj KjP~ k´oJe TPrPZj ßjJrJ vrLlÇ mñmºár jJfKj KmsKav ßumJr huL~ FoKk k´JgtL KaKCKuk KxK¨T TPrj, ßjJrJ vrLl KZPuj FT\j IxJiJre oJjMwÇ IJKo pUj ßZJa KZuJo fUj KvãT ßjJrJ IJK≤ IJoJPT ÛáPu KjP~ ßpPfjÇ IJKo fJPT IJoJr KjP\r IJK≤ mPuA \JjfJoÇ xnJr xnJkKf IJ»Mu VJllJr ßYRiMrL mPuj, ßjJrJ KZPuj mJÄuJPhPvr xMÂh, mJÄuJPhPvr mºáÇ mJÄuJPhv xrTJPrr oJjjL~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJPT ijqmJh ùJkj TPr IJ»Mu VJllJr ßYRiMrL mPuj, ßjJrJ vrLl \LKmfJm˙J~ mJÄuJPhv xrTJr ßl∑¥x Im mJÄuJPhv xÿJjjJ KhP~PZ F\jq IJKo ijqmJh ùJke TrKZ ßvU yJKxjJr xrTJrPTÇ PjJrJ vrLPlr ImhJj nëumJr j~Ç

rP~PZ fJrÇ mJÄuJPhv KmwP~ aKm ßTcoqJPjr xJPg TgJ mPu \JjJ pJ~, KfKj mJÄuJPhv KmwP~ pPgˆ S~JKTmyJuÇ ßhPvr YuoJj WajJk´mJy xŒPTt IPjT @kPcaÇ fPm aKm ßTj mJÄuJPhv xrTJPrr Kmr∆P≠ oJouJ TrPf ßVPuj KTÄmJ fJPT KT mJÄuJPhPvr ßTJj ßVJKÔ xyPpJKVfJ TrPZ Foj k´Pvúr \mJPm xrJxKr C•r, mJÄuJPhv FUj kqJrJuJAxc KxYá~JvPj CkjLf yP~PZÇ ßhPv oJjmJKiTJr mPu KTZá ßjAÇ kMKuPvr mªMT @r ãofJxLjPhr TJPZ xmKTZáA K\Kÿ yP~ @PZÇ mJÄuJPhPvr oPfJ FTKa x÷JmjJo~ rJPˆs Foj Im˙J pfA hLWt˙J~L yPm ffA Ioñu ßhPvr vJK∂TJoL oJjMPwr \jqÇ @orJ oJjmfJr \jq TJ\ TKrÇ fJA ßxA hJK~fôPmJi ßgPTA FA oJouJ TPrKZÇ aKm mPuj, pKhS mJÄuJPhPvr oJjMw oPj TrPf kJPr @JKo \JoJ~JPf AxuJoLr \jq @∂\tJKfT pM≠JkrJi asJAmMqJjJPur oJouJ~ xyPpJKVfJ TrKZÇ KT∂áM kKrÛJrnJPm muPf YJA, F oJouJr xJPg TJPrJ ßTJPjJ xŒOÜfJ ßjAÇ FA oJouJ~ uzPf @oJr xJPg @PZj pM≠JkrJi Kmw~T KmvõUqJf FThu @Aj\LKmÇ @oJPhr KaPo rP~PZj UqJfjJoJ oJjmJKiTJr S pM≠JkrJi Kmw~T @Aj\LKm KˆPlj ßT KTCxL, \j ßToL, oqJKr\J mJrPTJKmx S KujJat ßkJuPxPjr oPfJ ßoiJmLrJÇ @orJ FA oJouJ~ pPfˆ fgq-CkJ• hJKUu TPrKZ @∂\tJKfT IkrJi @hJuPfÇ KfKj mPuj, mJÄuJPhPv ßp kKroJPj xJiJre oJjMwPT yfqJ TrJ yPYZ S rJ\QjKfT KjKkzj YuPZ fJr \jq FTKhj @∂\tJKfT TJaVzJ~ hJzÅJPfA yPm mftoJj vJxTPhrÇ mftoJj xrTJPrr Kmr∆P≠ IfLPf @PrJ IPjT oJouJ S IKnPpJV hJP~r TrJ yP~PZ @∂\tJKfT

pMÜrJ\q IJS~JoL uLV xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLPlr ˘L IJAKrv mÄPvJØNf ßjJrJ vrLl Vf 29 jPn’r hNrJPrJVq TqJ¿JPr IJâJ∂ yP~ oOfáqmre TPrjÇ mJXJKur oMKÜr xjh Z~ hlJ IJPªJuPjr xogtPj u¥Pj xKâ~ náKoTJ kJuj TPrj ßjJrJ vrLlÇ 1966 xJPu IJVrfuJ wzpπ oJouJ~ mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJj ßV´lfJr yPu fJPÅT oMÜ TrmJr \Pjq mOPaj ßgPT KTCKx kJbJPf èÀfôkNjt nëKoTJ kJuj TPrj ßjJrJ vrLlÇ 1969 xJPur VeInáqgJj, 1970 xJPur KjmtJYj FmÄ 1971 xJPur oyJj oMKÜpMP≠ Kmvõ\jof VPz fáuPf ßjJrJ vrLPlr nëKoTJ KZPuJ IjjqÇ 1972 xJPu mJÄuJPhv ˝JiLj yPu ßjJrJ vrLl dJTJ KmvõKmhqJuP~ IJAj KmnJPV KvãTfJ ÊÀ TPrjÇ 1975 xJPur 15A IJVˆ mñmºár oOfáqr kr ßjJrJ vrLl u¥Pj KlPr IJPxjÇ mñmºár yfqJTJrLPhr vJK˜r hJKmPf, FmÄ mJÄuJPhPv Vefπ k´KfÔJr IJPªJuPj ˝JoL xMufJj oJyoMh vrLPlr xJPg KfKj KZPuj xmtJPV´Ç xJŒsKfT xoP~ u¥Pj IJAKxKa xJPkJat ßlJrJo Vbj yPu pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr hJKmPf xmTKa KoKZPu, KoKaÄP~ ßjJrJ vrLPlr KZPuJ xrm CkK˙KfÇ 1965 xJPu u¥Pjr FTKa ACKjnJKxtKaPf Iiq~jrf Im˙J~ kKrY~ y~ xMufJj oJyoMh vrLPlr xJPgÇ ßxUJj ßgPT kKreP~ IJm≠ yj hM\jÇ ßjJrJ vrLPlr ßoP~ rJK\~J S ßlRK\~J IjMÔJPj CkK˙f yS~Jr \jq kKrmJPrr kã ßgPT xTPur k´Kf TífùfJ ùJkj TPrjÇ ˛rexnJ~ kKrmJPrr kã ßgPT k´~Jf ßjJrJ vrLl ˛rPe FTKa asJˆ VbPer k´Kâ~J YuPZ mPu \JjJPjJ y~Ç ßpUJj ßgPT mJÄuJPhvL KvãJgtLPhr kzJPvJjJr \jq mOK• k´hJj TrJ yPmÇ xm ßvPw c. AoKf~JP\r TP≥ rmLªsjJPgr KjPmKhf VJe IJPZ hM:U, IJPZ oOfáqr oiq KhP~ ßvJTxnJr kKrxoJK¬ WPaÇ

@hJuPfÇ KT∂M fJPf ßTJPjJ TJptTr luJlu FUPjJ ßhUJ pJ~KjÇ @kjJPhr oJouJ~S KT ßxA KhPTA VzJPm? Foj ksPvúr \mJPm aKmr hO| C•r ∏ mJÄuJPhv xrTJPrr Kmr∆P≠ IfLPf ßT mJ TJrJ TPrPZ ßxaJ ßhUJ S luJlu oNuqJ~j TrJr xo~ @oJPhr ßjAÇ fPm @oJPhr oJouJr luJlu KT hÅJzJPm fJ xo~A mPu ßhPmÇ ßTJj ßTJj KmwP~ xMKjKhtÓ IKnPpJV ßhS~J yP~PZ? KfKj mPuj, \MKcKv~Ju KTKuÄ, VjyfqJ, KoKc~Jr ˝JiLjfJ Umt, xÄUqJuWM KjpJtfj S oJjmJKiTJr u–WPjr oPfJ èr∆fr Kmw~èPuJ @∂\tJKfT IkrJi @hJuPf hJKUu TrJ yP~PZÇ KoKc~J S IjqJJjq xfπ oJjmJKiTJr xÄVbj xoNPyr KyPxm IjMpJ~L F kpt∂ 700 oJjMwPT KmjJ KmYJPr k´KfKyÄxJ krJ~j yP~ xrTJrL mJKyjL yfqJ TPrPZ mPu \JjJj aKm ßTcoqJjÇ fPm F xÄUqJ @PrJ ßmvL rP~PZ mPu fJr iJrjJÇ ßylJ\Pf AxuJo, \JoJ~Jf-KmFjKkr ßjfJToLt S xÄUqJuWM KjpJtfPjr jJjJ xKY© fgq CkJ• @hJuPf hJKUu TrJ yP~PZ \JKjP~ vsLW´A FA oJouJr k´JgKoT fh∂ Êr∆ yPm mPu @vJmJhL KfKjÇ mJÄuJPhPvr IgtQjKfT k´mOK≠r k´vÄxJ TPr mOKav FA @Aj\LKm mPuj, ßoiJmL S x“ ßjfífôPT mJÄuJPhPvr oJjMw KjmJtKYf TrJ CKYfÇ fJPfA ßhPv vJK∂ S jqJ~ KmYJr k´KfÔJ yPmÇ mJÄuJPhv xrTJPrr FP\K¿ oJjmJKiTJr xÄVbj IKiTJr Fr ßk´KxPc≤ @KhuMr ryoJPjr kKrmJrPT y~rJKj TrPZ mPuS CPuäU TPrjÇ aKj ßTcPoj TgJ mPuPZj, \JoJ~Jf ßjfJ TJPhr ßoJuäJr oOfáqh§ TJptTPrr mqJkJPrSÇ FA rJ~ TJptTrPT \MKcKv~Ju KTKuÄ CPuäU TPr mPuj, KmPvõr xPYfj S oJjmfJmJiLrJ TUPjJ oOfáqh§PT xogtj TPr jJÇ oJSuJjJ ßhPuJ~Jr ßyJPxj xJBhLr

mqJkJPrS fJr VnLr CPÆV rP~PZ mPu KfKj o∂mq TPrjÇ

mJÄuJPhv yJATKovj ßoP~r FA xJluq xKfqA k´xÄxJr hJmL rJPUÇ KfKj mPu, @\PTr FA xÿJjjJ ˛JrT nKmwqPf fJPhr oJjKmT KmTJPv xyJ~T yPm FmÄ hJK~fôvLu jJVKrT yPf @®k´fq~L TPr fáuPmÇ TJP~x mPuj, FA IV´VKf mJÄuJPhv S pMÜrJP\qr oPiq mºáPfôr ßxfá mºjPT @PrJ xMhO| TrPmÇ yJA TKovjJr @PrJ mPuj, pMÜrJP\q mxmJxrf mJÄuJPhvL TKoCKjKa hMÈPhPvr oPiq @gt-xJoJK\T Cjú~Pj èÀfôkNet nNKoTJ rJUPZ FmÄ fJPhr nKmwqf k´\jìPTS KvãJ S xÄÏíKf Cjú~Pj C“xJKyf TrPZÇ FaJ mJÄuJPhv FmÄ pMÜrJ\q CnP~r \jq k´P~J\jÇ xmPvPw yJA TKovjJr FKYnPo≤ FS~Jct V´yeTJrLPhr Cöôu nKmw“ TJojJ TPrj F IjMÔJj @P~J\Pjr xJPg xÄKväÓ xTuPT @∂KrT ijqmJh \JjJj FmÄ nKmwqPf xÄKväÓ xTPur xyPpJKVfJ~ F irPjr IjMÔJj ImqJyf gJTPm mPu @vJmJh mqÜ TPrjÇ IjMÔJPj KmPvw/k´iJj IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj yJCx Im uctPxr TKoCKjKa S ˙JjL~ xrTJr KmnJPVr @¥Jr ßÛPraJrL ߈Plj CKu~Jo, Iu-kJKat kJutJPo≤JKr V´∆k Ij mJÄuJPhv, yJCx Im uctPxr uct PvAU, yJCx Im uctPxr xhxq uct KmuPoJKr~J, yJCx Im ToP¿r rJAa IjJPru l∑JÄT cmxj FoKk, ßxPâaJrL Iu-kJKat kJutJPo≤JKr V´∆k Ij mJÄuJPhv Fr xJAoj KyC\, c” YJutx aqJjT FoKk, mqJPrJPjx xJrJ uMctPlJct FoKk, K\j uqJomJat FoKk, oqJuPmKr mJKuTJ CóKmhqJuP~r k´iJj KvãT ßnPjxJ SVPcjÇ FZJzJ CÜ IjMÔJPj yJA TKovPjr xTu TotTftJ S TotYJrL CkK˙f KZPujÇ


UmrJUmr 51

SURMA m 14 - 20 February 2014

k´Kf S~JPct 1 \j TPr kMKuPvr xÄUqJ yPm 55\jÇ FrJ ßoaskKuaj kMKuPvr IÄv KyPxPm TJ\ TrPm, fPm ßmfj kJPm TJCK¿u ßgPTÇ IKf xŒsKf ßo~r fJr TqJKmPjPa IKfKrÜ IJPrJ 20\j kMKuv KjP~JPVr Kx≠J∂ kJv TPrjÇ FPf k´J~ ßTJ~JaJr KoKu~j kJC¥ mq~ yPmÇ CPuäUq mftoJPj mJrJ \MPz csJV S IjqJjq IkrJi hoPj hJK~fôrf 35 \j kMKuPvr \jq mq~ yPYZ 2.2 KoKu~j kJC¥Ç KcuJr F ßc Pk´JV´JPor oJiqPo 1238\j csJV KcuJr ßV´lfJr TrJ yP~PZÇ FZJzJS TJCK¿Pur Kj\˝ lJP¥ ßZJaUJPaJ IkrJi hoPj Totrf IJPZ 40\j FjPlJxtoqJ≤ IKlxJr mJ KgASÇ xŒsKf Po~r mJrJ ToJ¥Jr ßcAKmc Kˆsj\Jr S ßckMKa ßo~r TJCK¿uJr IKyh IJyoPhr xJPg PmJ FuJTJ~ TKoCKjKa ßxAlKa khpJ©J~ ßpJVPhj FmÄ KoKc~JPT Fxm TgJ mPujÇ PckMKa ßo~r FmÄ âJAo Kmw~T TqJKmPja ßoomJr IKyh IJyoh mPuj, u¥j ßo~r ßpUJPj kMKuPvr xÄUqJ TKoP~ xoJPuJKYf yPYZj, ßxUJPj IJorJ IJPrJ kMKuv KjP~JV KhP~ TKoCKjKar kJPv gJTJr ßYÓJ TrKZÇ Có kPhr kMKuv TotTftJPhr KjP~ KmKnjú FuJTJ kKrhvtj TrKZ, pJPf oJjMw fJPhr xoxqJ xyP\A fáPu irPf kJPrjÇ KfKj mPuj, jfáj 20\j kMKuv KjP~JV ßkPu \jVj IJPrJ ßmvL CkTíf yPmj IJvJTKr âJAPor kKroJj IJPrJ TPo IJxPmÇ kMKuv ToJ¥Jr mPuj, TKoCKjKa ßxAlKa S~JTFmJCPar oJiqPo Pmv KTZá kKrmftj IJorJ ßhUPf kJKYZÇ xJiJrj oJjMw Fr oJiqPo CkTíf yPòjÇ

mJÄuJPhPv rJ\QjKfT muJ yP~PZ, ßTmu \JjM~JKr oJPxA TP~T c\j rJ\QjKfT TotL UMj yP~PZjÇ lPu ßhvKar nKmwqf KjP~ vïJ mJzPZÇ k´KfPmhPj muJ y~, mJÄuJPhPv rJ\QjKfT TotLPhr yfqJTJ¥ @vïJ\jT yJPr mJzPZÇ KmfKTtf xÄxh KjmtJYPjr kr ßgPT ßhv\MPz fíeoNu kptJP~r TotLPhr oPiq UMPjr KvTJr yS~Jr @vïJ ßhUJ KhP~PZÇ KmPrJiL hPur ßjfJrJ fJPhr TotLPhr ßV´lfJr TPr ÈKmYJr-mKyntNf yfqJTJP¥r' \jq xrTJrPT hJ~L TPrPZÇ fPm Vf hMA oJPx ofJxLj hPuS IPjT TotLS Kjyf yP~PZj mPu \JKjP~PZ @u\JK\rJÇ oJjmJKiTJr V´∆kèPuJ @vïJ TrPZ, xrTJr yfqJTJrLPhr KmYJPrr @SfJ~ @jPf TPbJr khPk V´ye jJ TrPu @VJoL oJxèPuJPf Im˙Jr @PrJ ImjKf WaPmÇ k´KfPmhjKaPf KmPrJiL hPur TP~T\Pjr ßV´lfJr FmÄ fJrkr Kjyf yS~Jr UmrS k´TJv TrJ y~Ç FPf muJ y~, dJTJKnK•T oJjmJKiTJr xÄ˙J IKiTJr fJr \JjM~JKr oJPxr k´KfPmhPj \JKjP~PZ, rqJm, kMKuv, S ßpRgmJKyjL FT oJPxA 30Kar ßmKv KmYJr-mKyntNf yfqJTJ∏ YJKuP~PZÇ FPf @PrJ muJ y~, FPhr 26 \j KmFjKk mJ \JoJ~JPf AxuJoLr ßjfJ mJ TotLÇ k´KfPmhPj CPuäU TrJ y~, KmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J 4 ßlms∆~JKr mPuPZj ßp 26 KcPx’r ßgPT 27 \JjM~JKr xo~TJPu KmFjKk S Fr 18 huL~ ß\JPar k´J~ 302 ßjfJTotL y~ UMj mJ èPor KvTJr yP~PZjÇ FTA xoP~ k´J~ 29 yJ\Jr 262 \j KmPrJiL hPur xogtTPT ßV´lfJr TrJ yP~PZÇ hMmJPrr xJPmT k´iJjoπL UJPuhJ K\~J mPuj, ÈyfqJTJ∏ S èPor ßkZPj KjrJk•J mJKyjL FmÄ ãofJxLj hPur TotLrJ hJ~LÇ' ßV´lfJr FmÄ KmYJr-mKyntNf yfqJTJP¥r @fï rJ\QjKfT TotLPhr @òjú TPr ßlPuPZ mPu @u\JK\rJ \JjJ~Ç KmFjKkr pMVì oyJxKYm ÀÉu TmLr Kr\nL @u\JK\rJPT mPuj, KmPvw TPr @oJPhr fíeoNu kptJP~r ßjfJTotLPhr oPiq KmÃJK∂ S n~ KmrJ\ TrPZÇ fPm ãofJxLj hPur FoKk FmÄ ˝rJÓs k´KfoπL

