Page 1

SURMA 36th Year Issue 1858 10 - 16 January 2014 9 - 15 rKmCu IJC~Ju 1435 Ky\rL 25 ßkRw - 2 oJW 1420 mJÄuJ 56 kOÔJ 50p www.surmanews.com ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

xz ^áÅKTkNet fJKuTJ~ aJS~Jr yqJoPuaxxy 16Ka FuJTJ ß\Phr KjmtJYj xoJ¬ yPuS vJK∂ IJPxKj xz xPªPyr fLr mJÄuJPhvL S kJKT˜JjLPhr KhPT

mOPaPj ßnJa \JKu~JKf ßrJPi lPaJ IJAKc

xMroJ KrPkJat u¥j, 8 \JjM~JKr - ßnJa \JKu~JKf ßrJPi KmKnjú khPãk KjPf pJPò mOKav xrTJrÇ @VJoLPf ßnJa ßTªsxoNPy ßnJaJrPhr lPaJ x’Kuf ßnJaJr TJct k´hvtj mJiqfJoNuT TrJ yPòÇ ßnJa \JKu~JKfPf mJÄuJPhvL S kJKT˜JjL TKoCKjKar ßuJTPhr k´Kf xPªy ßmvLÇ mJXJKu IiMqKwf aJS~Jr yqJoPuax mJrJxy AÄuqJP¥r 16 FuJTJPT fáujJoNuT ßmvL ^áÅKTkNet KyPxPm xjJÜ TPrPZ APuTPasJrJu TKovjÇ ßnJa \JKu~JKf

ßrJPi lPaJ IJAKc TJct k´mftPjr kJvJkJKv FmZr ßgPT ßnJaJr KyPxPm jJo KjmºPjS TzJTKz IJPrJk TrJ yPmÇ FUj ßgPT kJKuÄ ßˆvPj lPaJ @AKc k´hvtjkNmtT ßnJa KhPf yPm ßnJaJrPhrÇ ßnJa \JKu~JKfr k´mefJ ToJPf kMPrJ mOPaj\MPz F mqm˙J ßj~J yPò mPu APuTPasJrJu TKovj \JKjP~PZÇ APuTvj S~JYcT mPuPZ 2019 xJPur ßuJTJu VnetPo≤ FmÄ ACPrJKk~Jj kJutJPo≤ 53 kOÔJ~

IJmJrS K\PrJ xo~ yPuA auJPrP¿r \JoJ~JPfr xñ ßWJweJ 8 \JjM~JKr - krmftL fqJV KmPmYjJ dJTJ, KjmtJYPjr \jq KmPrJiL hPur k´Kf @PuJYjJr @øJj TrPmJ \JKjP~PZj k´iJjoπL ßvU KjC A~Tt aJAoxPT UJPuhJ

dJTJ, 8 \JjM~JKr - KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYj k´Pvú ÈxoP^JfJ' jJ yS~J kpt∂ @PªJuj YJKuP~A pJPm KmFjKkÇ huKa oPj TrPZ, xrTJr VJP~r ß\JPr ßnJaJrKmyLj FTKa KjmtJYj 53 kOÔJ~

yJKxjJÇ fPm TPm TUj KjmtJYj yPm ßx KmwP~ ¸Ó KTZM mPujKjÇ hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr kPrr Khj @jMÔJKjT xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜPmq KfKj F @øJj \JjJjÇ FTA xPñ KjmtJYj52 kOÔJ~

mOy¸KfmJr vkg V´ye xrTJPrr oMPU x∂áKÓ, ßnfPr yfJvJ F kpt∂ k´Je ßVu 182 \Pjr aáTár ßZPu r†j FTJA 450

ßluJjL yfqJr 3 mZr

dJTJ, 8 \JjM~JKr - TMKzV´JPor lMumJzL xLoJP∂ Kfj mZr @PV nJrfL~ KmFxFPlr èKuPf k´Je yJrJ~ KTPvJrL ßluJjLÇ ßx xo~ TJÅaJfJPrr ßmzJ~ YJr WµJ ^Mu∂ ßluJjLr 53 kOÔJ~

xPmtJó xÄUqT ßxqJvJu yJC\ KjoJtPer Tíffô ßo~r uM“lár ryoJPjr u¥j, 8 \JjM~JKr - AÄuqJP¥r ßp ßTJPjJ mJrJr fáujJ~ ßmvL xÄUqT ßxqJvJu yJC\ KjotJPer kMrÏJr KyPxPm xrTJPrr frl ßgPT xPmtJó ÈyJCK\Ä ßmJjJx' ßkP~PZ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿uÇ ßo~r uM“lár

ßTj FA TJjJoJKZ ßUuJ

u¥Pj IJPuJ IJiJKrPf fJPrT ryoJj

xMroJ KrPkJat u¥j, 8 \JjM~JKr - fJPrT ryoJjÇ mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJjÇ mJÄuJPhPvr rJ\jLKfPf IJPuJKYf FT fr∆e YKr©Ç mOPaPj KjmtJKxfk´J~ \LmPjS

l l l l

rJ\QjKfT TotTJP¥ KjP\PT xŒOÜ ßrPU YPuPZjÇ fPm fJ TrPZj IPjTaJ ßVJkPj, FTJ∂ Kj\˝ mu~ S huL~ ßjfJTotL kKrPmKÓf yP~Ç k´J~ Z~ mZr mOPaPj gJTJr krS 49 kOÔJ~

Km˜JKrf 2, 3, 4, 5, 6 S 8 ßgPT 15 kpt∂

FKéPc≤ F¥ AoJP\tK¿ xJKntPxr IkmqmyJr

xMroJ KrPkJat u§j, 8 \JjM~JKr - \r∆rL KYKT&xJ ßxmJ k´hJjTJrL k´KfÔJj FKéPc≤ F¥ AoJP\tK¿’r mqJkT YJPk gJTJr fgq kJS~J ßVPZÇ hq Kl∑co 53 kOÔJ~

50

KoKu~j kJC¥ ßmJjJx ßkPuJ aJS~Jr yqJoPuax

ryoJPjr ßjfíPfô aJjJ hMA mZr xPmtJó xÄUqT ßxqJvJu yJC\ KjotJPer TJrPe xrTJPrr KmPvw KÛo ßgPT xJPz 19 KoKu~j kJC¥ IKfKrÜ mrJ¨ kJPò aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿uÇ 2014-15 IgtmZPr

FA Igt mrJ¨ ßhPm xrTJrÇ Fr @PVr ßo~JPhS k´J~ 16 KoKu~j kJC¥ ßmJjJx ßkP~KZu aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿uÇ lPu 2011 xJPur kr ßgPT aJS~Jr yqJoPuaPxr 53 kOÔJ~

xÄUqJuWMPhr mJKzWPr IJèj, yJouJ ImqJyf dJTJ, 8 \JjM~JKr - mJÄuJPhPvr KmKnjú ß\uJ~ xÄUqJuWMPhr mJKz-WPr IKVúxÄPpJV S yJouJ YuPZAÇ rJPfr @ÅiJPr hMmtí•rJ KyªM ßuJT\jPhr UPzr VJhJ S 52 kOÔJ~

VJAmJºJ S \~kMryJPa 2 \Pjr oOfMq


YJÅkJfuJ~ ÊiMA TJjúJ dJTJ, 8 \JjM~JKr - UJmJPrr \jq TJÅhPZ KvÊ KmkJvJ moteÇ TJÅhPZj oJ xKûfJ moteSÇ TJre, WPr UJmJr ßjAÇ UJmJr @xPm ßTJgJ ßgPT? WrA ßfJ ßjA! WrPhJr, xyJ~-x’u ßVPZ Foj 122Ka xÄUqJuWM kKrmJPrrÇ Vf 5 \JjM~JKr, ßrJmmJr KjmtJYPjr kr rJPf pPvJPrr In~jVr CkP\uJr YJÅkJfuJ V´JPor oJPuJkJzJ~ mJKzPf yJouJ, nJXYMr S uMakJa YJuJPjJ y~Ç kMKzP~ ßhS~J y~ 10Ka mJKzÇ hMmtO•rJ F jJrTL~ yJouJ TPrÇ mJKzPf KlPrA KjP\r xJ\JPjJ WPrr mLn“x ßYyJrJ ßhPU TJjúJ~ ßnPX kzPuj YªjJ KmvõJx (37)Ç fJÅr Kfj ßoP~, FT ßZPuÇ yJouJTJrLrJ kMKzP~ KhP~PZ fJÅr WPrr @xmJm, ßuk-PfJvT, KmZJjJÇ \LmjiJrPer FToJ© Imu’j oJZ irJr \JuèPuJS Iãf ßjAÇ TPrPZ uMakJaSÇ @fPï ˜… YªjJr ˝JoL x†~ KmvõJx (40)Ç I\JjJ nKmwqPfr TgJ ßnPm vKïf fJÅPhr oPfJ vf vf jJrL-kMÀw-KvÊÇ Vf 5 \JjM~JKr, ßrJmmJr ßnJa ßvw yS~Jr kr xºqJ~ pPvJPrr In~jVr CkP\uJr YJÅkJfuJ V´JPor oJPuJkJzJ~ fJ§m YJuJ~ hMmtí•rJÇ \ôJKuP~ ßh~ mxfmJKzÇ Frkr V´JPor k´J~ xmJA ‰nrm jPhr SkJPr ßh~JkJzJ~ @v´~ ßjjÇ fJÅrJ KjP\Phr mJKzPf KlPr @PxjÇ TJu SA V´JPor xmt© KZu TJjúJr ßrJuÇ UJS~Jr oPfJ KTZM KZu jJ WPrÇ TL UJPmj, rJPf @mJr ßxA jJrTL~ yJouJ yPm KT jJ, ßxA @fï @r IKjÁ~fJ~ Km±˜ WPrr KhPT lqJu lqJu TPr fJKTP~ @PZ oJjMwèPuJÇ nMÜPnJVLPhr IKnPpJV, WajJr FT WµJ @PV Kmw~Ka @ÅY TrPf ßkPr @S~JoL uLPVr ßjfJ S ˙JjL~ kMKuv k´vJxjPT \JjJPjJ yPuS ßTC fJPhr rãJ~ FKVP~ @PxKjÇ PãJn ^Pr kPz mJx∂L xrTJPrr (45) TP£, È@âJ∂ yS~Jr kr xJyJPpqr \jq mJrmJr ßoJmJAPu @S~JoL uLV ßjfJPhr IjMPrJi TrJ y~Ç KT∂á fJÅrJ FKVP~ @PxjKjÇ FUj FPx xmJA hrh ßhUJPòjÇ' YJÅkJfuJ V´JPor FT k´JP∂ ImK˙f KjoúmVtL~ KyªMPhr 112Ka kKrmJr kMÀw krŒrJ~ mxmJx TPr @xPZÇ ßkvJ~ oNuf o“xq\LmL F kKrmJrèPuJr xmJA yJouJr KvTJr yP~PZÇ kMKzP~ ßhS~J yP~PZ SA kJzJr 10Ka mJKzÇ 102Ka kKrmJPrr oJ© hMKa Wr ZJzJ xm WPrA nJXYMr S uMakJa YJuJPjJ yP~PZÇ k´J~ hMA WµJ iPr YJuJPjJ fJ§Pm TokPã 20 \j @yf yP~PZÇ èÀfr @yf YJr\j yJxkJfJPu KYKT“xJiLjÇ IJâJ∂ kKrmJPrr FT\j TJuLhJx xrTJr mPuj, È15 mZPrr ßZPur yJf iPr xJÅfPr jhL kJKz KhP~KZÇ FPT ßfJ vLfTJuÇ fJrkr xºqJÇ oPj yKòu jhLr Kyo kJKjPf mMK^ cMPm oJrJ pJmÇ' jh kJKz KhPf KVP~ krPjr vJKzKaS yJKrP~PZj oJ~J rJjL o§uÇ kPr ßh~JkJzJr FT\Pjr vJKz kPr mJKz KlPrPZjÇ 20 mZr @PV ˝JoLPT yJKrP~PZj oJ~JÇ KfjKa IjJg ßoP~PT mz TPr KmP~ KhP~PZjÇ FUj FTJ gJPTj ßZJ¢ FTKa WPrÇ mJKz KlPr ßhPUj fJÅr WrKa @r mxmJPxr CkPpJVL ßjAÇ oJPuJkJzJr @fKïf oJjMwPT xJyJpq TrJr \jq ßh~JkJzJr kJukJzJ ßgPT ßjRTJ KjP~ FKVP~ FPxKZu ßTC ßTCÇ ßh~JkJzJr ßxA xm oJjMPwr FT\j rmLªsjJg mqJjJK\t mPuj, È@orJ @xPf jJ kJrPu jPh cMPm oJrJ ßpf ßZJa mJóJrJÇ mJóJrJ mJKz ßlrJr TgJ ÊPj nP~ @fPï KvCPr CbPZÇ' fJ§Pmr xo~ V´Jo ßZPz pJ~Kj Kjotu motPer kKrmJrÇ fJÅr kM©miN xKûfJ mPuj, È@KoA võÊr ovJAPT mPuKZuJo, mJmJ @orJ ßTJgJS pJm jJÇ orPu xmJA FTxPñ ormÇ TJjmJr ßpj ßTC jJ gJPTÇ' ßnJPar hMA Khj @PV ÊâmJr kJPjr mrP\ @èj ßhS~J y~ mPu \JjJj oJPuJkJzJr mJKxªJ xMjLu TMoJr xrTJrÇ Kmw~Ka kMKuvPT \JjJPjJ yPu fJrJ FTmJr V´JPo FPx ßhPU KVP~KZuÇ @fKïf V´JomJxL kMKuv TqJŒ ˙JkPjr hJKm \JKjP~PZjÇ kMKuv xMkJr \~Phm nhs mPuj, oJPuJkJzJ~ FTKa I˙J~L kMKuv TqJŒ TrJ yP~PZÇ pfãe kpt∂ SA kJzJr mJKxªJrJ KjrJkh ßmJi TrPmj jJ, ffãe TqJŒKa gJTPmÇ In~jVr gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) FohJhMu yT mPuj, KjmtJYjL mq˜fJr \jq oJPuJkJzJr KjrJk•J KjKÁf TrJr Kmw~Ka èÀPfôr xPñ ßjS~J pJ~KjÇ KjmtJYPjr kr Foj yJouJ yPm, fJ iJreJr oPiq KZu jJÇ KfKj mPuj, k´JgKoT fhP∂ F WajJr \jq \JoJ~Jf-KvKmr hJ~L, FaJ KjKÁf yS~J ßVPZÇ FrA oPiq IKnpMÜ Kfj\jPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ kMKuv 30 \Pjr jJo ßkP~PZÇ

hJ~m≠fJ k´TJPvr xMPpJV FUPjJ @PZ: pMÜrJÓs xKyÄxfJ mº S xÄuJPkr fJKVh mJj KT oMPjr dJTJ, 8 \JjM~JKr : mJj KT oMjmJÄuJPhPv IjMKÔf FTfrlJ hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYjPT ßTªs TPr rÜã~L xKyÄxfJ~ VnLr yfJvJ k´TJv TPrPZj \JKfxÄW oyJxKYm mJj KT oMjÇ FTA xPñ F xKyÄxfJ mº TrJr FmÄ ßhPvr oJjMPwr k´fqJvJPT èÀfô KhP~ rJ\QjKfT huèPuJPT \ÀKr KnK•Pf Igtmy xÄuJPk mxJr @øJj \JKjP~PZj KfKjÇ FKhPT ImJi, xMÔM S V´yePpJVq KjmtJYj @P~J\Pjr oJiqPo VefJKπT hJ~m≠fJ k´TJPvr xMPpJV FUPjJ mJÄuJPhPvr @PZ mPu oPj TPr pMÜrJÓsÇ VfTJu oJKTtj krrJÓs h¬Prr FT KmsKlÄP~ F TgJ \JjJPjJ y~Ç \JKfxÄPWr oyJxKYPmr kPã Vf ßxJomJr fJÅr oMUkJP©r ßhS~J FT KmmíKfPf oyJxKYm oMj ßhPvr xm kãPT xÄpo ßhUJPjJr @øJj \JKjP~ mPuj, xKyÄxfJ FmÄ oJjMw S xŒK•r Skr yJouJ TUPjJ V´yePpJVq yPf kJPr jJÇ KmmíKfPf muJ y~, ÈPoÀTre S To IÄvV´yeoNuT' mPu KYK€f F xÄxh KjmtJYjPT ßTªs TPr k´JeyJKj S xKyÄxfJr WajJ~ oyJxKYm ootJyfÇ rJ\QjKfT huèPuJ ßTJPjJ xoP^JfJ~ ßkRÅZPf jJ kJrJ~ KfKj yfJvÇ xoP^JfJ yPu FTKa

vJK∂kNet S IÄvV´yeoNuT KjmtJYj TrJ x÷m yPfJÇ mJj KT oMj KmmíKfPf rJ\QjKfT huèPuJPT \jVPer k´fqJvJr k´Kf xJzJ KhP~ KvVKVrA IÄvV´yeoNuT rJ\QjKfT k´Kâ~J S Igtmy xÄuJk ÊÀr fJKVh ßhjÇ FTKa IÄvV´yeoNuT, IKyÄx, xoP^JfJ S xÄuJPkr xPñ xÄVKfkNet mJÄuJPhPvr VefJKπT k´Kâ~Jr k´Kf \JKfxÄPWr xogtj KhP~ pJS~Jr TgJS \JjJj oMj fJÅr F KmmíKfPfÇ hJ~m≠fJ k´TJPvr xMPpJV FUPjJ @PZ: pMÜrJÓs ImJi, xMÔM S V´yePpJVq KjmtJYj @P~J\Pjr oJiqPo VefJKπT hJ~m≠fJ k´TJPvr xMPpJV FUPjJ mJÄuJPhPvr @PZ mPu oPj TPr pMÜrJÓsÇ Vf ßxJomJr S~JKvÄaPj oJKTtj krrJÓs h¬Prr FT xÄmJh KmsKlÄP~ F TgJ \JjJPjJ yP~PZÇ xÄmJh KmsKlÄP~ k´Pvúr \mJm ßhj krrJÓs h¬Prr Ck-oMUkJ© ßoKr yJltÇ FT xJÄmJKhT fJÅPT k´vú TPrj, @kKj mPuPZj, mJÄuJPhPv KjmtJYj xMÔM S V´yePpJVq y~Kj FmÄ jfMj KjmtJYPjr @øJj \JKjP~PZjÇ @kKj KT oPj TPrj, xhq IjMKÔf KjmtJYPjr kr ßp xrTJr VKbf yPf pJPò, fJ ‰mi? @kjJrJ KT jfMj xrTJPrr xPñ TJ\ TrJr kKrT·jJ TrPZj? \mJPm ßoKr yJlt mPuj, È@oJPhr CPÆPVr Kmw~Ka UMmA kKrÏJr FmÄ nKmwqPf TL TreL~, fJ nJmKZÇ @orJ KmvõJx TKr, ßhPvr oJjMPwr TJPZ V´yePpJVq KjmtJYj @P~J\Pjr oJiqPo VefJKπT hJ~m≠fJ k´TJPvr xMPpJV FUPjJ mJÄuJPhPvr @PZÇ' KfKj @rS mPuj, ÈxJŒ´KfT KjmtJYj KjP~, KmPvw TPr Ff KmkMuxÄUqT @xPj KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yS~J mJ jJooJ© KmPrJiL hu gJTJr KmwP~ @orJ CPÆV \JKjP~KZÇ ImvqA, xJoPj FPVJPjJr \jq KmT· KY∂J TrJ CKYf mPu @Ko oPj TKrÇ' k´P~J\j hs∆f ˝ò KjmtJYj: IPˆsKu~J mJÄuJPhPv pf hs∆f x÷m FTKa jfMj k´KfÆKªôfJkNet S ˝ò KjmtJYPjr @øJj \JKjP~PZ IPˆsKu~JÇ VfTJu IPˆsKu~Jr krrJÓs oπeJuP~r FT KmùK¬Pf F fgq \JjJPjJ y~Ç FPf ßhvKar krrJÓsoπL \MKu Kmvk mJÄuJPhPv 5 \JjM~JKr IjMKÔf KjmtJYPj xKyÄxfJ~ CPÆV k´TJv TPrjÇ FPf muJ y~, mftoJj rJ\QjKfT IK˙KfvLu kKrK˙Kfr \jq @S~JoL uLV xrTJr S KmPrJiL hu KmFjKk Cn~A hJ~LÇ KmùK¬Pf @rS muJ y~, KjmtJYj xJÄKmiJKjTnJPm ‰mi yPuS, IPitPTr ßmKv xÄxhL~ @xPj KjmtJYj y~Kj FmÄ ßnJaJPrr CkK˙Kf KZu Ifq∂ ToÇ xÄUqJuWMPhr Skr yJouJrS KjªJ \JjJ~ IPˆsKu~JÇ yfJvJ k´TJv \JkJPjr mJÄuJPhPv hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr @PV huèPuJr oPiq xoP^JfJ jJ yS~J~ VnLr yfJvJ k´TJv TPrPZ \JkJjÇ \JkJj @vJ TPr, mJÄuJPhPvr rJ\jLKfKmPhrJ fJÅPhr Im˙Jj KmPmYjJ TPr ßhPvr \jVPer @TJ–ãJ kNre y~, Foj FTKa KjmtJYj IjMÔJj TrPmjÇ \JkJPjr hNfJmJx ßgPT FT xÄmJh KmùK¬Pf VfTJu F fgq \JjJPjJ y~Ç rJ\QjKfT TotLPhr @âoe, xÄUqJuWMPhr Skr yJouJ, IPpRKÜTnJPm ßV´¬Jr FmÄ KjmtJYjL k´YJreJ~ mJiJ k´hJPjr oJiqPo xJiJre oJjMPwr k´Kf xm irPjr xKyÄxfJ S nLKf k´hvtPjrS KjªJ \JjJ~ \JkJjÇ


2 UmrJUmr

10 - 16 January 2014 m SURMA

\JuPnJPar oJiqPo FTKa TuKïf KjmtJYPjr xoJkj 26 \Pjr IJfìJÉKf

dJTJ, 6 \JjM~JKr - rJ\iJjLr mjJjL KmhqJKjPTfj ßnJaPTPªsr xyTJrL Kk´xJAKcÄ TotTftJ ßVRrJñ ‰mrJVL FT k´JgtLr kPã mqJua ßkkJPr Kxu oJrPZj - Foj Umr ßkP~ hMkMPr ßxUJPj yJK\r yj VeoJiqoTotLrJÇ F xo~ KfKj mqJua ßkkJr ßlPu hJÅKzP~ ãoJ YJjÇ fUPjJ fJÅr ßaKmPur xJoPj kPz KZu Kxu oJrJ ßmv KTZM mqJua ßkkJrÇ k´gPo ÉPxAj oMyÿh FrvJhÇ fJrkr UJPuhJ K\~JÇ FmJr ßvU yJKxjJÇ 5 \JjM~JKr, ßrJmmJr fífL~mJPrr oPfJ FTfrlJ KjmtJYj ßhUu mJÄuJPhvÇ xm FTfrlJ KjmtJYPjr pJ YKr©, 5 \JjM~JKrr KjmtJYjKaS fJr mqKfâo KZu jJÇ FTfrlJ KjmtJYPjr TuKïf xm IjMwñA KZu 5 \JjM~JKrr ßnJPaÇ ßnJaJr CkK˙Kf KZu ToÇ lJÅTJ ßTPªs \Ju ßnJa KhP~PZj xrTJKr hPur TotLrJÇ KZu ßTªs hUu TPr Kxu oJrJr oPfJ VKytf WajJÇ KjmtJYj k´KfPrJiTJrL KmFjKk-\JoJ~JPfr KhT ßgPT KZu xKyÄxfJ, ßTªs ßkJzJPjJ, ßTªs hUu TPr mqJua ßkkJr S mJé KZjfJA, nJXYMr, KjmtJYjL TotTftJ yfqJ, oJrir FmÄ kMKuPvr Skr yJouJr oPfJ WajJÇ 5 \JjM~JKrA xKyÄxfJ~ 26 \j IJfìJÉKf KhP~PZjÇ ßnJPar KhPj FaJA xmPYP~ ßmKv k´JeyJKjr WajJÇ FA FTfrlJ KjmtJYPjS ßyPr ßVPZj xrTJKr hPur kKrKYfk´nJmvJuL TP~T\j ßjfJÇ Fr oPiq @PZ xJPmT VekNft k´KfoπL @»Mu oJjúJj UJj, @S~JoL uLPVr ßk´KxKc~Jo xhxq TJ\L \Jlr CuqJy @r xJÄxh ßoJ˜lJ \JuJu oKyCK¨jÇ

ãofJxLj @S~JoL uLV hJKm TPrPZ, FA KjmtJYPjr oJiqPo VefPπr Km\~ yP~PZÇ KmKòjú KTZM WajJ ZJzJ KjmtJYj xMÔM yP~PZÇ vf k´KfTNu Im˙Jr oPiqS \jVe ßTPªs KVP~ ßnJa KhP~PZjÇ @r KmFjKkr hJKm, FThuL~ KjmtJYj \jVe ˝f”°NftnJPm m\tj TPrPZj, WíeJnPr ßnJa k´fqJUqJj TPrPZjÇ KjmtJYj yP~ ßVPuS KmPrJiL ß\JPar TotxNKY mº y~KjÇ 5 \JjM~JKr KZu KmFjKkr ßjfífôJiLj 18-huL~ ß\JPar cJTJ wÔ hlJ~ 27fo KhPjr ImPrJi, xPñ yrfJuÇ IKjKhtÓTJPur ImPrJi TotxNKYr xPñ 6 \JjM~JKr, ßxJomJr xTJu ßgPT 48 WµJr yrfJu ßpJV TPrPZ fJrJÇ xJrJ ßhPv k´J~ xJPz YJr uJU KjrJk•J mJKyjLr xhPxqr CkK˙KfPf 11 ß\uJ~ xKyÄxfJ~ Kjyf yP~PZj 26 \jÇ Fr oPiq 15 \jA oJrJ ßVPZj kMKuPvr èKuPfÇ KjmtJYjkNmt xKyÄxfJr KhT ßgPTS FmJPrr KjmtJYj IfLPfr ßrTct ZJKzP~ ßVPZÇ Vf mZPrr 25 jPn’r flKxu ßWJweJr kr ßgPT ßnJPar @PVr Khj kpt∂ 41 KhPj oJrJ ßVPZj 123 \jÇ PnJPar Khj FfxÄUqT oJjMPwr k´JeyJKj Fr @PV ßhUJ pJ~KjÇ 1996 xJPur 15 ßlmsM~JKr KmFjKkr FTfrlJ KjmtJYPjr Khj xJrJ ßhPv 12 \j oJrJ pJj, xÄWwt-xKyÄxfJ~ @yf yj k´J~ kJÅY vfJKiTÇ @r IÓo xÄxh KjmtJYPjr ßnJPar Khj 2001 xJPur 1 IPÖJmr Kfj ß\uJ~ kJÅY\j Kjyf yjÇ xmPYP~ vJK∂kNet ßnJa y~ 2008 xJPuÇ 29 KcPx’Prr SA KjmtJYPjr KhjKa ßTJPjJ rÜkJf

Zaman Brothers CASH & CARRY

All meat is from Romford Halal

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

ZJzJA ßvw y~Ç KaTJaMuLr TJoÀj ßjxJ xrTJKr mJKuTJ CóKmhqJuP~ KjmtJYjL TotTftJr TJZ ßgPT mqJua ßkkJr KjP~ fJÅr xJoPjA \Ju ßnJa KhPf ßhUJ pJ~ ãofJxLj hPur TotLPhrÇ FmJPrr ßnJPar @PVr Khj ÊÀ yS~J xKyÄxfJ 5 \JjM~JKr ßnJa V´yPer kMPrJ xo~\MPz m\J~ KZuÇ @PVr Khj @èPj kMPzPZ 111Ka ßnJaPTªsÇ KjmtJYjL TotTftJ S @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr CkK˙KfPf KjmtJYjL xr†Jo KZjfJA yP~PZ, TMKkP~ yfqJ TrJ yP~PZ KjmtJYjL TotTftJPTÇ ßnJPar KhjS rJÓsL~ hJK~fô kJuj TrPf KVP~ @âJ∂ yP~PZj KjmtJYjL TotTftJÇ mqJkT xKyÄxfJ S jJvTfJ yP~PZ 697 ßTPªsÇ 36Ka @xPjr 539Ka ßTPªs ßnJa V´ye ˙KVf TrJ yP~PZÇ 1996 xJPur 15 ßlmsM~JKrr KjmtJYPjS k´J~ @zJA yJ\Jr ßTPªs ßnJa V´ye ˙KVf TrPf yP~KZuÇ @PVA KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yP~ pJj 153 \jÇ 59 ß\uJ~ mJKT 147 @xPj ßp YJr ßTJKa 39 uJU 38 yJ\Jr 938 \j ßnJa ßhS~Jr xMPpJV ßkP~KZPuj, fJÅPhr ßmKvr nJVA ßnJa KhPf pJjKjÇ ßhPvr 39Ka ßTPªs FTKaS ßnJa kPzKjÇ ÊiM uJuoKjryJa-3 @xPjr 27KaPf ßTJPjJ ßnJa kPzKjÇ 16Ka ßTPªs ßnJa kPzPZ 1 ßgPT 63KaÇ UJPuhJ K\~Jr FTfrlJ KjmtJYPj xm TJrYMKkr krS ßnJaJr CkK˙Kf ßhUJPjJ KVP~KZu 26 hvKoT 54 vfJÄvÇ 3 kOÔJ~


UmrJUmr 3

SURMA m 10 - 16 January 2014

\JuPnJPar oJiqPo (2 kOÔJr kr) dJTJ KmnJPV 44.51 FmÄ dJTJ oyJjVPr 22.18 vfJÄv ßnJa kPzPZ mPu ßmxrTJKrnJPm \JjJPjJ yP~PZÇ 5 \JjM~JKrr FTfrlJ KjmtJYPj Y¢V´JPo ßnJaJr CkK˙Kfr yJr xmPYP~ ßmKv ßhUJ ßVPZÇ @r C•rJûPur TP~TKa ß\uJ~ ßnJaJr KZu xmPYP~ ToÇ IPitT ßTPªs ßnJa V´yeA y~KjÇ rJ\vJyL, kJmjJ, YJÅkJAjmJmV†, KTPvJrV†, TémJ\Jr, YM~JcJñJ, xJfãLrJ, KxrJ\V†, ßljL S dJTJr TP~TKa @xPj ßnJaJr CkK˙Kf To KZuÇ Fr oPiqS k´J¬ KyPxPm ßhUJ ßVPZ, KoKjPa 18 ßnJa kPzPZ dJTJ18 @xPjr TP~TKa ßTPªsÇ @mJr jJrJ~eVP†r „kV†, KTPvJrVP†r TKroV† S fJzJAu FmÄ KxrJ\V†-5, rJ\vJyL-6, uçLkMr-4 k´níKf @xPjr TP~TKa \J~VJ~ mqJkT \Ju ßnJa ßhS~Jr krS ßnJaJr CkK˙Kf UMm ßmKv ßhUJPjJ pJ~KjÇ F \jq ßnJa V´ye ÊÀ kr KjmtJYj m\tPjr ßWJweJ KhP~PZj 19 k´JgtLÇ asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJu mJÄuJPhPvr KjmtJyL kKrYJuT AlPfUJÀöJoJj mPuj, ÈxJÄKmiJKjT iJrJmJKyTfJr ˝JPgt FA ßp KjmtJYj yPuJ, ßxaJPT @Ko KbT KjmtJYj muPf YJA jJÇ pJrJ FA KjmtJYj @oJPhr Skr YJKkP~ Khu, @r pJrJ KjmtJYj k´Kfyf TrJr ßWJweJ KhP~ ßhv\MPz xKyÄxfJ YJuJu, fJPhr hMA kPãr oPiq @orJ ãofJPTKªsT rJ\jLKfr FTKa Kjutö, xKyÄx, jívÄx KY© ßhUuJoÇ FA KjmtJYPj ßTC ß\PfKj, xmJA krJK\f yP~PZÇ pKh ßTC K\Pf gJPT, fJ yPuJ FTKa âomitoJj CV´ iotJº vKÜ, pJrJ xJrJ ßhPv oJgJYJzJ KhP~ CbKZu, FA KjmtJYPjr oJiqPo fJrJ @rS mumJj yS~Jr xMPpJV ßkuÇ' AlPfUJÀöJoJj @rS mPuj, xrTJrk´iJPjr nJwJPfA muPf y~, ãofJxLj hu UJKu oJPb ßVJu KhuÇ FA KjmtJYPj \jVPer oqJP¥a YJS~J y~Kj, \jVPer oqJP¥a fJrJ I\tjS TPrKjÇ

\jk´KfmJh dJTJ, 6 \JjM~JKr - FTKa ßnJaS kPzKj 41Ka ßTPªsÇ Fr oPiq 25Ka uJuoKjryJPa, 5Ka KxrJ\VP†, 1Ka rJ\vJyLPf, 1Ka KmvõjJPg S 1Ka CKU~J~Ç oJ© 1Ka ßnJa kPzPZ uJuoKjryJPar 1Ka ßTPªsÇ ßxUJPj ßnJaJr 3200 \jÇ UMujJ ßgPT msJ¯emJKz~J kpt∂ IPjT ßTPªs pUj YPuPZ \Ju ßnJPar oPyJ“xm, ßxUJPj SA 41Ka ßTPªs dMTPf kJPrKj Kl∑-ˆJAPu Kxu oJrJr ImJi uJAPx¿ kJS~J FThuL~ FTfrlJ KjmtJYPjr \JKu~JfrJÇ F rTo Kl∑-ˆJAPur KjmtJYPj KkKZP~ gJPTj jJ IPjT KjmtJYjL TotTftJSÇ fJrJS ßoPf SPbj

ÈPaKmu TJKˆÄ' (v»Ka SA KjmtJYPjr xÄPpJ\j)-FÇ KT∂á SA ßTªsèPuJPf ßxA TÿKaS WaJPf kJPrjKj ßTCÇ mrÄ ßvJjJ ßVu, Foj ßnJayLj ßTPªsr xÄUqJ mJzPf kJPr @rSÇ @rS Umr ßvJjJ ßVu, SA ßTªsèPuJr lu KjP~ FrA oPiq ÊÀ yP~PZ AK†Kj~JKrÄÇ ßT \JPj VnLr rJPf y~PfJ ßvJjJ pJPm Ijq ßTJj ßWJweJÇ 33Ka ßTPªs mqgt yPuS KjmtJYjL IKlxJrPhr IPjPT ß˝òJ~ mJ @KhÓ yP~ ßp ßaKmu TJKˆÄ TPrPZj ßx IKnPpJV kJS~J ßVPZ KmKnjú FuJTJ ßgPTÇ msJ¯emJKz~Jr xrJAPu xyTJrL Kk´\JAKcÄ IKlxJr ß\JPmhJ UJfMj 50Ka \Ju ßnJa ßh~Jr kr irJ kPzPZj TftíkPãr yJPfÇ fPm ßmKvr nJV KjmtJYjL TotTftJ KZPuj IxyJ~Ç SA FuJTJrA FT\j TotTftJ ßUPhJKÜ TPrPZj, ÈhlJ~ hlJ~ ßp pJr oPfJ FPx ßnJa KhP~ ßVPZÇ' F ßnJahJfJPhr oPiq ßmKvr nJVA KZu Ik´J¬m~ÛÇ F Im˙J~ IPjT k´JgtL kpt∂ KhPf kJPrjKj KjP\r ßnJaÇ msJ¯emJKz~J-3 @xPjr ß\Kk k´JgtL cJ. ßoJ. lKrh @yPoh, UMujJ-3 @xPjr KmPhsJyL k´JgtL oKjÀöJoJj UJj ßUJTjxy IPjPT TPrPZj F IKnPpJVÇ \JKu~JKfr F n~Jmy jVúfJ ßhPU KjmtJYj ßgPT xPr hJÅzJPjJr ßWJweJ KhP~PZj 26 \j k´JgtLÇ @rS k´JgtL Foj ßWJweJ ßhPmj mPu ßvJjJ pJPò F oMyNPftÇ ßnJa \JKu~JKfr ßãP© muPf ßVPu rJUdJT KZu jJ TJrSÇ ˝rJÓs k´KfoπLr ßZPu FTJA 450Ka ßnJa KhP~PZj mPu IKnPpJV kJS~J ßVPZÇ jrKxÄhL-3 @xPjr xÄxh xhxqPT ßnJaJrrJ @aPT ßrPUKZPuj \Ju ßnJa ßh~Jr IKnPpJPVÇ UMujJ-1 @xPjr hMA k´JgtL kûJjj KmvõJx S jjLPVJkJu o§u ßp pJr FuJTJ~ Kl∑-ˆJAPu KhP~PZj \Ju ßnJaÇ ßTªs ßgPT ßmr TPr KhP~PZj k´KfkPãr FP\≤Ç kûJjj KmvõJPxr FuJTJ~ KmfJKzf jjLPVJkJu o§Pur FP\≤ xMjLfJ o§u hM”U TPr mPuPZj, ÈFaJ KT ßnJa! KjP\Phr oPiq FaJ KT! kûJjj hJ K\Pf ßVPu KT @oJPhr FuJTJZJzJ TrPmj?' ßTmu FP\≤ j~, ßUJh k´JgtL kpt∂ KmfJKzf yP~PZj IPjT ßTªs ßgPTÇ xJrJ ßhPvr ßmKvr nJV ßTPªs \Ju ßnJa-A KZu ßnJaJnMKar @xu KY©Ç fPm F ßãP© ßrTct TPrPZ KTPvJrVP†r fJzJAPur FTKa ßTPªsÇ ßxUJPj ßnJa KhPf ßTC jJ ßVPuS 90% nJV ßnJa kPzPZ mPu ßWJweJ yP~PZÇ F AK†Kj~JKrÄ FUj xmt©Ç pPvJPrr FTKa ßTPªsr 17 ßnJa kKref yP~PZ 1700 ßnJPa! Foj Kl∑-ˆJAPu ÈmäT' KhP~ KjmtJYj yP~KZu 1986 xJPuÇ fUj ßhUJPjJ yP~KZu 66.3% nJV ßnJaÇ 1988 xJPur 3 oJPYtr KjmtJYj KZu FmJPrr FA Kl∑-ˆJAPur oPfJA FTfrlJÇ FPf ßnJa ßhUJPjJ yP~KZu 51.8% nJVÇ 1996 xJPur 15 ßlms∆~JKr KjKªf KjmtJYPj ßnJa kPzKZu 26.5% nJVÇ FmJr Tf ßhUJPjJ yPm- F oMyNPft \JjJ pJ~Kj, rJf ßkJyJPuA y~PfJ ¸Ó yPm fJÇ kptPmãTPhr oPf, 90% nJV \Ju ßnJaxy 10% nJV ßnJa TP~T èe mJzPm KjÁ~AÇ KT∂á Ff KTZMr krS KT ßvw rãJ y~Ç KjmtJYjL mqm˙JPT TuMKwf TPr VefπPT ví⁄Kuf TrJ xy\ j~Ç TJre, ßvw TgJ xm xo~

\jVeA mPuÇ 5 \JjM~JKr ßx TgJ mPuPZ fJrJÇ F \jqA ˙KVf yP~PZ 500'r ßmKv ßnJaPTPªsr KjmtJYjÇ vJxT YPâr TJPj fJ jJ ßkRÅZPuS fJPhr k´KfmJh ßhvmqJkL ±Kjf yP~PZ xM¸Ó nJwJ~Ç FA FThuL~ FTfrlJ KjmtJYj k´Kfyf, k´fqJUqJj, k´KfPrJi S m\tPjr oiqKhP~ fJrJ \JKjP~PZ ßx k´KfmJhÇ F \jk´KfmJh xKyÄx yP~ CPbPZ TUjSÇ FPf k´Je ^Pr ßVPZ 26 \j oJjMPwrÇ FA èKumwte S xKyÄxfJ y~PfJ @VJoLPf @rS k´KfmJhL TPr fMuPm oJjMwPTÇ xíKÓ yPm @rS IvJK∂, IK˙rfJÇ xKyÄxfJ ßcPT @jPm @rS xKyÄxfJÇ KT∂á @r Tf? xyPpJVL ‰hKjT ȈJr' FT xŒJhTL~ nJPwq KuPUPZ, Èxo~ FPxPZ hMA ßj©Lr KjP\Phr Kmrf rJUJr FmÄ xÿJj\jT k´˙JPjr kg UMÅP\ ßj~JrÇ TJre, TJjJVKu ZJzJ xJoPj @r KTZM ßhUJr ßjA mPuA oPj y~Ç pJ yS~Jr yP~PZ, pPgÓA yP~PZÇ' 5 \JjM~JKrr \jk´KfmJPh FPxPZ FA FTA mJftJ - lMKrP~ @xPZ xo~! KjPUJÅ\ AKu~Jx @uLr FuJTJr oJjMw ßpnJPm k´KfmJh \JKjP~PZj ßnJaPTPªs jJ KVP~ ßxnJPm KjPUJÅ\ VefPπr \jqS WMPr hJÅzJPm oJjMwÇ hJÅzJPmAÇ hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYj ßbTJPjJPT ßTªs TPr xJrJ ßhPv xKyÄxfJ~ I∂f 26 \j Kjyf yP~PZjÇ @yf yP~PZj TP~T vfJKiT ßjfJTotLÇ 4 \JjM~JKr vKjmJr rJf ßgPT 5 \JjM~JKr KmTJu kpt∂ @Ajví⁄uJ mJKyjLr èKuPf FmÄ xrTJr hPur ßjfJTotLPhr xPñ 18 hPur ßjfJTotLPhr xÄWPwt F yfJyPfr WajJ WPaÇ KjyfPhr oPiq ßmKvr nJVA KmFjKk S \JoJ~Jf ßjfJTotLÇ FZJzJ xKyÄxfJ~ FT\j @jxJr xhxq, @S~JoL uLV TotL S kgYJrL oJrJ pJjÇ FKhPT, k´yxPjr KjmtJYj mJKfu S xJrJ ßhPvr 18 hPur ßjfJTotLPhr yfqJr k´KfmJPh ImPrJPir kJvJkJKv aJjJ 48 WµJr yrfJPur cJT KhP~PZ KmPrJiL ß\JaÇ 7 \JjM~JKr ßnJr 6aJ ßgPT mMimJr ßnJr 6aJ kpt∂ ßhvmqJkL F yrfJu kJKuf y~Ç uJuoKjryJPa @S~JoL uLV ßjfJTotLPhr xPñ xÄWPwt Kjyf yP~PZj ß˝òJPxmT hu ßjfJ lJÀT ßyJPxjÇ rÄkMPr kLrVJZJ~ CkP\uJ~ 5 \JjM~JKr rJPf mqJua ßkkJr KZjfJATJPu kMKuPvr èKuPf Kjyf yP~PZj yJKhCöJoJj S KorJ\Mu AxuJo jJPo hMA \JoJ~Jf TotLÇ VJ\LkMPr Yu∂ asJPT hMmtí•Phr ßZJzJ ßkasu ßmJoJ~ IKVúhê yP~ dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu KYKT“xJiLj Im˙J~ oJrJ ßVPZj jMÀöJoJj jJPo FT asJT YJuTÇ jLulJoJrLr KcouJr YJkJKj, \udJTJ S ßxJjJkMPr ßnJaPTPªs @èj ßh~Jr xo~ kMKuPvr èKuPf 4 \j Kjyf yP~PZjÇ KjyfrJ yPuj - \JyJñLr ßyJPxj S xyTJrL KvãT oofJ\ CK¨j (40)Ç Kjyf Ikr hMA\Pjr kKrY~ KjKÁf yS~J pJ~KjÇ FKhPT oM¿LVP†r añLmJzL CkP\uJr KvoMKu~J k´JgKoT KmhqJuP~ kMKuPvr iJS~J ßUP~ kJKjPf cMPm Tïj Ko~J jJPo FT ZJ©hu ßjfJ Kjyf yP~PZjÇ ßljLr ßxJjJVJ\LPf pMmuLPVr xPñ 4 kOÔJ~

CHARLES SIMMONS LANDLORD / uqJ¥uct Immigration Solicitors Practising since 1998 & former Law Society Immigration Panel Member

AKoPV´vj xoxqJ?

F xŒKTtf ßp ßTJPjJ xoxqJ yPu IJoJPhr xPñ ßpJVJPpJV Tr∆j IJorJ IJkjJPhr Kmvõ˜fJr xJPg krJovt ßhPmJ IJorJ 24 IJS~Jr AoJP\tK¿ xJKntx KhP~ gJKTÇ

Nashir Uddin LLB Solicitor & Partner E:nuddin@csisolicitors.com

Entry clearence - family visitors, spouse & settlement Political Asylum and refugee cases n Child Asylum - minors n Human Rights application under ECHR n Civil Penalty emplying illegal personals n Students - Extension or further leave n Compassionate grounds - carers or elderly parents n Work permits - point based n Bail applications n Family settlements n Legacy case or further enquiries on existing applications. n If you human rights application has been refused and you think it is unfair we can always request reconsideration or seek judicial review by a High Court Judge. n

n

We also undertake work in the following areas of law: n

?

DOES YOUR AGENT HAVE? We are proud w A professional qualification?  w ARLA Membership?

0% Commission

We offer Rent Guarantee

to be ARLA member

8 Vallance Road, London E1 5HR E-mail: admin@primeestateagents.co.uk

www.primeestateagents.co.uk

Tel: 020 7375 1188 07944 872 919

Kazi Arif:Property Manager

(9am - 11pm, 7 days)

Call us TODAY!

Member of:

Criminal Matters n Civil Litigation n Family matters n Property n Probate n Bankruptcy

FREE ADVICE every Wednesday in Birmingham Office 31 York Road, Ilford, Essex IG1 3AD

T:020 8514 0000 Mobile:07949 037 203

Working with: Tower Hamlets, Newham, Barking & Degenham, Readbridge, Hackney, Waltham Forest, Southwark, Greenwich Councils.


4 KmùJkj

10 - 16 January 2014 m SURMA

\JuPnJPar oJiqPo (3 kOÔJr kr) xÄWPwt \JoPvh @uo S vyLhMuäJy jJPo hMA pMmhu TotL Kjyf yP~PZjÇ KhjJ\kMPrr kJmtfLkMPrr C•r xJuªJ S ßVJKmªkMr ßnJaPTPªs xÄWPwt @jxJr xhxqxy Kjyf yP~PZj YJr\jÇ KjyfrJ yPuj- @jxJr xhxq @mhMu S~JPyh S pMm \JVkJ'r xJiJre xŒJhT rJ~yJj oJxMh (35), pMmhu TotL YMjúM S ÛMuZJ© xJuJyCK¨jÇ Fxo~ èKuKm≠ yP~PZj pMmhPur @rS 5 TotLÇ uçLkMPrr rJoVP† oJKZokMr ßTPªs kMKuPvr èKuPf Kjyf yP~PZj KvKmr TotL ÀPmuÇ jSVJÅr oJªJ~ kMKuPvr èKuPf KmFjKk TotL @mMu mJvJr Kjyf yP~PZjÇ pPvJPrr oKerJokMPr kMKuPvr èKuPf oKf~Jr ryoJj jJPo FT \JoJ~Jf TotL Kjyf yjÇ ßjJ~JUJuLr ßmVoVP† yrfJuTJrLPhr iJS~J~ FTKa asJT Kj~πe yJKrP~ TP~T\j kgYJrLPT YJkJ KhPu ßoJ. xJAlMu AxuJo (30) WajJ˙Pu oJrJ pJjÇ @yf yj @rS 2 \jÇ VJAmJºJr xMªrVP† kMKuPvr èKuPf \JoJ~Jf TotL xJyJmMu Kjyf yP~PZjÇ bJTMrVJÅS xhr CkP\uJr mJxMPhmkMr xrTJKr k´JgKoT KmhqJuP~ ßnJaPTªs hUu TrJPT ßTªs TPr kMKuPvr èKuPf WajJ˙Pu Kjyf yP~PZj \~jJu @PmhLj S yJÀj Ir rKvh jJPo hMA KmFjKk TotLÇ F xo~

@yf yP~PZ @r 7 \jÇ FKhPT, CkP\uJr VPz~J ACKj~Pjr KvoMucJñL ßVJkJukMr V´JPo @S~JoL uLV-KmFjKkr fLrijMT KjP~ xÄWPwt @mM yJKjl jJPo FT KmFjKk TotL Kjyf yjÇ YJÅhkMPrr lKrhVP† kMKuPvr èKuPf ÀPmu ßyJPxj jJPo FT pMmT Kjyf yP~PZjÇ Y¢V´JPor ßuJyJVJzJ~ KmK\Kmr èKuPf ßoJ. FjJoMu yT uJuM jJPo FT KvKmr TotL Kjyf yP~PZjÇ

xrTJPrr oMPU x∂áKÓ, ßnfPr yfJvJ oMPU xP∂Jw k´TJv TrPuS IPjT To xÄUqT ßnJaJPrr CkK˙Kf yfJv TPrPZ xrTJr S xrTJKr huPTÇ xrTJPrr iJreJ KZu, KjmtJYjPT V´yePpJVq TrJr oPfJ CPuäUPpJVq xÄUqT ßnJaJPrr CkK˙Kf ßhUJPjJ pJPmÇ KT∂á 300 @xPjr oPiq oJ© 147 @xPj ßnJa yPuS KjmtJYj TKovj mJ k´vJxj ßnJaJrPhr oPiq ßTJPjJ C“xJy \JVJPf kJPrKjÇ mrÄ ßhPvr xmt© KZu n~-@fï FmÄ KjrJk•JyLjfJÇ xrTJr S @S~JoL uLPVr jLKfKjitJrPTrJ KjmtJYPj 50 vfJÄv ßnJaJr CkK˙Kfr @vJ TPrKZPujÇ ßnJa ßvPw fJÅrJA KjP\Phr oPiq @PuJYjJ~ muPZj, ßnJaJr CkK˙Kf ßfJ To KZuA, @S~JoL uLPVr TotLxogtTPhrA mz IÄv ßnJaPTPªs pJ~KjÇ

F ZJzJ ßpxm ß\uJ~ FT-Phz oJx iPr xKyÄxfJ YuKZu, ßxA ß\uJèPuJPfS mJzKf ßTJPjJ KjrJk•Jmqm˙J KZu jJÇ xJÄVbKjTnJPm @S~JoL uLVS ßnJaJr CkK˙Kf mJzJPf TJptTr nNKoTJ kJuj TPrKjÇ F mqJkJPr @S~JoL uLPVr xnJkKfo§uLr xhxq S ßpJVJPpJVoπL SmJ~hMu TJPhr 5 \JjM~JKr xJÄmJKhTPhr mPuj, hu xm \J~VJ~ xJÄVbKjTnJPm vKÜvJuL j~Ç KTZM ˙JPj huL~ hMmtufJS @PZÇ 5 \JjM~JKr KmPTPu @S~JoL uLPVr iJjoK¥r TJptJuP~ kNftoπL S hPur CkPhÓJo§uLr xhxq ßfJlJP~u @yPoh KjmtJYj KjrPkã S vJK∂kNet yP~PZ mPu hJKm TPr xP∂Jw k´TJv TPrjÇ KfKj FPT VefPπr Km\~, oMKÜpMP≠r ßYfjJ S oNuqPmJPir Km\~ mPu o∂mq TPrjÇ @mJr xºqJ~ FTA ˙JPj @S~JoL uLPVr KjmtJYj kKrYJujJ TKoKar ßTJPY~JroqJj FAY Ka AoJo xJÄmJKhTPhr mPuj, huL~ xrTJPrr IiLPj ßp ImJi S KjrPkã KjmtJYj x÷m, fJ k´oJKef yP~PZÇ fPm @S~JoL uLPVr ßmv TP~T\j ßTªsL~ ßjfJ jJo k´TJv jJ TrJr vPft mPuj, UMKv yS~Jr oPfJ KjmtJYj FaJ j~Ç ßTRvuVf TJrPe 1986 xJPu KjmtJYPj @S~JoL uLV IÄv KjP~KZuÇ ßxKa IÄvV´yePpJVq KjmtJYj yPuS ßvw kpt∂ SA xÄxh mJKfu yP~KZuÇ Fr ßUxJrf hu KhP~KZu 1991 xJPur KjmtJYPj krJK\f yP~Ç rJ\jLKf FT KhPjr \jq j~Ç

City Surveyors UK Ltd 37 Radcliff Buildings, Portpool Lane London EC1N 7SN

Chartered Surveyors & Planning Consultants

- Accomodation (Health & Safety) Reports for Entry Clearance Accommodation reports confirming adequacy and no over crowding

Assured Shorthold Tenancy Agreements (AST) Prepared - Rent Review / Lease Renewals

Rental advice, rent review / lease renewal and representation to Expert / Arbitrator

- Alcohol Licensing For Restaurants

Premises Licence, Personal Licence & DPS Obtained

- Right To Buy Appeals

Reduce upto 30% from council's asking price

- Planning & Building Control Permissions - Residential & Commercial Valuations for loan security

Please contact: Muktar Miah BSc (Hons) MRICS 020 8220 9390 or 07956 279 794 E:citysurveyors@hotmail.co.uk

PTªsL~ TKoKar FT\j xhxq mPuj, KjmtJYPj \jVe xŒíÜ y~ FmÄ xÄVbj FKVP~ pJ~Ç @r F irPjr KjmtJYPj xÄVbj ãKfV´˜ y~Ç fJÅr k´vú, Ff Cjú~joNuT TJ\ TrJr krS xÄVbj I\jKk´~ yPuJ ßTj? Ikr FT\j ßjfJ mPuj, xrTJr FTaJ KjmtJYj TrPf ßYP~KZuÇ KjmtJYj yP~PZ, FfaMTMAÇ xŒJhTo§uLr FT\j ßjfJ mPuj, FA KjmtJYj TrJ ZJzJ xrTJPrr Ijq ßTJPjJ KmT· KZu jJÇ fJA mJiq yP~A xrTJrPT FaJ TrPf yP~PZÇ TP~T\j ßjfJr oPf, FTfrlJ FmÄ ßnJaJrKmyLj KjmtJYj TrJr mhjJo KZu K\~JCr ryoJj, FAY Fo FrvJh S UJPuhJ K\~JrÇ FmJr 5 \JjM~JKrr KjmtJYPjr TJrPe Ijq huèPuJr xPñ @S~JoL uLV FTJTJr yP~ ßVPZÇ FT\j ßTªsL~ ßjfJ oPj TPrj, mftoJPj ßp kKrK˙KfPf FTfrlJ KjmtJYj TrPf hu mJiq yP~PZ, ßxA kKrK˙Kf xíKÓr \jq xrTJPrr KTZM nMu jLKf hJ~LÇ 2008 xJPur 29 KcPx’Prr KjmtJYPjr kr xJKmtT rJ\jLKf ßToj yPm, fJ KjP~ hPur ßTJPjJ k´˜MKf mJ kKrT·jJ KZu jJÇ pKh ßx rTo ßTJPjJ kKrT·jJ gJTf, hMjtLKfoMÜ ßgPT ˝JiLjfJr ßYfjJ KjP~ IV´xr yS~J ßpf, fJyPu F Im˙Jr oMPUJoMKU yPf yPfJ jJÇ xÄmJh xPÿuj: 5 \JjM~JKr KmPTPu ßnJa V´ye ßvPw fJ“ãKeT xÄmJh xPÿuPj kNftoπL ßfJlJP~u @yPoh mPuj, KjmtJYPj xrTJr ßTJPjJ y˜Pãk TPrKjÇ F KjmtJYj IjMÔJPjr oJiqPo KmFjKk\JoJ~JPfr xTu wzpπ mqgt yP~PZÇ oMKÜpMP≠r ßYfjJ S oNuqPmJPir Km\~ yP~PZÇ KfKj mPuj, hM-FTKa KmKZjú WajJ ZJzJ KjmtJYj xMÔM, KjrPkã S vJK∂kNetnJPm yP~PZÇ ßnJaJr CkK˙Kf KZu xP∂Jw\jTÇ PfJlJP~u @yPoh mPuj, 24 \JjM~JKrr oPiq FA KjmtJYj jJ yPu ßhv ßTJgJ~ ßpf? ßhv xJÄKmiJKjT xÄTPa kzfÇ FUj ßvU yJKxjJr VKfvLu ßjfíPfô ßhv FKVP~ pJPmÇ

fmM ßTªs hUu, mqJua KZjfJA 5 \JjM~JKr, ßrJmmJr IjMKÔf FTfrlJ KjmtJYPjS ßhv\MPz

KmKnjú ˙JPj ßTªs hUu TPr mqJuPa Kxu oJrJxy jJjJ IKj~Por WajJ WPaPZÇ Fxm WajJ~ \Kzf IKnpMÜ mqKÜrJ oNuf @S~JoL uLPVr TotLxogtTÇ IjqKhPT KjmtJYjKmPrJiLrJ ßTPªs KjmtJYjL xr†Jo kKrmyPj mJiJ ßhS~J S mJé KZjfJAxy mqJua KmKnjúnJPm ßnJa V´ye k´Kâ~J mJjYJPur ßYÓJ TPrÇ TokPã @aKa @xPj ßTªs hUu TPr AòJoPfJ KjP\r kPã Kxu oJrJr IKnPpJV CPbPZ TP~T\j k´JgtLr KmÀP≠Ç F ZJzJ ˝fπxy I∂f 19 \j k´JgtL k´KfƪôLr KmÀP≠ KmKnjú IKj~Por IKnPpJV TPr KjmtJYj m\tPjr ßWJweJ ßhjÇ KmKnjú ßTPªsr KY© oJèrJ-2 (vJKuUJ-oyÿhkMr S xhPrr FTJÄv) @xPj ß\uJ xhPrr KfjKa ßTPªs yJouJ YJKuP~ mqJua ßkkJr KZjfJAP~r ßYÓJ FmÄ oyÿhkMr CkP\uJr FTKa ßTPªs mqJua mJé uMa TrJ y~Ç F ZJzJ xhr CkP\uJr v´LrJokMr oJiqKoT KmhqJu~ ßTPªs @S~JoL uLPVr Kfj vfJKiT ßjfJ-TotL FPx AòJoPfJ Kxu ßoPr mqJua mJé nPr ßhjÇ \JoJ~Jf-KvKmPrr k´KfPrJPir TJrPe rÄkMr-4 (kLrVJZJ-TJCKj~J) @xPjr kLrVJZJ~ 90Ka ßTPªsr oPiq 51Ka S TJCKj~J CkP\uJr hMKa

ßTPªs KjmtJYjL xr†Jo KjP~ ßpPf kJPrjKj xÄKväÓ TotTftJrJÇ SA ßTªsèPuJPf ßnJa y~KjÇ kLrVJZJr FTKa ßTPªs mqJua ßkkJr KZjfJAP~r xo~ kMKuPvr èKuPf ZJ©hu S pMmhPur xJf TotL @yf yjÇ ßvrkMr-2 (jTuJ S jJKufJmJzL) @xPj 50Ka ßTPªs ßnJa cJTJKf, \Ju ßnJa S ßTªs hUPur IKnPpJV FPj ßnJa V´ye ßvw yS~Jr hMA WµJ @PV KjmtJYj ßgPT KjP\PT k´fqJyJr TPr ßjS~Jr ßWJweJ ßhj ˝fπ k´JgtL mKhCöJoJj mJhvJÇ ßvrkMr-1 (xhr) @xPjr hLWJrkJz xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs ßnJa V´ye YuJr xo~ KjmtJYjKmPrJiLrJ yJouJ YJKuP~ mqJua ßkkJrxy Z~Ka mJé KZjfJA TPr KjP~ pJjÇ msJ¯emJKz~J-2 (xrJAu@ÊV†) @xPj xrJAu CkP\uJr CYJKu~JkJzJ xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs ÈuJñu' k´fLPT Kxu oJrJr xo~ Kfj xyTJrL Kk´xJAKcÄ TotTftJPT yJPfjJPf @aT TPrj ÃJoqoJe @hJufÇ fJÅrJ yPuj ßTJKyjNr ßmVo, ß\JPmhJ ßmVo S jJKxoJ ßmVoÇ k´go\jPT kJÅY mZr S Ijq hM\jPT Kfj mZr TPr TJrJh§ ßhj @hJufÇ TMKzV´Jo4 @xPjr ßrRoJrL CkP\uJr FTKa S TMKzV´Jo-1 @xPjr 5 kOÔJ~


SURMA m 10 - 16 January 2014

yrfJu mJzPuJ 48 WµJ (4 kOÔJr kr) nNÀñJoJrL CkP\uJr FTKa ßTPªs mqJua mJé S mqJua ßkkJr KZjfJAP~r kr SA hMA ßTPªs ßnJa V´ye ˙KVf TrJ y~Ç VJAmJºJ-2 (xhr) @xPjr YJkJhy KÆoMUL CóKmhqJuP~ ßnJa V´ye ˙KVf TrJ y~Ç Kk´xJAKcÄ TotTftJ rSvj @uL \JjJj, xTJPu ßnJa V´ye ÊÀr kr vfJKiT ßuJT FPx yJouJ YJKuP~ xJfKar oPiq Z~Ka mqJua mJé KZKjP~ KjP~ pJjÇ Fr kr ßgPT ßnJa V´ye mº gJPTÇ VJAmJºJ-4 (PVJKmªV†) @xPj @S~JoL uLPVr k´JgtL mftoJj xJÄxh oPjJ~Jr ßyJPxj KjP\r hPur ßjfJ ˝fπ k´JgtL @mMu TJuJo @\JPhr KmÀP≠ 13Ka ßTªs hUPur IKnPpJV FPjPZjÇ VJAmJºJ-3 (xJhMuqJkMr-kuJvmJzL) @xPjr @S~JoL uLPVr k´JgtL ACjMx @uLr KmÀP≠ FTA rTo IKnPpJV TPrPZj ˝fπ k´JgtL \JxPhr ßjfJ UJPhoMu AxuJoÇ mKrvJu-4 (Ky\uJPoPyªLV†) @xPj ßnJaJr yjKj-Foj ßuJTS ßnJa ßhS~Jr xMPpJV ßkP~PZjÇ hMkMr xJPz 12aJ~ ßoPyªLV† CkP\uJr 8 j’r C•r nÄVJ xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs KVP~ ßhUJ pJ~, @S~JoL uLPVr xogtPTrJ ßTPªsr ßnfPr Im˙Jj KjP~ I· m~xLPhr ßnJa ßhS~Jr mqm˙J TPrPZjÇ SA ßTPªsr xJoPj TgJ y~ Vf mZr oJiqKoT kJx TrJ ßoJ. vJyJhJ“ ßyJPxPjr xPñÇ vJyJhJ“ \JjJ~, ßx ßnJa KhP~PZÇ m~x Tf-\JjPf YJAPu ßx mPu, 16 mZrÇ TLnJPm ßnJa KhP~PZ-\JjPf YJAPu ßx xPr kPzÇ kaM~JUJuL-1 (xhr, Ko\tJV† S hMoKT) @xPjr xhr CkP\uJr ßWJkUJuL xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTªs ßgPT mqJua mJé KZjfJAP~r ßYÓJ

TPr hMmtí•rJÇ kMKuv lJÅTJ èKu YJKuP~ fJPhr k´Kfyf TPrÇ uçLkMr-1 (rJoV†) @xPjr KmKnjú ßTPªs yJouJ YJKuP~ ßmv TP~TKa mqJua mJé uMa TPr hMmtí•rJÇ YM~JcJñJ-1 (xhPrr FTJÄv S @uocJñJ) @xPj \Jxh (AjM) oPjJjLf k´JgtL Fo xPmh @uL IKnPpJV TPrj, ßnJa V´ye YuJTJPu ßjRTJ oJTtJr TotL-xogtPTrJ ßmKvr nJV ßnJaPTªs hUu TPr \Ju ßnJa KhP~PZjÇ FTA IKnPpJV TPrPZj YM~JcJñJ-2 (xhPrr FTJÄv, hJoMzÉhJ S \LmjjVr) @xPj mJÄuJPhPvr S~JTtJxt kJKatr k´JgtL KxrJ\Mu AxuJo ßvUÇ KfKj hJKm TPrj, fJÅr @xPjr vfJKiT ßTªs hUu TPr ßjRTJr kPã \Ju ßnJa ßhS~J yP~PZÇ mrèjJ-1 (xhr-@ofuL-fJufuL) @xPj fJufuL CkP\uJr YrkJzJ xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~, KjhsJ xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~, fJufuL mªr oJiqKoT KmhqJu~, VJmfuJ xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~, YJSzJ-PuJhJ xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~, FPT ÛMu, @ofuL oJhsJxJ, kJfJTJaJ xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTªsxy I∂f 12Ka ßTªs hUu TPr @S~JoL uLPVr k´JgtL iLPrªs ßhmjJPgr ßuJT\j \Ju ßnJa KhP~PZj mPu IKnPpJV kJS~J ßVPZÇ mrèjJ-2 (mJojJ-PmfJVL-kJgrWJaJ) @xPj ßmuJ 11aJr KhPT kJgrWJaJ CkP\uJr xmèPuJ ßTªs ßgPT ˝fπ k´JgtL @mMu ßyJPxj KvThJPrr FP\≤Phr ßmr TPr KhP~ ßjRTJr xogtPTrJ AòJoPfJ mqJua KjP~ ßjRTJ k´fLPT Kxu KhPf gJPTjÇ hMkMr 12aJr kr mJojJ S ßmfJVL CkP\uJr KmKnjú ßTªs FTAnJPm hUu TPr ßjj @S~JoL uLPVr xogtT, ßjfJ S TotLrJÇ yKmV†-2 (mJKj~JYÄ@\KorLV†) @xPjr mJKj~JYÄ CkP\uJr 105Ka ßTPªsr oPiq 41Ka ßTªs ßgPTA \JfL~ kJKatr FP\≤Phr

ßmr TPr KhP~ ßnJa V´yPer IKnPpJV kJS~J ßVPZÇ yKmV†-3 @xPj \JkJr k´JgtL @KfTMr ryoJj hJKm TPrj, fJÅr KjmtJYjL FuJTJ~ 84Ka ßnJaPTªs hUu TPrj 14 hPur k´JgtL S mftoJj xJÄxh @mM \JKyPrr ßuJT\jÇ yKmV†-4 (YMjJÀWJa-oJimkMr) @xPjr k´J~ 30Ka ßTªs ßgPT ˝fπ k´JgtL ‰x~h fJjnLr @yPoPhr FP\≤Phr ßmr TPr KhP~ \Ju ßnJa KhP~PZj 14 hPur k´JgtL oJymMm @uLr ßuJT\jÇ jLulJoJrL-1 @xPjr @S~JoL uLPVr k´JgtL @lfJm CK¨j xrTJPrr KmÀP≠ KcouJ AxuJKo~J TPu\ ßnJaPTªs hUu S mqJua KZjfJA TPr \Ju ßnJa ßhS~Jr IKnPpJV TPrPZj \JfL~ kJKatr k´JgtL \Jlr ATmJu KxK¨TLÇ

rJ\iJjLr ßnJaKY© @KlPur ßhUJPjJ kPgA ßnJaTJ§ @Klu - @kPj ßfJ YJrmJr @APuj @mJr TqJj? -nJA @xKZ, Vefπ rãJ TrPf, FTaM xMPpJV ßhjÇ -rJPUj @kjJr Vefπ, SA ßhPUj xJÄmJKhPTrJ hJÅKzP~ @PZjÇ \Ju ßnJa KhPf @xJ FT pMmPTr xPñ FnJPmA TgJ muKZPuj èuvJj oPcu ÛMu S TPu\ ßTPªsr ßkJKuÄ IKlxJr @o\Jh ßyJPxjÇ ßnJa ßhS~J ßgPT KfKj ßTJPjJnJPmA pMmTPT Kmrf TrPf kJrKZPuj jJÇ ßvw kpt∂ xJÄmJKhT IJxPZ ßhKUP~ fJÅPT Kjmíf TPrjÇ èuvJj-2 j’Pr 86 j’r xzPT èuvJj oPcu ÛMu IqJ¥ TPu\Ç hMKa KfjfuJ nmPj ßoJa kJÅYKa ßnJaPTªsÇ ßnJaJrxÄUqJ 11 yJ\Jr 689Ç FKa KjmtJYjL FuJTJ~ dJTJ-17-Fr oPiq

kPzPZÇ F @xPj Kfj k´JgtL yPuj ßaKuKnvj k´fLT KjP~ mJÄuJPhv jqJvjJKuˆ l∑≤ (KmFjFl) ßk´KxPc≤ Fx Fo @mMu TJuJo @\Jh, xJAPTu k´fLPT ß\Kk k´JgtL @mhMu uKfl oKuäT FmÄ lMamu k´fLPT ˝fπ k´JgtL Fo F yJjúJj oíiJÇ PmuJ xJPz 10aJr KhPT ßxUJPj KVP~ ßhUJ ßVu kJÅYKa ßTPªs ßnJa kPzPZ @aKaÇ xm mMg lJÅTJÇ KT∂á ÛMu oJPbr ßnfPr \jJ kûJPvT pMmT hJÅKzP~ @PZjÇ mJhJKo \qJPTa krJ FT mqKÜ fJÅPhr ßjfJÇ \JjJ ßVu, fJÅr jJo @UfJr ßyJPxjÇ KfKj C•r pMmuLPVr ßjfJÇ fJÅr xPñ @PZj Âh~ jJPor @PrT mqKÜÇ oJPbr oPiq hJÅKzP~ gJTJ Fxm ßuJT ßTJPjJ IjMoKfr iJr iJrPZj jJÇ fJÅrJ pUj-fUj mMPg dMTPZj @r ßmr yPòjÇ kKrY~ k´TJv jJ TPr oJPbr \auJ ßgPTA ßvJjJ ßVu, fJÅPhr TgJmJftJÇ ßTC FT\j muPZj, È100 TPr ßnJa 12 yJ\JrÇ kJrKm jJ? pJ fJzJfJKz TrÇ u’J TPr xmJA uJAPj hJÅzJSÇ ßTC KTZM mM^Pm jJÇ ÊiM FT\j FT\j TPr ßnJa KhP~ @xÇ' @PrT\j muPZj, ÈTL TPr pJm, xJÄmJKhT @PZ ßfJÇ' Frkr oJPbr ßnfPr hJK~fôrf FT KaKn xJÄmJKhTPT ßcPT FT pMmT KmjP~r xPñ muPuj, Èmz nJA h~J TPr FTaM mJAPr pJj, FTaJ WµJ xo~ @oJPhr ßhjÇ KTZM FTaJ TKrÇ oJjxÿJj ßfJ gJTPZ jJÇ' pMmTPhr TgJ~ KaKn xJÄmJKhT ßTPªsr mJAPr YPu pJjÇ Frkr pMmTPhr FT\j KjPYr fuJr ßTPªs dMPT Kxu oJrPf ÊÀ TPrj k´TJPvqÇ pJ TqJPorJ~ iJre TrJ y~Ç KTZMãe kr mMPg ßdJPTj @PrT\j pMmTÇ KfKjS Kxu oJrPf ÊÀ TPrjÇ KT∂á F Umr hs∆f rPa pJ~Ç WajJ˙Pur I· hNPrA UJPuhJ K\~Jr mJxnmjÇ @PV ßgPTA ßxUJPj FThu xÄmJhTotL Im˙Jj

KmùJkj 5

TrKZPujÇ Umr ßkP~ TP~T\j hs∆f FPx yJK\r yjÇ Frkr xm ßnP˜ pJ~Ç pMmPTrJ xPr KVP~ oJPbr oPiq Im˙Jj ßjjÇ fmMS Khjnr jJjJ ßYÓJ YuPf gJPTÇ VeoJiqo TotLrJS xyP\ oJb ZJzKZPuj jJÇ ßmuJ @zJAaJr KhPT 60 j’r ßTPªsr Kk´xJAKcÄ TotTftJ @mhMx xJuJoPT TP~T\j pMmT FPx mPuj, È@oJPhr ßuJT\j @xPm ßnJa KhPf, fJÅrJ ßpPTJPjJ TJV\A KjP~ @xMT ßnJa ßpj KhPf kJPrÇ xJÄmJKhPTr xJoPjA Kk´xJAKcÄ TotTftJ fJÅPhr mPuj, ÈnJA oJl TPrj, @Ko FaJ TrPf kJrm jJÇ' KmPTu KfjaJ 50 KoKjPa 60 j’r ßTPªsr 2 j’r mMPg fKzWKz TPr ßnJa KhKòPuj @mhMu oJjúJjÇ fJÅPT K\Pùx TrPfA \JjJPuj, KfKj F mMPgr ßkJKuÄ IKlxJrÇ ßnJa ßvw yS~Jr @PV KjP\r ßnJaKa KhPujÇ KT∂á ßUJÅ\ KjP~ ßhUJ ßVu, @mhMx xJ•Jr jJPo Ijq FT ßuJPTr ßnJaKa KfKj KhP~PZjÇ SA ßTPªsr Kk´xJAKcÄ IKlxJr nr r†j YâmftLr TJPZ F IKnPpJV TrPu KfKj jLrm gJPTjÇ KT∂á Ff KTZMr krS ßnJa ßvPw ßhUJ ßVu kJÅY ßTPªs 11 yJ\Jr 689 ßnJPar oPiq kPzPZ oJ© 376KaÇ IgtJ“ Kfj vfJÄv ßnJa kPzPZÇ ßnJPar F xÄUqJ ÊPj hJK~fôk´J¬ FT ßkJKuÄ IKlxJr mPuj, ÈnJA pPvJPrr FoKk @Klu CK¨j ßp lotMuJ KhP~KZPuj ßxnJPmA ÊÀ yP~KZuÇ KT∂á xJÄmJKhPTrJ FPx kzJ~ TJ\ y~KjÇ' pPvJPrr xJÄxh ßvU @Klu C¨Lj pPvJPr KjmtJYjL xnJ~ mPuKZPuj, È100 ßZPu gJTPm k´KfKa ßTPªsÇ SrJ mMPg pJPm, @mJr FPx uJAPjr ßkZPj hJÅzJPmÇ SrJ mJKz pJPm jJÇ 100 ßZPu xm xo~ uJAPj gJTPmÇ FAnJPm mMPg pJPm, @mJr @xPmÇ ßuJT S 8 kOÔJ~

Looking for for low low cost looking business insurance? business insurance? n Restaruants & & cafes Cafes  restaurants n Takeaways  takeaways n Shops  shops n Pubs  pubs

& wine Wine bars Bars & n factories Factories 

noffices Offices

nbuy Buyto tolet letowners ownersncommercial Commercial landlords Landlordsnvans Vansnmotor Motor trade Trade

 

call us today for a free no obligation quotation

020 8983 7779 or 0800 308 1050

over 85 branches nationwide Coversure Insurance Services 71 Roman Road London E2 0QN

Coversure Insurance Services are authorised and regulated by the Financial Services Authority.


6 xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

10 - 16 January 2014 m SURMA

KjmtJYj S VefPπr mJk Qx~h @mMu oTxMh FOUNDER : Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR : Mrs. Ayesha Ahmed

EDITOR : Ahmed Moyez

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

CONTRIBUTER : Shahidul Islam Sagor

MANAGING DIRECTOR : Sarzamin Ahmed

SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ

Tel: 020 7377 9787 Fax: 020 7377 9717

www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: sarzahmed@surmanews.com

FTKa KjmtJYj S VefPπr vmpJ©J mJÄuJPhPv IjMKÔf yP~ ßVPuJ Vf 5 \JjM~JKr \JfL~ KjmtJYjÇ F KjmtJYjPT FToJ© IJS~JoL uLV S fJPhr mvÄmh ZJzJ kOKgmLr IJr TJPrJr TJPZ V´yePpJVq mPu Veq y~KjÇ ßp ßTJPjJ KjmtJYj KjP~ UJKjTaJ k´vú C™JKkf yS~JaJA ˝JnJKmTÇ KTZá KmKòjú WajJ k´PfqTmJPrA WPa gJPTÇ KT∂á FmJPrr KjmtJYjPT ßxA ßfJujJ~ Veq TrJ y~KjÇ mrÄ FKa k´vú Km≠ yP~PZ YronJPmÇ FTKa ßhPv xπJx mJ xKyÄxfJ ßmPz pJS~Jr k´iJj uãeèPuJr oPiq Ijqfo rJÓsL~ IKj~oÇ mJÄuJPhPvr xÄxhL~ VefPπr xmtPvw V´yePpJVq xrTJrA yPò ßvU yJKxjJr oyJP\Ja xrTJrÇ hMjtLKf S xπJPxr Kmr∆P≠ ßxäJVJj KhP~ F xrTJrr ãofJ~ FPuS KmVf 4 mZPr KjP\Phr hMjtLKf S xπJxL TotTJ§PT IJzJu TrPf kJPrKjÇ mrÄ IJPrJ ßmKv ßUJuJPouJ, É ßT~Jxt nJm KjP~ hMjtLKfPf IJT£ oP\KZuÇ Fxm ßgPT ßryJA kJmJr FToJ© CkJ~A yPò ãofJPT TáKãVf TPr rJUJÇ FmÄ ßxKaA Vf 5 \JjM~JKr 2014'r fgJTKgf KjmtJYjL kKâ~JKa ßvw TPrPZ oyJP\Ja xrTJrÇ FA KjmtJYPj ßT yJrPuJ IJr ßT K\fPuJ ∏ Foj FTKa k´vú WMrkJT UJPò \joPjÇ IJorJ ¸ÓnJPm muPf kJKr, hMA rJ\QjKfT k´Kfkã IJS~JoL uLV FmÄ KmFjKk (Imvq fJPhr xPñ rP~PZj IJKvmtJhkMÓ TrfJuL-mJKyjL)Ç FA hMA k´KfkPãr oPiq ßTJPjJ IJhKvtT ƪô ßjAÇ fgJKk fJrJ xÄWJfoMUr KmPrJPi xm xo~ KjP~JK\fÇ FKa ßTmu ãofJr ƪôÇ ãofJPT KjP\r TPr rJUJr ƪôÇ fJPhr FA ãáhsfJr \jq FTKa ßhv, ßhPvr oJjMw TL kKroJe IKjKÁf \Lmj IKfmJKyf TrPZ fJ FUj nJwJyLjÇ fJrJ KjmtJYj KjP~ Pp ß\Phr oPiq KZPuj ßxA Im˙Jj ßgPT muPf y~ hM'huA Km\~LÇ IJr kMPrJ mJÄuJPhv YronJPm ßyPr ßVPZÇ hMA hPur Km\~L ymJr ootJgtKa yPò hM'\Pjr Èß\Phr \~'Ç mJÄuJPhv ßyPr ßVPZ TJre, mJÄuJPhPvr \jVe FA KjmtJYPj IÄvV´ye TrPf kJPrKjÇ oJjMw jLKfVfnJPm FA KmfKTtf KjmtJYjPT k´fqJUqJj TPrPZÇ IJorJ ßhPUKZ, IJS~JoL uLV mJ KmFjKk ãofJ~ gJTJTJPu \jVePT ßgJrJA ßT~Jr TPrÇ fJPhr mO≠JñuL k´hvtj TPr ßhPvr xŒh ßuJakJa TPr ßlPklÅMPu CPbÇ hMjLtKf S xπJxPT fJrJ uJujA TPr jJ, FxmPT fJPhr IJhvt r‡Pk Veq TPrÇ fmM ßhPvr oJjMw FTKa KhPjr \jq yPuS KjP\PT ßhPvr xÿJKjf jJVKrT ymJr IJTJ–ãJ ßkJwe TPrjÇ fJrJ Kj\ AòJr jNqjfo k´Kfluj WaJPf YJjÇ IJr ßxA KhjKa yPuJ KjmtJYPjr oMyNftÇ FmJr pUj fJrJ jNqjfo IKiTJr ßgPT mKûf yPuj, fUj ßhPvr oJjMw ßyPr pJS~J oJPj kMPrJ ßhvaJA ßyPr pJmJr jJoJ∂rÇ IJmJr k´~Jf ßuUT IJyoh ZlJr TgJrA UJKjTaJ k´Kf±Kj yPuJÇ IJyoh ZlJ ßTJPjJ xo~A IJS~JoL uLV WrJjJr ßuJT KZPuj jJÇ KfKj KZPuj ßWJr xoJPuJYTÇ KfKj mPuKZPuj, IJS~JoL uLV pUj yJPr fUj kMPrJ mJÄuJPhPvr krJ\~ WPaÇ IJr pUj ß\Pf ßTmu huA ß\PfÇ fJA IJS~JoL uLV pUj ß\Jr TPr ãofJ~ gJTJr ßYÓJ TPr fUj oJjMw yfJv y~Ç fJr FA IJYreA ßTJPjJ ßTJPjJ xo~ fJr rJ\QjKfT k´KfkãPT Ik´KfƪôL TPr fáPuÇ ßTJPjJ ß\Jr\mrhK˜A xMlu mP~ IJjPf kJPr jJÇ ßvU yJKxjJ UJPuhJPT VOymªL TPr ßrPU mPuPZj, KfKj ÈVefPπr kPg IKnpJ©J' mPu WPr mPx IJPZjÇ IJS~JoL uLV ßp ovTrJr rJ\jLKf Êr∆ TPrPZ fJ mJÄuJPhPvr xKyÄxfJPT ˙J~L xoxqJ~ r‡k KhPf kJPr - pJ IJoJPhr TJPrJrA TJoq j~Ç mJÄuJPhv FA IxKyÌá rJ\jLKf ßgPT oMKÜ kJT ßxaJA IJoJPhr xTPur TJoqÇ

@\TJu CkuPãr InJm y~ jJÇ jJjJ CkuPã jJjJ rTo mJKwtTL kJKuf yPòÇ \jì-oífMqmJKwtTL ßfJ @PZAÇ IPjPT \Lm¨vJPfA k´go oífqM mJKwtTLr @P~J\jaJS ßhPU ßpPf YJjÇ ßxKhj rmLªs-krmftL mJÄuJ TJPmqr FT ãe\jìJ TKmr 27 mJ 28fo \jìmJKwtTLr o˜ mz ßk´x KrKu\ k´TJKvf yPuJ FTKa mJ FTJKiT \JfL~ ‰hKjPTÇ @PrT TKm S jJaqTJr KpKj \Lm¨vJ~ \jìKhj ChpJkj TPrjKj, fJÅr oífqM r 11 Khj kr, TMuUJKjr FT x¬Jy kr, \jìKhj ChpJkPjr k´TJ§ UmrÇ \jì-oífMqmJKwtTL ZJzJS @rS Tf rTo mJKwtTLÇ TJrS ß\Pu pJS~Jr mJKwtTLÇ TJrS TJrJoMKÜr mJKwtTLÇ CkKjPmv-krmftL mJÄuJr oJKaPf k´go ßp xJiJre KjmtJYjKa y~, FmJr fJr 60fo mJKwtTLÇ ßxA GKfyJKxT KjmtJYjKa yP~KZu 1954 xJPuÇ 60 mZr kr FmJr @PrTKa GKfyJKxT KjmtJYj yPuJ ßxJjJr mJÄuJ~Ç k´go KjmtJYjKar TgJ @oJr I·˝· oPj @PZÇ Bh j~, hMVJt kN\J j~-Px FT Ijq rTo C“xmÇ @orJ pJrJ ßZJa KZuJo, ßnJa ßhS~Jr ßxRnJVq y~Kj, ßnJaJnMKar ßxA C“xm CkPnJV TPrKZÇ 60 mZr kr 5 \JjM~JKr KaKnr khtJ~ CkPnJV TruJo \JKfr \LmPjr xmtPvw ßnJaJnMKaÇ CkPnJVA TPrKZ, ßnJaJKiTJr k´P~JV TrPf kJKrKj rJÓskKf, k´iJjoπL, K¸TJr, k´iJj KjmtJYj TKovjJr S KmPrJiLhuL~ ßjfJr oPfJÇ '54-Fr KjmtJYj KZu kJKT˜Jj k´KfÔJr kr k´go xJiJre KjmtJYjÇ kJKT˜JKj vJxPTrJ AKfyJx ßgPT KvãJ KjP~KZPujÇ fJÅrJ \JjPfj, fMKTt IPaJoqJj xMufJPjrJ KmjJ KjmtJYPjA vf vf mZr ãofJ~ KZPujÇ ßoJVu xosJParJ ßTJPjJ KjmtJYj ZJzJA @zJA v mZr k´TJ§ nJrfmwt vJxj TPrPZjÇ oMxKuo uLPVr ßjfJrJ xPmoJ© ßhv ˝JiLj TPr ãofJ yJPf ßkP~PZjÇ Ff fKzWKz KjmtJYPjr k´P~J\jaJ TL? ßx FT o˜ ^JPouJr mqJkJrÇ IPgtr IkY~Ç fJÅrJ KjmtJYj ZJzJA, ßTJPjJ vJxjfπ ZJzJA KxKT vfJ»L ãofJ~ gJTJr oPjJmJxjJ TPrjÇ fJ ZJzJ mMK≠oJj uLPVr ßjfJrJ \JjPfj, KmjJ k´KfÆKªôfJ~ IPitPTr ßmKv @xPj KjmtJKYf yS~J x÷m j~Ç KjmtJYPj ßVPu kNmt mJÄuJr ßmAoJPjrJ ßTJj huPT ßnJa KhP~ mPx, fJr KbT ßjAÇ xMfrJÄ ßjJ KjmtJYjÇ KT∂á mJXJKu ßjfJPhr YJPkr oMPU S \jof krLãJ TrPf KjmtJYjaJ fJÅrJ ßhjÇ fJÅrJ \JjPfj jJ SA KjmtJYPjA mJÄuJr S kJKT˜JPjr nJVq KjitJKrf yP~ pJPmÇ SA KjmtJYPj mJÄuJr oJKaPf ãofJxLj oMxKuo uLPVr Tmr yP~ pJ~Ç ßTªsL~ xrTJr fJ ßgPT KvãJ jJ ßjS~J~ x•Prr KjmtJYPjr kr ßwJPuJTuJ kNet y~Ç kNmt kJKT˜Jj xoJKi˙ y~Ç InMqh~ WPa ßxUJPj mJÄuJPhPvrÇ PnRPVJKuT xMKmiJr TJrPe È54-Fr KjmtJYPjr xo~ @Ko Kfj ßjfJ l\uMu yT, nJxJjL S ßxJyrJS~JhtLPT TJPZ ßgPT ßhPUKZÇ fUj mftoJj @KrYJWJPar TJPZ KvmJu~ KZu FTKa ßZJaUJPaJ mªrKmPvwÇ ßxTJPur k∞J jhL KZu k´o•JÇ KvmJu~WJPa KxrJ\V† S ßVJ~Juª ßgPT mz mz KˆoJr @xfÇ ßxUJj ßgPT ßpf YJÅhkMr, jJrJ~eV† S dJTJÇ hKãe mJÄuJ ßgPT dJTJ~ pJfJ~Jf TrPf mz mz ßjfJPT ImvqA KvmJu~ yP~ ßpPf yPfJÇ ßp KˆoJPr vLwt ßjfJrJ gJTPfj, ßxKa WJPa KnzPu oJjMPwr Knz \Po ßpfÇ @oJr mJmJr xPñ KVP~ fJÅPhr TJZ ßgPT ßhUJr ßxRnJVq yP~PZÇ dJTJlKrhkMr FuJTJr @rS hMA ßjfJ ßvU oMK\mMr ryoJj S ACxMl @uL ßYRiMrLPTS (PoJyj Ko~J) fUjA ßhKUÇ KmPvw TPr, SA xo~ TP~T Khj ßoJyj Ko~J @oJPhr mJKzPfS FPxPZjÇ KfKj S @oJr mJmJ Cn~A yT xJPyPmr TíwT-v´KoT kJKat TrPfjÇ @oJPhr FuJTJr k´JgtLS KZPuj

Ppoj-Pfoj Vefπ @A~Mm UJPjr kZª KZu jJÇ YJuM TPrj fJÅr oPjr oPfJ ßoRKuT VefπÇ ßoRKuT VefPπr ßnJaJnMKaPf ßTJPjJ k´Je KZu jJÇ wJPar hvPT rJÓskKf, \JfL~ kKrwh S k´JPhKvT kKrwPhr KjmtJYj yP~PZÇ xmt\jLj ßnJa j~Ç kNmt kJKT˜JPjr 40 yJ\Jr ßoRKuT VefπL ßnJa KhPfjÇ @A~Mm S lJPfoJ K\júJy rJÓskKf k´JgtL yP~KZPujÇ @orJ lJPfoJ K\júJyPT xogtj KhAÇ KT∂á KfKj krJK\f yjÇ TJre, @A~MmPT Km\~L yPfA yPmÇ ßTFxKkr @mhMu uKfl KmvõJxÇ fJÅr k´KfƪôL KZPuj uLPVr rJ\J Ko~JÇ uKfl KmvõJxA Km\~L yjÇ oπLS yP~KZPuj yT oKπxnJ~Ç KjmtJYPjr @PV oJx UJPjT @oJPhr mJÄuJWPr ßuJT\Pjr @jJPVJjJÇ KjmtJYPj fUj aJTJk~xJr ZzJZKz KZu jJÇ ßTC ßhJTJj ßgPT FT aJTJ KhP~ FT Kh˜J xJhJ TJV\ KTPj rKXj TJKuPf KuUf: ÈPjRTJ oJTtJ~ ßnJa KhP~ \~pMÜ TÀj'Ç TJÀTPot pJPhr KTKû“ hãfJ KZu, fJrJ mJÅPvr mJUJKr KhP~ ßjRTJ mJKjP~ fJ rKXj TJVP\ oMPz rJ˜Jr kJPvr VJPZr cJPu uaPT rJUfÇ oJAT KZu jJ, oMPU ßYJXJ KhP~ Yuf k´YJrTJ\: nJA xm, @kjJrJ... \~pMÜ TÀjÇ SA KjmtJYPjr FTKa hívq @oJr oPj @PZÇ @oJPhr kJPvr V´JPor FT pçJr ßrJVLPT fÜJ~ ÊAP~ ßnJaPTPªs ßjS~J y~Ç oMrKæPhr TJPZ ÊPjKZ, ßTJPjJ ßTPªs jJKT FT ßnJaJr ßnJa ßhS~Jr KTZMãe kPrA oJrJ pJjÇ FT mí≠PT fJÅr ßZPurJ kJÅ\JPTJuJ TPr ßnJaPTPªs KjP~ pJ~Ç ßnJa FT IoNuq xŒhÇ ßnJa ßhS~Jr IKiTJr ßgPT ßTC @PV mKûf yPf YJAPfj jJÇ '54-Fr KjmtJYPj uLPVr nrJcMKmr kr ßTªsL~ xrTJr KjmtJYPj C“xJy yJKrP~ ßlPuÇ uLPVr ßjfJrJ \JjPfj, KjmtJYj yPu fJr kKreJo TL yPf kJPrÇ fmM \jVPer hJKmr oMPU xrTJr ßWJweJ TPr 1959 xJPur ßlms∆~JKr-oJPYt KjmtJYj yPmÇ @S~JoL uLV S jqJk FTKa YJr hlJ KjmtJYjL YMKÜ TPrÇ fJPf xrTJr S ßxjJmJKyjL @rS vKïf y~Ç IPÖJmr È58-Pf \JKr y~ xJoKrT vJxjÇ ßuRyoJjm ß\jJPru @A~Mm UJPjr @KmntJm WPaÇ Ppoj-Pfoj Vefπ @A~Mm UJPjr kZª KZu jJÇ YJuM TPrj fJÅr oPjr oPfJ ßoRKuT VefπÇ ßoRKuT VefPπr ßnJaJnMKaPf ßTJPjJ k´Je KZu jJÇ wJPar hvPT rJÓskKf, \JfL~ kKrwh S k´JPhKvT kKrwPhr KjmtJYj yP~PZÇ xmt\jLj ßnJa j~Ç kNmt kJKT˜JPjr 40 yJ\Jr ßoRKuT VefπL ßnJa KhPfjÇ @A~Mm S lJPfoJ K\júJy rJÓskKf k´JgtL yP~KZPujÇ @orJ lJPfoJ K\júJyPT xogtj KhAÇ KT∂á KfKj krJK\f yjÇ TJre, @A~MmPT Km\~L yPfA yPmÇ kJKT˜Jj k´KfÔJr 23 mZr kr xJrJ ßhPv k´go xJiJre KjmtJYj y~ A~JKy~J UJPjr xJoKrT vJxPjr oPiq 1970 xJPuÇ m˜Mf ßxKa KZu kNmt mJÄuJr ˝J~•vJxPjr k´Pvú oqJP¥Par KjmtJYjÇ mñmºM @oJPhr oyJjJ~TÇ @S~JoL uLPVr mJAPrr Ijq huoPfr oJjMPwrS KfKj ßjfJÇ mJÅv S TJkPzr ‰fKr mz mz ßjRTJ~ nPr KVP~KZu dJTJ jVrÇ mJXJKur nJVq KjitJrPer KjmtJYjÇ C¨LkjJr I∂ ßjAÇ TJK–ãf luJluA kJS~J pJ~Ç mJÄuJPhPvr oJjMPwr nJPVqr krLãJ yP~ pJ~Ç \LmPj k´go ßnJaJKiTJr k´P~JV ÊiM j~, KjmtJYjL k´YJreJ~ KTZM TJ\S TKrÇ Vek´\JfπL mJÄuJPhPvr k´go KjmtJYj y~ oJYt, 1973 xJPuÇ mqKÜVf @V´y-IjJV´Pyr mqJkJr j~, ßkvJVf hJK~fô kJuj TrPf y~ SA KjmtJYPjÇ oJx UJPjT WMo yJrJoÇ mñmºM

S @S~JoL uLPV IjqJjq ßjfJr xPñ xJrJ ßhv WMPrKZÇ ßyKuT¡JPr fJÅr xPñ xlr TrJr xo~ SA TP~T x¬JPy mñmºMPT UMm TJPZ ßgPT ßhPUKZÇ ßˆaxoqJj, @jªmJ\Jr kK©TJ, KyªM˜Jj ˆqJ¥Jct, pMVJ∂r, KkKa@A k´níKf k´KfÔJPjr TP~T\j nJrfL~ xJÄmJKhTS @oJPhr xPñ gJTPfjÇ UMm mz ßyKuT¡JrÇ ßTJPjJ IxMKmiJ yPfJ jJÇ ßpUJPjA ßpfJo, @oJPhr UJS~JhJS~Jr ßUJÅ\ jJ KjP~ mñmºM ßUPf mxPfj jJÇ ßnJPar hMA Khj @PV fJÅr xPñ ßvw KjmtJYjL k´YJreJ~ pJA oMK¿V† S oJKjTVP†Ç xÄK㬠xnJ ßvPw ˙JjL~ ßjfJ yJmM Ko~J S TotTftJPhr xPñ mñmºM yJxqrx TrKZPujÇ KfKj fJÅPhr uã TPr @oJPhr ßhKUP~ muPuj, ÈSPhr UJÅKa ZJjJr KoKÓo§J KTZM UJS~JSÇ fJ jJ yPu KTPxr oPiq TL ßuPUÇ' ßyKuT¡JPr SbJr xo~ FxKcS (oyTMoJ k´vJxT) KyªM˜Jj ˆqJ¥Jct-Fr fMwJr kK§f S @oJr yJPf TP~T yJÅKz KoKÓ fMPu KhPujÇ KjmtJYjKa nJPuJA yP~KZuÇ KT∂á SA KjmtJYPjA mJXJKu k´go kKrKYf yPuJ hMKa vP»r xPñ: mqJua mJ KZjfJAÇ ZJ©\LmPj @orJ KfjKa IKniJj Ijmrf WJÅafJo-F Ka ßhPmr mJñJuJ IKniJj, rJ\PvUr mxMr YuK∂TJ FmÄ TJ\L @mhMu IhMPhr mqmyJKrT v»PTJwÇ FèPuJ~ KZjfJA v»Ka KZu jJÇ TJrYMKk v»KaS KZu KT jJ, muPf kJrm jJÇ KT∂á mñL~ KjmtJYPjr xPñ KZjfJA S TJrYMKk v» hMKa FPTmJPr IKmPòhq yP~ ßVuÇ k´go mJÄuJPhKv KjmtJYjKa TuïoMÜ yPf kJru jJÇ mñmºM KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yPmj, ßxaJA ˝JnJKmTÇ KT∂á ßckMKa mñmºM yPf YJAPuj IPjPTÇ kJÅY k´JgtLr TqJcJrPhr yJPf YJ~Kj\ rJAPlPur ju hNr ßgPT fJT TrJ ßhPU KÆfL~ ßTC oPjJj~jk© \oJ jJ KhP~ ßkJÅ ßhRzÇ oPjJj~jk© k´fqJyJPrr Khj ßhUJ ßVu @rS kJÅY\Pjr ßTJPjJ k´KfƪôL ßjAÇ IgtJ“ 10 \j KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yP~PZjÇ FTKhj ßp mJÄuJr oJKaPf ßhz vfJKiT KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yPmj, ßx kg ßhKUP~ ßh~ k´go KjmtJYjKaAÇ TP~T\j Km\~L k´JgtLPTS krJ\P~r VäJKj ßnJV TrPf mJiq TrJ y~Ç fJÅPhr oPiq KZPuj jqJPkr @uLo @u rJ\L, xMrK†f ßxjè¬, \JxPhr ßo\r Fo F \Kuu, oPÛJ jqJPkr IiqJkT ßoJ\Jllr @yoh k´oUM Ç mJÄuJPhPvr k´iJj KjmtJYj TKovjJrPhr Kj~KfS k´go KjmtJYPjA KjitJKrf yP~ pJ~Ç x•Prr k´iJj KjmtJYj TKovjJr KZPuj KmYJrkKf @mhMx xJ•JrÇ KfKj ˝JiLjnJPm TJ\ TPrPZjÇ ˝JiLj ßhPvr k´go k´iJj KjmtJYj TKovjJr KmYJrkKf Fo AKhsx rJf 12aJr kr ßgPT Kmkjú ßmJi TrPf gJPTjÇ rJf YJraJ~ ßmJi TPrj IxyJ~Ç krKhj ßnJPr TPrj @®xokteÇ ßxA @®xokte ImqJyf @PZÇ 1979 xJPur KjmtJYPjr @PV-kPr k´J~ oJx hMA @Ko ßhPv KZuJo jJÇ kqJKrPx FFlKk IKlPx mPx ßUJÅ\ KjfJoÇ ßxKa KZu FTKa kKrTK·f ßmJ^JkzJr KjmtJYjÇ vJxPTrJ 55 kOÔJ~

KmKnjúUmr S k´mº-Kjmº k´TJPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT k´go IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, \jT≥ S pJ~pJ~Khj kK©TJr k´Kf VnLrnJPm Tífù


cJTmJé 7

SURMA m 10 - 16 January 2014

To The Editor SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ ofJoPfr \jq xŒJhT hJ~L jj

IJS~JoL uLPVr uöJ gJTJr TgJ j~ IJS~JoL uLV uöJ kJ~KjÇ ßp ßhPU ßxA uöJ kJ~Ç IJS~JoL uLV ßfJ KTZáA ßhPUKj fJA fJPhr uöJ uJPVKjÇ FTKa yJxqTr KjmtJYPjr kr KmKnjú VeoJiqPo ßpnJPm IJS~JoL uLPVr TotL ßgPT ßjfJPj©L FojKT ßvU yJKxjJ kpt∂ ßpnJPm TgJmJftJ mPuPZj ∏ fJPf fJPhr uöJ jJ kJmJr TJreèPuJr oPiq FKaA KjKyf ßp fJrJ KTZáA ßhPUKj, fJA fJrJ uJöJ kJjKjÇ kJbT KjÁ~A FA ßhUJPhKUr Kmw~Ka ImVf IJPZjÇ FKaPT ßnPñ muJr oPfJ r∆KY IJoJr ßjAÇ pKh fJ ßTC mM^Pf IkJrV yj fJyPuS IJKo ßnPñ muPf KjfJ∂A IxyJ~PmJi TrKZÇ mJXJKu YKrP© ßVJkJunJz xŒPTt k´J~ xmJA ImVf IJPZjÇ yJKxPTRfáT IPgt ßVJkJunJPzr nJzJoL UMmA Kjoúr∆KYxŒjúÇ fJA FKaPT jJKxr CK¨j ßyJöJr xPñ ßfJujJ TrJ pJ~ jJÇ jJKxr CK¨j ßyJöJr rxPTRfáPTr ßnfr Ix÷mnJPm jLKfQjKfTfJr KvãJPmJi rP~PZÇ mJXJKu ßVJkJunJPzr YKrP© ßp rxPmJi ßxaJ TUjA ßxA irPjr jLKfQjKfTfJr oPiq kPz jJÇ Vf 5 \JjM~JKr 2014 xJPu mJÄuJPhPv ßxA rToA FTKa nJzJoLr KjmtJYj xŒjú yP~ ßVPuJ ∏ pJ mJXJKu ßVJkJunJPzr xPñA FToJ© fáuqoNuq TrJ pJ~Ç ßvU yJKxjJ ßgPT oJbkptJP~r ßjfJTotLPhr oMPU yJKx KZu KT∂á mzA KTîPv ßx yJKxÇ CuäMœjJ~ fJrJ IPjT hNr FKVP~ KVP~KZPujÇ KT∂á VeoJiqo ßpnJPm fJPhr rJx ßaPj iPrKZu ∏ FT kptJ~ FxmPT IJr ßfJ~JÑJ jJ TPrA xmJr xJoPj ZJ©uLVTotLrJ FTyJPf vfvf ßnJa ßoPrPZjÇ KmPrJiL hu ßfJ oJPb ßjA fJyPu FA ßnJPar fJ§m TJr Kmr∆P≠? C•r UMmA xy\Ç fJrJ KjP\r Kmr∆P≠ KjP\A ßUuPZjÇ

IJS~JoL uLV pKh IJS~JoL uLPVr Kmr∆P≠ ßUuPf KVP~S FA ßnJPar fJ§m WaJ~ fJyPu ßxUJPj KmPrJiL hu mJ 18 huL~ ß\Ja KjmtJYPj IÄv KjPu fJrJ IJr TL ßhUJPf kJrPfJ fJ FTaá T·jJ TrJr \jq xmJr KjTa IjMPrJiaáTá fáPu iruJoÇ ßnJaPTPªsr ßUJuJ oJPb oJjMPwr CkK˙Kfr ßYP~ \∂á\JPjJ~JPrr CkK˙Kf S fJPhr TLKftTot KaKnkhtJ~ ßhPU oPj yPuJ FA \∂áèPuJS ßpj IJoJPhr \JfL~ ßjfímOª (!)-PT KaaTJrL oJrPZÇ Fr \jqA muKZuJo nJPzr KjmtJYPjr oJiqPo IJorJ TL TL I\tj TrPf ßkPrKZ fJ FTaá UKfP~ ßhUJ CKY“Ç FA KmKfTtf KjmtJYPjr oJiqPo ßvU yJKxjJ I˝K˜Tr fíK¬ ßkPuS mJÄuJPhPv YornJPm ßyPr ßVPZÇ F ßgPT TPm ßp oMKÜ WaPm IJuäJyA \JPjjÇ fJrkPrS Foj IVefJKπT KjmtJYPj pJrJ IJfìJÉKf KhP~PZj fJPhr r∆Pyr oJVPlrJf TJojJ TKrÇ fJPhr IJfìJÉKfr KmKjoP~ yPuS ßpj mJÄuJPhPv vJK∂ KlPr IJPxÇ - \MPmr ßYRiMrL IJˆj, mJKotÄyJoÇ

FPxJ yJPf yJf iKr mhPu ßhA xoJ\, KmKjotJe TKr xMªr FT kOKgmL

kNmt KxuJo @hvt xoJ\TuqJe xKoKf FTKa IjMTreL~ ksKfÔJj ksmJPx PgPTS Pp @orJ @oJPhr KjP\r PhvPT nMPu pJA jJ fJr ChJyre kNmt KxuJo @hvt xoJ\TuqJe xKoKfÇ PhPvr aJPj @r oJKar aJPj pMÜrJP\q mxmJxrf KxPua P\uJr 3jÄ KxuJo ACKj~Pjr KTZM xPYfj oJjMw xJoJK\T xoksLKf ˙Jkj S @ftoJjmfJr PxmJ~ CÆM≠ yP~ hM˙, hKrhs, IxyJ~, IxM˙ hLj-hM”UL oJjMPwr TuqJPer hí| ksfq~ KjP~ kNmt KxuJo @hvt xoJ\TuqJe xKoKf jJPo FTKa IrJ\QjKfT S xoJ\ Cjú~oNuT ksKfÔJj fJPhr xTu xhPxqr mqKÜVf S @KgtT xyPpJKVfJ~ huof KjKmtPvPw xTPu KoPu xoJP\r xJKmtT Cjú~Pj Vf 5 mZr iPr TJ\ TPr pJPòÇ ksmJPx IxÄUq xoJ\TuqJe xÄW gJTPuS CkPrJÜ ksKfÔJjKa fJr TotTJP§r oJiqPo I© FuJTJr \jVPer oJP^ @vJjMr‡k xJzJ \JKVP~PZÇ fJrJ APfJoPiqA Pmv KTZM PxmJoNuT TotTJ¥ xŒJhj TPrPZ S TrPZÇ

VrLm S PoiJmL KvãJgtLPhr oPiq KmjJoNPuq KvãJ CkTre xrmrJy KvãJ CÆM≠TrPe VrLm S PoiJmL ZJ©ZJ©LPhrPT míK• kshJj ksKfmZr YãMKvKmPrr mqm˙J ksKfmZr FuJTJr VrLm PZPuPhr UfjJr TJ\ ksKfmZr 3Ka IxyJ~ kKrmJrPT KaPjr Wr KjotJj TPr Ph~J VrLmPhr \jq @PxtKjToMÜ KmÊ≠ UJmJPrr kJKjr \jq KaCmSP~u IxyJ~ oJjMPwr oJP^ vLfm˘ Kmfre ksKf ro\Jj oJPx YJu S pJTJf Kmfre VrLm PoP~Phr KmmJPy IgtxJyJpq FuJTJr ksKfKa KvãJ ksKfÔJPj VrLm ZJ©PhrPT xJyJpq xJiJre oJjMPwr (KvKãf/IitKvKãf) oPiq kJbJVJr/kJbTã ksKfÔJ TPr kJbJnqJx VPz PfJuJr mqJkJPr xPYfj TrJr mqm˙J fJPhr nKmwqf ksTP· rP~PZ : FuJTJr IxyJ~ VrLm oMKÜPpJ≠J kKrmJPrr \jq mJKwtT IjMhJj ˙JjL~ ãMhs mqmxJ~LPhr \jq xMhoMÜ KrjhJj PmTJr pMmT S IxyJ~ jJrLPhr @KgtT ˝òJufJ fgJ ˝Jmu’L yPf xyPpJKVfJ kKff \Ko @mJh, rJ˜WJa xÄÛJr/ PorJof FmÄ kKrÛJr kKròjúfJ IKnpJj kKrYJujJ TrJ pJfJ~JPfr \jq UJPur Ckr xJPTJ KjotJe FuJTJr VrLmPhrPT PãPfr \jq xJr S mL\ Kmfre kKrPmv Cjú~j S xÄrãPe míã PrJkj TotxMYL kJKrmJKrT TuPy oiq˙fJ TrJ ksP~J\Pj VrLm-IxyJ~PhrPT rÜhJj FuJTJr IxyJ~ m~Û PuJTPhr jJKxtÄ PxmJ mí≠Phr \jq ksmLe KjmJx VPz PfJuJ xoJP\r ImPyKuf KmimJ, fJuJT ksJ¬J S VKrm oKyuJPhrPT ksKvãPer oJiqPo fJPhrPT Totão TPr VPz ßfJuJ oJjm xoJP\r xJKmtT xoxqJ xoJiJPj xyPpJKVfJ FZJzJS rP~PZ fJPhr @PrJS mÉoNUL nKmwqf kKrT·jJÇ Kks~ kJbT, PhPvr @ft-xJoJK\T Cjú~Pj fJPhr FA ImhJj xmtoyPur ksvÄxJr hJmLhJrÇ ksmJPx fJrJ vf mq˜fJr oPiqS PhPvr hKrhs IxyJ~ oJjMPwr TJ\ TPr oyPfôr kKrY~ KhP~ pJPòjÇ fJPhr FA ImhJj hKrhs \jPVJÔLr ÂhP~ KYrIŸJj yP~ gJTPmÇ fJPhr ksKfKa oyf TJ\ IjqPhr \jq C“xJy\jT FmÄ \jTuqJe KjKÁf TrJr PãP© pPgÓ xyJ~T yPmÇ fJA @Ko @vJ TKr ksmJPx mxmJxrf mJÄuJPhPvr ksKfKa FuJTJr xPYfj xmJA IjMr‡k mqm˙J Vsye TrPu @oJPhr PhPvr PYyJrJ mhPu pJPm AjvJ@uäJyÇ

fJPhr PxmJèKur oPiq rP~PZ : FTKa TKoCKjKa KTîKjT ksKfoJPx VrLm, IxyJ~ oJjMwPhrPT KmjJoNPuq KYKT“xJ S Swi hJj

TAKEAWAY ME R E N NUS IG S E D

IMRAN TRAVEL 79159

- ßoJyJÿh xJjJ-Cu VJ\L @PuT\JªsJ FKnKjC, uMajÇ

AorJj asJPnux

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY

Appointed Agent

Biman Bangladesh Airlines

FREE

50,000 DELIVERY S U £795 N ME NATIONWIDE

Kk´K≤Ä \VPf IJorJA ßxrJ

Price excludes

artwork.

Tel: 020 7168 1224 Mob: 07985 213 857 Unit C, Cable Street Studios, 566 Cable Street, London E1W 3HB e: sales@impressmediauk.com w: www.impressmediauk.com

Qatar Airlines Special fare: Direct to Sylhet from £565. (World 5 star airlines) Direct to Dhaka from £490. DAC FROM £475 RTN Low season fare (upto 30 Nov). Subject to Availability. T/C apply

CARGO SERVICE AVAILABLE / LOW RATE AND QUICK SRVICE/ FREE PICK UP FROM YOUR HOME.

