Page 1

k´KfÔJ : 1859 KUsˆJ»

SURMA 35th Year, Issue 1819

˝JVf 1420

14 FKk´u, ßrJmmJr kPyuJ ‰mvJUÇ mJÄuJ jmmwt 1420 Fr k´go KhjÇ FKhj xJrJKmPvõr mJXJKurJ jJjJ C“xJy-C¨LkjJ KjP~ mre TrPmj jmmwtPTÇ xMroJ kKrmJPrr kã ßgPT xmJAPT jmmPwtr ÊPnòJÇ

cJ~JjJr @hPuA gqJYJPrr ßvwTífq 10 FKk´u - oJVtJPra gqJYJrPT KmsPajmJxL ßvw KmhJ~ \JjJPmj 17 FKk´u, mMimJrÇ KmsKav xrTJPrr ßh~J 46 kOÔJ~

12 - 18 April 2013

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh www.surmanews.com

k´KfÔJ : 1874 KUsˆJ»

2 - 8 \oJKhCx xJKj 1434 Ky\rL 29 ‰Y© 1419 - 4 ‰mvJU 1420 mJÄuJ 56 kOÔJ 50p

fJPumJKj TJ~hJ~ ßylJ\Pf AxuJo

r r r

13 hlJr ßmKvr nJVA oiqpMVL~ ÈmäJxPlKo IJAj TrPf k´iJjoπL mJiq yPmj' mäJxPlKo IJAPj pJ IJPZ

dJTJ, 10 FKk´u - jfáj xÄTPar @mPft ßhPvr rJ\jLKfÇ xJoPj jfáj YqJPu†Ç oyJj oMKÜpMP≠r ßYfjJ~ IxJŒshJK~T, VefJKπT IV´pJ©J ImqJyf gJTPm; jJKT KlPr pJPm oiqpMPVr IºTJPr? ˝JiLjfJKmPrJiL \JoJf-KvKmPrr TJrxJK\Pf ßylJ\Pf AxuJo jJPo iotJº ßVJÔLr xJŒsKfT ÈfJPumJKj' f“krfJ ßhPU FA k´vú FUj CóJKrf yPò xPYfj 47 kOÔJ~

mJÄuJPhPvr KvÊPhr \jq lJ¥ xÄV´Py hMA ßvõfJñ pMmPTr xJÄVbKjT ßumJr oPjJj~j ßkPuj KmVx KmsTPuAj aá mJÄuJPhv xJAPTu pJ©J xÄTPa

xMroJ KrPkJat u¥j, 10 FKk´u KmsTPuAj aá mJÄuJPhv FcPnûJr KvPrJjJPo FTKa xJAPTu pJ©J~ IÄv KjPòj hMA KmsKav fr∆jÇ fJrJ u¥Pjr mJÄuJ aJCj ßgPT 52 kOÔJ~

KmFjKk

hJK~fô KjPf YJj jJ ßTC

ßjfJTotLr CP¨Pv fJPrT ryoJj

pM≠ jJKT kKrv´o, Kx≠J∂ ßjS~Jr xo~ FPxPZ dJTJ, 10 FKk´u - KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJj huL~ ßjfJTotLr CP¨Pv mPuPZj, ßhvPT xKbTnJPm xJoPjr KhPT FKVP~ KjPf FmÄ VPz fáuPf @oJPhr Kx≠J∂ KjPf yPmÇ @orJ pM≠ Trm jJKT kKrv´o TPr ßhvPT VPz fáum ßx Kx≠J∂ 46 kOÔJ~

dJTJ, 10 FKk´u - vLwt˙JjL~ ßjfJPhr ßVs¬JPrr TJrPe xJÄVbKjT xÄTa ‰fKr yP~PZ KmFjKkPfÇ FA kKrK˙KfPf KmFjKkr x÷Jmq ßTªsL~ ßjfJPhr oiq ßgPT TJCPT hJK~fô ßhS~Jr ßãP© vKrT \JoJ~JPf AxuJoLr k´Kf KfKj TL oPjJnJm ßkJwe TPrj, fJ-S huL~ Kx≠J∂PT k´nJKmf TrPZÇ KmFjKkr oMUkJ© S xojõ~TJrLr hJK~fô KjPòj jJ huKar ˙J~L TKoKar xhxq fKrTMu AxuJoÇ Fr \jq KfKj vJrLKrT 48 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u¥j, 7 FKk´u - 2014 xJPu IjMKÔfmq aJS~Jr yqJoPuax ßo~r KjmtJYPj ßumJr hPur 55 kOÔJ~

ßxjJ y˜Pãk j~, mäJxPlKoS j~

- k´iJjoπL

dJTJ, 9 FKk´u - mäJxPlKo (iot ImoJjjJ) @APjr @hPu jfáj ßTJPjJ @Aj k´e~Pjr kKrT·jJ xrTJPrr ßjA mPu \JKjP~PZj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ ßxJomJr KmKmKxPT ßhS~J xJãJ“TJPr KfKj FTgJ \JjJjÇ xJŒ´KfTTJPur KmKnjú KmwP~r k´Pvú KmKmKx mJÄuJ 50 kOÔJ~

k´KfmºLPhr ßmKjKla k´JK¬ TPbJr yPuJ xMroJ KrPkJat u¥j, 10 FKksu - KcxFKmKuKa FquJC¿ mJ k´KfmºL nJfJ k´hJPjr ßãP© TPbJrfJ IJPrJk TPrPZ PTJ~JKuvj xrTJrÇ Vf 1 FKk´u KmsPaPjr TP~TKa IûPu YJuM yS~J jfMj

Kj~Po kMrPjJ KcxFKmKuKa KuKnÄ FquJC¿ KxPˆoPT xŒNet mJKfu TPr Fr ˙Pu kJrPxJjJu AK¥PkjPc¿ ßkAPo≤ (KkIJAKk) jJPo jfáj FTKa k≠Kf YJuM TrJ yP~PZÇ 49 kOÔJ~


2 UmrJUmr

12 - 18 April 2013 m SURMA

dJTJ~ ßylJ\Pf AxuJPor oyJxoJPmPv uJPUJ oJjMPwr du : 13 hlJ jJ oJjPu dJTJ ImPrJi dJTJ, 7 FKk´u - TKgf jJK˜T mäVJrPhr TPbJr vJK˜ FmÄ oífMqhP§r KmiJj ßrPU AxuJo ImoJjjJ k´KfPrJi @Aj TrJxy 13 hlJ hJKm ßoPj ßjS~Jr @øJj \JKjP~PZ ßylJ\Pf AxuJo mJÄuJPhvÇ FA hJKm @hJP~ oJxmqJkL TotxNKY ßvPw 5 ßo dJTJ ImPrJPir ßWJweJ ßhS~J y~Ç vKjmJr KmPTPu rJ\iJjLr oKfK^Pur vJkuJ YfôPrr oyJxoJPmv ßgPT F ßWJweJ ßhj xÄVbPjr @Kor @uäJoJ vJy @yoh vlLÇ KfKj mPuj, Fxm hJKm ßTJPjJ rJ\QjKfT hJKm j~Ç ãofJ ßgPT TJCPT xrJPjJ mJ TJCPT ãofJ~ mxJPjJr hJKm j~Ç KT∂á ãofJ~ gJTPf yPu Fxm hJKm ßoPjA gJTPf yPmÇ @mJr ãofJ~ ßpPf yPuS Fxm hJKm ßoPjA ßpPf yPmÇ xoJPmv ßgPT dJTJ IKnoMUL uÄoJPYt kMKuv S ãofJxLj hPur TotLPhr kPg kPg mJiJ, yJouJ, pJjmJyj nJXYMPrr k´KfmJPh FmÄ xÄVbPjr 13 hlJ hJKmPf TJu ßxJomJr xJrJ ßhPv xTJu-xºqJ yrfJu ßhS~J y~Ç uÄoJYt S oyJxoJPmv TotxNKY KjP~ VfTJu xJrJ ßhPv aJjaJj CP•\jJ KZuÇ KT∂á ßTJPjJ rTo Ik´LKfTr WajJ ZJzJA vJK∂kNetnJPm TotxNKY ßvw y~Ç oyJxoJPmPv TP~T uJU iotk´Je oJjMw IÄv ßjjÇ k´fqãhvtLrJ \JjJj, xTJu 10aJ ßgPT xoJPmv ÊÀ yPuS l\Prr jJoJP\r kr ßgPTA ßylJ\Pf AxuJPor ßjfJ-TotLrJ oKfK^Pu \PzJ yPf gJPTjÇ ßmuJ mJzJr xPñ xPñ rJ\iJjL dJTJr YJrkJv ßgPT KoKZu S K\KTr TPr ßyÅPa hPu hPu xoJPmv˙Pu @xPf gJPTj fJÅrJÇ FTkptJP~ oPûr kKÁPo ‰hKjT mJÄuJ ßoJz yP~ \JfL~ ßk´xTîJm kpt∂, hKãPe KaTJaMuL ßoJz yP~ rJ\iJjL xMkJr oJPTta, C•Pr @rJomJV yP~ lKTrJkMu TJÅYJmJ\Jr FmÄ j~Jk j, Km\~jVr kJKjr aqJÄKTxy @vkJPvr FuJTJ ßuJPT ßuJTJreq yP~ kPzÇ kJJ yrfJu-ImPrJi TotxNKY FmÄ @PVr Khj ßgPTA mJx, ßasj, uû YuJYu mº yS~Jr krS ßhPvr KmKnjú ˙Jj ßgPT yJ\Jr yJ\Jr iotk´Je oJjMw oyJxoJPmPv FPx ßpJV ßhjÇ dJTJr @vkJPvr FuJTJ, FojKT TMKouäJ ßgPT yJ\Jr yJ\Jr oJjMw ßyÅPa dJTJ~ @PxjÇ PmuJ KfjaJr KhPT oyJxoJPmv˙Pu @Pxj @uäJoJ vJy @yoh vlLÇ xoJPmPvr k´go IKiPmvPj jNr ßyJxJAj TJPxoL S KÆfL~ IKiPmvPj @yoh vlL xnJkKffô TPrjÇ fJÅr kPã ßZPu oJSuJjJ @jJZ oJhJjL KuKUf mÜmq kPzjÇ xÄVbPjr KmKnjú kptJP~r 75 \j ßjfJ FPf mÜmq ßhjÇ KuKUf mÜPmq @yoh vlL mPuj, ßylJ\Pf AxuJo ßfRKyKh \jfJPT xPñ KjP~ vJK∂kNet CkJP~ ßhv S AxuJoKmPrJiL Ikf“krfJ mPº m≠kKrTrÇ xrTJr Fxm hJKmr k´Kf TetkJf jJ TPr ßTJKa ßTJKa oMxuoJPjr KmÀP≠ Im˙Jj

KjP~PZÇ ßTJPjJ IkvKÜA ßylJ\fPT InLÓ uãq I\tPj hoJPf kJrPm jJÇ ÈvJymJKV jJK˜TPhr' oJiqPo yrfJu-ImPrJi TKrP~ uÄoJYt S xoJPmPv mJiJ ßhS~Jr xoJPuJYjJ TPrj @yoh vlLÇ KfKj mPuj, ÈfJr krS FA oyJxoMhs k´oJe TPr, F ßhPv jJK˜T-oMrfJh S AxuJoKmPrJiLPhr bJÅA ßjAÇ AoJj S ßhv rãJr ßp @PªJuPjr xNYjJ yP~PZ, ojK\Pu oJTxMPh ßkRÅZJr @V kpt∂ @oJPhr @r WPr KlPr pJS~Jr xMPpJV ßjAÇ' yJayJ\JrL oJhsJxJr oyJkKrYJuT @yoh vlL mPuj, @\ AjxJPlr TgJ muPu mJKfu IkvKÜr VJ©hJy ÊÀ y~Ç mJÄuJPhPvr oMxuoJjrJ mJKfPur n~ÄTr gJmJ~ @âJ∂Ç xÄKmiJj ßgPT @uäJyr Skr kNet @˙J S KmvõJx oMPZ KhP~ ßlrJCKj vJxjmqm˙J TJP~Por IkPYÓJ ßhvPT ßUJhJK~ V\m IKjmJpt TPr fMPuPZÇ @uäJy S Kk´~ jmL y\rf oMyJÿh (xJ.)-PT TaJã TrJr oPfJ hM”xJyx ßhUJPjJ yPòÇ k´iJjoπLPT TaJã TrJr TJrPe xPñ xPñ mqm˙J ßjS~J yPuS @uäJy S rJxMu (xJ.)-Fr KmÀP≠ TaNKÜTJrLPhr vJK˜r @SfJ~ @jJr CPhqJV kKruKãf yPò jJÇ mäVJr rJ\LmPT vyLh @UqJ ßhS~J yP~PZÇ xÄxPh fJÅr k´Kf xÿJj ßhUJPjJ yP~PZÇ KfKj mPuj, mJKfPur FA @âoe KT~Jof kpt∂ ImqJyf gJTPmÇ KT∂á xJoK~T xlufJr @°JJuj ßhUJPuS YNzJ∂ xlufJ oMxuoJjPhrA yPmÇ xÄVbPjr oyJxKYm \MjJP~h mJmMjVrL ßylJ\Pfr @PªJuPjr xPñ rJ\jLKfr ßTJPjJ xŒTt ßjA hJKm TPr mPuj, È@oJPhr AoJKj @PªJuPj oMxuoJj KyPxPm @S~JoL uLV-KmFjKk @xMT; KT∂á rJ\QjKfT TotxNKY KjP~ j~Ç fJA f•ôJmiJ~T xrTJr, AKu~Jx @uLr èo-Fxm rJ\QjKfT Kmw~ @oJPhr hJKmPf ßjAÇ' xoJPmPvr IjMoKf KhP~ yrfJu cJTJ, KmKnjú ˙JPj mJiJhJPjr WajJPT xrTJPrr ßoJjJPlKT mPu CPuäU TPr KfKj mPuj, @VJoL KjmtJYPj Fr xoMKYf \mJm ßhS~J yPmÇ xÄVbPjr ßjfJ jNr ßyJxJAj TJPxoL mPuj, Èpf Khj kpt∂ @oJPhr 13 hlJ hJKm kNre jJ yPm, ff Khj @PªJuj YuPmÇ' oJSuJjJ oMKyæMuäJy mJmMjVrL mPuj, fJrJ @uäJyr Skr @˙J-KmvõJx fMPu KhP~PZÇ iotyLj KvãJjLKf S ßTJr@jKmPrJiL jJrL jLKfoJuJ TPrPZÇ FUj jmLK\r KmÀP≠ Foj TaNKÜ TPrPZ, pJ KmiotLrJS TPrKjÇ FA jJK˜T xrTJrPT ßhv ßgPT KmfJKzf TrPf yPmÇ oJSuJjJ xMufJj pCT jhnL mPuj, AxuJo ZJzJ @r ßTJPjJ iot @uäJyr TJPZ V´yePpJVq j~Ç KyªM ßmR≠ KUsÓJjrJ Kj\ Kj\ iot KjP~ mxmJx TrPf kJrPmÇ KT∂á jJK˜TPhr \J~VJ ßjAÇ pJrJ jJK˜TPhr kã ßjPm, fJPhr rJÓsãofJ~ gJTJr IKiTJr ßjAÇ Y¢V´JPor K\Kr oJhsJxJr kKrYJuT oJSuJjJ ‰f~qm

mPuj, ÈpJrJ @uäJyr IK˜fô oJPj jJ, fJPhr IK˜fô ßTJgJ~Ç @orJ @K˜T KyPxPm ßmÅPY gJTPf YJAÇ' @mhMu uKfl ßj\JoL mPuj, ßylJ\Pf AxuJo ßhPvr @Puo-SuJoJ, kLr-oJvJP~U S xm hPur GPTqr k´fLT yP~ hJÅKzP~PZÇ @\ k´oJe yP~PZ, @PuorJ F ßhPvr rJ\jLKfr Kj~JoT vKÜÇ fJÅPhr mJh KhP~ ßTJPjJ vKÜr kPã ãofJ~ pJS~J x÷m j~Ç oMlKf S~JÑJZ mPuj, KmVf 1400 mZPrr AKfyJPx @uäJy, rJxMu (xJ.)-PT ImoJjjJ TrJr

Foj hM”xJyx ßTJPjJ IoMxKuorJS ßhUJ~KjÇ IgY xrTJr fJPhr KjrJk•J KhP~ rJUPZÇ F xrTJPrr ãofJ~ gJTJr IKiTJr ßjAÇ k´iJjoπLr jJo CPuäU TPr \MjJAh @u yJKmm mPuj, È@kjJr KmÀP≠ TaNKÜ TrPu rJÓsPhsJy oJouJ y~Ç KT∂á oyJjmL (xJ.)-Fr KmÀP≠ TaNKÜTJrLPhr rJÓsL~ xÿJjjJ KhP~PZjÇ jJK˜ToMrfJhPhr xyPpJVL yP~PZjÇ' oMlKf A\yJÀu AxuJo ßYRiMrL mPuj, jJK˜TPhr 3 kOÔJ~

City Surveyors UK Ltd 37 Radcliff Buildings, Portpool Lane London EC1N 7SN

Chartered Surveyors & Planning Consultants

- Accomodation (Health & Safety) Reports for Entry Clearance Accommodation reports confirming adequacy and no over crowding

Assured Shorthold Tenancy Agreements (AST) Prepared - Rent Review / Lease Renewals

Rental advice, rent review / lease renewal and representation to Expert / Arbitrator

- Alcohol Licensing For Restaurants

Premises Licence, Personal Licence & DPS Obtained

- Right To Buy Appeals

Reduce upto 30% from council's asking price

- Planning & Building Control Permissions - Residential & Commercial Valuations for loan security

Please contact: Muktar Miah BSc (Hons) MRICS 020 8220 9390 or 07956 279 794 E:citysurveyors@hotmail.co.uk


UmrJUmr 3

SURMA m 12 - 18 April 2013

rJ\iJjLr oKfK^Pur vJkuJ YfôPr oyJxoJPmPv ßylJ\Pf AxuJPor ßjfJrJ

IKukMrL, oBjM¨Lj ÀyL, oJylM\Mu yT, oJSuJjJ ßoJ˜lJ @\Jh, ßj\JPo AxuJo kJKatr xnJkKf @mhMr rKTm, mJÄuJPhv ßUuJlf o\KuPxr @Kor yJmLmMr ryoJj, jJP~Pm @Kor @vrJl @uL, oyJxKYm ÉoJ~Mj TKmr, ßUuJlf o\KuPxr oyJxKYm @yoh @mhMu TJPhr, oJSuJjJ K\~J CK¨j, oMlKf oJoMjMu yT, oJSuJjJ oMK\mMr ryoJj ßkvS~JrL, oMlKf FjJoMu yT, oMlKf ‰f~qm, oJSuJjJ \JoJu jJPZr ßYRiMrL, oJSuJjJ jNPr @uo yJKohL, oJSuJjJ ßoJ. AKhsZ, oJSuJjJ @mM fJPyr K\yJhL, oJSuJjJ oMK\mMr ryoJj yJKohL, oJSuJjJ AorJj oJ\yJrL k´oMUÇ ßväJVJj k´fqJyJr : ßmuJ FTaJr KhPT oû ßgPT ßWJweJ y~, FjKaKn, mJÄuJKnvj S KhV∂ ßaKuKnvPjr xrJxKr xoJPmv xŒ´YJr xrTJr mº TPr KhP~PZÇ F Umr ßWJweJr xPñ xPñ xoJPmPv CP•\jJ ßhUJ ßh~Ç fUj oû ßgPT FT\j k´iJjoπLr KmÀP≠ ߡJVJj ßhjÇ F kptJP~ ßylJ\Pf AxuJPor jJP~Pm @Kor oMlKf ßoJyJÿh S~JÑJZ mPuj, Èk´iJjoπL xŒPTt oû ßgPT ßp ߡJVJj ßhS~J yP~PZ, fJ @Ko k´fqJyJr TrKZÇ KfKj FUPjJ @oJPhr k´iJjoπLÇ @Ko F ߡJVJj mJKfu TruJoÇ' mÜífJr xMPpJV kJjKj AxuJoL IJPªJuPjr ßjfJrJ : xoJPmPv TSKo

dJTJ~ ßylJ\Pf AxuJPor (2 kOÔJr kr) VclJhJr AorJj xrTJrPT IjKfKmuP’ ßV´¬Jr TrPf yPmÇ vJyKr~Jr TKmPrr @°JJuj mº TrPf yPm, yJxJjMu yT AjMPT oMU xJouJPf yPmÇ vJymJV @PªJuPjr k´xñ ßaPj @mhMr rm ACxMlL mPuj, ÈfJrJ \~ mJÄuJ mPu, \~ mñmºM mPu jJÇ Fr Igt, FrJ rKmbJTMPrr ßxJjJr mJÄuJ YJ~, ßvU oMK\Pmr mJÄuJPhvPT oJjPf rJK\ j~Ç fJA FrJ ÊiM oyJjmLr hMvoj j~, mJÄuJPhPvrS hMvojÇ' @PjJ~Jr vJy mPuj, IPjPT muPZj, uÄoJYt jJKT ÊÀ TPrPZj YLPjr ßjfJ oJS ßx-fMÄÇ FaJ KbT j~Ç y\rf AmsJKyo (@.)-Fr yP\r oiq KhP~ k´go uÄoJYt ÊÀ y~Ç xoJPmv kKrYJujJ TPrj AxuJoL GTqP\JPar oyJxKYm oMlKf l~\MuäJyÇ xoJPmPv @rS mÜmq ßhj xKÿKuf TSKo oJhsJxJ KvãJ ßmJPctr ßY~JroqJj oMlKf @mhMr ryoJj, ßUuJlf @PªJuPjr @Kor vJy @yohMuäJy @vrJl, oJSuJjJ oMyJÿh AxyJT, oJSuJjJ \JlÀuäJy UJj, oJSuJjJ @mhMu yJKoh, oJSuJjJ jNÀu AxuJo

Manchester | Chester | London

O APPLY APPLY FOR A UK VISA? NEED T TO HAVE HA VE Y YOU OU HAD Y YOUR OUR VISA REFUSED? VERSTA AYED YOUR YOUR LEAVE? LEAVE? OVERST OVERSTAYED WE CAN HELP All type of UK V Visa isa a applications pplications and any V Visa isa a appeal ppeal actioned (f (family amily visit, Tier 1/2/3/4 or 5 V Visas) isas) and many mor more. e. Comple Complex x cases such such as Human Right, UK Asylum, Ov erstayers and Bail Overstayers J udicial R eview A pplications Judicial Review Applications

Salam & Co Co.. Solicitor Solicitors s can also assist y you ou in:

If y you ou ha have ve received received your your refusal refusal letter,, call us today letter to speak to an Immig ration Solicitor Immigration Solicitor.. We We can Help

‡ Family Law Matters ‡ Small Business Matters ‡ Employment Law Matters ‡ Wills ‡ Civil Litigation

oJhsJxJPTKªsT xm iotKnK•T hu, xÄVbj S k´nJmvJuL @PuorJ IÄv KjPuS mÜífJr xMPpJV ßhS~J y~Kj YrPoJjJA kLPrr hu AxuJoL @PªJuPjr ßjfJPhrÇ hPur xnJkKfo§uLr xhxq ‰x~h l~\Mu TKro S oyJxKYm oJSuJjJ ACjNZ @yoJhxy TP~T\j ßjfJ-TotL xoJPmPv ßVPuS fJÅPhr oPû SbJ S mÜífJr xMPpJV ßhS~J y~KjÇ Fr @PV Vf míy¸KfmJr rJPf ACjNZ @yoJhxy hPur Kfj\j ßjfJ @uäJoJ @yoh vlLr xPñ ßhUJ TrPf uJumJPVr oJhsJxJ~ pJjÇ KT∂á KfKj ßhUJ ßhjKjÇ xÄKväÓ xN© \JjJ~, Vf 9 oJYt Y¢V´JPor yJayJ\JrL oJhsJxJ~ SuJoJoJvJP~U xPÿuPj YrPoJjJA kLr S hPur FT ßjfJr mÜmqPT ßTªs TPr k´KfKâ~J ßhUJ ßh~Ç FTkptJP~ ãoJ k´JgtjJr oJiqPo Kmw~Ka KoaoJa yPuS AxuJoL @PªJuPjr ßjfJrJ ßylJ\Pfr TotxNKYr KmwP~ FT rTo jLrm gJPTjÇ PylJ\Pf AxuJPor FTJKiT xN© \JjJ~, 29 oJYt AxuJoL @PªJuPjr oKfK^Pur oyJxoJPmPv KmKu TrJ FTKa kMK˜TJ KjP~ @yoh vlL ãM… yjÇ hPur FT ßjfJr jJPo ÈPy @uäJy kLr xJPym YrPoJjJAPT TmMu Tr' KvPrJjJPo k´TJv TrJ SA kMK˜TJ~ ßylJ\Pf AxuJPor ßjfífô S Fr xPñ \JoJ~JPf AxuJoLr xÄKväÓfJ KjP~ ßuUJxy KmKnjú VeoJiqPo k´TJKvf TP~TKa k´KfPmhj ZJkJ y~Ç xoJPmPvr ßWJweJ : oyJxoJPmv ßvPw 13 hlJ ßWJweJ ßhS~J y~Ç F ßWJweJr oPiq CPuäUPpJVq yPò: xÄKmiJPj rJÓs kKrYJujJr oNujLKfPf ÈoyJj @uäJyr Skr kNet @˙J S KmvõJx' kMj”˙Jkj; AxuJo KmPÆPwr èÀfr IkrJPi vJymJV @PªJuPjr xÄVbT S ßjfífôhJjTJrL KYK¤f jJK˜T oMrfJhPhr xmJAPT ßV´¬Jr TPr TPbJr vJK˜hJj; @uäJy, rJxMu, ßTJr@j S AxuJo iPotr ImoJjjJ FmÄ oMxuoJjPhr KmÀP≠ TM“xJ k´YJr ßrJPi xPmtJó vJK˜ oífMqhP§r KmiJj ßrPU \JfL~ xÄxPh @Aj k´e~j; YuoJj @PªJuPj xrTJPrr @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL S xrTJPrr kPãr xπJxL S hMÏífTJrLPhr èKumwte, KjptJfj, KjkLzj S yfqJTJP§r TPbJr KmYJr; AxuJo ImoJjjJr KmÀP≠ xÄWKaf @PªJuj-KmPãJPn ßV´¬JrTíf xm @Puo-SuJoJ, oJhsJxJr ZJ© S ßfRKyKh \jfJr oMKÜhJj FmÄ fJÅPhr KmÀP≠ hJP~r TrJ xm oJouJ k´fqJyJr; oxK\Phr jVr dJTJPT oNKftr jVPr „kJ∂r FmÄ ßhvmqJkL rJ˜Jr ßoJPz S TPu\-KmvõKmhqJuP~r TqJŒJPx nJÛPptr jJPo oNKft ˙Jkj mº TrJ; iotyLj KvãJjLKf S AxuJoKmPrJiL jJrLjLKf mJKfPur kJvJkJKv KvãJr k´JgKoT ˜r ßgPT CóoJiqKoT ˜r kpt∂ AxuJKo KvãJPT mJiqfJoNuT TrJ; xJrJ ßhPvr TSKo oJhsJxJr ZJ©-KvãT, SuJoJ-oJvJP~U FmÄ oxK\Phr AoJo S UKfmPT ÉoKT, n~nLKf k´hvtj mPºr kJvJkJKv fJÅPhr KmÀP≠ kKrYJKuf wzpπ mº TrJ FmÄ kJmtfq Y¢V´Joxy ßhvmqJkL AxuJoKmPrJiL TotTJP§ \Kzf FjK\SèPuJr Ikf“krfJ FmÄ KUsÓJj KovjJKrPhr iotJ∂Trexy xm Ikf“krfJ mº TrPf yPmÇ

LANDLORD / uqJ¥uct

?

DOES YOUR AGENT HAVE? w A professional qualification?  w ARLA Membership?

We are proud to be ARLA member

0% Commission

We offer Rent Guarantee

FREE valuation, FREE EPC, FREE GAS crt, FREE inventory and inspection, FREE deposit protection, FREE management - for all our new management properties.

Tel: 020 7375 1188 07944 872 919

(9am - 11pm, 7 days)

Kazi Arif : Manager

8 Vallance Road, London E1 5HR

www.primeestateagents.co.uk

E-mail: admin@primeestateagents.co.uk Member of:

CALL US NO NOW W - 07720 210140 For Bengali, Urdu & English speaking 86 CHEETHAM HILL ROAD, MANCHESTER, M4 4EX FAX: AX: 0161 832 3981 0161 839 7396 ‡ 07738 617001 ‡‡0161 834 2188‡‡ F Email enquire@salamimmigration.co.uk ‡‡www www.salamimmig .salamimmigration.co.uk Salam & Co© 2013 Regulated by the Solicitors Regulation Authority

Working with: Tower Hamlets, Newham, Barking & Degenham, Readbridge, Hackney, Waltham Forest, Southwark, Greenwich Councils.


4 UmrJUmr

12 - 18 April 2013 m SURMA

vJymJPV yJouJr ßYÓJ

dJTJ, 7 FKk´u - ßylJ\Pf AxuJo mJÄuJPhPvr xoJPmv ßvPw ßlrJr kPg ßylJ\f jJoiJrL KTZM pMmPTr xPñ Ve\JVre oPûr TotLPhr kJkJK iJS~Jr WajJ WPaPZÇ ßylJ\Pfr TP~T\j ßjfJ mPuPZj, ßylJ\Pfr ß˝òJPxmPTrJ Khjnr CP•K\f pMmTPhr vJymJPV pJS~J ßgPT Kmrf ßrPUPZjÇ pJÅrJ yJouJ TPrPZj fJÅrJ ßylJ\Pfr TotL jjÇ k´fqãhvtL ßTC ßTC yJouJTJrLPhr ZJ© KvKmPrr TotL mPu \JjJjÇ vKjmJr xTJu ßgPTA ßylJ\Pf AxuJPor jJPo ßmv KTZM pMmT ßk´xTîJm FuJTJ~ Tho ßlJ~JrJr xJoPj TP~T hlJ kMKuKv ImPrJi nJXJr ßYÓJ TPrÇ kPr ßylJ\Pfr ß˝òJPxmPTrJ ßxUJPj FPx oJjmdJu ‰fKr TPr fJPhr k´Kfyf TPrjÇ FnJPm KmPTu xJPz kJÅYaJ kpt∂ ßylJ\Pfr ß˝òJPxmT TotLrJ fJPhr @aPT rJPUjÇ hMkMPrr KhPT vfJKiT mqKÜ ßk´xTîJPm kMKuPvr mqJKrPTc ßnPX

vJymJPVr Ve\JVre oPûr KhPT pJS~Jr ßYÓJ TrPu ß˝òJPxmPTrJ fJPhr @aTJjÇ xíKÓ y~ CP•\jJTr kKrK˙KfrÇ xoJPmPvr oNu oû ßgPT TP~T\j ßjfJ FPx kKrK˙Kf vJ∂ TPrjÇ kPr yJouJr ßYÓJTJrLPhr TJZ ßgPT ß˝òJPxmPTrJ @võJx @hJ~ TPrj, fJÅrJ xKyÄx KTZM TrPmj jJ FmÄ ßxUJPj vJK∂kNet Im˙Jj TrPmjÇ kJækJKæ iJS~J : oyJxoJPmv ßvPw KmPTu kJÅYaJr KhPT vJkuJ Yfôr ßgPT TP~T v TotL uJKb yJPf FTKa KoKZu KjP~ ßk´xTîJPmr xJoPj @PxÇ fJPhr V∂mq KZu vJymJVÇ F xo~ oNu rJ˜J~ kMKuv gJTJr TJrPe fJrJ rJ˜Jr hMA kJPvr lMakJf KhP~ ßTJPjJ irPjr mJiJ ZJzJA o“xq nmPjr xJoPj @PxÇ fJrJ ßxUJj ßgPT xzT nmPjr xJoPjr rJ˜J KhP~ vJymJPV ßdJTJr ßYÓJ TrPu kMKuv mJiJ ßh~Ç kPr fJrJ oNu rJ˜J KhP~ jJ KVP~ rojJ kJPTtr ßh~JPur KV´Pur ßmzJ ßnPX, ßh~Ju akPT rojJ kJPTt dMPT kPzÇ @r KTZM pMmT

ßxJysJS~JhtL ChqJPj dMPT kPzÇ yJouJTJrLrJ rojJ kJPTtr ßnfr KhP~ vJymJPVr KhPT IV´xr yS~Jr ßYÓJ TPrÇ fJPhr ßbTJPf KvÊkJPTtr CPJ KhPT rojJ kJPTtr k´PmvoMPU kMKuv S Ve\JVre oPûr TotLrJ Im˙Jj ßj~Ç rojJ kJPTtr ßnfr KhP~ ßylJ\Pfr FTKa hu dJTJ TîJPmr TJPZ YPu FPu Ve\JVrPer TotLrJ fJPhr iJS~J ßhjÇ FPf FThu @mJr rojJ kJPTtr ßnfPr dMPT kPzÇ @PrT hu o“xqnmPjr KhPT ßhRz ßh~Ç ßylJ\Pfr TotLrJ @mJr Ve\JVrPer TotLPhr KhPT AakJaPTu KjPãk TPrÇ kJkJK iJS~J YPu k´J~ FT WµJÇ kKrK˙Kf Kj~πPe @jPf kMKuv rJmJr mMPua S TJÅhJPj VqJPxr ßvu KjPãk TPrÇ kJkJK iJS~Jr xo~ \JyJñLrjVr KmvõKmhqJuP~r xy-CkJYJpt (k´vJxj) @lxJr @yoh @yf yjÇ ßZJaJZMKar xo~ vJymJPV FTKa ßh~JPu iJÑJ ßUP~ kPz KVP~ KfKj kJP~ @WJf ßkP~PZjÇ FTKa ßmxrTJKr yJxkJfJPu fJÅr kJP~ kJÅYKa ßxuJA ßhS~J yP~PZÇ CxTJKjPf KvKmr: xÄWPwtr xo~ KoP≤J ßrJPc rJÓsL~ IKfKg nmj xMVºJr xJoPj FThu è\m ZzJPf gJPT ßp FT\j ßylJ\f TotLPT KkKaP~ yfqJ TrJ yP~PZÇ fJÅrJ xoJPmv-Plrf ßuJT\jPT rojJ kJPTtr ßnfr KhP~ KVP~ vJymJPVr Ve\JVre oPû yJouJr \jq CxTJKj KhPf gJPTÇ xoJPmv-Plrf KTZM ßuJT rojJ kJPTtr xLoJjJr mJAPr S ßnfPr hJÅKzP~ yAYA TrPuS ßvw kpt∂ ßmKvr nJVA KjP\r V∂Pmqr kPg KlPr pJjÇ ßxUJPj hJÅzJPjJ TP~T\j oJhsJxJZJ© mPuj, fJÅPhr Èmz É\Mr' ßTJPjJ xÄWPwt \zJPf KjPwi TPr KhP~PZjÇ ßylJ\Pfr TotLrJ ÈoMÀKæ'Phr TgJ ßoPj YPuÇ pJrJ xÄWwt xíKÓr ßYÓJ TPrPZ fJrJ \JoJ~Jf-KvKmr TotL yPf kJPrÇ xÄWPwtr xo~ KoP≤J ßrJPc kMKuPvr KrTMAK\vj TrJ FTKa ßuèjJ nJXYMr TPrPZ KTZM pMmTÇ SA ßuèjJ~ gJTJ kMKuv xhxqrJ mPuj, fJÅrJ @hJuf ßgPT @xJKo KjP~ gJjJ~ KlrKZPujÇ Foj xo~ KTZM pMmT FPx VJKzPf míKÓr oPfJ AakJaPTu KjPãk TPrÇ fJÅrJ VJKzPf gJTJ kMKuPvr Skr yJouJ~ Chqf yPu VJKzKa KjP~ KoP≤J ßrJPc KcKm TJptJuP~r xJoPj YPu @Pxj kMKuv xhxqrJÇ xÄWPwtr xo~ WajJ˙u ßgPT kJÅY\jPT @aT TPrPZ kMKuvÇ kMKuPvr rojJ ß\JPjr CkTKovjJr oJÀl yJxJj mPuj, FrJ xmJA KvKmPrr TotL mPu xPªy TrJ yPòÇ F ZJzJ xoJPmv YuJTJPuS KTZM ßuJT CP•\jJ xíKÓr ßYÓJ TPrj, ßmJfu ßZJzJZMKz TPrjÇ fUj oû ßgPT ßWJweJ ßhS~J y~, È@oJPhr oPiq KTZM oMjJKlT dMPT kPzPZÇ FrJ ßTC ßylJ\Pfr TotL jjÇ ßTC Kmví⁄uJ xíKÓr ßYÓJ TrPu fJÅPhr iPr vJK˜ KhjÇ'

\JoJ~JPfr 5 uJU kqJPTa ßfyJKr KmFjKk S \JkJ KhP~PZ kJKj, froM\ dJTJ, 7 FKk´u - ßylJ\Pf AxuJPor xoJPmPv @Vf ßuJT\jPT khtJr @zJu ßgPT 5 uJU kqJPTa UJmJr (VÀr oJÄPxr ‰fKr ßfyJKr) xrmrJy TPrPZ \JoJ~JPf AxuJoLÇ \JoJ~JPfr FT ßjfJ jJo k´TJv jJ TrJr vPft \JjJj, FT oMxuoJj @PrT oMuoJPjr nJA ßx KyxJPm hNPrr oMxJKlrPhr UJmJr KhPfA kJPrÇ pJrJ ßylJ\Pfr xoJPmPv FPxPZ fJrJ oMxJKlrÇ Kmw~Ka rJ\QjKfT KmPmYjJ~ ßjS~J KbT j~Ç \JoJ~JPfr FT FoKkS F fgq I˝LTJr TPrjKjÇ fPm FTxPñ FT˙Jj ßgPT ‰fKr TPr Fxm kqJPTa Kmfre TrJ y~KjÇ xN© \JjJ~, rJ\iJjLr FTJKiT ßrˆáPrP≤ IctJr KhP~ KoKj asJT KhP~ Fxm UJmJr KvKmrTotLrJ xoJPmv ˙Pu ßkÅRPZ KhP~PZÇ \JfL~ kJKat vJkuJ Yfôrxy jVrLr 24 ˙JPj UJmJr kJKj KhP~PZÇ Ffgq \JKjP~ \JfL~ ZJ© xoJP\r dJTJ oyJjVr hKãPer @øJyT \JoJu CK¨j \JjJj, \JfL~ kJKat ßmJfu\Jf kJKj, xrmrJy TrPZÇ Fxm ßmJfu\Jf kJKj ß˝òJPxmT KyxJPm \JfL~ ZJ© xoJP\r ßjfJTotLrJ xoJPmPv ßpJVhJjTJrLPhr oJPiq Kmfre TPrPZÇ FZJzJ KmFjKkxy KmKnjú mqKÜ S rJ\QjKfT hPur ßjfJrJ ßylJ\Pfr xoJPmPv @VPfr oPiq @ñMr, froM\, vvJ, VJ\r, TuJ, kJCÀKa, KmÛááa, KYzJoMKz Kmfre TPrPZÇ VJ\LkMPrr KmFjKk ßjfJ yJxJj CK¨j, xrTJr uÄoJPYt IÄvV´yeTJrLPhr VJ\LkMr rJ˜J~, kJKj S ÊÏ UJmJr Kmfre TPrPZÇ KmFjKkr ßTª´L~ TJptJuP~r xJoPj ßgPT kJKj, froM\ S UJmJr Kmfre TrJ yP~PZÇ \JjJ ßVPZ, ßhPvr KmKnjú ˙Jj ßgPT @Vf uJU uJU iotk´Je oJjMPwr xMKmiJPgt \JfL~ kJKatr kJvJkJKv IPjT mqmxJ~L ÊTjJ UJmJr KhP~PZjÇ xN©JkMr gJjJ \JfL~ kJKatr ßjfJ @mhMuäJy TJPhr \JjJj, TJrmJuJ~ AxuJo S jmLr mÄv rãJr @PªJuPj kJKj kJ~Kj oMxuoJjrJÇ KT∂á FmJr @r WPr mPx gJTPf kJKrKj kJKatr KjPhtv kJuj TrPf F xoJPmPv kJKj xrmrJy TrKZÇ KfKj \JjJj,

AxuJo rãJ~, rJxMPur xÿJj rãJ~ oMxuoJjPhr kJKj KhPf ßkPr KjP\r FmÄ hPur TJP\ TJ\ TrKZ oJ©Ç ÊâmJr rJ\iJjLr oKfK^Pur vJkuJ YfôPr ßylJ\Pf AxuJPor uÄoJYt xoJPmv FuJTJ xPr\Koj WMPr ßhUJ ßVPZ, IPjPT mqKÜVf CPhqJPV kJKj KhP~PZ, @mhMu oJmMh jJPo FTmqKÜ \JjJj, ßTJPjJ xJS~JPmr KTÄmJ rJ\QjKfT uJPnr CP¨Pvq j~, KjP\r KmPmPTr fJzjJ~ FUJPj FPx uJU uJU oJjMPwr oPiq @oJr xJiqoPf kJKj KhPf kJrJ~ KjP\PT ijq oPj TrKZÇ KfKj \JjJj, ßT~JoPfr Khj pKh @uäJy K\Pùx TPrj, AxuJo rãJr @PªJuj yP~PZ fáKo KT TPrPZJÇ fUj muPf kJrPmJ, ßy @uäJy @oJr xJogtqJjMpJ~L @PªJujTJrLPhr kJKj xrmrJy TPrKZÇ @vrJláu AxuJo jJPo FTmqKÜ Kj\ CPhqJPV xqJuJAj kJKj S ÊTjJ UJmJr KhP~PZjÇ xTJu ßgPT xoJPmv YuJ kpt∂ Kmfre TPrKZ mPu KfKj \JjJjÇ jMÀu AxuJo jJPor Ikr FTmqKÜPT ßhUJ pJ~, KrTvJ~ TPr TuJ S ÀKa KjP~ xoJPmPv ßpJV KhPfÇ fJPT K\Pùx TrPu KfKj mPuj, @Ko FT\j ßZJa mqmxJ~LÇ @oJr KjP\r IPgt F UJmJr KjP~ FPxKZÇ KjP\r TJPZ nJPuJ ßuPVPZ ßp, oMxuoJjPhr UJmJr KhPf kJrKZÇ FZJzJ xoJPmPvr @vkJPv jJo k´TJPv IKjòMT IPjT mqKÜA UJmJr S kJKj Kmfre TrPZjÇ KjP\r kPTPar aJTJ UrY TPr KTZM ßmJfu\Jf kJKj UJS~JmJr \jq KjP\PT ijq oPj TrPZj fJrJÇ FKhPT dJTJ S~JxJ S KcKxKx hKãPer TftOkPãr xPñ ßpJVJPpJV TPr \JjJ ßVPZ, ßylJ\Pfr frPl dJTJ S~JxJr TJPZ ßTJPjJ irPjr kJKj xMKmiJ YJS~J y~KjÇ fJr krS TP≤sJuÀo ßgPT kJKj kJbJPjJ yP~PZ xoJPmPvÇ KcKxKx hKãPer k´PTRvu KmnJV muPZj, KcKxKxr ßoJmJAu a~Pua KmKnjú xrTJKr-ßmxrTJKr KoKaÄP~ ßhS~J y~Ç fPm @Pmhj TPr KjPf yPmÇ ßylJ\Pfr ßTC KjPf @Pmhj TPrKjÇ fJrJ Kj\˝ mqm˙JkjJ~ a~PuPar mqm˙J TPrPZÇ


UmrJUmr 5

SURMA m 12 - 18 April 2013

nJñJ~ IJ.uLV ßjfJPT TáKkP~ S KkKaP~ yfqJ TPrPZ ßylJ\f

dJTJ, 7 FKk´u - lKrhkMPrr nJñJ CkP\uJr ßYRrJ˜J ßoJPz @S~JoL uLPVr FT ßjfJPT TáKkP~ S KkKaP~ yfqJ TPrPZ ßylJ\Pf AxuJPor ßjfJTotLrJÇ F WajJ~ kMKuv 8 ßylJ\Pf AxuJPor ßjfJTotLPT @aT TPrPZÇ mftoJPj kKrK˙Kf kMKuPvr Kj~πPe rP~PZÇ ßylJ\Pfr ßjfJTotL dJTJ~ uÄoJPYt ßpPf mJiJ ßhS~Jr ß\r iPr Vf vKjmJr xTJu xJPz 8aJ ßgPT ßmuJ 1aJ kpt∂ kMKuv

S yrfJu xogtTPhr xPñ ßylJ\f ßjfJTotLr hlJ~ hlJ~ xÄWPwtr FTkptJP~ F yfqJr WajJ WPaÇ xÄWPwt APar @WJPf nJñJ gJjJr FFx@A @mMu TJuJo S K\KaKnr lKrhkMr k´KfKjKixy TokPã 30 \j @yf yP~PZjÇ Kjyf jSPvr UJj (42) ˙JjL~ jJKZrJmJh ACKj~Pjr hMA j’r S~Jct @S~JoL uLPVr xnJkKfÇ KfKj CkP\uJr KvThJr TJªJ V´JPor YÅJj Ko~J UJPjr ßZPuÇ ˙JjL~ xNP© \JjJ ßVPZ, xTJu

ßgPTA nJñJ ßYRrJ˜Jr ßoJz FuJTJ~ \PzJ yPf gJPT ßylJ\f ßjfJTotLrJÇ xTJu 8aJ~ ßxUJj ßgPT fJrJ vqJPuJAK†j YJKuf jKxoPj TPr uÄoJYt S oKfK^Pur oyJxoJPmPv ßpJV KhPf dJTJr CP¨Pv rS~JjJ y~Ç kPg nJñJ ßkRrxnJr xJoPj ßgPT kMKuv S yrfJu xogtTrJ fJPhr jKxoj @aPT KhPu TgJTJaJTJKar FTkptJP~ iJS~J-kJJ iJS~J S xÄWwt ÊÀ y~Ç Fxo~ ßylJ\f ßjfJTotLrJ jSPvr UJjPT

TáKkP~ S KkKaP~ yfqJ TPrÇ kPr ßylJ\f TotLPhr iJS~J~ kMKuv S yrfJu xogtTrJ kJKuP~ pJ~Ç Fxo~ kKrK˙Kf Kj~πPe @jPf kMKuv TokPã 6 rJC¥ èKu ßZJPzÇ Frkr ßgPT ßylJ\f ßjfJTotLrJ ßYRrJ˜Jr ßoJPz \J~jJoJ\ KmKZP~ Im˙Jj ßj~Ç FKhPT, @S~JoL uLV ßjfJr oOfáqr WajJPT ßTª´ TPr nJñJr KmKnjú FuJTJ ßgPT huL~ ßjfJTotLrJ uJKbPxÅJaJ S ßhvL~ KmKnjú iJrJPuJ I˘ KjP~ WajJ˙Pu \PzJ yPu ßylJ\Pfr ßjfJTotLrJ ßYRrJ˜J ßoJz fqJV TPrÇ FKjP~ FuJTJ~ CP•\jJ KmrJ\ TrPZ, UMPjr WajJ~ krmftLPf xKyÄxfJr WajJ WaPm mPu ˙JjL~rJ \JKjP~PZjÇ F WajJ~ hMkMr ßxJ~J 12aJ~ ßylJ\Pfr Kj\Jo C¨Lj, ‰f~m, AoJo S rJPxuxy ßoJa 8\jPT @aT TrJ yP~PZ mPu \JKjP~PZj lKrhkMPrr xyTJrL kMKuv xMkJr (xhr) F Km Fo \JKTr ßyJPxjÇ lKrhkMPrr IKfKrÜ kMKuv xMkJr Km\~ mxJT \JjJj, hMkMr 1aJr KhPT lKrhkMr ßgPT IKfKrÜ kMKuv S rqJm FPx kKrK˙Kf Kj~πPe @PjÇ FUj kKrPmv vJ∂ rP~PZÇ

Y¢V´JPo ßylJ\Pfr Im˙Jj ßgPT 13Ka TTPau C≠Jr dJTJ, 7 FKk´u - jJK˜T mäVJrPhr lÅJKxr hJKmPf dJTJoMUL uÄoJPYt ßpPf jJ ßhS~J~ jVrLr ßTJPfJ~JKu gJjJr S~JxJr ßoJz @uoJx KxPjoJr xJoPj ßylJ\f AxuJKor ßjfJTotLPhr ImPrJi TPr xÄyKf Im˙Jj TrPZÇ vKjmJr xTJPu SA xÄyKf Im˙Jj yPf 13Ka TTPau C≠Jr TPr kMKuPvr yJPf y˜J∂r TPrPZ ßylJ\Pfr ß˝òJPxmT TotLrJÇ FZJzJ F WajJ~ ßylJ\Pfr ßjfJTotLrJ xPªynJ\j FT pMmTPT kMKuPvr yJPf fáPu KhP~PZ mPu \JjJ ßVPZÇ

ßylJ\Pfr KulPuPa xJBhLr xJlJA!

dJTJ, 7 FKk´u - oKfK^Pur xoJPmPv vKjmJr Kmfre TrJ ßylJ\Pf AxuJPor KulPuPar nJwJ KZu k´TífkPã \JoJ~Jf-KvKmPrr mMKuÇ k´J~ kMPrJ KulPua\MPz kPrJãnJPm \JoJ~Jf-KvKmPrr oPjr TgJ muJ yPuS ßvPwr KhPTr KTZM TgJ KZu k´fqãnJPm \JoJ~JPfrA oPjr TgJÇ KulPuPar FTJÄPv muJ yP~PZ, xJBhL (ßhuJS~Jr ßyJxJAj xJBhL) AxuJKo xnqfJ-xÄÛíKf S @myoJj mJÄuJr xM˙ vJuLj xÄÛíKfPT \JKVP~ KhP~PZjÇ FUj FA \JVrePT KjPf yPm xJyPxr xPñÇ KulPuPar k´goJÄPv ‰hKjT @oJr ßhv-Fr nJrk´J¬ xŒJhT oJyoMhMr ryoJPjr jJPo muJ yP~PZ, ÈITáPfJn~ Tuo ‰xKjT oJyoMhMr ryoJj AxuJo S ßhPvr KmÀP≠ wzpπTJrLPhr oMPUJv CPjìJYj TPr xlufJr xPñ WMo∂ \JKfPT \JKVP~ fáPuPZjÇ' KjPYr IÄPv muJ yP~PZ, ÈYuPZ KmYJPrr jJPo IKmYJr, YuPZ Knjú ofJmu’LPhr ßhUJoJ© kJKUr oPfJ èKu TPr yfqJr oPyJ“xm, YuPZ iot FmÄ iotL~ @hPvtr vJuLj S xM˙ xÄÛíKfr KmÀP≠ jJK˜TqmJh S IkxÄÛíKfr \~\~TJrÇ' Ikr FT IÄPv muJ yP~PZ, ÈFT oJyoMhMr ryoJj xoV´ \JKfr ioKjPf UJj \JyJj @uL, KffáoLr, yJPl\L É\Mr, oMlKf @KojL S @uäJoJ xJBhLr \\mJ @r AxuJKo xnqfJ-xÄÛíKf S @myoJj mJÄuJr xM˙-vJuLj xÄÛíKfPT \JKVP~ KhP~PZjÇ FUj FA \JVrePT KjPf yPm xJyPxr xPñÇ AoJoKf, KvãTfJ S YJTKr gJTJ mJ jJ gJTJr nP~ nLf yS~Jr Khj ßvwÇ'

ßylJ\Pfr xoJPmPv ߡJVJPj KZu KvKmr dJTJ, 7 FKk´u - vKjmJr ßylJ\Pf AxuJPor xoJmPv \JoJ~JfKvKmPrr ßjfJTotLrJS IÄv KjP~PZÇ fPm fJPhr k´TJPvq ßhUJ pJ~KjÇ k´goJm˙J~ xoJmPv˙Pur kJPv fJrJ Im˙Jj KjPuS kPr FTK©f yP~ \JfL~ ßk´xTîJPmr xJoPj Im˙Jj KjPf ßhUJ ßVPZÇ xoJPmv ßvw yS~J kpt∂ fJrJ ßxUJPjA KZuÇ xrTJPrr KmÀP≠ ߡJVJj KhPf ßhUJ ßVPZ fJPhrÇ ßk´xTîJPmr xJoPj hMkMr ßhzaJr KhPT ßmv TP~T\j pMmT ßylJ\Pf AxuJPor jJPo ߡJVJj ßh~Ç kPr ÊÀ y~ Ve\JVre oPûr @øJ~T cJ. AorJj FAY xrTJr, @Kxl oKyCK¨j S mäVJrPhr lÅJKxr hJKmr ߡJVJjÇ Frkr fJrJ F hM\Pjr ZKm x’Kuf KmKnjú käqJTJct S ßlˆáPj fJPhr ßV´¬Jr hJKm \JjJ~Ç FZJzJ vJymJV @PªJuj, Ve\JVre oû S jJK˜T mäVJrPhr KmKnjú @UqJ KhP~ ߡJVJj ßh~ fJrJÇ fJPhr oPiq hMFT\j AorJPjr ZKm x’Kuf käqJTJct KjP~ xoJPmv ˙Pu dáPT kzPu fJPhr CÛJKjPfA IjqrJ SA ZKmPf \MfJPkaJ TPrÇ FKhPT xoJPmv YuJTJPu kPjr ACKmFu âKxÄ FuJTJ~ kMKuv mqJKrPTc KhP~ ßk´xTîJPmr KhPTr xzT mº TPr KhPu ßylJ\f TotLrJ K㬠yP~ SPbÇ fJrJ FTkJPv hÅJKzP~ KY“TJr TPr muPf gJPT, mqJKrPTPcr TJrPe fJPhr TotLPhr xoJPmPv @xPf xoxqJ yPòÇ kMKuv fJPhr ßmJ^JPjJr ßYÓJ TrPuS FT kptJP~ ßylJ\f TotLrJ mqJKrPTc ßnPX ßlPu FmÄ ßk´xTîJPmr xJoPj Im˙Jj ßj~Ç Fr @PV mñmºá xJÄÛíKfT ß\JPar KTZM TotL xTJu 10aJ ßgPT 11aJ kpt∂ ßxUJPj Im˙Jj TrKZPujÇ vJkuJ Yfôr ßgPT jarPco TPu\-@rJomJV yP~ lKTrJkMu âKxÄ kpt∂ F xoJPmv TrJr IjMoKf gJTPuS hMkMPrr @PVA KjitJKrf xLoJjJ kJr yP~ pJ~Ç ßk´xTîJPmr xJoPj hJK~fôrf ßVJP~ªJ xÄ˙Jr FT TotTftJ \JjJj, xoJPmPv ßpJV ßhS~Jr TgJ gJTPuS F pMmTrJ xTJu ßgPTA FUJPj Im˙Jj TrPZÇ fJrJ xrTJr S mäVJrPhr KmÀP≠ KmKnjú CÛJKjoNuT ߡJVJj KhPòÇ oJP^oPiq ßylJ\Pf AxuJPor jJo CóJre TrPuS FrJ oNuf KvKmrTotLÇ

k´Kf oJPx IJ~ Tr∆j TokPã 500 ßgPT 5000 kJC¥ t IJkKj KT kJat-aJAo IgmJ láu-aJAo TJ\ UM\PfPZj? t YJTáKr IgmJ mqmxJr kJvJkJKv mJzKf IJP~r \jq TJ\ IgmJ mqmxJ TrPf YJj? t IJkjJr ßTJj \JoJjf uJVPm jJÇ kMÅK\rS hrTJr kzPm jJÇ t xm irPjr xJyJpq-xyPpJKVfJ S ßasKjÄ-Fr mqm˙J rP~PZÇ

vrLl fJlJhJr 07801 652604

yJxJj 07837 967895


6 xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

12 - 18 April 2013 m SURMA

ßylJ\Pf AxuJo ßjfífô k´vúèPuJ ßnPm ßhUPmj KT? FOUNDER : Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR : Mrs. Ayesha Ahmed ADVERTISING MANAGER : Sarzamin Ahmed EDITOR : Syed Monsur Uddin LITERARY EDITOR : Ahmed Moyez CHIEF REPORTER : Tabaruqul Islam Parvez GRAPHIC DESIGNER : Jahirul Islam

SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ

Tel: 020 7377 9787 Fax: 020 7377 9717 Email: info@surmanews.com news@surmanews.com www.surmanews.com

˝JVf 1420 14 FKk´u ßrJmmJr, kPyuJ ‰mvJUÇ mJÄuJ jmmPwtr k´go KhjÇ F Khj 1420 mJÄuJ xJuPT ˝JVf \JjJPmj xJrJ KmPvõr mJXJKurJÇ IfLPfr VäJKjPT ZáPz ßlPu xJoPj FKVP~ pJmJr F FT oJPyªsãeÇ IJkj oKyoJ~ ß\PV CPb jfájPT IJKuñPjr IJjPª C’xPm oJfJr FT hJr∆j CkuãS FKaÇ fJAPfJ Km•-Qmnm, iot-met xm ßnhJPnh nMPu mJXJKur ßvTPzr aJj IjMnm TrJ @r Kj\ xÄÛíKfr AKfyJxPT xoí≠ TrJr k´iJj C“xPmr Khj KyPxPm k´KfÔJ ßkP~PZ kPyuJ ‰mvJUÇ jmmwt k´fqJvJ \JVJPm Ên, TuqJe @r k´JK¬rÇ fJA kPyuJ ‰mvJUPT mre TrJr \jq YuPZ YJrKhPT xJ\PVJ\ S ßiJ~JPoJZJr k´˜MKfÇ jmmPwtr @P~J\Pj mq˜ yP~ CPbPZj C“xmPk´oLrJÇ fPm FmJr ‰mvJU @xPZ ßhsJPyr xJP\Ç FTJ•Prr pM≠JkrJiLPhr lJÅKxr rJ~PT ßTªs TPr yJ~jJr IJâoPj ãf-Kmãf xJrJ ßhvÇ FTKhPT oMKÜpMP≠r ßYfjJ~ CöLKmf fr∆jPhr pM≠JkrJiL WJfTPhr lÅJKxr hJmL IJPrT KhPT pM≠JkrJiLPhr mÅJYJPjJr IJk´Je ßYÓJ~rf rJ\JTJPrr ßhJwrPhr KyÄxs ßYyJrJÇ FTKhPT k´VKfvLu vJK∂Kk´~ oJjMPwr ßhvPT FKVP~ ßj~Jr IJk´Je ßYÓJ, IJPrTKhPT ßhvPT oiqpMPV KlKrP~ ßj~Jr \jq AxuJPor jJPo \KñmJPhr IJ°JujÇ Ffxm k´KfTáufJ ˝PfôS mwtmre C’xm TrPf KmªMoJ© TîJ∂ j~ xJyxL mJXJKuÇ mrÄ FmJPrr mwtmre C’xmA yP~ CbPm pM≠JkrJiL IJr \KñmJPhr Kmr∆P≠ FT hÅJfnJñJ mJftJÇ C’xPmr dÄP~ ß\PV CbPm PTJKa oJjMPwr k´KfmJhL T≥Ç xm \LetfJ @rS FTmJr iMP~-oMPZ KhPf @xPZ ‰mvJUÇ xm ãMhsfJ S hLjfJPT ßdPT KhP~ ‰mvJU mJXJKur \LmPj mP~ @jPm jfMj k´nJf, jfMj @vJ @r ßmÅPY gJTJr jmvKÜÇ mxP∂r hKUj yJS~J mPu KhPò FUj ßTmuA ‰mvJPUr @VojL xMrÇ FmJPrr jmmwt jm ßYfjJ~ ChpJkPjr @ymJj \JKjP~PZj ßhPvr \JV´f fr∆j xoJ\xy KmKvÓ mMK≠\LmLrJÇ fJrJ mPuj, FmJPrr jmmwt C“xm IPjT mz hJK~fô kJuPjr fJKVh KhP~ yJK\r yPò @oJPhr xJoPjÇ FA kanNKoTJ~ oMKÜpMP≠r IxJŒ´hJK~T VefJKπT oJjKmT ßYfjJ~ CÆM≠ ÊnmMK≠xŒjú xTu oJjMPwr mqJkTfo \JfL~ GTq VPz ßfJuJ KmPvw \ÀKr yP~ CPbPZÇ jmmPwtr xTu C“xm @P~J\Pj ±Kjf ßyJT IxJŒ´hJK~T VefJKπT xyjvLu xŒ´LKfr xoJ\ VzmJr k´fq~Ç ßxA uPãq VeyfqJ S oJjmfJKmPrJiL IkrJPi IKnpMÜPhr KmYJr IKmuP’ xŒjú TPr xfq S jqJP~r k´KfÔJ~ \JKfr IñLTJr kMjmqtÜ ßyJT C“xm oû ßgPTÇ hNr ßyJT xTu iotL~ CV´mJh, \KñmJhÇ jfáj mZr IJoJPhr xTPur \jq TuqJj mP~ IJjMTÇ xmJAPT jmmPwtr ÊPnòJÇ

ßvUr h• ßylJ\Pf AxuJPor uÄ oJYt krmftL oyJxoJPmv yrfJu S ImPrJi TotxNKY xP•ôS KmvJu yPm Foj iJreJ KZuÇ KT∂á FPfJ KmvJu ßp yPm fJ iJreJrS IfLf KZuÇ vKÜ-xJoPgtqr ãofJ xÄVbjKa nJPuJA ßhKUP~PZÇ mOy•o FTaJ xoJPmv TrJr \jq pJ pJ TrJr hrTJr xmA fJrJ TrPf xão yP~PZÇ k´gof oyJxoJPmPv \oJP~f yPm TJrJ fJ KjP~ CPhqJÜJPhr nJmPf y~KjÇ oJhsJxJ~ ZJ©-KvãTxy xÄKväÓ xmJA ßfJ rP~PZAÇ ßTC mJh jJ pJS~Jr mqm˙J fJrJ TPrKZuÇ KÆfL~f pJS~Jr \jq KjPhtv ZJzJS iotL~ ¸vtTJfr ˙JPj @WJf TrJ yP~KZuÇ AxuJo ßVPuJ, vJymJVLrJ ßhvPT jJK˜T TPr ßluPZ; fJrJ @uäJy S oyJjmLr CP¨Pv TaëKÜ TrPZ k´níKf xm K\KVr ßfJuJ y~Ç lPu K\yJKh oPjJnJm KjP~ fJrJ dJTJr oyJxoJPmPv ßpJV ßh~Ç ßk´JV´Jo KZu kNmt ßWJKwf; fJA @PV ßgPTA mz FTaJ IÄv dJTJ YPu @PxÇ gJTJr \J~VJr xoxqJ ßjA, oJhsJxJ ßfJ @PZAÇ fífL~f \oJP~Pfr \jq IPgtr ßTJPjJ xoxqJ KZu jJÇ ßTJKa ßTJKa aJTJr mJP\a kJS~J KVP~KZuÇ Yfágtf jJPo ßylJ\Pf AxuJPor xoJPmv yPuS k´Tíf KmYJPr fJ KZu \JoJf, ßUuJlPf AxuJo, SuJoJ TKoKa, lrJP~\L @PªJuj, AxuJoL GTqP\Ja, ßUuJlPf o\Kux, ßj\JPo AxuJo kJKatxy TfT rJ\QjKfT hPur käJalro KmPvwÇ @r \JoJf ßfJ KZuA Ik´TJPvqÇ CKuäKUf huèPuJ 18 huL~ ß\JPar I∂ntMÜ huÇ GTq VbPj fJrJ ßmv kJrhKvtfJ ßhKUP~PZÇ kûof KmFjKk KZu FA \oJP~Pfr ßkZPj ZJfJr oPfJÇ ‰jKfT-@KgtT xJyJpq ßp KZu pJrkrjJA, fJ TJPrJrA I˝LTJr TrJr CkJ~ ßjAÇ muJA mJÉuq \oJP~f KZu xMkKrTK·f; KT∂á FA KmvJu \oJP~f KhP~ pJ TrJr kKrT·jJ KZu, fJ TrJ x÷m y~KjÇ KmFjKk-\JoJPfr 18 huL~ ß\JPar jLujTvJ~ KZu SA oyJxoJPmv ßgPT uJVJfJr yrfJPur TotxNKY ßpoj ßWJweJ TrJ yPm; ßfoKj \oJP~fPT I∂f TP~TKhj mKxP~ rJUJ yPmÇ FA hMA TotxNKY KjP~ rJ\QjKfT IñPj jJjJ \·jJ-T·jJS YuKZuÇ xoJPmv ßvw yS~J FmÄ xoJPmv˙u fqJV TrJr @V kpt∂ iJreJ TrJ pJKòu jJ ßp, TotxNKY xŒPTt TL ßWJweJ @xPZÇ xoJPmv ßhPU @r SA hMA irPjr ßWJweJ @xPm ßnPm KmFjKk\JoJPfr 18 huL~ ß\Ja KZu oyJC“láuäÇ vJymJPVr Ve\JVre oPûr kJ J hLWt xoP~r FTaJ xoJPmv ßhUJPf kJrPm KmFjKk\JoJf, fJA ˝K˜r FTaJ oPjJnJm oPû SbJ KmFjKk ßjfJ c. ßoJvJrrPlr vrLPrr nJwJ~ k´TJv kJKòuÇ KT∂á fJ yP~PZ èPzmJKu! kK©TJ kJPb \JjJ pJ~, FPf ß\Ja ßj©L UJPuhJ K\~J rJPfr ‰mbPT CÚJ k´TJv TPrPZjÇ TJre 18 huL~ ß\JPar jLujTvJr kmtf TPrPZ oMKwT k´xm! fPm Foj TrJaJA I˝JnJKmT KZu jJÇ TJre ¸vtTJfr ˙JPj @WJf KhP~ jJjJ KTKxPor huèPuJPT KmFjKk-\JoJf KjPhtv KhP~ GTqm≠ TrPuS iotKnK•T FA huèPuJr oPiq ofJoPfr kJgtTq KmvJuÇ pKh kJgtTq jJ gJTPfJ fPm xmèPuJ KoPu ßfJ FTaJA hu yPfJ! k´xñf, xoJPmPv mÜJPhr mÜífJ KZu xÄKã¬Ç mÜífJ pJrJ oPjJPpJV KhP~ ÊPjPZj, fJrJA IjMiJmj TrPf xão yPmj ßp, ofJoPfr VnLr S mqJkT kJgtTq FPf láPa CPbPZÇ xÄK㬠mÜífJ~ ofJoPfr kJgtTq fáPu irPf oMK¿~JjJr k´P~J\j kPzÇ iotL~ rJ\QjKfT huèPuJ FmÄ IrJ\QjKfT (ßWJweJof) xÄVbjèPuJr ßjfJrJ ßp rJ\jLKfr YYtJ~ pPgÓ kKref-kKrkTô FmÄ pJr pJr rJ\QjKfT Im˙JPj hO| fJ mÜífJèPuJPf k´oJKef yP~PZÇ \JoJf Kj~Kπf oJhsJxJr FT KvãT S ßjfJ pUj k´iJjoπLr jJo iPr TaëKÜkNet ßxäJVJj KhP~PZj, fUj k´J~ xPñ xPñA ßylJ\Pf AxuJoLr \MjJP~h mJmMjVrL fJPf KÆof k´TJv TPr SA mÜmqPT k´fqJyJr S k´fqJUqJj TPrPZjÇ mÜífJ~ xTu mÜJA mäVJr S vJymJPVr Ve\JVre oûPT jJK˜T @r ßxA xPñ oyJjmLr ImoJjjJTJrL KyPxPm fJPhr xPmtJó vJK˜r hJKm TrPuS ßTmu 18 hPur ß\JanáÜ huèPuJr ßjfJrJ ZJzJ ßTC xrTJrPT jJK˜T mPujKjÇ vJymJPVr oûPT C“UJf TrJr TgJ muPuS xrTJrPT C“UJf TrJr TgJ CóJre TPrjKjÇ fJrJ FojaJA mPuPZj ßp, ãofJ~ gJTPf yPu KTÄmJ ãofJ~ ßpPf yPu 13 hlJ oJjPf yPmÇ IgtJ“ I∂f F ßãP© ToPmKv KmPrJiL ß\Ja S xrTJPrr xPñ xohNrPfôr jLKf xJoPj ßrPUPZjÇ mÜífJr oPfJ @YrPeS xM¸ÓnJPm kJgtTq ßYJPU kPzPZÇ FTKa CV´ IÄv ßfJ xnJ˙u fqJV TPr k´go ßgPTA ßk´xTîJm kpt∂ FPx \Kñ Im˙Jj KjP~PZÇ xoJPmv j~, fJPhr uãq ßp KZu Ve\JVre oû @âoe TrJ fJ muJr IPkãJ rJPU jJÇ xnJr kr xMPpJV mMP^ fJA SA CV´ IÄvA vJymJPVr Ve\JVre oû @âoe TrPf Chqf yP~KZuÇ @r fJA FA k´go ßhUJ ßVPuJ Ve\JVre oPûr fÀePhr uJKb yJPfÇ ßTmu fJA j~ oû ßgPT pUj vJK∂vO⁄uJr TgJ muJ yKòu, fUj vJkuJ YfôPr ßxJjJuL mqJÄPTr ßVa ßgPT KyÄxsfJr k´KfoNKft yP~ jJKoP~ ßluJ yKòu \JKfr \jT mñmºár ZKm xÄmKuf mqJjJrÇ ImoJjjJTrnJPm KZÅPz aáTPrJ aáTPrJ TPr ßluJ yKòuÇ FUJPj KmPmYq Kmw~aJ yPuJ F rTo ßp, iot KjKmtPvw ßp ßTJPjJ k´J¬m~Û jJVKrTPhr ßpoj hJK~fôvLufJ KjP~ oyJjmLr KmÀP≠ TaJã TrJ KTÄmJ oKªr-kqJPVJcJ~ @âoe TrJ CKYf j~, FTAnJPm \JKfr KkfJr ZKm KZÅPz ImoJjjJ TrJS IjMKYfÇ hMPaJA ¸vtTJfr S VKytf IkrJiÇ xoJPmPvr KoKZu ßgPT oKyuJ xJÄmJKhTPhr @WJf TrJ yP~PZ FA mPu ßp, oKyuJrJ xJÄmJKhTfJ~ gJTPf kJrPmj jJÇ vJkuJ YfôPrr oyJxoJPmv S vJymJPVr Ve\JVre oPûr xoJPmPvr ‰mKvÓq kptPmãe TrPu FaJ xM¸Ó yP~ CbPm ßp, hMPaJ xoJPmPvr oPiq kJgtTq @TJv-kJfJuÇ vJymJPVr xoJPmv ßgPT kKm© iPotr KmÀP≠ ßpoj ßTJPjJ v» CóJre y~Kj, KbT ßfoKj ßTJPjJ CV´ irPjr TJ\S xÄWKaf y~KjÇ @AjPT yJPf fáPu ßj~Jr ßTJPjJ ChJyre rJPUKj vJymJV xoJPmv, KT∂á vJkuJ YfôPrr xoJPmv ßgPT fJ yP~PZÇ k´xñf, vJymJPVr xoJPmPvr ßjfíPfôr oPiq ßpoj of-

kPgr kJgtTq KmrJ\oJj, ßfoKj vJkuJ YfôPrr xoJPmPvS fJ KZuÇ k´xñf, mJ˜mfJ FojA ßp ßhPv jJK˜T ßpoj KmsKav mJ kJKT˜JKj @oPu KZu; FUPjJ rP~PZÇ FTAnJPm AxuJKo KY∂J-ßYfjJ S xÄVbPjr oPiqS ofJoPfr kJgtTq rP~PZÇ oShMhLmJh kJKT˜JKj @oPuS KZu, FUPjJ rP~PZÇ TJPrJ AòJ-IKjòJ, iJoKT-ÉoKT, @Phv-KjPhtPvr Skr fJ Kjntr TPrKjÇ mäVJrPhr oPiq pKh mqKÜVfnJPm ßTC jJK˜T gJPTj (mäV FojA Kmw~ ßp KmÃJK∂ xOKÓr \jq Ijq jJPoS fJPf ofJof k´TJv TrJ x÷m) fPm fJrJ fJ KoKZPur ßxäJVJPj mJ mÜífJ~ KjP~ @PxjKjÇ oNuf S k´iJjf hMPaJ hJKm fáPu iPrPZjÇ oJjmfJKmPrJiL pM≠JkrJiLPhr lÅJKx FmÄ \JoJfKvKmr KjKw≠TreÇ \oJP~f ßgPT ßWJKwf yP~PZ, \JKfr Skr ßgPT ÈTuPïr ßmJ^J' jJKoP~ oMKÜpMP≠r ßYfjJr kPg ßhvPT KjP~ pJS~JA yPuJ uãqÇ muJr IPkãJ rJPU jJ FPf rJ\jLKf @PZ, @mJr jJASÇ Ve\JVre oPûr YKr© ßp xNYjJ~ KjrPkã KZu fJ ßmJ^J pJPm F ßgPT ßp, k´go KhPT KmFjKk kpt∂ FA oûPT IKnjKªf TPrPZ mJ kPã mPuPZÇ m˜MfkPã fÀePhr mäPV k´YJKrf FTJ∂ Kj\˝ ofJof kK©TJ~ rJ\QjKfT lJ~hJ ßuJaJr Ix“ CP¨Pvq k´TJv TPr KmFjKk S \JoJf CxTJKj KhP~ KmKnjú of-kPgr iotk´Je oJjMwPhr FTK©f TPrPZÇ xmPYP~ @Ápt\jT Kmw~ yPò ßp, FfhxÄâJ∂ KmwP~ xrTJr mqm˙J KjPuS FmÄ ßylJ\Pf AxuJPor xPñ @PuJYjJ TrPuS CV´fJPT KmPrJiL ß\Ja ßgPT CP¨vqkNetnJPm UÅMKYP~ ßfJuJr ßYÓJ TrJ yP~PZÇ mÜífJ-@YrPe CkPrJKuäKUfnJPm @âoeJ®T yS~JaJ k´oJe TPr, IrJ\T-IK˙r-IK˙KfvLu kKrK˙Kf xOKÓ TPr ßxjJmJKyjLPT ÈhJK~fô kJuj' TrPf jJoJPjJaJA ßpj KmFjKk-\JoJf ß\Ja xÄKväÓ huèPuJr InLÓ uãqÇ FPãP© muPfA y~ ßp, ßylJ\Pf AxuJPor oNu ßjfJ @yPoh vlL I∂f F ßãP© pPgÓ KmYãefJr kKrY~ KhP~PZjÇ WajJPT KmFjKk ßj©L UJPuhJ K\~Jr AK¸f kPg KjPf ßhjKjÇ oPûr xJoPj ßgPT hJKm SbJr @PV yrfJPur ßWJweJ kpt∂ ßh~J y~KjÇ xmPYP~ @V´PyJ¨LkT Kmw~ yPò mÜífJS KfKj IjqPhr kJb TrPf ßhjKjÇ kM© KkfJr mÜmq kJb TPrPZjÇ FUJPjS kKrmJrfπ! jJKT ßT TL kJb TPr ßhj mPu FA xfTtfJoNuT mqm˙J! KmFjKk-\JoJPfr CP¨vq xJiPj CV´ TotxNKYr lÅJPh kJ jJ KhP~ kKrK˙KfPT @kJff ÈßxAn' TrJ~ Kj”xPªPy ijqmJhPpJVq TJ\ TPrj ßylJ\Pf AxuJPor mwtL~Jj FA ßjfJÇ FUj k´vú yPuJ FA ßp, ßylJ\Pf AxuJo @VJoLPf KmFjKk\JoJPfr CxTJKjPf CV´fJr kPg pJPm jJKT 13 hlJ hJKm KjP~ xÄpf S vJK∂kNet @Yre TrPm? ßhv iot S oMKÜpMP≠ nJV yP~ ßVPZ mPu rJ\QjKfT CP¨Pv UJPuhJ K\~J mJ FrvJh ßp CxTJKjoNuT mÜmq KhPòj fJPf KT iotL~ FA huKa xJ~ ßhPm? Fr kKreKf KT oMKÜpMP≠r oJiqPo IK\tf ßhv S kKm© iPotr \jq nJPuJ yPm? kJKT˜JKj @oPu S oMKÜpMP≠r KhjèPuJPf kJKT˜JKj vJxT-ßvJwTrJ FmÄ WJfT-hJuJurJ iPotr xPñ oMKÜpMP≠r KmPrJi xOKÓ TrJr Ix“ CP¨Pv oJPb ßjPoKZuÇ nJmPu KmK˛f yPf y~, iotk´Je oJjMw pUj yJjJhJr mJKyjL S WJfT-hJuJuPhr Yro KjptJfj S yfqJ-UMPjr KvTJr yPòj, oMKÜPpJ≠J KyPxPm reJñPj uzPZj; fUj xJiJrenJPm KTÄmJ muJA mJÉuq jJo oPj rJUJr oPfJ ßTJPjJ iotL~ xÄVbPjr ßjfífô hO| Im˙Jj KjP~ oMKÜpMP≠r kPã jJPoKjÇ Fr kKreKf xÄKväÓ xTPurA CkuK…Pf KjPf yPmÇ FmJPr Im˙J Imvq KnjúÇ ßTJPjJ ßTJPjJ iotL~ xÄVbj FmJPr oMKÜpMP≠r ßYfjJ fgJ Vefπ S IxJŒshJK~TfJr kPã Im˙Jj KjP~PZÇ F ßãP© ßylJ\Pf AxuJoPT KmPmYjJ~ KjPf yPm, F irPjr kã-Kmkã nJVJnJKVPf@PhR xÄVbjKa \Kzf yPm KTjJÇ KmFjKk-\JoJPfr rJ\QjKfT lÅJPh kJ ßhPm KTjJÇ IKnùfJ TL mPu! mPu FA ßp, WajJ WMPrKlPr Knjú „Pk yPuS FTAnJPm KlPr @PxÇ fPm k´gomJr @Px KmP~JVJ∂ jJaT KyPxPm @r KÆfL~mJr @Px k´yxPjr jJaT KyPxPm rJ\jLKfr rñoPûÇ ßylJ\Pf AxuJo huKar TJPZ jJaT, rñoû AfqJKh v» fJ\qÇ fJA v»èPuJ CóJre TrKZ mPu IkrJi KyPxPm Veq jJ TrPf mKuÇ k´Tíf KmYJPr rJÓs, rJ\jLKf, xoJ\, xÄÛíKf, xÄxJr rñoûA mPa! rJ\jLKfr rñoPû khJkte TPr ßylJ\Pf AxuJo 13 hlJ C™Jkj TPrPZÇ iotL~ hOKÓnKñPf fJPhr pJ Im˙Jj fJ fJrJ fáPu iPrPZjÇ nJPuJ TgJ! of k´TJPvr ˝JiLjfJ xTPurA rP~PZÇ FA 13 hlJr k´Kf pKh ßTJPjJ rJ\QjKfT hu xogtj ßh~ KTÄmJ ßylJ\Pf AxuJoA 55 kOÔJ~

KmKnjúUmr S k´mº-Kjmº k´TJPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT k´go IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, IJoJr ßhv, IJoJPhr xo~, TJPur T≥, oJjm\Koj S pJ~pJ~Khj kK©TJr k´Kf VnLrnJPm Tífù


cJTmJé 7

SURMA m 12 - 18 April 2013

To The Editor SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ ofJoPfr \jq xŒJhT hJ~L jj

ßoiJmLPhr ZJ© rJ\jLKfPf @xPf yPm KvãJA CjúKf-IV´VKfr YJKmTJKb FmÄ ZJ©rJA FTKa \JKfr nKmwq“Ç ßTJj ßhPvr xJoKV´T CjúKf-IV´VKf Kjntr TPr ßx ßhPvr xKbT ßjfíPfôr CkrÇ FTKa ßhv mJ \JKfPT xKbT KhT-KjPhtvjJ jJ KhPf kJrPu fJr ±Äx IKjmJptÇ KhT-KjPhtvjJ fgJ ßjfífô pKh xKbT kPg y~ fPm ßx \JKfr IV´pJ©JPT ßTC ÀUPf kJPr jJÇ F\jq hrTJr FThu x“, TftmqkrJ~e, ßhvPk´KoT, hã S Totb \jvKÜÇ pJrJ ßhvPT CjúKfIV´VKf S vJK∂-xoíK≠r kPg kKrYJujJ TrPmÇ @\PTr ZJ©rJA @VJKoPf \JKfr TetiJr yPm, ßhv S \JKfPT ßjfífô ßhPmÇ xMfrJÄ fJrJ pKh FT\j hã xÄVbT S ßhvPk´KoT jJVKrT KyPxPm hã kKrYJuPTr nNKoTJ kJuj TrPf jJ kJPr; fJyPu F \JKf mJ ßhPvr xJoPjr KhPT yfJvJ ZJzJ @r KTAmJ IPkãJ TrPf kJPr? ZJ©\LmjPT muJ y~ \LmPjr mL\ mkPjr xo~,nKmwq“ \Lmj VbPjr xo~Ç F èÀfôkNet xoP~ pKh fJrJ @kj hJK~fô-Tftmq nMPu KVP~ V`JKuTJ k´mJPy VJ nJKxP~ ßh~, fJyPu @VJoL KhPj \JKfPT ßjfífô ßhmJr of k´P~J\jL~ \jvKÜ oñu V´y ßgPT @ohJjL TrJ ZJzJ CkJ~ gJTPm jJÇ IPjT fqJV-KfKfãJ, xÄV´Jo @r ImqJyf @PªJuPjr lxu yPuJ @\PTr FA mJÄuJPhv pJr k´KfKa @PªJuPjA KZu ZJ©xoJP\r ßVRrmo~ nNKoTJÇ 52'r nJwJ @PªJuj, 69'Fr Ve-InMq™Jj 71'-Fr ˝JiLjfJr xÄV´Jo, 90'-Fr ‰˝rJYJrKmPrJiL @PªJuj, xPmtJkKr, \JfL~ rJ\jLKfPf ZJ©Phr ImhJj Ij˝LTJptÇ ZJ©rJ\jLKf FmÄ \JfL~ rJ\jLKf FPTmJPr @uJhJÇ fPm @\PTr KhPj kKrxrVf FmÄ m~xVf fJrfoq ZJzJ ßfoj ßoRKuT fJrfoq ßYJPU kPz jJÇ ZJ© xÄVbjèPuJ @\ xmthJA ßu\MzmíK•Pf Ku¬Ç fJrJ ZJ©Phr TuqJPer

ßoJrJ FPjKZ ˝JiLjfJ ßhKUKj ˝JiLjfJ mJXJKu \JKfr yJ\Jr mZPrr AKfyJPx Kj”xPªPy xmPYP~ ßVRrmo~ WajJ IJoJPhr oMKÜpMP≠r ˝JiLjfJr AKfyJxÇ mJÄuJPhPvr oMKÜpMP≠r ˝JiLjfJr AKfyJx FTKhPT ßpoj Tr∆e, ßvJTJmy, ßuJoywtT, ßfoKj fqJPVr oKyoJ~ C\ôu S mLrfôkNetÇ 1971 Fr xv˘ oMKÜpMP≠r j~ oJPxr k´KfKa KhjA ßTJPjJ jJ ßTJPjJnJPm ˛reL~ oMKÜpM≠ mJXJKu \JKfr IJjª S ßmhjJr FT xÄKoKv´f AKfyJxÇ 1971 Fr 24 oJPYtr TJurJPf Kjr˘ mJXJKur Skr kJKT˜JjL yJjJhJr mJKyjLr ^JKkP~ kzJ, 26 oJYt mJXJKur xv˘ ˝JiLjfJ xÄV´Jo Êr∆ FmÄ xmPvPw 16 KcPx’r Km\P~r IJjªÇ oJ© j~ oJPxr mqmiJPj Km\~ KZKjP~ FPj F ßhPvr mLr\jfJ mMK^P~ Khu, GTq S fqJV gJTPu ãofJ IJr vKÜ KhP~ ßTJPjJ \JKfPT hKoP~ jJ rJUJ pJ~Ç IJoJPhr ˝JiLjfJ I\tPj ßp vyLPhrJ IJfìfqJV TPrPZj, Kj\Phr k´Je mJK\ ßrPUKZPuj ßp oMKÜPpJ≠JrJ, VnLr v´≠Jr xJPg fÅJPhr ˛re TKrÇ ßp xm ßhv S ßVJÔL oMKÜpMP≠r xo~ IJoJPhr xJyJpq TPrPZ fÅJPhr \JjJA

TífùfJÇ IJoJPhr oyJj oMKÜpMP≠r k´fqJv KZu, krJiLjfJr vOÄUu KZPz ßvJweoMÜ FTKa VefJKπT ˝JiLj rJÓs k´KfÔJ TrJÇ oJjMPwr ßoRKuT IKiTJrxoNy fgJ Ijú, m˘, mJx˙Jj, KvãJ, KYKT“xJ, ˝J˙q, kMKÓ S Tot˙Jj k´níKf KjKÁf TPr xoJP\r xTu ßãP© ‰mwoq hNr TrJÇ ˝JiLjfJr kr hLWt 42 mZr kJr yP~ ßVPZÇ WPa ßVPZ IPjT C™Jj-kfj, KT∂á FTKa vKÜvJuL \JKf KyPxPm IJoJPhr VPz SbJ y~KjÇ IJoJPhr TJÄKUf k´fqJvJr k´Kfluj FUjS WPaKjÇ kOKgmLr mÉ ßhv ˝JiLjfJ uJn TPr hs∆f Cjúf ßhPvr TJfJPr ˙Jj TPr KjP~PZÇ KT∂á IJorJ IJ\S ßhPvr xm oJjMPwr oMPU KfjPmuJ UJmJr fáPu KhPf kJKrKjÇ xmJr \jq KvãJr IKiTJr KjKÁf TrPf kJKrKjÇ oJgJ PVÅJ\Jr of ßZJ¢ FTKa TáÅPz WrS ßjA xmJr \jqÇ kKrmJPrr WJKj aJjPf KVP~ IJ\S yJ\JrS TKY KvÊPT KnãJr ^MKu, TJV\ ßaJTJPjJ mqJV, ßuJyJr ßhJTJPjr mz mz yJoJr IJr ßkPa nJPf kJvKmT v´Po mJiq yPf yPò, KYKT“xJr InJPm hKrhsrJ iMPT iMPT orPZÇ

TgJ mJh KhP~ fJPhr k´nMPhr rJ\QjKfT FP\¥J mJ˜mJ~Pj mq˜Ç KjKhtÓ kKrxPr xMKjKhtÓ TotxNKYr @PuJPT kKrYJKuf ZJ©xoJP\r TuqJPer ˝JPgt Kj~ofJKπT @PªJuj-xÄV´JoPTA @orJ ZJ©\JrjLKf mPu gJKTÇ IfLPf ZJ©xoJ\ ßhv S \JKfr Yro âJK∂uPVú, xÄTao~ oMyNPft ßVRrmo~ nNKoTJ kJuj TrPuS mftoJPj fJrJ ßhv S \JKfr @vJ-@TJ–ãJ kNrPe YronJPm mqgt yP~PZÇ fJPhr ImqJyf ßjKfmJYT @r xπJxL TotTJ§ IKnnJmTo§uL, KvãTo§uL, xPYfj ZJ©-ZJ©L fgJ xmt˜Prr oJjMwPT nJKmP~ fMPuPZÇ fJrJ \JKfPT TPrPZ yfJvJV´˜Ç FUj ZJ©rJ\jLKf oJPj KjP\Phr oJP^ V´∆KkÄ-uKmÄ, I∂Ætªô, k´KfkPãr xJPg oJrJoJKr, Yr hUPur of Kxa hUu,yu hUu, ßa¥JrmJK\ AfqJKhÇ ZJ©PjfJrJ ßTJjnJPm FTmJr Tftífô yJPf ßkPu @hMnJA KyPxPm @\Lmj TJKaP~ ßhmJr ßYÓJ TPrÇ lPu ZJ© jJoiJrL IZJ© ZJ©rJ\jLKfPf ßjfJ ßxP\ mPxÇ xπJx, YJÅhJmJK\, ßa¥JrmJK\, cJAKjÄP~ lJS UJS~J, UMj, iwte FèPuJ fJPhr ÀKaj S~JPTt kKref yP~PZÇ pJr k´KfKa ßãP©A rJ\QjKfT kKrY~ xMÔM KmYJPrr kPg mJiJ yP~ hJÅKzP~PZÇ lPu fJrJ F rJ\QjKfT Z©ZJ~J~ @PrJ ßmkPrJ~J yP~ CPbPZ FmÄ \ôu\qJ∂ oJjMPwr VJP~ YJkJKf oJrPf TM£JPmJi TrPZ jJÇ FTKa \JfL~ ‰hKjPTr fgq IjMpJ~L Vf YJr mZPr ßhPvr KmKnjú KvãJ k´KfÔJPj I∂f 500 ßZJa-mz xÄWwt yP~PZÇ xÄWPwtr TJrPe I∂f 60Ka

KEAWAY M A T R E ENU IGN S S E D

FKhPT YuPZ UJhq, m˘, mJx˙Pjr yJyJTJr IjqKhPT VPz CbPZ KTZá ßuJPTr xŒPhr kJyJzÇ FTKhPT cJˆKmPj TáTáPrr xJPg oJjMPwr UJhq V´ye, IjqKhPT YJAKj\-k ÅJY fJrTJ ßyJPaPu ijLPhr ImJi ßnJV, FTKhPT mK˜ IjqKhPT IJTJvYáK’ mJKzÇ F yPò IJoJPhr ˝JiLj mJÄuJPhvÇ IfFm IJoJPhr ßhPvr ˝JiLjfJ S xJmtPnRofô rãJ~ FmÄ xoO≠vJuL mJÄuJPhv VPz fáuPf oMKÜpMP≠r ßYfjJ~ xTuPT xffJ S ßhvPk´Por xJPg GTqm≠nJPm TJ\ TrPf yPmÇ k´PfqT oJjMPwr oPiq ˝JiLjfJr uãqxoNy \JVsf TrPf yPmÇ IJ\ IJorJ pKh xTPu GTqnJPm TJptTr khPãk V´ye TrPf kJKr, fJyPuA IJorJ oMKÜPpJ≠JPhr ˝Pkúr ˝Kjntr mJÄuJPhv VPz fáuPf kJrPmJÇ mhPu KhPf kJrPmJ ßhPvr rJ\QjKfT, xJoJK\T, IgtQjKfT ßk´ãJkaÇ xJ\JPf kJrPmJ FTKa xMªr ßhvÇ Foj FTKa ˝JiLjfJ ßhv KT IJorJ VPz fáuPf kJrPmJ jJ? ßoJyJÿh xJjJ-Cu VJ\L IJPuT\JªsJ FKnKjC, uajÇ

KvãJ k´KfÔJPjr TJptâo mqJyf yP~PZÇ KmKnjú KvãJ k´KfÔJPj TokPã 80\j KvãT uJKüf S KjptJKff yP~PZÇ Fxm xÄWPwt S @KikPfqr uzJAP~ 18\j Kjyf S k´J~ xJPz 4 yJ\Jr @yf yP~PZÇ ZJ©rJ\jLKfr F TrJuV´JPx iMKuxJ“ yPò yJ\JPrJ mJmJ-oJr hLWtKhPjr uJKuf ˝kúÇ nNuMK£f yPò ZJ©xoJP\r xÿJj-optJhJ @r ßVRrmo~ nNKoTJÇ F Im˙J pKh hLWt ßgPT hLWtfr yPf gJPT, fPm IKYPrA \JKf yJrJPm fJPhr ßpJVq hã ßoiJmL ßjfífôPT @r UMjL, xπJxLrJ \JKfr WJPz ßjfJ ßxP\ mxPm FmÄ ßhvPT mJjJPm FTaJ oífMqkMrLÇ ZJ©rJ\jLKfr mftoJj F yJuKY© ßhPU IPjT ßoiJmL Kx≠J∂ KjP~PZ ßp,fJrJ F irPjr rJ\jLKfr xJPg ßjAÇ KT∂á FaJ xmJA \JPj ßoiJmL ZJ©rJ pKh rJ\jLKf ßgPT hNPr xPr pJ~ fJyPu ZJ©rJ\jLKf @PrJ UJrJPkr KhPT pJPmÇ ßTjjJ ZJ©rJ FUj ßgPTA pKh fJPhr oiqTJr xM¬ ßjfíPfôr èeJmuL KmTJPvr xMPpJV jJ kJ~ fJyPu @orJ ˝JnJKmTnJPmA KkKZP~ kzmÇ ZJ©rJ rJ\jLKf TrPm KT∂á ZJ©Phr KjP~ TJCPT rJ\jLKf TrPf ßh~J KbT yPm jJÇ ZJ©rJ ImqvA rJ\jLKfPf xŒíÜ yPm, fPm ßxaJ yPm @hKvtT, VbjoNuT FmÄ ZJ©TuqJeiotLÇ fJA @VJoL KhPj FTKa xMUL-xoí≠ mJÄuJPhv VzPf yPu x“ S hã ßjfíPfôr èeJmuLxŒjú \jvKÜ xíKÓPf xyJ~T @hKvtT ZJ©rJ\jLKfr KmT· ßjAÇ ßoJ. AKu~JZ ßyJPxj

IMRAN TRAVEL 4559

AorJj asJPnux

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY

Appointed Agent

Biman Bangladesh Airlines

FREE

50,000 DELIVERY S U £795 N ME NATIONWIDE

Kk´K≤Ä \VPf IJorJA ßxrJ

Tel: 020 7168 1224

Mob: 07985 213 857

Unit C, Cable Street Studios, 566 Cable Street, London E1W 3HB e: sales@impressmediauk.com w: www.impressmediauk.com Follow us on facebook/impressmediauk

Price excludes

artwork.

Qatar Airlines Special fare: Direct to Sylhet from £600. (World 5 star airlines) Direct to Dhaka from £525. DAC FROM £520 RTN

Umrah special fare from £400 inc tax Newyork from £300 inc tax Dubai from £370 inc tax Turkish Airways to Oman Air direct to Dhaka from £500 Chittagong from £500 Next day money transfer available

Passport, Visa no Visa Req, Sponsorship, Power of Attorney etc service available.

Please contact: 0207 375 0800 Mob: 07984 959885

Emial: imrantravels@hotmail.com


8 UmrJUmr

12 - 18 April 2013 m SURMA

ßylJ\Pf AxuJPor 13 hlJ : jJVKrT IKnof CP¨vq TJrS TJrS gJTPf kJPrÇ F rTo CP¨vq fJPhr @rS IPjT ßãP©A @PZÇ fJPf ßhPvr xÄKmiJPjr, oJjMPwr oPjr ßoRKuT jLKf-QjKfTfJ mhPu pJPm jJÇ ÊiM VeoJiqoPT xÄpf gJTPf yPmÇ IPpRKÜT TgJmJftJ ßp-A muMj jJ ßTj, ßxèPuJPT k´YJPr KjP~ @xJ CKYf j~Ç fJPf xoJP\ KmÃJK∂ ZzJ~Ç c. @KjxMöJoJj APoKraJx IiqJkT, dJTJ KmvõKmhqJu~

ßhvPT IºTJr IfLPf KlKrP~ KjPfA F hJKm PylJ\Pf AxuJo ßp 13 hlJ hJKm fMPuPZ, fJ @oJPhr oMKÜpM≠ FmÄ xMhLWt oMKÜxÄVsJPor oJiqPo IK\tf ˝JiLj xJmtPnRo mJÄuJPhPvr ßoRKuT ßYfjJr xŒNet kKrk∫LÇ Fxm hJKm ßfJuJr uãq oNuf ßhvPT IºTJr IfLPf KlKrP~ KjP~ pJS~JÇ F irPjr hJKmr ßTJPjJ ßpRKÜTfJ @PZ mPu @oJr oPj y~ jJÇ PylJ\Pf AxuJPor Ijqfo hJKm-iotL~ IjMnNKfPf ßp mJ pJrJ @WJf yJjPm, fJPhr xPmtJó vJK˜ oífMqhP§r KmiJj ßrPU @Aj k´e~jÇ F xŒPTt KmKmKxr xPñ xJãJ“TJPr k´iJjoπL ßvU yJKxjJ ßp mÜmq KhP~PZj, fJ ßpRKÜTÇ k´iJjoπL mPuPZj, iotL~ IjMnNKfPf @WJf yJjJr oPfJ WajJr k´KfTJr ßhPvr k´YKuf IPjT @APjr oJiqPoA yPf kJPrÇ fJA F irPjr jfMj ßTJPjJ @Aj k´e~Pjr @mvqTfJ ßjAÇ mJÄuJPhPvr xÄKmiJPj xm iPotr IjMxJrL FmÄ jJrL-kMÀPwr xoJj IKiTJPrr KjÁ~fJ ßhS~J yP~PZÇ FA xÄKmiJjA yPò rJÓs kKrYJujJr ßoRKuT jLKfxÄmKuf hKuuÇ ßylJ\Pf AxuJo ßpxm hJKm fMPuPZ, fJr oPiq xÄKmiJPjr SA ßoRKuT jLKf S KmiJPjr k´Kf ßTJPjJ v´≠JPmJi k´TJv kJ~KjÇ

c. Fo \Kyr KmKvÓ @Aj\LmL

VeoJiqo IPpRKÜT TgJ èÀfô KhP~ k´TJv TPr ßTj? PylJ\Pf AxuJPor hJKm, mÜmq-FèPuJ KjP~ TL muJr gJTPf kJPr! xmA ßfJ IPpRKÜT TgJmJftJÇ FUj k´vú yPuJ, FT\j ßuJT mJ FTaJ ßVJÔL @TJPvr KhPT fJKTP~ 100aJ IPpRKÜT TgJ muPf kJPrÇ KT∂á VeoJiqo ßxxm TgJ èÀfô KhP~ k´TJv TPr ßTj? @oJPhrA mJ ßxèPuJ KjP~ TgJ muJr hrTJr TL? @Ko ßfJ ßTJPjJ hrTJr ßhKU jJÇ fJrJ ßylJ\Pf AxuJo jJo KjP~PZÇ ßT fJPhr hJK~fô KhP~PZ AxuJoPT ßylJ\f TrJr? fJrJ ßfJ ßhPvr 1 vfJÄvS j~Ç ßpxm hJKm fJrJ \JKjP~PZ, ßxèPuJ KjP~ fJrJ KjmtJYPj @xMTÇ fUj ßhUJ pJPm, ßhPvr oJjMw fJPhr TLnJPm ßj~Ç PylJ\Pf AxuJPor TgJmJftJPT rJ\QjKfT ˝JPgt mqmyJPrr FTaJ

xJuoJ UJj \JKfxÄW KxcS TKoKar xJPmT ßY~JrkJrxj S xJPmT rJÓshNf

jJrLjLKf mJKfu TrJr hJKm IjqJpq PylJ\Pf AxuJo ßpxm hJKm fMPuPZ, fJ oMKÜpMP≠r oJiqPo IK\tf ßhv S xÄKmiJPjr oNu hvtPjr xPñ xJÄWKwtTÇ F rTo hJKm IfLPf ßTJPjJ ßVJÔLr kã ßgPT SPbKjÇ xÄKmiJj jJrL-kMÀPwr xoJj IKiTJPrr ˝LTíKf KhP~PZÇ xÄKmiJPjr SA KjPhtvjJ mJ˜mJ~Pjr \jq xrTJr jJrLjLKf TPrPZÇ ßxaJ mJKfu TrJr hJKm IjqJpqÇ IPjqr iotL~ IjMnNKfPf @WJf ßhS~J h§jL~ IkrJiÇ ßhPv k´YKuf @APj ßx hP§r KmiJj @PZÇ ßTJPjJ ßTJPjJ ßhv F mqJkJPr jfMj @Aj TPrPZÇ KT∂á ßhUJ pJPò, SA xm ßhPv jfMj jfMj xÄWJPfr xíKÓ yP~PZÇ F ßhPvr oJjMw iotk´JeÇ xmJA pJr pJr iot KjP\r I∂Pr iJre TPrÇ xoJP\ vJK∂Pf xyJm˙Jj TPrÇ FaJA F ßhPvr xoJP\r KYrTJuLj ßxRªptÇ IPjPT oPj TPr, @oJPhr oMxuoJjfô m\J~ rJUJr \jq @rS IPjT KTZM TrPf yPmÇ KT∂á vfTrJ 99 nJV oJjMw fJ oPj TPr jJÇ TJre, fJPhr IKnùfJ yPò, mJXJKufô S fJr iPotr oPiq KmPrJiJ®T KTZM ßjAÇ jJrL-kMÀPwr xKÿKuf k´PYÓJ ßpPTJPjJ ßhPvr Cjú~Pjr vKÜÇ fJr oPiqS jJrLr vKÜ FTaJ ßhvPT ßTJj kptJP~ KjP~ ßpPf kJPr, mJÄuJPhv fJ ßhKUP~PZÇ TJP\A FA jJrLr IKiTJr rãJ TrPf yPmÇ xmJAPT F mqJkJPr xPYfj yPf yPmÇ

Fo yJKl\CK¨j UJj xJPmT f•ôJmiJ~T xrTJPrr CkPhÓJ

PpRKÜT hJKm FTaJS @oJr ßYJPU kPzKj PylJ\Pf AxuJo ßpxm hJKm fMPuPZ, fJr oPiq ßpRKÜT hJKm FTaJS @oJr ßYJPU kPzKjÇ @r jJrLjLKf mJKfu TrJr oPfJ KTZM @PZ, pJ FPTmJPr IYu hJKmÇ iotL~ IjMnNKfPf @WJf yJjJr vJK˜

KyPxPm fJrJ oífMqhP§r KmiJj ßrPU @Aj k´e~Pjr hJKm TPr mPuPZ, FaJ AxuJPor KmiJjÇ KT∂á @oJr oPj y~ jJ ßp AxuJPo Foj ßTJPjJ KmiJj @PZÇ fPm ßTC TJrS iotL~ IjMnNKfPf @WJf KhPu ßx \jq vJK˜r KmiJj gJTJ CKYfÇ FA k´mefJ ßrJi TrJr \jqA ßxaJ hrTJrÇ ßhPv k´YKuf @APj hMA ßgPT 10 mZr kpt∂ vJK˜r KmiJj @PZÇ F \jq jfMj ßTJPjJ @APjr hrTJr ßjAÇ @oJPhr ßhPv iotPT rJ\QjKfT CP¨Pvq mqmyJPrr k´mefJ KTZM xoxqJr xíKÓ TPrPZÇ ßpoj K\~JCr ryoJj xÄKmiJPj rJÓs kKrYJujJr oNujLKfPf I∂ntMÜ TPrKZPuj, ÈoyJj @uäJyr Skr kNet @˙J S KmvõJx' mJTqKaÇ FrvJh xJPym AxuJoPT rJÓsiot TPrPZjÇ FèPuJ ßhPvr oJjMPwr ßTJPjJ hJKm KZu jJÇ rJÓs kKrYJujJr xPñS FèPuJr ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ KT∂á FTmJr pUj TrJ yP~PZ, fUj FèPuJ mJh ßhS~J ßp TJrS \jqA TKbj yP~ kPzÇ iotL~ Kmw~èPuJ F rToAÇ FTmJr ÊÀ TrPu @r KkKZP~ @xJ pJ~ jJÇ iotPT rJ\QjKfT CP¨Pvq mqmyJPrr lu TUPjJ nJPuJ y~ jJÇ

xMufJjJ TJoJu xJPmT f•ôJmiJ~T xrTJPrr CkPhÓJ

fJPhr hJKm ‰jKfT Im˙JPjr KhT KhP~S hMmtu PylJ\Pf AxuJPor ßfJuJ hJKmèPuJr ßp ÊiM ßpRKÜTfJ ßjA fJ j~, ‰jKfT Im˙JPjr KhT KhP~S hJKmèPuJ hMmtuÇ ßhPvr xÄKmiJPjr ßoRKuT ßYfjJ, k´YKuf @Aj FmÄ @∂\tJKfT ßpxm @Aj S TjPnjvPj mJÄuJPhv xA TPrPZ, ßylJ\Pfr hJKmèPuJ Fxm KTZMr KmPrJiLÇ oMKÜpMP≠r oJiqPo ˝JiLj xJmtPnRo mJÄuJPhPvr oNu ßYfjJA yPò xm irPjr ‰mwPoqr ImxJjÇ FA ßYfjJ mJ˜mJ~Pjr \jqA oMKÜpMP≠r j~ oJPx 30 uJU oJjMw vyLh yP~PZÇ F ZJzJ 1952 xJu ßgPT xÄVsJo TPr FPxPZÇ Fr oPiq ßTJPjJ Khj F ßhPvr oJjMw SA ßYfjJ ßgPT KjP\Phr KmKòjú TPrKjÇ Vf \JfL~ xÄxh KjmtJYPjS KjrïMv xÄUqJVKrÔ ßnJaJr SA ßYfjJr kPã ßnJa KhP~PZÇ fJrJ ßnJa KhP~PZ jJrL-kMÀw S iotmetKjKmtPvPw xmJr xoJj IKiTJr k´KfÔJr \jqÇ Vf KjmtJYPj @rS FTKa Kmw~ ¸ÓnJPm ßhUJ ßVPZÇ oJjMw ßYP~PZ, FTJ•Prr oJjmfJKmPrJiL IkrJPir KmYJPrr oJiqPo KTZM KTZM ßuJPTr @APjr DP±t gJTJr xÄÛíKfr ImxJj WaMTÇ PylJ\Pf AxuJo ßpxm hJKm fMPuPZ, fJ ßhvmJxLr SA @TJ–ãJr KmkrLfÇ fJrJ iotL~ IjMnNKfPf @WJf ßhS~Jr \jq jfMj @Aj k´e~Pjr ßp hJKm fMPuPZ, ßx k´xPñ KmKmKxPT ßhS~J xJãJ“TJPr k´iJjoπLr mÜmq S Im˙Jj Ifq∂ ¸ÓÇ

rJXJoJKa ßgPT IkÂf ß\FxFPxr 52 xogtT S TotLPT 52 KhPjS C≠Jr TrJ pJ~Kj dJTJ, 10 FKk´u - kJmtfq Y¢VsJo\MPz FUj kMPrJPjJ mZrPT KmhJ~ @r jfMj mZrPT @øJPjr C“xPmr k´˜MKf YuPZÇ kJyJPzr mz \JKfPVJÔL YJToJPhr ÈKm\M' C“xm, ÊÀ yPò 12 FKk´u ßgPTÇ F xo~ kJyJKz VsJoèPuJPf YPu GKfyqmJyL ßUuJ, @jPª ßoPf SPb xm m~Pxr oJjMwÇ KT∂á rJXJoJKar mJWJAZKz CkP\uJr C•r UJVzJZKz VsJPor oíVPxJjJ YJToJr (44) mJKzPf ßvJPTr ZJ~JÇ ÊiM FA mJKz j~, SA VsJPor j~Ka kKrmJrxy ßoJa 52 kKrmJPr FmJr Km\M C“xm ßjAÇ TJre Fxm kKrmJPrr TJrS ˝JoL, TJrS x∂Jj, TJrS nJA IkyNf yP~ 52 Khj iPr KjPUJÅ\Ç 5 FKk´u Km\M CkuPã C•r UJVzJZKz VsJPo ßUuJiMuJ S jJYVJPjr @P~J\j TrJ y~Ç C“xm S jJYVJPjr v» ÊPj IkyNf kKrmJPrr xhxqrJ TJjúJ~ ßnPX kPzjÇ kPr VsJPor ß\qÔ mqKÜrJ ‰mbT TPr Km\M C“xm kJuj jJ TrJr Kx≠J∂ ßjjÇ ˙JjL~ ACKj~j kKrwPhr xhxq ßxJjJrJo YJToJ mPuj, IkyNf kKrmJPrr xhxqrJ ßUP~ jJ-PUP~ ßTJPjJ rTPo ßmÅPY @PZjÇ fJÅPhr k´Kf xyoKotfJ \JjJPf F

mZr C•r UJVzJZKz VsJPo Km\M C“xm kJuj TrJ yPm jJÇ Vf 16 ßlmsM~JKr rJXJoJKaPf kJmtfq Y¢VsJo \jxÄyKf xKoKfr (KkKxP\FxFx) k´KfÔJmJKwtTLr IjMÔJj ßvPw AK†j ßjRTJ~ ßlrJr kPg uÄVhM CkP\uJr TJ¢uLr ß\JzKauJ ßgPT ß\FxFPxr 62 \j TotL S xogtT IkÂf yjÇ krmftL xoP~ jJrL-KvÊ-mí≠xy 10 \jPT ßZPz ßh~ IkyreTJrLrJÇ mJKT 52 \jPT FUj kpt∂ C≠Jr TrPf kJPrKj @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLÇ FaJPT ÈyNh~KmhJrT' mPu o∂mq TPrPZj YJToJ xJPTtPur k´iJj ßhmJvLw rJ~Ç KfKj mPuj, kJmtfq FuJTJ~ @KhmJxLPhr ßTJPjJ xoxqJ yPu k´vJxj fJ VJP~ uJVJ~ jJÇ IkyrPer F WajJr \jq KkKxP\FxFx hJ~L TrPZ ACjJAPac Kkkux ßcPoJPâKaT l∑≤PT (ACKkKcFl)Ç Imvq ACKkKcFl F IKnPpJV I˝LTJr TPr @xPZÇ FrA oPiq IkyNf oíVPxJjJ YJToJr ˘L rLjJ YJToJ ˝JoLr KY∂J~ IxM˙ yP~ 15 oJYt oJrJ ßVPZjÇ ßrPU ßVPZj fJÅr hMA ßZPu-x¬o ßv´eLPf kzM~J j~j KmTJv YJToJ S kûo

ßv´eLPf kzM~J Y~j KmTJv YJToJÇ kKrmJPr IKnnJmT muPf KZPuj fJPhr hJhJ oñuYJj YJToJ (65)Ç KfKjS 6 FKk´u rJPf oJrJ pJjÇ Vf ßxJomJr C•r UJVzJZKz VsJPo KVP~ TgJ y~ KofJKu YJToJ S TJjKñjL YJToJr xPñÇ fJÅPhr hM\PjrA ˝JoL IkyNf yP~PZjÇ KofJKu \JjJj, kKrmJPrr CkJ\tjão FToJ© mqKÜKa jJ gJTJ~ KfKj YJr x∂Jj KjP~ IitJyJPr-IjJyJPr Khj TJaJPòjÇ fJÅr ßZPuaJS IxM˙Ç FrA oPiq FPxPZ k´iJj C“xm Km\MÇ KofJKu YJToJ mPuj, ÈPkPf nJf ßjA, Km\M kJuj Trm TLnJPm? ßZPuPoP~rJ k´J~ xo~ muPZ, ÍoJ, Km\Mr KhPj TL @P~J\j TrmJÇ" fJPhr KogqJ @võJx KhP~ rJUKZÇ muKZ, ßfJoJPhr mJmJ xm KTZM KjP~ @xPmjÇ' IkÂfPhr oPiq 26 \j uÄVhM CkP\uJr FmÄ mJKT 26 \j mJWJAZKz CkP\uJ KmKnjú VsJPorÇ Fr oPiq uÄVhM CkP\uJr 26Ka kKrmJrPT oñumJr rJXJoJKa ß\uJ k´vJxPjr kã ßgPT 40 ßTK\ TPr YJu S FT yJ\Jr aJTJ TPr Kmfre TPrj xhr ACKj~j kKrwPhr ßY~JroqJj xMUo~

YJToJÇ mJWJAZKz CkP\uJr kKrmJPrr xÄUqJ Kjet~ TPr fJPhrS KvVKVr ©Je ßhS~J yPm mPu \JKjP~PZj ß\uJ k´vJxT ßoJ˜lJ TJoJuÇ KfKj mPuj, pf Khj IkÂf mqKÜrJ KlPr jJ @Px, ß\uJ k´vJxPjr kã ßgPT fJPhr kKrmJrPT xJyJpq ßhS~J yPmÇ FKhPT IkyrPer

kr 52 Khj kJr yPuS VfTJu kpt∂ F WajJxÄâJ∂ ßTJPjJ fgq ˝rJÓs oπeJuP~ @PxKj mPu oπeJuP~r hJK~fôvLu FTKa xN© \JKjP~PZÇ IkyrPer WajJ~ ßTJPjJ oJouJ jJ yS~J~ rJXJoJKa ß\uJ kMKuv F mqJkJPr oπeJuP~ KuKUf ßTJPjJ fgq kJbJ~Kj mPu SA xN©Ka \JjJ~Ç

\JjPf YJAPu ˝rJÓs oπeJuP~r IKfKrÜ xKYm (rJ\QjKfT) TJoJu CK¨j @Pyoh mPuj, ÈFfèPuJ oJjMw pKh IkÂf yj, fPm Kj”xPªPy fJ KmrJa WajJÇ fPm Kmw~Ka @oJPhr \JjJ ßjAÇ F KmwP~ ßUJÅ\ KjP~ TJptTr mqm˙J ßjS~Jr ßYÓJ TrmÇ'


UmrJUmr 9

SURMA m 12 - 18 April 2013

D±toMUL rJPfr UJPuhJ K\~JPT ßoJyJÿh jJKxo fJkoJ©J ßhvmJxL \JjPf YJ~ IJkKj ßTJj IJhvt KmvõJx TPrj

dJTJ, 9 FKk´u - KmFjKk ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~Jr k´Kf k´vú ZMPz @S~JoL uLPVr xnJkKfo§uLr xhxq ßoJyJÿh jJKxo mPuPZj, @kKj ßTJj @hPvt KmvõJx TPrjÇ K\~J, \JoJ~Jf, jJKT ßylJ\Pfr @hvt KmvõJx TPrjÇ FaJ @\ \JKf \JjPf YJ~Ç ßxJomJr @S~JoL uLV xnJkKfr iJjoK§r rJ\QjKfT TJptJuP~ oMK\mjVr Khmx ChpJkj

CkuPã k´˜MKf xnJ ßvPw FT xÄmJh xPÿuPj KfKj F k´vú TPrjÇ xnJ~ oMK\mjVr Khmx ChpJkj TKoKar ßY~JroqJj ßoJyJÿh jJKxo xnJkKffô TPrjÇ ßoJyJÿh jJKxo mPuj, KmFjKk-\JoJ~Jf xMkKrTK·fnJPm FPTr kr FT ‰jrJ\q YJuJPòÇ fJPhr FTaJA uãq pM≠JkrJiLPhr KmYJr mº S ˝JiLjfJr vKÜ ±Äx TrJÇ ßylJ\f AxuJPor uÄoJPYt KmFjKkr xogtj k´xPñ KfKj mPuj, FA xoJPmvPT ßTª´ TPr fJrJ jJvTfJr ßYÓJ YJKuP~KZuÇ @orJ YâJ∂PT mqgt TrPf xlu yP~KZÇ KfKj mPuj, F xoJPmvPT ßTª´ TPr fJPhr uãq KZu dJTJ~ IrJ\TfJ ‰fKr TrJÇ TP~TaJ uJv ßluJ FmÄ xrTJrPT C“UJf TrJÇ ßylJ\Pf AxuJPor 13 hlJ hJKm k´xPñ jJKxo mPuj, @orJ oiqpMVL~ IºTJPrr KhPT KlPr ßpPf kJKr jJÇ @orJ xJoPjr KhPT FKVP~ pJmÇ Tot\LmL jJrLrJ KT WPr KlPr pJPm? oMKÜpMP≠r ˛OKf KY¤ KyPxPm IPjT nJÛpt @PZÇ @orJ KT ßxèPuJ ßnPX ßlum? KfKj mPuj, fJrJ fJPhr hJKm \JjJPf kJPrÇ KT∂á xrTJr hJKmèPuJ KmYJr KmPmYjJ TPr Kx≠J∂ ßjPmÇ fPm KTZM hJKm IPpRKÜT KyPxPm hOvqoJj yP~PZÇ ßxA Khj 18 huL~ ß\Ja fKzWKz KoKaÄ ßcPT KT ßWJweJ TrPf ßYP~KZPuj? Foj k´vú TPr @S~JoL uLPVr xnJkKfo§uLr FA xhxq mPuj, fJPhr ‰mbPT ßfJ IPjT É\Mr @PZjÇ fJrJ FT xPñ ‰mbTS TPrjÇ ‰mbPT ßylJ\Pf

AxuJPor uÄoJPYtr jJrL xJÄmJKhPTr Ckr yJouJr fLms KjªJ \JjJPjJ y~Ç oMK\mjVr Khmx CkuPã @S~JoL uLPVr ßjS~J TotxNKY xŒtPT jJKxo \JjJj, 17 FKk´u xTJu 6aJ~ \JfL~ S huL~ kfJTJ CP•Juj TrJ yPmÇ Frkr xTJu 7aJ~ mñmºá nmPjr xJoPj mñmºár k´KfTíKfPf láu KhP~ v´≠J KjPmhj TrJ yPmÇ xTJu xJPz 7aJ~ mjJjL S rJ\vJyLPf \JfL~ 4 ßjfJr TmPr láu KhP~ v´≠J KjPmhjÇ xTJu 11aJ~ oMK\mjVr ˛OKf ˜P÷ v´≠J KjPmhj, 11aJ 15 KoKjPa VJct Im IjJr k´hJj, xJPz 11aJ~ @PuJYjJ xnJ~ IjMKÔf yPmÇ xÄmJh xPÿuPj IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT UJKuh oJyoMh ßYRiMrL FoKk, KmFo ßoJ\JPÿu yT, fgq S VPmweJ xŒJhT @l\Ju ßyJPxj, ˝J˙q S kKrmJr kKrT·jJ Kmw~T xŒJhT mKhCöJoJj nëÅA~J cJmuM, ©Je S xoJ\ TuqJe Kmw~T xŒJhT lKrhMjúJyJr uJAuL, ßTª´L~ TKoKar xhxq xMK\f rJ~ jªL, @KojMu AxuJo @Koj, FjJoMu yT vJoLo k´oMUÇ Fr @PV ‰mbPT CkK˙f KZPuj @S~JoL uLPVr pMVì-xJiJre xŒJhT oJymMm-Cu@uo yJKjl, xJÄVbKjT xŒJhT @lo mJyJCK¨j jJKZoÇ ‰mbPT UMujJ KmnJVL~ @S~JoL uLPVr xTu ß\uJ vJUJr xnJkKf, xJiJre xŒJhT, xÄxh xhxq, ß\uJ kKrwPhr k´vJxT, CkP\uJ ßY~JroqJj S ßkRrxnJr ßo~rxy xÄKväÓrJ CkK˙f KZPujÇ

jSVÅJ-5 IJxPjr CkKjmtJYj 25 ßo dJTJ, 9 FKk´u - mJÄuJPhv @S~JoL uLPVr k´mLe ßjfJ @»Mu \KuPur oOfáqPf vNjq yS~J jSVÅJ-5 @xPjr CkKjmtJYj @VJoL 25 ßo IjMKÔf yPmÇ k´iJj KjmtJYj TKovjJr (KxAKx) TJ\L rKTmC¨Lj @yPoh VfTJu ßxJomJr KjmtJYj TKovj TJptJuP~r xPÿuj TPã F CkKjmtJYPjr fJKrU 25

ßo KjitJre TPr flKxu ßWJweJ TPrjÇ jSVÅJ-5 CkKjmtJYPjr \jq oPjJ~jk© \oJ ßhS~J pJPm 25 FKk´u kpt∂Ç oPjJ~jk© mJZJA yPm 28 FKk´u FmÄ fJ k´fqJyJPrr ßvw fJKrU 6 ßoÇ @S~JoL uLPVr CkPhÓJ kKrwPhr xhxq S xJPmT xJiJre xŒJhT @»Mu \Kuu Vf 6 oJYt KxñJkMPrr oJC≤

FKu\JPmg yJxkJfJPu KYKT“xJiLj Im˙J~ oJrJ pJjÇ fJr oOfáqPf @xjKa vNjq yS~J~ Kj~o IjMpJ~L KjmtJYj TKovj (AKx) F KjmtJYPjr @P~J\j TPrPZÇ jSVÅJ-5 @xPj ßnJaPTPª´r xÄUqJ 84Ç ßoJa ßnJaJr xÄUqJ hMA uJU 84 yJ\Jr 217 \jÇ

dJTJ, 9 FKk´u - ßvw ‰YP©r fJkk´mJPy \ôuPZ ßhPvr KmKnjú ß\uJÇ FKk´Pu FPx UrfJPkr FA KjÔárfJ \JjJj KhPò Fr oPiqAÇ TJre, ‰Y© ßvPwr oMPUA fLms fJkk´mJPyr oPiq kPzPZ TáKÓ~JÇ kJvJkJKv rJ\iJjL oyJjVrLÇ dJTJ~ oJ^JKr fJkk´mJPyA TJKyu TPr fáPuPZ rJ\iJjLmJxLPTÇ @myJS~J KmùJjLrJ muPZj, FrAoPiq rJPfr fJkoJ©S D±toMULÇ ßxAxPñ ßhPvr KmKnjú ß\uJr Skr KhP~ oJ^JKr fJkk´mJy mP~ pJPòÇ ^Pzr kNmtJnJxS rP~PZ @myJS~JKmhPhrÇ FKhPT rJPfr fJkoJ© D±toMULÇ FA VKf ImqJyf gJTPmÇ VfTJu dJTJ~ rJPfr xmtKjÕ fJkoJ©J ßrTct TrJ yP~PZ 25 hvKoT 4 KcKV´ ßxuKx~JxÇ ßxJomJr dJTJ~ xPmtJó fJkoJ©J ßrTct TrJ y~ 36 hvKoT 5 KcKV´ ßxuKx~JxÇ ßxAxPñ rJ\iJjLPf mAPZ Vro mJfJxÇ ßoWyLj @TJv ßgPT @èPjr luTJ ^zPZÇ UJKu ßYJPU jVrLr rJ˜Jr KhPT fJTJPjJ TÓTrÇ \ôJuJPkJzJ TPr ßYJUÇ kJKj kJPjr KTZMãPer oPiqA @mJrS ÊKTP~ pJ~ VuJÇ F Im˙J~ YuoJj oJjMw ßfÓJ ßoaJPf rJ˜Jr kJPvr I˝J˙qTr KmKnjú vrmPfr ßhJTJPj Knz \oJPòjÇ \ôr S VuJmqgJ~ @âJ∂ yPòj jJjJ m~Pxr oJjMwÇ IjqKhPT TáKÓ~Jr Skr KhP~ mP~ pJPò fLms fJkk´mJyÇ FZJzJ dJTJ, aJñJAu, lKrhkMr, rJXJoJKa, v´Loñu, rJ\vJyL, kJmjJ S UMujJ IûPur Skr KhP~ oJ^JKr fJkk´mJy mP~ pJPòÇ fJ ImqJyf gJTJr kNmtnJx KhP~PZ @myJS~J IKih¬rÇ VfTJu ßhPvr xPmtJó fJkoJ©J ßrTct TrJ y~ YëzJ~JcJñJ~ 40 hvKoT 4 KcKV´ ßxuKx~JxÇ FZJzJ aJñJAu, o~ojKxÄy, rJ\vJyL, rÄkMr S KxPuaxy ßhPvr KmKnjúú IûPur Skr KhP~ ^PzJ yJS~J S m\sxy mOKÓkJPfr kNmtJnJx KhP~PZ @myJS~J IKlxÇ rJPfr fJkoJ©J IkKrmKftf S ÊÏ gJTPmÇ

ToJKvt~~Ju \ ToJKxt Ju oPVt orPV\ FmÄ Pcmb oqJPj\Po≤ PoPj\Po≥ FmÄ ßcma

Are you applying for credit and being refused?