@xJhMöJoJj UJj TJoJu IjqJ~TJrLPhr KmYJPrr @SfJ~ @jJ yPm mPu @u\JK\rJPT mPujÇ KmPrJiL hPur TotLPhr oOfáqr mqJkJPr k´vú TrJ yPu KfKj \mJm ßhj, ÈmJÄuJPhPv ßTJPjJ KmYJr-mKyntNf yfqJTJ∏ WPaKjÇ' k´KfPmhPj muJ y~, oJjmJKiTJr V´∆kèPuJ @vïJ TrPZj ßp rJ\QjKfT TotLPhr yfqJTJ∏ ImqJyf gJTPu mJXuJPhPvr rJ\jLKfr Im˙J @PrJ UJrJk yPmÇ dJTJKnK•T oJjmJKiTJr xÄ˙J @Aj S xJKuPvr kKrYJuT jNr UJj mPuj, ÈyfqJTJP∏r yJr @vïJ\jTnJPm mJzPZÇ' FA xÄ˙Jr KyxJmoPf, \JjM~JKr oJPx 33Ka KmYJr-mKyntNf yfqJTJ∏ WPaPZÇ @r Vf mZr mJÄuJPhPv WPaPZ hMA vfJKiT KmYJr-mKyntNf yfqJTJ∏Ç jNr UJj mPuj, yfqJTJP∏r aJPVta oNuf KmPrJiL hPur ßjfJTotLrJÇ KmPrJiLPhr fJPhr VefJKπT IKiTJr IjMvLuj TrPf jJ ßh~J yPu fJrJ KmT· k∫J KjP~ nJmPmÇ KjC A~TtKnK•T oJjmJKiTJr xÄ˙J KyCoqJj rJAax S~JY oOfq mº TrJr \jq xrTJPrr k´Kf @øJj \JKjP~PZÇ xÄ˙JKar FKv~J KmnJPVr kKrYJuT msqJc IqJcJox mPuj, ßTJgJS @xJKoPT KjP~ pJS~Jr xo~ èKuKm≠ yP~ Kjyf yS~Jr FTA TgJ mJrmJr muJr Kmw~aJ ÈInNf'Ç KfKj mPuj, Kjyf mqKÜ pUj rJ\QjKfTnJPm I\jKk´~ yj, fUj Fxm TJKyjL @PrJ To KmvõJxPpJVq y~Ç KfKj mPuj, @Aj k´P~JVTJrL mJKyjLPT ßkvJhJKrPfôr KnK•Pf ImJi S rJ\QjKfT YJkoMÜnJPm TJ\ TrPf yPmÇ KfKj mPuj, mftoJPj pJ YuPZ, fJ ImqJyf gJTPu @Aj-vO⁄uJ mJKyjLr k´Kf mJÄuJPhPvr \jxJiJrPer @˙J xJoJjqA gJTPmÇ

16 ßlms∆~JrL ksVKfvLu @PªJuPjr kMPrJiJ, xmt\j vsP≠~ \jPjfJ kLr yKmmMr ryoJPjr 10o oífqMmJKwtTLÇ 2004 xJPur 16A PlmsM~JrL ÈKxPuPar VJºL' UqJf FA \jPjfJ fJÅr Kks~ vyr KxPuPaA Pvw Kj”võJx fqJV TPrKZPujÇ fJÅr Kj\ FuJTJ KxPuPar \JuJukMr ACKj~Pjr ZJ~JxMKjKnr VsJo mJPVr UuJ~ YLr KjhsJ~ vJK~f @PZj PvJwe oMKÜr @PªJuPjr FA ksmJhksfLo \jPjfJÇ kLr yKmmMr ryoJPjr 10o oífqMmJKwtTLPf PhPv KmPhPv fJÅr IjMxJrLrJ mqJkT TotxNYL yJPf KjP~PZjÇ 16 Plms∆~JrL KxPuPar mJPVr UuJ~ ks~Jf PjfJr TmPr lMu KhP~ vs≠J KjPmhPjr oJiqPo xmt˜Prr oJjMw fJPhr Kks~ PjfJr ksKf vs≠J KjPmhj TrPmjÇ GKhjA FuJTJmJxLr CPhqJPV PjfJr ˛rPe IjMKÔf yPm ˛re xnJÇ ˛re xnJ~ KxPua S dJTJr kLr yKmPmr FT xoP~r rJ\QjKfT xyTotLrJ IÄvVsyj TrPmj mPu @vJ TrJ pJPòÇ FKhPT kLr yKmmMr ryoJPjr 10o oífMqmJKwtTL CkuPã KmPuPfS TotxNYL @P~J\j TrJ yP~PZÇ 16A Pl∑ms∆~JrL, rKmmJr ˙JjL~ xo~ KmPTu xJPz 5aJ~ kNmt u¥Pjr oK≤KlCrL Px≤JPr ks~Jf \jPjfJr ˛rPe ÈPvJwjoMKÜr @PªJuj S FT\j @PuJKTf \jPjfJ' vLwtT FT @PuJYjJ xnJr @P~J\j TrJ yP~PZÇ kLr yKmmMr ryoJj lJCP¥vPjr CPhqJPV @P~JK\f FA ˛re xnJ~ IKfKg S oNu @PuJYT KyPxPm CkK˙f gJTPmj pgJâPo KmsPaPj KjpMÜ mJÄuJPhPvr yJATKovjJr Ko\JÀu TJP~x S KmKvÓ xJÄmJKhT xJKyKfqT @mhMu VJl&lJr PYRiMrLÇ KmsPaPj oMKÜpMP≠r ksmLj xÄVbT xMufJj vrLl, kLr yKmmMr ryoJj ˛íKf xÄxh ACPTr xnJkKf oJyoMh F rClxy KmKnjú rJ\QjKfT, xJoJK\T S xJÄÏíKfT xÄVbPjr Pjfímíª IjMÔJPj mÜmq rJUPmjÇ CPuäUq, kJKT˜JjL vJxjJoPu FmÄ mJÄuJPhPvr VefJKπT ksVKfvLu @PªJuPjr Ijqfo kMPrJiJ rJ\jLKfKmh \jPjfJ kLr yKmmMr ryoJj 1927 xJPur 9 IPÖJmr KxPuPar \JuJukMr ACKj~Pjr mJPVr UuJ VsJPo \jì Vsyj TPrjÇ kLr yKmmMr ryoJj KZPuj VrLm hM˙ S KmkhVs˙ oJjMPwr

@kj\j, KmkPhr xyJ~Ç oJjMw TftíT oJjMwPT PvJwe, iPotr jJPo n¥JoL S xJŒ´hJK~TfJPT KfKj oPj ksJPe WíjJ TrPfjÇ oJfínNKo S PhPvr oJjMPwr TuqJj S oñu xJijJA KZu fJÅr \LmPjr msfÇ IxJŒ´hJK~T, VefJKπT S ksVKfvLu rJ\jLKfr kMPrJiJ kLr yKmm fJÅr xJrJKa \LmjA C“xVt TPrPZj Phv S PhPvr oJjMPwr \PjqÇ kJKT˜JjL IºTJr pMPV ksVKfvLu rJ\jLKfr AKfyJPx KfKj KZPuj FT KTÄmh∂L kMÀwÇ kJKT˜Jj xíKÓr kr FfhûPu IxJŒ´hJK~T ksVKfvLu rJ\jLKfr PVJzJk•Pj FmÄ oMxKuo uLV S vJxT PVJKÔr iotJºfJ S xJŒ´hJK~T rJ\jLKfr KmkKrPf yJPf èjJ PpT\j pMmT IxJŒ´hJK~T rJ\jLKfr ^J¥J fMPu iPrj kLr yKmmMr ryoJj fJPhr IjqfoÇ ksgo \LmPj mJÄuJr oMxKuo uLV PjfJ @mMu yJKvPor ksnJPm KfKj oMxKuo uLPVr xJPg pMÜ gJTPuS kJKT˜Jj xíKÓr kPrA fJÅr CkuK» y~ Pp, oMxKuo uLV ijLPhr kJKatÇ kLr yKmPmr CkuK» ÊiM xKbTA y~Kj, krmftLPf fJ FPTmJPr @ãKrT IPgtS xfq mPu ksoJKef y~Ç kJKT˜Jj KbPT KZu 24 mZrÇ ˝JiLj mJÄuJPhv IKfâo TrPZ 43 mZrÇ @\ IitvfJK»rS PmKv TJu IKfmJKyf yPò KT∂á PhPvr oJjMPwr hM;U hMhtvJ-mûjJr FfaMTM ImxJj y~KjÇ kJKT˜JPj xmtJPVs mJÄuJ nJwJr kPã ksJK∂T P\uJ KxPuPaA ksgo TotxNYL KjP~ \jxoPã yJK\r yP~KZPuj kLr yKmmMr ryoJjÇ kJKTóJj xíKÓr kPrr mZr pUj mJÄuJ nJwJr KmPrJP≠ YâJ∂ ÊÀ y~ fUj kLr yKmmMr ryoJj FA YâJ∂ ksKfPrJPi ksóMKf ÊÀ TPrjÇ KxPuPar oKyuJ oMxKuo uLPVr xnJPj©L P\JPmhJ UJfMPjr krJoPvt oMxKuo xJKyfq xÄxPhr kã PgPT ksgo TotxNYL PWJweJ TPrj KfKjÇ iJKotT kKro¥Pu PmPz SbPuS FmÄ oJhsJxJ kzM~J ZJ© yP~S kLr yKmm iotL~ PVJzJoLr CP±t KZPujÇ ÊiM IxJŒ´hJK~TA KZPuj jJ, @kJhoóT FT\j PxTMuqJr oJjMw KZPuj KfKjÇ 1950 xJPu TuTJfJ, mKrvJu, dJTJ, TMKouäJ PvPw KxPuPaS pUj xJŒ´hJK~T hJñJ mJÅiJr Ckâo y~, fUj kLr yKmmMr ryoJj hJñJ ksKfPrJPi IVseL nNKoTJ Vsyj TPrjÇ hJñJr KmPrJP≠ ksgo FTT CPhqJV KZu kLr yKmmMr ryoJPjrÇ F oy“ TJP\ KfKj xJKg KyPxPm kJj xJPmT oπL jMÀr ryoJj, xJPmT @xJo ksJPhKvT oMxKuo uLPVr xJiJre xŒJhT oJyoMh @uL S TíwT PjfJ ofKZr @uL (TJuJ Ko~J) ksoMUPTÇ xTPur xyPpJKVfJ~ KfKj Vbj TPrj ÈoMxKuo uLV vJK∂ Kovj'ÇkLr yKmPmr IjMPksreJ~ ksJ~ 7vf P˝òJPxmT vJK∂ KovPj xÄVKbf y~ FmÄ KxPuPa xJŒ´hJK~T hJñJ ÀPU AKfyJx xíKÓ TPr fJrJÇ hJñJ KmPrJiL oNu PjfJ kLr yKmmPT PVslfJPrr \Pjq yPjq yP~ SPb kMKuvÇ hJñJ ksKfPrJi yS~J~ KxPuPa ksVKfvLu vKÜr KmvJu I\tj xJKif y~Ç FA I\tPjr oiq KhP~A krmftLTJPu KxPuPa IxJŒ´hJK~T S ksVKfvLu rJ\jLKfr YYtJr Pã© ksóMf y~Ç hJñJ Pvw yS~Jr kr kJKT˜JPjr xÄUqJuWM oπL cJ: oJKuT S nJrPfr xÄUqJuWM oπL Kx.Kx KmvõJx (YJÀ Yªs KmvõJx) PpRgnJPm hMA PhPvr hJñJTmKuf Iûu xlr TPrjÇ KxPuPar hJñJ ksKfPrJi KmwP~ hM'oπLr o∂mq KZu ÈKxPua KâP~Pac Fj FéPxkvjJu PrTct Aj APªJ-kJT xJm-TK≤Pj≤ Aj PrK\KˆÄ rJ~a'Ç kLr yKmmMr ryoJPjr mz oJPkr FTKa ImhJj KZu kJKTóJPjr ksgo IxJŒ´hJK~T ZJ© xÄVbj KxPua P\uJ ZJ© ACKj~Pjr ksKfÔJÇ TzJ KmKiKjPwi S hojjLKfr oPiq kMKuPvr PYJUPT lJÅKT KhP~ FT PrJoûTr IgY KmkhxÄTMu kKrK˙KfPf vyr PgPT hMPr PlûMVP† FT KmPvw ZJ© xPÿuPj PoJjJ\JPfr oJiqPo FA ZJ© xÄVbPjr \jìÇ 1952 xJPu dJTJ~ PTªsL~nJPm kNmt kJKTóJj ZJ© ACKj~j ksKfÔJr kNPmt 1951 xJPur 16 jPn’r FA xÄVbPjr \jì y~Ç FA ZJ© xÄVbPjr ksKfÔJ ksKâ~J~ kLr yKmmMr ryoJj vLwt PjfíPfôr kMPrJiJ KZPujÇ xÄVbjKar \jì PrJPir \Pjq ksvJxj ZJ©PjfJ fJrJ Ko~J @xJ¨r @uL S jJKxr CK¨Pjr Skr mqKÜVf nJPm 144 iJrJ @PrJk ZJzJS KxPua xhr, PVJuJkV† S TMuJCzJ~ 144 iJrJ \JKr TPrÇ @A F kzJr xo~ 1948 xJPuA kLr yKmm KxPuPar jJjTJr @PªJuPjr xJPg \KzP~ kPzjÇ VefJKπT pMmuLPVr \jìuVú PgPTA KfKj Fr xJPg \Kzf KZPujÇ 1949 xJPu @S~JoL oMxKuo uLPVr ksKfÔJTJu PgPT KfKj FA xÄVbPjr xJPg xŒíÜ KZPujÇ KxPuPa @S~JoL uLV ksKfÔJr ksgo CPhqJÜJ yPuj kLr yKmmMr ryoJjÇ oMxuLo uLV PjfJ Fo F mJrLr KjTa FT KYKb KuPU oJSuJjJ nJxJjL KxPua @VoPjr APò mqÜ TrPu FA KYKbPT Ckuã TPr kLr yKmm nJxJjLPT KxPuPa @xJr @oπe \JjJjÇ FA kanNKoPf kûJPvr ÊÀr KhPT oJSuJjJ nJxJjL KxPua xlr TPrj FmÄ FUJj PgPTA KxPuPa @S~JoL uLPVr KjCKTî~Jx xíKÓ y~Ç kPr 1956 xJPu IjMKÔf P\uJ xPÿuPj kLr yKmmMr ryoJj KxPua P\uJ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT KjmtJKYf yjÇ ˝JiLj krrJÓsjLKf FmÄ xJosJ\qmJh KmPrJiLfJr ksPvú 1957 xJPu

TJVoJrL xPÿuPj @S~JoL uLV PnPñ jqJvjJu @S~JoL kJKat (jqJk) ksKfÔJTJPu KfKj Fr Ijqfo CPhqJÜJ KZPujÇ kLr yKmmMr ryoJj 1948 xJPu PVJkj TKoCKjÓ kJKars xhxqkh uJPnr PVRrm I\tj TPrjÇ kJKars Kx≠J∂âPo KfKj ksTJPvq Ijq kJKatr oPiq PgPT TJ\ TrPfjÇ oMKÜpMP≠r kr 1975 xJu krp∂ KfKj TKoCKjÓ kJKars xPñ pMÜ KZPujÇ mJÄuJPhv ksKfÔJr kr mèzJ TíwT xPÿuPj kLr yKmm mJÄuJPhv TíwT xKoKfr xnJkKf KjmtJKYf yjÇ 1967 xJPu jqJk KmnÜ yPu kLr yKmm jqJk PoJ\l&lPrr kPã Im˙Jj PjjÇ 1967 xJPu KfKj kNmt kJKTóJj jqJPkr pMVì xŒJhT FmÄ kPr nJrksJ¬ xJiJre xŒJhPTr hJK~fô kJuj TPrjÇ KfKj IKmnÜ kJKTóJj jqJPkr PTªsL~ TKoKar xhxqS KZPujÇ ˝JiLjfJr kr 1977 xJPu jqJk PoJ\Jl&lPrr Fr PTKªs~ xJiJre xŒJhT KjmtJKYf yj kLr yKmmMr ryoJjÇ rJ\QjKfT PTRvu KjP~ jqJk Fr xJPg ofKmPrJi PhUJ KhPu 1986 xJPu Qx~h @ufJl PyJPxj, kLr yKmmMr ryoJj S PYRiMrL yJÀjMr rvLPhr PjfíPfô VKbf y~ FjFKk, FmÄ fJÅrJ Kfj\jA FjFKk'r @ymJ~T KjmtJKYf yjÇ VefπL kJKars \jìuVú PgPT kLr yKmm kJKatr PTªsL~ PjfíPfô KZPujÇ xmtPvw KfKj FA xÄVbPjr PTªsL~ xnJkKfr hJK~fô kJuj TPrjÇ oífqMr mZr KfPjT @PV 2001 xJPu ˝J˙Vf TJrPe VefπL kJKat S rJ\jLKf PgPT Imxr Vsyj TPrj FA ksmJhksfLo \jPjfJÇ kJKT˜JPjr \jìuVú PgPT kNmtmPñ FmÄ mJÄuJPhv @oPu pf VefJKπT ksVKfvLu @PªJuj xÄVsJo yP~PZ xmèPuJr xJPg pMÜ KZPuj kLr yKmmÇ FAxm @PªJuPj KfKj xÄVbT S PjfíPfôr nNKoTJ kJuj TPrjÇ \JKfr hM”xo~-hMKhtPj KmPrJiLhu xoNPyr oPiq GTq S GTqm≠ @PªJuj VPz PfJuJr PkZPj kLr yKmmMr ryoJj KnKmjú xo~ kJuj TPrj KmPvw nNKoTJÇ 1968 xJPu @S~JoL uLPVr xPñ PuPV PgPT PgPT KfKj @A~Mm KmPrJiL PoJYtJ VPz fMuPf IVseL nNKoTJ kJuj TPrjÇ PvU oMK\m P\Pu I∂rLj gJTJ~ mJrmJr mqgt yS~Jr kr FT xo~ KfKj @S~JoL uLPVr f“TJuLj nJrksJ¬ xnJkKf Qx~h j\Àu AxuJo S nJrksJ¬ xJiJre xŒJhT Ko\JjMr ryoJj PYRiMrLPT AP•lJT xŒJhT PfJlJöu PyJPxj oJKjT Ko~Jr mJxJ~ \PzJ TrPf xão yj FmÄ oJKjT Ko~Jr CkK˙KfPf 1968 xJPur 13 KcPx’r \MuMo ksKfPrJi KhmPxr TotxNYL PWJweJ TPrj S fJ kJuPj xão yjÇ jqJk@S~JoL uLPVr FA \MuMo ksKfPrJi Khmx kJuPjr oiq KhP~ K^KoP~ kzJ rJ\jLKf @mJr YJñJ yP~ SPbÇ If”kr IjqJjq KmPrJiL huS oJPb jJoPf mJiq y~Ç FrkrA kNmt S kKÁo kJKTóJPjr vLwt Pjfímíª dJTJ~ @yPohMu TKmPrr mJxJ~ KoKuf yP~ PcPoJPâKaT FTvj VsMk (cJT) Vbj TPrjÇ FTA xo~ PVJkj TKoCKjÓ kJKars Pjkgq nNKoTJ~ ZJ©Phr ȈMPc≤ FTvj TKoKa' (PxT) Vbj frJKjõf y~Ç FrTo kanNKoPf kLr yKmmMr ryoJPjr uJKuf GPTqr kg iPr ZJ©-\jfJr míy•r GTq PhPv VeInM™JPjr \jì Ph~Ç FrA iJrJmJKyTfJ~ FTJ•Prr oJPYt ÊÀ y~ @oJPhr xv˘ oMKÜpM≠Ç FTJ•Prr oMKÜpM≠ S mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ @PªJuj xÄVbPj kLr yKmmMr ryoJj Ijqfo vLwt˙JjL~ xÄVbPjr nNKoTJ kJuj TPrjÇ oMKÜpM≠ xÄVbj S xlufJr \Pjq KfKj fJÅr xoMh~ PoiJ, vso, S ùJj KjP~JK\f TPrjÇ nJrPf oMKÜPpJ≠JPhr xÄVKbf TrPf FmÄ vrjJKgtPhr hMPntJV uJWPm KfKj KhjrJf KjP\PT KjP~JK\f rJPUjÇ PoWJu~ mJuJa vrJjJgtL KvKmPr oyJoJKr„Pk TPurJ PrJV ZKzP~ kzPu vrjJKgtPhr hMhtvJ S IxyJ~fô PhPU KfKj IK˙r yP~ SPbjÇ Fxo~ oNuf fJÅr CPhqJV S ksPYÓJ~ nJrf xrTJr oyJoJKr ksKfPrJPi fôKrf mqm˙J Vsyj TPrÇ xhq ˝JiLj S pM≠Km±˙ mJÄuJPhv kMjVtbPj S kMjmtJxPjS KfKj KhjrJf kKrvso TPrPZjÇ kLr yKmmMr ryoJj 1957 xJPu KxPua xhPrr FTKa @xPjr CkKjmtJYPj kNmt kJKTóJj @AjxnJr xhxq FmÄ mJÄuJPhPv 1986 xJPur \JfL~ xÄxh KjmtJYPj @a hPur ksJKgt KyPxPm KxPua-3 @xj PgPT xÄxh xhxq KjmtJKYf yjÇfqJVL, KjPutJn, @kJhoóT PhvPksKoT FA oy“ mKÜr \LmPjr FT CPuäUPpJVq IÄv 1954 xJPu S 60 Fr hvPT TJrJksJYLPrr I∂rJPu PTPaPZÇ hLWtKhj fJÅPT @®PVJkj TPr gJTPf yP~PZÇ 1968 xJPu ksVKfvLu S mqKfâoiotL xJÄÏíKfT xÄVbj ChLYLr \jìuPVú kLr yKmm QjKfT xogtj KhP~ ksKfÔJfJ rPjv hJvè¬ S PVJuJo PoJyJÿh AhM ksoMPUr xKñ KZPujÇ dJTJ~ fUj kLr yKmm Pp WPr gJTPfj Px WrA ChLYLr @ÅfMr WrÇ FTxo~ ChLYLr IK˙fô rãJr hM:xoP~ kLr yKmm ChLYLPT dJTJ~ fJPhr @mJx˙Pu KryJPxtPur xMPpJV TPr PhjÇ xN©: kLr yKmmMr ryoJj ˛JrTVs∫ ÈfMKo rPm jLrPm'Ç