Saudia Special Agent

Oman Air Cosolidated Agent

Umrah Special from £450

Direct to Chittagong from £495

We are the approved agent of all major airlines Please contact: 0207 375 0800 Mob: 07984 959885

Emial: imrantravels@hotmail.com


8 UmrJUmr

10 - 16 January 2014 m SURMA

\JuPnJPar oJiqPo (5 kOÔJr kr) xJÄmJKhPTrJ FPx ßhUPm ßp ßnJPar oJb nrJÇ'

In~jVPr KyªMPhr 12 mJKzPf @èj, 130Ka nJXYMr ßnJPar kr 5 \JjM~JKr, ßrJmmJr xºqJ~ pPvJPrr In~jVr CkP\uJr YJÅkJfuJ V´JPor oJPuJkJzJ~ xÄUqJuWM xŒ´hJP~r ßuJT\Pjr mJKzWr nJXYMr S uMakJa FmÄ kMKzP~ KhP~PZ hMmO•trJÇ yJouJ~ oJPuJkJzJr TP~T\j èÀfr @yf yP~PZjÇ oJPuJkJzJr mJKxªJrJ \JjJj, fJÅrJ 5 \JjM~JKr xTJPu YJÅkJfuJ @Kuo oJhsJxJ ßnJaPTPªs ßnJa KhPf ßVPu SA FuJTJr @mhMr rKyPor ßjfíPfô KTZM ßuJT mJiJ ßh~Ç fJrJ oJPuJkJzJr KmvõjJg xrTJr S vqJou xrTJrPT KkKaP~ èÀfr \Uo TPrÇ @yf mqKÜPhr CkP\uJ ˝J˙q ToPkäPé nKft TrJ yP~PZÇ xTJPur SA WajJr ß\r iPr xºqJ ßxJ~J Z~aJr KhPT FuJTJr @KrlMu, @TxM, TJPvo, ßyJPxj @uL S KTmKr~Jr ßjfíPfô hMA vfJKiT ßuJT YJÅkJfuJ oJPuJkJzJ~ IfKTtf yJouJ YJuJ~Ç fJrJ 10-15Ka ßmJoJr KmP°Jre WKaP~ @fï xíKÓ TPrÇ @fKïf ßuJT\j mJKzWr ßZPz kJuJPf gJPTjÇ F xo~ fJrJ 120 ßgPT 130Ka mJKz S FTKa ßhJTJj uMa S nJXYMr TPrÇ YPu pJS~Jr xo~ 10-12Ka mJKzPf @èj KhP~ kMKzP~ ßh~Ç yJouJ~ ßhmmsf xrTJr S oMTMu xrTJr èÀfr @yf yjÇ fJÅPhr CkP\uJ ˝J˙q ToPkäPé nKft TrJ yP~PZÇ oJPuJkJzJr èÀhJx xrTJr mPuj, ÈxºqJ uJVJr xJPg xJPg hMA vfJKiT ßuJT kJzJ~ @âoe TPrÇ xmJA kJKuP~ ßVPuS k´KfmºL yS~J~ @Ko kJuJPf kJKrKjÇ @oJr WPr @èj KhPf ßVPu yJf-kJ iPr mJÅKYP~KZÇ' In~jVr gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) FohJh ßyJPxj mPuj, pJrJ KjmtJYj k´Kfyf TrJr ßYÓJ TrPZ, fJrJA oJPuJkJzJ~ yJouJ YJKuP~PZÇ

ßxUJPj kMKuv S KmK\Km ßoJfJP~j TrJ yP~PZÇ

IKnPpJV @Ajví⁄uJ mJKyjLr KmÀP≠ oPyvkMPr \JoJ~JPfr Z~ ßjfJ-TotLr WPr fuäJKv, @èj K^jJAhPyr oPyvkMr CkP\uJ \JoJ~JPf AxuJPor @Kor @mhMu yJA S ßkRrxnJr @Kor oTmMu ßyJPxPjr mJKzxy Z~Ka mJKzPf nJXYMr S @èj ßhS~J yP~PZÇ IKnpJPjr jJPo @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr ßkJvJT krJ KTZM ßuJT WPr dMPT @xmJmk© nJXYMPrr kr @èj iKrP~ ßhj mPu kKrmJPrr xhxqrJ IKnPpJV TPrjÇ \JjJ ßVPZ, ßmuJ FTaJr KhPT oPyvkMr ßkRrxnJr TqJŒkJzJ~ SA hMA ßjfJr mJKzPf @èj iKrP~ ßhS~J y~Ç FTA xo~ CkP\uJr jK˜ V´JPor ACKj~j kKrwh (ACKk) xhxq \JoJ~JPfr TotL xJAlMu AxuJo, xJPmT xhxq @K\\Mu AxuJo,

KcIJAK\ mrJmPr IKnPpJV hJP~r

mJuJVP† FT k´mJxLPT y~rJjLr IKnPpJV

mJuJV† CkP\uJr ßhS~Jj mJ\Jr ACKj~Pjr KxrJ\kM r V´ J Por pM Ü rJ\q k´ m JxL Ku~JTf IJuL ˙JjL~ FTKa k´ n JmvJuL YPâr y~rJjL ßgPT oMKÜ ßkPf KxPuPar KcIJAK\ S k´ m JxL ßxPu KuKUfnJPm IKnPpJV TPrPZjÇ 2013 xJPur 4 ßxP¡Ír, mMimJr KfKj F IKnPpJV hJP~r TPrjÇ IKnPpJPV Ku~JTf IJuL CPuäU TPrj, KfKj hLWtKhj iPr ˝kKrmJPr ˙J~LnJPm pM Ü rJP\q mxmJx TrPZjÇ oJP^ oPiq ßhv oJfíTJr aJPj ZáPa pJjÇ KfKj pMÜrJP\q gJTJ Im˙J~ xŒsKf FTA V´JPor nëKoPUPTJ k´nJmvJuL IJ»Mu TJKhr Uxr∆ fJPhr ‰kfíT xŒK•r KTZá nNKo ßTRvPu IJfìxJf TPrPZjÇ fJPhr ßoRrxL xŒK•r 501 jÄ UKf~JPjr 1233jÄ hJPVr 34 ßcKxPou nëKor oPiq 17 ßcKxPou FmÄ 1235 hJPVr 36 ßcKxPoPur oPiq 8 ßcKxPou nëKo Ku~JTf IJuLr ßmJj Zárfáj ßjZJr KjTa ßgPT IQminJPm Uxr∆ hKuu ßrK\KÓs TPrPZjÇ IKnPpJPV Ku~JTf IJuL IJPrJ CPuäU TPrj ßp, IJ»Mu TJKhr

Uxr∆ rJ\QjKfT k´nJm UJKaP~ FuJTJ~ hLWtKhj iPr ©JPxr rJ\fô TJP~o TrPZÇ fJr rP~PZ FTKa xv˘ mJKyjLÇ F mJKyjL KhP~ Uxr∆ Ku~JTf IJuLr në K or xLoJjJ k´JYLr ßnPñ KhP~PZÇ dJT-PdJu KkKaP~ I˘vP˘ xKöf yP~ Uxr∆ vfJKiT xπJxL KjP~ ßh~Ju nJÄYár TPrPZÇ ÊiM ßh~Ju ßnPñ Uxr∆ ßgPo gJPTKjÇ FUj ßx KmKnjúnJPm k´ m JxL Ku~JTf IJuLPT ÉoKT KhPóZ FmÄ IJPrJ xŒK• IJfìxJPfr ßYÓJ TrPZÇ FofJm˙J~ Yro KjrJk•JyLjfJ~ rP~PZj Ku~JTf IJuLÇ FT\j k´mJxL KyPxPm KfKj FA mqJkJPr rqJm-kM K uvxy k´ v JxPjr xyPpJKVfJ TJojJ TPrPZjÇ F KmwP~ \JjPf YJAPu IKnpMÜ IJ»Mu TJKhr Uxr∆ mPuj, FxF ßrTPct F nëKor oJKuT ÊiMoJ© Zárfáj ßjZJ FmÄ fJr nJA ßVRZ IJuLÇ Ku~JTf IJuLr FUJPj ßTJj irPjr IÄvLhJKrfô ßjAÇ fPm ßh~Ju nJñJr TgJ ˝LTJr TPr Uxr∆ mPuj, IJKo ßh~Juxy CÜ nëKo â~ TPrKZÇ fJA ßh~Ju ßnPñ ßlPuKZÇ - KmùJkj

xJPym @uL S rfj Ko~Jr mJKzWPr @èj ßhS~J y~Ç FPf @xmJmk© S k´P~J\jL~ K\Kjxk© kMPz ßVPZÇ k´fqãhvtL S SA xm kKrmJPrr xhxqPhr xNP© \JjJ ßVPZ, 5 \JjM~JKr, ßrJmmJr hMkMr FTaJr KhPT oPyvkMr CkP\uJr KmKnjú FuJTJ ßgPT ßnJa mPºr Umr CkP\uJ xhPr @xPf gJPTÇ F xo~ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL \JoJ~JPfr ßjfJPhr @aPTr ßYÓJ TPrÇ k´go hlJ~ fJrJ vyPrr TqJŒkJzJ~ CkP\uJ \JoJ~JPfr @Kor @mhMu yJA S ßkRr \JoJ~JPfr @Kor oTmMu ßyJPxPjr mJKzPf IKnpJj YJuJ~Ç kKrmJPrr xhxqrJ IKnPpJV TPrj, @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr ßkJvJT krJ KTZM ßuJT k´gPo mJKzPf fuäJKv ÊÀ TPrjÇ mJKzPf kMÀw TJCPT jJ ßkP~ fJÅrJ WPrr @xmJmk©xy KmKnjú K\Kjxk© nJXYMr TPrjÇ kPr @èj uJKVP~ ßhS~J y~Ç \JoJ~JPfr ßjfJ oTmMPur ßoP~ @xoJ UJfMj \JjJj, @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xhxqrJ VJKzPf TPr WPr dMPTA @xmJmkP© @èj iKrP~ KhP~ YPu pJjÇ ˙JjL~ TP~T\j \JjJj, \JoJ~JPfr SA ßjfJr mJKzPf @èj \ôuPf ßhPU fJÅrJ FKVP~ pJS~Jr ßYÓJ TPrjÇ F xo~ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr ßkJvJT krJ ßuJT\j fJÅPhr mJiJ ßhjÇ ˙JjL~ xN© \JjJ~, kPr jK˜ V´JPo IKnpJj YJuJPjJ y~Ç ßxUJPj @K\\Mr ryoJj, xJAlMu AxuJo, xJPym @uL S rfj Ko~Jr mJKzPf fuäJKv YJuJPjJ y~Ç fJÅPhr mJKzPf jJ ßkP~ FTAnJPm WPrr @xmJmk© nJXYMr S @èj ßhS~J y~Ç @K\\Mu hJKm TPrj, fJÅr mJKzPf jVh Kfj uJU aJTJ KZuÇ SA aJTJ FUj kJPòj jJÇ fJÅr iJreJ, @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr ßkJvJT kPr fuäJKvr xo~ fJÅr FA aJTJ KjP~ pJS~J yP~PZÇ nJXYMr-@èPj fJÅr 15 uJU aJTJr ã~ãKf yP~PZÇ oPyvkMr gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) @TrJo ßyJPxj \JjJj, TJrS mJKzPf @èj ßhS~Jr ßTJPjJ WajJ fJÅPhr \JjJ ßjAÇ F WajJ~ ßTC ßTJPjJ IKnPpJVS TPrKjÇ CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ (ACFjS) jJKxoJ UJfMj \JjJj, KfKj ßnJPar hJK~fô KjP~ mq˜ KZPujÇ fJA mJKzWr nJXYMr S @èj ßhS~Jr KmwP~ KfKj KTZM \JPjj jJÇ

KjmtJYj m\tPjr ßWJweJ KhPuj 20 k´JgtL k´KfƪôL k´JgtLr xogtTPhr KmÀP≠ TJrYMKk, \Ju ßnJa, ßTªs hUuxy KmKnjú IKnPpJV FPj 5 \JjM~JKr, ßrJmmJr hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPj ßnJa V´yPer KhPj 20 \j k´JgtL KjmtJYj m\tPjr ßWJweJ KhP~PZjÇ fJÅPhr oPiq \JfL~ kJKat, \Jxh S ˝fπ k´JgtLrJ rP~PZjÇ PvrkMr-2 (jTuJ-jJKufJmJzL) @xPj ˝fπ k´JgtL S ßTªsL~ TíwT uLPVr xyxnJkKf mKhCöJoJj mJhvJ ßmuJ ßkRPj hMAaJr KhPT xÄmJh xPÿuj TPr k´JKgtfJ k´fqJyJPrr ßWJweJ ßhjÇ KfKj k´KfƪôL k´JgtL TíKwoπL ßmVo oKf~J ßYRiMrLr (PjRTJ k´fLT) xogtTPhr KmÀP≠ IKnPpJV FPj mPuj, ÈjTuJ~ 50Ka ßnJaPTªs hUu TPr ßnJa cJTJKf TPrPZÇ' kaM~JUJuL-1 (xhr, hMoKT S Ko\tJV†) @xPj ˝fπ k´JgtL ßkRr ßo~r ßoJ. vKlTMu AxuJo KmPTu xJPz KfjaJ~ kaM~JUJuL ßk´xTîJPm xÄmJh xPÿuj TPr TJrYMKk S k´yxPjr IKnPpJV FPj KjmtJYj

m\tPjr ßWJweJ ßhjÇ FA @xPj \JxPhr k´JgtL yJKmmMr ryoJj \JkJ k´JgtLr xogtT S ˝fπ k´JgtLr xogtTPhr KmÀP≠ FTA IKnPpJV FPj KjmtJYPjr luJlu mJKfu TPr kMjKjtmtJYPjr hJKm \JjJjÇ ^JuTJKb-1 @xPj \JfL~ kJKatr k´JgtL jJKxrCK¨j xºqJ~ ^JuTJKb ßk´xTîJPm xÄmJh xPoûuj TPr KjmtJYj k´fqJUqJj TPrjÇ FZJzJ Y¢V´Jo-12 (kKa~J) @xPj \JfL~ kJKatr k´JgtL KxrJ\Mu AxuJo ßYRiMrL, Y¢V´Jo-4 (lKaTZKz) @xPj ˝fπ k´JgtL oJyoMh yJxJj, TémJ\Jr-4 (PaTjJl) @xPj \JfL~ kJKatr k´JgtL fJyJ A~JKy~J, ßljL-3 (PxJjJVJ\L-hJVjnN_J) @xPj \JfL~ kJKatr k´JgtL @PjJ~JÀu TKmr SrPl Kr≤M @PjJ~Jr, msJ¯emJKz~J-5 (jmLjVr) @xPj \JfL~ kJKatr k´JgtL TJ\L ßoJ. oJoMjrM rvLh, uçLkMr-4 (rJoVKf-ToujVr) @xPj hMA ˝fπ k´JgtL F ßT Fo vrLlC¨Lj S @\Jh C¨Lj ßYRiMrL, oMK¿V†-2 (añLmJzL-PuRy\Ä) @xPjr ˝fπ k´JgtL oJymMm CK¨j @yoh, jJrJ~eV†-1 („kV†) @xPj ˝fπ k´JgtL vSTf @uL, \JfL~ kJKatr (uJñu) \~jJu @PmhLj ßYRiMrL, VJ\LkMr-4 (TJkJKx~J) @xPj \JfL~ kJKatr k´JgtL (uJñu k´fLT) Ko~J ßoJ. @PjJ~Jr ßyJPxj, oJKjTV†-1 (KWSr, ßhRufkMr, KvmJu~) @xPj \JxPhr k´JgtL @l\Ju ßyJPxj UJj, ßjJ~JUJuL-6 (yJKf~J) @xPj ˝fπ k´JgtL @oLÀu AxuJo, mKrvJu-2 (mJjJrLkJzJ-CK\rkMr) @xPjr ˝fπ k´JgtL xJKmjJ @ÜJr, mKrvJu-3 (mJmMV†-oMuJhL) @xPjr \JfL~ kJKatr k´JgtL ßVJuJo KTmKr~J, mrèjJ-1 @xPjr ˝fπ k´JgtL xJPmT xJÄxh ßhPuJ~Jr ßyJPxj, mrèjJ-2 (mJojJ-PmfJVL-kJgrWJaJ) @xPj @S~JoL uLPVr KmPhsJyL S ˝fπ k´JgtL @mMu ßyJPxj KvThJr KjmtJYj m\tPjr ßWJweJ ßhjÇ

dJTJ-6 @xj PnJaJr-UrJ TJaJPuj ZJ©uLV TotLrJ xJrJ KhjA ßnJaJPrr CkK˙Kf KZu FPTmJPrA ToÇ xTJu ßgPT ßmuJ FTaJ kpt∂ ßTPªsr mqJua mJPé \oJ kPz oJ© 169Ka ßnJaÇ fPm ßvw KmPTPu ßnJaJPrr UrJ ßTPa pJ~Ç vf vf \Ju ßnJa KhP~ ßxKa kMKwP~ ßhj TPu\ ZJ©uLPVr ßjfJ-TotLrJÇ FKa kMrJj dJTJr TKm j\Àu xrTJKr TPuP\ 55 j’r ßnJaPTPªsr KY©Ç dJTJ-6 @xPjr FA ßTPªs ßoJa ßnJaJr xÄUqJ FT yJ\Jr 546Ç KmPTu YJraJ~ ßnJa V´ye ßvPw ßhUJ ßVu, ßTªsKaPf 697 ßnJa kPzPZÇ hMkPM r 11 vfJÄv ßnJa kzPuS ßvw KmPTPu fJ 45 vfJÄPv ßkRÅZJ~Ç FTA WajJ WPaPZ TKm j\ÀPur KmkrLf kJPvr dJTJ VnPot≤ oMxKuo yJAÛMPur hMA ßTPªsÇ FUJjTJr 65 j’r ßTPªs ßmuJ ßhzaJ kpt∂ 270Ka ßnJa kPzÇ fPm ßvw KmPTPu fJ 419-F ßkRÅZJ~Ç Fr @PV hMAaJr KhPT FA ÛMPurA 64 j’r ßTPªs \VjúJg KmvõKmhqJu~ ZJ©uLPVr ßjfJ-TotLrJ mqJua KZjfJA TPrjÇ @r Fr ßjfífô ßhj \VjúJg ZJ©uLPVr xJPmT xJiJre xŒJhT VJ\L @mM xJBh S mftoJj xnJkKf vrLlMu AxuJoÇ xyTJrL Kk´xJAKcÄ TotTftJPhr xJoPjA ZJ©uLPVr TotLrJ mqJuPar ßkZPj ˝Jãr TPr I∂f @zJA vfJKiPTr oPfJ \Ju ßnJa ßhjÇ F WajJr xo~ @vkJPv kMKuv 9 kOÔJ~


UmrJUmr 9

SURMA m 10 - 16 January 2014

\JuPnJPar oJiqPo (8 kOÔJr kr) TotTftJrJ gJTPuS ßhPU jJ ßhUJr nJj TPrjÇ xJÄmJKhTrJ ZKm fáuPf ßVPu FT TotL mJiJ ßhjÇ KfKj mPuj, È@kjJrJS \JPjj, @orJS \JKj - FA KjmtJYPjr èÀfô jJAÇ ÊiM ÊiM ^JPouJ TPrj ßTj?' IjqKhPT ZJ©uLPVr xJPmT FT ßjfJ AvJrJ~ YMk gJTJr IjMPrJi TPrjÇ mJÄuJmJ\Jr xrTJKr mJKuTJ CóKmhqJu~ S ßkJPVJ\ ÛMuxy TP~TKa ßTPªs FTA TJ~hJ~ ZJ©uLPVr TotLrJ \Ju ßnJa ßhj mPu \JjJ pJ~Ç oyJP\JPar oPjJjLf k´JgtL \JfL~ kJKatr TJ\L KlPrJ\ rvLPhr \jqA ZJ©uLV TotLPhr FA Ikf“krfJÇ hMkPM r ßV¥JKr~Jr Kj\ mJxJ~ xÄmJh xPÿuj TPr TJrYMKkr IKnPpJV FPj KjmtJYj m\tPjr ßWJweJ ßhj fJÅr k´KfƪôL xJAhMr ryoJj (xKyh)Ç Frkr xm ßTªs ßgPT fJr FP\≤Phr ßmr TPr @jJ y~Ç kMrJj dJTJr xN©JkMr, ßV¥JKr~J, ßTJPfJ~JKu KjP~ dJTJ-6 @xjÇ FA @xPj TMPÅ zWr k´fLT KjP~ uPzPZj mJÄuJPhv jqJvjJu @S~JoL kJKatr ßoJ. @TfJr ßyJPxjÇ fPm ßTJPjJ ßTPªs fJr ßTJPjJ FP\≤S ßhUJ pJ~KjÇ

500 ßTPªs ßnJa V´ye ˙KVf ßnJaPTPªs IKVúxÄPpJV S mqJua ßkkJr KZKjP~ ßj~Jxy jJvTfJr TJrPe xJrJ ßhPv k´J~ xJPz 5v' ßnJaPTPªs ßnJa V´ye ˙KVf TrJ yP~PZÇ xNP© \JjJ ßVPZ, rÄkMPr 84Ka, VJAmJºJ~ 129Ka, jLulJoJrLPf 9Ka, KhjJ\kMPr 45Ka, mèzJ~ k´J~ 100Ka, yKmVP† 3Ka, uçLkMPr 21Ka, Y¢V´JPo 2Ka, bJTMrVJÅSP~ 19Ka, TMKouäJ~ 15Ka, \JoJukMPr 4Ka, pPvJPr 65 S ßljLPf 1Ka S K^jJAhPy 3Kaxy ßoJa k´J~ 5 vfJKiT ßnJaPTPªs ßnJa V´ye ˙KVf TrJ yP~PZÇ xJrJ ßhPv 59 ß\uJ~ 147Ka @xPj ßnJa V´yPer TgJ gJTPuS KmFjKk\JoJ~Jf TotLPhr yJouJ~ KjmtJYjL xr†Jo jÓ yS~J~ Fxm ßTPªs ßnJa V´ye ˙KVf TrJ yP~PZÇ ÊâmJr ßgPT xJrJ ßhPv 147 @xPj ßnJPar \jq k´˜Mf 18 yJ\Jr 208 ßnJa ßTPªsr oPiq hM'vfJKiT ßTPªs @èj KhP~PZ hMmtí•rJÇ

ToJKxt~Ju orPV\ FmÄ

aáTár ßZPu r†j FTJA 450 kJmjJ-1 @xPj kJmjJr ßmzJ CkP\uJ~ kJATyJKa vyLhjVr Có KmhqJuP~r ßnJaPTPªs ˝rJÓs k´KfoπL FcPnJPTa vJoxMu yT aMTMr ßZPu r†Pjr ßuJT\j ßmuJ 10aJr KhPT ß\Jr TPr ßjRTJ oJTtJ mqJuPa Kxu KhP~PZjÇ F xo~ k´KfmJh TrPf ßVPu ˝fπ k´JgtL @mM xJAPhr fJuJ k´fLPTr FP\≤ jNr AxuJoPT oJrir TPr fJrJÇ 5 \JjM~JKr xTJPu F WajJ WPaÇ SA ßTPªsr xyTJrL Kk´\JAKcÄ IKlxJr vJoxMr ryoJj \JjJj, 15-20 \j ßuJT n~nLKf ßhKUP~ ß\Jr TPr 99Ka mqJua KZKjP~ KjP~ Kxu ßoPr YPu pJ~Ç mqJua jJ’JrèPuJ yPuJ - 233201-99KaÇ SA ßTPªs hJK~fôkJujrf Fx@A j\Àu AxuJo mPuj, ßnJaJr ßxP\ TP~T\j FPx Kxu ßoPr ßVPZÇ @orJ mM^Pf kJKrKjÇ xJKg~JPUJuJ FmPfhJ~L oKyuJ oJhrJxJ, TJKvjJgkMr ßTPªsr Kk´\JAKcÄ IKlxJr \JuJu CK¨j mPuj, 15 ßgPT 20 \j ß\Jr TPr xJPz Kfj v' ßnJa ßh~Ç hJK~fôrf

ACCIDENT MANAGEMENT

COMMERCIAL MORTGAGE • Secured loans • Purchase • Re mortgage

• No Account Required • Completion within 2 week • Loans for any purpose

ACCIDENT MANAGEMENT We can provide you:

•Repair •Storage •Recovery •Personal Injury •Replacement Vehicle

WELCOME ENTERPRISE HOTLINE: 020 8586 6877 T-MOBILE:

0798 4131 376 FAX: 0208 470 9962

Email: amcmahi@yahoo.co.uk Web: www.welcome-enterprise.co.uk Address: 6 STAFFORD ROAD, LONDON E7 8NN. CCL No- 581106, DP: Z9303661

kMKuv TjPˆmu ÀPmu ßyJPxj mPuj, @orJ hMA kMKuv KT TrmÇ fJrJ ß\Jr TPr Kxu ßoPr YPu ßVPZÇ

ßnJa kPzPZ 10 vfJÄPvrS To : ßloJ ßl~Jr APuTvj oKjaKrÄ IqJuJP~¿ (PloJ)-Fr k´iJj oMKjrJ UJj \JKjP~PZj, KjmtJYPj xm KoKuP~ 10 vfJÄPvrS To ßnJa kPzPZÇ ßmxrTJKr ßaKuKnvj YqJPju 24F FT @PuJYjJ~ KfKj F TgJ mPujÇ KfKj mPuj, È@Ko KjP\ rJ\iJjLr ßmv TP~TKa ßnJaPTPªs KVP~KZÇ fJPf UMm To ßnJaJPrr CkK˙Kf ßhPUKZÇ F ZJzJ ßhPvr KmKnjú ˙JPj @oJPhr kptPmãPTrJ ßpxm Umr KhP~PZj fJPfS 10 vfJÄPvr To ßnJa kPzPZ mPu \JjJ ßVPZÇ KfKj \JjJj, rJ\iJjLr IPjT ßTPªs CkK˙f ßkJKuÄ FP\≤S muPf kJPrjKj KfKj ßTJj k´JgtLr ßkJKuÄ FP\≤Ç FKhPT, 5 \JjM~JKr, ßrJmmJPrr \JfL~ xÄxh KjmtJYPj VPz 10 nJV ßnJa kPzPZ mPu \JKjP~PZ mJÄuJPhv oJjmJKiTJr TKovjÇ 5 \JjM~JKr TKovPjr kKrYJuT IqJcPnJPTa F ßT @\Jh ˝JãKrf FT KmmíKfPf muJ y~, ßnJaPTªsèPuJ~ ßnJaJr KZPuj UMmA ˝·xÄUqTÇ ßmKvr nJV ßnJaPTPªs ßnJaJr CkK˙Kf KZu vfTrJ vNjq nJV ßgPT 10 nJV kpt∂Ç KTZM KTZM ßTPªs ãofJxLj hPur oPjJjLf k´JgtL S fJPhr KmPhsJyL k´JgtL k´KfÆKªôfJ TrPuS SA xm @xPj xPmtJó 20 ßgPT 25 nJPVr ßmKv ßnJa kPzKjÇ KjmtJYjTJPu 15 \j Kjyf S hMA yJ\Jr oJjMw @yf yP~PZjÇ ßnJa ˙KVf yP~PZ 149Ka ßTPªsÇ KmmíKfPf @PrJ muJ y~, rJ\iJjLr ßmv KTZM ßTªs ßnJaJrKmyLj gJTPuS ßaKuKnvj YqJPjuèPuJr k´KfKjKirJ FPuA ybJ“ TPr 40-50 \j huL~ TotL uJAj iPr ßnJaJr uJAPj hJÅKzP~ gJTPf ßhUJ pJ~Ç TKovPjr KmmíKfPf muJ y~, 10 nJV ßnJaJr CkK˙Kfr KjmtJYjPT k´TífkPã KjmtJYj muJ pJ~ jJÇ F \jq fJrJ IKmuP’ F KjmtJYj mJKfu TPr xm hPur IÄvV´yPe jfMj flKxu ßh~Jr hJKm \JjJjÇ @PVA KjmtJKYf 153 @xPjr luJluS mJKfPur hJKm \JjJj fJrJÇ

xÄWwt-èKuPf Kjyf 26 KmPrJiL hPur k´KfPrJPi ßnJaJrKmyLj KjmtJYj ßljLr ßxJjJVJ\L CkP\uJ~ kMKuPvr èKuPf Kjyf pMmhu ßjfJ \JoPvh S ZJ©hu ßjfJ vyLhMuäJy rÄkMPrr kLrVJZJ~ Kjyf \JoJ~Jf ßjfJ KorJ\Mu AxuJo S KvKmrTotL hvo \JfL~ xÄxPhr 147Ka @xPj 5 \JjM~JKrr ßnJaJrKmyLj KjmtJYPj mqJkT xKyÄxfJr WajJ WPaPZÇ KmPrJiL hPur k´KfPrJPir oMPU mqJkT xÄWPwt S KjrJk•J mJKyjLr èKuPf KjmtJYj TotTftJ, @jxJr xhxq S 18 huL~ ß\JPar ßjfJTotLxy 26 \j Kjyf yP~PZjÇ

ßxJjJAoMzLPf KjmtJYj-krmftL xÄWPwt k´KfmºL pMmT Kjyf, 15 ß\uJ~ xKyÄxfJ dJTJ, 7 \JjM~JKr - dJTJxy ßhPvr 15Ka ß\uJ~ KjmtJYj-krmftL mqJkT xKyÄxfJr Umr kJS~J ßVPZÇ Fxm ß\uJ~ mJKzWPrr kJvJkJKv

mqmxJk´KfÔJj S huL~ TJptJu~ kMKzP~ ßhS~J yP~PZÇ jJvTfJ YJuJPjJ y~ k´KfkPãr lPur mJVJPjÇ ßnJaPTPªs jJ pJS~J~ KkKaP~ yJf-kJ ßnPX ßhS~J yP~PZ ßnJaJPrrÇ dJTJ S ßjJ~JUJuL ß\uJ~ xKyÄxfJ~ k´JeyJKj WPaPZ YJr\PjrÇ dJTJ-1 @xPj uJñu k´fLPT Km\~L k´JgtL xJuoJ AxuJPor Kfj xogtTPT TMKkP~ S KkKaP~ yfqJ TPrPZj ßjRTJ k´fLPT krJK\f k´JgtL @»Mu oJjúJj UJPjr xogtPTrJÇ 6 \JjM~JKr, ßxJomJr xTJPu F WajJ WPaÇ PjJ~JUJuLr ßxJjJAoMzLPf Kjyf yP~PZj k´KfmºL pMmTÇ CkP\uJr jhjJ ACKj~Pjr V\JKr~J mJ\JPr ßrJmmJr rJPf KmFjKk S @S~JoL uLPVr TotL-xogtTPhr oPiq xÄWPwt ßoJ. oJylM\ (23) jJPor SA pMmT Kjyf yjÇ xÄWPwt k´KfmºL pMmT Kjyf: ßhPvr KmKnjú ˙JPj @S~JoL uLPVr k´JgtLPhr Km\P~r xÄmJPh ßjJ~JUJuLr ßxJjJAoMzL CkP\uJr jhjJ ACKj~Pjr \VöLmjkMr V´Jo ßgPT ßrJmmJr rJf @aaJr KhPT FTKa KoKZu ßmr TPrj @S~JoL uLPVr ßjfJ-TotLrJÇ KoKZuKa V\JKr~J mJ\JPrr KhPT pJS~Jr kPg Kk≤Mr YJP~r ßhJTJPjr xJoPj ßgPT pMmuLPVr TP~T\j TotL ß\Jr TPr k´KfmºL oJylM\PT KoKZPu KjP~ pJjÇ F xo~ KoKZuTJrLrJ KmKnjú CxTJKjoNuT ßxäJVJj ßhj FmÄ mJKzWPrr xLoJjJk´JYLr S ßmzJ nJXYMr TPrjÇ F WajJ~ K㬠yP~ @vkJPvr KmFjKk S xyPpJVL xÄVbPjr ßjfJ-TotLrJ \PzJ yP~ KoKZuTJrLPhr Skr yJouJ YJuJjÇ ßmPi pJ~ xÄWwtÇ FPf oJylM\xy kJÅY\j @yf yjÇ rJf hMAaJr KhPT ßjJ~JUJuL k´JAPna yJxkJfJPu KYKT“xJiLj Im˙J~ fJÅr oífMq y~Ç PxJjJAoMzL CkP\uJ @S~JoL uLPVr xnJkKf @ l o mJmMu hJKm TPrj, oJylM\ pMmuLPVr xKâ~ TotLÇ IjqKhPT CkP\uJ KmFjKkr xJiJre xŒJhT TMfMmCK¨Pjr hJKm, oJylMP\r kMPrJ kKrmJr KmFjKkr rJ\jLKfr xPñ pMÜÇ ßx KyPxPm KfKjS KmFjKkr TotLÇ fPm oJylMP\r mJmJ \~jJu @mKhj \JjJj, KfKj KjP\ KmFjKk TrPuS fJÅr ßZPu ßTJPjJ rJ\jLKf TrPfj jJÇ oJylM\ mJT&-k´KfmºL S ßYJPUS To ßhUfÇ PxJjJAoMzL gJjJr SKx @mhMx xJoJh \JjJj, F WajJ~ gJjJ~ oJouJ hJP~Prr k´˜MKf YuPZÇ TMKkP~ \Uo: TmJ\JPrr ßkTM~J CkP\uJr kKÁo ßVJÅ~JUJuL FuJTJ~ 6 \JjM~JKr ßnJrrJPf WPr dMPT CkP\uJ @S~JoL uLPVr xJPmT ˝J˙qKmw~T xŒJhT jJKZr CK¨jPT (50) TMKkP~ \Uo TPr hMmtí•rJÇ fJÅr kKrmJPrr hJKm, hMmtí•rJ WPrr @uoJKr ßnPX FT uJU aJTJ S xJf nKr ˝etJuÄTJrS KjP~ ßVPZÇ kMKuv \JjJ~, F WajJ~ ßoJ. jNr jJPor FT pMmTPT @aT TrJ yP~PZÇ KkPrJ\kMPrr obmJKz~J CkP\uJr KaKTTJaJ ACKj~j ZJ©uLPVr pMVì @øJ~T oKjr ßyJPxjPT (22) ßrJmmJr xºqJ~ TMKkP~ \Uo TPrPZ hMmtí•rJÇ oKjr ßyJPxj hJKm TPrj, pMmhu S ZJ©hPur TotLrJ fJÅPT TMKkP~ \Uo TPrjÇ KmFjKk-xogtTPhr mJKz-mqmxJk´KfÔJPj fJ§m: \JoJukMr-4 @xPj \JfL~ kJKatr Km\~L k´JgtL oJoMjMr rKvPhr kPã KjmtJYPj TJ\ jJ TrJ~ FmÄ ßnJa jJ ßhS~J~ xKrwJmJzL CkP\uJr KmFjKkr ßjfJ-TotLPhr mJKzWr S mqmxJk´KfÔJPj fJ§m 10 kOÔJ~


10 UmrJUmr

\JuPnJPar oJiqPo

(9 kOÔJr kr) YJKuP~PZ @S~JoL uLPVr xπJxLrJÇ Fr ßjfíPfô KZPuj CkP\uJr ßkJVuKhWJ ACKj~j kKrwPhr ßY~JroqJj S ACKj~j @S~JoL uLPVr xhxq xJox CK¨jÇ k´fqãhvtLrJ \JjJj, ACKk ßY~JroqJj xJox CK¨Pjr ßjfíPfô hMkMPr ßkJVuKhWJ ACKj~j KmFjKkr xnJkKf oJoMj lKTPrr FTMPvr ßoJz FuJTJ~ AanJaJ~ yJouJ YJuJ~ xπJxLrJÇ fJrJ AanJaJr TJÅYJ Aa ßnPX ßlPuÇ kPr KmFjKkxogtT yJK\ mJhvJ Ko~Jr jNr\JyJj KlKuÄ ßˆvj (PkasukJŒ) fJuJ uJKVP~ mº TPr ßh~Ç Frkr ßkJVuKhWJ ACKj~j KmFjKkr xJiJre xŒJhT @mhMu oK\Phr mJKzPf @èj iKrP~ ßhS~J y~Ç mJKzPf @èj KhP~ pJS~Jr kPg @mhMu oK\Phr TuJr mJVJPjr Kfj vfJKiT VJZ ßTPa ßlPu xπJxLrJÇ F xo~ KmFjKkr xogt T @mhM x xJuJPor mJKzPfS nJXYM r YJuJPjJ y~Ç kPr m~zJ mJ\JPrr kNmt kJPv KmFjKkr xogtT o\jM, @uyJP\r ßhJTJj S m~zJ ßruPˆvj FuJTJr xM u fJj S lJuM lKTPrr ßhJTJj nJXYMr TrJ y~Ç F xo~ YJrKa jKZoj, FTKa ßoJarxJAPTu S hM K a IPaJmJATS nJXYMr TPr xπJxLr huÇ ãKfV´ ˜ ßhJTJjhJr o\jM mPuj, È@oJr ßhJTJPj KmFjKkr ßuJT\j mPx YJ UJj, fJA @oJr ßhJTJj nJXYMr TrJ yP~PZÇ' PkJVuKhWJ ACKj~j KmFjKkr xJiJre xŒJhT @mhMu oK\h \JjJj, \JfL~ kJKatr k´JgtLPT ßnJa jJ ßhS~J~ fJÅr mJKzPf @èj ßhS~J yP~PZÇ jJvTfJ YJuJPjJ y~ fJÅ r TuJr mJVJPjÇ Fxm mqJkJPr \JjPf YJAPu \JoJukM r -4 @xPjr Km\~L k´JgtL \JfL~ kJKatr oJoMjMr rKvh mPuj, ÈF mqJkJPr @Ko KTZM \JKj jJÇ' xKrwJmJzL gJjJr kKrhvtT (fh∂) fJSyLhMu AxuJo mPuj, ÈÊPjKZ, FTaM WajJ WPaPZÇ'

10 - 16 January 2014 m SURMA

PhJTJjkJPa @èj, nJXYMr: pPvJPrr ßTvmkMr CkP\uJr VznJñJ mJ\JPr ßrJmmJr xºqJ~ \JoJ~Jf-@S~JoL uLPVr oPiq xÄWwt y~Ç FTkptJP~ kJÅK\~J ACKj~j @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT @mhMu @yJh SrPl @u mJyJPrr kJPar èhJPo @èj iKrP~ ßhS~J y~Ç kMKzP~ ßhS~J y~ fJÅr ßoJarxJAPTuÇ F ZJzJ KfjKa ßhJTJPj @èj ßhS~J y~Ç ßnJrrJPfr KhPT kMKzP~ ßhS~J y~ @rS FTKa SwMPir ßhJTJj S ˙JjL~ ßkJˆ IKlxÇ F ZJzJ Z~Ka ßhJTJPj nJXYMr S IKVúxÄPpJV TrJ y~Ç Y¢V´ J Por ßuJyJVJzJ CkP\uJr TuJC\Jj ACKj~Pjr KyªMr yJa FuJTJ~ ßrJmmJr rJf @aaJr KhPT \JoJ~Jf-KvKmPrr TotLrJ yJouJ YJuJjÇ fJÅrJ xMPUªM hJPvr KoKÓr ßhJTJPj nJXYMr TPr uMakJa YJuJjÇ F ZJzJ FTKa SwMPir ßhJTJjS nJXYMr TrJ y~Ç FTkptJP~ ˙JjL~ oKªPr nJXYMPrr ßYÓJ YJuJPu \jfJr k´KfPrJPir oMPU fJÅrJ kJKuP~ pJjÇ yJouJ, xÄWwt: mrèjJr @ofuL vyPrr mafuJ~ hM k M P r mrèjJ-1 @xPjr ˝fπ k´ J gt L ßhPuJ~Jr ßyJPxPjr xogt T ßUJTj oí i Jr mqmxJK~T TJpt J uP~ @S~JoL uLPVr Km\~L k´ J gt L r xogtPTrJ yJouJ YJuJjÇ F xo~ ßUJTj oíiJxy Kfj\jPT TMKkP~ \Uo TrJ y~Ç kPr ßUJTj oíiJr xogtPTrJ kJJ yJouJ YJuJjÇ FPf hM\j @yf yjÇ P\uJr fJufuL CkP\uJr lKTryJa mJ\JPrS ßhPuJ~Jr ßyJPxPjr xogtTPhr Skr xTJPu yJouJ YJuJj @S~JoL uLPVr TotLrJÇ F xo~ I∂f 14 \jPT KkKaP~-TMKkP~ \Uo TrJ y~Ç mJ\JPrr kJÅY-Z~Ka ßhJTJj S mJKzWr nJXYMr TrJ y~Ç Fr @PV ßrJmmJr rJPf mrèjJ vyPrr rJPxu Û~JPr ßhPuJ~Jr ßyJPxPjr mqKÜVf TJptJuP~ yJouJ YJuJPjJ y~Ç yJouJ~ @yfPhr oPiq èÀfr @a\jPT mKrvJu ßvPrmJÄuJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ K^jJAhy vyPrr TJKuTJkMr Kfj rJ˜Jr ßoJz ßgPT hMkMPr K^jJAhy-2 @xPjr Km\~L ˝fπ

k´JgtLr 10-12 \j xogtT pJKòPujÇ F xo~ krJK\f @S~JoL uLPVr k´JgtLr xogtPTrJ fJÅPhr Skr yJouJ YJKuP~ Z~\jPT TMKkP~ S KkKaP~ @yf TPrjÇ pPvJPrr oKjrJokMr ßkRr vyPrr Km\~rJokMr V´JPo ßrJmmJr rJPf @S~JoL uLPVr Kfj TotLxogtTPT ßmho oJrKka TrJ yP~PZÇ FÅPhr oPiq lKrPhr kJ S ßUJrPvh @uPor yJf ßnPX ßhS~J y~Ç @r TMKkP~ \Uo TrJ y~ yJÀjIr-rKvhPTÇ KxPuPar Kmvõ j Jg CkP\uJr UJA~J UJAz jfMjmJ\JPr hMkMPr pMmhPur yJouJ~ @yf yj @S~JoL uLV S pMmuLPVr Kfj TotLÇ @S~JoL uLV k´JgtLr mJKzPf yJouJ: ßoPyrkMPrr VJÄjLPf KjmtJYPj \~L @S~JoL uLPVr KmPhsJyL k´JgtL oTmMu ßyJPxPjr xogtPTrJ hMkMPr FTKa Km\~ KoKZu ßmr TPrjÇ KoKZuKa VJÄjL vyr IKfâo TPr vyPrr ßr\JCu YfôPr xoJPmv TPrÇ ßxUJPj oTmMu ßyJPxj mÜmq ßhS~Jr KTZMãe kr Còí⁄u KTZM TotL @S~JoL uLPVr krJK\f k´JgtL @mhMu UJPuPTr mJKz S TJptJuP~ yJouJ YJuJjÇ fJÅrJ mJKzr @xmJm fZjZ, uMakJaxy @aKa ßoJarxJAPTu nJXYMr TPrjÇ F WajJ~ 12 \jPT @aT TrJ y~Ç F ZJzJ Km\~L k´JgtL oTmMu ßyJPxj, CkP\uJ ßY~JroqJj vKlTMu @uo S VJÄjL ßkRr ßo~r @yoûh @uLPT K\ùJxJmJPhr \jq CkP\uJ KjmtJyL TotTftJr TJptJuP~ iPr KjP~ pJj KmK\Km xhxqrJÇ ÈPnJa KhPf pJAKj, FaJA IkrJi': jJPaJPrr KxÄzJ CkP\uJr jN r kM r mJ\JPr ßrJmmJr xºqJ~ YJÅj @uL (32) jJPor FT mqKÜPT oJrir TPr yJf-kJ ßnPX ßhj @S~JoL uLPVr TotL-xogtPTrJÇ YJj @uL FT\j ßxuMj mqmxJ~LÇ èÀfr Im˙J~ fJÅPT jJPaJr xhr yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ yJxkJfJPu YJj @uL mPuj, È@Ko S~JTtJxt kJKatr k´JgtL Ko\Jj nJAPT ßnJa KhP~KZÇ FA IkrJPi fJrJ @oJPT ßoPrPZÇ @Ko yJf-kJ iPrS ßryJA kJAKjÇ'

k´J~ FTA xo~ Kmuhyr mJ\JPr yLrJ @uLPT (27) ßmuYJ KhP~ KkKaP~ yJf-kJ ßnPX ßhS~J y~Ç jJPaJr xhr yJxkJfJPu KYKT“xJiLj yLrJ @uL mPuj, È@Ko ßnJa KhPf pJAKjÇ FaJA @oJr IkrJiÇ FTA CkP\uJr oPyvYªskMr V´JPor \JuJu CK¨Pjr mJKzPf ßrJmmJr xºqJ~ uMakJa YJuJj @S~JoL uLPVr xogtPTrJÇ Km\~ KoKZu uãq TPr èKu: xJfãLrJ-1 @xPjr jmKjmtJKYf xJÄxh oM˜lJ uM“lMuäJr Km\~ KoKZu uãq TPr èKu S TTPau yJouJ YJKuP~PZ \JoJ~Jf-KvKmrÇ 6 \JjM~JKr ßmuJ ßxJ~J FTaJr KhPT ß\uJr TuJPrJ~J CkP\uJr SlJkMr xrTJKr k´JgKoT KmhqJuP~r xJoPj F WajJ WPaÇ fPm FPf yfJyPfr WajJ WPaKjÇ huL~ TJptJuP~ @èj: \~kM r yJa vyPrr ßruPVa-xÄuVú 2 j’r ßruPˆvj xzPT ß\uJ KmFjKkr TJpt J u~ ßrJmmJr VnLr rJPf kMKzP~ ßh~ hMmtí•rJÇ @èPj TJptJuP~r xm @xmJm kMPz pJ~Ç F WajJ~ 18-huL~ ß\Ja @S~JoL uLPVr xπJxLPhr hJ~L TPrPZÇ KkPrJ\kMr vyrfKu ms J ¯eTJKb S~Jct @S~JoL uLPVr TJpt J u~ kMKzP~ ßhS~J y~ ßrJmmJr rJPfÇ mJKzPf @èj: KhjJ\kMPrr kJmtfLkMPrr ojìgkMr ACKj~Pjr fJ\jVr nJKa~JkJzJ~ ßrJmmJr KmPTPu 18 hu-xogtTPhr hMKa mJKzPf @èj ßhj @S~JoL uLPVr TotL-xogtPTrJÇ VnLr rJPf rJorJ~kMr ßYRiMrLkJzJr KmªM ßYRiMrLr KfjKa WPr @èj ßh~ hMmtí•rJÇ KkPrJ\kMPrr obmJKz~J CkP\uJr mz oJZM~J mJ\JPr ßrJmmJr rJPf hMmtí•rJ pMmuLV S v´KoT uLPVr YJr ßjfJr ßpRg oJKuTJiLj FTKa WPr @èj ßh~Ç k´KfPmhj ‰fKrPf xyJ~fJ TPrPZj @oJPhr xÄKväÓ FuJTJr Kj\˝ k´KfPmhT, @ûKuT TJptJu~ S k´KfKjKirJÇ 11 kOÔJ~


UmrJUmr 11

SURMA m 10 - 16 January 2014

(10 kOÔJr kr)

KhjJ\kMPr 150 mJKz S ßhJTJPj nJXYMr, @èj dJTJ, 7 \JjM~JKr - ßnJa ßhS~Jr TJrPe KhjJ\kMr xhr CkP\uJr ßYPyuVJ\L ACKj~Pjr TetJA V´JPor Z~Ka kJzJ~ KyªMPhr mJKzWPr yJouJ YJKuP~ IKVúxÄPpJV TPrPZj KmFjKkr ßjfífôJiLj 18-huL~ ß\JPar ßjfJ-TotLrJÇ fJÅrJ ßhz vfJKiT Wr S ßhJTJj kMKzP~ KhP~PZjÇ 5 \JjM~JKr, ßrJmmJr ßnJa KhP~ WPr ßlrJr krkrA F yJouJ y~Ç xPñ YPu uMakJaÇ TrJ y~ oJrirSÇ P\uJ k´vJxT @yoh vJoLo @u rJ\L S kMKuv xMkJr ßoJ. ÀÉu @oLj 6 \JjM~JKr, ßxJomJr KmPTPu WajJ˙u kKrhvtj TPrjÇ 6 \JjM~JKr hMkMr 12aJ~ ßYPyuVJ\Lr TetJA mJ\JPr ßVPu mqJkT ±ÄxpPùr k´oJe ßoPuÇ FuJTJr xoJ\PxmL ßoJ. ßr\JCu TKro \JjJj, mJ\JPrr xPñ uJPVJ~J TetJA xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~Ka KZu ßnJaPTªsÇ ßnJaJPrr xÄUqJ xJPz YJr yJ\Jr, ßmKvr nJVA xÄUqJuWM xŒ´hJP~rÇ 5 \JjM~JKr, ßrJmmJr xTJu ßgPTA fJÅrJ SA ßTPªs ßnJa ßhjÇ fJÅrJ mJKz ßlrJr kr ßmuJ @zJAaJr KhPT kJPvr TJÅaJkJzJ, cMoMrfuL, oyJPhmkMr, mTrLkJzJ S TetJA V´Jo ßgPT hMA ßgPT @zJA yJ\Jr xv˘ ßuJT FPx k´Lfo kJzJ, oJimkJzJ, I\~kJzJ, ßfuLkJzJ, xJyJkJzJ S yKrv kJzJ~ @âoe YJuJjÇ kPr TetJA mJ\JPr vfJKiT ßhJTJPj uMakJa-nJXYMr S IKVúxÄPpJV TPrjÇ nMÜPnJVLrJ IKnPpJV TPrj, yJouJ~ ˙JjL~ ACKj~j kKrwPhr (ACKk) xhxq jJK\r @yPoh ZJzJS cM oM rfuL, TJÅ a JkJzJ, oyJPhmkM r, mTrLkJzJ S TetJA V´JPor @Tmr @uL, oJymMmMu @uo, xJyJmMu @uo, @mMu TJjJ, jMÉ Ko_Jxy IjqrJ ßjfífô ßhjÇ fJÅrJ xmJA KmFjKk S \JoJ~JPfr xogtTÇ yJouJr KvTJr kKuäKYKT“xT Kuaj rJ~ mPuj, fJÅr SwMPir ßhJTJj ßgPT 20 yJ\Jr aJTJ S oMPbJPlJj KZKjP~ ßjS~J, @xmJm nJXYMr TrJ FmÄ SwMi mJAPr ZMPz ßlPu ßhS~J yP~PZÇ mqmxJ~L KmÌM rJ~ S \V“ rJ~ \JjJj, fJÅPhr ßhJTJPj TKŒCaJr, ÛqJjJr, lPaJTKk ßoKvj, jVh aJTJ uMPar kr ßhJTJjWr ßnPX ßhj yJouJTJrLrJÇ mqmxJ~L xPfqj rJP~r ßyJPau S k´PoJPhr TJÅYJoJPur ßhJTJj uMa ßvPw yJouJTJrLrJ @èj iKrP~ ßhjÇ xqJuj mqmxJ~L xM\j vLu mPuj, fJÅr ßhJTJPjr ßY~Jr, @~jJ, KaKnxy kMPrJ WrKa fJÅrJ èÅKzP~ KhP~PZjÇ yJouJr xo~ @fPï oJjMw mJ\Jr ßZPz kJKuP~ pJjÇ kJKuP~ pJj ßnJaPTªsKar Kk´xJAKcÄ TotTftJxy IjqrJÇ F mJ\JPrr kJPvA TetJA yJ\LkJzJÇ kJzJr VíymiN kJÀu ßmVo, ßrK\~J ßmVo, ßUJPh\J ßmVo, oK\mr ryoJj S @fJmMK¨j - FA kJÅY\Pjr mJKzS èÅKzP~ KhP~PZj yJouJTJrLrJÇ kJÀu ßmVo \JjJj, fJÅPhr ÈIkrJi', fJÅrJ xmJA ßnJa KhPf KVP~KZPujÇ PfuLkJzJ~ KVP~ ßhUJ pJ~, oKeTJ rJ~, k´KfoJ rJ~, kJfJjL mJuJ, \~ mJuJ, xMKY©J mJuJ, oJufL mJuJ, YªjJ mJuJ, fMuxL mJuJ, TJª mJuJxy 1520 \j VíymiN S fJÅPhr ˝JoL-x∂JjPhr yJPf mqJV, oJgJ~ TJkPzr ßkJÅauJ S Kjfqk´P~J\jL~ xJoV´L xPñ KjP~ KnaJoJKa ßZPz Ijq© YPu pJPòjÇ F xo~ WajJ˙Pu @Pxj xJÄxh ATmJuMr rKyoÇ fJÅPT ßkP~ @rS IPjPT \PzJ yP~ TJÅhPf ÊÀ TPrjÇ

k´fqãhvtLrJ \JjJj, @âoPer xo~ F kJzJr IPjPTA KmKnjú mJÅv^Jz S jhLr iJPr uMKTP~ KZPujÇ kûo ßv´eLr FT ZJ© \JjJ~, 5 \JjM~JKr, ßrJmmJr hMkMr ßgPT fJPhr kJzJr TJrS oMPU nJf ß\JPaKjÇ ßVRrL mJuJ jJPor FT oJP~r

ßTJu ßgPT jJoPZ jJ fJÅr YJr mZPrr TjqJKvÊ ˝etÇ ÊiM TJÅhPZÇ ßVRrL \JjJj, yJouJTJrLPhr yJPf ßZJrJ, yJÅxM~J @r oJriPrr hívq ßhUJr kr ßgPT @fPï ˝et ßTÅPhA YPuPZÇ k´Lfo kJzJr Ij∂ Yªs rJ~ mPuj, ÈxqJr, ßnJa

@APu yJoJr Skr KjptJfj jJKo @PxÇ TMPjJ Khj KT Fr k´KfTJr yPm jJ~? ßToj TKr ßhvf gJKTPoJÇ' ãKfV´˜ k´KfoJ mJuJ mPuj, ÈPnJPar @PVr rJAff SrJ mJKzf @Kx ßnJa KhmJ oJjJ TKr ßVAKZuÇ' nMÜPnJVLPhr IKnPpJV, yJouJTJrLrJ fJÅPhr mJKz-\KoPf TJ\S TPrjÇ fJÅ rJ KmFjKk\JoJ~Jf TPrjÇ ˙JjL~ oKyuJ TJCK¿ur IketJ rJ~ mPuj, @âoPer xo~ IPjT kKrmJr WrmJKz ßZPz hNPr @®L~˝\Pjr mJKz @v´~ ßjjÇ KhjJ\kM r xhr CkP\uJ kKrwPhr nJAx ßY~JroqJj ß\xKoj @rJ mPuj, fJÅr kKrmJPrr xhxqrJ KUYMKz rJjúJ TPr yJouJr KvTJr mqKÜPhr xJiqoPfJ UJS~JPòjÇ KhjJ\kMr xhr-3 @xPjr xJÄxh ATmJuMr rKyo mPuj, yJouJ~ \Kzf mqKÜPhr ßV´¬Jr FmÄ FuJTJr xÄUqJuWM xŒ´hJP~r KjrJk•J KjKÁf TrPf ß\uJ k´vJxT S kMKuv xMkJrPT KjPhtv ßhS~J yP~PZÇ 12 kOÔJ~

KmP~ TrPZj ? IKnjªj! u¥Pj jfáj SP~KcÄ ßnjMq oKyuJ S kMr∆Pwr \jq xŒMet IJuJhJ mxJr mqm˙J Full Segregation Available

IJKr~JjJ mqJÄTáP~KaÄ yu FTKa xMªr S k´v˜

\J~VJ\MPz u¥Pjr IKn\Jf FuJTJ~ ImK˙fÇ xmM\ mOãrJ\Lr xoJPrJPy oPjJro k´JTíKfT ßxRªPpt ßWrJ UMmA ACKjT S FéTîMKxn FTKa SP~KcÄ ßnjMqÇ


12 UmrJUmr

mèzJ~ 42 ßTPªsr lu KjP~ k´vú (11 kOÔJr kr) dJTJ, 7 \JjM~JKr - mèzJr VJmfuLr TJVAu TÀeJTJK∂ CóKmhqJu~ ßTPªs ßTJPjJ ßnJa kPzKjÇ ßnJPar @PVA ßTªs ZJzPf y~ Kk´xJAKcÄ TotTftJxy KjmtJYjL TotTftJPhrÇ jÓ TPr ßluJ y~ ßnJPar xm xr†JoÇ IgY ßnJPar luJlPu SA hMA ßTªs KoKuP~ ßnJa ßhUJPjJ yP~PZ 152KaÇ PnJa VejJ ZJzJ FojKT ßnJPar ßTJPjJ k´oJe ZJzJA ßnJPar lu ‰fKr yP~PZÇ ßTPªsr hJK~Pfô KjP~JK\f Kk´xJAKcÄ TotTftJA \JPjj jJ, IgY fJÅr ßTPªs ßnJa yP~PZ @mJr fJr luS k´TJv yP~PZÇ k´go @PuJr IjMxºJPj ßnJa S luJlu ßWJweJr FA TJ§ ßmKrP~ FPxPZ mèzJ-7 KjmtJYjL FuJTJr VJmfuL CkP\uJ~Ç VJmfuL S vJ\JyJjkMr CkP\uJ KjP~ mèzJ-7 KjmtJYjL @xjÇ FA @xPjr 161Ka ßTPªsr oPiq 46Ka ßTPªsr ßnJa ˙KVf TrJ yP~PZÇ ßmxrTJKrnJPm ImKvÓ 161Ka ßTPªsr lu k´TJv TrJ yP~PZÇ Fr oPiq VJmfuL CkP\uJr 42Ka ßTPªsr luS k´TJv TrJ y~Ç FA @xPjA KmFjKkr k´KfÔJfJ K\~JCr ryoJPjr V´JPor mJKzÇ IjMxºJPj \JjJ ßVPZ, ßnJPar ßTPªs pJ-A WaMT, lu ‰fKr yP~PZ CkP\uJ KjmtJYj TKovj S CkP\uJ KjmtJyL TotTftJr (ACFjS) CkK˙KfPf CkP\uJ kKrwPhÇ ßrJmmJr KjmtJYj ßvPw FA CkP\uJr 88 ßTPªsr oPiq 42Ka ßTPªsr lu ßWJweJ TrJ y~Ç ßTJPjJ rTo ßnJa VejJ, ßnJaxPof mqJua ßkkJr ZJzJA ßTªsèPuJr luJlu k´TJv TrJ yP~PZÇ ßp 42Ka ßTPªsr lu ßWJweJ TrJ yP~PZ, fJPf Kfj yJ\Jr 110Ka ßnJa kPzPZ mPu ßhUJPjJ y~Ç pJr oPiq uJñu k´fLT KjP~ \JfL~ kJKatr k´JgtL @ufJl @uL ßkP~PZj FT yJ\Jr 575 ßnJa @r \JfL~ kJKat ß\Kk (o†M) F Ka Fo @KojMu AxuJo xJAPTu k´fLPT ßkP~PZj FT yJ\Jr 35 ßnJaÇ Ppxm ßTPªsr luJlu ßWJweJ TrJ yP~PZ fJr k´J~ 10KarS ßmKv ßTPªsr Kk´xJAKcÄ TotTftJr xPñ k´go @PuJr k´KfPmhTPhr TgJ yP~PZÇ fJÅPhr mÜPmqr ßrTctS rP~PZÇ Fxm TotTftJr IKiTJÄvA \JKjP~PZj, ßrJmmJr hMkPM rr @PVA fJÅPhr ßnJPar xr†Jo KZjfJA TPr fJPf @èj iKrP~ ßhS~J y~Ç ßTJPjJrTPo \Lmj KjP~ fJÅrJ ßTªs ßgPT KlPr FPxPZjÇ kMPrJ xo~ (xTJu @aaJ ßgPT KmPTu YJraJ) ßnJa ßjS~J x÷m y~KjÇ ßnJa VejJS y~KjÇ mqJua ßkkJr S ßnJa VejJ ZJzJ ßnJPar lu k´TJPvr TJre IjMxºJj TrPf KVP~ \JjJ ßVPZ, ßrJmmJr hMkPM rr oPiq CkP\uJr k´J~ xm ßTPªsr ßnJa k§ yP~ pJS~Jr kr Kk´xJAKcÄ TotTftJPhr CkP\uJ TJptJuP~ KjP~ @xJ y~Ç F xo~ fJÅPhr IPjPTr TJZ ßgPT FTKa lrPo ˝Jãr KjP~ rJUJ y~Ç kPr ßxA lrPo CkP\uJ k´vJxj S KjmtJYj TotTftJ KoPu KjP\Phr oPfJ TPr ßnJPar xÄUqJ mKxP~ ßhjÇ pJr KTZMA \JPjj jJ ßTPªsr Kk´xJAKcÄ TotTftJÇ VfTJu ßxJomJr KmPTPu VJmfuL CkP\uJ KjmtJYj TotTftJr TJptJuP~ KVP~ ßhUJ pJ~, fJÅr ßaKmPur Skr ßmv KTZM 16 j’r lro ZzJPjJ-KZaJPjJ rP~PZÇ fJPf ßnJPar xÄUqJ S ßTPªsr jJo ßuUJr TJ\ yPòÇ KTZM lro WwJoJ\J Im˙J~ kPz gJTPf ßhUJ pJ~Ç Fxm lrPo Kk´xJAKcÄ TotTftJr ˝Jãr, jJo, ßnJaPTªs, k´J¬ ßnJaxÄUqJxÄmKuf KmKnjú fgq rP~PZÇ xmA yJPf ßuUJÇ fPm FTA lrPo Knjú Knjú yJPfr ßuUJ ßhUJ ßVPZÇ Imvq xJÄmJKhT kKrY~ \JjJr kr CkP\uJ KjmtJYj TotTftJ ‰x~h @mM xJAh Fxm lro fJzJÉPzJ TPr èKZP~ ßjjÇ PnJPar xr†Jo jÓ yS~Jr krS TLnJPm ßnJPar lu k´TJv TrJ yPuJ, \JjPf YJAPu ‰x~h @mM xJAh mPuj, ÈKk´xJAKcÄ TotTftJPhr k´KfPmhPjr KnK•Pf luJlu ßWJweJ TrJ yP~PZÇ IPjT ßTªs ßgPT mqJua ßkkJr Iãf Im˙J~ @jJ x÷m y~KjÇ @orJ ÊiM Kk´xJAKcÄ TotTftJPhr k´KfPmhPjr KnK•Pf YNzJ∂ lu ‰fKr TPrKZÇ' F xo~ fJÅr TJPZ \JjPf YJS~J y~ ßWJKwf Kfj yJ\Jr 110 ßnJPar mqJua ßkkJr fJÅr TJPZ @PZ KT jJ? \mJPm KfKj mPuj, xmèPuJ ßjAÇ kPr mPuj, È@Ko FUPjJ xm èPj ßhKUKjÇ' KjmtJYPjr Khj YTPmJYJA xrTJKr k´JgKoT KmhqJuP~ mqJua ßkkJrxy ßnJPar xr†JPo @èj uJKVP~ ßhS~J y~Ç k´go @PuJPf ßxA ZKmKa ßxJomJr

10 - 16 January 2014 m SURMA

ZJkJ y~Ç IgY FA ßTPªsrS luJlu ßWJweJ y~Ç fJPf 66Ka ßnJa kPzPZ mPu ßhUJPjJ yP~PZÇ \JjJ ßVPZ, ßrJmmJr CkP\uJ kptJ~ ßgPT ßTJPjJ luJlu TJCPT \JjJPjJ y~KjÇ ˙JjL~nJPm xJÄmJKhTPhr luJlu jJ \JKjP~ ß\uJ KjmtJYjL fgqPTªs ßgPT ßnJPar luJlu \JjJPjJ y~Ç

ßkasuPmJoJ~ Kk´xJAKcÄ TotTftJ hê dJTJ, 7 \JjM~JKr - KjmtJYPjr Khj Kk´xJAKcÄ TotTftJr hJK~Pfô KZPuj VJAmJºJr ßVJKmªV† oKyuJ KcKV´ TPuP\r rxJ~j KmnJPVr KvãT xJAhMu AxuJoÇ hJK~fô kJuj ßvPw ßkasuPmJoJ yJouJ~ èÀfr hê yj KfKjÇ yJxkJfJPur KmZJjJ~ ˝JoLr kJPv C“T£J~ ˘L oJylM\J ßmVoÇ ZKmKa mèzJr vyLh K\~JCr ryoJj ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJu ßgPT VfTJu ßfJuJ k´go @PuJPkasuPmJoJ~ èÀfr @yf ˝JoLr kJPv yJxkJfJPur KmZJjJ~ KjmtJT mPx @PZj oJylM\J ßmVoÇ Kk´~ oJjMwKar \jq I\JjJ vïJ~ hMA Khj iPr jJS~J-UJS~J ßZPzPZj KfKjÇ ˝JoL xJAhMu AxuJo (45) KvãTfJ TPrj VJAmJºJr ßVJKmªV† oKyuJ KcKV´ TPuP\Ç PrJmmJr ßnJaPTPªs Kk´xJAKcÄ TotTftJr hJK~fô kJuj ßvPw mqJuamJ \oJ KhPf KVP~ KjmtJYjKmPrJiLPhr ßmJoJ yJouJr KvTJr yj KfKjÇ ^uPx ßVPZ fJÅr oMU, yJfxy vrLPrr ßmv KTZM IÄvÇ yJxkJfJPu pπeJ~ Zala TrPZj KfKjÇ mèzJr vyLh K\~JCr ryoJj ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPur mJjt ACKjPa VfTJu hMkMPr KYKT“xJiLj xJAhMu AxuJPor ˝\jPhr xPñ TgJ y~Ç F xo~ oJylM\J ßmVo TJjúJ\Kzf TP£ mPuj, ÈoJjMwaJ TPuP\ kzJPjJ ZJzJ KTZMA mM^f jJÇ YJTKrr UJKfPrA fJÅr WJPz ßnJPar hJK~fô FPx kPzÇ ßxA ßnJa KjPf pJS~JaJA TJu yPuJÇ KjrLy oJjMwaJ ßnJa KjP~ ßlrJr kPg ßkasuPmJoJ yJouJr KvTJr yjÇ FUj TL yPm \JKj jJÇ TJrS xPñ TgJ kpt∂ muPf kJPrjKjÇ ÊiM TJfrJPòjÇ' @yf KvãPTr ßZJa nJAP~r ˘L xMKo~J fMKyj \JjJj, ˘L S hMA x∂Jj KjP~ ßVJKmªV† CkP\uJ xhPrr ßWJwkJzJ~ mxmJx TPrj xJAhMu AxuJoÇ hvo S kûo ßv´eLPf kPz hMA ßZPuÇ TPu\KvãT yS~J~ FmJr Kk´xJAKcÄ TotTftJ KyPxPm CkP\uJr ßkJ∂Jr xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßnJaPTPªs ßnJa ßjS~Jr hJK~fô kPz fJÅrÇ ßnJa VejJ ßvPw KmPTu kJÅYaJr KhPT KfKj mqJua mJ mMK^P~ KhPf CkP\uJ xhPr pJKòPujÇ xhPrr ßVJKmªV† KcKV´ TPuP\r ßkZPjr rJ˜J~ @xJoJ© yJouJTJrLrJ fJÅPT uãq TPr ßkasuPmJoJ KjPãk TPrÇ fJÅPT k´gPo CkP\uJ ˝J˙q ToPkäP nKft TrJ y~Ç ßxUJPj Im˙Jr ImjKf WaPu xºqJ~ mèzJ~ @jJ y~Ç yJxkJfJPur vuq KmnJPVr xyTJrL IiqJkT ßr\JCu @uo mPuj, ÈPkasuPmJoJ~ xJAhMu AxuJPor oMU S yJf kMPz ßVPZÇ oMUo§Pur kMPrJaJA kMPz ßVPZÇ fJÅr Im˙J @vïJ\jTÇ Cjúf KYKT“xJr \jq KmPTPu fJÅPT dJTJ~ ßjS~Jr krJovt ßhS~J yP~PZÇ' rJf @aaJr KhPT oMPbJPlJPj ßpJVJPpJV TrJ yPu xMKo~J fMKyj \JjJj, Im˙Jr ImjKf yS~J~ KmPTPu vyLh K\~JCr ryoJj ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJu ßgPT ZJzk© KjP~ ˝\PjrJ TPu\KvãTPT KjP~ dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPur CP¨Pv rSjJ yP~PZjÇ

mJÄuJPhPv jÓ KjmtJYj dJTJ, 7 \JjM~JKr - jfMj mZr 2014 xJuPT muJ yPò mqJuPar mZrÇ mqJua mPr mZrÇ TJre, F mZrA KmPvõr ßoJa \jxÄUqJr vfTrJ 42 nJV \jk´KfKjKi KjmtJYPj ßnJa ßhPmjÇ Fr oPiq mJÄuJPhv FTKaÇ F KjmtJYj FrA oPiq ßvw yP~PZÇ F mZr F kpt∂ xmPYP~ rÜkJf, KmPrJiLPhr m\tj S FTKa jÓ KjmtJYj KZu FKaÇ VfTJu pMÜrJP\qr k´nJmvJuL oqJVJK\j APTJjKoPˆ k´TJKvf FT k´KfPmhPj F TgJ muJ yP~PZÇ ÈF KmV A~Jr lr APuTvj S~JtS~JAc' vLwtT SA k´KfPmhPj muJ y~, F mZr KmPvõr TokPã 40Ka ßhPv KjmtJYj IjMKÔf yPòÇ F mZrA k´go mJPrr oPfJ KjmtJYj yPf pJPò ßTJj ßTJj ßhPvÇ fJr oPiq KlK\ IjqfoÇ fMrPÛ

k´gomJr xrJxKr KjmtJYPj ßk´KxPc≤ KjmtJKYf yP~PZjÇ 2009 xJPur kr k´gomJr ACPrJkL~ ACKj~Pjr KjmtJYj yPf pJPòÇ IPjTèPuJ ßhPvr KjmtJYPj mqJkT k´KfKâ~J yPmÇ Foj ßhPvr oPiq @PZ nJrf, APªJPjKv~J, fMrÛ, ACPrJkL~ ACKj~j, hKãe @Kl∑TJ S uJKfj @PoKrTJr ßhvèPuJÇ ˙JjL~ KjmtJYj KjP~ IPjT ßhPv CP•\jJ ßhUJ KhPf kJPrÇ Vf mZr ßpxm ßhPv F KjP~ CP•\jJ ImqJyf KZu fJr oPiq rP~PZ KV´x S fMrÛÇ TJjJcJr arP≤JPf ßo~r KjmtJYPjr Kx≠J∂ yPm IPÖJmPrÇ ÛauqJP¥r ˝JiLjfJ k´Pvú VePnJa yPm F mZPrAÇ TqJaJPuJKj~JPfS Foj KjmtJYj yPf kJPrÇ fPm F mZPrr FUj kpt∂ xmPYP~ rÜkJf S m\tPjr oPiq 5A \JjM~JKrPf jÓ KjmtJYj yP~PZ mJÄuJPhPv

FThuL~ vJxPjr KhPT KjP~ pJS~Jr FTaJ iJk FA TJèP\ KjmtJYj : xMKk´o ßTJat mJr dJTJ, 7 \JjM~JKr - ßrJmmJPrr KjmtJYjPT TJèP\ KjmtJYj KyPxPm @UqJK~f TPrPZj xMKk´o ßTJat mJPrr xnJkKf F ß\ ßoJyJÿh @uLÇ KfKj mPuPZj, ßrJmmJr yP~PZ TJèP\ S ßnJaJrKmyLj KjmtJYjÇ kPr xrTJr FA TJèP\ ßnJPar lu ßWJweJ TPrPZÇ ßhvPT FThuL~ vJxPjr KhPT KjP~ pJS~Jr ßp xMhNrk´xJrL kKrT·jJ FTKa oyPur rP~PZ, FA KjmtJYPjr oJiqPo ßxA kKrT·jJr FTKa iJk xŒjú TrJ yP~PZÇ 6 \JjM~JKr mJr nmPjr hKãe yPu mJPrr xJiJre xnJ~ F TgJ mPuj xMKk´o ßTJat mJPrr xnJkKfÇ Vf 29 S 30 KcPx’r kMKuPvr xyJ~fJ~ @PªJujrf @Aj\LmLPhr Skr yJouJTJrL xrTJrhuL~ xπJxLPhr ßV´lfJr S vJK˜ hJKmPf xMKk´o ßTJat mJr FA xnJr @P~J\j TPrÇ mJr xnJkKf mPuj, È\jVPer @vïJ KZu, ßhvmJxLr @vïJ KZu∏ KjmtJYjaJ FTaJ TJèP\ KjmtJYj yPm, ßnJaJrKmyLj KjmtJYj yPm, KjrPkã KjmtJYj TrJr oPfJ huL~ xrTJPrr ßTJPjJ ßpJVqfJ ßjAÇ xMÔM KjmtJYj TrPf kJrPm jJÇ KjhtuL~

KjrPkã xrTJPrr IiLPj KjmtJYPjr hJKmaJ ßhvmJxLr KZuÇ F mqJkJPr ßhvmJxLr oPiq ßTJPjJ ofKmPrJi ßjAÇ' KfKj @PrJ mPuj, ÈPnJaJrKmyLj KjmtJYj FTKa TJèP\ KjmtJYPj kKref yP~PZÇ ßnJa kPzPZ TL kPzKj- FaJ @kjJrJ xmJA ßhPUPZjÇ @vïJ KZu ßp∏ FUJPj ßTJPjJ xMÔM KjmtJYj yPm jJÇ FTaJ TJèP\ KjmtJYPjr luJlu ßTmu ßWJweJ TrJ yP~PZÇ' KfKj mPuj, È@PVS mPuKZ∏ FTKa xMhNrk´xJrL kKrT·jJ rP~PZßhvPT FThuL~ vJxjmqm˙Jr KhPT KjP~ pJS~JrÇ FaJr FTaJ khPãk 6 \JjM~JKr xŒjú yP~PZÇ @oJPhr xJoPjr kg IPjT hMVot Ç @oJPhr ImvqA ßhPvr xÄKmiJj, Vefπ S @APjr vJxj rãJr \jq IPjT hLWt kg IKfâo TrPf yPmÇ @Ko @vJ TKr @orJ ßhvmJxL F mqJkJPr xPYÓ gJTm FmÄ xKbT khPãk ßjmÇ xMKk´o ßTJPat mKyrJVf xrTJrhuL~ xπJxLPhr yJouJr k´KfmJPh 6 \JjM~JKr TJPuJ mqJ\ iJre TPrj @Aj\LmLrJÇ kNmPt WJKwf TotxKN Y IjMpJ~L @Aj\LmLrJ TJPuJ mqJ\ iJre TPr KoKZu-xoJPmv TPrPZj xMKk´o ßTJat k´JñPeÇ 7 \JjM~JKr, oñumJr S 8 \JjM~JKr, mMimJr Ve˝Jr S kPrr Khj míy¸KfmJr oJjmmºj ToxNKY kJuj TrJr TotxYN L ßWJweJ TPr xMKk´o ßTJat mJr IqJPxJKxP~vjÇ F ZJzJ xMKk´o ßTJat mJPrr xJPmT xnJkKf S xŒJhT FmÄ KxKj~r @Aj\LmL S KmYJrkKfPhr xJPg ofKmKjo~ TrJr Kx≠J∂S VíyLf yP~PZÇ F TotxKN Y ßWJweJr @PV F ß\ ßoJyJÿh @uL mPuj, 29 KcPx’r xMKk´o ßTJPatr mJAPr ßgPT @S~Jo uLPVr huL~ xπJxL TftíT oKyuJ @Aj\LmLr SkPr Tuï\jT yJouJr mqJkJPr Vf 2 \JjM~JKrr IjvPj 72 WµJr oPiq fh∂ TKoKa TPr mqm˙J V´yPer \jq mPuKZuJoÇ hM”PUr xJPg muPf yPò∏ k´iJj KmYJrkKf fh∂ TKoKa TrJ ßfJ hNPr gJT, ßTJPjJ mqm˙J V´yPer khPãkS ßjjKjÇ fJA FA TotxKN Y ßh~J yPuJÇ FA TotxKN Yr krS pKh ßTJPjJ mqm˙J jJ ßj~J y~, @VJoL 12 \JjM~JKr xJiJre xnJ~ krmftL TotxKN Y ßWJweJ TrJ yPmÇ mJPrr nJrk´J¬ xŒJhT F Km Fo ÀKlTMu yT fJuMThJr rJ\Jr kKrYJujJ~ xJiJre xnJ~ mJPrr TotTftJrJxy vfJKiT @Aj\LmL mÜmq rJPUjÇ 13 kOÔJ~

KUSHIARA CASH & CARRY

313-317 COMMERCIAL ROAD, LONDON E1 2PS

- Great prices & Service - Fresh fish & Vegetables - Guaranteed Halal Meat - Discounts for restaurants IJoJPhr TJPZ xm irPjr yJuJu oJÄx, ßl∑JP\j PmJjPux KYPTj, PmJjPux oJaj, uqJ’ FmÄ xm irPjr oJZ ˝·oNPuq kJS~J pJ~Ç xm irPjr YJu S o~hJ IJoJPhr TJPZ kJPmjÇ

ßrÓáPrP≤r \jq KmPvw ZJz T: 0207 790 1123 F: 0207 790 6030


UmrJUmr 13

SURMA m 10 - 16 January 2014

\JuPnJPar oJiqPo (12 kOÔJr kr) xJiJre xnJ~ @Aj\LmLrJ mJPrr TJrJmªL xŒJhT oJymMm CK¨j ßUJTj, KxKj~r xhxq oShMh @yPoh, rKlTMu AxuJo Ko~J, oLr ßoJ: jJKxr CK¨j S ÀÉu TKmr Kr\nLr oMKÜr \jq TKoKar TJPZ TotxNKY YJjÇ @Aj\LmLrJ mPuj, ßpPTJPjJ TPbJr TotxNKY ßh~J yPu fJrJ KjÔJr xJPg fJ xlu TrPf TJ\ TrPmÇ @Aj\LmLPhr KmPãJn KoKZu S xoJPmv : hMkMr 12aJr KhPT xMKk´o ßTJat YfôPr 18 huL~ ß\Ja xogt T @Aj\LmLrJ KmPãJn KoKZu TPrPZjÇ xoJPmPv mÜJrJ mPuj, 5 \JjM~JKrr KjmtJYj KZu k´yxj S FTfrlJ KjmtJYjÇ \jVe ßnJaPTPªs jJ KVP~ k´yxPjr KjmtJYj k´fqJUqJj TPrPZjÇ fJrJ ßnJaJrKmyLj KjmtJYj mJKfu TPr IKmuP’ Kjht u L~-KjrPkã xrTJPrr IiLPj KjmtJYPjr hJKm \JjJjÇ fJrJ mPuj, yJKxjJr khfqJV jJ yS~J kpt∂ @Aj\LmLPhr @PªJuj YuPmÇ xoJPmPv xnJkKffô TPrj ßVJuJo ßoJyJÿh ßYRiMrL @uJuÇ xoJPmv kKrYJujJ TPrj mqJKrˆJr ÀÉu TM¨Mx TJ\uÇ

FT ßnJa ßkPuS @Ko FoKk : mKh dJTJ, 7 \JjM~JKr - TémJ\Jr 4 (CKU~JPaTjJl) @xPj 80Ka ßTPªs ßmKvr nJV ßnJaPTªs KZu lJÅTJÇ Fr krS InJmjL~ ßnJa TJKˆÄP~ yfmJT xJiJre oJjMwÇ k´PfqTaJ ßTªsA KZu xrTJKr hPur ßjfJTotLPhr Kj~πPeÇ @r \JuPnJa IfLPfr xmtTJPur ßrTct IKfâo TPrPZÇ @Ko IfaJ ßnJa KhP~KZ∏ FnJPm ßTPªsr mJAPr FPx IPjTPT Vmt TPr muPf ßvJjJ ßVPZÇ PaTjJPlr TJaJUJuL xrTJKr k´JgKoT KmhqJuP~ ßrJmmJr 1aJr KhPT ßhUJ pJ~, k´J~ ßnJaJrvNjq ßnJaPTªsÇ 1aJ 15 KoKjPa SA ßTPªs k´Pmv TPrj @S~JoL uLPVr KmfKTtf FoKk S hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr k´JgtL @mhMr ryoJj mKhÇ ßnJaPTPªsr TP~TKa mMg WMPr ßmr yS~Jr xo~ xJÄmJKhPTrJ fJr TJPZ ßnJPar KmKnjú KmwP~ \JjPf YJjÇ F xo~ KfKj CkK˙f ßuJT\Pjr CP¨Pv mPuj, @Ko mKh FT ßnJa ßkPuS CKU~J-PaTjJPlr FoKkÇ @oJr ßnJPar hrTJr ßjAÇ @kjJrJ k´iJjoπLr oJj rJUPf ßp pJ kJPrj ßnJa ßhjÇ F xo~ ßnJaJr CkK˙Kf To ßhPU FoKk mKhr TJPZ TP~T\j TotL yfJvJ k´TJv TrPu kJPv hJÅKzP~ gJTJ hJK~fôrf kMKuPvr Fx@A oBjMu mPuj, ÈxqJr FUPjJ xo~ @PZ, ßnJa @r TJam jJ?' xJÄmJKhTPhr xJoPj SA kMKuv TotTftJr Foj k´Pvú KfKj KmmsfTr Im˙J~ kPzjÇ FT rTo ßnJaJr CkK˙Kf ZJzJA VfTJu IjMKÔf yP~ ßVu TémJ\JPrr CKU~J-PaTjJl @xPjr 80Ka ßTPªs hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr ßnJaV´yeÇ TémJ\Jr-4 (CKU~J-PaTjJl) @xPjr KjmtJYPjr xm TKa ßTPªs \JfL~ kJKatr k´JgtL Èk´KfÆKªôfJ' TrPuS ßTJPjJ ßTPªsA fJPhr FP\≤ KZPuj jJÇ 80Ka ßnJa ßTPªs r ßTJPjJKaPfA \JkJ k´JgtLPhr ßTJPjJ FP\≤ KZu jJÇ KmKnjú ßTPªsr Kk´\JAKcÄ IKlxJrrJ \JjJj, uJñu k´JgtLr ßTJPjJ FP\≤PT fJrJ kJjKjÇ @S~JoL uLV k´JgtL @mhMr ryoJj mKhr KmÀP≠ \JuPnJa k´hJj, FP\≤Phr ßmr TPr ßh~J FmÄ k´vJxPjr KmÀP≠ IxyPpJKVfJ S Kj~o nPñr IKnPpJV FPj ßmuJ ßxJ~J 1aJr KhPT \JfL~ kJKatr k´JgtL fJyJ A~JKy~J KjmtJYj m\tj TrJr ßWJweJ ßhjÇ TémJ\Jr-4 CKU~J-PaTjJl @xPj @S~JoL uLV k´JgtL mftoJj xÄxh xhxq @»Mr ryoJj mKh 98 yJ\Jr 216 ßnJPar mqmiJPj \~uJn TPrPZjÇ k´KfƪôL k´JgtL \JfL~ kJKatr xoKgtf fJyJ A~JKy~J ßkP~PZj xJf yJ\Jr 274 ßnJaÇ xyTJrL KraJKjtÄ IKlxJrÆ~ ßaTjJl S CKU~J CkP\uJ KjmtJyL IKlxJr vJy ßoJ\JKyh C¨Lj S xJAlMu AxuJo k´J¬ luJlu KjKÁf TPrPZjÇ hvo \JfL~ xÄxh Kjmt J YPj TémJ\Jr-4

xÄxhL~ @xPj ßoJa 80Ka ßnJa ßTPªs mftoJj ßnJaJr xÄUqJ yPò h&AM uJU 33 yJ\Jr 114 \jÇ

UJPuhJPT yJKxjJ FmJr YMk gJPTj dJTJ, 8 \JjM~JKr - xrTJPrr KmÀP≠ TotxNKY KhP~ KmPrJiL ßjfJ xlu yPf kJPrjKj hJKm TPr k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mPuPZj, ßTJj KTZMA kJrPuj jJÇ @r KT kJrPmjÇ yrfJu-ImPrJi mº TPr FUj FTaM YMkYJk gJPTjÇ 7 \JjM~JKr xºqJ~ VenmPj @P~JK\f 14 hPur xnJ~ KfKj F o∂mq TPrjÇ @S~JoL uLV xnJPj©L mPuj, CKj (UJPuhJ) FTaJ nMu Kx≠J∂ KjP~PZj, fJr ßUxJrf ßTj \jVe ßhPmÇ CjJr ßfJ oJjMwPT ßh~Jr KTZM A ßjAÇ ãofJ~ gJTPf ÊiM A KjP~PZjÇ yrfJu ImPrJPir KmkPã Im˙Jj ßj~Jr \jq mqmxJ~LPhr k´Kf @øJj \JjJj KfKjÇ KmFjKk xogtT mqmxJ~LPhr CP¨Pv KfKj mPuj, KjP\Phr ãKfr KhTaJS FTaM ßhPUjÇ rJ\QjKfT xoP^JfJr \jq @PuJYjJ~ @xPf UJPuhJ K\~Jr k´Kf @øJj \JKjP~ k´iJjoπL mPuj, hr\J ßUJuJ @PZÇ \JoJ~Jf-\KñPhr ßZPz @PuJYjJ TrPf @PxjÇ 5A \JjM~JKrr KjmtJYPj ßnJPar yJPr xP∂Jw k´TJv TPr KfKj mPuj, IPjT Cjúf ßhPvS FPfJ ßnJa kPz jJÇ ßnJPar xKbT yJr VeoJiqPo nJunJPm k´YJPrr \jq KfKj krJovt ßhjÇ k´iJjoπL TP~TKa xÄmJh oJiqPor xoJPuJYjJ TPr mPuj, jJjJ kK©TJ KjmtJYjPT k´Pvúr oMPU ßluPf ßYP~PZÇ IPjPT xπJPx xyJ~fJ TrPZjÇ @èPjr ZKm ZJkJj, ßTC ßTC ßh~JvuJAS xrmrJy TrPZjÇ jJo CPuäU jJ TPr KfKj mPuj, KTZM oJjMw @PZ, IVefJKπT vKÜ ãofJ~ FPu pJPhr uJn y~Ç fJrJ nJPm, IVefJKπT vKÜ ãofJ~ @xPu fJrJ kfJTJ kJPmÇ lJAn ˆJr ßyJPaPu mPx oiqrJPf KoKaÄ TPr ßhPvr xmtjJv TrPmj jJÇ TJrJ KoKaÄ TPrj, ßx Umr @oJPhr TJPZ @PZÇ xnJ~ 14 hPur ßjfJrJ CkK˙f KZPujÇ

VJP~Km ßnJa, lJˆt yP~ ßVPuj yJKxjJ dJTJ, 8 \JjM~JKr - VJP~Km ßnJaÇ v»aJ kMrPjJÇ @orJ nMPuA KVP~KZuJoÇ 17 mZr @PVr TJKyjL oPj gJTJr TgJ j~Ç 5 \JjM~JKr ßnJPa @mJr ßvJjJ ßVu, ßnJPar AKfyJPx FaJ j~J FT IiqJ~Ç KjmtJYj TKovj uöJ kJ~KjÇ vJxTrJ CuäKxfÇ fmMS ßfJ ßnJa yP~PZÇ TuKïf ßyJT, fJPf KT pJ~ @PxÇ ßnJaJrrJ ßnJa jJ KhPuS pUj ßnJa y~ fUj Ff Txrf ßTj? Foj ßnJaA yP~ ßVu ßrJmmJrÇ VJP~Km ßnJPa ßmJ^JA yP~ ßVu mJéÇ xTJPu vNjq, hMkMPr xJoJjq, KmTJPu FTho ßmJ^JAÇ Foj ßmJ^JA yP~ ßVu - ßjRTJ cMPm cMPm nJmÇ ßTJjoPf fLPr ßkRÅZJPuJ mPa, fPm ßjRTJr yJu ßjAÇ @r YuPm jJÇ j~J ßjRTJ mJjJPf yPmÇ ßvU yJKxjJ y~PfJ muPmj, nJu ßuJT ßjRTJ~ SPbKjÇ fJA mPu ßfJ UJKu ßjRTJ YJKuP~ @jJ pJ~ jJÇ ßn\Ju ßfJ gJTPmAÇ UJKu oJPb ßVJu ßh~Jr oPfJ @r KT? ßVJuPkJˆ ßpUJPj ßjA ßxUJPj YJrKhPTA oPj y~ ßVJuPkJˆÇ FT\j xyTotL muPuj, KjmtJYj TKovj jJKT Khjnr fa˙ KZuÇ TJre, fJrJ jJKT nJu KTZM @vJ TPrKZuÇ ßxaJ @mJr KT? TJ\L rKTmC¨LPjr YKrP©r oPiqA nJu KTZM ßjAÇ KmFjKk'r \oJjJ~ khtJr @zJu ßgPT TuTJKb jJzJPjJ yPfJÇ @S~JoL \oJjJ~ rJUdJT KTZM ßjAÇ xm KTZMA k´TJvqÇ Tf nJV oJjMw ßnJa KhPuj- fJ KT∂á rJPf \JjJ ßVu jJÇ TJre, YJPkr oPiq rP~PZj TJ\L rKTmÇ @S~JoL AòJ ßxaJ ßpj 40-Fr CkPr y~Ç ßx rTo ßYÓJ YuPZ ßrJmmJr hMkMr ßgPTÇ rJPfS TKovj Kx≠J∂ KjPf kJPrKjÇ ßTj kJPrKj? KoKc~J xmtjJv TPr KhP~PZÇ xrTJr KmPrJiL ßTJj KoKc~J j~Ç yJu \oJjJ~ uJAPx¿k´J¬ KaKnèPuJ ßnJPar KY© pJ ßhKUP~PZ fJPf ßhvmJxL ß\Pj ßlPuPZ ßnJPar ßVJkj ryxqÇ KmvõmJxLS iPr ßlPuPZ ßnJPar pf xm YJuJKTÇ KjrPkã nJwqTJrrJ muPZj, 10 ßgPT 15

kJPxt≤ ßnJaJPrr CkK˙Kf ßhUJPuS ßmKv muJ yPmÇ rJ\iJjLr mK˜mJxLPhr KT ßp @jª! Kfj @xPj ßnJa KhP~ FPTT\j yJ\Jr aJTJ TJKoP~PZÇ uJAPj hJÅzJPuA k~xJ ßkP~PZÇ @xu TJ\aJ ßxPr ßlPuPZ ßnJPar TJKrVrrJÇ @PV ßpojaJ WPaKj FmJr WPaPZÇ Kk´xJAKcÄ IKlxJr KjP\A ßpUJPj Kxu KhP~PZj ßxUJPj ßnJPar KyxJm ßouJPjJ TKbj j~Ç kK©TJ~ ZKm ßhPU Kk´\JAKcÄ IKlxJr xJoK~T uöJ ßkPuS fJr \jq k´PoJvj IPkãJ TrPZÇ Vefπ rãJ TrJr \jq FmJr IPoJYjL~ TJKurS hrTJr y~KjÇ Kk´\JAKcÄ IKlxJr, ßkJKuÄ FP\≤rJ KjUMÅfnJPm TJ\aJ xŒjú TPrPZjÇ ßTJj ßTJj IûPu jJKT rJPfA ßnJarñ oû˙ yP~ pJ~Ç CkPhÓJ FAY Ka AoJo UJÅKa TgJ mPuPZjÇ FmJPrr ßnJa jJKT ChJyre xíKÓ TPrPZÇ ChJyre ßfJ mPaAÇ ßnJPa jJ hJÅKzP~S ß\fJ pJ~Ç yJxkJfJPu mPx FrvJh yJxPZjÇ FaJS x÷mÇ xm x÷Pmr ßhPv 153 \j ßpUJPj KmjJ uzJAP~ K\Pf pJj ßxUJPj ßnJPar KyxJm KjP~ o∂mq jJ TrJA nJuÇ ßnJPar AKfyJPx j~J AKfyJx xíKÓ TPrPZj 41Ka ßTPªsr xÿJKjf ßnJaJPrrJÇ fJrJ ßnJa KhPf pJjKjÇ Foj k´KfmJh ßgPT vJxTrJ mM^Pf kJrPZj jJ fJrJ KT mJftJ KhP~PZjÇ xqJuMa \JjJA fJPhrÇ @xMj xmJA KoPu fJr˝Pr mKu- \~ ßyJT ßnJPar, VefPπrÇ KoKc~Jr KT TrJr @PZ? mPx mPx KyxJm ßouJPmÇ jJKT ßrTct rJUPm nKmwqPfr TgJ ßnPmÇ FTfrlJnJPm VJP~Km ßnJPar ßhRPz yJKxjJ FKVP~ gJTPujÇ FrvJh KZPuj k´goÇ KÆfL~ UJPuhJÇ FmJr yJKxjJ j~J ßrTct ‰fKr TPr xmJAPT ßaÑJ oJrPujÇ VJP~ uJVPuJ o~uJÇ KfKjS fífL~mJPrr oPfJ k´iJjoπLÇ UJPuhJ FUj @r ßxaJ hJKm TrPf kJrPmj jJÇ FUj pKh KTZM y~Ç IgtJ“ xoP^JfJÇ ßpPyfM fífL~mJPrr oPfJ k´iJjoπL yP~ ßVPZj ßvU yJKxjJ ßxUJPj xoP^JfJ yPf @kK• ßTJgJ~? @xPu KT fJ yPm? KmvõJx TrPf TÓ y~Ç ßnJaJrKmyLj KjmtJYj TPr pJrJ CuäJx TrPZ fJPhr TJPZ FA k´ f qJvJ @xPu TfaM T M

mJ˜mxÿf! ßhv \ôuPZÇ oJjMw orPZÇ YJrKhPT ÊiM jJA @r jJAÇ mqmxJ-mJKe\q kñM Ç Khjo\MrPhr oMPUr yJKx ßTPz ßj~J yP~PZÇ FmJr pKh fJrJ WMPr hJÅzJ~Ç @r @o\jfJ! fJrJ oJr UJPm hM'hPurÇ ßnJPa jJ KVP~ fJrJ Imvq k´KfmJh \JKjP~PZÇ ßTC ßTC mPuj jLrmÇ @xPu FaJ KZu xrm k´KfmJhÇ \jVPer xKÿKuf k´KfmJh VefPπr ßUJuxaJPT rãJ TPrPZÇ vJxTrJ pKh FUj FA ßUJuxaJPTS ßvw TPr KhPf YJj fJyPu pJ yS~Jr fJA yPmÇ Vefπ KjmtJKxf yPmÇ FTjJ~TfPπr TJPZ mKª yPm ßhvÇ ßx kPg yJÅaJr \jq m` fJKVhÇ ßnJa ßvw yPf jJ yPfA kJPvr mJKz ßgPT krJovt FPx ßVPZ, hMKj~JPT jJKT fJrJ ßmJ^JPm ßhJyJA uJPV FA ßhvKar KmÀP≠ ImPrJPi vJKou yAS jJÇ KjmtJYj ßToj yPuJ fJ KmYJr jJ TPr \KñmJh KmPrJiL TJPluJ~ vKrT yS~JA FA oMyNPftr \ÀKr fJKVhÇ oª j~ fJPhr FA krJovtÇ FA krJovt ÊjPu ßvU yJKxjJr TfaMTM uJn yPm \JKj jJ- fPm ßhPvr xoNy ãKf yPmÇ vJxTTMu \JPjj KTjJ \JjJ ßjA, fÀe xoJ\ KT∂á ßãPk rP~PZÇ jfMj ßnJaJrPhr k´KfmJh @rS TKbj yPf kJPrÇ ßxKhPT y~PfJ ßhvaJ pJPòÇ xjJfjL rJ\jLKfr iJrJ ßgPT ßhvaJ ßp ßTJj xo~ ßmKrP~ ßpPf kJPrÇ huTJjJ mMK≠\LmLPhr TgJ KT muPmJÇ FT\j mMK≠\LmL ßTJj FT ßaKuKnvPj mPuPZj, ßrJmmJPrr ßnJPa pJrJ ßnJa KhPf ßVPZj, fJrJ xmJA oMKÜpMP≠r xkã vKÜÇ fJyPu KT iPr KjPf yPm 90 nJV oJjMw pJrJ ßnJa m\tj TPrPZj fJrJ mJÄuJPhPvr KmkPãr vKÜÇ FA mMK≠\LmLrJ @S~JoL uLVPT @r Tf ßcJmJPmj? ßhRÅPz KkZPj @PZj Foj FT\j mMK≠\LmL muPuj, @S~JoL uLV ÊiM xogtj YJ~, krJovt KjPf YJ~ jJÇ FA o∂mq k´KfPmhj pUj KuUKZ fUj FT\j Imxrk´J¬ TNajLKfT ßlJPj \JjPf YJAPuj, KT yPòÇ muuJo, \JKj jJÇ KT @r yPm @oJPhr Kj~Kf pJ fJ-A ßfJ yPmÇ Fr mJAPr KT? KfKj yJxPujÇ 14 kOÔJ~

Money Transfer Transfer & Travels Travels & Tours Tours KUSHIARA Money 0207 790 1234

24hours H Hotline: otline: 02035880031 RRegulated egulated and Registared Registared by by FSA & HM C Custom ustom & Excise Excise

Open 7 days 24 hours anytime

Worldwide Money Transfer Bureau De Change Cheque Casher First & Instant Service Best Currency rate Bank Draft Foreign Currency TT

We We buy & sell FForeign Currencies. urrencies. oreign C TR AVEL SER VICES -Choice -Choice of Airlines. Airlines. TRAVEL SERVICES Cheap Air Tickets for International & Domestic Flights on Your Choice of Destinations.

-Hajj & Holiday Packages -Worldwide Cargo Services -Low cost Flights to any city around the world -Passport-No Visa-Renewal Services 3550

Wee are agents ts W are main agen ffor or most Airlines Airlines

313-319 Commercial Commercial rroad, oad, London London E1 2PS, FFax: ax: 0207 790 6030

W Wee Buy & Sell Sell Land Land & Flats Flats in Bangladesh. Bangladesh.


14 UmrJUmr

10 - 16 January 2014 m SURMA

(13 kOÔJr kr)

rSvjPT KWPr jJjJoMUL f“krfJ dJTJ, 8 \JjM~JKr : \JfL~ kJKatr ßk´KxKc~Jo xhxq rSvjPT KjP~ jJjJoMUL f“krfJ ÊÀ yP~PZÇ hPur KjmtJKYf FoKkrJ hlJ~ hlJ~ fJr xPñ ‰mbT TrPZjÇ xrTJPr jJ KmPrJiL hPu gJTPm \JfL~ kJKat F KjP~ KY∂J-nJmjJ TrPZj ßjfJrJÇ fPm F kpt∂ rSvj FrvJh ßTJj Kx≠J∂A \JjJjKjÇ xN© muPZ, kJKatr ßY~JroqJj FUjS fJr Im˙JPj Ijz gJTJ~ Kx≠J∂ KjPf xo~ KjPòj rSvjÇ iJreJ TrJ yPò, ßvw oMyf N t kpt∂ FrvJh fJr Im˙JPj Ijz gJTPu xrTJr mJ KmPrJiL hPu ßpJV ßh~J TKbj yPm fJr kPãÇ pKhS xrTJPrr frPl rSvPjr ßjfíPfô \JfL~ kJKatPT xPñ rJUPf xm irPjr ßYÓJ TrJ yPòÇ F\jq xoP^JfJr oJiqPo K\KfP~ @jJ \JfL~ kJKatr FT\j ßjfJ xJmtãKeTnJPm rSvj FrvJPhr xPñ ßpJVJPpJV rJUPZjÇ ßjfJrJ mJAPr mÜmq KhP~ rSvj FrvJhPT YJPk rJUJr ßYÓJ TrPZjÇ @\ KmTJu 4aJ~ rSvPjr èuvJPjr mJxJ~ xÄxhL~ hPur FTKa ‰mbT yS~Jr TgJ rP~PZÇ KjmtJYj m\tPjr ßWJweJr kJvJkJKv KjmtJYjTJuLj xrTJPrr oπL-CkPhÓJ S huL~ k´JgtLPhr oPjJj~jk© k´fqJyJr TrJr KjPhtv ßh~J~ ÉPxAj oMyÿh FrvJhPT KjP~ ÊÀ y~ jJaPTr k´go hívqÇ Frkr FPTr kr FT jJaTL~fJÇ FrvJhPT xKÿKuf xJoKrT yJxkJfJPu ßj~Jr kr ßgPT hPur xrTJr xogtT mPu kKrKYf ßjfJrJ k´YJr TPr @xKZPuj rSvj FrvJPhr ßjfíPfô fJrJ KjmtJYPj pJPòjÇ FPf FrvJPhrS xogtj @PZÇ KjmtJYPjr 48 WµJ @PV Vf 2rJ \JjM~JKr hPur ßk´KxKc~Jo xhxq mqJKrˆJr @KjxMu AxuJo oJyoMh hPur KjmtJYjL AvPfyJr kJb TrPuS SA IjMÔJPj pJjKj rSvj FrvJhÇ FojKT \JfL~ k´YJroJiqPo Z~Ka hPur k´iJj \JKfr CP¨Pv nJwe KhPuS \JfL~ kJKatr ßTC fJPf mÜmq rJPUjKjÇ FPf jfMj k´vú ßhUJ ßh~ rSvj FrvJPhr Im˙Jj KjP~Ç F Im˙J~ KjmtJYPjr kr Vf hM'Khj iPr \JfL~ kJKatr ßk´KxKc~Jo xhxq TJ\L KlPrJ\ rvLh mPuPZj, @orJ rSvj FrvJPhr ßjfíPfô xÄxPh pJKòÇ KfKj mPuj, FrvJh xJPmT ßk´KxPc≤ KZPujÇ fJr ßfJ KmPrJiL hPur ßjfJ yPf @kK•S gJTPf kJPrÇ fJZJzJ GToPfqr xrTJPr KmPrJiL hPur ßfoj èÀfô ßjAÇ 7 \JjM~JKr hMkrM 2aJr KhPT èuvJPj rSvj FrvJPhr mJxnmPjr KjPY IPkãoJe xJÄmJKhTPhr TJ\L KlPrJ\ rvLh Fxm TgJ mPujÇ Fr @PV KfKj rSvj FrvJPhr xPñ k´J~ 1 WµJ ‰mbT TPrjÇ fJr @PV hMkPM r mqJKrˆJr @KjxMu AxuJo oJyoMh mPuPZj, @Ko mqKÜVfnJPm oPj TKr oiqmftL KjmtJYj ßh~J CKYfÇ fPm @orJ xrTJPr IgmJ KmPrJiL hPu gJTPf kJKrÇ FrvJh TPm, TUj KxFoFAY ßgPT KlrPmj- F k´Pvú KfKj xJÄmJKhTPhr mPuj, F KmwP~ KYKT“xTrJ nJu muPf kJrPmjÇ xN© muPZ, FrvJh KjmtJYj m\tPjr Kx≠JP∂ Ijz KZPujÇ rSvjS Fr mJAPr jjÇ F TJrPe KfKj jLrm KZPuj FmÄ @PZjÇ AvPfyJr kJPbr SA IjMÔJPj rSvj FrvJh mJ hPur oyJxKYm jJ gJTJr kr FojA @PuJYjJ KZu xmt©Ç SA Khj xTJPu mqJKrˆJr oJyoMh AvPfyJr ßWJweJr kr rJPf k´iJjoπLr @oπPe rSvj FrvJh VenmPj KVP~KZPujÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xPñ rSvj FrvJPhr WµJmqJkL ‰mbT y~Ç

mèzJ~ KvãJ k´KfÔJPj @èj KhPuj @S~JoL uLV xoKgtf KvãT dJTJ, 8 \JjM~JKr - KjmtJYjL xKyÄxfJ~ xrTJKr IjMhJj kJS~Jr @vJ~ mèzJr vJ\JyJjkMPr KvãJ k´KfÔJPjr ßmPû @èj iKrP~ ßhj @S~JoL uLV xoKgtf FT k´iJj KvãTÇ WajJKa WPaPZ 7 \JjM~JKr xTJu xJPz 10aJ~ vJy\JyJjkMr CkP\uJr 106 jÄ KjmtJYjL ßTªs xM\JmJh xrTJKr k´JgKoT KmhqJuP~Ç F WajJ~ ˙JjL~ V´JomJxL SA k´iJj KvãTPT KmhqJuP~ ImÀ≠ TPr oJroMPUJ Im˙Jj KjPu Umr ßkP~ kMKuv S ßxjJmJKyjLr xhxqrJ KVP~ kKrK˙Kf Kj~πPe ßjjÇ kPr CkP\uJ KjmtJyL IKlxJr WajJ˙Pu ßkRÅZJj FmÄ k´iJj KvãTPT @aPTr KjPhtv ßhjÇ F WajJ~ vJ\JyJjkMr gJjJ~ oJouJ hJP~r TrJ yP~PZÇ xJrJ ßhPv hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPj xKyÄxfJ~

mèzJr vJy\JyJjkMPr KjP\r ÛáPu KjP\A IJèj iKrP~ KhPuj FT IJS~JoL xogtT k´iJj KvãTÇ ãKfV´˜ xTu ßTPªsr xrTJKr IjMhJj ßh~Jr ßWJweJ~ k´nJKmf yP~ IQmi nJPm IgtQjKfT uJnmJj yS~Jr @vJ~ Kj\ KmhqJuP~r ßmv KTZM ßmPû @èj iKrP~ ßhj @S~JoL uLV xoKgtf k´iJj KvãT @uyJ\ @»Mu oJjúJjÇ ßmûèPuJ h¬Kr S ßTJouoKf KvãJgtLPhr n~ ßhKUP~ myj TPr KmhqJuP~r kJPv h¬Kr mJmM Ko~Jr mJKzr @zJPu KjP~ KVP~ @èj iKrP~ ßhj KfKjÇ WajJKa ˙JjL~rJ ßhUPf ßkP~ TJre K\ùJxJ TrPf ßVPu K㬠yP~ SPbj k´iJj KvãT @mhMu oJjúJjÇ KjP\ IKVúxÄPpJV TPr KjrkrJi V´JomJxLPhr y~rJKjr oPiq ßluPf kJPr Foj nP~ nLf yP~ V´JomJxLrJ FTK©f yP~ SA k´iJj KvãTPT KmhqJuP~ ImÀ≠ TPrÇ Umr ßkP~ gJjJr SKx @mhMu oJjúJj xñL~ ßlJxt xy WajJ˙Pu pJjÇ Fr krkrA KjmtJYPj CkP\uJ TqJPŒr hJK~Pfô gJTJ ßxjJmJKyjLr FT ßo\Prr ßjfíPfô FThu ßxjJ xhxq ßxUJPj KVP~ kKrK˙Kf Kj~πPe ßjjÇ Fr kr hMkrM ßxJ~J 12aJ~ CkP\uJ KjmtJyL IKlxJr ßoJ. @»Mr ryoJj WajJ˙Pu ßkRÅZJj FmÄ k´fqãhvtL, xyTJrL KvãT S h¬Krr ßh~J \mJjmKªPf k´iJj KvãTPT @aPTr KjPhtv ßhjÇ kMKuv k´iJj KvãT @mhMu oJjúJjPT @aT TPr gJjJ~ KjP~ @PxjÇ @aT k´iJj KvãT @mhMu oJjúJj mPuj, @Ko ßTj Kj\ ÛMPur @xmJmkP© @èj KhPmJ? FaJ Ijq ßTC TPrPZÇ KT∂á SA ÛMPM ur h¬Kr mJmM Ko~J \JjJj, k´iJj KvãPTr KjPhtPv @Ko @èj KhP~KZÇ @èj ßh~Jr \jq @oJPT n~nLKf ßhUJPjJ yP~PZÇ xM\JmJh V´JPor @\JhMr ryoJj \JjJj, k´iJj KvãT @mhMu oJjúJj FT\j @S~JoL uLV xogtTÇ KmKnjú xo~ fJPT @S~JoL uLPVr TotTJP§r xPñ ßhUJ ßVPZÇ vJy\JyJjkMr gJjJr SKx @mhMu oJjúJj \JjJj, k´JgKoT nJPm @èj uJVJr WajJ~ k´iJj KvãPTr xŒíÜfJ kJS~J ßVPZÇ FmqJkJPr gJjJ~ oJouJ hJP~r TrJ yP~PZÇ CkP\uJ KjmtJyL IKlxJr ßoJ. @»Mr ryoJj mPuj, IKnPpJV ßkP~ WajJ˙Pu pJAÇ k´iJj KvãPTr kã ßgPT xP∂Jw\jT \mJm jJ kJS~J~ fJPT @aPTr KjPhtv ßh~J yP~PZÇ fh∂xJPkPã @AjVf mqm˙J ßj~J yPmÇ

FTfrlJ KjmtJYPj F kpt∂ k´Je ßVu 182 \Pjr dJTJ, 8 \JjM~JKr - Vf 25 jPn’r FTfrlJ KjmtJYPjr flKxu ßWJweJr kr rJ\QjKfT xKyÄxfJ S @Ajví⁄uJ mJKyjLr èKuPf k´Je ßVu 182 \PjrÇ @yf yP~PZj kJÅY xyxsJKiT oJjMwÇ ÊiM KjmtJYPjr KhjA xKyÄxfJ~ Kjyf yP~PZj I∂f 25 \jÇ krKhj 6A \JjM~JKr Kjyf yP~PZj 6 \jÇ 7 \JjM~JKr ImPrJi YuJTJPu hMm• ít Phr ßZJzJ ßkasu ßmJoJ~ Kjyf yP~PZj 2 \jÇ FKhPT 5 \JjM~JKrr KjmtJYj k´Kfyf TrPf KVP~ \ôJKuP~ ßh~J yP~PZ ßnJaPTPªs ˙Jkj TrJ kJÅY vfJKiT KvãJ k´KfÔJjÇ yJouJ yP~PZ xÄUqJuWMPhr SkrÇ KjmtJYPjr krKhj pPvJPrr In~jVPr oJPuJkJzJr TP~T vfJKiT mJKzWPr yJouJ YJuJ~ hMm• ít rJÇ KhjJ\kMPrrS KyªM xok´hJP~r IitvfJKiT mJKzWr S ßhJTJjkJPa nJXYMr, IKVúxÄPpJV S uMakJa TPr hMmtí•rJÇ oJjmJKiTJr xÄVbj ÈIKiTJr' FT KmmíKfPf o∂mq TPrKZu- rJ\QjKfT xoP^JfJ ZJzJA FTfrlJnJPm hvo xÄxh KjmtJYj IjMKÔf yPu fJ mJÄuJPhvPT n~Jmy xÄWJPfr KhPT ßbPu ßhPmÇ fJPhr fgq IjMpJ~L 25Pv jPn’r ßgPT 3rJ \JjM~JKr kpt∂ xKyÄxfJ~ 149 \j Kjyf FmÄ 4886 \j @yf yP~PZjÇ Fxo~ 59 \j

KmYJrmKyntNf yfqJTJP§r KvTJr yP~PZj mPu IKnPpJV rP~PZÇ FZJzJ FTA xoP~ 10 \jPT @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xhxq kKrYP~ iPr KjP~ pJS~Jr kr ßgPT fJPhr èo yS~Jr IKnPpJV kJS~J ßVPZÇ FTfrlJ FmÄ xm rJ\QjKfT hPur IÄvV´yeKmyLj KjmtJYjPT ßTªs TPr n~Jmy xKyÄx kKrK˙Kf oJjmJKiTJPrr mqJkT u–WPjr TJre KyPxPm AKfoPiqA @KmntNf yP~PZÇ FTKhPT @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr èKuPf oJjMw Kjyf yPò, IjqKhPT pJjmJyPj ßkasu ßmJoJ S @èj iKrP~ ßh~Jr TJrPe xJiJre jJVKrTPhrS k´JeyJKjr WajJ WaPZÇ AKfoPiqA rJ\QjKfT xKyÄxfJr TJrPe IxÄUq oJjMw kñMfô mre TPrPZj, KvÊrJS F n~JmyfJr KvTJr yPòÇ xKyÄxfJr WajJ~ IxÄUq IùJfjJoJ mqKÜPhr KmÀP≠ oJouJ TrJ yPò; lPu @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr ÆJrJ xJiJre KjrLy jJVKrTrJ y~rJKjr KvTJr yPòj mPu IKnPpJV kJS~J pJPòÇ xrTJr F xKyÄx kKrK˙KfPf KmPrJiL ofPT KjotonJPm hoj TrPZÇ FKhPT 26 jPn’r ÊÀ yS~J k´go hlJ Kfj KhPjr ImPrJPi Kjyf yj 22 \jÇ KÆfL~ hlJ aJjJ 6 KhPjr ImPrJPi Kjyf yj 29 \jÇ fífL~ hlJ ImPrJPi Kjyf yj 18 \jÇ \JoJ~Jf ßjfJ @mhMu TJPhr ßoJuäJr lJÅKxr rJ~ TJptTPrr kr Khj xJrJ ßhPv Kjyf yj 7 \jÇ 14 KcPx’r xKyÄxfJ~ Kjyf yP~PZj I∂f 15 \jÇ 15 KcPx’r \JoJ~JPfr cJTJ yrfJPu kMKuPvr èKu S xKyÄxfJ~ I∂f 9 \Pjr oífqM yP~PZÇ 16 KcPx’r ßpRgmJKyjLr KmPvw IKnpJj S @S~JoL uLV ßjfJTotLPhr yJouJ~ xJrJ ßhPv 8 \j Kjyf yjÇ 17 KcPx’r rJ\QjKfT xKyÄxfJ~ ßhPvr KmKnjú ß\uJ~ Kjyf yP~PZj I∂f 5 \jÇ 20 KcPx’r aJñJAPu ACKk ßY~JroqJj S xhr CkP\uJ KmFjKkr xy-xnJkKf rKlTMu AxuJo lJÀTPT èKu TPr yfqJ TrJ y~Ç 23Pv KcPx’r pPvJPrr oKjrJokMPr FT pMmhu ßjfJ yJKmmMr ryoJjPT TMKkP~ yfqJ TPrPZ hMm• ít rJÇ uçLkMPr kMKuPvr èKuPf pMmhPur ß\uJ xy-xJiJre xŒJhT ATmJu oJyoMh \MP~u Kjyf yP~PZjÇ 24 KcPx’r ImPrJPir ßvw KhPjS @Ajví⁄uJ mJKyjLr èKuPf Kjyf yP~PZj I∂f 3 \jÇ 26 KcPx’r pPvJPr oKjrJokMr CkP\uJ TíwTuLPVr xnJkKf vKl TJoJu S K^TrVJZJ rKmCu AxuJo UMj yjÇ 29 KcPx’r Kjyf yj hM'\jÇ

600 KjmtJKYPfr mJÄuJPhv! jfMj xrTJr VzPf xÄxh nJXJr KY∂J dJTJ, 8 \JjM~JKr - FUj @r ãofJxLj hPur fr xAPZ jJÇ fJrJ jfMj TPr xÄKmiJPjr lJÅT UM\ Å Pf mPx ßVPZÇ 24Pv \JjM~JKr kpt∂ ßmTJr mPx gJTJ fJPhr nJuäJVPZ jJÇ FUj fJrJ IKmuP’ jmo xÄxh ßnPX jfMj oKπxnJ VbPjr TgJ nJmPZjÇ jJVKrT xoJ\ pUj KjmtJYPjr flKxu KkKZP~ ßh~Jr CPhqJV KjPf muPuJ, fUj xÄKmiJPjr ßhJyJA ßh~J yPuJÇ muJ yPuJ, KjmtJYj TKovj 123 IjMPòPhr 3 hlJr T Ck hlJ~ dMPT kPzPZjÇ fJA FUj @r xÄxh nJXJ pJPm jJÇ xÄxh nJXPu xÄKmiJPjr xPñ xÄWJf yPmÇ xrTJr xogtT ßjfJ S xMvLu xoJ\S ãofJxLjPhr kJPv hJÅzJPuJÇ ß\Jr VuJ~ muu, k´go KmTP· pUj dMPT kPzPZ fUj @r KjmtJYj k´Kâ~J gJoJPjJ pJPm jJÇ ßcAKu