EXPRESS SECURED LOANS

You are not alone! Every day thousands of people across the UK apply for Loans, Credit Cards, Mortgages, Mobile Phones, Car Loans & other credit facilities; and are turned down because of bad credit history. 9LFWRUVWRQH·VCredit Repair Service could help rebuild your credit history so you can obtain credit in the future. To repair your credit ÀOH LPSURYH\RXUFUHGLWVFRULQJ

calll Vict Victorstone 050 4541 cal orstone on 0845 0 50 45 41

WWDNHWKHÀUVWVWHSVWR DNHWKHÀUVWVWHSVWR DEULJKWHUÀQDQFLDOIXWXUH EULJKWHUÀQDQFLDOIXWXUH D

• CCJ, Defaults, Mortgage Arrears up to 85% LTV • completion within 2 week • Loans for: Home improvements, Debt Consolidations, School Fees and Etc.

ToJKvt \ ToJKxt~Ju ~JuoPVtorPV\ • Purchase • Re- Mortgage for better Interest Rate

• We deal with majority high street Lenders

ßcma oqJPj\Po≤ Pcmb PoPj\Po≥ • • • •

One single affordable payment. Stop demands from your Creditor. Freeze or reduce interest & charge. Arrange IVA & Bankruptcy.

Kk-Kk @A Kr - PTîAo& • If you have taken loan, Secured Loan, Credit Card & HP before April 2007. • If you had Payment Protection Insurance. If the answer is YES, we can re-claim back all the policy with interest & compensation.

WELCOME ENTERPRISE

HOTLINE: 020 8586 6877 T-MOBILE:

vict victorstonefinancial.co.uk orstonefinancial.co.uk Victorstone Financial Management is licensed under the Consumer Credit Act 1974 to provide Credit Repair Services.

0798 4131 376 FAX: 0208 470 9962

Email: amcmahi@yahoo.co.uk Web: www.welcome-enterprise.co.uk Address: 6 STAFFORD ROAD, LONDON E7 8NN / CCL No- 581106, DP: Z9303661


10 UmrJUmr

12 - 18 April 2013 m SURMA

CAKTKuTx-F 15A IJVˆ

sdJTJ, 10 FKk´u - ßvU oMK\mMr ryoJPjr xrTJr hívqf ãofJYMf yP~PZjÇ mJÄuJPhv ßrKcS ßgPT ßrTct TrJ ßWJweJ kzPZj FT ßo\rÇ fJPf muJ yPò, ßvU oMK\mPT ãofJYMqf TrJ yP~PZÇ fJr kPh mxJPjJ yP~PZ ßUJªTJr ßoJvfJT @yoJhPTÇ ßWJweJ~ muJ yPò, oMK\Pmr oKπPhr @aT TrJ yP~PZÇ FPf mJÄuJPhv rJAPlux (KmKc@r) S rãLmJKyjLPT muJ yPò ßxjJPhr xogtj KhPf, jJ yPu fJPhr TÀe kKreKf ßnJV TrPf yPmÇ InMq™Jj hívqf xTJu xJPz 5aJr KhPT ÊÀ yP~PZÇ iJjoK¥Pf ßvU oMK\Pmr mJKzr YJrKhPT KmP°JrPer v» ßvJjJ ßVPZÇ pUj F IKnpJj ßvw y~ fUj xTJu 7aJ kpt∂ ßxUJPj KmTa vP» ßVJuJèKu yKòuÇ oMK\Pmr nJPVú ßvU l\uMu yT oKjr mJxnmPjS k´Y§ ßVJuJèKu yP~PZÇ k´KfPmvLrJ muPZj, fJPT yfqJ TrJ yP~PZÇ KT∂á ßTC KjKÁf TrPf kJrPZj jJ fJÇ SA FuJTJ~ aqJÄT ßoJfJP~j TrJ yP~PZÇ hNfJmJPxr mJXJKu KjrJk•J xyTJrL KrPkJat KhPòj, mñmºMr nKVúkKf ßxrKj~JmJfPT yfqJ TrJ yP~PZÇ SA fJrmJftJ~ @rS muJ y~, @orJ \JjPf

ßkPrKZ 24 WµJr TJrKlC ßh~J yP~PZ IgmJ \JKr TrJ yPf kJPrÇ hívqf FUj hNfJmJPxr TotTftJ S xŒPhr Skr ßTJj ÉoKT ßhUJ pJ~KjÇ 1975 xJPur 15A @Vˆ xJoKrT InMq™JPjr Khj dJTJ~ pMÜrJPÓsr hNfJmJx ßgPT FA mJftJ kJbJPjJ y~ pMÜrJPÓsÇ Fr j’r TqJPjJKjTqJu @AKc: 1975dJTJ03941-KmÇ xJzJ\JVJPjJ SP~mxJAa CAKTKuTx-F jfMj TPr k´TJKvf oJKTtj TNaQjKfT fJrmJftJ~ Fxm TgJ muJ yP~PZÇ CAKTKuTx FmJr KmPvõr KmKnjú ßhPvr 17 uJPUrS ßmKv ßVJkj fJr mJftJ k´TJv TPrPZÇ Fxm fJr mJftJ 1973 ßgPT 1976 xJPur oiqmftL xoP~Ç Fr kPrA ßp fJrmJftJ kJbJPjJ y~ fJr j’r-TqJPjJKjTqJu @AKc: 1975dJTJ03947-KmÇ FPf muJ y~, jfMj ßk´KxPc≤ ßUJªTJr ßoJvfJT @yoJPhr FTKa \Lmj mí•J∂ ßh~J yP~PZÇ fJPf ßhUJ ßVPZ KfKj KjP\PT @PoKrTJkK∫ KyPxPm k´TJv TPrPZjÇ Fr lu KyPxPm y~PfJ fJr nJrfKmPrJiL S ßxJKnP~f KmPrJiL FTKa kKrKYKf @PZÇ KfKj TMKouäJ~ \PjìPZj 1918 xJPuÇ KfKj dJTJ KmvõKmhqJu~ ßgPT KcKVs S @APj KcKVs I\tj TPrPZjÇ KfKj 1949 xJPu @S~JoL uLPVr FT\j k´KfÔJfJ S pMVì oyJxKYm KZPujÇ ˝JiLjfJ @PªJuPjr \jq fJPT 1946 xJPu k´go ßVs¬Jr TrJ y~Ç mJÄuJ nJwJ @PªJuPjr xo~ 1952 xJPu fJPT ß\u ßh~J y~Ç 1958 xJPu fJPT xJoKrT @Aj YuJTJPu @aT TrJ y~Ç @S~JoL uLPVr Ijq ßjfJPhr xPñ fJPT 1966 ßgPT 1968 xJu kpt∂ @aT rJUJ y~Ç 1954 xJPu k´JPhKvT kKrwPh KfKj KjmtJKYf yjÇ \JfL~ KjmtJYPj 1965 xJPu KfKj krJK\f \jÇ @A~Mm KmPrJiL Aˆ kJKT˜Jj ßcPoJPâKaT IqJTvj TKoKar xnJkKf yj KfKj 1968 xJPuÇ 1969 xJPu uJPyJPr ßVJuPaKmu ‰mbPT KoKuf yjÇ 1971 xJPur oJPYtr @PV kpt∂ KfKj @S~JoL uLPVr Kfj nJAx ßk´KxPcP≤r FT\j KZPuj FmÄ TMKouäJ ß\uJ @S~JoL uLPVr xnJkKf KZPujÇ 1971 xJPu oMK\m xrTJPrr @oPu KfKj KZPuj krrJÓsoπL, @Aj S kJutJPo≤ Kmw~T oπLÇ ˝JiLjfJr kPr KfKj I· xoP~r \jq @Aj S kJutJPo≤ Kmw~T oπL FmÄ nNKo rJ\˝ Kmw~T oπL KZPujÇ fJrkr KfKj KmhMq“, ßxY S UJhq Kj~πe Kmw~T oπLr hJK~fô kJuj TPrjÇ 1974 xJPur \JjM~JKrPf fJPT mJjJPjJ y~ mJKe\q S ‰mPhKvT mJKe\q Kmw~T oπLÇ fJrkr ßgPTA KfKj FA kPh @PZjÇ KfKj ßZJaUJPaJ VzPjr yJuTJ kJfuJ oJjMwÇ mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr oPiq ßp hí|fJ S TqJKrvoJ KZu fJr oPiq fJ ßjAÇ ãofJxLj hPu fJr kKrKYKf kKÁoJkK∫ ßjfJ KyPxPmÇ mJÄuJPhPvr k´go k´iJjoπL fJ\CK¨j @yPoh pUj k´nJmvJuL IgtoπL KZPuj fUj KfKj KZPuj fJr ßWJr KmPrJiLÇ ˝JiLjfJr kr ßoJvfJT @yoJh krrJÓsoπL yPf ßYP~KZPujÇ KT∂á KfKj KmvõJx TPrj, nJrfL~ ßjfJPhr S fJ\CK¨j @yPoPhr k´nJPmr TJrPe KfKj SA kh kJjKjÇ F\jq KfKj fJPhrPT

ßhJwJPrJk TPrjÇ ßoJv&?fJTPT UMm ßmKv @PoKrTJkK∫ KyPxPm oPj TrJ yPfJÇ FPf @rS muJ y~, Vf IPÖJmPr ßvU oMK\mMr ryoJj kh ßgPT mrUJ˜ TPrPZj fJ\CK¨j @yPohPTÇ fJrkr ßgPT KfKj KZPuj KjK‘~Ç @orJ è\m ÊjPf kJKò ßp, FA InMq™JPj xogtj KhP~ gJTPf kJPrj KfKjÇ SA xoP~ nJrf ßp nNKoTJ KjP~KZu fJPf ßoJvfJT KZPuj jJPUJvÇ FPf KfKj yJctuJAPj YPu pJjÇ nJrfL~ xrTJPrr xPñ lJrJÑJ mqJPr\ KjP~ xoP^JfJr xo~ mjqJ Kj~πe Kmw~T oπL KyPxPm F TgJ mPuKZPuj KfKjAÇ IPjT mqmxJ~L iPr KjP~KZPuj ßoJv&?fJT yPmj mJKeK\qT ˝Jgt, ßmxrTJKr CPhqJPVr kPãÇ IPjT mqmxJ~L ßfJ fJPT mJKe\qoπL KjP~JV TrJ~ k´TJPvq xP∂JwS k´TJv TPrjÇ 1972 xJPu ßoJvfJT pMÜrJPÓsr hNfJmJPxr TotTftJPhr mPuKZPuj ßp, KfKj xoJ\fJKπT IgtjLKfr kPãÇ KT∂á KfKj xoJ\fPπr kPã jJ, pJPT KfKj IVefJKπT KyPxPm ßhPUjÇ mJÄuJPhPv nJrf S ßxJKnP~Pfr IKfKrÜ k´nJPm KfKj Ix∂áÓÇ kJKT˜Jj @oPu pUj @A~Mm xrTJrPT pMÜrJÓs Ee xyJ~fJ KhKòu fUj fJr TPbJr xoJPuJYjJ TPrPZj ßoJvfJTÇ KfKj 1972 xJPu hNfJmJPxr TotTftJPhr xPñ @uJkTJPu hJKm ßfJPuj- mJÄuJPhPvr Skr nJrf S ßxJKnP~f ßp k´nJm UJaJPò fJr kJJ mqm˙J KjPf yPmÇ 1974 xJPur ßo oJPx oJKTtj rJÓshNPfr FT ßxR\jq xJãJPf ßoJv&?fJT mqKÜVfnJPm rJÓshNPfr TJPZ mPuj, mJÄuJPhv xrTJPrr oKπxnJ~ KfKj FT\j Kmvõ˜ oJKTtjkK∫ KyPxPm gJTPmjÇ fJr v©MrJS fJPT F jJPo IKnKyf TPrÇ KfKj ßvU oMK\mPT metjJ TPrKZPuj FT\j ÈUJÅKa VefJKπT' KyPxPmÇ mJPor KhPT YPu pJS~Jr YJk FzJPf ßvU oMK\mPT k´YMr IgtQjKfT xyJ~fJ ßh~Jr xMkJKrv TPrjÇ fJrkr ßgPT ßoJvfJPTr IPjT xyPpJVL @oJPhr TJPZ fJPT oJKTtjkK∫ KyPxPm metjJ TPrPZjÇ 10A @Vˆ FTKa KcjJr kJKatPf CkK˙f KZPuj oJKTtj rJÓshNfÇ ßxUJPj ßoJvfJT S mJXJKu Ijq TotTftJrJ muJmKu TPrj, mJÄuJPhPvr UJhq xyJ~fJr \jq hrTJr oMÜ Kmvõ FmÄ o∂mq TrJ y~ ßTC FUj @r mJÄuJPhPvr kPã ßnJa ßh~ jJÇ FPf @rS muJ y~, oMK\Pmr FThuL~ FTjJ~TfômJhL vJxPjr Tf ßWJrfr KmPrJiL KZPuj ßoJv&?fJT @orJ fJ \JKj jJÇ mJTvJPur fÀe ßjfJrJ, pJrJ FA iJreJr KmPrJiL KZPuj fJrJ hNfJmJPxr TotTftJPhr mPuPZj, ßoJv&?fJT mftoJj huL~ TJCK¿Pu KjK‘~Ç @orJ F-S \JKj jJ KfKj ßvU oMK\mMr ryoJPjr KmÀP≠ xJoKrT InMq™JPj KT nNKoTJ ßrPUPZjÇ @orJ FaJS \JKj jJ FPf KfKj ßTJj ßyJfJr nNKoTJ~ KZPuj KTjJÇ fJr nNKoTJ xŒPTt @oJPhr yJPf oJ© FTKaA KrPkJat @PZÇ fJPf muJ yP~PZ, @\PTr xTJPu fJPT F KmwP~ K\Pùx TrJr @PV kpt∂ KfKj FA InMq™JPjr KmwP~ \JjPfj jJÇ @\ xTJPu KfKj ßk´KxPc≤ KyPxPm hJK~fô KjP~PZjÇ

ßylJ\Pfr 13 hlJ oiqpMVL~ hJKm : yJKjl dJTJ, 8 FKk´u - @S~JoL uLPVr pMVì-xJiJre xŒJhT oJymMm-Cu @uo yJKjl mPuPZj, ßylJ\Pf AxuJPor uÄoJPYt xogtj KhP~ KmFjKk fJPhr hPur rJ\QjKfT ßhCKu~JPfôr k´oJe KhP~PZÇ ßrJmmJr KmTJPu rJ\iJjLr TJSrJjmJ\JPrr S~JxJ nmPjr xJoPj ßf\VÅJS gJjJ @S~JoL ß˝òJPxmT uLPVr K©-mJKwtT xPÿuPj k´iJj IKfKgr mÜPmq KfKj Fxm TgJ mPujÇ oJymMm-Cu @uo yJKjl mPuj, ßylJ\Pf AxuJPor xTu hJKm oiqpMVL~Ç ßylJ\Pfr F oiqpMVL~ hJKm mJÄuJr oJjMw ßoPj ßjPm jJÇ fJPhr F hJKmPf xogtj \JKjP~ KmFjKk k´oJe TPrPZ fJrJ oiqpMVL~ KY∂J ßYfjJ~ KmvõJxL FTKa huÇ fJPhr 13 hlJ oiqpMVL~ hJKmÇ k´iJjoπLr KmPvw xyTJrL yJKjl mPuj, KmPrJiL

hu rJ\QjKfT TotxNKYr jJPo ßhPvr xŒh ±Äx TrPZÇ mftoJPj KmPrJiL hu fJPhr xTu TotxNKYPf ßhPvr xŒh ±Äx TrJr \jq CPb kPz ßuPVPZÇ KfKj mPuj, KmFjKk ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~J fJr kJKT˜JKj k´náPhr FP\¥J mJ˜mJ~Pj FmÄ ßhvPT fJPumJjL rJPÓs kKref TrPf oKr~JÇ ßylJ\Pfr yrfJPur kr KmPrJiL hPur cJTJ aJjJ 36 WµJ yrfJu k´xPñ @S~JoL uLV pMVì-xJiJre xŒJhT mPuj, KmPrJiL hPur yrfJu \jVPer ˝JPgt j~Ç fJPhr yrfJPur CP¨vq xrTJrPT IK˙KfvLu TrJÇ wzpπ TPr ãofJ~ pJS~JA fJPhr oNu uãqÇ F xo~ KfKj KmPrJiL hPur cJTJ VeKmPrJiL yrfJu k´Kfyf TrJr \jq huL~ ßjfJTotLPhr k´Kf @øJj \JjJjÇ

mJuqKmmJy ßbKTP~ Khu xykJbLrJ xŒsLKf m\J~ rJUJr IJymJj mOKav yJATKovjJPrr

dJTJ, 8 FKk´u - msJ¯emJKz~Jr TxmJ~ IÓo ßvseLr FT ZJ©Lr KmP~ ßhS~Jr ßYÓJ TPr fJr kKrmJrÇ F KmP~ ßbTJPf fJr xykJbLrJ ßrJmmJr xzT ImPrJi TPrÇ kPr kMKuv S ˙JjL~ \jk´KfKjKi SA ZJ©Lr IKnnJmTPhr xPñ TgJ mPu KmP~ mPºr k´KfvsMKf KhPu KvãJgtLrJ ImPrJi fMPu ßj~Ç \JjJ ßVPZ, TxmJ CkP\uJr TJKu~JrJ V´JPor vJy\JyJj Ko~Jr ßoP~ vJykMr @lZJr CK¨j CóKmhqJuP~r IÓo ßvseLr ZJ©L jJKZoJ @ÜJPrr (13) KmP~ KbT y~Ç ßxJomJr KmP~ yS~Jr TgJ KZuÇ Kmw~Ka \JjPf ßkPr KmhqJuP~r k´iJj KvãTPT KjP~ jJKZoJ @ÜJPrr xykJbLrJ SA ZJ©Lr mJKzPf pJ~Ç KmP~ jJ ßhS~Jr \jq fJrJ jJKZoJr mJmJ vJ\JyJj Ko~JPT IjMPrJi TPrjÇ KT∂á KfKj fJPhr ßmr TPr ßhjÇ FPf K㬠yP~ KvãJgtLrJ ßmuJ FTaJr KhPT TxmJ-TMKa ßYRoMyjL xzT ImPrJi TPrÇ Umr ßkP~ TxmJ gJjJr kMKuv S ˙JjL~ ACKk xhxq rKmCu ßyJPxj WajJ˙Pu pJjÇ Frkr fJÅrJ vJy\JyJj Ko~Jr xPñ TgJ mPu KvãJgtLPhr @võJx ßhj KmP~ yPm jJÇ fUj KvãJgtLrJ ImPrJi fMPu ßj~Ç vJykMr @lZJr CK¨j CóKmhqJuP~r k´iJj KvãT ßoJ. @PjJ~JÀu yJZJj nNÅA~J mPuj, ßoP~Ka fJÅr KmhqJuP~ IÓo ßvseLPf kzJPvJjJ TPrÇ fJr KmP~r m~x y~KjÇ Fr krS fJr AòJr KmÀP≠ KmP~ ßhS~J yKòuÇ fJr IKnnJmTPT KmP~ jJ ßhS~Jr \jq IjMPrJi TrJ yPuS KfKj k´gPo èÀfô ßhjKjÇ FPf ãM… yP~ KvãJgtLrJ xzT ImPrJi TPrÇ vJy\JyJj Ko~J mPuj, ßpPyfM mJuqKmmJy @Ajf KjPwi, fJA ßoP~ k´J¬m~Û yS~Jr kr KmP~ ßhPmjÇ TxmJ gJjJr kKrhvtT (fh∂) @mhMu yT mPuj, ßoP~Kar mJmJ gJjJ~ FPx oMYPuTJ KhP~PZjÇ oMYPuTJ~ KfKj mPuPZj, KfKj Ik´J¬ m~Px ßoP~r KmP~ ßhPmj jJÇ

dJTJ, 10 FKk´u - ßhPvr xmt˜Pr xJŒshJK~T xŒsLKf m\J~ rJUJr @øJj \JKjP~PZj dJTJ~ KjpMÜ míKav yJA TKovjJr rmJat KVmxjÇ k´~Jf míKav k´iJjoπL oJVtJPra gqJYJr ˛rPe yJA TKovPj ßUJuJ ßvJT mAPf k´KfKâ~J ßuUJr kr KfKj mJÄuJPhPvr rJ\QjKfT huèPuJr k´Kf F @øJj \JjJjÇ oñumJr hMkMPr IjqPhr xPñ yJA TKovjJrS ßvJT mAPf fJr k´KfKâ~J ßuPUjÇ Frkr xJÄmJKhTPhr oMPUJoMKU yPu ßhPvr

YuoJj rJ\QjKfT kKrK˙Kf KjP~ fJr k´KfKâ~J YJS~J y~Ç \mJPm yJA TKovjJr mPuj, xm hu KoPuA ßhPv xJok´hJK~T xok´LKf m\J~ rJUPf yPmÇ oJVtJPra gqJYJr xŒPTt KVmxj mPuj, fJr ˝JiLjfJ S @®optJhJ ßmJi KZu IfMujL~Ç KfKj FTJiJPr @P®JkuK… S oMÜ mJKeP\qr kKgTí“ KZPujÇ fJr oífMqPf pMÜrJ\q ßfJ mPaA, ßVJaJ Kmvõ FT\j ÈKmvõPjfJ'PT yJKrP~PZÇ yJA TKovjJr mPuj, xm

news@surmanews.com

ßjfJA KmPvõ To-PmKv kKrmftj @jPf ßYP~PZjÇ fJr oPiq xlu yP~PZj UMm To xÄUqT ßjfJÇ oJVtJPra gqJYJr KZPuj ßxA To xÄUqTPhr IjqfoÇ

TKoCKjKa xÄmJh kJbJPjJr APou


SURMA m 12 - 18 April 2013

vJK∂kNet xoJPmPvr \jq ßylJ\Pf AxuJoPT ijqmJh: ˝rJÓsoπL dJTJ, 7 FKk´u - vJK∂kNetnJPm xoJPmv ßvw TrJ~ ßylJ\Pf AxuJoPT ijqmJh \JKjP~PZj ˝rJÓsoπL oyLC¨Lj UJj @uoVLrÇ FTA xPñ KfKj mPuPZj, ßylJ\Pf AxuJPor hJKmèPuJ xrTJPrr xÄKväÓ kptJP~ pgJpg èÀPfôr xPñ KmPmYjJ TrJ yPmÇ vKjmJr KmPTPu xKYmJuP~r Kj\ TJptJuP~ YuoJj kKrK˙Kf KjP~ TP~T\j oπL S k´KfoπLr xPñ hLWt ‰mbPTr kr oπL xJÄmJKhTPhr Fxm TgJ mPujÇ oyLC¨Lj UJj @uoVLr mPuj, KmFjKkxy TKfk~ rJ\QjKfT hu oyJxoJPmvPT KjP\Phr ˝JPgt mqmyJr TrJr IkPYÓJ YJKuP~PZÇ KT∂á fJPhr ßx ßYÓJ xlu y~KjÇ ßylJ\Pf AxuJo fJPhr FA IkPYÓJ k´Kfyf TPr KhP~PZÇ FPf fJPhr hJKmr kPã KjrPkãfJ S hí|fJ k´oJKef yP~PZÇ Qipt S xyjvLufJr xPñ hJK~fô kJuj TrJr \jq @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr k´KfS ijqmJh \JjJj oπLÇ rJ\iJjLr oyJUJuLPf WJfT hJuJu KjotNu TKoKar xoJPmPv yJouJr k´xPñ ˝rJÓsoπL mPuj, È@oJPhr muJ yP~PZ, oNuf \JoJ~Jf S KvKmPrr TotLrJ FA yJouJ YJKuP~PZÇ F KmwP~ fh∂ TPr mqm˙J ßjS~J yPmÇ pJrJ ßhJwL xJmq˜ yPm, fJPhr KmÀP≠A pgJpg @AKj khPãk ßjS~J yPmÇ' ßylJ\Pf AxuJPor cJTJ yrfJu ßpRKÜT j~ mPu oPj TPrj oπLÇ F \jq yrfJu ßgPT Kmrf gJTJr \jq @øJj \JjJj KfKjÇ PylJ\Pfr cJTJ dJTJ ImPrJPir KmwP~ oπL mPuj, È@orJ oPj TKr, F irPjr TotxNKYr ßpRKÜTfJ S CkTre ßjAÇ FA irPjr ImPrJPir k´P~J\j yPm jJ, lJ~hJS yPm jJÇ' uÄoJPYt mJiJ ßhS~Jr IKnPpJVS xKfq j~ mPu hJKm TPrj ˝rJÓsoπLÇ FA xrTJPrr ãofJ~ gJTJr IKiTJr ßjA mPu ßylJ\Pf AxuJPor ßjfJPhr mÜPmqr KmwP~ oyLC¨Lj UJj @uoVLr mPuj, xmJAPT oPj rJUJ hrTJr, mJÄuJPhv FTKa VefJKπT ßhv, FA VefJKπT ßhPv ßxA xrTJrA ãofJ~ gJTPm, ßp xrTJr \jVPer rJ~ KjP~ ãofJ~ @xPmÇ PylJ\Pf AxuJPor TotxNKYPf xJÄmJKhPTr Skr yJouJr WajJ~ KjªJ \JjJj oπLÇ xJÄmJKhTPhr xPñ TgJ muJr @PV hMkr ßgPT KmPTu kpt∂ YuoJj kKrK˙Kf KjP~ ‰mbT TPrj xJf\j oπL S k´KfoπLÇ ˝rJÓsoπLr TPã IjMKÔf FA ‰mbPT ˝rJÓsoπL ZJzJS ßjRkKrmyjoπL vJ\JyJj UJj, UJhqoπL @»Mr rJöJT, ßruoπL oMK\mMu yT, @Aj k´KfoπL TJoÀu AxuJo, ˝rJÓs k´KfoπL vJoxMu yT aMTM S ˙JjL~ xrTJr k´KfoπL \JyJñLr TKmr jJjT CkK˙f KZPujÇ

mäVJr @Kxl ßlr KroJP¥ dJTJ, 9 FKk´u - mäVJr @Kxl oyLCK¨jPT K\ùJxJmJPhr \jq @rS FT KhPjr KroJ¥ ßkP~PZ kMKuvÇ xKmPvw mäVJr @KxlPT ßuUJ mº TrPf mPuPZ kMKuvÇ Kfj KhPjr KroJ¥ ßvPw ßxJomJr @KxlPT @hJuPf yJK\r TPr @rS xJf KhPjr ßylJ\Pfr @Pmhj TPrj ßVJP~ªJ kMKuPvr kKrhvtT oJAjMu AxuJoÇ IjqKhPT @Kx ßlr @Aj\LmLr KmPrJKifJ TPr \JKoPjr @Pmhj TPrjÇ ÊjJKj ßvPw oyJjVr yJKTo FrlJj CuäJy \JKoj jJTY TPr FT KhPjr KroJ¥ o†Mr TPrjÇ ßylJ\Pf AxuJo jJPor FTKa xÄVbPjr hJKmr ßk´ãJkPa Vf 3 FKk´u xTJPu ßVJP~ªJ kMKuPvr TJptJuP~ ßcPT ßjS~Jr kr ßV´¬Jr TrJ y~ @KxlPTÇ krKhj fJPT dJTJr oMUq oyJjVr yJKTo @huPf yJK\r TPr 54 iJrJ~ xPªynJ\j KyPxPm Kfj KhPjr KroJP¥ ßj~ kMKuvÇ @Kx ßlr @PV

UmrJUmr 11

xMmsf IKiTJrL Ên, oKvCr ryoJj Kmkäm S rJPxu kJrPn\ jJPor @rS Kfj mäVJrPT ßV´¬JPrr kr KroJP¥ kJbJ~ @hJufÇ pM≠JkrJiLPhr xPmtJó vJK˜ S \JoJ~JPf AxuJKo KjKwP≠r hJKmPf mäVJr S IjuJAj IqJKÖKnˆPhr k´KfmJPhA Vf 5 ßlms∆~JKr ßgPT ßhvmqJkL Ve\JVre xOKÓ y~Ç kPr FA @PªJuPj pMÜ y~ KmKnjú ZJ© S xJÄÛíKfT xÄVbjÇ vJymJPV Ve\JVre @PªJuj ÊÀr kr oJPb jJPo Y¢V´JoKnK•T xÄVbj ßylJ\Pf AxuJo, pJrJ Ve\JVre oPûr @PªJujTJrLPhr KmÀP≠ dJuJSnJPm AxuJo ImoJjjJr IKnPpJV FPj fJPhr vJK˜ hJKm TPrÇ ßylJ\Pf AxuJo Ve\JVre oû mº TPr ßh~Jxy ßp 10 \j ÈjJK˜T' mäVJPrr lÅJKxr hJKm ßfJPu, ßxA fJKuTJ~ @KxPlr jJo k´go KhPTA KZuÇ mäPV ßuUJPuKUPT ßTªs TPr 2011 xJPur 1 IPÖJmr @KxlPT 18 WµJ @aPT ßrPUKZu ßVJP~ªJ kMKuvÇ kPr ÈßuUJPuKU mº TrJr krJovt KhP~' oMYPuTJ KjP~ fJPT ßZPz ßhS~J y~Ç mäPV ßuUJPuKUr \jq yJouJr oMPUS kzPf y~ @KxlPTÇ Vf 14 \JjM~JKr rJPf C•rJ~ fJr Skr yJouJ y~Ç ZMKrTJWJPfr èÀfr \Uo KjP~ ßmv KTZMKhj dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu KYKT“xJiLj KZPuj KfKjÇ

oMlKf yJjúJPjr rJKj FKu\JPmgPT C“xVt TPr ‰fKr nJÛpt ImoMÜ nJA ßV´¬Jr dJTJ, 9 FKk´u - ßVJkJuVP†r ßTJaJuLkJzJ ßgPT xrTJr KjKw≠ ßWJKwf \Kñ xÄVbj yrTJfáu K\yJh ßjfJ oMlKf @»Mu yJjúJj oMK¿r ßZJa nJA oMK¿ TJoÀöJoJj oKfjPT ßV´¬Jr TPrPZ kMKuvÇ ßxJomJr KmTJPu CkP\uJr WJWr mJ\Jr ßgPT fJPT ßV´¬Jr TPrÇ ßTJaJuLkJzJ gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ ßfJfJ Ko~J \JjJj, ßhv KmPrJiL TotTJP§ \Kzf xPªPy S jJvTfJ WaJPf kJPr Foj @vïJ~ CkP\uJr WJWr mJ\JPr IKnpJj YJKuP~ yrTJfáu K\yJh ßjfJ oMlKf @»Mu yJjúJj oMK¿r ßZJa nJA oMK¿ TJoÀ\J\JoJj oKfjPT ßV´¬Jr TPr kMKuvÇ

CHARLES SIMMONS

dJTJ, 7 FKk´u - k´iJjoπL ßvU yJKxjJ S dJTJ~ KjpMÜ pMÜrJP\qr yJATKovjJr rmJat KVmxj vKjmJr mJKriJrJ~ FTKa nJÛpt ImoMÜ TPrPZjÇ pMÜrJP\qr KxÄyJxPj rJKj KÆfL~ FKu\JPmPgr yLrT\~∂L FmÄ TojSP~uPgr k´iJj KyPxPm 60 mZr ChqJkj CkuPã yJATKovjJPrr mJxJ~ F nJÛptKa ˙Jkj TrJ yP~PZÇ pMÜrJP\qr yJATKovj FT KmùK¬Pf \JjJ~, F CkuPã ßhS~J KmmíKfPf rmJat KVmxj mPuPZj, TojSP~uPgr ÈoJfíxo YKr©' KyPxPm F nJÛptKa rJKj KÆfL~ FKu\JPmgPT C“xVt TrJ yP~PZÇ KmmíKfPf yJATKovjJr mPuj, mJÄuJPhv S pMÜrJP\qr Vf YJr hvPTr xlu xŒTt Ifq∂ VnLPr ßk´JKgf, pJ kptJ~âPo jJjJ ßãP© Km˜íf yP~PZÇ ˆqJ¥Jct YJatJct mqJÄPTr @KgtT xyJ~fJ~ ÈoJ' jJPor nJÛptKa KjotJe TPrPZj Kv·L yJKohMöJoJj UJjÇ KfKj mPuj, ÈoJ @oJr xJoPj TLnJPm mPxj, ßx nJmjJ ßgPTA rJKjPT KjP~ nJÛptKa xíKÓ TPrKZÇ'

Immigration Solicitors Practising since 1998 & former Law Society Immigration Panel Member

AKoPV´vj xoxqJ?

F xŒKTtf ßp ßTJPjJ xoxqJ yPu IJoJPhr xPñ ßpJVJPpJV Tr∆j IJorJ IJkjJPhr Kmvõ˜fJr xJPg krJovt ßhPmJ IJorJ 24 IJS~Jr AoJP\tK¿ xJKntx KhP~ gJKTÇ

Nashir Uddin LLB Solicitor & Partner E: nashir@csisolicitors.com

Entry clearence - family visitors, spouse & settlement Political Asylum and refugee cases n Child Asylum - minors n Human Rights application under ECHR n Civil Penalty emplying illegal personals n Students - Extension or further leave n Compassionate grounds - carers or elderly parents n Work permits - point based n Bail applications n Family settlements n Legacy case or further enquiries on existing applications. n If you human rights application has been refused and you think it is unfair we can always request reconsideration or seek judicial review by a High Court Judge. n

n

We also undertake work in the following areas of law: n

Criminal Matters n Civil Litigation n Family matters n Property n Probate n Bankruptcy

FREE ADVICE every Wednesday in Birmingham Office 31 York Road, Ilford, Essex IG1 3AD

T:020 8514 0000 Mobile:07949 037 203

# Q F BSU PGJ U     $ M B M 6 5 T PEB Z     XXX HSBOETZMIFU DPN


12 UmrJUmr

12 - 18 April 2013 m SURMA

ßylJ\Pfr IJPªJuj : iotKnK•T huèPuJPf KfjKa iJrJ

dJTJ, 8 FKk´u - TKgf jJK˜T mäVJrPhr TPbJr vJK˜xy 13 hlJ hJKmPf ßylJ\Pf AxuJo mJÄuJPhPvr @PªJujPT ßTªs TPr iotKnK•T huèPuJr ßnfPr KfjKa iJrJr xíKÓ yP~PZÇ FTKa iJrJ ßylJ\Pf AxuJPor TotxNKYPf xKâ~nJPm IÄv ßj~Ç @PrTKa iJrJ ßylJ\Pfr KmPrJKifJ TPr xrTJPrr kPã Im˙Jj ßj~Ç @r fífL~ iJrJKa kPã-KmkPã jJ KVP~ KjK‘~ gJPTÇ KfjKa iJrJr hJK~fôvLu ßjfJPhr xPñ TgJ mPu \JjJ pJ~, ßylJ\Pfr @PªJuPj ßvw kpt∂ xrTJr jJKT KmPrJiL hu uJnmJj yPm; fJ KjP~A TSKo oJhsJxJ-KnK•T huèPuJr oPiq FTirPjr KmnKÜ ‰fKr y~Ç ßylJ\Pfr @PªJuPjr TJrPe xrTJr ßmTJ~hJ~ kzMT mJ \JoJ~JPf AxuJoL ßTJPjJ rJ\QjKfT xMKmiJ kJT; fJ YJ~ jJ xrTJrxogtT iotKnK•T huèPuJÇ IjqKhPT, oMPU ˝LTJr jJ TrPuS ßylJ\Pfr @PªJujPT TJP\ uJKVP~ xrTJrPT ßmTJ~hJ~ ßluJr @TJ–ãJ S k´˜MKf KZu KmFjKk S \JoJ~JPfrÇ PylJ\Pfr kPãr iJrJ : TSKo oJhsJxJPTKªsT iotKnK•T IKiTJÄv hu, xÄVbj, k´nJmvJuL @Puo S IûuKnK•T SuJoJ-oJvJP~UrJ ßylJ\Pfr xPñ pMÜ rP~PZjÇ Fr oPiq KmFjKkr ßjfífôJiLj 18-huL~ ß\JanMÜ AxuJoL GTqP\Ja, ßUuJlf o\Kux (AxyJT), \Ko~Pf CuJoJP~

AxuJo (PoJKoj) S ßj\JPo AxuJo kJKat (rKTm) pMÜ @PZÇ Fxm hPur ßjfJrJS ßylJ\Pf AxuJPor ßTªsL~, oyJjVr S ß\uJ TKoKaèPuJr KmKnjú kPh @PZjÇ KmFjKkr ßjfífôJiLj ß\JPar mJAPr yJPlöL É\MPrr ßZPu vJy @yohMuäJy @vrJPlr ßjfífôJiLj mJÄuJPhv ßUuJlf @PªJuj S vJ~UMu yJhLx @uäJoJ @K\\Mu yPTr k´KfKÔf mJÄuJPhv ßUuJlf o\Kux, oMlKf A\yJÀu AxuJo ßYRiMrLr ßj\JPo AxuJo kJKatS ßylJ\Pfr @PªJuPj pMÜ @PZÇ Fr oPiq ßUuJlf @PªJuj S ßUuJlf o\KuPxr xPñ IfLPf @S~JoL uLPVr xMxŒTt KZuÇ 2006 xJPu KjmtJYPjr k´JÑJPu lPfJ~Jr IKiTJr KlKrP~ ßhS~Jxy kJÅY hlJ hJKmPf ßUuJlf o\KuPxr xPñ @S~JoL uLV YMKÜ TPrKZuÇ FT-FVJPrJr kakKrmftPjr TJrPe SA KjmtJYj y~KjÇ kPr SA YMKÜ @S~JoL uLV mJKfu TPrÇ FUj ßUuJlf o\KuPxr @Kor yPuj KxPuPar TJ\LrmJ\Jr oJhsJxJr Iiqã yJKmmMr ryoJjÇ fJÅr KmÀP≠ ßxJKnP~fKmPrJiL pMP≠r xo~ @lVJKj˜Jj xlrxy \Kñ ßVJÔLr xPñ xŒíÜfJr IKnPpJV rP~PZÇ F ZJzJ oMlKf A\yJÀPur ßj\JPo AxuJo kJKatS SA KjmtJYj xJoPj ßrPU 2006 xJPur ßvw KhPT KmFjKkr ßjfífôJiLj YJrhuL~ ß\Ja ßgPT

ßmKrP~ @S~JoL uLPVr ßjfífôJiLj oyJP\JPa ßpJV ßh~Ç F KfjKa hPur ßjfJrJS ßylJ\Pf AxuJPor ßTªsL~ S dJTJ oyJjVr TKoKaPf @PZjÇ F huèPuJ mJAPr @ûKuTnJPm k´nJmvJuL @PuorJS uÄoJPYt xogtj ß\JVJjÇ fJÅPhr oPiq xKÿKuf TSKo oJhsJxJ KvãJ ßmJPctr ßY~JroqJj oMlKf @mhMr ryoJj, Y¢V´JPor kKa~J oJhsJxJr oyJkKrYJuT @mhMu yJKuo ßmJUJrL, hJÀu oJ'@PrPlr kKrYJuT xMufJj pCT jhnL, msJ¯emJKz~Jr oJSuJjJ oKjÀöJoJj KxrJ\L, mJÄuJPhv TSKo oJhsJxJ KvãJ ßmJPctr (PmlJT) oyJxKYm oMyJÿh @mhMu \æJr, mKrvJPur vwtLjJr kLr oJSuJjJ oKyæMuäJy S fJÅr hu \Ko~Pf KypmMuäJy, KxPuPar lMufuLr kLPrr hu @u AxuJy CPuäUPpJVqÇ PylJ\fKmPrJiL iJrJ : ßylJ\Pfr @PªJuPjr xrJxKr KmPrJKifJ TPr mÜífJ, KmmíKf S xÄmJh xPÿuj TPrPZ xrTJr-xogtT IPjTèPuJ iotKnK•T hu S xÄVbjÇ Fr oPiq KoZmJÉr ryoJj ßYRiMrLr ßjfífôJiLj mJÄuJPhv AxuJoL GTqP\Ja, yJPl\ K\~JCu yJxJPjr mJÄuJPhv xKÿKuf AxuJoL ß\Ja, jK\mMu mvr oJA\nJ¥JrLr mJÄuJPhv fKrTf ßlcJPrvj, Fo F oJjúJPjr mJÄuJPhv AxuJKoT l∑≤, mJyJhMr vJy ßoJ\JPh¨Lr AxuJKoT l∑≤ mJÄuJPhv S TJ\L jMÀu AxuJo yJPvoLr ßjfífôJiLj @yPu xMjúJf S~Ju \JoJf IjqfoÇ Fr oPiq k´go hMKa hu ZJzJ mJKTèPuJ UJjTJk∫LÇ fJrJ @hKvtTnJPm \JoJ~Jf S TSKo-hMA iJrJrA KmPrJiLÇ mJÄuJPhv AxuJoL GTqP\Ja 6 FKk´u ßylJ\Pfr uÄoJPYtr kJJ xoJPmvS ßcPTKZuÇ kPr fJ k´fqJyJr TPr ßj~Ç huKar k´iJj KoZmJÉr ryoJj ßYRiMrL mPuj, È@orJ ßylJ\Pfr hJKmr KmPrJiL jJÇ @orJ oPj TKr, @PuJYjJ TPr Fr xoJiJj TrJ pJ~Ç xoxqJ yPò, F xoP~ uÄoJYt TrPu IjqrJ Fr xMPpJV KjPf kJPrÇ' F ZJzJ @S~JoL SuJoJ uLPVr FTJÄPvr xnJkKf @UfJr ßyJxJAj ßmJUJrL ÈmJÄuJPhv ßUhoPf AxuJo kKrwh' FmÄ SuJoJ uLPVr @PrTJÄPvr xnJkKf AxoJAu ßyJPxj ÈxKÿKuf AoJo S oM~JKöj kKrwPhr' mqJjJPr xŒ´Kf xÄmJh xPÿuj, KmmíKf S oJjmmºPjr oJiqPo ßylJ\Pfr uÄoJPYtr KmPrJKifJ TPrÇ SuJoJ uLPVr FTJÄPvr xJPmT xJiJre xŒJhT S ßUhoPf AxuJo kKrwPhr k´iJj xojõ~T @mMu yJxJj ßvU vrL~fkMrL mPuj, Èk´iJjoπL ßpPyfM

SuJoJ uLVPT ˝LTíKf ßh~ jJ FmÄ F hPu Kmví⁄uJ @PZÇ F TJrPe @orJ iotL~ S oMKÜpMP≠r ßYfjJ~ CöLKmf jfMj IrJ\QjKfT xÄVbj TPr \JoJ~Jf-KvKmPrr ‰jrJP\qr k´KfmJh \JjJKòÇ' PylJ\f k´Pvú oiqk∫L : TSKo iJrJr huèPuJr oPiq xJÄVbKjTnJPm IjqPhr ßYP~ nJPuJ Im˙Jj @PZ YrPoJjJA kLPrr hu AxuJoL @PªJuj mJÄuJPhvÇ huKar ßylJ\Pfr uÄoJPYt xrJxKr IÄv ßj~Kj @mJr KmPrJKifJS TPrKjÇ iotL~ xÄPmhjvLu KmKnjú hJKmPf Vf 9 oJYt yJayJ\JrL oJhsJxJ~ IjMKÔf SuJoJ-oJvJP~U xPÿuPj IÄvV´ye TPrj huKar ßjfJrJÇ kPr uÄoJPYt xogtPjr TgJS \JjJjÇ huKar xPñ xrTJPrr FT irPjr ßpJVJPpJV rP~PZ mPu ßylJ\Pf AxuJPor ßjfJPhr oPiq k´YJr @PZÇ xogtj ßhS~Jr krS ßylJ\Pfr TotxNKY KmwP~ KjK‘~fJr TJre \JjPf YJAPu AxuJoL @PªJuPjr oyJxKYm ACjNx @yoJh oyJxoJPmPvr @PV mPuj, È@oJPhr CkK˙Kf Kjntr TrPm xrTJr 13 hlJr hJKmr mqJkJPr TL khPãk ßj~, fJr SkrÇ @orJ kKrK˙Kf kptPmãe TrKZÇ Fr Igt FA j~ ßp @orJ ßylJ\Pfr xPñ ßjAÇ' KTPvJrVP†r ßvJuJKT~J BhVJPyr AoJo oJSuJjJ lKrh CK¨j oJxCh S C•rmPñr 16 ß\uJ KjP~ VKbf xKÿKuf TSKo oJhsJxJ KvãJ ßmJPctr oyJxKYm oMlKf ÀÉu @Kojxy @PuoPhr FTKa ßZJa IÄv ßylJ\Pfr @PªJuPj \zJjKjÇ @mJr KmPrJKifJS TPrjKjÇ mrÄ fJÅrJ xrTJPrr kã yP~ ßylJ\Pfr xPñ oiq˙fJ TrJr ßYÓJ TPrKZPuj mPu k´YJr @PZÇ fJÅrJ Vf 4 FKk´u k´iJjoπLr xPñ ‰mbTS TPrjÇ \JoJ~JPfr rJ\jLKf KjKw≠ TrJ S TKgf jJK˜T mäVJrPhr vJK˜r hJKmPf oJSuJjJ oJxCh mJÄuJPhv SuJoJ-oJvJP~U ßfRKyKh \jfJ xÄyKf kKrwPhr mqJjJPr Vf oJPx oKfK^Pu xoJPmv TPrjÇ KmVf KmFjKk xrTJr @oPu 2005 xJPu 17 @Vˆ ßhvmqJkL ßmJoJ yJouJr krkr oJSuJjJ oJxChPT \KñmJPh \Kzf gJTJr IKnPpJPV ßV´¬Jr TrJ yP~KZuÇ Imvq F IKnPpJV kPr k´oJKef y~KjÇ @r mftoJj xrTJr fJÅPT ßvJuJKT~Jr AoJo KjpMÜ TPrjÇ lKrh CK¨j oJxCh mPuj, ÈPoRKuTnJPm ßylJ\Pf AxuJPor TgJèPuJr xPñ @oJPhr KmPrJi ßjAÇ fPm, Fxm hJKmr xPñ @orJ \JoJ~Jf-KvKmrPT KjKw≠ TrJ S oShMhLr mA mJP\~J¬ TrJr @øJj \JKjP~KZuJo ßylJ\fPTÇ'

\~kMryJPa kJP~r rV ßTPa pMmuLV ßjfJPT yfqJ

xJÄmJKhTPhr mjoπL : UJPuhJr mÜífJ-KmmíKf pJÅrJ KuPU ßhj, fJÅPhr IPjPTA jJK˜T

dJTJ, 8 FKk´u - \~kMryJPar TJuJA CkP\uJr oJ©JA ACKj~j pMmuLPVr FT ßjfJPT Vf ßrJmmJr mJKz ßgPT fMPu KjP~ hMA kJP~r rV ßTPa yfqJ TPrPZ hMmtí•rJÇ SA pMmuLV ßjfJr jJo ßfRKyhMu AxuJo (28)Ç KfKj oJ©JA ACKj~Pjr 2 j’r S~Jct pMmuLPVr xJÄVbKjT xŒJhTÇ PfRKyhMu AxuJPor mJmJ @l\Ju ßyJPxj IKnPpJV TPrj, ˙JjL~ KmFjKkr ßjfJ @mhMr rJöJT, uM“lr ryoJj S xJyJ\JyJPjr ßjfíPfô 10-12 \j fJÅr ßZPuPT yfqJ TPrPZjÇ fPm rJöJT mJ IKnPpJV SbJ Ijq TJPrJ xPñ F mqJkJPr TgJ muJr \jq kJS~J pJ~KjÇ CkP\uJ KmFjKkr xJiJre xŒJhT oShMh ßyJPxj mPuj, KmFjKkr ßTJPjJ ßjfJ-TotL F yfqJTJP§r xPñ \Kzf jjÇ TJre, KmFjKkr ßjfJ-TotLPhr KmÀP≠ oJouJ @PZÇ fJÅrJ FuJTJZJzJÇ KfKj SA yfqJTJP§r xMÔM fh∂ hJKm TPrjÇ kMKuv S FuJTJmJxL xNP© \JjJ ßVPZ, xTJu j~aJr KhPT 10-12 \j hMmtí• Km~JuJ V´JPor pMmuLV ßjfJ ßfRKyhMuPT mJKz ßgPT fMPu KjP~ ßmizT oJrir TPrÇ kPr fJrJ fJÅr hMA kJP~r rV ßTPa ßh~Ç kMKuv Umr ßkP~ fJÅPT C≠Jr TPr CkP\uJ ˝J˙q ToPkäPé KjP~ FPu Tftmqrf KYKT“xT fJÅPT oíf ßWJweJ TPrjÇ

dJTJ, 8 FKk´u - kKrPmv S mjoπL yJZJj oJyoMh mPuPZj, KmPrJiLhuL~ ßjfJ ßmVo UJPuhJ K\~J ßT jJK˜T @r ßT @K˜T fJ muJr IKiTJr rJPUj jJÇ fJÅr @vkJPvr k´Tíf jJK˜TPhr KfKj ßhUPf kJPòj jJÇ pJÅrJ fJÅr mÜífJ-KmmíKf KuPU ßhj, fJÅPhr oPiqA IPjPT k´Tíf jJK˜TÇ Vf ßrJmmJr xKYmJuP~ Kj\ oπeJuP~ xJÄmJKhTPhr KmKnjú k´Pvúr \mJPm KfKj Fxm TgJ mPujÇ Fr @PV IPˆsKu~Jr yJATKovjJr ßV´V CAuT S IPˆsKu~Jr \umJ~M kKrmftjKmw~T hNf \JKˆj Ku mjoπLr xPñ xJãJ“ TPrjÇ mjoπL mPuj, UJPuhJ K\~J k´Tíf jJK˜TPhr mJh KhP~ @\ pJrJ rJ\JTJPrr KmYJr YJAPZ, fJPhr xoJPj jJK˜T mPu pJPòjÇ ßp oJjMw ßTJPjJ Khj xNPptJh~ @r l\Prr @\Jj TUj y~ ßhPUj KTjJ IPjPTr xPªy, KfKj rJ\QjKfT lJ~hJ ßuJaJr \jq KvÓJYJr KmmK\tf @Yre TPr YPuPZjÇ PylJ\Pf AxuJPor xoJPmv-xŒKTtf FT k´Pvúr \mJPm oπL mPuj, ÈhM-FTKa KmKòjú WajJ ZJzJ ßylJ\Pf AxuJo ßoJaJoMKa vJK∂kNet xoJPmv TPrPZÇ F \jq ßylJ\Pf AxuJoPT ijqmJh \JjJAÇ fPm ßylJ\Pfr xoJPmPv dMPT KmFjKk\JoJ~Jf ‰jrJ\q xíKÓr ßp kKrT·jJ TPrKZu, fJ mJ˜mJ~j TrPf jJ kJrJ~ fJrJ yfJv yP~PZÇ'

\JjJ ßVPZ, oJ©JA ACKj~j kKrwPhr ßY~JroqJj (ACKk) vSTf yJKmPmr ßuJT\j Vf 30 oJYt oJ©JA ACKj~j KmFjKkr xnJkKf A~JTMm @uLr ßZJa nJA @uo Ko~JPT ACKk TJptJuP~ KjP~ ßmizT oJrir TPrÇ TJuJA gJjJ kMKuv Umr ßkP~ @uo Ko~JPT C≠Jr TPrÇ kPr fJÅPT yJouJ S nJXYMPrr FTKa oJouJ~ ßV´¬Jr TrJ y~Ç F WajJr ß\r iPr VfTJu ßrJmmJr KmFKkr TotLrJ ßfRKyhMuPT yfqJ TrPf kJPr mPu iJreJ TrJ yPòÇ TJuJA gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) fKrTMu AxuJo \JjJj, k´JgKoTnJPm kMKuv \JjPf ßkPrPZ, ˙JjL~ KmFjKk S \JoJ~Jf xogtPTrJ ßfRKyhMuPT oJrir TPr kJP~r rV ßTPa yfqJ TPrPZÇ Fr @PV KmFjKkr FT ßjfJPT oJriPrr WajJr ß\r iPr F yfqJTJ§ WaPf kJPr mPu kMKuv k´JgKoTnJPm \JjPf ßkPrPZÇ Kjyf mqKÜr kKrmJPrr kã ßgPT oJouJ hJP~Prr k´˜MKf YuPZÇ TJuJA CkP\uJ ˝J˙q ToPkäPér kKrmJr kKrT·jJ TotTftJ yJmLmMu @yxJj fJuMThJr mPuj, ßfRKyhMuPT xTJu xJPz 10aJr KhPT oíf Im˙J~ yJxkJfJPu @jJ y~Ç fJÅr hMA kJP~r rV ßTPa ßhS~J~ IKfKrÜ rÜãrPe fJÅr oífMq yP~PZÇ

oπL @rS mPuj, ßylJ\Pfr hJKm IjMpJ~L xrTJr AKfoPiq IPjTèPuJ khPãk KjP~PZÇ kJbqmAP~r nMu-©∆Ka xÄPvJij TrJ yP~PZÇ ßTC mäPV oyJjmL (xJ.)xy oMxKuoPhr KmÀP≠ TaNKÜ TPrPZ KT jJ, fJ fh∂ TrJr \jq TKoKa Vbj TrJ yP~PZ, ßpUJPj hM\j @PuoPTS xŒíÜ TrJ yP~PZÇ ßTJr@j mJ oyJjmL (xJ.) xŒPTt ImoJjjJTr CKÜ TrPu @AjVfnJPm TL vJK˜ yPf kJPr, ßx KmwP~S k´YKuf @Aj xŒPTt AKfoPiq ImKyf TrJ yP~PZ FmÄ krLãJ-jLKrãJ TPr xÄPvJiPjr CPhqJV ßjS~J yP~PZÇ


UmrJUmr 13

SURMA m 12 - 18 April 2013

KorkMr, kuämL, fMrJV FuJTJ k´nJmvJuLPhr A\JrJ ßhS~J yPuJ xJiJre ßuJPTr hUKu \Ko! asJAmMqjJu fJÅPhr IjMTNPu rJ~ ßhS~Jr krS ßTJat Im S~Jctx \KoKa A\JrJ ßhS~Jr \jq fJKuTJnMÜ TPrPZÇ F KmwP~ \Kor oJKuTJjJ hJKm TPr KuKUf @kK• \oJ ßhS~J yP~PZÇ xN© \JjJ~, FTA hJPV @rS 29 mqKÜr 314 vfJÄv \Ko A\JrJ ßhS~Jr \jq fJKuTJnMÜ TrJ yP~PZÇ Fr oPiq KorkMPrr mJKxªJ \ÉrJ ßmVPor 8 hvKoT 50 vfJÄv \Ko rP~PZÇ fJÅr ˝JoL @mhMu yJA mPuj, ÈfJÅrJ IfLPfr xm TKa \KrPkr iJrJmJKyTfJ rãJ TPrA \Ko KTPjPZjÇ fJÅPhr kPã jJo\JKrS TrJ @PZÇ Kj~Kof UJ\jJS kKrPvJi TPrPZjÇ KfKj mPuj, vf vf oJjMPwr \Ko FnJPm ßTJat Im S~Jctx pJPT-fJPT A\JrJhJr KhPf kJPr jJÇ FA A\JrJhJrrJ \Ko hUu TrPf FPu oJrJoJKr-UMPjJUMKjr WajJ WaPmÇ xPr\KoPj mJCKj~J ßoR\J~ ßhUJ ßVPZ, 3192 hJPVr (KxFx \Krk) xm \KoPT nJS~JPur \Ko muJ yPuS, FTA hJPV \JyJñLr @uo jJPo FT\j CkxKYPmr 25 vfJÄv \Ko A\JrJr @SfJoMÜ rJUJ yP~PZÇ xN© \JjJ~, k´nJmvJuL @rS IPjPTr \Ko FnJPm A\JrJr @SfJoMÜ rJUJ yP~PZÇ KT∂á xJiJre oJjMPwr \Ko IjqPhr A\JrJ KhP~ ßhS~J yPòÇ \JjPf YJAPu nNKooπL ßr\JCu TKro mPuj, F KmwP~ nNKo xÄÛJr ßmJPctr ßY~JroqJj nJPuJ mqJUqJ KhPf kJrPmjÇ PmJct xN© \JjJ~, FA \Ko A\JrJ ßjS~J ßTªs TPr oKfK^Pur nNKo xÄÛJr ßmJPct FTKa vKÜvJuL Yâ VPz CPbPZÇ FA YPâr xPñ ßmJPctr TotTftJ-TotYJrL FmÄ xrTJKr hPur k´nJmvJuL mqKÜrJ \KzfÇ fJÅrJ jJPo-PmjJPo \Ko A\JrJ KjP~PZj mJ KjPòjÇ @kJff FT mZPrr \jq A\JrJ KjPuS fJÅrJ @vJ TrPZj, nKmwqPf fJ 99 mZPr CjúLf TrJ pJPmÇ pJÅrJ A\JrJ ßkP~PZj fJÅPhr oPiq aJñJAu-2 @xPjr xrTJKr hPur xJÄxh UªTJr @xJhMöJoJjS @PZjÇ KfKj kuämL gJjJr mJCKj~J ßoR\J~ xJf vfJÄv \Ko (KxFx hJV-3192) A\JrJ KjP~PZjÇ \JjPf YJAPu UªTJr @xJhMöJoJj mPuj, È@oJr jJPo ßTJPjJ \Ko A\JrJ ßhS~J yP~PZ KT jJ mJ F \jq ßTJPjJ @Pmhj TPrKZ KT jJ, fJ @oJr oPj ßjAÇ fPm nJS~JPur \Ko A\JrJ ßjS~JaJ ßTJPjJ IkrJi j~Ç' F ZJzJ mñmºM xJÄÛíKfT ß\JPar ßjfJ S YuKó© IKnPjfJ cqJKj KxcJT VÄrJ KjP~PZ 49 vfJÄv \KoÇ KmPmT lJCP¥vPjr (85/1-F kMrJjJ kj uJAj, dJTJ) kqJPc @Pmhj TrJ \QjT S~JuL CuäJy VÄPT juPnJV ßoR\J~ 4 hvKoT 30 FTr \Ko (KxFx hJV-277, 398, 467 S 573) A\JrJ ßhS~Jr k´Kâ~J YuPZÇ \JjPf YJAPu nNKo xÄÛJr ßmJPctr ßY~JroqJj jMÀu yT mPuj, nMu \KrPkr TJrPe KmKnjú xoP~ nJS~JPur xŒK• mqKÜr jJPo, @mJr mqKÜr xŒK• nJS~JPur jJPo ßrTct yP~PZÇ Fxm ßãP© k´JoJKeT hKuuxy ßTC @kK• \JjJPu ßrTct xÄPvJiPjr mqm˙J ßjS~J yPmÇ KfKj \JjJj, xrTJPrr rJ\˝ mJzJPjJr \jq \Ko A\JrJ ßhS~J yPòÇ

HereandNow365/1734/SUR/PAT

dJTJ, 7 FKk´u - nJS~Ju rJP\r FuJTJr mqKÜ oJKuTJjJr S KmPrJikNet \Ko jJooJ© hJPo k´nJmvJuLPhr A\JrJ KhP~ ßhS~J yPòÇ lPu mZPrr kr mZr pJÅrJ Fxm \Ko ßnJV hUu S UJ\jJ KhP~ @xPZj, fJÅrJ xmt˝J∂ yPf YPuPZjÇ pgJpg @Aj jJ ßoPj FmÄ Có @hJuPfr rJ~ CPkãJ TPr nNKo oπeJuP~r IiLj ßTJat Im S~Jctx Fxm \Ko A\JrJ KhPòÇ k´Kf vfJÄv \Kor A\JrJ oNuq irJ yP~PZ oJ© 655 aJTJÇ IKnPpJV CPbPZ, 1950 xJPur k´\J˝fô @Aj IjMpJ~L FA FuJTJ~ ßpxm \Ko mqKÜ oJKuTJjJiLj, ßxxm \KoS A\JrJ ßhS~J yPòÇ FA irPjr \Kor oJKuTPhr IPjPT ßTJat Im S~JctPxr KmÀP≠ oJouJS TPrPZjÇ TP~TKa IKnPpJPVr xN© iPr xŒ´Kf FuJTJ~ ßVPu \Kor oJKuPTrJ mPuj, KorkMr, kuämL S fMrJV gJjJr KmKnjú ßoR\J~ KjP\Phr \Ko rãJ FmÄ A\JrJhJrPhr k´KfPrJi TrJr \jq TP~T v kKrmJr ß\Ja ßmÅPiPZÇ lPu pJÅrJ A\JrJ KjPòj, fJÅrJ \Kor hUu KjPf ßVPu mftoJj oJKuT mJ ßnJV hUuTJrLPhr xPñ hJñJ-yJñJoJ ßuPV ßpPf kJPrÇ nJS~Ju rJP\r nNxŒK•r f•ôJmiJjTJrL k´KfÔJj ßTJat Im S~Jctx mftoJPj nNKo oπeJuP~r nNKo xÄÛJr ßmJPctr IiLPj rP~PZÇ fJPhr fgqoPf, 1917 xJPur nNKo \Krk IjMpJ~L míy•r dJTJ, o~ojKxÄy, lKrhkMr S mJPTrV† ß\uJ~ nJS~Ju rJP\r nNxŒK•r kKroJe KZu YJr uJU 59 yJ\Jr 163 FTrÇ mftoJPj FA \Kor kKroJe 30 yJ\Jr 420 hvoKT 92 FTrÇ Fr oPiq mj KmnJPVr TJPZ 24 yJ\Jr 143 hvKoT 60 FTr FmÄ xrTJPrr UJx UKf~JPj Kfj yJ\Jr 762 hvKoT 45 FTr

\Ko @PZÇ KmKnjú @mJxj ßTJŒJKjr hUPu @PZ 329 hvKoT 30 FTrÇ mqKÜ oJKuTJjJ mJ hUPu @PZ FT yJ\Jr 540 FTrÇ xN© \JjJ~, ßTJat Im S~Jctx mqKÜ oJKuTJjJ~ gJTJ \KoèPuJ k´nJmvJuLPhr A\JrJ KhP~ KhPòÇ F kpt∂ 578 hvoKT 93 FTr \Ko A\JrJ ßhS~J yP~ ßVPZÇ jmJ~Pjr xMPpJV ßrPU FT mZPrr \jq Fxm \Ko A\JrJ ßhS~J yP~PZÇ @rS TP~T v FTr \Ko A\JrJ ßhS~Jr k´Kâ~J YuPZÇ Fxm \Kor Im˙Jj dJTJ S VJ\LkMPrr KmKnjú ßoR\J~Ç KT∂á A\JrJ ßhS~J mJ A\JrJr \jq k´Kâ~JiLj \KoèPuJ mftoJPj xrTJr mJ nJS~Ju rJP\r xŒK• j~Ç 1952 xJPu 26 ßlmsM~JKr xrTJKr FT ßVP\a k´ùJPjr oJiqPo Fxm \Ko nJS~JPur k´\JPhr xŒK• KyPxPm CPuäU TrJ yP~PZÇ F-xÄâJ∂ Knjú Knjú kJÅYKa KrPar rJP~ 2008 xJPur 20 ßo xMKk´o ßTJatS Fxm xŒK• nJS~JPur xŒK• j~ mPu CPuäU TPrPZjÇ ÊjJKjPf ßTJat Im S~Jctx mPuPZ, 1901 xJPu rJ\J rJP\ªs jJrJ~e Kfj ßZPu, Kfj ßoP~ S rJKj KmuJx oKePT ßrPU oJrJ pJjÇ fUj Kfj ßZPu jJmJuT gJTJ~ nJS~Ju rJP\r xŒh ßTJat Im S~JctPxr Kj~πPe ßjS~J y~Ç rJKj Kfj ßZPur IKnnJmT KyPxPm xŒK• ßTJat S~Jctx ßgPT kMjrJ~ KjP\r Kj~πPe ßjjÇ kPr Kfj ßZPu oJrJ ßVPu 1911-12 xJPu xŒNet \KohJKr @mJrS ßTJat Im S~JctPxr TJPZ jq˜ y~Ç ßp TJrPe nJS~JPur xŒK•r ßãP© k´\J˝fô @Aj k´PpJ\q j~Ç KT∂á ßTJat Im S~Jctx KjP\Phr hJKmr xogtPj k´JoJKeT hKuu Ck˙Jkj TrPf kJPrKjÇ CPJ xMKk´o ßTJat k´vú fMPuPZ, 1952 xJPu k´ùJkj \JKr yPuS ßTJat Im S~Jctx ßTj Ff Khj FA k´ùJkPjr ‰mifJ YqJPu† TPr oJouJ TPrKj? kuämLr mJCKj~J S fMrJV gJjJr juPnJV ßoR\Jr \Kor oJKuTPhr TP~T\Pjr TJV\k© krLãJ TPr ßhUJ ßVPZ, 1952 xJPur @PV mJ kPr nJS~Ju rJ\Jr k´\JPhr TJZ ßgPT IPjPTA \Ko KTPjPZjÇ Frkr KxFx (TqJcˆsJu xJPnt), FxF (Pˆa FTMAK\vj xJPnt), @rFx (KrKnvjJu xJPnt) FmÄ mJÄuJPhv mJ oyJjVr \KrPkr iJrJmJKyTfJ~ Fxm \Ko TP~T hlJ~ KmKâ yP~PZÇ oJKuTPhr kPã jJo\JKrS @PZ FmÄ fJÅrJ Kj~Kof UJ\jJS kKrPvJi TPr pJPòjÇ F Im˙J~ ßTJat Im S~Jctx Fxm \Ko nJS~JPur CPuäU TPr KxFx \Krk oNPu A\JrJ KhPòj mPu oJKuPTrJ IKnPpJV TPrjÇ \JjJ pJ~, ßTJat Im S~Jctx 2009 xJPu \QjT kJrnLj @ÜJPrr kuämLr mJCKj~J ßoR\Jr xJPz xJf vfJÄv \Ko (KxFx hJV-3192) FTfrlJ ÊjJKj TPr KjP\Phr FUKf~JPr KjP~ ßj~Ç F KmwP~ k´KfTJr ßYP~ kJrnLj @ÜJr 2010 xJPur \MuJAPf uqJ¥ xJPnt asJAmMqjJPu oJouJ TPrjÇ 29 \Mj 2011 xJPu ßhS~J asJAmMqjJPur rJP~ kJrnLj @ÜJrPT \Kor oJKuT mPu CPuäU TrJ y~Ç FA rJ~ xP•ôS ßTJat Im S~Jctx FA \KoKa A\JrJ ßhS~Jr \jq fJKuTJnMÜ TPrPZÇ F KmwP~ kJrnLj @ÜJPrr ˝JoL vJy @uo o\MohJr mPuj, uqJ¥ xJPnt


14 UmrJUmr

12 - 18 April 2013 m SURMA

ÈjJrL ßjfífô yJrJo kJPv mxPu @rJo' dJTJ, 10 FKk´u : ÈjJK˜T mPu xoJP\ IK˙rfJ xíKÓ TrJ- AxuJPor KmiJj j~' mPu o∂mq TPrPZj TíKwoπL oKf~J ßYRiMrLÇ KfKj mPuPZj, ImJ˜m TgJ muPu ßfJ YPu jJÇ KfKj k´vú ßrPU mPuj, @Ko 4 TuoJ kzPu @kKj IKmvõJx TrPf kJPrj jJ, @kKj jJK˜T muJr ßT? AxuJPor ImoJjjJ ßTj xyq TrPmJ? nMu©MKa @uäJyfJ~JuJ ßhUPmjÇ KT∂á FT\j oMxuoJjPT jJK˜T muJ CKYf j~Ç @\ xTJPu ßvrkMPrr jJKufJmJzL CkP\uJr j~JKmu ACKj~j kKrwPh hM˙ VKrm IxyJ~Phr oJP^ KnK\FPlr YJu KmfreTJPu KfKj Fxm TgJ mPujÇ oKf~J ßYRiMrL mPuj, dJTJ~ 6 fJKrPUr xnJ~ kJKj xrmrJPyr TgJ, ßxaJ ßfJ S~JxJr kJKj xrmrJy TrJ yP~PZ, FUj FaJ pKh ßTC mPu fJyPu KT muJ pJ~Ç @PrTaJ TgJ jJ muPuA j~, jJrL ßjfífô yJrJo, kJPv

mxPuA @rJo- FaJS mM^Pf yPmÇ @kjJrJ \JPjj F kpt∂ 93 ßTJKa mA KvãJgtLPhr yJPf fMPu ßh~J yP~PZÇ FA mAP~ pJrJ @èj ßh~ fJrJ TfaMTM AxuJo kJuj TPrjÇ @\PT mJÄuJPhv IPjT FKVP~ ßVPZ KmPvõr 20Ka Cjú~jvLu ßhPvr oJP^ mJÄuJPhv 5oÇ @oJr UJrJk uJPV FUjS oJjMw ßTj VKrm gJTPm, 10 ßTK\ YJPur \jq oJjMwPT FUjS mPx gJTPf y~Ç @orJ ßfJ Cjúf ßhPv kKref yS~Jr TgJÇ F\jq @orJ xmJr xyPpJKVfJ YJAÇ Fxo~ CkK˙f KZPuj ßvrkMPrr ß\uJ k´vJxT ßoJ. \JTLr ßyJPxj, kMKuv xMkJr ßoJ. @KjxMr ryoJj, CkP\uJ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT ßoJTPZhMr ryoJj ßumM k´oMUÇ FKhj oπL 6Ka ACKj~Pjr k´Kf ACKj~Pjr 1 yJ\Jr \Pjr oJP^ 10 ßTK\ TPr hM˙ IxyJ~Phr oJP^ YJu Kmfre TPrjÇ

xJŒsk´KfT xKyÄxfJ~ AAC'r CPÆV dJTJ, 10 FKk´u : ßhPvr xJok´KfT rJ\QjKfT xÄWJf S xKyÄxfJ~ VnLr CPÆV \JKjP~PZ ACPrJkL~ ACKj~j (AAC)Ç 27 ßhPvr SA ß\JPar TNaQjKfT ßTJPrr k´iJj TqJKg IqJvaj krrJÓsoπL cJ. hLkM oKjPT ßuUJ FT KYKbPf F CPÆV k´TJv TPrjÇ VfTJu dJTJ˙ AAC k´KfKjKiPhr FT xÄmJh KmùK¬Pf VfTJu F fgq \JKjP~ muJ y~, oπLPT ßuUJ KYKbPf xÄWJf S xKyÄxfJ mPº ßhPvr xm rJ\QjKfT vKÜPT fJPhr k´nJm UJaJPjJr kJvJkJKv ÈVbjoNuT xÄuJk' @P~J\Pj CPhqJVL yS~Jr @øJj \JjJPjJ yP~PZÇ ßhPvr @VJoL \JfL~ xÄxh KjmtJYj pJPf vJK∂kNet S xmJr TJPZ VsyePpJVq y~ fJ KjKÁf TrJr uPãq rJ\jLKfPf xÄWJPfr híKÓnKñ kKryJPrr èÀfô FmÄ VbjoNuT xÄuJk @P~J\Pj AAC mrJmr èÀfô KhP~ @xPZ mPuS ßxUJPj CPuäU TrJ y~Ç Vf 2rJ FKk´u kJbJPjJ KYKbPf TqJKg IqJvaj xJok´KfT xKyÄxfJ~ xmPYP~ ßmKv ãKfVs˜, KmPvw TPr KyªM xok´hJ~PT rãJ~ xrTJr VíyLf khPãkPT ˝JVf \JjJjÇ ßhPvr KjmtJYj mqm˙JkjJPT vKÜvJuL TrPf KjmtJYj TKovjPT AAC ß\JanMÜ ßhvèPuJ 1 ßTJKa ACPrJ

fyKmu xrmrJy TrPZ \JKjP~ KYKbPf ACPrJPkr xPñ mJÄuJPhPvr hLWt˙J~L mºMPfôr TgJ ˛re TrJ y~Ç @xjú KjmtJYj kptPmãPe IfLPfr oPfJ AAC'r kptPmãT Kovj kJbJPjJr @VsPyr TgJS mqÜ TrJ y~Ç

IQminJPm oJuP~Kv~J pJS~Jr xo~ 102 \j ßV´lfJr dJTJ, 5 FKk´u : TémJ\Jr ßgPT xJVrkPg IQminJPm oJuP~Kv~J pJS~Jr xo~ rqJm S kMKuv mMimJr VnLr rJf kpt∂ kígT IKnpJj YJKuP~ 102 \jPT ßV´lfJr TPrPZÇ fJPhr KmÀP≠ TémJ\Jr S rJoM gJjJ~ oJouJ hJP~r TrJ yP~PZÇ rqJm xN© \JjJ~, rqJm-7-Fr FTKa hu mMimJr rJf ßhzaJr KhPT vyPrr ßyJPau xJjoMj, Kx-uqJ¥ S Kx-yJPat IKnpJj YJKuP~ IQminJPm oJuP~Kv~J ßpPf AòMT 42 \jPT ßV´lfJr TPrÇ Fr@PV xºqJ xJPz 7aJr xo~ ‰xTf @mJKxT FuJTJr '\~jMu TPa\' jJPo FTKa @mJKxT ßyJPaPu IKnpJj YJKuP~ 25 \jPT ßV´lfJr TPrÇ fJPhr IKiTJÄPvr mJKz xJfãLrJ S lKrhkMPrÇ IkrKhPT CKU~Jr AjJjL yP~ xoMhs kPg oJuP~Kv~J pJmJr k´JÑJPu mMimJr rJf 8aJr KhPT rJoMr KyoZKz ßgPT KoKjmJxxy 35 \j oJuP~Kv~JVJoLPT @aT TPrPZ kMKuvÇ rJoM gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ VJ\L xJUJS~Jf ßyJPxj \JjJj, @aTTífPhr IKiTJÄPvr mJKz pPvJr, o~ojKxÄy ß\uJ~Ç

xÄUqJuWMPhr Ckr yJouJ mJÄuJPhPvr ‰mKvPÓqr xPñ KoPu jJ : cqJj o\LjJ dJTJ, 5 FKk´u : pMÜrJPÓsr rJÓshNf cqJj cKmäC o\LjJ xŒ´Kf ßhPvr xÄUqJuWM xŒ´hJP~r Ckr yJouJ~ CPÆV k´TJv TPr mPuPZj, xÄUqJuWMPhr Ckr yJouJ ßTJjnJPmA V´yePpJVq j~Ç mJÄuJ-PhPvr ‰mKvPÓqr xPñ FA yJouJ FPTmJPrA ßoPu jJÇ xÄUqJuWMPhr Ckr yJouJTJrL S @âoeTJrL hMmtí•Phr @APjr @SfJ~ FPj vJK˜ KhPf yPmÇ VfTJu míy¸KfmJr xTJPu rJ\iJjLr dJPTvõrL oKªPr ßkRÅPZ KyªM xok´hJP~r ßjfJPhr xPñ FT ofKmKjo~ xnJ~ rJÓshNf o\LjJ F TgJ mPujÇ Vf 28 ßlmsM~JKr ßhuJS~Jr ßyJxJAj xJBhLr lJÅKxr rJ~ ßWJweJr kr ßgPT 2 FKk´u kpt∂ xÄUqJuWM xok´hJP~r Skr yJouJ, oKªr nJXYMr, mqmxJ-k´KfÔJj nJXYMPrr KY© oJKTtj rJÓshNfPT ˇJAc ßvJ @TJPr ßhUJPjJ y~Ç IjMÔJPj \JjJPjJ y~, yJouJ S nJXYMPr F kpt∂ Kjyf yP~PZj 4 \j, @yf yP~PZj 34 \j, oKªr ãKfV´˜ yP~PZ 108Ka, xÄUqJuWMPhr mJKz @âJ∂ yP~PZ 181Ka, ãKfV´˜ kKrmJPrr xÄUqJ 451Ka FmÄ ãKfV´˜ mqmxJ k´KfÔJPjr xÄUqJ 206KaÇ äJAc ßvJ k´xPñ cqJj cKmäC o\LjJ mPuj, F xo˜ WajJ @Ko k´KfKhj ßaKuKnvj S xÄmJhkP© ßhKUÇ fPm @kjJPhr Ck˙JkjJ ßhPU Fr n~JmyfJ xŒPTt @rS IPjT ßmKv \JjPf kJruJoÇ F irPjr Yo“TJr Ck˙JkjJr \jq @Ko @kjJPhr ijqmJh \JjJAÇ F xo~ KfKj mPuj, "@Ko ßp mJÄuJPhv xŒPTt \JKj, ßp mJÄuJPhv iotKjrPkã, oiqkK∫ ChJr ßhv, CjìMÜ KY∂J-PYfjJ iJrPTr ßhv, KT∂á F xm WajJ fJr CP J KY©Ç" KfKj mPuj, @Ko \JKj jJ Fr ßkZPj TJr yJf rP~PZ? fPm F èPuJ mº yPf yPm, gJoJPf yPmÇ @Ko xrTJPrr TJPZ @øJj \JjJA, F xm ßhJwL, pJrJ xÄUqJuWMPhr Skr yJouJ S nJXYMr TPrPZ, fJPhr KmYJPrr oMPUJoMKU TrPf yPmÇ ßxA xPñ xÄUqJuWMPhr \Jj S oJPur KjrJk•J KhPf yPmÇ xÄUqJuWMPhr yJouJr k´KfKâ~J~ o\LjJ mPuj, @Ko F irPjr @øJj mJr mJr \JjJPf YJAÇ @Ko @PVS mPuKZÇ @PrJ muPmJÇ @Ko UMmA ootJyfÇ ofKmKjoP~r xo~ 24 ßlmsM~JKr KmKu TrJ ßylJ\Pf AxuJPor FTKa KulPua oJKTtj rJÓshNf o\LjJPT ßhUJPjJ y~Ç ßxUJPj ßuUJ rP~PZ'FPhv xŒNet oMxuoJjPhr ßhvÇ FPhPv xÄUqJuWMPhr gJTJr ßTJPjJ IKiTJr ßjAÇ' Fxo~ KyªM xok´hJP~r ßjfJrJ oJKTtj rJÓshNfPT mPuj, mJÄuJPhPvr \jxÄUqJr vfTrJ 15 nJV yPò xÄUqJuWMÇ ßx KyPxPm 2 ßTJKa 50 uJU xÄUqJuWM (KyªM, ßmR≠, KUˆJj) rP~PZÇ F irPjr @âJP∂r TJrPe IPjPTA ßhvJ∂rL yP~PZjÇ fJrJ mPuj, \JoJ~JPf AxuJoL S ßylJ\Pf AxuJo mJÄuJPhvPT 'xÄUqJuWM vNjq ßhv' KyPxPm ßhUPf YJ~Ç ofKmKjo~ xnJ~ CkK˙f S mÜmq rJPUj oyJjVr xmt\jLj kN\J TKoKar xm xhxq, mJxMPhm ir, rJjJ hJvè¬, mJhu ßhmjJg, IqJcPnJPTa xMmsf ßYRiMrL, IiqJkT hMVtJhJx n¢JYJpt, IiqJkT hLkT TMoJr hJv, Kjotu YqJaJK\t, ojLªs TMoJr jJg k´oMUÇ

rJ\QjKfT @PuJYjJ~ ßlr ßfJlJP~u ßojj

dJTJ, 5 FKk´u : ybJ“ @mJrS @PuJYjJ~ ^z fMuPuj @S~JoL uLPVr k´mLe ßjfJ ßfJlJP~u @yPoh S oyJP\JPar vrLT S~JTtJxt kJKatr rJPvh UJj ßojjÇ F hMA ßjfJ Vf mMimJr IgtoπL @yNf FT xnJ~ ßhPvr KmrJ\oJj rJ\QjKfT kKrK˙Kf KjP~ xrTJPrr KmhqoJj ßTRvu KjP~ fLptT o∂mq TPr @PuJYjJ~ ^z

fMPuPZjÇ F xnJ~ ßfJlJP~u @yPoh mPuj, xrTJr KhvJyLj Im˙J~ YuPZÇ hMA ßjRTJ~ kJ KhP~ xmA yJrJPf yPmÇ fJA @oJPhr uãq K˙r TPr IV´xr yPf yPmÇ IkrKhPT rJPvh UJj ßojj ßhPvr mftoJj kKrK˙KfPf CPÆV k´TJv TPr mPuj, ßhv ßTJgJ~ pJPò fJ KjP~ @orJ CKÆVúÇ xrTJr

FTKhPT pM≠JkrJiLPhr KmYJr TrPZ IjqKhPT ßylJ\Pf AxuJPor xPñ @PuJYjJ TrPZÇ FPf xrTJPrr @o S ZJuJ hM'-A pJPmÇ xrTJPrr FA hMA ßjfJr mÜm KmPvw TPr @S~JoL uLPVr ßjfífôJiLj oyJP\JPar oPiq I˝K˙Tr kKrK˙Kf ‰fKr TPrPZÇ @S~JoL uLPVr FTJKiT ßjfJ jJo k´TJv jJ TPr mPuj, F hMA ßjfJ KVP~KZPuj k´JT-mJP\a @PuJYjJ~Ç KT∂á ßxUJPj fJrJ Ik´JxKñTnJPm mftoJj rJ\QjKfT kKrK˙Kf KjP~ o∂mq TPr xrTJrPT Kmmsf TrPf YJAPZjÇ Fr ßkZPj Ijq ßTJPjJ CP¨vq @PZ TL jJ fJ UKfP~ ßhUJ hrTJrÇ oyJP\JPar vrLT hPur FT ßjfJ mPuj, ßfJlJP~u @yPoh S rJPvh UJj ßojj Fr @PVS 13 ßxP¡’r oKπfô k´fqJUqJj TPr xrTJrPT Kmmsf TrPf ßYP~KZPujÇ KT∂á mqgt yjÇ F Khj oKπxnJ~ rhmhu TrJ y~Ç FPf fJPhr hM'\jPT oπL KyxJPm vkg V´yPer @ymJj \JjJPjJ yPuS fJrJ fJPf xÿKf ßhjKjÇ mrÄ fJPhr oKπfô V´yPer @ymJPjrS xoJPuJYjJ TPrjÇ rJPvh UJj ßojj xÄmJh xPÿuj TPr xrTJPrr

mqgtfJr IKnPpJV @Pjj FmÄ VefJKπT rLKf IjMxre jJ TPr oKπfô V´yPer TgJ muJ~ fJ k´fqJUqJj TPrPZj mPu o∂mq TPrjÇ ßfJlJP~u @yPoh mPuj, oKπfô j~, rJ\jLKfA fJr TJPZ mzÇ ßx xoP~ KTZMKhj iPr fJPhr F nNKoTJ xoV´ rJ\QjKfT IñjPT @PuJKzf TPrKZuÇ hLWt xJfoJx kr FUj @mJr fJrJ @PuJYjJ~ CPb FPxPZjÇ fJPhr fLptT o∂Pmq ÊiM ßp ß\JaoyJP\JPar oPiq @PuJYjJ yPò fJA j~, KmKnjú ßv´Ke-PkvJr oJjMwPTS F KjP~ @PuJYjJ TrPf ßhUJ pJPòÇ IkrKhPT kKrT·jJ oπL F ßT UªTJPrr ßuUJ 'oMKÜpMP≠r kNmtJkr' mAP~ oMKÜpM≠ FmÄ Fr ßWJweJ xŒPTt TrJ o∂mq KjP~S KfKj xrTJKr hPur ßrJwJjPu kPzPZjÇ F mAP~ KfKj KuPUPZj, 'rJ\QjKfT KjPhtv ZJzJA oMKÜpM≠ ÊÀ yP~KZu FmÄ f“TJuLj ßo\r K\~Jr ßWJweJ ßh~Jr kr oJjMw KmvõJx TrPf ÊÀ TrPuJ FmJr mJÄuJPhv FTaJ pMP≠ jJoPuJ'Ç fJr F o∂Pmqr xPñ ßhPvr k´Tíf AKfyJPxr Kou jJ gJTJ~ ãofJxLj hPu ßãJPnr xûJr yP~PZÇ


UmrJUmr 15

SURMA m 12 - 18 April 2013

Kjyf 8 kMKuPvr kKrmJrPT 10 uJU aJTJ TPr KhPuj k´iJjoπL

dJTJ, 5 FKk´u - k´iJjoπL ßvU yJKxjJ xŒ´Kf \JoJ~Jf-KvKmPrr xπJxLPhr yJPf Kjyf 8 kMKuv xhPxqr k´PfqPTr kKrmJrPT 10 uJU aJTJr IjMhJPjr ßYT KhP~PZjÇ Vf míy¸KfmJr xTJPu fJr TJptJuP~ Kjyf kMKuv xhxqPhr kKrmJPrr TJPZ @KgtT IjMhJPjr ßYT fMPu ßhj k´iJjoπLÇ k´iJjoπL Kjyf kMKuv xhxqPhr

kKrmJPrr TJPZ ßYT y˜J∂rTJPu FT Âh~ KmhJrT híPvqr ImfJreJ y~Ç KfKj Kjyf kMKuvPhr kKrmJPrr xhxqPhr TJPZ fJPhr TMvu \JjPf YJj FmÄ fJPhr x∂Jj S kKrmJPrr xhxqPT YJTKr k´hJPjr k´P~J\jL~ mqm˙J V´yPer \jq xÄKväÓ TftíkãPT KjPhtv ßhjÇ ßvU yJKxjJ @yf kMKuv xhxqPhr Cjúf KYKT“xJr

k´P~J\jL~ mqm˙J V´yPerS KjPhtv ßhjÇ k´iJjoπLr xyJ~fJr \jq mJÄuJPhv kMKuv FmÄ yfJyf kMKuv xhxqPhr kKrmJrmVt TífùfJ k´TJv TPrjÇ VJAmJºJ, Y¢V´Jo, K^jJAhy, rÄkMr S UMujJ~ Vf 28 ßlmsM~JKr FmÄ 3 S 10 oJYt \JoJ~Jf-KvKmPrr xπJxLPhr xKyÄxfJ~ Tftmqrf Im˙J~

Fxm kMKuv KjotonJPm k´Je yJrJjÇ Kjyf kMKuv xhxqrJ yPujmèzJr ßoJ. mJmMu Ko~J, TMKzV´JPor yprf @uL, rÄkMPrr ßoJ. ßfJ\JPÿu ßyJPxj, VJAmJºJr UJ\J jJK\oMK¨j @Tª S ßljLr @mM fJPrT FmÄ xJfãLrJr K\Fo Sor lJÀT, KhjJ\kMPrr ßoJ. ßoJ\JyJr @uL S jzJAPur ßoJ. oKl\Mr ryoJjÇ PYT k´hJj IjMÔJPj IjqJPjqr oPiq ˝rJÓsoπL c. oyLC¨Lj UJj @uoVLr, k´iJjoπLr CkPhÓJ FAYKa AoJo, ˝rJÓs k´KfoπL IqJcPnJPTa vJoxMu yT aMTM, IqJ’JxJcr IqJa uJ\t Fo K\~JCK¨j, .k´iJjoπLr oMUq xKYm ßvU ßoJ. S~JKyh-C\\JoJj, k´iJjoπLr TJptJuP~r xKYm ßoJuäJ S~JPyhMöJoJj, ˝rJÓs oπeJuP~r KxKj~r xKYm KxKTCPT oM˜JT @yPoh S @AK\Kk yJxJj oJyoMh F xo~ CkK˙f KZPujÇ IjMÔJPjr kr k´iJjoπLr ßk´x xKYm @mMu TJuJo @\Jh xJÄmJKhTPhr Fxm TgJ \JjJjÇ

ßo~Jh mJzu Vnjtr c. IJKfCPrr dJTJ, 5 FKk´u - mJÄuJPhv mqJÄPTr Vnjtr c. @KfCr ryoJPjr YMKÜKnK•T KjP~JPVr ßo~Jh fJr ImxPrr m~xxLoJ kpt∂ mJKzP~PZ xrTJrÇ 30 FKk´u fJr YJr mZPrr KjP~JPVr ßo~Jh ßvw yS~Jr TgJ KZuÇ Vf míy¸KfmJr xrTJKr FT @PhPv fJr ßo~Jh Kfj mZPrr ßmKv xoP~r \jq mJzJPjJ yP~PZÇ mftoJj xrTJr ãofJ~ @xJr kr 2009 xJPur 2 ßo ßTªsL~ mqJÄPTr VnjtPrr hJK~fô ßjj IgtjLKfKmh @KfCr ryoJjÇ \jk´vJxj oπeJuP~r k´ùJkPj muJ y~, È1 ßo, 2013 IgmJ ßpJVhJPjr fJKrU ßgPT m~x 65 mZr kNet yS~J kpt∂, IgtJ“ 2016 xJPur 2 @Vˆ kpt∂ Vnjtr kPh @KfCr ryoJPjr YMKÜKnK•T KjP~JPVr ßo~Jh mJzJPjJ yPuJÇ fJr xPñ YMKÜkP©r vftèPuJ IkKrmKftf gJTPmÇ' VnjtPrr ßo~Jh mJzJ~ FKhj mJÄuJPhv mqJÄT FmÄ KmKnjú mqJÄT S @KgtT k´KfÔJPjr TotTftJrJ fJPT lMu KhP~ ÊPnòJ \JjJjÇ jfMj ßo~JPh hJK~fô kJS~Jr kr xoTJPur k´Pvúr \mJPm c. @KfCr ryoJj \JjJj, jfMj ßo~JPh KfKj mqJÄKTÄ UJPf xMkJrKnvj mJzJPjJ FmÄ K˙KfvLufJ rãJr Skr ßmKv èÀfô ßhPmjÇ F ZJzJ @KgtT UJPfr xPñ oJjMPwr xŒíKÜ mJzJPjJ, KV´j mqJÄKTÄP~r oPfJ k´~JxPT @rS ßmVmJj TrJr ßYÓJ TrPmjÇ c. @KfCr ryoJj 1951 xJPur 3 @Vˆ \JoJukMPr \jìV´ye TPrjÇ Vnjtr kPh ßpJV ßhS~Jr @PV KfKj dJTJ KmvõKmhqJuP~r Cjú~j Iiq~j KmnJPVr IiqJkT S Km@AKcFPxr D±tfj VPmwT KZPujÇ KfKj \jfJ mqJÄPTr kKrYJujJ kwtPhr ßY~JroqJj KZPujÇ ßxJjJuL mqJÄPTr kwtPh kKrYJuT KyPxPmS hJK~fô kJuj TPrjÇ @KfCr ryoJj @gtxJoJK\T jJjJ KmwP~ ßoJa 44Ka mA KuPUPZjÇ mñmºMr \Lmj S Tot KjP~S FTJKiT mA KuPUPZjÇ IgtjLKf YYtJ~ rmLªsnJmjJ pMÜ TPr mJÄuJ xJKyPfq FT jfMj iJrJr xNYjJ TPrj KfKjÇ


16 UmrJUmr

12 - 18 April 2013 m SURMA

xJfãLrJ~ UJPuhJ K\~J xrTJr TaNKÜTJrLPhr \JoJA-IJhr TrPZ

dJTJ, 5 FKk´u - KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J IKnPpJV TPrPZj, Kk´~ jmL y\rf oMyJÿh (xJ.) xŒPTt pJrJ TaNKÜ TPrPZ, fJPhr xJ\J jJ KhP~ xrTJr \JoJA@hr TrPZÇ xrTJr TaNKÜTJrLPhr KmÀP≠ ßylJ\Pf AxuJo S iotk´Je oMxKuäPhr @PªJuPj mJiJ ßhS~Jr jJjJ ßYÓJS YJuJPòÇ xJfãLrJr xrTJKr CóKmhqJu~ oJPb míy¸KfmJr KmPTPu KmFjKkr ßjfífôJiLj 18-huL~ ß\Ja @P~JK\f ßvJT xoJPmPv k´iJj IKfKgr mÜPmq UJPuhJ K\~J Fxm TgJ mPujÇ xJfãLrJ xlrTJPu Vf 28 ßlmsM~JKr FmÄ 3 S 4 oJPYtr xKyÄxfJ~ xhr S TuJPrJ~J CkP\uJ~ Kjyf 12 \Pjr kKrmJrPT @KgtT xyJ~fJ ßhj KfKjÇ nKmwqPf ãofJ~ ßVPu k´KfKa kKrmJr ßgPT FT\Pjr YJTKrr mqm˙J TrJr k´Kfv´MKf ßhj KmPrJiLhuL~ ßjfJÇ xhPrr xoJPmPv UJPuhJ K\~J k´J~ 40 KoKja mÜmq ßhjÇ KfKj mPuj, jmLK\ xŒPTt Foj xm TaNKÜ TrJ yPò, pJ oMPU @jJS kJkÇ ßylJ\Pf AxuJo TaNKÜTJrLPhr vJK˜r

hJKmPf vJK∂kNet TotxNKY KhP~PZÇ FA TotxNKY mJjYJPu xrTJr jJjJ irPjr k´PYÓJ YJuJPòÇ yrfJu KhP~ IrJ\TfJ xíKÓ TrPZÇ KmFjKkr ßY~JrkJrxj mPuj, ÈyrfJu yP~PZ, @rS yrfJu yPmÇ KT∂á KmFjKk yrfJu KhPf YJ~ jJÇ xrTJrPT mum, ãofJ ßZPz KhP~ KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYj KhjÇ fJyPu @r yrfJPur k´P~J\j yPm jJÇ' UJPuhJ K\~J @rS mPuj, È@Ko jJKT FT j’r aJPVtaÇ Fxm n~ ßhUJPmj jJÇ n~ ßhKUP~ uJn yPm jJÇ @oJPT ÉTMPor @xJKo TrPmj? ÉTMPor @xJKo TrJ yPm @kjJPT (k´iJjoπL)Ç' KfKj @rS mPuj, ßhv IYu yP~ ßVPZÇ FA xrTJr cMm∂, FPhr kJP~r KjPY oJKa ßjAÇ FA hMmtu xrTJrPT rJUJ pJ~ jJÇ UJPuhJ K\~J vJymJPV @PªJujrf fÀePhr CP¨Pv mPuj, FA xoJPmPv pJrJ FPxPZ, fJrJA @xu fÀeÇ aJTJk~xJ KhP~ nJzJ TPr FPj jJY-VJj TrJPuA y~ jJ, SrJ @xu fÀe jJÇ yrfJPur xo~ kMKuPvr èKuPf KjyPfr WajJr KjªJ \JKjP~

\JoJukMPr fJ\J ßV´Pjc ms¯kM© jPh KjK‘~ dJTJ, 5 FKk´u - vyPrr YªsJ KmK\Km TqJŒxÄuVú ßruuJAPjr kJPv kPz gJTJ @P\tx ßV´Pjc C≠Jr TPr KmP°Jre WaJPjJ yP~PZÇ ßxjJmJKyjL WajJ˙u ßgPT ßV´PjaKa C≠Jr TPr \JoJukMPr jJSnJñJ ms¯kM© jPhr mJuMrYPr mOy¸KfmJr ßmuJ xJPz 4aJ~ KmP°Jre WaJ~Ç F WajJ~ k´J~ 4 WµJmqJkL ßhS~JjV†-\JoJukMr-dJTJ ÀPa ßasj YuJYu xŒNet mº yP~ pJ~Ç lPu TP~T yJ\Jr ßrupJ©L hMPntJPV kPzjÇ mOy¸KfmJr xTJu 11aJr KhPT \JoJukMr KmK\Km TqJŒxÄuVú ßruuJAj ßorJoPfr \jq KTZM ßru v´KoT TJ\ TrPf ßVPu ybJ“ FTKa ßV´Pjc ßYJPU kPzÇ F Kmw~Ka fJrJ KmK\Kmr KcCKarf xhxq S kMKuvPT Umr ßh~Ç kMKuv WajJ˙Pu ßkÅRPZ FuJTJ KWPr rJPUÇ F Umr ZKzP~ kzPu oMyNPftr oPiq FuJTJr vf vf ßuJT\j ßV´Pjc ßhUJr \jq Knz TPrÇ ßV´PjcKa C≠Jr FmÄ KjK‘~ TrPf ˙JjL~ k´vJxPjr kã ßgPT WJaJAu ßxjJmJKyjLPT ImKyf TrJ y~Ç kPr WJaJAu vyLh xJuJCK¨j ßxjJKjmJx ßgPT TqJP¡j ßorJP\r ßjfíPfô AK†Kj~Jr ßTJPrr FTKa KmP°JrT ßYRTx hu KmTJPu CkK˙f y~Ç ßxjJmJKyjLr huKa WajJ˙u ßgPT ßV´PjaKa C≠Jr TPr \JoJukMPr jJSnJñJ ms¯kM© jPhr mJuMrYPr KmP°Jre WaJ~Ç F xo~ \JoJukMPrr ˙JjL~ kMKuv ksvJxj CkK˙f KZPujÇ ßV´PjcKa Km°JrPe ßkRr vyPr KmTa vP» k´TKŒf yP~ SPbÇ TqJP¡j ßorJ\ \JjJj, ßV´PjPcr @P\tx UMmA vKÜvJuLÇ \JoJukMr ßruSP~ gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) BxrJAu ßyJPxj \JjJj, yrfJPu jJvTfJr CP¨Pv hMmOt•rJ ßV´PjcKa ßrPU ßpPf kJPrÇ \JoJukMr ßruSP~ ߈vj oJˆJr \ÉÀu AxuJo mPuj, ßV´Pjc kJS~Jr kr dJTJ ßgPT ßZPz @xJ ßhS~JjV†VJoL @∂”jVr Kf˜J FéPk´x, TKoCaJr-2, o~ojKxÄy ßgPT ßZPz @xJ 251 j’r ßuJTJu FmÄ ßhS~JjV† ߈vj ßgPT ßZPz pJS~J o~ojKxÄyVJoL 212 j’r ßuJTJu ßasjKa KmKnjú ߈vPj @aTJ kPzÇ SA ßasPjr vf vf pJ©LPhr Yro hMPntJV ßkJyJPf y~Ç

KfKj mPuj, ÈyrfJPur xo~ KT KoKZu TrJ pJPm jJ, KkPTKaÄ TrJ pJPm jJ?' \JoJ~JPf AxuJoLPT KjKw≠ TrPf YJS~J k´xPñ KfKj mPuj, FA xrTJr FThuL~ xrTJr YJ~Ç F \jq hu KjKw≠ TrPf YJ~Ç xJPmT k´iJjoπL mPuj, ÈÊjPf kJKò, hMjtLKfmJ\ FA xrTJPrr IPjPTA jJKT KmPhPv mJKz-VJKz KTjPZj, kKrmJr kJKbP~ KhPòjÇ ßTC ßTC ßfJ KaKTa kPTPa KjP~ WMPr ßmzJPòjÇ k∞J ßxfMr hMjtLKfr xPñ k´iJjoπLr kKrmJPrr IPjPTA \KzfÇ' xoJPmPv KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq fKrTMu AxuJo mPuj, @S~JoL uLV yrfJu KhP~PZÇ IgY KmFjKk yrfJu KhPu mMK≠\LmL, jJVKrT xoJ\ jJjJ irPjr TgJ mPuÇ P\uJ KmFjKkr xnJkKf yJKmmMu AxuJPor xnJkKfPfô xoJPmPv @rS mÜmq ßhj ßTªsL~ ßjfJ @mhMu oBj UJj, ßxKuoJ ryoJj S SxoJj lJÀT, \JoJ~JPfr ß\uJ @Kor @mhMu UJPuT, xJÄxh vJoxMu AxuJo k´oMUÇ hMkMPr UJPuhJ K\~J ß\uJr TuJPrJ~J CkP\uJ~ K\ ßT Fo ßT kJAua oPcu ÛMPu @PrTKa kgxnJ~ mÜmq ßhjÇ ßxUJPj KfKj ˝rJÓsoπL oyLC¨Lj UJj @uoVLrPT rJ\JTJr mPu CPuäU TPr fJÅr KmYJr hJKm TPrjÇ KfKj xrTJrPT UMKj, \JKuo S rÜKkkJxM mPu o∂mq TPrjÇ hMkMPr pPvJr xJKTta yJCx ßgPT ßmr yP~ UJPuhJ K\~J k´gPo TuJPrJ~J~ pJjÇ ßxUJPj kgxnJ~ nJwe ßhjÇ Frkr xhPr @PxjÇ UJPuhJ K\~JPT ˝JVf \JjJPf pPvJr ßgPT xJfãLrJ kpt∂ xzPTr KmKnjú ˙JPj hMA kJPv 18 hPur ßjfJ-TotLrJ hJÅKzP~ KZPujÇ fPm oJjmfJKmPrJiL IkrJiL S IKnpMÜPhr oMKÜr hJKmPf jJrLPhr mqJjJr S ßkJˆJr yJPf Im˙Jj xmJr j\r TJPzÇ

@AnLr KmÀP≠ vJoLo SxoJPjr 10 ßTJKa aJTJr oJjyJKjr oJouJ

dJTJ, 5 FKk´u - YJûuqTr fJjnLr oMyJÿh fôTL yfqJTJ§ KjP~ jJrJ~eVP†r KxKa TrPkJPrvPjr ßo~r cJ. ßxKujJ yJ~Jf @AnL jJrJ~eV† 4 @xPjr xJPmT xÄxh xhxq S ß\uJ @S~JoL uLPVr xJPmT xJiJre xŒJhT F ßT Fo vJoLo SxoJjPT \KzP~ @kK•\jT mÜmq ßhS~J~ 10 ßTJKa aJTJr oJjyJKjTr oJouJ hJP~r TPrPZjÇ Vf mOy¸KfmJr 3aJ~ jJrJ~eV† ß\uJ hJ~rJ \\ @hJuPf KmYJrT oKvCr ryoJj oJouJKa @oPu KjP~ @VJoL 5 KhPjr oPiq KmmJhLPT @hJuPf yJK\r yS~Jr KjPhvt ßhjÇ vJoLo SxoJPjr @Aj\LmL IqJc. ßUJTj vJyJ oJouJKa hJP~r TPrjÇ F mqJkJPr ßUJTj vJyJ \JjJj, fôTL yfqJr kr ßo~r @AnL KmKnjú xo~ vJoLo SxoJjPT \KzP~ @Kk•Tr mÜmq ßhjÇ fJZJzJ vJoLo SxoJPjrS FTKa rJ\QjKfT GKfpq rP~PZÇ fJr kPrS fJPT mJrmJr xKâ~ TPr KogqJ KmÃJK∂Tr IkmJh ßhS~J~ vJoLo SxoJj 10 ßTJKa aJTJr oJjyJKjTr IKnPpJPV @AnLr KmÀP≠ oJouJKa hJP~r TPrjÇ ßUJTj vJyJ @rS \JjJj, Ff Khj vJoLo SxoJj ‰ipt iPr KZPuj KT∂á mOy¸KfmJr dJTJ \JfL~ ßk´xTîJPm ßVJuPaKmPur ‰mbPT @mJrS vJoLo SxoJjPT KjP~ ßo~r @AnLr mÜPmqr kr jJrJ~eV† ß\uJr KxKj~r @S~JoL uLPVr ßjfJPhr xPñ @PuJYjJ TPr oJouJKa hJP~r TrJ y~Ç F mqJkJPr ßo~r @AnL mPuj, oJouJ TPr oMU mº TrJ pJPm jJÇ jJrJ~eV†mJxL @oJr xPñ @PZjÇ xπJx KjoNtPu pUj mÜmq KhP~KZ, xπJx KjoNtu TPr ZJzmÇ fgq-k´oJe KjP~A mÜmq ßrPUKZÇ xJPmT xÄxh xhxq vJoLo SxoJPjr oJj KT 10 ßTJKa aJTJ? CPuäUq, Vf 6 oJYt fôTL vJP~˜J UJj xzPTr mJxJ ßgPT ßmr yP~ KjPUÅJ\ y~Ç kPr 8 oJYt xTJPu vyPrr YJrJrPVJPkr vLfuãqJ jhLxÄuVú UJu ßgPT fôTLr uJv C≠Jr TrJ y~Ç 9 oJYt jJrJ~eVP† jK\rKmyLj yrfJu kJKuf y~Ç 10 oJYt vyPr fôTLr mJxJ~ FPx jJrJ~eV†-4 @xPjr FoKk xJrJy ßmVo TmrL KVP~ kKrmJPrr xhxqPhr xJ∂ôjJ ßhjÇ ßxKhj rKlCr rJKæ S FoKk TmrL hM\jA yfqJr \jq KmPvw oyuPT hJ~L TPrjÇ 15 oJYt YJwJ|J~ vyLh KojJPr xoJPmv TPr KxKa TrPkJPrvPjr ßo~r cJ. ßxKujJ yJ~Jf @AnL S rKlCr rJKæ yfqJr \jq xrJxKr vJoLo SxoJjPT ßhJwJPrJk TPrjÇ

xKÿKuf AxuJoL ß\JPar hJKm FTJ•Pr oM\JKyh mJKyjL VPzj IJuäJoJ vlL dJTJ, 5 FKk´u - ßylJ\Pf AxuJPor @Kor vJy @yoh vlL FTJ•Pr oM\JKyh mJKyjL Vbj TPr kJKT˜JKj ßxjJ S rJ\JTJrPhr xyJ~fJ TPrj mPu hJKm TPrPZj mJÄuJPhv xKÿKuf AxuJoL ß\JaÇ pM≠JkrJiLPhr xPmtJó vJK˜ hJKmPf @PªJujrf Ve\JVre oûKmPrJiL ßylJ\Pf AxuJPor KmÀP≠ \JoJ~JPf AxuJoLPT ÈrãJr' IKnPpJV @xJr kr FTJ•Pr xÄVbjKar @KoPrr nëKoTJ fáPu @jPuj xKÿKuf AxuJoL ß\JPar xnJkKf yJPl\ oJSuJjJ K\~JCu yJxJjÇ Vf mOy¸KfmJr \JfL~ ßk´xTîJPm FT xÄmJh xPÿuPj KfKj mPuj, FTJ•Pr pUj kJKT˜JKj ßxjJ @r fJPhr ßhJxrrJ F ßhPv yfqJ, iwte S KjptJfj YJKuP~KZu, fUj ßylJ\Pfr ßjfJrJ ßTJgJ~ KZPuj? ßylJ\Pfr ßjfJ @yoh vlL FTJ•Pr kJKT˜JjPT rãJr \jq oM\JKyh mJKyjL Vbj TPr kJKT˜JKj ßxjJ @r rJ\JTJrPhr xm TJP\ xyPpJKVfJ TPrjÇ @yoh vlL FUj kJKT˜JPjr ßhJxrPhr rãJr ÈFP\¥J' mJ˜mJ~Pj oJPb ßjPoPZjÇ vJymJPVr Ve\JVre oPûr xÄVbTPhr ÈjJK˜T' @UqJK~f TPr fJPhr ßV´¬Jr S vJK˜r hJKmPf xŒ´Kf ßxJóJr y~ ßylJ\Pf AxuJoÇ Ve\JVre oPûr Y¢V´JPo xoJPmPvS mJiJ ßh~ fJrJÇ Y¢V´JPo ßylJ\Pfr xoJPmv ßgPT pM≠JkrJPi oOfáqh§k´J¬ \JoJ~Jf ßjfJ ßhuJS~Jr ßyJxJAj xJBhLr oMKÜr hJKmPf ߡJVJjS ßh~J y~Ç xKÿKuf AxuJoL ß\JPar xnJkKf mPuj, \JoJ~Jf ßjfJ ßVJuJo @po, Kj\JoL, xJBhL, TJPhr ßoJuäJ, TJoJÀöJoJj FmÄ KmFjKk ßjfJ xJuJyCK¨j TJPhr ßYRiMrL S @»Mu @Kuo VÄrJ oyJj oMKÜpMP≠ kJKT˜JKj yJjJhJr mJKyjLr kã KjP~KZuÇ iPotr ßhJyJA KhP~ fJrJ ßp 30 uJU oJjMwPT yfqJ TPrKZu fJPhr oPiq xÄUqJVKrÔrJA oMxuoJj KZuÇ FTJ•Prr SA VeyfqJTJrLrJ mJXJKu \JKfr S AxuJPor KYrhMvojÇ kKm© Tár@Pj VeyfqJr vJK˜ KyPxPm oOfáqhP§r TgJ muJ yP~PZ CPuäU TPr oJSuJjJ K\~JCu yJxJj mPuj, @uäJy rJæMu @uJKoj @oJPhr jJoJp-ßrJ\J ßpnJPm lr\ TPr KhP~PZj KbT ßxnJPmA huof KjKmtPvPw xTu pM≠JkrJiL WJfTPhr KmYJr TrJS kKm© Tár@Pjr KmiJj IjMpJ~L @oJPhr \jq lr\ TrJ yP~PZÇ Èiot ImoJjjJr' IKnPpJPV mäVJrPhr ßV´¬Jr TrJ~ xrTJrPT xJiMmJh \JjJPuS pJrJ pM≠JkrJiLPhr rãJ~ KmKnjúnJPm iotL~ CÛJKj ZzJPò fJPhr KmÀP≠ mqm˙J jJ ßj~J~ ßãJn k´TJv TPrj xKÿKuf AxuJoL ß\JPar ßjfJÇ KfKj mPuj, \JoJ~Jf-KvKmPrr mäV S mäVJrrJ FUPjJ myJu fKm~Pf @PZ, pKhS FrJA pM≠JkrJiLPhr KmYJr mJjYJPu IPjqr jJPo ná~J FTJC≤ UMPu Ikk´YJr YJuJPòÇ kKm© TJmJ vrLPlr KVuJPkr IkmqmyJr TPr xJBhLr oMKÜr ná~J oJjmmºPjr ZKm TP~TKa kK©TJ~ k´TJKvf yS~Jr kPrS TJmJ vrLPlr ImoJjjJr \jq TJCPT ßV´¬Jr S vJK˜r mqm˙J TrJ y~KjÇ iot rãJr jJPo ßylJ\Pf AxuJPor uÄoJYt TotxNKY AxuJo S ßTJr@Pjr KmPrJiL CPuäU TPr oJSuJjJ K\~JCu mPuj, fJrJ oJSPxfáÄP~r ofJhPvtr uÄoJPYtr iJrT S mJyTÇ kKm© ßTJr@j S AxuJoPT @uäJy KjP\A ßylJ\f TrJr ßWJweJ KhP~ 15 jÄ xNrJ Ky\Prr 9jÄ @~JPf KYr˙J~LnJPm KmiJj KhP~ @uäJy fJ'@uJ mPuj, AjúJ jJyjM jJppJujJ\ KpTrJ S~J AjúJ uJÉ uJ-yJ-Kl\Mj, IgtJ“ È@KoA Tár@j ImfLet TKr~JKZ FmÄ Imvq @KoA CyJr xÄrãT'Ç ßxUJPj @uäJyr hJK~fô kJuPjr TgJ v~fJj ZJzJ ßTC muPf kJPr jJÇ xÄmJh xPÿuPj IjqPhr oPiq xÄVbPjr xyxnJkKf oMlKf ß\JmJP~h @uL, pMVì xJiJre xŒJhT @uyJ\ F Ka Fo mJyJCK¨j, xJÄVbKjT xŒJhT oJSuJjJ ßoJxPuy CK¨j, ßTª´L~ ßjfJ yJPl\ oJSuJjJ jMÀu TKro k´oMU CkK˙f KZPujÇ

@VJoL IPÖJmPrA C“kJhPj @xPZ xJKoPar ßoWjJWJa KmhMq“PTª´ dJTJ, 5 FKk´u - YuKf mZPrr IPÖJmPrA xJKoa ßoWjJWJa KmhMq“PTPª´r KxŒu xJAPTu kJS~Jr käqJ≤ KyPxPm C“kJhPj @xPZ 210 ßoVJS~JaÇ FKa krmftLPf T’JA¥ xJAPTu kJS~Jr käqJ≤ KyPxPm C“kJhPj @xPm 2014 xJPur \MuJAPfÇ fUj Fr C“kJhj ãofJ hÅJzJPm 335 ßoVJS~JaÇ KxŒu xJAPTPur \jq APfJoPiqA 60 nJV FmÄ T’JA¥ xJAPTPur \jq 55 nJV TJ\ xŒjú yP~PZ mPu \JKjP~PZj xJKoa ßoWjJWJa kJS~Jr ßTJŒJKjr TotTftJrJÇ FUj ÊiM pπkJKf mxJPjJr TJ\ YuPZÇ mJÄuJPhv KmhMq“ Cjú~j ßmJPctr (KkKcKm) KjitJKrf 24 oJx xoP~r oPiqA F ßTª´Ka C“kJhPj @xPZÇ fPm kOKgmLr AKfyJPx xmPYP~ To xoP~ F KmhMq“PTª´Ka C“kJhPj @xPZ mPu hJKm TPrPZj xJKoa V´∆Pkr ßY~JroqJj @»Mu @K\\ UJjÇ xPr\KoPj xJKoa ßoWjJWJa KmhMq“PTª´ kKrhvtjTJPu ßhUJ pJ~, 26 FTr \J~VJr Skr KjKotf VqJxKnK•T ßmxrTJKr mz F KmhMq“PTPª´r k´J~ xm pπkJKfA FPx ßVPZÇ FUj ÊiM mxJPjJr TJ\ YuPZÇ YJ~jJr 250 \Pjr KmPvwù Kaoxy ßhKv 100 \Pjr ßmKv ßaTKjTqJu ßuJT KmrJoyLjnJPm TJ\ TrPZjÇ TJP\r IV´VKfPf xP∂Jx k´TJv TPrPZj xJKoa V´∆Pkr TotTftJrJÇ k´P\PÖr KmKnjú KhT xJÄmJKhTPhr WMPr ßhUJj xJKoPar ßY~JroqJjxy Ijq TotTftJrJÇ