52 UmrJUmr

KmPuPfr xJKyPfqr gJTPmÇ KmPuPfr xJKyfq-Fr ßoJzT CPjìJYjTJPu xÄK㬠mÜPmq IJmhMu VJllJr ßYRiMrL F TgJ mPujÇ KmPuPfr xJKyfq jJoT oJKxT xJKyfq kK©TJr k´TJvjJ IjMÔJj Vf 10 ßlms∆~JKr KmPTPu kMmt u¥Pjr oK≤KlCKr ßx≤JPr KmPuPfr xJKyfq xŒJhT yJKoh ßoJyJÿPhr xnJkKfPfô IjMKÔf y~Ç k´TJvjJ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KZPuj KmKvÔ ßuUT S xJÄmJKhT IJmhMu VJllJr ßYRiMrLÇ TKm vJy vJoLo IJyPoPhr kKrYJujJ~ KmPuPfr xJKyfq-'r ßoJzT CPjìJYj TPrj k´iJj IKfKgxy IKfKgmOªÇ k´TJvjJ IjMÔJPj KmPuPfr xJKyfq-r kã ßgPT xÿJKjxy kK©TJKar TKk CkK˙f PuUTPhr yJPf fáPu ßhj k´iJj IKfKgÇ FZJzJ xÿJKj xjhxy kK©TJr TKk CkK˙f KmùJkjhJfJPhr yJPf fáPu ßhj xŒJhT yJKoh ßoJyJÿh, xy-xŒJhT vJy vJoLo IJyPoh S IKfKgmOªÇ IJmhMu VJllJr ßYRiMrL fÅJr mÜPmq IJPrJ mPuj, KmPuPf FT xo~ PuUT S IiqJkT Kyrjì~ n¢JYJpt xJVrkJPr jJoT xJKyfq kK©TJ ßmr TrPfjÇ fPm fJ KZu IKj~Kof k´TJvjJÇ TmZr KbPT gJTPuS krmfLtPf fJ mº yP~ pJ~Ç FTAnJPm IPjT xJKyfq-oqJV IKj~KofnJPm k´TJKvf yPYZÇ fPm ßTC Kj~Kof oJKxT k´TJvjJr ßWJweJ KhP~ FKVP~ IJPxKjÇ Kj~Kof k´TJv S ßuUTPhr xÿJKj k´hJPjr IñLTJr KmPuPf FA k´goÇ yJKoh ßoJyJÿh S vJy vJoLo IJyPoPhr xJyxL FA CPhqJVPT IJKo ˝JVf \JjJAÇ CPuäUq, KmPuPf FA k´go ßuUTPhr xÿJKj k´hJPjr k´gJ YJuM TPr KmPuPfr xJKyfq kK©TJÇ k´TJvjJ IjMÔJPj IJPrJ mÜmq rJPUj oMKÜPpJ≠J ßuJToJj IJyoh, mqJKrˆJr IJfJCr ryoJj, ‰x~h rKTm IJyPoh, IJjxJr IJyoh CuäJy, ‰x~h FjJoMu AxuJo, FTJCP≤≤ S TKoCKjKa mqKÜfô F ßT Fo ßxKuo, TKm ATmJu ßyJPxj mMumMu, oKyuJ Pj©L ßyJxPj IJrJ oKfj,xJÄmJKhT IJmhMu yJA xj\M, xJÄmJKhT ßxKuo ryoJj, rJ\jLKfT V~JxMr ryoJj V~JZ, pMmPjfJ \JoJu IJyPoh UJj, TKm lJ~xJu IJA~Nm S xJÄmJKhT xJrS~Jr TKmrÇ KmPuPf IPjTèPuJ xJ¬JKyT kK©TJ k´TJKvf

14 - 20 February 2014 m SURMA

yPuS ßTJj xJKyfq kK©TJ ßjAÇ Kj~Kof k´TJvjJr k´fqJvJ KjP~ KmPuPfr xJKyfq kK©TJKa k´TJKvf yPuJ mPu xŒJhT yJKoh ßoJyJÿh S xy-xŒJhT vJy vJoLo IJyPoh fJPhr mÜPmq mPujÇ yJKoh ßoJyJÿh fÅJr mÜPmq vJrLKrT IxM˙fJr TgJ CPuäU TPr mPuj, IJKo vJrLKrTnJPm IxM˙ yPuS oPjr KhT KhP~ xM˙A IJKZÇ oMKÜpMP≠r oJiqPo IK\tf mJXJKur ßp ßYfjJ oPjr oPiq IJPZ, PxA ßYfjJ KmTKvf TrPf xJKyfq S xÄÛíKf YYtJr ßã© KmPuPf k´xJKrf S IV´xr TrJr uãq KjP~A KmPuPfr xJKyfq kK©TJKar pJ©Jr xNYjJ FmÄ ßuUTPhr xÿJKj k´hJPjr k´gJ KmPuPf YJuM TPr ßoiJr oNuqJ~Pjr kg rYjJ TrPuJ KmPuPfr xJKyfqÇ TKoCKjKa ßjfJ F ßT Fo ßxKuo, mqJKrˆJr IJfJCr ryoJj, ‰x~h FjJoMu AxuJo, rJ\jLKfT V~JxMr ryoJj FmÄ ‰x~h rKTm IJyPoh xJKyfq kK©TJ k´TJPvr CPhqJVPT ˝JVf \JKjP~ mPuj, yJKoh ßoJyJÿh S vJy vJoLo IJyPoh hM\jA k´VKfvLu KY∂J ßYfjJ KjP~ xJKyfqkK©TJ k´TJPv FKVP~ FPxPZj, TKoCKjKar xPYfj oJjMPwr xyPpJKVfJ ßkPu IJvJ rJKU FTKa iJrJ xOKÓ x÷m yPmÇ CPuäUq, IjMÔJPj PuUTPhr xÿJKj k´hJjxy KmùJkjhJfJPhr xÿJjjJ xjh k´hJPjr k´Kâ~JPT CkK˙f xMiL\Pjr hOKÓ IJTwte TPrÇ jfáj FA KY∂JPT xmJA xJiMmJh \JjJjÇ IjMÔJPj KmKvÔ\Pjr oPiq CkK˙f KZPuj xJÄmJKhT oMxPuy CK¨j, xÄÛíKfToLt ßuUT IJlxJjJ IJyPoh, IJS~JoLuLV ßjfJ fJKrl IJyPoh, Fo F IJuL, IJKojMu yT K\uM,Qx~h fJPrT, jMr∆u AxuJo FoKmA, xJPmT SKx IJymJm IJyoh, ßoJ. IJmhMu yJKoh, xKuKxar IJmhMu yJKl\ ßxJPyu, KvãT ßrxjJ ßmVo, pMmPjfJ vJyLj IJyoh, r∆Éu IJKojxy u¥Pjr KmkMu xÄUqT TKm xJKyKfqT xÄÛíKf ToLt S rJ\jLKfT ßjfímOªÇ CPuäUq, KmPuPfr xJKyfq-Fr k´go xÄUqJr ßuUT S TKmrJ yPuj CkoyJPhPvr k´UqJf KY∂JKmh fPkJiLr n¢JYJpt, yJKoh ßoJyJÿh, vJyKoTJ IJèj, vJy vJoLo IJyPoh, IJfJCr ryoJj KouJh, TJ\u rvLh, IJyoh oP~\,vJyjJ\ xMufJjJ, lJ~xJu IJA~Nm, UJfáPj \JjúJf S Efá yJKohÇ FZJzJ F xÄUJ~ rP~PZ KmùJj Kmw~T IJP~J\Pj vJy\JuJu KmùJj S k´pMKÜ

pMÜrJ\q ßTªsL~ vyLh KojJr TKoKaKr xnJ IJ∂\tJKfT oJfínJwJ Khmx S FTáPv ßlms∆~JKr 2014 ChpJkjPT xJoPj ßrPU Vf 9 ßlms∆~JKr pMÜrJ\q ßTªsL~ vyLh KojJr TKoKaKr CPhqJPV xnJ IjMKÔf y~Ç jMÀu AxuJPor xnJkKfPfô CÜ xnJ~ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj ßoJ” yroM\ IJuL, IJ»Mu IJuL rCl, oJÀl ßYRiMrL, IJjxJÀu yT, IJufJlár ryoJj k´oMUÇ xnJ~ ßTªsL~ vyLh KojJr KjotJPe Igt k´hJjTJrL xhxq xÄVbjèPuJPT FTáPvr k´go k´yPr nJwJ vyLhPhr vs≠J \JjJPjJr \jq vyLh KojJPr CkK˙f gJTJr \jq xÄVbPjr xJiJre xŒJhT jMÀu AxuJo (ßoJmJAu j’r : 07903 501 674) Fr xJPg ßpJVJPpJV TPr k´Pmvk© xÄV´Pyr IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßVJuJkV† CkP\uJ FcáPTvj asJPˆr mOK• k´hJj 2 oJYt ßVJuJkV† CkP\uJ FcáPTvj asJˆ ACPTr mOK• k´hJj TrJ yPm IJVJoL 2oJYtÇ asJPˆr xnJkKf ßoJ” oTuM Ko~J, xJiJre xŒJhT K\uäMr ryoJj, ßTJwJiqã oJSuJjJ IJvrJláu AxuJo S ßoJ˜lJ Ko~Jr xyPpJKVfJ~ FmÄ KjmtJyL TKoKar IjMPoJhjâPo mOK• Kmfre IjMÔJjKa ßVJuJkV† gJjJr mMimJrL mJ\Jr ACKj~Pjr TJKu\MrL V´JPo IjMKÔf yPmÇ CÜ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f gJTPmj mJÄuJPhv xrTJPr KvãJoπL jMÀu AxuJo jJKyhÇ FZJzJS IjMÔJPj ˙JjL~ FmÄ xrTJPrr Cókh˙ TotTftmOª CkK˙f gJTPmjÇ FmZr ßVJuJkV† gJjJr 34Ka oJiqKoT ÛáPur ZJ©-ZJ©LPhr oPiq mOK• k´hJj S FoKkSnëÜ k´PfqTKa oJhrJxJ~ jVh Igt S TKŒCaJr k´hJj TrJ yPmÇ CÜ IjMÔJPj ßpJVhJPjr \jq xTu asJKˆPT KjmtJyL TKoKar kã ßgPT IJoπe \JjJPjJ yP~PZÇ - ßk´x KmùK¬Ç

KmvõKmhqJuP~r KvãJgLtPhr QfKr ßcsJj SzJPjJr Skr FTKa jJKfhLWt rYjJ, xJÄÛíKfT xÄPpJ\Pj T£Kv·L ßoRxMoL ßnRKoPTr VJj S IJuJkYJKrf KjP~ \JKjt aá mJÄuJ VJj FmÄ xoJ\ k´VKfr TJP\ KjP~JK\f jJrL xÄVbj jJrL KhV∂-r xPÿujPT KjP~ KlYJrÇ xMPvJKnf KmPuPfr xJKyfq-F xÄUqJ~ IJPrJ ßWJweJ rP~PZ Kj~Kof IJPuJTKY© S KY©TuJ Kv·L FmÄ ßuUTPhr hOKÓ IJTwte TPr Kj\ Kj\ KjoJteQvuL KmPuPfr xJKyfq kK©TJ~ kJbJPjJr IjMPrJiÇ

IJKl~J UJfáPjr mJÄuJ KaKn ACPTr Ck˙JkT oJSuJjJ ‰x~h jJBo @yoPhr oJfJ KmKvÓ KvãJjMrJVL ‰x~hJ @Kl~J UJfáj Vf 3 ßlms∆~JKr, ßxJomJr AP∂TJu TPrPZjÇ fJr oOfáqPf @®Jr oJVPlrJf TJojJ~ Vf 5 ßlms∆~JKr, mMimJr KmPTPu ‰x~hkMr˙ Kj\ mJKzPf FT ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf y~Ç Fxo~ CkK˙f KZPuj \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJPor ßTªsL~ xnJkKf UKulJP~ oJhJjL @uäJoJ @»Mu ßoJKoj vJ~PU AoJomJzL, ßylJ\Pf AxuJPor ßTªsL~ pMVìoyJxKYm S yJayJ\JrL oJhsJxJr CóJh oJSuJjJ @vsJl @uL Kj\JokMrL, KmKvÓ oMyJK¨x oJSuJjJ oMvJKyh @uL, xMjJoV† ß\uJ \Ko~Pfr xnJkKf oJSuJjJ @»Mu mKZr, oJSuJjJ KxK¨T @yoh yJxjM, oJSuJjJ AohJhMuäJy, yJKl\ ‰x~h FyxJj @yohÇ FZJzJ orÉoJr kKrmJPrr xhxqVPjr oPiq Fxo~ CkK˙f KZPuj orÉoJr ˝JoL ‰x~hkMr @Kuo oJhsJxJr xJPmT CkJiqã S \Ko~Pfr k´mLj oMÀæL oJSuJjJ ‰x~h @»Mj jMr, orÉoJr mz ßZPu Qx~hkMr hJÀu yJhLx oJhsJxJr KvãJ xKYm ‰x~h oJSuJjJ oJxÀr @yoh TJPxoL, 2~ ßZPu \Ko~Pf CuJoJ ACPTr ßxPâaJrL oJSuJjJ ‰x~h fJKoo @yoh 3~ ßZPu KxPua˙ vJ~UMu AxuJo A≤JrjqJvjJu \JKo~Jr Kk´K¿kJu yJKl\ oJSuJjJ ‰x~h xJKuo TJPxoL, 4gt ßZPu ßZPu mJÄuJKaKnr Ck˙JkT ‰x~h jJAo @yoh, ZJ© \Ko~f mJÄuJPhPvr ßTªsL~ xyxnJkKf oMlKf ‰x~h Kr~J\ @yohÇ orÉoJr jJoJP\ \JjJ\Jr AoJofL TPrj fJr mz ßZPu oJSuJjJ ‰x~h ovr∆r IJyohÇ orÉoJ ‰x~hJ IJKl~J UJfáPjr ßZJa u§j

k´mJxL ‰x~h jJBo IJyoh fJr oJfJr AP∂TJPu xTPur KjTa ßhJ~J TJojJ TPrPZj FmÄ AKfoPiq pJrJ fJr oJfJr AP∂TJPu xoPmhjJ ùJkj TPrPZj fJPhr k´Kf VnLr TífùfJ k´TJv TPrPZjÇ FKhPT, VT 4 ßlms∆~JKr, mOy¸KfmJr mJh FvJ orÉoJr mJxnmPj KmKnjú ˙Jj ßgPT @Vf CuJoJP~ ßTrJo, oJhsJxJr ZJ©rJ FPx KmPvw ßoJjJ\Jf S K\~JrPf vKrT ßyJjÇ Fxo~ ‰x~hkMr hJÀu yJhLx oJhsJxJr jJ~Pm oMyfJKoo oJSuJjJ ‰x~h lUÀu AxuJo, oJSuJjJ fJKrl C¨Lj, oJSuJjJ oMvJKyh yJKhkMrL, oJSuJjJ @»Mu uKfl, oJSuJjJ ‰x~h xJAláK¨j, oJSuJjJ ÀÉu @oLj jVrL, yJKl\ ßxJyJAu @yoh, yJKl\ @yoJhMu yT CoJoJ, yJKl\ yJxJj @yoh k´oMU Fxo~ CkK˙f KZPujÇ FZJzJ, orÉoJr \JjJpJ~ CkK˙f yP~ ßvJT x∂¬ kKrmJrmPVtr k´Kf xoPmhjJ \JjJj \Ko~Pfr nJrk´J¬oyJxKYm xJPmT xJÄxh FcPnJPTa oJSuJjJ vJyLjNr kJvJ ßYRiMrL, @\Jh ÆLjL FhJrJr xyxnJkKf vJ~UMu yJhLx oJSuJjJ @»Mu yJjúJj vJ~PU kJVuJ, ACPrJk \Ko~Pfr ßxPâaJrL oJSuJjJ Ê~JAm @yoh, ‰x~hkMr hJÀu yJhLx oJhsJxJr oMyfJKoo oJSuJjJ ‰x~h oMKfCr ryoJj, KxPua ß\uJ \Ko~Pfr xyxnJkKf oJSuJjJ oMvJKyh h~JKorL, xMjJoV† ß\uJ \Ko~Pfr xnJkKf oJSuJjJ @»Mu mKZr, mJuJV† CkP\uJ~ nJAx ßY~JroqJj khk´JgtL oJSuJjJ oMUfJr ßyJxJAj, \JKo~J oJhJjL~J KmvõjJPgr oMyfJKoo oJSuJjJ KvKær @yohxy KmKnjú rJ\QjKfT xJoJK\T xÄVbPjr ßjfímOª FmÄ KmkMuxÄUqT @Puo CuJoJVj mJKzPf FPx xoPmhjJ ùJkj TPrjÇ ACPrJPk ßhJ~J oJyKlu : orÉoJr AP∂TJPu IJPrJ ßvJTk´TJv TPrPZj \Ko~Pf CuJoJ ACPTr xyxnJkKf oMlKf @»Mu oM∂JKTo, oJSuJjJ ßyuJu C¨Lj, xyPxPâaJrL oJSuJjJ @»Mx xJuJo, yJKl\ ‰x~h \MjJAh @yoh, oJhJjL~J SP~u ßl~Jr asJÓ ACPTr ßxPâaJrL yJKl\ ßyJxJAj @yohÇ FKhPT, \Ko~Pf CuJoJ ACPTr CP¨JPV AÄuqJP¥r \Ko~f TJ~JtuP~ ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf y~Ç FZJzJS pMÜrJP\qS KmKnjú ˙JPj kOgT kOgT ßhJ~J oJyKl IjMKÔf y~Ç