ˆJr xŒJhT oJylM\ @jJo mPuKZPuj, xoP^JfJr ˝JPgt KjmtJYj ˙KVf TrJ ßpPf kJPrÇ fJr xMkJKrv KZu xÄxh ßnPX KhPu @rS 90 Khj xo~ kJS~J pJPm; KT∂á fUj xrTJr xogtTrJ ^JÅKkP~ kzPujÇ muPuj, FaJ xJÄKmiJKjT vNjqfJ xíKÓr wzpπ mPaÇ IgY mftoJj xrTJr YJAPu 23Pv FKk´Pur oPiq KjmtJYj TrPf kJrPfJÇ xÄKmiJPj ßxA xMPpJV KZuÇ IPjT KmPvwù mPuPZj, 5A \JjM~JKrr k´yxPjr KjmtJYPjr kPrS ßxaJ KoKuP~ pJ~KjÇ KjmtJYj TKovj 24Pv \JjM~JKrr oPiq xrTJKr k´ùJkj \JKr TrPf kJrPm jJÇ fJA KjmtJYj TKovj YJAPu 5A \JjM~JKrr kMPrJ k´Kâ~J mJKfu TPr KhPf kJPrÇ fUj xÄxh ßnPX ßh~J yPu FKk´Pur oPiq jfMj flKxPur IiLPj k´KfÆKªôfJoNuT KjmtJYj TrJ x÷m yPmÇ Imvq FaJ ¸Ó, KmFjKkPT mJh KhP~A 5A \JjM~JKr KjmtJYj TrJr ZT xJ\JPjJ yP~KZuÇ IPjPTr oPf, ßvU yJKxjJ ãofJ~ @xJr @PVA F jLujTvJ YNzJ∂ TPrKZPujÇ ßx \jq KfKj xoP^JfJr ßp ßTJj x÷JmjJ IïMPrA KmjJv TPrjÇ ßmVo UJPuhJ K\~JPT fJr ßaKuPlJj TrJ KZu ßTRvu, pJPf KfKj xlu yP~KZPujÇ fPm AKx'r FTKa hJK~fôvLu xN© ˝LTJr TPrPZ, jmKjmtJKYfPhr vkg kzJPjJr YNzJ∂ hJK~fô fJPhrÇ xJiJrenJPm K¸TJr kzJPmj; KT∂á xÄKmiJj mPu KhP~PZ K¸TJr vkg kzJPf mqgt yPu KxAKx kzJPmjÇ fJA xrTJPrr xPñ fJPhr @uJk-@PuJYjJ YuPZ fJPf ßTJj lJÅT ßmr TrJ pJ~ KTjJÇ xoP^JfJ yPu xÄxh ßnPX KjmtJYj TrJ @r jfMj xrTJr VbPjr k´P~J\Pj FUj xÄxh ßnPX ßh~Jr oPiq ßoRKuT kJgtTq gJTPmÇ k´goKar ßãP© VefPπr ßoRKuT vft kNre, rJ\QjKfT xffJ S ‰jKfTfJr k´vú \Kzf gJTPmÇ KÆfL~Kar ßãP© rJ\QjKfT vbfJ S IxffJ KjKyf gJTPmÇ ãofJxLjPhr ßTC ßTC KmPvw TPr Ifq∂ IKjòJ xP•ôS pJPhr xPr hJÅzJPf yP~KZu fJrJ hs∆f oKπxnJ~ KlPr @xPf YJAPZjÇ xÄKmiJPjr 123(3)-Fr vftJÄv FmÄ 148 IjMPòh IjMpJ~L hvo xÄxh VzPf yPu xÄxh ßnPX ßh~Jr xMPpJV ßjAÇ 123(3) IjMPòh mPuPZ, jmo xÄxPhr ßo~Jh kNre jJ yS~J kpt∂ hvo xÄxPhr KjmtJKYfrJ TJptnJr V´ye TrPf kJrPmj jJÇ @r 148 IjMPòPhr vft yPuJ, KjmtJYPjr luJlu xrTJKr k´ùJkPj k´TJPvr Kfj KhPjr oPiq vkg kzJPf yPmÇ @r vkg kJb TrJ oJPjA TJptnJr V´ye TrJÇ fPm k´YKuf @APjr ßTJgJS xrJxKr muJ ßjA, ßmxrTJKr luJlPur Tf KhPjr oPiq ßVP\a TrPf yPmÇ FUj pKh fJrJ ßVP\a k´TJv TPr ßlPu fJyPu fJ TrJ oJ©A krmftL 72 WµJr oPiq vkg kzJPf yPmÇ oJPj fJrJ TJptnJr V´ye TrPmÇ @r fUj KjKhtÓnJPm 123(3) IjMPòh uK–Wf yPmÇ nJrPf xÄxh ßrPU xÄxh yPuS ßxUJPj KjmtJYPjr kPr xÄxh ßnPX ßh~J y~Ç nJrPfr xÄKmiJPj mJÄuJPhPvr xÄKmiJPjr oPfJ 123(3) IjMPòPhr oPfJ ßo~Jh kMrJ jJ yPu TJptnJr V´ye jJ TrJr vft ßh~KjÇ nJrPf fJA ßTJj xÄxh ßjfJ @ãKrT IPgt TUjS ßo~Jh kMrJ TrJr mJKfTV´˜ yjKjÇ @VJoL 24Pv \JjM~JKr jmo xÄxh @kjJ-@kKj uM¬ yPmÇ ßTJj ßWJweJ uJVPm jJÇ ßxA kpt∂ mJÄuJPhv 300 @xPj 600 ‰Æf KjmtJKYPfr x•J KjP~ YuPmÇ FTxPñ 600 KjmtJKYPfr mJÄuJPhv FUj YJAPu KVPjx mMPT FTKa jfMj ßrTct KyPxPm jJo ßfJuJPf kJPrÇ 15 kOÔJ~


UmrJUmr 15

SURMA m­ 10 - 16 January 2014

xŒ´hJP~r IjqPhr oPfJA pMÜrJ\q KmvõJx TPr, kKref S TJptTr VefPπr k´Tíf ˛JrT yPò vJK∂kNet, KmvõJxPpJVq KjmtJYj; pJPf ßnJaJrPhr k´Tíf AòJr k´Kfluj WPaÇ mJÄuJPhv pMÜrJP\qr FTKa èÀfôkNet xyPpJVL CPuäU TPr S~JKxt mPuj, È@rS K˙KfvLu, xoí≠ S VefJKπT nKmwqPfr \jq ßhvKar \jVPer @TJ–ãJr k´Kf @oJPhr xogtj rP~PZÇ'

TJjJcJr CPÆV : KjmtJYPjr luJlPu VnLr yfJvJ S CPÆV k´TJv TPr TJjJcJr krrJÓsoπL \j ßm~Jct Vf 6 \JjM~JKr, ßxJomJr FT KmmíKfPf mPuj, 5 \JjM~JKr IjMKÔf KjmtJYjPT kNet IÄvV´yeoNuT TrPf mJÄuJPhPvr k´iJj rJ\QjKfT huèPuJr mqgtfJ~ pMÜrJÓs S ACPrJkL~ ACKj~Pjr xPñ IxP∂Jw k´TJv TPrPZ TJjJcJÇ muJ y~, FaJ UMmA yfJvJ\jT ßp, mJÄuJPhPvr IPitPTr ßmKv xÄxhL~ @xPj k´KfÆKªôfJ y~KjÇ KmjJ ßnJPaA k´JgtLrJ KjmtJKYf yP~PZjÇ KfKj @rS mPuj, rJ\QjKfT ßTRvu KyPxPm xKyÄxfJ IV´yePpJVqÇ (14 kOÔJr kr)

Kfj hPur xÄmJh xPÿuPj xrTJPrr k´PrJYjJ~ KjmtJYj TKovj \jVPer xJPg k´fJreJ TPrPZ : Km. ßYRiMrL dJTJ, 8 \JjM~JKr - KmT· iJrJ mJÄuJPhv, \JfL~ xoJ\fJKπT hu-P\FxKc S TíwT v´KoT \jfJ uLPVr xojõP~ VKbf \JfL~ VefJKπT l∑P≤r (FjKcFl) xÄmJh xPÿuPj xJPmT rJÓskKf mhÀP¨J\J ßYRiMrL mPuPZj, KjmtJYj TKovj xrTJPrr k´PrJYjJ~ \jVPer xJPg k´fJreJ TPrPZÇ mñmLr TJPhr KxK¨TL mLrC•o mPuPZj, ßhPvr oJjMw xrTJrPT YJ~ jJÇ FA xrTJPrr yJf ßgPT pf fJzJfJKz x÷m ßhPvr hJK~fô KjP~ KjPf yPmÇ @ x o @mhMr rm mPuPZj, k´yxPjr KjmtJYPjr oJiqPo Vefπ S oMKÜpMP≠r ßYfjJPT ±Äx TrJ yP~PZÇ ßiJÅTJmJK\r FA KjmtJYPjr \jq ßhPvr oJjMw k´iJjoπLPT IKmvõJx TPrPZÇ Kfj ßjfJA mPuPZj, k´yxPjr KjmtJYj TPr ßhPvr \jVe, Vefπ S \JfL~ ˝JPgtr KmkrLPf hJÅKzP~ mftoJj k´iJjoπL ãofJ~ gJTJr ‰jKfT S xJÄKmiJKjT IKiTJr yJKrP~PZjÇ F \jq fJrJ IKmuP’ KjmtJYj mJKfu TPr krmftL KjmtJYj IjMÔJPj @PuJYjJ~ mxPf k´iJjoπLr k´Kf @øJj \JKjP~PZjÇ fJrJ xrTJrPT xfTt TPr KhP~ mPuj, hoj-kLzj TPr ßTJPjJnJPmA ãofJPT hLWt˙J~L TrJ pJPm jJÇ 7 \JjM~JKr \JfL~ ßk´x TJPmr Kn@AKk uJCP† FT xÄmJh xPÿuPj Kfj ßjfJ Fxm TgJ mPujÇ FPf FjKcFl ßjfJPhr oPiq ßo\r (Im:) @mhMu oJjúJj, @mhMu oJPuT rfj S yJKmmMr ryoJj fJuMThJr mLrk´fLT CkK˙f KZPujÇ KuKUf mÜmq kJb TPrj ß\FxKc xJiJre xŒJhT @mhMu oJPuT rfjÇ IiqJkT F KTC Fo mhÀP¨J\J ßYRiMrL xhqxoJ¬ hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYjPT fgJTKgf CPuäU TPr mPuj, kíKgmLr FTKa oJ© ßhv ZJzJ xmJA muPZ FA KjmtJYj xKbT y~KjÇ KjmtJYj TKovj xrTJPrr k´PrJYjJ~ \jVPer xJPg k´fJreJ TPrPZÇ Km. ßYRiMrL @PrJ mPuj, FA fgJTKgf KjmtJYPj kJÅY ßTJKa ßuJTPT fJPhr ßnJaJKiTJr ßgPT mKûf TrJ yP~PZÇ mJKT YJr ßTJKa ßnJaJPrr oPiq oJ© hMA ßgPT @zJA vfJÄv ßuJT ßnJa KhP~PZÇ KT∂á k´h• ßnJPar yJr ßmr TrPf KjmtJYj TKovPjr YJr Khj uJVJr TgJ j~Ç FaJ ßmr TrPf hMA WµJr ßmKv uJVJr TgJ j~Ç KfKj mPuj, fgJTKgf KjmtJYPj TKovj jqÑJ\jT nNKoTJ kJuj TPrPZÇ FA KjmtJYPjr oJiqPo ßhPvr 95 nJV oJjMwPT uJKüf FmÄ VefPπr krLãJ~ mJÄuJPhvPT krJK\f TrJ yP~PZÇ kíKgmLr mJ VefPπr AKfyJPx F rTo jK\r ßjA mPu Km. ßYRiMrL o∂mq TPrjÇ KmPrJiL hPur ßjfJ UJPuhJ K\~JPT Kj\ mJKzPf ImÀ≠ ßrPU FmÄ \JfL~ kJKatr k´iJj FAY Fo FrvJhPT Vul oJPb kJKbP~ ßnJa YJAPf ßvU yJKxjJ ˝JiLjnJPm xJrJ ßhv WMPr ßmKzP~PZj CPuäU TPr xJPmT FA rJÓskKf mPuj, fJrkrS xÄmJh xPÿuPj mÜmq rJUPf kJÅY kJrPxP≤r ymM k´iJjoπL uöJ kJjKjÇ @PãkS TPrjKjÇ pJrJ KjmJYPj IÄv ßjjKj fJPhr 95 nJVA KT rJ\JTJr k´vú TPr Km. ßYRiMrL mPuj,

k´iJjoπLr FA mÜmq KjªjL~ FmÄ fJ k´fqJyJr TrJ CKYfÇ k´iJjoπLr CP¨Pv KfKj mPuj, \jVe @kjJPT YJ~ jJÇ ßjRTJ oJTtJ xrTJr S ßjRTJ oJTtJKmPrJiL hu ZJzJ @r ßTC @kjJPhr xJPg ßjAÇ xMfrJÄ k´yxPjr KjmtJYj mJKfu TPr IPuJYjJr oJiqPo IKmuP’ jfMj KjmtJYj KhjÇ @ x o @mhMr rm mPuj, k´yxPjr KjmtJYPjr oJiqPo Vefπ S oMKÜpMP≠r ßYfjJPT ±Äx TrJ yP~PZÇ ßiJÅTJmJK\r FA KjmtJYPjr \jq ßhPvr oJjMw k´iJjoπLPT IKmvõJx TPrPZÇ IKmuP’ KjhtuL~, KjmtJKYf S \mJmKhKyoNuT KjmtJYjTJuLj xrTJPrr IiLPj \JfL~ xÄxh KjmtJYj IjMÔJj TrPf yPmÇ mñmLr TJPhr KxK¨TL mLrC•o mPuj, IxM˙ ßjfíPfôr yJPf mJÄuJPhv KjrJkh j~Ç xmJA ßnPmKZu FA xrTJr xmJAPT KjP~ KjmtJYj TrPmÇ KT∂á KfKj (PvU yJKxjJ) fJ TPrjKjÇ ßhPvr oJjMw xrTJrPT YJ~ jJÇ F TgJ k´iJjoπL KjP\S \JPjjÇ pMÜrJÓs yfJv, xÄuJPkr @øJj pMÜrJP\qr KjmtJYj xJÄKmiJKjT k´Kâ~Jr IÄv : nJrf mJÄuJPhPvr hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr FT Khj kr Vf 6 \JjM~JKr, ßxJomJr pMÜrJÓs, pMÜrJ\q, nJrf, TJjJcJ S TojSP~ug KjmtJYPj xKyÄxfJ S ßnJaJr CkK˙Kf To yS~J~ CPÆV k´TJv FmÄ nKmwqPf FTKa V´yePpJVq KjmtJYPj rJ\QjKfT huèPuJr k´Kf xoP^JfJr fJKVh KhP~PZÇ pMÜrJPÓsr yfJvJ : pMÜrJPÓsr krrJÓs h¬Prr CkoMUkJ© ßoKr yJl FT KmmíKfPf yfJvJ mqÜ TPr mPuj, IPitPTrS ßmKv @xPj k´JgtLrJ KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yP~PZj FmÄ mJKTèPuJr oPiq IKiTJÄv @xPjA jJPooJ© k´KfÆKªôfJ yP~PZÇ lPu FA xhq xoJ¬ KjmtJYPjr luJlu mJÄuJPhKv \jVPer @TJ–ãJr KmvõJxPpJVq k´Kfluj j~Ç KmmíKfPf yJl mPuj, jfMj xrTJPrr „k TL yPm, ßxaJ nKmwqPfA \JjJ pJPm, KT∂á mJÄuJPhPvr oJjMPwr k´Kf pMÜrJPÓsr xyJ~fJr IñLTJr IaMa gJTPmÇ FA xMmJPh @orJ mJÄuJPhv xrTJr S KmPrJiL huPT IKmuP’ xÄuJPk mxJr \jq C“xJKyf TrKZ, pJPf fJrJ pf KvVKVr x÷m, FTKa jfMj KjmtJYj IjMÔJPjr kg UMÅP\ ßmr TrPmÇ @r ßxKa ImJi, KjrPkã, vJK∂kNet S KmvõJxPpJVq yS~Jr oJiqPo mJÄuJPhPvr oJjMPwr @TJ–ãJr k´Kfluj WaJPmÇ nJrf muu xJÄKmiJKjT k´Kâ~Jr IÄv : nJrf FT k´KfKâ~J~ mPuPZ, xJÄKmiJKjT mJiqmJiTfJr TJrPeA mJÄuJPhPv 5 \JjM~JKrr KjmtJYj KZu @mvqTÇ FA KjmtJYj mJÄuJPhPvr Inq∂rLe S xJÄKmiJKjT k´Kâ~JrA IÄvÇ ßhvKa @rS mPuPZ, mJÄuJPhPvr VefJKπT k´Kâ~JPT fJr Kj\˝ VKfPfA YuPf ßhS~J CKYfÇ nJrPfr krrJÓs oπeJuP~r oMUkJ© ‰x~h @TmrCK¨j Vf 6 \JjM~JKr, ßxJomJr j~JKhKuäPf mJÄuJPhPvr KjmtJYjxÄâJ∂ FT k´Pvúr C•Pr xJÄmJKhTPhr mPuj, ÈmJÄuJPhPvr nKmwq“ ßToj yPm, IgmJ \jk´KfKjKirJ ßToj yPmj, fJ KjitJrPer kNet IKiTJr ßx ßhPvr \jVPerAÇ' KT∂á Fr kJvJkJKv xKyÄxfJr CPuäU TPr KfKj mPuj, ÈnKmwq“ KjitJre TUPjJ xKyÄxnJPm yPf kJPr jJ, yS~J CKYfS j~Ç'

mJÄuJPhPvr rÜJÜ KjmtJYjkmt ßvw yS~Jr krKhjA F o∂Pmqr oiq KhP~ nJrf mMK^P~ Khu, KjmtJYj KWPr @∂\tJKfT ˜Pr ßp KmfTt rP~PZ, fJPf mJÄuJPhPvr ãofJxLj hPur xrTJPrr kJPvA nJrPfr Im˙JjÇ yfJvJ\jT muu pMÜrJ\q : KmsKav xrTJPrr krrJÓs h¬Prr KxKj~r k´KfoπL mqJPrJPjx xJAhJ S~JKxt Vf 6 \JjM~JKr, ßxJomJr FT KmmíKfPf mPuj, mJÄuJPhPv IPitPTr ßmKv KjmtJYjL FuJTJ~ ßnJaJrrJ ßnJahJPjr xMPpJVmKûf yS~J FmÄ ImKvÓ FuJTJèPuJPf ßnJaJrPhr IÄvV´ye To yS~Jr Kmw~Ka yfJvJ\jTÇ KfKj nKmwqPf FTKa IÄvV´yeoNuT KjmtJYPjr \jq IV´JKiTJr KnK•Pf FTxPñ TJ\ TrPf mJÄuJPhPvr xm rJ\QjKfT hPur k´Kf @øJj \JjJjÇ mJÄuJPhPvr xÄKmiJj IjMpJ~L, @yNf KjmtJYj FmÄ KjmtJYPjr luJlu ßWJweJr Kmw~Ka pMÜrJ\q ß\PjPZ CPuäU TPr KmmíKfPf muJ y~, @∂\tJKfT

KjrJv TojSP~ug : mJÄuJPhPvr KjmtJYPj xLKof @TJPrr IÄvV´ye FmÄ ßnJaJr CkK˙Kf To yS~JPT ‰jrJvq\jT mPuPZ TojSP~ugÇ FTA xPñ hs∆ffJr xPñ FTKa IÄvV´yeoNuT S vJK∂kNet rJ\QjKfT k´Kâ~J~ xJoPj FPVJPf xÄuJPkr k´P~J\jL~fJr TgJ CPuäU TPrPZ xÄ˙JKaÇ TojSP~ug oyJxKYm ToPuv votJ Vf 6 \JjM~JKr, ßxJomJr FT KmmíKfPf mPuj, 5 \JjM~JKr IjMKÔf xÄxhL~ KjmtJYj-xŒKTtf kKrK˙Kf TojSP~ug Ifq∂ KjKmznJPm kptPmãe TPr @xPZÇ ßTJPjJ irPjr rJ\QjKfT kKrK˙KfPfA xKyÄxfJ V´yePpJVq j~Ç KmmíKfPf @rS muJ y~, TojSP~ug xjh IjMpJ~L, ImJi S xMÔM KjmtJYPj k´PfqT mqKÜr IÄvV´yPer IKiTJrxy VefJKπT xÄÛíKf xoMjúf rJUJr Kmw~KaPf xrTJr, KmKnjú rJ\QjKfT hu S xMvLu xoJP\r hJK~fô rP~PZÇ ßx TJrPeA hs∆f IÄvV´yeoNuT S vJK∂kNet rJ\QjKfT k´Kâ~J~ xJoPj FPVJPf xÄuJPkr iJrJ~ IV´xr yS~J mJÄuJPhPvr \jq UMmA èÀfôkNetÇ


16 UmrJUmr

10 - 16 January 2014 m SURMA

UJPuhJ K\~Jr k´Kf ßvU yJKxjJ

yPm KT jJ \JjPf YJAPu KfKj mPuj, È\JoJ~JPf AxuJoLPT yJAPTJat \KñmJhL xÄVbj KyPxPm rJ~ KhP~PZjÇ fJPhr KjKw≠ TrJr mqJkJPr FTaJ Kra @PZÇ FaJ KjK• jJ yS~J kpt∂ @orJ F mqJkJPr ßTJPjJ o∂mq TrPf kJKr jJÇ' hJfJPVJÔL S @∂\tJKfT xŒ´hJ~ IgtQjKfT ImPrJi @PrJk TrPf kJPr KT jJ, \JjPf YJAPu ßvU yJKxjJ mPuj, ÈImPrJi @xPm ßTj? mJÄuJPhv TL IkrJi TPrPZ? mÉ ßhPv ßfJ Fr ßYP~S UJrJk KjmtJYj yP~PZÇ @orJ ßfJ ßxaJ ßhPUKZÇ ßxèPuJ ßfJ V´yePpJVqfJ ßkP~PZÇ FUJPj \jVe KmPrJiL hPur mJiJ CPkãJ TPr ˝f”°Nfn t JPm KjmtJYPj IÄv KjP~PZÇ'

@VJoL KjmtJYPjr \jq ‰ipt irPf yPm dJTJ, 7 \JjM~JKr - xKyÄxfJ kKryJr TÀj, \JoJ~JPf AxuJoLr xñ fqJV TÀj- KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~Jr k´Kf FA @øJj \JKjP~PZj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ KfKj mPuj, pfãe kpt∂ \KñmJhL \JoJ~Jf-KvKmr KmFjKkr WJPz ßYPk gJTPm, ffãe fJrJ xM˙ KY∂JnJmjJ TrPf kJrPm jJÇ FaJA yPò mJ˜mfJÇ 6 \JjM~JKr, ßxJomJr VenmPjr uPj KjmtJYPjJ•r xÄmJh xPÿuPj ßvU yJKxjJ F TgJ mPujÇ hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPj ßnJa V´ye FmÄ ßnJa-krmftL kKrK˙KfPf hu S xrTJPrr Im˙Jj mqJUqJ TPrj KfKjÇ Fr @PV VenmPj @PrTKa xÄmJh xPÿuPj KfKj KmPhKv xJÄmJKhTPhr k´Pvúr C•r ßhjÇ oiqmftL KjmtJYj k´xñ: xÄmJh xPÿuPj ßvU yJKxjJ @PuJYjJr TgJ muPuS oiqmftL KjmtJYj mJ krmftL KjmtJYPjr xo~xLoJ KjP~ ¸Ó TPr KTZM mPujKjÇ KfKj mPuj, @VJoL KjmtJYj xŒPTt @PuJYjJ TPrA xoJiJj TrJ pJPmÇ ßx \jq ‰ipt irPf yPm, xyjvLu yPf yPm FmÄ xm irPjr xKyÄxfJ mº TrPf yPmÇ È@VJoL KjmtJYj KjP~ @kKj @PuJYjJr TgJ mPuPZj, fJyPu KT UMm KvVKVr oiqmftL KjmtJYj @P~J\Pjr TgJ muPZj? xJÄmJKhTPhr F k´Pvúr \mJPm ßvU yJKxjJ mPuj, È@Ko mPuKZ, @VJoL KjmtJYjÇ @VJoL pUjA @xPm, KjmtJYj yPmÇ @PuJYjJr CPhqJV @KoA mJrmJr KjP~KZÇ ßaKuPlJj TPrKZÇ KmFjKkr ßj©L ßxaJ oJPjjKjÇ SjJr Im˙JaJ TL hJÅzJu? CKj ßfJ FTNu-STNu hMTu N yJKrP~ mPx @PZjÇ fJr krS @orJ \jVPer míy•r ˝JPgt VefJKπT iJrJ ImqJyf rJUPf xmJr xPñ @PuJYjJ TrPf YJAÇ fPm FaJ Kjntr TPr

KmFjKkr ßj©Lr SkrÇ @VJoLPf ßp xÄxh mxPm, ßxUJPj ßfJ CKj KmPrJiLhuL~ ßj©L KyPxPm mxPf kJrPZj jJÇ' kígT xÄmJh xPÿuPj KmPhKv xJÄmJKhPTrJ k´iJjoπLr TJPZ \JjPf YJj, UJPuhJ K\~J pUj KmPrJiLhuL~ ßj©L gJTPmj jJ, fUj fJÅr KjrJk•Jmqm˙J TL yPm? \mJPm k´iJjoπL mPuj, Kj~o IjMpJ~L FmÄ xJPmT k´iJjoπL KyPxPm KfKj KjrJk•JxMKmiJ kJPmjÇ \JfL~ kJKatr ßY~JroqJj FAY Fo FrvJh xŒPTt \JjPf YJAPu k´iJjoπL mPuj, ÈCKj nJPuJ @PZjÇ Vul ßUuPZjÇ IxM˙ yP~PZj, KYKT“xJ YuPZÇ' KjmtJYj xŒPTt k´Pvúr \mJPm ßvU yJKxjJ mPuj, KjmtJYj vJK∂kNet yP~PZÇ KTZM ßnJaPTPªs ßnJa V´ye ˙KVf yP~PZÇ \jVe ˝f”°Nfn t JPm ßnJa KhP~PZjÇ KfKj mPuj, SrJ xπJxL TJptâo TPrPZÇ uJPhj ˆJAPu KnKcSmJftJ KhP~ KjmtJYj ßpPf KjPwi TrJ yPuS \jVe xJzJ ßh~KjÇ @S~JoL uLPVr xnJPj©L mPuj, ÈF KjmtJYj KjP~ ßTJPjJ IKnPpJV CbPf kJPr jJÇ \jVPer ßnJPa @orJ KjmtJKYf yP~KZÇ xrTJr Vbj TPr @orJ ßhvPT FKVP~ KjP~ pJmÇ pJrJ KjmtJYPj IÄv ßj~Kj, fJPhr \jq TJrJ TJÅhPZ, fJ @Ko \JKj jJÇ' KfKj mPuj, F KjmtJYPj \jVe xπJx S jJvTfJr KmÀP≠ xJÄKmiJKjT iJrJ S VefPπr kPã rJ~ KhP~PZÇ F KjmtJYPj VefPπr Km\~ yP~PZÇ krJ\~ yP~PZ Vefπ S ˝JiLjfJKmPrJiL vKÜrÇ jfMj xrTJPrr k´go TJ\ yPm, ßpPTJPjJ oNPuq \jVPer \JjoJu FmÄ rJPÓsr xŒh rãJ TrJÇ F TgJ CPuäU TPr ßvU yJKxjJ mPuj, KjmtJYPjJ•r ßpPTJPjJ xπJx S xKyÄxfJ TPbJrnJPm hoj TrJ yPmÇ k´vJxj, ßxjJmJKyjL S @Ajví⁄uJ rãJTJrL

@Ko TmrL jA, vJoLo SxoJj dJTJ, 7 \JjM~JKr - KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf jJrJ~eV†-4 @xPjr xJÄxh @S~JoL uLV ßjfJ vJoLo SxoJj mPuPZj, jJrJ~eVP† @r ßTJj @S~JoL uLV TJptJuP~ @èj ßh~J yPu KmFjKk S \JoJ~Jf-KvKmPrr ßjfJ TotLPhr mJKzWr S mqmxJ k´KfÔJPj yJouJ TPr Aa-TJb UMPu ßj~J yPmÇ @orJ ßj©Lr KjPhtPvr IPkãJ~ rP~KZÇ ßj©L KjPhtv KhPu dJTJ~ KVP~S yJouJTJrLPhr @orJ iPr @jPf kJrPmJÇ jJrJ~eVP†r k´vJxjPT ÉÅKv~Jr TPr KhP~ vJoLo SxoJj mPuj, k´vJxjPT oPj rJUPf yPm, @Ko KT∂á TmrL jJ, @Ko vJoLo SxoJjÇ pKh k´vJxj @S~JoL uLV TJptJuP~ ßmJoJ yJouJTJrLPhr ßV´¬Jr jJ TPr fJyPu @orJ KjP\rJA UMÅP\ ßmr TrPmJÇ fUj KT∂á @oJPhr ßTC ÀUPf kJrPm jJÇ jJrJ~eV† KxKa TrPkJPrvPjr ßo~r cJ. ßxKujJ yJ~J“ @AnLPT ÈTJuL oJ' KyPxPm @UqJK~f TPr vJoLo SxoJj mPuj, nKmwqPf y~PfJ TJuL oJ S fJr TgJ~ Cbmx TrJ ßuJT\jS ßryJA kJPmj jJÇ ßrJmmJr jJrJ~eV† ß\uJ S lfMuäJ gJjJ @S~JoL uLV TJptJuP~ IKVúxÄPpJPVr k´KfmJPh 6 \JjM~JKr KmTJPu vyPrr YJwJ|J˙ vyLh KojJPr @P~JK\f k´KfmJh xoJPmPv vJoLo SxoJj Fxm TgJ mPujÇ FKhPT lfMuäJ gJjJ @S~JoL uLPVr TJptJuP~ IKVúxÄPpJPVr WajJ~ lfMuäJ~ kígT k´KfmJh xoJPmv IjMKÔf yP~PZÇ oyJjVr @S~JoL uLPVr

mJKyjLPT @∂KrTnJPm TJ\ TrJr KjPhtv ßhS~J yP~PZÇ KjmtJYjKmPrJiL hMÏf í TJrLPhr IKVúxÄPpJPV ßpxm KvãJk´KfÔJj ãKfV´˜ yP~PZ, ßxèPuJ IKfxfôr ßorJof TPr KvãJTJptâo ÊÀ TrJ yPmÇ mqmxJ~LPhr mqmxJ-mJKe\q, TuTJrUJjJr C“kJhj FmÄ r¬JKj-mJKe\qPT xm rJ\QjKfT k´KfKyÄxJr yJf ßgPT rãJr \jq TPbJr mqm˙J ßjS~J yPmÇ jJVKrTPhr ˝JnJKmT \Lmj xMKjKÁf TrJr \jq k´P~J\jL~ xm khPãk ßjS~J yPmÇ yfJyfPhr @KgtT xyJ~fJ: ßvU yJKxjJ mPuj, KmFjKk S \JoJ~Jf-KvKmPrr xπJx S jJvTfJr KvTJr @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr @yf S Kjyf xhxqPhr kKrmJrPT @KgtT xyJ~fJ ßhS~J yPmÇ xπJPxr KvTJr yP~ ßpxm xJiJre oJjMw Kjyf yP~PZj, fJÅPhr kKrmJrPTS xyJ~fJ TrJ yPmÇ ãKfV´˜Phr xyJ~fJ ßhS~J yPmÇ @yfPhr KYKT“xJPxmJ ImqJyf gJTPmÇ k´iJjoπL mPuj, oJjmfJKmPrJiL IkrJPi IKnpMÜPhr KmYJrTJ\ YuPm FmÄ rJ~ TJptTr TrJ yPmÇ ßoRumJh S xJŒ´hJK~T ßVJÔLPT TPbJrnJPm k´Kfyf TrJ yPmÇ \JoJ~JPf AxuJoLPT KjKw≠ TrJ

yuljJoJ k´xñ: yuljJoJ~ KTZM oπL S xJÄxPhr I˝JnJKmT xŒh gJTJr Kmw~Ka CPuäU TPr hMjLt KfV´˜Phr mqJkJPr xrTJPrr Im˙Jj \JjPf YJAPu ßvU yJKxjJ mPuj, ÈPTC hMjLt Kfr xPñ \Kzf yPu ImvqA fJÅr KmÀP≠ mqm˙J ßjS~J yPmÇ @oJPhr kJÅY mZPr ßhv IgtQjKfTnJPm IPjT FKVP~ ßVPZÇ xmJr @~ ßmPzPZÇ hJKrPhsqr yJr TKoP~KZÇ fPm @~ mJzJr iJrJmJKyTfJ gJPTÇ ßTC pKh I˝JnJKmT @~ mJKzP~ gJPT, ImvqA hMhT mqm˙J KjPf kJrPmÇ' KfKj mPuj, ÈxÄmJhk© pJÅr KmÀP≠ xÄmJh ßZPkPZ, KfKjA ßxaJr ßoJTJKmuJ TrPmjÇ pKh KfKj ßoJTJKmuJ TrPf kJPrj nJPuJ, jJ kJrPu fJr nJPVq pJ @PZ fJA yPmÇ hMjLt KfPT TUPjJA k´v~´ ßhm jJÇ' xrTJr Vbj xŒPTt ßvU yJKxjJ mPuj, ÈGTqm≠nJPmA ßhv kKrYJujJ TrmÇ ß\JPar xPñ TgJ mumÇ xm hu FPu fJPhr KjP~S TrPf kJKrÇ @oJr ßTJPjJ @kK• gJTPm jJÇ @Ko YJA KoPuKoPv ßhvaJr CjúKf TKrÇ fPm KmPrJiL huS gJTPf yPmÇ' ßnJPar yJr xŒPTt KfKj mPuj, È\jVe ßp ßnJa KhPf ßkPrPZ, fJPfA @Ko x∂áÓÇ pfaMTM KhP~PZ ffaMTAM pPgÓÇ' mftoJj kKrK˙KfPf xrTJr kKrYJujJ xŒPTt k´iJjoπL mPuj, ÈKjmtJKYf yP~KZÇ ImvqA @gtxJoJK\T Cjú~j TotxKN Y mJ˜mJ~j xŒjú TrmÇ 2041 xJPur oPiq mJÄuJPhv Cjúf ßhv KyPxPm VPz CbPmÇ k´KfTNu Im˙Jr oPiq FKVP~ pJKòÇ C\JPj jJS ßbPu pJS~J-FaJA ßfJ @oJPhr TJ\Ç @orJ ßxaJA TPr pJKòÇ'

Mortgage Expert

LOANS l

Commercial loans l Secured loans l Unsecured Loans

LONDON MORTGAGES l

xJiJre xŒJhT IqJcPnJPTa ßUJTj xJyJr xnJkKffô xoJPmPv IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj, @S~JoL uLV ßjfJ oJxMhMr ryoJj UxÀ, ToJ¥Jr ßVJkLjJg hJx, TJoJu @yPoh, jVr ßxòJPxmT uLPVr xnJkKf jJ\oMu @uo x\u, ß\uJ pMmuLPVr xJiJre xŒJhT @mM yJxjJf ßoJyJÿh vyLh mJhu, pMVì xŒJhT vJy Kj\Jo, xyxnJkKf \JKTÀu @uo ßyuJu, vJyJhJ“ ßyJPxj xJ\jM, ß\uJ ZJ©uLV xnJkKf xJlJP~f @uo xJKj, xJiJre xŒJhT Ko\JjMr ryoJj xM\j k´oMUÇ vJoLo SxoJj fJr mÜPmq @PrJ mPuj, @orJ hMA nJA FoKk yP~ pJS~JPf jJrJ~eVP†r xMvLu xoJ\, KmFjKk S \JoJ~JPfr 3 ßjfJ oM¿LVP†r KrTJmL mJ\JPr xnJ TPr kKrTK·fnJPm Kmví⁄uJ xíKÓ TrPZÇ SA kãKa YJ~ fôTLr oPfJ FTKa WajJ WKaP~ @mJrS jJrJ~eV†PT IvJ∂ TPr fMuPfÇ

First Time Buyer l Buy to let l Council right to buy l Re-mortgages

Restaurant or Takeaway Purchase? COMMERCIAL LOAN SEPCIALISTS

Azim Iqbal: 07508 720 447

2 Heigham Road, London E6 2JG

FSA regulated broker. Mortgagematch Homeloans Ltd Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage or any other debt secured on it.


xJãJ&TJr 17

SURMA m 10 - 16 January 2014

UJPuhJ K\~Jr @øJj

Èk´yxPjr' KjmtJYj mJKfu TPr xoP^JfJ~ @xMj dJTJ, 7 \JjM~JKr - UJPuhJ K\~JIKmuP’ Èk´yxPjr' KjmtJYj mJKfu, xrTJPrr khfqJV S KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj xmJr IÄvV´yPe FTKa KjrPkã KjmtJYj IjMÔJPjr KmwP~ xoP^JfJ~ ßkRÅZJr @øJj \JKjP~PZj KmPrJiLhuL~ ßjfJ

UJPuhJ K\~JÇ 6 \JjM~JKr, ßxJomJr VeoJiqPo kJbJPjJ FT KmmíKfPf UJPuhJ K\~J FA @øJj \JjJjÇ KfKj hJKm TPrj, 5 \JjM~JKr ßnJaJrmK\tf FTfrlJ TJrxJK\PT \jVe WíeJnPr m\tj TPrPZjÇ KfKj KjmtJYjPT

xKyÄxfJ mº S xÄuJPkr fJKVh mJj KT oMPjr dJTJ, 8 \JjM~JKr - mJj KT oMjmJÄuJPhPv IjMKÔf FTfrlJ hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYjPT ßTªs TPr rÜã~L xKyÄxfJ~ VnLr yfJvJ k´TJv TPrPZj \JKfxÄW oyJxKYm mJj KT oMjÇ FTA xPñ F xKyÄxfJ mº TrJr FmÄ ßhPvr oJjMPwr k´fqJvJPT èÀfô KhP~ rJ\QjKfT huèPuJPT \ÀKr KnK•Pf Igtmy xÄuJPk mxJr @øJj \JKjP~PZj KfKjÇ FKhPT ImJi, xMÔM S V´yePpJVq KjmtJYj @P~J\Pjr oJiqPo VefJKπT hJ~m≠fJ k´TJPvr xMPpJV FUPjJ mJÄuJPhPvr @PZ mPu oPj TPr pMÜrJÓsÇ oJKTtj krrJÓs h¬Prr FT KmsKlÄP~ F TgJ \JjJPjJ y~Ç

ÈTuïo~ k´yxj' mPu @UqJK~f TPr FA KjmtJYj m\tj TrJ~ ßhvmJxLPT IKnjªj \JjJjÇ KmFjKkr ßY~JrkJrxj mPuj, ÈxrTJr @oJPT TJptf VíymªL S \jVe ßgPT KmKòjú ßrPU, KmPrJiL hu S \jVPer Skr hoj-kLzj YJKuP~ xoxqJ S

xÄTPar xMrJyJ TrPf YJ~Ç KT∂á FPf ßTJPjJ xMrJyJ yPm jJÇ xπJPxr kPg IQmi ãofJPT k´uK’f TrJr IkPYÓJ~ ßvwrãJ yPm jJ, mrÄ fJPf xÄTa @rS \Kau S VnLr FmÄ xoJiJPjr IPpJVq yP~ kzPmÇ' KfKj mPuj, Km\~ I\tj jJ yS~J

\JKfxÄPWr oyJxKYPmr kPã Vf 6 \JjM~JKr, ßxJomJr fJÅr oMUkJP©r ßhS~J FT KmmíKfPf oyJxKYm oMj ßhPvr xm kãPT xÄpo ßhUJPjJr @øJj \JKjP~ mPuj, xKyÄxfJ FmÄ oJjMw S xŒK•r Skr yJouJ TUPjJ V´yePpJVq yPf kJPr jJÇ KmmíKfPf muJ y~, ÈPoÀTre S To IÄvV´yeoNuT' mPu KY¤f F xÄxh KjmtJYjPT ßTªs TPr k´JeyJKj S xKyÄxfJr WajJ~ oyJxKYm ootJyfÇ rJ\QjKfT huèPuJ ßTJPjJ xoP^JfJ~ ßkRÅZPf jJ kJrJ~ KfKj yfJvÇ xoP^JfJ yPu FTKa vJK∂kNet S IÄvV´yeoNuT KjmtJYj TrJ x÷m yPfJÇ mJj KT oMj KmmíKfPf rJ\QjKfT huèPuJPT \jVPer k´fqJvJr k´Kf xJzJ KhP~ KvVKVrA IÄvV´yeoNuT rJ\QjKfT k´Kâ~J S Igtmy xÄuJk ÊÀr fJKVh ßhjÇ FTKa IÄvV´yeoNuT, IKyÄx, xoP^JfJ S xÄuJPkr xPñ xÄVKfkNet mJÄuJPhPvr VefJKπT k´Kâ~Jr k´Kf \JKfxÄPWr xogtj KhP~ pJS~Jr TgJS \JjJj oMj fJÅr F KmmíKfPfÇ

kpt∂ @PªJuj ImqJyf gJTPmÇ FA ÈIQmi xrTJr' hLWtJK~f yPm jJÇ KfKj ßTªs ßgPT pUj ßp TotxNKY ßWJweJ yPm, fJ kJuj FmÄ ˙JjL~nJPm Kx≠J∂ KjP~ S xojõ~ TPr @PªJuj YJuJPjJr \jq hPur ßjfJ-TotLPhr k´Kf @øJj \JjJjÇ KfKj mPuj, xrTJPrr IkPYÓJPT k´KfPrJi TrPf KVP~ Kjr˘ xJiJre oJjMw S KmPrJiL hPur ßjfJ-TotLrJ ITJfPr k´Je KhPòjÇ KT∂á mqKÜKmPvPwr ãofJr C“Ta mJxjJ @r xLoJyLj C“kLzj ßmKv Khj YuPf kJPr jJÇ KmPrJiLhuL~ ßj©L mPuj, mftoJj xrTJPrr ãofJ~ KaPT gJTJr @r ßTJPjJ ‰jKfT S xJÄKmiJKjT KnK• ßjAÇ \jVPer IjMPoJhj ZJzJ ßhv kKrYJujJr FUKf~Jr TJrS gJPT jJÇ KfKj k´vJxj, @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLPT ßm@AKj TJptTuJk S yfqJ-KjptJfj ßgPT Kmrf gJTJr

@øJj \JjJjÇ KfKj mPuj, ÈPhvPT ˝JnJKmT Im˙J~ KlKrP~ @jPf TJ\ TÀjÇ \jVPer xPñ gJTMjÇ iotL~ xÄUqJuWM FmÄ hMmtu \jPVJÔLxoNyxy xTu jJVKrPTr \Lmj, xŒh S xo&ÃPor KjrJk•J KjKÁf TÀjÇ' UJPuhJ K\~J hJKm TPrj, @PVrmJPrr @S~JoL vJxjJoPu xíÓ \KñmJh KmFjKk iotk´Je oJjMPwr xyPpJKVfJ KjP~ TPbJr yJPf hoj TPrKZuÇ @\ @mJrS ‰˝rvJxPjr TJrPe fJ oJgJYJzJ KhP~ SbJr ImTJv xíKÓ yP~PZÇ FA ‰˝rmqm˙J ßTmu mJÄuJPhPv j~, xoV´ hKãe FKv~Jr ˝K˜ S K˙KfPT ÉoKTr KhPT ßbPu KhPf kJPrÇ fJA Vefπ kMj”k´KfÔJr kPã KmvõKmPmTPT ßxJóJr S xKâ~ yPf yPmÇ

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Curry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


18 UmrJUmr

10 - 16 January 2014 m SURMA

ßYRVJZJ~ kMKuv S @'uLPVr KjmtJYPjJ•r fJ§m

xrTJPrr 5 mZr xrTJKr jJjJ k´KfmºTfJ~ ±ÄPxr kPg @mJxj UJf

\JoJ~Jf IKlx S mqmxJ~ k´KfÔJj nJXYMr

dJTJ, 7 \JjM~JKr - pPvJPrr ßYRVJZJ~ ImPrJi-yrfJPur xogtPj vJK∂kNet KoKZPu kMKuPvr yJouJ~ CkP\uJ \JoJ~JPfr ßxPâaJKr ßVJuJo ßoJrPvh oJrJ®TnJPm @yf yP~PZjÇ kMKuv fJPT @yf Im˙J~ ßV´lfJr TPrPZÇ F WajJr krkrA @S~JoL uLPVr xπJxLrJ \JoJ~JPfr IKlx kMKzP~ KhP~PZÇ fJrJ FTKa mqJÄT S IxÄUq mqmxJ~k´KfÔJj nJXYMr TPrÇ 18 hPur kã ßgPT IKnPpJV TrJ yP~PZ, ßmuJ 11aJr KhPT CkP\uJ \JoJ~JPfr ßxPâaJKr ßVJuJo ßoJrPvh S KmFjKk ßjfJ ACjMx @uLr ßjfíPfô vJK∂kNet KoKZu ßmr TrJ y~Ç KoKZuKa mJ\Jr k´hKãe TrJr xo~ kMKuv mJiJ ßh~Ç F KjP~ TgJ TJaJTJKar FT kptJP~ kMKuv KoKZPu IÄv V´yeTJrLPhr Skr uJKbYJ\t ÊÀ TPrÇ FPf ßVJuJo ßoJrPvh oJrJ®TnJPm @yf yjÇ @yf Im˙J~ fJPT ßV´lfJr TrJ y~Ç fJr Im˙J @vïJ\jT yS~J~ pPvJr ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ F xo~ \JoJ~JfTotL ßoJmJrT ßyJPxj S KmFjKkTotL fMKyjPTS kMKuv ßV´lfJr TPrÇ ßYRVJZJ SKx oKf~Jr ryoJj Kmw~Ka KjKÁf TPrPZjÇ FKhPT, F WajJr krkrA @S~JoL uLPVr FTKa xπJxL hu kMKuPvr CkK˙KfPf CkP\uJ vyPr fJ§m YJuJ~Ç fJrJ k´gPo \JoJ~Jf IKlPx yJouJ YJKuP~ IKlPxr oJuJoJu uMakJa S IKVúxÄPpJV TPrÇ FPf IKlPxr @xmJmk©, TKŒCaJr S ‰mhMqKfT xr†JoJKhxy k´J~ kJÅY uJU aJTJr ãKf yP~PZ mPu \JoJ~Jf hJKm TPrPZÇ Frkr xπJxLrJ kptJ~âPo ßxJxqJu AxuJoL mqJÄT, CkP\uJ KmFjKkr xyxnJkKf Fo F xJuJPor mqmxJ~k´KfÔJj S ßyJPau oJuP~Kv~J mqJkTnJPm nJXYMr TPrÇ F yJouJ~ Fo F xJuJPor k´J~ @a uJU aJTJr ãKf yP~PZ mPu KfKj xJÄmJKhTPhr \JKjP~PZjÇ F ZJzJ \JoJ~JfTotL yJKmmMr ryoJPjr jJxtJKr S ˆJr @Patr FTJKiT TKŒCaJrxy IjqJjq oJuJoJu nJXYMr TPrÇ ZMKakMr ˆqJP¥ KmFjKkTotL vJyLPjr ßoJarxJAPTuKa fJrJ kMKzP~ ßh~Ç SKhPT, CkP\uJ AK†Kj~Jr IKlPxr S~JTt xMkJrnJA\Jr @mhMu @K\\ 5 \JjM~JKr, ßrJmmJr hMkMr 12aJr KhPT KjmtJYj TP≤sJu ÀPor KcCKaPf pJS~Jr kPg ZJ©uLPVr yJouJr KvTJr yjÇ KfKj IKnPpJV TPrj, 30-40 \j ßkZj ßgPT \JoJ~Jf ir mPu ZMPa FPx yJouJ YJuJ~Ç KfKj èÀfr @yf Im˙J~ KYKT“xJiLjÇ kMKuv S @S~JoL uLPVr F fJ§Pmr kr ßYRVJZJ CkP\uJ vyPr gogPo Im˙J KmrJ\ TrPZÇ xπJxLrJ hPu hPu vyPr ayu ßh~J~ nLKfTr Im˙Jr xíKÓ yP~PZÇ ßYRVJZJr xπJxL WajJr k´KfmJh \JKjP~ ß\uJ KmFjKkr xJiJre xŒJhT ‰x~h xJPmÀu yT xJmM mPuPZj, k´yxPjr KjmtJYPjr kr k´vJxj ßnPmPZ @S~JoL uLPVr ãofJ ˙J~L yP~ ßVPZÇ F iJreJ ßgPT kMKuv vJK∂kNet TotxNKYPf mJiJPfJ KhPòA, yJouJS TrPZÇ kMKuPvr CkK˙KfPf @S~JoL uLPVr xπJxLrJ ßYRVJZJ~ fJ§m YJuJ~Ç fJrJ pPvJPrr vJK∂kNet TotxNKYPfS mJiJ KhP~PZ FmÄ uJKbYJ\t TPrPZÇ KmjJ TJrPe TP~T\j xhxqPT ßV´lfJrS TPrPZÇ \JoJ~JPfr ß\uJ @Kor k´Plxr @mhMr rKvh \JjJj, KjmtJYPjr kr kMKuv S @S~JoL uLV ßp nNKoTJ~ ßjPoPZ FPf ˝JnJKmT Im˙J KmKWúf yPmÇ vJK∂kNet TotxNKYPf mJiJ ßh~J S yJouJr Kmw~Ka Ifq∂ jqÑJr\jTÇ

dJTJ, 7 \JjM~JKr - xrTJKr jJjJ k´KfmºTfJ~ FmÄ xyJ~fJ jJ kJS~J~ ±Äx yS~Jr kPg mJÄuJPhPvr @mJxj UJfÇ k´J~ FT uJU ßTJKa aJTJ KmKjP~JPVr F UJfKa mftoJj oyJP\Ja xrTJPrr ÊÀr KhPT ßmv YJñJ gJTPuS FT mZr ßpPf jJ ßpPfA oªJr TmPu kPzÇ F UJfKaPT YJñJ TrJr \jq nJrPfr xJyJrJ V´∆kPT ßcPT @jJr ßYÓJ yPuS mJÄuJPhPvr @mJxj mqmxJ~LPhr YJPk Imvq ßx k´Kâ~J oJPb oJrJ ßVPZÇ 2009 xJPu mftoJj oyJP\Ja xrTJr hJK~fô ßj~Jr KTZM KhPjr oPiqA YJñJnJm gJTJ~ F UJPf FT yJ\JPrr ßmKv jfMj ßTJŒJKj VPz SPbÇ KT∂á Fxm ßTJŒJKjr C“xJPy nJaJ kzPf gJPT 2011 xJPur ÊÀ ßgPTA xrTJPrr kã ßgPT jJjJ irPjr k´KfmºTfJ xíKÓ TrJ~Ç mJÄuJPhPvr KrP~u FPˆa UJfKa x÷JmjJo~ yPuS xLoJyLj xoxqJ~ nMVPZÇ xrTJKr kíÔPkJwTfJ ßjA muPuA YPu F UJPfÇ ßmxrTJKr CPhqJÜJPhr ITJ∂ kKrv´Po VPz SbJ F UJfKa ‰mPhKvT oMhsJ I\tPjr Ijqfo oJiqo KyPxPm k´oJKef yP~PZ k´mJxLPhr TJPZ mZPr k´YMr IqJkJatPo≤ IgmJ käa KmKâ ßgPTÇ @mJxj UJfPT ßTªs TPr rc, KxPo≤, rX, mJgÀo KlKaÄx, aJAux, ‰mhMqKfT ßTmu, Aa, mJuMr oPfJ kÁJ“ xÄPpJV Kv· VPz SbJ~ IgtjLKfr YJTJPT xYu TrJr kJvJkJKv TotxÄ˙Jj TPrPZ TP~T uJU oJjMPwrÇ VPz CPbPZ FThu hã k´PTRvuL, ˙kKf S TjxJuaqJ≤ FmÄ ßmxrTJKr k´PTRvu KmvõKmhqJu~Ç KrP~u FPˆa mqmxJ~LPhr IPjPTA oPj TPrj, F mqmxJr ßoÀh§ ßnPX ßh~J yP~PZ mJÄuJPhv mqJÄT F ßxÖrKaPT IjM“kJhjvLu UJf KyPxPm @UqJ ßh~J~Ç mJKz TrJr \jq KmVf KmFjKk\JoJ~Jf ß\Ja xrTJPrr xo~ mqJÄTEPer mqm˙J TrJ yPuS mftoJj xrTJr FPx IjM“kJhjvLu UJf mPu fJ mº TPr KhP~PZÇ

xrTJr Vf xJPz YJrKa mZrA jfMj KmhMq“, VqJx S kJKj xÄPpJV mº ßrPUPZÇ F TJrPe mqmxJ~LrJ IqJkJatPo≤ ‰fKr TPrS ßâfJr TJPZ y˜J∂r TrPf kJPrjKjÇ KryqJm ßjfímíPªr hJKm IjMpJ~L, FUj kpt∂ ‰fKr 20 yJ\Jr IqJkJatPo≤ ßâfJPhr TJPZ y˜J∂r TrJ x÷m yPò jJÇ xÄxh KjmtJYPjr TgJ KmPmYjJ TPr Imvq KTZMKhj @PV jJjJ irPjr uKmÄP~r TJrPe VqJx, KmhMq“ xÄPpJPVr IjMPoJhj ßh~J yP~PZÇ KT∂á ßnJVJK∂ ZJzJ xÄPpJV kJS~J pJPò jJ muPuA YPuÇ KrP~u FPˆa mqmxJ~LPhr oPf, @mJxj UJf ßgPT xrTJKr ßTJwJVJPr xrJxKr rJ\˝ @Px mZPr FT yJ\Jr 500 ßTJKa aJTJÇ ßTmu KjotJexJoV´L @ohJKjPf rJ\˝ ßpJV y~ mZPr FT yJ\Jr 400 ßTJKa aJTJÇ F ZJzJ KxPo≤ S rc Kv· ßgPT ßTJwJVJPr @PrJ \oJ y~ ßhz yJ\Jr 500 ßTJKa aJTJÇ @mJxj UJPfr Ff ImhJj gJTJ xP•ôS xrTJKr xyJ~fJ F ßxÖPr FPTmJPrA ßjAÇ dJTJ vyPr IgmJ Fr @vkJPv @mJxj mqmxJ~LrJ vfJKiT @mJxj k´TP·r @Pmhj \oJ KhP~ rJUPuS rJ\CT yJPfPVJjJ TP~TKa k´TP·r IjMPoJhj KhP~PZÇ pgJxoP~ IjMPoJhj KhPu Fxm k´TP·r TJ\ IPjT hNr FKVP~ ßpfÇ fJPf jfMj mJx˙JPjr xÄ˙Jj yS~J ZJzJS rJ\iJjLPf @xJ âomitoJj \jxÄUqJr @mJxj YJKyhJS ßoJTJPmuJ TrJ ßpfÇ Fxm @mJxj ßTJŒJKjr IjMPoJhPjr @Pmhj FUPjJ rJ\CPT kPz @PZÇ PhvL~ @mJxj ßTJŒJKjr IjMPoJhj KhPf rJ\CPTr TJuPãkPer AKfyJx gJTPuS nJrPfr xJyJrJ V´∆kPT \Ko IKiV´ye TPr IqJkJatPo≤ TPr ßh~Jr k´˜JmS ßh~J yP~KZuÇ fPm fJ mJ˜mJ~j y~Kj ßhvL~ KrP~u FPˆa ßTJŒJKjèPuJr ß\JrJPuJ k´KfmJPhr TJrPeÇ Vf kJÅYKa mZr @mJxj mqmxJP~r ˝Jgt rãJ~ KrP~u FPˆa IqJ¥ yJCK\Ä IqJPxJKxP~vj Im

mJÄuJPhv (KryqJm) KZu FPTmJPrA jLrm nNKoTJ~Ç mqmxJ~LPhr oPf, F xrTJPrr ãofJ ßj~Jr kr krA xrTJrhuL~ FT\j xÄxh xhxq KryqJPmr xnJkKfr hJK~fô ßjjÇ xrTJPrr KmÀP≠ pJ~ Foj ßTJPjJ TJ\ KfKj TrPf ßhjKjÇ hLWtKhj KmhMq“ S VqJx xÄPpJV mº rJUJ yPuS KryqJm xhxqPhr rJ˜J~ hJÅKzP~ k´KfmJh TrJr xMPpJVS ßhjKjÇ FT\j IKjmtJKYf xnJkKf KyPxPm hJK~fô KjPuS SA xÄxh xhxq Vf kJÅY mZPr KryqJPm ßTJPjJ KjmtJYj ßhjKj xrTJrKmPrJiL ßTJPjJ TKoKa KjmtJKYf yP~ KryqJmPT xrTJPrr KmÀP≠ TJP\ uJVJ~ FA @vïJ~Ç PmxrTJKr yJCK\Ä ßxÖPr hMA-Kfj mZr @PV ßTJPjJ yJCK\Ä mqmxJ~LPT FTT @mJxj ßouJr @P~J\j TrPf ßhUJ pJ~KjÇ KryqJPmr f•ôJmiJPj ßTªsL~nJPmA @mJxj ßouJ~ IÄv KjPfj xhxq kh @PZ Foj mqmxJ~LrJÇ KT∂á Vf T'mZPr mqmxJ~ Ff fuJKjPf ßkRÅPZPZ ßp mqmxJ~ iPr rJUJr \jq mz mz k´J~ xm ßTJŒJKj KmKnjúnJPm FTT @mJxj ßouJr @P~J\j TrPZÇ xJKmtT IgtQjKfT Im˙J Foj Im˙J~ FPx hJÅKzP~PZ ßp jJjJ irPjr KcxTJC≤ S xMPpJV-xMKmiJ KhP~S KmKâ mJzJPjJ x÷m yPò jJÇ @mJxj mqmxJ~LrJ muPZj, kKrK˙Kf Foj kptJP~ ßkRÅPZPZ ßp, oJjMw FUj ßTJgJS aJTJ KmKjP~JV TrPf YJPò jJÇ F ßfJ ßVu ßmxrTJKr @mJxj mqmxJr TgJÇ rJ\CT IgmJ VíyJ~j IKihlfPrr kKrYJujJiLj @mJxPjr ßTJPjJ TNuKTjJrJ y~KjÇ rJ\CT kKrYJKuf xmPYP~ mz @mJxj k´T· kNmtJYPu Vf kJÅY mZPr I· KTZM käa y˜J∂r TrJ ZJzJ hívqf ßYJPU kzJr oPfJ @r KTZM Cjú~j ßjAÇ Ikr KhPT C•rJ S K^uKou k´TP· ßTmu uaJKr TrJ yP~PZÇ VíyJ~j IKihlfPrr Kj~πPe KorkMPrr „kjVr @mJxj k´TP· ßp KV¢M ßuPV @PZ fJ ZJzJPjJr ßTJPjJ mqm˙J ßj~Kj xÄ˙JKaÇ

k´iJjoπLr KjmtJYPjJ•r mÜPmq kMPrJ \JKf yfJv : TJ\L \Jlr dJTJ, 7 \JjM~JKr - \JfL~ kJKat ßY~JroqJj S xJPmT k´iJjoπL TJ\L \Jlr @yoh mPuPZj, k´iJjoπL ßvU yJKxjJr KjmtJYj-C•r xÄmJh xPÿuPj k´h• mÜPmq kMPrJ \JKf yfJv yP~PZÇ \jVe ßpnJPm fqJPVr oJiqPo k´yxPjr FA KjmtJYjPT k´KfPrJi, k´Kfyf S m~Ta TPrPZ - fJ CkuK… TrPfS k´iJjoπL mqgt yP~PZjÇ \JfL~ S @∂\tJKfTnJPm FA k´yxPjr ßnJaJrKmyLj KjmtJYPjr oJiqPo VKbf xrTJPrr ßTJPjJ ‰mifJ kJPm jJÇ 6 \JjM~JKr FT KmmíKfPf KfKj F TgJ mPujÇ TJ\L \Jlr mPuj, FA k´yxPjr KjmtJYPj jVeqxÄUqT ßnJaJr ßnJa k´hJj FmÄ CPuäUPpJVqxÄUqT ßnJaPTPªs vNjqxÄUqT ßnJa

k´hJj TrJr oJiqPo \jVe FA xrTJPrr KmÀP≠ xM¸Ó IjJ˙J \JKjP~PZ, IgY k´iJjoπL ßxKaS CkuK≠ TrPf mqgt yP~PZjÇ fJr FA @®kuK≠r InJPmr xJPg xÄmJh xPÿuPj yJxqPTRfMT ˙Jj ßkP~PZÇ mwtL~Jj FA rJ\jLKfKmh @PrJ CPuäU TPrj, hvo xÄxh KjmtJYj @mJr IjMÔJPjr oJiqPo YuoJj n~Jmy rJ\QjKfT xïa xoJiJPjr GKfyJKxT k´P~J\jL~fJ CkuK≠ TrPfS k´iJjoπL mqgt yP~PZjÇ FA rJ\QjKfT hMrhKvtfJr InJm AKfyJPx fJPT FT\j FTPrJUJ, k´KfKyÄxJkrJ~e FmÄ IkKreJohvtL vJxT KyPxPmA KYK¤f TrPmÇ TJ\L \Jlr mPuj, ßnJaJrKmyLj k´yxPjr KjmtJYPjr oJiqPo ßp xrTJr VKbf yPm \JfL~ S

@∂\tJKfTnJPm fJr ‰mifJS k´vúKm≠ yP~ gJTPmÇ KfKj mPuj, Ff oJjMPwr yfqJTJP§r krS k´iJjoπL fJPhr „Pyr oJVKlrJf kpt∂ TJojJ TPrjKjÇ FofJm˙J~ KmPrJiL hPur kPã KjhtuL~ KjrPkã xrTJPrr IiLPj hvo \JfL~ xÄxPhr KjmtJYj kMjrJ~ IjMKÔf jJ yS~J kpt∂ YuoJj @PªJuj ImqJyf rJUJr FmÄ FA lqJKxmJKh xrTJrPT ofJr oxjh ßgPT KmhJ~ ßh~J ZJzJ Ijq ßTJPjJ kg ßUJuJ ßjAÇ FA YuoJj @PªJuPjr xJPg xŒNet FTJ®fJ ßWJweJ TPr KfKj mPuj, \JfL~ kJKat hí|nJPm KmvõJx TPr FA @PªJuPjr oJiqPo KmPrJiL hu fgJ \jVPer xÄV´JoL TJPluJ ImvqA Km\~ I\tj TrPmÇ

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


UmrJUmr 19

SURMA m­ 10 - 16 January 2014

KjÀ•Jk yrfJPu C•J¬ ZzJPuJ TTPau KmP°Jre kMKuPvr 10 rJC¥ lJÅTJ èKu KxPua, 7 \JjM~JKr - yrfJPu Khjnr KdPudJuJ TJaPuS xºqJ~ jVrLr K\ªJmJ\Jr lMPaPZ TP~TKa TTPauÇ kJJ KyPxPm kMKuv ZMÅPz lJÅTJ èKuÇ @fÄKTf yP~ kPzj K\ªJmJ\JPr Im˙Jjrf ßuJT\jÇ kPr @Aj víÄUuJ rãJTJrL mJKyjLr xhxqrJ f“kr yP~ CbPu kKrK˙Kf IPjTaJ vJ∂ yP~ @PxÇ 6 \JjM~JKr, ßxJomJr jVrLPf FnJPmA ßTPaPZ 18 huL~ ß\JPar cJTJ 48 W≤J yrfJPur k´go KhjÇ k´yxPjr KjmtJYPjr luJlu mJKfu S ßnJPar Khj xJrJ ßhPv ßjfJ TotLPhr yfqJr k´KfmJPh ImPrJPir oPiqA 48 W≤Jr yrfJPur cJT ßh~ 18 huL~ ß\JaÇ mMimJr ßnJr 6aJ~ ßvw yPm yrfJuÇ yrfJPu Khjnr KZu KdPudJuJ nJmÇ fPm xºqJ~ jVrLr K\ªJmJ\Jr KxKa ßx≤JPrr xJoPj @TK˛T 5-6 Ka TTPaPur KmP°Jre WPaÇ F xo~ ÊÀ y~ @fÄKTf oJjMPwr KhTKmKhT ßZJaJZMKaÇ K\ªJmJ\Jr kP~P≤ Im˙Jjrf kMKuv xhxqrJ ZMPa KVP~ TP~T rJC¥ lJÅTJ èKu mwte TPrÇ f“kr yP~ CPb @Aj víÄUuJ rãJTJrL mJKyjLr xhxqrJÇ KmKnjú kP~P≤ ßoJar xJAPTu @PrJyL S xPªynJ\jPhr fuäJvL TrJ y~Ç KxPua ßoP¢JkKuaj kMKuPvr IKfKrÜ Ck kMKuv TKovjJr S KoKc~J CAÄ k´iJj ßoJyJÿh @A~Nm \JjJj, KxKa ßx≤JPrr xJoPj ßoJarxJAPTu @PrJyL hMmtí•rJ TTPau KmP°Jre WKaP~ fJÅfLkJzJr KhPT kJKuP~ pJ~Ç o~hJr kqJPTPar oPiq TTPaPur F KmP°Jre WaJPjJ

y~Ç kKrK˙Kf Kj~πPe @jPf kMKuv 10 rJC¥ vatVJPjr èKu ßZJÅPz mPu o∂mq TPrj KfKjÇ FKhPT ImPrJPir oJP^ YuJ 6 \JjM~JKr yrfJPur k´go KhPjS hNr kJuäJr ßTJj pJjmJyj YuJYu TPrKjÇ fPm xTJu ßgPT jVrLr KmKnjú ˙JPj KrJ, aoao S KxFjK\ IPaJKrJ YuJYu TrPf ßhUJ ßVPZÇ xTJPu WjTM~JvJ gJTJ~ Fxm pJjmJyj To gJTPuS ßmuJ mJzJr xJPg xJPg fJ mJzPf gJPTÇ KxPua ßruSP~ ߈vj oqJPj\Jr oMKymMr ryoJj \JjJj, KvKcCu Kmkpt~ xP•ôS ßasj YuJYu TPrPZÇ xTJu 10 aJr KhPT jVrLr mªrmJ\Jr KxKa yJat ßx≤JPrr xJoPj \PzJ yPf gJPTj 18 huL~ ß\JPar ßjfJ TotLrJÇ ßxUJj ßgPT KoKZu ßmr TPr ßTJat kP~P≤ FPx kMjrJ~ mªrmJ\Jr kK©TJ kP~P≤ KVP~ xoJPmPv KoKuf y~Ç 18 huL~ ß\JPar KoKZu ßTJat kP~≤ IKfâo TrJr xo~ KmkMu xÄUqT kMKuv ZJzJS KmK\Km xhxqPhr Im˙Jj TrPf ßhUJ pJ~Ç KxPua oyJjVr KmFjKkr KxKj~r xy xnJkKf jJKxo ßyJxJAPjr xnJkKfPfô S @\ou mUf xJPhPTr kKrYJujJ~ xoJPmPv mÜmq rJPUj KmFjKkr ßTªsL~ KjmtJyL TKoKar xhxq S KxPua KxKa TPktJPrvPjr ßo~r @KrlMu yT ßYRiMrL, cJ: vJyKr~Jr ßyJPxj ßYRiMrL, @mMu TJPyr ßYRiMrL vJoLo, ß\uJ KmFjKkr xJÄVbKjT xŒJhT @uL @yohxy 18 huL~ ß\JPar TP~T\j ßjfJÇ F xo~ IjqJPjqr oPiq oyJjVr KmFjKkr xy

ãKf 30 uJU aJTJ ßo~Prr kMjmtJxPjr @võJx @èPj mJxJ kMPz pJS~J~ TJˆWPr Kj:˝ KfjKa kKrmJr

xnJkKf mhÀöJoJj ßxKuo, xJÄVbKjT xŒJhT TJCK¿ur ßr\JCu yJxJj TP~x ßuJhL, \JoJ~JPfr xyTJrL ßxPâaJrL oJSuJjJ ßxJPyu @yoh, KmFjKk ßjfJ xJPuy @yoh UxÀ, FohJh ßyJPxj ßYRiMrL k´oMU CkK˙f KZPujÇ xoJPmPv mÜJrJ mPuj, k´yxPjr KjmtJYj ßhvmJxL m\tj TPrPZÇ fJrJ F KjmtJYj mJKfPur hJmL \JjJjÇ xTJu xJPz 10 aJr KhPT 18 huL~ ß\JPar xoJPmv ßvw yPf jJ yPfA ßjfJTotLPhr TJPZ ZMPa pJj TPfJ~JuL gJjJr SKx @fJCr ryoJj mJmMuÇ KfKj ßjfJTotLPhr hs∆f ˙Jj fqJV TrPf mPujÇ FT kptJP~ 18 huL~ ß\JPar ßjfJTotLrJ ßkkJr kP~≤ FuJTJ fqJV TrPuS kMKuvPTS YPu ßpPf ßhUJ pJ~Ç FZJzJ, xTJu xJPz 8aJr KhPT K\ªJmJ\Jr KxKa ßx≤JPrr xJoPj ßgPT KoKZu ßmr TPr \JfL~fJmJhL oMKÜPpJ≠J hu, ß˝òJPxmT hu S ZJ©huÇ KoKZuKa ßTJat kP~P≤ FPx xoJPmPv KoKuf y~Ç ZJ©hu ßTªsL~ xÄxPhr xy xnJkKf @»Mu @yJh UJj \JoJPur xnJkKfPfô FPf mÜmq rJPUj ß\uJ oMKÜPpJ≠J hPur @ymJ~T @»Mr rJöJT, ß˝òJPxmT hPur ßTªsL~ xy xnJkKf FcPnJPTa xJoZMöJoJj \JoJj k´oMUÇ FZJzJ, xTJu 11aJr KhPT ß\uJ ZJ©hPur ßxPâaJrL ‰x~h xJPlT oJymMm FmÄ ZJ©hu ßjfJ FohJhMu yT FmÄ \JPyh @yoh fJuMThJPrr ßjfíPfô yrfJPur xogtPj jVrLPf kígT KoKZu yP~PZÇ

AKu~JPxr Kj\ ßTªs KmvõjJPg FTKa ßnJaS kPzKj KxPua, 6 \JjM~JKr - KjPUÅJ\ KmFjKkr xJÄVbKjT xŒJhT Fo. AKu~Jx @uLr Kj\ ßTª´ KmvõjJPgr rJoiJjJ xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPª´ hMkMr 2aJ kpt∂ FTKa ßnJaS kPzKjÇ F ßTPª´r ßnJaJr xÄUqJ 1 yJ\Jr 910KaÇ ßTPª´r Kk´\JAKcÄ IKlxJr S KmvõjJPgr xyTJrL KvãJ IKlxJr m\uMr ryoJj Fr xfqfJ KjKÁf TPrPZjÇ k´fqãhvtLrJ \JjJj, ßrJmmJr xTJu ßgPTA V´JomJxL S AKu~Jx xogtTrJ ßTª´ KWPr Im˙Jj KjP~ @PZÇ FPf TPr ßTPª´r Kk´\JAKcÄ IKlxJr CkP\uJ xyTJrL KvãJ TotTftJ m\uMr ryoJjxy fJr xPñ gJTJ Ijq xhxqrJ jLrPm mPx rP~PZjÇ ßxUJPj kMKuPvr kJvJkJKv KmK\Km xhxqPhr ayu KhPòÇ Kk´\JAKcÄ IKlxJr S KmvõjJPgr xyTJrL KvãJ IKlxJr m\uMr ryoJj mPuj, FA ßnJaPTPª´ ßTC ßnJa KhPf @PxKjÇ FTKa ßnJaS TJˆ y~KjÇ FZJzJ hMA\j k´JgtLr oPiq FT\j k´JgtLr FP\≤S FUJPj @PxKjÇ fPm ßTJPjJ irPjr Ik´LKfTr WajJ WPaKj mPuS \JjJj KfKjÇ CPuäUq, KmFjKk ßjfífôJiLj 18 huL~ ß\JPar yrfJu-ImPrJi S xÄWJfo~ FT kKrK˙Kfr oPiqA ßrJmmJr hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr ßnJaV´ye YPuÇ xTJu 8aJ ßgPT ßhPvr 300 KjmtJYjL @xPjr oPiq 147Ka @xPj FTPpJPV ßnJaV´ye ÊÀ yP~ fJ FTaJjJ YPu KmPTu 4aJ kpt∂Ç

vfnJV ßnJa TJˆ! KxPua, 7 \JjM~JKr - jVrLr TJˆWPr @èPj nÚLnNf yP~PZ FTKa mJxJÇ FPf mJxJr k´J~ 30 uJU aJTJr ã~ãKf yP~PZÇ F WajJ~ kKrmJrKa kPg mxJr Ckâo yP~PZÇ 6 \JjM~JKr, ßxJomJr xºqJ xJPz 7aJ~ TJˆWPrr 54 jÄ mJxJ~ F IKVúTJP¥r WajJ WPaÇ k´fqãhvtL xN© \JjJ ßVPZ, 6 \JjM~JKr xºqJ xJPz 7aJr KhPT mJKzr rJjúJWr ßgPT @èPjr xN©kJf y~Ç oMÉPftA rJjúJWr ßgPT mJKzr Ijq 6Ka TPã @èj ZKzP~ kPzÇ FuJTJmJxL IKnPpJV TPr mPuj, hoTu mJKyjL ßkRÅZJPf ßhrL yS~J~ @èPj kMPzPZ mJxJr xŒNet @xmJmk©Ç F Im˙J~ mJxJ~ Im˙Jjrf 3Ka kKrmJr Kj”˝ yP~ kPzPZÇ VqJPxr YMuJ ßgPT @èPjr xN©kJf yP~PZ mPu lJ~Jr xJKntx \JjJPuSÇ kKrmJPrr hJmL ‰mhMqKfT vat xJKTta ßgPT @èj ZKzP~PZÇ mJKzr oJKuT xMoj YâmftL \JjJj, xºqJ xJPz 7aJr KhPT ‰mhMqKfT vat xJKTta ßgPT @èj ßuPVPZÇ @èPj Kfj kKrmJPrr k´J~ 30 uJU aJTJr ãKf yP~PZÇ lJ~Jr xJKntx ߈vj xNP© \JjJ ßVPZ, rJjúJr YMuJ ßgPT @èPjr xN©kJfÇ @èPj TJˆWPrr 54 jÄ mJxJr 6Ka ßxKokJTJ Tã ãKfV´˜ yP~PZÇ FPf k´J~ 15 uJU aJTJr oJuJoJu

ã~ãKf yP~PZÇ @r k´J~ 20 uJU aJTJr oJuJoJu C≠Jr TrJ yP~PZÇ rJf ßxJ~J 8aJ~ ßkRÅPZ k´J~ 1 W≤J ßYÓJ kr ßxJ~J 9aJr KhPT @èj kMPrJkMKr Kj~πPe kJPxÇ KxPua lJ~Jr xJKntx S KxKnu KcPlP¿r fJufuJ ߈vPjr KxKj~r ߈vj IKlxJr \JPmh ßyJPxj ßoJ” fJPrT \JjJj, WajJr Umr kJS~Jr xJPg xJPg fJrJ WajJ˙Pu ZMPa pJjÇ fPm rJ˜J xÀ gJTJ~ kJKjmJyL mz VJzL dMTPf kJPr KjÇ fJA ßkRÅZJPf KTZMaJ ßhrL y~Ç fPm ßZJa VJKzKa WajJ˙Pu pJ~Ç KTZMãe kr kJKjmJyL mz VJzL IjqrJ˜J KhP~ WajJ˙Pu ßkRÅZJ~Ç ßxUJPj ßkRPe FT W≤J ßYÓJr kr @èj Kj~πPe @PxÇ @r cJKŒÄ cJCj TrPf 15 KoKja xo~ uJPVÇ ˙JjL~ TJCK¿ur j\Àu AxuJo oMKjo \JjJj, IKVúTJP¥r Umr kJS~Jr xJPg xJPgA KfKj WajJ ˙Pu pJjÇ ßxUJPj IKVúTJP¥ ãKfV´˜ kKrmJrPhr KfKj xJ∂jJ ßhjÇ FKhPT, rJPf KxKa TPktJPrvPjr ßo~r @KrlMu yT ßYRiMrL WajJ˙u kKrhvtPj pJjÇ oMKjo @rS \JjJj, 7 \JjM~JKr, oñumJr KxKa TPktJPrvPjr CPhqJPV @èPj ãKfV´˜ mJKz ßorJof TPr gJTJr CkPpJVL TPr ßh~J yPmÇ krmftLPf @xmJmkP©r mqm˙J TrJ yPmÇ

KxPua, 6 \JjM~JKr - yKmV† xhr CkP\uJr jMrkMr ACKj~Pjr ßjJ~JVJÅS ßnJaPTPªs vfnJV ßnJa TJˆ yP~PZ! SA ßTPªsr hMA yJ\Jr 600 ßnJaJPrr xmJA ßnJa KhP~PZj mPu \JjJPjJ yP~PZÇ fPm F KmwP~ Kk´\JAKcÄ IKlxJr S ßkJKuÄ IKlxJrPhr ßTC xJÄmJKhTPhr xJPg TgJ muPf rJK\ yjKjÇ k´fqãhvtL xMoj jJPor FT pMmT \JjJj∏ ßjJ~JVJÅS ßnJaPTPªsr @vkJPv ßnJaJPrr ßfoj CkK˙Kf KZu jJÇ ßnJaJrPhr uJAj KhP~ hJÅKzP~ gJTPfS ßhUJ pJ~KjÇ IKnPpJV kJS~J ßVPZ, SA ßTPªsr IPjT ßnJaJr APfJoPiq oJrJ ßVPZj ßTC mJ hLWt Khj pJm“ KmPhPvÇ F ZJzJS rP~PZj 18 huL~ xogtT ßnJaJrÇ fJrkrS vfnJV ßnJa kPzPZ mPu \JjJPjJ yP~PZÇ PTPªsr 26 v' ßnJa TJKˆÄ yS~J jK\rKmyLj CPuääU TPrPZj FuJTJmJxLÇ ßvw Umr kJS~J kpt∂ KmPTu xJPz 5aJr KhPT TJKˆÄ ßnJPar xÄUqJ ToPmKv ßhKUP~ FTKa xoP^JfJ yPò mPu ˙JjL~rJ \JjJjÇ vyPrr ˆJl ßTJ~JatJr ßnJaPTPªs ßkJKuÄ IKlxJr mLKg rJjL ßxj ßYRiMrLPT Kj\ ßaKmPu IPjTaJ k´TJPvqA mqJua ßkkJPrr ßjRTJ k´fLPT ßnJa KhPf ßhUJ ßVPZÇ Fr TJre \JjPf YJAPu mLKg rJjL \JjJj, Kk´\JAKcÄ IKlxJr Ka Fx Fo ßxKuo KxK¨TL S KTZM ZJ©uLV ßjfJr YJPkr oMPU KfKj mqJua ßkkJPr ßnJa KhPf mJiq yjÇ Kk´\JAKcÄ IKlxJr ßxKuo KxK¨TL xJÄmJKhTPhr xJPg F KmwP~ ßTJPjJ TgJ muPf rJK\ yjKjÇ Kl∑ ˆJAPu mqJua ßkkJPr ßjRTJ k´fLPT Kxu oJrJr hívq TqJPorJmªL TrPf ßVPu IkKrKYf KTZM pMmT KjP\PhrPT ZJ©uLV ßjfJTotL hJKm TPr xJÄmJKhTPhr xJPg IPxR\jqoNuT @Yre TPrjÇ

We sell cheap airline tickets anywhere in the world Check for our latest fares: 0207 702 7399

Please ask for our

SPECIAL OFFER xÿJKjf y\ô S CorJ pJ©LPhr \jq IJorJ xTu k´TJr yPpJKVfJ TPr gJKTÇ CorJ mMKTÄ ßj~J yPòÇ IJorJ IJkjJr kJxPkJat, KnxJ, ßjJ-KnxJ AfqJKh TJ\ TPr gJKTÇ IJkKj KT mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ˙JPj Ãoe TrPf YJj? fJyPu IJr ßhrL jJ TPr IJ\A IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV TÀjÇ IJorJ I· xoP~ mJÄuJPhPvr ßp ßTJj ˙JPj aJTJ kJbJPf xãoÇ IJorJ 1999 xJu ßgPT IJkjJPhr ßxmJ KhP~ IJxKZÇ

asJPnu Kx\j 62a Cleveland Way, London E1 4UF T: 0207 702 7399 F: 0207 702 7399

M: 07985 116 074

E:travelseason@msn.com www.travelseason.co.uk Retailer agent for ATOL HOLDER


20 KxPua

10 - 16 January 2014 m SURMA

KmvõjJPg IJèPj kMPz ZJA Kfj o“x\LKm kKrmJPrr mxfWr

KjmtJYPjJ•r xKyÄxfJ : KmvõjJgxy KxPua KmnJPVr KmKnjú ˙JPj xÄWPwt IitvfJKiT @yf, ßhJ~JrJmJ\JPr Kk´xJAKcÄ IKlxJr uJKüf KxPua, 7 \JjM~JKr - KxPuPar KmvõjJgxy KmnJPVr KmKnjú˙JPj KjmtJYj krmftL xKyÄxfJr WajJ WPaPZÇ Kk´xJAKcÄ IKlxJPrr Ckr yJouJxy kígT xÄWPwt IitvfJKiT mqKÜ @yf yP~PZjÇ 6 \JjM~JKr, ßxJomJr KmKnjú xoP~ KxPuPar KmvõjJg, xMjJoVP†r ßhJ~JrJmJ\Jr, yKmVP†r mJKj~JYÄ S YMjJÀWJa FmÄ ßoRunJmJ\JPrr mzPuUJ~ Fxm xKyÄxfJr WajJ WPaÇ KmvõjJg (KxPua) ßgPT @oJPhr Kj\˝xÄmJhhJfJ \JjJj, KmvõjJPg KjmtJYj krmftL xKyÄfJ~ ÈuJñu' k´KfPTr xogtT (@'uLV-pMmuLV) S pMmhu ßjfJTotLPhr oPiq iJS~J-kJJ iJS~Jr WajJr Umr kJS~J ßVPZÇ WajJKa WPaPZ 6 \JjM~JKr, ßxJomJr hMkMPr CkP\uJr TJA~J-TJAz (jfMjmJ\JPr) jJoT ˙JPjÇ Fxo~ pMmhu ßjfJTotLPhr yJouJ~ @yf yP~PZj @S~JoL uLV S pMmuLPVr 2 ßjfJTotLÇ IjqKhPT, pMmhu hJmL TrPZ, @'uLV ßjfJTotLPhr yJouJ~ ZJ©hu-pMmhPur 5\j @yf yP~PZjÇ FT kPãr @yfrJ yPuj- @S~JoL uLV ßjfJ @o\Jh Ko~J (35) S pMmuLV TotL mJóM Ko~J (25)Ç Ikr kPãr @yfrJ yPuj∏ ZJ©hu ßjfJ mJhvJ Ko~J (23), pMmhu ßjfJ TKk Ko~J (35), xJPyu (25), mJmMu (23), TJoJu (28)Ç @yfPhrPT KmvõjJg CkP\uJ ˝J˙q ToPkäP nKft TJ yP~PZ mPu \JjJ pJ~Ç iJS~J-kJJ iJS~Jr xo~ @fÄPT mJ\JPrr mqmxJ~LrJ ßhJTJjkJb mº TPr KjrJkh ˙JPj YPu pJ~Ç Umr ßkP~ KmvõjJg gJjJ kMKuv S KmK\Km WajJ˙Pu ßVPu kKrK˙Kf vJ∂ y~Ç FKhPT, FWajJr k´KfmJPh ˙JjL~ @S~JoL uLV S pMmuLPVr ßjfJTotLrJ KmPãJn KoKZu TPrÇ ˙JjL~ xN© \JjJ~, Vf ßrJmmJr KjmtJYPjr Khj ßnJa ßTPªs pJS~JPT ßTªs TPr ˙JjL~ KTZM KmFjKk ßjfJTotLPhr xJPg @S~JoLuLV ßjfJ @o\Jh Ko~Jr TgJ TJaJTJKa y~Ç 6 \JjM~JKr, ßxJomJr xTJPu yrfJPur xogtPj jfMjmJ\Jr˙ rJ˜J~ aJ~Jr \ôJKuP~ KkPTKaÄ S KmPãJn TrPf gJPTj pMmhu ßjfJTotLrJÇ hMkMr 12aJ~ @o\Jh Ko~J S fJr xyPpJVLrJ KkPTKaÄ-F mJÅiJ KhPu fJPhr oPiq TgJ TJaJTJKa ÊÀ y~ FTkptJP~ pMmhu ßjfJTotLrJ @o\Jh Ko~Jr Ckr yJouJ YJuJPu @o\Jh Ko~J S pMmuLV TotL mJóM Ko~J @yf yjÇ F xo~ Cn~ kPãr ßuJTPhr oPiq iJS~J-kJJ iJS~Jr WajJ WPaÇ Umr ßkP~ KmvõjJg gJjJ kMKuv S KmK\Km xhxq WajJ˙Pu CkK˙f y~Ç F mqJkJPr @S~JoLuLV ßjfJ @o\Jh Ko~J mPuj, Vf ßrJmmJr ATmJukMr-iLfkMr ßnJa ßTPªs ßnJa KhPf pJmJr kPg TKk Ko~Jxy KmFjKk ßjfJTotLrJ ßnJaJrPhr mJÅiJ k´hJj TrPu fJPhr xJPg TgJ TJaJTJKa y~Ç 6 \JjM~JKr, ßxJomJr mJ\JPr ßVPu TKk Ko~Jr ßjfíPfô ZJ©hu-pMmhPur ßjfJTotLrJ @o\Jh Ko~Jr Ckr yJouJ YJuJ~ mPu @o\Jh hJmL TPrjÇ @o\Jh @PrJ \JjJj k´KfkPãr yJouJ~ KfKjS pMmuLV TotL mJóM @yf yjÇ kPr ˙JjL~ ßuJT\j WajJ˙u ßgPT fJPhr C≠Jr TPr yJxkJfJPu ßk´re TPrjÇ ZJ©hu ßjfJ mJhvJ Ko~J mPuj, @orJ yrfJPur xogtPj vJK∂kNet KoKZu ßvPw ßlrJr kPg @S~JoL uLV ßjfJ ÀTj Fr ßjfíPfô

mKyrJVf xπJxLrJ ßhvL~ I˘ KjP~ @oJPhr Ckr yJouJ YJuJ~Ç F xo~ @orJ mJ\JPrr mqmxJ~LPhr xJPg KjP~ fJPhrPT k´Kfyf TKrÇ fJPhr yJouJ~ @Koxy 5\j @yf yAÇ @oJPhr Ckr @jLf IKnPpJV xKbT j~Ç FKhPT, xÄWPwtr k´KfmJPh ˙JjL~ @S~JoL ÈuLV S pMmuLV ßjfJTotLrJ mJ\JPr KmPãJn KoKZu ßmr TPrÇ KoKZPu @lZr @uL, vJy ßjS~J\ ßYRiMrL ßxKuo, @yJh @uL, S~JKrZ @uL, vJKyj, ßxKuo, vJKoo, KxP¨T, ZJPuT, xJPyh, Ko\Jj, jMrCK¨j, @lZr, TKZr S ‰x~h Ko~Jxy KmkMu xÄUqT ßjfJTotL CkK˙f KZPujÇ hPur ßjfJTotLPhr Ckr yJouJr KjªJ S k´KfmJh \JKjP~PZj, KmvõjJg CkP\uJ KmFjKk'r xnJkKf \JuJu CK¨j ßY~JroqJj, KxKj~r xy xnJkKf xJoxMöJoJj xoZM ßY~JroqJj, nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT KuuM Ko~J ßY~JroqJj, xJÄVbKjr xŒJhT TKmr ßyJPxj iuJ Ko~J ßY~JroqJj, h¬r xŒJhT mKvr @yoh, CkP\uJ pMmhPur @yãJ~T @yPoh jMr CK¨j, ß˝òJPxmT hPur @yãJ~T ßoJ” TJSZJr UJj, ZJ©hPur @yãJ~T vJoxMu AxuJo, v´KoT hPur @yãJ~T oKjr Ko~J k´oMUÇ ßhJ~JrJmJ\Jr (xMjJoVP†) ßgPT Kj\˝ xÄmJhhJfJ \JjJj: ßhJ~JrJmJ\JPr TíKwmqJÄT mJÄuJmJ\Jr vJUJr mqm˙JkT ßuJToJj ßyJPxjPT uJKüf TPrPZ pMmuLPVr ßjfJTotLrJÇ 6 \JjM~JKr, ßxJomJr xTJPu TíKwmqJÄT mJÄuJmJ\Jr vJUJ~ F WajJ WPaÇ kKrK˙Kf Kj~πPe rJUPf WajJ˙Pu mqJÄPTr Ciãtfj TotTftJxy kMKuv S ßpRgmJKyjLr xhxqPhr ßoJfJP~j TrJ yP~PZÇ k´fqãhvtLrJ \JjJj, ßrJmmJr KjmtJYPjr Khj mJÄuJmJ\Jr ACKj~Pjr kJuTJkj ßnJaPTPªs @'uLV ßjfJ cJ” oJymMmPT IQmi k∫J~ ßnJa k´hJPj mJiJ ßhj Kk´xJAKcÄ IKlxJr mqJÄT TotTftJ ßuJToJj ßyJPxjÇ FrA ß\r iPr 6 \JjM~JKr, ßxJomJr xTJPu mqJÄPT dMPT SA TotTftJPT uJKûf TPr cJ” oJymMm, l\uMr ryoJj S ßfJlJP~u @yohÇ Fxo~ @vkJPvr mqmxJ~LrJ FKVP~ FPu SA TotTftJ fJPhr Tmu ßgPT ßryJA kJjÇ Umr ßkP~ ßhJ~JrJmJ\Jr gJjJr kMKuvxy ˆsJAKTÄ ßlJxt hs∆f WajJ˙Pu @xPu kKrK˙Kf Kj~πPe @PxÇ WajJ˙Pu kMKuv S ßpRgmJKyjLr xhxqPhr ßoJfJP~j TrJ yP~PZÇ mqJÄT TotTftJ ßuJToJj ßyJPxj KxPuPar cJTPT \JjJj, xÄWm≠nJPm oJymMm S fJr xyPpJVLrJ @oJr Ckr IfKTtf yJouJ YJKuP~ @oJPT @yf TPrÇ fJrJ mqJÄPTr mqmÂf Fo@AKx@r KcKc mäT (kqJc) KZKjP~ KjP~ pJ~ mPu ßuJToJj IKnPpJV TPrjÇ \JjPf YJAPu, ßhJ~JrJmJ\Jr gJjJr SKx @PvT ßxJ\J oJoMj mPuj, ßrJmmJr kJuTJkj ßnJaPTPªs IQmi k∫J~ ßnJa k´hJPj mJiJ ßh~J~ hJK~Pfô KjP~JK\f Kk´xJAKcÄ IKlxJr mqJÄT TotTftJ ßuJToJj ßyJPxjPT krKhj uJKûf TrJr Kmw~Ka ÊPjKZÇ F mqJkJPr WajJr xJPg \KzfPhr KmÀP≠ @AjJjMV mqm˙J ßj~J yPmÇ yKmV† k´KfKjKi \JjJj ” ß\uJr mJKj~JYñ CkP\uJr TKmrkMr V´JPo KjmtJYPjJ•r xÄWPwt 15\j @yf yP~PZjÇ FPhr oPiq 5\j ßaaJKm≠Ç

ßoRunLmJ\JPr KvKmr xnJkKfr KkKaP~ kMKuPv ßxJkhtFmÄ kfv oarxJAPTPu IJèj KhP~ kMKzP~ KhP~PZ ZJ©uLV VfTJu ßxJomJr xTJPu SA V´JPo F WajJKa WPaÇ k´fqãhvtLrJ \JjJj, Vf ßrJmmJr xTJPu KjmtJYj YuJTJPu @S~JoLuLV xogtT IKuCr ryoJPjr xJPg \JfL~ kJKatr xogtT Kuaj Ko~Jr fTt KmfTt y~Ç Fr ß\r iPr ßxJomJr xTJPu Cn~ kPãr ßuJT\j ßhvL~ I˘v˘ KjP~ xÄWPwt Ku¬ y~Ç FPf CPuäKUf xÄUqT ßuJT @yf yjÇ @yfPhr ßT yKmV† yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ FKhPT yKmV† C•r xJPTtPur FFxKk jJ\oMu AxuJo \JjJj, WajJKa KjmtJYjP•Jr xÄWwt xKyÄxfJ j~Ç FKa hMA oyuäJr kNmt KmPrJPir ß\r iPr xÄWwt yP~PZÇ CPuäUq yKmV† 2 @xPjr KjmtJKYf @S~JoLuLPVr FoKk FcPnJPTa @»Mu oK\h UJj SA V´JPor mJKxªJÇ YMjJÀWJPa @S~JoLuLV S 18 huL~ ß\JPar ßjfJTotLPhr oPiq xÄWPwtr WajJ WPaPZÇ kKrK˙Kf Kj~πPe @jPf gJjJ kMKuv 13 rJC¥ rJmJr mMPua S 2 rJC¥ Ka~JrPxu KjPãk TPrÇ Cn~ kPãr oJP^ AakJaPTu S rJmJr mMPuPar @WJPf kMKuPvr 2 Fx@A S xJÄmJKhTxy 30 \j @yf yP~PZjÇ @aT TrJ yP~PZ 10 \jPTÇ k´fqãhvtLrJ \JjJ~, ßxJomJr xºqJ~ @S~JoLuLV Km\~L FoKk FcPnJPTa oJymMm @uLPT KjP~ YMjJÀWJa mJ\JPr FTKa @jª KoKZu ßmr TPrÇ Frkr yrfJPur xogtPj 18 huL~ GTqP\Ja YMjJÀWJa mJ\JPr FTKa KmPãJn KoKZu KjP~ YMjJÀWJa oiq mJ\JPr ßkRÅZJ oJ©A Cn~ kPãr oJP^ iJS~J-kJJ iJS~J ÊÀ y~Ç k´J~ 2 W≤J mqJkL AakJaPTu S xÄWwt YuJTJPu kMKuPvr kJvJkJKv KmK\Km xhxqrJ FPx kKrK˙Kf Kj~πPer \jq rJmJr mMPua S Ka~JrPxu KjPãk TPr mPu CkP\uJ KjmtJyL IKlxJr ßoJyJÿh oJvÉhMu TmLr \JjJjÇ F xo~ YMjJÀWJa ßk´xTîJPmr ßxPâaJrL ßoJ” \JoJu ßyJPxj Kuaj, YMjJÀWJa gJjJr Ck-kKrhvtT pgJâPo @mM @»MuäJy \JKyh S @KrlMr ryoJj, CkP\uJ ZJ©hPur pMVì @ymJ~T @\Jh fJuMThJr, kgYJrL rKlT Ko~J èÀfr @yf yPu YMjJÀWJa yJxkJfJPu k´JgKoT KYKT“xJ ßhS~J y~Ç F xo~ @PrJ 30 \j @yf yS~Jr Umr kJS~J ßVPZÇ kPr kMKuv S KmK\Km xhxqrJ IKnpJj YJKuP~ TokPã 13 \jPT @aT TPrÇ @aTTífrJ yurJ\M ßhm (24), ßoJ” lKrh Ko~J (26), xMPyu Ko~J (19), @Kor @uL (15), TJPvo Ko~J (22), rKTm Ko~J (15), FAY Fo xJAlMr ryoJj jJKyh (21), mJhu Ko~J (24), xJAlMr @uo (26), jMÀu AxuJo (40), xMPyu Ko~J (22), TJCZJr Ko~J (28) S yJKmmMr ryoJj (18)Ç YMjJÀWJa gJjJr SKx IoNuq TMoJr ßYRiMrL \JjJj, @aTTífPhrPT SA WajJr xJPg \Kzf @PZ KTjJ pJYJA-mJZJA ßvPw mqm˙J ßj~J yPmÇ kPr CkP\uJ @S~JoLuLPVr CPhqJPV FTKa k´KfmJh xnJ YMjJÀWJa oiqmJ\JPr IjMKÔf y~Ç FPf jm KjmtJKYf FoKk FcPnJPTa oJymMm @uL, CkP\uJ @S~JoLuLPVr ßxPâaJrL ßoJ” @mM fJPyr, ßkRr @S~JoLuLPVr xnJkKf ßoJ” @mM fJPyr oyJuhJr mÜmq rJPUjÇ vyPr IKfKrÜ kMKuv S KmK\Km ßoJfJP~j TrPu rJf k´J~ 10aJ~ kKrK˙Kf Kj~πPe @PxÇ mzPuUJ ßgPT Kj\˝ xÄmJhhJfJ \JjJj, \MKz S mzPuUJ CkP\uJ~ FTKa mxf mJKz S FTKa ACKj~j nNKo IKlPx yJouJ nJÄYMr S IKVú xÄPpJPVr WajJ WPaPZÇ 6 \JjM~JKr, ßxJomJr xTJPu mzPuUJ CkP\uJ ßxJjJ„kJ YJ-mJVJPj 5 ßjRTJ xogtT YJ v´KoTPT oJrir TPr k´KfkPãr ßuJT\jÇ Fr @PV ßrJmmJr rJPf kKÁo \MKz ACKj~j @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT @»Mu TJKhrPT yJouJ YJKuP~ @yf TPr KjmtJYj KmPrJiLrJÇ @yf @»Mu TJKhrPT rJPfA SxoJjL yJxkJfJPu kJbJPjJ y~Ç Umr ßkP~ @\ xTJPu G FuJTJ ßgPT xPªynJ\j 4 \jPT @aT TPrPZ kMKuvÇ FZJzJ ßrJmmJr rJPf mzPuUJr hKãjnJV ACKj~Pj \QjT TMoMh kJPur mJKzPf yJouJ YJKuP~ nJÄYMr TPr IùJf hMmtí•rJÇ FTA xoP~ fJrJ hKãe nJV ACKj~j nNKo IKlPxS @èj iKrP~ ßh~Ç fPm, @èPj mz irPer ßTJj ã~ãKf y~KjÇ FKhPT, ßxJomJr VnLr rJPf mzPuUJ CkP\uJr ßpJVcMkJ V´JPo cJ: k´em ß\qJKfr mJKzPf hMmt•rJ @èj iKrP~ ßh~Ç xmtPvw Umr kJS~J kpt∂ lJ~Jr KmsPVPcr ßuJT\j @èj Kj~πPer ßYÓJ TrKZuÇ


UmrJUmr 21

SURMA m­ 10 - 16 January 2014

ßaKmu TJKˆÄP~r oJiqPo ÈKm\~' xMjJoV†-3 KZKjP~ ßj~Jr IKnPpJV oMKyPmr FoF oJjúJj

p Èk´yxPjr KjmtJYPj'r KmÀP≠ KmvõmqJkL \jof VPz fMum p È18 hPur IÄv jJ ßj~J KZu xKbT Kx≠J∂'

KxPua, 6 \JjM~JKr - KxPua-2 @xPjr ˝fπ k´JgtL oMKymMr ryoJj Èk´yxPj'r KjmtJYPjr oJiqPo fJr ÈKjKÁf' Km\~ KZKjP~ ßj~J yP~PZ mPu IKnPpJV TPrPZjÇ KjmtJYPj mqJkT TJrYMKk S IKj~Por IKnPpJV fMPu oMKym mPuj, KmKnjú ßTPªs ÈP\JrkNmT t ' ßaKmu TJKˆÄ yP~PZÇ FojKT IPjT ßTªs ßgPT fJr ßkJKuÄ FP\≤Phr ß\JrkNmT t ßmr TPr È\Ju ßnJa' V´ye TrJ yP~PZÇ KjmtJYj k´fqJUqJj TPr KfKj mPuj, F rTo Im˙J \JjPu F irPer KjmtJYPj IÄv KjfJo jJÇ FojKT KjmtJYPj 18 hPur IÄv jJ ßj~Jr Kx≠J∂PTS xKbT mPu KfKj oPj TPrjÇ KxPuaPT FTKa ȸvtTJfr' FuJTJ KyxJPm IKnKyf TPr KfKj mPuj, F KjmtJYPjr KmÀP≠ KfKj ßhPv-KmPhPv \jof VPz fMuPmjÇ ßrJmmJr xºqJ~ KxPua jVrLr FTKa ßyJPaPu FT \ÀrL xÄmJh xPÿuPj KfKj Fxm TgJ mPujÇ F xo~ KxPua-4 @xPj @S~JoL uLPVr KmPhsJyL k´JgtL lJÀT @yohS CkK˙f KZPujÇ oMKym mPuj, hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYj oJèrJ CkKjmtJYPj TJrYMKkr FT yJ\Jr èe ZJKzP~ ßVPZÇ KfKj mPuj, k´yxPjr F KjmtJYPjr oJiqPo mJÄuJPhvxy xJrJ KmPvõ jJaPTr ImfJreJ TrJ yP~PZÇ IKmuP’ F KjmtJYj mJKfu TPr kMj:KjmtJYPjr hJmL \JKjP~ KfKj mPuj, FA KjmtJYPjr k´Kf ßTJj jJVKrPTrA FUj @r ßTJj @˙J ßjAÇ nKmwqPf F irPer KjmtJYPj TJCPT IÄv jJ ßj~JrS @ymJj \JjJj KfKjÇ FT k´Pvúr

\mJPm oMKymMr ryoJj mPuj, F KjmtJYPjr xmKTZMA KZu Èryxq\jT'Ç KjmtJYPj IÄv ßj~Jr oJiqPo fJPhrPT ÈmKur kJbJ' mJjJPjJ yP~PZÇ oMKymMr ryoJj mPuj, F @xPjr KjmtJYPjr luJlu KjP~ ÊÀ ßgPTA IÊn f“krfJ kKruKãf yKòuÇ KfKj mPuj, @PV KmPrJiL huPT jJvTfJr \jq hJ~L TrJ yPfJÇ KT∂á KxPua-2 @xPj \JfL~ kJKatr k´JgtL A~JyA~J ßYRiMrL ˙JjL~ @S~JoL uLPVr xyPpJKVfJ~ jJvTfJr xJPg \Kzf KZPujÇ ßaKmu TJKˆÄP~r xMPpJV xíKÓ TrPf vKjmJr rJPf kKrTK·fnJPm KmvõjJPgr KmKnjú ßTPªs 50Ka TTPaPur KmP°Jre WaJPjJ y~Ç fJr Km\~ KZKjP~ KjPfA FaJ TrJ yP~PZ mPu o∂mq TPrj oMKymÇ KfKj mPuj, F @xPjr KmKnjú ßTPªs VPz 10050-150-200-250 Ka ßnJa TJˆ yP~PZÇ F IjMpJ~L ßnJPar kJPxtP≤\ vfTrJ 10 nJPVr oPiq lîqJTYMP~T (SbJjJoJ) TrJr TgJÇ KT∂á, KmKnjú ßTPªs hr\J mº TPr \JuPnJa k´hJPjr oJiqPo TJKˆÄP~r yJr mJzJPjJ yP~PZÇ xJPmT CkP\uJ ßY~JroqJj oMKymMr ryoJj mPuj, fJr ßr\J ß\JrkNmT t KZKjP~ ßj~J yP~PZÇ Fr ßkZPj ryxqS KfKj \JPjj jJÇ Vf 30 mZr iPr KjmtJYj TrPZj CPuäU TPr oMKym mPuj, ÈF rTo Cuñ TJ\ TJrmJr \LmPj ßhKUKjÇ' KfKj mPuj, KjmtJYPj k´vJxj muPf KTZM KZu jJ, KmKnjú ßTªs ßgPT fJr FP\≤Phr ßmr TPr KhP~ mqJua mJP ß\JrkNmT t ßnJa dMKTP~ ßh~J yP~PZÇ KxPua-4 @xPjr k´JgtL lJÀT @yoh mPuj, fJÅr KjmtJYjL FuJTJ~ ßnJuJV†, KmZjJTJKª S \JluÄ kJgr ßTJ~JKr rP~PZÇ Fxm ßTJ~JKrr ßTJKa ßTJKa aJTJ FoKk AorJPjr ßjfíPfô xrTJKr huL~ TqJcJrrJ lJÅKT KhPòÇ F TJrPe FUJPj ÈPnJa cJTJKf'r ImfJreJ TrJ yP~PZ mPu KfKj o∂mq TPrjÇ KfKj mPuj, xrTJPrr nJmoNKft KmjPÓr \jq F hM'Ka @xPjr KjmtJYjA pPgÓÇ

@mJPrJ Km\~L KxPua, 6 \JjM~JKr - \VjúJgkMr-hKãj xMjJoV† KjP~ VKbf xMjJoV†-3 @xPj @S~JoLuLV oPjJjLf k´JgtL, hPur ßTªsL~ TJptKjmtJyL xÄxPhr xhxq FoF oJjúJj ßjRTJ k´KfPT 52 yJ\Jr 1vf 59 ßnJa ßkP~ ßmxrTJrLnJPm kMjKjmtJKYf yP~PZjÇ fJÅr KjTafo k´KfƪôL ˝fπ k´JgtL xJPmT krrJÓsoπL @»Mx xJoJh @\JPhr kM© @K\\Mx xJoJh cj lMamu k´KfPT ßkP~PZj 41 yJ\Jr 3vf 49 ßnJaÇ \VjúJgkMr CkP\uJr ßoJa 85Ka ßTPªs @S~JoL uLV k´JgtL FoF oJjúJj ßjRTJ oJTtJ~ ßnJa kJj 21 yJ\Jr, 8vf 64 ßnJa S hKãj xMjJoVP†r 51 ßTPªs 30 yJ\Jr 3vf 15 ßnJa ßkP~PZjÇ ˝fπ k´JgtL @K\\Mx xJoJh cj lMamu k´KfPT \VjúJgkMPrr 85Ka ßTPªs 30 yJ\Jr 4vf 47 ßnJa S hKãj xMjJoVP†r 51 ßTªs ßkP~PZj 10 yJ\Jr 90 2 ßnJaÇ ßTJj irPjr Ik´LKfTr WajJ ZJzJA

vJK∂kNet kKrPmPv VfTJu ßrJmmJr xTJu @aaJ ßgPT KmPTu YJraJ kpt∂ FTaJjJ vJK∂kNetnJPm ßnJa V´yj IjMKÔf yP~PZÇ fPm ßnJaJrPhr CkK˙Kf KZu UMmA ToÇ k´iJj KmPrJiLhu KjmtJYPj IÄv jJ ßj~J~ KjmtJYj KjP~ ßnJaJrPhr oPiq C“xPmr @Po\ UMm FTaJ ßhUJ pJ~KjÇ \VjúJgkMr S hKãj xMjJoVP†r KmKnjú ßTªs WMPr ßhUJ ßVPZ, KmVf \JfL~ xÄxh KjmtJYPj ßpnJPm C“xJy C¨LkjJ KjP~ ßnJa ßTPªs ßnJaJrrJ fJPhr ßnJa k´P~JV TPrPZjÇ VfTJu IjMKÔf \JfL~ KjmtJYPj FrTo ßTJj hívq ßhUJ pJ~KjÇ IKiTJÄv ßnJaPTPªs xTJu ßgPT hMkMr kpt∂ ßnJaJr Êjq ßhUJ ßVPZÇ fPm hMkMPrr kr ßgPT KTZM KTZM ßnJa ßTªs ßnJaJPhr CkK˙f ßmPzPZÇ \VjúJgkMr-hKãj xMjJoV† KjP~ VKbf xMjJoV† 3 @xPj ßoJa ßnJaJr xÄUqJ KZu 2 uJU 58 yJ\JrÇ fPjìPiq \VjúJgkMr CkP\uJr 85Ka ßTPªs 1 uJU 49 yJ\Jr 665 \j ßnJaJr ßnJaJKiTJr k´P~JV TPrjÇ \VjúJgkMr CkP\uJ KjmtJYjL xyTJrL KraJKjÄ S ACFjS ßoJyJÿh ÉoJ~Mj TmLr \JjJj, xTJu 8aJ ßgPT KmTJu 4aJr kpto® vJK∂kNet kKrPmPv ßnJaV´yj xŒjú yP~PZÇ vfTrJ 35 nJV ßnJa k´P~JV TPrPZj ßnJaJrrJÇ \VjúJgkMr gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ oJTZMhMr ryoJj \JjJj, KjmJYtjL FuJTJr xJKmtT kKrK˙Kf vJ∂ KZuÇ kM K uPvr kJvJkJKv ßpRgmJKyjL @Ajví⁄uJ Kj~πPj oJPb KZuÇ

KjmtJYjL mJT Kmf¥J gJoJPf KVP~ 1 \j Kjyf KxPua, 6 \JjM~JKr - KjmtJYjL mJT Kmf¥J gJoJPf KVP~ ÂhPrJPV @âJ∂ yP~ KmvõjJPg FT mqKÜr oífMqr Umr kJS~J ßVPZÇ ˙JjL~ xNP© \JjJ pJ~, 5 \JjM~JKr xTJu xJPz j~aJ ßgPT hvaJr oPiq KmvõjJg ACKj~Pjr 7jÄ S~JPctr hMA mqKÜ ˙JjL~ ATmJukMr oJhrJxJ ßx≤JPr ßnJa KhPf pJKòPujÇ F xo~ ßnJa KjP~ F hM'mqKÜ mJT Kmf¥J~ Ku¬ yPu ßnJa ßTªs xÄuVú FuJTJr Arj Ko~J (40) jJPor FT mqKÜ KjP\r mJKz ßgPT ßmr yP~ fJPhrPT mJT Kmf¥J gJoJmJr \jq ioT ßhjÇ F xo~ KfKj Âf ßrJPV @âJ∂ yjÇ fJPT KYKT“xPTr TJPZ @jJ yPu KYKT“xT Arj Ko~JPT hs∆f SxoJKj yJxkJfJPu kJbJmJr krJovt ßhjÇ @®L~-˝\jrJ Arj Ko~JPT yJxkJfJPu KjP~ FPu Tftmqrf KYKT“xT fJPT oíf ßWJweJ TPrjÇ mqKÜVf \LmPj Víy˙ Arj Ko~JPT VfTJu xºqJ~ Kj\ mJKzPf hJlj TrJ y~Ç

ßoRunLmJ\JPr C“xJy KZu jJ, KZu KmKòjú xKyÄxfJ KxPua, 6 \JjM~JKr - ßoRunLmJ\JPrr hMKa KjmtJYjL FuJTJ~ KmKòjú TP~TKa xKyÄx WajJ ZJzJ vJK∂kNen t JPm ßnJa V´ye xoJ¬ yP~PZÇ fPm ßTPªs ßnJaJrPhr CkK˙Kf KZu ToÇ jJrL ßnJaJrPhr CkK˙Kf KZu @rS ToÇ Fr oPiq ßjRTJr k´JgtLr FuJTJ ZJzJ ßnJaJPrr CkK˙Kf KZu FPTmJPrA jVeqÇ VfTJu xJrJ Khj KmKnjú ßnJaPTªs kKrhvtj TPr Foj KY© kJS~J ßVPZÇ ßTJj ßTJj ßTPªs ßhUJ ßVPZ, mJAPrr uJAPj ßnJaJr jJ gJTPuS ßnfPr mMPgr xJoPj 10-12 \Pjr uJAjÇ FrJA WMPrKlPr xJrJ Khj uJAPjA KZPujÇ ßoRunLmJ\Jr2 (TMuJCzJ-TouV† @ÄKvT) @xPj hM\j k´JgtLÇ FT\j uJñu k´fLT KjP~ \JfL~ kJKatr S Ikr\j ˝fπ k´JgtL @jJrx k´fLT KjP~ KjmtJYj TrPZjÇ KjmtJYjL FuJTJ TMuJCzJ vyPr ImK˙f jmLj Yªs Có KmhqJu~ ßTªs xTJu 8aJ 40 KoKjPa ßVPar kJPv hMA @jxJr xhxq mxJÇ @jxJr xhxq vKlT Ko~J \JjJPuj oJ© 1 \j ßnJaJr xTJPu ßnJa KhPf @PxjÇ Frkr @r ßTC ßnJa KhPf @PxjKjÇ FTA vyPrr rJPm~J @hvt xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs xTJu 9aJ 13 KoKjPa Kk´\JAKcÄ TotTftJ @lxJr @yPoh \JjJPuj, F ßTPªs ßnJaJr 3382 \jÇ F xo~ kpt∂ oJ© 8Ka ßnJa TJˆ yP~PZÇ TgJ y~ ßnJaJr xMwoJ rJjL kJu-Fr xPñÇ \JjJPuj- kKrPmv vJ∂Ç KjP\ ˝J˙q ToPkäP TJ\ TPrjÇ fJA k´Y§ bJ§Jr oPiq KjP\r ßnJa KhP~ pJPòj @PV @PVÇ fJr @vJ, F KjmtJYPjr kr ßhPv ßhPv vJK∂ @xPmÇ ßoRunLmJ\Jr-2 (mzPuUJ-\MKz) @xPj hM'\j k´JgtLÇ ßjRTJ k´fLT KjP~ KjmtJYj TrPZj @S~JoL uLPVr mftoJj FoKk FmÄ Ijq\j uJñu k´fLT KjP~ KjmtJYj TrPZj \JfL~ kJKatr FT\jÇ xTJu 9aJ 40 KoKjPar xo~ F @xPjr ßTªs \JKñrJA xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs KVP~ ßhUJ pJ~ ßTPªsr xJoPj ßnJaJrPhr uJAj lJÅTJÇ F xo~ FT oKyuJ ßnJaJr ßnJa KhP~ KlPr pJPòjÇ F ßTPªsr ßnJaJr 3462 \jÇ Kk´\JAKcÄ TotTftJ IÀe Yªs hJx \JjJj, xTJPu ßTPªsr xJoPjr rJ˜J~ ßT mJ TJrJ TP~TKa kaTJ lMKaP~ FuJTJ~ nLKf xûJuj TPrPZÇ fJr krS F xoP~r ßnfr 137 ßnJa TJˆ yP~PZÇ \JjJPuj - fJr KmvõJx