SURMA m 12 - 18 April 2013

ßrPu 107 jJvTfJ, Z~Kar fh∂ yP~PZ hMmO•Phr hJ~L TPr hJ~ ßvw, TJCPT KYK¤f TrJ pJ~Kj

dJTJ, 5 FKk´u - Vf kJÅY x¬JPy ßrPur kNmt S kKÁoJûPu xÄWKaf 107Ka jJvTfJr oPiq ÊiM xJfKa WajJ~ fh∂ TKoKa Vbj TrJ yP~PZÇ Z~Ka TKoKa fJPhr k´KfPmhj \oJ KhP~PZÇ xm k´KfPmhPjA WajJr \jq ßTmu ÈhMmtí•Phr' hJ~L TrJ y~Ç ßrPur ßTJPjJ TotTftJ-TotYJrL mJ KjrJk•Jr hJK~Pfô gJTJ TJrS ßTJPjJ ImPyuJ mJ xÄPväPwr fgq fJPf ˙Jj kJ~KjÇ iJrJmJKyT jJvTfJr WajJ~ ßrPur dJTJ, Y¢V´Jo S KxPua KmnJV KjP~ VKbf kNmtJûPu 38Ka oJouJ yP~PZÇ Fxm oJouJ~ F kpt∂ ßV´¬Jr ßhUJPjJ yP~PZ 73 \jPTÇ xm TKa oJouJr fh∂ YuPuS kMKuv jJvTfJr xPñ xŒíÜ TJCPT KYK¤f TrPf kJPrKjÇ PruSP~ kNmtJûPur kMKuv xMkJr ßoJ. j\Àu AxuJo mPuj, È73 \jPT ßV´¬Jr TPrKZÇ Fr oPiq TMKouäJ~ ßruuJAj CkPz ßluJr WajJ~ 18 \jPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZ, pJPhr KroJP¥ ßjS~Jr @Pmhj TPrKZÇ mJKT 55 \j @xJKor TJZ ßgPT @orJ èÀfôkNet fgq kJAKjÇ' kKÁoJûPur kNetJñ fgq \JjJ x÷m y~KjÇ PruSP~ xN© \JjJ~, 28 ßlmsM~JKr ßgPT VfTJu míy¸KfmJr kpt∂ kJÅY x¬JPy kNmtJûPu 91Ka FmÄ kKÁoJûPu 16Ka jJvTfJr WajJ WPaPZÇ xmtPvw VfTJu \JoJukMPr ßruuJAPj ßV´Pjc kMÅPf rJUJr oPfJ WajJ WPaPZÇ dJTJ ßgPT ßxjJmJKyjLr KmPvw hu KVP~ fJ KjK‘~ TPrPZÇ Vf oñumJr ßnJPr Y¢V´JoVJoL fNetJ KjvLgJ TMKouäJ xhr hKãe

CkP\uJr v´Lo∂kMPr jJvTfJr KvTJr y~Ç FPf ßrPur YJr ßTJKa aJTJr xŒh jÓ yP~PZÇ @yf yP~PZ 30 pJ©LÇ F WajJr fh∂ FUPjJ YuPZÇ Z~Ka fh∂ k´KfPmhPjA jJvTfJr \jq ÈhMmtí•Phr' hJ~L TrJ yPuS FTJKiT ßru TotTftJ jJo k´TJv jJ TPr mPuPZj, FA ÈhMmtí•' @xPu \JoJ~Jf-KvKmPrr TotLrJÇ fJÅPhr cJTJ yrfJPur xo~ mJ @PV k´KfKa WajJ WPaPZÇ TMuJCzJr jJvTfJr WajJ~ ßrPur hMA TotTftJr KmÀP≠ VJKluKfr IKnPpJV FPj fJÅPhr xJoK~T mrUJ˜ TrJ yP~PZÇ fPm fJ fh∂ k´KfPmhj ßhS~Jr @PVA TrJ yP~PZÇ mz jJvTfJ~ xJf fh∂ TKoKa: kNmtJûPu Vf oñumJr ßnJPr TMKouäJ~, 28 ßlmsM~JKr ßljLPf, 4 oJYt dJTJr TouJkMPr S 19 oJYt míy•r KxPuPar TMuJCzJ~ mz jJvTfJr WajJ WPaÇ FA YJrKar oPiq KfjKa WajJ~ TKoKa k´KfPmhj KhP~PZÇ kKÁoJûPu rJ\vJyLPf Kx‹KxKa FéPk´Pxr ßTJPY @èj FmÄ VJAmJºJ~ mJojcJñJ ߈vj S mèzJ ߈vj IKVúxÄPpJPVr WajJ~S fh∂ TKoKa kígT k´KfPmhj KhP~PZÇ PTJPjJ k´KfPmhPjA ßrPur TotTftJ-TotYJrLPhr ßTJPjJ VJKluKf mJ xÄPväw @PZ KT jJ, ßx KmwP~ KTZM muJ y~KjÇ nKmwqPf jJvTfJ FzJPf fJrJ ßTJPjJ xMkJKrvS TPrKjÇ TouJkMPr ßTJPY IJèj: ßTmu Vf 4 oJYt TouJkMPr CkTNu FéPk´Pxr KfjKa ßTJPYr @èj uJVJPjJr WajJ~ fh∂ TKoKa KTZM xMkJKrv TPrPZÇ F WajJr

\jqS ÈhMmtí•Phr' hJ~L TrJ y~ k´KfPmhPjÇ ßhPvr k´iJj ßruPˆvPj WaJ SA jJvTfJr \jq ßrPur TJrS KmÀP≠ ßTJPjJ KTZM mPuKj TKoKaÇ @PxKj KjrJk•Jr k´xñKaSÇ FA TKoKar k´iJj KZPuj KmnJVL~ kKrmyj TotTftJ (KcKaS) xJuJyCK¨jÇ TKoKa jJvTfJ FzJPjJr \jq TouJkMr ߈vPjr IYu 14Ka KxKxKaKn TqJPorJ xYu TrJ, ߈vPj kptJ¬ IKVúKjmtJkT pπ rJUJ, ßrPur k´PfqT TotTftJ S TotYJrLPT @èj ßjnJPjJr k´Kvãe ßhS~J, èÀfôkNet ߈vPj IKVúKjmtJke S jJvTfJKmPrJiL oyzJr mqm˙J TrJ FmÄ ßasPjr AK†j, VJctrMo S kJS~Jr TJPr IKVúKjmtJkT pπ rJUJr xMkJKrv TPrPZÇ kNmtJûPur oyJmqm˙JkT ßoJ. fJlJöu ßyJPxj mPuj, ÈoyzJ ZJzJ mJKT xMkJKrv @orJ mJ˜mJ~Pjr TJP\ yJf KhP~KZÇ jJvTfJ ßbTJPjJS FTirPjr oyJzJÇ ßxA oyzJr TJP\ @orJ mq˜ @KZÇ' TMuJCzJ~ ßasj uJAjYMqf: Vf 19 oJYt TMuJCzJ ߈vPjr IhNPr KlxPkäa UMPu rJUJ~ ßasPjr Z~Ka mKV uJAjYMqf y~Ç F WajJ~ YJr xhPxqr fh∂ TKoKar k´iJj KZPuj KmnJVL~ kKrmyj TotTftJ (KcKaS)Ç kNmtJûPur k´iJj kKrYJuj TotTftJ (KxSKkFx) ßoJ. ßmuJu CK¨j mPuj, fhP∂ ßhUJ ßVPZ, TMuJCzJ~ ßruuJAPjr KlxPkäa UMPu ßluJr @VJo fgq ßkP~KZPuj ˙JjL~ TotTftJrJÇ KT∂á TJptTr mqm˙J ßjS~J y~KjÇ fPm VJKluKfr IKnPpJPV fh∂ k´KfPmhj

hJKUPur @PVA ߈vjoJˆJr S CkxyTJrL k´PTRvuLPT xJoK~T mrUJ˜ TrJ yP~KZuÇ PljLPf ßasj uJAjYMqf: Vf 28 ßlmsM~JKr rJPf Y¢V´JoVJoL ßasPjr Z~Ka mKV uJAjYMqf yS~Jr WajJ~ VKbf fh∂ TKoKa fJPhr k´KfPmhPj mPuPZ, \JoJ~Jf-KvKmPrr cJTJ yrfJPu hMmtí•rJ KlxPkäa UMPu rJPUÇ FA fh∂ TKoKar k´iJj KZPuj KmnJVL~ kKrmyj TotTftJÇ kKÁoJûPu Kfj jJvTfJ: oJjmfJKmPrJiL IkrJPir hJP~ \JoJ~Jf ßjfJ ßhuJS~Jr ßyJxJAj xJBhLr oífMqhP§r @PhPvr kr rJ\vJyLPf Kx‹KxKa FéPk´Pxr ßTJPY @èj FmÄ VJAmJºJ mJojcJñJ ߈vj \ôJKuP~ ßhS~J S mèzJ ߈vPj FTKa Tã kMKzP~ ßhS~Jr WajJ~ KfjKa fh∂ TKoKa TrJ y~Ç kKÁoJûPur oyJmqm˙JkT ßlrPhRx @uo mPuj, F IûPu 16Ka jJvTfJ yP~PZÇ mz KfjKa WajJr \jq hMmtí•rJ hJ~L FmÄ WajJèPuJ WPaPZ fJ“ãKeTnJPmÇ FPf ßrPur xJPz xJf ßTJKa aJTJ ãKf yP~PZÇ SP~oqJjPhr xfTt gJTPf KjPhtv: ßruuJAj kJyJrJ ßhS~J S uJAPj ©∆Ka ßhUPu hs∆f xJKrP~ ßfJuJr TJP\ KjP~JK\f SP~oqJjPhr @rS xfTt gJTJr KjPhtv KhP~PZ ßru TftíkãÇ kNmtJûPur k´iJj k´PTRvuL F ßT Fo oJymMm Cu @uo mPuj, k´Kf kJÅY KTPuJKoaJr ßruuJAj ßorJof S kJyJrJr \jq hM\j TPr SP~oqJj gJPTjÇ KhPjr ßmuJ~ fJÅrJ xKbTnJPm hJK~fô kJuj TPr @xPZjÇ rJPfr KhPT ßTmu kJyJrJr TJP\ YPuÇ oJymMm Cu @uo mPuj, hMmtí•rJ ßruuJAPjr mJÅTèPuJPT uãqm˜M TPr jJvTfJ YJuJPòÇ TJre, uJAPjr mJÅPT KlxPkäa UMPu rJUJ yPu AK†Pjr mJKfr @PuJPf fJ ßhUJ pJ~ jJÇ F TJrPe TMKouäJ, ßljL S TMuJCzJ~ ßasj uJAjYMqf yP~PZÇ kNmtJûPur oyJmqm˙JkT ßoJ. fJlJöu ßyJPxj \JjJj, j\rhJKr mJzJPjJ yP~PZÇ ßruuJAPj jJvTfJr fgq SP~oqJjrJ pKh @VJo \JjJPf kJPrj, fJ yPu YJuPTrJ @PVA ßasj gJKoP~ KhPf kJrPmjÇ FPf I∂f hMWtajJ FzJPjJ pJPmÇ

TMKouäJ~ ßruuJAPjr kJv ßgPT jJa-mM ßUJuJr pπ C≠Jr @PrJ 14 KvKmr TotL ßV´lfJr dJTJ, 6 FKk´u - TMKouäJ~ ßruuJAPj jJvTfJr oJouJ~ xhr hKãe oPcu gJjJ kMKuv míy¸KfmJr rJfnr IKnpJj YJKuP~ KvKmPrr @PrJ 14 TotLPT ßV´lfJr TPrPZÇ Vf ÊâmJr fJPhr @hJuPf kJbJPjJ y~Ç FKhPT WajJ˙Pur kJPvr FuJTJ ßgPT VfTJu kKrfqÜ Im˙J~ ßruuJAPjr jJamM ßUJuJr TJP\ mqmyNf ßuJyJr ‰fKr FTKa ßrj\ (pπ) C≠Jr TPrPZ kMKuvÇ hMmtí•rJ ßruuJAPjr KlvPkäa S jJa-mM M ßUJuJr TJP\ pπKa mqmyJr TPr mPu iJreJ TrJ yPòÇ Vf oñumJr 18 huL~ ß\JPar cJTJ yrfJPur Khj ßnJPr dJTJ-Y¢V´Jo ßrukPgr TMKouäJr xhr hKãe CkP\uJr v´Lo∂kMr

(fJrJTM~J) FuJTJ~ hMmtí•rJ ßru uJAPjr KlvPkäa UMPu ßlPu n~Jmy jJvTfJr WajJ WaJ~Ç F WajJ~ ßru kMKuv mJhL yP~ uJTxJo K\@rKk gJjJ~ oJouJ TPrÇ SA oJouJ~ kMKuv míy¸KfmJr rJPf CkP\uJr ßTJamJKz FuJTJ~ KvKmr Kj~Kπf ßoPx IKnpJj YJKuP~ \JuJu CK¨j, ßhPuJ~Jr ßyJPxj, AxrJKlu ßyJPxj, vJUJS~Jf ßyJPxj, @mhMr ryoJjxy KvKmPrr 14 TotLPT ßV´lfJr TPrÇ xhr hKãe gJjJr SKx @AjMu yT \JjJj, kMKuv WajJ˙u v´Lo∂kMr ßgPT k´J~ 1 KTPuJKoaJr hNPr rJokMr FuJTJr FTKa iJPjr \Ko ßgPT VfTJu xTJPu

ßruuJAPjr jJa-mM ßUJuJr pπKa C≠Jr TPrÇ pπKa k´J~ @zJA lMa u’J S S\j k´J~ 8 ßTK\Ç ßruuJAPjr KlvPkäa S jJa-mM ßUJuJr TJP\ pπKa mqmyJr yP~ gJTPf kJPrÇ FKhPT oJouJr fh∂TJrL TotTftJ K\@rKk'r TMKouäJ lJÅKzr AjYJ\t @mMu UJP~r \JjJj, F kpt∂ F oJouJ~ ßoJa 34 \jPT ßV´lfJr TrJ yPuJ Ç FPhr xmJA KvKmr TotL mPu KfKj \JjJjÇ FKhPT WajJr YJr Khj kr VfTJu hMWtajJ˙Pur hM'kJPv \KoPf kPz gJTJ ßrPur Km±˜ AK†j S mKVèPuJ C≠Jr TrJ yP~PZÇ Fxo~ KmKnjú ˙JPj pJ©LmJyL ßasj @aTJ kPz mPu ßruSP~ xNP© \JjJ ßVPZÇ

UmrJUmr 17

KmkJPT ßhz yJ\Jr VJPot≤x TJrUJjJ KxKu¥JPr VqJx xrmrJy mPº xrTJKr Kx≠J∂

dJTJ, 6 FKk´u - TJrUJjJ~ KxKu¥JPr VqJx xrmrJy mº TrJr xrTJKr KxºJP∂ KmkJPT kzPf pJPò k´J~ 1500 ‰fKr ßkJvJT TJrUJjJÇ Fr lPu Fxm TJrUJjJr C“kJhj TJptâo FPTmJPrA mº yP~ pJS~Jr @vïJ rP~PZ mPu oPj TPr ‰fKr ßkJvJT C“kJhjTJrL oJKuTPhr xÄVbj KmK\FoAFÇ Vf míy¸KfmJr xÄVbPjr ßjfJrJ KffJx VqJx asJ¿Kovj F¥ KcKˆsKmCvPjr mqm˙JkjJ kKrYJuT AK†Kj~Jr jSvJh AxuJPor xJPg xJãJ“ TPr Fr k´KfTJr ßYP~PZjÇ KmK\FoAF'r xnJkKf @KfTMu AxuJo k´KfKjKihPur ßjfífô ßhjÇ KmK\FoAF xnJkKf mPuj, FKa TrJ yPu 1 yJ\Jr 500 ßkJvJT TJrUJjJr C“kJhj TJptâo FPTmJPrA mº yP~ pJPmÇ TotyLj yP~ kzPm F KvP·r k´J~ 15 uJU v´KoTÇ KfKj mPuj, ßkJvJT KvP· YJKyhJ IjMpJ~L VqJx xrmrJy S VqJPxr ßk´xJr jJ gJTJr TJrPe FA TJrUJjJèPuJ C“kJhj TJptâo YJuM rJUJr \jq xŒNetrNPk KxFjK\ VqJPxr Ckr KjntrvLuÇ VqJx kKrK˙Kfr CjúKf yS~Jr @V kpt∂ FA KvP· KxKu¥JPr VqJx xrmrJy mqm˙J YJuM rJUJr hJKm \JjJj KfKjÇ CPhqJÜJrJ \JjJj, IPjT CPhqJÜJ hLWtKhj kNPmt ßoKvjJrL\ @ohJKj TPr Kv· k´KfÔJ TPrPZjÇ KT∂á VqJx xÄPpJV jJ kJS~J~ fJrJ FUj kpt∂ C“kJhj TJptâPo ßpPf kJrPZj jJÇ IgY mqJÄPTr xMh pgJrLKf kKrPvJi TrPf yPòÇ FA TJrUJjJèPuJPf IV´JKiTJr KnK•Pf IjKfKmuP’ VqJx xÄPpJPVr hJKm \JjJPjJ y~Ç FZJzJ ßkJvJT KvP· YJKyhJ IjMpJ~L VqJPxr ßuJc míK≠, kptJ¬ ßk´xJrxy KjrmKòjú VqJx xrmrJy KjKÁf TrJ, Éa TPr VqJx xÄPpJV KmKòjúxy y~rJKj mº TrJxy TP~TKa hJKm \JjJj KffJx VqJx asJ¿KovPjr mqm˙JkjJ kKrYJuTPTÇ KffJx VqJx asJ¿KovPjr mqm˙JkjJ kKrYJuT \JKjP~PZj, @VJoL ßxP¡’r jJVJh VqJx xÄTa xoJiJPj hívqoJj IV´VKf yPf kJPrÇ k´KfKjKihPu IjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj KmK\FoAF'r KÆfL~ xy-xnJkKf Fx Fo oJjúJj TKY, xy-xnJkKf vKyhMuäJy @K\o, kKrYJuT @rvJh \JoJu KhkM k´oMUÇ

Y¢V´Jo AKkP\Pc n~Jmy IKVúTJ§ \MfJ lqJÖKrr mqJkT ãKf dJTJ, 6 FKk´u - Y¢V´Jo AKkP\Pc (KxAKkP\c) FPéuKvSr xM\ jJPor FTKa k´KfÔJPj VfTJu ÊâmJr n~Jmy IKVúTJP§ mqJkT ã~ãKf yP~PZÇ mJÄuJPhKv oJKuTJjJiLj FA k´KfÔJjKar 3Ka ACKja @èPj xŒNet n˛LnNf yP~PZÇ KmTJu 3aJ~ @èj uJVJr kr ÈFPéuKvSr xM\' TJrUJjJ, èhJo S IjqJjq ACKjaèPuJ aJjJ xJPz 4 WµJ @èPjr n~Jmy ßuKuyJj KvUJ~ n˛LnNf y~Ç AKkP\c ß\jJPru oqJPj\Jr FxFo @mhMr rKvh WajJ˙u ßgPT \JjJj, xPºq xJPz 7aJ~ @èj uJVJr xJPz 4 WµJ kr @èj Kj~πPe @PxÇ ãKf mqJkTÇ KxVJPrPar ImKvÓ IÄv ßgPT @èPjr xN©kJf mPu iJreJ TrJ yPòÇ Y¢V´JPor @V´JmJh˙ hoTu Kj~πe Tã ßgPT \JjJPjJ yP~PZ, @èj ßjnJPf fJ“ãKeTnJPm 5Ka hoTu ߈vPjr 16Ka VJKz WajJ˙Pu ZMPa pJ~Ç AKkP\c 4jÄ xzPT ImK˙f FPéuKvSr xM\Fr @èj ßjnJPjJr TJ\ rJf 8aJ kpt∂ ImqJyf KZPuJÇ

xJVPr nNKo kMjÀ≠JPr k´pMKÜVf xyJ~fJ~ @V´yL ßjhJruqJ¥ dJTJ, 6 FKk´u - mPñJkxJVPr nNKo kMjÀ≠JPr TJKrVKr S k´pMKÜVf xyJ~fJ ßh~Jr @V´y k´TJv TPrPZ ßjhJruqJ¥Ç FZJzJ VnLr xoMhsmªr KjotJe, kJKjxŒh mqm˙JkjJ, k´JTíKfT hMPptJV ßoJTJPmuJ, \umJ~Mr kKrmftj\Kjf ^MÅKT yrJx S T~uJKnK•T hã \ôJuJKj C“kJhjUJPf ßjhJruqJ¥ mJÄuJPhvPT k´pMKÜVf xyJ~fJ KhPf @V´yLÇ mJÄuJPhPv KjpMÜ ßjhJruqJP¥r rJÓshNf ßUrPmj xMrc cJ A~JÄ míy¸KfmJr Kv·oπL KhuLk mzM~Jr xJPg @P~JK\f ‰mbPT F @V´y k´TJv TPrjÇ Kv· oπeJuP~ F ‰mbT IjMKÔf y~Ç ‰mbPT Kv· oπeJuP~r IKfKrÜ xKYm K\ Fo \~jJu @PmhLj nNÅA~Jxy oπeJu~ S mJÄuJPhPv ImK˙f ßjhJruqJ¥ hNfJmJPxr D±tfj TotTftJrJ CkK˙f KZPujÇ QmbPT mJÄuJPhPvr Kv·UJPfr Cjú~Pj ßjhJruqJP¥r xyJ~fJr KmwP~ Km˜JKrf @PuJYjJ y~Ç F xo~ ßjhJruqJP¥r yJAPaT Kv· ˙JjJ∂r, oJjm xŒh Cjú~Pj k´Kvãe, \ôJuJKj KjrJk•Jr ßãP© xyJ~fJxy IjqJjq KmwP~ @PuJYjJ~ ˙Jj kJ~Ç ‰mbPT rJÓshNf mPuj, kJKj xŒh mqm˙JkjJ, k´JTíKfT hMPptJV ßoJTJKmuJ S nNKo kMjÀ≠JPr ßjhJruqJ¥ AKfoPiq KmvõoJPjr TJptTr k´pMKÜ CØJmj TPrPZÇ Fr xlu k´P~JV TPr mJÄuJPhv uJnmJj yPf kJPrÇ Fr oJiqPo \jmÉu mJÄuJPhPv nNKor ˝·fJ\Kjf xoxqJ ßoJTJKmuJ x÷m yPmÇ KfKj Cjúf k´pMKÜ mqmyJr TPr T~uJKnK•T KmhMq“ C“kJhPjr oJiqPo mJÄuJPhv Kv·UJPf nKmwqPfr \ôJuJKj YqJPu† ßoJTJKmuJr CPhqJV KjPf kJPr mPu KfKj o∂mq TPrjÇ Kv·oπL mPuj, \jmÉu mJÄuJPhPv Kv·J~Pjr \jq nNKor ˝·fJ rP~PZÇ ßjhJruqJP¥r KmvõUqJf nNKo kMjÀ≠Jr k´pMKÜ k´P~JV TPr mPñJkxJVPr Kv·J~Pjr \jq jfMj \J~VJ UMÅP\ kJS~J x÷mÇ KfKj F uPãq ßjhJruqJP¥r TJKrVKr S k´pMKÜVf xyJ~fJr k´˜JmPT ˝JVf \JjJjÇ


18 UmrJUmr

12 - 18 April 2013 m SURMA

IJr \J~VJ ßjA TJrJVJPr

dJTJ, 10 FKk´u - ßbJÅA ßjA TJrJVJPrÇ mKªPf bJxJÇ mJzPZ rJ\QjKfT oJouJr mKªÇ k´KfKhjA mJzPZ F xÄUqJÇ iJre ãofJr KÆèPerS ßmKv mKª @PZj ßhPvr TJrJVJrèPuJPfÇ ßTJj ßTJj TJrJVJPr iJre ãofJr Kfj mJ YJr èeS mKª @PZjÇ IKfKrÜ mKªr YJPk mKªPhr k´P~J\j ßoaJPf kJrPZj jJ xÄKväÓ TJrJ TftíkãÇ ßhvr 67Ka TJrJVJPrA FTA Im˙JÇ ˝JnJKmT Im˙J~ ßp xTu TJrJVJPr 150 ßgPT 200 mKª gJTPfJ ßxUJPj FUj 500 ßgPT 700, mKª rJUJ yPò VJhJVJKh TPrÇ ßhPvr 64Ka ß\uJ~ 64Ka FmÄ dJTJ~ ßTªsL~ TJrJVJr S VJ\LkMPr ßTªsL~ TJrJVJPrr mKitf IÄv KyPxPm 2Ka ACKja KoPu ßhPv mftoJPj ßoJa 67Ka TJrJVJrÇ xrTJKr KyxJm IjMxJPr ßhPvr TJrVJrèPuJPf ßoJa mKª iJreãofJ 41907 \jÇ TJrJVJrèPuJ ßgPT kJS~J fgq oPf ßhPv mftoJj mKªr xÄUqJ 81305 \jÇ xN©oPf dJTJ ßTªsL~ TJrJVJPr iJre ãofJ 2682 \j, ßxUJPj mKª @PZj 7721 \jÇ ßTªsL~ TJrJVJPrr mKitf IÄv KyPxPm KjKotf VJ\LkMPrr TJKvokMr TJrJVJr ACKja 2-F iJreãofJ 2000, ßxUJPj mKª @PZj 2442 \jÇ TJKvokMPr yJA KxKTCKrKa KyPxPm KjKotf TJrJVJPr iJreãofJ 1020 \Pjr, ßxUJPj mKª @PZj 1804 \jÇ 220 \j iJreãofJr jJrJ~eV† ß\uJ TJrJVJPr FUj mKªr xÄUqJ 1294 \jÇ rJ\vJyL TJrJVJPr mKª iJreãofJ 1600, mftoJPj ßxUJPj @PZj 2512 \jÇ jJPaJr ß\uJ TJrJVJPr iJreãofJ 220, mKª @PZj 720 \jÇ YJÅkJA jmJmV† TJrJVJPr iJreãofJ 153, mKª @PZj 772 \jÇ kJmjJ ß\uJ TJrVJPr iJreãofJ 571, ßxUJPj mKª @PZj 1186 \jÇ KxrJ\V† TJrJVJPr iJreãofJ 200, KT∂á rJUJ yP~PZ 1587 \jPTÇ mèzJ ß\uJ TJrJVJPr iJre ãofJ 708, SA TJrJVJPr mftoJj mKªr xÄUqJ 1762 \jÇ jSVJÅ ß\uJ TJrJVJPr iJre ãofJ 200, ßxUJPj mKª @PZj 1158 \jÇ \~kMryJa TJrJVJPr 131 \Pjr iJreãofJ gJTPuS FUj mKª @PZ 600 \jÇ VJAmJºJ ß\uJ TJrJVJPr iJreãofJ

400, FUJPj mKª @PZj 581 \jÇ rÄkMr ß\uJ TJrJVJPr iJre ãofJ 8500, FUj mKª @PZj 13800 \jÇ KhjJ\kMPrr 650 iJre ãofJr TJrJVJPr mftoJj mKª 1250 \jÇ TMKzVsJo TJrJVJPrr iJre ãofJ 200 \Pjr, mKª @PZj 399 \jÇ kûVz ß\uJ TJrVJPr iJreãofJ 200 \Pjr iJre ãofJ~ mKª @PZj 240 \jÇ uJuoKjr yJa ß\uJ TJrJVJPr iJreãofJ 200, ßxUJPj FUj mKª 710 \jÇ SA TJrJVJr xNP© \JjJ ßVPZ ˝JnJKmT Im˙J~ ßxUJPj 100 \Pjr ßmKv ßuJT TUjS TJrJVJPr ßhUJ pJ~Kj, TJrJVJPrr ßrTctk© ßxaJA mPuÇ jLulJoJrL TJrJVJPr iJreãofJ 200, mKª @PZj 414 \jÇ bJTMrVJÅS TJrJVJPr iJreãofJ 168, FUj mKª @PZj 300 \jÇ Y¢VsJPo jmKjKotf TJrJVJPr iJreãofJ 5000, FUJPj FUj mKª @PZj 4550 \jÇ TémJ\Jr TJrVJPr mKª iJreãofJ 1000, ßxUJPj mKªr xÄUqJ 2400 \jÇ UJVzJZKz TJrJVJPr iJreãofJ 175, mKª @PZj 156 \jÇ mJªrmJj xJm ß\Pu iJre ãofJ 114, FUj mKª @PZj 199 \jÇ rJñJoJKa TJrJVJPr iJreãofJ 145, mKª @PZj 200 \jÇ ßljL ß\uJ TJrJVJPr iJreãofJ 172, mKª @PZj 600 \jÇ msJ¯emJKz~J ß\uJ TJrJVJPr iJreãofJ 504, mKª @PZj 800 \jÇ YJÅhkMr ß\uJ TJrJVJPr iJreãofJ 200, mKª @PZj 487 \jÇ ßjJ~JUJuL ß\uJ TJrJVJPr iJre ãofJ 388, FUj mKª @PZj 782 \jÇ uçLkMr ß\uJ TJrJVJPrr iJreãofJ 295, mKª @PZj 527 \jÇ \JoJukMr ß\uJ TJrJVJPrr iJre ãofJ 307, mKª @PZj 412 \jÇ o~ojKxÄy ß\uJ TJrJVJPr iJreãofJ 996, mftoJPj mKª @PZj 1800 \jÇ aJñJAu ß\uJ TJrJVJPrr iJreãofJ 400, mKª @PZ 800 \jÇ ßvrkMr ß\uJ TJrJVJPr iJreãofJ 200, mKª @PZj 400 \jÇ ßj©PTJjJ ß\uJ TJrJVJPr iJre ãofJ 400, mKª @PZj 474 \jÇ KTPvJrV† ß\uJ TJrJVJPr iJre ãofJ 245, mKª @PZj 1023 \jÇ jrKxÄhL ß\uJ TJrJVJPr iJre ãofJ 244, ßxUJPj mKª @PZj 981 \jÇ oM¿LV† ß\uJ TJrJVJPr iJre ãofJ 164,

mKª @PZj 480 \jÇ vrL~fkMr ß\uJ TJrJVJPr iJre ãofJ 100, mKª @PZj 288 \jÇ lKrhkMr ß\uJ TJrJVJPrr iJreãofJ 719, mKª @PZj 792 \jÇ ßVJkJuV† ß\uJ TJrJVJPr iJreãofJ 348, mKª @PZj 612 \jÇ rJ\mJKz ß\uJ TJrJVJPrr iJreãofJ 100, mKª @PZj 175 \jÇ oJKjTVP† ß\uJ TJrJVJPr iJreãofJ 100, SA TJrJVJPr mftoJPj mKª @PZj 500 \jÇ KxPua ß\uJ TJrJVJPrr iJreãofJ 1210, mftoJPj ßxUJPj mKª @PZj 3400 \jÇ ßoRunLmJ\Jr ß\uJ TJrJVJPrr iJreãofJ 400, ßxUJPj mKª @PZj 704 \jÇ yKmV† ß\uJ TJrJVJPr iJreãofJ 500, ßxUJPj mKª @PZj 1080 \jÇ xMjJoV† ß\uJ TJrJVJPrr iJreãofJ 100, FUJPj mKª @PZj 700 \jÇ UMujJ ß\uJ TJrJVJPr iJreãofJ 504, FUJPj mftoJPj mKª @PZj 1800 \jÇ mJPVryJa ß\uJ TJrJVJPr iJreãofJ 400, FUj mKª @PZj 526 \jÇ xJfãLrJ ß\uJ TJrJVJPr iJreãofJ 430, SA TJrJVJPr FUj mKª @PZj 970 \jÇ pPvJr ß\uJ TJrJVJPr iJreãofJ 2800, FUj FUJPj mKª @PZj 4365 \jÇ jzJAu ß\uJ TJrJVJPr iJreãofJ 200, mKª @PZj 406 \jÇ oJèrJ ß\uJ TJrJVJPr iJreãofJ 172 \j, mKª @PZj 483 \jÇ K^jJAhy ß\uJ TJrJVJPr iJreãofJ 250, mKª @PZj 500 \jÇ YM~JcJñJ TJrJVJPr iJre ãofJ 300, mKª @PZj 500 \jÇ ßoPyrkMr ß\uJ TJrJVJPr iJreãofJ 200, mKª @PZj 255 \jÇ TMKÓ~J ß\uJ TJrJVJPr iJreãofJ 590, mKª @PZj 1100 \jÇ mKrvJu ß\uJ TJrJVJPr iJreãofJ 627, mftoJPj mKª @PZj 1800 \jÇ mrèjJ ß\uJ TJrJVJPrr iJre ãofJ 120, mKª @PZj 403 \jÇ kaM~JUJuL ß\uJ TJrJVJPr iJreãofJ 278, mKª @PZj 405 \jÇ ^JuTJKb ß\uJ TJrJVJPr mKª iJreãofJ 155, ßxUJPj mKª @PZj 203 \jÇ KkPrJ\kMr ß\uJ TJrJVJPr 140 iJre ãofJr KmkrLPf mKª @PZj 464 \jÇ ßnJuJ ß\uJ TJrJVJPrr mKª iJreãofJ 100, ßnJuJ ß\uJ TJrJVJr xNP© \JjJ ßVPZ SA TJrJVJPr mftoJPj mKªr xÄUqJ 500Ç

\ÀKr @Aj ßWJweJr kJÅ~fJrJ YuPZ c. ßoJvJrrl

dJTJ, 6 FKk´u - ãofJ hLWt˙J~L TrPf xrTJr ßhPv \ÀKr @Aj ßWJweJr kJÅ~fJrJ TrPZ mPu IKnPpJV TPrPZj KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq c. UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxjÇ Vf ÊâmJr rJ\iJjLr \JfL~ ßk´x TîJPmr xJoPj oJjmmºj-krmftL FT xoJPmPv k´iJj IKfKgr mÜPmq KfKj F IKnPpJV TPrjÇ hPur pMVì oyJxKYm @oJjCuäJy @oJPjr Kj”vft oMKÜr hJKmPf ßTrJjLV† oPcu CkP\uJ ß˝òJPxmT hu SA TotxNKYr @P~J\j TPrÇ c. ßoJvJrrl mPuj, FTKhPT ßylJ\Pf AxuJoPT xoJPmPvr IjMoKf KhP~PZ xrTJr; IjqKhPT uÄoJYt k´KfPrJPi KjP\Phr ohhkMÓ xÄVbjèPuJ yrfJu @øJj TPrPZÇ vJymJKVrJS ImPrJi ßWJweJ TPr ßfRKyKh \jfJr TotxNKY mJiJVs˜ TrPZÇ F rTo kKrK˙Kf xíKÓ TPr xrTJr ßhPv \ÀKr @Aj ßWJweJr kJÅ~fJrJ TrPZÇ KfKj mPuj, ßhPv FoKjPfA rJ\QjKfT IK˙rfJ KmrJ\ TrPZ, Fr oPiq kJJkJK TotxNKY KhP~ xrTJr kKrK˙KfPT @rS IK˙rfJr KhPT ßbPu KhPòÇ ßTJPjJ VefJKπT TotxNKYPf mJiJ ßhS~Jr IKiTJr xrTJPrr ßjA mPu oPj TPrj KfKjÇ xrTJPrr CP¨Pv KfKj mPuj, 16fo xÄPvJijL FPj KvVKVr ßp jJPoA ßyJT, KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYj KhjÇ fJyPu IK˙rfJr yJf ßgPT ßhvPT C≠Jr TrPf kJrPmjÇ

uçLkMPr pMmhu ßjfJPT èKu TPr yfqJ

dJTJ, 6 FKk´u - uçLkMPr FT pMmhu ßjfJPT xπJxLrJ èKu TPr yfqJ TPrPZÇ xhr CkP\uJr nJñJUJ ACKj~Pjr hKãe rJiJkMr VsJPo VfTJu ÊâmJr rJf 10aJr KhPT xπJxLrJ xhr CkP\uJ pMmhPur xy xnJkKf j\Àu AxuJo KuajPT oJgJ~ I˘ ßbKTP~ èKu TPrÇ FPf WajJ˙PuA fJr oífMq y~Ç yfqJTJP§r \jq ß\uJ pMmhu ˙JjL~ mKvTkMr ACKj~Pjr @S~JoL uLV xoKgtf ßY~JroqJj @mMu TJPvo K\yJhLPT hJ~L TPrPZÇ yfqJTJP§r k´KfmJPh ß\uJ pMmhu @VJoLTJu ßrJmmJr uçLkMPr @iJPmuJ yrfJPur cJT KhP~PZÇ KjyPfr uJv o~jJfhP∂r \jq uçLkMr xhr yJxkJfJu oPVt ßjS~J yP~PZÇ kMKuv S FuJTJmJxL \JjJ~, kNmt v©MfJr ß\r iPr I˘iJrL xπJxLrJ j\Àu AxuJo KuajPT fJr hKãe rJiJkMr VsJPor nJAuqJ mJK≤ jJoT FuJTJr mJKzr xJoPj ßkP~ oJgJ~ I˘ ßbKTP~ èKu TPr kJKuP~ pJ~Ç kPr yJxkJfJPu ßjS~Jr kPg fJr oífMq y~Ç xhr gJjJr SKx ßoJ. @ufJl ßyJPxj \JjJj, èKuKm≠ yP~ j\Àu AxuJo Kuaj jJPor FT\j UMj yP~PZjÇ

@©JAP~ KkKaP~ @S~JoL uLV TotL yfqJ

dJTJ, 6 FKk´u - jSVJÅr @©JAP~ kMuT xrTJr(42) jJPo FT @S~JoL uLPVr TotLPT KkKaP~ yfqJ TrJ yP~PZÇ ÊâmJr CkP\uJ ˝J˙q ToPkäPé KYKT“xJiLj Im˙J~ fJr oífMq y~Ç Kjyf kMuT xrTJr CkP\uJr KmvJ ACKj~Pjr AxuJo VJfL V´JPor oíf xMvLu xrTJPrr ßZPuÇ k´TJv, V´JPor @K\\Mr ryoJj S AmsJyLoxy TP~T\j oJfæPrr xJKuPvr jJPo, YJTMrL ßh~Jr jJo TPr xJiJre oJjMPwr TJZ ßgPT aJTJ ßj~Jr k´KfmJh TPr kMuTÇ F WajJèPuJ KjP~ míy¸KfmJr KmTJPu ‰mbT yS~Jr TgJ KZPuJÇ QmbTPT ßTªs TPr míy¸KfmJr xTJu xJPz 9 aJr KhPT AxuJoWJfL mJ\JPr @K\\Mr ryoJj S AmsJKyPor xJPg kMuPTr mJTKmf¥J ÊÀ y~Ç FrA FT kptJ~ fJr ßjfíPfô AmsJyLo xy 10/12 \j xÄWm≠ yP~ kMuTPT oJrKka TPr F mqJkJPr CkP\uJ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT ßYRiMrL ßVJuJo ßoJ˜JlJ mJhu \JjJj, Kjyf kMuT fJPhr FT\j xKâ~ TotL KZPujÇ oJouJr @xJoLrJ FPTIkPrr ßpJVxJ\Px KmKnjú IQjKfT TJP\ \KzfÇ IjqJP~r k´KfmJh TrJ~ fJPT yfqJ TrJ yP~PZ kMuPTr ˘LÇ kMfMu xrTJr mJhL yP~ @K\\Mr ryoJjxy 11 \j S @PrJ IùJf TP~T \jPT @xJoL TPr xTuPTA oJouJ hJP~r TPrjÇ

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

We are open on Sundays

Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

T: 020 7377 5767, F: 020 7377 5768

Email: info@aerospacetravel.co.uk

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ

Mon-Fri: 9.30am to 6.00pm Sat & Sun: 10.00am to 1.00pm

Appointed Agent


UmrJUmr 19

SURMA m­ 12 - 18 April 2013

yP\r aJTJ \oJhJPjr ßvw fJKrU 30 ßo

dJTJ, 6 FKk´u - YuKf mZPrr (1434 Ky\rL) y\ kqJPTP\r aJTJ \oJ ßhS~Jr ßvwKhj @VJoL 30 ßoÇ xrTJKr mJ ßmxrTJKr kqJPTP\r @SfJ~ yP\ VoPjòáPhr F xoP~r oPiq KjKhtÓ kKroJe aJTJ \oJ KhPf yPmÇ 23Ka mJKeK\qT mqJÄPT F Igt \oJ ßhS~J pJPmÇ F aJTJ V´yPe mqJÄTèPuJPT xTu k´TJr mqm˙J V´ye TrJr KjPhtv ßhS~J yP~PZÇ Vf mOy¸KfmJr mJÄuJPhv mqJÄPTr ‰mPhKvT oMhsJjLKf KmnJV ßgPT F xÄâJ∂ hMKa k´ùJkj \JKr TrJ y~Ç k´ùJkPj muJ yP~PZ∏ iotKmw~T oπeJu~ k´eLf xrTJKr mqm˙JkjJ~ kqJPT\-1-Fr @SfJ~ 3 uJU 47 yJ\Jr 27 aJTJ FmÄ kqJPT\-2-Fr @SfJ~ 2 uJU 78 yJ\Jr 742 aJTJ KjKhtÓ fJKrPUr oPiq \oJ KhPf yPmÇ @r ßmxrTJKr mqm˙JkjJ~ \oJ KhPf yPm xrTJKr kqJPT\-2-Fr

xokKroJe aJTJ mJ 2 uJU 78 yJ\Jr 742 aJTJÇ F Igt rJÓs oJKuTJjJiLj, ßmxrTJKr FmÄ KmPhKv 23Ka mJKeK\qT mqJÄPT \oJ KhPf yPmÇ Igt \oJ ßhS~J pJPm ßxJjJuL mqJÄT, IV´eL mqJÄT, \jfJ mqJÄT, „kJuL mqJÄT, kNmJuL mqJÄT, mJÄuJPhv TíKw mqJÄT, AxuJoL mqJÄT, @u-@rJlJy AxuJoL mqJÄT, hq KxKa mqJÄT, k´JAo mqJÄT, hq Kk´Ko~Jr mqJÄT, KoCYá~Ju asJˆ mqJÄT, ˆqJ¥Jct mqJÄT, mqJÄT FKv~J, dJTJ mqJÄT, msqJT mqJÄT, ßxJxqJu AxuJoL mqJÄT, vJy&\JuJu AxuJoL mqJÄT, S~Jj mqJÄT, ACjJAPac ToJKvt~Ju mqJÄT, FKéo mqJÄT, ˆqJ¥Jct YJatJct mqJÄT S rJ\vJyL TíKw Cjú~j mqJÄPT \oJ ßhS~J pJPmÇ k´ùJkPj mqP~r UJfèPuJ @uJhJnJPm CPuäU TrJ yP~PZÇ FPf muJ yP~PZ∏ TármJjL UrY mJ ho mJmh k´Kf y\pJ©LPT (@jMoJKjT) 9 yJ\Jr 450 aJTJr xokKroJe ßxRKh Kr~Ju kOgTnJPm Kj\ hJK~Pfô xPñ KjPf yPmÇ yP\r xJKmtT UrY ZJzJS k´Kf y\pJ©L 500 oJKTtj cuJPrr xo kKroJe ‰mPhKvT oMhsJ xPñ KjP~ ßpPf kJrPmjÇ k´YKuf mqm˙J~ KaFo lrPo @PmhPjr KnK•Pf TjlJotc KraJjt F~Jr KaKTa S @∂\tJKfT kJxPkJPat FjPcJxtPo≤kNmtT ‰mPhKvT oMhsJ AxMq TrJ pJPmÇ KmoJj KaKTPa CPuäU TrJ pJ©Jr fJKrPUr 2 x¬JPyr @PV ßTJjS ‰mPhKvT oMhsJ AxMq TrJ pJPm jJÇ k´ùJkPj @rS muJ yP~PZ, y\pJ©Lr @∂\tJKfT kJxPkJPat FTA rTo ˝Jãr mJ KakxKy KaFo lrPo V´ye TPr KjitJKrf kKroJe ‰mPhKvT oMhsJ ßTmu xÄKväÓ y\pJ©Lr KjTa y˜J∂Prr Kmw~Ka IjMPoJKhf KcuJrVePT KjKÁf TrPf yPmÇ k´ùJkPjr Kmw~m˜M xÄKväÓ xTu kãPT ImKyf TrPf mqJÄTèPuJPT KjPhtv KhP~PZ ßTª´L~ mqJÄTÇ

3 oJPx 371 ßTJKa cuJPrr ßrKoaqJ¿ dJTJ, 6 FKk´u - YuKf mZPrr k´go Kfj oJPx k´mJxL mJÄuJPhKvrJ kJKbP~PZj 371 ßTJKa 42 uJU oJKTtj cuJPrr xokKroJe ‰mPhKvT oMhsJÇ Fr oPiq xmPYP~ ßmKv ßrKoaqJ¿ FPxPZ Vf \JjM~JKrPfÇ FZJzJ YuKf 2012-13 IgtmZPrr k´go j~ oJPx FPxPZ 1 yJ\Jr 111 ßTJKa 60 uJU cuJr (11 hvKoT 12 KmKu~j cuJr)Ç pJ Vf 2011-12 IgtmZPrr FTA xoP~r fáujJ~ k´J~ 17 vfJÄv ßmKvÇ CPuäUq, Vf mZr @xJ ßrKoaqJP¿r kKroJe KZu 14 hvKoT 17 KmKu~j cuJrÇ @r YuKf IgtmZPrS 14 KmKu~j oJKTtj cuJPrr ßmKv ßrKoaqJ¿ @xPm mPu oPj TrPZ ßTª´L~ mqJÄTÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr ‰mPhKvT oMhsJjLKf KmnJV xNP© \JjJ ßVPZ, YuKf mZPrr k´go Kfj oJPxr oPiq xmPYP~ ßmKv ßrKoaqJ¿ @Px Vf \JjM~JKrPfÇ SA oJPx k´mJxL mJÄuJPhKvrJ kJbJj 132 ßTJKa 70 uJU oJKTtj cuJrÇ FZJzJ Vf ßlms∆~JKr S oJPYt

@xJ ßrKoaqJP¿r kKroJe pgJâPo 116 ßTJKa 32 uJU cuJr S 122 ßTJKa 40 uJU cuJrÇ fgqoPf, YuKf 2012-13 IgtmZPrr k´go j~ oJPxr oPiq xmPYP~ ßmKv ßrKoaqJ¿ FPxPZ Vf IPÖJmPrÇ SA oJPx @xJ ‰mPhKvT oMhsJr kKroJe 145 ßTJKa 37 uJU cuJrÇ @PuJKYf xoP~ xmPYP~ To ßrKoaqJ¿ FPxPZ Vf jPn’Pr (110 ßTJKa 22 uJU oJKTtj cuJr)Ç k´xñf, ßrKoaqJP¿r Skr nr TPr ‰mPhKvT oMhsJr Kr\JPntr AKfyJPxS xOKÓ yP~PZ ßrTPctrÇ mftoJPj AKfyJPxr xmPYP~ ßmKv 14 KmKu~j oJKTtj cuJPrrS ßmKv Kr\Jnt rP~PZÇ pJ KhP~ 5 oJPxr @ohJKj mq~ ßoaJPjJ x÷mÇ k´mJxLPhr kJbJPjJ ‰mPhKvT oMhsJ ßhPvr YJTJ xYPu IPjT èÀfôkNet nëKoTJ rJUPZÇ ßrKoaqJP¿r KyxJPm K\KcKkPf k´mJxLPhr ImhJj 10 vfJÄPvrS ßmKvÇ pJ r¬JKj @P~r IPitPTr ßmKv FmÄ k´J¬ ‰mPhKvT xJyJPpqr k´J~ 10 èeÇ

nJrfL~ ßxjJk´iJjPT IJoπe \JjJPuj ßxjJk´iJj

dJTJ, 6 FKk´u - nJrfL~ ßxjJk´iJj Kmâo KxÄPT mJÄuJPhv xlPrr @oπe \JKjP~PZj mJÄuJPhv ßxjJmJKyjL k´iJj ß\jJPru ATmJu TKro nëA~JÇ KfKj nJrf xlrTJPu fJPT FA @oπe \JjJjÇ FaJ Kj~o IjMpJ~L TrPf y~Ç TUPjJ ßxjJk´iJj ßTJPjJ ßhv xlr TrPu SA ßhPvr ßxjJk´iJjPTS KlrKf xlPrr \jq @oπe \JjJPf y~Ç FrA IÄv KyxJPm fJPT KÆfL~mJPrr oPfJ mJÄuJPhv xlPrr \jq @oπe \JjJPjJ yPuJÇ pKhS Fr @PV Kmâo KxÄ hJK~fô ßjS~Jr kr mJÄuJPhv xlr TPrPZjÇ ßxjJk´iJj ß\jJPru ATmJu TKro nëA~J x˘LT nJrfL~ ßxjJmJKyjL k´iJPjr @oπPe 31 oJYt ßgPT 4 FKk´u kÅJY Khj nJrPf xrTJKr xlr TPrjÇ KfKj 31 oJYt KhKuär CP¨Pv dJTJ fqJV TPrjÇ KlPr @Pxj mOy¸KfmJr xºqJr krÇ ßxjJk´iJj nJrf xlrTJPu hMPhPvr ßxjJmJKyjLr oPiq xyPpJKVfJ @rS mOK≠r Skr èÀfôJPrJk TPrjÇ nJrPf mJÄuJPhv ßxjJmJKyjL k´iJj nJrPfr k´KfrãJoπL, ßxjJmJKyjL k´iJj, ßjRmJKyjL k´iJj, KmoJj mJKyjL k´iJj S AˆJjt ToJP¥r ß\jJPru IKlxJr ToJK¥Ä Aj KYPlr xPñ ßkvJVf S kJr¸KrT ˝Jgt-xÄKväÓ KmwP~ ‰mbT TPrjÇ hMPhv fJPhr ˝ ˝ Im˙Jj fáPu iPrjÇ fJr xlr xñLPhr oPiq KZPuj 33 khJKfT KcKnvPjr ß\jJPru IKlxJr ToJK¥Ä (K\SKx) FmÄ ßxjJ xhPrr kKrYJuT, kJrPxJPju xJKntPxxÇ @AFxKk @r xN© \JjJ~, ßxjJk´iJPjr nJrf xlr ÀKaj xlPrrA IÄvÇ Kj~o rP~PZ, pUj FT ßhPvr ßxjJk´iJj Ijq ßhv xlr TPrj, fUj KfKj SA ßhPvr ßxjJk´iJjPT @oπe \JjJj fJr ßhv xlr TrJr \jqÇ ßxA KyxJPm Fr @PV 2 IPÖJmr 2012 fJKrPU mJÄuJPhv ßxjJmJKyjL k´iJPjr @oπPe nJrfL~ ßxjJmJKyjL k´iJj ß\jJPru Kmâo KxÄ mJÄuJPhv xlr TPrjÇ fUj KfKj ß\jJPru ATmJu TKro nëA~JPT nJrf xlPrr \jq @oπe \JjJjÇ KfKj kÅJY oJx kr FA xlPrr TJ\Ka xŒjú TrPujÇ ßxjJk´iJj hJK~fô ßhS~Jr kr ßgPT ß\jJPru ATmJu TKro ßxjJmJKyjLr Cjú~Pj, mJKyjLr xhxqPhr ßkvJVf oJj, hãfJ @rS mOK≠xy Cjúf k´Kvãexy mJKyjLr KmKnjú TJP\ Ifq∂ Totmq˜ xo~ kJr TrPZjÇ fPm KfKj ßmKv k´YJreJ~ gJTPf YJj jJÇ F TrPe hJK~fô ßjS~Jr kr ßgPT KfKj IPjT k´vxÄjL~ TJ\ TrPuS fJ VeoJiqPo @xPZ jJÇ jLrPmA TJ\ TPr pJPòjÇ CPuäU, 2011 xJPu fUjTJr nJrfL~ ßxjJk´iJj mJÄuJPhv xlr TPrjÇ 2012 xJPu xlr TPrj Kmâo KxÄÇ FmJr @oπe kJS~Jr kr KfKj @mJr TPm mJÄuJPhPv @xPmj Foj ßTJPjJ Khjãe jJ \JjJPuS @xJr @V´y k´TJv TPrPZj S @oπe V´ye TPrPZjÇ Fr @PVr mJÄuJPhv ßxjJmJKyjLr ßxjJk´iJjPhr nJrf xlPrr iJrJmJKyTfJ iPr ßrPU mJÄuJPhPvr ßxjJk´iJj ß\jJPru oAj AC @yPoh, ß\jJPru @»Mu oMmLjS nJrf ßxjJk´iJPjr @oπPe nJrf xlr TPrPZjÇ fPm FmJrA mqKfâo yPf pJKòuÇ ßhPvr rJ\QjKfT xÄTaxy jJjJ xÄTPar TJrPe S IK˙rfJxy KmKnjú TJrPe xJKmtT KmPmYjJ~ ßxjJk´iJPjr nJrf xlPr kKrmPft fJr k´KfKjKi KyPxPm KxK\Fx ß\jJPru oAj AC AxuJPor nJrf xlPr pJS~Jr TgJ ßvJjJ KVP~KZuÇ kPr ßxA Kx≠J∂ kKrmftj y~Ç k´KfrãJoπL S xrTJr k´iJjS YJAKZPuj ßxjJk´iJjA pJjÇ kPr ßx IjMpJ~L ßxjJk´iJjA nJrf xlr TPrjÇ

14 hPur xoJPmPv mÜJrJ : \JoJ~JfPT rãJ~ ßYÓJ YJuJPò ßylJ\f dJTJ, 9 FKk´u - PylJ\Pf AxuJPor cJTJ yrfJPur k´KfmJPh VfTJu ßxJomJr rJ\iJjLr vfJKiT ˙JPj KoKZu, xoJPmv S oJjmmºj TotxNKY kJuj TPrPZ @S~JoL uLV S Fr xyPpJVL xÄVbjxy 14 hPur ßjfímíªÇ Fxm TotxNKYPf ßjfímíª mPuj, ßylJ\Pf AxuJo \JoJ~JfPT rãJ S k´KfÔJ TrPf TJ\ TPr pJPòÇ @r ßylJ\Pfr ßkZPj rP~PZj KmPrJiL huL~ ßj©L UJPuhJ K\~JÇ hMkMPr oMKÜPpJ≠J xÄxh ßTªsL~ ToJ¥ TJCK¿Pur ßjfJTotLrJ yrfJPur k´KfmJPh \JfL~ S xÄVbPjr kfJTJ yJPf KjP~ K\PrJ kP~≤ ßgPT KoKZu ßmr TPrÇ KoKZuKa kfij S ßfJkUJjJ ßrJc yP~ ßk´xTîJPm KVP~ ßvw y~Ç Fr @PV xTJu ßgPTA oyJjVr @S~JoL uLPVr ßjfJTotLrJ mñmºM FKnKjCr ßTªsL~ TJptJuP~ \PzJ yjÇ ßxUJPj U§ U§ KoKZu TPr @S~JoL uLPVr

KmKnjú xyPpJVL xÄVbjÇ ßxUJPj yrfJPur k´KfmJPh oJjmmºj TPr @S~JoL xogtT ßVJÔLÇ F xo~ oyJjVr @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT ßoJlJöu ßyJPxj ßYRiMrL oJ~J mPuj, wzpπ TPr KmFjKkr ãofJ~ pJS~Jr ˝kú kNre yPm jJÇ KfKj mPuj, ßylJ\Pf AxuJPor oJPj FUj oJjMw mMP^ ßVPZÇ fJPhr ßkZPj UJPuhJ K\~J @r \JoJ~JfÇ KmFjKk-\JoJ~Jf ßylJ\fPT KjP~ YâJ∂ TrPf ßYP~KZuÇ KT∂á fJPhr YâJ∂ mqgt yP~PZÇ \JfL~ ßk´xTîJPmr xJoPj KoKZu ßvPw oMKÜPpJ≠J xÄxPhr xoJPmPv ßjfJrJ mPuj, ßylJ\Pf AxuJo \JoJ~JfPT rãJ S k´KfÔJ TrPf YJPòÇ FTJ•Pr pJrJ oMKÜpMP≠r KmPrJKifJ TPrPZ fJrJA ßylJ\Pf AxuJoPT Aºj KhPò mPuS IKnPpJV TrJ y~ xoJPmv ßgPTÇ FZJzJ ßylJ\Pf AxuJPor IPpRKÜT yrfJu, jJrL xJÄmJKhTPhr Skr KjptJfj S WJfT hJuJu KjotNu

TKoKar xoJPmPv yJouJr k´KfmJPh KmPãJn xoJPmv S oJjmmºj TPrPZ mñmºM xÄÛíKfT ß\Ja S \JfL~ VefJKπT uLVÇ Fxo~ mÜJrJ mPuj, ßylJ\Pf AxuJo \JoJ~Jf-KvKmrPT KjKw≠ S pM≠krJiLPhr KmYJr YJ~ jJ mPuA yrfJu KhPòÇ FZJzJ yrfJPur k´KfmJPh \JfL~ ßk´xTîJPmr xJoPj oJjmmºj TPrPZ mJÄuJPhv TíwT uLVÇ FKhPT yrfJPu pJjmJyj YuJYu ˝JnJKmT rJUPf rJ\iJjLr mñmºM FKnKjC, KorkMr, xJP~¿ uqJm, èKu˜Jj, rJokMrJ, mJ`J S oJKumJVxy KmKnjú ˙JPj Im˙Jj ßjj fJrJÇ fPm yrfJuKmPrJiL Fxm f“krfJr ßTªsKmªM KZu mñmºM FKnKjCPf @S~JoL uLV ßTªsL~ TJptJuP~r xJoPjÇ FUJPj @S~JoL uLV, TíwT uLV, vsKoT uLV, SuJoJ uLV, ß˝òJPxmT uLV, pMmuLV, ZJ©uLV yrfJuKmPrJiL KoKZu-xoJPmv TPrPZÇ

We sell cheap airline tickets anywhere in the world Check for our latest fares: 0207 702 7399

Umrah 2013

Book your ticket now to get the best fare Subject to availability Terms & Conditions apply

xÿJKjf y\ô S CorJ pJ©LPhr \jq IJorJ xTu k´TJr yPpJKVfJ TPr gJKTÇ CorJ mMKTÄ ßj~J yPòÇ IJorJ IJkjJr kJxPkJat, KnxJ, ßjJ-KnxJ AfqJKh TJ\ TPr gJKTÇ IJkKj KT mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ˙JPj Ãoe TrPf YJj? fJyPu IJr ßhrL jJ TPr IJ\A IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV TÀjÇ IJorJ I· xoP~ mJÄuJPhPvr ßp ßTJj ˙JPj aJTJ kJbJPf xãoÇ IJorJ 1999 xJu ßgPT IJkjJPhr ßxmJ KhP~ IJxKZÇ

asJPnu Kx\j 62a Cleveland Way, London E1 4UF T: 0207 702 7399 F: 0207 702 7399

M: 07985 116 074

E:travelseason@msn.com www.travelseason.co.uk Retailer agent for ATOL HOLDER


20 UmrJUmr

12 - 18 April 2013 m SURMA

mJ\Jrhr : ßkÅ~JP\r ^JÅ\ TPoPZ K˙KfvLu xmK\mJ\Jr ‰mvJPUr C•JPk AKuPv IJèj

dJTJ, 6 FKk´u - rJ\iJjLr TJÅYJ mJ\JPr ßkÅ~JP\r ^JÅ\ FTaM TPoPZÇ Vf FT x¬JPyr mqmiJPj ßhKv S KmPhKv Cn~ ßkÅ~JP\r hJo k´Kf ßTK\Pf hMA ßgPT kJÅY aJTJ kpt∂ TPoPZÇ @mJr @uMr hJo ßTK\Pf hMA aJTJ ßmPz KmKâ yPò 12 ßgPT 14 aJTJ~Ç F ZJzJ ßoJaJoMKa K˙KfvLu @PZ vJTxmK\r mJ\JrÇ fPm AKuPvr mJ\JPr FUPjJ @èjÇ k~uJ ‰mvJPUr C•JPk mJ\JPr AKuPvr nJPuJ ß\JVJj gJTPuS hJo @TJvPZJÅ~JÇ @TJrPnPh Vf FT x¬JPy FPTTKa AKuPvr hJo 50 ßgPT 200 aJTJ kpt∂ ßmPzPZÇ rJ\iJjLr TJrS~Jj mJ\Jr S KorkMPrr ßvSzJkJzJ mJ\Jr WMPr FmÄ ßâfJ-KmPâfJPhr xPñ TgJ mPu Fxm fgq \JjJ ßVPZÇ TJÅYJ mJ\JrèPuJPf Vf ÊâmJr @uM k´Kf ßTK\ 12 ßgPT 14, ßkÅ~J\ 25

ßgPT 28, oKrY 40, uJu aPoPaJ 10 ßgPT 15, dqJÅzx 20, KYKYñJ 30 ßgPT 32, kPaJu 20 ßgPT 22, ßVJu ßmèj 40, u’J ßmèj 30, Kvo 20 ßgPT 22, K^PX 40 ßgPT 45, vxJ 15 ßgPT 20 FmÄ TJÅYTuJ k´Kf yJKu 10 ßgPT 12 aJTJ~ KmKâ y~Ç F ZJzJ k´Kf ßTK\ @hJ 80, ßhKv rxMj 50 S KmPhKv rxMj 100 aJTJ~ KmKâ yPf ßhUJ pJ~Ç TJrS~Jj mJ\Jr ãMhs TJÅYJoJu @zf mqmxJ~L mÉoMUL xomJ~ xKoKfr xnJkKf F Ka Fo lJÀT mPuj, ÈV´LÚTJuLj xmK\ mJ\JPr kMPrJhPo @xPf @rS 15 ßgPT 20 Khj xo~ uJVPmÇ fUj hJo @rS ToPmÇ' IjqJjq xoP~r fMujJ~ mftoJPj V´LÚTJuLj ZJzJ Ijq xmK\r hJo To mPuS hJKm TPrj KfKjÇ fPm TJÅYJ mJ\Jr ßgPT oJPZr mJ\JPr ßVPuA ßar kJS~J pJ~ AKuPvr C•JkÇ TJrS~Jj mJ\Jr S

ßvSzJkJzJ-Cn~ mJ\JPrA \JaTJ AKuv k´Kf ß\JzJ 400 ßgPT 550 aJTJ hJo yJÅPTj KmPâfJrJÇ Fr ßYP~ FTaM mz yPuA k´Kf ß\JzJ AKuPvr hJo 900 ßgPT FT yJ\Jr 200 aJTJÇ @r ßkRPj FT ßTK\ mJ fJr ßmKv S\Pjr AKuPvr hJo ß\JzJ hMA yJ\Jr ßgPT hMA yJ\Jr 200 aJTJÇ PvSzJkJzJ mJ\JPrr FT oJZKmPâfJ FA k´KfPmhTPT \JjJj, @PVr x¬JPyr ßYP~ hJo 50 ßgPT 200 aJTJ kpt∂ ßmPz ßVPZÇ KfKj mPuj, ÈQmvJU pf @VJA~J @Am, AKuPvr hJo ff mJzmÇ' F ZJzJ TJrS~Jj mJ\JPr VfTJu ßfuJKk~J k´Kf ßTK\ 140, oJ^JKr @TJPrr KYÄKz 500 ßgPT 550, ÀA 250 ßgPT 300 aJTJ~ KmKâ yPf ßhUJ pJ~Ç IjqKhPT lJPotr Kco k´Kf yJKu 34 S yJÅPxr Kco 40 aJTJ~ KmKâ y~Ç ms~uJPrr oMrKV Cn~ mJ\JPrA ßTK\ k´Kf 150 aJTJ~ KmKâ yPòÇ @r ßhKv oMrKV oJ^JKr @TJPrr k´KfKa 280 ßgPT 300 aJTJ hr yJÅTPZj KmPâfJrJÇ F ZJzJ VÀr oJÄPxr hJo ßTK\k´Kf 270 ßgPT 280 FmÄ UJKxr oJÄx 450 aJTJÇ F ZJzJ mJÄuJPhv ßasKcÄ TrPkJPrvPjr (KaKxKm) xmtPvw mJ\Jr k´KfPmhj IjMpJ~L, rJ\iJjLr mJ\JPr xJiJre oJPjr jJK\r S KoKjPTa k´Kf ßTK\ 34 ßgPT 45, nJPuJ oJPjr jJK\r S KoKjPTa 46 ßgPT 48, xJiJre oJPjr kJA\Jo S ufJ 34 ßgPT 36, nJPuJ oJPjr kJA\Jo S ufJ 37 ßgPT 38 FmÄ ßoJaJ YJu 30 ßgPT 32 aJTJ~ KmKâ yPòÇ

oJjMPwr TgJ ÈKY~JPrr uJAVqJ IqJPfJ KTZM yAfqJPZ' dJTJ, 6 FKk´u - Vf ÊâmJr hMkMPr dJTJr KmoJjmªr ßruPˆvPjr xJoPj hJÅKzP~ mJPxr \jq IPkãJ TrKZPuj ßrJUxJjJ ßmVoÇ rJ\vJyL ßgPT @xJ FTKa @∂jVr ßasPj V´JPor mJKz aJñJAu ßgPT hMkMPr rJ\iJjLPf ßkRÅPZPZjÇ ßnPmKZPuj aJñJAu ßgPT hMkMPrr kr rSjJ yPmjÇ rJPf ßp kKrmyj mº TrJr ßWJweJ ßhS~J yP~PZ fJ \JjPfj jJÇ xTJPu fKzWKz TPr ߈vPj @PxjÇ KaKTa ßhS~J mº KZuÇ FTrTo ß\Jr TPrA CPbPZj ßasPjÇ aJjJ @zJA WµJA ßasPj hJÅKzP~ KZPujÇ KmoJjmªr ߈vPj FPx V∂mq˙u TJ\LkJzJ~ ßpPf YJAPu KxFjK\YJKuf IPaJKrTvJr YJuPTrJ 400 aJTJ nJzJ yJÅTJjÇ mJiq yP~ mJPxr \jq hJÅKzP~PZj KfKjÇ KT∂á mJx UMmA ToÇ ßmxrTJKr FTKa xÄVbPjr TotL ßrJTxJjJÇ KfKj @iJ WµJ hJÅKzP~ yJÅKkP~ CPb muKZPuj, ÈoPVr oMuMTS oPj y~ Fr ßYP~ nJPuJÇ pJr pUj AòJ yrfJu cJTPmÇ VJKz mº TPr ßhPmÇ ßTJPjJ KjÁ~fJ ßjAÇ FaJ ßToj ßhv mPuj ßfJ?' ÊâmJr ZMKar KhPj rJ\iJjLr rJ˜J~ FoKjPfA ßuJT\j To gJPTÇ KT∂á FKhPjr KY© Ijq ÊâmJPrr ßYP~ KnjúÇ xo~ pf VKzP~PZ, kKrmyj ff TPoPZÇ rJ˜J~ oJjMw\Pjr xoJVo TPoPZ FrA xPñÇ vyr\MPz KZu vïJÇ ßcorJr IPaJKrTvJYJuT @mhMu oJjúJj muKZPuj, ÈoPj y~ UJrJk KTZM WamÇ KrÛ Kj~J uJn jJA nJAÇ \oJ-UrY CAbqJ ßVPZÇ @A\ uJPnr KY∂J TKr jJÇ' hMkMPrA KfKj fJzJÉPzJ TrKZPuj VJKz VqJPrP\ fMPu ßluJrÇ FTKa KmPhKv ßkJvJT @ohJKjTJrT k´KfÔJPjr mJÄuJPhPvr k´iJj KhuLk ßVJPo\Ç fJÅr k´KfÔJPjr IPjT TotL jJrJ~eVP†r mJKxªJÇ muKZPuj, Èxm TotLPT mPu KhP~KZ hMkMPrr oPiq TJ\ ßvw TPr èKu˜Jj kJr yPfÇ' KmPhKv IKlxKaPT xmtPvw Im˙J \JjJPf y~ mPu 10aJ kpt∂ xJiJref IKlPx gJPTj KfKjxy TotTftJ kptJP~r IPjPTAÇ FKhjS gJTPmjÇ muKZPuj, ÈZ~aJr kr WPr KlrPf kJrm KT jJ \JKj jJ, FUJPjA mJKuv-KmZjJ Kj~J ÊA~qJ gJTPf yAPf kJPrÇ' FTr kr FT yrfJPu mqmxJ~

YJuJPf k´Y§ IxMKmiJr TgJ \JjJjÇ fJÅr TgJ, ÈFf Khj TJP\r KhPj yrfJu yAfÇ FUj ßhKU ZMKar KhPjS y~Ç @oJPhr ßTJPjJ Kj˜Jr jJAÇ' mOy¸KfmJr rJPf kKrmyj iotWPar TgJ muJ yPuS kPr dJTJ ß\uJr ßnfPr mJx YJuJPjJr Kx≠J∂ y~Ç fPm fJ-S hMkMPrr oPiqA mº yP~ pJ~Ç fJA dJTJ-xJaMKr~J xzPT IjqKhj ßpUJPj YJrmJr pJfJ~Jf TrPf kJPrj, VfTJu FTmJr pJfJ~Jf TPrA mPx KZPuj VJKzr YJuT A~Jr ßyJPxjÇ oJYt-FKk´u KoKuP~ k´J~ 10 KhPjr yrfJPu jJTJu fJÅr oPfJ ÈKhj @AjqJ Khj UJSA~qJjJ oJjMw'Ç muKZPuj, ÈFT ßj©L muPfPZ xm IYu TArqJ KhmÇ @PrT\j muPfPZ k´KfPrJi TrmÇ @orJ oJP^ kArqJ YqJ¡JÇ KY~JPrr uJAVqJA IqJPfJ KTZM yAfqJPZÇ' CóoJiqKoT krLãJgtL x∂JjPT KjP~ m` KY∂J~ rJ\iJjLr TJÅbJumJVJPjr mJKxªJ @KmhMr ßr\JÇ ßylJ\Pf AxuJPor cJTJ uÄoJPYtr kr kKrK˙Kf @rS UJrJk yPm mPuA oPj TrPZj KfKjÇ muKZPuj, ÈPZPur ßhz oJPxr krLãJ ßp TPm ßvw yPm! FUj SPT mJAPr ßpPf KhPfA n~ y~Ç' xJfãLrJr vqJojVr ßgPT mJx ßZPzKZu Vf míy¸KfmJr xºqJ~Ç pPvJr jJ ßkPrJPfA mJx mº rJUJr ßWJweJ ÊjPuS @r VJKz ßWJrJPf kJPrjKj dJTJvqJojVr YuJ FTKa mJPxr xMkJrnJA\Jr ßVRfo TMoJr kJ©Ç FUj I∂f hMA Khj jzPf kJrPmj jJ rJ\iJjL ßgPTÇ F xoP~r gJTJ-UJS~Jr xm UrY KjP\rÇ yrfJPur ßo~Jh mJzPu IPjqr TJPZ yJf kJfJ ZJzJ @r VKf gJTPm jJ mPu \JjJjÇ fJÅr TgJ, È@oJPVr Fxm TgJ KTcJ ÊPj TjÇ IK˙r y~qJ CbKfPZ xmÇ FaJ ToKm ßj, FA xrTJr @r ßp TKhj @PZ FoPj YuPmÇ' ÊâmJr KmPTPuS hNrkJuäJr mJPxr xºJPj IPjTPTA @xPf ßhUJ pJ~ VJmfuL mJxˆqJP¥Ç fJÅPhr FT\j xJfãLrJr fJuJ CkP\uJr kJaPTuWJaJr mJKxªJ ßoJ. ACjMxÇ oJ TqJjxJr @âJ∂Ç fJÅr vrLPrr Im˙J UJrJk yP~ ßVPZÇ KmKnjú TJC≤JPr KVP~ mJrmJr IjMPrJi TrKZPuj, ÈPTJPjJnJPm uJAjaJAj TrJ pJ~ KT jJ pJS~JrÇ' xm \J~VJ~ k´fqJUqJf yP~ ImPvPw KlPr ßVPuj KfKjÇ

oJhsJxJ ZJ©Phr xPñ xÄWwt, kMKuPvr èKu IJ.uLV TotL Kjyf dJTJ, 6 FKk´u - rJ\iJjLr TJorJñLrYPr VfTJu ÊâmJr KmPTPu @S~JoL uLPVr ßjfJ-TotLPhr xPñ ßylJ\Pf AxuJPor xogtT oJhsJxJZJ©Phr xÄWwt yP~PZÇ F xo~ kMKuPvr èKuPf @S~JoL uLPVr TotL vyLhMu AxuJo (35) Kjyf yP~PZjÇ F ZJzJ ZrrJ èKuPf @yf yP~PZj YJr\jÇ @S~JoL uLPVr ˙JjL~ ßjfJ-TotLPhr hJKm, kMKuv vyLhMuPT oJrir FmÄ UMm TJZ ßgPT èKu TPr yfqJ TPrPZÇ fPm F IKnPpJV I˝LTJr TPrPZ kMKuvÇ k´fqãhvtLrJ \JjJj, KmPTPu TJorJñLrYr @vrJlJmJh YJr rJ˜Jr ßoJPz @S~JoL uLPVr uÄoJYtKmPrJiL xoJPmPv ßpJV KhPf ßjfJTotLrJ @xKZPujÇ Fr 500 VP\r oPiq FT KhPT TJorJñLrYr gJjJ, @PrT KhPT \JKo~J jNKr~J AxuJKo~J oJhsJxJ (yJPlöL É\MPrr oJhsJxJ mPu kKrKYf)Ç KmPTu kJÅYaJr KhPT oJhsJxJr ZJ©Phr xPñ @S~JoL uLPVr ßjfJ-TotLPhr xÄWwt mJPiÇ xÄWPwt hMA kã kr¸Prr KhPT AakJaPTu KjPãk TPrÇ xºqJ Z~aJ kpt∂ hMA kPã hlJ~ hlJ~ kJJkJK iJS~J YPuÇ kPr kMKuv FPx TJÅhJPj VqJPxr ßvu S èKu ZMPz kKrK˙Kf Kj~πPe @PjÇ SA FuJTJ~ IKfKrÜ kMKuv S rqJm ßoJfJP~j TrJ yP~PZÇ dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJu xN© \JjJ~, SA xÄWPwt èKuKm≠ ßoJa kJÅY\jPT yJxkJfJPu @jJ y~Ç fJÅPhr oPiq vyLhMuPT KYKT“xPTrJ oíf ßWJweJ TPrjÇ fJÅr mJÅ kJÅ\Prr KjPY VnLr ãf rP~PZÇ èKuPf @yf Ijq YJr\j yPuj ZJ©uLPVr TotL ATmJu ßyJPxj, 7 j’r S~Jct @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT oKjr UJj, kgYJrL m\uM Ko~J mJmMKYt S jMÀu AxuJoÇ TJorJñLrYr gJjJ @S~JoL uLPVr xnJkKf @mMu ßyJPxj xrTJr mPuj, oyJjVr @S~JoL uLPVr kNmtPWJweJ IjMpJ~L ßxUJPj FTKa xoJPmPvr \jq ßjfJ-TotLrJ \oJP~f yKòPujÇ Fr oPiqA oJhsJxJrZJ©rJ AakJaPTu KjPãk TPrjÇ 55 j’r S~Jct @S~JoL uLPVr k´YJr xŒJhT oKl\C¨Lj vyLhMuPT dJTJ ßoKcPTPu @PjjÇ KfKj mPuj, xoJPmv˙Pur KhPT @xJ KoKZPu oJhsJxJZJ©rJ yJouJ YJuJPu xÄWwt ÊÀ y~Ç fPm SA oJhsJxJr Iiqã S mJÄuJPhv ßUuJlf @PªJuPjr @Kor @yoJhMuäJy @vrJl IKnPpJV TPrj, kMKuPvr CkK˙KfPf @S~JoL

uLPVr ßjfJ-TotLrJ fJÅPhr Skr yJouJ TPrjÇ oJhsJxJ uãq TPr ßZJzJ kJÅYKa TTPaPur oPiq KfjKa KmP°JKrf y~Ç KfKj hJKm TPrj, yJouJ~ ßylJ\Pf AxuJPor 30 TotL (ZJ©) @yf yP~PZj S Kfj\j KjPUJÅ\ rP~PZjÇ oJhsJxJr CkJiqã xMufJj oKyC¨Lj mPuj, oJhsJxJr kJPvr FTKa mJKzPf yJouJ YJKuP~ nJXYMr TPrj @S~JoL uLPVr ßjfJ-TotLrJÇ ‘kMKuv vyLhMuPT TJZ ßgPT èKu TPr’ : xºqJ xJfaJr KhPT ˙JjL~ xJÄxh S @Aj k´KfoπL TJoÀu AxuJo dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu @yf mqKÜPhr ßhUPf pJjÇ F xo~ @yf ATmJu @Aj k´KfoπLr TJPZ IKnPpJV TPrj, È@Ko Ff TAuJo, @Ko ZJ©uLV TKrÇ fJS kMKuv @oJPr ßbTJ~J èKu TruÇ' fJÅr vrLPr kJÅYKa ZrrJ èKur @WJf rP~PZÇ @yf oKjr mPuj, fJÅr xJoPjA kMKuv vyLhMuPT k´gPo oJrir TPr oJKaPf ßlPu ßh~Ç fJrkr uJKg oJPr S rJAPlPur mJÅa KhP~ @WJf TPr, UMm TJPZ ßgPT èKu TPrÇ vyLhMuPT mJÅYJPf ßVPu kMKuv fJÅPTS èKu TPrÇ fJÅr KkPb ZrrJ èKu ßuPVPZÇ @Aj k´KfoπL yJxkJfJPu xJÄmJKhTPhr mPuj, È@oJr TJPZS IKnPpJV FPxPZ, kMKuvA èKu TPrPZÇ' KfKj mPuj, ÈSA FuJTJ~ @S~JoL uLPVr k´KfmJh TotxNKY KZuÇ ßxUJPj Foj ßTJPjJ CP•\jJr xíKÓ y~Kj ßp kMKuPvr èKu YJuJPjJr k´P~J\j yPuJÇ @orJ Kmw~Ka UKfP~ ßhUKZÇ' kMKuPvr uJumJV KmnJPVr CkTKovjJr yJÀj Ir rKvh mPuj, @S~JoL uLPVr xoJPmPv \JoJ~JPfr ßuJT\j yJouJ YJuJPu xÄWwt ÊÀ y~Ç fUj kMKuv Z©nñ TrJr \jq lJÅTJ èKu S TJÅhJPj VqJPxr ßvu ßZJPzÇ kMKuPvr èKuPf vyLhMPur oífMqr IKnPpJV k´xPñ KfKj mPuj, ÈPxUJPj hMA kã Ff oJroMUL KZu ßp kMKuv èKu jJ YJuJPu vf vf ßuJT oJrJ ßpfÇ kMKuv ßxUJPj mäqJÄT lJ~Jr TPrPZ, FPf yfJyf yS~Jr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ fmMS Kmw~Ka UKfP~ ßhUJ yPòÇ' WajJr kr dJTJ oyJjVr kMKuPvr IKfKrÜ TKovjJr AmsJyLo lJPfoL yJxkJfJPu ßVPu ßjfJ-TotLrJ fJÅPT mPuj, gJjJr xJoPjA xÄWPwtr WajJ WaPuS TJorJñLrYr gJjJr ßTJPjJ kMKuvPT ßhUJ pJ~KjÇ hJñJ kMKuPvr KjKmtYJPr èKuPfA yfJyPfr WajJ WPaPZÇ IKfKrÜ TKovjJr \JjPf YJj, ÈPp èKu TPrPZ fJÅPT KYjPf kJrPmj?' ßjfJ-

TotLrJ ÈyqJÅ' xNYT \mJm ßhjÇ Kjyf mqKÜr mJmJ @lxJr yJSuJhJr mPuj, vyLhMu @S~JoL uLPVr TotL KZPujÇ KfKj lPur mqmxJ TrPfjÇ Kjyf mqKÜr ˘L TJoÀjúJyJr ßmVo mPuj, fJÅPhr hMA ßZPu rP~PZÇ TJorJñLrYPrr kKÁo rxMukMPr oJjúJj kJPaJ~JrLr mJKzPf fJÅrJ nJzJ gJPTjÇ V´JPor mJKz oJhJrLkMPrr ßaPTryJPaÇ


UmrJUmr 21

SURMA m­ 12 - 18 April 2013

rJ\Lm yfqJ : kKrT·jJTJrL rJjJxy Kfj\jPT UMÅ\PZ kMKuv YJr mäVJrPT ßV´¬JPrr

dJTJ, 6 FKk´u - mäVJr @yPoh rJ\Lm yJ~hJr yfqJTJP§r kKrT·jJTJrL AxuJoL ZJ©KvKmPrr xJPmT ßjfJ rJjJxy Kfj\jPT UMÅ\PZ oyJjVr ßVJP~ªJ kMKuv (KcKm)Ç fJÅPhr ßV´¬JPrr \jq KmKnjú ˙JPj IKnpJjS

YJuJPjJ yP~PZÇ oJouJKa fh∂ TrJ KcKmr xÄKväÓ xN© \JjJ~, FA yfqJ oJouJ~ ßV´¬Jr yS~J jgt xJCg ACKjnJKxtKar kJÅY KvãJgtL KjP\Phr ßhJw ˝LTJr TPr @hJuPf \mJjmKª KhP~PZjÇ \mJjmKªPf fJÅrJ mPuPZj, ZJ©KvKmPrr xJPmT ßjfJ rJjJr kKrT·jJ~ S ßjfíPfô fJÅrJ Z~ KvãJgtL mäVJr rJ\LmPT TMKkP~ S ZMKrTJWJPf yfqJ TPrjÇ kuJfT rJjJ FTA KvãJk´KfÔJPjr APuTKasTqJu IqJ¥ APuTasKjTx KmnJPVr ZJ©Ç Ikr ßp hM\jPT ßUJÅ\J yPò, fJÅrJS FTA KmnJPVr ZJ©Ç fJÅPhr ßV´¬JPrr \jq V´JPor mJKzxy x÷Jmq xm \J~VJ~ IKnpJj YJuJPjJ yP~PZÇ KT∂á fJÅPhr kJS~J pJ~KjÇ kuämLr kuJvjVPr Kj\ mJKzr xJoPj Vf 15 ßlmsM~JKr rJPf rJ\LmPT yfqJ TrJ y~Ç oJouJr fh∂ fhJrT TotTftJ KcKmr CkTKovjJr ßoJuqJ j\Àu AxuJo mPuj,

KvKmPrr xJPmT ßjfJ rJjJr ßjfíPfô jgt xJCg ACKjnJKxtKar Z~ KvãJgtL mäVJr rJ\LmPT yfqJ TPrÇ F WajJr xPñ SA KvãJk´KfÔJPjr @PrT\j KvãJgtLS \KzfÇ AKfkNPmt @xJKo vjJÜ, yfqJTJP§r TJre S CP¨vq C WJKaf yP~PZÇ kuJfT Kfj\jPT ßV´¬JPrr kr @hJuPf F oJouJr IKnPpJVk© hJKUu TrJ yPmÇ rJ\Lm yfqJ oJouJKa k´gPo fh∂ TPr kuämL gJjJr kMKuvÇ kPr oJouJKar fh∂nJr KcKmPf ˙JjJ∂r TrJ y~Ç Vf 1 oJYt rJPf F oJouJ~ jgt xJCg ACKjnJKxtKar kJÅY KvãJgtL l~xJu Kmj jJBo SrPl hLk (22), oJTxMhMu yJxJj SrPl IKjT (23), FyxJj ßr\J SrPl ÀÿJj (23), jJBo KxThJr SrPl ArJh (19) S jJKlx AoKf~J\PT (22) ßV´¬Jr TPr KcKmÇ kPr FA kJÅY\jPT jgt xJCg ACKjnJKxtKa Tftíkã ˙J~LnJPm mKyÏJr TPrÇ

AxuJoL l∑P≤r IKnPpJV \JoJ~JfPT rãJ~ oJPb ßjPoPZ ßylJ\Pf AxuJo dJTJ, 6 FKk´u - \JoJ~JPf AxuJoLPT rãJ TrJr \jqA ßylJ\Pf AxuJo oJPb ßjPoPZ mPu hJKm TPrPZj mJÄuJPhv AxuJoL l∑P≤r ßjfJrJÇ ÊâmJr \JfL~ ßk´xTîJPm xÄmJh xPÿuj TPr huKar ßjfJrJ F hJKm TPrjÇ xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜPmq AxuJoL l∑P≤r pMVì oyJxKYm Fo F ßoJPoj ßylJ\Pf AxuJo S uÄoJYt TotxNKYr fLms xoJPuJYjJ TPrjÇ fJÅr hJKm, FrJ ßylJ\Pf AxuJo j~, ßylJ\Pf \JoJ~JPf AxuJoÇ FrJ FPTT xoP~ FPTT jJo iJre TPrÇ AxuJPor k´go pMV ßgPT KjTa IfLPf FrJ UJPrK\ KyPxPm kKrKYf KZuÇ kJKT˜Jj yS~Jr kr fJrJ ßj\JPo AxuJo jJPo hu Vbj TPrÇ mJÄuJPhv yS~Jr kr ßUuJlf @PªJuj, ßUuJlf o\Kux, vJxjfπ

@PªJuj, AxuJoL @PªJuj, AxuJoL GTqP\Ja, \Ko~Pf SuJoJP~ AxuJo, xoojJ 12 hu, fJmKuV S TSKo jJo iJre TPr kMPrJPjJ ßUJux kKrmftj TrJr IkPYÓJ~ Ku¬ rP~PZÇ ßumJx kJJPjJr k´Kâ~J~ jfMj jJo iJre TPrPZ ßylJ\Pf AxuJoÇ FrJA AKfkNPmt xJrJ ßhPv FTPpJPV ßmJoJ yJouJ YJKuP~ KjP\Phr \Kñ KyPxPm \JjJj KhP~KZuÇ AxuJoL l∑P≤r ßjfJrJ IKnPpJV TPrj, dJTJr uJumJV, Y¢V´JPor yJayJ\JrL S kKa~J oJhsJxJ, lKaTZKzr mJmMjjVr oJhsJxJ, msJ¯emJKz~Jr \JPo~J ACjMKZ~Jxy CPuäUPpJVq kMPrJPjJ TSKo oJhsJxJèPuJ FTJ•Pr oM\JKyh mJKyjLr TqJŒ KZuÇ Fxm SyJmL S UJPrK\ ßoRuKnrJA FTJ•Pr

lPfJ~J KhP~KZPuj, IoMxKuoPhr xŒK• VKjoPfr oJuÇ xÄmJh xPÿuPj ÈoM\JKyh mJKyjLr' TJptâo fh∂ TrPf @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJPur fh∂ xÄ˙Jr k´Kf IjMPrJi \JjJPjJ y~Ç F ZJzJ \JoJ~Jf S KvKmPrr kJvJkJKv È\Kñ' TSKoPhr rJ\jLKf KjKw≠ TrJr hJKm \JjJPjJ y~Ç xÄmJh xPÿuPj ßylJ\Pf AxuJPor @Kor @uäJoJ vJy @yoh vlLr xoJPuJYjJ TrJ y~Ç FTA xPñ @uäJy S rJxMu (xJ.)-Fr KmÀP≠ TM“xJ rajJTJrL ÈmäVJrPhr' kJvJkJKv SyJmL, oShMhL, xJBhL, ßVJuJo @po, @yoh vlLrJ fJÅPhr ßuUjLPf ßpxm TM“xJ rajJ TPrPZj, ßxèPuJ UKfP~ ßhUJr \jq xrTJr VKbf fh∂ TKoKar k´Kf hJKm \JjJPjJ y~Ç

WajJ~ 20 KmKvÓ jJVKrPTr CPÆV

dJTJ, 6 FKk´u - YJr mäVJrPT ßV´¬JPrr WajJ~ CPÆV k´TJv TPrPZj 20 \j KmKvÓ jJVKrTÇ VfTJu ÊâmJr FT KmmíKfPf fJÅrJ F CPÆPVr TgJ \JjJjÇ FTA xPñ @vJ k´TJv TPrj, xrTJPrr ÊnmMK≠r Ch~ yPm FmÄ FA fÀePhr IKmuP’ oMKÜ ßhS~J yPmÇ KmmíKfPf KmKvÓ\PjrJ mPuj, ÈxŒ´Kf iotJjMnNKfPf @WJf TPr xJoJK\T @uJkYJKrfJr fgq k´pMKÜPT mqmyJr TrJr IKnPpJPV YJr\j fÀePT ßV´¬Jr TrJr WajJ~ @orJ ootJyfÇ FA fÀPerJ vJymJPVr Ve\JVre oPûr k´YJPr pMÜ KZuÇ @orJ AxuJo KTÄmJ Ijq ßTJPjJ iot, oMKÜpM≠ S mqKÜKmPvw xŒPTt ßpPTJPjJ irPjr TaNKÜr KmPrJiLÇ xrTJPrr TJPZ @Pmhj \JjJA, xmt\Pjr iotJjMnNKf rãJ TÀj, fPm oMÜKY∂Jr kg À≠ TrPmj jJÇ Fr lPu ßhPv-KmPhPv nMu mJftJ ßkRÅZJPmÇ' KmmíKfPf muJ y~, k´J~ hMA oJx iPr vJymJPV fÀPerJ oMKÜpMP≠r ßYfjJPT kMj”k´KfKÔf TrJr uPãq FmÄ pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr hJKmPf IkKrxLo TÓ ˝LTJr TPrPZjÇ oMKÜpMP≠r xkPãr vKÜr ijqmJh fJÅPhr k´JkqÇ fJÅPhr KmÀP≠ k´Kfkã iotPhsJPyr IKnPpJV fMPu mqJkT Ikk´YJr YJKuP~ pJPòÇ 1971 xJPu KbT FoKjnJPmA oMKÜPpJ≠JPhr KmÀP≠ iotKmPrJKifJr IKnPpJV ßfJuJ yP~KZuÇ KmKvÓ\PjrJ mPuj, ÈVe\JVre oû ßgPT mJrmJr xM¸ÓnJPm ßWJweJ TrJ yP~PZ, iPotr KmÀP≠ fJrJ ßTC ßTJPjJ TgJ CóJre TPrKjÇ fJr krS fJPhr KmÀP≠ F IKnPpJV C™Jkj @oJPhr mqKgf TPrPZÇ KmPvw TPr pUj ßhUPf kJKò, oMhseoJiqo S mäPV iotPT IkmqmyJr TPr IPjT KogqJYJr TrJ yPòÇ IgY fJPhr KmÀP≠ xrTJr ßTJPjJ mqm˙J KjPò jJÇ fUj xrTJPrr F FTPkPv @YrPe @orJ KmK˛fÇ' KmmíKfhJfJrJ yPuj IiqJkT xJuJCK¨j @yPoh, IiqJkT K\uäMr ryoJj KxK¨TL, IiqJkT KxrJ\Mu AxuJo ßYRiMrL, IiqJkT @KjxMöJoJj, @Tmr @Ku UJj, I\~ rJ~, TJA~Mo ßYRiMrL, rJPoªM o\MohJr, xJrS~Jr @uL, xMufJjJ TJoJu, rJPvhJ ßT ßYRiNrL, UMvL TKmr, fJPrT @uL, \Jlr ATmJu, Fo Fo @TJv, A~JxKoj yT, AlPfUJÀöJoJj, vJyLj @jJo, xMKk´~ YâmftL S ßrJmJP~f ßlrPhRxÇ k´xñf, mäPV ßuUJr oJiqPo iPotr ImoJjjJr IKnPpJPV Vf ßxJo S mMimJr YJr\j mäVJrPT ßV´¬Jr TPrPZ kMKuvÇ fJÅrJ yPuj xMmsf IKiTJrL SrPl Ên, oKvCr ryoJj Kmkäm, rJPxu kJrPn\ S @Kxl oKyC¨LjÇ

KmkMu ã~ãKfr @vïJ Ko\tJkMPr KfjKa S KmoJjmªPrr @ohJKj kPeqr èhJPo @èj xULkMPr FTKa oKªr nJXYMr

dJTJ, 6 FKk´u - dJTJr y\rf vJy\JuJu @∂\tJKfT KmoJjmªPrr @ohJKj kPeqr èhJPo (TJPVtJ KnPu\) Vf ÊâmJr @èj uJPVÇ @èPj ßTC yfJyf jJ yPuS mqJkT ã~ãKf yP~PZ mPu @vïJ TrJ yPòÇ TJre, èhJPo @ohJKj TrJ KmkMu oJuJoJu KZuÇ fPm FPf KmoJj YuJYu KmKWúf y~Kj mPu KmoJjmªr xN© \JjJ~Ç lJ~Jr xJKntPxr TotLPhr iJreJ, ^JuJAP~r (SP~KÄ) xo~ lMuKT ßgPT mJ ‰mhMqKfT ßTJPjJ xoxqJr TJrPe @èPjr xN©kJf yP~PZÇ IKVúTJP§r TJre, ã~ãKfr kKroJexy KmKnjú KhT UKfP~ ßhUPf ßmxJoKrT KmoJj YuJYu S lJ~Jr xJKntx Tftíkã kígT hMKa fh∂ TKoKa Vbj TPrPZÇ lJ~Jr xJKntx S ˙JjL~ xN© \JjJ~, KmoJjmªPrr aJKotjJu nmPjr k´J~ @iJ KTPuJKoaJr hNPr 8 j’r laTxÄuVú èhJo ßgPT hMkMr 12aJr KhPT ybJ“ ßiJÅ~J CbPf gJPTÇ TP~T KoKjPar oPiq ßxUJPj hJC hJC TPr @èj ßhUJ pJ~ FmÄ fJ èhJPo ZKzP~ kPzÇ @èPjr @ÅPY èhJPor kJPv ImK˙f @jxJr TqJŒ ßgPT nLfxπ˜ @jxJr xhxqrJ KmZJjJ, TJkzPYJkzxy mqmyNf K\Kjx mJAPr ßmr TPr @PjjÇ @jxJr xhxq, KmoJjmªPrr TotYJrLxy ˙JjL~ KTZM ßuJT @èj ßjnJPjJr ßYÓJ TPr mqgt yjÇ KTZMãe kr lJ~Jr xJKntPxr 10Ka ACKja WajJ˙Pu KVP~ hMA WµJ ßYÓJ YJKuP~ ßjnJPf xão y~Ç @jxJr xhxq @K\\Mu yT mPuj, KfKj ßVJxu TrJr xo~ ybJ“

È@èj' È@èj' KY“TJr ÊPj ßmKrP~ ßhPUj, fJÅPhr WPr ßiJÅ~JÇ Wr ßgPT ßmKrP~ ßhPUj, èhJPo @èj \ôuPZÇ hs∆f fJÅrJ xmJA WPrr K\Kjxk© ßmr TPr @èj ßjnJPjJr ßYÓJ ÊÀ TPrjÇ lJ~Jr xJKntPxr kKrYJuT (IkJPrvj IqJ¥ ßoAjPajqJ¿) ßo\r oMyÿh oJymMm mPuj, Èk´JgKoTnJPm ß\PjKZ, SA èhJPo FTKa k´KfÔJPjr SP~KÄP~r TJ\ YuKZuÇ iJreJ TrKZ, lMuKT KTÄmJ SP~KÄP~r xPñ pMÜ ‰mhMqKfT fJPr ßTJPjJ xoxqJ ßgPT @èPjr xN©kJfÇ KjKhtÓ TPr ã~ãKfr kKroJe muPf kJrKZ jJÇ' \JjJ ßVPZ, SA èhJPo @∂\tJKfT TMKr~Jr xJKntx ACKkFx (ACjJAPac kJPxtu xJKntx), KaFjKa FéPk´x, ßlPcéxy k´J~ 45Ka k´KfÔJPjr @ohJKj keq KZuÇ Fxm kPeqr oPiq ßkJvJT TJrUJjJr TJkz, xMfJxy KmKnjú CkTre, SwMi ‰fKrr TJÅYJoJu S KmKnjú rJxJ~KjT hsmq KZuÇ xÄKväÓ TotTftJPhr ßTC ã~ãKf xŒPTt KjKhtÓ ßTJPjJ iJreJ KhPf kJPrjKjÇ VeoJiqoTotLPhr èhJPor ßnfPr dMTPf ßhS~J y~KjÇ ACKkFPxr TotTftJ fJPrT ATmJu mPuj, ÈèhJPo dMPT ßhPUKZ, @oJPhr k´KfÔJjxy k´J~ xm k´KfÔJPjr keq S mqmxJK~T k´P~J\jL~ TJV\k© kMPz ZJA yP~ ßVPZÇ TP~TKa k´KfÔJPjr KTZM oJuJoJu Iãf @PZÇ Tf mz ãKf, fJ KY∂JS TrPf kJrKZ jJÇ V´JyTPhr FUj TL mum mM^Pf kJrKZ jJÇ' KaFjKa FéPk´Pxr FT TotTftJS fJÅPhrxy ßmv TP~TKa k´KfÔJPjr @ohJKj keq S k´P~J\jL~ TJV\k© kMPz ßVPZ mPu \JjJjÇ WajJ˙Pu KVP~ ßhUJ pJ~, 8 j’r laPTr xJoPj rqJm, kMKuv, lJ~Jr xJKntPxr TotLrJ ZJzJS @PZ C“xMT \jfJÇ @PZj èhJPo oJuJoJu gJTJ KmKnjú k´KfÔJPjr TotTftJ-TotYJrLrJÇ fJÅPhr oMPU yfJvJÇ ZKzP~ KZKaP~ @PZ @jxJr xhxqPhr oJuk©Ç @jxJr TqJPŒr @KXjJ kJKjPf x~uJmÇ WajJ˙Pu KmoJjoπL : hMkMPrA WajJ˙Pu pJj KmoJj S kptajoπL lJÀT UJjÇ WajJ˙u kKrhvtj ßvPw KfKj xJÄmJKhTPhr mPuj, ßmxJoKrT KmoJj YuJYu TftíkPãr kã ßgPT FTKa fh∂ TKoKa Vbj TrJ yP~PZÇ TKoKa k´KfPmhj \oJ ßhS~Jr kr WajJ xŒPTt Km˜JKrf \JjJ pJPmÇ lJ~Jr xJKntPxr fh∂ TKoKa : F IKVúTJP§r WajJ~ Kfj xhPxqr fh∂ TKoKa Vbj TPrPZ lJ~Jr xJKntxÇ TKoKar xhxqrJ yPuj lJ~Jr xJKntPxr KmnJVL~ kKrYJuT nrf Yªs KmvõJx, CkxyTJrL kKrYJuT oJoMj oJyoMh S TMKotPaJuJr ߈vj TotTftJ ToPuv Yªs o§uÇ

dJTJ, 6 FKk´u - aJñJAPur Ko\tJkMr CkP\uJ~ KfjKa oKªPrr fJuJ ßnPX oNKft FmÄ xULkMPr yJfLmJºJ kKÁokJzJ rJiJmuän TJuLoKªr nJXYMr TPrPZ hMmtí•rJÇ Vf mOy¸KfmJr VnLr rJPf Fxm WajJ WPaÇ kMKuv S FuJTJmJxL \JjJ~, Ko\tJkMr CkP\uJr \JoMTtL ACKj~Pjr kJTMuqJ vLfufuJ oyJvìvJj WJPa kJvJkJKv ImK˙f KfjKa oKªPrr nJ¥Jr WPrr hr\J ßnPX KkfPur ‰f\xk©xy kN\Jr xm oJuJoJu uMa TPrPZ hMmtí•rJÇ vLfufuJ oyJvìvJj WJPa k´J~ Kfj v mZPrr kMPrJPjJ Fxm oKªPr k´KfKhjA kN\J-IYtjJ yP~ gJPTÇ IjqJjq KhPjr oPfJ Vf ÊâmJrS xTJPu kN\JKrrJ kN\J KhPf KVP~ TJuLoKªr, kûPhmfJr oKªr S KvmoKªPrr hr\Jr fJuJ nJXJ ßhUPf kJjÇ xm oNKft nJXYMr TPr kJPvr \ñu S kMTMPr ßlPu ßhS~J yP~PZÇ F ZJzJ nJ¥Jr WPrr hr\J ßnPX KkfPur ‰f\xk©xy kN\Jr xm oJuJoJu uMa TrJ yP~PZÇ Ko\tJkMr gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) ßVJuJo ßoJ˜lJ mPuj, F mqJkJPr gJjJ~ ßTJPjJ oJouJ y~KjÇ fPm WajJr xPñ \Kzf mqKÜPhr ßUJÅ\Umr TPr ßV´¬JPrr ßYÓJ YuPZÇ FKhPT, xULkMr CkP\uJr yJfLmJºJ kKÁokJzJ rJiJmuän TJuLoKªrS FTA rJPf nJXYMr TPrPZ hMmtí•rJÇ Vf ÊâmJr xTJPu CkP\uJ xhr ßgPT 21 KTPuJKoaJr hNPr SA oKªPr KVP~ ßhUJ pJ~, hMmtí•rJ oKªPrr oyJPhm S oJ TJuLr ßoP~ cJKTKjr oJgJ, oJ TJuLr K\m, YMu S oM§M ßnPX KhP~PZÇ oKªr TKoKar xJiJre xŒJhT xMU uJu xrTJr \JjJj, IJPVrKhj míy¸KfmJr jJaoKªPr rJf 12aJ kpt∂ ßuJT\j KZuÇ kPr rJPfr ßTJPjJ FT xo~ ßT mJ TJrJ oKªPrr k´KfoJ nJXYMr TPr kJPvr iJjPUPf oyJPhm S oJ TJuLr ßoP~ cJKTKjr oJgJ, oJ TJuLr K\m, YMu S oM§M ßlPu rJPUÇ


22

Surma

5 - 11 April 2013

xJPlJT mJÄuJPhvL ßxJxJAKar IJPuJYjJ S xJÄÛíKfT IjMÔJj k´~Jf IJmhMu oKfj ˛rPe xnJ S ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf

oyJj ˝JiLjfJ S \JfL~ Khmx CkuPãq xJPlJT mJÄuJPhvL ßxJxJAKar CPhqJPV IJPuJYjJ xnJ S xJÄÛíKfT IjMÔJj Vf 31 oJYt ˙JjL~ ACKjnJKxtKa TqJŒJx yPu IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf oJKjT Ko~Jr xnJkKfPfô FmÄ IJ»Mu oMfKuPmr kKrYJjJ~ IJPuJYjJ xnJ~ mÜJrJ mPuj, 9 oJPxr rÜã~L xÄV´JPor oJiqPo IK\tf oyJj ˝JiLjfJ mKyKmtPvõ IJoJPhrPT VKmtf TPrÇ KmPvõr ßpPTJj \J~VJ ßgPT mJÄuJPhvLrJ muPf kJPr ˝JiLj mJÄuJPhv IJoJPhr \jìnNKoÇ xnJ~ mÜJrJ oyJj ˝JiLjfJ pMP≠ Kjyf xTu vyLh FmÄ pJrJ oMKÜpMP≠ pM≠ TPrPZj, ßjfífô KhP~PZj fJPhr VnLr vs≠Jr xJPg ˛re TPrjÇ ßxA xJPg oyJj oMKÜPpJP≠r xo~ pJrJ k´mJx ßgPT ˝JiLjfJr ˝kPã xÄV´Jo TPrKZPuj fJPhrPTS vs≠Jr xJPg ˛re TrJ y~Ç

xnJr ÊÀPf kKm© ßTJrIJj ßgPT ßfuJ~Jf TPrj oK\h UJjÇ fJrkr \JfL~ xÄVLPfr oJiqPo oJiqPo Êr∆ y~ oNu IjMÔJjÇ IJPuJYjJ xnJ~ mÜmq rJPUj kMKuv TKovjJr Kao kJ√M, TJCK¿u KucJr ßcKnc AKuxPoKr, TKoCKjKa ßjfJ ‰x~h rJæJjL, oMKÜPpJ≠J Ku~JTf IJuLÇ IJPuJYjJ xnJ ßvPw oqJK\T ßvJ, mJÄuJPhPvr k´YKuf \jKk´~ ßUuJ, yJÅKz nJñJ, oJPmtu PhRz, KmÛáa ßhRz S ßmuMj k´KfPpJVLfJ IjMKÔf y~Ç FZJzJ \jKk´~ Kv·LPhr IÄvV´yPj xÄVLfJjMÔJj IjMKÔf y~Ç IjMÔJPj KmPvw IJTwtj KZu k´JgKoT S ßxPT¥JrL ÛáPur ßZPu-PoP~Phr mJÄuJPhv xŒKTtf KY©JÄTj k´KfPpJVLfJÇ F IjMÔJPjr xJKmtT hJK~Pfô KZPuj T~xr Ko~J, IJPjJ~Jr Ko~J, KxrJ\ Ko~J S mJmMu IJyoh k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

k´~Jf xJÄmJKhT, xJKyKfqT, VPmwT, rJ\QjKfT KY∂JKmh IJmhMu oKfj ˛rPe Vf 23 oJYt hMkMPr xJCg u¥Pjr ßaJKaÄ FuJTJr S~Jjxt S~Jgt ßmñKu SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr xnJ TPã FT ˛re xnJ S ßhJ~J oyKlPur IJP~J\j TrJ y~Ç FPf k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJP\q KjpMÜ mJÄuJPhPvr yJATKovjJr Ko\JÀu TJP~xÇ ˛re xnJr xNYjJPf k´J~f IJmhMu oKfPjr ˘L FKrTJ oKfj S TjqJ IKjfJ oKfj xmJAPT ˝JVf \JKjP~ mÜmq rJPUjÇ k´~f IJmhMu oKfPjr FTJ∂ xMÂh Kr~J\Mu IJuPor xnJkKfPfô S ‰x~h IJmM IJyxJPjr Ck˙JkjJ~ IJP~JK\f ˛re xnJ~ ˛OKfYJre oNuT mÜmq rJPUj, k´mLe TëajLKfT S ßuUT vvJï ßmJjJK\t, k´mLe xJÄmJKhT S

xJKyKfqT TJPhr oJyoMh, ßhPuJ~Jr ßyJPxj, IJyoh ßyJPxj ß\J~JhJr, lJÀT IJyoh, mqJKrÓJr yJKl\ IJyoh, c. jNÀuäJy, rJ~yJjJ oJymMm, AxyJT TJ\u k´oMUÇ mÜJrJ mPuj, k´~Jf IJmhMu oKfj KZPuj KTZMaJ YJkJ ˝nJPmr oJjMw FmÄ k´YJrKmoMUÇ \LmPjr IKiTJÄv xo~ k´mJPx TJaJPjJr lPu fÅJr mÉoMUL k´KfnJr kKrY~ mJÄuJPhPvr

oJjMw \JjPf kJPrKj xfq KT∂á k´mJPx fÅJr C“xJy S ßk´reJ~ IPjT ßuUT xOKÓ yP~PZjÇ FA xm ßuUPTr V´∫ k´TJPvr mqJkJPrS KfKj KZPuj IjMPk´reJr C“xÇ KjP\r VJPar Igt UrY TPr KfKj IPjPTr V´∫ k´TJv TPr FT Kmru hOÓJ∂ ˙Jkj TPr ßVPZjÇ xmPvPw ßhJ~J oJyKlPu ßhJ~J kKrYJujJ TPrj yJKl\ ßyJPxj IJyohÇ - ßk´x KmùK¬Ç

TJjJAWJa SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr oyJj ˝JiLjfJ Khmx ChpJkj

TJjJAWJa SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr xnJkKf Kj\Jo CK¨j ßYRiMrLr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT ßoJ: ATmJu ßyJxJAPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf oyJj ˝JiLjfJ KhmPxr xnJ~ mÜífJ TPrj mLr oMKÜPpJ≠J IJmMu TJPvo UJjÇ KfKj mPuj, ˝JiLj xJmtPnRo rJÓs mJXJKur ßvsÔ I\tjÇ oyJj oMKÜpMP≠r

oJiqPo IJoJPhr ˝JiLjfJ, TJPrJ h~J KTÄmJ hJKãPjq j~ 30 uã vyLPhr rÜ IJr 2 uãJKiT oJßmJPjr AöPfr KmKjoP~ IJoJPhr Kk´~ oJfínëKoÇ ˝JiLjfJ KhmPxr IJPuJYjJ xnJ~ mÜífJ TrPf KVP~ TKoCKjKa ßjfJ ßoJ˜lJ \JoJu mPuj, mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJr Ikr jJo mñmºá ßvU oMK\mMr

ryoJjÇ mJÄuJPhv rJÓsKar ßkZPj FA oyJj mqKÜr ImhJj Ij˝LTJptÇ 25ßv oJYt xºqJ~ kNmt u¥Pjr oJAPâJ Km\Pjx ßx≤JPr IjMKÔf xnJ~ mÜífJ TPrj vJoxMP¨JyJ ßYRiMrL ßxJPyu, oJyfJm CK¨j, mJmÀu ßyJPxj mJmMu, IJ»Mu oKfj , xJrS~Jr TKmr, oJxMo IJyoh, vJyLj IJyPoh, T~xr IJyPoh, ßxJPyu IJyPoh, ßfJlJP~u IJyPoh, oJBjMu AxuJo, Aoj IJyPoh, mMumMu IJyPoh k´oNUÇ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJrIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj oJSuJjJ oJBjMu AxuJo mJuäJV´JoLÇ - ßk´x KmùK¬Ç

pMÜrJ\q pMm uLPVr xnJ~ mÜJrJ

pM≠JkrJiLPhr KmYJr ßTC mJÅiJV´˜ TrPf kJrPm jJ

mJKotÄyJPo mJÄuJPhv ßUuJlf o\KuPxr xoJPmv IjMKÔf mJÄuJPhPv ßUuJlf o\Kux mJKotÄyJo S KocuqJ¥ vJUJr ßpRg CPhqJPV Vf 10 oJYt \JPo~J Tár@Kj~J KoujJ~fPj FT k´KfmJh xoJPmv IjMKÔf y~Ç mJKotÄyJo vJUJr xnJkKf oJSuJjJ rvLh @yoPhr xnJkKfPfô S KocuqJ¥ vJUJr ßxPâaJrL oJSuJjJ oJymMmMr ryoJj oJxMo FmÄ mJKotÄyJo vJUJr ßxPâaJrL yJKl\ ‰x~h KvyJm C¨LPjr ßpRg kKrYJujJ~ xoJPmPv k´iJj IKfKgr mÜmq rJPUj mJÄuJPhv ßUuJlf o\Kux pMÜrJP\qr k´iJj CkPhÓJ, oJSuJjJ vJ~U @»Mu @K\\Ç KmPvw IKfKgr mÜmq rJPUj pMÜrJP\qr CkPhˆJ oJSuJjJ vJoZá¨Lj, pMÜrJP\qr xnJkKf oJSuJjJ ßr\JCu yT, ßTªsL~ @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT S pMÜrJP\qr xJiJre xŒJhT oJSuJjJ lP~\ @yoh, xy xJiJre xŒJhT @uyJ\ô oJSuJjJ

@fJCr ryoJj, xy xJiJre xŒJhT oMlKf ZJPuy @yoh, xJÄVbKjT xŒJhT yJKl\ oJSuJjJ ATmJu ÉxJAj, mJ~fáuoJu xŒJhT oJSuJjJ jJK\o CK¨j, xJKyfq S xJÄÛíKf xŒJhT yJKl\ oJSuJjJ ZJPuy, pMÜrJP\qr k´Kvãe xŒJhT S KocuqJ¥ vJUJr xnJkKf mqKrÓJr oJSuJjJ mhÀu yTÇ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj mJKotÄyJo vJUJr xy xnJkKf oJSuJjJ UJPuh @yoh, yJKl\ oMjZár rJ\J, mJKotÄyJo vJUJr xy ßxPâaJrL @uyJ\ô vJAUMu AxuJo \JTJKr~J, KocuqJ¥ vJUJr xy ßxPâaJrL oJSuJjJ oJymMmMr ryoJj, yJKl\ oJSuJjJ ‰x~h xMufJj oJyoMh, yJKl\ oJSuJjJ TKmr @yoh, oJSuJjJ @yoh ßxJyJAj, oJSuJjJ lP~\ @yoh, oJSuJjJ ZJPuy @yoh UJj k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

pM≠JkrJiLPhr xPmJtó xJ\J S xŒh mJP\~JP¬r hJmL oyJj FT\j oMK\m ‰xKjT ßmÅPY gJTPf pM≠JkrJiLPhr KmYJr ßTC mJÅiJV´˜ TrPf kJrPm jJÇ oyJj ˝JiLjfJ KhmPx 26 oJYt xºqJ xJPz Z~aJ~ kNmt u¥Pjr mJjtJr TîJPm pMÜrJ\q IJS~JoL pMmuLPVr CPhqJPV FT IJPuJYjJ xnJ~ mÜJrJ F TgJ mPujÇ pMÜrJ\q pMmuLPVr KxKj~r xyxnJkKf IJmMu TJuJo KoxuMr xnJkKfPfô IjMKÔf xnJ~ ßTJrIJj ßfuJS~Jf TPrj oSuJjJ Táfám CK¨j IJyohÇ pMmuLV ßjfJ mhr∆öJoJj vJoLPor Ck˙JkjJ~ S kKrYJujJ~ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj Qx~h xJPhT IJyoh, vJoLo IJyoh, oJymMm IJyoh, IJlZJr UJj xJPhT, IJPjJ~JrMu AxuJo, oKxCr ryoJj oxjM, lJr∆T IJyoh, ‰x~h fJPrT, mJmMu UJj, vJy ßoJyJÿh IJmhMu IJyJh, IJmMu TJPxo, IJxJh IJyoh, IJxJhMöJoJj IJxJh, xJPuy IJyoh, l\r∆u yT FjJo, IJK\\Mr ryoJj uJP~T,vJy ßmuJu, IJmMu UJP~r, xJPhTáöJoJj ßYRiMrL, jJ\oMu ßyJPxj, oJP\h ßYRiMrL, IJKTT UJj, IJyPoh IJmMu ßuAZ, \JKou IJyoh, TJor∆u AxuJo, ‰x~h oJr∆l IJyoh, IJmhMu xJuJo, UJKuxMr ryoJj,IJmhMu Tá¨MZ, xJPuT IJyoh, IJvrJláöJoJj, xJK\hMr

ryoJj, ‰x~h ßmuJu IJyoh, ßoJyJÿh PumM Ko~J, KakM, Krkj, jJ\ Ko~J, \JyJñLr Ko~J S \MP~u TKro k´oMUÇ mÜJrJ IJPuJYjJ~ IJrS mPuj, \JoJ~Jf KvKmr xπJxL xÄVbjÇ FPhr rJ\jLKf TrJr ßTJj IKiTJr ßjAÇ FZJzJ \JoJ~Jf KvKmr pM≠JkrJiLPhr xÄVbjÇ pM≠JkrJPir hJP~ \JoJ~Jf KvKmPrr KmYJr yS~J CKYfÇ mÜJrJ Ve\JVre oPûr IJPªJujPT k´mJPxS ßmVmJj TrJr S pMÜrJP\q uMKTP~ gJTJ pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr TJbVzJ~ hJÅz TKrP~ xPmJtó vJK˜ KjKÁf TPr k´mJxL mJXJKuPTS TuÄT oMÜ TrJr hJmL \JjJjÇ xnJ~ oMKÜpMP≠r K©v uã vyLh, hMuã oJPmJPjr xoÃoyJKjr KmKjoP~ IK\tf ˝JiLjfJPT ßp ßTJj fqJPVr KmKjoP~ rãJ S fJPhr fqJPVr k´Kf xÿJj \JKjP~ mÜJrJ hO| k´fq~ mqÜ TPr mPuj, UJPuhJ K\~J ßxjJmJKyKjPT ãofJ KZKjP~ ßjS~Jr \jq IJymJj \JKjP~PZj FmÄ ßxjJmJKyKj fJPT ãofJ~ mKxP~ ßhPm mPu ßp ˝kú ßhUPZj, FPf oPj y~ KfKj ßmJTJr ˝PVt mJx TrPZjÇ fJr F ybTJKr mÜmq ßhvPk´KoT ßxjJmJKyKjxy ßhvmJxL k´fqJUqJj TPrPZÇ - ßk´x KmùK¬Ç