KmvõjJg CkP\uJ ßY~JroqJj k´JgLt kÄKT UJPjr xogtPj u¥Pj xnJ IjMKÔf KmvõjJg CkP\uJ KjmJYPj ßY~JroqJj k´JgLt rJ\jLKfKmh S xoJ\ ßxmT kÄKT UJPjr xogtPj kNmu t ¥Pj oK≤KlCrL ßx≤JPr xnJ IjMKÔf y~Ç xnJ~ xnJkKffô TPrjJ KmvõjJg FcáPTvj asJPˆr xJPmT xJiJre xŒJhT oMKÜPpJ≠J ßuJToJj ßyJPxjÇ xnJ kKrYJujJ TPrj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr h¬r xŒJhT vJy vJoLo @yPohÇ xnJ~ mÜJrJ mPuPZj KmvõjJPgr Cjú~Pjr iJrJ InqJyf rJUPf kÄKT UJPjr oPfJ \jKk´~ TotCPhqJVL mqJKÜPT ßY~JoqJj KjmtJKYf TrJ @oJPhr hrTJrÇ mÜJrJ mPuj KmvõjJg TPu\ k´KfÔJ ßgPT ÊÀ TPr KmvõjJg mJAkJx xzT, Km&vjõ JPg mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJj ߈Kc~Jo k´KfÔJxy IPjT KvãJ k´KfÔJj VPz CPbPZ FA \jKk´~ ßjfJr yJf iPr, mÜJrJ mPuj KfKj FT\j k´mJxL yP~S Phv oJfíTJr aJPj S KmvõjJPgr Cjú~Pj TJ\ TrJr \jq mJÄuJPhPv ˙J~L nJPm mxmJx TPr KvãJ, âLzJ, PpJVJPpJV S ImTJbJPoJ Cjú~Pj èÀfôkjN t ImhJj ßrPU YPuPZj, @uPyrJ xKkÄ KxKaxy CPuäU TrJr oPfJ @PrJ IPjTk´KfÔJj VPz CPbPZ kÄKT UJPjr yJf iPrÇ mÜJrJ kÄKT UJjPT KjmtJKYf TrPf

k´mJxLPhS ßhPv ßlJj TPr TJ\ TrJr \jq xTPur k´Kf @ymJj \JjJjÇ xnJ~ mÜOfJ TPrj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xy xnJkKf vJy @K\\Mr ryoJj, KmvõjJg FcáPTvj asJPˆr xnJkKf FPTFo ßxKuo, KmsTPuj \JPo oxK\h asJPˆS ßY~JroqJj @uyJ\ @fJCr ryoJj, KmvõjJg FcáPTvj asJPˆS xJPmT xJiJre xŒJhT ofKZr UJj, TKoCKjKa ßjfJ oKjr CK¨j mvLr, xJPmT TJCKj&xuJr KmsTPuj \JPo oxK\h asJPˆS xJiJre xŒJhT ßyuJu CK¨j @uL, TJCK¿uJr @K\\Mr ryoJj UJj, TKoCKjKa ßjfJ oJyoh ßyJPxj, pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr oJjmJKiTJr xŒJhT xJrm @uL, u¥j oyJjVr @S~JoL uLPVr xnJkKf jMÀu yT uJuJ Ko~J, xJiJre xŒJhT @ufJlár ryoJj ßoJ\JKyh, FKaFj mJÄuJr cJAPrÖr xMKl Ko~J, ßkJatxoJCg @S~JoL uLPVr xnJkKf @xJm @uL, jgtJŒhj @S~JoL uLPVr xnJkKf Fo F rCl, TPnK≤ @S~JoL uLPVr xnJkKf oU¨MZ @uL, TKoCKjKa ßjfJ Kyrj UJj, ß\jJPru IPaJr cJAPrÖr oKjr @uL., mqmxJ~L @»Mu UJKuT, ZJ©uLV ßjfJ vJy AxuJo, xJPmT ZJ©PjfJ xMPyh @yoh, mJmÀu ßyJPxj mJmMu, @yPoh TKmr mJmMu,

uMaj pMmuLPVr xnJkKf o\jM Ko~J, pMÜrJ\q pMmuLV ßjfJ \JoJu @yoh UJj, KmvõjJg \JfL~ kJKatS xJPmT xnJkKf @\o @uL mJmMu, @PjJ~Jr UJj, l~\Mu AxuJo, KZP¨T @uL, KmvõjJg gJjJ ZJ©uLPVr xJPmT xnJkKf @KvTár ryoJj @KvT S @xJhMr ryoJj @xJh, xJPmT ZJ©PjfJ @KfTár ryoJj @KfT, @S~JoL uLV ßjfJ xoxJhMr ryoJj rJKyj, pMmuLV ßjfJ mJmMu UJj, ßkJatx oJCg @S~JoL uLPVr xy xnJkKf xoM\ Ko~J S xJÄVbKjT xŒJhT @vrJl ßoJlJöu Kuaá, KmvõjJg FcáPTvj asJPˆS asJKˆ @»Mj jMr, @»Mu yJjúJj, @»Mu Vlár, xJPmT ZJ©PjfJ xMPyh @yoh, \JKou @yoh, rJ\M UJj, fárj Ko~J, AxuJo CK¨j, oJKjT Ko~J, Kj\Jo CK¨j, AxyJT @uL hMh,M rJ\M o∂r, KxrJ\Mu AxuJo ß\Kk, l~xu @yoh, Fo S~Jj TJr Fr cJAPrÖr Kj\Jo CK¨j, ojxMr ßYRiMrL, ßrJTj @uL, \JoJu @yoh, xJAhMr ryoJj, KxkJr UJj, IKTu UJj, mJmr UJj, @K\\Mr UJj rJ\M, ßyuJu Ko~J, rAZ @uL, ßoJyJÿh ßyJPxAj, Kakj CK¨j, @u @Koj Ko\MÇ - ßk´x KmùK¬Ç


SURMA m 14 - 20 February 2014

mJÄuJPhPv k´KfKhj irPjr WajJ xmPYP~ ßmKv WPaKZu 2005 S 2006 xJPu KmFjKkr @oPuÇ 2005-F 377 FmÄ kPrr mZr 362 \j KmYJrmKyntf N yfqJTJP§r KvTJr yP~KZPujÇ fUj ÈâxlJ~Jr' jJPo kKrKYf F yfqJTJP§r KmÀP≠ ß\JrJPuJ Im˙Jj KZu @S~JoL uLPVrÇ 2009 xJPu ãofJ~ FPx @S~JoL uLV kJÅY mZPr F yfqJTJ§ mº TrPf kJPrKj, fPm TPoPZÇ @Aj S xJKuv ßTPªsr (@xT) KyxJPm F mZPrr 6 ßlms∆~JKr kpt∂ 16 \j @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr ÆJrJ IkyrPer KvTJr yP~PZjÇ Fr oPiq xJf\Pjr uJv kJS~J ßVPZÇ @r FA 16 \Pjr oPiq KmFjKk S Fr IñxÄVbPjr Z~\j, \JoJ~JfKvKmPrr Kfj\j, ZJ©uLPVr Kfj\j FmÄ YJr\j IrJ\QjKfT mqKÜÇ @r VfTJu 10 ßlms∆~JKr kpt∂ TKgf mªMTpMP≠ 34 \j S @Ajví⁄uJrãJTJrL mJKyjLr ßylJ\Pf Kfj\j Kjyf yP~PZjÇ @xT k´go xJKrr @aKa \JfL~ ‰hKjT ßgPT Fxm fgq KjP~PZÇ Fxm IKnPpJV kMKuv, rqJmxy ßpRg mJKyjLr KmÀP≠Ç 2013 xJPu FmÄ YuKf mZPrr k´go TP~T Khj KjmtJYjPT ßTªs TPr rJ\QjKfT xKyÄxfJ oJ©J ZJzJ~Ç KmPvw TPr, KmFjKk-\JoJ~JPfr cJTJ yrfJu-ImPrJPir xo~ KjKmtYJPr TTPau KmP°Jre, pJ©LnKft VJKzPf ßkasuPmJoJ KjPãk, @èj ßhS~Jxy KmKnjú jJvTfJoNuT TotTJ§ Yro @TJr iJre TPrÇ @xPTr KyxJPm 2013 xJu\MPz Fxm rJ\QjKfT xÄWJPf ßoJa 507 \j Kjyf FmÄ k´J~ xJPz 22 yJ\Jr oJjMw @yf yjÇ Kjyf mqKÜPhr oPiq 15 \j kMKuv xhxq S hM\j KmK\Kmr xhxqS rP~PZjÇ kMKuv S rqJPmr hJK~fôvLu TotTftJrJ jJo k´TJv jJ TrJr vPft muPZj, FUj ßp yfqJ S èPor IKnPpJV CbPZ, fJr xPñ Vf mZPrr rJ\QjKfT xKyÄxfJr ßpJVxN© rP~PZÇ mqJkT xKyÄxfJ xJoJu KhPf @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLPT xrTJPrr CókptJ~ ßgPT TPbJr Im˙JPj ßpPf muJ yP~PZÇ fJÅr kKrPk´KãPfA ÈKTZM' WajJ WPaPZÇ fPm kMKuPvr oyJkKrhvtT yJxJj oJyoMh UªTJr mPuj, F rTo dJuJS IKnPpJV KbT j~Ç @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xhxqrJ fJÅPhr Skr IKktf hJK~fô kJuj TPrj @Aj ßoPjAÇ ßTC @Aj u–Wj TrPu mqm˙J ßjS~Jr KmiJj @APjA @PZÇ ÈâxlJ~Jr' TPo, è¬yfqJ mJPz : oJjmJKiTJr KjP~ TJ\ TPrj Foj hM\j mqKÜ oPj TPrj, KmPrJiL huPT xJoJu KhPf xrTJr IKf f“krÇ pJr lPu FTA xPñ ßmPzPZ ßWJKwf (âxlJ~Jr) S IPWJKwf (è¬yfqJ-èo) KmYJrmKyntf N yfqJTJ§Ç @xPTr KyxJPm ßhUJ pJ~, KmFjKkr @oPu 2004 xJPu 210 \j, 2005 xJPu 377, 2006 xJPu 362 \j KmYJrmKyntf N yfqJTJP§r KvTJr yP~PZjÇ f•ôJmiJ~T xrTJPrr xo~ F xÄUqJ TPo @PxÇ 2007 xJPu 180, 2008 xJPu 175 \j @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr yJPf Kjyf yjÇ Frkr 2009 xJPu ãofJ~ @Px @S~JoL uLVÇ SA mZr FA xÄUqJ ßmPz y~ 229Ç Fr kPrr mZrèPuJPf ÈâxlJ~Jr', ÈmªMTpM≠' mJ ßylJ\Pf oífqM r WajJèPuJ ToPuS ßmPz pJ~ èo-è¬yfqJr oPfJ WajJÇ nMÜPnJVL kKrmJrèPuJ IKnPpJV TPr, @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr kKrYP~ fJPhr ˝\jPhr iPr KjP~ pJS~Jr kr èo TPr ßhS~J yPò mJ uJv ßlPu rJUJ yPòÇ @xPTr KyxJm IjMpJ~L, 2010 xJPu 133 \j ÈâxlJ~Jr', èKu S ßylJ\Pf Kjyf yjÇ FTA mZr 44 \j @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr ÆJrJ IkyrPer KvTJr yjÇ FÅPhr oPiq kPr Z~\Pjr uJv ßoPu, xJf\jPT gJjJ~ y˜J∂r TrJ y~Ç IjqrJ FUPjJ KjPUJÅ\Ç 2011 xJPu 100 \j âxlJ~Jr S ßylJ\Pf Kjyf yP~PZjÇ IjqKhPT 59 \jPT @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL Ikyre TPrPZ mPu IKnPpJV SPbÇ kPr 16 \Pjr uJv kJS~J pJ~, YJr\jPT gJjJ ßylJ\Pf ßhS~J y~Ç IjqrJ FUPjJ KjPUJÅ\Ç 2012 xJPu âxlJ~Jr S kMKuv-rqJPmr ßylJ\Pf oífqM r xÄUqJ TPo @Px 91-FÇ F xo~ iPr KjP~ pJS~J y~ 56 \jPT, pJÅPhr oPiq YJr\Pjr uJv kPr kJS~J ßVPZÇ 2013 xJPu ßmPzPZ xm irPjr yfqJ : @xPTr KyxJPm 2013 xJPu @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr yJPf 208 \j Kjyf yP~PZjÇ FÅPhr oPiq @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xPñ xÄWPwtr xo~ èKuPf 137 \j oJrJ ßVPZjÇ IjqrJ Kjyf yP~PZj âxlJ~Jr S kMKuv-rqJPmr ßylJ\Pf gJTJ Im˙J~Ç FA xoP~ 58 \jPT @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL Ikyre TPrPZ mPu IKnPpJV SPbÇ FÅPhr oPiq kPr kJÅY\Pjr uJv kJS~J pJ~Ç @r kJÅY\jPT kPr ßZPz ßhS~J yP~PZ S kMKuPv ßxJkht TrJ yP~PZÇ IjqrJ FUPjJ KjPUJÅ\Ç

rJ\QjKfT mqKÜrJ yfqJ S èPor KvTJr : Vf mZPrr 27 jPn’r rJPf dJTJ~ pJS~Jr kPg uJTxJo-TMKouäJ xzPT uJTxJo CkP\uJ KmFjKkr xnJkKf FmÄ xJPmT xJÄxh xJAlMu AxuJo (59), KmFjKkr uJTxJo ßkRrxnJr xnJkKf ÉoJ~Mj TKmr kJrPn\ (40) FmÄ KmFjKkr @PrT ßjfJ \Kxo CK¨jPT @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr kKrYP~ iPr KjP~ pJS~J y~Ç kPr \KxoPT kMKuPvr TJPZ y˜J∂r TPr rqJmÇ FUj KfKj TJrJVJPrÇ Ijq hM\Pjr ßUJÅ\ ßoPuKjÇ xJAlMu AxuJPor ßmJj ßxKujJ @ÜJr mPuj, fJÅr nJAPT iPr KjP~ pJS~Jr kr fJÅr xPñ gJTJ \Kxo CK¨Pjr xPñ fJÅrJ kPr ßpJVJPpJV TPrjÇ \Kxo mPuPZj, xJhJPkJvJPT gJTJ mqKÜrJ FTKa VJKzPf TPr xJAlMu S ÉoJ~MjPT iPr KjP~ ßVPZjÇ Vf 14 KcPx’r @xJhMöJoJj jNPrr VJKzmyPr yJouJ TPr kJÅY\jPT yfqJ TrJ y~Ç IKnPpJV @PZ, KmFjKk-\JoJ~Jf F yJouJ YJuJ~Ç F WajJr k´iJj @xJKo uçLZJk ACKj~j KmFjKkr xJÄVbKjT xŒJhT ßVJuJo ræJjLr uJv ßoPu Vf 17 \JjM~JKrÇ ræJjLr oJoJ @mhMu TJPhr IKnPpJV TPrj, YJr Khj @PV kûVPzr ßfÅfKM u~J ßgPT ræJjLPT iPrKZu rqJmÇ fPm rqJm F TgJ ˝LTJr TPrKjÇ FTA WajJr @PrT @xJKo aMkJoJKr ACKj~j ZJ©hPur pMVì xŒJhT @KfTMr ryoJPjr uJv kJS~J pJ~ 20 \JjM~JKr ‰x~hkMr FuJTJr oyJxzPTr kJv ßgPTÇ fJÅr nJA @KojMu AxuJPor IKnPpJV, aJñJAPu kJKuP~ gJTJ Im˙J~ 14 \JjM~JKr fJÅPT KcKm kKrYP~ FThu ßuJT iPr @PjjÇ kPr fJÅr uJv kJS~J pJ~Ç Vf 12 KcPx’r uçLkMPr KoKZu ßgPT ß\uJ pMmhPur pMVì xŒJhT ATmJu oJyoMh èo yjÇ ˝\j S k´fqãhvtLrJ \JjJj, ß\uJ KmFjKkr xJiJre xŒJhPTr mJKzPf rqJPmr IKnpJPjr Umr ÊPj fJÅrJ KoKZu KjP~ SA mJKzr KhPT pJKòPujÇ F xo~ rqJm KoKZPu èKu TrPu ATmJu oJgJ~ èKuKm≠ yP~ WajJ˙PuA oJrJ pJjÇ kPr uJvKa rqJPmr xPñ gJTJ FTKa oJAPâJmJPx fMPu KjP~ pJS~J pJ~Ç WajJ˙Pu ATmJPur rÜ, oV\, xqJP¥u kPz gJTPf ßhUJ ßVPuS ATmJPur uJv ßoPuKj FUPjJÇ ßuJT ßhUJPjJ fh∂ : 2012 xJPur 17 FKk´u rJPf mjJjLr rJ˜J ßgPT KmFjKkr ßjfJ S xJPmT xJÄxh AKu~Jx @uL S fJÅr VJKzYJuT @jxJr @uLPT IùJf mqKÜrJ iPr KjP~ pJ~Ç kKrfqÜ Im˙J~ VJKzKa C≠Jr TPr kMKuvÇ Fr kr ßgPTA fJÅrJ KjPUJÅ\Ç 2010 xJPur 25 \Mj FTA TJ~hJ~ lJotPVa FuJTJ ßgPT fMPu KjP~ pJS~J y~ KmFjKkr ßjfJ S xJPmT TJCK¿ur ßYRiMrL @uoPTÇ KfKj FUPjJ KjPUJÅ\Ç fh∂ yPòYuPZ mPu xo~ kJr TrJ yP~PZÇ F KmwP~ \JjPf YJAPu kMKuPvr xJPmT oyJkKrhvtT FFxFo vJy\JyJj mPuj, KjrPkãnJPm fh∂ yPu WajJ C WJKaf yS~J CKYfÇ xN© iPr FPVJPu IkrJiLPT irJ x÷mÇ