ßmuJ mJzJr xPñ @rS mJzPm ßnJaÇ xTJu xJPz 10aJ mzPuUJr KkKx yJA ÛMu ßTªsÇ ßVPar mJAPr TP~T\j fÀe hJÅKzP~ @PZÇ xJÄmJKhT ßhPU FA fÀerJ TP~T\j ßuJT ßcPT FPj uJAPj hJÅz TrJPuJÇ ßnfPrS ßhUJ ßVu TP~T\j fÀe KmKnjú mMPgr xJoPj hJÅKzP~Ç fJPhr FT\Pjr AvJrJ~ uJAj ßxJ\J yPuJÇ F xo~ KjrJk•JTotLrJ Iux xo~ TJaJKòPuj ßmPû mPxÇ F ßTPªs ßnJaJr 2408 \jÇ Kk´\JAKcÄ TotTftJ mM≠Phm hJv è¬ \JjJj, F xo~ kpt∂ ßnJa kPzPZ 400Ç fPm F ßTPªs TJrJ ßnJa KhP~ pJPò, jJ FrJA mJrmJr KhPò ßmJ^J oMvKTu KZuÇ fPm ßTªs WMPr ßTJgJS FP\≤ ßYJPU kPzKjÇ Kk´\JAKcÄ TotTftJ \JjJPuj ßjRTJ k´fLPTr FP\≤ @PZjÇ fPm uJñu k´fLPTr 1 \j FP\≤ FPuS kPr @r fJr ßhUJ ßoPuKjÇ hKãenJV xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs ßxJ~J hvaJ~ CkK˙f yPu ßhUJ pJ~ oKyuJ mMPgr xJoPj 10-12 \j oKyuJ ßnJaJr hJÅKzP~ @PZjÇ ßTJj kMÀw ßnJaJr ßYJPU kPzKjÇ Kk´\JAKcÄ TotTftJ yT \JjJj, F ßx≤JPr ßnJaJr 3494 \jÇ ßnJa kPzPZ 35KaÇ ßmr yS~Jr xo~ ßnJaJr @uL \JjJPuj fJr mJKzr ßnJaJrrJ FUjS @PxjKj n~nLKfr TJrPeÇ FTA Im˙J xm kKrmJPrÇ fJA ßnJa To kzPZÇ fmMS fJr KmvõJx F KjmtJYPjr kr ßhPv vJK∂ @xPmÇ hMkrM 1aJ 40 KoKjPar xo~ mzPuUJr ßWJuxJ xrTJKr k´JgKoT KmiqJu~ ßTPªs KVP~ ßhUJ pJ~ mJAPr ßnJaJr ßjA, lJÅTJÇ ßhJfuJr hMA mMPg KTZMaJ ßmv KTZM pMmT FPuJPoPuJnJPm hJÅKzP~ @PZjÇ xJÄmJKhT mM^Pf ßkPr uJAj TPr hJÅzJjÇ ßhUJ pJ~, ßnJaJrrJ ßnJa ßh~Jr xo~ ßTJj IPoJZjL~ TJKu uJVJPjJ yPò jJÇ ßnJaJrrJ j’r muJr kr ßkJKuÄ kJxtj ÊiM ßnJaJr fJKuTJ~ KaTKY¤ KhPòjÇ F KmwP~ hJK~fôrf ßkJKuÄ kJxtPjr híKÓ @Twte TrPu KfKj KjP\r yJf ßhKUP~ mPuj, FA ßhPUj @oJr yJPfS FA TJKu ßuPVPZÇ KT∂á TJKur hJV hívqoJj jJ yS~J~ ßyPx KhPujÇ Kk´\JAKcÄ TotTftJ vJyJm CK¨j \JjJPuj, FA ßTPªs ßnJaJr 2773 \jÇ F xo~ kpt∂ ßnJa ßh~J yP~PZ 1 yJ\JrÇ \Ju ßnJa k´xPñ yqJÅ-jJ KTZMA muPuj jJÇ \mJm KhPuj KyªM FuJTJÇ ßnJa KTZMaJ kzPmAÇ jJªM~J xrTJKr

k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs 2aJ 11 KoKjPa ßkRÅPZ \JjJ pJ~, F ßTPªsr ßnJaJr 3888 \jÇ F xo~ kpt∂ ßnJa kPzPZ 12vÇ Kk´\JAKcÄ TotTftJ KvãT @mhMu mJKZf IjMPrJi TrPuj Foj KTZM jJ KuUPf pJPf fJr YuJPlrJ~ xoxqJ y~Ç TJre KfKj F FuJTJ~ KvãTfJ TPrjÇ fJr TgJ xmA ßfJ xmJr \JjJÇ \JjJPuj KTZM @PV 18 hu F ßTPªs yJouJ TrPf FPu kMKuv 14 rJC¥ èKu ZMPz fJPhr Kjmí• TPrÇ F TJrPe fJr ßkJKuÄ kJxtj nP~r oPiq @PZjÇ FT\j kJKk~J @YJpt nP~ oNZJt ßVPZj TP~TmJrÇ KmTJu 4aJ WKzr TJÅaJ ZMAÅ ZMAÅ Ç TMuJCzJr jmLj Yªs Có KmhqJu~ ßTPªsr Kk´\JAKcÄ TotTftJ \JjJPuj, 2869 ßnJPar oPiq oJ© TJˆ yP~PZ 199KaÇ YMjWr Có KmhqJu~ ßTPªsr Kk´\JAKcÄ TotTftJ \MPjh @yoh \JjJj, fJr ßTPªs ßnJaJr 3184Ç ßnJa kPzPZ 529KaÇ voPvrjVr FKaFo Có KmhqJu~ ßTPªsr Kk\JAKcÄ TotTftJ ßnJa ßvPw \JjJj, fJr ßTPªs ßnJa kPzPZ 2351 Fr oPiq 101KaÇ KmKòjú WajJ: ßoRunLmJ\Jr-1 @xPjr mzPuUJr

TJÅbJugKu Có KmhqJu~ ßTPªs xTJu xJPz 11aJ~ ybJ“ TPr hMm• ít rJ yJouJ YJuJ~ ßTªs nJXYMr TPr FmÄ TTPau KjPãk TPrÇ F xo~ kMKuv TjPˆmu @PjJ~JÀu AxuJo, @jxJr xhxq oMrPvh @uo, ojxMr @yoh, V´Jo kMKuv l~\Mu yT èÀfr @yf yjÇ F kMKuPvr FTKa vaVJj KZKjP~ ßj~ yJouJTJrLrJÇ k´J~ 45 KoKja ßnJa V´ye mº gJPTÇ Fr kPr kMKuv ßTPªsr KjTamftL oxK\Phr kJv ßgPT vaVJj C≠Jr TPrÇ WajJr xPñ xÄKväÓfJr IKnPpJPV @xMT CK¨j S KxkJr CK¨j jJPor hMA mqKÜPT ßV´¬Jr TPrÇ hMkrM xJPz 12aJ~ jJªM~J xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs 18 hPur xogtTrJ yJouJr ßYÓJ TrPu kMKuv 14 rJC¥ lJÅTJ èKu ZMPz fJPhr Z©nñ TPr ßh~Ç F xo~ ßTPªs @fï ZKzP~ kPzÇ F xo~ nP~ TP~T\j ßkJKuÄ kJxtj oNZJt pJj mPu \JjJj Kk´\JAKcÄ TotTftJ @mhMu mJKZfÇ KmTJu xJPz 3aJ~ ßhJyJKu~J ßTPªs hMm• ít rJ yJouJ TPr 4Ka mqJua mJ KjP~ pJ~ mPu \JKjP~PZj SA ßTPªsr FT\j ßkJKuÄ IKlxJrÇ

SP~m Kc\JAj IJkjJr mqmxJ k´KfÔJj, ßp ßTJj xÄVbj IgmJ mqKÜVf ßk´JlJAPur SP~mxJAa ‰frLr \Pjq IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV Tr∆j:

Please Call us on

07507 293 904

85 Myrdle Street, London E1 1HL


22

Surma

10 - 16 January 2014

K\FxKx xJCg SP~ˆ ßrK\SPjr Km\~ Khmx-Fr IJPuJYjJ xnJ IjMKÔf

Vf 29 KcPx’r, rKmmJr pMÜrJP\qr Kmsˆu mJÄuJPhv yJCPx KmPuPf mJXJKu TKoCKjKar xmtmOyf xÄVbj ßVsaJr KxPua

ßcPnJuJkPo≤ F¥ SP~uPl~Jr TJCK¿u ACPT xJCg SP~ˆ ßrK\Sj-Fr CPhqJPV oyJj Km\~ Khmx ChpJkj CkuPã

@PuJYjJ xnJr @P~J\j TrJ y~Ç K\FxKx xJCg SP~ˆ ßrK\SPjr xnJkKf ßvU vJy\JyJj frlhJr-Fr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT ‰x~h @mM xJA~Lh-Fr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç IjMÔJPjr ÊÀPf oMKÜpMP≠ Kjyf xTu vyLPhr ksKf vs≠J \JKjP~ 1 KoKja KjrmfJ kJuPjr oPiqKhP~ xnJr TJ\ ÊÀ y~Ç FPf mÜmq rJPUj ßvU uMflMr ryoJj rJ\J, xoÀu yT, @\JhMr ryoJj, @»Mu jJKxr, Fo oKfCr ryoJj, oMrPvh @yPoh ofKxr, PoJ” TKmr @uL, \JPmh ryoJj, jJjúM UJj, ‰x~h @UuJTáu @oKm~J rJPmu, ÉxJAj @yPoh, @»Mu TJKhr ksoMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

KmvõjJPgr hvWr ACKj~j \JfL~fJmJhL ßlJrJo ACPTr xnJ IjMKÔf KmFjKkr ßTªsL~ xJÄVbKjT xŒJhT KxPuPar \jKk´~ ßjfJ Fo AKu~JZ @uLPT KlKrP~ ßhS~Jr hJmLPf xnJ TPrPZ KmvõjJPgr hvWr ACKj~j \JfL~fJmJhL ßlJrJo ACPTÇ Vf 6 \JjM~JKr, xJomJr kNmu t ¥Pjr @oJr VJÅS ßrˆáPr≤ @P~JK\f xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr @ymJ~T @»Mu Tá¨MxÇ KmFjKk ßjfJ Fo fJjnLr @yPoPhr kKrYJujJ~ k´iJj IKfKg KZPuj u¥Pj xlrrf hvWr ACKj~j kKrwPhr ßY~JroqJj S KmvõjJg gJjJ KmFjKkr KxKj~r xy xnJkKf yJ\L vKlT CK¨j @yPohÇ IjMÔJPj mÜmq rJPUj @UuJTár ryoJj, TJoJu @yPoh, ßoJyJÿh vJy\JyJj, ßfJlJP~u @yoh @uo, @»Mx vyLh yJÀj, ßVJuJo ßoJ˜lJ @l\Ju ßyJPxj, @K\r CK¨j @K\r, @mMu yJxjJf, FTJC¥Pa¥ @~Jx Ko~J, pMÜrJ\q fÀj

FoKk oJjúJPjr TífùfJ k´TJv

xMjJoV†-3 IJxPj KÆfL~mJPrr oPfJ xJÄxh KjmtJKYf TrJ~ I© FuJTJr k´mJxLPhr k´Kf FoKk Fo F oJjúJj TífùfJ \JKjP~PZjÇ KfKj FT KmmOKfPf mPuj, mJÄuJPhPvr hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPj \VjúJgJkMr S hKãe xMjJoV†mJxL IJoJPT KÆfL~mJPrr oPfJ xMjJoV†-3 IJxPjr fJPhr k´KfKjKi KjmtJKYf TrJ~ IJKo Ifq∂ TífùÇ FTA xJPg I© FuJTJr k´mJxL mJXJKuPhr k´KfS \JjJA IJoJr k´Je dJuJ ÊPnóZJÇ fJPhr xTPur xogtj S k´fqãkPrJã xyPpJKVfJ~ KÆfL~mJPrr oPfJ \jVPer ßxmJ TrJr xMPpJV ßkP~KZÇ IJKo IJoJr \LmPjr ßv´Ô xo~èPuJ ßpPjJ \jVPer ßxmJ~ KjP~JK\f TrPf kJKr ßxA ßhJ~JA xTPur TJPZ TJojJ TKrÇ - ßk´x KmùK¬Ç

hPur @ymJ~T @»Mu mJKZr UJj, Qf~MmMr ryoJj ÉoJ~Mj ßuJToJj ßyJPxj, @»Mu yT, @uL @yoh, fJ\ CK¨j @yoh, ZJ©hu ßjfJ vJy @uo, @»Mu yJKoh UJj ßxJPoh, xJAláu AxuJo, rKlTáu AxuJo x\Lm, k´mJxL ßxJxJAKar xnJkKf @lxr Ko~J Záa,á ACPT pMmhPur xJPmT xJiJrj xŒJhT @»Mu mJKZf mJhxJ, KmKvÓ oMræL @»Mu yJKoh, KxK¨T @uL, yJohM Ko~J, @»Mu oJKuT, vJy\Jj Ko~J, ßxKuo Ko~J,

@»Mu yJA, Tá¨x M Ko~J, @uL yJo\J, @mMu TJPxo, oJP\Khj @uo, vJyLj @lxJr k´oUM Ç k´iJj IKfKgr mÜPmq ßY~JroqJj vKlT CK¨j KmVf k´yxPjr KjmtJYjPT k´fqJUJj TPr mPuj, ßp KjmtJYPj 3-5% ßnJaS kPzKj FmÄ KjmtJYPjr kNPmtA TJrxJK\r oJiqPo 153\j xhxq KjmtJKYf yS~J \jVPer xJPg ßiJTJmJK\ ZJzJ @r KTZáA j~Ç KfKj FA k´yxPjr KjmtJYj mJKfu TPr IKmuP’ KmFjKkr ßY~JrkJxtj ßmVo UJPuhJ

K\~JPT ImÀ≠ Im˙J ßgPT oMÜ TrJr hJmL \JjJjÇ FZJzJ KmVf KjmtJYjPT k´yxPjr KjmtJYj CPuäU TPr IKmuP’ KjrPkã f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj KjmtJYj xŒjú TrJr @ymJj \JjJjÇ xnJ~ mÜJrJ KxPuPar \jKk´~ ßjfJ Fo AKu~Jx IJuLr xºJPjr mqJkJPr xrTJPrr ChJxLjfJr xoJPuJYjJ TPrjÇ mÜJrJ IKmuP’ AKu~JZ @uLPT \Lmf Im˙J~ KlKrP~ ßhS~Jr @ymJj \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

‰x~h ßoJ˜lJ TJoJu ˛rexnJ IJVJoL 13 \JjM~JKr @VJoL 13 \JjM~JrL, ßxJomJr KmTJu 6aJ~ \jKk´~ rx-xJKyKfqT S ßvTz-xºJjL VPmwT orâo ‰x~h ßoJ˜lJ TJoJu ˛rPe Montefiore Centre, Hanbury Street, London E1 5HZ-F FT @PuJYjJ xnJr @P~J\j TrJ yP~PZÇ IJP~J\j TPrPZ ßl∑¥x Im ‰x~h ßoJ˜lJ TJoJuÇ FPf pgJ xoP~ xmJAPT CkK˙f gJTJr \jq KmPvw IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ Km˜JKrf \JjJr \jq ßpJVJPpJV : 07440 393 094 / 07877 251 232 / 07944 633 436 /07950 116 124Ç - ßk´x KmùK¬Ç

AlPfTJr @yoh oKfPjr AP∂TJu ßoRunLmJ\Jr xhr CkP\uJr yroyu VsJPor IKimJxL @»Mu PoJZJKær fMÀ Ko~J 1o kM© S KmKvÓ KvãJKmh, TKm S xJKyKfqT xJPmT lPfkMr xrTJrL ksJgKoT KmhqJuP~r xyTJrLKvãT AlPfTJr @yoh oKf (55) TqJ¿Jr\Kjf PrJPV @âJ∂ yP~ Vf 6 \JjM~JKr, PxJomJr PmuJ xJPz 12aJr KhPT KxPuPa FTKa ksJAPna yJxkJfJPu AP∂TJu TPrjÇ AjúJKuuäJKy S~JAjúJ AuJAKy rJK\CjÇ oMfMqTJPu KfKj ˘L, 2 PoP~xy k´Yár èjVsJyL PrPU PVPZjÇ GKhj P\JyPrr jJoJP\r kr vJymªr BhVJy oJPb jJoJP\ \JjJpJ PvPw kJKrmJKrT Tmr˙JPj orÉPor hJlj xŒjú y~Ç AlPfTJr @yoh oKfr oífMqPf PvJT ksTJv TPrj PoRunLmJ\Jr-3 @xPjr xÄxh xhxq Qx~h oyxLj @uL, PoRunLmJ\Jr PksxTîJm xnJkKf FoF xJuJo, xJiJre xŒJhT FxFo CPoh @uL, PoRunLmJ\Jr PksxTîJPmr xy-xnJkKf QhKjT TJPur T£ ksKfKjKi @»Mu yJKoh oJymMm, pMVú xJiJre x¸JhT QhKjT AP•lJT ksKfKjKi j\Àu AxuJo oMKym, QhKjT ksgo@PuJ ksKfKjKi @Tou PyJxPj KjkM, \joPfr rJ\QjKfT xŒJhT AxyJT TJ\u, v»kJbPr ksiJj xŒJhT TKm @fJCr ryoJj oKuJh, xŒJhT TKm @mM oTxMh, ksmJx ksTJvjLr ksTJvT TKm TJ\u rvLh, K\KmKjC\ aMP~K≤PlJr ca To Fr ksiJj xŒJhT rJKTm PyJPxj ÀPyuÇ KmmíKfPf fJrJ orÉPor KmPhyL @®Jr oJVPlrJf TJojJ FmÄ PvJTx∂¬ kKrmJr kKr\jPhr ksKf xoPmhjJ \JjJjÇ FZJzJ P\uJr KmKnjú rJ\QjKfT, xJoJK\T, xJÄÛíKfT S âLzJ xÄVbPjr Pjfímíª fJr oífMqPf PvJT ksTJv TPrPZjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

KmvõjJg ßcPnuJkPo≤ asJPÓr k´go mJKwtTL ChpJkj Kmvõ j Jg CkP\uJr IJgt xJoJK\T Cjú ~ j, hJKrhs KmPoJYj, IJftoJjmfJr xPmxy \jTuqJeo uT TJ\ TrJ S k´mJPx mxmJxrf k´mJxLPhr oPiq mºáPfôr ßxfámºj xOKÓ TrJr uãq KjP~ VKbf KmvõjJg ßcPnuJkPo≤ as JPÓr k´ go mJKwtTL ChpJkj S xJiJre xnJ Vf 25 KcPx’r ms Jct PlJct vyPrr vJkuJ TKoCKjKa yPu IjM KÔf yP~PZÇ pM ÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT IJVf asJKÓ S TKoCKjKa ßjfí mO Pªr CkK˙KfPf xnJ~ xnJkKffô TPrj asJPÓr xnJkKf \Kor CK¨jÇ xy xJiJre xŒJhT IJ»Mu mJKZf rKl S ˙JjL~ TKoCKjKa ßjfJ IJjZJr yJKmPmr ßpRg kKrYJujJ~ IJPuJYjJ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj KmKvÓ IJAj\LKm mqJKrÓJr jJK\r IJyohÇ xnJr Êr∆Pf kKm© ßTJrIJj ßgPT KfuJS~Jf TPrj TôJrL ßoJ” ‰foMZ IJuL, ˝JVf mÜmq rJPUj KmvõjJg ßcPnuJkPo≤ as JPÓr as JKÓ

oMyJÿh \JoJu CK¨jÇ xnJ~ KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj msJcPlJct \JPo~J UJfJoMj jmLAj Fr Kk´K¿kJu oM l Kf xJAlá u AxuJo, oKhjJfá u CuM o AxuJKoT ßx≤Jr \JPo oxK\h msJctPlJct Fr xnJkKf IJ»Mj jNr UJj, vJy\JuJu oxK\h KTVuLr xnJkKf ßoJ” ßoJ\JKyh IJuL, mJ~fáj IJoJj \JPo oxK\h ms JcPlJct Fr xnJkKf IJPjJ~Jr ßyJPxj ßY~JroqJj,

TKoCKjKa PjfJ ßoJ” V~JZ UJj, ßoJyJÿh IJuL ZJPuT, IJ»Mu oKfj, oJKjT Ko~J, IJ¬Jm IJuL, TJPxo IJuL, KV~Jx CK¨j, S~JKyhu IJuL, KmvõjJg ßcPnuJkPo≤ as JPÓr xy xnJkKf IJ»M r rKyo r†M , xJ¬JKyT mJÄuJPhv kK©TJr KjC\ FKcar, \JKTr ßyJPxj TP~Z, KmvõjJg ßcPnuJkPo≤ asJPÓr mJKotÄyJo k´KfKjKi ßoJ” \JoJu CK¨j, uMflár ryoJj rJ\M, SyJo k´KfKjKi IJmMu

ßyJPxj oJoMj, lUÀu AxuJo, rYPcu k´KfKjKi IJ»Mu yJKoh KakMÇ xnJ~ CkK˙f KZPuj KmvõjJg ßcPnuJkPo≤ asJPÓr asJKÓ \MmJP~r IJuL, PoJ” vJoLo IJyoh, mJmr∆u ßyJPxj mJmMu, IJK\\M r ryoJj, IJKor∆r AxuJo, KxrJ\M u \M P~u AxuJo, TJSZJr IJyoh k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ KmVf FT mZPr asJPÓr TJptâPor në~xL k´vÄxJ TPrjÇ KmPvw TPr KmVf hMA BPh VrLmPhr oPiq Bh xJoV´L

Kmfrjxy KmKnjú xoJK\T TJpt âPo xKâ~ IÄv V´ yj Kmvõ j JPgr xJiJre oJjM w PT IJTíÓ TPrPZÇ mÜJrJ asJPÓr nKmwqf xJluq TJojJ TPrjÇ xnJr xoJkjL mÜPmq xÄVbPjr xnJkKf \Kor CK¨j asJPÓr nKmwq kKrT·jJ fáPu iPrj FmÄ asJPÓr Cjú~Pj pMÜrJP\q mxmJxrf xTu k´ mJxLPhr xyPpJVLfJ TJojJ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xMroJ~ xÄVbj xÄmJh kJbJPjJr APou jJÍJr : news@surmanews.com


23

Surma

10 - 16 January 2014

k´mJKxPhr xyJ~fJ~ KxPuaPT kptaj jVrLPf kKref TrJ x÷m

- ßo~r @Krláu yT ßYRiMrL

pMmuLV ßjfJ vJoLo IJyoPhr KkfJ IJuyJ\ô KlPrJ\ Ko~Jr AP∂TJu

KmPhKv kptaTrJ KxPua fgJ mJÄuJPhPvr k´JTíKfT ßxRªpt CkPnJPVr xMPpJV kJPmjÇ IjMÔJPj FPéuKx~r KxPuPar oqJPjK\Ä cJAPrÖr xJBh ßYRiMrL \JTJKr~J KxKa âP~r CP¨vq fáPu iPr mPuj, FA yKuPc KrPxJat mftoJPj K©-ˆJr yPuS IKYPrA FaJPT lJAn ÓJPr CjúLf TrJ yPmÇ 17 FTr \J~VJ \MPz 50 yJ\Jr mOãrJK\ xoO≠ F k´KfÔJPj rP~PZ TqJPoKu~J S oiMoJuKf jJPo hMKa ßyJPau nmj, KrPxkvj S k´vJxKjT nmj, ßrÓáPr≤, IKcaKr~Jo, Tj&lJPr¿ yu, KlaPjx K\o, xMAKoÄkMu, ߸Jatx ßx≤Jr S oxK\hÇ 6Ka yKrexy mÉ \JPfr kJKUr TuTJTKuPf oMUKrf ZJ~JPWrJ Km\Pjx S ßk´KxPcK¿~Ju xMqa xKfqA KY•JTwtTÇ KmP~, \jìKhj S KmKnjú xJoJK\T IjMÔJPjr @TwteL~ ßnjMq FUj FPéuKx~r mqJïáAá KaÄ yuÇ xPÿuj @r keq k´hvtjLr @P~J\Pj mqJÄT-mLoJxy TPkJtPra yJCP\r kZª FPéuKx~r Tj&lJPr¿ yuÇ jJªKjT kKrPmPv ßUuJiMuJ, vrLr YYtJ FmÄ S~JaJr SP~Pm oj yJrJPjJ hOvq @r @ÅTJmJÅTJ ßuPT ßjRTJ YzJ S oJZ KvTJr ˛OKfo~ yP~ gJTPmÇ IjMÔJPj IjqJPjqr oPiq @PuJYjJ~ IÄv V´ye TPrj ACjJAPac F~JrSP~P\r cJAPrÖr UªTJr fJxKuoJ ßYRiMrL S xKlT CK¨j, FPéuKx~Prr oJPTtKaÄ cJAPrÖr @yoh @uL, TáKv~JrJ TqJv F¥ TqJKrr x•JKiTJrL S FPéuKx~Prr cJAPrÖr lJÀT @yoh, FcPnJPTa rKlT @yoh ßYRiMrL k´oUM Ç - ßk´x KmùK¬Ç

pMÜrJ\q pMmuLPVr Ijqfo xÄVbT, pMmPjfJ vJoLo IJyoPhr KkfJ KmKvÓ mqmxJ~L IJuyJ\ô KlPrJ\ Ko~J Vf 25 KcPx’r AP∂TJu TPrPZjÇ \VjúJgkMr CkP\uJr KxKuokMPrr Kj\mJKzPf KfKj ßvw Kj:võJx fqJV TPrjÇ IJuyJ\ô KlPrJ\ Ko~J hLWtKhj iPr mJitTq\Kjf ßrJPV nëVKZPujÇ oOfqá TJPu KfKj ˘L, kM©, TjqJ xy IPjT èeV´JyL ßrPU ßVPZjÇ 26 fÅJPT KxKuokMr˙ KcPx’r kJKrmJKrT Tmr˙JPj xoJKyf TrJ y~Ç IJuyJ\ô KlPrJ\ Ko~Jr oOfqá Pf VnLr ßvJT k´TJv TPrPZj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLl, xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀTÇ FZJzJS vJoLo IJyoPhr KkfJr oOfqá Pf VnLr ßvJTS ßvJTx∂¬ kKrmJr kKr\Pjr k´Kf VnLr xoPmhjJ \JKjP~PZj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr h¬r xŒJhT vJy vJoLo IJyoh, pMm S âLzJ Kmw~T xŒJhT fJKrl IJyoh, u¥j oyJjVr IJS~JoL uLPVr xnJkKf IJuyJ\ô jMÀu yT uJuJ Ko~J, xJiJre xŒJhT IJufJlár ryoJj ßoJ\JKyh, pMVì xŒJhT ‰x~i xJPhT IJyoh, xJÄVbKjT xŒJhT IJ»Mu ßyuJu ßYRiMrL ßxKuo, IJAj Kmw~T xŒJhT l\Àu yT FjJo, IJ∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT IJKojMu yT K\uM, pMmuLPVr IJmMu TJuJo KoxuM mhÀöJoJj vJoLo, oJymMm IJyoh, mJmMu UJj, ‰x~h fJPrT IJyoh, TJoÀu AxuJo,pMÜrJ\q ZJ©uLPVr xnJkKf \MmJP~r IJyoh, xJiJre xŒJhT ^uT kJu, xy xnJkKf xJrS~Jr TKmr, xy xnJkKf TKmr ßyJPxj UJj, u¥j oyJjVr ZJ©uLPVr xnJkKf TKmr IJyoh, xy xnJkKf jJ\oMu yJxJj IJjM, ßjJoJj TJoJuL, jJ\oMu AxuJo Aoj k´oUN Ç - ßk´x KmùK¬Ç

KxPuPar \jKk´~ ßo~r @Krláu yT ßYRiMrL mPuPZj, k´mJKxPhr xyJ~fJ~ KxPuaPT FTKa kptaj jVKrPf kKref TrJ x÷mÇ FPéuKx~r KxPuPar kã ßgPT \JTJKr~J KxKa yKuPc KrPxJat S APTJ kJTt âP~r kr ßo~r Vf 19 KcPx’r FKa kKrhvtPj FPx F IKnof mqÜ TPrjÇ F IûPur GKfyq S ßxRªPptr metjJ KhP~ ßo~r mPuj, yprf vJy \JuJu (r:) S yprf vJy krJj (r:) Fr ˛OKf Km\Kzf KxPua xm xoA kptaTPhr TJPZ @TwteL~ ˙Jj KyPxPm KmPmKYfÇ FPéuKx~r TfíT t \JTJKr~J KxKa lJAn ˆJPr CjúLf TrJr

k´~JxPT KfKj IKnjKªf TPrjÇ ßo~r @∂\tJKfT oJPjr xJKntx k´hJPjr oJiqPo FPéuKx~r xoP~r YJKyhJ kMrPj xão yPm mPuS @vJmJh mqÜ TPrjÇ FTA xoP~ \JTJKr~J KxKa kKrhvtPj @Pxj ACjJAPac F~JrSP~P\r oqJPjK\Ä cJAPrÖr TqJkPaj fJZmLÀu @yoh ßYRiMrLÇ KfKj Kmvõ\PM z ZKzP~ gJTJ k´mJxLPhr FirPer k´TP· xŒOÜ ymJr @ymJj \JjJjÇ TqJkPaj fJZmLr ACjJAPac F~JrSP~\ S FPéuKx~r TftT O ßpRgnJPm aáqJr kqJPT\ ‰frLr ßWJweJ KhP~ mPuj, FPf k´mJKx ZJzJS

mOKav k´iJjoπL mrJmJPr ˛JrT KuKk S Ijvj

mJÄuJPhPvr FTfrlJ KjmtJYj k´fqJUJPjr hJmLPf mOKav k´iJjoπLr TJptJuP~r xJoPj Ijvj TPr pMÜrJ\q KmFjKkÇ mOPaPjr rKmmJr xrTJrL ZáKar Khj gJTJ xP•ô FA Ijvj xoJPmPv KmkMu xÄUqT ßjfJTotL IÄvV´ye TPr @S~JoL xrTJPrr FT frlJ KjmtJYj KmPrJiL KmKnjú ßxäJVJPj fLms ksKfmJh \JjJjÇ pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf vJA˜J ßYRiMrL Tá¨Mx S xJiJre xŒJhT T~xr Fo @yPoPhr ßjfíPfô xoJPmv ßvPw mOKav k´iJjoπL mrmJPr

FTKa ˛JrT KuKk k´hJj TrJ y~Ç ˛JrT KuKkPf fJrJ mPuj, \jVe FA ksyxPjr KjmtJYj kMPrJkMKr k´fqJUqJj TrPZÇ Fr oiqKhP~ @mJPrJ k´oJKef yPuJ huL~ xrTJPrr IiLPj ßTJPjJ KjmtJYj xMÔá S V´yePpJVq yPf kJPr jJÇ ßnJaJrKmKyj FA KjmtJYj mJÄuJPhPvr AKfyJPx FT Tuï\jT IiqJ~ rKYf TPrPZÇ @S~JoL xrTJrPT Fr Yro oNuq KhPf yPmÇ - ßk´x KmùK¬Ç

KmvõjJg FPxJKxP~vj uMaPjr TJptTrL TKoKa VKbf

xnJkKf : lKrh IJyoh

xJiJre xŒJhT : UKuuMr ryoJj

Vf 8 KcPx’r KmvõjJg FPxJKxP~vj uMaPjr TJptTrL TKoKa VbPjr uPãq KÆmJKwtT KjmtJYj uMaj vyPrr Km,S~JA,Fu yPu IjMKÔf y~Ç KjmtJYj TKovjJr \jJm Fx @A

UÅJj, \jJm jMr Ko~J S \jJm @mMu TJPvPor xJKtmT f•ôJmiJPj IjMKÔf KjmtJYPj Iiqã lKrh @yoh xnJkKf, UKuuMr ryoJj xJiJre xŒJhT S @\Jh UÅÅJj ßTJwJiqã kPh

KjmtJKYf yjÇ TKoKar IjqJjq TotTtfJ mOª yPuj : xyxnJkKf @mMu TJuJo S oJSuJjJ rMyNu @Koj, xy xJiJre xŒJhT oMKojMr oMrJh, xy ßTJwJiqã \oPxh @uL, KvãJ xŒJhT ZJKhTár ryoJj ZJKhT, xJÄVbKjT xŒJhT Kr~J\ C¨Lj, k´YJr S xJÄÛíKfT xŒJhT oMKojMr ryoJj, pMm S ©LzJ xŒJhT @\Jh @uL, iot xŒJhT @uJx Ko~J (UxÀ Ko~J), xoJ\TuqJj xŒJhT @KorMu AxuJoÇ xhxqmOª : @»MuäJy Ko~J, o˜Jm @uL, o\jM Ko~J, jMr Ko~J, l~\Mr ryoJj, yJ\L AxTªr @uL S Fx @A UÅJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

pMÜrJ\q ßUuJlf o\KuPxr KjmtJyL kKrwPhr xnJ~ mÜJrJ

\jVePT K\Kÿ TPr ãofJ rãJr kKreJo Ên yPm jJ

Vf 30 KcPx’r pMÜrJ\q ßUuJlf o\KuPxr KjmtJyL kKrwPhr xnJ~ IKmuP’ ãofJ ßgPT xPr KVP~ KjhtuL~ KjrkPã xrTJPrr IiLPj xTu hPur IÄv V´ye FmÄ ImJi S xMÔ KjmtJYPjr mqm˙J TrJr \jq xrTJPrr k´Kf @øJj \JjJPjJ y~Ç xnJ~ xrTJrPT xfTt KhP~ muJ y~, \jVePT CPkãJ TPr ãofJ~ gJTJr kKreJo Ên yPm jJÇ xnJ~ IKVúxÄPpJVS ©Jx xOKÓ TPr ãofJ~ gJTJr IkPYÓJr fLms KjªJ \JjJPjJ y~Ç ßUuJlf o\Kux pMÜrJP\qr xnJkKf S ßTªsL~ pMVì oyJxKYm IiqJkT @mhMu TJKhr xJPuyr xnJkKfPfô IjMKÔf xnJ~ FPf mÜmq rJPUj xy xnJkKf oJSuJjJ ZJKhTár ryoJj, oMlKf fJ\Mu AxuJo, @mhMu oMKTf @\Jh, c. @mhMx ÊTár, xJiJre xŒJhT Fo xhÀöJoJj UJj, xy xJiJre

xŒJhT oJSuJjJ vJy Ko\JjMu yT, xy xJiJre xŒJhT S mJKotÄyJo xnJkKf oJSuJjJ FjJoMu yJxJj xJKmr, Igt xŒJhT oJSuJjJ @mhMu TrLo, fJrJKm~Jy xŒJhT oJymMmrM ryoJj fJuMThJr, hlfr xŒJhT @mhMu TrLo SmJP~h, k´YJr xŒJhT yJPl\ oJSuJjJ KvKær @yoh, u¥j oyJjVrLr xnJkKf oJSuJjJ fJ~LhMu AxuJo, KocuqJ¥ xy xnJkKf oJSuJjJ @mhMu oKfj, TPnK≤s vJUJ xnJkKf ‰x~h TmLr @yoh, xhxq oJSuJjJ vSTf @uL k´oUM Ç xnJ~ ZJ©o\KuPxr k´JÜj ßTªsL~ mJ~fáu oJu xŒJhT yJKl\ oJSuJjJ TJoÀu yJxJj UJjPT KjmtJyL kKrwPhr xnJ~ ßTJI¡ TrJ y~Ç krmftL o\KuPx vNrJr IKiPmvPj mJ IjMPoJhPjr \jq Ck˙Jkj TrJ yPmÇ - ßk´x KmùK¬Ç

TJPuTKaPnr CPhqJPV mJÄuJPhPvr Km\~ Khmx ChpJkj S aJˆJr ßxvj IjMKÔf Kh TJPrTKan Im mJÄuJPhvL Ûáu Vnjtrx Fr CPhqJPV Kk´¿Pua Kˆsa˙ xÄVbPjr IKlPx 16 KcPx’r Km\~ Khmx ChpJkj CkuPã FT IJPuJYjJ xnJ S aJˆJr ßxvj IjMKÔf y~Ç TJPuTKaPnr ßY~JrkJxtj Fo vJyJjMr IJyoh UJPjr xnJkKfPfô FmÄ ß\jJPru ßxPâaJKr IJufJ Ko~Jr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ IJPuJYjJ~ IÄvV´ye TPrj nJAx

ßY~Jr xMufJj yJ~hJr, FKxˆqJ≤ ßxPâaJKr xKûfJ ßmVo, Vnetr j\r∆u ßoJ˜lJ, Vnetr KxK¨Tár ryoJj k´oUM Ç ˝JVKfT mÜPmq ßY~JrkJxtj Fo vJyJjMr IJyoh UJj ˝JiLjfJ pMP≠ vyLhPhr k´Kf VnLr v´≠J k´TJv TPr mPuj, ˝JiLjfJ I\tPjr ßYP~ ˝JiLjfJ rãJ TrJ IJPrJ TKbjÇ CPuäUq, IjMÔJPjr aJˆJr ßxvPj ßY~JrkJxtjxy xTu mÜJVe

aJS~Jr yqJoPuax Fr ÛáPur VnKjtÄ mKcPf mJÄuJPhvL Ûáu Vnjtr TPo pJS~J~ VnLr CPÆV k´TJv TPrjÇ F mqJkJPr mJÄuJPhvL TKoCKjKar kqJPrjˆx S KvãJjMrJVLPhr Ûáu Vnetr yS~Jr KjKoP• xPmfjfJmOK≠ S CÆM≠ TrJr uPãq TJPrTKan KjruxnJPm TJ\ TPr pJPòÇ xnJ ßvPw ßY~JrkJxtj CkK˙f xmJA ijqmJh \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç


24

Surma

10 - 16 January 2014

\JPo~J oJhJKj~J k´JÜj ZJ© kKrwPhr KjmtJyL ‰mbT IjMKÔf, ˛JrT k´TJPvr Kx≠J∂

Km\~ Khmx CkuPãq pMÜrJ\q˙ TáuJCzJ FPxJKxP~vj ACPTr kM¸˜mT Ikjt 16A KcPx’r oyJj Km\~ Khmx CkuPã pMÜrJ\q˙ TáuJCzJ FPxJKxP~vj ACPTr CPhqJPV rJf 12aJ 1 KoKjPa Km\P~r FA KhPj vyLhPhr oPj kPz PväJVJj KhP~ IJufJm IJuL kJPTtr vKyh KojJPr KVP~ kM¸˜mT Ikjt TPrjÇ kPr ˙JjL~ FTßrˆáPrP≤ SP~uPl~JPrr xnJkKf IJKfTár ryoJj \MPjPur xnJkKfPfô S xJiJrj xŒJhT xJPyh CK¨j ßYRiMrLr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ Km\~ KhmPxr fJ“kpt xŒPTt mÜmq rJPUj FPxJKxP~vPjr xJPmT xnJkKf S TKoCKjKa mqKÜfô vKrláöJoJj ßYRiMrL fkj, xJPmT xyxnJkKf IJ»Mr ryoJj, xy xnJkKf K\uäMr ryoJj rvj, pMVì xŒJhT j\r∆u AxuJo UJj, Igt xŒJhT xJAlár ryoJj rKmj, xJPmT Igt xŒJhT ßrJoJj IJyoh, xJÄVbKjT xŒJhT xJAláöJoJj UJj ßxJPyu, xJPmT k´YJr xŒJhT PxKuo IJyoh, \JyJñLr TKmr cJmuM, h¬r xŒJhT ßoJÜJr IJyoh, xJKyfq xŒJhT IJmM fJPyr IJyJh, xy Igt xŒJhT SKuCr ryoJj ßYRiMrL lJKyo, IJ»Mr IJyJh, ßfRKyhMu IJPrKlj r∆Pyu, m\uMu TKro, ßmuJu IJyoh k´oNUÇ xnJ~ ßjfímOªrJ mPuj, 16 KcPx’r oyJj Km\~ Khmx K©v uã vyLPhr rPÜr KmKjoP~ S hMA uã oJ ßmJPjr AöPfr KmKjoP~ IK\tf y~ IJoJPhr ˝JiLjfJÇ IJr IJ\PTr FA Km\P~r KhPj IJoJPhrPT oPj rJUPf yPm F Km\P~r fJ“kpt mftoJj k´\Pjìr TJPZ fáPu irJ IkKryJptÇ - ßk´x KmùK¬Ç

Vf 22 KcPx’r, ßrJmmJr rJf @aaJ~ \JPo~J oJhJKj~J k´JÜj ZJ© kKrwh ACPTFr KjmtJyL kKrwPhr ‰mbT ˆJatPlJct KnTJKr\Puj˙ KUhoJy FTJPcKoPf IjMKÔf y~Ç kKrwPhr xnJkKf oJSuJjJ lKrh @yoh UJPjr xnJkKfPfô FmÄ ßxPâaJKr @uyJ\ @fJCr ryoJPjr kKrYJujJ~ KjmtJyL kKrwPhr 21 xhPxqr oPiq 19 \jA CkK˙f KZPujÇ hMA\j mqKÜVf xoxqJr TJrPe CkK˙f gJTPf kJPrjKjÇ ßhPvr xJoKV´T Im˙Jr ßk´KãPf VnLr CPÆV k´TJv TPr xTu xoxqJr @Ê xoJiJj S vJK∂ TJojJ TPr kKm© TJuJPo kJT ßgPT ßfuJS~JPfr oJiqPo ‰mbT ÊÀ y~Ç rJf @aaJ~ @r÷ yP~ ‰mbT KmrKfyLjnJPm YPu rJf xJPz FVJraJ kpt∂Ç Fr oPiq CkK˙f xhxqPhr oMÜ @PuJYjJ S ofJoPfr KnK•Pf ßmv KTZM èÀfôkNet Kx≠J∂ VíyLf y~Ç Kx≠J∂xoMPyr oPiq Ijqfo FTKa Kx≠J∂ yu pMÜrJP\q Im˙Jjrf \JPo~Jr k´JÜj ZJ©Phr KjP~ FTKa ˛JrT V´∫ k´TJvÇ F uPãq \JPo~Jr xTu k´JÜj ZJ©Phr xJPg ßpJVJPpJV TrJr \jq FTKa ßpJVJPpJV CkTKoKaS Vbj TPr ßh~J y~Ç xnJ~ \JPo~Jr k´JÜj ZJ© rvLh \JoLu Ck˙JKkf kKrwPhr Vbjfπ KjP~ KmPväwe ßvPw KTZM KTZM kP~P≤ xÄPvJijL k´˜Jm V´ye TrJ y~Ç ßxA @PuJPT Vbjfπ krmftL ‰mbPT kJv TrJr Kx≠J∂

ßj~J y~Ç KjmtJyL TKoKar FA ßmbPT CkK˙f KZPuj kKrwPhr xy xnJkKf oJSuJjJ ZJKhTMr ryoJj, xy xnJkKf oJSuJjJ ßr\JCu yT, xy xnJkKf UKfm fJ\Mu AxuJo, xy xnJkKf oJSuJjJ lP~\ @yoh, xy xJiJre xŒJhT oJSuJjJ oMxPuy CK¨j, xy xJiJre xŒJhT mqJKrˆJr xJPuy yJKohL, Igt xŒJhT oJSuJjJ l\uMu yT TJoJuL, xy Igt xŒJhT oJSuJjJ @l\u @yoh, xJÄVbKjT xŒJhT oJSuJjJ vJy KopJjMu yT, xy xJÄVbKjT xŒJhT oJSuJjJ @K\\Mr ryoJj, IKlx xŒJhT vJ~U jJK\o CK¨j, k´YJr xŒJhT yJKl\ Ku~JTf ÉxJAj, xy k´YJr xŒJhT oJSuJjJ KvKær @yohÇ KjmtJyL xhxq : oJSuJjJ vrLl @yoh, oJSuJjJ

@»Mr ryoJj ACxMl, oJSuJjJ AohJhMr ryoJj, yJKl\ @»Mu TJKhr @u oJyKhÇ xnJ~ xojõ~T KyPvPm CkK˙f KZPuj rvLh \JoLuÇ xnJ~ @uyJ\ @fJCr ryoJj, oJSuJjJ xJPuy yJKoKh, oJSuJjJ oMxPuy CK¨j, oJSuJjJ l\uMu yT TJoJKu, yJKl\ Ku~JTf ÉxJAjPT KhP~ FTKa ßpJVJPpJV Ck-TKoKa Vbj TrJ y~Ç FA TKoKaPT @VJoL 28 ßlms∆~JKr 2014 AÄPrK\r oPiq pMÜrJ\q˙ \JPo~Jr xTu k´JÜj ZJ©Phr xJPg ßpJVJPpJV TPr KrPkJat TrPf hJK~fô ßh~J y~Ç CkTKoKar KrPkJat yJPf kJS~Jr kr @VJoL 9 oJYt 2014 AÄPrK\Pf TKoKar krmftL ‰mbT IjMKÔf yPm mPu CPuäU TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

‰jrJ\qTr kKrK˙Kf xOKÓr k´KfmJPh ACPT ZJ©uLPVr k´KfmJh xnJ pMÜrJ\q ZJ©uLPVr CPhqJPV mJÄuJPhPv KmFjKk \JoJPfr yrfJu ImPrJi S xJŒsKfT ‰jrJ\qTr kKrK˙Kf xOKÓr k´KfmJPh FT xnJ Vf 31 KcPx’r kNmt u¥Pj xÄVbPjr TJptJuP~ IjMKÔf y~Ç xnJkKf \MmJP~r @yPoPhr xnJkKfPfô

hOKÓ IJTwte xJ¬JKyT xMroJ~ mqKÜVf, ˙JjL~ KTÄmJ \JfL~ ßTJPjJ k´KfÔJj FmÄ FPxJKxP~vPjr ßk´x KmùK¬ k´TJPvr \jq 35 kJCP¥r FTKa Kl k´hJj TrPf yPmÇ FA Igt ßk´x KmùK¬r IjMmJh, xÄPvJij, ZKmr ÛqJKjÄ FmÄ Kc\JAPjr UrY mJmh iJpt TrJ yP~PZÇ mz IJTJPrr ßk´x KmùK¬ IgmJ FPTr IKiT ZKm k´TJPvr ßãP© IKfKrÜ Kl k´hJj TrPf yPmÇ FA Kl ßâKca TJct, ßcKma TJct, mqJÄT asJ¿lJr IgmJ jVh KTÄmJ ßYPTr oJiqPo IJVJo kKrPvJi TrPf yPmÇ ßk´x KmùK¬ k´TJKvf jJ yPu ßTJPjJ Kl ßj~J yPm jJ FmÄ ßã©KmPvPw k´h• Kl ßlrf ßh~J yPmÇ xÄmJh xÄ˙Jr oJiqPo kJbJPjJ xÄmJPhr ßãP©S FA Kl k´PpJ\q yPmÇ fPm ßp ßTJPjJ YqJKrKa xÄ˙Jr kJbJPjJ ßk´x KmùK¬ F Kl-Fr IJSfJoMÜ gJTPmÇ

S xJiJre xŒJhT ^uT kJPur kKrYJujJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm KZPuj mJÄuJPhv pMmuLPVr ßTªsL~ @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT c. xJöJh yJ~hJr KuajÇ FPf mÜmq rJPUj, pMÜrJ\q pMmuLPVr @mMu TJuJo KoxuM, vJoLo @yoh, oJymMm @yoh, vJoLo @yoh, @mMu TJuJo @\Jh, @KTT UJj, @mM fJPum ßumM, ZJ©uLPVr lUÀu AxuJo \JoJj, jJ\oMu yJxJj @jM, xJuJCK¨j ÀPmu, ßjJoJj TJoJuL S jJ\oMu AxuJo Aoj k´oMUÇ k´iJj IKfKgr mÜPmq c. xJöJh

yJ~hJr Kuaj mPuj, ÈPVJkJuV† xŒPTt TaMKÜ TrJ~ UJPuhJ K\~JPT ãoJ YJAPf yPmÇ ßVJkJuVP† mñmºMr \jì jJ yPu

mJÄuJPhPvrA \jì yPfJ jJÇ ßTC AòJ TPr FA jJo mhuJPf kJrPm jJÇ - ßk´x KmùK¬Ç

jJVKrT @PªJuPjr CPhqJPV 10jÄ cJCKjÄ KˆsPa ˛JrTuLKk k´hJj

xJ¬JKyT xMroJ FKcaKr~Ju ßmJct ßp ßTJPjJ xÄmJh, ßk´x KmùK¬ k´TJv TrJ mJ jJ TrJ FmÄ xÄPvJiPjr FTT IKiTJr xÄrãe TrPmÇ

SURMA NOTICE

There will be a minimum charge of £35 admin fee per press release, this will be used to cover the cost of any editing, translation or and correction, also includes scanning and design of one picture. Fee may increase for larger press releases and additional pictures. Fee applies to all local and national private organisations or associations, excludes charities. Fee must be paid in advance by Credit or Debit card, bank transfer or cheques.

FEE IS STILL CHARGED EVEN IF PRESS RELEASE IS THROUGH A BANGLA PRESS CLUB, A BANGLA PRESS ASSOCIATION OR P.R AGENCY

Surma reserves the right to edit any press release as it feels suitable and also reserves the right not to publish any articles which it feels will be libelous or not in the interest of it’s readers. No fee will be charged if article is not published.

Surma News Group, Unit B, 10 Quaker Street, London E1 6SZ T: 020 7377 9787 F: 020 7377 9717

jJVKrT @PªJuPjr CPhqJPV 27 KcPx’r ÊâmJr mJÄuJPhPvr YroJj rJ\QjKfT xyjvLufJ yfqJ KjptJfj, èo, KjKkzj, ßhvPj©L ßmVo UJPuhJ K\~Jr mJxnmj xrTJPrr KjrJk•J mJKyjL TfítT Imr∆P≠r k´KfmJPh FmÄ 5 \JjM~JrL FTfrlJ KjmtJYj mº TrJr hJmLPf 10 jÄ cJCKjÄ KˆsPa ˛JrTuLKk k´hJj TPrjÇ ˛JrTuLKk k´hJjTJPu CkK˙f KZPuj jJVKrT @PªJuPjr @yJmJ~T FoF oJPuT, @TfJr

ßyJPxj, vKrláöJoJj ßYRiMrL fkj, k´Plxr lKrh CK¨j, rJ\j @uL xJBh, @KfTár ryoJj kJ√M, xJoxMr ryoJj oJyfJm, TJoJu CK¨j, mqJKrˆJr yJKohMu yT @KlKª Kuaj, ßxKuo @yPoh, rJK\m @yPoh UJj, xJAláu AxuJo KorJ\, AoKf~J\ FjJo fJKoo, @KojMu AxuJo, \JKyh ßyJPxj, oKjr @yPoh, vJyKr~Jr TKmr rJPxu, oJyoMhMr ryoJj oJxMh k´oNUÇ - ßk´x KmùK¬Ç


25

Surma

10 - 16 January 2014

Km\~ KhmPx pMÜrJ\q Ve\JVre oPûr KmKnjú TotxNYL pMÜrJ\q Ve\JVreoû mJÄuJPhv S KmPvõr xJPg fJu KoKuP~ 43fo Km\~ KhmPx u¥j xo~ xTJu hvaJ FTK©v KoKja S mJÄuJPhv xo~ KmPTu YJraJ FTK©v KoKjPa AÓ u¥Pjr @ufJm @uL kJPTtr vyLh KojJPr xoPmf TP£ \JfL~ xñLf ßVP~ rJ\JTJr S \ñLoMÜ mJÄuJPhv VzJr vkg ßj~Ç xTJu ßgPTPA KmKnjú ßv´eL ßkvJr oJjMw FPx xoPmf yj @ufJm @uL kJPTtr vyLh KojJPrÇ \JfL~ xñLf kKrmvj PvPw vkg mJTq kJb TJrJj xJÄÛíKfT TotL FqJcPnJPTa oMK\mMu yT oKjÇ FZJzJS KmKnjú xJoJK\T xJÄÛíKfT S rJ\QjKfT xÄVbj @PuJYjJ xJÄÛíKfT IjMÔJPjr oJiqPo KhmxKa kJuj TPrÇ FKhPT, u¥j˙ mJÄuJPhv Kovj, pMÜrJ\q @S~JoLuLV, pMmuLV, ACPT KmFjKk; \Jxh xy KmKnjú xÄVbj kOgT kOgT @PuJYjJ xnJr @P~J\j TPrÇ - ßk´x KmùK¬

u¥j oyJjVr KmFjKkr CPhqJPV ˝JiLjfJr k´fqJvJ S IJ\PTr rÜJÜ mJÄuJPhv vLwtT ßxKojJr IjMKÔf

\Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPrJPkr k´KfmJh xnJ IjMKÔf

Vf 22 KcPx’r kNmt u¥Pj oJAPâJ Km\Kjx ßx≤JPr \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJPor FT k´KfmJh xnJ \Ko~Pfr ßTKªs~ xnJkKf oMlKf @»Mu yJjúJPjr xnJkKfPfô S oyJxYLm oJSuJjJ ‰x~h ßoJvJrrJl @uLr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç mJÄuJPhPvr YuoJj rJ\QjKfT IK˙rfJ S IrJ\QjKfT TotTJP¥r k´KfmJPh mÜmq rJPUj xnJkKf oMlKf @»Mu yJjúJj, KxKj~r xnJkKf oJSuJjJ @»Mu TKro, \Ko~Pfr k´iJj CkPhÔJ yJKl\ oJSuJjJ vJoZáu yT, KojKTÄx vJUJr xnJkKf oJSuJjJ @»Mu @\L\ KxK¨TL, uMaj vJUJr ßxPâaJrL yJKl\ @»MZ ZJ•Jr, \Ko~Pfr CkPhÓJ oJSuJjJ \oPvh @uL, \Ko~Pfr ßTKªs~ xy xnJkKf oJSuJjJ ‰x~h @vrJl @uL, u¥j oyJjVrL vJUJr xnJkKf oMlKf oSxNl @yoh, ßxPâaJrL oJSuJjJ oJojMj oMKy C¨Lj, KjCyJo vJUJr xnJkKf oJSuJjJ ßyJxJAj @yoh, ßxPâaJrL oMlKf mMryJj C¨Lj, oMlKf @K\oM¨Lj,TôJrL @»Mu @yJh, Qx~h jJ\oMu AxuJo k´oUM Ç mÜJVe mPuj, mJÄuJPhv FT âJK∂TJu IKfâo TrPZÇ Foj ßTJPjJ IjqJ~ ßjA pJ @S~JoL xrTJr TrPf kJPr jJ, KogqJYJr S UMjL xrTJr TfítT ßhPvr xJmtPnRofô jÓ yP~PZ, xJiJre \jVe KjrJkfôJyLjfJ S ßoRKuT IKiTJr ßgPT mKûf yPò, KmYJr KmnJPVr ˝JiLjfJ KZKjP~ ßj~J yP~PZ, KmYJPrr jJPo k´yxj TrJ yPò, @Puo CuJoJxy KjrkrJi xJiJre ßuJTPhPr Wr ßgPT iPr KjP~ KjptJfj TrJ yPò, ß\u-\MuoM , yfqJ-uM≤j, èo Iyry YuPZ, KogqJ oJouJ KhP~ y~rJjL TrPZÇ xrTJr KmPrJiL xTu huPT T£PrJi TrJr ßYÔJ TrPZ, ßhvPT ßbPu KhPò FT VOypMPÆr KhPTÇ pUjA ßhPv @S~JoL xrTJr VKhPf @Px AxuJo S oMxuoJjPhr Ckr ßjPo @Px KjptJfjÇ \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPrJPkr kã ßgPT Fxo˜ IjqJP~r ßWJr k´KfmJh \JjJPjJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

TáuJCzJ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr CPhqJPV ß˝óZJ~ rÜhJj TotxNYL IjMKÔf

ÈßxmJ TuqJe S mºáfôA IJoJPhr mOf' FA ßväJVJjPT xJoPj ßrPU TáuJCzJ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr CPhqJPV ß˝òJ~ rÜhJj TotxNYL IjMKÔf y~ ˙JKj~ oJAu F¥ Fr APTJuK\ kJTt ßx≤JPrÇ Fxo~ CkK˙f KZPuj TáuJCzJ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr xJPmT xnJkKf S TKoCKjKa mqKÜfô vKrláöJoJj ßYRiMrL fkj, TáuJCzJ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr xnJkKf IJKfTár ryoJj \MPju, xJPmT xJiJre xŒJhT IJufJm ßyJPxj, pMVì xŒJhT j\r∆u AxuJo UJj, xJPmT k´YJr xŒJhT ßxKuo IJyoh, xy-IgtxŒJhT SKuCr ryoJj ßYRiMrL lJKyo, KjmtJyL xhxq ßfRKyhMu IJPrKlj r∆Pyu k´oNUÇ TáuJCzJr xmt˜Prr \jVe F irPjr ßxmJoNuT TotTJP¥ IÄv KjP~ oJjmTuqJPe nëKoTJ rJUJr \jq CÜ rÜhJj TotxNYLPf CkK˙f ßjfímOPªr kã ßgPT IJymJj \JjJPjJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

u¥j oyJjVr KmFjKkr CPhqJPV È˝JiLjfJr k´fqJvJ S @\PTr rÜJÜ mJÄuJPhv' vLwtT ßxKojJPr mÜJrJ mPuPZj mJÄuJPhvL \JfL~fJmJPh KmvõJxLrJ TUPjJ IJKikfqmJhLPhr TJPZ oJgJjf TrPm jJÇ KmsKav KmPrJiL @PªJuj, 71'r Fr ˝JiLjfJ @PªJujxy k´KfKa @PªJuj xÄV´JPo mJÄuJPhvLrJ ˝PVRrPm oJgJ CÅYá TPr @PªJuj xÄV´Jo TPrPZÇ mÜJrJ mPuj, ‰˝rJYJrL ßvU yJKxjJ KkfJr mJTvJuPTS yJr oJKjP~PZjÇ kJvõmftL FTKa ßhPvr xJPg ßVJkj YáKÜ TPr ßhPvr ˝JiLjfJ ˝JmPnRofô Kmkjú TPr ß\Jr TPr ãofJ~ gJTPf YJjÇ ßhvmJxL mJTvJuL TJ~hJ~ FT huL~ KjmtJYj ßoPj KjPm jJÇ Vf 19 KcPx’r, mOy¸KfmJr kNmt u¥Pjr oJAPâJ Km\Pjx ßx≤JPr @P~JK\f ßxKojJPr xnJkKffô TPrj u¥j oyJjVr KmFjKk xnJkKf ßoJ: fJ\Mu AxuJoÇ oyJjVr KmFjKkr nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT FjJoMu yT FjMr kKrYJujJ~ IjMKÔf ßxKojJPr oNu k´mº kJb TPrj vJy\JuJu KmvõKmhqJuP~r xJPmT KvãT c. oMK\mMr ryoJjÇ IjMÔJPj k´iJj @PuJYT KyPxPm CkK˙f KZPuj rJÓskKfr xJPmT CkPhÓJ

oMUPuZár ryoJj ßYRiMrLÇ ßxKojJPr k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q M FmÄ KmFjKkr xnJkKf vJP~˜J ßYRiMrL Tá¨x KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q KmFjKkr xJiJre xŒJhT T~xr Fo @yoh, xJPmT pMVì xŒJhT vKrláöJoJj ßYRiMrL fkjÇ ßxKojJPr IjqJPjqr oPiq @PuJYjJ~ IÄv ßjj pMÜrJ\q KmFjKkr xy xnJkKf ßVJuJo rJæJjL, xy xJiJre xŒJhT ßlrPhRx @uo, FcPnJPTa fJKyr rJ~yJj ßYRiMrL kJPmu, ßyuJu jJKxoMöJoJj, xy xJÄVbKjT xŒJhT FcPnJPTa UKuuMr ryoJj, u¥j oyJjVr KmFjKkr pMVì xŒJhT ßrJoJj @yoh ßYRiMrL, FxFo Kuaj, ßhPuJ~Jr ßyJPxj KhuM, pMÜrJ\q pMmhPur xJPmT xJPmT xJiJre xŒJhT @»Mu mJKZf mJhvJ, pMÜrJ\q KmFjKkr xy pMm xŒJhT @l\Ju ßyJPxj, pMÜrJ\q \JxJx xnJkKf FoF xJuJo, xy xnJkKf Kuaj vSTf, xJiJre xŒJhT ATmJu @yoh, \JxJx ßTªsL~ pMVì xŒJhT FohJhMr ryoJj, pMÜrJ\q ß˝òJPxmT hPur pMVì @ymJ~T FohJh ßyJPxj KakM, xhxq xKYm @mMu ßyJPxj, pMVì @ymJ~T KoZmJCöJoJj ßxJPyu, KxPua

ß\uJ ZJ©hPur xy xnJkKf Kj\Jo CK¨j @yoh, KmFjKk ßjfJ ßhS~Jj @»Mu mJKZf, oSuJjJ vJoLo @yoh, pMmhu ßjfJ vJoLo fJuMThJr, @mMu yJxjJf Krkj, fÀe hPur @ymJ~T mJKZr @yoh UJÅj, pMVì @ymJ~T ßfJlJP~u @uo, AKoPV´vj FcnJA\Jr TáoTáo @ÜJr, oyJjVr KmFjKk ßjfJ @Tmr ßyJPxj, lJÀT ßyJPxj k´oUM Ç ßxKojJPr mÜJrJ @PrJ mPuj, FUj kJKT˜JKjrJ jJ gJTPuS fJPhr ßYP~S mz kPrJã vKÜr hUPu YPu pJPò ßhvÇ fUj xm Kv·TJrUJjJr oJKuT KZu kJKT˜JKjrJÇ FUj mJ\Jr ßZP~ ßVPZ nJrfL~ kPeqÇ ßhPvr TrPkJPra IKlxèPuJ IPjTJÄPvA nJrfL~Phr ÆJrJ Kj~Kπf yPòÇ FUj KjmtJKYf xrTJPrr @zJPu ßp Q˝rvJxj YuPZ fJ @A~Mm-A~JKy~Jr vJxjPTS yJr oJjJ~Ç mÜJrJ IJPrJ mPuj, ˝JiLjfJr oNu uãqèPuJ I\tj TrPf yPu \JfL~fJmJhL ßYfjJ~ CÆM≠ yP~ huof KjKmtPvPw xmJAPT GTqm≠ yPf yPmÇ xm hPur IÄvVsyPe FTKa xMÔM, KjrPkã, ImJi KjmtJYj IjMKÔf jJ yPu ˝JiLjfJ pMP≠ vyLhPhr @®fqJV mígJ~ kptmKxf yPm pJ TJPrJ TJoq j~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

oqJjPYˆJr KxKa @S~JoL uLPVr oyJj Km\~ Khmx kJuj Vf 29 KcPx’r, rKmmJr ˙JjL~ xJuPlJPcr jJ\ ßrˆMPrP≤ oqJjPYˆJr KxKa @S~JoL uLPVr CPhqJPV mJÄuJPhPvr oyJj Km\~ KhmPxr 43fo mJKwtTL ChpJkj CkuPã FT @PuJYjJ xnJr @P~J\j TrJ y~Ç xÄVbPjr xJiJre xŒJhT \Jlr @yoPhr kKrYJujJ~ S xnJkKf vJy oMKjPor xnJkKfPfô IjMKÔf xnJ~ xmtksgo kKm© ßTJrJj PgPT PfuJS~Jf TPrj lA\Mu yT \MP~uÇ xnJr ÊÀPf oyJj Km\~PT KZKjP~ @jPf pJrJ IJfìÉKf KhP~PZj FmÄ mJÄuJPhPvr xíKÓ uVú PgPT @\ kpt∂ VefJKπT @PªJuj TPr pJrJ Kjyf yP~PZj fJPhr xTPur ÀPyr oJVPlrJf S KmPhyL @®Jr vJK∂ TJojJ TPr

FT KoKja KjrLmfJ kJuj TrJ y~Ç CÜ xnJ~ CkK˙f KZPuj TKoKjCKa xÄVbPjr CkPhÓJ VKj ßYRiMrLÇ IjqJjPhr oPiq mÜmq rJPUj Kucx @S~JoL

IJu FohJh yJAÛáu S TPu\ KvãJ asJPˆr xnJ IjMKÔf xŒsKf kNmt u¥Pjr KˆPlJct ßx≤JPr IJu

uLPVr ksKfÔJfJ TKoKar pMVì xŒJiT S xÄVbPjr KxKj~r xy-xnJkKf SP~Z @yPoh TJoJuL, xy-xnJkKf @»Mu yJjúJj, xJÄVbKjT xŒJhT oJAPTu mJKr, pMVì-xŒJiT

FohJh yJA Ûáu S TPu\ KvãJ asJPˆr FT xnJ IjMKÔf y~Ç asJPˆ IJymJ~T o˜lJ Ko~Jr xnJkKfPfô FmÄ xŒJhT FoPT IJmhMuJä yr kKrYJKuf xnJ~ CkK˙f KZPrj l\uMu yT l\uM, IJmhMu TJKhr yJxjJf, yJ\L rKTm C¨Lj ßyuJu, lJr∆T Ko~J, IJmhMr ryoJj, IJuL Kj\Jo, IJmhMr ryoJj, TuJ Ko~J, K\uärM ryoJj, xMPyu IJyPoh, IJmhMu IJK\\, yJr∆j rKvh, uM“lár ryoJj

@KojMu yT IP~Z, ksYJr xŒJiT lA\Mu yT, ArvJh @uL, rJPvu Ko~J, \JyJñLr, fJPrT, @Krl, oMfJKöu UJj ksoMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xMPyu, IJlxJr ÉPxj FjoJ, oUuM Ko~J, AxmJf C¨Lj k´oUM Ç xnJ~ asJPˆr nKmwq“ kKrT·jJ FmÄ Cjú~Pjr uPãq CkK˙f xmJA mÜmq rJPUjÇ xŒsKf IJu FohJh yJAÛáPu krLãJr ßx≤Jr FmÄ TPu\PT KcKV´ TPuP\ IjMPoJhPjr k´Kâ~J~ IJjPf pJrJ kKrv´o TPrPZj fJPhr k´Kf TífùfJ k´TJv TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç


26 KmPjJhj

10 - 16 January 2014 m SURMA

xJuoJj vJPyr \jq kKkr @lPxJx Sor xJKjr xPñ \MKa ßmÅPi TMKu ZKm KhP~ dJTJr YuKóP© @Voj WPa KY©jJK~TJ kKkrÇ KT∂á fJrS @PV k´~Jf KY©jJ~T xJuoJj vJPyr xPñ TJ\ TrJr TgJ KZuÇ 1995 xJPur KhPT xJuoJj vJPyr \jKk´~fJ pUj fMPñ fUj FTKa kJKãT kK©TJr lPaJxMªrL KjmtJKYf yjÇ SA xo~A kKkPT KjP~ ZKmPf IKnj~ TrJr TgJ yP~KZuÇ F KmwP~ kKkr xPñ TgJS yP~KZu xJuoJPjrÇ KT∂á 1996 xJPu xJuoJPjr ITJu oífMqPf xm ßnP˜ pJ~Ç xJuoJPjr xPñ TJ\ jJ TrPf kJrJr ßxA hM”U, @lPxJx @\S rP~ ßVPZ kKkr oPjr ßnfrÇ F k´xPñ kKk mPuj, È@\ ßgPT k´J~ 18 mZr @PV KfKj YPu ßVPZjÇ IgY @\S xmJr ßYP~ \jKk´~ KfKjÇ FUjS fJr IKnjLf ZKmèPuJ hvtPTr TJPZ IPjT \jKk´~Ç @Ko fJr xPñ IKnj~ TrPf kJrPu fJyPu KjP\PT ijq oPj TrfJoÇ' TqJKr~JPrr ˛íKfYJre TrPf KVP~ kKk xJuoJj vJyPT ˛re TPr TgJèPuJ mPujÇ kJvJkJKv jfMj mZPr nJPuJ TJ\ TrJr hí| k´fq~ mqÜ TPrjÇ Vf mZr ßmv TP~TKa ZKmr TJ\ TrPuS jfMj mZPr KfKj FTaM mMP^ ÊPj TJ\ TrPmj mPu \JKjP~PZjÇ KaKnPf IKnjP~r mqJkJPrS pPgÓ x\JV gJTJr TgJA \JjJj kKkÇ F oMyNPft fJr IKnjLf \Lmj pπeJ, vatTJPa mz ßuJT S ßkRw oJPxr KkrLKf ZKmèPuJ oMKÜr k´fLãJ~ k´yr èjPZÇ

uKrP~Pur keqhNf cJjˆ TJrPˆj cJjˆ xMkJroqJj-Fr \Jj oqJKr ß\Pjr YKrP© IKnj~ TPr ßkP~KZPuj KmvõP\JzJ UqJKfÇ 2011 xJPu ßouJjPTJKu~J ZKmKa KhP~ oMê TPrKZPuj hvtTxoJPuJYTPhrÇ ßxA TJrPˆj cJjˆ uKrP~Pur k´go @∂\tJKfT keqhNf KyPxPm YMKÜ TrPuj UqJfjJoJ FA k´KfÔJjKar xPñÇ KmPvõr CPuäUPpJVq FA TxPoKaT S k´xJijL k´KfÔJjKar yP~ cJjˆ FTJKiT KmùJkj S k´YJreJ~ IÄv ßjPmjÇ uKrP~Pur hNf yPf ßkPr CòôJx ßlPa kPzPZ 31 mZr m~xL FA IKnPj©Lr TP£Ç KmvõmqJkL ßkJˆJr-KmuPmJPct cJjPˆr ZKm ZKzP~ pJPm, FaJ ßfJ fJÅr \jq ImvqA UMKvr TJreÇ fPm FS ßvJjJ pJPò, keqhNf yS~Jr YMKÜr KmKjoP~ ßmv ßoJaJ IPïr aJTJS ßkP~PZj cJjˆÇ

nÜPhr nJPuJmJxJ~ KxÜ YŒJ @ÅKUr mq˜fJ kJÅYmJr \JfL~ YuKó© kMrÛJr fJuMmKª TPrPZjÇ TqJKr~JPrr xMmet xo~ kJr TPr FPxPZj IPjT @PVAÇ xMU xoJK¬ jJ WaPuS @®fíK¬r \J~VJ ßgPT KfKj ßdÅTMr fMuPfA kJPrjÇ yqJÅ, ßxA Kv·L yPòj KY©jJK~TJ YŒJÇ nÜPhr nJPuJmJxJ~ KxÜ yPòj k´KfKj~fÇ @\ fJr \jq KmPvw FTKa KhjÇ F KhPj KfKj kíKgmLr @PuJ ßhPUPZjÇ pJPhr \jq KfKj @\PTr YŒJ yP~PZj, ßxA nÜPhr k´Kf KjP\r \jìKhjKa C“xVt TPrPZjÇ @\PTr Khj kMPrJaJ xo~ nÜPhr xPñA TJaJPmj mPu \JKjP~PZj KfKjÇ \jìKhPjr IjMnNKf mqÜ TrPf KVP~ YŒJ mPuj, È@\ ßfJ yrfJu, fJA mJAPr ßmr yS~Jr ßTJPjJ kKrT·jJ ßjAÇ ÊiM ßlJPj ßlJPj @oJr Kk´~ Kk´~ KTZM oJjMw @r nÜPhr xPñ TgJ mumÇ fPm xmJr TJPZ ßhJ~J YJA ßpj xmxo~ xM˙ gJKT, nJPuJ gJKTÇ nJPuJ nJPuJ TJ\ hvtTPhr CkyJr KhPf kJKrÇ' YŒJ IKnjLf oMKÜk´J¬ xmtPvw ZKmKa yPò yJKmmMr ryoJj yJKmm kKrYJKuf È„kVJS~Ju'Ç FKv~Jj KaKnPf fJr IKnjLf AKhsx yJ~hJr kKrYJKuf ÈPxPT¥ AKjÄx' iJrJmJKyT jJaTKa Kj~KofnJPm k´YJr yPòÇ

AhJjLÄ ßˆ\ ßvJ KjP~ mq˜ xo~ kJr TrPZj T£Kv·L @ÅKU @uoVLrÇ @\ xTJPu @rKaKnr FTKa uJAn IjMÔJPj IÄv ßjPmj KfKjÇ xºqJ~ TrPmj ߈P\ kJrlotÇ FPfJ ßVu VJj KjP~ mq˜fJr TgJ! fJZJzJ @\PTr KhjKar \jq KfKj IPkãJS TrPZjÇ @\ fJr \jìKhjÇ uJAn S ߈\ ßvJP~r oJP^ ßpaMTM xo~ kJPmj SA xo~aMTM kKrmJPrr xPñA TJaJPmj mPu \JjJj KfKjÇ F k´xPñ @ÅKU mPuj, È@\PTr KhjKa mq˜fJr oPiqA gJTPf yPmÇ KmPvw TPr ߈\ ßvJP~r \jq k´˜MKf KjPf yPmÇ fJA hMkMPrr KhPTA WPrJ~J kKrPmPv hMA ßoP~PT KjP~ xo~ TJaJmÇ' ßZJ¢PmuJ~ @o\Jh ßyJPxj kKrYJKuf ÈnJf ßh' ZKmPf IKnj~ TPr ßkP~ pJj \JfL~ YuKó© kMrÛJrÇ Frkr fJPT @r IKnjP~ kJS~J pJ~KjÇ IPjT mZr kr KY©jJ~T

ßlrPhRx k´PpJK\f ÈFT TJk YJ' ZKmPf KjP\r VJS~J VJPjr FTKa híPvq ßlrPhRx S ßoRxMoLr xPñ IKnj~ TPrPZj @ÅKUÇ xŒ´Kf ÈoJ~KjVo' ZKmPf VJj VJS~Jr kJvJkJKv KfKj ßx ZKmPf IKnj~S TPrPZjÇ CóoJiqKoPT kzJr xo~ @ÅKU @uoVLr k´go ßkämqJT TPrj ßhPuJ~Jr \JyJj ^≤M kKrYJKuf ÈKmPhsJyL miN' ZKmPfÇ F kpt∂ 17Ka FTT IqJumJo @ÅKUr mJ\JPr FPxPZÇ fPm rJ\QjKfT IK˙rfJr TJrPe 18fo FTT IqJumJPor TJ\ YuPZ iLrVKfPfÇ KjP\r jfMj F FTT IqJumJPo @ÅKUr oJ ßUJvjNr @uoVLrS VJj KuPUPZjÇ


SURMA m 10 - 16 January 2014

xPmtJó CkJ\tjTJrL @jMvTJ votJ ÈmqJ¥ mJ\J mrJf'UqJf mKuCc IKnPj©L @jMvTJ votJ 2013 xJPur xPmtJó Ck\tjTJrL jJK~TJr UqJKf I\tj TPrPZjÇ KmùJkj, YuKó© S Z~ k´KfÔJPjr ÊPnòJhNf KyPxPm k´J¬ xÿJjL ßgPT Vf FT mZPr KfKj 30 ßTJKa ÀKk @~ TPr KjP~PZjÇ FZJzJ oJ© kJÅY mZPrr TqJKr~JPr 50 ßTJKa ÀKk mqJÄPT \KoP~PZj @jMvTJÇ \JjJ ßVPZ, oM’JAPf @jMvTJr KmuJxmÉu YJrKa IqJkJatPo≤ nJzJ ßh~J rP~PZÇ YMKÜm≠ yS~J oJ©A k´KfKa ZKm ßgPT xÿJjL KyPxPm hMA ßTJKa ÀKk KjPòj KfKjÇ kJvJkJKv Z~Ka mz mz ßTJŒJKjr ÊPnòJ hNf KyPxPmS k´Kf oJPx mz IPïr xÿJjL kJPòj @jMvTJÇ ZKm S KmùJkj KoKuP~ fJr mJKwtT @~ 30 ßTJKa ÀKkrS ßmKvÇ Fr mJAPrS fJr mqJÄPTr \oJPjJ Igt ßgPT FTKa mz IPïr Igt @PxÇ kKrxÄUqJj TPr ßhUJ ßVPZ, F xoP~r IKnPj©LPhr oPiq @jMvTJ @P~r KhT KhP~ xmPYP~ FKVP~ rP~PZjÇ xN©Ka @PrJ \JKjP~PZ, 25 mZr m~xL F IKnPj©Lr KfjKa mz mJP\Par ZKm YuKf mZPr oMKÜ ßkPf pJPòÇ Fr oPiq IKYPrA @Kor UJPjr KmkrLPf fJr ÈKkPT' ZKmKa oMKÜ kJPmÇ FZJzJ fJr IKnjLf ÈPmJP’ nqJuPna' ZKmKa mZPrr oJ^JoJK^Pf oMKÜ kJS~Jr TgJ rP~PZÇ FPf fJr KmkrLPf IKnj~ TPrPZj remLr TJkMrÇ IKnjP~r kJvJkJKv F mZr KfKj k´PpJ\T KyPxPmS @®k´TJv TrPf pJPòjÇ KjP\r k´PpJK\f F ZKmPfS KfKj k´iJj jJrL YKrP© IKnj~ TrPmjÇ jJo YNzJ∂ jJ yS~J F ZKmKa YuKf mZPrr ßvw KhPTA oMKÜ ßh~J yPmÇ CPuäUq, @jMvTJ votJr xmtPvw ZKm KZu ÈoJ©∆ KT Km\Ku TJ oJ¥JuJ'Ç ZKmKa 2013 xJPur \JjM~JKrPf oMKÜ kJ~Ç

vJKut\ ßgrPjr jfMj ßk´o vJKut\ ßgrjyKuCPcr IKnPjfJ vj ßkPjr xPñ jfMj ßk´Po oP\PZj oJKTtj IKnPj©L vJKut\ ßgrjÇ xŒsKf ßkPjr xPñ vJKut\ ßgrjPT FT kJKatPf I∂rñ Im˙J~ ßhUJ pJ~Ç SA xo~ fJrJ kr¸rPT \KzP~ iPr YM’j TPrjÇ \JjJ ßVPZ, Fr @PV jmmwt ChpJkPjr \jq FTxPñ @PoKrTJr ÆLkkM† yJS~JAPf ZMKa TJKaP~PZj ßgrj-PkjÇ ßxUJPj KjP\r mJÄPuJ mJKzr xJoPj ßkPjr xPñ xMAKoÄ TrJr xo~ F ßk´KoT \MKa kJkJrJKör TqJPorJ~ irJ kPzjÇ Frkr ZMKa ßvPw 1 \JjM~JKr FTA KmoJPj hM\j ux IqJP†PuPx ßlPrjÇ KT∂á FTxPñ KmoJjmªPr fJPhr ßhUJ pJ~KjÇ Frkr vKjmJr rJPf kígTnJPm fJrJ FTKa kJKatPf ßpJV ßhjÇ WµJ UJPjPTr oPiq ßxUJPjS fJPhr WKjÔ Im˙J~ ßhUJ pJ~Ç SA xo~ @PuJTKY©LPhr CkK˙Kf ßar ßkP~ fJrJ oMyNPftA xaPT kzPf ßYÓJ TPrjÇ KT∂á KmKi mJoÇ fJrJ @PuJTKY©LPhr xÿMPU irJ kPz pJjÇ xN©Ka @PrJ \JKjP~PZ, xŒ´Kf vJKut\ ßgrPjr xPñ ßxg oqJT lJrPuPjr ßk´Por è\m CPbPZÇ IjqKhPT rKmj rJAPar xPñ xŒ´Kf mJVhJj ßxPrPZj ßkjÇ KT∂á WKjÔnJPm F \MKar xo~ TJaJPjJr Kmw~Ka fJPhr mqKÜVf \LmPj Km„k k´nJm ßluPm mPu xoJPuJYTrJ oPj TrPZjÇ mftoJPj 38 mZr m~xL vJKut\ ßgrj ÈKoKu~j SP~ aM cJA Aj hJ SP~ˆ' S ÈcJTt ßkäx' ZKmr ÊKaÄ TrPZjÇ

KmPjJhj 27


10 - 16 January 2014

28-29 SURMA

KjmtJYPjr KY© w k´go IJPuJr ßxR\Pjq

k´iJj KjmtJYj TKovjJr ßnJa ßTªs kKrhvtj TrPZj TzJ kJyJzJ~ xJfãLrJ-2 IJxPjr Kv~JucJñJ k´JgKoT KmhqJu~ ßTªsÇ KT∂á \JoJ~Jf-IJfPï ßTJPjJ ßnJaJr KZPuj jJ ßxUJPjÇ

FTKa KjmtJYjL ßTPªs IJAj vO–UuJ rãJTJrL mJKyjLr xJoPjA hMA kPã yJfJyJKf Y¢V´Jo xrTJKr CóKmhqJu~ ßTPªs TP~T\j pMmT mqJuPar kJfJ KZÅPz mJPé ßlPu YPu pJ~Ç ˝JãrKmyLj mqJuPar ImKvÓ IÄvèPuJ kPz IJPZÇ

TáKouäJ-8 IJxPjr mr∆zJr FTKa ßTPªs ßnJaJr ßjA, ÊiM IJjxJr xhxqrJ hÅJKzP~ IJPZjÇ

dJTJr ßhJyJPr k´KfkPãr yJouJ~ èr∆fr IJyf yj IJPojJ ßmVoÇ kJPv CKÆVú ˝\PjrJÇ

dJTJ-17 IJxPj mjJjL KmhqJKjPTfj ßnJaPTPªs xyTJrL Kk´xJAKcÄ IKlxJr mqJua ßkkJPr Kxu oJrPZjÇ

pPvJr-2 IJxPj K^TrVJZJ xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßnJaPTPªs xTJu ßgPTA KZu ßnJaJrPhr hLWt uJAjÇ

dJTJ-6 IJxPj KaTJaáuKr TJor∆j ßjxJ xrTJKr mJKuTJ KmhqJuP~ KjmtJYjL TotTftJr TJZ ßgPT mqJua ßkkJr KjP~ fJr xJoPjA \Ju ßnJa KhPf ßhUJ pJ~ ãofJxLj hPur ToLtPhrÇ

kJmjJr xÅJKg~J~ KjmtJYjL TotTftJr TJZ ßgPT ß\Jr TPr mqJua ßkkJr KZKjP~ KjP~ Kxu oJPrj ãofJxLj hPur ßjfJ-ToLtrJÇ

VJ\LkMr TJkJKx~J CkP\uJr KfjxMKj~J hJr∆u xMjúJy hJKUu oJhsJxJ ßTPªsr xTJu xJPz 10aJr ZKmÇ

TáKÓ~J xrTJKr TPuP\ ßnJaJrvNjq ßTPªs hJK~fô kJuj TrPZj IJAjvO–UuJ mJKyjLr xhxqrJÇ

FTKa PTPªs mqJua ßkkJr ßkJzJPjJ yPò

pPvJr-5 IJxPjr (oKjrJokMr) KmKnjú ßTªs hUu TPr ßjj \JoJ~Jf S KmFjKkr ToLtrJÇ fJA mqJua mJé S Ijq xr†Jo KjP~ CkP\uJ kKrwPh KlrPZj KjmtJYPjr hJK~Pfô gJTJ xÄKväÓ mqKÜrJÇ

Y¢V´JPor xLfJT᧠CkP\uJr TáKorJ xrTJKr k´JgKoT KmhqJuP~ jJrL ßnJaJrPhr hLWt uJAjÇ


30 ßUuJiMuJ

10 - 16 January 2014 m SURMA

mJÄuJPhPvr KâPTPar ˝JPgt hrTJr rJ\QjKfT K˙KfvLufJ ßYJa ßgPT xM˙ yP~ oJPb KlPrPZj mJÄuJPhv IKijJ~T oMvKlTMr rKyoÇ Km\~ Khmx Ka 20 KxKrP\ ßTJoPr ßYJa ßkP~ hMA x¬Jy Kmv´JPor TgJ gJTPuS hv KhPj xM˙ yP~A IjMvLuj ÊÀ TPrPZj KfKjÇ oñumJr KorkMr ßvPrmJÄuJ \JfL~ KâPTa ߈Kc~JPo IjMvLuj ßvPw xÄmJhTotLPhr xPñ TgJ mPuj oMvKlT-

k´vú : @kjJr ßYJPar Im˙J FUj ßToj? oMvKlTMr rKyo : FUj kMPrJkMKr xM˙Ç cJÜJr @oJPT hMA x¬Jy Kmv´JPo gJTJr krJovt KhP~KZPujÇ hv KhPjr oPiqA @Ko kMPrJkMKr xM˙ yP~ CPbKZÇ FUj mqJa yJPf Kj~Kof IjMvLuj TrKZÇ k´vú : Vf mZr hJÀe mqJKaÄ ZPª KZPujÇ jfMj mZPr @kjJr uãq TL? oMvKlT : Vf mZPrr kJrlroqJ¿ KjP~ @Ko UMKvÇ jfMj mZPrS KjP\r iJrJmJKyTfJ iPr rJUPf YJAÇ F\jq ßYJa ßgPT xM˙ yP~ CPbA IjMvLuj ÊÀ TPrKZÇ pJPf KjP\r kJrlroqJ¿ KbT gJPTÇ k´vú : \JfL~ hPur xJPmT KâPTaJrrJ @kjJPT ßhPvr ßxrJ IKijJ~T mPujÇ F KmwP~ @kjJr mÜmq TL? oMvKlT : \JfL~ hPur xJPmT nJAP~rJ pKh @oJPT ßxrJ IKijJ~T mPu gJPTj, fJyPu ImvqA nJPuJ uJPVÇ fPm @Ko @PVA mPuKZ @oJPhr hu @PVr ßYP~ IPjT CjúKf TPrPZÇ FUj hPur kJrlroJPrr xÄUqJS ßmPzPZÇ @orJ YJA FA iJrJmJKyT kJrlroqJ¿ iPr ßrPU huPT @rS FKVP~ KjPfÇ k´vú : 2014 xJPu @kjJr mqKÜVf aJPVta TL? oMvKlT : @orJ ßYÓJ Trm FmJrS KxKr\

iPr iPr CjúKf TrPfÇ @orJ @kJff v´LuÄTJr KmkPã ßyJo KxKrP\ nJPuJ TrPf YJAÇ v´LuÄTJ KxKr\ ßvPwA @oJPhr FKv~J TJk S Ka 20 KmvõTJkÇ jfMj mZPr @oJPhr xJoPj TP~TKa TKbj YqJPu† rP~PZÇ WPrr oJPb FKv~J TJk S Ka 20 KmvõTJPk @oJPhr nJPuJ TrPf yPmÇ fJA @orJ KxKr\ mJA KxKr\ nJPuJ TrPf YJAÇ k´vú : FKv~J TJk @P~J\j KjP~ IKjÁ~fJ KZuÇ ßxA xoxqJr xoJiJj yP~PZÇ F KmwP~ \JfL~ hPur IKijJ~T KyPxPm @kjJr IjMnNKf TL? oMvKlT : ImvqA nJPuJ uJVPZ ßp, FKv~J TJk @oJPhr ßhPvA yPmÇ F\jq @orJ hJÀe UMKvÇ @orJ YJA Vf FKv~J TJPkr oPfJ FmJrS nJPuJ KTZM TrPfÇ FmJr FKv~J TJPk @oJPhr ßhPvr KâPTa nÜPhr oMPU yJKx ßlJaJPf YJAÇ k´vú : ßhPvr YuoJj kKrK˙Kf KjP~ \JfL~ hPur IKijJ~T KyPxPm rJ\QjKfT huèPuJr CP¨Pv @kKj TL muPmj? oMvKlT : ßhPvr xJiJre oJjMw pJrJ Khj @Pj Khj UJ~ fJrJ UMmA TPÓr oPiq @PZÇ I∂f fJPhr TgJ KY∂J TPr @orJ YJA ˝JnJKmT Im˙J KlPr @xMTÇ fJZJzJ ßhPvr KâPTPar ˝JPgtS rJ\QjKfT K˙KfvLufJ k´P~J\jÇ

k´vú : v´LuÄTJ KxKrP\r Kmw~Ka míy¸KfmJr @AKxKx xnJ~ Kx≠J∂ yPmÇ KxKrP\ @kjJPhr k´fqJvJ TL? oMvKlT : @orJ YJA ßp ßTJPjJnJPmA @oJPhr ßhPv v´LuÄTJ KxKr\ ßyJTÇ TJre kJKT˜JPjr oPfJ @oJPhr ßhPv KâPTa jJ yPu ßhPvr KâPTPar ãKf yPmÇ @orJ Vf mZr v´LuÄTJ xlPr nJPuJ TPrKZuJoÇ FmJr FKv~J TJPkr @PV @oJPhr WPrr oJPb v´LuÄTJ KxKrP\ ImvqA nJPuJ KâPTa ßUuPf YJAÇ @orJ KjP\r oJPb @oJPhr ßxrJ kJrlroqJ¿ k´P~JV TrPf YJAÇ k´vú : FKv~J TJPk @lVJKj˜Jj FPxPZÇ F Kmw~KaPT @kKj KTnJPm ßhUPZj? oMvKlT : Ka 20 KmvõTJPkr @PV FKv~J TJPk @lVJKj˜Jj @xJ~ @oJPhr CkTJr yP~PZÇ Ka 20 KmvõTJPkr @PVA SPhr xPñ @orJ ßUuJr xMPpJV ßkP~KZÇ fJZJzJ KmKkFPu @lVJKj˜JPjr IPjT ßUPuJ~Jz ßUPuPZÇ fJA ßTJPjJ xoxqJ yPm jJÇ k´vú : v´LuÄTJ KxKr\, FKv~J TJk S Ka 20 KmvõTJPkr @PV KmKxFu TfaJ CkTJKr? oMvKlT : v´LuÄTJ ßaˆ KxKrP\r @PVA YJr KhPjr k´KfPpJKVfJ KmKxFu IjMKÔf yPu ImvqA CkTJr yPmÇ ßaˆ KxKrP\r \jq KmKxFu k´P~J\jÇ FA uLPV ßUPu ßaPˆ nJPuJ TrJ x÷mÇ

yJr KhP~ ÊÀ jfMj mZPrr ÊÀPfA nJrPfr k´oLuJ ßaKjx fJrTJ xJKj~J Ko\tJ S K\’JmMP~r TJrJ mäqJT \MKa cmäMKaF @Kk~J A≤JrjqJvjJu ßaKjPxr k´go rJCP¥ KZaPT ßVPZ FA \MKaÇ 3-6, 26 ßxPa ßyPrPZ IPˆsKu~J S ßâJP~Kv~J \MKa \JrKouJ VJ\PcJPxJnJ S @\uJf ao\JPjJKnY \MKar TJPZÇ 2013 xJPu xJKj~J S mäqJT \MKa \JkJj S YLPj krkr hMKa aMjtJPoP≤ YqJKŒ~j yP~KZuÇ IPˆsKu~Jj SPkPj ßUuPm xJKj~J S mäqJT \MKaÇ ßxJomJr ÊÀ yPò mZPrr k´go VsqJ¥xäJo aMjtJPo≤Ç

ßiJKjr Kfj YJS~J ßaˆ, S~JjPc FmÄ Ka 20 Kfj lroqJPaA IKijJ~Tfô TrPZj FoFx ßiJKjÇ Kfj irPjr KâPTPaA nJrfPT ßjfífô ßh~Jr TJ\aJ YJKuP~ ßpPf @V´yL KfKjÇ ßiJKj mPuj, @r FT mZr kPzA mxPm krmftL KmvõTJk KâPTPar @xrÇ fJA ßTJPjJ ÈjfMj' ßUPuJ~JPzr TJÅPi ßjfífônJr ßh~J xoLYLj yPm jJÇ TJre KmvõTJPkr @PV yJPf ßpxo~ rP~PZ, ÈjfMj' IKijJ~PTr kPã pgJpg IKnùfJ I\tj FmÄ pPgJkpMÜ xÄUqT oqJY ßUuJr ßãP© fJ pPgÓ j~Ç ßiJKjA KT∂á FTxo~ mPuKZPuj, ßTJPjJ FTKa lroqJPa ÈKao AK¥~J'PT ßjfífô ßh~Jr nNKoTJ ßgPT xPr hJÅzJPf kJPrj KfKjÇ fJr híKÓ FUj 2015 KmvõTJk FmÄ KvPrJkJ iPr rJUJr KhPTÇ fUj KfKj @rS mPuKZPuj, ßTJPjJ FT lroqJPa IKijJ~Tfô ZJzJr mqJkJPr Kx≠J∂aJ ßjPmj 2013-r ßvwKhPTÇ 2015 xJPu IPˆsKu~J FmÄ KjCK\uqJP¥ pUj KmvõTJPkr @xr mxPm, ffKhPj 33 ßkKrP~ pJPmj ßiJKjÇ nJrf IKijJ~T mPuj, FUj KjP\PT IPjT ßmKv YJñJ S xPf\ oPj yPò fJrÇ ÈnKmwqPf TL yPm, \JKj jJÇ fPm FUj hJÀe oPj yPò xmKTZMÇ vrLr Yo“TJr Im˙J~ rP~PZÇ' hKãe @Kl∑TJ xlPr nJrfL~ hPur nrJcMKm k´xPñ ßiJKj mPuj, cJrmJPj FTaJ mJP\ ßxvPjr TJrPeA KÆfL~ ßaˆ oqJYaJ yJfZJzJ yP~ pJ~ fJPhrÇ ÈyqJÅ, KTZM TKbj xoP~r oiqKhP~ @oJPhr ßpPf yP~PZÇ fPm cJrmJPj FTKa UJrJk ßTPaPZ @oJPhrÇ k´TífkPã SA FTKa ßxvPjr TJrPeA yJrPf yP~PZ @oJPhrÇ' fPm hKãe @Kl∑TJ xlr ßgPT KTZM AKfmJYT k´JK¬S WPaPZ mPu oPj TPrj ßiJKj, ÈhKãe @Kl∑TJ~ IPjT nJPuJ KTZMr ˝Jh ßkP~KZ @orJÇ xJoKV´T KmYJPr nJPuJA yP~PZ kJrlroqJ¿Ç' FKhPT ßaˆ oqJY K\fPf yPu 20Ka CAPTa ßj~J hrTJrÇ FPãP© KmPhPvr oJKaPf nJrfL~ ßmJuJrPhr xJogqt TfaJ, F KjP~ xñf TJrPeA KmKnjú xoP~ k´vú CPbPZ, xoJPuJYjJ yP~PZÇ ßiJKj mPuj, ÈFKa FojA FT ßã© ßpUJPj @oJPhr hPur CjúKf hrTJrÇ'

ßrJjJPflJr 400 ßVJu jMfj mZPrS ßxA kMrPjJ ßrJjJPJÇ 2013 xJu ßpUJPj ßvw TPrKZPuj, KbT ßxUJj ßgPTA ÊÀ TrPuj 2014Ç mZPrr k´go oqJPY Kmmet Kr~JuPT ß\fJPuj Kx@r ßxPnjÇ ßxJomJr fJr ß\JzJ ßVJPu ßxJ KnPVJPT 3-0 mqmiJPj yJKrP~PZ VqJuJKaPTJxrJÇ 82 KoKjPa KjP\r k´go ßVJPur kr hM'yJf CÅKYP~ ChpJkPjr xo~ hNr @TJPv TJPT ßpj UMÅ\KZPuj ßrJjJPJÇ KjÁ~ ACPxKmSPTÇ TJre krÊ rJPfr ßVJu hMKa xhq k´~Jf kftMKV\ KTÄmhK∂PTA C“xVt TPrPZj fJr ßpJVq C•rxNKrÇ Aj\MKr aJAPo mqmiJj 3-0 TPr ßkvJhJr TqJKr~JPr

400 ßVJPur Ijjq oJAuluT ¸vt TPrj ßrJjJPJÇ WJo ^rJPjJ \P~ ¸qJKjv uLPVr vLPwt gJTJ mJPxtPuJjJ (49) S IqJaPuKaPTJ oJKhsPhr (49) xPñ kP~≤ mqmiJj kJÅPY TKoP~ FPjPZ Kr~Ju oJKhsh (44)Ç oqJY ÊÀr @PV ACPxKmSPT v´≠J \JKjP~ FT KoKja jLrmfJ kJuj TrJ y~ mJjtJmMqPfÇ kJvJkJKv Kr~Ju KTÄmhK∂Phr xPñ TJPuJ KYfJr FTKa KnKcS KTîk ßhUJPjJ y~ mz khtJ~Ç C•rJKiTJPrr mqJajaJ ßpJVq yJPfA fMPu KhP~ ßVPZj ACPxKmSÇ oqJY ßvPw VnLr v´≠J~ kNmtxNKrPT ˛re TPr ßrJjJPJ mPuj, ÈACPxKmS, FA ßVJu hMKa @kjJPT C“xVt

TruJoÇ @xPu @kKjA ßVJu hMKa TPrPZjÇ @oífMq @oJr ÂhP~ gJTPmj @kKjÇ kftMVJPur FT\j oyJjJ~TPT ßpJVq xÿJj \JjJPjJr \jq ߸Pjr xmJAPT ijqmJh \JjJPf YJAÇ @Ko FT\j @kj\jPT yJKrP~KZÇ @oJr @∂\tJKfT TqJKr~JPr èÀfôkNet ImhJj @PZ fJrÇ @oJPhr xmJr \jq KfKj @hvtÇ' krÊr ß\JzJ ßVJPu KcP~PVJ T˜JPT (19) akPT uJ-uLVJr vLwt ßVJuhJfJr @xj kMjÀ≠Jr TPrPZj ßrJjJPJ (20)Ç xmKoKuP~ YuKf ßoRxMPo fJr ßVJu xÄUqJ 29Ç 400 TqJKr~Jr ßVJPur 353Ka TîJPmr yP~Ç Fr oiq KhP~ msJK\uL~ ßV´a

ßrJjJuPhJPT akPT ßVPuj ßrJjJPJÇ TîJm TqJKr~JPr ßrJjJuPhJ TPrPZj 352 ßVJuÇ ßrJjJPJr 353 TîJm ßVJPur 230Ka Kr~JPur yP~, oJ© 221 oqJPYÇ ßvw kpt∂ mz mqmiJPj K\fPuS ÊÀPf KT∂á IWaPjr vÄTJ \JKVP~ fMPuKZu ˝JVKfTrJÇ ßVJuvNjq k´goJPit ßxJ KnPVJA KZu YJuPTr @xPjÇ KÆfL~JPit VqJPrg ßmu S ß\Px rKcsPV\ mhKu KyPxPm jJoJr kr KTZMaJ Zª KlPr kJ~ Kr~JuÇ 67 KoKjPa ß\Pxr kJx ßgPT ˝JVKfTPhr FKVP~ ßhj TKro ßmjP\oJÇ Frkr ßvw 11 KoKjPa ßrJjJPJr ß\JzJ ßVJuÇ ßvw ßVJuKar „kTJr VqJPrg

ßmuÇ FTA KhPj CPYr yqJaKasPT nJPuTJPjJPT 5-2

ßVJPu yJKrP~ ZP~ CPb FPxPZ KnuJKr~Ju (31)Ç


˝J˙q 31

SURMA m 10 - 16 January 2014

ßrJV k´KfPrJPi vLPfr xmK\ FUj vLPfr xmK\Pf mJ\Jr x~uJmÇ fJ\J xmK\ FUj KjfqKhPjr UJmJrÇ FA vLPfr xmK\èPuJr oPiq Foj KTZM xmK\ @PZ ßpèPuJ ÊiM ßhPyr kMKÓYJKyhJ kNre TPr jJ, KTZM KTZM ßrJPVr kPgqrS TJ\ TPrÇ mJÅiJTKk FA xoP~ mJ\JPr kJS~J pJPò yPrT rTPor xmK\Ç Fxm aJaTJ xmK\r oPiq mJÅiJTKk IjqfoÇ vLPfr FA xK«Ka ßmv CókMKÓoJjxŒjúÇ ßUPfS xM˝JhMÇ UMm xyP\A fJ rJjúJ TrJ pJ~Ç kKrkJT yPfS xo~ uJPV jJÇ mJÅiJTKkPf @PZ k´YMr kKroJPe KnaJKoj ÈKx'Ç ÈA'S @PZ k´YMr kKroJPeÇ FZJzJ @PZ xJulJPrr oPfJ UKj\ CkJhJjÇ k´Kf 3 hvKoT 5 @C¿ mJÅiJTKkPf gJPT 24 TqJPuJKr kMKÓÇ FT krLãJr luJlPu ßhUJ ßVPZ, ßumMr \Mx ßgPT TJÅYJ mJÅiJTKkPf KnaJKoj ÈKx'-Fr kKroJe IPjT ßmKv gJPTÇ TJÅYJ mJÅiJTKk kJT˙uLr m\qt kKrÏJr TPrÇ FZJzJ rJjúJ TrJ mJÅiJTKk UJhqhsmq y\Po ßmv xyJ~TÇ ßTJÔTJKbjq ToJPfS FA xmK\ hJÀe TJptTrÇ mJÅiJTKk TqJ¿Jr k´KfPrJiT KyPxPmS TJ\ TPrÇ KmPvw TPr ßTJuj TqJ¿Jr k´KfPrJPi FA vLfTJuLj xmK\ ßmv nNKoTJ rJPUÇ mJÅiJTKk oJjMPwr ßrJV k´KfPrJi ãofJ mJKzP~ ßh~Ç FZJzJ mJÅiJTKk oJjmPhPyr ãKfTJrT mqJTPaKr~J ±Äx TPr, @uxJr KjrJo~ FmÄ ßhPyr rÜ xûJuPjr CjúKf xJij TPrÇ fJA FA vLPf IjqJjq xmK\r xPñ mJÅiJTKk ßUPf kJPrj Kj~KofÇ aPoPaJ kMKÓèPe nrkMr FA xmK\Pf @PZ uJAPTJPkj jJPor Foj FT CkJhJj, pJ KmKnjú irPjr TqJ¿Jr k´KfPrJPi TJ\ TPrÇ oJjMPwr Skr FT VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ, FA uJAPTJPkj ßk´JPˆa, ˜j, lMxlMx, kqJjKâ~Jx FmÄ fôPTr TqJ¿Jr k´KfPrJPi èÀfôkNet nNKoTJ rJPUÇ FZJzJ aPoPaJr FA uJAPTJPkj

ßYJPUr ßrJPVrS Ckvo TPrÇ fJZJzJ aPoPaJPf IjqJjq KnaJKoPjr xPñ @PZ k´YMr kKroJe KrPmJPlîJKmj, pJ Wj Wj oJgJmqgJ ßrJPVr SwMPir TJ\ TPrÇ FZJzJ S\j ToJPjJ, \K¥x, mhy\o, ßTJÓTJKbjq, cJ~JKr~J S rJfTJjJ ßrJPV aPoPaJ yPf kJPr xmPYP~ nJPuJ kgqÇ PdÅzv F xmK\Ka @ÅPv kKrkNetÇ FTKhPT FA xmK\Pf ßpoj @PZ k´YMr kKroJe KnaJKoj, IjqKhPT To oJ©Jr TqJPuJKrÇ F xmK\Ka cJ~JPmKax k´KfPrJPi TJ\ TPrÇ ßdÅzPvr xy\kJYq @ÅvÇ rPÜr ßxrJo ßTJPuPˆrPur oJ©J TKoP~ ÂhPrJPVr ^MÅKT ToJ~Ç ßdÅzPv @PZ CóoJ©J~ KnaJKoj F, @~JKoj, lKuT FKxc, KrPmJPlîJKmj S K\ÄTÇ oN©fPπr xÄâoe k´KfPrJPi ßdÅzv nJPuJ TJ\ TPrÇ FZJzJ ßohnMÅKz ToJPf YJAPu ßdÅzv UJj Kj~o TPrÇ VJ\r nJKr xMªr xmK\Ka FUj mJ\Jr WMrPuA ßYJPU kPzÇ kMKÓèe KmYJPrS xmK\Ka IjjqÇ FZJzJ VJ\Pr KmaJ TqJPrJKaj jJPor Foj FT CkJhJj @PZ, pJ

vrLPrr ßrJV k´KfPrJi ãofJ mJzJ~Ç VJ\r vrLPrr CPuäUPpJVq ßpxm TJP\ uJPV, fJr oPiq FKa TqJ¿JPrr ^MÅKT ToJ~, võJxfPπr TotãofJ mJzJ~, y\Po xJyJpq TPr, hJÅf, yJz S YMu vÜ TPr, @uxJr k´KfPrJi S KYKT“xJ~ CPuäUPpJVq nNKoTJ rJPUÇ FZJzJ fôPTr Höôuq mJzJ~ FA VJ\rÇ oMuJ k´JYLjTJPu oMuJ ÊiM xmK\ KyPxPmA UJS~J yPfJ jJ, SwMi KyPxPmS mqmÂf yPfJÇ oMuJ~ @PZ CóoJ©Jr TkJr oqJñJKj\ S kaJKx~JoÇ FZJzJ oMuJ TqJuKx~Jo, oqJVPjKx~Jo, @~rj, K\ÄT, ßxJKc~JPorS nJPuJ C“xÇ oMuJ y\Po xJyJpq TPrÇ rÜ KmÊ≠Tre, fôPTr ßxRªpt míK≠ FmÄ híKÓvKÜ míK≠PfS oMuJ CPuäUPpJVq nNKoTJ rJPUÇ Kfu KfPur mL\, KfPur jJzM, UJ\J-V\J~S KfuÇ xM˝JhM IPjT UJmJPr oxuJ KyPxPmS Kfu k´YKufÇ oiqk´JPYq KfPur mLP\r oJUj ZKzP~ ßh~J y~ ÀKar SkrÇ yJunJ TqJK¥Pf Kfu k´iJj CkTreÇ YLPj ßTT, TMKTx S

kJP~Px Kfu ßh~J y~Ç KfPur AÄPrK\ v» ßxxqJKo, FPxPZ @rKm v» KxoKxo ßgPTÇ KoxPr Fr jJo ßxoPx≤Ç FA oxuJr mqmyJr KZu k´JYLjTJPuÇ KfumLP\ rP~PZ ÂhxMUTr kKu@j xqJYMPrPac ßfu (55%), CóoJ©J~ ßk´JKaj (20%) FmÄ IjqJjq KnaJKoj F S A, KmÇ UKj\ hsmq k´YMr @PZ KfumLP\Ç @PZ TqJuKx~Jo, fJoJ, oqJVPjKx~Jo, ßuRy, lxlrJx, h˜J S kaJKx~JoÇ FPf @PZ KoKgSKjj S KaskKalqJjÇ iPjkJfJ iPjkJfJ mJXJKuPhr TJPZ nLwe kKrKYfÇ kíKgmLr k´J~ xm ßhPvA iPjkJfJ kJS~J pJ~Ç iPjkJfJ ÊiM rJjúJr CkTre j~, Fr rP~PZ jJjJKmi HwKi èeÇ fJA FA kJfJPT muJ y~ yJmtJu kqJ≤ mJ HwKi kJfJÇ iPjkJfJr AÄPrK\ jJo yPuJ KouJjPasJÇ KnaJKoj ÈKx' @PZ iPjkJfJ~, rP~PZ KnaJKoj ÈF' lKuT FKxc (èÀfôkNet FT irPjr KnaJKoj, pJ fôPTr CkTJPrr \jq pPgÓ k´P~J\jL~)Ç FA KnaJKojèPuJ k´KfKhPjr kMKÓ ß\JVJ~, fôT, YMPur ã~PrJi TPr, oMPUr ßnfPrr jro IÄvèPuJPT rãJ TPrÇ

oMU VøPrr TqJ¿JPrr KmÀP≠ uzJA TPrÇ iPjkJfJr KnaJKoj ÈF' ßYJPUr kMKÓ ß\JVJ~, rJfTJjJ ßrJV hNr TrPf nNKoTJ rJPUÇ PTJPuPˆruoMÜ iPjkJfJ ßhPyr YKmtr KmÀP≠ pM≠ TPrÇ @oJPhr vrLPr FuKcFu jJPo FT irPjr UJrJk ßTJPuPˆru rP~PZ, pJ vrLPrr KvrJCkKvrJr ßh~JPu \Po “KkP§ rÜ YuPf mJiJ ßh~Ç kKreJPo yJat IqJaJT kpt∂ yPf kJPrÇ iPjkJfJ FA UJrJk ßTJPuPˆruPT TKoP~ ßh~Ç @r vrLPrr \jq CkTJrL ßTJPuPˆru FAYKcFu oJ©J míK≠ TPr, FuKcFuPT TKoP~ ßh~Ç iPjkJfJ~ CkK˙f @~rj rÜ ‰fKrPf xJyJpq TPr FmÄ rÜ kKrÏJr rJUPfS ImhJj rJPUÇ FZJzJ KnaJKoj ÈPT'Pf nrkMr iPjkJfJ yJPzr nñMrfJ hNr TPr vrLrPT TPr vÜ-xJogqtÇ fJÀeq iPr rJUPfS Fr ImhJj IkKrxLoÇ fPm iPjkJfJ rJjúJr ßYP~ TJÅYJ ßUPu CkTJr ßmKv kJS~J pJ~Ç IqJuP^AoJrx jJPo FT irPjr oK˜PÏr ßrJV rP~PZ, pJ KjrJoP~ iPjkJfJ rJPU èÀfôkNet nNKoTJÇ iPjkJfJ vLfTJuLj ßbJÅa lJaJ, bJ§J ßuPV pJS~J, \ôr \ôr nJm hNr TrPf rJPU pPgÓ ImhJjÇ iPjkJfJ~ rP~PZ KnaJKoj ÈKx'Pf nrkMr ÈIqJK≤IKéPc≤' jJPor FT CkJhJj, pJ ßhPyr TJaJPZÅzJ IÄvèPuJ ÊTJPjJr \jq nLwe \ÀKrÇ iPjVJPZr mLP\r ßfPur rP~PZ jJjJKmi HwKi nNKoTJÇ ßpoj : mqgJjJvT, UJmJr y\Po xyJ~T, Z©JTjJvT, S\j míK≠Pf xJyJpq TPr, KUPh mJKzP~ ßh~Ç iPjkJfJ KYmJPjJr kr ßxA ßgfPu pJS~J kJfJr rx KhP~ hJÅf oJ\Pu hJÅPfr oJK| o\mMf y~, rÜkzJ TPo, oMPUr hMVtº hNr y~Ç fJA iPjkJfJr mÉKmi mqmyJPrr \jqA xmJr CKYf k´KfKhPjr UJmJPrr ßojMqPf iPjkJfJPT ˙Jj ßh~JÇ fPm IKiT kMKÓr @vJ~ oJ©JKfKrÜ iPjkJfJ UJS~J IjMKYfÇ - Kx≠Jgt o\MohJr

oKyuJPhr ßoh ToJPjJr CkJ~

oKyuJPhr IPjPTr fuPkPa Ff ßmKv YKmt mJ ßoh \Po ßp, IPjT xo~ VntmfL mPu oPj y~Ç FA fuPkPar \oJPjJ ßoPhr xPñ ÂhPrJV S cJ~JPmKax-2 xŒíÜÇ fJA ßpxm oKyuJ UJS~J-hJS~J Kj~πe TPrj jJ FmÄ \KVÄ mJ mqJ~JoS TPrj jJ, fJrJ KT∂á ÂhPrJV S aJAk aM cJ~JPmKaPxr ^MÅKTPf rP~PZjÇ fuPkPar F \oJPjJ YKmt ToJPjJ x÷mÇ ßmKv S\jKmKvÓ oKyuJrJ pKh nJr CP•Juj mqJ~Jo TPrj x¬JPy oJ© hM'Khj, fJyPu fJrJ FA \oJam≠ fuPkPar YKmt TKoP~ ßluPf kJPrjÇ pJrJ FA nJPrJP•Juj

mqJ~Jo TokPã hM'mZr x¬JPy hM'Khj Kj~Kof YJKuP~ pJj, fJyPu jfMj ßoh \oPfS kJrPm jJ, @mJr kJvJkJKv \oJPjJ ßoh VPu pJPmÇ FA uPãq mqJ~JoJVJPr KVP~ KjPhtvPTr KjPhtv IjMpJ~L TrJ CKYfÇ TLnJPm FA mqJ~Jo ÊÀ TrPmj - pKh @kjJr m~x y~ 45-Fr DP±t, fPm k´go TJ\ yPuJ ˝J˙q krLãJ TrJPjJÇ - @kjJr ßhPyr yJPzr ßcjKxKa krLãJ TPr ßhUPf yPmÇ fJrkr pKh ßTJgJS yJz nJXJPYJrJ gJPT mJ y~, fJyPu KYKT“xJ

