Page 1

k´KfÔJ : 1859 KUsˆJ»

SURMA 34th Year, Issue 1805

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

4 - 10 January 2013

KmFjKkr xJzJ ßkPu @PuJYjJ~ rJK\ xrTJr : ‰x~h @vrJl dJTJ, 1 \JjM~JKr - KmFjKkr xJzJ ßkPu @VJoL KjmtJYj KjP~ xrTJr @PuJYjJ~ mxPf rJK\ mPu \JKjP~PZj @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT S ˙JjL~ xrTJroπL ‰x~h @vrJlMu AxuJoÇ ßxJomJr xKYmJuP~ Kj\ oπeJuP~r TotTftJ-TotYJrLPhr xPñ FT ofKmKjo~ xnJr ÊÀPf xJÄmJKhTPhr k´Pvúr \mJPm ‰x~h @vrJl Fxm TgJ \JjJjÇ xÄTa KjrxPj KmPrJiL hPur xPñ ãofJxLj @S~JoL uLV 51 kOÔJ~

@S~JoL uLPVr jfáj ßTªsL~ TKoKa, mz kKrmftj ßjA

dJTJ, 2 \JjM~JKr - IJS~JoL uLPVr xnJkKfo§uL ßgPT ˝rJÓsoπL oyLC¨Lj UJj IJuoVLr FmÄ v´o S \jvKÜ oπL rJK\CK¨j 49 kOÔJ~

VñJ~ KZaJPjJ yPuJ nJrfTjqJr ßhyn˛

2 \JjM~JKr - KhKuär Yu∂ mJPx VeiwtPer KvTJr yS~Jr kr KxñJkMPrr oJC≤ FKu\JPmg yJxkJfJPu oJrJ pJS~J ßoKcPTu 48 kOÔJ~

k´KfÔJ : 1874 KUsˆJ»

22 xlr - 28 rKmCu IJC~Ju 1434 Ky\rL

20 - 26 PkRw 1419 mJÄuJ 56 kOÔJ 50p

k´iJj CkPhÓJ KjP~ @PuJYjJ YJ~ KmFjKk : oShMh @yoh dJTJ, 1 \JjM~JKr - KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJPrr k´iJj CkPhÓJ ßT yPmj, fJ KjP~ @PuJYjJ yPu fJPf KmFjKk @VsPyr xPñ @PuJYjJ~ mxPf rJK\ @PZ mPu \JKjP~PZj huKar ˙J~L TKoKar xhxq oShMh @yohÇ Vf ßxJomJr xºqJ~ \JfL~ ßk´xTîJPm FT @PuJYjJ xnJ~ oShMh F TgJ mPujÇ KfKj mPuj, ÈmftoJj k´iJjoπLPT ˝kPh myJu ßrPU ßpPTJPjJ irPjr lotMuJ @orJ k´fqJUqJj TrmÇ FThuL~ mJ mÉhuL~ 51 kOÔJ~

ßmKjKla ßmPzPZ mJPzKj ßmfj

xMroJ KrPkJat u¥j, 2 \JjM~JKr - mOPaPj Vf 5 mZPr ßp yJPr PmTJr nJfJxy rJÓs k´h• IjqJjq ßmKjKlPar kKroJj mOK≠ ßkP~PZ, Tot\LmL oJjMPwr ßmfj ßx yJPr mJPzKjÇ 2007 xJu ßgPT 2012 kpt∂ FA 5 mZPr ßmKjKlPar kKroJj ßmPzPZ 20 vfJÄv IJr FTA xoP~ Tot\LmLPhr ßmfj ßmPzPZ oJ© 12 vfJÄvÇ ßmKjKla mOK≠r Foj ChJrQjKfT k´gJ mOPaPjr IKimJxLPhr ßmKjKla Kjntr \Lmj pJkPj C&xJyLf TPrPZÇ Vf 2 \JjM~JrL mMimJr xrTJPrr k´TJKvf FT k´KfPmhPj Fxm TgJ muJ y~Ç

k´iJjoπLPT fJPrPTr CKTu ßjJKax

dJTJ, 2 \JjM~JKr - IgtkJYJr KjP~ ÈIxfq' mÜmq k´fqJyJPrr hJKm \JKjP~ k´iJjoπLPT CKTu ßjJKax kJKbP~PZj KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJjÇ 51 kOÔJ~

SxoJjL KmoJjmªPr u¥j pJ©LPhr y~rJKjr ßvw ßjA KxPua, 2 \JjM~JKr - FmJr vLfTJPu KxPua-dJTJ ÀPa mJÄuJPhv KmoJPjr Inq∂rLe lîJAa jJ gJTJ~ KxPua ßgPT KmPhvVJoL vf vf pJ©L kPzPZj oyJ KmkJPTÇ KmPvw TPr KxPua-u¥j S oiqk´JYqVJoL pJ©LPhr hMPntJV ßYJPU jJ ßhUPu KmvõJx TrJ pJ~ jJÇ F TJrPe IPjPTr KnxJ xoxqJS ßhUJ KhP~PZÇ KvÊ mí≠ S oKyuJPhr hMPntJV 49 kOÔJ~

k´KfPmhPj ßhUJ pJ~, 2007 xJPu \mKxTJr FuJC¿ mJmh ßh~J ßmKjKlPar kKroJj KZu xJ¬JKyT 59 kJC¥ 15 ßk¿Ç 2012 xJu kpt∂ oJ© 5 mZr xoP~ fJ ßmPz yP~PZ x¬JPy 71 kJC¥Ç vfJÄPvr KyxJPm FA mOK≠r yJr 20 vfJÄvÇ IjqKhPT 2007 xJPu Tot\LmL oJjMPwr Vz IJ~ KZu xJ¬JKyT 3 vf 92 kJC¥Ç 2012 xJPu FPx Vz IJ~ ßmPz yP~PZ xJ¬JKyT 4 vf 41 kJC¥Ç vfJÄPvr KyxJPm Tot\LmL oJjPwr ßmfj mOK≠r FA yJr oJ© 12 vfJÄv pJ ßmTJrPhr ßmKjKla mOK≠r 51 kOÔJ~

ACKaCPm xJBhLr ßk´oJuJk!

TJptTr yP~PZ mKitf nJzJ

dJTJ, 2 \JjM~JKr - mJÄuJPhPvr @∂\tJKfT IkrJi @hJuPf KmYJrJiLj \JoJ~Jf ßjfJ oJSuJjJ ßhuJS~Jr ßyJxJAj 49 kOÔJ~

pM≠JkrJiLPhr KmYJr mPºr hJmL uct jJK\r IJyoPhr

mJÄuJPhv yJATKovPjr fLms k´KfmJh

xMroJ KrPkJat u¥j, 2 \JjM~JKr - kJKT˜JjL mÄvØMf KmsKav uct xnJr xhxq jJK\r IJyoPhr mJÄuJPhPvr oJjmJKiTJr kKrK˙Kf FmÄ 51 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u¥j, 7 jPnÍr - kNmt ßWJwjJ IjMpJ~L u¥j FmÄ u¥Pjr mJAPr mJx, ßasj FmÄ IJ¥Jr V´JCP¥ pJfJ~JPfr ßãP© mKitf nJzJ TJptTr yP~PZÇ ßxAxJPg PmPzPZ mJrPTîx mJA xJAPTPur nJzJSÇ Vf IPÖJmPr u¥j ßo~r mKrx \jxj IJjMÔJKjTnJPm Fxm Ve kKrmyPjr nJzJ mOK≠r TgJ 49 kOÔJ~


2 UmrJUmr

4 - 10 January 2013 m SURMA

YJrKa WajJ~ k´vúKm≠ ßhv dJTJ, 1 \JjM~JKr - mwtkK†r kJfJ CPæ ßVPuS 2012 xJPur I∂f YJrKa ootJK∂T WajJ-hMWtajJ mJÄuJPhv ßfJ mPaA Kmvõ KmPmTPT jJzJ KhP~ ßVPZ, nJKmP~PZ, oMPUJoMKU TPrPZ jJjJ k´PvúrÇ PmR≠ \jkPh yJouJ TémJ\JPrr rJoMr ßmR≠ \jkPh xKyÄx yJouJr WajJ ßpj ßYJPU @XMu KhP~ ßhKUP~PZ, F ßhPvr yJ\Jr mZPrr vJK∂-PxRyJhqt-xŒ´LKfr GKfyqPT ßoRumJhL S CVs \JfL~fJmJhL vKÜ TL n~ÄTrnJPmA jJ jxqJ“ TrJr IkPYÓJ YJuJPf kJPrÇ Vf 30 ßxP¡’r rJPf rJoMr ßmR≠kuäL-oKªPr yJouJ, nJXYMr, IKVúxÄPpJV S uMakJPar WajJ~ VKbf ˝rJÓs oπeJuP~r fh∂ k´KfPmhPj F xŒPTt muJ y~, rJoMr ßmR≠ \jkPh yJouJ~ ß\JrJPuJ S oNu nNKoTJ rJPU \JoJ~JPf AxuJoLÇ UmPr k´TJv, fJrJ ßTRvPu mqmyJr TPr KmFjKk S @S~JoL

uLPVr ßjfJ-TotLPhrÇ SA fJ§m YJuJPf aJTJk~xJr ß\JVJj ßh~ ßrJKyñJPhr \Kñ xÄVbj ÈPrJKyñJ xKucJKrKa IVtJjJAP\vj'xy (@rFxS) TP~TKa FjK\SÇ ˙JjL~ k´vJxj WajJr kNmtJnJx ßkPuS fJPf èÀfô ßh~KjÇ kMKuvxy KmKnjú k´vJxPjr TotTftJPhr oPiq KZu xojõP~r oJrJ®T InJmÇ ßVJP~ªJrJS KZPuj YMkYJkÇ fh∂ k´KfPmhPj muJ y~, WajJKa xŒNet kNmtkKrTK·f S xJŒ´hJK~T CÛJKjoNuTÇ Ko~JjoJPr ßrJKyñJPhr Skr yJouJr WajJr xN© ßgPT oNuf rJoMr WajJr xN©kJfÇ rJoMr WajJr ß\r iPr FTA xo~ YPu ßaTjJl S kKa~JPfS yJouJÇ Fr @PV rJXJoJKaPfS @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr CkK˙KfPf kJyJKz \jkPh xKyÄx yJouJ YJuJPjJ y~Ç Fxm WajJr ßvJT FrA oPiq ãKfVs˜rJ IPjTaJA TJKaP~ CPbPZÇ xrTJKr-PmxrTJKr jJjJ oyu, xMvLu xoJ\, oJjmJKiTJr xÄ˙Jxy kMPrJ ßhvmJxL xJyx

\MKVP~PZ fJPhrÇ WajJr krkrA @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL f“kr yP~ ßmv KTZM irkJTz TPrPZÇ KT∂á hívqf, Fxm WajJ~ VeoJiqPo ßpxm KnKcS lMPa\ S ZKm k´TJKvf yP~PZ, ZKm ßhPU ßxxm IkrJiLPhr ßVs¬JPr xrTJr ßfoj xJluq ßhUJPf kJPrKjÇ FojKT xrTJKr fh∂ k´KfPmhPj ßpxm rJ\QjKfT ßjfJr jJo k´TJKvf yP~PZ, jJParèÀ ßxxm ßjfJ FUPjJ rP~ ßVPZj irJPZJÅ~Jr mJAPrÇ fJ\rLj lqJvjPx IKVúTJ§ Vf 24 jPn’r rJPfr n~Ju @èj ßTPz ßj~ @ÊKu~Jr KjKÁ∂kMPr fJ\rLj lqJvjx KuKoPaPc 111 \j ‰fKr ßkJvJT vsKoPTr k´JeÇ @èPj kMPz T~uJ yP~ pJS~J FPTT\j vsKoPTr oífPhy, @r fJPhr ˝\jPhr @yJ\JKr k´vúKm≠ TPr ßhPvr xmPYP~ uJn\j VJPot≤ Kv·UJPfr vsKoT KjrJk•Jr Kmw~KaÇ SA WajJ~ @mJrS k´vúKm≠ y~ vsKoT KjrJk•J ßhUnJPur xPñ \Kzf Kv· oπeJu~, vso oπeJu~, lJ~Jr xJKntx, kKrPmv IKih¬rxy ‰fKr ßkJvJT r¬JKjTJrT xKoKfr (KmK\FoAF) TotTJ§Ç VJPotP≤ IKVú hMWtajJPT IPjPTA ÈyfqJTJ§' IKnKyf TPrPZÇ mJr mJr ‰fKr ßkJvJT KvP· @èPj kMPz vsKoT Kjyf yPuS ßvw kpt∂ ßpj Fr ßTJPjJ k´KfTJrA ßjAÇ xKÿKuf VJPot≤x vsKoT ßlcJPrvPjr xnJkKf jJ\oJ @ÜJr WajJr krkrA ßhS~J xJãJ“TJPr ßãJPnr xPñ fMPu iPrj VJPot≤ KvP·r ßmyJu kKrK˙KfÇ ÊiM ãKfkNre KhP~A oJKuTkã ßpj hJ~ jJ xJPr, ßx hJKmS \JjJj KfKjÇ fJ\rLj lqJvjPxr IKVú hMWtajJ Kmvõ mJ\JPr FTKa mz irPjr ^JÅTMKj ßh~Ç ßmv TP~TKa @∂\tJKfT oJjmJKiTJr xÄVbPjr kã ßgPT hJKm CPb mJÄuJPhPvr ßkJvJT KvP·r vsKoPTr TJP\r kKrPmv S \Lmj pJ©Jr oJPjJjú~PjrÇ Kmvõ mJ\JPr ‰fKr ßkJvJPTr míy•o KmPâfJ oJKTtj k´KfÔJj S~Ju oJatS hJKm \JjJ~, mJÄuJPhPvr VJPot≤ vsKoTPhr KjrJk•J KmiJPj oJKuTkãPTA hJ~nJr VsyPerÇ

lîJASnJr VJctJPrr ix fJ\rLj lqJvjPx hMWtajJr KhjA (24 jPn’r) Y¢VsJPor my¨JryJPa KjotJeJiLj lîJASnJPrr VJctJr ßnPX Kjyf yj @PrJ 14 \j vso\LmLÇ @yf S kñMfô mre TPrj vfJKiTÇ ßnPX kzJ VJctJPrr KjPY ßhUJ pJ~ TJPrJ ß\JzJ kJ, oJjMPwr vrLPrr CkPrr IÄvÇ lîJASnJPrr KjPY \Po gJTJ kJKj oJjMPwr rPÜ uJu yP~ SPbÇ mLn“x F hívq CPkãJ TPr \jxJiJrePT xPñ KjP~ ßxjJmJKyjL hJjmJTíKfr VJctJPrr KjPY YJkJ kzJ Kjgr ßhyèPuJ C≠Jr f“krfJ YJuJ~Ç my¨JryJa lîJASnJr hMWtajJ xrTJPrr jJ\MT mqm˙JkjJPT @PrTmJr KYK¤f TPrÇ FTKa lîJASnJPrr oPfJ \jèÀfôkNet ˙JkjJ KjotJPe KbTJhJr k´KfÔJPjr xLoJyLj VJKluKfr KmYJPrrS hJKm SPbÇ KbTJhJr k´KfÔJPjr TJ\ kJS~Jr ßkZPj rJ\QjKfT vKÜ \Kzf KT jJ, ßx k´vúS k´JiJjq kJ~Ç KmvõK\“PT TMKkP~ yfqJ xmPvw Vf 9 KcPx’r KmFjKkr ßjfífôJiLj 18 huL~ ß\JPar ImPrJi YuJTJPu kMrJj dJTJ~ VeoJiqoTotLPhr xJoPjA ZMKr S YJkJKf KhP~ TMKkP~ UMj TrJ y~ hK\t vsKoT KmvõK\“ hJxPTÇ \VjúJg KmvõKmhqJu~ ZJ©uLPVr ßjfJ-TotLrJ F yfqJTJP§r xPñ \Kzf mPu IKnPpJVÇ fPm ˝rJÓsoπL oyLC¨Lj UJj @uoVLr S k´iJjoπLr ßk´xxKYm @mMu TJuJo @\Jh hJKm TPrj yfqJTJrLrJ ßTCA ZJ©uLPVr jjÇ ZJ©uLPVr kã ßgPT hJKm TrJ y~, yfqJTJrLrJ ZJ©uLV ßgPT mKyÏífÇ SA WajJ~ ßVs¬JrTíf xJf @xJKor oPiq Vf 23 S 30 KcPx’r vJKTu, oJylM\Mr ryoJj jJKyh, rJPvhMöJoJj vJSj S FohJhMu yT @hJuPf ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmKªPf \JjJ~, ZJ©uLV ßjfJPhr KjPhtPvA fJrJ SA yfqJTJ§ WaJ~Ç VeoJiqPo yfqJTJP§r ZKm ßhPU \VjúJg KmvõKmhqJu~ Tftíkã TP~T\j ZJ©PT mKyÏJr TPrÇ KmvõK\“ yfqJTJ§ jJzJ ßh~ xJrJ ßhPvÇ FA WajJ @PrTmJr CPjìJYj TPr IkrJ\jLKfr ßjJÄrJ, ThJTJr oMUÇ

City Surveyors UK Ltd 37 Radcliff Buildings, Portpool Lane London EC1N 7SN

Chartered Surveyors & Planning Consultants

- Accomodation (Health & Safety) Reports for Entry Clearance Accommodation reports confirming adequacy and no over crowding

Assured Shorthold Tenancy Agreements (AST) Prepared - Rent Review / Lease Renewals

Rental advice, rent review / lease renewal and representation to Expert / Arbitrator

- Alcohol Licensing For Restaurants

Premises Licence, Personal Licence & DPS Obtained

- Right To Buy Appeals

Reduce upto 30% from council's asking price

- Planning & Building Control Permissions - Residential & Commercial Valuations for loan security

Please contact: Muktar Miah BSc (Hons) MRICS 020 8220 9390 or 07956 279 794 E:citysurveyors@hotmail.co.uk


UmrJUmr 3

SURMA m 4 - 10 January 2013

@Aj S xJKuv ßTPªsr oNuqJ~j 2012 oJjmJKiTJr S @Aj-ví⁄uJ kKrK˙Kf KZu CPÆV\jT

dJTJ, 1 \JjM~JKr - KmVf 2012 xJPu ßhPvr xJKmtT oJjmJKiTJr kKrK˙Kf KZu CPÆV\jTÇ xJKmtTnJPm @Aj-ví⁄uJ kKrK˙KfS KZu ‰jrJ\qTrÇ mZr\MPz KTZM IVsVKf S I\tj gJTPuS ßxaJ KmkMu \jrJP~ KjmtJKYf oyJP\Ja xrTJPrr TJPZ \jfJr @vJ-@TJ–ãJr fMujJ~ xP∂Jw\jT KZu jJÇ @Aj S xJKuv ßTPªsr (@xT) ÈmJÄuJPhPvr oJjmJKiTJr kKrK˙Kf 2012' vLwtT k´KfPmhPj Fxm TgJ muJ yP~PZÇ Vf ßxJomJr dJTJ KrPkJatJxt ACKjKaPf FT xÄmJh xPÿuPj @xT k´KfPmhjKa k´TJv TPrÇ k´KfPmhPj èo, è¬yfqJ, KmYJrmKyntNf yfqJTJP§ rqJmxy IjqJjq @Aj-ví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xÄKväÓfJr IKnPpJVPT KjrJk•JyLjfJr kKrPmv xíKÓr \jq hJ~L TrJ yP~PZÇ oJjmJKiTJr kKrK˙Kf oNuqJ~Pjr k´J~ xmT'Ka oJkTJKbPf ImjKfr KY© fMPu iPrPZ @xTÇ IjJTJK–ãf WajJr kr xrTJPrr oπLxy TftJmqKÜrJ xJlJA ßVP~ @Aj-ví⁄uJ mJKyjLPT k´TJrJ∂Pr C“xJKyf TPrPZj mPu oPj TPr xÄVbjKaÇ xÄmJh xPÿuPj @xT KjmtJyL kKrYJuT xMufJjJ TJoJu mPuj, KmKnjú

\JfL~ VeoJiqPo k´YJKrf xÄmJh S oJjmJKiTJr kKrK˙Kfr Skr @Aj S xJKuv ßTPªsr kptPmãexy KmKnjú oJjmJKiTJr u–WPjr WajJr fgqJjMxºJPjr KnK•Pf k´KfPmhjKa ‰fKr TrJ yP~PZÇ ßã©KmPvPw @xPTr Kj\˝ fh∂ Kao xPr\Koj ßUJÅ\-Umr KjP~ WajJr xfqfJ KjKÁf TPrPZÇ Km˜JKrf SA k´KfPmhPj rqJPmr èKuPf kJ yJrJPjJ Kuoj, k´TJPvq KmvõK\“ hJx yfqJTJ§, ßmcÀPo xJÄmJKhT hŒKf xJVr-ÀKj yfqJ AfqJKh Kmw~ CPb FPxPZÇ k´KfPmhPj oJjmJKiTJr kKrK˙Kfr oJkTJKb KyPxPm èo-è¬yfqJ, KmYJrmKyntNf yfqJTJ§ S KjptJfj, kMKuv ßylJ\Pf KjptJfj S oífMq, xÄUqJuWM KjptJfj, xLoJ∂ yfqJ, xJÄmJKhT KjptJfj, jJrL KjptJfj, ßpRj y~rJKj, @Aj-ví⁄uJ kKrK˙Kf, rJ\QjKfT xKyÄxfJ AfqJKh ßãP© ‰jrJvq\jT fgq-CkJ•PT KnK• irJ yP~PZÇ xMufJjJ TJoJu mPuj, kMKuvxy IjqJjq @Aj-ví⁄uJ mJKyjLPf huL~TrPer TJrPe fJrJ SkPrr KjPhtv ZJzJ KTZM TrPf YJ~ jJÇ ßYJPUr xJoPj \JjoJPur ãKfxy oJjmJKiTJPrr YNzJ∂ u–Wj yPuS fJrJ bJÅA hJÅKzP~ gJTPZÇ KmvõK\Pfr WajJ~ \JKf fJ ßhPUPZÇ k´KfPmhj oPf, 2012 xJPu KmFjKk ßjfJ AKu~Jx @uL, vsKoT ßjfJ @KojMu AxuJo, AxuJoL KmvõKmhqJuP~r hMA ZJ©xy ßoJa 56Ka èo-è¬yfqJr WajJ WPaPZÇ Fr oPiq @a\j oMKÜ ßkP~PZj, YJr\Pjr uJv C≠Jr TrJ yP~PZ, Z~\jPT kMKuPvr TJPZ ßxJkht TrJ yP~PZ FmÄ ImKvÓ 38 \Pjr ßUJÅ\ ßoPuKjÇ FTA xoP~ KmKnjú @Aj-ví⁄uJ mJKyjL TftíT KmYJrmKyntNf yfqJTJP§r KvTJr yP~PZj 91 \jÇ Fxm WajJ~ ˝rJÓsoπLxy IjqrJ xJlJA ßVP~ k´TJrJ∂Pr IkrJiLPhr @zJu TPrPZjÇ @hJuPfr KjPhtv xP•ôS kMKuv KuoPjr oJP~r oJouJ~ KjKmtTJr KZuÇ CPæJ fJPhr y~rJKj TrJ yP~PZÇ k´KfPmhPj muJ yP~PZ, 2012 xJPu KmKnjú rJ\QjKfT hPur xPñ @Aj-ví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xÄWJPfr ßoJa 595Ka WajJ WPaPZÇ FPf TokPã 84 \j Kjyf yP~PZjÇ 2011 xJPu rJ\QjKfT xÄWJPfr WajJ KZu 375KaÇ KmvõK\“ hJxPT ZJ©uLPVr xπJxLrJ k´TJPvq KkKaP~ S TMKkP~ yfqJ TrPuS kMKuv KZu KjK‘~Ç xÄUqJuWM KjptJfj xÄâJ∂ fgq-CkJP• rJoMPf ßmR≠ xŒ´hJP~r Kfj vfJKiT mZPrr kMrPjJ CkJxjJu~ S WrmJKzPf nJÄYMr FmÄ IKVúxÄPpJPVr WajJxy Ijq WajJèPuJ fMPu irJ yP~PZÇ 2012

xJPu xLoJ∂ yfqJ S KjptJfPjr 319Ka WajJ WPaPZÇ Fr oPiq 48 \jPT yfqJ TrJ y~, vJrLKrT KjptJfPj @yf yP~PZj 106 \j FmÄ xLoJ∂ ßgPT IkyrPer KvTJr yP~PZj 140 \jÇ IjqKhPT FTA xoP~ TokPã 442 \j xÄmJhTotL KjptJfPjr KvTJr yP~PZjÇ Fr oPiq 74 \j @Aj-ví⁄uJ mJKyjLr ÆJrJ, 87 \j xπJxL ÆJrJ, 72 \j rJ\QjKfT mqKÜPhr ÆJrJ KjptJKff yP~PZjÇ UMj yP~PZj xJVr S ÀKjxy kJÅY xJÄmJKhTÇ xMufJjJ TJoJu mPuj, xJÄmJKhTrJ xPmtJó ˝JiLjfJ ßnJV TrPZ muJ yPuS IPWJKwfnJPm YJk k´P~JV FmÄ k´nJmvJuLPhr ÆJrJ VeoJiqoTotLrJ @âJ∂ yPuS xrTJrPT TJptTr khPãk KjPf ßhUJ pJ~KjÇ PpRj y~rJKjr ßãP© 2012 xJPu TokPã 250 jJrL mUJPaPhr ÆJrJ uJKüf yP~PZj, Fr oPiq 16 \j @®yfqJ TPrjÇ ßpRj y~rJKjr k´KfmJh TrJ~ yJouJr KvTJr yP~PZj 215 jJrL, fJPhr oPiq 15 \j oJrJ ßVPZjÇ F ZJzJ lPfJ~Jr TJrPe 48 jJrL KjptJKff yPuS gJjJ~ oJouJ yP~PZ oJ© 16KaÇ k´KfPmhj oPf, 2012 xJPu ßpRfMTPT ßTªs TPr KjptJfPjr KvTJr yP~PZj 538 jJrLÇ Fr oPiq @®yfqJ TPrPZj 19 \jÇ IjqKhPT FT yJ\Jr 149 jJrL S KvÊ 2012 xJPu iwtPer KvTJr yP~PZjÇ FKxc KjPãPkr KvTJr yP~PZj 68 jJrLÇ 2012 xJPu oJjmJKiTJr u–WPjr @PrTKa ßã© KZu xnJ-xoJPmPv mJiJhJj S 144 iJrJ \JKrÇ @xT muPZ, mZr\MPz 144 iJrJ \JKr TPr KmKnjú rJ\QjKfT TotxNKYPf mJiJhJPjr k´J~ 165Ka WajJ WPaPZÇ KmPrJiLPhr hoPj xrTJr TPbJr k∫JKa ßmKv mqmyJr TPrPZÇ xMufJjJ TJoJu mPuj, oJjmJKiTJr u–WPjr ßp iJrJmJKyTfJ KmVf mZrèPuJPf YPu @xKZu, F xrTJr fJ gJoJPf mJ kKrK˙Kf ßoJTJPmuJ~ TJptTr khPãk KjPf kJPrKjÇ KfKj mPuj, mftoJj oyJP\Ja hMA-fífL~JÄv oqJP¥a KjP~ ãofJ~ FPxKZuÇ lPu \JKfr \jq KTZM TrJr ßãP© F xrTJPrr xMPpJV S ãofJ KZu IjmhqÇ fPm KmVf KhPjr oPfJ 2012 xJPuS fJr k´Kfluj ßhUJ pJ~KjÇ KfKj @rS mPuj, KTZM ßãP© 2011 xJPur fMujJ~ IVsVKf yPuS ßxaJPT xP∂Jw\jT muJ pJ~ jJÇ k´KfPmhj Ck˙JkjTJPu xMufJjJ TJoJPur xPñ @rS CkK˙f KZPuj @xPTr fh∂ KaPor k´iJj jMr UJj Kuaj FmÄ AjPnKˆPVar IKjmtJe xJyJÇ

Are you applying for credit and being refused?

You are not alone! Every day thousands of people across the UK apply for Loans, Credit Cards, Mortgages, Mobile Phones, Car Loans & other credit facilities; and are turned down because of bad credit history. 9LFWRUVWRQH·VCredit Repair Service could help rebuild your credit history so you can obtain credit in the future. To repair your credit ÀOH LPSURYH\RXUFUHGLWVFRULQJ

cal calll Vict Victorstone orstone on 0845 0 050 50 45 4541 41

WWDNHWKHÀUVWVWHSVWR DNHWKHÀUVWVWHSVWR EULJKWHUÀQDQFLDOIXWXUH D DEULJKWHUÀQDQFLDOIXWXUH

Looking for for low low cost looking business insurance? business insurance? n Restaruants & & cafes Cafes restaurants n Takeaways takeaways n Shops shops n Pubs pubs

& wine Wine bars Bars & n factories Factories 

noffices Offices

nbuy Buyto tolet letowners ownersncommercial Commercial landlords Landlordsnvans Vansnmotor Motor trade Trade

 

call us today for a free no obligation quotation

020 8983 7779 or 0800 308 1050

over 85 branches nationwide

vict victorstonefinancial.co.uk orstonefinancial.co.uk Victorstone Financial Management is licensed under the Consumer Credit Act 1974 to provide Credit Repair Services.

Coversure Insurance Services 71 Roman Road London E2 0QN

Coversure Insurance Services are authorised and regulated by the Financial Services Authority.


4 UmrJUmr

4 - 10 January 2013 m SURMA

IjuJAj ßaKuVsJl ÈxJCg FKv~J : Kk´KnC Im 2013' - Fr VíypM≠ kKrK˙Kf ßoJTJKmuJ TrPZ mJÄuJPhv

dJTJ, 1 \JjM~JKr - @VJoL KjmtJYPjr k´˜MKf KjPò mJÄuJPhvÇ mZr ßvw yP~ ßVPuS FA AxMqPf mJÄuJPhv VíypM≠ kKrK˙Kf ßoJTJKmuJ TrPZÇ FrA oPiq KmPrJiL hu yrfJu kJuj TPrPZÇ KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYPjr hJKmPf @PªJuPj xíKÓ yP~PZ hJñJÇ hJKm TrJ yPò, pM≠JkrJPir hJP~ IKnpMÜ \JoJ~JPf AxuJoLr ßjfJPhr KmYJr ßvw TrPfÇ u¥j ßgPT k´TJKvf IjuJAj ßaKuVsJPl ÈxJCg FKv~J: Kk´KnC Im 2013' vLwtT KrPkJPat Fxm TgJ muJ y~Ç FPf KmVf mZPrr fMujJ~ jfMj mZPr mJÄuJPhv, nJrf, kJKT˜Jj, @lVJKj˜Jj S ßjkJu ßToj pJPm fJr FTKa kNmtJnJx ßh~J yP~PZÇ FPf muJ yP~PZ, rJ\jLKfr kJPT FTrTo @aTJ kPzPZj kJKT˜JPjr ßk´KxPc≤ @Kxl @uL \JrhJKrÇ KfKj @VJoL KjmtJYPj huL~ k´YJreJ~ jJoPf kJrPZj jJ ßk´KxPc≤ gJTJr TJrPeÇ @mJr ßk´KxPcP≤r kh fqJV TrPu fJr KmÀP≠ ßp xJiJre ãoJ ßh~J yP~PZ fJ-S CPb pJPmÇ lPu

KjP\PT rãJ TrPf S huPT mJÅYJPf KfKj ßZPu KmuJS~Ju nMP¢J \JrhJKrPT xJoPj KjP~ FPxPZjÇ SKhPT nJrPf rJ\jLKfr yJu irPf UMm iLr oK˜PÏ VJºL kKrmJPrr C•rxNKr rJÉu VJºLPT xJoPj KjP~ @xJ yP~PZÇ @lVJKj˜Jj ßgPT 2014 xJPu jqJPaJ ßxjJ k´fqJyJr TrPu F Iûu IK˙KfvLu yP~ CbPf kJPr mPu @nJx ßh~J yP~PZÇ ßjkJPur jfMj xÄKmiJj KjP~S FPf @PuJTkJf TrJ yP~PZÇ Kcj ßjuxj KuPUPZj, FKk´Pu kJKT˜JPj KjmtJYj yPf kJPrÇ fJA nMP¢J kKrmJrPT kJKT˜JPjr rJ\jLKfPf KaKTP~ rJUPf KmuJS~JuPT mqmyJr TrPZj ßk´KxPc≤ \JrhJKrÇ fPm rJ\jLKfPf KovPf yPu fJPT ChtM r¬ TrPf yPm nJunJPmÇ F\jq KfKj mJxJ~ mPx ChtMr k´Kvãe KjPòjÇ SKhPT fJr hu kJKT˜Jj Kkkux kJKat (KkKkKk) k´gomJr kJKT˜JPjr AKfyJPx ãofJr kNet ßo~Jh kNre TrPf pJPòÇ F xoP~ ßk´KxPc≤ \JrhJKr kPzPZj Cn~ xïPaÇ SKhPT jqJPaJ 2014 xJPu

@lVJKj˜Jj ßgPT ßxjJ k´fqJyJr TrPmÇ FPf F IûPu rJ\QjKfT K˙KfvLufJ~ IK˙rfJ ßhUJ KhPf kJPr mPu @vïJ TrJ yPòÇ SA ßxjJ k´fqJyJPrr xPñ xPñ @lVJKj˜Jj kKrK˙KfPf kJKT˜JjPT xKâ~ nNKoTJ kJuj TrPf yPmÇ SKhPT @VJoL mZr IgtJ“ 2014 xJPu @lVJKj˜JPj KjmtJYjÇ Fr @PV ßk´KxPc≤ yJKoh TJr\JA fJr ßvw hlJ ãofJr ßo~Jh ßvw TrPZjÇ Fr lPu ßxUJPj YuoJj pM≠ S KjmtJYPj TJrJ k´KfÆKj&ÆfJ TrPmj fJPhr mJxjJ jfMj F mZPrA k´TJv TrPf yPmÇ fPm FUj kpt∂ KjmtJYPjr xJoPjr xJKrPf @PZj yJKoh TJr\JAP~r nJA TJA~Mo TJr\JA S fJr xJPmT KYl Im ˆJl Sor hJCh\JAÇ nJrf xŒPTt SA KrPkJPat muJ y~, jfMj mZPr nJrf KjmtJYjL nJmiJrJ~ k´Pmv TrPZÇ TetJaT, oiqk´Phv, KhKuä, rJ\˙Jj S TP~TKa ßZJa ßZJa rJP\qr S xJiJre KjmtJYj FA mxP∂A yS~Jr TgJÇ ßxUJPj TÄPVsPxr ßjfífô ßhPmj rJÉu VJºLÇ Vf mZr FA hu ßuJTxnJ~ IjJ˙J ßnJPa KaPT ßVPZÇ fJrJ FUj hKrhsmJºm yP~ ßnJa @hJP~r ßYÓJ TrPZ KmKnjú nJPmÇ FA mxP∂ KÆkãL~ mJKe\q S KmKjP~JV míK≠r \jq nJrf xlPr @xJr TgJ míKav k´iJjoπL ßcKnc TqJPorPjrÇ F mZr nJrPf mJKe\q míK≠ kJPm mPu iJreJ TrJ yPòÇ Vf mZr KmPhvL KmKjP~JV IjM“xJKyf TrPf rJ\jLKf IPjTaJ KmTuJñ yP~ kPzKZuÇ F mZPrA nJrf xrTJr oñuVsPy IKnpJj YJuJPf YJ~Ç ßo oJPx ßjkJPu KjmtJYj yS~Jr TgJÇ ßxUJPj FTKa jfMj xÄKmiJj k´e~Pj Vf mZr mqgt yP~PZj ßxUJjTJr rJ\jLKfTrJÇ KmKnjú IûuPT ˝J~•vJxj ßh~J yPm KTjJ fJ KjP~ ßTJj Kx≠J∂ ßj~J y~KjÇ fPm nJrf S kJKT˜JPjr oPiq xŒPTtr mrl IPjTJÄPvA ßTPa pJPm jfMj mZPr FojaJ @vJ TrJ yPòÇ

P\Jr-\mrhK˜ TPr ãofJ~ gJTPu 75-Fr oPfJ kKreKf yPm - c. ßoJvJrrl dJTJ, 1 \JjM~JKr - KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq c. UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj mPuPZj, F xrTJr VefπPT yfqJ TPrPZÇ f•ôJmiJ~T xrTJr k≠Kf mJKfu TPr wzpPπr oJiqPo F xrTJr @mJrS ãofJ~ pJS~Jr ˝kú ßhUPZÇ fJrJ pKh ß\Jr-\mrhK˜ TPr ãofJ~ gJTPf YJ~ fJyPu 75 Fr oPfJ kKreKf myj TrPf yPmÇ Vf ßxJomJr \JfL~ ßk´xTîJPmr xJoPj KmFjKkr nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJoxy xm rJ\mKªPhr oMKÜr hJKmPf Im˙Jj TotxNKY kJujTJPu k´iJj IKfKgr mÜPmq KfKj Fxm TgJ mPujÇ dJTJ˙ ßxjmJV \JfL~fJmJhL ßlJrJo @P~JK\f Im˙Jj TotxNKYPf IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj KmPrJiL hPur KYl ÉAk \~jMu @mKhj lJÀT dJTJ oyJjVr KmFjKkr xhxq xKYm @»Mx xJuJo, KmFjKkr xy-P˝òJPxmT Kmw~T xŒJhT ßoJvJrrl ßyJPxj, ßTªsL~ TKoKar xhxq AxoJAu ßyJxj k´oMUÇ ßoJvJrrl mPuj, 2012 xJu KZu yfJvJ @r IrJ\TfJr mZrÇ F mZr KZu VefPπr \jq FTKa TJPuJ IiqJ~Ç xrTJr YJr mZPr @APjr vJxj k´KfÔJ S Vefπ KjKÁf TrPf kJPrKjÇ fJA F xrTJPrr TJPZ nJPuJ KTZM @vJ TrJ pJ~ jJÇ @r @VJoLPf @orJ kJ rJUKZ IKjÁ~fJ @r @fPïr mZPrÇ F IKjÁ~fJ S @fï hNr TrPf yPu F xrTJrPT ãofJ ßgPT ybJPf yPmÇ


SURMA m 4 - 10 January 2013

dJTJ KmvõKmhqJuP~r KvãPTr ˘L UMj dJTJ, 1 \JjM~JKr - dJTJ KmvõKmhqJuP~r mqmxJ~ k´vJxj AjKˆKaCPar xyPpJVL IiqJkT oJymMm-A-xJ•JPrr ˘L rSvj @ÜJr (60) Vf ßxJomJr Kj\ lîqJPa UMj yP~PZjÇ kMKuPvr iJreJ, YMKrr CP¨Pvq mJKzr hMA KjrJk•JTotL võJxPrJPi rSvj @ÜJrPT yfqJ TPr kJKuP~PZÇ rJ\iJjLr KorkMr 6 j’r ßxTvPjr F mäPTr 3 j’r xzPT FTKa Z~fuJ mJKzr fífL~ fuJr lîqJPa FA yfqJTJ§ WPaÇ FA hŒKfr FToJ© ßoP~ Kr\S~JjJ @ÜJr KorkMPr KTcKj lJCP¥vPjr KYKT“xTÇ 25 \JjM~JKr fJÅr KmP~r Khj iJpt rP~PZÇ KorkMr gJjJr kMKuv, kKrmJr S ˙JjL~ xN© \JjJ~, VfTJu xTJu xJPz 10aJr KhPT SA mJKzr FT jJrL KjYfuJ~ ßjPo ßhPUj, hMA KjrJk•JTotL ßjAÇ KfKj ßlJPj Kmw~Ka mJKzr lîqJa oJKuT xKoKfr xJiJre xŒJhT @mM xJAhPT \JjJjÇ @mM xJAh TP~T\jPT xPñ KjP~ lîqJPa lîqJPa KVP~ KjrJk•JTotLPhr jJ gJTJr Kmw~Ka \JjJPf FmÄ ßUJÅ\Umr KjPf gJPTjÇ fJÅrJ KfjfuJr cJj kJPvr lîqJPa ßTJPjJ xJzJv» jJ ßkP~ hr\J UMPu ßnfPr KVP~ ßhPUj, v~jTPãr ßoP^Pf rSvj @ÜJr CkMr yP~ kPz @PZjÇ fJÅr yJf TJPuJ TJkz KhP~ mJÅiJ S VuJ~ TJkz ßkÅYJPjJÇ S~JrPcsJm ßUJuJ S TJkzPYJkz fZjZÇ fUj @mM xJAh oMPbJPlJj j’r ß\JVJz TPr Kr\S~JjJPT Umr ßhjÇ Kr\S~JjJ S ˝\PjrJ FPx uJv C≠Jr TPr kJPvr FTKa yJxkJfJPu KjP~ ßVPu Tftmqrf KYKT“xT fJÅPT oíf ßWJweJ TPrjÇ Frkr uJv mJxJ~ @jJ

yPu Umr ßkP~ kMKuv @PxÇ kMKuv \JjJ~, xTJu xJPz @aaJ ßgPT xJPz 10aJr oPiq FA yfqJTJ§ WPa gJTPf kJPrÇ kMKuPvr KorkMr KmnJPVr CkTKovjJr AoKf~J\ @yPoh mPuj, SA mJKzr TP~T\j mJKxªJr VJKzr YJuT kMKuvPT \JKjP~PZj, xTJPu hMA KjrJk•JTotL y∂h∂ yP~ Skr ßgPT ßjPo mJAPr ßmKrP~ pJKòPujÇ fJÅPhr FT\Pjr yJf ßgPT rÜ ^rKZuÇ K\Pùx TrPu fJÅrJ \JjJj, KYKT“xPTr TJPZ pJPòjÇ AoKf~J\ @yPoh mPuj, lîqJPa rPÜr @uJof kJS~J ßVPZÇ iJreJ TrJ yPò, i˜JiK˜ KTÄmJ fJzJÉPzJ TrPf KVP~ KjrJk•JTotLPhr FT\Pjr yJf ßTPaPZÇ YMKrr CP¨Pvq hMA KjrJk•JTotL F WajJ WaJPf kJPrÇ k´JgKoT fhP∂ \JjJ ßVPZ, mJxJ ßgPT 20 yJ\Jr aJTJ ßUJ~J ßVPZÇ KmPTPu SA mJKzr laTxÄuVú KjrJk•JTotLPhr gJTJr \J~VJ~ KVP~ ßhUJ pJ~, hMA KjrJk•JTotLr TJkzPYJkz ßxUJPj rP~PZÇ Z~fuJ SA mJKzr k´Kf fuJ~ KfjKa TPr lîqJa @PZÇ KmPTPu rSvj @ÜJrPhr lîqJPa KVP~ ßhUJ pJ~, Kx@AKcr TotTftJrJ KmKnjú @uJof xÄVsy TrPZjÇ xPñ KZPuj dJTJ oyJjVr ßVJP~ªJ kMKuPvr TotTftJ S gJjJr kMKuvÇ ßY~JPr ßvJPT ˜… yP~ mPx @PZj oJymMm-A-xJ•JrÇ kJPv mPx TJÅhPZj Kr\S~JjJÇ oJymMm-A-xJ•Jr mPuj, dJTJ KmvõKmhqJu~ KvãT xKoKfr KjmtJYj gJTJ~ KfKj xTJu xJPz @aaJr KhPT mJxJ ßgPT ßmKrP~PZjÇ fUj hr\J

ßnfr ßgPT uJKVP~KZPuj rSvj @ÜJrÇ Kr\S~JjJ @ÜJr mPuj, Vf ßrJmmJr KfKj KTcKj lJCP¥vPj rJK©TJuLj hJK~Pfô KZPujÇ xTJu j~aJr KhPT TJ\ ßvPw KfKj YJKYPT KjP~ KmP~r KTZM ßTjJTJaJ TrPmj mPu mJxJr kJPv YJYJr mJxJ~ pJjÇ ßxUJPj gJTJ Im˙J~ hMkMr 12aJr KhPT KfKj UmrKa kJjÇ KfKj mPuj, ÈS~JrPcsJm ßhPU oPj yPò, KTZM K\Kjx ßUJ~J ßVPZÇ KT∂á TL ßUJ~J ßVPZ, fJ FUj muPf kJrKZ jJÇ' oJymMm-A-xJ•Jr mPuj, @Aj ßkvJ~ pMÜ yS~Jr oPfJ fJÅr ˘Lr xm irPjr xjh KZuÇ oJP^ oJP^ @hJuPfS ßpPfjÇ KT∂á k´qJTKax TrPfj jJÇ

KfKj mPuj, È@oJPhr TJrS xPñ v©MfJ ßjAÇ xmJA ßfJ muPZ, KxKTCKrKa VJctrJA ßoPrPZÇ' lîqJa oJKuT xKoKfr xJiJre xŒJhT @mM xJAh mPuj, TMKzPur IqJKoTj KxKTCKrKa xJKntx IqJ¥ k´JAPna KuKoPaPcr xPñ fJÅPhr KjrJk•JTotL xrmrJPyr YMKÜ @PZÇ SA k´KfÔJj 15 Khj @PV fJ\Mu S rJPxu jJPor hM\jPT KjrJk•JTotL KyPxPm kJKbP~PZÇ KjrJk•JTotLPhr kKrY~xy xmKTZM ßhUnJu TPr SA k´KfÔJjÇ lîqJa oJKuT xKoKfr TJPZ KTZM gJPT jJÇ PpJVJPpJV TrJ yPu IqJKoTj KxKTCKrKar mqm˙JkjJ kKrYJuT @KoÀu AxuJo mPuj, SA hMA

UmrJUmr 5

KjrJk•JTotLr jJo fJ\Mu AxuJo S rJPxu @yPohÇ fJ\MPur VsJPor mJKz TMKzVsJPo, rJPxPur VsJPor mJKz mKrvJPuÇ fJ\Mu Vf 1 KcPx’r ßpJV ßhjÇ rJPxu Kfj oJx TJ\ TPr mJKz YPu KVP~KZPuj, KTZMKhj @PV KlPrPZjÇ fJÅPhr 15-16 KcPx’r SA mJKzPf KjP~JV ßhS~J y~Ç fJÅPhr pJmfL~ fgq kMKuvPT ßhS~J yP~PZÇ xºqJ~ dJTJ ßoKcPTu TPu\ oPVt rSvj @ÜJPrr uJv ßhUPf pJj dJTJ KmvõKmhqJuP~r CkJYJpt @ @ o x @PrKlj KxK¨TÇ KfKj mPuj, È@Ko ßvJTx∂¬ kKrmJPrr xhxqPhr k´Kf xoPmhjJ FmÄ yfqJTJrLPhr hs∆f ßVs¬Jr S KmYJPrr hJKm \JjJKòÇ'

xJÄmJKhT hŒKf yfqJ yfqJTJrLrJ ßVs¬Jr jJ yPu 20 \JjM~JKr mz TotxNKY ßWJweJ dJTJ, 2 \JjM~JKr - xJVr-ÀKjr yfqJTJrLPhr 19 \JjM~JKrr oPiq KYK¤f TPr ßVs¬Jr TrJ jJ yPu 20 \JjM~JKr dJTJ~ xJÄmJKhTPhr oyJxoJPmv IjMKÔf yPmÇ ßxUJj ßgPT míy•r TotxNKY ßWJweJ TrJ yPmÇ Vf oñumJr xJVr-ÀKjr yfqJTJrLPhr ßVs¬JPrr hJKmPf xJÄmJKhTPhr ˝rJÓs oπeJu~ ßWrJS TotxNKY IjMÔJPj F ßWJweJ ßhS~J y~Ç mJÄuJPhv xKYmJuP~r ˝rJÓs oπeJu~xÄuVú laPTr xJoPj FA TotxNKY kJuj TrJ y~Ç k´J~ ßhz WµJr FA TotxNKY YuJr xo~ xKYmJuP~r xm TKa laT mº KZuÇ xoJPmPv mJÄuJPhv ßlcJPru xJÄmJKhT ACKj~j

(KmFlACP\) FTJÄPvr xnJkKf ATmJu ßxJmyJj ßYRiMrL mPuj, Èmíy•r TotxNKYr kr TJr VKh gJTPm, TJr gJTPm jJ, fJ muPf kJrm jJÇ @orJ xrTJrPT YJk ßhm jJÇ @PªJuj TrmÇ ßxA @PªJuPj ßT ßTJgJ~ KZaPT kzPmj, fJ \JKj jJÇ 2013 xJu yPm xm xJÄmJKhT yfqJr KmYJPrr hJKm @hJ~ FmÄ oMÜ VeoJiqo KjKÁf TrJr mZrÇ' ˝rJÓsoπLr CP¨Pv KmFlACP\r Ijq IÄPvr xnJkKf ÀÉu @oLj VJ\L mPuj, È19 \JjM~JKrr oPiq UMKjrJ ßVs¬Jr jJ yPu @kjJPhr KmhJ~ KjPf yPmÇ' hs∆ffo xoP~ IkrJiLPhr ßVs¬JPrr hJKm \JKjP~ KmFlACP\r

xJPmT xnJkKf oj\MÀu @yxJj mMumMu mPuj, È˝rJÓs S fgqoπL hJK~fôyLjfJr kKrY~ KhP~PZjÇ Fr hJ~nJr xrTJrPT myj TrPf yPmÇ' xJÄmJKhT ßjfJPhr oPiq F xo~ mÜmq ßhj vJy @uoVLr, ‰x~h @mhJu @yoh, @mhMu \Kuu nNÅA~J, @mhMx vyLh, Sor lJÀT, vJPyh ßYRiMrL, mJPTr ßyJxJAj, vJmJj oJyoMh k´oMUÇ xnJ kKrYJujJ TPrj dJTJ KrPkJatJxt ACKjKar xJiJre xŒJhT AKu~Jx UJjÇ mJÄuJPhv ßlcJPru xJÄmJKhT ACKj~j, dJTJ xJÄmJKhT ACKj~j, \JfL~ ßk´xTîJm S dJTJ KrPkJatJxt ACKjKa ßpRgnJPm FA TotxNKY @øJj TPrKZuÇ

IMRAN TRAVEL 4559

AorJj asJPnux

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY

Appointed Agent

Biman Bangladesh Qatar Airlines Airlines

Special fare: Direct to Sylhet from £600. Direct to Dhaka from £525.

(World 5 star airlines)

DAC FROM £520 RTN

Umrah special fare from £400 inc tax Newyork from £300 inc tax Dubai from £370 inc tax

Turkish Airways to Dhaka from £500

Oman Air direct to Chittagong from £500

Next day money transfer available

Passport, Visa no Visa Req, Sponsorship, Power of Attorney etc service available.

Please contact: 0207 375 0800 Mob: 07984 959885

Emial: imrantravels@hotmail.com


6 xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

4 - 10 January 2013 m SURMA

2012 : KlPr ßhUJ, 2013 : x÷JmjJ S xÄTa FOUNDER : Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR : Mrs. Ayesha Ahmed ADVERTISING MANAGER : Sarzamin Ahmed

EDITOR : Syed Monsur Uddin LITERARY EDITOR : Ahmed Moyez CHIEF REPORTER : Tabaruqul Islam Parvez GRAPHIC DESIGNER : Jahirul Islam SPECIAL CONTRIBUTOR : Monjurul Azim Palash

SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ

Tel: 020 7377 9787 Fax: 020 7377 9717 Email: info@surmanews.com news@surmanews.com www.surmanews.com

ojNwqfôPmJiPT jJzJ KhP~ nJrfTjqJr KmhJ~ nUJParJ fJr Aöf uM≥j TPrKZu KT∂á fJr xJyx FmÄ ojwqfôPmJPir ßp optJhJ fJPf FTKmªMS KYz irJPf kJPrKjÇ oJjMPwr ßYfjJ~ FT IjjqxJiJre \JVre xíKÓ TPr oífMqr TJPZ ßyPr ßVPuj ßxA xJyxL Âh~ ÈnJrfTjqJ'Ç KhKuäPf VeiwtPer KvTJr ßoKcPTPur ZJ©L hMmtí•Phr KmÀP≠ uzJAP~r k´fq~ mqÜ TPr mJÅYPf ßYP~KZPujÇ hM'x¬Jy oífMqr xPñ uPz 29 KcPx’r xTJPu ßvwKj”võJx fqJV TPrPZj KxñJkMr oJC≤ FKu\JPmg yJxkJfJPuÇ oífMqr oiq KhP~ KfKj ‰kvJKYT vKÜr KmÀP≠ jJrLvKÜr k´mu C™JPjr IKm˛reL~ @my xíKÓ TPrPZjÇ WajJr kr ßgPT KmPvwf xJrJ nJrPfr jJrLxoJ\ ßpnJPm iwtTPhr vJK˜r hJKmPf pNgm≠ @PªJuPj ßjPoPZ ÈnJrfTjqJ'r oífMqr krkr fJ KmPãJPnr hJmJjPu kKref yP~PZÇ k´~Jf fÀeLr oífMqPf ßvJT k´TJv TPrPZj rJÓskKf S k´iJjoπLxy KmKnjú rJ\QjKfT hPur ßjfJrJÇ pgJgt mPuPZj rJÓskKf k´em oMUJK\t, KfKj xKfqTJPrr mLr FmÄ nJrPfr fÀe S jJrLPhr k´fLTÇ m˜Mf oífMqr oiq KhP~ FA xJyxLjL ßp mJftJ ßkRÅPZ KhPuj KmvõmJxL fgJ KmvõjJrL xoJP\r TJPZ fJ @VJoL KhPj kJuj TrPm jJrL KjVsPyr KmÀP≠ ÀPU hJÅzJPjJr Ijjq k´fq~Ç IJr iKwtf F fr∆jLr oOfMqPf xyJjMnMKf k´hvtj TPr xoV´ nJrf AÄPr\L jmmPwtr ChqJkj m\tj TPr FT Ijjq ChJyrj xOKÓ TPrPZÇ Pp ßTJPjJ KmPmYjJ~ F FT IKm˛reL~ IKnùfJÇ @orJ \JKj, k´J~A FTKa ßoP~ xJoJK\T KjkLzj ßgPT mJÅYPf iwtPer kr @®yfqJr kg ßmPZ ßjjÇ FPãP© mqKfâo nJrPfr FA ßoiJmL fÀeLÇ KYKT“xTrJS ˝LTJr TPrPZj, iwtTPhr CkpMÜ KmYJPrr k´KfùJ KjP~ mJÅYPf ßYP~KZPuj KfKjÇ oífMqr oiq KhP~ ßxA IkNreL~ @TJ–ãJ mqÜ TPr ßVPuj xmt©, xm jJrL S fÀeLPhr ßYfjJ~Ç FUJPjA fJr xJluqÇ iwtTPhr lJÅKxr hJKmPf jJrL-kMÀPwr xKÿKuf KmPãJn ßpj ßxA xJlPuqrA ˝JãrÇ k´xñf, Vf 16 KcPx’r iwte S oJriPrr kr 23 mZPrr SA ßoKcPTu ZJ©LPT fJr mºMxy KhKuär rJ˜J~ ßlPu ßh~ iwtTrJÇ xÄUqJ~ fJrJ KZu 6 \jÇ KxñJkMr yJxkJfJPu pJS~Jr @PV oqJK\PˆsPar TJPZ ßh~J \mJjmKªPf KfKj iwtTPhr Km˜JKrf metjJ KhP~ pJj FmÄ KmYJr hJKm TPrjÇ oífMqr kr fJr kKrmJr ßgPT muJ yPò, FA oífMqr oiq KhP~ nJrPfr oJKa ßpj jJrLPhr \jq KjrJkh y~Ç FA kKreKfr ßpj kMjrJmíK• jJ WPaÇ iKwtf fÀeLr kKrY~ FUj kpt∂ k´TJv TrJ jJ yPuS nJrPfr TP~TKa xÄmJhoJiqo fJPT È@oJjf' jJPo xP’Jij TrPZÇ jJrLr k´Kf xKyÄx @Yre FmÄ fJr KmP~JVJ∂T kKreKf ßTJPjJ @TK˛T WajJ j~Ç FKhT ßgPT oJjm xnqfJ @vJjM„k FKVP~ pJ~KjÇ oJP^-oPiq hM'FTKa WajJ ßgPT FA jívÄxfJ ˝„Pk k´TJv kJ~Ç ßmKvrnJV ßãP©A IfqJYJKrf jJrLr âªj yJKrP~ pJ~ xJoJK\T mKirfJr @mPyÇ mJÄuJPhPvr kanNKoPfS FTgJ KogqJ j~Ç IKf xŒ´Kf ÈIKiTJr' oJjmJKiTJr xÄVbj jJrLr k´Kf xKyÄxfJr ßp KlKrK˜ KhP~PZ fJ rLKfof n~JmyÇ Èhq mqJau TjKaKjCx : IqJxPkÖ Im nJP~JPu¿ FPVAjˆ CAPoj Aj mJÄuJPhv' vLwtT mAP~r k´TJvjJ C“xPm @P~JK\f @PuJYjJ xnJ~ mÜJrJ mPuPZj, KmYJr KmnJPVr hMmtufJ, rJ\QjKfT xKhòJr InJm, xPmtJkKr xJoJK\T ImãP~r TJrPe mJÄuJPhPv jJrLr k´Kf xKyÄxfJ ßmPzA YPuPZÇ FKxc xπJx, iwte-Veiwte TL j~! nJrPf @\ FTKa iwte\Kjf oífMqr TJrPe ßp KmPãJn ZKzP~ kPzPZ ßx ßhPvr k´KfKa k´JP∂, ßpnJPm jJrLxoJ\ oJPb ßjPoPZ ßxnJPm xmt©A k´KfmJh yS~J k´P~J\jÇ TJre F irPjr IPjT KfÜ IKnùfJr xPñA @orJ kKrKYf KT∂á Fr KmÀP≠ pNgm≠ KmPãJn FmÄ k´KfmJPhr xPñ kKrKYf jA, pJ FA Imã~L xoJP\ k´P~J\jÇ

c. oL\JjNr ryoJj ßvuL KUsˆL~ mwt ÊÀr oJx \JjM~JKrr jJo rJUJ y~ T·TJKyjLr ßhmfJ È\qJjJx'-Fr jJoJjMxJPrÇ muJ y~, \qJjJPxr oMUo§u hMKa, FTKa KlPr gJPT ßkZPjr KhPT, @PrTKa ßYP~ gJPT xJoPjr KhPTÇ @iMKjT KmPvõ fJA \JjM~JKr FTKhPT ßpoj xJufJoJKor xo~, IjqKhPT ßfoKj jfMj mZPrr @vJ-@TJ–ãJ, x÷JmjJ S xÄTa KjP~ KY∂JnJmjJr TJuÇ ßxA iJrJmJKyTfJ~A @orJ ÊÀPf kptJPuJYjJ TKr Vf mZPrr jJjJ WajJr TgJ FmÄ fJr KnK•Pf VPz fMKu jfMj mZPrr VKf-k´TíKfr „kPrUJÇ xJrJ KmPvõr \jq ßpoKj, ßfoKj mJÄuJPhPvr \jqS 2012 KZu @vJ-KjrJvJ FmÄ x÷JmjJ S xoxqJr Kovs IKnùfJr TJuÇ F mZrKa hMKj~Jr KmKnjú ßhPv ßhPUPZ rJ\QjKfT IK˙rfJ, xv˘ xÄWJf FmÄ oJjMPwr ImetjL~ hMPntJVÇ oiqk´JPYqr oNu xoxqJ KlKuK˜j S AxrJP~Pur KmmJh S xÄWJf @PrJ \Kau „k ßj~Ç KxKr~Jr YuoJj VíypM≠ ßTPz ßj~ yJ\Jr yJ\Jr KjrLy jJVKrPTr k´Je, @yf S mJ˜MYMqf TPr uJU uJU oJjMwPTÇ oJKTtj S IjqJjq kJÁJfq hUuhJr ßxjJmJKyjLr CkK˙Kf xP•ôS ArJPT vJK∂ S K˙Kf KlPr @PxKj, mrÄ Kv~J-xMKjú KmPrJi S xÄWJf KjP~PZ xJŒ´hJK~T yJjJyJKjr „kÇ k´J~ FTA kKrK˙Kf KmrJ\ TrPZ @lVJKj˜JPjÇ FUJPj @∂\tJKfT ßxjJmJKyjLr Im˙Jj FmÄ KjmtJYj IjMKÔf yS~J xP•ôS T¢rk∫L fJPumJjPhr yJouJ ßhvKar vJK∂ S Cjú~jPT oJrJ®T KmKWúf TPr YuPZÇ hKãe FvL~ IûPuS @∂rJÓsL~ ‰mKrfJ S Æj&Æ kMPrJ FuJTJKaPTA IKjKÁPfr \JPu @m≠ ßrPUPZÇ C•r ßTJKr~Jr KmTJvoJj kJroJeKmT vKÜ @vkJPvr ßhvèPuJPf hJÀe CPÆPVr xíKÓ TPrPZÇ kKÁoJ hMKj~Jr xπJx S \KñmJh k´KfPrJPir xv˘ k´~Jx oMxKuo Kmvõ FmÄ kJÁJfqPT ‰mrL KyPxPm oMPUJoMKU Im˙JPj KjP~ pJS~Jr @vïJPT

k´mu TPr YuPZÇ IjqKhPT 2007-2008 xJu ßgPT YPu @xJ kJÁJPfqr @KgtT ix FmÄ KmvõoªJr ßjKfmJYT k´nJm FUPjJ TJKaP~ SbJ x÷m y~KjÇ ACPrJPkr ACPrJ ß\Jj mJ IKnjú oMhsJ mqmyJrTJrL ßhvèPuJr TP~TKa k´J~ ßhCKu~J rJPÓs kKref yPòÇ Fr oPiq KVsx, kftMVJu, ߸j S AfJKu IjqfoÇ Fxm ßhPv ßfJ mPaA, FojKT kMÅK\mJPhr ßTªsnNKo xoí≠ oJKTtj pMÜrJPÓsS ßmTJr oJjMPwr TJfJr hLWt ßgPT hLWtfr yP~ CbPZÇ yJ\JPrJ rJÓsL~ k´~Jx xP•ôS oªJr k´mefJ CPuäUPpJVqnJPm ToPZ jJÇ mJÄuJPhPv KmVf mZrKa KZu rJ\QjKfT Æj&Æ S KmmJPh C•¬Ç ãofJxLj hu Có @hJuPfr FT rJP~r KnK•Pf xÄKmiJj xÄPvJij TPr KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJPrr @SfJ~ KjmtJYj IjMÔJPjr mqm˙J KmuM¬ TPrÇ xrTJKr hPur TftíPfô @VJoL KjmtJYj IjMKÔf yPm mPu ßp ßWJweJ ßhS~J yP~PZ, fJ KmPrJiL hu S fJr Ko©rJ oJjPf rJK\ j~Ç f•ôJmiJ~T xrTJr kMjmtyJPur @kxyLj hJKm KjP~ fJrJ VPz ßfJPu KmrJoyLj @PªJuj, pJ mZPrr ßvw oJx KcPx’Pr @PrJ k´mu S mqJkT „k ßj~Ç xrTJr k´vJxj S huL~ xÄVbjèPuJ mqmyJr TPr FA @PªJuj k´KfPrJPi xKâ~ rP~PZÇ @uJk-@PuJYjJ S xoP^JfJr oJiqPo FA k´Pvúr KjÀK•r TgJ xMvLu xoJ\xy KmKnjú ßVJÔL S xÄVbj FmÄ rJ\QjKfT huèPuJ mJrmJr CóJre TrJ xP•ôS F KmwP~ TJptTr khPãPkr @Ê x÷JmjJ ßhUJ pJ~ jJÇ fJA k´vú \JPV ßp 2013 xJPu FA KmmJhKmxÄmJh @PrJ mJzPm KT FmÄ mqJkT xKyÄxfJ ßhPvr vJK∂ S ví⁄uJPT @PrJ KmvJu oJ©J ßhPm KT? FrA oPiq rJ\QjKfT KmmJPh oVú huèPuJ ßhPv CPÆVJTMu kKrK˙Kfr xNYjJ TPrPZÇ 9 KcPx’r KmPrJiL hPur ImPrJi kJujTJPu ãofJxLj hPur ZJ© xÄVbPjr KTZM xhxq kMrJj dJTJ~ xmtxÿMPU KjrLy FT IrJ\QjKfT hKrhs fÀe KmvõK\“ hJxPT

KjotonJPm yfqJ TPrÇ lPu ßhvmqJkL ßvJT FmÄ k´KfmJh ZKzP~ kPzÇ xrTJr KTZM KmuP’ yPuS FA hMmtí•Phr IPjTPTA ßVs¬Jr TPrÇ xrTJKr ßWJweJ IjMpJ~L FPhr hs∆f KmYJr xŒjú yPmÇ KmvõK\“ yfqJ KmKòjú WajJ j~Ç ãofJxLj S KmPrJiL hPur xÄWJPfr ßpoj, ßfoKj huL~ I∂Ætj&Æ, Tuy S xKyÄxfJr lPu @PVr mZrèPuJr oPfJA 2012 xJPuS mÉ oJjMw k´Je yJKrP~PZ, @yf yP~PZ yJ\Jr yJ\JrÇ jPn’Pr TémJ\Jr ß\uJr rJoMr ßmR≠kuäLPf yJouJ, uMakJa S IKVúxÄPpJVxy mÉ ßmR≠ kKrmJrPT nLfxπ˜ S mJ˜MyJrJ TrJ y~Ç ßxA xPñ TJKuoJKu¬ y~ mJÄuJPhPvr vf vf mZPrr IxJŒ´hJK~T \LmjiJrJ S ßYfjJÇ F WajJ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLèPuJr vägfJ S ‰vKguq FmÄ ßhPvr xMvJxPjr InJPmr jK\r mPuA IPjPT oPj TPrjÇ F ßãP© k´Tíf IkrJiL S CxTJKjhJfJPhr ßVs¬Jr, KmYJr S TPbJr vJK˜ jJ yS~J kpt∂ xJŒ´hJK~TfJr KmwJÜ ßZJmu ßgPT ßhv S \JKf oMKÜ kJPm jJÇ k´vJxKjT ‰vKguq FmÄ xMvJxPjr WJaKf IjqJjq xKyÄxfJr WajJ~S k´Ta yP~ SPbÇ ßlmsM~JKr oJPx xJÄmJKhT hŒKf xJVr S ÀKjr jívÄx yfqJTJP§r ryxq FUPjJ C WJKaf y~KjÇ xKbT fh∂ S xMKmYJPrr hJKmPf huof- KjKmtPvPw xJrJ ßhPvr xJÄmJKhT xoJ\ @PªJuj YJKuP~ pJPòÇ 2013 xJPuS fhP∂r ßãP© TJK–ãf IVsVKf jJ yPu F KmwP~ @PrJ \KaufJ xíKÓ yPmÇ AKu~Jx @uL, ßYRiMrL @uoxy KmPrJiLhuL~ rJ\QjKfT ßjfJ FmÄ vsKoT ßjfJ @KoÀu AxuJo èo yS~Jr WajJrS xMrJyJ y~KjÇ xrTJPrr @võJx xP•ôS vf vf KjPUJÅ\ jJVKrPTr kKreKfr xºJj ßoPuKjÇ @mJr jPn’r oJPx @ÊKu~Jr FTKa ‰fKr ßkJvJT TJrUJjJ~ FT oJrJ®T IKVúTJP§ Kjyf y~ vfJKiT vsKoTÇ hs∆f @èj ßjnJPjJr mqm˙Jr InJm FmÄ ImÀ≠ 50 kOÔJ~

È@Ko mJÅYPf YJA', @orJ mJÅYPf YJA TJPmrL VJP~j ÈaqJmM' j~, iwte IkrJioNuT v»Ç F xfqKaPT ˝LTíKf KhPf mJiq TPr KhKuär Yu∂ mJPx hum≠ iwtPer KvTJr ßoP~Ka KxñJkMPrr oJC≤ FKu\JPmg yJxkJfJPu oJrJ ßVPZ vKjmJrÇ oJ© 23 mZr m~xL ßoKcPTPur ZJ©L 13 Khj oífMqr xPñ uPzPZÇ iwtPer TJrPe ãKfVs˜ vrLPr hMKa mz IkJPrvj, FTKa ßZJa IkJPrvj FmÄ oK˜PÏr IPjT IÄvA ãKfVs˜ yP~ pJS~J ßoP~Ka ßvw kpt∂ mJÅYPf ßYP~KZu, mJÅYJr \jq uzJA TPrKZuÇ fJr F mJÅYJr @TJ–ãJ FmÄ vÜ \mJjmKª FTKa èeVf kKrmftPjr hM~JPr ßkRÅPZ KhP~PZ kíKgmLr xm iKwtf FmÄ iwtenP~ nLf ßoP~PhrÇ @r ßxA kKrmftj yPuJ, iwte v»KaPT aqJmMoMÜ TPr IkrJioNuT vP» C•Let TrJÇ iwtPer Kfj Khj kPr fJr kKrmJPrr xPñ ßhUJ yS~Jr k´go oMyNft ßgPTA ßx mPu FPxPZ, È@Ko mJÅYPf YJA'Ç xmPYP~ mz TgJ, iKwtf yP~S xoJP\ ßp ßmÅPY gJTJ pJ~, ßxA xJyxKaPT ßx oNft TPrPZÇ fJr iwtePT ßTªs TPr fLms KmPãJPn C•Ju yP~PZ j~JKhKuä, TuTJfJ, ßVRyJKa, uPçR, yJ~hrJmJh, TJjkMr, ßmñJuMÀÇ yJ\Jr yJ\Jr jJrL-kMÀw \PzJ yP~PZj FA IkrJPir KmYJPrr hJKmPfÇ IqJKÖKnˆPhr xPñ oMPUJoMKU xÄWPwt FT\j kMKuv TjPˆmu oífMqmreS TPrPZjÇ xrm yP~PZ r~aJxt, KmKmKx, KxFjFjxy xJrJ kíKgmLr VeoJiqoÇ xrTJr mjJo IqJKÖKnˆPhr oMPUJoMKU xÄWPwtr ZKm @r xÄmJh xYKTf TPrPZ KmvõmJxLPTÇ

2. KmKnjú ßhPvr xrTJKr xN© ßgPT \PzJ TrJ fgq ßgPT \JKfxÄPWr kKrxÄUqJj KrPkJat IjMpJ~L, k´KfmZr @zJA uJPUr ßmKv iwte ßTPxr CPuäU TPrPZ 65Ka ßhPvr kMKuvÇ muJA mJÉuq, F xÄUqJ k´Tíf iwtexÄUqJr ßYP~ IPjT ToÇ hKãe @Kl∑TJ~ kMKuPvr KyxJPm iwtPer xÄUqJ kJÅY uJUÇ nJrPf xJŒ´KfT xoP~ F xÄUqJ hJmJjPur oPfJ ßmPzPZÇ xPªy ßjA, iwte k´Pvú rJÓsL~ mqgtfJ nJrPfr VefJKπT mqm˙JPTA k´vúKm≠ TPrÇ ßhPv ßhPv iwtPer KvTJr ßoP~Phr TL kKreKf y~, fJr ßTJPjJ xŒNet KrPkJat mMK^ kJS~J x÷m j~Ç @oJPhr ßhPv A~JxoLjPT iwte TPr yfqJ TrJ yPu F ßhPvr oJjMw rJ˜J~ ßjPoKZuÇ kMKuv k´gPo mPuKZu, A~JxoLj ÈkKffJ'Ç gJjJr KjrJkh ßylJ\Pf iwtPer KvTJr yP~ oífMqmre TPrKZPuj xLoJÇ fJÅPTS ÈkKffJ' mJjJPjJr ßYÓJ TrJ yP~KZuÇ ßpj ßTC ßpRjTotL yPuA fJPT iwte FmÄ yfqJ TrJ \JP~\Ç IgY mJÄuJPhPv rJPÓsr FTKa ‰mi, ˝LTíf, ßrK\ˆJct ßkvJ FKaÇ @oJPhr ßhPv fgJTKgf ÈYKr©yLj' fToJ ß\JaJr nP~ KxKo, KrKo, fíwJxy IxÄUq ßoP~PT @®yfqJ TrPf ßhPUKZ @orJÇ @r iKwtfPTA VsJoq xJKuPx ßhJrrJ oJrJ yPu 14 mZPrr ßoP~PT ßhPUKZ @®yfqJ TrPfÇ 3. k´vú yPò, KhKuär FA ßoKcPTu-ZJ©Lr oífMqPT TLnJPm kJb Trm @orJ? nJrPfr IqJKÖKnˆPhr TgJ ßgPT mJrmJr ßp CPÆVKa CPb FPxPZ F T~ KhPjr @PªJuPj, fJ yPuJ ßoP~Phr YuJYu ImJi S KjrJkh TrPf xrTJr mqgt yP~PZÇ fJA IkrJiLPhr vjJÜ TPr KmYJr TrJr kJvJkJKv xrTJrPT

ImvqA Kx≠J∂ KjPf yPm, jJrLPhr YuJYuPT TLnJPm KjrJkh TrJ yPmÇ ˝JnJKmT, KjrJkh YuJYPur ˝JiLjfJ oJjMPwr ßoRKuT oJjKmT IKiTJrÇ ßTJPjJ rJÓs mJ xrTJr ßxA IKiTJr KjKÁf TrJr Kmw~Ka FKzP~ ßpPf kJPr jJÇ KÆfL~ ßp Kmw~Ka èÀfôkNet yP~ CPbPZ, ßxKa yPuJ xJÄÛíKfT kKrmftPjr k´KfùJÇ iKwtf yPuA oífMq mJ jLrmfJ j~Ç nJrPfr VeoJiqPo jfMj KcxPTJxt fLms yP~ CPbPZ, iwte ßTJPjJnJPmA jJrLr \jq ÈaqJmM' Kmw~ j~, @r FKa IkrJi jJrLr KmÀP≠, oJjmfJr KmÀP≠, fJA iKwtf jJrLPhr xo~ FPxPZ KjP\r ßmhjJr WajJKa mPu yJ\Jr mZPrr kMPrJPjJ FA IkrJiKaPT KjotNu TrJr mqJkJPr xJyJpq TrJrÇ KmfTt YuPZ, iKwtf jJrLr jJo-kKrY~ @PuJr xJoPj jJrLrJA KjP~ @xPm KT jJÇ ßp IkrJPi ßx hJ~L j~, ßxA IkrJiLPhr @zJu TrPf ßx ßTj KjP\PT uMKTP~ rJUPm? FKa yPf y~PfJ xo~ uJVPm, KT∂á F nJmjJKa @PuJYjJ~ @xJ UMm èÀfôkNetÇ 4. FUPjJ ßhPv ßhPv pMP≠ iwtePT pM≠CkTre KyPxPm mqmÂf yPf ßhUJ pJ~Ç ßpoj ßhUJ ßVPZ YLj S ßTJKr~Jr jJrLPhr Skr \JkJKj ßxjJPhr IfqJYJrÇ 1971 xJPu mJÄuJPhPvr jJrLPhr Skr kJKT˜JKj ßxjJ FmÄ fJPhr F ßhvL~ ßhJxrPhr IfqJYJrÇ KT∂á mJÄuJPhPvr ßãP© xJoJK\T-xJÄÛíKfT aqJmMr TJrPe Fxm jJrL y~ @®yfqJ TPrPZj, j~PfJ Ihívq yP~ ßVPZj xoJP\ KoPv pJS~Jr fJzjJ~Ç @\ pUj pM≠JkrJPir KmYJr YuPZ, fUj FTJ•Prr KjptJKff jJrLrJ yPf kJrPfj 50 kOÔJ~

KmKnjúUmr S k´mº-Kjmº k´TJPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT k´go IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, IJoJPhr xo~, TJPur T≥, oJjm\Koj, pJ~pJ~Khj, AjKTuJm S j~J KhV∂ kK©TJr k´Kf VnLrnJPm Tífù


cJTmJé 7

SURMA m 4 - 10 January 2013

To The Editor SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ ofJoPfr \jq xŒJhT hJ~L jj

KmvõK\Pfr ‰kvJKYT yfqJTJ¥ KmvõK\“ hJxPT PpnJPm KkKaP~ yfqJ TrJ yP~PZ xnq xoJP\ fJ PTmu KmruA j~, @Kho-mmtrfJPTS FaJ yJr oJKjP~PZÇ Kks≤ FmÄ APuÖsKjT KoKc~Jxy IjuJAj QhKjT FmÄ mäV-èPuJPf FA KjP~ rLKfoPfJ Kmkäm WPa PVPZÇ xTPuA Ppoj hu-of KjKmtPvPw iLÑJr KhP~ YPuPZj, FTA xJPg ßhJKwPhr KmYJPrr hJKm \JKjP~ YPuPZjÇ FPTr kr yfqJpù WPaA YPuPZ, TUPjJ mºMT KhP~ èKu TPr, TUPjJ PmJoJ PoPr CKzP~ KhP~, TUPjJ è¬ yfqJ, TUPjJmJ uKWQmbJr jífq TPr yfqJr ksTJvq fJ¥m rJ\kPg YPu, TUPjJ èo TPr, mJxJ-mJKz PgPT PcPT KjP~ yfqJ TrJ y~- FA Pp @Kho-mmtr TJ~hJ~ oJjMw yfqJ TrJr xJoJK\T, rJ\QjKfT TM-xÄÛíKf @oJPhr xoJ\ S rJÓsL~ \LmPj YPu @xPZ, fJ PgPT rãJ KTÄmJ CP•JrPjr PTJj k∫J, PTJj kg, PTJj mqm˙J FUj kpt∂ PTJj rJ\QjKfT hu, fJPhr jJjJ xÄVbj, xPYfj jJVKrT xoJP\r TJZ PgPT Pfoj P\JrJPuJ PTJj mÜmq KTÄmJ kKr©JPer uPãq PTJj ksKfmJhL TotxNYL FUj kpt∂ @xPf PhKUKjÇ IgY mJÄuJPhPv KmrJ\oJj rJ\QjKfT FmÄ @gt-xJoJK\T PksãJkPa fJ PgPT C•rPer k∫J @PrJ @PV PgPT TJCPT jJ TJCPT ÊÀ TrJ CKY“ KZPuJÇ FAnJPm FPTr kr FT KmvõK\“ hJxPT ksTJvq KhmJPuJPT hJ-YJkJKf-rc-ZMKr KhP~ mmtrnJPm yfqJ TrJ yPm, @r @orJ IxyJ~ nJPm PYJPUr \Pu PaKuKnvPjr khtJ~ PhUPmJ, fJPfJ yPf kJPrjJ? FAnJPm @r TPfJ yfqJpù YuPu jLKf-KjitJrT @r ksvJxj S @Aj ksP~JVTJrL xÄ˙Jr PuJTPhr ajT jzPm? IkrJiLPhr @APjr @SfJ~ KjP~ FPx híÓJ∂oNuT mqm˙J TrJ yPm? xo~ FPxPZ, @\PT FA xm ksPvúr pgJpg \mJmKhKyr FmÄ kã-kJfyLj nJPm hí| Im˙Jj Vsye TrJrÇ TJre, FPTr kr FT @Kho FA mmtr yfqJpPùr PUuJ YuPf

gJTPu, xoJ\ S rJÓsL~ \LmPj Ppoj Kmví⁄uJ PhUJ KhPm, FTA xJPg xoJP\r xMKmjq˜ TJbJPoJS PnPñ kzPmÇ oJjMPwr ˝JnJKmT oNuqPmJi PuJk PkP~ IxffJ~ S @KhofJr kptJP~ YPu @xPmÇ lPu WPr-WPr, kKrmJPr-kKrmJPr xÄWJf FmÄ KyÄxsfJ míK≠ kJPm@orJ PTCA PxA xm IvJK∂ YJAjJÇ KmvõK\fPT Pp mJ pJrJ ksTJvq KhmJPuJPT UMj TPrPZ, fJrJ xTPuA IkrJiL FmÄ UMjLÇ FA xm UMjL FmÄ IkrJiLr PTJj kKrY~, PTJj huL~ Z©-ZJ~J gJTPf kJPrjJÇ @lPxJx, ˝rJÓs oπeJuP~r oPfJ èÀfôkNet oπeJuP~r hJK~Pfô PgPT, Có KvãJ~ KvKãf FmÄ míy“ rJ\QjKfT hPur PTªsL~ kptJP~r PjfíP•ôr @xLj PgPT, pUj IkrJiL S UMjLr kPã ksTJPvq xJlJA VJj, fUj mz IkoJKjf S uKöf yAÇ uöJ~ oMU dJTJr PTJj kg PUJP\ kJAjJÇ FAxm PuJTèPuJ FPTmJPr oJjKmT KmPmTÊjq yP~ @Kho G UMjJ-UMKjr xÄÛíKfPTA C“xJKyf S uJuj TPr YPuPZÇ fJA mPu FA rTo FT\j KmPmTyLj mqKÜr TJPZ PVJaJ \JKfr KmPmTPfJ @r @fìJÉKf KhPf kJPrjJ? Vf YKuäv mZPrr mJÄuJPhPvr rJ\QjKfT, xJoJK\T, @KgtT Im˙Jr KhPT FTaM j\r KhPu ˝JnJKmTnJPm Pp KY© PYJPUr xJoPj PnPx CPb @r fJyPuJ, @oJPhr oJP^ ksKfKj~f UMjJ-UMjLr xÄÛíKf âPoA PmPz @\PTr FA kptJP~ FPxPZÇ xPªyPjA, FAnJPm YuPf gJTPu, UMjJ-UMjLr FA IkxÄÛíKf xTPur jJVJPur mJAPr YPu pJPmÇ @\PT y~PfJ FTaM-@iaM ksKfmJh, oJjm-mºj, KmYJPrr hJKmPf PxJóJr yPf PhUJ pJPò, @VJoLPf PxA xPmr KTZMA @r ImKvÓ gJTPm KTjJ xPªy rP~A pJ~Ç PTjjJ, 70hvPT Pp UMjJ-UMjL KZPuJ fJ IPjTaJ huL~ PTªsLT, 80-r hvPT PxA UMjJ-UMjL rJ\QjKfT FmÄ huL~ @Kikfq Km˜JPrr xJPg KoPv mqmxJK~T FmÄ ãofJ~ @PrJyj S ksnJm Km˜JPrr ˙Jj hUu TPr @PZÇ @r @\PTr hvPT PxA UMjJ-UMjL xTu PrTct ZJKzP~ KVP~ Kmvõ oJjm xnqfJPT TPr fMPuPZ ksvúKm≠Ç dJTJ KmvõKmhqJuP~r oPjJKmùJj KmnJV FmÄ IiMjJ KTZM FjK\S FA mqJkJPr Pmv @vJmq†T TJ\ TrPuS @oJPhr xoJP\r S rJ\QjKfT IñPjr FA mmtr S jqÑJr\jT PUuJ gJoJPjJr mJ F PgPT rãJr PTJj C¨LkjJ S PksreJoNuT TJptâo TJCPTA KjPf PhUJ pJ~KjÇ PTjjJ, oJjMPwr oPiq xPYfjfJ, oJjKmT oNuqPmJièPuJ pKh \JKVP~ PfJuJ jJ pJ~, IjqJ~-IkrJPir KmÀP≠ ksKfKj~f ksKfmJhL yJfPT xíKÓvLu Pl∑Por @SfJ~ KjP~ FPx TJpt xíKÓ jJ TrJ pJ~, fJyPu FA xm UMj-UJrJKm, yfqJ-uMa FPTr kr FT PmPzA YuPmÇ ÊiMoJ© @Aj FmÄ @Aj ksP~JVTJKr xÄ˙J KhP~ PxA xm PgPT rãJ kJS~J pJPmjJÇ ßTjjJ @oJPhr oPfJ VrLm PhPv @Aj FmÄ @Aj ksP~JVTJKr xÄ˙Jr TJptâo S Fr AKfyJx FA mqkJPr UMm FTaJ @vJmJhL TPrjJÇ @\PT fJA @oJPhr xmt˜Prr \jVePT GTqm≠ yPf yPm, FA

KEAWAY M A T R E ENU IGN S S E D

TJrPe Pp, FPTr kr FT FA xm UMj-UJrJKm @r YuPf PhS~J pJ~jJÇ FA uPãq xPYfj jJVKrT xoJ\PT hu-of-KjKmtPvPw FKVP~ @xPf yPmÇ ksKfKa vyr, kJzJ, oyuäJ~, S~Jct-F jJVKrT xPYfjfJ oNuT TJptâo kKrYJKuf TrPf yPmÇ mMK≠míK•T TJptâo Ppoj KmKnjú Có KvãJoNuT ksKfÔJjxoNPy xMKjKhtÓ jLKfoJuJr oJiqPo kKrYJKuf TrPf yPm, FTAxJPg xTu ˜Prr \jVePT FA \JfL~ C¨LkjJoNuT TJptâPo vrLT TrPf yPmÇ oPj rJUJ hrTJr, @kjJr-@oJr x∂JjPhr @VJoL nKmwq“ KjrJkh S ˝Jòªo~ TrJr \jq PZJa-mz PTJj rJ\QjKfT huxoNy PmJiVoq TJrPe FKVP~ @xPmjJ, mJ fJ TrPf YJAPmSjJÇ fJrJ pKh fJA TPr fJyPu fJPhr PjKfmJYT, imÄxJfúT, uMa-kJPar rJ\jLKf S rJ\QjKfT TJptâo kKrYJKuf TrPf mJiJVs˙Ç xJiJre \jVePT mKur kJbJ mJKjP~ rJ\QjKfTrJ xÄÛíKf xŒPTt xTuPT xPYfj yS~Jr FaJA CkpMÜ xo~Ç mJÄuJPhPv YuoJj F xo˜ rJ\QjKfT yfqJ, UMj, èo, Ikyrjxy xTu k´TJPrr IkrJhoMuT TotTJ¥ mº TrJr \jq ßhPvr xPYfj jJVKrT xoJ\PT GTqm≠ yP~ TJ\ TrPf yPmÇ \jVePT xŒíÜ TPr mJÄuJPhPvr míy“ xí\jvLu fÀePhr FTLnNf S C¨L¬ TPr FKVP~ PVPu xlufJ ImvqA @xPmÇ TJre, @S~JoLuLV-KmFjKk\JfL~kJKat-\JoJ~Jf rJ\jLKfr xJPg pJrJ \Kzf, fJPhr ZJzJS mJÄuJPhPvr KxÄynJV \jVe FmÄ Fr fÀe xoJ\PT FTLnNf S CØN≠ TrPf kJrPu, xyP\A Phv PgPT xTu \†Ju iLPr-iLPr xJl TPr CjúKfr KhPT FKVP~ KjP~ pJS~J PTmuoJ© xoP~r mqkJr, TKbj PTJj TJ\ j~Ç mJÄuJPhPvr yJ\JPrJ-uJPUJ-PTJKa \jfJr xJPg @KoS YJA KmvõK\“ xy xTu jJVKrT yfqJr xMÔM KmYJrÇ SP~m, TJV\, @r KoKc~J~ mJr mJr KuPU mJ Kmkäm WKaP~S F irPjr QkvJKYT yfqJTJP¥r xMÔM KmYJr TrJ pJPòjJ, mrÄ FA xm @Kho mmtr TJ~hJ~ ksTJvq KhmJPuJPT oJjMw UMPjr FA PmkPrJ~J TM-xÄÛíKf KhPj KhPj míK≠ PkP~A YuPZÇ @Ko KmvõJx TKr, hí|nJPm KmvõJx TKr, ksKfKa oJjMPwr KnfPrA xM¬ rP~PZ FTKa xMªr xÄPmhjvLu ojj S xí\jvLu Im˙JÇ fJr KnfPrr kÊxNun hMÓM CkJhJjPT yKaP~ KhP~ xMªr, xÄPmhjvLu, xí\jvLu QmKvÓqPT \JKVP~ fMuPf yPu YJA- xMªr kKrPmv, xMªr Im˙J, xMªPrr YYtJÇ @Ko @PrJ KmvõJx TKr, oJjMPwr KnfrTJr FA xMªr Im˙JKaPT \JVsf TrPf ksTíf \JfL~ \JVreoNuT, C¨LkjJ oNuT ksYJr TJptâo pKh FTKa xMKjKhtÓ uãq S jLKfoJuJr oJiqPo pgJpg ksKâ~Jr oJiqPo xŒjú TrJ pJ~, \jVe FmÄ fÀe xoJ\PT xŒíÜ TPr FKVP~ Pj~J pJ~, @oJPhr xoJ\ S rJÓsL~ \LmPjr FA Ii”kKff Im˙J PgPT ImvqA @orJ iLPr iLPr CPb @xPf kJrPmJÇ FPf PTJj xPªy PjAÇ - ‰x~h vJy ßxKuo IJyoh xJ¥JruqJ¥Ç

LANDLORD / uqJ¥uct

?

DOES YOUR AGENT HAVE? w A professional qualification?  w ARLA Membership?

We are proud to be ARLA member

0% Commission

We offer Rent Guarantee

FREE valuation, FREE EPC, FREE GAS crt, FREE inventory and inspection, FREE deposit protection, FREE management - for all our new management properties.

FREE

50,000 DELIVERY S U £795 N ME NATIONWIDE

Kk´K≤Ä \VPf IJorJA ßxrJ

Tel: 020 7168 1224

Price excludes

artwork.

Kazi Arif : Manager

Tel: 020 7375 1188 07944 872 919

(9am - 11pm, 7 days)

8 Vallance Road, London E1 5HR

www.primeestateagents.co.uk

E-mail: admin@primeestateagents.co.uk Member of:

Mob: 07985 213 857

Unit C, Cable Street Studios, 566 Cable Street, London E1W 3HB e: sales@impressmediauk.com w: www.impressmediauk.com Follow us on facebook/impressmediauk

Working with: Tower Hamlets, Newham, Barking & Degenham, Readbridge, Hackney, Waltham Forest, Southwark, Greenwich Councils.