IJ'S~JoL uLPVr AvPfyJPr uLVÇ 2008-Fr xÄxh KjmtJYPjr xo~ huL~ AvPfyJPr KmYJrmKyntf N yfqJTJ§ mPº huKar IñLTJr KZuÇ KT∂á F mZPrr 5 \JjM~JKrr FTfrlJ KjmtJYPjr @PV ßhS~J @S~JoL uLPVr AvPfyJPr F mqJkJPr KTZMA muJ ßjAÇ FUj rJ\QjKfT kptPmãT oyPu ˝JnJKmTnJPmA k´vú CPbPZ, KmYJrmKyntNf yfqJTJP§r mqJkJPr @S~JoL uLV KT fJyPu @PVr Im˙Jj ßgPT xPr FPxPZ? KjmtJYjL AvPfyJr k´e~Pjr xPñ xŒíÜ KZPuj k´iJjoπLr rJ\QjKfT CkPhÓJ FAY Ka AoJoÇ fJÅPT SA k´vKú a TrJ yP~KZuÇ KfKj mPuj, jJ, KmYJrmKyntf N yfqJTJ§ mPºr mqJkJPr @S~JoL uLPVr jLKfVf Im˙JPj ßTJPjJ kKrmftj y~KjÇ Kmw~Ka y~PfJ j\r FKzP~ ßVPZÇ 2008 xJPur 29 KcPx’r IjMKÔf jmo \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr xo~ @S~JoL uLPVr KjmtJYjL AvPfyJPr kJÅYKa Kmw~ IV´JKiTJr ßhS~J yP~KZuÇ IV´JKiTJroNuT IñLTJPrr 5.2 IÄPvr ÊÀPfA muJ @PZ, ÈKmYJr KmnJPVr k´Tf í ˝JiLjfJ S KjrPkãfJ KjKÁf TrJ yPmÇ KmYJrmKyntf N yfqJTJ§ mº TrJ yPmÇ' KT∂á KmYJrmKyntf N yfqJTJ§ mº jJ yPuS hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr xo~ @S~JoL uLV ßp AvPfyJr ßh~, fJPf F KmwP~ ßTJPjJ mÜmq ßjAÇ @S~JoL uLPVr xmtPvw AvPfyJPr IV´JKiTJr KyPxPm @PZ ÈxMvJxj, VefπJ~j FmÄ ãofJr KmPTªsJ~jÇ AvPfyJPrr 1.5 IÄPv KmYJr KmnJV S @APjr vJxj xŒPTt FT \J~VJ~ muJ yP~PZ, ÈxmJr \jq @APjr xoJj k´P~JV, @APjr vJxj S oJjmJKiTJr k´KfÔJ TJptâo ß\JrhJr TrJ yPmÇ' jJo k´TJv jJ TrJr vPft @S~JoL uLPVr hM\j ß\qÔ ßjfJ S k´nJmvJuL oπL mPuj, y~PfJ nMuâPo

KmYJrmKyntf N yfqJTJ§ KjP~ huL~ Im˙JPjr Kmw~Ka mJh kPz ßVPZÇ FTKa VefJKπT rJ\QjKfT hu TUPjJ KmYJrmKyntf N yfqJTJ§ xogtj TrPf kJPr jJÇ xJPmT f•ôJmiJ~T xrTJPrr CkPhÓJ Fo yJKl\ CK¨j UJj F KmwP~ mPuj, 2008 xJPur AvPyfJPr KmYJrmKyntf N yfqJTJ§ mPºr IñLTJr gJTPuS ßx IñLTJr fJrJ kJuj TPrKjÇ Vf kJÅY mZr KmYJrmKyntf N yfqJTJ§ yP~PZ, FUPjJ yPòÇ ßTJPjJ yfqJTJP§r fh∂ y~KjÇ KfKj oPj TPrj, FmJr AvPfyJPr @S~JoL uLV CP¨vqoNuTnJPmA Km~wKa FKzP~ ßVPZÇ pJPf F mqJkJPr AvPfyJr iPr fJPhr ßTC ßTJPjJ k´vú TrPf jJ kJPrÇ

k´mJxL TKmr ßr\Jxy F¥ KrPxJPatr ßY~JroqJj TKmr ßr\JÇ xŒ´Kf rJ\iJjL dJTJ~ @P~JK\f FT IjJ|’r IjMÔJPjr oJiqPo YuKf mZr 2014 xJPur \jq 78 \j Kx@AKkr jJo ßWJwjJ TrJ y~Ç Fr oPiq ßyJPau aáqJKr\o UJPfr Cjú~ßj KmPvw ImhJj rJUJr \jq TKmr ßr\JPT Kx@AKkr opJthJ k´hJj TrJ y~Ç mOKav-mJÄuJPhvL mqmxJ~L TKmr ßr\J yPYZj k´go ßTJj mqKÜ KpKj mJÄuJPhPvr xJKntx mJ ßxmJ UJPf ImhJPjr \jq FA opJthJ~ nëKwf yjÇ mJÄuJPhPvr xJoKV´T Cjú~j, KmKjP~JV S mqmxJ mJKjP\q ImhJj rJPUj Foj mqKÜmVtPT xrTJr fJPhr ImhJPjr ˝LTOKf KyPxPm Vf TP~T mZr iPr Kx@AKk opJthJ KhP~ @xPZÇ Kx@AKkr opJtJhJ k´J¬ mqKÜrJ ßhPv KmPvw xMPpJV xMKmiJ ßkP~ gJPTjÇ KmoJj mªr ßgPT KjP~ xrTJrL kptJP~ ßhßvr xTu \J~VJ~ Kn@AKkr xÿJj S xMPpJV xMKmiJ ßkP~ gJPTjÇ KxPua vyrfuLr fáÀU UuJ V´JPor ßZPu TKmr ßr\J AKfoPiq pMÜrJP\q xMjJPor xJPg mqmxJ mJKjP\q xlufJ uJn TPrPZjÇ Fr IÄv KyPxPm mJÄuJPhPvS fJr IPjT KmKjP~JV rP~PZÇ pJ PhPvr IgtjLKfßT YJñJ TrPf nëKoTJ rJUPZÇ TKmr ßr\J dJTJ KrP\K¿ ZJzJS KmPuPf k´mJxL mJÄuJPhvL mqmxJ~LPhr xÄVbj mOKav-mJÄuJPhv ßY’Jr Im ToJPxtr mJÄuJPhv KrK\SPjr xnJkKfr hJK~fô kJuj TrPZjÇ FZJzJS KfKj dJTJ ßY’Jr Im ToJPxtr ßyJPau aáqKr\o KmnJPVr FKéKTCKan ßo’Jr S mqmxJ xÄâJ∂ jJjJ xÄVbPjr xJPg \Kzf @PZjÇ

MHF Free Estimates

All work guaranteed Established Company for many years

KmoJPjr fífL~

UmrJUmr 53

xÄPpJ\Pjr CPÆJij ßvPw kKrhvtj TPrj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ mJÄuJPhv KmoJPjr fífL~ ßmJK~Ä-777-300 A@r È@TJv k´hLk' VfTJu CPÆJij TPrPZj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ KmoJj myPr YfMgt k´\Pjìr ß\a KmoJjKa CPÆJijTJPu KfKj @vJ k´TJv TPrj, FKa KmoJj KvP·r (FKnP~v¿) Cjú~j S KmPhPv ßhPvr nJmoptJhJ mJzJPf xyJ~T nNKoTJ kJuj TrPmÇ F CkPu y\rf vJy\JuJu (ry:) @∂\tJKfT KmoJjmªPr @P~JK\f FT IjMÔJPj k´iJjoπL @PrJ mPuj, È@Ko hí| @vJmJhL, mJÄuJPhv KmoJj F~JruJAP¿r TotTftJ-TotYJrLrJ @∂KrTfJ S ßkvJhJKrPfôr oPjJnJm KjP~ TJ\ TrPu KmoJj FTKa uJn\jT xÄ˙J~ kKref yS~Jr kJvJkJKv \JKfr \jq xÿJj mP~ @jPmÇ' PmJK~Ä-777-300 A@r CPÆJiPjr xJPgA KTÄmhK∂r cVuJx KcKx-10 KmoJPjr TJptâo @jMÔJKjTnJPm mº ßWJweJ TrJ y~Ç 20 ßlmsÍ~JKr KcKx-10-Fr ßvw lJAa dJTJ ßgPT TMP~f yP~ mJKotÄyJo ßkRÅZJPmÇ Fr oJiqPo ßTmu mJÄuJPhPv j~, KmPvõ mftoJPj xYu FToJ© KcKx-10 KmoJPjr YuJYu xŒNet mº yP~ pJPmÇ Frkr KcKx-10 pMÜrJPÓsr Kx~JaPu ßmJK~Ä ßTJŒJKjr \JhMWPr hvtjL~ m˜M KyPxPm ˙Jj TPr ßjPmÇ IjMÔJPj IjqJPjqr oPiq ßmxJoKrT KmoJj YuJYu oπL rJPvh UJj ßojj FoKk, KmoJPjr kKrYJujJ kwtPhr xnJkKf F~Jr nJAx oJvtJu (Im:) \JoJu CK¨j @yPoh, ßmxJoKrT KmoJj YuJYu xKYm UMrKvh @uo ßYRiMrL, oJKTtj rJÓshf N cqJj cKmäC oK\jJ, ßmJK~Ä ßTJŒJKjr kKrYJuT (A≤JrjqJvjJu ßxux) xKmfJ ßVRhJ S KmoJPjr k´iJj KjmtJyL TotTftJ ßTKnj Kˆu mÜífJ TPrjÇ k´iJjoπL mPuj, @VJoL oJPx YfMgt ßmJK~Ä KmoJj mJÄuJPhv KmoJPjr myPr pMÜ yPmÇ F ZJzJ kPrr mZr @PrJ FTKa @xPmÇ Inq∂rLe ÀPar \jq hM'Ka ßZJa KmoJj ßTjJ yPm FmÄ ßhPvr Inq∂rLe xm Àa xYu TrJ yPmÇ KfKj mPuj, k´KfPpJKVfJoNuT KmoJj kKrmyPjr \jq xm Inq∂rLe ÀPa KmoJPjr kJvJkJKv ßmxrTJKr KmoJj xÄ˙JèPuJrS TJptâo ImqJyf gJTPmÇ kPr k´iJjoπL ßTT ßTPa jfMj xÄPpJK\f ßmJK~Ä @TJv k´hLPkr CPÆJij TPrjÇ

METAL WORK CELiK KAPi

l TqJjJKkx l ßoaJu ߈k l FéaJTar lqJj l ˆLPur hr\J/ßVAa l ˆLPur ßaKmu l l∑Mc ßxu&l FZJzJS ßhJTJj, ßrˆáPr≤, ßaTSP~, IKlPxr lJKjtYJr KlKaÄPxr \jq KmPvwùÇ

LTD

All works carried out for Restaurants & Takeaways

l Canopies l Metal Steps l Extractor fans l Steel doors / gates l Steel tables l Fruit Sheleves l All fittings for all kinds of shops / restaurants / takeaways and offices!

Mustafa: 07903 037 068 Haci: 07957 611 499 / Fatih: 07939 232 524 Unit 1, Burwell Road, London E10 7QG T/F: 0208 510 9663


54 UmrJUmr

xJVr-r∆Kj

jJÇ mÉ jJaT oûJ~j xP•ôS vjJÜ y~Kj xJÄmJKhT hŒKf xJVr-ÀKjr yfqJTJrLrJÇ FPf fJr ˝\j, xyTotL, mºM S ÊnJjMiqJ~LrJ Yro KmrÜÇ KmrÜ xJVr-ÀKjr FToJ© x∂Jj KvÊ ßoWÇ TJCPT ßhUPuA ßx FUj k´vú TPr ÈhM'\j xJÄmJKhT FnJPm Kjyf yPuJ, KmYJr yPuJ jJ, F mqJkJPr fMKo TL muPm?' FT\j xJÄmJKhT ßpnJPm xJãJ“TJr ßjj, KbT ßfoKj ßoPWr k´vÇú dJTJ KrPkJatJxt ACKjKaPf @P~JK\f ˛rexnJ~ ImvqA ßZJ¢ ßoW KTZMA muPf rJK\ y~KjÇ fJr xJoPj oJAPâJPlJj iPr muJ yP~KZu KTZM muJr \jqÇ ßx ßxJ\J mPu ßh~, ÈKTZMA muPmJ jJÇ' xJVr-ÀKj yfqJr hMA mZr IKfmJKyf yP~PZ Vf 11 ßlms∆~JKr, oñumJrÇ FA 24 oJPxS kNre y~Kj xJPmT ˝rJÓsoπL IqJcPnJPTa xJyJrJ UJfMPjr ßh~J k´KfvsKM fÇ @AK\Kkr ßxA Èk´KeiJjPpJVq' IV´VKfrS ßhUJ ßoPuKjÇ @Ajví⁄uJ mJKyjLr IPjT k´nJmvJuL TotTftJ ÈKmvõJx' rJUPf mPuKZPuj fJPhr TotTJP§Ç KT∂á TJPrJ @võJPxA ßTJPjJ lu y~KjÇ xJVr-ÀKjr yfqJTJrLrJ hMA mZPrS vjJÜ y~KjÇ 2012 xJPur 10 ßlms∆~JKr rJPf kKÁo rJ\JmJ\JPrr mJxJ~ jívÄxnJPm UMj yj oJZrJXJ KaKnr mJftJ xŒJhT xJVr xrS~Jr FmÄ fJr ˘L FKaFj mJÄuJr KxKj~r KrPkJatJr ßoPyÀj ÀKjÇ 11 ßlms∆~JKr fJPhr ãfKmãf uJv C≠Jr y~Ç fJPhr uJv C≠JPrr UmPr ßxUJPj ZMPa pJj f“TJuLj ˝rJÓsoπL IqJcPnJPTa xJyJrJ UJfMj, kMKuPvr oyJkKrhvtT yJxJj oJyoMh UªTJr FmÄ rqJPmr KcK\ ßoJUPuZMr ryoJjxy @Ajví⁄uJ mJKyjLr vLwtxJKrr TotTftJrJÇ 48 WµJr oPiq UMKjPhr ßV´lfJPrr KjPhtPvr Kmw~Ka ßxUJPj k´TJv TPrj xJyJrJ UJfMjÇ fJr FA @võJPx xmJA @võ˜ yP~KZPujÇ iJreJ TPrKZPuj xJVrÀKjr UMKjrJ ImvqA irJ kzPmÇ 2 ßlms∆~JKr kMKuPvr ßf\VJÅS KmnJPVr f“TJuLj CkTKovjJr AoJo ßyJPxj xJÄmJKhTPhr mPuj, È˝rJÓsoπLr ßmÅPi ßh~J 48 WµJ xoP~r oPiqA ryxq ChWJaPjr ßYÓJ~ @PZ kMKuvÇ' ˝rJÓsoπLr ßmÅPi ßh~J xo~ ßvw yS~Jr kr 13 ßlms∆~JKr hMkPM r kMKuv xhPr @P~JK\f FT xÄmJh xPÿuPj kMKuPvr oyJkKrhvtT yJxJj oJyoMh UªTJr mPuj, ÈoJouJr fhP∂ k´KeiJjPpJVq IV´VKf yP~PZÇ ˝rJÓsoπLr ßmÅPi ßh~J xoP~r mqJkJPr xÄmJh xPÿuPj @AK\Kk mPuj, ÈPmÅPi ßh~J xoP~r oPiq vfnJV TJ\ TrJ xm xo~ x÷m y~ jJÇ' KfKj SA Khj mPuKZPuj, @vJ TrKZ KvVKVr AKfmJYT KTZM Umr ßh~J pJPmÇ fhP∂ AKfmJYT IV´VKf kJS~J ßVPZÇ fh∂TJP\ kMKuPvr @∂KrTfJr ßTJPjJ WJaKf ßjAÇ KjP\r ßmÅPi ßh~J xo~ IKfâJ∂ yS~Jr kr 14 ßlms∆~JKr ßTJˆVJPctr 17fo k´KfÔJmJKwtTL IjMÔJj ßvPw ˝rJÓsoπL mPuj, @kjJrJ IPkãJ TÀj, ßpPTJPjJ xo~ xMUmr ÊjPf kJPmjÇ fh∂TJP\ IV´VKf yP~PZÇ ßxUJPj ˝rJÓskK´ foπL IqJcPnJPTa vJoxMu yT aMTM xJÄmJKhTPhr mPuj, fh∂TJ\ ßpj hs∆f y~ ßx \jqA ˝rJÓsoπL xo~ ßmÅPi KhP~KZPujÇ SA Khj @AK\Kk mPuj, fh∂TJ\ YuPZÇ 18 ßlms∆~JKr ˝rJÓsoπL ßV¥JKr~J KoumqJrJT ÊKaÄ ßrP†r CPÆJij IjMÔJPj xJÄmJKhTPhr mPuj, xJVr-ÀKj yfqJTJP∏r ryxq CPjìJYj yPmAÇ SA xo~ fJPT k´vú TrJ yP~KZu, TJCPT mJÅYJPf @xu WajJ iJoJYJkJ ßh~J yPò KT jJÇ \mJPm oπL mPuKZPuj È@Ko oJouJKa oKjaKrÄ TrKZÇ TJPrJ YJk mJ k´nJPm F oJouJ iJoJYJkJ ßh~Jr k´vAú @Px jJÇ ßhJwLPhr @zJu TrPf k´nJmvJuL TJPrJ YJk @PZ KT jJ Foj FT k´Pvúr \mJPm KfKj mPuKZPuj, Èk´iJjoπLr ßYP~ k´nJmvJuL @r ßT @PZj? KfKj KjP\A oJouJr Kmw~Ka fhJrKT TrPZj, KjPhtvjJ KhPòjÇ @r fJA kMKuv oJouJKa iJoJYJkJ KhPf kJPr jJÇ FojKT iJoJYJkJ ßh~Jr ßYÓJS TrPm jJÇ' KfKj mPuKZPuj, È@Ko ˝rJÓsoπL KyPxPm @võ˜ TrPf YJA, xJVr-ÀKj yfqJTJP∏r ryxq CPjìJYj yPmA'Ç k´nJmvJuL kMKuv TotTftJ dJTJ ßoPasJkKuaj kMKuv TKovjJr ßmj\Lr @yPoh xJÄmJKhTPhr mPuj, kMKuPvr Skr @˙J rJUMjÇ 26 ßlms∆~JKr dJTJ oyJjVr kMKuPvr oMUkJ© KcKx KcKm oKjÀu AxuJo xJÄmJKhTPhr mPuj, xJÄmJKhT hŒKf yfqJr CP¨vq xŒPTt KjKÁf yS~J ßVPZÇ SA mZPrr 24 oJYt rJ\JrmJV kMKuv uJAPj kMKuPvr FT IjMÔJPj @AK\Kk yJxJj oJyoMh UªTJr mPuj, xJVr-ÀKj yfqJ oJouJr fh∂ ßvw TrPf @PrJ xo~ uJVPmÇ fh∂TJptâo YJuJPf xo~ FTKa @PkKãT Kmw~Ç 27 oJYt ˝rJÓsoπL xJyJrJ UJfMj mPuPZj, xJVr-ÀKj yfqJr fh∂ KjP~ yfJvJr TJre ßjAÇ xKbTnJPm fh∂ YuPZÇ Fr TP~T Khj kr 3 FKk´u ˝rJÓs oπeJuP~ @P~JK\f FT