TrJPf yPmÇ TJre, ßoP~Phr oPjJkP\r kr FaJ y~Ç - Frkr iLPr iLPr ÊÀ TÀjÇ UMm hs∆f TrPf pJPmj jJÇ IPjPT hs∆f lu ßkPf fJzJfJKz TPr, FaJ KbT j~Ç Foj fJzJfJKz TrPu ßTJPjJ @WJf ßkPf kJPrjÇ - k´gPo yJuTJ S\j CP•Juj FmÄ mJr mJr TrJ ßpoj-Phz ßTK\ S\Pjr FTP\JzJ cJPo&æu KjP~ hMA yJPf hMPaJ iÀjÇ FmJr 8 ßgPT 12 mJr CP•Juj TÀj S jJoJjÇ pKh 8 mJr CbJPf kJPrj, fJyPuS @kjJr \jq nJKr oPj yPf kJPrÇ fJyPu xJoJjq To S\Pjr cJP’u KjjÇ pKh 12 mJr ßfJuJjJoJPjJ TÓTr y~, fJyPu xyP\ ßp T'mJr kJPrj, TÀjÇ pKh 12 mJr CbJPjJ-jJoJPjJ xy\ y~, fJyPu @r FTaM nJKr S\Pjr cJP’u KjjÇ oPj rJUPmj, pUjA TÓTr y~, pKh Kj”võJx Wj y~, fUj TP~T KoKja Kmv´Jo KjP~ @mJr ÊÀ TÀjÇ pKh ßkKv xmu TrPf YJj, fJyPu nJKr cJP’u KhP~ InqJx TÀjÇ TÓTr yPu S\j iLPr iLPr TKoP~ KjjÇ mJr mJr CbJPjJ-jJoJPjJ TÀjÇ FnJPm Kj~Kof mqJ~Jo TÀj @r KjKÁf TÀj @kjJr @TwteL~ KlaPjxÇ - cJ. FPTFo oJxMh kJrPn\ ßoKcPTu IKlxJr Kx@rKk, xJnJr, dJTJ

ßc≤Ju lîx : hJÅf rãJ~ xyJ~T hJÅPfr KmKnjú IxMPUr xPñ yKík§ @âJ∂ yS~Jr pPgÓ xŒTt @PZÇ ßfoKj oJKzr IxMUS ÂhPrJPVr xPñ KmKnjúnJPm xŒíÜÇ pKhS Fr xKbT oJiqoKa FUjS IjM WJKafÇ hJÅPfr k´hJy mJ xÄâoe ßgPT FP¥JTJctJaJAKax yS~Jr IPjT AKfyJx @PZ, KmPvw TPr pJPhr @PV ßgPTA yKíkP§r nJPuõr IxMU @PZ mJ pJPhr TíK©o nJuõ uJVJPjJ yP~PZÇ ßmuK\~JPor VPmwTrJ mPuPZj, oJKzPf \LmJeMr @âoPer lPu \LmJeMr ßhy ßgPT (PV´Jg ßjPVKan mqJTPaKr~J k´iJjf) C“kJKhf k´JTíKfT Kmw (FP¥JaKéj) rÜ k´mJPy KVP~ ßoPvÇ rPÜr oJiqPo F Kmw~èPuJ yKík§xy xJrJ ßhPy ZKzP~ kPzÇ rPÜ mJKyf yP~ ÃoeTJPu Fxm Kmw ioKjr VJP~ ãKfTr @WJf ‰fKr TPr, pJr lPu rÜ \oJa mJÅiJr @vïJ ßhUJ ßh~Ç FTA xPñ FP¥JTJctJaJAKax FmÄ nJPuõrS xoxqJ TrPf kJPrÇ pKh TJrS hJÅPfr lJÅPT oJÄx S IjqJjq UJhq @aPT gJTJr WajJ k´J~A WaPf gJPT, fPm fJ oJKzPf \LmJeM xÄâoPer TJre yPmÇ Fxm x÷JmjJ~ ßc≤Ju lîx KhP~ UJmJr krkrA hJÅPfr lJÅPT @aPT gJTJ UJhq ImKvÓJÄv kKrÏJr TrPu oJKzr xÄâoe ßgPT ßryJA kJS~J ßpPf kJPr, pJ kãJ∂Pr yKík§PT rãJ TrPf kJPrÇ


32 ˝J˙q

10 - 16 January 2014 m SURMA

TKŒCaJr mqmyJrTJrLPhr ßrJV ATjKo TîJx KxjPcsJo TKŒCaJPrr mqmyJr FUj xmt©Ç @orJ Khj Khj TKŒCaJrKjntr yP~ pJKòÇ @r F KjntrfJ~ @orJ nMVKZ vJrLKrT jJjJ CkxPVtÇ FUj TKŒCaJr mqmyJrTJrLPhr Foj KTZM ßrJV irJ kzPZ pJ rLKfof nJmjJr Kmw~ yP~ hJÅKzP~PZÇ ybJ“ IxM˙ yP~ oJrJS kzPZj-Foj WajJS WPaPZÇ xŒ´Kf FoKj FT irPjr ßrJV yPuJ ATjKo TîJx KxjPcsJoÇ TKŒCaJr KxjPcsJoèPuJr oPiq FaJ oJrJ®T ßrJVÇ xJiJref pJrJ KhPjr kr Khj mJ FTjJVJPz ßmKv xo~ iPr TKŒCaJr mqmyJr TPrj-fJPhr F ßrJPVr

k´mefJ ßmKvÇ xŒ´Kf KjCK\uqJP¥ WPaPZ Foj WajJÇ FT TKŒCaJr mqmyJrTJrL fJr KmPvw TJP\ FTrTo KmrKf ZJzJA FTKhPj FTaJjJ k´J~ 18 WµJ TKŒCaJPrr xJoPj mPx TJ\ TrKZPujÇ FTxo~ ybJ“ KfKj ùJj yJKrP~ ßlPujÇ hs∆f fJPT yJxkJfJPu ßj~J yPu cJÜJrrJ krLãJ TPr ßhUPf kJj-FTaJjJ TJ\ TrPf KVP~ FmÄ FTaJjJ mPx ßgPT fJr kJP~r rÜ \oJa ßmÅPi pJ~Ç FnJPm \oJa mJÅiPf mJÅiPf fJ lMxlMPxS YPu @xJ~ ßxUJPj fJr rÜ YuJYPu mJiJ yP~ hJÅzJ~Ç FTxo~ võJxTÓ yPf gJPT FmÄ KTZMãPer oPiqA ùJj yJKrP~

ßlPuÇ KjCK\uqJP¥r cJÜJrrJ mPuPZj, 18 WµJ ßTj 24 WµJ TKŒCaJPr mPx TJ\ TrPuS fJr ßfoj ßTJPjJ xoxqJ yPfJ jJ-pKh jJ TJP\r oJP^ ßx yJfkJP~r jzJYzJ ImqJyf rJUfÇ WµJr kr WµJ FTaJjJ mPx TKŒCaJPr TJ\ TrPu yJPfr @ñMu ZJzJ ßfoj ßTJPjJ Iñ xûJuj y~ jJÇ lPu rÜ \oJa mJÅiJA ˝JnJKmTÇ @r kJP~r rÜ \oJa mJÅiJ ÊÀ yPu fJ hs∆f lMxlMPx ZzJ~Ç cJÜJrrJ F ßrJVKar jJo KhP~PZj-ATjKo TîJx KxjPcsJoÇ KYKT“xJ KmùJPjr nJwJ~ FaJPT Kck

ßnAj KxjPcsJo jJPoS IKnKyf TrJ y~Ç

Fxm xoxqJ FzJPf KTZM krJovt pUj TKŒCaJr mqmyJr TrPmj-15 KoKja I∂r ßYJU oKjar ßgPT xKrP~ KjjÇ TKŒCaJPr TJ\ TrJr xo~ yJf-kJ pgJx÷m jJzJYzJ TrPf yPmÇ oJP^

xJAKTîÄ nJPuJ mqJ~Jo

xJAPTu IgtJ“ mJAxJAPTu YJuJPjJ yJÅaJ FmÄ xJÅfJr TJaJr oPfJ FTKa C“TíÓ mqJ~JoÇ Kj~Kof xJAPTu YJuJPjJ vrLPrr \jq UMmA CkTJrLÇ FPf rPÜ ßTJPuPˆrPur oJ©J TPoÇ rÜYJkS TPoÇ x¬JPy 35 KTPuJKoaJPrr oPfJ kg xJAPTu YJuJPu TPrJjJKr ÂhPrJPVr x÷JmjJ TPo pJ~ 50 vfJÄPvrS ßmKvÇ Kj~Kof xJAPTu YJuJPjJ vrLPrr

S\j ToJPf xyJ~TÇ xJAPTu YJuJPu vrLPrr ‰\m rJxJ~KjT k´Kâ~J míK≠ kJ~Ç WµJ~ ßoJaJoMKa 20 KT.Ko VKfPf xJAPTu YJuJPu k´Kf WµJ~ k´J~ 500 ßgPT 550 TqJuKr vKÜ UrY y~Ç 2007 xJPu KmsKav \JjtJu Im ߸Jatx ßoKcKxPjr FT VPmweJr TgJ FKaÇ Ff FjJK\t UrY y~ mPu Kj~Kof xJAPTu YJuJPu pJrJ ßoJaJ fJPhr mJzKf S\j TPo vrLPrr S\j

@vJ TrJ pJ~, FnJPm YuPu ATjKo TîJx KxjPcsJPor oPfJ n~Jmy ßrJV yS~Jr x÷JmjJ gJTPm jJÇ - cJ. ßoJyJÿh ACxMl KxKj~r ßrK\ˆJr S AjYJ\t AjPajKxn ßT~Jr ACKja (@AKxAC) UJ\J ACjMx @uL ßoKcPTu TPu\ F¥ yJxkJfJu

TMAT ßyug Kakx

V Pm w eJ yP~ pJ~ ˝JnJKmTÇ Kj~Kof xJAPTu YJuJPu ßoJaJ ßuJTPhr ˝JnJKmT S\j KlPr kJS~Jr x÷JmjJ 85 vfJÄv-F fgq kJS~J ßVPZ @TtJAnx Im ßkKcP~KcsTx IqJ¥ FPcJKuPx≤ ßoKcKxj jJoT \JjtJPur 2008 xJPur FT xÄUqJ~Ç @r pJPhr vrLPrr S\j ˝JnJKmT, Kj~Kof xJAPTu YJuJPu fJPhr vrLPrr S\j mJzJr x÷JmjJS pPgÓ ToÇ 2008 xJPu Kk´PnK≤n ßoKcKxj jJoT FT \JjtJPu IPˆsKu~Jr ßuJTPhr Skr kKrYJKuf FT VPmweJr lu F„kAÇ ßhUJ ßVPZ, pJrJ fJPhr TotPãP© xJAPTu YJKuP~ pJj fJPhr ßoJaJ yP~ pJS~Jr x÷JmjJ oJ© 40 vfJÄvÇ kãJ∂Pr pJrJ fJPhr Tot˙Pu VJKzPf YPz pJj fJPhr ßoJaJ yP~ pJS~Jr x÷JmjJ IPjT ßmKv, k´J~ 61 vfJÄvÇ Kj~Kof xJAPTu YJuJPu aJAk-2 cJ~JPmKax yS~Jr x÷JmjJS TPoÇ rÜYJk, TPuPˆru FmÄ vrLPrr S\j ToJPu KTÄmJ vrLPrr S\j xKbT rJUPu aJAk-2 cJ~JPmKax yS~Jr x÷JmjJ TPoÇ Kj~Kof xJAPTu YJuJPu kJS~J pJPm Fxm CkTJrÇ oMÜ mJfJPx xJAPTu YJujJ~ võJx k´võJPxr yJr ßmPz pJ~Ç lPu lMxlMPx mJzKf IKP\j xrmrJy y~Ç FPf lMxlMPxr TotãofJ ßmPz pJ~Ç võJxjJuLr IxMU k´KfPrJPir ãofJS míK≠ kJ~Ç xJAPTu YJuJPu ßrJV k´KfPrJiL KTZM ßTJwS ‰fKr y~

oPiq yJÅaJYuJ TPr @mJr TJ\ ÊÀ TrJ ßpPf kJPrÇ k´YMr kKroJPe kJKj ßUPf yPmÇ k´Kf WµJ~ TokPã 5 KoKja ßYJU S yJf-kJP~r mqJ~Jo TrPf yPmÇ

TPlr KYKT“xJ~ kMKhjJ kJfJ vrLPrÇ lPu xJiJrenJPm ßrJV k´KfPrJi ãofJ míK≠ kJ~Ç Kj~Kof xJAPTu YJuJPjJ ßkKv VbPj xyJ~T, KmPvw TPr KjoúJPñr CÀ, TJl S KkPbr ßkKvÇ FPf CÀ, TJl S Kjf’ y~ xMVKbfÇ Kj~Kof xJAPTu YJuJPu \JjM xKº FmÄ kJP~r IjqJjq xKº xmu y~Ç @gtrJAKax yS~Jr x÷JmjJS TPoÇ xJAPTu YJuJPjJr xo~ vrLr WJPo ßmvÇ WJPor xPñ vrLPrr m\qt ßmr yP~ pJ~Ç fôT S vrLr gJPT xM˙Ç xJAPTu YJuJPu rPÜ Kj”xre y~ nJPuJ uJVJr yrPoJj FP¥JrKljÇ fJA oMÜ mJfJPx xJAPTu YJuJPu oPj k´vJK∂ @Px, oj nJPuJ uJPVÇ FP¥JrKlj ߈sxS ToJ~Ç KvÊ xJAPTu YJuJPu fJr @®KmvõJx mJPzÇ xJAPTu YJuJPjJ fJA KvÊr xJKmtT KmTJPv xyJ~TÇ xJAPTu YJuJPjJ~ Ffxm CkTJr ßpUJPj, ßxUJPj Kj~Kof xJAPTu YJuJPjJr InqJx VPz ßfJuJ oª j~ ßoJPaSPxaJ IKlPx pJS~Jr \jqA ßyJT, mJ\JPr pJS~Jr \jqA ßyJT, Ijq ßTJPjJ k´P~J\Pj ßyJT KTÄmJ ÊiM mqJ~JPor \jqA ßyJTÇ - cJ. ßoJ. vyLhMuäJy& KmnJVL~ k´iJj TKoCKjKa ßoKcKxj KmnJV TKoCKjKa ßm\c& ßoKcPTu TPu\, o~ojKxÄy

Tl-TJKvPf @orJ xJiJref FéPkPÖJPr≤ \JfL~ SwMi ßUP~ gJKTÇ FéPkPÖJPrP≤r TJ\ yPuJ VuJ ßgPT Tl ßmr TPr ßh~JÇ KT∂á Fr FTaJ kJvõtk´KfKâ~JS rP~PZÇ Fxm SwMi ßUPu WMo WMo nJm y~Ç fJA Fr KmT· KyPxPm @kKj kMKhjJ kJfJr xJyJpq KjPf kJPrjÇ Vro kJKjPf xJoJjq kKroJe kMKhjJ kJfJ ßx≠ TPr kJj TÀjÇ kMKhjJ kJfJ FéPkPÖJPrP≤r TJ\ TrPmÇ ßmJjJx KyPxPm @kKj ßkPf kJPrj @rS FTKa mz irPjr CkTJrÇ @r fJ yPuJ kMKhjJ kJfJ @kjJr Có rÜYJk ToJPf xJyJpq TrPmÇ

xKht yPu ... yJuTJ xKht yPu TL TrPmj? kJKjr oPiq fMuxL kJfJ ßlJaJjÇ Fr oPiq I· hMi S KoZKr KoKvP~ YJP~r oPfJ kJj TÀj, CkTJr kJPmjÇ

kJKrmJKrT Tuy KvÊPhr oJgJmqgJ xOKÓ TrPf kJPr páÜrJPÓs xJŒ´KfT FT VPmweJ~ muJ yP~PZ, ˝JoL-˘Lr IgtJ“ kJKrmJKrT TuPyr TJrPe KvÊPhr oJgJmqgJ ßrJPVr xOKÓ yPf kJPrÇ ÈKYuPcsj IqJPcJuPx≤x IqJ¥ ßyPcT' vLwtT FA VPmweJKa 2003 xJu ßgPT 2006 xJu kpt∂ YJuJPjJ yPuS xŒ´Kf Fr luJlu k´TJv TrJ y~Ç FPf muJ y~, ßpxm KvÊ x¬JPy I∂f FTmJr kJKrmJKrT TuPyr KvTJr y~ fJPhr oJgJmqgJ~ @âJ∂ yS~Jr ^ÅáKT IPjT ßmKv gJPTÇ


AxuJo iot 33

SURMA m 10 - 16 January 2014

KogqJ xJãq ßh~Jr kKreJo

F x¬JPyr

jJoJPpr xo~xNYL

oMyJÿJh rKlTMu AxuJo

IJu IJTxJ oxK\h

10 \JjM~JrL, ÊâmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-38 KoKja 12-12 KoKja 02-27 KoKja 04-18 KoKja 05-43 KoKja

11 \JjM~JrL, vKjmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-38 12-13 02-28 04-20 05-45

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

12 \JjM~JrL, rKmmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-37 12-13 02-30 04-21 05-46

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

13 \JjM~JrL, ßxJomJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-37 12-13 02-31 04-23 05-47

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

14 \JjM~JrL, oñumJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-36 12-14 02-33 04-24 05-49

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

15 \JjM~JrL, mMimJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-36 12-14 02-34 04-26 05-50

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

16 \JjM~JrL, mOy¸KfmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-35 12-14 02-36 04-27 05-51

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

PmJUJKr vKrPlr FTKa yJKhPx CPuäU @PZoyJjmL (xJ.) xJyJmJPhr mPuj, @Ko KT ßfJoJPhr xmPYP~ èÀfr IkrJPir TgJ mum jJ? xJyJmJrJ muPuj, KjÁ~A, A~J rJxMuMuäJy! KfKj muPuj, @uäJyr xPñ KvrT TrJ FmÄ oJmJmJr ImJiq yS~JÇ If”kr KfKj ßyuJj ßh~J Im˙J ßgPT ßxJ\J yP~ mxPuj (krmftL TgJr k´Kf èÀfôJPrJk TrJr \jq) FmÄ muPuj, KogqJ TgJ muJ FmÄ KogqJ xJãq ßh~JÇ F TgJKa KfKj Ff ßmKvmJr muPf uJVPuj ßp, xJyJmJrJ oPj oPj muPf uJVPuj, FmJr pKh KfKj gJoPfj! Ijq FTKa yJKhPx FPxPZ, oMyJÿh (xJ.) mPuPZj, ßy oJjMw ß\Pj ßrPUJ, KogqJ xJãq ßh~JPT @uäJyr xPñ KvrT TrJr oPfJ Veq TrJ yP~PZÇ If”kr KfKj ßTJr@Pjr F @~JPfj IÄvKa kPzj, ÈPfJorJ oNKftkN\Jr oPfJ VKytf TJ\ FmÄ KogqJ muJ kKryJr TrÇ' KfrKoKpÇ pJr oPiq xJoJjq kKroJe oJjmfJPmJi @PZ, ßx TUjS KogqJ xJãq KhPf kJPr jJÇ F

irPjr mqKÜ hMKj~Jr ßuJPn KjP\Phr KmPmT S ojMwqfô KmKâ TPr ßh~Ç F\jq oyJj @uäJy FPhr KjP\r mJªJ KyPxPm Veq TPrjKjÇ kKm© ßTJr@Pjr xMrJ ßlJrTJPj @uäJyr mJªJPhr kKrY~ KhPf KVP~ muJ yP~PZ, È...@r pJrJ KogqJ xJã ßh~ jJ...Ç' KogqJ xJãq ßh~J ßpoj IkrJi, k´P~J\Pj xfq xJãq ßVJkj TrJS ßfoj IkrJiÇ F\jq kKm© ßTJr@Pj xfq xJãq ßVJkj jJ TrJr KjPhtv KhP~ muJ yP~PZ, ÈPfJorJ xJãq ßVJkj TPrJ jJÇ ßp mqKÜ fJ ßVJkj TrPm, fJr I∂r kJkL xJmq˜ yPmÇ ßfJorJ pJ Tr, @uäJy fJr Umr rJPUjÇ' (mJTJrJ-283) xfq xJãq ßVJkj TrJ KogqJ xJãq ßh~JrA jJoJ∂rPpPyfM Cn~KaA KjrkrJi oJjMPwr KmÀP≠Ç pUj ßTJPjJ mqKÜ KogqJ xJPãqr TJrPe IjqJ~nJPm ßlÅPx pJ~, fUj xfq xJãq KhP~ fJPT C≠Jr TrJ ‰jKfT hJK~fô yP~ hJÅzJ~Ç F\jq kKm© ßTJr@Pj muJ yP~PZ, ÈPy AoJjhJrrJ, ßfJorJ @uäJyr x∂áKÓ uJPnr CP¨Pv KjP\Phr xPfqr xJãL KyPxPm k´KfKÔf Tr-pKhS fJ ßfJoJPhr KjP\Phr, ßfJoJPhr oJ-mJmJr KTÄmJ ßfJoJPhr KjTaJ®L~Phr

KmÀP≠ pJ~-YJA ßx ijL ßyJT KTÄmJ VKrm ßyJT (fJ ßhUJr Kmw~ j~)Ç TJre @uäJyr x∂áKÓ fJPhr ßYP~ mz Kmw~Ç xMfrJÄ ßfJorJ jqJ~KmYJPrr xo~ KjP\Phr ßU~Ju-UMKvr IjMxre TPrJ jJÇ pKh ßfJor ßkÅYJPjJ TgJ mu KTÄmJ (xfq xJãq ßh~J ßgPT) Kmrf gJT fJyPu ß\Pj ßrPUJ, ßfJorJ pJ KTZM Tr @uäJyr fJr Umr rJPUjÇ' (KjxJ-135) CkPrJÜ @PuJYjJ ßgPT KogqJ xJãq ßh~Jr kKreJo \JjJ ßVuÇ KogqJ xJPãqr oJiqPo hMKj~JPf KTZM xMPpJV-xMKmiJ y~PfJ uJn TrJ pJPm, KT∂á @KUrJPf Fr \jq Yro oNuq KhPf yPmÇ pJrJ xJoJjq oNPuqr KmKjoP~ @uäJyr xPñ Tíf IñLTJr FmÄ KjP\Phr vkgPT KmKâ TPr ßh~, @KUrJPf fJPhr ßTJPjJ IÄv gJTPm jJÇ @uäJy KT~JoPfr Khj fJPhr KhPT fJTPmj jJÇ fJPhr xPñ TgJ muPmj jJ FmÄ fJPhr ßVJjJy ßgPT kKm© TrPmj jJÇ @r fJPhr \jq rP~PZ pπeJhJ~T vJK˜Ç' (xMrJ @u orJj-77) oyJj @uäJy @oJPhr KogqJ xJãq kKryJr TPr xPfqr Skr k´KfKÔf yS~Jr fJSKlT hJj TÀjÇ @KojÇ PuUT : k´JmKºT, fÀe @Puo

hJS~Jy : pMV xoxqJ xoJiJPjr YqJPu† yJxjJAj yJKl\ oJjM w xJoJK\T \LmÇ ‰hjKªj fJPT xJoJK\T, rJ\QjKfT S IgtQjKfT jJjJ xoxqJr xÿMULj yPf y~Ç Fxm xoxqJ ßgPT oMU KlKrP~ rJUJ pJ~ jJÇ @mJr FèPuJ FKzP~ YuJS KbT j~Ç ˝~Ä jmL TKro (xJ.) pUj oÑJ~ hJS~JPfr TJ\ ÊÀ TPrj fUj @rm \JKf jJjJ xoxqJ~ \\tKrf KZuÇ fJPhr xoxqJr I∂ KZu jJÇ KT∂á oJjmfJr jmL (xJ.) k´ g Po BoJj-@KThJ xÄâJ∂ ßoRKuT xoxqJ xoJiJPj FmÄ @uä J yr xJmtPnRofô, fJÅr AmJhf S oJjMPwr kJr¸KrT KmnKÜ xMrJyJTP· TJ\ ÊÀ TPrjÇ KfKj \JjPfj, FèPuJ ßgPT C•rPer oJiqPoA oJjMPwr xJoKV´T xoxqJ ßgPT ßmÅPY gJTJ x÷mÇ F uPãqA KfKj hJS~JKf TJ\ ÊÀ TPrjÇ oJjMw mJ˜m \LmPj FPT IkPrr IKiTJr KjKÁf jJ TrJr TJrPe jJjJ xoxqJr xíKÓ yPòÇ F IkrJi ßgPT KlPr @xPf KmÊ≠ KY∂J-PYfjJ, jqJ~-AjxJl S xM v í ⁄ u \LmjpJkPjr IjMxJrL yS~Jr oJiqPo ÆLPjr hJS~Jf YJKuP~ pJS~J k´P~J\jÇ FPf @rS k´P~J\j oJjMPwr I∂Pr @uäJyr n~ \JV´f TrJÇ F\jq ßp ßTJPjJ TJP\r ÊÀPf jmL TKro (xJ.) oJjM w PT BoJPjr hJS~Jf KhPfjÇ f“TJuLj xoP~ @rPmr ÈvJhJm' S È\rKUp' FuJTJ @rmPhr yJPf KZu jJ mrÄ fJ IPjqr TrfuVf KZuÇ C•Pr ÈvJo' k´PhvKa KZu ßrJPor IiLjÇ hKãPe ÈAP~Poj' k´PhvKa kJrPxqr IiLPj KZuÇ pJPhr IiLPj @rPmr k´ v JxTrJ fJPhr rJÓs kKrYJujJ TrfÇ @rmPhr IiLPj ßTmu Ky\J\, KfyJoJ S j\h FuJTJKa KZu, pJ KZu kJKj S WJxKmyLj oÀnNKor oPfJÇ @r xŒK• mµPj jqJ~AjxJPlr mJuJA KZu jJÇ oMKÓPo~ mqmxJ~L ßuJPTr TJPZA xŒh KZuÇ rJ\q KmP\fJr IPjPTA hKrhs KZuÇ Km•mJPjrJA AöfxÿJPjr KbTJhJr KZuÇ \JK\rJfMu @rPm YJKrK©T ƪô xíKÓr TgJ TJrS I\JjJ j~Ç IväLufJ-KjutöfJ Yro xLoJ~ ßkRÅPZKZuÇ fJ xP•ôS rJxMuMuäJy (xJ.) Kj\ \JfL~fJr k´JiJjq jJ KhP~ FTaJ FxuJKy Kmkäm KjP~ xJoPj IV´xr yP~KZPujÇ fPm KfKj @uäJy fJ~JuJr KjPhtvjJ ZJzJ ßTJPjJ TJ\ TrPfj jJÇ ßpnJPm @uäJyr KjPhtv FPxPZ, KbT ßxnJPmA Ifq∂ Ê≠ S xMYJÀ„Pk TJP\r @j\Jo KhPfjÇ IfqKiT k´P~J\jL~ xÄÛJr FmÄ

ßTJPjJ x“ TJ\S KY∂J-VPmweJ ZJzJ Éa TPr TPr ßluPfj jJÇ fJr hJS~JKf TJ\aJS ßx iJrJrA FTKa ˝ò ChJyre KZuÇ PoRKuT KmwP~r hJS~Jf S Fr k´Kf IKf C“xJyL yS~Jr CP¨vq FA j~ ßp, mJ˜mfJ S xoxqJmuLr ßfJ~JÑJ jJ TrJÇ y\rf oMxJ S y\rf yJÀj (@.) fJSKyh S xKyy @KThJr hJS~Jf ßh~Jr xPñ xPñ ßlrJCPjr TJPZ F hJKmS ßkv TPrKZPuj, KfKj mKj AxrJAuPT ßp vJK˜ KhPòj fJ ßgPT ßpj KlPr @Px FmÄ fJPhrS xPñ ßpPf ßh~Ç ßTJr@Pj FPxPZ, @uäJy fJ~JuJ y\rf oMxJ (@.) S yJÀjPT (@.) mPuPZj, ÈPfJorJ n~ TPrJ jJ, @Ko ßfJoJPhr xPñ @KZ, @Ko ÊKj FmÄ ßhKUÇ IfFm, ßfJorJ fJr TJPZ pJS FmÄ mPuJ, @orJ CnP~A ßfJoJr kJujTftJr ßk´Krf rJxMu, IfFm @oJPhr xPñ mKj AxrJAuPT KhP~ hJS FmÄ fJPhr KjkLzj TPrJ jJÇ @orJ ßfJoJr kJujTftJr TJZ ßgPT Kjhvtj KjP~ ßfJoJr TJPZ @Voj TPrKZ FmÄ ßp x“kg IjMxre TPr fJr k´Kf vJK∂Ç' (fôyJ : 46-47) y\rf jMPyr (@.) metjJ ßgPT mMP^ @Px ßp, KfKj fJr \JKfPT pUj KvrT ßgPT mJiJ k´ h Jj TPrPZj FmÄ fJSKyPhr hJS~Jf KhP~PZj, fUj KfKj FTgJ mPuPZj ßp, fJSKyPhr hJS~Jf @KUrJf kptPmãPer \jq j~, mrÄ hMKj~JKm híKÓPTJe ßgPTS ßfJoJPhr \jq TuqJeTrÇ jmL TKrPor (xJ.) \Lmj Iiq~j TrPu ßhUJ pJ~, KfKj xJrJKa \Lmj hJS~JKf TJP\r @j\Jo KhP~KZPujÇ fPm fJr hJS~Jf ÊiM ßTJr@j IjMpJ~L oJjMPwr YKr© S @ouPTA xKjú P mKvf TPrKj mrÄ FT\j oM x KuoIoMxKuPor \LmPjr fMujJ TPrPZjÇ FPf KfKj ßYJPU @XMu KhP~ ßhKUP~ KhP~PZj ßp, BoJPjr hJS~Jf V´yeTJrL mqKÜr \Lmj TfA jJ kKm© S kKròjúÇ kãJ∂Pr ßp mqKÜ @uäJyr yT jÓ TPrPZ, jmLPhr hJS~JPfr C•Pr TJPj @XMu KhP~ ßrPUPZ FmÄ hMKj~Jr \LmjPTA k´Tíf \Lmj oPj TPr hMKj~JmJxLr \jqS IKnvJPkr TJre yP~PZ; fJrJ ßTJj ˜Prr oJjMw? hJS~JKf TJP\ hJBr kKrkNet ßpJVqfJ gJTJ @mvqTÇ fJPT hJS~JPfr CxMu S @hm xŒPTt \JjPf yPmÇ ßTjjJ hJS~JKf TJP\S @oJPhr \jq ßyhJ~Jf rP~PZÇ F hJS~Jf xŒPTt kKm© ßTJr@Pjr Ijjq KhTKjPhtvjJ yPò, È@kj kJujTftJr kPgr k´Kf @øJj TÀj ùJPjr TgJ mMK^P~ S CkPhv ÊKjP~ C•o„Pk FmÄ fJPhr xPñ KmfTt TÀj

kZªpMÜ k∫J~Ç KjÁ~ @kjJr kJujTftJA SA mqKÜ xŒPTt KmPvwnJPm ùJf rP~PZj, ßp fJr kg ßgPT KmYMqf yP~ kPzPZ FmÄ KfKjA nJPuJ \JPjj fJPhrPT, pJrJ xKbT kPg @PZÇ' (jJyu : 125) @r F hJS~JPfr k≠Kf yPuJ, aJPVtPar Im˙Jj S oj˜P•ôr k´Kf uãq ßrPU xJiJref ÆLPjr ßoRKuT Kmw~èPuJ FTKa xMKjKhtÓ k≠KfPf ßkv TrJÇ mMUJKr S oMxKuPor metjJ~ FPxPZ-y\rf AmPj @æJx (rJ.) ßgPT mKetf @PZ, rJxMuMuäJy (xJ.) y\rf oM@\PT (rJ.) AP~PoPj kJbJPjJr xo~ mPuKZPuj, fMKo @yPu KTfJPmr FTKa \jPVJÔLr TJPZ pJò, fJA k´gPoA fJPhr Sxm KmwP~ hJS~Jf ßhPm ßp, @uäJy ZJzJ ßTJPjJ oJmMh ßjA, oMyJÿh (xJ.) @uäJyr rJxMu! pKh fJrJ FKa ßoPj ßj~ fPm fJPhr muPm, @uäJy fJ~JuJ rJf-Khj kJÅY S~JÜ jJoJ\ lr\ TPrPZjÇ pKh fJrJ FKaS ßoPj ßj~ fPm muPm, @uäJy fJ~JuJ xŒhvJuLPhr Skr \JTJf lr\ TPrPZj, fJPhr xŒh ßgPT fJrJ VKrmPhr oJP^ fJ mµj TrPmÇ pKh FKaS ßoPj ßj~, fPm fJPhr mqJkJPr xJmiJj gJTPmÇ xmthJ o\uMPor @yJ\JKr ßgPT ßmÅPY gJTJr ßYÓJ TrPmÇ ßTjjJ fJr FmÄ @uäJyr oJP^ (@zJu xíKÓTJrL) ßTJPjJ khtJ ßjAÇ (mMUJKr-oMxKuo) hJS~JKf TJP\ ßv´JfJPhr ßoiJ S ojPjr k´Kf ßU~Ju rJUJ \ÀKrÇ F Kmw~Ka y\rf \JPmr AmPj xJKuPor (rJ.) metjJ ßgPT ¸Ó yP~ pJ~Ç KfKj mPuj, @Ko rJxMuMuäJyr (xJ.) TJPZ KVP~ K\ùJxJ TruJo-@kKj KT @uäJyr rJxMu? KfKj muPuj, @Ko SA @uäJyr rJxMu, pUj ßfJoJPhr ßTJPjJ KmkPh KjkKff yP~ fJr TJPZ ßhJ~J Tr fUj KfKj ßfJoJPhr Kmkh CKbP~ ßjjÇ hMKntPãr xo~ pUj ßfJorJ fJr TJPZ ßhJ~J Tr, fUj KfKj vxq-xmK\ C“kJhj TPrjÇ WJx-kJKjr hMKntPãr TmPu kPz ßfJoJPhr CajL yJKrP~ ßVPu ßfJoJPhr k´JgtjJr mPhRuPf KfKj ßfJoJPhr CajL KlKrP~ ßhjÇ y\rf \JPmr (rJ.) mPuj, @Ko @r\ TruJo, @oJPT KTZM jKxyf hJj TÀjÇ fUj rJxMuMuäJy (xJ.) mPuj, TJCPT VJKu KhS jJÇ \JPmr (rJ.) metjJ TPrj, SAKhj ßgPT @Ko TJCPT VJKu KhAKjÇ ˝JiLj-krJiLj TJCPTA j~, FojKT ßTJPjJ k´JeL ßpoj Ca mTKrPTS j~Ç If”kr rJxMuMuäJy (xJ.) mPuj, ßfJoJPT ßTC ßTJPjJ yJKh~J KhPu fMKo fJ fMò TPr ßhPUJ jJÇ @r ßfJoJr nJAP~r xPñ oj UMPu TgJ muÇ ßTjjJ FaJ xŒ´LKfr I∂ntMÜÇ


34 IJ∂\tJKfT

10 - 16 January 2014 m SURMA

fMwJr-mrPl IYu pMÜrJÓs 7 \JjM~JKr - ßoÀ Iûu ßgPT ßiP~ @xJ k´mu ‰vfqk´mJPyr TJrPe pMÜrJPÓsr IPjT FuJTJr fJkoJ©J ßrTct oJ©J~ ßjPo ßVPZÇ k´JTíKfT FA hMPptJPV k´J~ IYu TPr KhP~PZ pMÜrJÓsPTÇ jmmwt ßgPT k´Y§ bJ§J~ TJmM uJU uJU oJKTtj jJVKrPTr \j\Lmj @rS Kmkpt˜ yP~ kPzPZÇ ‰vfqk´mJPyr F iJrJ ImqJyf gJTPu Vf 20 mZPrr oPiq ßhvKaPf xmPYP~ ßmKv vLf kzJr ßrTct yPf kJPr mPu @vÄTJ TrJ yPòÇ TJjJcJ S pMÜrJPÓsr C•r-kNmtJûPur KmKnjú FuJTJ~ fMwJr^Pzr TJrPe APfJoPiq hMA lMa kpt∂ mrl \Po ßVPZÇ Qvfqk´mJPyr TJrPe Vf TP~TKhPj 16 \j k´Je yJKrP~PZjÇ FZJzJ KmoJPjr Kfj yJ\Jr 7v'r ßmKv lîJAa mJKfu TrJ yP~PZÇ KvTJPVJPf mº rJUJ yP~PZ KvãJ k´KfÔJjÇ FZJzJ ˙JjL~Phr WPrr ßnfPr Im˙Jj S UJmJr o\Mf rJUJr krJovt ßh~J yP~PZÇ @myJS~J KmnJV \JjJ~, pMÜrJPÓsr C•r S oiqJûPu fJkoJ©J oJAjJx 60 KcKV´ lJPrjyJAPa jJoJr @vÄTJ rP~PZÇ fJA F

ArJPjr kroJeM @PuJYT hPu ßpJV KhPòj TP~T\j jfMj KmPvwù 7 \JjM~JKr - Z~ \JKf-PVJÔLr xPñ kroJeM Kmw~T KmPvwù kptJP~r @xjú ‰mbPT ArJPjr k´KfKjKi hPu kKrmftj @jJ yPòÇ jPn’Pr hM'kPãr oPiq ˝JãKrf GKfyJKxT kroJeM YMKÜ mJ˜mJ~Pjr CkJ~ KjP~ KmPvwù kptJP~r F ‰mbT IjMKÔf yPmÇ ArJPjr krrJÓsoπL \JS~Jh \JKrl S oNu kroJeM @PuJYT hPur k´iJj @æJx @rJTKY \JKjP~PZj, kroJeM YMKÜ mJ˜mJ~j KjP~ @PuJYjJ~ ArJKj KmPvwù hPu KTZM xÄPpJ\j-KmP~J\j yPòÇ k´KfKjKi huKa pJPf @rS vKÜvJuL Im˙JPj ßgPT @PuJYjJ TrPf kJPr, ßx \jq F mqm˙J ßj~J yPòÇ xŒ´Kf Z~ \JKf-PVJÔLr xPñ ArJPjr KmPvwù kptJP~r @PuJYjJ~ hM'kPãr TJPrJrA YNzJ∂ Kx≠J∂ \JjJPjJr ãofJ jJ gJTJ~ fJ ßTJPjJ luJlu ZJzJA ßvw y~Ç krmftL ‰mbPT pJPf F irPjr kKrK˙Kf xíKÓ jJ y~, ßx uPãq ßYÓJ TrPZ hM'kãÇ F KmwP~ @PuJYjJr \jq xŒ´Kf ACPrJkL~ ACKj~Pjr krrJÓsjLKf Kmw~T k´iJj TotTftJ S kroJeM @PuJYjJ~ Z~ \JKf-PVJÔLr k´KfKjKi hPur k´iJj TqJPgKrj IqJvPaJPjr ßckMKa ßyu Kvìc ßfyrJj xlr TPrjÇ @æJx @rJTKYr kJvJkJKv ArJKj k´KfKjKi hPu kKrmftPjr KmwP~ TgJ mPuPZj kroJeM vKÜ xÄ˙Jr k´iJj @uL @Tmr xJPuKySÇ KfKj Vf ßrJmmJr ßfyrJPj mPuPZj, kroJeM \ôJuJKj Yâ FmÄ @rJTnJKr kJKjr YMKuä KjP~ @xjú ‰mbPT @PuJYjJ yPm mPu ArJKj k´KfKjKi hPu @rS TP~T\j KmPvwù I∂ntMÜ TrPf yPmÇ

IûPur oJjMwPT KjP\Phr KjrJk•J S rJ˜Jr mrl IkxJrPer xMKmiJPgt WPr gJTJr krJovt ßh~J yP~PZÇ KmPvwùPhr @vÄTJ, F irPjr vLPf oJ© kJÅY KoKjParS To xoP~ vrLPrr fôPT k´hJy xíKÓ TrPf kJPrÇ TPuJrJPcJr KmKnjú IÄPv k´Y§ bJ§J mJfJPxr xfTtmJeL \JKr TrJ yP~PZÇ IqJxPkPjr TJPZ FTKa ßZJa KmoJPj ImfrPer xo~ @èj iPr pJ~Ç FPf FT @PrJyL Kjyf y~ mPu TotTftJrJ \JjJjÇ hMWtajJ~ @rS hM'\j @yf y~Ç k´Y§ vLPfr oPiq míKÓ S fMwJrkJPfr TJrPe KjCA~PTtr \j Fl ßTPjKc KmoJjmªr hMA WµJr \jq mº rJUJ y~Ç Fr @PV aPrJP≤J ßgPT @xJ ßcuaJ F~JruJAP¿r FTKa KmoJj rJjSP~ ßgPT KZaPT mrPlr ˜NPk @aPT pJ~Ç \JfL~ @myJS~J xÄ˙J YuoJj @myJS~JPT È\LmPjr \jq ÉoKT' mPu CPuäU TPrPZÇ oiq-kKÁoJûPur KoPjPxJaJ rJP\qr Vnjtr oJTt cJAaj APfJoPiq ÛMu mº rJUJr KjPhtv KhP~PZjÇ jgt cJPTJaJ xmPYP~ hMPptJVkNet @myJS~Jr oMPU kzPf

kJPr mPu @vÄTJ TrJ yPòÇ KvTJPVJ, ßcasP~a S ßx≤ uMAPx Vf rJPf mqJkT fMwJrkJf yP~PZÇ TJjJcJr KjClJC¥uqJ¥ ÆLPkr 10 yJ\Jr oJjMw KmhMq“KmyLj Im˙J~ rP~PZÇ nJKr fMwJrkJPfr TJrPe ßxUJjTJr FTKa vKÜvJuL asJ¿lotJr KmTu yP~ kPzPZÇ C•r ßoÀ Iûu ßgPT Fr @PV UMm ß\JrJPuJ ‰vfqk´mJy yP~KZu 1994 xJPuÇ F rTo bJ§J xYrJYr kPz jJÇ TJjJcJr arP≤Jr fJkoJ©J Vf míy¸KfmJr oJAjJx 29 FmÄ TMAPmT KxKaPf oJAjJx 38 KcKV´ ßxuKx~JPx ßjPo pJ~Ç pMÜrJPÓsr KjCA~Tt, TJPjTKaTJa S oqJxJYMPxax IñrJP\q nJKr fMwJrkJPfr TJrPe ˙JjL~ KvãJ k´KfÔJjèPuJ mº yP~ pJ~ FmÄ ßpJVJPpJV mqm˙J ßnPX kPzÇ ßmJˆj vyPr k´J~ 18 AKû kMÀ mrl kPzPZ mPu \JjJPjJ y~Ç KjCA~PTtr C•rJûPu k´Y§ vLPf @uP^AoJr ßrJPV @âJ∂ 71 mZr m~xL FT mí≠Jr oífMq yP~PZÇ

KxKr~J~ KmPrJiLhuL~ ßjfJ \JmtJ kMjKjmtJKYf

7 \JjM~JKr - KxKr~Jr k´iJj KmPrJiLhuL~ ß\Ja ßrJmmJr A˜J’MPu FT xJiJre xnJ~ fJPhr ßjfJ KyPxPm @yPoh \JmtJPT kMjrJ~ KjmtJKYf TPrPZÇ ß\JPar FT KmmíKfPf F TgJ muJ y~Ç ßxJomJr FFlKkr UmPr muJ y~, \JmtJ 65 ßnJa ßkP~ fJr FToJ© k´KfƪôL k´JgtL Kr~Jh Ky\JmPT krJK\f TPrjÇ Ky\Jm ßk´KxPc≤ mJvJr @u @xJh xrTJPrr kã

fqJV TrJ ßjfJ KyPxPm ßmKv kKrKYfÇ CPuäUq, KfKj 13 ßnJa ßkP~PZjÇ \JmtJ Vf \MuJA oJPx k´go F ß\JPar k´iJj KjmtJKYf yP~KZPujÇ KfKj @mJrS F V´∆Pkr k´iJj KjmtJKYf yS~J~ @rS Z~oJx Fr hJK~fô kJuj TrPmjÇ KfKj Foj FT èÀfôkNet xoP~ kMjKjtmtJKYf yPuj pUj xMA\JruqJP¥ vJK∂ @PuJYjJ IjMÔJPjr Kfj x¬JPyrS To xo~

mJKTÇ SA vJK∂ @PuJYjJ~ xrTJKr S KmPhsJyL k´KfKjKi hPur IÄv ßj~Jr TgJ rP~PZÇ KmPhsJyLPhr oPiq @∂”PTJªPu 50 \j Kjyf : KxKr~J~ KmPhsJyLPhr KmKnjú V´∆Pkr oPiq k´Y§ xÄWPwt I∂f 50 \j Kjyf S @rS IitvfJKiT mqKÜ @yf yP~PZÇ KxKr~Jr oJjmJKiTJr xÄ˙J- KxKr~Jj

Im\JrPnaKr lr KyCoqJj rJAax \JKjP~PZ oMPUJoMKU xÄWwt, VJKzPmJoJ yJouJ S KjKmtYJr yfqJTJP§r oJiqPo SA 50 \j k´Je yJKrP~PZÇ xŒ´Kf xπJxL ßjaS~JTt @u TJ~hJr xPñ xÄKväÓ ßVJÔL AxuJKoT ߈a Im ArJT S AKxPur xhxqrJ KmPhsJyLPhr Kj~Kπf FuJTJèPuJr KTZM èÀfôkNet ßYTkP~≤ S oyJxzT hUu TPr ßj~Ç ßrJmmJr KmPhsJyLrJ @u TJ~hJr xπJxLPhr TJZ ßgPT SAxm ˙JkjJr hUu KlKrP~ ßj~Jr \jq yJouJ YJuJPu hM'kPãr oPiq xÄWwt ßmPi pJ~Ç KxKr~Jr C•rJûuL~ @PuP√J S AhKum k´PhPv Fxm xÄWwt yP~PZÇ u¥jKnK•T Im\JrPnaKr lr KyCoqJj rJAax \JKjP~PZ, KjyfPhr oPiq I∂f xJf\jPT AKxPur xhxqrJ @aPTr kr msJvlJ~Jr TPr yfqJ TPrPZÇ FZJzJ AKxPur I∂f j~ xπJxL k´KfkPãr èKuPf k´Je yJKrP~PZÇ CPuäUq, xŒ´Kf KmsKav k´KfrãJ KmnJPVr FT \KrPk muJ yP~PZ, KxKr~Jr xrTJr S \jVPer KmÀP≠ uzJArf k´J~ FT uJU KmPhsJyL I∂f FT yJ\Jr V´∆Pk KmnÜÇ


IJ∂\tJKfT 35

SURMA m 10 - 16 January 2014

hKãe xMhJPjr xïa

xÄWwt mPº xyPpJKVfJr \jq \MmJ ßVPZj xMhJKj ßk´KxPc≤ 7 \JjM~JKr - hKãe xMhJPjr Kfj x¬JymqJkL xÄWwt mPº ßhvKaPT xyPpJKVfJ TrJr CP¨Pvq xMhJPjr ßk´KxPc≤ Sor @u-mKvr FTKhPjr xlPr \MmJ ßkRÅPZPZjÇ rJ\iJjL \MmJr @∂\tJKfT KmoJjmªPr mKvrPT ˝JVf \JjJj hKãe xMhJPjr nJAx ßk´KxPc≤ ß\ox S~JKj AVVJÇ Frkr ßk´KxPc≤ mKvr fJr hKãe xMhJKj xoTã xJunJ KTPrr xPñ xJãJ“ TrPf ßk´KxPc≤ k´JxJPh pJjÇ xMhJPjr ßk´KxPc≤ mKvr KmoJjmªPr xJÄmJKhTPhr ßTJPjJ k´Pvúr C•r ßhjKjÇ Imvq ßrJmmJr UJftMo mPuKZu, hKãe xMhJPjr YuoJj xïa rJ\QjKfT CkJP~ xoJiJPjr uPãq k´PYÓJ YJuJPf rJK\ @PZ mKvr xrTJrÇ FZJzJ, kNmt @Kl∑TJr @ûKuT mäT @AK\FKc hKãe xMhJPj vJK∂ k´KfÔJr ßp CPhqJV KjP~PZ fJr xlufJr \jq x÷Jmq xmKTZM TrPm UJftMoÇ FKhPT hKãe xMhJPjr KmmhoJj hM'kPãr oiqTJr xKyÄxfJ mPº FTKa @jMÔJKjT I˘KmrKfr \jq AKgSKk~J~ CnP~r oPiq xrJxKr @PuJYjJ IjMÔJPjr k´˜MKf xŒjú mPu \JjJ ßVPZÇ PrKcS SohMroJPjr UmPr ßrJmmJr muJ y~,

mJKvr hKãe xMhJPjr ßk´KxPc≤ xJunJ KTPrr xPñ xïa KjP~ @PuJYjJ TrPf rJ\iJjL \MmJ~ ßkRÅPZPZjÇ fPm F KmwP~ Km˜JKrf @r KTZM muJ y~KjÇ Fr @PV UJftMPo xMhJPjr krrJÓs oπeJuP~r oMUkJ© xKyÄx kLKzf hKãe xMhJPj xoxqJr vJK∂kNet xoJiJPj rJ\QjKfT k´Kâ~J ImqJyf rJUJr Skr èÀfôJPrJk TPrjÇ FKhPT TotTftJrJ \JKjP~PZj, AKgSKk~Jr rJ\iJjL @K¨x @mJmJ~ @jMÔJKjT I˘ KmrKf KjP~ @PuJYjJ ÊÀr @PV ßrJmmJr hKãe xMhJPjr xrTJr KmPhsJyLPhr oiqTJr k´iJj @PuJYTVe xrJxKr ‰mbPT mPxjÇ Vf 15 KcPx’r ßgPT hKãe xMhJPjr ßk´KxPc≤ xJunJ KTr S xJPmT nJAx ßk´KxPc≤ KrP~T oJYJPrr IjMVf ßxjJPhr oPiq xÄWwt YuPZÇ FPf F kpt∂ yJ\Jr yJ\Jr oJjMw Kjyf yP~PZÇ @AK\FKc'r CPhqJPV hM'kã mftoJPj AKgSKk~Jr rJ\iJjL @K¨x @mJmJ~ vJK∂ @PuJYjJ YJuJPòÇ FKhPT hKãe xMhJPjr KmPhsJyL Kj~Kπf ßmJr vyPr xÄWPwt ßhvKar ßxjJmJKyjLr FT ß\jJPru Kjyf yP~PZjÇ

kMKuv-oMrKxk∫L xÄWwt, Kjyf 17 5 \JjM~JKr - KoxPrr jxr KxKaPf kMKuv S oMrKxk∫LPhr oPiq ÊâmJr xÄWPwtr FTkptJP~ mJPx @èj iKrP~ ßhS~J y~Ç F xo~ pJ©LrJ ßhRPz ßmKrP~ k´Je mJÅYJj Ç FFlKkKoxPr ãofJYMqf ßk´KxPc≤ ßoJyJÿh oMrKxPT kMjmtyJu TrJr hJKmPf Vf ÊâmJr jfMj TPr ßhv\MPz KmPãJn TPrPZj fJÅr xogtPTrJÇ F xo~ kMKuPvr xPñ xÄWPwt I∂f 17 \j Kjyf yP~PZjÇ ßhvKar ˝J˙q oπeJu~ F Umr KjKÁf TPrPZÇ @VJoL mMimJr oMrKxr oJouJr ÊjJKj xJoPj ßrPU fJÅr xogtT AxuJok∫LPhr FTKa ß\Ja ÊâmJr jfMj TPr KmPãJPnr cJT ßh~Ç fPm oMrKxr xÄVbj oMxKuo msJhJrÉcPT Vf x¬JPy ÈxπJxL' xÄVbj KyPxPm ßWJweJr kr kMKuv ¸ÓnJPm \JKjP~ KhP~KZu, fJrJ msJhJrÉPcr ßTJPjJ KmPãJn xyq TrPm jJÇ fJA ÊâmJr AxuJok∫LrJ rJ˜J~ jJoJr krkrA kMKuv KmPãJnTJrLPhr Z©nñ TPr KhPf èKu YJuJ~Ç KoxPrr ˝J˙q oπeJu~ \JjJ~, xÄWPwt rJ\iJjL TJ~PrJPf 10 \j Kjyf yjÇ F ZJzJ lJACo vyPr Kfj\j, @PuéJKªs~J~ hM\j FmÄ AxoJKu~J S KojJ~J vyPr FT\j TPr Kjyf yP~PZjÇ F ZJzJ @yf yP~PZj I∂f 57 \jÇ fPm yfJyPfr xÄUqJ IPjT ßmKv mPu \JKjP~PZj KmPãJnTJrLrJÇ Imvq yfJyf mqKÜrJ KmPãJnTJrL, kgYJrL, jJKT kMKuv, fJ KjKÁf TPrKj oπeJu~Ç ˝rJÓs oπeJu~ \JKjP~PZ, 122 \j KmPãJnTJrLPT @aT TrJ yP~PZÇ KmPãJnTJrLrJ TJ~PrJPf FTKa kMKuPvr VJKzPf ßkasuPmJoJ ßoPr @èj iKrP~ ßhj mPu \JjJj FT\j KjrJk•JTotLÇ kPr ˙JjL~ mJKxªJrJ @èj ßjnJj mPu VeoJiqPor UmPr \JjJPjJ y~Ç TJ~PrJr oJKh FuJTJr FTKa xJoKrT yJxkJfJPur TJPZ kMKuvPT uãq TPr @fvmJK\ TPrj KmPãJnTJrLrJÇ kPr kMKuv fJÅPhr Z©nñ TrPf TJÅhJPj VqJPxr ßvu ßZJPzÇ KmPãJnTJrLrJ ÈxJoKrT vJxj KjkJf pJT' mPu ßxäJVJj ßhjÇ ßhvKar ßxjJk´iJj @mPhu lJ•Jy @u-KxKxr KmÀP≠S ßxäJVJj ßhj fJÅrJÇ FA KxKxA Vf 3 \MuJA oMrKxPT C“UJPf ßjfífô KhP~KZPujÇ oMrKxPT C“UJPfr kr ßgPT fJÅr xogtPTrJ k´J~ k´KfKhj KmPãJn TPr @xPZjÇ KmPvw TPr k´Kf ÊâmJr \MoJr jJoJP\r kr fJÅrJ \PzJ yP~ mz irPjr KmPãJn TrPZjÇ fPm xrTJr hoj-kLzPjr oJ©J mJKzP~ ßhS~J~ KmPãJnTJrLPhr xÄUqJ TPo @xPZÇ oMrKx C“UJf yS~Jr kr ßgPT F kpt∂ xÄWPwt FT yJ\JPrr ßmKv mqKÜ Kjyf yP~PZj, pJÅPhr ßmKvr nJVA AxuJok∫LÇ F ZJzJ yJ\Jr yJ\Jr oMrKx-xogtTPT @aT TPr TJrJVJPr kJbJPjJ yP~PZÇ

ßrJmmJr xrTJKr mJKyjL ßmJr vyr kMjhtUPur ßYÓJTJPu KmPhsJyLPhr yJouJ~ SA ß\jJPru Kjyf yjÇ FKhPT, AKgSKk~J~ YuPZ pM≠rf huèPuJr oPiq pM≠KmrKfr ßYÓJ~ @PuJYjJÇ jMP~r xok´hJP~r ãofJYMqf nJAx ßk´KxPc≤ KrT oJYJPrr IjMVf KmPhsJyLrJ KhjTJ xok´hJP~r ßk´KxPc≤ KTPrr Skr yJouJ YJuJPu F xÄWJf ÊÀ y~Ç kPr F xÄWJf xJrJPhPv ZKzP~ kPzÇ 2013 xJPur 15 KcPx’r ßgPT ÊÀ yS~J F xÄWJPf F kpt∂ FT yJ\JPrS ßmKv oJjMw Kjyf S hMA uJU oJjMw WrZJzJ yP~PZjÇ YuKf mZPrr \MuJA oJPx oJYJrxy oKπxnJr xm xhxqPT mKyÏJr TPrj KTrÇ ãofJr ÆPªôr ß\r iPr fJPhr mKyÏJr TrJ yP~PZ mPu iJreJ TrJ y~Ç 2011 xJPu ˝JiLjfJ uJPnr kr ßgPTA FTKa K˙KfvLu xrTJr mqm˙J I\tPjr ßYÓJ TrPZ hKãe xMhJjÇ C•r xMhJPjr xPñ xÄWJPfr hLWt xÄWJPfr kr FxKkFuF-Fr @PªJuPjr lPuA IK\tf y~ hKãe xMhJPjr ˝JiLjfJÇ fPm ßfuxoí≠ F ßhvKa \JKfVf S rJ\QjKfTnJPm KmnÜÇ ßxUJPj FUPjJ IPjT I˘iJrL hu xKâ~Ç

AxrJAPur KjptJfPjr k´KfmJPh yJ\JPrJ IKnmJxLr KmPãJn 7 \JjM~JKr - AÉKhmJhL AxrJAPur KjptJfPjr k´KfmJPh KmPãJn TPrPZ ßhvKar @Kl∑TJj IKnmJxLrJÇ ßfu@Kmm TftíkPãr KmÀP≠ ‰mwoqoNuT jLKfr IKnPpJPV 6 \JjM~JKr rJ\iJjLPf KmvJu F KmPãJPnr @P~J\j TPr IKnmJxLrJÇ KmPãJnTJrLrJ ßmKvrnJVA KZu xMhJPjr jJVKrTÇ IKnmJxLPhr KmjJKmYJPr IQminJPm TJrJVJPr @aPT rJUJr k´KfmJPh AÉKhmJhL k´vJxPjr KmÀP≠ ßãJn \JjJ~ fJrJÇ KmPãJn ßgPT @Kl∑TJr Fxm IKnmJxL ‰minJPm TJ\ TrJ S KjrJkh @v´~ mqm˙Jr \jq hJKm \JjJ~Ç FKhPT AxrJAKu kMKuv \JKjP~PZ, IKnmJxLPhr F KmPãJn KZu vJK∂kNetÇ KmPãJnTJrLrJ È˝JiLjfJ' S ÈoMKÜ'r hJKmPf KY“TJr KhPf gJPTÇ fJrJ mPu, È@orJ vreJgtL, @orJ ˝JiLjfJ YJAÇ' @Kl∑TJxy KmPvõr KmKnjú ßhv ßgPT IQminJPm ßuJT FPj hUu TrJ KlKuK˜Kj nNUP§ mxmJPxr mqm˙J TPr ßh~ AÉKhmJhL AxrJAuÇ

oofJr kKÁomPñ @mJr ÈhM”˝kú' dJTJ, 5 \JjM~JKr - TuTJfJr FT mqmxJ~L FTKa ˙JkjJ KjotJeTJP\r IjMoKf YJAPu oJétmJhL TKoCKjˆ kJKatr (KxKkFo) ßuJT\j fJÅr TJPZ YJÅhJ hJKm TPrKZuÇ KfKj SA YJÅhJ KhPf I˝LTíKf \JKjP~KZPujÇ WajJKa KZu kKÁomñ KmiJjxnJ KjmtJYPjr KbT @PVrÇ 2011 xJPur SA KjmtJYPj oofJ mPªqJkJiqJP~r ßjfífôJiLj hu fíeoNu TÄPV´x KmkMu Km\~ I\tj TPrÇ FPf SA rJP\q mJol∑P≤r aJjJ 34 mZPrr vJxPjr ImxJj WPaÇ kKrmftPjr k´Kfv´∆Kf KhP~ \jVPer @˙JuJPn xogt yP~KZPuj ÈKhKh'Ç fJÅr \P~r mqJkJPr @®KmvõJxL SA mqmxJ~L fUj KxKkFPor ßuJT\jPT mPuKZPuj, k´P~J\Pj KfKj KjP\r mqmxJ mº TPr ßhPmj, KT∂á YJÅhJ ßhPmj jJÇ SA mqmxJ~Lr k´fqJvJoPfJA KjmtJYPj ßyPrKZPuj mJol∑≤ ßjfJ mM≠Phm n¢JYJptÇ fPm o\Jr mqJkJr yPuJ, TP~T Khj kr ßxA FTA YJÅhJmJP\r hu @mJrS ßxA KjotJe-mqmxJ~Lr hr\J~ TzJ jJPzÇ FmJr fJrJ Imvq hu kJP fíeoNu TÄPV´Pxr ßuJT yP~ ßVPZÇ oJim jJ~Jr jJPor FT\j xlaS~qJr k´PTRvuL TuTJfJ~ TJ\ TrPZj @a mZr iPrÇ KfKj 50 uJU ÀKk hJPo xPuT FuJTJ~ xŒ´Kf FTKa

lîqJa KTPjPZjÇ jfMj mJKzPf SbJr Kfj KhPjr oJgJ~ FThu fÀe KjP\Phr fíeoNPur ßuJT hJKm TPr fJÅr lîqJPa KVP~ huL~ fyKmPur \jq 50 yJ\Jr ÀKk hJKm TPrÇ oJim K\Pùx TPrj, ßTj fJÅPT SA Igt KhPf yPm? \mJPm fJrJ mJKzr mJAPrr rJ˜J ßhKUP~ mPuKZu, ÈSA rJ˜JKa @kjJPT mqmyJr TrPf yPm, fJA jJ? fJA rJ˜Jr Tr KyPxPmA @kjJPT YJÅhJ KhPf yPmÇ' kKÁomPñr mftoJj KY© TL? ßxUJPj oJjMPwr TJj ßTPa KmKòjú TrJ y~, ßYJU C“kJaj TrJ y~, iwtPer KvTJr jJrLrJ ßpRjTotL KyPxPm KYK¤f y~, @r hPur k´Kf IjMVfPhr ˝Jgt rãJ~ x“ kMKuv TotTftJPhr mhKu TrJ y~Ç oofJ mPªqJkJiqJP~r mJÄuJ FUj IºTJr S @fPïr \jkPh kKref yP~PZÇ KnjúofJmu’LPhr CPkãJ TPrA KfKj ÈQ˝rvJxj' YJuJPòjÇ YuKó© KjKw≠ yPò, mqñKY© mº TPr KhP~ Kv·LPhr TJrJmªL TrJ yPòÇ ßTC jqJ~KmYJPrr TgJ muPuA fJÅPT ÈoJSmJhL' @UqJ ßhS~J yPòÇ oMUqoπLPT fMÓ TrPf VJj kpt∂ rKYf yPòÇ xMoj oMPUJkJiqJP~r YuKó© TJXJu oJuxJa @aPT KhP~PZ ßx¿r ßmJctÇ TJre, ZKmKaPf oofJr fLms xoJPuJYjJ TrJ yP~KZuÇ KT∂á FUj oyJPvõfJ ßhmL S TmLr xMoPjr oPfJ mqKÜrJ

oofJr KmÀP≠ TgJ muPf ÊÀ TPrPZjÇ IgY fJÅrJA FTxo~ KxKkFoPT C“UJf TrPf oofJr kJPv hJÅKzP~KZPujÇ \jxJiJrPer oPiqS FUj fíeoNuKmPrJiL oPjJnJm âov vKÜvJuL yPòÇ Kmw~Ka xmUJPjA j\Pr kzPZÇ xrTJKr jLKfr kJvJkJKv fíeoNPur ßuJT\Pjr IjqJ~ TotTJP§r KmÀP≠ k´KfmJh TrPf ÊÀ TPrPZ oJjMwÇ oiqoV´JPo 12 mZr m~xL FT KTPvJrL iwtPer KvTJr yP~ UMj yS~Jr kr TuTJfJr rJ˜J~ ßjPoPZ \jfJÇ rJP\qr jJrL TKovPjr k´iJj xMjªJ oMPUJkJiqJ~ mPuPZj,

mJÄuJ~ FUj FTKa ÈxJoJK\T Kmkäm' k´P~J\jÇ TKovPjr xJPmT xhxq nJrfL oM“xMK¨ @rS ¸Ó TPr mPuPZj, iwteTJrLrJ \JPj, fJrJ ãofJxLj hPu ßpJV KhPu kJr ßkP~ pJPmÇ fíeoNPu IPjT IkrJiL bJÅA KjP~PZÇ F Im˙J~ KvVKVrA kKrK˙Kfr CjúKfr x÷JmjJ ßjAÇ fJA @fPïr oPiq mxmJxA FUj \jVPer Kj~KfÇ fPm KT Kfj hvPTr TKoCKjˆ vJxPjr ImxJj ßYP~ kKÁomPñr mJXJKurJ nMu TPrKZu? @r ßxA nMPur kKreJPoA FUj fJrJ hM”˝Pkúr oPiq mxmJx TrPZ?


36 ˛re

10 - 16 January 2014 m SURMA

mñmºár ˝Phv k´fqJmftj

GKfyJKxT ßxA ßfPrJ W≤J!

Cöôu hJv

oMK\m \JjJuJ KhP~ Êà ßoPWr KhPT IkuT fJKTP~ @PZjÇ KTZáãe kr hÅJKzP~ VJAPf uJVPuj È@oJr ßxJjJr mJÄuJ, @Ko ßfJoJ~ nJumJKx!' fÅJr ßYJU \Pu nPr CbPuJÇ muPuj, mqJjJ\tL iPrJ KryJPxtu KhP~ KjAÇ @orJ hM\PjA VJAuJo È@oJr ßxJjJr mJÄuJ, @Ko ßfJoJ~ nJumJKx!' ßYJPUr \u ßuJTJPjJr ßYÓJ TPr muPuj, pM≠Km±˜ ßhvPT FKVP~ KjPf @rS TPbJr xÄV´Jo IPkãJ TrPZÇ mMPT mu FTaJA, ßhPvr @kJor oJjMwÇ

10 \JjM~JKr 1972Ç mñmºá ßvU oMK\m u¥j ßgPT KhuäL yP~ KlPrj ˝JiLj mJÄuJPhPvÇ KmsKav F~JrPlJPxtr KmPvw KmoJPj mñmºár FToJ© xypJ©L yj fÅJr hLWtKhPjr mºá nJrfL~ xJPmT TáaQjKfT vvJï ßvUr mqJjJ\tLÇ fÅJrJ KmoJPj KZPuj hLWt 13 W≤JÇ xŒsKf hKãe u¥Pjr mJxJ~ mPx GKfyJKxT ßxA ÃoPer V· ßvJKjP~PZj KfKj Ç

kNmt kJKT˜JPj nJrfL~ hMfJmJPxr rJ\QjKfT TotTftJ KyPxPm TJ\ TrKZÇ AP•lJT IKlPxr Ph~Ju ßWÅwJ YâmftL KmKÄP~ gJKT @KoÇ 25 KcPx’r 1962, oiqrJfÇ AP•lJT xŒJhT ßfJlJöu ßyJPxj oJKjT Ko~J Umr kJbJPuj ßhUJ TrPfÇ KjrJk•J ^ÅMKT FKzP~ fÅJr nmPjr nJñJ ßh~JPur oJ^ KhP~ xJPg ßhUJ TrPf pJAÇ KTZáãe kr xMbJo ßhyL, uMKñ krJ nhs ßuJTKa yJf ßYPk hrJ\ TP£ muPuj, oMK\m! fÅJr TgJ PmvL ÊPjKZ KT∂á Foj TJTfJuL~ ßhUJ yPm nJKmKjÇ PxA rJPfr kr Pmv TP~TmJr @oJPhr ßhUJ yP~PZÇ oMK\m FTKhj mPu CbPuj mJÄuJPhv ˝JiLj TrPf yPm! Ç @oJPT muPuj, nJrf xrTJPrr xyPpJKVfJ YJA Ç fÅJr TgJ ßvJPj @Ko kMPrJkMKr nrPT KVP~KZuJoÇ ßuJTaJ mPu KT?Ç PvwrJPf WPr KlPr @r WMoJPf kJKrKjÇ oJgJ~ WMrkJT UJKòu oMK\Pmr TgJÇ rPÜr ßyJKu ßUuJ @r jJjJ YzJA CfrJA ßkKrP~ ˝JiLjfJ kJ~ oMK\Pmr mJÄuJPhvÇ hLWtkg kKrâoJ~ @orJ mºá yP~ CPbKZuJoÇ kJKT˙JPjr TJrJVJr ßgPT oMKÜ ßkP~ ßvU oMK\m u¥j KyPgsJ KmoJj mªPr @xPujÇ v´LoKf AKªrJ VJºLr krJoPvt fÅJPT KhuäL yP~ mJÄuJPhPv ßkRÅPZ KhPf xypJ©L yA @KoÇ

9 \JjM~JKr 1972, ßnJr Z~aJÇ u¥j KyPgsJ KmoJj mªPrr FuTTmsJCj xMqa Kn@AKk uJCP† ßkÅRZPuj PvU oMK\mMr ryoJjÇ fÅJPT ˝JVf \JjJj KmsKav lPrj S TojSP~ug KmnJV TotTftJ A~Jj xJhJjtuqJ¥ S u¥Pj KjpMÜ nJrfL~ yJATKovjJr @kJ Km kJ∫Ç @oJPT ßhPU @PmV @käf oMK\m \KzP~ iPr muPuj, ÈmqJjJ\tL FUJPjS @PZJ! A~Jj KmsKav k´iJjoπL FcS~Jct KyPgr xJPg oMK\mMPrr ‰mbPTr mqm˙J TrPuj 10jÄ cJCKjÄ KˆsPar TJptJuP~Ç IjqKhPT @kJ Km kJ∫ nJrfL~ k´iJjoπL AKªrJ VJºLr xJPg oMK\Pmr @uJk TKrP~ ßhjÇ hLWt K©vKoKja YPu AKªrJ- oMK\m ßaKuPlJj @uJkYJKrfJÇ AKªrJ VJºL fÅJPT KhuäLPf pJ©J KmrKfr \jq @oπe \JKjP~ mPuj F~Jr AK¥~Jr FTKa KmPvw KmoJj oMK\mPT KhuäL KjP~ pJmJr \jq ‰frL @PZÇ W≤J UJPjT kr AKªrJ VJºL @mJr TgJ mPuj ßvU oMK\Pmr xJPgÇ

KmsKav k´iJjoπL KyPgr xJPg TgJ mPu AKªrJ KbT TrPZj KmsKav F~Jr ßlJPxtr FTKa KmPvw ß\a KmoJj oMK\mPT KjP~ pJPm KhuäLPfÇ ßvU oMK\mPT KjP~ KhuäL CzPf KmoJj k´˜Mf; KT∂á ßT yPmj oMK\Pmr xypJ©L? oMK\Pmr @V´y @r k´iJjoπL AKªrJ VJºLr xÿKfPf fÅJPT ˝JiLj mJÄuJPhPv KjP~ pJmJr hJK~fô @oJPT ßh~J y~Ç @orJ KmoJPj CPb kJvJkJKv KxPa mxuJoÇ xJoPjr ßaKmPu ßvU oMK\Pmr Kk´~ xMVKº ÈAKrjPlJrÈ fJoJT @r KmUqJf ßxA iNokJPjr kJAkÇ Cfláuä oMK\Pmr ßhPv ßlrJr fJrJ xAPZjJÇ @käMf yP~ muPuj, ˝JiLj mJÄuJPhv, @oJr mJÄuJPhvÇ ijqmJh \JjJPuj hLWtKhj fÅJPT jJjJ nJPm xyPpJKVfJr \jqÇ @rS muPuj, mqJjJ\tL @kjJr TJPZ FTaJ KmPvw \ÀrL xyPpJKVfJ YJAÇ @Ko fÅJPT mKu, @oJr @~Pfôr oJP^ yPu ImvqA ßYÔJ TrmÇ oMK\m UMm


37 ˛re

10 - 16 January 2014 m SURMA

9 \JjM~JKr 1972Ç u¥j aá KhuäLr kPg mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJPjr xPñ TgJ muPZj nJrfL~ xJPmT TëaQjKfT S mñmºár WKjÓ mºávvJï ßvUr mqJjJ\tLÇ

nJrfL~ xJPmT TáaQjKfT, mñmºár WKjÓ mºM vvJï ßvUr mqJjJ\tL 2012 xJPu mJÄuJPhv xrTJPrr ßh~J oMKÜpMP≠r KnjPhKv mºá KyPxPm xÿJjjJ kJjÇ YJTárL ßgPT Imxr ßj~Jr kr u¥PjA mxmJx TrPZj mqJjJ\tLÇ 2006 xJPu nJrf ßgPT k´TJKvf F uÄ \JKjt aáPVhJr AK¥~J, kJKT˙Jj F¥ mJÄuJPhv S 2008 xJPu pMÜrJÓs ßgPT k´TJKvf AK¥~J, oMK\mMr ryoJj, mJÄuJPhv KumJPrvj F¥ kJKT˙Jj mA hMKaPf vvJï mqJjJ\tL KuPUPZj mJÄuJPhv yP~ CbJr ßjkgqV· S oMK\Pmr xJPg fÅJr xUqfJr GKfyJKxT WajJèPuJtÇ @oJ\j SP~mxJAPa mA hMKa KTjPf kJS~J pJ~Ç

@oJPhr hMKa ZKm fáuPujÇ @\S ßvU oMK\Pmrr xJPg PfJuJ ßxA GKfyJKxT ZKmKa UMm pPfú fáPu ßrPUKZÇ

iLruP~ muPuj, KhuäLPf AKªrJ VJºLr xJPg ‰mbPT mxJr @PVA fÅJr TJPZ Umr ßkÅJZJPf yPm mJÄuJPhv ßgPT nJrfL~ Ko©mJKyjL xhxqPhr 31oJYt 1972 Fr oJP^ nJrPf ßlrf kJbJPjJr Kmw~Ka YázJ∂ TrPfÇ @rS muPuj, KmsKav k´iJjoπLr xJPg fÅJr FojaJA TgJ yP~PZÇ mJÄuJPhv KmsKav xrTJPrr ˝LTíKf ßkPf fUj @r ßTJj mJiJ gJTPm jJÇ SoJPj @oJPhr myjTJrL KmoJjKa KÆfL~mJPrr oPfJ láP~u KjP~ CzPf ÊÀ TPrPZÇ oMK\m \JjJuJ KhP~ Êà ßoPWr KhPT IkuT fJKTP~ @PZjÇ KTZáãe kr hÅJKzP~ VJAPf uJVPuj È@oJr ßxJjJr mJÄuJ, @Ko ßfJoJ~ nJumJKx! fÅJr ßYJU \Pu nPr CbPuJÇ @oJPT muPuj, mqJjJ\Lt iPrJ KryJPxtu KhP~ KjAÇ @orJ hM\PjA VJAuJo È@oJr ßxJjJr mJÄuJ, @Ko ßfJoJ~ nJumJKx! ßYJPUr kJKj ßuJTJPjJr ßYÔJ TPr muPuj, pM≠Km±˜ ßhvPT FKVP~ KjPf @rS TPbJr xÄV´Jo IPkãJ TrPZÇ mMPT mu FTaJA ßhPvr @kJor oJjMwÇ

@oJPT ImJT TPr KhP~ muPuj, mqJjJ\tL È@oJr ßxJjJr mJÄuJ..ÈyPm @oJr mJÄuJßhPvr \JfL~ xñLf!Ç \JjPf YJAPuj ßToj yPm?Ç xogtj \JKjP~ mKu, AKfyJPx k´gomJPrr oPfJ hMKa ßhPvr \JfL~ xñLPfr ßuUT yPmj FTA mqKÜ; rmLªsjJg bJTárÇ KmoJPj pJ©JkPg oMK\Pmr TJPZ TuTJfJ yP~ ßhPv ßlrJr @oπemJftJ kJbJj kKÁomPñr oMUqoπL Kx≠Jgt vÄTr rJ~Ç TuTJfJmJxL ßvU oMK\mPT ßhUPf YJ~Ç oMK\m TífùfJ \JKjP~ KlrKf mJftJ~ \JjJPuj, ˝JiLjfJ xÄV´JPo fJPhr xyPpJKVfJ fÅJPT Tífù TPrPZÇ KhuäL yP~ dJTJ KlrPf fÅJr fr xAPZjJÇ UMm vLWsA TuTJfJ @xPmj mPu \JjJPujÇ mJftJ kJbJPjJr kr oMK\m muPuj, mqJjJ\tL @oJr TJPZ kg lárJPf YJAPZjJÇ ˝JiLj mJÄuJPhPvr oMÜ @TJv, oJjMw, k´TíKf @oJPT cJTPZÇ ßToj IjMnNKf ßmJ^JPf kJrmjJÇ KhuäL ImfrPe @r xo~ ßmKv mJKT ßjAÇ KmoJPjr kJAua

KhuäLPf ßvU oMK\mPT ˝JVf \JjJj nJrfL~ rJÓskKf KnKn KVKr, k´iJjoπL AKªrJ VJºL, krrJÓsoπL xhtJr xre KxÄ xy IPjPTÇ rJÓskKf nmPj oMK\Pmr \jq TuTJfJ ßgPT @jJ èPzr xPªv, xoMYJ-KxñJrJ @r hJK\tKuÄ YJ fÅJPT oMê TPrKZuÇ PxKhjA oMK\mAKªrJ ‰mbPT YázJ∂ y~ 31Pv oJYt 1972 Fr ßnfr mJÄuJPhv ßgPT nJrfL~ ‰xjqPhr KlKrP~ @jJr Kmw~KaÇ 10 \JjM~JKr 1972, hMkMPr dJTJ~ jJPoj ˝JiLj mJÄuJPhPvr oyJjJ~T mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJjÇ \jPxsJf @r oJjMPwr ßväJVJPj oMUKrf YJrkJvÇ È \~ mJÄuJ, \~ mñmºá, \~ ˝JiLjfJ xÄV´Jo ..Ç KmoJj mªr ßgPT kj o~hJj \jxoMPhs kKrjf y~ Ç Px FT InífkNmt oMyNft, YJrKhPT oMKÜ, ˝JiLjfJr @jªÇ @\S ßYJPU ßuPV @PZ ßvU oMK\m, FT oyJj ßjfJr ˝Phv k´fqJmftPjr KhjKaÇ oMK\Pmr xJPg ßvw ßhUJr KmwP~ \JjPf YJAPu mqJjJ\tL muPuj, u¥Pj KlPr IPjT Khj @r ßvU oMK\Pmr xJPg ßpJVJPpJV KZujJÇ 1973 xJPu mñmºá fÅJr Vu mäJcJr IkJPrvj TrPf ˝kKrmJPr u¥Pj @PxjÇ \JotJjL ßgPT fKzWKz KlPr yJxkJfJPu fÅJPT ßhUPf pJAÇ ßmVo oMK\m @oJr ˘LPT dJTJA \JohJjL CkyJr KhPujÇ SA ßvw ßhUJ mñmºá ßvU oMK\Pmr xJPgÇ fÅJr hrJ\ T£, @ymJj FUjS @oJr TJPj mJP\Ç ßuUT : k´go IJPuJr KlYJr k´KfPmhT, u¥jÇ APou : ujjal27@yahoo.com


Surmanews

38 Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

Restaurant

Takeaway FOR SALE

In Birkenshaw, West Yorkshire, £49,000. Run entirely by staff. Only Restaurant in the Village Densely populated Area. The potential is unlimited Turnover over 10,000 per month full commercial kitchen. Contact: 07980 294410 03/01/14

INDIAN TAKEAWAY FOR SALE

Colchester(Essex area). Busy town center location. 16 years open secure lease. If you wish to run as a restaurant aswell, there is space for 20+ seats and includes License for alcohol. Living accomodation. Rent only £9,000 p.a and rates £2,000 p.a Selling as have a new career and no time.Excellent profitable business. £34,995 Price reduced for quick sale no time wasters. Please Call 07889 412 993 10/01/14

10 January 2014 m SURMA

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property Takeaway for sale or To Let

In East Dulwich, south east London, next to station, great location, 14 years open lease, rent £1,100 p/m, no rates. Two bedroom flat with separate entrance plus garden, rental income from flat is £1,200 p/m. Price negotiable. Contact S.Ali on 07944 204 061 0208 299 0917

IéPlJctvJ~JPrr FKnÄcPj ßrˆáPr≤ KmKâ yPm

28/02/14

IéPlJctvJ~JPrr FKnÄcPj 45 KxPar FTKa xŒNet uJAPx¿ ßrˆáPr≤ KmKâ yPmÇ viMoJ© kKrYJujJr InJPm ßrˆáPr≤Ka KmKâ TrJ yPYZÇ ßrˆáP≤Prr CkPr 5Ka ßmcÀPor xM-mqm˙J rP~PZÇ FZJzJS 20 mZPrr SPkj Ku\ xMKmiJ rP~PZÇ oNuq @PuJYjJ xJPkPãÇ k´Tíf ßâfJVj ßpJVJPpJV TÀjÇ ßlJj : 01235 532 856 IgmJ 01235 523 033

& Takeaway

KxPuPa \J~VJ Kmâ~

Restaurant For Sale

Same owner for last 32years. Located Buntingford, Hertfordshire. No competition, only Indian in town. Staff accommodation included plus 2 units rent out. Selling for lease or freehold with seating capacity of 80. 11 years lease. Rent £1000 weekly. Lease price £250,000. Freehold £750,000. Pls Contact AM Chowdhury 07828169015 10/01/14

17/01/14

KxPuPar CkvyPr ß\ mäT xÄuVú 6/7 ßcKxPoPur TP~TKa käa KmKâ yPmÇ VqJx, APuTKasKxKar xMKmiJ IJPZÇ FUjA mJKz TrJr CkpMÜÇ xŒMet ^JPouJ oMÜÇ IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: Faruk Miah 07961 128588 Harun Miah 07939 479274 TáKv~JrJ TqJv F¥ TqJrL 313 - 319 ToJKvt~Ju ßrJc u¥j A1 2KkFx KUSHIARA

mJxJ Kmâ~

q v´Loñu aJCPj 10 ßcKxPou \J~VJr Ckr kÅJYfuJ lJCP¥vPjr 4 ACKjPar mJxJ k´PfqTaJ ACKjPa xm KTZá IJuJhJ IJuJhJ, ßpoj k´PfqTaJ ACKjPa 1aJ mz ls≤ r∆o, 2 ßmc r∆o, 1aJ kqJKx\, 1aJ KTPYj, 1aJ mJgr∆o IJPZÇ ÊiM 1aJ ACKjPa 1 ßmcr∆o IJr 1aJ ßmr∆oPT VJKz rJUJr VqJPr\ mJjJPjJ yP~PZÇ pKh ßTJj IJV´yL ßâfJ gJPTj 1aJ ACKja KTjJr \jq fJS KmKâ TrJ pJPmÇ IJr FT xJPg xJrJ mJxJ KTjPu xMun oNPuq ßhS~J yPmÇ q 10 ßcKxPou \J~VJ KxPuPar IJUJKu~J fPkJmj KmKâ yPmÇ q 5 ßcKxPou \J~VJ KxPuPar oKjTJ KxPjoJ yPur kKÁPo KmKâ yPmÇ oNuq IJPuJYjJ xJPkãÇ Km˜JKrf \JjJr \jq PlJj Tr∆j: PmuJu IJyoh 07846 373112 17/01/13

Sunny Shopfront Shutters

24 HOUR EMERGENCY REPAIR & SERVICES RESTAURANT & TAKEAWAY SPECIALISTS

WE CARRY OUT ALL WORKS ON SHOP FRONTS, GARAGE SHUTTERS, DOOR REPAIRS, ELECTRIC REMOTE, GRILLES, BLINDS AND GLASS REPLACEMENT visit: www.shopfrontsandshutters.co.uk

T: 07584 023 969 or 07950 921 868

\r∆rL KnK•Pf ßrÓMPr≤ S ßaATSP~ Kmâ~

láKuä uJAPx¿c 70 KxPar ßrÓMPr≤ S ßaATSP~ KmKâ yPmÇ ˆJl gJTJr mqm˙J IJPZÇ ßr≤ mZPr xJPz 8 yJ\Jr kJC¥Ç UMm nJu ßuJPTvjÇ TJr kJPTtr xMKmiJ IJPZÇ TJP\r oJjMPwr IxMKmiJ~ S oJKuPTr vJrLKrT IxM˙fJr TJrPe KmKâ yPmÇ pKh TJPrJr KjP\r ßvl IgmJ KjP\ ßvl KyPxPm TJ\ TrJr xMPpJV gJPT fPm IPitT KmKâ TrJ yPmÇ ßrÓMPr≤ S aJCj FKr~J ßhUPf YJAPu SP~mxJAPar oJiqPo ßhUPf kJrPmjÇ ßnKr ßlAoJx FmÄ yKuPc FKr~J, ToKc~J ßuAT KcKˆsTÇ www.alijeespice.co.uk PpJVJPpJV Tr∆j: Ko. IJuL 07718 654 795

Restaurant For Sale 07/02/14

Gulshan Indian Restaurant, 32-33 New Street, Chelmsford, Essex CM1 1PH. Well established, over 25 years reputable fully licensed restaurant & takeaway based in the town centre of Chelmsford, Essex. 5 bedroom accommodation, 40 seater, 20 years open lease,Rent £23,000,Rate £ 6,000, running business weekly £6,000 price negotiable (£105,000). Very good reputation, excellent business, situated near the train station,see before you buy. Contract Sofa miah Choudhowry, Mobile -07445 554 425

TáuJCzJ vyPr \J~VJ KmKâ yPm

9 ßcKxPou ßhJTJPjr \J~VJr Ckr ˝etTJr, ßyJPau S TJkPzr ßhJTJj rP~PZÇ FZJzJ 14 ßcKxPou \J~VJr Ckr ßhJfuJ mJxJ xy KmKâ yPmÇ ßhJTJPjr Im˙Jj IJ\o ßyJPaPur KmkrLPf FmÄ mJxJ gJjJ ßrJPc ßxAl KTîKjT S gJjJr KjTamfLtÇ oNuq IJPuJYjJ xJPkãÇ ÊiMoJ© IJV´yL ßâfJrJ KjPoúJÜ jJ’JPr ßpJVJPpJV Tr∆j: 07931 115452 (ACPT) 07809 432210 (ACPT) 01742 032653 (mJÄuJPhv)

Restaurant For Sale 10/01/14

Well established, 24 years reputable fully licensed restaurant & takeaway based in the town centre of Kettering, Northamptonshire. The only Indian restaurant in the dinning quarter of Kettering. Very profitable business. Same owner since opened 23 years. Recently refurbished to high standard, air conditioned, detached building with 70 seats, party/function room, 3 bedrooms, in converted loft area, own loading /unloading area. New 20 years lease. Rent £25,000, rates £1,431. Premium £130,000,may sell freehold, offers invited for quick sale. Ill health forces sale. T: 07900 320 382

Restaurant & Takeaway For Sale In Finsbury Park, north London N4 area, near Emirates stadium, 9 years open lease, rent £13,500, rates £6,000. Good takings, can increase takings with right management, selling due to other business comitments. No time wasters please. Price negotiable. T: 0207 690 0216 or Md. Moshud on 07951 80 76 78 or Abdul Wahid on: 07956 814 359 21/02/14

\J~VJ Kmâ~

KxPua vyPrr CkTP£ 100 láa k´˙ SxoJjL A≤JrjqJvjJu F~JrPkJat mJAkJx ßrJPc KxunJr kqJPux ßVˆ yJCx S ßrˆáPr≤, FcPnûJr S~Jt kJTt S KxPua kptaj ßoJPau xÄuVú KxunJrKxKa 1 IJmJKxT FuJTJ~ VqJx, KmhMq“, k´v˙ kJTJ rJ˜J, ßcsPj\ xMKmiJ S KjrJk•J ßmÓjLr xMKmiJxy, EC Standard, FUjA mJzL TrJr CkPpJVL KjhtJ~ KjÏ£T 10 ßcKxPoPur 1Ka (mJC¥JrL S~Juxy), 8.15 ßcKxPoPur 1Ka, 7 ßcKxPoPur 2Ka, 5 ßcKxPoPur 2Ka, 4 ßcKxPoPur 2Ka S 3.25 ßcKxPoPur 2Ka käa Kmâ~ yPmÇ k´Kf ßcKxPoPur oNuq 3,50,000 aJTJ k´Tíf ßâfJVe ßpJVJPpJV Tr∆j: PoJ: Z~láu ßyJPxj ßYRiMrL

UK Mobile: 07908 686727 mJÄuJPhv: 01675 015680 07110 07346 NB- mJC¥JrL S~JPur oNuq IJuJhJnJPm KhPf yPmÇ

Restaurant For Sale 10/01/14

28/02/14

03/01/14

In Medway, prime Kent location. 56 seater restaurant with 5 bedroom staff accommodation above the restaurant included in the yearly rent of £18200.00 (includes business rates). The restaurant decor is modern, tasteful and well established for over 30 years in the same hands. Profitable business and sale is due to owner retirement. Premium £80,000.00 for new 25 years lease.

Please call Ali on 07908707537 for more info

SIX WEEKS ADVERTS ONLY £150 OR 12 WEEKS ADVERT FOR £200 & GET SURMA FREE FOR SIX MONTHS T: 020 7377 9787 ex: 14/02/13


SURMA m 10 January 2014

WWW.

Surmanews

.com

CLASSIFIED SECTION 39

Over 25% of readers are looking to buy your property

LEASE FOR SALE Cash & Carry GROCERY BUTCHERS FISH BAZAAR

Large Busy Halal Shop With 5 Bedroom Flat in Southend on Sea, Westcliff, Essex. In good location. Established over 10 years, selling due to management problems, about 2500 sq ft. Automatic sliding doors to shop. Vegetables & Grocery sales area with 196 Shelves at 1.25 metres, 2 Multidech Fridge displays, 1 Drinks display, 4 Large Freezer Display, Separate area for fish Bazaar 9 large freezers, Butchers 2x3 metre Arneg Display Counter, Bone saw, butcher boy 7.5hp. Industrial mincer, Butcher Block. 2 Coldrooms For Meat, Vegetable and 1 ex large coldroom for Frozen fish meat prawns chicken restaurant supplies, Large store and back entrance for deliveries. Kitchen, Office & Toilet. Rental income from flat 12,000 per annum. One room used for staff. 25 years lease 15 years remaining renewable. Rates £2,300,

Rent £20,000 - £12,000 (Rental income) = £8,000 very cheap. Price £199,000 for quick sale. Good area to supply restaurants.

Contact: 07448 610 957

21/2/13

ADVERTISE 6 WEEKS @ £150 & GET SURMA FREE FOR SIX MONTHS OR 12 WEEKS + 6 MONTHS Newspapers FOR ONLY £200. Call 020 7377 9787 Email: sarzahmed@surmanews.com

MHF Free Estimates

All work guaranteed Established Company for many years

METAL WORK CELiK KAPi

l TqJjJKkx l ßoaJu ߈k l FéaJTar lqJj l ˆLPur hr\J/ßVAa l ˆLPur ßaKmu l l∑Mc ßxu&l FZJzJS ßhJTJj, ßrˆáPr≤, ßaTSP~, IKlPxr lJKjtYJr KlKaÄPxr \jq KmPvwùÇ

LTD

All works carried out for Restaurants & Takeaways

l Canopies l Metal Steps l Extractor fans l Steel doors / gates l Steel tables l Fruit Sheleves l All fittings for all kinds of shops / restaurants / takeaways and offices!

Mustafa: 07903 037 068 Haci: 07957 611 499 / Fatih: 07939 232 524 Unit 1, Burwell Road, London E10 7QG T/F: 0208 510 9663

KjCPkJPat ßaATSP~ Kmâ~ xJCg SP~uPxr KjCPkJPat FTKa AK¥~Jj ßaATSP~ \r∆rL KnK•Pf KmKâ yPmÇ x¬JPy mqmxJ 3600 3700 kJC¥Ç oNuq 45,000 kJC¥ (IJPuJYjJ xJPkã)Ç ßTC YJAPu 2-3 x¬Jy mqmxJ pJYJA TPr KjPf kJrPmjÇ IJV´yL ßâfJrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: Ko. TKmr T: 07879 866081

Restaurant For Sale 10/01/14

Willesden London NW10, high street location with good flow of passing trade. 15 year open iease 40 covers inside with front and back garden ideal for shisha which will add 30 more cover once developed. £150.k annual taking £16 .k annual rent £5.8k annual rate price £65.k ono contact:I.Hoque 07838478926 :A.Rahman 020.84594525 21/02/14

Restaurant & Takeaway For Sale

Restaurant & Takeaway For Sale

In Biggin Hill, Westerham, Kent TN16, Prime location, 14 years open lease, rent £23,000, rates £2,000, weekly business £6,500+ Price negotiable. Very good reputation, excellent buinsess, see before you buy. Genuine & serious calls only. T: 07415 401 088

Non licensed, Fully air condition restaurant and takeaway for sale in Cheltenham. Open lease, 57 seater. Rent £1000,rate £146 monthly. Asking price £70,000 T:07552415344

For Sale

In Gosport, Portsmouth. 40 seats,prime town center location free car parking. self contained 4 bed room flat above fitted kitchen with separate entrance to the flat. turnover £3500-£4000/week room for improvement. 18 years open lease,sealing due to management problem.price £38,000. serious buyer call Jafor 07824531675 or Sohir 07956619683

Restaurant 17/01/14

Established since 1985, 56 seater, next to the station, 17 years lease remaining, £20,000 rent p.a. rates £4,300 p.a. Rental income from flat £11,400 p.a. Good business, weekly takings £4,000-£4,500 p/w. Asking price £115,000 for good will, fixture and fittings. Please contact Mr Chowdhury on: 07956 094 181 or 07533 453 133 21/03/14

Restaurant For Sale 10/01/14

21/03/13

KxPuPar ßVJ~JuJmJ\Jr CxoJjLjVPr \r∆Kr KnK•Pf ßhJTJj FmÄ lîJa KmKâ yPm

ßVJ~JuJmJ\JPr ImK˙f kKÁo ßVJ~JuJmJ\Jr \JPo oxK\Phr kKÁPo ßVJ~JuJmJ\JrUJKhokMr ßrJPcr kJPv ßyug ßx≤JPrr KmkrLPf jfáj oJPTta KjotJe TrJ yP~PZÇ oJPTtaKa 5 nJPV KmnÜÇ k´Kf nJPVr KjPY 3Ka TPr ßhJTJj FmÄ CkPr 3 ßmcr∆Por IJiMKjT Kc\JAPjr 2aJ lîJa mJjJPjJ yP~PZÇ YuKf oJPx oJPTtPar xŒMet TJ\ ßvw yP~PZÇ 5Ka nJPVr oPiq 2Ka nJV KmKâ yP~ PVPZÇ k´PfqTKa nJPV KnaJ FmÄ KmKøÄ Kl∑PyJø KmKâ yPmÇ oNuq IJPuJYjJ xJPkPã iJpt TrJ yPmÇ IJV´yL PâfJrJ FT mZPrr oPiq 3 KTK˜Pf aJTJ k´hJj TrPf kJrPmjÇ xŒMet aJTJ ßhS~Jr xJPg xJPg ßrK\ˆJr TPrS ßh~J yPmÇ IJr pKh ßTC FT xJPg aJTJ kKrPvJi kJPrj fPm xJPg xJPg ßrK\ˆJr TPr ßh~J yPmÇ IJV´yLPhrPT k´P~J\Pj k´PfqT ßhJTJj FmÄ lîJPar xŒMet oqJ\JrPo≤ TKk FmÄ ZKm xrmrJy TrJ pJPmÇ KmKøÄKa 3 fuJ KmKvÓÇ mftoJPj mJxJ FmÄ PhJTJj nJzJ KhPu 25 yJ\Jr aJTJ TPr oJPx IJxPmÇ

ßpJVPpJPVr KbTJjJ KhjJr Ko~J ßlJj : 020 8393 2327 ßoJmJAu : 07870 995048

31/01/14


40

Jobs, Training & Public Information

10 January 2014 m SURMA

IMMIGRATION

Masud & Co.

Legal & Immigration Law Practitioners KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

aJaTJ oJZ, fKrfrTJrL, yJuJu oJÄx S WPrr Kjfq ksP~J\jL~ K\KjPxr \jq IJu AxuJ FTKa Kmvõ˙ ksKfÔJjÇ

SPECIAL OFFER:

ADVERTISE FOR 6 WEEKS @ £150 or £200 for 12 WEEKS, RECEIEVE 6 MONTHS SUBSCRIPTION FREE Call: 0207 377 9787 or email: sarzahmed@surmanews.com

Subscribe to.........

w AKoPV´vj w KxKaP\jvLk w S~JTt kJrKoa w FxJAuJo w FK≤s KTî~JPr¿ w ˆqJaJx kKrmftj w KuVqJu xJKntPxx w ßyJo IKlx w xm irPjr Kccku w jJo kKrmftj

w KyCPoj rJAax w kJS~Jr Im FaKjt w ¸¿rvLk KcTîJPrvj w xJAj mJ KuVqJu cTáPoP≤vj w ACPrJPk ˙J~L mxmJPxr IJPmhj w xm irPer ßxJxqJu KxKTCKrKar IJPmhj w ßmAu FKkäPTvj w asJ¿Puvj FmÄ A≤JrKk´KaÄ w AKoPV´vj IJKku

AKoPV´vj IJKku

A quality Service approved by OISC R: F200200067

h~J TPr FkP~≤Po≤ TPr Kjj IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 KxPuKa/mJÄuJ~ IJoJPhr xJPg TgJ muMj \ÀrL IgmJ ZMKar KhPj ßpJVJPpJPVr \jq 07958 615 904

Masud Chowdhury BA (Hons), Law LLPGD(London)

37 New Road (1st Floor), Whitechapel, London E1 1HE

T/F: 020 7377 5280 E:masudandco@googlemail.com

Rates For Classicfied

1 Post: 1 week £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 6 weeks - £150 + 6 Months newspapers FREE NEW OFFER 12 WEEKS @ ONLY £200 PLUS SIX MONTHS NEWSPAPERS FREE

Payment in advance, max 60 words, debit & credit cards accepted. T: 020 7377 9787 F: 020 7377 9717

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA UNIT B, 10 QUAKER ST. LONDON, E1 6SZ UK - 1 year £40.00 [ ] Six months £30.00 [ ] Europe - 1 year £70.00 [ ] Six months £45.00 [ ] International - 1 year £100 [ ] Six months £60.00 [ ]

Mr/Mrs/Miss: _______________________________________________________________ Address:_____________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Post Code:___________________Telephone:____________________________

l IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj l IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j l ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ l ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ


oMÜKY∂J 41

SURMA m 10 - 16 January 2014

ßp KjmtJYPj hMA kãA ßyPrPZ TJoJu @yPoh ßuUT : k´go @PuJr KmPvw k´KfKjKi, u¥j

KYKT“xJr TJrPe x¬Jy KfPjT KTZM jJ KuUPuS Vf 11 KcPx’Prr FTKa ßxKojJPrr TgJ KTZMPfA oJgJ ßgPT ß^Pz ßluPf kJrKZ jJÇ ßxKojJrKaPf VeyfqJKmw~T TP~T\j KmPvwPùr mÜmq ÊPj oPj yKòu, fJÅPhr kMPrJ VPmweJr oNPu ßmJi y~ KZu mJÄuJPhv jJoT ßhvKar \jì-AKfyJx FmÄ fJr krmftLTJPur rJ\jLKfÇ ÈxoxJoK~T TJPu VeyfqJr C“x FmÄ k´nJm' xŒPTt xJPxé KmvõKmhqJuP~r @∂\tJKfT xŒPTtr APoKraJx k´Plxr oJKatj vr mÜPmq @∂\tJKfT S \JfL~ kKrK˙Kfr TJrPe KmKnjú xoP~ VeyfqJr k´TíKf S ‰mKvPÓq kKrmftPjr TgJ CPb @PxÇ fJÅr oPf, VefπJ~Per TJrPe mftoJj KmPvõ \jVe vJxTPhr TJPZ IKiTfr \mJmKhKy @vJ TPr FmÄ ßx TJrPe k´J~A KjmtJYj xoJP\ CP•\jJ ZzJPjJr oNu C“Px kKref y~Ç k´Plxr v mPuj, k´J~A KjmtJYPjr lu YMKr mJ ßTPz ßjS~Jr WajJ WPaÇ KfKj F ßãP© 2008 xJPu ßTKj~J~ IjMKÔf KjmtJYj S KjmtJYPjJ•r kKrK˙Kfr ChJyre ßhjÇ k´Plxr v @rS mPuj, rJ\QjKfT S xJoKrT xÄTaA yPò VeyfqJr C“x FmÄ k´J~A KjmtJYj ßgPT Fxm xÄTPar xN©kJf WPa gJPTÇ mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJxÄV´JPor AKfyJx ßfJ ßxA

xJãqA ßh~Ç mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ-kNmtmftL AKfyJx ßfJ KjmtJKYf xrTJrèPuJr ãofJ ßTPz ßjS~J S xÄUqJVKrPÔr T£PrJPir AKfyJxÇ x•Prr KjmtJYPjr rJ~PT jxqJ“ TrJr xJoKrTPmxJoKrT YâJ∂ FmÄ mJXJKuPhr \JKfVf KjotNu IKnpJj mJ VeyfqJr ootJK∂T AKfyJPxA ßfJ mJÄuJPhPvr InMqh~Ç IgY ßxA KjmtJYPjr FTKa V´yePpJVq mqm˙J mJÄuJPhPv 42 mZPrS VPz ßfJuJ ßVu jJÇ ßxA KjmtJYjPT ßTªs TPrA mJÄuJPhPv FUj @fPïr ZJ~JÇ 2. 2014-Fr ÊÀPf mJÄuJPhPv ßp ß\h S \mrhK˜r KjmtJYj yPuJ fJPf rJ\QjKfT IK˙rfJ ßp jfMj oJ©J uJn TPrPZ, fJPf ßTJPjJ xPªy ßjAÇ PhPvr xmPYP~ kMPrJPjJ rJ\QjKfT huèPuJr Ijqfo @S~JoL uLV FTKa KjmtJYPjr rJ~PT ßpnJPm KjP\Phr kPã Kju, ßxaJA yPf pJPò fJPhr xmPYP~ mz krJ\~Ç È96-Fr ßnJaJrKmyLj KjmtJYPjr \jq KjKªf KmFjKkr xokptJP~ @S~JoL uLVPT jJKoP~ KjP~ @xJPT krJ\~ ZJzJ Ijq KTZM KT muJ YPu? FTA xPñ FA \mrhK˜r KjmtJYj KmPrJiLPhr @PªJujPT KT ‰jKfT Km\~ KjKÁf TPr ßh~Kj? kûhv xÄPvJijLr xo~ ßgPT @S~JoL uLV mPu @xKZu, vKÜvJuL S KjrPkã KjmtJYj TKovj ImJi S xMÔM KjmtJYj IjMÔJPj xãoÇ IgY fJrJ híÓJ∂ ‰fKr TrPZ jfMj irPjr FTKa KjmtJYj TKovPjrÇ TKovjKa ßp jfMj irPjr, fJr TJre, FA k´go FTKa mJZJAk´Kâ~Jr oiq KhP~ FKa VKbf yP~KZuÇ KT∂á ãofJ S KjmtJYjTJuLj TftíPfôr KhT KhP~ fJ FUj mÉu KjKªf @K\\ TKovPjr xoPVJ©L~ k´KfÔJPj kKref yP~PZÇ k´KfÆKªôfJyLj KjmtJYPjS @YreKmKi TJptTr TrPf Ião KZu FA TKovjÇ KmPrJiL hPur TotxNKY jxqJPf xrTJKr ImPrJi mJ˜mJ~Pj KjrJk•J mJKyjLr nNKoTJ~ KjmtJYj TKovPjr ßfJ hvtPTr @xPj gJTJr TgJ j~Ç KjrJk•J mJKyjLr xPñ FTPpJPV @S~JoL uLPVr uJKbiJrL TotLPhr ayuhJKrPf KT KjmtJYj TKovPjr IjMPoJhj KZu? ßk´xTîJPm yJouJr xJlJA VJAPf pUj ßxUJPj \KñPhr xnJ IjMÔJPjr TgJ muJ y~,

fUj ßx TgJèPuJ kMKuv TKovjJPrr mPu KmvõJx TrJ TKbj yP~ hJÅzJ~Ç Vf kJÅY mZPr @S~JoL uLPVr ßjfJPhr oMU ßgPT Foj TgJ ÊPj @orJ Inq˜Ç KT∂á KjmtJYjTJuLj k´vJxPjr xoP~ vKÜvJuL S KjrPkã KjmtJYj TKovPjr TJPZ \mJmKhKy TrPf mJiq FT\j kMKuv TotTftJr F irPjr rJ\QjKfT mMKuPf ßp KjrPkãfJr k´Kfluj ßhUJ pJ~, fJPf Yo“Tíf yS~J ZJzJ @r TLA-mJ TrJr gJPTÇ KmPrJiLPhr ßpPTJPjJnJPm yJrJPf yPm - FA rJ\QjKfT ßTRvuA KmPrJiL hPur oNu hJKmr ßpRKÜTfJPT KT @mJrS xJoPj fMPu @PjKj? Vf kJÅY mZPr TP~T yJ\Jr KjmtJYj xMÔMnJPm IjMÔJPjr TíKfPfôr hJKmhJr xrTJr k´KfÆKªôfJyLj KjmtJYPjS k´vJxjPT mqmyJPrr jfMj jfMj híÓJ∂ ‰fKr TPrPZÇ rJ\QjKfT xrTJr ßp KjrPkã KjmtJYj @P~J\Pj Ião, ßx TgJ k´KfÔJr \jq TKgf KjmtJYjTJuLj oπLrJ ßp k´JeJ∂Tr ßYÓJ YJKuP~PZj, ßx \jq KmFjKkr CKYf fJÅPhr ijqmJh \JjJPjJÇ @S~JoL uLPVr orÉo ßjfJ @»Mu \Kuu jmo xÄxPhrA FT IKiPmvPj xJoKrT mJKyjLr ßVJP~ªJ vJUJ FmÄ xJoKrT TotTftJPhr rJ\QjKfT TotTJP§ mqmyJr @Aj TPr KjKw≠ TrJr @øJj \JKjP~KZPujÇ mJo jJoiJrL mftoJj oπLPhrS ßTC ßTC fJÅr ßxA @øJPj xogtj KhP~KZPujÇ KT∂á rJ\QjKfT TJrPe \JfL~ kJKatr k´iJjPT Tm\J~ KjPf ßxjJ yJxkJfJuPT mqmyJPrr jfMj híÓJ∂ ˙JkPj fJÅPhr KmTJr ßjAÇ KmPrJiL hPur TotxNKYPf IÄvV´ye ßgPT Kmrf rJUPf ÈPfÅfMu É\MPrr' TJPZ xJoKrT TotTftJPT kJbJPjJr TgJ jJy~ mJhA KhuJoÇ 3. KjmtJYjPT ßTªs TPr mJÄuJPhPvr rJ\jLKfPf yJjJyJKjr AKfyJx jfMj jJ yPuS FmJr xKyÄxfJr oJ©J ßp jfMj CófJ~ ßkRÅPZPZ, fJr fJ“kpt KmFjKk TfaJ CkuK… TrPf kJrPZ ßmJ^J oMvKTuÇ KmFjKkr IKiTJÄv ßjfJ-TotL y~ TJrJVJPr, j~PfJ @®PVJkPj - FA pMKÜ KTZMaJ xfq yPuS @PªJuPjr xKyÄxfJr hJ~ fJÅrJ TLnJPm I˝LTJr TrPmj? KmFjKkr ßjfífôJiLj

ß\Ja oJPjA fJPf xKyÄxfJ~ Inq˜ CV´k∫L iotL~ rJ\QjKfT vKÜr k´JiJjq k´KfKÔf yS~J, Foj iJreJ YJuM yPu fJÅrJ ßhPv xogtj yJrJPmj FmÄ KmPhPv mºMyLj yPmj-FA KmvõJx xrTJKr oyPu k´muÇ @r Kjoto xfq yPuJ FA ßp @PªJujTJuLj xKyÄxfJ~ @S~JoL uLPVr ßxA ßTRvu KTZMaJ yPuS xJluq ßkP~PZÇ fPm KmFjKkr ßgPT pJÅrJ oMU WMKrP~ KjPòj, fJÅrJ ßp @S~JoL uLPVr k´Kf xogtj ßhPmj, ßfojaJ oPj TrJr TJre ßhKU jJÇ rJ\jLKfr FA xÄWJf âPoA KjÔMrfr yPòÇ WíeJ S KmPÆw \jì KhPò @rS WíeJ FmÄ @rS KmPÆPwrÇ ßhPvr KmKnjú IûPu kKrmJr, ßVJÔL KTÄmJ xŒ´hJ~PTKªsT xKyÄxfJr ßpxm ßrJoywtT S oot¸vtL Kmmre kK©TJr kJfJ~ CPb @xPZ, ßxèPuJPT IvKjxÄPTf KyPxPm KmPmYjJ TPr xfTt jJ yPu @rS mz irPjr IWaj ßbTJPjJ pJPm jJÇ @mJrS u¥Pjr VeyfqJKmw~T ßxKojJPrr TgJèPuJ oPj kzPZÇ VeyfqJKmw~T FT\j CkPhÓJ KyPxPm \JKfxÄPW TJ\ TPrj c. jJAP\u FKsÄyJoÇ KfKj ÈVeyfqJ FmÄ VeKjÔMrfJr (oqJx IqJPasJKxKa\) k´Kâ~J' mqJUqJ TrPf KVP~ SA ßxKojJPr mPuj, IKnjú xÄÛíKf S nJwJ xP•ôS ßTJPjJ FTKa ßVJÔL xÄVKbfnJPm Ikr ßVJÔL mJ xŒ´hJ~èPuJPT uãq TPr Ikk´YJr YJKuP~ WíeJ S KmPÆw ZzJPjJr ßTRvu IjMxre TPr gJPTÇ KfKj @rS mPuj, \jPVJÔLr oPiq KmPnh ‰fKrr ßYÓJ ßpPTJPjJnJPm ßTJPjJ jJ ßTJPjJ KmwP~ kJgtTq Kj„ke TPr fJPT mz TPr ßhUJPjJr CPhqJV mJ ßTJPjJ ßVJÔLPT IkmJh ßhS~Jr FA k´~Jx ßgPTA x÷Jmq VeyfqJr ßã© ‰fKr yPf gJPTÇ c. FKsÄyJo F ßãP© À~J¥Jr híÓJ∂ fMPu iPr mPuj, À~J¥Jr VeyfqJr KmYJr TrPf KVP~ KmYJrPTrJA FA ‰mKvÓqèPuJ KYK¤f TPrPZjÇ mJÄuJPhPvr rJ\QjKfT mJ˜mfJ~ FA @uJofèPuJA KT FUj k´Ta yP~ CbPZ jJ? k´KfkPãr xoJPuJYjJ~ ßpxm nJwJ mqmyNf yPò, fJ ßp ÊiM IvJuLj mJ TM“Kxf fJ-A j~, mrÄ WíeJ CPhsTTJrL S CxTJKjoNuTÇ 55 kOÔJ~

ßhPv vJK∂ @xPZ jJ oJyoMhMr ryoJj oJjúJ ßuUT : jJVKrT GPTqr @øJ~T

FT. mJÄuJPhvPT Cjú~Pjr Km˛~ mPu IKnKyf TrPZj ßTC ßTCÇ mJÄuJPhvPT KmPmYjJ TrJ yPò Cjú~Pjr ChJyre KyPxPmÇ IgtjLKf, @gtxJoJK\T UJfèPuJPf mJÄuJPhv Kjoú @P~r ßhvèPuJPT ZJKzP~ ßVPZÇ @∂\tJKfT oMhsJ fyKmu (@AFoFl) Vf x¬JPy FT k´KfPmhPj mPuPZ, mJÄuJPhv ßpnJPm k´míK≠r xPñ hJKrhsq hNr S ‰mwoq ToJPjJPT xÄpMÜ TPrPZ, fJ CPuäUPpJVqÇ xmJAPT I∂ntMÜ TPr k´míK≠ I\tPjr ßãP© mJÄuJPhv ChJyre ßhS~Jr oPfJ FTKa ßhvÇ KmvõmqJÄT FTKa ßamu Ck˙Jkj TPrPZ ßp k´iJj 12Ka xNYPTr oPiq 10KaPfA mJÄuJPhv hKãe FKv~J FmÄ IjqJjq Kjoú @P~r