8 UmrJUmr

4 - 10 January 2013 m SURMA

Kfj oJPx 200 xπJxL oMKÜ ßkP~PZ dJTJ, 28 KcPx’r - Kfj TJrPe TJrJmKª n~ïr xπJxLrJ \JKoPj mJAPr ßmKrP~ kzPZÇ FT. ßVJP~ªJ f“krfJr WJaKf, hMA. KmPrJiL ß\JPar rJ\QjKfT ßjfJPhr ßkZPj xo~ mq~ FmÄ Kfj. k´nJmvJuL TKfk~ ßuJT\Pjr @PUr ßVJZJPjJr aJPVtPar TJrPe xKâ~ yP~ SbJ dJTJr @¥JrS~JøtÇ kMKuv S TJrJ xN©oPf, @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr ßYJU lJÅKT KhP~ Vf Kfj oJPx hM'vfJKiT hJKV xπJxL \JKoPj oMKÜ ßkP~PZÇ oMKÜ kJS~Jr krkrA hu ßVJZJPjJr TJ\ ÊÀ TPrPZ fJrJÇ AKfoPiq YJÅhJr hJKmPf mqmxJ~LPhr yfqJr ÉoKT KhP~PZÇ k´TJPvq èKu TPr yfqJS TPrPZ FT mqmxJ~LPTÇ xmtPvw n~ïr xπJxL KmTJv mz IPïr ßujPhPjr oJiqPo TJrJVJr ßgPT \JKoj KjP~ kJKuP~ pJS~Jr WajJ~ \joPj @fï ßhUJ KhP~PZÇ Fr x¬Jy UJPjT @PV TJrJVJr ßgPT \JKoj KjP~ kJKuP~PZ kMrJj dJTJr hMitr&w xπJxL cJTJf vyLPhr Ijqfo xyPpJVL nJPVú lJÀT S fJr mz nJA KlPrJ\Ç hM'Ka I˘xy kMKuPvr yJPf ßV´¬Jr yP~ TJrJVJPr KVP~KZuÇ Fr TP~T Khj kPrA TJrJoMÜ yP~ mJAPr ßmKrP~ @Px Kjyf cJTJf vyLPhr ßxPT¥ Aj ToJ¥ xJ\MÇ fJPhr @PVA TJrJVJr ßgPT \JKoj KjP~ kJKuP~ ßVPZ mÄvJu S ßTJPfJ~JKu gJjJr fJKuTJnMÜ vLwt xπJxL oJjúJj SrPl ßxJxt oJjúJjÇ YuKf oJPxr k´go x¬JPy TJKvokMr TJrJVJr ßgPT mJAPr ßmKrP~PZ xN©JkMr gJjJr fJKuTJnMÜ vLwt xπJxL l~xJu mJmMÇ Fr @PV KorkMPrr xπJxL mqJñJ mJmM S VJ\L xMoj FTA TJ~hJ~ \JKoPj ZJzJ ßkP~ ßlJPj ßlJPj YJÅhJmJK\ ÊÀ TPrPZÇ xN©oPf, oyJUJuLr vLwt xπJxL @ÜJr, jJ¬J yJKjl S uMAóJ oJoMj TPbJr ßVJkjL~fJ Imu’j TPr \JKoj KjP~ mJAPr ßmKrP~ @xJr k´Kâ~J ÊÀ TPrPZÇ Vf hM'oJx @PV TJrJVJr ßgPT ßmKrP~PZ Ko≤M SrPl aMKk Ko≤MÇ ßVJP~ªJ fgqoPf ßx @¥JrS~JPøtr Ijqfo I˘ mqmxJ~LÇ k´J~ Kfj oJx @PV mJAPr ßmKrP~PZ hJKV xπJxL vJyLj SrPl kMKuv vJyLjÇ fJr KmÀP≠ rJ\iJjL S dJTJr mJAPr KmKnjú gJjJ~ I∂f kPã 60Ka oJouJ rP~PZÇ FTA kg iPr mJAPr ßmr yP~PZ xπJxL oK\mrÇ ßx vJyLj V´∆Pkr xKâ~ xhxqÇ FTA

ßTRvPu \JKoPj oMÜ yP~PZ f“TJuLj vLwt xπJxL ßrJP\j V´∆Pkr ßxPT¥ Aj ToJ¥ TJjJ \KxPor xyPpJVL rJ\MÇ ßx rJ\iJjLr pJ©JmJzL FuJTJr lKrh yfqJ oJouJr h§k´J¬ @xJKoÇ oMKÜ kJS~J xπJxLPhr fJKuTJ~ @rS rP~PZKaIqJ¥Ka TPuJKjr vJSjÇ fJr xyPpJVL yJKToÇ xok´Kf hM'\PjA TJrJVJr ßgPT \JKoj KjP~ kJKuP~ ßVPZÇ xN©oPf, FrJ ßkvJhJr KTuJr S IkyreTJrLÇ aJTJr KmKjoP~ oJjMw Ikyre S yfqJA fJPhr ßkvJÇ xMoj dJTJr mJAPr KmPvw TPr oJhJrLkMr ß\uJr KmKnjú FuJTJ~ Ikyre S yfqJTJP§ \KzfÇ fJr KmÀP≠ I∂f 8Ka oJouJ rP~PZÇ oJx UJPjT @PV \JKoPj oMKÜ ßkP~PZ pJ©JmJzL FuJTJr hMitr&w KZjfJATJrL V´∆Pkr VclJhJr @uLÇ fJr @PrT jJo xJjPc @uLÇ x¬JPyr k´Kf ßrJmmJPr fJr KZjfJAP~r ßjvJÇ FrA iJrJmJKyTfJ~ Vf 23Pv KcPx’r ßrJmmJr pJ©JmJzL ßmRmJ\Jr mqmxJ~L xKoKfr oqJPj\Jr rKlTMu AxuJoPT èKu TPr yfqJ TPrPZ xJjPc V´∆Pkr FA vLwt xπJxLÇ FTA xPñ @rS FTJKiT mqmxJ~LPT èKu TPr yfqJr ÉoKT KhP~PZÇ kMKuv S ßVJP~ªJPhr @vïJ, FnJPm hJKV xπJxLrJ ZJzJ ßkP~ ßVPu xJoPjr KhjèPuJPf @Ajví⁄uJ kKrK˙Kfr ImjKf WaPf kJPrÇ xN© @rS \JjJ~, ßiJuJAUJPur hMitwt ÊaJr ßZJa yJjúMÇ xok´Kf IKnjm ßTRvPu TJrJVJr ßgPT ßmKrP~ ßVPZÇ \JKoPj oMKÜk´J¬ xπJxLPhr fJKuTJ~ @rS @PZ KZjfJATJrL V´∆Pkr @PrT VclJhJr ro\JjÇ ÊiM fJA j~, fJr hMitr&w xyPpJVL xMoj TP~T KhPjr mqmiJPj \JKoPj oMÜ yP~PZÇ YuKf oJPxr k´go x¬JPy dJTJ ßTªsL~ TJrJVJr ßgPT ZJzJ ßkP~PZ ßoJarxJAPTu KZjfJA V´∆Pkr xhxq uqJÄzJ ATmJuÇ xN©oPf, pJPhr TJrPe kMKuPvr yJPf ßV´¬Jr yP~KZu mJAPr ßmKrP~A fJPhr yfqJr ÉoKT KhP~PZ ßxÇ kMrJj dJTJr KmKnjú gJjJ~ fJr KmÀP≠ I∂f kPã 10-12Ka KZjfJA S cJTJKf oJouJ rP~PZÇ TJrJoMKÜr ßjkPgq: KmKnjú xNP© kJS~J fgq IjMpJ~L xrTJPrr k´nJmvJuL Kfj mqKÜr f•ôJmiJPj IkrJi \VPfr hJKV xπJxLrJ \JKoPj ßmr yP~ @®PVJkj TrPZÇ FPhr FT\j ZJ©uLPVr xJPmT ßjfJÇ Ijq hM'\Pjr Im˙Jj @rS CkPrÇ xrTJPrr ßvw ßmuJ~ ãofJxLj hPur yJKf~Jr KyPxPm fJPhr \JKoPj mJAPr ßmr TrJ yPòÇ rqJPmr xN© \JjJ~, xrTJPrr vLwt kptJP~ gJTJ TKfk~ mqKÜr CóJKnuJPwr TJrPe vLwt xπJxLrJ \JKoj KjP~ kJKuP~ pJPòÇ FPãP© @Ajví⁄uJ

rãJTJrL xÄ˙Jr xhxqPhr ßYJU lJÅKT ßh~Jr \jq fJrJ IKnjm ßTRvu V´ye TPrPZÇ F ßTRvu yPò- TJrJVJr mhuÇ dJTJr ßTªsL~ TJrJVJr S TJKvokMr TJrJVJPr KmKnjú ßVJP~ªJ xÄ˙Jr f“krfJ ßmKv gJTJ~ xπJxLPhr k´fq∂ IûPur TJrJVJPr ˙JjJ∂r TrJ y~Ç kPr xMKmiJoPfJ ßVJkPj fJPhr \JKoPjr mqm˙J TrJ y~Ç F ßTRvu Imu’j TPr \JKoPj mJAPr ßmKrP~PZ kMKuv vJyLj S TJjJ \KxPor xyPpJVL rJ\MÇ kMKuv vJyLj ßmKrP~PZ jrKxÄhL TJrJVJr ßgPTÇ IjqKhPT rJ\M dJTJr TJrJVJr ßgPT mKrvJu ß\uJ TJrJVJPr ˙JjJ∂Prr TP~T Khj kPrA ßxUJj ßgPT \JKoj KjP~ kJKuP~ pJ~Ç TJrJ IKih¬Prr FT TotTftJ mPuj, @Ajví⁄uJ kKrK˙Kf Kj~πe TrJr \jq TJrJ IKih¬Prr kã ßgPT rqJm S kMKuvPT xyPpJKVfJ TrJ yKòuÇ hJKV S vLwt xπJxLPhr kPã \JKoPjr TJV\k© TJrJVJPr ßkRÅZJPjJr krkrA @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLPT \JKjP~ ßh~J yP~PZÇ Fr lPu xπJxLrJ mJAPr ßmr yS~Jr krkrA ßlr rqJm S kMKuPvr yJPf ßV´¬Jr yP~ TJrJVJPr gJTPf mJiq yP~PZÇ FPf @Ajví⁄uJ kKrK˙Kf Kj~πPe KZuÇ fPm Vf TP~T oJx iPr SA IKuKUf @Phv FUj @r oJjPZj jJ TJrJ TotTftJrJÇ FPf xyP\A hJKV xπJxLrJ kJKuP~ ßpPf xão yPòÇ TUj ßTJj xπJxL ßmr yP~ pJPò KTZMA k´TJv kJPò jJÇ F KmwP~ \JjPf YJAPu @AK\ (Kk´\j) KmsPVKc~Jr ß\jJPru (Im.) ßoJ. @vrJlMu AxuJo UJj mPuj, @hJuf ßgPT \JKoPjr @Phv @xJr kr @oJPhr KTZMA TrJr gJPT jJÇ TJrJ hJKV xπJxL fJPhr vjJÜ TPr oKjaKrÄ TrJr hJK~fô kMKuvxy KmKnjú ßVJP~ªJ xÄ˙JrÇ FrJ ßfJ xm xo~A TJrJlaPT hJK~fô kJuj TPr gJPTjÇ fPm fJPhr xJoPj KhP~ hJKV xπJxLrJ KTnJPm ßmr yP~ pJPò? xN©oPf, TJrJ Tftíkã S @Ajví⁄uJ rãJTJrL xÄ˙Jr vLwt kptJP~r TotTftJPhr kJr¸KrT xojõP~r KnK•Pf @Ajví⁄uJ kKrK˙Kf Kj~πe TrJr \jq ßkvJhJr FmÄ hJKV xπJxLPhr ßTîJ\ oKjaKrÄ TrJ yPfJÇ FPf ßTJj xπJxL ßmr yS~Jr k´Kâ~J ÊÀ TrPuS @PVnJPVA ßVJP~ªJrJ fgq ß\Pj ßpPfjÇ \JKoj KjP~ mJAPr ßmÀPuS Ijq oJouJ~ ßV´¬Jr TrJ yPfJ fJPhrÇ @Ajví⁄uJ kKrK˙Kf Kj~πPe F ßTRvu mqJkT TJptTr yPuS 2-3 oJx iPr F mqm˙J ßnPX kPzPZÇ F k´xPñ dJTJ oyJjVr ßVJP~ªJ kMKuPvr IQmi I˘ C≠Jr S k´KfPrJi KaPor KxKj~r xyTJrL TKovjJr ßoJyJÿh ZJPjJ~Jr ßyJPxj mPuj, \JKoPj oMKÜk´J¬ ßkvJhJr xπJxLr xÄUqJ ßmPz pJS~J~ xTu xπJxLr k´Kf ßTîJ\ oKjaKrÄ TrJ

hM„y yP~ kPzÇ rJ\iJjLr pJ©JmJzLPf rKlTMu AxuJo (45) jJPor FT YJ KmPâfJPT èKu TPr yfqJ TrJ yP~PZÇ Vf ÊâmJr KmTJu ßxJ~J YJraJr KhPT IùJf xπJxLrJ fJPT hKãe TMfMmUJuL FuJTJr rJ˜J~ èKu TPr ßlPu ßrPU pJ~Ç Kjyf rKlTMPur TMfMmUJuL ßmRmJ\JPr YJP~r ßhJTJj rP~PZÇ KfKj ßmRmJ\Jr TJÅYJmJ\Jr mqmxJ~L xKoKfr oqJPj\JrS mPu \JjJ ßVPZÇ IjqKhPT, pJ©JmJzLr ßvUhLPf VfTJu ßnJPr KZjfJATJrLPhr ZMKrTJWJPf \MP~u jJPo FT ÛMuZJ© èÀfr @yf yP~PZÇ k´fqãhvtL S kMKuv xNP© \JjJ ßVPZ, ÊâmJr ßmuJ ßxJ~J YJraJr KhPT ßmRmJ\JPrr ßhJTJj ßgPT ßyÅPa Ijq FTKa ßhJTJPj pJKòPujÇ KTZMhNr pJS~J oJ©A FTKa ßoJarxJAPTPu TPr IùJf hM'\j xπJxL rKlTPT UMm TJZ ßgPT èKu TPr YPu pJ~Ç oMyNPftA oJKaPf uMKaP~ kPzj KfKjÇ èÀfr Im˙J~ fJPT dJTJ ßoKcPTu TPu\ (dJPoT) yJxkJfJPu KjP~ pJS~J yPu Tftmqrf KYKT“xT oíf ßWJweJ TPrjÇ F mqJkJPr pJ©JmJzL gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) Ko\JjMr ryoJj \JjJj, YJÅhJmJK\ IgmJ mqmxJK~T ÆPªôr ß\r iPr F UMPjr WajJ WaPf kJPrÇ IjqKhPT, pJ©JmJzL YJÅhjL oJbxÄuVú oxK\h ßgPT l\Prr jJoJ\ kPz mJxJ~ KlrKZu ÛMuZJ© \MP~uÇ FT kptJP~ Kfj-YJr \j KZjfJATJrL mMPT ZMKr ßbKTP~ fJr VKfPrJi TPr xm KZKjP~ ßj~Jr ßYÓJ TPrÇ KY“TJr TrPu KZjfJATJrLrJ \MP~Pur mMPT ZMKrTJWJf TPr ßhRPz kJKuP~ pJS~Jr ßYÓJ TPrÇ F xo~ ˙JjL~rJ FKVP~ FPx KZjfJATJrL xPªPy ßoJ˜lJ jJPor FT mqKÜPT VeKkaMKj KhP~ kMKuPv ßxJkht TPrÇ èÀfr Im˙J~ \MP~uPT dJPoT yJxkJfJPu KjP~ nKft TrJ yP~PZÇ ßx ˙JjL~ @mhMuäJy Có KmhqJuP~r jmo ßvseLr ZJ©Ç

15 mZr kr @S~JoL uLPVr TJCK¿u PljLPf \~jJu yJ\JrL pMPVr ImxJj yPuJ dJTJ, 28 KcPx’r - PljL ß\uJ @S~JoL uLPVr TJCK¿Pu jfMj TKoKa VbPjr kr xJPmT xÄxh xhxq S mKyÏíf @S~JoL uLV ßjfJ \~jJu yJ\JrL pMPVr ImxJj yP~PZÇ hLWt 15 mZr kr mMimJr ßljL ß\uJ @S~JoL uLPVr TJCK¿u IjMKÔf y~Ç jfMj ßjftífôS FA xPÿuPj KjmtJYj TrJ y~Ç yJ\JrLr IjMxJrL ßjfJ-TotLPhr iJreJ KZu, TJCK¿Pu KfKj CkK˙f ßgPT FTaJ YoT ßhUJPmjÇ KT∂á fJPT TJCK¿Pur ßvw oMyNPftS ßhUPf jJ ßkPr fJr IjMxJrLPhr oPiq yfJvJr ZJk ßhUJ ßh~Ç fJrJ KmvõJxA TrPf kJrPZ jJ-\~jJu yJ\JrLr CkK˙f ZJzJ xPÿuj xŒjú yPmÇ fJr IjMxJrL ßjfJ-TotLPhr oJP^ Fxm è†j Khjnr ßvJjJ KVP~KZuÇ TJCK¿Pu KmjJ k´KfÆKªôfJ~ ßljLr ßkRr ßo~r Kj\Jo CK¨j yJ\JrL xJiJre xŒJhT KjmtJKYf yjÇ IkrKhPT xnJkKf kPh TJCK¿urPhr 150 ßnJa ßkP~ xnJkKf KjmtJKYf yj @»Mr ryoJj KmToÇ TJCK¿Pu k´iJj IKfKg, KmPvw IKfKgxy 16 \j ßjfJ mÜífJ TPrjÇ KT∂á FT\j ßjfJS \~jJu yJ\JrLr jJoKa mÜífJ ßh~Jr xo~ CóJre TPrjKjÇ \~jJu yJ\JrL jJPo FUJPj FTxo~ FT\j ßjfJ KZPujPxKaS ßpj fJrJ xmJA nMPu ßVPZjÇ CPæJ fJr jJo CPuäU jJ TPr xmJA xπJPxr KmÀP≠ mÜmq ßrPUPZjÇ \~jJu yJ\JrL k´xPñ ß\uJ @S~JoL uLPVr nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT @mhMr ryoJj KmTo mPuj, \~jJu yJ\JrLr mKyÏJr @Phv k´fqJyJr yP~PZj mPu ÊKjKjÇ KfKj TKoKar k´JgKoT xhxqS jjÇ fPm KfKjS mPx KZPuj jJÇ ßTªsL~ kptJP~ ß\Jr fhKmr TrPZj mPu ßvJjJ ßVPZÇ

dJTJr KxFoFoxy YJr KmYJrTPT TJlPjr TJkz kJKbP~ ÉoKT dJTJ, 28 KcPx’r - dJTJr oMUq oyJjVr yJKTo (KxFoFo) KmTJv TMoJr xJyJxy YJr KmYJrTPT FmJr cJTPpJPV KYKb S TJlPjr TJkz kJKbP~ ÉoKT ßhS~J yP~PZÇ fJÅrJ Vf míy¸KfmJr fJÅPhr TJptJuP~ KVP~ UJoèPuJ ßhPUjÇ Ijq ßp Kfj\j KmYJrTPT ÉoKT ßhS~J yP~PZ, fJÅrJ yPuj IKfKrÜ oMUq oyJjVr yJKTo vKyhMu AxuJo, oyJjVr yJKTo ßTvm rJ~ ßYRiMrL S Fo F xJuJoÇ FA YJr KmYJrPTr jJPo @hJuPfr KbTJjJ~ UJoèPuJ kJbJPjJ y~Ç k´KfKa UJPor ßnfr KYKb S FT aMTrJ xJhJ TJkz rP~PZÇ TKŒCaJPr TPŒJ\ TrJ KYKbèPuJPf KmYJrTPhr yfqJr FmÄ fJÅPhr kKrmJPrr ãKf TrJr ÉoKT KhP~ ÉmÉ FTA TgJ muJ yP~PZÇ fPm UJPo ßk´rPTr ßTJPjJ jJo-KbTJjJ ßjAÇ Fr @PV 17 KcPx’r oMPbJPlJPj UMPh mJftJr (FxFoFx) oJiqPo FA YJr KmYJrTxy oMUq oyJjVr yJKTo @hJuPfr 26 \j KmYJrTPT FTA irPjr ÉoKT ßhS~J yP~KZuÇ mOy¸KfmJPrr ÉoKTr mqJkJPr @AjJjMV mqm˙J KjPf oMUq oyJjVr yJKTo @hJuPfr jJK\r oJymMmMu @uo ßTJPfJ~JKu gJjJ~ xJiJre cJP~Kr (K\Kc) TPrjÇ cJP~KrPf CPuäU TrJ y~, KYKbPf KmYJrTPhr CP¨Pv TPbJr nJwJ mqmyJr TrJ yP~PZÇ PTJPfJ~JKu gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) @mM mTr KxK¨T \JjJj, hMkMr xJPz 12aJr KhPT K\Kc TrJ y~Ç FA ÉoKT UJPaJ TPr ßhUJr xMPpJV ßjAÇ F mqJkJPr fh∂ YuPZÇ dJTJ @Aj\LmL xKoKfr xJPmT xJiJre xŒJhT TJ\L jK\mMuäJy mOy¸KfmJr \JjJj, dJTJr @hJuPfr KmYJrTPhr Fr @PVS ÉoKT ßhS~J yP~PZÇ KfKj mPuj, @hJuf IñPj KjrJk•J ß\JrhJr TrJ CKYfÇ mftoJPj ßp KjrJk•J rP~PZ, fJ pPgÓ j~Ç @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xÄKväÓ xhxqrJ muPZj, oJjmfJKmPrJiL IkrJPir KmYJr FTaJ kptJP~ @xJr kr F irPjr IkfptJ krfJ ÊÀ yP~PZÇ


UmrJUmr 9

SURMA m 4 - 10 January 2013

ÉoKTr oMPU @mJxj Kv· : VqJx, KmhMqPfr InJPm 25 ßgPT 30 yJ\Jr lîqJa y˜J∂r TrJ pJPò jJ dJTJ, 29 KcPx’r - jJjJKmi xïPa @mJxj KvP· Yro hMrm˙J KmrJ\ TrPZ mPu \JKjP~PZ F UJPfr mqmxJ~LPhr xÄVbj KrP~u FPˆa FqJ¥ yJCK\Ä FqJPxJKxP~vj Im mJÄuJPhv (KryqJm)Ç xÄVbjKar oPf, ÉoKTr oMPU kPzPZ F UJPfr TP~T yJ\Jr ßTJKa aJTJr KmKjP~JVÇ F UJPfr xPñ xÄKväÓ 222Ka Kv·S @\ ÀVú yP~ kPzPZÇ VqJx, KmhMqPfr InJPm 25 ßgPT 30 yJ\Jr ‰fKr lîqJa y˜J∂r TrJ pJPò jJÇ xÄVbjKar ßjfJrJ muPZj, Vf YJr mZPr FA KvP· ßTJj k´míK≠ y~KjÇ IkrKhPT, k´J~ 30 vfJÄv mqmxJ ysJx ßkP~PZÇ fJÅrJ muPZj, @PV ßpUJPj mZPr 20 yJ\Jr lîqJa ‰fKr TrJ x÷m yPfJ, FUj fJ ßjPo 15 yJ\JPr FPxPZÇ @mJxj Kv·PT mJÅYJPf Ik´hKvtf Igt FA UJPf KmKjP~JV TrJr xMPpJV ßh~Jr \jq xrTJPrr k´Kf @øJj \JjJj KryqJPmr ßjfJrJÇ ÊâmJr rJ\iJjLr „kxL mJÄuJ ßyJPaPu KryqJm ßl~Jr-2012 CkuPã FT xÄmJh xPÿuPj Fxm TgJ \JjJPjJ y~Ç xÄVbPjr kPã Fxm xïPar TgJ fMPu iPr xrTJPrr xyPpJKVfJ S xïa C•rPe fJrJ YJr hlJ xMkJKrv TPrjÇ xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜmq Ck˙Jkj TPrj KryqJm xJiJre xŒJhT k´PTRvuL @KjxMöJoJj nNÅA~JÇ F xo~ Fr xhxq S ßouJ TKoKar ßY~JroqJj c. ßoJ” @»Mr rKyo UJjxy xÄVbPjr ßjfJrJ CkK˙f KZPujÇ xÄmJh xPÿuPj \JjJPjJ y~, KmhMq“ S VqJPxr xïa, xKbT kKrT·jJr InJm, xrTJPrr IxyPpJKVfJ, \Kor CóoNuq, ßxmJhJjTJrL xÄ˙JèPuJr xojõ~yLjfJ, KjotJe xJoV´Lr CóoNuq, mqJÄT EPer xLoJm≠fJ S CóxMh xPmtJkKr, jTvJ IjMPoJhPj rJ\CPTr hLWt k´Kâ~Jr TJrPe ßhPvr VíyJ~j Kv· mJiJ S xïPar oMPU kPzPZÇ xÄVbjKar kPã @KjxMöJoJj

mPuj, âomitoJj \jxÄUqJr YJKyhJ KmPmYjJ~ ßrPU KryqJm oJjMPwr @mJxj xïa KjrxPj KjruxnJPm TJ\ TPr pJPòÇ Fr xhxqPhr k´go S k´iJj CP¨vq yPuJ∏ kKrTK·f @mJKxT jVrL VPz ßfJuJÇ \JfL~ IgtjLKfPf FUJPfr ImhJj 15 vfJÄvÇ KT∂á, FA Kv· @\ jJjJ xïPar oMPUÇ KT∂á Ff xoxqJr krS @orJ oJjMwPT jqJpqoNPuq @mJxj KhPf ßYÓJ TrKZÇ fPm xrTJPrr kíÔPkJwTfJ ZJzJ FUJj ßgPT ßmr yS~Jr ßTJj x÷JmjJ ßjAÇ xÄmJh xPÿuPj \JjJPjJ y~, 25 ßgPT 30 yJ\Jr lîqJa KmKâ IgmJ y˜J∂r TrJ pJPò jJ VqJx S KmhMq“ xÄPpJPVr InJPmÇ fPm xrTJr ßpPyfM muPZ, FxPmr C“kJhj ßmPzPZ fJA KryqJPmr hJKm, uJAPjr 500 VP\r oPiq vftyLjnJPm IKmuP’ xÄPpJV KhPf yPmÇ xJÄmJKhTPTr FT k´Pvúr \mJPm KryqJm xŒJhT k´PTRvuL @KjxMöJoJj mPuj, xrTJrL k´KfÔJj yS~Jr krS xJiJre oJjMPwr rJ\CPTr käPar k´Kf ßTJj @V´y ßjAÇ fJPhr k´TP· käa ßj~Jr YMKÜ mJKfu TrPZj IPjPTÇ fJZJzJ rJ\CT FTJiJPr Kj~πT S xrTJrL mqmxJ TrPZ mPu IKnPpJV TPrj KfKjÇ kíKgmLr ßTJj ßhPv FojKa ßjA CPuäU TPr KfKj mPuj, rJ\CT @oJPhr IQminJPm Kj~πe TrPf YJ~Ç xÄmJh xPÿuPj YJrKa xMkJKrv fMPu iPr KryqJPmr xJiJre xŒJhT k´PTRvuL @KjxMöJoJj mPuj, Vf 2 ßgPT 3 mZPr @orJ ßfoj ßTJj mqJÄT Ee kJAKjÇ FTAnJPm V´JyPTrJSÇ @oJPhr hJKm, ßâfJPhr \jq 7 vfJÄv yJPr jqNjfo 5 yJ\Jr ßTJKa aJTJr KmPvw EPer mqm˙J TrPf yPmÇ FZJzJ xrTJPrr Kjmºj mq~ ysJx, Ik´hKvtf Igt FA UJPf KmKjP~JV TrJr xMPpJV KhPf yPmÇ FPf Igt kJYJr ToPm mPuS of ßhj FA mqmxJ~L ßjfJÇ F xo~ \Kor oNuq xyjL~ rJUPf xrTJPrr UJx\Ko

mrJ¨ ßh~Jr hJKm \JjJj KfKjÇ FZJzJ vftKmyLj VqJx S KmhMq“ xÄPpJV hs∆f YJuM TrJr \jq xrTJPrr k´Kf @øJj \JjJjÇ KryqJm-2012 ßouJr Km˜JKrf fMPu iPr @KjxMöJoJj mPuj, ßvPrmJÄuJ jVPrr mñmºM @∂\tJKfT xPÿuj ßTPªs 2 \JjM~JKr ßgPT ÊÀ FmJPrr ßouJ~ 250Ka ˆu gJTPmÇ FPf 226Ka k´KfÔJj IÄv ßjPmÇ 6 \JjM~JKr kpt∂ k´KfKhj ßouJ xTJu 10aJ ßgPT rJf 8aJ kpt∂ YuPmÇ xJÄmJKhTPhr FT k´Pvúr \mJPm KfKj \JjJj, FmJPrr ßouJ~ IjMPoJhjyLj ßTJj k´T· gJTPZ jJÇ KfKj @rS mPuj, KryqJm KjP\A KjKÁf TrPm pJPf ßouJ~ ßTJj IjMPoJhjyLj k´T· jJ gJPTÇ fJA, ßouJ~ rJ\CTPT IQmi y˜Pãk TrPf ßh~J yPm jJÇ Fr IQmi S ßm@AjL UmrhJKr YJ~ jJ mqmxJ~LrJÇ FPf TPr ßâfJ S IÄvV´yeTJrLPhr oPiq @fï ‰fKr y~ mPu KfKj \JjJjÇ 2 \JjM~JKr KmPTu 3aJ~ rJ\iJjLr mñmºM @∂\tJKfT xPÿuj ßTPªs VíyJ~j S VekNft k´KfoπL FqJcPnJPTa @»Mu oJjúJj UJj ßouJr @jMÔJKjT CPÆJij TrPmj mPu xÄmJh xPÿuPj \JjJPjJ y~Ç FPf KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f gJTPmj VekNft oπeJuP~r xKYm c. UªTJr vSTf ßyJPxj S rJ\CPTr ßY~JroqJj k´PTRvuL jMÀu ÉhJÇ 5 KhjmqJkL FmJPrr KryqJm ßouJ~ ßoJa 250Ka ˆPu 226Ka k´KfÔJj fJPhr keq k´hvtj TrPmÇ Fr oPiq KrP~u FPˆa FqJ¥ ßcPnukJr k´KfÔJj 219Ka, nmj KjotJe xJoV´Lr k´KfÔJj 6Ka S IgtuVúLTJrL k´KfÔJj 1KaÇ KryqJm ßl~Jr-2012 ßf ßTJ ¸¿r KyPxPm gJTPZ 15Ka k´KfÔJjÇ ßouJ 2 \JjM~JKr xJiJre hvtTPhr \jq ßmuJ 11aJ ßgPT rJf 8kpt∂ ßUJuJ gJTPZÇ FKhPT 36 \JjM~JKr xTJu 10aJ ßgPT rJf 8aJ kpt∂ ßUuJ gJTPm KryqJm ßl~JrÇ ßouJr KaPTa KjitJre TrJ yP~PZ \jk´Kf 50 aJTJÇ

yuoJPTtr ˙JkjJ CPòh krKhjA hUu KjPf KVP~ TotTftJ ßVs¬Jr

dJTJ, 29 KcPx’r - dJTJr xJnJr CkP\uJ~ xrTJKr xŒK• hUu TPr yuoJTt V´∆Pkr VPz ßfJuJ IQmi ˙JkjJ CPòh TrJr FT KhPjr oJgJ~ @mJrS hUPur ßYÓJ yP~PZ mPu Umr kJS~J ßVPZÇ hUuPYÓJr IKnPpJPV ßxJjJuL mqJÄT ßTPuïJKrr \jq @PuJKYf SA mqmxJK~T k´KfÔJjKar FT TotTftJPT ßVs¬Jr TPrPZ kMKuvÇ Vf ÊâmJr xJnJPrr ßyoJP~fkMPrr jªUJuL FuJTJ~ F WajJ WPaÇ PVs¬JrTíf @mhMr rJöJT (32) yuoJTt V´∆Pkr k´vJxKjT TotTftJÇ ÊâmJr xTJPu ßuJT\j KjP~ KfKj ß\uJ k´vJxPjr kMjÀ≠Jr TrJ \KoPf ßh~Ju KjotJPer TJ\ TrKZPuj mPu IKnPpJV kJS~J ßVPZÇ xJnJr oPcu gJjJr SKx @xJhMöJoJj mPuj, mÉu @PuJKYf ßxJjJuL mqJÄPTr Ee ßTPuïJKrr ßyJfJ yuoJTt V´∆Pkr mqm˙JkjJ kKrYJuT fJjnLr oJyoMh IQminJPm jªUJuL FuJTJ~ 10 FTr UJx\Ko S yJua hUu TPr KmKnjú ˙JkjJ ‰fKr TPrjÇ ß\uJ k´vJxj míy¸KfmJr xrTJKr S ˙JjL~ TftíkPãr nNKo S AoJrf (hUu S kMjÀ≠Jr) @Phv 1970 iJrJ IjMpJ~L IQmi hUuoMÜ TrPf CPòh IKnpJj kKrYJujJ TPrÇ F IKnpJPj ß\uJ k´vJxj 1 FTr 65 vfJÄv \Kor Skr KjKotf @aKa ˙JkjJ CPòh TPrÇ IKnpJPjr krKhj ÊâmJr xTJPu @mJrS SA \KoPf ßh~Ju KjotJe TrKZu yuoJTt TftíkãÇ Umr ßkP~ xTJu 11aJr KhPT kMKuv WajJ˙u pJ~ FmÄ rJöJTPT ßVs¬Jr TPr xJnJr gJjJ~ KjP~ @PxÇ SKx \JjJj, ßVs¬JrTíf rJöJT oJKjTVP†r yKrrJokMr CkP\uJr mJKrÓkMPrr oKyhMu @uPor ßZPuÇ vKjmJr fJPT @hJuPf kJbJPjJ y~Ç k´xñf, Vf \JjM~JKrPf yuoJTt V´∆k xJiJre \jVPer YuJYPur FTKa xrTJKr rJ˜J hUu TPr k´iJj laT ‰fKr TrJr xo~ fUjTJr KjmtJyL oqJK\PˆsPar hJK~fô kJujTJrL xJnJr CkP\uJr xyTJrL TKovjJr (nNKo) S kMKuv xhxqPhr oJrir TPrKZu fJjnLPrr ßuJT\jÇ F WajJ~ fUj FTKa oJouJS yP~KZuÇ KT∂á ßTC ßVs¬Jr y~KjÇ CPuäUq, KmKnjú \Ju\JKu~JKf, k´nJm Km˜Jr FmÄ jJjJ IKj~Por oJiqPo ßxJjJuL mqJÄPTr ßyJPau „kxL mJÄuJ (@PVr ßvrJaj) vJUJ ßgPT yuoJTt V´∆k @zJA yJ\Jr ßTJKa aJTJrS ßmKv Ee KjP~PZ mPu IKnPpJV rP~PZÇ F WajJ~ hMjtLKf hoj TKovPjr TrJ oJouJ~ yuoJTt V´∆Pkr mqm˙JkjJ kKrYJuT (FoKc) fJjnLr oJyoMh, fJÅr ˘L ß\xKoj AxuJo S oyJmqm˙JkT (K\Fo) nJ~rJ fMwJr @yPoh TJrJVJPr rP~PZjÇ

ToJKvt~~Ju \ FTMPv @Vˆ ßV´Pjc yJouJ ToJKxt Ju oPVt orPV\ Pcmb oqJPj\Po≤ PoPj\Po≥ FmÄ ßcma ß\jJPru xJKhT yJxJjPT Kk≤Mr kPã ß\rJ ÊÀ FmÄ

dJTJ, 31 KcPx’r - 21 @Vˆ ßV´Pjc yJouJr WajJ~ TrJ KmP°JrT oJouJ~ KcK\Fl@AP~r xJPmT oyJkKrYJuT ßo\r ß\jJPru (Im.) xJKhT yJxJjPT (ÀKo) Vf ßrJmmJr xJPmT CkoπL

@mhMx xJuJo Kk≤Mr kPã ß\rJ ÊÀ yP~PZÇ dJTJr hs∆f KmYJr asJAmMqjJu-1-Fr KmYJrT vJPyh jNrC¨Lj @VJoL 1 \JjM~JKr xJãLPT ß\rJr krmftL fJKrU iJpt TPrPZjÇ Fr @PV k´KfrãJ ßVJP~ªJ oyJkKrh¬Prr (KcK\Fl@A) xJPmT kKrYJuT ßröJTMu yJ~hJPrr ß\rJ ßvw y~Ç VfTJu kpt∂ F oJouJ~ 31 @xJKor kPã xJKhT yJxJjPT ß\rJ ßvw yP~PZÇ dJTJ ßTªsL~ TJrJVJPrr xJoPj ˙JKkf I˙J~L KmPvw F\uJPx F oJouJr KmYJrTJ\ YuPZÇ Vf 5 jPn’r ß\jJPru xJKhT yJxJj xJãq ßhjÇ Fr @PV yfqJ oJouJ~ ß\jJPru xJKhT yJxJjPT ß\rJ ßvw TPr @xJKokãÇ F oJouJ~ TJrJVJPr @aT @xJKo xJPmT ˝rJÓs k´KfoπL uM“lMöJoJj mJmr, @mhMx xJuJo Kk≤M, \JoJ~Jf ßjfJ @uL @yxJj ßoJyJÿJh oM\JKyhxy 26 \jPT ßrJmmJr @hJuPf yJK\r TrJ y~Ç \JKoPj gJTJ xJf @xJKoS yJK\r KZPujÇ fJPrT ryoJjxy 19 \j @xJKo kuJfT rP~PZjÇ

xJPkr xñ jJ ZJzPu @uäJyr S~JP˜ rJ\jLKf ßgPT KmhJ~ Kjj : AjM

dJTJ, 28 KcPx’r - fgqoπL yJxJjMu yT AjM Vf míy¸KfmJr xKYmJuP~ xJÄmJKhTPhr xPñ ofKmKjo~TJPu mPuj, KmPrJiL huL~ ßj©L S KmFjKkr ßY~JrkJxtj ßmVo UJPuhJ K\~J xrJxKr mPuPZj KfKj xJkPT KmvõJx TPrj KT∂á @S~JoL uLVPT KmvõJx TPrj jJÇ KfKj oJjMwPT KmvõJx jJ TPr xJPkr xPñ mxmJPxr ßWJweJ KhP~PZjÇ KpKj xJPkr xPñ mxmJx TrPf YJj KfKj Vefπ S rJ\jLKfr IjMkpMÜÇ ßmVo UJPuhJ K\~Jr CP¨Pv AjM mPuj, xJPkr xPñ mxmJx ZJzPf jJ kJrPu @uäJyr S~JP˜ rJ\jLKf ßgPT KmhJ~ yS~Jr k´˜MKf KjjÇ FTKa kK©TJ~ k´TJKvf \JoJ~JPfr @oLr oSuJjJ oKfCr ryoJj Kj\JoLr xPñ TrohtPjr ZKm k´xPñ AjM mPuj, FTKa TNaQjKfT IjMÔJPj Kj\JoL @oJr yJf iPr mPuKZPuj ßpj fJr pM≠JkrJi oJl TPr ßhAÇ \mJPm @Ko mPuKZuJo, @Ko oJl TrJr ßTC jJÇ @Ko Kj\JoLr ßp yJPf Trohtj TPrKZuJo ßxA yJPf yJfTzJ krJmJr \jq Kjr∂r xÄV´Jo TPrKZÇ FUj ßxA yJPf yJfTzJ kPzPZÇ KT∂á UJPuhJ K\~J fJPT rJ\QjKfT Ko© TPrPZjÇ

EXPRESS SECURED LOANS

• CCJ, Defaults, Mortgage Arrears up to 85% LTV • completion within 2 week • Loans for: Home improvements, Debt Consolidations, School Fees and Etc.

ToJKvt \ ToJKxt~Ju ~JuoPVtorPV\ • Purchase • Re- Mortgage for better Interest Rate

• We deal with majority high street Lenders

ßcma oqJPj\Po≤ Pcmb PoPj\Po≥ • • • •

One single affordable payment. Stop demands from your Creditor. Freeze or reduce interest & charge. Arrange IVA & Bankruptcy.

Kk-Kk @A Kr - PTîAo& • If you have taken loan, Secured Loan, Credit Card & HP before April 2007. • If you had Payment Protection Insurance. If the answer is YES, we can re-claim back all the policy with interest & compensation.

WELCOME ENTERPRISE

HOTLINE: 020 8586 6877 T-MOBILE:

0798 4131 376 FAX: 0208 470 9962

Email: amcmahi@yahoo.co.uk Web: www.welcome-enterprise.co.uk Address: 6 STAFFORD ROAD, LONDON E7 8NN / CCL No- 581106, DP: Z9303661


10 UmrJUmr

4 - 10 January 2013 m SURMA

@S~JoL uLPVr I\tj mZr ßvPw TJCK¿u dJTJ, 31 KcPx’r - kMPrJ FT mZPr ãofJxLj @S~JoL uLPVr I\tj ÈKj~o rãJr TJCK¿u'Ç KmhJ~L mZPr xJÄVbKjT KhT KhP~ èKZP~ CbPf kJPrKj ßhPvr GKfyqmJyL F huKaÇ hu @r xrTJr KoPuKoPv FTJTJr yP~ pJS~J~ FUj @S~JoL uLPVr TotTJ§ @uJhJ TrJ pJPò jJ IPjT ßãP©Ç hPur xnJkKf k´iJjoπLÇ xJiJre xŒJhT KÆfL~ èÀfôkNet oπLÇ ßTªsL~ TKoKar @rS TP~T èÀfôkNet kPhr ßjfJrJ @PZj xrTJPrr oπL, k´KfoπLr hJK~PfôÇ fJrJ mq˜ xrTJKr hJK~fô KjP~Ç xrTJKr TJP\r lJÅPT ßpaMTM xo~ KoPuPZ hPur TJP\ mq~ TPrPZjÇ @r fJA Vf FT mZPr huL~ TotTJ§ UMm FTaJ hívqoJj y~KjÇ xJrJ ßhPv hPur ß\uJ, CkP\uJ kptJP~ ßp KmPnh S KmnKÜ KmhqoJj fJ-S rP~ ßVPZ @PVr Im˙J~Ç yJPfPVJjJ TP~TKa ß\uJ ZJzJ xPÿuj y~Kj mJKTèPuJrÇ CkP\uJ xPÿujS y~Kj IPitPTr ßmKvÇ mZr ßvPw pMmuLV, ß˝òJPxmT uLV, vsKoT uLV, TíwT uLPVr \JfL~ TJCK¿u yP~PZÇ IPjTaJ hJ~xJrJ ßVJPZr xPÿuj yP~PZ dJTJ oyJjVr @S~JoL uLPVrÇ xPÿuj yPuS FUjS ßWJweJ y~Kj jVr TKoKaÇ jVr @S~JoL uLPVr TJCK¿u yPuS Fr @PV gJjJ, S~Jct S ACKj~j xPÿuj TrPf kJPrjKj hJK~fôk´J¬ ßjfJrJÇ hPur èÀfôkNet TJ\ xhxq xÄVsy IKnpJj k´J~ hMA mZr @PV ÊÀ yPuS dJTJ oyJjVPr F TJ\ ÊÀ yP~PZ oJ© TP~T Khj @PVÇ xJrJ ßhPv hPur IPVJZJPuJ Im˙J ßrPUA mZr ßvPw fKzWKz TPr TrJ yPuJ \JfL~ xPÿujÇ IPjTaJ Kj~o rãJr \jq FmÄ KjitJKrf xoP~r k´J~ kJÅY oJx kPr yPuS ãofJxLj hu oPj TrPZ \JfL~ xPÿuj TrJaJ hPur \jq mz I\tjÇ hPur \JfL~ TJCK¿uPT mZPrr Ijqfo xJÄVbKjT I\tj mPu

oPj TrPZj hPur ßjfJrJÇ huPT xJÄVbKjTnJPm FKVP~ KjP~ pJS~J FmÄ @VJoL KjmtJYPjr \jq k´˜Mf TrPf F xPÿuj nNKoTJ rJUPm mPu of fJPhrÇ TJCK¿Pur CPÆJijL mÜPmq @S~JoL uLV xnJPj©LS Foj o∂mq TPrPZjÇ KfKj \JKjP~PZj, xPÿuj Kj~o rãJr \jq j~Ç hu xÄVKbf TrJ FmÄ jfMj ßjfífô xíKÓ TrPf F xPÿujÇ FKhPT hPur ßTªsL~ TKoKar ßjfJPhr xJÄVbKjT f“krfJ KdPofJPu yPuS mZr\MPz huL~ TotTJP§ xKâ~ KZPuj @S~JoL uLV xnJPj©L ßvU yJKxjJÇ k´iJjoπL KyPxPm èÀfôkNet hJK~fô kJuj TPrS KfKj hPur ß\uJ kptJP~r fíeoNPur ßjfJPhr xPñ iJrJmJKyT ‰mbT TPrjÇ hPur ßk´KxKc~Jo S ßTªsL~ TJptKjmtJyL xÄxPhr ‰mbPT Kj~Kof IÄv ßjjÇ FojKT CkPhÓJ kKrwPhr xhxqPhr xPñS KfKj FTJKiT ‰mbT TPrjÇ rJÓsL~ TotxNKYr xPñ mZPrr ÊÀ ßgPTA KfKj ß\uJ kptJP~ @P~JK\f \jxnJ~ IÄv ßjjÇ FPãP© hPur xJiJre xŒJhPTr xJÄVbKjT f“krfJ UMm FTaJ ßhUJ pJ~KjÇ Kj~Kof ‰mbT ZJzJ hPur ßTªsL~ TJptJu~ S xnJPj©Lr iJjoK¥r TJptJuP~ pJjKj @S~JoL uLV xJiJre xŒJhTÇ FTJKiT xlPr hLWt xo~ ßhPvr mJAPr KZPuj KfKjÇ FKhPT mZPrr ÊÀPfA ßTªsL~ ßjfJPhr ß\uJ xlr TotxNKY yJPf ßj~J yPuS oJ^kPg FPx fJ ßgPo pJ~Ç kMPrJ mZPr I· TP~TKa ß\uJ xlr TrPf ßkPrPZj ßTªsL~ ßjfJrJÇ FKhPT xJÄVbKjT KjK‘~fJr mZPr ß\JaVf ßfoj xJluqS ßjA ãofJxLj hPur ^MKuPfÇ Vf FT mZPr ãofJxLj oyJP\JPar vKrT huèPuJr xPñ xŒPTtr CjúKf TrPf kJPrKj @S~JoL uLVÇ jJjJ AxMqPf ofKmPrJPir TJrPe xrTJr VbPjr kr ßgPTA hNrfô ßmPzPZ ãofJxLj ß\JPar vKrT

huèPuJr oPiqÇ F TJrPe ß\JPar Ijqfo vKrT \JfL~ kJKat oyJP\JPa @PZ KT ßjA fJ KjP~ xKªyJj hMA hPur ßjfJTotLrJÇ xrTJr VbPjr kr ßgPT ß\JPar vKrT 14 hPur xPñ YuPZ xŒPTtr aJjJkPzjÇ 14 hPur ßjfJPhr kJS~J jJ kJS~Jr KyxJm KjTJPvr oPiqA S~JTtJxt kJKatr xnJkKf rJPvh UJj ßojj FmÄ \Jxh xnJkKf yJxJjMu yT AjMPT oKπPfôr k´˜Jm ßh~J y~ xrTJKr hPur kã ßgPTÇ fPm AjM fgqoπLr hJK~fô KjPuS hPur krJoPvt ßojj oKπPfôr k´˜Jm k´fqJUqJj TPrjÇ Fr ßkZPj IPjT pMKÜ ßhUJPòj S~JTtJxt kJKatr ßjfJrJÇ Fr oPiq @PZ Vf xJPz Kfj mZPr ß\JPar vKrT KyPxPm fJPhr ofJoPfr oNuqJ~j jJ TrJ FmÄ ß\JaVf Kx≠J∂ jJ ßj~JÇ FKa jJ TrJr TJrPe xrTJPrr ßvw xoP~ mqgtfJr nJr KjPf YJAPZj jJ fJrJÇ jJjJ AxMqPf KmPrJi FmÄ KmPnh gJTPuS pM≠JkrJPir KmYJr AxMqPf 14 hPur xPñ mZPrr ÊÀ ßgPTA GTqm≠ TotxNKY kJuj TPr @xPZ @S~JoL uLVÇ xoP~ xoP~ pM≠JkrJPir KmYJr KmPrJiL f“krfJr KmÀP≠ xoJPmv, oJjmmºj S VeKoKZPur oPfJ TotxNKY kJuj TrJ yP~PZ @S~JoL uLV S 14 hPur frPlÇ FKhPT mZr\MPz @PuJYjJ~ KZu @S~JoL uLPVr ÃJfík´Kfo xÄVbj ZJ©uLVÇ KmKnjú KmvõKmhqJu~ TqJŒJPx yfqJTJ§, xÄWwt, YJÅhJmJK\-Pa¥JrmJK\r UmPr Kmmsf yPf yP~PZ ãofJxLj hPur ßjfJPhrÇ xmtPvw 18 huL~ ß\JPar ImPrJi TotxNKYr KhPj \VjúJg KmvõKmhqJu~ ZJ©uLPVr TotLPhr yJPf KmvõK\“ hJPxr jívÄx yfqJ jJzJ ßh~ kMPrJ \JKfr KmPmPTÇ ßhPv-KmPhPv @PuJKYf y~ F WajJÇ huL~ TotTJP§ ßfoj xKâ~ jJ yPuS mZr \MPz pM≠JkrJiLPhr KmYJr hJKmPf jJjJ TotxNKY kJuj TPrPZ @S~JoL uLVÇ pM≠JkrJPir KmYJr

mPºr f“krfJr KmÀP≠ mZPrr ÊÀr KhPT ßlmsM~JKrPfA oJPb jJPo @S~JoL uLVÇ 7A ßlmsM~JKr rJ\iJjL \MPz 14 hu ß\JaVfnJPm oJjmmºj TPrÇ oJYt \MPz FA f“krfJ ImqJyf gJTPuS FKk´u ßgPT fJ @mJr mº yP~ pJ~Ç KT∂á IPÖJmr ßgPT pM≠JkrJPir hJP~ @aTPhr oMKÜr hJKmPf \JoJ~Jf-KvKmPrr xKyÄx f“krfJ ÊÀ yPu vKrTPhr KjP~ @mJr oJPb jJPo @S~JoL uLVÇ xmtPvw 22Pv KcPx’r dJTJxy xJrJ ßhPv pM≠JkrJiLPhr KmYJr xŒjú TrJr hJKmPf VeKoKZu TPr 14 huL~ ß\JaÇ FKhPT KmhJ~L mZPr jJjJ KmfKTtf TotTJP§r \jq hu S hPur mJAPr @PuJKYf xoJPuJKYf yj hPur TP~T\j ßjfJ S oπLÇ F TJrPe hPur ßnfPrA KZu IxP∂JwÇ ßruSP~ ßVa ßTPuïJKrr WajJ~ @S~JoL uLPVr CkPhÓJ kKrwh xhxq xMrK†f ßxjè¬ KjP\r h¬r yJKrP~ FUj h¬rKmyLj oπLÇ m˜J~ nPr oπLr mJKzPf aJTJ KjP~ pJS~Jr WajJ mqJkT @PuJKYf y~ ßhv\MPzÇ F WajJ xrTJPrr hMjtLKfKmPrJiL TJptâoPTS k´vúKm≠ TPr fMPuÇ k∞J ßxfM AxMqPf hMjtLKfr wzpPπr IKnPpJV oJgJ~ KjP~ ßpJVJPpJVoπLr kh ZJzPf mJiq yj hPur @PrT ßjfJ ‰x~h @mMu ßyJPxjÇ hMjtLKfr IKnPpJPVr TJrPe k∞J ßxfMr nJVq FUj IKjKÁfÇ ßv~JrmJ\Jr ßTPuïJKr, yuoJTtxy KmKnjú Igt ßTPuïJKrr WajJ~ ßmlJÅx o∂mq TPr Kj\ hPuA xoJPuJKYf yj hPur CkPhÓJ kKrwh xhxq IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyfÇ ßjfJPhr KjP~ jJjJ KmfTt @r xJÄVbKjT ˙KmrfJ KjP~ mZr kJr TrPuS @S~JoL uLV ßjfJrJ \JKjP~PZj ßTªsL~ TJCK¿Pur kr jfMj mZPr jfMj ChqPo ÊÀ yPm hu ßVJZJPjJr TJ\Ç @VJoL KjmtJYPjr @PVA ßvw yPm F k´Kâ~JÇ

@PªJuPjr S~Jot@Pkr mZr KmFjKkr dJTJ, 31 KcPx’r - ÊÀaJ C•Ju yPuS KmFjKkr mZr ßvw yP~PZ ˝K˜PfÇ xrTJPrr k´KfmºTfJ ZJzJA KmkMu oJjMPwr IÄvVsyPe VexÄPpJPVr oJiqPo mZr ßvw TPrPZ huKaÇ rJ\iJjLPf KmPrJiL ßjfJ UJPuhJ K\~J S KmnJVL~ vyrèPuJPf hPur vLwt˙JjL~ ßjfJPhr ßjfíPfô ßx TotxNKY kJKuf yP~PZ Knjú FT ßo\JP\Ç È@PªJuj oJPjA ‰jrJ\q'- \joPjr Foj iJreJ kJPæ ßh~Jr ßãP© FaJ k´go CPhqJVÇ fPm xJKmtT IPgt @PªJuPjr S~Jot@PkA ßTPaPZ KmFjKkr 2012Ç oJjmmºj ßgPT Ijvj, VexÄPpJV ßgPT ßrJcoJYt, Im˙Jj iotWa ßgPT yrfJu- xTu TotxNKYA kJuj TPrPZ huKaÇ xrTJPrr hoj ßTRvPur TJrPe mZrmqJkL iJrJmJKyT vJK∂kNet @PªJuj mJrmJr kKref yP~PZ rJ\kPgr ‰jrJP\qÇ kKreKf ßkP~PZ yrfJu, ImPrJPiÇ TUjS f•ôJmiJ~T mqm˙J kMjmtyJu, TUjS KjPUJÅ\ ßjfJr xºJj, TUjS mJ TJrJmKª ßjfJPhr oMKÜr hJKmPfÇ kMPrJ mZrA @PªJuPjr oMUq AxMq KZu f•ôJmiJ~T xrTJrÇ F AxMqPf mJrmJr TPbJr @PªJuPjr ÉoKT S mZPrr k´go KhPT 90 KhPjr @uKaPoaJoS KhP~KZu KmPrJiL huÇ fPm kKrmKftf kKrK˙KfPf YNzJ∂ yJctuJAPj pJ~Kj fJrJÇ KT∂á mZr\MPzA jJjJ WajJ~ KxPua, jJPaJr, KxrJ\V†, mèzJ, rÄkMr, YJÅhkMr, uçLkMrxy KmKnjú ß\uJ~ yrfJu kJuj TPrPZ ˙JjL~ KmFjKkÇ IjqKhPT F mZrA KmPhPv KYKT“xJrf hPur KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJjPT @jMÔJKjTnJPm ÈPhvjJ~T' CkJKiPf nNKwf TPrPZ mèzJ ß\uJ KmFjKkÇ TotL yfqJr k´KfmJPh mZPrr ÊÀPfA yrfJu FPxPZ KmFjKkr frPlÇ KmPrJiLhPur VeKoKZPu KjPwiJùJ \JKr TPr xrTJrÇ 30Pv \JjM~JKr YJÅhkMr S uçLkMPr VeKoKZu TotxNKYPf kMKuv S xrTJKr hPur TotLPhr yJouJ Kjyf y~ 4 KmFjKk TotLÇ k´KfmJPh 31Pv \JjM~JKr uçLkMPr yrfJu TPr KmFjKkÇ 12A oJYt dJTJ~ KZu KmFjKkr kNmtPWJKwf oyJxoJPmvÇ f•ôJmiJ~T xrTJr mqm˙J kMjmtyJPu ßx oyJxoJPmv ßgPT xrTJPrr k´Kf 90 KhPjr @uKaPoaJo ßhj KmPrJiL ßjfJ UJPuhJ K\~JÇ kJvJkJKv xÄxh IKiPmvjS IÄv ßj~ KmPrJiL huÇ fPm xrTJr huL~ FoKkPhr fLptT xoJPuJYjJr oMPU xÄxPh hLWt˙J~L y~Kj KmPrJiLhPur IÄvVsyeÇ F xo~ UJPuhJ K\~Jr KmÀP≠ K\~J IrlJPj\ oJouJ~ YJ\tKva, 21Pv @Vˆ ßVsPjc yJouJ oJouJ~ KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJjxy 30 \Pjr KmYJr ÊÀ S kJKT˜JPjr ßVJP~ªJ xÄ˙J @AFx@A ßgPT KmFjKkr IgtVsyPer xÄmJPh mJyJPx ßoPf SPb xrTJr S KmPrJiL huL~ ßjfJrJÇ 28Pv oJYt ßyJPau „kxL mJÄuJ~ UJPuhJ K\~Jr FTKa IjMÔJj ßTRvPu mº TPr xrTJrÇ xJrJPhPv f•ôJmiJ~T AxMqPf @PªJuj pUj fMPñ fUjA ybJ“ èo TrJ y~ KmFjKkr ßTªsL~ xJÄVbKjT xŒJhT Fo AKu~Jx @uLPTÇ 17A FKk´u rJPf mjJjLr Kj\ mJKzPf ßlrJr kPg oyJUJuL ßgPT VJKzYJuTxy fJPT fMPu KjP~ pJ~ FTKa xv˘ V´∆kÇ krKhjA KZu KmFjKkr ßjfífôJiLj YJrhuL~ ß\Ja xok´xJre IjMÔJjÇ ßxKhj KmFjKkr xPñ @jMÔJKjTnJPm ßTJ~JKuvPj pMÜ y~ FuKcKk, TuqJe

kJKatxy 14Ka \JfL~fJmJhL WrJjJr rJ\QjKfT huÇ ß\Ja xok´xJre IjMÔJj ßgPT AKu~Jx @uLPT KlKrP~ ßh~Jr hJKm \JjJj UJPuhJ K\~JÇ AKu~Jx @uLPT xrTJPrr ßVJP~ªJ xÄ˙J fMPu KjP~ ßVPZ hJKm TPr ßlrf ßh~Jr KfjKhPjr @uKaPoaJo ßh~S KmFjKkÇ fPm @Aj-ví⁄uJ mJKyjLr I˝LTJr S xrTJPrr frPl ßjKfmJYT mÜPmqr kr yrfJPur cJT ßh~ KmPrJiL huÇ FTKhPjr yrfJu mJzPf mJzPf Kfj KhPj KVP~ ßbPTÇ xJrJPhPv WPa mqJkT xÄWwtÇ AKu~JPxr VsJPor mJKz KxPuPar KmvõjJPg Wr ßZPz ßmKrP~ @Px uJPUJ oJjMwÇ oJroMPUJ \jfJr Skr kMKuv èKu ZMzPu Kjyf y~ hM'\jÇ oJouJ y~ yJ\Jr yJ\Jr oJjMPwr KmÀP≠Ç AKu~JxPT ßlrf ßYP~ ßlr 4KhPjr @uKaPoaJo ßh~ KmFjKkÇ ßvPw 29Pv FKk´u ßgPT hM'KhPjr yrfJPu TJmM yP~ kPz ßhvÇ @PªJuj hoJPf 18 hPur IitvfJKiT ßTªsL~ ßjfJr KmÀP≠ xKYmJuP~ TTPau KmP°Jre S k´iJjoπL TJptJuP~r xJoPj VJKzPf IKVúxÄPpJPVr oJouJ ßh~ xrTJrÇ KmPrJiL ß\JPar 78 ßjfJr ßhvfqJPV KjPwiJùJxy hs∆fVKfPf 45 ßjfJr KmÀP≠ YJ\tKva ßh~J y~Ç 17A ßo 33 \j ßTªsL~ ßjfJPT FTPpJPV TJrJVJPr kJbJPjJ y~Ç fUj mJÄuJPhv xlr TrKZPuj oJKTtj krrJÓsoπL KyuJKr KTîjajÇ KfKj KjP\S AKu~Jx AxMqPf TgJ mPuPZj xrTJPrr xPñÇ krKhjA ßjfJPhr oMKÜr hJKmPf FTKhPjr yrfJu cJPT KmFjKkÇ 21Pv ßo AKu~JxPT ßlrf ßh~Jr hJKmPf UJPuhJ K\~Jr ßjfíPfô KmFjKkr VeIjvPj IÄv ßjj k´mLe @Aj\LmL mqJKrˆJr rKlT-Cu yTÇ KT∂á KmPrJiL ß\JPar IitvfJKiT ßTªsL~ ßjfJ TJrJmKª yS~J~ C•¬ @PªJuPj nJaJr aJj kPzÇ xrTJr \JfL~ mJP\a ßWJweJr @PV TP~T mZPrr iJrJmJKyTfJ~ 16 hlJr ZJ~J mJP\a k´˜JmjJ k´TJv TPrj KmPrJiL ßjfJ UJPuhJ K\~JÇ @PªJuj pUj ßlr hJjJ mJÅiPf ÊÀ TPr fUjA KmFjKk ßgPT khfqJV TPrj k´nJmvJuL ßjfJ mqJKrˆJr jJ\oMu ÉhJÇ 11A \Mj KZu KmFjKkr 90 KhPjr @uKaPoaJo ßvPw rJ\iJjLPf KmFjKkr xoJPmvÇ xJrJPhv ßgPT xoJPmvoMUL ßjfJTotLPhr mJiJ ßh~ xrTJrÇ rJ\iJjLoMUL VJKz YuJYPu TzJTKz @PrJkxy k´vJxPjr jJjJ f“krfJ~ xJrJPhv ßgPT TJptf KmKòjú yP~ kPz dJTJÇ fPm @uKaPoaJo ßvPw yJctuJAPjr @PªJuj ßgPT xPr @Px KmFjKkÇ oJxmqJkL èò TotxNKY ßWJweJ TPrj UJPuhJ K\~JÇ 27Pv ßxP¡’r KmPrJiLhPur @PªJuPj jfMj FT mJÅT ßj~Ç SAKhj KhjJ\kMPrr \jxnJ~ k´go ßUJuJPouJnJPm KjmtJYjoMUL mÜmq ßhj KmPrJiL ßjfJ UJPuhJ K\~JÇ ßxKhj KfKj KmFjKkr ßjfíPfô xrTJr Vbj TrPf kJrPu nKmwq“ kKrT·jJr KTZM IÄv k´TJv TPrjÇ jJjJ AxMqPf vJK∂kNet TotxNKY kJuj TrPuS KmFjKk ßjfJr Skr yJouJr WajJ~ 3rJ IPÖJmr ybJ“ TPrA KmFjKk-kMKuv xÄWPwt rePãP© kKref y~ j~JkæjÇ ßxKhjA KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJj S fJr ßZJanJA @rJlJf ryoJj ßTJTJxy 10 \Pjr KmÀP≠ EePUuJKk oJouJ TPr ßxJjJuL mqJÄTÇ 6A IPÖJmr yKmV† ß\uJ xlPr KVP~ UJPuhJ K\~J xrTJPrr hMjtLKfr xoJPuJYjJ TPr

ßhvmJxLPT ÀÅPU hJÅzJPjJr @øJj \JjJjÇ mZPrr ßvPw KhPT TNaQjKfT f“krfJ ß\JrhJr TPr KmFjKkÇ YLjJ TKoCKjˆ kJKatr @oπPe ßxPhv xlr TPrj KmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~JÇ Frkr nJrf xrTJPrr @oπPe ßxPhPv u’J FT xlr ßxPr hPur nJrfjLKf kKrmftPjr AKñf KhP~PZj UJPuhJ K\~JÇ ßTmu KmPrJKifJ j~, mJ˜mfJr KjKrPU xMxŒTtA ßx kKrmftPjr AKñfÇ xlPr fJPT xoJj èÀfô KhP~PZ ãofJxLj TÄPVsx S KmPrJiLhu KmP\KkÇ nJrPfr ßk´KxPc≤, k´iJjoπL, KmPrJiL huL~ ßjfJ S KmPrJiL hPur ßY~JroqJjxy xrTJKr S KmPrJiL hPur FTJKiT vLwt˙JjL~ ßjfJr xPñ ‰mbPT fMPu iPrPZj KÆkãL~ jJjJ xoxqJr TgJÇ IñLTJr TPrPZj KTZM AxMqPf nKmwqPf FTxPñ kgYuJrÇ FojKT @∂\tJKfT \JjtJPu FTKa TuJo KuPU UJPuhJ K\~J ßUJuJxJ TPrPZj fJr nJrfjLKfÇ @PuJKYf F xlr KjP~ jJjJoMUL @PuJYjJr \jì ßh~ rJ\QjKfT oyPuÇ pJ ÈrJ\jLKfPf jJaTL~ ßoJz' @UqJK~f TPr xMvLu xoJ\xy k´VKfvLu rJ\QjKfT vKÜ KmFjKkr rJ\jLKfPf AKfmJYT kKrmftPjr uãe KyPxPm mqJUqJ TPrjÇ nJrf ßgPT KlPr UJPuhJ K\~J ZMPa pJj TémJ\JPrr rJoMPf xKyÄxfJr KvTJr ßmR≠ iotJmu’LPhr TJPZÇ Frkr mKrvJPur \jxnJ~ UJPuhJ K\~J ßhvmJxLr TJPZ @PrTmJr xMPpJV ßYP~ mPuj, xMPpJV ßkPu ßhPvr ßYyJrJ kJPæ ßhPmjÇ KT∂á krKhjA @~Tr lJÅKTr IKnPpJPV ßTJPTJr KmÀP≠ KmYJr TJptâo ÊÀ TPr xrTJrÇ ßxA xPñ hMhT KxñJkMr ßgPT ßTJPTJr kJYJrTíf Igt ßlrf @jJr ßWJweJ ßh~Ç FPf kKrK˙Kf ßlr KTZMaJ C•¬ y~Ç KT∂á 28Pv jPn’r dJTJ xoJPmPv yJct uJAPjr kKrmPft ßlr oJxmqJkL vJK∂kNet TotxNKY ßWJweJ TPrj UJPuhJ K\~JÇ f•ôJmiJ~T AxMqPf mZPrr ßvwk´JP∂ KmFjKkr rJ\kg ImPrJi TotxNKYPf \jfJr IÄvVsye KZu ßYJPU kzJr oPfJÇ ImPrJi TotxNKYPf kMKuv S xrTJKr hPur TotLPhr yJouJ~ 4 KmPrJiL TotL yfqJr k´KfmJPh FTKhj kNetKhmx S oyJxKYPmr oMKÜr hJKmPf IitKhmx yrfJu TPrPZ KmFjKkÇ fPm ßx TotxNKYPT ßTªs TPr ‰jrJP\qr WajJ~ ßlr KmFjKkr nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ @uoVLrxy KmFjKkr FTJKiT ßTªsL~ ßjfJr KmÀP≠ oJouJ hJP~r TPr xrTJrÇ Ko\tJ @uoVLrPT ßVs¬Jr TPr TJrJVJPr kJbJPjJ y~Ç huL~ TJptJuP~ ImÀ≠ TPr rJUJ y~ h¬Prr hJK~fôk´J¬ pMVì oyJxKYm Kr\nL @yPohPTÇ 19Pv KcPx’r KmFjKk oMKÜPpJ≠J xÄmitjJ S xoJPmPvr @P~J\j TrPu k´KfmºTfJ xíKÓ TPr oMKÜPpJ≠J ßTªsL~ ToJ¥ TJCK¿uÇ \JoJ~JPfr IÄvVsye KjP~ @kK• fMPu oMKÜPpJ≠JPhr IÄvVsye ßgPT Kmrf gJTPf KYKb ßh~Ç fPm \JoJ~JfPT hJS~Jf jJ ßh~Jr TgJ k´TJv TPr jJjJ jJaTL~fJr oiq KhP~ oMKÜPpJ≠JPhr xÄmitjJ ßh~ KmFjKkÇ mZPrr ÊÀ yP~KZu yrfJPur oPfJ \jhMPntJV xíKÓTJrL @PªJuPjr oiqKhP~Ç @r mZr ßvw yP~PZ VexÄPpJPVr oPfJ \jxŒíÜfJoNuT TotxNKYr oiq KhP~Ç ßUJh KmPrJiL ßjfJ UJPuhJ K\~Jr ßjfíPfô S IÄvVsyPe 26Pv KcPx’r rJ\iJjLxy xJrJPhPv VexÄPpJV TPrPZ KmFjKkÇ


SURMA m 4 - 10 January 2013

IK˜Pfôr uzJAP~ \JoJ~JPfr mZr kJr

dJTJ, 31 KcPx’r - rJ\QjKfT IK˜fô rãJr uzJA TPrA mZr kJr TPrPZ \JoJ~JPf AxuJoLÇ FT mZPrr ßmKv xo~ iPr fJPhr ßTªsL~ TJptJu~ mºÇ hlJ~ hlJ~ vf vf ßjfJ-TotLPT ßVs¬JrÇ k´TJvq xnJxoJPmPvr Skr IKuKUf KjPwiJùJxy jJjJ k´KfTNufJ~ F mZr fLms IK˜Pfôr xïPa kPz iotKnK•T huKaÇ ÊiM fJA j~- KmKnjú xo~ ßYJrPVJ¬J yJouJ, ^KaTJ KoKZu xoJPmPv TPr xKâ~ yS~Jr ßYÓJ TPr rJ\QjKfTnJPm KjKw≠ yS~Jr ^MÅKTr oMPUS kPz ßmv T'mJrÇ pM≠JkrJixy KmKnjú WajJ~ hPur k´J~ c\j UJPjT vLwt ßjfJ @aTÇ nJrk´J¬ @oLrxy k´go S KÆfL~ xJKrr k´J~ xm ßjfJ @®PVJkPjÇ F Im˙J~ ßjfífô vNjqfJ~ rJ\QjKfT FmÄ k´vJxKjT WJf-k´KfWJPfr

oPiqA mZr\MPz WMrkJT UJ~ 18 huL~ ß\JPar vKrT huKaÇ È71 xJPu ˝JiLjfJ pMP≠ Knjúof ßkJwe TPrKZu \JoJ~JfÇ ßhv ˝JiLj yS~Jr kr 1977 xJPu k´TJvq rJ\jLKfPf xKâ~ y~ fJrJÇ fPm F hLWt xoP~ 2012 xJPur oPfJ Foj TKbj xïPar oMPU kzPf ßhUJ pJ~Kj fJPhrÇ jmo \JfL~ xÄxh KjmtJYPj ßvJYjL~ krJ\P~r kr FPTr kr FT xïPar TmPu kPz \JoJ~JfÇ fPm FmJr pM≠JkrJi AxMqPf xmPYP~ ßmKv ßTJebJxJ yP~ kPz fJrJÇ hPur @oLr oJSuJjJ oKfCr ryoJj Kj\JoL, xJPmT @oLr IiqJkT ßVJuJo @po, jJP~Pm @oLr oJSuJjJ ßhuJS~Jr ßyJxJAj xJBhL, ßxPâaJKr ß\jJPru @uL @yxJj ßoJyJÿh oM\JKyh, k´nJmvJuL ßjfJ oLr TJPxo @uL ßoJyJÿh TJoJÀöJoJj, F Ka Fo @\yJÀu AxuJo, @mhMu TJPhr ßoJuäJ pM≠JkrJi oJouJ~ KmYJPrr oMPUJoMKUÇ FZJzJ kMKuPvr Skr yJouJ, kMKuPvr TJP\ mJiJ ßh~Jxy Ijq FTJKiT oJouJ~ hPur k´go xJKrr ßjfJ IiqJkT fJxjLo @uo, Ko~J ßVJuJo krS~Jr TJrJVJPrÇ F irPjr oJouJ~ ßlrJr yP~ @PZj nJrk´J¬ @oLr oTmMu @yoJh, xhq nJrk´J¬ ßxPâaJKr ß\jJPru oJSuJjJ rKlTMr AxuJo UJj, xyTJrL ßxPâaJKr ß\jJPru IiqJkT oMK\mMr ryoJj, dJTJ oyJjVr ßjfJ F FAY Fo yJKohMr ryoJj @pJh FoKk, oJSuJjJ @mhMu yJKuo, jMÀu AxuJo mMumMuxy k´go S KÆfL~ xJKrr xm ßjfJÇ TJrJVJPr @aT @PZj ß\uJ-CkP\uJ kptJP~r \JoJ~Jf KvKmPrr kJÅY yJ\JPrr ßmKv ßjfJ-TotLÇ F kptJP~ YuKf KcPx’Prr oPiqA oJjmfJKmPrJiL IkrJPir IKnPpJPV @aT oJSuJjJ ßhuJS~Jr ßyJxJAj xJBhLxy FTJKiT vLwt ßjfJr oJouJr YNzJ∂ rJ~ ßWJweJr ÆJrk´JP∂ CkjLf y~Ç SA rJP~r luJlu KjP~ KjP~ CPÆV-CP•\jJ ZKzP~ kPz \JoJ~Jf-KvKmPrr xmt˜PrÇ vLwt ßjfJPhr oMKÜ hJKm KjP~ rJ\iJjLr mJ~fMu ßoJTJrro \JfL~ oxK\Phr C•r ßVPa 3rJ KcPx’r k´TJvq xoJPmPvr ßWJweJ ßh~ fJrJÇ KT∂á kMKuPvr mJiJ~ xoJPmv k§ yP~ ßVPu kr Khj FTTnJPm yrfJu kJuj TPr \JoJ~JfÇ mftoJj xrTJPrr ßo~JhTJPu k´gomJPrr oPfJ yrfJu kJuPjr kr @mJrS Yro TsqJTcJCPjr

UmrJUmr 11

TmPu kPz \JoJ~JfÇ rJ\iJjLxy ßhv\MPz ÊÀ y~ \JoJ~Jf-KvKmr ßVs¬Jr IKnpJjÇ IkrKhPT ßYJrJè¬J yJouJ, KmK㬠KoKZu-xoJPmv TPr huL~ TotLPhr oPjJmu iPr rJUJr ßYÓJ TPr fJrJÇ KT∂á 21Pv KcPx’r dJTJ oyJjVr ßVJP~ªJ kMKuv ßTRvPu FTxPñ k´J~ Iitvf KvKmr ßjfJPT ßVs¬Jr TrPu xïPar ßmJ^J nJKr yP~ pJ~ \JoJ~JPfrÇ oyJjVr KvKmPrr k´go xJKrr Fxm ßjfJ ßVs¬JPrr \JoJ~JPfr YuoJj @PªJuPj YronJPm iJÑJ uJPVÇ fPm \JoJ~JPfr nJrk´J¬ ßxPâaJKr ß\jJPru oJSuJjJ rKlTMu AxuJo UJj ßjfJTotLPhr ßVs¬JPr @PªJuj @rS ßmVmJj yPm mPu hJKm TPrjÇ KfKj mPuj, xrTJr KmPrJiL hPur @PªJuj hoj TrJr \jqA ZJ©KvKmPrr ßjfJ-TotLPhr IjqJ~nJPm ßVs¬Jr TPr IfqJYJr-KjptJfj YJuJPòÇ rJ\QjKfT k´KfkãPT rJ\QjKfTnJPm ßoJTJKmuJ TrJr kKrmPft xrTJr \MuMo-KjptJfj S KjkLzPjr kg ßmPZ KjP~PZÇ lqJKxmJhL TJ~hJ~ KmPrJiL hPur ßjfJ-TotLPhr Skr IfqJYJr-KjptJfj YJKuP~ IfLPf ßpoj ßTJj xrTJr ßryJA kJ~Kj, ßfoKj oyJP\Ja xrTJrS ßryJA kJPm jJÇ \JoJ~JPfr rJ\QjKfT TotxNKY kJuPjr YJKuTJ vKÜ KvKmr xok´Kf ßhPvr KmKnjú FuJTJ~ kMKuPvr Skr ßmv T'Ka yJouJr WajJ~ mqJkTnJPm xoJPuJKYf y~Ç FPf \JoJ~Jf-KvKmr KjKwP≠r hJKmPf xrTJr xogtT rJ\QjKfT huèPuJ oJPb o~hJPj ßxJóJr y~Ç FT kptJP~ iotL~ rJ\jLKf KjKwP≠r hJKmPf 18A KcPx’r xrTJPrr ßjkgq xyPpJKVfJ~ yrfJu kJuj TPr KxKkKmxy mJo rJ\QjKfT huèPuJÇ FTAnJPm \JoJ~JPfr xogtPj AxuJokK∫ 12 hu 20Pv KcPx’r mJo huèPuJr TJC≤Jr yrfJu kJuj TPrÇ fPm FA hMA KmkrLf rJ\QjKfT iJrJr kJæJkJKæ TotxNKY \JfL~ rJ\jLKfPf ßfoj k´nJm ßluPf kJPrKjÇ FrkrS \JoJ~JfKmPrJiL f“krfJr iJrmJKyTfJ ImqJyf @PZÇ pM≠JkrJPir KmYJr hs∆f ßvw TrJr hJKmPf @S~JoL uLVxy 14 hu 22Pv KcPx’r rJ\iJjLPf VeKoKZu TPrÇ pM≠JkrJPir KmYJPrr rJ~ TJptTr jJ yS~J kpt∂ fJrJ oJPb gJTJr vkg ßj~Ç xm KoKuP~ Yro ‰mKrfJr oPiq mZr ßTPaPZ \JoJ~JPfrÇ

rJokMrJ~ kMKuPvr mJiJ jJ ßkPu yrfJPu pJPm jJ KmFjKk xPñ \JoJPfr xÄWwt, @aT 8

dJTJ, 2 \JjM~JKr - rJ\iJjLr rJokMrJ FuJTJ~ VfTJu mMimJr KmTJPu kMKuPvr xPñ \JoJf-KvKmPrr mqJkT xÄWPwtr WajJ WPaPZÇ pM≠JkrJPi IKnpMÜ ßjfJPhr oMKÜr hJKmPf \JoJf-KvKmPrr ßjfJTotLrJ KoKZu TrPf KVP~ kMKuPvr xPñ xÄWPwt \KzP~ kPzÇ F xo~ CnP~r oPiq iJS~J-kJæJ iJS~Jr WajJ WPaÇ kKrK˙Kf Kj~πPe @jPf kMKuv mqJkT uJKbYJ\t, Ka~Jr ßvu, rJmJr mMPua S vaVJPjr èKu ßZJPzÇ F xo~ kMPrJ FuJTJ rePãP© kKref y~Ç kMKuPvr Ka~Jr ßvu, rJmJr mMPua S vaVJPjr èKuPf k´J~ 35 \j ßjfJTotL @yf yP~PZ mPu hJKm TPrPZj \JoJf ßjfJrJÇ @yfPhr oPiq dJTJ oyJjVr \JoJPfr ßxPâaJKr jMÀu AxuJo mMumMuS rP~PZjÇ WajJ˙u ßgPT kMKuv 8 \jPT @aT TPrPZÇ k´fqãhvtLrJ \JjJj, KmTJu xJPz 4aJr KhPT rJokMrJ KaKn nmPjr xJoPj ßgPT \JoJf-KvKmPrr TP~Tv ßjfJTotL KoKZu ßmr TPrÇ KoKZuKa TÅJYJmJ\JPrr KhPT pJS~Jr kPg FPf ßpJV ßh~ @vkJPvr KmKnjú VKuPf @PV ßgPTA Im˙Jj ßj~J @PrJ TP~Tv ßjfJTotLÇ kMKuv WajJ˙Pu FPx KoKZPur ßkZj ßgPT iJS~J TPrÇ kMKuPvr iJS~J ßUP~S ßjfJTotLrJ KoKZu mº jJ TrPu kMKuv k´gPo Ka~Jr VqJx ZMPz fJPhr Z©nñ TrJr ßYÓJ TPrÇ F xo~ \JoJfKvKmrTotLrJ @vkJPvr VKuPf Im˙Jj KjP~ kMKuPvr Skr AakJaPTu KjPãk TrPf gJPTÇ kMKuv F xo~ rJmJr mMPua S vaVJPjr èKu ßZJPzÇ @iJ WµJ iPr YuJ F xÄWPwtr xo~ kMPrJ FuJTJ~ pJj YuJYu mº yP~ pJ~Ç KUuVÅJS ß\JPjr xyTJrL kMKuv TKovjJr xJAlár ryoJj xJÄmJKhTPhr \JjJj, KmTJu xJPz 4aJr KhPT \JoJf-KvKmPrr ßjfJTotLrJ rJokMrJ mJ\Jr ßgPT ybJ“ KoKZu ßmr TPr kMKuPvr Skr AakJaPTu KjPãk ÊÀ TPrÇ kMKuv F xo~ Ka~Jr ßvu S rJmJr mMPua KjPãk TPr fJPhr Z©nñ TPr ßh~Ç KvKmrTotLrJ F xo~ kMKuvPT uãq TPr TP~TKa TTPaPur KmP°Jre WaJ~Ç WajJ˙u ßgPT kMKuv 8 \jPT @aT TPrPZ mPu \JjJj KfKjÇ FKhPT xÄWwt YuJTJPu kMKuv ßoJa IitvfJKiT rJC¥ Ka~Jr VqJx S vfJKiT rJC¥ rJmJr mMPua KjPãk TPr mPu \JKjP~PZ kMKuPvr FTKa xN©Ç dJTJ oyJjVr \JoJPfr xyTJrL ßxPâaJKr vKlTáu AxuJo oJxMh xJÄmJKhTPhr \JjJj, KoKZu TrJr xo~ jMÀu AxuJo mMumMuxy I∂f 35 \j TotL vaVJPjr èKuPf @yf yP~PZjÇ KoKZPu CkK˙f KZPuj KvKmPrr xJPmT xnJkKf lUÀK¨j oJKjT, KvKmPrr k´YJr xŒJhT @mM xJPuy ßoJyJÿh A~JKy~J, h¬r xŒJhT @KfTár ryoJj, xJKyfq xŒJhT Kj\JoMu yT jJAo k´oMUÇ k´YJr xŒJhT ßoJyJÿh A~JKy~J mPuj, @orJ kNmtPWJKwf TotxNKY IjMpJ~L KoKZu TrPf YJAPu kMKuv xŒNet KmjJ CxTJKjPf @oJPhr KoKZPu mJiJ ßh~Ç kMKuv Ka~Jr ßvu, rJmJr mMPua S vaVJPjr èKu ZMPz @oJPhr IitvfJKiT ßjfJTotLPT @yf TPrÇ

dJTJ, 1 \JjM~JKr - \jhMPntJV To yPm FmÄ \jxogtj kJS~J pJPm-Foj \jxŒíÜ TotxNKY KjP~ xrTJPrr ßvw mZPr f•ôJmiJ~T xrTJPrr hJKm @hJP~r YNzJ∂ @PªJuPj ßpPf YJ~ KmFjKkÇ F ßãP© mJiq jJ yPu yrfJPur oPfJ TotxNKY kKryJr TrJr nJmjJS @PZ huKarÇ KmFjKkr jLKfKjitJreL kptJP~r ßjfJrJ oPj TPrj, ßrJcoJYt, k´fLTL Ve-Ijvj, Im˙Jj iotWa, oJjmmºj, rJ\kg ImPrJi, VexÄPpJV, VeKoKZu S VeKmPãJPnr oPfJ \jxŒíÜ TotxNKYPf nJPuJ xJzJ ßkP~KZPuj fJÅrJÇ xrTJPrr frl ßgPT ßTJPjJ rTo mJiJr xíKÓ TrJ jJ yPu TP~T KhPjr yrfJPur ßYP~ jJVKrTPhr oPj jJzJ ßhS~Jr \jq \jxŒíÜ FTKa TotxNKYA IPjT ßmKv TJptTrÇ KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj mPuj, ÈKmVf YJr mZPr @orJ \jxŒíÜfJPT k´JiJjq KhP~KZÇ fJr luS ßkP~KZÇ xJoPjS \jhMPntJV To y~, Foj TotxNKY ßhS~J yPmÇ Fr krS xrTJr pKh hJKmr mqJkJPr TetkJf jJ TPr, fJyPu TPbJr ßgPT TPbJr TotxNKYPf pJmÇ' KmFjKkr xN©èPuJ \JjJ~, rJ\kPgr TKbj

TotxNKYr mqJkJPr KmFjKkr vLwt ßjfífôS ßmv x\JV rP~PZjÇ TJre, F irPjr TotxNKYr xMPpJPV ßWJuJPa kKrK˙Kfr xíKÓ TPr ßTJPjJ IVefJKπT vKÜ xMPpJV KjPf kJPr mPu @vïJ fJÅPhrÇ fJA xrTJPrr @Yre S rJ\QjKfT kKrK˙Kf KmPmYjJ~ KjP~ TotxNKY ßhPm k´iJj KmPrJiL huÇ hPur ˙J~L TKoKar xhxq VP~võr Yªs rJ~ mPuj, ÈoJb UJKu gJTPu fífL~, YfMgt-jJjJ vKÜ xMPpJV KjPf kJPrÇ FmJr @orJ kJyJrJ~ @KZÇ' xrTJPrr @YrPer KmwP~ mqJUqJ \JjPf YJAPu huKar FTJKiT xN© \JjJ~, KmFjKk oPj TrPZ, huL~ xrTJPrr IiLj KjmtJYj TrJr mqJkJPr ãofJxLj hu @S~JoL uLV FUPjJ IauÇ Fr \jq UJPuhJ K\~J S fJPrT ryoJjPT @VJoL KjmtJYj ßgPT hNPr rJUJr ßTRvu KjP~ FPVJPò xrTJrÇ F ßãP© YuoJj hM j t L Kfr oJouJ~ xJ\J ßhS~Jr oJiqPo fJ TrJ yPf kJPr mPu @vïJ KmFjKkr ßjfJPhrÇ ßxA KmPmYjJ~ ßlmsM~JKr-oJPYt mz irPjr @PªJuj VPz ßfJuJr kKrT·jJS @PZ KmFjKkrÇ xN©èPuJ FS muPZ, Fr xPñ pMÜ @PZ oJjmfJKmPrJiL IkrJPir IKnPpJPV @aT

\JoJ~JPf AxuJoLr TP~T ßjfJr KmYJPrr rJP~r Kmw~KaSÇ huKar jJP~Pm @Kor ßhuJS~Jr ßyJxJAj xJBhLr oJouJr pMKÜfTt ßvPw rJ~ ßWJweJr IPkãJ~ @PZÇ hPur xJPmT ßjfJ @mMu TJuJo @pJPhr oJouJr pMKÜ-fTtS ßvwÇ @r @mhMu TJPhr ßoJuäJ S ßVJuJo @pPor KmYJrTJ\ k´ J ~ ßvw kpt J P~Ç fJA oJPYt r @PV ßpPTJPjJ oNPuq k´KfmJh \JjJPjJr k´˜MKf KjPò \JoJ~JfÇ KmFjKkr ˙J~L TKoKar @PrT xhxq Fo ßT @PjJ~Jr mPuj, ÈF mZPrr ÊÀ ßgPT @P˜ @P˜ TPbJr @PªJuPjr KhPT pJPm KmFjKkÇ \JjM~JKr oJPx krLãJ, Kmvõ A\PfoJr TJrPe TotxNKY To gJTPmÇ fPm ßlms M ~ JKr-oJYt ßgPT ÊÀ yPm YN z J∂ @PªJujÇ' KmFjKkr vLwt kptJP~r ßjfJPhr oNuqJ~j yPò, f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj KjmtJYjFA hJKmPf KmFjKk \jof VzPf xogt yP~PZÇ xm ßvs e L-PkvJr oJjM w FUj KjhtuL~ xrTJPrr KmwP~ GTofq ßkJwe TrPZÇ fJA fJÅrJ oPj TPrj, F hJKm IVsJyq TPr xrTJr UMm ßmKv hNr ßpPf kJrPm jJÇ

xoJPmPv hMhT ßY~JroqJj : hMjtLKfmJ\Phr ßnJa jJ ßhS~Jr @øJj dJTJ, 1 \JjM~JKr - @VJoL \JfL~ xÄxh KjmtJYPj hMjtLKfmJ\ rJ\jLKfKmhPhr ßnJa jJ ßhS~Jr \jq \jVPer k´Kf @øJj \JKjP~PZj hMjtLKf hoj TKovPjr (hMhT) ßY~JroqJj ßVJuJo ryoJjÇ KfKj mPuj, \jVePT ßU~Ju rJUPf yPm hMjtLKfmJ\ rJ\jLKfPTrJ ßpj ßnJPa KjmtJKYf yP~ ãofJr oxjPh mxPf jJ kJPrjÇ Vf ßxJomJr @∂\tJKfT hMjtLKfKmPrJiL Khmx CkuPã @P~JK\f ßvJnJpJ©J S oJjmmºj ßvPw hMhT TJptJuP~ @P~JK\f FT xoJPmPv hMhT ßY~JroqJj Fxm TgJ mPujÇ KhmxKa KZu Vf 9 KcPx’rÇ KT∂á fUj rJ\QjKfT IK˙rfJ gJTJ~ hMhT ßxJomJr KhmxKa kJuj TPrÇ PVJuJo ryoJj mPuj, ßpxm rJ\jLKfKmh hMjtLKfkrJ~e fJÅPhr fqJV TÀj, k´Kfyf TÀjÇ \jfJr vKÜ KhP~ hMjtLKf k´KfPrJi TrPf yPmÇ hMjtLKfmJ\Phr KmÀP≠ hs∆f @AKj mqm˙J KjPf KmYJrTPhr TPbJr yS~Jr IjMPrJi \JKjP~ hMhT ßY~JroqJj mPuj, hMjtLKfr KmYJrk´Kâ~J hs∆ffJr xPñ xŒjú yS~J hrTJrÇ k´KfmZr pKh I∂f 100 hMjtLKfmJ\ ß\Pu pJj, fJyPu hMjtLKf IPjTJÄPv ToPmÇ KfKj @rS mPuj, hMjtLKfmJ\Phr CkpMÜ \J~VJ yPò jJK\oCK¨j ßrJc (PTªsL~ ß\uUJjJ)Ç xPmtJó FT mZPrr oPiqA hMjtLKfr oJouJr KmYJr xŒjú TrPf KmYJrTPhr k´Kf @øJj \JjJj KfKjÇ KhPjr ÊÀPf hMhT TJptJu~ ßgPT @∂\tJKfT hMjtLKfKmPrJiL KhmPxr ßvJnJpJ©J ßmr y~Ç FKa TJTrJAu, Km\~jVr S kMrJjJ k j yP~ \JfL~ ßk´xTîJPmr xJoPj pJ~Ç ßxUJPj 15 KoKja oJjmmºj ßvPw

kMjrJ~ ßxèjmJKVYJr hMhPTr TJptJuP~ @Px ßvJnJpJ©JÇ FPf IÄv ßjS~J fgq oπeJuP~r VePpJVJPpJV IKih¬Prr Kv·LrJ asJPT TPr hMjtLKfKmPrJiL VexÄVLf kKrPmvj TPrjÇ asJPT FTKa k´fLTL ß\uUJjJ~ nPr rJUJ y~ FT\j k´fLTL hMjtLKfmJ\PTÇ PvJnJpJ©J~ hMhPTr ßY~JroqJj ßVJuJo ryoJj FmÄ hMA TKovjJr ßoJ. mKhCöJoJj, ßoJ. xJyJmMK¨jxy xÄ˙Jr TotTftJ-TotYJrLrJ IÄv ßjjÇ


12 UmrJUmr

4 - 10 January 2013 m SURMA

Ka@AKmr UJjJ \Krk: ÈPxmJ UJPfr FT mZPrr lMumJzLPf hMjtLKfr aJTJ KhP~ k∞J ßxfM ‰fKr x÷m' UKjKmPrJiLPhr

dJTJ, 29 KcPx’r - ßxmJ UJPf 1 mZPr hMjtLKf yP~PZ 21 yJ\Jr 955 ßTJKa 60 uJU aJTJÇ pJ 2011-2012 IgtmZPrr \JfL~ mJP\Par 13 hvKoT 6 nJVÇ K\KcKkr KyPxPm fJ 2 hvKoT 4 nJVÇ aJTJr IÄPT F hMjtLKf 2010 xJPur fMujJ~ KÆèeÇ fPm Ka@AKm \JKjP~PZ, 13Ka xMKjKhtÓ ßxmJUJPfr hMjtLKfr xJKmtT kKrK˙Kf 2010 xJPu KZu 84 hvKoT 2 vfJÄvÇ FmJr ysJx ßkP~ fJ yP~PZ 55 hvKoT 8 vfJÄvÇ ßxmJ UJfèPuJr oPiq FmJr xmPYP~ ßmKv hMjtLKf yP~PZ vso IKnmJxj UJPfÇ F UJPf vfTrJ 77 nJV hMjtLKf yP~PZÇ Fr kPrA rP~PZ @Ajví⁄uJ rãJTrL mJKyjLÇ @Ajví⁄uJ rãJ xÄ˙JèPuJPf 75 hvKoT 8 nJV hMjtLKf yP~PZÇ Fr kPrA ßpxm UJf rP~PZ ßxxPmr oPiq rP~PZ- nNKo k´vJxj, KmYJr mqm˙J, ˝J˙q, KvãJ, ˙JjL~ xrTJr k´KfÔJj, TíKw, KmhMq“, Tr S Ê‹, mqJÄKTÄ, mLoJ, FjK\S FmÄ IjqJjq UJfÇ ÊâmJr xTJPu rJ\iJjLr KxrcJk KoujJ~fPj asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJu mJÄuJPhv (Ka@AKm) \JfL~ UJjJ \Krk 2012 Fr lu k´TJv TPr FT xÄmJh xPÿuPj Fxm fgq \JjJjÇ xÄmJh xPÿuPj muJ yP~PZ- \KrkTíf mZPr CPuäUPpJVqyJPr TPoPZ ßxmJ V´yLfJr yJrÇ ßTmu ßxmJ UJPfr FT mZPrr hMjtLKfr aJTJ KhPpA k∞J ßxfM ‰fKr x÷mÇ FZJzJ WMw ßh~Jr k´mefJ @vïJ\jT yJPr ßmPzPZ mPu \JjJPjJ yP~PZÇ 2012 xJPur \JfL~ UJjJ \Krk IjMpJ~L- vso IKnmJxj FmÄ @Ajví⁄uJ rãJTJrL xÄ˙J ZJzJS nNKo k´vJxj UJPf 59 nJV, KmYJKrT ßxmJ UJPf 57 hvKoT 1 nJV hMjtLKf yPòÇ ˝J˙qUJPf 40 hvKoT 2, KvãJUJPf 40 hvKoT 1 FmÄ ˙JjL~ xrTJr k´KfÔJPjr ßãP© hMjtLKfr KvTJr yS~Jr yJr 30 hvKoT 9 nJVÇ TíKwPf 20 hvKoT 4, KmhMq“-UJPf 18 hvKoT 3,

Tr S Ê‹ UJPf 16 hvKoT 8, mqJKTÄ ßxmJ~ 7 hvKoT 1, mLoJ UJPf 6, FjK\S UJPf 5 FmÄ IjqJjq ßãP© (Km@rKaF, S~JxJ, kJxPkJat, KmKaKxFu, cJT S KjP~JV, mhKu, kPhJjúKf) hMjtLKfr KvTJr yS~Jr yJr 41 hvKoT 1 nJVÇ xÄmJh xPÿuPj xJÄmJKhTPhr KmKnjú k´Pvúr C•r ßhj Ka@AKm asJKˆ ßmJPctr ßY~JrkJrxj FcPnJPTa xMufJjJ TJoJu FmÄ KjmtJyL kKrYJuT AlPfUJÀöJoJjÇ VPmweJ k´KfPmhj kJb TPrj xÄ˙JKar kKrYJuT rKlTMu yJxJj FmÄ KxKj~r ßk´JV´Jo oqJPj\Jr vJy\JhJ @TrJoÇ xÄmJh xPÿuPj \JjJPjJ yP~PZ- xJKmtTnJPm ßhPvr 63 hvKoT 7 nJV ßxmJV´yeTJrL ßTJj jJ ßTJjnJPm hMjtLKfr KvTJr yPòjÇ muJ yP~PZ- ßxmJ V´yPer xo~ mJÄuJPhPvr 53 hvKoT 3 nJV UJjJPT (FTT kKrmJr) ßTJj jJ ßTJj UJPf Kj~omKyntNf Igt KhPf yP~PZÇ Fr Vz 13 yJ\Jr 84 aJTJÇ \KrkTíf xm UJjJr \jq Kj~o-mKyntNf F IPgtr Vz 6 yJ\Jr 900 aJTJÇ FcPnJPTa xMufJjJ TJoJu mPuj, pUj ßxmJ V´yPer yJr CPuäUPpJVq yJPr To y~ fUj FKa k´fL~oJj y~ ßp, @oJPhr k´KfÔJjèPuJ FUjS pPgÔ oJ©J~ ßxmJoMUL S vKÜvJuL yP~ SPbKjÇ Fr lPu \jxJiJrPer oPiq k´KfÔJj xŒPTt ßjKfmJYT iJreJ ‰fKr y~Ç fJrJ jJjJ KmT· CkJP~ ßxmJ KjPf KVP~ hMjtLKfr KvTJr yjÇ FPf oJjmJKiTJr uK–Wf y~Ç ãofJr IkmqmyJPrr xMPpJV ‰fKr y~Ç pJ oNuf xMvJxjPT mJiJV´˜ TPrÇ AlPfUJÀ@oj mPuj, 2010 Fr \JfL~ UJjJ \KrPkr xPñ 2012 xJPur fMujJoNuT KYP©r KmPväwPe ßhUJ pJ~- @Ajví⁄uJ rãJTJrL xÄ˙J, nNKo k´vJxj, KmYJKrT ßxmJ, TíKw, KmhMq“, Tr S Ê‹, KvãJ, mqJÄKTÄ, mLoJ FmÄ FjK\S UJPf @PVr fMujJ~ hMjtLKfr yJr ToPuS @Ajví⁄uJ

rãJTJrL xÄ˙J, nNKo k´vJxj, KmYJKrT ßxmJ, ˝J˙q, KvãJ S ˙JjL~ xrTJr k´KfÔJPjr oPfJ UJPf hMjtLKfr lPu oJjMw y~rJKjr KvTJr yPò xmPYP~ ßmKvÇ ˝J˙qUJPf 2010 xJPu hMjtLKf KZu 33 hvKoT 2 vfJÄvÇ FmJr fJ ßgPT ßmPz 40 hvKoT 2 nJV yP~PZÇ IjqJjq ßãP© 2010 xJPr hMjtLKf KZu 34 hvKoT 1 nJVÇ FmJr hMjtLKf ßmPz hJÅKzP~PZ 54 hvKoT 9 nJVÇ VPmweJ k´KfPmhPj muJ yP~PZ, ßnRPVJKuT Im˙JjPnPh hMjtLKfr oJ©J V´JoJûPu ßmKvÇ Kjoú @P~r \jPVJÔLr \jq hMjtLKfr k´nJm fMujJoNuTnJPm ßmKv (PoJa mqP~r 5 hvKoT 5 nJV)Ç ijLPhr \Pjq fJ fMujJoNuT To ( ßoJa mqP~r 1 hvKoT 3 nJV)Ç hMjtLKfr TJrPe KmkMu ãKfr ßmJ^J @PkKãT IPgt hKrhs \jVPer SkPrA ßmKvÇ hMjtLKfr mqJkTfJ ßrJPi VPmweJ k´KfPmhPj ßmvKTZM xMkJKrv mJ˜mJ~Pjr hJKm \JjJPjJ yP~PZÇ FxPmr oPiq rP~PZ- fgq k´pMKÜr mqmyJr míK≠, k´PeJhjJ k´hJj, hMjtLKfr KmÀP≠ khPãk V´ye S hãfJ míK≠, fgq IKiTJr @Aj 2009 S fgq k´TJvTJrLr xMrãJ @Aj 2011 Fr TJptTr mJ˜mJ~j, ˝JiLj S vKÜvJuL hMhT Vbj, hMjtLKfr KmÀP≠ \JfL~ xÄxh S oπeJuP~r fhJrKT míK≠, \JKfxÄW hMjtLKfKmPrJiL xjh mJ˜mJ~j, jJVKrT xoJ\ k´KfÔJj S VeoJiqPor nNKoTJ míK≠ AfqJKhÇ xÄmJh xPÿuPj \JjJPjJ yP~PZ- mJÄuJPhv kKrxÄUqJj mMqPrJ (KmKmFx)-Fr AK≤PV´Pac oJKækJrkJx xqJKŒÄ k≠Kf mqmyJr TPr F \KrkKa kKrYJKuf yP~PZÇ V´JoLe FuJTJ~ 60 nJV FmÄ vyr FuJTJ~ 40 nJV joMjJ iPr KmKnjú ˜Pr UJjJ KjmtJYj TrJ yP~PZÇ \KrkTíf UJjJr xÄUqJ 7906 KaÇ fJr oPiq ACKj~j kptJP~ 4 yJ\Jr 624Ka, ßkRrxnJ kptJP~ 1 yJ\Jr 981Ka FmÄ ßˆKaxKaTqJu ßoPasJkKuaj FuJTJr (FxFoF) UJjJ KZu 1 yJ\Jr 301KaÇ UJjJ\KrPk fgqhJfJr oPiq UJjJk´iJj 66 hvKoT 3 nJV, kKrmJPrr IjqJjq xhxq 33 hvKoT7 nJV, 35 hvKoT 8 nJV jJrL FmÄ 64 hvKoT 2 nJV KZu kMÀwÇ CPuäUq, 1997 xJu ßgPT Ka@AKm F kpt∂ 6Ka UJjJ \Krk kKrYJujJ TPrPZÇ 2012 xJPur \KrPk ßxmJ ßj~Jr xo~TJu 2011 xJPur ßo ßgPT 2012 xJPur FKk´u kpt∂Ç fgq xÄVíyLf yP~PZ 2012 xJPur 15A ßo ßgPT 4bJ \MuJA kpt∂Ç \KrPkr ‰mùJKjT oJj KjKÁfTP· TPbJr k´vJxKjT khPãPkr kJvJkJKv Z~\j \JfL~@∂\tJKfT UqJKfxŒjú KmPvwPùr FTKa hPur xyJ~fJ S krJovt V´ye TrJ yP~PZ mPu xÄmJh xPÿuPj \JjJPjJ yP~PZÇ

KmPãJn, uJKbKoKZu

dJTJ, 2 \JjM~JKr - KhjJ\kMPrr lMumJzL T~uJUKjr KmwP~ FKv~J FjJK\tPT xyJ~fJr KjPhtv KhP~ ˝rJÓs oπeJuP~r kJbJPjJ KYKbxy Kfj hlJ hJKm 31 KcPx’Prr oPiq ßoPj ßjS~Jr @võJx KhP~KZu k´vJxjÇ KT∂á k´vJxj ßxxm hJKmr FTKaS kNre jJ TrJ~ yJPf uJKb KjP~ Vf oñumJr KoKZu S xoJPmv TPrPZj UKjKmPrJiL @PªJujTJrLrJÇ xTJu ßgPT @iJ ßmuJ ßhJTJjkJa mº TPr IrJ\QjKfT xKÿKuf ßkvJ\LmL xÄVbj vyPr uJKb KjP~ KoKZu TPrÇ Frkr ßmuJ 11aJ~ ˙JjL~ KjofuJ ßoJPz xoJPmv TPr fJrJÇ xoJPmPv xnJkKffô TPrj mqmxJ~L xKoKfr xnJkKf jSvJh @uoÇ lMumJzL CkP\uJ kKrwPhr ßY~JroqJj @KojMu AxuJPor ßjfíPfô KmPTu xJPz YJraJr KhPT ßfuVqJx-UKj\ xŒh S KmhMq“-mªr rãJ \JfL~ TKoKaS vyPr yJPf uJKb KjP~ KoKZu ßvPw ˙JjL~ KjofuJ ßoJPz xoJPmv TPrÇ FPf xnJkKffô TPrj TKoKar @øJ~T ‰x~h xJAlMu AxuJoÇ xoJPmPv CkP\uJ kKrwPhr ßY~JroqJj @KojMu AxuJo, TKoKar xhxqxKYm \~ k´TJv è¬, Fx Fo jNÀöJoJj, @mhMu oK\h ßYRiMrL, xK†f k´xJh, Tou YâmftL k´oMU mÜmq ßhjÇ PkRr ßo~r oJKjT xrTJr mPuj, È31 KcPx’Prr oPiq FKv~J FjJK\tr lMumJzLr h¬r fMPu ßjS~Jxy ˝rJÓs oπeJuP~r KYKbr xKbT mqJUqJ KhPf xrTJPrr CókptJP~r k´KfKjKihu FUJPj @jJr @võJx KhP~KZPuj ß\uJ k´vJxTÇ KT∂á KfKj F KmwP~ xhM•r KhPf kJPrjKjÇ fJA lMumJzLr IK˜fô rãJ~ @orJ @mJrS @PªJuPj ßpPf mJiq yKòÇ' CjìMÜ Ujjk≠KfPf T~uJ ßfJuJ KjP~ mÉ\JKfT FKv~J FjJK\tPT xoLãJTJP\ xyJ~fJr KjPhtv KhP~ ˝rJÓs oπeJu~ KYKb kJbJ~Ç SA KYKb k´fqJyJrxy Kfj hlJ hJKmPf ßfu-VqJx rãJ \JfL~ TKoKa Vf 23 jPn’r lMumJzLPf k´KfmJh xoJPmPvr cJT ßh~Ç k´vJxPjr kã ßgPT SA xoJPmPv 144 iJrJ \JKr TrJ y~Ç fPm KmãM… \jfJ 144 iJrJ ßnPX KoKZu S xoJPmv TPr FmÄ 25 jPn’r ßgPT IKjKhtÓTJPur yrfJPur cJT ßh~Ç Kmw~Kar xMrJyJ TrPf k´vJxj 26 jPn’r ˙JjL~ KxIqJ¥Km cJTmJÄPuJ~ FT ‰mbPT 31 KcPx’Prr oPiq hJKmèPuJ kNrPer KmwP~ @võJx KhPu @PªJujTJrLrJ fJÅPhr TotxNKY ˙KVf TPrjÇ

j\Àu xJiT ßxJyrJm ßyJPxjPT xmt˜Prr oJjMPwr ßvw v´≠J dJTJ, 29 KcPx’r - xMPrr xJiT j\ÀuxÄVLf Kv·L ßxJyrJm ßyJPxjPT ßvw KmhJ~ \JjJPf oJjMPwr du jJPo ßTª´L~ vyLh KojJr YfôPrÇ ÊâmJr hMkMr 12aJ~ fJPT ßjS~J y~ ßoJyJÿhkMPrr ATmJu ßrJPcr mJxnmPjr kJPvr oxK\PhÇ mJh \MoJ ßxUJPj fJr \JjJ\J xŒjú y~Ç Frkr IK∂o v~JPjr \jq Kv·LPT @jJ y~ KorkMr vyLh mMK≠\LmL ßVJr˜JPjÇ ßmuJ 3aJ~ vJK~f TrJ y~ ßxJyrJm ßyJPxjPTÇ ßpUJPj fJr kJPvA WMKoP~ @PZj ßhPvr xÄVLf \VPfr @PrT jã© TKuo vrJlLÇ mJÄuJ VJPjr hMA KhTkJu rmLª´-j\ÀPur hMA jã©k´Kfo Kv·L rAPuj KYr k´KfPmvL yP~Ç Fr @PV xTJu 11aJ~ xmt˜Prr oJjMPwr v´≠J KjPmhPjr \jq Kv·L S xÄVLfèÀ ßxJyrJm ßyJPxPjr orPhy @jJ yP~KZu ßTª´L~ vyLh KojJr k´JñPeÇ C•r-kNmt ßTJPer VVe KvrLwVJPZr fuJ~ TJPuJ mqJjJr aJXJPjJ oPû rJUJ y~ ßxJyrJm ßyJPxPjr oOfPhyÇ fJr mÉTJPur mºá, xyTotL, ZJ©ZJ©L, kh˙ TotTftJ, mMK≠\LmL, xJÄÛíKfT IñPjr mqKÜfô @r èeV´JyLrJ FKVP~ FPx Kmjos v´≠J \JKjP~ ßTC láPur oJuJ, ßTCmJ ˜mT jJKoP~ rJPUj jLrm Kv·Lr kJPvÇ fJr KmP~JV ßmhjJ~ Iv´∆ xÄmre TrPf kJPrjKj IPjPTÇ fJr ImhJPjr TgJ muPf KVP~ mJTÀ≠ yP~PZ T£Ç

kKrPmvKaA yP~ CPbKZu ßvJTJmyÇ xKÿKuf xJÄÛíKfT ß\JPar mqm˙JkjJ~ FUJPj v´≠J KjPmhPjr @P~J\j TrJ y~Ç xûJujJ TPrj ß\JPar xy-xnJkKf ßVJuJo Tá¨MZÇ rJÓskKf ßoJ. K\uäMr ryoJPjr kPã fJr mqKÜVf xyTJrLr kMÀ˜mT IktPer oPiq KhP~ v´≠J KjPmhj ÊÀ y~Ç k´iJjoπL ßvU yJKxjJr kPãS fJr FTJ∂ xKYm kMÀ˜mT Ikte TPrjÇ F ZJzJ @S~JoL uLV, KmFjKk, mJÄuJPhPvr TKoCKjˆ kJKat, S~JTtJxt kJKat, \Jxh S mJxhxy KmKnjú rJ\QjKfT hPur kã ßgPT Kv·Lr k´Kf v´≠J KjPmhj TrJ y~Ç IjqJjq xÄVbj, xÄ˙J S k´KfÔJPjr oPiq KZu xÄÛíKf oπeJu~, Kv·TuJ FTJPcoL, j\Àu AjKˆKaCa, ZJ~Jja, mJÄuJPhv ßaKuKnvj, \JfL~ ßk´xTîJm, xKÿKuf xJÄÛíKfT ß\Ja, ChLYL Kv·LPVJÔL, j\ÀuxÄVLf Kv·L xÄ˙J, j\ÀuxÄVLf Kv·L kKrwh, rmLª´xÄVLf Kv·L xÄ˙J, xMPrr iJrJ, xÄVLf xÄVbj xojõ~ kKrwh, oMKÜpM≠ \JhMWr, YJre xJÄÛíKfT ßTª´, VexÄVLf Kv·L xÄ˙J, T£vLuj S pMmuLVxy KmKnjú xÄVbjÇ Kv·L 90 mZr m~Px Vf mOy¸KfmJr ßnJPr Û~Jr yJxkJfJPu AP∂TJu TPrjÇ SA Khj yJxkJfJPur KyoWPrA orPhy rJUJ yP~KZuÇ ßxJyrJm ßyJPxPjr ß\qÔ \JoJfJ j\Àu AxuJo mPuj, xTJu 7aJ~ Û~Jr yJxkJfJPur KyoWr ßgPT orPhy k´go

ßjS~J yP~KZu KorkMPr @u-oJrTJ\Mu AxuJo jJPor FTKa k´KfÔJPjÇ ßxUJPj fJr ßVJxu TrJPjJr kr ßoJyJÿhkMPrr mJKzPf @jJ y~ xTJu 9aJ~Ç mJKzPf @®L~˝\PjrJ fJPT ßvwmJPrr oPfJ ßhPUjÇ Fxo~ ßvJPT oMyqoJj yP~ kPzj Kv·Lr ˘L xMrJfáPjúZJ, mz ßoP~ rSvj @rJ IxM˙ yP~ kPzjÇ xMrJfáPjúZJr Im˙J @vïJ\jT

yS~J~ fJPT mJÄuJPhv ßoKcPTPur @AKxACPf nKft TrJ y~Ç mJKz ßgPT orPhy j\Àu AjKˆKaCPa KjP~ pJS~Jr kNmtkKrT·jJ gJTPuS xoP~r ˝·fJ~ ßxUJPj ßjS~J y~KjÇ KjP~ pJS~J yP~KZu ZJ~Jja xÄÛíKf nmPjÇ ZJ~JjPar \jìuVú ßgPTA k´KfÔJjKar xPñ @oOfáq \Kzf KZPuj KfKjÇ


UmrJUmr 13

SURMA m 4 - 10 January 2013

fPu fPu pJ yPò fJ wzpπ, loMutJ FTaJA, ßxaJ f•ôJmiJ~T : UJPuhJ K\~J

dJTJ, 02 \JjM~JKr : KjmtJYjTJuLj xrTJr k≠Kf KjP~ KmFjKkr xPñ ßVJkPj @PuJYjJ yPò mPu ßxJomJr @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT ‰x~h @vrJláu AxuJPor mÜmqPT U§j TPr KmFjKk ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~J ßVJkj @PuJYjJr Kmw~PT I˝LTJr TPrPZjÇ KfKj @PuJYjJr mqJkJPr @V´ y ßhKUP~ mPuj, xrTJPrr kã ßgPT k´YJr TrJ yPò KjmtJYjTJuLj xrTJr mqm˙J KjP~ jJKT @oJPhr xPñ ÈfPu-fPu @PuJYjJ yPòÇ' @Ko muPf YJA, ÈfPu-fPu @PuJYjJ y~ jJÇ fPu-fPu pJ y~, fJ yPò wzpπÇ KfKj k´vú ßrPU mPuj, TJr xPñ @PuJYjJ y~Ç @PuJYjJ yPu @oJPTPfJ fJ \JjPf yPmÇ @Ko muKZ,

fPu-fPu ßTJPjJ @PuJYjJ yPò jJÇ yPm jJÇ fPu-fPu @PuJYjJ pJrJ TrPZ, fJrJ wzpπ TrPZÇ @PuJYjJ yPu yPf yPm k´TJvqÇ' KfKj @PuJYjJr Kmw~m˜M xŒPTt mPuj∏ lot M u J FTaJA, ßxaJ f•ô J miJ~TÇ f•ô J miJ~PTr TJbJPoJ KjP~ @PuJYjJ yPf kJPrÇ VfTJu KmTJPu AK†Kj~Jxt AjKˆKaCa k´JñPe KmFjKkr xyPpJVL xÄVbj \JfL~fJmJhL ZJ©hPur 34fo k´KfÔJmJKwtTL CkuPã ZJ© xoJPmPv ßhS~J mÜPmq KfKj Fxm TgJ mPujÇ xoJPmPv xnJkKffô TPrj xÄVbPjr xnJkKf @»Mu TJPhr nëÅA~J \MP~uÇ kKrYJujJ TPrj xJiJre xŒJhT yJKmmMr rvLh yJKmmÇ k´iJj mÜJ KZPuj KmFjKkr ZJ©Kmw~T xŒJhT vyLh CK¨j ßYRiMrL FqJjL FoKk S KmPvw mÜJ KZPuj xy-ZJ©Kmw~T xŒJhT xMufJj xJuJyCK¨j aáTáÇ ZJ©hPur xJÄVbKjT k´iJj UJPuhJ K\~J mPuj, @orJ Kjht u L~ xrTJPrr „kPrUJ KjP~ @PuJYjJ TrPu rJK\ @KZÇ fPm∏ @orJ ßVJkPj @PuJYjJ TKr jJ, k´TJPvq @PuJYjJ TKrÇ Fr @PVS @S~JoL uLV pUj f•ôJmiJ~T xrTJr KjP~ @PªJuj TPrKZu, fUj @orJ k´TJPvq @PuJYjJ TPrKZuJoÇ ßxUJPj TojSP~uPgr oyJxKYm xqJr KjKj~JjS FPxKZPujÇ KfKj mPuj, @oJPhr lot M u J kKrÏJrÇ ßTJPjJ ßVJkjL~fJ ßjAÇ @S~JoL uLPVr IiLPj ßhPv ßTJPjJ KjmtJYj yPm jJÇ yPf ßhS~J yPm jJÇ KjhtuL~ KjrPkã xrTJPrr IiLPjA KjmtJYj KhPf yPmÇ KfKj @rS mPuj, @VJoL Kjht u L~ KjrPkã xrTJPrr k´ i Jj CkPhÓJxy 10 \j CkPhÓJPTA KjrPkã yPf yPmÇ fJPhr 90 KhPjr ßmKv gJTPf ßhS~J pJPm jJÇ @S~JoL uLV xnJPj©LPT CP¨v TPr KmFjKk

CHARLES SIMMONS

Immigration Solicitors Practising since 1998 & former Law Society Immigration Panel Member

AKoPV´vj xoxqJ?