14 - 20 February 2014 m SURMA

xnJ~ xJPmT ˝rJÓsoπL xJyJrJ UJfMj mPuPZj, FA yfqJTJP§r mqJkJPr KTZM muJ pJPm jJÇ FnJPm FPTr kr FT jJaPTr oûJ~j ßvPw xJVr-ÀKj yfqJ oJouJr fh∂nJr ßh~J y~ FKua ßlJxt rqJmPTÇ Vf 19 oJx iPr rqJm FA oJouJr fh∂ TrPZÇ rqJm xJVrÀKjr uJv Tmr ßgPT fMPu @mJr o~jJfh∂ TPrPZÇ UMKjPhr vjJÜ TrPf fJPhr KcFjF xÄV´y TPr fJ KmPhPv ßaPˆr \jq kJKbP~PZÇ Ff KTZMr krS FUPjJ vjJÜ y~Kj xJVr-ÀKjr UMKjrJÇ \JjJ pJ~Kj FA yfqJTJP§r TJreÇ Vf xrTJPrr @oPu xJyJrJ UJfMj kKrmftj yP~ c. oKyCK¨j UJj @uoVLr ˝rJÓs oπeJuP~r hJK~fô kJS~Jr kr 8 \jPT ßV´lfJr ßhUJPjJ yP~KZuÇ oKyCK¨j UJj mPuKZPuj ßV´lfJrTífPhr oPiqA rP~PZ UMKjÇ FojKT, KfKj xJVr-ÀKjr mJxJr hJPrJ~JjPT irPf kMrÛJrS ßWJweJ TPrKZPujÇ xJVr xrS~JPrr oJ xJPuyJ oKjr VfTJu mPuj, xmJA ßpj CkyJx TrPZÇ KfKj mPuj, @r Tf Khj FnJPm KmYJPrr hJKmPf oJAT yJPf KjPf yPmÇ KoKc~J~ xJãJ“TJr KhPf yPmÇ xJPuyJ oKjr mPuj, UMKjrJ vjJÜ jJ yS~Jr ßkZPj ImvqA ßTJPjJ ryxq @PZÇ ÀKjr nJA jSPvr ßrJoJj mPuj, xJPmT ˝rJÓsoπLr ßmÅPi ßh~J 48 WµJ 24 oJPxS ßvw yPuJ jJ, FaJ ImvqA hM”U\jTÇ y~PfJ fJrJ YJj jJ FA UMPjr KmYJr ßyJTÇ 31 oJYt xJÄmJKhTPhr VeIjvj : xJÄmJKhT hŒKf xJVr-ÀKj yfqJr KmYJPr rJÓs mqgt yP~PZ mPu IKnPpJV TPrPZj xJÄmJKhT ßjfJrJÇ FKhPT FA jívÄx yfqJTJP∏r KmYJPrr hJKmPf @VJoL 31 oJYt dJTJ~ VeIjvj TotxKN Y kJuj TrPm dJTJ KrPkJatJxt ACKjKa (Kc@rAC)Ç VfTJu oñumJr \JfL~ ßk´xTîJPmr xJoPj xJVr-ÀKj yfqJr KmYJPrr hJKmPf mJÄuJPhv ßlcJPru xJÄmJKhT ACKj~j (KmFlACP\) S dJTJ xJÄmJKhT ACKj~Pjr (KcACP\) Cn~ IÄv ßpRgnJPm oJjmmºj TotxKN Y kJuj TPrÇ KmFlACP\'r xnJkKf o†MÀu @yxJj mMumMu mPuj, xJVr-ÀKj xJÄmJKhT jJ yP~S pKh xJiJre jJVKrT yPfj, fmM fJPhr yfqJr KmYJr yS~J CKYf KZuÇ KfKj k´vú TPrj, pJrJ F yfqJTJP∏ xŒíÜ fJrJ TL rJPÓsr ßYP~S vKÜvJuLÇ jJKT Foj ßTJPjJ ryxq rP~PZ pJr \jq KmYJr yPò jJÇ oJjmmºPj KmFlACP\'r FTJÄPvr xnJkKf ÀÉu @Koj VJ\L mPuj, xrTJr xJVr-ÀKj yfqJr ryxq ChWJaPj mqgt yP~PZÇ FUPjJ @oJr ßhv kK©TJr xŒJhT oJyoMhrM ryoJjPT @aT TPr ßrPUPZÇ KhV∂ S AxuJKoT ßaKuKnvj, @oJr ßhv kK©TJ mº TPr ßrPUPZÇ KmFlACP\'r FTJÄPvr oyJxKYm vSTf oJyoMh mPuj, xJPmT ˝rJÓsoπL 48 WµJr oPiq xJVr-ÀKjr yfqJTJrLPhr ßV´lfJPrr @võJx KhPuS, 24 oJx krS Fr ryxq ßmr TrPf kJPrjKjÇ IjMÔJPj xJVPrr oJ xJPuyJ oKjr mPuj, @\ @Ko @oJr x∂Jj yfqJr TgJ nMPu ßVKZÇ @kjJrJ FTxPñ xJVrÀKjr yfqJr KmYJr hJKm TrPZjÇ @kjJrJA @oJr x∂JjÇ @PrJ mÜmq rJPUj KmFlACP\'r oyJxKYm @»Mu \Kuu nMAÅ ~J, KcACP\'r xnJkKf @ufJl oJyoMh, KcACP\'r FTJÄPvr xnJkKf @»Mu yJA KvThJr, \JfL~ ßk´xTîJPmr xJiJre xŒJhT ‰x~h @mhJu @yoh k´oUM Ç

KvKmr rV TJPa YMjMú FmÄ ˝fπ xÄxh xhxq cJ. À˜o @uL lrJ\L S yJ\L ßoJ. ßxKuoÇ kP~≤ Im IctJPr KmfPTtr xNYjJ TPr yJ\L ßoJ. ßxKuo mPuj, ßhPv k´KfKhj oJjMw UMj yPòÇ èo yPòÇ ZJ©KvKmr rV TJaPZ @r ZJ©uLV TJaPZ TK« S oJgJÇ rJ\vJyLr WajJ xrTJPrr oJgJ ßyÅa TPr KhP~PZÇ aJñJAPu ZJ©uLV FT\Pjr TK« ßTPaPZÇ xrTJr muPZ, xπJxLPhr fJKuTJ yPòÇ fJPhr KmÀP≠ mqm˙J ßj~J yPmÇ KT∂á KTZMA yPò jJÇ cJ. À˜o @uL lrJ\L mPuj, mftoJPj ßp xrTJr @PZ ßxaJ KT oyJP\Ja, jJKT \JfL~, jJKT GToPfqr xrTJr? GToPfqr xrTJr yPu @orJ ˝fπrJ ßTJgJ~? KmPrJiL hPu gJTPu xrTJPr gJTJ pJ~ jJÇ xrTJPr gJTPu KmPrJiL hPur nNKoTJ kJuj TrJ pJ~ jJÇ mftoJPj pJrJ KmPrJiL hu fJrJ KmPrJiL hPur nNKoTJ kJuj TrPf kJrPZj jJÇ KfKj xÄKmiJPjr 70 IjMPòPhr k´xñ ßaPj mPuj, xÄxPh Kmu FPu fJrJ KmkPh kzPmjÇ FA IjMPòh IjMpJ~L fUj KmPrJiL hPur nNKoTJ kJuj TrPf kJrPmj jJÇ KfKj @rS mPuj, \JfL~ kJKat FmÄ ˝fπ xhxqrJ KoPu pKh @orJ xKbTnJPm KmPrJiL hPur nNKoTJ kJuj TrPf kJrfJo fJyPu FA xÄxh @rS Igtmy S TJptTr yPfJÇ

xÄTa C•rPer YqJPu† (48 kOÔJr kr) KhPf kJPrÇ TojSP~ug ßxPâaJKrP~a ßfJ hMA-Kfj Khj @PV jfMj TPr IjMPrJi \JKjP~PZ IKmuP’ KjrPkã kKrYJujJ~ FTKa xMÔM, xm hPur IÄvV´ye xoKjõf, VefJKπT KjmtJYj IjMÔJPjr CPhqJV KjPfÇ pMÜrJÓs mPuPZ, (FmÄ IjqJjq ßhv S xÄ˙JrS FTA ofJof) fJPhr F mqJkJPr kNmtPWJKwf jLKfr kKrmftj ßjAÇ IgtJ“ fJrJ KmvõJx TPr, 5 \JjM~JKrr kr FTKa xrTJr mJÄuJPhPv xoJxLj yPuS Vefπxÿf k≠KfPf fJ y~KjÇ mJÄuJPhPv Vefπ S xMvJxj kMj”k´KfÔJr \jq ImvqA V´yePpJVq FTKa xJiJre KjmtJYj IkKryJptÇ xrTJKr hPur kPã ÈFoKj TPrA pJ~ pKh Khj pJT

KmPhPvr TJPZ FA xÄxh @rS V´yePpJVqfJ ßkPfJÇ IPjT \J~VJ~ @orJ k´Pvúr oMPUJoMKU yA, ßTJj \mJm KhPf kJKr jJÇ fJuPVJu kJKTP~ ßVPZÇ ßTJj hu xm \J~VJ~ gJTPf kJPr jJÇ FUj @orJ KT TrPmJk´iJjoπLr CKYf yPm fJr FTKa KjPhtvjJ ßh~JÇ \JfL~ kJKatr oMK\mMu yT YMjMú mPuj, À˜o @uL lrJ\L FT xo~ \JfL~ kJKatr FoKk KZPujÇ Ijq hu WMPr FUj ˝fπ xÄxh xhxqÇ KfKj mPuj, xÄKmiJPj ßTJgJ~ @PZ ßp, KmPrJiL hu ßgPT oπL gJTPf kJrPmj jJÇ xÄKmiJPjr 70 IjMPòh ßhKUP~ \JfL~ kJKatPT KjP~ fJr CKÆVú yS~Jr ßTJj TJre ßjAÇ Kmu FPu \JfL~ kJKat KT TrPm fJ fUj ßhUJ pJPmÇ YMjMú mPuj, Vefπ gJTPm KT gJTPm jJ, IKjmtJKYf xrTJr @xPm KT @xPm jJ- kKrK˙Kf pUj Foj KZu, fUj \JfL~ kJKat FrvJPhr xÿKf KjP~ rSvj FrvJPhr ßjfíPfô KjmtJYPj pJS~Jr Kx≠J∂ ßj~Ç F TJrPe @\ ßhPv xM˙ S ˝JnJKmT kKrK˙Kf KmrJ\ TrPZÇ Frkr k´iJjoπLr @øJPj xJzJ KhP~ @orJ xyPpJKVfJr yJf mJKzP~KZÇ xrTJr ßhvKmPrJiL, IVefJKπT S nMu Kx≠J∂ KjPu @orJ k´P~J\Pj oKπfô ßgPT khfqJV TrPmJÇ S~JT @Ca TrPmJ, @mJr KlPr @xPmJÇ ßp KmPrJiL hu IKjKhtÓTJPur \jq xÄxh m\tj TPr, ßp KmPrJiL hPur ßjfJ 478 TJptKhmPxr oJ© 10 Khj xÄxPh @Pxj, xÄxPh FPx Iv´Jmq nJwJ~ VJKuVJuJ\ TrJ y~- ßxA KmPrJiL hu KhP~ uJn KT? @orJ ßxA KmPrJiL hu yPf YJA jJÇ TíKwoπL oKf~J ßYRiMrL KmPrJiLhuL~ ßjfJ rSvj FrvJPhr k´vÄxJ TPr mPuj, fJr oJjKmT èPer \jq ijqmJhÇ KfKj mPuj, rSvj FrvJh I∂mtftL xrTJPrr ˝J˙qoπL gJTJTJPu dJTJ ßoKcPTPur mJjt ACKjPa KVP~KZPujÇ ßxUJjTJr KY© ßhPU KjmtJYPj pJS~Jr Kx≠J∂ KjP~KZPujÇ k´PfqTKa oJjMPwr oPiq oJjKmT èe gJTJ CKYfÇ KyÄxsfJ, @KhofJ @r ‰jrJP\qr rJ\jLKf xnq xoJP\ YuPf kJPr jJÇ KfKj mPuj, xrTJr nMu TrPu KmPrJKifJ TrPmj ßxaJA yS~J CKYfÇ xrTJr nJu TJ\ TrPuS KmPrJKifJr UJKfPr KmPrJKifJ TrJ CKYf j~Ç

yJ\L ßxKuo ßoJyJÿh ßxKuPor ÈKvKmr rV TJPa @r ZJ©uLV oJgJ TJPa' o∂Pmqr k´KfmJh S KjªJ \JKjP~PZ ZJ©uLVÇ ZJ©uLV ßTªsL~ KjmtJyL xÄxPhr xnJkKf FAY Fo mKhCöJoJj ßxJyJV FmÄ xJiJre xŒJhT KxK¨TL jJ\oMu FT KmmíKfPf \JfL~ xÄxPh k´h• F mÜmq FékJ† S GKfyqmJyL xÄVbj ZJ©uLVPT \KzP~ H≠fqkNet o∂mq TrJ~ xÄxh xhxq ßxKuoPT \JKfr TJPZ ãoJ YJS~Jr @øJj \JjJjÇ KmmíKfPf yJ\L ßxKuPor xoJPuJYjJ TPr fJrJ mPuj, \JoJ~Jf-KvKmPrr xPñ ZJ©uLVPT fMujJ TPr k´oJe TPrPZj KfKj FT\j IKvKãf oNUPt uJTÇ 5A \JjM~JKr IjMKÔf xÄxh KjmtJYPj uJumJV, ßTJPfJ~JKu, YTmJ\Jr FuJTJ~ ZJ©uLV @S~JoL uLV xoKgtf ZJ©uLPVr xJPmT xnJkKf cJ. ßoJ˜lJ \JuJu oKyCK¨Pjr kPã TJ\ TrJ~ ZJ©uLV KjP~ yJ\L ßxKuPor F @PâJv S KmPwJVJr mPu o∂mq TPrj fJrJÇ yJ\L ßxKuo FT\j hUuhJr CPuäU TPr KmmíKfPf ZJ©uLV xnJkKf S xJiJre xŒJhT mPuj, fJr ßjKfmJYT TotTJ§ ßpj FT jÓ CkJUqJjÇ AoJoV†, mJmMmJ\Jr, ßkJ˜J, YTmJ\Jr, AxuJokMrxy KmKnjú FuJTJ~ oKhjJ ßcPnukJr yJCK\ÄP~r jJPo mJKz S \Ko hUu TPrPZjÇ vKyhjVPr mJKz S \Ko hUu TPrPZjÇ F ZJzJ èuvJj aJS~Jr, yJ\L ßxKuo aJS~Jrxy KmKnjú \J~VJ IQminJPm hUu TPr KfKj @\ xJiM ßxP\PZjÇ mftoJPj @K\okMr-YTmJ\Jr FuJTJ~ mJxˆqJ¥, IPaJPaPŒJ ˆqJ¥ S lMakJf hUu TPrPZjÇ KmmíKfPf ZJ©uLPVr ßTªsL~ hMA ßjfJ CPuäU TPrj, yJ\L ßxKuo mqKÜVf \LmPj FT\j IKvKãf ßaJTJAÇ KfKj FuJTJr xJPmT xJÄxh S KmFjKk ßjfJ jJKxrCK¨j @yPoh Kk≤Mr xyPpJVL, lJÅKx TJptTr yS~J TMUqJf UMKj FrvJh KvThJPrr WKjÔ mºMÇ FrvJh KvThJrPT mJÅYJPjJr jJPo fJr TJZ ßgPT k´J~ xJPz @a ßTJKa aJTJ WMw KjP~KZPujÇ KpKj ÛMPur VK§ kJr yPf kJPrjKj KTÄmJ ÈZJ©' v»Kar xPñ kKrKYf jj, KpKj mJÄuJPhv S ZJ©uLPVr AKfyJx \JPjj jJ fJr oMPU ZJ©uLPVr xoJPuJYjJ oJjJ~ jJÇ KmmíKfPf fJrJ mPuj, xJŒsKfT xoP~ VeoJiqPor xJoPj ZJ©uLPVr xoJPuJYjJ TrJ ÈyJPur lqJvj'-F kKref yP~PZÇ ZJ©uLV FTKa GKfyqmJyL S oyJj oMKÜpMP≠r Ijqfo nNKoTJ kJujTJrL ZJ© xÄVbjÇ F xÄVbPjr nJuoª KjP~ TgJ muJ, xoJPuJYjJ TrJ S KhTKjPhtvjJ ßh~Jr IKiTJr fJPhrA pJrJ KvãJjMrJVL S oMKÜpMP≠r ßYfjJiJreTJrLÇ

jJ'-oPjJnJm yPm @®WJfLÇ mftoJPj KmPrJiL huèPuJ FmÄ VefπTJoL \jVPer ßp @kJf-KjK‘~fJ ßhUJ pJPò fJ yPuJ FTKa @vJKoKv´f IPkãJ mJ k´fLãJr ãeÇ KmFjKk hu ßVJZJPò @r @S~JoL uLVS KjmtJYPjr k´˜MKfr xo~ S xMPpJV kJPòÇ jfMj jfMj ÈPTx' KhP~ KmFjKkr ßjfJrJ mJ fJÅPhr kKrmJrPT KjVíyLf TrJr ßYÓJ TrPu mJ KjkLzjoNuT @Yre mJ oªnJwe TrPu KT∂á luk´xN @PuJYjJ, xÄuJk mJ xyPpJKVfJr kKrPmv xOKÓ yPm jJÇ xrTJPrr k´PYÓJ yPf yPm @∂KrTÇ FmÄ fJPf KmPrJiL hPur xyPpJKVfJS yPm GTJK∂TÇ mJÄuJPhPvr \jVe xKfqTJPrr Vefπ S xMvJxPjr pgJgt hJKmhJrÇ Fr k´KfÔJ~ fJPhr fqJV, KfKfãJ S xÄV´Jo IfMujL~Ç FA âJK∂TJPu ãofJir ßjfJrJA KjÁ~fJ KmiJj TrPf kJPrj ßp mJÄuJPhv kg yJrJPm jJÇ