ßhPvr fMujJ~ FKVP~ pJPòÇ KmKnjú xN© FT© TPr ßhUJ pJ~, mJÄuJPhv 1990 xJPur kr xJKmtTnJPm k´míK≠Pf Cjú~jvLu ßhPvr Vz yJPrr fMujJ~ IPjT FKVP~PZÇ hJKrPhsqr yJr IPitT yP~ ßVPZÇ ßoP~Phr IgtQjKfT TotTJP§ ImhJPjr yJr hs∆f ßmPzPZ, \jxÄUqJ, Vz @~M, KvÊoífMqr yJr, xão hŒKfPhr \jìKj~πemqm˙J V´yPer yJr AfqJKh xJoJK\T xNYPT mJÄuJPhv xokptJP~r Cjú~jvLu IjqJjq ßhv, FojKT k´KfPmvL nJrfPT ßkZPj ßluPf xogt yP~PZÇ IPjT ßãP©A nJrPfr fMujJ~ mJÄuJPhPvr xJluq ßp ßmKv, ßjJPmu\~L mJXJKu IgtjLKfKmh IiqJkT Iofqt ßxj fJ mJrmJr mPuPZjÇ Kjoú @P~r ßhvèPuJPf FUj Vz oJgJKkZM @~ yPò 528 cuJrÇ @r hKãe FKv~Jr Vz @~ FT yJ\Jr 176 cuJrÇ FT yJ\Jr 44 cuJr KjP~ hKãe FKv~JPT k´J~ iPr ßlPuPZ mJÄuJPhvÇ xJluq @PZ \jxÄUqJ míK≠r yJPrSÇ mJÄuJPhPv FUj F yJr oJ© 1.3 vfJÄv @r hKãe FKv~Jr Vz 1.4 vfJÄvÇ Kjoú @P~r ßhvèPuJPf F Vz IPjT ßmKv, 2.1 vfJÄvÇ ˝JiLjfJr KbT krA ßhPvr oJjMw VPz ßmÅPY gJTf 46 mZr, FUj ßxA Vz 69 mZrÇ IgY hKãe FKv~Jr Vz yPò 65 mZrÇ Kjoú @P~r ßhvèPuJPf FT yJ\Jr jm\JfPTr oPiq oJrJ pJ~ 70 \j, hKãe FKv~J~ 52 @r mJÄuJPhPv 35 \jÇ ßoP~rJ xmPYP~ ßmKv ÛMPu pJ~ F mJÄuJPhPvAÇ jæAP~r hvPTS mJÄuJPhPv 57 vfJÄv oJjMw hJKrhsqxLoJr KjPY mJx TrfÇ FUj TrPZ 31.5 vfJÄvÇ KmvõmqJÄT S @AFoFl muPZ, 6 vfJÄv yJPr ImqJyf k´míK≠ I\tj V´JoLe IgtjLKfPT YJñJ TrPZÇ oNuf 80 uJU k´mJxLr kJbJPjJ @~, ‰fKr

mJÄuJPhPvr Km˛~Tr xJlPuqr \jq jJrLr IV´VKf mz nNKoTJ ßrPUPZ mPuS oPj TrPZj KmPvwùrJÇ @AFoFlS muPZ, V´JoLe mqJÄPTr oPfJ k´KfÔJj oNuf ßoP~Phr uãq TPr ãMhsEe ßh~Ç @PrJ rP~PZ msqJPTr oPfJ KmPvõr xmPYP~ mz ßmxrTJKr xÄ˙JÇ kKrmJr kKrT·jJ TotxNKY V´ye TrJr TJrPe ßoP~Phr x∂Jj \jì ßhS~Jr yJr TPo pJS~J~ fJrJ FUj IPjT ßmKv IgtQjKfT TotTJP§ pMÜ yPf kJrPZÇ lPu kKrmJPrr xhxqxÄUqJ KjitJrPe ßoP~r nNKoTJS ßmPzPZÇ ßkJvJT UJPfr 40 uJU v´KoPTr oPiq ßoP~Phr xÄUqJA ßmKvÇ fJrJA mJÄuJPhvPT IPjTUJKj FKVP~ KjPòÇ ßkJvJT UJPfr k´J~ 40 uJU v´KoT FmÄ TíKwr xmM\ Kmkäm mJ FT \KoPf hMA lxu hJKrhsq ToJPjJr ßãP© mz irPjr nNKoTJ ßrPUPZÇ @mJr xrTJrS KkKZP~ kzJ S IKfhKrhsPhr \jq xJoJK\T TotxNKY UJPf ImqJyfnJPm mJP\a mJKzP~PZÇ ßhPvr 40 vfJÄv IKfhKrhs oJjMw FUj F TotxNKYr @SfJ~Ç F UJPf xrTJr ßoJa ßhv\ C“kJhPjr (K\KcKk) IÄv KyPxPm ßp Igt mq~ TPrPZ, fJ mz IgtjLKfr ßhv nJrPfr xokptJP~rÇ ßjkJu, kJKT˜Jj S v´LuïJ Fr ßYP~ IPjT To Igt mq~ TPrÇ mJÄuJPhPvr Km˛~Tr xJlPuqr \jq jJrLr IV´VKf mz nNKoTJ ßrPUPZ mPuS oPj TrPZj KmPvwùrJÇ @AFoFlS muPZ, V´JoLe mqJÄPTr oPfJ k´KfÔJj oNuf ßoP~Phr uãq TPr ãMhsEe ßh~Ç @PrJ

rP~PZ msqJPTr oPfJ KmPvõr xmPYP~ mz ßmxrTJKr xÄ˙JÇ kKrmJr kKrT·jJ TotxNKY V´ye TrJr TJrPe ßoP~Phr x∂Jj \jì ßhS~Jr yJr TPo pJS~J~ fJrJ FUj IPjT ßmKv IgtQjKfT TotTJP§ pMÜ yPf kJrPZÇ lPu kKrmJPrr xhxqxÄUqJ KjitJrPe ßoP~r nNKoTJS ßmPzPZÇ ßkJvJT UJPfr 40 uJU v´KoPTr oPiq ßoP~Phr xÄUqJA ßmKvÇ fJrJA mJÄuJPhvPT IPjTUJKj FKVP~ KjPòÇ hMA. KmvõmqJÄT, @∂\tJKfT oMhsJ fyKmu FmÄ ACFjKcKkr Fxm kptPmãe Imvq KbTÇ F TgJ FUj xmJA ˝LTJr TPrj, mJÄuJPhv FTaJ IkJr x÷JmjJr ßhvÇ mJXJKu \JKf FTKa oyJj \JKfÇ 55 kOÔJ~


42 oMÜKY∂J

10 - 16 January 2014 m SURMA

ãofJ pPfJaJ ÈPuJnjL~', ãofJ fqJV fPfJaJA ÈKmköjT' oM\JKyhMu AxuJo ßxKuo ßuUT : xnJkKf, mJÄuJPhPvr TKoCKjˆ kJKat

ßhPvr rJ\jLKfPf FUj pJ YuPZ fJPT ÈxÄTa' muJaJ To muJ yPmÇ Im˙JPT ÈKmkpt~Tr oyJxÄTa' @UqJK~f TrPu fJ xPfqr KTZMaJ TJZJTJKZ y~Ç 5 \JjM~JKr k´iJj KmPrJiL huPT mJh KhP~ 300 @xPjr oPiq 153Ka @xPj KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf TrJr mqm˙J TPr ßhPvr IKiTJÄv ßnJaJrPT ßnJa KhPf pJS~Jr TÓ ßgPT mJÅKYP~ KhP~ FTKa ÈKjmtJYPjr jJaT' oûJK~f yP~ ßVuÇ ßp 147Ka @xPj ßnJa V´ye yP~PZ, ßxUJPjS jJjJ TJrxJK\-TJrYMKk xP•ôS k´Tíf ßnJaJr CkK˙Kf KZu jVeqÇ xrTJPrr hJKmKjmt JYj xÄKmiJjxÿf yP~PZÇ xÄKmiJj S VefπPT xoMjúf rJUPf ÈPkJTJ UJS~J KjmtJYj' yPuS fJ TrPf yP~PZÇ IjqgJ~ ßhv VnLr xJÄKmiJKjT xÄTPa FmÄ VefJKπT iJrJmJKyTfJ KmkPhr oMPU kzPfJÇ ÈFTfrlJ KjmtJYPjr' oûJ~j ßTJPjJ FT k´TJPr kJr TPr ßh~J x÷m yPuS fJr ÆJrJ KT∂á ßhPvr rJ\jLKf xÄTaoMÜ y~Kj, yPmS jJÇ PhPvr mftoJj rJ\QjKfT oyJxÄTPar C“x mÉoJK©TÇ FTKa-hM'Ka j~, IPjT rTo xoxqJxÄTPar mÉxÄUqT CkJhJj FojnJPm FTKar xJPg @PrTKa pMÜ yP~ \a kJKTP~ FA oyJxÄTPar CØm WKaP~PZ ßp fJr k´iJj C“x KyPxPm kígTnJPm ßTJPjJ FTKaPT KYK¤f TrJr xMPpJV ßjAÇ fJuPVJu S \a kJKTP~ gJTJr FA \KaufJr TJrPe oyJxÄTa ßgPT ßhvPT ßmr TPr @jJS TKbj yP~ CPbPZÇ Im˙J hJÅKzP~PZ ÈxmtJPñ mqgJ, SwMi Khm ßTJgJ'-Fr oPfJÇ ßTJPjJ FTKa xÄTa hNr yPf ÊÀ y~, KT∂á @PrT xÄTa FPx ßhvPT V´Jx TPrÇ k´KfmJrA jfMj „Pk kMrPjJ xÄTaA KlPr @Px @PVr ßYP~ fLmsfJ KjP~ oyJxÄTPar „PkÇ xy\-xru ßhvmJxL @\ fJA yfJvJ @r IxyJ~fô KjP~ nJmPf ÊÀ TPrPZ ßp ÈF oyJxÄTPar yJf ßgPT ßmJiy~ @r Kj˜Jr ßjA !'

pPfJ \Kau S TKbjA ßyJT jJ ßTj, ßhPvr rJ\QjKfT oyJxÄTa ßpPyfM oJjMwq xíÓ, fJr xoJiJjS fJA oJjMPwr yJPfA x÷mÇ fPm ßx\jq @o-\jfJPT oyJxÄTPar C“xèPuJ C“kJaPjr uPãq FT yP~ hJÅzJPf yPmÇ ßx\jq oJgJr Ckr ßYPk mxJ oyJxÄTPar mÉoJK©T C“xèPuJ xŒPTtS @o-\jfJr FTaJ ßoJaJoMKa CkuK… gJTPf yPmÇ mftoJj rJ\QjKfT oyJxÄTPar FTKa Ijqfo TJre yPuJ rJÓs ãofJ FUj rJ\QjKfT CkJhJPjr kJvJkJKv FmÄ FojKT fJr ßYP~ ßmKv kKroJPe FTKa IgtQjKfT CkJhJj yP~ CPbPZÇ rJÓsãofJ yP~ CPbPZ IVJi Km•xŒh @yrPer ßuJnjL~ FTKa C“xÇ uMParJ kMÅK\mJPhr KmhqoJj mqm˙J rJÓs ãofJPT FTKa TJoPijMPf „kJ∂Krf TPrPZÇ TJ~hJ TPr hMi ßhJ~JPjJr xMPpJV TPr KjPf kJrPuA IlMr∂ xŒh TMKãVf TrJ pJPmÇ ÈoxjPh' mJ fJr YfMKhtPT \J~VJ TPr KjPf kJrPuA yPuJÇ mJfJPx aJTJ CzPZ, rP~PZ rJÓsvKÜPT ÈTJ~hJ oPfJ' TJP\ uJKVP~ fJ yJKfP~ ßj~Jr k´J~ I∂yLj xMPpJVÇ kMÅK\mJPhr k´go pMPV Èk´JgKoT kMÅK\ xû~' x÷m yP~KZu Kjoto S KjÔMr HkKjPmKvT uM£j, oJ©JyLj v´o-PvJwe AfqJKh k∫J~Ç F pMPV @oJPhr oPfJ xhq ˝JiLj ßhPvr kPã CkKjPmv ˙Jkj TPr ij-xŒh uMPa KjP~ FThu Km•mJj kMÅK\kKfr \jì ßh~J x÷m j~Ç kMÅK\mJhL kPg pJ©J uMakJPar oJiqPo Km• xûP~r KmT· k∫Jr CØm IKjmJpt TPr ßfJPuÇ ßx k∫J yPuJ rJÓsãofJr IkrJioNuT IkmqmyJPrr oJiqPo uMakJPar k∫JÇ ßx TJrPe rJÓs ãofJ FUj @KgtTnJPm Ifq∂ ßuJnjL~ FTKa aJTJ mJjJPjJr ßãP© kKref yP~PZÇ FA ßuJPnr fJzjJPfA @oJPhr ßhPv mftoJPj mMP\tJ~J huèPuJr oPiq uMakJPar nJV-mJPaJ~JrJ KjP~ xÄWJPfr rJ\jLKf \jì KjP~PZÇ Fr lPu ßhv @\ oyJxÄTPa KjoKöf yP~PZÇ CkKjPmPvr nJV-mJPaJ~JrJ KjP~ ACPrJk S @PoKrTJr vKÜir kM Å K\mJhL ßhvèPuJr pM≠-yJjJyJKjr oPfJ FT irPjr pM≠A YuPZ ßhPvr mMP\tJ~J huèPuJr oPiqÇ rJÓs ãofJPT mqmyJr TPr uMakJa TrPf yPu IkrJioNuT khPãPkr @v´~ KjPf y~Ç @iMKjT rJÓs mqm˙J HkKjPmKvT pMPVr oPfJ uMakJPar ImJi xMPpJVPT ‰mifJ ßh~ jJÇ IQmi kPg IgtKm• @®xJ“ TrPf y~Ç VefJKπT mqm˙J~ kKrYJKuf FTKa ßhPv uMakJPar k´KfPpJKVfJr luv´MKfPf ãofJ FTmJr FThu uMParJr yJf ßgPT @PrTmJr Ijq uM ParJ hPur TJPZ y˜J∂Krf yS~Jr xMPpJV gJPTÇ jfMj uMParJr hu FPx fJr k´mu k´KfƪôL kNmtfj ãofJir hPur IkrJioNuT uMakJPar KmYJr TrJr FmÄ fJPhr KmÀP≠ mhuJ ßj~J S k´KfKyÄxJ YKrfJgt TrJr Kmkh ‰fKr TPrÇ lPu, rJÓs ãofJ~ IKiKÔf gJTPf kJrJaJ ßp kKroJPe ÈPuJnjL~', rJÓs ãofJ yJrJPjJaJ FTA kKroJPe ÈKmköjT'Ç 'PuJn' @r ÈKmkPhr' FA pMVumªL ßhJuJYu uMParJ mMP\tJ~J huèPuJr oPiq rJÓs ãofJ KjP~ ƪô-xÄWJfPT ore-mJÅYPjr oPfJ FTKa oKr~J Kmw~ TPr fMPuPZÇ ßvJwT ßv´eL S ßvJKwf ßv´eLr

V´Jo mJÄuJ ßrÓáPr≤ ˝PhvL UJmJPrr ksTíf ˝Jh KjPf VsJo mJÄuJ~ IJxMj... IJoJPhr GKfyqmJyL KmKr~JjL, ßVJvf, TKuK\ nájJ, oV\ nájJ, nJf, oJZ, vJT-xK«, ÊaKT, Kyhu-YJajL, oJZ nájJ, ßZJa oJZ, xJfTzJr frTJrLxy ßhPvr UJmJPrr ˝Jh KjjÇ KmP~, VJP~ yuMh, \jìKhj, ßxKojJr, ßksxTjlJPr¿ xy ßp ßTJj kJKatPf IJorJ CjúfoJPjr UJmJr UMm To xoP~ xrmrJy TPr gJKTÇ

rJÓs ãofJPT mqmyJr TPr uMakJa TrPf yPu IkrJioNuT khPãPkr @v´~ KjPf y~Ç @iMKjT rJÓs mqm˙J HkKjPmKvT pMPVr oPfJ uMakJPar ImJi xMPpJVPT ‰mifJ ßh~ jJÇ IQmi kPg Igt-Km• @®xJ“ TrPf y~Ç VefJKπT mqm˙J~ kKrYJKuf FTKa ßhPv uMakJPar k´KfPpJKVfJr luv´MKfPf ãofJ FTmJr FThu uMParJr yJf ßgPT @PrTmJr Ijq uMParJ hPur TJPZ y˜J∂Krf yS~Jr xMPpJV gJPTÇ jfMj uMParJr hu FPx fJr k´mu k´KfƪôL kNmtfj ãofJir hPur IkrJioNuT uMakJPar KmYJr TrJr FmÄ fJPhr KmÀP≠ mhuJ ßj~J S k´KfKyÄxJ YKrfJgt TrJr Kmkh ‰fKr TPrÇ lPu, rJÓs ãofJ~ IKiKÔf gJTPf kJrJaJ ßp kKroJPe ÈPuJnjL~', rJÓs ãofJ yJrJPjJaJ FTA kKroJPe ÈKmköjT'Ç oPiq ƪô-xÄWJfS fLms yP~ gJPTÇ KT∂á ßxA ÈPv´eL xÄV´JPor' FTKa GKfyJKxT k´VKfoMULjfJ S Kmkä mL ‰jKfTfJ rP~PZÇ KT∂á uM ParJ mMP\tJ~JPhr oiqTJr ßVJÔL ƪô k´iJjf ÈuJn' S ÈKmkh' k´xNf IQjKfT VuJTJaJ k´KfPpJKVfJr k´TJv oJ©Ç ßhPvr mftoJj oyJxÄTPar ßkZPjr ryxq mM^Pf yPu @PrTKa k´Pvúr \mJm IjMxºJj TrPf yPmÇ fJ yPuJ, ßp @S~JoL uLV KfjYfM gt JÄPvr ßmKv @xj ßkP~ S KmkM u \jxogtPjr Ckr KnK• TPr 5 mZr @PV ãofJ~ FPxKZu, CPuäU TrJr oPfJ KTZM Cjú~j TJ\ ßhUPf kJrJ xP•ôS fJr \jxogtPj ix jJoPuJ ßTj? FA ix @S~JoL uLV ßbTJPf kJPrKjÇ uMParJ kMÅK\mJPhr kPg YuPu Ijq TJPrJ kPãS fJ ßbTJPjJ x÷m yPfJ jJ, yPmS jJÇ TJre, fgJTKgT ÈCjú ~Pjr' lxPur KxÄynJV ÈIkrJioNuT k∫J~' YPu pJPm oMKÓPo~ huL~ ßjfJ-TotLPhr yJPfÇ IgtoπL FA IjqJP~r ˝LTíKf KhP~ fJr kPã pMKÜ KhPf KVP~ mPuPZj ßp, ÈãofJxLjrJ FTaM ßmKv xŒhvJuL yPmA ßfJ! k´JYLj pMPVS ßVJ© k´iJjrJ xmxo~ FTaM ßmKv ßkf'Ç FnJPm uMakJaPT ‰jKfT xogtj ßh~Jr ßYÓJ TrJ yP~PZÇ fJr lPu FTKhPT mM P\t J~J ßv´ Ker mKûf ßVJÔLr oPj xM PpJV yJrJPjJr ßmhjJ S KyÄxJr @èj k´öôKuf yP~PZÇ KT∂á fJr ßYP~ mz TgJ, ÈCjú~Pjr' lxPur xJoJjq IÄvA ßTmu YMÅAP~ kzJr k´Kâ~J~ @o\jfJr TJPZ ßkRÅZPf ßkPrPZÇ ßpnJPm TJPrJ TJPrJ @ñMu lMPu rJfJrJKf TuJVJZ yP~PZ, ßxA fMujJ~ @o-\jfJr InJm, Ijaj, hJKrhsq, IkMKÓ, \LKmTJr IKjÁ~fJ, ßmTJrfô, ‰mwoq AfqJKh hNr yS~JPfJ kPrr TgJ, ßxA IjMkJPf fJ uJWmS y~KjÇ ãofJxLj mMP\tJ~J huèPuJr ßh~J mz mz xm k´Kfv´∆Kf kNre y~KjÇ IgY ßYJPUr xJoPj YPuPZ uMakJa, IjqJ~, IKmYJr, @KgtT S xJoJK\T IkrJioNuT TJ\ AfqJKhr TKMxf ßUuJÇ Fxm TJrPe ãofJxLj mMP\tJ~J hu ßgPT

J~ V´Jo mJÄu mJÄuJr .. ˝Jh Kjj.

@o-\jfJ k´ KfmJrA oM U KlKrP~ KjP~PZÇ fJZJzJ @o-\jfJr nJmjJ FUPjJ IPjTaJ FrTo ßp, kJÅY mZr krkr ßp ßnJPar IKiTJr fJrJ kJ~, fJ mqmyJr TPr ÈxrTJr kKrmftj' TrPf kJrPuA ßxA ßnJPar hJo @PZ mPu k´oJKef yPf kJPrÇ KY∂JaJ Foj ßp, @oJr ßnJPa pKh xrTJr mhu jJ yPuJ FmÄ @PVr xrTJrA rP~ ßVu, fJyPu @oJr ßxA ßnJPar hJo gJTPuJ TA? @o-\jfJr FTKa mz IÄPvr nJmjJ IPjTaJ Foj yP~ @PZÇ lPu @oJPhr ßhPv ãofJxLjPhr k´Kf Km„kfJr CkJhJj UMmA vKÜvJuLÇ FA ‰mKvPÓqr TJrPeS ãofJxLj ßTJj mMP\tJ~J hPur kPã krkr hMA ßo~Jh ãofJ~ @xJ k´J~ Ix÷m yP~ SPbÇ IgY fJrJ ãofJ @ÅTPz gJTPf YJ~Ç ßx\jq KjmtJYjPT ImJi S KjrPkã yPf KhPf fJrJ n~ kJ~Ç ãofJr IkmqmyJr TPr xMKmiJr Im˙JPj ßgPT KjmtJYj TPr fJrJ ßnJPar @PVA KjmtJYPj Km\P~r hívqka ‰fKr TPr rJUPf YJ~Ç FnJPm rJ\QjKfT oyJxÄTa ÈKjmtJYjPTKªsT xÄTPar' @TJr iJre TPrÇ FPhPv mJrmJr F WajJr kMjrJmíK• WPa YPuPZÇ PhPvr rJ\jLKfPf FUj IPjT AxMq KmhqoJjÇ ßxxPmr oPiq pM≠JkrJiLPhr KmYJr, ˝JiLjfJoMKÜpM≠ KmPrJiLPhr wzpπ k´Kfyf TrJ AfqJKh Kmw~T AxMq FmÄ Vefπ, VefJKπT IKiTJr, xTPur IÄvV´yPe VefJKπT KjmtJYj IjMÔJj AfqJKh Kmw~T AxMq YuKf rJ\jLKfPf k´JiJjq kJPòÇ F hM'Ka yPuJ Knjú irPjr hM'Ka AxMqÇ IgY F hM'Ka AxMqPT ßpoj kr¸Prr xJPg FTJTJr TPr \KzP~ ßluJ yPò, ßfoKj @mJr F hM'Ka AxMqPT FTKa @PrTKar KmkrLPf ˙Jkj TrJ yPòÇ @S~JoL uLV muPf YJPò ßp pM≠JkrJiLPhr KmYJr KjKÁf TrJ k´níKf irPjr AxMqr k´P~J\Pj VefJKπT KjmtJYj fgJ VefπPT kKrfqJV TPr khPãk ßj~JaJ pMKÜpMÜÇ 55 kOÔJ~

ßp ßTJj irPjr KoKaÄ IgmJ ßksx TjlJPrP¿r \jq ßrÓáPrP≤r CkPr rP~PZ 40 IJxj KmKvÓ KoKaÄ ÀoÇ

68 Brick Lane, London E1 6RL | Tel: 020 7377 6116


SURMA m 10 - 16 January 2014

\JoJ~Jf: @r yJAPTJat ßhUJPmj jJ Ko\JjMr ryoJj UJj ßuUT : xJÄmJKhT

k´iJjoπL ßvU yJKxjJ IjMPvJYjJ TrPuj jJ, mrÄ fJÅr k´TJvnKñPf @®fíK¬A lMauÇ KfKj I∂f muPf kJrPfj, \jVe pfaMTM KhP~PZ, ffaMTPM f KfKj x∂áÓ mPaÇ KT∂á FPf fJÅr @®fíK¬r ImTJv ToÇ Km\~ @PZ, Km\P~r ßVRrm ßjAÇ FA KjmtJYj KfKj YJjKjÇ Foj KjmtJYPjr kMjrJmíK•S KfKj YJj jJÇ FaJ KjfJ∂A xJÄKmiJKjT mJiqmJiTfJÇ pf fJzJfJKz x÷m, xKfqTJPrr FTKa k´KfKjKifôvLu KjmtJYj KhP~ KfKj k´KfKjKifôvLu VefPπ C•re YJjÇ xÄKmiJPjr mJAPrr ßuJPTrJS \jVPer oj nrJPf FaJ mPujÇ Imvq KjmtJKYPfr fToJ gJTJ~ ßxaJ fJÅPT muPf yPuJ jJÇ pM≠JkrJiLPhr KmYJr xŒjú S \JoJ~JPfr @AjVf IK˜Pfôr l~xJuJ ak FP\¥J~ @xMTÇ @Ko ßfJ vJymJPVr oûPT FA k´Pvú FUjA @uKaPoaJo KhPf mumÇ FA AxMq ˙J~LnJPm xMrJyJr FTKa ßrJcoqJk xrTJrPT IKmuP’ ßWJweJ TrPf yPmÇ \JoJ~JPfr xñ fqJV TrJr vft KmFjKkPT ßhS~Jr @PV xrTJKr huPT SA vft kNre TrPf yPmÇ \JoJ~Jf KjKw≠ TrJ yPm KT jJ? k´iJjoπL mPuPZj, ÈyJAPTJat FPT \KñmJhL xÄVbj KyPxPm rJ~ KhP~PZjÇ fJPhr KjKw≠ TrJr mqJkJPr FTKa Kra @PZÇ FaJ xoJiJj jJ yS~J kpt∂ @orJ F mqJkJPr ßTJPjJ o∂mq TrPf kJKr jJÇ' FA mÜmq kMPrJkMKr IV´yePpJVqÇ yJAPTJPat Kra gJTPu ßx

KmwP~ CkpMÜ Kx≠J∂ KjPf xrTJrPT Kmrf TPr jJÇ xÄxhPT ßfJ j~AÇ k´iJjoπLr hJKm, ßrJmmJr KfKj \JoJ~JfKmPrJiL oqJP¥a ßkP~PZjÇ Fr oJPj \jVe fJÅPT xÄxPh Kx≠J∂ KjPf mPuPZÇ fJyPu FUj fJPhr ÈyJAPTJat' ßhUJPòj ßTjÇ 5 \JjM~JKrr KjmtJYjPT \JKfr Skr YJkJPjJ yP~PZ FmÄ @PmPVr mPv yPuS KmrJa \jPVJÔL fJ ßoPj KjP~PZ FmÄ y~PfJ ßjPm FA TJrPe ßp fJrJ @vJ TrPm, Fr oiq KhP~ fJrJ ˝JiLjfJKmPrJiL vKÜr KmÀP≠ FTaJ YNzJ∂ l~xJuJ kJPmÇ ßvU yJKxjJr SA oPjJnJPm fJA @orJ VnLr CPÆV S C“T£J IjMnJm TKrÇ hLWtx©N fJ xíKÓr @vïJ~ fJA Fr KmÀP≠ vÜ k´KfmJh VPz ßfJuJr @øJj \JjJAÇ FA Im˙Jj pKh oJjPf yPm, fJyPu UJPuhJ K\~JPT KfKj ßTJj ‰jKfTfJ~ \JoJ~JPfr xñ fqJPVr vft KhPuj? k´Tíf xfq yPuJ, yJAPTJPatr ßTJPjJ rJP~ \JoJ~JfPT È\Kñ xÄVbj' muJ y~KjÇ asJAmMqjJu fJPT pM≠JkrJiL mJ oMKÜpM≠KmPrJiL mPu kptPmãe KhP~PZjÇ ßVJuJo @pPor 90 mZPrr TJrJh§ y~Ç Vf @VPˆ F rJP~r KmÀP≠ @KkuTJPu \JoJ~Jf KjKwP≠r kPã pMKÜ ßh~ rJÓskãÇ Fr xMrJyJ y~KjÇ F ZJzJ yJAPTJPatr FTKa míy•r ßmû FT KmnÜ rJP~ \JoJ~JfPT ßhS~J AKxr @PVTJr xJoK~T KjmºPjr ‰mifJ KjK• TPrPZÇ 2:1 rJP~ yJAPTJat xJoK~T Kjmºj mJKfu TPrPZjÇ KT∂á FKa @Kku KmnJPV ßp Im˙J~ @PZ, fJPf \JoJ~Jf pKh KjmtJYPj IÄv Kjf, fJyPu yJAPTJPatr SA rJ~ ßhKUP~ \JoJ~JfPT KjmtJYPj IPpJVq TrJ TKbj yPfJÇ Fr @PV \JoJ~Jf k´Pvú k´iJjoπL mPuKZPuj, ßTJPjJ huPT KjKw≠ TrPf fJÅr kKrT·jJ ßjAÇ oPj yPò, KfKj fJÅr Im˙Jj IkKrmKftf ßrPUPZjÇ FmÄ \JoJ~Jf k´Pvú @S~JoL uLV ßWJuJ kJKjPf oJZ KvTJPrr ßYÓJ ImqJyf rJUPf kJPrÇ vyLh kKrmJPrr @PmV-IjMnKN f FmÄ Foj FTKa FTfrlJ KjmtJYPjr kPr mum, @uäJyr S~JP˜ @kjJrJ \JoJ~Jf k´Pvú xm irPjr Kx≠J∂yLjfJ, I¸ÓfJ S ßTRvuVf mM\rKVr ImxJj WaJjÇ Tf fJKrPUr oPiq pM≠JkrJPir KmYJr ßvw yPm, fJr xMKjKhtÓ fJKrU ßWJweJ TÀjÇ @VJoL KjmtJYPjr xPñ pM≠JkrJiL S \JoJ~Jf AxMq KmpMÜ TÀjÇ xMÔM KjmtJYPjr xPñ KmYJr KmnJVPT ˝JiLjfJ ßhS~Jr oPfJ vJxjVf xÄÛJr pMÜ TÀjÇ Px TJrPe KmnÜ jJVKrT xoJ\PT @PV vJxjVf xÄÛJr k´Pvú FTKa xoP^JfJ~ ßkRÅZJPf yPmÇ pKh fJrJ FUj ßTmu FTfrlJ KjmtJYj KjP~A xrTJKr hPur xoJPuJYjJ~ oMUr gJPT, Iº y~, fJyPu

oMÜKY∂J 43

fJPf KmFjKk-\JoJ~JPfr ßkJ~JmJPrJÇ @mJr pKh jJVKrT xoJP\r ßTJPjJ IÄv ßTmu KmPrJiL hPur KjªJ~ ßxJóJr y~, ÊiMA ÈVefPπr Km\~' ßhPU, fJyPu fJPf ãofJxLjPhr ‰˝rvJxT yS~Jr k´mefJ fLms yPmÇ FUj fJA jNqjfo GTq yPf yPm k´KfKjKifôvLu xÄxh Vbj TrJÇ KmPhKv TNajLKfTPhr mMKu, ÈIÄvV´yeoNuT' KjmtJYPjr xPñ ÈIÄvV´yeoNuT vJxj' TgJKaS pMÜ TrPf yPmÇ vJxj k´xñ KjmtJxPj kJKbP~ ßTmu ÈIÄvV´yeoNuT KjmtJYj' KmFjKk S 18 hPur jftjTMhjt A KjKÁf TrPmÇ fJA ßxäJVJj kJJPf yPmÇ k´iJjoπL S KmPrJiL hPur ßjfJr ßhS~J hMKa KuKUf KmmíKf @Ko UMKÅ aP~ kzuJoÇ ßvU yJKxjJ mPuj, È@VJoL KjmtJYj xŒPTt @PuJYjJ TPrA xoJiJj TrJ pJPmÇ' UJPuhJ K\~J xmtJ®T ßmkPrJ~J oPjJnJm KjP~ ßTmu ÈKjmtJYj IjMÔJPjr mqJkJPr xoP^JfJ~ ßkRÅZJr' @øJj \JjJjÇ FA hMKa híKÓnKñA IV´yePpJVqÇ CnP~r oPjJnJm kJP KjmtJYj S xMvJxPjr jfMj kqJPT\ ßhUPf YJAÇ KpKj FaJ @PV TrPmj, KfKjA ßmKv uJnmJj yPmjÇ KmFjKkr ßj©L Imvq Fr @PV VefJKπT k´KfÔJj vKÜvJuLTrPer TgJ mPuPZjÇ fJÅPT FaJ Km˜JKrf, KjKhtÓ FmÄ ImJi S xMÔM KjmtJYPjr xPñ pMÜ TPr ßvU yJKxjJr xJoPj xJK\P~ kKrPmvj TrPf yPmÇ 5 \JjM~JKrr KjmtJYj FTKa hMnJt Vq\jT IiqJ~Ç FaJ xmJr mqgtfJ, FaJ I∂Pr iJre TPr SA KjmtJYPjr VäJKj oMPZ ßluPf xmJAPT xKâ~ yPf yPmÇ Fr oπ yPm KjmtJYjTJuLj xrTJr k´Pvúr xPñ xPñ Cn~ kPãr oPiq vJxj S xÄÛJr k´Pvú TfèPuJ ßoRKuT k´Pvú FTof yS~JÇ I∂f ßYÓJ ÊÀ TrJÇ dJTJ xlrrf IiqJkT K\uärM ryoJj UJj YqJPju @AP~ muPuj, uJKfj @PoKrTJ~ Foj xo~ ßVPZ, pUj mJÄuJPhPvr mftoJj Im˙Jr oPfJ yJjJyJKj YPuPZÇ fUj fJrJ ßTmu KjmtJYj KjP~A kPz gJPTKjÇ KjmtJYPjr kPr TLnJPm xrTJr YuPm, ßx k´Pvúr fJrJ xMrJyJ TPrPZÇ hMA k´iJj kPãr oPiq FT kã ßk´KxPc≤ yP~PZ ßfJ KmPrJiL hu nJAx ßk´KxPc≤ yP~PZÇ fMrPÛr k´iJjoπL fJjxM KxuJr hKãek∫L k´KfkPãr xPñ ãofJ nJVJnJKV TPrPZjÇ KjmtJYj S vJxPjr xojõ~ WaJPjJ \ÀKrÇ ßvU yJKxjJr xmthuL~ xrTJPrr k´˜JPmr xŒ´xJre mJ ßdPu xJ\JPjJ ImJ˜m, KT∂á IuLT T·jJ j~Ç F \jq IjMTu N kKrPmv uJVPmÇ fJPrT ryoJj ßpnJPm pMKÜyLjnJPm mJyJ•Prr xÄKmiJjPT ÈVe@TJ–ãJr KmPrJiL' muPZj, fJ KjªjL~Ç hMA kPãr jJVKrT xoJP\r Ko©Phr TJZJTJKZ @jPf F

irPjr CKÜ kKryJr TrPf yPmÇ IqJoPjKˆ A≤JrjqJvjJPur xJPmT oyJxKYm @AKrj UJPjr xPñ TgJ yPuJÇ ßTKj~J TL TPr mqJkTKnK•T vJxjVf xÄÛJPrr kPg ßVu, fJr Yo“TJr Kmmre ßhjÇ ßxUJjTJr hMA k´iJj KmmhoJj hPur TJK\~JS @oJPhr hMKar oPfJA Ck\JfL~ WrJjJrÇ fJrJS fJPhr ßVJ©fJKπT vJxj KhP~ Có @hJufxy xm k´KfÔJjA fZjZ TPrKZuÇ KT∂á FT xKºãPe fJrJ xÄÛJPr xÿf yP~PZÇ ßmjK\rjS~J\S ßfJ kJrPujÇ fPm xmJr @PV oJjPf yPm, k´KfÔJjèPuJ ZJrUJr yP~ ßVPZÇ ˝LTJr TrPu fPm VzJ pJPmÇ @AKrj \JjJPuj, kMPrJPjJPhr KmhJ~ KhP~ ßTjL~ yJAPTJPatr xm KmYJrTPT jfMj TPr KjP~JV ßhS~J yP~PZÇ @\PTr xÄTa ßp oNuf vJxjVf xÄTa, fJ rJ\jLKfTPhr @PV jJVKrTPhr ˝LTJr TrPf yPmÇ ßuTPvJr ßyJPaPur xÄuJk IKof x÷JmjJ mP~ FPjPZÇ k´iJjoπL SA xÄuJk ßgPT fJÅr vPUr KjmtJYPjr k´Kf xogtPjr Ioíf kJj TrPmj, vJxjVf krJoPvtr Ioíf CVPr ßhPmj, fJ yPf kJPr jJÇ @Ko IgtjLKf xKoKfPT hs∆f KÆfL~ xÄuJk cJTPf mKuÇ IiqJkT @mMu mJrTJf @P~JK\f xnJ~ jJVKrT xoJ\ ßTmu \JoJ~JfKmPrJiL mÜmqA ßh~KjÇ ßxUJPj kKrÏJrnJPm rJÓskKf FmÄ k´iJjoπLr ãofJ~ nJrxJoq @jJr SkrS èÀfôJPrJk TrJ yP~PZÇ fJÅrJ mPuPZj, mftoJPj ßp k≠KfPf ßnJa y~, ßx mqm˙J @iMKjT Kmvõ kKrfqJV TPrPZÇ FA k≠KfPf FaJA ßvw KjmtJYj yPu UMKv ymÇ xÄUqJjMkJf, KÆTãKmKvÓ xÄxh S ãofJr KmPTªsLTre oJjPfA yPmÇ @VJoL hMA oJPxr oPiq CkP\uJ KjmtJYj yPmÇ KmFjKkPT \» TrPf j~, FPT TJptTr VKfvLu k´vJxKjT FTJÄv TÀjÇ fJPhr Skr xJÄxhPhr hJhJKVKr mº TÀjÇ FUj \jof VzPf yPm, Cn~ huA ßp ßTmu KjmtJYj KjP~A xoP^JfJ YJ~, ßxaJA xKfqTJPrr rJ\QjKfT xÄTaÇ \jVPer IÄvV´yeoNuT KjmtJYj Kj”xPªPy VefPπr kNmv t ftÇ KT∂á KjmtJYjA xmaJ j~Ç FTJKhâPo YJrKa xMÔM KjmtJYj @oJPhr C•PrJ•r xMvJxj ßh~KjÇ oπLPhr uMakJa mº TPrKjÇ FA lJÅKTaJ pJPf @orJ irPf jJ kJKr, fJA hMA huA nJÅSfJ KhP~ YPuÇ \JoJ~Jf KjP~ Cn~ hPur nJÅSfJmJK\ mº ßyJTÇ fPm xmJr @PV xoJP\ \JoJ~Jf TLnJPm gJTPm, ßx KmwP~ xÄxhPT Kx≠J∂ KjPf yPmÇ ßdr yP~PZ, h~J TPr @hJuPfr TJÅPi mªMT ßrPU rJ\QjKfT KvTJr @r TrPmj jJÇ

InNfkNmt FA KjmtJYjL fJoJvJ fmM jLrPm xyq TrPf yP~PZ oJjMwPTÇ FA KjmtJYPjrS Imvq xogtT @PZ! ßnJPar Khj xJPz 12aJr KhPT FTKa ßmxrTJKr KaKn YqJPju UMPu ßhKU, ßxUJPj k´mu C“xJPy KjmtJYj KjP~ TgJ muPZj FT\j jJrL kptPmãTÇ KjmtJYj kptPmãe mJh KhP~PZ nJrf @r nMaJj mJPh kíKgmLr mJKT xm ßhvÇ kptPmãPe ßjA ßhPvr KxÄynJV kptPmãTSÇ @PZ ßp èKa TP~T xÄVbj, KfKj fJr FTKar k´iJjÇ KfKj @oJPhr \JjJPuj k´fq∂ IûPu ßuJPT ßnJa KhPf jJ ßVPuS mz vyrèPuJPf ßuJPT ßnJa KhP~PZ! fJÅr CkK˙KfPf ßxA KaKn YqJPjPur FT\j k´KfPmhT KorkMr mJXuJ TPu\ ßgPT uJAn k´KfPmhPj \JjJPuj ßxA ßnJPar KmmreÇ FA ßTPªs ßnJaJr @zJA yJ\JPrr ßmKvÇ fUj kpt∂ ßnJa KhP~PZj 307 \j! yqJÅ, ßnJa KhPò mPa KTZM oJjMw! FA KjmtJYPjr xogtPTrJ mPuPZj, \JoJ~Jf @PxKj mPu KmFjKk @PxKj KjmtJYPjÇ FKa Ixfq, TJre KmFjKk FTmJrS hJKm ßfJPuKj \JoJ~JfPT IÄv ßjS~Jr xMPpJV ßhS~JrÇ FA KjmtJYPjr xogtPTrJ mPuPZj, \JoJ~JfPT mJh KhPu KmFjKkr xPñ @PuJYjJ TrJ yPm krmftL KjmtJYj KjP~Ç FKa KmÃJK∂Tr, TJre KjmtJYPjr \jq AKfoPiq @hJuPfr rJP~ IPpJVq ßWJKwf yP~PZ \JoJ~JfÇ mJKT TJ\ IgtJ“ \JoJ~JfPT 18 hPur ß\Ja ßgPT ßmr TPr ßhS~J x÷m ßxsl huKaPT KjKw≠ ßWJweJ TPrÇ FA ãofJ @S~JoL uLV xrTJPrr @PZ,

YJAPuA FToMyNPft fJrJ TrPf kJPr FKaÇ KmKY© FA ßhPv xrTJPrr ˜JmPTrJ xrTJPrr TJPZ FA hJKm jJ fMPu KmFjKkPT muPZ KjP\ KjP\ TJK¢ KjPf \JoJ~JPfr xPñ! FA KjmtJYPjr xogtPTrJ mPuPZj, KjmtJYPj KmFjKk K\Pf FPu KmKWúf yPm pM≠JkrJiLPhr KmYJrÇ FA rm Vf TP~T mZPr yJ\JPrJmJr fMPuS fJPhr n~ fmM KjmtJYPj K\fPm KmFjKkA! pKh fJ-A yPfJ, ßxaJA yPò Vefπ! Vefπ oJjPu FA n~ @r @vïJ ßoPjA xMÔM KjmtJYPjr \jq FTTJ¢J yS~J CKYf KZu fJPhrÇ KmFjKk K\Pf FPx KmYJr KmKWúf TrPu KmFjKk yaJS @PªJuPj oJjMwPT vJKou TrJr ßYÓJ TrJ CKYf KZu fJPhrÇ FA KjmtJYPjr xogtPTrJ fJ TPrjKj, \jVPer ofJof @r KmYJr KmPmYjJPmJPir Skr @˙J ßjA fJÅPhrÇ KjmtJYjyLj KjmtJYPjr krS fJA @orJ fJÅPhr ßhUm FA KjmtJYPjr \~VJj VJAPf, ßhPvr KxÄynJV oJjMPwr ßnJaJKiTJr yfqJ TrJr FT @ffJ~L xrTJrPT xogtj TrPf! 5 \JjM~JKr fmM mJÄuJPhPvr AKfyJPx KjUJh Tuï\jT FT Khj yP~ rAPmÇ FA KjmtJYPjr kr ßp xrTJr ãofJ~ @xPm, fJr ‰mifJ k´munJPm k´vúKm≠ FmÄ \jxogtj IKfxJoJjqÇ ßxA xrTJr yPm @∂\tJKfTnJPmS FTWPrÇ ßxA xrTJPrr IiLPj mJÄuJPhPvr IV´pJ©J KkKZP~ pJPm mÉhNrÇ @oJr oPj y~ jJ oMKÜpM≠ @r Vefπ k´KfÔJr xÄV´JPo mJrmJr \~L mJXJKu \JKfr k´Jkq yPf kJPr Foj FTKa xrTJrÇ

yJ~Pr KjmtJYj! yJ~Pr ßhv! @Kxl j\Àu ßuUT : IiqJkT, @Aj KmnJV, dJTJ KmvõKmhqJu~

5 \JjM~JKrr ßnJPar @PVr Khj rJ˜J~ ßjPoKZÇ rJ˜J~ oJjMw ßjA ßmKv, pJjmJyj @rS ßjAÇ lMuJr ßrJc ßgPT iJjoK¥ kpt∂ ßTJPjJ KY¤oJ© ßjA KjmtJYPjr! ßTJPjJ ßnJa, ßTJPjJ xJzJv», ßTJPjJ ßkJˆJr-mqJjJr ZJzJA FA hMA FuJTJr xJÄxPhrJ AKfoPiq KjmtJKYf yP~ ßVPZj! ßnJPar @PV C“xm jJPo FA FuJTJ~, xJrJ vyPrÇ FmJr Kj¸íyfJ, KmfíÌJ @r @vïJr KmwJh V´Jx TPrPZ vLf, TM~JvJ @r @mZJ @PuJr dJTJPTÇ

FA vyPr @r FA ßhPv FT IØMf KjmtJYj yP~PZÇ Foj KjmtJYj KjP~ TgJ muJr ÀKY y~ jJÇ fmM ßYJPUr xJoPj VefPπr FA vmpJ©J kMPrJkMKr FKzP~ pJA TLnJPm! @oJr FTxoP~r FT ZJ©L mftoJPj FTKa k´JAPna KmvõKmhqJuP~ @Aj KmnJPV TotrfÇ fJr TKŒCaJPrr ßcÛaPk ßj©L ßvU yJKxjJ @r fJÅr xMPpJVq kMP©r mqJcKo≤j ßUuJrf ZKmÇ ßx FTKjÔ @S~JoL uLVnÜÇ fJr FuJTJ~ ßnJa yPmÇ ßnJPa IÄv ßjPm @S~JoL uLV, fJr k´KfƪôLS @S~JoL uLVÇ ßx pJPm ßnJa KhPf? UMmA uöJ kJ~ F k´vú ÊPjÇ mPu, ÈjJ xqJr, ßnJa ßhm jJ FmJr, FaJ ßTJj ßnJa!' FKa @xPuA ßTJPjJ ßnJa j~, ßTJPjJ KjmtJYj j~Ç FA KjmtJYPj FTKaoJ© ßnJa kzJr @PVA KjmtJKYf yP~ ßVPZ krmftL xrTJr! FA KjmtJYPj ßnJa ßhS~Jr xMPpJV ßjA ßhPvr xÄUqJVKrÔ oJjMPwrÇ pJÅPhr @PZ, fJÅPhrS xMPpJV ßjA @S~JoL uLV mJ fJr ßu\MzmíK•TJrL mJPh Ijq ßTJPjJ k´JgtLPT kZª TrJrÇ FA KjmtJYPj ßnJa ßhjKj k´iJjoπL, rJÓskKf mJ K¸TJrÇ TJre, fJÅPhr FuJTJ~ ßnJa ZJzJA KjmtJKYf yP~ ßVPZj @S~JoL uLPVr k´JgtLrJÇ FA KjmtJYPj ßnJa ßhjKj k´iJj KmPrJiL hPur ßj©L UJPuhJ K\~J S ßhPvr fífL~ míy•o hPur ßjfJ FrvJhÇ TJre, fJÅrJ Víy mJ yJxkJfJumªLÇ xMPpJV gJTJ xP•ôS FA KjmtJYPj ßnJa ßhjKj ßhPvr @rS IxÄUq oJjMwÇ TJre, fJÅrJ KmPmPTr TJPZ mªLÇ xÄxh KjmtJYPjr jJPo kíKgmLr AKfyJPx


44 oMÜKY∂J

10 - 16 January 2014 m SURMA

xÄKmiJPjr kKm©fJ rãJ TPr @S~JoL uLPVr KjmtJYj Km\~ mhÀ¨Lj Cor ßuUT : xnJkKf, \JfL~ oMKÜ TJCK¿u

@S~JoL uLV mJÄuJPhPvr xÄKmiJPjr kKm©fJ rãJ TPrPZ! 5 \JjM~JKr xÄxhL~ KjmtJYPj fJPhr \~\~TJr yP~ fJrJ FUj jfMj ÈVefJKπT' xrTJr VbPjr kPgÇ @S~JoL uLPVr ßuJT\j S fJPhr mMK≠\LmLrJ mÜífJ-KmmíKf, aT ßvJPf FA Km\P~r mJftJ \jVPer TJPZ AKfoPiqA ßkÅRPZ KhP~PZj FmÄ nKmwqPf @rS mqJkTnJPm ßkÅRPZ ßhPmjÇ IjqKhPT mJ˜m mqJkJr yPuJ FA ßp, 5 \JjM~JKr ßp KjmtJYj yP~PZ fJr ßgPT mz \JKu~JKf F ßhPv ßfJ j~A, Ijq ßTJPjJ ßhPv @\ kpt∂ x÷m y~KjÇ F Foj KjmtJYj pJPf FTKaS mqJua ßkkJr ßTJPjJ ßnJPar mJPé jJ kzJ xP•ôS 153Ka @xPj 5 \JjM~JKrr @PVA @S~JoL uLV fJPhr fgJTKgf ß\JaxñL huPT KjP~ xÄxPh xÄUqJVKrÔfJ I\tj TPrPZ! 5 \JjM~JKr k´iJj KmPrJiL hu KmFjKkxy IKiTJÄv rJ\QjKfT hPur

IÄvV´ye ZJzJ ßp KjmtJYj yP~PZ, fJPfS KmkMu xÄUqJVKrÔfJ I\tj TPr hMA-fífL~JÄv @xj fJrJ IKiTJr TPrPZÇ IgtJ“ xÄKmiJPjr kKm©fJ rãJ TPr @rS jfMj xÄPvJijL @jJr oPfJ ãofJ FUj fJPhr yJPfr oMPbJ~! F ßãP© pJ uãq TrJr oPfJ fJ yPuJ, FA KjmtJYPj 147 @xPj ßp ßnJa kPzPZ fJ ßoJa ßnJaxÄUqJr 15/20 vfJÄPvr ßmKv yPm jJÇ FUjS kpt∂ FA VejJ TJ\ xŒNet jJ yPuS AKfoPiq ßp luJlu k´TJKvf yP~PZ, fJPf ßnJPar KY©Ka F rToAÇ FUJPj @rS TgJ @PZÇ FnJPm k´h• ßnJPar oPiq KmrJa xÄUqJ~ yPò \Ju ßnJa, pJ KjmtJYj TKovj TotYJrLPhr xyJ~fJ~ @S~JoL uLPVr TotLrJ mÉ ßnJaPTPªs k´hJj TPrPZÇ FT FT\j FnJPm 20Ka kpt∂ ßnJa ßhS~Jr KrPkJatS xÄmJhkP© k´TJKvf yP~PZ (PcAKu ˆJr, 6.1.2014)Ç IjqKhPT @mJr pJ uãq TrJr Kmw~ fJ yPuJ, KmFjKk S fJr è§JmJKyjL KyPxPm xKâ~ \JoJ~JfKvKmPrr TotLrJ \ôJuJS-PkJzJS FmÄ UMj-UJrJKmr oJiqPo YJrKhPT ßp @fï xíKÓ TPrPZ, fJr lPu IPjT ßnJaJrA AòJ xP•ôS ßnJa KhPf kJPrjKjÇ KmFjKk TftíT ßnJa m\tPjr @øJj fJPhr KhT ßgPT KbT @PZÇ Fr \jq fJrJ rJ\QjKfT k´YJrS TrPf kJPr KjP\Phr ˆJAu IjMpJ~LÇ KT∂á pJrJ ßnJa KhPf YJj fJPhr ß\Jr TPr ßnJahJPj Kmrf rJUJr ßTJPjJ IKiTJr fJPhr ßjAÇ KT∂á ßx IKiTJr ßTJPjJnJPmA jJ gJTJ xP•ôS KmFjKk ßnJa m\tPjr TotxNKY KyPxPm ÊiM KjP\rJA ßnJa m\tj TrPZ fJA j~, pJrJ ßnJa KhPf YJ~ fJPhr oPiq @fï xíKÓ TPrÇ FojKT xrJxKr yJouJ TPr ßp xJoJjq VefJKπT kKrPmv @PZ ßxaJS jÓ TPrPZÇ F ßãP© KyªMPhr Skr ßp @âoe fJrJ TPrPZ, FaJ KmPvwnJPm uãeL~Ç IPjT \J~VJPfA fJrJ KyªMPhr mJKzWr @âoe TPrÇ fJPhr WrmJKz uMakJa TPr fJPhrPT KjmtJYPjr xo~ ÊiM ßnJahJPj Kmrf ßrPUPZ fJA j~, fJPhr oPiq jfMj TPr FT KjrJk•J xÄTa ‰fKr TPrPZÇ

KmFjKk S fJr è§JmJKyjL KyPxPm xKâ~ \JoJ~Jf-KvKmPrr TotLrJ \ôJuJS-PkJzJS FmÄ UMj-UJrJKmr oJiqPo YJrKhPT ßp @fï xíKÓ TPrPZ, fJr lPu IPjT ßnJaJrA AòJ xP•ôS ßnJa KhPf kJPrjKjÇ KmFjKk TftíT ßnJa m\tPjr @øJj fJPhr KhT ßgPT KbT @PZÇ Fr \jq fJrJ rJ\QjKfT k´YJrS TrPf kJPr KjP\Phr ˆJAu IjMpJ~LÇ KT∂á pJrJ ßnJa KhPf YJj fJPhr ß\Jr TPr ßnJahJPj Kmrf rJUJr ßTJPjJ IKiTJr fJPhr ßjAÇ nJrf ßvU yJKxjJr ßjfífôJiLj @S~JoL uLVPT ßpnJPm xJyJpq-xogtj TrPZ fJr xPñ FUJjTJr KyªMPhr ßfJ ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ FUJPj KyªMrJ vJK∂PfA mxmJx TPrjÇ mJÄuJPhPv xmKTZM xP•ôS xJŒ´hJK~T kKrK˙Kf nJrPfr ßgPT IPjT nJPuJÇ pKhS @S~JoL mMK≠\LmLrJ mJÄuJPhPv xJŒ´hJK~TfJ KjP~ IPjT k´YJr-k´YJreJ TPr gJPTjÇ ßTC ßTC jJjJ irPjr ÈcTMPo≤JKr' ‰fKr TPr nJrPf fJr k´hvtjL TPr KjP\Phr iotKjrPkãfJr ˝Jãr rJPUj! FxPmr oJiqPo ßp nJrf S mJÄuJPhv Cn~ ßhPvA xJŒ´hJK~TfJ míK≠Pf fJrJ ImhJj rJPUj, F KmPmYjJr ßTJPjJ k´P~J\j fJPhr ßjAÇ FA kKrK˙KfPf KjmtJYPjr oMPU \JoJ~Jf-KvKmr ßpnJPm KyªMPhr Skr @âoe kKrYJujJ TrPZ, fJr xPñ xJŒ´hJK~TfJ muPf pJ ßmJ^J~ fJr ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ FPhr @âoPer oMPU KyªMrJ IPjPT ßnJahJPj Kmrf ßgPTPZj, FaJ KbTÇ KT∂á @mJr IPjT KyªM ßnJaJr @S~JoL uLVPT ßnJa KhPf IjLyJr TJrPe ßp ßnJaPTPªs pJjKj, FaJS KbTÇ IfLPf KyªMPhr Skr @âoe yPuS @S~JoL uLV xrTJr fJPhr

KjrJk•Jr ßTJPjJ mqm˙J ßj~Kj, F TJrPeA @S~JoL uLPVr k´KfS fJPhr KmPvw ßTJPjJ ßoJy ßjA (PcAKu ˆJr, 6.1.2014)Ç F k´xPñ FaJ uãq TrJ hrTJr ßp, TémJ\JPr ßmR≠Phr Skr @âoe ßgPT KjP~ IPjT \J~VJ~ KyªMPhr Skr ßp @âoe yP~PZ fJr ßTJPjJ ßãP©A @S~JoL uLV xrTJr ßTJPjJ fh∂ TPrKjÇ dJuJSnJPm fJrJ KmPrJiLPhr Skr ßhJw YJKkP~ mPx @PZÇ KT∂á mJ˜mf Fxm @âoPer KmwP~ ßTJPjJ fh∂ jJ TrJr TJre @S~JoL uLPVr ßuJT\jS iotL~ xÄUqJuWMPhr mJKzWr, \Ko\oJ, xŒK• uMakJa S hUPur CP¨Pvq fJPhr Skr yJouJ TPrPZÇ xŒ´Kf kJmjJ~ ˝rJÓs k´KfoπLr FuJTJ~ @S~JoL uLPVr ßuJTPhr k´TJPvq KyªMPhr Skr @âoe FmÄ fJrkr oπLr ßjfíPfô vJK∂ KoKZPur IV´nJPV fJPhr gJTJr ßp xKY© KrPkJat xÄmJhkP© k´TJKvf yP~KZu, ßxaJS FKhT KhP~ ßYJU UMPu ßhS~Jr oPfJ mqJkJrÇ 5 \JjM~JKr KjmtJYj k´xPñ KlPr FPx muJ hrTJr ßp, F KjP~ @S~JoL uLV S fJPhr ß\JaxñLPhr 54 kOÔJ~

nJrfL~ @ouJ-xJÄxhPhr yLjojqfJ TMuhLk jJ~Jr ßuUT : nJrPfr xJÄmJKhT AÄPrK\ ßgPT IjNKhf, xJoJjq xÄPãKkf

@o @hKo kJKatr @PªJuPjr lPu nJrPfr rJ\jLKfPf ßp ‰jKfT oJ©J pMÜ yP~PZ, fJ CPkãJ TPr TÄPV´xvJKxf hKãPer rJ\q TetJaPTr 16 \j @Ajk´PefJr FTKa hu xrTJKr UrPY hKãe @PoKrTJr TP~TKa ßhPv ßmzJPf pJS~Jr ßfJzP\Jz ÊÀ TPrKZuÇ KT∂á \jVPer TPrr aJTJ~ fJPhr FA @jªÃoPer CPhqJV ßvw kpt∂ n¥Mu yP~PZ TÄPV´x xyxnJkKf rJÉu VJºLr y˜PãPk, KpKj rJ\˙Jj S KhKuär KjmtJYPj TÄPV´Pxr nrJcMKmr kr VJ ^JzJ KhP~ CPbPZjÇ fPm xmPYP~ hM”U\jT Kmw~ yPuJ, ßpxm @Ajk´PefJ FA @jªÃoPer ßkZPj xrTJKr Igt jÓ TrJr \jq ‰fKr yKòPuj, fJÅrJ rJP\qr

KyxJmxÄâJ∂ xÄxhL~ TKoKar xhxqÇ IgY FA TKoKar hJK~fôA yPò xrTJKr IPgtr IkY~ ßrJi TrJÇ k´˜JKmf SA ÃoPe TÄPV´x S KmP\Kk Cn~ hu ßgPTA k´KfKjKi KZPujÇ fJÅPhr FA k´PoJhÃoe KjP~ xÄmJhoJiqPo xoJPuJYjJr oMPU KmP\Kkr xhxqrJ ybJ“ TPr KkKZP~ pJjÇ @r TÄPV´Pxr xhxqrJ VPft dMPT ßVPuj pUj rJÉu VJºL muPuj, rJ\qKar 60Ka ß\uJ~ pUj UrJ YuPZ @r hMA vfJKiT TíwT @®yfqJ TPrPZj, fUj 16 ßTJKa ÀKk UrY TPr KmPhPv k´PoJhÃoPe pJS~J xrTJKr IPgtr KmrJa IkY~Ç Kj~oTJjMPjr KhT ßgPT SA ÃoePT \JP~\ TrJ yP~KZu FA mPu ßp @Ajk´PefJrJ fJÅPhr kJÅY mZPrr ßo~JhTJPu xrTJKr UrPY hMmJr KmPhvÃoPe ßpPf kJrPmjÇ Ijq IKiTJÄv rJP\qr @Ajk´PefJPhr \jqS x÷mf FTA KmiJj rP~PZÇ Umr ßmKrP~PZ, Iºs k´PhPvr @Ajk´PefJrJ FTKa KmPhv xlPrr @P~J\j TrPZjÇ @r WPrr TJPZ @TJKu hPur xrTJr fJPhr @Ajk´PefJPhr ÛauqJ¥ kJKbP~PZ ÛY ÉAKÛ TLnJPm ‰fKr TrJ y~, fJ ßhUJr \jqÇ F irPjr xm KmPhvÃoePT KmPmYjJ TrJ y~ KvãJ xlr KyPxPmÇ xlr ßvPw ßTJPjJ k´KfPmhj k´TJv TrJ y~ jJÇ @Ajk´PefJrJ TJVP\-TuPo @PhR KTZM \oJ ßhj KT jJ, fJ-S IjMoJPjr Kmw~Ç @xPu FèPuJ xmA @jª-lMKft TrJr \jq ßmfjxy ZMKa; xrTJr oJP^oPiq FxPmr @P~J\j TPr Kj\ huL~ S KmPrJiLhuL~ @Ajk´PefJPhr UMKv TrJr CP¨PvqÇ @r FA xMKmiJ ßhS~JaJ ÊiM @Ajk´PefJPhr oPiqA xLoJm≠ j~Ç TetJaPTr flKxKu xŒ´hJ~ S xÄUqJuWMPhr TKoKar xhxqrJS 16 KhPjr KmPhvÃoe ßvPw xhq ßhPv KlPrPZjÇ fJÅPhr ÃoexNKYPf ßhUJ pJ~, xoMhsQxTf, mq~mÉu ßrˆMPr≤, k´PoJh KrPxJat AfqJKh \J~VJÇ KmPhvÃoPer k´Kf FTA irPjr fLms @Twte @Ko uã TPrKZ xÄxh xhxqPhr oPiqSÇ @Ko ßpPyfM rJ\qxnJr xhxq oPjJjLf yP~KZuJo, fJA F irPjr ßTJPjJ xlPr @Ko TUPjJ I∂ntMÜ yAKjÇ

VeoJiqPo ßuUJPuKUr TJrPe IkY~ mº TrJr uPãq FTKa ‰jKfTfJ TKoKa VbPjr k´PYÓJ yP~KZuÇ rJ\QjKfT huèPuJ xJiJref KjP\Phr ßuJT\Pjr oPiqA ÈKvãJxlPr' pJS~Jr xMPpJV mµj TrfÇ fJöm Kmw~ yPuJ, mKyKmtPvõ KyKª nJwJr Km˜Jr oNuqJ~j TrPf nJwJ TKoKar xhxqrJ k´KfmZr AÄuqJ¥ S @PoKrTJ xlr TPrjÇ fJÅPhr oPiq Foj ßuJT\jS gJPTj, pJÅrJ xÄxh xhxq jjÇ @xPu KmPhvÃoPer k´Kf @Twte nJrPfr oPfJ kJKT˜Jj @r mJÄuJPhPvS k´muÇ SA hMA ßhPvS xÄxh xhxqrJ ßTJPjJ jJ ßTJPjJ I\MyJPf KmPhvÃoPe pJjÇ FaJ ßhz v mZPrr KmsKav HkKjPmKvT vJxPjr ßUJÅ~JKz, jJKT mitjvLu oiqKm• ßv´eLr IgtyLj aJTJ UrPYr k´mefJr IÄv, fJ muJ TKbjÇ x÷mf hMKa IjMoJjA xKbTÇ KT∂á FaJ ßfJ I˝LTJr TrJr CkJ~ ßjA ßp KjUrYJ~ KmPhvÃoe xrTJPrr frl ßgPT ßxrJ ÈWMw'Ç kKÁoJ ßhvèPuJ FaJ \JPjÇ pMÜrJ\q S pMÜrJPÓsr TNaQjKfT KovjèPuJ FnJPm WMw KhP~ IPjT xMKmiJA @hJ~ TPr gJPTÇ @oJPhr vLwt˙JjL~ @ouJPhr TJPZ KmPhv ßgPT È@oπe' @PxÇ xrTJPrr xKYmPhr Tf\j ßZPuPoP~ KmPhPv kzJPvJjJ TPr, fJÅPhr Tf\j KmPhKv míK• KjP~ ßVPZ @r Tf\j KjP\Phr UrPY kzPf ßVPZFxm fgq ßmr TrJ ßVPu IPjT KTZM \JjJ ßpfÇ xrTJPrr Cókh˙ TotTftJPhr ßZPuPoP~Phr KaKTa-KnxJ, ÃoPer xŒNet UrY, nJPuJ KvãJk´KfÔJPj nKft yS~J AfqJKh pJmfL~ KmwP~ ßhUnJu TPr KmPhKv KovjèPuJÇ hMntJPVqr Kmw~, @oJPhr @ouJrJ KmPhKv KovjèPuJr p“xJoJjq @hr-@kqJ~Pjr \jqS uJuJK~f gJPTjÇ KmjJ oNPuq IPdu xMrJr mqm˙J gJPT mPu KmPhKv KovjèPuJr Kjoúkh˙ TotTftJPhr kJKatPfS @oJPhr vLwt @ouJPhr CkK˙Kf ßhUJ pJ~Ç FA ßuJn jfMj KTZM j~Ç ˝JiLjfJr I· TP~T mZr ßgPTA FaJ ÊÀ yP~PZÇ nJrPfr k´go k´iJjoπL \SyruJu ßjyÀ KmPhKv KovjèPuJr fífL~ xKYmPhr ßhS~J kJKatPf

nJrf xrTJPrr xKYmPhr ßpJV ßhS~Jr TgJ \JjPf ßUPk KVP~ FA oPot FTaJ KjPhtvjJ \JKr TPrKZPuj, nJrf xrTJPrr vLwt kptJP~r TotTftJrJ ÊiM fJÅPhr xooptJhJr KmPhKv TNajLKfTPhr @oπeA V´ye TrPmjÇ pfA Khj VKzP~PZ, ßjyÀr ßxA KjPhtvjJ u–WPjr WajJ ffA ßmPzPZÇ @\ @r SA KjPhtvjJr ßTJPjJ TJptTJKrfJA ßjAÇ FUj xÄxh xhxqrJ kpt∂ KmPhKv TNajLKfTPhr @Kfgq k´JgtjJ TPrjÇ ßjyÀr oPfJ k´iJjoπL ojPoJyj KxÄP~rS FTaJ KjPhtvjJ \JKr TrJ CKYfÇ KT∂á oJKTtj krrJÓs KmnJPVr yJPf nJrf xrTJr ßpnJPm Ikh˜ yPuJ, fJPf @Ko yfJvÇ @oJPhr TNajLKfT ßhmpJjL ßUJmrJVJPzPT yJfTzJ kKrP~ KâKojJuPhr xPñ TJrJVJPr @aPT rJUJ yP~PZÇ oJKTtj krrJÓsoπL \j ßTKr FA WajJ~ hM”U k´TJv TrPf I˝LTíKf \JKjP~PZjÇ fJrkr \JjJ ßVu, ßhmpJjLPT pUj ßV´¬Jr TrJ y~, fUj fJÅr xŒNet TNaQjKfT xMrãJ kJS~Jr TgJ KZuÇ KT∂á F WajJ~ @Ko ImJT y~Kj, TJre @PoKrTJr ãofJr h÷ @oJr \JjJÇ ßk´KxPc≤ SmJoJPT ÊÀPf Ijq rTo oPj yPfJ, KT∂á KfKjS FUj @PoKrTJj hJK÷T k´vJxPjr IÄPv kKref yP~PZjÇ fJÅr k´Kf @oJr ßTJPjJ @vJ mJ nrxJ ßjAÇ fJÅr CKYf KZu IjMf¬ yP~ k´iJjoπL ojPoJyj KxÄPT ßaKuPlJj TrJÇ TJre FA WajJ~ ãKf pJ yP~PZ, fJ @PoKrTJrÇ nJrf IjMnm TrPf ÊÀ TPrKZu ßp @PoKrTJ kKÁoJ KmPvõr IjqJjq ßhv ßgPT @uJhJÇ KT∂á FA WajJr kr fJPhr ßxA IjMnNKf oJr ßUP~PZÇ S~JKvÄaj nJrPfr xPñ ßTRvuVf xŒTt KjP~ TgJ muPf kJPr @r j~JKhKuäS KmPvõr xmPYP~ ãofJir rJÓsKar xPñ FTA CófJ~ ßgPT TgJ muPf kJPrÇ KT∂á FA xŒTt ßgPT pJPm ßjyJfA xrTJKr kptJP~, @jMÔJKjTnJPmÇ nJrPfr \jVe ßgPT pJPm IPjT IPjT hNPrÇ fJPhr TJPZ ßhmpJjLr xPñ ßp mqmyJr TrJ yP~PZ, fJr xPñ TNaQjKfT ßxR\Pjqr ßTJPjJ xŒTt @PZ mPu nJrPfr \jVe oPj TPr jJÇ fJPhr TJPZ FaJ S~JKvÄaPjr hP÷r mKy”k´TJv oJ©Ç


oMÜKY∂J 45

SURMA m 10 - 16 January 2014

pJ yPuJ fJ oMU rãJr KjmtJYj mKhCu @uo o\MohJr ßuUT : xŒJhT, xM\j-xMvJxPjr \jq jJVKrT

IPjT KmPrJKifJ xP•ôS ßvw kpt∂ hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYj xŒjú yP~ ßVuÇ KjmtJYPjr krKhj FaJA muJr @PZ ßp IkJPrvj xJTPxxlMu, mJa ßkPv≤ A\ ßccÇ KjmtJYPjr jJPo VefPπr ßhPy ßp IP˘JkYJr yPuJ, fJ @Ajf KbT gJTPuS Vefπ jJoT ßrJVLr \Lmj @rS KmkjúA yPuJÇ KmFjKkr m\tPjr oMPU k´iJjoπLr nJwJ~ UJKu oJPb ßVJu ßhS~Jr xMmJPh ßjRTJ k´fLT KjP~ @S~JoL uLV S fJr xyPpJVLrJ k´P~J\Pjr ßYP~S IPjT ßmKv @xPj Km\~L yP~PZÇ 153Ka @xPj k´KfÆKªôfJA KZu jJÇ xJÄKmiJKjT iJrJmJKyTfJr jJPo F KjmtJYj TrJ yPuJÇ Fr oJiqPo @xPuA KT xÄKmiJj xoMjúf gJTPm? FA KjmtJYj KT @oJPhr VefJKπT mqm˙JPT vÜ TrPm, jJKT @rS xÄTPa ßlPu ßhPm? xÄKmiJPjr kûhv xÄPvJijLr TJrPe, ImvqA @oJPhr xÄxh ßo~JPhJ•Let yS~Jr 90 Khj xo~xLoJr oPiq xÄxh KjmtJYj IjMKÔf yS~Jr TgJÇ Foj KjmtJYPjr CP¨vq yPuJ rJPÓs VefJKπT vJxj k´KfKÔf TrJÇ xÄKmiJPjr 11 j’r IjMPòPh Èk´\Jfπ yAPm FTKa Vefπ'Ç F TgJ muJr

IPkãJ rJPU jJ ßp KjmtJYPjr oJiqPo VefJKπT vJxPjr xNYjJ y~Ç fPm ßpjPfjnJPm FTKa KjmtJYj IjMKÔf yPu Vefπ TJP~o y~ jJÇ FKa yPf yPm oJjxÿf S xm kPãr TJPZ V´yePpJVqÇ @r oJjxŒjú KjmtJYj oJPjA, xÄKmiJPjr 65 IjMPòPhr nJwJ~ Èk´fqã', ImJi S xMÔM KjrPkã k´KfÆKªôfJoNuT fgJ ÈP\jMAj' mJ xKbT KjmtJYjÇ IgtJ“ @oJPhr xJÄKmiJKjT IñLTJr yPuJ xKbT KjmtJYPjr oJiqPo rJPÓs FTKa VefJKπT xrTJr k´KfÔJÇ @orJ KjP\rJS mJÄuJPhPvr kã ßgPT @∂\tJKfT YMKÜ S @Aj IjMpJ~L xKfqTJr KjmtJYj TrPf mJiqÇ ChJyre˝„k, A≤JrjqJvjJu TPnjqJ≤ Ij KxKnT IqJ¥ kKuKaTqJu rJAaPxr jJPor ßp YMKÜ mJÄuJPhv 2000 xJPu ˝Jãr TPrKZu, fJPf k´PfqT jJVKrPTr ÈPnJa k´hJPjr S KjitJKrf xoP~r kr xKbT KjmtJYPjr oJiqPo KjmtJKYf yS~Jr' IKiTJr k´hJPj @orJ IñLTJrm≠ (iJrJ 25)Ç FTAnJPm xmt\jLj @∂\tJKfT oJjmJKiTJr xjPhr 21 iJrJ IjMpJ~LS @orJ xKfqTJr KjmtJYj TrPf mJiqÇ @r ßnJaJrPhr xŒíÜfJ S k´iJj huèPuJr k´KfÆKªôfJr oJiqPo IÄvV´yeoNuT FmÄ xMÔM S KjrPkãnJPm KjmtJYj kKrYJKuf yPuA ßxA KjmtJYjPT xKbT muJ pJPmÇ FmÄ ßxA KjmtJYj KmvõJxPpJVqfJ I\tj TrPmÇ @oJPhr xÄKmiJPjr 119 IjMPòh IjMpJ~L, xJÄxhPhr KjmtJYj IjMÔJPjr hJK~fô KjmtJYj TKovPjrÇ @r F KjmtJYj yPf yPm xMÔM, KjrPkã fgJ oJjxÿfÇ @r oJjxÿf KjmtJYj IjMÔJPjr \jq xÄKmiJj KjmtJYj TKovjPT ÈKr\Jnt~qJr Im kJS~Jr' IgtJ“ IVJi ãofJ KhP~PZÇ (xN©: @l\Ju ßyJPxj mjJo k´iJj KjmtJYj TKovjJr, KcFu@r 45)Ç mJÄuJPhv xMKk´o ßTJPatr @Kku KmnJPVr 119 IjMPòPhr mqJUqJ IjMpJ~L, xMÔM S KjrPkã KjmtJYj IjMÔJPjr ßãP© FojKT @AKj KmiJPjr xPñ xÄPpJ\j TrJr-Pp ãofJ xJiJref KjmtJKYf xÄxPhr \jq KjitJKrf-ÈAjPyPr≤' mJ I∂KjtKyf ãofJ TKovPjr rP~PZ (@ufJl ßyJPxj mjJo @mMu TJPvo, 45 KcFu@r)Ç KjmtJYj TKovPjr hJK~fô ÊiM KjmtJYj IjMÔJjA j~,

xJKmtTnJPm muPf ßVPu @oJPhr xJÄKmiJKjT oNu ßYfjJ ßfJ ßTmu KjmtJYj TrJ j~, FTaJ oJjxÿf S V´yePpJVq KjmtJYj FmÄ FA KjmtJYPj pJ ßoJPaA IK\tf yP~PZ mPu muJ pJ~ jJÇ fJA, @oJPhr KjmtJYj TKovj FA KjmtJYj IjMÔJPjr oJiqPo fJPhr xJÄKmiJKjT hJK~fô kJuPj mqgt yP~PZÇ fJA FA KjmtJYjPT xÄKmiJj rãJr KjmtJYj jJ mPu, oMUrãJr KjmtJYj muJA ßv´~Ç @oJPhr @vïJ, ßp xKyÄxfJ ÊÀ yP~PZ mJ ImqJyf @PZ, fJ mqJkT @TJr iJre TrPf kJPrÇ mrÄ xKbT S KmvõJxPpJVq KjmtJYj IjMÔJj TrJÇ hMntJVqmvf, 5 \JjM~JKr IjMKÔf KjmtJYPj 52 vfJÄv ßnJaJr KjmtJYPjr KhPjr @PVA fJÅPhr ßnJa k´P~JPVr IKiTJr ßgPT mKûf yP~PZjÇ 153 k´JgtL \jVPer ßnJa ZJzJA È\jk´KfKjKi' KjmtJKYf yP~PZjÇ mJKT 147Ka @xPj oJ© 390 \j k´JgtL k´KfÆKªôfJ TrPZj, pJ mJÄuJPhPvr AKfyJPx xmtKjoúÇ FojKT 15 ßlms∆~JKr 1996 xJPur KjmtJYPjS k´JgtL xÄUqJ Fr ßYP~ IPjT ßmKv KZuÇ FmJrTJr KjmtJYPj @oJPhr 41Ka KjmKºf hPur oPiq oJ© 12Ka hu IÄv KjP~PZÇ xJKmtTnJPm muPf ßVPu @oJPhr xJÄKmiJKjT oNu ßYfjJ ßfJ ßTmu KjmtJYj TrJ j~, FTaJ oJjxÿf S V´yePpJVq KjmtJYj FmÄ FA KjmtJYPj pJ ßoJPaA IK\tf yP~PZ mPu muJ pJ~ jJÇ fJA, @oJPhr KjmtJYj TKovj FA KjmtJYj IjMÔJPjr oJiqPo fJPhr xJÄKmiJKjT hJK~fô kJuPj mqgt yP~PZÇ fJA FA KjmtJYjPT xÄKmiJj rãJr KjmtJYj jJ mPu, oMUrãJr KjmtJYj muJA ßv´~Ç @oJPhr @vïJ, ßp xKyÄxfJ ÊÀ yP~PZ mJ ImqJyf @PZ, fJ mqJkT @TJr iJre TrPf kJPrÇ

xKyÄxfJ míK≠r @PrTKa mz TJre yPuJ, \JoJ~Jf-KvKmPrr Kj\˝ FP\¥J mJ˜mJ~jÇ pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr lPu \JoJ~Jf-KvKmr xÄãM…Ç fJrJ pM≠JkrJPir KmYJr ßbTJPf YJ~ FmÄ pJrJ AKfoPiq pM≠JkrJiL KyPxPm vJK˜k´J¬ yP~PZ, fJPhr oMÜ TrPf YJ~Ç fJA fJrJ xÄVf TJrPeA xKyÄxfJ míK≠Pf nNKoTJ rJUPmÇ fPm @orJ oPj TKr ßp ßpPyfM pM≠JkrJPir KmYJr FTKa \JfL~ IV´JKiTJr, KmFjKkr xPñ rJ\QjKfT xoxqJr xoJiJj yPu pM≠JkrJPir KmYJrPT ßTªs TPr pJrJ Kmví⁄uJ xíKÓ TrPf YJ~, fJrJ xMKmiJ TrPf kJrPm jJÇ FaJ xM¸Ó ßp IV´yePpJVq KjmtJYPjr oJiqPo VKbf hvo xÄxPhr Im˙Jj yPm Ifq∂ hMmtuÇ F Im˙J~ k´iJjoπLr xJoPj hMKa kg ßUJuJ gJTPmÇ FTKa yPuJ, mJ˜mfJPT KmPmYjJ~ KjP~ hs∆f KmPrJiL hPur xPñ xÄuJPk IÄv ßjS~J FmÄ xoP^JfJr KnK•Pf IjKfKmuP’ FTJhv xÄxPhr \jq KjmtJYj TrJÇ Ijq KmT· yPuJ, ãofJ~ KaPT gJTJr \jq xmtJ®T k´PYÓJ YJuJPjJ; pJr \jq k´P~J\j yPm mu k´P~JPVrÇ

@Ko uöJ kJAKj! @kKj ßkP~PZj KT? ßVJuJo oJSuJ rKj ßuUT : xJÄxh xN©: ßlxmMT ˆqJaJx

vLPfr FA TM~JvJòjú KhPj @kjJPhr IPjPTrA y~PfJ oj UJrJk, IPjPTr oj nJrJâJ∂ yP~ @PZ YJkJ TJjúJ~Ç @mJr IPjPT y~PfJ Km\P~r @jPª ßlPa kzPf YJAPZjÇ @Ko KjfJ∂A FT\j IjMnNKfvNjq nJmPuvyLj oJjMwÇ fJrkrS Vf TP~TKhPjr WajJ~ @oJr FTaM FTaM nJm FPxKZPuJÇ KT ßxA nJm- ßx TgJKaA muKZ@PV mPu ßjA ßTj @Ko uöJ kJAjJÇ TJre @oJr uöJ vro mJ yJ~J CiJS yP~ KVP~PZÇ FaJ yP~PZ @oJr ßYP~S mz mz oJjMPwr ßmyJ~JkjJ ßhPUÇ ßhPvr jJoTrJ TKm, IiqJkT, xJÄmJKhT S mMK≠\LmLrJ fJPhr KmPmT FmÄ ßmJi vKÜ kYJÅ jhtoJr TJPZ mºT ßrPU pUj ßmyJ~Jr oPfJ ßiA ßiA TPr jJPY- fUj @oJPhr oPfJ ãMhs oJjMPwr \Lmj iJrPjr \jq uöJ jJoT IuÄTJrKa mzA

ßmoJjJj FmÄ Yro oNuqmJj yP~ kPzÇ FA hJoL IuÄTJr KjP~ uöJyLj xoJ\ YuJPlrJ TrJ ßvJnjL~ j~Ç @oJPhr KoKc~J \VPfr oyJj kMMÀPwrJ AhJKjÄ Kx≠J∂ KjP~PZj- ‰jKfTfJr TJre Ijq TftíT Tíf IQjKfT Kmw~ xoNy k´TJv TrJ pJPm jJ FmÄ oJjmfJr UJKfPr Ijq TftíT Tíf IoJjKmT Kmw~ xoNy k´TJv TrJ pJPm jJÇ fJrkrS 2/1 aJ KoKc~J KTZM KTZM fJoJxJr Umr k´TJv TPr ßlPuÇ FoKj FTKa WajJ ßhPU @oJr nJm FPx KVP~KZPuJ ãKjPTr fPrÇ FTKa ßaKuKnvj YqJPju ßTJj FT ßnJa ßTPªsr hívq ßhUJPf KVP~ muPuJ- ßxUJPj ßTJj ßnJaJr ßjAÇ KT∂á FA kpt∂ muPu mJ ßhUJPu @oJr KTZM yPfJ jJÇ ybJ“ TPrA fJrJ ßhUJPuJ ßnJaPTPªsr oJPa FTKa oMrVL KmÔJ fqJV TrPZÇ ßxKar KmÔJ fqJPVr krkrA FTKa ßoJrV ZMPa FPuJ FmÄ ß\Jr TPr oMrVLKar xPñ fJr k´JTíKfT Tot xŒJhj TrPuJÇ Frkr TqJPorJ fJT TrJ yPuJ 6/7 mZPrr hMKa V´Joq mJuPTr SkrÇ CnP~ VuJVKu iPr ßnJPar oJPa FPxKZPuJ fJoxJ ßhUJr \jqÇ fJPhr oPiq FT\Pjr krPj kqJ≤ KZPuJ jJÇ vLPfr xTJPu VJP~ ßxJP~aJr IgY CjìMÜ kÁJ“Phv KjP~ KvÊKa fJr mºMr xPñ xJmuLjnJPm VuJVKu iPr yJaKZPuJÇ hMÓ TqJPorJoqJj TP~TmJr fJr Cuñ kÁJ“PhPvr hívqKa @oJPT ßhUPf mJiq TrPuJÇ FrkPrr hívq @PrJ ImJT TrJ- FTKa TMTMr IgmJ TMTMrL FTJTL oJb KhP~ yJaKZPuJÇ ßxKar kÁJ“Phv IgmJ uöJ˙Jj KhP~ ßkPar jJzLnNKzr KTZM IÄv ßmr yP~KZPuJÇ @Ko xTJPur jJ˜J ßUP~ KaKnPf xJrJPhPvr ßnJPar Umr ßhUJr xo~ Fxm hívqS ßhUuJoÇ

ßTPjJ \JKj mKo mKo nJm YPu FPuJÇ @Ko UMm IK˙r yP~ kzuJo, hMkMr FTaJ kpt∂ ßTJj ßTPªsA ßnJaJr ßjAÇ nJPuJ uJVKZPuJ jJÇ fJrSkr @mJr- TMTMPrr kÁJ“PhPvr Kmn“x hívqÇ @Ko \JoJ TJkz kPr IKlPx @xJr \jq KulPa CbuJoÇ ßhPvr YuoJj @PªJuj S xKyÄxfJr \jq IKlx k´J~A mº gJPTÇ fJrkrS @Ko pJAÇ FTJ FTJ mPx mPx yJ KkPfqx TKrÇ mJxJ~ Fxm TrJ pJ~ jJ- ˘L FPx mJiJ ßh~ Ç 5A \JjM~JrL hMkMr ßmuJS oPj yPuJ- pJA IKlPx KVP~ FTJ FTJ yJ KkPfqx TPr @KxÇ KaKnr Gxm hívq oj ßgPT oMPZ ßluJr \jq @Ko oPj oPj @oJr oJjxkPa FTKa kKm© oNU T·jJ TrJr ßYÓJ TruJoÇ TJPT mxJA ßxA oJjwkPaÇ FPfJ ßhKU nJrL oMvKTu- TuïyLj oMU kJS~JA pJPòjJ KTÄmJ oPj @xPZjJÇ IPjT TxrPfr kr \Pu ßlJaJ kP∞r oPfJ IouLj FTKa kKm© oMU @oJr oJjwkPa ßnPx FPuJÇ KfKj yPuj F vfJ»Lr oyJ kMÀw mftoJj k´iJj KjmtJYj TKovjJr \jJm TJ\L rKTm CK¨jÇ rKTm xJPyPmr kKm© mhj ÂhP~ iJrj TPr KaKnPf ßhUJ I˝K˜Tr hívq nMPu @Ko mJxJ ßgPT ßmr yP~ FuJoÇ Kula KhP~ jJoJr xo~ @oJr FT k´KfPmvL @oJPT FTKa ßTRfMT ÊjJPuJ- muPuJ- ÊPjj rKj xJPym; FTKa V· ßvJPjj, FT ßZPu fJr k´KfkPãr yJPf @òJoPfJ \MfJPkaJ ßUP~ mÄPvr ßuJT\Pjr KjTa xyJjMnNKf kJmJr \jq muPuJIoMT mÄPvr SoMT @oJPT \MfJ KhP~ KkKaP~ IxÿJj TPrPZÇ FA TgJ ÊPj mÄPvr oMÀæLrJ muPuJ- xJmiJj, IxÿJj TPrPZ FA TgJ muKm jJÇ ÊiM mu- \MfJPkaJ TPrPZÇ TJrj @oJPhr mÄPvr oJj xÿJj FPfJ mz @r FPfJ TKbj ßp

KT~Jof kpt∂ \MfJ oJrPuS @oJPhr IxÿJj y~ jJÇ nhsPuJT ßTRfMTKa mPu yJ yJ TPr yJxPf uJVPuj FmÄ @KoS fJr xPñ yJxuJo- IPjTaJ ßmTMPmr oPfJ- KT∂á jJ mMP^AÇ AhJKjÄ ßp @oJr KT yP~PZ mM^Pf kJKr jJÇ KaKnPf KTZM ßuJPTr TgJ, IñnKñ, oqJjoqJPj T£˝Prr ÉoKT iJoTLr kqJj-kqJjJjL ßhUPu oPj y~ Gxm ßuJPTr xJrJ vrLPr ßTC y~PfJ oJj TYMr rx ßoPU KhP~PZÇ SPhr YaYPa- ‰fuJÜ aJPTr Kmn“x ÀkTgJ muJr xo~ gM gM KZaJr hívq KT’J ßbJPar hMA k´JP∂ ßljJpMÜ gMgMr \Wjq CkK˙KfPf oPj y~ FA mMK^ ßaKuKnvPjr khtJ lMPa fJrJ ßmKrP~ FPuJ FmÄ @oJr Ckr ^JÅKkP~ kPz fJPhr hNVtº VJP~ oJKUP~ KhPuJÇ Fxm hívq ßrJ\ ßrJ\ yrPrJ\ ßhUPf ßhUPf @Ko IjMnNKf vNjq yP~ kPzKZÇ lPu uöJ kJPmJ KTnJPm? IKlPx FPx KTZM KuUJr ßYÓJ TruJoÇ mJÄuJPhv k´KfKhPj k´Kf vKjmJr @oJr FTKa iJrJmJKyT GKfyJKxT CkjqJx ZJkJ yPòÇ IPjT kKrv´o @r p®-@K® TPr KuKUÇ lPu k´KfKa kPmtr \jq fgqCkJ• xÄV´y TPr fJ @mJr kKrkJKa TPr xJ\JPjJr \jq xo~ KjP~ KY∂J TrPf y~Ç @VJoL kPmt IPaJoqJj xJosJP\qr KoKuaJrL KjP~ KTZM FTaJ KuUPf yPmÇ nJrPfr oMVu xosJa @TmrTjˆJK≤PjJkPu hNf kJKbP~KZPuj ßxUJjTJr ß\KjxJrL mJKyjLr Vbj, TJptk´jJuL FmÄ xlufJr KmwP~ Km˜JKrf \JjJr \jqÇ Fxm KjP~ hKuu k© WJaPf WJaPf @Ko ßkP~ ßVuJo- kíKgmLr oyJoNuqmJj FT IKZ~f jJoJ; FTKa rJ\TL~ lroJjÇ IPaJoqJj xJosJP\qr k´KfÔJfJ xMufJj CxoJj 54 kOÔJ~


46 FTJ•Prr IJPuJTKY©

10 - 16 January 2014 m SURMA

UMPuPZ xMKhPjr KxÄyhM~Jr c. ßoJyJÿh lrJxCK¨j ßuUT : IgtjLKfKmh S xJPmT Vnjtr mJÄuJPhv mqJÄT

mJÄuJPhPvr xMKhPjr KxÄyhM~Jr UMPuPZÇ IgtQjKfT k´míK≠ Km˛~ \JVJKj~JÇ @gtxJoJK\T IV´VKfPf BwtJKjõfrJS k´vÄxJ~ mJ–o~Ç FT xJVr rÜ kJr yP~ Yro oNPuq IK\tf y~ mJÄuJr ˝JiLjfJÇ oNuqPmJi S ßVRrPm hL¬ oMKÜpMP≠r ßYfjJPT aMÅKa ßYPk yfqJ TrJr wzpPπ Ku¬ krJK\f vKÜ S ßhKv-KmPhKv IkvKÜr UujJ~TPhr kJÅY\j oJjmfJ KmPrJiL IkrJPi hK§fÇ FT\j lJÅKx TJPÔ ^MPuPZÇ IjqrJ TJfJrmªLÇ KmYJr k´Kâ~J xŒjú yP~PZ xMÔMnJPm, @AjJjMV k´Kâ~J~, @∂\tJKfT oJPjÇ IKYPrA @VJZJ hNr TPr vfnJV ßhvmJxLr @vJ @TJ–ãJ kNre TPr rJ\jLKf @PrJ Kmù, KmYãe, hNrhíÓ S CØJmjL ßjfíPfô TuqJe rJPÓsr @rJiq YqJPu†PT \~ TPr @gtxJoJK\T IV´VKfr vLwtKvUPr ßkRÅZJr kPg ßmVmJj yPmÇ k´P~J\j yPm xoP^JfJ FmÄ xTu \JfL~ AxMqPf ßoJaJ hJPVr GTofq TJre VefPπr pJ©JkPg KnjúfJ gJTPuS InLÓ uãq ßfJ FTA : xŒh xíKÓ S Fr KmKjP~JPVr oJiqPo oJjm Cjú~Pjr xNYPT Cófo iJPk ßkRÅZJÇ IPjPT Imvq FPT oiqo S Có @P~r ßhPv ßkRÅZJr TgJ mPu gJPTjÇ 2008-2012 xo~aJ Kmvõ IgtjLKfr oyJKmkptP~r TJu yPuS 2009-2013 xoP~ mJÄuJPhPv xNKYf yP~PZ IxJiJre IgtQjKfT Cjú~j S Yo“TJr xJoJK\T „kJ∂rÇ 2013 xJPu u¥jKnK•T KuPVaJo k´xkqJKrKa xNYPT mJÄuJPhv KmVf kJÅY mZPr mJPrJ Wr KcKXP~ CPb FPxPZ 103 j’r rqJPïÇ FTA xoP~ k´KfPmvL nJrf kJÅY Wr KkKZP~ ßjPo ßVPZ 106 j’PrÇ @r kJKT˜JPjr Im˙Jj 132Ç mJÄuJPhPvr AKfmJYT KxÅKz nJXJr ßxJkJj yP~PZ xJoKV´T xoíK≠ (+5), IgtQjKfT k´míK≠ (+4), CØJmjL CPhqJV (+2), xMvJxj (+18), ˝J˙qPxmJ (+5), KvãJ (+1), KjrJk•J (+5) S xJoJK\T oNuij xíKÓ (+3)Ç FToJ© mqKÜ˝JiLjfJr ßãP© ßjKfmJYT KkZMaJj (-13)Ç xJÄKmiJKjT kh jqJ~kJu KjP~JV ßh~J \ÀKrÇ KmvõjKªf IgtjLKfKmh S ßjJPmu \~L Iofqt ßxj xŒ´KfTJPu mJÄuJPhPvr ßYRTx IgtQjKfT k´míK≠ S IxJiJre xJoJK\T IV´VKfPT YoTk´h S hKãe FKv~J~ ßv´Ôfo mPu @UqJ KhP~PZjÇ hq KjCA~Tt aJAox S hq ATjKoˆ TP~ToJx @PV mJÄuJPhPvr Km˛~Tr IgtQjKfT kMj\tJVrePT FKv~Jr mJKfWr mPu CPuäU TPrPZÇ @∂\tJKfT oMhsJ fyKmu mPuPZ, mJÄuJPhPvr I∂ntMKÜoNuT k´míK≠ FmÄ \jmÉu Kjoú@P~r ßhv yP~S k´míK≠r oJiqPo hJKrhsq KjrxPj (hJKrhsqxLoJr KjPY Im˙JjTJrLPhr xÄUqJ Vf TP~T mZPr vfTrJ 36 nJV ßgPT 26 nJPV jJoJPjJ yP~PZ) híÓJ∂oNuT xJluq uJn TPrPZÇ KmvõmqJÄPTr xJŒ´KfT cMAÄ Km\Pjx KrPkJPat ßhUJ pJ~, mJÄuJPhv jfMj CPhqJV ÊÀr rqJÄPT 21Ka ˜r KcKXP~ 74fo ˙JPj CPb FPxPZÇ KmPvwnJPm Cjúf yP~PZ Kjmºj, IPaJPovj, Aj-xJKntx ßcKunJKr, ßasc uJAPx¿ FmÄ aqJPvj k´Kâ~J xŒPjúr k´Kâ~J~Ç FKhPT Ijq FTKa xJreLPf KmvõmqJÄT ßhKUP~PZ ßp, Cjú~Pjr k´iJj 12Ka xNYPTr oPiq 10KaPfA mJÄuJPhv ˝· @P~r ßhvxoNPyr oPiq FmÄ hKãe FKv~J~ IV´VJoL

rP~PZÇ F rTo k´vÄxJr TgJ @rS IPjT @PZÇ QfKr ßkJvJT S jLaS~Jr mftoJj Kmvõ IgtjLKf xJŒ´KfT oyJoªJ TJKaP~ CbPZÇ ßVJoqJj xqJTx-Fr nJwJ~ 11Ka ChL~oJj IgtjLKfr Ijqfo mJÄuJPhPvr xJoPj rP~PZ @rS ßmKv ßfP\ FKVP~ pJS~Jr yJfZJKjÇ C•r @PoKrTJ S msJK\Pu KmvJu KmkMu ßfu S VqJPxr o\Mh AKfoPiq mJ\Jr\Jf TrJ yPòÇ @VJoL kJÅY mZPr ßfPur hJo IPitPTrS KjPY jJoPm; luv´MKfPf mJÄuJPhPvr mZPr Kfj ßgPT YJrv' ßTJKa cuJr ßmÅPY pJPm ßfu @ohJKjr KmPuÇ KmKjP~JV TrJ pJPm IjqJjq Cjú~joNuT TJP\Ç KmPvõ YKuäv yJ\Jr ßTJKa oJKTtj cuJPrr ‰fKr ßkJvJT S jLaS~JPrr ßTjJPmYJ y~Ç YLPjr kPjr yJ\Jr ßTJKa S mJÄuJPhPvr hMA yJ\Jr ßTJKa cuJrÇ YLj AKfoPiq IKfKrÜ o\MKrr TJrPe F UJf ßgPT kMÅK\ k´fqJyJr TrPZÇ mz mz ßâfJPhr kZPªr xrmrJPyr xN© KyxJPm mJÄuJPhPvr xJoPj rP~PZ mJ\Jr xŒ´xJPer KmkMu x÷JmjJÇ KT∂á rJjJ käJ\J KmwP~ iLrVKf xoJiJj, fJ\Krj lqJvjxxy IjqJjq hMWtajJ~ híÓJ∂oNuT vJK˜ KmiJPj IjLyJ, oJKuT mºMPhr míy“ khPãk V´yPe KÆiJ, v´o\LmL nJAPmJjPhr IPjT xo~ KmÃJ∂ yP~ nJXYMr TrJ, VbjoNuT @AjJjMV ßasc ACKj~j ÊÀ TrJr KmwP~ VKzoKx, Kc\JAj S mJ\JPrr mÉoMULTre FmÄ ‰mPhKvT oMhsJr KmKjo~ yJrxy CØJmjL jLKf ßTRvu V´yPe xJyxL khPãk KmwP~ ß\Jr ThPo FKVP~ ßVPu YLPjr ßZPz ßh~J mJ\Jrxy mJÄuJPhPvr ‰fKr ßkJvJT S jLaS~Jr r¬JKj @VJoL kJÅY mZPr kJÅY yJ\Jr ßTJKa aJTJ~ CjúLf TrJ x÷mÇ k´TífkPã @VJoL kJÅY mZPr mJÄuJPhPvr IgtjLKfr kNet KmTJv S C“kJhj mÉoMULTre xŒjú TrJr I∂mtftLTJuLj xoP~ TotxÄ˙Jj, r¬JKj @~ S rJ\˝ @hJP~ ‰fKr ßkJvJT S jLaS~Jr UJPfr xMÔM xŒ´xJre KmrJa nNKoTJ rJUPf kJPrÇ FTKa vKÜoJj S TJptTr kKrT·jJ TKovj FUj xoP~r hJKmÇ KvãJ S oJjmxŒh : vfTrJ 65 nJV KvãJr yJr, k´JgKoPT k´J~ vfnJV nKft S ^Pr kzJr yJr vfTrJ YKuäv nJPVr KjPY ßjPo @xJ, oJiqKoT S k´JgKoT KvãJ xoJkjL krLãJ~ híKÓjªj IÄvV´ye S xJluq, KvãJmPwtr ÊÀPfA KmjJoNPuq K©v ßTJKa mA KmfrPer C“xm, CóKvãJ~ nKftr ßãP© CPuäUPpJVq xŒ´xJre, KvãT KjP~JV S k´KvãPe IV´VKf FmÄ \jxŒíÜ KvãJjLKf k´e~Pjr xlufJ ImvqA k´KeiJjPpJVqÇ fPm 15 ßgPT 59 mZr m~xxLoJ~ Im˙JjTJrL 10 ßTJKa \jxÄUqJr míy•r IÄvPT \jxŒPh „kJ∂r TrJr k´PYÓJ~ xrTJKr S ßmxrTJKr CPhqJPV oiq oJiqKoPT ßhPv KmPhPv YJKyhJxŒjú míK•oNuT KvãJr k´xJr, CóKvãJPT @rS k´pMKÜoMUL TrJ, pMPVJkPpJVL KvãJ @Aj k´e~j, CóKvãJr oJj KjKÁfTrPe IqJPâKcPavj TJCK¿u Vbj, ãMhs jíPVJÔL S yJSr-mJÅSz IûPu oJfínJwJ~ k´JgKoT KvãJr k´xJr FmÄ TPu\-KmvõKmhqJu~ kzM~JPhr mJiqfJoNuTnJPm vLfTJuLj ßxKoˆJPr V´JPo-VP† kJKbP~ xŒh oqJKkÄ, \jìKjmºj, k´TíKf S kKrPmv xÄrãe, kKrmJr kKrT·jJ, KaTJ S ˝J˙qPxmJ, o“xq, kÊ S oMrKV kJuPj CÆM≠Tre AfqJTJr KmwP~ yJPf-TuPo KvãJr mqm˙J TrJr UMmA \ÀKrÇ oPj rJUJ nJu ßp KvãJUJPf ßTJj mq~A UrY j~ mrÄ FaJ FTKa C“TíÓ KmKjP~JV pJPf KYr∂j oJjm kMÅK\r \jì y~Ç muPf KÆiJ ßjA ßmv mz yJPf KmKjP~JV TPr mJÄuJPhv ˆqJ¥Jctx AjKˆKaCaPT KmvõoJPj „kJ∂r TrJ ßVPu KvãJ, mJKe\q S oJjmPxmJ r¬JKjPf CPuäUPpJVq IKfKrÜ xlufJ @xPmÇ Kv·J~j, TotxÄ˙Jj xíKÓ S KmPhKv KmKjP~JV S TJKrVKr ùJj @yrPer ˝JPgt xJfJv mZr ^MPu gJTJ ßTJKr~Jj AKkP\c-Fr IjMPoJhj @mvqTÇ KmhMq“ S \ôJuJKj UJf : mftoJPj mJÄuJPhPv KmhMq“ C“kJhPjr ãofJ xJf mZr @PVr fMujJ~ KÆèe yP~ 10 yJ\Jr ßoVJS~JPa ßkRÅPZPZÇ k´Tíf C“kJhj KÆèPer ßmKv k´J~ @a yJ\Jr ßoVJS~JaÇ oMUPrJYT xoJPuJYjJ~ TMAT ßr≤JuPT ßhJwL TrJ yPuS kJKT˜Jj mJ v´LuÄTJr hLWtPo~JhL TMAT ßr≤JPur fMujJ~ mJÄuJPhPv IPjT ßmKv uJVxA yP~PZ TJre oiq

15 ßgPT 59 mZr m~xxLoJ~ Im˙JjTJrL 10 ßTJKa \jxÄUqJr míy•r IÄvPT \jxŒPh „kJ∂r TrJr k´PYÓJ~ xrTJKr S ßmxrTJKr CPhqJPV oiq oJiqKoPT ßhPv KmPhPv YJKyhJxŒjú míK•oNuT KvãJr k´xJr, CóKvãJPT @rS k´pMKÜoMUL TrJ, pMPVJkPpJVL KvãJ @Aj k´e~j, CóKvãJr oJj KjKÁfTrPe IqJPâKcPavj TJCK¿u Vbj, ãMhs jíPVJÔL S yJSr-mJÅSz IûPu oJfínJwJ~ k´JgKoT KvãJr k´xJr FmÄ TPu\-KmvõKmhqJu~ kzM~JPhr mJiqfJoNuTnJPm vLfTJuLj ßxKoˆJPr V´JPo-VP† kJKbP~ xŒh oqJKkÄ, \jìKjmºj, k´TíKf S kKrPmv xÄrãe, kKrmJr kKrT·jJ, KaTJ S ˝J˙qPxmJ, o“xq, kÊ S oMrKV kJuPj CÆM≠Tre AfqJTJr KmwP~ yJPf-TuPo KvãJr mqm˙J TrJr UMmA \ÀKrÇ S hLWtPo~JKh ßTRvu TJptTr yS~Jr xJPg xJPg Fr âo ImxJj x÷m yPmÇ KmhMq“ S \ôJuJKj UJPf mJ˜mfJ yPò FA ßp oJ© FTv' mVtKTPuJKoaJr @~fPj mJÄuJPhPvr C•r-kKÁoJûPu ßp 2800 FoFoKkKaF CjúfoJPjr KmaMKoj T~uJr o\Mh rP~PZ fJ pKh UKjr oMPU vfTrJ 85 nJV C“kJhjvLu CjìMÜ k≠KfPf @yre TrJ y~ fJyPu 50 mZr pJm“ 20000 ßoVJS~Ja KmhMq“ C“kJKhf yPmÇ xjJfjL UKj k≠Kf AfJKu mJ \JotJjLPf YuPf kJPr TJre Gxm ßhPv kJKjr ˜r 100 lMa KjPY @r @oJPhr ßã©KmPvPw 10-20 lMa KjPYA kJKjr k´mJyÇ fJA xPmtJó vKÜ, xŒh, IV´JKiTJr KhP~ \JfL~ GTofq S nNKor oJKuTPhr xm irPjr xPmtJó KmPmYjJ KhP~ G T~uJ ßgPT @VJoL Kfj mZPrA KmhMq“ C“kJhj ÊÀ TPr KmhMqPf FTKa ßaTxA xoJiJj S @gtxJoJK\T IV´VKfPf Cuäœj xNYjJ \ÀKrÇ xJrJKmPvõ pUj T~uJ ßgPTA KmhMq“ C“kJhjA rLKf (hKãe @Kl∑TJ 93%, ßkJuqJ¥ 92%, VeYLj 79%, TJ\JUJ˜Jj 75%, nJrfmwt 69%, AxrJAu 58% FmÄ pMÜrJÓs 49%) ßxUJPj @orJ oJ© 5.41 vfJÄv KmhMq“ T~uJ KhP~ C“kJhj TKrÇ @r kíKgmL ßpUJPj VqJx KhP~ 21 nJV KmhMq“ C“kJhj TPr ßxUJPj @orJ mJÄuJPhPv ãL~oJj mÉoNuqmJj VqJx ßgPTA vfTrJ 85 nJPVr ßmKv KmhMq“ C“kJhj TKrÇ fJS @mJr oJ© 37 nJV hãfJ~ TJre xrTJKr S ßmxrTJKr KmhMq“ C“kJhjTJrLrJ yJxqTr xJv´~L oNPuq VqJx kJPòj mPu Ifq∂ kMrJfj ßrJPaar mqmyJr TPr VqJPxr IkNreL~ IkY~ TrPZjÇ FA FTKa ßãP© xPmtJó \JfL~ IV´JKiTJr KhP~ hí|nJPm VqJx ßgPT CjìMÜ T~uJ k≠KfPf KmhMq“ C“kJhPj pJS~J IfLm TuqJeTr S xJv´~L yPmÇ fJZJzJ ßxRrvKÜ, mJP~JVqJx, kJKj S @m\tjJ ßgPT KmhMq“ C“kJhPj C“xJy S TJptTr xyPpJKVfJ k´hJj @mvqTÇ fJZJzJ mJPkPT @rS vKÜvJuL TPr KjKÁf VqJx k´JK¬r kKroJe mJzJPf yPmÇ k´JgKoT UJf : TíKw, o“xq, kÊ S oMrKV kJuj UJhq C“kJhPj ‰mKvõT aJuoJaJu xP•ôS CkpMÜ jLKf ßTRvu S ChJry˜ nftMKT oNPuq xo~oPfJ C“kJhPjr CkTre ßpJVJj KjKÁf TrJr lPu KmVf kJÅY mZPr kûJv uã aj IKfKrÜ UJhqvxq C“kJhj TrJ yP~PZÇ KTwJe-KTwJeLrJ ßUPaPZj \Jj k´Je KhP~Ç Ff ßmKv C“kJhj yP~PZ ßp UJhq xÄV´y TPr èhJo xÄrãPer \J~VJ Ik´fMu yP~ kPzPZÇ FKhPT V´JoLe IgtjLKf ß\JrhJr yPuA ßhPvr IgtjLKfr k´míK≠ VKfuJn TPr fJ @mJrS k´oJKef yPuJÇ Imvq TP~TKa jfMj Kmw~ xJoPj FPxPZÇ V´JomJÄuJ~ ‰hKjT k´Tíf o\MKr hv ßTK\ YJPur xofMuq (aJTJ 300/30=10 ßTK\ YJu), FPf TíKw v´o\LmLVe UMmA UMKvÇ KT∂á nNKo oJKuT C“kJhjTJKrVe IKnPpJV TPrPZj ßp C“kJhj UrY ßp yJPr mJzPZ, TíKwkPeqr oNuq ßx yJPr míK≠ kJPò jJÇ kJKrmJKrT xJÄm“xPrr ßUJrJKTPT KyxJPm @jPuS TíKwTJ\ @PVr oPfJ uJn\jT jJS yPf kJPrÇ ßx\jq CkTre nftMKT mjJo oNuq xogtPjr KmfPTt @mJrS ßpPf yPmÇ CPuäUPpJVq nJPm mJzJPjJ k´P~J\j UJhq èhJo TqJkJKxKa FmÄ KyoJVJr xŒ´xJreÇ vxqmLoJ @r oMPUr TgJ

gJTPu YuPm jJÇ @iMKjT KmPvõ xlunJPm kKrYJKuf TíKw C“kJhj S xomJ~ Vbj, Ifq∂ xJv´~L xMPh lxu TJaJr oSxMPo Ee KhP~ KTwJeKTwJeLr KjP\r CÆí• KjP\ KTPj xrTJKr UJhq èhJPo nJzJ~ ßrPU xJrJ mZr fJ KmKâ TrPf kJrPmjÇ TPo pJPm oiq˝fôPnJVL, ˝K˜Pf gJTPmj ßâfJrJ @mJr fMujJoNuTnJPm ßmKv oNuq kJPmj C“kJhTrJÇ UJhqoNuq gJTPm K˙KfvLuÇ VmJKhkÊ S oMrKVr UJoJr CkUJfèPuJPf k´JK∂TnJPm IV´VKf yP~PZ mPaÇ fPm FTKa xmtJ®T jLKf ßTRvu kKrT·jJ~ Fxm UJfèPuJPf @PrJ mqJkTfr k´míK≠ WKaP~ FTKhPT ßpoj xMwo UJhq k´JK¬ WaPm IjqKhPT mJzPm C“kJhjTJrLr @~ ßrJ\VJrÇ fPm k´JgKoT UJPfr C“kJhjPT ÈIl lJot' k´Kâ~J\Jf TrJr Kv·J~j ßTRvPu IKf ãMhs, ãMhs S oJ^JKr Kv· CPhqJPVr @TJvxo k´míK≠, TotxÄ˙Jj, IKfKrÜ ˙JjL~ nqJuM FKcvj xíKÓ FmÄ hJKrhsq Kjrxj TrPf yPmÇ luoNu, yKatTJuYJrS Fr oPiq xÄpMÜ yPmÇ xŒ´xJKrf yPf yPm jmJ~jPpJVq \ôJuJKj xíKÓ S mqmyJrÇ F UJPf mqmyJKrT VPmweJPT @rS ß\JrhJr TrJ hrTJrÇ TotxÄ˙Jj S hJKrhsq KjrxPj Kv·UJf xŒ´xJre k´JgKoT UJPf mftoJPj vfTrJ 51nJV v´o\LmL KjP~JK\f ßgPT ßoJa xJoKÓT @P~r vfTrJ 20 nJV C“kJhj TPr gJPTjÇ xMfrJÄ Kv·J~j, TotxÄ˙Jj xíKÓ S f®JiqPo K˙KfvLu @~ ßrJ\VJr míK≠ TPr \LmjpJ©Jr oJj mJzJPfA yPmÇ yPm hJKrhsq KjrxjSÇ fJA KÆfL~ ßoRKuT YJKyhJ m˘UJPf kMÅK\ S CPhqJÜJ @Twte TrJr jLKf S k´PeJhjJ xíKÓ TrJ @mvqTÇ ‰fKr ßkJvJT S jLaS~Jr Kv· k´xJPrr ßYP~ @VmJKzP~ xMfJ ‰fKr S m˘m~j KvP·r k´xJr TPr TotxÄ˙Jj TrPf yPm pJPf mJ\JPr Inq∂rLe YJKyhJr Km˜Jr WPaÇ FTA xJPg @ohJKj TrJ m˘ KhP~ ‰fKr ßkJvJT mJjJPjJr 42 KhPjr Kuc aJAo TKoP~ @jJ x÷mÇ FPf TPr Àux Im IKrK\Pj ßoRKuT xMKmiJ ˜÷ ‰fKr yPm pJ IgtjLKfPf hLWtPo~JhL xMlu @jPmÇ KjKhtÓ Ijq TP~TKa Kv· ßpoj YJozJ, ßUuJiMuJ xr†Jo, \JyJ\ KjotJe, ‰mhMqKfT Kv· (WKz), rJmJr, KxrJKoTx, kJPar m˜J, kJa, TJb S KkKnKxr lJKjtYJr FmÄ IjqJjq rToJKr yJ‹J Kv·PT @PrJ ßmKv TPr uJuj TrJr xo~ FPxPZÇ xJyKxT khPãPk KcKoCPYuJAP\vj ˝ò xffJ~ hã kMÅK\ mJ\JPr KmKjP~JVPpJVq fyKmu ßpJVJj ßhPmÇ ImTJbJPoJ, pJfJ~Jf S kKrmyj : FTKa ßhPvr IgtjLKfr x÷Jmq xPmtJó k´míK≠r FTKa kNmtvft ImTJbJPoJ KjotJe∏ ßnRKfT pgJ mªr, ßru, KmhMq“, ßaKuTo AfqJKh FmÄ xJoJK\T pgJ @APjr vJxj, mqm˙JkjJr hãfJ, ví⁄uJ, oNuqPmJi AfqJKhÇ asJKlPTr KnPz xo~ jÓ, xπJPx xŒh jÓ FmÄ kKrmyPj IKjÁ~fJ IgtQjKfT k´míK≠r mqJkT ãKf TrPf kJPrÇ rJ\QjKfT xoP^JfJ S \JfL~ GTofq k´KfÔJ ZJzJ xMvJxj k´KfÔJ, xπJx hoj, YJÅhJmJK\, ßa¥JrmJK\, @Ajví⁄uJr ImjKf, xJoJK\T IK˙rfJ, hMjtLKf S oNuqPmJPir Imã~ ßrJPi TJptTr S ßaTxA TKbj khPãk ßj~J x÷m yPm jJÇ IirJ ßgPT pJPm xPmtJó k´míK≠ S xMwo KmfrPe xPmtJ•o \jTuqJe 54 kOÔJ~