71-Fr krJK\f vKÜ pM≠JkrJiLPhr mÅJYJPf PhvmqJkL \Kñ yJouJr oJiqPo oMKÜpMP≠r ßYfjJPT ±Äx TrPf jfáj TPr wzpπ ÊÀ TPrPZÇ @Aj vO⁄uJ mJKyjLr Ckr @âoj, xÄUqJuWM xŒshJP~r Ckr yJouJ S ±ÄxJ®T TJptTuJPkr oJiqPo mJÄuJPhvPT FTKa \KñrJPÓs kKref TrPf YJAPZÇ FA oNÉPgt k´KfKa jJVKrPTr BoJjL hJK~fô IkvKÜr KmÀP≠ ÀPU hJzJPjJÇ ˝JiLjfJ xJmtPnRofô rãJ~ IkvKÜr KmÀP≠ 71-Fr ßYfjJ~ ßhv Pk´KoTPhr GTqm≠ yPf yPmÇ k´\jì-71 S pM≠JkrJi KmYJroû @P~JK\f ˝JiLjfJ KhmPxr @PuJYjJ xnJ~ mÜJrJ FTgJ mPujÇ Vf 27 oJYt xºqJ~ AÓ u¥Pjr mJÄuJaJCPjr TáaáomJzL ßrÓáPrP≤ @P~JK\f @PuJYjJ xnJ~ mÜJrJ pM≠JkrJiLPhr xPmJtó xJ\J S ßxA xJPg IkrJiLPhr xŒh mJP\~JP¬r

hJmL \JjJjÇ k´\jì-71 ACPTr xnJkKf @yPoh jNÀu KakMr xnJkKfPfô S pM≠JkrJi KmYJroPûr ßxPâaJrL FqJcPnJPTa @KjZár ryoJj @KjPZr xûJujJ~ IjMKÔf @PuJYjJ xnJ~ mÜmq rJPUj KmYJroû pMÜrJ\q vJUJr xnJkKf xJÄmJKhT oKf~Jr ßYRiMrL, KxPua FoKx TPuP\r xJPmT KnKk BTmJu PyJPxj,

xJPmT K\Fx @\ou ßyJPxj, k´\jì-71 Fr xyxnJkKf ßvU hKmr Ko~J, xJPmT ZJ©PjfJ lUr CK¨j ßYRiMrL, mñmºá kKrwPhr ßxPâaJrL @KuoMöJoJj, TKoCKjKa ßjfJ \JyJKñr UJj, vJy @fJCr ryoJj, AÓ u¥j @S~JoL uLPVr xnJkKf @K\\Mu yT, \JKTr ßyJPxj k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç


Surma

For Local News : news@surmanews.com

12 - 18 April 2013

ßaKuKluì lPaJ rJ\jLKfPf láPa CPbPZ KmsKav mJXJKur \Lmj KY©

TKoCKjKa ßjfJ KxrJ\ yT, mqJmxJ~L kJrPn\ @yPoh, jJaqTJr jJ\oMu mUf ovÉh k´oMUÇ jJaqTJr ovÉh mUf jJ\oMu xTPur xyPpJKVfJ TJojJ TPr mPuj, @oJPhr TKoKCKjKar xlfJ mqgtfJ KjP~ @oJr FA ãáhs k´~JxÇ APfJkNPmtS @Ko mOPaPj mJÄuJPhv ßgPT kzPf @xJ KvãJgtLPhr KjP~ @PrTKa ßaKuKluì ‰frL TKr ÈÈpJAoM TA''Ç @kjJPhr xTPur xyPpJVLfJ gJTPu @PrJ FèPf kJrPmJÇ - ßk´x KmùK¬Ç

KmvõjJg gJjJ xJPmT ZJ©hu xnJkKf IJuyJ\ô UJPuh UJPjr oJP~r AP∂TJu mJhvJ Ko~Jr KmvõjJg FAc ACPTr xnJkKf S KmvõjJg gJjJ ZJ©hPur xJPmT AP∂TJu xnJkKf ßoJ: UJPuh UJPjr oJfJ Vf 3 FKk´u mMimJr mJÄuJPhPv Kj\ mJzLPf AP∂TJu TPrPZjÇ AjúJ---rJK\CjÇ oOfáqTJPu fJr m~x yP~KZu 55 mZrÇ KfKj hLWtKhj pJmf TqJ¿Jr ßrJPV nëVKZPujÇ Vf mOy¸KfmJr mJh ß\Jyr \JjJpJ xŒet yP~PZÇ CPuäUq UJPuh UJj oJP~r IxM˙qfJr \jq KmVf 1 oJx pJmf mJÄuJPhPv Im˙Jj TrPZjÇ PvJT k´TJv TPrPZj, pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT xy xnJkKf IJuyJ\ô ‰foMZ IJuL, KmvõjJg FcMPTvj asJPÓr xy xJiJre xŒJhT IJ~JZ Ko~J, xJPmT xy xJiJre xŒJhT KoZmJy CK¨j, pMÜrJ\q pMmhPur xJiJre xŒJhT IJ»Mu mJKZf mJhvJ, pMVì xŒJhT IJl\Ju ßyJPxj, pMÜrJ\q ZJ©hu xnJkKf \Kxo CK¨j ßxKuo, \JfL~fJmJhL ZJ©hu pMmhu xojú~ kKrwPhr xnJkKf IJTuMZ Ko~J, xy xnJkKf Thr CK¨j, olöMu IJuL, xJiJre xŒJhT ßxmMu Ko~J, xy xJiJre xŒJhT IJuoVLr IJyoh, \JKou UJÅj, vJyKr~Jr Aoj, xJÄVbKjT xŒJhT TJSZJr UJÅj, KmvõjJg FAc Fr xy xnJkKf \JKTr ßyJPxj TP~Z, xJiJre xŒJhT IJ»Mu mJKZf rKl, xy xJiJrj xŒJhT IJmMu yJxjJf, asJKÓ IJ»Mr rKyo r†M, IJmMu TJuJo, IJ»Mx ßZJmyJj, xJKær IJyoh, ÉKx~Jr Ko~J, vJy xMkJj, xJoZMu AxuJo ßoKyhL,mJKotÄyJo pMmhPur xnJkKf èu\Jr IJyoh l~xJu, xy xnJkKf T~&xJr IJuL vJyLj, mMryJj CK¨j, vJyLj IJyoh, xJhJre xŒJhT rJPxu IJyoh, xJÄVaKjT xŒJhT IJ»Mu TJCo, pMVú xŒJhT jKl Ko~J KvÊ, uJu Ko~J, l\r IJuL, h¬r xŒJhT vKlTMu AxuJo rJ\J, xJKyfq xŒJhT AoJj IJuL, iot xŒJhT oT&¨Mx IJuL, xJKyfq xŒJhT oKvCr ryoJj, xoJ\ TuqJj xŒJhT ÀoJj Ko~J k∑oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ÈlPaJ rJ\jLKf'r oJiqPo jJaqTJr KmPufmJxL mJñJuLr \LmjKY© láKaP~ fáPuPZjÇ Fr oJiqPo CPb FPxPZ ßlJxt oqJPr\, IQmi oJAV´qJ≤Phr hMPntJPVr KY©, kJKrmJKrT TuPyr TJre xy xoJP\r KmKnjú KhT, rP~PZ xoJ\ xPYfjfJr krJovtSÇ jJaqTJr ovÉh mUf jJ\oMu rKYf S k´PpJK\f ßaKuKluì lPaJ rJ\jLKfr k´hvtjL ßvPw @P~JK\f @PuJYjJ xnJ~ mÜJrJ Foj IKnof mqÜ TrPujÇ Vf 31 oJYt KmPTPu mJKct @at

ßx≤JPr TqJjJrL S~Jlt V´∆Pkr ßyc Im TKoKCKjKa FqJPl~Jxt \JKTr UJPjr xûJujJ~ IjMKÔf @PuJYjJ~ jJaPTr KmKnjú KhT KjP~ mÜmq rJPUj KmsKav uct xnJr xhxq kuJ oK†uJ CK¨j, KmsKav-mJÄuJPhv ßY’Jr Im ToJPxtr ßk´KxPc≤ oMKTo @yPoh, YqJPju Fx ßaKuKnvPjr KcPrÖr \JoJu @»Mu jJPxr, FKaFj mJÄuJ ACPTr oqJPjK\Ä KcPrÖr yJKl\ @uo mUf, K\FuF ßo’Jr ßoJrJh ßTJPrvL, TJCK¿uJr rJKj~J UJj, ‰mvJUL ßouJ asJPÓr ßY~JroqJj

ÊjLu Ên rJ~ u¥Pj

\VjúJgkMPr VLKfTJr ‰x~h hMuJuPT xÄmitjJ k´hJj

\JfL~ kJKatr ßY~JroqJj ÉPxAj oMyJÿh FrvJPhr Pk´x xKYm S \JfL~ kJKatr ßk´KxKc~Jo xhxq ÊjLu Ên rJ~ FT xÄK㬠xlPr Vf 4 FKk´u mOy¸KfmJr u¥Pj PkÅRPZPZjÇ mqKÜVf xlr yPuS KfKj huL~ ßjfímOPªr xJPg ofKmKjo~ TrPmjÇ u¥Pj Im˙Jj TJPu fÅJr xJPg ßpJVJPpJV TrPf yPu \JfL~ kJKatr pMVì oyJxKYm S pMÜrJ\q \JfL~ kJKatr PTJIKctPjar oMyJÿh ßxKuo CK¨j IgmJ pMÜrJ\q \JfL~ kJKatr xnJkKf oMK\mMr ryoJPjr xJPg ßpJVJPpJV TrPf IjMPrJi TrJ yP~PZÇ - ßk´x KmùK¬Ç

Vf 15 oJYt, ÊâmJr xºqJ~ \VjúJgkMr CkP\uJr ‰x~hkMr V´JPor mJKxªJ pMÜrJP\qr jgt Aˆ IJS~JoL uLV ßjfJ VLKfTJr S V·TJr ‰x~h hMuJu Fr jJVKrT xÄmitjJ IjMÔJPj k´iJj IKfKgr mÜPmq Fxm TgJ mPujÇ A~Mg IVtJjJAP\vj \VjúJgkMPrr CPhqJPV IJP~JK\f jJVKrT xÄmitjJ~ k´iJj IKfKg KZPuj xMjJoV† 3 IJxPjr xÄxh xhxq FoF oJjúJjÇ xnJkKffô TPrj ‰x~hkMr vJyJrkJzJ ACKj~j IJS~JoL uLV xnJkKf ‰x~h uJu Ko~JÇ ACKj~j IJS~JoL uLV xJiJre xŒJhT ‰x~h oPjJ~Jr IJuLr kKrYJujJ~ FPf KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj xMjJoV† ß\uJ IJS~JoL uLV xy xnJkKf KxK¨T IJyoh, pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xy xnJkKf yroM\ IJuL, ß\uJ

IJS~JoL uLV ßjfJ FcPnJPTa ‰x~h vJP~T IJyoh, CkP\uJ IJS~JoL uLV ßjfJ ßr\JCu TKro Kr\M, xJÄVbKjT xŒJhT IJmhMu TJA~Mo ovJKyh, ‰x~h xJKm±r IJyoh, ChLYL Kv·L ßVJÔLr xnJkKf oJjx rJ~, k´mJxL KoxmJ k´oMUÇ

FZJzJS xnJ~ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj \VjúJgkMr ßkRrxnJr xJPmT TKovjJr IJS~JoL uLV ßjfJ uM&lár ryoJj, ßkRrxnJr 7jÄ S~Jct TJCK¿uJr TJoJu ßyJPxj, xoJxPmmL ‰x~h IJmhMu mJrL, ‰x~h KvuJ Ko~JÇ

k´PV´KxPnr oyJj ˝JiLjfJ Khmx ChpJkj

lUr CK¨j ßYRiMrL, xmtACPrJkL~ mñmºá kKrwPhr xJiJre xŒJhT cJ” l~\Mu AxuJo k´oMUÇ mÜJrJ mPuj, 26 oJYt, oyJj ˝JiLjfJ KhmxÇ rJ\QjKfT ßãP© of S kPgr pPfJ mqmiJjA gJT jJ ßTj ßhPvr ˝JiLjfJ, xJmtPnRofô S Km\P~r k´Pvú ßTJPjJ ofQÆffJ KTÄmJ KmfTt gJTJ CKYf j~Ç rJ\QjKfT ˝Jgt KxK≠r ßuJPn @m≠ yP~ hLWtKhj pJmf KhmJPuJPTr oPfJ ¸Ó WajJ S k´Tíf AKfyJxPT KmfKTtf, KmTíf, I¸Ó S ßWJuJPa TrJ yP~PZÇ k´Tíf AKfyJx YYtJr oJiqPo oyJj ˝JiLjfJ pMP≠r xfq AKfyJx jfáj k´\Pjìr TJPZ C™JkPjr hJK~fô oMKÜpM≠ S ˝JiLjfJr ßYjfJ~ KmvõJxL k´PfqPTr - ßk´x KmùK¬Ç

pM≠JkrJiLPhr KmYJr xŒjú TPr mJÄuJPhvPT TuïoMÜ S Vefπ xoMjúf rJUJr hO| IKñTJr ßWJwJeJr oJiqPo k´PV´Kxn ßlJrJo pMÜrJP\qr CPhqJPV mJÄuJPhPvr oyJj ˝JiLjfJ Khmx CkuPã FT IJPuJYjJ xnJr IJP~J\j TrJ y~Ç kNmt u¥Pjr oK≤KlCKr ßx≤JPr Vf 26 oJYt xºqJ 7aJ~ xÄVbPjr

IJymJ~T cJ” TJ\L ßoJUPuZMr ryoJPjr xnJkKfPfô FmÄ xhxq xKYm k´PxjK\“ hP•r kKrYJujJ~ IjMKÔf IJPuJYjJ xnJr ÊÀPf FT KoKja hÅJKzP~ FTJ•Prr mLr vyLhPhr k´Kf vs≠J KjPmhj TrJ y~Ç IJPuJYjJ~ IÄvV´ye TPrj, mJÄuJPhPvr S~JTtJxt kJKat pMÜrJ\q vJUJr xŒJhT AxyJT

TJ\u, mJxh pMÜrJ\q vJUJr xojõ~T V~JZMr ryoJj V~JZ, mJÄuJPhv ChLYL Kv·L ßVJÔL pMÜrJ\q vJUJr xnJkKf ßVJuJo ßoJ˜lJ, jqJk pMÜrJ\q vJUJr xnJkKf IJmhMu IJK\\ S xJiJre xŒJhT ‰x~h yJxJj, xJÄÛíKfT xÄVbT vJy FjJoMu yT, xJÄÛíKfT xXVbT ßVJuJo IJTmr oMÜJ, xJPmT ZJ© ßjfJ

23

IjMÔJPjr xJKmtT f•ôJmiJPj KZPuj pMmuLV ßjfJ oJxMo IJyoh, xJPmT ßkRr ZJ©uLV xnJkKf KxK¨Tár ryoJj, ßkRr ZJ©uLV xJiJre xŒJhT xJlPrJ\ ßyJPxj, pMÜrJ\q ZJ©uLV ßjfJ xMPyu IJyoh k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

jmLV† FcáPTvj asJÓ ACPTÈr ßY~JrkJxtj S ßVaCAT AxuJKoT ßx≤JPrr ßk´KxPcµ, mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vj ßT≤ KrK\SPjr xJPmT xnJkKf KmKvÓ TKoCKjKa ßjfJ @mMu TJuJo @\Jh ßZJaPjr KkfJ AÓ V´LePÓc SP~Ó xJPxé Fr mJKxªJ @uyJ\ô mJhvJy Ko~J @r ßjAÇ AjúJKuuäJKy S~JAjú AuJAKy S~JAjúJ rJK\CjÇ Vf 2 FKk´u xTJu FVJraJ~ AÓ xJPr yxKkaJPu KYKT“xJiLj Im˙J~ ßvw KjvõJx fqJV TPrj, oOfáTJPu fÅJr m~x yP~KZu 85mZrÇ KfKj hLWt Khj pJmf mJitTq S IjqJjq \Kau ßrJPV ßnJVKZPujÇ orÉPor ßhPvr mJzL mOy•r KxPuPar jmLVP†r hLVmJT V´JPoÇ u¥Pj jJoJP\ \JjJ\J ßvPw orÉPor orPhy mJÄuJPhPv kJKbP~ ßh~J y~ ßxUJPj fÅJPT kJKrmJKrT ßVJr˙JPj hJlj TrJ yP~PZÇ orÉo mJhvJ Ko~J mÉ \jKyfTr TJP\r xJPg \Kzf KZPuj FuJTJr KvãJr Cjú~Pj 1986 xJPu k´KfÔJ TPrj mJhvJ Ko~J FcáPTvj asJÔÇ @mMu TJuJo @\Jh ßZJaj fJr KkfJr ÀPyr oJVPlrJf TJojJ~ xTPur ßhJ~J ßYP~PZjÇ orÉo mJhvJ Ko~Jr oOfqá Pf VnLr nJPm ßvJT k´TJv TPrPZj u¥j mJÄuJ ßk´xTîJPmr pMVì xŒJhT oKf~Jr ßYRiMrL, pMÜrJ\q yKmV† FPxJKxP~vPjr xnJkKf oJyoMh F rCl, PxPâaJrL Kyl\Mr ryoJj, xTTJrL ßxPâaJrL KhuS~Jr ßyJPxj hLkM, ßk´x ßxPâaJrL xJÄmJKhT ßVJuJo KTmKr~J, jmLV† FcáPTvj asJPÓr ßxPâaJrL Ijr CK¨j \JKyh, k´KfÔJfJ xnJkKf @uyJ\ô ßoJyJÿh A~JTámÇ - ßk´x KmùK¬Ç

S~JKkÄ mJÄuJPhv FPxJKxP~vPjr jfáj xhxq V´ye S jmJ~j Êr∆ Vf 2 FKk´u oñumJr ßgPT S~JKkÄ mJÄuJPhv FPxJKxP~vPjr jfáj xhxqkh V´ye S kMrJfj xhxqkh jmJ~Pjr \jq KjitJKrf lro Kmfre Êr∆ yP~PZ, pJ IJVJoL 22 FKk´u ßxJomJr KmPTu 5 WKaTJr xo~ ßvw yPmÇ S~JKkÄ mJÄuJPhv FPxJKxP~vPjr IKlx ßgPT lro xÄV´y TrJ pJPmÇ xÄKväÓ xTuPT x•ôr ßpJVJPpJV TrJr \jq FPxJKxP~vPjr kã ßgPT IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ FqkJPr Km˜JKrf \JjJ pJPm : S~JKkÄ A~Ng TîJm (1o fuJ) Paû Kˆsa, u¥j A1cKmäC 2cKmäC Kc PlJj : 020 74819835

- ßk´x KmùK¬Ç

TKoCKjKa xÄmJh kJbJPjJr A-Pou jJÍJr news@surmanews.com


24

Surma

12 - 18 April 2013

Km\~ Khmx CkuPã rJ\jVr \JfL~fJmJhL Tj\JrPnKan kJKatr IjMPoJKhf k´JgLt fJKuTJ~ KojJ ryoJj ßlJrJo pMÜrJP\q’r xnJ S xJÄÛíKfT IjMÔJj

rJ\jVr \JfL~fJmJhL ßlJrJo ACPTr CPhqJPV 42fo oyJj ˝JiLjfJ Khmx CkuPãq IJPuJYjJ xnJ S oPjJù xJÄÛíKfT IjMÔJj Vf 2 FKk´u oñumJr ßoAPcjPyPcr FKv~Jj KlCvj ßrÓMPrP≤ IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf IJ»Mu yJjúJPjr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT r∆Éu AxuJo r∆uMr kKrYJujJ~ IjMKÔf IJPuJYjJ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT nJrk´J¬ xnJkKf S KmKxFr xJPmT ßk´KxPc≤ Ko~J oKjr∆u IJuoÇ KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj rJ\jVr SP~uPl~Jr ßxJxJAKar xnJkKf xJBhMr ryoJj ßrjM ß\Kk, jgtSP~Ó u¥j KmFjKkr xnJkKf vJKoo IJyoh, ßoRunLmJ\Jr ß\uJ pMmhPur xJPmT xnJkKf IJuyJ\ô ShMh IJuo, SP~ˆ u¥j KmFjKkr xnJkKf ßvU ßoJ: A~JSr, xJiJre xŒJhT vKyhMu yT Kuaj, ACPTr KmFjKkr xJPmT TíKwKmw~T xŒJhT Fo F vKyh, SuJoJ hPur xnJkKf oJSuJjJ vJKoo IJyoh, rJ\jVr CkP\uJ KmFjKkr xyxnJkKf jMr∆u AxuJo ßxuMjÇ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj, rJ\jVr \JfL~fJmJhL ßlJrJPor KxKj~r xyxnJkKf yJ\L IJ»Mu ßxKuo, xyxnJkKf IJK\\Mu yT \Mj,M

IJyJhMöJoJj UJj IJyJh, jMr∆u AxuJo, IJ»Mu oMKTf lJr∆T, r∆Éu AxuJo hMh,M ßxKuo IJyPoh, \JyJñLr oJxMT, xy-xJiJre xŒJhT Qx~h l\Muu M yT ßxKuo, IJl\Ju UJj xJ\M, yJKmmMr ryoJj yJKmm, ßxJ~JPuyLj TKro ßYRiMrL, \VuM ßYRiMrL, oxMh Ko~J, xJÄVbKjT xŒJhT oJxMh IJuL \JTJKr~J, xyxJÄVbKjT xŒJhT IJfJCr ryoJj KvkuM, ßxKuo IJyoh, ßTJwJiqã hMuM ßYRiMrL, xyPTJwJiqã IJmMu TJuJo, xJÄÛíKfT xŒJhT o~jJ Ko~J, xyxJÄÛíKfT xŒJhT ßr\JCu AxuJo Kobá, KvãJ Kmw~T xŒJhT vJoxMK¨j xJoZá, xyKvãJKmw~T xŒJhT TP~Z Ko~J, SP~uPl~Jr xŒJhT \~jJu IJPmhLj xy-SP~uPl~Jr xŒJhT flöMu UJj fl\M, iotKmw~T xŒJhT vJy\JyJj ßYRiMrL, xyiotKmw~T xŒJhT Kuaá UJj, KâzJ xŒJhT o~jMu AxuJo mMi,M xyKâzJ xŒJhT TJ~Záu AxuJo TJmMu, xhxqKmw~T xŒJhT KakM Ko~J, xy xhxqKmw~T xŒJhT ßmJryJjMr ryoJj ( ˝kj), k´YJr xŒJhT vJyLj ßYRiMrL, xyk´YJr xŒJhT oMKTf yJxJj, oKyuJ Kmw~T xŒJKhTJ vJKyjJ ßmV S xhxq Kk≤á k´oUN ßYRiMrLÇ IJPuJYjJ PvPw xJÄÛíKfT IjMÓJj kKrPmvLf y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

IJVJoL xJiJre KjmtJYPj Tj\JrPnKan kJKat ßgPT uzPf IjMPoJKhf k´JgLt fJKuTJ~ I∂nátÜ yP~PZj KojJ ryoJjÇ mJXJKu TKoCKjKar xMkKrKYf oMU, jJrL ßj©L KojJ ryoJj IJVJoL xÄxh KjmtJYPj k´KfÆKªôfJ TrJr \jq Tj\JrPnKan kJKatr xmèPuJ iJk ßkKrP~ FUj kJKatr IjMPoJKhf k´JgLtr fJKuTJ~Ç KojJ ryoJj hLWtKhj pJm TKoCKjKar KmKnjú ßãP© xJlPuqr xJPg TJ\ TPr pJPòjÇ KfKj KmKnjú xJoJK\T xÄVbPjr oJiqPo oJjMPwr kJPv FPx hÅJKzP~PZj, fÅJPhr \Pjq TJ\ TPrPZjÇ oJjMPwr xMPUhM”PU xyPpJKVfJr yJf k´xJKrf TPrPZjÇ fÅJr IfLPfr xJluqoK¥f TotTJ¥ FmÄ \jxŒOÜfJr TJrPe IJVJoL xÄxh KjmtJYPj KmsPaPjr Tj\JrPnKan kJKat fÅJPT Pp ßTJj FTKa IJxj ßgPT KjmtJYjL oPjJj~j k´hJPjr Kx≠J∂ V´ye TPrPZÇ KojJ ryoJPjr \jì ZJfT CkP\uJr rJCKu V´JPor FT x÷sJ∂ oMxKuo kKrmJPrÇ fÅJr KkfJr jJo IJuyJ\ô IJ»Mu VKj FmÄ oJfJ rJPm~J ßmVoÇ YJr nJA S FT ßmJPjr oPiq KojJ xTPur mzÇ \Pjìr kr 21 KhPjr KvÊ gJTJ Im˙J~ KfKj oJfJ-KkfJr xJPg pMÜrJP\q IJVoj TPrjÇ pMÜrJP\q IJVoPjr kr k´gPo KfKj yJKrV\KuÄ S ßmäJPVAa Klø k´JAoJKr ÛáPu k´JgKoT KvãJ xoJkPjr kr oJumJKr ßxPT¥JKr mJKuTJ KmhqJu~ ßgPT

yfqJ S UJPuhJ K\~Jr IKlPx èKumwtPjr k´KfmJPh KmFjKk jgt SP~ˆ vJUJr k´KfmJh xnJ IjMKÔf mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu jgt SP~ˆ vJUJr CPhqJPV xJrJPhPv KmPrJiLhuL~ ßjfJ ToLtPhr Ckr yJouJ, oJouJ, yfqJ S KjptJfj KmFjKk ßY~JrkJxtj ßmVo UJPuhJ K\~Jr IKlPx èKu, IKmYJPr yfqJ FmÄ f•ôJmiJ~T xrTJPrr k≠Kf kMjmyJPur hJmLPf FT k´KfmJh xnJ Vf 1 FKk´u ßxJomJr TqJoPcPjr S~JAFoKx TKoCKjKa ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç jgtSP~ˆ KmFjKkr xnJkKf vJKoo IJyPoh Fr xnJkKfPfô FmÄ xJiJrj xŒJhT IJ»Mu S~JKyh S xJÄVbKjT xŒJhT FoF vKyPhr ßpRg kKrYJujJ~ IjMKÔf k´KfmJh xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj ACPT KmFjKk xJPmT nJrk´J¬ xnJkKf Ko~J oKjr∆u IJuoÇ k´iJj mÜJ KyPxPm mÜmq rJPUj ACPT KmFjKk xJPmT xJiJrj xŒJhT S xJPmT ZJ©hu ßjfJ mqJKrˆJr FoF xJuJoÇ KmPvw IKfKgr mÜmq rJPUj TqJjJcJ KmFjKkr xnJkKf l~xu IJyPoh ßYRiMrL, pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT xy-

xnJkKf vJA˜J ßYRiMrL Tá¨Mx, ßfRoMZ IJuL, IJ»Mu yJKoh ßYRiMrL, vJy IJÜJr ßyJPxj aáaáu, IJu-UKuu ßTJrIJj KvãJPmJPctr ßY~JroqJj PoRuJjJ mhr∆u IJuo yJKoKh, TqJoPcj vJy\JuJu \JPo oxK\Phr ßY~JroqJj TJoJu Ko~J, u¥j oyJjVr KmFjKkr xnJkKf fJ\Mu AxuJo, ACPT pMmhPur KxKj~r xyxnJkKf o†Mr IJvrJl UJj, xJiJrj xŒJhT IJ»Mu mJKxf mJhvJ,pMÜrJ\q KmFjKk xJPmT ßxóZJPxmT xŒJhT oMK\mMr ryoJj oMK\m, KTÄâx \JPo oxK\Phr nJAx ßY~JroJj IJlfJmMr ryoJj k´oNUÇ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj, KxKa KmFjKkr xnJkKf IJyPoh IJuL, PV´aJr u¥j KmFjKk xyxnJkKf TKro CK¨j, xJÄVbKjT xŒJhT vJoxMr ryoJj oJyfJm, AKu~Jx oMKÜ kKrwPhr xhxq xKYm c. oK\mMr ryoJj, ßV´aJr u¥j KmFKkr ßjfJ Thr CK¨j, pMÜrJ\q \JxJPxr xnJkKf IJ»Mx xJuJo, pMÜrJ\q ZJ©hPur xnJkKf \Kxo CK¨j

ßxKuo, pMÜrJ\q v´KoThu xnJkKf jMr∆u AxuJo, SuJoJ hPur xnJkKf oJSuJjJ vJKoo ßyJPxj, KxKa KmFjKkr xyxnJkKf IJ»Mu oJKuT TáKb, xJiJrj xŒJhT ßhPuJ~Jr ßyJPxj, k´nJwT IJUuJT IJyoh, jgtSP~ˆ KmFjkr h¬r xŒJhT vJymJ\ UJj, pMÜrJ\q pMmhPur xyxnJkKf KakM IJyoh, KxKj~r pMVì xŒJhT IJl\u ßyJPxj, K\~JCu AxuJo K\~J, KmFjKk kKuKx VPmwT IJK\oMu yT UJj, ßoRunL mJ\Jr ßkRr ZJ©hPur xJPmT xnJkKf xMufJjMr ryoJj ˝kj, IJAj\LmL ßlJrJPor ßjfJ FcPnJPTa xJAláu AxuJo, pMÜrJ\q ZJ©hPur pMVì xŒJhT xJAláu AxuJo KorJ\, xJÄVbKjT xŒJhT IJKfTár ryoJj, pMÜrJ\q pMmhPur k´YJr xŒJhT mJmr PYRiMrL, jgtSP~ˆ pMmhPur IJymJ~T ßhPuJ~Jr ßyJPxj KhuM, jgtSP~Ó KmFjKkr ßTJwJiqã KxkM IJyoh S pMÜrJ\q pMmhPur xŒJhT vJKoo fJuMThJrÇ - ßk´x KmùK¬Ç

mJÄuJ, mJP~JuK\ S ToJPxt F ßV´c ßkP~ S-ßuPnu krLãJ~ CK•et yjÇ Frkr KxFxA-ßf K\SV´JKl, KyKˆs, AÄKuv S oqJgPoKaTPx ßV´c-2 ßkP~ krLãJ~ CK•et yjÇ ßxPT¥JKr KvãJ xoJ¬ ymJr xJPg xJPg KfKj 1985 xJPur 20 IPÖJmr V~JZMr ryoJPjr xJPg KmmJy mºPj IJm≠ yjÇ 1985 xJPur 17 KcPx’r kNmt u¥Pjr \JPVJjJKr ßx≤JPr IJCa KrY S~JTtJr KyPxPm Tot\Lmj ÊÀ TPrjÇ ßxUJPj KfjoJx TJ\ TrJr kr KfKj 1986 xJPur 15 oJYt rP~u u¥j yJxkJfJPu CAPojx ßyug FAc S~JTtJr KyPxPm ßpJVhJj TPrjÇ ßxUJPj KfKj hLWt 7 mZr TíKfPfôr xJPg fJr Ckr IKktf hJK~fô kJuj TPrjÇ KojJ ryoJj 1992 xJPur oJYt oJPx u¥j mJrJ Im aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pu kJg ßasAKj KyPxPm ßpJVhJj TPrjÇ FAY Fj Kx yJCK\Ä TPu\ Im jgt Aˆ u¥Pj hMA mZr ßuUJkzJ ßvw TPr KcPkäJoJ KcKV´ I\tj TPrj FmÄ u¥j mJrJ Im aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pu U¥TJuLj FPˆa IKlxJr KyPxPm TJP\ ßpJVhJj TPrjÇ hLWt xJf mZr U¥TJuLj KyPxPm TJ\ TrJr kr 1998 xJPur FKk´u oJPx KfKj kNetTJuLe FPˆa IKlxJr KyPxPm KjP~JV uJn TPrjÇ hMA mZr hãfJr xJPg hJK~fô kJuj ßvPw KfKj 2000 xJPur 27 oJYt aJS~Jr yqJoPuax yJCK\Ä-Fr yJCK\Ä IKlxJr KyPxPm ßpJVhJj TPrjÇ 2001 xJPur ßxP¡’r oJPx KfKj KxKj~r yJCK\Ä IKlxJr KyPxPm hJK~fô uJn TPrjÇ 2008 xJPur \Mj oJPx KojJ

ryoJj oqJPj\Jr ßasAKjÄ ßTJxt xoJ¬ TPrjÇ FTA mZr \MuJA oJPx Fokä~Po≤ ÈuÈ ßTJxt xŒjú TPrjÇ 2009 xJPur Plms∆~JKr oJPx KfKj Kk´¿-2 k´P\Ö oqJPj\Po≤ FPâJKcPavj uJn TPrjÇ 22 \Mj KfKj aJS~Jr yqJoPuax TKoCKjKa yJCK\ÄFr oqJPj\JPrr hJK~fô V´ye TPrj FmÄ FUPjJ ßxA hJK~fô kJuj TPr pJPòjÇ aJS~Jr yqJoPuax TKoCKjKa yJCK\Ä-Fr oqJPj\JPrr hJK~fô uJPnr kr 2010 xJPur 25 oJYt KfKj KmKaKxFAY (KmPaT) Fr kJPxtJjJu FqJS~Jct Aj ßTAxS~JTt xMkJrKnvj Aj ßjAmJrÉc jMAPx¿ F¥ FK≤PxJKvP~u KmPyKn~Jr ßTJxt xoJ¬ TPrjÇ FZJzJ 1997 xJPu ßgPT KYÄPlJct PmñKu TKoCKjKa asJPˆr CAPo¿ ßxPâaJKr KyPxPm hJK~fô kJuj TPr IJxPZjÇ 2004 xJPur oJYt oJx ßgPT u¥j mJÄuJ CAPx¿ ßjaS~JPTtr ßY~JrkJxtPjr hJK~fô kJuj TrPZj KfKjÇ KojJ ryoJj Tj\JrPnKan ßl∑¥x Im mJÄuJPhv ßrcKms\ vJUJr ßY~JroqJPjr hJK~fô kJuPjr xJPg xJPg Tj\JrPnKan FPxJKxP~vj AuPlJc xJCg-Fr nJAx ßY~JroqJj, uPTu VntPo≤ TKoKa AuPlJc xJCPgr KjmtJyL ßo’Jr FmÄ AuPlJc xJCg âjmsT S~JPctr ßY~JroqJPjr hJK~fô kJuj TPr YPuPZjÇ KojJ ryoJPjr 3 kM© FmÄ 1 TjqJ x∂Jj rP~PZÇ KfKj ßrcKmsP\r SP~TKlø VJPctPj mxmJx TrPZjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

oJSuJjJ IJvrJl IJuL IJr

AuPlJPct mxmJxTJrL Km~JjLmJ\JPrr mJKxªJ TôJrL ßoRuJjJ IJvrJl IJuL IJr ßjAÇ Vf 15 oJYt S~JugJoPˆsJ CAkâx yJxkJfJPu KfKj ßvw Kj”võJx fqJV TPrjÇ AjúJ-KuuäJ-Ky S~J AjúJ-AuJAKy rJ-K\CjÇ KfKj hLWtKhj mJitTq\Kjf ßrJPV náVKZPujÇ oOfqTJPu fÅJr m~x yP~KZu 75 mZrÇ KfKj 5 ßZPu FT TjqJ S IPjT IJfúL~˝\j, èeV´JyL PrPU pJjÇ KfKj hLWtKhj IJKZrV† oJhsJxJr KvãTfJ TPrPZjÇ orÉPor ßhPvr mJzL Km~JjLmJ\JPrr KfukJrJ ACKj~Pjr IJKZrV† mJ\JrÇ xJ¬JKyT jfáj Khj KcPrÖr S \JfL~ kJKatr pMVì oyJxKYm ßxKuo CK¨j fÅJr oJoJ orÉo PoRuJjJ IJvrJl IJuLr r∆Pyr oJVPlrJf TJojJ~ xTPur ßhJ~J TJojJ TPrPZjÇ - ßk´x KmùK¬Ç


Surma

For Local News : news@surmanews.com

12 - 18 April 2013

25

pMÜrJ\q \JfL~ kJKatr CPhqJPV oyJj ˝JiLjfJ Khmx ChpJkj jgtyJŒaPjr TKoCKjKa xÄVbT jJ\ AxuJPor

\JfL~ kJKatr pMVì oyJxKYm S pMÜrJ\q \JkJr xojõ~TJrL ßxKuo CK¨j mPuPZj, mJÄuJPhvPT rÜã~L xÄWwt ßgPT oMKÜ KhPf FrvJPhr KmT· ßjAÇ oyJj ˝JiLjfJ Khmx CkuPã

IJP~JK\f FT xoJPmPv KfKj FTgJ mPujÇ xŒsKf kMmt u¥Pjr oJAPâJKm\Pjx ßx≤JPr \JkJ xnJkKf ßoJ” oMK\mMr ryoJPjr xnJkKfPfô S nJrk´J¬ xJiJrj xŒJhT vJoZáu AxuJo

ßxKuPor kKrYJujJ~ IJP~JK\f xoJPmPv KfKj FTgJ mPujÇ IjMÔJPj KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj IJuyJ\ô K\uäu M yTÇ IjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj xJPmT xJÄxh oTxMh AmPj

IJK\\ uJoJ, ßoJ” IJ: yJA, Kj\Jo CK¨j, xJöJhMr ryoJj, FcPnJPTa FmJh ßyJPxj, xJoZáu yT, oJojMr rKvh k´oUN Ç kKm© ßTJrIJj ßfuJS~JPfr oJiqPo xnJr TJ\ Êr∆ y~Ç IJrS mÜmq rJPUj yJr∆j Ko~J, vJy vJKyhMr ryoJj, IJ»Mu IJuLo, xJjM Ko~J, AxrJU IJuL, IJfJCr ryoJj IJfJ, ßoJ: oK\r k´oUN Ç xnJ ßvPw ßTT ßTPa pMm xÄyKfr k´KfÔJ mJKwtTLkJuj TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

IJKvr hvPTr ZJ©hu ßjfímOPªr xnJ IjMKÔf xJPmT ZJ©hu lJCP¥vj ACPT'r xojõ~T FohJh ßyJPxj KakMr xnJkKfPfô ßhS~Jj ßoJJTK¨o ßYRiMrL Kj~JP\r xûJujJ~ 31 oJYt TJqjj KˆPar A~JKZj V´Lu ßrˆáPrP≤ IJP~JK\f IJPuJYjJ xnJ IjMKÔf y~Ç pMÜrJP\q mxmJxrf mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL ZJ©hPur IJKvr hvPTr xJPmT ZJ©PjfJPhr oPiq mÜmq rJPUj jxr∆uäJy UJj ß\J~JPjh, vKrláöJoJj flj, fJ\Mu AxuJo, IJKfTár ryoJj kJ√M, vKyhMu AxuJo oJoMj, T~Zr IJyoh, IJKojMr ryoJj IJTrJo, KoxmJÉu \JoJu ßxJPyu, ßhPuJ~Jr ßyJPxj KhkM, ßoJfJyJr ßyJPxj Kuaj, ßyuJu jJKxoMöJoJj,

IJ»Mu mJKZf mJhvJ, \JKTr IJyoh TJPmrL, Kj\Jo CK¨j, FcPnJPTa UKuuMr ryoJj, FcPnJPTa IJmMu yJxjJf, xJPuy IJyoh K\uJj, FjJoMu yT FjM, kJrPn\ IJyoh, ßrRvj IJyoh, rKyo CK¨j, xJöJh IJuL, vJKyj IJyoh jJKxr, vJoZár ryoJj oJyfJm, xJBh IJyoh, yJxJj IJyPoh rJ\, l~xu IJyPoh, F\J\ CK¨j, ßxJPyu IJyoh xJKhT, IJvrJl ßyJPxj xKl, ‰x~h ßoJ˜JT IJyoh, IJuoVLr ßYRiMrL, xJK\tj yJxJj, ÉoJ~Mj TKmr k´oUM Ç xnJ~ xmtxÿKfâPo xJPmT ZJ©hu lJCP¥vj ACPT jJPo PlAxmMPT FTJC≤ ßUJuJ,

u¥Pjr KmKnjú TJCK≤Pf TjPnjvPjr oJiqPo xoJPmv FmÄ kñM S Kjyf xJPmT ZJ©hu ßjfJPhr kKrmJr kr\jPT IJKgtTnJPm xyJ~fJ k´hJPjr Kx≠J∂ VOyLf y~Ç CPuäUq ßp, pMÜrJP\q Im˙Jjrf IJKvr hvPTr xJPmT ZJ©hu ßjfímOªPT KjP~ \JL~fJmJhL huPT xJKmtT xyPpJKVfJ k´hJj TrJr \jq \JfL~fJmJhL ZJ©hu lJCP¥vj ACPT Vbj TrJ y~Ç CÜ xÄVbPjr xJPg xJPmT ZJ©hu ßj©LmOªPT I∂nëÜ t yS~Jr \jq IJymJj \JjJPjJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

ßylJ\Pf AxuJPor uÄoJPYtr xogtPj u¥Pj VeKoKZu IjMKÔf

ßyl\Pf AxuJPor uÄoJPYtr xogtPj pMÜrJ\q 18 hPur CPhqJPV Vf mOy¸KfmJr kNmu t ¥Pjr @ufJm @uL kJTt ßgPT rqJKu ßmr TrJ y~Ç pMÜrJ\q KmFjKkr ˙KVf TKoKar @øJ~T @mhMu oJKuT rqJKukNmt xoJPmPv xnJkKffô TPrjÇ xoJPmv kKrYJujJ TPrj pMÜrJ\q 18 hPur xojõ~T oJSuJjJ ßvJ~JAm @yoh S @UfJr ßyJPxj TJSxJrÇ xoJPmPv IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj \Ko~Pf SuJoJ ACPrJPkr xnJkKf S ßyl\JPf AxuJo

ACPrJPkr @øJ~T oMlKf vJy xhr CK¨j, KmFjKk ßjfJ oJKyhMr ryoJj, pMÜrJ\q ßUuJlf o\KuPxr xnJkKf S ßyl\JPf AxuJo pMÜrJ\q vJUJr @øJ~T IiqJkT @mhMu TJKhr xJPuy, \JoJ~JPf AxuJoL pMÜrJP\qr oMUkJ© mqJKrˆJr j\Àu AxuJo, mqJKrˆJr @mM mÑr ßoJuäJ, TPetu Im. @Ku @yoh, Fo xhÀöJoJj UJj, mqJKrˆJr fKo\ CK¨j, \Ko~Pf SuJoJ ACPrJPkr xJÄVbKjT xŒJhT ‰x~h jJBo @yoh, vJy Ko\JjMu Wv, oJSuJjJ

@mhMr rm, oJSuJjJ FjJoMu yJxJj xJKmr, KmFjKk ßjfJ @mMu TJuJo @pJh, @UfJr ßyJPxj, k´Plxr lKrh CK¨j, @Pmh ßr\J, PoJyJÿh ßVJuJo ræJKj, Fo F TJPhr, TJoJu CK¨j, rKyo CK¨j, oJxMo @yoh, yJKl\ PyJPxj @yoh, oJSuJjJ @mhMu oMKjo ßYRiMrL, oJSuJjJ @mhMu yJA UJj, jxÀuäJy UJj \MjJP~h, oJSuJjJ @mhMu oMKTf @pJh, oMlKf @fJCr ryoJj TJPvoL, mqJKrˆJr Kmkäm ßkJ¨Jr, @uyJ\ô jNr mT&&x, oJSuJjJ @mMu

yJxjJf, pMmhu ßjfJ fJ\ CK¨j, ßxJ~JPuyLj TKro ßYRiMrL, TJ\L ATmJu ßyJPxj ßhPuJ~Jr, rJ\j @uL xJBh, jJKxr @yoh vJKyj, \Ko~f ßjfJ oSuJjJ oJxMhMu yJxJj, oJSuJjJ lUÀK¨j, olKf ßvJP~m, KmFjKk ßjfJ ßoJfJyJr ßyJPxj Kuaj, @mhMu yT rJ\, xJPmr @yoh o~jJ, TKmr @yoh, FoJhMr ryoJj FoJh, ßxKuo @yoh, SmJ~hMu yT ßYRiMrL FoJh, \JPm ßyJPxj, @mMu UP~r, xMoj @yPoh k´oUN Ç - ßk´x KmùK¬Ç

ÈyJct Im Kh TKoCKjKa FS~Jct' uJn

jgtyJŒaj TJCK¿u k´KfmZr mJrJr TKoCKjKa ßxmJ S YqJKrKa S~JPTtr KmPvw ImhJPjr \jq ÈyJct Im Kh TKoCKjKa FS~JctÈ k´hJj TPrÇ FmZr k´go FT\j KmsKav mJÄuJPhvL FA FS~Jct uJPnr ßVRrm I\tj TrPuj, KfKj yPuj jgtyJŒaPjr fÀe TKoCKjKa xÄVbT S KmKvÓ TqJaJrJr jJ\ AxuJoÇ Vf 27 oJYt jgtyJŒaj mJrJ TJCK¿Pur aJCj yPu IJP~JK\f FT \JT\oTkNet IjMÔJPj jgtyJŒaj TJCK¿Pur ßo~r TJCK¿uJr r\Jr Tjr~ jJ\ AxuJPor yJPf IJjMÔJKjTnJPm ÈyJct Im Kh TKoCKjKa FS~JctÈ fáPu ßhj F xo~ IJPrJ CkK˙f KZPuj TJCK¿uJr ß\Kj Tjr~, TJCK¿uJr KucJr ßcKnc oJqPTjax xy IjqJjq TJCK¿uJr S Cókh˙ TotTftJmOªÇ jJ\ AxuJPor ÈyJct Im Kh TKoCKjKa FS~JctÈ I\tPj jgtyJŒaPjr mJXJKu TKoCKjKar CPhqJPV Vf 27 oJYt mMimJr rJPf jgtyJŒaPjr xJlrj ßrÓáPrP≤ FT jJVKrT xÄitjJr IJP~J\j TrJ y~Ç jgtyJŒaj \JPo oxK\Phr ßoJfS~JuäL S k´mLe TKoCKjKa ßjfJ yJ\L IJKl\ IJuLr xnJkKfPfô S ˙JjL~ KumPco oPjJjLf FoKk khk´JgtL xJPmT TJCK¿uJr Kk´¿ xJKhT ßYRiMrLr kKrYJujJ~ F xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj, ßo~r TJCK¿uJr r\Jr Tjr~, ßo~Prx ß\Kj Tjr~, TJCK¿uJr KucJr ßcKna oqJPT≤x, TrmL TJCK¿Pur TJCK¿uJr ACxMl rJ\J ßYRiMrL (xJh), ßxKuPmsKa ßvl rAx IJuL, TKoCKjKa ßjfJ cJ” xJPjJ~Jr ßYRiMrL, ˙JjL~ IJS~JoL uLV xnJkKf IJ»Mr rCl, TKoCKjKa ßjfJ S KmKvÓ mqmxJ~L UxÀöJoJj, KmKvÓ mqmxJ~L IJmMu TP~x, TJoJu ßyJPxj, IJPjJ~Jr IJuL, IJ»Mu xJKuT, rJ\J Ko~J, oUKuZ Ko~J, TPnK≤sr KmKvÓ mqmxJ~L KxrJ\ Ko~J, TKoCKjKa ßjfJ IJKvT IJuL, TP~x Ko~J, IJ»Mu vyLh, KxrJ\Mu AxuJo S UJPuh IJyoh k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ jJ\ AxuJPor TKoCKjKa ßxmJ S YqJKrKa S~JPTtr \jq k´vÄxJ TPrj, fJr of fÀe xÄVbTrJ TKoCKjKa xnJ~ FKVP~ IJxPu TKoCKjKa IJPrJ mÉhMr FKVP~ pJPmÇ mÜJrJ jJ\ AxuJPor nKmwqf xTu TJP\r xlufJ TJojJ TPr fJPT xyPpJKVfJr IJvõJx k´hj TPrjÇ CPuäUq jJ\ AxuJo (uJu Ko~J) jgtyJŒaj xy IJPrJ TP~TKa ˙JPj ßmv TP~TKa AK¥~Jj ßrÓáPrP≤r kKrYJuTÇ KfKj mÉ ßxmJ S YqJKrKa xÄVbPjr xJPg IfPk´JfnJPm \KzfÇ - ßk´x KmùK¬Ç

KnP~jJ~ ˝JiLjfJ Khmx ChpJkj mJÄuJPhPvr oyJj ˝JiLjfJr 43fo Khmx CkuPã IKÓs~Jr rJ\iJjL KnP~jJr IPaJmK¥ käJx-Fr YJÄTáKTÄ yPu Vf 31 oJYt KmTJPu @PuJYjJ xnJ S xJÄÛíKfT IjMÔJj @P~J\j TrJ y~Ç IKÓs~J @S~JoL uLPVr CPhqJPV @P~JK\f FA IjMÔJPj xnJkKffô TPrj xÄVbPjr xnJkKf UªTJr yJKl\Mr ryoJj jJKxoÇ kKrYJujJ TPrj, xJiJre xŒJhT xJAláu AxuJo TKmrÇ oMKÜxÄV´Jo S ˝JiLjfJ pMP≠ vyLhPhr FmÄ \JKfr \jT mñmºá ßvU oK\mMr ryoJj, \JfL~ YJr ßjfJxy xTu vyLhPhr ˛rPe FT KoKja KjrmfJ kJuj TrJ y~Ç IjMÔJPj IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj IKÓs~J k´mJxL oJjmJKiTJr TotL xJÄmJKhT Fo. j\Àu AxuJo, IKÓs~J @S~JoL uLPVr xy-xnJkKf @TfJr ßyJPxj, xJoZáu AxuJo, pMVì-xJiJre xŒJhT vJy TJoJu, ‰x~Ju oKjr, xJÄVbKjT xŒJhT ÀKy hJx xJyJ k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

IJS~JoL uLV KunJrkMu oJKxtxJAc vJUJr 42fo oyJj ˝JiLjfJ Khmx ChpJkj S ks~Jf rJÓskKf K\uäMr ryoJPjr oOfáqPf PvJT xnJ IjMKÔf pMÜrJ\q @S~JoL uLV KunJrkMu oJrKxtxJAc vJUJr jmKjmtJKYf TKoKar CPhqJPV mJÄuJPhPvr 42fo oyJj ˝JiLjfJ Khmx ChpJkj S ks~Jf rJÓskKf PoJ” K\uäMr ryoJPjr oífqMPf FT PvJT xnJ IjMKÔf yP~Ç Vf 4 FKksu, mMimJr KunJrkMPur ˙JKj~ KaKlj PrˆMPrP≤ IjMKÔf xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr xnJkKf PoJ\JKyhMr ryoJjÇ oMKoj UJÅPjr kKrYJujJ~ xnJ~ ÊÀPfA kKm© PTJr@j PgPT fJuJ~Jf TPrj @»Mu mJKxf vJKooÇ xnJ~ ksiJj IKgKf KyxJPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q @S~JoL uLV PVsaJr oqJjPYˆJr vJUJr xnJkKf xMrJmMr ryoJjÇ ksiJj mÜJ KyxJPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q @S~JoLuLV PVsaJr

oqJjPYˆJr vJUJr xJiJre xŒJhT FcPnJPTa PVJuJo ßoJ˜lJÇ KmPvw IKgKf KyxJPm CkK˙f KZPuj pMÜrJP\q Im˙Jjrf yKmV† P\uJr PY’Jr Il ToJPxr PksKxPc≤ S yKmVj\ PkRr @S~JoLuLPVr xJiJrj xŒJhT PoJfJKòÀu AxuJo, KmPvw IKgKf KyxJPm mÜmq rJPUj SøyqJo @S~JoL uLPVr xJiJrj xŒJhT oMlJKöu UJÅj, @KoÀu AxuJo oiM, Qx~h CxoJj @uL,UJAÀu AxuJo jMjM,VJSZMu AoJo PYRiMrL xM\j, ÀÉu AxuJo, oKy @yPoh PYRiMrL, mLr oMKÜ pMÆJ @»Mu S~JhMh fJuMThJr,mLr oMKÜ pM¨J mJyJr CuäJy&?, oMKyf Ko~J, @mMu TJuJo @\Jh,vKlT Ko~J,@»Mu oMKTf

mJmMu, jK\r Ko~J, @»Mu mJKr,@vrJl CK¨j,yJKmmMr ryoJj, @rm @Ku, ÀÉu ßyJPxj,mTMu Ko~J,vJKoo Ko~J,PYrJV @Ku,Kj\Jo CK¨j,\KoÀu yT,lrJx Ko~J,PmuJu @yPoh ksoMUÇ

xnJ~ \JfL~ xñLf kKrPmvPjr oiqKhP~ \JKfr \jT mñmºM PvU oK\mMr ryoJj xy oMKÜpMPÆ Kjyf xTu vyLPhr @®Jr oJVPlrJf TJojJ TPr FT KoKja hJKrP~ KjrmfJ kJuj TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç


26

Surma

12 - 18 April 2013

oqJjPYˆJr yJATKovPjr oyJj ˝JiLjfJ Khmx kJuj

oJrKx-xJAc pMmuLPVr ˝JiLjfJ Khmx kJuj Vf 26 oJYt, oñumJr ˙JjL~ Kouj ßrˆMPrP≤ pMÜrJ\q pMmuLV oJrKx-xJAc vJUJr CPhqJPV FT @PuJYjJ xnJr @P~J\j TrJ y~Ç xÄVbPjr xJiJre xŒJhT TJSZJr @yPoh PYRiMrL kKrYJujJ~ S \MmJP~r @yPoh Fr xnJkKfPfô ßTJr@j PgPT PfuJS~Jf TPrj PvUMu AxuJoÇ kPr \JfL~ xÄVLf kKrPmvj S xTu vyLPhr @®Jr oJVPlrJf TJojJ TPr FT KoKja KjrmfJ kJuj TrJ y~Ç CÜ xnJ~ ksiJj IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj oqJjPYˆJr KxKa @S~JoL uLPVr xnJkKf vJy Fx Fo oMKjo, KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj ZMrf Ko~J, oqJjPYˆJr @S~JKo uLPVr xy-xnJkKf VKj @yoh PYRiMrL, pMVì-

xŒJhT ÀÉu @Koj ÀPyu, oqJjPYˆJr KxKa @S~JoL uLPVr xy-xnJkKf IP~Z @yoh TJoJuL, @»Mu yJjúJj, xJiJrj xŒJhT \Jlr @yohÇ CÜ xnJ~ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj SøyqJo pMmuLV xnJkKf xJPhT @yoh, oqJjPYˆJr pMmuLV xJiJrj xŒJhT TJSZJr @yoh, rKlT, TJoÀu AxuJo, fJoLo @yoh, xMPyu @yoh ksoUM Ç xnJ PvPw xhq ks~Jf mJÄuJPhv xrTJPrr oyJoJjq rJÓskKf K\uärM ryoJj xy xTu vKyPhr @®Jr oJVPlrJf TJojJ TPr PhJ~J oJyKlPur @P~J\j TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

mJÄuJPhPv yJATKovj oqJjPYˆJr vJUJr CPhqJPV xŒsKf IjMKÔf y~ mJÄuJPhPvr 42fo ˝JiLj Khmx CkuPã FT IJPuJYjJ xnJÇ \KT @yJPhr xnJkKfPfô S K\uäMr rJyoJPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ PTJr@j PgPT PfuJS~Jf TPrj vJK\hMr ryoJjÇ \JfL~ xñLPfr oJiqPo ÊÀ yS~J xnJ~ FPT FPT mJÄuJPhv xrTJPrr rJÓskKf, ksiJjoπL S krrJÓs oπLr mJeL kJb TPr PvJjJPjJ y~Ç xnJ~ mÜmq rJPUj oMKÜpM≠J xJöJh UJj, mJÄuJPhv @S~JoL @Aj\LmL kKrwPhr xJiJre xŒJhT @»MuäJy @mM FcPnJPTa, oqJjPYˆJr @S~JoL uLPVr xnJkKf xMrJmMr rJyoJj, xy-

xnJkKf VKj @yoh PYR”, xJiJrj xŒJhT oLr PVJuJo oM˜lJ, oqJjPYˆJr KmFjKkr xnJkKf TJoJu @yPoh, xJiJrj xŒJhT Kuaj @yPoh, oqJjPYˆJr KxKa @S~JoL uLPVr xy-xnJkKf IP~Z @yPoh TJoJuL, oqJjPYˆJr @S~JoL uLPVr pMVú-xŒJhT ÀÉu @Koj ÀÉu, xJÄVbKjT xŒJhT VCxMu AoJo xM\jÇ oqJjPYˆJr

KxKa @S~JoL uLPVr xiJre xŒJhT \Jlr @yPoh, YJj Ko~J, FoJh @yPoh, @KojMr rJKvh PUJTj, SøyqJo pMmuLPVr xnJkKf xJPhT @yPoh k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ xTu yJjJyJKj, KÆiJƪô nMPu xTuPT GTq m≠ yP~ PhvPT Kmvõ hrmJPr FKVP~ PjS~Jr @ymJj \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

pMÜrJ\q IJS~JoL IJAj\LmL kKrwPhr ÈoJjmfJ KmPrJiL IkrJPir KmYJr' vLwtT ofKmKjo~ xnJ IjMKÔf

uLcx IJS~JoL uLPVr xnJ IjMKÔf

Vf 26 oJYt oyJj ˝JiLjfJ Khmx CkuPã Kucx IJS~JoL uLPVr CPhqJPV FT IJPuJYjJ xnJ IjMKÔf y~ ˙JjL~ mJÄuJPhvL ßx≤JPrÇ CÜ xnJ~ xnJkKffô TPrj Kucx IJS~JoL uLPVr xnJkKf

oJÓJr IJmMu UJP~rÇ kKrYJujJ TPrj xJiJrj xŒJhT ßr\JCu AxuJo jNrÇ mÜmq rJPUj xyxnJkKf vJymLr IJuo TáPrvL, KmKvÓ xÄVLf Kv·L oKuäT IJ»Mu UJKuT, xy-xnJkKf ‰x~h IJuL IJyxJj, nJrk´J¬ xJÄVbKjT

xŒJhT IJPjJ~Jr Ko~J, pMVì xŒJhT ‰x~h \~jJu IJyoh, k´YJr xŒJhT oMK\mMu yT oMK\m, h¬r xŒJhT oJxMo IJyoh, IJ∂\tJKfT xŒJhT IJ»Mu TKro, âLzJ xŒJhT IJ\yJr CK¨j, IJAj xŒJhT xJuJCK¨j IJyoh, ßTJwJãqã IJKmhMu UJj, ˝J˙q xŒJhT ‰x~h IJuTJm IJuL, KvãJ Kmw~T xŒJhT vJoLo IJyoh, TíKw xŒJhT xJKrT Ko~J, \jTuqJe S xomJ~ xŒJhT oMKymMr ryoJj, pMm S xoJ\ TuqJe xŒJhT mJóM Ko~J, v´o Kv· xŒJhT x~h \MPjh IJyoh, rJ~yJjMu IJPmhLj Kofá, Qx~h CKTu IJuL, ßvJnj TáPrvL, yJ\L IJvTr IJuL, \JoJu ßYRiMrL k´oNUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßkJatx oJCg IJS~JouLPVr CPhqJPV ßvU oMK\mMr ryoJPjr \jì mJKwtTL kJKuf

Vf 17 oJYt 100 xJPr ßrJPc ßkJatx oJCg IJS~JoL uLPVr CPhqJPV \JKfr \jT mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJPjr 93fo \jì mJKwtTL CkuPã FT IJPuJYjJ xnJ S ßhJ~J oJyKlPur IJP~J\j TrJ y~Ç CÜ IJPuJYjJ xnJ~ xnJkKffô TPrj ßkJatxoJCg IJS~JoL uLPVr xnJkKf IJZJm IJuL S kKrYJujJ TPrj ßkJatxoJCg IJS~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT l~\Mr ryoJjÇ xnJ~ mÜmq rJPUj ßkJatxoJCg IJS~JoL uLPVr xy-xnJkKf Fo F

oMKTf, ßhu~Jr ßyJPxj, xy-xJiJre xŒJhT ßrhS~Jj IJyoh, xJÄVbKjT xJiJre xŒJhT IJvrJl oyJöMu Kuaá, xJÄVbKjT xJiJre xŒJhT lJr∆T Ko~J, Ko\tJ fZjM ßmV, pMmuLPVr xJiJre xŒJhT F ßT Fo fJPrT lryJh IJu oJoMj, oMKyf Ko~JÇ xnJ~ CkK˙f KZPuj xy-xJiJre xŒJhT uM“lár ryoJj Kaaá, Igt Kmw~T xŒJhT ZJPuy ßYRiMrL, r∆oJj IJyoh, ßoJfJKyr UÅJj, IJ»Mu oKfj k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

Vf 23 oJYt pMÜrJ\q IJS~JoL IJAj\LmL kKrwh kNmt u¥Pj oJjmfJ KmPrJiL IkrJPir KmYJr vLwtT FT of KmKjo~ xnJr IJP~J\j TPrÇ kKrwPhr xnJkKf mqKrÓJr oKyCK¨j IJyoPhr xnJkKfPfô FmÄ xJiJre xŒJhT IJcPnJPTa IJjMTáu fJuMThJr cJuaPjr IjMKÔf xnJ~ k´iJj IJPuJYT KyPxPm CkK˙f KZPuj mJÄuJPhv IJS~JoL IJAj\LmL kKrwPhr xJiJre xŒJhT FcPnJPTa IJ»MuäJy IJmMÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q IJS~JoL pMmuLPVr k´KfÔJfJ xnJkKf ZJfT IJS~JoL uLPVr xnJkKf cJ” yJKrZ IJuL FmÄ pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xJPmT xJiJre xŒJhT

IiqJkT IJmMu yJPvoÇ pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT vJyJm CK¨j YûuÇ xnJr Êr∆Pf rJÓskKf ßoJ” K\uäMr ryoJPjr oOfáqPf xÄVbPjr kã ßgPT VnLr ßvJT k´TJv TrJ y~ FmÄ CjJr KmPhyL IJfìJr oJVPlrJf TJojJ TrJ y~Ç FT KoKja hJÅKzP~ jLrmfJ kJuj TPr fJr KmPhyL IJfìJr k´Kf xÿJj k´hvtj TrJ y~Ç orÉo rJÓskKf K\uäMr ryoJj mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ IJPªJuj, 52 Fr oJfínJwJ IJPªJuj, ˝JiLj mJÄuJPhPvr k´KfKa VefJKπT IJPªJuj ßp IxJoJjq ImhJj ßrPUPZj fJr k´vÄxJ TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

ßV´aJr KxPua TJCK¿u KocuPxPér xnJ IjMKÔf oyJj vyLhPhr k´Kf VnLr vs≠J, nJPuJmJxJ S pgJPpJVq optJhJ~ ßV´aJr KxPua TJCK¿u KoKcuPxé ACPTr CPhqJPV kJKuf yu 21 ßl∑ms∆~JrLÇ fJªMrL jJAa AK¥~Jj ßrÓMPrP≤ Vf 27 Plms∆~Jr mMimJr ßV´aJr KxPua TJCK¿u KoKcuPxé vJUJr ACPTr CPhqJPV IJ∂\tJKfT oJfínJwJ KhmPxr èr∆fô KjP~ IJPuJYjJ TrJ y~Ç K\FxKxr KoKcuPxé TJCK¿u vJUJr xJiJre xŒJhT S K\Km KjC\ ca.To Fr xnJkKf S xŒJhT rJKTm FAY r∆PyPur kKrYJujJ~ FmÄ K\FxKx KoKcuPxé Fr xnJkKf Korj Ko~Jr xnJkKfPfô 21 ßlms∆~JrLr IJPuJYjJ xnJ S IjqJjq IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj, K\FxKx Aj ACPT'r ßx≤sJu KoKcuPxé vJUJr Fr xy-xnJkKf S oMKÜPpJ≠J xJA~Jh IJ»Mu TJA~Mo TJ~ZJr, KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj ZKor IJyoh S oJxMT Ko~JÇ mÜmq rJPUj, K\FxKxr KoKcuPxé vJUJr xy-xnJkKf rSvJj IJuL, xy-xJiJre xŒJhT oMK\Mmr ryoJj rJPxu, K\FxKxr KoKcuPxé Fr ßTJwJiqã ‰x~h lUr∆u AxuJo kJPmuÇ FZJzJ CkK˙f KZPuj FoKc IJKu IJyPoh, UKuu Ko~J S \JoJu UJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßkJatx oJCg KmFjKkr xÄmitjJ xnJ IjMKÔf Vf 19 oJYt oñumJr ˙JjL~ FT ßrÓMPrP≤ PkJatx oJCg KmFjKkr CPhqJPV TJjJcJ KmFjKkr xnJkKf lJ~xJu IJyoh ßYRiMrLPT FT xÄmitjJ ßh~J y~Ç \Kxo CK¨j ßYRiMrLr kKrYJujJ~ kKm© ßTJrJIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj lUr∆öJoJj UJjÇ IKfKgPT lMPur ßfJzJ KhP~ ˝JVf \JjJj ßkJatx oJCg KmFjKkr xJiJre xŒJhT l\uMu Ko~JÇ kPr ßhuS~Jr ßyJPxj IJyJh xmJAPT kKrY~ TKrP~ ßhjÇ lJ~xJu ßYRiMrL fJr mÜPmq xmJAPT IjMPrJi TPrj ßmVo UJPuhJ K\~Jr yJfPT vKÜvJuL TrJr \jqÇ - ßk´x KmùK¬Ç


27

Surma

12 - 18 April 2013

Kj\JokMr TuqJe asJˆ mñmºár \jìKhj CkuPã Aˆ u¥j IJS~JoL uLPVr xnJ ACPTr vLfm˘ Kmfre

Kj\JokMr TuqJeu asJˆ ACPT k´KfÔJuVú ßgPT yKmV† ß\uJr k´fq∂ FuJTJ xy mOy•r KxPua S ßhPvr hKrhs kLKzf FuJTJr hKrhs S ßoJiJmL ZJ© ZJ©LPhr mOK• k´hJj, k´KfmKºPhr ÉAu ßY~Jr k´hJj, KmimJPhrPT IJKgtT IjMhJj, IxyJ~ kKrmJrPhr KYKT“xJ hJj, VrLm kKrmJPrr KmP~ CkpMÜ ßoP~Phr IJKgtT xJyJpq hJj, vLfJgtPhr vLfm˘ Kmfre, Bh xJoV´L Kmfre xy xoJP\r jJjJKmi TJptâPor oJiqPo ßxmJ k´hJj TPr IJxPZÇ k´Kf mZPrr jqJ~ F mZPrrS k´Y¥ vLPf Kj\JokMr TuqJe asJˆ ßhPvr vLfJgt oJjMPwr kJPv vLfm˘ Kmfre TPr hKrhsPhr oMPu yJKx láaJPf ßYˆJ TPrPZÇ k´mJxL nJA S ßmJjPhr hJPj kKrYJKuf FA xÄ˙Jr TJptâPo xyPpJVL gJTJr \jq xTPur k´Kf Tífù S ijqmJh \JKjP~PZj xÄ˙Jr k´KfÓJfJ S xJCgAˆ mqJÄPTr k´JÜj TotTftJ IKuCr ryoJj vJyLjÇ -ßk´xKmùK¬Ç

KmFjKk mOÓu mJg FmÄ SP~Ó KrK\SPjr xnJ IjMKÔf Vf 6 oJYt ˙JjL~ ná\j ßrˆáPrP≤ mOÓu mJg S SP~ˆ KmFjKkr CPhqJPV xÄVbPjr xnJkKf ‰x~h jNr A TJPhr \MjJP~Phr xnJkKfPfô xJiJre xŒJhT Fo oKfCr ryoJPjr kKrYJujJ~ xnJr Êr∆Pf ßTJrJj ßfuJ~Jf TPrj oJSuJjJ ßoJ” \JyJñLrÇ mÜmq rJPUj AxuJoL IJPªJuPjr ßjfJ ßoJ” IJuL rJ\J, ßoJ” IJ»MZJuJo ßYR” ßoJ” FohJhMr ryoJj, ßoJ” \JP~h IJyoh, mOÓu pMmhPur IJymJ~T oJymMm mÜ kJkuM, ßoJ” AorJj, mOÓu KmFjKk xhxq ßoJ” KxK¨T IJyoh, ßoJ” IJmM ZJK~h, mOÓu mJg S SP~Ó KmFjKkr xJÄVbKjT xŒJhT oMrPvh IJyoh ofKZj, xy-xnJkKf TJA~Mo UJj l~Zu, pMVì xJiJre xŒJhT fJ\Mu AxuJo, ßTJwJiqã lUr∆u AxuJo S AxuJoL IJPªJuPjr ßjfJ ßoJ” oJZáoMu yT, AmsJKyo r∆Pou k´oMUÇ mÜJrJ mqgt oyJP\Ja xrTJrPT xÄKmiJPj f•ôJmiJ~T xrTJr mqm˙J kNet myJu TPr f•ôJmiJ~T xrTJPrr TJPZ ãofJ y˜J∂Prr oJiqPo FTKa V´yePpJVq KjmtJYPjr \jq hJKm \JjJjÇ -ßk´xKmùK¬Ç

IJu-AxJj ßT~Jr asJˆ ACPTr vJKz uMKñ Kmfre

IJu-AxJj ßT~Jr asJÓ ACPTr CPhqJPV SxoJjLjVr gJjJr ßoJmJrTkMr FuJTJr yfhKrhs kKrmJPrr k´J~ 3 vfJKiT ßuJT\Pjr oPiq vJKz uMKñ Kmfre TrJ y~Ç CÜ KmfrjL IjMÔJPj CkK˙f KZPuj asJPÓr k´KfÔJfJ xnJkKf KvãJjMrJVL ßoJ” l\u CK¨j S ßVJ~JuJmJ\Jr IJhvt Có KmhqJuP~r k´iJj KvãT ßoJ” IJmM ßuAZ xy FrJTJr VeqoJjq mqKÜmVtÇ FKhPT CÜ m˘ KmfreL IjMÔJPjr kNPmt FuJTJmJxLr CPhqJPV ßoJmJrTkMr SP~u ßl~Jr asJPÓsr k´KfÔJfJ xnJkKf S gJjJr ßoJmJrTkMr \JPo~J uMfKl~J yJKlK\~J oJhsJxJr k´iJj kOÔPkJwT IJuyJ\ô ßoJ” l\u CK¨jPT xÄmitjJ ßhS~J y~Ç xoJ\ ßxmT yJ\L IJ»Mu UJKuPTr xnJkKfPfô ˝etJuL KâPTa TîJPmr xJiJre xŒJhT Kvkj IJyoPhr kKrYJujJ~ k´iJj IKfKg KZPuj ßVJ~JuJmJ\Jr IJhvt Có KmhqJuP~r k´iJj KvãT IJmMu ßuAZÇ KmPvw IKfKg KZPuj ˙JeL~ ACKk xhxq IJ»Mu yJA, xJPmT ACKk xhxq jNr∆u AxuJoÇ mÜmq rJPUj kuäL xomJ~ xKoKfr xnJkKf yJ\L oJyoh IJuL, BvJV´JA xrTJrL k´JgKoT KmhuqJuP~r xyTJrL KvãT I\~ TáoJr ßhm, \JfL~ kJKatr mJuJV† gJjJ vJUJr nJrk´J¬ xnJkKf ZJPry IJyoh, xJPmT ZJ© ßjfJ xoJ\ ßxmT vJoZáu AxuJo vJoLo, gJjJ ZJ©uLV ßjfJ IJ»Mr rKTm, pMmuLV ßjfJ xMPyu IJyoh, Kuaj IJyoh k´oMUÇ F xo~ xÄmKitf IKfKgPT lMu KhP~ mrj TPrj pMm xoJP\r kPã vJoZár AxuJo vJoLo, Kvkj IJyoh, ßoJ” IJ»Mr rKTmÇ xnJ~ ßTJrIJj KfuJS~Jf TPrj IJmM mÑr IJu-yJxJjÇ -ßk´xKmùK¬Ç

IJj\MoJPj IJu AxuJyr IJ∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT láufuL AxuJKoT ßx≤Jr TJPn≤sLr kKYJuT IJuyJ\ô yJKTo xJKm±r IJyoh mPuPZj, AxuJPo ito KjrPkãfJ~ KmvõJx TPr jJ IJr yprf oMyJÿh (xJ”) S iot KjrPkã jjÇ pJrJ

\JKfr \jT mñmºár 93 fo \jì mJKwtTL CkuPã AÓ u¥j IJS~JoL uLPVr CPhqJPV Vf 19 oJY kNmt u¥Pjr oJAâ Km\Pjx ßx≤JPr FT IJPuJYjJ xnJ IjMKÔf y~Ç AÓ u¥j IJS~JoL uLPVr xnJkKf IJuyJ\ô IJK\\Mu yPTr xnJkKfPfô nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT ßoJyJÿh vJyjNr xnJkKrYJujJ TPrjÇ xnJr Êr∆Pf kKm© ßTJrIJj KfuJS~Jf TPrj TJrL ZJS~Jm IJuLÇ fJrkr \JKfr \jT mñmºá, \JfL~ YJr ßjfJ, xTu vyLh FmÄ AÓ u¥j IJS~JoL uLPVr k´~Jf ßjfJ IJmMu ßyJPxj S ojM~Jr IJuLr k´Kf k´Kf vs≠J KjPmhj TPr xTPur r∆Pyr oJVPlrJPfr \jq kLr mTKf~Jr oMjJ\Jf kKrYJujJ TPrjÇ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj, mJÄuJPhv xrTJPrr k´JgKo Ve KvãJ Kmw~T k´KfoπL ßoJfJyJr ßyJPxjÇ KmPvw IKfKg KZPuj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr KxKj~r xy-xnJkKf \JuJu CK¨j, xy-xnJkKf vJoxMK¨j IJyoh oJÓJr,

xJÄVbKjT xŒJhT IJ»Mu IJyJh ßYRiMrL, IJ∂\tJKfT xŒJhT IJjxJr∆u yT, oJjmJKiTJr xŒJhT vJrm IJuL, IJAj Kmw~T xŒJhT FcPnJPTa Fo F TKro, pMm âLzJ xŒJhT fJKrT IJyoh, iot Kmw~T xŒJhT ‰x~h xr∆T Ko~J, u¥j IJS~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT IJufJlMr ryoJj PoJ\JKyh, ßTJwJiqã IJ»Mu IJuL rCk,

IJS~JoL uLV ßjfJ l~\Mu AxuJo uÛr, xJPmT TJCK¿uJr ßxKuo CuäJy, oKyuJ xŒJhT ßoPyr KjVJr ßYRiMrL, xy-xnJkKf ßyJxPj IJrJ oKfjÇ xnJ~ IJPrJS mÜmq rJPUj yJK\ KjoJA Ko~J, IJ»Mu yJjúJj, IJ»Mu IJuL, ‰x~h ßoJyJÿh IJuL, IJ»Mx xJ•Jr, IJ»Mu Vlár k´oMUÇ -ßk´xKmùK¬Ç

k´mJxL ßkvJ\LKm kKrwPhr Èmñmºá S mJÄuJPhv' vLwtT ßxKojJr IjMKÔf

\JKfr \jT mñmºë ßvU oMK\Pmr KfrJjæAfo \jì Khmx CkuPã k´mJxL ßkvJ\LmL kKrwh kNmt u¥Pjr oK≤KlCrL ßx≤JPr mñmºá S mJÄuJPhv vLwtT FT ßxKojJPrr IJP~J\j TPrÇ Vf 19 oJYt IjMKÔf F ßxKojJPr xnJkKffô TPrj pMÜrJ\q IJS~Jo uLV ßjfJ IiqJkT IJmMu yJPvoÇ IJAj\LmL FcPnJPTa yJKl\Mr ryoJj KojJPrr kKrYJujJ~ IjMKÔf

xnJ mqKrÓJr l\uMu yPTr ˝JVf mÜPmqr oJiqPo Êr∆ y~Ç xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q˙ mJÄuJPhPvr xJPmT yJA TKovjJr KV~Jx CK¨j IJyoh FmÄ KmPvw IKfKg KZPuj pMÜrJ\q pMmuLPVr k´KfÔJfJ xnJkKf ZJfT IJS~JoL uLPVr xnJkKf oMKÜPpJ≠J cJ” yJKrZ IJuL S â~cj TJCK¿Pur xJPmT ßo~r c” xKl UJjÇ

PxKojJPr oNu k´mPº c” xKl UJj \JKfr \jT ßvU oMK\mMr ryoJjPT yJ\Jr mZPrr ßvsÔ mJXJKu KyPxPm CPuäU TPr mPuj mñmºár \jì jJ yPu mJXJKur \JKfr ˝JiLjfJ I\tj TrPf kJrf jJÇ xnJr KmPvw IKfKg xJPmT yJA TKovjJr KV~Jx CK¨j IJyPoh IJ∂\tJKfT kKro¥Pu mñmºár ßjfífô V´yePpJVqfJ S v´≠J I\tPjr Km˜JKrf metjJ ßhjÇ cJ” yJKrZ IJuL mPuj, mñmºáA FToJ© rJ\QjKfT KpKj kJKT˜JjL ßvJwTPVJKÓr TáaYJPu jJ KhPp 1971 Fr 7A oJPYt IKyÄxnJPm ˝JiLjfJr ßWJweJ KhPp fÅJr rJ\QjKfT hNhKvtfJr kKrY~ KhP~KZPujÇ xnJ~ IJrS mÜmq rJPUj xJPmT TJCK¿uJr TKoCKjKa ßjfJ jNr CK¨j IJyPoh, cJ” lë\Mu AxuJo, WJfT hJuJu KjoNtu TKoKa ßjfJ IJjxJr IJyoh CuqJy, KxPua FoKx TPuP\r xJPmT KnKk ATmJu ßyJPxj S c” ßrJ~Jm CK¨jÇ -ßk´xKmùK¬Ç

ßmcPlJct IJS~JoL uLPVr ßvJTxnJ IjMKÔf rJÓskKf ßoJyJÿh K\uäMr ryoJPjr oOfáqPf pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr ßmcPlJct vJUJ FT PvJT xnJr IJP~J\j TPrÇ Vf 20 oJYt ˙JjL~ hJS~Jf ßrÓMPrP≤ IjMKÔf xnJ~ xnJkKfKfô TPrj xnJkKf IJK\m CuäJy FmÄ xnJr xûJujJ~ KZPuj IJufJm ßyJPxjÇ CÜ ßvJT xnJ~ orÉPor IJfìJr oJVPlrJPfr \jq ßoJjJ\Jfxy orÉPor KmPhyL IJfìJr k´Kf xÿJj k´hvtPjr \jq FT KoKja KjrmfJ kJuj TrJ y~Ç xnJ~ ßTJrIJj ßfuJS~Jf TPrj ÆLj ßoJyJÿh IJr\Moª IJuL FmÄ ßoJjJ\Jf kKrYJujJ TPrj xJÄmJKhT ßfRKlT IJuL KojJrÇ

xnJ~ mÜmq rJPUj xK\m CuäJy jMr∆u IJoLj, IJfJCr ryoJj , xJAhMr ryoJj, UJ~r∆u AxuJo, IJoJj CK¨j, vJy lJr∆T IJyPoh k´oMUÇ

xnJ~ IJPrJ CkK˙f KZPuj, yJjúJj Ko~J, ovuJ CK¨j, ßoJ\JKÑr UJj S IJ»Mu UJKuTÇ -ßk´xKmùK¬Ç

ÈxnqfJ KmKjotJPe oyJjmLr ImhJj' vLwtT IJPuJYjJ xnJ AxuJoPT iot KjrPkã mPuPZj fJrJ nëu TPrPZjÇ KfKj mPuj, AxuJPo xTu iPotr oJjMPwr IKiTJr KjKÁf TPrPZÇ AxuJPor jJo KjP~ IjqJ~nJPm oJjM yfqJ Knjú

iotJmu’LPhr mJKz Wr CkJxjJuP~ yJouJ, uafrJ\PT AxuJo xogtj TPr jJÇ KfKj Vf 3 oJYt xºqJ~ lëufuL AxuJKoT ßx≤Jr

TPnK≤sPf xnqfJ KmKjotJPe oyJjmL (xJ”) Fr ImhJj vLwtT IJPuJYjJ xnJ~ k´iJj IKfKgr mÜmq rJUKZPujÇ láufuL AxuJKoT ßx≤Jr TPnK≤sr CkPhÔJ IJuyJ\ô

FoJh CK¨Pjr xnJkKfPfô S TôJrL ßVJuJo oJyláP\r kKrYJujJ~ IJPuJYjJ xnJ~ KmPvw IKfKg KyPxPm KZPuj KxuKxuJ AxuJKoT ßxJxJAKa ACPTr kKrYJuT S ßx≤JPrr

Kk´K¿kJu oJS: IJmMu yJxJj, yJKTo IJyoPhr TárIJj ßfuJS~JPfr oJiqPo IjMKÓf xnJ~ mÜmq rJPUj IJuyJ\ô ßoJ” \Kxo CK¨j, ßVJuJo KTmKr~J, yJKTo ßoJ” IJmMu TJuJo, ßr\JCu TKro xM\J, TJor∆u yT jJKyh k´oMUÇ -ßk´xKmùK¬Ç


12 - 18 April 2013

28-29 SURMA

kJÅYKovJuL FT KuaJPr 1000 KTKo oJ© FT KuaJr \ôJuJKj UrY TPr 1000 KTPuJKoaJPrrS ßmKv kg Ãoe TrPm FTKa VJKzÇ FA VJKzKa ‰fKr TPrPZ xÄpMÜ @rm @KorJPfr k´PTRvuKmhqJ KmnJPVr FThu KvãJgLtÇ VJKzKa krLãJoNuTnJPm YJuJPjJr k´˜MKf YëzJ∂ kptJP~ rP~PZÇ ÈAPTJhMmJA-1' jJPor yJuTJ VzPjr VJKzKa hM'x¬JPyr oPiqA krLãJoNuTnJPm rJ˜J~ jJoPm mPu \JjJ ßVPZÇ hMmJAP~r ßoj'x TPuP\r k´PTRvuKmhqJ KmnJPVr KvãJgLtrJ hM'mZr iPr TJ\ TPr F VJKzKa KjotJe TPrjÇ YSzJ~ IitKoaJPrr VJKzKa u’J~ hMA KoaJrÇ CófJ~ IitKoaJr yPuS Fr S\j oJ© 25 ßTK\Ç VJKzKa 4 ßgPT 7 \MuJA Tá~JuJuJokMPr KmPvõr IjqJjq kKrPmvmJºm VJKzr xPñ FTKa ßrPx (k´KfPpJKVfJ) IÄv ßjPmÇ FUJPj @KorJPfr @rS YJrKa VJKz IÄv ßjPm mPu \JjJ ßVPZÇ oJ© FT KuaJr \ôJuJKj KhP~ xmPYP~ ßmKv Ãoe TrJ VJKzèPuJ oPiq FA k´KfPpJKVfJ yPm mPu \JKjP~PZ @P~J\T TftOkãÇ

k´go ßxRr KmoJj \ôJuJKjr ßmJ^J j~, FmJr CzPm ßxRr vKÜr KmoJjÇ @VJoL 1 ßo pMÜrJPÓsr FkJv-SkJv CzPm IKf yJ‹J S\Pjr xŒNet \ôJuJKjKmyLj FmÄ ßxRrvKÜYJKuf FA CPzJ\JyJ\Ç fPm @kJff pJ©L myPjr @vJ TrPf kJrPZj jJ KmoJjKar k´˜MfTJrTrJÇ FKaA yPò KmPvõr k´go ßxRr vKÜYJKuf KmoJjÇ xŒNet ßxRrvKÜYJKuf ßkäjKar mKc ‰fKr TrJ yP~PZ TJmtj lJAmJr KhP~Ç 747 ß\auJAjJPrr oPfJ kJUJ, Fr S\j FTKa ߈vj S~JVPjr xoJjÇ @r FKa YuPf uJVPm ÛMaJPrr YJKyhJr xokKroJe vKÜÇ ßkäjKar kJUJr xPñ ßxJuJr kqJPju pMÜ gJTPmÇ ßnfPr gJTPm KuKg~Jo kKuoJr mqJaJKrÇ KmoJjKa KhPj xNpt ßgPT vKÜ ßjPm @r rJPfr \jq vKÜ xû~ gJTPm mqJaJKrPfÇ ßkäjKaPf mqmÂf yP~PZ Foj xíKÓvLu k´PTRvu, pJ xNpt cMPm ßVPuS ßxRrvKÜ V´yPer ãofJ rJPUÇ CPÆJijL KhPj TqJKuPlJKjt~Jr KxKnu-xJoKrT KmoJjmªr oPla Klfl ßgPT CPz ßkäjKa KjCA~Tt KxKa kpt∂ pJPmÇ oJP^ pJ©JKmrKf ßjPm ßaéJPxr cJuJx vyPrÇ fPm \MuJA jJVJh IqJKrP\JjJr KlKjé, S~JKvÄaj KcKx, ßaPjKxr jqJvKnu S \K\t~Jr @auJ≤J kpt∂ Àa yPm ßkäjKarÇ 10 mZPrr k´PYÓJr lxu ßkäjKar @kff hJK~fô hMA xMAx kJAua mJastJ¥ KkTJct S @K¥s mrvmJPVtr yJPfÇ mJastJ¥ KkTJct \JjJj, ßkäjKa FT\j kJAua myj TrPf kJrPmj, fPm ßTJPjJ pJ©L j~Ç pJ©L myj jJ TrPuS FKa èÀfôkNet mJftJ myj TrPZÇ KfKj mPuj, FUjA @orJ 200 pJ©Lxy ßxRrvKÜYJKuf ßkäPjr @vJ TrPf kJrKZ jJÇ ßpojKa 1903 xJPur @PV @vJ TrJ pJ~Kj, oJjMw KjP~ ßkäj @TJPv CzPmÇ KfKj mPuj, nKmwqPf TL yPm @orJ muPf kJKr jJÇ ÊÀ TPrKZ, ßhUJ pJT k´pMKÜ @oJPhr ßTJgJ~ KjP~ pJ~Ç

pMÜrJP\q xJf ÈPvseL'r oJjMPwr mJx pMÜrJP\qr oJjMwPT @gtxJoJK\T S xJÄÛíKfT Im˙Jr Skr KnK• TPr jfMj xJfKa ßvseLPf nJV TrJ yP~PZÇ ßvseLèPuJ yPuJ IKn\Jf, k´KfKÔf oiqKm•, ßTRvuVfnJPm oiqKm•, jfMj ijL vsKoT, VfJjMVKfT vsKoT, IKnmJxL ßxmJ vsKoT S KjrJk•JyLj xmtyJrJÇ jfMj ßvseL TrJr ßkZPj TJre KyPxPm VPmwPTrJ mPuj, VfJjMVKfT vsKoT, oiqKm• S CóKm•-F KfjKa ßvseL KjP~ xJoJK\T ßvseLKmjqJxKa kMPrJPjJ yP~ ßVPZÇ @r FKa pMÜrJP\qr oJ© 39 vfJÄv oJjMw ßvseLKmjqJPxr oPiq kPzÇ pMÜrJP\qr FT uJU 61 yJ\Jr oJjMPwr fgq-CkJ• KmPväwe TPr F ßvseLKmjqJPxr xoLãJKa TPrPZ ßhvKar KmKmKx uqJm ACPTÇ @r FxÄâJ∂ KjmºKa k´TJv TrPm ßxJKvSuK\TqJu \JjtJu xJoK~TLÇ F ZJzJ pMÜrJP\qr xoJ\KmùJjKmw~T FTKa xPÿuPj @\ míy¸KfmJr KjmºKa Ck˙Jkj TrJ yPmÇ jfMj ßvseLèPuJr xÄK㬠kKrKYKf IKn\Jf: pMÜrJP\qr xPmtJó xMKmiJk´J¬ oJjMw fJÅrJÇ Ijq xm ßvseLr ßYP~ fJÅrJ IPjT ijLÇ KfjKa kKroJkPTA fJÅPhr Im˙Jj xPmtJóÇ k´KfKÔf oiqKm•: xŒPhr KhT ßgPT fJÅrJ KÆfL~ Im˙JPjÇ xJÄÛíKfT KmwP~ k´go Im˙JPjÇ pMÜrJP\qr xmtJKiT 25 vfJÄv oJjMw F ßvseLnMÜÇ ßTRvuVfnJPm oiqKm•: xŒNet jfMj FTKa xJoJK\T ßvseLÇ fJÅPhr xŒK•r kKroJe mJzPZÇ KT∂á xJoJK\T S xJÄÛíKfT KmwP~ fJÅPhr Im˙Jj nJPuJ j~Ç jfMj ijL vsKoT: jfMj F ßvseLr xJoJK\T S xJÄÛíKfT Im˙Jj ßmv nJPuJÇ KT∂á xŒPhr kKroJe ßoJaJoMKaÇ

ßoJmJAu ßlJPjr \jìTgJ

APar oPfJ ßhUPf @r nJrL mPu jJoA kPz KVP~KZu ÈKmsT'Ç FUj ßx yJPfr oMPbJ~Ç ßxA ßoJmJAu ßlJPjr 40fo \jìKhj KZu TJuÇ 1973 xJPur 3 FKk´u ßoJmJAPu KmPvõr k´go ßlJjTuKa TPrKZPuj FA ßlJPjr \jT oJKatj TMkJrÇ fUj oPaJPrJuJr ß\qÔ k´PTRvuL KZPuj TMkJrÇ A≤JrjqJvjJu ßaKuTKoCKjPTvj ACKj~Pjr 2012 xJPur fgq IjMpJ~L, Kmvõ\MPz ßoJmJAu ßlJPjr V´JyT 600 ßTJKarS ßmKvÇ SA xo~ kíKgmLr \jxÄUqJ KZu 700 ßTJKaÇ PoJmJAu ßlJPjr \jT 85 mZr m~xL oJKatj TMkJr KmKmKxPT FT xJãJ“TJPr \JjJj, ÈYJr hvT @PV ßoJmJAu ßlJj CØJmPjr kr Fr hJo ßmKv KZu, @r @TJr KZu mzÇ' fPm KfKj \JjPfj FTKhj ßoJmJAu ßlJPjr hJo @r @TJr hMA-A oJjMPwr yJPfr oMPbJ~ YPu @xPmÇ YJr hvT @PV TMkJPrr @KmÏíf ßxA ßoJmJAu ßlJPjr jJo KZu cJ~jJ

KaFKxÇ mftoJj xoP~r yJuTJ-kJfuJ ˛JatPlJPjr oPfJ KZu jJÇ ßxJ~J FT ßTK\ S\Pjr ßxA ßxuMuJr ßlJjKa u’J~ KZu 10 AKûÇ mz 20Ka mJaj mJ ßmJfJo KZu, xPñ KmvJu FTKa IqJjPajJS KZuÇ FTmJr mqJaJKr YJ\t yPu 20 KoKja TgJ muJ ßpfÇ mqJaJKr YJ\t TrPfS uJVf IPjT xo~Ç 1983 xJPu mJ\JPr @xJ SA ßoJmJAu ßlJPjr FT xo~ kKrKYKf hJÅzJ~ KmsT ßlJj mJ Aa ßlJj jJPoÇ 1973 xJPur 3 FKk´u TMkJr ßxA ßoJmJAu ßlJj KhP~ k´go TgJ mPuKZPuj fJr k´KfƪôL ßmu uqJmPxr VPmwT ß\JP~u FjP\Pur xPñÇ KjCA~Tt KxKar Kxé∏IqJKnKjCPf yJÅaPf yJÅaPf k´gomJPrr oPfJ ßxuMuJr ßjaS~JPTt ßlJjTu TPrj TMkJrÇ ßoJmJAu ßlJj ‰fKrr YqJPu† KjP~ @uJhJnJPm TJ\ TrKZPuj oPaJPrJuJr VPmwT oJKatj TMkJr S ßmu uqJmPxr ß\JP~u FjP\uÇ ßvw kpt∂ Km\P~r yJKx ßyPxKZPuj TMkJrÇ F ßlJPjr \jKk´~fJr lPuA xNYjJ WPaKZu ßxuMuJr pMPVrÇ 1991 xJPu KÆfL~ k´\jì mJ aMK\ k´pMKÜr xNYjJ WPaÇ aMK\r k´J~ FT hvT kr IgtJ“ 2001 xJPu mJ\JPr @Px KgsK\ k´pMKÜÇ 2009 xJu kpt∂ KgsK\r YJKyhJ mJzPfA gJPTÇ mftoJPj Cjúf oJKfiKoKc~J IqJKkäPTvj @r hs∆fVKfr A≤JrPja KjP~ YJuM yP~PZ ßlJrK\ k´pMKÜÇ VPmweJ YuPZ lJAnK\ KjP~SÇ FT xo~ pJ KZu k´J~ YJr yJ\Jr cuJr hJPor @r mqmxJr CkTre, fJ FUj oJjMPwr Kjfqk´P~J\jL~ CkTrPe kKref yP~PZÇ k´pMKÜ KmPväwTrJ KyxJm TPr ßhPUPZj, Cjú~jvLu ßhvèPuJr IgtjLKfPf mz irPjr ImhJj rJUPZ ßoJmJAu ßlJjÇ

ZMKr KjP~ Kfj mZr Kfj mZr iPr 7 hvKoT 5 ßxK≤KoaJr u’J FTKa ZMKrr luJ @aPT KZu KmKur KkPbÇ KkPb UYoPY mqgJ, oJP^oPiq FTaá \ôJuJPkJzJ FA IjMnëKf KjP~ Kfj mZPrr ßmKv xo~ kJr TPrPZj KfKjÇ xŒ´Kf KkPbr SA ˙JPj jPUr cVJ KhP~ ßar kJj iJfm vÜ KTZM @aPT @PZ ßnfPrÇ @r fJ 7 hvKoT 5 ßxK≤KoaJr hLWt

FT ZMKrr luJÇ kPr fJ IP˘JkYJPrr oJiqPo ßmr TrJ y~Ç hMPntJV ßkJyJPjJ SA mqKÜ TJjJcJr jgtSP~ˆ IûPur mJKxªJ KmKu ßoTKjKu (32)Ç ZMKrr luJ @KmÏJPrr krA KfKj Kfj mZPrr ßmKv xo~ @PV FT xÄWPwt KkPb ZMKrTJWJf UJS~Jr Kmw~Ka irPf kJPrjÇ 2010 xJPur FKk´Pu TáK˜ ßUuJ ßhUPf pJj

KmKuÇ ßxUJPj KfKj FT xÄWPwt \KzP~ kPzjÇ F xo~ fJr KkPb ZMKr KhP~ ßmv TP~TKa @WJf TPr k´KfkãÇ KYKT“xPTr TJPZ ßVPu KfKj ZMKrTJWJPfr ãf ßxuJA TPr ßhjÇ ZMKrr luJ ßp ßnfPr @aPT @PZ, fJ ßar kJjKj KfKjÇ KmKuS fUj KTZM oJuMo TPrjKjÇ kPr KkPbr ãf ÊKTP~ ßVPuS KmKur KkPb I˝K˜Tr IjMnëKf ÊÀ y~Ç KTZMKhj @PV Kkb YáuTJPjJr xo~ jPU KTZM FTaJ vÜ S iJrJPuJ K\Kjx IjMnm TPrj KmKuÇ

oJjMPwr Iorfô k´T·

VfJjMVKfT vsKoT: k´KfKa kKroJkPTA fJÅPhr Im˙Jj ßoJaJoMKa UJrJkÇ KT∂á kMPrJkMKr mKûf j~Ç @r xŒPhr kKroJe ßoJaJoMKaÇ mftoJPj pMÜrJP\qr 14 vfJÄv oJjMw F ßvseLnMÜÇ IKnmJxL ßxmJ vsKoT: jfMj F ßvseLKar oJjMw fMujJoNuT VKrmÇ KT∂á xJoJK\T S xJÄÛíKfT Im˙J ßoJaJoMKaÇ KjrJk•J S Km•yLj xmtyJrJ: xmPYP~ VKrm S mKûf ßvseLÇ xJoJK\T S xJÄÛíKfT KmwP~S fJÅPhr Im˙Jj nJPuJ j~Ç pMÜrJP\qr 15 vfJÄv oJjMw F ßvseLnMÜÇ ßvseLKmjqJPxr ‰mKvÓq: @PV ßvseLKmjqJx TrJ yPfJ ßkvJ, xŒh S KvãJr Skr KnK• TPrÇ IKf xy\ KnK•Pf TrJ~ ÊiM KfjKa Kmw~ FT\Pjr ßvseL KjetP~ Veq yPfJÇ FèPuJ KZu IgtQjKfT, xJoJK\T S xJÄÛíKfT Im˙JÇ IjqKhPT jfMj ßvseLKmjqJx @rS VnLrnJPm TrJ yP~PZÇ FUJPj

rJ\J IÓo IqJcS~JPctr @PrT ßk´o oJKTtj jJrL S~JKux KxŒxjPT nJPuJPmPx KmP~r \jq KxÄyJxj ßZPzKZPuj KmsKav rJ\J IÓo IqJcS~JctÇ KT∂á ßxaJA fJÅr k´go ßk´o j~Ç Fr @PV Ijq jJrLr xPñS fJÅr ßk´o KZu mPu xhq k´TJKvf FTKa mAP~ hJKm TrJ yP~PZÇ mJftJ xÄ˙J r~aJPxtr UmPr \JjJPjJ y~, KmsKav @Aj\LmL S xJPmT KmYJrT IqJ¥sM ßrJP\r ßuUJ Èhq Kk´¿, hq Kk´P¿x IqJ¥ hq kJrPlÖ oJctJr' vLwtT mAP~ F fgq fMPu irJ yP~PZÇ IqJ¥sM ßrJ\ CPuäU TPrPZj, KxÄyJxj fqJV TrJr 20 mZr @PV l∑JP¿r FT jJrLr xPñ IÓo

IgtQjKfT Kmw~ @~, xû~, @mJxj Im˙J AfqJKh @oPu ßjS~J yP~PZÇ @r xJoJK\T Kmw~ oNuqJ~Pj kKrKYf oJjMPwr xÄUqJ S kKrKYKfr xJoJK\T Im˙JS ßhUJ yP~PZÇ xmPvw xJÄÛíKfT Im˙J oNuqJ~Pj xJÄÛíKfT TotTJP§ IÄV´yPer kKroJe S k´TíKf ßhUJ yP~PZÇ VPmwPTrJ jfMj ßvseLKmnJV KmwP~ mPuj, @PVr ßvseLKmjqJPxr oNu ßTªsKmªM KZu oiqKm• S vsKoT ßvseLÇ jfMj ßvseLKmjqJPx xPmtJó S xmtKjoú ßvseLr oiqTJr kJgtTq xM¸ÓnJPm ßmJ^J pJ~Ç VPmweJr k≠Kf: VPmweJr ÊÀPfA IÄvV´yeTJrLPhr @~, mJKzr oNuq, xû~ FmÄ xJÄÛíKfT S xJoJK\T TotTJP§ IÄvV´ye xŒPTt k´vú TrJ y~Ç C•rk© oNuqJ~j TPr j’r ßhS~J y~Ç k´J¬ j’Prr KnK•PfA vjJÜ TrJ y~ FT\Pjr ßvseLÇ CPuäUq, ÊÀPf IjuJAPj VPmweJr TJ\Ka TrJ yPuS kPr FTKa xoLãJKmw~T k´KfÔJPjr xyJ~fJ ßjS~J y~Ç

Ior yPf ßYP~ oJjMw Tf KTZMA jJ TPrPZÇ FmJr oJjMwPT Ior TrPf CPhqJVL yPuj FT Àv ijTáPmrÇ 32 mZr m~xL ijTáPmr KhKoK© A˜Tn F KmwP~ Igt xJyJpq TrPf \JKfxÄPWr oyJxKYm mJj KT oMjPT kpt∂ IjMPrJi \JKjP~jÇ fPm Fr \jq KTZMKhj IPkãJ TrPf yPmÇ TJre VPmweJ ßvw yPf 2045 xJu kpt∂ xo~ ßuPV pJPm mPu \JKjP~PZj KhKoK©Ç k´iJjf KfjKa iJPk VPmweJ yS~Jr TgJÇ k´go iJPk FTaJ ßrJma ‰fKr TrJ yPm, pJr TJ\Tot oJjMPwr KY∂JnJmjJr ÆJrJ Kj~Kπf yPmÇ 2025 xJu jJVJh KÆfL~ iJPk oJjMPwr oK˜Ï ßrJmPar ßhPy k´Kf˙Jkj TrJ yPmÇ Frkr 2035 xJu jJVJh ßvw iJPkr krLãJ ÊÀ yS~Jr TgJ, ßpUJPj FTaJ ßrJma ‰fKr TrJ yPm, pJr oK˜Ï yPm oJjMPwrÇ lPu ßrJma yPuS fJr mqKÜfô S KY∂JnJmjJ yPm kMPrJkMKr oJjMPwr oPfJÇ FA k´TP·r jJo ßh~J yP~PZ ÈKjS KyCoqJKjKa'Ç

YÅJPhr mMPT mJKz : aJPVta 2025 IqJcS~JPctr ßk´Por xŒTt KZuÇ oqJKV ßouJr jJPor SA jJrL fJÅr ˝JoL KoxPrr rJ\kM©PT yfqJ TPrKZPujÇ @r FA yfqJr vJK˜ FzJPf IÓo IqJcS~JctPT n~ ßhKUP~ KfKj lJ~hJ ßuJaJr ßYÓJ TPrjÇ pPgÓ k´oJe gJTJ xP•ôS SA yfqJr \jq VKbf KmYJr ßgPT 1923 xJPu KouJrPT UJuJx ßhS~J y~Ç PuUT ßrJ\ hJKm TPrPZj, KouJPrr UJuJx kJS~Jr WajJKa

KZu hM”U\jTÇ KT∂á fJÅr VPmweJ~ ßmKrP~ FPxPZ, Fr ßkZPj KZu FTKa I\JjJ V·Ç KmYJPrr Z~ mZr @PV KouJPrr xPñ KmsKav rJ\kM© IqJcS~JPctr ßk´Por xŒTt KZuÇ KmYJr ßgPT UJuJx ßkPf SA xŒPTtr fgqk´oJe mqmyJr TPrj KouJrÇ PuUT hJKm TPrj, SA ßk´Por xŒTtKar TgJ ßmv xfTtfJr xPñ AKfyJx ßgPT VJP~m TPr ßhS~J yP~PZÇ

ZJ~JkPg 10 yJ\Jr ßTJKa V´y! ZJ~JkPg kíKgmLr oPfJ 10 yJ\Jr ßTJKar ßmKv V´y rP~PZ mPu KmùJjLrJ iJreJ TrPZjÇ UmrKa ÊPj KTZMaJ ImJT yPf kJPrjÇ fPm UJKu ßYJPU mJ xJiJre ßuP¿r oJiqPo Fxm V´Pyr KyxJm TwJ x÷m j~Ç KjCK\uqJP¥r ITuqJ¥ KmvõKmhqJuP~r VPmwTrJ oJiqJTwte oJAPâJPuP¿r oJiqPo FPhr FTaJ KyxJm TPwPZjÇ \JkJj-KjCK\uqJP¥r ß\qJKfKmthrJ F irPjr ßu¿ mqmyJr TPr gJPTj, pJPT FoSF mJ ÈoJAPâJPuK¿Ä Im\JrPnvj IqJPˆsJKlK\é' muJ yP~ gJPTÇ ITuqJ¥ KmvõKmhqJuP~r khJgtKmhqJ KmnJPVr vLwt˙JjL~ VPmwT c. Klu A~T mPuj, F irPjr VPmweJr \jq oJAPâJPu¿ FmÄ jJxJr ßTkuJr ߸x ßaKuPÛJPkr oPiq xojõ~ k´P~J\jÇ ßTkuJPrr fgqk´oJPe muJ yP~PZ, '@oJPhr ZJ~JkPg kíKgmLr oPfJ I∂f 1 yJ\Jr 7v' ßTJKa V´y rP~PZÇ Fxm V´y xJiJref FA kíKgmL ßgPT C•¬Ç fPm KTZM V´Pyr fJkoJ©J kíKgmLr oPfJA ßpèPuJ uJu ãMhs jã©PT ßTªs TPr Kj\ TãkPg WMrPZÇ' FT KmmíKfPf A~T mPuj, 'PTkuJr FmÄ FoSFr lu FT xPñ ßouJPu @orJ xP∂Jw\jT FTKa lu ßkP~ pJmÇ @oJPhr oPj yP~PZ, ßxA xÄUqJKa 10 yJ\Jr ßTJKar ßmKvÇ'

YÅJPhr mMPT mJKzÇ FT IirJ ˝kúA yP~ rP~PZ mÉTJuÇ KT∂á ˝kú kNrPe ßgPo gJPTKj oJjMPwr hMr∂ IKnpJj, IKnpJ©JÇ F mqJkJPr FmJr FT kKrÏJr ßWJweJ FPxPZÇ YÅJPh mJKz yPm, ßxUJPj mxmJx TrPm oJjMwÇ KmùJjLrJ hJKm TPrPZj, 2025 xJPur oPiqA F ˝kú kNrPe xão yPmj fJrJÇ fPm YÅJPh ßp WrmJKz yPm fJ xofu nëKo mJ kJyJPzr dJPu j~Ç kJyJPzr èyJ~ mJx˙Jj VPz fáuPm oJjMwÇ KmùJjLrJ \JKjP~PZj, fJrJ YÅJPhr mMPT @PVú~ oqJKr~Jx kJyJKz IûPu ImK˙f FTKa xÄrKãf uJnJ oMU UMÅP\ ßkP~PZj, ßpaJ ßhUPf IPjTaJ VnLr UJPhr oPfJAÇ FA UJh 213 láa k´v˜ @r @jMoJKjT 260 láa VnLrÇ YÅJPhr oJKaPf mxKf ˙JkPjr \jq FA èyJKaA CkpMÜ mPu oPj TrPZj fJrJÇ @PoKrTJr K\SKlK\TqJu ACKj~Pjr xJoK~TL ÈK\SKlK\TqJu KrYJxt ßuaJrx' FKmw~T FTKa k´mPº FA fgq \JjJPjJ y~Ç KmùJjLrJ \JKjP~PZj, FA èyJ YÅJPhr IxyjL~ fJkoJ©J ßgPT rãJ TrJr kJvJkJKv @TK˛T C‹JkJf ßgPTS rãJ TrPmÇ FA èyJr KmPvwfô yu, uJnJr kJfuJ FTKa ˜r, pJ x÷Jmq mxKf ˙JkPj S VPmweJr TJP\ KjrJk•J ßhPmÇ uJnJ oMU YÅJPhr mMPT @PV @KmÏJr TrJ yPuS FA èyJKa Fr uJnJr ˜rKar \jqA mqKfâoÇ FA ˜rKa ßnPX kzJr oPfJ ^áÅKTkNet j~Ç uJnJ oMU Imvq kOKgmLPfS @PZÇ FojKT oñu V´PyS Fr IK˜fô UMÅP\ ßkP~PZj KmùJjLrJÇ KxKu¥Jr @TíKfr FAxm èyJ xOKÓ yP~PZ uJnJ ChVLre, nëKoTPŒr lPu @PVú~KVKrr IVúMq“kJf, oyJ\JVKfT kKrmftj mJ C‹JkJPfr kr nëKoiPxr lPuÇ ÈßxKuKj' jJPor \JkJKj FTKa TíK©o CkV´y YÅJhPT k´hKãe TrPZÇ fJr xJyJPpq ßfJuJ yJA ßr\MqPuvj ZKmr oJiqPoA FA uJnJ oMU @KmÏJr TrJ x÷m yP~PZ mPu KmùJjLrJ xÄmJhoJiqoPT \JKjP~PZjÇ jJxJ 2020 xJPu @mJrS YÅJPh pJS~Jr \jq kKrT·jJ TPrPZÇ

oK˜Ï ÛqJPj \JjJ pJPm ˝kú FmJr oJjMPwr oK˜Ï ÛqJj TPr \JjJ pJPm WMPor oJP^ ßhUJ ˝kú xŒPTtÇ \JkJPjr KmùJjLrJ F fgq KhP~PZjÇ Umr KmKmKxrÇ KmùJjLrJ muPZj, oK˜PÏ Fo@r@A (oqJVPjKaT KrPxJPj¿ AoJK\Ä) ÛqJj TPr WMPor k´JgKoT kptJP~ ˝Pkú ßhUJ k´KfòKmèPuJ ßmJ^J pJPm! \JjtJu xJP~P¿ k´TJKvf KmmOKfPf KmùJjLrJ \JjJj, FA ÛqJPjr oJiqPo ˝Pkú ßhUJ k´KfòKmr 60% kpt∂ ¸ÓnJPm ßmJ^J x÷mÇ KTP~JPaJr FKa@r TKŒCPavjJu KjCPrJxJP~¿ uqJmPraKrP\r IiqJkT ACKT~JxM TJKofJKj mPuj, @oJr hO| KmvõJx KZu ˝Pkúr ryxq CPjìJYj x÷m, I∂f KmPvw KTZM ßãP© yPuS FaJ @orJ TrPf ßkPrKZÇ FPf @Ko UMm FTaJ @Ápt yAKjÇ fPm KvyKrf yP~KZÇ KmùJjLrJ @rS \JjJj, fJrJ FUj oK˜PÏr TJptTJKrfJPT TJP\ uJKVP~ ˝Pkúr IjqJjq KhT FmÄ ˝kú ßhUJr xoP~r IjMnëKfxoNyPT krU TPr ßhUJr \jq @rS VPmweJ TrPZjÇ

rJKjr ßmfj mJzPuJ KmsPaPjr rJKj KÆfL~ FKu\JPmPgr ßmfj mJzPuJ mZPr 50 uJU kJC¥Ç @VJoL @KgtT mZr ßgPT FA mKitf Igt kJPmj KfKjÇ mftoJPj fJr ßmfj 310 uJU kJC¥Ç FZJzJS jfMj YMKÜ IjMpJ~L rJ\ kKrmJPrr mqmxJr 15 vfJÄv unqJÄv kJPmj KfKjÇ CPuäUq, rJ\ kKrmJPrr rãeJPmãe FmÄ xm TotYJrLr ßmfj ßoaJj rJKj KÆfL~ FKu\JPmgÇ

@hJuPf rJ\TMoJrL FA k´go ߸Pjr rJ\ kKrmJPrr ßTJj xhxqPT hMjtLKfr oJouJ~ @hJuPf fum TrJ yP~PZÇ 47 mZPrr rJ\TMoJrL KâKˆjJPT @VJoL 27 FKk´u ßxUJjTJr kJuoJr @hJuPf yJK\rJ KhPf yPmÇ rJ\ kKrmJPrr FT oMUkJ© \JjJj, KmYJr KmnJPVr KxÆJ∂ KjP~ kKrmJPrr frl ßgPT ßTJj o∂mq TrJ yPm jJÇ oJouJKa ÊÀ yP~PZ 2011 xJPur ßvPwr KhPTÇ Fr oNu IKnpMÜ yPòj KâKˆjJr ˝JoL S fJr mqmxJ~L xyPpJVLÇ

iwte k´KfPrJiL I∂mtJx oMÜ yJS~Jr ˝Jh ßkPf KvãJ @r TotxÄ˙JPjr kg ßmPZ KjPò jJrLrJÇ KT∂á ßxA oMKÜr kPg YuPf KVP~ fJrJ xJrJãe @V´JxL kMÀPwr TJPZ KjP\r xo&Ão yJrJPjJr nP~ nLf gJPTÇ kíKgmLr jJjJ k´JP∂ Foj hMWtajJ k´KfKj~f WaPZSÇ F rTo hMWtajJ ßgPT jJrLPhr xMrãJ KhPf nJrPfr Kfj\j KvãJgtL mJKjP~PZj KmPvw irPjr I∂mtJxÇ FA I∂mtJx @âoeTJrLPT Kfj yJ\Jr 800 KTPuJKoaJr kpt∂ ‰mhMqKfT vT KhPf kJrPmÇ FojKT @âJ∂ yS~Jr xPñ xPñ ˝~ÄKâ~nJPm kMKuPvr TJPZ mJftJ ßkRÅPZ pJPmÇ mJftJ ßkP~ pJPmj @âJ∂ jJrLr IKnnJmTrJSÇ nJrPfr ßYjúJAP~ ImK˙f Fx@rFo ACKjnJKxtKar AjˆsMPoP≤vj IqJ¥ TP≤sJu AK†Kj~JKrÄ KmnJPVr Kfj\j KvãJgtL Foj I∂mtJPxr CØJmTÇ SA Kfj\Pjr FT\j ojLwJ ßoJyj \JjJj, ßkJvJTKaPf ‰mhMqKfT vT mqm˙Jr xPñ K\KkFx S K\FxFo k´pMKÜ xÄPpJ\j TrJ yP~PZÇ ßk´vJr ßx¿r YJuM gJTJ Im˙J~ ßTJPjJ jJrLPT iwtPer ßYÓJ TrJ yPu k´gPo @âoeTJrL FTKa vT UJPmÇ fJrkr K\KkFx S K\FxFo oKcCPur oJiqPo kMKuPvr \ÀKr ßlJj jJ’JPr FxFoFx YPu pJPmÇ FTA xPñ SA jJrLr IKnnJmPTr TJPZS mJftJ ßkRÅPZ pJPmÇ

IxMULrJ ßxRªpt xPYfj KmP~r kr ßTC oMKaP~ pJ~, @mJr ßTC @PVr vJrLKrT ßxRªpt iPr rJUPf kJPrjÇ FA hMA rTo WajJr ryxq C WJaPj FmJr jmhŒKfPhr Skr VPmweJ YJKuP~PZj KmùJjLrJÇ VPmwTPhr hJKm, FA hMKa Im˙Jr \jq hJ~L hJŒfq\LmPjr xMU-IxMUÇ F ßãP© IxMULrJ ßmKv ßxRªpt xPYfjÇ 169 hŒKf pMVPur Skr VPmweJ ßvPw KmPvwùrJ Kx≠J∂ ßaPjPZj, xñLr mqJkJPr pJÅrJ To x∂áÓ, fJÅrJ jfMj xñL ßUJÅ\Jr KY∂J TPrjÇ Foj KY∂Jr TJrPe fJÅrJ KjP\Phr mJKyqT ßxRªpt KjP~ mq˜ gJPTjÇ KjP\PT xm xo~ @TwteL~ ßhUJPjJr FA ßYÓJ ßgPTA fJÅrJ vrLPrr S\j Kj~πPe rJPUjÇ IgtJ“ Fr oNPu rP~PZ oPjr oPfJ xñL UMÅP\ kJS~JÇ IjqKhPT ˝JoL-˘L xMUL \Lmj pJkj TrPu fJÅrJ jfMj xñLr KY∂J~ mq˜ gJPTj jJÇ fJA fJÅPhr oMKaP~ pJS~J KjP~ ßTJPjJ hMKÁ∂J ßjAÇ YJr mZPrr kptPmãPe KmPvwùrJ ßhPUj, KmP~r kr pJÅrJ xMUL hJŒfq \Lmj pJkj TrPZj k´Kf Z~ oJPx fJÅPhr k´PfqPTr S\j 10 nJPVr FT nJV ßmPzPZÇ VPmwTPhr oPf, fJÅrJ xMUL mPuA fJÅPhr oPiq vJrLKrT ßxRªpt oMUq yP~ SPbKjÇ @r fJA fJÅrJ xyP\A ßoJaJ yP~ ßVPZjÇ ßyug xJAPTJuK\ xJoK~TLPf F VPmweJ k´KfPmhj k´TJv TrJ yP~PZÇ


30 ßUuJiMuJ

12 - 18 April 2013 m SURMA

k∞nëwe ßkPuj hsJKmz K\’JmMP~ xlPrr ßaˆ hu ^MÅKT KjP~A KlrPuj xJKTm-fJKoo dJTJ, 6 FKk´u - v´LuïJ xlPrr @PV S xlr YuJ Im˙J~ mJÄuJPhPvr KâPTa x÷mf AKfyJPxr xmPYP~ mz Aj\MKr iJÑJ~ kPzKZuÇ oNu FTJhPvrA TokPã \jJ kJÅPYT ßUPuJ~Jz KZPuj oJPbr mJAPrÇ @kJff oPj yPò K\’JmMP~ xlPrr @PV ßxA xÄTa KTZMaJ ßTPa ßVPZÇ KT∂á ßnfPr ßnfPr K\’JmMP~ xlPrS Aj\MKrr \jq ßnJVJK∂ gJTPmÇ I∂f xlPrr ÊÀPf xm ßUPuJ~JzPT kMPrJ Kla kJPò jJ mJÄuJPhvÇ @r FA vïJ KjP~A VfTJu K\’JmMP~ xlPrr \jq mJÄuJPhPvr ßaˆ hu ßWJweJ TrJ yuÇ TJVP\ TuPo ÊâmJr ßWJKwf hPu Aj\MKrr KmrJa ßTJPjJ ßZJmu ßjAÇ x÷Jmq ßxrJ fJrTJrJ xmJA @PZj hPuÇ ÊiM oJvrJKl Kmj oMft\JPT ßlrJPf YJAPuS ßxaJ x÷m y~KjÇ @r krLãJr \jq hPu ßjA fÀe FjJoMu yT Km\~Ç F ZJzJ fJKoo ATmJu, xJKTm @u yJxJj, vJyKr~Jr jJlLx, FjJoMu yT \MKj~r; xmJA @PZj hPuÇ KT∂á xoxqJ yu hPu gJTPuS fJKoo xJKTPmr vfnJV xJKntx k´go ßaPˆ I∂f kJPm jJ mJÄuJPhvÇ Aj\MKrr @âJ∂ Fxm KâPTaJrPT KjP~ ÊâmJr KjP\r of KjmtJYT TKoKaPT \JKjP~PZj KlK\S Kmnm KxÄÇ VfTJu hKãe @Kl∑TJj FA KlK\S fJKoo ATmJuPT kûJv nJV FmÄ xJKTmPT @Kv nJV Kla ßWJweJ TPrPZjÇ fJPfA KjmtJYTPhr oPjS FPxPZ ˝K˜Ç KT∂á FA ˝K˜r oPiq ^JPouJ yu- fJKoo k´go ßaˆ ßUuPfA kJrPmj jJ mPuA oPj yPòÇ @r xJKTmPT y~PfJ ÊiM mqJaxoqJj KyPxPm ßUuPf yPmÇ fJKoPor ßYJPar CjúKfr x’Pº muPf KVP~ k´iJj KjmtJYT @TrJo UJj mPuj, ÈKmnm @oJPT ßoAPu