KmoJPj

u¥j -KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj

Our telephone services 24 hours from 1st of May IJorJ 1 ßo ßgPT 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

Biman Approved

79162

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ

Book with us for any destiation in the world Save money and time Km. hs: VsJyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4 aJ kpt∂ ßUJuJÇ

HILLSIDE TRAVELS Unit-3

388 Green Street London E13 9AP Tel:

0208 552 2033 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com


UmrJUmr 55

SURMA m 14 - 20 February 2014

CkP\uJ KjmtJYj CkP\uJ KjmtJYPjr k´JgtLrJ fJÅPhr mqKÜVf xJfKa fgq-xÄmKuf yuljJoJ AKfoPiq KjmtJYj TKovPjr TJPZ \oJ KhP~PZjÇ CkP\uJ KjmtJYjL KmiJj IjMpJ~L, TKovPjr Kj\ CPhqJPVA Fxm fgq k´TJv TrJr TgJÇ IfLPf TKovj ßxaJA TPrPZÇ KT∂á FmJr TKovj SP~mxJAPa Fxm yuljJoJ k´TJPvr ßTJPjJ CPhqJV ßj~KjÇ lPu fgq \JjJr IKiTJr ßgPT mKûf yPòj ßnJaJrÇ yuljJoJ ßTj k´TJv TrJ yPò jJ? FPf @Aj uK–Wf yPò KT jJ, \JjPf YJAPu KjmtJYj TKovjJr ßoJ. vJyPjS~J\ mPuj, k´JgtLPhr fgq k´TJv TrJ yP~PZ KT y~Kj, ßx Kmw~Ka fJÅr \JjJ ßjAÇ FKa KjmtJYj TKovj xKYmJu~ ßhUPZÇ TKovj xKYmJuP~r hJK~fôvLu FTJKiT TotTftJr xPñ ßpJVJPpJV TrJ yPu fJÅrJ ßTJPjJ o∂mq TrPf YJjKjÇ TKovPjr FA jLrmfJ xKbT j~ mPu oPj TPrj

xJPmT KjmtJYj TKovjJr Fo xJUJS~Jf ßyJPxjÇ KfKj mPuj, yuljJoJ k´TJv ßkPu nJPuJ mJ UJrJk k´JgtL xŒPTt ßnJaJrrJ iJreJ kJjÇ mftoJj xÄxPhr IPjT xhxq xŒPTt k´iJjoπL yuljJoJ ßgPT fgq ßkP~PZjÇ ßhUJ ßVPZ, k´iJjoπL fJÅPhr hNPr xKrP~ ßrPUPZjÇ fJyPu FUj TJPhr ˝JPgt TKovj FojaJ TrPZ, fJ ßmJiVoq j~Ç k´go hlJ~ @r xJf Khj krA 19 ßlms∆~JKr 97Ka CkP\uJ~ ßY~JroqJj, nJAx ßY~JroqJj S jJrL nJAx ßY~JroqJj kPh ßnJa yPmÇ Fr @PV 2009 xJPu CkP\uJ KjmtJYPjr @PV k´JgtLPhr yuljJoJ k´TJv TPr KjmtJYj TKovjÇ ßx xo~ KjmtJYj TKovj SP~mxJAPa yuljJoJ k´TJPvr kJvJkJKv k´JgtLPhr xJf fgq-xÄmKuf k´YJrk© (KulPua) \jJTLet ˙JPj aJKXP~ ßh~ S Kmfre TPrÇ 5 \JjM~JKrr xÄxh KjmtJYPjr xo~ KjmtJYj TKovj k´gPo SP~mxJAPa yuljJoJ k´TJv TPrÇ Fxm yuljJoJ iPr k´JgtLPhr lMPu-PlÅPk SbJr TJKyKj VeoJiqPo k´TJv yS~J ÊÀ yPu

xTJuKa KT (4 kOÔJr kr) hNrhKvtfJ ßhUJPjJ y~KjÇ fJA xÄxh xhPxqr oPiq ßmvKTZM k´vúKm≠ mqKÜKmPvw rP~ KVP~PZjÇ y~PfJ mJ fUjS oJjjL~ k´iJjoπL fJr kKrT·jJr TJP\ IfUJKj vKÜvJuL KZPuj jJÇ TP~T\j oπLFoKkr KmÀP≠ hMhPTr oJouJ kKrYJujJr WajJ Kj”xPªPy FTKa pMVJ∂TJrL WajJ, pJr \jqS mftoJj xrTJr mJymJ ßkPf kJPrÇ xÄxh kKrYJujJr hJK~Pfô @orJ ßTJj k´vúKm≠ xÄxh xhxqPT ßhKUKjÇ K¸TJr, ßckMKa K¸TJr FmÄ xÄxPhr CkPjfJ KjP~JPVS oJjjL~ k´iJjoπL KZPuj FPTmJPrA xJmiJjLÇ ßxUJPjS @orJ k´vúKm≠ TJCPT ßhUPf kJAKjÇ k´iJjoπLr ãofJ k´P~JPVr xTu ßãP© FTKa Kmw~ xM¸ÓnJPm lMPa CPbPZ ßp, FmJr KfKj ßTJgJS hMjtLKfr k´Pvú @PkJw TPrjKjÇ hMjtLKfr KmÀP≠ KfKj ÊÀPfA ßmv vÜ nJwJ~ TgJ mPuPZjÇ ßTj ßpj oPj yPò, fJr KmVf xrTJPrr hMmtufJr \J~VJKa KfKj UMÅP\ ßkP~PZjÇ fJA y~PfJ KhPjr ÊÀPfA KTZM xJyxL khPãk KjP~PZj KfKjÇ xTJuKa kMPrJKhPjr @nJx KTjJ \JKj jJ, fPm ßxnJPmA oJjPf AòJ TPrÇ @orJ fJr TJZ ßgPT @PrJ ßhUPf YJAÇ xoJjnJPm ßhUPf YJA huL~TrPer Kmw~KaSÇ k´\JfPπr TotTftJPhr kKrY~ @r ßpj jJ y~ rJ\jLKfr huL~TrPer Im~PmÇ ZJ©uLV, pMmuLV ßpj KbTJhJrL mqmxJ jJ TPr mrÄ xo~ TJaJ~ rJ\jLKfr YYtJ~ FojaJA ßhUPf YJAÇ FxmA Kjntr TPr huL~ k´iJj, xÄxh ßjfJ FmÄ oJjjL~ k´iJjoπLr CkrÇ fPm FmJPrr ÊÀPfA ßp uãe ßhPUKZ- KfKj ßpj ßxA uPãqA xJoPjr KhjèPuJS TJaJPf xJyxL gJPTj Foj @vJmJh rAuÇ

nJrPfr xÄUqJuWMrJ (4 kOÔJr kr) TÄPV´Pxr k´Kf oMxuoJjPhr xyJjMnNKf xOKÓ y~Ç x÷mf 2002 xJPur hJñJ F irPjr Kmu @jJr fJKVh xOKÓ TPr gJTPmÇ KT∂á FA FTKa Kmu @jPfA huKar k´J~ FT hvT ßuPV ßVPZÇ KmPu @AKj ßp mqm˙J rJUJ yP~PZ, fJPf xJŒ´hJK~T xKyÄxfJ KjmO• yPm jJÇ k´vJxKjT S @AKj mqmJr @PV YJA xJoJK\T FTKa xoKjõf S xm xŒ´hJP~r TJPZ V´yePpJVq S IÄvV´yeoNuT mqm˙JÇ F TJrPe TÄPV´Pxr kPã oMxuoJj \jVePT ßmJ^JPjJ TKbj yPm∏ fJrJ fJPhr k´Tíf KyfJTJ–ãLÇ rJ\JPjr rJ\q KjmtJYPj TÄPV´x ßyPrPZÇ TJre fJPhr xrTJPrr xo~ ßxUJPj xJŒ´hJK~T xKyÄxfJ mPº fíeoNu kptJP~ TJptTr xoKjõf mqmJ ßjS~J y~KjÇ TÄPV´Pxr IPvJT ßVuPar vJxjJoPu xJoJjq KmPrJi ßgPTA ßxUJPj FT c\j ßZJaUJPaJ xJŒ´hJK~T xKyÄxfJr WajJ WPaKZuÇ F Im˙J~ oMxuoJjrJ KT fJyPu fJPhr KjrJk•Jr \jq KmP\Kkr Skr Kjntr TrPm? TÄPV´x fJPhr KjrJk•J KhPf mqgt yP~PZÇ FUj C•r k´PhPvr @ûKuT huS fJPhr KjrJk•J KjKÁf TrPf mqgt yP~PZÇ KmP\Kk ßfJ rJ\Jj S oiqk´PhPv oMxuoJjPhr KTZM IÄvPT ßkP~PZÇ FA hMA rJP\qr oMUqoπL mxMºrJ rJP\ S KvmrJ\ ßYRyJPjr @PVr ßo~JhTJPu ßxUJPj mz irPjr ßTJPjJ xJŒ´hJK~T xKyÄxfJr WajJ WPaKjÇ fPm ßuJTxnJPf ßoJKhr KmwP~ oMxuoJjPhr Kx≠J∂ KjPf yPmÇ oMxuoJjrJ KT fJr k´Kf xogtj mqÜ TrPm? PoJKhr ßYÓJ yPuJ KjrJk•J S IgtQjKfT ˝Jgt KjP~ ßhJuJYPu gJTJ oMxKuo xŒ´hJP~r xogtj kJS~JÇ TÄPV´x S KmP\Kkr oMxKuo jLKfPf kJgtTqaJ ¸ÓÇ TÄPV´x YJ~ \JfL~fJmJhL FT„kfJ S xJÄÛíKfT ‰mKY©qÇ KmP\Kk YJ~ \JfL~fJmJh S xJÄÛíKfT∏ Cn~ ßãP©A FT„kfJÇ xJÄÛíKfT ‰mKY©q xÄrãeaJ oMxuoJjPhr IjMhJr IÄvPT mPv rJUJr CkJ~KmPvwÇ FA IjMhJr IÄv YJ~, oMxuoJjrJ xJPmKT iqJj-iJreJ, IjMvJxj ßoPj YuMTÇ FUJPj xJoJK\T jqJ~KmYJr, Kuñ xofJ, @iMKjT KvãJ, YJTKrr xoJj xMPpJPVr k´xñ IjMkKfÇ TÄPV´Pxr FA oMxKuo jLKfA KyªMfômJhL xÄVbj @rFxFPxr ß\JrhJr yS~Jr Ijqfo TJreÇ FmÄ F xÄVbjKa oMxuoJjPhr ßhPvr oiqTJr v©∆ FmÄ \KñmJhL S KmKòjúfJmJhL KyPxPm KYK©f TrJr xMPpJV TJP\ uJVJ~Ç TÄPV´Pxr FUj ßmyJu ImJÇ kãJ∂Pr KmP\Kkr mJzmJz∂ ImJÇ FT

ybJ“ TKovPjr SP~mxJAaKa iLrVKfr „k iJre TPrÇ IKnPpJV @PZ, fgq ßkPf VeoJiqoPT mJiJV´˜ TrPfA ßTRvPu SP~mxJAaKar VKf TKoP~ ßhS~J y~Ç SA xo~ @S~JoL uLPVr KjmtJYj kKrYJujJ TKoKar xhxq oyLC¨Lj UJj @uoVLPrr ßjfíPfô FTKa k´KfKjKihu KjmtJYj TKovPj KVP~ yuljJoJr fgq k´TJv jJ TrJr IjMPrJi \JjJjÇ KT∂á ffKhPj SP~mxJAPa fgq k´TJv yP~ pJS~J~ TKovj fJ @r xKrP~ ßj~KjÇ 97 CkP\uJ~ ßnJPar Khj WKjP~ FPuS FUPjJ ßnJaJrrJ k´JgtLPhr xŒPTt xJf fgq \JjPf kJPrjKjÇ TP~TKa CkP\uJ~ xÄKväÓ KjmtJYj TotTftJr TJptJuP~ KVP~ fgq YJS~J yPuS kJS~J pJ~KjÇ mèzJ, rÄkMr, UMujJ, rJ\vJyL, Y¢V´Joxy TP~TKa ß\uJ~ ßUJÅ\ KjP~ yuljJoJ k´TJPvr mqJkJPr ßTJPjJ CPhqJV uã TrJ pJ~KjÇ xJf fgq : FèPuJ yPuJ k´JgtLr KvãJVf ßpJVqfJ, mftoJj S

ßv´eLr @ûKuT hPur k´KfS IjMhJr oMxuoJjPhr xogtj YPu ßVPZÇ F ImJ~ oMxuoJjPhr xogtj KlPr kJS~Jr ßTJPjJ kg TÄPV´Pxr \JjJ ßjAÇ IjqKhPT oMxKuo rJ\jLKfS FUj FT pMVxKºãPe CkjLf yP~PZÇ IgtQjKfT mJiqmJiTfJ âov IKiTxÄUqT oMxuoJjPT KmP\KkPT KmT· hu KyPxPm mJZJA TrPf mJiq TrPZÇ Fr Igt yPuJ, @VJoL KhjèPuJPf nJrPf oMxKuo kKrKYKfoNuT rJ\jLKf IgtJ“ oMxuoJjrJ KyªMPhr ßgPT kOgT∏ FA ßmJiaJ To TJ\ TrPmÇ ßxKhj y~PfJ ßmKv hNPr j~, fJPhr IgtQjKfT kKrKYKfaJ iotL~ kKrY~PT ZJKkP~ pJPmÇ AKfoPiq oMxKuo oiqKm• ßv´eLr CØm yP~PZÇ oMxuoJjPhr KvãJr yJraJS ßmv ßmPzPZÇ Fr Igt yPuJ, âomitoJj xÄUqJ~ oMxuoJjrJ xJiJre KvãJ mqmJ~ KvãJ KjP~ YJTKrr mJ\JPr @xPZÇ F irPjr FTKa kKrKKf oMxuoJjPhr oPiq mOy•r mMK≠mOK•T S xJoJK\T kKrPmv VPz fMuPmÇ FPf fJPhr oPiq ChJr S oJjKmT oNuqPmJièPuJ KmTKvf yPmÇ KmhJ~ ßjPm ßVJÅzJ FKuaPhr rJ\fôÇ TÄPV´x fJr ‰hjqhvJ WMYJPf YJAPu oMxKuo xJiJre oJjMPwr TJPZ ßkÅRZJPjJr kg fJPhr UMÅP\ ßmr TrPf yPmÇ fJPhr xJiJre oMxuoJjPhr xPñ ‰o©L Jkj TrPf yPmÇ fJ yPuA TÄPV´x fJr FmÄ KmP\Kkr oPiq kJgtTq ßrUJaJ ¸Ó TrPf kJrPmÇ FPf KmP\KkrS CkTJr yPmÇ fJrJS @r oMxKuo wzpPπr nLKfPf IPyfMT nMVPm jJÇ k´Tíf iotKjrPkã hu KyPxPm KmP\KkS KjP\PT k´KfÔJ TrPf kJrPmÇ

ACPrJk jJ, TJPuJ (41 kOÔJr kr) pJA ßp, Ko© vKÜ UMm I· xoP~r oPiqA ACPrJPk xMhNrk´xJrL ÈAgKjT KTîK¿Ä' mJ \JKfVf KmÊ≠fJ I\tPjr IKnpJj YJKuP~KZuÇ uJU uJU oJjMw FT ßhv ßgPT @PrT ßhPv ßhvJ∂rL yP~KZuÇ FTxPñ gJPTKjÇ FaJS @orJ nMPu pJA ßp, ACPrJPkr KmÊ≠fJ m\J~ rJUJr \jq ÈAÉKh'Phr ACPrJk ßgPT @rm ßhPv ˙JjJ∂r TrJ yP~KZuÇ ACPrJPk fJPhr ˙Jj y~KjÇ fJPhr \jq ACPrJk KlKuK˜Pjr \jVPer nNU§ hUu TPr ßxUJPj fJPhr \jq ÈAÉKh rJÓs' TJP~o TPrKZuÇ IgtJ“ ACPrJk AÉKhPhr KjP~ FTA ßhPv mJx TrPf YJ~KjÇ ACPrJPkr AÉKh Kjij IKnpJj ßgPT pJrJ ßmÅPY KVP~KZu, fJPhr ßmJ^JPf ÈxJrnJAnJr' TgJaJr Yu ÊÀ y~Ç FrJ oífMq ßgPT ßmÅPY KVP~PZÇ FrJ FT jfMj irPjr ÈKnTKao'- \JKfVf KmÊK≠ IKnpJPjr ÈImKvÓ' oJjMwÇ Fxm iJreJr xmA ACPrJPkr AKfyJx ßgPT ùJfÇ FUJj ßgPTA FA rJ\QjKfT xNP©r k•j WPaPZ ßp, pJrJ AÉKh KjiPjr oPfJ ÈyPuJTPˆ'r KvTJr, fJPhr ˝Jgt ßhUPf yPmÇ FA ˝Jgt FfA èÀfôkNet ßp Ijqxm rJ\QjKfT TftPmqr fMujJ~ ÊiM FaJA IV´JKiTJr kJS~Jr ßpJVqÇ oJjmfJr KmÀP≠ IkrJPir pJrJ KvTJr mJ KnTKao, fJPhr ˝Jgt Ijq xm \jPVJÔLr rJ\QjKfT IKiTJPrr DP±t ˙Jj kJPmÇ ßp TJrPe KlKuK˜Kj \jVe ÈyPuJTˆ' mJ ACPrJPkr \JKfVf KjiPjr k´fqã ÈKvTJr' mJ ÈKnTKao' j~ mPu jfMj Kmvõmqm˙J~ fJPhr jqJ~xñf hJKm IV´JKiTJr kJ~ jJÇ oJjmfJr KmÀP≠ IkrJPir pJrJ KnTKao, fJPhr ßTJPjJ ßhv mJ rJPÓsr rJ\QjKfT ˝JPgtr ßYP~S IV´JKiTJr ßh~Jr FA iJreJ ACPrJkL~ FmÄ Fr ßkZPj ACPrJkL~ metmJh kMPrJoJ©J~ TJ\ TPrÇ Fr ßkZPj @PrTKa IjMoJj, @PV mPuKZ- pMP≠ krJK\fPhr xPñ FTA ßhPv mJx TrPf yPm jJÇ KT∂á ßp ßhPv krJK\fPhr xPñ FTA ßhPv Km\~LPhr mJx TrPf yPm, fJPhr rJ\QjKfT xÄTPar YKr© S oLoJÄxJr irj @uJhJ yPf mJiqÇ ßxaJ KTZMPfA jMPromJVt asJ~JuPT oPcu iPr IV´xr yPf kJPr jJÇ fJyPu ßTJPcxJr ßp ‰jKfT, hJvtKjT, rJ\QjKfT S GKfyJKxT KnK• fJr xPñ jMPromJVt oPcPur ßTJPjJA Kou ßjAÇ hMPaJ hMA irPjr AKfyJx S hMA irPjr IjMoJj ßgPT ùJfÇ ACPrJkL~ metmJPhr IjMoJj yPò, pJrJ pMP≠ K\fu FmÄ pJrJ yJru fJPhr FTxPñ FTA ßhPv mJ rJPÓs mJx TrJr ßTJPjJ k´P~J\j ßjAÇ @r hKãe @Kl∑TJr ßãP© IjMoJj yPò, TJPuJPhr xPñ xJhJPhr KTÄmJ xJhJPhr xPñ TJPuJPhr FTA ßhPv mJ FTA rJPÓs mJx TrPf yPmÇ IfFm fJPhr Vbjfπ, KmYJr mqm˙J, jqJ~KmYJPrr iJreJ, IKiTJr