SURMA m­ 10 - 16 January 2014

@o @hKo kJKat: Aªsk´P˙ jfMj yJS~J @uL AoJo o\MohJr ßuUT : TuJKoˆ

2013 xJPur KcPx’r oJxÇ k´KfPmvL nJrPfr kJÅYKa rJP\qr KmiJjxnJ KjmtJYjÇ UMm TJZJTJKZ @PZ ßuJTxnJ KjmtJYjSÇ fJA ßx KmiJjxnJr KjmtJYjèPuJPT ßuJTxnJ KjmtJYPjr FTKa oyzJ KyPxPmA KmPmYjJ TrJ yP~PZÇ H“xMTq KZu ßhvKmPhPvÇ k´iJj k´KfÆKªôfJ~ KZu TÄPV´x S KmP\KkÇ KT∂á KhKuä KmiJjxnJ KjmtJYPj FTKa fífL~ vKÜr @TK˛T InMqh~ xmJAPT fJT uJKVP~ ßh~Ç oJ© FT mZr @PV huKa VKbf yP~PZÇ KjrïMv xÄUqJVKrÔfJ jJ ßkPuS TÄPV´x xhxqPhr xogtPj fJrJ xrTJr Vbj TPrPZ KhKuäPfÇ huKar jJo @o @hKo kJKatÇ jJPor Igt KmPväwPer @mvqTfJ ßjAÇ xmJA xyP\ mM^Pf kJPrj F irPjr jJoÇ hPur ßjfJ IrKmª ßT\KrS~JuÇ KfKj krJK\f TPrPZj kr kr Kfj hlJ~ KjmtJKYf KhKuär oMUqoπL, x“ rJ\jLKfT mPu kKrKYf vLuJ hLKãfPTÇ TÄPV´x TJptf jVeqxÄUqT @xj ßkP~PZÇ KmP\Kk @o @hKor ßYP~ KfjKa @xj ßmKv ßkPuS xrTJr VbPjr xMPpJV kJ~Kj; KmPrJiL hPu Im˙Jj KjP~PZÇ F irPjr KjmtJYj ßfJ yJPovJA y~Ç \~-krJ\~S WPa IPjT rgL-oyJrgLrÇ fPm FmJPrr KhKuä KmiJjxnJ KjmtJYj ÊiM VfJjMVKfT \~-krJ\P~r

KjmtJYj KZu jJÇ Fr oJiqPo KhKuämJxL FTKa TPbJr xfTtmJftJ KhP~PZ míy“ huèPuJPTÇ KmPvw TPr ãofJxLj huPTÇ ßxaJ hMjtLKfr KmÀP≠ ÀPU hJÅzJPjJr mJftJÇ @rS \JjJj KhP~PZ, Kjoú S KjoúoiqKm• \jVePT CPkãJ TPr kJKaVKePfr KyxJPm IgtQjKfT k´míK≠ KmYJr TrPuA ÊiM yPm jJ, ßx k´míK≠r IÄvLhJr @o\jfJPT TrPf yPmÇ FPhr YJS~J-kJS~J vJxjmqm˙J~ k´KflKuf yPf yPm xM¸ÓnJPmÇ nJrPf hMjtLKfr KmÀP≠ \jVe ßxJóJr hLWtKhj iPrÇ xrTJrS KjKmtTJr KZu, FojKa muJ pJPm jJÇ fPm fJ k´fqJvJr xPñ xÄVKfkNet KZu jJÇ fJA hJKm SPb vKÜvJuL TJptTr k´KfÔJj KyPxPm ßuJTkJu KjP~JPVrÇ F KjP~ VJºLmJhL ßjfJ @júJ yJ\JPr 2011 xJPu FTJKiTmJr Ve-Ijvj TPrKZPujÇ ßT\KrS~JuS vKrT KZPuj FPfÇ F ZJzJ hsmqoNPuqr uJVJoyLj D±tVKf oiqKm• S KjoúKmP•r \Lmj hMKmtwy TPr fMuKZuÇ fJPhr hMhtvJ uJWPm KhKuär rJ\q xrTJr ßfoj j\r ßh~KjÇ ßxxm YJKyhJ kptJPuJYjJ TPrA xoJiJPjr FTKa kqJPT\ KjP~ FKVP~ FPuj IrKmª ßT\KrS~JuÇ Vbj TrPuj @o @hKo kJKatÇ rJ\jLKfr \VPf IùJf ßT\KrS~Ju ÊÀPf KZPuj nJrfL~ rJ\˝ KmnJPVr FT\j TotTftJÇ FUj fJÅr m~x 45Ç 2006 xJPu pMVì Tr TKovjJr KyPxPm YJTKr ßgPT A˜lJ ßhjÇ Fr @PV KuP~Pj KVP~ ÈkJmKuT T\ KrPxJxt lJCP¥vj' jJPo FTKa FjK\S VPz ßfJPujÇ xMvJxPjr \jqA KZu Fr k´PYÓJÇ \j ßuJTkJu KmPur FTKa UxzJ ‰fKr TPr fJ kJx TrJr \jq hJKm \JjJPf gJPTÇ fgq IKiTJr @Aj fíeoNu kptJP~ k´P~JPVr \jqS k´mu YJKuP~ mqJkT xJluq kJ~Ç Kmw~Ka j\Pr @Px ßhv-KmPhPvr IPjPTrÇ ßT\KrS~Ju uJn TPrj FKv~Jj ßjJPmu UqJf rqJoj oqJVPxxJA kMrÛJrÇ ßx kMrÛJPrr aJTJKaS KfKj hJj TPr ßhj SA FjK\SPTÇ KhKuämJxLr \jq @o @hKo kJKatr k´Kfv´∆Kf KZu, rJP\qr hMjtLKf k´KfPrJPi \j ßuJTkJu KjP~JV ßhPmÇ fJPhr \jq KTZM @KgtT xyJ~fJr ßWJweJS ßh~ huKaÇ ßpoj, ßTJPjJ kKrmJPrr oJPx 400 ACKja kpt∂ KmhMq“ Kmu 50 vfJÄv ToJPjJ, ‰hKjT 700 KuaJr kJKj KmjJ oNPuq xrmrJyÇ ßx kJKj ßgPT mK˜mJxL S IQmi ˙JkjJ~ mxmJxTJrLrJS mKûf yPm jJ mPu ßWJweJ TrJ y~Ç F ZJzJ

oMÜKY∂J 47

rJ\jLKfr \VPf IùJf ßT\KrS~Ju ÊÀPf KZPuj nJrfL~ rJ\˝ KmnJPVr FT\j TotTftJÇ FUj fJÅr m~x 45Ç 2006 xJPu pMVì Tr TKovjJr KyPxPm YJTKr ßgPT A˜lJ ßhjÇ Fr @PV KuP~Pj KVP~ ÈkJmKuT T\ KrPxJxt lJCP¥vj' jJPo FTKa FjK\S VPz ßfJPujÇ xMvJxPjr \jqA KZu Fr k´PYÓJÇ \j ßuJTkJu KmPur FTKa UxzJ ‰fKr TPr fJ kJx TrJr \jq hJKm \JjJPf gJPTÇ fgq IKiTJr @Aj fíeoNu kptJP~ k´P~JPVr \jqS k´mu YJKuP~ mqJkT xJluq kJ~Ç xrTJKr ÛMu, TPu\ S yJxkJfJPur xÄUqJ S oJj míK≠r k´Kfv´∆KfS fJPhr rP~PZÇ \jkKrmyj, kKrPmvxy xJoJK\T UJPfS mqJkT VeoMUL mqm˙J ßjS~Jr TgJ rP~PZ fJPhrÇ fJrJ oNuf fÀeÇ uzJA TPrPZ hLWtKhPjr IKnù rJ\jLKfKmhPhr KmÀP≠Ç KT∂á KhKuämJxL @˙J ßrPUPZ fJPhr SkPrAÇ fJrJS ãofJ V´yPer FT x¬JPyr oPiq kJKj @r KmhMq“ UJPf k´Kfv´∆Kf mJ˜mJ~j ÊÀ TPrPZÇ PTC ßTC Fxm TotxNKY mJ˜mJ~Pj KhKuä rJ\q xrTJPrr xãofJ xŒPTt xKªyJjÇ FnJPm VenftMKT YJuM TrPu Cjú~joNuT TJ\ goPT ßpPf kJPr mPuS TJrS TJrS @vïJÇ Fxm xPªy@vïJ CKzP~ ßhS~J pJ~ jJÇ fPm ÊiM k´míK≠r yJr ßhKUP~A \jVPer @˙J hLWtTJu iPr rJUJ pJ~ jJÇ fJPhr TotxÄ˙Jj @r jNqjfo YJKyhJr xPñ xÄVKf ßrPU @P~r mqm˙JS TrPf yPmÇ @r ßã©KmPvPw KTZM nftMKTS FPTmJPr IV´yePpJVq muJ pJPm jJÇ ijfJKπT rJÓsèPuJS kPrJãnJPm fJ KhP~ gJPTÇ xMfrJÄ ßT\KrS~Ju KmjJ oNPuq KTZM kJKj @r ˝·oNPuq xLKof KmhMq“ KhPu KhKuär rJ\q xrTJr ßhCKu~J yP~ pJPm, FojaJ @vïJ pPgJKYf j~Ç hMjtLKf k´KfPrJPir \jq ßfJ ßfoj aJTJk~xJr hrTJr y~ jJÇ k´P~J\j xKhòJ,

hí|fJ, TJptTrL @Aj S k´KfÔJjÇ KhKuä rJ\q xrTJr kKrYJujJr \jq @o @hKo kJKat ßpxm TotxNKY KhP~PZ, fJr KTZM KTZM xJlPuqr oMU jJ-S ßhUPf kJPrÇ KTZM ßgPT ßpPf kJPr IxŒNetSÇ KhKuär vJxjnJr ßTªsL~ S rJ\q xrTJPrr ßpRg hJK~fôÇ fhMkKr IiLj˙ ˙JjL~ xrTJrèPuJr xKhòJS FUJPj k´P~J\jL~Ç @o @hKo kJKat KjP\Phr \LmjpJ©J xŒPTt ßpxm k´Kfv´∆Kf KhP~PZ, fJ ßgPTS ßã©KmPvPw fJPhr KTZMaJ xPr @xPf yPf kJPrÇ AKfoPiq hM-FTKa ßãP© fJ yP~PZSÇ oMUqoπL xrTJKr mJxnmj KjPf xÿKf KhP~PZjÇ TJP\r xMKmiJ S KjrJk•Jr \jq xrTJKr VJKz S mJKz @mvqTÇ Fr IkmqmyJr jJ yPuA \jVe x∂áÓ gJTPmÇ oNuf fÀePhr xojõP~ @r fÀe ßjfíPfô huKa VKbf, fJPhr mÜmq KTZMaJ @PmVJv´~L yPf kJPrÇ mJ˜mfJr YJPk xo~J∂Pr @PmV hNrLnNf yPmÇ k´Tíf TJptâo kKrYJujJ~ xMvJxPjr IñLTJrKaPT xPmtJPó ˙Jj KhP~ \jTuqJeTr TJptâo ImqJyf rJUPu KTZM ßãP© mqgtfJS \jVe ßoPj ßjPmÇ @r fJ TrPf xão jJ yPu mMÆMPhr oPfJ KoKuP~ ßpPf kJPr, Foj @vïJS IoNuT j~Ç KhKuär \jxÄUqJ hMA ßTJKa 20 uJUÇ @~fj k´J~ 54 kOÔJ~

FA xKyÄxfJr \jq @orJ uKöf @mhMu oJjúJj ßuUT : xJPmT CkJYJpt, Y¢V´Jo KmvõKmhqJu~

FPhr TJjúJ gJoJPm ßT? xhqxoJ¬ hvo xÄxh KjmtJYj KjP~ xJrJ ßhPv ßp irPjr @PuJYjJxoJPuJYjJ, fTtKmfTt @r YJP~r TJPk ^z YuKZu, IPjTPT yfJv TPr KhP~ KjmtJYjKa yP~ pJS~Jr kr fJPT KWPr YuoJj @PuJYjJ~ jfMj oJ©J ßpJV yP~PZÇ xJoJK\T ßpJVJPpJPVr oJiqoèPuJ~ lJaJlJKa TJrmJr YuPZÇ kK©TJèPuJ KjP\Phr oPfJ TPr FA KjmtJYPjr Umr k´TJv TPrPZÇ ßTJPjJ ßTJPjJKar @mJr IjuJAj xÄÛrPer xPñ kJbPTr yJPf pJS~J ZJkJPjJ TKkKar Kou gJTPZ jJÇ KaKn aT ßvJr ßTJPjJ

ßTJPjJ @PuJYT ßfJ kJrPu KaKnr khtJ ßlPa ßmr yP~ kPzjÇ fJPrT K\~J ßfJ ßxA xMhNr u¥j ßgPT FUj KnKcSmJftJ kJbJPf ÊÀ TPrPZjÇ KjmtJYPjr kNmtrJPf KfKj fJÅr È\JKfr CP¨Pv' nJwe ßhS~Jr ˆJAPu ßhvmJxLPT KjmtJYj m\tj, k´Kfyf S k´KfPrJi TrJr cJT KhPujÇ fJÅr @øJPj xJzJ jJ ßkP~ KfKj krKhj @mJrS FTA TJ~hJ~ ßhvmJxLr xJoPj yJK\r yPujÇ muPuj, ÈFA KjmtJYj oJKj jJÇ FPT mJKfu TrPf yPmÇ' fJPrT ryoJj fJÅr mJmJr ˆJAu nJPuJA r¬ TrPf ßkPrPZjÇ fJÅr mJmJ ß\jJPru K\~JCr ryoJj mJÄuJPhPv k´gomJPrr oPfJ kJKT˜JPjr @A~Mm UJPjr oPfJ KaKnPf CKht kPr \JKfr CP¨Pv xJuJo \JKjP~ ßhvmJxLPT \JKjP~ KhP~KZPuj, fJPhr C≠Jr TrPf KfKj FPx ßVPZjÇ @oJr kJzJr Yrok∫L rJ\QjKfT TotL xJPmT xrTJKr TotYJrL \JoJu YJYJ, KpKj TUPjJ ßnJPar rJ\jLKfPf KmvõJx TPrj jJ, fJÅPT ßnJPar Khj ßhKU uJAPj hJÅzJPjJÇ xJuJo KhP~ \JjPf YJA, ybJ“ ßTj KfKj ßnJPar uJAPjÇ \JoJu YJYJr \mJPm @oJr @PÑuèzMoÇ mPuj, ÈSA fJPrT K\~Jr mÜífJ @oJPT ßnJPar uJAPj KjP~ FPxPZÇ ßx nJwe KhP~ ßhPvr oJjMwPT jKxyf TrJr ßT? É A\ Ky?' ßZJaTJu ßgPT ßhPUKZ, YJYJ CP•K\f yPu AÄPrK\Pf TgJ mPujÇ ßhPvr APuTasKjT KoKc~Jr FUj mJz∂ Im˙JÇ @S~JoL uLV xrTJrPT pfA xoJPuJYjJ TKr jJ ßTj, KaKnr uJAPx¿ ßhS~Jr mqJkJPr fJrJ FPTmJPr hrJ\ KhuÇ uJAPx¿ kJj FT\j, fJ hs∆f yJfmhu yP~ pJ~ Ijq\Pjr yJPfÇ

PvU yJKxjJ fJÅr k´go xrTJPrr xo~ FTKa KaKn YqJPju KjP\ CPÆJij TPrKZPujÇ ßxA KaKn FUj KjmtJYPj mqJkT TJrYMKk yPò, fJ ßhUJPjJr \jq KrPkJatJr uJAPj hJÅzJPjJ FT\j ßnJaJPrr xJoPj oJAT iPr \JjPf YJj, ÈPnJaJr @AKc TJct' @PZ KT jJÇ SA ßuJT mPuj, jJ, ßjAÇ FmJr KrPkJatJr mPuj, fJÅr ßnJaJr @AKc TJct ßjA, IgY KfKj ßnJa KhPf uJAPj hJÅKzP~PZjÇ KfKj KT \JPjj jJ, ßhPv ßnJaJr @AKc TJct mPu ßTJPjJ K\KjPxr IK˜fô ßjAÇ ßpKa @PZ, ßxKa IPjT ßãP© nMPu nrJ È\JfL~ kKrY~k©'Ç ßnJa KhPf ßnJaJr @AKc

TJct uJPV jJÇ ßnJaJr j’r uJPVÇ ßnJaJr fJKuTJ~ ßnJaJPrr ZKm gJPTÇ SaJr xPñ KouPuA yPuJÇ KmPhKv VeoJiqoèPuJ FA KjmtJYPjr Skr KrPkJat TrPf KVP~ KjmtJYj KjP~ pf TgJ mPuPZ, fJr ßYP~ ßmKv C“xJyL yP~PZ FA KjmtJYj KWPr ßhPv xπJPxr oJ©J Tf SkPr CPbPZ, fJ \JjJPfÇ kJbPTr oPj gJTPf kJPr, TKhj @PV pMÜrJÓs ßgPT k´TJKvf lPrj kKuKx oqJVJK\j @VJoL FT mZPr ßp 10Ka ßhv xÄWJPf ^MÅKTkNet yPm, fJr fJKuTJ~ mJÄuJPhvPT ˙Jj KhP~PZÇ 54 kOÔJ~


48 xJãJ&TJr

10 - 16 January 2014 m SURMA

È@oJr ßjfJ-TotLPhr xm ZJzPf yPmÇ KogqJ oJouJ xm k´fqJyJr TrPf yPmÇ pJrJ yJA~JKrÄ (mJiq yP~ @®PVJkPj) @PZ fJPhrPT ˝JnJKmT Im˙J~ gJTPf KhPf yPmÇ @oJPhr hM'Ka IKlx @PZÇ IKlxèPuJ UMPu KhPf yPmÇ @Ko mJKz ßgPT ßmr yPf kJKr jJÇ @oJPT ßmr yPf yPm'

KmKmKxPT ßh~J xJãJ“TJPr UJPuhJ K\~J

ßvU yJKxjJr KcTPavPj YuPmJ jJ : @orJ AjKcPkP¥≤ kJKat

8 \JjM~JKr - KmFjKk ßY~JrkJxtj S xÄxPh KmPrJiLhuL~ ßjfJ ßmVo UJPuhJ K\~J mPuPZj, @PuJYjJr \jq KfKj k´˜MfÇ KfKj oPj TPrj, @PuJYjJr oJiqPoA xoxqJr xoJiJj yPf yPmÇ Vf 6 \JjM~JKr, ßxJomJr rJPf KmKmKxPT k´h• FT xJãJ“TJPr KfKj FTgJ mPujÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ ßxKhj KmPTPu FT xJÄmJKhT xPÿuPj @PuJYjJr oJiqPo xoxqJ xoJiJPjr Skr èÀfô @PrJk TPrjÇ fJr mÜPmqr \mJPmA UJPuhJ K\~J FA o∂mq TPrjÇ k´iJjoπL xJÄmJKhT xPÿuPj @PuJYjJr vft KyPxPm xKyÄxfJ kKryJr S \JoJ~JPfr xñ fqJV TrJr vft ßhjÇ F k´xPñ UJPuhJ K\~J mPuj, KmFjKk fJPhr rJ\jLKfr KmwP~ ˝JiLjnJPm Kx≠J∂ - ßjPm FmÄ TJrS ÆJrJ KjPhtKvf yPm jJÇ KfKj mPuj, @orJ TJPT KjP~ rJ\jLKf TrPmJ ßxKa fJr TJZ ßgPT ÊjPf yPm ßTj? UJPuhJ K\~J KmKmKxPT mPuj, xrTJrPT @PuJYjJr kKrPmv xíKÓ TrPf yPmÇ hPur ßjfJ-TotLPhr oMKÜ KhPf yPmÇ fJPhr TJptJu~ UMPu KhPf yPmÇ KfKj mPuj, KfKj VíymªLÇ fJPT mJKz ßgPT ßmr yPf KhPf yPmÇ UJPuhJ K\~J FTA xPñ mPuj, KmFjKk fJPhr @PªJuj YJKuP~ pJPmÇ Vf 5 \JjM~JKr, ßrJmmJPrr KjmtJYj k´yxPjr KjmtJYj mPu o∂mq TPrj UJPuhJ K\~JÇ KmKmKxPT UJPuhJ K\~J mPuj, ßhPUj, k´go TgJ yPuJ FaJ ßTJPjJ APuTvj y~KjÇ FaJPf ßTJPjJ ßnJaJr aJjt @Ca KZPuJ jJÇ 153Ka @xPj k´JgtLrJ KjmtJKYf yP~ ßVPZÇ ßTJPjJ kKuKaTqJu kJKat ßjAÇ \JfL~ kJKatPT KjP~ KT ßUuJ yP~PZ fJ KjP~ jJjJrTo k´vú rP~PZÇ TJP\A FaJPT APuTvj muJ pJ~ jJÇ FT k´Pvúr \mJPm KfKj mPuj, @Ko k´Kfyf TrPmJ ßTj? \jVeA k´Kfyf TPrPZÇ \jVe ßnJa ßTPªs pJ~KjÇ FaJA k´KfyfÇ k´vú : ßpPTJPjJnJPm FTaJ KjmtJYj yP~PZÇ xrTJr muPZ fJrJ FTaJ oqJP¥a ßkP~PZÇ C•r : fJrJ ßfJ oqJP¥a kJjKjÇ \jVePfJ fJPhr ßnJa ßh~KjÇ k´vú : jJ fJrJ muPZjÇ FUj oJjMPwr TJPZ k´v,ú FUj KT yPm? C•r : KmFjKk xmxo~ vJK∂ S Cjú~Pj KmvõJx TPr FmÄ pJPf VefPπr iJrJ ImqJyf gJPT fJPf KmvõJx TPrÇ @orJ ßfJ mJrmJr mPuKZ @PuJYjJ TPrJ @PuJYjJ TPrJÇ KT∂á fJrJ KjP\rJA @PuJYjJ ßgPT xPr KVP~ FTfrlJ KjmtJYj TrPf ßYP~PZÇ TJre fJrJ ßcPoJPâKxPf KmvõJx TPr jJÇ mÉhuL~ VefPπ KmvõJx TPr jJÇ mÉhPur IÄvV´yPe KjmtJYj YJ~ jJÇ ßxA \jq fJrJ IjxJAPc xm KTZM TPr pJPòÇ @orJ vJK∂ YJA, @orJ @PuJYjJr oJiqPo xoxqJr xoJiJj YJAÇ k´vú : ßxaJ KTnJPm? ßp xrTJr @xPZ ßxA xrTJPrr xJPg? C•r : ßhPUj FA xrTJPrr @PVr ßp xrTJr KZPuJ fJr ßo~Jh ßfJ 24 fJKrU kpt∂Ç @S~JoL uLV ßfJ iPr KjPuJ fJrJ @PZÇ ßfJ @PZAÇ ßpA gJTMT @PuJYjJ ßfJ TrPfA yPmÇ F xrTJr mPu jJÇ @orJ TJr xJPg @PuJYjJ TrPmJÇ @orJ ßfJ mJfJPxr xJPg @PuJYjJ TrPf kJrPmJ jJÇ ß\Jr TPr pJrJ ãofJ~ mPx gJPT fJPhr xJPgS @oJPhr ßfJ @PuJYjJ TrPf yPmÇ @PuJYjJ jJ TPr Fr xoJiJj ßjAÇ @PuJYjJ TPrA Fr xoJiJj TrPf yPmÇ k´vú : xÿJKjf KmPrJiL ßj©L, VfTJu @kjJr hPur nJAx ßY~JrJoqJj fJPrT ryoJj u¥Pj FTKa ßk´x Tj&lJPr¿ TPr mPuPZj, FA KjmtJYj FTKa IQmi KjmtJYj FmÄ FA KjmtJYPjr oJiqPo VKbf xrTJr FTKa

12 \JjM~JKrr 24 \JjM~JKr kpt∂ jmo \JfL~ xÄxPhr ßo~Jh @PZÇ fJA Fr @PV jfMj xJÄxhPhr vkg V´yPe @AKj \KaufJ gJTJr TgJ ßTC ßTC xrTJPrr CókptJ~PT \JKjP~KZPujÇ F mqJkJPr k´iJjoπL

IQmi xrTJrÇ FA xrTJPrr xJPg ßTJPjJ @PuJYjJ j~ @PªJuj YuPmÇ @kjJr ßp KmmíKf fJPfS muJ yP~PZ @PªJuj YuPmÇ C•r : @PªJuj YuPZ YuPmÇ FUj FA xrTJr pKh YJ~Ç @orJ @PuJYjJ~ xm xo~ KmvõJx TKrÇ KT∂á xrTJrPT ßxA @PuJYjJ TrPf yPm kKrPmv ‰fKr TPrÇ @oJr ßjfJ-TotLrJ xm ß\PuÇ KxKj~r ßjfJrJ ß\PuÇ @oJr T~\j ßjfJ mJAPr @PZ fJrJ xm kuJfTÇ ßTC TJPrJr xJPg @uJk TrPf kJPr j, ßhUJS TrPf kJPr jJÇ @Ko yJC\ IqJPrˆ VíymªLÇ @Ko TJPrJ ßxJPg ßhUJ TrPf kJKr jJÇ ßpJVJPpJV TrPf kJKr jJÇ @orJ FUj j~ xmxo~ @PuJYjJ~ k´˜f M Ç k´vú : @PuJYjJ KTnJPm ÊÀ yPf kJPrÇ @kjJr lotu N JaJ KT? C•r : @PuJYjJr kKrPmv ‰fKr TrPf yPmÇ k´vú : ßxaJ KTnJPm yPmÇ C•r : @oJr ßjfJ-TotLPhr xm ZJzPf yPmÇ KogqJ oJouJ xm k´fqJyJr TrPf yPmÇ pJrJ yJA~JKrÄ (mJiq yP~ @®PVJkPj) @PZ fJPhrPT ˝JnJKmT Im˙J~ gJTPf KhPf yPmÇ @oJPhr hM'Ka IKlx @PZÇ IKlxèPuJ UMPu KhPf yPmÇ @Ko mJKz ßgPT ßmr yPf kJKr jJÇ @oJPT ßmr yPf yPmÇ k´vú : FaJ TrPf ßfJ xrTJPrr xo~ uJVPmÇ C•r : FaJ TrPf KTPxr \jq xo~ uJVPmÇ FaJ TrPf xo~ uJVJrPfJ TgJ jJÇ k´vú : xrTJr xm xo~ muPZ xKyÄxfJ... C•r : xKyÄxfJ TJrJ TrPZÇ pf oJrJoJKr ßfJ fJrJA ßfJ TrPZÇ

fJÅr @Aj CkPhÓJ, IqJaKjt ß\jJPruxy KmPvwùPhr krJovt KjP~PZjÇ KmPvwùrJ xrTJrPT @AKj krJovt KhP~ mPuPZj, KjmtJKYf xJÄxPhrJ vkg ßjS~Jr xPñ xPñA jmo xÄxh KmuM¬ yP~ pJPmÇ F ßãP© @AKj mJ xJÄKmiJKjT ßTJPjJ \KaufJ ßhUJ ßhPm jJÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ VfTJu oñumJr KmPTPu mñnmPj rJÓskKf ßoJ. @mhMu yJKoPhr xPñ ‰mbT TPrjÇ F xo~ fJÅr xPñ KZPuj huL~ xJiJre xŒJhT ‰x~h @vrJlMu AxuJo FmÄ k´iJjoπLr @Aj CkPhÓJ vKlT @yPohÇ KmPTu ßxJ~J YJraJ~ k´iJjoπL mñnmPj pJj FmÄ xºqJ ßkRPj Z~aJ~ ßmKrP~ @PxjÇ k´iJjoπL rJÓskKfr xPñ k´J~ ßhz WµJ ‰mbT TPrj mPu \JjJ ßVPZÇ ‰mbPT ßhPvr xJKmtT kKrK˙Kf FmÄ jfMj xrTJPrr vkg KjP~ @PuJYjJ y~Ç fPm @PuJYjJr Kmw~ xŒPTt mñnmj mJ xrTJPrr kã ßgPT KTZM \JjJPjJ y~KjÇ

Fr @PVPfJ fJrJ xMKk´o ßTJPat uJKbPxJaJ KjP~ yJouJ TPrPZÇ fJr @PV fJrJA xMKk´o ßTJPat \\Phr KmÀP≠ uJKb KoKZu TPrPZÇ k´vú : IgqJ“ TotxKN Y YuPm? C•r : @oJPhr TotxKN YPfJ YuPZÇ k´vú : FmÄ YuPm? C•r : FaJ Kjntr TrPZ xrTJPrr SkPrÇ k´vú : @\PT k´iJjoπL mPuPZj @kKj y~fmJ ßhPUPZjÇ C•r : @Ko ßhKUKjÇ k´vú : KbT @PZ @Ko muKZÇ CKj mPuPZj ßp @PuJYjJ TrPf \JoJ~JfPT ßZPz @xPf yPmÇ C•r : ßhPUj CKj ßfJ \JoJ~JPfr xPñ KZPujÇ \JoJ~JfPT KjP~ KfKj ãofJ~ ßVPZjÇ fJr (PvU yJKxjJ) KcTPavPj @orJ YuPmJ jJÇ @orJ AjKcPk¥≤ kJKatÇ TJP\A @orJ @oJPhr oPfJ TPr YuPmJÇ k´vú : fJyPu @kKj k´Kfv´∆Kf KhPf rJK\ jj? C•r : @Ko KTPxr \jq k´Kfv´∆Kf KhPf pJPmJÇ TJr xJPg k´Kfv´∆Kf KhPf pJPmJÇ @orJ FTaJ ˝JiLj kJKat @orJ @oJPhr oPiq @PuJYjJ TPr Kx≠J∂ ßjPmJÇ TJPrJr KcTPavPj @orJ YuPmJ jJÇ xrTJPrr ‰mifJ k´xÄPV KfKj mPuj, fJrJ oqJP¥≤ kJ~KjÇ hMAfífL~JÄv ßnJa jJ ßkPu oqJP¥a y~ jJÇ xrTJPrr xoJPuJYjJ TPr KmPrJiLhuL~ ßjfJ mPuj, xrTJr ßcPoJPâKxPf KmvõJx TPrjJ, mÉhuL~ VefPπ KmvõJx TPr jJ, mÉhPur KjmtJYPj IÄvV´ye kZª TPr jJÇ ßx\jq fJrJ FTfrlJnJPm xm TPr pJPòÇ

xrTJPrr vLwt kptJ~ xNP© \JjJ ßVPZ, @\ mMimJPrr oPiq KjmtJKYf xJÄxhPhr ßVP\a k´TJv yPf kJPrÇ KjmtJYj TKovj @\PTr oPiq ßVP\a k´TJv TrPf kJrPu TJu míy¸KfmJrA vkg yPf kJPrÇ Frkr k´gJ IjMpJ~L @S~JoL uLPVr xÄxhL~ hPur ‰mbT cJTJ yPmÇ SA ‰mbPT xÄxhL~ hPur ßjfJ KjmtJYj TPr rJÓskKfr TJPZ KYKb kJbJPjJ yPmÇ Frkr rJÓskKf @øJj \JjJPjJr xPñ xPñA jfMj xrTJr vkg ßjPmÇ xrTJPrr CókptJP~ TgJ mPu \JjJ pJ~, k´gPo 24 \JjM~JKrr kr jfMj xrTJPrr vkg ßjS~Jr KY∂JnJmjJ KZuÇ F mqJkJPr @Aj CkPhÓJ, @AjxKYm FmÄ IqJaKjt ß\jJPruxy TP~T\j KmPvwù ‰mbT TPr xrTJrPT k´P~J\jL~ krJovt KhP~KZPujÇ KT∂á ßhPvr KmKnjú ˙JPj xÄUqJuWMPhr Skr yJouJxy KmhqoJj kKrK˙Kfr TgJ KmPmYjJ TPr hs∆ffo xoP~ vkg ßjS~J pJ~ KT jJ, fJ @Aj KmPvwùPhr UKfP~ ßhUPf muJ y~Ç fJÅPhr

krJoPvtA 12 \JjM~JKrr oPiq vkg ßjS~Jr mqJkJPr xrTJr Kx≠J∂ ßj~ mPu \JjJ ßVPZÇ xrTJKr xN© \JjJ~, Vf ßxJomJr VenmPj KjmtJYjkrmftL xÄmJh xPÿuj ßvPw @S~JoL uLPVr vLwt˙JjL~ ßjfJrJ k´iJjoπLr xPñ ‰mbT TPrjÇ xJÄxh S xrTJPrr vkg KjP~ TgJ mPuj fJÅrJÇ hM-Kfj\j ßjfJ k´iJjoπLPT 24 \JjM~JKrr kr vkg ßjS~Jr TgJ mPujÇ @mJr ßjfJPhr ßTC ßTC hs∆f vkg ßjS~J pJ~ KT jJ, fJ UKfP~ ßhUJr TgJS mPujÇ jLKfKjitJrTPhr ßTC ßTC mPuj, xrTJr Vbj jJ TPr FnJPm hLWtKhj KjmtJYjTJuLj xrTJr hJK~Pfô gJTJ KbT yPm jJÇ UMm hs∆ffo xoP~ jfMj xÄxh FmÄ xrTJr TJptTr TrJ k´P~J\jÇ F ßãP© xrTJPrr ÊnJjMiqJ~LrJS FTA krJovt ßhj mPu \JjJ ßVPZÇ ßxJomJPrr ‰mbPTA rJÓskKfr xPñ ‰mbT TPr xrTJr S xJÄxhPhr vkg KjP~ @PuJYjJr Kx≠J∂ y~Ç


SURMA m 10 - 16 January 2014

kKrmJPrr xhxqPhr xJPg fJPrT ryoJj

u¥Pj IJPuJ IJiJKrPf fJPrT YuoJj oyJxÄTPaS mO• ßnPñ ßmr yPf kJrPZj jJ, IPjTaJ ßVJkPj ßgPT TJ¥JrLr hJK~fô kJuj TrPZj KfKjÇ pMÜrJ\q KmFjKk IJP~JK\f xÄmJh xPÿujxoNPy pUjA fJPrT ryoJj xŒKTtf ßTJPjJ k´vú TrJ yPfJ fUj CkK˙f ßjfímOª KfKj KYKT&xJiLj S rJ\QjKfT TotTJP¥r mJAPr IJPZj mPu hJmL TrPfjÇ IgY FrkrS ßhUJ pJ~ oJP^ oPiqA KfKj ßTJPjJ jJ ßTJPjJ xnJ xoJPmPv CkK˙f yPóZjÇ xŒsKf huL~ FmÄ KjKhtÓ èKaTP~T KoKc~J k´KfKjKiPT KjP~ FojA FTKa xÄmJh xPÿuPj ßhPvr KmfKTtf KjmtJYPjJ•r kKrK˙Kf KjP~ TgJ mPujÇ KmFjKk’r vJxjJPur ßvwKhPT FPx ßpxo˜ xMKmiJPnJVLrJ fJPrT ryoJjPT YJrkJv KhP~ KWPr ßrPUKZPuJ, IJaPT ßrPUKZPuJ yJS~J nmj jJoT KmPvw nmPjr YJr ßh~JPuÇ ßvJjJ pJPóZ ßxA xMKmiJPnJVLrJA IJmJr fJr YJrkJPv WMrPf Êr∆ TPrPZjÇ S~Jj APuPnPjr iJÑJ~ kJKuP~ KVP~ pJrJ KmKnjú ßhPv IJfìPVJkPj KZPuj fJrJA IJmJr kJPv KnzPf ßYÓJ TrPZjÇ IgY vf ßYÓJ TPrS xJiJre ßjfJTotLrJ kJv ßWÅwPf kJPrj jJ fJrÇ ßhv xŒPTt fJr KY∂nJmjJS \JjPf kJPrj jJ KoKc~J TotLrJÇ ßpxm ßjfJTotL fJPrT ryoJjPT nKmwqf rJÓs jJP~T mJ k´iJjoπL KyPxPm T·jJ TPrj fJrJ KT FTmJr ßnPm ßhUPmj k´JijoπL mJ rJÓs jJP~T yS~Jr kNPmtA pKh FPfJ KmKiKjPwi, xJiJrPer xJPg FPfJ hNrfô, ãofJPrJyPjr kr KT fJr KaKTKarS ßhUJ kJPmj ßTC ∏ Foj k´vú rJ\QjKfT KmPväwTPhrÇ CkoyJPhPvr C•rJKiTJrL rJ\QjKfT iJrJr lxu mJÄuJPhPvr K\~J kKrmJPrr ‰\Ôq x∂Jj fJPrT ryoJjÇ mJmJr \jKk´~fJr xMmJPh oJ xJPmT k´iJjoπL ßmVo UJPuhJ K\~Jr yJf iPr mJÄuJPhPvr \JfL~fJmJhL hu KmFjKk’r rJ\jLKfPf IKnPwT fJrÇ mJmJ xJPmT rJÓskKf K\~JCr ryoJPjr vJxjTJu ßfoj mMP^ CbPf jJ kJrPuS oJ ßmVo UJPuhJK\~Jr vJxjTJu ˝YPã ßhUJ fJPrT ryoJj KjP\PT rJ\jLKfPf xŒOKÜr oJiqPo mJÄuJPhPvr KoKc~J S \joPj KjP\PT \jKk´~ S IkKryJpt TPr ßfJPujÇ

xmtPvw 2001 xJPur KjmtJYPj KmFjKk ãofJxLj yS~Jr kr hu S k´vJxPjr TJPZ KjP\r FTóZ© IJKikfq Km˜JPrS xão yj KfKjÇ k´YKuf k´vJxKjT TJbJPoJr mJAPr ‘yJS~Jr nmj’ jJPor ZJ~J k´vJxKjT TJbJPoJr oJiqPo IjqrTonJPm hu S xrTJr kKrYJujJ mqm˙Jr k´mftj TPr KjªJS To TázJjKjÇ pJr lPu 2006 xJPur S~Jj APuPnPjr fJ¥m huL~nJPm KmFjKk FmÄ mqKÜVfnJPm fJr KjP\r Ckr KhP~ mP~ pJ~ xmPYP~ ßmvLÇ IoJjKxT KjptJfPj vJrLKrT S oJjKxTnJPm FPTmJPr ßnPñ kPzj fJPrT ryoJjÇ ßvwPov KYKT&xJPgt 2008 xJPur 11 ßxP¡Ír ˘L, x∂Jjxy fJPT kJKz \oJPf y~ mOPaPjÇ fUj ßgPTA FTKa KrCoJr YJuM IJPZ ßp, TUPjJ IJr rJ\jLKf TrPmj jJ FA vPft xÿf yP~A fJPT IPjTaJ ß˝óZJ~ KjmtJxPj kJKz KhPf yP~PZÇ KT∂á mOPaPj IJxJr kr KjmtJKxfk´J~ \LmPjS rJ\QjKfT f&krfJ ImqJyf rJPUj fJPrT K\~JÇ k´TJvq jJ yPuS IKfPVJkPj ßgPT ßjfJTotLPhr xJPg YPu ßpJVJPpJV S rJ\QjKfT ßmJ^JkzJÇ pMÜrJ\q KmFjKkr rJ\QjKfT TotxNYL FojKT TKoKa VbPjS Kj\˝ kZª FmÄ xKâ~ nëKoTJ rJUPf Êr∆ TPrj fJPrTÇ huL~ IPjT ßjfJTotLrJ fJr xJãJ& uJPn Ifq∂ ChV´Lm yP~ gJTPuS KjP\r FTJ∂ kZPªr mqKÜ ZJzJ Ijq TJPrJ xJPg KfKj TUPjJ ßhUJ TPrj mJ TPrPZj mPu TJPrJ \JjJ ßjAÇ fPm \Lm¨vJ~ pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf Tor CK¨jA FToJ© mqKÜ KpKj xrJxKr xJãJ& TrPf kJrPfj, pJr k´PmvJKiTJr KZPuJ fJPrT ryoJPjr mJxJ~Ç TKgf IJPZ KfKjA KZPuj mOPaPj fJPrT ryoJPjr ßhUnJPur FToJ© TJ¥JrLÇ IJoOfáq Kmvõ˙ xyYr S IJv´~hJfJ KZPuj KfKjAÇ fJPrT ryoJPjr kKrmJr KjP~ yKuPc TJaJPjJ Im˙J~A oOfáqmre TPrj pMÜrJ\q KmFjKkr IJPuJKYf ßjfJ Tor CK¨jÇ IJr FA Tor CK¨Pjr \JjJpJ~ IÄvV´yPer oJiqPoA k´go \jxoPã IJPxj ßuJTYãár IJzJPu gJTJ fJPrT ryoJjÇ fJrkr IJmJr YPu pJj I∂rJPuÇ APfJoPiq ßnPñ UJj UJj yP~ pJ~ pMÜrJ\q KmFjKkxy k´J~ xm Iñ xÄVbjÇ fPm IKfPVJkPj ImqJyf gJPT fJr rJ\QjKfT TotTJ¥Ç pMÜrJ\q FojKT mJÄuJPhPv huL~ rJ\QjKfT jLKfKjitJrPeS fJr nëKoTJA oNUq yP~ SPbÇ mJÄuJPhv ßgPT huL~ ßjfJrJ pMÜrJ\q xlPr FPx ßVJkPj ßhUJ TPr fJPrT ryoJPjr IJKvtmJh KjP~ pJjÇ fJPrT ryoJj mOPaPj KYKT&xJPgt KjmtJKxfk´J~ \Lmj TJaJPuS huL~ xmKTZá fJr IKuKUf KjPhtvjJPfA YPu mPu \jv´∆Kf rP~PZÇ IJr ßxA iJrjJr mJ˜mfJ kJS~J pJ~ fJr xJŒsKfT rJ\QjKfT f&krfJ~Ç fPm IPjPTA oPj TPrj FUJPjJ KfKj fJr IJPVr ßUJux kJæJPf kJPrjKjÇ TUPjJ KnKcS mJftJ TUPjJ mJ xLKof S KjKhtÓ xÄUqT ßjfJTotLPhr xJPg ßVJkj ßTJPjJ KoKaÄ TrPf ßvJjJ pJ~Ç FTJ∂ TJPrJ xJPg TUPjJ mJ uÄ csJAPn ßmuK\~Jo YPu pJS~Jr è†j ßvJjJ ßVPuS huL~ ßjfJTotLPhr xJPg xJãJPf KTÄmJ xnJ-xoJPmPv gJPT jJjJ irPjr irJmJiJ Kj~oÇ fJrkrS xnJ-xoJPmPvr IJPV mJ kPr KTZá jJ KTZá IWaj WaPf ßhUJ pJ~Ç KmKnjúnJPm mKûf ßjfJTotLPhr vf ßYÓJ TPrS ßhUJ TrPf jJ kJrJ, mJTKmf¥Jr ß\r iPr

nJrfL~ KgÄTaqJÄT @AKcFxF'r o∂mq k´KfPmhj

AxuJKo vKÜèPuJPT ßoJTJPmuJ ZJzJ mJÄuJPhPv K˙KfvLufJ k´KfÔJ x÷m j~ dJTJ, 8 \JjM~JKr - mJÄuJPhPvr xJPg xŒPTtJjú~Pj nJrPfr rJ\QjKfT huèPuJ ßfoj KTZM TrPZ jJ mPu o∂mq TPrPZ nJrfL~ KgïaqJÄT AjKˆKaCa lr KcPl¿ ˆJKc\ IqJ¥ FjJAuJAKxx (@AKcFxF)Ç Vf 6 \JjM~JKr, ßxJomJr j~JKhKuä KnK•T k´ KfÔJjKar Kj\˝ SP~mxJAPa ßVRfo ßxPjr k´KfPmhPj @PrJ muJ y~, mJÄuJPhPvr mqJkJPr nJrPfr Im˙Jj KZu FA ßp, fJrJ dJTJ~ xJoKrT-xoKgt f xrTJrxy ßpPTJPjJ xrTJPrr xJPg TJ\ TrPf k´˜MfÇ FPf @PrJ muJ yP~PZ, AxuJKo vKÜèPuJPT TJpt TrnJPm ßoJTJPmuJ jJ TrPu mJÄuJPhPv rJ\QjKfT K˙KfvLufJ x÷m j~, FojKT nJrPfr C•r-kNmtJûPur KjrJk•J S Igt QjKfT ÉoKT xP∂Jw\jTnJPm k´KfPrJi TrJ pJPm jJÇ k´KfPmhPj muJ y~, mJÄuJPhv FUj VnLr rJ\QjKfT xïPaÇ 5 \JjM~JKrr KjmtJYj yP~ ßVPZÇ fPm KjmtJYj TKovj S k´iJj Kjmt J Yj TKovjJr TJ\L rKTmCK¨j @yPoPhr (fJr KjP\r ßZPuS FA KjmtJYPj KmjJ k´KfÆKªôfJ~ \~L yP~PZj) KmÀP≠ huL~ @jM VPfqr IKnPpJV rP~PZÇ ßnJaJr CkK˙Kf KZu ToÇ IKiT∂á KjmtJYjTJPu KmkMu k´JeyJKj S

xŒPhr ã~ãKf yP~PZÇ ßmVo UJPuhJ K\~Jr ßjfífôJiLj KmPrJiL hu @PªJuj ImqJyf rJUPm mPu oPj TrJ yPòÇ lPu rJ\QjKfT IYuJm˙Jr ImxJj x÷mf yPm jJÇ FPf muJ y~, mft oJj kKrK˙Kfr ßk´ãJkPa ßxTMuJr @S~JoL uLV S fJr 16 huL~ ÈGTqP\JPar' k´Kf xyJjnNKfr Kmw~Ka j~JKhKuä jLrPm ùJkj TPrPZÇ YuoJj Kmví ⁄u kKrPmPv nJrf @jMÔJKjTnJPm FA KmYãe Im˙Jj V´ye TPrPZ ßp dJTJ~ xJoKrT-xoKgt f xrTJrxy ßpPTJPjJ xrTJPrr xJPg TJ\ TrPf k´˜Mf j~JKhKuäÇ PVRfo ßxj mPuj, mJÄuJPhPvr rJ\QjKfT, Igt QjKfT FmÄ FojKT xJoJK\T Im˙JS Vf TP~T mZPr xKfqTJrnJPm K˙KfvLu ßjAÇ ImqJyf rJ\QjKfT IK˙KfvLufJ ßTmu mJÄuJPhPvr jJVKrTPhr j~, KmPvw TPr nJrfxy k´KfPmvLPhr \jqS Ên mPu k´ fL~oJj yPò jJÇ mJÄuJPhPvr ßVJuPpJPV nJrPfr kNmtJûuL~ S C•rkN mt JûPur xJoJK\T-rJ\QjKfT S KjrJk•J~ k´nJm ßluPmÇ FPf muJ y~, nJrf KÆoMUL híKÓnKñ V´ye TrPf kJPrÇ xrTJKr kptJP~ xJoKrT

xyJ~fJxy KmKnjú ßãP© nJrf IgtQjKfT xMPpJV-xMKmiJ S xyPpJKVfJ k´hJj TrPf kJPr, pJPf j~JKhKuär ßoRKuT ˝JPgt dJTJ ßTJPjJ irPjr @WJf jJ yJPjÇ fPm xJŒ´hJK~ToMUL S nJrfKmPrJiL xrTJPrr ßãP© KmkrLf mqm˙J V´ye TrJ ßpPf kJPrÇ FPf muJ y~, hMntJVq\jTnJPm nJrPfr rJ\QjKfT huèPuJ nJrf-mJÄuJPhv xŒPTtJjú~j, KmPvw TPr mJÄuJPhPvr VefJKπT vKÜèPuJ vKÜvJuLTrPer oJiqPo ßfoj KTZM TrPZ jJÇ FojKT mJÄuJPhv VbjTJPuS AKªrJ VJºLr rJÓs j J~PTJKYf nN KoTJr TJrPeA mJÄuJPhPvr k´ JgKoT rJ\QjKfT VKfiJrJr xíKÓ yP~KZuÇ nJrPfr ßTJPjJ rJ\QjKfT huA mJÄuJPhPvr xoojJ hu S mMK≠\LmLPhr xJPg ÃJfík´fLo xŒTt TJptTrnJPm KmTJPvr ßYÓJ TPrKjÇ F irPjr xŒPTt r oJiqPo mJÄuJPhPvr rJ\jLKfPf k´nJm Km˜Jr TrJ x÷mÇ AxuJKo vKÜèPuJPT TJpt TrnJPm ßoJTJPmuJ jJ TPr mJÄuJPhPv jJ rJ\QjKfT K˙KfvLufJ @xPm, jJ nJrPfr C•r-kN mt JûPur KjrJk•J S Igt QjKfT ÉoKT xP∂Jw\jTnJPm k´KfPrJi TrJ x÷m yPmÇ

oMÜKY∂J 49

xÄWPwtr TJrPe xnJ k§ yS~JrS jK\r rP~PZÇ FTV´∆Pkr k´PmvJKiTJr gJTPuS Ijq V´∆kPT mKûf gJTPf y~Ç IJr fJ xÄWKaf y~ fJPrT ryoJPjr CkK˙KfPfAÇ ßTJPjJ ßTJPjJ xo~ fJPT ˙Jj kKrmftj TPr xnJ TrPf yP~PZÇ F\jq ITJre KmKnjú KmKiKjPwi IJPrJk FmÄ ßjfJTotLPhr xJPg ßUJuJUMKu TgJmJftJ jJ muJPTA Ijqfo TJre KyPxPm ßhUPZj IPjPTAÇ KmPvõr Ijqfo vJK∂ S KjrJk•Jr ßhv mOPaPjS \jxoPã IJxPf TL Foj n~ fJzJ TPr ßlPr fJPrT ryoJPjr oPj? ßTj FA IJPiJ IJPuJ IJPiJ IºTJPr fJr Im˙Jj? ∏ fJ IPjPTr TJPZA ßmJiVoq j~Ç TJPrJ TJPrJ iJreJ fJr mqJkJPr ßjfJTotLPhr oJP^ S \joPj IJV´y mJzJPfA y~PfJ Fxm TJjJoJKZ ßUuJ ßUPu pJPóZj fJPrT ryoJj KjP\AÇ mJÄuJPhPv yJS~J nmj ßTKªsT FTKa KmPvw oyu kKrPmKÓf gJTPf Inq˙ fJPrT ryoJj mOPaPjS Fr mqKfâo jjÇ FUJPjS hPur IPjT xJiJre ßjfJTotL CPkKãf rP~PZjÇ FTPv´eLr xMKmiJPnJVL mqKÜ S fJr FTJ∂ mJiq-IjMVf ZJzJ ßTCA vf ßYÓJ TPrS fJr xJyYpt kJj jJ mPu IKnPpJV rP~PZÇ KoKc~J TotLrJPfJ j~AÇ TUPjJ ßTJPjJ ßjfJ pUj ßhUJ TrPf pJj fUj fJr xJPg ßTC gJTPuS IJvkJPvr ßTJPjJ ßhJTJPj KTÄmJ rJ˜J hJÅz TKrP~ ßpPf y~Ç mJÄuJPhvL rJ\jLKfr ßTªsKmªM kNmt u¥Pjr ßTJgJS ßTJPjJ IjMÔJPj ßjfJTotLPhr xJPg KoKuf yjKj fJPrT ryoJjÇ ßhUJ ßVPZ, TUPjJ KnKcSmJftJ TUPjJ mJ SP~ˆ KoKjˆJPrr kJÅY fJrTJ ßyJPaPu, mJXJKu kJzJ aJS~Jr yqJoPuax ßZPz KjCyJPo KTÄmJ xJiJrPeqr irJPZJÅJ~Jr mJAPr mJKeK\qT FuJTJ TqJjJKr S~JPlt fJ&ãKeT ßjJKaPv xLKof kKrxPr xnJ KTÄmJ xJÄmJKhT xPÿuj TrPfA ßmvL Inq˙ KfKjÇ f•ôJmiJ~T xrTJPrr hmLPf KmFjKkxy 18 huL~ ß\JPar aJjJ IJPªJuPj xrTJrL mJKyjLr èKuPf pUj rK†f rJ\kg, Kjoto UMj S èPor KvTJrxy ß\u, \MuMo S KjptJfPjr KvTJr yPóZ hPur IxÄUq ßjfJTotLrJ, oJ KmPrJiLhuL~ ßj©L ßmVo K\~J pUj VOymKª fUjS ßTj \jxoPã IJxPZj jJ fJPrT ryoJj? ßx k´vúS IPjTPT TrPf ßvJjJ pJPóZÇ FrkrS ßp T’Ka xnJ xoJPmPv TPrPZj fJPrT ryoJj ßxèPuJPf IjJTJÄKUf KmKiKjPwi, IKf C&xJyL KTZá ßjfJPhr ßhRrJfìq xJiJre oJjMwPT jJjJ nJPm nJKmP~ fáuPZÇ xŒsKf KmPrJiL ß\Ja KmyLj IJS~JoL uLV xrTJPrr FTfrlJ KjmtJYPj ßnJa k´hJPj Kmrf gJTPf ßhvmJxLr k´Kf FT KnKcS mJftJ~ IJymJj \JjJj fJPrT ryoJjÇ fJPrT ryoJPjr FA KjmtJYj KmPrJiL KnKcSmJftJ~ xoJPuJYjJ TPr IJâoeJfìT mÜmq rJPUj IJS~JoL uLPVr k´mLe ßjfJ ßfJlJP~u IJyohxy IPjPTÇ fJrA k´KfmJPh 4 \JjM~JrL kNmt u¥Pjr FTKa ßrˆáPrP≤ fJ&ãKeT FT ßk´x KmsKlÄP~r IJP~J\j TPr pMÜrJ\q KmFjKk FmÄ FPf hPur kã ßgPT xmJAPT pJS~Jr IjMPrJi TrJ y~Ç KbT Fr kPrrKhjA ybJ& TPr cTuqJ¥ FuJTJr IKn\Jf ßyJPau ßlJr Kx\Pj FT xJÄmJKhT xPÿuPjr IJP~J\j TPrj fJPrT ryoJj KjP\AÇ KT∂á fJ TrJ y~ IKfPVJkPjÇ xÄmJh xPÿuPj APuTPasJKjT KoKc~Jr uPVJ xÍKuf FT^JÅT oJAPâJPlJj FmÄ Kk´≤ FmÄ APuTPasJKT KoKc~J KoPu 15/16Ka xKâ~ KoKc~J yJC\ ßgPT xmtxJTáPuq yJPfèjJ 4 ßgPT 5 \j xJÄmJKhT CkK˙f KZPujÇ Fr mJAPr IJr ßTC \JjPfjS jJ FmÄ \JjPuS k´PmvJKiTJPrr IjMoKf KZPuJ jJÇ pMÜrJ\q KmFjKk’r FTKa WKjÓ xNP©r hJmL, fJPrT ryoJPjr xJPg FTJ∂ WKjÓ FTKa oyu FA xÄmJh xPÿuPjr IJP~J\j TPrÇ FojKT hPur IPjT hJK~fôk´J¬ mqKÜrJS \JjPfj jJ FA xÄmJh xPÿuPjr TgJ, xÄmJh xPÿuj Êr∆r kNmt oNÉPft ßjfOfôJ˙JjL~ TP~T\jPT ßcPT KjP~ pJS~J y~ ßxUJPjÇ CPuäUq, FT xo~ fíeoNPur ßjfJTotLPhr xJPg xŒOÜfJr TJrPe huL~ rJ\jLKfPf IJPuJYjJ~ SPb IJPxj fJPrT ryoJjÇ KT∂á 2001 xJPur KjmtJYPj KmkMuPnJPa Km\P~r oJiqPo xrTJr VbPjr kr FTPv´eLr xMKmiJPnJVL mqmxJ~L mºá-mJºmPhr U√Pz IJaTJ kPz pJj KfKjÇ FTKa KmPvw nmPjr xJPg \KzP~ pJ~ fJr jJoÇ pJr lPu xrTJr S huPT k´Y¥ oJÊu èePf y~Ç pJr hr∆e IPjTèPuJ hMjtLKfr oJouJ TÅJPi KjP~ fJPT ßhv ZJzPf y~, KjmtJKxf yPf y~ rJ\jLKf ßgPTÇ fPm mOPaPj KYKT&xJiLj Im˙J~A 2009 xJPu hPur 5o \JfL~ TJCK¿Pu fJPrT ryoJj KxKj~r nJAx ßY~JroqJj KjmtJKYf yjÇ oJKju¥JKrÄ oJouJxy IPjTèPuJ oJouJ oJgJ~ KjP~ Êr∆ y~ mOPaPj IjqrTo mKª \Lmj fJPrT ryoJPjr \jq xmPYP~ xMPUr Kmw~ yPuJ ßp Vf jPnÍPr FTKa oJKju¥JKrÄ oJouJ ßgPT ßTJPatr rJP~ ImqyKf uJn TPrPZj KfKjÇ

xMroJ kzMj KmùJkj Khj 020 7377 9787


50 UmrJUmr

Kra gJTPuS \JoJ~Jf

ÊjJKjr IPkãJ~ rP~PZ; F Im˙J~S xrTJPrr KjmtJyL @PhPv \JoJ~JfPT KjKw≠ ßWJweJ TrJ x÷mÇ rJPÓsr xPmtJó @Aj TotTftJ IqJaKjt ß\jJPru oJymMPm @uo mPuj, xrTJPrr KjmtJyL @PhPv \JoJ~JfPT KjKw≠ TrJ~ @AjVf mJiJ ßjAÇ KT∂á @AjùPhr Foj IKnof xP•ôS \JoJ~JfKvKmPrr xJŒ´KfT jK\rKmyLj xKyÄx TotTJP§r krS xrTJr FPhr KjKwP≠r mqJkJPr KjÁMkÇ @hJuPfr KjPhtPvr IPkãJ TrPZ xrTJrÇ KmPväwTrJ muPZj, @xPu \JoJ~JfPT KjKwP≠r ^MÅKT xrTJr jJ KjP~ @hJuPfr Skr nr TrPf YJ~Ç Fr hJ~hJK~fô @hJuPfr Skr ßZPz KhPf YJAPZ xrTJrÇ Vf ßxJomJr k´iJjoπL ßvU yJKxjJ KjmtJYPjJ•r xÄmJh xPÿuPj xJÄmJKhTPhr k´Pvúr \mJPm mPuPZj, È\JoJ~Jf KjKwP≠r mqJkJPr yJAPTJPat FTKa Kra @Pmhj ÊjJKjr IPkãJ~ @PZÇ Có @hJuPf FA KrPar KjK• jJ yS~J kpt∂ o∂mq Trm jJÇ' xÄKväÓ mqKÜrJ muPZj, k´iJjoπLr F mÜPmqA ¸Ó yP~PZ, xrTJr \JoJ~JPf AxuJoLPT KjKwP≠r KmwP~ @hJuPfr SkrA KjntrvLu gJTPf YJ~Ç oNuf Kra @Pmhj j~, ßVJuJo @poPT 90 mZPrr xJ\J KhP~ @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu ßp rJ~ KhP~KZPuj, ßxA rJP~r KmÀP≠ oífMqh§ ßYP~ @Kku TPrPZ xrTJrÇ SA @KkPu \JoJ~JPf AxuJoL KjKw≠ YJS~J yP~PZÇ FA @KkuKa ÊjJKjr IPkãJ~ rP~PZÇ IjqKhPT \JoJ~JPfr Kjmºj mJKfu ßYP~ fKrTf ßlcJPrvPjr oyJxKYm ßr\JCu TKro YJÅhkMrLxy 25 mqKÜr TrJ Kra @PmhPjr rJP~ Vf mZr rJ\QjKfT hu KyPxPm \JoJ~JfPT ßhS~J KjmtJYj TKovPjr Kjmºj ßm@AKj ßWJweJ TPrPZj yJAPTJatÇ SA rJP~r KmÀP≠ \JoJ~JPfr @Kku ÊjJKjr IPkãJ~ @PZ xMKk´o ßTJPatr @Kku KmnJPVÇ @Aj\LmLrJ mPuj, xÄKmiJPjr 38 IjMPòPhr (V) S (W) Ck-IjMPòh, KrPk´P\P≤vj Im Kkkux IKctjqJ¿, 1972 S hq kKuKaTqJu kJKatx IKctjqJ¿ 1978-Fr KmKiKmiJj IjMxre TPr ßpPTJPjJ rJ\QjKfT hu mJ xÄVbjPT KjKw≠ TrJ pJ~Ç F \jq xrTJPrr xKhòJA pPgÓÇ xÄKmiJPjr 38 IjMPòPh muJ yP~PZ, È\jví⁄uJ S ‰jKfTfJr ˝JPgt @APjr ÆJrJ @PrJKkf pMKÜxñf mJiJ-KjPwi xJPkPã xKoKf mJ xÄW Vbj TKrmJr IKiTJr k´PfqT jJVKrPTr gJKTPm” fPm vft gJPT ßp, ßTJj mqKÜr CÜ„k xKoKf mJ xÄW Vbj TKrmJr KTÄmJ CyJr xhxq yAmJr IKiTJr gJKTPm jJ, pKh(T) CyJ jJVKrTPhr oPiq iotL~, xJoJK\T FmÄ xJŒ´hJK~T xŒ´LKf KmjÓ TrJr CP¨Pvq VKbf y~; (U) CyJ iot, ßVJÔL, met, jJrL-kMÀw, \jì˙Jj mJ nJwJr ßãP© jJVKrTPhr oPiq ‰mwoq xíKÓ TKrmJr CP¨Pvq VKbf y~; (V) CyJ rJÓs mJ jJVKrTPhr KmÀP≠ KTÄmJ Ijq ßTJj ßhPvr KmÀP≠ xπJxL mJ \ñL TJpt kKrYJujJr CP¨Pvq VKbf y~; mJ (W) CyJr Vbj S CP¨vq FA xÄKmiJPjr kKrk∫L y~Ç' KrPk´P\P≤vj Im Kkkux IKctjqJ¿, 1972-Fr 90 (FAY) iJrJ~ rJ\QjKfT huPT KjKw≠ TrJr ãofJ ßhS~J yP~PZ xrTJrPTÇ hq kKuKaTqJu kJKatx IKctjqJ¿, 1978-Fr 3 S 4 iJrJ~ muJ yP~PZ, ßTJPjJ rJ\QjKfT hu mJÄuJPhPvr KjrJk•J mJ xJmtPnRofôKmPrJiL TJptTuJk TrPf kJrPm jJÇ FTA xPñ ßTJPjJ rJ\QjKfT hu xv˘ mJKyjL Vbj TPr ßVJkj f“krfJ YJuJPf kJrPm jJÇ pM≠JkrJiLPhr KmYJrPT mJiJV´˜ TrPf \JoJ~JPf AxuJoL S AxuJoL ZJ©KvKmr ßmv KTZMKhj iPr jJjJ irPjr f“krfJ, ßpoj- xπJxL yJouJ, \Kñ KoKZPur oPfJ ^KaTJ KoKZu, oJjMw yfqJ YJKuP~ @xPZ mPu IKnPpJV rP~PZÇ rJ\QjKfT TotxNKYr jJPo ßhPvr KmKnjú KvãJk´KfÔJPj @èj ßhS~J, rJ˜Jr VJZ TJaJ, oJjMwPT ßnJa KhPf mJiJ ßhS~J FmÄ KjmtJYPjr kr xÄUqJuWMPhr Skr Kjoto yJouJr IKnPpJVS rP~PZ \JoJ~Jf-KvKmPrr KmÀP≠Ç xrTJPrr kã ßgPTS F irPjr IKnPpJV TrJ yPòÇ KT∂á \JoJ~Jf-KvKmr KjKwP≠r @AjVf xMPpJV gJTJ xP•ôS xrTJr KjÁMk rP~PZ; fJKTP~ @PZ @hJuPfr KhPTÇ \JoJ~Jf S KvKmr ßhPvr jJVKrTPhr oPiq iotL~ ‰mwoq xíKÓ, xJŒ´hJK~T xŒ´LKf KmjÓ, rJÓs S \jVPer KmÀP≠ xπJxL f“krfJ YJuJPò mPu

10 - 16 January 2014 m SURMA

xmt˜Prr oJjMw IKnPpJV TrPZÇ \JoJ~Jf-KvKmPrr xJŒ´KfT Fxm f“krfJ xÄKmiJjkKrk∫L TJ\ mPu xmt˜r ßgPT hJKm CPbPZ F huKa KjKw≠ TrJrÇ @Aj\LmLrJ oPj TPrj, \JoJ~JPfr mftoJj f“krfJ xÄKmiJPjr 38 IjMPòPh mKetf vPftr kKrk∫L KmiJ~ fJrJ rJ\QjKfT hu KyPxPm KjKw≠ ßWJKwf yPf kJPrÇ F ZJzJ FTJ•Prr oJjmfJKmPrJiL IkrJPir KmYJPr @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJPur ßhS~J xJŒ´KfT k´J~ xm TKa rJP~ muJ yP~PZ, 1971 xJPu \JoJ~JPfr nNKoTJ KZu ßhPvr ˝JPgtr kKrk∫LÇ FTJ•Pr ˝JiLjfJpMP≠r xo~ VeyfqJ, yfqJ, iwtexy oJjmfJKmPrJiL IkrJPir KmYJPrr \jq VKbf asJAmMqjJu ßgPT F kpt∂ 9Ka oJouJ~ 10 \Pjr KmÀP≠ rJ~ ßWJweJ TrJ yP~PZÇ F kpt∂ \JoJ~JPfr xJPmT @Kor ßVJuJo @po, mftoJj jJP~Pm @Kor ßhuJS~Jr ßyJxJAj xJBhL, ßxPâaJKr ß\jJPru @uL @yxJj oMyJÿh oM\JKyh, xyTJKr ßxPâaJKr ß\jJPru oMyJÿh TJoJÀöJoJj S @mhMu TJPhr ßoJuäJ, huKar xJPmT ÀTj oJSuJjJ @mMu TJuJo @pJh, huKar xJPmT ZJ©xÄVbj AxuJoL ZJ©xÄPWr xJPmT hMA ßjfJ ßYRiMrL oBjMK¨j S @vrJlMöJoJj UJj (FTKa oJouJ~), KmFjKk ßjfJ xJuJyCK¨j TJPhr ßYRiMrL S @mhMu @uLPor KmÀP≠ rJ~ ßWJweJ TrJ y~Ç F ZJzJ \JoJ~JPfr mftoJj @Kor oKfCr ryoJj Kj\JoLr oJouJ~ KmYJr ßvw yP~PZ, ßpPTJPjJ Khj rJ~ ßWJweJr \jq IPkãoJe rJUJ yP~PZÇ Fxm rJP~r oPiq xMKk´o ßTJPatr @Kku KmnJPVr KmYJr ßvPw @»Mu TJPhr ßoJuäJr lJÅKx TJptTr TrJ yP~PZÇ FTJ•Pr \JoJ~JPf AxuJoL, ßj\JPo AxuJoL, oMxKuo uLVxy KmKnjú xÄVbj ˝JiLjfJpMP≠r KmPrJKifJ TPrÇ Fxm hu kJKT˜JKj ßxjJmJKyjLPT xogtj FmÄ SA xm rJ\QjKfT hPur ßjfJ-TotL KjP~ rJ\JTJr, @umhr, @uvJox S vJK∂ TKoKa Vbj TrJr oiq KhP~ mqJkT yJPr VeyfqJ, yfqJ, iwte, uMakJa, IKVúxÄPpJV, iotJ∂rTre YJuJ~Ç fJÅPhr Fxm IfqJYJPr FT ßTJKarS ßmKv oJjMw ßhvJ∂r y~Ç Fxm IkrJPi \Kzf mqKÜPhr KmYJPrr @SfJ~ @jPf 1973 xJPur @∂\tJKfT IkrJi (asJAmMqjJux) @APjr IiLj 2010 xJPur 25 oJYt FTKa S 2012 xJPur 22 oJYt FTKa asJAmMqjJu Vbj TrJ y~Ç F hMKa asJAmMqjJPu KmKnjú mqKÜr KmYJr ÊÀ y~Ç 2009 xJPu xÄPvJKif asJAmMqjJu @APj mqKÜr KmYJr TrJr xMPpJV xíKÓ yPuS ßTJPjJ xÄVbPjr KmYJPrr xMPpJV KZu jJÇ F \jq 2011 xJPu xÄKmiJPjr 47(3) IjMPòh xÄPvJiPjr oJiqPo mqKÜr kJvJkJKv xÄVbjPTS KmYJPrr @SfJ~ @jJ y~Ç Frkr Vf 18 @Vˆ ßgPT \JoJ~JPf AxuJoLr KmÀP≠ fh∂ xÄ˙J @jMÔJKjTnJPm fh∂ ÊÀ TPrÇ fh∂ ßvPw asJAmMqjJPu IKnPpJV hJKUu TrJ yPmÇ Frkr KmYJrk´Kâ~J ÊÀ yPmÇ xJãqk´oJe yJK\r TrJ, pMKÜfTt Ck˙Jkj ßvPw rJ~ ßWJweJ yPmÇ Fxm k´Kâ~J xoP~r mqJkJrÇ TPm jJVJh fh∂ ßvw yPm fJ FUjA muJ pJPò jJÇ @mJr asJAmMqjJPu ßTJPjJ xÄVbj mJ huPT KmYJPrr oMPUJoMKU TrJ yPu IkrJi k´oJPer kr SA hu mJ xÄVbPjr vJK˜ TL yPm, asJAmMqjJu @APj ßx xŒPTt KTZM muJ ßjAÇ ÊiM mqKÜr vJK˜r TgJ muJ @PZÇ F TJrPe asJAmMqjJPu IkrJi k´oJKef ßTJPjJ xÄVbPjr vJK˜ xMKjKhtÓ TrPf yPu asJAmMqjJu @Aj xÄPvJiPjr k´P~J\j rP~PZ mPu @AjùPhr IKnofÇ IgY FA @AjKa xÄPvJiPjrS CPhqJV ßjAÇ oJjmfJKmPrJiL IkrJPi ßhJwL xJmq˜ yS~J~ \JotJKjr jJ“Kx kJKatr ßjfJPhr vJK˜r kJvJkJKv huKaPT KjKw≠ TrJ y~ jMPromJVt asJ~JPuÇ FA ChJyre mJÄuJPhPvr @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJPur xJoPj rP~PZÇ F TJrPe SA rJ~ \JoJ~JPf AxuJoLPT KjKw≠ TrJr \jq xyJ~T KyPxPm TJ\ TrPm mPu oPj TPrj rJÓskPãr @Aj\LmLrJÇ KT∂á xrTJPrr frl ßgPT \JoJ~JfPT KjKwP≠r KmwP~ ChJxLjfJ ßhPU xJiJre oJjMw oPj TrPZ, xrTJr @hJuf mJ asJAmMqjJPur KhPTA fJKTP~ @PZÇ 2005 xJPu YJrhuL~ ß\Ja xrTJr \JoJ~JfMu oM\JKyhLj mJÄuJPhvPT (P\FoKm) KjKw≠ TPrKZuÇ Frkr KypmMf fJysLrPT KjKw≠ TrJ y~Ç xπJxL TJptTuJk S \Kñ f“krfJ~ pMÜ gJTJr TJrPe F hMKa xÄVbjPT KjKw≠ TrJ y~Ç TJP\A FTA IkrJPi \JoJ~JfPT KjKw≠ TrPf mJiJ gJTJr TgJ j~ mPu oPj TPrj @Aj\LmLrJÇ IqJaKjt ß\jJPru oJymMPm @uo mPuj, \JoJ~JfPT KjKw≠ TrPf @AjVf mJiJ ßjAÇ

xrTJPrr KjmtJyL @PhPvA KjKw≠ TrPf yPu ßx ßãP© ßhUJPf yPm xÄVbjKa xπJxL TotTJ§ kKrYJujJ TrPZÇ KfKj mPuj, xrTJPrr jLKfKjitJreL oyPur Kx≠JP∂r Skr KjKwP≠r Kmw~Ka Kjntr TrPZÇ fPm, ßpPyfM \JoJ~JPfr rJ\jLKf KjP~ FTKa oJouJ (Kjmºj mJKfuxÄâJ∂) xMKk´o ßTJPatr @Kku KmnJPV KmYJrJiLj, ßxPyfM SA @KkPur KjK• kpt∂ xrTJr IPkãJ TrPf kJPrÇ @Kku KmnJV yJAPTJPatr rJ~ myJu rJUPu @kjJ-@kKj \JoJ~JPfr rJ\jLKf mº yP~ pJPmÇ IKfKrÜ IqJaKjt ß\jJPru S asJAmMqjJPu rJÓskPãr @Aj\LmLPhr (k´KxKTCvj) xojõ~T Fo ßT ryoJj mPuj, asJAmMqjJu FTJKiT rJP~ \JoJ~JPf AxuJoLPT IkrJiL xÄVbj mPu IKnof KhP~PZjÇ KmPvw TPr ßVJuJo @pPor oJouJr rJP~ ßhS~J IKnoPf muJ yP~PZ, huKa Vf 42 mZPrS fJPhr ˝JiLjfJ pMP≠r xoP~r nNKoTJr \jq ãoJ YJ~Kj mJ IjMPvJYjJ TPrKjÇ FTA xPñ F huKar ßTJPjJ xhxq pJPf ßTJPjJ k´KfÔJPjr kPh gJTPf jJ kJPr ßx \jq xrTJPrr khPãk ßjS~J CKYf mPu IKnof KhP~PZjÇ F Im˙J~ huKa KjKw≠ TrJr \jq @Kku KmnJPV xrTJPrr kã ßgPT @Pmhj TrJ yP~PZÇ xÄKmiJPjr 104 IjMPòPhr @SfJ~ F @Pmhj TrJ yP~PZÇ KfKj mPuj, ÊjJKj ßvPw @Kku KmnJV rJ~ ßhPmjÇ @hJuPf \JoJ~Jf KjKw≠ TrJr kPã rJ~ kJS~J ßVPuS huKa KjKw≠ TPr xrTJrPT ßVP\a k´TJv TrPf yPmÇ xMKk´o ßTJat @Aj\LmL xKoKfr xJPmT xnJkKf IqJcPnJPTa @mhMu mJPxf o\MohJr mPuj, xJŒ´KfT xKyÄx TotTJ§ kptJPuJYjJ TPr KjmtJyL @PhPvA xrTJr \JoJ~Jf-KvKmrPT KjKw≠ TrPf kJPrÇ fPm \JoJ~JPfr KmwP~ ßpPyfM Có @hJuPf FTKa oJouJ KmYJrJiLj rP~PZ, ßxPyfM FUjA FaJ jJ TrJA nJPuJÇ xMKk´o ßTJat @Aj\LmL xKoKfr xJPmT xŒJhT v o ßr\JCu TKro mPuj, xÄKmiJj, KmKnjú IKctjqJ¿ ßfJ @PZA, F ZJzJS @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJPur xJŒ´KfT hMKa rJ~S KmPmYjJ TrJr xMPpJV rP~PZÇ asJAmMqjJPur xÄPvJKif @Aj IjMpJ~L asJAmMqjJPur rJP~r oJiqPoS \JoJ~Jf KjKw≠ yPf kJPrÇ KfKj @PrJ mPuj, asJAmMqjJPur rJP~r oJiqPo KjKw≠ yPu ßhPvr ßTJPjJ @hJuPf FA rJ~Kar YqJPu† yPm jJÇ KfKj oPj TPrj, \JoJ~Jf FUj @¥JrV´JC¥ kJKatPf „kJ∂Krf yP~PZÇ pUj-fUj jJVKrTPhr Skr yJouJ, rJÓsL~ xŒh ãKfV´˜ TrJ, iotL~ CjTJKj, jJVKrTPhr oPiq KmPnh xíKÓr xm fgq-k´oJeA \JoJ~JPfr KmÀP≠ rP~PZÇ F ßãP© xÄKmiJPjr 38 IjMPòh k´P~JPVS mJiJ ßjAÇ

pMÜrJ\q pMmuLPVr xnJkKf lUÀu AxuJo oiMr xnJkKfP• xJiJre xŒJhT PxKuo @yPoh UJPjr kKrYJujJ~ IjMÔJPj mÜJrJ fJPrT K\~Jr Phv KmPrJiL wzpPπr fLms KjªJ \JjJjÇ mÜJVe mPuj, KmVf KmFjKk \JoJ~Jf P\Ja xrTJPrr rJÓsL~ ohPh @oJPhr PhvPT fJPumJj rJPÓs kKref TrJ yP~ KZu, PxA hMjtJo èKZP~ mJÄuJPhv @\ FTKa @hvt PxTMuJr rJPÓsr optJhJ KlPr PkP~PZ KmPvõr TJPZÇ mJÄuJPhPv pUj pM≠JkrJiLr KmYJPrr rJ~ TJptTr TrJ yP~PZ KbT fUjA KmFjKkr Pj©Lxy FA fJPrT ryoJj KmPhPv mPx wzpπ TPr pJPòjÇ KmFjKk \JoJ~JPfr kPã KjP~ PhPv IrJ\TfJ xíKÓ TPrPZjÇ fJA pMmuLV Pjfímíª fJPrT ryoJPjr CP¨Pv mPuj, u¥Pj mPx KfKj Pp Phv KmPrJiL TgJ muPZj pMÜrJ\q pMmuLV fJr hJÅf nJñJ \mJm KhPmÇ fJrJ @rS mPuj, Vf 5A \JjM~JKr hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYj ImJi KjrPkã S xlu nJPm xŒNet yP~PZ fJr \jq oJjjL~ ksiJjoπL PvU yJKxjJ S KjmtJYj TKovj xy PhvmJxLPT ijqmJh \JjJjÇ mJÄuJPhvPT \KñmJh CPÛ PhS~Jr \jq KnKcS KuPïr oJiqPo KjrPivjJ S C“xJy KhPòjÇ Phv S xrTJPrr KmÀP≠ IkksYJr YJuJPòj xJiJre oJjMwPT KmÃJ∂ TrJr \jq fJr PxA mÜmq pMÜrJ\q pMmuLV xy PhvmJxL ksfqJUJj TPrPZjÇ F xo~ CkK˙f KZPuj KxPua oyJjVr @S~JoLuLPVr KvãJ xŒJhT S KxPua KxKa TKovjJr @\JhMr rJyoJj @\Jh, xy xnJkKf @l\u PyJPxj, jJ\oMu AxuJo, Qx~h @K\\Mr ryoJj vJoLo, lP~\Mr ryoJj PYRiMKr, pMVì xŒJhT \JoJu @yPoh UJj, @KjxMöJoJj @\Jh, Fo F rTLm, yJKl\Mr rJyoJj PxKuo, Qx~h vKlDu @uo, PoJhJPær PyJPxj YMjM, KhuJu @yPoh, oJyoMh @uL, fJPrT @yPoh, l~Zu PyJPxj xMoj, PoJyJÿh @~JZ, FjJoMu yT, xJAlMu AxuJo oyKxj, A” KouäJf PyJPxj, PjJoJj PYRiMrL, PxKuo @yPoh uMcM, PoJfJyJr @uL xMPyu, @u @oLj, \MmJP~r @yPoh PxKuo, @K\\Mu @’L~J, TJ\L Ko\JjMr ryoJj, @KojMu AxuJo TJKmh ksoNUÇ

pJ pJ yJrJPòj

KjCyJo SP~uPl~Jr

yJrJPf pJPòjÇ oKπkKrwh KmnJPVr hJK~fôvLu hM\j TotTftJ @\ mMimJr F fgq \JKjP~PZjÇ fJÅrJ mPuPZj, jfMj xrTJr hJK~fô PjS~Jr krkrA KmPrJiLhuL~ PjfJ KyPxPm UJPuhJ K\~Jr \jq ksPpJ\q xMPpJV-xMKmiJ mJKfu TrJ yPmÇ míy¸KfmJr hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPj Km\~L xJÄxhPhr vkg IjMKÔf yPmÇ Fr krkrA xrTJr Vbj yPmÇ 1991 xJPur kr PgPT UJPuhJ K\~J y~ ksiJjoπL, jJ y~ KmPrJiLhuL~ PjfJr hJK~fô kJuj TPr F irPjr xrTJKr xMPpJV-xMPpJV PkP~ @xKZPujÇ KT∂á FmJr KmPrJiL huKmyLj FTfrlJ KjmtJYPj UJPuhJ K\~J IÄv jJ PjS~J~ F irPjr xrTJKr xMKmiJr mJAPr YPu pJPòjÇ \JfL~ xÄxPhr KmPrJiLhuL~ PjfJr khKa FT\j kNetoπLr khoptJhJrÇ Pmfj-nJfJxy IjqJjq xMPpJV xMKmiJS oπLr oPfJ kJjÇ fJÅPT dJTJ oyJjVr kMKuv PgPT FT\j Pyc TjPˆmu, FT\j jJP~T S Z~\j TjPˆmuxy PoJa @a\j yJCx VJct PhS~J y~Ç Fr mJAPr KmPvw vJUJ (FxKm) PgPT hM\j VJjoqJj kJuJâPo KjrJk•Jr hJK~fô kJuj TPrjÇ kMKuv \JKjP~PZ, mftoJPj PpPyfM KfKj mJxJr mJAPr Pmr yPòj jJ, fJA kMKuv ksPaTvj CKbP~ PjS~J yP~PZÇ fPm FxKmr VJjoqJj rP~PZÇ KmPrJiLhuL~ PjfJ xrTJKr FT\j FTJ∂ xKYm (KkFx), FT\j xyTJKr FTJ∂ xKYm (FKkFx), hM\j mqKÜVf TotTftJ, FT\j mJyT, hM\j FoFuFxFx S FT\j mJmMKYt PkP~ @xKZPujÇ VJKzr xMKmiJS PkP~ gJPTj KmPrJiLhuL~ PjfJÇ fPm UJPuhJ K\~J xrTJKr mJxJ~ gJPTj jJÇ KmPrJiL hPur ksiJj Pmfj kJj 53 yJ\Jr 100 aJTJÇ F ZJzJS KYKTf&xJ, Ãoexy IjqJjq PãP©S

fÅJr ˝JVf mÜmq KhP~ xnJ ÊÀ TPrjÇ CÜ xnJ kKrYJujJ TPrj KjCyJo SP~uPl~Jr asJˆ Fr xnJkKf ßoJ” uJKT Ko~J S KjCyJo SP~uPl~Jr asJˆ Fr Pk´JV´Jo oqJPj\Jr @vrJl KxK¨TLÇ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj KjCyJo mrJÈr xJPmT ßo~r S mftoJj TJCK¿ur Ko. DsJ~Jj TKu~Jr Fo Km A, KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj TJCK¿ur @P~vJ ßYRiMrL, TJCK¿ur oqJrL TKu~Jr, TKoCKjKa ßjfJ ‰x~h jMÀu (hMuM Ko~J), TKoCKjKa ßjfJ l~\Mr ryoJj, IrlJj SP~uPl~Jr asJˆ Fr xnJkKf @uyJ\ô @ZTr @uL S IrlJj SP~uPl~Jr asJPˆr TrKcPjar @vrJl ßyJPxj KyPou, yJ\L vJj\m @uL, yJ\L lJÀT Ko~J (K\uM), @mhMr xKyh, ræJjL ßyJPxj ßYRiMrL, jJKxr UJj, vJyJhJf @uL, Sor lJÀT S @PrJ IPjPTÇ KjCyJo SP~uPl~Jr asJˆ KmVf Khj èPuJPf mJÄuJPhv, kJKT˜Jj, nJrf, oJ~JjoJr, APªJPjKv~Jr hMPpJtV YuJTJuLj xoP~ xJyJPpqr yJf mJKzP~ KhP~PZÇ YuKf mZPr KlKukJAj F xÄWKaf aJAPlJj F ãKfV´˙ oJjMPwr \jq KmKnjúnJPm lJ¥ xÄV´y TPr FmÄ Kj\˝ fyKmu ßgPT lJ¥ Fr FTJÄv KjCyJo SP~uPl~Jr asJˆ Fr KlKukJAj˙ Kj\˝ nuJjKa~Jr Fr oJiqPo KlKukJAj Fr ãKfV´˙ FuJTJ~ AKfoPiq Kmfre TrJ yP~PZÇ fJZJzJ CÜ xnJ~ k´iJj IKfKg xJPmT ßo~r Ko. msJ~Jj TKu~Jr xy xmJr CkK˙KfPf u¥j˙ KlKukJAj IqJomJKxr k´KfKjKir TJPZ lJ¥ Fr ßYT y˜J∂r TrJ y~Ç Frkr xnJkKf yJ\L @lfJm @uL xoJkjL mÜPmqr oJiqPo xnJr xoJK¬ ßWJwjJ TPrj FmÄ xnJ ßvPw IKfKgPhr @kqJ~j TrJPjJ y~Ç

xMKmiJ PkP~ gJPTjÇ KmPrJiLhuL~ PjfJr kh yJrJPjJr lPu UJPuhJ K\~J Fxm xMPpJV xMKmiJ PgPT mKûf yPòjÇ fPm oKπkKrwh KmnJPVr FT\j TotTftJ mPuj, xrTJr YJAPu èÀfôkNet mqKÜ KyPxPm UJPuhJ K\~JPT ksP~J\jL~ KjrJk•Jr mqm˙J KhPf kJPrÇ

u¥Pj fJPrT K\~Jr


UmrJUmr 51

SURMA m 10 - 16 January 2014

40 uJU aJTJ YJÅhJ h¬rèPuJPf ßa¥Jr Kj~πexy jJjJ fhKmPr mq˜ KZPujÇ fJÅPhr hJkPa k´J~ ßTJebJxJ KZPuj xJiJre TotTftJ-TotYJrLrJÇ lPu oJjúJj UJj hJK~fô ZJzJr krkrA fJÅ r KkFx yJxJj xJrS~Jr, ATmJu kJrPn\ S YJr KxKj~r xyTJrL xKYm fhKmr TPr mhKu mJKVP~ xPr kPzPZjÇ Fr oPiq yJxJj xJrS~Jr rJÓskKfr TJptJuP~ FmÄ ATmJu kJrPn\PT rJ\CPT mhKu TrJ yP~PZÇ YJÅhJr aJTJ~ ˘Lr Ãoe : xrTJKr-PmxrTJKr Tot Tft J-Tot YJrLPhr \jq KorkMPr \JfL~ VíyJ~e Tftíkã È\~jVr @mJxj lîqJa KjotJe' jJPor FTKa k´T· yJPf ßj~Ç F KmwP~ yJPfTuPo ùJjJ\tPjr \jq YuKf mZPrr FKk´ u oJPxr 21 ßgPT 30 fJKrU kpt ∂ @PoKrTJ S TJjJcJ~ 10 KhPjr xlPr pJj @»Mu oJjúJj UJjÇ xlrxñL KyPxPm ˘LPTS KjP~ pJj KfKjÇ KT∂á k´TP·r IPgt ˘Lr xlPr pJS~Jr xMPpJV jJ gJTJ~ oπeJu~-xÄKväÓ TotTftJPhr TJZ ßgPT YJÅhJ ßfJuJ y~Ç oπLr FKkFx @xJhMöJoJj hLkM rJ\CT ßgPT 15 uJU, kNft nmj ßgPT 15 uJU FmÄ \JfL~ VíyJ~e Tftíkã ßgPT 10 uJU aJTJ ßfJPujÇ Kmw~Ka KjP~ VíyJ~e S VekNft oπeJuP~ ßãJPnr xíKÓ yPuS xJPmT FA oπLr nP~ ßTC fUj rJ TPrKjÇ TJjJcJ S @PoKrTJ xlPrr \jq @PrJ oPjJjLf yj oπLr KkFx yJxJj xJrS~Jr, \JfL~ VíyJ~e TftíkPãr ßY~JroqJj vyLhCuäJy UªTJr S xhxq (k´vJxj) @TKuoJ \Kyr rLfJÇ fPm vyLhCuäJy UªTJr hMmJA ßgPT mqKÜVf xoxqJ ßhKUP~ xlr mJKfu TPr ßhPv KlPr @PxjÇ @r @TKuoJ \Kyr rLfJ jJ pJS~J~ oπeJuP~r Ijq FT TotTftJ fJÅr ˙uJKnKwÜ yjÇ FKhPT xlr ßvw TPr k´TP·r \jq KjP\Phr IKnùfJ I\tj xŒPTt FTKa k´KfPmhj ßhS~Jr Kj~o gJTPuS oJjúJj UJj S fJÅr KkFx fJ ßhjKjÇ xlPrr mq~xÄâJ∂ nJCYJr @a oJx ßkKrP~ pJS~J xP•ôS \oJ ßhjKj fJÅrJÇ \JfL~ VíyJ~e KorkMr KcKnvj-2-Fr KjmtJyL k´PTRvuL UJKuh ßyJxJAj \JjJj, Kj~o IjMpJ~L oπL S fJÅr xlrxñLPhr mq~xÄâJ∂ fJKuTJ \oJ ßhS~J~ TgJ; KT∂á fJ jJ ßhS~J~ F kpt∂ KfjmJr IKlKv~Ju KYKb kJbJPjJ yPuS FUPjJ fJr \mJm @PxKjÇ F xlPr oJjúJj UJj k´T· UJf ßgPT 11 uJU 43 yJ\Jr 16 aJTJ KjP~PZjÇ kñM oMKÜPpJ≠JPhr käPa oπLr gJmJ : 1/6 V\jmL ßrJc, ßoJyJÿhkM r , dJTJr (PxJyrJS~Jht L yJxkJfJPur CPJ kJPv) \JfL~ VíyJ~Per k´J~ 15 TJbJ \Kor Skr Wr ‰fKr TPr hLWtKhj iPr mxmJx TrPZj pM≠Jyf oMKÜPpJ≠JrJÇ ˝JiLjfJkrmftL xoP~ F käa UJKu gJTJ~ FUJPjA fJÅrJ bJÅA ßjjÇ KT∂á oyJP\Ja xrTJr ãofJ~ @xJr krkrA nM~J @oPoJÜJrjJoJ KhP~ käaKa yJKfP~ ßjS~Jr ßYÓJ ÊÀ y~Ç Fr IÄv KmKâr IjMoKf ßkPf @Pmhj TrJ yPu \JfL~ VíyJ~e Tftíkã \Kor k´Tíf oJKuTPT KjP~ @xPf mPuÇ F Im˙J~ \Jlr jJPor FT mqKÜ oJjúJj UJPjr kPã oJPb jJPojÇ F KjP~ VíyJ~e ßY~JroqJj S oπLr oPiq KmPrJi ÊÀ y~Ç FTkpt J P~ oMKÜPpJ≠JPhr kPã k´iJjoπLr h¬Prr y˜PãPk \Ko hUPur Ikf“krfJ mº TrPf mJiq yj xJPmT FA oπLÇ KorkMPrr vf ßTJKa aJTJr käa yJKfP~ ßjS~Jr oKr~J ßYÓJ : KorkMr 1 j’r ßxTvPjr KYKz~JUJjJ ßrJPcr 1/K\-1 j’Prr 9Ka käPar k´J~ 30 vfJÄv \J~VJ yJKfP~ KjP~PZ FTKa YâÇ @r F TJP\ xyJ~fJ TPrPZj @»Mu oJjúJj UJjÇ KYKz~JUJjJ ßrJPcr k´iJj xzTxÄuVú yS~J~ F käaèPuJr mJ\JroNuq k´J~ vf ßTJKa aJTJÇ k´gPo ‰xKjT ‰o©L TuqJe mÉoMUL xomJ~ xKoKf KuKoPac jJPor FTKa nM~J k´KfÔJPjr jJPo mrJP¨r \jq @Pmhj TPrj xÄKväÓ mqKÜrJÇ KT∂á \JfL~ VíyJ~e TftíkPãr jLKfoJuJ IjMpJ~L F irPjr mrJP¨r ßTJPjJ xM P pJV ßjAÇ kPr Fr jJo mhPu cJuJxt oJKfikJrkJx ßTJ-IkJPrKan ßxJxJAKa TPr mrJ¨ YJS~J y~Ç @r F xKoKfr xhxq KyPxPm

39 \j oMKÜPpJ≠Jr jJo mqmyJr TrJ y~Ç käaèPuJ yJKfP~ KjPf \QjT xJoxMu yT VÄ oyJP\Ja xrTJr ãofJ~ @xJr krkrA f“krfJ ÊÀ TPrÇ fPm vf ßYÓJ-fhKmr TPrS xÄKväÓ TotTftJPhr Ijz Im˙JPjr TJrPe fJÅrJ käa yJfJPf kJPrjKjÇ xmtPvw Vf 23 ßxP¡’r oJjúJj UJPjr TJZ ßgPT mrJP¨r kPã FTKa KYKb KjP~ FPx @mJr fhKmr ÊÀ y~Ç jJo k´TJv jJ TrJr vPft FT\j TotTftJ \JjJj, CKuäKUf käaèPuJr oJKuTJjJ hJKm TPr \JyJñLr jJPor FT mqKÜ @Pmhj TPrjÇ F KmwP~ Có @hJuPfr FTKa KhTKjPhtvjJS @PZÇ KT∂á oπLr xMkJKrv @r fhKmPrr \jq mJiq yP~ ImPvPw TftíkPãr ßmJct xnJ~ mrJP¨r kPã Kx≠J∂ KjP~ FTKa k´˜Jm oπeJuP~ kJbJPjJ yP~PZÇ F ßãP© oJjú J j UJPjr xPñ @PmhjTJrLPhr TP~T ßTJKa aJTJr ßujPhj yP~PZ mPu IKnPpJV kJS~J ßVPZÇ KfKj @PrJ \JjJj, F käaèPuJ mrJ¨ jJ ßhS~J~ @PVr ßY~JroqJj K\ Fo \~jJu @PmKhj nNÅA~JPT YJr oKyuJ xÄxh xhxq uJKüf TPrjÇ oπLr yP~ hJkMPa KZPuj pJÅrJ : mftoJj xrTJPrr kMPrJ xoP~A VíyJ~e S VekNft oπeJuP~r xm irPjr TJ\ TPrPZj ATmJu kJrPn\ jJPo oJjúJj UJPjr FT @˙JnJ\j mqKÜÇ KfKjA oNuf oπeJuP~r IiLj h¬rèPuJr IPWJKwf Kj~πT KZPujÇ fJÅr xPñ KZPuj oπLr ßZJa nJA ßmJryJj CK¨j S VKj Ko~J jJPor FT\jÇ ßmJryJj CK¨j VekNft nmj S rJ\CPTr ßa¥Jr Kj~πe TrPfjÇ @r VKj Ko~J VíyJ~e nmPj fhKmPr mq˜ gJTPfjÇ TP~T mZPrr mqmiJPj FTJKiT käPar oJKuT yP~PZj FA VKj Ko~JÇ \JjJ pJ~, ßTJPjJ kh jJ gJTJr krS oπeJuP~r xyTJrL kKrYJuT (@Aj) KyPxPm ATmJu kJrPn\ hJK~fô kJuj TPrPZjÇ oJjúJj UJj hJK~fô ßZPz ßhS~Jr krkrA fJÅPT @PVr \J~VJ~ IgtJ“ rJ\CPT mhKu TrJ yP~PZÇ ATmJu kJrPn\ ZJzJS oπeJuP~ FA KxK¥PTPar Ijqfo xhxq KZPuj k´KfoπLr KkFx yJxJj xJrS~Jr, FKkFx @xJhMöJoJj hLkM, xKYPmr KkFx rfj Yªs S KkS AKu~Jx CK¨j xmM\Ç F ZJzJ oπLr hJkMPa TotTftJ KyPxPm kKrKYf KxKj~r xyTJrL xKYm @TrJoMöJoJj, ßr\JCu, jJK\~J AxuJo S xMoj ßr\JS fhKmr TPr Ijq© mhKu yP~PZjÇ IQmi fhKmr jJ ßvJjJ~ FT pMVì xKYmPT vJK˜oNuT mhKu : iJjoK§r FTKa kKrfqÜ mJKz IQminJPm ImoMÜ TrJr \jq oπLr hJK~Pfô gJTJr xo~ oJjúJj UJj pMVì xKYm (oKjaKrÄ ßxu) TJoJu CK¨j fJuMThJrPT KjPhtv ßhjÇ KT∂á F IQmi TJ\ TrPf jJ YJS~J~ K㬠yP~ KfKj TJoJu CK¨j fJuM T hJrPT ßTî J \ TrPf \jk´vJxjxKYmPT KYKb ßhjÇ kPr xKYm CKuäKUf TotTftJr TJZ ßgPT WajJ ß\Pj fJÅr KmÀP≠ ßTJPjJ khPãk ßjjKjÇ jJo k´TJv jJ TrJr vPft FT KxKj~r xyTJrL xKYm mPuj, kZPªr mJAPrr ßTJPjJ TotTftJPTA oJjúJj UJj xyq TrPf kJrPfj jJÇ lPu fJÅr @vLmtJhkMÓrJA kMPrJ oπeJu~ S xÄKväÓ h¬rèPuJ Kj~πe TrPfjÇ

xÄUqJuWMPhr Skr vKlTMr ryoJj mMimJr FT KmmíKfPf mPuj, xrTJr Ifq∂ xMkKrTK·fnJPm huL~ TqJcJrPhr KhP~ ßhPvr KmKnjú ˙JPj xÄUqJuWMPhr mJKzWr, mqmxJ ksKfÔJj, CkJxjJuP~ yJouJ YJKuP~ QjrJ\qTr kKrK˙Kfr xíKÓ TPr hJ~ \JoJ~JfKvKmPrr Ckr YJKkP~ rJ\QjKfT lJ~hJ yJKxPur wzpPπ Ku¬ rP~PZÇ pKhS F kpt∂ pfèPuJ WajJ WPaPZ fJr ksPfqTKar xPñ ZJ©uLV, pMmuLV, P˝òJPxmT uLV S @S~JoL huL~ TqJcJrPhr xrJxKr xŒíÜfJ kJS~J PVPZÇ fmMS hMntJVq\jT Pp, TKfk~ ksYJroJiqo WajJPT KmTífnJPm Ck˙Jkj TPr ksTíf xfqPT @zJu TrPZÇ KmjJ fhP∂ xfqfJ pJYJA ZJzJA \JoJ~Jf-KvKmPrr Ckr PhJw YJKkP~ T·TJKyjL rYjJ TrPZÇ FPf ksTíf WajJ YJkJ kPz pJPò, xrTJKr ohPf xπJxLrJ KÆèe C“xJy KjP~ IkTot xÄWKaf TrPZÇ @r xÄUqJuWM xŒ´hJ~ PjJÄrJ rJ\QjKfT PUuJr KvTJr yPòjÇ KfKj PjJ~JUJuL, aJñJAu, kJmjJr xJÅKg~J, xJfãLrJ,

o~ojKxÄy, mèzJ, PljLxy PhPvr KmKnjú ˙JPj xJoksKfT TP~TKa WajJr metjJ KhP~ mPuj, ks T í f xfq ChWJaPj @orJ \JKfxÄPWr f•ôJmiJPj KmKnjú @∂\tJKfT oJjmJKiTJr xÄ˙Jr xojõP~ FTKa fh∂ TKovj Vbj TPr hJ~L mqKÜPhr KYK f TPr mqm˙J Pj~Jr hJKm \JjJAÇ F mqJkJPr @orJ \JKfxÄPWr hs∆f yóPãk TJojJ TrKZÇ KfKj mPuj, ksyxPjr KjmtJYjPT PTªs TPr \jVPer vK∂kNet @PªJuPj xrTJr PmxJoJu yP~ PmkPrJ~JnJPm xÄUqJuWM P hr WrmJKzPf, mqmxJ ksKfÔJPj, oKªPr yJouJ, nJXYMr S IKVúxÄPpJV YJuJPòÇ Fxm WajJr xPñ xrJxKr xrTJr xŒíÜ gJTJ~ PTJj ksKfTJr kJS~J pJPò jJÇ xrTJPrr KogqJ ksYJreJ S PjJÄrJ rJ\QjKfT PUuJr Kjoto KvTJr yPò PhPvr xÄUqJuWM xŒ´hJ~Ç xÄUqJuWM xŒ´hJP~r mJKzWr, iotL~ CkJxjJuP~r KjrJk•J KjKÁf TrJr \jq KxKx TqJPorJ ˙JkPjr hJKm \JKjP~ KfKj IKmuP’ xÄUquWMPhr \Jj-oJu, CkxjJu~ KjP~ PjJÄrJ rJ\QjKfT PUuJ mº TrJr \jq xrTJPrr ksKf @øJjÇ

iotL~ xÄUqJuWM (KxKk@rFoKm) jJPor FTKa xÄVbjÇ xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜPmq muJ y~ kÅJY \JjM~JrLÈr hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr kr \JoJf-KvKmr xy TP~TKa CV´k∫L xÄVbPjr xhxqrJ ßhPvr KmKnjú ˙JPj KyªM xŒshJP~r mJzLWr, mqJmxJ k´KfÔJj FmÄ iotL~ CkJwjJuP~ yJouJ S uMakJa YJuJPòÇ k´TJPvA KyªMPhr k´JejJPvr ÉoTL ßh~J YPòÇ AKfoPiqA yJouJTJrLrJ dJTJ, pPvJr, rÄkMr, mèzJ, rJ\vJyL, UMujJ S YasV´JPo vfJKiT KyªM mJzLPf yJouJ YJKuP~PZÇ yJouJTJuLPhr @âPj jJrL-KvÊ xy @yf yP~PZj vf vf oJjMwÇ pPvJPr IitvfJKiT KyªM mJzLPf yJouJTJrLrJ uMakJPar kr mJzLWPr IKVú xÄPpJV TPrPZÇ Fxm ˙JPj WaPZ iwtPjr WajJSÇ xÄmJh xPÿuPj \JjJPjJ y~ kptJ¬ KjrJk•Jr InJPm ßhPvr iotL~ oJAjKrKa xŒshJ~ @fÄPT Khj TJaJPòÇ xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜmq kJb TPrj kMKfJ è¬J, 7 \JjM~JrL u¥j xo~ KmPTu KfjaJ~ AÓ u¥Pjr oK≤KlCrL ßx≤JPr xÄmJh xPÿuPj @PrJ CkK˙f KZPuj, KoKyr xrTJr, xMrK†f è¬, ˝kj o\MohJr, k´xJ∂ mzá~J, k´PxjK\f h•, xMvJ∂ mJuJ, I\~∂J ßhmrJ~, ToPuv KmvõJx, xMvJ∂hJx è¬ k´oMUÇ xÄmJh xPÿuPj \JjJPjJ y~ mJÄuJPhPv iotL~ oJAjKrKa xŒshJP~r Ckr yJouJ FKa ßTJj jfáj WajJ j~ 1947 xJPur kr ßgPT yJPovJA PhPvr KyªM xŒshJ~ CV´k∫LPhr ÆJrJ KjptJKff yP~ @xPZÇ KmPvw TPr mftoJj xoP~ \JoJfKvKmr k´TJPvq PWJwjJ KhP~A KyªM KjiPj oJPb PjPoPZÇ CV´ m JhLrJ ÉÄTJr KhP~ muPZ mJÄuJPhPv KyªMPhr ˙Jj PjA y~ ßhv ßZPz YPu ßpPf yPm jJ y~ oOfáqr \Pjq k´˜Mf gJTPf yPmÇ \JoJf-KvKmr S fJPumJjkK∫Phr ÉoTLr oMPU ßhPvr xÄUqJuWM xŒshJP~r @fÄPT Khj TJaPZÇ xÄmJh xPÿuPj ßhPvr xÄUqJuWM xŒshJP~r \JjoJPur KjrJk•J KjKÁf TrPf xrTJPrr k´Kf @Pmhj \JKjP~PZ KxKk@rFoKmÇ

rSvj KmPrJiLhuL~ ßjfJ @PxjÇ Frkr ÊÀ y~ \JfL~ kJKatr jJaTÇ FPTr kr FT jJaTL~fJr oPiq Vf 13 KcPx’r FrvJhPT xKÿKuf xJoKrT yJxkJfJPu nKft TrJ y~Ç yJxkJfJPu mPxA rÄkMPrr FTKa @xj ßgPT FoKk KjmtJKYf yj KfKjÇ fJÅr hu ßgPT KjmtJKYf yj rSvj FrvJhxy @PrJ 32 \j ßjfJÇ Fr kPrA @PuJYjJ ÊÀ y~, FrvJh @xPu ßTJj KhPTÇ KmPrJiL hu jJ xrTJPr? \JjJ ßVPZ, F Im˙J~ rSvj FrvJh VfTJu huL~ ßjfJPhr \JKjP~PZj FrvJPhr SA xÿKfr TgJÇ mMimJr xrTJPrr FT\j k´nJmvJuL oπL S @S~JoL uLPVr ßk´KxKc~Jo xhxq jJo k´TJv jJ TrJr vPft mPuj, \JfL~ kJKat KjP~ FUj rSvj FrvJPhr Kx≠J∂A YNzJ∂Ç KfKj pJ Kx≠J∂ ßhPmj, fJ-A TrJ yPmÇ fPm oπL mPuj, \JfL~ kJKat KmPrJiL hu yPuS F hPur TJbJPoJ yPm VíykJKuf KmPrJiL hPur oPfJÇ xN© \JjJ~, KmKnjúoMUL YJPkr TJPZ jKf˝LTJr TPr FrvJh FUj hPur hJ~hJK~fô ˘L rSvPjr

SkrA ßZPz KhPf YJPòjÇ FrvJh huL~ k´iJj gJTPuS xÄxPh k´iJj KmPrJiLhuL~ ßjfJ yPmj rSvjÇ fPm \JfL~ kJKat ßgPT rSvj FrvJh TJCPT oKπfô ßhS~Jr hJKm \JjJPu fJPfS xrTJPrr @kK• ßjA mPu xN© \JjJ~Ç FrvJPhr Imft o JPj rSvj FrvJh kJKat r jmKjmtJKYf FoKkPhr KjP~ @\ mMimJr KmPTPu fJÅr èuvJPjr mJxJ~ ‰mbT TrPmj mPu \JjJ ßVPZÇ \JfL~ kJKat @xjú jfMj xrTJPr k´iJj KmPrJiL hu yPm, jJ xrTJPrr IÄv KyPxPm gJTPm fJ KjP~ @PuJYjJr \jqA oNuf @\PTr ‰mbT @øJj TrJ yP~PZÇ \JfL~ kJKatr ßk´KxKc~Jo xhxq S dJTJ-4 @xj ßgPT KjmtJKYf FoKk ‰x~h @mM ßyJPxj mJmuJ rSvj FrvJPhr mJxJ~ @P~JK\f @\PTr ‰mbPTr Kmw~Ka KjKÁf TPrPZjÇ F KmwP~ \JjPf YJAPu VfTJu KfKj mPuj, È@VJoLTJu (@\) oqJcJPor (rSvj FrvJh) mJxJ~ kJKatr jmKjmtJKYfPhr ‰mbT @øJj TrJ yP~PZÇ' KfKj mPuj, \JfL~ kJKat xÄxPh k´iJj KmPrJiL hu KyPxPm gJTPmÇ @r KmPrJiL hPur ßjfJ yPmj rSvj FrvJhÇ kJKat r ßY~JroqJj gJTPmj FrvJh KjP\Ç kJKatr @PrT ßk´KxKc~Jo xhxq S rÄkMr ßgPT KjmtJKYf FoKk oKvCr ryoJj rJñJ Imvq mPuPZj, rSvj FrvJh fJÅPT \JKjP~PZj, kJKatr ßY~JroqJj FrvJPhr KjPhtPvA xm KTZM yPòÇ rSvPjr xÄxPh KmPrJiLhuL~ k´iJPjr hJK~fô ßjS~Jr mqJkJPr KfKj xÿf yP~PZjÇ \JfL~ kJKatr ßk´KxKc~Jo xhxq S KjmtJYjTJuLj xrTJPrr kJKjxŒhoπL mqJKrˆJr @KjxM u AxuJo oJyoMh mPuPZj, xÄxPh KmPrJiL hu KyPxPm gJTPuS \JfL~ kJKat xrTJPrS IÄv KjPf kJrPmÇ KfKj mPuj, kJKT˜JPj kJKT˜Jj Kkkux kJKat pUj ãofJ~ KZu fUj jS~J\ vKrPlr oMxKuo KuV KmPrJiL hPu KZuÇ KmPrJiL hu ßgPTS fJPhr ßmv TP~T\j xrTJPr IÄv ßjjÇ F k´Kâ~J~ xJÄKmiJKjT ßTJPjJ mJiJ ßjA CPuäU TPr KfKj mPuj, xKyÄxfJr oPiqS xrTJr ßp FTaJ KjmtJYj TPr ßlPuPZ, FKa mz xlufJÇ huL~ k´iJj ÉPxAj oMyÿh FrvJh KxFoFAY ßgPT TPm ßmr yPòj, fJ KjP~ hPur ßjfJTotLPhr oPiq mqJkT ßTRfNyu ßhUJ KhP~PZÇ FrvJPhr WKjÔ FTKa xN© \JKjP~PZ, KvVKVrA KfKj ßmr yPmj, fPm KjmtJKYf xÄxh xhxq KyPxPm vkg KjPf I˝LTíKf \JjJPu fJÅPT KmPhPv kJKbP~ ßhS~J yPmÇ xrTJPrr xPñ ßmJ^JkzJr SkrA Kjntr TrPZ FrvJPhr V∂mqÇ VfTJu mj S kKrPmvoπL FmÄ @S~JoL uLPVr k´ Y Jr xŒJhT yJZJj oJyoM h \JKjP~PZj, FrvJPhr FUj @r yJxkJfJu ßgPT mJKz ßpPf ßTJPjJ mJiJ ßjAÇ KYKT“xJr k´P~J\Pj FrvJh Vul ßUuPf ßpPfj mPu \JjJj KfKjÇ FKhPT FrvJPhr Foj Im˙JPjr WajJ~ \JfL~ kJKatr FT hu ßjfJr oPiq yfJvJ S ßãJPnr xíKÓ yP~PZÇ KmPvw TPr pJÅrJ FrvJPhr KjPhtPv oPjJj~jk© \oJ KhP~S k´fqJyJr TPrPZj, fJÅrJ xrTJPrr xPñ FrvJPhr FTxPñ YuJPT ßoPj KjPf kJrPZj jJÇ \JjPf YJAPu kJKatr FT ßk´KxKc~Jo xhxq jJo k´TJv jJ TrJr vPft mPuj, ÈFrvJh pKh oPj TPrj ßp KfKj xrTJPrr xPñA gJTPmj, fPm @oJPhr oPjJj~jk© k´fqJyJr KjP~ Ff xm jJaT TrJ fJÅr CKYf y~KjÇ' KfKj mPuj, ÈpKh FrvJh FnJPm xKfq xKfq xrTJPrr xPñ FTof yP~ KmPrJiLhuL~ ßjfJ KyPxPm rSvjPT xogtj TPr huL~ k´iJj gJPTj, fPm F hPu @mJrS nJXj Imvq÷JmLÇ fPm xm KTZM ¸Ó yPf @oJPhrPT @PrJ KTZMaJ xo~ IPkãJ TrPf yPmÇ ßhUPf yPm FrvJh FoKk KyPxPm vkg ßjj KT jJÇ F ZJzJ yJxkJfJu ßgPT ßmKrP~ mJ \JKfr xJoPj KfKj TL mÜmq fMPu iPrj, ßxaJS FUj ßhUJr Kmw~Ç'

xJÄmJKhT vJyJm ßxUJPj Im˙Jr ImjKf WaPu krKhj oñumJr rJPf fJPT \r∆rL KnK•Pf ßmgjJu V´LPjr ßYÓ yJxkJfJPu ˙JjJ∂r TrJ y~Ç vJyJm CK¨j IJyoh ßmuJu fJr hs∆f IJPrJVq uJPnr \jq xTPur TJPZ ßhJ~J TJojJ TPrPZjÇ KfKj IJmJr xM˙ yP~ TKoCKjKar ßxmJ~ KjP\PT KjP~JK\f TrPf YJjÇ xJ¬JKyT xMroJ kKrmJr FA èjLmqKÜr hs∆f xM˙fJ TJojJ TrPZÇ