F xŒKTtf ßp ßTJPjJ xoxqJ yPu IJoJPhr xPñ ßpJVJPpJV Tr∆j IJorJ IJkjJPhr Kmvõ˜fJr xJPg krJovt ßhPmJ IJorJ 24 IJS~Jr AoJP\tK¿ xJKntx KhP~ gJKTÇ

Nashir Uddin LLB Solicitor & Partner E: nashir@csisolicitors.com

Entry clearence - family visitors, spouse & settlement Political Asylum and refugee cases n Child Asylum - minors n Human Rights application under ECHR n Civil Penalty emplying illegal personals n Students - Extension or further leave n Compassionate grounds - carers or elderly parents n Work permits - point based n Bail applications n Family settlements n Legacy case or further enquiries on existing applications. n If you human rights application has been refused and you think it is unfair we can always request reconsideration or seek judicial review by a High Court Judge. n

n

We also undertake work in the following areas of law: n

Criminal Matters n Civil Litigation n Family matters n Property n Probate n Bankruptcy

FREE ADVICE every Wednesday in Birmingham Office 31 York Road, Ilford, Essex IG1 3AD

T:020 8514 0000 Mobile:07949 037 203

ßY~JrkJrxj mPuj∏ pf wzpπA TÀj jJ ßTj, lotMuJ ßhj jJ ßTj, ßTJPjJ TJ\ yPm jJÇ @PuJYjJ yPm, KjhtuL~ xrTJPrr k´iJj ßT yPm, xrTJPrr nëKoTJ TL yPm Fxm KjP~Ç KfKj mPuj, FThuL~ mJTvJuL vJxj ßgPT ßhvPT vyLh K\~J mÉhuL~ Vefπ KhP~KZPujÇ fJrA iJrJmJKyTfJ~ @orJ ßhPv Vefπ KlKrP~ FPjKZÇ @orJ YJA, VefPπr iJrJ ßhPv ImqJyf gJTáTÇ Fxo~ KfKj o∂mq TPrj, xrTJr fPu-fPu @PuJYjJr TgJ mPu wzpπ TrPZÇ fJrJ y~PfJ mM^Pf ßkPrPZ fJPhr xo~ láKrP~ ßVPZÇ fJA fJrJ \jVePT KmÃJ∂ TrPf YJ~Ç xrTJrPT xÄWJPfr rJ\jLKf kKryJr TrJr @øJj \JKjP~ xJPmT k´iJjoπL mPuj, ßhPvr KmÀP≠ ßTJPjJ wzpπ TrPmj jJÇ ßTJPjJ wzpπ xlu yPf ßhS~J yPm jJÇ @S~JoL uLPVr oPfJ ßmBoJj hPur yJPf ßhv KjrJkh j~Ç ßx\jq xTu \JfL~fJmJhL vKÜPT xPñ KjP~ ßhv VzJ yPmÇ xTuPT ßhv VzJr xÄV´JPo GTqm≠ TrJ yPmÇ fUj pKh @S~JoL uLVS ßhv VzJr kPg @xPf YJ~, fJPhrS @orJ KlKrP~ ßhm jJ, xPñ ßjmÇ KmPrJiLhuL~ ßj©L mPuj, ßhv KjP~ ßTJPjJ wzpπ yPf ßhS~J pJPm jJÇ @\Lmj ãofJ~ gJTJr \jq @S~JoL uLV ßhvPT fÅJPmhJr rJÓs mJKjP~ ãofJ~ gJTPf YJ~Ç @S~JuLV Vefπ KmvõJx TPr jJÇ fJrJ ãofJ~ gJTJr \jq IQmi kg Imu’j TPrÇ pJrJ IQminJPm ãofJ~ @Px fJPhr ˝JVf \JjJ~Ç FrvJh FmÄ lUÀK¨j-oBjMK¨j xrTJrPT fJrJA ‰mifJ KhP~PZÇ fJPhr xPñ IÅJfJf TPrPZÇ ZJ©hPur ßjfJTotLr CP¨v TPr KmFjKk k´iJj

mPuj, ZJ©rJA ßhPvr nKmwq“Ç ßxA nKmwqfPhr KhP~ jfáj mZr pJPf ÊÀ TrJ pJ~, ßx\jq vyLh K\~JCr ryoJj 1 \JjM~JKrPT ZJ©hPur \jìKhj KyPxPm ßmPZ KjP~KZPujÇ KfKj mPuj, ZJ©hPur IPjT hJK~fô rP~PZÇ k´Tíf ZJ©Phr KhP~ ZJ©huPT xÄVKbf TrPf yPmÇ ZJ©hPur k´go TJ\ rJ\jLKf TrJ j~, ßuUJkzJ TrJÇ @PV ßuUJkzJ TrPf yPmÇ fJrkr KvãJxÄKvä Ó S ßhPvr Cjú ~ j, xJmtPnRofô FmÄ VefPπr \jq rJ\jLKf TrPf yPmÇ ÊiM ߡJVJj S oJrKkPar rJ\jLKf @orJ ßhUPf YJA jJÇ KfKj @rS mPuj, KvãJñPj IPjT xÄVbj gJTPf kJPrÇ fPm ZJ©huPT xmJr xPñ ßxRyJhtqkNet xŒTt ßrPU YuPf yPmÇ KfKj IKnPpJV TPrj, xrTJr KjP\Phr oPfJ TPr fJPhr ZJ© xÄVbjPT ‰fKr TPrPZÇ fJrJ KvãJñPj I˘ S xπJx TJP~o TPrPZÇ yuèPuJPf I˘ o\Mh TrPZÇ kMPrJ KvãJñjPT I˘JVJPr kKref TPrPZÇ KfKj KmFjKkr nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀPur oMKÜ S AKu~Jx @uLPT kKrmJPrr TJPZ KlKrP~ KhPf xrTJPrr k´Kf @øJj \JjJjÇ KmFjKk ßY~JrkJrxj mPuj∏ oMKÜpMP≠ pJrJ ÊiM xLoJ∂ kJKz KhP~KZu, fJrJ k´Tíf oMKÜPpJ≠J j~Ç fJrJ oMKÜpMP≠r ˝kã vKÜ mJ xyJ~T yPf kJPrÇ reJñPj pJrJ pM≠ TPrPZj fJrJA k´Tíf oMKÜPpJ≠JÇ FoKjnJPm ‰˝rJYJr S VefPπr yfqJTJrLPhr KmÀP≠ ßxKhj IPjPTA @PªJuj TrPf YJ~KjÇ IPjPT mPuPZ, xrTJPrr k´˜JPm xJzJ KhPfÇ @\PT ßTC-ßTC @PZÇ IPjPT ßZPz YPu ßVPZÇ nKmwqPfS @PªJuj xÄV´JPo ZJ©Phr xÄV´JoL nëKoTJ kJuj TPr ßhPvr Vefπ, xoOK≠ S xJmtPnRofô rãJ TrPf yPmÇ

PmJK~ÄP~ xJ\PZ KmoJjmyr dJTJ, 29 KcPx’r - KmoJj mJÄuJPhv F~JruJAjPxr @∂\tJKfT Àa kMjKmtjqJx yPòÇ @VJoL oJYt-FKk´u jJVJh myPr ßpJV yPò xhq ßTjJ hMKa ßmJK~Ä-777Ç TJjJcJ, IPˆsKu~J, KnP~fjJo S YLPj YJuM yPò jfMj lîJAaÇ xJf mZr iPr mº gJTJ KjC A~Tt lîJAaS ÊÀr @vJ TftíkPãrÇ xPmtJkKr KmoJPjr kMPrJ myrPT IfqJiMKjT ßmJK~Ä KhP~ xJ\JPjJr kKrT·jJ ßjS~J yP~PZÇ KmoJj xNP© \JjJ pJ~, hMKa ßmJK~Ä ßTjJ mJmh pMÜrJPÓsr TŒJKjKaPT @VJo FT yJ\Jr ßTJKa aJTJ kKrPvJi TrJ yP~PZÇ \JfL~ kfJTJmJyL F~JruJAjxKaPf @VJoL mZPrr oJYt-FKk´u oJx jJVJh hMKa ßmJK~Ä ßpJV yS~Jr kr krA @∂\tJKfT pJ©LmJyL ÀaèPuJ kMjKmtjqJx TrJ yPmÇ xJf mZr @PV mº yP~ pJS~J KjC A~Tt lîJAa YJuMr kJvJkJKv ACPrJk S hNrk´JPYqr jfMj TP~TKa ßhPvS cJjJ ßouJr kKrT·jJ KjP~PZ TftíkãÇ F ZJzJ xŒ´Kf mº TPr ßhS~J ßuJTxJKj kJÅYKa ÀPar oPiq @ûKuT ÀaèPuJ @mJrS jfMj kKrT·jJ~ kMjKmtjqJx TrJ pJ~ KT jJ, fJ KjP~ KY∂J-nJmjJ YuPZÇ KmoJPjr k´JgKoT kKrT·jJ~ rP~PZ jfMj-kMrPjJ KoKuP~ ßoJa xJfKa @∂\tJKfT lîJAa YJuM TrJÇ kJvJkJKv kMPrJ CPzJ\JyJ\ myrPT \ôJuJKj xJvs~L jfMj k´\Pjìr ßmJK~Ä KhP~ xJK\P~ 20 ßgPT 30 mZPrr kMrPjJ CPzJ\JyJ\ mJh ßhS~Jr TgJS nJmJ yPòÇ FA kKrT·jJr IÄv KyPxPm KmoJPjr myr ßgPT KcKx-10 CPzJ\JyJ\èPuJPT FPT FPT mJh ßhS~J yPmÇ KmoJPjr kKrYJuT (lîJAa IkJPrvj) TqJP¡j ArvJh @yPoh mPuj, ImqJyf ßuJTxJPjr TJrPe oqJjPYˆJr, KouJj, KhKuä, TrJKY S yÄTÄ lîJAa mº rJUJ yP~PZÇ uJn-PuJTxJj UKfP~ ßhUJr kr KmoJPjr ßmv KTZM @∂\tJKfT lîJAa kMjKmtjqJx TrJ yPmÇ jfMj hMKa ßmJK~Ä-777 ßpJV yPu FA TJ\ IPjTaJ xy\ yPmÇ TqJP¡j ArvJh \JjJj, xŒ´Kf pMÜrJPÓsr xPñ mJÄuJPhPvr UxzJ YMKÜ yS~J~ ßx ßhPv KmoJPjr lîJAa kMjrJ~ YJuMr k´JgKoT mJiJ hNr yP~PZÇ mJÄuJPhv KxKnu FKnP~vPjr oJj TqJaJVKr-1-F

CjúLf yPu @VJoL mZr KjC A~Tt lîJAa YJuJPf ßTJPjJ mJiJ gJTPm jJÇ F ZJzJ TJjJcJ, IPˆsKu~J, YLj S KnP~fjJPo jfMj YJrKa ÀPa lîJAa ÊÀr kKrT·jJ rP~PZÇ uJn\jT yPu xÄPpJV lîJAaxy KhKuä S TrJKY lîJAa @mJr YJuMr Kmw~KaS xKâ~nJPm nJmJ yPòÇ KmoJPjr oyJmqm˙JkT UJj ßoJvJrrl ßyJPxj \JjJj, ßmJK~Ä TŒJKjr xPñ ˝JãKrf YMKÜ IjMpJ~L jfMj ßTjJ ßmJK~Ä hMKa Vf IPÖJmr-jPn’Pr @xJr TgJ KZuÇ jJjJ TJrPe FA xo~ KTZMaJ KkKZP~PZÇ @VJoL oJYt-FKk´u jJVJh FèPuJ FPx ßkRÅZPmÇ \JjJ ßVPZ, KmoJPjr myrPT IfqJiMKjT S \ôJuJKj xJvs~L ßmJK~Ä KhP~ xJ\JPjJr kKrT·jJr IÄv KyPxPm kptJ~âPo mJh ßhS~J yPm Kj\˝ YJrKa kMrPjJ KcKx-10Ç pMÜrJPÓsr KjotJfJ k´KfÔJj oqJTPcJPju cVuJx 1989 xJu ßgPT KcKx-10 CPzJ\JyJ\ KjotJe mº TPr KhP~PZÇ xPmtJó 380 @xPjr KcKx-10-Fr UMYrJ pπJÄvS @∂\tJKfT mJ\JPr kJS~J pJ~ jJÇ pJ©L KjrJk•Jr KmPmYjJ~ pMÜrJÓsxy ACPrJPkr KmKnjú ßhPv FA CPzJ\JyJ\ ImfrPe KmKi-KjPwi rP~PZÇ xN© oPf, KmoJPjr myPr YJrKa KcKx-10, hMKa ßmJK~Ä-777, hMKa ßmJK~Ä-737, KfjKa F~JrmJx KoKuP~ ßoJa 11Ka CPzJ\JyJ\ rP~PZÇ FèPuJ KhP~ KfjKa Inq∂rLe S 15Ka @∂\tJKfT ÀPa lîJAa YJuJPjJ yPòÇ KcKx-10 CPzJ\JyJ\èPuJ 20 ßgPT 30 mZPrr kMrPjJÇ ßZJaUJa pJKπT âKar TJrPe FèPuJ KhP~ lîJAa xNKY KbT rJUJ TKbj yP~ kPzPZÇ fJ ZJzJ kMrPjJ yS~J~ FèPuJr \ôJuJKj UrYS ßmKvÇ lPu ßuJTxJPjr oJ©J mJzPZÇ xNP© \JjJ pJ~, Vf f•ôJmiJ~T xrTJPrr xo~ k´gPo YJrKa 777-300 A@r FmÄ YJrKa 787-8 oPcPur CPzJ\JyJ\ ßTjJr \jq ßmJK~Ä TŒJKjr xPñ YMKÜ TPr KmoJj TftíkãÇ kPr @PrJ hMKa 737 ßmJK~Äxy ßoJa 10Ka CPzJ\JyJ\ xrmrJPyr \jq YNzJ∂ YMKÜ TrJ y~Ç YMKÜ IjMpJ~L ßmJK~Ä TŒJKj CPzJ\JyJ\èPuJ KmKnjú iJPk 2011 xJu ßgPT ÊÀ TPr 2029 xJPur oPiq xrmrJy TrPmÇ 2011 xJPur IPÖJmr S jPn’r oJPx KmoJPjr Kj\˝ hMKa ßmJK~Ä myPr ßpJV yP~PZÇ


14 UmrJUmr

4 - 10 January 2013 m SURMA

ßxJjJuL mqJÄPT @rS yJ\Jr ßTJKa aJTJr ßTPuïJKr

dJTJ, 29 KcPx’r - rJÓsoJKuTJjJiLj xmPYP~ mz mqJÄT ßxJjJuL mqJÄPT Igt uMakJPar @rS WajJ \JjJ ßVPZÇ IKnjm CkJP~ Igt yJKfP~ KjP~PZj TP~T\j mqmxJ~LÇ @mJr jKgPf jJo kKrmftj TPr Ijq jJo mKxP~ mqJÄT TotTftJrJS KmkMu kKroJe Igt @®xJ“ TPrPZjÇ hMA yJ\Jr 600 ßTJKa aJTJr yu-oJTt ßTPuïJKrr WajJ WPaPZÇ F ZJzJ @rS 58Ka k´KfÔJjPT FA Igt KhP~PZ ßxJjJuL mqJÄTÇ Fr oPiq FUj 40Ka k´KfÔJPjr ßTJPjJ IK˜fô UMÅP\ kJ~Kj ßTªsL~ mqJÄT S ßxJjJuL mqJÄTÇ FA 40 k´KfÔJPjr jJPo ßhS~J yP~PZ FT yJ\Jr ßTJKa aJTJÇ mJKT ßTJŒJKjèPuJr xJAjPmJct gJTPuS C“kJhj mº mJ Ijq irPjr keq ‰fKr TPrÇ k´KfÔJjèPuJ IUqJfÇ KTZM k´KfÔJPjr xPñ @mJr yu-oJPTtrS xÄKväÓfJ @PZÇ IKnjm F \JKu~JKfr WajJ WPaPZ F mZPrr ÊÀr KhPTÇ Fr xPñ Ijq mqJÄPTr TotTftJrJS \KzfÇ Ijq mqJÄPT ˙JjL~ Eek© ßUJuJ yP~PZ, @r ßxA xm EekP©r Kmu Vsye TPrPZ ßxJjJuL mqJÄTÇ IgtS kKrPvJi TrJ yP~PZÇ IgY FUj ßhUJ pJPò, Eek© (FuKx) \Ju, ßTJŒJKjS nM~JÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr xJPmT ßckMKa Vnjtr FmÄ ßxJjJuL S IVseL mqJÄPTr xJPmT mqm˙JkjJ kKrYJuT ßUJªTJr AmsJKyo UJPuh VfTJu mPuj, FA Igt @hJ~ yS~Jr x÷JmjJ UMmA ToÇ Ee KhPu fJr KTZM @hJ~ y~Ç KT∂á FèPuJ ßfJ Ee j~, kKrÏJr \JKu~JKfÇ xMfrJÄ Igt C≠JPrr x÷JmjJ ßjAÇ PxJjJuL mqJÄT xNP© \JjJ ßVPZ, ßkJvJT UJPfr KmKnjú TJÅYJoJu FUj ßhPvS C“kJKhf y~Ç Fr oPiq xMfJ, TJkzxy @jMwKñT IjqJjq keq rP~PZÇ ßkJvJT r¬JKjTJrLrJ Fxm TJÅYJoJu FUj ßhv ßgPTA ßTPj, fPm Igt kKrPvJi TPr r¬JKjr Igt kJS~Jr krÇ F ßãP© xÄKväÓ mqJÄT ˙JjL~ ßTJŒJKjPT @PVA Igt kKrPvJi TPr ßh~Ç @r F \jq ˙JjL~ mqJT-aM-mqJT Eek© UMuPf y~Ç IPjT ßãP©A FT mqJÄPT ˙JjL~ Eek© ßUJuJ yPuS @PrTKa mqJÄT (pJr TJPZ oNu r¬JKj Eek© rP~PZ, F ßãP© ßxJjJuL mqJÄT) fJ Vsye TPrÇ ßhUJ ßVPZ, SA FT yJ\Jr ßTJKa aJTJr ßãP© xm TKa FuKxr KmPu xÿKf KhP~PZ ßxJjJuL mqJÄPTr „kxL mJÄuJ vJUJ (xJPmT ßvrJaj)Ç pKhS ßmKvr nJV ßãP© ßTJPjJ TJÅYJoJuA xrmrJy TrJ y~Kj, lPu r¬JKjS y~Kj ßTJPjJ keqÇ IgY TJÅYJoJu xrmrJPyr Igt KbTA kKrPvJi TrJ yP~PZÇ @®xJ“ TrJ IPgtr xPñ mÉu @PuJKYf yu-oJTt V´∆Pkr xÄKväÓfJ @PZÇ ßp T~Ka ßTJŒJKjr IK˜fô @PZ, fJPhr xPñ TgJ mPu FA xÄKväÓfJr TgJ \JjJ pJ~Ç ßTJŒJKjèPuJr k´KfKjKiPhr hJKm, fJÅrJ yu-oJTt V´∆kPT TJÅYJoJu xrmrJy TPrPZj, fPm FUPjJ ßTJPjJ Igt kJjKjÇ mqJÄT UJf xNP© \JjJ ßVPZ, „kxL mJÄuJ vJUJr xÿKf KjP~ xmPYP~ ßmKv ˙JjL~ mqJT-aM-mqJT Eek© UMPuPZ mJ KTPjPZ \jfJ, IVseL S ßxJvqJu AxuJoL mqJÄTÇ FA mqJÄTèPuJ ßxJjJuL mqJÄPTr xÿKf KjP~ FuKxr Igt kKrPvJi TPrPZÇ KT∂á yu-oJTt ßTPuïJKr \JjJ\JKj yS~J~ xÿKf KhP~S ßxJjJuL mqJÄT FUj mqJÄTèPuJPT Igt ßlrf KhPò jJÇ Kj~o yPò, Ijq mqJÄT xÿKf KhPuS Eek© ßUJuJr xo~ xÄKväÓ mqJÄTPTA ßTJŒJKj pJYJA TPr KjPf yPmÇ KT∂á mqJÄTèPuJ fJ-S TPrKjÇ

PxJjJuL mqJÄT kKrhvtj TPr ßhPUPZ ßp, xm TKa mqJÄPTr TotTftJrJ ßpJVxJ\v TPr Igt \JKu~JKfr xMPpJV TPr KhP~PZÇ lPu FT mqJÄT APòoPfJ Eek© ßUJuJr xMPpJV KhP~PZ, @r Ijq mqJÄT fJ Vsye TPrPZÇ fPm \jfJ mqJÄT xN© \JjJ~, mqJÄPTr kKrYJujJ kwtPhr FT\j xhxqS Eek© KTjPf mJiq TPrKZPujÇ \jfJ mqJÄPTr kwth kMjVtKbf yPuS SA kKrYJuT @mJrS xhxq yP~PZjÇ PxJjJuL mqJÄT xŒ´Kf mJÄuJPhv mqJÄTPT Ijq mqJÄPTr TotTftJPhr ßpJVxJ\Pv Igt @®xJPfr Km˜JKrf Kmmre kJKbP~PZÇ F KmwP~ ßuUJ FT KYKbPf ßxJjJuL mqJÄT mPuPZ, xrmrJyTJrL Ijq mqJÄPT rJUJ oNu Eek© krLãJ TPr ßhUJ ßVPZ, ßxUJPj ßTJŒJKjr oJKuTPhr jJo-KbTJjJ oMPZ ßlPu mJ TJaJTJKa TPr kKrmftj TrJ yP~PZÇ @mJr „kxL mJÄuJ vJUJS pJYJA jJ TPr nM~J ßTJŒJKjr jJPo IgtJ~j-xMKmiJ KhP~PZÇ FnJPm mqJÄT TotTftJPhr xyJ~fJ~ jfMj FT\Pjr jJo mKxP~ fJr IjMTNPu KmkMu kKroJe Igt yJKfP~ ßjS~J y~Ç PxJjJuL mqJÄPT ImJPi Fxm \JKu~JKfr xMPpJV TPr KhP~KZPuj „kxL mJÄuJ vJUJr mqm˙JkT F ßT Fo @K\\Mr ryoJjÇ hMjtLKf hoj TKovPjr (hMhT) TrJ oJouJ~ fJÅPT ßVs¬Jr TrJ yP~PZÇ fPm Ijq mqJÄPTr TJrS KmÀP≠ ßTJPjJ mqm˙J ßjS~J y~KjÇ F KmwP~ ßxJjJuL mqJÄT mJÄuJPhv mqJÄTPT ßuUJ KYKbPf mPuPZ, IK˜fôyLj ßTJŒJKjr mJ˜m IK˜fô S C“kJhjãofJ pJYJA jJ TPrA nM~J YMKÜ mJ Eek© ˙Jkj FmÄ keq xrmrJPy KjKÁf jJ yP~ xÿKf (IqJTPxkaqJ¿) KhP~ ßvrJaj vJUJ ßpoj VKytf IkrJi TPrPZ, ßfoKj xrmrJyTJrL IjqJjq mqJÄT SA xm jJoxmt˝ ßTJŒJKjr IK˜fô, C“kJhjãofJ, KmKjP~JV ßmJPctr xjh, KmKaFoFr xhxqkh FmÄ ßTS~JAKx (PjJ AP~Jr TJˆoJr) xjh pJYJA jJ TPr KmPu (IqJTPxkaqJ¿ Kmu) xÿKf mJ IgtJ~j TrJS xoJj VKytf IkrJiÇ oNuf IgtQjKfTnJPm uJnmJj yS~Jr \jq Ijq mqJÄPTr TotTftJrJ „kxL mJÄuJ vJUJPT xyJ~fJ KhP~ KmkMu kKroJe Igt yJKfP~ ßjS~JPT C“xJKyf TPrPZÇ mJÄuJPhv mqJÄT S ßxJjJuL mqJÄPTr kKrhvtT hu EekP©r jKg ßhPU 58Ka ßTJŒJKjr jJo C≠Jr TPrPZÇ 58Ka ßTJŒJKjr TJrUJjJ kKrhvtj TPr FTKa k´KfPmhj ßhS~J yP~PZÇ k´KfPmhj IjMpJ~L, 40Ka ßTJŒJKjr TJrUJjJr ßTJPjJ IK˜fô kJS~J pJ~KjÇ IgY TJVP\-TuPo Fxm TJrUJjJ ßgPT keq ‰fKr TPr xrmrJy TrJ yP~PZÇ mJKT 18Ka ßTJŒJKjr TJrUJjJ kJS~J ßVPZÇ fPm ßxUJPj ßp oJPjr xMfJ C“kJKhf y~, fJ KhP~ ÊiM KmZJjJr YJhr, ßfJ~JPu-\JfL~ keq S uMKñ ‰fKr TrJ pJ~Ç IgY jKgPf r¬JKjPpJVq xMfJ xrmrJPyr TgJ muJ @PZÇ @mJr KTZM ßTJŒJKj rP~PZ, ßpèPuJr ÊiM xJAjPmJctA @PZ, Ijq KTZM ßjAÇ KTZM KTZM ßãP© ßTJŒJKj FTJKiT yPuS KbTJjJ S ßlJj j’r FTAÇ IK˜fôyLj oqJé K¸KjÄ S @PjJ~JrJ K¸KjÄ KoPur k´iJj TJptJu~ FTA KbTJjJ~Ç mqJÄPTr jKgPf rJUJ ßlJj j’rS FTÇ VfTJu ÊâmJr ßxUJPj ßlJj TPr fJ mº kJS~J pJ~Ç @mJr xrhJr Kk´K≤Ä S ˆJr Kua VJPot≤Pxr k´iJj TJptJu~ FTA KbTJjJ~Ç k´KfÔJj hMKar mqm˙JkjJ kKrYJuT (FoKc) ßlJPj mPuj, F KmwP~ fJÅrJ KTZMA \JPjj jJÇ fPm fJÅrJ yu-oJTt V´∆Pkr xPñ mqmxJ TPrjÇ

IK˜fôyLj oJˆJxt Taj A~Jjt jJPor FTKa ßTJŒJKjr FoKc mPuj, fJÅrJ oNuf ßasKcÄ mqmxJ TPrjÇ jKg IjMpJ~L @unL K¸KjÄ Kou 52 uJU cuJPrr xMfJ xrmrJy TPrPZÇ KT∂á mqJÄPTr kKrhvtT hu ßhPUPZ, FA kKroJe xMfJ C“kJhPjr ãofJA fJPhr ßjAÇ @mJr fJrJ ßp irPjr xMfJ C“kJhj TPr, fJ r¬JKjPpJVq j~Ç fPm k´KfÔJjKar FoKc @KojMu yT ßYRiMrL VfTJu hJKm TPrj, yu-oJTt V´∆kPT fJÅrJ YJKyhJ IjMpJ~L xMfJ xrmrJy TPrPZjÇ fPm TL kKroJe xrmrJy TPrPZj, fJ fJÅr oPj ßjAÇ PxJPyu ßaéaJAu 11 uJU cuJPrr xMfJ xrmrJy TPrPZÇ IgY ßTJŒJKj TJrUJjJ~ fMuJ ßgPT xMfJ ‰fKrr ßTJPjJ pπkJKfA ßjAÇ ßTJŒJKjr mqm˙JkT (mJKe\q) fÀe TMoJr mzM~J mPuj, ßasKcÄ mqmxJr @SfJ~ fJÅrJ xMfJ xrmrJy TPrKZPujÇ xJKmtT Kmw~ KjP~ ßxJjJuL mqJÄPTr ßTC TgJ muPf YJjKjÇ IK˜fôyLj ßTJŒJKjr fJKuTJ PxJjJuL mqJÄT kKrhvtj TPr 40Ka ßTJŒJKjr ßTJPjJ IK˜fô UMÅP\ kJ~KjÇ FèPuJ yPò: oqJé K¸KjÄ, @PjJ~JrJ K¸KjÄ, xrhJr Kk´K≤Ä IqJ¥ kqJPTK\Ä, ˆJr Kua VJPot≤x FPéxKr\, oJˆJr Taj A~Jjt, FKmFx K¸KjÄ, xJCg TPŒJK\a, mscSP~ K¸KjÄ, xofJ ßaéaJAu, xofJ A~Jjt ßasKcÄ, Ij∂ Taj, dJTJ A~Jjt IqJ¥ ßaéaJAu, C•rJ A~Jjt IqJ¥ ßaéaJAu, @j\MoJj K¸KjÄ, SPvj ßrJar IqJ¥ K¸KjÄ, xMKl~J IqJPxJKxP~ax, @o\Jh F≤Jrk´JA\, k´Ko F≤Jrk´JA\, fJKj~J F≤Jrk´JA\, hq ßmˆ A~Jjt, K\~J ßascJxt, ßVJoKf F≤Jrk´JA\, ‰x~h oMft\J Taj IqJ¥ A~Jjt, x†jJ ßaéaJAu, ˆsÄ käJx TrPkJPrvj, oqJx Taj, oqJx ßaéaJAu IqJ¥ K¸KjÄ, FPT Taj A~Jjt ßasKcÄ, KrPxJxt (KmKc) xJKntPxx, KmxKouäJy K¸KjÄ, IkPxJKjj ßaéuJAl, cJjJ ßaéaJAu, ‰f~mJ ßrJar IqJ¥ K¸KjÄ, ß\Fj ßaéaJAu S

@auJK≤T KuKoPacÇ Fr mJAPr @rS KTZM ßTJŒJKj rP~PZ, ßpèPuJr C“kJhjãofJ To mJ Ijq irPjr keq xrmrJy TPrÇ ßpoj: @uKn K¸KjÄ KoPur C“kJhjãofJ ToÇ ßxJPyu ßaéaJAu ßVs TJkz C“kJhj TPr IgY xrmrJy TPrPZ 11 uJU cuJPrr xMfJÇ ßxJPyu K¸KjÄ KoPur ßTJPjJ KmhMq“ S VqJxxÄPpJV ßjA, KT∂á xrmrJy TPrPZ 86 uJU cuJPrr xMfJÇ @auJK≤T ßaéaJAu jKg IjMpJ~L FT uJU 20 yJ\Jr cuJPrr xMfJ xrmrJy TrPuS TJrUJjJr IK˜fô ßjAÇ xJhJkMr ßaéaJAu xJPz 46 uJU cuJPrr xMfJ xrmrJy TrPuS fJPhr TJrUJjJ~ xMfJ ‰fKrr ßTJPjJ pπkJKf ßjAÇ KVsj mJÄuJ K¸KjÄP~r xMfJ ßaKraJSP~u S KmZJjJr YJhr ‰fKrPf mqmyJr TrJ y~, IgY fJrJ CjúfoJPjr xMfJ xrmrJy TPrPZ 14 uJU cuJPrrÇ rJ~yJj kqJPTK\ÄP~r C“kJhj ßjA, IgY 20 uJU cuJPrr keq xrmrJy TPrPZÇ IqJTMPra kqJPTK\ÄP~rS C“kJhj mº, KT∂á jKgPf @PZ ßp Kfj uJU cuJPrr keq xrmrJy TPrPZ fJrJÇ FTAnJPm k´J~ hMA uJU cuJPrr TJatj xrmrJyTJrL ATrJ kqJPTK\ÄP~r C“kJhj mºÇ 45 uJU cuJPrr xMfJ xrmrJyTJrL KxjPgKaT A~JPjtr oJKuPTrJ F x’Pº KTZMA \JPjj jJÇ k´J~ j~ uJU cuJr oNPuqr TJkz xrmrJyTJrL FvJ KjPaPér ßTJPjJ C“kJhj ßjAÇ k´J~ Kfj uJU cuJPrr xMfJ xrmrJy TrPuS rSjT ßaéaJAPur xMfJ ‰fKrr ßTJPjJ pπkJKfA ßjAÇ jJKTm K¸KjÄ 19 uJU cuJPrr xMfJ xrmrJy TrPuS C“kJhjãofJ Fr ßYP~ ToÇ oJymMm ßrJar K¸KjÄ, oJymMm K¸KjÄ S UJj ßrJar FTA KbTJjJ~ ImK˙fÇ @uJhJ IK˜fô ßmr TrPf kJPrKj kKrhvtT huÇ fJrJ FT ßTJKa cuJPrr ßmKv xMfJ xrmrJy TrPuS C“kJhjãofJ Fr ßYP~ ToÇ 15 uJU cuJPrr xMfJ xrmrJyTJrL oJ F~JrP\a K¸KjÄ Z~ oJx iPr mºÇ xJPz YJr uJU cuJPrr xMfJ xrmrJy TrPuS F KmwP~ KTZMA \JPj jJ rJ~J K¸KjÄ KoPur oJKuTkãÇ

Event Specialists Caterers Wedding Organisers

The Complete Wedding Package 5 Star Catering

Exclusive Venues

Stunning Decor

mJÄuJ FTJPcoLr ßlPuJKvk ßkPuj ˝rJÓsoπLxy 10 \j dJTJ, 29 KcPx’r - ˝rJÓsoπL c. oyLC¨Lj UJj @uoVLr S mJÄuJPhv mqJÄPTr Vnjtr c. @KfCr ryoJjxy xÄKväÓ ßãP© ImhJPjr \jq 10 \jPT ßlPuJKvk k´hJj TPrPZ mJÄuJ FTJPcoLÇ Vf ÊâmJr KmTJPu mJÄuJ FTJPcoLr 35fo mJKwtT xJiJre xnJ~ xÿJjxNYT ßlPuJKvk k´hJj TrJ y~Ç ßlPuJKvk k´J¬Phr yJPf xÿJjjJk©, xÿJjjJ ˛JrT fáPu ßhj mJÄuJ FTJPcoLr xnJkKf IiqJkT @KjxMöJoJj FmÄ oyJkKrYJuT vJoxMöJoJj UJjÇ pJPhr ßlPuJKvk ßhS~J yP~PZ fJrJ yPuj∏ KmYJPr KmYJrkKf ßfJlJöu AxuJo, KY©TuJ~ ofá\tJ mvLr, KYKT“xJ~ c. k´Je ßVJkJu h•, V´∫ Cjú~j S k´TJvjJ~ oKyCK¨j @yPoh, VPmweJ~ c. oyLC¨Lj UJj @uoVLr, xñLPf ÀjJ uJ~uJ,

xJKmjJ A~JxKoj S rJoTJjJA hJv, Igt mqm˙JkjJ~ Fo xJAhMöJoJj, Igt mqm˙JkjJ S xJÄÛíKfT Cjú~Pj c. @KfCr ryoJjÇ k´xñf, xÿJjxNYT ßlPuJKvPk F kpt∂ pJrJ ßkP~PZj fJPhr oPiq rP~PZj∏ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ, xJPmT rJÓskKf KmYJrkKf @mM xJBh ßYRiMrL, IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyf, ßjJPmu Km\~L IgtjLKfKmh IiqJkT Ioftq ßxj, IiqJkT ßryoJj ßxJmyJj, IiqJkT c. ßoJ\Jllr @yoh, c. @Tmr @uL UJj, IiqJkT oMvJrrl ßyJPxj, IiqJkT \JKouMr ßr\J ßYRiMrL, IiqJkT KxrJ\Mu AxuJo, IiqJkT UJj xJrS~Jr oMrKvh, IiqJkT F Fl xJuJyC¨Lj @yoh, TKuo vrJlL, S~JKyhMu yT, Kv·L xKlC¨Lj @yoh, TJoÀu yJxJj, TJA~Mo ßYRiMrL, oM˜JlJ oPjJ~Jr k´oMUÇ

Tel: 0207 790 1600 207 Mile End Road, London, E1 4AA e: manager@prideofasia.com w: www.prideofasia.com


UmrJUmr 15

SURMA m 4 - 10 January 2013

YuoJj xÄTa ßgPT ßhv 2014 xJPu oMKÜ kJPm : c. TJoJu dJTJ, 30 KcPx’r - YuoJj rJ\QjKfT aJjJPkJPzj ßgPT ßhv 2014 xJPu oMKÜ kJPm mPuA oPj TrPZj KmKvÓ @Aj\LmL xÄKmiJj k´PefJ c. TJoJu ßyJPxjÇ KfKj mPuPZj, xJoPj @rS 12 oJx xo~ @PZ FA xoP~r oPiqA F KjP~ TJ\ TrJ yPmÇ xJrJPhv ßgPT nJPuJ oJjMwèPuJPT UMÅP\ ßmr TrPf yPmÇ oJjMw FUj kKrmftj YJ~ \JKjP~ KfKj mPuj, 2014 xJPur kr k´iJjoπLxy IPjTPTA ßhPvr oJjMw @r ãofJ~ ßhUPf

YJAPm jJÇ mJÄuJKjC\PaJP~K≤PlJr.To @P~JK\f ÈVefπ S YuoJj rJ\jLKf' vLwtT IjuJAj xÄuJPk KfKj Fxm TgJ mPujÇ c. TJoJu mPuj∏ k´iJjoπLPT mM^Pf yPm KfKj VefPπr ßxmT, \jVPer ßxmTÇ KfKj pKh ßxaJ mM^Pf jJ kJPrj fJ yPu fUj ßxaJ @oJPhr ßmJ^JPjJr hJK~fô KjPf yPmÇ k´P~J\Pj oMKÜpMP≠r @PVr oPfJ @mJrS \jVPer WPr-WPr KVP~ \jof Vbj TrJ yPm mPuS ßWJweJ ßhj c. TJoJuÇ KfKj mPuj, wJPar hvPTr fÀePhr TJPZ kKÁo kJKT˜JPjr vJxT ßVJÔLr @Yre VJ-xS~J y~Kj mPuA fJrJ ˝JiLjfJ pM≠ TPrKZPujÇ

fJA FUj @oJPhr VJ-xS~J yPu YuPm jJÇ @oJPhrS ÀPU hÅJzJPf yPmÇ rJ\jLKfPf kMKuv mJKyjLPT KjTíÓnJPm mqmyJr TrJ yPò of KhP~ c. TJoJu mPuj, kMKuvPT ÀVú rJ\jLKfr Kj~πe ßgPT oMÜ TrPf yPmÇ fJPhr \jVPer mºá TrPf yPmÇ KjrPkã, huL~TreoMÜ ßTJPjJ hu @orJ ßhUPf kJAKjÇ xMKk´oPTJat @rS hMKa KjmtJYj f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj TrJr xMPpJV ßrPUKZPuj, KjPhtvjJ KhP~KZPuj KT∂á ßx KjPhtvjJ jJ ßoPjA xrTJr oJ© 10 KoKjPa FTKa xJÄKmiJKjT mqm˙J mJKfu TPrPZÇ pJ yPf kJPr jJ, IKnof c. TJoJPurÇ KmKvÓ @Aj\LmL c. fáKyj oJKuT mPuj∏ rJ\QjKfT huèPuJr mz k´KfkãA yPò xMvJxj, ßhPvr xÄKmiJjÇ ßhPvr xJÄKmiJKjT k´KfÔJjèPuJPT vKÜvJuL TrPf huèPuJr TJPrJA IV´JKiTJr j~Ç c. fáKyj oJKuT mPuj, \jVPer xJmtPnRofô ßTJgJS ßYJPU ßhKU jJÇ FUJPj ßTmuA ãofJr uzJAÇ hM˙ rJ\jLKfTPhr kMjmtJxj ßTª´ FA huèPuJÇ KmKvÓ VPmwT c. mKhCu @uo o\MohJr mPuPZj∏ ßhPv FUj rJ\jLKf j~, IkrJ\jLKf YuPZÇ ßhPv ãofJ @\ \jVPer TuqJPe mq~ yPò jJÇ mqKÜ mJ kKrmJPrr \jqA YuPZ rJ\QjKfT TotTJ§Ç mKhCu @uo o\MohJr mPuj, xJÄKmiJKjT k´KfÔJj S xÄxhL~ TKoKaèPuJ k´fqJvJ IjMpJ~L TJ\ TrPf kJrPZ jJÇ Fr TJre rJ\QjKfT huèPuJr F KjP~ oJgJmqgJ ßjAÇ xÄxhL~ TKoKa IPjTaJ rJmJr ˆqJŒ mKcPf kKref yP~PZ mPuS of ßhj KfKjÇ KmPrJiL hPur oPiq xÄxhPT TJptTr TrJr xKhòJ ßjA mPu fJrJ xÄxPhr mJAPr gJTPZÇ fJPhr xJÄKmiJKjT S ‰jKfT hJK~fôA yPò xÄxPh pJS~JÇ xJÄKmiJKjT k´KfÔJjèPuJ TJ\ jJ TrPu Vefπ k´KfKÔf yPf kJPr jJÇ

dJTJ-IPaJ~J xŒPTt TJÅaJ jNr ßYRiMrL dJTJ, 30 KcPx’r - mñmºMr @®˝LTíf UMKj jNr ßYRiMrL AxMqPf ˙Kmr yP~ @PZ mJÄuJPhv-TJjJcJ xŒTtÇ ßhvKaPf Im˙Jjrf FA UMKjPT ßlrf kJbJPjJr \jq mJÄuJPhv xrTJr ßmv TP~TmJr IjMPrJi \JjJPuS IPaJ~J xrTJr F mqJkJPr AKfmJYT xJzJ ßh~KjÇ Fr ksnJm kPzPZ KÆkãL~ xŒPTtr SkrÇ xJŒ´KfT xoP~ hMA ßhPvr vLwt kptJP~ ßfoj ßTJPjJ xlr KmKjo~ y~KjÇ jJo ksTJPv IKjòMT FT TotTftJ \JjJj, TJjJcJ xrTJPrr xPñ mJÄuJPhPvr mftoJPj ßp xŒTt, fJPT CÌ muJ pJPm jJÇ @r Fr ßkZPj FTTnJPm ßp AxMqKa hJ~L, fJ yPuJ jNr ßYRiMrLÇ' xÄKväÓ xN©èPuJ \JKjP~PZ, TJjJcJr xPñ mJÄuJPhPvr ßp ßpJVJPpJV rP~PZ fJ ˝JnJKmT, KmPvw j~Ç mJÄuJPhPvr xPmtJó kptJ~ ßgPTS jNr ßYRiMrLPT ßlrf kJbJPjJr IjMPrJi \JjJPjJ yPuS TJjJcJ fJPf TJj ßh~KjÇ Kj\˝ jLKfVf TJrPe ßhvKa y~PfJ fJÅPT ßlrf kJbJPf kJrPmS jJÇ xÄKväÓ xN©èPuJ \JKjP~PZ, \JfL~ GToPfqr KnK•Pf mJÄuJPhv xrTJr jNr ßYRiMrLPT ßlrf @jJr CPhqJV KjPu y~PfJ TJ\ yPfJÇ TJre SA WJfPTr KmÀP≠ @∂\tJKfT kMKuv xÄ˙J A≤JrPkJPur ßjJKav (F-1836/1-2006) rP~PZÇ CPuäUq, Vf mZPrr 5 KcPx’r dJTJ~ krrJÓs oπeJuP~ krrJÓsoπL cJ. hLkM oKjr xPñ ßxR\jq xJãJPfr kr TJjJcJr yJATKovjJr KyhJr âMPcj xJÄmJKhTPhr mPuKZPuj, oífMqh§JPhv gJTJ~ mñmºMr @®˝LTíf UMKj ßo\r (Im.) Fx FAY Fo Km jNr ßYRiMrLPT ßlrf ßhPm jJ fJÅr ßhvÇ Kmw~Ka mJÄuJPhv xrTJrPT KfKj \JKjP~PZjÇ Fr krS dJTJ fJr @TJ–ãJr TgJ \JKjP~PZÇ FKa KfKj TJjJcJ xrTJrPT \JjJPmjÇ oífMqhP§r mqJkJPr TJjJcJ xrTJPrr jLKf UMm ¸ÓÇ ßTC pKh oífMqhP§r oMPUJoMKU yPf kJPrj mPu vïJ gJPT, ßx ßãP© TJjJcJ xrTJr fJPT ßlrf kJbJ~ jJÇ

IPaJ~Jr F Im˙JPjr KmwP~ mJÄuJPhv xrTJr @PV ßgPTA ImVfÇ UMKj jNr ßYRiMrL fJÅPT TJjJcJ ßgPT mKyÏJr jJ TrPf @Pmhj TPrPZjÇ TNaQjKfT xN©èPuJ \JKjP~PZ, fJÅPT ßlrf kJS~Jr \jq mJÄuJPhv xrTJr ßmv @PVA TJjJcJ~ ÈuKmˆ' KjP~JV TPrPZÇ F ZJzJ KfKj ßhPv KlPr oífMqhP§r KmÀP≠ @Kku TrPf kJrPmj mPuS TJjJcJ xrTJrPT mJÄuJPhv FTJKiTmJr @võ˜ TPrPZÇ mñmºM yfqJTJP§ \KzfPhr KmKnjú xoP~ ßhS~J ˝LTJPrJKÜ IjMpJ~L, 1975 xJPur 15 @Vˆ jNr ßYRiMrLr èKuPfA mñmºM oJrJ pJjÇ mñmºMPT yfqJr kr jPn’r oJPxr ksgo x¬Jy kpt∂ Ijq UMKjPhr oPfJ jNr ßYRiMrLS ßhPv Im˙Jj TPrjÇ 1975 xJPur 3 jPn’r dJTJ ßTªsL~ TJrJVJPr \JfL~ YJr ßjfJPT yfqJr kPrr Khj KfKjxy Ijq UMKjrJ KmPvw KmoJPj dJTJ ßgPT ßrñMj yP~ mqJÄTT YPu pJjÇ Frkr kJKT˜Jj xrTJPrr ßhS~J KmPvw KmoJPj fJÅrJ KuKm~J pJjÇ ksJ~ FT mZr kr 1976 xJPur 8 \Mj jNr ßYRiMrLxy 12 yfqJTJrLPT KmPhPv mJÄuJPhKv KmKnjú hNfJmJPx YJTKr ßh~ f“TJuLj xrTJrÇ ArJPj mJÄuJPhv hNfJmJPxr KÆfL~ xKYm KyPxPm KjP~JV kJj UMKj jNr ßYRiMrLÇ Frkr KfKj msJK\Pu YJ\t hq IqJPl~Jxt KyPxPmS hJK~fô kJuj TPrjÇ @Kvr hvPTr ksgo KhPT jNr ßYRiMrL @uP\Kr~J~ mJÄuJPhv hNfJmJPxr TJCK¿ur KyPxPm KjP~JV kJjÇ Frkr ßmv TP~T mZr KfKj \JotJKjPf Im˙Jj TPrjÇ 1996 xJPu @S~JoL uLV xrTJr Vbj TrPu jNr ßYRiMrL Ãoe KnxJ~ TJjJcJ YPu pJjÇ ßxUJPj ˙J~LnJPm mxmJPxr \jq KfKj rJ\QjKfT @vs~ YJjÇ 1996 ßgPT 2007 kpt∂ UMKj jNr ßYRiMrLr I∂f kJÅY hlJ @Pmhj ksfqJUqJf y~Ç ßx KyxJPm fJÅPT ßhv ßgPT mKyÏJr TrPf kJPr TJjJcJ xrTJrÇ 2009 xJPur oJYt oJPx KfKj fJÅr @PmhjèPuJ kptJPuJYjJr \jq ÈKks-KroMnJu IqJPxxPo≤'-Fr @Pmhj \JjJjÇ

27 yJ\Jr ßTJKa aJTJr rJ\˝ IjJhJ~L : FjKm@r ßY~JroqJj dJTJ, 30 KcPx’r - ßpPTJPjJ KmPrJPir ßoJTJKmuJ xoP^JfJr oJiqPo TrJ CKYfÇ KmYJr k´Kâ~Jr hLWtxN©fJr TJrPe ßhPvr oJjMw KmYJr kJ~ jJÇ 27 yJ\Jr ßTJKa aJTJ xrTJKr IjJhJ~L rJ\˝, KmKnjú mqKÜ S k´KfÔJPjr TJPZ kPz @PZÇ oJouJ-xÄâJ∂ \KaufJ~ Fxm rJ\˝ @hJ~ yPò jJÇ KmT· KmPrJi KjÀK•r (FKc@r) oJiqPo IjJhJ~L F rJ\˝ @hJP~ FKVP~ @xPf yPmÇ ÊâmJr xTJPu èuvJPjr SP~Kˆj ßyJPaPu È@~TrKmw~T KmT· KmPrJi KjÀK•' xÄâJ∂ FT TotvJuJ~ k´iJj IKfKgr mÜPmq \JfL~ rJ\˝ ßmJPctr ßY~JroqJj S Inq∂rLe xŒh KmnJPVr xKYm ßoJ. ßVJuJo ßyJPxj Fxm TgJ mPujÇ TotvJuJr @P~J\j TPr FjKm@r, A≤JrjqJvjJu KljqJ¿ TrPkJPrvj FmÄ ACPTFAcÇ ßVJuJo ßyJPxj mPuj, IjJhJ~L rJ\P˝r 22 yJ\Jr 500 ßTJKa aJTJ Ê‹ @~Ç @r 4 yJ\Jr 500 ßTJKa aJTJ @~Tr mJmh kJSjJÇ KmT· KmPrJi KjÀK•r (FKc@r) oJiqPo IjJhJ~L F rJ\˝ @hJP~ @oJPhr FKVP~ ßpPf yPmÇ FKc@Prr oJiqPo Fr

IPitTS pKh @hJ~ TrJ x÷m y~ fJ rJPÓsr ßTJwJVJPr @xPmÇ KfKj IxP∂Jw k´TJv TPr mPuj, KmT· KmPrJi KjÀK•r xMPpJV @~Tr, Ê‹ FmÄ oNuq xÄPpJ\j Tr (oNxT) Kfj irPjr rJ\˝ oJouJPf k´P~JPVr xMPpJV rP~PZÇ KT∂á FUj kpt∂ Ê‹ FmÄ oNxPTr ßTJPjJ oJouJ FKc@Pr @PxKjÇ KT∂á F irPjr oJouJS FKc@Pr @jPf C“xJy KhPf yPmÇ FKc@r Ifq∂ ˝ò k´Kâ~J CPuäU TPr FjKm@r ßY~JroqJj mPuj, FKa TotTftJPhr \mJmKhKyfJ KjKÁf TrJr kJvJkJKv rJ\˝ @hJP~ hLWtxN©fJ hNr TrPmÇ TJre, FKc@Pr oJouJ 2 oJPxr oPiq KjÀK• yP~ pJPòÇ xrTJr rJ\˝ Kj~πe TrPf YJ~ jJÇ xyPpJKVfJ TrPf YJ~Ç mqmxJ Kj~πe TrJr Khj FUj @r ßjA mPu \JjJj KfKjÇ IjMÔJPj ˝JVf mÜPmq FjKm@Prr xhxq (Tr @Aj S k´P~JV) TJuLkh yJuhJr \JjJj, Vf \Mj oJx ßgPT F kpt∂ 48Ka oJouJ FKc@Pr FPxPZÇ Fr 12Ka oJouJ KjÀK• yP~PZÇ FKc@Pr @xJ oJouJèPuJr rJ\˝ ßoJa 174 ßTJKaÇ Fr oPiq 87 ßTJKa aJTJr rJ\˝ @hJP~r k´Kâ~J YuPZÇ

AKfoPiq 25 ßTJKa aJTJ @hJ~ yP~PZÇ TJuLkh yJuhJPrr xnJkKfPfô TotvJuJr oMÜ @PuJYjJ~ IÄv KjP~ TrhJfJrJ FKc@Prr jJjJ ©∆Kar TgJ fáPu iPr fJ xÄPvJiPjr xMkJKrv TPrjÇ oMÜ @PuJYjJ~ KV´j ßcæJ uJAl A¿MqPrP¿r KjmtJyL TotTftJPT FAY lryJh mPuj, FKc@Pr ßpxm @~Tr oJouJr KjÀK• yPò krmftL mZPr fJ @r KmPmYjJ TrPZ jJ FjKm@rÇ lPu FTA irPjr \KaufJ @mJrS ‰fKr yPòÇ FZJzJ @Kku YuJTJPu FKc@Pr pJS~Jr xMPpJV ßjAÇ oJouJ asJAmMqjJPu ßVPu fJrkr ßpPf yPmÇ FA KmiJj kKrmftj TrJr @øJj \JjJj KfKjÇ ACKj~j TqJKkaJPur FoKc @TfJr ßyJPxj mPuj, @KgtT k´KfÔJjèPuJr V´JyPTr IjJhJ~L @oJjf S xMhPT KyxJm TPr Tr iJpt TPr \KaufJ ‰fKr TrPZj TotTftJrJÇ FKa mº TrPf yPmÇ fJ jJ yPu FKc@Pr KVP~ ßTJPjJ xMlu kJS~J pJPm jJÇ FlKmKxKx@A-Fr CkPhÓJ oj\Mr @yPoh mPuj, FKc@r KmKioJuJPf ßmvKTZM ©∆Ka rP~PZÇ Fxm xÄPvJiPjr CPhqJV KjPu Fr xMlu kJS~J pJPm mPu oPj TPrj KfKjÇ

PxKhj pKh @orJ khfqJV jJ TrfJo SjJPhr ãofJ~ @xJ yPfJ jJ

dJTJ, 2 \JjM~JKr - mqgt CkPhÓJPhr ßh~J lotMuJ~ Vefπ rãJ yPm jJk´iJjoπLr F mÜPmq c. @Tmr @Ku UJj mPuPZj, ßxKhj @orJ mqgt yAKjÇ ßxKhj pKh @orJ khfqJV jJ TrfJo fJyPu ßhPv mÉhuL~ KjmtJYj yPfJ jJÇ @r mÉhuL~ KjmtJYj jJ yPu mftoJj xrTJrS ãofJ~ @xPf kJrPfJ jJÇ rJ\jLKfKmhrJ ßTJj lotMuJ~ TJr yJuM~J-ÀKa TfaMTM k´JK¬ yPm fJrA KyxJm TrPZ CPuäU TPr cJTxJAPa F @ouJ mPuj, Vefπ ÊiM KjmtJYj j~- Fr xPñ TfèPuJ oNuqPmJiS \KzfÇ oNuqPmJi jJ gJTPu Vefπ mqJyf yPmÇ @r mftoJj xoxqJr \jì KhP~PZj rJ\jLKfTrJAÇ TJP\A xoJiJj fJPhrA TrPf yPmÇ xok´Kf KxFlFxKc @P~JK\f ÈvJK∂kNet ãofJ y˜J∂r: Ikvj lr mJÄuJPhv' KvPrJjJPor ßVJuPaKmPu KjmtJYj KjP~ ßh~J xJPmT CkPhÓJ c. @Tmr @Ku UJPjr 4 lotMuJ KjP~ k´iJjoπL fLms k´KfKâ~J mqÜ TPrjÇ mJÄuJPhPvr oMKÜpM≠ ßgPT F kpt∂ k´KfKa mJÅPTA xrm nNKoTJ~ ßgPTPZj c. @Tmr @Ku UJjÇ 2006 xJPu A~J\CK¨j xrTJPrr ßjfíPfô VKbf f•ôJmiJ~T xrTJr ßgPT @rS Kfj xyPpJVLxy khfqJV TPr ßhv\MPz @PuJYjJr \jì KhP~KZPujÇ ßx xo~ FThuL~ KjmtJYj @P~J\Pjr ßãP© ßhvmqJkL \jof xíKÓ y~Ç kPr CØNf kKrK˙KfPf c. lUÀK¨Pjr ßjfíPfô jfMj f•ôJmiJ~T xrTJr hJK~fô Vsye TPrÇ f•ôJmiJ~T xrTJr KjP~ xrTJr S KmPrJiL kPãr oPiq aJjJkPzj S xÄWJfo~ kKrK˙Kf ßgPT C•rexy xJKmtT kKrK˙Kf KjP~ KfKj ßUJuJPouJ TgJ mPujÇ c. @Tmr @Ku UJj mPuj, f•ôJmiJ~T xrTJr mqgt yS~Jr oNu TJre xo˜ ãofJ k´iJj CkPhÓJr yJPf ßTªsLnNfÇ ßx TJrPe ßTJj CkPhÓJ k´iJj CkPhÓJr mJiJr oMPU ImJi xMÔM KjrPkã KjmtJYPj TJ\ TrPf kJPrj jJÇ FTA nJPm k´iJjoπLr yJPfS xo˜ ãofJ ßTªsLnNfÇ F TJrPe mJÄuJPhPv k´iJjoπLr IKjòJ~ ßTJj oπLr kPã TJ\ TrJ x÷m y~ jJÇ mftoJj xïa KjrxPj ßTJjS lotMuJ ßhjKj CPuäU TPr KfKj mPuj, @oJr ßh~J lotMuJ ßvw TgJ j~Ç @Aj S xÄKmiJj oJjMPwr TuqJPer \jqÇ oJjMPwr \jq ãKfTr ßTJjS KTZMA @Aj S xÄKmiJj TrPf kJPr jJÇ @Ko ßTJjS rJ\QjKfT mÜmq KhAKj FaJ KZu @oJr FTJPcKoT mÜmqÇ @oJr mÜmq rJ\jLKfKmhrJ Vsye TrPfS kJPrj, jJ-S TrPf kJPrjÇ CkPhÓJ gJTJTJuLj IKnùfJ xŒPTt mPuj, 2006 xJPu f•ôJmiJ~T xrTJPrr hJK~fô KZu hM'KaÇ FT. FThuL~ KjmtJYj ßpj jJ y~ fJ KjKÁf TrJÇ hMA. xMÔM mÉhuL~ KjmtJYj @P~J\jÇ k´go f•ôJmiJ~T xrTJPrr xo~ @Koxy Ijq Kfj CkPhÓJ khfqJV TrJ~ mqJkT \jof xíKÓ yS~J~ A~J\CK¨j xrTJPrr kPã FThuL~ KjmtJYj @P~J\j x÷m y~KjÇ kPr xTu CkPhÓJr khfqJPV c. lUÀK¨j k´iJj CkPhÓJ yPu mÉhuL~ KjmtJYj @P~J\j x÷m yP~KZuÇ Fr lPu mftoJj xrTJr ãofJ~ FPxKZuÇ mftoJj xrTJr f•ôJmiJ~T mqm˙J mJKfu TPr ßh~J~ KmhJ~L mZPr xKyÄxfJ, yJjJyJKj S kJr¸KrT IKmvõJx ßmPzPZÇ FnJPm YuPf gJTPu @VJoL KhPj xïa @rS mJzPm CPuäU TPr KfKj mPuj, mftoJj kKrK˙KfPf KmFjKk KjmtJYPj IÄv jJ ßj~Jr ßWJweJ KhP~PZÇ IjqKhPT xrTJr pM≠JkrJiLPhr KmYJrPT k´JiJjq KhPòÇ mz hM'hPur F KÆoMUL Im˙JPjr lPu YuKf mZr rJ\jLKfPf xÄWJf mJzPmÇ FT k´Pvú KfKj mPuj, mJÄuJPhPvr rJ\jLKf hLWtKhj xÄWJfo~ kKrPmPv YuPZÇ Vefπ Kmkjú yPòÇ mz hM'hu FPT IPjqr k´Kf vs≠JvLu jJ yPu Vefπ xKbTnJPm TJ\ TrPm jJÇ @r rJ\jLKfKmhrJ ßpnJPm FPT IPjqr k´Kf IPxR\jqoNuT @Yre TPrj, FPT IPjqr k´Kf Ivs≠J TPr TgJ mPuj fJPf Vefπ rãJ yPm jJÇ xrTJKr hPur xJiJre xŒJhT ‰x~h @vrJPlr ßh~J xÄuJk KjP~ KjrJvJ mqÜ TPr KfKj mPuj, 1996 xJPu ßp f•ôJmiJ~T xrTJr FPxKZu fJ ßTJj xoP^JfJr oiq KhP~ y~KjÇ KZ~JjæAPf f•ôJmiJ~T xrTJr FPxKZu @PªJuPjr oJiqPoÇ mz hM'hPur xoP^JfJ yP~KZu FTmJrAÇ fJ ‰˝rJYJPrr kfPjr xo~Ç @r oJjúJj nNÅA~J S @mhMu \KuPur xÄuJkS @orJ ßhPUKZÇ ßx xÄuJPk ßTJj xoJiJj @PxKj, xoP^JfJ y~KjÇ fPm mftoJj xïa ßgPT ßmr yPf jJ kJrPu @mJrS xÄWJf IKjmJptÇ CPuäUq, c. @Tmr @Ku UJj vKjmJr KxFlFxKcr ßxKojJPr @VJoL \JfL~ xÄxh KjmtJYj xMÔM S IgtkNetnJPm IjMKÔf yS~Jr uPãq YJrKa k´˜Jm ßkv TPrjÇ 1. hM'hu ßgPT kJÅY \j TPr KjP~ 10 \Pjr oKπxnJ Vbj TrJÇ KT∂á xrTJKr hu ßgPT TJrJ KjmtJKYf yPmj ßxaJ KjitJre TrPm KmPrJiL huÇ IjqKhPT, KmPrJiL hu ßgPT TJrJ KjmtJKYf yPmj ßxaJ KjitJre TrPm xrTJKr huÇ 2. È96 xJPur f•ôJmiJ~T xrTJr ßp rTo KZu SArTo KmiJj k´e~j TrJÇ KT∂á hM'aJPotr \jq KmiJj TrJr @PV xMKk´o ßTJPatr krJovt KjPf yPm, 3. xÄKmiJj xÄPvJij TPr xÄxh Kfj oJPxr \jq KjmtJYj TrPm f•ôJmiJ~T xrTJrÇ xrTJKr S KmPrJiL hu 10 \j TPr KjhtuL~ ßuJT oPjJj~j ßhPmÇ fJPhr oiq ßgPT 5 \j 5 \j TPr xÄxh KjmtJKYf TrPmÇ @r hM'hPur 10 \j KoPu FT\j f•ôJmiJ~T xrTJPrr k´iJj KjmtJKYf TrPmÇ k´iJjPT KjmtJKYf jJ TrPf kJrPu uaJKr TPr KjmtJKYf TrPmÇ 4. CkPrr Kfj k´˜Jm pKh VsyePpJVq jJ y~ KmPrJiL hu KmFjKk fJPhr k´˜Jm ßhPmÇ k´˜JPmr Skr VePnJa yPmÇ \jVe fJPhr Kx≠J∂ ßjPmÇ


16 UmrJUmr

4 - 10 January 2013 m SURMA

@.uLPVr 19fo \JfL~ xPÿuj: ßvU yJKxjJ xnJkKf, ‰x~h @vrJlMu AxuJo xJiJre xŒJhT kMjÎKjmtJKYf, KjmtJYPjr YqJPu† ßoJTJKmuJr k´fq~

dJTJ, 30 KcPx’r - @S~JoL uLPVr K©mJKwtT \JfL~ xPÿuPj xÄVbjPT @rS VKfvLu S vKÜvJuL TPr @VJoL KjmtJYPjr YqJPu† ßoJTJKmuJr k´fq~ mqÜ TrJ yP~PZÇ xPÿuPj xmtxÿfnJPm x¬omJPrr oPfJ ßvU yJKxjJ xnJkKf S KÆfL~mJPrr oPfJ ‰x~h @vrJlMu AxuJo xJiJre xŒJhT KjmtJKYf yP~PZjÇ jfMj ßjfífô @S~JoL uLVPT FTKa IV´xroJe hu KyPxPm FKVP~ KjP~ @mJrS ãofJ~ KjPf xão yPm mPu fíeoNu ßjfJrJ @vJmJh mqÜ TPrPZjÇ TJCK¿urPhr CP¨Pv ßvU yJKxjJ mPuj, xJoPj KjmtJYjÇ KmrJa YqJPu†Ç hMA oJPxr oPiq ß\uJ S CkP\uJr xPÿuj ßvw TrPf yPmÇ fJ jJ yPu TKoKa ßnPX ßhS~J yPmÇ Vf vKjmJr ßmuJ 11aJ~ rJ\iJjLr ßxJyrJS~JhtL ChqJPj KmvJu kqJP¥Pu xJrJ ßhv ßgPT @xJ TJCK¿ur, ßcKuPVaxy yJ\Jr yJ\Jr ßjfJ-TotLr CkK˙KfPf ßvU yJKxjJ \JfL~ kfJTJ CP•Juj FmÄ kJ~rJ CKzP~ xPÿuPjr CPÆJij TPrjÇ ‰x~h @vrJlMu AxuJo FmÄ 73Ka xJÄVbKjT ß\uJr xnJkKf S xJiJre xŒJhPTrJ CP•Juj TPrj huL~ kfJTJÇ \~ mJÄuJ, \~ mñmºM ߡJVJPj xPÿuj˙u oMUKrf KZu xJrJ KhjÇ ßjfJ-TotLPhr oPiq KmkMu C“xJy-C¨LkjJ FmÄ KjmtJYjL @Po\ uã TrJ ßVPZÇ oPû @S~JoL uLPVr k´KfÔJfJ xnJkKf oSuJjJ @mhMu yJKoh UJj nJxJjL, xJiJre xŒJhT vJoxMu yT, oSuJjJ @mhMr rvLh fTtmJVLv, mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJj, \JfL~ YJr ßjfJ S ßvU yJKxjJr ZKm ßvJnJ kJKòuÇ huL~ S ßhvJ®PmJiT xÄVLf, kKm© iotV´∫ ßgPT ßfuJS~Jf FmÄ ßvJT k´˜Jm C™JkPjr oJiqPo TJCK¿Pur @jMÔJKjTfJ ÊÀ y~Ç KmFjKkxy KmKnjú rJ\QjKfT hPur ßjfJPhr @oπe \JjJPjJ yPuS 14 hPur vKrT ZJzJ Ijq ßTJPjJ hPur k´KfKjKi KZPuj jJÇ fPm \JfL~ kJKat VfTJu hMkMr 12aJ~ @oπek© kJS~J~ ßpJV ßh~KjÇ kJKatr ßY~JroqJj FAY Fo FrvJh ßvU yJKxjJr TJPZ KYKb KuPU xPÿuPjr xJluq TJojJ TPrPZjÇ xPÿuPj TNaQjKfT KovPjr k´KfKjKirJS

CkK˙f KZPujÇ xPÿuPj xnJkKf S xJiJre xŒJhPTr KjmtJYj yPuS kNetJñ TKoKa y~KjÇ TJCK¿urrJ kNetJñ TKoKa VbPjr ãofJ Ikte TPrPZj huL~ k´iJj ßvU yJKxjJ S xJiJre xŒJhT ‰x~h @vrJlMu AxuJPor SkrÇ \mJPm ßvU yJKxjJ TJCK¿urPhr mPuj, ÈQx~h @vrJl S oMÀKæPhr xPñ @PuJYjJ TPr TKoKa Vbj TrmÇ' xPÿuPj hPur VbjfPπr xÄPvJijL S ßWJweJk© IjMPoJKhf y~Ç ßWJweJkP© kKrmftj FPuS VbjfPπ ßfoj ßTJPjJ kKrmftj @jJ y~KjÇ TKoKa @PVr oPfJA 73 xhxqKmKvÓ gJTPZÇ F ZJzJ Kfj mZPrr \jq hPur mJP\a IjMPoJhj TrJ y~Ç jfMj ßjfíPfôr TJPZ fíeoNPur k´fqJvJ: @S~JoL uLPVr xPÿuPj @VJoL \JfL~ KjmtJYj KjP~A ßmKv @PuJYjJ KZuÇ fíeoNu ßgPT ßTªsxmJA KjmtJYjL k´˜MKf KyPxPm huPT @rS xÄVKbf TrJr k´P~J\jL~fJr Skr èÀfô ßhjÇ @AKj mJiqmJiTfJ gJTPuS KjmtJYj oJgJ~ ßrPUA FmJPrr xPÿuj @P~J\j TrJ yP~PZÇ huPT VKfvLu TrJr \jq jfMj xnJkKf S xJiJre xŒJhTPT xÄVbPj @rS xKâ~ yS~J S xo~ ßhS~Jr hJKm TrJ yP~PZ xPÿuPjÇ fJ ZJzJ ˙JjL~ xJÄxh S ß\uJ kKrwPhr k´vJxTPhr xPñ fíeoNPur ßjfJTotLPhr hNrfô ToJPf CPhqJV ßjS~Jr fJKVh ßhS~J y~Ç KmKnjú ˙JPj xÄVbPjr KmPnh KjrxPjr CPhqJV ßjS~JrS hJKm SPb fíeoNu ßgPTÇ jrKxÄhL ß\uJ @S~JoL uLPVr xnJkKf @xJhMöJoJj TJCK¿Pu mPuj, ßjfJr xPñ hPur FmÄ xJÄxPhr xPñ ßjfJ-TotLPhr ßpJVJPpJV-KmKòjúfJ @PZÇ KfKj huL~ xnJPj©Lr CP¨Pv mPuj, È\jVe @oJPhr kPãÇ hPu KmPnh gJTPuS ƪô ßjAÇ @kKj x¬JPy kJÅY Khj k´iJjoπL S hMA Khj xnJPj©L gJPTjÇ' vrL~fkMPrr xJiJre xŒJhT Iju TMoJr ßh mPuj, ÈP\uJ kKrwPhr k´vJxPTrJ pKh @oJPhr ßUJÅ\Umr ßjj, fJyPu nJPuJ y~Ç ßTªsL~ xJÄVbKjT xŒJhTPhrS @oJPhr xPñ ßpJVJPpJV rJUJ CKYfÇ xmJr oPiq xojõ~ gJTPu xÄVbj vKÜvJuL yPmÇ fJyPu

@orJ KjmtJYPj \~uJn TrPf kJrmÇ' PljL ß\uJ @S~JoL uLPVr jmKjmtJKYf xnJkKf @mhMr ryoJj mPuj, ÈPljLPf FTaJ hMPptJV KZuÇ @orJ ßxA hMPptJV ßoJTJKmuJ TPrKZÇ' KfKj mPuj, xÄVbj VKfvLu TrPf yPmÇ ßjfJ-TotLPhr oPiq hNrfô ßWJYJPf yPmÇ jLulJoJrL ß\uJ ßgPT @xJ TJCK¿ur @æJx @uL mPuj, ÈmftoJj ßjfíPfô @Ko x∂áÓÇ fPm @PVr TKoKar xo~ xJÄVbKjT xlr To yP~PZÇ KTZMaJ ©∆Ka-KmYMqKf KZuÇ @vJ TKr, jfMj TKoKa fJ TJKaP~ @VJoL KjmtJYPj huPT @mJrS xJlPuqr kPg KjP~ pJPmÇ' FTA ß\uJr Ikr TJCK¿ur xJ∂ôjJ YâmftL mPuj, k´fqJvJ IjMpJ~L TKoKa yP~PZÇ fPm vLwt ßjfífô @rS xo~ KhPu huJhKu ToPmÇ ßhmLVP†r xnJkKf @ x o jNÀöJoJj mPuj, TKoKa nJPuJ yP~PZÇ xJoPj KjmtJYjÇ ßjfíPfô kKrmftj FPu ƪô gJTfÇ TMKÓ~Jr xyxnJkKf @PjJ~Jr @uL mPuj, È@PVr TKoKar xnJkKf S xJiJre xŒJhT nJPuJ TJ\ TPrPZjÇ fJÅrJ huPT ãofJ~ KjP~ ßVPZjÇ jfMj TKoKar TJPZS huPT @mJr ãofJ~ ßjS~Jr k´fqJvJ @oJPhrÇ' ßnzJoJrJr xnJkKf @mM mTr KxK¨T mPuj, È@PVr TKoKa nJPuJ TJ\ TPrPZ mPuA fJÅPhr @mJrS @orJ myJu TPrKZÇ' PpnJPm ßjfJ-KjmtJYj yPuJ: ßmuJ xJPz KfjaJ~ AK†Kj~Jxt AjKˆKaCvj k´JñPe ßjfífô KjmtJYj-kmt IjMKÔf y~Ç F IKiPmvj ÊiM TJCK¿urPhr \jq KjitJKrf KZuÇ xJf KmnJVL~ k´KfKjKir mÜmq ßvPw ßvU yJKxjJ @PVr TKoKa KmuM¬ ßWJweJ TPr IjqJjq ßjfJxy oû ßgPT ßjPo TJCK¿urPhr xJKrPf @xj ßjjÇ Fr @PV mÜífJ~ KfKj mPuj, ÈkíKgmLr IjqJjq xÄxhL~ VefPπr ßhPv ßpnJPm KjmtJYj y~, @VJoLPf @oJPhr ßhPvS ßxnJPm KjmtJYj yPmÇ IKjmtJKYf TJCPT ãofJ~ mKxP~ ßhvPT IºTJPrr KhPT ßbPu KhPf kJKr jJÇ ßT~JrPaTJPrr jJo TPr ãofJ~ FPx fJrJ KjP\Phr ßaT ßT~Jr TrPm, rJ\jLKfr FA hMmtí•J~j \jVe YJ~ jJÇ' Frkr KjmtJYj TKovPjr ßY~JroqJj ryof @uL FmÄ hMA xhxq ACxMl ßyJPxj ÉoJ~Mj S @ T o ßoJ\JPÿu yT oPû @xj ßjjÇ ryof @uL xnJkKf kPh k´JKgtfJ @øJj TrPu xm TJCK¿ur ÈPvU yJKxjJ' ÈPvU yJKxjJ' mPu ߡJVJj KhPf gJPTjÇ F xo~ ßvU l\uMu TKro ßxKuo oPû KVP~ xnJkKf KyPxPm ßvU yJKxjJr jJo k´˜Jm TPrjÇ ‰x~h @vrJlMu AxuJo fJ xogtj TPrjÇ F kPh Ijq ßTJPjJ k´JgtL jJ gJTJ~ KmkMu TrfJKur oJiqPo ßvU yJKxjJPT KjmtJKYf ßWJweJ ßhS~J y~Ç Frkr oJymMm Cu @uo yJKjl xJiJre xŒJhT kPh ‰x~h @vrJlMu AxuJPor jJo k´˜Jm TPrjÇ F k´˜Jm xogtj TPrj \JyJñLr TKmr jJjTÇ KjmtJYj TKovPjr ßY~JroqJj F kPh Ijq ßTJPjJ k´JgtL @PZj KT jJ, KfjmJr fJ \JjPf YJjÇ KT∂á Ijq ßTJPjJ k´JgtL jJ gJTJ~ KmkMu TrfJKur oJiqPo ‰x~h @vrJlPT xJiJre xŒJhT KjmtJKYf ßWJweJ ßhS~J y~Ç jmKjmtJKYf xnJkKf ßvU yJKxjJ S xJiJre xŒJhT ‰x~h @vrJlMu AxuJo fUj oPû @xj ßjjÇ fJÅrJ oPû SbJr kr hPur hMA k´iJj ßjfJPT IKnjªj \JKjP~ xoPmf TJCK¿urrJ È\~ mJÄuJ' È\~ mñmºM' ߡJVJPj oMUr TPr ßfJPuj ßVJaJ FuJTJÇ fJÅPhr ÊPnòJ mÜPmqr oJiqPo xPÿuPjr xoJK¬ WPaÇ Fr @PV 2009 xJPur 24 \MuJA @S~JoL uLPVr 18fo \JfL~ xPÿuj IjMKÔf y~Ç

‘ZMKr oJPr rJ\j, ßTJkJ~ vJKTu, @Ko YJuJA rc' dJTJ, 31 KcPx’r - ßkZj KhT ßgPT KmvõK\“PT ZMKr oJPr rJ\jÇ fJr yJf S kJP~ YJkJKf KhP~ ßTJkJ~ vJKTuÇ @rS 15 \Pjr yJPf rc S uJKbxy KmKnjú I˘ KZuÇ fJPhr xPñ @KoS rc KhP~ 2-3aJ mJKz KhP~KZÇ Vf rKmmJr hMkMPr @hJuPf Foj ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmKª KhP~PZ \VjúJg KmvõKmhqJu~ ZJ©uLPVr TotL FohJhMu yT KoujÇ oyJjVr oMUq yJKTo vJyKr~Jr oJyoMh @hjJPjr UJxTJorJ~ fJr \mJjmKª ßrTct TrJ y~Ç \mJjmKª Vsye ßvPw KmYJrT fJPT TJrJVJPr kJbJPjJr KjPhtv ßhjÇ yfqJTJP§r hJ~ ˝LTJr TPr FohJhMu yT Kouj mPuPZ, \Km ZJ©uLPVr kNetJñ TKoKaPf @oJr xyxnJkKf yS~Jr TgJ KZuÇ ZJ©uLPVr xKâ~ TotL KyPxPm WajJr @PVr rJPf xnJkKf S ßxPâaJKr @oJPhr Kmsl TPrKZPujÇ KjPhtvjJ KhP~ mPuKZPuj, ßp ßTJj oNPuq KmFjKk-\JoJ~JPfr ImPrJi TotxNKY mJjYJu TrPf yPmÇ kPrr Khj 9A KcPx’r KmFjKk\JoJ~JPfr ImPrJi TotxNKY @PZÇ SA Khj @oJPT TqJŒJPx gJTPf yPm, pJPf ImPrJiTJrLrJ KkPTKaÄ TrPf jJ kJPrÇ pKh KvKmr, ZJ©hu, KmFjKk S \JoJ~Jf KTZM WaJPf YJ~, fPm ßp ßTJj oNPuq fJPhr k´KfPrJi TrPf yPmÇ Foj k´˜MKf KjP~ kPrr Khj xTJu 8aJ ßgPT xnJkKf S ßxPâaJKrr ßjfíPfô TqJŒJx ßgPT KoKZu ÊÀ TKrÇ F xo~ KmFjKk'r CKTurJ KoKZu KjP~ xJoPj FPVJPf gJTPu fJPhr iJS~J TKrÇ \\PTJPatr Knfr dMPT TP~T\jPT oJrir TKrÇ FTkptJP~ rJ~xJ mJ\Jr WMPr KnPÖJKr~J kJPTtr xJoPj @xJr kr 2-3Ka TTPau lJPaÇ SA xo~ xmJA mPu, FTaJ ßZPu AjPajKxn ßc≤Ju ßT~JPr CPbPZÇ fUj KoKZu ßgPT Èir ir' KY“TJr SPbÇ SA ßZPur KkZj KkZj ßhRz ßh~ rJ\j,

vJKTu, ACjMZ, KakM, KTmKr~J, foJu, @uJCK¨j, AorJj, fJyKxj S ßoJ˜lJÇ hJmKzP~ ßhJfuJ~ SPb fJrJÇ rJ\Pjr yJPf ZMKr, vJKTPur yJPf YJkJKf, IjqPhr yJPf rc S uJKb KZuÇ SA xm I˘ KhP~ ßxUJPjA @WJf TrPf gJPTÇ vJKTu YJkJKf KhP~ yJPf S kJP~ ßTJkJPf gJPTÇ rJ\j ßkZj KhT ßgPT ZMKr oJPrÇ oJrir TrJr xo~ ßZPuKa mJr mJr KY“TJr TrKZu, È@Ko KyªM, @oJPr oJAPrj jJÇ' kPr ßZPuaJPT KjPYr KhPT KjP~ FPu @Ko xy vJSj, jJKyh, @K\\, Kuoj, @uJKoj, rKlT S kJPnu @aTJAÇ @oJr yJPf rc KZuÇ ßZPuaJ fUj rÜJÜÇ ßZPuKa KmKã¬nJPm ßhRzJPjJr ßYÓJ TrKZuÇ kPr vJÅUJrLmJ\JPrr KhPT ßhRPz kJuJPjJr xo~ @Ko rc KhP~ 2-3aJ mJKz oJKrÇ FTkptJP~ ßx vJÅUJrLmJ\JPr KhPT YPu pJ~Ç xmJr xPñ @KoS WajJ˙u fqJV TPr TqJŒJPx pJAÇ SAKhj xnJkKf vrLPlr \jìKhj KZuÇ F CkuPã TqJŒJPxr nJÛPptr xJoPj ßTT TJaJ y~Ç Fr KTZMãe kr Umr kJA, ßZPuKaPT FT KrTvJS~JuJ KoaPlJct yJxkJfJPu KjP~ ßVPZ FmÄ ßxUJPjA oJrJ ßVPZÇ oífMqr kr \JjPf kJKr, S @xPuA KyªMÇ Sr jJo KmvõK\“Ç kPr FT ßZJa nJAP~r kKrYP~r xN© iPr YJÅkJA jmJmV† kJKuP~ pJAÇ ˝kúkMrL @mJKxT ßyJPaPu KjP\PT uMTJPjJr ßYÓJ TKrÇ kPr ßxUJj ßgPT kMKuv ßVs¬Jr TPrÇ CPuäUq, Vf 25Pv KcPx’r YJÅkJA jmJmVP†r xhr CkP\uJr @rJomJV FuJTJr ˝kúkMrL ßrˆyJCx ßgPT AohJhMuPT ßVs¬Jr TPr oyJjVr ßVJP~ªJ kMKuvÇ Frkr fJPT dJTJ~ @jJ y~Ç @hJuPf yJK\r TPr 7 KhPjr KroJP¥ K\ùJxJmJh TrJ y~Ç Fr @PV 23Pv KcPx’r Ijq Kfj @xJKo rKlTMu AxuJo SrPl vJKTu, K\Fo

rJPvhMöJoJj SrPl vJSj S oJylM\Mr ryoJj SrPl jJKyh @hJuPf ßlR\hJKr TJptKmKir 164 iJrJ~ \mJjmKª KhP~PZÇ \mJjmKªPf fJrJ mPuKZu, \VjúJg KmvõKmhqJu~ vJUJ ZJ©uLPVr xnJkKf S xJiJre xŒJhPTr CkK˙KfPf 21 \j KoPu KmvõK\Pfr Skr yJouJ TPrPZÇ KÆfL~ hlJ~ KroJP¥ K\ùJxJmJh TrJ yPò TJA~Mo Ko~J akM S KTmKr~JPTÇ FKhPT ßVs¬JrTíf YJr @xJKor ˝LTJPrJKÜoNuT \mJKjPf pJPhr jJo FPxPZ fJPhr ßmKvr nJVA irJPZJÅ~Jr mJAPr rP~PZÇ F KmwP~

\JjPf YJAPu oJouJr fhJrT TotTftJ S oyJjVr ßVJP~ªJ kMKuPvr KxKj~r xyTJrL TKovjJr ßoJyJÿh ZJPjJ~Jr ßyJPxj mPuj, Kmù @hJuPf ßVs¬JrTíf @xJKoPhr ˝LTJPrJKÜoNuT \mJKjPfA KmvõK\“ yfqJTJP§r ßoJKan S @xJKoPhr kKrY~ ChWJKaf yP~PZÇ mJKT @rS TP~T\j @xJKor K\ùJxJmJh YuPZÇ AKfoPiq oJouJ fhP∂ èÀfôkNet IVsVKf yP~PZÇ kuJfT mJKT @xJKoPhr ßVs¬Jr IKnpJj ImqJyf rP~PZÇ @vJ TrKZ KvVKVrA fh∂TJ\ xŒjú yPmÇ


SURMA m 4 - 10 January 2013

ÊjJKjPf IqJaKjt ß\jJPru asJAmMqjJu ßpPTJPjJ ßuJPTr xJyJpq KjPf kJPrj

dJTJ, 31 KcPx’r - @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu ßpPTJPjJ ßuJPTr xJyJpq mJ xyPpJKVfJ KjPf kJPrj mPu ÊjJKjPf mPuPZj IqJaKjt ß\jJPru oJymMPm @uoÇ \JoJ~JPf AxuJoLr xJPmT @Kor ßVJuJo @pPor KmÀP≠ oJjmfJKmPrJiL IkrJPir oJouJ kMjKmtYJPrr @PmhPjr ÊjJKjPf Vf ßrJmmJr KfKj F TgJ mPujÇ KmYJrkKf F Ka Fo l\Pu TmLPrr ßjfíPfô Kfj xhPxqr @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu1-F Vf ßrJmmJr IqJaKjt ß\jJPru FA @PmhPjr KmkPã pMKÜ Ck˙Jkj ßvw TPrjÇ @∂\tJKfT IkrJi (asJAmMqjJux) @APjr 11(1)(Kc) iJrJ C≠íf TPr KfKj mPuj, @APjA ãofJ ßhS~J @PZ, asJAmMqjJu YJAPu ßpPTJPjJ mqKÜPT xJyJpq TrJr \jq muPf kJPrjÇ @yPoh K\~JCK¨jPT IKnPpJV VbPjr @Phv mJ Ijq @Phv ‰fKrr \jq xJyJpq TrPf asJAmMqjJPur ßY~JroqJj muPf kJPrjÇ flJf ÊiM FaMTM ßp, FUJPj asJAmMqjJu F KmwP~ ßTJPjJ @Phv ßhjKjÇ @APjr 11(6) iJrJ C≠íf TPr oJymMPm @uo mPuj, FUJPj asJAmMqjJPur ßY~JroqJPjr KTZM KmPvw ãofJ ßhS~J

@PZÇ FA iJrJ IjMxJPr, @APjr IiLPj asJAmMqjJPur hJK~fô kJuPjr \jq k´P~J\j oPj TrPu asJAmMqjJPur ßY~JroqJj KmPvw k´vJxKjT @P~J\j (IqJcKoKjPˆsKan IqJPr†Po≤) TrPf kJPrjÇ ÛJAPk KmYJrkKf Kj\JoMu yPTr xPñ @yPoh K\~JCK¨Pjr TPgJkTgjPT Foj k´vJxKjT @P~J\j muJ ßpPf kJPrÇ FPf ßTJPjJ nMu ßjAÇ fgq S k´pMKÜ ßpJVJPpJV @Aj (xÄPvJKif), 2006 C≠íf TPr IqJaKjt ß\jJPru mPuj, yqJKTÄ FTKa IkrJiÇ yqJKTÄP~r IkrJPi KmsPaPjr hMA xJÄmJKhT ß\u ßUPaPZj, FTKa kK©TJ mº yP~ ßVPZÇ ÛJAPk TPgJkTgj k´TJv TrJ pJPm jJ mPu asJAmMqjJu-2 FTKa Àu KhP~PZjÇ KT∂á ßxèPuJ KhP~A @xJKokã kMjKmtYJPrr @Pmhj FPjPZÇ KmYJr xŒJhj-xŒKTtf @APjr KmKnjú iJrJ S Fr kptJ~ C≠íf TPr oJymMPm @uo mPuj, FèPuJ jqJ~KmYJPrr ˝JPgt jfMj TPr KmYJr ÊÀ TrJr ßTJPjJ TJre ßjAÇ @xJKokPãr kMjKmtYJr-xÄâJ∂ @PmhPjr xPñ xÄpMÜ ÛJAPk TPgJkTgj S A-PoAu k´xPñ KfKj mPuj, yqJKTÄP~r oJiqPo kJS~J S xÄV´y TrJ jKgk© mqmyJr TrJ pJ~ jJÇ

IqJaKjt ß\jJPru mPuj, FA asJAmMqjJPur xhxq Kfj\jÇ pMKÜr UJKfPr pKh iPr ßjS~J y~ ßp IKnPpJVèPuJ xfq, fJr krS @rS hM\j KmYJrT @PZjÇ @APj @PZ, FT\j KmYJrT jJ gJTPuS Ijq hM\j KmYJrTJ\ kKrYJujJ TrPf kJrPmjÇ rJ~ ßhS~Jr xo~ Kfj\j uJVPm, KT∂á FUPjJ ßTJPjJ rJ~ y~KjÇ lPu FUJPj FT xhPxqr ÛJAPk TPgJkTgPjr KnK•Pf oJouJ kMjKmtYJPrr TJre ßjAÇ ÊjJKjr FTkptJP~ KfKj mPuj, ÈKh APTJjKoˆ-F k´TJKvf k´KfPmhj @oJPhr TJPZ mJAPmu yPf kJPr jJÇ AxrJP~u AxMqPf fJrJ TL k´KfPmhj TPrKZu? TJr kPã KZu?' KfKj mPuj, FA @APj ßlR\hJKr TJptKmKi S xJãq @Aj TJptTr jJ gJTJ~ Fr IiLPj IKnPpJV Vbj TrJrA hrTJr y~ jJÇ kPr oJymMPm @uo xJÄmJKhTPhr mPuj, È@APjr KmiJj yPuJ, ßTC IjqJP~r xMKmiJ KjPf kJPr jJÇ FA ßp fJrJ ÛJAPk TgJèPuJ ßrTct TPrPZ, y~ mÉ aJTJ UrY TPr ß\JVJz TPrPZ, jJ yPu YMKr TPrPZÇ KjP\r IkTot KhP~ @APjr WPr ßTJPjJ xMKmiJ ßjS~J pJ~ jJÇ' KfKj mPuj, KmYJrkKf Kj\JoMu yT pKh ßTJPjJ xJyJpq mJ xyPpJKVfJ KjP~ gJPTj, fJ @APjr mPuA TPrPZjÇ yqJKTÄP~r fh∂ @mJrS hJKm: FTJ•Prr WJfT hJuJu KjotNu TKoKar KjmtJyL xnJkKf vJyKr~Jr TKmr S xyxnJkKf oMjfJxLr oJoMj Vf ßrJmmJr xTJPu asJAmMqjJPur TJptâo ßhUPf pJjÇ WµJ UJPjT kr vJyKr~Jr TKmr F\uJx ßgPT ßmKrP~ xJÄmJKhTPhr mPuj, yqJKTÄP~r K\Kjx @hJuPf KjP~ @xJA IkrJiÇ pKh FèPuJPT @oPu ßjS~J y~, fPm yqJKTÄPT C“xJKyf TrJ yPmÇ FèPuJr CókptJP~r fh∂ yPf yPmÇ Fr @PV 24 KcPx’r KjotNu TKoKa @P~JK\f xÄmJh xPÿuPjS vJyKr~Jr TKmr ÛJAPk TPgJkTgj yqJKTÄP~r WajJ~ CókptJP~r fhP∂r hJKm \JjJjÇ

UmrJUmr 17

asJAmMqjJPu IqJaKjt ß\jJPruPT xJTJr ÉoKT

dJTJ, 2 \JjM~JKr - asJAmMqjJPuS ˝„Pk xJuJyCK¨j TJPhr ßYRiMrLÇ FmJr Ifq∂ TáÀKYkNet nJwJ~ rJPÓsr xPmtJó @Aj TotTftJPT VJuJVJKu TrPuj oMKÜpM≠TJuLj oJjmfJKmPrJiL IkrJPir @xJKo S KmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~Jr CkPhÓJ xJuJyCK¨j TJPhr ßYRiMrLÇ F xo~ rJÓskPãr @Aj\LmLrJ Fr k´KfmJh TPr CbPu @xJKokPãr @Aj\LmLrJS xoJj fJPu KY“TJr TrPf gJPTjÇ F xo~ xJuJyCK¨j TJPhr ßYRiMrL ÈhMA mZr ß\Pu rJUKZx, ßmr yA~J ßjA' mPu KY“TJr TPr ÉoKTS ßhjÇ VfTJu oñumJr KmTJu xJPz 3 aJ~ F WajJ~ C•¬ kKrPmPvr xOKÓ y~ @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu1-Fr F\uJx TãÇ WajJr xo~ asJAmMqjJPur Kfj KmYJrkKf IPjTaJ mJTÀ≠A yP~ KZPujÇ xJuJyCK¨j TJPhr ßYRiMrLr kPã TrJ 4Ka @PmhPjr ÊjJKjTJPu F IjJTJK–ãf kKrK˙Kfr xOKÓ y~Ç @xJKor kPã k´gPo ÊjJKj TPrj fJr @Aj\LmL lUÀu AxuJoÇ kPr rJÓskPã @PmhPjr KmkPã pMKÜ KhPf hÅJzJj IqJaKjt ß\jJPru oJymMPm @uoÇ KfKj pUj fJr mÜmq rJUKZPuj, fUj @xJKor TJbVzJ~ hÅJKzP~ xJuJyCK¨j TJPhr ßYRiMrL fJr ˝nJmxMun nKñPf Có˝Pr KmKnjú TgJ mPu pJKòPujÇ F xo~ IqJaKjt ß\jJPru ßkZj KlPr fJPT Yák TrJr IjMPrJi \JKjP~ KjP\r mÜmq ImqJyf rJUPu fJPT IväLu nJwJ~ VJuJVJKu TPrjÇ F xo~ rJÓskPãr @Aj\LmLrJ xo˝Pr Fr k´KfmJh \JjJPu @xJKokPãr @Aj\LmLrJ S KY“TJr TPr xJuJyCK¨j TJPhr ßYRiMrLr VJuJVJKuPf xJ~ KhPf gJPTjÇ F xo~ xJuJyCK¨j ßYRiMrLr ÈhMA mZr ß\Pu rJUKZx, ßmr yA~J ßjA' mPu KY“TJr TrPf gJPTjÇ kPr hMA kPãr ß\qÔ @Aj\LmLPhr y˜PãPk kKrK˙Kf KTZMaJ ˝JnJKmT yP~ FPu xJuJyCK¨j TJPhr ßYRiMrL asJAmMqjJPur CP¨Pv mPuj, È@oJPT mJrmJr k´PnJT (k´nJKmf) jJ TrPu TL y~ jJ? @Ko nhsnJPm ßYÓJ TrKZ TgJ muJrÇ' F xo~ asJAmMqjJPur ßY~JroqJj KmYJrkKf F Ka Fo l\Pu TmLr fJPT mPuj, È@kKj TgJ ßTPjJ muPmj? @kjJr @Aj\LmLPfJ rP~PZj, KfKj TgJ muPmjÇ' F xo~ xJuJyCK¨j @mJr mPu SPbj, È@Ko TgJ muPf kJKr, FaJ @oJr IKiTJrÇ'xJuJyCK¨j TJPhr ßYRiMrLr @PmhPjr ÊjJKj VfJTJu oñumJr xTJPu ÊÀr kr ßgPTA KfKj KmKnjú Kmw~ KjP~ KY“TJr TPr TgJ mPu ÊjJKj TJP\ mqJWJf xOKÓ TrKZPujÇ KmrKfr kr hMkMr 2aJ~ @mJr ÊjJKj ÊÀ yPu asJAmMqjJu mPuj, ÈfJPT FUJPj (F\uJx TPã) @jJr hrTJr ßjAÇ' F xo~ xJuJyCK¨j TJPhr ßYRiMrLr @Aj\LmL lUÀu AxuJo @xJKor CkK˙KfPfA ÊjJKj TrJr @Pmhj \JjJPu asJAmMqjJu fJPT KuKUfnJPm KjÁ~fJ (@¥JrPaKTÄ) KhPf mPuj ßp, KfKj KmYJrTJ\ YuJTJPu TgJ mPu KmrÜ TrPmj jJÇ F xo~ lUÀu AxuJo ßoRKUTnJPm muPu fJPT F\uJx TPã CkK˙f TrJ y~Ç ÊjJKj KmTJu ßxJ~J 4aJ~ ßvw y~Ç ÊjJKj 3 \JjM~JKr mOy¸KfmJr kpt∂ oMufKm TPrPZj ßY~JroqJj KmYJrkKf F Ka Fo l\Pu TmLPrr ßjfíPfô 3 xhPxqr asJAmMqjJu-1Ç

xJBhLr kPã ÊjJKj ßvw, Kj\JoLr ImqJyf, KmYJr kMjrJ~ ÊÀr @Pmhj dJTJ, 31 KcPx’r - oMKÜpM≠TJuLj oJjmfJKmPrJiL IkrJPir @xJKo xJBhLr KmYJr kMjrJ~ ÊÀ TrJr @PmhPjr kPã ÊjJKj ßvw TPrPZ @xJKokãÇ Frkr Kj\JoLr KmYJr kMjrJ~ ÊÀr @PmhPjr kPã ÊjJKj TPrPZj fJrJÇ ßxJomJrS Kj\JoLr kPã ÊjJKj ImqJyf gJPTÇ Vf ßrJmmJr xTJPu @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu-1 F k´gPo xJBhLr oJouJKar kMjKmtYJPrr @PmhPjr kPã pMKÜ Ck˙Jkj ßvw TPrj @xJKokPãr @Aj\LmL Ko\JjMu AxuJoÇ kPr KfKjA ÊjJKj ÊÀ TPrPZj Kj\JoLr kPãÇ Fr @PV Vf mOy¸KfmJr ßvw yP~PZ ßVJuJo @pPor kMjKmtYJPrr @PmhPjr kPã @xJKokPãr ÊjJKjÇ Vf 20 S 23 KcPx’r @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu-1 F ßVJuJo @po-Kj\JoL-xJBhLr KmÀP≠ oJouJ 3Ka kMjKmYtJPrr \jq kOgT 3Ka @Pmhj TPrj @xJKokãÇ 24 KcPx’r ßgPT ßVJuJo @pPor kMjKmtYJPrr @PmhjKar KmwP~ ÊjJKjr oJiqPo @xJKokPãr ÊjJKj ÊÀ y~Ç mOy¸KfmJr kpt∂ 3 TJptKhmPx ßVJuJo @pPor kPã pMKÜ Ck˙Jkj TPrj @xJKokPãr k´iJj @Aj\LmL @»Mr rJöJTÇ Frkr SA KhjA xJBhLr kPã ÊjJKj ÊÀ TPrj Ko\JjMu AxuJoÇ KfjKa @PmhPjr ÊjJKjPfA k´J~ FTA irPjr pMKÜ Ck˙Jkj TPr @xJKokã hJKm TPrPZj, asJAmMqjJu-1 Fr khfqJVL ßY~JroqJj KmYJrkKf Kj\JoMu yT vkgnñ TPrPZjÇ F\jq fJr IiLPj YuJ @AjVf TJptâPor ßTJPjJ ‰mifJ ßjAÇ ÛJAkPf @∂\tJKfT pM≠JkrJi @Aj KmPvwù k´mJxL c. @yPoh K\~JCK¨Pjr xPñ F asJAmMqjJPur khfqJVL ßY~JroqJj KmYJrkKf Kj\JoMu yPTr TPgJkTgPjr CPuäU TPr fJrJ mPuj∏ ÈasJAmMqjJPur khfqJVL ßY~JroqJj @yPoh K\~JCK¨Pjr oJiqPo ÊiM k´nJKmf jj, KjPhtKvfS yP~PZjÇ fJr vkgnñ yP~PZÇ ßp KmYJrPTr vkg ßnPX pJ~, ßx KmYJrPTr IiLPj YuJ @AjVf TJptâPor ßTJPjJ ‰mifJ gJPT jJÇ' KmYJrkKf F Ka Fo l\Pu TmLPrr ßjfíPfô Kfj xhPxqr @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu-1 F @xJKokPãr ÊjJKj ßvw yPu Fxm @PmhPjr KmkPã ÊjJKj TrPmj rJÓskãÇ ßmuK\~JPor msJPxux k´mJxL @∂\tJKfT IkrJi @Aj KmPvwù @yPoh K\~JCK¨Pjr xPñ @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu-1 Fr khfqJVL ßY~JroqJj KmYJrkKf Kj\JoMu yPTr TKgf ÛJAk xÄuJkPT C≠íf TPr Fxm oJouJr KmYJr k´Kâ~J pgJpg Kj~Po ÊÀ y~Kj IKnPpJV fáPu oJouJ 3Kar KmYJr

TJptâo ßlr ÊÀr @PmhjèPuJ TPrj @xJKokãÇ F asJAmMqjJPu ßVJuJo @po, Kj\JoL S xJBhL ZJzJS KmFjKk ßjfJ xJuJyCK¨j TJPhr ßYRiMrLr KmÀP≠ oJjmfJKmPrJiL IkrJPir oJouJr KmYJr YuPZÇ Fr oPiq xJBhLr oJouJr KmYJKrT k´Kâ~J ßvw yP~PZ Vf 6 KcPx’rÇ fJr KmÀP≠ rJ~ ßpPTJPjJ Khj ßhS~J yPm mPu CPuäU TPr oJouJKar rJ~ ßWJweJ IPkãoJe (KxFKn) ßrPUPZj asJAmMqjJuÇ @r Kj\JoLr KmÀP≠ rJÓskPãr KÆfL~ xJãLr xJãqV´yPer kr @xJKokPãr @Aj\LmLPhr ß\rJ YuKZuÇ kMjKmtYJPrr @PmhPjr KjÀK• jJ yS~J kpt∂ ÊjJKj oMufKm gJTPm mPu \JKjP~PZj asJAmMqjJuÇ IjqKhPT, ßVJuJo @pPor KmÀP≠ rJÓskPãr xTu xJãLr xJãqV´ye S @xJKokPãr ß\rJ xŒjú yS~Jr kr fJr kPã xJlJA xJãqV´ye TrJ yKòuÇ ßVJuJo @pPor ßZPu @»MuäJKyu @oJj @poL fJr mJmJr kPãr k´go xJlJA xJãL KyPxPm xJlJA xJãq KhKòPujÇ KT∂á krkr TP~TKa iJptq fJKrPU xJlJA xJãL S fJr @Aj\LmL CkK˙f jJ yS~J~ mJrmJr xoP~r @Pmhj TrKZPuj Ijq @Aj\LmLrJÇ Fr kKrPk´KãPf asJAmMqjJu xJlJA xJãqV´ye mJKfu TPr pMKÜfTt (@VtMPo≤) Ck˙JkPjr Khj iJptq TPrKZPujÇ fPm @»MuäJKyu @oJj @poL S @Aj\LmL CkK˙f yPf kJrPu fJr IxoJ¬ xJãqV´yPerS @Phv KhP~ ßrPUKZPuj asJAmMqjJuÇ 19 KcPx’rS F fJKrU iJptq gJTPuS @xJKokPãr kMjrJ~ KmYJr ÊÀr @PmhPj fJ TrJ pJ~KjÇ FZJzJ xJuJyCK¨j TJPhr ßYRiMrLr KmÀP≠ rJÓskPãr xJãqV´ye YuJTJPu TKgf ÛJAk xÄuJPkr xN© iPr @AjoπL mqJKrˆJr vKlT @yPoPhr KmÀP≠ @hJuf ImoJjjJr IKnPpJV, rJÓskPãr k´KxKTCar ß\~Jh @u oJuMoPT IkxJre FmÄ khfqJVL ßY~JroqJj Kj\JoMu yTPT ÛJAk ßTPuïJKrr xPñ \Kzf KT jJ fJ asJAmMqjJPu FPx \mJm ßhS~Jr \jq xoj \JKrr @Pmhj \JKjP~PZj fJr @Aj\LmLrJÇ F TJrPe SA oJouJr KmYJKrT TJptâoS oMufKm rP~PZÇ k´xñf, xŒ´Kf ßmuK\~JPor msJPxux k´mJxL @∂\tJKfT pM≠JkrJi @Aj KmPvwù c. @yPoh K\~JCK¨Pjr xPñ asJAmMqjJu-1 Fr khfqJVL ßY~JroqJj KmYJrkKf Kj\JoMu yPTr TKgf ÛJAk xÄuJPkr Skr xÄmJh k´TJKvf y~ ‰hKjT È@oJr ßhv' kK©TJ~Ç Frkr Vf

11 KcPx’r khfqJVk© \oJ ßhj KmYJrkKf Kj\JoMu yTÇ KmYJrkKf Kj\JoMu yPTr khfqJPVr kr 13 KcPx’r hMKa asJAmMqjJuA kMjVtbj TPr k´ùJkj \JKr TPr @Aj oπeJu~Ç FPf asJAmMqjJu-1 F KmYJrkKf Kj\JoMu yPTr ˙Pu ßY~JroqJPjr hJK~fô kJj KÆfL~ asJAmMqjJPur ßY~JroqJj KmYJrkKf FKaFo l\Pu TmLrÇ F xMPpJPV @xJKokPãr @Aj\LmLrJ oJouJ kMjrJ~ ÊÀ TrJr @Pmhjxy KmKnjú @Pmhj asJAmMqjJPu hJKUu TrPZjÇ IPpRKÜT S @AjKmPrJiL Fxm @Pmhj KmYJr mJjYJu S hLWtxN©fJ~ ßluJr CP¨Pvq TrJ yPò mPu IKnPpJV fáPuPZj rJÓskãÇ


18 UmrJUmr

4 - 10 January 2013 m SURMA

jfáj mqJÄPTr CPhqJÜJPhr @~Tr pJYJA yPò

dJTJ, 31 KcPx’r - @Pmhj \oJ ßhS~J jfáj mqJÄTèPuJr CPhqJÜJPhr @~Tr jKg pJYJA TrPf TJV\k© kJbJPjJ yP~PZ \JfL~ rJ\˝ ßmJPct (FjKm@r)Ç @r YëzJ∂nJPm mqmxJK~T TJptâo ÊÀ TrPf @Pmhj \oJ KhPf mqgt yS~J 2Ka mqJÄPTr oPiq oiMoKf mqJÄPTr @Pmhj \oJ ßhS~Jr ßvwKhj @\ ßxJomJr yPuS FUPjJ kpt∂ mqJÄTKa @Pmhj \oJ ßhS~J yP~PZ KT jJ fJ ¸Ó TPr muPZj jJ xÄKväÓrJÇ fPm xÄKväÓ xN© hJKm TPr mPuPZ, YëzJ∂ uJAPx¿ ßkPf @Pmhj \oJ KhP~PZ oiMoKf mqJÄTÇ \JjJ pJ~, k´JgKoTnJPm IjMPoJhj kJS~J 9Ka mqJÄPTr YëzJ∂ uJAPxP¿r \jq @PmhPjr ßvwKhj KZu Vf 16 IPÖJmrÇ ßmÅPi ßhS~J xoP~r oPiq 7Ka mqJÄT @Pmhj \oJ KhPf xogt y~Ç mJhmJKT 2Ka mqJÄT FTKa 3 oJx S IkrKa 6 oJx mJzKf xo~ YJ~Ç YëzJ∂ uJAPxP¿r \jq @PmhPjr 30Ka vPftr oPiq Ijqfo k´iJj vft KZu xJhJ aJTJ~ 400 ßTJKa aJTJr oNuij ßhUJPjJÇ @r F vPftr TJrPeA oNuf mqJÄTèPuJr @Pmhj TrPf ßhKr y~ FmÄ xo~ ßvw yS~Jr @PVr hMA x¬JPyr oPiq @Pmhj TrPf xogt y~ hMKa mqJÄTÇ xN© \JjJ~, KjKhtÓ xoP~r oPiq @Pmhj \oJ KhPf xogt y~ k´˜JmjJ~ ßY~JroqJj KyPxPm gJTJ ˝rJÓsoπL c. oyLC¨Lj UJj @uoVLPrr lJroJxt mqJÄTÇ F mqJÄPT 33 \jPT CPhqJÜJ rJUJ yP~PZÇ fPm k´gPo pUj k´˜JmjJ \oJ ßhS~J yP~KZu, fUj c. oyLC¨Lj UJj @uoVLr ˝rJÓsoπL KZPuj jJÇ fPm YëzJ∂nJPm TJptâo ÊÀ TrPf yPu KfKj mqJÄTKar ßY~JroqJj gJTPf kJrPmj jJÇ TJre FKa xÄKmiJPjr xPñ xJÄWKwtTÇ Ijqfo CPhqJÜJ KyPxPm gJTJ @~Tr @Aj\LmL Fo oKjÀöJoJj UªTJPrr KocuqJ¥ mqJÄPT CPhqJÜJ rJUJ yP~PZ 34 \jPTÇ Ijqfo CPhqJÜJ KyPxPm gJTJ xJPmT rJÓskKf S \JfL~ kJKatr ßY~JroqJj oyJP\Ja ßjfJ ÉPxAj oMyÿh FrvJPhr ACKj~j mqJÄPTr \jq CPhqJÜJ rJUJ yP~PZ 26 \jPTÇ

xJCg mJÄuJ FKV´TJuYJr IqJ¥ ToJxt mqJÄPTr Ijqfo k´iJj CPhqJÜJ KyPxPm rP~PZ Fx Fo @o\Jh ßyJxJAjÇ mqJÄTKaPf CPhqJÜJ rP~PZj 54 \jÇ ßoWjJ mqJÄPTr ßY~JroqJj KyPxPm k´˜JmjJ~ rP~PZj @S~JoL uLPVr ßTJwJiqã xÄxh xhxq FAY Fj @PvTár ryoJjÇ mqJÄTKaPf CPhqJÜJ rJUJ yP~PZ 35 \jPTÇ FKhPT KjKhtÓ xoP~r oPiq @Pmhj \oJ KhPf mqgt yS~J xÄxh xhxq mqJKrˆJr ßvU l\Pu jNr fJkPxr oiMoKf mqJÄPTr \jq 3 oJx xo~ YJS~J y~Ç FZJzJ 3Ka Fj@rKm mqJÄPTr oPiq 2Ka mqJÄT ßmÅPi ßhS~J xoP~r oPiq uJAPxP¿r \jq @Pmhj \oJ KhPf xão y~Ç Fr oPiq ßY~JroqJj KyPxPm gJTJ pMÜrJÓs k´mJxL mqmxJ~L lrJxf @uLr Fj@rKm ToJKvt~Ju mqJÄPT CPhqJÜJ rJUJ yP~PZ 53 \jPTÇ @r ßY~JroqJj KyPxPm gJTJ pMÜrJ\q k´mJxL mqmxJ~L S KxoJTt V´∆Pkr k´iJj KjmtJyL TotTftJ ATmJu @yPoPhr Fj@rKm mqJÄT KuKoPaPcr \jq CPhqJÜJ rP~PZj 41 \jÇ FZJzJ mJhmJKT Fj@rKm ßVäJmJu mqJÄT KuKoPac ßmÅPi ßhS~J xoP~r oPiq @Pmhj \oJ KhPf mqgt y~ FmÄ 6 oJx mJzKf xo~ YJ~Ç mqJÄTKar ßY~JroqJj KyPxPm rP~PZj pMÜrJÓs k´mJxL mqmxJ~L S ACF TrPkJPrvPjr ßY~JroqJj Kj\Jo ßYRiMrLÇ hMKa mqJÄTPT xo~ ßhS~Jr mqJkJPr Vf 27 jPn’Prr ßTª´L~ mqJÄPTr kKrYJujJ kwtPhr xnJ~ Kx≠J∂ ßjS~J y~Ç pKhS mJzKf xo~ ßhS~Jr @PVA mqJÄT hMKa k´J~ ßhz oJx TPr mJzKf xo~ ßkP~ pJ~Ç SAKhj IjMKÔf xnJ~ oiMoKf mqJÄTPT 31 KcPx’r FmÄ Fj@rKm ßVäJmJu mqJÄT KuKoPacPT 31 oJYt kpt∂ xo~ mJKzP~ ßhS~J y~Ç FKhPT oiMoKf mqJÄPTr @Pmhj \oJ ßhS~Jr @\ ßvwKhj yPuS mqJÄTKa FUPjJ YëzJ∂ uJAPxP¿r \jq @Pmhj \oJ KhP~PZ KT jJ F KjP~ xOKÓ yP~PZ iNos\JPurÇ xÄKväÓ FTKa xN© mqJÄTKar @Pmhj \oJ ßhS~Jr Kmw~Ka KjKÁf TrPuS xÄKväÓrJ F mqJkJPr oMU UMuPZj jJÇ F mqJkJPr \JjJr \jq mJÄuJPhv mqJÄPTr xÄKväÓ KjmtJyL kKrYJuT (AKc) Fx Fo oKjÀöJoJPjr xPñ ßaKuPlJPj ßpJVJPpJV TrJ yPu KfKj KTZMA \JPjj jJ mPu \JjJjÇ oiMoKf mqJÄPTr @Pmhj \oJ ßhS~Jr mqJkJPr \JjJr \jq mqJÄKTÄ k´KmKi S jLKf KmnJPVr oyJmqm˙JkT ßT Fo @»Mu S~JhMPhr xPñ ßpJVJPpJV TrJ yPu KfKj ZMKaPf @PZj mPu \JjJjÇ F KmwP~ FTA KmnJPVr xÄKväÓ pMVì kKrYJuT ßoJ. ATmJu ßyJPxPjr oMPbJPlJPj Kmw~Ka \JjJr \jq ßmv TP~TmJr ßlJj KhPuS KfKj KrKxn TPrjKjÇ \JjJ pJ~, @Pmhj \oJ KhPf xogt yS~J mqJÄTèPuJr CPhqJÜJPhr FUj @~Tr jKgk© pJYJA YuPZÇ k´xñf, mJÄuJPhv mqJÄPTr kKrYJujJ kwtPhr xnJ~ hMA hlJ~ jfáj 9Ka mqJÄPTr k´JgKoT IjMPoJhj ßhS~J y~Ç Vf 4 FKk´u k´gPo k´mJxL CPhqJÜJPhr IgtJ~Pj 3Ka FmÄ Fr 4 KhPjr oJgJ~ 8 FKk´u KÆfL~ hlJ~ ßhvL~ CPhqJÜJPhr IgtJ~Pj 6Ka mqJÄPTr k´JgKoT IjMPoJhj ßh~ kwthÇ Frkr 30Ka vft KhP~ Vf 17 FKk´u Fxm mqJÄTPT @V´yk© (ßuaJr Im AjPa≤) ßhS~J y~Ç