\JKjP~PZj, fJKoo ßpnJPm ßxPr CbPZ fJPf k´go ßaˆ ßUuJr x÷JmjJ kûJv nJVÇ fPm KÆfL~ ßaPˆ ßx kMPrJkMKr Kla yPf kJrPmÇ @r xJKTm k´go ßaˆ ßUuPf kJrPmj mqJaxoqJj KyPxPmÇ ßmJKuÄP~r \jq ßx kûJv nJV KlaÇ fPm KÆfL~ ßaPˆ KfKj mqJKaÄ S ßmJKuÄ hMKaA TrPf kJrPmj'Ç xJKTm hPu ßlrJ~ hPur ßnfPrA ˝K˜PmJi ‰fKr yP~PZÇ Vf ßlmsM~JKr IPˆsKu~J~ IP˘JkYJr TrJr lPu hMA oJx KfKj kMjmtJxj k´Kâ~J~ KZPujÇ Vf x¬Jy ßgPT ßjPa mqJKaÄS k´JTKax TPrPZjÇ xJKTm S fJKoPor kJvJkJKv hPu FTaJ mz IÄv Aj\MKrPf rP~PZÇ fJ yPò ßkx @âoPeÇ oJvrJKlr kr jJ\oMu ßyJPxj S @mMu ßyJPxj rJ\M rP~PZj Aj\MKrPfÇ FA hMA\Pjr kKrmPft ÀPmu ßyJPxj, vJyJhJf ßyJPxj S rKmCu AxuJPor kJatjJr KyPxPm hPu ßj~J yP~PZ xJK\hMu AxuJoPTÇ kJÅY mZr kr hPu KlrPuj FA ßkxJrÇ 2008 xJPu KjCK\uqJ¥ xlPr SP~KuÄaPj KfKj \JfL~ hPur yP~ xmtPvw ßaˆ ßUPuPZjÇ TqJKr~JPr oJ© hMKa ßaˆ rP~PZ fJr, KjP~PZj Kfj CAPTaÇ kJÅY mZr kr FA ßkxJPrr hPu ßlrJ k´xPñ k´iJj KjmtJYT mPuj, ÈPkxJrrJ IPjPT Aj\MKrPf rP~PZjÇ fJZJzJ \JfL~ KuPV KfKj Kj~Kof kJrlot TPrPZjÇ KmKkFPuS nJPuJ TPrPZÇ \JfL~ hu pUj v´LuÄTJ~ KZu, fUj FTJPcKoPf KrYJctx oqJPTK¿r IiLPj ßx IjMvLuj TPrPZÇ fJA muPmJ, KfKj nJPuJA TrPZj'Ç Vf KTZMKhPjr IjMvLuPj nJPuJ TrJr TJrPe pKh xJK\hMuPT ßj~J y~, fJyPu vJyJhJfPT ßj~J yP~PZ KTPxr KnK•PfÇ v´LuÄTJ xlPr FA ßkxJr mrJmPrr of mqgt KZPujÇ fmMS KjmtJYTPhr @˙J ßpj fJr Ckr ßgPT

xrPfA YJAPZ jJÇ k´iJj KjmtJYT @TrJo UJjS vJyJhJfPT hPu ßj~Jr mqJUqJ KhPuj, ÈFKv~J TJPkr kr vJyJhJfPT S~JjPc S Ka-PaJP~K≤r \jq ßxnJPm KmPmYjJ TrJ y~KjÇ v´LuÄTJPf Aj\MKrr TJrPeA fJPT hPu ßj~J y~Ç fJZJzJ mJÄuJPhv hPur ßx FT\j KxKj~r ßUPuJ~JzÇ IPjTKhj iPr ßx \JfL~ hPu ßUuPZÇ fJPT xMPpJV ßh~J CKYfÇ pKhS ßaPˆ ßx ßoJaJoMKa kJrlot TPrPZÇ fPm FA pMPV Kfj nJxtPjA nJPuJ ßUuJ \ÀKr'Ç Aj\MKr TJKaP~ xJKTm-fJKoPor kJvJkJKv hPu KlPrPZj vJyKr~Jr jJlLx S FjJoMu yT \MKj~rÇ ßmäc KhP~ mqJa ßUJÅYJPf KVP~ yJPfr fJuM ßlPa KVP~ oJPbr mJAPr KZPuj jJlLxÇ FjJoMu yqJoˆsÄ Aj\MKrPf kPzKZPujÇ mrJmPrr of hu ßgPT mJh kPzPZj S~JjPcPf hMAv' CAPTPar oJAuluT ßZJÅ~J @»Mr rJöJTÇ K\’JmMP~ xlPr mJÄuJPhv hPur ßaˆ huoMvKlTMr rKyo, fJKoo ATmJu, \ÉÀu AxuJo, ßoJyJÿh @vrJlMu, xJKTm @u yJxJj, oJyoMhMuäJy Kr~Jh, ßoJKojMu yT, jJKxr ßyJPxj, ßxJyJV VJ\L, ÀPmu ßyJPxj, vJyJhJf ßyJPxj rJK\m, vJyKr~Jr jJlLx, FjJoMu yT \MKj~r, rKmCu AxuJo S xJK\hMu AxuJoÇ mJÄuJPhv hPur K\’JmMP~ xlr: fJKrU oqJY ßnjMq 17-21 FKk´u k´go ßaˆ yJrJPr 25-29 FKk´u KÆfL~ ßaˆ yJrJPr 3 ßo k´go S~JjPc mMuJSP~ 5 ßo KÆfL~ S~JjPc mMuJSP~ 8 ßo fífL~ S~JjPc mMuJSP~ 11 ßo k´go Ka-PaJP~K≤ mMuJSP~ 12 ßo KÆfL~ Ka-PaJP~K≤ mMuJSP~

AÄuqJP¥ lMamu KxKr\ ßUuPm mJÄuJPhv AÄuqJP¥r k´JgKoT hPu dJTJ, 6 FKk´u - \MPj @jMÔJKjTnJPm hJK~fô KjPòj jMfj ßTJY ßuJcCAT Kc âMAl @r SA oJPxr ÊÀPfA mJÄuJPhv lMamPur kJT-APªJ krLãJÇ \MPjr k´go x¬JPy AÄuqJP¥ mJÄuJPhv hMPaJ oqJY ßUuPm nJrf S kJKT˜JPjr KmkPãÇ AÄuqJP¥ FT K©PhvL~ lMamu KxKr\ yPf pJPò @VJoL \MPjÇ FPf @oπe \JjJPjJ yP~PZ CkoyJPhPvr KfjKa huPTÇ fJr FTKa KyxJPm IÄv ßjPm mJÄuJPhvSÇ VfTJu mJlMPl xnJkKf TJ\L xJuJCK¨j FA KxKrP\r Kmw~Ka KjKÁf TPrPZj, ÈPxKuPmsKa oqJPj\Po≤ V´∆kA @xPu AÄuqJP¥ FA KxKrP\r @P~J\j TrPZÇ SUJPj nJrf S kJKT˜JPjr xPñ hMPaJ oqJY ßUuPm mJÄuJPhvÇ fJr ßYP~ mz TgJ AÄuqJP¥r ˙JjL~ mJXJKuPhr TJPZ @oJPhr lMamPur mJftJa ßkRÅPZ pJPm, ßlJTJPx @xPm mJÄuJPhv lMamu huÇ' ßxKuPmsKa oqJPj\Po≤ V´∆k F ßhPv jfMj j~, dJTJ~ GKfyJKxT @P\tK≤jJ-jJAP\Kr~J oqJPYr oNPu KZu

FA APn≤ oqJPj\Po≤ V´∆kÇ fJrJA AÄuqJP¥ F lMamu KxKrP\r @P~J\T FmÄ Kfj hPur xÿKf ßYP~ KYKb kJKbP~PZ Kfj ßlcJPrvPjÇ nJrPfr frl ßgPT ÈjJ' ßjAÇ kJKT˜Jj lMamu ßlcJPrvPjr kã ßgPTS k´JgKoT xÿKf \JjJPjJ yP~PZÇ fJPhr lMamu FmÄ lMamuJrrJ CkTíf yPu fJrJ IÄv ßjPm mPu \JKjP~PZÇ FA KxKrP\ @xPu lMamu ßlcJPrvPjr ßTJPjJ UrY ßjA, gJTJ-UJS~J FmÄ pJfJ~Jf xmA KhPò @P~J\TrJÇ FUj kpt∂ ßp xNKY fJPf 1 \Mj mJÄuJPhv oMPUJoMKU yPm nJrPfr FmÄ 7 fJKrU ßUuPm kJKT˜JPjr xPñÇ hMA oqJPYr oJP^ 4 \Mj oMPUJoMKU yPm nJrf-kJKT˜JjÇ xNKY ßp rTo fJPf Fr @PV cJY lMamu ßTJY mJÄuJPhv hu KjP~ TJ\ TrJr UMm xMPpJV kJPòj jJÇ Vf oJPx FFlKx YqJPu† TJPk FA ßTJPYr IiLPj mJÄuJPhv 2-0 ßVJPu yJKrP~PZ ßjkJuPT, 4-0 ßVJPu C•r oJKr~JjJ ÆLkkM†PT FmÄ ßyPrPZ KlKuK˜Pjr TJPZÇ

jfMj oMU YJr\j

AÄuqJP¥r k´JgKoT hu - IqJKuˆJr TMT (IKijJ~T), ß\ox IqJ¥Jrxj, VqJKr mqJPu¿, \Kj ßm~JrPˆJ, A~Jj ßmu, rKm ßmJkJrJ, Kao ßmsxjJj, cqJKj KmsVx, ˆM~Jat msc, ß\Jx mJauJr, mÀj ßYJkzJ, KrKÑ TîJTt, ß\c cJjtmqJY, KˆPnj Klj, FqJPuX ßyux, ß\ox yqJKrx, ßâAV KTxSP~aJr, ˆM~Jat KoTJr, AP~JAj orVJj, V´JyJo SKj~¿, xJKoa kqJPau, ßTKnj KkaJrPxj, ß\J Àa, V´JP~o ßxJ~Jj, ß\ox ßaAur, ß\ox ßascSP~u, \jJgj asa, Kâx rJAa, uNTrJAa, Kâx SÇ @VJoL \MPj AÄuqJ¥ FmÄ S~JuPx IjMPÔ~ YqJKŒ~¿ asKlr \jq YJr\j jfMj oMUPT I∂ntMÜ TPr míy¸KfmJr 30 xhPxqr x÷Jmq hu ßWJweJ TPrPZ AÄuqJ¥Ç KjmtJYTrJ A~TtvJ~JPrr mqJaxoqJj VqJKr mqJPu¿, S~Jr CATvJ~Jr SPkjJr mÀj ßYJkrJ FmÄ KxoJr ß\ox yqJKrx S Kâx yqJKrx YJr jfMj oMUPT x÷Jmq hPu ßrPUPZjÇ x÷Jmq hu ßgPT 5 ßo 15 xhPxqr YNzJ∂ hu ßWJweJ TrJ yPmÇ S~JjPc rqJKTÄP~r vLwt @a hu @P~JK\f F aMjtJPo≤ @P~J\j TrPZ AÄuqJ¥Ç 2004 xJPur kr k´gomJPrr of 18 KhjmqJkL 15 oqJPYr F @P~J\j TrPf pJPò AÄuqJ¥Ç 6 \Mj TJKctPl CPÆJijL FmÄ 23 \Mj F\mJˆPj lJAjJu IjMKÔf yPmÇ

6 FKk´u - nJrPfr fífL~ xPmtJó ßmxJoKrT khT k∞nëwe ßkPuj mqJKaÄ ßV´a rJÉu hsJKmzÇ ÊâmJr rJÓskKf nmj hrmJr yPu xJPmT F mqJaxoqJPjr yJPf khTKa fáPu ßhj ßk´KxPc≤ k´em oMUJK\tÇ kMrÛJr kJS~Jr kr hsJKmz mPuj, ÈhJÀe IjMnëKf yPòÇ @Ápt\jTnJPm @oJr \jq xmKTZM xMªrnJPm yPòÇ @VJoLTJu (@\) @Ko j~JKhKuäPf @AKkFPur oqJY ßUum, @r ÊâmJr kMrÛJrKa ßkuJoÇ Ijq ßTJjKhjS ßfJ FA kMrÛJr yJPf ßkPf kJrfJoÇ @Ko UMKv ßp FUJPj @oJr kKrmJr xPñ @PZÇ' 40 mZr m~xL mqJKaÄ fJrTJ FmJr rJ\˙Jj rP~uPxr ßjfífô KhPòjÇ @\ KlPrJ\ vJy ßTJauJ~ KhKuä ßc~JrPcKunPxr KmkPã k´go oqJPY uzPm rJ\˙JjÇ nJrPfr yP~ mqJa yJPf 164 ßaPˆ 13 yJ\Jr 288 rJj TPrPZj hsJKmz, @r 39.16 VPz 344 S~JjPcPf TPrPZj 10 yJ\Jr 889 rJjÇ

Èjfáj @Aj' ßjJ mPur 6 FKk´u - S~JjPc, ßaˆ S Ka 20 KâPTPa ßjJ mPur jfáj Kj~o YJuM TrPf pJPò @∂\tJKfT KâPTa TJCK¿u (@AKxKx)Ç jfáj F @APj ßmJuJr ßmJKuÄ oJTt ßgPT ßmJKuÄ IqJTvPj ßhRzJPjJr kr, mu jJ TPrA jjˆsJATJPrr CAPTa nJXPu @ŒJ~Jr ßjJ mPur ßWJweJ ßhPmjÇ @PV pJ ßcc mu mPu ˝LTíf KZuÇ Kfj ßo mMuJSP~Pf K\’JmMP~ S mJÄuJPhPvr oPiq yPf YuJ k´go S~JjPcPf ßjJ mPur jfáj F @Aj TJptTr yPm mPu \JKjP~PZ @AKxKxÇ F KmwP~ KâPTa Kj~πT xÄ˙JKar ß\jJPru ßxPâaJKr K\Sl IqJuJrcJAY mPuj, kKrK˙Kf xJouJPf @PVr ßcc mu KxPˆo ITJptTr oPj yS~J~ @orJ ßoKrKu~Jj KâPTa TîJPmr (FoKxKx) krJoPvt jfáj FA @Aj k´mftj TPrKZÇ Vf mZr ßyKcÄKu ßaPˆ hKãe @Kl∑TJr KmkPã ßyJo KxKrP\ AÄuqJP¥r lJˆ ßmJuJr Kˆn Klj ßmJKuÄ TrPf KVP~ oJ^kPg ßgPo mJrmJr jjˆsJAPTr CAPTa ßnPXKZPujÇ pJ ßUuJr VKf gJKoP~ KhP~KZu, mqJaxoqJjPhr ojPpJPVS mqJWJf WPaKZuÇ F\jq @kK• \JKjP~KZu KâPTa hKãe @Kl∑TJÇ Fr ßk´KãPf kMPrJ Kmw~Ka KmPmYjJ TPr @AKxKx ßjJ mPur jfáj FA Kj~o TPrÇ

ßrTPctr rPg YPz KvPrJkJr vOPñ mJ~Jjt KoCKjU 8 FKk´u - ßrTct @r ßrTctÇ vKjmJr 23fo uLV KvPrJkJr xPñ IPjTèPuJ jfáj ßrTctS ^áKuPf nPrPZ mJ~Jjt KoCKjUÇ mMPªxuLVJr k´J~ xm ßrTctA FmJr ßnPX KhP~PZ \JotJj YqJKŒ~jrJÇ IPjT @PVA KvPrJkJ fJPhr oMPbJ~ YPu FPxKZuÇ vKjmJr mJK˜P~j ßvJP~¿ ßaAVJPrr ßh~J FToJ© ßVJPu l∑qJÄTláatPT yJKrP~ YqJKŒ~j yS~Jr @jMÔJKjTfJS ßxPr ßlPuPZ mJ~JjtÇ IgY uLV ßvw yPf FUjS Z~Ka TPr oqJY mJKTÇ mMªxuLVJ~ xmPYP~ hs∆ffo xoP~ KvPrJkJ KjKÁf TrJr jfáj ßrTct FKaÇ @PVr ßrTctKaS KZu mJ~JPjtr hUPuÇ 1972-73 S 200203 ßoRxMPo YJr oqJY yJPf ßrPU YqJKŒ~j yP~KZu fJrJÇ FmJr Z~ oqJY yJPf ßrPU Kfj mZPrr KvPrJkJUrJ ßWJYJu \JotJKjr xmPYP~ xlu huKaÇ @iMKjT mMPªxuLVJ ÊÀ yP~PZ 1963 xJPuÇ fJr @PV oJ© FTmJr YqJKŒ~j yP~PZ mJ~JjtÇ @iMKjT mMPªxuLVJ~ ßrTct 22 mJr KvPrJkJ K\PfPZ fJrJÇ ßoRxMPor ÊÀ ßgPTA ßrTct nJXJ-VzJr ßUuJ YuPZÇ ßoRxMPor k´go @a oqJY K\Pf k´go ßrTctKa VPz mJ~JjtÇ 21 oqJY ßvPw xmPYP~ To ßVJu y\Por ßrTctKaS jfáj TPr KuPUPZ fJrJÇ @rS KTZM ßrTct nJXJr kPgÇ 28 oqJY ßvPw mJ~JPjtr xÄV´y 75 kP~≤Ç xPmtJó 81 kP~≤ KjP~ ßoRxMo ßvw TrJr ßrTctKa mÀKv~J catoMP¥r hUPuÇ ßxA ßrTct nJXJr \jq mJKT Z~ oqJPY oJ© xJf kP~≤ k´P~J\j mJ~JPjtrÇ FZJzJ kMrS ßoRxMPo WPrr oJPb IkrJK\f gJTJr ßrTct ZMÅP~ ßluPf kJPr fJrJÇ xmPYP~ ßmKv 13Ka IqJSP~ oqJY ß\fJr ßrTct FrA oPiq yP~ ßVPZÇ xmKoKuP~ FT ßoRxMPo xmPYP~ ßmKv oqJY ß\fJr ßrTct nJXPf k´P~J\j @r oJ© hMKa \~Ç FZJzJ FA ßoRxMPo xmPYP~ To 13 ßVJu y\o TPrPZ mJ~JjtÇ IKunJr TJPjr 21 ßVJPur ßrTct ßnPX KhPf pJPòj mJ~JPjtr mftoJj ßVJuKTkJr oqJjMP~u KjC~JrÇ ßVJu mqmiJPjS jfáj ßrTct (66) VzPf pJPò mJ~JjtÇ fPm xmPYP~ mz ßrTct yPf kJPr K©oMTáaÇ k´go \JotJj hu KyPxPm GKfyJKxT K©oMTáa \P~r yJfZJKj mJ~JPjtr xJoPjÇ


KmPjJhj 31

SURMA m 12 - 18 April 2013

oífMq @fPï ßTa CA¿Pua

jfMj jJ~T KjP~ IqJv! mKuCPcr xJPmT xMªrL GvõKr~J rJAP~r IKnjLf xmtPvw ZKm 'è\JKrv' oMKÜ kJ~ 2010 xJPuÇ Frkr oJfífô\Kjf TJrPe jfMj ßTJPjJ ZKmPf TJ\ TrJ y~KjÇ FojKT 'KyPrJAj' ZKmPf YMKÜm≠ yP~S ßZPz KhP~PZj KfKjÇ hLWt @zJA mZr kr GvõKr~J rJA jfMj ZKmPf YMKÜm≠ yP~PZjÇ KTZMKhj @PV GvõKr~J \JKjP~KZPuj YuKóP© fJr ßlrJaJ yPm IPjT ßmKv KnjúÇ oPj y~ fJA yPò, FPTmJPrA jfMj IKnPjfJr xPñ \MKa yP~ TJ\ TrPmj jfMj YuKóP©Ç fJr jJo mÀj ßhS~JjÇ CPuäUq, mÀj ßhS~Jj 'ˆMPc≤ Im hq A~Jr' ZKmr oiq KhP~ mKuCPc IKnPwT TPrjÇ

mJmJ-PoP~ FTxPñ I· xoP~r oPiq xlu IKnPj©Lr fToJ ßuPVPZ mKuCc IKnPj©L ßxJjJãL KxjyJr jJPor xPñÇ KmPvw TPr ÈhJmJÄ1', ÈhJmJÄ-2' FmÄ ÈrJCKc rJPbJr'-Fr oPfJ xMkJrKya KfjKa ZKmr Skr nr TPr FUj ßxJjJãL \jKk´~fJr fMPñ Im˙Jj TrPZjÇ FA xoP~r Ijqfo YJKyhJxŒjú IKnPj©L KfKjÇ mftoJPj KfjKa ZKmr TJ\ KjP~ mq˜ xo~ kJr TrPZj ßxJjJãLÇ FKhPT ßxJjJãL KxjyJr mJmJ v©∆Wj KxjyJS KZPuj FT xoP~ mKuCPcr Ifq∂ hJkMPa IKnPjfJÇ oNuf mJmJr IjMPk´reJ, C“xJy KjP~A mKuCPc pJ©J ÊÀ y~ ßxJjJãLrÇ fPm FUj kpt∂ mJmJ v©∆Wj KxjyJr xPñ TJ\ TrJr xMPpJV y~Kj FA IKnPj©LrÇ KT∂á mKuCPc pJ©Jr ÊÀ ßgPTA mJmJr xPñ TJ\ TrJr APò mqÜ TPrKZPuj ßxJjJãLÇ ÈhJmJÄ'-Fr kr

v©∆Wj KxjyJr xPñ fJr FTKa KmùJkPj TJ\ TrJr k´˜Jm FPxKZuÇ KT∂á TjPx¡ kZª jJ yS~J~ ßxA k´˜Jm KlKrP~ KhP~KZPuj mJmJ-PoP~Ç jfMj Umr yPò KmùJkj j~, jfMj FTKa ZKmPf xŒ´Kf YMKÜm≠ yP~PZj v©∆Wj KxjyJ S ßxJjJãLÇ @r Fr oJiqPo k´gomJPrr oPfJ ßTJj ZKmPf FTxPñ IKnj~ TrPf pJPòj fJrJÇ ZKmKa kKrYJujJ TrPZj k´nMPhmJÇ ZKmPf ßxJjJãLr IKnj~ TrJr TgJ rP~PZ xJuoJj UJPjr KmkrLPfÇ FKhPT FA ZKmPf mJmJ-PoP~r YKrP©A TJ\ TrPf ßhUJ pJPm fJPhrÇ Kmw~Ka KjP~ ßmv CP•K\f S @jKªf ßxJjJãL KxjyJ mPuj, @xPu mJmJ jJ yPu @oJr IKnjP~ @xJ yPfJ jJÇ mJmJPT ßhPU ßhPUA IKnjP~r k´Kf @V´yL yP~KZÇ ImPvPw mJmJr IjMPk´reJ KjP~A mKuCPc TJ\ TrKZ @KoÇ fPm ÊÀ ßgPTA @oJr IPjT APò KZu I∂f mJmJr xPñ FTKa ZKmPf TJ\ TrJrÇ FmJr ßxA APò kNre yPf YPuPZÇ @Ko Kmw~Ka KjP~ UMm FéJAPacÇ FrTo FTKa xMPpJV TPr ßh~Jr \jq k´nMPhmJPT IPjT ijqmJhÇ

mKuCPcr ZKmPf KmsaKj!

mKuCPcr ZKmPf IKnj~ TrPf pJPòj \jKk´~ oJKTtj kk fJrTJ KmsaKj K¸~JxtÇ xMiJjªj uMTxJo k´PpJK\f nJrPfr k´go lMc TPoKc Èx Fj KkkJr' ZKmPf IKnj~ TrPmj KfKjÇ AKfoPiqA KmsaKj fJr ZKmPf IKnjP~r mqJkJPr YMKÜm≠ yP~PZj mPu \JKjP~PZj xMiJjªjÇ ZKmKar aJAPau asqJT VJS~Jr kJvJkJKv KmsaKj jJPYS IÄv ßjPmjÇ fPm VJjKa xŒNet KyKª nJwJPfA yPm mPu \JjJj xMiJjªjÇ Imvq FroPiq ßmv KTZM AÄKuv uJAjS gJTPm pJ Fr ‰mKvõT @Pmhj mJzJPm mPu \JjJj KfKjÇ fPm FPãP© VJjKar VLKfTJr mJ xMrTJr ßT ßx KmwP~ xMiJjªj KTZM mPujKjÇ FrA oPiq KfKj FP\K¿r oJiqPo KmsaKjr TJPZ fJr kJKrvsKoT ßkRÅPZ KhP~ ZKmKar VJPjr ÊKaÄ TrPf fJr KvKcCu KjP~ KjP~PZjÇ UMm hs∆fA ZKmKar TJP\ yJf KhPf YJj mPu \JKjP~PZj KfKjÇ @r @jMÔJKjTnJPm ßlîJPr ßVPuA FPf ßT ßT IKnj~ TrPZ fJ \JjJPjJ yPm mPuS \JKjP~PZjÇ

oífMq @fPï Khj kJr TrPZj IÛJr\~L míKav IKnPj©L ßTa CA¿PuaÇ KmoJj hMWtajJ~ fJr oífMq yPm mPu @vïJ TrPZjÇ fJA KfKj @TJvkg FKzP~ YuPZjÇ \JjJ ßVPZ, @PoKrTJ~ 9/11Fr xπJxL KmoJj yJouJr kr ßgPT ßTa ßkäPj YzPf n~ kJPòjÇ yJouJr x¬JyUJPjT kr KfKj ßoP~ Ko~JPT KjP~ FTKa KmoJPj CPbKZPujÇ ßxUJPj FT mqKÜ fJPT CV´k∫LPhr @âoPer TgJ mPu @fïV´˜ TPr fMPuKZPujÇ Frkr ßgPTA hLWt FTpMV iPr KfKj ßkäPj pJfJ~Jf TrJr Kmw~KaPT \LmPjr \jq ^MÅKTkNet mPu oPj TrPZjÇ F k´xPñ ßTa mPuj, È@Ko pUj ßkäPj YKz fUj ßoJPaS KjKÁP∂ gJTPf kJKr jJÇ mftoJPj KmKnjú xoP~ KmoJj hMWtajJr UmPr @oJr F @fïaJ @PrJ ßmKv ßmPz ßVPZÇ' FKhPT ßTPar ßoP~ Ko~J \JjJj, oJP~r oífMqnLKf Khj Khj ßmPzA YuPZÇ KfKj KmoJjPpJPV ßTJgJS ßpPf YJj jJÇ fJPT FTrTo ß\Jr TPrA KjP~ pJS~J y~Ç xN©Ka @PrJ \JKjP~PZ, ßTa ßmv TP~TmJrA F xoxqJr \jq KYKT“xPTr vreJkjú yP~PZjÇ KYKT“xPTr krJovt IjMpJ~L SwMiS ßUP~PZjÇ KT∂á ßTJPjJ uJn y~KjÇ ÈaJAaJKjT'UqJf F IKnPj©L 21 mZPrr TqJKr~JPr k´J~ IitvfJKiT ZKmPf IKnj~ TPrPZjÇ mftoJPj, KfKj ÈPrc msqJ¥' ZKmr ÊKaÄ TrPZjÇ YuKf mZPrA ZKmKa oMKÜ kJPmÇ

mq˜ oPcu rJKU PmvKTZM Khj kr uJéfJrTJ rJKUPT jfMj hMKa KmùJkPj oPcu KyPxPm ßhUJ pJPmÇ KmùJkj hMKa yPuJ- Èk´Je ßâPTJ' FmÄ ÈPoKru KrnJAn aqJuTo kJCcJr'Ç Fr oPiq 20 oJYt jJKl\ ßr\J oKjr KjPhtvjJ~ Èk´Je ßâPTJ'r KmùJkPjr ÊKaÄ xŒjú yP~PZÇ FPf fJr KmkrLPf oPcu yP~PZj AorJjÇ IjqKhPT, 25 oJYt TémJ\JPrr oPjJro ßuJPTvPj VJ\L ÊÃr KjPhtvjJ~ ÈPoKru KrnJAn aqJuTo kJCcJr'r KmùJkjKar ÊKaÄ ÊÀ yP~PZÇ F k´xPñ rJKU mPuj, ÈKmùJkj hMKar Kgo ßmv Yo“TJrÇ k´JPer TJ\Ka IxJiJre yP~PZÇ @vJ TKr ßoKrPur TJ\KaS IPjT nJPuJ yPmÇ' YqJPju @APf k´YJr YuKf ÈyqJ¥xJo Kh @KoqJa oqJj'r Ck˙JkjJ KjP~S nLwe mq˜ rJKUÇ IjMÔJjKa k´Kf ßxJo S ÊâmJr rJf 9aJ 35 KoKjPa k´YJr yPòÇ @VJoL 12 FKk´u YNzJ∂ k´KfPpJKVfJ IjMKÔf yPmÇ uJéfJrTJ yS~Jr kr rJKUr k´go KmùJkj KZu VJ\L ÊÃr KjPhtvjJ~ ÈFKua ßkA≤'Ç KmkJvJ yJ~JPfr rYjJ~ S ßfRTLr @yPoPhr kKrYJujJ~ ÈKm˛~' jJaPTr oJiqPo fJr jJaPT IKnPwT WPaÇ mftoJPj fJr IKnjLf iJrJmJKyT jJaT È@Kxj' YqJPju aMP~K≤ ßlJPr Kj~KofnJPm k´YJr yPòÇ FZJzJ rJ~yJj UJPjr KjPhtvjJ~ ÈPaj KoKu~j cuJr' jJaPTS KfKj IKnj~ TPrPZjÇ FKhPT, YuKóP© IKnj~ k´xPñ rJKU mPuj, È@Ko ßfJ k´KfKj~fA YuKóP© TJP\r k´˜Jm kJKòÇ fPm @oJr k´go ZKm YqJPju @AP~r mqJjJPr TrPf YJAÇ ßx IPkãJPfA rP~KZÇ'


32 ˝J˙q

12 - 18 April 2013 m SURMA

Có vTtrJ S Có YKmtpMÜ UJmJPr vrLPrr ˙NufJr ßp k´mefJ fJPf K\jVf CkJhJPjr nNKoTJ rP~PZÇ

˙NufJr TJre KcFjF ˙NufJr TJre ÊiM lJˆlMc mJ nNKrPnJ\j j~Ç mrÄ Fr xPñ K\jVf mqJkJrS \KzfÇ xJŒ´KfT FT VPmweJ~ KmùJjLrJ FojKaA hJKm TPrPZjÇ fJrJ muPZj, ˙NufJr k´mefJ oJjMPwr mÄvVf FmÄ Fr xPñ KcFjF (KcIKérJAPmJ KjCKTîT FKxc) \KzfÇ KmùJjLr muPZj, ßTJPjJ FTKa

lJˆlMPc vrLPrr ˙NufJr ßp k´mefJ ßhUJ pJ~, fJ IPjTJÄPvA K\jVf CkJhJj ÆJrJ KjitJKrfÇ F irPjr k´mefJ Kj~πeTJrL IPjTèPuJ K\jS vjJÜ TPrPZj fJrJÇ FTKa KjKhtÓ kKrPmPv KTZM AÅhMrPT Có vTtrJ S Có YKmtpMÜ UJmJr KhP~ fJPhr KmkJTL~ k´KfKâ~J kptPmãe TrJ y~Ç

VPmwTrJ ßhPUj, ßp kKroJe UJmJr V´ye TrJ yP~PZ fJ ˙NufJ~ UMm To nNKoTJ ßrPUPZÇ k´iJj VPmwT c. Kms~Jj kJTtx mPuj, È@oJPhr VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ, Có vTtrJ S Có YKmtpMÜ UJmJPr vrLPrr ˙NufJr ßp k´mefJ fJPf K\jVf CkJhJPjr nNKoTJ rP~PZÇ F k´mefJ Kj~πeTJrL

IPjTèPuJ K\jVf CkJhJj @orJ vjJÜ TrPf ßkPrKZÇ' fPm Có TqJuKr S Có vTtrJpMÜ UJmJrS ˙NufJr FTKa èÀfôkNet TJre mPu \JKjP~PZj VPmwTrJÇ TqJKuPlJKjt~J KmvõKmhqJuP~r ßcKnc ßVKlj ÛMu Im ßoKcKxPjr VPmwTrJ F KjP~ TJ\ TrPZjÇ

cJ~JPmKax Kj~πe TPr @hJ @hJ cJ~JPmKax Kj~πe TPr mPu xŒ´Kf FT VPmweJ~ ßhUJ ßVPZÇ FKa oJjMPwr rPÜ xMVJPrr oJ©J Kj~πPe èÀfôkNet nNKoTJ rJUJ~ cJ~JPmKax ßrJPVr Ckvo y~Ç KxcKj KmvõKmhqJuP~r VPmwPTrJ xŒ´Kf Fxm fgq KhP~PZjÇ cJ~JPmKax ßrJPVr KYKT“xJ~ @hJr ßTJPjJ CkTJKrfJ @PZ KT jJ fJ KjP~ IiqJkT mJKxu ßrRPlJVJKuPxr ßjfíPfô VPmweJ TPrj KxcKj KmvõKmhqJuP~r rxJ~j KmnJPVr FThu VPmwTÇ VPmweJ~ ßmKrP~ @Px ßp rPÜr VäMPTJP\r oJ©J Kj~πPe TJptTr nNKoTJ rJPU @hJÇ VäMPTJ\ ßrJVLr vrLPr jJjJ \KaufJ mJzJ~Ç @hJr KjptJx vrLPrr ßTJPw VäMPTJP\r ßvJweãofJ míK≠ TPr, pJ cJ~JPmKax ßrJVLr rPÜ hLWtPo~JPh xMVJPrr ˜r KbT rJUPf nNKoTJ rJPU FmÄ ßTJwèPuJPf KjKmtPWú AjxMKuPjr YuJYu KbT rJPUÇ cJ~JPmKax ßrJVLr ßãP© xJiJre Im˙J~ rPÜ VäMPTJP\r ˜r KjoúoJ©J~ gJPTÇ lPu jJjJ irPjr ˝J˙q^MÅKTPf kzPf y~Ç @hJr rx ßxA ˜Prr míK≠ WaJ~Ç ßkKvr ßTJwèPuJPf VäMPTJP\r iJreãofJ mJzJ~Ç lPu cJ~JPmKaPxr ^MÅKT TPoÇ

fôPTr ßxRªpt mJzJPf TouJr \Mx TouJr \MPx fôPTr ßxRªpt mJPzÇ FPf fôT @TwteL~ uJmeqo~ y~Ç FA \Mx fôT, YMu S jPUr \jq CkTJrLÇ xŒ´Kf KmsPaPjr FThu ßxRªpt S ˝J˙q KmPvwù F fgq \JjJjÇ fJrJ \JjJj, TouJr rPx k´YMr KnaJKoj Kx, kaJKv~Jo S lKuT IqJKxPcr CkJhJj rP~PZÇ @r vrLPrr \jq k´P~J\jL~ kMKÓTr ßuJKaj S TuJP\j ChkJhPj KnaJKoj Kx nNKoTJ rJPUÇ TouJr yuMh KjptJx xNPptr ãKfTr @PuJTrKvì ßgPT fôTPT rJ TPrÇ FTA xJPg fôTPT jro K˙Kf˙JkT TPrÇ hMA v' KoKuV´Jo kKroJPer FT VäJx TouJr rPx 60 KoKuV´Jo KnaJKoj Kx gJPT, pJ FT\j k´J¬m~Û jJrL-kMÀPwr k´KfKhPjr KnaJKoj Kxr YJKyhJ kNre TPrÇ VPmweJ~ ßjfífô ßhj KmsPaPjr @oJªJ CrPxuÇ KfKj \JjJj, ßxRªptYYtJ~ pJrJ KmPvwù fJrJ APfJoPiq TouJr \MPxr CkTJKrfJ pJYJA ÊÀ TPrPZjÇ fJrJ Fr AKfmJYT luS kJPòjÇÇ VPmweJ~ hMA v' KmCKa kJutJrPT joMjJ KyPxPm ßj~J yP~PZÇ

ßVJVu ßoJVPu Kco ßx≠ rJjúJmJjúJ ßfJ hNPrr TgJ, KcoS ßx≠ TrPf kJPr jJ Foj ßuJPTr InJm ßjAÇ k´P~J\Pjr fJKVPh fJPhrS Kco ßx≠ TPr ßUPf y~Ç IKiTJÄv ßãP©A ßhUJ pJ~, Kco @iJTJÅYJ rP~ ßVPZ KTÄmJ ßmKv ßx≠ yP~ ßVPZÇ fJr Skr Vro kJKj ßgPT Kco fMPu @jJS ßmv ^KÑrÇ Foj mqKÜPhr \jq IKnjm k≠Kf @KmÏJr TPrPZj rJKv~Jr KmùJjLrJÇ kJKj ZJzJA Kc’JTíKfr FTKa TJVP\r TJatPjr oPiq Kco ßrPU KhPuA ßx≠ yP~ pJPmÇ TJVP\r PxA TJatPjr jJo ßhS~J yP~PZ ßVJVu ßoJVuÇ KmùJjLrJ \JjJj, TJctPmJPctr ßxA TJVP\r ˜Prr oPiq KmPvw FT irPjr rJxJ~KjT khJgt ßhS~J rP~PZÇ pUj ßxA TJatjKar hMKa IÄvPT xÄpMÜ TrJ yPm ßx xo~A fJk C“kJhj TrPm FmÄ oJ© hM'KoKjPa KcoKaPT ßx≠ TrPmÇ ßpUJPj kJKj KhP~ Kco ßx≠ TrPf kJÑJ YJr KoKja uJPVÇ FTmJPrr ßmKv mqmyJr TrJ pJPm jJ F TJVP\r kJ©KaPTÇ fPm F TJatj ‰fKrr CkJhJjèPuJPT mJrmJr mqmyJr TPr @PrTKa ßVJVu ßoJVu ‰fKr TrJ pJPmÇ

oK˜PÏ oK˜PÏ ÈTgJ' KmKjo~

oK˜PÏ APuTasjKmhqJr xJyJPpq mJ ‰mhMqKfT fJr xÄPpJV ÆJrJ FTKa AÅhMr fJr ßVJP©r Ijq AÅhMPrr xPñ ÈTgJ' KmKjo~ TrPf kJPr mPu hJKm TPrPZj KmùJjLrJÇ uqJmPraKrPf hMKa AÅhMPrr oK˜PÏ ‰mhMqKfT fJr xÄPpJV TPr F VPmweJ TrJ y~Ç KmùJjLrJ hJKm TPrj, oK˜PÏr xPñ fJr xÄPpJPVr oJiqPo AÅhMr hMKar kr¸Prr oK˜PÏr k´KfKâ~J~ AKªsP~r IjMnNKf S xÄPTf KmKjo~ WajJ k´oJKef yP~PZÇ pMÜrJPÓsr jgt TqJPrJuJAjJr KcCT ACKjnJKxtKa ßoKcTqJu ßx≤JPrr k´Plxr KoèP~u KjPTJuJx S fJÅr hu F VPmweJ YJuJ~Ç F VPmweJr xŒNet „kPrUJ \JjtJu xJP~K≤KlT KrPkJPat YuKf oJPxA k´TJv TrJ yP~PZÇ VPmwT KYKT“xJKmùJjLrJ muPZj, uqJmPraKrPf APuTKasTqJu pPπr xJyJPpq Ajl∑JPrc rKvìr oJiqPo hMKa AÅhMPrr oK˜PÏr IjMnNKf mJ AKªs~ nJm-KmKjoP~r WajJ WaJPjJ yP~PZÇ VPmwT KjPTJuJx mPuPZj, ÈFUj kpt∂ @orJ k´JeLr oK˜PÏr TJptTuJPkr fgq-CkJ•èPuJ TKŒCaJPrr oJiqPo KjitJre TPr gJKTÇ F ßgPT @orJ KY∂J TruJo, FnJPm pKh TKŒCaJr ßk´JV´Jo oK˜PÏr TJptTJre mM^Pf kJPr, fJyPu Ijq oK˜Ï ßTj mM^Pf kJrPm jJ? APuTasKjT k≠Kfr xJyJPpq yJ\Jr oJAu hNPrS hMA oK˜PÏr oPiq @Yre S IjMnNKfr @hJj-k´hJj WaJPjJ x÷m mPu hJKm TPrj KfKjÇ FA VPmweJr oJiqPo KmùJjLrJ oNuf ßYÓJ YJKuP~PZj Foj FTKa k≠Kf @KmÏJPrr, pJr xJyJPpq k´JKe\VPfr xm k´JeLr nJwJ mJ nJmnKñ kJb TrJ pJ~Ç

ßlxmMPT jJPxtr KjPhtvjJ ßxuPlJPjr ßlxmMPT kJbJPjJ KjPhtvjJ oPfJ mJ˜Pm xM˙ x∂Jj k´xm TPrPZj @xJo rJP\qr FT jJrL! @xJPor TJKmt @ÄuÄ ß\uJr mJKxªJ rJPoJj AÄKfKkr k´xm ßmhjJ ÊÀ yPu ˝JoL yrKxÄ ßarj KUsÓJj KovjJKrr TotL oJÀ~JA YJTYM~JTPT Umr ßhjÇ oJÀ~JA FPx ßhPUj Im˙J xïaJkjúÇ fJrkr CkJ~

jJ ßhPU ßoJmJAPu ßlxmMT UMPu mºMPhr TJPZ xyPpJKVfJ YJj ÈFUjA FA oKyuJr k´ x m TrJPf ßTC xJyJpq TÀj!' ßxA @PmhPj xJzJ KhP~ mJÀAkMPrr jJxt \~Kx rJuPf ßlxmM P TA YJTYM ~ JTPT KjPhtvjJ KhPf gJPTjÇ ßxA KjPhtvjJ oPfJA xM˙ x∂Jj k´xm TPrj AÄKfKkÇ

F WajJ~ xJiJre oJjMPwr oPfJ KYKT“xPTrJS ImJT yP~PZjÇ ßTC ßTC muPZj, k´pMKÜr pMPV KYKT“xJ KmùJjS FKVP~ YuPZÇ \~Kx rJuPf jJPo SA jJxt muPZj, ÈFoj kKrK˙Kfr oMPUJoMKU yPf yPm fJ TUPjJ nJKmKjÇ k´ p M K ÜPT TJP\ uJVJPf ßkPrKZ ßxaJA IPjT mJzKf kJSjJÇ'


AxuJo iot 33

SURMA m 12 - 18 April 2013

oLuJh-KT~Jo xŒPTt IJuäJoJ vJoxMu yT lKrhkMrLr jxLyPfr KmPväwe

F x¬JPyr

jJoJPpr xo~xNYL

oMyJÿJh \JuJuM¨Lj TJuJÀTL

IJu IJTxJ oxK\h

12 FKk´u, ÊâmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

04-50 KoKja 01-06 KoKja 05-44 KoKja 07-57 KoKja 09-19 KoKja

13 FKk´u, vKjmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

04-48 KoKja 01-05 KoKja 05-45 KoKja 07-58 KoKja 09-21 KoKja

14 FKk´u, rKmmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

04-45 01-05 05-46 08-00 09-23

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

15 FKk´u, ßxJomJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

04-43 01-05 05-48 08-02 09-25

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

16 FKk´u, oñumJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

04-40 01-05 05-49 08-03 09-27

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

17 FKk´u, mMimJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

04-38 01-04 05-50 08-05 09-30

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

18 FKk´u, mOy¸KfmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

04-35 01-04 05-51 08-07 09-32

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

Vf xÄUqJr kr- (2~ kmt) jxLyPfr IÄv : 5 (T) pÅJyJrJ ßoRuMh vrLlPT KmhIJf mPuj, fÅJyJrJ yprPfr oyæfPT mJ yprPfr KpKTr IJPuJYjJPT KmhIJf mPuj jJ, (mrÄ) fÅJyJrJ KmhIJf mPuj- ßoRuMh vrLPlr jJPo xoJP\ ßpxm IkTot YJuM yA~JPZ fJyJPTÇ (U) xoJP\ UsLÓJjPhr IjMTrPe, KyªMPhr IjMTrPe ßoRuMh vrLPlr jJoTrPe oJSpN' ßrS~JP~f Vbj TrJ yA~JPZÇ VJj-mJPhqr IJxr \oJj yA~JPZÇ VJj-mJPhqr jqJ~, KgP~aJPrr jqJ~, aJTJ ßrJ\VJPrr \jq kJKat xJ\Jj, mJAK\ jJYJj yA~JPZ, jJoJPpr \JoJ~Jf mº TKr~J kJKat ßh~J yA~JPZ VKeTJr mJzLPf kpt∂Ç (V) IJr pÅJyJrJ nJñJ TáÅPz WPr mxmJx TPrj fÅJyJPhr KmK Ä-F mJxTJrLPhr k´Kf KyÄxJ TrJ CKYf jPyÇ xJrTgJ FA ßp, FA xmtxÿf Kmw~ Kj~J oMxuoJjPhr oPiq IJPhR ßTJj ^VzJ- ƺ yS~J IjMKYfÇ KmPväwe : 5 jxLyPfr F IÄPvr ÈT' Fr IJPuJYjJ~ muJ pJ~ ßp, vJK»T KmhIJf FmÄ kJKrnJKwT KmhIJf oNuf IJuJhJ Kmw~Ç pJ Zhr ZJPyPmr TgJ S IjqJjq yÑJjL IJKuPor oPiq Kou kJS~J pJ~Ç fPm FUjS KTZM xÄUqT jJoL hJoL mÜJ S IJKuo KmhIJPfr ßTJPjJ k´TJr oJjPf rJK\ j~ F TJrPe IJoJPhr IJlPxJx y~Ç jxLyPfr CkPrJÜ IÄPv Zhr ZJPym mPuPZj ÍpÅJyJrJ ßoRuMh vrLlPT KmhIJf mPuj, fÅJyJrJ yprPfr oyæfPT mJ yprPfr KpKTr IJPuJYjJPT KmhIJf mPuj jJ, (mrÄ) fÅJyJrJ KmhIJf mPuj- ßoRuMh vrLPlr jJPo xoJP\ ßpxm IkTot YJuM yA~JPZ fJyJPT"Ç fÅJr TgJ~ mM^J pJ~ nJu TJP\r oNu CP¨vq xJiPjr \jq vrL~fxÿf KTZM xyJ~T KyPxPm pMÜ yPf kJPrÇ fJA AyJ TrPf ßTJPjJ KjPwi yPm jJÇ mrÄ ßoRuMh vrLPlr jJPo xoJP\ ßpxm IkTot YJuM yP~PZ fJA KmhIJfÇ CPuäUq vJK»T KmhIJfA KmhIJPf xJK~qIJy mJ jfáj IJKmÛJr pJ vrL~f KmmK\tf TJ\Ç fJrkr KfKj fÅJr CkPrJÜ TgJr ˝kPã ßpxm ChJyre k´hJj TPrPZj fJ KmhIJf mJ vrL~f KmmK\tf KmhIJf jJ mPu CkJ~ ßjAÇ IJ\ ßp xm IJKuo CuJoJ k´YKuf oLuJh vrLPlr xogtT mJ KÆof ßkJweTJrL ßyJj jJ ßTj fÅJrJ xTuA FTmJPTq Zhr ZJPyPmr TgJ~ FTof yPmj pJ KfKj KmhIJf (vrL~f KmmK\tf jfáj KTZM) KyPxPm k´oJe TPrPZjÇ IgtJ“ UsLÓJjPhr IjMTrPe FmÄ KyªMPhr IjMTrPe ßoRuMh vrLPlr jJoTrPe oJSpN' ßrS~JP~f Vbj TrJ, VJj-mJPhqr IJxr \oJPjJÇ VJj-mJPhqr jqJ~ S KgP~aJPrr jqJ~ aJTJ ßrJ\VJPrr \jq kJKat xJ\JPjJÇ fJ ZJzJ mJAK\ jJYJPjJ, jJoJPpr \JoJ~Jf mº TPr kJKat ßh~J AfqJKh TJ\ ImvqA VKytf, jJ\JAp S ßVJjJPyr TJ\Ç IfFm ßpxm TJ\ TrPu ßVJjJy y~ fJ pKh xS~JPmr TJ\ oPj TPr ßTC pMÜ TPr fJyPu Fr \jq lPfJ~J fJuJv jJ TPrA fJ m\tj TrJ \ÀrLÇ Frkr jxLyPfr kPrr IÄPv muJ yP~PZ ßp, ÍIJr pÅJyJrJ nJñJ TáÅPz WPr mxmJx TPrj fÅJyJPhr KmK Ä-F mJxTJrLPhr k´Kf KyÄxJ TrJ CKYf jPyÇ xJrTgJ FA ßp, FA xmtxÿf Kmw~ Kj~J oMxuoJjPhr oPiq IJPhR ßTJj ^VzJ- ƺ yS~J IjMKYfÇ" IgtJ“ Zhr ZJPym ChJyre KhPf KVP~ mPuPZj ßp, pJrJ KjÕ ˜Prr WPr mxmJx TPrj fJrJ Có˜Pr WPr mxmJxTJrLPhr k´Kf KyÄxJ TrPf kJPrj jJÇ F ChJyrPe mM^JPjJ yP~PZ ßp k´YKuf oLuJhKT~Jo Fr joMjJ pKhS kPr IJKmÛíf yP~PZ fmMS fJ AxuJoL vrL~fxÿf yS~Jr TJrPe V´yePpJVq yP~PZÇ ßp TJrPe oMU˜ KmhIJf mPu oJjMwPT FTKa jlu-oMxfJyJm ˜Prr TJ\ ßgPT Kmrf rJUJ IjqJ~ S KyÄxJ®T TJ\ mPu oPj y~Ç Zhr ZJPym F KhPT hOKÓ ßrPUA mPuPZj pJrJ KlfjJ ZzJPjJ mJ yLj ˝Jgt yJKxPur \jq xS~JPmr TJ\PT KmhIJf mPu KlfjJ TPr, fJrJ G TÅMPz WPrr mJ KjÕ ˜Prr

WPrr mJKxªJr xofáuqÇ kãJ∂Pr pJrJ jlu mJ oMxfJyJm ˜PrrA ßyJT fÅJrJ xS~JPmr TJ\ mJ jmLPk´Por TJP\r k´Kf KjP\PT IJTíÓ TrPf pfúmJj gJPTj fÅJPhrPT KmK ÄP~ mxmJxTJrL mJ hJoL WPr mxmJxTJrLPhr xofáuq oPj TPrjÇ IgtJ“ xS~JPmr TJ\ pJrJ TPrj, fÅJrJ ImvqA IJuäJyr TJPZ xÿJPjr kJ©Ç jxLyPfr IÄv : 6 (T) mJTL rKyu KT~JPor TgJÇ KT~Jo K\KjxaJ IJxPu KlTJyr I∂nëtÜ jPy- AyJ fJZJSCPlr I∂nëtÜÇ IgtJ“ oyæf mJzJPjJr CP¨Pvq yprf rJxNuMuäJr (ZJuäJuäJÉ IJuJAKy S~J xJuäJo) fJKrPlr TJxLhJ kzJ y~ fJyJ ÆJrJ oyæf mJPz FmÄ ßuJT oyæPfr ß\JPv UJzJ yA~J pJ~Ç oyæPfr ß\JPv UJzJ yAPu fJyJPT KmhIJf muJ pJ~ jJÇ (U) fJyJ ZJzJ yprf rJxNuMuäJy ZJuäJuäJÉ IJuJAKy S~J xJuäJoPT xJuJo TKrmJr xo~ mKx~J mKx~J xJuJo TrJ vrLl (IJhm-TJ~hJ IjMxreTJrL) fKm~Pfr ßuJPTr TJPZ mzA ßm~JhmL uJPVÇ ßxA \jq rSpJ vrLPlr xJoPj KjP\PT yJKpr iqJj TKr~J UJzJ yA~J xJuJo TrJPf ßTJjA ßhJw yAPf kJPr jJÇ ßpoj ohLjJ vrLPl rSpJ vrLPlr xJoPj xJuJo TrJr xo~ xTPuA hÅJzJA~J xJuJo ßkv TKr~J gJPTjÇ (V) Imvq KT~JoPT vrL~Pfr ÉTáo oPj TrJ, IgtJ“ yprf rJxNuMuäJyr ÉTáo oPj TrJ Ifq∂ xJÄWJKfT èjJy, IjqJ~ FmÄ KmhIJfÇ yprf rJxNuMuäJy (ZJuäJuäJÉ IJuJAKy S~J xJuäJo) TUPjJ fÅJyJr KjP\r \jq Foj ÉTáo fÅJyJr \LKmfJm˙J~S ßhj jJAÇ KmPväwe : 6 KfKj APfJkNPmt oLuJh vrLl k´xPñ AxuJoL vrL~Pfr hOKÓPf VnLr IJPuJYjJ TPrPZjÇ fÅJr mÜPmr oPiq rP~PZ KmPvw hM'Ka IÄvÇ k´goKa oLuJh vrLPlr IK˜fô vrL~Pf TfaáTá rP~PZ fJ KjP~Ç KÆfL~Ka yPuJ oLuJh vrLPlr KT~Jo KjP~Ç IJoJPhr xoJP\ oLuJh vrLl KjP~ KlfjJ mJ ÆPºr ßp C“x xOKÓ yP~PZ fjìPiq ÈKT~Jo' yPuJ KmPvw TJreÇ TJre KÆof ßkJweTJrL mJ KmÀ≠mJhLrJ mPu gJPTj ßp, hÅJKzP~ ÍA~J jmL xJuJ-oM 'IJuJATJ" muJr oPiq KvrT Fr IJuJof kJS~J pJ~Ç FPf mz TJre KyPxPm muJ y~ ßp, IJuäJyPT ßpnJPm yJKpr (Kj\˝ CkJP~ CkK˙f) jJKpr (Kj\˝ CkJP~ hvtT) ß\Pj ÈA~J' (SPy) v» KhP~ cJTJ y~ ßxnJPm jmLPT cJTJ KvrTÇ IJxPuS Foj iJreJ KjP~ ÈA~J jmL' muJ KvrT FPf xPªy ßjAÇ fPm oLuJh vrLPlr IjMxreTJrLVe Fxm TgJ~ KmÃJK∂ \zJPjJr TJrPe fJ k´fqJUqJj TPr fÅJrJ CkpMÜ \mJm KhP~ gJPTjÇ Zhr ZJPym APfJkNPmt oLuJh vrLl k´xPñ xÄKväÓ mÜmq k´hJPjr kr KT~Jo KjP~ IJPuJYjJ TPrPZjÇ fJA fÅJr IJPuJYjJr k´go IÄvKa metjJ TrJr kr ÈKT~Jo' k´xPñ mPuPZj ßp, ÍKT~Jo K\KjxaJ IJxPu KlTJyr I∂nëtÜ jPy- AyJ fJZJSCPlr I∂nëtÜÇ IgtJ“ oyæf mJzJPjJr CP¨Pvq yprf rJxNuMuäJr (ZJuäJuäJÉ IJuJAKy S~J xJuäJo) fJKrPlr TJxLhJ kzJ y~ fJyJ ÆJrJ oyæf mJPz FmÄ ßuJT oyæPfr ß\JPv UJzJ yA~J pJ~Ç oyæPfr ß\JPv UJzJ yAPu fJyJPT KmhIJf muJ pJ~ jJÇ" hLWt F mJPTqr ÆJrJ mM^J pJ~ ßp, KlTJy oJPj AuPo pJKyr FmÄ fJxJSCl oJPj AuPo mJKfjÇ KfKj F TgJ mM^JPf ßYP~PZj ßp, KT~Jo KjP~ ßp mJ pJrJA mJzJmJKz mJ KÆof ßkJwe TPrj fÅJPhrPT mM^Pf yPm G KT~Jo K\KjwaJ IJxPu TLÇ fJA Zhr ZJPym mPuPZj KT~Jo K\KjxaJ ÈAyJ fJxJSCPlr Kmw~Ç FPf IJPrJ kKrÛJr TPr mPuPZj ßp, fJxJSCPlr KmwP~r xLoJPrUJ AuPo KlTJy&r oPfJ j~Ç fÅJr mÜmq ÆJrJ IJPrJ mM^JPjJ yP~PZ ßp, oLuJh vrLPlr oPiq ßpnJPm KT~Jo TrJ y~ fJ oNuf jmLr k´Kf oMyJæJf mJzJPjJr CP¨PvqA yP~ gJPTÇ FPf yprf rJxNuMuäJy ZJuäJuäJÉ IJuJAKy S~J xJuäJo Fr fJKrPlr TJxLhJ kzJ y~Ç fPm Kmw~ yPuJ KT~Jo ÆJrJ oMyJæJf mJPz FmÄ ßuJT\j oMyJæJPfr ß\JPv UJzJ yA~J pJ~Ç fJA F k´xPñ KfKj ÆqgtyLjnJPm mPuPZj ßp,

oyæPfr ß\JPv UJzJ yAPu fJyJPT KmhIJf muJ pJ~ jJÇ fJPf KmhIJf KjP~ IPyfáT S oNUtfJxNun hOKÓnKñ k´TJv TrJ ÆLPjr kPã xyJ~T j~Ç Fr kPrr IÄPv KfKj muPf ßYP~PZj ßp, ßpUJPj jmLr k´Kf xJuJo kJb TrJ y~ fJ ImvqA lpLufkNet FTKa TJ\Ç IJr FaJr oNu CP¨vq jmLr k´Kf oMyJæJPfr mKy”k´TJv TrJÇ fJA jmLr k´Kf CÿPfr oMyJæJf mOK≠ y~ Foj TJP\r \jq FT\j Cÿf jJrJ\ yPf kJPr jJ mrÄ IJjªKYP• fJPf vrLT yS~Jr mJxjJ rJUJ ßxRnJPVqr mqJkJr mPaÇ ßpTJrPe muJ yP~PZ Íyprf rJxNuMuäJy ZJuäJuäJÉ IJuJAKy S~J xJuäJoPT xJuJo TKrmJr xo~ mKx~J mKx~J xJuJo TrJ vrLl (IJhm-TJ~hJ IjMxreTJrL) fKm~Pfr ßuJPTr TJPZ mzA ßm~JhmL uJPVÇ" KfKj FPf FTKa ChJyre KhP~PZj FA oPot ßp, rSÆJ kJPTr xJoPj ßpnJPm UJzJ yP~ xJuJo KhPf y~ KbT hMKj~Jr Ijq \J~VJ ßgPT nJPmr \VPf iqJjoVú yP~ UJzJ yP~ jmLK\PT xJuJo ßh~J vrL~fKmyLj yPm jJ mrÄ jmLr k´Kf oMyJæJf mOK≠r FT IjMko xMPpJVÇ fJA ßfJ KfKj ChJyre KhP~PZj FA mPu ßp, ÍßxA \jq rSpJ vrLPlr xJoPj KjP\PT yJKpr iqJj TKr~J UJzJ yA~J xJuJo TrJPf ßTJjA ßhJw yAPf kJPr jJÇ ßpoj ohLjJ vrLPl rSpJ vrLPlr xJoPj xJuJo TrJr xo~ xTPuA hÅJzJA~J xJuJo ßkv TKr~J gJPTjÇ" Frkr KfKj muPf ßYP~PZj ßp, IJoJPhr xoJP\ IPjT Kmw~ Foj IJPZ pJ Kj~o TJjMj jJ ßoPj mJzJmJKz TrJ y~ IgmJ Yro KvKgufJ ßhUJPjJ y~Ç Fr ßTJPjJKaA xKbT j~Ç TJre AxuJoL vrL~Pf mJzJmJKz mJ KvKgufJr oiqUJPj YuJA xyLy oMxuoJjPhr k´Tíf IJhvtÇ IgtJ“ ßTJPjJ KTZM KjP~ mJzJmJKz TrJr Igt yPuJ KlfjJ ZzJPjJ FmÄ KvKgufJ ßhUJPjJ yPuJ nJu K\KjPxr k´Kf ImùJ k´hvtjÇ IfFm lpLuPf TJP\ ImùJ k´hvtj TrJ mKûf yPf yPm FmÄ xLoJ ZJKzP~ mJzJmJKz TrPu KlfjJr C“x ‰frL yPmÇ Fr ßTJPjJKaA KbT j~Ç CxNPu KlTJy Fr KTfJm jNÀu IJjS~JPr FTKa jLKfmJTq rP~PZ ßp, ÍUJAÀu CoNKr IJSxJ-fáyJ-" IgtJ“ k´PfqT TJP\ oiqo k∫J Imu’j TrJ C•oÇ IgtJ“ ßp TJ\ AxuJoL vrL~Pf TrJr IjMPoJhj rP~PZ IgtJ“ IJmKvqT j~ FmÄ KjKw≠S j~ Foj KTZM TrJ jJ TrJr KmwP~ oiqo jLKf IjMxre TrJ C•oÇ Kmw~aJ IJPrJ ¸Ó TPr muJ pJ~ ßp, k´YKuf oLuJh vrLl kJb TrJ \JAp rP~PZ mPu yJrJo mJ KmhIJf AfqJKh muJ pJ~ jJ; KbT FaJ TrJ IJmKvqT j~ F TJrPe ßTC jJ TrPu fJPf ßhJwJPrJk TrJ mJ WOeJ TrJ IjqJ~Ç IJr FnJPmA IjJTJK–ãf KlfjJ xOKÓ y~Ç fJA F KmwP~ fÅJr oNu TgJ yPuJ- ÍImvq KT~JoPT vrL~Pfr ÉTáo oPj TrJ, IgtJ“ yprf rJxNuMuäJyr ÉTáo oPj TrJ Ifq∂ xJÄWJKfT èjJy, IjqJ~ FmÄ KmhIJfÇ yprf rJxNuMuäJy (ZJuäJuäJÉ IJuJAKy S~J xJuäJo) TUPjJ fÅJyJr KjP\r \jq Foj ÉTáo fÅJyJr \LKmfJm˙J~S ßhj jJAÇ" CkPrJÜ TgJ ÆJrJ IJoJPhr KvãeL~ pJ KTZM jmLK\ IJPhv KyPxPm TrJ mPu pJjKj Gxm KTZM KjP~ mJzJ mJKz TrPuA mM^J pJPm KlfjJ xOKÓr kÅJ~fJrJÇ FTKa Kmw~ IJoJPhr UMm nJu TPr mM^J hrTJr ßp, AxuJoL vrL~Pfr ÉTáo oJPj TárIJj-yJhLPxr IJPhv mJ KjPhtvÇ pJ jJ oJjPu ßVJjJy y~Ç fJA ÈoLuJh-KT~Jo' AxuJoL vrL~Pfr ÉTáPor mJ IJPhPvr Kmw~ j~ mrÄ AyJ xŒNet GKòT FmÄ xy\ Kmw~Ç IJr AyJ xy\ xru yS~Jr TJrPeA oMxfJyJm mJ jlu ˜Prr mPu k´YJr TrJ y~Ç fJ jJ yPu FaJPT lrp-S~JK\m mJ oMIJÑJhJy xMjúJf mPu k´YJr TrJ yPfJÇ xMfrJÄ IJoJPhr pJrJ oLuJhKT~JoPT KmhIJPfr I\MyJPf UJrJk mPu iJreJ TKr fJ ßpoj IjqJ~ KbT jmLr k´Kf oMyJæJf mOK≠ y~ mPu lpLuPfr oPj TPr KjP\r oPfJ IPjqr Ckr YJKkP~ ßh~J vrL~Pfr IJPhv IJmoJjjJr vJKouÇ YuPm ... S~JoJ- IJuJAjJ- AuäJu mJuJ-V ßuUT : xJPmT xMkJr TJuJÀTJ uKfKl~J AxuJKo~J hJKUu oJhrJxJÇ ZJfT, xMjJoVj&\Ç \


34 IJ∂\tJKfT

12 - 18 April 2013 m SURMA

oJuJuJr jJrL KvãJ k´xJPr xyJ~fJ TrPmj IqJP†KujJ

6 FKk´u - fJPumJj yJouJr KvTJr kJKT˜JPjr ÛMuZJ©L oJuJuJ ACxMl\JAP~r KvãJ k´xJr TJptâPo xyJ~fJ TrPZj k´UqJf oJKTtj IKnPj©L IqJP†KujJ ß\JKuÇ oJuJuJr Vbj TrJ fyKmu oJKTtj IKnPj©L IqJP†KujJ ß\JKur xyJ~fJ~ fJr Kj\ FuJTJ~ 40 \j

ZJ©LPT ÛMPu kJbJPmÇ kPjr mZr m~xL oJuJuJ Vf míy¸KfmJr rJPf KmsPaj ßgPT KjCA~PTt CAPoj Aj hq S~Jt TjlJPrP¿ kJbJPjJ FT KnKcS mJftJ~ F fyKmPur k´go k´TP·r TgJ ßWJweJ TPrjÇ oJuJuJ \JjJj, IKnPj©L IqJP†KujJ ß\JKu S

nJrPf AfJKur hMA ßjR-PxjJr KmÀP≠ yfqJ oJouJ

dJTJ, 6 FKk´u - nJrPf AfJKur hMA ßjR ßxjJr KmÀP≠ yfqJ oJouJ hJP~r TrJ yP~PZÇ nJrPfr \JfL~ fh∂ xÄ˙J fJPhr hMA o“xq\LmLPT yfqJr IKnPpJPV FA oJouJ hJP~r TPrPZÇ míy¸KfmJr xºqJ~ xMKk´o ßTJPatr KjPhtPv nJrPfr ˝rJÓs oπeJu~ fh∂ xÄ˙Jr TJPZ hMA o“xq\LmL yfqJ oJouJ y˜J∂r TPrÇ Vf mOy¸KfmJr fh∂ xÄ˙J KmPvw @hJuPf Fl@A@r hJP~r TPrÇ oJouJ~ AfJKur jJVKrT oqJKòKoKu~JPjJ uJP•Jr FmÄ xqJunJPaJr KV´PjJPT @xJKo TrJ yP~PZÇ oJouJr F\JyJPr fh∂ xÄ˙J mPuPZ, Vf mZPrr 15 ßlms∆~JKr @rm xJVPrr ßTrJuJ CkTNPu FjKrTJ ßuKé jJPo AfJKur FTKa \JyJ\ ßgPT hMA ßjR ßxjJ nJrfL~ jJVKrT S o“xq\LmL K\uJK˜j FmÄ KkÄTMPT èKu TPr yfqJ TPrÇ xÄ˙JKa FUj k´go ßgPT oJouJr fh∂ TrPmÇ Frkr oJouJr fh∂ k´KfPmhj ßp ßTJPjJ xo~ xÄ˙Jr KmPvw @hJuPf KTÄmJ xrTJr TftíT FA oJouJr KmYJr kKrYJujJ~ VKbf KmPvw @hJuPf Ck˙Jkj TrPmÇ xMKk´o ßTJat FA oJouJr hs∆f KmYJPrr \jq FTKa KmPvw IJhJuf Vbj TrPmÇ

Ikr hMKa jJrL hJfmq k´KfÔJPjr xyJ~fJ~ xÄVíyLf 45 yJ\Jr cuJr IjMhJPjr IPgt kJKT˜JPjr ßxJ~Jf CkfqTJr 5 ßgPT 12 mZr m~xL 40 \j ßoP~PT ÛMPu kJbJPjJ yPmÇ ÈoJuJuJ fyKmPu'r k´go IjMhJj ßWJweJ @oJr \LmPjr xmPYP~ UMKvr oMyNftÇ @xMj @orJ 40Ka ßoP~r KvãJPT 4 ßTJKa ßoP~r KvãJ~ kKref TKrÇ oJuJuJ fyKmPur kã ßgPT muJ y~, KjrJk•Jr TJrPe FA k´TP·r Im˙Jj S jJo k´TJv TrJ y~KjÇ oJuJuJr KnKcS mJftJ k´TJv TPr IqJP†KujJ ß\JKu oJuJuJr xJyPxr k´vÄxJ TPrj FmÄ oJuJuJ fyKmPu hMA uJU oJKTtj cuJr xyJ~fJr k´Kfv´∆Kf ßhjÇ Vf mZPrr IPÖJmPr ÛMu mJPx fJPumJj yJouJ~ èKuKm≠ yS~Jr kr Cjúf KYKT“xJr \jq oJuJuJPT KmsPaj kJbJPjJ y~Ç fUj ßgPT KfKj ßxUJPjA @PZjÇ Vf ßlmsM~JKrPf fJr oJgJ~ IP˘JkYJr TrJ y~Ç u¥Pj kJKT˜Jj hNfJmJPx fJr KkfJPT YJTKr ßh~J y~Ç Vf oJx ßgPT u¥Pjr mJKotÄyJPor FTKa ÛMPu pJPò oJuJuJÇ

k´iJjoKπfô S KmP~r k´vú Ik´JxKñT : rJÉu 5 FKk´u - nJrPfr ãofJxLj TÄPV´x hPur nJAx ßk´KxPc≤ rJÉu VJºL mPuPZj, @VJoLKhPj k´iJjoπLfô V´ye FmÄ KmP~r KmwP~ ßpxm k´vú @xPZ FUj fJ Ik´JxKñTÇ ßiJÅ~JvJS mPaÇ Vf míy¸KfmJr j~JKhKuäPf ßhPvr vLwt˙JjL~ mqmxJ~LPhr xPñ FT xnJ~ KfKj FTgJ mPujÇ Umr FjKcKaKn S aJAox Im AK¥~JrÇ TjPlcJPrvj Im AK¥~Jj A¥JKˆsr mJKwtT xJiJre xnJ~ rJÉu VJºL mPuj, xJÄmJKhTrJ IPjT xo~ k´vú TPrj, @kKj TPm KmP~ TrPZjÇ ßTC mPuj, mx, @kKj TPm k´iJjoπL yPòjÇ @mJr ßTC mPuj, jJ @kKj k´iJjoπL yPòj jJÇ IPjPT mPuj, @kKj x÷mf k´iJjoπL yPmjÇ FPãP© @kjJr nJu x÷JmjJ @PZÇ Fxm k´Pvúr \mJPm rJÉu VJºL mPuj, FèPuJ xmA Ik´JxKñT FmÄ ßiJÅ~JPvÇ FaJ y~PfJ @PoKrTJr KjmtJYPjr @PV \KrPkr oPfJÇ KT∂á @oJPhr ßhPv FaJ FUj k´JxKñT j~Ç k´JxKñT yPò, TLnJPm @orJ xJiJre oJjMPwr TJPZ ßkRÅZJPf kJKr FmÄ xoxqJr xoJiJj TrPf kJKrÇ KfKj @PrJ mPuj, @oJr rJ\jLKfPf @xJaJ hMWtajJr oPfJ FmÄ FTKa kKrmJPrr xPñ KcFjF xÄPpJV gJTJr TJrPeÇ IgtQjKfT k´míK≠ mJzJPjJr \jq rJÉu mqmxJ~LPhr ijqmJh \JKjP~ hKrhsPhr xyJ~fJ~ FKVP~ @xJr @ymJj \JjJjÇ FTKhj @PV hPur ßxPâaJKr KhKV&m\~ KxÄ fJPT hPur Có kPh @vJ TPr mPuj, mftoJPj hu FmÄ xrTJr k´iJj Knjú yS~J~ TJ\ TrPf kJrPZj jJÇ fPm TÄPV´x hPur kã ßgPT mMimJr fJr FA o∂mqPT k´fqJUqJj TrJ yP~PZÇ

xJAPTu YJuJPf kJrPmj ßxRKh jJrLrJ 5 FKk´u - ßoJarmJAT S mJAxJAPTu YJuJPjJr KmwP~ @rm jJrLPhr Skr KjPwiJùJ @ÄKvTnJPm fáPu KjP~PZ ßxRKh @rm xrTJrÇ FUj ßgPT kJTt FmÄ KmPjJhj FuJTJ~ ßoJarmJAT S mJAxJAPTu YJuJPf kJrPmj ßxRKh jJrLrJÇ fPm FPãP© ßTJj kMÀw IJ®L~ xPñ gJTPf yPm FmÄ jJrLPhr @kJho˜T AxuJoL ßkJvJT gJTPf yPmÇ Umr ßcAKu ßoAPurÇ FT vLwt˙JjL~ kMKuv TotTftJr mrJf KhP~ ßxRKh @rPmr ‰hKjT @u-A~JCo kK©TJ \JKjP~PZ, ßxRKh jJrLrJ ßoJarmJAT mJ mJAxJAPTu kKrmyj KyPxPm j~, ÊiM KmPjJhPjr \jq mqmyJr TrPf kJrPmjÇ FA IjMoKfr kJvJkJKv KmkK• FzJPf ßuJTxoJVo˙Pu Fxm jJ YJuJPjJr \jqS jJrLPhr krJovt ßh~J yP~PZÇ ßxRKh @rm KmPvõr xmPYP~ rãevLu ßhv KyPxPm kKrKYfÇ ßhvKaPf jJrLPhr VJKz YJuJPjJr ßãP© KjPwiJùJ rP~PZÇ

IJlVJKj˜JPj ßmJoJ yJouJ~ fr∆e oJKTtj TNajLKfT Kjyf dJTJ, 7 FKk´u - @lVJKj˜JPjr hKãeJûuL~ \JmMu k´PhPv vKjmJr VJKzPmJoJ yJouJ~ kJÅY oJKTtKj Kjyf yP~PZjÇ Kjyf mqKÜPhr oPiq fÀe oJKTtj TNajLKfT, Kfj\j ßxjJxhxq S FT\j ßmxJoKrT mqKÜ rP~PZjÇ F WajJ~ FT @lVJj KYKT“xTS Kjyf yP~PZjÇ yfJyPfr TgJ ˝LTJr TPr oJKTtj krrJÓsoπL \j ßTKr FT KmmíKfPf mPuPZj, WajJr xo~ SA fÀe oJKTtj TNajLKfT S IjqrJ \JmMu k´PhPv FTKa VJKzmyPr KZPujÇ PTKr fJÅr KmmíKfPf mPuj, È@oJPhr TotTftJrJ FmÄ fJÅPhr @lVJj xyTotLrJ \JmMu k´PhPvr rJ\iJjLPf ÛMuKvãJgtLPhr oPiq mA Kmfre TrPf pJKòPujÇ fUj fJÅrJ yJouJr KvTJr yjÇ' PTKr \JKjP~PZj, TJmMu xlPrr xo~ SA fÀe TNajLKfPTr xPñ ßhUJ TPrPZj KfKjÇ yJouJ~ Kjyf yS~Jr kr fJÅr mJmJ-oJP~r xPñS TgJ mPuPZjÇ jqJPaJr ßjfífôJiLj @∂\tJKfT mJKyjL @AFxFFl \JKjP~PZ, @®WJfL yJouJTJrL VJKz nKft KmP°JrT KhP~ F WajJ WKaP~PZÇ @u \JK\rJ ßaKuKnvPjr IjuJAj \JjJ~, @lVJj fJPumJj F yJouJr hJ~ ˝LTJr TPrPZÇ F ZJzJ @lVJKj˜JPjr kNmtJûPu kígT FT yJouJ~ Ikr FT ßmxJoKrT oJKTtKj Kjyf yP~PZjÇ 2014 xJPur ßvw jJVJh @lVJKj˜Jj ZJzJr TgJ rP~PZ jqJPaJ mJKyjLrÇ

xJŒ´hJK~T hJñJ~ ÉoKTr oMPU Ko~JjoJPrr xÄÛJr TotxNKY 6 FKk´u - Ko~JjoJPrr xrTJPrr vJxjJiLPj pMÜrJPÓsr xÄKväÓfJ~ ßhvKa FUj VefPπr KhPT yJÅaPf ÊÀ TPrPZÇ ßhvKar âomitoJj kKrmftjPT kKÁoJ ßjfJrJS IKnjªj \JKjP~PZjÇ ßk´KxPc≤ ßgAj ßxAjPT @UqJ KhP~PZj Èk´Tíf KyPrJ' KyxJPmÇ KT∂á âoJjõP~ ßmPz SbJ xJŒ´hJK~T hJñJ ßpj ßhvKar xÄÛJr k´Kâ~J~ mJÅi xJiPZÇ fJZJzJ k´go ßo~JPh SmJoJ k´vJxPjr ßj~J krrJÓsjLKfr xlufJPTS IPjTaJ ŸJj TPr KhP~PZ mPu of k´TJv TPrPZj KmPväwTrJÇ S~JKvÄaj muPZ, Ko~JjoJPrr VKfk´TíKf FUPjJ AKfmJYTÇ fPm kNmtJm˙Jr of xJoKrT vJxPjr KhPT KlPr pJ~ KT jJ fJ KjP~ CKÆVú KmPväwTrJÇ ßmR≠ S oMxKuoPhr oiqTJr xÄWPwt Vf hMA x¬JPy k´Je yJKrP~PZ IxÄUq oJjMwÇ mqJkT rÜkJPfr @vïJ~ VíyyLj yP~PZ yJ\Jr yJ\Jr oJjMwÇ ßZJa ßjRTJ KjP~ kJKz \KoP~PZ xJVPrÇ ßhvKar xJPg C•r ßTJKr~Jr FUPjJ k´òjú ßTJj xŒTt @PZ KT jJ F KjP~ pMÜrJPÓsr @Ajk´PefJrJ FUj KYK∂fÇ míy¸KfmJr pMÜrJPÓsr mJKwtT ߈a Im Kh ACKj~j nJwPer C≠íKf KhP~ muJ y~, ßhv hMAKar xŒTt FUj ˝JnJKmT yP~ FPxPZÇ

oM’JAP~ nmj iPx Kjyf 45 6 FKk´u - oM’JAP~r gJPj FuJTJ~ FTKa KjotJeJiLj nmj iPx 45 \Pjr oífMqr Umr \JKjP~PZ nJrfL~ VeoJiqoÇ kMKuv S lJ~Jr KmsPVPcr mrJf KhP~ FjKcKaKnr UmPr muJ yP~PZ, míy¸KfmJr xºqJr KhPT xJf fuJ nmPjr TJbJPoJKa ßnPX kPzÇ -Umr KmKcKjC\ ßaJP~K≤PlJr caTPorÇ F WajJ~ @yf yP~PZj IitvfJKiTÇ KjyfPhr oPiq I∂f j~ KvÊ S kJÅY jJrL rP~PZj mPu nJrfL~ VeoJiqPoPT \JKjP~PZj oM’JAP~r ßckMKa TJPuÖr oPjJ\ ßVJyJzÇ

˙Kmr yP~ kzPZ \JotJKjr IgtjLKf 6 FKk´u - ACPrJP\JPjr vKÜvJuL ßhv \JotJKjr IgtjLKf ˙Kmr yS~Jr kPgÇ FojKaA ßhUJ ßVPZ xok´Kf k´TJKvf FT \KrPkr lPuÇ \JotJKjr oJKTta TPŒJK\a kJrPYK\Ä oqJPj\Jrx AjPcé ( KkFo@A) \JKjP~PZ, C“kJhj S ßxmJUJPf ix jJoJ~ xJKmtT IgtjLKf KjoúVJoL yP~ kPzPZÇ Vf ßlmsM~JKrPf F xNYT KZu 53 hvKoT 3 pJ oJPYt KVP~ hJÅKzP~PZ 50 hvKoT 6 FÇ xNYT 50 Fr Skr gJTPu fJ ßhPvr CjúKf KjPhtv TPrÇ l∑JP¿S F xNYPTr kfj yPò FmÄ 2009 xJPur oJYt ßgPT FUj fJ 41 hvKoT 9 F hJÅKzP~PZÇ ACPrJP\JPjS xJKmtTnJPm IgtjLKfr F xNYPTr kfj yP~PZÇ ßlms∆~JKrr 47 hvKoT 9 xNYPTr kfj yP~ oJPYt hJÅKzP~PZ 46 hvKoT 5 FÇ oJKTtPar vLwt IgtjLKfKmh Kâx CAKu~Joxj mPuj,kKrxÄUqJPjr xmtPvw fgq IgtQjKfT kKrK˙Kfr ImjKfA KjPhtv TrPZÇ


IJ∂\tJKfT 35

SURMA m 12 - 18 April 2013

VJ\J~ jJrLPhr kMr∆w KvãT KjKw≠

4 FKk´u - @iMKjT xoJP\ jJrL-kMÀPwr oPiq ßfoj ßTJj ßnhJPnh ßjAÇ xnqfJr Yro C“TwtfJr pMPV ßpUJPj jJrL-kMÀw TÅJPi TÅJi KoKuP~ TJ\ TPr pJPò ßxUJPj jJKT ßTJj kMÀw KvãT ßoP~Phr KvãJ k´KfÔJPj kzJPf kJrPmj jJÇ FojA TJ§ WaPf YPuPZ KlKuK˜PjÇ VJ\J~ ßTJj kMÀw KvãT ßoP~Phr KvãJ k´KfÔJPj kzJPf kJrPmj jJÇ j~ mZr m~x ßgPT ßZPu S ßoP~Phr @uJhJ ßv´KeTã gJTJ mJiqfJoNuTÇ yJoJx-vJKxf VJ\Jr KvãJ oπeJu~ ßgPT ßxJomJr jfáj FA @Aj

\JKr yP~PZÇ krmftL KvãJmwt ßgPT fJ TJptTr yPmÇ xŒ´Kf r~aJPxtr FT UmPr F fgq \JjJPjJ y~Ç yJoJx TftíkPãr \JKr TrJ F jfáj @Aj VJ\Jr CkTëuL~ FuJTJ\MPz TJptTr yPmÇ ßmxrTJKr, KovjJKr S \JKfxÄW kKrYJKuf KvãJ k´KfÔJjèPuJ F @APjr @SfJ~ gJTPmÇ IPjPT yJoJx xrTJPrr F khPãPkr xoJPuJYjJ TPr muPZj, FA AxuJoL xÄVbj fJPhr nJmJhvt xoJP\r Skr YJKkP~ ßh~Jr ßYÓJ TrPZÇ yJoJPxr xogtTrJ Imvq muPZj, FaJ ÊiM KlKuK˜Kj

ßk´KxPc≤ k´JgLt yPf kJrPmj ßoJuäJ Sor 4 FKk´u - @lVJKj˜JPj 2014 xJPur ßk´KxPc≤ KjmtJYPj fJPumJj ßjfJ ßoJuäJ ßoJyJÿh Sor k´KfÆKªôfJ TrPf kJrPmjÇ \JotJKjr FTKa kK©TJPT ßh~J xJãJ“TJPr F TgJ \JKjP~PZj @lVJj ßk´KxPc≤ yJKoh TJr\JAÇ xJãJ“TJPr TJr\JA mPuj, KjmtJYPj ßoJuäJ Sor k´JgtL yPf kJrPmjÇ ßhPvr oJjMwPT fJr kPã IgmJ KmkPã ßnJa ßh~Jr xMPpJV ßh~J yPmÇ ßk´KxPc≤ TJr\JA @rS \JKjP~PZj, @lVJj xÄKmiJj xm jJVKrPTr \jq FmÄ F ßgPT fJPumJjxy xmJA xMPpJV KjPf kJPrÇ 2014 xJPur ßk´KxPc≤ KjmtJYjPT @lVJKj˜JPjr \jq FTKa aJKjtÄ kP~≤ mPu CPuäU TPrPZj yJKoh TJr\JAÇ VnjtPrr TJptJuP~ yJouJ~ Kjyf 50 : @lVJKj˜JPjr kKÁoJûuL~ lJrJy jVrLPf VnjtPrr TJptJuP~ mªMTiJrLrJ ßmJoJ yJouJ YJKuP~PZÇ F yJouJPT ßTª´ TPr ÊÀ yP~PZ k´Y§ uzJAÇ yJouJ~ I∂f 50 \j @yf yP~PZ mPu ˙JjL~ yJxkJfJu xNP©r C≠íKf KhP~ \JKjP~PZ KmKmKxÇ fPm Kjyf yS~Jr Umr xrTJKrnJPm KjKÁf TrJ y~Kj mPuS \JjJPjJ y~ SA UmPrÇ fJPumJj \KñrJ yJouJr hJ~ ˝LTJr TPrPZÇ fJPumJjrJ k´J~A xrTJKr TJptJu~èPuJPT yJouJr uãq TPr gJPTÇ lJrJy k´PhvKa ArJPjr xLoJ∂mftL FTKa

rãevLu oNuqPmJiPT @Aj KyPxPm xÄTKuf TrJÇ F mqJkJPr KvãJ oπeJuP~r @AjKmw~T CkPhÓJ S~JKuh ßo\yJr mPuj, @orJ FTKa oMxKuo \JKfÇ TJP\A ßuJT\jPT oMxuoJj mJjJPjJr k´P~J\j ßjAÇ @orJ pJ TrKZ, fJ ßuJT\Pjr ßxmJ S xÄÛíKfr \jqÇ F @APjr mqJkJPr k´KfKâ~J \JjJPf VJ\Jr jJrL IKiTJrTotL \~jm @u-ßWJKjKo KlKuK˜Pjr FTKa ßmfJrPT mPuj, jfáj F @Aj VJ\JmJxLr Skr Kj\˝ oNuqPmJi YJKkP~ KhPf yJoJPxr k´TP·r IÄvÇ yJoJx muPf YJ~, kMrPjJ @APjr oiq KhP~ oMxKuo xŒ´hJP~r GKfyq KmKWúf yPòÇ fJA fJrJ jfáj @Aj k´e~j TPr \jVePT xÄPvJij TrPf YJ~Ç KT∂á jfáj F @APjr oiq KhP~ oNuf oMxuoJj xŒ´hJ~PT IkoJj TrJ yPòÇ GKfPyqr ßhJyJA jJ KhP~ ßTj fJrJ mPu jJ ßp, fJrJ T¢r AxuJok∫L FmÄ fJrJ \jVPer ßx rTo oPjJnJm VPz fáuPf YJAPZÇ Fr @PV xJŒ´KfT TP~T mZPr yJoJx xrTJr jJrL @Aj\LmL S ÛáuVJoL ßoP~Phr \jq AxuJoL ßkJvJT mJiqfJoNuT TPrPZÇ F ZJzJ ßTJj jrxMªr ßTJj jJrLr Yáu TJaPf kJrPm jJ FmÄ VJ\Jr rJ˜J~ ßTJj jJrL-kMÀw FTxPñ yÅJaPu fJPhr K\ùJxJmJh TrJ y~Ç

nJrPf iwteKmPrJiL Kmu IjMPoJhj

4 FKk´u - ImPvPw iwteKmPrJiL KmPu ˝Jãr TrPuj nJrPfr rJÓskKf k´em oMUJK\tÇ Fr oiq KhP~ iwteKmPrJiL F KmuKa IjMPoJKhf yuÇ mMimJr rJÓskKfr IKlx ßgPT FT xrTJKr KmùK¬Pf F Umr \JjJPjJ y~Ç 2012 xJPur KcPx’Pr KhKuäPf VeiwtPer ß\Pr ßhvmqJkL KmPãJPnr oMPU iwteKmPrJiL @Aj xÄÛJr TrJr Kx≠J∂ ßj~ xrTJrÇ ßhvKar xJPmT KmYJrkKf ß\Fx nJotJr ßjfíPfô kMrPjJ @Aj UKfP~ ßhUPf FTKa KmPvw TKoKaPT hJK~fô ßh~J y~Ç nJotJ TKoKar xMkJKrPvr Skr KnK• TPrA ‰fKr y~ jfáj KmPur UxzJÇ Frkr 14 oJYt KmuKar UxzJ IjMPoJhj TPr nJrPfr ßTª´L~ oKπxnJÇ Frkr xmthuL~ ‰mbPT ßxA UxzJ~ TP~TKa èÀfôkNet xÄPvJij TPr KmuKaPT @AKj „k KhPf 19 oJYt ßuJTxnJ~ S 21 oJYt rJ\qxnJ~ iwteKmPrJiL Kmu ßkv TrJ y~Ç KmPur CPuäUPpJVq KhTèPuJ yu∏ ß˝òJ~ ßpRj xŒTt ˙Jkj TrJr jNqjfo m~x 16-Fr kKrmPft 18 mZrA rJUJÇ

hMKntã ßoJTJKmuJ~ xo~oPfJ khPãk ßjS~J y~ jJ 6 FKk´u - KmPvõr ßTJgJS hMKntPãr @vïJ gJTPu ßx KmwP~ kNmtJnJx KhPf mftoJPj ßpxm hMKntã xfTtfJ k≠Kf rP~PZ, fJr TJptTJKrfJ nJPuJÇ fPm kNmtJnJx kJS~Jr krS kKrK˙Kf ßoJTJKmuJ~ xo~oPfJ khPãk ßjS~J y~ jJÇ FPf xMPpJV gJTPuS \JjoJPur ã~ãKf ToJPjJ pJPò jJÇ jfMj FTKa VPmweJ k´KfPmhPj VPmwPTrJ F Kx≠JP∂ CkjLf yP~PZjÇ pMÜrJP\qr VPmweJ k´KfÔJj YJgJo yJCPxr ÈoqJPjK\Ä lqJPojJAj KrÛ: KuÄKTÄ @rKu S~JKjtÄ aM @rKu IqJTvj' vLwtT SA k´KfPmhPj KmvõmqJkL UrJkLKzf FuJTJèPuJPf ßp kKrK˙Kf xíKÓ y~, fJ UKfP~ ßhUJ yP~PZÇ fPm oNu @PuJTkJf TrJ yP~PZ Èyjt Im @Kl∑TJ' UqJf ßxJoJKu~J S xJPyu IûuèPuJr SkPrÇ VPmweJ k´KfPmhPj muJ yP~PZ, hMKntã mJ UJhqxÄTPar kNmtJnJx kJS~Jr oJiqPo fJ ßoJTJKmuJ~ @PVnJPVA mqm˙J ßjS~Jr xMPpJV ‰fKr yPòÇ fPm xrTJr FmÄ oJjKmT

xyJ~fJ~ KjpMÜ xÄ˙JèPuJ ßxA xMPpJV KjPf mqgt yPòÇ ßxJoJKu~Jr k´xñ ßaPj k´KfPmhPj muJ yP~PZ, ßxUJPj 11 oJx iPr xfTtfJ \JKr TrJr krS ßTJPjJ khPãk ßjS~J y~KjÇ k´KfPmhPj ßxJoJKu~J S xJPyu IûPur SkPr oNu @PuJTkJf TrJr Kmw~ mqJUqJ TrPf KVP~ k´KfPmhjKar ßuUT rm ßmAKu mPuj, FTKa KhT KhP~ FA IûuèPuJ IKÆfL~Ç fJ yPò, ßxUJPj UrJr k´nJm IjqJjq FuJTJr ßYP~ IPjT ßmKvÇ ßhUJ ßVPZ, ßTJPjJ míKÓA yPò jJÇ Fr lPu lxu C“kJhj yPò jJÇ ßuJT\j CØNf kKrK˙KfPf Knjú irPjr ßTRvu (TKkÄ ˆsqJPaK\) V´ye TrPZÇ fJrJ xŒh ßmPY ßhS~J ÊÀ TrPZ; UJPhqr o\Mf ßvw yP~ pJPò; Frkr EeV´˜ yP~ kzPZÇ xm KoKuP~ FTaJ yfJvJ\jT kKrK˙Kf ‰fKr yPòÇ YJgJo yJCPxr ß\qÔ VPmwT ßmAKur oPf, FA k´Kâ~Jr ßvw iJk yPò hMKntãÇ kMPrJ

k´Kâ~J ßvw TPr hMKntã ÊÀ yPf 11 oJx xo~ uJPVÇ fJr oJPj, FaJ ßoJTJKmuJ~ @PVnJPVA mqm˙J ßjS~Jr xMPpJV rP~PZÇ KfKj mPuj, ÈpKhS FaJ KmrJa èÀfôkNet FTaJ xMPpJV FmÄ pKhS VPmweJ~ ßhUJ pJPò, @kKj @PVnJPV mqm˙J KjPu ßxaJ @KgtT ãKf ToJ~ FmÄ @kKj IPjT \Lmj rãJ TrPf kJPrj, fJr krS ßxaJ WaPZ jJÇ' kKrK˙Kf ßoJTJKmuJ~ @PVnJPV khPãk ßjS~J~ KmuP’r ßãP© xrTJrèPuJr rJ\QjKfT ^MÅKTPTA mz TJre KyPxPm oPj TrPZj VPmwT ßmAKuÇ KfKj mPuj, ˝JnJKmTnJPmA fJzJfJKz khPãk ßjS~Jr \jq xrTJKr f“krfJr k´P~J\j y~Ç pMÜrJ\q S pMÜrJPÓsr oPfJ hJfJ xrTJrèPuJPT Fxm ßãP© Igt IjMhJj ßhS~J~ rJ\QjKfT ^MÅKTPf kzPf y~Ç TJre, fJPhr mJP\a xLKof FmÄ Foj UJPf xyJ~fJr ßãP© ßp irPjr \jxogtj gJTJ hrTJr, fJ gJPT jJÇ

ßmfPjr kJÅY nJV rJÓsL~ ßTJwJVJPr ßhPmj SmJoJ 5 FKk´u - pMÜrJPÓsr ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJ fJÅr ßmfPjr 5 vfJÄv rJÓsL~ ßTJwJVJPr ßhS~Jr ßWJweJ KhP~PZjÇ IgtQjKfT xÄTPar oMPU pMÜrJPÓs pUj mJP\a TJaZJÅa TrPf yPò, fUj FA ßWJweJ KhPuj SmJoJÇ SmJoJ k´KfmZr YJr uJU oJKTtj cuJr ßmfj kJjÇ Fr 5 vfJÄv IgtJ“ 20 yJ\Jr cuJr KfKj rJÓsL~ ßTJwJVJPr ßhPmjÇ PyJ~JAa yJCPxr ßk´x ßxPâaJKr ß\ TJKjt Vf mMimJr mPuj, SmJoJ fJÅr TotTftJPhr \JKjP~ KhP~PZj, mJP\a TJaZJÅa TJptTr yS~Jr kr ßgPT KfKj FaJ TrPf YJjÇ P\ TJKjt @rS mPuj, @Aj IjMpJ~L TÄPV´Pxr xhxq KyPxPm ßk´KxPcP≤r ßmfj xMKjKhtÓÇ FaJ kKrmftj TrJ pJPm jJÇ fPm ßpPyfM mJP\a TJaZJÅPar IÄv KyPxPm xrTJKr TotTftJPhr ßmfjS ToPm, ßx \jq fJÅPhr xñL yP~ ßk´KxPc≤S fJÅr ßmfPjr FTaJ IÄv rJÓsL~ ßTJwJVJPr KhP~ KhPf YJjÇ oK˜PÏr oJjKY© TrPf SmJoJr k´˜Jm oJKTtj ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJ oJjMPwr oK˜PÏr TJptTuJk xNçJKfxNçnJPm fáPu irPf ßmsPjr oqJk ‰fKrr k´~JPxr k´˜Jm ßrPUPZjÇ Fr oJiqPo IqJuP^AoJxt, IKa\o, ߈sJT S oK˜PÏ @WJf\Kjf TJrPe xOÓ \Kau xoxqJ~ @rS Cjúf KYKT“xJ ßh~J x÷m yPm mPu @vJ k´TJv TPrj KfKjÇ SmJoJ @VJoL mZr 10 ßTJKa cuJr mqP~ FTKa k´T· ÊÀr k´˜Jm C™Jkj TPrPZj oJKTtj TÄPV´PxÇ oK˜PÏr 100 KmKu~j ßTJw S TP~T KasKu~j xÄPpJPVr ryxq UMÅP\ ßmr TrPf F k´T· YJuM yPmÇ FaJPT fáujJoNuTnJPm ßlcJPru xrTJPrr ßZJaUJPaJ KmKjP~JVA muPf yPmÇ TJre, jJxJ k´Kf mZr ÊiM xNPptr VPmweJ~ Fr ßYP~ 5 èPerS ßmKv Igt mq~ TPrÇ Imvq FUj TÄPV´Px k´˜JmKa kJx yPf yPmÇ F Umr KhP~PZ IjuJAj aJAox Im AK¥~JÇ ßyJ~JAa yJCPx xoPmf KmùJjLPhr CP¨Pvq SmJoJ mPuj, xJrJKmPvõr vf ßTJKa oJjMPwr \Lmj @rS Cjúf TrJ~ ImhJj rJUPm F VPmweJÇ F khPãPkr oJiqPo jfáj TotxÄ˙JPjr xMPpJVS xOKÓ yPf kJPrÇ SmJoJ mPuj, oJjMw mÉ @PuJTmwt hNPrr V´yPT vjJÜ TrPf kJrPZ, kroJeMr ßYP~S ßZJa TeJ xŒPTt \JjPf kJrPZÇ

@P\tK≤jJ~ @TK˛T mjqJ 52 \Pjr k´JeyJKj 5 FKk´u - @P\tK≤jJr mMP~¿ @AKrv k´PhPvr rJ\iJjL uq käJfJ~ k´mu míKÓr TJrPe xíÓ @TK˛T mjqJ~ I∂fkPã 52 \Pjr k´JeyJKj yP~PZÇ vyrKa ßgPT k´J~ ßhz yJ\Jr IKimJxLPT xKrP~S ßj~J yP~PZ mPu ßhvKar xrTJKr TotTftJrJ mMimJr \JKjP~PZÇ Vf oñumJr rJPf míKÓPf @TK˛TnJPm kJKj ßmPz rJ˜J~ dMPT ßVPu ßTC ßTC VJKzr ßnfPr gJTJ Im˙J~ @aTJ kPz @mJr ßTC ßTC rJ˜J~ yJÅaJr xo~ kJKjPf fKuP~ pJ~Ç F xo~ KmhMqPfr TJrPe kJKjS KmhMqfJK~f yP~ ßVPu IPjPT oJrJ pJj mPu k´JPhKvT Vnjtr cqJKjP~u KÛSKu xJÄmJKhTPhr \JKjP~PZjÇ FTA TJrPe mMP~¿ @AKrPv kJÅY\Pjr oífMq yP~PZÇ uq käJfJr FT\j IKimJxL msMPjJ \rK\f \JjJj, ÈvyPrr KvÊxy KmKnjú kKrmJr fJPhr mJKzr ZJPh ßn\J Im˙J~ rJf TJKaP~PZÇ FKa KZu FTKa ±ÄxpùÇ' Tftíkã \JKjP~PZ, k´J~ 2,500 oJjMw FUPjJ fJPhr mJKzPf KlPr ßpPf kJPrKjÇ fJrJ \ÀrL @v´~PTPªs Im˙Jj TrPZjÇ kJKj ToJr IPkãJ~ rP~PZj Fxm hMVtf oJjMwèPuJÇ @VJoL míy¸KfmJr kpt∂ @PrJ míKÓkJf ymJr x÷JmjJ rP~PZ mPu \JfL~ @myJS~J h¬r \JKjP~PZÇ ˙JjL~ xÄmJhoJiqo \JKjP~PZ, oJ© hMA WµJ~ Kfjv' ßgPT YJrv' KoKuKoaJr míKÓkJf yP~PZÇ lPu @TK˛T mjqJr TJrPe uq käJfJr @vkJPvr KjoúJûuèPuJ kJKjPf fKuP~ ßVPZÇ ßhvKar mftoJj ßk´KxPc≤ KâKÁjJ lJjtJPª\ uq käJfJr TJZJTJKZA mz yP~PZjÇ KfKj mjqJ Ckhs∆f Iûu kKrhvtj TPrPZj FmÄ @PrJ kMKuv kJbJPjJr IñLTJr TPrPZjÇ KfKj ßxUJjTJr IKimJxLPhr @võ˜ TPr \JKjP~PZj, fJPhr ßlPu pJS~J Wr-mJKzPf ßpj ßTJPjJ uMafrJ\ jJ y~ ßx\jq kptJ¬ KjrJk•J mqm˙J ßj~J yPmÇ


36 IJ∂\tJKfT

12 - 18 April 2013 m SURMA

@PrT @lVJKj˜Jj yPf YPuPZ KxKr~J!

9 FKk´u - KxKr~J xŒPTt @vÄTJ k´TJv TPr oJKTtj ßxjJk´iJj ß\jJPru oJKatj ßcŒKx mPuPZj, @PrT @lVJKj˜Jj yPf pJPò KxKr~JÇ pMÜrJÓsKnK•T @rKm nJwJr ßaKuKnvj YqJPju @u ÉrJPT ßh~J xJãJ“TJPr F @vÄTJr TgJ \JjJj oJKTtj ß\jJPruÇ Umr ßk´x KaKn S K\S KjCP\rÇ @lVJKj˜Jj xlrrf oJKTtj ßxjJk´iJj mPuj, È@Ko FA ßnPm CKÆVú ßp, KxKr~Jr xÄWwt @rS Km˜Jr uJn TrPf kJPr FmÄ fJ mÉ mZr iPr YuPf kJPrÇ' hM'mZPrr ßmKv xo~ iPr KxKr~J~ xrTJrKmPrJiL @PªJuj YuPZÇ KxrL~ KjrJk•J mJKyjLr xPñ KmPhsJyLPhr xÄWPwt F

kpt∂ 70 yJ\JPrr ßmKv oJjMw Kjyf yP~PZjÇ KjyfPhr IKiTJÄvA ßmxJoKrT jJVKrTÇ ImqJyf xÄWPwtr TJrPe mÉ oJjMw mJ˜MyJrJ yP~ kPzPZjÇ KxKr~Jr mJAPrr @vs~ KvKmrèPuJPf oJjPmfr \LmjpJkj TrPZj TP~T uJU oJjMwÇ FKhPT pMÜrJÓsxy kKÁoJ k´nJmvJuL ßhvèPuJr YJk FmÄ \JKfxÄW S @rm uLPVr CPhqJV xP•ôS xKyÄxfJ mº yPò jJÇ FPf KxKr~Jr kJvJkJKv kMPrJ oiqk´JYq IK˙KfvLu yP~ kzPf kJPr mPu @vÄTJ TrPZj xÄKväÓ KmPväwTrJÇ rJxJ~KjT IP˘r mqmyJr KxKr~J pJPò \JKfxÄPWr fh∂ hu : KxKr~J~ YuoJj xÄWJPf rJxJ~KjT I˘

mqmyJr TrJ yP~PZ KT jJ, fJ krLãJ TrPf KmPvwù hu KxKr~J~ pJS~Jr \jq k´˜Mf mPu \JKjP~PZj \JKfxÄPWr oyJxKYm mJj KT oMjÇ FKhPT, rJ\iJjL hJPoPÛ VfTJu ßxJomJr FT @®WJfL yJouJ~ TokPã 12 \j Kjyf yP~PZÇ @yf yP~PZ 45 \jÇ \JKfxÄPWr oyJxKYm mJj KT oMj \JKjP~PZj, KxKr~J~ rJxJ~KjT I˘ mqmyJr TrJ yP~PZ KT jJ, fJ krLãJr \jq \JKfxÄPWr kptPmãPTrJ ßhvKaPf pJS~Jr \jq k´˜MfÇ VfTJu ßyPV rJxJ~KjT I˘Kmw~T FT xPÿuPj oMj mPuj, È@Ko \JjJKò, KxKr~J~ pJS~Jr @PV FTKa IV´mftL hu xJAk´JPx ßkRÅPZPZÇ KxKr~J~ ßdJTJr \jq fJrJ k´˜Mf rP~PZÇ' \JKfxÄPWr oyJxKYm @rS mPuj, ÈkptPmãT kJbJPjJr \jq \JKfxÄWS k´˜Mf, 24 WµJr oPiq xm TJKrVKr k´˜MKfS xŒjú yPmÇ' KxKr~Jr xrTJKr mJKyjL rJxJ~KjT I˘ mqmyJr TPrPZ mPu KmPhsJyLrJ IKnPpJV TrJr kr Kmw~Ka fhP∂r \jq ßhvKar ßk´KxPc≤ mJvJr @u-@xJhPT @øJj \JKjP~KZu \JKfxÄWÇ FKhPT, KxKr~Jr rJÓsL~ ßaKuKnvPj \JjJPjJ y~, hJPoPÛr ßTªs˙u xJmJ mJyrf Û~Jr FmÄ vJmJªJr KˆsPar oiqmftL ˙Pu VJKzPmJoJr KmP°Jre WKaP~PZ xπJxLrJÇ FFlKkr FT xJÄmJKhT \JjJj, KmP°JrPe mqJkT ã~ãKf yP~PZÇ FPf FFlKkr hJPoÛ mMqPrJ TJptJuP~r \JjJuJ CPz ßVPZÇ

ArJj S KmvõvKÜr @PuJYjJ~ IVsVKf ßjA 8 FKk´u - ArJPjr kJroJeKmT TotxNKY KjP~ ßhvKar xPñ Z~ KmvõvKÜr @PuJYjJ @mJrS mqgt yP~PZÇ F KmwP~ k´J~ FT hvT iPr YuJ IYuJm˙J KjrxPj Cn~ kã TJ\JU˜JPjr @uoJKf jVPr Vf vKjmJr hMA KhPjr ‰mbT ßvw TPrÇ F ‰mbPT Cn~ kPãr oPiq jfMj ßTJPjJ irPjr @PuJYjJ y~KjÇ F mZPrr ÊÀr KhPT KmvõvKÜèPuJr kã ßgPT muJ yP~KZu, @PuJYjJr xo~ ßvw yP~ @xPZ, fPm F KmwP~ TNaQjKfT k´PYÓJ ImqJyf gJTPmÇ ArJj kJroJeKmT ßmJoJ mJjJPf YJ~ mPu KmvõvKÜr kã ßgPT IKnPpJV TrJ yP~ gJPTÇ ArJPjr kJroJeKmT vKÜir ßhv yS~Jr Kmw~KaPT AxrJP~u ÉoKT KyPxPm KmPmYjJ TPrÇ oiqk´JPYq FToJ© AxrJP~Pur TJPZA kJroJeKmT ßmJoJ @PZ mPu KmvõJx TrJ y~Ç @VJoL \MPj ArJPj ßk´KxPc≤ KjmtJYj yS~Jr TgJ rP~PZÇ fJA @uoJKfr FA @PuJYjJ~ KmPvw ßTJPjJ IVsVKfr x÷JmjJ KZu jJÇ AACr krrJÓsjLKfKmw~T k´iJj S KmvõvKÜr kPãr oMUq @PuJYT TqJgKrj IqJvaj FT xÄmJh xPÿuPj mPuj, Cn~ kPãr oPiq hLWt @PuJYjJr krS F KmwP~ ßTJPjJ irPjr IVsVKf y~KjÇ KfKj mPuj, ÈFaJ ¸Ó ßp oNu Kmw~m˜Mr Skr hMA kPãr Im˙JPjr KmrJa kJgtTq rP~ ßVPZÇ' @PuJYjJ~ ArJjPT fJr Skr @PrJKkf TKbj @KgtT KjPwiJùJ KvKgPur KmKjoP~ fJr kJroJeKmT TotxNKY ˙KVf TrJr k´˜Jm ßhS~J y~Ç F irPjr k´˜Jm ArJj xm xo~A k´fqJUqJj TPr @xPZÇ CPuäUPpJVq IVsVKf ßjA: pMÜrJPÓsr FT ß\qÔ xrTJKr TotTftJ mPuj, @PuJYjJ~ ßTJPjJ irPjr IVsVKf y~KjÇ fPm F mZr Z~

KmvõvKÜr xPñ ArJKj @PuJYTPhr FA hLWt @PuJYjJ AKfmJYT IVsVKf KyPxPm KmPmKYf yPmÇ SA TotTftJ mPuj, ÈF @PuJYjJ~ mz irPjr xJluq IK\tf y~Kj, fPm FaJ FPTmJPr ßjKfmJYTS j~Ç' KfKj mPuj, È@oJPhr AòJ @PZ @PuJYjJ YJKuP~ pJS~JrÇ' ArJPjr k´iJj @PuJYT xJBh \KuKu ˝LTJr TPr mPuPZj, Kmw~Ka KjP~ Cn~ kPãr oPiq mqmiJj rP~PZÇ KfKj mPuj, È@orJ @oJPhr kKrT·jJ Ck˙Jkj TPrKZÇ SA kã mPuPZ, fJrJ Fr \jq k´˜Mf j~ FmÄ FKa UKfP~ ßhUPf fJPhr KTZM xo~ hrTJrÇ' ArJj mPu @xPZ, fJrJ kJroJeKmT KmhMq“ C“kJhj TrPf FmÄ KYKT“xJr TJP\ ACPrKj~Jo xoí≠ TrPZÇ kKÁoJ KTZM TNajLKfT S oiqk´JYqKmw~T KmPvwù \JjJj, @VJoL \MPj ßhvKar ßk´KxPc≤ KjmtJYPjr TJrPe kroJeM TotxNKY KjP~ AxuJKo k´\JfPπr ßhvKar xPñ kKÁoJ ßhvèPuJr @PuJYjJ~ IVsVKf IKjÁ~fJr oMPU kzuÇ CkJ~: ArJPjr Skr IgtQjKfT KjPwiJùJ ß\JrhJr TrJ FTKa nJPuJ CkJ~ yPf kJPrÇ FA KjPwiJùJ~ ßhvKar ßfu S mqJÄT ßxÖPr k´nJm Km˜Jr TrPf kJPrÇ SA xrTJKr TotTftJ mPuj, È@PuJYjJ~ @orJ pJ ÊPjKZ, fJ @oJPhr KmPväwe TrPf yPm FmÄ F KmwP~ IVsVKfr ßãP© ßTJj Kx≠J∂ ßjS~J luk´xN yPm, ßx KmwP~ Kx≠J∂ KjPf yPmÇ' pMÜrJPÓsr r~Ju ACjJAPac xJKntPxx AjKˆKaCPar ß\qÔ TotTftJ S oiqk´JYqKmw~T KmPvwù vvJï ßpJKv F KmwP~ mPuj, È@Ko oPj TKr jJ ßp pMP≠r x÷JmjJ âPo mJzPZÇ ArJPjr ßk´KxPc≤ KjmtJYj kpt∂ Cn~ kPãr TNaQjKfT f“krfJ YJKuP~ pJS~J CKYfÇ

AAC'Pf ßrTct ßmTJrfô ToPZ KvP·J“kJhj 9 FKk´u - ACPrJ FuJTJ~ ßmTJrPfôr yJr FUj k´J~ 12 vfJÄvÇ 1999 xJPu ACPrJ YJuM yS~Jr kr FaJA xPmtJó ßmTJrfôÇ FA ßmTJrPfôr KmÀP≠ k´KfmJh \JKjP~A Vf rKmmJr ¸qJKjv fÀerJ ACPrJPkr vyPr fÀerJ xoJPmv-ptJKu TPrPZÇ FKhPT kftMVJPur k´iJjoπL ßkPcsJ kJPxJx ßTJP~uPyJ ßhvmJxLPT ßmAu @Ca KjP~ xfTftJ \JKjP~PZjÇ Umr @u \JK\rJ S cP~PY ßnPurÇ ACPrJˆqJa xÄ˙Jr xrTJKr fgq IjMpJ~L, ACPrJPkr oPiq ßmTJrPfôr yJr KV´PxA x÷mf xmPYP~ ßmKvÇ Vf KcPx’Pr KV´Px ßmTJrPfôr yJr KZu 26 hvKoT 4 vfJÄvÇ ßlmsM~JKrr kKrxÄUqJj IjMpJ~L KV´Pxr kPrA @Px ߸jÇ fJPhr

ßmTJrPfôr yJr KZu 26 hvKoT 3 vfJÄvÇ ß¸Pjr kr kftMVJu, 17 hvKoT 5 vfJÄvÇ ßmTJrfô xmPYP~ To IKˆs~J (4 hvKoT 8 vfJÄv) FmÄ \JotJKjPf (5 hvKoT 4 vfJÄv)Ç hMKÁ∂JaJ @xPu pMm ßmTJrfô KjP~, pJr kKrxÄUqJj FTaJ xŒNet Ijq irPjr @vÄTJr AKñf KhPòÇ KV´Px Vf KcPx’Pr pMm ßmTJrPfôr kKroJe KZu 58.4 vfJÄv, ߸Pj 55.7 vfJÄv, kftMVJPu 38.2 vfJÄv FmÄ AaJKuPf 37.8 vfJÄvÇ ACPrJkL~ ACKj~Pjr TotxÄ˙Jj TKovjJr uJ\PuJ @¥Jr mPuPZj, ÈPmTJrPfôr IV´yePpJVq Có yJr ACPrJPkr kPã FTKa asqJP\KcÇ AAC'PT YJTKr xíKÓr \jq pJmfL~ k∫J KjP~JV TrPf yPmÇ KmPvw TPr

fÀePhr xJyJPpqr k´P~J\jÇ' KT∂á KvP·J“kJhPjr ßãP© ßp xJŒ´KfT fgq kJS~J KVP~PZ, fJ UMm @vJ\jT j~Ç mZPrr k´go Kfj oJPx KvP·J“kJhj TPoPZÇ 2013 xJPur mJKT xo~aJPf ACPrJ FuJTJr IgtjLKf vNjq hvKoT Kfj vfJÄv ToPm mPu ßUJh ACPrJkL~ TKovj nKmwqÆJeL TPrPZÇ FrTo kKrK˙KfPfA Vf rKmmJr ߸Pjr KmKnjú vyPr FmÄ kíKgmLr 30Ka ßhPv ߸Pjr hNfJmJPxr xJoPj ptJKu S xoJPmv TPrPZ fÀerJÇ A~Mg CAhJCa F KlCYJr jJPo ߸qJKjv fÀePhr FTKa xÄVbe Có ßmTJrfô yJr FmÄ TJP\r Kjoú kKrPmPvr KmÀP≠ k´KfmJh \JKjP~ ACPrJk\MPz FA TotxNYLr cJT KhP~KZuÇ

kJKT˜JPj vkg Kju f•ôJmiJ~T xrTJr 4 FKk´u - kJKT˜JPj Vf oñumJr 14 xhPxqr f•ôJmiJ~T xrTJr vkg KjP~PZÇ f•ôJmiJ~T xrTJr-k´iJPjr hJK~fô KjP~PZj Kor yJ\Jr UJj ßUJPxJÇ Pk´KxPc≤ nmPj @P~JK\f vkg V´ye IjMÔJPj f•ôJmiJ~T k´iJjoπL Kor yJ\Jr UJj ßUJPxJPT vkgmJTq kJb TrJj ßk´KxPc≤ @Kxl @uL \JrhJKrÇ IjMÔJPj D±tfj xrTJKr TotTftJ S KmKnjú rJ\QjKfT hPur ßjfJrJ CkK˙f KZPujÇ FA f•ôJmiJ~T xrTJPr ßhvKar YJrKa k´Phv ßgPTA mJZJA TrJ oπLr xojõ~ WaJPjJ yP~PZÇ fJÅrJ yPuj kJ†Jm k´Phv ßgPT oJKuT yJKmm, @yoJr KmuJu xMKl, oMxJ¨JT oJKuT, @Krl Kj\JKo, vJy\JhJ @yxJj @vrJl S vJy\JhJ \JoJu, KxºM k´PhPvr ßxJPyAu S~J\JyJf KxK¨T, oTmMu FAY FAY ryofMuäJ S ACKjx xMoPrJ, ßmuMKY˜Jj k´PhPvr @mhMu oJKuT TJKx, @xJhMuäJy oJjPhJPUu S Kor yJxJj iMoKT FmÄ UJAmJr kJUfMjUJS~J k´PhPvr xJKj~J KjvfJr S KlPrJ\ \JoJu TJTJPUuÇ fJÅPhr oPiq TJPT ßTJj h¬Prr hJK~fô ßhS~J yPm, fJ FUPjJ KjKÁf j~Ç fPm iJreJ TrJ yPò, ß\qÔ xJÄmJKhT S kJKT˜Jj aMPcr xŒJhT @Krl Kj\JKoPT fgq oπeJuP~r hJK~fô ßhS~J yPf kJPrÇ @∂\tJKfT @Aj KmPvwù @yoJr KmuJu xMKlPT @Aj oπeJuP~r hJK~Pfô ßhS~J yPf kJPrÇ f•ôJmiJ~T xrTJr k´iJj Kor yJ\Jr UJj ßUJPxJ Vf ßxJomJr 15 xhPxqr xrTJPrr jJo k´˜Jm TPrjÇ fPm oMvfJT UJj jJPor FT\j k´˜JKmf oπL ߈a mqJÄT Im kJKT˜JPjr k´iJj IgtQjKfT CkPhÓJr kPh hJK~fô kJuj TrKZPuj mPu vkg V´ye IjMÔJPj IÄv KjPf kJPrjKjÇ kJKT˜JPj @VJoL 11 ßo xJiJre KjmtJYj yPmÇ Fr @V kpt∂ hJK~fô kJuj TrPm jmVKbf f•ôJmiJ~T xrTJrÇ

ßoJvJrrPlr kJKT˜Jj fqJPV KjPwiJùJ 8 FKk´u - kJKT˜JPjr xJPmT ßk´KxPc≤ kJrPn\ ßoJvJrrPlr ßhvfqJPVr Skr KjPwiJùJ \JKr TPrPZj ßhvKar xMKk´oPTJatÇ xJPmT xJoKrT vJxT ßpj ßTJjnJPmA kJKT˜Jj fqJV TrPf jJ kJPrj ßx mqJkJrKa KjKÁf TrPf xrTJrPT k´P~J\jL~ khPãk KjPfS KjPhtv KhP~PZj @hJufÇ xÄKmiJj uÄWj TPr 2007 xJPu \ÀKr Im˙J \JKr TrJr \jq @hJuPf hJP~r TrJ TP~TKa oJouJr k´JgKoT ÊjJKjPf ßxJomJr F KjPwiJùJ \JKr TPrj @hJufÇ cj, hqJ FéPk´x KasKmCjÇ KmYJrkKf \JS~Jh Fx UJ\Jr ßjfíPfô hMA xhPxqr KmYJrT kqJPju ˝rJÓs oπeJu~PT ßoJvJrrPlr KmPhv xlr ßbTJPf k´P~J\jL~ khPãk V´yPer KjPhtv ßhjÇ FZJzJ, @hJuPf TrJ oJouJèPuJr \mJm ßh~Jr \jq xrTJr, kJrPn\ ßoJvJrrl S IjqJjq xÄKväÓ mqKÜ-k´KfÔJPjr k´Kf ßjJKav \JKr TPrPZj @hJufÇ ßxA xPñ rJÓsPhsJPyr oJouJ~ oñumJr ßoJvJrrlPT xvrLPr yJK\r yS~Jr KjPhtv KhP~PZj @hJufÇ @hJuPf ßoJvJrrPlr KmÀP≠ IKnPpJV Ck˙JkjTJPu @Aj\LmLrJ mPuj, ÈxJPmT ‰˝rvJxT 2007 xJPu \ÀKr Im˙J ßWJweJr oJiqPo xÄKmiJj uÄWj TPrPZj FmÄ KmvõJxWJfTfJr \jq fJr KmYJr yS~J CKYfÇ' @Aj\LmLrJ @rS mPuj, ÈTP~TKa oJouJ~ IKnpMÜ ßoJvJrrl ÈKn@AKk k´PaJTu' kJS~Jr ßpJVq jjÇ' @Aj\LmLrJ @hJufPT mPuj, ÈxJPmT xJoKrT vJxPTr Foj vJK˜ yS~J CKYf ßpj nKmwqPf ßTC xÄKmiJj uÄWj TrJr xJyx jJ TPrÇ' FZJzJ, ßoJvJrrPlr xyPpJVLPhrS KmYJPrr @SfJ~ @jJ CKYf mPu @hJufPT IjMPrJi \JjJj @Aj\LmLrJÇ YJr-Fr mhPu FT @xPj ßoJvJrrl ßrJmmJr kJKT˜JPjr \JfL~ kKrwPhr 32jÄ @xPj xJPmT ‰˝rvJxT ß\jJPru (Im.) kJrPn\ ßoJvJrrPlr oPjJj~jk© VOyLf yP~PZÇ fPm \JfL~ kKrwPhr 250jÄ @xPj fJr oPjJj~j mJKfu TrJ yP~PZÇ @lVJj xLoJ∂mftL kJKT˜JPjr C•rJûuL~ KY©u vyPrr KjmtJYj TotTftJrJ ßrJmmJr ßoJvJrrPlr k´JKgtfJr @Pmhj V´ye TPrPZjÇ CPuäUq, AxuJoJmJh, TrJKY, TJxMm S KY©u FTxPñ ßoJa YJrKa @xPj uzJAP~r \jq oPjJj~jk© hJKUu TPrKZPuj ßoJvJrrlÇ KraJKjtÄ TotTftJ \JoJu UJj mPuj, ÈfJr TJV\k© KbT @PZÇ KfKj ßpPyfá FUj kpt∂ ßTJj mqJkJPr ßhJwL xJmq˜ yjKj, ßxPyfá @orJ fJPT KjmtJYPj IPpJVq ßWJweJ TKrKjÇ'