52 UmrJUmr

xÄUqJuWMPhr iJPj @èj iKrP~ KhPòÇ FZJzJ \JfL~ KjmtJYPj ßnJa ßh~J~ fJPhrPT ÉoKT ßh~J ImqJyf @PZÇ FT TgJ~ muPf ßVPu Yro @fPï Khj-pJkj TrPZj KyªM xŒshJP~r ßuJT\jÇ FKhPT, kOgT WajJ~ VJAmJºJ S \~kMryJPa Kjyf yP~PZj hMA \jÇ KxÄzJ (jJPaJr) : CkP\uJr xMTJv ACKj~Pjr PmJ~JKu~J VsJPo oñumJr rJPf KyªM kJzJ~ IKVúxÄPpJV TPrPZ hMmtí•rJÇ hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPj SA kJzJr xÄUqJuWM kKrmJrèPuJPT PnJa PTPªs PpPf KjPwi TPr KjmtJYjKmPrJiL k¡Ç fJPhr TgJ jJ ÊPj PnJa Ph~J~ oñumJr rJPf kJzJr uJuYJÅj, CPkj S KjKUu jJPo 3 \Pjr mJKzr @KñjJ~ rJUJ KmvJu TP~TKa UPzr óMPk FTPpJPV @èj KhP~ kJKuP~ pJ~ hMmtí•rJÇ kPr VsJomJxL FPx @èj Kj~πPe @PjÇ kJzJr KyªM PuJT\Pjr oPiq @fÄT KmrJ\ TrPZÇ Umr PkP~ jmKjmtJKYf @S~JoL uLPVr FoKk \MjJAh @yPoh kuT WajJ˙u kKrhvtj TPrjÇ kJÅYKmKm (\~kMryJa) : oñumJr rJPf CkP\uJr TMxM’J ACKj~Pjr PxJjJTMu VsJPo fJkx jJPo FT xÄUqJuWMr mJKzr UPzr VJhJ~ @èj KhP~PZ hMmtí•rJÇ @èj @fÄPT S fJ ßjnJPf KVP~ ÂhpPπr Kâ~J mº yP~ oJrJ PVPZj fJr TJTJ xMP\j Yªs hJx (60)Ç Umr PkP~ rJPfA TMxM’J ACKj~j kKrwPhr PY~JroqJj S CkP\uJ KmFjKkr xnJkKf @»Mu VlMr o¥u WajJ˙Pu pJjÇ oñumJr PmuJ 11aJ~ \~kMryJPar kMKuv xMkJr yJKohMu @uo, kJÅYKmKm CkP\uJ PY~JroqJj @»Mu S~JhMh, CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ rKlTMu AxuJo PxKuoxy ptJm-kMKuPvr ToíTftJrJ WajJ˙u kKrhvtj TPrjÇ K^jJAVJfL (ßvrkMr) : CkP\uJr TJÄvJ ACKj~Pjr kKÁo mJTJTMzJ VsJPor KV\tJr PVPa oñumJr rJPf @èj KhP~PZ hMmtí•rJÇ Fr krkrA CkP\uJ KjmtJyL IKlxJr PoJyJÿh PoJ\JPÿu yT, K^jJAVJfL gJjJr SKx (fhó) PVJuJo PoJPvth fJuMThJr WajJ˙u kKrhvtj TPrPZjÇ F WajJ~ \Kzf gJTJr IKnPpJPV kMKuv @Por @uL (62) jJPo FT\jPT @aT TPrPZÇ rJeLjVr (jSVJÅ) : oñumJr oiqrJPf hMmtí•rJ TMmzJfKu FuJTJr Pr\JCPur fMuJr KoPur kJPv rJUJ fMuJ PmJ^JA FTKa VJKzPf, kKÁo UP¢võPrr @»Mr rJöJPTr 2Ka, fJK\oMK¨Pjr 1Ka, @mMPur 1Ka, PoJxJP¨PTr 2Ka, vsL YrPer 1Ka, PVJkL PoJyPjr 1Ka, ksJe YrPer 1Ka S xhJvsL YrPer 2Kaxy 11 Ka UPzr VJhJ~ @èj KhP~ YPu pJ~Ç FPf xmTKa VJhJ S fMuJ PmJ^JA VJKzKa kMPz ZJA y~Ç FPf ksJ~ uãJKiT aJTJr ãKf y~ mPu \JjJ pJ~Ç FmqJkJPr rJeLjVr gJjJr SKx (fhó) ZJoZMr ryoJj \JjJj, rJPf hMmtí•rJ @èj KhP~ fMuJ PmJ^JA nanKa S UPzr UJhJèPuJ kMKzP~ KhP~PZÇ Umr PkP~ xTJPu WajJ˙u kKrhvtj TrJ yP~PZ FmÄ oJouJr ks˜MKf YuPZÇ vqJojVr (xJfãLrJ ) : CkP\uJr PVJkJukMPr Vf oñumJr rJPf kMuPTv mxMr @KXjJ~ rKãf iJPjr VJhJ~ @èj uJKVP~ KhP~PZ hMmtP•rJÇ FPf ksJ~ 20 yJ\Jr aJTJr iJj kMPz pJ~Ç kPr mJKzr oJKuTxy @vkJPvr PuJT\j FPx @èj Kj~πPe @PjÇ WajJ˙u kKrhvtj TPrj jmKjtmJKYf xÄxh xhxq x.o \VuMu yJ~hJr, xhr ACKk PY~JroqJj Ku~JTf mJmM S gJjJ nJrksJ¬ TotTftJ ZVLr Ko~JÇ FWajJ~ oJouJr ksóMKf YuPZÇ VJAmJºJ : 'hMmtí•Phr' yJouJ~ @yf PUJTJ rJo (55) rÄkMr PoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu KYKTf&xJiLj Im˙J~ 8 \JjM~JKr, mMimJr PnJPr oJrJ QVPZjÇ fJr mJKz P\uJr TMkfuJ ACKj~Pjr PmzJkJzJ VsJPoÇ fPm KjyPfr kKrmJPrr xhxqrJ IKnPpJV TPrPZj, 18 hPur TotLrJ KjmtJYPjr hM'Khj @PV fJPhr mJKz FPx UQJTJ rJoPT KjmtJYPjr Khj PnJa PTPªs jJ pJmJr \jq ÉoKT Ph~Ç Fxo~ fJPhr xPñ PUJTJ rJPor TgJ TJaJTJKa y~Ç FT kptJP~ 18 hPur TotLrJ PUJTJ rJoPT KkKaP~ @yf TrPu fJPT rÄkMr PoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu nKft TrJ y~Ç fPm F oOfáq KjP~ ryxq xíKÓ yP~PZÇ FKhPT, xhr CkP\uJr PmzJcJñJ VsJPo xÄUqJuWMPhr mJKzWr nJÄYMPrr WajJ~ 8 \JjM~JKr xºqJ kpt˜ TJCPT PVslfJr TrPf kJPrKj kMKuvÇ F WajJ~ hJP~rTíf oJouJr mJKh VsJPor jjL PVJkJu mPuj, oJouJ hJP~Prr kr hMAKhj PkKrP~ PVu IgY PTC PVslfJr yPuJ jJÇ yJouJTJrLrJ FUPjJ ÉoKT KhP~ pJPòÇ IjqKhPT VfTJu KxKkKm P\uJ vJUJr xnJkKf S~JK\Cr ryoJj S xJiJre xŒJhT KoKyr PWJPwr PjfíPfô ksKfKjKi hu ¡KfVs'&f kKrmJrèPuJPT xoPmhjJ \JKjP~PZjÇ

xLfJT᧠(Y¢VsJo) : ßnJa ßTPªs pJS~Jr TJrPe xLfJTMP·r TP~TKa ˙JPj xÄUqJuWMPhr mJKzPf yJouJ S IKVúxÄPpJPVr ÉoKT KhPò hMmtí•rJÇ PkRrxhr FuJTJr h•mJKz ÛMu PnJa PTPªsr @vkJPv, @KorJmJh VsJPo, Qx~hkMr ACKj~Pj, mJzmTM&u jJoJr mJ\Jr S TMKorJr KyªM xokshJP~r PuJT\jPT KjmtJYPjr @PV PgPTA ÉoKT Ph~J yKòuÇ mJQr~JdJuJ ACKj~j kKrwPhr PY~JroqJj PryJj CK¨j \JjJj, PnJa Ph~J~ Vf PxJomJr mJQr~JdJuJ FuJTJr uJuJjVr VsJPor jjLmJuJ

10 - 16 January 2014 m SURMA

votJ (72) S mTMu h•PT (60) KkKaP~ è„fr @yf TPr TP~T\j pMmTÇ FZJzJ PnJPar Khj mJzmTMP· fkj mzM~J S PvPUryJPa IKju jJPo hMA xÄUqJuWMr Skr yJouJ YJuJ~ hMmtí•rJÇ xLfJTM· PkRrxnJr 4 j’r S~Jct TJCK¿ur yJrJij PYRiMrL mJmM \JjJj, PnJPar Khj PgPT Pmv KTZM pMmT xhPrr PnJuJKVKr, PksofuJ, míªJr oJ'r KhWLxy Pmv TP~TKa ˙JPj ksTJPvq KyªMPhr mJKz \ôJKuP~ Ph~Jr ÉoKT KhP~PZÇ jJo ksTJPv IKjòMT TP~T\j xÄUqJuWM \JjJj, nP~-@fÄPT fJrJ ÉoKT hJfJPhr jJo ksTJv TrPf xJyx kJPòj jJÇ xÄUqJuWMFhr oPiq Yro @fÄT KmrJ\ TrPZÇ xLfJTM· gJjJr SKx PoJ. AlPfUJr yJxJj S CkP\uJ KjmtJyL IKlxJr oMyÿh vJyLj AorJj mPuj, Kmw~Ka @orJ ÊPjKZÇ fPm PTC xMKjKhtÓ TJPrJ Km„P≠ IKnPpJV TPrKjÇ fJrkrS Ppxm FuJTJ PgPT F irPjr jJvTfJr ÉoKTr Umr @orJ kJKò PxUJPj @Aj-víÄUuJ mJKyjL Qksre TrJ yP~PZÇ ÈFTJ•Prr WJfT hJuJu KjoNtu TKoKa' S ÈßoRumJh S xJŒ´hJK~TfJKmPrJiL hKãe FvL~ VexKÿuj'r KjªJ : 10o \JfL~ xÄxh KjmtJYjPT ßTªs TPr xJrJ ßhPv KmPvwnJPm KyªM IiMqKwf \jkPh \JoJ~Jf-KmFjKkr xπJxLrJ ßp jOvÄx yJouJ YJuJPò fJr KmÀP≠ TPbJrfo khPãk V´yPer hJKm \JKjP~PZ ÈFTJ•Prr WJfT hJuJu KjoNtu TKoKa' FmÄ ÈßoRumJh S xJŒ´hJK~TfJKmPrJiL hKãe FvL~ VexKÿuj'Ç hMA xÄVbPjr ßjfímOª TftOT ˝JãKrf FT KmmOKfPf muJ y~ : È10o \JfL~ xÄxh KjmtJYj m\tj S k´KfPrJPir jJPo CkpMtkKr ImPrJi yrfJu ßcPT KmFjKk-\JoJ~JPfr ß\Ja xJrJ ßhPv jK\rKmyLj xπJx, yfqJ S ±ÄPxr fJ§m YJuJPòÇ 5 \JjM~JKrr KjmtJYPjr @PV ßgPTA fJrJ ßkasu ßmJoJ S TTPau ZMÅPz kgYJrL, mJx S ßaPŒJ pJ©L, TJrUJjJ S IKlxVJoL ßUPa UJS~J oJjMw, kMKuv, mJx S asJTYJuT FojKT ÛáuVJoL KvÊPhr ßpnJPm yfqJ TPrPZ ˝JiLj mJÄuJPhPv Fr KÆfL~ jK\r ßjAÇ hJKm @hJP~r jJPo KjrLy oJjMwPhr KjKmtYJPr yfqJ TPr, \jVPer \Lmj-\LKmTJ ±Äx TPr, ßhPvr IgtjLKfr ßTJor ßnPX KhP~ \JoJ~Jf '71-Fr krJ\P~r k´KfPvJi V´yPer kJvJkJKv mJÄuJPhvPT kJKT˜JPjr oPfJ xπJxL S oPjJKuKgT oMxKuo rJÓs mJjJPf YJAPZ, pJr mmtPrJKYf IKnmqKÜ yPò xJrJ ßhPv xÄUqJuWM ioLt~ xŒ´hJP~r Ckr kKrTK·f S iJrJmJKyT yJouJÇ ÈVf KfjKhj iPr xJrJ ßhPv KyªM xŒ´hJP~r ßTC pJPf ßnJaPTPªs ßpPf jJ kJPr fJr \jq C•rmñ ßgPT hKãemñ kpt∂ Km˜íf KyªM IiMqKwf \jkPh \JoJ~Jf-KmFjKkr xJŒ´hJK~T yJouJ S ±ÄPxr ßp Kmmre Kk´≤ S APuTasKjT KoKc~J~ k´YJKrf S k´TJKvf yPò fJPf @orJ Ifq∂ ãá… S ßmhjJyfÇ \JoJ~Jf-KmFjKkr xπJxLPhr Fxm TJkMÀPwJKYf yJouJr KjªJ \JjJmJr nJwJ @oJPhr \JjJ ßjAÇ ßaKuKnvPj @orJ ßhPUKZ KjmtJYPjr Khj C•rmPñr KmFjKk\JoJ~JPfr ToLtrJ ßnJaPTªs ImPrJi TPr ßväJVJj KhPò ÈßnJa KhPf @xPm pJrJ, uJv yP~ KlrPm fJrJÇ' 5 S 6 \JjM~JKr KjmtJYjL xKyÄxfJ~ xJrJ ßhPv 27 \j oJjMw Kjyf yP~PZj, pJr hJ~ ImvqA KmFjKk-\JoJ~Jf ß\JPar vLwt ßjfJPhr KjPf yPmÇ xÄmJhkP© ZKm ßmKrP~PZ WrmJKz, xyJ~-xŒhyJrJ KhjJ\kMr S bJTárVÅJSP~r vf vf KyªM kKrmJPrr Kmkeú oJjMw k´Y§ vLPfr ßnfr oKªPrr ßUJuJ k´JñPj FPx @vs~ KjP~PZjÇ @orJ uãq TPrKZ mÉ ßãP© k´vJxPj rPºs rPºs Im˙JjTJrL \JoJ~Jf-KmFjKkr xogtTrJ Fxm yJouJr xo~ ÊiM KjrmA gJPTKj, k´PrJKYfS TPrPZÇ ßTJgJS \JoJ~JKfrJ ˙JjL~ @S~JoL uLPVr ßjfJToLtPhrS mqmyJr TPrPZÇ KmmOKfPf ˝Jãr TPrj : KmYJrkKf ßoJyJÿh ßVJuJo rJæJjL, Kv·L TJA~No ßYRiMrL, KmYJrkKf ‰x~h @oLÀu AxuJo, IiqJkT ßmJryJjCK¨j UJj \JyJñLr, ßuUT ‰x~h vJoxMu yT, xJÄmJKhT TJoJu ßuJyJjL, IiqJkT I\~ rJ~, TgJKv·L yJxJj @K\\Mu yT, IiqJkT IjMko ßxj, ßxÖr ToJ¥Jr TPjtu (Im:) @mM SxoJj ßYRiMrL, c” jNÀjjmL, ßuUT xJÄmJKhT vJyKr~Jr TKmr, IiqJkT oMjfJxLr oJoMj, vyLh\J~J vqJouL jJxrLj ßYRiMrL, nJÛr ßlrPhRxL Kk´~nJKweL, YuKó©KjotJfJ vJoLo @UfJr, cJ” ‰x~h vJKlTáu @uo, oJjmJKiTJrToLt TJ\L oMTáu, KvãJKmh oofJ\ uKfl, vyLh\J~J xJuoJ yT, oMKÜPpJ≠J KvKrj mJjM KoKfu, TuJKoˆ ‰x~h oJymMmMr rKvh, xoJ\ToLt @roJ h•, xoJ\ToLt jNr\JyJj ßmJx, Kv·L yJPvo UJj, ˙kKf rKmCu ÉxJAj, IiqJKkTJ oJylá\J UJjo, Kv·L @mMu mJrT @unL, xÄÛíKfToLt ßVJuJo ßoJyJÿh AhM, mqJKrˆJr c” fáKrj @lPrJ\, cJ” jM\yJf ßYRiMrL v¸J, IiqJKkTJ \JKrjJ ryoJj UJj, V´∆k TqJP¡j (Im”) l\uMu yT, FcPnJPTa UªTJr @mhMu oJjúJj, IiqJkT ßoxmJy TJoJu, IiqJkT ßoJyJÿh ßxKuo, oMKÜPpJ≠J ßUJªTJr @mhMu oJPuT vyLhMuäJy&, IiqJkT VJ\L xJPuyCK¨j, \JfL~ láamuhPur k´JÜj IKijJ~T vJoxMu @uo o†M, c” lKrhJ oK\h, oMKÜPpJ≠J TJ\L uM“lr ryoJj, oMKÜPpJ≠J @mhMr rm, ßuUT @uL @Tmr aJmL, xJÄmJKhT l\uMr ryoJj, xJÄmJKhT xJKær ryoJj UJj, xoJ\ToLt oyæf ßyJPxj UJj, IiqJkT ßoJ” @P~v CK¨j, cJ” ßvU mJyJÀu @uo, FcPnJPTa mJP~K\f @T&TJx, IiqJkT @mhMu Vl&lJr, FcPnJPTa ßT Fo @mhMx xJuJo, TKm \~hMu ßyJPxj, k´nJwT TJoÀöJoJj, xJÄmJKhT oPyªs jJg ßxj, xJÄmJKhT vSTf mJXJKu, xoJ\ToLt TJoÀjúJyJr oJjúJj, xJÄmJKhT oKvCr ryoJj ßUJTj, FcPnJPTa yJKmmCuäJ ßYRiMrL, vsL Yªj vLu, xoJ\ToLt @jxJr @yohCuäJ k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

IJmJrS K\PrJ krmftL xKyÄxfJ ßoJTJKmuJ~ xrTJPrr TPbJr Im˙Jj fMPu iPr k´iJjoπL mPuj, FPãP© K\PrJ auJPr¿ ßhUJPjJ yPmÇ k´PvúJ•r kPmt k´iJjoπLr TJPZ \JjPf YJS~J y~ TPm TUj @VJoL KjmtJYj yPm

FmÄ KTnJPm @PuJYjJr xN©kJf yPmÇ \mJPm k´iJjoπL \JKjP~PZj, @VJoL pUj @xPm fUjA KjmtJYj yPmÇ @PuJYjJr \jq @S~JoL uLV @PVA @øJj TPrKZuÇ @orJ YJA, míy•r ˝JPgt xTPur xPñ @PuJYjJ TrPfÇ FKa Kjntr TrPZ KmPrJiL ßj©Lr SkrÇ fPm CKj ßfJ FUj KmPrJiL ßjfJr ßY~JPrS gJTPZj jJÇ k´iJjoπLr nJwJ~, @PuJYjJr @PV pM≠JkrJiL \JoJ~JPfr xñ ZJzPf yPm KmPrJiL ßj©LPTÇ FTA xPñ yrfJu-ImPrJixy ±ÄxJ®T TotxNKY ßgPTS xPr @xPf yPmÇ xÄmJh xPÿuPj yJPxqJöôu k´iJjoπL hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPj @S~JoL uLV k´JgtLPhr KjrïMv Km\~ yS~J~ ßhvmJxL S ßnJaJrPhr ijqmJh S TífùfJ \JjJjÇ k´iJjoπLr xrTJKr mJxnmj VenmPjr xJoPjr CjìMÜ uPj xÄmJh xPÿuPj @S~JoL uLPVr KxKj~r ßjfJ, KjmtJYjTJuLj xrTJPrr oπLrJ CkK˙f KZPujÇ k´J~ ßkRPj FT WµJr xÄmJh xPÿuPj hMA kíÔJr KuKUf mÜmq kJb TPrj k´iJjoπLÇ FPf KfKj KjmtJYj-krmftL xπJx S xKyÄx TotTJ§ TPbJrnJPm hoj TrJr ßWJweJ ßhjÇ xÄK㬠F k´PvúJ•rkPmt k´iJjoπL \JjJj, jfMj xrTJPrr kg YuJ~ ßp ßTJj mJiJ FPuS KfKj @PVr oPfJA Ijz gJTPmjÇ KjmtJYj m\tj TrJ KmPrJiL hu @PªJuj YJKuP~ ßVPu fJ KTnJPm ßoJTJKmuJ TrJ yPm \JjPf YJAPu k´iJjoπL mPuj, FèPuJ @orJ TPbJr yP˜ hoj TrPmJÇ C\JPj jJS ßbPu ßj~JA @oJPhr TJ\Ç KjmtJYj V´yePpJVq yPm KTjJ F KjP~ k´vú rP~PZ∏ F KmwP~ k´iJjoπLr k´KfKâ~J \JjPf YJAPu KfKj mPuj, xJrJ ßhPv 18 yJ\Jr ßnJaPTPªs ßnJa ßj~J yP~PZÇ KTZM ßTPªs xπJxLrJ ßnJa mPºr ßYÓJ TPrPZÇ fJrJ uJPhj aJAPkr mÜífJ KhP~ ßnJa m\tPjr @øJj \JKjP~PZÇ KfKj mPuj, KjmtJYj KjP~ IKnPpJV CbPf kJPr FojKa @Ko KmvõJx TKr jJÇ \jVe ˝f”°NftnJPm IÄv KjP~PZÇ pJrJ IÄv ßj~Kj fJPhr \jq pJrJ TJÅhPZ fJ ßfJ @Ko \JKj jJÇ KjmtJYPj IPjT ßTPªs ßnJaJr CkK˙Kf To KZuÇ xrTJr ßnJaJrPhr KjrJk•J KhPf mqgt yP~PZ KTjJ Foj k´Pvú KfKj mPuj, \JoJ~JfKmFjKk kMPrJ KjmtJYj mJjYJu TrPf ßYP~KZuÇ \jVe fJPhr cJPT xJzJ ßh~KjÇ KTZM \J~VJ~ fJrJ ÛMu kMKzP~PZÇ mJiJ KhP~PZÇ Fxm WajJr @Ajxÿf KmYJr yPmÇ \jVPer \JjoJu KjP~ ßUuJ yPu fJPhr ZJzJ yPm jJÇ KjmtJYPj ßnJPar yJr KjP~ x∂áÓ KTjJ \JjPf YJAPu ßvU yJKxjJ mPuj, \jVe ßp ßnJa KhPf ßkPrPZ FPfA x∂áÓÇ jfMj xrTJPrr krrJÓsjLKf ßToj yPm∏ KmPhvL xJÄmJKhPTr F k´Pvúr \mJPm KfKj mPuj, mJÄuJPhPvr krrJÓsjLKf IkKrmKftf gJTPmÇ k´KfPmvLxy xm ßhPvr xPñ xMxŒTt rãJ TPr YuJA @oJPhr jLKfÇ FT k´Pvúr \mJPm k´iJjoπL mPuj, @PuJYjJr @PV KmPrJiL huPT yrfJu-ImPrJi mº TrPf, oJjMw yfqJ S ±ÄxJ®T TotTJ§ mº TrPf yPmÇ \JoJ~JPfr xñ fqJV TrPf yPmÇ fPmA xMÔMnJPm @PuJYjJ TrJ pJPmÇ KfKj mPuj, KjmtJYPj pJrJ mJiJ KhP~PZ fJrJ ˝JiLjfJ S Vefπ KmPrJiLÇ pJrJ ßnJa KhP~PZ fJrJ ˝JiLjfJr kãvKÜÇ fJrJ VefPπr kPãÇ pJrJ VefPπ KmvõJx TPr jJ fJrJA KjmtJYj m\tj TPrPZÇ FTA k´xPñ \JjPf YJS~J y~∏ oMKÜpMP≠r kPãr mPu kKrKYf mJÄuJPhPvr TKoCKjˆ kJKat KjmtJYj m\tj TPrPZÇ TKoCKjˆ kJKatr FT xoP~r ßjfJrJ FUj @S~JoL uLPVS @PZjÇ F KmwP~ fJr k´KfKâ~J KT? \mJPm k´iJjoπL mPuj, kJTJ pJrJ fJrJ @S~JoL uLPV @PZjÇ pJrJ rP~ ßVPZj fJrJ kPY ßVPZjÇ fJrJ KmYJr KmPväwe TrPf TrPf KZjúKnjú yP~ pJPòjÇ xπJx S xKyÄxfJr KmwP~ xrTJPrr TPbJr Im˙JPjr xPñ \JoJ~JPf AxuJoLPT KjKw≠ TrJ yPm KTjJ \JjPf YJAPu KfKj mPuj, @hJuPfr oJiqPo \JoJ~Jf \KñmJhL xÄVbj KyPxPm KYK¤f yP~PZÇ ßxUJPj fJPhr KmwP~ @PrTKa oJouJ @PZÇ fJ KjK• jJ yS~J kpt∂ F KmwP~ o∂mq TrPf YJA jJÇ KmPrJiL hu ZJzJ KjmtJYPjr TJrPe jfMj xrTJr @∂\tJKfT ImPrJPir oMPU kzPf kJPr mPu @PuJYjJ yPò, F KjP~ xrTJPrr nJmjJ KT \JjPf YJAPu KfKj mPuj, ßTj fJ @xPm? mJÄuJPhPvr IkrJi KT? mÉ ßhPv FrPYP~ UJrJk Im˙J~ KjmtJYj yP~PZÇ fJPhrS ßfJ ‰mifJ ßh~J yP~PZÇ ImPrJi pJrJ KhPf YJ~ fJrJ mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ~ KmvõJx TPr jJÇ pJrJ mJÄuJPhPvr IK˜Pfô KmvõJx TPr jJ fJPhr oJgJ~ Foj KY∂JÇ fJrJ kJrPm jJÇ ßhv FKVP~ pJPmÇ @S~JoL uLPVr k´JgtLPhr yuljJoJ~ ßh~J xŒh KmmreLPf TJrS TJrS I˝JnJKmT xŒh gJTJr KmwP~ k´iJjoπLr k´KfKâ~J \JjPf YJAPu KfKj mPuj, ßTC I˝JnJKmT xŒh I\tj TrPu KjÁ~ mqm˙J ßj~J yPmÇ I˝JnJKmT xŒh mJKzP~ gJTPu hMjtLKf hoj TKovj mqm˙J KjPf kJPrÇ KfKj mPuj, @~ xmJr ßmPzPZÇ mJzPZÇ FaJ ˝JnJKmTÇ VJPot≤ v´KoTPhrS @~ ßmPzPZÇ fPm @Ko ßTJj hMjtLKfmJ\PT k´PaTvj KhPf pJPmJ jJÇ xKÿKufnJPm xrTJr Vbj TrJ yPm KTjJ \JjPf YJAPu KfKj mPuj, ß\Ja @PZÇ fJPhr KjP~ @PuJYjJ TPr TrPf kJKrÇ IPjTaJ yJxqrx TPr KfKj mPuj, KmPrJiL huS ßfJ rJUPf yPmÇ FUjS oyJP\Ja @PZ KTjJ \JjPf YJAPu KfKj xrJxKr ßTJj \mJm jJ KhP~ mPuj, oyJP\Ja ßfJ oyJÇ \JfL~ kJKatr ßY~JroqJj ÉPxAj oMyÿh FrvJh ßToj, KT Im˙J~ @PZj Foj k´Pvúr \mJPm KfKj mPuj, CKj ßfJ nJu @PZjÇ Vul ßUuPZjÇ KuKUf mÜPmq k´iJjoπL mPuj, KmPrJiL hPur IjJTJK–ãf KjmtJYj m\tPjr Kx≠J∂ FmÄ KjmtJYjPT mJjYJu TrJr \jq xπJx, xKyÄxfJ, yfqJ, \jVPer \JjoJu FmÄ rJÓsL~ xŒPhr ±Äxpù, IKVúxÄPpJV, CÛJKj, ©JxxíKÓ S ßmJoJmJK\r oiqKhP~ xTu Ikk´~Jx k´fqJUqJj TPr \jVe ˝f”°NftnJPm KjmtJYPj IÄvV´ye TrJ~ @Ko mqKÜVfnJPm @oJr xrTJr, @oJr hPur FmÄ \jVPer kã ßgPT xTuPT IKnjªj S ijqmJh \JjJAÇ KfKj mPuj, F KjmtJYPj \jVe xπJx, ‰jrJ\q S jJvTfJr KmÀP≠ vJK∂, xJÄKmiJKjT iJrJ FmÄ VefPπr kPã rJ~ KhP~PZjÇ F KjmtJYPj Km\~ yP~PZ VefPπr FmÄ krJ\~ yP~PZ Vefπ S ˝JiLjfJr KmPrJiL vKÜrÇ vf ÉoKT S xπJxL-TotTJ§ CPkãJ TPr \LmPjr ^MÅKT KjP~ pJrJ F KjmtJYjPT xlu TrJr \jq TJ\ TPrPZj @Ko fJPhr ijqmJh \JjJAÇ k´iJjoπL KjmtJYj TKovj, k´vJxKjT TotTftJ, ßxjJmJKyjL, KmK\Km, rqJm, kMKuv, @jxJr, ßTJˆJu VJctxy @Aj-ví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xTu xhxqPTS ijqmJh \JjJj KuKUf mÜPmqÇ


UmrJUmr 53

SURMA m 10 - 16 January 2014

mOPaPj ßnJa \JKu~JKf KjmtJYPjr xo~ kMPrJ mOPaj\MPz lPaJ @AKc TJct k´hvtjkNmtT ßnJa V´yPer FA jfáj mqm˙J mJ˜mJ~Pjr kKrT·jJ ßj~J yP~PZÇ jhtJj @~JruqJP¥ ßnJaJrPhr @AKc TJct k´hvtj mJiqfJoNuTÇ mÉ @PV ßgPT ßxUJPj lPaJ @AKcr oJiqPo ßnJa V´ye YJuM rP~PZÇ jhtJj @~JruqJP¥r ßxA oPcu IjMxrPjA FmJr AÄuqJP¥S YJuM yPf pJPò ßnJaJrPhr lPaJ @AKaÇ fPm xrTJPrr @AKc TJct k´mftPjr KmPrJiL jJ’JraM@AKc Fr TqJPŒAjJrrJ FA kKrT·jJr KmPrJiLfJ TPrPZjÇ FKhPT, TKovj ßY~Jr CAPoj ß\Kj S~Jaxj mPuPZj, k´oJj xJPkã ßnJa \JKu~JKfr Kmw~Ka UMmA jVjq, @r pJ-A y~ fJ k´JgtL FmÄ fJPhr xogtTPhr ÆJrJ xÄWKaf yP~ gJPTÇ @r ßnJa \JKu~JKfr ßTªsKmªMPf hKãe FKv~J fgJ mJÄuJPhv S kJKT˜JjL TKoCKjKar jJo YPu FPxPZ xmtJPV´Ç mJXJKu IiMqKwf aJS~Jr yqJoPuax mJrJxy AÄuqJP¥r 16Ka FuJTJPT fáujJoNuTnJPm ßmvL ^áÅKTkNet KyPxPm xjJÜ TPrPZ APuTPasJrJu TKovjÇ ÈAPuTPasJrJu l∑c Aj hq ACPT' KvPrJjJPo FT KrPkJPatr muJ yP~PZ ßp, KTZá ßuJTJu IPgJKrKar S~Jct ZJzJ @r ßTJgJS ßfoj FTaJ ßnJa \JKu~JKfr ßYÓJ kKruKãf y~KjÇ fPm APuTvj TKovj Imvq muPZ, FaJ nJmJ náu yPm ßp KjmtJYjL \JKu~JKfr xJPg ÊiMoJ© xJCg FKv~Jj TKoCKjKar ßuJT\jA \KzfÇ fJPhr oPf, ßyJ~JAa mOKav, xJCg FKv~Jj FmÄ IjqJjq ACPrJKk~Jj \JKfPVJKÔr ßuJT\jS ßnJa \JKu~JKfPf ßhJwL xJmq˜ yP~PZjÇ KT∂á FPf FS muJ yP~PZ ßp, ßnJa \JKu~JKfPf ßpxm TKoCKjKar jJo YPu FPxPZ ßxxm TKoCKjKa xŒPTt IJPrJ ßUJÅ\-Umr ßj~J yPmÇ KmPvw TPr pJPhr ßvTz kJKT˜Jj S mJÄuJPhPvr ßTJPjJ IÄPvr xJPg xŒOÜ ßpUJPj Fxm \JKu~JKfr Kmw~ xŒPTt KmKnjú KjKhtÓ IKnPpJV rP~PZÇ aJS~Jr yqJoPuaxy AÄuqJP¥r ßp 16Ka FuJTJ ßmvL ^MÅKTkNet mPu CPuäU TrJ yP~PZ fJ yPuJ ∏ u¥Pjr mJAPr KÆfL~ mOy“ mJXJKu IiNqKwf KxKa mJKotÄyJo, msJcPlJct, mäJTmJjt, mJjtKu, TucJrPcAu, TPnK≤s, cJrKm, Ky¥mJjt, KTTtKux, SøyJo, ßkjcu, KkaJrmrJ, xäJS, S~Juxu FmÄ S~KTÄÇ CPuäUq, 2003 xJu ßgPT jhtJj IJ~JruqJP¥ YJuM yP~PZ lPaJ IJAKcr oJiqPo ßnJV V´yeÇ Fxm APuTPasJrJu IJAPcK≤Ka TJct ßnJaJPhr TJPZ KmjJoNPuq Kmfre TrJ y~Ç ßnJaJr IJAKc TJct YJuMr kr ßgPT xKbT IJAPcK≤Ka ßhUJPf mqgt yP~ TJPrJ TJPrJ ßnJa KhPf jJ kJrJ mqKff mz irPjr IJr ßfoj ßTJPjJ IxMKmPi y~Kj mPu \JKjP~PZ APuTPasJrJu TKovjÇ fPm jhtJj IJ~JruqJP¥r IjMxrPe kMPrJ mOPaPj lPaJ IJAKc k´mftj TrPf ßVPu fJPf IPjT mq~ Igt TrPf yPmÇ ßnJaJPhr ßkJKuÄ ßˆvPj IJxJr xo~ fJPhr xJPg TPr lPaJ IJAKc xJPg KjP~ IJxJr \jq TqJPŒAj TrJr Kmw~Ka FA mq~UJPfr I∂ntNÜ yPmÇ TKovj IJPrJ xMkJKrv TPr ßp, ßnJPar xKbT oNuqJ~Pjr \jq KjmtJYPj IKfKrÜ KTZM oJjh¥ KjitJre TrJ k´P~J\j FmÄ fJ IJVJoL ßo oJPx IjMKÔfmq ßuJTJu S ACPrJKk~Jj APuTvPjr kNPmtA TrJ CKYfÇ TKovj ßY~Jr S~Jaxj mqJUqJ TPr mPuj, k´JgtLPhr KjmtJYjL TqJPŒAjJrrJ IJVJoLPf ßTJPjJ ßkJˆJu ßnJa k´hJPj IgmJ ßkJˆJu ßnJa FKkäPTvj kNrPj ßTJPjJ irPjr nëKoTJ rJUPf kJrPmj jJÇ KfKj IJvJ k´TJv TPr mPuj, IJorJ FTKa vKÜvJuL ßTJc Im TjcJPÖr oJiqPo fJ I\tj TrPf kJrPmJ, KT∂á ßTJPjJ TJrPj pKh fJ I\tPj IJorJ Kmlu yA fUj fJ kKrmftPjr \jq xMkJKrv TrPmJÇ FKhPT, jJÍJraáIJAKc Fr TqJPŒAjJr VJA yJrmJat mPuPZj, FaJ xrTJPrr \jq IPpRKÜT yPm ßp ßyJo IKlPxr ßTªsL~ jqJvjJu IJAKc TJct k´T·PT mftoJj ßnJaJr IJAKc TJPctr xJPg FKTnëf TrJÇ PckMKa k´iJjoπL KjT ßTîV Imvq xfTt TPr KhP~ mPuPZj ßp KfKj FA WMPz hJÅzJPjJPT xogtj TPrj jJÇ oñumJr yJC\ ToP¿ Tj\JrPnKan kJKat FoKk KjT Kc mAx fJr mÜPmq ßckMKa k´iJjoπLPT jhtJj IJ~JruqJP¥r oPfJ xlu ßnJaJr IJAKc TJct k´mftj TPr ßnJaJPhr ßnJaJKiTJr xMrãJ~ xJyJpq TrJr k´Kf ß\Jr KhP~PZjÇ PTKmPja IKlPxr FT\j oNUkJ© mPuj, xrTJr ßnJa \JKu~JKfr AxMqKa UMmA èr∆Pfôr xJPg UKfP~ ßhUPZ FmÄ FA AxMqPf TJ\ TrJr \jq APuTPasJrJu TKovjPT IJorJ ijqmJh \JjJKòÇ KfKj IJPrJ mPuj, ßnJaJr IJAKc xŒKTtf KrPkJPatr xMkJKrvxoNy xfTtfJr xJPg KmPmYjJ TrPmJ FmÄ k´P~J\j IjMpJ~L xKâ~ nëKoTJ rJUPmJÇ \Mj oJx ßgPT KjmtJYPj ßnJa hJPj IÄv ßj~Jr \jq k´PfqTPT ImvqA mqKÜVfnJPm fgq CkJgq KhP~ ßnJaJr ßrK\Pˆsvj xŒjú TrPf yPm, mftoJPj pJ ßTJPjJ kKrmJPrr TftJmqKÜ TfítT SA kKrmJPrr IjqJjq mqKÜr mO•J∂ xrmrJy TrPuA YPuÇ

ßluJjL èKuKm≠ uJPvr ZKm ßhv-KmPhPvr oJjMPwr ÂhP~ jJzJ ßh~Ç F WajJr kr Vf Kfj mZPr TMKzV´Jo xLoJP∂A Kjyf yP~PZj Kfj mJÄuJPhvLÇ @yf S Ikyre yP~PZj I∂f 50 \jÇ KmKnjú xo~ xLoJ∂ ‰mbPTr krS gJPoKj KmFxFPlr èKumwte S KjptJfjÇ 2011 xJPur 7 \JjM~JKr mJÄuJPhvL KTPvJrL ßluJjL nJrf ßgPT lMumJzL CkP\uJr Ij∂kMr xLoJP∂r TJÅaJfJPrr ßmzJ kJr yP~ mJÄuJPhPvr Kj\ mJKzPf ßlrJr xo~ KmFxFPlr èKuPf KjotonJPm k´Je yJrJ~Ç hLWt ãe fJr uJv ^MPu gJPT TJÅaJfJPrr ßmzJ~Ç F WajJKa ßhv-KmPhPvr VeoJiqo S oJjmJKiTJr TotLPhr TJPZ xoJPuJKYf y~Ç ßUJh nJrPfr VeoJiqoèPuJr ßxJóJr nNKoTJ~ ImPvPw ßTJYKmyJPrr KmFxFPlr KmPvw @hJuPf 2013 xJPur 13 @Vˆ KmYJKrT TJptâo ÊÀ y~Ç @hJuPf xJãq ßhj k´fqãhvtL

mJmJ jNr AxuJo S oJoJ @»Mu yJKjlÇ IKnpMÜ KmFxFl xhxq IoL~ ßWJwPT Vf 6 ßxP¡’r KmPvw @hJuf ßmTxMr UJuJx ßh~J y~Ç Fr krS YuPf gJPT KmYJr kJS~Jr k´PYÓJÇ IKnpMÜ KmFxFl xhxq IoL~ ßWJw ßmTxMr UJuJx kJS~J~ ßluJjLr mJmJ jNr AxuJo TMKzV´Jo ßk´xTîJPm FT xÄmJh xPÿuj TPrj FmÄ nJrfL~ yJATKovPjr oJiqPo nJrf xrTJPrr TJPZ jqJ~KmYJPrr @Pmhj TPrjÇ 13 ßxP¡’r nJrf xrTJr KmFxFPlr Có @hJuPf ßluJjL yfqJr kMjKmtYJPrr ßWJweJ ßhjÇ ßluJjL yfqJTJP§r Kfj mZr ßkKrP~ ßVPuS nJrf xrTJr KmYJKrT TJptâo ÊÀ jJ TrJ~ ãM… k´KfKâ~J mqÜ TPrPZj fJr ˝\j S xLoJ∂mJxLrJÇ TMKzV´Jo kJmKuT k´KxKTCar IqJcPnJPTa @msJyJo KuÄTj mPuj, KmFxFPlr KmPvw @hJuf IKnpMÜ IoL~ ßWJwPT ßmTxMr UJuJx ßh~J~ mJÄuJPhPvr kJvJkJKv KmvõmJxLS FA rJ~ ßoPj ßj~KjÇ lPu nJrf xrTJr oJouJKa kMjKmtPmYjJr Kx≠J∂ V´ye TPrÇ F Im˙J~ mJÄuJPhv xrTJPrr CKYf KmYJr kJS~Jr \jq nJrf xrTJrPT YJk ßh~JÇ PluJjL yfqJr KmYJrxy xm irPjr xLoJ∂ yfqJ, KjptJfj S Ikyre mPº hMA ßhPvr xrTJr TJptTr nNKoTJ rJUPm ßluJjLr kKrmJrxy xLoJP∂r oJjMPwr FUj FaJA k´fqJvJÇ

FKéPc≤ F¥ Im AjlrPovj FqJÖ-Fr 183Ka xJAPa xÄVOyLf fgq IjMpJ~L 2012-13 xJPu KmsPaPjr 12 yJ\Jr ßuJT FF¥A’r FTA ACKjPa 10 mJPrr IKiT ßxmJ V´ye TrPf KVP~PZjÇ FPhr oPiq KTZá xÄUqT mZPr 50 mJPrrS ßmKv FF¥A’r ßxmJ V´ye TPrPZjÇ FA vLf ßoRxMPo FF¥A’Pf ßrJVLPhr mqJkT YJPk Tftmqrf KYKT&xTrJ ßmv vÄKTfÇ IPjT yxKkaJPu FF¥A KckJatPo≤ rLKfof yLoKvo UJPóZ ßrJVL xJoJu KhPfÇ AÄuqJP§ Vf KcPxÍPrr k´go 2 x¬Jy xmtJKiT ‘YJrW≤J IPkãJ’r aJPVta kNre TrPf mqgt yPuS FF¥A KâxoJPx FA aJPVta kNre TrPf xão yPóZÇ fPm xPmtJkKr ßrJVLPhr nLz xJouJPf ßmxJoJu yP~ kPzPZ FKéPc≤ F¥ AoJP\tK¿ KmnJVÇ TPu\ Im AoJP\tK¿ ßoKcKxPjr c. KTîl oqJj mPuj, ßmv KTZá Kmw~ IJPZ pJr \Pjq FT\j ßrJVLPT k´J~A FUJPj IJxPf yPóZ ßxmJ V´ye TrJr \PjqÇ Fxm KmwP~r oPiq rP~PZ oJjKxT ßrJV FmÄ csJV S FuPTJyu xoxqJÇ fPm F irPer xoxqJ~ TKoCKjKar KmKnjú ßxmJ ßpoj ßxqJxJu ßT~JPrr Fr vreJkjú yS~JA C•oÇ KfKj IJrS mPuj, KTZá xÄUqT ßuJT F irPer xoxqJ~ FF¥A’r xJKntx KjP~ gJPT TJre FUJPj fJPhr kNmt-IKnùfJ xP∂Jw\jTÇ IJmJr nJwJVf xoxqJr TJrPeS IPjPT FF¥A’r xJKntxA ßmPZ KjP~PZjÇ TJre Fr mJAPrr ßTJj xJKntxPT fJrJ ßmv ^JPouJr oPj TPr gJPTjÇ c. oqJj mPuj, AoJP\tK¿ KckJatPoP≤r mq˜fo xoP~ xJiJre ßrJVLPhr ßxmJ V´ye F KckJatPo≤PT mJzKf YJPk ßlPu ßh~Ç 175Ka yxKkaJPur xJPg ßpJVJPpJV TPr KmKmKx’r IjMxºJjL KrPkJPat Fxm fgq CPb FPxPZÇ yxKkaJuèPuJr ßmv KTZá ACKjPar oPiq 183Ka ACKja ßgPT fgq xÄV´y TrPf xão yP~PZ F IjMxºJjL huÇ Fr oPiq uMaj F¥ cJjˆqJmu yxKkaJPu \QjT ßrJVL FT mZPr 234 mJr AoJP\tK¿ xJKntx V´ye TPrPZjÇ Ijq IJPrT\j ßvKlPør jhtJjt ß\jJPru AoJP\tK¿ ACKjPa 223 mJr ßxmJ KjP~PZjÇ kqJPx≤ FPxJKxP~vPjr KYl FKéKTCKan TqJgJKrj oJrKl mPuj, vrLPrr ßTJj Iñk´fqñ mJ \Lmj rãJr ^MKTkNet oMyNPftA \r∆rL mJ AoJP\tK¿ xJKntx mqmyJr TrPf yPmÇ ßp ßTJj xJiJre IxM˙fJ~ AoJP\tK¿ KckJatPoP≤r xJKntx V´ye Ijq ßrJVLPhr ßãP© ÉoKT yP~ hÅJzJPf kJPrÇ fJA Fr pgJpg mqmyJPr \jVPer oJP^ xPYfjfJ xOKÓr kJvJkJKv ˙JjL~ K\Kk xJKntxPT Cjúf TrPf yPmÇ F KmwP~ FjFAYFPxr FT oMUkJ© mPuj, Vf mZr k´J~ 21 KoKu~j ßuJT FF¥A’r ßxmJ V´ye TPrPZjÇ xJiJre ßrJV xoxqJ~ ßxmJ V´yeTJrLrJ xÄUqJ~ IPjT ToÇ fPm FF¥A’r pgJpg mqmyJr KjKÁf TrJ \r∆rLÇ

50 KoKu~j kJC¥ ßoJa ßmJjJx mrJ¨ hÅJzJPm 50 KoKu~j kJCP¥r TJZJTJKZÇ yJCK\Ä Kmw~T A¥JKˆs oqJVJK\j ÈAjxJAc yJCK\Ä'-xy KmsPaPjr ßoAjKˆso xÄmJh oJiqPo aJS~Jr yqJoPuaPxr FA xlufJr Umr èÀfô KhP~ k´TJv TrJ yP~PZÇ AÄuqJP¥r KmKnjú TJCK¿u FuJTJ~ jfáj mJKz KjotJePT C“xJKyf TrPf 2011 xJPu xrTJr jfáj FA KÛo YJuM TPrÇ xmtPvw uLV ßaKmPu ßmJjJx kJS~Jr ßhRPz k´go ˙JPj rP~PZ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u; @r KÆfL~ ˙JPj rP~PZ k´KfPmvL mJrJ yqJTKj TJCK¿uÇ Fr @PVr ßo~JPhS aJS~Jr yqJoPuax k´go ˙Jj hUu TPrKZuÇ SA mZr KÆfL~ ˙JPj KZu mJKotÄyJo TJCK¿uÇ ßo~r uM“lár ryoJj mPuPZj, ÈÈyJCK\Ä @oJr Ijqfo IV´JKiTJr KnK•T UJfÇ Vf hMA mZPr AÄuqJP¥ @orJA xPmtJó xÄUqT FlPctmu ßxqJvJu yJC\ KjotJe TPrKZÇ xrTJPrr kã ßgPT ßhS~J xmtPvw FA ˝LTíKf fJrA xJãq myj TPrÇ jfáj mJKz KjotJPe vLwt ˙Jj hUu TPrA @oJPhr TJ\ ßvw j~, jfMj mrJ¨ kJS~J Igt @orJ nKmwqPfr KmKjP~JPV mqmyJr Trm''Ç xŒ´Kf aJS~Jr yqJoPuax FuJTJr SPvj IqJPˆPa 8v jfáj Wr KjotJe TrJr kJvJkJKv kMrPjJ WPrr \J~VJ~ jfáj Wr KjotJe TrJ yP~PZÇ mäqJTSP~u KrY FuJTJ~ mJ˜mJ~jJiLj rKmjÉc VJPctj KrP\jJPrvj k´T· ßvw yPu ßxUJPj 16v jfáj Wr kJS~J pJPm; pJr oPiq 7v WrA pJPm ßxqJvJu yJCK\ÄP~r @SfJ~Ç jfáj Wr KjotJPer kJvJkJKv TJCK¿Pur oJKuTJjJiLj WrèPuJPT KcPx≤ ˆqJ¥JPct CjúLf TrJr TJ\S TrPZ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿uÇ 168 KoKu~j kJC¥ mJP\a KjitJre TPr TJCK¿Pur WrèPuJr KTPYj, mJgÀo xÄÛJrxy WPrr cJmu ßVäAK\ÄP~r TJ\ hs∆f VKfPf FKVP~ KjPò ˙JjL~

TftOkãÇ Po~r KjmtJKYf yS~Jr kr k´Kf mZr jfáj FT yJ\Jr Wr KjotJPer k´KfvsKf KhP~KZPuj ßo~r uM“lár ryoJjÇ k´Kfv´∆Kf IjMpJ~L Vf Kfj mZPr KfKj k´J~ 3260Ka Wr KjotJe TPrPZjÇ Po~r KyPvPm YuKf ßo~Jh ßvw TrJr @V kpt∂ KjP\r ßhS~J k´Kfv´∆Kf mJ˜mJ~Pjr uãq kNrPe IñLTJrJm≠ uM“lár ryoJjÇ

KjC A~Tt aJAoxPT UJPuhJ TPr ßluPuS Fr oJiqPo VKbf xrTJr ßhPv-KmPhPv ßTJPjJ ‰mifJ kJPm jJÇ @PªJuj S @∂\tJKfT jJjJ khPãPk Foj Im˙J xíKÓ yPm pUj xrTJr khfqJV TPr k´KfÆKªôfJkNet FTKa KjmtJYj KhPf mJiq yPmÇ KmFjKk xNP© \JjJ ßVPZ, KjhtuL~ KjrPkã xrTJPrr hJKmPf @PªJuPjr xJPg FmJr KjmtJYj mJKfPur hJKmS pMÜ yPmÇ F hJKmPf \JjM~JKr oJx\MPzA @PªJuj YuPmÇ \jof xíKÓ TrPf mqKfâoiotL KTZM TotxNKY kJuPjrS KY∂JnJmjJ YuPZÇ ImÀ≠ Im˙J ßgPT oMÜ yPu hPur ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~J xÄmJh xPÿuPjr oJiqPo fJr hPur xmtPvw Im˙Jj mqJUqJ TrPf kJPrjÇ fJr @PV ˙J~L TKoKar ‰mbT ßcPT TreL~ KjitJre TrPmj KfKjÇ KmFjKk ßjfífôJiLj 18 huL~ ß\Ja APfJoPiq hvo xÄxh KjmtJYj k´fqJUqJj TPr k´iJjoπLr khfqJV hJKm TPrPZÇ FTA xJPg fJrJ KjmtJYj mJKfPur hJKmPf ImPrJPir kJvJkJKv yrfJu TotxNKY YJKuP~ pJPòÇ KmPrJiL hPur k´mu È@PªJuj S rÜkJPfr' oiq KhP~ KjmtJYj ßvw yP~ pJS~Jr kr KmFjKk FUj TL TrPm fJ KjP~ jJjJ oyPu k´vú CPbPZÇ hLWt Khj iPr @PªJuPj gJTJ~ KmFjKkr fíeoNPu KTZMaJ yfJvJS ßhUJ KhP~PZÇ fPm vLwt ßgPT fíeoNu kpt∂ ßjfJrJ FTof ßp, ßvU yJKxjJr IiLPj KjmtJYPj IÄv KjPu luJlu mMPorJÄ yPfJÇ KmPrJiL hPuA gJTPf yPfJ KmFjKkPTÇ KmFjKk ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJ @Kor UxÀ oJyoMh ßYRiMrL mPuPZj, FaJ ßTJPjJ KjmtJYjA y~KjÇ xrTJr ãofJr ß\JPr ßnJaJr ZJzJA KjmtJYj TPrPZÇ F KjmtJYj ßhPv-KmPhPv ßTJgJS ‰mifJ kJPm jJÇ xoP^JfJ ZJzJ hvo xÄxh KjmtJYPjr flKxu ßWJweJr kr ßgPTA uJVJfJr @PªJuj YJKuP~ pJPò KmFjKk ßjfífôJiLj 18 huL~ ß\JaÇ TotxNKY mJ˜mJ~j TrPf KVP~ KmFjKk-\JoJ~JPfr hMA vfJKiT ßjfJTotL APfJoPiq Kjyf yP~PZjÇ @yf yP~PZj TP~T yJ\Jr, ß\u UJaPZj xJrJ ßhPv 10 yJ\JPrrS ßmKv ßjfJTotLÇ aJjJ yrfJu-ImPrJPi ßhPvr IgtjLKfS Kmkpt˜Ç \j\LmPjS ßjPo FPxPZ Kmkpt~Ç rJ\jLKf KmPväwPTrJ muPZj, FTfrlJ KjmtJYj TPr ßluJ~ FA xïa @PrJ WjLnNf yPmÇ fJrJ @gt-xJoJK\T ˝K˜r \jq KmPrJiL hPur xJPg FA oMyNPft xoP^JfJ TrJ ZJzJ @r ßTJPjJ KmT· ßhUPZj jJÇ \JjJ ßVPZ, @PªJuj TotxNKY uJVJfJrnJPmA YJKuP~ pJPm KmFjKkÇ xrTJPrr TPbJrfJ~ F kg ßgPT fJrJ KkZkJ yPm jJÇ xJrJ ßhPv cJTJ ßrukg, ßjRkg S xzTkg ImPrJi @kJff YJKuP~ ßj~Jr Kx≠J∂ yP~PZÇ Fr xJPg KmrKf KhP~ yrfJuS YuPmÇ @Kor UxÀ oJyoMh ßYRiMrL \JKjP~PZj, KmFjKk @PªJuj TotxNKY ImqJyf rJUPmÇ F Im˙Jj ßgPT xPr @xJr ßTJPjJ xMPpJV KmPrJiL hPur ßjAÇ Vf 6 \JjM~JKr, ßxJomJr u¥Pj FT xÄmJh xPÿuPj KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJjS xmtJ®T k´KfPrJi VPz ßfJuJr @øJj \JKjP~PZjÇ KfKj mPuPZj, È@PªJuPj pJr pJr Im˙Jj ßgPT xmJA xmtJ®T k´KfPrJi VPz fMuMjÇ ßhPvr k´KfKa AKû oJKaPT, k´KfKa mJKzPT Vefπ k´KfÔJr xÄV´JPor ßTªsKmªMPf kKref TÀjÇ FTJ•Pr @orJ FnJPmA ßhvPT yJjJhJroMÜ TPrKZuJoÇ ßxA xÄV´Jo KZu ˝JiLjfJ I\tPjrÇ @r @\PTr FA xÄV´Jo xJmtPnRofô rãJrÇ ßxA xÄV´Jo KZu ßhvPT yJjJhJr-oMÜ TrJrÇ @r @\PTr FA xÄV´Jo ßhPv Vefπ kMj”k´KfÔJrÇ' KmFjKk oPj TrPZ, iJrJmJKyT @PªJuj YJKuP~ ßVPu @VJoL Kfj ßgPT kJÅY oJPx FTKa Èlu' kJS~J pJPmÇ k´iJj KmPrJiL huPT mJh KhP~ F KjmtJYj ßTJPjJnJPmA \jVe S @∂\tJKfT kptJP~ V´yePpJVqfJ kJPm jJÇ lPu xrTJr k´KfKj~f YJPk gJTPmÇ pJr lPu xrTJr @VJoL FKk´u ßgPT \MPjr oPiq @PrTKa KjmtJYj KhPf mJiq yPm mPu fJrJ @vJmJhLÇ KmFjKkr FA k´fqJvJr xJPg TNaQjKfT kptJP~r ÈYJKyhJr'S Kou rP~PZ mPu \JjJ ßVPZÇ

oπLr mC KhjJ\kMr-6 @xj PgPT xJÄxh KjmtJKYf yP~PZj KvmuLÇ KT∂á FPfA x∂áÓ jj xJuoJÇ KfKj YJj fJÅr ˝JoL oπL yPm, @r KfKj oπLr mCÇ xÄVLfKv·L xJuoJ mPuj, ÈIPjT Kv·Lr ˝JoLPTA fJÅPhr ˘Lr kKrYP~ kKrKYf yPf y~Ç @oJr ßãP© fJ j~Ç @Ko KjP\r kKrYP~r mJAPrS ˝JoLr kKrYP~ kKrKYf yKòÇ @vkJPvr xmJA @oJPT FoKkr mC mPu xP’Jij TrPZjÇ ˝JoLr kKrYP~ kKrKYf yPf PkPr @KoS Pmv ksJCc Klu TrKZÇ @Ko YJA KvmuL ÊiM FoKk j~, Px oπLS yPmÇ @r fUj @oJPT xmJA oπLr mC mPu cJTPmÇ xmJA @oJr ˝JoL @r @oJPhr \jq PhJ~J TrPmjÇ' xJuoJ @rS \JjJj, fJÅr võÊrS KhjJ\kMPrr FoKk KZPujÇ FuJTJ~ fJÅPhr Pmv xMjJo rP~PZÇ KhjJ\kMPrr oJjMw\j fJÅPhr kKrmJrPT IPjT nJPuJmJPxÇ xJuoJ mftoJPj KhjJ\kMPr rP~PZjÇ 10 \JjM~JKr KfKj dJTJ~ KlrPmj mPu \JKjP~PZjÇ xJuoJ mPuj, ÈKjmtJYj CkuPã 25 KcPx’r dJTJ PgPT KhjJ\kMr FPxKZÇ võÊrmJKz S @vkJPvr PuJT\Pjr xPñ TMvuKmKjo~ TPr Yof&TJr TP~TKa Khj TJaPZÇ dJTJ~ KlPr jfMj IqJumJPor TJ\ ÊÀ TrJr TgJ nJmKZÇ' jfMj IqJumJo ksxPñ xJuoJ mPuj, IqJumJPor Z~Ka VJPjr xMrxÄVLPfr TJ\ Fr oPiqA Pvw yP~PZÇ FUj ÊiM T£ PhS~Jr TJ\ mJKTÇ KvVKVrA Fr VJjèPuJ~ T£ PhPmj KfKjÇ mJÄuJ jmmPwt jfMj IqJumJoKa mJ\JPr ZJzJ yPf kJPrÇ Fr @PV xJuoJr Z~Ka FTT IqJumJo ksTJv yP~PZÇ


54 UmrJUmr

xÄKmiJPjr kKm©fJ (44 kOÔJr kr) oMUkJ©rJ pJ muPZj S TrPZj, fJr oPiq VefJKπT IgmJ k´vÄxJr ßpJVq KTZM ßjAÇ \JoJ~Jf-KvKmr ÆJrJ xíÓ @fï FmÄ Wj TM~JvJr TgJ mPu KjmtJYPj xJiJrenJPm ßnJaJrPhr IjMkK˙Kfr ßp mqJUqJ fJrJ KhPòj FmÄ FTA xPñ ÈmqJkTnJPm' ßnJaJrPhr KjmtJYPj IÄvV´yPer ßp TgJ fJrJ muPZj, Fr ßgPT mz KogqJYJr @r TL yPf kJPr? FA k´KfKjKirJ ßYJU mz mz TPr S oJroMUL yP~ xÄmJhoJiqPor xJoPj ßpxm TgJ muPZj, fJr oPiq fJPhr VefJKπT YKrP©r kKrmPft lqJKxÓ YKrP©rA kKrY~ kJS~J pJPòÇ TLnJPm F irPjr TgJ muPf y~ ßxaJ KyauJr S oMPxJKuKj nJPuJnJPm KvKUP~ KhP~ ßVPZÇ FaJ xmJrA \JjJ ßp, KogqJYJr S Yro KogqJYJr lqJKxˆ @YrPer FT IKmPòhq IÄvÇ @xPu 5 \JjM~JKr KjmtJYj FmÄ fJr @PV 153 \j KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yS~Jr oJiqPo FaJ ¸ÓnJPm k´oJKef yP~PZ ßp, FA KjmtJYPjr oJiqPo xÄUqJVKrÔfJ I\tj TPr @S~JoL uLV ß\Ja ßp xrTJr Vbj TrPm, ßxaJ pfA xJÄKmiJKjT @Ajxÿf ßyJT, Fr ÆJrJ VefPπr ßTJPjJ Km\~ y~KjÇ Ckr∂á xÄKmiJPjr kKm©fJ KjP~ @S~JoL uLPVr ßuJPTrJ Iyry IPjT VJunrJ TgJ TJrPe-ITJrPe muPuS xÄKmiJjPT \j˝JPgtr KmÀP≠ xŒNet IVefJKπTnJPm mqmyJr TPr fJrJ Fr kKm©fJ muPf pJ ßmJ^Jj, ßxaJ KjP\rJA jÓ TPrPZjÇ KT∂á k´TífkPã pJA WaMT, Fxm KjP~ fJPhr ßTJPjJ CPÆV S oJgJmqgJ ßjAÇ fJrJ ãofJr ßjvJ~ @òjú ßgPT ßmkPrJ~JnJPm ßhPv ßp xÄTa\jT kKrK˙Kf xíKÓ TPrPZj, Fr kKreKf TL hJÅzJPm ßxaJA FUj \jVPer FT VnLr hMKÁ∂Jr Kmw~Ç

UMPuPZ xMKhPjr (46 kOÔJr kr) KjKÁf TrJÇ fJA IgtjLKfPT rJ\jLKfr ofkJgtPTqr oPiq ßaPj @jJ KbT yPò jJÇ pJfJ~Jf S kKrmyPj YJr hvPT xzTkPgr FTPYKa~J hUu ãKfTJrT yP~PZÇ 2012 xJu ßgPT ßrukPgr FmÄ Vf mZr ßgPT kJjVJÅS aJKotjJu UMPu jhLkPgr ßp xNYjJ TrJ yP~PZ fJ Ifq∂ AKfmJYT lu @jPmÇ KmvõmqJÄPTr xyJ~fJ S TJKrVKr ùJj mqmyJr TPr k∞J ßxfM KjotJe TrJ pJ~Ç mqKÜ S @~ ‰mwoq ToJPf yPm xJoJK\T xMrãJ ßmÓjLPf KvÊ oífMqr yJr FUj yJ\JPr kÅ~K©v, oJfíoífMqr yJr TPoPZ, yrJx ßkP~PZ ßaJaJu lJKatKuKa ßra S mJKwtT \jxÄUqJ míK≠Ç ßmPzPZ Vz @~M, TPoPZ kKrmJPrr ßoJa Vz xhxq xÄUqJÇ IgtQjKfT TotTJP§ jJrLr IÄvV´ye 1972 xJPur vfTrJ Kfj nJV ßgPT ßmPz FUj vfTrJ 35 nJV, k´JgKoT S oJiqKoPT ßZPu S ßoP~ KvÊr nKft \jxÄUqJr IjMkJfKnK•TÇ jJrLr ãofJ~Pj yP~PZ Ifq∂ @vJmq†T IV´VKfÇ fPm ßkZPj kPz @PZ k´KfmKºfJ S IKaKˆPT @âJ∂ ßZPu, ßoP~ S m~ÛrJÇ yJSr-mJÅSPz mJKxªJ, kJyJzL \jkh S IjV´xr \jPVJÔL ßfoj ßmPV FèPf kJrPZ jJÇ luv´MKfPf mJzPZ oJjMPw oJjMPw @~ ‰mwoq FmÄ IûPu IûPu @~, xŒh S xMPpJV ‰mwoqÇ 1972 xJPur K\Kj xyV KZu 0.27 @r FUj fJ ßmPz hJÅKzP~PZ 0.48 IgtJ“ xJoJK\T xMrãJr TotTJ§èPuJ @~, xŒh S xMPpJV ‰mwPoqr ãKfTJrT míK≠ ßbTJPf kJrPZ jJÇ FA FTKa ßãP© xJÄKmiJKjT mJiq-mJiTfJr TgJ ˛rPe ßrPU FTKa TKovj Vbj TPr xMKjKhtÓ, TJptTr S IV´JKiTJrT TotTJ§ yJPf ßj~J CKYf yPm IjKfKmuP’Ç yrJx TrPf yPm @~, xŒh S xMPpJV ‰mwoqÇ

@Ko uöJ kJAKj! (45 kOÔJr kr) oífMqr kNPmt fJr kN© FmÄ KxÄyJxPjr C•rJiLTJrL SryJj Fr KjTa FTKa k© KuPU pJjÇ k©Ka - mÄv krŒrJ~ xTu IPaJoqJj xosJaPhr KjTa - KxÄyJxPj IPrJyPjr kNPmt y˜J∂r TrJ yPfJÇ kP©r ßxA KYr∂j mJjLèPuJPT iJrj TPr IPaJoqJjrJ k´J~ 700 mZr iPr hMKj~Jr xmPYP~ míy•o xJosJ\qKa ßVRrm FmÄ xÿJPjr xPñ vJxj TPrPZjÇ kJbTVPer ùJfJPgt KYKbKa fMPu iruJoKk´~kM©! PfJoJr \LmPjr pJmfL~ èÀfôkNjt KmwP~r Skr xmthJ iotL~ Kmw~èPuJPT IKiTfr optJhJ k´hJj TKrSÇ oPj rJUPm iotL~ jLKf ‰jKfTfJr xJyJPpqA fMKo ßTmu FTKa vKÜvJuL ‰jKfT rJÓs TJbJPoJ VPz fMuPf kJrPmÇ iotL~ Kmw~JKh fhJrTLr hJK~fô TUPjJ èjJVJr, kJkL, hJK~fôùJjyLj, IjKnù, KnjúoPfr oJjMw KTÄmJ - Iux

10 - 16 January 2014 m SURMA

mqKÜPhr Skr Iktj TrPm jJÇ FA irPjr ßuJT\jPT nMPuS rJÓs ãofJr ßTJj kPh mxJPm jJÇ TJre ßp oJjMw fJr xíKÓTftJ @uäJyPT n~ TPr jJ ßxA oJjMw TUPjJ @uäJr mJªJPhrPT xÿJj TrPf \JPjjJÇ FT\j kJkL pKh Ijmrf kJk TrPf gJPT ßx ßãP© ßx TUPjJA TJPrJ IjMVf yPf kJPrjJÇ kK¥f mqKÜVe, iJKotT oJjMw\j, Kv·L FmÄ xJKyKfqTVe yPuj rJPÓsr KnK•Ç fJPhr k´Kf xmxo~ xÿJj, v´≠J FmÄ h~J k´hvtj TrPmÇ xm xo~ UMP\Å UMP\Å èeL mqKÜPhrPT ßmr TPr fJPhr xPñ xŒTt-˙Jkj TrPm FmÄ fJPhrPT IgtKm• KhP~ KjP\PT xÿJjLf TrJr ßYÓJ TrPmÇ FA xTu ßuJPTr oJiqPo ßfJoJr rJ\QjKfT FmÄ iotL~ jLKfoJuJ xoNy mJ˜mJ~j TrPmÇ ßy kN© - fMKo @oJr \Lmj ßgPT KvãJ jJS - FA \jkPh @oJr ßjfífô KZPuJ IKfv~ hNmtuÇ oyJj @uäJyr IjMV´y KjP~ @Ko ßfJoJPT mftoJPjr ßVRrmo~ ˙JPj ßrPU ßVuJo - IgY FA ˙JPj ßkRZJPjJr ßTJj ßpJVqfJA @oJr KZPuJ jJÇ fMKo @oJr \Lmj pJ©J FmÄ Totk∫J Imu’j TPrJ, ÆLPj ßoJyJÿhLPT rãJ TPrJ FmÄ KmvõJxL oJjMw S lMuPT xMrãJ TPrJ FmÄ nJumJPxJÇ oyJj @uäJyr IKiTJPrr KhPT nMPuS j\r KhPmjJ FmÄ @uäJyr IKiTJPrr k´Kf xÿJj rJUPm FmÄ fJr mJªJPhrPT xÿJj TrPmÇ @Ko ßpnJPm ßfJoJPT @Phv S CkPhv KhP~ ßVuJo fhs∆k ßfJoJr krmftL C•rJiLTJrLPTS fMKo FA SKx~fèPuJ ßkRPZ ßhPmÇ k´KfKa Tot xŒJhPj fMKo xPmtJó p®vLufJr xPñ kKrv´o TrPm, TUPjJ KjÔMr yPm jJ, k´KfKa TPot ˝òfJ FmÄ jq~KmYJr KjKÁf TrPm FmÄ xmPvPw luJlPur \jq oyJj @uäJr Skr Kjntr TrPmÇ v©∆r @âoj, k´KfKyÄxJ, KjÔMrfJ @r YâJ∂ ßgPT ßfJoJr \jVePT rãJ TrPmÇ TUPjJ TJPrJ xPñ IPxR\jqoNuT IxhJYrj TrPmjJÇ \jVePT xÿJj TrPm FmÄ fJPhr ˝Jgt rãJ TrPmÇ

@o @hKo (47 kOÔJr kr) ßhz yJ\Jr mVtKTPuJKoaJrÇ FPf ßmv TP~TKa ßkRrxnJ KjP~ VKbf KhKuäPT muJ y~ ÈKxKa Im KxKa\'Ç jVrKar IPjT xMk´JYLj AKfyJx S GKfyq rP~PZÇ oyJnJrPfr pMPV Aªsk´˙ jJPo kJ§mPhr rJ\iJjL FUJPjA KZu mPu oPj TrJ y~Ç KUsÓkNmt 300 I» ßgPT @mJr AKfyJPxr KvPrJjJPo @Px jVrKaÇ xosJa IPvJPTr xoP~ C•rkKÁo nJrPfr xPñ VJPñ~ xonNKor xÄPpJV yPfJ F jVPrr oJiqPoÇ Fr rJ\QjKfT, xJÄÛíKfT, mJKeK\qT KhTS KmTJv uJn TrPf gJPT fUj ßgPTÇ vJxT kKrmftj yP~PZ mÉmJrÇ 1192 xJPu kíK™rJ\ ßYRyJjPT yKaP~ @lVJj vJxT ßoJyJÿh WMrL hUu TPrj KhKuäÇ fJr @V kpt∂ KhKuä KmKnjú KyªM rJ\mÄPvr vJxjJiLj KZuÇ fMKTt˜JPjr \Kyr CK¨j oMyJÿh mJmr 1526 xJPu KhKuä hUu TPr k´KfÔJ TPrj ßoJVu xJosJ\qÇ 1857 xJPu FaJ pJ~ AÄPr\Phr hUPuÇ 1911 xJPu fJrJ nJrPfr rJ\iJjL TuTJfJ ßgPT KhKuäPf ˙JjJ∂r TPrÇ F jVrKa pMPV pMPV hUu, ±Äx S kMjKjtotJe TrJ yP~PZÇ FUjTJr pMPV fJ yS~Jr TgJ j~Ç fPm IrKmª ßT\KrS~JPur C™Jj @r KhKuä rJ\q xrTJr hUu KT∂á @iMKjT xÄùJ~ rJ\iJjL hUuÇ FaJ WPaPZ VefJKπT k∫J~ @r ßnJa jJoT IP˘Ç FaJ xmJrA \JjJ, rJ\iJjL \~ TPrA ßTJPjJ Km\~L vJxT ßgPo gJPTj jJÇ KfKj fJÅr xLoJ ZKzP~ KhPf YJjÇ IfLPf KhKuä \~ TPr ImKvÓ nJrPfr KhPT j\r KhP~PZj KmKnjú jíkKfÇ xJluq @r mqgtfJ hMPaJA \MPaPZ Knjú Knjú ßãP©Ç KbT ßfoKj @o @hKo kJKat @xjú ßuJTxnJ KjmtJYPj nJrPfr KmKnjú rJ\q ßgPT 300 @xPj k´JgtL ßhS~Jr ßWJweJ TPrPZÇ KhKuä rJ\q xrTJr kKrYJujJ~ fJrJ xJlPuqr ZJk rJUPf kJrPu, FmJPr jJ yPuS nKmwqPf fJrJ ßuJTxnJ~ èÀfôkNet k´KfƪôL yP~ hJÅzJPf kJrPmÇ FojKT Ix÷m yPm jJ nJrPfr ßTªsL~ xrTJr hUuSÇ Aªsk´P˙ @\ ßp jfMj yJS~J mAPZ, fJ IhNr nKmwqPf mftoJj xLoJjJ ZJKzP~ ZKzP~ kzPf kJPr ßVJaJ nJrPfÇ FojKT kJvõtmftL ßTJPjJ ßTJPjJ ßhPvr rJ\jLKfPfS Fr AKfmJYT èeVf KhT k´nJm ßluPf kJPrÇ

FA xKyÄxfJr \jq (47 kOÔJr kr) xMfrJÄ, FUJPj FUj pKh muJ y~, hMKar oPiq FTKa ßpJVxN© @PZ, fUj KT o∂mqKa ßlPu ßhS~J pJPm? mJÄuJPhPvr iotL~ xÄUqJuWM xŒ´hJP~r oJjMPwr hMntJVq ßp ßhPv KjmtJYj FPuA ßTJPjJ ßTJPjJ FuJTJ~ fJPhr Skr xπJPxr UzV ßjPo @PxÇ ßT yJru @r ßT K\fu, ßxKa mz k´vú j~, k´vú yPò fJrJ iotL~ xÄUqJuWM xŒ´hJP~r oJjMwÇ xMfrJÄ, KTZM oJjMw jJPor yJP~jJ xm

xo~ oPj TPr, KjmtJYjPT ßTªs TPr xÄUqJuWMPhr Skr yJoPu kzJ fJPhr AoJKj hJK~fôÇ pJrJ FA IfqJYJPrr KvTJr y~, fJrJ ßmKvr nJVA KjoúKm• IgmJ Kjoú-oiqKm• kKrmJPrr oJjMwÇ 2001 xJPur KjmtJYPjr kr hKãemPñ Foj yJouJ~ mÉ oJjMw k´Je yJKrP~KZu, ßhvZJzJ yPf yP~KZu TP~T uJUPTÇ fJPhr FToJ© IkrJi, fJrJ jJKT @S~JoL uLVPT ßnJa KhP~KZu, IgY ßT TJPT ßnJa ßh~, fJ \JjJr CkJ~ ßjAÇ fPm FKa ÃJ∂nJPm iJreJ TrJ y~, xÄUqJuWM oJPjA fJrJ @S~JoL uLPVr xogtTÇ xMfrJÄ, ßpPTJPjJ CkJP~ fJPhr ßhvZJzJ TrPf yPm, pJPf mJÄuJPhvPT @mJr FTaJ KoKj kJKT˜Jj mJjJPjJ pJ~ FmÄ jmq oMxKuo uLVJrrJ xm xo~ ãofJ~ gJPTÇ mJ˜Pm, mftoJPj xÄUqJuWM xŒ´hJP~r IPjPT nP~A ßnJaPTPªsr iJPrTJPZ pJj jJÇ 5 \JjM~JKrr KjmtJYPjr FT Khj kr \JoJ~Jf-KvKmPrr hMmtí•rJ KhjJ\kMPr, pPvJr S C•rmPñr @rS IPjT ß\uJ~ iotL~ xÄUqJuWMPhr mJKzWPr, ßhJTJjkJPa ßp uMafrJ\ @r IKVúxÄPpJV ÊÀ TPrPZ, fJPf \JKf KyPxPm @oJPhr uKöf yS~Jr TgJÇ \JoJ~Jf-KvKmr F irPjr yJouJ TrJr xJyx ßkP~PZ KmFjKkr KjmtJYj k´Kfyf @r k´KfPrJi TrJr cJPTr TJrPeÇ FA xKyÄxfJ k´KfPrJi TrPf jJ kJrJ xrTJPrr mz mqgtfJÇ xrTJPrr @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLPT ßfJ rJoTíÌ KovPjr xhPxqr nNKoTJ~ ImfLet yPu yPm jJÇ fJPhr ßfJ FaJ oPj rJUPf yPm, FA hMmtí•Phr yJPf fJPhrA xyTotLrJ Kj~Kof KmrKf KhP~ oJrJ pJPòj @r fJPhr FTKa IÄv FA irPjr xKyÄxfJ~ jLrm hvtPTr nNKoTJ kJuj TrPu ßfJ FA hMmtí•rJ FKa fJPhr hMmtufJ KyPxPm ßhUPmÇ Foj Khj y~PfJ @xPm, pUj fJrJS FA hMmtí•Phr yJPf @âJ∂ yPmÇ 5 \JjM~JKrr KjmtJYjPT jJjJnJPm k´vúKm≠ TrJr ßYÓJ yP~PZÇ KjmtJYPjr @PV IPjPTA xo^JfJr TgJ mPuKZPujÇ ßYÓJS TPrPZj ßTC ßTCÇ ßvPw FPxKZPuj \JKfxÄPWr oyJxKYPmr KmPvw hNfÇ ßvw kpt∂ KfKj mqgt yP~ KlPr ßVPZjÇ KT∂á mJ˜mfJ ßTC ßfoj FTaJ mM^Pf YJ~KjÇ KmFjKk ßfJ FUj KjP\r rJ\jLKf mJh KhP~ \JoJ~JPfr rJ\jLKf KjP~ mq˜Ç KmFjKkr mftoJj rJ\jLKf ßhPvr xPmtJó @hJuf TftíT mJKfu yP~ pJS~J ©P~Jhv xÄPvJijL kMjmtyJu @r \JoJ~JPfr rJ\jLKf yPò ßpPTJPjJ CkJP~ ßyJT, pM≠JkrJPir hJP~ pJrJ IKnpMÜ S h§k´J¬, fJPhr oMKÜÇ KmFjKkr ZJfJr KjPY @v´~ KjP~ fJrJ fJPhr CP¨vq yJKxPur \jq @PªJuPjr jJPo xJrJ ßhPv hMA mZr iPr fJ§Pm Ku¬Ç ßmVo K\~J ßfJ k´TJPvqA \JoJ~JPfr Fxm ßjfJr oMKÜr hJKm TPrPZj FmÄ Vf ßxJomJr KmKmKxr xPñ FT xJãJ“TJPr \JjJj, KfKj \JoJ~JPfr xñ ZJzPf kJrPmj jJÇ xMfrJÄ fJrJ ßfJ TUPjJ YJAPm jJ ßmVo K\~J fJPhr oJ^kPg ßlPu KjmtJYPj IÄvV´ye TÀjÇ TJre, KjmtJYPj ßp KmFjKk Km\~L yPf kJrPm, fJr KjÁ~fJ ßT ßhPm? FKa xfq, Vf TP~T oJPx KjmtJYj KjP~ FTJKiT \Krk kKrYJKuf yP~PZ FmÄ FèPuJr ßmv TP~TKa mPuPZ, hvo xÄxh KjmtJYPj KmFjKk K\fPmÇ mJ˜Pm xm xo~ Fxm \Krk xKbT Im˙Jr k´Kfluj TPr jJÇ pMÜrJPÓs Foj \Krk IPjT yP~PZ, ßpUJPj pJ WPaPZ @r \KrPkr luJlu KZu CPJÇ KjmtJYPj K\fPm, Foj KjÁ~fJ ßkPu KmFjKk KjmtJYPj y~PfJ ßpf, KT∂á fJPfS xPªy @PZÇ ßpPTJPjJ TJrPeA ßyJT, mftoJj Im˙J~ \JoJ~JPfr ßUJÅ~JPz KmFjKk mJÅiJ @PZÇ KjmtJYPj ßnJaJPrr CkK˙Kf KjP~ pJÅrJ TgJ mPuj, fJÅPhr CP¨Pv mKu, hMA oJx iPr yrfJu-ImPrJPir jJPo xJrJ ßhPv ßp IYuJm˙J xíKÓ TPr ßrPUPZ KmFjKk-\JoJ~Jf ß\Ja, fJr TJrPe T\j ßnJaJr ßnJa KhPf Kj\ V´Jo mJ mJKz ßpPf ßkPrPZj? @oJr mJxJ~ kJÅY\j ßnJaJrÇ FT @Ko ZJzJ ßfJ @r ßTC FmJr ßnJa KhPf ßpPf kJPrjKjÇ TJre, xmJAPT dJTJ ßgPT Y¢V´JPo KmoJPj KjP~ pJS~J @oJr kPã x÷m KZu jJÇ @r KjmtJYPjr @PVr TP~T Khj KjmtJYj k´Kfyf S k´KfPrJPir jJPo ßp oJ©Jr xKyÄxfJ yP~PZ, fJPf V´JPor FT\j xJiJre oJjMw pKh KjmtJYj ßTPªs ßpPf nLf yj, fJyPu KjmtJYPj ßnJaJr CkK˙Kfr Vz-yJr ßfJ To yPmAÇ fPm xmPYP~ mz TgJ yPuJ, Ff xPmr krS IPjT ßTPªs ßnJaJrrJ KjP\r \Lmj yJPf KjP~ ßnJa KhPf ßVPZj FmÄ fJÅPhr IPjPTA ßnJa ßhS~Jr IkrJPi 6 fJKrPUr ßcAKu ˆJrFr k´go kJfJ~ k´TJKvf hM\j ßnJaJPrr oPfJ kKreKf ßnJV TPrPZjÇ k´iJjoπL 6 fJKrU fJÅr xÄmJh xPÿuPj \JjJj, KfKj xπJxLPhr TPbJr yJPf hoj TrPmjÇ ßhPvr oJjMw fJÅr FA mÜPmqr mJ˜m „k ßhUPf YJ~Ç ßhUPf YJ~ KhjJ\kMr-pPvJPrr oPfJ WajJ ßpxm hMmtí• WKaP~PZ, fJPhr k´PfqTPT ßV´¬Jr TrJ ßyJT FmÄ @Aj IjMpJ~L xPmtJó vJK˜ ßhS~J ßyJTÇ FA xKyÄxfJr \jq \JKf KyPxPm @orJ uKöfÇ

KmoJPj

u¥j -KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj

Our telephone services 24 hours from 1st of May IJorJ 1 ßo ßgPT 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

Biman Approved

79162

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ

Book with us for any destiation in the world Save money and time Km. hs: VsJyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4 aJ kpt∂ ßUJuJÇ

HILLSIDE TRAVELS Unit-3

388 Green Street London E13 9AP Tel:

0208 552 2033 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com


UmrJUmr 55

SURMA m 10 - 16 January 2014

ßp KjmtJYPj hMA (41 kOÔJr kr) F ßãP© Imvq @vJr TgJ FA ßp oJjKmT k´P~J\j FmÄ oJjmJKiTJr k´Pvú @∂\tJKfT xŒ´hJ~ FUj Ijq ßpPTJPjJ xoP~r ßYP~ IPjT ßmKv x\JV S CPhqJVLÇ Vf 17 KcPx’r \JKfxÄW xhxqPhvèPuJ~ oJjmJKiTJr u–Wj S VeyfqJ ßbTJPjJr uPãq FTKa jfMj jLKfPTRvu ßWJweJ TPrPZÇ \JKfxÄPWr CkoyJxKYm A~Jj FKu~JPxj FA jLKfPTRvu ßWJweJr xo~ mPuj, VeyfqJ mJ kJATJKr yJPr KjÔMr yJouJ (oqJx IqJPasJKxKa\) ßbTJPjJA yPuJ fJÅPhr uãqÇ v´LuïJr VeyfqJr ßãP© \JKfxÄPWr mqgtfJ ßgPT KvãJ KjP~ x÷Jmq xÄTPar @uJofèPuJ KYK¤f TPr @VJo y˜PãkA yPuJ FA ßTRvPur oNu Kmw~Ç F ßãP© \JKfxÄPWr IV´JKiTJr yPò ßmxJoKrT \jPVJÔLPT xMrãJ ßhS~JÇ @vJ TKr, @oJPhr rJ\jLKfPTrJ rJ\QjKfT xÄTaPT Foj kKrK˙KfPf KjP~ pJPmj jJ, ßpUJPj mJAPrr TJrS y˜Pãk k´P~J\j y~Ç KmPhPv vJK∂ rãJ~ xJoKrT xyPpJKVfJr \jq mJÄuJPhPvr vreJkjú yS~J oJPj FA j~ ßp \JKfxÄW @oJPhr rJ\QjKfT xÄTPar TgJ Km˛íf yP~PZÇ KmPhKvPhr FA KjmtJYj ßgPT hNPr gJTJr Kx≠J∂ F ßãP© mrÄ @rS ßmKv fJ“kptkeN Çt ßTJPjJ kptPmãT jJ kJbJPjJr IgtA yPò KjmtJYj kKrK˙Kf S rJ\QjKfT xÄTPar @rS VnLr kptPmãeÇ

ßhPv vJK∂ (41 kOÔJr kr) ßxaJ ßTmu F \jq j~ ßp mJXJKurJ uzJA TPr nJwJr IKiTJr KZKjP~ FPjPZ, mJXJKurJ uzJA TPr KvãJr IKiTJr k´KfÔJ TPrPZ KTÄmJ F \jq j~ ßp mJXJKu FT KmrJa rÜã~L ˝JiLjfJpMP≠r oiqKhP~ KjP\Phr \jq FTKa ˝JiLj \JKfrJÓs k´KfÔJ TPrPZÇ FaJ F TJrPe ßp mJXJKu \JKf KyPxPm ßoiJmL, xí\jvLu, IiqmxJ~L, ‰iptvLu S k´Y§ kKrv´oLÇ @oJPhr xŒPTt F rTo IKnPpJV KmPvw TPr KmsKavrJ mJ TJP~Ko ˝JgtmJhL vJxTPVJÔL TPrPZ ßp mJXJKu @uPxr \Jf, TMPÅ zr \Jf, mJXJKu nLÀÇ KT∂á oJ© 54 yJ\Jr mVtoJAPur oPiq 16 ßTJKa oJjMPwr mxmJx FmÄ fJr oPiq ÊiM ßmÅPY mJ KaPT gJTJ j~, xJoPjr KhPT IKnpJ©J ßgPT F TgJr k´oJe ßoPuÇ mJÄuJPhPvr FT\j ßjJPmu ßkP~PZj, YJr\j mJXJKu FnJPrPˆ YPzPZj, pJÅr oPiq hM\j oKyuJÇ UMm I·KhPj KâPTPa @orJ KmvõoJj I\tj TPr ßlPuKZÇ mJXJKu \JKf nLÀ, TJkMÀw j~Ç ßx k´oJe mJWJ pfLj, xNpPt xj IPjT @PVA KhP~PZjÇ IKfxŒ´Kf \JKfxÄPWr IiLPj KmvõvJK∂ k´KfÔJ~ vJK∂rãL mJKyjL KyPxPm mJXJKurJ IxJiJre xJyx, ßoiJ S KjÔJr kKrY~ KhP~PZÇ fJ @mJrS @oJr @PVr TgJr k´oJe ßh~Ç F ßuUJ @Ko KuUKZ 3 \JjM~JKrÇ jfMj mZr 2014 ÊÀ yP~PZ FTKa mqKfâo KyPxPmÇ k´KfKa jfMj mZr oJjMw ÊÀ TPr jfMj @vJ, jfMj k´KfùJr oiqKhP~Ç @oJPhr jfMj mZr ÊÀ yP~PZ ImPrJi KhP~, pJ YuPm I∂f 5 \JjM~JKr fgJTKgf hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYj kpt∂Ç @oJr F ßuUJ ZJkJr IãPr pUj kJbPTr yJPf ßkRÅZJPm fUj 5 \JjM~JKr kJr yP~ ßVPZÇ @Ko oJjxYPã ßhUKZ, \jVPer ßnJaJKiTJr yreTJrL FT mqKfâoL, IväLu ß\Phr KjmtJYj KjP~ mftoJj ãofJxLj hu S fJr xñL-xJKg ß\JPar vJVPrhrJ ÈKn KY¤' ßhUJPòjÇ KjmtJYj TKovPjr kã ßgPT ßnJaJrPhr ßxuPlJPj ßoPx\ kJbJPjJ yP~KZu F KjmtJYPj KjntP~ KjP\Phr kZªoPfJ k´JgtLPT ßnJa KhPfÇ ßmv TP~T\j ßnJaJPrr k´KfKâ~J ßhUuJo kK©TJ S ßlxmMPTÇ fJÅrJ muPZj, KjP\Phr kZªoPfJ ßnJa ßhPmj KTnJPm, kZPªr ßfJ ßTJPjJ mqJkJr ßjAÇ 154Ka @xPj Ik´KfƪôL k´JgtLÇ ßpèPuJ mJKT @PZ, fJr ßTJgJS ßTJPjJ k´KfÆKªôfJ ßjAÇ k´KfÆKªôfJ yS~Jr TgJ @orJ 300Ka @xPjr oPiq KfjKa \J~VJ~ ÊPjKZÇ @r F Kfj \J~VJPf xrTJKr hu mJ ß\JPar oPjJjLf k´JgtLr k´KfƪôL IKnPpJV TPrPZj ßp k´vJxj xrJxKr xrTJKr hPur kPã ßjPo ßVPZÇ @S~JoL uLV xrTJPrr FT k´nJmvJuL oKyuJ oπLr FuJTJr kMKuv S xrTJKr TotTftJrJ KjP\rJ oJPb ßjPoPZj FmÄ muPZj, FTKa oJ© ßnJa ßkPuS KfKj K\fPmjÇ @PrTKa FuJTJ~ xrTJKr hPur k´JgtL FT\j k´KfoπL, pJÅr TgJ~ kMKuv SPb-mPxÇ ßxUJjTJr kMKuPvr nP~ k´KfƪôL k´JgtL FT\j xJPmT k´KfoπL S fJÅr xyTotLrJ kJKuP~ kJKuP~ KjmtJYPjr k´YJrTJ\ TrPZjÇ Ijq FT\j k´JgtLr Skr ßUJh k´iJjoπL Ix∂áÓÇ ßx FuJTJ~ KfKj \jxnJ TPrPZjÇ mPuPZj, SA k´JgtLPT KfKj @®L~ oPj TPrj jJÇ KfKj hMjtLKfmJ\Ç k∞J ßxfMPf hMjtLKf TPr aJTJ TJKoP~PZjÇ jJ yPu Ff aJTJ yPuJ KTnJPm?

kJbTrJ nJmMj, FTKa ÈKjmtJYj' yP~ ßVu, ßpUJPj k´iJj KmPrJiL hPur ßjfJ TJptf VíymKªÇ ybJ“ TPr TfèPuJ mJuMnKft asJT FPx fJÅr mJxJr xJoPj KmTu yP~ kPzPZÇ kMKuv SA kMPrJ mJKzKaPT KWPr ßlPuPZÇ FUj ÊjKZ, fJÅr KjrJk•J ß\JrhJr TrJ yP~PZ; KT∂á KfKj Wr ßgPT ßmPrJPf kJrPZj jJÇ FUj IPjT TÓ TPr xrTJr mJuMr asJT xKrP~PZ @r ßxUJPj \J~VJ TPr KjP~PZ \uTJoJjÇ KmPrJiL hPur ßjfJr KjrJk•Jr \jq \uTJoJj mqmyJr AKfyJPx FA k´go ˙JKkf yPuJÇ @PrT\j ßjfJr TgJ ßhUMj, fJÅr hu KjmtJYj TPrPZÇ hu muJ KbT j~, huJÄv muJA nJPuJÇ mz FTKa IÄv @PVA @uJhJ yP~ ßVPZÇ pJrJ mJKT KZu fJrJS kPr hMA nJV yP~ ßVPZÇ 6 \JjM~JKr hPur kã ßgPT k´iJPjr \JKfr CP¨Pv nJwe ßhS~Jr TgJ KZuÇ hPur ßY~JroqJj nJwe ßhjKjÇ ßTj? fJÅr TL yP~PZ? KfKj KT IxM˙? jJÇ fJÅPT Vul ßUuPf ßhUJ ßVPZÇ fPm KfKj yJxkJfJPu ßTj? fJÅr TL yP~PZ? TL IxMU? KxFoFAY ßgPT KTZMA \JjJPjJ y~KjÇ ßTC fJÅr xPñ ßhUJ TrPf kJrPZ jJÇ KfKj KjP\S mJAPr @xPZj jJÇ rqJm fJÅPT VnLr rJPf iPr KxFoFAPY nKft TPr KhP~ ßVPZÇ ßx ßgPT KfKj ßxUJPjA @PZjÇ KfKjS KT yJxkJfJPu mKª? \JKj jJÇ fPm F kKrK˙KfPf fJÅr hPur k´fLT KjP~ FTKa V´∆k KjmtJYj TrPZÇ ßWJweJ ßhS~J yP~KZu, ßY~JroqJPjr kfúL rSvj FrvJh hPur ßY~JroqJPjr nJrk´J¬ yP~PZjÇ IgY \JKfr CP¨Pv nJwe KhPf ßx nJrk´J¬ ßY~JroqJjS FPuj jJÇ FPuj Ijq @PrT\jÇ TL fMWuKT mqJkJr! TL fMWuKT KjmtJYj! F KjmtJYj KT ‰mifJ kJPm? xrTJKr hu VuJ lJKaP~ muPZ, fJPhr UMm TÓ yPò ßp k´iJj KmPrJiL hu FUJPj @PxKjÇ KT∂á fJA mPu FaJPT IxJÄKmiJKjT mJ IQmi muJ pJPm jJÇ FaJ mqKfâoLÇ @\PTr (PpKhj @Ko F ßuUJ KuUKZ) k´go @PuJ~ k´TJKvf Ko\JjMr ryoJj UJPjr CkxŒJhTL~ kPz ßhUMj, Èhvo xÄxh ‰mifJ kJPm jJÇ' KjmtJYj k´Kfyf TrJr \jq KmPrJiL hPur @PªJuj k´PYÓJPT xrTJr xmtvKÜ k´P~JV TPr hoj TrPf ßYÓJ TPrPZÇ ßx TJP\ fJrJ mz irPjr xJluqS ßkP~PZÇ KT∂á fJrJ ßp kKrkNet xlu fJ muJ pJPm jJÇ @\S KmKòjú, KmK㬠xÄWwt YuPZÇ ybJ“ TPr KjmtJYj TKovj mPuPZ, 9 fJKrPUr krS xJoKrT mJKyjL oJPb gJTPmÇ fJr oJPj TL hJÅzJPò? KjmtJYPjr krS ßhPv vJK∂ @xPZ jJ, K˙Kf @xPZ jJÇ jfMj ßp xrTJr VKbf yPm, fJPT @r \jVPer @˙JnJ\j xrTJr muJ pJPm jJÇ F rTo TgJ YPu @xPZÇ PhPvr KmKvÓ rJ\jLKf-IgtjLKfKmhrJ mPuPZj, Foj FTKa xoP~ @orJ rJ\QjKfT KmkptP~r xÿMULj yP~KZ pUj ßhPvr IgtjLKf FTKa mz irPjr x÷JmjJr ÆJrk´JP∂ CkjLf yP~KZuÇ F x÷JmjJPT TJP\ uJVJPf yPu hrTJr FTKa vKÜvJuL \jxogtjoNuT xrTJrÇ 5 \JjM~JKr ßp FTfrlJ KjmtJYj yP~PZ fJr oJiqPo F irPjr xrTJr VKbf yS~Jr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ

ãofJ pPfJaJ (42 kOÔJr kr) KmFjKkr yPuJ CPfiJ TgJÇ fJrJ muPf YJPò ßpVefPπr k´P~J\Pj pM≠JkrJiLr KmYJr, ˝JiLjfJoMKÜpM≠ KmPrJiL xJŒ´hJK~T vKÜ k´nKí fPT ZJz KhPf yPmÇ jLKf-@hPvtr k´Pvúr mhPu rJÓs ãofJ ßTKªsT ßTRvPur KY∂J k´JiJjq kJS~J~ F„k @®WJfL ÃJK∂ hM'Ka hPur TotTJ§PTA @òjú TPr ßrPUPZÇ IgY ßT jJ \JPj ßp VefπPT Kmx\tj KhP~ ˝JiLjfJ-KmPrJiL xJŒ´hJK~T vKÜPT ßpoj krJnNf TrJ pJ~ jJ, ßfoKj ˝JiLjfJ-KmPrJiL xJŒ´hJK~T vKÜPT ohh KhP~ S fJPhrPT ß\Ja xñL TPr ßrPU Vefπ xoMjf ú rJUJ pJ~ jJÇ ãofJr rJ\jLKfr ßUuJ~ Fxm jLKf-QjKfTfJ S Kj~oTJjMPjr ßTJj mJuJA gJPT jJÇ lPu xÄTa @PrJ \a kJTJPf gJPTÇ ßhv KjkKff y~ oyJxÄTPaÇ @r FUj ßxaJA WaPZÇ oyJP\Ja xrTJr xÄxPh kûhv xÄPvJijL kJx TPrPZÇ FA xÄPvJijLr oPiq hM'Ka xJÄKmiJKjT k´xñ FTxJPg pMÜ TPr ßh~J yP~PZÇ FTKa yPuJ oMKÜpMP≠r ßYfjJ-iJrJr kKrkK∫ kûo xÄPvJijLr ãf hNr TrJÇ IkrKa yPuJ KjmtJYjTJuLj f•ôJmiJ~T xrTJr mqm˙J xÄâJ∂ ©P~Jhv xÄPvJijL rh TrJÇ oMKÜpM≠ ßoPj KjPu k´goKa KjP~ KmfPTtr ImTJv gJTPf kJPr jJÇ KT∂á oMKÜpMP≠r ˝kPãr yS~J xP•ôS KÆfL~ Kmw~ KjP~ KmfTt gJTPf kJPrÇ FTxo~ @S~JoL uLV KjP\A f•ôJmiJ~PTr kPã gJTPuS FUj ßx fJr KmÀP≠ YPu ßVPZÇ hMA hvT iPr F KjP~ KmfTt YuPZÇ KmfKTtf AxMqPT FnJPm IKmfKTtf AxMqr xJPg pMÜ TrJ~ oMKÜpMP≠r ßYfjJ-iJrJr k´KfluT mJyJ•Prr xÄKmiJPjr ootTgJ KlKrP~ @jJr k´~JxPT k´Pvúr xÿMULj TrJr xMPpJV TPr ßh~J yP~PZÇ KmFjKkPT KjmtJYPjr mJAPr ßrPU FTfrlJ KjmtJYPjr oJiqPo

KÆfL~ ßo~Jh KjKÁf TrJr KY∂J ßgPTA FPfJ mz ãKf TrJ yP~PZÇ FnJPmS rJ\QjKfT xÄTaPT oyJxÄTPa kKref TrJ yP~PZÇ mMP\tJ~J huèPuJr TgJmJftJr jNqjfo KmvõJxPpJVqfJ @o-\jfJr oJP^ FUj @r ßjAÇ FTA hPur FPTT \j FT FT xo~ FT FT TgJ muPZÇ Ixfq fgq KhPòÇ pMKÜr ßTJPjJ iJr iJrPZ jJÇ YaThJr TgJr lMu^MKr KhP~ fJrJ oJjMwPT nMKuP~ rJUPf YJPòÇ ßpxm Kmw~ KjP~ fJrJ KmfTt TrPZ fJ fJPhr oPjr @xu TgJ j~Ç @xu TgJ ßkPa uMKTP~ rJUPZÇ FrvJh W≤J~-W≤J~ KcVmJK\ UJPòÇ oJjMw \JPj ßp fJr @xu FP\¥J yPuJ ^MPu gJTJ oJouJ ßgPT ßryJA kJS~JÇ UJP~x yPuJ FTKhPjr \jq yPuS kMjrJ~ ßhPvr ßk´KxPc≤ yP~ ÈQ˝rJYJr' jJPor Tuï ßgPT KjP\PT oMÜ TrJÇ KmFjKkr \jq y~PfJ mz AxMq yPuJ fJPrT K\~JPT ßhPv KlKrP~ @jJÇ fJPrT, ßTJPTJ k´oUM PT oJouJ S xJ\J ßgPT oMÜ TrJÇ @S~JoL uLPVr \jq fJ y~PfJ yPuJ rPÜr C•rJKiTJr KyPxPm \P~r yJPf vJxjnJr y˜J∂r TrJÇ ßhPvr xPYfj oJjMPwr iJreJ ßx rToAÇ F irPjr Kmw~èPuJA yPuJ mMP\tJ~J huèPuJr uMPTJPjJ FP\¥JÇ Fxm uMPTJPjJ FP\¥J rJ\jLKfr xÄTPar \KaufJPT fLmsfr TPr ßhvPT oyJxÄTPa KjkKff TPrPZÇ mJÄuJPhv FUj @∂\tJKfT S @ûKuT rJ\QjKfT KmKnjú vKÜr TJPZ jJjJ TJrPe èÀfôkeN t yP~ CPbPZÇ oJKTtj xJosJ\qmJhxy Fxm vKÜ fJPhr IgtQjKfT ßvJwe FmÄ nN-rJ\QjKfT S xJoKrTˆsqJPaK\T ˝JPgt mJÄuJPhvPT Kj\ Kj\ kãkMPa iPr rJUPf YJPòÇ F TJrPeA fJPhr kZªxA xrTJr FPhv vJxj TÀT fJ KjKÁf TrJr \jq ßhPvr Inq∂rLe rJ\jLKfPf S ãofJr ßUuJ~ fJrJ jJT VuJPf KÆiJPmJi TrPZ jJÇ ßhPvr mMP\tJ~J huèPuJS ãofJr \jq oKr~J yP~ fJPhr @vLmtJh ßkPf kr¸Prr xJPg k´KfPpJKVfJ~ Ku¬ yPòÇ fJPhr IjqJ~ y˜Pãk S IÊn k´nJmKj~πePT fJrJ xJhPr @oπe TPr @jPZÇ lPu @∂\tJKfT KmKnjú vKÜr oiqTJr ^VzJ-KmmJh FmÄ Kmvõ rJ\jLKfr IK˙rfJ mJÄuJPhPvr rJ\jLKfPTS IK˙r S ‰jrJ\qo~ TPr fMuPZÇ xÄTa WjLnNf yP~ ImqJyf oyJxÄTPar „k KjP~PZÇ mMP\tJ~J rJ\jLKfr ßhCKu~JkjJ @\ k´oJKefÇ @o\jfJr kPã fJ mM^Pf xoxqJ yPò jJÇ KT∂á fJPhr xJoPj KmT· ßTJPjJ rJ\QjKfT vKÜ ßfoj vKÜvJuLnJPm hívqoJj j~Ç xoxqJr xoJiJj @aPT @PZ FUJjaJPfAÇ FA \a UMuPf kJrPuA oyJxÄTa ßgPT kKr©JPer kg TrJ pJPmÇ ßx \a UMuPf kJrPm @o-\jfJr KmT· oûÇ ßxaJA

nrxJÇ

KjmtJYj S (06 kOÔJr kr) YJAKZPuj, xm hPur k´iJj ßjfJrJA ÈKjmtJKYf' yP~ xÄxPh @xMjÇ xÄxPh k´iJj KmPrJiL hu @S~JoL uLVA KZuÇ ßjfJ KZPuj @xJhMöJoJj UJjÇ IKf nJPuJ oJjMwÇ 1986 xJPur fífL~ xÄxh KjmtJYjKaS KZu kJfJPjJÇ ‰˝rvJxT FrvJhPT ‰mifJ ßhS~Jr KjmtJYjÇ ßx KjmtJYPjr Ior TLKft \JoJ~JPf AxuJoLPT \JfL~ rJ\jLKfPf xMkK´ fKÔf TrJÇ KmFjKk SA KjmtJYj m\tj TPrÇ \JfL~ kJKatPT kJAP~ ßhS~J yP~KZu 153, @S~JoL uLVPT 76, \JoJ~JPf AxuJoL 10, KxKkKm 5, FjFKx 5, oMxKuo uLV 4 k´nKí fÇ SA KjmtJYjPT ßmVo UJPuhJ K\~J mPuKZPuj, ÈYr hUPur KjmtJYj'Ç ßvU yJKxjJ mPuKZPuj, ÈPnJa cJTJKfr KjmtJYj'Ç oíhM ßyPxKZPuj \JoJ~JPfr ßjfJrJÇ fUj YotYãMPfA ßhUPf ßkP~KZ, \JoJ~JKfrJ ß\JyPrr jJoJP\r @PV pKh KmFjKk ßjfJPhr xPñ mPxj ßfJ @xPrr jJoJP\r kPr mPxj @S~JoL uLPVr ßjfJPhr xPñÇ kKuämºM fJÅrA iJÑJ~ kPz pJS~J xJ•Jr xJPyPmr oPfJ KjmtJKYf rJÓskKf yPf YJAPujÇ È86-PfA yPuJ rJÓskKf KjmtJYjÇ @S~JoL uLV S KmFjKk SA KjmtJYj m\tj TPrÇ KT∂á KjmtJYPj IÄv KjPf ßjfJr InJm yPuJ jJÇ FrvJh xJPym fJÅr xJPmT \MKj~rPT ßcPT muPuj, ÈfMA hJÅKzP~ pJ!' fJÅr k´KfƪôL yj Kl∑co kJKatr ßjfJ FTJPur ÈUJPuh Kmj S~JKuh' ‰x~h lJÀT ryoJjÇ @oJPhr aJTJ~ kKrYJKuf mJÄuJPhv ßaKuKnvPj nJwehJjTJPu ‰x~h xJPym ßpxm IñLTJr TPrPZj, fJ mJ˜mJK~f yPu mJÄuJPhv @æJxL~ UKulJPhr rJ\Pfôr oPfJ yP~ ßpfÇ mJÄuJPhPvr oJjMPwr hMnJt Vq, TPjtu xJPym ß\jJPru xJPyPmr ßYP~ To ßnJa ßkP~ krJK\f yjÇ mJÄuJr IxPYfj \jVPer ohh gJTPu È86-Pf ‰x~h lJÀT ryoJjA yPfj ßhPvr YfMgt rJÓskKfÇ È75-Fr xJi È86-Pf kNre yPfJÇ mJÄuJr oJKar KjmtJYjL ˛íKfTgJ KuPU ßvw TrJ pJPm jJÇ TJre, F oJKaPf Vefπ jJ gJTPuS VefPπr mJk @PZÇ ßuUT : VPmwT, k´JmKºT S TuJo ßuUTÇ


SURMA xJÄmJKhT vJyJm CK¨j IJyoh ßmuJu yJxJkJfJPu KYKT&xJiLj

u¥j, 4 \JjM~JKr - aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur xJPmT TJCK¿uJr FmÄ KmKvÓ xJÄmJKhT vJyJm CK¨j IJyoh ßmuJu ÂhPrJPV IJâJ∂ yP~ yJxkJfJPu KYKT&xJiLjÇ Vf 6 \JjM~JKr ßxJomJr oiqrJPf mMPT mqgJ IjMnm TrPu fJPT hs∆f KjTa˙ r~qJu u¥j yJxkJfJPu KjP~ pJS~J y~Ç 51 kOÔJ~

Kra gJTPuS \JoJ~Jf KjKwP≠ mÅJiJ ßjA

dJTJ, 8 \JjM~JKr - mftoJj xÄKmiJj S k´YKuf @Aj IjMpJ~LA FTJ•Prr oJjmfJKmPrJiL IkrJPir hJP~ IKnpMÜ \JoJ~JPf AxuJoL S fJPhr ZJ©xÄVbj AxuJoL ZJ©KvKmrPT KjKw≠ TrJ pJ~Ç F \jq xÄKmiJj xÄPvJij mJ jfMj @Aj TrJr k´P~J\j ßjAÇ Foj IKnof mqÜ TPrPZj ßhPvr KmKvÓ @Aj\LmLrJÇ fJÅPhr oPf, \JoJ~Jf KjKwP≠r mqJkJPr Có @hJuPf FTKa Kra @Pmhj 50 kOÔJ~

SURMA 36th Year Issue 1858 Friday 10 - 16 January 2014

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

40 uJU aJTJ YJÅhJ fMPu ˘Lr k´PoJh Ãoe

hMjtLKfPf uÍJ yJf oJjúJj UJPjr

dJTJ, 8 \JjM~JKr - VíyJ~e S VekNft oπeJu~ FmÄ Fr IiLj h¬rèPuJPf @mhMu oJjúJj UJPjr oKπPfôr kMPrJ xoP~A uMakJPar oPyJ“xm YPuPZÇ käa mrJ¨, IKj~o, WMw @r hMjtLKfPf KjoKöf KZPuj KfKj FmÄ fJÅr WKjÔ TotTftJrJÇ oπeJu~ ZJzJS rJ\CT, \JfL~ VíyJ~e Tftíkã, VekNft IKih¬r xmt©A KZu fJÅr yJfÇ xmtPvw \JfL~ VíyJ~e TftíkPãr FTKa k´TP·r xPñ oπLr ˘LPT xlPr KjPf 40 uJU aJTJ YJÅhJ ßfJuJ yP~KZuÇ F ZJzJ ßoJyJÿhkMPrr Iitvf ßTJKa FmÄ KorkMPr vf ßTJKa aJTJ oNPuqr käa yJKfP~ ßjS~J YPâr

xPñS KZu oJjúJj UJPjr ßpJVxJ\vÇ hJK~fô ZJzJr ßvw oMyNPft \JfL~ VíyJ~e TftíkPãr TJPZ gJTJ \Kau käPar lJAuèPuJ ZJzJPjJr uJn\jT mJKe\q yJPf ßjj KfKjÇ KorkMPr FTKa xKoKfPT \Ko ßhS~Jr TgJ mPu TP~T ßTJKa aJTJ yJKfP~ ßjj oπLr WKjÔrJÇ F ßãP© \Ko mrJ¨ ßhS~Jr k´Kâ~JKa ‰mi KZu jJ mPu ßvw oMyNPft ßxKaPT ‰mifJr ßoJzT kKrP~ TJ\Ka TPr ßhS~J y~Ç @r kMPrJ xo~aJPfA oπLr yP~ fJÅr nJA S @˙JnJ\j ßuJT\j oπeJu~ S IiLj 51 kOÔJ~

iotL~ xÄUqJuWMPhr \JjoJPur KjrJk•Jr hJmL \JKjP~PZ KxKkIJrFoKm

u¥j, 8 \JjM~JKr - mJÄuJPhPvr iotL~ oJAjKrKa xŒshJP~r Ckr ßhvmqJkL CV´PVJÔLr yJouJ S KmPvw TPr KyªM xŒshJP~r \JjoJPur KjrJk•Jr hJmL \JKjP~ u¥Pj xÄmJh xPÿuj TPrPZ TqJPŒAj lr Kh k´PaTvj Im KrKuK\~Jx oJAjKrKax Aj mJÄuJPhv 51 kOÔJ~

TJatMj

CPJ k´KfKm’ ...

xÄUqJuWMPhr Skr yJouJr WajJ~ \JKfxÄPWr y˜Pãk YJ~ \JoJ~Jf

dJTJ, 8 \JjM~JKr - xÄUqJuWMPhr Skr yJouJr WajJ~ \JKfxÄPWr f•ôJmiJPj fh∂ TKovj Vbj TrJr hJKm \JKjP~PZ \JoJ~JfÇ huKar nJrksJ¬ ßxPâaJKr ß\jJPru cJ. 51 kOÔJ~

oπLr mC yPf YJj xJuoJ

dJTJ, 8 \JjM~JKr - xJuoJr ˝JoL KvmuL xJKhT KZPuj KhjJ\kMPrr jmJmV† CkP\uJr PY~JroqJjÇ FmJPrr hvo \JfL~ xÄxh KjmtJYPj 53 kOÔJJ~

u¥Pj fJPrT K\~Jr mÜPmqr ksKfmJPh pMÜrJ\q pMmuLPVr xÄmJh xPÿuj

rSvj KmPrJiLhuL~ ßjfJ yPuA FrvJPhr yJxkJfJuoMKÜ! pJ pJ yJrJPòj dJTJ, 8 \JjM~JKr - \JfL~ kJKatr ßY~JroqJj ÉPxAj oMyÿh FrvJh KvVKVrA yJxkJfJu ßgPT ßmKrP~ @xPmjÇ fJÅr ˘L rSvj FrvJhPT KmPrJiL hPur k´iJj TrJr ßWJweJ KhPuA FrvJhPT yJxkJfJu ßgPT xxÿJPj ßmr yS~Jr mqm˙J TPr ßhS~J yPmÇ @r FrvJhS F KmwP~ xJ~ KhP~PZjÇ kJKatr KxKj~r ßk´KxKc~Jo xhxq rSvj FrvJh oñumJr hPur jmKjmtJKYf FoKkPhr F

TgJ \JKjP~PZj mPu FTKa xN© KjKÁf TPrPZÇ fPm FrvJPhr mqKÜVf xKYm ßo\r (Im.) UJPuh \JKjP~PZj, F KmwP~ KfKj ßTJPjJ KTZM FUPjJ \JjPf kJPrjKjÇ hPur oyJxKYm xm \JPjj mPu KfKj AKñf ßhjÇ KjmtJYPj pJKò, pJm TPr FrvJh Vf 3 KcPx’r ybJ“ KjmtJYj m\tPjr ßWJweJ KhP~ @PuJYjJ~ YPu 51 kOÔJ~

UJPuhJ K\~J

dJTJ, 8 \JjM~JKr - jfMj xrTJr VKbf yS~Jr kr KmFjKkr PY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J KmPrJiLhuL~ ßjfJr kPhr kJvJkJKv oπLr khoptJhJ~ kJS~J xrTJKr xMPpJV-xMKmiJS 50 kOÔJ~

u¥j, 8 \JjM~JKr - Vf 6 \JjM~JrL PxJomJr hMkMr 1aJ~ kNmt u¥Pjr FTKa yPu pMÜrJ\q pMmuLPVr CPhqJPV u¥Pj fJPrT K\~Jr mÜPmqr ksKfmJPh FT xJÄmJKhT xPÿuj IjMKÔf y~Ç 50 kOÔJ~

KjCyJo 12 \JjM~JKrr oPiq SP~uPl~Jr jfMj xrTJr dJTJ, 8 \JjM~JKr - 12 \JjM~JKrr oPiq jfMj xrTJPrr vkg yPf kJPrÇ fJr @PV hM-FT KhPjr oPiqA hvo xÄxPhr KjmtJKYf xJÄxhPhr vkg V´ye yPmÇ 24 \JjM~JKrr @PV KjmtJKYf xJÄxhPhr vkg V´yPe ßTJPjJ @AKj \KaufJ ßjA mPu @Aj KmPvwùrJ xrTJPrr vLwt kptJ~PT \JKjP~PZjÇ xrTJPrr CókptJP~r xNP© F Umr \JjJ ßVPZÇ 48 kOÔJ~

asJPˆr xnJ IjMKÔf

u¥j, 8 \JjM~JKr - Vf 7 \JjM~JKr, oñumJr KjCyJo SP~uPl~Jr asJˆ Fr CPhqJPV Kj\˝ TJptJuP~r yuÀPo FT xnJ IjMKÔf y~Ç KmKvÓ KaKn Ck˙JkT oMlKf PoRuJjJ @»Mu S~JhMh

(uKfKl) Fr ßTJr@j KfuS~Jf Fr oJiqPo S KmKvÓ xoJ\PxmT yJ\L @lfJm @uLr xnJkKfPfô xnJ ÊÀ y~Ç xnJr ÊÀPfA xnJkKf 50 kOÔJ~

SURMA News Group Ltd - Unit B, 10 Quaker Street, London E1 6SZ. Tel: 020 7377 9787, Fax: 020 7377 9717, for NEWS email: news@surmanews.com, for ADVERTISING : sarzahmed@surmanews.com, www.surmanews.com Registered as a Newspaper at the Post Office. Distributed throughout the E.U.

Surma issue 1858  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you