KypmMf fJy&rLPrr 33 ßjfJTotL 3 KhPjr KroJP¥

Vf mZr KmFxFPlr yJPf oJrJ ßVPZ 35 mJÄuJPhKv

dJTJ, 31 KcPx’r - rJ\iJjL ßk´xTîJPmr xJoPj ßgPT ßV´¬Jr KjKw≠ ßWJKwf xÄVbj KypmMf fJy&rLPrr 33 ßjfJTotLr 3 KhPjr KroJ¥ o†Mr TPrPZ @hJufÇ Vf ßrJmmJr dJTJ oyJjVr oqJK\Pˆsa ßoJ. xJAlár ryoJj ÊjJKj ßvPw 3 KhPjr KroJ¥ o†Mr TPrjÇ oJouJr fh∂ TotTftJ vJymJV gJjJr Fx@A ßoJ. oJxMh rJjJ @xJKoPhr 7 KhPjr KroJP¥r @Pmhj TPrjÇ KroJ¥ @PmhPj muJ y~∏ ßk´xTîJPmr xJoPj KoKZu TrJr xo~ kMKuv mJiJ KhPu @xJKorJxy IùJfxÄUqT @xJKo kMKuPvr xJPg xÄWPwt \KzP~ kPzÇ kPr WajJ˙u ßgPT ßV´¬JrTíf Fxm @xJKor KjTa ßgPT rJÓs S xrTJrKmPrJiL KTZá KulPua C≠Jr TrJ y~Ç IPjT @xJKo ßxUJj ßgPT kJKuP~ pJ~Ç kuJfT Fxm @xJKoPhr jJoKbTJjJ xÄV´y S ßV´¬Jr TrJr \jq FPhr KroJP¥ KjP~ mqJkT K\ùJxJmJh TrJ k´P~J\jÇ KroJ¥TífPhr oPiq Ko\Jj, \JyJñLr ßyJPxj, oMjfJKxr @uo, FohJhMu yT, @oLr yJo\J, AxoJAu, oJyoMhMu yJxJj k´oMU rP~PZjÇ CPuäUq, vKjmJr hMkMr ßxJ~J 12aJ~ ybJ“ KypmMf fJy&rLPrr FThu ßjfJTotL ^KaTJ KoKZu ßmr TPrÇ Fxo~ ßk´xTîJPmr xJoPj Im˙Jjrf kMKuv fJPhr uãq TPr Ka~Jr ßvu KjPãk TPr S mqJkT uJKbYJ\t TPrÇ Fxo~ KypmMf fJy&rLr ßjfJTotLrJ Z©nñ yP~ pJ~Ç F ^KaTJ KoKZu ßgPT 7 \jPT @aT TPr kMKuvÇ Fr kr rqJm FmÄ kMKuv KmFoF nmj ßWrJS TPr mJKTPhr @aT TPrÇ

dJTJ, 31 KcPx’r - KmhJ~L mZPr nJrfL~ xLoJ∂rãL mJKyjL KmFxFPlr yJPf k´Je yJKrP~PZj 35 mJÄuJPhKvÇ Vf mZr KmFxFPlr yJPf Kjyf yP~PZj 31 \jÇ xLoJP∂ yfqJ mPº nJrf mJr mJr k´Kfv´∆Kf ßhS~Jr krS xLoJ∂ yfqJ mº yPò jJ, mrÄ mJzPZÇ F \jq oJjmJKiTJr xÄ˙J ÈIKiTJPrr' xJiJre xŒJhT mqJKrˆJr @KhuMr ryoJj xrTJPrr jf\JjM krrJÓs jLKfPTA hJ~L TPrjÇ KfKj \JjJj, mJÄuJPhPvr xLoJ∂ FuJTJ~ mxmJxrf mJÄuJPhKvrJ FT hMKmtxy \Lmj pJkj TrPZjÇ @r yfqJTJ§ ZJzJS fJrJ KmFxFPlr yJPf jJjJnJPm KjptJfPjr KvTJr yPòjÇ KfKj oPj TPrj, nJrPfr TJZ ßgPT ßTJPjJ AKfmJYT xJzJ kJS~Jr x÷JmjJ ToÇ fJA mJÄuJPhvPT FUj xLoJ∂ yfqJTJP§r Kmw~Ka \JKfxÄWxy @∂\tJKfT ßlJrJPo fáPu k´KfTJr YJAPf yPmÇ fPm ßxPãP©S mJÄuJPhvPT fJr krrJÓs jLKf vÜ TrPf yPmÇ IKiTJPrr KyxJm IjM~J~L 2000 xJu ßgPT 13 mZPr xLoJP∂ 967 \j mJÄuJPhKv Kjyf yP~PZj KmFxFPlr yJPfÇ TotTftJ mPuj, mJÄuJPhPvr xPñ nJrPf 4 yJ\Jr KTPuJKoaJr xLoJ∂ rP~PZÇ nJrf 2 yJ\Jr KTPuJKoaJPrrS ßmKv FuJTJ~ TÅJaJfJPrr ßmzJ KhP~PZÇ KT∂á fJrJ hMA ßhPvr xLoJ∂ FuJTJr oJjMPwr oPiq GKfyJKxT xŒTtPT I˝LTJr TrPZÇ fJrJ xLoJ∂ IkrJi hoPjr jJPo k´J~A KjrLy mJÄuJPhKvPhr yfqJ TrPZÇ xŒ´Kf KmFxFPlr KmhJ~L k´iJj TotTftJ mJjxJu VÀ mqmxJ ‰mi TrJr kPã of KhP~KZPuj mPuS SA TotTftJ \JjJjÇ

jrKxÄhLPf mJx S oJAPâJmJPxr oMPUJoMKU xÄWPwt Kjyf 12 dJTJ, 31 KcPx’r - oJAPâJmJPxr xJPg pJ©LmJyL mJPxr oMPUJoMKU xÄWPwt 12 \j Kjyf S Ikr 18 \j @yf yP~PZjÇ dJTJ-KxPua oyJxzPTr KvmkMr CkP\uJr ‰YfjqJ jJoT ˙JPj ßrJmmJr ßmuJ xJPz 12aJ~ F WajJ WPaÇ yJASP~ xJP\t≤ j\Àu AxuJo \JjJj, rJ\iJjLr KorkMr uJuTáKb ßgPT FTKa oJAPâJmJx jÄ-dJTJ ßoPasJ Y-13-9675 KjP~ KvÊxy 13 pJ©L y\rf vJy\JuJu (rJ.)-r oJ\Jr K\~JrPfr CP¨Pvq KxPua pJS~Jr kPg CKuäKUf ˙JPj KmkrLf KhT ßgPT @xJ KTPvJrV† ßgPT dJTJVJoL yJSz KmuJx kKrmyPjr pJ©LmJyL mJx dJTJ ßoPasJ m-14-4862-Fr oMPUJoMKU xÄWwt WPaÇ oJAPâJmJxKa hMoPzoMYPz pJ~Ç FPf WajJ˙PuA oJAPâJ YJuTxy 8 \j FmÄ yJxkJfJPu ßjS~Jr kPg 2 \j S KYKT“xJiLj Im˙J~ @rS FT\j oJrJ pJ~Ç KjyfrJ xTPuA oJAPâJmJPxr pJ©LÇ FrJ yPòj∏ YJuT lJÀT ßyJPxj, KkfJ oOf- yJPxj ßvU, gJjJ- ßouJjªy, ß\uJ\JoJukMr, fJr ßZPu @Krl, xKlCuäJy, KkfJ- ßmuJP~f ßyJPxj, V´Jo- @jªkMr, gJjJ- láuVJ\L, ß\uJ- ßljL, rKlT, KkfJ- @»Mu yJKxo, V´Jo- xJPymV†, gJjJ- lKrhV†, ß\uJ- YÅJhkMr, fJr ßoP~ mOKÓ, oP~\ CK¨, V´Jo- pPvJhu, KTPvJrV† xhr, fJr ßZPu IKjT, AmrJKyo Ko~J, jJjúM Ko~J, oJxMhMr ryoJj, KkfJ- @mMu ßyJPxj oJK^, TJKvkMr, mKrvJu, ßxJPuoJj FmÄ IùJf @rS FT\jÇ @yfPhr 1v vpqJKmKvÓ jrKxÄhL ß\uJ yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ FPhr oPiq FT\Pjr Im˙J @vïJ\jTÇ Umr ßkP~ v´o S TotxÄ˙JjoπL rJK\CK¨j @yPoh rJ\M, jrKxÄhL ß\uJ k´vJxT ßoJ. SmJ~hMu @\o, kMKuv xMkJr U. oKyh CK¨j yJxkJfJPu KYKT“xJiLj @yfPhr KYKT“xJr ßUÅJ\ Umr ßjjÇ KvmkMr gJjJr SKx ßTFo KlPrJ\ \JjJj, KjyfPhr uJv WajJ˙u ßgPT C≠Jr TPr o~jJfhP∂r \jq jrKxÄhL xhr yJxkJfJu oPVt ßk´re TrJ yP~PZÇ

11 \JjM~JKr añLPf ÊÀ yPò Kmvõ A\PfoJ

dJTJ, 31 KcPx’r - añLPf KmPvõr KÆfL~ mOy•o fJmuLV \JoJPfr oyJxKÿuj 47fo Kmvõ A\PfoJ @VJoL 11 \JjM~JKr ßgPT hMA kPmt 3 Khj 3 Khj TPr ÊÀ yPòÇ FmJrS hMkPmtr k´go kmt 11 \JjM~JKr ßgPT ÊÀ yP~ 13 \JjM~JKr @PUKr ßoJjJ\JPfr oiq KhP~ k´go kPmtr xoJK¬ WaPmÇ oJP^ 4 Khj KmrKf KhP~ KÆfL~ kmt 18 \JjM~JKr ßgPT 20 \JjM~JKr @PUKr ßoJjJ\JPfr oiq KhP~ Kmvõ A\PfoJr xoJK¬ WaPmÇ Kmvõ A\PfoJPT xlunJPm @P~J\j TrPf @VJoL 6 \JjM~JKrr oPiq Kmvõ A\PfoJr xm k´˜MKfoNuT TJ\ xŒjú TrPf A\PfoJ TKoKa KjPhtvjJ KhP~PZÇ F uPãq @VJoL 5 \JjM~JKrr oPiq Kmvõ A\PfoJ oJPbr TJptâPor IV´VKf k´KfPmhj S 7 \JjM~JKr YëzJ∂ k´KfPmhj ßhS~Jr \jq xrTJPrr kã ßgPT muJ yP~PZÇ Kmvõ A\PfoJ CkuPã Vf 27 KcPx’r VJ\LkMr ß\uJ k´vJxPTr xPÿuj TPã FT k´˜MKfoNuT xnJ ß\uJ k´vJxT ßoJ. jNÀu AxuJPor xnJkKfPfô IjMKÔf y~Ç xnJ~ VJ\LkMr ß\uJ kMKuv xMkJr ßoJ. @»Mu mJPfj, añL ßkRrxnJr ßo~r IqJc. ßoJ. @\of CuäJ UJj, VJ\LkMr ß\uJ kKrwPhr k´iJj KjmtJyL TotTftJ @»Mu UJPuT, VJ\LkMr ß\uJ KxKntu xJ\tj ßoJ. yJKmmMuäJy, Kmvõ A\PfoJr k´iJj oMrKæ ßoJ. KV~Jx CK¨j Kmvõ A\PfoJr k´JTk´˜MKf TJP\r IV´VKf fáPu iPrjÇ Fxo~ A\PfoJ xlunJPm @P~J\Pjr \jq xnJ~ CkK˙f xrTJKr-ßmxrTJKr h¬Prr k´iJjPhr KjruxnJPm TJ\ TrJr @øJj \JjJPjJ y~Ç xnJ~ @VJoL 6 \JjM~JKr añL ßkRrxnJ~ Kmvõ A\PfoJr k´˜MKfoNuT TJptâPor xmtPvw k´˜MKfxnJ IjMKÔf yPm mPu \JjJ ßVPZÇ xnJ~ ˝rJÓsoπL c. oyLC¨Lj UJj @uoVLr, ˝rJÓs k´KfoπL vJoxMu yT aáTá, ˙JjL~ xÄxh xhxq @uyJ\ô ßoJ. \JKyh @yxJj rJPxuxy VJ\LkMPrr xÄxh xhxqVe, ß\uJ k´vJxT jNÀu AxuJo, ß\uJ kMKuv xMkJr @»Mu mJPfj, ß\uJ kKrwPhr k´vJxT ßoJ. @UfJÀöJoJjxy KmKnjú rJ\QjKfT hPur ˙JjL~ ßjfJrJ A\PfoJ oJPbr TJptâPor xJPg xÄKväÓ vLwt oMrKæVe S A\PfoJ oJPb k´˜MKf TJP\ KmKnjú TJptâPor xJPg xÄKväÓ xrTJKr-ßmxrTJKr h¬Prr k´iJjVe CkK˙f gJTPmj mPu \JKjP~PZj añL ßkRr ßo~r IqJc. ßoJ. @\of CuäJ UJjÇ

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD Appointed Agent

London Office

: Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP TEL: 020 7377 5767 FAX: 020 7377 5768

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer KaPTPar \jq IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV TÀjÇ IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ IJoJPhr ßp ßTJj vJUJ~ IJ\A ßpJVJPpJV TÀjÇ IKf To UrPY kKm© SorJy kJuPjr \jq mMKTÄ ßj~J yPòÇ Mon - Fri: 9.30am to 6.00pm Sat: 10.00am to 1.00pm

74437


UmrJUmr 19

SURMA m­ 4 - 10 January 2013

TJCK¿Pur mhPu AKxr KmÀP≠ @PªJuPjr kg UMÅ\PZ KmFjKk dJTJ, 31 KcPx’r - KjmtJYj TKovPjr Vek´KfKjKifô @Phv (@rKkS) S KmFjKkr Vbjfπ IjMpJ~L YuKf oJPxr 8 KcPx’Prr oPiq hPur \JfL~ TJCK¿u TrJr mJiqmJiTfJ KZuÇ @AjL mJiqmJiTfJ gJTPuS \JfL~ TJCK¿u TPrKj ßhPvr k´iJj KmPrJiL hu KmFjKkÇ TJCK¿u jJ TrJr kPã KmFjKk KmKnjú rTo mqJUqJ KhPuS FTKa xN© \JKjP~PZ, mftoJj TKovPjr IiLPj @xPu hPur TJCK¿u TrJr \jq C“xJyL j~ huKaÇ @r TJCK¿u jJ TrJr ßk´KãPf pKh mftoJj TKovj KmFjKkr KmÀP≠ ßTJPjJ vJK˜oNuT mqm˙J V´ye TPr fJyPu FPT AxMq TPrA xrJxKr TKovPjr KmÀP≠ @PªJuPj jJoPm KmFjKkÇ F ßãP© fJrJ KmVf KmFjKk-\JoJ~Jf ß\JPar xo~ VKbf KmYJrkKf @»Mu @K\\ TKovPjr KmÀP≠ @S~JoL uLPVr @PªJujPT xJoPj ChJyre KyPxPm mqmyJr TrPmÇ ßx\jqA @rKkSr mJiqmJiJTfJ ZJzJS @PªJuj S nKmwqPf fÀe ßjfífô xOKÓr uPã TJCK¿u TrJr k´P~J\jL~fJr fJKVh ßgPT xPr FPxPZ huKaÇ fPm, FUjA TKovPjr xPñ xJÄWKwtT Im˙J~ ßpPf YJPò jJ KmFjKkÇ ßx\jq Vf jPn’r oJPxA FTKa @PmhPjr oJiqPo 6 oJx xo~S KjP~ ßrPUPZ huKaÇ xN© \JjJ~, KmFjKk mftoJj KjmtJYj TKovjPT (AKx) xÄKmiJj xÿf oPj TPr jJÇ mftoJj TKovj VbPjr ÊÀ ßgPTA FPT ßm@AjL k´Kâ~J~ VKbf TKovj mPu k´fqJUJj TPr @xPZ fJrJÇ ßx TJrPe TJCK¿u jJ TrJr kPã jJjJj mqJUqJ gJTPuS k´Tíf kPã xPYfjnJPmA hPur TJCK¿uPT ßfoj FTaJ èÀfô KhPò jJ KmFjKkÇ k´TJvq ßWJweJ jJ KhPuS mftoJj AKxr IiLPj \JfL~ TJCK¿u TrPm jJ fJrJÇ KmFjKk YJ~ V´yePpJVq mqKÜPhr KhP~ FTKa KjrPkã KjmtJYj TKovjÇ KmFjKk AKfoPiq ßWJweJ KhP~S ßrPUPZ YuKf TKovPjr IiLPj ßTJPjJ \JfL~ KjmtJYPj pJPm jJ fJrJÇ ßx TJrPe APfJkNPmt IjMKÔf ßTJPjJ CkKjmtJYj S TáKouäJ, jJrJ~eV† KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPjS IÄv ßj~Kj huKaÇ 2009 xJPur 8 KcPx’r ßvw \JfL~ TJCK¿u TPrKZu KmFjKkÇ 8 KcPx’r KmFjKkr @PVr TKoKar ßo~Jh C•Let yP~ ßVPZÇ 3 mZr ßo~Jh C•Let yPuS FUj kpt∂ TJCK¿Pur ßTJPjJ CPhqJVS ßjA KmFjKkrÇ ßjA huL~ ßlJrJPo ßTJPjJ @PuJYjJÇ xN© \JjJ~, KmFjKkr Inq∂rLe xoxqJ ßoaJPf jJ kJrJ S xrTJrKmPrJiL iJrJmJKyT @PªJuj TotxNKYr TJrPe pgJxoP~ TJCK¿u TrPf kJPrKj KmFjKkÇ KjKhtÓ xoP~ TJCK¿u TrPf jJ kJrPuS 2013 xJPur jfáj mZPrr k´go oJPxA TJCK¿u TrJr mqJkJPr k´PYÔJ KZu KmFjKkrÇ F\jq KcPx’Prr ÊÀPf KmFjKk ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~J TJCK¿Pur \jq TreL~ KbT TrPf hPur nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr S h¬Prr hJK~Pfô gJTJ pMVì oyJxKYm ÀÉu TKmr Kr\nLr xPñ @PuJYjJ TPrjÇ KT∂á 10 KcPx’r Ko\tJ lUÀu ßV´¬Jr yS~Jr kPr F mqJkJPr TJ\ @r

FèPf kJPrKjÇ xN© \JjJ~, mftoJj KjmtJYj TKovPjr Vbj k´Kâ~J KjP~ ÊÀ ßgPTA k´vú KZu KmFjKkrÇ AKx VbPj rJÓskKfr CPhqJPV xJzJ KhP~ KmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J hPur ßmv TP~T\j jLKfKjitJrTVePT KjP~ mñnmPj rJÓskKf ßoJ. K\uäMr ryoJPjr xPñ xJãJ“ TPrKZPujÇ rJÓskKfr TJPZ fJrJ AKx VbPj xMKjKhtÓ KTZM k´˜JmjJS KhP~KZPuj KmFjKkr kã ßgPTÇ KmFjKkr IKnPpJV, xrTJPrr FTèP~Kor TJrPe fJPhr ßTJPjJ k´˜JmjJPTA KmPmYjJ~ jJ KjP~ xrTJPrr AòJ IjMpJ~L mftoJj AKx Vbj TrJ yP~PZÇ ßx ßgPT mftoJj AKxr Yro KmPrJiLfJ TPr @xPZ KmFjKkÇ TKovj VbPjr kr KmFjKkr yJAToJ¥ ßgPT ÊÀ TPr hPur vLwt kptJP~r ßjfJrJ xm xo~ mftoJj AKxPT IQmi mPu @UqJK~f TPr @xPZjÇ fJrJ AKfoPiq ßWJweJS KhP~PZj, mftoJj TKovPjr IiLPj ßTJPjJ KjmtJYPj pJPm jJ KmFjKkÇ IfLPf fJrJ AKxr KmÀP≠ uÄoJYt TotxNKYS kJuj TPrPZÇ pJ j~Jkæj ßgPT ÊÀ yP~ mJÄuJoar kpt∂ KVP~ ßvw yP~KZuÇ KmFjKkr jLKfKjitJrT S IPjT KxKj~r ßjfJr xPñ TgJ mPu \JjJ pJ~, @rKkS mJiqmJiTfJ IjMpJ~L \JfL~ TJCK¿u jJ TrJ~ mftoJj KjmtJYj TKovj pKh KmFjKkr KmÀP≠ ßTJPjJ vJK˜oNuT mqm˙J ßj~, fPm xPñ xPñA huKa AKxr KmÀP≠ @PªJuPj pJPmÇ kNmt ßgPTA KmFjKkr k´iJj @PªJuj AxMqr oPiq AKx kMjVtbjS rP~PZÇ KmFjKkr KmÀP≠ AKxr ßTJPjJ Kx≠J∂ FPu fJ xrJxKr TKovj kMjVtbPjr @PªJuPjr KhPT ßoJz ßjPmÇ F ßãP© Vf KmFjKk-\JoJ~Jf ß\JPar xo~ KmYJrkKf @»Mu @K\\ TKovPjr KmÀP≠ KmVf xoP~ @S~JoL uLV S fJr xoojJ ß\JPar @PªJujPT ChJyre KyPxPm ßjS~J yPmÇ F mqJkJPr KmFjKkr jLKfKjitJreL ßlJrJo \JfL~ ˙J~L TKoKar xhxq c. UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj mPuj, ßpUJPj @oJPhr oyJxKYm TJrJVJPr, IxÄUq ßjfJTotL KogqJ oJouJr TJrPe WPr gJTPf kJrPZ jJ, ßxUJPj TLnJPm TJCK¿u yPmÇ KfKj mPuj, @xPu FA oNyNPft TJCK¿u KjP~ @oJPhr ßTJPjJ @PuJYjJ y~KjÇ ybJ“ TPr Ff mz IjMÔJj TrJ x÷m j~Ç ßpPyfá KjitJKrf xoP~ @orJ TJCK¿u TrPf kJKrKj, fJA mJ˜m Im˙J fáPu iPr @orJ xo~ mJzJPf KjmtJYj TKovPjr TJPZ @Pmhj TrmÇ hPur ˙J~L TKoKar @PrT Ijqfo xhxq Fo ßT @PjJ~Jr mPuj, TJCK¿u KjP~ FA oNyNPft ßTJPjJ @PuJYjJ y~KjÇ ßfoj ßTJPjJ k´˜MKfS ßjAÇ FZJzJ FA oNyNPft TJCK¿u yPu YuoJj @PªJuPj Fr k´nJm kzPmÇ iPr KjPf kJPrj @kJff TJCK¿u yPò jJ Ç KfKj \JjJj, TJCK¿u jJ yS~Jr @rS TJrPer oPiq hPur ßjfJTotL @aT, KogqJ oJouJ S ßV´¬Jr @fïS CPuäUPpJVqÇ KmFjKkr KmVf \JfL~ TJCK¿Pu hPur Vbjfπ xÄPvJij

CkTKoKar xhxq ßTª´L~ KjmtJyL TKoKar xhxq IqJcPnJPTa @yxJj yJKmm mPuj, jJjJ TJrPe FUj TJCK¿u TrJ pJPò jJÇ hPur nJrk´J¬ oyJxKYmPT ß\Pu ßrPU TJCK¿u yPm ßToj TPrÇ FT k´Pvúr \mJPm KfKj mPuj, KmFjKk mftoJj TKovPjr IiLPj ßTJPjJ KjmtJYPj pJPm jJÇ TJre mftoJj TKovj xJÄKmiJKjT k´Kâ~J~ Vbj y~KjÇ ßx\jq KmFjKk YJ~ xmJr ofJoPfr KnK•Pf FTKa KjrPkã KjmtJYj TKovjÇ KmFjKkr FTKa xN© hJKm TPrPZ, jfáj mZPr xMKmiJ\jT xoP~ jJooJ© yPuS FTKa TJCK¿u TrPm KmFjKkÇ F uPã KTZM k´˜MKf oNuT TJ\S ÊÀ TPrPZj hPur hJK~fôvLu ßjfJrJÇ AKfoPiq KmFjKkr 75Ka xJÄVbKjT ß\uJ TKoKar oPiq 64Kar TKoKa xŒjú yP~PZÇ YuPZ ACKj~j, gJjJ, ßkRr TKoKa VbPjr TJ\Ç xN© @rS \JjJ~, KmFjKkr k´J~ xmt©A V´∆k-kJæJ V´∆Pkr xoxqJ rP~PZÇ Inq∂rLe KmPrJikNet kaá~JUJuL, KkPrJ\kMr, oJKjTV†xy 11 ß\uJ TKoKa FUPjJ xŒjú y~KjÇ fPm hPur h¬r xN© hJKm TPr xmèPuJ xJÄVbKjT ß\uJr TJCK¿u ßvw yP~PZÇ ßp ß\uJèPuJPf TKoKa TrJ pJ~Kj ßxUJPj hJK~fôvLu pMVì oyJxKYmrJ xojõP~r TJ\ TrPZjÇ IKYPrA 11Ka ß\uJ TKoKa VbPjr TJ\ xŒjú yPmÇ xmtPvw 2009 xJPur 8 KcPx’Pr ÈjJjJj of, jJjJj kg, ßhv mÅJYJPf GTqof' ߡJVJj KjP~ ßvPrmJÄuJ jVPr mñmºá @∂\tJKfT xPÿuj ßTPª´ TJCK¿u IjMKÔf y~Ç SA TJCK¿Pu orÉo IqJcPnJPTa ßUJªTJr ßhPuJ~Jr ßyJPxjPT oyJxKYm kPh myJu rJUJ y~Ç FTA xPñ 386 xhPxqr ßTª´L~ TKoKa Vbj TrJ y~Ç Vek´KfKjKifô @Phv (KÆfL~ xÄPvJijL) Fr @SfJ~ F TJCK¿u S jfáj TKoKa TPr KmFjKk 2010 xJPur \JjM~JKrPf KjmtJYj TKovPjr TJPZ xÄPvJKif Vbjfπ \oJ ßh~Ç FKhPT Vf mZPrr (2011) 16 oJYt ßUJªTJr ßhPuJ~Jr ßyJPxPjr oOfáqr kr hPur ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLrPT nJrk´J¬ oyJxKYPmr hJK~fô ßhjÇ \JjJ ßVPZ, @xjú TJCK¿Pu KjmtJYPjr oJiqPo fJPT IgmJ Ijq TJCPT kNetJñ oyJxKYm KjmtJYj TrJ yPm Ç TJCK¿Pur @PV Ko\tJ lUÀuPT nJroMÜ TrJr x÷JmjJ ãLeÇ fJr @PV èÀfôkNet TJCK¿u IjMKÔf y~ 1993 xJPur 2 S 3 ßxP¡’rÇ UJPuhJ K\~JPT ßY~JroqJj S @»Mx xJuJo fJuMThJrPT oyJxKYm TPr 3 mZPrr \jq VKbf y~ TKoKaÇ F hLWt xo~ UJPuhJ K\~J fJr kPh myJu gJTPuS oyJxKYm kKrmftj yP~PZ FTJKiTmJrÇ ˙J~L TKoKa FmÄ TJptKjmtJyL TKoKaPfS FPxPZ ßmv KTZM kKrmftjÇ @VJoLPf TJCK¿u yPu fJ yPm huKar 6Ô TJCK¿uÇ 1978 xJPur 1 ßxP¡’r rojJ maoNPu KmFjKkr k´go TJCK¿u IKiPmvj y~Ç Frkr 1983 S 1988 xJPu ˝· kKrxPr KÆfL~ S fífL~, 1993 FmÄ 2009 xJPu mOy“ kKrxPr TJCK¿u y~ KmFjKkrÇCPuäUq, KmFjKkr Vbjfπ IjMpJ~L k´Kf TKoKar ßo~Jh ßvPwr @PV hPur TJCK¿u TrJr mJiqmJiTfJ rP~PZÇ

fJPrT-oJoMPjr IgtkJYJr : xJãLPT ß\rJ y~Kj

dJTJ, 31 KcPx’r - KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJj S fJr mºá KV~Jx CK¨j @u oJoMPjr IgtkJYJr oJouJ~ ßrJmmJr xJãLr ß\rJ y~KjÇ vftxJPkã @xJKokPãr xoP~r @Pmhj o†Mr TPr @VJoL 17 \JjM~JKr xJãLPT ß\rJr krmftL Khj iJpt TrJ

yP~PZÇ dJTJr Kfj j’r KmPvw \\ ßoJ. ßoJ\JPÿu ßyJPxAj SA Khj iJpt TPrPZjÇ @xJKo oJoMPjr @Aj\LmL mqJKrˆJr lUÀu AxuJo S \JKTr ßyJPxj nëÅA~J mPuj, F oJouJ~ @kjJr (KmYJrT) KmYJKrT FUKf~Jr KjP~ yJAPTJPat ßp @Pmhj

TrJ yP~KZu ßx xŒPTt hM\j KmYJrkKf hMA rTo @Phv KhP~PZjÇ Kmw~Ka KjÀKfr \jq k´iJj KmYJrkKfr TJPZ kJbJPjJ yP~PZÇ k´iJj KmYJrkKf fífL~ ßTJPjJ KmYJrkKfr ßm† kJbJPmjÇ fJA F kptJP~ xJãqV´ye oMufKm rJUJ ßyJTÇ F xo~ hMhPTr @Aj\LmL ßoJvJrl ßyJPxj TJ\Pur KmPrJiLfJ TrPuS KmYJrT mPuj, Vf 29 jPn’r xJãL ßxJjJuL mqJÄPTr KxKj~r Kk´K¿kJu IKlxJr ‰x~h FyxJjMu yJKlP\r \mJjmKª V´ye TrJ yP~PZÇ fJPT ß\rJ TrJ y~KjÇ @VJoL iJpt fJKrPU Có @hJuPfr ßTJPjJ ˙KVfJPhv jJ @jPf kJrPu SAKhj SA xJãLPT ß\rJ TrPmj mPu oMYPuTJ KhPu xo~ o†Mr TrJ yPmÇ vftKa @xJKokã ßoPj ßjS~J~ xo~ o†Mr TPr 17 \JjM~JKr xJãqV´yPer jfáj Khj KbT TrJ y~Ç CPuäUq, Fr @PV oJouJKaPf 7 \j xJãLr xJãq ßvw yP~PZÇ FrJ yPuj∏ mJhL hMjtLKf hoj TKovPjr xyTJrL kKrYJuT ßoJyJÿh AmsJKyo, oJouJKar ßrTKcÄ IKlxJr ßyJxPj @rJ ßmVo, oJKTtj ßVJP~ªJ xÄ˙Jr ßlcJPru mMqPrJ Il AjPnxKaPVvPjr (FlKm@A) FP\≤ Kox ßcmrJ ßukPrJPna, mftoJj ßiJmJCzJ gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ oLr @uLoMöJoJj, èuvJj gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) TJoJu CK¨j, KjotJe TjˆsJTvj ßTJŒJKjr ßY~JrkJrxj UJKh\J AxuJo S x¬o xJãL kMKuv TotTftJ oJxMh TKroÇ

We sell cheap airline tickets anywhere in the world Check for our latest fares: 0207 702 7399

Umrah 2013

Book your ticket now to get the best fare Subject to availability Terms & Conditions apply

xÿJKjf y\ô S CorJ pJ©LPhr \jq IJorJ xTu k´TJr yPpJKVfJ TPr gJKTÇ CorJ mMKTÄ ßj~J yPòÇ IJorJ IJkjJr kJxPkJat, KnxJ, ßjJ-KnxJ AfqJKh TJ\ TPr gJKTÇ IJkKj KT mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ˙JPj Ãoe TrPf YJj? fJyPu IJr ßhrL jJ TPr IJ\A IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV TÀjÇ IJorJ I· xoP~ mJÄuJPhPvr ßp ßTJj ˙JPj aJTJ kJbJPf xãoÇ IJorJ 1999 xJu ßgPT IJkjJPhr ßxmJ KhP~ IJxKZÇ

asJPnu Kx\j 62a Cleveland Way, London E1 4UF T: 0207 702 7399 F: 0207 702 7399

M: 07985 116 074

E:travelseason@msn.com www.travelseason.co.uk Retailer agent for ATOL HOLDER


20 UmrJUmr

4 - 10 January 2013 m SURMA

mqgt oJjMw KhP~ Vefπ rãJ yPm jJ : k´iJjoπL

dJTJ, 31 KcPx’r - k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mPuPZj, mqgt oJjMwPT KhP~ VefPπr xMrãJ yPm jJÇ TJre, FT\j mqgt oJjMw mJrmJrA mqgt yjÇ Vf vKjmJr VenmPj \JfL~ xPÿuPj ßpJV KhPf xJrJ ßhv ßgPT @xJ fíeoNPur ßjfJrJ jfMj xnJkKf KyPxPm ßvU yJKxjJPT IKnjªj \JjJPf ßVPu KfKj Fxm TgJ mPujÇ 73Ka xJÄVbKjT ß\uJr ßjfJrJ fJÅPT lMu KhP~ IKnjªj \JjJjÇ

k´iJjoπL mPuj, ÈKTZM oJjMw f•ôJmiJ~T xrTJPrr lotMuJ KhPòjÇ KT∂á fJÅrJ KjmtJYj TrPf mqgt yP~ A~J\CK¨j @yPÿPhr f•ôJmiJ~T xrTJr ßgPT khfqJV TPrKZPujÇ ßp lotMuJA FUj ßhS~J ßyJT jJ ßTj, @oJr k´vú yPò-SA xo~ fJÅrJ mqgt yP~KZPuj ßTj?' Vf vKjmJr FT ßxKojJPr hvo xÄxh KjmtJYPjr @PV I∂mtftLTJuLj xrTJr Vbj KjP~ xJPmT f•ôJmiJ~T xrTJPrr CkPhÓJ @Tmr @Ku UJj YJrKa k´˜Jm KhP~KZPujÇ PvU yJKxjJ mPuj, ÈIPjT ßoJaJ-fJ\J oJjMwA hu TrPf mqgt yP~PZjÇ pJÅrJ hu TrPf kJPrjKj, @orJ fJÅPhr lotMuJ YJA jJÇ @S~JoL uLV VefJKπT iJrJ~ YuPZÇ ßxnJPmA xPÿuj yPòÇ' k´Kf ß\uJ~ Kj\˝ TJptJu~ TrJr TgJ CPuäU TPr KfKj mPuj, ß\uJ~ ß\uJ~ TJptJu~ TrJ Ifq∂ \ÀKrÇ TJre, @S~JoL uLV FTaJ k´KfÔJjÇ F \jq ßTªs ßgPT xyPpJKVfJ TrPf yPmÇ PvU yJKxjJ fíeoNu ßjfJPhr CP¨Pv mPuj, È@orJ KjmtJYjL k´Kâ~J ÊÀ TPrKZÇ fíeoNPu xPÿuPjr TJ\ hs∆f ßvw TrPf yPmÇ' xPÿuPjr \jq hMA oJx xo~ ßmÅPi KhP~ KfKj mPuj, KjmtJYjL k´Kâ~Jr IÄv KyPxPm fíeoNu ßjfJPhr xPñ ofKmKjo~ TrJ yPmÇ ßZJa ßZJa hu, KmnJV mJ ß\uJKnK•T Fxm ‰mbT yPmÇ k´iJjoπL fíeoNPu \jVe S ßnJaJrPhr KhPT j\r rJUPf ß\uJ ßjfJPhr KjPhtv ßhj FmÄ xrTJPrr Cjú~j TotTJ§ KjP~ k´YJr YJuJPjJr @øJj \JjJjÇ KfKj @S~JoL uLPVr xÄV´yvJuJ TrJr \jq fíeoNu ßjfJPhrS CPhqJVL yS~Jr fJKVh KhP~ mPuj, xJrJ ßhPv hPur k´mLe ßjfJPhr TJZ ßgPT @S~JoL uLPVr 64 mZPrr AKfyJx S Kjhvtj xÄV´y TrPf yPmÇ Kmw~Ka KjP~ @S~JoL uLV ßTªsL~nJPm TJ\ ÊÀ TPrPZÇ

\JjM~JKr oJPx FTJKiT k∞J ßxfM : TJjJcJ~ KVP~ fgq @jJr ‰vfqk´mJPyr kNmtJnJx jLKfVf Kx≠J∂ KjP~PZ hMhT

dJTJ, 31 KcPx’r - TP~T Khj kr VfTJu ßrJmmJr yJz TJÅkJPjJ vLf KTZMaJ TPoPZÇ fJkoJ©J ßmPz pJS~J~ vLPfr TjTPj nJm TPoPZÇ FPf xJiJre oJjMPwr TÓ TPoPZÇ @myJS~J IKih¬Prr ßhS~J @VJoL 72 WµJr kNmtJnJPx muJ yP~PZ, rJPfr fJkoJ©J 2 ßgPT 3 KcKV´ ßxuKx~Jx mJzPf kJPrÇ mJzPm KhPjr fJkoJ©JSÇ fPm @myJS~J IKih¬r kNmtJnJPx \JKjP~PZ, x¬Jy UJPjPTr oPiqA xJrJ ßhPv jfMj TPr ‰vfqk´mJy ÊÀ yPf kJPrÇ \JjM~JKr oJPx FTJKiT oJ^JKr ßgPT fLms ‰vfqk´mJy mP~ ßpPf kJPrÇ Vf TP~T KhPjr fLms vLf S Wj TM~JvJ~ xJrJ ßhPv \LmjpJ©J Kmkpt˜ yP~ kPzÇ mqJyf y~ ßjRkg S xzTkPg ßpJVJPpJVmqm˙JÇ VfTJu fJkoJ©J KTZMaJ mJzPuS ßhPvr xmt© FUPjJ YuPZ oJ^JKr irPjr ‰vfqk´mJyÇ míKÓ yS~JrS x÷JmjJ @PZÇ @myJS~J IKih¬Prr kNmtJnJx IjMpJ~L, \JjM~JKr oJPx ‰vfqk´mJy ÊÀr @PVA ßhPvr C•r-kKÁoJûPur ß\uJèPuJPf oJ^JKr irPjr míKÓ yPf kJPrÇ FA míKÓ vLfPT fLmsfr TrPmÇ jhL ImmJKyTJ~ Wj TM~JvJr YJhr TJaPZA jJÇ Wj TM~JvJr TJrPe Vf vKjmJr VnLr rJf ßgPT TP~T WµJr \jq oJS~J-TJSrJTJKª S kJaMKr~J-PhRufKh~J ßjRkPg ßlKr kJrJkJr mº gJPTÇ PhPvr Ijq© oJ^JKr irPjr TM~JvJ kzPf kJPr mPu @nJx KhP~PZj @myJS~JKmPhrJÇ

iJjoK¥Pf KZjfJAP~r KvTJr mr-TPj dJTJ, 31 KcPx’r - xo~ vKjmJr KhmJVf rJf ßkRPj FTaJÇ ˙Jj rJ\iJjLr iJjoK¥r 9 j’r xzTÇ mJKzr xJoPj FTKa VJKzPf mPx KmP~Pf @xJ TP~T\j ˝\Pjr xPñ TgJ muKZPuj mr-TPjÇ ybJ“ ßxUJPj FPx gJou hMKa VJKz, ßjPo Fu kJÅY pMmTÇ fJrJ IP˘r oMPU jmmiNr V~jJ, mPrr yJfWKz, kJÅYKa oMPbJPlJj, aJTJxy oNuqmJj K\Kjxk© KZKjP~ KjP~ YPu ßVuÇ FA WajJr KvTJr yP~PZj xhqKmmJKyf IPˆsKu~Jk´mJxL l~xJu yJxJj ßYRiMrL, fJÅr ˘L S ˝\PjrJÇ WajJKa kMPrJ kKrmJrPT KmK˛f TPrPZÇ kKrmJrKar WKjÔ kJrPn\ yJKuo \JjJj, mJKriJrJ~ KmP~r IjMÔJj ßvPw VnLr rJPf mr-TPj S mrpJ©LrJ mr l~xJu yJxJj ßYRiMrLr mJxJ~ ßlPrjÇ kPr mJxJ~ @xJ ˝\j S mºMPhr KmhJ~ \JjJPf mr-miN mJxJr xJoPj pJjÇ vLPfr TJrPe mr-TPj xJoPj xzPT gJTJ FTKa VJKzPf CPb TP~T\j ˝\Pjr xPñ TgJ muKZPujÇ F xo~ FTKa jLu rPXr aqJKéTqJm S xJhJ rPXr FTKa Fé TPrJuJ VJKz fJÅPhr kJPv FPx gJPoÇ hMA VJKz ßgPT kJÅY pMmT ßjPo @PxÇ fJPhr Kfj\Pjr yJPf KZu YJkJKf S FT\Pjr yJPf Kk˜uÇ fJrJ IP˘r oMPU TPjr KTZM V~jJ, mPrr yJfWKz S oJKjmqJV, VJKzPf gJTJ IjqPhr oMPbJPlJj S aJTJ KZKjP~ ßj~Ç Frkr KZjfJATJrLrJ SA VJKzr TJY ßnPX YJKm KjP~ hs∆f YPu pJ~Ç KZjfJATJrLPhr hMKa VJKzrA j’rPkäa xJhJ TJV\ KhP~ dJTJ KZuÇ kMKuPvr xN© \JjJ~, iJjoK¥Pf KZjfJATJrLPhr CkhsPmr TJrPe Vf mZr 10 j’r xzTKa rJPf mº rJUf kMKuvÇ Fr krS KZjfJA mº y~KjÇ rJPf SA FuJTJr rJ˜JèPuJ lJÅTJ gJTJ~ KZjfJATJrLrJ VJKz KjP~ hs∆f kJKuP~ ßpPf kJPrÇ iJjoK¥ gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) @PjJ~Jr ßyJPxj mPuj, WajJKa fJÅrJ ÊPjPZjÇ fPm WajJr KvTJr kKrmJrKar kã ßgPT ßTC F mqJkJPr gJjJ~ KuKUf IKnPpJV TPrjKjÇ

dJTJ, 31 KcPx’r - TJjJcJ~ KVP~ k∞J ßxfM k´TP· hMjtLKfr wzpPπr IKnPpJVKmw~T fgq @jJr KmwP~ jLKfVf Kx≠J∂ KjP~PZ hMjtLKf hoj TKovj (hMhT)Ç ßrJmmJr xºqJ~ rJ\iJjLr ßxèjmJKVYJ~ hMhT TJptJuP~ hMhPTr ßY~JroqJj ßVJuJo ryoJj F fgq \JjJjÇ xJÄmJKhTPhr FT k´Pvúr \mJPm ßVJuJo ryoJj mPuj, ÈTJjJcJ~ KVP~ k´Tíf fgq ChWJaPjr \jq fh∂TJrL TotTftJPhr ßxUJPj kJbJPjJr KmwP~ TKovj jLKfVf Kx≠J∂ KjP~PZÇ fPm xrTJKrnJPm kJbJPjJ FoFu@Prr oJiqPo fgq YPu FPu, xrTJPrr Igt UrY TrJr hrTJr yPm jJÇ' yu-oJPTtr oPfJ FTA CkJP~ k´J~ 350 ßTJKa aJTJ lJP¥c Igt @®xJPfr IKnPpJPV kJÅY k´KfÔJPjr KmÀP≠ oJouJ k´xPñ hMhPTr ßY~JroqJj mPuj, ÈoJouJ ÊiM TrPuA yPm jJÇ fJ @hJuPf KaTJPf CkpMÜ oJuoxuJS uJVPmÇ ßxaJ ß\JVJz TPrA oJouJ TrJ yPmÇ'

k∞J ßxfM k´T· : hMjtLKfr wzpπ oJouJ~ hMA TotTftJ KroJP¥ k∞J ßxfM k´TP· hMjtLKfr wzpπ oJouJr @xJKo ßxfM KmnJPVr xJPmT xKYm ßoJvJrrl ßyJPxj nNÅA~J FmÄ ßxfM TftíkPãr jhLvJxj KmnJPVr f•ôJmiJ~T k´PTRvuL S hrk© oNuqJ~j TKoKar xhxqxKYm TJ\L ßoJ. ßlrhJCxPT xJf KhPjr KroJP¥ ßjS~Jr @Phv KhP~PZj @hJufÇ míy¸KfmJr dJTJr IKfKrÜ oMUq oyJjVr yJKTo xKyhMr AxuJo FA @Phv ßhjÇ míy¸KfmJr hMjtLKf hoj TKovPjr CkkKrYJuT Ko\tJ \JKyhMu @uo ßV´¬Jr yS~J hMA TotTftJPT @hJuPf yJK\r TPr 10 KhPjr KroJP¥r @Pmhj TPrjÇ ÊjJKj ßvPw @hJuf xJf KhPjr KroJ¥ o†Mr TPrjÇ FTA xPñ fJÅPhr \JKoPjr @Pmhj jJTY TPr ßhjÇ SA TotTftJrJ Vf mMimJr hMkMPr yJAPTJat ßgPT ßmr yS~Jr KTZM xo~ kr hMhPTr TotTftJrJ dJTJ KmvõKmhqJu~ FuJTJ ßgPT fJÅPhr ßV´¬Jr TPrjÇ xTJPu F oJouJ~ \JKoj KjPf ßVPu yJAPTJat fJÅPhr Kj~Kof ßmPû @Pmhj TrPf mPuKZPujÇ k∞J mÉoMUL ßxfM k´TP·r KjotJe fhJrT TJP\r krJovtT KjP~JPV hMjtLKfr wzpπ oJouJ~ mMimJrA k´go TJCPT ßV´¬Jr TrJ y~Ç F oJouJ~ xJf\j @xJKor YJr\j mJÄuJPhKv S Kfj\j KmPhKvÇ

kKrxÄUqJj mMqPrJr k´KfPmhj 15 vfJÄv oJjMw xÄmJhk© kPz dJTJ, 31 KcPx’r - mJÄuJPhv kKrxÄUqJj mMqPrJ (KmKmFx) muPZ, ßhPvr 15 hvKoT 25 vfJÄv oJjMw xÄmJhk© kPzÇ kJbPTr oPiq V´Jo FuJTJ~ 12 hvKoT 74 S vyPr 25 hvKoT 80 vfJÄvÇ @r xJf mZPrr ßmKv m~xLPhr oPiq KvãJr yJr 56 hvKoT 09 vfJÄvÇ KmKmFPxr @gtxJoJK\T S \jKoKf k´KfPmhPj FA fgq ßhS~J yP~PZÇ Vf ÊâmJr KmKmFPxr xPÿuj TPã @jMÔJKjTnJPm FA k´KfPmhPjr luJlu k´TJv TrJ y~Ç k´KfPmhPj muJ yP~PZ, oJjMPwr xÄmJhk© kzJr yJr @PVr ßYP~ IPjT ßmPzPZÇ \JfL~ kptJP~ A≤JrPja mqmyJPrr yJr 1 hvKoT 11 vfJÄvÇ Fr oPiq vyPrr 3 hvKoT 88 vfJÄv FmÄ V´JPor vNjq hvKoT 45 vfJÄv oJjMw A≤JrPja mqmyJr TPrÇ xmtPvw FA \Krk k´KfPmhPj muJ yP~PZ, ßhPvr 89 hvKoT 1 vfJÄv oJjMw UJmJr kJKjr C“x KyPxPm juTNk S VnLr juTNk mqmyJr TPrÇ 2004 xJPu FA yJr KZu 50 hvKoT 97 vfJÄvÇ @r ˝J˙qxÿf kJ~UJjJ mqmyJr TPr 61 hvKoT 6 vfJÄv oJjMwÇ ßhPvr 56 hvKoT 6 vfJÄv oJjMw KmhMq“ mqmyJr TPrÇ ÊâmJr FT xÄmJh KmùK¬Pf KmKmFx mPuPZ, @hoÊoJKr S VíyVejJ 2011-Fr iJrJmJKyTfJ~ @gtxJoJK\T S \jKoKf k´KfPmhj k´TJv TPrPZÇ 2011 xJPur 15-19 oJYt @hoÊoJKrr fgq xÄV´y TrJ y~Ç VfmZr 16 \MuJA ÊoJKrr k´JgKoT luJlu S YuKf mZr 16 \MuJA YNzJ∂ luJlu k´TJv TrJ y~Ç @gtxJoJK\T fPgqr \jq FT uJU 68 yJ\Jr UJjJr fgq xÄV´y TrJ y~ Vf mZr 15-25 IPÖJmrÇ ÊâmJr @hoÊoJKr S VíyVejJ 2011 k´TP·r kKrYJuT IxLo TMoJr ßh k´KfPmhPjr oNu Kmw~ Ck˙Jkj TPrjÇ k´KfPmhPj muJ yP~PZ, \JfL~ kptJP~ ˙Nu \jìyJr 17 hvKoT 88 S ˙Nu oífMqyJr 4 hvKoT 8Ç \jì S oífMqyJr IfLPfr ßYP~ ToÇ KmKmFx muPZ, ßhPv ßoJa k´\jj yJr (KaFl@r) FUj 2 hvKoT 10Ç FaJ IfLPfr ßYP~ IPjT ToÇ FA yJr \jxÄUqJr k´Kf˙Jkj kptJ~ KjPhtv TPrÇ ÊoJKrr TJP\ KmKmFxPT TJKrVKr S @KgtT xyJ~fJ KhP~PZ ACPrJKk~Jj ACKj~j, ACFxF@AKc, ACFjFlKkF FmÄ pMÜrJPÓsr ßxjxJx mMqPrJÇ ÊâmJPrr IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm kKrT·jJoπL F ßT UªTJr FmÄ KmPvw IKfKg KyPxPm ˝J˙q S kKrmJrTuqJe k´KfoπL oK\mr ryoJj lKTr CkK˙f KZPujÇ KmKmFx muPZ, ˝J˙q UJPf xrTJPrr CPuäUPpJVq xJlPuqr lPu KvÊ S oJfíoífMq TPoPZÇ \JfL~ kptJP~ KvÊ oífMqyJr 37 hvKoT 3 FmÄ oJfí oífMqyJr 2 hvKoT 18Ç mftoJPj ßhPv Inq∂rLe ˙JjJ∂Prr yJr 9 hvKoT 7 FmÄ @∂\tJKfT ˙JjJ∂Prr yJr 3 hvKoT 46Ç

ßZJarJA mz TrhJfJ dJTJ, 31 KcPx’r - fJrJ ßTC ßhPvr mz mqmxJ~L jjÇ pJPhr VJKzr oNuq TP~T ßTJKa aJTJ fJrJS jjÇ FrJ ßTC mqmxJ~L xÄVbPjr ßjfJS jjÇ FmJPr xmPYP~ ßmKv aqJé KhP~PZj ßZJa mqmxJ~L S KbTJhJrrJÇ @r ßTJŒJKjèPuJr oPiq xmPYP~ ßmKv aqJé KhPò xrTJKr k´KfÔJjèPuJÇ ßxJomJr FrTo 10 TrhJfJ S 10 ßTJŒJKjPT aqJé TJct k´hJj TPrPZ \JfL~ rJ\˝PmJctÇ IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyf CkK˙f ßgPT aqJéhJfJPhr yJPf F aqJé TJct fáPu ßhjÇ xJPmT FjKm@r xhxq @KojMr ryoJj oPj TPrj, ßpxm mqmxJ~Lr jJo mz aqJéhJfJr fJKuTJ~ FPxPZÇ fJPhr aqJé IKV´o ßTPa rJUJ y~Ç TJre fJrJ k´PfqPTA xrTJKr KmKnjú k´KfÔJPj KbTJhJPrr TJ\ TPrjÇ ßxUJPj aqJé lÅJKT ßhS~Jr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ @mJr ßTJŒJKjr ßãP©S ßpxm xrTJKr k´KfÔJPjr IKV´o aqJé ßTPa rJUJ yP~PZ fJrJA ßmKv aqJé KhP~PZÇ mz ßTJŒJKjèPuJ F fJKuTJ~ ßjAÇ TJre fJPhr aqJé lÅJKT ßhS~Jr xMPpJV rP~PZÇ aqJék´J¬ mqKÜrJ yPuj∏ ßoJfJPöÀu AxuJo, ATmJu yJ~hJr ßYRiMrL, TJCZ Ko~J, cJ. FoFo @o\Jh ßyJPxj, ßoJyJÿh ACxNl, FoF yJ~hJr ßyJPxj, ßoJfJyJr ßyJPxj, xJuJCK¨j TJPvo UJj. FFo K\~JCK¨j UJj S uJ~uJ ßyJPxjÇ FroPiq Y¢V´JPor xmPYP~ mz TrhJfJ yPuj xJuJCK¨j TJPvo UJj S FFo K\~JCK¨j UJj fJrJ hM\PjA FTA kKrmJPrrÇ dJTJr 8 \j mz TrhJfJPhr oPiq 4 \jA cJ. FPTFo @o\Jh ßyJPxjxy fJr hMA ßZPu S FT ßoP~Ç


21 UmrJUmr

4 - 10 January 2013 m SURMA

xrTJPrr 4 mZr : \ôJuJKj UJf Qhjq TJPaKj dJTJ, 31 KcPx’r - Vf YJr mZPr xrTJr \ôJuJKj UJPfr Cjú~Pj ßmv KTZM khPãk KjP~PZÇ VqJx CP•Juj ‰hKjT 55 ßTJKa WjlMPar ßmKv ßmPzPZÇ jfMj \ôJuJKj C“Pxr xºJjS ß\JrhJr TrJ yP~PZÇ KT∂á FUPjJ VqJx S @ohJKj TrJ ßfPur Skr KjntrfJ mum“ gJTJ~ \ôJuJKj UJPfr ‰hjqhvJ TJPaKjÇ YJr mZr @PVr oPfJA FUPjJ KmhMq“ C“kJhPj VqJx xrmrJy mJzJPu xJr TJrUJjJ mº rJUPf y~Ç xJr TJrUJjJ YJuM TrPu KmhMq“ C“kJhj mqJyf y~Ç KxFjK\ ߈vPj ßrvKjÄ YuPZÇ jfMj VqJx-xÄPpJV mº rJUJ yPuS VqJPxr mqmyJr TPoKjÇ @mJKxT V´JyPTr \jq xyjL~ hJPo FuKkK\r xrmrJy KjKÁf TrJ pJ~KjÇ KjntrPpJVq KmT· \ôJuJKj C“x-T~uJ UJPfr Cjú~Pj xJoJjqfo khPãk KjPfS xrTJr mqgt yP~PZÇ F mqgtfJ ßhPvr T~uJ mqmyJPrr ßãP© ßpoj, @ohJKj TPr mqmyJPrr ßãP©S ßfoKjÇ KmVf f•ôJmiJ~T xrTJPrr @oPu k´eLf T~uJjLKf YNzJ∂ TrPf jJ kJrJS FTKa mz mqgtfJÇ jmJ~jPpJVq \ôJuJKjr ßãP© V´JoJûPu mJKzKnK•T ßxRrKmhMq“ (PxJuJr ßyJo KxPˆo) mqmyJr ßmPzPZÇ jmJ~jPpJVq \ôJuJKjr Ijq ßTJPjJ ßãP© FUj kpt∂ hívqoJj ßfoj ßTJPjJ IV´VKf ßjAÇ F Im˙Jr oPiqS YuPZ \ôJuJKjr mqJkT IkY~ S YMKrÇ KmhMq“ S xJr TJrUJjJ~ IkYP~r kKroJe xmPYP~ ßmKvÇ KvP· IkYP~r kJvJkJKv YMKrS YuPZÇ KffJx VqJx asJ¿Kovj IqJ¥ KcKˆsKmCvj ßTJŒJKjr FT \KrPkr fgq IjMpJ~L, fJPhr Kmfre FuJTJ~ KvP· ßp kKroJe VqJPxr IkY~ yPò, fJ xJrJ ßhPvr @mJKxT V´JyTPhr ßoJa mqmyJPrr xoJjÇ @mJKxT UJPf VqJPxr IQmi mqmyJr Ijq ßpPTJPjJ xoP~r fMujJ~ FUj ßmKvÇ KmKnjú VPmweJ xÄ˙J S mqmxJ~L xÄVbPjr KyxJm IjMpJ~L, \ôJuJKj˝·fJr TJrPe k´KfmZr ßp kKroJe C“kJhj mqJyf yPò, fJr IgtQjKfT oNuq ßoJa ßhv\ C“kJhPjr (K\KcKk) k´J~ 2 vfJÄPvr xoJjÇ xrTJKr-PmxrTJKr xN©èPuJr mqJUqJ~, Fr Igt yPuJ-\ôJuJKj UJPf xMvJxPjr InJm rP~PZÇ mqm˙JkjJ Cjú~Pjr IPjT xMPpJV @PZÇ VqJx: FUj kpt∂ ßhPvr k´iJj mJKeK\qT \ôJuJKj xŒh-k´JTíKfT VqJxÇ Fr @KmÏíf o\Mf (k´oJKef S x÷Jmq KoPu) k´J~ 21 KasKu~j WjlMa (KaKxFl)Ç

Fr oPiq j~ KaKxFPlr ßmKv ßfJuJ yP~PZÇ PZJa-mz 25Ka VqJxPãP©r 81Ka TNk ßgPT mftoJPj ‰hKjT CP•JuPjr kKroJe k´J~ 225 ßTJKa WjlMaÇ mftoJPj VqJPxr YJKyhJ ‰hKjT k´J~ 300 ßTJKa WjlMaÇ YJKyhJr fMujJ~ xrmrJy WJaKf ‰hKjT 50 ßTJKa WjlMPar oPfJÇ mftoJj xrTJr ãofJ V´yPer xo~S xrmrJy WJaKf KZu 50 ßTJKa WjlMaÇ 2010 xJu ßgPT xÄPpJV mº ßrPU C“kJhj 50 ßTJKa WjlMa mJzJPjJr krS FTA kKroJe WJaKf TLnJPm rP~ ßVu, fJ FT mz k´vúÇ k´iJjf, IQmi xÄPpJPVr TJrPeA F Im˙J yP~PZÇ KT∂á xrTJr fJ ˝LTJr TPr jJÇ xrTJr VqJx UJPfr YJKyhJ míK≠r ßp kNmtJnJx k´e~j TPrPZ, ßx IjMpJ~L YuKf IgtmZPr (2012-13) YJKyhJ 1061 hvKoT 5 KmKxFlÇ 2013-14 xJPu YJKyhJ yPm 1222 hvKoT 4 KmKxFlÇ F mKitf YJKyhJ ßoaJPjJr kKrT·jJ IjMpJ~L, 2012 xJPur oPiq YJKyhJ S xrmrJPyr oPiq xJo†xq @xJr TgJ KZuÇ KT∂á @PxKjÇ 2013 xJPu k´míK≠xy mJzKf YJKyhJ kNre TrJ x÷m yPm mPu ßkPasJmJÄuJr ßY~JroqJj ßyJPxj ojxMr mPujÇ rJÓsL~ IjMxºJj ßTJŒJKj mJPké FmÄ KkFxKxr IiLPj ßvnrj, aJPuäJ S xqJP≤Jx Kj\ Kj\ ßã©èPuJ ßgPT C“kJhj mJzJPjJr TJptâo YJuJPòÇ FTA xPñ VqJx xûJuPjr KmhqoJj xLoJm≠fJ hNr TrJrS TotxNKY V´ye TrJ yP~PZÇ mJPkéPT vKÜvJuL TrJr mÉoMUL TJptâo xrTJr KjP~PZÇ ßTJŒJKjKar \jq hMKa jfMj Ujjpπ (KrV) ßTjJ yP~PZÇ @rS FTKa ßTjJr \jq TJptJPhv ßhS~J yP~PZÇ K©oJK©T nNTŒj \Krk hu kMjVtbj TrJ yP~PZÇ F hPur TJP\r \jq @iMKjT pπkJKf ßTjJ yP~PZÇ lPu F TJP\ xJluqS FPxPZÇ mJPké ˙unJPV kJÅY mZPrr kKrT·jJ YNzJ∂ TPr TJ\ YJuJPòÇ xoMPhs ßfu-VqJx IjMxºJPj TPjJPTJ-KlKukx TJ\ TrPZÇ @rS TJP\r \jq 17 KcPx’r jfMj C“kJhj IÄvLhJrfô YMKÜ (KkFxKx) xA TrJr \jq hrk´˜Jm @øJj TrJ yP~PZÇ T~uJ S T~uJjLKf: ßhPv F kpt∂ @KmÏíf kJÅYKa

T~uJPãP© ßoJa o\MPfr kKroJe k´J~ 300 ßTJKa ßoKasT aj Cjúf oJPjr KmaMKojJx T~uJÇ F T~uJ KhP~ 50 mZr iPr 10 yJ\Jr ßoVJS~Ja KmhMq“ C“kJhj TrJ x÷mÇ KT∂á F xŒh CP•Juj TPr Cjú~Pjr TJP\ uJVJPjJr uJVxA kKrT·jJ xrTJPrr ßjAÇ PhPvr FToJ© T~uJPã© mzkMTMKr~J ßgPT nNVnt˙ k≠KfPf T~uJ fMPu 250 ßoVJS~JPar FTKa KmhMq“PTªs YJuJPjJ yPòÇ KT∂á kKrYJuj k≠Kf ©∆KakNet yS~J~ ßã©Kar Im˙J UJrJkÇ xrTJKr-PmxrTJKr xN©èPuJ \JjJ~, mftoJj k≠Kf myJu rJUPu mzkMTMKr~J ßgPT ßoJa o\MPfr 15 vfJÄv T~uJ ßfJuJS x÷m yPm jJÇ FA 15 vfJÄv T~uJ ßfJuJr kr mJKT T~uJ ßfJuJr @r ßTJPjJ CkJ~S gJTPm jJÇ xrTJPrr KmhMq“ C“kJhj kKrT·jJ~ 2015 xJPur oPiq k´J~ hMA yJ\Jr 600 ßoVJS~Ja ãofJr T~uJKnK•T KmhMq“PTªs ˙JkPjr TgJ muJ yP~PZÇ k´JgKoTnJPm F T~uJ @ohJKj TPr KmhMq“PTªs YJuJPjJ yPm mPu xrTJKr kKrT·jJ~ muJ yP~PZÇ KT∂á @ohJKjr ßTJPjJ C“xS FUj kpt∂ KjKhtÓ TrJ pJ~KjÇ PhvL~ T~uJ ßfJuJr \jq xrTJr È\JfL~ T~uJjLKf' k´e~Pjr k´Kâ~J YJuJPòÇ F jLKfKa KmVf f•ôJmiJ~T xrTJPrr @oPuA YNzJ∂ TPr rJUJ yP~KZuÇ ßxKa Vf YJr mZPrS xrTJr IjMPoJhPjr kptJP~ KjPf kJPrKjÇ FuFjK\: VqJPxr xrmrJy mJzJPf KmPvw TPr, Y¢V´Jo IûPur, xrTJr FuFjK\ (fruLTíf k´JTíKfT VqJx) @ohJKjr FTKa TJptâo yJPf KjP~PZÇ ‰hKjT 50 ßTJKa WjlMPar xoJj FuFjK\ @ohJKjr k´JgKoT uãq KjitJKrf @PZÇ TémJ\JPrr oPyvUJuLPf F \jq FTKa aJKotjJu (˙J~L KTÄmJ nJxoJj I˙J~L) ˙JkPjr \J~VJS KjitJre TrJ yP~PZÇ TJfJr ßgPT FuFjK\ kJS~J pJPm mPuS KjKÁf yS~J ßVPZÇ KT∂á FuFjK\ xrmrJy TrPf @V´yL ßTJŒJVKMPuJr k´JPTpJVqfJ pJYJA TrJr \jq KmKcÄ rJC¥ ÊÀ TPrS ßvw TrJ pJ~KjÇ xrTJPrr kNmtkKrT·jJ IjMpJ~L, 2012 xJPur oPiq FuFjK\ @ohJKj ÊÀ TrJr TgJ KZuÇ FTkptJP~ k´T·Ka mJKfPur UJfJ~ CPbKZuÇ FUj @mJr jfMj TPr ßxKa mJ˜mJ~Pjr @P~J\j TrJ yPòÇ

fPm TPm jJVJh fJ x÷m, yPm fJ TJrS TJPZ kKrÏJr j~Ç \ôJuJKj ßfu: mJKeK\qT \ôJuJKj KyPxPm @ohJKj TrJ ßfPur Skr KjntrfJ ßmPzPZÇ TíKw, Kv·, KmhMq“ C“kJhj, kKrmyj k´níKf ßãP© \ôJuJKj ßfPur mqmyJr hLWtKhPjrÇ mftoJj xrTJr k´J~ hMA yJ\Jr ßoVJS~Ja ãofJr nJzJKnK•T S hs∆f nJzJKnK•T KmhMq“PTªs ˙Jkj TrJ~ ßfuKjntrfJ @rS ßmPzPZÇ F mZr (2012-13 xJu) jJjJ irPjr \ôJuJKj ßfu KoPu ßoJa @ohJKjr kKroJe yPm k´J~ 60 uJU ßoKasT ajÇ ßfPur mqmyJr míK≠ KmhMq“ S \ôJuJKj UJPf hJPor IK˙KfvLufJ xíKÓ TPrPZÇ F Im˙J ßgPT KvVKVr oMKÜr x÷JmjJ ßjAÇ jmJ~jPpJVq \ôJuJKj: V´JoLe \jPVJÔL FUPjJ \ôJuJKj YJKyhJ ßoaJ~ TJb, UzTMaJ k´níKf (mJP~JoJx) mqmyJr TPrÇ xrTJr kKrT·jJ TPrPZ, F ßãP© ‰mùJKjT k≠Kf k´P~JPVrÇ fJr IÄv KyPxPm V´JoJûPu mJP~JVqJx käJ≤ ˙JkPjr TJptâo YJuJPjJ yPòÇ FTA xPñ YuPZ ßxRr S mJ~MKmhMq“ ßTªs ˙JkPjr CPhqJVÇ fPm F CPhqJV ßhPvr mftoJj k´P~J\j ßoaJPf TPm jJVJh CPuäUPpJVq nNKoTJ rJUPf kJrPm, fJ-S KjKÁf j~Ç xrTJPrr kKrT·jJ @PZ 2021 xJPur oPiq ßoJa C“kJKhf KmhMqPfr 10 vfJÄv jmJ~jPpJVq \ôJuJKj ßgPT TrJrÇ KT∂á xÄKväÓ mqKÜrJ muPZj, FKa xrTJPrr FTKa Ix÷m kKrT·jJÇ \JjPf YJAPu f•ôJmiJ~T xrTJPrr xJPmT k´iJj CkPhÓJr KmhMq“ S \ôJuJKjKmw~T KmPvw xyTJrL mJÄuJPhv k´PTRvu KmvõKmhqJuP~r (mMP~a) ßTKoTqJu AK†Kj~JKrÄ KmnJPVr IiqJkT o fJKoo mPuj, \ôJuJKj UJPfr ‰hjqhvJ xyxJ TJaJrS uãe ßhUJ pJPò jJÇ TJre, F UJPf KmPhKv KmKjP~JV ßjAÇ ßhPvr \ôJuJKj xŒh mqmyJPrr khPãk ßjAÇ lPu xmèPuJ UJPfA \ôJuJKjr xÄTa YuPZÇ o fJKoo mPuj, F oMyNPft kJÅY KaKxFl VqJx @KmÏíf yPuS fJ hLWt ßo~JPh \ôJuJKjxÄTPar xoJiJj KhPf kJrPm jJÇ @r @ohJKj TrJ ßfuKjntrfJ~ IgtjLKf ßhCKu~J yP~ kzPmÇ Fr KmT· yPò T~uJÇ fJA T~uJ @ohJKjr kJvJkJKv ßhPvr T~uJr mqmyJr mJzJPf yPmÇ

dJKm KvãT xKoKf : xnJkKf jLu xŒJhT xJhJ hPur oyJP\Ja IPjT @PVA ßZPz ßh~J CKYf KZu : FrvJh dJTJ, 1 \JjM~JKr - dJTJ KmvõKmhqJu~ KvãT xKoKfr KjmtJYPj xrTJr xogtT jLu hu S KmFjKk-\JoJ~Jf xoKgtf xJhJ hPur oPiq yJ`JyJK` uzJA yP~PZÇ Vf ßxJomJr KmvõKmhqJu~ TîJPm IjMKÔf KjmtJYPj xKoKfr TJptKjmtJyL kKrwPh 15Ka kPhr oPiq jLu hu xnJkKfxy @aKaPf FmÄ xJhJ hu xJiJre xŒJhTxy xJfKaPf \~L yP~PZÇ xnJkKf KjmtJKYf yP~PZj xJoJK\T KmùJj IjMwPhr Kcj IiqJkT lKrh CK¨j @yPoh FmÄ xJiJre xŒJhT yP~PZj k´JerxJ~j S IeMk´JeKmùJj KmnJPVr IiqJkT c. oJoMj @yPohÇ KmPTPu ßnJa VejJ ßvPw KjmtJYj kKrYJujJr hJK~Pfô gJTJ AKfyJx KmnJPVr IiqJkT vKrl CuäJy nNÅA~J F lu ßWJweJ TPrjÇ KjmtJYPj 1 yJ\Jr 591 ßnJaJPrr oPiq 1 yJ\Jr 321 \j ßnJa KhP~PZjÇ jLu hPur Km\~LrJ yPuj∏ ßTJwJiqã kPh IiqJkT yJKxmMr rvLh, pMVì xJiJre xŒJhT kPh c. K\~JCr ryoJj, xhxqkPh xPmtJó ßnJPa IiqJkT @UfJÀöJoJj (782 ßnJa), IiqJkT @mMu mJrTJf (730), c. xJKmfJ Kr\S~JjJ

ryoJj (654), IiqJkT @ m o lJÀT (652) S c. fJK\j @K\\ ßYRiMrL (613)Ç xJhJ hu ßgPT Km\~L yP~PZj∏ xyxnJkKf kPh IiqJkT @UfJr ßyJPxj UJj, xhxqkPh uM“lr ryoJj (714 ßnJa), IiqJkT xhÀu @Koj (703), c. @mMu yJxjJf (674), c. F Km Fo SmJ~hMu AxuJo (673) S c. uJ~uJ jNr AxuJo (619)Ç fJ“ãKeT k´KfKâ~J~ jmKjmtJKYf xnJkKf IiqJkT lKrh CK¨j @yPoh xJÄmJKhTPhr mPuj, KvãTPhr ßnJPa oMKÜpMP≠r xkPãr vKÜ xÄUqJVKrÔfJ ßkP~PZÇ FaJ KvãTPhrA Km\~Ç dJTJ KmvõKmhqJu~ IfLPf ßpnJPm ßhPvr âJK∂uPVú èÀfôkNet nNKoTJ kJuj TPrPZ, FmJPrr TKoKaS KmvõKmhqJuP~r ßxA nNKoTJ rJUJr ßãP© KkZkJ yPm jJÇ jmKjmtJKYf xJiJre xŒJhT c. oJoMj @yPoh mPuj, KvãTPhr xMKmPmYjJxÿf rJP~ fJrJ Km\~L yP~PZjÇ ÈhuL~ KjP~JPVr TJrPe xrTJr xogtTrJ ˝nJmfA Km\~L y~'∏ IfLPfr Foj IKnPpJV ßgPT ßmKrP~ FPx KfKj mPuj, ÈhuL~ KjP~JV yPuS KvãTrJ fJPhr ßmJi-KmPmYjJ KhP~ ßnJaJKiTJr k´P~JV TPr gJPTjÇ'

YKm KvãT xKoKf : @S~JoLkK∫Phr KjrïMv \~ dJTJ, 1 \JjM~JKr - Y¢VsJo KmvõKmhqJu~ KvãT xKoKfr KjmtJYPj KjrïMv \~ ßkP~PZ @S~JoL-mJo xoKgtf yuMh hPur FTJÄvÇ xKoKfr 11Ka kPhr xmT'KaPf Km\~L yP~PZj F kqJPjPur k´JgtLrJÇ KjmtJYPj IgtjLKf KmnJPVr ßoJ. @uL @vrJl 307 ßnJa ßkP~ xnJkKf KjmtJKYf yP~PZjÇ AxuJPor AKfyJx S xÄÛíKf KmnJPVr ßoJ. ßxTJªr ßYRiMrL 361 ßnJa ßkP~ xJiJre xŒJhT KjmtJKYf yP~PZjÇ VfTJu ßxJomJr KmvõKmhqJuP~r xoJ\KmùJj IjMwh KoujJ~fPj xTJu xJPz 9aJ ßgPT hMkMr ßhzaJ kpt∂ ßnJaVsye IjMKÔf y~Ç KjmtJYPj 793 KvãPTr oPiq 692 \j fJPhr PnJaJKiTJr k´P~JV TPrjÇ k´iJj KjmtJYj TKovjJr FoF VlMr F fgq KjKÁf TPrjÇ F ZJzJ xyxnJkKf kPh oJAPâJmJP~JuK\ KmnJPVr ßoJyJÿh @mMu ojZMr, ßTJwJiqã kPh AÄPrK\ KmnJPVr xMTJ∂ n¢JYJpt, pMVì xŒJhT kPh TKŒCaJr xJP~¿ IqJ¥ AK†Kj~JKrÄ KmnJPVr ßr\JCu TKro, TJptKjmtJyL kKrwPhr Z~Ka kPh ßuJTk´vJxj KmnJPVr TJ\L FxFo UxÀu @uo TM¨MxL, jJaqTuJ KmnJPVr TM∂u mzN~J, ß\PjKaT AK†Kj~JKrÄ IqJ¥ mJP~JPaTPjJuK\ KmnJPVr jJ\jLj jJyJr AxuJo, khJgtKmhqJ KmnJPVr ßoJyJÿh jJKxo yJxJj, oqJPj\Po≤ ˆJKc\ KmnJPVr ßoJ. xJKyhMr ryoJj S @Aj KmnJPVr @mMu mvr ßoJyJÿh @mM ßjJoJj KjmtJKYf yP~PZjÇ YKm KvãT xKoKfr jmKjmtJKYf xnJkKf ßoJ. @uL @vrJl mPuj, ÈoMKÜpMP≠r ˝kã vKÜr kPã @oJPhr KjmtJKYf TrJ~ KmvõKmhqJuP~r KvãTPhr TJPZ @Ko TífùÇ KvãTPhr IKiTJr KjKÁf TrPf KjruxnJPm TJ\ TPr pJm @orJÇ' FmJrA k´go YKmPf oMKÜpMP≠r @hPvt KmvõJxL k´VKfvLu KvãT xoJ\ (yuMh hu) hM'nJPV KmnÜ yP~ KjmtJYj TPrPZÇ

dJTJ, 30 KcPx’r - \JfL~ kJKatr (F) ßY~JroqJj FAY Fo FrvJh mPuPZj, oyJP\Ja IPjT @PVA ßZPz pJS~J CKYf KZuÇ oyJP\Ja vLWsA ßZPz ßh~Jr AKñf KhP~ KfKj mPuj, oyJP\Ja TUj ZJzPmJ fJ xo~of Kx≠J∂ ßjmÇ xMKk´o ßTJat mJr KoujJ~fPj VfTJu \JfL~ kJKatr (F) 27fo k´KfÔJ mJKwtTL kJuPjr ßpRg k´˜MKf xnJ~ k´iJj IKfKgr mÜPmq KfKj Fxm TgJ mPujÇ KfKj @PrJ mPuj, oJjMw @\ ‰iptyJrJ, KhPvyJrJÇ oJjMw muPf kJPr jJ ßhPvr nKmwq“ KT? \JKf @\ TM~JvJòjú, YJKrKhPT IºTJrÇxnJ~ @PrJ mÜmq rJPUj TJ\L \Jlr @yoh, oyJxKYm F.Km.Fo ÀÉu @Koj yJSuJhJr, k´KxKc~Jo xhxq TJ\L KlPrJ\ rvLh, ‰x~h @mM ßyJPxj mJmuJ, K\~JCK¨j @yPoh mJmuM, fJ\Mu AxuJo ßYRiMrL k´oMUÇ

Kjotu ßxPjr ßhy hJPjr KmwP~ @Pmhj dJTJ, 29 KcPx’r - rJ\iJjLr uqJmFAc yJxkJfJPu KYKT“xJiLj mJo rJ\jLKfr kMPrJiJ mqKÜfô xJÄmJKhT S TuJo ßuUT Kjotu ßxPjr ßhy hJj TrJr KmwP~ @Pmhj TPrPZ fJr kKrmJrÇ Vf mMimJr kKrmJPrr kã ßgPT fJr nJKf\J rfj TáoJr ßxjè¬ mñmºá ßvU oMK\m ßoKcPTu KmvõKmhqJuP~r (KmFxFoFoAC) CkJYJpt mrJmr KuKUfnJPm Kjotu ßxPjr F AòJr TgJ \JKjP~PZjÇ rfj ßxjè¬ mPuj, yJxkJfJu Tftíkã @oJPhr @Pmhj IjMPoJhj TPrPZjÇ fJrkrS @orJ YJA ß\bá xM˙ yP~ CbáTÇ @mJr Tuo yJPf fáPu KjTÇ KfKj mPuj, Kjotu ßxj 2003 xJPur 11 IPÖJmr oK˜PÏ rÜãre\Kjf ßrJPV (ßmsAjPˆsJT) @âJ∂ yjÇ KxñJkMPrr oJC≤ FKu\JPmg yJxkJfJPu 2 oJx KYKT“xJr kr ßhPv KlPr KfKj xJnJPrr kãJWJf kMjmtJxj ßTPª´ (Kx@rKk) nKft yjÇ fPm KfKj @r TUPjJ ˝JnJKmT Im˙J~ KlPr @PxjKjÇ Frkr ßgPT KfKj ßTJaJuLkJzJ CkP\uJr hLKWrkJz V´JPo mJx TrKZPujÇ xŒ´Kf Kjotu ßxj èÀfr IxM˙ yP~ kzPu fJPT uqJmFAc yJxkJfJPu nKft TrJ y~Ç ßxUJPj fJPT KjKmz kKrYptJPTPª´r (@AKxAC) 434 j’r TPãr FT j’r ßmPc TíK©o mqm˙J~ (uJAl xJPkJat) mÅJKYP~ rJUJ yP~PZÇ KfKj \Lmj-oOfáqr xKºãPeÇ


22

Surma

4 - 10 January 2013

KmsKav mJÄuJ ßasc F¥ aáqKr\o KuKoPaPcr KÆfL~ Km\Pjx ßxKojJr IjMKÔf

KmsKav mJÄuJ ßasc F¥ aáqKr\o KuKoPac Fr CPhqJPV Vf 11 KcPx’r oñumJr u¥j oMxKuo ßx≤JPr mJÄuJPhv S pMÜrJP\qr mqmxJ~LPhr KmKjP~JPVr KmKnjú xMPpJV xMKmiJ KjP~ KÆfL~ Km\Pjx ßxKojJr IjMKÔf y~Ç IjMÔJPj PTJr@j ßfPuJS~Jf TPrj oJSuJjJ @KojMr ryoJjÇ KmKmKar ßY~JroqJj Fo F Fx rAZ Fr xnJkKfPfô FmÄ oJPTtKaÄ oqJPj\Jr FcPnJPTa oLr ßyJPxj oLÀr kKrYJujJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q˙ mJÄuJPhv yJATKovPjr ToJKvt~Ju TJCK¿uJr vKrlJ UJjÇ KfKj mPuj, Vf m“xr ßgPT PhPv VJPot≤x, KmhMq“, ßaKuTo, ßkPasJKu~Jo, aáKr\o, @AKa ßxÖrxy KmKnjú ßãP© KmPhKv KmKjP~JV ßmPzPZÇ mftoJj xrTJr mJÄuJPhvPT oiqo @P~r ßhPv CjúLf TrJr ßYÓJ TPr pJPòÇ k´mJxLrJ ßp ßTJj ßãP© KmKjP~JV TrPf kJPrjÇ fJr \jq yJATKovj @kjJPhr xyPpJKVfJ TrPf k´˜Mf xm xo~Ç kJvJkJKv ßhPvr Ijjq xMªr k´JTíKfT ßxRTpqtoK¥f \J~VJèPuJ CkPnJV TrJr \jq KmKmKaFKa Fr oJiqPo ßx xMPpJV KjPf kJPrjÇ KmPvw IKfKg KmoJPjr TJK≤s oqJPj\Jr @KfT ryoJj KYvfL mPuj, aáqKr\o KmoJPjr xJPg xÄpMÜÇ PhPvr aJPj ßhPv ßpPf YJAPu KmoJPjr ßxmJ KjPf kJPrjÇ pUj ßhPv pJPmj fUj KmKmKaFKar ßxmJ KjPu CkTíf yPmjÇ P\FoK\ F~Jr TJPVJt mqm˙JkjJ kKrYJuT oKjr @yPoh mPuj, mqmxJ yPò xffJr KxKzÇ ßxA KxKz KhP~ @VJPf yPmÇ mftoJPj ßhPv WMrJr k´Yár \J~VJ @PZÇ Ijq ßhPv jJ KVP~ KjP\r ßhPv WMrPf pJS~J hrTJrÇ ßx xMPpJV KmKmKaFKa Fr oJiqPo KjPf kJPrjÇ \Kor ßaKuTo KuKoPac Fr ßyc Im Km\Pjx KrPuvj IKlxJr ßvU @UuJT @yoh mPuj, kOKgmLPf mftoJj KmKjP~JPVr \jq IKiTfr CkpM&Ü \J~VJ yPò ßaKuToÇ c. Fx Fo @mM ßVJuJo ßoJ˜JlJ mPuj, mJÄuJPhv ßxJjJr ßhvÇ FA ßhPv ßp FTmJr WMrPf pJ~ ßxA mJr mJr pJPmÇ KmKmKaFKa Fr oJiqPo ßxA xMPpJV V´ye TrPf kJPrjÇ u¥j V´JPot≤x FéPkJr KxAS @uL yJxJj mPuj, mJÄuJPhPv VJPot≤Px KmKjP~JV TrJr of kpJt¬ xMPpJV @PZÇ @kjJrJS YJAPu ßxA KmKjP~JPVr xMPpJV KjPf kJPrjÇ oMxKuo FAc Fr FKxxPa≤ KxAS mqJKrˆJr yJKoh @\Jh mPuj, kOKgmLr IPjT PhPv KVP~KZÇ @Ko pUj TémJ\Jr rJñJoJKa pJA fUj @Ko @oJr ßYJPUr kJKj @PmPV iPr rJUPf kJKrKjÇ FA xMªr hOvq ßp

FTmJr ßhUPm ßx mJr mJr ßpPf YJAPmÇ mJÄuJPhPvr aáqKr\o ßxÖr ßgPT IPjT @~ TrJ x÷mÇ mJÄuJPhv ßgPT @Vf ßyJ~JAa ßÓJj k´kJtKa F¥ ßcPnuJkPo≤ KuKoPaPcr mqm˙JkjJ kKrYJuT @KfTár ryoJj ßYRiMrL mPuj, mJx˙Jj oJjMPwr IfLm k´P~J\jL~ CkJhJjÇ mJÄuJPhPvr âomitoJj mJx˙Jj YJKyhJ kNrPe ßcPnuJkPo≤ ßTJŒJKjèPuJ KmPvw nNKoTJ kJuj TrPZÇ F IV´VKf m\J~ rJUJr \jq ßhPvr xrTJPrr @∂KrTfJ, mqmxJ mJºm mqJÄT mqm˙J, xPmJtkKr k´mJxL mJÄuJPhvLPhr KmKjP~JV UMmA èÀfôkNetÇ KmKmKaFKa Fr oJiqPo mJÄuJPhv S ACPTr KmKvÓ mqmxJ~LVe FTK©f yP~ kr¸r @PuJYjJr oJiqPo hMPhPvr mqmxJ mJKeP\qr Cjú~j S @hvt Phv VbPj KmPvw nNKoTJ rJUPf kJPrÇ V´J¥ KxPua PyJPau F¥ KrPxJat Fr ßY~JroqJj @uL ßoJ \JTJKr~J mPuj, @Ko mÉ ßhPv KVP~KZ WMrJr \jqÇ mJÄuJPhPvr KxPua TémJ\Jr xMªr mPjr oPjJyKreL hOvq ImPuJTj TrJr kr mM^uJo mJÄuJr k´JTíKfT ßxRªpt xKfqA IfáujL~Ç KmPvõr IPjT ßhPvr ßYP~ mJÄuJPhv FUjS KmKjP~JPVr xmPYP~ CkPpJVL ˙JjÇ @u mJrJTJ ßrˆáPrP≤r mqm˙JkjJ kKrYJuT jMÀu AxuJo mPuj, Pp kKroJe aJTJ ACPTPf KmKjP~JV TPr uJn kJS~J pJ~ ßxaJ ßhPv KmKjP~JV TrPu mÉèe PmKv uJn TrJ pJPmÇ mJÄuJPhv mqJ¥ ßlJrJo mqm˙JkjJ kKrYJuT ßoPyr @j&\Mo mPuj, FA xm IjMÔJPj ßpJV KhP~ IPjT ßmKv \JjJ pJ~Ç \LmPj YuJr kPg ßxèPuJ TJP\ uJVPm oJTJt\Nu CuMo Fr Kk´K¿kJu ßvJP~m @yoh mPuj ACjJAPac F~JPr ßp xTu mqJKÜ KmKjP~JV TPrKZPuj xmJA uJnmJj yP~PZjÇ IfFm @kjJrJ ßhPv KmKjP~JV TÀjÇ ACjJAPac F~JPrr k´KfÔJfJ oKym PYRiMrL mPuj, @orJ pKh TJˆoJrPT KbTof xJKntx KhPf kJKr fJyPu IPjPTA ßhPv WMrPf pJPmÇ TKoCKjKa KucJr FoF oJPuT mPuj, @oJPhr nKmwq“ k´\jìPT ßhPv pJS~Jr \jq C“xJKyf TrPf yPm FmÄ Fr \jq xMªr kKrPmv ‰fKr TrPf yPmÇ TqJoKcj @A KTîKjT Fr mqJm˙JkjJ kKrYJuT cJ: oJyoMhMr ryoJj mPuj, mJÄuJPhv Ijq ßhPvr fáujJ~ ÃoPer \jq IPjT @jªo~Ç KmKmKaFKar oJiqPo ßxA ßxmJ KjPf kJPrjÇ CkK˙f mÜJrJ @PrJ mPuj, ACPTPf AjPnˆPoP≤r KjÁ~fJ @PZÇ TJre xm oJKæ jqJvjJu

mqmxJ~LrJ FPhPv gJPT FmÄ KmPvõr mz mz ßTJŒJKjr ßyc IKlx u¥PjÇ mJÄuJPhvL IPjTèPuJ kPeqr oJPTta FPhPv @PZÇ fjìPiq VJPot≤x, PuhJr, oJZ, k´pMKÜ, lác, FcáPTvj, aáKr\o AfqJKh CPuäUPpJVqÇ FPhPvr @Aj TJjMj IjqPhPvr fáujJ~ IPjT nJPuJÇ mqmxJ TrJr oPfJ xm irPjr kKrmPv @PZÇ kOKgmLr xm PhPvr aáKrˆrJ GKfyqmJyL S hvtjL~ ˙JjèPuJ ßhUPf @Px ACPTPfÇ KmKmKaFKar oJiqPo k´Kf mZr FKv~J ßgPT mÉ aáKrˆ ACPT @PxÇ PxKojJPr CkK˙f KZPuj, F~Jr FPéPksPxr ßY~JroqJj Fo F yJjúJj, FPké TJKat\ Fr FoKc ßrJTj CK¨j, oJAPâJ aJAox Fr FoKc ßoJyJÿh vJyJ\JyJj oJyoMh, KmKmKxKx Fr ßo’Jr xJKær @yoh CxoJj, xJÄmJKhT xJAh \KyÀu yT, ßyJ~JAa Óáj k´kJtKa KuKoPaPcr cJAPrÖr ßVJuJo xPrJ~Jr, KmKmKaFKa'r ß\jJPru oqJPj\Jr \JyJñLr @uo uJnuM, KlPrJ\ @yoh, P¸j PgPT @xJ mqJmxJ~L ßlJrTJj @yPoh, TKoCKjKa PjfJ l\u Ko~Jxy @PrJ IPjPTÇ KmKmKaFKa Fr kã ßgPT ksKfÔJjKar KxAS FA ßxKojJPr CkK˙f k´iJj IKfKg S KmPvw IKfKgmOªPT láPur ÊPnòJ S ß∠k´hJj TPrjÇ xmtPvPw xnJkKfr mÜPmq KmKmKaFKar KxAS mPuj, k´Kf mZr hMKa Km\Pjx PxKojJr TrJ yPmÇ FA ßxKojJPrr oPiq KhP~ Cn~ ßhv CkTOf yPmÇ KmPvwf mqmxJP~r ßãP© Cn~ Phv jfáj jfáj xMPpJV S x÷JmjJr ÆJr CPjìJYj TrPmÇ hMPhPvr xrTJr CkTíf yPmÇ xPmtJkKr FA ßxKojJPrr oJiqPo jfáj k´\jì KmPvwnJPm CkTíf yPmÇ @Vf xTuPT ijqmJh S ÊPnòJ \JKjP~ FmÄ hMA ßhPvr oñu TJojJ TPr KfKj mÜPmq ßvw TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

k´mJxL ßoRunLmJ\Jr xrTJKr oyJKmhqJuP~r ksJÜj ZJ©Phr ÆJhv KoujPouJ IjMKÔf ksJPer CòufJ~ TJPZ @xJ, FTfJm≠ xKÿKuf ßouJPovJÇ kMrPjJ ˛íKfr ITíK©o Vº @r nJPuJmJxJ~ \zJPjJ ksKfKa xMhrN oMyPN ftr xºJPj @r xJhJoJaJ mftoJjPT @ÅTPz irPf \PzJ yP~KZPuj ßoRunLmJ\Jr xrTJrL oyJKmhqJuP~r k´JÜj KvãJgtLrJ AÓ u¥Pjr KmsTPuAPjÇ vf mq˜fJr oPiqS pMÜrJ\q ksmJxL ßoRunLmJ\Jr xrTJKr oyJKmhqJuP~r KvãJmwt 1985/86 xJPur ksJÜj ZJ©-mºMrJ pMÜrJP\q ksKfmZr mzKhPj @P~J\j TPrj FT KoujPouJrÇ 2001 xJPu IjMKÔf KoujPouJr pJ©J TUPjJ PgPo pJ~Kj mq˜fJr Km˛íKfPfÇ iJrJmJKyTfJ ImqJyf PrPU PrKcÄ, u¥j, TJKctl, xJPr, ßkJatoJCg, oJumrJy, YqJuPfo yqJo, mäJC, mJrKotÄyJo, KjCPkJat, WMPr FmJr IjMKÔf yu vyr u¥PjÇ FTA TPuP\r FTA mPwtr ZJ©-mºMPhr KoujPouJ FA KmsPaPjA ksgo, fJA FA KouPjr IPkãJ~ IiLr @VsPy ksyr èPjj FT ^JÅT ˛íKfTJfr mºMrJÇ mºMrJ \PzJ yj ˝-CPhqJPV, KjKhtÓ ßTC Kjoπe TrPf y~ jJÇ FPT IPjqr xJPg PpJVJPpJV TPr YPu @Pxj PoPf CPbj yJKx-bJ¢J, PTRfMT, TKmfJ kJb, iJÅiJÅ, oMÜ @PuJYjJ~Ç m~Pxr PTRaJ YKuäv D±t yPuS KlPr pJj fJÀPeqr CòôJPxÇ TPu\ Km\Kzf ˛íKfr @TJPv CPz PmzJj oMÜ Kmyñ yP~Ç IjMÔJPj @P~J\j TrJ y~ jJjJj mJXJKu WrjJr o\JhJr UJmJrÇ pUj Pp vyPr IjMKÔf y~ Kouj PouJ PxA vyPrr mºMrJA @kqJ~Pjr mqm˙J TPrjÇ FmJPrr IjMÔJPjr xJKmtT f•ôJmiJPj KZPuj ShMh @uo, TJ\u rvLh, UJ~Àu ATmJu rm oMTu M , mTMu PyJPxj, j\Àu AxuJo IKTm, PoJ” @yxJj, fMKyj

ryoJj, PoJ” xKyhMr ryoJj, oMK\mMr ryoJj \Kxo, oMK\mMr ryoJj, Pr\JCu TKro uJmuM, Qx~h rKlTMu AxuJo xMPyu, PxKuo @yPoh, Qx~h vrLl @yPoh S PxJyJV PYRiMrLÇ PnJ\j KmuJPxr kr oMÜ @PuJYjJ~ IÄvVsye TPrj PoJ” vJyJ\Jj Ko~J, @»Mu oJKuT, PoJ” @uTJx, ojxMr oKTx, \~jJu CK¨j KxmMu, @KojMu yT KyÀ, xJPyh ˝kj, \~jJu @yPoh, kuJv @yPoh, rJKTm ÀPyu, l~xu @yPoh, PhuS~Jr PyJPxj IP~Z, PrhS~Jj @yoh, \JuJu @yPoh, @l\u PyJPxj PxKuo, K\~JCu yT PYRiMrL \MP~u, xJKuTMr ryoJj, oMyJ~Koj Ko~J, PxKuo Ko~J, FxF TJPxo mJmuM, vJyLj @yPoh, Ko~J vJKoo, jJ\Àu AxuJo UJj, fMlJP~u @yPoh, @K\\ mJKr, @TuJxMu PoJKoj, oMKof frlhJr, ATmJu Ko~J, KoxmJCr ryoJj, @\JhMr ryoJj, AlPfUJr IhMh KobM, ATmJu PyJPxj, yJxJj @yPoh l~xu, mJmMu @yPoh, KvrJ\ Ko~J, jJ\oMu AxuJo, @mM oTxMh ksoUM Ç @PuJYjJ kmt PvPw ÊÀ y~ TMA\ ksKfPpJKVfJ, TKmfJ kJb, xñLfJ IjMÔJj S rqJPlu csÇ rqJPlu csr ksgo kMrÏJr uJn TPrj fMKyj ryoJj, KÆfL~ kMrÏJr TJ\u rvLh, fífL~ kMrÏJr PoJyJ~Koj Ko~JÇ xJKmtT xyPpJKVfJr \jq TífùfJ \JjJPjJ y~ ßjJoJj @yohPTÇ xmtPvPw YJ @kqJ~j S PTT TJaJr oJiqPo @VJoL mZr PrKcÄ F IjMÔJPjr ˙Jj KjitJre TPr Kouj-PouJr kKrxoJK¬ PWJweJ TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

FAYKmKxF @P~JK\f @PuJYjJ xnJ S xJÄÛíKfT IjMÔJj

oMKÜpMP≠r AKfyJx KmTíKf ßgPT ÊÀ TPr @oJPhr TíKÓ S TJuYJrPT ±Äx TrPf ßoRumJhL S ˝JiLjfJ KmPrJiL ßVJÔL TJ\ TrPZÇ FA ßVJÔL Ifq∂ xMPTRvPu mOPaPj \jì ßj~J KmsKav mJñJuLPhr KmÃJ∂ TrPZÇ @oJPhr nKmwq“ k´\jì pJPf oMKÜpMP≠r xKbT AKfyJx \JjPf kJPr S mOPaPj mJÄuJ xÄÛíKfr KmTJPv TJ\ TrPZ yqJTjL mJÄuJPhvL TqJYJrJu FPxJKxP~vjÇ Vf 22 KcPx’r yqJTjL mJÄuJPhvL TqJuYJrJu FPxJKxP~vj @P~JK\f 41fo Km\~ KhmPxr @PuJYjJ xnJ~ mÜJrJ FTgJ mPujÇ mÜJrJ mPuj Pp ßpnJPm oMKÜpM≠ k´fqã TPrPZj KjP\r x∂JjPhr TJPZ fJ fáPu irPu FA k´\Pjìr mJñJuLrJ xKbT

AKfyJx \JjPf kJrPmÇ mÜJrJ oJjmfJ KmPrJiLPhr KmYJr hs∆f xŒjú TrJr hJmL \JKjP~ mPuj KmKnjú xÄVbPjr mqJjJPr pJrJ mOPajxy KmPvõr KmKnjú ßhPv pM≠JkrJPir KmYJrPT mJjYJu TrJr ßYÓJ TrPZ FPhr PhvPhsJyL KyPxPm KYK¤f TPr KmYJPrr xÿMULj TrJr hJmL \JjJjÇ kMmu t ¥Pjr 187 SP~u ÓsLPar Kj\˝ TJptJuP~ xÄVbPjr ßk´KxPcµ @†MoJj @rJ @†Mr xnJkKfPfô S pMmPjfJ \JoJu @yoh UJPjr xûJujJ~ IjMKÔf @PuJYjJ xnJ S xJÄÛíKfT IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur ¸LTJr TJCK¿uJr rJK\m @yPoh, k´iJj @PuJYT KyPxPm CkK˙f KZPuj xJÄmJKhT oKf~Jr ßYRiMrL,

KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj KjCyqJo TJCK¿Pur PumJr huL~ TJCK¿uJr @P~vJ ßYRiMrL S TJCK¿uJr rKyoJ ryoJjÇ xnJ~ mÜmq rJPUj oMKÜPpJ≠J ToJ¥Jr @mMu TJPvo UJj, cJ” oMUKuxr ryoJj K\Kk, cJ” \JyJjJrJ @ÜJr, mJÄuJPhv KyCoqJj rJAa TKovj ACPTr ßxPâaJKr j\Àu AxuJo IKTm, KyCoqJj rJAa TKovj u¥j vJUJr xnJkKf ßoJyJÿh xKyhMr ryoJj, pMÜrJ\q oKyuJ @S~JoLuLPVr nJrk´J¬ ßxPâaJKr vJyLj @ÜJr, pMÜrJ\q ZJ©uLPVr xnJkKf ß\JmJP~r @yoh, pMmoKyuJ uLPVr ßrJPyjJ @ÜJr, yqJTjL mJÄuJPhvL TqJuYJrJu FPxJKxP~vPjr kPã rLjJ ßmVo, kKujJ ßyJPxj, jJ\oJ ßmVo, vJoLoJ ßmVo, xKyhJ ßmVo, ßrJPY @jZJ k´oUM Ç xnJr ÊÀPf oyJj oMKÜpMP≠ vJyJhf mrjTJrL K©v uã vyLPhr k´Kf v´≠J \JKjP~ FT KoKja jLrmfJ kJuj TrJ y~Ç xJÄÛíKfT IjMÔJPj xñLf kKrPmvj TPrj, @»Mu \æJr UJj KkjM, rJK\m @yPoh S oOhu M Ç xÄVbPjr kã ßgPT xÄÛíKf YYtJ S KmKnjú k´KfPpJVLfJ IÄv V´yPjr \Pjq hv\j KvÊPT kMrÛJr k´hJj TrJ y~Ç k´iJj IKfKg S IjqJjq IKfKgrJ KvÊPhr yJPf kMrÛJr fáPu ßhjÇ kMrÛJr k´J¬ KvÊrJ yPuJ xMoJA~J, fJZKuoJ, yJKuoJ, @uL @yoh, ßoJyjJ, @hjJj, rL~J, r∆oL, oOhu M S rLoJÇ - ßk´x KmùP¬Ç


Surma

For Local News : news@surmanews.com

4 - 10 January 2013

23

ßToMxJx KjmtJYPj yJÀj-oJKjT kKrwPhr Kjrïáv Km\~ KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf @mhMu yJKoh oJKjT S ‰x~h omjM

ßhPvr Ijqfo k´JYLj xJKyfq k´KfÔJj ßTªsL~ oMxKuo xJKyfq xÄxPhr (ßToMxJx) KjmJtYPj yJÀj-oJKjT kKrwh Kjrïáv \~ uJn TPrPZÇ Vf 22 KcPxÍr, vKjmJr 2013-14 ßxvPjr TJptTrL kKrwh KjmtJYPj xnJkKf KyPxPm kMjÎKjmtJKYf yj ßToMxJPxr mftoJj xnJkKf yJÀjMöJoJj ßYRiMrLÇ KmjJ k´KfÆKªôfJ~ xJiJre xŒJhT kPh kMjÎKjmtJKYf yj mftoJj xJiJre xŒJhT @mhMu yJKoh oJKjTÇ KjmtJYPj FTT k´JgtL KyPxPm xPmJtó ßnJa ßkP~PZj xhxq kPh ßhS~Jj ßfRKlT oK\h uJP~TÇ fJr k´J¬ ßnJa 563Ç ßToMxJPxr xJPmT xnJkKf S xJiJre xŒJhT yJÀj-oJKjT kKrwh FmÄ Pu: TPjtr (Im:) @fJCr ryoJj kLr S ßu. TPetu (Im:) @uL @yoh, ßYRiMrL yJÀj @Tmr S KxK¨T @uL fJuMThJr xoKgtf KmkämL VefJKπT kKrwh FA hMKa kqJPju S ˝fπ k´JgLtrJ KjmtJYPj IÄv ßj~Ç

KjmtJYj TKovPjr xhxq KxPua Pk´xTîJPmr xJPmT xnJkKf oMTfJKmx Cj jMr S KxPua ß\uJ mJPrr xJPmT xnJkKf FcPnJPTa FoJhMuäJy vKyhMu AxuJo vJKyj luJlu ßWJweJ TPrjÇ Fxo~ KmkämL VefJKπT kKrwPhr FP\≤ vJyJhf @Kuo S Km\~L yJÀj-oJKjT kKrwPhr FP\≤ oJoMj xMufJj, ßnJa VejJ~ KmPvw xyTJrL @mhMu mJKZf ßoJyJÿh, ‰x~h omjM, xÄmJhTotL S @Aj vOÄUuJ rãJTJrL mJKyjLr xhxq, ßToMxJx TJptJuP~r TotTftJ TotYJrLxy KmKnjú kPh k´KfÆKºfJTJrLrJ CkK˙f KZPujÇ KjmtJYPj xnJkKf kPh ßoJ. yJÀjMöJoJj ßYRiMrL, 473 ßnJa ßkP~ KjmJtKYf yjÇ fJr k´KfÆKªô k´JgtL ßoJ. oBjMK¨j ßYRiMrL ßkP~PZj 159 ßnJaÇ xJiJre xŒJhT kPhr \jq hM'\j k´JgtL gJTPuS FPhr FT\j l\uMu TKro @\Jh k´JgLtfJ k´fqJyJr TPr ßjS~J~ Ikr k´JgLt mftoJj xJiJre

xŒhJT @mhMu yJKoh oJKjT KmjJ k´KfÆKªôfJ~ kMjÎKjmtJKYf yjÇ xy-xnJkKfr 5Ka kPh 541 ßnJa ßkP~ KjmtJKYf yP~PZj yJÀj oJKjT kqJPjPur @lfJm ßYRiMrL, 509 ßnJa ßkP~ KjmJtKYf yP~PZj FcPnJPTa oMK\mMr ryoJj ßYRiMrL, 496 ßnJa ßkP~ KjmtJKYf yP~PZj FKyP~ ßr\J ßYRhMrL, FmÄ 391 ßnJa ßkP~ KjmJtJKYf yP~PZj IiqJkT Z~láu TKro yJ~Jf S 348 ßnJa ßkP~ KjmJtKYf yP~PZj oJSuJjJ oJyoMhrM ryoJjÇ Ikr KhPT KmkämL VefJKπT kqJPju ßgPT xy-xnJkKf kPh k´KfÆKªôfJTJrL @mhMu mJKxf PoJyJÿh ßkP~PZj 188, @mhMu VJllJr KhuLk ßkP~PZj 155 S Qx~h ßoJólJ @yoh ßkP~PZj 153 ßnJaÇ xy-xJiJrj xŒJhPTr FTKa kPh 495 ßnJa ßkP~ KjmtJKYf yP~PZj ßxKuo @C~JuÇ fJr k´KfƪôL k´JgtL vKlTár ryoJj ßYRiMrL kP~PZj 96 ßnJaÇ