SURMA m 12 - 18 April 2013

Km~JjLmJ\JPr fMò WajJ~ hM'kPãr xÄWPwt IJyf 5 KxPua, 6 FKk´u - Km~JjLmJ\JPr fMò WajJPT ßTªs TPr hM'kPãr oPiq xÄWPwt TokPã 5 \j @yf yS~Jr Umr kJS~J ßVPZÇ ÊâmJr KmPTPu ßkRr FuJTJr j~JmJ\JPr F WajJ WPaÇ F KjP~ ksJ~ FT W≤J KxPua-Km~JjLmJ\Jr @ûKuT oyJxzPT pJjmJyj YuJYu mº KZuÇ kPr kMKuv FPx kKrK˙Kf Kj~πPe @PjÇ ksfqãhvtL xN©oPf, VfTJu ÊâmJr KmPTu 4 aJ~ ßkRr FuJTJr j~JmJ\JPr IùJf FT uJAPax YJuPTr xJPg Km~JjLmJ\Jr oNuiJrJ

ZJ©uLV TotL ZJKmmr @yoPhr TgJ TJaJTJKa y~Ç FT kptJP~ UJxJ VsJPor rJ\M @yoh VJzL YJuPTr kã KjP~ ZJKmmrPT oJrir TPrjÇ Umr ßkP~ ZJ©uLPVr FT V´∆Pkr ßmv T'\j ßjfJTotL FPx rJ\MPT iJS~J TrPu ßx kJKuP~ pJ~Ç fPm xÄWPwtr Umr ßvJPj rJ\Mr kKrmJPrr xhxqrJ FKVP~ FPu oNuiJrJ V´∆Pkr KmãM… TotLrJ rJ\Mr kPãr ßuJT\Pjr Ckr ßhvL~ I˘ KjP~ yJouJ TPrÇ FPf rJ\Mr YJYJPfJ nJA jMÀöJoJj, @mMu TJuJo S @uJ CK¨j FmÄ

rJ\Mr xñL~ fJPrT @yoh @yf yjÇ fJPhr vrLPrr KmKnjú IÄPv \UPor KY rP~PZÇ kPr @yfPhr CkP\uJ ˝J˙q ToPkäPé nKft TPr KYKT“xJ ßhS~J yP~PZÇ Km~JjLmJ\Jr gJjJr Fx@A xJUJS~Jf ßyJPxj mPuj, uJAPax YJuT S ZJ©uLPVr FT TotLr oPiq ksgPo TgJ TJaJTJKa y~Ç F KjP~ xÄWwt yPu 4 \j @yf yjÇ KfKj mPuj, @orJ WajJ˙Pu ßkRPZ pJjmJyj YuJYu ˝JnJKmT TPr KhAÇ KfKj mPuj, F WajJ~ ßTC gJjJ~ F\JyJr hJP~r TPrKjÇ

KxPua 37

ßVJ~JAjWJPa ACKk ßo’JPrr uJPV\mKª uJv C≠Jr

KxPua, 6 FKk´u - KxPuPar ßVJ~JAjWJa ACKj~Pjr FT ßo’JPrr uJPV\mKª uJv C≠Jr TPrPZ kMKuvÇ Kjyf k´láuä xrTJr jKªrVÅJS ACKj~Pjr 5jÄ S~JPctr ßo’Jr S hJÅKzrkJz V´JPor TáKa jovNPhsr ßZPuÇ ÊâmJr xTJPu KxPua-ßTJŒJjLV† xzPTr SxoJjL KmoJjmªr xÄuVú ßiJkJèu FuJTJ~ rJ˜Jr kJv ßgPT fJr uJv C≠Jr TrJ y~Ç KjyPfr kKrmJr xNP© \JjJ pJ~, mMimJr xTJu 9aJ~ KxPuPar CP¨Pv mJKz ßgPT rS~JjJ yj k´láuä xrTJrÇ Frkr ßgPT KfKj KjPUÅJ\ KZPujÇ x÷Jmq xm ˙JPj ßUÅJ\ TPrS fJr xºJj kJ~Kj kKrmJrÇ ÊâmJr xTJu 7aJr KhPT SxoJjL KmoJjmªPrr rJjSP~r kNmt KhPT KxPua-ßTJŒJjLV† xzPTr ßiJkJèu FuJTJ~ rJ˜Jr kJPv FTKa uJPV\ kPz gJTPf ßhPUj ˙JjL~ ßuJT\jÇ kPr fJrJ uJPV\Ka UMPu ßnfPr yJf-kJ TJaJ uJv ßhUPf ßkP~ kMKuPv Umr ßhjÇ KmoJjmªr gJjJr SKx UJ~Àu l\Pur ßjfíPfô FThu kMKuv FPx ßmuJ 10aJ~ uJv C≠Jr TPrÇ SKx UJ~Àu l\u \JjJj, yJf-kJ ßTPa uJvKa uJPVP\r ßnfr dáTJPjJ yP~PZÇ FZJzJ oMUKa kMKzP~ ßh~J yP~PZÇ iJreJ TrJ yPò, Ijq© UMj TPr IùJf hMmOt•rJ uJvKa FUJPj ßlPu ßVPZÇ fJr vrLr Kfj UP§ KmnÜ KZuÇ kMKuv uJv C≠Jr TPr ÊâmJr KmTJPu ˝\jPhr TJPZ y˜J∂r TPrPZÇ

jmLVP† ßpRfMPTr hJmLPf VOymiNPT yfqJ

KxPuPa KmoJPjr KxKcCu Kmkpt~ hMPntJV pJ©LPhr KxPua, 8 FKk´u - KxPua SxoJjL @∂\tJKfT KmoJjmªPr pMÜrJ\qVJoL F~JrmJPxr KxKcCu

Kmkpt~ WPaPZÇ lPu pJ©LPhr mqJkT hMPntJV ßkJyJPf y~Ç KmPvw TPr pMÜrJ\qVJoL jJrL S KvÊPhr KjP~ KmkJPT kPzj IKnnJmTrJÇ xTJu ßgPT pJ©LrJ lîJAa ßhS~Jr hJKm \JjJPuS Tftíkã KmKnjú I\MyJPf TJuPãke TrJr kr xTJu 8aJr lîJAa KmoJjmªr ZJPz hMkMr xJPz 12aJ~Ç pJ©LrJ IKnPpJV TPrj, fJrJ ßnJPr KmoJjmªPr CkK˙f yjÇ xTJu xJPz 10aJr KhPT KmoJj Tftíkã \JjJ~, @mMiJKmr ‰mrL

@myJS~Jr TJrPe F~JrmJx jJ @xJ~ lîJAa KhPf Kmu’ yPòÇ kPr hMkMr xJPz 12aJ~ 3v' pJ©L KjP~ KxPua ZJPz Ijq KmoJjKaÇ F mqJkJPr KxPua SxoJjL @∂\tJKfT KmoJjmªPrr ߈vj oqJPj\Jr @TfJr ßyJPxj mPuj, @mMiJKm ßgPT KmoJPjr ßp lîJAaKa KxPua @xJr TgJ KZu, ßxUJPj @myJS~J UJrJk yS~Jr TJrPe KmuP’ @PxÇ fPm KxPua ßgPT Ijq FTKa KmoJPj pJ©LPhr dJTJ~ KjP~ pJS~J yP~PZÇ

AKu~Jx kfúLr cJPT xJzJ ßh~ jJ IJAjvOÄUuJ mJKyjL dJTJ, 5 FKk´u - KmFjKkr xJÄVbKjT xŒJhT S KxPua ß\uJ xnJkKf Fo AKu~Jx @uL KjPUÅJP\r k´J~ FTmZr kJr yPf YPuPZÇ @VJoL 17 FKk´u yPm fJr KjPUÅJP\r mwtkNKftÇ F kptJP~ ßToj @PZj AKu~Jx @uLr kKrmJrÇ fJr KjPUÅJP\r mqJkJPr @Aj k´P~JVTJrL xÄ˙JrA mJ KT f“krfJ ßx xŒPTt mPuPZj AKu~Jx @uLr ˘L fJyKxjJ ÀvKhr uMjJÇ fJKy&xjJ ÀvhLr uMjJ mPuj, WajJaJr k´J~ FTmZr yPf pJPòÇ FUj kpt∂ ßTJPjJ IV´VKf ßhUPf kJKò jJÇ @Aj k´P~JVTJrL xÄ˙Jr KhT ßgPT ßTJPjJ Umr kJKò jJÇ Ijq ßTJPjJ oJiqPoS ßTJPjJ KTZM kJKò jJÇ k´goKhPT hMA-Kfj oJx @Aj k´P~JVTJrL xÄ˙Jr ßuJT\Pjr xPñ ßpJVJPpJV KZuÇ Frkr ßgPT ßTJPjJ ßpJVJPpJV fJrJ TPrj jJÇ @Ko KjP\ ßgPT ßpJVJPpJV TrJr ßYÓJ TPrKZÇ KT∂á ßTJPjJ xJzJ kJAKjÇ KfKj \JjJj, rqJPmr xPñ ßpJVJPpJV TrJr ßYÓJ TKrÇ TqJP¡j rqJÄPTr FT\Pjr TJZ ßgPT FTKhj TgJ mPu ßUÅJ\Umr ßjS~Jr ßYÓJ TKrÇ muuJo, IPjTKhj ßfJ yP~ ßVuÇ @kjJrJ ßTJPjJ UmrS KjPòj jJÇ Frkr KfKj @oJPT mPuj, @Ko @kjJr xPñ kPr TgJ mumÇ KT∂á KfKj kPr @r ßpJVJPpJV TPrjKjÇ k´J~ 8-9 oJx yP~ ßVPZ ßTC Umr

ßj~KjÇ ÀvKhr mPuj, @Ko @r KT KY∂J TrmÇ @oJr ßfJ @uäJyr Skr nrxJ TPr gJTJ ZJzJ @r ßTJPjJ CkJ~ ßjAÇ FT k´Pvúr \mJPm KfKj mPuj, @Ko rJ\jLKf KjP~ KY∂J TrKZ jJÇ rJ\QjKfT Kmw~ Kx≠J∂ ßjS~Jr Im˙JPj @Ko ßjAÇ FuJTJr oJjMw fJPhr oPfJ TPr nJmPZÇ F KmwP~ @Ko ßTJPjJ Im˙JPj gJTPf kJrKZ jJÇ @oJr Im˙Jj FTaJA∏ ˝JoLPT KlPr kJS~JÇ ˝JoLPT KlPr kJS~JA @oJr xmPYP~ mz kJS~J yPmÇ kKrmJr-mJóJPhr KjP~ @Ko oJjKxTnJPm Kmkpt˜Ç IxyJ~nJPm Khj TJaJKòÇ KjrJk•JyLjfJr FTaJ mqJkJr TJ\ TPr oPjr oPiqÇ xmKTZM KoKuP~ nJwJ~ k´TJvyLj Im˙J~ @KZÇ KmFjKkr kã ßgPT ßUÅJ\-Umr ßjS~Jr KmwP~ AKu~Jx @uLr ˘L mPuj, k´goKhPT ßfJ xmJA @xPfjÇ oqJcJPor xPñ @oJr ßpJVJPpJV @PZÇ FZJzJ FuJTJr ßuJT\j xmxo~A @PxjÇ V´Jo, gJjJ, KxPua xm \J~VJ ßgPTA ßuJT\j @PxjÇ KfKj mPuj, KxPua kLr @SKu~JPhr \J~VJÇ xmJA iotk´Je oJjMwÇ FUjS IKiTJÄv oxK\Ph @oJr ˝JoLr ßUÅJ\ kJS~Jr \jq ßhJ~J kzJ y~Ç IPjT oMrKæ ßrJ\J rJPUj, jJoJ\ kPz ßhJ~J TPrj, fJPhr xmJr

FTaJA KmvõJx∏ AKu~Jx @uL KlPr @xPmjÇ @orJS @uäJyr Skr nrxJ ßrPU @vJ~ mMT ßmÅPi @KZÇ KfKj ImvqA @xPmjÇ @oJPhr I∂Prr KmvõJx, @oJr oj mPu, KfKj ImvqA KlPr @xPmj @oJPhr oPiqÇ fJyKxjJ ÀvhLr mPuj, k´iJjoπL @võJx KhP~KZPujÇ ßYÓJ TrPZj mPuS \JKjP~KZPujÇ KT∂á Frkr ßTJPjJ IV´VKf ßhUJ ßVu jJÇ @Ko hM-FTmJr ßYÓJ TPrKZuJo ßpJVJPpJV TrPfÇ KT∂á kJKrKjÇ k´iJjoπLr frl ßgPT ßTJPjJ ßUÅJ\ ßjS~J y~KjÇ k´iJjoπLPT CP¨vq TPr KfKj mPuj, ßpPTJPjJ KTZMr KmKjoP~ @oJr ˝JoLPT KlPr ßkPf YJAÇ k´iJjoπLr TJPZ @Pmhj \JjJPf YJA, @oJr ˝JoLPT UMÅP\ ßmr TrJr mqm˙J TÀjÇ @Ko xJrJ\Lmj @kjJr TJPZ Tífù gJTmÇ @oJr ßZPuPoP~Phr oMPUr KhPT fJTJjÇ fJyKxjJ \JjJj, mz ßZPu @mrJr AKu~Jx FTKa ßmxrTJKr k´KfÔJPj @APj kzJPvJjJ TrPZÇ AòJ mJr-Fa-u TrPmÇ ßZJa ßZPu uJKmm xJrJr FxFxKx krLãJ KhP~PZÇ FToJ© ßoP~ xJA~Jr jJC~Ju fífL~ ßv´eLPf kzPZÇ ßZPu hMPaJ Kmw~èPuJ mMP^Ç fJA YJkJ rJPUÇ ßv~Jr TPr jJÇ ßoP~aJ mJmJr \jq TJjúJTJKa TPrÇ I˝JnJKmT Im˙JÇ

xPua, 6 FKk´u - jmLV† CkP\uJr kJKjCohJ ACKj~Pjr mzVJÅS VsJPo ßpRfMPTr hJmLPf ÊâmJr ßnJrrJPf FT VíymiNPT VuJKaPk yfqJ TPr fJr uJv ßZJa FTKa VJPZr xJPg ^MKuP~ rJUJr IKnPpJV kJS~J ßVPZÇ WajJr Umr ßkP~ kMKuv SA VOymiNr uJv C≠Jr TPr xMrfyJu KrPkJPatr \jq yKmV† oPVt ßksre TPrPZÇ F WajJ~ oJouJ hJP~Prr ksx&•Kf YuPZÇ FuJTJmJxL S kJKrmJKrT xNP© \JjJ pJ~, CkP\uJr kJKjCohJ ACKj~Pjr ßjJ~JVJÅS VsJPor @»Mu \KuPur ßoP~ KjuMlJ ßmVPor xJPg ksJ~ 8 mZr @PV FTA ACKj~Pjr mzVJÅS VsJPor oíf FmJrf Ko~Jr ßZPu jMr Ko~Jr xJPg KmP~ y~Ç KmP~r kr ßgPTA mr TPjPT ßpRfMPTr \jq YJk ksP~JV TPr @xKZuÇ ßoP~r xMPUr TgJ ßnPm mJmJr mJzLr ßuJT\j KmKnjú xo~ xJiqjMpJ~L ßpRfMPTr aJTJ KhP~ @xKZPujÇ FrA oPiq fJPhr WPr 4 Ka kM© x∂JPjr \jì ßj~Ç AhJKjÄ @PrJ ßpRfMPTr \jq mr TPjPT vJrLKrT S oJjKxT nJPm KjptJfj YJKuP~ @xKZuÇ FofJm˙J~ VfTJu ßnJrrJPf mJzLr xJoPjr FTKa ßZJa @fJ VJPZr cJPur xJPg ^MuJPjJ Im˙J~ fJr uJv kJS~J pJ~Ç ßp VJPZ APò TrPuA lJx uJKVP~ KjP\ KjP\ ^MuJPjJ x÷m j~Ç F WajJ~ SA VíymiNr mz ßZPu xMyJV @yoh \JjJ~, rJPf fJr mJmJ oJr oPiq ^VzJ^JKa yP~PZÇ fJr oJPT mJmJ oJrir TrPf S ßx ßhPUPZÇ kPr fJrJ WMKoP~ kzPu @r ßTJj KTZMr Umr \JPjKjÇ F mqJkJPr ßVJkuJr mJ\Jr fh∂ ßTPªsr AjYJ\t @\Jh @yoh \JjJj, F WajJ~ FUjS ßTJj IKnPpJV kJS~J pJ~KjÇ IKnPpJV ßkPu mqm˙J ßj~J yPmÇ

fJKyrkMPr xÄWPwt mO≠ Kjyf KxPua, 6 FKk´u - fJKyrkMPrr kuäLPf \Ko\oJ xÄâJ∂ KmPrJPir ß\z iPr hM, kPãr xÄWtPwr WajJ~ YJj Ko~J jJPor 70 mZPrr FT míP≠r oífMq yP~PZÇ míy¸KfmJr xºqJ~ CkP\uJr C•r mzhu ACKj~Pjr mJryJu VsJPo F WajJ WPaÇ F WajJ~ KjyPfr ßZPu @mMmÑr mJhL yP~ 6 \jPT @xJoL TPr míy¸KfmJr rJPfA fJKyrkMr gJjJ~ oJouJ hJP~r TPrÇ oJouJr @xJoLrJ yPuJ mJryJu VsJPor ßrjM Ko~J, FTA kKrmJPrr ßmJryJj, vJy@uo, jJrKVZ, ßxJyrJm S yJPuoJ UJfMjÇ F ksxPñ fJKyrkMr gJjJ IKlxJr AjYJ\t ßoJ. @mMu yJPxo mPuj, mJhLr KuKUf IKnPpJPVr ßksKãPf oJouJ ÀöM TrJ yP~PZÇ Kjyf YJj Ko~Jr xMrfyJu KrPkJat QfrLTJPu Kjyf YJjKo~Jr vrLPr ßTJj ksTJr @WJPfr KY¤ kJS~J pJ~KjÇ fJr uJv o~jJ fhP∂r \jq xMjJoV† xhr yJxkJfJu oPVt ßksrj TrJ yP~PZÇ

yKmVP† oxK\Phr \Ko KjP~ hMA kPãr xÄWPwt @yf 25 KxPua, 6 FKk´u - oxK\Phr \Ko KjP~ mJKj~JYñ CkP\uJr QkuJrTJKª VsJPo hMA kPãr xÄWPwt ksJ~ 25 \j @yf yP~PZjÇ @yf IPjPTA ßaaJKm≠Ç FPhrPT yKmV† xhr @iMKjT yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ @\ ÊâmJr KmPTPu F WajJ WPaÇ ksfqãhvtLrJ \JjJj, SA VsJPor FTKa kKff \Ko FTKa kã oxK\Phr FmÄ Ikr FTKa kã KjP\Phr hJKm TrJ KjP~ FA xÄWPwtr xN©kJfÇ KmPTu 4aJ~ QkuJrTJKª ACKj~Pjr ßY~JroqJj ßUJ~J\ @uL S FTA VsJPor yJK\ mJzLr ßxJPyPur ßuJT\Pjr oPiq F KjP~ hJñJ mJPiÇ 1 W≤J mqJkL xÄWPwt Cn~kã ßaaJxy ßhvL~ I˘v˘ mqmyJr TPrÇ


Surmanews

38 Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

FREEHOLD RESTAURANT FOR SALE In Dagenham, east London, with one bedroom flat above with a rental income of £600 per month, no parking restrictions, good takings, price negotiable, for details call: 07738 365 868 or 07961 198 709

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property Freehold Restaurant For Sale In Middlesex, near Heathrow, 3 bedrooms, fully licensed, fully air conditioned, takings £2,500-£3000 per week. Rates currently NIL, 100% small business rates discount, for quick sale £325,000. Call: Abdul Haque on: 07878 829 200

Takeaway For Sale

Near Brighton (Sussex) well decorated Indian Take-away. Rent & Rate £12,000 PA. Three bed flat(above) separate entry, Free parking, Garage, Store. Also opportunity for fry chicken shop, No shop in this area. Immediate for sale. Good price. No time wasters. Contact Mr. Gous -

ADVERTISE FOR 6 WEEKS Indian @ £150 or 12 WEEKS FOR Restaurant For Sale £200 & GET SURMA FREE In Ebbw Vale, Blaenau 05/07/13

12 April 2013 m SURMA

17/05/13

FOR 6 MONTHS T: 020 7377 9787 F: 020 7377 9717 Classified rates only

E: sarzahmed@surmanews.com

07448587774 19/04/13

Gwent, south Wales. Prime location near to the town centre 6 bedroom accommodation, 46 seater 25 years open lease for £35,000/00rent £13,,200/00 per anum Rate & council tax £2,000 per anum Establish for 9 years. Taking £3000£3500/00 per week Contact: 07944337122

LOOKING TO BUY A 17/05/13

RESTAURANT or TAKEAWAY or LAND / PROPERTY IN BANGLADESH ? Text your mobile number and we will automatically send you alerts to your phone as soon as a property becomes available. Text: Restaurant & Takeaway to: 07932 884 318 or Bangla Property to: 07932 884 318 You can stop text alerts by texting: STOP to 07932 884 318. There are no extra or hidden charges to send texts to the above number, this is a FREE service for our readers and advertisers.

Indian Takeaway & Fast Food For Quick Sale In Camberly Surrey,excellent location no competition,14yrs open lease 19,000 rent, rates 2,500, 3 bedroom above premises, newly refurbished spacious kitchen and shop front Mr Uddin on 07908 254 922 19/04/13

Restaurant & Takeaway For Sale In Northamptonshire, 100 seater capacity, 11 years open lease, £18,000 rent, £6,000 rates per year. Excellent location and large car park, huge potential in the right hands, sale due to partnership problems & other projects in B.D. For quick sale price reduced to £29,000 o.n.o. Viewing highly recommended Call Mr Miah on: 07449 195 524 10/05/13

Restaurant for sale

- Very established licensed restaurant and takeaway on high street near train station in essex area, at busy location with other restaurants pubs and shops nearby. - 75 seating - Large kitchen with separate storeroom - Spacious upstairs with staff area - 4 bedrooms for staff inc toilet and shower - Free parking after 6pm - 11 yrs open lease with rent & rate inc council tax only £13600 After 30 years selling due to retirement exceptional rare opportunity please call Manik 07581078244 weekdays only serious interest please 10/05/13

12 WEEKS ADVERT FOR £200 & GET SURMA FREE FOR SIX MONTHS T: 020 7377 9787

Restaurant For Sale

In Oxfordshire, affluent area, 12 years open lease, rent and rates £2,100 per month, 60 seater, 4 bedrooms above, can be rented out separately. Takings £3,500 plus, can increase with the right management, selling due to relocation, serious buyers only, for quick sale £59,000 o.n.o Call Ali on: 07572 965 122 or 07733 263 500

Restaurant For Sale 10/05/13

Camberly/Surrey prime location,34 seater,takings £5000 premium £80,000 rent £15,000 rates £6,000 lease current 2 years renewable. A seprate 3 bedrooms flat available to buy please contact. Mr Ahmed 07799061253 Mr Manikul 07957509418 26/04/13

mJxJ Kmâ~

v´Loñu aJCPj 10 ßcKxPou \J~VJr Ckr kÅJYfuJ lJCP¥vPjr 4 ACKjPar mJxJ k´PfqTaJ ACKjPa xm KTZá IJuJhJ IJuJhJ, ßpoj k´PfqTaJ ACKjPa 1aJ mz ls≤ r∆o, 2 ßmc r∆o, 1aJ kqJKx\, 1aJ KTPYj, 1aJ mJgr∆o IJPZÇ ÊiM 1aJ ACKjPa 1 ßmcr∆o IJr 1aJ ßmr∆oPT VJKz rJUJr VqJPr\ mJjJPjJ yP~PZÇ pKh ßTJj IJV´yL ßâfJ gJPTj 1aJ ACKja KTjJr \jq fJS KmKâ TrJ pJPmÇ IJr FT xJPg xJrJ mJxJ KTjPu xMun oNPuq ßhS~J yPmÇ 10 ßcKxPou \J~VJ IJUJKu~J fPkJmj KmKâ yPmÇ 5 ßcKxPou \J~VJ oKjTJ KxPjoJ yPur kKÁPo KmKâ yPmÇ oNuq IJPuJYjJ xJPkãÇ Km˜JKrf \JjJr \jq PlJj Tr∆j: PmuJu IJyoh 07846 373112 10/05/13

Classifieds

1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 6 WEEKS @ £150 + 6 months newspapers FREE.Cheques made payable to: Surma. Send to: Unit B, 10 Quaker Street, London E1 6SZ

Tel: 020 7377 9787 F: 020 7377 9717 E: sarzahmed@surmanews.com


SURMA m 12 April 2013

WWW.

Restaurant FOR SALE

In N. London, 23 years open lease, rent £21k, rates £5k p.a. Newly refurbished, 50 seats. Good steadily increasing takings every week. Short distance from busy high street. Functional website & loyal customer data. Premium £65K Urgent sale as owner planning to move abroad. Includes all fixtures & fittings. 07983357873 Pls NO TIME WASTER 10/05/13

Takeaway For Sale

Pontardawg, Swansea FuJTJ~ FTKa ßaATSP~ KmKâ yPmÇ CkPr 3 ßmcr∆o IJPZÇ PuJPTvj nJuÇ kJKTtÄP~r mqm˙J IJPZÇ 18 mZPrr IPkj uL\ FmÄ mqmxJ UMmA nJuÇ ßTJj ßcKunJrL xJKntx jJAÇ ßr≤ mZPr 8000 kJC¥Ç ßTJj ßrAa jJAÇ vJrLKrT IxM˙fJr TJrPe KmKâ yPmÇ oNuq IJPuJYjJ xJPkãÇ ÊiMoJ© IJV´yL ßâfJrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: Mr L Miah 07944 173759 01792 865030 05/04/13

t

Surmanews

.com

CLASSIFIED SECTION 39

Over 25% of readers are looking to buy your property Restaurant For Sale

Camberly/Surrey prime location,34 seater,takings £5000 premium £80,000 rent £15,000 rates £6,000 lease current 2 years renewable. A seprate 3 bedrooms flat available to buy please contact. Mr Ahmed 07799061253 Mr Manikul 07957509418 26/04/13

INDIAN TAKEAWAY / GRILL FOR SALE

Southend-on-Sea close to busy retail park & 10 mins from seafront. Parking front & back with no restrictions. Recently renovated and excellent potential to grow. 14 year open lease,rent 8000 p.a, no rates 1st year and then 1200 p.a. Currently taking up to 2,300 per week. Price £18,000.Call Sorwar: 07932 865690 03/05/13

ßyJ~JAaYqJku oJPTtPa ßrˆáPr≤ KmKâ

Restaurant for Sale in Whitechapel Market In Whitechapel Market, East London’s Prime Location, 130 Seater HALAL Restaurants & MISTHI Shop, spacious kitchen for food cooking & producing MISTHI. Extra rooms in basement & upstairs, 17 years open lease, more business Potential Under proper management, Rent & Rates £110,000. Please Call for Price Bilal - 07828851080 Jubair - 07944792624 (12Pm-3pm) 12/04/13

ßVJ~JuJmJ\Jr jfáj oJPTta ‰frL yPò

t

\Koxy ßhJTJjPTJbJ S lîJa KmKâ yPò

t

oJPTtPar TJ\ YuPZ IJVJoL \MuJAP~r ßnfr TJ\ xŒjú yPm

Restaurant For Sale Located SE London, 50 covers, weekly takings £6/7k, with significant potential to increase. Reasonable rent, with open lease, recently refurbished to very high standards. Please call Ahmed on 07803 457067 16/04/13

Restaurant and Takeaway for Sale

Walsall Town Centre, West Midlands, leasehold, fully licenced with stocked bar, recently refurbished, 64 seats, fully equipped, staff parking, rent: £7500 yearly, rates: approx £700 yearly, 5star FSA hygiene rating, Very good business, Price £65,000 contact- 07904251696 or 07725444680

MHF 24/05/13

Free Estimates

All work guaranteed Established Company for many years

KxPua vyPr \J~VJ KmKâ

KxPua vyPr 32 KcKxKou \J~VJr oPiq 9 KcKxKou \J~VJr Ckr KjKotf lîqJa-KmKøÄ rP~PZÇ ImKvÓ 23 KcKxKou \J~VJ~ 5Ka käa rP~PZ pJ KmKâ TrJ yPmÇ FT xPñ xo˜ \J~VJ â~ TrPu KmPvw oNuy∑Jx ßh~J yPmÇ ˙Jj : jNrJjL 36/10 ßyJPxj KnuJ, xMKmh mJ\Jr mjTuJkJzJ, KxPuaÇßpJVJPpJV : ACPT jJÍJr : vJyJhf ßyJPxj 07887 554 022, mJÄuJPhv : IJKmh IJyPoh +880171 546 5868Ç 05/04/13

Restaurant For Sale

Well established, 23 years reputable fully licensed Indian restaurant & takeaway based in the town centre of Kettering, Northampton. The only Indian restaurant in the dinning quarter of Kettering. Very profitable business. Same owner since opened 23 years. Recently refurbished to high standard, air conditioned, detached building with 70 seats, party/function room, many storage areas available, 3 bedrooms above, in addition converted loft area, own loading/unloading area. New 20 years lease. Rent £27,000, rates £1,431. Premium £150,000 reduced from £175,000, for quick sale. Retirement forces sale. Contact: 07900 320 382

DEADLINE FOR ADVERTS: WEDNESDAY 5.00 PM PLEASE CALL 020 7377 9787 05/07/13

METAL WORK CELiK KAPi

l TqJjJKkx l ßoaJu ߈k l FéaJTar lqJj l ˆLPur hr\J/ßVAa l ˆLPur ßaKmu l l∑Mc ßxu&l FZJzJS ßhJTJj, ßrˆáPr≤, ßaTSP~, IKlPxr lJKjtYJr KlKaÄPxr \jq KmPvwùÇ

LTD

kKÁo ßVJ~JuJmJ\Jr yJ\L jKxmCuäJy oJPTtPar kKÁPo UJKhokMr ßrJc xÄuVú, ßVJ~JuJmJ\Jr ßyugPT~Jr, ßx≤JPrr KmkrLPf jfáj oJPTta ‰frL yPòÇ oJPTtPar KjPY ßhJTJj S CkPr lîJa ‰frL yPòÇ ßhJTJj S lîJa xŒNet oJKuTJjJxy KmKâ YuPZÇ xŒNet Free Hold for Sale. KfjKa ßhJTJj S G KfjKa ßhJTJPjr CkPr KfjKa ßmcr∆Por hMAKa lîJa FTP© \Koxy KmKâ yPmÇ k´KfKa ßhJTJPjr xJA\ 12 láa k´˙ S 22 láa ‰hWtqÇ k´KfKa ßhJTJj S lîJPar xJoPj 10 láa TPr TJr kJPTtr mqm˙J rP~PZ FmÄ k´KfKa ßhJTJj S lîJPar ßkZPj 5 láa TPr UJKu \J~VJ rJUJ yP~PZÇ hMAKa ACKja y˜J∂r TrJ yP~PZÇ IJrS FTKa ACKja IJVJoL oJPx y˜J∂r TrJ yPmÇ w w w

ksKfKa lîJPar xJA\ 1150 mVtláaÇ KfjKa ßhJTJj S CkPrr hMAKa lîJaxy oNuq oJ© FT ßTJKa aJTJÇ 3 KTK˜Pf aJTJ kKrPvJi TrJ pJPmÇ IJVJoL \MuJAP~r ßnfr ßhJTJj FmÄ lîJa ßâfJPhr y˜J∂r TrJ yPmÇ ßhJTJj FmÄ lîJPar csK~Ä S Km˜JKrf fPgqr \jq ßpJVJPpJV Tr∆jÇ

w

pMÜrJP\q ßpJVJPpJPVr KbTJjJ KhjJr Ko~J 07787 797473 0208 393 2327

12/04/13

mJÄuJPhPv ßpJVJPpJPVr KbTJjJ IJuyJ\ô jKxmCuäJy oJPTtPar oJKuT IJuyJ\ô IJ»Mu yJKl\ 0088 01715 928549 (mJÄuJPhv xo~ xTJu 10aJ ßgPT rJf 9aJr oPiq)

All works carried out for Restaurants & Takeaways

l Canopies l Metal Steps l Extractor fans l Steel doors / gates l Steel tables l Fruit Sheleves l All fittings for all kinds of shops / restaurants / takeaways and offices!

Mustafa: 07903 037 068 Haci: 07957 611 499 / Fatih: 07939 232 524 Unit 1, Burwell Road, London E10 7QG T/F: 0208 510 9663


40

Jobs, Training & Public Information

12 April 2013 m SURMA

AoJo IJmvqT SP~ˆ xJPxPé ImK˙f FTKa oxK\Phr \jq ßpJVqfJ xŒjú FT\j AoJo \r∆rL KnK•Pf IJmvqTÇ AoJPor mJÄuJ FmÄ hãfJr xJPg AÄPr\L nJwJ~ m~Jj ßh~Jr IKnùfJ ImvqA gJTPf yPmÇ IJV´yL mqKÜPhr KjPoú CPuäKUf ßp ßTJj jJ’JPr ßpJVJPpJV TrPf IjMPrJi TrJ yPòÇ ßpJVJPpJV: ßoJyJÿh IJmMu mvr - 07809 233863 ßoJ: flöMu ßyJPxj - 07985 527134

IMMIGRATION

Masud & Co.

Legal & Immigration Law Practitioners KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

w AKoPV´vj w KxKaP\jvLk w S~JTt kJrKoa w FxJAuJo w FK≤s KTî~JPr¿ w ˆqJaJx kKrmftj w KuVqJu xJKntPxx w ßyJo IKlx w xm irPjr Kccku w jJo kKrmftj w KyCPoj rJAax w kJS~Jr Im FaKjt

w ¸¿rvLk KcTîJPrvj w xJAj mJ KuVqJu cTáPoP≤vj w ßaPjK¿ FKV´Po≤ w yJCK\Ä Kmw~ w KcPnJxt w Fokä~uPo≤ w mqJÄâJ¡Kx w ACPrJPk ˙J~L mxmJPxr IJPmhj w xm irPer ßxJxqJu KxKTCKrKar IJPmhj w ßmAu FKkäPTvj w asJ¿Puvj FmÄ A≤JrKk´KaÄ w AKoPV´vj IJKku

AKoPV´vj IJKku

A quality Service approved by OISC

h~J TPr FkP~≤Po≤ TPr Kjj IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 KxPuKa/mJÄuJ~ IJoJPhr xJPg TgJ muMj \ÀrL IgmJ ZMKar KhPj ßpJVJPpJPVr \jq 07958 615 904

Masud Chowdhury BA (Hons), Law LLPGD(London)

37 New Road (1st Floor), Whitechapel, London E1 1HE

T/F: 020 7377 5280 E:masudandco@googlemail.com

aJaTJ oJZ, fKrfrTJrL, yJuJu oJÄx S WPrr Kjfq ksP~J\jL~ K\KjPxr \jq IJu AxuJ FTKa Kmvõ˙ ksKfÔJjÇ

/60+%'3 '#&3

53+/'33

#2&3

034'23

;

5--

0-052

;:

<

'/53

12+/4 0/-8 /#4+0/7+&' &'-+6'28 #6#+-#$-'

" = '$3+4' : +/% 8'#23 *034+/)

0-&'23 #2&3

00,3 #)#9+/' #-'/&#23 '$ &'3+)/ /4'2/'4 0.#+/

l IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj l IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j l ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ l ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ

MR. SHEIKH

Specilaist in Love & Relationships Matters, I can help you solve all your worries regarding bringing back loved ones, if your husband or wife walks out on you. I can help by using the most powerful spells to bring him or her back immediately. I can also help with sexual matters, court cases, business, exams, addiction, anti social behaviour, protection, enemies etc.

20%*52'3

#4#

ex:19/04

International Clairvoyant, Spiritual Healer & Advisor

'/53 '#(-'43

'44'2

LOOKING FOR A BRIDE Groom is a 24 year old student, came to UK recently and studying accountancy at a reputable British University, 5.10 inch tall. For further details please call Mr Choudhury on: 07947 500 333

&6 #.'

#2,'4+/)

#3*+0/ 42''4 0$+-'

0/&0/

!

Successful, Quick and 100% Guaranteed Work. PAY AFTER RESULTS For more information call Mr SHEIKH on:

07539 902 845 - 07852 826 372


oMÜKY∂J 41

SURMA m 12 - 18 April 2013

SmJoJr xlPr vJK∂ @PuJYjJ~ VKf @xPm? @Kvx @YJpt ßuUT : TuJKoˆ

FTKa vKÜvJuL mÜmq Ifq∂ ‰mrL kKrK˙KfPfS TUPjJ TUPjJ AKfmJYT kKrmftj @jPf kJPrÇ oJKTtj ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJ fJÅr xJŒ´KfT oiqk´JYq xlPr xyoKotfJ S mJKVìfJkNet nJwe KhP~ AxrJP~Pur ÈxKªyJj' \jVePT oMê TPrPZjÇ SmJoJr @PuJKYf ßxA nJwPer ßv´JfJ KZPuj k´J~ 600 AxrJP~Ku ZJ©Ç 27 mZr m~xL fÀe @KnPjJ~Jo ßrJP\jmo fJÅPhr FT\jÇ ÈGKfyJKxT' mÜífJKaPf CkK˙f gJTJr xMPpJV ßkP~ ¸ÓfA IKnnNf KfKjÇ ÈPk´KxPc≤ SmJoJr ßxA nJwe @Ko FUPjJ y\o TrKZÇ' mPuj ßrJP\jmoÇ FTKa AÉKh rJÓs KyPxPm AxrJP~u k´KfÔJr fJ“kPptr kJvJkJKv ˝JiLj \jPVJÔL KyPxPm Kj\˝ FTKa nNUP§ KlKuK˜KjPhr mxmJPxr IKiTJPrr k´xñ bJÅA ßkP~KZu SmJoJr nJwPeÇ kKÁo fLPrr rJoJuäJ~ mPx ßaKuKnvPj SmJoJr nJweKa ßhPUPZj 21 mZr m~xL KlKuK˜Kj ZJ© TJroJ @mM @~JvÇ nJweKa fJÅPTS @vJmJhL TPr fMPuPZÇ KT∂á ˛reL~ FTKa nJweA KT AxrJP~uPT KlKuK˜KjPhr xPñ vJK∂ @PuJYjJr

ßaKmPu KlKrP~ KjP~ pJS~Jr \jq pPgÓ? hMA ßhPvr \jVPer \jq hMKa kígT rJÓsA ÈTJK–ãf S k´iJj uãq' yPf yPm FmÄ ßTmu xrJxKr xÄuJPkr oJiqPoA fJ IK\tf yPf kJPrÇ KlKuK˜j S AxrJP~u Cn~ kPãr k´Kf FKaA KZu ßk´KxPc≤ SmJoJr @øJjÇ AxrJP~u-KlKuK˜j xÄuJk jfMj TPr ÊÀ yPu AxrJP~Pur kPã k´iJj oiq˙fJTJrL yPmj ßhvKar jJrL rJ\jLKfT K\Kk KunKjÇ KfKjS SmJoJr ßxA ÈIxJiJre' nJwPer k´vÄxJ~ kûoMUÇ KunKjr oPf, hLWt IYuJm˙Jr oPiq vJK∂k´Kâ~J ÊÀr Kmw~Ka @mJr @PuJYjJ~ KjP~ FPxPZj SmJoJÇ xJPmT krrJÓsoπL KunKj xŒ´Kf IjMKÔf xJiJre KjmtJYPjr k´YJreJ~ KlKuK˜KjPhr xPñ xÄuJk @mJr ÊÀ TrJr Skr èÀfô KhP~KZPujÇ ßmKj~JKoj ßjfJKj~JÉr ßjfífôJiLj jfMj ß\Ja xrTJPr KfKj KmYJroπLr hJK~fô ßkP~PZjÇ vJK∂ CPhqJPVr KmPrJiL cJjk∫L rJ\jLKfT S Ijq ßjfJPhr k´JiJPjqr oPiq jfMj oKπxnJ~ KjP\PT ÈPmoJjJj' mPu oJjPf rJK\ jj KunKjÇ KfKj mPuj, ÈPjfJKj~JÉ mM^Pf ßkPrPZj, fJÅPT xJoPj FKVP~ ßpPf yPmÇ fJÅr F CkuK…r mqJkJPr KjKÁf jJ yPu @Ko FA xrTJPr ßpJV KhfJo jJÇ' jfMj TPr AxrJP~Ku mxKf ˙Jkj TrJ vJK∂ CPhqJPVr \jq ãKfTr yP~PZ-SmJoJr FA híKÓnKñr xPñ FTof KunKjÇ KfKj oPj TPrj, xoP^JfJr ßTRvu KjP~ ßjfJKj~JÉr jfMj xrTJrPT KjP\Phr oPiq @PuJYjJ TrPf yPmÇ SmJoJr nJwPe @oKπf hvtT KyPxPm CkK˙f KZPuj AxrJP~Ku rJ\jLKfT cqJKj cJ~JjÇ KlKuK˜j nNUP§ mxKf ˙JkPjr kãkJfL FA ßjfJ mPuj, ÈKmsKav xJPmT k´iJjoπL aKj ßmä~JPrr oPfJ @âoeJ®T ßjfJr k´P~J\jA @oJPhr TJPZ ßmKv, \j ßTKrr oPfJ xoP^JfJTJrL ßjfJr

k´P~J\j ßjAÇ' xoxqJ xoJiJPj pMÜrJPÓsr jfMj krrJÓsoπL \j ßTKrr CPhqJPVr xJlPuqr x÷JmjJ CKzP~ KhP~ cJ~Jj mPuj, FA CPhqJPV ßTmu IgtQjKfT xyPpJKVfJ FmÄ KlKuK˜Kj KvãJk´KfÔJPjr Cjú~jA yPm, @r KTZM j~Ç AÉKh mxKf ˙JkPjr Kmw~Ka KlKuK˜Kj rJ\jLKfTPhr TJPZ èÀfôkNetÇ fJA ßk´KxPc≤ SmJoJ F mqJkJPr TzJ Im˙Jj jJ ßjS~J~ yfJv yP~PZj fJÅrJÇ KlKuK˜Pjr kJutJPo≤ xhxq oM˜JlJ mJrWMKf mPuj, mxKf ˙Jkj mº yPuA ßTmu xoP^JfJr @PuJYjJ x÷mÇ AxrJP~Ku hUuhJKr ImqJyf gJTPu kígT hMA rJÓs k´KfÔJr oJiqPo YuoJj xÄTa KjrxPjr CPhqJV mqgt yPmÇ SmJoJr k´KfKjKi KyPxPm krrJÓsoπL \j ßTKr AxrJP~u-KlKuK˜j xoP^JfJ @PuJYjJ @mJr ÊÀr ßYÓJ TrPmjÇ FKa Kj”xPªPy fJÅr \jq oπL KyPxPm xmPYP~ TKbj TJ\èPuJr FTKa yPmÇ SmJoJ ßhPv YPu pJS~Jr krS KfKj @PuJYjJr \jq oiqk´JPYq rP~ pJjÇ mwtL~Jj KlKuK˜Kj rJ\jLKfT yJjJj @vrJKm \j ßTKrr KmwP~ AKfmJYT oPjJnJm ßhKUP~ mPuj, ÈKfKj xmJAPT @PV ßgPT ßYPjjÇ vJK∂ k´KfÔJ~ oJKTtjPhr xlu yS~Jr xMPpJV FUPjJ rP~PZÇ fPm ßx \jq AxrJP~KuPhr k´Kf kãkJKffô ßgPT fJÅPhr xPr @xPf yPmÇ' ÈhMA \JKfr \jq hMKa rJÓs' k´KfÔJr mqJkJPr AxrJP~Ku k´iJjoπLr IñLTJr mJ˜mJ~Pjr x÷JmjJ KjP~ xÄv~ rP~PZÇ pKhS KfKj mJrJT SmJoJr oMPUJoMKU hJÅKzP~A FA k´Kfv´MKfr CPuäU TPrPZjÇ ß\À\JPuPo fJÅPhr yJPxqJöôu @Kuñj xP•ôS ßjfJKj~JÉr mÜPmq SmJoJr TgJr k´Kf±Kj ßvJjJ pJ~KjÇ SmJoJ mPuKZPuj, vJK∂ k´KfÔJr CPhqJPV KlKuK˜Pjr ßk´KxPc≤ oJyoMh @æJx S k´iJjoπL xJuJo lJA~Jh AxrJP~Pur ÈKmvõ˜ IÄvLhJr'Ç

AxrJP~Pur FT\j TotTftJ mPuj, vJK∂ @PuJYjJ @mJr ÊÀr mqJkJPr KfKj @vJmJhLÇ fPm xÄTaTJPu ßTRvuVf kptJP~ kKrK˙Kf KbT TL hJÅzJPm, ßx xŒPTt KfKj KjKÁf jjÇ TJroJr oPfJ KlKuK˜Kj fÀePhr IPjPT SmJoJr rJoJuäJ xlPrr Kmw~KaPT èÀfôkNet oPj TrPZjÇ ßxUJPj fJÅPT KlKuK˜Kj \JfL~ xÄVLfxyPpJPV VJct Im IjJr ßhS~J yP~PZÇ Kmw~KaPT KlKuK˜j rJPÓsr k´Kf pMÜrJPÓsr FTirPjr ˝LTíKf KyPxPm KmPmYjJ TrJ yPòÇ AxrJP~Ku pMmT @KnPjJ~Jo oPj TPrj, TgJr vKÜ rP~PZÇ KT∂á vJK∂ k´KfÔJr kgKa KnjúÇ @˙Jr Kmw~Ka èÀfôkNet FmÄ kr¸Prr k´Kf @˙J rJUPf hMA kã mJrmJr mqgt yP~PZÇ FT\j oJKTtj ßk´KxPcP≤r mÜPmqr pf vKÜA gJTMT jJ ßTj, kKrmftPjr \jq @xu vKÜ @xPm AxrJP~Ku S KlKuK˜KjPhr TJZ ßgPTAÇ mJrJT SmJoJS ßxaJ \JPjjÇ

Kk~ÄA~Ä ÉoKTPfA ßgPo gJTPm KT? hJCh AxuJo ßuUT : TuJKoˆ

@mJrS C•¬ ßTJrL~ CkÆLkÇ krJvKÜ pMÜrJÓs S KjP\r k´KfPmvL hKãe ßTJKr~JPT jJjJ ÉoKT KhPò C•r ßTJKr~JÇ T¢r TKoCKjˆ ßhvKar F irPjr ÉoKT jfMj KTZM j~Ç KT∂á FmJr C•r ßTJKr~J fJr ßãkeJ˘ myr ‰fKr rJUJr ßWJweJ KhP~KZuÇ F TJrPe ßp oJ©J~A ßyJT, fJrJ xKfqA pMÜrJÓs mJ hKãe ßTJKr~J~ yJouJ YJKuP~ mPx KT jJ, fJ KjP~ @PuJYjJr ^z SPb rJ\QjKfT KmPväwTPhr oPiqÇ fPm ˝JnJKmTnJPmA @∂\tJKfT oyPur k´fqJvJ, ÉoKTr oPiqA xLoJm≠ gJTPm Kk~ÄA~ÄÇ C•r ßTJKr~Jr Ko© YLj S rJKv~J ßTJrL~ CkÆLPk KmköjT xÄWJPfr @vïJ FzJPf xm kPãr k´Kf IjMPrJi \JKjP~PZÇ Vf ßlmsM~JKrPf \JKfxÄW @rS TzJ KjPwiJùJ @PrJk TPr C•r ßTJKr~Jr SkrÇ xmPYP~ WKjÔ Ko© YLj KjrJk•J kKrwPhr SA k´˜JPm ßnPaJr mhPu xogtj KhP~PZÇ F TJrPe ßhvKar Skr @∂\tJKfT YJk @rS ßmPzPZÇ IPjT rJ\QjKfT nJwqTJPrr oPf, fJPhr ãM… yS~Jr FKa Ijqfo TJreÇ C•r ßTJKr~J ßWJweJ KhP~PZ FmJr ÈpM≠TJuLj kKrK˙Kf' ÊÀ yP~PZÇ kroJeM I˘, k´YKuf I˘xKöf hNrkJuäJr ßãkeJ˘ xmA mqmyJr TrJ yPf kJPrÇ pMÜrJÓs fJr kKÁo CkTNPur

TqJKuPlJKjt~J @uJÛJ~ ßãkeJ˘ k´KfrãJmqm˙J ß\JrhJr TPrPZÇ pKhS F kpt∂ C•r ßTJKr~Jr kroJeM I˘mJyL ßãkeJP˘r kJuäJ If hNr y~Kj mPu iJreJ TrJ y~Ç fPm ßhvKar TJZJTJKZ gJTJ oJKTtj Ko© \JkJj mJ hKãe ßTJKr~J mz ^MÅKTr oPiq rP~PZÇ 1950-53 xJPu hMA ßTJKr~Jr oPiq xÄWKaf pM≠ ßTJPjJ ˙J~L YMKÜ ZJzJ ßTmu ÈI˘KmrKfr' oJiqPo mº y~Ç fJA muJ yP~ gJPT, hMA ßTJKr~J TJptf pM≠Jm˙Jr oPiqA @PZÇ hMA ßhPvr SA xoP^JfJS FUj @r TJptTr j~ mPu oJPYtr ÊÀr KhPT ßWJweJ KhP~PZ CP•K\f C•r ßTJKr~JÇ FKhPT C•r ßTJKr~Jr ÉoKTr oMPU yJf-kJ èKaP~ mPx ßjA hKãe ßTJKr~J S pMÜrJÓsÇ hKãe ßTJKr~Jr ßk´KxPc≤ kJTt K\Cj yJA FrA oPiq ßWJweJ KhP~PZj yJouJ yPu C•r ßTJKr~JPT ÈxoMKYf \mJm' ßhS~J yPmÇ oJKTtj krrJÓsoπL \j ßTKr S k´KfrãJoπL YJT ßyPVuS mPuPZj, pMÜrJÓs Kj\ nNU§ S fJr Ko©Phr rãJ~ pJ hrTJr TrPmÇ hKãe ßTJKr~J S pMÜrJPÓsr oiqTJr ßpRg xJoKrT oyzJr TJrPe CP•\jJ fMPñ SPbÇ FA hMA ßhPvr xJoKrT oyzJ jfMj KTZM jJ yPuS xJŒ´KfT oyzJPT oJrJ®T k´PrJYjJ KyPxPm KmPmYjJ TrPZ Kk~ÄA~ÄÇ FPf kJroJeKmT I˘ myPj xão pM≠KmoJj mqmyJr TPrPZ pMÜrJÓsÇ fPm k´KfrãJoπL YJT ßyPVu hJKm TPrPZj CxTJKj j~, SA pM≠KmoJj kJbJPjJ yP~PZ KjZT ÀKaj oyzJr IÄv KyPxPmAÇ @r FA oyzJr oNu CP¨vq yPuJ, C•r ßTJKr~J TUPjJ yJouJ YJuJPu fJ k´Kfyf TrJr xJogqt @PZ KT jJ, fJ krLãJ TPr ßhUJÇ KT∂á C•r ßTJKr~J fJ KmvõJx TrPZ jJÇ vLfu pMP≠r xo~ hKãe ßTJKr~Jr xPñ xm rTPor KmmJPh C•r ßTJKr~J kJPv ßkf ßxJKnP~f ACKj~jPTÇ ßxJKnP~f ACKj~j ßnPX pJS~Jr kr ßgPT pMÜrJPÓsr k´J~ FTò© @Kikfq Kmvõ\MPzÇ k´J~ ßnPX kzJ IgtjLKf @r oJgJr Skr \JKfxÄPWr KjPwiJùJ KjP~ ßxA pMÜrJÓsPTA

yJouJr ÉoKT KhPò C•r ßTJKr~JÇ kKrmKftf Kmvõ kKrK˙KfPf GKfyqmJyL Ko© YLjS ßxnJPm kJPv ßjAÇ fJrJS \JKfxÄPWr xmtPvw KjPwiJùJ~ xÿKf KhP~PZÇ pMÜrJÓs ÈPm~JzJ' C•r ßTJKr~JPT mJPV @jPf k´TJPvqA YLPjr xJyJpq YJAPZÇ IPjT kptPmãT oPj TPrj Fxm TJrPe C•r ßTJKr~J KhPvyJrJÇ oKr~J yP~A fJrJ Foj @Yre TrPZÇ @r FaJA CPÆPVr TJreÇ ßTC oKr~J yP~ CbPu fJr kPã @kJfhíKÓPf Ix÷m Foj IPjT KTZMA TrJ x÷mÇ C•r ßTJKr~Jr kJutJPo≤ Kx≠J∂ KjP~PZ, FUj ßgPT kJroJeKmT I˘ yPm fJPhr k´KfrãJr k´JePTªsÇ FA ßWJweJ pMÜrJÓs S fJr Ko©rJ nJPuJnJPm ßj~KjÇ C•r ßTJKr~Jr ÉoKT KT ÊiMA mJVJz’r, jJKT ÉoKT mJ˜mJ~Pj ßhvKa xKfqA xão, fJ KjP~ jJjJ oMKjr jJjJ ofÇ IfLPf KmKnjú xo~ ßhvKa k´KfkãPT jJjJ ÉoKT KhPuS ßvw kpt∂ fJ ÉoKT KyPxPmA ßgPT ßVPZÇ 1994 xJPu C•r ßTJKr~Jr FT\j @PuJYT KxCuPT ÈIKVúxJVPr' kKref TrJr ÉoKT KhP~KZPujÇ 2002 xJPu f“TJuLj

oJKTtj ßk´KxPc≤ \\t cKmäC mMv C•r ßTJKr~JPT ÈIÊn IPãr' IÄv KyPxPm IKnKyf TrPu Kk~ÄA~Ä È@V´JxL vKÜPT KjotonJPm KjotNu' TrJr ÉoKT KhP~KZuÇ KT∂á F ÉoKT VuJmJK\PfA xLoJm≠ ßgPT ßVPZÇ k´J~ xm rJ\QjKfT kptPmãT mftoJj ÉoKTPTS ßxnJPmA KmPmYjJ TrPZjÇ KT∂á ßTC ßTC Kmw~KaPT FnJPm CKzP~ ßhS~Jr mqJkJPr xfTt TPr KhP~PZjÇ hKãe ßTJKr~Jr AP~JjPxA KmvõKmhqJuP~r IiqJkT \j ßcuMKr mPuj, È@kKj pKh C•r ßTJKr~Jr VeoJiqPor Skr Kj~Kof j\rhJKr TPrj, fJyPu ßhUPmj ßxUJPj pMÜrJÓs, hKãe ßTJKr~J FmÄ TUPjJ TUPjJ \JkJPjr KmÀP≠ Kj~KofnJPm oJroMPUJ mÜmq ßhS~J y~Ç FaJ ßmJ^J TKbj, ßTJj mÜmqPT èÀPfôr xPñ KjPf yPmÇ KT∂á ßhUJ pJ~, TUPjJ TUPjJ oJroMPUJ mÜmq xPfq kKref y~Ç ChJyre KyPxPm muJ pJ~, 2010 xJPu hKãe ßTJKr~Jr FTKa ÆLPk C•r ßTJKr~Jr mqJkT ßVJuªJ\ yJouJr Kmw~KaÇ F mqJkJPr kKrÏJr xfTtmJftJ KZuÇ'


42 oMÜKY∂J

12 - 18 April 2013 m SURMA

pM≠JkrJPir KmYJr : APTJjKoˆ, @AToqJj S Ikk´YJr ßvU yJKl\Mr ryoJj ßuUT : dJTJ KmvõKmhqJuP~r @Aj KmnJPVr KvãT S IkrJiKmùJj VPmwT

KmsPaj ßgPT k´TJKvf xJ¬JKyT kK©TJ Kh APTJjKoˆ-Fr 23 oJYt k´TJKvf xÄUqJ~ mJÄuJPhPvr pM≠JkrJi asJAmMqjJPur Skr FTKa Kjmº k´TJv TrJ yP~PZÇ SA KjmPºr ßp AÄPrK\ KvPrJjJo ßhS~J yP~PZ, ßxKa mJÄuJ TrPu hJÅzJ~ÈmJÄuJPhPv jqJ~KmYJr: Ijq irPjr IkrJi, mJÄuJPhPvr pM≠JkrJi asJAmMqjJPur KmYJKrT S rJ\QjKfT k≠KfPT TJKuoJKu¬ TrPZ'Ç KvPrJjJoKa ßhPUA ßpoj @ªJ\ TPrKZuJo KjmºKa FTfrlJ, kMPrJaJ kzJr kr mM^Pf mJKT rAu jJ ßp pM≠JkrJi asJAmMqjJPur KmÀP≠ \JoJ~Jf-KvKmr ßp ßk´JkJVJ¥J YJuJPò, ßxA ßk´JkJVJ¥Jr FTKa kKrvLKuf „k yPò APTJjKoˆ-F k´TJKvf KjmºKaÇ FA Kjmº rYjJ S k´TJPvr mqJkJPr xJÄmJKhTfJr jLKfoJuJ TfaJ kJKuf yP~PZ, ßx mqJkJPrS k´vú fMuPf YJAÇ KjmºKa ÊÀ yP~PZ @AToqJPjr oJouJ KhP~Ç @AToqJPjr oJouJKaPT pM≠JkrJPir KmYJPrr ßãP© FTKa @hvt oJouJ KyPxPm Ck˙Jkj TPr Fr @PuJPT mJÄuJPhPvr pM≠JkrJPir KmYJrPT k´vúKm≠ TrJ yP~PZÇ IqJcul @AToqJj KZPuj KyauJPrr jJ“Kx mJKyjLr FT\j ßulPajqJ≤ TPjtu FmÄ KjKmtYJPr AÉKh yfqJr \jq hJ~L mqKÜPhr FT\jÇ KÆfL~ KmvõpM≠ xoJ¬ yS~Jr kr KfKj FT ßhv ßgPT @PrT ßhPv kJKuP~ ßmzJPf gJPTjÇ 1960 xJPu AxrJP~Pur ßVJP~ªJ xÄ˙J ßoJxJh fJÅPT @P\tK≤jJ ßgPT Ikyre TPr AxrJP~Pu KjP~ pJ~Ç FUj k´vú yPuJ, ßoJxJh Ijq FTKa xJmtPnRo ßhv ßgPT @AToqJjPT Ikyre TPr ßpnJPm KjP\r ßhPv KjP~ KVP~ fJÅPT KmYJPr ßxJkht Tru, SAnJPm pKh ßTJPjJ vKÜvJuL ßhPvr ßVJP~ªJ xÄ˙J pM≠JkrJiL mJ @∂\tJKfT IkrJPi IKnpMÜ mqKÜPT Ijq ßhv ßgPT Ikyre TPr KjP~ KVP~ fJr ßhPv KmYJr TPr, fJyPu KT YMKÜKnK•T S k´gJVf @∂\tJKfT @Aj oMU gMmPz kzPm jJ? fUj APTJjKoˆ TL muPm? \JoJ~JfKvKmr FmÄ fJPhr kPãr mqJKrˆJr oShMh S UªTJr oJymMmrJ fUj ßTJj @∂\tJKfT oJPjr TgJ muPmj? 1961 xJPur 11 FKk´u ß\À\JPuPor KcKˆsÖ ßTJPat @AToqJPjr oJouJr ÊjJKj ÊÀ y~Ç fJÅr KmÀP≠ 15Ka IKnPpJV @jJ y~, pJr oPiq KZu pM≠JkrJi, oJjmfJr KmÀP≠ IkrJi, KjKmtYJPr AÉKh yfqJ AfqJKhÇ AxrJP~Pur kPã oJouJ kKrYJujJ TPrj AxrJP~Pur f“TJuLj IqJaKjt ß\jJPru FmÄ @AToqJPjr kPã oJouJ kKrYJujJ TPrj \JotJKjr FT\j KmUqJf @Aj\LmLÇ 1961 xJPur 11 KcPx’r Kfj\j KmYJrT @AToqJPjr KmÀP≠ @jLf xm IKnPpJV k´oJKef yS~J~ fJÅPT oífMqhP§ hK§f TPrjÇ F rJP~r KmÀP≠ @AToqJj AxrJP~Pur xMKk´o ßTJPat FTKa @Kku hJP~r TPrjÇ @AToqJj KcKˆsÖ ßTJPatr FUKf~Jr KjP~ k´vú ßfJPujÇ KfKj D±tfj TftíkPãr @PhPv xmKTZM TPrPZj mPu fJÅPT xŒNet KjPhtJw hJKm TPrjÇ xMKk´o ßTJat @AToqJPjr xm pMKÜfTt UJKr\ TPr ßhj FmÄ fJÅr oífMqh§ myJu rJPUjÇ APTJjKoˆ-Fr nJwq IjMpJ~L, @AToqJj oJouJr

KmYJrKa KZu k´TJvq, SPf kptJ¬ xJãq-k´oJe yJK\r TrJ yP~KZu FmÄ SA KmYJPr @APjr ÈpgJpg k´Kâ~J' IjMxre TrJ yP~KZuÇ KT∂á Ikyre TPr @AToqJjPT KmYJPr ßxJkht TrJ? ßxaJ ßTJj @AKj k´Kâ~J IjMxre TPr TrJ yP~KZu? FUj pKh mJÄuJPhPvr ßVJP~ªJ xÄ˙J mJóM rJ\JTJrPT Ijq ßhv ßgPT Ikyre TPr FPj fJÅr oífMqh§ TJptTr TPr mJ ßYRiMrL oJBjM¨LjPT KmsPaj ßgPT Ikyre TPr FPj fJÅPT KmYJPr ßxJkht TPr, fJyPu APTJjKoˆ TL muPm? KmhqoJj mJ˜mfJ S ßk´Kãf KmPmYjJ~ jJ KjP~ hMA ßhPv IjMKÔf hMKa KmYJPrr fMujJ TPr Kx≠J∂ aJjJ xMKmPmYjJr kKrY~ myj TPr jJÇ FmÄ FA TJ\KaA APTJjKoˆ TPrPZÇ KÆfL~ KmvõpMP≠ @AToqJj KjKmtYJPr yJ\Jr yJ\Jr AÉKh yfqJ TPrKZPuj FmÄ xMÔM KmYJPrr oJiqPo fJÅPT oífMqh§ ßhS~Jr mqJkJPr kMPrJ AxrJP~u KZu FTTJ¢JÇ @V´yL mqKÜrJ @AToqJPjr oJouJr rJ~ kzPu ßx mqJkJPr Kj”xPªy yPf kJrPmjÇ mJÄuJPhPv AKfyJPx k´KfKÔf xfq yPò, ßVJuJo @po S Kj\JoLrJ kJKT˜JKj ßxjJmJKyjLr xPñ KoPu 30 uJU ßuJT yfqJ TPrKZPuj FmÄ hMA uJU jJrLPT IxÿJj TPrKZPujÇ KT∂á fJÅPhr KmYJr pUj YuPZ, ßxA KmYJr mJjYJu TrJr \jq \JoJ~Jf-KvKmr xJrJ ßhPv fJ§m YJuJPòÇ @r pM≠JkrJiLPhr rãJr \jq KmFjKk fJr kMPrJ vKÜ KjP~JV TPrPZÇ APTJjKoˆ-F k´TJKvf KjmPºr fífL~ IjMPòPh muJ yP~PZ-xrTJr @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJPur TJptTuJPk y˜Pãk TrPZ, asJAmMqjJPur k´TJvq @PuJYjJr Skr KmKiKjPwi @PrJk TrJ yP~PZ FmÄ IKnpMPÜr kPãr xJãL TKoP~ ßhS~J yP~PZÇ F IKnPpJVèPuJr kPã APTJjKoˆ ßTJPjJ fgq-k´oJe yJK\r TPrKj, pJ xJÄmJKhTfJr jLKfoJuJr kKrk∫LÇ SA IjMPòPh @rS muJ yP~PZ, FTKa oJouJ~ asJAmMqjJPur xnJkKf khfqJV TPrPZj FmÄ Foj Kfj\j KmYJrT IKnpMÜPT oífMqh§ KhP~PZj, pJÅrJ xm xJãLr TgJ ßvJPjjKjÇ CPuäUq, ÛJAk TPgJkTgPjr TJrPe FTKa asJAmMqjJPur xnJkKf khfqJV TrPu IKnpMÜ FmÄ \JoJ~Jf-KmFjKkr @Aj\LmLrJ KmYJPrr k´Kâ~J kMjrJ~ ÊÀ TrJr TgJ mPujÇ KT∂á KmYJPrr hLWtKhPjr k´gJ IjMxre TPrA xnJkKfr khfqJPVr kr kMjrJ~ pMKÜfTt Ck˙JkPjr kr @AjxÄVfnJPmA SA oJouJr rJ~ k´hJj TrJ y~Ç F mqJkJPr APTJjKoˆ ßp Kx≠J∂ KhP~PZ, fJ @Aj S KmYJPrr jLKfoJuJr xPñ xJÄWKwtTÇ APTJjKoˆ-Fr KjmPºr fífL~ IjMPòPh FPx mJÄuJPhPv pM≠JkrJPir KmYJr xŒPTt ßp fgq ßhS~J yP~PZ FmÄ fPgqr KnK•Pf ßp Kx≠J∂ ßaPjPZ fJ FTfrlJÇ FA fgq S Kx≠JP∂r nJwJr xPñ \JoJ~JPfr fgq S Kx≠JP∂r xJhívq rP~PZÇ APTJjKoˆ ßp @AToqJj oJouJr KjKrPU mJÄuJPhPvr pM≠JkrJPir KmYJrPT fMuq oNuq TPrPZ, ßxA oJouJr ÊjJKj xoJ¬ yP~KZu @a oJPxÇ mJÄuJPhPv pM≠JkrJiLPhr KmYJr Kfj mZPrr ßmKv xo~ iPr ßTj YuPZ? jMPromJVt asJAmMqjJPu j~ oJPx KmYJrTJpt xŒjú TPr 12 \jPT oífMqh§, Kfj\jPT pJmöLmj TJrJh§ FmÄ YJr\jPT 10 ßgPT 20 mZPrr TJrJh§ k´hJj TrJ y~Ç fJyPu mJÄuJPhPv pM≠JkrJPir KmYJrPT hLWtJK~f TPr KmYJr mJjYJPur ßYÓJ KT yPò jJ? xJBhLr oJouJ~ fh∂ TotTftJPT 48 TJptKhmx ß\rJ TPrPZj xJBhLr @Aj\LmLrJÇ ßVJuJo @pPor ßZPu FT oJx iPr xJãq k´hJj TPrPZjÇ \JoJ~Jf-KvKmr yrfJu cJTPZ @r ßVJuJo @po, Kj\JoLPhr @Aj\LmLrJ asJAmMqjJPu FPx asJAmMqjJPur TJptâo oMufKm TrPf muPZjÇ FnJPm KmYJrPT KmuK’f TPr pM≠JkrJPir KmYJrPT jxqJPfr ßYÓJ YJuJPò \JoJ~Jf-KvKmr S fJr xyPpJVLrJÇ APTJjKoˆ fJr KjmPºr ßTJgJS CPuäU TPrKj ßp 1973 xJPur @∂\tJKfT IkrJi (asJAmMqjJux) @Aj IjMpJ~L ˝òfJr xPñ @∂\tJKfT oJj m\J~ ßrPU mJÄuJPhPv oJjmfJKmPrJiL IkrJPir KmYJr YuPZÇ KmYJPr ©∆Ka-KmYMqKf S WJaKfr IKnPpJV CPbPZ, KT∂á ßxèPuJ èÀfr KTZM j~Ç ÛJAk TPgJkTgPjr ßp WajJ WPaKZu, fJr \jq xÄKväÓ KmYJrkKf khfqJV TPrPZjÇ @r AòJTífnJPm asJAmMqjJPur KmÀP≠ pJÅrJ IKnPpJV fMuPZj, fJÅrJ fJ TrPZj KmYJrPT jxqJ“ TrJr \jqÇ @AToqJPjr oJouJ~ KT KcKˆsÖ ßTJPatr KmÀP≠

KmhqoJj mJ˜mfJ S ßk´Kãf KmPmYjJ~ jJ KjP~ hMA ßhPv IjMKÔf hMKa KmYJPrr fMujJ TPr Kx≠J∂ aJjJ xMKmPmYjJr kKrY~ myj TPr jJÇ FmÄ FA TJ\KaA APTJjKoˆ TPrPZÇ KÆfL~ KmvõpMP≠ @AToqJj KjKmtYJPr yJ\Jr yJ\Jr AÉKh yfqJ TPrKZPuj FmÄ xMÔM KmYJPrr oJiqPo fJÅPT oífMqh§ ßhS~Jr mqJkJPr kMPrJ AxrJP~u KZu FTTJ¢JÇ @V´yL mqKÜrJ @AToqJPjr oJouJr rJ~ kzPu ßx mqJkJPr Kj”xPªy yPf kJrPmjÇ mJÄuJPhPv AKfyJPx k´KfKÔf xfq yPò, ßVJuJo @po S Kj\JoLrJ kJKT˜JKj ßxjJmJKyjLr xPñ KoPu 30 uJU ßuJT yfqJ TPrKZPuj FmÄ hMA uJU jJrLPT IxÿJj TPrKZPujÇ KT∂á fJÅPhr KmYJr pUj YuPZ, ßxA KmYJr mJjYJu TrJr \jq \JoJ~Jf-KvKmr xJrJ ßhPv fJ§m YJuJPòÇ @r pM≠JkrJiLPhr rãJr \jq KmFjKk fJr kMPrJ vKÜ KjP~JV TPrPZÇ

IKnPpJV C™Jkj TrJ y~Kj? @AToqJj KcKˆsÖ ßTJPatr rJP~r KmÀP≠ AxrJP~Pur xMKk´o ßTJPat ßp @Kku TPrj, FPf @AToqJPjr kPã pMKÜfTt Ck˙JkjJ TPr muJ y~, KÆfL~ KmvõpMP≠r xo~ fJÅr Tíf TotTJP§r KmYJr TrJr FUKf~Jr KcKˆsÖ ßTJPatr ßjAÇ ßTjjJ, ßxA xo~ AxrJP~u rJÓs S FA @hJuPfr ßTJPjJ IK˜fôA KZu jJÇ F ZJzJ ßp @APjr IiLPj fJÅr KmYJr YuPZ, fJr ßTJPjJ KnK• ßjAÇ (Kk´~ kJbT, \JoJ~Jf S KmFjKkr @Aj\LmLrJ È73 xJPur @Aj S pM≠JkrJPir KmYJr xŒPTt ßp TgJ muPZj, fJr xPñ ßTJPjJ Kou UMÅP\ kJPòj?) KT∂á @AToqJPjr xm pMKÜ UJKr\ TPr KhP~ xMKk´o ßTJat fJÅr oífMqh§ myJu rJPUjÇ @oJPhr FTaJ TgJ oPj rJUPf yPm, APTJjKoˆ

FTKa xJ¬JKyT kK©TJÇ kK©TJKa KrVqJj S oJVtJPra gqJYJr \JoJjJr xogtT KZuÇ kK©TJKa KnP~fjJPo oJKTtj @âoePT xogtj TPrKZuÇ ßxA APTJjKoˆ mJÄuJPhPv \JoJ~JPf AxuJoLr xogtTS yP~ ßpPf kJPrÇ (pKhS ßvw IjMPòPh APTJjKoˆ mPuPZ ßp APTJjKoˆ-Fr \JoJ~Jf mJ fJr kíÔPkJwTPhr \jq ßTJPjJ xyJjMnNKf ßjAÇ ßpj bJTMrWPr ßT ßr? @Ko TuJ UJA jJ!) fJPfS @oJPhr ßTJPjJ @kK• ßjAÇ KT∂á @Ko @vJ Trm, APTJjKoˆ xJÄmJKhTfJr jqNjfo jLKfoJuJ IjMxre TPr nKmwqPf Kjmº k´TJv TrPmÇ @r KjmPºr ZKm S kûo IjMPòPh vJymJPVr xmt˜Prr oJjMPwr @PmV-IjMnNKfPT ßpnJPm mqñ TrJ yP~PZ, ßxA IKiTJr KjÁ~A APTJjKoˆPT ßTC ßh~KjÇ

V´Jo mJÄuJ ßrÓáPr≤ ˝PhvL UJmJPrr ksTíf ˝Jh KjPf VsJo mJÄuJ~ IJxMj... IJoJPhr GKfyqmJyL KmKr~JjL, ßVJvf, TKuK\ nájJ, oV\ nájJ, nJf, oJZ, vJT-xK«, ÊaKT, Kyhu-YJajL, oJZ nájJ, ßZJa oJZ, xJfTzJr frTJrLxy ßhPvr UJmJPrr ˝Jh KjjÇ

J~ V´Jo mJÄu mJÄuJr .. ˝Jh Kjj.

KmP~, VJP~ yuMh, \jìKhj, ßxKojJr, ßksxTjlJPr¿ xy ßp ßTJj kJKatPf IJorJ CjúfoJPjr UJmJr UMm To xoP~ xrmrJy TPr gJKTÇ

ßp ßTJj irPjr KoKaÄ IgmJ ßksx TjlJPrP¿r \jq ßrÓáPrP≤r CkPr rP~PZ 40 IJxj KmKvÓ KoKaÄ ÀoÇ

68 Brick Lane, London E1 6RL Tel: 020 7377 6116


oMÜKY∂J 43

SURMA m 12 - 18 April 2013

KjmtJYj : yJrJr \jq k´˜Mf gJTMj... oAjMu AxuJo

ßuUT : IiqJkT, IgtjLKf KmnJV, Y¢V´Jo KmvõKmhqJu~ S xJPmT xnJkKf, mJÄuJPhv IgtjLKf xKoKf

\JoJ~JPf AxuJoL FmÄ AxuJoL ZJ©KvKmr ßhuJS~Jr ßyJxJAj xJBhLr oífMqhP§r rJP~r kr ßhPv VíypM≠ ÊÀ TrJr ÉoKT KhP~KZuÇ kJÅY x¬Jy krS fJrJ xJrJ ßhPv ±ÄxJ®T fJ§m YJKuP~ pJPòÇ \JoJ~Jf-KvKmr rJÓsPT YqJPu† \JjJPjJr k´JgKoT ßTRvu KyPxPm ßmPZ KjP~PZ ßYJrJPVJ¬J @âoPer oJiqPo kMKuv mJKyjLr xhxqPhr yfqJÇ kMKuv mJKyjLr oPjJmu S xJyx Kmkpt˜ TrJA Fr CP¨vqÇ \JoJ~Jf-KvKmPrr ÈKxKnu @Kotr' jívÄxfJr KvTJr yP~ AKfoPiqA kMKuPvr @a\j xhxq Kjyf yP~PZj, @yf vfJKiTÇ IkrKhPT kMKuPvr èKuPf KjyPfr xÄUqJS vP~r ßTJaJ ßkKrP~ ßVPZ, pJr oPiq \JoJ~Jf-KvKmPrr 42 \j TqJcJr KyPxPm k©kK©TJ~ KYK€f yP~PZÇ KmFjKkr ßj©L xrTJr kfPjr \jq @rS k´Je ^rPm mPu ßWJweJ KhP~ ßrPUPZjÇ KjmºKa ßuUJr kptJP~ xJrJ ßhPv ÈPylJ\Pf AxuJo'-Fr ßWJKwf ÈuÄoJPYt' \JoJ~Jf-KvKmr S KmFjKkr xKâ~ xogtj S TotLPhr xrm CkK˙Kf \joPj @fï S CP•\jJ mJKzP~ KhP~KZuÇ ßvw kpt∂ mz irPjr

IWaj ZJzJA ßylJ\Pfr xoJPmv ßvw yPuS ßhv ßp oyJxÄTPar KVKrUJPf, fJPf xPªy ßjAÇ ãofJxLPjrJ \JKu~JKfr KjmtJYPjr mhUJxuf ßgPT ßmPrJPf YJAPZ jJ-FaJ KmFjKkr vJxjJoPur oJèrJ KjmtJYPj ßWJweJ KhP~KZPuj ßUJh fhJjL∂j k´iJj KjmtJYj TKovjJr KmYJrkKf @mhMr rClÇ (KfKj krmftL xoP~ KmFjKk\JoJ~Jfk∫L ÈKgÄT aqJÄT')Ç F TJrPeA 1996 xJPu f•ôJmiJ~T xrTJrmqm˙J k´mftj TPr xÄKmiJPjr ©P~Jhv xÄPvJijL VíyLf yP~KZuÇ 1996 xJPur oJPYt KmFjKkr FThuL~ xÄxPh kJx yS~J ©P~Jhv xÄPvJijL Kmu KjP~ ßmJiVoq TJrPeA xÄxPhr ßlîJPr ßfoj FTaJ @PuJYjJ S pJYJA-mJZJA y~KjÇ fJA xÄPvJijL kJx yS~Jr kr ßhUJ ßVu, ßmv KTZM oJrJ®T Vuh ßrPU ßhS~J yP~PZ xÄPvJijLPfÇ xmPYP~ mz Vuh yPuJ, f•ôJmiJ~T xrTJPrr ßo~JPh rJÓskKfPT xv˘ mJKyjLr FTò© Kj~πe k´hJPjr mqm˙JÇ KÆfL~ VuhaJ krmftL xoP~ 2007-08 xJPu KmköjT yP~ hJÅKzP~KZu, ßpaJ KZu f•ôJmiJ~T xrTJPrr ßo~Jh IxLo yP~ pJS~Jr @vïJÇ fífL~ VuhaJ CkPhÓJ kKrwPhr xhxq KjP~JPV rJÓskKfr ßmuJVJo ãofJ k´P~JVÇ YfMgt Vuh k´iJj CkPhÓJ KjP~JPV rJ\QjKfT KyxJm-KjTJv S Iï TwJr YJeTq jLKfÇ 1996 xJPur \MPj IjMKÔf KjmtJYPjr @PVA xv˘ mJKyjLr Skr rJÓskKfr FTò© Kj~πPer @xu orfmJ irJ kPz ßVuÇ fhJjL∂j rJÓskKf @mhMr ryoJj KmvõJx KmFjKkr ßj©Lr AKñPf fJÅr kZªoPfJ ßxjJmJKyjLr KmKnjú kPh rhmhPur Kx≠J∂ KjP~ ßluPuj fhJjL∂j ßxjJk´iJPjr IPVJYPrÇ ßxjJk´iJj SA @Phv oJjPf I˝LTíKf \JjJPu FTaJ xJoKrT InMq™Jj-kKrK˙Kfr xíKÓ y~Ç fhJjL∂j k´iJj CkPhÓJ KmYJrkKf oMyJÿh yJKmmMr ryoJPjr k´ùJ, xJyKxTfJ FmÄ hNrhKvtfJr TJrPe \JKf SA oyJKmkh ßgPT rãJ ßkPuS SA WajJ~ ßmv TP~T\j ßoiJmL ßxjJ TotTftJPT YJTKr yJrJPf yP~KZuÇ Frkr 1996 xJPur 12 \MPj IjMKÔf KjmtJYPj

@S~JoL uLV xmtJKiT @xj ßkPuS xÄUqJVKrÔfJ ßku jJÇ @mJr ÊÀ yP~ ßVu rJÓskKfr oJiqPo KmFjKkr ßUuJÇ TP~T\j KjmtJKYf xJÄxh @S~JoL uLVPT xogtj ßhPmj oPot rJÓskKfPT KuKUfnJPm \JjJPjJr krS KfKj ßmv TP~T Khj ßvU yJKxjJPT ãofJ V´yPer \jq cJTPuj jJÇ UJPuhJ K\~J KjmtJYPj TJrYMKkr IKnPpJV fMuPuj k´TJPvqÇ @r, khtJr I∂rJPu YJuJPjJ yPuJ KjmtJYPjr rJ~ n¥Mu TrJr Ikf“krfJÇ ImPvPw KmPhKv TNajLKfTPhr y˜PãPk KmFjKkr ßj©L KjmtJYjL lu ßoPj KjPf rJK\ yjÇ FmJr @Kx 2001 xJPur KjmtJYj k´xPñÇ 1996 xJPu ßvU yJKxjJ KmYJrkKf xJyJmM¨LjPT rJÓskKf yS~Jr \jq rJK\ TKrP~ xJrJ \JKfPT @jPª nJKxP~KZPujÇ ÈoJ\Jr K\~Jrf TrJ ZJzJ @r ßTJPjJ ãofJ ßjA'Ç fmM KfKj SA khKa V´ye TPr FTKa hKrhs ßhPvr rJÓsk´iJj KyPxPm IfMujL~ xffJ, Tíòs, xJhJKxPi \LmjpJkj FmÄ KmKnjú AxMqPf xJyxL S xoP~JkPpJVL mÜmq k´hJPjr Kmru híÓJ∂ ˙Jkj TPrKZPujÇ KT∂á, 2001 xJPur KjmtJYPjr @PVr-kPrr WajJâPo @S~JoL uLV xrTJr ßpnJPm fJÅPT KjmtJYjL-KmkptP~r \jq hJ~L Tru, fJ KZu KvÓJYJrmKyntNfÇ 2001 xJPur ßlmsM~JKrPf ßvU yJKxjJ kJKrwh hu xoKnmqJyJPr y\ TrPf KVP~ kKm© oKhjJ jVPrA ßWJweJ KhP~ KhP~KZPuj, KfKj ßhPv ßlrJr kr oJYt oJPxA xÄxh KjmtJYj IjMÔJPjr mqm˙J TrPmjÇ fUPjJ fJÅr ßo~JPhr Z~ oJx mJKT, KT∂á @VJo KjmtJYPjr Kx≠J∂Ka KmFjKkPT ßmTJ~hJ~ ßlufÇ ßhPv ßlrJr kr ßvU yJKxjJ fJÅr SA Kx≠J∂ ßgPT KkKZP~ KVP~KZPujÇ k©kK©TJ~ S rJ\QjKfT KmPväwPe TJre C WJKaf yPuJ: oJPYt KjmtJYj yPu KmYJrkKf ßoJ˜JlJ TJoJu k´iJj CkPhÓJ yP~ ßpPfjÇ Ifq∂ ˝JiLjPYfJ KmYJrkKf TJoJPur kKrmPft fMujJoNuTnJPm KjrLy S ßTJou ˝nJPmr KmYJrkKf uKflMr ryoJPjr \jq IPkãJ TrJPTA jJKT @S~JoL uLPVr ÈKgÄT aqJÄT' KjrJkh KmT· KyPxPm ßmPZ KjP~PZÇ SKhPT KmYJrkKf uKflMr ryoJj pUj KjKÁf yP~

ßVPuj ßp KfKjA krmftL f•ôJmiJ~T xrTJPrr k´iJj CkPhÓJ yPf YPuPZj, fUj @PVnJPVA ßyJoS~JTt ÊÀ TPr KhPuj fJÅr ßjfífôJiLj CkPhÓJ kKrwPhr xhxq mJZJAP~Ç Fxm xhPxqr oPiq I∂ntMÜ Imxrk´J¬ @ouJ S ß\jJPruPhr TJrS TJrS k´Y§ ßãJn KZu @S~JoL uLPVr Skr, YJTKr\LmPj mûjJr TJrPeÇ fJÅPhr xPñ Ku~JP\JÅ VPz Cbu KmFjKk-\JoJ~Jfk∫L ßmv TP~T\j @ouJ KjP~ VKbf yJS~J nmjKnK•T FTKa V´∆PkrÇ CkPhÓJ kKrwPhr Kfj\j xhPxqr xojõP~ VKbf k´vJxKjT kMjKmtjqJx TKoKar oJiqPo SA yJS~J nmjKnK•T @ouJ V´∆kKar ßyJoS~JPTt ßvU yJKxjJ xrTJPrr xJ\JPjJ oJbkptJP~r k´vJxjPT fZjZ TPr ßhS~J yPuJÇ InNfkNmt hs∆ffJ~ S hã f“krfJ~ FT yJ\Jr 526 \j TotTftJ SA rhmhPur oJiqPo oJbkptJP~ mhKu yP~ khJK~f yPuj, pJÅPhr KmkMu xÄUqJVKrÔ IÄv KZu KmFjKk-\JoJ~Jfk∫LÇ Frkr KmFjKkr kã ßgPT hJKm ßfJuJ yPuJ KmYJKrT ãofJ KhP~ oJbkptJP~ ßxjJmJKyjL ßoJfJP~Pjr, CkPhÓJ kKrwh FmÄ KjmtJYj TKovPjr ßpRg k´˜JPm xÿKf KhPuj rJÓskKf xJyJmM¨LjÇ @S~JoL uLV mJrmJr k´vJxKjT kKrmftj FmÄ ßxjJ ßoJfJP~Pjr mqJkJPr @kK• \JjJPuS KjmtJYj TKovj KTÄmJ CkPhÓJ kKrwh fJ @oPu Kju jJÇ @S~JoL uLPVr IPjT mLrkMÀw kJKuP~ @®rãJ TrPujÇ KmYJrkKf uKflMr ryoJj KoKc~J~ xP∂Jw k´TJv TrPuj, ÈhMÓM ßuJPTrJ xm kJKuP~PZÇ' @S~JoL uLPVr oJ˜JjPhr \J~VJ ßp KmFjKk-\JoJ~JPfr oJ˜JjPhr hUu TPr ßjS~JaJA ˝JnJKmT, SaJ KfKj mM^Pf YJAPuj jJÇ 2001 xJPur KjmtJYPj @S~JoL uLPVr krJ\~ ßp KmFjKk-\JoJ~Jf ß\JPar \jq Km˛~TrnJPm nNKoix Km\P~ kKref yP~KZu, fJr \jq SkPr mKetf WajJkrŒrJA k´iJjf hJ~L KZuÇ F ßãP© rJÓskKf xJyJmM¨LPjr ßhJw ßTJgJ~? CkPhÓJ kKrwPhr TJP\ y˜Pãk jJ TrJaJ pKh IkrJi yP~ gJPT, fJyPu KfKj ßhJwLÇ 55 kOÔJ~

Business Networking Event

BRISTOL 2013

An evening for Creative & Innovative Minds! The spice city ‘Business Networking Event’ is back for the 6th time. Our aim is to open much needed channels of networking and communication helping to promote local business and commerce.

d with business? ted u associaate you Are yo Are n business? wn ow urr o ou to starrtt yyo g to ing nin nn Plan Pla tacct? onta htt ccon igh Need the rrig 500

ver over ge details with o ange xchan exch rk and e ork two netw to ne e along to come Then com Then ade r trade t y t italit itali hosp ors specializing in the directtors rs & direc ers owne own

Complimentary Drinks & Dinner Live Entertainments An Opportunity Not to Be Missed Excellent Exposure for Your Brand

16th April 2013 Tuesday|5pm-9pm THE ROSE GREEN CENTRE Gordon Road 65 Gordon Whitehall, BS5 7DL Whitehall, Free Entry for Business People Only Tables MUST be reserved, Please Contact Mr Ahmed Mob : 0794 917 7392, 07842 998 909 Email : thespicecity@gmail.com

Supported

with In associate

by

Bangladesh Caterars Association UK Southwest Region (BCA)

Tel: 0161 785 9747 Media Partners

Sponsors

Charity Partner

LIVE MUSIC ENTERTAINMENT


44 oMÜKY∂J

12 - 18 April 2013 m SURMA

IJ~rj ßuKcr KmfKTtf IgY xJzJ \JVJPjJ rJ\jLKf VJ\LCu yJxJj UJj

ßuUT : mJÄuJPhv xÄmJh xÄ˙Jr xJPmT k´iJj xŒJhT S mqm˙JkjJ xŒJhT

ßvw kpt∂ 87 mZr m~Px YPu ßVPuj Kmvõ rJ\jLKfPf ÈPuRyoJjmL' KyPxPm UqJf xJPmT Kms K av k´ i JjoπL oJVt J Pra gqJYJrÇ Kms K av rãevLu hPur FA KTÄmhK∂fMuq rJ\jLKfKmh 1979 ßgPT 1990 xJu kpt∂ krkr KfjmJr fJÅr huPT ãofJ~ IKiKÔf TPrKZPujÇ fJÅr 11 mZPrr vJxjTJPu KmsPaPjr k´go oKyuJ k´iJjoπL mqJPrJPjx oJVtJPra gqJYJr ÊiM KmsPaj j~, Kmvõ rJ\jLKf S IgtjLKfPT kMjKmtjqJx TPrKZPujÇ oPÛJPf ImxJj WKaP~KZPuj ßxJKnP~f k≠Kfr vJxj FmÄ Kmvõ m qJkL TKoCKjˆ S VefJKπT KvKmPrr oPiq KmrJK\f vLfupM≠ mJ bJ§J uzJAÇ ßuKc gqJYJr KyPxPm kKrKYf F rJ\jLKfT KÆfL~ KmvõpMP≠J•r @gtrJ\jLKfPf KmsPajxy @∂\tJKfT kKro§Pu KTZM k´TíKfVf mJ ‰mKvÓqVf kKrmftj @jJr ßYÓJ TPrKZPujÇ ßumJr kJKatr ßjfífôJiLj KmsPaPj f“TJuLj KmKnjú v´KoT xÄVbPjr iotWPar oPfJ rJ\QjKfT yJKf~Jr mqmyJrPT k´KfPrJi TPr KfKj fJÅr ßhPvr \jq FT jfMj oMhsJjLKf S KmPvõr \jq FT Èj~J IgtQjKfT mqm˙Jr' xNYjJ TPrKZPujÇ fJÅr oífMqr UmPr u¥j ßgPT ms J Pxux S S~JKvÄaj ßgPT oPÛJ kpt ∂ rJ\jLKfT, IgtjLKfT S vJxTPVJÔL ãKePTr \jq ˜… yP~ KVP~KZPujÇ mftoJj @iMKjT KmPvõ ßp T\j rJ\jLKfT xJKmtT híKÓnKñ S oNuqPmJiVfnJPm FT KmrJa kKrmft P jr xN Y jJ TPrKZPuj, fJÅ P hr oPiq oJVtJPra gqJYJr KZPuj Ijqfo k´iJj mqKÜfôÇ mJorJ\jLKf KTÄmJ Kms K av v´ K oT xÄVbPjr IPjPTr TJPZ È@~rj ßuKc' oJVtJPra gqJYJr Ifq∂ xoJPuJYjJr kJ©L yPuS xJPmT ßumJrhuL~ KmsKav k´iJjoπL aKj ßmä~Jr FmÄ KmPvw TPr IgtjLKfKmh S xmtPvw ßumJr k´iJjoπL Vctj msJCPjr TJPZ oJVtJPra gqJYJr KZPuj KmsPaPjr ßhv rãJTJrL S jfMj KhVP∂r xNYjJTJrL FT\j ßj©LÇ fJÅr oífMqPf xJPmT oJKTtj ßk´KxPc≤ \\t cJKmäC mMv mPuPZj, oJVtJPra gqJYJr KZPuj pMÜrJPÓsr rJ\jLKfr FT âJK∂TJuLj xoP~r CPuäUPpJVq xyJ~T vKÜ S KjntrPpJVq mºMÇ fJ ZJzJ xJPmT Àv ßjfJ S „kJ∂Prr rJKv~Jr k´go ßk´KxPc≤ KoUJAu VmtJPYn mPuPZj, bJ§J uzJAP~r ImxJj S kKrmKftf KmvõrJ\jLKfr Ijqfo k´iJj „kTJr KZPuj mqJPrJPjx oJVt J Pra gqJYJrÇ fJÅ r @kxyLj ßjfífô S hNrhíKÓxŒjú rJ\QjKfT k´ ù J Kmvõ r J\jLKfPf vJK∂kN e t xyJm˙Jj S K˙KfvLu ßk´ãJka rYjJ~ Ifq∂ xyJ~T nNKoTJ kJuj TPrPZÇ fJ ZJzJ pM Ü rJPÓs r xJPmT ßxPâaJKr Im ߈a c. ßyjKr KTKx†Jrxy IPjPTA ßuKc gqJYJPrr pMVJ∂TJrL rJ\jLKfr nN~xL k´vÄxJ TPrPZjÇ gqJYJPrr \LmjL rYK~fJ YJutx oMr mPuPZj, xJPmT oJKTtj ßk´KxPc≤ ßrJjJ KrVJPjr xo~ oJVtJPra gqJYJr IPjT ßãP© ßyJ~JAa yJCPxr rJ\jLKfr kgKjPhtv TrPf KÆiJPmJi TPrjKjÇ mftoJj rãevLuhuL~ Kms K av k´ i JjoπL ßcKnc TqJPorj ßuKc gqJYJrPT KÆfL~ Kmvõ p M P ≠J•r rJ\jLKfPf Kms P aPjr FT\j È©JeTft J ' KyPxPm CPuä U TPrPZjÇ Klîa KˆsPar FT\j xJÄmJKhT KyPxPm 1978 xJPu oJVtJPra gqJYJPrr FTKa KjmtJYjL xnJ TnJr TrJr \jq @Ko AÄuqJP¥ fJÅr xlrxñL yPf ßkPr @\ Ifq∂ VmtPmJi TrKZÇ Vf mZPrr k´ g oKhPT Èhq @~rj ßuKc' KvPrJjJPo yKuCPc oJVt J Pra gqJYJPrr \LmjKnK•T FTKa ZJ~JZKm KjKotf yP~KZuÇ ßx

ZKmPf ßuKc gqJYJPrr nNKoTJ~ IKnj~ TPr yKuCPcr KmKvÓ fJrTJ ßoKru Kˆsk ÈPVJPj ßVäJm' S ÈIÛJr' kMrÛJr uJn TPrjÇ oMKÜk´J¬ ßx ZJ~JZKmKa u¥Pjr FTKa KxPjoJ yPu ßhPU KjPY fJrA KnK•Pf @Ko ßuKc gqJYJPrr \Lmj S fJÅr rJ\jLKf KjP~ KTZM @PuJYjJ TrJr ßYÓJ TPrKZÇ ZJ~JZKmr TJKyjLKa KZu ßoJaJoM K a KjntrPpJVqÇ fJPf ßfoj ßTJPjJ fgq KmTíKf KZu jJ FmÄ Èhq @~rj ßuKc' VeoJiqPo fUj pPgÓ ‰yQY ßlPu KhP~KZuÇ F ZKm KjP~ ‰yQYP~r Ijqfo TJre yPò k´iJjoπL KyPxPm KoPxx gqJYJPrr f“TJuLj KmKnjú rJ\QjKfT S IgtQjKfT TotTJ§ S xÄÛJr, pJ FTKhPT ßpoj xLoJyLj KmfTt, ƪô S xÄWJPfr \jì KhP~PZ, IkrKhPT KmKnjú KmPmYjJ~ @mJr kKrmftPjr xNYjJ TPrKZu pPgÓÇ ßxKa KZu FTKa ßv´eL ˝Jgt V f mqJkJr, pJ kKÁoJ @KikfqmJhL rJ\jLKf S kMÅK\mJhL IgtjLKfr (oMÜmJ\Jr) xPñ xŒíÜÇ KoPxx gqJYJPrr KmKnjú khPãk FTKa TuqJerJÓ KyPxPm KmsKav \jVPer ˝Jgt mJ IKiTJPrr Skr ßpoj @WJf ßyPjPZ, ßfoKj k´VKfvLu ßTjKx~Jj IgtjLKfr Knf ßnPX KhP~ xmKTZM mqKÜ oJKuTJjJ~ ßZPz ßhS~Jr k´~Jx KmsKav rãevLu xoJ\PT C“xJKyf TPrPZÇ rãevLuPhr iJreJ KZu, k´YKuf xoJ\ S IgtjLKf KmsPajPT âov hMmtu S KjP˜\ TPr KhPòÇ mqJPrJPjx gqJYJr FUPjJ KmsKav rãevLu Im˙JkjúPhr TJPZ k´KfoJ˝„k @r xoJP\r xJiJre oJjMPwr TJPZ hJjmLfMuqÇ fPm KoPxx gqJYJPrr mqKÜVf kJKrmJKrT kanNKo, ßcKjx gqJYJPrr VnLr xJKjúiq, ß\Kh YKr©, k´nJmvJuL mqKÜfô S KmKnjú @YJr-@Yre ßp KmsPaj S fJr mJAPrS mqJkT \jPVJÔLr oPjJPpJV @Twte TPrPZ, fJ Kj”xPªPy muJ pJ~Ç KmsPaPjr FT IÄPvr oJjMPwr KmPrJKifJ S Ijq IÄPvr xogtPjr oiq KhP~ oJVtJPra gqJYJr ßoJa 11 mZr (krkr KfjmJr) k´iJjoπL KyPxPm ãofJ~ KZPuj, pJ fJÅPT YJKYtu S uP~c \P\tr oPfJ FT KTÄmhK∂r nJmoNKft KhP~PZÇ ßumJrhuL~ k´iJjoπL K\o TqJuJyJPjr xrTJPrr ßvwKhPT (1977-78) rãevLu hPur ßjfJ, xJPmT k´iJjoπL FcS~Jct KygPT xKrP~ hPur ßjfífô Vsye TPrKZPuj KoPxx oJVtJPra gqJYJrÇ Kyg xrTJPrr \JoJjJ~ KvãJ S KmùJjKmw~T oπeJuP~r hJK~fô ßkP~KZPuj KoPxx gqJYJrÇ KfKj KZPuj ßx hPur k´go oKyuJ FoKk (xmtTKjÔ), huL~ ßj©L S xmPvPw k´iJjoπLÇ KoPxx gqJYJPrr mÜmq IjMpJ~L, KfKj TUPjJ nJmPf kJPrjKj ßp fJÅr \Lm¨vJ~ KmsPaPj ßTJPjJ oKyuJ k´iJjoπL yPf kJrPmjÇ @∂\t J KfT UqJKfxŒjú YuKó© kKrYJuT KlKucJ uP~c F ZKmKa kKrYJujJ TPrPZjÇ fJÅr kKrYJujJ~ TrJ ZKmPf IfLPfS ßv´Ô IKnPj©L KyPxPm IÛJr ßkP~KZPuj ßoKru KˆskÇ Èhq @~rj ßuKc'Pf TJ\ TrJPT Kˆsk oPj TPrj, fJÅr \LmPjr FTKa CPuäUPpJVq IKnj~ k´PYÓJÇ ßoKru Kˆs P kr oPf, oJVt J Pra gqJYJPrr rJ\QjKfT \LmPjr IPjT TotTJ§PTA KfKj xy\nJPm KjPf kJPrjKjÇ fPm KfKj CkuK… TPrPZj, oJVtJPra gqJYJr KTnJPm ãofJPT KjKÆtiJ~ mqmyJr TPrPZjÇ F ZKmPf xm KTZMA Wj Wj lîJvmqJPT ßhUJPf yP~PZ KcPojKx~J @uP\oJr (oK˜PÏr TJptTJKrfJ ysJx kJS~Jr TJrPe oJjKxT S ‰hKyTnJPm nJrxJPoqr ImjKf WaJ mJ yJKrP~ ßluJ) ßrJPV @âJ∂ k´iJjoπL oJVtJPra gqJYJPrr rJ\jLKf ßgPT ImxPr pJS~J mJxnmPj ßgPTÇ F ßrJVVs˜fJr TJrPe KfKj (KoPxx gqJYJr) mJrmJr nMPu pJj ßp fJÅr ˝JoL ßcKjx gqJYJr @r \LKmf ßjAÇ IgY mJrmJr KfKj ßcKjPxr xPñ TgJ mPuj KmKnjú WajJr ImfJreJ KTÄmJ Ck˙JkjJ TrPf KVP~Ç fJrkr ybJ“ mM^Pf kJPrj KfKj fUj Tf Kj”xñÇ YJrkJPv ßTJgJS ßTC ßjAÇ po\ x∂Jj oJTt S TqJru- fJrJS TJPZ ßjAÇ ÊiM fJÅr T·jJ~ ßcKjx Yro IKnoJjmvf fJÅPT ˛re TKrP~ ßhj, ÈPfJoJr TJPrJ k´P~J\j ßjA, fMKo FTJA pPgÓÇ' IgY FA ijmJj mqmxJ~L ßcKjx gqJYJrA Ifq∂ I· m~Px IéPlJct ßgPT mqJKrˆJKr kJx TPr ßmKrP~ @xJ ßYRTx fÀeL oJVt J Pra KyucJ rmJat x PT (oqJKV) rJ\jLKfPf xŒíÜ TPrKZPujÇ ÊiM fJA j~, Igt-Km• S KjmtJYPjr \jq huL~ oPjJj~jxy xm rTPor xJyJpq-xogt j KhP~ fJÅ P T rJ\QjKfT \LmPj k´KfKÔf TPrKZPujÇ IgY oqJKV KZPuj Vs J jgJPor FT xJiJre oM K h ßhJTJjhJPrr ßoP~, KpKj k´go \LmPj ßTKoˆ

KyPxPm TJ\ ÊÀ TPrKZPujÇ PcKjx gqJYJPrr xyJ~fJ~ 1951 xJPu rãevLu hPur xmt T KjÔ k´ J gt L KyPxPm AÄuqJP¥r cJatPlJct ßgPT xJiJre KjmtJYPj k´KfÆKªôfJ TPr IP·r \jq kJx TrPf kJPrjKj oJVtJPraÇ fJuJTk´ J ¬ xM h vt j mqmxJ~L ßcKjPxr xPñ kKrY~ fUj @PrJ WKjÔ yP~ CPbKZu oqJKVrÇ ßcKjx fJÅPT KmP~r k´˜Jm KhPu oqJKV FT vPft rJK\ yP~KZPujÇ KfKj TUPjJ x∂Jj uJujkJuj KTÄmJ WrTjúJr TJP\ \Lmj TJKaP~ KhPf YJj jJ, rJ\jLKf TrPf YJjÇ ßcKjx fJÅPT rJ\jLKfPf k´KfKÔf TPr ßhS~Jr k´Kfv´MKf KhP~ ßx mZrA KmmJy mºPj @m≠ yjÇ fJrkr 1959 xJPu k´gomJPrr oPfJ fJÅr @mJKxT FuJTJ, C•r u¥Pjr KlûPu ßgPT KfKj KjmtJKYf yj FmÄ KjmtJKYf oJVtJPra gqJYJr rãevLuhuL~ Kyg xrTJPrr KvãJ S KmùJjKmw~T oπL KjpM Ü yjÇ fUj KfKj mPuKZPuj, ÈPTC rJ\jLKfPf @Pxj KTZM TrJr \jq @r ßTC @Pxj KTZM yS~Jr \jqÇ @Ko FPxKZ KTZM TrJr \jqÇ' oNuf fUj ßgPTA fJÅr ãofJr ƪô S hPur Inq∂Pr k´nJm Km˜JPrr k´PYÓJ ÊÀ y~Ç fJ ZJzJ AjKˆKaCa Im ATPjJKoé (@AAF) jJoT FTKa Kgï aqJPér xnJ~ KfKj Kj~Kof ßpJV KhPf ÊÀ TPrjÇ ßxUJPj KfKj rJul yqJKrx S @gtJr ßxucPjr j~J ChJrLTre fP•ô @Tí Ó yjÇ rJÓs L ~ k´KfÔJPjr ßmxrTJrLTre, oMÜmJ\Jr IgtjLKf S KmPvw TPr KY∂JKmh-Igt j LKfKmh Ko j Kl∑coqJPjr oMhsJjLKfr KhPT ^MÅPT kPzjÇ 1974 xJPur xJiJre KjmtJYPj k´iJjoπL Kyg xrTJPrr kfj WPaÇ oJVtJPra gqJYJr FcS~Jct KyPgr ßjfífôPT ÈhMmtu S xoP~JkPpJVL j~' mPu YqJPu† TPr mPxj FmÄ ßvw kpt∂ fJÅPT krJK\f TPr 1975 xJPu rãevLu hPur ßj©L KjmtJKYf yjÇ FrA oPiq K\o TqJuJyJPjr ßjfífôJiLj ßumJr xrTJPrr xo~ KmsPaPjr IgtQjKfT Im˙Jr KTZMaJ CjúKf yPuS ßvPwr KhPT KmKnjú v´KoT ACKj~j S KmPvw TPr k´ n JmvJuL @gt J r ÛJrKVPur ßjfí f ô J iLj T~uJv´ K oTPhr mqJkT iot W Par TJrPe k´vJxKjT S mJKeK\qT KhT ßgPT KmsPaPj Yro Kmkpt~ ßhUJ ßh~Ç xJiJre v´KoTPhr TotKmrKfr lPu vyr-jVPr o~uJ-@m\tjJr kJyJz \Po SPb, hMVtPº rJ˜JWJPa YuJPlrJ hM”xJiq yP~ kPzÇ fJPf \j\Lmj k´J~ ˙Kmr yP~ pJS~Jr Ckâo yP~KZuÇ oJVt J Pra gqJYJr ßx kKrK˙KfPT rJ\QjKfTnJPm TJP\ uJKVP~ xrTJPrr fLms KmPrJKifJ~ ßoPf SPbj FmÄ jfMj KjmtJYj hJKm TPrjÇ fJrA iJrJmJKyTfJ~ 1979 xJPu IjMKÔf KjmtJYPj ßumJr kJKatr nrJcMKm y~ FmÄ rãevLu hu KmkMu ßnJPa \~uJn TPrÇ oJVtJPra gqJYJr jfMj xrTJPrr k´iJjoπL KjpMÜ yjÇ 1982 xJPu lTuqJ¥ @AuqJ¥ hJKm S fJr hUu ßjS~J KjP~ @P\tK≤jJr xPñ pM≠ mJÅPi KmsPaPjrÇ \JfL~fJmJhL oJVtJPra gqJYJr ßx ÆLPk mxmJxTJrL KmsKav jJVKrTPhr xMrãJr k´Pvú @P\tK≤jJr @âoPer k´KfmJPh kJ J @âoe TPr fJPhr krJ˜ TPrjÇ fJPf rJfJrJKf KmsPaPj oJVtJPra gqJYJPrr \jKk´~fJ

ßmPz pJ~Ç lTuqJ¥ pMP≠r Km\~PT kMÅK\ TPr 1987 xJPu IjMKÔf xJiJre KjmtJYPj rãevLu hu fífL~mJPrr oPfJ @mJr \~uJn TPrÇ Kx≠JP∂ Iau, TPbJr rãevLu jLKf, v´KoT ACKj~Pjr KmÀP≠ hí| khPãk, xoJ\fπ fgJ ßxJKnP~f ACKj~Pjr k´Kf KmPÆw S oJKTtj pMÜrJPÓsr ȈJr S~Jrk∫L' ßk´KxPc≤ KrVJPjr xPñ WKjÔ xŒTt S @ÅfJPfr TJrPe ßxJKnP~f k´KfrãJ xJoK~TL ÈPrc ˆJr' KoPxx gqJYJrPT È@~rj ßuKc' mPu @UqJK~f TPrÇ pKhS ßmTJrfô KZu xPmtJó kptJP~, fmM fJÅr vJxjJoPu IgtQjKfT IVsVKf xJKif y~ uãeL~nJPmÇ oNuq°LKf 18 vfJÄv ßgPT 8 hvKoT 6 vfJÄPv ßjPo @PxÇ oMhsJ°LKf S oatPV\ ßrAa 1970 xJPur kr xmtKjoú kptJP~ Im˙Jj TPrÇ fJÅr Igt Q jKfT xÄÛJr S kM j Kmt j qJPxr \jq krmftLTJPu ßumJrhuL~ k´iJjoπL aKj ßmä~Jr S Vctj msJCjS fJÅPT 10 cJCKjÄ KˆsPa KmPvwnJPm @oπe \JKjP~KZPuj, pKhS ßumJr xogtT xJiJre oJjMw fJ ßoJPaS kZª TPrKjÇ TJre xJiJre oJjMPwr kptJP~r KmKnjú @gt-xJoJK\T xMPpJV-xMKmiJ ysJx, KmPvw TPr fJÅr xNKYf ÈPkJu aqJé' FmÄ xyTotLPhr IkoJj; ßvw kpt∂ gqJYJPrr \jq TJu yP~ hJÅKzP~KZuÇ xJiJre oJjMPwr ˝JgtxÄKväÓ AxMqPfA fJÅr xrTJPrr kfj WPaÇ fJA oJVtJPra gqJYJPrr ãofJTJu ßvw yS~Jr FT mZr @PVA rãevLu hPur Ikr k´nJmvJuL ßjfJ oJAPTu ßyP\uaJAj fJÅr ßjfífôPT YqJPu† TPrjÇ huL~ @˙J ßnJPa ßyPr pJj KoPxx gqJYJr FmÄ fJrA iJrJmJKyTfJ~ ãofJ~ @Pxj Ikr rãevLuhuL~ ßjfJ \j ßo\rÇ Iv´ M K xÜ Im˙Jj Yro KiÑJPrr oiq KhP~ 10 cJCKjÄ Kˆsa fqJV TrPf mJiq yj ÈPuRyoJjmL' gqJYJrÇ Fr @PV fJÅr ßYJPU ßTC TUPjJ \u ßhPUPZ mPu ßvJjJ pJ~KjÇ oJVtJPra gqJYJPrr FT IxJoJjq S \Kau YKrP© IKnj~ TPrPZj ßoKru KˆskÇ fJÅr IKnjP~ KoKc~Jxy hvtTrJ oMê yP~PZÇ KoPxx gqJYJPrr IKn\Jf AÄPrK\ CóJre, mJYjnKñ S @YJr@Yre xJgtTnJPm r¬ TrJr IxJiJre ãofJ ßhKUP~PZj KfKjÇ KT∂á k´vú ßhUJ KhP~PZ, KmfKTtf gqJYJrPT KjP~ ßTj Ff ‰yQY? KmvõpM≠krmftL KmsPaPj KTîPo≤ IqJaKur oPfJ k´iJjoπL rP~PZj, KpKj fJÅr \jVePT FTKa TuqJe rJÓs CkyJr KhP~PZjÇ ßx rJPÓs \jVPer KZu Ijúm˘, mJx˙Jj, KvãJ, KYKT“xJ S TotxÄ˙JPjr Skr IKiTJrÇ ßxUJPj rJÓsL~ xm xŒPhr oJKuT KZu \jVeÇ gqJYJr FPT FPT fJPhr xm xMPpJV-xMKmiJ y~ KZKjP~ KjP~KZPuj jfMmJ Tftj TPrKZPujÇ fmM fJÅPT KjP~ ßTj ZKm ‰fKr TrJ y~? Kmvõ Igt j LKfr mft o Jj iJrJr (mqKÜ oJKuTJjJ, oM Ü mJ\Jr AfqJKh) \jq oN u f gqJYJr-KrVJjrJA hJ~LÇ IgY fJÅPhr KjP~ Ff ‰yQY ßTj? ßx k´Pvúr C•r x÷mf YuKó© Kv·A KhPf kJrPm, pJ FTKa @at jJ mJKe\qoJiqo, fJ ßTC FUPjJ xŒNet KjKÁf TPr muPf kJPr jJÇ ßx TJrPe ZKmr xoJPuJYjJ jJ TPr gqJYJPrr xJzJ \JVJPjJ IgY KmfKTt f rJ\QjKfT TotTJ§PTA FUJPj fMPu irJr ßYÓJ TrJ yP~PZ ßmKvÇ


UmrJUmr 45

SURMA m 12 - 18 April 2013

IKjÁ~fJr TíÌVøPr ßhv fJPrT vJoxMr ßryoJj ßuUT : IiqJkT S rJ\QjKfT KmPväwT

ybJ“ TPrA ßpj hOvqka mhPu ßVuÇ xm k´KfTëufJ CPkãJ TPr ßylJ\Pf AxuJo dJTJr oKfK^u vJkuJ YfôPr TP~T uJU ßuJTPT \oJP~f Tru, xÄmJhkP©r nJwJ~ pJ KZu ÈßfRKyKh \jfJr oyJxoMhs'Ç IrJ\QjKfT FA xÄVbjKaPT KjP~ rJ\QjKfT KmPväwTrJ pUj IÄT TwPf ÊÀ TPrPZj, fUj F ßhPvr @o\jfJ 8 FKk´u ßylJ\Pfr cJTJ yrfJu k´fqã TruÇ KT∂á Fr @PVA hOvqka mhPu ßVPZÇ dJTJr FTKa @hJuf 7 FKk´u KmTJPu vLwt˙JjL~ 10 KmFjKk ßjfJr \JKoj jJo†Mr TrPu FmÄ ß\Pu kJbJPu kKrK˙Kf @mJrS C•¬ yP~ CPbPZÇ @mJrS VJKz kMPzPZÇ TTPau láPaPZÇ KmFjKk fgJ 18 huL~ ß\Ja 9 S 10 FKk´u uJVJfJr 36 WµJr yrfJu @øJj TPrPZÇ kKrK˙Kf C•¬ S xÄWJfo~Ç ßylJ\Pf AxuJPor uÄoJPYt mJiJ ßh~J yP~KZuÇ fJPhr SA uÄoJPYtr KmÀP≠ k´KfPrJPir cJT KhP~KZu Ve\JVre oûÇ @r yrfJu @øJj TPrKZu WJfThJuJu KjoNtu TKoKaxy 27Ka xÄVbjÇ ZMKar KhPj rJPfr ßmuJ~S @orJ yrfJu k´fqã TruJoÇ KT∂á yrfJu @r ImPrJi CPkãJ TPr oJjMw dJTJr mJAPr ßgPT ßyÅPa vJkuJ YfôPrr \oJP~Pf ßpJV KhP~ ßp jK\r xOKÓ Tru, xoxJoK~T mJÄuJPhPvr AKfyJPx fJ FT Kmru WajJÇ @rS uãq TrJr Kmw~, k´J~ 10 uJU oJjMPwr CkK˙KfPf ßTJj xKyÄx WajJ WPaKjÇ ßTJj TTPau ßlJPaKjÇ xm irPjr mJiJ CPkãJ TPr ßylJ\Pf

AxuJo k´oJe Tru fJrJ FTKa vKÜÇ pJrJ ãofJ~ @PZj mJ @VJoLPf ãofJ~ ßpPf YJj, fJPhr FTaJ ßoPx\ KhP~ ßVu ßylJ\Pf AxuJoÇ @r Fr oNu TgJ yPò, fJrJ FTKa vKÜÇ fJPhr V´yePpJVqfJ~ KjPf yPmÇ mJÄuJPhPvr YuoJj rJ\jLKfPf hMKa vKÜ∏ FTKhPT KmFjKk ßjfífôJiLj 18 huL~ ß\Ja, IjqKhPT @S~JoL uLPVr ßjfíPfô 14 huL~ ß\JaÇ Fr mJAPr AxuJoKk´~ ßylJ\Pf AxuJo @Kmnëtf yu fífL~ FTKa vKÜ KyPxPmÇ FrJ ßTJj rJ\QjKfT vKÜ j~Ç rJ\jLKf TrPfS fJrJ @PxKjÇ fJrJ pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr kPã FmÄ \JoJ~JPfr rJ\jLKfr KmkPãÇ oNuf AxuJo iotPT ImoJjjJ S rJxNPu TrLo (xJ.)-ßT KjP~ KmKnjú mäPV Km„k o∂mq S ßuUJPuKUr k´KfmJPhA fJrJ xÄVKbf yP~PZ FmÄ vJK∂Kk´~nJPm fJPhr \oJP~f ßvw yP~PZÇ Kj”xPªPy muPfA yPm, fJrJ FTaJ hOÓJ∂ ßrPU ßVuÇ KT∂á hOvqka mhPu ßVu pUj KjÕ @hJuf KmFjKkr vLwt ßjfJPhr \JKoj KhPf I˝LTíKf \JjJPujÇ Fr @PV rojJ gJjJ~ hJP~r TrJ hMKa, k j gJjJ~ YJrKa, vJy\JyJjkMr gJjJ~ hJP~rTíf FTKa oJouJ~ Có @hJuf ßgPT fJrJ \JKoPj KZPujÇ \JKoPjr ßo~Jh ßvw yP~ pJS~Jr krA @Aj IjMpJ~L fJrJ KjÕ @hJuPf @®xokte TrPujÇ fJPhr ß\Pu kJbJPjJr xPñ xPñ rJ\jLKf @mJr xKyÄx yP~ CPbPZÇ ßVu oJPYtr ßmv T'Ka Khj @orJ yrfJu k´fqã TPrKZ FmÄ KhKmq KhP~A muPf kJKr, FKk´u oJPxr mJKT k´J~ kMPrJaJ xo~A @orJ yrfJPur oPiq gJTmÇ ßTJj& KhPT pJKò @orJ? xrTJr KT \ÀKr Im˙J ßWJweJ TrPm? pJ KTjJ KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq c. UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj @vÄTJ k´TJv TPrPZj? jJKT ßhvKa @mJr FT-FVJPrJr oPfJ kKrK˙Kfr KhPT FKVP~ pJPò? Vf hM'Khj ßpUJPjA ßVKZ, ßxUJPjA @oJPT F k´Pvúr \mJm KhPf yP~PZ∏ ßhv ßTJj& KhPT pJPò? FTJ•r KaKnr aTPvJPf @oKπf IKfKg KyPxPm KVP~KZuJoÇ WMPrKlPr FTaJA k´vú∏ ßhv ßTJj& kPg pJPò? @Ko rJ\jLKfr VKfiJrJ KjP~ YYtJ TKrÇ ßmJ^Jr ßYÓJ TKr YuoJj rJ\jLKf @oJPhr ßTJgJ~ KjP~ pJPòÇ k´gof, KmFjKkr vLwt 10 ßjfJ FUj ß\Pu ßVPujÇ KmFjKkr jLKfKjitJrTPhr xmJA FUj ß\PuÇ fJr @PV ßgPTA ß\Pu @PZj KmFjKkr fqJVL ßjfJPhr Kfj\j∏ Kr\nL, \~jMu @mKhj lJÀT S @oJjCuäJy @oJjÇ mJÄuJPhPv IfLPf FrToKa TUPjJA y~KjÇ ßp huKa

Mortgage Match

1st

LOANS l

Commercial loans l Secured loans l Unsecured Loans

LONDON MORTGAGES l

First Time Buyer l Buy to let l Council right to buy l Re-mortgages

Restaurant or Takeaway Purchase? COMMERCIAL LOAN SEPCIALISTS

Azim Iqbal: 07508 720 447

361 Eastern Avenue, Ilford, Essex IG2 6NE

FSA regulated broker. Mortgagematch Homeloans Ltd Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage or any other debt secured on it.