IfLPfr oJouJ-xŒKTtf fgq, KjP\r S KjntrvLuPhr @P~r C“x, ßkvJ, KjP\r S KjntrvLuPhr ˙Jmr S I˙Jmr xŒPhr fgq, EexÄâJ∂ fgqÇ F ZJzJ k´JgtL @~Tr ßhj KT jJ, ßx fgqS KhPf y~Ç CkP\uJ KjmtJYj KmKioJuJ 2013-Fr 15(3)(B) iJrJ IjMpJ~L, ßY~JroqJj, nJAx ßY~JroqJj S jJrL nJAx ßY~JroqJj kPh k´KfÆKj&ÆfJTJrLPhr yuloJjJr oJiqPo FA xJfKa fgq ßhS~J mJiqfJoNuTÇ @Aj IjMpJ~L KjmtJYj TKovjPT FA fgqèPuJ k´YJr TrPf yPmÇ xJiJre oJjMw, ßnJaJr mJ ßTJPjJ xÄ˙J fgqèPuJ YJAPu fJPhr lPaJTKk TPr ßhS~JrS KmiJj @PZÇ xMvJxPjr \jq jJVKrPTr (xM\j) xŒJhT mKhCu @uo o\MohJr mPuj, fJÅrJ fgq ßYP~ mJrmJr @Pmhj TPrPZj, KT∂á kJPòj jJÇ 9 ßlms∆~JKr Kmw~Ka \JKjP~ k´iJj KjmtJYj TKovjJr mrJmr KYKb ßhS~J yP~PZÇ KfKj oPj TPrj, ßnJaJrrJ k´JgtLPhr fgq jJ ß\PjA ßnJa KhPu ßxaJ @AjKx≠ yPm jJÇ

FmÄ pMP≠r rÜJÜ ˛íKf IKfâo TPr xoJ\ S rJÓsPT xJoPj FKVP~ KjP~ pJS~Jr kg S k≠KfS xŒNet Knjú yPmÇ yPf mJiqÇ Pp kg hKãe @Kl∑TJ IjMxre TPrPZ, fJr ßkZPj rP~PZ Fxm KmPmYjJÇ hKãe @Kl∑TJr \jVe xyP\A KjP\Phr IKnùfJ ßgPT mMP^PZ ßp, k´KfkãPT ÈhJjm' mJKjP~ fJPT ÈKjotNu' TrJr rJ\jLKf FTKa nMu Kx≠J∂Ç FTKa ßhv S xoJP\r \jq fJ n~Jmy kKreKf mP~ @jPf kJPrÇ oJjmfJr KmÀP≠ IkrJPir KmYJPrr ßãP© fJPhr ßlR\hJKr @hJuf Vbj TPr ßxUJPj IkrJiLPT vJK˜ ßh~Jr ACPrJkL~ k≠Kf kKryJr TrPf yP~PZÇ fJrJ KmYJr TPrPZ, KT∂á ÊiM KmYJPr xLoJm≠ gJPTKjÇ KmYJPrr jfMj rJ\QjKfT, @AKj S ‰jKfT iJreJS @KmÏJr TPrPZÇ FPTA @orJ asMg IqJ¥ KrTK¿KuP~vPjr iJreJ mPu \JKjÇ hKãe @Kl∑TJ 1995 xJPu È\JfL~ GTq S ãf k´voj @Aj' kJx TPrÇ FrA iJrJmJKyTfJ~ asMg IqJ¥ KrTK¿KuP~vPjr k´Kâ~J IV´xr y~Ç pJr CP¨vq yPò IkrJi xŒPTt xfq C WJaj FmÄ IkrJiL S IkrJPir KvTJr mJ ãKfV´˜Phr oPiq xŒTt KjotJPer ßYÓJ YJuJPjJÇ pJPf IkrJPir ãf fJzJfJKz ÊTJ~Ç IkrJi hMA kPãr frPlA WPaPZ, ßxA WajJr xfqfJ \JjJ hrTJrÇ F WajJ~ pJrJ ãKfV´˜ fJrJ IkrJiLr TJZ ßgPT ßTJj kKrK˙KfPf FA WajJ WPaPZ fJ ÊPj fJPT ãoJ TrPf kJPrj, KTÄmJ KmYJr YJAPf kJPrj AfqJKhÇ y~PfJ xJoPjr ßTJPjJ FTKhj xfq S \JKfVf ãf KjrJoP~r k´Kâ~J KjP~ @orJ @rS hLWt @PuJYjJ TrmÇ pJPf FUJj ßgPT @oJPhr \jq KvãeL~ KhTèPuJ @orJ KYK¤f TrPf kJKrÇ @orJ k´KfPvJi S k´KfKyÄxJk´me \JKfÇ fJA ßxA @PuJYjJ TJP\ @xPf kJPrÇ \JKj ßp, YJozJ mJhJKo yPuS ßnfPr @orJ IKiTJÄvA ToPmKv xJPymÇ fmMS TJPuJ oJjMPwr TJZ ßgPT KTZM ßvUJr ßYÓJ gJTPu ãKf TL?

KxrL~ xÄTPar (37 kOÔJ~) ˝JgtmJhL kJÁfq ßhvèPuJr ˝JgtrãJr jLu jJ mJ˜mJ~Pj ßpj KxKr~Jr \JKfTfJPT jxqJ“ TrJ jJ y~, ßxA Kmw~Ka uãq rJUPf yPm \JKfxÄWPTÇ ArJPjr krrJÓsoπL ßoJyJÿh \JPnh \JKrl oK≤sPé ArJj AKfmJYT nNKoTJ rJUPm mPu k´Kfv´∆Kf KhPuS ßvw kpt∂ pMÜrJPÓsr TJrPe ArJj xMA\JruqJ¥ xPÿuPj IÄvV´ye TrPf xão y~KjÇ KxKr~Jr \jVPer xMU xMKmiJr \jq ArJj S pMÜrJPÓsr kJr¸KrT ˝Jgt ƪô ßTj F kPg mJiJ yP~ hJÅzJPf kJrPuJ, F k´Pvúr C•r KhPf yPm \JKfxÄWPTÇ oiqk´JPYqr @ûKuT rJ\jLKfPf ArJPjr IÄvV´ye ZJzJ ßTJj xoxqJr xoJiJj yPm jJÇ TJP\A ArJPjr pgJpg IÄvV´ye KjKÁf TrPf yPmÇ fJZJzJ ArJjPT mJAPr ßrPU mJvJr xrTJrS ßTJj @PuJYjJ~ ˝Jòªq ßmJi TrPm jJÇ oiqk´JPYqr ßp ßTJj @PuJYjJr ßTªsKmªMPf ArJj Ijqfo VbjoNuT nNKoTJ rJUPf xãoÇ @Ko FUPjJ @vJmJhLÇ ß\PjnJ-2 vJK∂ @PuJYjJr k´goKhj 24 \JjM~JKr IPjT KfÜfJ S KmfPTtr oiq KhP~ IKfmJKyf yPuS Cn~ kãA mKª KmKjo~, ˙JjL~nJPm pM≠KmrKf S oJjKmT ©Je ßkRÅZJPjJ KjP~ @PuJYjJ TrPf k´˜Mf @PZ mPu KmKmKx S r~aJxt \JKjP~PZÇ ß\PjnJ-2 xPÿuPj KxKr~Jr krrJÓsoπL S~JKuh @u oM~JKuäo fJr mÜífJ~ hUuTíf FuJTJ~ oJjKmT xJyJPpqr kg UMPu ßh~J FmÄ @PuP√J~ pM≠KmrKf TJptTr TrJr TgJ fMPu irPmj mPu kNmtJP€A \JKjP~KZPujÇ @oJr @vJmJPhr @PrTKa TJre yPuJ Vf Kfj mZPr FA k´gomJr xrTJr S KmPrJiLhu xJojJxJoKj xrJxKr @PuJYjJ~ mxPf xão yP~PZjÇ ijqmJh uJUhJr msJKyoLPT, fJr pgJpg f•ôJmiJPj \JKfxÄW pKh @∂\tJKfT xŒ´hJP~r KjrPkã ˝ò, KjPotJy nNKoTJ KjKÁf TrPf kJPr fJyPuA KxKr~Jr xÄTPar xoJiJj x÷mÇ fPm k´go S k´iJj vft yPuJ KxrL~ \jVPer \jq k´P~J\jL~ xÄÛJPrr KhPTA ßTmu èÀfô KhPf yPmÇ @∂\tJKfT ˝JgtYPâr TrJu V´JPx ßpj KxrL~ xÄTPar x÷JmjJxoNy hNrLnNf jJ y~, ßxKhPT uãq rJUPf yPm \JKfxÄWPTÇ


SURMA

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

KmPuPfr xJKyfq’r k´TJvjJ IjMÔJPj VJllJr ßYRiMrL

KmPuPf Kj~Kof xJKyfq kK©TJ Ifq∂ \r∆rL

u¥j, 12 ßlms∆~JKr - KmPuPf Kj~Kof xJKyfq kK©TJ Ifq∂ \r∆rLÇ IfLPf IPjT xJKyfq kK©TJ k´TJv yPuS I·KhPjA fJ mº yP~ pJ~Ç yJKoh ßoJyJÿh FT\j IKnù xJÄmJKhT S xJKyKfqT, fÅJr xŒJhjJ~ IJvJ rJKU KmPuPfr xJKyfq kK©TJKa hLWt Khj ßmÅPY 52 kOÔJ~

KmoJPjr fífL~ ßmJK~Ä IJTJv k´hLk CPÆJij dJTJ, 12 ßlms∆~JKr vJy\JuJu @∂\tJKfT KmoJjmªPr Vf 11 ßlms∆~JKr KmoJPjr CPzJ\JyJ\ myPr jfMj CPzJ\JyJ\ ßmJK~Ä 777300 A@r, @TJv k´hLk, 53 kOÔJ~

SURMA 36th Year Issue 1863 Friday 14 - 20 February 2014

u§Pj IJS~JoL uLPVr xnJ~ IJAjoπL IJKjxMu yT

ßvU yJKxjJr xrTJr IJAPjr vJxj k´KfÔJ~ TJ\ TrPZ

xJVr-r∆Kj yfqJTJ§

48 WµJr k´Kfv´∆Kf 2 mZPrS ßvw y~Kj 31 oJYt VeIjvj dJTJ, 12 ßlms∆~JKr - 24 oJPxS xJPmT ˝rJÓsoπL IqJcPnJPTa xJyJrJ UJfMPjr 48 WµJr k´Kfv´∆Kf kNre yPuJ 54 kOÔJ~

k´Kf S~JPct 1 \j TPr IJPrJ 20 \j kMKuv KjP~JV yPm : ßo~r

IKfKrÜ kMKuPvr xÄUqJ yPm 55 \j u¥j, 12 ßlms∆~JKr - aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL Po~r uMflár ryoJj mPuPZj, âJAo TKoP~ rJUJ, csJV xoxqJ FmÄ FK≤ ßxJxqJu KmPyKn~Jr hoPj IJoJr k´vJxPjr ßYÓJ ImqJyf gJTPmÇ Po~r PWJwjJ TPrPZj mJrJr k´KfKa S~JPctr \jq FT\j TPr 20Ka S~JPct 20 \j IKfKrÜ kMKuv KjP~JV ßh~J yPmÇ FA xÄUqJ mftoJPj gJTJ IKfKrÜ 35 \j kMKuPvr xJPg pMÜ yP~ ßoJa TJCK¿u lJP¥ 51 kOÔJ~

xJãJ&TJPr pM≠JkrJi Kmw~T IJAj\LKm aKm ßTcoqJj

mJÄuJPhv FUj kqJrJuJAxc KxYáP~vPj FA oJouJ~ uzPf @oJr xJPg @PZj pM≠JkrJi Kmw~T KmvõUqJf FThu @Aj\LKmÇ @oJPhr KaPo rP~PZj UqJfjJoJ oJjmJKiTJr S pM≠JkrJi Kmw~T @Aj\LKm KˆPlj ßT KTCxL, \j ßToL, oqJKr\J mJrPTJKmx S KujJat ßkJuPxPjr oPfJ ßoiJmLrJÇ z AmsJKyo UKuu z

aKm Fo ßTcoqJjÇ @∂\tJKfT pM≠JkrJi, xπJxmJh S oJjmJKiTJr Kmw~T KmPvwù @Aj\LKmÇ mJÄuJPhPv @∂\tJKfT pM≠JkrJi asJAmMqjJu KmYJPrr TJptâo Êr∆r kr ßgPT mJÄuJPhPv fJr jJo 50 kOÔJ~

r vJy vJoLo IJyPoh r u¥j 12 ßlms∆~JKr - mJÄuJPhPv IJAPjr vJxj k´KfÔJr \jq TJ\ TrPZ ßvU yJKxjJr ßjfífôJiLj xrTJrÇ ßhPvr xTu jJVKrTPhr xMKmiJPgt

xrTJPrr FA hO| khPãkÇ xrTJr YJ~ ßhPvr ßTJPjJ jJVKrT pJPf IJAjL \KaufJ~ jJ ßnJPVj ßx uPãq xrTJr FTKa KmPvw 49 kOÔJ~

jJVKrT ßvJTxnJ~ mÜJrJ

u¥j, 12 ßlms∆~JKr - @VJoL 16 ßlms∆~JrL, rKmmJr oMKÜpMP≠r Ijqfo vLwt xÄVbT, nJwJ QxKjT, CkoyJPhPvr mJo @PªJuPjr KTÄmh∂L kMÀw, mJÄuJPhPvr 51 kOÔJ~

oSuJjJ ‰x~h IJ»Mj jMPrr xyiotLjL ‰x~hJ IJKl~J UJfáPjr AP∂TJu u¥j, 12 ßlms∆~JKr - \Ko~Pfr k´mLe ßjfJ oJSuJjJ ‰x~h @»Mj jMPrr xyiotLjL FmÄ \Ko~Pf CuJoJ ACPrJPkr xJÄVbKjT xŒJhT S ßylJ\Pf AxuJo ACPrJPkr pMVìxŒJhT, 52 kOÔJ~

ßjJrJ vrLl KZPuj mJXJKur ITíK©o mºá r xJrS~Jr TKmr r u§j, 10 ßlms∆~JKr - ßjJrJ vrLl KZPuj oPjk´JPe FT\j mJXJKuÇ FT\j mOKav yP~S mJÄuJPTA KfKj iJre TPrKZPuj KjP\r IK˜PfôÇ 1971 xJPu oyJj oMKÜpMP≠r kNmt ßgPTA KfKj KZPuj mJÄuJPhPvr kPãÇ 1966 xJPur Z~ hlJ

16 ßlms∆~JrL kLr yKmmMr ryoJPjr 10o oOfáqmJKwtTL CkuPã ˛re xnJ

mJÄuJPhPv rJ\QjKfT yfqJTJ§ IJfï ZzJPóZ : IJ\\JK\rJ

IJPªJuj S mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ IJPªJuPj ßjJrJ vrLl KZPuj mJXJKur kJPv, mJÄuJPhPvr kJPvÇ ßjJrJ vrLl fÅJr oOfáqr kNmt kpt∂ mJÄuJPhPvr kPã TJ\ TPr ßVPZjÇ KfKj KZPuj mJXKur ITíK©o mºáÇ 50 kOÔJ~

dJTJ 13 ßlms∆~JKr† mJÄuJPhPv rJ\QjKfT yfqJTJ§ @fï ZzJPò mPu o∂mq TPrPZ oiqk´JYqKnK•T k´nJmvJuL xÄmJhoJiqo @u\JK\rJÇ Vf 11 ßlms∆~JKr, oñumJr k´TJKvf xÄmJhoJiqoKar FT k´KfPmhPj 51 kOÔJ~

mJÄuJPhv yJATKovj TfítT TíKf KvãJgtLPhr xÿJjjJ u¥j 12 ßlms∆~JKr - mJXJKu TíKf KvãJgtLPhr xJlPuqr ˝LTíKf \JjJPuJ mJÄuJPhv yJATKovjÇ 101 \j KvãJgtLr xJlPuqr ˝LTíKf \JKjP~ IJjMÔJKjTnJPm fJPhr yJPf xÿJjjJ ˛JrT fáPu ßh~J y~Ç 2013 xJPur K\KxFxA S F ßuPnu krLãJ~ IxJiJre

TíKfPfôr ˝Jãr˝r‡k jNqjfo 10Ka KmwP~ F FmÄ F ßuPnPu jNqjfo 3Ka KmwP~ F ßV´c k´J¬Phr F xÿJjjJ~ nëKwf TrJ y~Ç Vf 9 ßlms∆~JKr, ßrJmmJr u¥Pjr mqJPcj kJSP~u yPu FA IjMÔJPjr IJP~J\j TrJ y~Ç pMÜrJP\q KjpMÜ mJÄuJPhPvr yJA

TKovjJr ßoJyJÿh Ko\JÀu TJP~x fÅJr mÜPmq mPuj, k´Kf mZPrr jqJ~ FmJPrJ ÈÈKmsKav mJÄuJPhvL ZJ©/ZJ©LPhr IxJiJre TíKffô KmsPaPj mJÄuJPhv TKoCKjKar nJmoNKft Cöôu TPrPZÇ KvãJ ßãP© @oJPhr ßZPu 50 kOÔJ~

SURMA News Group Ltd - Unit B, 10 Quaker Street, London E1 6SZ. Tel: 020 7377 9787, Fax: 020 7377 9717, for NEWS email: news@surmanews.com, for ADVERTISING : sarzahmed@surmanews.com, www.surmanews.com Registered as a Newspaper at the Post Office. Distributed throughout the E.U.

Surma issue 1863  
Surma issue 1863  
Advertisement