PTJwJiqã kPh ‰x~h oMKymMr ryoJj 518 ßnJa ßkP~ KjmJtKYf yP~PZjÇ xJPuy @yoh k´JgtLfJ k´fqJyJr TPr ßjjÇ Imvq KfKj ßkP~PZj 52 ßnJaÇ xJKyfq S xÄÛíKf kPh KmkämL VefJKπT kqJPjPur ßTJj k´JgtL jJ gJTJ~ S FTT k´JgtL TKm TJoJu ‰f~m FcPnJPTPar oPjJj~jk© ©∆Ka\Kjf TJrPe mJKfu yP~ pJS~J~ KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yP~PZj ‰x~h oMKoj @yoh omjMÇ kJbJVJr xŒJhT kPh 467 ßnJa ßkP~ KjmtJKaf yP~PZj ‰x~h KoxmJy CK¨jÇ fJr KjTafo k´KfƪôL FcPnJPTa ßoJ. l\uMu yT ßkP~PZj 138 ßnJaÇ FZJzJS 12Ka xhxq kPh KjmtJKYf ßhS~Jj ßfRKlT oK\h uJP~T PkP~PZj 563 ßnJa, @K\\Mu yT oJKjT ßkP~PZj 548 ßnJa, oMKyf ßYRiMrL ßkP~PZj 514, FcPnJPTa @mhMx xJPhT Kukj 484, Qx~h ßoJ. fJPyr 473, KoxmJÉu AxuJo ßYRiMrL 461, \JPyhMr ryoJj ßYRiMrL 452, ßoJyJÿh @mhMr rm FcPnJPTa 446, @yoh oJymMm ßlrPhRx 442, ßoJ. @mhMu S~JPZ 427, ßoJ: lUÀu AxuJo 400 S KmkämL VefJKπT kKrwPhr kNet kqJPjPur oPiq FToJ© KjmtJKYf xhxq FcPnJPTa T~xr @yoh ßkP~PZj 234 ßnJaÇ FZJzJS KmkämL VefJKπT kKrwPhr Ikr Kfj k´JgtL vJKær \JuJuJmJKh 182, ‰x~h mhÀu @uo 176 S jK\r @yoh @\Jh ßkP~PZj 130 ßnJaÇ - ßk´x KmùK¬Ç

mqJKrÓJr oJymMm CK¨j ßUJTPjr xJPg AKu~Jx oMKÜ xÄV´Jo kKrwPhr ßjfímOPªr ofKmKjo~ Fo AKu~Jx IJuL S fJr ˘LKrr IJAj\Lm KmFjKkr pMVì oyJxKYm mqJKrÓJr oJymMm CK¨j ßUJTPjr xJPg ßxR\jq xJãJf S ofKmKjo~ TPrPZj AKu~Jx oMKÜ xÄV´Jo kKrwPhr ßjfímOªÇ F xo~ mqJKrÓJr oJymMm CK¨j ßUJTj mPuj KmFjKkr ßTªsL~ xJÄVbKjT xŒJhT Fo AKu~Jx IJuLPT xrTJrA èo TPr ßrPUPZÇ fJPT oMÜ TPr IJjPf yPu ßhPv KmPhPv TPbJr IJPªJuj YJKuP~ ßpPf yPmÇ KfKj k´mJxL AKu~Jx IJuLr oMKÜr hJmLPf k´mJPx IJPªJuPjr \jq AKu~Jx oMKÜ xÄV´Jo kKrwPhr në~xL k´xÄxJ TPrjÇ KfKj xmJAPT GTqm≠ yP~ TJ\ TrJr IJymJj \JjJjÇ ofKmKjo~ xnJ~ CkK˙f KZPuj AKu~Jx oMKÜ xÄV´Jo kKrwPhr xnJkKf yJ\L rAZ IJuL, xJiJre xŒJhT IJuyJ\ô ‰foMZ IJuL, pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT xy xnJkKf IJ»Mu yJKoh ßYRiMrL, c: IJ»Mu IJK\\, xJÄVbKjT xŒJhT T~Zr Fo IJyoh, mqmxJ~L uMflár ryoJj, KmFjKk ßjfJ oKjr CK¨j mKvr, pMÜrJ\q pMmhPur xJiJre xŒJhT IJ»Mu mJKZf mJKZf mJhvJ, pMÜrJ\q ZJ©hu xnJkKf \Kxo CK¨j ßxKuo, KmFjKk ßjfJ IJ»Mr rm, KmvõjJg gJjJ pMmhu ZJ©hu xojú~ kKrwPhr xy xnJkKf TKmr Ko~J, pMÜrJ\q pMmhPur xJPmT xnJkKf ohKrZ IJuL mJhvJ, pMÜrJ\q pMmhPur h¬r xŒJhT IJmMu yJxjJf, pMmhu ßjfJ vJoLo IJyoh k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xJCg SP~ux KrK\~j KmFjKk S pMmhPur ßpRg CPhqJPV Km\~ Khmx ChpJkj

mJÄuJPhv ßUuJlf xJPkJat mJÄuJPhv jJPo jfMj o\Kux pMÜrJP\qr Km\~ xÄVbPjr @®ksTJv Khmx ChpJkj

mJÄuJPhv ßUuJlf o\Kux pMÜrJ\q vJUJr CPhqJPV mJÄuJPhPvr 42fo Km\~ Khmx CkuPãq FT @PuJYjJ xnJ S ßhJ~J oJyKlu kNmt u¥Pjr FTKa ßrÓáPrP≤ IjMKÔf y~Ç pMÜrJ\q vJUJr xJiJre xŒJhT oJSuJjJ lP~\ @yoPhr xnJkKfPfô IjMKÔf @PuJYjJ xnJ~ mÜJrJ mPuj ˝JiLjfJr 41 mZr kJr yP~ ßVPuS @orJ ßp CP¨Pvq ßhvPT ˝JiLj TPrKZuJo ßx CP¨vq @\S IK\tf y~KjÇ @\ ßhPvr xmt©A xπJx, èo, yfqJ, \MuMo, KjptJfj S rJ\QjKfT KjkLzj YuPZÇ FxTu TJrPe @\ ßVJaJ xoJ\ mqm˙J IK˙r yP~ CPbPZ F Im˙J ßgPT oMKÜr FToJ© kg yu ßUuJlf rJÓsmqm˙JÇ @r F\jq xTuPT GTqm≠ @PªJuj VPz fáuPf yPmÇ @PuJYjJ~ IÄv V´ye TPrj mJÄuJPhv AxuJoL ZJ© o\KuPxr xJPmT ßTªsL~ xnJkKf oMlKf ZJPuy @yoh, mJÄuJPhv ßUuJlf o\Kux pMÜrJ\q vJUJr k´YJr xŒJhT UKfm oJSuJjJ fJ\Mu AxuJo, xJPmT ZJ© ßjfJ yJKl\ @mhMu yT, Fo. @mhMr rKyo k´oMUÇ xnJ ßvPw ˝JiLjfJ pMP≠ vyLhPhr ÀPyr oJVPlrJf TJojJ~ KmPvw ßoJjJ\Jf TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr hJmLPf, \JoJ~Jf KvKmrxy iotKnK•T rJ\jLKf KjKw≠, oMKÜpMP≠r PYfjJ ksKfKÔf TrJr uPãq mJKotÄyJPor oMKÜpMP≠r xkPãr vKÜr FT of KmKjo~ xnJ xŒsKf ksgPo vJykrJj yPu, kPr ˙JjL~ KoKÓPhv PrÓMPrP≤ KoxmJCr ryoJj KoxmJ S xJPuy @yoPhr xûJuPj IjMKÔf y~Ç KmKnjú rJ\QjKfT hu ZJzJS TKm, xJKyKfqT, jJaqTJr S xJÄmJKhPTrJ F ofKmKjo~ xnJ~ PpJVhJj TPrjÇ mÜJrJ FTJ•Prr jrWJfTPhr KmÀP≠ ksmJPx @PªJuj VPz PfJuJr uPãq FTKa käJalot VPz PfJuJr Ckr èÀfô @PrJk TPrjÇ mÜJrJ mPuj, FUj xo~ FPxPZ @mJr FTJ•Prr oPfJ F mJKotÄyJo PgPT pM≠JkrJiLPhr Kmr∆P≠ ÀPU hJzJPjJr \jq FTK©f ymJrÇ FUJPj PTJj huJhKur CP±t PgPT TJ\ TrPf yPmÇ fJ jJ yPu xJiJre oJjMPwr TJPZ @oJPhr @Pmhj PkRZJPjJ pJPmjJÇ FPf mÜmq rJPUj AmsJyLo @uL, Fo.F yJKoh, oxMh @yoh, PoJ” TKmr CK¨j, PxmMu PYRiMrL, vJKTÀr ryoJj PYRiMrL (vJyLj), \MPjhMr ryoJj \MPjh, TKm PhPuJ~Jr PyJPxj o†M, ÉoJ~Mj TKmr PYRiMrL, @»Mu PoJfJKum PYRiMrL, FjJoMu yT UJj, Kj\Jo CK¨j @yoh, IuT Yª, ryof @uL, PfJ~J Ko~J, jMÀu AxuJo KTxuM, PoJ” PYRiMrL xMAa, oo PYRiMrL, xJKyhMr ryoJj xMPyu, oovJh @yoh, vJyJj PYRiMrL, FoF. TJA~Mo vJy\JyJj,vJoxMöJoJj, PoJ” PmuJu mhÀu, PoJ” @jS~Jr @uL, Kyre Ko~J, lUÀu AxuJo,@xTr CK¨j PhJuJ,PoJxJK¨T @yoh vqJou, Fx.Fo. fJ\Mu AxuJo, @xJhMöJoJj, KoKyr PoJyj ksoMUÇ kPr pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr hJmL S PxAn mJÄuJPhv Fr Ikf“krfJr KmÀP≠ ÀPU hJÅzJmJr \jq xmxÿKfâPo xJPkJa mJÄuJPhv jJPo FTKa xÄVbj VPz PfJuJr Ckr èÀfô @PrJk TrJ y~ S Fr 27 xhxqKmKvÓ FTKa x’~T TKoKa Vbj TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

Vf 17 KcPxÍr ˙JjL~ \JotL @otx yJTn yPu mJÄuJPhv \JfL~fJmJhLhu xJCg SP~ux KrK\~Pjr KmFjKk S pMmhPur ßpRg CPhqJPV Km\~ Khmx ChpJkj TrJ y~Ç ßoJ” UJPuh Ko~Jr xnJkKfPfô S xJiJrj xŒJhT oMK\mMr ryoJPjr kKrYJujJ~ kKm© ßTJrJj ßfJuJS~Jf TPrj ßoJ” l~xJu @yÿhÇ ksiJj IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj PoJ” @” UJKuT, KmPvw IKfKg PoJ” oBj CK¨j S PoJ” yJjúJj Ko~JÇ @rS mÜmq rJPUj PoJ” \Pjh Ko~J, l~M\u mJrL, PoJ” l\r @uL, ÀPmu @yÿh, PfJlJP~u @yÿh, PoJ” AxuJo CK¨j S FohJh PYRiMrLÇ mÜJrJ mPuj, jmVKbf xJCg SP~ux vJUJr xTu KmFjKkr TotLPhr FTxJPg PhPvr \jq TJ\ TPr pJPmjÇ fJrJ KmFjKkr nJrks¬ xJiJrj xŒJhT Ko\tJ lUÀu AxuJoPT IKnuPÍ oMKÜr hJmL \JjJjÇ mÜJrJ mPuj, xJCg SP~ux Kr\j pMÜrJ\q xTu \JfL~fJmJhL hPur TotLPhr xJPg TJ\ TPr Phv PjFL UJPuhJ K\~Jr yJfPT @rS vÜvJuL TrJr @ñLTr mqÜ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

TKoCKjKa xÄmJh kJbJPjJr APou news@surmanews.com


24

Surma

4 - 10 January 2013

KmFuF ACPT’r Km\~ KhmPxr @PuJYjJ xnJ~ mJÄuJPhPvr kKrK˙Kf KjP~ @Aj\LmLPhr CPÆV

pMÜrJP\q mJÄuJPhKv TKoCKjKar KmKvÓ @Aj\LmLrJ mJÄuJPhPvr mftoJj @AjvO⁄uJ FmÄ oJjmJKiTJr kKrK˙Kf KjP~ CPÆV k´TJv TPrPZjÇ fJrJ mPuPZj, ˝JiLjfJr 41 mZr kJr yPuS @orJ ˝JiLjfJr k´Tíf ˝Jh kJAKjÇ mJÄuJPhPv FA oNÉPft ßTJj oJjMPwr KjrJk•J ßjAÇ rJ\QjKfT mqJmyJPrr \jq KYK¤f xπJxLPhr k´\JfPπr xPmJtó kh mqmyJr TPr ß\u ßgPT ImqJyfnJPm ßZPz ßh~J yPòÇ FPf ßhPvr xTu oJjMw @fKïfÇ mÜJrJ fJPhr oPjr Im˙J CPuäU TPr mPuj, FojKT FA k´mJPx ßgPTS ßhPv mxmJxrf @fúL~ xõ\Pjr KjrJk•J KjP~ @oJPhr xJrJãe CKÆPVú Khj TJaJPf y~Ç fJrJ rJ\QjKfT yLj˝Jgt YKrfJgt TrPf rJÓspπPT mqJmyJr jJ TrJr \jq xTPur ksKf IjMPrJi \JjJjÇ kNmu t ¥Pjr \JPVJ jJrL ßx≤JPr 21 KcPx’r, ÊâmJr xºJ~ IjMKÔf FT @PuJYjJ xnJ~ mÜJrJ FA CPÆV \JjJjÇ ˝JiLjfJ pMP≠ Km\~ I\tPjr 41 mZr kNKft CkuPã mJÄuJPhv u’ FPxJKxP~vj ACPT (KmFuF ACPT) FA xnJr @P~J\j TPrÇ FPf k´iJj IKfKg KZPuj pMÜrJP\q mJÄuJPhPvr yJATKovjJr Ko\JÀu TJP~xÇ @PuJYjJ xnJ~ mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJr AKfyJx KmTíKfr IKnPpJV TPrj mÜJrJÇ F k´xPñ k´iJj IKfKgr mÜPmq Ko\JÀu TJP~x mPuj- ˝JiLjfJ pMP≠ mJÄuJPhPvr oJjMw KmPhsJyL KZu jJÇ fJrJ 26 oJPYt kJKT˜JKj @âoePT k´Kfyf TPrPZ oJ©Ç xJiJre oJjMw pMP≠r \jq k´˜f M KZPuJ jJÇ 25 oJPYtr kr pM≠ ÊÀ yP~PZÇ Ko\JÀu TJP~x @Aj\LmLPhr CPÆPVr

Kmw~Ka FKzP~ KVP~ mPuj, TJCPT ß\u ßgPT ßZPz ßh~J KTÄmJ xJ\J oSTál TrJ rJÓskKfr xJÄKmiJKjT IKiTJrÇ F KmwP~ k´vú ßfJuJr xMPpJV ßjAÇ KfKj @PrJ mPuj, ßhPvr Cjú~Pj xmJAPT FT yP~ TJ\ TrPf yPmÇ KfKj mPuj, mJÄuJPhv u’ FPxJKxP~vj ACPT ßoiJmL S ßkvJ\LmL @AjùPhr xÄVbjÇ mJÄuJPhPvr ßpPTJj xoxqJ, KmPvw TPr @AKj \KaufJ~ F xÄVbPjr TJZ ßgPT k´P~J\jL~ krJovt S xyJ~fJ kJS~J x÷mÇ xÄVbPjr xnJkKf mqJKrˆJr ßoJ. FjJoMu yT IjMÔJPj xnJkKffô TPrjÇ KfKj ˝JVf mÜPmq mPuj, KmFuF ACPT FTKa IrJ\QjKfT ßkvJ\LmL xÄVbj KyPxPm ßhPvr TuqJPe TJ\ TrPZÇ KfKj @PrJ mPuj, KmFuF ACPT 2008 xJu ßgPT mOPaPj xJÄVbKjT TJptâo ÊÀ TPrPZÇ @oJPhr uã yPò∏ FxÄVbPjr mOP• @Aj\LmLrJ GTqm≠ yP~ kr¸Pr mºáfô ˙JkPjr oJiqPo xŒTt xMxÄyf S xMh|O TPr KmKnjú TuqJeoNuT TJptâo kKrYJujJ TrPmÇ KfKj IjMÔJPj ßpJVhJPjr \jq k´iJj IKfKg xy xTuPT ijqmJh \JjJjÇ xÄVbPjr ß\jJPru ßxPâaJKr mqJKrˆJr @mM xJPuy ßoJ.xJP~o KmPvw IKfKgr mÜPmq xTu vyLPhr k´Kf v´≠J ùJkj TPrj FmÄ ßpxTu mLr oMKÜPpJ≠J ßmPÅY @PZj fJPhrPT ÊPnòJ S IKnªj \JjJjÇ KfKj mPuj, ßhvPT KjP~ @oJPhr ˝kú IPjTÇ @orJ @vJ TrKZ mJÄuJPhv yPm xKfqTJr IPgt VefJKπT, oJjKmT, vJK∂o~ S xoO≠ FTKa ßhvÇF\jq @oJPhr xMvLu oPj TJ\ TrPf yPmÇ KmKvÓ @Aj\LmL S ßV´aJr KxPua TJCK¿Pur

ßY~JrkJrxj mqJKrˆJr @fJCr ryoJj KmPvw IKfKgr mÜPmq mPuj, ‘FA Km\P~r oJPx xrTJr huL~ WJfTrJ KmvõK\fPT ßp Kjht~ S Kjoto nJPm yfqJ TPrPZ, fJPf @orJ ßhPv ßpPf n~ kJKò FmÄ @fúL~ ˝\Pjr KjrJk•J KjP~ Yro @fPï @KZÇ’ KfKj mPuj, FTfrlJ AKfyJx KmTíKfr TgJ V´yePpJVq j~Ç ß\jJPru SxoJKj, ßo\r \Kuuxy pJrJ oMKÜpMP≠ IxJiJre ImhJj ßrPUPZj, fJPhr TgJ @\ muJ yPò jJÇ pJPhr ImhJPj @orJ ˝JiLjfJ ßkP~KZ, fJPhrPT KjutönJPm rJ\JTJr muPfS xÄPTJY TrJ y~ jJÇ mJÄuJPhv xMKk´oPTJat mJr IqJPxJKxP~vj’r xJPmT xJiJre xŒJhT IqJc. mKvr @yPoh KmPvw IKfKgr mÜPmq ˝iLjfJ pMP≠r AKfyJx, xÄKmiJjxy KmKnjú Kmw~ KjP~ TgJ mPujÇ KfKj ß\Jr VuJ~ mPuj, ‘@oJPhr xÄKmiJPj ˝JiLjfJ xÄV´JPor kNmJtkr AKfyJPxr CPuäU jJAÇ FPf \~ mJÄuJS ßjAÇ FaJ hMÎU \jTÇ FojKT 72’r xÄKmiJPjS KZu jJÇ fJr TgJ~ SA xÄKmiJjS KZu IxŒNeÇt ’ mÜJrJ mJÄuJPhPvr mftoJj ßk´ãJka fáPu iPr mPuj, @orJ mJÄuJPhPvr Vefπ, @AjvO⁄uJr âoJmjKf, oJjmJKiTJr u–Wj, hMjLt Kf FmÄ rJ\QjKfT vLwt ßjfJPhr IxKyÌá oPjJnJm S vJuLjfJ mK\tf TgJmJftJ~ ßhPvr VefPπr nKmwqf KjP~ VnLrnJPm KYK∂fÇ CPuäUq, KmFuF ACPT yPò dJTJ KmvõKmhqJuP~r @Aj IjMwPhr k´JÜj ˆáPc≤xPhr xÄVbjÇ FxÄVbPjr xhxq yPòj mJÄuJPhPvr KmYJr KmnJPVr xPmJtó @hJuPfr KmYJrTxy @Aj\LmL, @APjr KvãTxy KmKnjú ßkvJ~ Totrf mqJKÜmVtÇ IjMÔJPj KmPvw IKfKg KyPxPm @PrJ mÜmq rJPUj, ßxJxJAKa Im mJÄuJPhKv xKuKxarxÈr ßY~Jr kJxtj mqJKrˆJr oM. @mMu TJuJo, KmFuF ACPTÈr xJPmT xnJkKf mqJKrˆJr S~JKxlár ryoJj fJuMThJrÇ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj, xXVbPjr xJÄVbKjT xŒJhT IqJcPnJPTa ßjS~J\ ßoJrPvh k´oUM Ç IjMÔJPj \JfL~ xÄVLf S ßhvJ•ôPmJiT VJj kKrPmvj TPrj ˙JjL~ KvK·rJÇ KmUqJf T£KvK· vJyjJ\ ryoJfáuJä r TJu\~L xMPr ‘k´go mJÄuJPhv, @oJr ßvw mJÄuJPhv’ VJjKa kKrPmvPjr xoP~ IPjPTA @PmV k´me yP~ kPzjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xJPxé @S~JoLuLPVr CPhqJPV Km\~ Khmx kJKuf

Vf 16 KcPx’r PrJmmJr msJAaPjr kJPnu ßrˆáPrP≤ xJPxé @S~JoLuLPVr CPhqJPV mJÄuJPhPvr oyJj Km\~ Khmx CkuPã FT @PuJYjJ xnJr @P~J\j TrJ y~Ç FoF @uLo-Fr kKrYJujJ~ CÜ @PuJYjJ xnJ~ xnJkKffô TPrj xJPxé @S~JoLuLPVr @øJ~T AoJjMöJoJj oyLÇ k´iJj IKfKg KZPuj pMÜrJ\q \JxPhr xÄV´JoL xy-xnJkKf

PoJ” vJy\JyJj @yohÇ KmPvw IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj xmt\jJm @Kor @uL, ßoJöJKÿu @uL, @xuo @uL S V~Jx Ko~JÇ mÜmq rJPUj, vJy oMA\Mr ryoJj vJoLo. xJPxé @S~JoLuLPVr pMVì @øJ~T l~xu @K’~J KaaáÇ xyTJrL pMVì @øJ~T ‰x~h lKrh @uL, ÊPnòJ mÜmq rJPUj, ßoJ” rKo\ CK¨j, ZJjS~Jr @uL, Ko\JjMr ryoJj,

xJPyh @yoh ßoJxJ, mhÀu yT, vJyLj @yoh, oJim Phm, @yoh ßyJPxj k´oMUÇ CÜ xnJ~ IjqJjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj, ZMrf @uL, cJKuo @yoh mJóá, T~Zr Ko~J, oJoMj TKmr, @lÀ\ CuäJy, l~xu ßYRiMrL, vJy ßoJÜJKhr, Ko\JjMr ryoJj ßYRiMrL, @»Mu S~JKyh xy @PrJ IPjPTÇ - ßk´x KrKu\Ç

\JfL~ xoJ\fJKπT hu (\Jxh) pMÜrJP\qr ßvJT k´TJv Ior FTáPvr VJPjr rYK~fJ, KmKvÓ xJÄmJKhT FmÄ TuJKoÓ @»Mu VJl&lJr ßYRiMrLr ˘L ßxKuoJ @lÀ\ ßYRiMrLr oOfáqPf pMÜrJ\q \JxPhr nJrk´J¬ xnJkKf Fc” oK\mMu yT oKj FmÄ xJiJrj xŒJhT ‰x~h @mMu ojxMr uLuM VnLr ßvJT k´TJv TPrPZjÇ ßjfímOª FT ßvJT mJftJ~ orÉoJr @®Jr oJVKlrJf TJojJ FmÄ ßvJT x∂¬ kKrmJPrr k´Kf xoPmhjJ ùJkj TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßmuK\~Jo KmFjKkr ksKfmJh xnJ mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu KmFjKk PmuK\~Jo vJUJ @oJr Phv kK©TJr xŒJhT oJyoMhMr ryoJPjr KmÀP≠ rJÓPhsJKy oJouJ hJP~r TrJ~ FT ksKfmJh xnJr @P~J\j TrJ y~ Vf 21 KcPx’r PrJ\ ÊâmJr PmuK\~JPor rJ\iJjL msPxuPxÇ PmuK\~Jo KmFjKkr xnJkKf xJPjJ~Jr @uL KZK¨PTr xnJkKfPfô S xJiJrj xŒJhT xJAhMr ryoJj KuaPjr kKrYJujJ~ xnJ~ mÜmq rJPUj xyxnJkKf jJKxr CK¨j, xyxnJkKf oPjJ~Jr PyJPxj oMjúJ, xyxnJkKf @uL \JyJñLr, xJ\J Ko~J, fZM Ko~J, @Kor @uL, KaFo S~JPrZ mJóM,pMVúxŒJhT KZK¨T Ko~J, vKyh Ko~J, vqJou @yoh, uM“lMr ryoJj Kouj, xy-xJÄVbKjT xŒJhT @uL KhkM, xJKyfq xŒJhT @vrJlMu AxuJo, KvãJ Kmw~T xŒJhT yJÀj rKvh,mMryJj CK¨j, h¬r xŒJhT @uo PyJPxj KmFjKk PjfJ oyKxj Ko~J, vJjMr @uL, K\~JCu yT, xMoj @yoh, KlPrJ\ @yoh TP~Z, xJAhMr ryoJj, ZJKhTMrÇ xnJ~ mÜJrJ mPuj \jVPjr PoRKuT IKiTJr, oJjKmT S @AKj IKiTJr KjKÁf TrPf oJyoMhMr ryoJj xfq S KjÓ xÄmJh ksTJv TrJ~ fJr KmÀP≠ mJrmJr xrTJr KogqJ oJouJ TrPZÇ xPmJó @hJuPf xmirPjr KjrJkSJ KjKÁf TrJr hJKm \JjJjÇ @S~JoLuLV TUjS Vjfπ S xÄmJhkP©r ˝JiLjfJ~ KmvõJx TPrjJÇ IfLPf fJrJ VjfπPT ±Äx TPr FThuL~ vJxj TJP~o TPrKZu oJyoMhMr ryoJjPT ImÀ≠ TrJr WajJA fJ ksoJe TPrÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xMjúJy KuKoPaPcr rqJlu cs IjMKÔf

KjrJkh S KjKÁP∂ aJTJ ßk´rPer Kmvõ˙ jJo xMjúJy oJKj asJ¿lJr Fr kPã kKm© BhMu @pyJ S Km\~ Khmx CkuPã V´JyTPhr yJl Kl ßf mJÄuJPhv xy KmPvõr KmKnjú ßhPv aJTJ ßk´rPer xMPpJV ßh~J y~ FmÄ k´PfqT V´JyTPT rqJlu cs: Tákj k´hJj TrJ y~Ç Vf 16 KcPx’r oyJj Km\~ KhmPx TKoCKjKar KmKnjú ßjfímOª S KmkMu xÄUqT V´JyTPhr CkK˙KfPf 286 ßmgjJuV´Le ßrJPc xMjúJy KuKoPac KoujJ~fPj rqJlu cs IjMKÔf y~Ç xMjúJy KuKoPaPcr ßY~Jroqj UKfm oJSuJjJ fJ\Mu AxuJPor xJKmtT f•ôJmiJPj IjMKÔf rqJlu cs: IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj ACPT mJÄuJ ßk´x TîJPmr xnJkKf S YqJPuj @A Fr mqm˙JkjJ kKrYJuT ßr\J @yoh l~xu ßYRiMrL ßvJP~m, KmPvw IKfKg KyxJPm KmKvÓ rJ\jLKfKmh, oJhLjJfáu UJArL @u AxuJoLr ßY~JroqJj oJSuJjJ lP~\ @yoh, oJAu F¥ oxK\Phr AoJo oJSuJjJ jK\r @yoh, oMlfL oSxMl @yohÇ IjqJPjqr oJP^ CkK˙f KZPuj xMjúJy KuKoPaPcr cJAPrÖr yJKl\ @mhMu yT, oMlfL ZJPuy @yoh, xMuJAoJj UJj, Fo. @mhMr rKyo, Kr~Jh CK¨j, ryLo CK¨j, oJoMjMu yTÇ rqJlu cs: Fr 1o kMrÛJr 1Ka uqJkak K\fPuj 598, 2~ kMrÛJr 227 FmÄ 3~ kMrÛJr 431Ç CÜ rqJlu jJ’JPrr V´JyTPhrPT hs∆f ßpJVJPpJV TrJr \jq IjMPrJi \JjJPjJ yPòÇ IjMÔJPj mÜJrJ mPuj yJuJunJPm mqmxJ TrPu @uäJyr xJyJpq kJS~J pJ~Ç TJre @uäJy fJ~JuJ mqmxJPT yJuJu TPrPZj @r xMhPT yJrJo TPrPZjÇ x“nJPm mqmxJ TPr xMjúJy ßpnJPm TKoCKjKar ßxmJ TPr pJPò @VJoLPf fJ Imqyf rJUPm mPu xTPu @vJ k´TJv TPrjÇ xMjúJy ßY~JroqJj UKfm oJSuJjJ fJ\Mu AxuJo CkK˙f xTuPT ijqmJh \JKjP~ mPuj TKoCKjar xPmtJ•o ßxmJ k´hJPj @orJ IñLTJr m≠Ç KfKj xMjúJy KuKoPac Fr k´YJr k´xJPr xTPur xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ IjMÔJPj mJÄuJPhPvr oyJj oMKÜpMP≠ vyLhPhr ÀPyr oJVPlrJf TJojJ TPr KmPvw ßoJjJ\Jf TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç


Surma

For Local News : news@surmanews.com

4 - 10 January 2013

25

mJÄuJ aJCj KmFjKkr CPhqJPV lUr∆u AxuJo IJuoVLrPT ßV´lfJr S oJyoMhMr ryoJjPT y~rJKjr k´KfmJPh xoJPmv IjMKÔf

mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hPur nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUr∆u AxuJo IJuoVLrPT y~rJKjoNuT oJouJ~ ßV´lfJr, ‰hKjT IJoJr ßhv kK©TJr xŒJhT oJyoMhMr ryoJPjr Ckr rJÓsPhsJyLfJr oJouJ S KmPrJiLhuL~ ßjfJToLtPhr PV´lfJPrr k´KfmJPh Vf PxJomJr kNmtu¥Pjr KmsTPuAPj mJÄuJ aJCj KmFjKkr CPhqJPV ˙JjL~ FT ßrˆáPrP≤ xoJPmv IjMKÔf y~Ç KmFjKk mJÄuJ aJCj vJUJr ßxPâaJrL IJmMu TJuJo IJ\JPhr xnJkKfPfô FmÄ xJKhT Ko~J, ßfJlJP~u IJyoh fkM S IJl\u ßyJPxPjr kKrYJujJ~ xoJPmPv k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj KmFjKkr xJPmT ßTªsL~ IJ∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT oMKyhMr ryoJj, KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT xJiJre xŒJhT S ˙KVf TKoKar IJymJ~T FoF oJKuT, xJPmT nJrk´J¬ xnJkKf Ko~J oKjr∆u IJuo, xJPmT xJiJre xŒJhT mqJKrˆJr FoF xJuJo S AxuJoL FTqP\Ja pMÜrJ\q vJUJr xnJkKf oJSuJjJ ßxJ~JAm IJyPoh k´oNUÇ xoJPmPv IjqJPjr oPiq mÜmq rJPUj pMÜrJ\q KmFjKkr TjPnKjÄ TKoKar xhxq xJP~˜J ßYRiMrL

T¨Mx, xMjJoV† ß\uJ KmFjKkr xyxnJkKf oMK\mMr ryoJj oMK\m, pMÜrJ\q TjPnKjÄ TKoKar xhxq vJy IJTfJr ßyJPxj aáaáu, Fo uMflár ryoJj, lKrh CK¨j, TJoJu CK¨j, rKyo CK¨j, jJKZo IJyoh ßYRiMrL, T~Zr IJyPoh, ßvU ßoJ: lJr∆T uJTL, TKro CK¨j, yKmV† P\uJ KmFjKkr pMVì xJiJre xŒJhT IJKojMr rKvh ForJjÇ KmFjKk ßjfJ Fo Fx IJyPoh IJ\Jh, c. oMK\mMr ryoJj, IJ»Mx xKyh, \JoJu CK¨j, ßuJToJj ßyJPxj, K\~JCu AxuJo K\~J, FK\ Kuoj, rJK\m IJyPohÇ k´iJj IKfKgr mÜPmq oMKyhMr ryoJj mPuj, \JfL~fJmJhL AxuJoL oNuqPmJPi KmvõJxL vKÜPT ±Äx TrJr \jq mJTvJuL IkvKÜ IJS~JoLuLV xrTJr Ko\tJ lUr∆u AxuJo IJuoVLPrr oPfJ \jKk´~ ßjfJPT ßV´lfJr S KjptJfj TrPZÇ mÜJrJ ßmVo UJPuhJ K\~JPT ßV´lfJPrr ÉoKT hJfJ náAPlJz oJymMmMu IJuo yJKjl S ˝rJÓsoπL o UJ IJuoVLrPT UMjL CPuäU TPr mPuj, ßhPvr KfjmJPrr k´iJjoπLPT ÉoKT k´hJj KTPxr AKñf k´hJj TPr ßxaJ mM^Pf TJPrJ IxMKmiJ y~jJÇ KfKj fJPhr mÜPmqr fLms KjªJ S

k´KfmJh \JjJj S Ko\tJ lUr∆Pur oMKÜr hJmL TPrjÇ KfKj mPuj, ßhPv FUj IJAPjr vJxj ßjA, xÄmJhToLt S xJÄmJKhTPhr \Lmj ßp ÉoKTr oMPU oJyoMhMr ryoJPjr Ckr xrTJPrr rJÓsPhsJyL oJouJ fJrA k´oJeÇ IKfKg mÜJrJ IJPrJ CPuäU TPrj∏ AKu~Jx IJuLPT xrTJr èo TPr \JfL~fJmJhL vKÜPT n~ ßhUJPf YJPóZÇ xrTJr pM≠JkrJiL KmYJPrr jJPo FTKa TqJñJr∆ ßTJPatr KmYJPrr oJiqPo \JfL~fJmJhL S AxuJoL xÄVbPjr ßjfJPhr yfqJr ÉoKT KhPóZÇ fJrJ pM≠JkrJPir KmYJr j~, fJrJ KmPrJiLhPur \jKk´~ PjfJPhr y~rJKj TrPZÇ KmFjKkr ßjfímOª mPuj, IJorJ KjrPkã KmYJr YJA, IKmYJr YJA jJÇ IJorJ xTu IKmYJPrr Kmr∆P≠ k´KfmJh \JjJKóZÇ mÜJrJ mPuj, ßhPvr FA hMPpJtVo~ kKrK˙KfPf pMÜrJ\q KmFjKkr xTu ßjfJToLt IJ\ GTqm≠Ç fJrJ IKf vLWsA hPur TJptâPor Ckr ˙KVfJPhPvr k´fqJyJPrr \jq yJAToJP¥r k´Kf IJymJj \JjJjÇ xoJPmPv IjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj, KmFjKk ßjfJ IJlfJm IJuL, T~Zr IJyPoh aJAVJr, IJ»Mx xJuJo, oKmj flJ¨Jr, oMTáu ßxj è¬, èu\Jr IJyPoh, IJ»Mx xJ•Jr, IJ»Mu yJjúJj, K\uäMu yT, IJ»Mu TJA~Mo, IJ»Mu mJKZf mJhvJ, PxJ~JPuyLj TKro ßYRiMrL, PhS~Jj IJ»Mx mJKZf, ßxJPyu IJyPoh xJKhT, PxKuo IJyPoh, vJKoo IJyPoh,o∂J\ IJuL IJ\Jh,xKyhMu AxuJo oJoMj, ßyPnj UJj, Fx Fo Kuaj, IJl\u Ko~J, ßvU IJuL IJyoh, KakM IJyoh, K\fM \J~KVrhJr, xJAhMr ryoJj xJAh, jJKyh yJxJj KmKT,fJjKnr IJyPoh, fJ\Mu AxuJo, Krkj IJyPoh S oJSuJjJ vJKoo k´oNUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßaox KnC oMxKuo FPxJKxP~vPjr TKoKa VKbf

Vf 9 KcPxÍr mJKTtÄ ˙JjL~ FT TKoCKjKa ßx≤JPr ßaox KnC oMxKuo FPxJKxP~vPjr FT xnJ xÄVbPjr KfjmJPrr KjmtJKYf xnJkKf yJ\L ßoJ” IJuL ZámyJPjr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT ßoJ” Ko\JjMr ryoJPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJr Êr∆Pf kKm© ßTJrIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj yJKl\ ßoJ” AorJj ßyJPxjÇ k´go kPmt IjMÔJPjr Êr∆Pf TKoKar ßY~JroqJj KmVf mZPrr TJptâo KjP~ mÜmq rJPUjÇ xJiJre xŒJhT ßoJ” Ko\JjMr ryoJj S ßas\JrJr ZJAhMr ryoJj KmVf mZPrr IJ~ mqP~r KyxJm fáPu iPrjÇ xnJ~ asJKÓPhr kPã mÜmq rJPUj ßoJ” IJ»Mu UJKuT, \MP~u IJyPoh, mKvr Ko~J, ßoJ” ZJh Ko~J, ßoJ” yJr∆j Ko~JÇ FuJTJmJxLr kPã mÜmq rJPUj uJmLr ßyJPxj, IJu IJKoj, IJK\\Mu yTÇ mÜJrJ FPxJKxP~vjPT xMªr nJPm kKrYJujJr \jq TKoKar ßjfímOªPT ijqmJh \JjJjÇ k´go kPmtr IjMÔJj ßvPw xnJkKf ßaox KnC oMxKuo FPxJKxP~vPjr 2011-12 xJPur TKoKa KmuM¬ ßWJweJ TPrjÇ IjMÔJPjr KÆfL~ kPmt xnJr xnJkKf, jJK\o CK¨j S IJu IJKoPrr f•ôJmiJPj KjmtJYj IjMKÔf y~Ç 51 Ka ßnJa ßkP~ yJ\L ßoJ” IJuL ZámyJj xnJkKf KjmtJKYf yjÇ IJr KmjJ k´KfÆKªôfJ~ ßoJ” Ko\JjMr ryoJj xJiJre xŒJhT S yJ\L ßoJ” ßyuJu CK¨j ßas\JrJr KjmtJKYf yjÇ j~Ka asJKˆ kPhr \jq 14 \j k´KfÆKªôfJ TPrjÇ KjmtJKYf asJKÓrJ yPuj ßoJ” ZJAhMr ryoJj, ßoJ” uMflár ryoJj, ßoJ” oJKy\Mu yT, ßoJ” ZJh Ko~J, ßoJ” mKvr Ko~J, \JoJu Ko~J, yJr∆j Ko~J, IJyJh Ko~J, ßoJ” yJKl\Mr ryoJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ChLYL Kv·L ßVJKÔ pMÜrJ\q vJUJr Km\~ Khmx ChpJkj

pMÜrJ\q IJS~JoL ßxòJPxmT uLPVr Km\~ KhmPxr IJPuJYjJ xnJ~ mÜJrJ

oMKÜpMP≠r ßYfjJr mJÄuJPhv k´KfÔJr IKñTJr

pMÜrJ\q IJS~JoL ß˝òJPxmT uLPVr Km\~ KhmPxr IJPuJYjJ xnJr mÜJrJ mPuPZj, oMKÜpMP≠r IJhvt FmÄ ßYfjJ~ C≠áÆ yP~ rJ\JTJr oMÜ mñmºár IJhPvtr xMUL S xoO≠vJuL mJÄuJPhv k´KfÔJ~ xTuPT IKñTJrm≠ yPf yPmÇ pM≠JkrJiLPhr KmYJr fôrJKjõf, ˝JiLjfJ KmPrJiL \JoJf-KvKmPr rJ\jLKf KjKw≠Tre FmÄ pM≠JkrJiLPhr KmYJr mJjYJPur ßp ßTJj irPer wzpπ FmÄ ßhPvr ‰jrJ\q xOKÓTJrLPhr KmPrJP≠ ßhPv S k´mJPx mqJkT VexPYfjfJr oJiqPo xTuPT GTqm≠ yP~ FT pMPV TJ\ TPr pJS~Jr IJøJj \JjJjÇ Vf 17 KcPx’r ßxJomJr KmPTPu kNmt u¥Pjr FTKa ßrÓáPrP≤r TjlJPr¿ yPu pMÜrJ\q IJS~JoL ß˝òJPxmT uLPVr CPhqJPV IJP~JK\f mJÄuJPhPvr 41fo Km\~ KhmPxr IJPuJYjJ xnJ~ mÜJrJ CkPr CPuäKUf TgJèPuJ mPujÇ xÄVbPjr pMÜrJ\q vJUJr xnJkKf ZJP~h IJyoh xJh-Fr xnJkKfPfô FmÄ nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT ÀÿJj IJyoh-Fr kKrYJujJ~ xnJr ÊÀPf kJm© ßTJrIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj oSuJjJ Táfám CK¨jÇ kPr \JKfr \jT mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJj S fÅJr Kjyf kKrmJPrr xhxqxy oMKÜpMP≠r vJyJh“mreTJrL xTu vKyPhr IJ®Jr vJK∂ TJojJ TPr FmÄ fJPhr ˛OKfr k´Kf vs≠J \JKjP~ 1 KoKja KjrnfJ kJuj TrJ y~Ç xnJ~ k´iJj IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xJPmT xnJkKf, mftoJj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr CkPhÓJ kKrwPhr ßY~JroqJj S mJÄuJPhv IJS~JoL uLPVr \JKfr kKrwh xhxq IJuyJ\ô

vJoZMCK¨j UJj, k´iJj mÜJ KyxJPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q ß˝òJPxmT uLPVr xJPmT xnJkKf FmÄ mftoJj IJS~JoL uLPVr oMKÜpM≠J Kmw~T xŒJhT l~\Mr ryoJj UJjÇ KmPvw IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr KvãJ S oJjm xŒh Kmw~T xŒJhT UxZÀöJoJj, xJPmT ZJ© ßjfJ IJTfJr ßyJPxj Korj, IJTfJr ßyJPxj KrmM, IJ»Mu TKro jJK\o, k´\jì 71 pMÜrJ\q vJUJr IJøJ~T mJmMu ßyJPxjÇ FZJzJS xnJ~ mÜmq rJPUj xÄVbPjr xy xnJkKf IJ»Mu TJKhr oMrJh, xrS~Jr IJyoh, IJ»Mu ßyuJu ßYRiMrL ßxKuo, ßyJxJAj IJyoh, ßoJ~JKöo ßyJxJAj, FjJo CK¨j, lP~\ UJj ßfRKyh, IJuoJZ UJj IJ\JhÇ pMÜrJ\q pMmuLPVr pMVì xŒJhT \JoJu IJyoh UJj, ßoJhJKær ßyJPxj YjM, IJS~JoL uLV ßjfJ IJlZr UJj xJPhT, pMÜrJ\q ß˝òJPxmT uLPVr pMVì xJiJre xŒJhT lryJh ßyJxJAj KakM, xJÄVbKjT xŒJhT ßlJyJh IJyoh, xrS~Jr IJuo, pMmuLV ßjfJ xJoZMu AxuJo mJóá, IJ»Mx vJKyh, IJuL IJTmr ßYRiMrL, xÄVbPjr k´YJr S k´TJvjJ xŒJhT ‰x~h oJÀl IJyoh, Igt xŒJhT xJAhMr ryoJj xJAh, fgq S VPmweJ xŒJhT xJKhTáöJoJj ßYRiMrL rJP\u, xoJ\ TuqJe xŒJhT vKyhMr ryoJj, xoJ\ TuqJe xŒJhT ßoJZJK¨T \J~KVrhJr ßoJZJ S TJSZJr IJyoh TJjj, pMÜrJ\q ZJ© uLPVr xy xnJkKf fJKoo IJyoh, xMoj IJyoh, u¥j oyJjVr ZJ© uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT lUÀu TJoJu \MP~u, ZJ© ßjfJ xJPyhMr ryoJj k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

Km\~ Khmx CkuPã Vf 15 KcPxÍr ChLYL Kv·L ßVJKÔ pMÜrJ\q xÄxPhr CPhqJPV kNmt u¥Pjr TqJjj Kˆsa˙ ßx≤ \\t YJPYt VexñLf, jOfq, @mOK•, @PuJYjJ xnJ S oMKÜPpJ≠JPhr xÄmitjJ IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr pMÜrJ\q xÄxPhr xnJkKf yJÀu Ir rvLPhr xnJkKfPfô FmÄ xJiJre xŒJhT rKmCu yT ßuKuj, rSvj \JyJj KxKo S KvÊ Kv·L xJr~Jr kKrYJujJ~ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj aJS~Jr yqJoPuaPxr K¸TJr TJCK¿uJr rJK\m @yPohÇ xnJ~ mÜJrJ oMKÜPpJ≠JPhr ˝Pkúr mJÄuJPhv VzJ, pM≠JkrJiLPhr KmYJr hs∆f TJptTr TrJr oJiqPo rJ\JTJr oMÜ mJÄuJPhv hJKm \JjJjÇ IjMÔJPj mÜmq rJPUj Kmvõ xJKyfq ßTPªsr xnJkKf TKm vJoLo @\Jh, TJCK¿uJr rJK\m @yPoh, IKun SP~Pcj, WJfT hJuJu KjotNu TKoKar @jxJr @yPoh CuäJy, TKoCKjÓ kJKat pMÜrJP\qr

xyxJiJre xŒJhT vJyKr~Jr Kmj @uL, xJÄmJKhT S xJÄÛMKfT xÄVbT KaFo TJ~xJr, xÄyKf TKmfJ kKrwPhr ATmJu ßyJPxj mMumMu, jJaq KjPhtvT S IKnPjfJ TJoJu ßYRiMrL, ChLYLr oMjP\rLj rKvh k´oNUÇ mÜJrJ oMKÜpMP≠r ßYfjJ~ k´eLf 72-Fr xÄKmiJPjr kMj”k´KfÔJ, oMKÜpMP≠r k´Tíf AKfyJx jfáj k´\Pjìr TJPZ fáPu irJr @ymJj \JjJjÇ ChLYL pMÜrJ\q xÄxh S xPfqj ßxj Ûáu F¥ kJrlrKoÄ @atx Fr PpRg kKrPmvjJ~ IjMKÔf xJÄÛíKfT IjMÔJPj VexñLf, jOfq S TKmfJ @mOK• TrJ y~Ç xJÄÛíKfT IjMÔJPjr f•ômiJPj KZPuj ChLYLr xñLf Kmw~T xŒJhT vJyLjMr yLrTÇ IjMÔJPjr KmPvw kPmt oMKÜPpJ≠JPhr xÄmitjJ k´hJj TrJ y~Ç FZJzJ 16 KcPxÍr ChLYLr kã ßgPT vyLh KojJr kM¸˜mT Iktj TPr \JKfr ßv´Ô x∂JjPhr v´≠J \JjJPjJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

vyLh KojJPr KhrJA-vJuäJ TJuYJrJu F¥ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr kM¸˜mT Ikte 16 KcPxÍr Km\~ KhmPxr IJufJm IJuL oyJj vyLhPhr k´Kf v´≠J \JKjP~ kM¸˜mT Ikte TPrPZ KhrJA-vJuäJ TJu YJrJu F¥ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTÇ v´≠J KjPmhj ßvPw FT xÄK㬠IJPuJYjJ xnJ~ mÜJrJ vyLhPhr oyJj IJfúfqJPVr TgJ

v´≠Jr xJPg ˛re TPrjÇ mÜJrJ ˝JiLjfJ KhmPx FTKa xoO≠ S hMjtLKfoMÜ mJÄuJPhv VzJr k´fq~ mqÜ TPrjÇ ˝JiLjfJ KhmPx vyLh KojJPr kM¸ ˜mT IkteTJPu CkK˙f KZPuj KhrJA-vJuäJ TJuYJrJu F¥ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr CkPhÓJ IJuyJ\ô KxrJ\

Ko~J, xÄVbPjr xnJkKf k´Plxr Sor lJr∆T, xyxnJkKf vJoxMu yT ßYRiMrL, KoZmJy CK¨j PYRiMrL, j\r∆u Ko~J, xJiJre xŒJhT fJKyr rJ~yJj ßYRiMrL kJPmu, k´YJr S k´TJvjJ xŒJhT ßxJPyu Ko~J, xhxq r∆Éu IJKoj k´oNUÇ - ßk´x KmùK¬Ç


26

Surma

4 - 10 January 2013

ßV´aJr KxPua TJCK¿u xJCg AÓ KrK\SPjr oyJj Km\~ Khmx ChpJkj

mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJr 41 mZPr k´mJxLPhr oNuqJ~j vLwtT FT KmPvw IJPuJYjJ xnJ ßV´aJr KxPua TJCK¿u xJCgAÓ KrK\SPjr CPhqJPV Vf 16 KcPx’r rKmmJr kNmt u¥Pjr \JPVJ jJrL ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç xJCgAÓ KrK\SPjr xnJkKf jMÀu AxuJo oJymMPmr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT c: oMK\mMr ryoJPjr kKrYJujJ~ IJPuJYjJ~ oNu k´mº kJb TPrj c: ßrJ~Jm CK¨jÇ IJPuJYjJ~ IÄvPjj K\FxKxr Px≤sJu ßY~JrkJxtj mqJKrÓJr IJfJCr ryoJj, ßxPâaJrL Ko\tJ IJxyJm ßmV, xÄVbPjr Pk´asj c: yJxjJf Fo ßyJPxj FoKmA, k´mLe TKoCKjKa ßjfJ Ko~J oKjÀu IJuo, oMKÜPpJ≠J ToJ¥Jr IJymJm ßYRiMrL, oMKÜPpJ≠J Fo F oJjúJj,

K\FxKx Px≤sJu xy xnJkKf S oMKÜPpJ≠J ‰x~h IJ»Mu TJA~Mo T~Zr, xJCg AÓ KrK\SPjr xy xnJkKf S KmKmKxKxr cJ~PrÖr xJAhMr ryoJj ßrjM, K\FxKx Px≤sJu \P~≤ ßas\JrJr AxmJy CK¨j, xJCgAÓ KrK\SPjr \P~≤ ßxPâaJrL yJrìjMr rKvh, FPxé vJUJr xnJkKf l~\Mr ryoJj, ßxPâaJrL l\uMu TKro ßYRiMrL, xJPmT xnJkKf o†Mr ßr\J ßYRiMrL, ßas\JrJr IJ»Mu yT IJmM, mqJKrˆJr oJxMh IJyoh ßYRiMrL, mqJKrˆJr oShMh IJyoh, oJjmJKiTJr TotL oPjJ~Jr mhrìP¨J\J, TKm KvyJmMöJoJj TJoJu, ßmcPlJct vJUJr xy xnJkKf ßuUT ÆLj ßoJyJÿh IJr\Moª IJuL, yKmV† ß\uJ ßTJ IKcPjar IJ»Mu IJK\\, xJCgAÓ KrK\SPjr pMm S âLzJ xŒJhT Ko\tJ IJlZr ßmV, frìj xÄVbT

Fo F xJuJo, \Kxo CK¨j ßxKuo, IJ»Mx ßZJmyJj, oJSuJjJ rKlTáu AxuJo rKlT, mqJÄKTÄ xJPkJat IKlxJr IJKfTár ryoJj, xJPmT KvãT IJmMu TJuJo, xJÄmJKhT \JKTr ßyJPxj TP~Z, TKoCKjKa ßjfJ ßoJ: ßuJToJj IJuL, ßvU IJ»Mu yJjúJj, IJ»Mu \æJr ßoJ: ßxJPyu CK¨j, yJ\L PoJ: vJy lKrh, rKlTáu AxuJo, ßoJ: hMhM Ko~J, ßoJ: vJyLj IJyoh k´oMUÇ IJPuJYjJ xnJ~ oyJj ˝JiLjfJ pMP≠ Kjyf xTu vyLh oMKÜPpJ≠Jr IJfìJr ÀPyr oJVKlrJf TJojJ TPrj FmÄ ˝JiLjfJ pMP≠ IÄvV´yjTJrL xTu mLr oMKÜPpJ≠J S oMKÜpMP≠ ßjfífôhJjTJrL \JfLr xTu PvsÓ x∂JjPhr ImhJj TífùfJr xJPg ˛rj TPrjÇ fPm xnJr FT kptJP~ mÜJrJ ßãJn k´TJv TPr mPuj, oyJj ˝JiLjfJ pMP≠

k´mJxLrJ ßpnJPm xm KTZM C^Jz TPr oMKÜPpJ≠JPhr xJyx pMKVP~ KZPuj ˝JiLjfJr kr k´mJxLPhr ßpnJPm oNuqJ~j TrJ y~KjÇ mJÄuJPhv yJA TKovj, KmoJjxy xm T~Ka k´KfÔJj k´mJxLPhr pgJpg ßxmJ k´hJPj mqgtfJr kKrY~ KhPòÇ xnJ~ mÜJrJ KxPuPar TíKf x∂Jj oMKÜpMP≠r xmtJKijJ~T IJfJCu VKj SxoJjLr ImhJjPT \JfL~nJPm pgJpgnJPm oNuqJK~f jJ TrJ~ ßãJn k´TJv TPrjÇ xnJ~ mÜJrJ oMKÜpMP≠ k´mJxLPhr ImhJj pgJpg oNuqJ~Pjr kJvJkJKv KmoJPjr u¥j aá KxPua xrJxKr lîJAa 2Kar kKrmtPf 3Ka TrJ, KmoJPjr pJ©L ßxmJr oJj IJPrJ Cjúf TrJ, KmoJj nJzJ IJPrJ xyjL~ TrJ, KmoJPjr KxKcCu xm xo~ KbT rJUJ FmÄ KxPua ßgPT u¥j xrJxKr lîJAa YJuMr mqJkJPr hJmL fáPujÇ IJPuJYjJ xnJr lJÅPT lÅJPT PhvJfìPmJiT TKmfJ S VJj kKrPmvj TPrj mJÄuJ KaKnr KrPkJatJr ßr\JCu TKro oOiJ, xJÄmJKhT IJmM xMKl~Jj ßYRiMrL, TKm ßoJ: ryof IJuL kJfjL, ßvU ßoJ: \JPmh IJuL k´oMUÇ IJPuJYjJ xnJ ßvPw IJu ßmKu IJKkkJ S ßVRfáo KvThJPrr kKrPmvjJ~ FT oPjJù xJÄÛíKfT IjMÔJj xTPu CkPnJV TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

V´LPx mJÄuJPhv hNfJmJPx Km\~ KhmPxr IjMÔJj V´LPx mJÄuJPhv hNfJmJPx Km\~ KhmPxr IjMÔJPj mqJkT yJñJoJr WajJ WPaPZÇ lPu Km\~ KhmPxr ßTJj IjMÔJj ßvw kpt∂ y~KjÇ IKnPpJV rP~PZ, hNfJmJx TotTftJPhr mqJkT ß˝óJYJKrfJ S kãkJfoNuT IJYrPe Kmãá… TKoCKjKar oPiq hLWtKhj iPr ßp ßãJn hJjJ mJiÅKZPuJ, fJrA mKy:k´TJv WPa oyJj Km\~ KhmPxr IjMÔJjPT KWPrÇ oNuf IJS~JoL uLPVr hMA V´∆Pkr yJñJoJ~ kMPrJ IjMÔJjKa k¥ yP~ pJ~Ç 16 KcPxomPrr Km\~ KhmPxr IjMÔJPj ßpJVhJjTJrL jJo k´TJPv IKjóZáT FT\j \JjJj, IjMÔJPj hNfJmJPxr k´go xKYm, KpKj mftoJPj nJrk´J¬ rJÓshNf KyPxPm hJK~fô kJuj TrPZj, KfKj IJS~JoL uLPVr FTKa V´∆k FmÄ mJÄuJPhv TKoCKjKar ßo~JPhJ•Let xnJkKf \~jMu IJPmhLjPT IKiTfr èr∆fô Ph~Jr ßYÓJ TrPu IJS~JoL uLPVr Ijq V´∆kxy TKoCKjKa ßjfímOª Kmãá… yP~

SPbjÇ F KjP~ TP~T hlJ IJPkJw KooJÄxJr ßYÓJ TrJ yPuS fJ ßTJj TJP\ IJPxKjÇ rJÓshNPfr IKlx TPã xoP^JfJ ‰mbT YuJr FT kptJP~ yJfJyJKfr WajJ WPaÇ Fxo~ ßmv TP~T \j vJKrKrTnJPm uJKûf yjÇ hNfJmJx kMKuPvr xJyJpq YJAPu V´Lx kMKuv hNfJmJPxr mJAPr Im˙Jj ßj~Ç KT∂á Kj~o jJ gJTJ~ k´gPo fJrJ ßnfPr dáPTKjÇ krmftLPf hNfJmJx TftOkPãr KmPvw IjMPrJPi 2/3 \j kMKuv PnfPr dáPT xTuPT YPu ßpPf IjMPrJi TrPu kKrK˙Kf iLPr iLPr vJ∂ yP~ IJPxÇ FKhPT, F WajJPT ßTªs TPr hNfJmJPxr TotTftJPhr CÛJKjPf KjrLy k´mJxL mJÄuJPhvLrJ FUj kMKuvL y~rJjLr KvTJr yPóZj mPu FT\j k´mJxL IKnPpJV TPrPZjÇ kMPrJ WajJr \jq KfKj hNfJmJPxr hJK~fôvLu TftTftJr mqgtfJ S ß˝óZJYJKrfJPT hJK~

TPrj FmÄ mJÄuJPhPvr oJj optJhJ Iãájú rJUJr ˝JPgt kMKuv KhP~ y~rJjL jJ TrJr IjMPrJi \JjJjÇ CPuäUq, V´Lx IJS~JoL uLV xnJkKf IJ»Mu Tá¨Mx xy IJS~JoL uLV S Fr IÄv xÄVbjxoNPyr ßjfí˙JjL~ mqKÜmVt, mJÄuJPhv TKoCKjKar xJPmT xnJkKf ßVJuJo oJSuJ S fJ\Mu AxuJoxy TKoCKjKar vLwt˙JjL~ PjfímOPªr ßjfíPfô hNfJmJPxr TKfk~ mqKÜ S fJPhr ßhJxrPhr Kmr∆P≠ ßVJaJ TKoCKjKa FUj ßxJóYJrÇ fÅJrJ oPj TPrj, hNfJmJPxr k´go xKYm Km Fo \JoJPur Kmr∆P≠ ßp IKnPpJVèPuJ hLWtKhj iPr TKoCKjKar kã ßgPT fáPu irJ yPóZ, fJ xo~of fh∂kNmtT mqm˙J Pj~J yPu F irPjr hM:U\jT S TuÄT\jT WajJ WaPfJjJÇ fÅJrJ WajJr xMÔM fh∂ TPr hJK~Phr Kmr∆P≠ mqm˙J KjPf mJÄuJPhv xrTJPrr k´Kf ß\Jr hJKm \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

IJoJr ßhv kK©TJr xŒJhT oJyoMhMr ryoJPjr Ckr rJÓsPhsJyLfJr oJouJ ksfJyJr YJ~ \JfL~fJmJhL KuVqJu FAc ACPT IJoJr ßhv kK©TJr xŒJhT oJyoMhMr ryoJPjr Ckr rJÓsPhsJyLfJr oJouJ S mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hPur nJrksJ¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLrPT y~rJKjoNuT oJouJ~ PVslfJr, FmÄ KmPrJiLhuL~ PjfJTotLPhr PVslfJPrr, PuRy\Ä KmFjKkr xnJkKf vJ\JyJj UJjPT KjpJfPjr ksKfmJPh Vf 24Px KcPx’r oñumJr kNmt u¥Pjr A~JKxj VsLu yPu mJÄuJPhv xMKkso PTJat S AÄuqJ¥ Èu' PxJxJAKar KxKj~r @Aj\LKm FcPnJPTa PoJ: yJKuo PmkJrL Fr xnJkKfPfô FmÄ mqJKrÓJr @uLoMu yT Kuaj Fr kKrYJujJ~ FT ksKfmJh xnJr @P~J\j TrJ y~Ç IjM Ô JPjr ÊÀPf kKm© PTJr@j PgPT PfuJ~Jf TPrj mJÄuJPhPvr \jVPjr \jq xMU S vJK∂ TJojJ TrJ y~Ç @PuJYjJ xnJ~ mÜJVj mftoJPj mJÄuJPhPvr hMjtLKf hsmqoNuq míK≠, oJjmJKiTJr uÄVjxy KmPrJiL hPur ksKf IjqJ~ IfqJYJr yfqJ, èo S KjptJfPjr KjªJ \JjJjÇ mÜJrJ mPuj Phv @\ VíypMP≠r KhPT iJKmf yPòÇ ßjfímíª Ko\tJlUÀu AxuJo @uoVLrxy 18 huL~ P\JPar PVslfJrTíf PjfJPhr IKnuP’ KjÎvft oMKÜ KhP~ IjKfKmuP’ PT~JrPaTJr xrTJr mqm˙J kMjmtyJu hJKm TPrjÇ KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj xJPmT FKcar TJCK¿u Fr xnJkKf PYRiMrL lJÀT @yÿh, xJÄmJKhT IKuCuuJ PjJoJj, KmFjKkr xJPmT TjPnjr @” oJPuT, KmFjKkr xJPmT xy xnJkKf vJPyxfJ PYRiMrL, KmFjKkr xJPmT xy xnJkKf @” yJKoh PYRiMrL, KmFjKkr xJPmT PxPâaJrL mqJKrÓJr xJuJo, dJTJ Kmvõ KmhqJuP~r xJPmT ZJ©PjfJ jxÀuäJy UJj \MjJP~h, @Aj\LKm PlJrJPor KxKj~r xy xnJkKf mqJKrÓJr yJ\L @mMu oMjxMr vJy\JyJj, xJPmT xyTJKr FajL P\jJPru mqJKrÓJr xKlCu @uo,mMP~Par xJPmT KnKk mqJKrÓJr fJPrT Kmj @K\\, yJ\L mqJKrÓJr @mM xJP~o, PvU KjC\ Fr YLl FKcar oKyCK¨j ,ksPTRvuL Pr\JCu TKro,\JfL~fJmJhL SPuoJ hPur xnJkKf oJSuJjJ vJKoo,@Aj\LKmVj FcPnJPTa xJAlMu AxuJo PoJuäJr, mqJKrÓJr @PjJ~Jr @yoh PYRiMrL, FcPnJPTa \JuJu CK¨j, mqJKrÓJr jJBo @yoh,FcPnJPTa xJuoJ PmVo, FcPnJPTa K\~JCr ryoJj K\~J, FcPnJPTa oJyJmMu yT, FcPnJPTa @PjJ~Jr PyJPxj, FcPnJPTa kJSP~u @yoh, KmâokMr xKoKfr xy xnJkKf @PjJ~Jr PyJPxj, PoJ~JPöo PyJPxj, míy•r dJTJ xKoKfr xJiJre xŒJhT @KojMu AxuJo, PoJ” mJyJhMr, xKuKxar @»Mu S~JhMh UJj, fJjK\u UJj, @xuJo UJj, rJPxu @yoh rKj, PoJ: UJPuh @yoh, PoJ: rKlTMu AxrJo, PoJ: AxrJo CK¨j, PoJ: PrJTj Cr ryoJj ,@uL @vrJlÇ kKrPvPw @Aj\LKmVj FmÄ \JfL~fJmJhL PjfJTotLVj xJÄmJKhT IKuCuuJ PjJoJjPT xTu ksTJr xyPpJKVfJr kshJPj @Vsy ksTJv TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

oMKÜpMP≠r ˛OKf Km\Kzf yKmVP†r GKfyJKxT ˙JjèPuJPT xÄrãj S hMA TíKf oMKÜPxjJr ˛rPe hMKa ˙JkjJr jJo TrPjr hJmL 1975 xJPur kr Ifq∂ xMkKrTK·f nJPm oMKÜpMP≠r AKfyJx KmTíKf ÊÀ y~, @oJPhr oyJj oMKÜpMP≠r xKbT AKfyJx xÄrãj TrPf yPu 1971 xJPu pJrJ oMKÜpM≠ ßhPUPZj xTPur CKYf Kj\ x∂JjPhr TJPZ fJ fáPu irJ FmÄ xnJ ßxKojJPrr oJiqPo mftoJj k´\Pjìr TJPZ Ck˙Jkj TrJÇ ßxA xJPg FuJTJKnK•T oMKÜpMP≠r AKfyJx k´TJv TrJÇ Fr oJiqPo @oJPhr nKmwq“ k´\jì \JjPf kJrPm oMKÜpMP≠r xKbT AKfyJxÇ yKmV† ß\uJ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPT @P~JK\f oyJj Km\~ KhmPxr @PuJYjJ xnJ~ mÜJrJ F IKnof mqJÜ TrPujÇ mÜJrJ mPuj oyJj oMKÜpMP≠ yKmV†mJxLr ImhJj KYr˛rjL~ yP~ gJTPmÇ 17 FKk´Pur kNmk t pt∂ yKmV† ßgPT oMKÜpMP≠r xTu TJptâo kKrYJKuf y~Ç oMKÜpMP≠r xJãL yKmVP†r GKfyJKxT ˙JjèPuJPT xÄrãj ßxA xJPg yKmVP†r hMA TíKf oMKÜPxjJ

ToJP¥c oJKjT ßYRiMrL S Fo F ßoJ•JKum Fr jJPo hMKa ˙JkjJr jJo TrPjr hJmL \JjJjÇ mÜJrJ mPuj yKmV† mJAkJx xzTKa ToJjPc¥ oJKjT ßYRiMrLr jJPo FmÄ KjotJjJiLj ßÓKc~JoKa ßpj oMKÜpM≠J Fo F ßoJfJKuäPmr jJPo TrJ y~Ç Vf 26 KcPx’r kNmu t ¥Pjr AÓmqJÄT TPu\

KoujJ~fPj FPxJKxP~vPjr xnJKkf k´mLj rJ\jLKfKmh Fo F @K\P\r xnJkKfPfô S ßhS~Jj ßoJTJP¨o ßYRiMrL Kj~J\ FmÄ jNr CK¨j mMumMPur ßpRg xûJujJ~ IjMKÔf @PuJYjJ xnJ~ IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj mJÄuJPhv ßgPT @Vf yKmV† ß\uJ KmFjKkr pMVìxŒJhT @KojMr

rKvh ForJj S jmLV† CkP\uJ @S~JoLuLPVr xnJkKf IiqJkT oMK\mMr r\oJjÇ xnJ~ mÜmq rJPUj xJPmT \\ mqJKrÓJr FjJoMu yT, @u IKoj Ko~J, xJÄmJKhT oKf~Jr ßYRiMrL, @»Mu oMKTf ßYRiMrL, xJÄmJKhT oUKuZár ryoJj ßYRiMrL, FcPnJPTa lP~\Mr ryoJj ßYRiMrL ßoJvfJT, mMumMu ßYRiMrL, xJÄmJKhT oJxMh rJjJ, rJ\j ßYRiMrL, mqJKrˆJr @fJCr ryoJj, @ZJmMr ryoJj \Lmj, jJKZr Ko~J, ßVJu\Jr ßyJPxj mJmMu, lÀT @jZJrL, IiqJkT IKuCr ryoJj, ßhS~Jj @»Mr rm, c. vJy ßjS~J\, IiqJkT \KyÀu @uo vJyLj, xJAláu AxuJo ßyuJu, vJy lP~\Mr ryoJj lP~\, IK\f hJx, Qx~h ßoJxfJT,@uL @Tmr ßYRiMrL k´oUM Ç IjMÓJPjr KÆfL~ kPmt KZu xJÄÛíKfT IjMÓJj FPf xñLf kKrPmvj TPrj ßvlJuL, xMoL S KvK·Ç - ßk´x KmùK¬Ç


27

Surma

4 - 10 January 2013

IiqJkT j\Àu AxuJPor AP∂TJu, KmKnjú oyPur ßvJT KmKvÓ KvãJKmh, ohPoJyj TPuP\r xJPmT Iiqã S hKãe xMMroJ KcV´L TPuP\r k´KfÔJfJ Iiqã IiqJkT j\Àu AxuJo ßYRiMrL AP∂TJu TPrPZj (AjúJKuuäJKy...rJK\Cj)Ç Vf 24 KcPx’r hMkMr xJPz 12aJr xo~ jVrLr xJVrKhWL˙ mJxnmPj KfKj ßvw Kj”võJx fqJV TPrjÇ oOfáqTJPu fJr m~x yP~KZu 73 mZrÇ KfKj mJitTq\Kjf ßrJPV ßnJVKZPujÇ oOfáqTJPu KfKj ˘L, 3 kM©, jJfL-jJfjL, IJ®L~-˝\jxy IxÄUq èeV´JyL ßrPU ßVPZjÇ orÉPor IVKef ZJ©-ZJ©L ßhv-KmPhPv ZKzP~ rP~PZjÇ IiqJkT j\Àu AxuJPor oOfáqPf mJÄuJPhv xrTJPrr IgtoπL IJmMu oJu IJ»Mu oMKyf, KxPua KxKa TPktJPrvPjr ßo~r mhr C¨Lj IJyoh TJorJj, ohjPoJyj TPuP\r Iiqã IiqJkT c. IJmMu lPfy lJ•Jy, ohjPoJyj TPu\ KvãT kwtPhr ßxPâaJKr IiqJkT vÄTr ßYRiMrL FmÄ hKãe xMroJ CkP\uJ ßY~JroqJj oJSuJjJ ßuJToJj IJyohxy KxPua ßk´xTîJPmr xnJkKf S TKm ßhuS~Jr kKrwPhr xJPmT xnJkKf oMTfJKmxMj-jNr, KxPua ß\uJ mJPrr xJPmT xnJkKf FcPnJPTa vyLhMu AxuJo S FcPnJPTa lUr CK¨j IJyoh, mJÄuJPhv ßoKcPTu FPxJKxP~vj KxPua ß\uJ vJUJr xJPmT xJiJre xŒJhT cJ: oAjMu AxuJo, vJy\JuJu KmùJj S k´pMKÜ KmvõKmhqJuP~r xJPmT nJAx YqJP¿ur c. xhr CK¨j ßYRiMrL, KxPua ßoPasJkKuaj KmvõKmhqJuP~r nJAx YqJP¿ur k´Plxr ßoJyJÿh IJ»Mu IJ\L\ VnLr ßvJT k´TJv S fJr KmPhyL IJ®Jr oJVPlrJf TJojJ TPr FmÄ ßvJT x∂¬ kKrmJPrr k´Kf VnLr xoPmhjJ \JKjP~PZjÇ orÉo j\Àu AxuJo ßYRiMrL KxPua ß\uJr hKãe xMroJ CkP\uJr ßoJuäJrVJÅS ACKj~Pjr UJukJr V´JPo 1941 xJPu FT x÷sJ∂ oMxKuo kKrmJPr \jìV´ye TPrjÇ fJr KkfJ cJ” ßoJmJKvõr IJuL f“TJuLj ßoKcPTu IKlxJr FmÄ oJfJ jMÀPjúZJ UJfáj ßYRiMrL xhrUuJ xrTJrL k´JgKoT KmhqJuP~r k´KfÔJfJ KvKãTJ KZPujÇ orÉo j\Àu AxuJo ßYRiMrL KxPua Fo Kx TPu\ ßgPT Km F kJv TrJr kr 1964 xJPu dJTJ KmvõKmhqJu~ ßgPT oJˆJxt KcV´L I\tj TPr Y¢V´Jo xrTJrL TPuP\ IiqJkjJ ÊÀ TPrjÇ kPr msJ¯ojmJzL~J xrTJrL TPuP\ IiqJkjJ TrJr kr 1974 xJPu ohjPoJyj TPuP\ AxuJPor AKfyJx KmnJPV xyTJrL IiqJkT KyPxPm ßpJVhJj TPrjÇ kPr KfKj KmnJVL~ k´iJPjr hJK~fô uJn TPrj FmÄ 1990 xJu ßgPT 2000 xJu kpt∂ ohjPoJyj KmvõKmhqJu~ TPuP\r IiqPãr hJK~fô kJuj TPrjÇ KfKj IiqJkjJr kJvJkJKv KmKnjú k©-kK©TJ~ ßuUJPuKUPfS KjpMÜ KZPujÇ KfKj IiMjJuM¬ KxPuPar xoJYJr kK©TJ~ ‘jAPYR’ jJPo ‘fJPuPm IJuL UJr IJxr’ jJPo FTKa roq TuJo KuPU ßuUT KyPxPm KmPvw \jKk´~fJ I\tj TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßvJT k´TJv

pMÜrJ\q \JxPhr xJPmT xy xnJkKf, ßV´aJr u¥j \JxPhr xJPmT xnJkKf FmÄ KxPua Fo Kx TPuP\r xJPmT KnKk (1974) @»Mx xJ•JPrr oJfJr oOfqá Pf pMÜrJ\q \Jxh ßjfímª O VnLr ßvJT k´TJv TPrPZjÇ fJÅrJ FT ßvJT mJtfJ~ orÉoJr ÀPyr oJVKlrJf TJojJ TPrj FmÄ ßvJT x∂¬ kKrmJPrr k´Kf VnLr xoPmhjJ mqÜ TPrjÇ pMÜrJ\q \JxPhr kPã pJrJ PvJT k´TJv TPrj fJrJ yPuj, nJrk´J¬ xnJkKf oK\mMu yT oKj, xJiJrj xŒJhT ‰x~h @mMu ojxMr uLuN, xJPmT xnJkKf K\ Fj ßYRiMrL ÉoJ~Mj, xJPmT TJptTrL xnJkKf xJoxMu @PmKhj ßjx&S~Jr, xJPmT xJiJrj xŒJhT @»Mr rJöJT, @»Mu yJKl\, @mMu TJuJo, @»Mu oMKjo, xJPhT @yoh xJoM, AoKf~J\ @yoh, ‰x~h FjJoMu yT mhÀu, @»Mu yJKuo ßYRiMrL, ßoJ” vJy\JyJj, xJPuy @yoh, ßoJ” vJy\JyJj Ko~J, vJoLo @yoh, TJ\L KhuS~Jr, ßrhS~Jj UJÅj, Qx~h FuJyL yT ßxuM, xJmMu xJoZáöJoJj,ForJj @yoh, Fx @r uTjM, Fc” lJÀT Ko~J, oJyoMhrM ryoJj vJyjNr, mqJKrÓJr oJxMh @yoh, vJoLo ßuJhL, \MPjhMr ryoJj \MPjh, ‰x~hJ KmuKTx ojxMr, T~xr @yoh, vJyLj @yoh vJKyj, jNÀu AxuJo ßuUj, oJxMT @yoh, ÉoJ~Mj TmLr ßYRiMrL, oJoMj ßYRiMrL, xMPyu @yoh, vJoLo @yoh, oKf~Mr ryoJj oKfj, @»Mu yJjúJj, ÀmL yT, ß\JxjJ ßmVo,PyuJu @yoh, IKu~Mr ryoJj UJÅj, KhkM ßTJPrvL, mKhCöJoJj mJmMu, lUÀu AxuJo, AxuJo, xJoZáöJoJj lUÀ, Kj\Jo CK¨j, o†MÀu @K\o kuJv, @»Mu yJKl\, ßxJPyu @yoh PYRiMrL, vJy FjJoMr rvLh \MP~u, fJ\ @yoh, xJKuTár ryoJj, l\u oJyoMh UJj, vJy\JyJj frlhJr, ‰x~h ‰xh @uL, rKlTáu AxuJo KakM, jNr CK¨j jxÀ k´oUN Ç - ßk´x KmùK¬Ç

FPxJKxP~vj Im AxuJKoT KaYJxt ACPTr TJpt KjmtJyL kKrwPhr xnJ IjMKÔf

FPxJKxP~vj Im AxuJKoT KaYJxt ACPTr TJpt KjmtJyL kKrwPhr FT xnJ Vf 10 KcPx’r u¥j˙ hJÀu CÿJ TPŒPuPé F@AKar ßY~JroqJj oJSuJjJ ßyuJu C¨LPjr xnJkKfPfô S F@AKar ßxPâaJrL oJSuJjJ @»Mu yJA UJPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç CÜ xnJr ÊÀPf oJSuJjJ ßxJPyu @yoh AKx ßo’Jr S xy IKlx xŒJhT vkg V´yj TPrjÇ xnJ~ Vf 14 jPn’r u¥j oMxKuo ßx≤JPr F@AKar ßkPrK≤Ä PxKojJPrr Ckr hLWt kptJPuJYjJ TPrj AKx ßo’JrVeÇ FZJzJ ßkPrK≤Ä PxKojJr xlu TrJ~ hJK~fôvLuPhr TífùfJ \JjJPjJ y~Ç xnJ~ @VJoL KhPjr xTu TotxKN Y xlu TrPf xKâ~nJPm IÄv V´yPjr Ckr èÀfôJÀk TrJ y~Ç

FKhPT mJÄuJPhv xrTJr TfíT t AxuJo S AxuJoL KvãJ FmÄ AxuJoL mqKÜfôPhr Ckr \MuoM KjptJfPjr fLms KjªJr kJvJkJKv IjKf KmuP’ mº TrJr hJmL \JjJPjJ y~Ç xnJ~ @PuJYjJ IÄv V´yj TPrj xÄVbPjr xy xnJkKf oJSuJjJ ßoJTJrro @uL, oJSuJjJ PoJ: jMÀu yT, ßas\JrJr oJSuJjJ @mMu yJxjJf ßYRiMrL, xy ßas\JrJr oJSuJjJ xJPuy @yoh nNA~J, k´YJr xŒJhT ‰x~h jJBo @yoh, xyTJrL oJSuJjJ TJrL oPjJ~Jr ßyJPxj, xJÄVbKjT xŒJhT vJy ßrPhJ~JjMr ryoJj, k´Kvãe xŒJhT oJSuJjJ ßhPuJ~Jr ßyJPxj, xy IKlx xŒJhT oJSuJjJ ßxJPyu @yohÇ - ßk´x KmùK¬Ç

Km\~ KhmPxr k´go k´yPr vyLh KojJPr pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr v´≠J

mJÄuJPhPvr oyJj Km\~ Khmx CkuPã kNmt u¥Pjr @ufJm @uL kJPTtr vyLh KojJPr pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr ßjfíPfô rJf mJPrJaJ FT KoKjPa oyJj oMKÜpMP≠r IVKef vyLPhr CP¨Pvq láu KhP~ v´≠J \JjJPjJ y~Ç pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xyxnJkKf \JuJu CK¨j S xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀPTr ßjfíPfô v´≠J \JjJj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xyxnJkKf Fo, F rKyo, pMVì xŒJhT oJÀl @yoh ßYRiMrL, pMVì xŒJhT @PjJ~JÀöJoJj ßYRiMrL, xJÄVbKjT xŒJhT @mhMu @yJh ßYRiMrL,vJymMK¨j Yûu,k´YJr xŒJhT oJxMT AmPj @Kjx, oJjmJKiTJr Kmw~T xŒJhT xJrm @uL, oJjmxŒJh xŒJhT UxÀöJoJjxy pMÜrJ\q @S~JoL uLV pMmuLV S ZJ©uLV ßjfímª O Ç kM¸JWt k´hJj kPmt xÄK㬠mÜPmq xyxnJkKf \JuJu CK¨j mPuj, oMKÜpMP≠r ßYfjJ~ vJKef yP~

pM≠JkrJiLPhr KmYJr xŒjú TPr \JKfPT PvU yJKxjJr xrTJr TuÄToMÜ TrPf m≠kKrTrÇ xTu wzpπPT ßoJTJPmuJ TPr ßvU yJKxjJr xrTJr mJÄuJPhv FKVP~ KjP~ pJPm xoOK≠S KhPTÇ pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT Qx~h xJK\hMr ryoJj lJÀT mPuj, ßvU yJKxjJ hKãe kNmt FKv~Jr vJK∂r hNf, \ñLmJh S ßoRumJhoMÜ mJÄuJPhv VzPf fJr yJfPT vKÜvJuL TrPf ßhPv KmPhPv oMK\m ‰xKjTrJ mMPTr ßvw rÜKmªM KhPf k´˜f M Ç IVKef vyLPhr rÜ mOgJ ßpPf ßhPmJ jJÇ ßp ßTJj wzpπ ÀPU KhPf mJÄuJr oJjMw @\ FTfJm≠Ç pMÜrJ\q k´mJxLrJ oMKÜpMP≠ ßpnJPm ImhJj S fqJV ˝LTJr TPr ßhPvr oMKÜxÄV´JPo \JKfr kJPv hÅJKzP~KZPuj @\S ßxnJPm Pp ßTJj wzpπPT ÀPU KhPmÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßxKuoJ @lPrJ\ ßYRiMrL S @KjxMöJoJj @\JPhr oJP~r oOfMqPf pMmuLPVr ßvJT k´mLe xJÄmJKhT S Ior FTáPv VJPjr rYK~fJ @»Mu VJllJr ßYRiMrLr xyiKotjL ßxKuoJ @lPrJ\ ßYRiMrL S pMmuLPVr pMVì xJiJrj xŒJhT @KjxMöJoJj @\Phr oJfJr oOfáqPf VnLrnJPm ßvJT k´TJv TPrPZj @S~JoLuLV ßk´KxKc~Jo xhxq xJPmT oπL ßvU PxKuo FoKk, pMmuLPVr ßTªsL~ TKoKar xnJkKf Sor lJÀT ßYRiMrL, ßxPâaJrL yJÀjMr rKvh, pMÜrJ\q pMmuLPVr xnJkKf lUÀu AxuJo oiM S xJiJrj xŒJhT ßxKuo @yoh UJjÇ ßvJT mJftJ~ ßjfímOª orÉoJÆP~r KmPhyL @®Jr vJK∂TJojJ S ßvJT x∂¬ kKrmJPrr k´Kf xoPmhJjJ \JKjP~PZjÇ CPuäUq ßp Vf 18 KcPx’r u¥j xo~ rJf 10aJ 58KoKjPa ACKjnJrKxKa TPu\ yJxkJfJPu ßvw KjvõJx fqJV TPrj ßxKuoJ @lPrJ\ ßYRiMrL FmÄ mJÄuJPhPvr FTKa yJxkJfJPu AP∂TJu TPrj pMmuLPVr pMVì xJiJrj xŒJhT @KjxMöJoJj @\JPhr oJfJÇ - ßk´x KmùK¬Ç

KjCPkJPat Km\~ KhmPxr @PuJYjJ xnJ~ rJÓskKfr ßrJVoMKÜ TJojJ~ KmPvw k´JgtjJ

u¥Pj KYKT“xJiLj mJÄuJPhPvr rJÓskKf K\uärM ryoJPjr ßrJVoMKÜ TJojJ TPr Km\~ KhmPxr @PuJYjJ xnJ~ KmPvw k´JgtjJ TrJ y~, KjCPkJat @S~JoLuLV pMmuLV @P~JK\f PpRg @PuJYjJ xnJ~Ç Vf 17 KcPx’r oiq rJPf KjCPkJPatr TáKyjMr AK¥~Jj ßrÓáPrP≤ xnJr ÊÀPf rJÓskKfr ßrJVoMKÜ TJojJ TPr ßoJjJ\f kKrYJujJ TPrj KjCPkJat pMmuLPVr xyxnJkKf @»Mr rmÇ 41fo Km\~ KhmPxr @PuJYjJ xnJ~ mÜJrJ \JoJf-KvKmr xy mJÄuJPhPv iotKnK•T rJ\jLKf KjKwP≠r hJmL \JKjP~ mPuj ˝JiLjfJr KmÀiL hu KyPxPm mJÄuJPhPv \JoJPfr rJ\jLKf mº TrJ CKYf, ßxA xJPg CV´mJhL huèPuJPTS KjKw≠ TrPf yPmÇ mÜJrJ k´P~J\Pj asJAmMjqJu S KmYJrPTr xÄUqJ mJKzP~ pM≠JkrJPir KmYJr hs∆f Pvw TrJr hJmL \JjJjÇ KjCPkJat @S~JoLuLPVr xnJkKf ßvU fJKyr CuäJr xnJkKfPfô S KjCPkJat pMmuLPVr xJiJrj xŒJhT xJPmT ZJ©PjfJ lUÀu AxuJPor xûJujJ~ IjMKÔf @PuJYjJ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj SP~ux @S~JoLuLPVr nJrk´J¬ xnJkKf xJÄmJKhT ojxMr @yPoh oKTZÇ xnJ~ mÜmq rJPUj v´KoT uLPVr xnJkKf K\uM Ko~J, KjCPkJat @S~JoLuLPVr xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu yJjúJj, ojxMr Ko~J, @»Mr rCl, KjCPkJat pMmuLPVr xnJkKf oMKymMr ryoJj, KjCPkJat vJUJ k´\jì-71 Fr xnJkKf ßmuJP~f ßyJPxj UJj, PxKuo @yPoh (KnKk), KjCPkJat pMmuLPVr xJÄVbKjT xŒJhT KxfJm @uL, ZJ©PjfJ ßoJxJP¨T, @»Mu TJKhr, rKTm, oJoMj, ßjJoJj, @»Mu yT, @jyJr Ko~J, kJkuM, ÀÉu @Koj k´oUM Ç xnJ~ 30 uã vyLPhr k´Kf v´≠J \JKjP~ FT KoKja jLrmfJ kJuj TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç


28-29 SURMA 4 January 2013

kÅJYKovJuL

2012 xJPu @∂\tJKfT rJ\QjKfT IñPj mJrmJr @PuJzj xíKÓ TPrPZ KmKnjú WajJÇ pMÜrJÓsxy kKÁoJ Kmvõ, oiqk´JYq, FKv~J, uJKfj @PoKrTJ S @Kl∑TJr ßhvèPuJPf rJ\QjKfT C™Jj-kfPjr WajJ KZu uãeL~Ç oJKTtj ßk´KxPc≤ kPh kMjrJ~ mJrJT SmJoJr KjmtJKYf yS~J, rJKv~J~ n&uJKhKor kMKfPjr @mJr ßk´KxPc≤ yS~J, KoxPr ßoJmJrT-krmftL VefJKπT KjmtJYPj oMxKuo msJhJrÉc-xoKgtf ßoJyJÿh oMrKxr ßk´KxPc≤ yS~J S AxuJok∫LPhr C™Jj, ßnPj\MP~uJ~ ÉPVJ YJPnP\r ãofJ~ myJu gJTJ, YLPj ßjfíPfôr kJuJmhu-Foj IPjT WajJA xJrJ KmPvõ ßmv jJzJ KhP~PZÇ KxKr~J~ VíypM≠ FUPjJ YuPZÇ ßxUJPj F kpt∂ 44 yJ\JPrr ßmKv ßuJT Kjyf yP~PZÇ VJ\J~ KlKuK˜j oMKÜPpJ≠J xÄVbj yJoJx S AxrJP~Ku ßxjJPhr @a KhPjr rÜã~L pM≠S KZu @PuJYjJ~Ç ArJPjr kJroJeKmT TotxNKY YJKuP~ pJS~J FmÄ ßx ßhPv pMÜrJÓs S AxrJP~Pur x÷Jmq yJouJ KjP~ è†Pjr ToKf KZu jJÇ SmJoJ~ @˙J : 2008 xJPu ßk´KxPc≤ KjmtJKYf yP~ AKfyJx VPzKZPuj mJrJT SmJoJÇ ßhPvr hMA vfJ»Lr ßmKv xoP~r AKfyJPx k´go TíÌJñ ßk´KxPc≤ KyPxPm k´Pmv TPrKZPuj ßyJ~JAa yJCPxÇ 6 jPn’r ßxA xJlPuqr ßrTct KfKj ßpj KjP~ ßVPuj Ijjq CófJ~Ç TJre, oªJ~ Kmkpt˜ IgtjLKf, ‰jrJvq\jT ßmTJrPfôr ZJ~J @r ßvw oMyNPft \ôPu SbJ vKÜvJuL k´KfƪôLr TKbj mJiJ ßkKrP~ KÆfL~ ßo~JPhr \jq \jVPer rJ~ ßkP~PZj KfKjÇ oJKTtj ßnJaJrrJ fJÅr Skr @˙J ßrPUPZjÇ xoLy \JVJPjJ mqmiJPj KrkJmKuTJj YqJPu†JrPT yJKrP~PZj mJrJT SmJoJÇ ßk´KxPc≤ KjmtJYPjr 538Ka APuTPaJrJu TPu\ (KjmtJYTo§uL) ßnJPar oPiq KfKj ßkP~PZj 332Ka, ßpUJPj \P~r \jq k´P~J\j 270 ßnJaÇ SmJoJr k´KfƪôL KrkJmKuTJj kJKatr k´JgtL Koa roKj ßkP~PZj 206 ßnJaÇ

kptPmãT rJÓs KlKuK˜j : hLWt k´fLãJr kr \JKfxÄPWr Ixhxq kptPmãT rJPÓsr ˝LTíKf ßkP~PZ KlKuK˜jÇ Vf 29 jPn’r xJiJre kKrwPh F-Kmw~T k´˜JmKa KmkMu ßnJPa IjMPoJKhf y~Ç Fr oiq KhP~ xJmtPnRo rJPÓsr kPg KlKuK˜j @PrT iJk FKVP~ ßVPZ mPu oPj TrJ yPòÇ k´˜JPmr kPã ßnJa KhP~PZ ACPrJkL~ ACKj~jnMÜ ßmv TKa ßhv FmÄ rJKv~J, YLj, nJrfxy ßoJa 138Ka ßhvÇ pMÜrJÓs, AxrJP~uxy oJ© j~Ka ßhv Fr KmkPã ßnJa KhP~PZÇ ßnJahJPj Kmrf KZu pMÜrJ\q, \JotJKjxy 41Ka ßhvÇ KlKuK˜j Ff Khj \JKfxÄPWr xJiJre kKrwPhr IKiPmvPj ÈkptPmãT nNU§' KyPxPm ßpJV KhfÇ FUj fJrJ Èxhxq j~ Foj kptPmãT rJÓs' KyPxPm optJhJ kJPmÇ FUj ßgPT KlKuK˜Pjr k´KfKjKi \JKfxÄW IKiPmvPjr KmfPTt IÄv KjPf kJrPmjÇ KlKuK˜Pjr ßk´KxPc≤ oJyoMh @æJx FA rJ~PT xJmtPnRo KlKuK˜Pjr È\jìxjh' mPu IKnKyf TPrPZjÇ xJiJre kKrwPh KlKuK˜Pjr FA optJhJr CjúLfTrPe pMÜrJÓs ÈyfJvJ' S AxrJP~u ÈPãJn' k´TJv TPrPZÇ

ßâoKuPj kMKfj : nuJKhKor kMKfj fífL~ ßo~JPh rJKv~Jr ßk´KxPc≤ KyPxPm vkg ßjj 7 ßoÇ Fr oiq KhP~ Z~ mZPrr \jq ßâoKuPj CbPuj KfKjÇ fJÅr ßâoKuPj k´fqJmftPjr k´KfmJPh TP~T Khj rJKv~J~ mqJkT KmPãJn yP~PZÇ F xo~ kMKuPvr xPñ KmPãJnTJrLPhr xÄWwt y~Ç KmPãJnTJrLPhr hoPj mqJkT irkJTz TPr xrTJrÇ KmPãJnTJrLPhr IKnPpJV, ãofJ @ÅTPz gJTJr \jq kMKfj IKiTJr u–Wj TPrPZjÇ F ZJzJ Vf 4 oJYt IjMKÔf ßk´KxPc≤ KjmtJYPjS KmKnjú IKj~Por IKnPpJV @jJ yP~PZÇ kMKfj pKh 2018 xJu kpt∂ ãofJ~ gJTPf kJPrj, fJyPu KfKj ß\JPxl ˜JKuPjr kr xmPYP~ ßmKv Khj oPÛJ vJxjTJrL ßxJKnP~f ßjfJ KuSKjh ßms\PjPnr xoTã yPmjÇ

oJKTtj rJÓshNf Kjyf : pMÜrJPÓs KjKotf FTKa AxuJoKmPrJiL YuKóP©r ß\Pr 11 ßxP¡’r KuKm~Jr ßmjVJK\Pf ImK˙f oJKTtj CkhNfJmJPx xπJxL yJouJ y~Ç FPf oJKTtj rJÓshNf KâPˆJlJr KˆPn¿xy FT\j ßxjJ S hMA TotTftJ Kjyf yjÇ oJKTtj ßk´KxPc≤ KjmtJYj S krmftL rJ\jLKfPf ßmjVJK\r WajJ FTKa èÀfôkNet KmwP~ kKref y~Ç KrkJmKuTJjPhr IKnPpJV, KuKm~J~ oJKTtj TNajLKfTPhr KjrJk•Jr mqm˙J ß\JrJPuJ TrJr @øJj IV´Jyq TPrPZ SmJoJ k´vJxjÇ SA yJouJr hJ~ KjP\r TJÅPi fMPu KjP~ SmJoJPT ˝K˜ KhP~PZj krrJÓsoπL KyuJKr KTîjajÇ

@mJrS YJPn\ : Vf 7 IPÖJmPrr KjmtJYPj ßk´KxPc≤ kMjKjtmtJKYf yj ßnPj\MP~uJr ßjfJ ÉPVJ YJPn\Ç Fr oiq KhP~ aJjJ YfMgtmJPrr oPfJ \~L yPuj KfKjÇ KjmtJYPj \~L TPr ßhPvr \jVe @VJoL Z~ mZPrr \jq ßhPvr vJxjnJr @mJr mJok∫L FA ßjfJr yJPf Ikte TPrPZÇ Vf FT hvPTr oPiq FA KjmtJYjPT xmPYP~ k´KfÆKªôfJkNet mPu oPj TrJ y~Ç KjmtJYj kwthPWJKwf luJlPu ßhUJ pJ~, ßk´KxPc≤ ÉPVJ YJPn\ ßkP~PZj 54 vfJÄPvr KTZM ßmKv ßnJaÇ YJPn\ 1999 xJu ßgPT ßnPj\MP~uJr ßk´KxPc≤ kPh @PZjÇ Vf mZr TqJjxJPrr KYKT“xJ ßjj KfKjÇ Fr kKrPk´KãPf ßk´KxPc≤ KjmtJYPj IÄvV´ye S fJÅr kMjKjtmtJKYf yS~J KjP~ IPjPTr oPiqA xÄv~ KZuÇ YLPj jfMj ßjfífô : YLPjr ãofJxLj TKoCKjˆ kJKatr (KxKkKx) 18fo xPÿuPj ßhPvr jfMj ßjfífô KjmtJYj TrJ yP~PZÇ xPÿuPjr oiq KhP~ KxKkKxr xPmtJó jLKfKjitJreL ßlJrJo kKua mMqPrJ ˆqJK¥Ä TKoKaPf Kv K\jKkÄ S Ku ßTKT~JÄ ZJzJ ˙Jj ßkP~PZj ^JÄ ßhK\~JÄ, AC ß^ÄPvÄ, KuC ACjxJj, S~JÄ KTxJj S ^JÄ VJSKuÇ xmKTZM KbT gJTPu @VJoL oJPYt YLPjr ßk´KxPc≤ KyPxPm hJK~fô ßjPmj K\jKkÄÇ k´iJjoπLr hJK~fô kJPmj ßTKT~JÄÇ IjqrJS èÀfôkNet hJK~fô kJPmjÇ K\jKkÄ mftoJPj nJAx ßk´KxPc≤ KyPxPm hJK~fô kJuj TrPZjÇ ßTKT~JÄ hJK~fô kJuj TrPZj Ckk´iJjoπL KyPxPmÇ KxKkKxr 18fo xPÿuj 8 jPn’r ÊÀ yP~ 14 jPn’r ßvw y~Ç FmJPrr xPÿuPj xmtxÿKfPf xÄÛJPrr kPã of KhP~PZj huL~ ßjfJrJÇ F \jq hPur vJxjfPπS kKrmftj @jJ yP~PZÇ fPm KmPväwPTrJ muPZj, FA xÄÛJrA yPm jfMj ßjfíPfôr \jq xmPYP~ mz krLãJÇ

oJuJuJ èKuKm≠: Vf 9 IPÖJmr kJKT˜JPjr KTPvJrL oJuJuJ ACxMl\JA fJPumJPjr èKuPf @yf y~Ç jJrLKvãJr Cjú~Pj TJ\ TrPf KVP~ fJPumJPjr ßrJwJjPu kPz ITMPfJn~ FA KTPvJrLÇ FTA WajJ~ fJr hMA xykJbLS @yf y~Ç F WajJ~ xJrJ KmPvõ xoJPuJYjJr ^z SPbÇ mftoJPj pMÜrJP\qr mJKotÄyJPo KYKT“xJ KjPò oJuJuJÇ Ijq\j yPuj KhKuär yfnJVJ ßxA ßoKcPTu ZJ©L, pJPT Yu∂ mJPx iwte TPrPZ Z~ jrkÊÇ F hMA WajJ~ ßvJPT Kmøu yP~PZ kMPrJ KmvõÇ Ko~JjoJPr xKyÄxfJ : Vf \MPjr kr ßgPT rJUJAj rJP\qr \JKfVf ßmR≠ S ßrJKyñJPhr oiqTJr hMA hlJr xKyÄxfJ~ Ko~JjoJPr uãJKiT oJjMw WrZJzJ y~Ç xKyÄxfJ~ ßxUJPj k´J~ 30 yJ\Jr oJjMw mJ˜MYMqf y~Ç yJ\Jr yJ\Jr WrmJKzPf @èj ßhS~J y~Ç xrTJKr KyxJPm hMA hlJ xKyÄxfJ~ TokPã 168 \j Kjyf yP~PZÇ

\JkJPjr ãofJ~ KvjP\J : k´Kfv´∆Kf nPñr ßrTct VPz \JkJPjr ßnJaJrPhr YronJPm yfJv TPrPZ ãofJxLj ßcPoJPâKaT kJKat (KcKkP\)Ç F TJrPe kJutJPo≤ KjmtJYPj

3 yJ\Jr mZPrr kMrPjJ oMhsJ @KmÏJr YLPjr oPñJKu~J IûPu xJPz Kfj yJ\Jr ßTK\ k´JYLj oMhsJ @KmÏJr TPrPZj k´fúf•ôKmPhrJÇ @KmÏíf ßmKvr nJV oMhsJA KUsÓkNmt 202-220 xJPu yJj vJxjJoPu k´YKuf KZuÇ Vf ßrJmmJr KxjÉ~Jr k´KfPmhPj F Umr \JjJPjJ y~Ç AjKˆKaCa Im TJuYJrJu ßrKuT IqJ¥ @rKTCPuJK\r VPmwT Kj~j K\Kuj \JjJj, ßyJCKuCPYPcÄ vyPr Kfj yJ\Jr mZPrr kMrPjJ oMhsJ C≠Jr TrJ yP~PZÇ Ku~j @PrJ \JjJj, ßmKvr nJV oMhsJA yJj vJxjJoPu k´YKuf KZuÇ iJreJ TrJ yPò, F xr†JoèPuJ YLPjr kKÁoJûPu yJj mÄPvr CKh xosJPar vJxjJoPurÇ xJÄÛíKfT Kjhvtj KyPxPm ßyJCKuCPYPcÄ vyrPT yJj vJxjJoPur FTKa èÀfôkNet vyr KyPxPm oPj TrJ y~Ç

FA hPur nrJcMKm yP~PZÇ KvjP\J @Pmr ßjfífôJiLj KumJPru ßcPoJPâKaT kJKat (FuKcKk) ßkP~PZ KmkMu Km\~Ç 16 KcPx’r \JkJPjr kJutJPo≤ KjmtJYPj ßnJa ßjS~J y~Ç

KoxPrr UxzJ xÄKmiJj : KoxPr mZr\MPz YPuPZ rJ\QjKfT xÄTaÇ ßk´KxPc≤ ßoJyJÿh oMrKxr ãofJ míK≠ FmÄ jfMj xÄKmiJjPT ßTªs TPr F xÄTa @rS WjLnNf yP~PZÇ Vf 22 jPn’r oMrKxr KcKâ \JKrr kr ßxUJPj xKyÄx KmPãJn S iotWa ÊÀ y~ FmÄ AxuJok∫L ßk´KxPc≤ oMrKxr xPñ KmYJr KmnJPVr KmPrJi ‰fKr y~Ç kJutJPoP≤ kJx yS~J UxzJ xÄKmiJPjr Skr VePnJPar cJT ßhj oMrKxÇ 15 KcPx’r k´go hlJ~ FmÄ 22 KcPx’r KÆfL~ hlJ~ VePnJa IjMKÔf y~Ç VePnJPar rJ~ UxzJ xÄKmiJPjr kPã ßVPZÇ

KmPòh Kl KhPj 80 yJ\Jr ACPrJ! KmP~ TrPu KmPòPhr vïJS gJPT ‰mKTÇ kKÁPor ßhvèPuJPf ßfJ @TZJrA WaPZ KmmJyKmPòPhr WajJÇ F \jq TJÅKz TJÅKz aJTJS èjPf y~Ç fJA mPu ksKfKhj 80 yJ\Jr ACPrJ! IKmvõJxq F Igt èjPf yPm KxuKnS mJruMxPTJKjPTÇ KÆfL~ ˘Lr xPñ KmmJyKmPòPhr TJrPe mZPr xmtPoJa Kfj ßTJKa 60 uJU ACPrJr hJ~ myj TrPf yPm AfJKur xJPmT F ksiJjoπLPTÇ mJrmJr ßksPo kzJr WajJ mJruMxPTJKjr \jq jfMj j~Ç Kfj x∂JPjr oJ ßnPrJKjTJr xPñ xÄxJr TrJ Im˙J~S ßksPo kzJr FTJKiT jK\r rP~PZ xJPmT F ksiJjoπLrÇ xmtPvw 2009 xJPu FT IÓJhvL oPcPur \jìKhPj mJruMxPTJKjr CkK˙KfPT ßTªs TPr

xŒPTtr ßZh aJjJr Kx≠J∂ ßjj 56 mZr m~xL ßnPrJKjTJÇ Frkr 2011 xJPur 25

KcPx’r fJÅPhr KmmJyKmPòh xŒjú y~Ç AfJKur xÄmJhoJiqo \JKjP~PZ,

KmmJyKmPòPhr \jq ßnPrJKjTJ mZPr kJÅY ßTJKa 60 uJU cuJr hJKm TPrj mJruMxPTJKjr TJPZÇ IjqKhPT 76 mZr m~xL mJruMxPTJKj oJ© 50 uJU cuJr KhP~ kJr ßkPf ßYP~KZPujÇ ßvw kpt∂ Kfj ßTJKa 60 uJU ACPrJPf rJK\ yj hM\jAÇ 1980 xJPu KouJPjr FTKa jJaqoPû ßnPrJKjTJr ßksPo kPzj mJruMxPTJKjÇ ksgo ˘L TJutJmsMKjr xPñ KmPòPhr kr 1990 xJPu ßnPrJKjTJPT KmP~ TPrj KfKjÇ ßnPrJKjTJr xPñ xŒPTt ßZh kzJr kr @PrJ TP~T\Pjr xPñ ßksPo \KzP~PZj mJruMxPTJKjÇ F mZPrr oJPYt pMÜrJÓsKnK•T xJoK~TL ßlJmtx \JjJ~, KmPvõr 169fo ijL mJruMxPTJKjr xŒPhr kKroJe ksJ~ 600 ßTJKa cuJrÇ \KroJjJr Ff mz IPïr kr FmJr mJruMxPTJKj mhuJj KT jJ, ßxaJA ßhUJr Kmw~Ç