FTJKiTmJr rJÓs ãofJ~ KZu FmÄ xmtPvw jmo \JfL~ xÄxh KjmtJYPj fJPhr k´J¬ ßnJPar yJr k´J~ 33 nJV (@S~JoL uLPVr 48 nJV), fJPhr mqJkJPr xrTJPrr oPjJnJm AKfmJYT j~Ç @orJ mJrmJr mPu @xKZ, hMA mz hu @S~JoL uLV S KmFjKkr oPiq pKh xoP^JfJ jJ y~, fJyPu FPhPv VefPπr KmTJv oMU gMmPz kzPmÇ @r fJPf CkTíf yPm IxJÄKmiJKjT vKÜèPuJÇ kMKuv KmFjKkr FA vLwt ßjfJPhr KmÀP≠ nJÄYár, VJKz ßkJzJPjJr oJouJ TPrPZÇ F oJouJPfA fJPhr ß\u yuÇ FUj @AKj k´Kâ~J~ KmFjKkr ßjfJrJ @mJrS Có @hJuPf pJPmjÇ y~PfJ Có @hJuf ßgPT \JKojS kJPmjÇ KT∂á FrA oPiq ßp ãPfr xOKÓ yP~PZ, fJ xJrPm TLnJPm? KÆfL~f, xrTJrPT xm xo~A xKyÌá @Yre TrPf y~Ç fJPT jojL~ yPf y~Ç KT∂á xrTJr KmFjKkr ßjfJPhr mqJkJPr jojL~, fJ muJ pJPm jJÇ Fr @PV KmFjKkr \oJP~Pf kMKuPvr èKumwte S vLwt ßjfJPhr @yf TrJ (˙J~L TKoKar xhxq j\Àu AxuJo UJj oJgJ~ èKuKm≠ Im˙J~ FUj KxñJkMPr KYKT“xJiLj) FmÄ KmFjKkr IKlPx fuäJKvr jJPo IKlx nJÄYáPrr WajJ xMiLxoJP\ xogtjPpJVq y~KjÇ IPjPTA ˝rJÓsoπLr FA Kx≠JP∂r xoJPuJYjJ TPrPZjÇ rJ\jLKfPf ƪô gJTPmAÇ rJ\QjKfT ‰mKrfJr jJoA ßfJ Vefπ! KT∂á F ßTJj& ‰mKrfJ @orJ ßhUKZ? KmFjKkr IKlx ßTj nJÄYár TrJ yPm? ßTj k´TJPvq èKumwte TrJ yPm? ßTjAmJ KjÕ @hJuPf KmFjKkr ßjfJrJ \JKoj kJPmj jJ? xrTJPrr TotTJ§ ßgPT oPj yPò, xrTJr rJ\jLKf ßgPT KmFjKkPT CPòh TrPf YJ~! \JoJ~JPfr mqJkJPr xrTJr vÜ Im˙JPj ßVPZÇ pM≠JkrJiLPhr KmYJr KTÄmJ \JoJ~JfPT KjKwP≠r mqJkJPr xTJPrr Im˙Jj FUj ¸ÓÇ KT∂á KmFjKkr KmÀP≠ fJPhr FA xÅJzJKv IKnpJj mqJkT xogtj ßkP~PZ mPu oPj y~ jJÇ fífL~f, mJÄuJPhv @VJoL TP~T oJPx hMKa èÀfôkNet WajJ k´fqã TrPmÇ FTKa yPò, rJÓskKf KjmtJYj FmÄ IkrKa hvo xÄxh KjmtJYPjr mqJkJPr FTKa Kx≠J∂ V´yeÇ ßVJaJ \JKf k´fqJvJ TrPZ, Foj FT\jPT rJÓskKf KyPxPm KjP~JV TrJ ßyJT, KpKj xmJr TJPZ V´yePpJVq yPmjÇ KfKj yPmj huKjrPkãÇ rJÓskKf xmJrÇ FPãP© ßTJj k´KfÆKªôfJ TJoq j~Ç xMfrJÄ KmFjKkr Im˙Jj FUJPj èÀfôkNetÇ KmFjKkr xogtj ZJzJ rJÓskKf KjmtJYj yPu ßxA rJÓskKf KmfPTtr DP±t gJTPmj jJÇ mJÄuJPhPvr 20fo rJÓskKf KyPxPm KpKj hJK~fô ßjPmj, KfKj gJTPmj @VJoL kÅJY mZrÇ xo~TJuaJ ßp ßTJj KmPmYjJ~ èÀfôkNetÇ fJA IPjT KyxJm-KjTJv @PZÇ KmFjKkr xPñ xŒPTtr ImjKf rJÓskKf KjmtJYjPTS k´vúKm≠ TrPf kJPr, pJ yPm @oJPhr \jq FTKa hM”U\jT WajJÇ xÄxh KjmtJYj k´Kâ~J KjP~ @orJ FUjS KÆiJÆPªô @KZÇ KmFjKk fgJ 18 hu FUj @r f•ôJmiJ~T xrTJPrr TgJ muPZ jJÇ KmFjKk ßVPZ FT hlJ~∏ xrTJPrr khfqJVÇ xrTJPrr FT\j èÀfôkNet oπL @oJPhr \JKjP~PZj, 25 IPÖJmr xrTJr ãofJ fqJV TrPmÇ k´vú yPò, fJyPu 25 IPÖJmr krmfLt xoP~ ãofJ~ gJTPm TJrJ? k´iJjoπLPT ßrPU FTKa I∂mtfLtTJuLj xrTJr ßTJjoPfA V´yePpJVq yPm jJÇ FUJPjS k´iJj KmPrJiL hu KmFjKkPT mJh KhP~ ßp ßTJj Kx≠J∂ KmfPTtr oJ©J mJzJPmÇ ßylJ\Pf AxuJPor dJTJ~ xoJPmv S yrfJu kJuPjr krkrA 18 hPur 36 WµJr yrfJu k´oJe TPr, mJÄuJPhv iLPr iLPr FTKa mz irPjr xÄTPar KhPT FKVP~ pJPòÇ FA oMyNPft F xÄTa ßgPT ßmr yP~ @xJr kgKa mz TKbjÇ aJPjPur ßvw k´JP∂ ßTJj @PuJ ßhUJ pJPò jJÇ xrTJr IPjTèPuJ Èl∑≤ SPkj' TPr ßlPuPZÇ Ve\JVre oû FT xo~ FTaJ @Pmhj xOKÓ TPrKZuÇ FUj ßxA @Pmhj @PZ mPu oPj y~ jJÇ Ve\JVre oPûr k´P~J\jL~fJ láKrP~ ßVPZÇ xrTJr ¸ÓfA ßylJ\Pf AxuJPor xPñ FTKa xoP^JfJ~

ßpPf YJPòÇ FTKa ÈxoP^JfJ' yP~PZ mPuA IPjPT oPj TPrjÇ ßp TJrPe ßWJKwf TotxNKY mJh KhP~A @uäJoJ vlLPT Y¢V´JPo YPu ßpPf yP~PZÇ FUj ßylJ\fPT V´yePpJVqfJ~ KjPf yPu Ve\JVre oPûr f“krfJ mº mJ xLKof TrPf CPhqJÜJPhr C“xJKyf TrPf yPmÇ xrTJr pKh ÈhMA ßjRTJ~ kJ' ßh~ fJyPu náu TrPmÇ F oMyNPft Ve\JVre oPûr ßYP~ ßylJ\Pf AxuJoPT xrTJPrr ßmKv k´P~J\jÇ FTKhPT \JoJ~JPf AxuJoL S IjqKhPT KmFjKk∏ Cn~ vKÜA AxuJoL \JfL~fJmJhL rJ\jLKfr TgJ mPuÇ FToJ© ßylJ\Pfr uJU uJU ToLt \JoJ~JPfr Im˙JjPT YqJPu† TrPf kJPrÇ ßylJ\f k´oJe TPrPZ, fJPhr FTKa xMxÄVKbf ToLt mJKyjL rP~PZÇ FA ToLt mJKyjL xrTJPrr \jq FTKa ÈIqJPxa' yPf kJPr, pKh xrTJr ßylJ\Pfr 13 hlJr mqJkJPr FTKa xoP^JfJ~ ßkÅRZJ~Ç FA 13 hlJr TP~TKa V´ye TrJ x÷mÇ k´P~J\j ÊiM FTKa xÄuJPkrÇ xrTJr \ÀKr Im˙J ßWJweJ TrPm, FaJ @Ko oPj TKr jJÇ k´iJjoπL nJPuJ TPrA \JPjj \ÀKr Im˙J KhP~ hLWt ßo~JPh gJTJ pJ~ jJ FmÄ \jVPer @˙JS kJS~J pJ~ jJÇ KT∂á kKrK˙Kf pKh Kj~πPer mJAPr YPu pJ~, fUj xrTJrPT y~PfJ Fojxm Kx≠J∂ V´ye TrPf yPm, pJ @orJ ßTC YJA jJÇ xrTJr S KmPrJiL hPur oPiq xoP^JfJr InJm, KmPrJiL hPur Skr hoj-kLzj ImqJyf rJUJ kKrK˙KfPT Khj Khj \Kau TPr fáuPZÇ xKyÄx rJ\jLKfr TJrPe FUj ^ÅáKTr oMPU IgtjLKfÇ xmPYP~ mz ^áÅKTr oMPU rP~PZ @rFoK\ ßxÖrÇ yrfJPur TJrPe ‰fKr ßkJvJT rlfJKj KmuK’f yPòÇ Foj UmrS xÄmJhkP© k´TJKvf yP~PZ, KmuP’ ßkÅRZJr TJrPe ‰fKr ßkJvJPTr TjPaAjJr ßlrf FPxPZÇ KmPhvL ßâfJrJ FUj Ijq© ‰fKr ßkJvJPTr mJ\Jr UMÅ\PZjÇ YLPj ‰fKr ßkJvJT KvP· Totrf v´KoTPhr ßmfj mOK≠ kJS~J~ mJÄuJPhPvr FTaJ KmvJu x÷JmjJ ‰fKr yP~KZuÇ KT∂á rJ\QjKfT IK˙KfvLufJ S yrfJPur rJ\jLKfPf ãKfV´˜ yPò ßkJvJT Kv·Ç CKÆVú ßkJvJT rlfJKjTJrTPhr kJPv hÅJzJPjJr ßTC ßjAÇ kKrK˙Kf FUj Foj kptJP~ ßkÅRPZPZ ßp, Èxm hPur IÄvV´yPer oiq KhP~ ßp KjmtJYj', ßxA KjmtJYPjr x÷JmjJ iLPr iLPr TPo @xPZÇ k´iJj KmPrJiL hPur ßjfJPhr KmÀP≠ FPTr kr FT oJouJ ßh~J, fJPhr \JKoj jJ KhP~ ß\Pu kJbJPjJ kKrK˙Kf \Kau TPr fáPuPZÇ hvo xÄxh KjmtJYjPT KWPr ‰fKr yP~PZ FT mz IKjÁ~fJÇ kKrK˙Kf FnJPm YuPf gJTPu KmFjKk KjmtJYj xÄâJ∂ ßTJj @PuJYjJ~ IÄv ßjPm mPu oPj y~ jJÇ FojKT KjmtJYPj ßxjJ ßoJfJP~Pjr Kmw~KaS gJTPZ jJ∏ @rKkSPf FojKaA @PZÇ lPu Foj FTKa kKrK˙Kfr xOKÓ yPf pJPò, ßpUJPj ÊiM xrTJKr hu @r fJr xogtTrJA IÄv ßjPm, KmFjKk fgJ 18 hu IÄv ßjPm jJÇ KjmtJYj TKovj y~PfJ KjmtJYj xŒjú TrPm xJÄKmiJKjT mJiqmJiTfJr TJrPeÇ KmFjKkPT mJh KhP~ ßxA KjmtJYPjr ßTJj V´yePpJVqfJ gJTPm jJÇ oJKTtj IgtjLKfPf ÈKlxTJu K˛T'-Fr TgJ @orJ ÊPjKZuJoÇ IgtJ“ UJPhr KTjJPr IgtjLKfÇ pKh IgtjLKfPT mÅJYJPjJ jJ pJ~, VnLr UJPh kPz pJPm IgtjLKf, ßpUJj ßgPT IgtjLKfPT @r fáPu @jJ pJPm jJÇ SmJoJ k´vJxj ßxA IgtjLKfPT @kJff rãJ TPrKZuÇ mJÄuJPhPvr rJ\jLKf @\ IPjTaJ ÈUJPhr KTjJPr' FPx hÅJKzP~PZÇ FTaá ÈiJÑJ' ßUPuA kPz pJPm VnLr UJPhÇ fJA ÈrJ\jLKf'PT C≠Jr TrPm ßT? @oJPhr rJ\jLKfTPhr KhPT fJKTP~ @PZ k´J~ 16 ßTJKa oJjMwÇ k´P~J\j FTKa hNrhOKÓxŒjú Kx≠JP∂rÇ TPbJr Im˙JPj KVP~ rJ\jLKfPT UJPhr KTjJr ßgPT mÅJYJPjJ pJPm jJÇ AKfyJPxr FT TKbj xo~ kJr TrPZj @oJPhr rJ\jLKfTrJÇ Kx≠J∂ KjPf pKh @orJ ßhKr TKr, AKfyJx @oJPhr ãoJ TrPm jJÇ AKfyJx mz KjotoÇ ßh~JPur KuUj ßgPT @orJ KvãJ ßjm∏ @orJ ÊiM F k´fqJvJA TrPf kJKrÇ

SP~m Kc\JAj IJkjJr mqmxJ k´KfÔJj IgmJ mqKÜVf ßk´JlJAPur SP~mxJAa ‰frLr \Pjq IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV Tr∆j:

Please Call us on

07507 293 904

85 Myrdle Street, London E1 1HL


46 UmrJUmr

cJ~JjJr @hPuA KmmOKfr mrJf KhP~ F fgq \JjJ ßVPZÇ ßx≤ ku'x TqJPgcsJPu kNet xJoKrT optJhJ~ xoJKyf yPmj ßuRyoJjmL gqJYJrÇ ßaKuV´Jl \JKjP~PZ, xŒNet rJÓsL~ optJhJ~ S pgJpg nJmVJ÷Lpt m\J~ ßrPU ßuRyoJjmLPT KYrKmhJ~ \JjJPm KmsPajÇ \JjJ ßVPZ, gqJYJPrr ßvwTífqJjMÔJj Kk´P¿x cJ~JjJr ßvwTí f qJjM Ô JPjr @hPu yPmÇ ßhvKar rãevLu KvKmr S gqJYJPrr xogtTrJ hJKm TPrPZ, xJPmT k´iJjoπL S ßjJPmu \~L CA¿aj YJKYtPur oPfJ TPr fJr ßvwTíPfqr @P~J\j TrJ ßyJTÇ pKhS oO f á q r @PV oJVtJPra gqJYJr mPu ßVPZj, fJr ßvwTíPfq IpgJ Igt IkYP~r ßTJj hrTJr ßjAÇ KT∂á TqJPorj xrTJr gqJYJPrr F AòJPT v´≠J \JKjP~PZj KbTA fPm ßvwTíPfq xm irPjr @P~J\jA kNetJñnJPm TrJ yPmÇ IjqKhPT gqJYJPrr orPhy hq Kr\ ßyJPau ßgPT oñumJr xTJPu ˙JjJ∂r TrJ yP~PZÇ fPm fJr orPhy @kJff ßTJgJ~ rJUJ yPò ßx xŒPTt rJÓs L ~nJPm KTZM A \JjJPjJ y~KjÇ ßvwTíPfqr @PVr Khj oñumJr fJr orPhy rJUJ yPm KmsKav kJutJPoP≤Ç ßxJomJr ßgPT gqJYJPrr mJKzr xJoPj Knz TrPZj xogtTrJÇ @oJr ßvwTíPfq Igt IkY~ j~ oOfáqr IPjT @PV oJVtJPra mqJPrJPjx gqJYJr mPu ßVPZj, @oJr ßvwTífqJjMÔJPj IpgJ IPgt r IkY~ TrJr hrTJr ßjAÇ @oJr oOfPhy KjP~ xJoKrT KmoJj ßvJnJpJ©JrS k´P~J\j ßjAÇ gqJYJr KmvõJx TrPfj, FPf ÊiM IPgtr Ikmq~ y~Ç xJiJre oJjMPwr TPrr aJTJ FnJPm mq~ TrJ ßvJnjL~ j~Ç gqJYJPrr mºá S oMUkJ© uct ßmu FnJPmA \JjJPuj ßuRyoJjmLr AòJr TgJÇ uct ßmu @rS mPuj, KfKj TUPjJA rJÓs L ~ kpt J P~

12 - 18 April 2013 m SURMA

ßvwTí f qJjM Ô Jj k´ f qJvJ TrPfj jJÇ fJr kKrmJrS F mqJkJPr fJr xPñ FTofÇ rJPÓsr @P~J\Pj ßvwTí P fqr IjM Ô JjPT gqJYJr pgJgtS oPj TrPfj jJÇ FKhPT fJr kKrmJPrr kã ßgPT muJ yP~PZ, gqJYJPrr TKlPj láu jJ KhP~ fJr nÜrJ ßpj Fxm Igt hJfmq k´KfÔJPj hJj TPrjÇ CPuäUq, ßxJomJr KmsPaPjr ˙JjL~ xo~ xTJu 11aJ 28 KoKjPa gqJYJr hq Kr\ ßyJPaPu ߈sJPT @âJ∂ yP~ oJrJ pJjÇ gqJYJr ßjA @PZ gqJYJKr\o oJVtJPra gqJYJr (1925-2013) KmÄv vfJ»Lr xmPYP~ k´nJmvJuL rJ\QjKfT ßjfíPfôr oPiq Ijqfo KZPujÇ fJr A¸Jf hO| oPjJmu @r TPbJrfJr \jq muJ yPfJ ßuRyoJjmLÇ KfKj KmsPaPjr k´go jJrL k´iJjoπL ßfJ mPaA, Kmv vfPT Ijq ßTJj KmsKav k´iJjoπL FfKhj cJCKjÄ KˆsPar mJKxªJ gJPTjKjÇ 1979 xJu ßgPT 1990 kpt∂ hLWt xo~ ãofJ~ KZPuj KfKjÇ gqJYJr ßVJaJ k´\Pjìr Skr ˙J~L k´nJm ßrPU ßVPZjÇ xLoJjJ ßkKrP~ ßxA k´nJm kPzPZ ACPrJkxy KmvõrJ\jLKfr SkPrSÇ Të a jLKfPf KfKj KZPuj xlu FT\j rJÓsjJ~TÇ vLfupMP≠r mJ˜mfJ~ f“TJuLj oJKTtj ßk´KxPc≤ ßrJjJ KrVJPjr xPñ WKjÔ xŒTt VPz fá P uKZPuj KfKjÇ hM \ PjA TKoCKj\Por ßWJrKmPrJiL KZPujÇ FojKT ßxJKnP~f ACKj~j ßjfJ KoUJAu Vmt J PYPnr xPñS FTJKiTmJr KoKuf yP~KZPuj gqJYJr FmÄ CnP~r oPiq kJr¸KrT ßmJ^JkzJ VPz CPbKZuÇ KmÄv vfJ»Lr KÆfL~JPit ACPrJk fgJ KmPvõr AKfyJx ßgPT VmtJPYPnr jJo oMPZ pJS~Jr ßTJj x÷JmjJ ßjA, ßfoj gqJYJPrrS gJTPm jJÇ ACPrJkL~ ACKj~Pjr xPñ Kms P aPjr \Kau xŒPTt r

vJoxMu CuJoJ yprf IJuäJoJ láufuL ZJPym KTmuJy rJyoJfáuäJKy IJuJAKyr k´KfKÔf ÆLKj KUhoPfr Ijjq xÄVbj

IJj&\MoJPj IJu AxuJy ACPT- Fr K©-mJKwtT xPÿuj S KjmtJYj 2013

fJKrU : 14 FKk´u 2013, rKmmJr ˙Jj : S~JaJr KuKu yu, 69-89 oJAuF¥ ßrJc, u¥j xo~ : hMkMr 1aJ ßgPT KmTJu 6aJ

ßãP©S gqJYJPrr nëKoTJ oPj rJUJr oPfJÇ FTKhPT KfKj Kms P aPjr \jq KmPvw KTZM IKiTJr @hJ~ TPrKZPuj mPa, IjqKhPT FTT rJ\J KyPxPm AAC-r KmTJv FmÄ kNmt ACPrJPkr ßhvèPuJPT FA rJÓsP\JPa ˝JVf \JjJPjJr ßãP© AKfmJYT në K oTJ kJuj TPrPZjÇ ßvJPTS ßrJPwr @èj pMÜrJP\qr xJPmT k´iJjoπL oJVtJPra gqJYJPrr oOfáqr kr fJr Kj\ ßhPv Kov´ k´KfKâ~J ßhUJ KhP~PZÇ FTKhPT gqJYJPrr xogtTrJ u¥j˙ fJr mJKzr xJoPj láPuu ÊPnòJ \JjJPòj, IjqKhPT KmPrJiLrJ KmPvwf mJok∫LrJ fJr oOfáqPf rJ˜J~ C“xm TrPZjÇ gqJYJrKmPrJiL F irPjr FThu ßuJPTr xPñ kMKuPvr xÄWwtS yP~PZÇ FPf Z~ kM K uv Tot T ft J @yf yP~PZjÇ fJPhr oPiq FT\Pjr Im˙J èÀfrÇ ßuRy oJjmLr oOfáqPf \JfL~ ßvJPTr @SfJ~ ßpUJPj KmweúfJ KWPr iPrPZ ßVJaJ KmsPajmJxLPT ßxUJPj mJok∫LPhr ßrJPwr mMÆM h fJPhr I∂”xJrvNjqfJ k´oJe TrPZ mPu oPj TPrj KmsKav KmPväwTrJÇ xoJPuJYjJr TJbVzJ~ gqJYJr 87 mZr m~Px oJrJ ßVPuj oJVtJPra gqJYJrÇ fJr k´nJm ßhv S TJPur xLoJjJ ßkKrP~ @\S Iãf rP~PZÇ v©∆-Ko© xmJA FTmJPTq FTgJ ˝LTJr TrPZj @\PTr ßk´ãJkPa ÊÀ yPò fJr jfáj oNuqJ~jÇ pM≠krmftL ACPrJPk IPjT ßjfJA ãofJ~ FPxPZj, ßVPZjÇ TJptTJu ßvw yS~Jr kr fJPhr KWPr @V´Py nJaJ kPzPZÇ KT∂á ãofJr ßTª´ ßgPT hNPr xPr pJS~Jr krS TJrS TJ\Tot KjP~ YYtJ YPu @xPZ∏ Foj hOÓJ∂ UMmA KmruÇ oJVtJPra gqJYJr KZPuj FojA FT mqKÜfôÇ ijfπ, jJ xoJ\fπ mJ TKoCKj\o? vLfu pMP≠r xo~ FA hMA rJÓs S xoJ\mqm˙Jr xÄWJfA KZu KmfPTtr oNu Kmw~Ç oJVtJPra gqJYJr fJPf ßpJV TrPuj ÈgqJYJKr\o'Ç rãevLu, hKãek∫L mqJrPjx gqJYJr KmsPaPjr Igt j LKfPT @oN u kKrmft P jr kPg KjP~KZPujÇ fJr xÄÛJr TotxNKYr lPu ßVJaJ xoJP\ KmvJu kKrmft j FPxKZuÇ rJPÓs r nëKoTJ TKoP~ oMÜmJ\JPrr yJPf rJv fáPu KhPf KVP~ IPjT ßãP© xrTJKr mq~ jJaTL~ oJ©J~ TKoP~ KhP~KZPuj KfKjÇ hKãek∫LPhr TJPZ KfKj KZPuj hM K ht P j ßhPvr ©JfJÇ IjqKhPT UKj v´KoTPhr IPjPT @\S fJPT ãoJ TrPf kJPrjKjÇ fPm v©∆-Ko© xmJA FTmJPTq fJr ˙J~L k´nJPmr TgJ ˝LTJr TPrjÇ ßp ßTJj ßhv xÄÛJr k´Kâ~J ÊÀ TrPu @\S gqJYJPrr ZJ~J ßhUPf kJ~ IPjPTÇ ACPrJPkr mft o Jj @Kgt T S Igt Q jKfT xÄTPar xo~S xrTJKr mq~, TJbJPoJVf xÄÛJPrr oPfJ Kmw~ mJzKf èÀfô kJPòÇ xoJPuJYTrJ ÈgqJYJrL~' TJ~hJr TgJ muPZjÇ

ßjfJTotLr CP¨Pv jfáj TPr ßjS~Jr xo~ FPxPZÇ Vf vKjmJr ßxRKh @rPm kKm© SorJ kJuj ßvPw KmFjKkr ßxRKh @rm ßTª´ L ~ TKoKar (kKÁoJûu) k´KfKjKi xnJ~ fJPrT ryoJj F TgJ mPujÇ xN© \JjJ~, ß\¨Jr ßyJPau yKu-Aj-xJuJPor muÀPo @P~JK\f SA xnJ~ ßxRKh KmFjKkr xnJkKf @yPoh @uL oM K Tm xnJkKffô TPrjÇ fJPrT ryoJj mPuj∏ Vf 5-6 mZr iPr @oJr S K\~J kKrmJPrr Skr ßp KjptJfj yP~PZ, ßhv S oJjMPwr ˝JPgt fJ mMPTr VnLPr ßYPk ßrPUKZÇ @Ko KmvõJx TKr ßjfJTotLrS ßhPvr ˝JPgt ßxA pπeJ mMPT ßYPk rJUJr vKÜ @PZÇ KfKj FUjS vJrLKrTnJPm xŒNet xM˙ jj \JKjP~ mPuj∏ fJr ßhPv ßlrJ Kjntr TrPZ xM˙fJr SkrÇ fJPrT ryoJj F k´xPñ mPuj, ÈKYKT“xJr \jq KmPhPv @xPf yPm @Ko fJ \JjfJo jJÇ FaJ muPf kJrPmj KpKj @oJPT hMKj~J~ kJKbP~PZjÇ @Ko FUPjJ kMPrJkMKr xM˙ j~Ç' xnJ~ ßjfJTotLr KmKnjú k´Pvúr \mJmS ßhj fJPrT ryoJjÇ ßhPvr @AjvO⁄uJ kKrK˙Kf KjP~ CPÆV k´TJv TPr KmFjKkr F KxKj~r nJAx ßY~JroqJj mPuj, Vf 42 mZPr mJÄuJPhPvr AKfyJPx @AjvO⁄uJ kKrK˙Kfr F rTo ImjKf ßhUJ pJ~KjÇ @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xhxqrJ xrJxKr èKu TPr oJjMw oJrPZ, pJ KmKnjú oJjmJKiTJr xÄ˙J fJPhr KrPkJPat fJ mPuPZÇ @AjvO⁄uJr ImjKfPf ßhPvr oJjMPwr oPfJ KmPhPvr oJjMw S @∂\t J KfT xÄ˙JèPuJ @fKïfÇ k©kK©TJ~ FPxPZ ßhPvr xJiJre oJjM w KmYJr-mqm˙J KjP~S @fKïfÇ KmYJr KmnJVPT kMPrJkMKr huL~Tre TrJ yP~PZÇ xnJ~ KfKj mftoJj xrTJr KmKnjú hMjtLKfPf \Kzf mPu IKnPpJV TPrjÇ fJPrT ryoJj mPuj, ˝JiLjfJr kr @\ kpt ∂ ßTJPjJ @∂\tJKfT xÄ˙J xrTJPrr Cókh˙ ßuJT hMjtLKfr xPñ \Kzf FojaJ mPuKjÇ KT∂á F xrTJPrr xoP~ KmvõmqJÄT k´oJe TPr KhP~PZ k∞J ßxfár hMjtLKfPf xrTJPrr CókptJP~r ßuJT \KzfÇ k´xñf, 2007 xJPur 7 oJYt fJPrT ryoJjPT ßV´¬Jr TPr ßxjJ xoKgtf f“TJuLj f•ôJmiJ~T xrTJrÇ mKª Im˙J~ fJr Skr KjptJfj TrJ y~ mPu IKnPpJV rP~PZÇ 2008 xJPur 11 ßxP¡’r KYKT“xJr \jq \JKoj KjP~ u¥Pj pJj fJPrT ryoJjÇ hLWtKhj ßxUJPj KYKT“xJ ßjjÇ Vf 1 FKk´u kKm© SorJ kJuPjr \jq u¥j ßgPT ßxRKh @rPm pJjÇ k´J~ 5 mZr kr F k´go KfKj u¥Pjr mJAPr ßTJjS ßhPv ßVPuj FmÄ rJ\QjKfT TotxNKYPf IÄv KjPujÇ Vf ßrJmmJr fJPrT ryoJj ßxRKh @rm ßgPT xkKrmJPr u¥Pj KlPr pJjÇ

k´iJj IKfKg : yprf IJuäJoJ ÉZJoM¨Lj ßYRiMrL láufuL xnJkKf- mJÄuJPhv IJj&\MoJPj IJu AxuJy

xnJkKf : yprf oJSuJjJ yJKl\ IJ»Mu \Kuu ßk´KxPc≤- IJj&\MoJPj IJu AxuJy ACPT IJj&\MoJPj IJu AxuJy ACPTr xTu xhxqPhr CkK˙f yS~Jr \jq IjMPrJi TrJ yPò

Cover your body with style and image

269 Green Street, Forest Gate London E7 8 LJ Tel: 020 8552 6358, Fax: 020 8552 3698 www.pujasilkhouse.com, info@pujasilkhouse.com


UmrJUmr 47

SURMA m 12 - 18 April 2013

fJPumJPjr TJ~hJ~

oyuxy ßhvPk´KoT xm oJjMPwr oPjÇ IPjPT FA ßVJÔLPT @UqJK~f TPrPZj ÈmJÄuJPhvL fJPumJj' jJPoÇ F oMyëPft ßhPv jfáj rJ\QjKfT YqJPu† KyPxPm @KmntNf yP~PZ FrJÇ jJK˜T mäVJrPhr vJK˜r hJKmPf FTKa IrJ\QjKfT TotxNKYr jJPo ßylJ\Pf AxuJPor uÄoJYt krmftL oyJxoJPmv ßgPT 13 hlJ hJKm @\ \joPj jJjJ @vïJr \jì KhP~PZÇ @Puo xŒshJ~ ßfJ ßTJPjJ rJ\QjKfT hPur IjMxJrL yS~Jr TgJ j~Ç fJPhr hJKmS KZu FTKaÇ @r fJ yPò AxuJo S yprf oMyÿh (xJ”)-ßT TaJã TPrPZ Foj mäVJrPhr vJK˜ KjKÁf TrJÇ ßxA hJKm FUj rJÓs mqm˙J S xÄKmiJj kKrmftj; FojKT ßhPvr IPitT \jPVJÔL jJrL xoJ\PT WPr mªL TrJr hJKmPf kKref yP~PZÇ xrTJPrr @PkJxTJoL oPjJnJm, ßylJ\Pfr TotxNKYPf k´iJj KmPrJiL hu KmFjKkr xrJxKr xogtj FmÄ ãofJxLj oyJP\JPar vKrT \JfL~ kJKatr kJKj S UJmJr KmfrPer kr ßylJ\Pfr Foj hJKmPf xm rJ\QjKfT hu FUj jPzYPz mxPZÇ ßylJ\Pf AxuJoLr @Kor @uäJoJ @yoh vlL k´TJPvq \JoJfKmPrJiL TgJmJftJ muPuS fJPhr TotxNKYPf \JoJf-KvKmPrr xm rTPor xyPpJKVfJ ßp KZu fJS FUj ¸ÓÇ @r fJA ßylJ\Pfr mqJjJPr @PuoPhr Foj hJKmr ßjkPgq ßhvPT fJPumJj rJPÓs kKref TrJr TëaPTRvu KyPxPm ßhUPZj ßhPvr xMvLu xoJ\ S jJrL ßj©LrJÇ FA ßVJÔLr KmÀP≠ ßxJóJr yP~PZ CPbPZ oMKÜpMP≠r kPãr KmKnjú rJ\QjKfT hu S xJoJK\TxJÄÛíKfT xÄVbjÇ FoKj kKrK˙Kf VnLr CPÆV k´TJv TPr ßhPvr KmKvÓ\PjrJ mPuj, mJÄuJPhv @\ FT \Kau rJ\QjKfT @mPftr oPiq kPzPZÇ FTKhPT YuoJj yJjJyJKj S xÄWJPfr TJrPe \j\Lmj IKfÔ yP~ CbPZ, IjqKhPT ãKfV´˜ yPò ßhPvr IgtjLKfÇ @r F\jq oNuiJrJr rJ\QjKfT huèPuJr IxKyÌáfJ S hNrhKvtfJr InJmPTA hJ~L TPrPZj fJrJÇ ßylJ\Pf AxuJo S fJPhr ßjkgq vKÜ \JoJf-KvKmrPT mJÄuJPhvL fJPumJj @UqJK~f TPr S~JTtJxt kJKatr xnJkKf rJPvh UJj ßojj mPuj, FTJ•Prr oPfJ fJrJ @oJPhr xJoPj jfáj TPr YqJPu† ZáPz KhP~PZÇ FA YqJPu† @PVS KZu; FUPjJ @PZÇ FTJ•Prr ßYfjJ~ GTqm≠ yP~ fJPhr k´Kfyf TrPf yPmÇ fPm F mqJkJPr FTJ•Prr WJfT hJuJu KjoNtu TKoKar nJrk´J¬ xnJkKf vJyKr~Jr TKmr oPj TPrj, ßylJ\Pf AxuJo Éa TPr oJPb jJPoKjÇ fJrJ IPjT @PV ßgPTA xÄVKbf yKòuÇ ßxRKhKnK•T ßmxrTJKr xÄ˙J rJPYf @u AxuJKo jæA hvPTr ÊÀ ßgPTA FPhPvr oJhsJxJèPuJPf IPgtr ß\JVJj KhP~ @xPZÇ yJayJ\JrL oJhsJxJ ßgPT @lVJKj˜JPj K\yJPhr jJPo \Kñ KrâáPar Kmw~KaS Fr IÄvÇ @r \JoJPfr xPñ ofKmPrJi oMPU oMPU gJTPuS \JoJf FPhr kMPrJkMKr mqmyJr TPrPZÇ \JoJPfr @lVJKj˜JPj k´Kvãek´J¬ oiqo xJKrr ßjfJrJ FUj ßylJ\Pfr mqJjJPr rP~PZÇ FKa \JoJPfr IKf kMPrJPjJ ßTRvuÇ Kmvõ\MPz fJrJ mJrmJr ßnJu kJP jfáj xÄVbj KjP~ @KmntNf yP~ FnJPmA KaPT @PZÇ pUj ßTJPjJ ßhPvr oJjMw jJjJ TJrPe \JoJfPT IkZª TrPf ÊÀ TPrPZ, fUjA fJrJ mqJjJr mhPuPZÇ fJrJ \JoJf KmPrJiL yPu Vf 20 oJYt ‰hKjT xÄV´JPo ßylJ\Pfr @KoPrr KmPvw KYKb ßToj TPr ZJkJ y~ fJ KjP~ k´vú fáPuj vJyKr~Jr TKmrÇ ßylJ\Pfr mqJjJPr ßhPvr xJiJre oJjMw uÄoJPYt IÄv KjP~PZ FojKa KmvõJxPpJVq j~ CPuäU TPr KfKj mPuj, uÄoJYt KjP~ \JoJf ßjfJPhr xPñ ßaKuPlJj xÄuJkS KmKnjú VeoJiqPo FPxPZÇ ÈßylJ\Pf AxuJo' @xPu FUj ÈßylJ\Pf \JoJPf AxuJoL'Ç vJyKr~Jr TKmr uÄoJYt krmftL xoJPmv ßgPT CóJKrf xm mÜmqA rJ\QjKfT CPuäU TPr mPuj, FPhr hJKm ßoPj KjPu ßfJ @oJPhr k´iJj hMA hPur hMA ßj©L rJÓsãofJ~ gJTPf kJrPmj jJÇ @r APfJoPiq ßfJ ßylJ\f xrTJrPT jJK˜T mPuPZÇ ßylJ\Pfr TJptâoPT rJ\QjKfT iJªJmJK\ KyPxPm CPuäU TPr KfKj @PrJ mPuj, 1993 xJPu \JoJf ßjfJ oKfCr ryoJj Kj\JoL mäJxPlKo Kmu \oJ KhP~KZuÇ SA xo~ pM≠JkrJPir KmYJPrr hJKmPf KjoNtu TKoKar @PªJuj fáPñ KZuÇ kPr 2001 xJPu KmFjKkr xPñ ãofJ~ ßgPTS KT∂á SA Kmu KjP~ TgJ mPuKjÇ fUj FA ßylJ\f ßjfJrJS oMPU TáuMk FÅPa mPxKZPujÇ FUj fJrJ ßhvPT fJPumJj rJPÓs kKref TrPf Fxm hJKm @mJr fáuPZjÇ F k´xPñ KfKj xrTJr, KmPrJiL huxy rJ\QjKfT huèPuJr @PkJxTJoL oPjJnJPmr xoJPuJYjJ TPr mPuj, ßTCPa xJPkr xPñ xŒTt y~ jJÇ SrJ ßp ßTJPjJ xo~ ßZJmu oJrPmAÇ @r SrJ ßp mJÄuJPhvPT @lVJj mJjJPm ßx xMPpJVS ßjAÇ KmKmKxr xPñ FT xJãJ“TJPr k´iJjoπL ßvU yJKxjJ ¸ÓA mPuPZj, mJÄuJPhv FTKa IxJŒshJK~T VefJKπT ßhvÇ FUJPj mäJxPlKo @APjr hrTJr ßjAÇ

vJyKr~Jr TKmr xrTJPrr k´Kf \Kñ S ßoRumJhL f“krfJ fh∂ TrJ xJPkPã \Kzf xÄVbjPT KjKw≠ TrJr hJKm \JjJjÇ mwtL~Jj TëajLKfT S~JKu Cr ryoJj mPuj, ßylJ\Pfr @KmntJPm ImJT yS~Jr oPfJ KTZá ßjAÇ fPm FKaS xKfq, vJK∂Kk´~ IxJŒshJK~T mJÄuJPhPvr oJjMw FPhr ßhRrJ®q ßmKvKhj xyq TrPm jJÇ TJre mJÄuJPhv kJKT˜Jj mJ @lVJKj˜JPjr oPfJ j~Ç KfKj @PrJ mPuj, ßhPvr F kKrK˙KfPf xrTJPrr Skr IPjT KTZá Kjntr TrPZÇ ßylJ\Pfr hJKm S xKyÄx @YrPer KmÀP≠ APfJoPiq ÊÀ yS~J xMvLu S jJrL xoJP\r @PªJujPT @˙J~ KjP~ xrTJrPT FPhr TPbJrnJPm hoj TrPf yPmÇ KfKj @vJ k´TJv TPrj, xrTJr hs∆f F mqJkJPr k´P~J\jL~ khPãk ßjPmÇ kJvJkJKv KfKj rJ\QjKfT, xJoJK\T, xJÄÛíKfT S iotL~ ßjfJPhr FTPpJPV ßhvPT xÄWJPfr yJf ßgPT rãJr @øJj \JjJjÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~r xJPmT KnKx S KmvõKmhqJu~ o†MKr TKovPjr ßY~JroqJj IiqJkT F ßT @\Jh ßYRiMrL mPuj, xrTJr pM≠JkrJPir KmYJr YJ~ fJA Ve\JVre oPûr kPã rP~PZÇ oMxKuo \jPVJÔLr IjMnëKfr TgJ KmPmYjJ~ ßrPU xrTJr mäVJrPhr KmÀP≠ mqm˙J KjP~PZ FmÄ @PuoPhr IrJ\QjKfT TotxNKYr IjMPoJhj KhP~PZÇ FUj FKa ¸Ó yP~PZ, ßylJ\f k´VKfvLufJ S @iMKjTfJr KmÀP≠ TgJ muPZÇ fJrJ mMP^ mJ jJ mMP^ \JoJf-KvKmPrr kPãA TJ\ TrPZÇ F ßhPvr oJjMw iotnLÀ, vJK∂Kk´~ S k´VKfvLu ßYfjJrÇ fJA xrTJrPT ßTRvPu xTuPT KjP~ kKrK˙Kf ßoJTJPmuJ TrPf yPmÇ ßylJ\Pf AxuJPor TotxNKY xŒPTt jJrLPj©L KvKrj @UfJr mPuj, FKa ¸Ó ßp xmKTZMrA oNPu rP~PZ \JoJPf AxuJoLÇ @r ßylJ\Pfr hJKm ßoPj KjPu ßhv FTKa oiqpMVL~ rJPÓs kKref yPmÇ KfKj xTuPT ßhvPT \Kñ S fJPumJj rJPÓs kKref TrJr wzpPπr KmÀP≠ ÀPU hÅJzJPjJr @øJj \JKjP~ mPuj, ßhPvr IPitT \jPVJÔL jJrL pJrJ ßhPvr IgtjLKfPf èÀfôkNet ImhJj ßrPU YPuPZÇ FUj jJrL-kMÀPwr oPiq KmnJ\j ßrUJ ßaPj ßylJ\Pfr @SfJ~ \JoJKfrJA jJrLr IV´VKfPT ßrJi TrPf YJAPZÇ mäJxPlKo @Aj TrPf yJKxjJPT mJiq TrJ yPm : oMlKf A\JyJÀu ßylJ\Pf AxuJo mJÄuJPhPvr jJP~Pm @Kor S 18 huL~ ß\JPar vKrT ßj\JPo AxuJoL kJKatr ßY~JroqJj oMlKf A\JyJÀu AxuJo ßYRiMrL mPuPZj, mJÄuJPhPv ãofJ~ gJTPf yPu FmÄ ãofJ~ ßpPf yPu ImvqA mäJxPlKo @Aj k´e~j TrPf yPmÇ mäJxPlKo @Aj ZJzJ ãofJ~ gJTJ pJPm jJ FmÄ ãofJ~ @xJS pJPm jJÇ fJA k´iJjoπL ßvU yJKxjJPT F @Aj k´e~j TrPf mJiq TrJ yPmÇ TJre F @Aj TPrA k´iJjoπLPT ãofJ~ gJTPf yPmÇ FZJzJ jJrL jLKfPf ßTJr@j-xMjúJPyr xPñ xJÄWKwtT xm iJrJ-CkiJrJ mJKfu S k´iJjoπLPT TrPf yPm mPu KfKj \JjJjÇ oñumJr KmTJPu ßylJ\Pf AxuJo mJÄuJPhv @P~JK\f FT uMPTJYáKr S ßVJkjL~ xÄmJh xPÿuPj KfKj Fxm TgJ mPujÇ xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜmq kJb TPrj xÄVbPjr ßTª´L~ TKoKar xJÄVbKjT xŒJhT oJSuJjJ @K\\Mu yT AxuJoJmJhLÇ xÄmJh xPÿuPj KfKj vJymJPVr @PªJuPj IÄvV´yeTJrLPhr KmÀP≠ fLms KmPwJhVJr S TPbJr xoJPuJYjJ TPr mPuj, ßxUJPj jJrLrJ kr kMÀwPhr yJf iPr ߡJVJj ßh~ @r jJYJjJKY TPrjÇ pJ vJuLjfJ KmmK\tfÇ ßylJ\Pf AxuJPor cJTJ ßxJomJPrr yrfJu S xÄVbPjr ßjfJTotLPhr Skr yJouJr metjJ fáPu irPf F xÄmJh xPÿuPjr @P~J\j TrJ y~Ç xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜPmq @K\\Mu yT AxuJoJmJhL mPuj, @oJPhr vJK∂kNet yrfJPu Y¢V´JPor uJuUJj mJ\Jr, kKa~J, @PjJ~Jr, lKaTZKzxy ßhPvr KmKnjú ˙JPj xrTJr huL~ ZJ© S pMm xÄVbPjr ßjfJTotLrJ xv˘yJouJ TPrÇ FPf @oJPhr k´J~ 50 \j ßjfJTotL @yf yP~PZjÇ fJPhr oPiq TP~T \Pjr Im˙J èÀfr S @vïJ\jTÇ Vf 6 FKk´u jVrLr S~JxJ ßoJPz ßylJ\Pf AxuJPor Im˙Jj TotxNKY YuJTJPu xÄmJhTotLPhr Skr yJouJr WajJr \jq hM”U k´TJv TPrj @K\\Mu yT AxuJoJmJhLÇ xÄmJh xPÿuPj xÄVbPjr ßTª´L~ TKoKar jJP~Pm @Kor yJPl\ fJ\Mu AxuJo, pMVì oyJxKYm oJSuJjJ oAjMK¨j ÀyL, xJKyfq S k´KvãeKmw~T xŒJhT oMlKf yJÀj A\JyJr, yJPl\ ßoJyJÿh l~xJu k´oMU CkK˙f KZPujÇ pJ @PZ mäJxPlKo @APj xŒ´Kf mäJxPlKo @Aj KjP~ @PuJYjJ-xoJPuJYjJr ^z mAPZÇ ßylJ\Pf AxuJPor 13 hlJ hJKmr oPiq KTZM hJKmr TJrPe F @Aj @PuJYjJ~ @PxÇ KTZM oJjMw @AjKa xŒPTt \JjPuS IPjPTrA Kmw~Ka KjP~ @V´Pyr ßvw ßjAÇ TL kKrPk´KãPf, TPm FmÄ TJrJ TPrKZu F @Aj, Foj k´vú \JVJaJA ˝JnJKmTÇ F @APjr xJ\J

xŒPTtS @V´y gJTJ I˝JnJKmT KTZMA j~Ç FKhPT VfTJu xTJPu KmKmKxPf k´TJKvf k´iJjoπL ßvU yJKxjJ FT xJãJ“TJPr mPuPZj, ÈßhPv mäJxPlKo @APjr kKrT·jJ ßjAÇ' CAKTKkKc~J, @u \JK\rJ S kJKT˜JPjr k´nJmvJuL ‰hKjT hq cPjr k´KfPmhj ßgPT \JjJ pJ~, 1 yJ\Jr 450 mZr @PV ßrJPor xJo∂ rJ\JrJ KUsˆJj TqJgKuT YJPYtr pJ\TPhr xyJ~fJ~ \jVPer Skr iPotr jJPo ßp IfqJYJr TPrKZu fJr jJoA ßhS~J y~ mäJxPlKoÇ fPm AxuJPor AKfyJPx F irPjr @APjr ßTJjS iJreJ ßjAÇ mäJxPlKo oJPj, Èiot KjªJ' mJ ÈBvõr KjªJ'Ç xJo∂ rJ\JPhr @oPu rJ\J-mJhvJyPhr muJ yPfJ BvõPrr k´KfKjKiÇ fJA fJPhr KmÀP≠ KTZM muJ oJPjA ÈBvõPrr KmÀP≠ muJ' mPu hJKm TrJ yPfJÇ ßx xo~ rJ\J-mJhvJyPhr IjqJ~-IfqJYJPrr KmÀP≠ pJPf ßTJjS @PªJuj VPz CbPf jJ kJPr, ßx\jq mäJxPlKo jJPor SA TJPuJ @Aj ‰fKr TrJ yP~KZuÇ \JjJ pJ~, kJKT˜JPjr ‰˝rvJxT ß\jJPru K\~JCu yT AxuJo iPotr jJPo ‰˝rvJxj KaKTP~ rJUPf oiqpMPVr FA @AjKaPT iJr TPrÇ kJKT˜JPjr h§KmKiPf fJ xÄpMÜ TrJ y~Ç kJKT˜Jj ßkjJu ßTJc YqJ¡Jr 15-Fr KmKnjú iJrJ~ fJ CPuäU TPr Fr vJK˜r kKroJe pJmöLmj TJrJh§ ßgPT oOfáqh§ kpt∂ rJUJ y~Ç ßkjJu ßTJPcr 295 iJrJ~ muJ yP~PZ, ÈßTJPjJ iotPT ßy~ k´Kfkjú TrJr uPãq ßTJPjJ iotL~ CkJxjJu~ @âoe TrJ mJ ßy~ TrJ, 295(T) ßTJPjJ iotL~ xŒ´hJ~PT mJ fJPhr KmvõJxPT @WJf TrJ mJ IkoJj TrJr \jq ßTJPjJ KTZM muJ mJ TrJ, 295(U) ßTJPjJ iotV´P∫r IkoJj, ßpoj ßTJr@j, 295(V) oyJjmL (xJ.) xŒPTt IkoJjxNYT mJ WOeq mÜmq ßhS~J, (296) ßTJPjJ iotL~ xoJPmPv mJiJ xOKÓ TrJ, (297) ßTJPjJ iotL~ Tmr˙JPj ßm@AKj IjMk´Pmv TrJ, (298) iotL~ IjMnëKfPf @WJf KhP~ ßTJPjJ TgJ muJ, 298(T) ßTJPjJ iotL~ mqKÜfôPT IkoJjxNYT ßTJPjJ CkJKi ßhS~J, 298(U) ßTJPjJ iotL~ mqKÜ mJ ˙Jj xŒPTt k´YKuf xÿJKjf KmvõJPxr IkmqmyJr TrJ mJ ßy~ TrJ, 298(V) @yoKh~J mJ TJKh~JKj xŒ´hJP~r ßTC pKh KjP\PT oMxKuo mPu kKrY~ ßh~ IgmJ fJr iot k´YJr TPrÇ' F @APj IPjTPTA pJmöLmj FmÄ oOfáqhP§ hK§f TrJ y~Ç kJKT˜JPj YJuM TrJ mäJxPlKo ßgPT ßjS~J @APjr hMKa iJrJ KTZMaJ kKroJ\tj TPr mJÄuJPhPvr xÄxPh Kmu @TJPr ßkx TPrKZPuj \JoJ~Jf ßjfJ oKfCr ryoJj Kj\JoLÇ iJrJ hMKa KZu, ßp mqKÜ AòJTífnJPm ßTJr@j KTÄmJ Fr ßTJPjJ IÄPvr ßTJPjJ ImoJjjJ, ãKfxJij S kKm©fJyJKj TrPm, fJPT pJmöLmj TJrJh§ k´hJj TrJ yPm FmÄ ßp mqKÜ ßoRKUT KTÄmJ KuKUfnJPm, AKñPf mJ mJKyqT mqmyJPrr oJiqPo k´fqã mJ kPrJãnJPm oyJjmL yprf oMyJÿh (xJ.) Fr kKm© jJPor ImoJjjJ TrPm ßx oOfáqhP§ hK§f yPm KTÄmJ pJmöLmj TJrJh§ ßnJV TrPm FmÄ fJPT \KroJjJS TrJ ßpPf kJPrÇ ßylJ\Pf AxuJPor 13 hlJ hJKmr oPiq hMKa hJKm mäJxPlKor @APjr jqJ~Ç Fr oPiq FTKa yPuJ∏ È@uäJy, rJxMu (xJ.) S AxuJo iPotr ImoJjjJ FmÄ oMxuoJjPhr KmÀP≠ Tá“xJ ßrJPi xPmtJó vJK˜ oOfáqhP§r KmiJj ßrPU \JfL~ xÄxPh @Aj kJx TrPf yPmÇ' IkrKa yPuJ∏ ÈTJKh~JKjPhr xrTJKrnJPm IoMxKuo ßWJweJ FmÄ fJPhr k´YJreJ S wzpπoNuT xm Ikf“krfJ mº TrPf yPmÇ'

ßylJ\Pfr 13 hlJ ßWJweJk© AxuJo ImoJjjJr k´KfmJh, jJK˜T mäVJrPhr TPbJr vJK˜xy 13 hlJr FTKa ßWJweJk© KhP~PZ ßylJ\Pf AxuJoÇ vKjmJr KmTJPu oKfK^Pur vJkuJ Yfôr xoJPmv ßgPT F 13 hlJ ßWJweJ ßhS~J y~Ç ßWJweJk© kJb TPrj ßylJ\Pf AxuJPor pMVìoyJxKYm oMlKf oJSuJjJ oMyJÿh l~\MuäJyÇ ßWJweJèPuJ yPuJ∏ 1. xÄKmiJPj @uäJyr Skr kNet @˙J S KmvõJx kMj”˙Jkj FmÄ ßTJr@j-xMjúJyKmPrJiL xm @Aj mJKfu TrJÇ 2. @uäJy, rJxMu (xJ.) S AxuJo iPotr ImoJjjJ FmÄ oMxuoJjPhr KmÀP≠ Tá“xJ ßrJPi xPmtJó vJK˜ oOfáqhP§r KmiJj ßrPU \JfL~ xÄxPh @Aj kJxÇ 3. TKgf vJymJVL @PªJuPj ßjfífôhJjTJrL ˝PWJKwf jJK˜T-oMrfJh FmÄ Kk´~ jmL (xJ.)-Fr vJPj \Wjq Tá“xJ rajJTJrL mäVJr S AxuJoKmPÆwLPhr xm Ikk´YJr mºxy TPbJr vJK˜hJPjr mqm˙J TrJÇ 4. mqKÜ S mJT˝JiLjfJr jJPo xm ßmyJ~JkjJ, IjJYJr, mqKnYJr, k´TJPvq jJrL-kMÀPwr ImJi KmYre, oñu k´hLk, ßoJomJKf k´öôujxy xm Km\JfL~ xÄÛíKfr IjMk´Pmv mº TrJÇ 5. AxuJoKmPrJiL jJrLjLKf, iotyLj KvãJjLKf mJKfu TPr KvãJr k´JgKoT ˜r ßgPT FTJhv ßv´eL kpt∂ AxuJo iotL~ KvãJPT mJiqfJoNuT TrJÇ 6. xrTJKrnJPm TJKh~JKjPhr IoMxKuo S xÄUqJuWM ßWJweJ FmÄ fJPhr k´TJvjJ, k´YJreJ S wzpπoNuT xm Ikf“krfJ mº TrJÇ 7. oxK\Phr jVr dJTJPT oNKftr jVPr „kJ∂r FmÄ ßhvmqJkL rJ˜Jr ßoJz S TPu\-nJKxtKaPf nJÛPptr jJPo oNKft ˙Jkj mº TrJÇ 8. \JfL~ oxK\h mJ~fáu ßoJTJrroxy ßhPvr xm oxK\Ph oMxKuäPhr KjKmtPWú jJoJ\ @hJP~ mJiJKmkK• S k´KfmºTfJ IkxJre FmÄ S~J\-jKxyf S iotL~ TJptTuJPk mJiJhJj mº TrJÇ 9. ßrKcS-ßaKuKnvjxy KmKnjú VeoJiqPo hJKz-aáKk S AxuJKo TíKÓTJuYJr KjP~ yJKxbJ¢J FmÄ jJaT-KxPjoJ~ ßjKfmJYT YKrP© iotL~ ßumJx-ßkJvJT kKrP~ IKnjP~r oJiqPo fÀe k´\Pjìr oPj AxuJPor k´Kf KmPÆwoNuT oPjJnJm xOKÓr Ikk´~Jx mº TrJÇ 10. kJmtfq Y¢V´Joxy ßhvmqJkL AxuJoKmPrJiL TotTJP§ \Kzf FjK\S FmÄ KUsˆJj KovjJKrèPuJr iotJ∂Trexy xm Ikf“krfJ mº TrJÇ 11. rJxMuPk´KoT k´KfmJhL @Puo-SuJoJ, oJhsJxJr ZJ© S ßfRKyhL \jfJr Skr yJouJ, hoj-kLzj, KjKmtYJr èKumwte FmÄ VeyfqJ mº TrJÇ 12. xJrJPhPvr TSKo oJhsJxJr ZJ©-KvãT, SuJoJ-oJvJP~U S oxK\Phr AoJo-UKfmPT ÉoKT-ioKT, n~nLKf hJjxy fJPhr KmÀP≠ xm wzpπ mº TrJÇ 13. IKmuP’ ßV´¬JrTíf xm @Puo-SuJoJ, oJhsJxJZJ© S ßfRKyhL \jfJPT oMKÜhJj, hJP~r TrJ xm KogqJ oJouJ k´fqJyJr FmÄ @yf S Kjyf mqKÜPhr ãKfkNrexy hMÏífTJrLPhr KmYJPrr @SfJ~ FPj TPbJr vJK˜ KhPf yPmÇ


48 UmrJUmr

xJÄVbKjT xÄTPa IxM˙fJr TgJ muPuS hPur xN©èPuJ muPZ, KfKj hPu \JoJ~JfKmPrJiL KyPxPm kKrKYfÇ xmtPvw hPur xojõ~TJrLr hJK~fô kJuPjr xo~ fJÅr xPñ ß\JPar Ijqfo vKrT \JoJ~JPfr aJjJPkJPzj ßuPV KZuÇ @mJr KfKj FA kKrK˙Kfr oMPUJoMKU yPf YJj jJÇ KmFjKkr xNP© \JjJ ßVPZ, fKrTMu hJK~fô KjPf rJK\ jJ yS~J~ SA kPh FUPjJ Ijq TJCPT hJK~fô ßhS~Jr Kx≠J∂ ßjjKj huL~ k´iJjÇ xJKmtT rJ\QjKfT kKrK˙Kf KmPmYjJ TPr UJPuhJ K\~J KjP\A @kJff xmKTZM ßhUnJu TrPZjÇ fPm ßTªsL~ TJptJuP~r hJ¬KrT TJ\èPuJ xŒJhPjr hJK~fô ßhS~J yP~PZ KmFjKkr ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJ vJoxMöJoJjPTÇ oñumJr ßgPT KfKj hJK~fô kJuj ÊÀ TPrPZjÇ xŒ´Kf TP~T hlJ~ KmFjKkr ßTªsL~ 17 \j ßjfJPT ßVs¬Jr TrJ yP~PZÇ Vbjfπ IjMpJ~L, xJÄVbKjT TJP\r hJK~Pfô gJTJ oyJxKYm S pMVì oyJxKYm KoKuP~ j~\Pjr oPiq kJÅY\jA TJrJVJPrÇ FT\j (PhPuJ~Jr ßyJPxj) oJrJ ßVPZj FmÄ FTKa kh vNjq rP~PZÇ mJKT hM\j yPuj rJ\vJyLr Ko\JjMr ryoJj S @Aj\LmL ßjfJ oJymMmCK¨j ßUJTjÇ huKar 19 xhPxqr ˙J~L TKoKar YJr\j FUj TJrJVJPrÇ FT\j (PhPuJ~Jr ßyJPxj) oJrJ ßVPZj FmÄ FT\j (fJPrT ryoJj) ßhPvr mJAPr gJTPZjÇ hPur CókptJP~r xN© muPZ, F Im˙J~ ßTJPjJ hJK~fô ßhS~J jJ yPuS dJTJ~ ßgPT huL~ xm TJP\ IÄv ßjS~Jr \jq ˙J~L TKoKar xhxq UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxjPT muJ yP~PZÇ ßVs¬Jr yS~J ßjfJPhr TJrJmJx hLWt yPu ßvw kpt∂ fJÅPTA hJK~fô ßhS~J yPf kJPr mPu oPj TrPZ hPur xN©èPuJÇ ßoJvJrrl hPu \JoJ~JPfr k´Kf jojL~ ßjfJ KyPxPm kKrKYfÇ fPm ˙J~L TKoKar xhxq @mhMu oAj UJj, KmFjKkr ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJ @oLr UxÀ oJyoMh ßYRiMrL, SxoJj lJÀT, nJAx ßY~JroqJj xJPhT ßyJPxj ßUJTJS fJÅr xPñ ßgPT hJK~fô kJuj TrPmjÇ KmFjKkr xJÄVbKjT TJ\ ßhUnJu TrPfj Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLrÇ @r ßTªsL~ h¬Prr hJ¬KrT TJP\r hJK~Pfô KZPuj pMVì oyJxKYm rÉu TKmr Kr\nLÇ xJrJ ßhPv KmFjKkr xJÄVbKjT TJ\ oyJxKYPmr ßjfíPfô pMVì oyJxKYPmrJ kJuj TPr gJPTjÇ oyJxKYm jJ gJTJ~ KxKj~r pMVì oyJxKYm Ko\tJ lUÀu nJrk´J¬ oyJxKYPmr hJK~fô kJuj TrKZPujÇ Fr @PV Ko\tJ lUÀu hMA hlJ ßVs¬Jr yPu fKrTMu AxuJo xojõ~T S oMUkJP©r hJK~fô kJuj TPrjÇ KT∂á FmJr KfKj hJK~fô KjPf jJ YJS~J~ hPu jJjJ @PuJYjJ YuPZÇ IPjT ßjfJA oPj TPrj, \JoJ~JPfr xPñ KoPu YuPf jJ kJrJr TJrPe KfKj FA hJK~fô ßgPT ß˝òJ~ xPr gJTPf YJjÇ KmFjKkr ˙J~L TKoKar FT\j ßjfJ muPuj, hPu fKrTMu AxuJPor ßjfífô KjP~ TJrS ßTJPjJ @kK• TUPjJ KZu jJÇ fJÅr oPfJ Kmvõ˜ S

12 - 18 April 2013 m SURMA

IKnù rJ\jLKfKmPhr InJm KmFjKkPf @PZÇ fPm FaJ KbT, fJÅr xPñ \JoJ~JPf AxuJoLr ßoPu jJÇ FaJ KfKj k´TJPvq S hPur ˙J~L TKoKar ‰mbPTS mPuPZjÇ fPm oñumJr ßaKuPlJPj @uJkTJPu pPvJPr Im˙Jjrf fKrTMu AxuJo mPuj, ÈhPur mftoJj Im˙J~ hJK~fô kJuj jJ TrJr ßkZPj ßTJPjJ TJre ßjAÇ KT∂á @Ko UMmA IxM˙Ç FaJ hPur xmJA \JPjjÇ xŒ´Kf oqJcJoxy Ijq ßpxm ßjfJ pPvJr S xJfãLrJ~ FPxKZPuj, fJÅrJS fJ ßhPUPZjÇ KTZMKhj @PV mqJÄTPT KVP~ KYKT“xJS TKrP~KZÇ' xN© \JKjP~PZ, oñumJr hMkMPr ßaKuPlJPj fKrTMu AxuJPor xPñ TgJ mPuPZj UJPuhJ K\~JÇ dJTJ~ @xPf kJrPmj KT jJ \JjPf ßYP~PZj UJPuhJ K\~JÇ fKrTMu fJÅr IxM˙fJr TgJ huL~ ßY~JrkJrxjPT \JjJjÇ xN© muPZ, fKrTMPur krJoPvt vJoxMöJoJjPT @kJff hJ¬KrT TJ\ YJKuP~ ßjS~Jr hJK~fô ßhS~J yP~PZÇ fKrTMu fJÅPT xm irPjr krJovt S xyJ~fJ ßhPmj mPu huL~ k´iJjPT \JKjP~PZjÇ oJouJ k´fqJyJr jJ yPu TPbJr TotxNKY: @aT ßjfJ-TotLPhr oMKÜr hJKm \JKjP~ ÈKogqJ oJouJ' k´fqJyJr TrJ jJ yPu @mJrS TPbJr TotxNKY ßhS~J yPmÇ oñumJr KmPTPu j~JkPj KmFjKkr ßTªsL~ TJptJuP~ xÄmJh xPÿuPj F ÉÅKv~JKr ßhj vJoxMöJoJjÇ KfKj hJKm TPrj, @\PTr yrfJPu xJrJ ßhPv fJÅPhr Kfj vfJKiT ßjfJ-TotL @yf, hMA vfJKiT ßVs¬Jr FmÄ @a vfJKiT ßjfJ-TotLr KmÀP≠ oJouJ ßhS~J yP~PZÇ xJÄmJKhTPhr FT k´Pvúr \mJPm vJoxMöJoJj mPuj, ÈxrTJr ßp nJwJ~ TgJ muPZ FmÄ ßp nKñPf TJ\ TrPZ, fJ kKrmftj TrPu nJPuJ y~Ç' IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyf FT oJPxr oPiq ßhPv K˙KfvLufJ KlPr @xPm mPu ßp @vJmJh mqÜ TPrPZj, ßx KmwP~ híKÓ @Twte TrJ yPu vJoxMöJoJj mPuj, ÈIgtoπL pKh KmPrJiL hPur hJKm, ßjfJTotLPhr ßVs¬Jr S KjptJfPjr Kmw~èPuJ oJgJ~ ßrPU fJÅr ßj©Lr xPñ TgJ mPu FA CKÜ TPrj FmÄ f•ôJmiJ~T xrTJPrr hJKm pKh I∂mtftL xrTJPr „kJ∂Krf y~, fJyPu @orJ Kmw~KaPT ˝JVf \JjJAÇ' pJrJ mJAPr fJrJS ßV´lfJr @fPï xJrJPhPv KmFjKkr xmt˜Prr ßjfJTotLPhr oPiq F oMyNPft KmrJ\ TrPZ ßV´lfJr @fïÇ vLwt S KxKj~r k´J~ hMA c\j ßjfJxy KmkMuxÄUqT TotL ßV´lfJr yS~Jr kr FTA @vïJ~ rP~PZj FUjS mJAPr gJTJ Ijq ßjfJrJSÇ ßp ßTJPjJ xo~ ßV´lfJr yPf kJPrj, Foj vïJ ßgPT IPjTaJ @®PVJkPj rP~PZj ßTC ßTCÇ rJPf Kj\ mJxJ~S gJTPZj jJ IPjPTÇ TJrS TJrS ßoJmJAu ßlJjS mºÇ Iñ S xyPpJVL xÄVbPjr k´J~ xm ßjfJA VJ dJTJ KhP~PZjÇ IPjTaJ ÈPjfífô vNjqfJ~' kPzPZ huKaÇ S~Jj-APuPnPjr kr Z~ mZPrr oJgJ~ @mJrS ÈhM”xo~' kJr TrPZ k´iJj KmPrJiL hu KmFjKkÇ F kKrK˙KfPf hPur ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J KjP\A hPur xJKmtT TJptâo xojõ~ TrPZjÇ KjntrPpJVq xN© \JjJ~, xrTJr kfPjr FT hlJ @PªJujPT ÈhMmtu'

TrPf KmFjKkr @rS ßmv KTZM ÈxKâ~' vLwt ßjfJPT ßV´lfJr TrJ yPf kJPrÇ fJPhr VKfKmKiS j\rhJKrPf rJUPZ ßVJP~ªJ xÄ˙JèPuJÇ F oMyNPft ßV´lfJr @fPï rP~PZj KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq c. UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj, fKrTMu AxuJo, KmsPVKc~Jr ß\jJPru (Im.) @ x o yJjúJj vJy, Fo ßT @PjJ~Jr, xyxnJkKf Fo ßoJrPvh UJj, xJPhT ßyJPxj ßUJTJ S voPxr oKmj ßYRiMrL, ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJ kKrwPhr xhxq @oLr UxÀ oJyoMh ßYRiMrL S vJoxMöJoJj hMhM, pMVì oyJxKYm Ko\JjMr ryoJj KojM, xJÄVbKjT xŒJhT l\uMu yT Kouj, oK\mr ryoJj xPrJ~Jrxy xJÄVbKjT xŒJhT j\Àu AxuJo o†M k´oMUÇ Imvq KmFjKk ˙J~L TKoKar xhxq c. UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj mPuj, mftoJPj ßp kKrK˙Kf fJPf KfKjS ßp ßTJPjJ oMyNPft ßV´lfJr yPf kJPrjÇ fPm FPf ßoJPaS vKïf jj KfKjÇ KfKj mPuj, KmPrJiL hPur vLwt ßjfJPhr ßV´lfJr TPr xrTJr fJPhr kfj fôrJKjõf TrPZÇ VefJKπT rJÓsmqm˙J~ k´iJj KmPrJiL hPur vLwt ßjfJPhr FnJPm VeyJPr ßV´lfJPrr jK\r ßjAÇ xrTJr nMu kPg yJÅaPZ mPu fJr hJKmÇ xrTJr @rS \jKmKòjú yP~ kzPZÇ KmFjKkr 4 ßjfJ TJrJVJPr IxM˙ KmFjKkr nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr, ˙J~L TKoKar xhxq mqJKrˆJr oShMh @yoh, Ko\tJ @æJx, VP~võr Yª´ rJ~, nJAx-ßY~JroqJj @mhMuäJy @u ßjJoJj, pMVì oyJxKYm mrTf CuäJy mMuM, pMmhu xnJkKf ‰x~h ßoJ~JPöo ßyJPxj @uJu S vyLh CK¨j ßYRiMrL FqJKj dJTJ ßTª´L~ TJrJVJPrr 2Ka Kn@AKk ßxPu rP~PZjÇ fJPhr oPiq Ko\tJ lUÀu AxuJo, Ko\tJ @æJx, oShMh @yPoh S @mhMuäJy @u ßjJoJj TJrJVJPrr Kn@AKk ßxu TetláKuPf (26) rP~PZjÇ FZJzJ KmFjKk ßjfJ mrTf CuäJy mMuM, ßoJ~JPöo ßyJPxj @uJu, vyLh CK¨j ßYRiMrL FqJKj S VP~võr Yª´ rJ~PT TuKo ufJ (7) ßxPu rJUJ yP~PZÇ SA 2Ka ßxuA k´go S KÆfL~ ßv´eL Kn@AKk optJhJxŒjúÇ FZJzJ IjqJjq mKªrJ xJiJre mKªr xPñ xJiJre ßxPu rP~PZjÇ FrJ xTPuA xM˙ FmÄ nJPuJ @PZjÇ @\PTr oPiq KmFjKkr vLwt ßjfJPhr dJTJ ßTª´L~ TJrJVJr ßgPT VJ\LkMr ß\uJ TJrJVJr, TJKvokMr ßTª´L~ TJrJVJr FmÄ jJrJ~eV† ß\uJ TJrJVJPr ˙JjJ∂r TrJ yPmÇ KjrJk•Jr kJvJkJKv ß\u ßTJc ßoPjA ßTRvuVf TJrPe @aT vLwt KmFjKk ßjfJPhr ˙JjJ∂Prr Kx≠J∂ ßjS~J yP~PZ mPu TJrJ TftOkã \JjJ~Ç ßxJomJr xTJu ßgPT KmTJu xJPz 4aJ kpt∂ dJTJ ßTª´L~ TJrJVJPrr ßVPa KmFjKkr vLwt ßjfJ Ko\tJ lUÀu, oShMh @yPoh, Ko\tJ @æJx, @u ßjJoJj, @uJu, mMuM S FqJKjr ˝\jrJ xJãJ“ TPrPZjÇ ˝\jrJ fJPhr mqmyJKrT TJkz, ÊTPjJ UJmJr S aágmsJv, ßkˆ, ‰fu, TxPoKaT xJoV´L S mA KhP~PZjÇ Ko\tJ lUÀPur ˝\jrJ \JjJj, TJrJVJPr pJS~Jr @PV ßgPT KmFjKk ßjfJ Ko\tJ lUÀu IxM˙Ç fJr cJ~PmKaT FmÄ rÜYJk S yJPatr xoxqJ rP~PZÇ fJPT hs∆f TJrJVJPrr mJAPr yJxkJfJPu nKft ßrPU KYKT“xJr hJKm TPrjÇ Ko\tJ @æJPxr @Aj\LmL \JjJj, Ko\tJ 49 kOÔJ~

ONLY ONE NOORANI QURANI TABEEZ CAN SOLVE EVERY PROBLEM EXCEPT DEATH

If you have wasted your pKh IJkjJr xoxqJ xoJiJPjr \jq IPjT xo~ S Igt money and time for solumq~ TPr gJPTj, pKh Fr xoJiJj UÅM\Pf KVP~ IJkKj tions of your problems.If yfJv yP~ gJPTj FmÄ KmKnjú irPjr TKmrJK\ S Hwi you are very disoppointed mqmyJr TPrS lu jJ ßkP~ gJPTj, fJyPu IJkjJr \jq and dishearten with every Ên xÄmJh IJPZ amil and spiritual healer then good news for you this jNrL ßTJrIJjL fJKm\ yPóZ FojA FT fJKm\ pJ NOORI QURANI TABEEZ IJkjJr k´ná k´h• kMrÛJr ˝r‡kÇ FA fJKmP\ xOEMet is god gifted with many IPuRKTT èeJèe KjKyf IJPZ pJ IJkjJr kJKrmJKrT ßp wonder full miracles which ßTJj xoxqJ, mäqJT oqJK\T, ImJiq x∂Jj IgmJ ˘L, can solve your every most difficult problems nJumJxJ, KmmJy, IJKgtT, mqmxJK~T IgmJ Ijq ßp ßTJj like domestic problems, black magic, disnJu TJP\ mqmyJrPpJVqÇ 72 W≤Jr oPiq VqJrJK≤c obediant children or wife, love, marriage luJluÇ financial. Business, etc guaranteed solution within 72 hours. If you need this NOORI FA fJKm\ ßkPf IJoJr xJPg ßpJVJPpJV Tr∆jÇ IJkjJr QURANI TABEEZ call me, tell me your xoxqJr TgJ UMPu muMj FmÄ KmjJoNPuq FA fJKm\ V´ye problem and get it free cost and then pray Tr∆jÇ KmKjoP~ IJKo ÊiM IJkjJPhr ßhJ~J YJAÇ for me whole life. Please note we keep IJkjJr ßh~J xTu fgq ßVJkj rJUJ yPmÇ every information confidential.

AMIL SAYED NAQVI, Phone : 0208 144 1990


SURMA m 12 - 18 April 2013

(48 kOÔJr kr) @æJPxr KTcKj xoxqJ FmÄ cJ~PmKaT oJ©J ßmPz pJPòÇ fJZJzJ ßYJPUrS xoxqJ rP~PZÇ fJr KYKT“xJr \jq @hJuPf @Pmhj TrJ yP~PZÇ fJPT KYKT“xJr \jq TJrJ TftOkPãr TJPZ KuKUf KhP~PZj @Aj\LmLÇ TJrJVJPr @aT oShMh @yPoPhr xPñ ßxJomJr hMkMPr fJr ˝\jrJ xJãJ“ TPrPZjÇ xJãJ“ ßvPw TJrJVJr ßgPT ßmKrP~ xJÄmJKhTPhr mPuj, TJrJVJPr KVP~ oShMh @yPoh IxM˙ yP~ kPzPZjÇ \ÀKr KnK•Pf fJr KYKT“xJr k´P~J\jÇ xŒ´Kf KYKT“xJr \jq oShMh @yPoh KxñJkMr pJS~Jr \jq KmoJj KaKTaxy xm irPjr k´Kâ~J xŒjú TPrKZPujÇ TJrJ TftOkPãr TJPZ ˝\jPhr hJKm∏ fJPT yJxkJfJPu ˙J~LnJPm ßrPU KYKT“xJ ßhS~J ßyJTÇ FKhPT kKrmJPrr kã ßgPT @mhMuäJy @u ßjJoJPjr FTJ∂ xKYm jMÀu @K\o KyÀ mPuj, TJrJVJPr èÀfr IxM˙ yP~ kPzPZj KmFjKk ßjfJ ßjJoJjÇ KfKj hLWtKhj iPr y‡hPrJV S cJ~JPmKaPx náVKZPujÇ AKfkNPmt fJr yJPat IP˘JkYJPrr oJiqPo KfjKa KrÄ uJVJPjJ yP~PZÇ KfKj @rS \JjJj, @Aj\LmLr @PmhPjr kKrPk´KãPf mJrPco yJxkJfJPu nKft TrJr \jq TJrJ TftíkãPT KjPhtv KhP~KZPujÇ KT∂á VfTJu kpt∂ xJPmT oπL @mhMuäJy @u ßjJoJjPT mJrPcPo nKft TrJ y~KjÇ fJr KYKT“xJr \jq hs∆f yJxkJfJPu kJbJPjJr hJKm \JjJj fJr kKrmJPrr xhxqrJÇ FKmwP~ dJTJ ßTª´L~ TJrJVJPr ß\uJr oJymMmMr ryoJj \JjJj, TJrJVJPr @aT KmFjKk ßjfJxy xm mKª nJPuJ FmÄ xM˙ @PZjÇ hM-FT\j KTZMaJ IxM˙ yPuS mJAPrr yJxkJfJu ßgPT KYKT“xT FPj fJPhr krLãJ-KjrLãJ S SwMi ßhS~J yP~PZÇ fJrJS nJPuJ @PZjÇ k´xñf, Vf ßrJmmJr k j, rojJ S vJ\JyJjkMr gJjJ~ hJP~r kOgT 7Ka oJouJ~ KmFjKkr nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLrxy KmFjKkr 10 vLwtPjfJr \JKoj jJo†Mr TPr fJPhr TJrJVJPr kJbJPjJr KjPhtv KhP~PZj @hJufÇ FrkrA fJPhr @hJuf ßgPT Kk´\j nqJPj TPr dJTJ ßTª´L~ TJrJVJPr KjP~ pJS~J y~Ç @PV ßgPT TJrJVJPr rP~PZj KmFjKkr pMVì oyJxKYm @oJjCuäJy @oJj S ÀÉu TKmr Kr\nLÇ Vf 2 oJYt KmPãJn KoKZPur xo~ xÄWwt FmÄ VJKzPf @èj S nJXYáPrr IKnPpJPV oJouJèPuJ y~Ç k j gJjJ~ hs∆fKmYJr @APj TrJ oJouJ~ Ko\tJ lUÀu, oShMh @yohxy 26 \Pjr KmÀP≠ hs∆f KmYJr @APj IKnPpJVk© ßh~ kMKuvÇ FTA gJjJr Ijq oJouJ~ oShMh @yoh, VP~võr Yª´ rJ~, Ko\tJ @æJx, @oJjCuäJy, @uJuxy 44 KmFjKk ßjfJTotLr KmÀP≠ IKnPpJVk© ßh~ kMKuvÇ vJyJ\JyJjkMr gJjJ~ hJP~r TrJ oJouJ~ Ko\tJ lUÀu, oShMh @yoh, Ko\tJ @æJx, ßjJoJj, @uJuxy 23 \Pjr KmÀP≠ IKnPpJVk© ßhS~J y~Ç lUÀuxy 10 ßjfJr \JKoPjr ÊjJKj 21 FKk´u KmFjKkr nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLrxy ßVs¬Jr 10 vLwt˙JjL~ ßjfJr kPã \JKoPjr @Pmhj TrJ yP~PZÇ @xJKokPãr @Aj\LmLrJ VfTJu oñumJr rJ\iJjLr kj, rojJ S vJy\JyJjkMr gJjJ~ TrJ xJf oJouJ~ dJTJr oyJjVr hJ~rJ \\ @hJuPf F @Pmhj TPrjÇ oyJjVr hJ~rJ \\ ßoJ. \ÉÀu yT 21 FKk´u F KmwP~ ÊjJKjr Khj iJpt TPrPZjÇ @Aj\LmL xJjJCuäJy Ko~J mPuj, 10 ßjfJr kPã \JKoPjr @Pmhj TrJ yP~PZÇ @hJuf 21 FKk´u ÊjJKjr fJKrU iJpt TPrPZjÇ fJA fJÅPhr SA Khj kpt∂ TJrJVJPr gJTPf yPòÇ F ZJzJ @Aj\LmLPhr oPiq @hJuPf CkK˙f KZPuj oJymMmCK¨j ßUJTj S oJxMh @yPoh fJuMThJrÇ

FToJPxr oPiq ACPrJkL~ ACKj~j k´KfKjKihuPT @võJx KjP~PZj IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyfÇ ßxJomJr hMkMPr xKYmJuP~ dJTJ˙ ACPrJkL~ ACKj~Pjr (AAC) rJÓshNfPhr xPñ ‰mbT ßvPw xJÄmJKhTPhr FT k´Pvúr \mJPm KfKj Fxm TgJ \JjJjÇ fPm KTPxr KnK•Pf xlrrf huKaPT @võ˜ TPrPZj fJ kKrÏJr TPr mPujKj oπLÇ Z~ xhxqKmKvÓ F k´KfKjKihPur ßjfífô ßhj AAC rJÓshNf CAKu~Jo yJjúJÇ F xo~ IjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj ßcjoJPTtr rJÓshNf ßn¥ SKuÄ, ߸Pjr rJÓshNf uMAx ßf\JhJ ßYTj, l∑JP¿r rJÓshNf KoPYu KasjTáA~Jr, ßjhJruqJP¥r rJÓshNf VJPmtj ß\JP~rc \Ä S \JotJKjr rJÓshNf @uPmsYa T†Ç IgtoπL mPuj, YuoJj rJ\QjKfT IK˙rfJ KjP~ UMm ßmKv CPÆV ßjA ACPrJkL~ ACKj~Pjr rJÓshNfPhrÇ fPm fJrJ @oJPT xÄPãPk mPuPZj, fJPhr ßhPvr ßuJT\j rJ\QjKfT IK˙rfJr TJrPe mJÄuJPhPv @xPf kJrPZ jJÇ @Ko fJPhr @võ˜ TPrKZ, @VJoL FT oJPxr oPiq Fr xoJiJj yP~ pJPmÇ KTPxr KnK•Pf KfKj @võ˜ TPrPZj \JjPf YJAPu oπL Kmw~Ka FKzP~ pJjÇ AAC rJÓshNfPhr xPñ ‰mbT k´xPñ IgtoπL mPuj, kÅJY\j rJÓshNf @oJr xJPg ßhUJ TrPf FPxPZjÇ fJrJ ßmvTKhj iPr xo~ YJKòPujÇ @Ko KY∂J TPrKZuJo, xJŒ´KfT kKrK˙Kf KjP~ fJrJ @oJPT @âoe TrPmjÇ KT∂á @xPu fJ jJ, fJPhr xPñ UMm xMªr @PuJYjJ yP~PZÇ ‰mbPT oNuf mJÄuJPhPv xrJxKr ‰mPhKvT KmKjP~JV (FlKc@A) TLnJPm mJzJPjJ pJ~ ßxaJ KjP~ @PuJYjJ yP~PZÇ AAC ßhvèPuJ mJÄuJPhPv FlKc@A mJzJPf YJ~Ç FuPãq AAC k´KfKjKirJ \JyJ\ KjotJe,

ßxmJ, SwMi S kJa AfqJKh UJPf KmKjP~JVxy jfáj Kv· ˙JkPj @V´y k´TJv TPrPZjÇ fPm F\jq Fxm UJPf ‰mPhKvT KmKjP~JPVr KTZá KmKi-KmiJj kKrmftPjr xMkJKrv TPrPZj fJrJÇ FèPuJr oPiq ȉmPhKvT oMhsJ KmKjo~ @Aj' xÄPvJij, jfáj Kv· ˙JkPj KmPhKv v´KoTPhr S~JTt kJrKoPar ßo~Jh mJzJPjJ (mftoJPj FaJ 5 mZr @PZ) S SwMi @ohJKjr ßãP© ßpPTJPjJ ßhv ßgPT @ohJKjr IjMoKf k´hJj AfqJKh KmwP~ fJrJ xMkJKrv TPrPZj mPu \JjJj oπLÇ oπL @rS mPuj, FTAxPñ jLKfoJuJ k´e~Pjr ßãP© ˝·Po~JPhr kKrmPft hLWtPo~JKh jLKfoJuJ k´e~Pjr Skr èÀfôJPrJk TPrPZj AAC k´KfKjKirJÇ k´xñâPo KfKj \JjJj, ‰mPhKvT KmKjP~JPVr ßãP© mJiJxoNy IkxJrPe k´iJjoπLr oMUq xKYPmr ßjfíPfô FTKa FlKc@A TKoKa TrJ yP~PZÇ ‰mbT ßvPw AAC rJÓshNf CAKu~Jo yJjúJ xJÄmJKhTPhr \JjJj, mJÄuJPhPv @oJPhr k´Yár KmKjP~JV @PZÇ @orJ F ßhPv @rS KmKjP~JV mJzJPf YJAÇ F \jq @orJ xM¸Ó KTZM xM&kJKrv TPrKZÇ KmKjP~JPVr Kj~ojLKf S ßrèPuvPjr kKrmftj TrJr TgJ mPuKZÇ pJ TrJ yPu ACPrJPkr IPjT KmKjP~JVTJrL FPhPv KmKjP~JV TrPmÇ ‰mbPT mJÄuJPhPvr xJŒsKfT rJ\QjKfT kKrK˙Kf KjP~ ßTJPjJ @PuJYjJ yP~PZ KTjJ∏ \JjPf YJAPu KfKj mPuj, rJ\QjKfT kKrK˙Kf KjP~ ßfoj ßTJPjJ @PuJYjJ y~KjÇ

rJÓskKf KjmtJYj KjmtJYPjr k´˜MKf KjP~ KxAKx TJ\L rKTm C¨Lj @yPoh \JfL~ xÄxPhr nJrk´J¬ K¸TJr Fo vSTf @uLr xPñ ‰mbT TPrjÇ ‰mbT ßvPw KmTJPu KjmtJYj TKovj TJptJuP~r xPÿuj TPã KxAKx flKxu ßWJweJ TPr mPuj, rJÓskKf kPh KjmtJYj @VJoL 29 FKk´Pu IjMKÔf yPmÇ fPm rJÓskKf KjmtJYPj oPjJj~jk© \oJ ßhS~Jr ßvw fJKrU 21 FKk´uÇ oPjJj~jk© mJZJA TrJ yPm 22 FKk´uÇ 24 FKk´u kpt∂ oPjJj~jk© k´fqJyJr TrJr ßvw Khj KjitJre TrJ yP~PZÇ xÄKmiJj IjMpJ~L rJÓskKf KjmtJKYf yj xÄxh xhxqPhr k´TJvq ßnJPaÇ k´iJj KjmtJYj TKovjJr (KxAKx) KjmtJYKj TotTftJ KyPxPm KjP\A hJK~fô kJuj TrPmjÇ jfáj rJÓskKf KjmtJYPjr \jq ßnJa IjMKÔf yPm \JfL~ xÄxPhr IKiPmvj TPãÇ 1991 xJPur rJÓskKf KjmtJYj @APjr 5 iJrJr (2) S (3) Ck-iJrJ IjMpJ~L rJÓskKf KjmtJYPjr \jq KjitJKrf KhPjr IjNqj xJf Khj @PV, K¸TJPrr xPñ @PuJYjJâPo KjmtJYj TKovjPT rJÓskKf KjmtJYPjr flKxu xrTJKr ßVP\Pa k´ùJkj \JKrr oJiqPo ßWJweJ TrJr KmiJj rP~PZÇ Vf 20 oJYt KmTJPu ßhPvr 19fo rJÓskKf ßoJ. K\uäMr ryoJj KxñJkMPr KYKT“xJiLj Im˙J~ oJrJ pJS~J~ rJÓskKfr khKa vNjq y~Ç xÄKmiJj IjMpJ~L @VJoL 18 \MPjr oPiq rJÓskKf KjmtJYj TrJr mJiqmJiTfJ rP~PZÇ SA KhjA oKπkKrwh xKYm ˝JãKrf k´ùJkPj \JfL~ xÄxPhr K¸TJr IqJcPnJPTa @»Mu yJKohPT hJK~fôk´J¬ rJÓskKf ßgPT I˙J~L rJÓskKfr hJK~fô k´hJj TrJ y~Ç CPuäUq, xÄxhL~ Vefπ YJuMr kr 1991 xJPu FTJKiT k´JgtL yS~J~ FTmJrA rJÓskKf KjmtJYPj xÄxh xhxqPhr ßnJa KhPf yP~PZÇ krmftL xoP~ xrTJr xoKgtf hPur FTT oPjJjLf k´JgtLA KmjJ k´KfÆKªôfJ~ rJÓskKf KjmtJKYf yjÇ \JjJ ßVPZ, \JfL~ xÄxPhr 17fo IKiPmvj mxPZ @VJoL 21 FKk´u KmTJu 4aJ~Ç F Khj k´~Jf rJÓskKf ßoJ. K\uäMr ryoJj S @S~JoL uLPVr xJPmT xJiJre xŒJhT @»Mu \KuPur oOfáqPf ßvJT k´˜JPmr Skr @PuJYjJ ßvPw ßvJTk´˜Jm V´ye TrJ y~Ç k´~Jf rJÓskKfr xÿJPj F IKiPmvj oMufKm TrJ yPm mPu xÄxh xKYmJu~ xNP© \JjJ ßVPZÇ rJÓskKf KjmtJYj ˙KVf ßYP~ Kra rJÓskKf KjmtJYj ˙KVf ßYP~ Kra TrJ yP~PZÇ rJÓskKf kPh KjmtJYPjr k´Kâ~Jr Skr ˙KVfJPhv ßYP~ yJAPTJPat F Kra TrJ y~Ç xÄKmiJPjr 70 IjMPòPhr ‰mifJ KjP~ k´vú fáPu Kra @PmhjKa TrJ yP~PZÇ xÄKmiJPjr 70 IjMPòPh rJ\QjKfT hu ßgPT khfqJV mJ hPur KmkPã ßnJahJPjr TJrPe @xj vNjq yS~Jr KmwP~ muJ @PZÇ oñumJr KmTJPu xMKk´o ßTJPatr xÄKväÓ vJUJ~ Kra @Pmhj TPrj xMKk´o ßTJPatr @Aj\LmL ACjMZ @uL @TªÇ KrPa @AjxKYm, oKπkKrwPhr xKYm, xÄxhKmw~T xKYmJuP~r xKYm S k´iJj KjmtJYj TKovjJrPT KmmJhL TrJ yP~PZÇ @PmhPj xÄKmiJPjr 70 IjMPòhPT ßTj xÄKmiJPjr TP~TKa IjMPòPhr xPñ xJÄWKwtT FmÄ mJKfu ßWJweJ TrJ yPm jJ, F oPot Àu YJS~J yP~PZÇ ßxA xPñ FA IjMPòhPT mJKfu TrPf ßTj KmmJhLPhr KjPhtv ßhS~J yPm jJ, F oPot Àu YJS~J yP~PZÇ @r Àu KjK• jJ yS~J kpt∂ krmftL rJÓskKf kPh KjmtJYPjr k´Kâ~J ˙KVPfr @rK\S rP~PZÇ xÄKmiJPjr 70 IjMPòPh muJ yP~PZ, ÈßTJPjJ KjmtJYPj ßTJPjJ rJ\QjKfT hPur k´JgtL„Pk oPjJjLf yA~J ßTJPjJ mqKÜ xÄxh xhxq KjmtJKYf yAPu KfKj pKh (T) CÜ hu yAPf khfqJV TPrj, IgmJ (U) xÄxPh CÜ hPur KmkPã ßnJahJj TPrj, fJyJ yAPu xÄxPh fJyJr @xj vNjq yAPm, fPm KfKj ßxA TJrPe krmftL ßTJPjJ

KjmtJYPj xÄxh xhxq yAmJr IPpJVq yAPmj jJÇ' Kra hJP~r TrJr Kmw~Ka \JKjP~ @PmhjTJrL @Aj\LmL oMyJÿh ACjMZ @uL @Tª VeoJiqoPT mPuj, 70 IjMPòh IjMxJPr hPur Kx≠JP∂r mJAPr ßnJa KhPu fJr xhxqkh mJKfu yP~ pJPmÇ F TJrPe xÄxh xhxqrJ hPur Kx≠JP∂r mJAPr ßpJVq k´JgtLPT ßnJa KhPf kJPrj jJÇ fJA ßpJVq k´JgtLrJ rJÓskKf KjmtJYPj IÄv KjPf kJrPZj jJÇ 70 IjMPòh xÄKmiJPjr 7(1), 19(1), 26, 27, S 119 IjMPòPhr xPñ xJÄWKwtTÇ F TJrPe KraKa TrJ y~Ç YuKf x¬JPy @PmhjKa ÊjJKjr \jq yJAPTJPat Ck˙Jkj TrJ yPf kJPrÇ k´xñf, xÄKmiJPjr 7 IjMPòPh xÄKmiJPjr k´JiJjq, 19 IjMPòPh xMPpJPVr xofJ, 26 IjMPòPh ßoRKuT IKiTJPrr xPñ IxJo†xq @Aj mJKfu, 27 IjMPòPh @APjr hOKÓPf xofJ S 119 IjMPòPh KjmtJYj TKovPjr hJK~Pfôr KmwP~ muJ @PZÇ

KmPhvL KvãJgtLPhr ACPTKmF IKj~Por IKnPpJV fáPu u¥j ßoPasJkKuaj ACKjnJKxtKar KmPhvL KvãJgtLPhr nKft FmÄ fJPhr KvãJhJPjr uJAPx¿ mJKfu TPrÇ k´KfÔJjKar Kmr∆P≠ IKnPpJV KZu- fJrJ KmPhvL KvãJgtLPhr nKft FmÄ TîJPx CkK˙f gJTJr mqJkJPr ACPTKmFr Kj~o TJjMj oJjPf mqgt yP~PZÇ fUj FA ACKjnJKxtKar k´J~ 26 yJ\Jr KvãJgtLr oPiq ACPrJKk~ ACKj~Pjr mJAPrr mJ KmPhvL KvãJgtL KZu 26v'Ç ACPTKmF uJAPx¿ mJKfPur kJvJkJKv Fxm KvãJgttLPT krmftL 60 KhPjr oPiq jfáj ßTJj k´KfÔJPj nKft yS~Jr KjPhtw ßh~Ç IjqgJ~ fJrJ KmsPaPj IQmi KyPxPm Veq yPmj FmÄ KcPkJPatvPjr ^ÅMKTPf kzPmj mPu \JjJPjJ y~Ç IKj~Por IKnPpJPV KmsPaPj ßTJj ACKjnJKxtKar uJAPx¿ mJKfPur FaJA k´go ßTJj WajJÇ KmPhvL KvãJgtLPhr ßãP© Foj ‰mwoqoNuT IJYrPj KmsPaj\MPz KmKnjú frPl xoJPuJYjJr ^z CPbÇ ACKjnJKxtKa Tfítkã hs∆f \MKzKx~Ju KrKnCr IJPmhj TPr ACPTKmFr IJPhPvr ˙KVfJPhv YJAPu IJhJuf ACKjntJKxKar mftoJj KvãJgtLPhr kJbhJPjr TJptâo Imqyf rJUJr KjPhtv ßhjÇ u¥j ßoPasJkKuaj ACKjnJKxtKa ˆáPc≤ TJCK¿Pur nJAx ßk´KxPc≤ FmÄ mJÄuJPhvL KvãJgtL ‰x~h r∆ÿJj \JjJj, IJhJuPfr ˙KVfJPhv ßh~Jr IJPVA IPjT KmPhvL KvãJgtL F k´KfÔJj ßZPz YPu ßVPZjÇ fJPhr ßTC jfáj ßTJj k´KfÔJPj nKft yP~PZj IJmJr ßTAmJ YPu ßVPZj Kj\ ßhPvÇ mftoJPj k´KfÔJjKaPf oJ© 7v \j KmPhvL KvãJgtL ImKvÓ IJPZj mPu \JjJj KfKjÇ FKhPT ACPTKmF' r frPl muJ yP~PZ, u¥j ßoPasJkKuaj ACKjnJKxtKa KmPhvL KvãJgtLPhr mqJkJPr ACPTKmFr Kj~o oJjJr ßãP© ßmvKTZá khPãk Pj~Jr kKrPk´KãPf fJPhr uJAPx¿ KlKrP~ ßh~Jr Kx≠J∂ yP~PZÇ IJVJoL 12 oJx pJmf fJPhr kptPmãPj rJUJ yPmÇ F xoP~ fJPhr k´oJe TrPf yPm ßp, ACPTKmFr

UmrJUmr 49

Kj~o TJjMj oJjJr ßãP© fJr pPgÓ IJ∂KrT FmÄ hãÇ Fr Ckr KnK• TPr fJPhr mftoJPj KlKrP~ ßh~J F TqJaJVKrr uJAPx¿PT yJAKu asJPÓPa CjúLf TrJ yPmÇ

k´KfmºLPhr ßmKjKla jfáj Kj~Por I∂nátÜ yS~J FuJTJèPrJ yu- oJKxtxJAc, TJoKms~J, ßYvJ~Jr FmÄ hKã-kNmt AÄuqJ¥Ç jfáj Kj~Po k´KfmºL nJfJr IJPmhjTJrLPhr xrJxKr xJãJfTJPrr oMPUJoMKU yPf yPmÇ ßxA xJPg FTKa KjKhtÓ xo~ I∂r I∂r k´KfmºL nJfJ V´yeTJKrPhr vJKrKrT Im˙J KjrLãJ TrJ yPmÇ fPm AKfoPiq pJrJ KcxFKmKuKa KuKnÄ FquJCP¿r IJSfJ~ ßmKjKla kJPòj fJrJ jfáj Kj~Por I∂ntáÜ yPmj jJÇ pJrJ Vf 1 FKk´u ßgPT k´KfmºL nJfJr \jq IJPmhj TrPZj fJrJ F jfáj Kj~Por IJSfJ~ kzPmjÇ iLPr iLPr F Kj~o xJrJ ßhPv YJuMr TgJ rP~PZÇ S~JTt F¥ ßkjvjx ßxPâaJKr A~Jj cJjPTj K˛g k´KfmºL nJfJr mftoJj Kj~oPT FTKa yJxqTr k≠Kf CPuäU TPr mPuPZj, F kK≠Kf FTmJr ßTC ßmKjKla V´yPjr UJfJ~ jJo ßuUJPf kJrPu fJr ßmKjKla IJr mº y~ jJ, IJ\Lmj YuPf gJPTÇ KfKj hJmL TPrj, jfáj Kj~Po xrTJr k´KfmºLPhr nJfJ ToJPm jJ mrÄ k´Tíf IJPmhjTJrLPhr IJPrJ ßmKv kKroJPj F xMKmiJ ßh~J yPmÇ mftoJPj KmsPaPj 3 hvKoT 3 KoKu~j PuJT KcxFKmKuKa KuKnÄ FquJCP¿r IJSfJ~ k´KfmºL IgmJ KxTPjx FquJC¿ Vsye TrPZjÇ 1992 xJPu F xÄUqJ KZu oJ© 1 hvKoT 1 KoKu~jÇ A~Jj K˛g mPuj, xrTJr ksKfmZr 50 KmKu~j kJC¥ KcxFKmKuKa FmÄ KxTPjx FquJC¿ mJmh mq~ TrPZÇ kKrxÄUqJPj ßhUJ ßVPZ pJrJ k´KfmºL nJfJ V´yjTJrLPhr 70 vfJÄv IJ\Lmj F nJfJ V´yj TrPf gJPTjÇ F\jq fJPhr ßTJj KjrLãJ mJ IjMxºJPjr KvTJr yPf y~ jJÇ KfKj mPuj, FT\j k´KfmºL oJjMPwr Im˙J mZPrr kr mZr iPr FTrTo gJTPm Foj iJrjJ yJxqTrÇ KjKÁfnJPm fJr Im˙J nJu yPm KTÄmJ IJPrJ ßmKv UJrJk yPmÇ fJA mftoJj Kj~Po nJfJ V´yjTJrLPhr Kj~Kof KjrLãJr mqm˙J rJUJ yP~PZÇ IJPVr Kj~Po ÊiMoJ© IJPmhj kP©r Skr Kjntr TPr k´KfmºL nJfJ k´hJj TrJ yf KT∂á jfáj Kj~Po IJPmhjTJrLPhr xrJxKr xJãJfTJPrr oPUJoMKU yPf yPmÇ xJãJfTJPrr oJiqPo k´Tíf IJPmhjTJrLPhr mJZJA TrJr \jq xrTJr FTKa k´JAPna ßTJŒJKjPT KjP~JV KhP~PZ mPu \JjJj A~Jj K˛gÇ FTKa YqJKrKa xÄ˙J ßÛJk hJmL TPrPZ k´KfmºL nJfJr ßãP© jfáj F Kj~o kMPrJ hPo YJu yPu I∂f 6v yJ\Jr V´yLfJ fJPhr KcxFKmKuKa KuKnÄ FquJC¿ yJrJPmjÇ xÄ˙JKa CPÆV k´TJv TPr mPuPZ, xrJxKr xJãJfTJPrr oJiqPo IJPmhjTJrLPhr mJZJA TrJ yPu IPjT ßãP© IJPmhjTJrLr k´P~J\Pjr mqJkJrKa mM^Pf mqgtS yPf kJPrj xJãJfTJr V´yLfJÇ ßxPãP© IPjT k´Tíf k´KfmºL Kmz’jJr KvTJr yPf kJPrjÇ


50 UmrJUmr

Km~JjLmJ\Jr TqJ¿Jr

ßxmJ~ oJjMwA pUj yJPf yJf ßrPU hJzJ~ oJjMPwrA kJPv, oJjMPwr ßxmJ~ oJjMwA pUj FTK©f y~ FTKa oyf TJP\Ç ÊPjJ, \Vf \MPz VLf y~ fUj oJjMPwrA \~VJj, oJjmfJrA \~VJj'-FA TgJèPuJ muPf muPf yJxkJfJPur asJKˆ ATmJu ßyJPxj mMumMu CkK˙f xmJAPT ˝JVf \JKjP~ IjMÔJj Êr∆r ßWJweJ PhjÇ KfKj IjMÔJj kKrYJujJr \jq oPû @øJj \JjJj TKoCKjKar Kk´~oMU, KmKvÓ Ck˙JkT @PjJ~Jr mJmMu Ko~J FmÄ rÄyJjJ @uLPTÇ TJrL yJKl\ @KvTár ryoJPjr ßTJr@j ßfuJS~JPfr kr yJxkJfJPur asJKˆ, @\Lmj xhxq, xTu hJfJ xy CkK˙f xmJAPT ˝JVf \JKjP~ mÜmq rJPUj yJxkJfJu mJèmJ~j TKoKar ßY~JroqJj xJoxMK¨j UJjÇ xJoxMK¨j UJj fJÅr mÜPmq, yJxkJfJPur xJyJpqJPgt FKVP~ @xJr \jq xmJAPT @øJj \JjJPjJr kJvJkJKÊ pJrJ FA oy“ TJP\ IÄv KjP~PZj fJPhr k´Kf ijqmJh \JjJjÇ FAxo~ xûJuT oPû @xJr \jq k´gPo @øJj TPrj yJxkJfJPur k´KfÔJfJ asJKˆ Fo xJm C¨Lj, @»Mu TKro jJK\o, PxKuo C¨Lj, rCláu AxuJo, xMPyu @yPoh UJj, KoZmJy C¨Lj, jJKxr C¨Lj, oJxMo ßyJPxj,lryJh ßyJPxj KakM,TKmr C¨Lj, @»Mu vKlT,oKjrMu yT, mJK\hMr ryoJj, oMK\mMu ßyJPxAj j\rMu, lá~Jh @yPoh, \JKyhMr ryoJjÇ Frkr @øJj TPrj jfáj asJKˆ yPf @V´yLhrÇ fJrJ yPuj @»Mu xJoJh, Kj\Jo C¨Lj, jJKxr C¨Lj, @»Mu Tá¨Mx vJP~èJ ßYRiMrL, oJj\MrMx xJoJh ßYRiMrL oJoMj, vJyJm C¨Lj Yûu, oJrÄl @yPoh ßYRiMrL, vJKyhMr ryoJj mJmuM S PvU oJoMj C¨LjÇ fJrkr yJxkJfJu TJptâPor IV´VKf FmÄ @VJoL KhPjr kKrT·jJ KjP~ mÜmq rJPUj yJxkJfJPur KxAS xJm C¨LjÇ yJxkJfJu KjotJe CPhqJPVr ÊrÄ ßgPTA ßp TP~T\j KmsKav mJ?JKu TqJ¿Jr KmPvwù KmKnjú rTo xyPpJKVfJ TPr pJPéZj fJPhr oPiq Ijqfo rP~u u¥j yJxkJfJPur Kuc TjxJuPa≤ vKl @yoh TqJ¿Jr ßrJPVr n~JmyfJ S KYKT“xJ KmwP~ FA yJxkJfJu k´KfÔJr Ckr èrÄfô KhP~ mÜmq rJPUjÇ FTKa k´JoJeqKYP©r oJiqPo yJxkJfJPur nmPjr k´go ßlAP\r kûo fuJ kptè ßp TJ\ yPéZ fJ ßhPU CkK˙f xmJA TJP\r IV´VKfr ksvÄxJ TPrjÇ k´JoJjqKY© k´hvtj ßvw yPu jJKvh kKrPmvj TPrj uJæJP~T V´MPkr FyxJjÇ Vf oJPx yJxkJfJPur fyKmPu 120 ßcKxPou nÅKo hJj TPrj @»Mx vKyhÇ KfKj IjMÔJPj CkK˙f yP~ yJxkJfJPur FTKa S~Jct KjP\r jJPo hJj TrPf @PrJ 12 yJ\Jr kJC¥ hJj TPrjÇ KfKj fJr mÜPmq mPuj, TqJ¿Jr ßrJVLPhr ßxmJ~ @oJr \jìnëKo mJÄuJPhPvr yJ\Jr yJ\Jr ßrJVLr xJyJpqJPgt @oJr FA hJjÇ @oJr FA hJj @uäJyPT UMKv TrJr \jqÇ aJS~Jr yqJoPuax Fr KjmtJyL ßo~r FmÄ FA yJxkJfJPur FT\j FTKjÔ xyPpJVL uM“lár ryoJj fJr mÜPmq xmtJ?Lj xogtj S xyPpJKVfJ ImqJyf rJUJr TgJ mqÜ TrJr kJvJkJKv FA oy“ TJP\ IÄv ßjmJr \jq xTuPT @øJj \JKjP~ mÜmq rJPUjÇ KmsPaPj KjP~JK\f mJÄuJPhPvr yJATKovjJr \jJm Ko\JrÄu TJP~x fJÅr mÜPmq mPuj, Km~JjLmJ\Jr TqJ¿Jr yJxkJfJu mJÄuJPhPvr yJ\Jr yJ\Jr TqJ¿Jr ßrJVLr ßxmJ~ KjP~ @xPm FT GKfyJKxT kKrmftjÇ yJxkJfJu k´KfÔJ~ xmtJfôT xyPpJKVfJr @võJx KhP~ yJATKovjJr mPuj, @KoS @kjJPhr xJPg FA oyf TJP\ IÄv KjPf YJAÇ yJxkJfJPur lJ¥ rJÄK\Ä cJAPrÖr \jJm @»Mu vKlT CkK˙f xmJAPT lJ¥rJAK\Ä F IÄv ßjmJr \jq ijqmJh \JKjP~ lJ¥rJAK\Ä TJptâo ÊrÄ TPrj mPuj, IjMÔJj xlu TrJr \jq xTu KoKc~J kJatjJr, û¿r xy ßp ßpnJPm xyPpJKVfJ TPrPZj, @Ko xmJr k´Kf @èKrT ijqmJh \JjJKéZÇ KmPvw TPr KâˆJu mqJÄTáP~KaÄ yPur xfôJiLTJrL oMKymMu yT S o†rÄuPT FA yu KmjJoÅPuq yJxkJfJPur ˝JPgt mqmyJPrr xMPpJV ßh~J~ fJPhr @èKrT ijqmJh \JjJKéZ FmÄ lJ¥rJAK\Ä TKoKaPf @oJr xyToLt jJKxr C¨Lj, ATmJu ßyJPxj mMumMu, lryJh ßyJPxj KakM, lá~Jh @yPoh S kJutx FcnJatJK\ÄP~r ßxJyJjJ ßYRiMrLPT \JjJKéZ @mJrS ijqmJhÇ lJ¥ rJAK\Ä IjMÔJPjr F kptJP~ mÜmq rJPUj lJ¥ rJAK\Ä TKoKar xhxq FmÄ mJèmJ~j TKoKar oJPTtKaÄ cJAPrÖJr asJKÓ lryJh ßyJPxj KakMÇ lJ¥rJAK\Ä Fr kMPrJ hJK~Pfô gJTJ KaKn Ck˙JkT @\ou oxrÄPrr Ck˙JkjJ~ CkK˙f Âh~mJjrJ F oy“ TJP\ IÄv KjP~ oJjmfJr ßxmJ~ 90 yJ\Jr kJC¥ hJj TrJr k´KfvsÄKf ßhjÇ FA xo~ lJ¥rJAK\ÄP~ @PrJ xyPpJKVfJ TPrj Km~JKjmJ\Jr \jTuqJe xKoKfr xJiJre xûJhT ßyJPxj @yPoh FmÄ xJPmT xJiJre xûJhT ZrS~Jr @yPohÇ FA yJxkJfJPur lJ¥ rJAK\Ä Fr xJPg \Kzf YqJPju Fx-Fr lJ¥rJAK\ÄP~ Vf mZr ro\Jj oJPx k´J~ 700 yJ\Jr kJC¥ lJP¥r k´KfvsÄKf KoPuKZuÇ YqJPju Fx Fr k´KfÔJfJ ßY~JroqJj oJKy ßlrPhRx \Kuu mPuj, FA yJxkJfJu k´KfÔJr xJyJPpq \jVPer IÄvV´ye ßhPU @Ko @vJmJhLÇ yJxkJfJPur k´Kf xmtJfôT xJyJpq S xyPpJVLfJr TgJ ImqJyf rJUJr TgJ mqJÜ TPr @PrJ mÜmq rJPUj mJÄuJKaKnr FoKc ‰x~h xJoJhMu yT, xJ¬JKyT kK©TJr k´iJj xûJhT ßmuJu @yPoh, FjKaKnr FoKc PoJèlJ xJrS~Jr, FKaFj mJÄuJr FoKc yJKl\ @uo mUv, \joPfr mJftJ xûJhT ßoJxPuy CK¨j @yPoh, jfáj Khj Fr KjmtJyL xûJhT fJAKZr oJyoMh, mJÄuJ KorPrr xûJhT ßoJyJÿh @»Mu TKro VKj, YqJPju jJAj Fr yJKl\Mr ryoJj kuT, YqJPju Fx Fr Pyc Im KjC\ ßoJyJÿh \MmJP~r, FjKaKnr vJyPjS~J\ rKTÇ IjMÓJPj aJS~Jr yqJoPuaPxr ¸LTJr TJCK¿uJr rJ\Lm @yoh S ßckMKa ßo~r IKyh @yoh fJPhr mÜPmq FA yJxkJfJu mJèmJ~Pj fJPhr xJyJpq S xyPpJKVfJr @võJx k´hJj TPrjÇ FAxo~ yJxkJfJPur asJKˆ xKuKxKar jJKxr C¨Lj @Vf IKfKgPhr ijqmJh \JKjP~ mÜmq rJPUjÇ IjMÔJPjr FA kptJP~ CPhqJÜJrJ mPuj, FA IjMÔJPj IPjT Kmhê èeL\j FmÄ @oJPhr k´mLj oMræL~JjrJ CkK˙f @PZj pJPhr xyPpJKVfJ ZJzJ FfhÅr @xJ KZu Ix÷nÇ KT∂á IjMÔJPjr xo~ x·fJr TJrPe IPjTPT mÜmq rJUJr xMPpJV jJ KhPf kJrJ~ IJorJ hMKUfÇ FTAnJPm FA IjMÔJPj xÄmJPhr TPumr ßmPz pJS~J~ CkK˙f xTPur jJo k´TJv TrPf jJ kJrJ~ Kmw~Ka ãoJxMªr hOKÓPf ßhUJr

12 - 18 April 2013 m SURMA

IjMPrJi \JjJPjJ y~Ç yJxkJfJPur fyKmPu 1 yJ\Jr kJC¥ hJj TPr F kptè @\Lmj xhxq yP~PZj k´J~ Kfj vfJKiT hJjvLu mqJKÜfôÇ fJPhr oiq ßgPT pJrJ FA mZr fJPhr k´KfvsÄf IPgtr kMPrJ IÄv kKrPvJi TPrPZj fJPhr @\Lmj xhxq xjh k´hJj TrJ y~Ç xjh Kmfre IjMÔJPj CkK˙f xhxqrJ yJATKovjJr S aJS~Jr yqJoPuax Fr KjmtJyL ßo~r S yJxkJfJPur ßY~JroqJPjr TJZ ßgPT xjh V´ye TPrjÇ xmPvPw ijqmJh \JKjP~ xoJkjL mÜmq rJPUj yJxkJfJPur nJAx ßY~JroqJj rCláu AxuJo FmÄ ßhJ~J kKrYJujJ TPrj oMlKf @»Mu oM•JTLjÇ