Kc K\ aJ Pu mJ iJ Kv Ê r nJ wJ

2012 : @∂\tJKfT rJ\QjKfT IñPj KZu mqJkT @PuJzj

xŒ´Kf FKuP~j mJ mKy\tJVKfTPhr xºJPj kíKgmLr KmùJjLrJ CóJKnuJwL FT k´T· yJPf KjP~PZjÇ ßhz hvPTr oPiq FaJ mJ˜mJ~j TrJ yPm mPu xÄKväÓ KmùJjLrJ \JKjP~PZjÇ k´T·Ka yPò ACPrJPkr ÈFéKasoKu uJ\t ßaKuPÛJk' xÄPãPk ÈA-AFuKa'Ç FA IkKaTqJu ßaKuPÛJkKa KYKur uJ KxuJ Im\JrPnaKrPf ˙JKkf yPmÇ FKa KhP~ yJmu ߸x ßaKuPÛJPkr ßYP~S 16 èe ßmKv kKrÏJr ZKm ßfJuJ pJPmÇ FA k´TP· TJ\ TrPZj IéPlJct KmvõKmhqJuP~r IqJPˆsJKlK\Kxˆ APxJPmu ÉTÇ KfKj mPuj, ÈA-AFuKa ßaKuPÛJk KhP~ VsPyr xºJj TrJ ZJzJS SA VsPy k´JPer IK˜fô @PZ KT-jJ fJ ßhUJ pJPmÇ ßTjjJ FKa KhP~ ßTJPjJ VsPyr kKrPmPv kJKj, TJmtj cJAIéJAc mJ IKéP\Pjr CkK˙Kf rP~PZ KT-jJ ßxaJ \JjJ x÷m yPmÇ pKh FA ßaKuPÛJPk xKbT k´pMKÜ mqmyJr TrJ pJ~ fJyPu y~PfJ hNr VsPy VJZkJuJr CkK˙KfS vjJÜ TrJ x÷m yPf kJPrÇ' x¬Jy hMP~T @PV IqJPˆsJjKo IqJ¥ IqJPˆsJKlK\Pé k´TJKvf VPmweJ k´mPº jfMj 5Ka VsPyr xºJj uJPnr TgJ muJ yP~PZÇ aJCPxKa jJPor jã©KaPT ßTªs TPr @mftj TPr FA 5Ka VsPyr Vsyo§uÇ xNPptr oPfJ @TJr@TíKfr K\ aJAPkr FA jã©Ka 12 @PuJTmwt hNPr IgtJ“ @PuJr VKfPf ZMaPuS 12 mZr ßuPV pJPm ßxUJPj ßkÅRZJPfÇ IgY @PuJr VKfPf FT ßxPTP¥ kíKgmLPT 5 mJr k´hKãe TrJ pJ~Ç KmùJjLrJ \JKjP~PZj, kJÅYKa Vsy KjP~ aJC-PxKaPT @mKftf Vsyo§Pur FTKa @mJxPpJVq Iûu @PZÇ ßxA IûPu ImK˙f VsyKaPTA k´JPer x÷JmjJo~ Vsy KyPxPm ßhUPZj mPu KmùJjLrJ IjMoJj TrPZjÇ k´J~ kJÅYèe nPrr VsyKa kíKgmLr ßYP~ 2 ßgPT 6 èe mz yPf kJPrÇ ßTJPjJ Vsy @mJxPpJVq Iûu oJPjA ßpUJPj kJKj k´mJKyf yS~Jr oPfJ kKrPmv @PZÇ fJyPuA TJmtjKnK•T k´Je VKbf yPf kJPrÇ KmUqJf xJP~¿ KlTvj ßuUT FmÄ k´JerxJ~jKmh @A\qJT @Kxon k´J~ 40 mZr @PV FA jãP©r ßTJPjJ VsPy k´Je gJTJr x÷JmjJ mqÜ TPrKZPujÇ FPf KmùJjLrJ KjKÁf yPf kJrPZj jJÇ KjKÁf yPf ßVPu oyJTJv mJ nNKoPf ßpxm ßaKuPÛJk k´pMKÜ mxJPjJ @PZ fJ pPgÓ j~Ç F uPãqA KYKur IqJaJTJoJ oÀnNKor TJPZA ImK˙f ÈuJ KxuJ Im\JrPnaKr' mxJPjJ yP~PZÇ FaJ

FKuP~Pjr xºJPj KmPvõr Ijqfo Kj\tj FuJTJÇ uJ KxuJ Im\JrPnaKrPf KfjKa ßaKuPÛJk rP~PZÇ ACPrJPkr 15Ka ßhPvr IgtJ~Pj VKbf xÄ˙J ÈACPrJKk~Jj xJChJjt Im\JrPnaKr' (AFxS) FA ßaKuPÛJkèPuJ mqmyJr TPr gJPTÇ ACPrJkL~ ß\qJKfKmtùJjLrJ KTZMKhj @PV FUJj ßgPTA @PrTKa Vsy @KmÏJPrr TgJ \JKjP~KZPuj, pJr nr kíKgmLr nPrr xoJjÇ VsyKar Im˙Jj @oJPhr ßxRr\VPfr KjTafo jãP©Ç jã©Kar hNrfô YJr @PuJTmwt mJ k´J~ 40 KasKu~j KTPuJKoaJrÇ jfMj FA VsPyr xºJj uJPnr krA FKuP~j ßUJÅ\Jr TJP\ VKf FPxPZÇ F ZJzJ k´pMKÜr mqJkT CjúKfr TJrPe 1995 xJu ßgPT oNuf ß\qJKfKmtùJjLrJ ßxRr\VPfr mJAPr gJTJ KmKnjú VsPyr xºJj kJPòjÇ FnJPm FUj kpt∂ k´J~ xJPz 700 VsPyr mqJkJPr KjKÁf yP~PZj fJrJÇ kptJ¬ vKÜr ßaKuPÛJk mJ oJjoKªPrr InJPm k´JPer x÷JmjJo~ VsyèPuJr mqJkJPr KjKÁf yPf kJrPZj jJ fJrJÇ FA WJaKf kNrPe @VJoL hvPT hMKa IfqJiMKjT ßrKcS ßaKuPÛJk ˙JKkf yPf pJPòÇ Fr FTKar jJo ÈÛ~Jr KTPuJKoaJr IqJPr' xÄPãPk ÈFxPTF'Ç FA ßmfJr ßaKuPÛJkKa IPˆsKu~J S hKãe @Kl∑TJ~ ˙JKkf yPmÇ 2024 xJu ßgPT

xrTJKr IgtJ~Pj F VPmweJ YJuJ~ KvÊ TuqJe xÄ˙J È@Ko kJKr' (SBIW)Ç xÄ˙JKa \JjJ~, pMÜrJ\q\MPzA KvÊrJ nJwJ k´P~JPVr mqJkJPr KTZM xoxqJ~ nMVPZÇ KmPvwf xJoJK\T xMPpJV-xMKmiJ To Foj FuJTJèPuJPf FA k´mefJ ßmKvÇ ßoJPar Skr k´J~ 71 vfJÄv KvÊ nJwJVf xoxqJ~ nMVPZÇ F xoxqJ xoJiJPj fJPhr KmPvwù xyJ~fJr hrTJr yPòÇ TKŒCaJPr KnKcS ßVox ßUuPf mxPu, ßaKuKnvPj TJatMj ZKm ßhUJr xMPpJV ßkPu IgmJ ßoJmJAu ßlJj yJPf ßkPu KvÊrJ pJrkrjJA UMKv y~Ç Fxm K\Kjx KjP~ fJrJ WµJr kr WµJ xo~ TJKaP~ KhPf kJPrÇ @\TJuTJr Totmq˜ oJmJmJrJS xo~ KhPf kJPrj jJ mPu KvÊPhr mq˜ rJUJr \jq Fxm CkTre ßhhJr TJP\ uJVJPòjÇ KT∂á FPf ßp FA KvÊPhr nJwJ KvãJ~ xoxqJr xíKÓ yPò, ßxaJ ßU~Ju TrPZj jJ ßTCAÇ 2005 ßgPT 2011 xJu xo~TJPu KmsPaPjr KvÊPhr Skr KjKmz kptPmãe ßvPw KmPvwùrJ \JjJj, ßxUJjTJr k´J~ FT ßTJKa 20 uJU KvÊ TgJ muPf KVP~ xoxqJ~ kzPZÇ xhq ÛMPu ßpPf ÊÀ TPrPZ Foj KvÊPhr 50 vfJÄvA TgJ muJr xo~ FTKa kMPrJ mJTq KbToPfJ ßvw TrPf kJPr jJÇ @r Fr \jq ßUujJ KyPxPm KvÊPhr k´pMKÜKjntr CkTre ßhS~JPT hJ~L TPrPZj KmPvwùrJÇ Totmq˜ oJ-mJmJ x∂JjPhr xo~ jJ ßhS~JPT @PrTKa èÀfôkNet TJre KyPxPm fMPu irJ yP~PZÇ xrTJKr IgtJ~Pj F VPmweJ YJuJ~ KvÊ TuqJe xÄ˙J È@Ko kJKr' (SBIW)Ç xÄ˙JKa \JjJ~, pMÜrJ\q\MPzA KvÊrJ nJwJ k´P~JPVr mqJkJPr KTZM xoxqJ~ nMVPZÇ KmPvwf xJoJK\T xMPpJV-xMKmiJ To Foj FuJTJèPuJPf FA k´mefJ ßmKvÇ ßoJPar Skr k´J~ 71 vfJÄv KvÊ nJwJVf xoxqJ~ nMVPZÇ F xoxqJ xoJiJPj fJPhr KmPvwù xyJ~fJr hrTJr yPòÇ fJA KvÊPhr \jq @∂KrTfJkNet kJKrmJKrT kKrPmPvr kKrmPft k´pMKÜKjntr CkTre mqmyJr jJ TrJr krJovt KhP~PZj xÄ˙Jr asJKˆ ßmJPctr xhxq \Åq VsxÇ

ACPrJkL~ ß\qJKfKmtùJjLrJ KTZMKhj @PV FUJj ßgPTA @PrTKa Vsy @KmÏJPrr TgJ \JKjP~KZPuj, pJr nr kíKgmLr nPrr xoJjÇ VsyKar Im˙Jj @oJPhr ßxRr\VPfr KjTafo jãP©Ç jã©Kar hNrfô YJr @PuJTmwt mJ k´J~ 40 KasKu~j KTPuJKoaJrÇ jfMj FA VsPyr xºJj uJPnr krA FKuP~j ßUJÅ\Jr TJP\ VKf FPxPZÇ

FKa TJ\ ÊÀ TrPm mPu @vJ TrJ yPòÇ FxPTFPf k´KfKa 15 KoaJr k´vP˜r Kfj yJ\Jr Kcv gJTPmÇ gJTPm IPjT IqJP≤jJÇ lPu FA ßaKuPÛJk KhP~ mftoJj ßaKuPÛJkèPuJr ßYP~ k´J~ 10 èe ßmKv hNPrr K\Kjx ßhUJ pJPmÇ KmsPaPjr ß\qJKfKmtùJj Kmw~T IiqJkT mm KjPTJu \JKjP~PZj, ÈFr lPu Ijq VsPy pKh kíKgmLr ßYP~S Cjúf xnqfJ ßgPT gJPT fJyPu FxPTF ßaKuPÛJk KhP~ ßxA xnqfJ~ mqmyJr yS~J rJcJrPT irJ x÷m yPf kJPrÇ' KmUqJf ß\qJKfkhJgtKmùJjL TJutxJVJj @PVA mPuKZPuj, @oJPhr KoK‹SP~ VqJuJKéPf xNPptr oPfJ 40 yJ\Jr ßTJKa jã© @PZÇ ßcsT xoLTrPer oJiqPo ßhKUP~KZPuj FA VqJuJKéPf @oJPhr Vsy ZJzJS FT ßTJKa VsPy k´JpMKÜT xnqfJ gJTPfA kJPrÇ ßxKar k´P\PÖr Ijqfo kMPrJiJ ß\qJKfKmtùJjL l∑Jï ßcsT FA xoLTre CØJmj TPrKZPuj wJPar hvPTÇ kptJ¬ k´pMKÜr InJPm @orJ fJ KjKÁf yPf kJrKZ jJÇ pKh FKuP~jrJ mMK≠oJj jJS y~, k´JgKoT ˜Prr k´Je y~ fJyPuS ßhz hvPTr oPiq ˙JKkf ACPrJPkr ÈFéKasoKu uJ\t ßaKuPÛJk' ßx mqJkJPr @rS kKrÏJr iJreJ ßhPmÇ

KmPvõr mOy•r mqKÜVf KmoJj

@KuxJj I¢JKuTJr mJxjJ oJjMPwr jfáj KTZM j~Ç KT∂á xmtJiMKjT xöJ~ xKöf kMPrJh˜Mr FTaJ k´PoJh k´JxJh KjP~ oJjMw @TJPv CPz ßmzJPm nJmPfA ßToj uJPVÇ FS KT x÷mÇ C•r FTaJA @iMKjT KmùJPj oJjMPwr IxJiq KTZM ßjAÇ @rJo-@P~Pvr UJP~v ßoaJPf KmvJu xJAP\r FTKa È\JP’J' KmoJPjr oJKuT yPf YPuPZj KmPvõr ßfuxoO≠ ßhv ßxRKh @rPmr rJ\kM© @uJAh Kmj fJuJu @u-xChÇ F 380 oPcPur F~JrmJxKaA kOKgmLr xmPYP~ mOy•r mqKÜVf KmoJjÇ FojKT xJiJre KmoJPjr fáujJ~ Fr KmPvwfô yPò KmoJjKaPf ßTJj @xj mqm˙J ßjAÇ fJPf KT KcnJAj xJAP\r ßmcÀo ßfJ rP~PZÇ ßoJaJoMKa KYrInq∂ rJ\k´JxJPhr mPªJm∂ KjP~ @TJPv cJjJ ßouPmj ßxRKh rJ\kM©Ç KT ßjA KmoJjKaPf∏ rJ\kMP©r Kk´~ ÈßrJu rP~x' VJKzKar \jqS rP~PZ kJKTtÄ ß¸xÇ jJjJ rTPor @iMKjT xMU-˝JòPªqr xr†JPor xoJyJr WPaPZ KmvJu @TíKfr FA È\JP’J' KmoJjKaPfÇ FPf rP~PZ fáKTt Kv·QvuLr ßVJxuUJjJ S muÀoÇ FojKT mqmxJK~T k´P~J\Pj KoKaÄP~r \jq rP~PZ ßmJctÀoÇ xm KoKuP~ „kTgJr k⁄LrJP\r @KñPTA KjP\r mqKÜVf KmoJjKaPT xJK\P~PZj ßvRKUj rJ\kM© @uJAh Kmj fJuJuÇ


30 ßUuJiMuJ

4 - 10 January 2013 m SURMA

mJÄuJPhv KâPTa hu @kJff kJKT˜Jj pJPò jJ dJTJ, 1 \JjM~JKr - xm vïJr @kJff ImxJj yPuJÇ FA \JjM~JKrPf kJKT˜Jj xlPr pJPò jJ mJÄuJPhv KâPTa huÇ mJÄuJPhv KâPTa ßmJct (KmKxKm) Fr oPiqA F Kx≠J∂ @jMÔJKjTnJPm \JKjP~ KhP~PZ kJKT˜Jj KâPTa ßmJctPT (KkKxKm)Ç VfTJu ßxJomJr „kxL mJÄuJ ßyJPaPu IjMKÔf âLzJ xJÄmJKhTPhr xPñ FT ofKmKjo~ xnJ~ KmKxKmr xnJkKf jJ\oMu yJxJj \JKjP~PZj F fgqÇ oNuf kJKT˜JPj KmrJ\oJj IKjrJkh kKrK˙Kfr TJrPeA KmKxKm F Kx≠J∂ KjP~PZÇ FKhPT KmKxKmr F Kx≠JP∂ ãM… k´KfKâ~J \JKjP~PZ KkKxKmÇ KmKxKmr xnJkKf mPuj, ÈpJm jJ, FaJ @orJ muKZ jJÇ @orJ fJPhr TJPZ (KkKxKm) k´KfvsMKfm≠Ç fPm kJKT˜JPjr @Ajví⁄uJ kKrK˙Kfr CjúKfr ßTJPjJ uãe ßjAÇ ßpPyfM ßxUJPj xKyÄx WajJ WaPZ FmÄ F xlr KjP~ xmJA @fKïf, ßxPyfM @orJ oPj TKr, FA oMyNPft kJKT˜JPj pJS~JaJ xoLYLj yPm jJÇ' PmJct xnJkKfr oPf, KâPTaJrPhr KjrJk•JA xmJr TJPZ xmPYP~ èÀfôkNet yS~J CKYfÇ jJ\oMu yJxJj mPuj, ÈxJKmtT kKrK˙Kf metjJ TPr Kfj Khj @PV @orJ fJPhr (KkKxKm) F KmwP~ KYKb KhP~KZÇ KYKbPf @orJ mPuKZ, F oMyNPft pJS~JaJ KbT yPm jJÇ pKh ßxUJjTJr kKrK˙Kfr CjúKf y~, fUj pJS~Jr mqJkJPr ßpJVJPpJV TrmÇ' xlPrr jfMj ßTJPjJ k´˜JKmf xo~ KYKbPf CPuäU TrJ y~Kj mPu \JjJj KfKjÇ @AKxKxr nKmwq“ xlrxNKY IjMpJ~L, Vf FKk´Pu kJKT˜Jj xlPr pJS~Jr TgJ KZu mJÄuJPhv KâPTa hPurÇ kJKT˜JPj KjrJk•J-^MÅKTr TJrPe xlrKa fUj jJ yPuS Vf 8 IPÖJmr @AKxKxr xnJ YuJTJPu KmKxKmPT xlPrr mqJkJPr YJk ßh~ kJKT˜JjÇ xJPmT ßmJct xnJkKf @ y o oM˜lJ TJoJPur @AKxKxr xyxnJkKf yS~Jr Kmw~Ka ßpPyfM IPjTaJA kJKT˜JPjr xÿKfr Skr Kjntr TrKZu, fJA KcPx’Pr kJKT˜Jj xlPrr KmwP~ fJ“ãKeTnJPm KuKUf k´KfvsMKf ßhj KfKjÇ kPr KmKxKm ßgPTA xlPrr xo~xNKY ßjS~J y~ \JjM~JKrPf (2013)Ç xmtPvw k´˜JKmf xNKY IjMpJ~L, @VJoL 12 S 13 \JjM~JKr uJPyJPr kJKT˜Jj hPur KmkPã FTKa S~JjPc S FTKa KaPaJP~K≤ oqJY ßUuJr TgJ KZu mJÄuJPhv hPurÇ kJKT˜Jj xlPr jJ pJS~Jr Kx≠J∂KaPT xmJA xJiMmJh \JjJPuS xlPrr mqJkJPr KkKxKmPT KuKUf k´KfvsMKf ßTj ßhS~J yP~KZu, ßxA k´vú SPb ofKmKjo~ IjMÔJPjÇ KmKxKmr xnJkKf kJv TJKaP~ ßpPf YJAPuj k´xñKaÇ muPuj, Èk´KfvsMKf KpKj KhP~PZj mJ fUj pJÅrJ ßmJPct KZPuj, F mqJkJPr fJÅrJA nJPuJ muPf kJrPmjÇ @oJr iJreJ, Fr ßkZPjS KjÁ~A ßTJPjJ pMKÜ KZuÇ' jJ\oMu yJxJj mPuj, È@Ko FUJPj ßTJPjJ mqKÜ˝Jgt ßhUKZ jJÇ @AKxKxr xyxnJkKf yS~JaJ @oJPhr \JfL~ I\tjÇ Fr ßYP~ mz KTZM @r TL yPf kJPr?' KkKxKmPT ßhS~J k´KfvsMKfr mqJkJPr TJu Imvq jfMj FTKa fgq KhP~PZj KmKxKmr xnJkKfÇ fJÅr hJKm, k´KfvsMKfKa KZu Kj”vft! @AKxKxS ßx TJrPeA Kmw~aJ KjP~ jLrmÇ È@orJ @AKxKxr xnJ~ kJKT˜Jj xlPrr k´KfvsMKf KhP~KZ FmÄ fJ xnJr TJptKmmreLPfS CPuäU @PZÇ SA k´KfvsMKf KZu Kj”vftÇ @AKxKx pKh KxKrP\r \jq oqJY IKlKv~Ju jJ-S kJbJ~, fJr krS @orJ jJ pJS~Jr TgJ muPf kJrm jJÇ' muPuj jJ\oMu yJxJjÇ KmKxKmr xnJkKf mPuj, ÈxlPr jJ ßVPu @orJ y~PfJ IPjT KTZMPfA kJKT˜JPjr xogtj kJm jJÇ nKmwqPf @AKxKxPf ßTJPjJ KmwP~ @oJPhr pKh TJrS xogtPjr k´P~J\j y~, fUj kJKT˜JPjr frl ßgPT fJ kJm KT jJ, \JKj jJÇ'

mJÄuJPhv hu xlPr jJ ßVPu @xjú KmKkFPu kJKT˜JPjr ßUPuJ~JzPhr ßUuPf jJ ßhS~Jr FTaJ ÉoKT Fr oPiqA KhP~ ßrPUPZ kJKT˜JjÇ fPm xnJ~ CkK˙f KmKxKmr IqJcyT TKoKar xhxq S KmKkFPur k´iJj @l\JuMr ryoJj KxjyJ FPT mz xoxqJ oPj TrPZj jJÇ KfKj mPuj, È@xPu ßTC-A IkKryJpt j~Ç kJKT˜Jj ßUPuJ~Jz jJ KhPuS @orJ ßUuJ YJKuP~ pJmÇ' fPm KfKj F-S mPuj, ÈFUj \jVe oJjmmºj TrPZ, mJÄuJPhv hu ßpj kJKT˜JPj jJ pJ~Ç KT∂á pUj KmKkFPu kJKT˜JPjr ßUPuJ~JPzrJ @xPm jJ, fUj y~PfJ fJrJA @mJr @oJPhr oª muPmÇ' KkKxKm k´iJPjr ãM… k´KfKâ~J: FKhPT KâTAjPlJ \JKjP~PZ, KmKxKmr Kx≠JP∂ ãM… k´KfKâ~J \JKjP~PZ KkKxKmr k´iJj \JTJ @vrJlÇ KfKj mPuPZj, k´˜JKmf xlr ßgPT @rS FTmJr KkZM yaJ~ KmKxKmr xPñ KÆkãL~ xŒTt kMjKmtPmYjJ TrPm KkKxKmÇ pJrJ TgJ KhP~ TgJ rJPU jJ, kJKT˜Jj fJPhr \jq KjP\Phr ˝Jgt Kmx\tj ßhPm jJÇ yfJv kJKT˜Jj ãM…S kJKT˜Jj ‰fKrA KZuÇ @xjú KxKrP\r xlu @P~J\j KjP~ ßfJzP\Jz TrKZu KkKxKmÇ Foj xo~ m\skJPfr oPfJ Fu UmraJ-mJÄuJPhv @mJrS ˙KVf TPrPZ FA xlrÇ KmjJ ßoPW m\skJf ImvqA j~Ç fPm KkKxKmr mÜmq ÊPj oPj yPò, @vïJr ßoW gJTPuS KmKxKmr @võJPx xÄK㬠FA xlPrr mqJkJPr @vJmJhLA KZu kJKT˜JjÇ KmPvw TPr, KmKxKm S mJÄuJPhv xrTJPrr Cókh˙ TotTftJPhr FTKa ßpRg hu ßhvKar KjrJk•Jmqm˙J UKfP~ ßhUJr kr KkKxKm oPj TPrKZu, xlraJ yPmÇ ˝JnJKmTnJPmA kJKT˜Jj ãM…Ç Fr k´KfKâ~J~ kJKT˜JPjr ßUPuJ~JzPhr KmKkFPu IÄv KjPf KkKxKm mJiJ ßhPm jJ-KmmíKfPf KkKxKm FA hJKm TPrPZÇ pKhS ßhvKar k´nJmvJuL ‰hKjT cj FTKa xN©PT C≠íf TPr \JKjP~PZ,

KkKxKm kJKT˜JKj ßUPuJ~JzPhr YJk KhPò, fJÅrJ KjP\rJA ßpj xPr pJj KmKkFu ßgPTÇ KmmíKfPf ÊÀPfA KjP\Phr yfJvJr TgJ mPuPZ KkKxKmÇ hJKm TPrPZ, KjrJk•Jr TJre ßhKUP~ xlr mJKfu TPr KbT TPrKj mJÄuJPhv, ÈFA Kx≠JP∂r ßkZPj @xu TJre KyPxPm kJKT˜JPjr KjrJk•J-kKrK˙Kfr TgJ muJaJ KbT y~KjÇ xŒ´Kf TrJKY S rJS~JuKkK¥Pf IPjT KâPTa-xÄKväÓ @P~J\j KZu, ßpèPuJPf IPjT @∂\tJKfT ßUPuJ~JzS IÄv KjP~PZÇ ßTJPjJ KjrJk•J\Kjf xoxqJ ZJzJA xlunJPm ßxxm yP~PZÇ Fr ßgPTA ßmJ^J pJ~, kJKT˜JPj ßpPTJPjJ @∂\tJKfT hPur xlPrr \jq IjMTNu kKrPmv KmrJ\ TrPZÇ' PãJPnr TJre mqJUqJ TPrPZ KkKxKm, ÈxmPYP~ mz TgJ, KmKxKm FmÄ mJÄuJPhv xrTJPrr FTKa hu ßpRgnJPm kJKT˜JPjr KjrJk•Jmqm˙J UKfP~ ßhUPf FPx kNet x∂áKÓ KjP~A KlPr KVP~KZuÇ kJKT˜JPjr mftoJj kKrK˙Kf KjP~ o∂mq TrJr @PV KmKxKmr xnJkKfr CKYf yPm @PV SA hPur k´KfPmhj kPz ßhUJÇ' KmKkFPu ßUPuJ~JzPhr IÄv ßjS~Jr mqJkJPr mJiJ ßhS~J yPm jJ mPuA KmmíKfPf \JjJPjJ yP~PZÇ VfmJr @hJuPfr KjPhtPv xlr ˙KVf yS~Jr krS KkKxKm KmKkFPu kJKT˜JKj ßUPuJ~JzPhr IÄv KjPf KhP~KZu CPuäU TPr muJ yP~PZ, ÈKkKxKm k´KfvsMKf KhPu ßxaJ rãJ TrPf \JPjÇ Imvq FmJr ßUPuJ~JzPhr ZJzJr @PV fJPhr mq˜fJ ßhUJ yPmÇ pKhS ßUPuJ~JzPhr ZJzJ jJ-ZJzJr xPñ mJÄuJPhPvr FA xlr jJ TrJr ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ' KmKkFu ßgPT kJKT˜JKj ßUPuJ~JPzrJ nJPuJA @~ TPrjÇ F TJrPe ßUPuJ~JPzrJ FA aMjtJPoP≤ ßUuPf @VsyLÇ KT∂á cj KuPUPZ, KkKxKm YJAPZ ßUPuJ~JPzrJ KjP\rJA KmKkFu ßgPT xPr @xJr ßWJweJ KhTÇ

ACPrJPkr rJ\J ßoKx

1 \JjM~JKr - KllJ mqJuj Kc'Ir Km\~Lr jJo

\JjJ pJPm 7 \JjM~JKrÇ fJr @PVA ßoKxr oMTáPa ßpJV yu @PrTKa kJuTÇ aJjJ YfágtmJPrr oPfJ ACPrJPkr ßxrJ láamuJr KjmtJKYf yPuj mJPxtPuJjJr @P\t≤JAj \JhMTrÇ fPm CP~lJ j~, ßoKxPT ACPrJPxrJr ˝LTíKf KhP~PZ CÀè~Jj ‰hKjT ÈFu kJAxÇ' kMrÛJrKar jJo ÈKTÄ Im ACPrJKk~Jj láamuÇ' ACPrJPkr vLwt˙JjL~ ‰hKjT, xJoK~TL S xÄmJh xÄ˙Jr 250 \j xJÄmJKhPTr ßnJPa ACPrJPkr ßxrJ ßUPuJ~JzPT 27 mZr iPr FA kMrÛJr KhP~ @xPZ Fu kJAxÇ aJjJ YfágtmJPrr oPfJ ACPrJPkr rJ\J KjmtJKYf yP~ lrJKx ßV´a K\PjKhj K\hJPjr ßrTct ZMÅP~ ßluPuj ßoKxÇ K\hJjS FA kMrÛJr K\PfPZj YJrmJr (1998, 2001, 2002 S 2003)Ç FmJr ßoKxr oNu k´KfƪôL KZPuj fJr mJxtJ xfLgt @Pª´x AKjP~˜JÇ ßvw kpt∂ 93 ßnJa ßkP~ KÆfL~

yP~PZj AKjP~˜JÇ ßoKx ßkP~PZj xPmtJó 108 ßnJaÇ Km˛~TrnJPm oJ© j~ ßnJa ßkP~ fífL~ yP~PZj Kr~Ju oJKhsPhr kfátKV\ xMkJrˆJr KâKÁ~JPjJ ßrJjJPflJÇ Kr~Ju mx ßyJPx oKrjPyJPT j~ ßnJPa yJKrP~ ßxrJ ßTJPYr kMrÛJr K\PfPZj ߸j \JfL~ hPur ßTJY KnPxP∂ ßcu mÛÇ fífL~ yP~PZj xJPmT mJxtJ mx ßkk è~JrKcSuJÇ FKhPT È߸Jat 360' jJPor FTKa âLzJ YqJPju S SP~mxJAPar KjmtJYPjS 2012 xJPur ßxrJ âLzJKmh KjmtJKYf yP~PZj ßoKxÇ láamPur rJ\kMP©r TJPZ ßyPr ßVPZj K¸´P≤r IKmxÄmJKhf rJ\J CxJAj ßmJfiÇ vfTrJ 56 nJV ßnJa ßkP~PZj ßoKxÇ IjqKhPT ßmJfi ßkP~PZj 26 nJV ßnJaÇ ßxrJ hv âLzJKmPhr fJKuTJ~ @r ßTJj láamuJr ßjAÇ xÅJfJr KTÄmhK∂ oJAPTu ßlukx wÔ yP~PZjÇ


KmPjJhj 31

SURMA m 4 - 10 January 2013

nJrfL~ YuKóP© KmsaKj! AhJjLÄ nJrPfr ZKmPf k´J~A yKuCKc fJrTJPhr ßhUJ KoPuÇ FojKT yKuCPcr yJatgsm fJrJTJrJS IÄv KjP~ gJPTjÇ ßxA iJrJmJKyTfJ~ FmJr nJrPfr FTKa ZKmPf TJ\ TrPf pJPòj KmvõUqJf \jKk´~ T£Kv·L KmsaKj K¸~JxtÇ nJrPfr fJKou KlPuìr xø Fj ßk√Jr ßk´JcJTvj yJCP\r KjotJfJ xhJjªj uMqxJo fJr jfMj ZKmPf TJKˆÄ TPrPZj KmsaKjPTÇ fPm KmsaKj K¸~Jxt FA ZKmPf IKnj~ TrPmj jJÇ KyKª S AÄPrK\ nJwJ~ KjKotfmq FA ZKmr KmPvw FTKa VJj VJAPmj KmsaKj K¸~Jxt FmÄ VJjKaPf KmsaKj KjP\A kJrlot TrPmj mPu \JjJj xhJjªjÇ KfKj @rS \JjJj, FrAoPiq KmsaKjr oqJPj\JPrr xPñ k´JgKoT ßujPhPjr TJ\S ßvw yP~ ßVPZÇ ZKmKar jJo FUjS KbT y~Kj, fPm Fr ÊKaÄ YuPZÇ UMm vLWsA KmsaKjr kJrlPot¿S iJre TrJ yPmÇ fJrkr ßmv @P~J\j TPrA KnKcS lMPa\ k´TJv TrJ yPmÇ FTAxPñ fUj ZKmKar jJoS k´TJv TrJ yPmÇ xhJjªj @rS \JjJj, FA YuKóP©r k´YJreJr ˝JPgtA KmsaKjPT nJrPf @jJrS KY∂J-nJmjJ YuPZÇ F KjP~ fJr xJPg KmsaKjr TgJS yP~PZ, fPm lJAjJu KTZM y~KjÇ

mZPrr k´go KhPjS ÊKaÄP~ \~J FTJKiT ZKm KjP~ mq˜ xo~ kJr TrPZj jKªf IKnPj©L \~J @yxJjÇ xTJu ßgPT rJf ImKh ÊKaÄ TPrA YuPZjÇ TftPmqr TJPZ hJ~m≠fJr TJrPe jfMj mZPrr k´go KhPjS KfKj ZMKa KjPf kJPrjKjÇ fJA @\ xTJu ßgPT fJPT ÊKaÄ ¸Pa ßhUJ pJPmÇ F k´xPñ \~J @yxJj \JjJj, mZPrr k´go Khj ßgPTA ÈkNetQhWqt ßk´o TJKyjL' ZKmr YfMgt uPar ÊKaÄ ÊÀ yPòÇ IPjT @PV KfKj KxKcCu KhP~ ßrPUPZjÇ ßx TJrPe FT k´TJr mJiq yP~A fJPT ÊKaÄP~ ßpPf yPmÇ ÈkNetQhWqt ßk´o TJKyjL' ZKmPf @\ dJTJr KmKnjú ßuJPTvPj \~Jr xPñ KY©jJ~T vJKTm UJjS IKnj~ TrPmjÇ Fr @PV kNmJAu, FlKcKx

ojLwJr ßmJPiJh~

FmÄ oJuP~Kv~JPf ZKmr ßmKvr nJV ÊKaÄ xŒjú yP~PZÇ ZKmKa kKrYJujJ TrPZj xJKlCK¨j xJKlÇ F k´xPñ KfKj mPuj, ÈZKmr 90 nJV ÊKaÄ ßvw yP~PZÇ @vJ TrKZ, hM-FT oJPxr oPiqA mJKT IÄPvr ÊKaÄ xŒjú TrPf kJrmÇ' FKhPT 21 KcPx’r ßhvmqJkL oMKÜ ßkP~PZ \~J @yxJj IKnjLf ÈPYJrJmJKu'Ç ZKmKa kKrYJujJ TPrPZj ßrhS~Jj rKjÇ FPf \~Jr KmkrLPf IKnj~ TPrPZj nJrPfr \jKk´~ IKnPjfJ AªsjLu ßxjè¬Ç ZKmKa FrAoPiq hvtTPhr oJP^ xJzJ ßlPuPZÇ KmPvw TPr \~J @yxJPjr IKnj~ xm oyPu k´vÄKxf yP~PZÇ ÈkNetQhWqt ßk´o TJKyjL' ZKmr kJvJkJKv \~J

@yxJj ÈkJrPu ßbTJ' ZKmrS Kj~Kof ÊKaÄ TrPZjÇ F ZKmPf KfKj ßjKfmJYT YKrP© IKnj~ TPrPZjÇ ÊiM fJA j~, hMKa VJjS ßVP~PZjÇ VJjèPuJr KvPrJjJo È\ñPur cJT' S ÈkJrPu ßbTJ'Ç FKhPT \~J @yxJj È\JfL~ YuKó© kMrÛJr-2011' @xPr ßxrJ IKnPj©Lr ßUfJm I\tj TrPf pJPòjÇ ÈPVKruJ' ZKmPf Ijmhq IKnjP~r \jq fJPT F kMrÛJr ßh~J yPòÇ \JjM~JKrr oJ^JoJK^Pf IjMÔJKjTnJPm kMrÛJrk´J¬Phr jJo ßWJweJ TrJ yPmÇ \~J @yxJj Khj Khj YuKóP©r KhPTA ^MÅPT kzPZjÇ mftoJPj FTJKiT ZKmr k´˜Jm rP~PZ mPu KfKj \JjJjÇ

YJAPuS ÈUJj' yPf kJrPZj jJ TJKrjJ kJPfRKh kKrmJPr VíymiN TJKrjJ TJkMr KmP~r krA kJxPkJPat jJPor ßvPw ÈUJj' khKm pMÜ TPrPZjÇ fPm mJ˜Pm ßTCA fJPT TJKrjJ TJkMr UJj mPu cJTPZj jJÇ xÄmJh oJiqoèPuJS Kmw~KaPT FKzP~ YuPZjÇ KT∂á ÈKyPrJAj'UqJf F IKnPj©L YJj xmJA fJPT TJKrjJ TJkMr UJj mPu xP’Jij TÀTÇ xŒ´Kf KocPcr ßh~J FT xJãJ“TJPr TJKrjJ FojaJA \JKjP~PZjÇ \JjJ ßVPZ, KmP~r kr TJKrjJ iotJ∂Krf jJ yPuS; KjP\r APò ßgPTA jJPor ßvPw ÈUJj' khKm\MPz KhP~PZjÇ fJA KfKj xÄmJhTotLxy xmJAPT fJr kMPrJ jJo mqmyJPrr IjMPrJi \JKjP~PZjÇ F k´xPñ TJKrjJ mPuj, ÈUJj' khKmKa @Ko nLwe kZª TKrÇ ßx TJrPe @Ko TJKrjJ TJkMr UJj jJPoA xmJr TJPZ kKrKYf yPf YJAÇ' xN©Ka @PrJ \JKjP~PZ, mKuCPcr IPjT IKnPj©LA KmP~r kr

Kgo xÄP~ jfMj k´\Pjìr xPñ ÀjJ uJ~uJ

KTZMKhj @PV FKv~Jj KaKnr Kgo xÄP~ T£ KhP~KZPuj k´UqJf T£Kv·L ÀjJ uJ~uJÇ FmJr khtJ SbJr IPkãJ~ gJTJ FxF KaKnr Kgo xÄP~ T£ KhPuj FA VJK~TJÇ Èxo~PT xJPg iPr/xTPur WPr WPr/˝Pkúr xMmet xLoJjJ~, KTZM TgJ KTZM VJj/xÄmJh IKmrJo khtJ~ k´J†u k´fq~/@orJ @KZ xm xo~ xJrJ Kmvõo~'gFoj TgJ~ VJjKa KuPUPZj @yPoh ACxMl xJPmr, xMr S xÄVLf TPrPZj Aoj xJyJÇ 30 KcPx’r xºqJ~ VJjKar ßrTKctÄ yP~PZÇ FKhj VJjKaPf T£ ßhj ÀjJ uJ~uJÇ fJÅr kJvJkJKv FPf @PrJ T£ ßhj F k´\Pjìr Kv·L KTPvJr, oMKyj, jSrLj, Ku\J, ßTJjJu S K^KuTÇ hM-FT KhPjr oPiq oJyJhL, jSoL, ßoPyhL (PxrJT£), k´JK∂, AorJjxy (ãMPh VJjrJ\) @PrJ TP~T\j Kv·L VJjKaPf T£ ßhPmj mPu \JKjP~PZj Aoj xJyJÇ VJjKa k´xPñ Aoj mPuj, ÈFTaM KrhKoT iJÅPY VJjKa ‰fKr TPrKZÇ ÀjJ uJ~uJr TP£r xPñ F k´\Pjìr Kv·LPhr TP£r xojõ~aJS yP~PZ nJPuJÇ ÊjPu Ijq rTo FTaJ @jª kJS~J pJPmÇ' CPuäUq, 19 \JjM~JKr @Kot ߈Kc~JPo FT IjMÔJPjr oJiqPo FxF KaKnr @jMÔJKjT pJ©J ÊÀ yPmÇ SA IjMÔJPj @jMÔJKjTnJPm Kgo xÄKaS mJ\JPjJ yPmÇ

KjP\r jJo kKrmftj TPrjKjÇ ßp jJPo fJrTJ UqJKf ßkP~PZj, ßx jJoKaA @ÅTPz iPr ßrPUPZjÇ fPm F ßãP© xJPmT KmvõxMªrL S mKuCc IKnPj©L Gvõpt rJA mój mqKfâo híÓJ∂ ˙Jkj TPrPZjÇ KfKj KmP~r kr pgJrLKf jJPor ßvPw Èmój' khKm ßpJV TPrPZjÇ F k´xPñ xoJPuJYTrJ muPZj, ÈGvõpt rJA móPjr ßhUJPjJ kPgA yJÅaPuj TJKrjJÇ fJA jJPor ßkZPj ˝JoLr khKm ßpJV TrPf rLKfoPfJ xmJAPT IjMPrJi TrPZjÇ' CPuäUq, xJAl-TJKrjJ 16 IPÖJmr \oTJPuJ @P~J\Pjr oiq KhP~ KmP~mºPj @m≠ yP~PZjÇ KmP~r kr TJKrjJ xJAPlr xPñ kJPfRKhr rJ\k´JxJPhA mxmJx TrPZjÇ mftoJPj TJKrjJ TJkMr UJj k´TJv ^J'r ÈxfqJVsy' ZKmr ÊKaÄ KjP~ mq˜ xo~ kJr TrPZjÇ F ZKmPf fJPT FTKa èÀfôkNet YKrP© ßhUJ pJPmÇ

IxM˙fJ ßgPT KvãJVsye TPrPZj ßjkJKu mÄPvJØNf mKuCc IKnPj©L ojLwJ ‰TrJuJÇ KfKj IxM˙ yS~Jr @PV KjP\r vrLPrr k´Kf ßoJPaS pfúvLu KZPuj jJÇ fPm FUj ÀKaj ßoPjA US~J-hJS~Jxy pJmfL~ TJ\ TrPZjÇ xŒ´Kf xJoJK\T ßpJVJPpJPVr Ijqfo oJiqo aMAaJPrr FT mJftJ~ KfKj FojaJA \JKjP~PZjÇ Vf TP~T Khj iPr ojLwJ ‰TrJuJ aMAaJPr fJr IjMxJrLPhr ˝J˙q xPYfj yS~Jr krJovt KhPòjÇ FojKT, KfKj xmJAPT TqJ¿Jr k´KfTJPr xPYfj yS~Jr @øJj \JKjP~PZjÇ F k´xPñ ojLwJ FT aMAaJr mJftJ KuPUPZj, È@Ko TqJ¿JPrr xPñ pM≠ TPr jfMj \Lmj ßkP~KZÇ fJA FUj vrLPrr k´Kf vfnJV j\r rJUKZÇ' xN©Ka @PrJ \JKjP~PZ, ojLwJ xJPmT ˝JoL xosJa hJyJPur xPñ KmPòPhr kr oJjKxTnJPm ßnPX kPzKZPujÇ fUj ßgPT KfKj IKj~Kπf \LmjpJkj ÊÀ TPrjÇ lPu UMm Wj Wj IxM˙ yP~ kzKZPujÇ KT∂á KfKj IxM˙fJPT ßoJPaS ßT~Jr TPrjKjÇ ÊiM fJA j~, KfKj KYKT“xPTr krJovt Vsye TrPfS Kmu’ TPrPZjÇ CPuäUq, Vf 28 jPn’r ojLwJ ybq“ IxM˙ yP~ kPzjÇ IùJj Im˙J~ fJPT oM’JAP~r \JxuT yJxkJfJPu nKft TrJ y~Ç ßxUJPj ˝J˙qkrLãJ~ fJr Kc’JvP~ TqJ¿Jr irJ kPzÇ Frkr 10 KcPx’r @PoKrTJ~ fJr IP˘JkYJr TrJ y~Ç ojLwJ ‰TrJuJ 1991 xJPu ÈxShJVr' ZKmr oJiqPo mKuCPc kJ rJPUjÇ xmtPvw KfKj ÈnNf KraJjtx' ZKmPf IKnjL~ TPrPZjÇ

rJKv~J~ ßxrJ oqJPcJjJ

@PoKrTJ ZJKkP~ rJKv~J~S xmtJKiT IqJumJo KmKâf VJK~TJr ßUfJm TMKzP~PZj kkTMAj oqJPcJjJÇ fJr ÈFoKcFjF' IqJumJoKa ßxUJjTJr akYJPat vLPwt rP~PZÇ F I\tjPT TqJKr~JPrr \jq ßxRnJVq KyPxPmA iPr KjP~PZj oqJPcJjJÇ 2012 xJPur 23 oJPYt oqJPcJjJr 12fo ˆMKcS IqJumJo ÈFoKcFjF' k´TJKvf y~Ç KcPx’Prr ÊÀPfA rJKv~Jj IqJumJo YJPatr vLPwt Fr jJo CPb @PxÇ pJ FUPjJ ImqJyf rP~PZÇ Vf FT mZPr ßhvKaPf xmPYP~ ßmKvxÄUqT ÈFoKcFjF'r TKk KmKâ yP~PZÇ Vf @VPˆ rJKv~J~ ÈFoKcFjF' aMqr TrJr kr ßgPTA oqJPcJjJ mqJkT @PuJKYf S xoJPuJKYf yjÇ IQminJPm xoTJoLPhr kPã k´YJreJ YJuJPjJr IKnPpJPV fJr KmÀP≠ 10 KoKu~j cuJPrr oJouJS bMPT ßh~J yP~KZuÇ kPr Imvq @hJuf oJouJKa UJKr\ TPr KhP~PZjÇ FZJzJ rJKv~Jr jJrLmJhL kJï-rT mqJ¥ kMKv rJ~Par xhxqPhr kã KjP~ TgJ muJ~ UmPrr KvPrJjJo yP~KZPuj 54 mZr m~xL F kkVJK~TJÇ FrkrA fJPT KjP~ rJKv~Jj KoKc~J~ mqJkT @PuJYjJ-xoJPuJYjJ ÊÀ y~Ç ßxA xMmJPhA ßxUJjTJr xñLfPk´oLrJ fJr IqJumJoKa uMPa KjP~PZÇ


32 ˝J˙q

4 - 10 January 2013 m SURMA

kJKj kJj TÀj UJKu ßkPa TgJ~ @PZ, ÈUJKu ßkPa \u, @r nrJ ßkPa luÇ' UJKu ßkPa kJKj kJj TrJr InqJx @oJPhr IPjT ßrJVmJuJA ßgPT oMÜ rJPUÇ FUj ßfJ vLfTJu YuPZÇ vLfTJPu IPjPTr ßka \ôJuJPkJzJ KTÄmJ ßTJÔTJKbPjqr xoxqJ ßhUJ pJ~Ç xTJPu WMo ßgPT CPbA kJKj kJj TÀj, ßhUPmj vLfTJuaJ vrLPrr \jq nJPuJ TJaPmÇ FoKjPfA k´KfKhj xTJPu WMo ßgPT CPb UJKu ßkPa kJKj kJj TrJ vrLPrr \jq UMm CkTJrLÇ rJPfr WMo ßvPw CPb UJKu ßkPa kJKj kJj TÀjÇ pfaMTM kJrPmj ffaMTMA kJj TÀjÇ oJgJmqgJ, ÂhpPπr xoxqJ, @gstJAKax, oíVLPrJV, ˙NufJ, msÄTJAKax, yJÅkJKj, KTcKj xoxqJ, VqJˆsJAKax, cJ~Kr~J, kJAux, cJ~JPmKax, ßTJÔm≠fJ, ßYJPUr ßrJV, jJT S VuJr ßrJVxy EfMxsJm\Kjf xoxqJèPuJPfS kJKj kJj TrJr InqJx UMmA CkTJrLÇ KmPvõr KmKnjú IûPu UJKu ßkPa kJKj kJj TrJ FTKa \jKk´~ ˝J˙qTr k≠KfÇ nJrPf k´JYLj ßpJVèÀ mJ EKwrJ fJPhr xJijJ~ UJKu ßkPa kJKj kJj TrJPT FTKa èÀfôkNet IjMwñ KyPxPm ˙Jj KhP~ FPxPZjÇ \JkJPjS KYKT“xJ k≠Kf KyPxPm UJKu ßkPa kJKj kJj TrJ mÉu k´YKufÇ fPm FA kJKj kJj FTaM Kj~o ßoPj TrPu

vrLPrr \jq @rS nJPuJ yPmÇ k´KfKhj xTJPu hJÅf msJv TrJr @PV YJr VäJx kJKj kJj TÀjÇ hJÅf msJPvr kr 45 KoKja kpt∂ KTZMA UJPmj jJÇ Fr kr ˝JnJKmT UJS~JhJS~J TÀjÇ mí≠ IgmJ hMmtu, pJrJ xTJPu YJr VäJx kJKj kJj TrPf Ixogt, fJrJ iLPr iLPr kJKj kJPjr kKroJeaJ mJKzP~ KjPf kJPrjÇ Kj~Kof kJKj kJj TrPu IPjT CPuäUPpJVq ßrJPVr KmkrLPf ˝K˜ kJPmjÇ CórÜYJPkr ßãP© Kj~Kof 30 Khj, VqJKˆsPTr ßãP© 10 Khj, cJ~JPmKaPx 30 Khj, ßTJÔTJKbPjq 10 Khj FnJPm kJKj kJj TrJ @kjJPT CkTJr ßhPm KjKÁfnJPmAÇ FZJzJ @gstJAKax ßrJPV @âJ∂rJ k´go

x¬JPy Kfj Khj FmÄ KÆfL~ x¬Jy ßgPT k´KfKhj kJKj kJj TrPf gJTMjÇ FnJPm kJKj kJj TrJ~ ßTJPjJ kJvõtk´KfKâ~JS ßjAÇ kJKj kJj TrJPT k´JfqKyT \LmjpJkPjr IÄv TPr Kjj, @PVr ßgPT KjP\r vrLrPT uJVPm IPjT lMrlMPrÇ YLjJrJ UJmJPrr xPñ KT∂á bJ§J kJKjr mhPu Vro YJ kJj TPrÇ UJS~Jr krkrA bJ§J kJKj ‰fuJÜ UJhqPT TKbj TPr ßfJPu, kKrkJTKâ~JPTS TPr ßfJPu iLrÇ UJS~Jr kr fJA xMqk mJ yJuTJ Vro kJKj kJjA IPkãJTíf KjrJkhÇ fJA xM˙ gJTPf Kj~KofnJPm UJKu ßkPa kJKj kJj TrJr YYtJaJ YJKuP~ ßpPf gJTMj, luJlu KjP\A IjMnm TrPf kJrPmjÇ

CPÆV hNr TrJr CkJ~ IqJÄ\JAKa mJ CPÆV FTKa oPjJPrJVÇ F ßgPT kMPrJkMKr oMKÜ KT x÷m? jJÇ TJre CPÆV ˝JnJKmT \LmPjrA IÄvÇ fPm KYKT“xJr oNu CP¨vq, CPÆPVr fLmsfJ ˝JnJKmT ˜Pr KlKrP~ @jJ, fLms CPÆPVr ãKf ßrJi TrJ FmÄ IKf CPÆV \JVJKj~J kKrK˙Kf xJoJu ßh~Jr vKÜ I\tj TrJÇ fLms CPÆV vJxj TrJr KrPoJa TP≤sJuKa KjP\r yJPf kJS~Jr \jq CPÆV xŒPTt \JjPf yPm, CPÆV Kj~πPer k´Kvãe KjPf yPmÇ PrJVLPT ßp Kmw~èPuJ \JjPf yPm fJ yPuJ : ‰hKyTnJPm KjP\PT KruJé TrJr ßTRvuèPuJ r¬ TrPf yPmÇ ßpUJPj ßp Im˙J~ gJTMj jJ ßTj CkxVtèPuJ vJxj TrPf yPu ‰hKyT KruJPévPjr ßTRvuèPuJ k´P~JV TrPf yPmÇ PjKfmJYT KY∂JèPuJ hNr TrJr InqJx TrPf yPmÇ AKfmJYT KY∂J TrPu CPÆPVr ßpPTJPjJ irPjr \KaufJ IP·A fJKzP~ ßh~J pJ~Ç xoxqJ xoJiJPjr ßTRvuèPuJ \JjPf yPmÇ FKaPT mPu k´mPuo xuKnÄ ßogc mJ xoxqJ xoJiJPjr k≠KfÇ F ßTRvuèPuJ \JjJ gJTPu @®KmvõJx mJzPm FmÄ KjP\PT hí| k´fqP~r xJPg k´TJPvr ãofJ ßmPz pJPmÇ FPfA hNr yPm CPÆVÇ

hÅJPf ßkJTJ ÃJ∂ iJreJ hNr ßyJT ßhPvr xm irPjr KYKT“xJmqm˙J pUj k´KfPpJKVfJoNuT @iMKjT yPò fUj FT ßv´eLr oJjMw FUjS KmvõJx TrPZ hÅJPfr VPftr ßkZPj hOvqoJj ßkJTJ hJ~LÇ @r Tf Khj oJjMw FA ÃJ∂ KmvõJx KjP~ gJTPm, @r TfKhjAmJ FTPv´eLr IxJiM mqmxJ~L ßTRvPur oJiqPo hÅJf ßgPT ßkJTJ ßmr TPr ßhUJPm ßT \JPjÇ KcK\aJu mJÄuJPhPv ÈhÅJPf ßkJTJ uJVJ' yJxqTr iJreJÇ fPm hÅJPf Vft mJ ßc≤Ju TqJKr\ ‰fKrr \jq mqJTPaKr~J ßVJ©L~ \LmJeM xrJxKr hJ~L, pJ TUPjJA UJKu ßYJPU ßhUJ x÷m j~Ç IKfãáhs FTPTJwL FA \LmJeMPT KmPvw k´Kâ~J~ IeMmLãe pPπr xJyJPpq ßhUPf y~Ç ßc≤Ju TqJKr\ ‰fKrr ßkZPj FTTnJPm TJCPT hJ~L TrJ pJPm jJÇ FTJKiT pMKÜxñf S ‰mùJKjTnJPm k´oJKef TJre, hÅJPfr ã~ xOKÓ TPrÇ k´JgKoT kptJP~ uJuJr KmPvw CkJhJj hÅJPfr kOPÔ IÅJbJr oPfJ uJPV, xKbTnJPm hÅJf kKrÏJPrr InJPm hs∆f Fr oPiq FTJKiT ßVJ©L~ IxÄUq mqJTPaKr~J mJxJ mÅJiPf ÊÀ TPrÇ @oJPhr VOyLf UJhqTeJ Fr xPñ KoPv 24 WµJr oPiq ßc≤Ju käqJT jJoT khJPgtr ‰fKr TrPf kJPrÇ ãKfTJrT FA khJgt xKbTnJPm S Kj~Kof hÅJf msJv S lîPxr oJiqPo hNr y~, KT∂á fJ jJ yPu KoKÓ \JfL~ UJhq ßpoj∏ YTPua, ßTT-KmÛáa, @AxKâo, ßTJoukJjL~, KoKÓ k´níKfPT TJP\ uJKVP~ KmPvw irPjr FKxc ‰fKr TPrÇ FA FKxc vrLPrr xmPYP~ vÜ khJgt KhP~ ‰fKr hÅJPfr @mrePT ã~ TrPf ÊÀ TPr, pJPT @orJ ßc≤Ju TqJKr\ mKuÇ TJre ßpPyfá ¸Ó fJA Fr k´KfPrJi mqm˙JS ˝òÇ ßc≤Ju xJ\tPjr krJovtoPfJ KjP\r hÅJPfr Im˙Jj, Vbj S UJhqJnqJPxr Ckr KnK• TPr oMU kKrÏJPrr Kj~o ß\Pj ßfJ xKbTnJPm kJuj TrPf yPmÇ - cJ. ßoJ. @xJláPöJyJ rJ\

YMuTJKjr ryxqPnh YMuTJKjr ryxq @KmÏJr TPrPZj KmùJjLrJÇ YMuTJKjr IjMnNKf xíKÓr \jq hJ~L ˚J~MPTJw mJ KjCrj vjJÜ TPrPZj fJrJÇ F @KmÏJPrr lPu YMuTJKjKjPrJi SwMi ‰fKrPf pMVJ∂TJrL Cjú~j WaPm mPu @vJmJh ˝J˙qKmùJjLPhrÇ @PV iJreJ TrJ yPfJ, mqgJr IjMnNKf FmÄ YMuTJKjr \jq FTA KjCrj TJ\ TPrÇ jfMj VPmweJ~ \j ykKT¿ KmvõKmhqJuP~r KmùJjLrJ ßhPUj, Fo@rK\Kk@rF3 jJPo FT irPjr ˚J~MPTJw mJ KjCrj KmPvwnJPm YMuTJKjr IjMnNKf xíKÓ TPrÇ F ˚J~MPTJw mqgJr IjMnNKf ‰fKr TPr jJÇ PjYJr KjCPrJxJP~¿ \JjtJPu k´TJKvf VPmweJ KjmPº fJrJ mPuj, FT hvPTr ßmKv xo~ iPr VPmweJ ßvPw F KjCrj vjJÜ TrJ x÷m yP~PZÇ \j ykKT¿ KmvõKmhqJuP~r KjCPrJxJP~K≤ˆ Kvj \Ä hÄ FTKa AÅhMPrr K\jVf ‰mKvÓq kKrmftj TPr krLãJ-KjrLãJ ßvPw SA KjCrj vjJÜ TPrjÇ VPmwTPhr @vJ, F KjCrj @KmÏJPrr lPu YMuTJKjPrJiT SwMi ‰fKrPf IxJoJjq IVsVKf yPmÇ

xJiJre UJmJPr TqJ¿Jr ^MÅKT IoNuT KjfqKhPjr IPjT xJiJre UJmJPrr xPñ TqJ¿JPrr ^MÅKT míK≠r ßpJVxN© KjP~ xŒ´Kf KTZM VPmweJ~ CPÆV k´TJv TrJ yP~PZÇ pMÜrJPÓsr KmùJjLrJ muPZj, F irPjr @vïJr ßTJPjJ mJ˜mKnK•T kKrxÄUqJj ßjAÇ k´KfKhPjr IPjT xJiJre UJmJr TqJ¿JPrr ^MÅKT mJzJ~ mPu KmKnjú xo~ mPuPZj VPmwTrJÇ F KmwP~ yJntJct ÛMu Im kJmKuT ßyuPgr c. ß\JjJgj ßvJP~jPlø mPuj, È@orJ F irPjr k´KfPmhj KjP~ TJ\ TPr ßhPUKZ FxPmrPTJPjJ kKrxÄUqJjVf fJ“kpt ßjAÇ' @PoKrTJj \JjtJu Im KTîKjTqJu KjCKasvPj FT ßuUJ~ ß\JjJgj S fJr xy-VPmwT \j @ASKjKcx mPuj, KmKnjú UJmJPrr xPñ TqJ¿JPrr ßpJVxN© KjP~ ßp @vïJr TgJ muJ yP~PZ fJPhr VPmweJ~ fJ k´oJKef y~KjÇ xJŒ´KfT xoP~ KTZM kJjL~, To YKmtpMÜ xJuJh, ßaJˆ S YJ kJPj TqJ¿JPrr ^MÅKT mJPz mPu \JKjP~KZPuj VPmwTrJÇ Fr @PV KmKnjú xoP~ uJu @ÅvpMÜ oJÄx, yacV, ßcJjJa S vNTPrr oJÄPx TqJ¿JPrr ^MÅKTr TgJ muJ yP~KZuÇ ß\JjJgj S @ASKjKcx Fxm UJmJPrr TP~TKar CkJhJj KjP~ fJPhr VPmweJ YJuJjÇ

kMÀw ßpnJPm x“ y~

ÂhPrJV ToJ~ froM\

kMÀw yrPoJj mJ ßaPˆJParj kMÀwPT @rS xJoJK\T S x“ TPr ßfJPuÇ jfMj FT VPmweJ~ F hJKm TrJ yP~PZÇ yrPoJjKaPT @PV kMÀPwr @âoeJ®T @YrPer IjMwñ oPj TrJ yPfJÇ S~JKvÄaPjr ßmJj ACKjnJKxtKar VPmwTrJ muPZj, CóoJ©Jr ßaPˆJParj kMÀPwr @®optJhJr IjMnNKf S nJmoNKft mJzJ~ FmÄ F hMKa fJPT ^MÅKT ßjS~Jr oMPUJoMKU TPr ßh~Ç SP~j ߈a ACKjnJKxtKar @PrT hu KmùJjL FTA KmwP~ VPmweJ ßvPw \JjJj, CóoJ©Jr ßaPˆJParj kMÀwPT AKfmJYT, Kj~Kπf YJuYuPj S jJrLPhr xPñ ßmKv ßmJ^JkzJr xãofJ ß\JVJ~Ç PmJj ACKjnJKxtKar VPmwTrJ 91 kMÀPwr Skr \Krk YJuJjÇ FPhr 46 \jPT ßaPˆJParj ß\u S mJKT 45 \jPT ßaPˆJParjxhív k´KfKâ~JyLj ß\u ßhS~J y~Ç krKhj fJPhr xmJAPT kígTnJPm FTKa TPr ÈZÑJ' YJuPf ßhS~J y~Ç muJ y~, ßp pfmJr ZÑJ ßluPm, fJPT ff aJTJ ßhS~J yPmÇ IÄvVsyeTJrLPhr aJTJ ßhS~Jr xo~ VPmwTrJ uãq TPrj, pJPhr ßaPˆJParj ß\u ßhS~J yP~KZu, fJrJA ZÑJ ßluJr KyxJm ßmKv xffJr xPñ \JKjP~PZÇ

VsLÚTJPur ˝· xoP~r \jq Ifq∂ \jKk´~ lu froM\Ç èPe oJPj froM\ xmJr Kk´~Ç vLPf mL\ mkj TrJ yPu VsLPÚ lu kJPT FmÄ UJmJr CkPpJVL y~Ç UJS~Jr CkPpJVL kJTJ froMP\r ßnfr uJu aTaPT y~ FmÄ KmKYèPuJ y~ VJ| TJPuJÇ froM\ @oJPhr vrLPr kJKj xrmrJy TPrÇ TJK∂r kr froMP\r vJÅx mJ vrmf ßUPu 5-6 KoKjPar oPiqA TJK∂ hNr yP~ pJ~Ç fPm TokPã FT mJ hMA VäJx vrmf ßUPf yPmÇ kJTJ froM\ pJr ßnfr uJu aTaPT fJr rPxr xJPg I· K\rJr èÅPzJ KoKvP~ fJr xJPg I· KYKj KhP~ ßUPu ÂhPrJV S KkkJxJ~ ßmv CkTJrLÇ IkMKÓ ßrJPi TJÅYJ froMP\r vJÅx TMKY TMKY TPr ßTPa ßrJPh ÊKTP~ KjP~ èÅPzJ TPr KjPf yPmÇ Frkr FT TJk Vro hMPir xJPg hMA YJoY froMP\r èÅPzJ KoKvP~ xTJu S KmPTPu ßUPu IkMKÓ hNr y~Ç k´mu aJAlP~c \ôPr kJTJ froM\ mJ froMP\r rx UJS~JPu \ôr ßjPo @PxÇ k´xsJm TPo ßVPu mJ \ôJuJPkJzJ yPu kJÅY-Z~ VsJo kJTJ froMP\r TJPuJ KmKY ßrJPh ÊKTP~ èÅPzJ TPr FT VäJx bJ§J kJKjPf èPu FTaM KYKj KoKvP~ hMA-KfjmJr ßUPu k´xsJm ßmPz pJPm FmÄ k´xsJPmr \ôJuPkJzJ mº yPmÇ froMP\r mL\ xÄrãe TrJ pJ~Ç @mJr froM\ UJS~Jr xo~ KmKY KYKmP~ ßUPuS CkTJr y~Ç VPmweJr ßhv pMÜrJPÓsr ßlJKrcJ~ VPmwPTrJ ßhPUPZj, froM\ Kj~Kof ßUPu yJPatr xMrãJ y~Ç rÜjJuLPf rÜk´mJy ˝JnJKmT gJPTÇ vrLr\MPz rÜ xûJuj nJPuJ y~Ç ÂhPrJVLrJ Kj~Kof froM\ ßUPu ÂhPrJV ysJx kJ~Ç CórÜYJk TPo pJ~Ç ßTJÔTJKbjq xoxqJr xoJiJj y~Ç MiJ míK≠ kJ~Ç vrLr bJ§J gJPTÇ y\ovKÜ mJPzÇ xMKjhsJ y~Ç pJrJ ßoJaJPxJaJ fJPhr S\j TPoÇ ßrJPh WMPr xJjPˆsJT yPu mJ \ôr FPu froMP\r vrmf ßUPu hs∆f TJ\ ßh~Ç


AxuJo iot 33

SURMA m 4 - 10 January 2013

hJKz FToMKÓ u’J yS~J S~JK\m: AoJPor ©∆Ka oMTfJhLr \jq ãKfTr

F x¬JPyr

jJoJPpr xo~xNYL

oMyJÿJh \JuJuM¨Lj TJuJÀTL

IJu IJTxJ oxK\h

04 \JjM~JrL, ÊâmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-39 KoKja 12-10 KoKja 02-20 KoKja 04-10 KoKja 05-37 KoKja

05 \JjM~JrL, vKjmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-39 KoKja 12-10 KoKja 02-21 KoKja 04-12 KoKja 05-38 KoKja

06 \JjM~JrL, rKmmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-39 12-10 02-22 04-13 05-39

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

07 \JjM~JrL, ßxJomJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-39 12-11 02-23 04-14 05-40

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

08 \JjM~JrL, oñumJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-39 12-11 02-25 04-15 05-41

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

09 \JjM~JrL, mMimJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-38 12-12 02-26 04-17 05-42

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

10 \JjM~JrL, mOy¸KfmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-38 12-12 02-27 04-18 05-43

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

AxuJoL vrL~Pfr IjqJjq IJKhÓ IJoPur oPfJ hJKz rJUJ ÊiM jJPor xMjúJf j~ mrÄ AyJ oMIJÑJhJy xMjúJfÇ oMIJÑJhJy xMjúJf S~JK\Pmr oPfJ èÀfôkNet yS~J~ G IJouPT (hJKz rJUJ) S~JK\m KyPxPmS metjJ TrJ y~Ç xPmtJkKr hJKzr IJouPT C\NmL xMjúJf mPuS xÄKväÓ KTfJPm Fr metjJ rP~PZÇ (Km˜JKrf ßhUJr \jq AoJo pJTJKr~J ZJPyPmr KuUJ KTfJm ÈhJzKy TJ C\Nm' ßhUJ ßpPf kJPr)Ç ßTJPjJ mJKuV oMxuoJj KfKj yPf kJPrj AoJo, oMIJpKpj mJ FT\j oMTfJhL; KpKj AoJPor xJPg \JoJIJPf jJoJp IJhJ~ TPrjÇ vrL~fxÿf Cpr ZJzJ mqKÜVf AòJ mJ hMmtufJ~A ßyJT FTKa oMIJÑJhJy xMjúJf Fr Ckr IJou jJ TrJ TmLrJ èjJyÇ F KyPxPm oMIJÑJhJy xMjúJf fqJV TrJ oJPj S~JK\m fqJV TrJÇ kJATJrL oMxuoJPjr InJm ßjA, pJrJ kJP†VJjJ jJoJp jJ kzPuS fJrJmLy jJoJp ZJPzj jJÇ K\Pùx TrPu \mJm IJPx ßp, xJrJ mZr pJA TKr jJ ßTPjJ, ßrJpJr oJxaJ FnJPm ßyuJ~ TJaJPjJ CKYf j~Ç TgJ nJPuJ, fmMS muPf yPm FaJ nJrL IjqJ~Ç TJre kJP†VJjJ jJoJp jJ kzPu oMxuoJjL rãJ TrJ pJ~ jJ, fJA kJP†VJjJ jJoJp lrPp IJAj FmÄ fJrJmLy jJoJp oMIJÑJhJy xMjúJfÇ AxuJoL vrL~Pfr IJAPj IJKhÓ Kmw~èPuJ yPò lrp, S~JK\m S oMIJÑJhJy xMjúJf, (oMxfJyJm-jlu yPuJ IjMPoJKhf mJ GKòT IJou)Ç FToMKÓ hJKzKmyLj AoJPor ßkZPj jJoJp IJhJ~ TrJ oJT„Py fJyrLoL IJPuJYjJ FPuA ßTJPjJ ßTJPjJ YJuJT AoJo mPuj ßp, pJr hJKz ßjA mJ pJr hJKz FToMKÓ u’J yPuJ jJ fJr mqJkJPr TL ÉTáo? FPhr ßmuJ~ ÊiM F TgJA muJ pJ~ ßp, hJKz FToMKÓ u’J yS~Jr IJPVA ßp ßTPa ßZPa ßh~ ÊiM fJrJA IKnpMÜÇ xMfrJÄ ßp hJKz ZJPa jJ mJ FToMKÓ yS~Jr kNPmt TJPa jJ fÅJPT IKnPpJPVr IJSfJ~ IJjJ pJ~ jJÇ IJoJPhr xoJP\r Kj~Kof AoJo pJrJ hJKzr ßãP© IKnpMÜ, fÅJPhr oPfJ fJrJmLyr AoJoS rP~PZj pJrJ xoJj IKnpMÜÇ TJre FT oJPxr AoJoKf ßfoj mqJkJr j~ oPj TPr IPjPTA xoJj náu IJou TPr gJPTj FmÄ UJKfr rãJr \jq oxK\h TfítkãS ßfoj èÀfô ßhj jJ mJ oJxIJuJ KmwP~ \JjJ ßjA mJ xoxqJ ßjA oPj TPr YJKuP~A pJPòj oxK\Phr ßUhofÇ IJKo F oJxIJuJKa \JjJr kr fJrJmLyr IPjT AoJPor ßkZPj jJoJp kzJ ßgPT Kmrf rP~KZÇ IPjPTr TJPZ muPuS yT k´YJr mJ yT k´KfÔJr \jq oJxIJuJ IjMpJ~L èÀfô k´hJj TPrj jJÇ KT∂á xfqPT TUPjJ ßnuKT KhP~ ßdPT rJUJ pJ~ jJ mJ AyJ ßdPT rJUJr oPfJ Kmw~ j~, k´TJv yPmA mJrÄmJrÇ FT\j oJjMwPT pUj AoJo KyPxPm KjP~JV k´hJj TrJ yPm, fUj Fr kNPmt pJ KTZM ßhUJ CKYf fjìPiq FToMKÓ hJKzr Ckr IJou IJPZ KT jJ fJS ßhUJ \ÀrLÇ fJA oxK\h TftOkPãr CKYf yPm ßpPjJ vrL~Pfr xMKjKhtÓ S IKfm èÀfôkNet Kmw~PT IJuäJyr nP~ k´KfKÔf TrJr \jq IJk´Je ßYÓJ TrJÇ FT\j xJiJre oMxuäL mJ oMTfJhL ßp TJrPeA ßyJT KfKj pKh hJKz rJPUj jJ mJ FToMKÓr Ckr IJou TPrj jJ, ßxaJ yPm fÅJr Kj\˝ ßhJw mJ ßVJjJyÇ FPf Ijq oMxuäL mJ oMTfJhLr jJoJPpr ãKf yS~Jr Kmw~ j~Ç fPm AoJPor hJKz vrL~Pfr ÉTáo IjMpJ~L jJ yPu FA AoJPor ßkZPj jJoJp kzJ oJT„Py fJyrLoLÇ oJxIJuJ IjMpJ~L jJoJp oJT„Py fJyrLoL yPu F jJoJp ßhJyJrJP~ kzJ S~JK\mÇ IgtJ“ oJT„Py fJyrLoLr xJPg IJhJ~Tíf jJoJp ßhJwoMÜ j~Ç fJA IJorJ IJvJ TrPmJ VJKlu mJ IKf YJuJT AoJoPT xÄPvJiPjr \jq oxK\h Tfítkã UJKfr ßhUJPmj jJÇ xMfrJÄ FA TKbj oJxIJuJKa yTk∫L oMxuoJPjr TJPZ k´YJr TrJ FTKa xS~JPmr TJ\ oPj TKrÇ fJA pKh ß\Pj ÊPj oxK\h TftOkã FaJPT kJv ßTPa YPuj fJyPu Fr \jq fÅJrJ IJuäJy&r TJPZ hJK~ gJTPmj, IJr pKh fÅJPhr \JjJ gJPT jJ, fJyPu AyJr k´YJr TrJ BoJjhJrVPer èÀhJK~fô rP~PZÇ hJKz FToMKÓ rJUJr lPfJ~J S oJxIJuJ (1) xN©: 313 lfJS~J 1/32 (oJxIJuJ jÄ 156) ÍhJKz oM§JPjJ yJrJo, hJKz KjP\ TJKa~J mJ IPjqr ÆJrJ TJaJA~J FToMKÓ yAPf To mJ ßZJa TrJS yJrJoÇ IjqJjq TmLrJ èjJyxoNy yAPf

CyJ IJPrJ KjTíÓ èjJy, ßTjjJ CyJr ÆJrJ k´TJvqnJPm IJuäJy&r ÆLjPT (ÆLPjr) IkoJj S (AyJr) optJhJ ãáeú TrJ y~ FmÄ k´TJvqnJPm IJuäJy S fÅJr rJxNu (ZJuäJuäJÉ IJuJAKy S~J xJuäJo) FÅr KmPrJiLfJ TrJ y~Ç IfFm, hJKz oM§JPjS~JuJ FmÄ TJKa~J mJ TJaJA~J FToMKÓ yAPf ßZJa (ZÅJKa~J ßh~J) TrPjS~JuJ mqKÜ vrL~Pfr hOKÓPf lJKxTÇ Foj lJKxT mqKÜPT AoJo mJjJPjJ mJ fJyJr ßkZPj jJoJp kzJ oJT„Py fJyrLoL mJ jJ\JApÇ pKh ßTJj oxK\Ph Foj mqKÜPT AoJo KjpMÜ TrJ y~, fJA mKu~J \JoJ'IJPf jJoJp kzJ fqJV TrJ pJAPm jJ, mrÄ G xo~ (AoJo) KjpMÜTJrL TKoKar Ckr xo˜ ßVJjJy mftJAPm FmÄ krTJPur vJK˜r ßpJVq fJrJA yAPmÇ (2) xN©: IJyxJjMu lJfJS~J 3/262 (oJxIJuJ jÄ 157) ÍhJKz oM§JPjS~JuJ mJ TJKa~J FT oMKÓ yAPf ßZJa TrPjS~JuJ mqKÜ pKh fJSmJyS TPr, fmMS pf Khj kpt∂ hJKz FToMKÓ kKroJe u’J jJ yAPm ffKhj kpt∂ fJyJPT AoJo KjpMÜ TrJ oJT„Py fJyrLoL mJ jJ\JAp"Ç (3) xN©: xMjúJf S jlu jJoJPpr \ÀrL oJxJBu (kOÔJ 8-19) Tíf- IJuäJoJ oM\JKyh CK¨j ßYRiMrL hMmJVL ÍhJKz FToMKÓ kKroJe rJUJr KjPhtv IJKx~JPZÇ FToMKÓ yAPf To rJUJ oJT„Py fJyrLoLÇ xMfrJÄ FToMKÓ yAPf To hJKz rJKU~J AoJoKf TKrPu xTPur jJoJp oJT„Py fJyrLoL yA~J pJAPm, pJyJ kMjrJ~ kzJ S~JK\mÇ ...." (fJyfJmL) (4) xN©: AxuJPo hJKzr èÀfô (kOÔJ 41) TífvJAUMu yJhLx IJuäJoJ oMyJÿJh pJTJKr~qJ rJKyoJÉuäJyÇ yJhLPZr IJPuJPT hJKz S KmKmi oJxJBu, Tíf- oJSuJjJ yJKlp oMyJÿJh \MjJAhÇ oJxIJuJ: hJKz oM§j mJ ZJÅaJATJrL lJKxT, KmiJ~ fJyJr AoJoKf oJT„Py fJyrLoLÇ lJKxPTr AoJoKf ßp oJT„Py fJyrLKo, fJyJ KlTJy vJP˘r xmt\j KmKif oJxIJuJÇ xMfrJÄ fJyJPT AoJo KjpMÜ TrJ jJ\JAp S yJrJoÇ pKh FoKjfr mqKÜ ß\Jr kNmtT AoJo y~, KTÄmJ oxK\h TKoKa TfítT KjpMÜ y~, FmÄ fJyJPT xrJPjJ x÷m jJ y~, fPm Ijq oxK\Ph CkpMÜ AoJPor xºJj TKrPmÇ kJS~J jJ ßVPu IVfqJ lJKxT AoJPor ßkZPj jJoJp IJhJ~ TKrPm, ffJKk jJoJPpr \JoJIJf ZJKzPm jJÇ FA ßãP© èjJPyr hJ~ hJK~fô oxK\h TftOkPãr CkrA mKftPmÇ" nJrfmPwtr xMKmUqJf lTLy yprf oJSuJjJ rvLh IJyoh VJñMyL rJKyoJÉuäJy ßuPUj ßp, ÍlJKxT AoJPor ßkZPj IVfqJ jJoJp IJhJ~ TKrPu fJyJ kMj” IJhJ~ TrJ C•o" (lJfJS~JP~ vJoL, lJfJS~JP~ rvLKh~J, lJfJS~JP~ hJÀu CuNo S IJyxJjMu lJfJS~J) oJxIJuJ: CkPrJÜ oJxIJuJ yAPf AyJS ¸Ó ßp, TárIJj vrLPlr ßp yJKlp hJKz TJPaj mJ ZÅJPaj, KfKjS lJKxTÇ xMfrJÄ fJyJPT ropJPjr fJrJmLy&r AoJo KjP~JV TrJS \JAp j~Ç fJyJr ßkZPj fJrJmLy&r jJoJpS oJT„Py fJyrLoLÇ fJZJzJ ßp yJKlp fJrJmLy&r AoJoKfr \jq ÊiM ropJj oJPx hJKz rJPUj, FmÄ kPr TJKa~J ßjj, fJyJPTS AoJo mJjJPjJ yJrJo S KjKw≠Ç oJxIJuJ: ßp mqKÜ hJKz oM§j mJ Tftj yAPf fJSmJy TPrj, fPm FToMKÓ kNet yS~J kpt∂ fJyJr AoJoKf oJT„Py fJyrLoL yAPmÇ oJxIJuJ: hJÀu CuNo ßhSmª oJhrJxJr k´iJj oMlfL yprf oJSuJjJ IJpLpMr ryoJj ZJPymPT k´vú TrJ y~ ßp, FT mqKÜ x÷sJ∂ kKrmJPrr IKnù IJKuo, KT∂á KfKj hJKz I· rJPUjÇ fJyJr AoJoKf \JAp yAPm KT jJ? FmÄ hJKz TL kKroJe rJUJ YJA? C•Pr KfKj mPuj- ÍhJKz oM§j mJ FToMKÓr TPo Tftj TrJ yJrJoÇ xMfrJÄ AoJo ZJPym pKh FA yJrJo TJ\ TPrj IgtJ“ hJKz FToMKÓr TPo ZÅJPaj mJ oM§j TPrj, fPm fJyJPT lJKxT xJmq˜ TrJ yAuÇ FmÄ lJKxPTr AoJoKf oJT„Py fJyrLoL" lPfJS~JP~ hJÀu CuNo, 1o U§ (5) xN©: hJKz ßTj rJKUm? kOÔJ 28-30 TífoMlfL oMyJÿJh ACxMl, hM'Ka k´vú S lJfJS~J KjÕ KuKUf oJxIJuJ~ IJKuoVe FmÄ AxuJoL IJAj KmPvwùVe TL mPuj? k´vú: 1. hJKz ZÅJaJ yJKlPpr ßkZPj jJoJp kzJr ÉTáo KT? YJA lrp jJoJp yCT IgmJ fJrJmLy&r jJoJp yCTÇ KTZM xÄUqT ßuJPTr iJreJ ßp, hJKz rJUJr ßfoj FTaJ KmPvwfô ßjAÇ pKh ßTJj KmPvwfô yAf fJyJ yAPu ßxRKh IJrPmr ßuJTPhr ßZJa ßZJa hJKz ßTj? KovrS FTKa

oMxKuo ßhv ßxUJPjS vfTrJ kÅYJjúæA \j ßuJT hJKz TJPa ßTj? lJfJS~J: 1. K\ùJKxf k´go oJx&IJuJ~ hJKz rJUJ S~JK\mÇ hJKz ZÅJKa~J ßluJ IgmJ FToMKÓ yAPf To TrJ KjKw≠ FmÄ yJrJoÇ xMfrJÄ hJKz ZÅJaJ yJKlp Kj”xPªPy lJKxT (KmYMqfTJrL) lJK\r (ßVJjJyVJr)Ç pfãe kpt∂ KfKj FA TJ\ yAPf Kmrf jJ yAPmj FmÄ fJSmJy jJ TKrPmj, ffãe kpt∂ FA yJrJo TJP\r IkrJPi IkrJiL xJmq˜ yAPmjÇ oJT„Py fJyrLoLr Ckr TJ\ (IJou) TrJ TJptf yJrJoÇ ßp mqKÜ hJKz FToMKÓ yAPf To rJPUj, fJyJr ßkZPj jJoJp kzJ oJT„Py fJyrLoLÇ hJKz FToMKÓ kKroJe rJUJr oJxIJuJ~ YJKr oJpyJPmr AoJoVeA FTofÇ KlTJy vJP˘r k´Kx≠ KTfJm vJoL, IJuoVLKr FmÄ KlTJy vJP˘r IjqJjq KTfJmxoNPy FA oJx&IJuJ CPuäU IJPZÇ (hJKz rJUJr Knfr xMjúJf FA ßp, KjP\r hJKz oMKÓr Knfr Kj~J oMKÓr mJKyPrr IÄv TJKa~J ßluJ) k´vú: 2. ßTJj ßTJj oxK\Ph TKoKar kã yAPf Foj hJKz ZÅJaJ yJKlpPT fJrJmLy&r jJoJp kzJPjJr \jq IjMoKf ßhS~J y~Ç ßxA oxK\h TKoKar mqm˙JkTPhr Ckr ßTJj ÉTáo mfJtAPm KT jJ? KmÊ≠ C•r hJPj mJKif TKrPmjÇ lJfJS~J: 2. hJKz ZJÅaJ yJKlpPT fJrJmLy&r jJoJPpr AoJo KyPxPm rJUJr TJrPe mqm˙JkTVeS G yJrJo TJP\ xonJPm IÄvLhJr yAPmÇ (6) xN©: frLTáu AxuJo U§: 2 (kOÔJ 13) Tíf- oJSuJjJ KjxJr C¨Lj IJyoh rJKyoJÉuäJy, ZJrZLjJ IjMPòh- AoJo xŒTtL~ oJxIJuJ lJKxT mqKÜ IJKuo yAPuS fJyJr AoJoKf TrJ oJT„yÇ TJre AoJo yAPu fÅJyJr fJ'Kpo TrJ IJmvqTÇ IgY KTfJm oPf lJKxT fJ'Kpo Fr (xÿJPjr) ßpJVq jPyÇ FofJm˙J~ fÅJyJPT AoJo mJjJAPu oJT„y (fJyrLKo) yAPmÇ (VJA~Jfáu IJSfôJr) IJmM hJCh vrLPl IJPZ- Íyprf jmL TrLo ZJuäJuäJÉ IJuJAKy S~J xJuäJo lroJA~JPZj, oMTfJKhVe IJkK• TrJ xP•ôS pKh ßhJwL mqKÜ AoJoKf TPr, fPm fÅJyJr jJoJp IJuäJy fJIJuJ TmMu TKrPmj jJ"Ç FT oMKÓr To hJKz rJUJ jJ\JApÇ F\jq hJKz oM§j mJ TftjTJrL lJKxTÇ IJr lJKxT mqKÜr \jq AoJoKf TrJ oJT„Py fJyKroLÇ fJA F„k mqKÜPT AoJo mJjJPjJ CKYf j~Ç IJyxJjMu lJfJS~J: kOÔJ 260, lJfJS~JP~ rJyLKo~J: 3/15 Cpr mvf” lJKxPTr ßkZPj jJoJp kzJr ÉTáo jJoJp lrp KyPxPm IJhJ~ TrJr ßpoj èÀfô rP~PZ, KbT ÈxMjúJPf oMIJÑJhJy' KyPxPm \JoJIJPfr xJPg jJoJp IJhJ~ TrJrS èÀfô IPjTÇ KT∂á ßpUJPj jJoJPpr AoJoKf FT\j lJKxT AoJPor ÆJrJ yPm, ßxUJPj xJoK~T xoP~ I˙J~L oMT&fJKhr \jq \JoJIJPfr xJPg jJoJp IJhJ~ TrJrS Kj~o IJPZÇ ßpoj(1) (\JoJIJf rãJPgt) lJKxT IgmJ KmhIJKf ßuJPTr ßkZPj jJoJp kzPu \JoJIJPfr lpLuf kJS~J pJPmÇ (xN©: hMrÀu oMUfJr) (2) KjÁ~ FTJ jJoJp kzJr ßYP~ lJKxT S Kmh&IJKf AoJPor ßkZPj (\JoJIJf rãJPgt) jJoJp kzJ C•oÇ KT∂á ÆLjhJr, krPypVJr AoJPor ßkZPj jJoJp kzPu pfaáTá lpLuf kJS~J pJPm, lJKxT IgmJ Kmh&IJKf AoJPor ßkZPj jJoJp kzPu ffaáTá lpLuf kJS~J pJPm jJÇ' F ZJzJ lJfJS~JP~ vJoL, lJfJS~JP~ IJuoVLKr S lJf&Éu TJhLPr oJT„Pyr IiqJP~ CPuäU IJPZ ßp, jJoJp oJT„Py fJyKroL yPu AyJ ßhJyJrJP~ kzJ S~JK\mÇ IJr \JoJf rãJPgt lJKxPTr ßkZPj jJoJp kzJ \JApÇ IfFm ÆLjhJr, krPypVJr AoJo gJTJ xP•ôS FmÄ vr&B ßTJPjJ Cpr jJ gJTPu lJKxT AoJPor ßkZPj jJoJp kzPu AyJ ßhJyJrJP~ kzJ S~JK\mÇ k´P~J\Pj ßhUJ ßpPf kJPr(1) \JS~JKyÀu KlTJy- 2/417Ç (2) AohJhMu lJfJS~J- 4/223Ç (3) lJfJS~JP~ hJÀu CuNo ßhSmª- 240, 262, 289Ç (4) IJpLpMu lJfJS~J- 1/201Ç (5) KTlJ~Jfáu oMlfL9/155Ç (6) lJfJS~JP~ IJoLKj~J- 1/90Ç (7) hMrÀu oMUfJr- 2/155Ç (8) lJf&Éu TJhLr 2/270Ç (9) Kor&TJf- vrPy Kov&TJf 8/304Ç S~JoJ IJuJAjJ- AuäJu mJuJ-V ßuUT: xJPmT xMkJr, TJuJÀTJ uKfKl~J AxuJKo~J hJKUu oJhrJxJ- ZJfT, xMjJoVj&\


34 IJ∂\tJKfT

4 - 10 January 2013 m SURMA

KlxTqJu KTîl : Pvw oMyNPft xoP^JfJ

2 \JjM~JKr - pMÜrJPÓs @KgtT xÄTa mPu kKrKYf ÈKlxTqJu KTîl' FzJPf ßcPoJTsqJa S KrkJmKuTJjPhr oPiq ßvw oMyNPft xoP^JfJ yP~PZÇ Km•vJuLPhr Tr mJKzP~ S oiqKm•Phr Tr ˙J~LnJPm To ßrPU FTKa Kmu Vf oñumJr rJPf KxPjPa kJx yP~PZÇ fPm KxPjarPhr Kx≠J∂ k´KfKjKi kKrwPh YqJPuP†r oMPU kzPf kJPr mPu oPj TrJ yPòÇ pMÜrJPÓs jfMj @Aj jJ yPu jfMj mZPr Tr míK≠ FmÄ xrTJKr mq~ ysJx ˝~ÄKâ~nJPm TJptTr yP~ pJPmÇ FKaA KlxTqJu KTîl mPu kKrKYfÇ KmPväwPTrJ muPZj, FA xÄTa FzJPjJ x÷m jJ yPu ßhvKaPf IgtQjKfT oªJ xíKÓ yPm; pJr k´nJm kzPm xJrJ KmPvõÇ jfMj mZPrr k´go Khj xrTJKr ZMKar Khj

mPu KlxTqJu KTîPlr k´nJm xJrJ KmPvõ ßToj yPf kJPr-fJr iJreJ kJS~J pJPò jJÇ fJA oJKTtj TÄPVsxS FA xÄTa FzJPf jfMj FTKa @Aj TrPf KTZMaJ xo~ ßkuÇ FA xoP~r oPiq @Aj TPr fJ ßkZPjr fJKrPU IjMPoJhj ßhUJPuS @AKj ßTJPjJ \KaufJ xíKÓ yPm jJÇ oñumJr ˙JjL~ xo~ KmPTPu k´KfKjKi kKrwPhr IKiPmvj ÊÀ yPmÇ KlxTqJu KTîl FzJPf oJKTtj TÄPVsPxr CóTã KxPjPa jK\rKmyLj IKiPmvPj ˙JjL~ xo~ rJPf FTKa Kmu IjMPoJhj ßh~Ç ãofJxLj hu ßcPoJPâKaT kJKatr Kj~πPe gJTJ KxPjPa KmPur kPã 89 S KmkPã 8 ßnJa kPzÇ FUj FA Kmu TÄPVsPxr KjoúTã k´KfKjKi kKrwPh kJx yPf yPmÇ KT∂á k´KfKjKi kKrwh

È2013 xJPuA ˝JiLj yPm KlKuK˜j' 2 \JjM~JKr - KlKuK˜Pjr ˝vJxj TftOkPãr k´iJj oJyoMh @æJx mPuPZj, 2013 xJPuA KlKuK˜j ˝JiLj yPmÇ lJfJy'r k´KfÔJmJKwtTLr ÊÀPf FT nJwPe KfKj @rS mPuPZj, Vf oJPx \JKfxÄW xJiJre kKrwPh KlKuK˜Pjr optJhJ mOK≠r kPã ßp ßnJa kPzPZ, fJ KlKuK˜j rJPÓsr kPã xJKatKlPTaÇ KfKj mPuj, @oJPhr TJPZ FUj FTKa \jì xJKatKlPTa rP~PZ FmÄ kNet ˝JiLjfJ uJPnr @V kpt∂ @oJPhr F kgYuJ ImqJyf rJUPf yPmÇ 2013 xJuA yPm KlKuK˜Pjr ˝JiLjfJr mZrÇ Vf oJPx @PoKrTJ S AxrJAPur k´mu @kK• xP•ôS \JKfxÄPWr kptPmãT rJPÓsr optJhJ ßkP~PZ KlKuK˜jÇ \JKfxÄW xJiJre kKrwPh IjMKÔf ßnJaJnáKaPf KmkMu ßnJPar mqmiJPj F optJhJ uJn TPr KlKuK˜jÇ F xÄâJ∂ k´˜JPmr kPã 138Ka FmÄ KmkPã oJ© 9Ka ßnJa kPzÇ FZJzJ 41Ka ßhv ßnJahJPj Kmrf gJPTÇ xJiJre kKrwPhr ßnJaJnáKaPf KlKuK˜Kj \jVe fJPhr mÉ @TJK–ãf FTKa hJKmr ˝LTíKf ßkP~PZÇ Fr oiq KhP~ YuKf 2013 xJPu KlKuK˜j \JKfxÄPW kNet xhxq kPhr hJKm fMuPf kJrPmÇ fPm KlKuK˜Pjr F @vJ TfaJ mJ˜Pm „k ßjPm fJ xo~ mPu ßhPmÇ

KrkJmKuTJj kJKatr Kj~πPe gJTJ~ KmuKa YqJPuP†r oMPU kzPf kJPr mPu @vïJ TrPZj ßTC ßTCÇ fPm @vJmJhLrJ muPZj, KxPjPa hMA hPur oPiq xoP^JfJ yS~J~ k´KfKjKi kKrwPh KmuKa kJx TrPf ßfoj ßTJPjJ xoxqJ~ kzPf yPm jJÇ KxPjPa ßnJPar kr FT KmmíKfPf oJKTtj ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJ mPuj, ÈPcPoJTsqJa mJ KrkJmKuTJj-TJrS YJS~J kNre y~KjÇ FA xoP^JfJ ßhPvr \jqÇ FUj @r ßhKr jJ TPr k´KfKjKi kKrwPhr CKYf KxPjPa kJx yS~J KmuKa kJx TrJÇ' SmJoJr KmÀP≠ KrkJmKuTJjPhr IKnPpJV, KlxTqJu KTîPlr TJrPe Tr míK≠ KjP~ SmJoJ pfaJ CKÆVú, xrTJPrr mq~ ysJPxr Kmw~Ka KjP~ KfKj ffaJA ChJxLjÇ oJKTtj TÄPVsx jfMj @Aj TrPf mqgt yPu KmvõmJ\Jr IK˙r yP~ CbPmÇ oªJ mJzPm pMÜrJPÓsr Inq∂rLe IgtjLKfPfSÇ KmPväwPTrJ muPZj, 2008-09 xJPu ßp @KgtT oªJ ßhUJ ßh~, fJ TJKaP~ CbPfA ßhvKa FUPjJ TJ\ TPr pJPòÇ FUj TÄPVsx KlxTqJu KTîl FzJPf mqgt yPu @mJr ßxA kKrK˙Kfr xíKÓ yPmÇ KxPjPa xÄUqJVKrÔ hPur ßjfJ yqJKr Krc mPuj, ÈKxPjPa IjMPoJhj yS~J oJPjA @oJPhr @PuJYjJ mº yP~ pJS~J j~Ç Kmw~Ka KjP~ @rS TJ\ TrPf yPmÇ KTZM TrPf jJ kJrPu @orJ xKfqTJr IPgtA Yro IgtQjKfT oªJ~ kPz pJmÇ'

2013 kJKT˜JPjr \jq kKrmftPjr mZr : AorJj 2 \JjM~JKr - kJKT˜JPjr \JfL~ KâPTa hPur xJPmT IKijJ~T S ßfyKrT-A AjxJl hPur k´iJj AorJj UJj mPuPZj, 2013 xJu yPm kJKT˜JPjr \jq kKrmftPjr mZrÇ \JKfr CP¨Pv ßh~J FT ÊPnòJ mJftJ~ F TgJ mPuPZj KfKjÇ Umr cPjrÇ \jVPer CP¨Pv KfKj mPuj, ßhPvr kKrmftPjr \jq FmÄ hMjtLKfmJ\, Ix“ S IPpJVq ßuJPTr Tmu ßgPT ßhvPT rãJr \jq KjmtJYPj ßnJa KhjÇ Vf kÅJY mZr ßhvPT KjTíÓ vJxj ßhUPf yP~PZ mPu CPuäU TPr AorJj UJj mPuj, fPm nJVq nJPuJ ßp, \JfL~ KjmtJYj FPTmJPrA TJPZÇ jfáj mZPrr ÊPnòJ \JKjP~ AorJj UJj @rS mPuj, @vJ TKr ßhPvr \jVe TKbj Kx≠J∂ ßjPm FmÄ Vf kÅJY mZr pJrJ ßhPvr \jq ßTJj TJ\ TPrKj fJPhr ßnJPar oJiqPo k´fqJUqJj TrPmÇ KfKj 2012 xJuPT \jVPer \jq hMntJPVqr mZr @UqJ KhP~ mPuj, Vf mZr ßhvmJxL oNuq°LKf, mJ\Jr ix FmÄ hJo mJzJPjJr WajJ ßhPUPZÇ KfKj IKnPpJV TPrj, xrTJrA k´Kf mZr \jVPer TJZ ßgPT kÅJY yJ\Jr KmKu~j ÀKk uMa TPrPZÇ Vf Kfj hvT iPr hMjtLKfmJ\rJ ßhvPT uMakJa TPrPZÇ fJPhr ßgPT oMKÜ ßkPf 2013 xJPu kKrmftj ImiJKrf mPu CPuäU TPrj KfKjÇ

PjRTJ~ TPr k´PmPvr ßYÓJ oJuP~Kv~Jr CkTNPu 450 ßrJKyñJ @aT 1 \JjM~JKr - oJuP~Kv~Jr uqJÄTJSK~ ÆLPk I∂f 450 \j ßrJKyñJ oMxuoJjPT @aT TrJ yP~PZÇ oJuP~Kv~Jr xrTJKr TotTftJrJ \JjJj, Ko~JjoJr ßgPT ßjRkPg SA ÆLPk ßkRÅZJPjJr kr ßxUJjTJr ßfuMT ßmJrJC ‰xTf FuJTJ ßgPT fJÅPhr Vf ßrJmmJr @aT TrJ y~Ç oJuP~Kv~J~ 2012 xJPu ßkRÅZJPjJ ßrJKyñJ vreJgtLPhr oPiq FA huKa xmPYP~ mz mPu iJreJ TrJ yPòÇ SA hPur FT mqKÜ xJÅfPr fLPr ßkRÅZJPjJr ßYÓJ TPr KfKj fKuP~ pJjÇ mJKT xmJAPT mªL TrJ yP~PZÇ huKa xrJxKr Ko~JjoJr ßgPT jJKT mJÄuJPhv yP~ oJuP~Kv~J~ kJKz KhP~PZ, fJ ¸Ó j~Ç

uqJÄTJSK~r kMKuvk´iJj yJKrg TJo @mhMuäJy mPuj, vreJgtLrJ 30 KoaJr u’J FTKa TJPbr ßjRTJ~ TPr uqJÄTJSK~ ÆLPk ßkRÅZJjÇ IPjPT fLPrr TJZJTJKZ FPxA ^JÅKkP~ kPzj FmÄ UJmJr kJKj YJjÇ fJÅrJ 12 Khj iPr xoMPhs KZPujÇ oJuP~Kv~J~ ßkRÅZJPjJr \jq fJÅrJ FT mqKÜPT oJgJKkZM 300 oJKTtj cuJr TPr nJzJ KhP~PZj mPu hJKm TPrjÇ Ko~JjoJPrr kKÁoJûuL~ rJUJAj rJP\q Vf mZr n~Jmy hJñJ ÊÀ yS~Jr kr ßxUJjTJr ßrJKyñJ oMxuoJj xŒ´hJP~r IPjPT kJKuP~ pJ~Ç F ZJzJ Vf TP~T hvPTS mÉ ßrJKyñJ Ko~JjoJr ßZPz ßVPZÇ FPhr IPjPT

k´KfPmvL rJÓs mJÄuJPhPv @vs~ KjP~PZÇ 2012 xJPu hMA hlJ xKyÄxfJ~ ßrJKyñJrJ xoMhskPg mJÄuJPhv yP~ oJuP~Kv~J~ kJKz KhPf ÊÀ TPrÇ IQmi kPg xoMhs kJKz KhPf KVP~ mÉ ßrJKyñJ k´Je yJKrP~PZ mPu iJreJ TrJ y~Ç \JKfxÄPWr vreJgtL-Kmw~T xÄ˙J \JjJ~, oJuP~Kv~J~ mftoJPj k´J~ 25 yJ\Jr ßrJKyñJ rP~PZÇ ßrJKyñJPhr Ko~JjoJPr iotL~ S nJwJVf KmPmYjJ~ xÄUqJuWM mPu KmPmYjJ TrJ y~Ç ßhvKar xrTJr ßrJKyñJPhr mJÄuJPhKv IjMk´PmvTJrL mPu KmPmYjJ TrPuS mJÄuJPhv mrJmrA SA hJKm k´fqJUqJj TPr @xPZÇ

IxM˙ yP~ yJxkJfJPu KyuJKr 31 KcPx’r - oJKTtj krrJÓsoπL KyuJKr KTîjajPT yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ krrJÓs h¬Prr FT\j oMUkJP©r mrJf KhP~ Vf ßxJomJr KmKmKx IjuJAPjr UmPr F TgJ \JjJPjJ y~Ç KyuJKrr oMUkJ© KlKuk rJAjx \JjJj, Vf ßrJmmJr ˝J˙q krLãJr xo~ fJÅr rÜ \oJa mJÅiJr Kmw~Ka irJ kPzÇ F TJrPe fJÅPT KjCA~PTtr ßk´xmJAPaKr~Jj yJxkJfJPu nKft TrJ y~Ç KYKT“xPTrJ fJÅPT 48 WµJ kptPmãe TrPmjÇ YuKf oJPxr oJ^JoJK^ xo~ IxM˙fJr TJrPe xÄùJ yJKrP~ kPz pJj KyuJKrÇ fUj fJÅr oJgJ~ @WJf uJPVÇ SA @WJPfr TJrPe fJÅr rÜ \oJa mJÅiJr \KaufJ xíKÓ yPf kJPr mPu @vïJ TrJ yPòÇ SA xo~ muJ y~, kJT˙uLPf KyuJKrr ßhPy Yro kJKjvNjqfJ ßhUJ ßh~Ç F TJrPe KfKj ßYfjJ yJKrP~ ßlPujÇ KyuJKrr IxM˙fJr TJrPe fUj KuKm~Jr ßmjVJK\Pf oJKTtj CkhNfJmJPx xπJxL yJouJr KmwP~ TÄPV´Pxr KmPhv-xÄâJ∂ TKoKar KjitJKrf ÊjJKj mJKfu TrJ y~Ç IxM˙fJr TJrPe mJKfu TrJ y~ fJÅr oiqk´JYq S C•r @PoKrTJ xlrÇ mJrJT SmJoJr k´go ßo~JPh 2009 xJPu krrJÓsoπL KyPxPm KjP~JV kJj f“TJuLj ßcPoJâqJa KxPjar KyuJKr KTîjajÇ Vf YJr mZPr 112Ka ßhv xlr TPrPZj KfKjÇ SmJoJr KÆfL~ ßo~JPh KxPjar \j ßTKrPT krrJÓsoπL kPh KjP~JV ßhS~J yP~PZÇ KyuJKrr ˙uJKnKwÜ yPmj KfKjÇ

pMÜrJPÓs FmJr gJjJ~ èKu, 3 kMKuv @yf kJæJ èKuPf yJouJTJrL Kjyf 30 KcPx’r - pMÜrJPÓs FmJr gJjJ~ @xJoLr èKuPf 3 kMKuv @yf yP~PZÇ kMKuPvr kJæJ èKuPf Kjyf yP~PZ yJouJTJrLÇ ÊâmJr KluJPcuKl~J vyPrr IhNPr VäˆJr aJCjKvPk F WajJ WPaÇ ˙JjL~ ßaKuKnvjèPuJr UmPr muJ y~, yJouJTJrLr @PVr ßk´KoPTr IKnPpJPVr KnK•Pf fJPT gJjJ~ KjP~ @xJ yP~KZuÇ VäˆJPrr kMKuv k´iJj cKmäC yqJKr @ut \JjJj, yJouJTJrL FKcA ß\JjxPT ÊâmJr ßnJPr fJr @PVr ßk´KoPTr mJKzr xJoPj ßVslfJr TrJ y~Ç gJjJ~ @jJr kr pUj Kj~ooJKlT k´Kâ~J YJuJPjJ yKòu fUj ybJ“ TPrA ßx kMKuPvr FTKa mªMT ßTPz KjP~ èKu ZMÅzPf ÊÀ TPrÇ Fxo~ kMKuPvr èKuPf SA mªMTiJrL Kjyf yjÇ èKuPf @yf FT TotTftJr IP˘JkYJr TrJ y~Ç Ijq hMA TotTftJ KYKT“xJr kr yJxkJfJu fqJV TPrjÇ @yf Kfj kMKuv TotTftJr oPiq hMA\j kMÀw S FT\j jJrLÇ xŒ´Kf pMÜrJPÓs TP~TKa ˙JPj èKumwtPe yfJyPfr WajJ WPaPZÇ FroPiq hMA x¬Jy @PV TJPjTKaTJPar KjCaJCPj FTKa k´JgKoT KmhqJuP~ èKumwtPe 20Ka KvÊxy 27 \j Kjyf y~Ç KjCA~PTt mzKhPjr FTKhj @PV IKVúTJP§r lJÅh ßkPf èKu TPr yfqJ TrJ y~ hMA ß˝òJPxmL IKVúKjmtJke TotLPTÇ

xMKYr ‰fKr xMP~aJr 49 yJ\Jr oJKTtj cuJPr KmKâ 29 KcPx’r - Ko~JjoJPrr VefπLk∫L ßj©L S vJK∂Pf ßjJPmu \~L IÄ xJj xM KYr Kj\ yJPf ‰fKr FTKa kvKo xMP~aJr KjuJPo KmKâ TrJ yP~PZÇ Fr hJo CPbPZ 49 yJ\Jr oJKTtj cuJrÇ mOy¸KfmJr rJPf xM KYr hu FjFuKc F KjuJPor @P~J\j TPrÇ FPf \~L y~ Ko~JjoJrKnK•T FTKa ßrKcS ߈vjÇ uJu, xmM\ S jLu rÄP~r Kn-VuJr SA xMP~aJPrr \jq 6 yJ\Jr oJKTtj cuJr ßgPT KjuJo yÅJTJ ÊÀ y~Ç ßvw kpt∂ 49 yJ\Jr oJKTtj cuJPr ßxKa KmKâ y~Ç ÊâmJr xM KYr WKjÔ xyTotL ßTJ Kj \JKjP~PZj, k´J~ 30 mZr @PV xM KY pUj fJr hMA x∂Jj KjP~ pMÜrJP\q mJx TrPfj fUj KfKj FKa Kj\ yJPf ‰fKr TPrjÇ xM KY fJr \LmPjr mq˜ xoP~ FKa ‰fKr TPrPZj, pUj KfKj FTJiJPr TJ\, kzJPvJjJ S x∂JjPhr ßhUJPvJjJ TrPfjÇ Fr oJiqPo KfKj oJjMwPT FTKa mJftJ KhPf ßYP~PZjÇ fJ yPò∏ ÈIux xo~ TJKaS jJ, kKrv´oL yS', ßpJV TPrj ßTJ KjÇ 1991 xJPu vJK∂Pf ßjJPmu \~L Ko~JjoJPrr Vefπk∫L ßj©L xM KY (67) Vf hMA hvT xJoKrT \J∂Jr IiLPj TJrJVJPr TJKaP~PZjÇ Vf mZr FTKa xJ\JPjJ KjmtJYjPT xJoPj ßrPU oMKÜ kJj KfKjÇ Imvq KfKj SA KjmtJYj m\tjS TPrKZPujÇ kOKgmLr hLWtfo xJoKrT vJxj YuPZ Ko~JjoJPrÇ ßhvKar xJoKrT \J∂J 1962 xJu ßgPT ãofJ~ @PZjÇ Vf mZr KjmtJYj CkuPã \J∂J xrTJr pKhS khfqJV TPrjÇ fmM fJr xogtjkMÓ hu FUjS ãofJ~ @xLjÇ KfKjA ßkZj ßgPT Fr TuTJKb jJPzjÇ


SURMA m 4 - 10 January 2013

ßxA xKyÄxfJ ßrJKyñJPhr FUPjJ fJKzP~ ßmzJ~

30 KcPx’r - xoMPhsr mJuMo~ ‰xTPf \rJ\Let ßjRTJr myr KnKzP~ KjP\Phr hMhtvJr TgJ ßvJjJj Ko~JjoJPrr TP~T\j ßrJKyñJ oMxKuo CÆJ˜MÇ Ko~JjoJPrr kKÁo CkTNPur FTxoP~r vJ∂ vyr KT~JCTlM~M TLnJPm KmnLKwTJo~ yP~ Cbu, TLnJPm fJÅrJ KmfJKzf yPuj-Pxxm TgJ fJÅrJ \JjJjÇ PrJKyñJrJ \JjJj, FT vJ∂ xºqJ~ fJÅPhr Skr yJouJ ÊÀ y~Ç ßmR≠ xŒ´hJP~r ßuJT\j hPu hPu FPx fJÅPhr xmKTZM ßvw TPr ßh~Ç yJouJTJrLPhr CP¨vq KZu, fJÅPhr KT~JCTlM~M ßgPT KmfJKzf TrJÇ ßxKhj ßxUJPj YPu KmK㬠yJouJ, xÄWwt, IKVúxÄPpJV @r KmnLKwTJo~ yfqJpùÇ FTxo~ kMPrJ FuJTJr WrmJKz @èPjr ßuKuyJj KvUJ~ kMPz ßvw yP~ pJ~Ç ßvw kpt∂ fJÅrJ ßTmu kJKuP~ @xJr kgaJA UMÅP\ kJjÇ k´KfKa ßjRTJ~ 70-80 \j TPr k´J~ YJr yJ\Jr oJjMw \Lmj yJPf KjP~ xoMhskPg kJKuP~PZjÇ kJuJPjJr xo~ ÊiM fJÅrJ ßhUPf

ßkP~PZj, \jìuVú ßgPT ßmPz SbJ vyrKar @TJv @\ TJPuJ ßiJÅ~J~ @òjú @r fLPr hJÅKzP~ @PZ ßâJi-Cjì• rJUJAPjrJ, pJrJ xJrJ Khj fJÅPhr ßjRTJ uãq TPr èuKf ßoPrPZÇ Vf Z~ oJPx kKÁo Ko~JjoJPr ßp hMA hlJ xKyÄxfJ yP~KZu, 24 IPÖJmPrr SA WajJ KZu fJrA FTaJ U§KY©Ç fPm rJUJAj ßmR≠rJ ßxKhj xÄUqJuWM oMxKuo ßrJKyñJPhr KmÀP≠ ßp xKyÄxfJ YJKuP~KZu, fJ KZu IPjT ßmKv n~JjTÇ oMxKuo ßrJKyñJrJ SA FuJTJ~ k´\Pjìr kr k´\jì iPr mxmJx TrPuS fJPhr ßhUJ y~ mJÄuJPhv ßgPT @xJ IQmi IKnmJxL KyPxPmÇ fJPhr ßmKvr nJVPTA @\ kpt∂ ßhPvr jJVKrT KyPxPm ˝LTíKf ßhS~J y~KjÇ Ko~JjoJPrr mftoJj xÄÛJrmJhL ßk´KxPc≤ ßgAj ßxAj S KmPrJiLhuL~ ßj©L vJK∂Pf ßjJPmu\~L IÄ xJj xM KY xKyÄx F WajJr KjªJ \JjJjÇ fPm ßTCA ßrJKyñJPhr kPã TgJ mPujKjÇ xrTJKr KyPxPm xKyÄxfJ~

200 \Pjr k´JeyJKj yP~PZ, pJr hMAfífL~JÄvA oMxKuoÇ @mJr VíyyLj yP~PZ FT uJU 15 yJ\Jr, pJr 90 nJVA oMxKuoÇ KT~JCTlM~M vyPrr WajJ fJ“kptkNetÇ TJre, ßxUJPj pJrJ KmfJKzf yP~PZ, fJPhr oPiq xÄUqJuWM TJoJj oMxKuo xŒ´hJP~r ßuJT\jS rP~PZÇ FA TJoJj oMxKuoPhr jJVKrT IKiTJr Ko~JjoJPr ˝LTífÇ fJrJS ßmR≠Phr yJouJr KvTJr yS~J~ @vïJ ßhUJ KhP~PZ, Ko~JjoJPrr YJr vfJÄv oMxKuo xÄUqJuWM xKyÄxfJr KvTJr yPòÇ KT~JCTlM~M ßgPT kJKuP~ @Pxj TJoJj xŒ´hJP~r KTA~ ßgAj (48)Ç KfKj mftoJPj Kxj ßga oS V´JPo CÆJ˜M KyPxPm @PZjÇ KfKj mPuj, È@orJ TUPjJA nJKmKj, @oJPhr SkrS Foj WajJ WaPmÇ @orJ FUj KjP\Phr KjrJkh nJmPf kJKr jJÇ @oJPhr Skr @mJr yJouJ yPm jJ, fJ ßT muPm?' Vf ßo oJPx rJUJAj rJP\q FT\j ßmR≠ jJrL iwtPer KvTJr yS~Jr kr FA xKyÄxfJ ÊÀ y~Ç Kfj ßrJKyñJ pMmT SA jJrLPT iwte TPr mPu IKnPpJV SPbÇ fPm FA xKyÄxfJr TJre @rS VnLPrÇ Ko~JjoJPrr ßmR≠Phr hJKm, oMxKuorJ KmPhKv; fJrJ \Ko hUu S AxuJKo iotKmvõJx ZzJPf ßxUJPj Im˙Jj ßVPzPZÇ oJjmJKiTJr xÄVbPjr oPf, Ko~JjoJPr ßrJKyñJrJ k´TJvq metmJPhr KvTJr yPòÇ PmxrTJKr kK©TJ k´TJv TrJ pJPm: Ko~JjoJr @VJoL 1 FKk´u ßgPT ßhPv ßmxrTJKr ‰hKjT kK©TJ ZJkJPjJr IjMPoJhj ßhPmÇ xrTJr Vf ÊâmJr F TgJ \JKjP~PZÇ KmVf FT hvT iPr ßmxrTJKr kK©TJ k´TJPvr Skr KjPwiJùJ KZuÇ

KvãPTr ßmuMKY˜JPj VJKzPmJoJ yJouJ~ Kjyf 20 kJKT˜JKj fJPumJj IkyNf 21 ßxjJPT yfqJ TPrPZ yJPfS gJTPm 31 KcPx’r - kJKT˜JPjr ßkPvJ~JPr @iJ xJoKrT mJKyjLr 21 xhxqPT IkyrPer kr èKu TPr yfqJ TPrPZ fJPumJjÇ Vf ßrJmmJr ßkPvJ~JPrr yJxJjPUu FuJTJ ßgPT fJÅPhr èKuKm≠ orPhy C≠Jr TrJ y~Ç FTA Khj ßmuMKY˜JPj Kv~J fLgtpJ©LPhr Skr yJouJ~ I∂f 20 \j Kjyf yP~PZjÇ PkPvJ~JPrr kMKuv S ˙JjL~ xrTJKr TotTftJrJ \JjJj, Vf míy¸KfmJr ßkPvJ~Jr vyPrr IhNPr @iJ xJoKrT mJKyjLr KfjKa fuäJKvPYRKTPf yJouJ YJuJj fJPumJPjr xhxqrJÇ F xo~ hMA kPãr xÄWPwt @iJ xJoKrT mJKyjLr hMA xhxq Kjyf yjÇ kPr 23 \jPT Ikyre TPr KjP~ pJ~ fJPumJjÇ kMKuv \JjJ~, fJPumJPjr xhxqrJ KjrJk•J mJKyjLr ßkJvJPT KZPujÇ yJouJ~ fJÅrJ rPTaYJKuf ßV´Pjc S ˝~ÄKâ~ I˘ mqmyJr TPrjÇ xrTJKr TotTftJrJ \JjJj, IkyNf 23 \Pjr oPiq hM\j kJKuP~ @xPf xão yjÇ fJÅPhr FT\jPT @vïJ\jT Im˙J~ yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ Ijq\j xM˙ Im˙J~ mJKz KlPrPZjÇ ˙JjL~ xrTJKr TotTftJ jJPnh @Tmr \JjJj, fJÅrJ èKuKm≠ 21 \Pjr orPhy C≠Jr TPrPZjÇ vjJÜ TrJr kr fJÅPhr orPhy kKrmJPrr TJPZ y˜J∂Prr TJ\ YuPZÇ èu ßvy\Jh jJPor @PrT xrTJKr TotTfJ \JjJj, fJÅrJ Vf vKjmJr KhmJVf rJPf Umr kJj, yJxJjPUu FuJTJ~ @iJ xJoKrT mJKyjLr xhxqPhr èKuKm≠ orPhy kPz @PZÇ xPñ xPñ fJÅrJ WajJ˙Pu pJjÇ KfKj \JjJj, orPhy C≠JPrr xo~ ßhUJ pJ~, Kjyf mqKÜPhr yJf rKv KhP~ mJÅiJÇ yJouJ S IkyrPer WajJr kr hJrJ @hJoPUu FuJTJr fJPumJPjr oMUkJ©

ßoJyJÿh @Kl∑Kh Fr hJ~ ˝LTJr TPrjÇ kJKT˜JKj fJPumJPjr ßjfJ yJTKMouäJy ßoyxMh Vf mMimJr FT KnKcSmJftJ~ I˘KmrKfr \jq @PuJYjJr AòJr TgJ k´TJv TPrjÇ Fr krKhjA SA yJouJ S IkyrPer WajJ WPaÇ IkyrPer kr xrTJPrr kã ßgPT @iJ xJoKrT mJKyjLr xhxqPhr C≠JPr vLwt kptJP~r @KhmJxL ßjfJPhr xyJ~fJ YJS~J y~Ç vKjmJr kMKuPvr TotTftJrJ \JjJj, @KhmJxL ßjfJrJ fJPumJPjr xPñ ßpJVJPpJV TrPZjÇ fJÅrJ IkyNf mqKÜPhr oMKÜr KmwP~ xoP^JfJ TrPf TJ\ ÊÀ TPrPZjÇ KT∂á ßxJomJr fJÅPhr orPhy kJS~J ßVuÇ FKhPT ßmuMKY˜JPjr ßTJP~aJ ßgPT k´J~ 60 KTPuJKoaJr kKÁPo oJxfJñ vyPr Kv~J fLgtpJ©LPhr VJKzmyPr VJKzPmJoJ yJouJ YJuJPjJ y~Ç fLgtpJ©L ÉPxAj @uL \JjJj, fJÅrJ ArJPj pJKòPujÇ ybJ“ TPrA KfKj KmP°JrPer v» ÊjPf kJjÇ xPñ xPñ VJKzPf @èj iPr pJ~Ç KfKj mJx ßgPT ßmKrP~ @xPf xão yjÇ xypJ©LPhr mJÅYJPf FKVP~ ßVPuS k´Y§ fJPkr TJrPe fJÅPhr C≠Jr TrJ x÷m y~KjÇ fJ“ãKeTnJPm F yJouJr hJ~ ßTC ˝LTJr TPrKjÇ ˙JjL~ FTKa yJxkJfJu xNP© \JjJ pJ~, VJKzPmJoJ yJouJ~ 20 \j Kjyf S 24 \j @yf yjÇ @yf IPjPTr Im˙J èÀfr yS~J~ KjyPfr xÄUqJ mJzJr @vïJ TrPZj ˙JjL~ TotTftJrJÇ KjCA~TtKnK•T oJjmJKiTJr xÄ˙J KyCoqJj rJAax S~JPYr (FAY@rcKmäC) fgqoPf, kJKT˜JPj F mZr I∂f 320 \j oMxKuo Kv~JPT yfqJ TrJ yP~PZÇ kJKT˜Jj xrTJr Fxm WajJ~ yJouJTJrLPhr KYK¤f TrPf mqgt yP~PZ mPuS IKnPpJV TPr xÄVbjKaÇ

I˘!