ßxjJ y˜Pãk SP~mxJAPa k´TJKvf xJãJ“TJPr k´iJjoπL xrTJPrr S hPur Im˙Jj ¸Ó TPrjÇ KmKmKx F xJãJ“TJr ßj~Ç k´iJjoπL mPuPZj, KmPvw ãofJ @Ajxy k´YKuf @APjA iotL~ IjMnëKfPf @WJfyJjJr IKnPpJPVr mqJkJPr mqm˙J ßjS~Jr xMPpJV rP~PZÇ mftoJj rJ\QjKfT kKrK˙KfPf ßxjJ y˜PãPkr Kmw~KaS KfKj jJTY TPrPZjÇ oJjmfJr KmÀP≠ IkrJPir KmYJr k´xPñ k´iJjoπL mPuj, @∂\tJKfT oJjh§ m\J~ ßrPUA '71 xJPur pM≠JkrJiLPhr KmYJr YuPZÇ Ifq∂ hO|fJr xPñA k´iJjoπL ßvU yJKxjJ oPj TPrj, mftoJj rJ\QjKfT kKrK˙KfPf ßxjJmJKyjL y˜Pãk TrPm jJÇ k´iJjoπL mPuj, CKj (UJPuhJ K\~J) pKh @vJ TPr gJPTj ßp, KTZM oJjMw UMj TrPuA FPTmJPr @Kot ^ÅJKkP~ kzPmÇ @r CjJPT ãofJ~ ßjPmÇ mftoJj @Kot fJ TrPm jJÇ xŒ´Kf mèzJ~ FT \jxnJ~ KmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J mPuj, @oJPhr ßxjJmJKyjL KmPhPv vJK∂ rãJ~ TJ\ TPrÇ ßhPv ßTJPjJ KmvO⁄uJ yPu fJrJ mPx gJTPm jJÇ fJrJ xo~oPfJ hJK~fô kJuj TrPmÇ xJŒ´KfT rJ\QjKfT kKrK˙KfPf ßxjJmJKyjL y˜Pãk TrPm KTjJ∏ F KjP~ rJ\QjKfT IñPj jJjJ @PuJYjJ rP~PZÇ fPm ßvU yJKxjJ mPuPZj, mftoJj ßxjJmJKyjL rJ\QjKfT kKrK˙KfPf y˜Pãk TrPm jJÇ KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYPjr hJKmPf KmFjKkr ßjfífôJiLj 18 huL~ ß\JPar @PªJuj k´xPñ FT k´Pvúr \mJPm ßvU yJKxjJ mPuj, KmPrJiLhu xÄxPh FPx hJKm fáPu irPf kJPrÇ FTAxPñ f•ôJmiJ~PTr hJKm jJTY TPr KfKj k´vú rJPUj, KmPrJiLhuL~ ßj©L ßhvPT ßxA 2007 xJPur kKrPmPv ßTj KjPf YJAPZj? pM≠JkrJPir KmYJPrr jJPo @S~JoL uLV xrTJr rJ\QjKfT lJ~hJ ßfJuJr ßYÓJ TrPZ mPu ßp IKnPpJV KmFjKk-\JoJ~Jf ß\Ja TPrPZ∏ KmKmKxr F k´vú jJTY TPrj k´iJjoπLÇ KfKj mPuj, pJPhr KmYJr yPò fJrJ oMKÜpMP≠r xo~ pM≠JkrJi TPrPZÇ V´JPor kr V´Jo \ôJKuP~ KhP~PZÇ KjrkrJi oJjMw yfqJ TPrPZÇ F ßhPvr jJrLPhr kJKT˜JKj mJKyjLr yJPf fáPu KhP~PZÇ jJrLPhr iwte TrJ yP~PZÇ fJrJ pJ TPrPZ fJ pM≠JkrJiÇ k´iJjoπL @rS mPuj, fJPhr KmÀP≠ k´oJe rP~PZ ßp, fJrJ pM≠JkrJiLÇ @oJr k´vú yPò∏ @oJPhr KmPrJiL hu FA pM≠JkrJiLPhr mÅJYJPjJr ßYÓJ TrPZ ßTj? ÈFA KmYJr KjP~ ßhPvr oJjMw ÈKmnÜ' yP~ kPzPZ KTjJ'∏ \JjPf YJAPu k´iJjoπL mPuj, FaJPT ßTJPjJnJPmA KmnKÜ muJ pJPm jJÇ yJPfPVJjJ KTZM ßuJT asJAmMqjJPur KmPrJKifJ TrPZÇ fJrJ UMmA ãáhs FTKa IÄvÇ kMPrJ \JKf j~Ç mrÄ pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr hJKm @oJPhr KjmtJYKj AvPfyJPr KZu FmÄ oJjMw @oJPhr ßnJa KhP~KZuÇ @kKj \JPjj, ßnJPar lu KT yP~KZuÇ xMfrJÄ mM^PfA kJrPZj, F KmYJr \jhJKmÇ ßylJ\Pf AxuJo F irPjr @Aj k´e~jxy 13 hlJ hJKmPf uÄoJPYtr kr Vf 6 FKk´u dJTJ~ oyJxoJPmv TPrPZÇ FTA hJKmPf ßhvmqJkL xTJu-xºqJ yrfJu TrPZ xÄVbjKaÇ k´iJjoπL mPuj, ßhPv @APjr InJm ßjAÇ fgq-k´pMKÜ @Aj, KmPvw ãofJ @Aj FmÄ ßlR\hJKr KmKiPfS Kmw~aJPf mqm˙J ßjS~Jr KmiJj rP~PZÇ TJP\A jfáj @APjr k´P~J\j yPm jJ mPu KfKj oPj TPrjÇ fPm ßvU yJKxjJ mPuj, jfáj @Aj jJ TrPuS ßylJ\Pf AxuJPor hJKmèPuJ KjP~ fJr xrTJr @PuJYjJ TrPmÇ KfKj mPuj, ßylJ\Pf AxuJPor hJKmèPuJr oPiq KTZM V´yePpJVq yPu, fJ V´ye TrmÇ @r ßpèPuJ V´yePpJVq yPm jJ, ßxèPuJ V´ye Trm jJÇ rJ\iJjLPf xoJPmv ßvw TPr KlPr pJS~J~ ßylJ\Pf AxuJoPT ijqmJh \JjJj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ ßylJ\Pf AxuJPor uÄoJYt TotxNKYPT KWPr \JoJ~JPf AxuJoL S ZJ©KvKmr jJvTfJ WaJPf kJPr mPu ßp @vïJ TrJ yKòu ßx k´xPñ ßvU yJKxjJ mPuj, APfJoPiq ßhPUPZj, 18 hPur kã ßgPT oPû KVP~ xogtj ßhS~Jr WajJ WPaPZÇ FPf k´oJe y~, @vïJ IoNuT KZu jJÇ fPm @Ko ijqmJh \JjJm ßp, ßylJ\Pf AxuJo KTZM TotxNKY KjPuS fJrJ pgJrLKf fJPhr xoJPmv ßvPw KlPr ßVPZÇ \JoJ~JPfr lÅJPh kJ ßh~KjÇ mäVJrPhr ßV´¬JPrr KmwP~ KTZM k´vú TrJ y~ ßvU yJKxjJPT ßylJ\Pfr hJKm IjMpJ~L 6 FKk´Pur uÄoJPYtr @PV YJr\j mäVJrPT ßV´¬Jr TPr kMKuvÇ kPr fJPhr KroJP¥ ßjS~J y~Ç F mqJkJPr k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mPuj, Fr xPñ uÄoJPYtr ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ KfKj mPuj, mäV S ßlxmMTxy KmKnjú xJoJK\T ßjaS~JPTt ßT TL KuUPZ, iotL~ IjMnëKfPf @WJfyJjJr KmwP~ KTZM @PZ KTjJ, ßxxm UKfP~ ßhUPf xrTJr @PVA FTKa fh∂ TKoKa TPrKZuÇ ßxA k´Kâ~JPfA SA ßV´¬JPrr WajJ WPaPZÇ mäVJrPhr ßV´¬Jr k´xPñ ßvU yJKxjJ mPuj, k´YKuf @APj ßV´¬Jr TPrKZ, ßxA @APjA KmYJr TrJ pJPmÇ fPm FUj xmJA xmJr oOfáqh§ YJ~Ç oOfáqh§JPhv ßhS~Jr oJKuT ßfJ @r @Ko jJÇ ßhPv ßTJatTJYJKr rP~PZÇ fJrJA KbT TrPm, TJr oOfáqh§ yPm mJ TJr yPm jJÇ ßxaJ @orJ Trm TLnJPmÇ FaJ xrTJr TrPm jJ, xrTJPrr hJK~fô j~Ç k´iJjoπL mPuj, iotL~ IjMnëKfPf @WJf TrJr oPfJ ßTJPjJ TgJ pKh ßuUJ~ gJPT, ImvqA @oJPhr fJr KmÀP≠ mqm˙J KjPf yPmÇ FaJ UMm ˝JnJKmTÇ @Ko FT\j oMxuoJjÇ FUj jmL TKro (xJ.) xŒPTt ßTC pKh @P\mJP\ TgJ ßuPU, @orJPfJ Yák TPr mPx gJTPf kJKr jJÇ fJr KmÀP≠ mqm˙J KjPf yPmÇ ßTC y~PfJ iot jJ oJjPf kJPr, fJr oJPj F j~ ßp, fJrJ iotL~ IjMnëKfPf @WJf KhP~ TgJ muPmÇ ßjJÄrJ TgJ KuUPmÇ xJŒ´KfT xoJPmPv AxuJokK∫rJ fJPhr hJKm mJ˜mJ~Pjr \jq xrTJrPT 3 x¬Jy xo~ ßmPi KhP~PZÇ fJPhr hJKmèPuJr oPiq rP~PZ∏ AxuJoPT KjP~ TaëKÜTJrL ÈjJK˜T' mäVJrPhr TKbj vJK˜ KhPf

yPmÇ F hJKm k´xPñ k´iJjoπL mPuj, @orJ fJPhr ßhS~J xm hJKmA ßhUPmJÇ pKh FUJPj ßTJPjJ ßpRKÜT hJKm gJPT fPm @orJ fJ mJ˜mJ~j TrPmJÇ @r pKh @oJPhr ßhv mJ xoJP\r \jq CkTJrL j~∏ Foj ßTJPjJ IPpRKÜT hJKm gJPT fPm fJ @orJ V´ye TrPmJ jJÇ Vf x¬JPy iotL~ IjMnëKfPf @WJfyJjJr IKnPpJPV YJr\j mäVJrPT ßV´¬Jr TrJr KmwP~ fJr xrTJPrr Kx≠J∂ xKbT KZu mPuS oPj TPrj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ iotKjrPkãfJ oJPj iotyLjfJ j~Ç KmKmKx fJPhr k´KfPmhPj mPuPZ, mäVJrPhr ßV´¬JPrr WajJ~ xoJPuJYjJ CPbPZÇ FojKT ãofJxLj ß\JPar vKrTrJS IPjPTA k´KfmJh \JKjP~PZÇ fJPhr IKnPpJV∏ xrTJr FTKhPT iotKjrPkãfJr TgJ muPZÇ IjqKhPT ßylJ\Pfr hJKmr k´Kf xrTJr jojL~ Im˙Jj ßhUJPòÇ ßvU yJKxjJ mPuj, ÈjmL TKro (xJ.) xŒPTt ßTC pKh @P\mJP\ TgJ ßuPU, fJr KmÀP≠ mqm˙J KjPu @Ko IPjqr TgJ ÊjuJo, ßoJPaS jJÇ @Ko KjP\S iPot KmvõJx TKrÇ TJP\A @oJr KjP\rS IjMnëKfPf @WJf uJPV, ßTC pKh mJP\ TgJ ßuPUÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ of ßhj, iotKjrPkãfJ oJPj iotyLjfJ j~Ç iotKjrPkãfJr Igt yPò∏ xoJj IKiTJrÇ k´KfKa iPotr optJhJ rãJ TrJÇ ßTC FTaJ iot xŒPTt pJ UMKv KuUPm, FaJ iotKjrPkãfJ j~Ç xoJPuJYTrJ xKbT TJ\ TrPZj jJ mPu CPuäU TPrj KfKjÇ k´iJjoπL mPuPZj, xm iPotr xoJj IKiTJr ßvU yJKxjJ CPuäU TPrj, mJÄuJPhPv xm iPotr xoJj IKiTJr @PZÇ ßTJPjJ iPotr oJjMPwr iotL~ IjMnëKfPf @WJf ßhS~Jr IKiTJr TJrS ßjAÇ AxuJo iot FmÄ iotKjrPkãfJ∏ F hMnJPV ßhPvr oJjMw KmnÜ j~ mPuS KfKj oPj TPrjÇ KfKj CPuäU TPrj, pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr kã-Kmkã, F hMKa nJV mJ iJrJ TJ\ TrPZÇ \JoJ~JPfr lÅJPh kJ jJ ßh~Kj ßylJ\f∏ FTgJ oPj TPrj ßvU yJKxjJ ßylJ\Pf AxuJPor uÄoJYt TotxNKY KjP~ xrTJPrr KhT ßgPT Fr @PV \JoJ~JPf AxuJoL S AxuJoL ZJ©KvKmrPT \KzP~ jJjJ @vïJr TgJ fáPu irJ yP~KZuÇ KT∂á \JoJ~JPfr lÅJPh kJ jJ ßhS~J~ ßylJ\Pf AxuJoPT ijqmJh \JKjP~PZj k´iJjoπLÇ F k´xPñ KfKj mPuj, APfJoPiqA ßhPUPZj, 18 hPur kã ßgPT oPû KVP~ xogtj ßhS~Jr WajJ WPaPZÇ FPf @vïJ IoNuT KZu jJÇ fPm @Ko ijqmJh \JjJm ßp, ßylJ\Pf AxuJo KTZM TotxNKY KjPuS fJrJ pgJrLKf fJPhr xoJPmv ßvPw KlPr ßVPZÇ \JoJ~JPfr lÅJPh kJ ßh~KjÇ f•ôJmiJ~T xrTJPrr hJKm ßlr jJTY TrPuj ßvU yJKxjJ KmPrJiL hPur f•ôJmiJ~T xrTJPrr hJKmS jJTY TPrPZj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ UJPuhJ K\~Jr CP¨Pv kJ J k´vú TPr KfKj mPuj, KmPrJiLhuL~ ßj©L ßhvPT ßxA 2007 xJPur kKrPmPv ßTj KjPf YJAPZj? KmFjKkr ßjfífôJiLj 18-huL~ ß\Ja KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYPjr ßp hJKmPf @PªJuj TrPZ, ßx mqJkJPr KmPrJiL hPur xPñ @PuJYjJr k´Pvú kMrPjJ Im˙JjA fáPu iPrPZj ßvU yJKxjJÇ KfKj mPuPZj, KmPrJiL hu xÄxPh FPx hJKm fáPu irPf kJPrÇ VeyfqJr IKnPpJV jJTY TPrPZj ßvU yJKxjJ xJŒ´KfT xoP~ rJ\QjKfT TotxNKYPf IPjT oJjMw yfJyPfr ßp WajJ WPaPZ, fJPf KmPrJiL hu xrTJPrr KmÀP≠ VeyfqJr IKnPpJV fáPuPZÇ Foj IKnPpJV jJTY TPr KmPrJiL hPur KmÀP≠ kJ J IKnPpJV fáPuPZj ßvU yJKxjJÇ rJ\QjKfT xKyÄxfJ S IK˙rfJ mOK≠r kKrPk´KãPf è\m CbPZ kKrK˙Kf Kj~πPe @jPf xrTJr \ÀKr Im˙J ßWJweJ TrPf kJPrÇ KT∂á k´iJjoπL Fxm @vïJ CKzP~ KhP~ mPuj, \ÀKr @Aj ßWJweJ TrJr ßTJPjJ kKrT·jJ mftoJj xrTJPrr ßjAÇ KmPrJiLhuèPuJ KTZM Khj iPr KmPãJn TPr @xPZ Ç Fr oPiq mOy•r AxuJoL hu \JoJ~JPf AxuJoL fJPhr k´KfmJh KmPãJPn pM≠JkrJPir IKnPpJPV KmYJrJiLj xm ßjfJPT IKmuP’ oMKÜ ßhS~Jr hJKm \JKjP~ @xPZÇ FrAoPiq IKnpMÜ hM\jPT xJ\JS KhP~PZj KmPvw @hJufÇ KmYJr YuPZ @rS 7 \PjrÇ Vf TP~T x¬JPy xKyÄxfJ~ TokPã 80 \Pjr ßmKv ßuJT Kjyf yjÇ Fr kKrPk´KãPf oJjmJKiTJr xÄVbjèPuJ KjrJk•J mJKyjLr KmÀP≠ IKnPpJV FPj muPZ, xKyÄxfJ hoPj hJK~Pfôr IkmqmyJr TrPZj fJrJÇ ßvU yJKxjJ mPuj, @oJPhr hu, ßhPvr xÄUqJuWM xŒ´hJP~r SkrS yJouJ yP~PZÇ” kMKuPvr Skr yJouJ yP~PZÇ fJrJ pUj @âJ∂ y~, fUj fJPhr TL TrJ CKY“ mPu @kKj oPj TPrj? k´iJjoπL kMKuPvr khPãPkrS xogtj \JjJjÇ KfKj mPuj, KjrJk•JmJKyjL @Aj k´P~JVTJrL xÄ˙J, \jVe S \jVPer xŒh rãJr hJK~fô fJPhrÇ xmJA \JPj IPjT kMKuv xhxq Kjyf yP~PZj” pKh kMKuvPT @âoe TrJ y~, fPm kMKuv TL TrPm? KmvõPT @kKj KT muPmj? mJÄuJPhPv @xPu KT yPò? KmKmKxr Foj FT k´Pvúr C•Pr ßvU yJKxjJ mPuj, mJÄuJPhv IgtQjKfT CjúKfr iJrJ~ @PZ FmÄ F iJrJ YuPmÇ @orJ \JKj kKrK˙Kf TLnJPm xJoJu KhPf y~Ç xMfrJÄ CPÆPVr KTZM ßjAÇ KmPrJiL hPur xPñ xÄuJPkr ßTJPjJ CPhqJV ßvU yJKxjJ xrTJr ßjPm KTjJ \JjPf YJAPu F KmwP~ KmPrJiL hPur ßjKfmJYT Im˙JPjr Kmw~Ka fáPu iPrj k´iJjoπLÇ KfKj mPuj, @oJr hr\J ßUJuJÇ @r @kjJrJ \JPjj, FrA oPiq @orJ fJPhr k´˜Jm KhP~KZÇ @oJPhr KhT ßgPT pUj k´˜Jm ßVPZ fUj fJrJ k´fqJUqJj TPrPZÇ KmPrJiL huL~ ßjfJ UJPuhJ K\~J xÄuJPkr x÷JmjJ jJTY TPr xrTJr kfPjr @PªJuj ÊÀr TgJ mPujÇ FA kKrK˙KfPf FT @Aj\LmL yJAPTJPat Kra @Pmhj TrPu FTKa Àu \JKr TPr Có @hJufÇ ImJi S ˝ònJPm xÄxh KjmtJYj IjMÔJPjr uPãq YuoJj rJ\QjKfT xÄTa KjrxPj @S~JoL uLV xnJPj©L S KmFjKk ßY~JrkJrxj FmÄ fJPhr ßjfífôJiLj ß\JPar oPiq xÄxPhr KnfPr-mJAPr rJ\QjKfT xÄuJk IjMÔJPjr KjPhtv ßTj ßhS~J yPm jJ∏ fJ \JjPf YJS~J yP~PZ FA ÀPuÇ mJAPrr KmPvõr TJPZ @hJuPfr Foj fJKVh ÈIØáf' oPj yPf kJPr KTjJ∏ \JjPf YJAPu ßvU yJKxjJ KmKmKxPT mPuj, FaJ @xPuA IØáfÇ @oJr TJPZS fJA oPj yP~PZÇ FaJ @hJuPfr Kmw~ jJÇ KT∂á ßTC FT\j ßxUJPj ßVPuj, muPuj, @hJuf F KmwP~ KT TrPf kJPr? @hJuf KT @Phv ßhPm, yJxPf yJxPf mPuj k´iJjoπLÇ Kmw~Ka ßpPyfá FUjS @hJuPfr KmPmYjJiLj, ßxPyfá F KmwP~ Fr ßmKv KTZM muPf YJj jJ mPu \JjJj ßvU yJKxjJÇ KfKj mPuj, @hJuPfr l~xJuJ yP~ ßVPu fUj y~PfJ @orJ k´KfKâ~J KhPf kJrmÇ fUjA @Ko ßhmÇ


UmrJUmr 51

SURMA m 12 - 18 April 2013

KmoJPj

u¥j -KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj

Our telephone services 24 hours from 1st of May IJorJ 1 ßo ßgPT 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

Biman Approved

79162

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ Book with us for any destiation in the world Save money and time

Km. hs: VsJyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4 aJ kpt∂ ßUJuJÇ

HILLSIDE TRAVELS Unit-3

388 Green Street London E13 9AP Tel:

0208 552 2033 Fax : 0208 552 7538 www.hilsidetravels.com

Our new branch 245 Whitechapel Road (Opp. Royal London Hospital) London E1 1DB

0207 377 2832 Our another new branch World Travel Service (Hillside Travels) 394A Green Street

(Next to Upton Park Station)

0208 552 9888

Upton Park, London E13 9AP sales@hillsidetravels.com

jJrL xJÄmJKhTPhr rKmmJr oKyuJ S KvÊKmw~T oπeJuP~r k´KfoπL KvrLj vJrKoj ßYRiMrL mñmºM ßvU oMK\m ßoKcPTu KmvõKmhqJuP~ KYKT“xJiLj jJKh~J vJrKoPjr vJrLKrT Im˙Jr ßUJÅ\-Umr ßjjÇ F xo~ KfKj mPuj, ÈVeoJiqo k´KfKjKir Skr yJouJ Ifq∂ KjªjL~Ç F WajJ~ @Ko KmK˛f yP~KZÇ oKyuJKmw~T k´KfoπL KyPxPm @Ko F WajJr fLms KjªJ \JjJKòÇ' fgqoπL yJxJjMu yT AjMS jJKh~J vJrKojPT ßhUPf yJxkJfJPu KVP~KZPujÇ rKmmJr KhjmqJkL KmKnjú ˙JPj KmKnjú xÄVbj jJjJnJPm F WajJr k´KfmJh \JKjP~PZÇ KmPTPu \JfL~ ßk´xTîJPmr xJoPj jJrLxoJP\r mqJjJPr IjMKÔf k´KfmJh xoJPmPv KmKnjú VeoJiqPor jJrL xJÄmJKhTxy KmKnjú ßkvJ-PvseLr jJrL-kMÀw IÄv ßjjÇ xoJPmv ßgPT jJrLxoJP\r kã ßgPT vJkuJYfôPr UMm KvVKVr oyJxoJPmv TrJ yPm mPu \JjJPjJ yP~PZÇ xoJPmv ßvPw FTKa KoKZu vJymJV kpt∂ pJ~Ç xoJPmPv vJymJPVr Ve\JVe oPûr ߡJVJjTjqJ uJTL @ÜJr mPuj, ßylJ\Pf AxuJo vJK∂kNet xoJPmv TPrPZ mPu fJPhr ijqmJh \JKjP~PZj ˝rJÓsoπLÇ KT∂á jJrL xJÄmJKhTPhr Skr yJouJ S uJüjJr WajJ~ ˝rJÓsoπL ßTJPjJ TgJ mPujKj, hM”U k´TJvS TPrjKjÇ KmPrJiLhuL~ ßjfJ UJPuhJ K\~J ßylJ\Pf AxuJPor 13 hlJ hJKm kPz fJrkr fJPf xÿKf KhP~PZj KT jJ, fJ KjP~S k´vú rP~PZÇ ßhPvr F irPjr kKrK˙KfPf jJrL k´iJjoπL mJ jJrL KmPrJiLhuL~ ßjfJ TLnJPm rJ\jLKf TrPmj, fJ KjP~S k´vú C™Jkj TPrj FA ߡJVJjTjqJÇ xoJPmPv IÄvV´yeTJrL IjqJjq @PuJYTS ˝rJÓsoπLr nNKoTJr \jq KiÑJr \JjJjÇ jJrLPj©L oJylM\J UJjo mPuj, ßylJ\Pf AxuJPor 13 hlJr k´KfKa hJKm xÄKmiJjKmPrJiLÇ mJÄuJPhv \JfL~ oKyuJ @Aj\LmL xKoKfr KjmtJyL kKrYJuT xJuoJ @uL mPuj, ßylJ\Pf AxuJo \JfL~ jJrL Cjú~j jLKfr KmPrJKifJ TrPZÇ KT∂á FA jLKfPf TL @PZ, fJr FT uJAjS y~PfJ fJrJ kPz ßhPUKjÇ xoJPmPv jJrLPj©L KvrLj @UfJr, xJÄÛíKfT mqKÜfô jJKxr C¨Lj ACxMl, ßrJPT~J rKlT, ßrJPT~J k´JYL, dJTJ KmvõKmhqJuP~r KvãT ß\JmJ~hJ jJxrLj, TJPmrL VJP~j, xJÄmJKhT I†j rJ~, ß\¥Jr KmPvwù lSK\~J ßUJªTJr, ßkJvJTvsKoTPhr ßj©L ßoJvPrlJ KoÊ, mJÄuJPhv oKyuJ kKrwPhr xhxq xMKl~J @UfJr k´oMU xÄyKf k´TJv TPrjÇ xoJPmPv \JfL~ TjqJKvÊ IqJcPnJPTKx ßlJrJo, ߈· aM~Jctx ßcPnukPo≤, Tot\LmL jJrL, KmTKvf jJrL ßjaS~JTt, k´KvTJxy KmKnjú xÄVbPjr k´KfKjKirJ mqJjJr-PlˆMPj TotPãP© jJrLr IKiTJr S optJhJ k´KfÔJr hJKmr TgJ fMPu iPrjÇ Fr @PV rKmmJr xTJPu mJÄuJPhv jJrL xJÄmJKhT ßTªs \JfL~ ßk´xTîJPmr xJoPj oJjmmºj TPrPZÇ FA @P~J\j ßgPT ßp xÄVbj jJrL xJÄmJKhTxy xJÄmJKhTPhr Skr yJouJ YJuJPm, fJPhr xÄmJh m\tj TrJr CPhqJV ßjS~Jr \jq xJÄmJKhT ACKj~Pjr k´Kf @øJj \JjJPjJ y~Ç oJjmmºPj xnJkKffô TPrj xnJkKf jJKxoMj @rJ yTÇ xÄyKf \JjJj Ve\JVre oPûr @øJ~T AorJj FAY xrTJr S xJÄmJKhT jJKh~J vJrKoPjr ßmJj xJKh~J vJrKojÇ FPf KmFlACP\r xnJkKf ATmJu ßxJmyJj ßYRiMrL, dJTJ xJÄmJKhT ACKj~Pjr oyJxKYm @mhMu \Kuu nNÅA~J, ‰mvJUL ßaKuKnvPjr KxAS oj\MÀu @yxJj mMumMu k´oMU mÜmq ßhjÇ F ZJzJ VfTJu mJÄuJPhv oKyuJ kKrwh jVPr KmPãJn KoKZu TPrPZÇ KmPTPu \JfL~ ßk´xTîJPmr xJoPj ßgPT K\PrJ kP~≤ yP~ KmPãJn KoKZuKa @mJr ßk´xTîJPmr xJoPj FPx ßvw y~Ç \JfL~ ßk´xTîJPmr xJoPj oKyuJ kKrwPhr nJrk´J¬ xnJkKf lSK\~J ßoJxPuo mPuj, rJ\QjKfT huèPuJ ßhPvr 1 vfJÄv ßnJaJPrr kã ßjPm, jJKT jJrL S fÀexoJ\ KoPu ßp 45 vfJÄv ßnJaJr, fJPhr kã ßjPm, fJ KbT TrPf yPmÇ @Aj S xJKuv ßTªs, mJÄuJPhv ßlcJPru xJÄmJKhT ACKj~j, VefJKπT mJo ßoJYtJ, jJrJ~eV† ßk´xTîJmxy KmKnjú xÄVbj VfTJu KmmíKfPf xJÄmJKhTPhr Skr yJouJr WajJr KjªJ \JKjP~PZÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~S rKmmJr VePpJVJPpJV S xJÄmJKhTfJ KmnJPVr xJPmT KvãJgtL jJKh~J vJrKojxy 11 xJÄmJKhPTr Skr yJouJr k´KfmJPh oJjmmºj yP~PZÇ xTJu xJPz 10aJ ßgPT ßmuJ xJPz 11aJ kpt∂ IkrJP\~ mJÄuJr kJhPhPv TJPuJ mqJ\ iJre TPr KvãT-KvãJgtLrJ TotxNKY kJuj TPrjÇ oJjmmºPj VePpJVJPpJV S xJÄmJKhTfJ KmnJPVr IiqJkT ßvU @mhMx xJuJo mPuj, ßylJ\Pf AxuJo 13 hlJ hJKmr oJiqPo mJÄuJPhvPT @lVJKj˜JPj kKref TrPf YJ~Ç fJA jfMj k´\jìPT Kx≠J∂ KjPf yPm, fJrJ ˝JiLj ßhPv mxmJx TrPm, jJKT kJKT˜JPjr

krJiLjfJr VäJKj KjP~ ßmÅPY gJTPmÇ oJjmmºPj VePpJVJPpJV S xJÄmJKhTfJ KmnJPVr KvãT VLKf@rJ jJxKrj, vJS∂L yJ~hJr, lJyKohMu yT, xJAlMu @uo ßYRiMrL, ßaKuKnvj IqJ¥ Kluì ˆJKc\ KmnJPVr ßY~JroqJj F ß\ Fo vKlCu @uo nNÅA~J, xoJ\KmùJj KmnJPVr KvãT oKvCr ryoJj, \VjúJg KmvõKmhqJuP~r KvãT rJ\Lm oLr, \JyJñLrjVr KmvõKmhqJuP~r KvãT rJKTm @yPoh k´oMU CkK˙f KZPujÇ jJKh~J vJrKoPjr xmtPvw Im˙J \JjPf VfTJu ßpJVJPpJV TrJ yPu fJÅr oJ ‰x~hJ ‰f~mJ ßmVo mPuj, È@oJr ßoP~ YqJPuK†Ä ßkvJ~ dMPTPZÇ xm irPjr kKrK˙Kf ßoJTJKmuJ TrPf yPmÇ KT∂á fJr krS yrfJu FPu nP~ gJTfJoÇ nJmfJo, @oJr mJóJaJ ßVu, TL ßpj y~Ç @oJr mJóJaJr Skr KbTA yJouJ yPuJÇ FojKT fJr oMPbJPlJj, mqJVS KZjfJA TPr KjP~ ßVPZÇ' F irPjr WajJ pJrJ WKaP~PZ, fJPhr KmÀP≠ KTZM muJr nJwJS yJKrP~ ßlPuPZj jJKh~J vJrKoPjr oJÇ @\ ßxJomJr jJKh~JPT yJxkJfJu ßgPT ßZPz ßhS~J yPf kJPr mPu fJÅr kKrmJr \JKjP~PZÇ CPuäUq, ÈßylJ\Pf AxuJPor xoJPmPv jJrL xJÄmJKhT ßTj', ÈrJ˜J KhP~ yJÅaJr xo~ oJgJ~ TJkz ßjA ßTj'F irPjr I\MyJPf vKjmJr jVPrr KmKnjú VeoJiqPor YJr ßgPT kJÅY\j jJrL xJÄmJKhT oJrir, yJouJ S KmKnjúnJPm uJüjJr KvTJr yjÇ FTMPv ßaKuKnvPjr Kj\˝ k´KfPmhT jJKh~J vJrKojPT ßylJ\Pf AxuJPor ßjfJ-TotLrJ ßmizT oJrir TrPu yJxkJfJPu ßpPf y~Ç TP~T\j jJrL xJÄmJKhT jJo k´TJv TrPf rJK\ yjKjÇ VfTJu jJKh~J vJrKoj ßylJ\Pf AxuJPor xoJPmPv hJK~fô kJuj (IqJxJAjPo≤) TrKZPujÇ F xo~ xoJPmPv IÄvV´yeTJrLPhr oiq ßgPT k´vú fMPu muJ y~, kMÀPwr xoJPmPv jJrL xJÄmJKhT ßTj? F KjP~ jJKh~Jr xPñ xoJPmvTJrLPhr oPiq KmfTt ÊÀ y~Ç FTkptJP~ xoJPmPvr TP~T\j jJKh~JPT oJrPf oJrPf xoJPmv ßgPT ßmr TPr ßhjÇ kj ßgPT jJKh~JPT oJrPf oJrPf KhV∂ ßaKuKnvPjr TJptJuP~r TJZ kpt∂ KjP~ pJj fJÅrJÇ F xo~ TP~T\j xJÄmJKhT FPx jJKh~JPT C≠Jr TPr dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPur \ÀKr KmnJPV KjP~ pJjÇ FTMPv ßaKuKnvPjr mJftJ xŒJhT yJxJj \JKTr mPuj, xoJPmvTJrLPhr yJPf gJTJ kJKjr ßmJfuxy ßp ßpnJPm ßkPrPZ, fJ KhP~A jJKh~JPT ßoPrPZÇ kMPrJ vrLPrA KfKj @WJf ßkP~PZjÇ KYKT“xPTrJ mPuPZj, mftoJPj jJKh~J vïJoMÜÇ fPm fJÅPT kMPrJkMKr Kmv´JPo gJTPf yPmÇ mJÄuJKjC\ ßaJP~K≤PlJr caTPor ß\qÔ k´KfKjKi \JKT~J @yPoh rKmmJr ßmuJ xJPz 11aJ~ TetlMuL VJPctj KxKar TJPZ hJK~fô kJuj TrKZPujÇ TetlMuL VJPctj KxKar xJoPjr rJ˜Jr xzT KmnJ\Pjr CPJ kJv KhP~ oJrTJ\Mu KlKâu AxuJoL mJÄuJPhPvr mqJjJPr FTKa KoKZu @xKZuÇ \JKT~J KoKZPur mqJjJPrr ߡJVJjèPuJ aMPT KjKòPuj xzT KmnJ\Pjr kJPv hJÅKzP~Ç F xo~ KoKZPur oJ^UJj ßgPT FT\j f\tjL fMPu ÀhsoNKft iJre TPr \JKT~Jr KhPT fJKTP~ mPuj, ÈSA oJA~qJ, oJgJ~ TJkz jJA TqJj?' \JKT~J mPuj, È@Ko F irPjr mÜmq ßvJjJr \jq FPTmJPrA k´˜Mf KZuJo jJÇ fJPhr @Yre FfaJA n~ïr KZu ßp rLKfoPfJ @Ko n~ ßkP~KZÇ ßxA xo~ TgJ muPf ßVPu kKrK˙Kf @rS UJrJk yPm mPu @r TgJ mKuKjÇ' \JKT~J \JjJj, F xo~ KoKZPur IjqrJ UMm o\J kJKòuÇ ßoP~ oJjMw, xJÄmJKhT AfqJKh KjP~ mJP\ o∂mq TrKZu IjqrJÇ KljqJK¿~Ju FéPk´x-Fr Kj\˝ k´KfPmhT @rJlJf @rJ IKlPx pJS~Jr \jq Km\~jVr ßgPT ßyÅPa @xKZPujÇ kj ßoJPzr TJZJTJKZ ßVPu kqJ≤-vJat VJP~ ßhS~J FT\j ÈTgJ @PZ' mPu fJÅr kg ßrJi TPrjÇ kPr aMKk krJ @rS Kfj-YJr\j @PxjÇ fJÅrJ ßTJgJ~ pJPòj fJ \JjPf YJjÇ @rJlJf \JjJj, KfKj

IKlPx pJPòjÇ F xo~ FT\j @rJlJfPT oJgJ~ TJkz KhP~ fJrkr ßpPf mPujÇ @rJlJf @rJ mPuj, È@Ko fJÅPhr mKu, ßhvaJ ßfJ @oJrÇ @Ko TLnJPm Yum, fJ KT @kjJrJ mPu ßhPmj?' @rJlJf mPuj, fUj ßxA ßuJTèPuJ mPuj, ÈPhPvr kKrK˙Kf UJrJkÇ @oJr KjrJk•Jr \jqA jJKT fJÅrJ F krJovt KhP~PZjÇ' IjqJjq xJÄmJKhT KjptJfj: ßylJ\Pf AxuJo mJÄuJPhPvr oyJxoJPmPv hJK~fô kJuPjr xo~ ßmxrTJKr ßaKuKnvj YqJPjPur xJÄmJKhT S TqJPorJoqJjPhr KkKaP~ @yf TrJr @rS Umr kJS~J ßVPZÇ Fr oPiq KfjKa ßmxrTJKr ßaKuKnvj YqJPjPur hM\j xJÄmJKhT S Kfj\j TqJPorJoqJj @PZjÇ k´fqãhvtL xN© \JjJ~, VfTJu ßmuJ @zJAaJr kr kj ßoJPz ßylJ\Pf AxuJPor xoJPmPv @Vf TotLrJ ßmxrTJKr FxF KaKnr k´KfPmhT oyKxj TmLr S TqJPorJoqJj ßUJrPvh @uoPT KkKaP~ èÀfr @yf TPrjÇ fJÅPhr dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu nKft TrJ y~Ç KmPTPu jar ßco TPuP\r kJPv FKaFj KjCP\r TqJPorJoqJj ßxJPyu rJjJr Skr IfKTtf yJouJ YJuJj ßylJ\Pfr TotLrJÇ yJouJr xo~ fJÅPhr TP~T\Pjr yJPf uJKbPxJÅaJ KZuÇ yJouJ~ ßxJPyu rJjJ oJgJ~ S kJP~ @WJf kJjÇ kMKuv ßxJPyuPT rJ\JrmJV kMKuv uJAj yJxkJfJPu nKft TPrPZÇ F ZJzJ AP•lJT-Fr @PuJTKY©L xM\j ßylJ\Pfr TotLPhr yJouJ~ @yf yP~PZjÇ fJÅPT dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu KYKT“xJ ßhS~J yP~PZÇ @âJ∂ xJÄmJKhT jJKh~J vJrKoj fJrJ @oJPT ßoPrPZ ÊiM jJrL mPu ÈPTJPjJ irPjr CxTJKj ßgPT j~, ßãJn ßgPT j~, fJrJ @oJPT ßoPrPZ ÊiM jJrL mPuÇ' TgJèPuJ mPuPZj FTMPv ßaKuKnvPjr xJÄmJKhT jJKh~J vJrKojÇ ßxJomJr mñmºM ßvU oMK\m ßoKcPTu KmvõKmhqJuP~r ßTKmj mäPTr KnKn@AKk ßTKmPj mPx TgJ y~ jJKh~Jr xPñÇ ßylJ\Pf AxuJPor xoJPmPvr TJPZ hJK~fô kJuj (IqJxJAjPo≤) TrJr xo~ 6 FKk´u ÈkMÀPwr xoJPmPv jJrL xJÄmJKhT ßTj'∏FA k´vú fMPu ßmizT oJrir TrJ y~ fJÅPTÇ jJKh~J ßxJomJr kpt∂ IPjqr xJyJpq ZJzJ nJPuJnJPm yJÅaPf kJrKZPuj jJÇ fPm F WajJr kr FUj kpt∂ kMKuv mJhL yP~ ßTJPjJ oJouJ TPrKjÇ kKrmJPrr kã ßgPTS oJouJ TrJ y~KjÇ ßxJomJr KmPTPu ˝J˙q k´KfoπL oK\mMr ryoJj lKTr jJKh~JPT ßhUPf yJxkJfJPu pJjÇ xTJPu ßhUPf pJj dJTJ oyJjVr kMKuv TKovjJr ßmj\Lr @yPohÇ 2010 xJPu jJKh~J dJTJ KmvõKmhqJuP~r VePpJVJPpJV S xJÄmJKhTfJ KmnJV ßgPT FoFxFx kJx TPrjÇ FA KmnJPVr KvãT S IjqrJ Kj~Kof fJÅr ßUJÅ\ KjPòjÇ jJKh~Jr KYKT“xJ~ ßp aJTJ UrY yPm, fJ FTMPv ßaKuKnvPjr kã ßgPT ßhS~Jr ßWJweJ ßhS~J yP~PZÇ FTMPv ßaKuKnvPjr IkrJi (âJAo) KmPa TJ\ TrJ jJKh~J ßãJn k´TJv TPr mPuj, ÈpJPhr xÄmJh xÄV´Pyr \jq ßVuJo, fJrJA @oJPT ßoPrPZÇ kJÅY ßgPT xJf V\ hNrPfô kMKuv KZu, fJrJ ßTC FKVP~ @PxKjÇ KhV∂ ßaKuKnvPjr xJÄmJKhT mºMrJ rãJ jJ TrPu ßxA yJP~jJrJ @oJPT ßoPrA ßlufÇ' QhKjT mJÄuJr xJÄmJKhT yJKxjJ @vrJl KZPuj jJKh~Jr ßZJa jJKj (jJKjr ßZJa ßmJj)Ç ßxA jJKjr TJZ ßgPT V· ÊPj ÊPj xJÄmJKhT yS~Jr ˝kú ßhUPf ÊÀ TPrj jJKh~JÇ ßylJ\Pf AxuJPor TotLrJ fJÅr xPñ ßp @Yre TPrPZj, ßx k´xPñ jJKh~J mPuj, ÈjJrLr Im˙Jj pf Khj V´yePpJVq kptJP~ jJ ßkRÅZJPm, ff Khj F irPjr kKrK˙Kf yPmAÇ fJA xJÄmJKhTfJr kPg jJrLPhr xÄV´Jo TrPf yPm @rS IPjT KhjÇ' jJKh~Jr yJÅaM, TJÅi S kJÅ\Prr Fé-Pr yP~PZÇ oJgJr KxKa ÛqJj KrPkJat kJS~J ßVPZÇ @WJPf oJgJr mJAPrr KmKnjú \J~VJ ßgÅfPu ßVPuS ßnfPr ßfoj ßTJPjJ mz @WJPfr KY¤ kJS~J pJ~KjÇ

ADVERTISE IN SURMA PLEASE CALL 020 7377 9787 or Fax: 020 73779717


52 UmrJUmr

mJÄuJPhPvr hKrhs xJAPTu YJKuP~ k´J~ 15 yJ\Jr KTPuJKoaJr kg kJKz KhP~ mJÄuJPhPv ßkRZJPmjÇ F TotxNYLr CP¨vq mJÄuJPhPvr IyxJ~, FKfo FmÄ hKrhs KvÊPhr KvãJhJj S nrj ßkJwPjr uPãq k´KfKÔf FTKa k´KfÔJPjr fyKmu xÄV´y TrJÇ jNr A lKrh FTJPcoL F mqKfâKo TotxNYLr IJP~J\j TPrPZÇ IJVJoL \Mj oJPx fJPhr F xJAPTu pJ©J Êr∆ yPmÇ jNr A lKrh FTJPcoL mJÄuJPhPvr TáKouäJ ß\uJ~ ImK˙fÇ F FTJPcoLr oJiqPo hMA ßgPT YJr mZr m~xL 40 \j FKfo IgmJ IxyJ~, hKrhs KvÊPhr nrj ßkJwj FmÄ CóYfr KcV´L kpt∂ kzJPuUJr mqm˙J TrJ y~Ç k´Kf iJPk 20 \j KvÊPT FTPcoLPf nKftr xMPpJV ßh~J y~Ç F Kmv\Pjr oJiqKoT KvãJ kpt∂ ßvw yPu fJPhr Có KvãJr \jq dJTJ~ kJbJPjJ y~Ç fUj H Kmv \Pjr ˙Pu IJPrJ Kmv KvÊPT FTJPcoLPf nKft TrJPjJ y~Ç F k´Kâ~Jr oJiqPo FTJPcoLKa Kj~Kof nJPm 40 \j KvãJgtLr KvãJ FmÄ nrj ßkJwPer mqm˙J TPr YPuPZÇ Vf Kfj mZr pJmf k´KfÔJjKa mqKÜVf fyKmPur oJiqPo kKrYJKuf yP~ IJxPuS FmJr k´go fJrJ mqKfâKo FT TotxNYLr oJiqPo fyKmu xÄV´Pyr IJP~J\j TPrPZÇ KmsTPuAj aá mJÄuJPhv FcPnûJr xJAPTu pJ©J~ IÄv KjPf pJS~J hMA fr∆e yPuj, KuCT mJatj FmÄ ao K˛gÇ FrJ hM\jA AÄuqJP¥r A~TtvJ~JPrr mJKxªJÇ KmsPaPj mJXJKuPhr k´JePTªs mJÄuJaJCPjr KmsTPuAj ßgPT F hA pMmT fJPhr hLWt 15 yJ\Jr KTPuJKoaJr pJ©Jr xNYjJ TrPmjÇ Frkr IJTJv kPg AÄKuv YqJPju kJKz KhP~ lsJP¿ ßkRZJPmjÇ ßxUJj ßgPT mJÄuJPhv kpt∂ YuPm fJPhr hLWt xJAPTu pJ©JÇ kKÁo ACPrJPkr ßhv l∑J¿, \JotJKj FmÄ IKˆs~J yP~ fJrJ ßkRZJPmj V´LPxÇ fJrkr fárÛ FmÄ ArJj yP~ k´Pmv TrPmj oiq FKv~J~Ç FUJPj fJKTtKoKj˜Jj, C\PmKT˜Jj, fJK\KT˜Jj FmÄ TJ\JKT˜Jj yP~ YLPjr kKÁo k´J∂ KhP~ k´Pmv TPr TJrJPTJ rJo yJASP~ yP~ kJKT˜Jj ßkRZJPmjÇ ßxUJj ßgPT nJrPfr hKãjk´J∂ KhP~ k´Pmv TPr nJrPf kNmt ßgPT kKÁo kJKz KhP~ Pvw V∂mq mJÄuJPhPv ßkRZJPmjÇ ßxUJPj dJTJr A≤JrjqJvjJu ßyJPaPu KmsTPuAj aá mJÄuJPhv FcPnûJr pJ©LPhr FT \oTJPuJ InqgtjJ ßh~Jr oJiqPo ßvw yPm F mqKfâoL TotxNYLÇ Frkr fJrJ TáKouäJr jNr A lKrh FTJPcoKPf pJPmjÇ ßxUJPj fJrJ FToJx Im˙Jj

12 - 18 April 2013 m SURMA

TPr FTJPcoLr KvãJgtLPhr AÄPr\L nJwJ KvãJhJPjr kJvJkJKv fJPhrPT KmKnjú ßUuJiNuJr k´Kvãj ßhPmjÇ jNr A lKrh FTJPcoLr hKrhs KvãJgtLPhr xyPpJKVfJr uPãq IJV´yL k´KfÔJjèPuJ F xJAPTu pJ©Jr ¸¿r â~ TrPf kJrPmjÇ Fr oJiqPo fJrJ xJAPTu IJPrJyL hMA fr∆Pjr ßkJwJT FmÄ fJPhr xPñ myj TrJ mqJPV fJPhr ßTJŒJjLr ßuJPVJ k´YJPrr xMPpJV kJPmjÇ FZJzJ ¸jxrTJrL ßTJŒJjLèPuJPT k´J~ 15 Ka ßhPv mqJkT k´YJPrr S xMPpJV TPr ßh~J yPmÇ PlAxmMT, aáAaJr, FmÄ ACKaCPm F xJAPTu pJ©Jr fgq S ZKmr kJvJkJKv ¸¿rTJrL ßTJŒJKjr ßuJPVJS k´YJr TrJ yPmÇ dJTJr InqgtjJ oPûS ßvJnJ kJPm ¸¿rTJrLPhr jJoÇ F IJP~J\Pj KoKz~J kJatjJr KyPxPm rP~PZ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT AP•lJT FmÄ ßcAKu ˆJrÇ

xMrK†f ßxjèP¬r yS~J F aJTJ ZJz TrJ jJ ßVPu mrJ¨ mJKfu yP~ pJPmÇ Vf 9 FKk´u oñumJr kNmt u¥Pjr oK≤KlCKr ßx≤JPr IJP~JK\f FT xÄmJh xPÿuPj Fxm TgJ \JjJj mJÄuJPhv KlPoAu FTJPcKo (KmFlF) k´KfÔJfJ xnJkKf \JKou ßYRiMrLÇ \JjJ pJ~, 2010 xJPur 28 ßxP¡’r mJÄuJPhv KlPoAu FTJPcKor ZJ©LPhr \jq 150 KxPar ßyJPˆu FmÄ 150 KxPar TîJx Ào KjotJPer \jq KmFlFr kã ßgPT xrTJPrr xÄKväÓ h¬Pr FTKa IJPmhj \JjJPjJ y~Ç FTA CP¨Pvq KmKnjú xoP~ TokPã 4Ka IJPmhj TrJ y~Ç k´KfKa IJPmhjA ˙JjL~ xJÄxh KyPxPm xMrK†f ßxj è¬ xMkJKrv TPrjÇ Fxm IJPmhj xrTJPrr jJjJ KmnJV S h¬Pr kJr yP~ xmPvPw 2011 xJPur 28 KcPx’r Igt KmnJPVr rJ\˝ mJP\a ßgPT F k´T· mJ˜mJ~Pjr \jq aJTJ mrJ¨ ßh~J y~Ç aJTJ mrJP¨r Umr h¬rKmyLj oπL xrK†f ßxjè¬ \JjPf ßkPr ßmPT mPxjÇ xÄmJh xPÿuPj FT k´Pvúr \mJPm \JKou ßYRiMrL IKnPpJV TPrj, F UMKvr UmrKa ÊPj xMrK†f ßxj è¬ oPj y~ UMKv yPf kJPrjKjÇ TJrj IJorJ ß\PjKZ xMrK†f ßxj KvãJ oπeJuP~ FTKa KcS ßuaJr kJKbP~PZjÇ FPf xMrK†f ßxj è¬ mPuPZj, KmFlF FTKa IkKrKYf k´KfÔJjÇ F k´KfÔJjKar mqJkJPr FuJTJmJxL FmÄ \jk´KfKjKirJ KTZM \JPjj jJ FmÄ FPhr TJptâo S ryxq Tá~JvJ~ ßWrJÇ xMrK†f ßxjè¬ mPuPZj, mrJ≠Tíf aJTJ fJr FuJTJr

xTu k´KfÔJPj xonJPm m≤j TrPf yPm IjqgJ~ F k´T· KfKj mJKfPur xMkJKrv TPrjÇ F k´xPñ xÄmJh xPÿuPj FT k´Pvúr \mJPm \JKou ßYRiMrL mPuj, mrJ≠Tíf F k´T· ßgPT xMrK†f ßxjè¬ aJTJ hJKm TPrPZjÇ ßx aJTJ jJ ßh~Jr TJrPjA KfKj k´T· mJKfPur \jq KcS ßuaJr kJKbP~PZjÇ \JKou ßYRiMrL hJKm TPrj, KmFlFr TJptâo ImqJyf rJUJr mqJkJPr xrTJPrr k´iJjoπL, IgtoπL FmÄ KvãJoπLxy xmJA IJ∂KrTÇ KfKj IJvJ TPrj F xoxqJKar xoJiJj yP~ pJPmÇ k´KfÔJjKa xMrK†f ßxjèP¬r mJxJr TJPZAÇ IfFm KfKjS F k´KfÔJjKr Cjú~Pjr mqJkJPr xh~ yPmj mPu KfKj IJvJ TPrjÇ xÄmJh xPÿuPj IjqJPjqr oPiq IJPrJ CkK˙f KZPuj- oBjM¨Lj ßYRiMrL, oJyfJm ßYRiMrL, vJoxMu IJuo ßYRiMrL, \JKou ßYRiMrL IJPrJ \JjJj, KcS ßuaJPrr TJptTJKrfJ mJKfPur hJKm \JKjP~, KfKj Có IJhJuPf KVP~KZPujÇ IJhJuf Kfj oJPxr \jq KcS ßuaJPrr TJptTJKrfJ ˙KVf TPr KhP~PZÇ \JjJ pJ~, KmFlFr Cjú~j k´T· ßgPT xMrK†f ßxjèP¬r YÅJhJ hJKmr ßk´KãPf \JfL~ k© kK©TJ~ KrPkJat k´TJKvf yS~Jr kKrPk´KãPf xrTJr huL~ pMm xÄVbPjr FT ßjfJ FTJKiT oJouJ TPrPZjÇ \JKou ßYRiMrL mPuj, ˝~Ä k´iJjoπL KmFlFr TJptâo xŒPTt AKfmJYT iJrjJ rJPUjÇ mJÄuJPhPv jJrL KvãJ TJptâPo k´iJjoπLr CPhqJV S IJV´y xmJr \JjJÇ IfFm ßhPv-KmPhPv kKrKYf FmÄ k´vÄKxf F k´KfÔJPjr TJptâo FKVP~ pJPmÇ CPuäUq, 90 \j FKfo S IxyJ~ ZJ©LPT KjP~ k´KfÔJjKar pJ©J ÊÀ yPuS mftoJPj F k´KfÔJPj KvãJgtLr xÄUqJ 2v 1 \j FmÄ TotTftJ-TotYJrL 26 \jÇ

Y¢VsJPo pMmuLV èKuPf ßylJ\Pfr ßmv TP~T\j TotL @yf yjÇ fPm kMKuv muPZ, SA WajJr fh∂ TPr èKu ßZJzJr k´oJe ßkPu pMmuLPVr ßjfJr KmÀP≠ mqm˙J ßjS~J yPmÇ \JjJ ßVPZ, yrfJu YuJTJPu ßxJomJr xTJPu Y¢VsJo jVPrr uJuUJj mJ\JPr ßylJ\Pf AxuJPor TotLPhr xPñ pMmuLPVr xÄWwt mJPiÇ F xo~ pMmuLPVr ßTªsL~ TKoKar xJPmT xhxq KhhJÀu @uo SrPl oJxMo (43) ßylJ\Pfr TotLPhr uãq TPr vaVJj ßgPT èKu ßZJPzjÇ xÄWPwtr xo~ pMmuLPVr @PrT TotL xMoPjr yJPf rJohJ ßhUJ pJ~Ç KhhJÀPur ßkZPj vaVJPjr mJÅa

KjP~ hJÅKzP~ KZPuj pMmuLPVr TotL ßxJyJVÇ xÄWPwtr FTkptJP~ ßylJ\Pfr ßjfJ-TotLrJ A¸JyJKj ßoJz ßZPz @iJ KTPuJKoaJr hNPr S~JxJ ßoJPz Im˙Jj ßjjÇ IKnPpJV CPbPZ, xÄWwt YuJTJPu IhNPr Im˙Jj TrKZPuj @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xhxqrJÇ KhhJÀu k´TJPvq èKu YJuJPuS kMKuv S KmK\Kmr xhxqrJ ßTJPjJ mqm˙J ßjjKjÇ xÄWwt ßvPw ßxJomJr KfKj uJuUJj mJ\Jr vyLh KojJPrr xJoPj @S~JoL uLPVr xoJPmPvS mÜmq ßhjÇ ßxUJPj @S~JoL uLPVr jVr vJUJr xJÄVbKjT xŒJhT mKhCu @uo, KorxrJA CkP\uJ kKrwPhr ßY~JroqJj KV~Jx CK¨j, uJuUJj mJ\Jr S~Jct TJCK¿ur F Fl TKmr @yPoh k´oMU CkK˙f KZPujÇ xoJPmPvr TJPZA KZPuj kMKuv S KmK\Kmr xhxqrJÇ fUPjJ fJÅrJ KhhJÀuPT ßVs¬Jr TPrjKjÇ Y¢VsJo jVr kMKuPvr TKovjJr ßoJyJÿh vKlTMu AxuJo mPuj, ÈKhhJÀPur uJAPx¿ TrJ FTKa @PVú~J˘ @PZÇ KfKj @®rãJPgt KjP\r uJAPx¿ TrJ @PVú~J˘ ßgPT èKu ßZJPzj mPu muJ yPòÇ @®rãJPgt uJAPx¿ TrJ I˘ ßgPT èKu ßZJzJ pJ~Ç fPm WajJr xo~ èKu TrJr k´P~J\j KZu KT jJ, kMKuv fh∂ TPr ßhUPZÇ Kj~Por mqfq~ yPu @orJ @AjVf mqm˙J ßjmÇ' UMuKv gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) @mhMu uKfl mPuj, ÈI˘ fJT TrJr ZKm kK©TJ~ ZJkJPjJ yP~PZÇ FPf èKu TPrPZ KT jJ, fJ k´oJKef y~ jJÇ fPm F WajJ~ @rS IQmi IP˘r mqmyJr yP~PZ KT jJ, fJ fh∂ TPr ßhUJ yPòÇ' KhhJÀu èKu ßZJzJr Kmw~Ka ˝LTJr TPrPZj mPu \JjPf YJAPu KfKj mPuj, ÈpKh KfKj èKu TPrPZj k´oJKef y~, fJyPu fJÅPT ßVs¬Jr TrJ yPmÇ' KhhJÀu hJKm TPrj, ÈKjP\r \Lmj mJÅYJPf @Ko lJÅTJ èKu TPrKZÇ @Ko mJKz ßgPT ßmr yP~ rJ˜J~ FPu ßylJ\Pfr hMA vfJKiT TotL @oJPTxy pMmuLV S ZJ©uLPVr TotL-xogtPTr Skr yJouJ YJuJ~Ç fUj @Ko VJKz ßgPT vaVJj FPj èKu YJuJAÇ èKu jJ TrPu ßylJ\Pfr TotLrJ @oJPT UMj TrfÇ' PylJ\Pf AxuJPor ßTªsL~ xJÄVbKjT xŒJhT @K\\Mu yT AxuJoJmJhL ßxJomJr uJuUJj mJ\JPr xÄWwt S èKur \jq pMmuLPVr ßjfJ KhhJÀuxy IùJf @rS TP~T\j TotLPT hJ~L TPrjÇ KfKj mPuj, ÈKhhJÀuxy pMmuLPVr IPjPT @oJPhr KhPT èKu YJuJ~Ç @vkJPvr nmPjr ZJh ßgPTS SrJ @oJPhr KhPT Kdu ßZJPzÇ FPf ßylJ\Pfr xJf\j TotL @yf y~Ç fJrJ yJxkJfJPu KYKT“xJ KjPòÇ'


UmrJUmr 53

SURMA m 12 - 18 April 2013

ßTJKr~J~ jfáj nJwJr pMP≠ ßTy TJPrS jJKy ZJPzÇ jfáj xNPptJhP~r xPñ xPñ Kk~ÄA~ÄP~r kã ßgPT FTaJ TPr èÀfr ÉoKT ßh~J y~Ç ÊâmJr Kk~ÄA~Ä ßpUJPj mPuPZ fJrJ KmPhvL KovjèPuJPf Totrf jJVKrTPhr KjrJk•J KhPf kJrPm jJÇ vKjmJr fJrJ ßWJweJ TPrPZ ßp IKYPrA fJrJ jfáj kJroJeKmT ßãkeJP˘r krLãJ YJuJPmÇ oñumJr ßlr jfáj ÉoKT KhP~PZ Kk~ÄA~ÄÇ xor KmvJrhPhr oPf, ÉoKT kJJ ÉoKTr oMPU k´KfKhjA C•Prr Kjfqjfáj ÉoKT C•r ßTJrL~ ßjfJ KTo \Ä CPjr xorvKÜ k´hvtPjr FTKa j~JPTRvuÇ hKãe ZJzPf KmPhvLPhr ÉÅKv~JKr C•Prr : Kj\ ßhPv Im˙Jjrf xm KmPhvL hNfJmJxPT xPr pJS~Jr krJovt ßhS~Jr kr FmJr hKãe ßTJKr~J~ Im˙Jjrf xm KmPhvL jJVKrTPT ßhvKa ßZPz pJS~Jr \jq ÉKv~JKr CóJre TPrPZ Kk~ÄA~ÄÇ oñumJr C•r ßTJKr~Jr rJÓsKj~Kπf FTKa ßaKuKnvj YqJPjPu FT ßWJweJ~ muJ y~, ÈpM≠ ßuPV ßVPu pJPf \ÀKrnJPm hKãe ßTJKr~J ßZPz pJS~J pJ~- ßx \jq kptJ¬ khPãk KjPf hKãe ßTJKr~J~ Im˙Jjrf xm KmPhvL jJVKrPTr k´Kf IjMPrJi \JjJPjJ yPòÇ' ßWJweJ~ @rS muJ y~, FTmJr pM≠ ßuPV ßVPu ßxaJ n~Jmy @TJPr xmtmqJkL ZKzP~ kzPmÇ ßhvKar xrTJPrr kã ßgPT muJ y~, Kk~ÄA~Ä YJ~ jJ hKãe ßTJKr~J~ mxmJxrf ßTJj KmPhKv jJVKrT pMP≠r KjotofJr KvTJr y~Ç ßWJweJ~ KxCPu KjpMÜ xm krrJÓs hlfr S TJptJu~, KmPhvL jJVKrT S kptaTPhr ImVKfr ˝JPgt pM≠ ÊÀ yS~Jr @vÄTJ~ @PV ßgPTA kptJ¬ KjrJk•J V´ye IgmJ mKyVtoPjr khPãk ßj~Jr IjMPrJi \JjJPjJ y~Ç FKhPT KxCPu ImK˙f ßmv KTZM hNfJmJx fJPhr jJVKrTPhr h. ßTJKr~J ZJzPf mPuPZÇ YuKf x¬JPy C•r ßTJKr~J ßãkeJ˘ IgmJ Yfágt kJroJeKmT krLãJ YJuJPf kJPr Foj CPÆV-C“T£Jr oPiqA F irPjr ÉKv~JKr Khu ßhvKaÇ Fr @PV Vf 5 FKk´u C•r ßTJKr~Jr krrJÓs oπeJu~ KmPhvL TëajLKfTPhr 10 FKk´Pur oPiq Kk~ÄA~Ä ZJzJr krJovt ßh~Ç F \jq rJKv~Jxy TP~TKa ßhPvr TëajLKfT S @∂\tJKfT xÄ˙Jr TotTftJPT oπeJuP~ @oπe \JjJPjJ y~Ç ßx xo~ C•r ßTJKr~J xrTJr mPuKZu, 10 FKk´Pur kr KmPhvL ßTJPjJ TëajLKfPTr KjrJk•Jr hJK~fô ßjPm jJ Kk~ÄA~ÄÇ KT∂á Kk~ÄA~Ä jJ ZJzJr Kx≠J∂ KjP~ TJptf KmPhvL hNfJmJxèPuJ \JKfxÄW h¬Prr xPñ FTJ®fJ ßWJweJ TruÇ

KjP\r V´yePpJVqfJ mJzJPfA ÉoKT KhPòj Cj! C•r ßTJKr~Jr ÉoKT gJoPZ jJ? oñumJr CxTJKjoNuT @rS hMKa Kx≠J∂ KjP~PZ ßhvKa? KmPväwTPhr iJreJ, \jVPer TJPZ KjP\r ãofJ k´hvtPjr \jqA KTo \Ä Cj FrTo ÉoKT KhP~ YPuPZj? oñumJr xTJPu TJAxÄ Kv· kJPTt KjP\Phr v´KoTPhr ßpPf ßh~Kj C•r ßTJKr~J? FA kJPTt ImK˙f hKãe ßTJKr~Jr oJKuTJjJiLj 123Ka ßTJŒJKjPf TJ\ TPr k´J~ 53 yJ\Jr C•r ßTJrL~ jJVKrT? lPu C•r ßTJKr~Jr IgtjLKfPf IPjT ImhJj rJUPZ FA kJTt? Fr @PV 3 fJKrPU ßxUJPj hKãe ßTJKr~Jr v´KoTPhr @xPf mJiJ ßh~ C•r ßTJKr~J? pMÜrJPÓsr oPf, C•r ßTJKr~Jr vKÜvJuL ßxjJmJKyjLPT FUPjJ pMP≠r k´˜MKf KjPf ßhUJ pJPò jJ? lPu oPj yPò Inq∂rLe CP¨vq kNrPe KTo \Ä Cj FojaJ TPr gJTPf kJPr? ßTJrL~ xÄTa ßYrPjJKmPur ßYP~ ±ÄxJ®T yPm- kMKfj rJKv~Jr ßk´KxPc≤ näJKhKor kMKfj mPuPZj, ßTJKr~J CkÆLPk x÷Jmq kroJeM xÄWJf 1986 xJPur ßYrPjJKmu hMWtajJr ßYP~ IPjT ßmKv ±ÄxJ®T yPmÇ KfKj mPuPZj, @Ko ßoJPaA ßVJkj Trm jJ ßp, ßTJKr~J CkÆLPkr x÷Jmq xÄWJf KjP~ @orJ CKÆVú TJre @orJ k´KfPmvL ßhvÇ \JotJj YqJP¿ur IqJP†uJ oJPTtPur xPñ ßxJomJr FT ßpRg xÄmJh

xPÿuPj KfKj Fxm TgJ mPujÇ KfKj mPuj, Bvõr jJ TÀj Foj ßTJj hMWtajJ pKh WPa fPm @orJ ßYrPjJKmPur ßp n~JmyfJr TgJ \JKj ßxKa „kTgJr VP· kKref yPmÇ kMKfj k´vú ßrPU mPuj, ßYrPjJKmPur oPfJ pKh ßTJPjJ WajJ WPa fJyPu fJPf KT ßTJPjJ ^áÅKT @PZ KT ßjA? KjÁ~ @PZÇ kKrK˙Kf vJ∂ TrJr \jq xm kPãr k´Kf @øJj \JjJj KfKj FmÄ hLWtKhj iPr ßp xoxqJ K\AP~ rP~PZ fJr TëaQjKfT xoJiJj UMÅP\ ßmr TrJr TgJ mPujÇ ßTJKr~J CkÆLkPT KfKj kroJeM I˘oMÜ TrJr SkrS ß\Jr ßhjÇ ßãkeJ˘ k´KfrãJ ß\JrhJr Tru \JkJj Kkf xJVPr C•r S hKãe ßTJKr~Jr oPiq YuoJj CP•\jJr oPiq FmJr ßaJKTSPf ßãkeJ˘ k´KfrãJ mqm˙J ß\JrhJr TPrPZ \JkJjÇ ßaJKTS vyPrr ßoJa Kfj KhPT ßhvKa FA ßãkeJ˘ k´KfrãJ mqm˙J ßoJfJP~j TruÇ oñumJr xTJPu \JkJPjr oMUq xKYm AP~JxKyKyKh xMVJ F TgJ \JjJjÇ xMVJ \JjJj, ßaJKTSr @vkJPvr oPiq ATKyVJ~J ß\uJ, @xJTJ S jJrJKxPjJPf KfjKa kqJKas~a ßãkeJ˘ mqJaJKr KxPˆo mxJPjJ yP~PZÇ ßhvKa Foj FT xoP~ FA khPãk Kju pUj pMÜrJÓs S hKãe ßTJKr~J xfTt TPrPZ ßp, C•r ßTJKr~J jfáj TPr @PrTKa ßãkeJ˘ krLãJr k´˜MKf KjPòÇ

KxPua oKyuJ TPuP\r k´JÜj KvãJgLtPhr kMjKotujL KmPuPf k´go mJPrr oPfJ KxPua oKyuJ TPuP\r k´JÜj ZJ©ZJ©LPhr kNetKoujL IJP~J\j TrJ yP~PZÇ KxPua oKyuJ TPu\ FqJuojJA ACPT IJP~JK\f FA kMjKotujL IjMKÔf yPm IJVJoL \Mj (2013) oJPxr k´go x¬JPy (fJKrU S ˙Jj kPr \JjJPjJ yPm)Ç FqJuojJA FA uPãq TJ\ ÊÀ TPrPZÇ KhjmqJkL FA IJP~J\Pj gJTPm xJÄÛíKfT IjMÔJjxy jJjJ IjMwhÇ kNetKoujL IjMÔJj CkuPã FTKa ˛rKeTJ k´TJv TrJ yPmÇ xhxqkh S oqJVJK\Pjr \jq kJxPkJat xJA\ FT TKk ZKm xy IJPmhj TrJr ßvw fJKrU 20 ßoÇ xhxq Kl 20 kJC¥Ç FqJuojJAP~r kã ßgPT k´JÜj xTu KvãJgLtPhr FA IjMÔJPj ßpJVhJPjr \jq xKjmtº IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ xhxq lro, Kl S Km˜JKrf \JjPf www.swcalumniuk.com SP~mxJAa KnK\a TrJr

IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ xÄVbj S IjMÔJj xŒPTt Km˜JKrf \JjJr \jq ßpJVJPpJV Tr∆j: FqJuojJA xJiJre xŒJhT Qx~hJ ßrUJ lJr∆T ßoJmJAu: 07932860084 xJÄÛíKfT IjMÔJPjr ßpJVJPpJV FqJuojJA xJÄÛíKfT xŒJhT oMjP\Krj rvLh xKj ßlJj : 02085503469 / 07772756159 oqJVJK\j KmwP~ ßpJVJPpJV oqJVJK\j xŒJhT xJP\hJ vJoLo xMKn ßlJj : 02085508827 / 07723588399

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Curry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


54 UmrJUmr

12 - 18 April 2013 m SURMA

Ve\JVre oPûr jJrL xJÄmJKhTPhr oJriPrr k´KfmJPh jJjJ ßv´eLßkvJr yJ\JPrJ oJjMPwr IÄvV´yPe uJKbKoKZu ßmr TPr Ve\JVre oûÇ KoKZuKa o“xq nmjßk´xTîJm-yJAPTJat-ßhJP~u Yfôr-mJÄuJ FTJPcoL yP~ kMjrJ~ k´\jì YfôPr KlPr @PxÇ jJrLPhr ImoJjjJr k´KfmJPhr FA KoKZPu xÿMUnJPV KZPuj jJrLrJAÇ uJKbKoKZu ßvPw TotxNKY xlu TrJr \jq @PªJujTotLPhr ijqmJh \JKjP~ AorJj mPuj, @orJ ÊÀ ßgPT FUj kpt∂ vJK∂kNetnJPmA @PªJuj YJKuP~ pJKòÇ @orJ FPfJKhj pPgÓ ‰iPptr kKrY~ KhP~KZÇ KT∂á @r ßTJPjJ CxTJKj FPu @orJ uJKb yJPf \JjJPf YJA, @orJS @r WPrr ßTJPe mPx gJTPmJ jJÇ k´P~J\Pj uJKb KhP~A xJŒ´hJK~T vKÜPT k´Kfyf TrJ yPm mPuS ÉÅKv~JKr ßhj KfKjÇ cJ. AorJj mPuj, pUj CV´ xJŒ´hJK~T ßVJÔL @PªJujPT jxqJ“ TrPf mqgt yP~PZ, fUj fJrJ Ve\JVre oPû yJouJ TPrPZÇ 6 FKk´u Ve\JVre oPû yJouJ k´xPñ KfKj mPuj, ßxKhj @orJ pUj vJK∂kNetnJPm xoJPmv TrKZuJo, fUj ßylJ\Pfr xoJPmv ßvPw CV´ ßoRumJhL ßVJÔL \JoJf-KvKmr @oJPhr Ve\JVre oPû yJouJ YJuJ~Ç xJiJre oJjMw fJ xJyPxr xPñ k´Kfyf TPrÇ KfKj mPuj, @orJ FUPjJ vJK∂kNetnJPm @oJPhr @PªJuj YJKuP~ ßpPf YJAÇ KT∂á pKh @oJPhr Skr yJouJ @Px, fUj @oJPhr @PªJuj @r IKyÄx gJTPm jJÇ ßylJ\Pfr 13 hlJPT xÄKmiJj kKrk∫L hJKm TPr AorJj mPuj, @orJ ¸Ó muPf YJA, pJrJ F ßhvPT xJŒ´hJK~T, CV´mJhL, xπJxL FmÄ fJPumJKj ITJptTr rJÓs mJjJPf YJ~ fJPhr kKrT·jJ ßTJPjJ KhjS mJ˜mJ~j TrPf ßh~J yPm jJÇ \JVre oPûr oMUkJ© mPuj, F ßhPvr IV´pJ©Jr ‰xKjT oJ-ßmJPjPhr FA CV´mJhL ßVJÔL WPrr oPiq @aPT rJUPf YJ~Ç fJPhr FA IkPYÓJ ßTJPjJ KhjS mJ˜mJ~j TrPf ßh~J yPm jJÇ

˝JiLjfJ Khmx kJuj FmÄ rJÓskKfr oOfáqPf ßhJ~J oJyKlu IjMKÓf

Vf 26 ßv oJYt 2013 pMÜrJ\q @S~JoLuLV crPxa vJUJ TfOtT oyJj ˝JiLjfJ Khmx kJuj yrfJu xlPu CöLKmf vJymJV Khj\MPz KoKZu xoJPmv, 3 ßo \KñmJh S xJŒ´hJK~TfJ KmPrJiL xPÿuj ßhv\MPz WJfT-hJuJu KjotNu TKoKa, ßxÖr ToJ¥Jxt ßlJrJo, xKÿKuf xJÄÛíKfT ß\Jaxy oMKÜpMP≠r kPãr 25Ka xÄVbPjr cJTJ 24 WµJr yrfJu jK\rKmyLjnJPm kJKuf yP~PZÇ FTAnJPm kJKuf yP~PZ vJymJV Ve\JVre oPûr cJTJ 22 WµJr ImPrJiÇ Foj IxKyÄx yrfJu ßhvmJxL TUjS ßhPUKjÇ yrfJu S ImPrJiTJrLrJ FTKa VJKzS nJXYár TPrKjÇ ßTJgJS ßTJPjJ xKyÄx @YreS TPrKjÇ FojKT KkPTKaÄS TrJ y~KjÇ CPJ IKyÄx yrfJuTJrLPhr Skr yJouJ YJKuP~PZ ßylJ\fLrJÇ xzTkg, ßjR-kg, ßrukg∏ xmA KZu lÅJTJÇ yrfJu-ImPrJi xlu TrPf ßhvmJxL huof-\JKfiot KjKmtPvPw TPbJr Im˙JPj KZPujÇ ßylJ\Pf AxuJPor cJTJ uÄoJYt k´Kfyf TrPf ÊâmJr xºqJ 6aJ ßgPT vKjmJr xºqJ 6aJ kpt∂

Pohela Boishakh Udjapan Parishad UK Courtesy

TrJ y~Ç vJUJ @ymJ~T xoM\ Ko~Jr xnJkKfPfô FmÄ pMVì-@ymJ~T S~JKu oJyoMPhr kKrYJujJ~

˙JjL~ FTKa ßrˆáPrP≤ F CkuPã IJP~JK\f xnJ IjMKÔf y~Ç xnJ~ mÜJVe K©v uã vyLPhr rPÜr KmKjoP~ k´J¬ ˝JiLjfJPT xoMjúf rJUPf oMKÜpMP≠r kPãr vKÜPT FT ymJr @ymJj \JjJjÇ mÜJVj @PrJ mPuj∏ oyJj ˝JiLjfJ KhmPxr FToJ© hJmL KyPxPm pM≠JkrJiLPhr KmYJr xMKjKÁf TrJr hJmL \JjJjÇ IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj @»MuäJy @u oJyoMh, hJKjZ @yoh, @»Mu yT, xrl CK¨j, mhÀu @uo k´oNUÇ ofJof mqÜ TPrj @Khm @yoh mJóá, oJÀl @yoh k´oNUÇ k´~Jf rJÓskKf oMKÜpMP≠r Ijqfo xÄVbT ßoJ. K\uäMr ryoJj oOfMqPf ßhJ~J oJyKlu kKrYJujJ TPrj oSuJjJ jMÀu @Koj FmÄ fÅJr Toto~ \Lmj-TgJ kJb TPrj KmKvˆ ßrˆáPr≤ mqmxJ~L ßoJyJÿh @Krl xMojÇ

yrfJu @øJj TPr WJfT-hJuJu KjotNu TKoKa, ßxÖr ToJ¥Jxt ßlJrJo, xKÿKuf xJÄÛíKfT ß\Jaxy oMKÜpMP≠r kPãr 25Ka xÄVbjÇ FA TotxNKYr k´Kf xÄyKf \JKjP~ ÊâmJr xºqJ 6aJ ßgPT vKjmJr KmTJu 4aJ kpt∂ ImPrJi TotxNKY @øJj TPr vJymJV Ve\JVre oûÇ FKhPT, xKÿKuf xJÄÛíKfT ß\JPar xnJkKf jJKxrC¨Lj ACxMl mJóá mPuj, yrfJu xluÇ ßTJPjJ mJx dJTJ~ @PxKj, dJTJ ßgPT ßZPzS pJ~KjÇ ßhv\MPz F yrfJu xlu yP~PZÇ VfTJu vKjmJr xºqJ~ yrfJu ßvPw dJTJ KmvõKmhqJuP~r KaFxKx FuJTJ~ IjMKÔf FT xÄmJh xPÿuPj Fxm TgJ mPuj KfKjÇ KfKj @rS mPuj, 7 ßgPT 13 FKk´u kpt∂ k´KfKa ß\uJ, CkP\uJ, ACKj~j S S~JPct k´KfPrJi TotxNKYS VPz ßfJuJ yPmÇ ÈpJr iot fJr TJPZ rJPÓsr TL muJr @PZ'∏ FA KmvõJx KjP~ xm xJÄÛíKfT TotL, Cjú~j TotL, KvãTPhr FKVP~ pJS~Jr @øJj \JjJj KfKjÇ jJKxr C¨Lj ACxMl \JjJj, @VJoL 3 ßo dJTJ~ \KñmJh S xJŒ´hJK~TfJ k´KfPrJi TKoKar k´go xPÿuj IjMKÔf yPmÇ xPÿuPjr Km˜JKrf xo~xNKY kPr \JjJPjJ yPm mPu xJÄmJKhTPhr \JjJj KfKjÇ FmJr k~uJ ‰mvJU @rS oyJxoJPrJPy kJuPjr \jq xmJr k´Kf @øJj \JjJj KfKjÇ jJKxrCK¨j mPuj, jmmwtPT @orJ GPTqr k´fLPT kKref TrPf kJKrÇ FA kPg xm \†Ju xKrP~ KhPf yPmÇ xÄmJh xPÿuPj IjqPhr oJP^ CkK˙f KZPuj WJfT-hJuJu KjotNu TKoKar nJrk´J¬ xnJkKf vJyKr~Jr TKmr, k´UqJf jJaqTJr rJPoªM o\MohJrxy IPjPTAÇ vJyKr~Jr TKmr mPuj, @oJPhr Skr TJkMÀPwJKYf yJouJ yP~PZÇ yrfJPu @orJ ßTJPjJ KkPTKaÄ TKrKjÇ oyJUJuLPf @oJPhr vJK∂kNet Im˙JPjr Skr yJouJ yP~PZÇ fÀe TotLrJ @oJPhr rãJ TrPf KVP~ @yf yP~PZjÇ FPf 20 \j fÀe TotL S kMKuv @yf yP~PZ mPu KfKj \JjJjÇ F yJouJPT kKrTK·f mPu CPuäU TPrj vJyKr~Jr TKmrÇ yrfJu FmÄ ImPrJi ÊÀr k´goKhj ÊâmJr xºqJ 6aJ ßgPTA IxKyÄxnJPm xJrJPhv IYu k´J~ TPr ßh~ ßhvmJxLÇ kKrmyj oJKuTrJ ß˝òJ~ pJjmJyj rJ˜J~ jJoJjKjÇ uû oJKuTrJ mº rJPUj uû YuJYuÇ VfTJu vKjmJrS ßhv FTA KYP© dJTJ KZuÇ mq˜fo rJ\iJjLPf ßTJPjJ VJKzr YJTJ WMPrKj muPuA YPuÇ kJmKuT kKrmyj, mqKÜVf VJKz, oJumJyL VJKz YuJYu xŒNet mº KZuÇ xJP~hJmJh, VJmfuL, oyJUJuL mJxaJKotjJu ßgPT ßZPz pJ~Kj ßTJPjJ hNrkJuäJr mJxÇ xhrWJa uû aJKotjJu ßgPT ZJPzKj ßTJPjJ uû, ßjJXrS TPrKjÇ lÅJPT lÅJPT rJ\iJjLPf KrTvJ KTÄmJ KxFjK\YJKuf IPaJKrTvJ YPuPZÇ xÄmJhTotLPhr VJKz, IqJ’MPu¿xy IfLm \ÀKr keq kKrmyPjr VJKz YPuPZ KjKmtPWúAÇ yrfJu-ImPrJi xogtPj xJrJPhPv yP~PZ IxÄUq U§ U§ KmPãJn KoKZu S xoJPmvÇ VfTJu xTJu xJPz 10aJ~ yrfJPur xogtPj oyJUJuLr @ofuLPf xoJPmv YuJTJPu mqJkT yJouJ YJKuP~PZ ßylJ\Pf AxuJoLr ßuJT\jÇ Fxo~ kMKuvxy 15-20 \j yrfJu xogtT @yf yjÇ mqJkT nJXYár TrJ y~ xnJoû S oPûr ßY~JrßaKmuÇ fPm vJyKr~Jr TKmr Iãf KZPujÇ

Fxo~ dJTJ KmvõKmhqJuP~r AKfyJx KmnJPVr KvãT oMjfJxLr oJoMjS CkK˙f KZPujÇ KfKj @yf yjKjÇ k´fqãhvtLrJ \JjJj, vKjmJr xTJu xJPz 10aJ~ yrfJPur xogtPj @ofuLPf xoJPmv YuKZuÇ Fxo~ FA rJ˜J KhP~ ßylJ\Pfr xogtTrJ KoKZu KjP~ oKfK^Pur xoJPmPv ßpJV KhPf pJKòuÇ FA KoKZu ßgPTA yJouJ YJuJPjJ y~ xnJ˙PuÇ vJyKr~Jr TKmr xJÄmJKhTPhr mPuj, ÊâmJr \JoJ~Jf-KvKmr S ßylJ\Pfr ßuJT\j @oJPT ßoJmJAu ßlJPj ÉoKT KhP~KZuÇ xTJPu yJouJTJrLrJ @oJPT ßhUJ oJ©A AakJaPTu ßZJzJ ÊÀ TPrÇ kKrTK·fnJPm \JoJ~Jf-KvKmr S ßylJ\Pfr ßuJT\j @oJr Skr yJouJ YJuJ~Ç KfKj IKnPpJV TPrj, @Ko S oMjfJxLr oJoMj rãJ ßkP~KZ @oJPhr ßjfJTotLPhr \jqÇ kMKuv KZu jLrm nëKoTJ~Ç fJrJ mqgt yP~PZ @oJPhr KjrJk•J KhPfÇ ßhv @\ KjrJk•yLjfJ~Ç \JoJ~Jf-KvKmr KjKw≠ jJ yS~J kpt∂ ßTCA KjrJkh j~Ç KfKj @rS mPuj, @orJ Foj TL TPrKZ? ßZPurJ \~ mJÄuJ ߡJVJj ßh~ @r FrkrA yJouJ! pJPhr \~ mJÄuJ ߡJVJj kZª y~ jJ, fJrJ kJKT˜JPj YPu pJTÇ @oJPhr kã ßgPT yJouJTJrLPhr Skr ßTJPjJ KTZM TrJ y~KjÇ KmFjKk-\JoJ~JPfr ohPh ßylJ\Pf AxuJPor nJzJ TrJ KTZM ßuJT @oJPhr Skr kKrTK·fnJPm yJouJ YJuJ~Ç yJouJr krS KfKj FmÄ oMjfJxLr oJoMj ßjfJTotLPhr KjP~ xoJPmv TPrjÇ FKhPT, KmTJu 5aJ 20 KoKjPa vJymJV Ve\JVre oPûr xoJPmPv yJouJr ßYÓJ YJuJ~ ßylJ\Pf AxuJPor xogtTrJÇ Fxo~ ßVJaJ vJymJV FuJTJ~ fLms CP•\jJ ZKzP~ kPzÇ uJKbPxÅJaJ yJPf @PªJujrf fÀe k´\jì iJS~J TPr ßylJ\fLPhr yJouJ jxqJ“ TPr ßh~Ç k´fqãhvtLrJ \JjJj, VfTJu KmTJu 5aJ 20 KoKjPa FTKa KoKZu KjP~ ßylJ\Pfr vf vf TotL o“xqnmj yP~ vJymJPVr KhPT @xPf YJAPu kMKuv fJPhr mJiJ ßh~Ç Fxo~ ßylJ\Pfr TotLrJ rojJ kJPTtr ßuJyJr ßmˆKj ßnPX kJPTtr ßnfr KhP~ vJymJPVr KhPT FKVP~ pJ~Ç Umr ZKzP~ kzPu Ve\JVre oPû Im˙Jjrf vf vf @PªJujTJrL uJKbPxÅJaJ KjP~ fJPhr iJS~J TPrÇ FTkptJP~ dJTJ TîJPmr xJoPj ßylJ\f TotLrJ fÀePhr uãq TPr AakJaPTu KjPãk TPrÇ TP~TKa yJf ßmJoJr KmP°JreS WaJ~ fJrJÇ xÄWwt Kj~πPe kMKuv ßmv TP~T rJC¥ Ka~JrPxu KjPãk S lÅJTJ èKu ßZJPzÇ FKhPT, xÄWPwtr Umr ZKzP~ kzPu dJTJ KmvõKmhqJuP~r KmKnjú yu ßgPT TP~T yJ\Jr KvãJgtL ßmr yP~ @PxjÇ ZJ©uLV xJiJre xŒJhT KxK¨TL jJ\oMu @uPor ßjfíPfô fJrJ \JoJ~Jf-KvKmr S ßylJ\Pfr KmÀP≠ TqJŒJPx U§ U§ KoKZu KjP~ rJ\M nJÛPptr xJoPj xoPmf yjÇ KmTJu 5aJ 30 KoKjPa fJ“ãKeTnJPm vJymJPVr oPû Ve\JVre oPûr oMUkJ© cJ. AorJj FAY xrTJr CP•K\f \jfJr CP¨Pv mPuj, @orJ vJK∂kNet KZuJo, gJTmÇ @kjJrJ vJ∂ ßyJjÇ @oJPhr Skr yJouJ yPu mPx gJTm jJÇ KfKj dJTJmJxLr CP¨Pv mPuj, FaJ KÆfL~ oMKÜpM≠Ç WPr mPx gJTPmj jJÇ ßhPvr v©∆ \JoJ~Jf-KvKmr S ßylJ\fPT k´KfyPfr \jq oJPb jJoMjÇ FTJ•Pr ßpoj TÅJPi TÅJi KoKuP~ @orJ uzJA TPr ˝JiLj ßhv FPjKZÇ FUj rãJ TrPf yPm kfJTJr xÿJjÇ


UmrJUmr 55

SURMA m 12 - 18 April 2013

yJrJr \jq k´˜Mf (43 kOÔJr kr) ßxjJmJKyjLr Kjoú˜Prr TotTftJ-KxkJKyPhr oPiq KmFjKk-\JoJ~Jf-xogtT fMujJoNuTnJPm ßmKv mPu iJreJ TrJ y~Ç KjmtJYj-krmftL KmFjKk-\JoJ~JPfr xKyÄx fJ§m ßhPvr xÄUqJuWM xŒ´hJ~PT ßpnJPm IoJjMKwT KjptJfj, iwte, uMakJPar KvTJr TPrKZu FmÄ WrmJKz-V´JoZJzJ TPrKZu, fJ Kj~πPer hJK~fô KZu f•ôJmiJ~T xrTJPrrÇ IgY SA mqgtfJr \jqS ÈKnPuj' mJjJPjJ yP~PZ rJÓskKf xJyJmM¨LjPTA! FA IKnoJjL oJjMwKa FUj ßuJTYãMr I∂rJPu KjP\PT èKaP~ KjP~PZjÇ FaJA KT fJÅr k´Jkq KZu? 2001-06 ßo~JPh KmFjKk-\JoJ~Jf ß\Ja xrTJr Ifq∂ xMkKrTK·f ßyJoS~JPTtr oJiqPo KxKnu k´vJxj FmÄ kMKuv mJKyjLPT KjKmtYJPr huL~TrPer KvTJr TPrPZÇ oMKÜpM≠ KTÄmJ @S~JoL uLPVr Vº kJS~J ßVPuA KmfJKzf yP~PZj TotTftJrJÇ ßxjJmJKyjL FmÄ KmYJr KmnJVPTS fJrJ KjKmtYJPr huL~TrPer KvTJr TPrPZ fJPhr xŒ´xJKrf CAY yJK≤ÄP~r ßUuJ~Ç FaJ TrPf KVP~ fJPhr Kk´~kJ© KmYJrkKf ßT Fo yJxJjPT 2006 xJPur f•ôJmiJ~T xrTJPrr k´iJj CkPhÓJ TrJr CP¨Pvq pUj xMKk´o ßTJPatr KmYJrkKfPhr ImxPrr m~x mJKzP~ 67 mZr TrJr Kx≠J∂ Kju KmFjKk-\JoJ~Jf xrTJr, fUjA fJrJ irJ ßUP~ ßVuÇ TJre, KmYJrkKf yJxJj KmFjKkr \jìuPVú SA hPur @∂\tJKfT xŒJhPTr hJK~fô kJuPjr kMrÛJr KyPxPmA xMKk´o ßTJPatr KmYJrkKf KyPxPm KjP~JV ßkP~KZPujÇ ßpRKÜT TJrPeA KmPrJiL huèPuJ ÀPU hJÅzJuÇ ßhv FKVP~ Yuu 1996 xJPur 28 IPÖJmPrr jJrTL~

ßylJ\Pf AxuJo (6 kOÔJr kr) rJ\jLKfPf ßjPo Km\~L yP~ @Px; fPm Vefπ ßoJfJPmT \jVPer rJ~ KyPxPm fJ ßoPj KjPfA yPmÇ KT∂á fJr @PV xÄVbPjr ßjfífôPT TP~TKa k´Pvúr \mJm KhPf yPmÇ FT. KmVf @S~JoL uLV @oPur ßvw KhPT FmÄ KmFjKk-\JoJf @oPu pUj CV´ \Kñ ÈmJÄuJnJA' @r oMlKf VÄPhr @KmntJm yPuJ, fUj AxuJo ßylJ\fTJrLrJ ßTJgJ~ KZPuj? Ijq iot xŒshJP~r FT\j xPYfj oJjMw KyPxPm ßZJaPmuJ ßgPT F TgJ \JKj FmÄ KmvõJx TKr, AxuJo vJK∂r iotÇ KT∂á 13 hlJ~ CV´ \KñmJh xŒPTt KTZá ßjA ßTj? mftoJj xrTJr kKm© iPotr jJPo ßmJoJ-ßV´PjcmJK\ mº TPrPZ, FA TJP\r k´vÄxJ ßjA ßTj? ˝PWJKwf S KYK f fJPumJj ßUuJlf o\Kuv @Kor yJKmmMr ryoJj oPû ßTj? FaJ KTPxr AKñfmy? hMA. @kjJrJ pKh rJ\jLKf j~, kKm© iotrãJr TJP\ msfL yj (FojaJ yS~J iotk´Je KyPxPm pMKÜpMÜ) fPm 18 huL~ ß\JPar rJ\QjKfT ßjfJPhr oPû fáuPuj ßTj? FA GTq KTPxr AKñf ßh~? iotrãJr jJKT rJ\jLKfr? ßTRvuL yP~ @kjJrJ KYK f \JoJf ßjfJPhr TJCPT oPû fáPujKj IgmJ mÜífJ KhPf ßhjKjÇ KmFjKk S \JfL~ kJKatr oPfJ \JoJf ßgPT ßTC FPx @kjJPhr xPñ xÄyKf ßkJwe kpt∂ TrPuJ jJ ßTj? uMPTJYáKr ßUuJ ßTj F KjP~? pM≠JkrJiLPhr xPütJó vJK˜ KjP~ mJ oShMhLmJh KjP~ @kjJPhr mÜmq ßjA ßTj? xrTJrPT KÆoMUL mPu KjªJ TrPZjÇ ßT jJ \JPj rJ\jLKf jLKf-ßTRvPur ßUuJÇ KmFjKk, \JoJf, \JfL~ kJKat ßT jJ KmKnjú oMPU ßUuPZÇ fPm iotL~ xÄVbj KyPxPm KT∂á @kjJPhr @~jJ~ oMU ßhUJr k´P~J\j rP~PZÇ Kfj. jJrL-kMÀPwr ImJi YuJYu mº TrJr TgJ mftoJj pMPV @oJPhr ßhPvr mJ˜mfJ~ @kjJrJ mPuj KTnJPm? oPû SbJ 18 huL~ ßjfJrJ ßfJ UJPuhJ K\~Jr xPñ ImJPi ‰mbPT KoKuf yjÇ ßvU yJKxjJPT 1996 xJPu KjmtJYPjr kNPmt kKm© yP\r kKrPi~ kPr rJ\jLKfr oJPb jJoPf yP~KZuÇ @kjJPhr \JjJr TgJ KfKj iotk´Je S jJoJK\Ç KT∂á ßmvnNwJ S iot kJuj KjP~ UJPuhJ K\~J xŒPTt jJjJ TgJ rJ\jLKfr IñPj rP~PZÇ fhMkKr ßhPvr xPmtJó ‰mPhKvT oMhsJ I\tj TPr VJPot≤x UJf, ßxUJPj jJrL v´KoPTr xÄUqJKiTqÇ @Kot-kMKuv-k´vJxj-xJÄmJKhTfJKvãTfJ-STJuKf k´níKf Foj ßTJPjJ ßkvJ ßjA ßpUJPj jJrLrJ ßjAÇ hM˙ jJrLrJ KnãJ TrPZÇ oJKa TJaPZ, Aa nJXPZÇ KmPhPv v´KoT KyPxPm pJPòÇ mJKzWPr VOykKrYJKrTJr TJ\ TrPZÇ @kjJPhr jLKf mJ˜mJK~f yPu F xPmr TL yPm? k´xñf, ArJPjr rJÓskKf k´~Jf ßnKj\MP~uJr rJÓskKfr oOfáqr kr fJr m~ÛJ KmimJ oJPT \KzP~ iPrKZPuj mPu ßxUJjTJr CV´mJhLPhr ÆJrJ KjKªf yP~PZj, FPf KT∂á AxuJo iPotr optJhJ mJPzKjÇ F jLKf V´ye TrPu FTWPr yS~J Knjú KmT· ßjAÇ UJPuhJ K\~J ãofJr mJAPr ßgPT pJA muMj jJ ßTj, ãofJ~ ßVPu KfKj Kj”xPªPy mMPzJ @XMu ßhUJPmjÇ YJr. nJÛpt IkxJre TrJr hJKm C™Jkj TPrPZjÇ FaJS KT mJ˜mxÿf! fJPf ßfJ YJÀTuJ AjKˆKaCa mº TrPf yPm, j~ KT! ßZJaPmuJ~ kJKT˜JKj @oPur ÊÀPf \JjfJo, ZKm ßfJuJ èjJyÇ fUPjJ SA of V´JyqfJ kJ~KjÇ @r FUj! ßaKuKnvPjr xJoPj @kjJrJ kpt∂ @xPZjÇ oKyuJPhr xPñ A≤JrKnC KhPòjÇ ßkR•KuTfJr xPñ nJÛPptr kJgtTq @kjJPhr mM^Pf yPm, j~ KT? kÅJY. @r FaJA mJ˜m KyªM-ßmR≠-KUsˆJj iotJmu’LrJ F ßhPv rP~PZjÇ

xÄWJPfr KVKrUJPfÇ 28 IPÖJmr hMkMPrA KmYJrkKf yJxJj rJÓskKf A~J\CK¨jPT \JKjP~ KhP~KZPuj, KmhqoJj kKrK˙KfPf KfKj k´iJj CkPhÓJr kh V´ye TrPmj jJÇ SA Kx≠J∂Ka pKh fJ“ãKeTnJPm mñnmj ßgPT \JKfPT \JKjP~ ßhS~J yPfJ, fJyPu SA Khj KmPTPur k´JeWJfL ‰kvJKYT WajJèPuJ FzJPjJ ßpfÇ KT∂á rJÓskKf A~J\CK¨j fJ @r TJCPT jJ \JKjP~ oMPbJPlJPj fJ \JKjP~ KhPuj ÊiM UJPuhJ K\~JPTÇ fUj UJPuhJ K\~J KZPuj j~JkfiPj KmFjKkr xoJPmPvr oPûÇ fJÅPT @orJS ßhUKZuJo ßaKuKnvPjr khtJ~Ç SA ßlJj kJS~JoJ©A @orJ ßhUuJo, mÜífJ jJ KhP~A oû ßgPT fKzWKz TPr VJKzPf CPb KfKj rSjJ KhPuj mñnmPjr CP¨PvÇ mñnmPjr SA ‰mbPTA rJÓskKf A~J\CK¨PjrA k´iJj CkPhÓJ yS~Jr Kx≠J∂Ka VíyLf yP~KZu, @r KmYJrkKf yJxJPjr Kx≠J∂Ka mñnmj ßgPT KoKc~JPT \JjJPjJ yPuJ rJf xJPz 11aJ~Ç ffãPe dJTJxy xJrJ ßhPv UMPjJUMKj-yJjJyJKjPf ^Pr ßVPZ 52Ka k´JeÇ krmftL 28 IPÖJmr-11 \JjM~JKr 2007 kPmt KmFjKk-\JoJ~Jf ß\Ja rJÓskKf A~J\CK¨j FmÄ KjmtJYj TKovj FmÄ CkPhÓJ kKrwh KjP~ ßp wzpPπ ßoPf CPbKZu, fJ KjÁ~A \jVe nMPu pJ~KjÇ 1/11 ßfJ FnJPmA FPxKZuÇ @oJr hM”U yPò, 1991-2008 kPmtr YJrKa KjmtJYj ßgPT F ßhPvr k´iJj hMPaJ rJ\QjKfT hu KvãJ V´ye ßfJ TruA jJ, mrÄ TJrxJK\r KjmtJYPjr UJP~v FUPjJ hMA hPur oNu ßjfífôPT @òjú TPr ßrPUPZÇ SA YJrKa KjmtJYPjr k´KfKaPfA \jVe KjmtJYj-kNmtmftL ãofJxLj hu mJ ß\JaPT k´munJPm k´fqJUqJj TPrPZÇ 1991 xJPur ßlmsM~JKrr KjmtJYPj Ik´fqJKvfnJPm ßyPr pJS~Jr kr ßvU yJKxjJ xNç TJrYMKkr IKnPpJV fMuPuS ßhPvoMKÜpMP≠ ImhJj ßrPUPZ xm iotJmu’LrJÇ fJA ßkR•KuTfJ mPu ßhv ßgPT oNKft KmfJKzf TrJ pJPm jJÇ FaJA mJ˜mÇ @kjJrJ FA hJKm fáPu pKh CV´fJ xOKÓ TPrj fPm KyªM-ßmR≠ oKªr-kqJPVJcJ nJXJr ßp oPjJnJm xOKÓ y~ fJ @kjJrJ KT IjMiJmj TrPf kJPrj jJ? KyªM-ßmR≠ oKªr nJXJ KjP~ @kjJPhr mÜmq S Im˙Jj TL? xM¸Ó mÜmq ßhjÇ FaJ ßfJ @r oiqpMV j~! FPfJaáTá I∂f mftoJj pMPV xTuPTA CkuK…Pf KjPf yPm ßp, Kj\ iPotr k´Kf È@˙J S KmvõJx' rJUPf yPu Ijq iotJmu’LPhrS fJ rJUJr CkJ~ ßmr TPr KhPf yPm, j~ KT? mftoJj pMV yPò jJVKrTPhr ßoRKuT IKiTJr rãJr pMV, iotPT Fr KmkrLPf k´Kf˙Jkj TrJ KT ßpRKÜT jJKT fJ iot KmÀ≠Ç KmFjKk ßjfJrJ hMVtJkN\Jr xo~ dJPTvõrL oKªPr pJj ßTj? ß\Jam≠ \JoJfxy 18 hu, pJrJ @kjJPhr xñL, fJrJ fUj KmFjKkPT mJiJ ßh~ jJ ßTj? Z~. iotL~ ImoJjjJr \jq vJK˜ oOfáqh∏ k´hJPjr KmwP~ @Aj TrJr hJKm @kjJrJ fáPuPZjÇ k´vú yPuJ, ßTJjaJ ImoJjjJ @r ßTJjaJ ImoJjjJ j~ fJ K˙r TrPmj ßT? @r iPotr ImoJjjJ oJPj KT Ijq xm iPotr ImoJjjJ j~? Fr xÄùJ KjitJre TrPmj ßT? kK©TJ~ ßhUuJo kJKT˜JPj ÈnJPuJ oMxKuo' jJ yPu KjmtJYPj k´JgtL yS~J pJPm jJ mPu @Aj yP~PZÇ KjmtJYj TKovj \J\Phr KjP~JV TPrPZ fJ krLãJKjrLãJr \jqÇ xLfJ ßhmLr IKVúkrLãJr oPfJ mqm˙J! 100-Fr ßmKv k´JgtL FA k≠KfPf mJh kPzPZjÇ xJPmT ßk´KxPc≤ kJrPn\ oMvJrrl FUPjJ SA krLãJ~ C•Let yjKjÇ k´xñf, kKm© iotPT rJÓs S rJ\jLKfPf ßaPj FPj kJKT˜JPjr ˝JiLjfJ-xJmtPnRofô ßTJj kptJP~ ßVPZ fJ ßylJ\Pf AxuJoL ßjfífôPT ßnPm ßhUPf mKuÇ iot pJr pJr rJÓs xmJr∏ FA of KjP~ YuPuA kKm© iot oKyoJKjõf yP~ CbPmÇ k´vú yPuJ, oxK\h ßgPT CuM±Kj CbPm mPu K\KVr fáPu pJrJ rJ\QjKfT CP¨vq yJKxu TrPf YJj, fJrJA k´Tíf IPgt KT iPotr ImoJjjJ TPrj jJ? ãáhs F TuJPo xmPvPw muPf y~, hu KyPxPm @S~JoL uLV iPotr ImoJjjJ TPrPZ, Fr ChJyre ßh~J mJ˜Pm Ix÷mÇ mäPV k´TJKvf mPu TKgf oyJjmLr k´Kf TaJã TPr ßuUJ Ix“ rJ\‰jKfT CP¨vq KjP~ kK©TJ~ k´TJKvf yS~Jr @PV @kjJrJS ßfJ F KjP~ oJPb jJPojKjÇ fJA IkrJi KT @kjJrJS TPrjKj? FaJ TJr jJ \JjJ oyJjmLr k´Kf TaJã pKh ßTC TPr, fPm ßhPv ßTj, kOKgmLmqJkL ßTJPjJ oMxuoJjA fJ xyq TrPmj jJÇ fJA @uJk-@PuJYjJr oJiqPo F KjP~ \JfL~nJPm xoJiJPj @xJ ßpPfA kJPr, pJS~J hrTJrSÇ k´xñf, nJrPf oMxKuo xŒshJ~náÜ KmvõUqJf Kv·L oTmMu KlhJ ÉPxj ÈCuñ xr˝fL'[\_E jzzvxi“v Ä”i“”: gFzAikv][\_E jzzvxi“v myl: gFzAikv] Iïj TPrKZPujÇ nJrfL~ \jVe F KjP~ iotL~ CV´ iotmJhLPhr @°JuPj kJ•J ßh~KjÇ muJA mJÉuq ßhvTJu KmPmYjJ~ @Aj y~, of k´TJPv hJK~fôvLufJrS ßhv\ „k rP~PZÇ FaJA VefπÇ fJA UJPuhJ K\~J mJ FrvJPhr oPfJ iotPT rJ\jLKfPf ßaPj @jPmj jJ, iotPT oMKÜpMP≠r KmÀP≠ k´Kf˙Jkj TrPmj jJ, pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr xPñ iotPT \zJPmj jJÇ YÅJPh xJAhLPT ßhUJ pJPò mPu iotPT rJ\jLKfPf IkmqmyJr pJrJ TrPZ fJPhr KmÀP≠ ÀPU hÅJzJPjJ iotk´Je oJjMPwr k´iJj TftmqÇ CP JKhPT jJK˜TfJPTS rJÓs S rJ\jLKfr xPñ, oMKÜpMP≠r ßYfjJr xPñ \zJPjJr ßTJPjJ ImTJv ßjAÇ rJ\jLKf rJ\jLKfr oPfJ YuMT, rJ\jLKf KhP~A rJ\jLKfr oLoJÄxJ ßyJT, mJÄuJr jfáj mZPrr ÊnJVoPjr KhjèPuJPf FaJA ßhvmJxLr FTJ∂ TJojJÇ PuUT : rJ\jLKfT, TuJo ßuUTÇ

KmPhPv SA KjmtJYj V´yePpJVqfJ ßkP~KZuÇ 1996 xJPu UJPuhJ K\~J KjmtJYPjr ßnJa V´yPer ßvPw KjmtJYjPT xMÔM mPu xJKatKlPTa KhPuS luJlu ßWJweJr kr TJrYMKkr IKnPpJV fMuPujÇ KT∂á 1991 S 1996-Fr KjmtJYPj I∂mtftL xrTJr/f•ôJmiJ~T xrTJrPT ßTJPjJ kãA kãkJfhMÓ muPf kJPrKjÇ 2001 xJPur KjmtJYj FmÄ 2006-07 kPmtr xÄWJPfr kPmt ãofJxLj hu mJ ß\Ja TKgf ÈAPuTvj AK†Kj~JKrÄ'-Fr oJiqPo TJrYMKkr KjmtJYPjr pJmfL~ mqm˙J TPrS KjmtJYjL Kmkpt~ FzJPf kJPrKjÇ fJPhr \JKu~JKfr jLujTvJ n¥Mu yP~ ßVPZÇ FofJm˙J~, mftoJPj @mJrS f•ôJmiJ~T xrTJr KTÄmJ KjhtuL~, KjrPkã I∂mtftL xrTJPrr hJKmPf pUj 18-huL~ ß\Ja oyJP\Ja xrTJrPT fJPhr ßo~Jh kNKftr @a oJx @PVA KmfJzPjr K\yJh YJKuP~ pJPò, fUj hMA kãPTA mKu, \jKk´~fJ iPr rJUPf jJ kJrPu KjmtJYPj yJrJr \jq k´˜Mf gJTPf yPmÇ

CAKTuPx k´TJKvf fJrmJftJ, ßVJP~ªJ KrPkJatS rP~PZ pJ FUj xJYt TrPuA kJS~J pJPm CAKTKuTPxr SP~mxJAPaÇ kJmKuT uJAPmsKr Im ACFx KcPkäJPoKx mJ käJxKc KvPrJjJo KhP~ CAKTKuTPxr SP~mxJAPa pMÜrJPÓsr uJU uJU fgq k´TJKvf yPm @\ ßgPTÇ Fr oPiq KTZM fgq KZu ßjJKcx mJ ßjJ KcxKasKmCvj FmÄ KTZá fgq KZu @Ax IjKu mJ FTJ∂A ßVJkjL~ TqJaJVKrPfÇ 2010 xJPu pMÜrJPÓsr 2 uJU 50 yJ\Jr fJrmJftJ k´TJv TPr ßVJaJ KmPvõr TëaQjKfT \VfPT ImJT TPr ßhj \MKu~Jj IqJxJ†Ç IqJxJ† FUj pMÜrJP\q ATáP~cPrr hNfJmJPx rJ\QjKfT @v´P~ rP~PZjÇ ßxUJj ßgPTA VfTJu KfKj xÄmJh xPÿuj TPr F Umr KjKÁf TPrjÇ @\ ßxJomJr CAKTKuTPxr SP~mxJAPa pMÜrJPÓsr SA fgqèPuJ KmKnjú TqJaJVKrPf xJYt TrJ pJPmÇ Fr oPiq IKiTJÄv fJrmJftJA pMÜrJPÓsr xJPmT ßk´KxPc≤ ßyjKr KTKx†JPrr 1973 ßgPT 76 xJPur oPiq @hJj-k´hJj yP~KZuÇ IqJxJ† mPuPZj, xJŒsKfT xÄVOyLf Fxm fgq @∂\tJKfT TëajLKfr \VPf pMÜrJPÓsr k´nJPmr KY© fáPu irPm FmÄ FT ÈKmvJu oJ©J S ßã©' ßpJV TrPm TëajLKf oyPuÇ k´TJKvf SA fJrmJftJèPuJr oPiq nJrPfr xJPmT k´iJjoπL rJK\m VJKºrS jJo CPb FPxPZÇ KfKj pMÜrJPÓsr xJPmT ßk´KxPc≤ ßyjKr KTKx†JPrr xo~ xMAKcv I˘ KjotJfJ k´KfÔJj xJmÛqJKj~Jr kPã oiq˙fJTJrL KyPxPm TJ\ TPrKZPujÇ xMAPcPjr SA ßTJŒJKj nJrPfr TJPZ I˘ S pM≠KmoJj

KmKâr ßp YáKÜ TrPf pJKòu ßx Kmw~Kar oiq˙fJTJrL KyPxPm rJK\m TJ\ TrPfj∏ Foj Kmw~Ka pMÜrJÓs \JjPfJÇ KT∂á ßvw kpt∂ ßx YáKÜ @r ˝JãKrf y~KjÇ

ßumJr oPjJj~j k´JgLt KyPxPm YázJ∂ oPjJj~j ßkP~PZj K\FuF ßo’Jr \j KmVxÇ lPu IJVJoL ßo~r KjmtJYPj mftoJj KjmtJyL ßo~r uM“lMr ryoJPjr xPñ uzJA yPm \j KmVPxrÇ Vf 6 FKk´u aJS~Jr yqJoPuax ßumJr kJKatr xhxqrJ xrJxKr ßnJPar oJiqPo hPur F oPjJj~j YázJ∂ TPrjÇ hPur F oPjJj~j uzJAP~ ßoJa k´JgtL KZPuj YJr\jÇ FrJ yPuj- K\FuF ßo’Jr \j KmVx, TJCK¿uJr rqJPYu xJ¥Jrx, TJCK¿uJr ßyuJu IJæJx FmÄ TJCK¿uJr KxrJ\Mu AxuJoÇ aJS~Jr yqJoPuax ßumJr kJKat xhxqrJ xPmtJó ßnJa KhP~PZj \j KmVxPTÇ \j KmVx YMzJ∂ rJCP¥ ßnJa ßkP~PZj 328Ç fJr KjTafo k´KfƪôL KZPuj rqJPYu xJ¥JrxÇ KfKj ßkP~PZj 319 ßnJaÇ ßyuJu IJæJx 207 ßnJa FmÄ KxrJ\Mu AxuJo ßkP~PZj 26 ßnJaÇ fPm k´go rJCP¥ \j KmVPxr ßYP~ 10 ßnJPa FKVP~ KZPuj rqJPYu xJ¥JrxÇ k´go rJCP¥ rqJPYu kJj 267 ßnJaÇ IjqKhPT \j KmVx ßkP~KZPuj 257Ç fPm YMzJ∂ VejJ~ ßxPT¥ ßk´lJPr¿ ßnJPar KyPxPm \~L yj \j KmVxÇ aJS~Jr yqJoPuax ßumJr kJKatPf ßnJa ßhS~Jr CkpMÜ KZPuj 1050 \j xhxqÇ FroPiq 760 \j ßnJaJr fJPhr ßnJaJKiTJr k´P~JV TPrjÇ vfTrJ KyPxPm ßnJaJKiTJr k´P~JPVr F yJr k´J~ 70 vfJÄPvr ßmKvÇ FKhPT \j KmVx fJPT hPur oPjJj~j ßh~Jr \jq hPur xTu xhxqPT ijqmJh \JKjP~PZjÇ ßrJmmJr hMkMPr KmsTPuj \JPo oxK\Phr xJoPj KoKc~Jr xJoPj KfKj xÄKväÓ xTPur k´Kf F TífùfJ k´TJv TPrjÇ F xo~ KfKj nKmwqPfS fJr k´Kf xogtj ImqJyf rJUJr \jq hPur xmt˜Prr ßjfJToLtPhr k´Kf IJøJj \JjJjÇ KfKj mPuj, fJr TJ\ yPm TKoCKjKar xmJAPT xPñ KjP~ FTKa vKÜvJuL S GTqm≠ S Cjúf mJrJ VPz ßfJuJÇ FKhPT aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u ßo~r KjmtJYPj ßumJr hPur k´JgLt \j KmVxPT IKnjªj \JKjP~PZj TJCK¿Pur mftoJj ßo~r uM“lár ryoJjÇ IJVJoL ßo~r KjmtJYPj fÅJr xJPgA uzPmj ßumJr k´JgtL \j KmVxÇ ßxA KjmtJYPj KfKj fJr k´iJj k´KfƪôL KyPvPm \j KmVxPT kJPòjÇ FT k´KfKâ~Jr uM“lr ryoJj mPuj, KjmtJYj oJPjA k´KfÆKªôfJÇ FUJPj ßnJaJrrJA YMzJ∂ ãofJr IKiTJrLÇ k´JgLtPhr TJptâo, ßpJVqfJ, hãfJ ßhPU fJrJA rJ~ ßhPmjÇ

P v‡ qi K v‡ c P gz K y †`evi A v‡ MB UvK v †cŠ‡ Q hv‡ e A vcb vi wcqÖR ‡ b i e¨ªvK e¨vs K G¨vK vD ‡ › U

e¨ªvK m vR vb G·‡ P Ä †_ ‡ K cvV v‡ b v UvK v g vÎ 1 0 wg wb ‡ U †cŠu‡ Q hv‡ e A vcb vi A _ ev A vcb vi wcqÖR ‡ b i e¨ªvK e¨vs K G¨vKvD‡›U| 2,000 GiI †ewk c‡q›U †_‡K UvKv †Zvjv hvq| wb ivc`, wb f i©‡ hvM¨ I wb wð Z m vwf m© |


SURMA Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly SURMA 35th Year, Issue 1819, Friday, 12 - 18 April 2013

FToJPxr oPiq rJ\QjKfT IK˙rfJ ßTPa pJPm : IgtoπL

dJTJ, 9 FKk´u - @VJoL FToJPxr oPiq ßhPvr IK˙KfvLu rJ\QjKfT kKrK˙Kfr xoJiJj yPm mPu 49 kOÔJ~

rJÓskKf KjmtJYj 29 FKk´u

21 FKk´u oPjJj~j k© \oJ

dJTJ, 10 FKk´u - rJÓskKf KjmtJYPjr flKxu ßWJweJ TrJ yP~PZÇ FTJKiT k´JgtL yPu rJÓskKf kPh \JfL~ xÄxPh ßnJa yPm @VJoL 29 FKk´uÇ KT∂á FT\j k´JgtLr oPjJj~j ‰mi yPu 22 FKk´u rJÓskKf kPh KjmtJYKj luJlu ßWJweJ TrJ yPm mPu FT\j KjmtJYj TKovjJr \JKjP~PZÇ oñumJr KmTJPu k´iJj KjmtJYj TKovjJr rJÓskKf KjmtJYPjr flKxu ßWJweJ TrJr @PV 49 kOÔJ~

Y¢VsJPo pMmuLV ßjfJr èKu

kKrK˙Kf KmYJr TPr mqm˙J ßjPm kMKuv!

dJTJ, 10 FKk´u Y¢VsJo jVPrr A¸JyJKj ßoJPz Vf ßxJomJr ßylJ\Pf AxuJPor TotLPhr Skr èKu YJuJPjJ pMmuLPVr ßjfJPT FUPjJ ßVs¬Jr TrPf kJPrKj kMKuvÇ pMmuLPVr SA ßjfJr 52 kOÔJ~

jJrL xJÄmJKhTPhr Skr yJouJr k´KfmJPh KmKnjú TotxNKY fJPumJKj rJÓs k´KfÔJr ßYÓJ k´Kfyf TrPf yPm

dJTJ, 8 FKk´u - jJrLPhr WPrr oPiq mªL TPr ßrPU ßylJ\Pf AxuJo mJÄuJPhvPT @lVJj mJ fJPumJKj rJPÓs kKref TrPf YJAPZÇ F irPjr Ikk´~Jx xKÿKufnJPm k´KfPrJi TrPf yPmÇ F ZJzJ ßylJ\Pf AxuJPor IxJÄKmiJKjT 13 hlJr FTKa hJKmS oJjJ yPm jJÇ xrTJPrrS ãofJ ßjA FA hJKmèPuJ ßoPj ßjS~JrÇ ßrJmmJr jJrL xJÄmJKhTxy IjqJjq xJÄmJKhPTr Skr ßylJ\Pf AxuJPor TotLPhr yJouJr k´KfmJPh jJrLxoJ\xy KmKnjú xÄVbj @P~JK\f oJjmmºj, KmPãJn KoKZuxy KmKnjú TotxNKYPf F TgJ muJ yP~PZÇ Vf vKjmJr ßylJ\Pf AxuJPor oyJxoJPmPv FTMPv ßaKuKnvPjr xJÄmJKhT jJKh~J vJrKojPT ßmizT oJrir TPrj xÄVbjKar TotLrJÇ F ZJzJ @rS TP~T\j

xMrK†f ßxjèP¬r KcS ßuaJPr IJaPT ßVu KmFlFr Cjú~j k´T· k´iJjoπLr xyPpJKVfJ TJojJ SFjKm, 10 FKk´u ∏ xMjJoVP†r KhrJA CkP\uJ~ k´KfKÔf mJÄuJPhv KlPoAu FTJPcKor xJluq Imqyf rJUPf ßhvL-k´mJxL xmJr TJPZ xyPpJKVfJ ßYP~PZj k´KfÔJjKar xnJkKf \JKou ßYRiMrLÇ fPm FT k´Pvúr \mJPm KfKj mPuj, ˙JjL~ xJÄxh S h¬r KmyLj oπL xMrK†f ßxjèP¬r IxyPpJKVfJr TJrPe xrTJPrr ßh~J 10 ßTJKa aJTJr FTKa mrJ¨ IJaPT ßVPZÇ IJVJoL \Mj oJPxr oPiq mrJ≠ 52 kOÔJ~

Km~JjLmJ\Jr TqJ¿Jr yJxkJfJPur lJ¥ rJAK\Ä IjMKÔf

90 yJ\Jr kJC¥ xÄV´y

u¥j, 10 FKk´u - Km~JjLmJ\Jr TqJ¿Jr yJxkJfJu mJ˜mJ~j TKoKar kã ßgPT IjMKÔf yu uJAl ßo’Jr KxKroKj S lJ¥ rJAK\Ä IjMÔJjÇ Vf 4 FKk´u AuPlJct˙ KâˆJu mqJÄTáP~KaÄ yPu yJxkJfJPur \jq @P~JK\f k´go mJPrr of F lJ¥ rJAK\Ä

IjMÔJj IjMKÔf y~Ç KjotJeJiLj yJxkJfJPur TJptâoPT xyPpJKVfJr \jq FT yJ\Jr oJjMPwr xoJVo WPaÇ PpJV ßhj mJXJKu ZJzJS KmKnjú TKoCKjKar ßuJT\jÇ ÈoJjMPwr 50 kOÔJ~

jJrL xJÄmJKhT ÈjJrL yP~ ßTj xJÄmJKhTfJ TrPZj, oJgJ~ TJkz ßjA ßTj'-F irPjr I\MyJPf uJüjJr KvTJr yjÇ IjqJjq

xJÄmJKhTS ßkvJVf hJK~fô kJuPjr xo~ F irPjr WajJr xÿMULj yjÇ 51 kOÔJ~

Ve\JVre oPûr k´fLTL uJKb KoKZu dJTJ, 10 FKk´u - k´P~J\Pj uJKb yJPf xJŒ´hJK~T vKÜPT k´Kfyf TrJr ßWJweJ KhP~PZ vJymJPVr Ve\JVre oûÇ oñumJr KmTJPu uJKb KoKZu ßvPw oPûr oMUkJ© cJ. AorJj FAY xrTJr F TgJ mPujÇ vJymJPV yJouJr ßYÓJ FmÄ oKfK^Pu 54 kOÔJ~

KmPhvL KvãJgtLPhr nKftr uJAPx¿ KlPr ßku u¥j ßoPasJkKuaj ACKjnJKxtKa xMroJ KrPkJat u¥j, 10 FKk´u ∏ ACPrJPkr mJAPrr ßhv ßgPT IJxJ KvãJgtLPhr nKft FmÄ KvãJhJPjr uJAPx¿ KlPr ßkP~PZ u¥j ßoPasJkKuaj ACKjnJKxtKaÇ Vf 9 FKk´u oñumJr KmsPaPjr AKoV´qJvj Kj~πT xÄ˙J ACPTKmF k´KfÔJjKar uJAPx¿ kNjmtyJPur Kx≠JPjr TgJ \JjJ~Ç F UmPr k´J~ 26v KmPhvL KvãJgtL KcPkJPatvPjr IJfÄT ßgPT ßryJA ßkuÇ FPhr oPiq

mJÄuJPhvL KvãJgtL IJPZj 59\jÇ Vf mZPrr IJVˆ oJPx 49 kOÔJ~

ßTJKr~J~ jfáj Khj jfáj ÉoKT 10 FKk´u - KhPjr ÊÀ y~ jfáj FTKa ÉoKTr ÉÄTJPr, @mJr ßvwS y~ IjJVf @r FT jfáj ÉoKTr k´fqJvJ~Ç pM≠Jm˙J ßTJrL~ CkÆLPkr FTKa xJŒ´KfT kKrK˙KfPf FKaA yu j~J mJ˜mfJÇ oJPYtr 27 fJKrU ßgPT C•r ßTJKr~Jr ImqJyf ÉoKTr oMPU ßTJrL~ CkÆLPk YuPZ pM≠Jm˙JÇ TgJ S vrLrL 53 kOÔJ~

CAKTuPx k´TJKvf yP~PZ pMÜrJPÓsr 17 uJU jKg 9 FKk´u - Kmvõ TÅJkJPjJ SP~mxJAa CAKTKuTx 1970 xJPur kr ßgPT pMÜrJPÓsr 17 uJPUrS ßmKv fgq xJiJre xJYtTJrLPhr \jq CjìMÜ TPrPZÇ Fr oPiq TëaQjKfT 55 kOÔJ~

SURMA News Group Ltd. Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ Tel: 020 7377 9787, Fax: 020 7377 9717 info@surmanews.com for commounity news e-mail news@surmanews.com for advertising e-mail : sarzahmed@surmanews.com www.surmanews.com

Registered as a Newspaper at the Post Office Distributed throughout the E.U.

Surma_Issue_1819  

news, bengali news,

Surma_Issue_1819  

news, bengali news,

Advertisement