29 KcPx’r - ÛMPu KvÊPhr KjrJk•J KhPf pMÜrJPÓsr TP~TKa IñrJP\q KmhqJuP~r KvãTPhr yJPf I˘ ßhS~Jr TgJ KmPmYjJ TrJ yPòÇ 14 KcPx’r ßhvKar TJPjKaTJa IñrJP\qr FTKa k´JgKoT KmhqJuP~ mªMTiJrLr èKuPf 20 KvÊxy 26 \j Kjyf yS~Jr kr F irPjr kKrT·jJ TrJ yPòÇ @PVú~J˘ Kj~πPe @Aj TrJr kPãr ßuJPTrJ ImJPi nJrL I˘ S Có ãofJxŒjú oqJVJK\j mqmyJr KjKwP≠r kãkJfLÇ fPm k´nJmvJuL I˘ mqmxJ~L k´KfÔJj jqJvjJu rJAPlu IqJPxJKxP~vj (Fj@rF) Knjú TgJ muPZÇ fJPhr nJwq, UqJkJPa S v~fJjPhr mJP\ TJ\ ßgPT ßlrJPjJ x÷m j~Ç fJA TJPjKaTJPar xqJK¥ ÉT FKuPo≤JKr ÛMPu YJuJPjJ yfqJpPùr oPfJ WajJ FzJPf hMmtí•PT k´KfPrJi TrPf yPmÇ F \jq k´KfÔJjKa k´KfKa ÛMPu xv˘ KjrJk•JrãL KjP~JPVr krJovt KhP~PZÇ ACaJyxy TP~TKa rJP\q xrTJKr KmhqJuP~ KvãTPhr I˘ ßhS~Jr khPãk ßjS~J yPòÇ fPm KvãTrJ ßvseLTPã I˘ uMKTP~rJUPmjÇ Fr IÄv KyPxPm ACaJy ÊKaÄ ß¸Jatx TJCK¿u (ACFxFxKx) Vf míy¸KfmJr I˘ k´Kvãe KjPf @VsyL KvãTPhr TJZ ßgPT Kl fMPuPZÇ IñrJP\qr k´J~ 400 KvãPTr IPitPTr ßmKv I˘ mqmyJPr k´Kvãe KjPf TftíkPãr TJPZ @Pmhj TPrPZjÇ

IJ∂\tJKfT 35

FA k´go ßmxrTJKr kK©TJ @xPZ Ko~JjoJPr

dJTJ, 29 KcPx’r - VeoJiqPor ˝JiLjfJ KjKÁf TrPf ßmxrTJKr CPhqJPV kK©TJ k´TJPvr IjMoKf KhPò kOKgmLr hLWtfo xJoKrT vJxPjr ßhv Ko~JjoJrÇ @VJoL FKk´u jJVJh F IjMoKf ßhS~J yPf kJPrÇ 1964 xJPur kr FA k´go ßmxrTJKr CPhqJPV VeoJiqo kKrYJujJr xMPpJV KhPò ßhvKar xrTJrÇ Ko~JjoJPrr fgq oπeJuP~r SP~mxJAPa F fgq KjKÁf TrJ yP~PZÇ FPf muJ y~, jfáj mZPrr ßlms∆~JKrPf F xÄâJ∂ @Pmhj @øJj TrJ yPm FmÄ IjMPoJKhf kK©TJèPuJ 1 FKk´u ßgPT ßpPTJPjJ nJwJ~ k´TJv TrJ pJPmÇ ßhvKaPf FUj kpt∂ xrTJKr VeoJiqo mqfLf ßTJPjJ ßmxrTJKr VeoJiqo k´KfÔJj ßjAÇ k´J~ Iitvf mZr xJoKrT vJxPjr kr VefPπr @KmntJm WPa Ko~JjoJPrÇ ßk´KxPc≤ ßgAj ßxAPjr Vefπ k´KfÔJr k´Kfv´∆Kfr IÄv KyPxPm FA CPhqJV KjP~PZ xrTJrÇ Ff Khj kr yPuS VeoJiqPor FA ˝JiLjfJr ßWJweJ~ ßhvKaPf Vefπ xMk´KfKÔf yPm mPu iJreJ TrPZj KmPvwùrJÇ

Àv x∂Jj h•T KjPf kJrPm jJ oJKTtKjrJ KmPu ˝Jãr TrPuj kMKfj 29 KcPx’r - oJKTtKjPhr Àv KvÊPhr h•T Vsye KjKw≠ TrPZ rJKv~JÇ F\jq Vf ÊâmJr F xÄâJ∂ FTKa KmPu ˝Jãr TPrPZj ßhvKar ßk´KxPc≤ näJKhKor kMKfjÇ Fr @PV ßhvKar kJutJPoP≤r CóTã S KjoúTPã KmuKa xmtxÿKfâPo kJx y~Ç @VJoL 1 \JjM~JKr ßgPT F @Aj TJptTr yPmÇ Fr lPu rJKv~J S pMÜrJPÓsr oPiq xŒPTtr aJjJPkJPzj xíKÓ yPuJ mPu oPj TrPZj KmPväwTrJÇ KjoúTPã KmuKa C™Jkj TrJ yPu kMKfj xogtj ßhjÇ hMoJ xhxqPhr C™JKkf KmuKaPT ßpRKÜT S xoP~JkPpJVL KyPxPm CPuäU TPrj KfKjÇ fPm krrJÓsoπLxy xrTJPr KTZM D±tfj TotTftJ KmuKar xoJPuJYjJ TPrjÇ Fr oJiqPo rJKv~Jr xÄKmiJj S @∂\tJKfT mJiqmJiTfJr u–Wj yPm mPu CPuäU TPrj KmPur KmPrJiLrJÇ xoJPuJYTrJ muPZj, KmPur TJrPe FKfo KvÊrJ rJKv~Jr FKfoUJjJèPuJr KjhJÀe Im˙J ßgPT ßryJA kJS~Jr xMPpJV ßgPT mKûf yPmÇ rJKv~Jr FKfoUJjJèPuJPf mJmJ-oJ yJrJ xJf uJU 40 yJ\Jr KvÊ rP~PZÇ 2011 xJPu rJKv~J~ k´J~ 3 yJ\Jr 4v' KvÊ x∂Jj h•T KjP~PZ KmPhKv hŒKfrJÇ Fr k´J~ FT fífL~JÄPvr KjP~PZj oJKTtKjrJÇ Vf hMA hvPT oJKTtKjrJ k´J~ 60 yJ\Jr Àv KvÊPT h•T KjP~PZÇ KTZMKhj @PV oJKTtj TÄPVsPx kJx yS~J ÈoqJVKjaÛJA IqJÖ' Fr \mJm KyPxPm kJæJ F @AjKa TrPZ rJKv~JÇ oqJVKjaÛJA IqJPÖ TKgf oJjmJKiTJr u–WjTJrL ÀvPhr pMÜrJPÓs k´Pmv KjKw≠ TrJ yP~PZÇ 2009 xJPu rJKv~J~ hMjtLKfKmPrJiL @Aj\LmL xJP\tA oqJVKjKaÛJA Kjyf yjÇ fJr jJPo pMÜrJÓs F Kmu kJx TPrÇ

YJPnP\r oífMqr è†j ßxsl è\m: \JoJfJ 2 \JjM~JKr - PnPj\MP~uJr ßk´KxPc≤ ÉPVJ YJPn\ oJrJ ßVPZj mPu xJoJK\T VeoJiqPo ßp è†j ZKzP~PZ, fJ jJTY TPr KhP~PZj fJÅr kKrmJrÇ YJPnP\r \JoJfJ k´pMKÜoπL ßyJPyt IqJKr~J\J FA è†jPT ÈPxsl è\m' mPu CKzP~ KhP~PZjÇ IqJKr~J\J mPuPZj, IP˘JkYJPrr kr jfMj TPr vJrLKrT \KaufJ~ kzJr kr KTCmJr yJxkJfJPu YJPn\ FT Khj KmvsJPo TJKaP~PZjÇ F xo~ fJÅr x∂JPjrJ fJÅr kJPv KZPujÇ fJÅr Im˙J mftoJPj K˙KfvLuÇ FKhPT YJPnP\r jfMj TPr vJrLKrT \KaufJr TJrPe ßnPj\MP~uJ~ xrTJKrnJPm jmmwt ChqJkj m\tj TrJ yP~PZÇ ßk´KxPcP≤r ßrJV oMKÜ TJojJ TPr TJrJTJPx ßk´KxPc≤ k´JxJPh Ve-k´JgtjJr @P~J\j TrJ y~Ç FPf oKπkKrwPhr xhxqrJ IÄv ßjjÇ TJrJTJPxr ßo~r S YJPnP\r WKjÔ xyYr ßyJPyt rKhsPVP\r TJptJu~ FT aMAaJr mJftJ~ \JKjP~PZ, jmmwt CkuPã TJrJTJPxr käJ\J mKunJPr ßp TjxJPatr @P~J\j TrJ yP~KZu, fJ mJKfu TrJ yP~PZÇ Fr kKrmPft \jVePT YJPnP\r \jq k´JgtjJ TrPf IjMPrJi TrJ yP~PZÇ PlcJPru KcKˆsÖ Vnjtr \qJTMKuj lJKr~Jx mPuj, ÈxrTJr GTqm≠Ç @orJ xmJA YJPnP\r \jq k´JgtjJ TrKZ, pJPf KfKj ßhPv KlPr @xPf kJPrjÇ' Vf 18 oJPx YJr hlJ IP˘JkYJPrr kr YJPn\ xŒ´Kf võxjpPπr xÄâoPer KvTJr yP~ jfMj \KaufJ~ kPzPZjÇ KfKj mftoJPj KTCmJr rJ\iJjL yJnJjJr FTKa yJxkJfJPu KYKT“xJiLjÇ nJAx ßk´KxPc≤ KjPTJuJ oJhMPrJ \JjJj, YJPnP\r Im˙J jJ\MTÇ KfKj xfTt TPr mPuj, ÈfJÅr vJrLKrT \KaufJr \jq Foj KYKT“xJ k≠Kf Vsye TrJ yPò, pJ ^MÅKToMÜ j~Ç' YJPn\ 1999 xJPu ãofJ~ @PxjÇ Vf IPÖJmPr YfMgt hlJ~ KfKj ßk´KxPc≤ KjmtJKYf yjÇ 10 \JjM~JKr fJÅr jfMj xrTJPrr vkg VsyPer TgJÇ KT∂á KfKj ßhPv KlPr jJ FPu vkg IjMÔJj ßkZJPjJ yPm KT jJ, ßx xŒPTt FUPjJ KTZM \JjJPjJ y~KjÇ


36 IJ∂\tJKfT

4 - 10 January 2013 m SURMA

ÈKÆfL~ ßxJoJKu~J yPm KxKr~J'

2 \JjM~JKr - ImqJyf k´JeWJfL xÄWJf mº jJ yPu KxKr~JPT ßxJoJKu~Jr nJVqmre TrPf yPf kJPr mPu ÉKv~JKr CóJre TPrPZj \JKfxÄPWr KmPvw hNf uJUhJr msJKyKoÇ ßrJmmJr È@rm uLV' oyJxKYm jJKmu @u @rJKmr xPñ TJ~PrJ~ FT xÄmJh xPÿuPj F ÉKv~JKr CóJre TPrj KfKjÇ msJKyKo mPuj, KxKr~Jr Im˙J UMmA ÈxÄTa\jT'Ç Foj kKrK˙KfPf \ÀKr xoJiJj k´P~J\jÇ IjqgJ~ ßxJoJKu~Jr oPfJ kOKgmLr jrPT kKref yPf yPm ßhvKaPTÇ FKhPT, ßrJmmJr KxKr~Jr ßxjJmJKyjL hJKm TPrPZ, ßhvKar oiqJûPur vyr oTt-Fr Kj~πe KjP~PZ xrTJKr mJKyjLÇ @PuP√J IûPur FTKa KmoJj WÅJKa ßgPT KmPhsJyLPhr yKaP~ KhP~PZ mPuS hJKm TPr mJvJr mJKyjLÇ fárPÛr k´iJjoπL KrPxk fJAP~qk FrPhJVJj fJr nJwJ~ mPuPZj, kKrmftPjr \jq KxKr~J k´˜Mf yPòÇ KfKj @rS hJKm TPrPZj, KxKr~Jr KmPhvL ohhkMÓ KmPhsJyLPhr \jq @uäJyr xJyJpq KjTamftLÇ Umr ßk´xKaKnrÇ fárPÛr xJjKuClJr k´PhPvr FTKa CÆJ˜M KvKmr kKrhvtPjr xo~ KfKj Fxm TgJ mPuPZjÇ FrPhJVJj mPuj, @orJ ßhUPf kJKò @uäJyr xJyJpq KjTamftLÇ náPu pJPmj jJ pJrJ ‰ipt iPr fJPhr \jq Km\~ @PxÇ KfKj FS mPuPZj, k´PfqT kKm© k´xmA ßmhjJhJ~T FmÄ KxKr~J FUj ßxA k´xPmr \jq k´˜Mf yPòÇ KxKr~Jr \jVPer AòJ IjMpJ~L fJrJ ãofJ~ @xPmÇ KxKr~Jr YuoJj xÄTPar \jq k´iJjf fárÛPT hJ~L TrJ y~Ç F ßhvKaA KxKr~Jr KmPhsJyLPhr rxh \MKVP~ FmÄ @v´~ S k´Kvãe KhP~ k´TJvq xogtj KhP~ @xPZÇ ßxA xPñ ßxRKh @rm, TJfJr, l∑J¿, @PoKrTJ FmÄ AÉKhmJhL AxrJAu KxKr~Jr KmPhsJyLPhr I˘ S Igt KhP~ xyJ~fJ TrPZÇ F KjP~ KxKr~J S fárPÛr oPiq fLms CP•\jJ ßhUJ KhP~PZÇ KxKr~J IKnPpJV TPr @xPZ, fJr Inq∂rLe KmwP~ Fxm ßhv y˜Pãk TrPZÇ FKhPT ßrJmmJr KxKr~Jr TKgf jqJvjJu ßTJ~JKuvj Im KxKr~Jj ßrnMquMvjJKr IqJ¥ IkK\vj ßlJPxtPxr k´iJj ßoJ~J\ @u UJKfmPT FrPhJVJPjr kJPv ßhUJ ßVPZÇ IgY KfKj rJKv~J xrTJPrr @oπPe oPÛJ xlPr pJjKjÇ KxKr~J xÄTPar xoJiJj KjP~ @PuJYjJr \jq Àv xrTJr KxKr~Jr xrTJr S KmPrJiL hPur k´KfKjKiPhr @oπe \JKjP~KZuÇ IjqKhPT hJPoPÛr C•rJûuL~ FuJTJ mJrP\yPf 30Ka uJPvr xºJj kJS~J ßVPZÇ uJvèPuJr vrLPr KjptJfPjr KY¤ rP~PZÇ xrTJrKmPrJiLPhr fíeoNu kptJP~r xÄVbj KxKr~Jj ßrnMquMvj ß\jJPru TKovj \JKjP~PZ, 50Kar oPfJ uJPvr xºJj kJS~J ßpPf kJPrÇ xÄ˙JKa @rS \JjJ~, uJvèPuJr oJgJ TJaJ KZuÇ FèPuJr kKrY~ \JjJ x÷m j~Ç ßxJomJr FFlKkr UmPr F fgq \JjJPjJ yP~PZÇ ßrJmmJr FA mLn“x uJvèPuJ kJS~J

pJ~Ç SA KhjA \JKfxÄW S @rm uLPVr hNf uJUhJr msJKyKo \JjJj, KxrL~ xÄWJf mPº fJr TJPZ FTKa kKrT·jJ rP~PZ, pJ kKÁoJ vKÜèPuJ V´ye TrPmÇ FKhPT n~Jmy xÄWPwtr kr KxKr~Jr xrTJKr mJKyjL ßyJox k´PhPvr ßhAr mJuPmy ß\uJr kMjKjt~πe KjP~PZÇ kMjKjt~πe ßj~Jr krA @xJh mJKyjL 200 \Pjr ßmKv ßmxJoKrT ßuJTPT VeyJPr yfqJ TPrPZ mPu IKnPpJV fáPuPZ KmPrJiLrJÇ fPm F hJKmr KjrPkãfJ pJYJA TrJ x÷m y~KjÇ vKjmJr KxKr~J\MPz 4v' \Pjr ßmKv ßuJT Kjyf yP~PZ mPu Umr kJS~J ßVPZÇ KxKr~Jr KmPrJiLPhr FTKa ßVJÔL ßuJTJu ßTJIKctPjvj TKoKa (FuKxKx) hJKm TPrPZ, ßhAr mJuPmPyr FuJTJmJxL fáPu FPj FTKa rJxJ~KjT TJrUJjJ~ VeyJPr yfqJ TrJ y~Ç KjyfPhr oPiq KvÊ S jJrL rP~PZ mPu \JKjP~PZ FuKxKxÇ pMÜrJ\qKnK•T KxrL~ KmPrJiLPhr @PrTKa ßVJÔL KxKr~Jj Im\JrPnaKr lr KyCoJj rJAax (FxSFAY@r) \JKjP~PZ, vKjmJr rJ\iJjL hJPoPÛr CkT£xy KxKr~J\MPz xKyÄxfJr Umr kJS~J

ßVPZÇ hJPoÛ ßgPT KmPrJiLPhr C“UJf TrPf xJŒ´KfT x¬JyèPuJPf iJrJmJKyTnJPm yJouJ YJuJPò xrTJKr mJKyjLÇ fPm ßhAr mJuPmPyr yfqJTJ§ xŒPTt \JjJPf kJPrKj FxSFAY@rÇ xÄTa KjP~ rJ\QjKfT xoJiJPj @xPf jJ kJrPu KxKr~J ÈßhJ\PU' kKref yPm∏ uJUhJr msJKyKor Foj ÉKv~JKrr krA F yfqJTJP§r IKnPpJV CbuÇ KxKr~Jr 21 oJxmqJkL n~Jmy xKyÄxfJ~ ßTRvuVfnJPm ßyJoxPT èÀfôkNet nJmJ y~Ç vKjmJr Àv krrJÓsoπLr xPñ ‰mbTTJPu msJKyKo mPuj, xÄWJPf ßmKv TPr IP˘r mqmyJr yPò FmÄ xJŒ´hJK~T hJñJ mJzPZÇ KxKr~Jr xKyÄxfJ kJvõtmftL ßumJjj S \ctJPjr \jq xÄTa ‰fKr TrPm mPu @vÄTJ TPrj KfKjÇ KoxPrr ßk´KxPc≤ ßoJyJÿh oMrKxr xPñ ‰mbT TrJr \jq ßrJmmJr TJ~PrJ ßVPZj msJKyKoÇ xrTJrKmPrJiLPhr hJKm, 2011 xJPur oJPYt xKyÄxfJ ÊÀr kr ßgPT 44 yJ\JPrrS ßmKv ßuJT Kjyf yP~PZÇ \JKfxÄPWr vreJgtL Kmw~T xÄ˙J \JKjP~PZ, xKyÄxfJ ÊÀr kr kJvõtmftL ßhvèPuJPf 5 uJPUr ßmKv KxrL~ @v´~ KjP~PZÇ

k´JgtL @hJuPf oJKTtj jJrLr ˝LTJPrJKÜ yPf oMxKuo KmPÆw ßgPTA YJjKj xMjªPT UMj TPrKZ roKj! 1 \JjM~JKr - pMÜrJPÓsr ßk´KxPc≤ KjmtJYPj krJK\f k´JgtL Koa roKj KjmtJYj TrPf YJjKj mPu fJÅr ßZPu hJKm TPrPZjÇ FPf fJÅr k´JKgtfJ KjP~ jfMj TPr k´vú CPbPZÇ roKj KrkJmKuTJj kJKat ßgPT ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJr KmkPã uPzKZPujÇ PmJˆj ßVäJmPT ßhS~J FT xJãJ“TJPr roKjr mz ßZPu aqJV \JjJj, fJÅr mJmJ ÊÀ ßgPTA KjmtJYj TrPf IKjòMT KZPujÇ KT∂á fJÅr (aqJV) S fJÅr oJP~r ß\JrJ\MKrPf KfKj KjmtJYPj k´KfÆKªôfJ TPrjÇ xJãJ“TJrKa Vf ßrJmmJr k´TJKvf y~Ç aqJV \JjJj, 2008 xJPu KrkJmKuTJj kJKatr KaKTa ßkPf mqgt yS~Jr kr ßgPT roKj kKrmJPrr xhxqPhr TJPZ mPu @xKZPuj, KfKj @r KjmtJYj TrPf YJj jJÇ KT∂á ˘L IqJj S mz ßZPur kLzJkLKzPf KfKj 2012 xJPu ßyJ~JAa yJCPxr ßhRPz IÄv ßjjÇ aqJV mPuj, ÈPk´KxPc≤ yS~Jr mqJkJPr Koa

roKjr oPfJ @Vsy Ff To @PZ-Foj ßuJT @Ko \LmPj ßhKUKjÇ ßk´KxPc≤ yS~Jr ßTJPjJ @TJ–ãJA fJÅr KZu jJÇ fJÅr \J~VJ~ Ijq TJCPT kJS~J ßVPu KfKj @jPªr xPñ xPr hJÅzJPfjÇ' roKjr ßZPu @rS mPuj, fJÅr mJmJ UMmA KjKrKmKu ˝nJPmr oJjMwÇ kKrmJrPT VnLrnJPm nJPuJmJPxj KfKjÇ kKrmJPrr xhxqPhr xPñA gJTPf kZª TPrjÇ ßhvPT k´Y§ nJPuJmJPxjÇ KT∂á oPjJPpJV @Twte FThoA kZª TPrj jJ KfKjÇ Vf 6 jPn’Prr KjmtJYPj oqJxJYMPxaPxr xJPmT Vnjtr ßTJKakKf mqmxJ~L roKjPT ßaÑJ KhP~ KÆfL~ ßo~JPh ßk´KxPc≤ KjmtJKYf yj mJrJT SmJoJÇ KjmtJYjL k´YJreJ S \jof \KrPk yJ`JyJK` uzJA yPuS ßcPoJTsqJa SmJoJr KjmtJYjL ßTRvu FmÄ fJÅr YJr mZPrr TotTJP§r TJPZA oNuf ßyPr pJj roKjÇ

2 \JjM~JKr - pMÜrJPÓsr KjCA~PTt Yu∂ ßasPjr xJoPj iJÑJ ßoPr ßlPu KhP~ k´mJxL mJXJKuPT yfqJr WajJ~ ßVs¬Jr yS~J oJKTtj jJrL FKrTJ ßoPjjPcP\r (31) KmÀP≠ yfqJr IKnPpJV @jJ yP~PZÇ @hJuPf KfKj ˝LTJr TPrPZj, 2001 xJPu KjCA~PTt xπJxL yJouJr kr fJÅr oPiq fLms oMxKuo KmPÆw ‰fKr y~Ç FKa ßgPTA KfKj nJrfL~ mJXJKu xMjª ßxjPT (46) iJÑJ ßoPr ßasPjr KjPY ßlPu ßhjÇ FvL~ ßYyJrJ ßhPU xMjªPT oMxuoJj oPj TPrKZPuj mPu ˝LTJr TPrj ßoPjjPc\Ç PoPjjPcP\r KmÀP≠ Vf vKjmJr rJPf TMAP¿r ßlR\hJKr @hJuPf yfqJr IKnPpJV @jJ y~Ç ÊjJKjTJPu KfKj I˝JnJKmT @Yre TPrjÇ @hJufTPã KfKj FfaJA yJxJyJKx TPrj ßp, KmYJrT fJÅPT oPjJPrJV KYKT“xPTr TJPZ ßjS~Jr KjPhtv ßhjÇ kMKuv TotTftJ ku msJCj \JjJj, ßoPjjPc\ fJÅr IkrJPir TgJ ˝LTJr TPrPZjÇ fJÅr KmÀP≠ ÈPxPT¥ KcKVs oJctJr' mJ kNmtkKrT·jJ ZJzJ yfqJr IKnPpJV TrJ yP~PZÇ KjCA~PTtr TMA¿ xJmSP~ ߈vPj Vf míy¸KfmJr nJrfL~ IKnmJxL xMjª ßxjPT Yu∂

ßasPjr xJoPj iJÑJ ßoPr ßlPu KhP~ yfqJ TPrj ßoPjjPc\Ç xMjª IKmmJKyf FmÄ fJÅr oJ-mJmJS ßmÅPY ßjAÇ TuTJfJr FA mJKxªJ TP~T hvT iPr TMAP¿ mxmJx TPr @xKZPujÇ @hJuPf ßoPjjPc\ mPuj, ÈFUJPj Ijq ßTJPjJ TJre ßjAÇ Yu∂ ßasPjr xJoPj ßlPu ßhS~JaJA yPm xKbT TJ\, FaJ KY∂J TPrA @Ko fJÅPT iJÑJ oJKrÇ' @hJuf xN © \JjJ~, @hJuPf ÊjJKjTJPu ßoPjjPc\ FfaJA ß\JPr yJxJyJKx TPrj ßp KmYJrT KV~J ßoJKrx fJÅr @Aj\LmLr CP¨Pv mPuj, È@kKj @kjJr oPÑPur yJKx gJoJjÇ' kPr KfKj ßoPjjPcP\r oPjJPrJV KYKT“xJr KjPhtv ßhjÇ k´KfrãJ IqJaKjt cJP~aKrY FkJrxj mPuj, fJÅr oPÑPur @Yre Ijq xoP~r ßYP~ Knjú KTZM j~Ç @r KmYJrTJ\S yJuTJnJPm ßjjKj KfKjÇ Fr @PV ßVs¬JPrr kr krA kMKuPvr ß\rJr oMPU ßoPjjPc\ mPuj, xMjªPT ßhPU oMxKuo oPj yS~J~ KfKj fJÅPT ßasPjr KjPY iJÑJ oJPrjÇ KfKj mPuj, È2001 xJPur kr ßgPT @Ko KyªM S oMxKuoPhr WíeJ TPr @xKZÇ fJrJ aMAj aJS~Jr ±Äx TPr KhP~PZÇ'


KxPua 37

SURMA m 4 - 10 January 2013

oMKyf-oKmjPT KjP~ fíeoNPu IxP∂Jw nJVq Kj~πT KxPua-1 @xj KWPr mz hPuA jJjJ \·jJ-T·jJ

KxPua, 1 \JjM~JKr - \JfL~ xÄxPhr KxPua-1 @xjKaPT Ifq∂ ÈoptJhJkNet @xj' mPu IKnKyf TrJ y~Ç TJre F @xPj ßp hPur k´JgtL \~ uJn TPrj ßx huA ãofJ~ pJ~Ç Vf TP~T hvT iPr I∂f fJA WPa FPxPZÇ F \jq F @xjKar \jq huèPuJ xPmtJó kptJ~ ßgPT ßnPmKYP∂ xfTtfJr xJPg k´JgtL KjmtJYj TPrÇ Vf xÄxh KjmtJYPj FA @xj ßgPT \~uJn TPrj @S~JoL uLV k´JgtL @mMu oJu @»Mu oMKyfÇ KjmtJYPjr ßdr xo~ mJKT gJTPuS FmJrS y~PfJ fJPTA k´JgtL TrJ yPf kJPrÇ IjqKhPT KmFjKk k´JgtL KyxJPm ßmVo K\~Jr krrJÓs Kmw~T CkPhÓJ S hPur nJAxP ßY~JroqJj voPxr oKmj ßYRiMrLr jJo ß\JrJPuJnJPm ßvJjJ pJPòÇ KT∂á mz hMA hPurA fíeoNu kptJP~r ßjfJTotLrJ FA hMA ÈPyKnSP~a' ßjfJr TJptâPo Ix∂áÓ mPu \JKjP~PZjÇ fJrJ KmT· k´JgtL ßUJÅ\Jr TgJS nJmPZj Ç huL~ xNP© \JjJ ßVPZ, oyJP\JPar k´JgtL @mMu oJu @»Mu oMKyf fíeoNu ßjfJTotLPhr KjP~ rLKfof ßmTJ~hJ~ @PZjÇ 18 huL~ ß\JPar x÷Jmq k´JgtL voPvr oKmj ßYRiMrLS xoJPuJYjJ ßgPT oMÜ jjÇ hM'hPurA ßjfJTotLrJ FTA xMPr mPuPZj, È\jKmKòjú' TJCPT hPur oPjJ~j KhPu nrJcMKm yPmÇ huèPuJr fíeoNu kptJP~r ßjfJTotLrJ oPj TPrj, ÊiM ßpJVqfJ ßhUPu YuPm jJÇ \jKk´~fJr

Kmw~KaS FmJr ßnPm ßhUPf yPmÇ fJrJ mPuj, KTîj APo\, \jhrhL, Kx≠J∂ hJPj mKuÔfJ, \jmJºm k´JgtLA CPb @xJr x÷JmjJ rP~PZ FmJrÇ fJrJ oPj TPrj, FmJr ÊiM ÈkJPur yJS~J' TJ\ TrPm jJÇ hM'hPur jLKf KjitJrTrJS oPj TPrj, FA èÀfôkNet S optJhJr @xjKa ßTJjnJPmA yJrJPjJ pJPm jJÇ ßp TPrA ßyJT KxPuPar FA @xjKa YJA-AÇ KT∂á ßTJj hPurA FA @xjKar k´JgtL FUPjJ ¸Ó j~Ç huL~ xN© \JjJ~, Vf 22 jPn’r VenmPj ofKmKjKo~TJPu @S~JoL uLPVr fíeoNu ßjfJTotLrJ IgtoπL @mMu oJu @»Mu oMKyPfr KmÀP≠ k´TJPvq ßãJn ß^PzPZj xnJPj©L S k´iJjoπL ßvU yJKxjJr TJPZÇ fJrJ mPuj, fíeoNu ßjfJTotLPhr xJPg hNrfô xíKÓ yP~PZ IgtoπLrÇ F hNrfô ToJPjJ hrTJrÇ fJrJ @VJoL KjmtJYPj \jKmKòjú TJCPT optJhJkNet FA @xPj oPjJ~j jJ ßh~Jr \jqS xnJPj©Lr TJPZ IjMPrJi \JjJjÇ IPjPTA oPj TPrj, Vf KjmtJYPjr @PV ßh~J k´KfvsMKfr KmkrLPf IgtoπL oMKyPfr Cjú~j hívqoJj yPò jJÇ ÊÀ ßgPTA KfKj huL~ ßjfJTotLPhr xJPg hNrfô ßrPU @xPZjÇ fPm FS muJ yPò, ßvw kpt∂ y~PfJ yJAToJ¥ oMKyfPTA oPjJj~j KhPf kJPrjÇ oMKyf KjP\S ßWJweJ KhP~PZj @VJoL xÄxh KjmtJYPj F

@xPj KfKj k´JgtL yPmjÇ fPm hPu fíeoNPur IPjPTA @VJoL FoKk k´JgtL KyxJPm KxKa ßo~r mhr CK¨j @yoh TJorJPjr KhPT ^MÅTPZj mPu \JjJ ßVPZÇ TJre TJorJj aJjJ 40 mZr ßgPT \jk´KfKjKiÇ ßkRrxnJ S KxKa TPktJPrvPjr KmKnjú KjmtJYPj KfKj \~ uJn TPrPZÇ fJr Kj\˝ ßnJa mqJÄTS rP~PZÇ IPjPTA oPj TPrj, TJorJjA yPmj KmT· ßpJVq k´JgtLÇ FZJzJ F @xPj KxPua @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT KoxmJy CK¨j KxrJ\, cJTxMr xJPmT KnKk S @S~JoL uLPVr xJPmT xJÄVbKjT xŒJhT xMufJj ßoJyJÿh ojxMPrr jJoS ßvJjJ pJPòÇ fPm Fxm KmwP~ ß\uJ @S~JoL uLPVr nJAx ßk´KxPc≤ S xhr CkP\uJ ßY~JroqJj @vlJT @yoh mPuj, IgtoπL \jKmKòjú j~Ç KfKj ßjfJTotLPhr KjP~A @PZjÇ fJr xoP~ KxPuPa ßTJKa ßTJKa aJTJr TJ\ yPòÇ xm KmPmYjJ~ F @xPj @mMu oJu oMKyfA ßpJVq k´JgtLÇ FKhPT KmFjKk ßjfJ xJPmT IgtoπL Fo xJAlMr ryoJPjr oífMqr kr KxPua-1 @xPj ßpJVJPpJV mJKzP~ ßhj KmvõjJg-mJuJV† @xPjr xJPmT FoKk Fo AKu~JZ @uLÇ KT∂á AKu~Jx KjPUJÅP\r kr KxPuPa KmFjKkr ßjfíPfô ßhUJ ßh~ vNjqfJÇ ßxA vNjqfJ TJKaP~ ßfJuJr @k´Je ßYÓJ TPrPZj ‰\∂J-PVJ~JAjWJPar xJPmT FoKk KhuhJr ßyJPxjÇ FZJzJ KakJAoMUxy KmKnjú @PªPuJPjr TJP\ voPxr oKmj KxPuPa @xJ ÊÀ TPrjÇ fUj ßgPT IPjPTrA iJreJ, voPxr oKmj mMK^ KxPua-1 @xPjr k´JgtL yPmjÇ F Im˙J~ orÉo xJAlMr ryoJPjr IjMxJrLPhr oKmj TJPZ ßaPj ßjjÇ fPm fJr KmÀP≠ IKnPpJV, KfKj ‰mi TKoKa ßrPU nM~J khKmiJrLPhr KjP~ xoJPmv TrPZjÇ FPf hPur KnK• hMmtu yPòÇ KmFjKkr FTJKiT ˙JjL~ ßjfJ \JjJj, KmFjKk KjmtJYPj ßVPu FA @xPj voPxr oKmj ßYRiMrL mLr KmâoA huL~ oPjJj~j kJPmjÇ @mJr IPjPTA KmFjKkr nJAx ßk´KxPc≤ fJPrT ryoJPjr ˘L cJ.\MmJAhJ ryoJPjr TgJS mPuPZjÇ FZJzJ KxPua ß\uJ KmFjKkr Ijqfo k´KfÔJfJ orÉo UªTJr @»Mu oJKuPTr kM© Kv·kKf UªTJr @»Mu oMÜJKhPrr jJoS ßvJjJ pJPò huL~ k´JgtL KyxJPmÇ F xm KmwP~ KmFjKk ßjfJ voPxr oKmj ßYRiMrL mPuj, ÈKjmtJYPjr IPjT ßhKrÇ xo~ @xPu KjmtJYj ImvqA TrPmJÇ oJPb TJ\ TPr pJKò xmJAPT KjP~AÇ @oJr KmÀP≠ ßpxm IKnPpJV CPbPZ-fJ xfq j~Ç'

KxPuPa \JfL~ GPTqr \jxnJ dJTJ ßoKcPTPu mJrmJr ßTÅPk CbPZ oiMkMPrr iKwtf ßoP~Ka F xrTJPrr IiLPj KjmtJYj yPf ßhS~J yPm jJ

KxPua, 31 KcPx’r - PhPvr k´iJj hMKa rJ\QjKfT hu @S~JoL uLV S KmFjKkr IKiTJÄv ßjfJ-TotL hMjLt Kf-uMakJPar xPñ xŒíÜÇ FA hMKa iJrJr rJ\QjKfT vKÜPT ßnJa KhP~ \jVe mJrmJr ßiJÅTJ UJPòÇ FA Im˙J ßgPT C•rPe jfMj iJrJr vKÜPT ãofJ~ @jPf \JfL~ GTq VPz fMuPf yPmÇ fPmA F ßhv KmPvõ hMjtLKfoMÜ @PuJKTf mJÄuJPhv KyPxPm @Kmntf N yPmÇ Vf ßrJmmJr ßmuJ KfjaJ~ KxPua jVPrr ßTJat kP~≤ YfôPr \JfL~ GTq oPûr @P~JK\f \jxnJ~ mÜJrJ Fxm TgJ mPujÇ f•ôJmiJ~T xrTJr ZJzJ mftoJj xrTJPrr IiLPj \JfL~ KjmtJYj yPf ßhS~J yPm jJ mPu ßWJweJ TPrj fJÅrJÇ \jxnJ~ mÜífJ TPrj KmT·iJrJr ßY~JroqJj mhÀP¨J\J ßYRiMrL S VePlJrJPor xnJkKf c. TJoJu ßyJPxjÇ xnJkKffô TPrj VePlJrJo KxPua ß\uJr xJiJre xŒJhT jLPuªM ßhmÇ FPf TP~T yJ\Jr oJjMw IÄv

ßj~Ç IjqPhr oPiq mÜífJ TPrj KmT·iJrJr oyJxKYm @mhMu oJjúJj, VePlJrJPor xJiJre xŒJhT ßoJ˜lJ oyxLj o≤M, \JfL~ \jfJ kJKatr ßTªsL~ TKoKar ßY~JroqJj @uL AxoJAu k´oUM Ç mhÀP¨J\J ßYRiMrL mÜífJ~ mPuj, È@S~JoL uLPVr IiLPj ßnJa yPm jJ, f•ôJmiJ~T KTÄmJ KjhtuL~ xrTJr KhPf yPmÇ jAPu FA xrTJPrr IiLPj KjmtJYj yPm jJ, yPm jJ, yPm jJÇ' c. TJoJu ßyJPxj mÜífJ~ mPuj, Èyu-oJTt YJr yJ\Jr ßTJKa aJTJ uMa TPrPZÇ Fr Kfj yJ\Jr 700 ßTJKa aJTJr ßTJPjJ yKhx ßjAÇ @orJ ãofJ~ ßVPu fh∂ xJPkPã KmPhPv kJYJr TrJ FA aJTJ ßhPv KjP~ @xJ yPmÇ' KfKj mPuj, È@orJ @r FT KoKjaS ßnJPar TJrxJK\ ßhUPf YJA jJÇ oJjMwPT k´KfvsKM f KhP~ âoJVf ßmAoJKj TPr YPuPZ mftoJj xrTJrÇ KjrLy ßZPu KmvõK\“PT k´TJPvq YJkJKf KhP~ ßTJkJPjJ yP~PZ, Fr xMÔM KmYJr yPf yPmÇ'

dJTJ, 2 \JjM~JKr - KhKuär WajJ KjP~ pUj KmvõmqJkL @PªJuj, k´KfmJh @r @PuJYjJ S xoJPuJYjJr ^z C•Jk ZzJPò, KbT fUjA FTA rTo KjptJfPjr (iwte) KvTJr yP~ dJTJ ßoKcPTu TPuP\r S~Jj ˆk âKAKxx ßx≤JPr xLoJyLj pπeJ~ Zala TrPZj aJñJAPur KjptJKff ßoP~KaÇ Vf 16 KcPx’r nJrPfr j~JKhKuäPf WPa pJS~J hJKoKjr KjptJfj KjP~ @PuJYjJr @zJPu yJKrP~ ßpPf mPxKZu Vf 7 KcPx’r aJñJAPur oiMkMPr KjptJfPjr KvTJr yS~J ßoP~Kar pπeJÇ @fPï @r nP~ mJrmJr ßTÅPk SbJ fÀeLPT ß\Jr TPr iPr ßmÅPi ßh~J yPò xqJuJAjÇ ßuJTuöJ @r xJoJK\T mûjJr nP~ k´Tíf WajJ ßYPk ßrPUKZu ßoP~Kar kKrmJrÇ 7 KcPx’r KjptJfPjr (iwte) kr IxM˙ yP~ kzPu ßoP~Kar kKrmJr aJñJAu ß\jJPru yJxkJfJPu fJPT KjP~ pJ~Ç oJrKkPar TJrPe IxM˙ yP~PZ mPu kKrmJPrr kã ßgPT muJ y~Ç Frkr mJKzPf KjPu oJjKxTnJPm Kmkpt˜ yP~ kPz ßoP~KaÇ 22 KcPx’r @mJr yJxkJfJPu ßj~J y~Ç ImPvPw 30 KcPx’r k´Tíf WajJ KYKT“xTPhr TJPZ fáPu iPr ßoP~Kar kKrmJrÇ VfTJu mMimJr ßoP~Kar mftoJj Im˙J \JjPf YJAPu dJTJ ßoKcPTu TPuP\r S~Jj ˆk âJAKxx ßx≤JPrr (SKxKx) xojõ~TJrL c. KmuKTx ßmVo \JjJj, mMimJr hMkMr 12aJ kpt∂ fJPT oMPU UJS~JPjJ x÷m y~KjÇ xqJuJAPjr oJiqPoA fJPT UJS~JPjJ yPòÇ mMimJr xTJu 9aJ~ KjptJKffJr lPrjKxT TrJ yP~PZÇ F ZJzJ xTJPu fJr vrLPr TqJPgaJr uJVJPjJ yP~PZÇ KfKj @PrJ \JjJj, xTJPu jJxtrJ fJr ßkJvJT kJæJPf ßVPu ßoP~Ka KmzKmz TPr mPu, È@oJr KTZM nJPuJ uJPV jJÇ' F ZJzJ Vf oñumJr rJf 12aJr KhPT ybJ“ WMo ßgPT CPb mPu, È@Ko ßaKuKnvj ßhUPmJÇ' ßoP~Ka vJrLKrT S oJjKxTnJPm oJrJ®T ãKfV´˜ yP~PZÇ @jMoJKjT 10 Khj kr fJPT KjP~ FTKa TJCK¿u TrJ yPmÇ fPm fJr xM˙ yPf xo~ uJVPm mPu \JjJj KfKjÇ KjrJk•Jr ˝JPgt ßoP~Ka S fJr IKnnJmT oJP~r xPñ TJPrJ xJãJPfr IjMoKf ßh~J yPò jJÇ xrTJKr xyJ~fJ : FKhPT, ßoP~Kar KYKT“xJ~ xm rTPor xrTJKr xyJ~fJr @võJx KhP~PZj jJrL S KvÊKmw~T k´KfoπL c. KvrLj vJrKoj ßYRiMrLÇ KfKj KjptJKffPT ßhUPf KVP~ FA @võJx ßhjÇ FojKT pKh xMKYKT“xJr \jq fJPT KmPhv kJbJPjJr k´P~J\j y~, fPm ßx KmwP~ xrTJr ßnPm

ßhUPm mPuS KfKj \JjJjÇ ßoP~KaPT ßhUPf KVP~ k´KfoπL fJr yJf ¸vt TPrjÇ F xo~ ßoP~Ka k´KfoπLr TJPZ mJKz KlPr pJS~Jr \jq @TáKf TPrjÇ c. KvrLj vJrKoj ßoP~KaPT hM-FTKhPjr oPiq xM˙ yP~ mJKz KlPr pJS~Jr TgJ mPu xJ∂ôjJS ßhjÇ k´KfoπL mPuj, @oJPhr xmJr FUj FTaJA k´JgtjJ, ßpj ßoP~Ka xM˙ yP~ SPbÇ ßoP~Ka dJPoT yJxkJfJPur oJjKxT KmnJPVr KmnJVL~ k´iJj S xyPpJVL IiqJkT @mhMuäJy @u oJoMPjr f•ôJmiJPj rP~PZÇ KroJ¥ : IjqKhPT, aJñJAPur oiMkMPr ÛáuZJ©LPT VeiwtPer IKnPpJPV ßV´¬Jr kÅJY\jPT K\ùJxJmJPh ßylJ\Pf kJKbP~PZ @hJufÇ Vf mMimJr KxKj~r \MKcKv~Ju oqJK\Pˆsa @hJuf aJñJAu ÈU' IûPur KmYJrT \JjúJfMu ßlrPhRx AmPj yT F @Phv ßhjÇ oiMkMr gJjJr SKx oK\mr ryoJPjr mrJf KhP~ \JjJ pJ~, oñumJr ßV´¬JrTífPhr K\ùJxJmJPh xJf Khj xo~ ßYP~ @hJuPf yJK\r TPr oiMkMr gJjJ kMKuvÇ fPm mJr xKoKfr FT xhPxqr oOfáqr TJrPe @hJuf jJ mxJ~ fJPhr ß\uyJ\Pf KlKrP~ ßj~J y~Ç kMjrJ~ yJK\r TrJ yPu @hJuf @xJKo vJ\JyJj @uL, jMÀöJoJj ßVhJ, yJÀjMr rvLh, oKjÀöJoJj oKjPT K\ùJxJmJPh Kfj Khj TPr KroJ¥ o†Mr TPrÇ xyJ~fJ TrJr IKnPpJPV @aT AnJ @ÜJr mLKgPT kJbJPjJ y~ FT KhPjr KroJP¥Ç Fr oPiq VeiwteTJrLPhr FT\j oKjÀöJoJj oKj (38) oiMkMr CkP\uJ pMmhPur Kfj j’r pMVì xŒJhT mPu \JjJ ßVPZÇ oiMkMr pMmhPur @øJ~T @»Mu oJjúJj Kmw~Ka KjKÁf TPrPZjÇ CPuäUq, Vf mZPrr 7 KcPx’r ÊâmJr FT KmP~ mJKz KjP~ pJS~Jr jJo TPr ßoP~KaPT fJr mJºmL mLKg oiMkMPrr kJyJKz FuJTJr FT mJKzPf KjP~ pJ~Ç ßxUJPj @PV ßgPTA SA YJr\jxy TP~T\j Im˙Jj TrKZuÇ fJrJ ßoP~KaPT mªL TPr ßrPU kr kr Kfj Khj Veiwte TPrÇ Frkr ßoP~Ka èÀfr IxM˙ yP~ kzPu 10 KcPx’r ßxJomJr fJPT xhr CkP\uJr rxMukMr FuJTJ~ ßruuJAPjr Skr ßlPu ßrPU pJ~Ç SA KhjA IùJj Im˙J~ fJPT C≠Jr TPr aJñJAu xhr yJxkJfJPu nKft TPrj ˙JjL~ ßuJT\jÇ kPr ßoP~Kar nJAP~r hJP~r TrJ oJouJ~ F kÅJY\jPT ßV´¬Jr TPr aJñJAu ßVJP~ªJ vJUJr (KcKm) kMKuvÇ


Surmanews

38 Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

Restaurant for sale

In Harwich Essex. £65000 Or any nearest offer may be considered. 15 years open lease rent £10,500 rate free for 3 years. Taking £4000+ aweek. 90 covers, modern decor, 4 bedroom accommodation above restaurant. Contact mr miah 07985 124 564

Indian Takeaway For Sale Hornchurch, Essex, 11/01/13

Quick sale, low price only 30K. 8 yrs open lease. Rent and rate £9,400. Genuine business. Taking 2K plus. Very good location and potential. Re-advertising due to time wasters. T 01708 447 887; M 0790 427 8044

Takeaway For Sale 11/01/13

u¥j ßgPT UMm TJPZ Guildford-F FTKa PaATSP~ KmKâ yPmÇ CkPr 4 ßmcr∆Por lîJa IJPZÇ ßuJPTvj nJu, kJKTtÄP~r mqm˙J IJPZÇ 15 mZPrr IPkj uL\ FmÄ UMm nJu mqmxJÇ kKrYJujJr IxMKmiJ~ KmKâ yPmÇ oNuq IJPuJYjJ xJPkãÇ IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: S Ahmed 07908 977112 01252 329974 08/03/13

ADVERTISE PLEASE CALL :020 7377 9787

4 January 2013 m SURMA

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property Indian Takeaway For Sale Great business

opportunity in prime location of Highgate. Established customer base but business requires good management. Call to discuss further details. Rent £10,500, rates £1,650, 13 years open lease. No time wasters please. T: 07950 760 287

Urgent Restaurant For Sale 04/01/13

In Royal Borough of Greenwich, prime location very busy main road,open lease till 2010, 60 seater, big kitchen.Flat above with 4 rooms and bathroom. Taking average £2,500 £3,000 possible scope for more, needs good management. £45,000 or resonable offers accepted. Call 07958 048 314 11/01/13

Restaurant Lease For Sale

70 covers,private dining room 30 covers. Branded & designed by Award Wining London Design Agency. Award Wining Restaurant, The Good Food Guide – Recommended 6 years running. Detached building has 3 floors with 5 bedroom staff accommodation. High profile location in North Scotland. Turnover £57k average, 20yr lease, rent £500p/w + premium – negotiable. Sale due to retirement. Genuine Enquiries: 07598 629 015 www.dilserestaurant.co.uk 25/01/13

mJxJ Kmâ~

lîJa Kmâ~

KxPuPar ßiJkJhLKWr kJr FuJTJ~ IJu-lJuJy aJS~JPrr 8o fuJ~ FTKa lîJa KmKâ yPmÇ lîJa vLfJfk Kj~Kπf FmÄ Cjúf xm mqm˙J IJPZÇ lîJPar kKroJe 1175 Û~Jr láaÇ 2 Pmcr∆o, 1 KuKnÄr∆o, 1 cJ~KjÄr∆o, 1 KTPYj 2 mJrJªJ FmÄ 2 mJgr∆o IJPZÇ oNuq 27 yJ\Jr kJC¥Ç IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: Mr. Azaz 07540 852335 Mr. Riaz 01715 018642

LAND For Sale 01/02/13

1)Land for sale only £29,000; 2) Bunabhir, Sreemangal, SYLHET. 3)380 Decimals (12.66 kyar/or 3.8 acres), includes 1 bedroom mudhut, outside toilet, tubewell, pond and over 1000 mature lime trees as well as a variety of other fruit trees. Currently used as a small farm and formerly a family home. 4)Call Shofu on 07799 474 148 5)No brokers or agents please.

04/01/13

location in Syston.100 seater restaurant. Fully licensed with air condition and desaible toilet.second floor empty potential for let.13 years open lease.very good business,excellent potential to do more.weakly taking 6to7k.call Mr Hoque 07581230559 or Mr Hussein 07765212726

Basha For Sale Patantula SYLHET 11/01/13

Investment Opportunity 4 Storey Detached Property with 8 Apartments 4 Beds each. 15.5 Decimal Area with 2 Commercial Units at front. Economic Growth Area. Excelsior Sylhet 5* Opening nearby. Major amenities adjacent to site. Famous Tea Gardens within walking distance. SERIOUS OFFERS ONLY: 07704 783458 / 07850 590885 21/12/12

skhandokar@hotmail.com

Restaurant For Sale Borough high

street,10min walk from London Bridge.Opened in 1982.This 2 floor restraunt has a capacity over 100+ seater.Top floor contain 35 seats with bar and large kitchen.Downstairs 65+ seating capacity.Very low rent, £18,000.Open lease, 5 yearly rent review, remaining 8 year.Huge potential invesment quality for other type of business eg halal,warehouse,club etc(A1-A5)Has permission for part owned part sublet.Can have two seperate types of business under one roof.Can view us at Youtube typing The Balti House. Tel:07786 797 153 21/12/12

Restaurant for sale

Long established licensed restaurant (same owner since 2000) for sale in 'Dursley, Gloucestershire'. Ground floor with a seating capacity of 50 covers, and the first floor with another 50+ seating capacity. 4 bedrooms accommodation above the restaurant. Rent at £18,000 PA and Rate at £1200 PA. Reason for sale; due to another business in hand and to be alcohol free. Scope to increase business with a delivery service. Further details; 07545814987

6 WEEKS ADVERTS FOR ONLY £150 & 12 WEEKS ONLY £200 + 6 MONTHS PAPERS FREE! 04/01/13

25/01/12

Indian Takeaway & Fried Chicken Shop For Sale In Friern Barnet, 2 separate businesses, Indian takeaway established for more than 20 years, 15 years open lease, rent £14,500, rates £3,600, takings £4,000 plus, huge potential to increase with right management, price negotiable, no time wasters, selling due to management problems. T: 07865 952 713 or 0208 361 0005 28/12/12

v´Loñu aJCPj 10 ßcKxPou \J~VJr Ckr kÅJYfuJ lJCP¥vPjr 4 ACKjPar mJxJ k´PfqTaJ ACKjPa xm KTZá IJuJhJ IJuJhJ, ßpoj k´PfqTaJ ACKjPa 1aJ mz ls≤ r∆o, 2 ßmc r∆o, 1aJ kqJKx\, 1aJ KTPYj, 1aJ mJgr∆o IJPZÇ ÊiM 1aJ ACKjPa 1 ßmcr∆o IJr 1aJ ßmcr∆oPT VJKz rJUJr VqJPr\ mJjJPjJ yP~PZÇ pKh ßTJj IJV´yL ßâfJ gJPTj 1aJ ACKja KTjJr \jq fJS KmKâ TrJ pJPmÇ IJr FT xJPg xJrJ mJxJ KTjPu xMun oNPuq ßhS~J yPmÇ oNuq IJPuJYjJ xJPkãÇ IJUJKu~J fPkJmj 10 ßcKxPou \J~VJ KmKâ yPmÇ IJPuJYjJ xJPkãÇ Km˜JKrf \JjJr \jq PlJj Tr∆j: PmuJu IJyoh 07846 373112

Restaurant For Sale In Leicester, prime

Digital CCTV 4 Hi-res Colour Cameras 17” Colour Monitor 4 Way Digital Recorder Fully installed £1900 + vat Upgrade to Remote access over internet for £150 All figures exclude vat

Tel: 0845 4301010 Unit 4, Marshgate Drive, Hertford, SG13 7JY

Website: www.rvtv.co.uk


SURMA m 4 January 2013

WWW.

Indian Restaurant Lease For Sale

North East Lincolnshire (Sea side), established 35 years under same management, sale due to retirement. Accommodation available, have an extension permission. Price on Application, if interested please contact Mr Ahmad on: 07927 933 480 or 07715 057 751 (after 5pm) No time waster please. 25/01/13

AK¥~Jj yJuJu ßrÓMPr≤ F¥ ßaTSP~ uL\ lr ßxu Hove (Brighton) xoMPhsr

fLrmfLt 32 xLa KmKvÓ FToJ© AK¥~Jj ßrÓMPr≤ FmÄ PaTSP~ uL\ KmKâ yPmÇ 20 mZPrr SPkj uL\Ç mqmxJ nJPuJÇ 4 mZr kr ßr≤ KrKnCÇ mZPr ßr≤ FmÄ PrAa £7750Ç oNuq IJPuJYjJ xJPkãÇ ÊiMoJ© IJV´yL ßâfJrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: Mr. Iftakar Choudhury 07903 772797 26/01/13

Surmanews

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property Restaurant Premises for Quick Sale Oakham Village near Leicester. 55 seater, 5 rooms flat above, new 16/20 years lease no premium, 30K rent less than 3K rate. Please contact Oliur Rahman: 07960100594

Takeaway For Sale Excellent location, loads 22/02/13

of potential in Colchester town centre, Essex. Takeaway on a busy main road with a high level of passing customers. 5 minutes walk from town centre. Separate entrance to accommodations. 2 bedrooms, lounge, kitchen & bathroom. 20 year open lease, Rent & Rate £11,900 annual. Price £35,000 negotiable Please call after 6pm 07930 533449 25/01/12

Indian Takeaway For Sale

Uxbridge Road, Hayes End, Middx UB10 0NQ Good location for fried chicken, pizza or any other fast food shop. Rent £14,000 - no rates for small buisness, 22 years open lease, price negotiable for genuine buyers. Price: £25,000. Contact: 07432 433 997 22/02/13

Restaurant & Takeaway For Sale

In the heart of Hertfordshire, St Albans Town, main road, 60 seater, weekly business £3,000, rent £14,500, rates £6,700, opne lease. Sale due to involvement in other business, you can see buiness before you buy. No time wasters please, reasonable offers will be considered. Call: 07902 574 015 18/01/13

\Ko Kmâ~ dJTJr C•rJ, mxMºrJ, kNmtJYu, KjTá†, mjJjL, èuvJj FuJTJ~ \Ko â~ IgmJ ßcPnuJk TPr gJKTÇ

BUY & SELL LAND FOR DHAKA, Prime location, Uttara, Boshundora, Bhonnani, Ghulshan, Purbachal & Nikonjo by the land. Email:foyzul.islam@hotmail.co.uk M: 07949 533 089 07/01/12

MHF Free Estimates

Restaurant & Takeaway for Sale

Near Chelmsford, village town, Southwoodhamferrers. Heart of town, prime location, 140 seater restaurant, 2 bar, 2 seperate license, Friyday and Saturday entertainment license up to 2am. Rent £20,000pa, Rate £7,000pa. 40 years lease. Good business. 30 miles away from London. Very nice location for Fried Chicken shop. Selling due to personal problem. Quick sale, No time waster please. 28/12/12 Please contact Mr. Ali on 07932 885927

Want to sell your restaurant or Takeaway?

- Post an ad yourself in 5 minutes!!!

- Your ad will appear straightaway.... - Target the whole Bangladeshi Business Community...

Bangladeshi Restaurant and takeaway for sale People are searching our site... post your ad today!

Bangladeshirtforsale.com

Sell Quick

CLASSIFIED SECTION 39

Buy Quick

Search For FREE

To arrange a visit call Mushtaq Miah 07506 93 64 65 anytime (we will take pictures & upload all info)

All work guaranteed Established Company for many years

Restaurant For Sale

Well established, 22 years reputable fully licensed Indian restaurant & takeaway based in the town centre of Kettering, Northampton. The only Indian restaurant in the dinning quarter of Kettering. Very profitable business. Same owner since opened 22 years. Recently refurbished to high standard, air conditioned, detached building with 70 seats, party/function room, many storage areas available, 3 bedrooms above, in addition converted loft area, own loading/unloading area. New 20 years lease. Rent £27,000, rates £2,400. Premium negotiable. Retirement forces sale. Contact: 07900 320 382

Restaurant For Sale In Dagenham, with great

08/02/13

reputation, established for over 20 years, 40 seater, rent £13,520 p.a. rates under £1,000 p.a. Open lease remaning 5 years, weekly takings £4,200 + before recession was taking over £5,000 +, still great business and potential. Reason for sale, owner wants to be alcohol free in business. Sale price £90,000 or nearest offer, genuine buyers only no time wasters please. T: 07961 053 388 Mr Shirajul Hoque 07903 896 612 Md. Faruk Miah 28/12/12

Restaurant For Sale In the city of wells,

Somerset. Detached premises with private car park and gardens 17 years open lease, 4 yearly reviews,70 covers with potential to extend, 25k annual rent and rates,7 bed 2 bathroom self contained accommodation. Annual turnover 300k plus with profits of 40k plus. Viewing highly recommended. Serious offers in the region of £135k. Please call Husain for on 07872 496642 or 01749 676462 Hsmahm@aol. Com

METAL WORK CELiK KAPi

l TqJjJKkx l ßoaJu ߈k l FéaJTar lqJj l ˆLPur hr\J/ßVAa l ˆLPur ßaKmu l l∑Mc ßxu&l FZJzJS ßhJTJj, ßrˆáPr≤, ßaTSP~, IKlPxr lJKjtYJr KlKaÄPxr \jq KmPvwùÇ

LTD 14/03/13

All works carried out for Restaurants & Takeaways

l Canopies l Metal Steps l Extractor fans l Steel doors / gates l Steel tables l Fruit Sheleves l All fittings for all kinds of shops / restaurants / takeaways and offices!

Mustafa: 07903 037 068 Haci: 07957 611 499 / Fatih: 07939 232 524

217-218 Ponsford Street, London E9 6JU T/F: 0208 510 9663


40

Jobs, Training & Public Information

4 January 2013 m SURMA

IMMIGRATION

Masud & Co.

'/53 '#(-'43 20%*52'3 /60+%'3 '44'2

;

'#&3

53+/'33

#2&3

5--

0-052

;:

<

12+/4 0/-8 /#4+0/7+&' &'-+6'28 #6#+-#$-'

034'23

" = '$3+4' : +/% 8'#23 *034+/)

0-&'23 #4#

Legal & Immigration Law Practitioners

'/53

#2&3

KjÕKuKUfKmwP~IJorJKmPvwù

n

#)#9+/' #-'/&#23 '$ &'3+)/ /4'2/'4

&6

0.#+/

AKoPV´vj n KyCPojrJAax KxKaP\jvLk n kJS~JrImFaKjt n S~JTt kJrKoa n ¸¿rvLk KcTîJPrvj n FxJAuJo n FK≤s KTî~JPr¿ n xJAjmJKuVqJu cTáPoP≤vj n ߈aJxkKrmftj n KuPVuxJKntPxx n ßaPjK¿FKV´Po≤ n ßyJoIKlx n yJCK\ÄKmw~ n xmirPjrKccku n KcPnJxt n jJokKrmftj n FŒ~uPo≤ n

00,3

#3*+0/ 42''4

#.'

#2,'4+/)

0/&0/

!

0$+-'

mqJÄâJ¡Kx ACPrJPk˙J~L mxmJPxrIJPmhj n xmirPer xKxP~uKxKTCKrKar IJPmhj n PmAuFKkäPTvj n asJ¿PuvjFmÄ A≤JrKk´KaÄ n AKoPV´vjIJKku n n

AKoPV´vjIJKku

A quality Service approved by OISC

h~JTPrFkP~≤Po≤TPrKjj IKlPxrxo~:xTJu9.30-KmPTu6.30 KxPuKa/mJÄuJ~IJoJPhrxJPgTgJmuMj \ÀrLIgmJZMKarKhPjßpJVJPpJPVr\jq07958 615 904

Masud Chowdhury BA (Hons),Law LLPGD(London)

37 New Road (1st Floor), Whitechapel, London E1 1HE

T/F: 020 7377 5280 E:masudandco@googlemail.com

aJaTJoJZ,fKrfrTJrL,yJuJuoJÄxSWPrr KjfqksP~J\jL~K\KjPxr\jqIJuAxuJFTKa Kmvõ˙ksKfÔJjÇ

SUBSCRIBE TO: SURMA

SURMA

kOÔJ 50p

34th 64 mJÄuJ Year, Issue ksKfÔJfJ ‰mvJU 1419 1768, IJyoh : orÉo IJu 7 - :13orÉo 20 - 26 ksKfÔJfJ IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh April 2012 yJ\ cJ” mKvr yJ\ cJ” mKvr : orÉo IJu k´KfPmhj IJyoh 7 - 13 ‰mvJU 1419 mJÄuJ 64 kOÔJ 50p ksKfÔJfJSURMA 34th Year, Issue 1768, 20 - 26 April 2012 c ßaKuV´JPlr

Ku~Jx IJuL IJuL AIJuL KA u~JxAKu~Jx èo

34th Year,

Issue 1768,

April 2012 20 - 26

r Kmr∆P≠ ßYRiMrL oJBjMK¨Pj t IJxPZ pM≠JkrJPir YJ\

xJjP

xJjPc ßaKuV´JPlr k´KfPmhj

ßYRiMrL oJBjMK¨Pjr Kmr∆P≠ pM≠JkrJPir YJ\t IJxPZ

! èo! ! èo t xMroJ KrPkJa K•T YqJPrKa xÄ˙J hr pMÜrJ\qKn u¥j oxK\P FKk´u JKˆ S Aˆ KmÀP≠ u¥j, 18 Ijqfo as oJBjMK¨Pjr57 kOÔJ~ oMxKuo FAPcrßY~JroqJj ßYRiMrL xJPmT nJAx

AKnPTr KmYJr

KUsˆJj \Kñ ßms

Êr∆

ACPrJPk ‘xMPpJV ßkPu JPf IJmJr oMxuoJj C&U JPmJ’ yJouJ YJu

xMroJ KrPkJat u¥j, 18 FKk´u - pMÜrJ\qKnK•T YqJPrKa xÄ˙J oMxKuo FAPcr Ijqfo asJKˆ S Aˆ u¥j oxK\Phr xJPmT nJAx ßY~JroqJj ßYRiMrL oJBjMK¨Pjr KmÀP≠ 57 kOÔJ~

KUsˆJj \Kñ ßmsAKnPTr KmYJr Êr∆

‘xMPpJV ßkPu ACPrJPk oMxuoJj C&UJPf IJmJr yJouJ YJuJPmJ’

\ ßjA YJuPTr kKrfq VJKz C≠Jr, ßUJÅ kKrfqJÜ Im˙J~ ßlJj S VJKz C≠Jr, ßUJÅ\ ßjA YJuPTr ßrJmmJ JÜ Im˙J~ ßlJj S VJKz Im˙J~ ßlJj S Jr mOy•r KxPuPa yrfJu kKrfqJÜ ¸Kfm C≠Jr, ßUJÅ\ ßjA r xJrJ ßhPv, yrfJu AKu~JP xJrJ ßhPv, mOy xrTJPrr : UJPuhJ K\~J ßrJmmJr xJrJ ßhPv, mOy¸KfmJr mOy•r KxPuPa mOy¸Kfm YJuPTr PT xr KTZá ßrJmmJr KrPkJat xMroJ yPu hJ~ xrTJPJr mOy•r KxPuPa yrfJu K\~Jj jJVKrT KTZá yPu hJ~ KcKm ‘fáPu ßj~Kj’ : rqJm AKu~JPxr KTZá yPu hJ~ xrTJPrr : UJPuhJ K\~J jrSP~ AKu~Jx AKu~JPxr rr : UJPuh - 77 \j UMKj ßmsAKnTKjP\PT jJ AKu~Jx IJuLPTu¥j, KfKj IJuLPT UqJf : rqJm Jr \jqA rqJm18mJFKk´u KcKm ‘fáPu ßj~Kj’ IJuLPT rqJm mJYJAPuj AKu~JPxr ˘L uM IKnpMÜ Tá \LKmfJ jJ gJTPu rqJm mJ KcKm ‘fáPu ßj~Kj’ J K\~J AKu~Jx , IJ®rã IJmJPr mPuPZj˘L yfqJr : gJTPu uJv πL xJyJrJ uJv YJAPuj \LKmf jJ gJTPu uJv hJP~ YJAPuj AKu~JPxr uMxMjPpJV J ßkPu hJmL TPr AKu~JP ßxJomJr xMroJ KrPkJat KjrJkrJi § YJKuP~PZj FmÄ 16 FKk´u AKu~JPxr ˘L uM rqJm \LKmf jJ o xr ˝rJÓs mJxJ~ ˝rJÓsuo-πL77 Ç Vf jJ @uL AKu~JPxr ˝rJÓsyfqJTJ oπL xJyJrJ Foj CKÜ u¥j, 18 FKk´ \j jrSP~K\~Jj jJVKrTPT KjPUÅJ\ mJxJ~Foj AKu~JPxr mJxJ~ xJyJrJ TJ§ WaJPmj KfPf KfKj

7 - 13 ‰mvJU 1419 mJÄuJ 64 kOÔJ 50p

xJjPc ßaKuV´J

Plr

k´KfPmhj ßYRiMrL oJBjMK¨Pj pM≠JkrJPir YJ\ r Kmr∆P≠ t IJxPZ

xMr u¥j, 18 FKk´u - oJ KrPkJat oMxKuo FAPcr pMÜrJ\qKn K•T YqJPrKa xJPmT nJAx Ijqfo asJKˆ xÄ˙J S Aˆ u¥j ßY~JroqJj oxK\Phr ßYRiMrL oJBjMK¨ Pjr KmÀP≠ 57 kOÔJ~

KUsˆJj \Kñ ßms

AKnPT

‘xMPpJV ßkP r KmYJr Êr∆ oMxuoJj C&UuJPfACPrJPk yJouJ YJuJPmJ IJmJr ’AKu~Jx KfKj hJP~ IKnpMÜ TáUqJf UMKj ßmsAKnT KjP\PT ßh~J KmmO KfKj FTA hJmL TPrj,yfqJr YJuTxy ßTªsL~ ßjfJ IJhJuPf KUsˆJj \Kñ IJPrJdJTJ 18 kOÔJ~ kJS~J 57 FKk´u SxPuJrßTªsL~ ßjfJ hJmL TPr mPuPZj, IJ®rãJr \jqA KfKj KmFjKkr rJf ßgPT fJr VJzLr F AKu~Jx @uL rP~PZj KmFjKk dJTJxºJj 18 FKk´ur - KmFjKkr KjPUÅJ\Ç Vf KjrJkrJi ßTJj FKk´u r ßTªsL~ T¢rk∫L oñumJ KjPUÅJ\ TPrjÇ dJTJ 18 Vf oñumJr VnLr yfqJTJ§ FmÄ AKu~Jx xMPpJV ßkPu IJmJPrJ ßjfJ aJ kpt∂ fJr rP~PZjÇ r VnLr YJKuP~PZj ß\uJ KmFjKk Vf oñumJr VnLr rJf ßgPT fJr VJzLr YJuTxy KfKjyS~JrFoj J~ rJf ßgPT KmPTu 5 S KxPua kr mMFTA @uL 58 kOÔkr pJ~KjÇ rP~PZjÇ imJr KmPTu KfKj TJ§ WaJPmjÇ Vf VJzLr 16 FKk´ u ßxJomJr kr mMimJr fJr KjPUÅJ\ KjPUÅJ\ yS~Jr mMimJr KmPTu 5 aJ kpt∂ fJr ßTJj xºJj kJS~JKfKj KmFjKk jT xŒJhT 5 aJ kpt∂ KfPf YJuTx KjPUÅJ\ yS~JrKmFjKkr xJÄVbK r xJÄVbK SxPuJr IJhJuPf KfKj Fojy KfKj CKÜ fJr ßTJj pJ~KjÇ KfKj KmFjKkr xJÄVbKjT xŒJhT S KxPua ß\uJ KmFjKkr jT ßh~J KmmO xºJjTPrj, pJ~KjÇ KfKj kJS~J TPrjÇ T¢rk∫L FxŒJhT KUsˆJj S\Kñ IJPrJ hJmL KxPua 58 kOÔJ~ ß\uJ KmFjKk 57 kOÔrJ~ 58 kOÔJ~ t xMroJ KrPkJa- pMÜrJ\q FKk´u T u¥j, 18 jmVKbf IJymJ~ r xPÿuPjr dJTJ, 18 xMroJ KrPkJa KmFjKk T FKk´u u¥j, 18 xJÄmJKh Jj t KjP~ ßrukg - ÈIgt ßTPuï TKoKar jr KmmJho j ßTJ~JKuvj FKk´u - mOPaPjr JKr'r hJ~ oπeJuP~r kNPmt xÄVbP xÄWPwt hM\ ImqJyKf xMroJ KrPkJat oKπfô ßgPT muJ y~, \jKk´~fJ~ oPiq ßYP~ ksiJjoπLr xrTJPrr 1996 FKk´u, Pkr ∆ ´ V KmKir 17 xJPur hM ßxjè¬ khfqJV Vf 3(4) iJrJ~ ±xJuL ßjPoPZ u¥j, 18 FKk´u - pMÜrJ\q ÇTJptkse TJPZ xMrK†f xrTJP TJptkse JuLu¥Pjr rr ßTPuïJKr'r KmKir k© dJTJ, 18 FKk´ u -xJPur ÈIgt hJ~ Ç muJ y~, TJpt\oJ kseJuL KmKir h• IJyf ksyP~PZj TrJ1996 k´iJjPu ßrukg oπeJu P~r kNmt Pu xJoPj KmFjKkr jmVKbf IJymJ~T KhPuS y~KjÇxJPur y~, 1996 Tj\Jr IÄvLh r ãofJm muJ ßrukg fJ Vsye CPæJ • ãofJm ßrukg hJK~Pf oπLJr3(4)ßrukg kshPnKam oπeJuP~r oKπfô f ßgPT iJrJ~ ksh• ãofJmPu oñumJ hJ~ KjP~ oJ© 30 ßrukg kJKatr ô KjP~JK\ xMroJ KrPkJat TKoKar xJÄmJKhT xPÿuPjr x kJPTtr k´KfƪôL W≤Jr oJgJ~ xMrK†f ßxjè¬ JKm\Pj \jKk´~fJ ßTPuïJKr'r oπeJu P~r ô KjP~JK\ 3(4) iJrJ~ f jmVKbf ßumJr oπL ßYP~ iJjoπLr TJPZ xMrK†fP~r oπeJuP~r hJK~Pfô KjP~JK\f ßgPT ImqJyKf kJKatroπeJu hJK~fô ßgPToJAPâPT Fßrukg u¥j, 18 - ÈIgt FKk´u - oKπfô mOPaPjr kNPmt xÄVbPjr KmmJhoJj P~r kshJK~Pf hJK~fô oπL WajJ WPaÇ 18 FKk´u fáujJ~yLj ImqJyKf KhP~ fJPT oπeJu oπeJu P~r dJTJ, ßTJ~JKuvj 57 kOÔJ~ xÄWPwtr ImqJyKf ßxjè¬ khfqJVk© PT \oJßrukg KhPuS fJ Vsye xMrK†f ßxjè¬PT ßrukg oπeJuP~rßgPT oπL yP~PZÇ h¬rKmy xrTJPrr hMV´∆Pkr oPiq xÄWPwt hM\j h¬rKm KhP~ h¬rKmyP~r TPrPZj ks ßrukg oπeJu TJPZ xMrK†fe xMrK†f ßxjè¬ KhP~ 57 Lj oπL TrJ kOÔJ~ hJK~fô ßgPT ImqJyKf KhP~ h¬rKmyLj f W≤Jr KjP~ \jKk´ iJjoπLÇ CPæJ ImqJyK oJ© 30 oJgJ~ Lj oñumJr ~fJ~ksiJjoπLr ±x KhPuS ßjPoPZÇ IJyf yP~PZjÇ Vf 17 FKk´u, fJ Vsy TrJ y~KjÇ ßgPT xrTJPrr f ßYP~ rJPf ksT hJK~fô oπeJuP~r t xPñ xÄKväÓ ImqJyK iJjoπLÇ hJK~fô ßgPT oπL TPrPZj ksiJjoπLÇ JKvf fgq FTJKiT xrTJPrr k´i\oJ Jj IÄvLhJr oñumJr kNmt u¥Pjr hJK~fôvLu èÀfôkNet xMroJ KrPkJa- mOPaPjr khfqJVk© W≤Jr oJgJ~ßrukg TPrPZj ks èÀfôkNet KmmreL oπL KhP~ xN© \JjJ~, ßxjè¬ FTJKiT oJ©r30 ImqJyKf fJPT h¬rKmyLj oπL rTrJ xrTJPrr xPñ xÄKväÓ èÀfôkNet FTJKiTPf ßgPT FKk´u Tj\JrPnKam \jKk´ oJAPâJKm\Pjx kJPTtr xJoPj xPñ xÄKväÓ ßxJomJr y~KjÇ CPæJ kJKat hJK~fô~fJ xrTJPrr xrTJPrr © \JjJ~, ßxJomJ u¥j, 18 J~ vLu xN© \JjJ~, ßxJomJr yP~PZÇ ßumJr P~r kJKatr fáujJ~ xÄWPwtr F WajJ WPaÇ jmVKbf 60 kOÔhJK~fô Ç TrJk´KfƪôL oπeJu Lu xN Lj oπL TrJ hJK~fôv ßTJ~JKuvj 60 kOÔJ~ ±x ßjPoPZJr ßrukg KhP~ fJPT h¬rKmy 57 kOÔJ~ oñumJr 57 kOÔJ~ rJPf ksTJKvf fgq KmmreLPf 60 kOÔJ~ f \jKk´~fJ~ k´iJj IÄvLh ImqJyK Pf fJ KmmreL xrTJPrr yP~PZÇ kJKatr \jKk´~ JKvf fgq rJPf ksT Tj\JrPnKam kJKatr fáujJ~ oñumJr 57 kOÔJ~ k´KfƪôL ßumJr

Tj\JrPnKaPm

Tj\JrPnKaPmr \jKk´~fJ~ ixt KumPco Yfág

rJ\q KmFjKk’r

r 30 W≤Jr pJ©J Kmr pMÜ \jKk´~fJ~ wt Kf! khfhMqJ'’PV´V∆Pk K†f r kxÄW r ßlr oπL xMr pMÜrJ\q KmFjKk’r ßJl©JrPco 30 VWr≤JkrrpKum KmorπKLfx! Mrkix Tj\JrPnKaPmr K†f Yfághft qJPVr kr ßlr oπL xMrK†f KmrKf! khfqJP Jr pJ©~JfJ~ 30 W≤\jKk´ hM'’V´∆Pk xÄWwt ix

xMroJ KrPkJa u¥j, 18 t yfqJr hJP~FKk´u - 77 \j jrSP~ IKnpMÜ Tá KjrJkrJi UqJf UM K\~Jj jJVKrTPT hJmL Foj yfqJTJ TPr mPuPZj, Kj ßmsAKnT KjP\PT IJ®rãJr KfKj FTA § YJKuP~PZj FmÄ \jqA KfKj xMPpJV ßkPu TJ§ WaJPmj SxPuJr IJmJPr Ç Vf IJhJuP TPrjÇ T¢rk∫ f ßh~J KmmO 16 FKk´u ßxJomJ J r L F KUsˆJj KfPf KfKj Foj \Kñ IJPrJ CKÜ hJmL TPrj, 57 kOÔJ~

YJPkmJ~xhrMuTJTPrJPrhr YJPk xrr, TßrJPrurr jhKJfK~˝PfLTô JSr, ßrPur hJK~jPKffô˝SLTmJJ~rh, MußrPTuJPrhhrJK~Pfô SmJ~hMu TJPhr xrTJPYfárrgt jKf˝LTJ YJPkKumPco

pMÜrJ\q KmFjKk’r hM'’V´∆Pk xÄWwt

xM u¥j, 18 roJ KrPkJat KmFjKkr FKk´u - pMÜrJ\q jmVKbf TKoKar IJymJ~T xJÄmJKh kNPmt xÄVbP T xPÿuPjr jr KmmJho hMV´∆Pkr Jj oPiq IJyf yP~PZj xÄWPwt hM\ j Ç Vf 17 oñumJr FKk´u, oJAPâJKm\Pj kNmt u¥Pjr xÄWPwtr F x kJPTtr xJoPj WajJ WPaÇ jmVKbf 57 kOÔJ~

Rates For Classicfied

1 Post: 1 week £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 6 weeks - £150 + 6 Months newspapers FREE NEW OFFER 12 WEEKS @ ONLY £200 PLUS SIX MONTHS NEWSPAPERS FREE

Payment in advance, max 60 words, debit & credit cards accepted. T: 020 7377 9787 F: 020 7377 9717

l IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj l IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j l ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ l ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA Unit B, 10 Quaker Street London, E1 6SZ UK - 1 year £40.00 [ ] Six months £27.00 [ ] Europe - 1 year £70.00 [ ] Six months £45.00 [ ] International - 1 year £100 [ ] Six months £60.00 [ ]

Mr/Mrs/Miss: _____________________________________________________________________________________ Address:________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Post Code:__________________________Telephone:________________________________________


xJãJ&TJr 41

SURMA m 4 - 10 January 2013

Koxr KT ÈAxuJoL rJPÓs' kKref yPò fJPrT vJoxMr ßryoJj ßuUT : IiqJkT, @∂\tJKfT xŒTt KmnJV, \JyJñLrjVr KmvõKmhqJu~

hM'hlJ VePnJPa j~J xÄKmiJPjr kPã mqJkT ßnJa kzJ~ FTKhPT ßk´KxPc≤ oMrKxr yJf ßpoj vKÜvJuL yu, IjqKhPT @VJoL KhPjr Koxr xŒPTt FTKa mz irPjr IKjÁ~fJS xOKÓ yuÇ ßTJj kPg FUj Koxr? UxzJ xÄKmiJj IjMPoJKhf yS~J~ jJjJ k´vú KoxrPT KWPr @mKftf yPòÇ Koxr KT FTKa T¢rk∫L AxuJKoT rJPÓs kKref yPm? jJKT ßhvKa fárPÛr oPcu IjMxre TrPm? xJoKrT TJCK¿u mJ ÛqJPlr nëKoTJA mJ TL yPm ßvw kpt∂? UxzJ xÄKmiJj VePnJPa IjMPoJKhf yS~J~ kKÁoJ KmPvõ Koxr xŒPTt FTKa ßjKfmJYT iJreJr \jì yPf kJPrÇ k´~Jf ßk´KxPc≤ @PjJ~Jr xJhJf AxrJAuPT ˝LTíKf KhP~ Fr xPñ FTKa rJ\QjKfT xŒTt ˙Jkj TrPuS F ÈxŒTt' FUj ßTJj kptJP~ CjúLf y~, ßxaJS ßhUJr Kmw~Ç FTaJ TgJ FUJPj muJ k´P~J\jÇ 2011 xJPu È@rm mx∂' KoxPr mz irPjr kKrmftj ßcPT @jPuS KoxrPT KjP~ ßp x÷JmjJ ‰fKr yP~KZu, fJ FUj iLPr iLPr KoAP~ pJPòÇ FTKa iotKjrPkã, mÉhuL~, ChJrojJ KoxPrr ˝kú ßvw kpt∂ ˝kúA ßgPT ßpPf kJPrÇ TJre F UxzJ xÄKmiJPjr mqJkJPr @kK• KZu VefπTJoL fgJ jJrLmJhLPhrÇ @kK• KZu KmYJrkKfPhrS, pJrJ KjmtJYj @P~J\j TrPf fJPhr @kK• \JKjP~KZPujÇ Ckr∂á ßxjJmJKyjLr ToJ¥S ßp rJK\ KZu fJS j~Ç FTaJ kptJP~ TJ~PrJr fJyKrr ßÛJ~JPr @mJr oJjMw xoPmf yPf ÊÀ TPrKZuÇ fJPhr xPñ oMrKxr xogtTPhr mJTKmf§J S xÄWPwtr UmrS k©kK©TJ~ ZJkJ yP~KZuÇ FUj VePnJPa UxzJ xÄKmiJPjr kPã mqJkT ßnJa kzJ~ F k´KfmJPhr ßTJj oNuq gJTu jJÇ muJr IPkãJ rJPU jJ, ßp xÄKmiJjKa ßvw kpt∂ VePnJPa IjMPoJKhf yu, fJ KoxrL~ xoJ\PT KmnKÜA TrPmÇ UxzJ xÄKmiJPj muJ @PZ, @APjr k´iJj C“x yPm vKr~JyÇ vKr~Jy @Aj k´mKftf yPu IoMxKuo, KmPvw TPr TkKaT

KUsˆJjrJ ‰mwPoqr KvTJr yPmj mPu IKnPpJV CPbPZÇ FTA xPñ jJrLPhr IKiTJr ãáeú yPm mPuS jJrL xoJP\r kã ßgPT IKnPpJV CPbPZÇ xÄKmiJPj AxuJoPT rJÓsiot KyPxPm ßWJweJ TrJ yP~KZu, pJ FUj IjMPoJKhf yuÇ CPuäUq, 2011 xJPur ßlms∆~JKrPf KoxPr VeInMq™Jj ßyJxKj ßoJmJrTPT ãofJYáqf TPrKZuÇ Frkr ßgPTA Koxr xŒPTt @V´y mJzPf gJPT kKÁoJ xoJP\Ç Vf \MuJAP~ (2012) ßk´KxPc≤ KjmtJYPj oMrKxr Km\~ kKÁoJ KmPvõ jfáj FTKa oJ©J ßh~Ç FUj AxuJKoT nJmJkjú FTKa xÄKmiJj VePnJPa IjMPoJKhf yS~J~ @V´Pyr oJ©J~ jfáj FTKa kJuT ßpJV yu oJ©Ç muJ nJPuJ, KoxPr xÄKmiJj k´e~Pjr uPãq FTKa xÄKmiJj kKrwh Vbj TrJr \jq ßp KjmtJYj yP~KZu, fJPf Km\~L yP~KZu T¢rk∫LrJÇ fJrJ ßp xÄxh Vbj TPrKZu fJPf ßmv KTZMKhj iPr xÄKmiJPjr 234Ka iJrJ KjP~ @PuJYjJ S KmfTt YPuÇ FT kptJP~ AxuJok∫LrJ fJPhr Kj\˝ hOKÓnKñ YJKkP~ KhPò mPu IKnPpJV fáPu ChJrk∫L, iotKjrPkã S KUsˆJj xŒ´hJP~r xhxqrJ xÄxh m~Ta TPrKZuÇ Frkr ßTJj rTo xÄPvJijL ZJzJA UxzJ xÄKmiJjKa xÄxPh IjMPoJKhf y~Ç kPr UxzJ xÄKmiJPjr Ckr VePnJa IjMKÔf yuÇ KT∂á KmPrJiLhuL~ ßoJYtJ jqJvjJu xJuPnvj l∑≤ FA VePnJPar luJlu k´fqJUqJj TPrPZÇ FUj k´vú yPò, ßoJyJÿh oMrKx KT KoxPr AxuJPor vKr~JyKnK•T FTKa xoJ\ KmKjotJPer CPhqJV ßjPmj? fJr hu AxuJKoT msJhJrÉPcr rJ\QjKfT vJUJ ÈKl∑co IqJ¥ \JKˆx' kJKatÇ AxuJKoT msJhJrÉc FTKa ÈiotKnK•T' rJÓsmqm˙Jr kPãÇ oMrKx KT FUj F KhPTA KoxrPT YJKuf TrPmj? FA oMyNPft FKa ¸Ó j~Ç fPm oMrKx IfaJ T¢rk∫L jjÇ KfKj AxuJok∫LÇ KfKj AxuJo @r VefπPT FT TJfJPr ßhUPf YJjÇ @r F TJrPe KfKj ÈAxuJKoT VefPπ'r TgJ muPZjÇ x÷mf Koxr ÈfárÛ oPcu' IjMxre TrPmÇ fárPÛ AxuJok∫LrJ \jVPer xogtj KjP~ ãofJ kKrYJujJ TPr @xPZÇ fárPÛr ßxjJmJKyjL iotKjrPkã @hPvtr IjMxJrLÇ KoxPrr ßxjJmJKyjLS IPjTaJ fJAÇ ßxjJmJKyjLr xPñ fárPÛr ãofJxLj FrPhJVJj xrTJPrr ÆPªôr TgJ xmJA \JPjjÇ ßxjJmJKyjL FUj rJ\QjKfT ßjfífô fgJ xÄxPhr TJPZ hJ~m≠Ç ßp TJrPe ßxUJPj xJoKrT Ináq™JPjr x÷JmjJ ToÇ oMrKxS FojKa YJAPmj KoxPrr \jqÇ FPãP© KfKj TfaáTá xlu yPmj, fJ ÊiM @VJoL KhjèPuJA muPf kJrPmÇ Ckr∂á AxrJAPur mqJkJPr j~J ßk´KxPcP≤r hOKÓnKñ TL yPm, ßxaJS FTaJ mz k´vúÇ ßTjjJ, AxrJAPur @V´JxL jLKfr TJrPe xoV´ @rm KmPvõr xPñ AxrJAPur xŒTt TUjS nJPuJ y~KjÇ 1978 xJPu KoxPrr xPñ AxrJAPur TëaQjKfT xŒTt ˙JKkf yPuS F xŒTt TUPjJA Cjúf y~KjÇ FojKT T¢rk∫LPhr yJPf KoxPrr xJPmT

ßk´KxPc≤ @PjJ~Jr xJhJfPT \Lmj kpt∂ KhPf yP~KZuÇ pKhS AxrJAPur k´iJjoπL ßjfJKj~JÉ oMrKxPT ÊPnòJ \JjJPmjÇ KT∂á fJrkrS TgJ ßgPT pJ~Ç ßTjjJ msJhJrÉPcr ßjfífô FUjS kKrkNetnJPm ÈAxrJAu KmPrJKifJ' ßgPT ßmr yP~ @xPf kJPrKjÇ fJrJ ßp ßk´KxPc≤PT k´nJm UJaJPmj, fJ muJr IPkãJ rJPU jJÇ FUJPjA FPx pJ~ ÈKrP~u kKuKaPé'r Kmw~KaÇ oMrKx FA KrP~u kKuKaé TfaáTá IjMxre TPrj ßxaJA ßhUJr Kmw~Ç fPm @Ko ßoJyJÿh oMrKxr xJŒ´KfT ßh~J mÜPmq KTZMaJ @vJmJhLÇ KjmtJKYf yS~Jr kr KfKj FTKa \JfL~ GTq VzJr @øJj \JKjP~KZPujÇ FKa F oMyNPft UMmA \ÀKrÇ TJre Koxr FUj FTKa KmnÜ xoJ\Ç FTKhPT rP~PZ AxuJKoT T¢rk∫LrJ, IjqKhPT iotKjrPkãmJhL S xJPmT ßk´KxPc≤ ßoJmJrT xogtTrJÇ 2011 xJPu fJyKrr ßÛJ~JPr 17 KhPjr ÈKmkäm' jfáj FT AKfyJPxr \jì KhP~KZu KoxPrÇ hLWt 17 Khj hUPu ßrPUKZu ÈKmkämLrJ'Ç oNuf fÀerJA F KmkäPmr jJ~TÇ FrJ xmJA ßp AxuJKoT @hvtPT kZª TPrj, fJ j~Ç fJrJ ßoJmJrPTr IkvJxj (1981 xJu ßgPT ãofJ~ KZPuj) ßgPT KoxrPT ÈoMÜ' TrPf ßYP~KZPujÇ SA fÀerJ A≤JrPjPar oJiqPo ßpJVJPpJV ˙Jkj TPr KmkämPT fJr uPãq ßkÅRPZ KhP~KZPujÇ FA fÀe k´\Pjìr ßTC ßTC oMrKxPT xogtj TPrPZj, FaJ xfqÇ KT∂á Koxr iotKnK•T FTKa rJÓs ßyJT, FKa fJrJ YJAPmj jJÇ Koxr ÈKmkäPm' jJrLrJ FTKa mz nëKoTJ ßrPUPZÇ ßxjJmJKyjLr yJPf IPjT fÀeL KjVOyLfS yP~KZPujÇ FrJ KjÁ~A YJAPmj jJ KoxPr jJrLPhr IKiTJr xÄTáKYf ßyJT, mJiqfJoNuT khtJ k´gJ @PrJk TrJ ßyJTÇ KoxPrr jJrLrJ pPgÓ ˝JiLjÇ fJrJ @iMKjTojÛÇ kNet khtJ k´gJ fJrJ IjMxre jJ TrPuS vJuLjfJ m\J~ ßrPU YPujÇ j~J ßjfífô KjÁ~A FKa CkuK… TrPmjÇ KoxPrr xÄUqJuWM TkKaT KUsˆJjrJ KTZMaJ @fÄTV´˜Ç fJrJ ioLt~ KjkLzPjr KvTJr yPf kJPrj mPu @vïJ TrPZjÇ x÷mf FaJ CkuK… TPrA ßk´KxPc≤ IñLTJr TPrKZPuj jfáj xrTJPr ÈTkKaT KUsˆJjPhr' k´KfKjKifô gJTPm FmÄ j~J k´iJjoπL yPmj xŒNet KjrPkãÇ oMrKx mJ˜mmJhLÇ KfKj xKbT Kx≠J∂KaA KjP~PZjÇ KfKj @iMKjTojÛ FT\j oJjMwÇ k´PTRvu KmhqJ~ pMÜrJÓs ßgPT cÖPra KcKV´S KjP~PZjÇ KmvõKmhqJuP~ KvãTfJS TPrPZjÇ fJr rJ\QjKfT \Lmj oJ© 12 mZPrrÇ hLWt 84 mZPrr FTKa xÄVbPjr (AxuJKoT msJhJrÉc) k´KfKjKi KfKjÇ hPu T¢rk∫L, ioLt~ CV´ @hPvt KmvõJxL FmÄ vKr~Jy @AjKnK•T FTKa AxuJKoT rJÓs k´KfÔJ TrJr ßuJT IPjT rP~PZÇ FPhr ÈYJkS' gJTPm fJr SkrÇ FA ÈYJk' CPkãJ TPr AxuJKoT @hvt S VefπPT FTK©f TPr Èjfáj FT Koxr' TLnJPm KfKj \jì ßhj, ßxaJA ßhUJr Kmw~Ç VePnJPar luJluPT KmPrJiL hPur k´fqJUqJj ßk´KxPc≤

oMrKxPT FUj mz KmkPh ßlPu KhuÇ @rm KmPvõ ßp mxP∂r ßdC mAKZu, fJ FUj KÆfL~ iJk IKfâo TruÇ KfCKjKv~Jr kr KoxPr FTjJ~TfJKπT xrTJPrr CPòh y~Ç Frkr \jVPer ßnJPa AxuJok∫LrJ ãofJxLj y~Ç FaJ KZu KmkäPmr KÆfL~ ˜rÇ fífL~ ˜Pr T¢rk∫LPhr Im˙Jj vKÜvJuL yuÇ VePnJPar kr AxuJok∫LrJ ãofJPT TáKãVf TrPmÇ F oMyNPft fJPhr kJuäJ nJKrÇ j~J xÄKmiJPjr @PuJPT hM'oJx kr ßxUJPj j~J kJutJPoP≤r \jq KjmtJYj IjMKÔf yPmÇ FPf VePnJPar luJlPur k´Kfluj WaPu @Ko ImJT ym jJÇ @VJoL KjmtJYPjS AxuJok∫LrJ Km\~L yPmÇ FPãP© jqJvjJu xJuPnvj l∑≤ mz KTZM @vJ TrPf kJPr jJÇ FT\j KjrPkã mqKÜPT k´iJjoπL TrPmj, F k´Kfv´∆Kf oMrKx rJUPf kJrPmj mPuS oPj y~ jJÇ fPm ßxjJmJKyjLr nëKoTJ KjP~ FTaJ k´vú ßgPTA ßVuÇ ßxjJmJKyjL FUj rJ\QjKfT ßjfíPfôr k´Kf @˙JvLuÇ fPm náPu ßVPu YuPm jJ, ßxjJmJKyjL FTKa xMKmiJPnJVL ßv´eLÇ 1952 xJPu rJ\fπ C“UJPfr oiq KhP~ KoxPrr ßxjJmJKyjL ßxUJPj FTKa rJ\QjKfT vKÜPf kKref yP~KZuÇ TPjtu \JoJu @mhMj jJPxr SA ÈKmkäPmr' oiq KhP~ ÊiM KoxrA j~, xoV´ @rm KmPvõ @rm \JfL~fJmJhL rJ\jLKfr \jì KhP~KZPujÇ xoV´ @rm KmPvõ FmÄ ßxA xPñ fífL~ KmPvõ FT IKmxÄmJKhf ßjfJ~ KfKj kKref yP~KZPujÇ @\ KbT 60 mZr kr Èjfáj FT \JfL~fJmJhL rJ\jLKf' KjP~ @KmÏíf yPuj oMrKxÇ UxzJ xÄKmiJj fJPTS pPgÓ ãofJ KhP~PZ, ßp TJrPe KfKj KmfKTtf yP~PZj ÈKoxPrr j~J lJrJS' KyPxPmÇ KoxPrr xnqfJ hLWtKhPjrÇ lJrJSPhr TJKyjLS oJjMw \JPjÇ @iMKjT AKfyJPx oMrKxPT TLnJPm KYK¤f TrJ yPm \JKj jJÇ KT∂á FaJ xfq, Koxr jfáj FT rJ\jLKfPT xJoPj KjP~ @xPZ, @r fJ yPò AxuJoL VefπÇ FA VefPπ kKÁoJ xoJP\r VefJKπT xÄÛíKfr ßTJj CkJhJj UMÅP\ kJS~J pJPm jJÇ AxuJo, vKr~Jy @r ßTJr@jKnK•T FTKa xoJ\ KmKjotJPe msfL yPmj oMrKx S fJr huÇ ¸ÓfA fJ @iMKjTojÛ S kKÁoJ xoJP\r kMÅMK\mJPhr CkTrePT I˝LTJr TrPm jJÇ fPm fJPumJj ˆJAPu oiqpMVL~ AxuJo fJrJ KmKjotJe TrPmj jJÇ \jVPer xogtj KjP~A fJrJ FTKa AxuJoL xoJ\ KoxPr KjotJe TrPf YJjÇ KoxPr ßoJmJrTPT C“UJPfr k´JÑJPu oMxKuo msJhJrÉPcr VJAKcÄ TJCK¿Pur xhxq FòJo Fu FrKx~JPjr FTKa k´mº KjCA~Tt aJAoPx ZJkJ yP~KZu (9 ßlms∆~JKr 2011)Ç SA k´mPº FrKx~Jj ¸Ó TPrA mPuKZPuj, ßp Vefπ AxuJoL oNuqPmJiPT ˝LTJr TPr jJ, ßxA Vefπ KoxrmJxL V´ye TPr ßjPm jJÇ ßp VefPπ iPotr nëKoTJ ˝LTíf FmÄ \jVPer IKiTJr S jqJ~KmYJPrr KjÁ~fJ gJTPm, ßxA VefπA KoxPr KmTKvf yPmÇ VePnJPar kr FUj xKfq xKfqA oPj yPò Koxr ßxKhPTA pJPòÇ

KxrL~ xÄTPar \KaufJ mJzPZ∏ xoJiJj TL? \V&uMu @y&Poh ßYRiMrL ßuUT : KxKj~r xJÄmJKhT S @∂\tJKfT KmwP~r KmPväwT

KxrL~ xÄTa xoJiJPjr uPãq KjP~JK\f \JKfxÄW FmÄ @rm KuPVr KmPvw hNf uJUhJr msJKyKo KxrL~ xrTJr FmÄ ßxA ßhPvr VOypMP≠r KmPhsJyLPhr xPñ @uJk-@PuJYjJ TPrPZjÇ @uP\rL~ FA IKnù TëajLKfKmh rJ\iJjL hJoJÛJPx ßk´KxPc≤ mJxJr @u @xJPhr xPñ FmÄ ßhPvr Ijq© KmPhsJyLPhr FT\j k´nJmvJuL ßjfJ @mhMu @K\o @uLr xPñ ßhvKar âo ImjKfvLu kKrK˙Kfr mqJkJPr Kmvh @PuJYjJ TrPuS xÄTa xoJiJPj ßTJPjJ

@vJr mJeL ßvJjJPf kJPrjKjÇ Imvq, xoxqJKa FPfJA TKbj FmÄ Khj Khj Fr \KaufJ FPfJA mOK≠ kJPò ßp ßTJPjJ KjÀK•r CØJmj hM„y ‰mKTÇ uJUhJr msJKyKor kNPmt xJPmT ^JjM TëajLKfKmh TKl @jJj FA nëKoTJ~ ImfLet yP~ FTkptJP~ KjP\PT ßxA ÈKovj' ßgPT xKrP~ KjP~PZjÇ \JKfxÄPWr xJPmT FA oyJxKYm KxrL~ VOypMP≠r @PuJYjJr oJiqPo xoJiJPjr uPãq KmmhoJj kãèPuJ FmÄ mOy“ vKÜmPVtr xPñ xÄuJPk KjP~JK\f KZPujÇ KT∂á FTkptJP~ fJr oPj yP~PZ mz ßhvèPuJr @∂KrTfJr InJm FmÄ KxKr~Jr xrTJr FmÄ KmPrJiLPhr FTèÅP~Ko oPjJnJPmr \jq fJr kPã xoxqJr KjrxPj IV´VKf TrJ k´J~ Ix÷m yP~ kPzPZÇ TKl @jJj \JKfxÄW-@rm KuPVr KxrL~ xÄTPa KmPvw hNf KyPxPm ImqJyKf ßj~Jr krA uJUhJr msJKyKoPT ßxA hJK~fô ßh~J y~Ç KfKj TP~T oJx kNPmt FA hJK~fô ßj~Jr kr FTJKiTmJr KxKr~J KVP~PZj FmÄ k´nJmvJuL @ûKuT ßhvèPuJr ßjfímOPªr xPñS FA xÄTa KjP~ @PuJYjJ TPrPZjÇ xmtPvPw KfKj @mJr VOypMP≠ \\tKrf KxKr~J~ FPx xrTJr FmÄ KmPhsJyLPhr xPñ xÄuJPk Ku¬ yjÇ muJ mJÉuq, KxrL~ xÄTa mftoJPj @∂\tJKfT kptJP~ xmPYP~ @PuJKYf xÄTa FmÄ FA xoxqJ KjP~ ßhvKaPf @ûKuTnJPm FmÄ @PrJ mOy•r @∂\tJKfT kKrxPr C“T£Jr ßvw ßjAÇ TJreKa ¸ÓÇ pKhS FaJ oNuf KxKr~Jr Inq∂rLe Kmw~,

xKfqTJr IPgt KmPvõr mOy“ vKÜmVt kPrJãnJPm yPuS FA xÄTPar xPñ \KzP~ kPzPZÇ luv´∆KfPf xoxqJKa KjP~ CPÆV mOK≠A kJPòÇ KxKr~Jr 21 oJxmqJkL VOypMP≠ F kpt∂ k´J~ 42,000 oJjMw Kjyf yP~PZ FmÄ @PrJ IPjT ßmKv @yf yP~PZÇ k´J~ 20 uJU oJjMw xÄTPar TJrPe fJPhr ßhv fqJV TrPf mJiq yP~PZ FmÄ kJvõtmftL fárÛ FmÄ \ctJPj @v´~ KjP~PZÇ fárÛA KxrL~ vreJgtLPhr KmvJu xÄUqJ~ V´ye TPrPZÇ @ÄTJrJ KxrL~ VOypMP≠ ßmv ¸ÓnJPm KmPhsJyLPhr kã KjP~PZÇ KxKr~Jr IPjT xJoKrT TotTftJrJ xrTJr kã fqJV TPr fárPÛ YPu KVP~PZj FmÄ ßxUJj ßgPT KmPhsJyLPhr xmtJ®TnJPm xJyJpqxyJ~fJ TrPZjÇ ßx TJrPe ˝JnJKmTnJPmA @ÄTJrJ-hJoJÛJx xŒTt FUj UMmA ‰mrL yP~ CPbPZÇ KTZáKhj kNPmt FTKa fáKTt pM≠ KmoJjPT KxKr~J èKu TPr nëkJKff TrJr kr fJPhr oPiq muJ pJ~ ßp k´J~ pM≠Jm˙JA KmrJ\ TrPZÇ hJoJÛJx mPuPZ, pM≠ KmoJj nëkJKff TrJr WajJKa náuâPo yP~PZÇ fJ xP•ôS jqJPaJr xhxq fárPÛ jqJPaJ ß\Ja ßhvKar KjrJk•Jr \jq ÈkqJKas~a' KoxJAu KjP~JK\f TrJr Kx≠J∂ ßj~J~ CP•\jJ @PrJ mOK≠ ßkP~PZÇ fPm ßTJPjJ kãA xrJxKr xÄWPwt Ku¬ jJ yS~Jr mqJkJPr xPYfj rP~PZÇ KxrL~ xÄTPa kOKgmLr vKÜir ßhvxoNy KmKnjú oJ©J~ \KzP~ kPzPZ mPuA oPj TrJ ßpPf kJPr FmÄ ßx TJrPeA xJoKV´T Im˙J ImjKfr KhPTA

iJKmf yPòÇ FaJ TJPrJ I\JjJ j~ ßp, KxKr~Jr mJvJr @u @xJh xrTJr k´Y∏nJPm oJKTtj FmÄ AxrJP~uKmPrJiL FmÄ fáujJoNuTnJPm rJKv~J FmÄ YLPjr xPñ WKjÔÇ mftoJj xÄTPa rJKv~J @xJh xrTJrPT FUPjJ xogtj KhP~ pJPòÇ oPÛJ FmÄ ßmAK\Ä \JKfxÄPW kKÁoJ ßhvèPuJr KxKr~Jr KmÀP≠ ßmv TP~TKa k´˜JPmr fLms KmPrJKifJ TPrPZÇ KjrJk•J kKrwPh FAxm vJK˜oNuT k´˜JPm ÈßnPaJ' KhP~PZ rJKv~J FmÄ YLjÇ fJPhr mÜmq yPuJ oJKTtj pMÜrJPÓsr ßjfíPfô kKÁoJ ßhvèPuJ hJoJÛJPx fJPhr kZPªr xrTJr mxJPf YJ~Ç kãJ∂Pr @PoKrTJ FmÄ Ko©rJ muPZ ßp, ßk´KxPc≤ @xJPhr xrTJr ˝L~ \jVPer KmÀP≠ pM≠ ßWJweJ TPrPZ FmÄ ßxA TJrPe FA xrTJr KmKnjú ßWJrfr IKnPpJPV IKnpMÜÇ muJr IPkãJ rJPU jJ ßp, oiqk´JPYq oJKTtj pMÜrJPÓsr xmPYP~ WKjÔ Ko© KxKr~Jr KmPhsJyLPhrA xogtj S xyJ~fJ KhPòÇ @ûKuT @rm ßhvèPuJr oPiq TJfJr, ßxRKh @rm FmÄ TáP~Pfr oPfJ kKÁoJk∫L ßhvèPuJ @xJh xrTJPrr KmPÆwLÇ IjqKhPT, ArJj hJoJÛJx xrTJPrr kPã @PZÇ KxrL~ VOypMP≠ ÈKv~J-xMKjú' Kmw~KaS FTKa nëKoTJ kJuj TrPZ mPu k´fL~oJj yPòÇ ßhvKar vJxTPVJÔLr IKiTJÄvA ÈKv~J' yPuS xÄUqJVKrÔ \jVe ÈxMKjú'Ç iJreJ TrJ pJ~ ßp, ßk´KxPc≤ @xJPhr xogtTrJ ÈKv~J' FmÄ KmPhsJyLrJ ÈxMKjú'Phr 55 kOÔJ~!


42 oMÜKY∂J

4 - 10 January 2013 m SURMA

\JfL~ rJ\jLKfr oPû xJk! KYrr†j xrTJr ßuUT : TuJKoˆ

@oJPhr \JfL~ rJ\jLKfPf @TK˛TA xJk jJPor k´JeLKa @PuJKYf yP~ CPbPZÇ mZPrr ßvPw FPx k´iJj hMA ßj©Lr TJPZ xJk jJoT k´JeLKa mz CkoJ KyPxPm irJ KhP~PZÇ 26 KcPx’r KmFjKk ßY~JrkJxtj S KmPrJiL huL~ ßjfJ ßmVo UJPuhJ K\~J rJ\iJjLPf fJr KmKnjú kgxnJ~ mPuPZj, ÈxJkPT KmvõJx TrJ pJ~, KT∂á @S~JoL uLVPT j~Ç Fr FTKhj kPr @S~JoL uLV xnJPj©L FmÄ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ oyJjVr @S~JoL uLPVr xPÿuPj UJPuhJ K\~JPT CP¨v TPr mPuj, @S~JoL uLV j~, KmFjKk ßj©L xJPkr ^JÅKk oJgJ~ KjP~ YPuPZjÇ fPm, KmPrJiL huL~ ßj©L xJPkr TgJ muPuS S^Jr TgJ mPujKjÇ FPãP© FTiJk FKVP~ @PZj k´iJjoπLÇ KfKj hPur TJptKjmtJyL TKoKar ‰mbPT mPuj, xJPkr KmPw IPjT xo~ S^JS oJrJ pJ~Ç KmPrJiL huL~ ßj©L Kmwir xJk KjP~ YPuPZjÇ xJPkr hÄvPjA KfKj ±Äx yPmjÇ xÄxPhr CkPjfJ xJP\hJ ßYRiMrL mPuPZj, ÈUJPuhJ K\~J xJk ßYPjj nJPuJÇ TJre \JPf \Jf KYPjÇ @S~JoL uLV xJk j~Ç @orJ xJk ßgPT \JKfPT rãJ TPrKZÇ' fgqoπL yJxJjMu yT AjM mPuPZj, UJPuhJ K\~J oJjMwPT KmvõJx jJ TPr xJPkr xPñ mxmJPxr ßWJweJ KhP~PZjÇ KpKj xJPkr xPñ mxmJx TrPf YJj KfKj Vefπ S rJ\jLKfr IjMkpMÜÇ Fr @PV Vf jPn’Pr TémJ\JPrr ßmR≠kuäL xlrrf KmFjKk ßY~JrkJxtj UJPuhJ K\~JPT ÈxJk yP~ hÄvPjr kr S^J yP~ ^JzJr' ßUuJ mº TrPf mPuKZPuj k´iJjoπL S @S~JoL uLV xnJPj©L ßvU yJKxjJÇ Fr \mJPm KmFjKkr oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr mPuKZPuj, @S~JoL uLV hÄvj TPr \JKfPT jLu TPr ßlPuPZÇ FTA xPñ ÈS^J' S ÈxJPkr' nNKoTJ~ rP~PZ fJrJ Ç PhUJ pJPò @oJPhr k´iJj hMA rJ\QjKfT hPur ßjfJPj©LrJ FPT IkrPT xJPkr xPñ fMujJ KhPòj FmÄ Fr oJiqPo rJ\jLKfPf xJk FmÄ xJPkr Kmw hMAP~rA C“kJf mJzPm mPu @vïJ TrJ yPòÇ Imvq @oJPhr \JfL~ rJ\jLKfPf FPT-IkrPT xJk KyPxPm KYK¤f TrJr FA k´mefJ @TK˛T j~; KjrgtT ßfJ j~AÇ @oJPhr rJ\jLKf ßfJ xJPkr ßUuJA mPaÇ FUJPj xKÿKufnJPm FKVP~ pJS~Jr @∂KrT ßYÓJ pfaJ jJ ßhUJ pJ~, FPT IkrPT ore TJoz ßh~Jr k´KfPpJKVfJ ßhUJ pJ~ fJr ßYP~ ßmKvÇ ore ßZJmPu mÄv Ê≠ ±Äx TrJr @P~J\jS ßhUJ pJ~Ç Fr krS FA xJkPhr ã~ ßjA! Imvq @oJPhr \LmPj xJPkr k´nJm IkKrxLoÇ @oJPhr KvÊKvãJr ÊÀA y~ I-Pf I\VrKa @xPZ ßfPzÇ @orJ V´Jo mJÄuJ~ FT xo~ mJKzr

@jJPY-TJjJPY xJk ßhUfJo, xJPkr nP~ fa˙ gJTfJoÇ FT-@i\jPT xJPk TJPaKj-Foj kKrmJr fUj UMÅP\ kJS~J ßpf jJÇ fUj @orJ ßpxm „kTgJr V· ÊjfJo fJr oPiq xJk-S^Jr mqJkJr gJTPfJAÇ @r mJÄuJ KxPjoJ oJPjA ßfJ KZu jJ~T mJ jJK~TJr xJPkr TJoPz IùJj yS~J, Frkr jJ~T mJ jJK~TJr ßYÓJ~ KmwoMÜ yS~J, If”kr KmP~ TPr xMPU-vJK∂Pf mxmJx TrJÇ xJPkr TJKyjL KjP~ ‰fKr mJùJrJj KTÄmJ ßmPhr ßoP~ ß\JxjJ @oJPhr KxPjoJ \VPf FUjS xMkJrKyaÇ xjJfj iotJmu’LPhr TJPZ oJ ojxJ yPòj xJPkr ßhmL, FA ßhmLPT xmJA UMm xoLy TPr YPujÇ @orJ YJÅh xShJVr jJPo FT\j WJz fqJzJ mKePTr ßuJTTJKyjL \JKj ßp ojxJPT oJPjKj mPu IPjT oNuq KhPf yP~PZÇ @orJ yfnJKVjL ßmÉuJr TJKyjL ÊPjKZ pJr ˝JoL uãLªrPT ßuJyJr mJxPrS xJPk ßTPaKZuÇ ßxA xJPk TJaJ ˝JoLPT ßnuJ~ nJKxP~ ßmÉuJ fJr ˝JoLr \Lmj KlPr kJS~Jr Ix÷m IKnpJPj ßjPoKZPujÇ KmUqJf VexñLf Kv·L ßyoJñ KmvõJx fJr FT VJPj È@K\ ßnuJ~ nJPx ßmÉuJ mJÄuJPr' mPu fJr mqJTMufJ k´TJv TPrKZPujÇ @orJ ‰vvm-QTPvJPr uMcM jJPor FTKa Iux FmÄ lJufM ßUuJ ßUufJoÇ Fr oPiq FTKa KZu xJk uMcMÇ CkPr CbPf CbPf ybJ“-A xJPkr leJr oMPUÇ fJr kr xJPkr vrLr ßmP~ ßjPo pJS~JÇ @mJr CkPr CbJr ßYÓJÇ fUj @jª jJ ßkPuS FUj oPj y~, FA ßUuJaJ @oJPhr \JKfr \jq Ifq∂ èÀfôkNet FmÄ k´fLTLÇ xJrJ\Lmj @orJ CkPr CbJr xJijJ TrPmJÇ KT∂á xJPkr oMPU kPz @mJr KjPY ßjPo pJmÇ FA k´Kâ~J pMV pMV iPr YuPZ ßfJ YuPZAÇ @orJ ‰TPvJPr xMTMoJr rJP~r FTKa ZzJ~ FT IØMf xJPkr m~Jj ÊPjKZuJo, ÈmJkMrJo xJkMPz/PTJgJ pJx mJkMPr/@~ mJmJ ßhPU pJ/ hMPaJ xJk ßrPU pJ/PpA xJPkr ßYJU ßjA/KvÄ ßjA...TPr jJPTJ ßlJÅx-lJÅx oJPr jJPTJ dMÅx-dJx...(@oJPhr ßhPvr mMK≠\LmLPhr KhPT fJKTP~ oyJoKyo xMTMoJr rJ~ Foj FTKa @Ápt xJPkr ZKm FÅPTKZPuj KTjJ ßT \JPj)! @oJPhr FT ßpRmjhL¬ TKm Àhs oMyÿh vKyhMuäJy fJr FT TKmfJ~ @TJ–ãJ mqÜ TPr KuPUKZPuj, ßhUJ yPuJ pKh @oJPhr hMKhtPj/@Ko YM’Pj YJAPmJ jJ IorfJ/@oJPhr ßk´o ßyJT KmPw \\tr/ xktYNzJ~ @orJ ßfJ mJÅKi mJxJÇ @oJPhr ßjfJPj©LrJ TKm Àhs oMyÿh vKyhMuäJyr oPfJ xmKTZMPT ÈKmPw \\tr' TrJr IKnpJPj vJKou yP~PZj mPuA oPj yPòÇ @oJPhr xoJP\ xMjLKf, xhJYJr, xffJ ßpnJPm KmuM¬k´J~ ßfoKjnJPm xJk FmÄ xJk KjP~ KmKnjú TJKyjL-TJmqS KmuM¬ yPf mPxPZÇ Foj FT xKºãPe @oJPhr ßjfJPj©LrJ FA Kmwir k´JeLKaPT xJoPj fMPu @jJr ßkZPj KjÁ~A VN| ßTJPjJ CP¨vq rP~PZ! PZJaPmuJ~ @orJ ßTJPjJ KTZM jJ ßnPmA I-Pf I\Vr @xPZ ßfPz kPzKZuJoÇ krmftL xoP~ oPj k´vú ß\PVPZ, I\Vr ÊiM ÊiM ßTj @xPm ßfPz? ßx KT @oJPhr n~ ßhUJPjJr \jq? pf xm lJufM TgJÇ \LmPjr ÊÀPfA I\VPrr fJzJ ßUP~ @orJ KvãJr kJb ÊÀ TPrKZÇ FUj ßhUKZ ßxA KvãJS KjrgtT KZu jJÇ kMPrJ \JKfPTA FUj fJzJ TrPZ I\VrÇ ÊiM I\VPrr TgJA mJ mKu ßTj, @rS IPjT IPjT Kmwir xJkÇ FA xJPkrJ rJ\jLKfr oûPT \ñu mJKjP~ ßluPZjÇ @r KjP\rJ kKref yPòj n~ïr TJuxJPkÇ fPm xJk KjP~ jJ ßUuJA

V´JKlT Kc\JAj S Kk´K≤Ä

ßrÓMPr≤/ßaATSP~ ßojM, mqJjJr, oqJVJK\j, Km\Pjx TJct AfqJKh Kc\JAj S Kk´≤

nJPuJÇ xJk TUjS TJPrJ mºM y~ jJÇ F k´xPñ ˛re TrJ pJT FTKa k´JYLj V·Ç hMA mºM KoPu ßhv ÃoPe ßmr yPuJÇ FPhr FT\j KZu IºÇ yJÅaPf yJÅaPf SrJ Foj FT \J~VJ~ @xPuJ ßpUJPj rJPf UMm bJ§J @r KhPj k´YMr VroÇ hMA mºM FT VJPZr KjPY WMKoP~ kzPuJÇ xTJPu ßp mºM ßYJPU ßhUPf kJ~, ßx UJmJPrr ßUJÅP\ ßmr yPuJÇ Iº mºMKa @vkJPv pJ @PZ fJ ZMÅP~ ZMÅP~ ßhUPf uJVPuJÇ FTKa xJk mrPl \Po Imv yP~ FT kJPv orJr of ÊP~ KZuÇ Iº mºMKa xJkKaPT iPr nJmPuJ FKa FTKa uJKbÇ ßx UMm UMKv yP~ ßxaJ yJPf Kju, nJmPuJ kg YuPf FaJ fJr IPjT TJP\ uJVPmÇ oífk´J~ xJkPT yJPf KjP~ ßx KjP\PT UMm nJVqmJj oPj TrPuJÇ Ijq mºM UJmJr KjP~ KlPr FPx xJk ßhPU nP~ KY“TJr TPr CbPuJÇ mºMPT muPuJ, fJzJfJKz FaJ yJf ßgPT ßlPu hJSÇ Iº mºM KTZMPfA KmvõJx TrPuJ jJ ßp FaJ uJKb jJ; mrÄ xJkÇ Px nJmPuJ fJr TMKzP~ kJS~J hJKo uJKb mºM oPj y~ KjP~ KjPf YJAPZÇ ßx KTZMPfA mºMr TgJ~ rJK\ yPuJ jJÇ fJA CkJ~ jJ ßhPU híKÓoJj mºM @mJPrJ Iº mºMPT xJPg KjP~ kg YuJ ÊÀ TrPuJÇ KhPjr ßmuJ ßrJh CPb fJk mJzPf uJVPuJ, xJkKa fJr ßYfjJ KlPr ßkPf ÊÀ TrPuJÇ FTaM kPr ßx Iº mºMPT ßZJmu KhuÇ KmPwr pπeJ~ Zala TrPf TrPf Iº mºMKa oJrJ ßVuÇ FA V· ßgPT @orJ TL KvUuJo? KvUuJo, IºrJ xJkPT uJKb oPj TPrÇ fJPhr xJmiJj TPr uJn ßjAÇ xJPkr ßZJmPu fJPhr oífMqaJ pfaJ x÷m hs∆f FmÄ KjKmtWú ßyJT- FA TJojJ TrJ ZJzJ @xPu TJPrJr KTZM TrJr ßjAÇ FT KmUqJf mqKÜ fJÅr FT Ior CkjqJPx mPuKZPuj, TgJr oPiq Kmw @PZÇ TgJ TUjS mqgt y~ jJÇ TgJ TUjS mqgt y~ KTjJ \JKj jJ, fPm TgJr oPiq ßp Kmw @PZ FTgJ oJjPfA yPmÇ @oJPhr ßhPv xJrJãeA FA TgJr KmPwr YJw y~Ç ToPmKv xmJA k´J~ TgJr Kmw C“kJhPjr ßYÓJ~ xJrJãe mq˜Ç TgJr ÉPu Km≠ TrJr, TgJ KhP~ FPT-SPT-fJPT WJP~u TrJr KmhqJ ToPmKv xmJr oPiqA ßhUJ pJ~Ç fPm @oJPhr ßhPv TgJr KmPw

\\tKrf TrJr ãofJ x÷mf rJ\jLKfKmhPhrA ßmKvÇ rJ\jLKfKmhrJ FoKjPfA CKTuPhr of mJTkaM yj FmÄ FTaM ßmKv TgJ mPujÇ ßmKv TgJ muJr TJrPeA KTjJ KmwJÜ TgJS ßmKv mPujÇ Fxm TgJ ÊjPu IPjT xo~ oj UJrJk yP~ pJ~Ç xo˜ vrLraJA ßToj ßpj KmPw \\tr yP~ pJ~, ojaJ KmKwP~ CPbÇ ßTj mJmJ, nJPuJ TJ\ TrJr ãofJ mJ oMrh mJ ãofJ ßfJ @kjJPhr ßjA-A, nJPuJ TgJaMTM kpt∂ muPf kJPrj jJ? @kjJPhr TgJ, TJ\, @Yre-xmA pKh KmwJÜ, KmrKÜTr S ãKfTr y~, fJyPu Fr kKreKf TL yPm fJ FTmJrS ßnPm ßhPUPZj? @kjJrJ pKh KjP\Phr jJ kJæJj, TgJ@Yre-˝nJm jJ mhuJj, fJyPu nKmwqPf TKbj kKreKfr xÿMULj yPf kJPrjÇ xJiJre oJjMw KmrÜ S ãM… yP~ @kjJPhr ßkZPj KuPU KhPf kJPr (Ppoj asJPTr ßkZPj KuUJ gJPT), xJmiJj, rJ\jLKfKmh! 1v' V\ hNPr gJTMj! kMjÁ: @oJr FT mºM rJ\jLKfKmhPhr xŒPTt ßmKv WJÅaJWJÅKa jJ TrPf IjMPrJi TPrPZjÇ fJPhr KjP~ ßmKv WJÅaJWJÅKa TrPu IPjT Ik´LKfTr fgq ßmr yP~ kzPf kJPr mPu @vïJ mqÜ TPrPZjÇ F k´xPñ mºMmr @oJPT ÊKjP~PZj ßxA kMrJPjJ ßTRfMTKaÇ ZJ© KvãTPT muPZj, xqJr, @kKj xKfqA, UMm Yo“TJr kzJjÇ Ff nJPuJ kzJPf @Ko @r TJCPT ßhKUKjÇ @æJ ßxKhj K\Pùx TrPuj, ßfJoJr xqJr KT kJxÇ @Ko IjMoJPjA mPu KhuJo, FoFÇ KvãT: fJ FT rTo FoF-S muPf kJrÇ @Ko FoF TîJPxr ZJ©Phr IjJ~JPx kzJPf kJKrÇ kKzP~KZSÇ ZJ©: @kKj fJyPu FoF kJx TPrjKj? KmF kJx mMK^? KvãT: fJ KmF kJx TrJ Foj KT TKbj mqJkJr? xMPpJV ßkPu @Ko KT @r TrfJo jJ? TPuP\r Kk´K¿kJu mqJaJ Ioj mqmyJr jJ TrPu TPm V´J\MP~a yP~ ßpfJoÇ ZJ©: ßx KT muPZj xqJr, @kKj oJ© @AF kJx? KvãT: fJ @r yPuJ TA, oqJKasT kJx TKrKj mPu @AFPf nKftA Kju jJ! TPuP\r p•xm IrJ\T jLKf!

V´Jo mJÄuJ ßrÓáPr≤ ˝PhvL UJmJPrr ksTíf ˝Jh KjPf VsJo mJÄuJ~ IJxMj... IJoJPhr GKfyqmJyL KmKr~JjL, ßVJvf, TKuK\ nájJ, oV\ nájJ, nJf, oJZ, vJT-xK«, ÊaKT, Kyhu-YJajL, oJZ nájJ, ßZJa oJZ, xJfTzJr frTJrLxy ßhPvr UJmJPrr ˝Jh KjjÇ

J~ V´Jo mJÄu mJÄuJr .. ˝Jh Kjj.

KmP~, VJP~ yuMh, \jìKhj, ßxKojJr, ßksxTjlJPr¿ xy ßp ßTJj kJKatPf IJorJ CjúfoJPjr UJmJr UMm To xoP~ xrmrJy TPr gJKTÇ

SP~m Kc\JAj

ßp ßTJj mqmxJ k´KfÔJj IgmJ mqKÜVf ßk´JlJAPur SP~mxJAa

lPaJV´JKl

ßxKojJr, KmP~ IgmJ ßp ßTJj APn≤, FTT lPaJV´JKl S KraJY

Please Call us on 07907 897 869

DOTVISION : 85 Myrdle Street, London E1 1HL

ßp ßTJj irPjr KoKaÄ IgmJ ßksx TjlJPrP¿r \jq ßrÓáPrP≤r CkPr rP~PZ 40 IJxj KmKvÓ KoKaÄ ÀoÇ

68 Brick Lane, London E1 6RL Tel: 020 7377 6116


oMÜKY∂J 43

SURMA m 4 - 10 January 2013

xÄxhL~ VefPπr jJPo Èk´iJjoπLr FTjJ~Tfô' j~ oMyJÿh \JyJñLr

PuUT : KoKc~J S Cjú~jTotL

mJÄuJPhPv @orJ Foj xÄxhL~ xrTJrmqm˙J k´mftj TPrKZ, pJr xPñ IjqJjq VefJKπT ßhPvr fMujJ y~ jJÇ xÄxhL~ xrTJrmqm˙J~ k´PfqT oπL ˝JiLjnJPm oπeJuP~r Kx≠J∂ KjPf kJPrjÇ UMm mz oJPkr ßTJPjJ Kx≠J∂ jJ yPu xJiJref k´iJjoπLr h¬Pr lJAu kJbJPjJ y~ jJÇ KT∂á mJÄuJPhPv hMA mz hPur hMA xrTJrA k´iJjoπLr IjMPoJhj ZJzJ ßTJPjJ ßZJa-mz Kx≠J∂ KjPf kJPr jJÇ xrTJPrr xm xoxqJr xoJiJj ßpj ßvU yJKxjJ mJ UJPuhJ K\~Jr yJPfÇ ßvU yJKxjJ mJ UJPuhJ K\~Jr ßoPbJ rJ\jLKfr IKnùfJ ZJzJ Ijq ßTJPjJ KmwP~ ßTJPjJ KmPvwùfJ @PZ mPu ßTC hJKm TPrjKjÇ hM\jA C•rJKiTJrxNP© ßjfJ FmÄ kPr ßnJPa \~uJn TPr k´iJjoπLÇ C•rJKiTJrxNP© k´J¬ ßjfífô S k´fLPTr ß\JPr KjmtJKYf yP~A FA hMA ßj©LPT fJÅPhr hu Èxm xoxqJr xoJiJj' KyPxPm ßhUPf ÊÀ TPrPZÇ Fr mqKfâo KTZM ßTC TrPu fJÅPT ßj©Lr k´Kf pPgÓ @jMVPfqr InJm mPu KmPmYjJ TrJ y~Ç pJÅrJ rJ\jLKf TPrj fJÅPhr FT KmrJa IÄv ˝kú ßhPUj, FTKhj FoKk S oπL yPmjÇ muJ mJÉuq, xmJr nJPVq FA ˝kú kNre y~ jJÇ KT∂á ˝kú ßhUPf ßhJw TL! fJA ßmKvr nJV ßjfJ, kJKfPjfJ mZPrr kr mZr hPur k´iJjPT (hMA huA) fMÓ TrPf mq˜ gJPTjÇ oπL yS~Jr krS fJÅrJ KjP\r ùJj S mMK≠ KhP~ UMm ßmKv Kx≠J∂ KjPf kJPrj jJÇ lJAu kJKbP~ KhPf y~ k´iJjoπLr h¬PrÇ k´iJjoπL fJÅr h¬Pr KTZM KmPvwù mJ IKnù @ouJ rJPUjÇ IjMoJj TKr, k´iJjoπL fJÅPhr xPñ krJovt TPr lJAPu Kx≠J∂Ka KuPU ßhjÇ k´iJjoπL ßTj Ff mq˜fJr oPiqS xm lJAu ßhUPf YJj? TP~TKa TJre IjMoJj TrJ pJ~Ç 1) KfKj fJÅr oπLPhr hãfJr Skr @˙J rJPUj jJÇ ÊiM ˜JmT KyPxPm fJÅPhr oπL TrJ yP~PZÇ 2) KfKj oπLPhr Skr @˙J rJPUj, fmM

\~ mJÄuJ

KjP\ FTmJr Kmw~Ka ^JuJA TPr ßhPU fJrkr Kx≠J∂ KjPf YJj, pJPf ßTJPjJ nMu©∆Ka jJ gJPTÇ 3) ßTJj UJPf Tf aJTJ mq~ yPò, TJrJ TJ\ kJPò, FèPuJ ßhUJS FTaJ CP¨vq yPf kJPrÇ fPm oπeJuP~r IPjT xMkJKrv k´iJjoπLr h¬Pr KVP~ @r @PuJr oMU ßhPUKj, Foj jK\rS rP~PZÇ lJAu ßhUJ FmÄ xm mqJkJPr Kx≠J∂ KhPf k´iJjoπLr @V´Pyr TgJ \JjPf ßkPr oπLrJ FUj @r KjP\ Kx≠J∂ ßjS~Jr ^MÅKT ßjj jJÇ ßTJPjJ xoxqJr xoJiJj KjP~S nJPmj jJÇ xrTJr TP~T\j CkPhÓJ KjP~JV KhP~ TJptf TP~T\j oπLr TJP\ mJ Kx≠J∂ V´yPe mz irPjr mJiJ @PrJk TPrPZÇ oπLPhr TJPZ FA mJftJ ¸Ó ßp ÈfMKo pJ-A TPrJ jJ ßTj, @xu krJovt k´iJjoπLPT ßhPmj CkPhÓJrJAÇ' Vf YJr mZPr oπL-CkPhÓJ jJjJ KmPrJPir TgJ @orJ ÊPjKZÇ FnJPm @orJ Foj FTKa TíK©o xÄxhL~ k≠Kfr xrTJrmqm˙J k´KfKÔf TPrKZ, pJ hM\j ßj©LPT FT IhM&nf irPjr TíK©o ÈxMkJr KucJr' KyPxPm ‰fKr TPrPZÇ IgY hMA hPur xrTJPrA Foj IPjT oπL rP~PZj mJ KZPuj, pJÅrJ UMmA ßkJz UJS~J rJ\jLKfT mJ Ijq ßTJPjJ ßkvJ~ IKnùÇ mJÄuJPhPv jæAP~r krS ßp ßTJPjJ VefJKπT xrTJr xlu yPf kJPrKj, fJr IPjTèPuJ TJrPer oPiq FaJS FTaJ TJreÇ ÈPj©L' KjntrfJÇ @oJPhr FA hNKwf rJ\QjKfT xÄÛíKf mhuJPm TPm S TLnJPm? jJKT @orJ FA Èk≠Kf' myJu rJUPf YJA? jJKT FA hMA ßj©Lr kr pJÅrJ ßjfíPfô (S k´iJjoKπPfô) @xPmj, fJÅPhr xo~ ßgPT k´Tíf xÄxhL~ VefPπr YYtJ TrmÇ hMA ßj©Lr kr pKh fJÅPhr C•rJKiTJrLrJ hPu mJ xrTJPrr ßjfíPfô @Pxj, fJyPu KT mftoJj rLKf kJfiJPjJ x÷m yPm? @oJPhr @vïJ, mz hMA hPu pKh nKmwqPf C•rJKiTJrxNP© ßjfífô (FmÄ k´iJjoKπfô) TJP~o y~, fJyPu kKrK˙Kfr ßfoj kKrmftj yPm jJÇ TJre, jfMj ßjfífô @PVr nKñPfA hu S xrTJr kKrYJujJ TrPf YJAPmjÇ mz hu hMKa fJPhr oNu ßjfJr TqJKrvoJPT nJKXP~ rJ\jLKf TPrÇ AKfoPiq hMA ßj©LrS APo\ VPz CPbPZÇ IPjT Khj hPur k´iJj gJTPu FmÄ k´iJjoKπfô TrPu hPu ßfJ mPaA, ßhPvr oJjMPwr TJPZS FTaJ nJmoNKft k´KfKÔf yP~ pJ~Ç ÈQ˝rJYJr' mPu FrvJhPT pf xoJPuJYjJ TrJ ßyJT jJ ßTj, rJ\jLKfr oJPb fJÅrS KTZMaJ APo\ rP~PZÇ mftoJPj hMA ßj©L k´iJjoπLr khaJ ßpnJPm mqmyJr TrPZj mJ TPrPZj, fJPT ÈxÄxhL~ Vefπ' muJ pJ~ jJÇ FA k≠Kf IPjTaJ ÈrJÓskKf k≠Kfr' oPfJÇ @orJ oMPU muKZ ÈxÄxhL~ k≠Kf' IgY TJP\ TrKZ ÈrJÓskKf k≠Kf'Ç mz hMA hPur k´go TJfJPrr ßjfJrJS huk´iJPjr FTjJ~Tfπ k´J~ KmjJ k´KfmJPh ßoPj KjP~PZjÇ ßpPyfM hMA ßj©Lr mqKÜVf AòJ~ FoKk jKoPjvj, oKπfô mJ hPur yJAToJP¥ ˙Jj ßkPf y~Ç mÉKhj pJm“ rJ\QjKfT hPur xÄÛJPrr TgJ muJ yPòÇ KT∂á KjmtJYj TKovPjr KTZM KjPhtv (KmKi)

mz hMA hPu pKh nKmwqPf C•rJKiTJrxNP© ßjfífô (FmÄ k´iJjoKπfô) TJP~o y~, fJyPu kKrK˙Kfr ßfoj kKrmftj yPm jJÇ TJre, jfMj ßjfífô @PVr nKñPfA hu S xrTJr kKrYJujJ TrPf YJAPmjÇ mz hu hMKa fJPhr oNu ßjfJr TqJKrvoJPT nJKXP~ rJ\jLKf TPrÇ AKfoPiq hMA ßj©LrS APo\ VPz CPbPZÇ IPjT Khj hPur k´iJj gJTPu FmÄ k´iJjoKπfô TrPu hPu ßfJ mPaA, ßhPvr oJjMPwr TJPZS FTaJ nJmoNKft k´KfKÔf yP~ pJ~Ç ÈQ˝rJYJr' mPu FrvJhPT pf xoJPuJYjJ TrJ ßyJT jJ ßTj, rJ\jLKfr oJPb fJÅrS KTZMaJ APo\ rP~PZÇ ZJzJ rJ\QjKfT hPu ßTJPjJ xÄÛJr y~KjÇ k´iJj hMA hPur k´iJj S hPu fJÅr WKjÔ Yâ ßTCA xÄÛJPr @V´yL j~Ç C•rJKiTJrxNP© k´J¬ ßjfífô pf Khj hPur oPiq gJTPm, ff Khj hPur ßnfPr ßTJPjJ fJ“kpto~ xÄÛJr TrJ x÷m yPm jJÇ k´go TJfJPrr I∂f 10 \j ßjfJ S ß\uJ kptJP~r TP~T\j ßjfJ FTxPñ YJk xíKÓ TrPu y~PfJ ßTJPjJ Khj xÄÛJr x÷m yPf kJPrÇ ßxA x÷JmjJ pKhS UMm ãLeÇ @oJPhr xÄKmiJPjS Èk´iJjoπLPT' (@kJff hMA mz hu ßp kh ßnJV TrPZ) IkKrxLo ãofJ ßhS~J yP~PZÇ c. TJoJu ßyJPxjrJ È72-73 xJPu pUj xÄKmiJj rYjJ TPrKZPuj, fUj Èk´iJjoπL' kPh fJÅrJ ßhPUKZPuj mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJjPTÇ mñmºMr KY∂J oJgJ~ ßrPU fJÅrJ k´iJjoπLPT pPgÓ ãofJ KhP~KZPujÇ Èk´iJjoπL' FUj pPgÓ ãofJ ßnJV TrPZj @AjJjMVnJPmAÇ 151 \j xÄxh xhPxqr xogtj ßkPuA FT\j FoKk rJPÓsr S xrTJPrr FTò© IKikKf yP~ ßpPf kJPrjÇ oKπxnJ, oKyuJ FoKk, @ouJfπ, KmKnjú oπeJuP~r Kx≠JP∂ k´nJm, KmYJr KmnJV, hPur jJjJ TKoKa, xrTJKr jJjJ xÄ˙Jr k´iJjPT KjP~JV, mz mz mqmxJr KbTJhJKrPf k´nJm, @®L~ ßfJwe, rJÓshNf KjP~JV, jJjJ ßuJnjL~ mqmxJr uJAPx¿ k´hJj, hu S xrTJPr ˜JmT ßkJwJ, CkPhÓJ KjP~JV, FPT iPrJ, SPT oJPrJ, FPT Imxr hJS, SPT k´PoJvj hJS AfqJKh FT v rTo xrTJKr TJP\ Èk´iJjoπL' pJ AòJ fJ TrPf kJPrjÇ @PoKrTJr ßk´KxPc≤S fJÅr ßhPv Ff ãofJvJuL jjÇ @PoKrTJr ßk´KxPc≤ UMm To ßãP©A FTTnJPm Kx≠J∂ KjPf kJPrjÇ @oJPhr xÄKmiJPjr FA hMmtufJ hNr TrPm ßT? ãofJxLj hu? KmPrJiL hu? \JfL~ xÄxPhr xrTJrhuL~ xhxqrJ? oKπxnJ? xrTJKr hPur FoKk S mftoJj mz hMA hPur k´go TJfJPrr ßjfJPhr oMPUr KhPT fJKTP~ muMj ßfJ, FA CPhqJV ßjS~J fJÅPhr kPã x÷m KT jJ? IgY FA hMmtufJèPuJ @oJPhr rJ\jLKf S VefPπr kPg mz mJiJÇ @orJ ßp @\ FTKa KkKZP~ kzJ ßhv, fJr \jq @oJPhr hMmtu ßjfífôA

\~ mñmºM

SøyqJo IJS~JoL uLPVr kã ßgPT \jPj©L ßvU yJKxjJ S ‰x~h IJvrJlPT

IKnjªj S uJu ßVJuJk ÊPnóZJ

Kmvõ vJK∂r IV´hNf, mJÄuJPhPvr xlu k´iJjoπL, ßhvrfú ßvU yJKxjJ mJÄuJPhv IJS~JoL uLPVr 19fo xPÿuPj x¬o mJr xnJPj©L S KÆfL~ mJr ‰x~h IJvrJlMu AxuJo xJiJre xŒJhT KjmtJKYf yS~J~ uMaj IJS~JoL uLPVr kã ßgPT k´JedJuJ IKnjªj S uJu ßVJuJk ÊPnóZJÇ

xnJkKf TKm AKu~Jx CK¨j IJyoh S nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT IJK\\Mr ryoJj hJrJ

hJ~LÇ KT∂á ßhPv ùJjL, KmPvwù, IKnù S ßoiJmL ßuJPTr InJm ßjAÇ FojKT k´mJxLPhr oPiqS IPjT KmPvwù rP~PZjÇ KT∂á xrTJrk´iJj Kj\ hu ZJzJ Ijq TJrS KmPvwùxyJ~fJ KjPf @V´yL yj jJÇ @\ pKh ßhPv k´iJjoπLr FTT TftíPfô mJ ÊiM huL~ TftíPfô Cjú~j TotxNKY mJ ßTRvu VíyLf jJ yPfJ, x÷Jmq xm ßoiJmL S KmPvwùPhr xŒíÜ TrJ yPfJ, fJyPu ßhPvr Im˙J @rS nJPuJ yPfJÇ @oJPhr xÄxhL~ VefPπr hMmtufJèPuJ KYK¤f TPr fJr xoJiJj KjP~ ß\JrhJr @PuJYjJ TrJ hrTJrÇ hM”PUr Kmw~, ßx rTo @PuJYjJ ToA y~Ç xÄxhL~ VefPπ k´PfqT oπLr ßp ãofJ S ˝JiLjfJ rP~PZ, fJ k´KfÔJ TrJ hrTJrÇ ÈoπeJuP~r TJP\ oπLA ßvw TgJ'-FA rLKf k´KfÔJ TrPf yPmÇ hã S IKnù FoKkPhr oπL TrPf yPmÇ k´TJPvq k´iJjoπL, @r ßjkPgq hPur yJA ToJ¥ ÈoKπxnJ' Vbj TrJr rLKf YJuM TrPf yPmÇ xÄKmiJj xÄPvJij TPr k´iJjoπLr ãofJ ToJPf yPmÇ ßxA xPñ rJÓskKfr ãofJ mJzJPf yPmÇ rJÓskKf KjZT FT\j ÉTMomrhJr yPf kJPrj jJÇ hPur VbjfPπ jJjJ kKrmftj @jPf yPmÇ Èhuk´iJj' S ÈxrTJrk´iJj' TUPjJ FT mqKÜ yPf kJrPmj jJÇ ßTJPjJ ßjfJ hMmJPrr ßmKv (kr kr mJ KmrKf KhP~ yPuS) k´iJjoπL mJ huk´iJj yPf kJrPmj jJÇ CkPhÓJPhr Im˙Jj oπLr SkPr yPm jJÇ k´iJjoπL mz oJPkr Kx≠JP∂ ofJof ßhPmj, KmKnjú oπeJuP~r TJP\ xojõ~ S mz oJPkr Cjú~j k´T·èPuJ oKjaKrÄ TrPmjÇ oJiqKoT krLãJr luJlu ßWJweJr oPfJ fMò ÀKaj TJP\ ÊiM k´iJjoπL j~, KvãJoπLrS \Kzf yS~J CKYf j~Ç FaJ ßmJPctr ßY~JroqJPjr hJK~fôÇ ßmJPctr ßY~JroqJPjr TJ\S @orJ k´iJjoπLr TJPZ KjP~ ßVKZÇ Èk´iJjoπLr TJptJu~' mPu ßTJPjJ @uJhJ nmj gJTJ CKYf j~Ç xKYmJuP~A Ijq oπLr oPfJ k´iJjoπLr h¬r gJTPmÇ @oJPhr rJÓsKmùJjL S KmPvwùrJ ÈxÄxhL~ VefPπr ‰mKvÓq' KjP~ @PuJYjJ TrPu hMA hu KTZMaJ KvUPf kJrfÇ FèPuJ @oJPhr oNu S mz oJPkr ©∆KaÇ ßZJa ©∆Ka hNr TrJr @PV mz ©∆KaèPuJ xÄPvJij TrJ hrTJrÇ

\~ mJÄuJPhv IJS~JoL uLV


44 oMÜKY∂J

4 - 10 January 2013 m SURMA

@∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJPu ãoJyLj IKjrJk•J vJyKr~Jr TKmr

PuUT : WJfT hJuJu KjotNu TKoKar xnJkKf

@∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJPur KjrJk•J mqm˙Jr IksfMufJ xŒPTt @zJA mZr iPr @orJ ßp kKroJe CPÆV ksTJv TrKZ, xrTJPrr jLKfKjitJrTrJ fJr ßYP~ ßmKv CPkãJ S HhJxLjq kshvtj TPrPZjÇ asJAmMqjJu nmPjr KjrJk•Jmqm˙J TfaJ hMmtu fJr xmtPvw ChJyre yPò fMrÛ ßgPT oJjmJKiTJrTotLr kKrYP~ mJÄuJPhPv @VojTJrLPhr ImJPi asJAmMqjJPu ksPmv, @xJKo S xÄKväÓ TotTftJPhr TJZ ßgPT ksP~J\jL~ fgq xÄVsPyr kr KjKmtPWú ks˙JjÇ ‰hKjT \jTP£ Vf 25 KcPx’r (2012) mqJjJr ßyKcÄ KZu- ÈasJAmMqjJPu msJhJrÉc'Ç UmPr muJ yP~PZ, kptPmãT S oJjmJKiTJrTotL kKrYP~ @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJPu dMPT kPzj fMrPÛr 14 @Aj\LmLÇ mJ˜Pm fJÅrJ xmJA oMxKuo msJhJrÉPcr xhxqÇ pJÅrJ asJAmMqjJPur KjrJk•Jr hJK~Pfô rP~PZj fJÅrJ pJYJA-mJZJA jJ TPrA fJÅPhr dMTPf ßhjÇ C•r @Kl∑TJ S kKÁo FKv~J~ Km˜íf oMxKuo msJhJrÉPcr rJ\jLKf S ßjaS~JTt xŒPTt pJÅPhr xJoJjqfo iJreJ @PZ fJÅrJ \JPjj, @u-TJP~hJ S fJPumJPjr VclJhJr FA xÄVbj kJKT˜Jj S mJÄuJPhPv \JoJ~JPf AxuJoLr ùJKf nJAÇ Vf vfJ»Lr ksgoJPit ksJ~ FTA xoP~ nJrPfr @mMu

@uJ oShMMKh S KoxPrr yJxJj @u kJjúJ FTA uãq S CP¨Pvq \JoJ~JPf AxuJoL S oMxKuo msJhJrÉc Vbj TPrjÇ FPhr rJ\jLKf yPò K\yJPhr oJiqPo rJÓsãofJ hUuÇ pJrJ mJiJ ßhPm fJPhr yfqJ TPr FrJ AxuJPor jJPo ‰mifJ KhP~PZÇ SxJoJ Kmj uJPhPjr kr @u-TJP~hJr vLwt ßjfJ KoxPrr @AoJj @u \JS~JKyKr oMxKuo msJhJrÉPcrS èÀfôkNet ßjfJ KZPujÇ Fr @PV kK©TJ~ ßhPUKZ, fMrPÛr ßksKxPc≤ pM≠JkrJiL ßVJuJo @poPT oífMqh§ jJ ßhS~Jr @øJj \JKjP~PZjÇ ßp fMrÛ KmVf vfJ»Lr ÊÀPf 15 uJU @PotKj~JjPT yfqJ TPr VeyfqJTJrLPhr ßhv KyPxPm KYK¤f yP~PZ, ßp fMrÛ FUPjJ TMKhtPhr Skr VeyfqJ IKnpJj ImqJyf ßrPUPZ, ßpUJPj ãofJ~ mPx @PZ \JoJ~Jf S msJhJrÉPcr ùJKfrJ, ßxA fMrPÛr ksKfKjKirJ TJPhr @oπPe mJÄuJPhPv FPxPZj, TJPhr xyPpJKVfJ~ pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr asJAmMqjJPu dMPT @xJKo S fJÅPhr @Aj\LmLPhr xPñ TgJ mPuPZj, FKaS pKh TKŒCaJr yqJKTÄP~r oPfJ ˝rJÓs oπeJu~ S ßVJP~ªJ KmnJV CPkãJ TPr fJyPu xmtjJPvr @r KTZM mJKT gJTPm jJÇ ˝rJÓs oπeJuP~r TotTftJPhr KjÁ~A \JjJ @PZ, aMqKrˆ KnxJ KjP~ ßTC mJÄuJPhPv FPx asJAmMqjJPu dMPT @xJKo mJ xÄKväÓPhr xPñ TgJ muPf kJPr jJÇ \JoJ~JPfr KmsKav @Aj\LmL aKm TqJcoqJjPT F TJrPe KÆfL~mJr mJÄuJPhPv dMTPf ßhS~J y~KjÇ aKm TqJcoqJjPT pKh @oJPhr AKoPVsvj kMKuv KmoJjmªPr mJiJ KhPf kJPr oMxKuo msJhJrÉPcr @Aj\LmLPhr ßTj mJiJ ßhS~J yPuJ jJ? @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu KT KYKz~JUJjJr oPfJ kptajPTªs, ßpPTJPjJ kptaT pUj fUj asJAmMqjJPu FPx WMPr ßmzJPmj? asJAmMqjJu VbPjr @PV ßgPT @orJ muKZ, mJÄuJPhPv È1971-Fr VeyfqJTJrL S pM≠JkrJiLPhr ksiJj hu \JoJ~JPf AxuJoL FmÄ fJPhr xyPpJVLrJ pM≠JkrJiLPhr KmYJr mJjYJu TrJr \jq ßhPv S KmPhPv mÉoJK©T f“krfJ ÊÀ TPrPZÇ fJrJ vf

vf ßTJKa aJTJ mq~ TPr KmKnjú ksKfÔJj S mqKÜPT nJzJ TPrPZ 1971-Fr @Aj, asJAmMqjJPur VbjksKâ~J, KmYJPrr CP¨vq S TJptâo ksvúKm≠ S mqJyf TrJr \jqÇ Vf 13 @Vˆ (2012) @orJ FTJ•Prr WJfT hJuJu KjotNu TKoKa S ßxÖr ToJ¥Jrx ßlJrJoxy xoojJ @PrJ kJÅYKa xÄVbj xÄmJh xPÿuj TPr asJAmMqjJPur \jmu S rxPhr WJaKf xŒPTt xrTJrPT ImKyf TPrKZ, pJr ßnfr xmPYP~ èÀfôkNet KZu asJAmMqjJPur KjrJk•J-xÄâJ∂Ç 13 @VPˆr xÄmJh xPÿuPj @orJ mPuKZ, ÈKjrJk•Jr IksfMufJ ßVJaJ asJAmMqjJPur \jq oJrJ®T xoxqJÇ asJAmMqjJPur KmYJrT, @Aj\LmL, fh∂ xÄ˙J S xJiJre KmnJPVr TotTftJ FmÄ ßVJaJ nmPj ksP~J\jL~ KjrJk•Jr InJm @orJ uã TPrKZÇ ksKfkã \JoJ~JPf AxuJoLr xπJxL ãofJ S ßjaS~JTt xŒPTt ImKyf gJTPu xÄKväÓ oπeJu~ KjrJk•J xŒPTt F irPjr ‰vKguq kshvtj Trf jJÇ @orJ oPj TKr, asJAmMqjJPur KmYJrT, @Aj\LmL S xÄKväÓ TotTftJrJ mqKÜVf S kJKrmJKrT \Lmj Kmkjú TPr FA KmYJrTJPpt pMÜ yP~PZjÇ 2001-06 xJPu \JoJ~Jf pUj ãofJr vKrT KZu fJPhr \KñrJ @hJuPfr KmYJrT, @Aj\LmL S KjrJk•J rãJTJrLPhrS yfqJ TPrPZÇ' Vf 24 KcPx’r (2012) KjotNu TKoKar xÄmJh xPÿuPj @orJ asJAmMqjJPur ßY~JroqJj FmÄ ßmuK\~JPor c. K\~JCK¨Pjr ßaKuPlJj xÄuJk ßrTct, kJYJr S ksYJPrr WajJ~ @mJrS asJAmMqjJPur KjrJk•JyLjfJ~ VnLr CPÆV ksTJv TPr mPuKZ, asJAmMqjJPur KjrJk•J muPf ˝rJÓs oπeJu~ oPj TPr KmYJrT, @Aj\LmL mJ TP~T\j TotTftJr \jq KjrJk•J ksyrL KjP~JVÇ @orJ asJAmMqjJu S asJAmMqjJPur xPñ xÄKväÓPhr xJKmtT KjrJk•Jr TgJ mPuKZuJo, KjrJk•J j\rhJKrr IksfMufJr TgJS mPuKZuJoÇ hMntJPVqr Kmw~ yPò, ksiJjf ßVJP~ªJ j\rhJKrr mqgtfJr TJrPe @oJPhr asJAmMqjJPur KmYJrT, @Aj\LmL S xÄKväÓPhr TKŒCaJPr ßpnJPm

ksKfkPãr fÛr yqJTJrrJ IjMksPmv TPrPZ, xÄKväÓ Tftíkã kNmtJP¤ xfTt yPu fJ mº TrJ ßpfÇ xŒ´Kf \JoJ~Jf S pM≠JkrJiLPhr xogtT FTKa ‰hKjT 1 j’r asJAmMqjJPur ßY~JroqJj KmYJrkKf ßoJyJÿh Kj\JoMu yT jJKxo FmÄ ßmuK\~JPor c. @yPoh K\~JCK¨Pjr ÛJAk ßaKuPlJPjr TPgJkTgj FmÄ A≤JrPjPa k©JuJPkr Kmmre iJrJmJKyTnJPm ksTJv TPrPZ, pJ fJrJ ßkP~PZ ßYRptmíK•r ÆJrJÇ mJÄuJPhPvr xÄKmiJPjr 43 IjMPòh IjMpJ~L ksPfqT jJVKrPTr ˝L~ VíPy KjrJk•J uJn FmÄ KYKbkP©r S ßpJVJPpJPVr IjqJjq CkJP~r ßVJkjL~fJ rãJr IKiTJr rP~PZÇ F KjrJk•J S ßVJkjL~fJ nñTJrLPhr \jq ßlR\hJKr @APj vJK˜r KmiJjS rP~PZÇ pM≠JkrJiLPhr KmYJr ßgPT rãJr \jq ‰hKjT @oJr ßhv mJÄuJPhPvr jJVKrTPhr ßoRKuT IKiTJr S ßlR\hJKr @Aj u–Wj TPr ßYRptmíK•r oJiqPo ksJ¬ fgq ksTJv TPr xÄmJhkP©r jLKfoJuJ, mJÄuJPhPvr xÄKmiJj S ksYKuf @APjr ksKf Yro ImùJ kshvtj TPrPZ, pJ Ifq∂ KjªjL~ S h§jL~ IkrJiÇ ˝rJÓs oπeJu~ F KmwP~ TL khPãk Vsye TPrPZ @orJ \JKj jJÇ Vf 13 @Vˆ (2012) xÄmJh xPÿuPj asJAmMqjJPur ksKxKTCvj S xJiJre KmnJPV ßuJTmu S rxPhr ßp WJaKfr TgJ CPuäU TPrKZ, kptJ¬ KjrJk•Jmqm˙J gJTPu, asJAmMqjJPur ksKfKa Tã S TKrcr KxKxKaKn TqJPorJ FmÄ xÄKväÓ mqKÜrJ ßVJP~ªJ j\rhJKrr IiLPj gJTPu ßY~JroqJj mJ Ijq TJPrJ TKŒCaJPr yqJKTÄ mJ ßaKuPpJVJPpJV ßrTct TPr mJAPr kJYJr TJPrJ kPã x÷m yPfJ jJÇ KjrJk•Jmqm˙J pgJpg yPu fMrPÛr ßoRumJhL oMxKuo msJhJrÉPcr xhxqrJ KjKmtPWú asJAmMqjJPu dMTPf kJrf jJÇ asJAmMqjJPur xJKmtT KjrJk•Jmqm˙J Ifq∂ hMmtu FmÄ ßpPTJPjJ xo~ @PrJ mz irPjr Kmkpt~ WaPf kJPrÇ F TJrPeA @orJ mJrmJr muKZ, asJAmMqjJuPT KjKv&Zhs KjrJk•Jr YJhPr ßdPT KhjÇ @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu ßTJPjJ ÈaMqKrˆ ¸a' mJ kptajPTªs j~Ç FA asJAmMqjJPur KjrJk•J \JfL~ KjrJk•Jr I∂VtfÇ

hMA ßj©L KT FrvJPhr ßYP~S UJrJk? @Kxl j\Àu

PuUT : IiqJkT, @Aj KmnJV, dJTJ KmvõKmhqJu~

FrvJPhr xPñ hMA ßj©Lr FoKjPf fMujJA yPf kJPr jJÇ FrvJh ‰˝rvJxT FmÄ IQminJPm ãofJ hUuTJrL KZPujÇ hM&A ßj©L \joJjMPwr ßj©L, \jVPer ßnJa ßkP~ fJÅrJ mJrmJr KjmtJKYf yP~PZjÇ mqKÜYKrP©r KhT KhP~S FrvJh hMA ßj©Lr xPñ fMujL~ yPf kJPrj jJÇ KT∂á fJA mPu FrvJPhr @oPur xPñ KT hMA ßj©Lr VefJKπT @oPur fMujJoNuT @PuJYjJ TrJ pJ~ jJ? @Ko oPj TKr, TrJ pJ~Ç TrJ pJ~ ßp fJr k´iJj TJre ‰˝rvJxT S hMjtLKfmJ\ FrvJhPT xKrP~A ãofJ~ FPxKZPuj hMA ßj©LÇ FrvJPhr kfj yPu Vefπ k´KfKÔf yPm, ßhPv xMvJxj @xPm, oJjMPwr InJm @r mûjJ hNr yPm-FA ˝kú @r k´fqJvJ KjP~ mJÄuJPhPvr oJjMw hMA ßj©Lr ßkZPj hJÅKzP~KZuÇ hMA ßj©Lr ßkZPj hJÅKzP~A ßxKuo, ßhPuJ~Jr, \Jlr, \~jJu, hLkJKu, fJ\Mu, ß\yJh, rJClMj mxMKj~J, cJ. Koujxy IPjT oJjMw k´Je KhP~KZPujÇ jNr ßyJPxj ÈQ˝rJYJr KjkJf pJT, Vefπ oMKÜ kJT' ߡJVJj mMPT-KkPb KuPU èKuKm≠ yP~KZPujÇ k´J~ FT hvPTr ‰˝rvJxT FrvJPhr KmÀP≠ \LmjmJK\ @PªJuj TPr I∂f FrvJPhr @ou ßgPT nJPuJ gJTJr IKiTJr mJÄuJPhPvr k´KfKa oJjMPwr rP~PZÇ TfaJ nJPuJ @orJ FUj @KZ-FA @PuJYjJ~ fJA FrvJPhr @oPur xPñ fMujJ yPf kJPrÇ FA fMujJ~ kKrPk´Kãf ‰fKr y~ 26 KcPx’r Vefπ rãJ~ mqgtfJr hJ~ hMA ßj©LrA KT jJ, F KmwP~ \JfL~ ßk´xTîJPm IjMKÔf FTKa @PuJYjJ xnJ~Ç FA IjMÔJPj KbT @oJr @PV mÜmq ßhj FrvJhKmPrJiL @PªJuPjr Ijqfo ßjfJ cJTxMr xJPmT KnKk

oJyoMhMr ryoJj oJjúJÇ KfKj @PuJYjJr FTkptJP~ hM”U S ßãJn KjP~ mPuj ßp ‰˝rvJxT FrvJPhr @oPu hMmJr cJTxM KjmtJYj yP~PZ, IgY hMA ßj©Lr 20 mZPrr @oPu FTmJrS cJTxM KjmtJYj ßhS~J y~KjÇ oJjúJr FA mÜPmqr VnLr fJ“kpt rP~PZÇ mJÄuJPhPvr AKfyJPx xM˙ iJrJ~ rJ\jLKfr KmTJv, Vefπ k´KfÔJ, IxJŒ´hJK~T S oMÜmMK≠r ßYfjJ xŒ´xJrPe cJTxM S KjmtJKYf ZJ© xÄxhèPuJr KmvJu nNKoTJ rP~PZÇ ßTj fJyPu hMA ßj©Lr @oPu ßTJPjJ ZJ© xÄxPhr KjmtJYj yPò jJ? fJr IjMKof TJre yPò, hMA ßj©L rJ\QjKfTnJPm YqJPuP†r oMPUJoMKU yPf kJPrj, F rTo ßTJPjJ k´KfÔJj rJUPf YJj jJÇ KjmtJKYf ZJ©PjfíPfôr ßYP~ KjP\r KjitJKrf IjMVf ZJ©Pjfífô rJUPfA fJÅrJ ßmKv ˝Jòªq ßmJi TPrjÇ jJ yPu ‰˝rvJxPTr @oPu ZJ© xÄxPhr KjmtJYj yPu VefJKπT @oPu ßTj yPm jJ? FA hM”UPmJi ßgPT @oJr ßTJPjJ nMu yPu k´mLe xJÄmJKhT FKmFo oNxJ S ‰x~h @mMu oTxMhPT fJ Ê≠ TPr ßhS~Jr IjMPrJi TPr @Ko KjP\S CKuäKUf @PuJYjJ xnJ~ cJTxM KjmtJYPjr k´xñ fMKuÇ FTA xPñ @rS KTZM k´vú fMKuÇ @oJr k´vú KZu: UJPuhJ K\~Jr @oPu âxlJ~Jr @r yJKxjJr @oPur èPor Km˜Jr KT FrvJPhr @oPu KZu? FrvJPhr @oPur fMujJ~ hMA ßj©Lr @oPu KT rJÓsL~ k´KfÔJjèPuJ ßmKv TJptTrnJPm TJ\ TrPf kJrPZ? FrvJPhr @oPur fMujJ~ KT rJ\QjKfT KmÀ≠fJmJhLrJ To xÄUqJ~ oJrJ pJPòj? Fxm k´vú fMuPf fMuPf ãM… yP~ @Ko mKu: ÈFrvJPhr ßYP~S hMA ßj©L UJrJk, hM”PUr xPñA FaJ muKZ' (KTZM xÄmJhoJiqPo ÈhM”PUr xPñA FaJ muKZ' FA v»èPuJ CPuäU TrJ y~Kj)Ç @oJr FA @PuJYjJ fJA mqKÜ yJKxjJ-UJPuhJ mJ FrvJhPTKªsT KZu jJ, KZu fJÅPhr @ouPTKªsTÇ ßxKa TrPf KVP~ @Ko xruLTre TPr mPuKZ, FrvJPhr fMujJ~ hMA ßj©L UJrJkÇ @oJr FnJPm muJ CKYf y~KjÇ ßpPyfM @Ko oJ© TP~TKa ßãP© KmKnjú @oPur TJptâo KjP~ k´vú fMPuKZÇ @oJr fJA muJ CKYf KZu: KTZM KTZM ßãP© FrvJPhr @oPur ßYP~S hMA ßj©Lr @ou UJrJkÇ @oJr FA mÜmqS nMu yPf kJPrÇ KT∂á hMjtLKf, huL~Tre, rJ\QjKfT xπJx, ãofJr IKfPTªsLTre-Fxm ßãP© ‰˝rvJxT FrvJPhr @ou ßgPT VefJKπT @oPu @rS nJPuJ gJTJr k´fqJvJ mqÜ TrJ mJ @rS nJPuJ @KZ KT jJ, FA k´vú ßfJuJ x÷mf IjqJ~ j~Ç ÊiM hMjtLKfr ChJyre KhAÇ FrvJh KjP\A hMjtLKfmJ\ KZPuj, KfKjA hMjtLKf k´JKfÔJKjT TPrKZPujÇ KT∂á F TgJ I˝LTJr TrJr KT CkJ~ @PZ ßp, hMA ßj©Lr @oPuA @orJ hMjtLKfPf Kmvõ YqJKŒ~j yS~Jr VäJKj

S uöJ ßnJV TPrKZ? hMA ßj©Lr @oPu CKYf KZu FrvJPhr k´KfKÔf hMjtLKfr k´JKfÔJKjT KnfPT @WJf TrJ, hMjtLKfr k´PTJk ysJx TrJÇ fJÅPhr @oPu KT fJ yP~PZ? huL~Tre, xπJx @r ãofJr IKfPTªsLTrPer ßãP©S @orJ KT k´fqJKvf xJluq ßkP~KZ fJÅPhr @oPu? fJA mPu KT IQminJPm ãofJ hUu mJ ‰˝rvJxj nJPuJ ßhPvr \jq? k´vúA @Px jJÇ @Ko hí|nJPm KmvõJx TKr, UJrJk VefπS F irPjr vJxPjr ßYP~ xJKmtTnJPm IPjT nJPuJÇ Vefπ VeoJjMPwr ßnJPa k´KfKÔf xrTJrÇ ÊiM FA KmPmYjJPfA Vefπ xJrJ KmPvõ ßvsÔ xrTJrmqm˙J KyPxPm ˝LTíKf ßkP~PZÇ @r mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJxÄV´JPor Ijqfo oNu @TJ–ãJA KZu VefJKπT vJxj S rJÓsmqm˙J k´KfÔJÇ FKa x÷m VefPπr YYtJr oJiqPoAÇ mJÄuJPhPv Vefπ k´KfÔJ FmÄ VefπPT xogtj TrJ \JKf KyPxPm @oJPhr xmPYP~ k´iJj hJK~Pfôr FTKaÇ KT∂á @Ko FS KmvõJx TKr, VefPπr @oPu \jTuqJeoNuT IgtjLKf, xMvJxj k´KfÔJ FmÄ rJÓsL~ k´KfÔJjèPuJPT ˝JiLjnJPm TJ\ TrPf ßhS~Jr hJK~fô fMujJoNuTnJPm ßmKvÇ VefPπr @oPu VefPπr Knf vÜ TrJ (Ppoj: xÄxh TJptTr TrJ, hPur ßnfPr Vefπ YYtJ, KmKnjú \mJmKhKyoNuT k´KfÔJjPT ˝JiLjnJPm TJ\ TrPf ßhS~J, KmÀ≠ oPfr k´Kf xKyÌMfJ), xMPpJPVr xofJ k´KfÔJ (Ppoj: YJTKr, mqmxJ, oJjmJKiTJr ßnJV FmÄ k´vJxj KmPTªsLTre) FmÄ IgtQjKfT xJoq k´KfÔJ TrJ (Ppoj: hMjtLKf hNr TrJ, xJoJK\T KjrJk•Jmu~ ‰fKr TrJ, mqJkT TotxÄ˙Jj, jqNjfo o\MKr, hsmqoNuq Kj~πe, ijLPhr Tr míK≠) ßVPu ßhPv IrJ\QjKfT vKÜr ÉoKT IïMPrA KmjÓ yP~ pJ~Ç @orJ fJA k´fqJvJ TKrÇ KT∂á k´vú yPò, Fxm ßãP© VefJKπT @oPur xJluq pPgÓ KT? pKh pPgÓ jJ y~, fJyPu VefPπr ˝JPgt Fxm KmwP~ VbjoNuT xoJPuJYjJ x÷mf IxoLYLj j~Ç k´iJjf mJÄuJPhPv VefJKπT vKÜèPuJr yJjJyJKj mJ fJPhr hMmtufJr TJrPeA IfLPf IrJ\QjKfT vKÜ ãofJ hUPur IÊn hM”xJyx ßhUJPf ßkPrPZ, FA yJjJyJKj mJ hMmtufJr xoJPuJYjJr TJrPe j~Ç Pk´xTîJPm CKuäKUf @PuJYjJ~ @Ko FTA xPñ KmKnjú @oPu jJVKrT xoJP\r nNKoTJ KjP~S k´vú fMPu mKu: FrvJPhr @oPu ßhPv TKmfJ, Kv·-xÄÛíKf @r xJÄmJKhTfJr ßp ˝etpMV KZu, fJS KT @PZ FUj @oJPhr oPiq? FT\j xÿJKjf @PuJYT F KmwP~ k´vú fMuPu @Ko @PuJYjJ xnJ˙PuA mqJUqJ TPr mKu, FrvJPhr @oPu FrvJPhr KmÀP≠ TKm, xJÄmJKhT, KvãT, xJÄÛíKfT TotLxy xm VefJKπT S k´VKfvLu vKÜ GTqm≠ KZuÇ FrvJPhr @oPu

VefPπr kPã IxJiJre xm TKmfJ, Kv·Tot, xJÄmJKhTfJ yP~PZÇ @Ko mPuKZuJo ßp FrvJPhr kfPjr kr xJÄmJKhT, KvãT, xJÄÛííKfT TotL-xmJA hMA ßj©Lr KmnJ\Pj KmnJK\f yP~KZ, FA KmnJ\j ßhPvr Vefπ xÄyfTrPe @oJPhr vKÜPTS KmnJK\f TPrPZÇ @Ko FKaPT ßoJPaS FrvJPhr TíKffô KyPxPm metjJ TKrKj, @oJPhr mqgtfJ KyPxPm mPuKZÇ Pk´xTîJPm @PuJYjJ~ @Ko v»Y~Pj FTKa oJrJ®T nMu TKrÇ IjMÔJPjr KxKcr ßrTct IjMxJPr @Ko ßk´xTîJPm mPuKZuJo ßp ÈFrvJPhr @oPu asJT hMWtajJ WPaKZu, TP~T\j ZJ© Kjyf yS~Jr WajJ WPaKZu, @orJ fJr KmÀP≠ Ifq∂ ßxJóJr yP~KZuJoÇ' KTZM xÄmJhoJiqPo ÊiM asJT hMWtajJ TgJKa FPxPZ, @orJ xmJA ßp F \jq FrvJPhr KmÀP≠ ÈIfq∂ ßxJóJr' yP~KZuJo, TgJKa CPuäU TrJ y~KjÇ CPuäU TrJ yPu y~PfJ ßmJ^J ßpf ßp @Ko FKaPT jqÑJr\jT yfqJTJ§A ßmJ^JPf ßYP~KZuJoÇ 1984 xJPur 28 ßlmsM~JKrr FrvJPhr ‰˝rvJxPjr KmÀP≠ ZJ© KoKZPu asJT fMPu KhP~ FrvJh xrTJr ßxKuo S ßhPuJ~JrPT yfqJ TPrKZuÇ FKa hMWtajJ KZu jJ, FKa KZu Kjoto yfqJTJ§Ç hMA ßj©L FUj Fxm yfqJTJP§r ßYP~ IPjT ßmKv TPr mPuj mJ fJPhr muPf y~ FPT IkPrr @oPur yfqJTJP§r mqJkTfJr TgJÇ @orJ KT hMA ßj©Lr TJPZ FrvJPhr @oPur yfqJTJP§r xMÔM KmYJr ßkP~KZ? UMmA hM”U\jT Kmw~ yPò, ßxKuo, ßhPuJ~Jr, jNr ßyJPxj, mxMKj~JrJ ßp ‰˝rvJxPTr KmÀP≠ xÄV´Jo TPr \Lmj KhP~PZj, fJPT Ko© KyPxPm kJS~Jr \jq mrÄ rLKfoPfJ k´KfPpJKVfJ~ Ku¬ gJPTj @oJPhr hMA VefJKπT ßj©LÇ FUPjJ fJÅrJ fJA TrPZj x÷mfÇ @r kKff ‰˝rvJxT FrvJh VPmtr xPñ muJr xMPpJV kJj ßp hMA ßj©L fJr ßYP~S ‰˝rvJxT! @orJ KT hMA huPT Fr k´KfmJh TrPf ßhPUKZ pPgÓnJPm? hMA ßj©Lr TJPZ k´fqJvJ rAu ßp fJÅPhr vJxjJou ßpj FfaJA Cöôu gJPT, pJPf ßTJPjJ ‰˝rvJxT F irPjr TgJ muJr xMPpJVA jJ kJ~ TUPjJ @rÇ k´fqJvJ rAu mJÄuJPhPv VefPπr \~pJ©J ßpj y~ fJÅPhr yJPfAÇ KvãJ, xÄÛíKf, k´pMKÜ, ‰mPhKvT KmKjP~JV @r ßmxrTJKr UJPf KmTJPvr mÉ xJluq rKYf yP~PZ fJÅPhr @oPu, IPjT ßãP© fJÅPhr xrTJPrr TíKfPfôÇ mJÄuJPhPv VefJKπT ßYfjJr KmTJv WaJPjJr ßãP© FmÄ xMÔM KjmtJYj IjMÔJPjr ßãP©S fJÅPhr KmvJu TíKffô rP~PZÇ @orJ YJA, xMvJxPjr Ijq oJjhP§S (hMjtLKf, huL~Tre S xπJx ßrJi, k´vJxj KmPTªsLTre, hPur ßnfPr Vefπ YYtJ) ßpj fJÅrJ mJÄuJPhvPT FKVP~ KjP~ pJj @rS mÉhNr!


oMÜKY∂J 45

SURMA m 4 - 10 January 2013

2013 Ên jJ IÊn? PxJyrJm yJxJj ßuUT : TKm, xJÄmJKhT

@VJoL ßxJomJr ßp KUsÓL~ mZrKa ßvw yPm, ßxA mZrKa oyJP\Ja SrPl @S~JoL uLV xrTJPrr \jq ßoJPaA xMUTr KZu jJÇ f•ôJmiJ~T xrTJPrr hJKmPf KmPrJiL hPur @PªJuj TJmM TrPf jJ kJrPuS ßhv kKrYJujJ~ jJjJ mqgtfJ, Imqm˙J, IhãfJ FmÄ ZJ©uLPVr xπJxL TotTJ§ xrTJrPT ßmv ßmTJ~hJ~ ßlPuPZÇ 2009 xJPur \JjM~JKrPf ãofJ ßjS~Jr ImqmKyf kr KkuUJjJ asqJP\Kc xP•ôS ßvU yJKxjJr xrTJr hs∆f kKrK˙Kf xJoJu KhPf ßkPrKZuÇ KmPrJiLhuL~ ßjfJ FUj pJ-A muMj, ßxaJA KZu mJ˜mxÿfÇ ßxKhj KkuUJjJ~ ßxjJ IKnpJj YJuJPu @rS ßmKv rÜkJf yPfJÇ krmftL xoP~ \KñKmPrJiL xlu IKnpJj, jfMj KvãJjLKf k´e~j, TíKw, KmhMq“ C“kJhj míK≠xy xrTJPrr KmKnjú khPãk ßhPvr nJmoNKft Cöôu TPrPZÇ KmvõmqJkL oªJ xP•ôS Kfj mZr iPr IgtQjKfT k´míK≠ 6 vfJÄPvr SkPr rJUJS xrTJPrr xJluq KyPxPm KmPmKYfÇ KT∂á ßo~JPhr YfMgt mZPr FPx TfèPuJ nMu khPãk xrTJrPT TKbj YqJPuP†r oMPU ßlPu KhP~PZÇ muJ pJ~, xrTJr FUj xlufJ S KmlufJr xKºãPe hJÅKzP~ @PZÇ F oMyNPft xJoJjq nMu ßpoj xrTJPrr \jq mz Kmkpt~ ßcPT @jPf kJPr, ßfoKj KyxJm TPr kJ rJUPu xÄTa C•reS TKbj yPm jJ mPu KmPväwPTrJ oPj TPrjÇ 2012 xJPur ßp WajJèPuJ xrTJPrr I˝K˜r TJre yP~ hJÅKzP~PZ, ßxèPuJ yPuJ: xJÄmJKhT xJVr-ÀKj yfqJ, k∞J ßxfM k´TP· hMjtLKfr wzpPπr IKnPpJPV KmvõmqJÄPTr EeYMKÜ mJKfu, oKπxnJr rhmhu KjP~ aJjJPkJPzj, TémJ\JPr ßmR≠kKuäPf yJouJ S IKVúxÄPpJV, yu-oJTt S ßxJjJuL mqJÄT ßTPuïJKr, KvãJñPj IvJ∂ kKrPmv S ZJ©uLPVr xπJxL TotTJ§ FmÄ KmvõK\“ hJPxr UMj yS~JÇ Vf ßlmsM~JKrPf xJVr-ÀKj yfqJr kr f“TJuLj ˝rJÓsoπL xJyJrJ UJfMj 48 WµJr oPiq WJfTPhr kJTzJS TrJr ßWJweJ KhPuS Vf 10 oJPxS fJ TJptTr TrPf kJPrjKjÇ ˝rJÓsoπL mhu yPuS UMKjPhr irPf kJPrKj xrTJrÇ fhMkKr KmFjKkr ßjfJ AKu~Jx @uLr èo yS~Jr WajJ KZu mZr\MPz f¬ @PuJYjJr Kmw~Ç Vf mZPrr ßxP¡’Pr k∞J ßxfMPf hMjtLKfr wzpPπr KmwP~ KmvõmqJÄT xfTt TPr KhPuS xrTJr pgJxoP~ khPãk KjPf mqgt y~; FojKT 29 \Mj KmvõmqJÄT YMKÜKa mJKfu TrJr krS jLKfKjitJrTPhr ‰YfPjqJh~ y~KjÇ fUj xrTJPrr oπL S ãofJxLj hPur ßjfJrJ ß\Jr @S~J\ fMPuKZPuj ßp, KmvõmqJÄT Ee jJ KhPu \jVPer TJZ ßgPT YJÅhJ fMPu k∞J ßxfM KjotJe TrJ yPmÇ fJÅrJ nMPu KVP~KZPuj, 1971 S 2012 FT j~, ßvU yJKxjJS mñmºM jj ßp ÈpJr pJ @PZ' cJT KhPuA xmJA ^JÅKkP~ kzPmÇ ImPvPw KmvõmqJÄPTr xm vft ßoPj KjP~ FmÄ xJPmT ßpJVJPpJVoπL ‰x~h @mMu ßyJPxjPT xKrP~ xrTJr KmvõmqJÄPTr xPñ @PuJYjJ ÊÀ TrPuS mZPrr ßvw jJVJh fJ ßTJPjJ xMluPh~KjÇ xmtPvw hMA @mMuPT xPªPyr fJKuTJ~ ßrPU IKnpMÜ mJKT xJf\Pjr KmÀP≠ oJouJ TPrPZ hMjtLKf hoj TKovjÇ ßVs¬Jr yP~PZj ßxfM KmnJPVr xJPmT xKYm S hrk© oNuqJ~j TKoKar xhxqxKYm TJ\L ßoJyJÿh ßlrhJCxÇ KmvõmqJÄT AKfoPiq \JKjP~ KhP~PZ, kNetJñ S KjrPkã fhP∂r SkrA k∞J ßxfMPf fJPhr IgtJ~j Kjntr TrPZÇ oyJP\Ja xrTJPrr hMKa k´iJj KjmtJYjL k´KfvsMKf KZu: pM≠JkrJPir KmYJr S k∞J ßxfM mJ˜mJ~jÇ pM≠JkrJPir KmYJr-k´Kâ~J ßoJaJoMKa nJPuJnJPmA YuPZÇ mZPrr ßvPw FPx ÛJAk ßTPuïJKrr kr @∂\tJKfT IkrJi @hJuf-1-Fr ßY~JroqJj KmYJrkKf Kj\JoMu yPTr khfqJV xJoK~T iJÑJ

KhPuS hs∆f @hJuf kMjVtbj TPr KmYJr-k´Kâ~J ImqJyf ßrPUPZ xrTJrÇ KT∂á k∞J ßxfM YrJ~ @aPT ßVPZÇ Fr oPiq IfqJÁpt KTZM jJ WaPu mftoJj xrTJPrr @oPu k∞J ßxfMr KjotJeTJ\ ÊÀ yS~J TKbj mPuA kptPmãPTrJ oPj TPrjÇ Vf mZr S YuKf mZPrr ÊÀPf xrTJPrr TP~TKa oπeJuP~r hãfJ S ßpJVqfJ KjP~ ßUJh xrTJKr hPur xJÄxPhrJ xoJPuJYjJ~ oMUr yPu k´iJjoπL ßvU yJKxjJ oKπxnJ~ Bw“ kKrmftj @PjjÇ k´gPo KfKj ßpJVJPpJV oπeJu~PT nJV TPr SmJ~hMu TJPhr S xMrK†f ßxjè¬PT pgJâPo ßpJVJPpJV S ßrukg oπeJuP~r hJK~fô ßhjÇ oKπfô kJS~Jr @PV ãofJxLj hPu F hMA ßjfJA xrTJPrr ˝òfJ S \mJmKhKyr mqJkJPr ßxJóJr KZPujÇ KT∂á xMrK†f ßxjè¬ ßruSP~r TJPuJ KmzJu irJr @PVA KjP\ ßTPuïJKrPf \KzP~ kPz h¬r yJrJjÇ mftoJPj h¬rKmyLj oπL KyPxPm KfKj KmPrJiL hPur rJ\QjKfT mÜífJKmmíKfr \mJmhJPj mq˜Ç mZPrr oJ^JoJK^ k´iJjoπL oKπxnJ~ @PrT hlJ kKrmftj @jJr CPhqJV KjPuS hPur S oyJP\JPar hMA k´nJmvJuL ßjfJ ßfJlJP~u @yPoh S rJPvh UJj ßojj xrTJPrr ßvw ßmuJ~ oKπfô KjPf I˝LTíKf \JjJjÇ lPu oKπxnJ~ kKròjú S hã nJmoNKft KlKrP~ @jJr ßvU yJKxjJr KÆfL~ ßYÓJS xlu y~KjÇ jfMj oπLPhr TJrS TJrS KmÀP≠ AKfoPiq IKj~o S hMjtLKfr IKnPpJV @xPf ÊÀ TPrPZÇ mZPrr ßvwJPit FPx xrTJrPT ßp Kmw~Ka xJÅzJKvr oPfJ ßYPk iPr, ßxèPuJ yPuJ: yu-oJTt S ßxJjJuL mqJÄT ßTPuïJKrÇ FTKa IUqJf mqmxJk´KfÔJj ßhPvr mqJÄKTÄ UJPfr xmPYP~ mz hMjtLKf TrPf ßkPrPZ mqJÄT TotTftJ S kwtPhr ßpJVxJ\PvÇ ßxJjJuL mqJÄPTr xÄKväÓ vJUJ~ k´iJjoπLr ˝J˙q CkPhÓJr Wj Wj pJfJ~Jf KjP~ ßUJh xÄxhL~ fh∂ TKoKaA k´vú fMPuPZÇ kwtPhr FT\j xhxq Kfj ßTJKa aJTJ C“PTJPYr KmKjoP~ yu-oJPTtr TJV\k© iJoJYJkJ KhP~PZj mPu kK©TJ~ Umr FPxPZÇ xrTJKr mqJÄTèPuJPf TL kKroJe hMjtLKf S IKj~o yPò, fJr ãMhs FTKa IÄvA kK©TJ~ @xPZÇ kMjVKbtf kKrYJujJ kwth mqJÄTèPuJ kKrYJujJr ßãP© VKf @jPf kJrPm, jJ \†Ju mJzJPm fJ ßhUJr \jq @oJPhr @rS KTZM Khj IPkãJ TrPf yPmÇ 2012 xJu\MPzA CóKvãJñj C•¬ KZu, CkJYJptKmPrJiL @PªJuPj IYu yP~ kPz \JyJñLrjVr, mMP~a, ÀP~a S AxuJoL KmvõKmhqJu~Ç ßgPo ßgPo @PªJuj yP~PZ \VjúJg S Y¢VsJo KmvõKmhqJu~xy IPjT KvãJk´KfÔJPjÇ k´KfKa ßãP© xrTJr k´gPo xoxqJ CPkãJ TrPf YJAPuS krmftL xoP~ CkJYJpt mJ xy-CkJYJptPT KmhJ~ KhPf mJiq y~Ç Fr kJvJkJKv xrTJrxogtT ZJ©xÄVbj ZJ©uLPVr ßjfJ-TotLPhr ßhRrJ®q S @®WJfL xÄWPwt \KzP~ kzJ, KmKnjú KvãJk´KfÔJPj fJÅPhr ßa¥JrmJK\, YJÅhJmJK\ xrTJPrr nJmoNKft KyoJPï jJKoP~ KhP~PZÇ Po~JPhr oJ^JoJK^ xrTJrhuL~ xJÄxhPhr ßmkPrJ~J @Yre uã TrJ ßVPuS FUj IPjTA @VJoL KjmtJYPjr TgJ ßnPm UJPoJv yP~ ßVPZjÇ KT∂á ÈmJÅPvr ßYP~ TKû hz' ZJ©uLPVr oJ˜JKjxπJxL f“krfJ FfaMTM TPoKjÇ xrTJr-xogtT F ZJ©xÄVbjKar xπJx S ßhRrJ®q FfaJA ßmPz pJ~ ßp, jJjJ ÉoKT-ioKT xP•ôS fJPhr uJVJo ßaPj irJ pJ~KjÇ pJr xmtPvw ChJyre 9 KcPx’r KmPrJiL hPur ImPrJPir Khj kMrJj dJTJ~ KmvõK\“ hJx yfqJÇ F WajJ FfA jívÄx S Kjoto ßp ßVJaJ \JKfPT ˜K÷f TPr KhP~PZÇ F rJ\QjKfT cJoJPcJPur oPiq Vf 29 ßxP¡’r TémJ\JPrr rJoM, CKU~J, ßaTjJPl ßmR≠ xŒ´hJP~r Skr xπJxLPhr yJouJ S ßmR≠

xŒ´hJP~r WrmJKz S KmyJPr @âoe S IKVúxÄPpJPVr WajJ ßhvmJxLPT yfmJT TPr ßh~Ç mJÄuJPhPv ßmR≠ xŒ´hJP~r Skr xÄWm≠ @âoPer WajJ FA k´goÇ iJreJ TrJ y~, Ko~JjoJPrr ßrJKyñJ oMxuoJjPhr Skr @âoPer k´KfPvJi KjPf ˝JgtJPjõwL oyu mJÄuJPhPv ßmR≠Phr @âoPer uãq TPrÇ KT∂á ˙JjL~ k´vJxj, ßVJP~ªJ KmnJV S @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL fJPhr ßoJTJKmuJ TrPf mqgt y~Ç FojKT KmFjKk S \JoJ~JPfr xPñ ˙JjL~ @S~JoL uLV, pMmuLV, ZJ©uLPVr TotLrJ yJouJ~ IÄv ßjj mPu IKnPpJV @PZÇ fPm Fxm Kmkpt~ S KmfTt xP•ôS 2012 xJPu IgtjLKfPf mJÄuJPhPvr IVspJ©Jr TgJ ˝LTJr TPrPZ @∂\tJKfT VeoJiqo S VPmweJ xÄ˙JèPuJÇ APTJjKoˆ, S~Ju Kˆsa \JjtJu, UJKu\ aJAox-Fr oPfJ kK©TJèPuJ mJÄuJPhPvr IgtQjKfT xJluqPT Km˛~Tr KyPxPm IKnKyf TPrPZ; ßhPvr ßnfPr FmÄ mJAPrr KmPväwPTrJS oPj TPrj, rJ\QjKfT ^VzJ-KmmJhaJ FTaM To yPu IgtQjKfT IVsVKf @rS VKfvLu yPfJ; ßxPãP© 2021 xJu jJVJh mJÄuJPhPvr oiq

@P~r ßhv yS~J Ix÷m j~Ç fPm F IVsVKfr xPñ ‰mwoqaJ ysJx jJ ßkPu FT ßhv hMA xoJP\ kKref yPm, pJ FTJ•Prr oMKÜpMP≠r ßYfjJr kKrk∫LÇ jJjJ aJjJPkJPzj Kmkpt~-KmkjúfJ~ xrTJr 2012 xJuKa kJr TPrPZÇ 2013 xJPu fJr \jq TL IPkãJ TrPZ, kKrK˙Kf TLnJPm xrTJr xJoJu ßhPm; ßxaJA FUj ßhUJr Kmw~Ç 2013 xJPu xrTJPrr \jq mz Kfj YqJPu†-xm vïJ S xÄv~ TJKaP~ k∞J ßxfM k´TP· KmvõmqJÄTPT KlKrP~ @jJ, @VJoL KjmtJYPjr mqJkJPr KmPrJiL hPur xPñ FTKa xoP^JfJ~ @xJ FmÄ pM≠JkrJPir KmYJrTJ\ ßvw TrJÇ xrTJr F KfjKa IxoJ¬ TJ\ xŒjú TrPf k´˜Mf @PZ KT? pKh fJrJ pMKÜr nJwJ~ YuPf ßYÓJ TPr FmÄ KjmtJYPjr mqJkJPr xmJr TJPZVsyePpJVqFTKa xoJiJj ßmr TrPf kJPr, fJyPu 2013 xJuKa xmJr \jqÊn yPm mPuA @oJPhr iJreJÇ @r pKh xrTJr ßVJÅ~JftMKoTPr ßTJPjJ KTZM YJKkP~KhPf YJ~, huL~ oJ˜JjPhr Kjmí• jJ TPr, fJyPu ßhv TKbj Im˙Jr oMPUJoMKU yPm, pJ xrTJr S ßhPvr \jq ÊnjJ-S yPf kJPrÇ

Mortgage Match

1st

LOANS l

Commercial loans l Secured loans l Unsecured Loans

LONDON MORTGAGES l

First Time Buyer l Buy to let l Council right to buy l Re-mortgages

Restaurant or Takeaway Purchase? COMMERCIAL LOAN SEPCIALISTS

Azim Iqbal: 07508 720 447

361 Eastern Avenue, Ilford, Essex IG2 6NE

FSA regulated broker. Mortgagematch Homeloans Ltd Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage or any other debt secured on it.


46 oMÜKY∂J

4 - 10 January 2013 m SURMA

AKfyJPxr pJ©JkPgr KmkrLPf KmFjKk? @mMu ßoJPoj ßuUT : TKm, k´JmKºT S xJÄmJKhT

KmPrJiL hPur xJŒ´KfT @PªJuPjr oNu FP\¥J hMKa mPuA oPj yPò-f•ôJmiJ~T xrTJr, rJ\jLKfr nJwJ~ KjhtuL~ KjrPkã f•ôJmiJ~T xrTJr FmÄ pM≠JkrJiLPhr KmYJr, fJPhr nJwJ~ ßpaJ yPf yPm @∂\tJKfT oJjxŒjú, ˝ò S KjrPkãÇ 26 KcPx’r KmKnjú kgxoJPmPv ßmVo K\~J @PuJTKY© ßhKUP~ k´oJe KhP~PZj ßp FTxo~ mftoJj k´iJjoπL FmÄ @S~JoL uLV S ß\JPar Ijq ßjfJrJ ßTJPjJ ßTJPjJ IKnpMÜ S KmYJrJiLj \JoJ~Jf ßjfJr xPñ hyrooyro TPrPZjÇ Kmw~Ka @\ FTaM fKuP~ ßhUPf YJAÇ @S~JoL uLV oNuf @PªJuj-xÄV´JPor GKfyqiJrL FTKa VefJKπT hu yPuS fJr ˝JnJKmT uãq KZu ãofJ~ pJS~J FmÄ ãofJ~ KVP~ Kj\˝ TotxNKY mJ˜mJ~jÇ TotxNKY mJ˜mJ~Pj mqgtfJ-hMmtufJ-ÃJK∂r xoJPuJYjJ VefPπrA IÄvÇ KT∂á FUj Fxm @PuJYjJ-xoJPuJYjJr ßYP~S rJ\jLKfr IñPj oNu Kmw~ yP~ CPbPZ oyJj oMKÜpMP≠r xo~TJr F ßhvL~ pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr k´xñÇ KmFjKkr ßjfífôJiLj ß\JPar vKrT rJ\QjKfT hu \JoJ~JPf AxuJoL ˝nJmfA FA

KmYJPrr KmÀP≠Ç KmFjKk jJjJ TgJ muPuS TgJr @zJPur TgJKa yPò, fJrJS FPhr KmYJr YJ~ jJÇ I∂f Vf KTZMKhPjr ßpRg TotxNKYPf KmFjKk pPgÓ xMPpJV KhPò \JoJ~Jf S KvKmrPT pM≠JkrJPir hJP~ mªL S KmYJrJiLj fJPhr ßjfJPhr oMKÜr hJKm ßfJuJr FmÄ FTA xPñ @∂\tJKfT pM≠JkrJi asJAmMqjJuPT k´vúKm≠ TPr KmYJr-k´Kâ~J mº TrJr \jqÇ Fxm hJKmPf KmFjKkr TotLrJS vKrT yPòjÇ FmJr Kmw~KaPT FTaM AKfyJPxr ßk´ãJkPa KmYJPrr ßYÓJ TrmÇ ßhUJ pJPò, ßpxm mz mz @PªJujxÄV´JPor oJiqPo F ßhv S \JKf FKVP~PZ, fJr IKiTJÄvA ÊÀPf ßTJPjJ rJ\QjKfT hPur TotxNKY KZu jJÇ ßhv nJPVr kr ßgPT ßp nJwJ @PªJuPjr xNYjJ y~, fJr xÄVbT S k´JgKoT @PªJujTJrL vKÜ yPò ZJ©xoJ\, @r Fr @hKvtT KnK• xíKÓ FmÄ xíÓ @PªJujPT k´JgKoTnJPm ßmVmJj TPrPZ F ßhPvr Kv·L-xJKyKfqT S mMK≠\LmL xoJ\Ç pUj mJ~Jjúr FTMPv ßlmsM~JKrr kr rJÓsnJwJr k´vúKa FTKa rJ\QjKfT AxMqPf „kJ∂Prr xMPpJV xíKÓ y~, fUj xm rJ\QjKfT hPur \jqA fJPf vKrT yS~Jr mJ fJr xPñ FTJ® yS~Jr hr\J ßUJuJ KZuÇ KT∂á oMxKuo uLV Fr KmPrJKifJ TPrPZ, pKhS ßx hPur IPjT mJXJKu ßjfJ S IPjT oMxKuo uLV-nJmJkjú mJXJKu mMK≠\LmL nJwJ @PªJuPjr kPã KZPujÇ @S~JoL uLV ßxKhj ßxA \J~oJj @PªJuPjr xPñ FTJ® yP~PZ FmÄ FTkptJP~ FA rJ\jLKfr ßjfífô KhP~PZÇ @mJr ßhUMj, @A~MmKmPrJiL @PªJuPjr xNYjJ TPrPZ ZJ©xoJ\ mJwK¢r KvãJ TKovj KrPkJat-KmPrJiL @PªJuPjr oJiqPoÇ kJvJkJKv mMK≠\LmL xoJ\ hMA IgtjLKfr f•ô k´TJPvr oJiqPo ‰mwPoqr KY© fMPu iPr FmÄ mMK≠\LmL S Kv·LxoJ\ xJÄÛíKfT ˝JKiTJPrr kPã jJjJ TJptâo YJKuP~ mJXJKu \JfL~fJmJPhr kPã ßhPv FTaJ kKrPmv ‰fKr TPrKZuÇ Fr lPu ˝J~•vJxj S ˝JKiTJr @PªJuPjr ßp kanNKo ‰fKr y~, fJ oMxKuo uLV mJ jqJk-xmJr \jqA CjìMÜ KZuÇ KT∂á @S~JoL uLV fJ V´ye TPr @PªJuPj ßjfífô Khu FmÄ \jxogtPjr

KhT ßgPT IjqPhr ZJKkP~ ßVuÇ IPjT kPr jqJPkr mz IÄv @S~JoL uLPVr kJPv hJÅKzP~KZu, KT∂á fUj ßjfífô kJS~Jr oPfJ @r ImTJv KZu jJÇ @r FPTr kr FT VeoMUL AxMqr KmPrJKifJ TPr oMxKuo uLV k´gPo wzpPπr rJ\jLKf YJuM Tru FmÄ ßvPw ImuMK¬r kPg yJKrP~ ßVuÇ xJiJref ßTJPjJ @PªJuj pUj kg ‰fKr TPr FPVJPf gJPT, fUj FA kKrmftPjr xPñ xPñ kNmtmftL Im˙Jj ßgPT hu S ßjfJrJ xPr @PxjÇ FTxo~ vJy @K\\, oJyoMh @uL, jNÀu @KojPhr xPñ rJ\QjKfTnJPm WKjÔfJ KZu IPjT @S~JoL uLPVr ßjfJr, FÅPhr ßTC ßTC @S~JoL uLPVS KZPujÇ KT∂á ßxA xo~TJr ZKm ßhKUP~ mñmºMPT kJKT˜JKj ßTJuJmPrarPhr mºM KyPxPm k´YJr TrJr ßYÓJ ßiJPk ßaPT jJÇ FmJr mftoJj k´xPñ @KxÇ ˝JiLjfJr kr mJÄuJPhPv \JoJ~Jfxy iotKnK•T rJ\QjKfT hu KjKw≠ KZu, ßTJuJmPrar IqJÖ mum“ yP~KZu, pM≠JkrJiLPhr KmYJr-k´Kâ~JS ÊÀ yP~KZuÇ Fr oPiq xrJxKr UMj, \Uo, iwte, IKVúxÄPpJPVr oPfJ IkrJPir xPñ pJrJ pMÜ KZu jJ, ßTmu @hKvtTnJPm kJKT˜JjPT xogtj TPrKZu, fJPhr \jq mñmºM xJiJre ãoJ ßWJweJ TPrKZPujÇ fJÅr yfqJTJP§r kr K\~JCr ryoJj FPT FPT \JoJ~Jfxy KjKw≠ huèPuJr Skr ßgPT KjPwiJùJ fMPu ßjj S fJPhr rJ\QjKfTnJPm kMjmtJxj TPrj, hJuJu @Aj mJKfu TPrj FmÄ pM≠JkrJiLPhr KmYJr mº TPr ßhjÇ K\~Jr IjMxíf kPgA FrvJh ßhv kKrYJujJ TPrKZPujÇ K\~JCr ryoJj KjP\r rJ\QjKfT ßjfífô S vKÜ hJÅz TrJPjJr \jq FTKhPT Kjntr TPrPZj \JoJ~Jfxy kJKT˜Jjk∫L hu, mqKÜ S jJVKrTPhr Skr; IjqKhPT k´iJj k´Kfkã fgJ fJÅr C™JPjr kPg x÷Jmq k´iJj mJiJ KyPxPm @S~JoL uLVPT aJPVta TPrKZPujÇ KfKj ßVJuJo @poPT F ßhPv KjP~ @Pxj, vJy @K\\PT k´iJjoπL mJjJj, pM≠JkrJiL @mhMu @uLoPT oKπfô ßhjÇ ßhv kKrYJujJ~ fJÅr rJ\jLKf

yP~ SPb oMKÜpMP≠r ßYfjJKmPrJiLÇ IjqKhPT @S~JoL uLV-TKoCKjˆ kJKatr IKiTJÄv ßjfJ-TotL ßx xo~ ß\u\MuMo, oJouJ, y~rJKj S KjkLzPjr KvTJr yjÇ F xo~ ßgPT rJ\jLKfPf TJPuJaJTJ S ßkKvvKÜr @ohJKj y~, ZJ©rJ\jLKfPT ßu\MzmíK•, hUuhJKr-Pa¥JrmJK\xy jJjJ hNwPe TuMKwf TrJ y~Ç K\~J-FrvJh KoPu hLWt rJ\QjKfT mºqJPfôr ßvw kptJP~ ßhPvr jJVKrT xoJ\ pM≠JkrJPir Kmw~Ka @PuJYjJ~ KjP~ @Pxj FmÄ âPo fJ rJ\QjKfT AxMqPf „kJ∂Krf y~Ç @mJrS FA rJ\QjKfT AxMq V´ye TrJ yPm KT yPm jJ, ßx hr\J xm rJ\QjKfT hPur \jqA CjìMÜ KZuÇ KmFjKk pKh WJfThJuJuPhr KmYJPrr hJKmPf WJfT-hJuJu KjotNu TKoKar @PªJuj, Ve-@hJuf mJ IjqJjq TotxNKYPf IÄv KjPf YJAf, fJyPu KjÁ~ KjotNu TKoKa fJPf mJiJ Khf jJÇ @S~JoL uLV IfLPfr oPfJA AxMqKa V´ye TPrPZÇ @r KbT IfLPfr oMxKuo uLPVr oPfJA ßmVo UJPuhJ K\~Jr ßjfífôJiLj KmFjKkr xrTJr fJ V´ye TPrKjÇ FTJ•Prr WJfT-hJuJuKmPrJiL @PªJuPjr xNYjJ TPrKZPuj oMKÜpMP≠r Ijqfo ßxÖr ToJ¥Jr TPjtu jMÀöJoJj S vyLh\jjL \JyJjJrJ AoJoÇ FÅrJ ßTC @S~JoL uLV WrJjJr oJjMw KZPuj jJÇ KmFjKk F @PªJuPj pMÜ yPf YJAPu fJÅrJ ˝JVf \JjJPfjÇ fJÅrJ ZJzJS FPf k´VKfvLu mMK≠\LmL S Kv·LxJKyKfqPTrJ FPx pMÜ yj, k´VKfvLu ZJ©xÄVbjèPuJS vKrT y~Ç @S~JoL uLPVr ßTJPjJ ßTJPjJ ßjfJ FPf mqKÜVfnJPm pMÜ KZPujÇ âPo F @PªJuj FTKa rJ\QjKfT AxMqPf kKref yPu KmFjKkr ßjfífôJiLj xrTJr Fr KmÀP≠ TPbJr Im˙Jj V´ye TPr vyLh\jjLxy 24 \j ßhvmPreq mMK≠\LmLr KmÀP≠ ßhvPhsJPyr oJouJ bMPT KhP~KZuÇ FnJPm KmFjKk xoP~r hJKm, GKfyJKxT AxMq FmÄ mJÄuJPhPvr \jq èÀfôkNet FTKa rJ\QjKfT AxMqr 55 kOÔJ~

MIRACLES OF NOORI QURANI TABIZ

If you have wasted your money and time for solutions of your problems .if you are very disoppointed and dishearten with every amil and spiritual healer then good news for you this noori qurani tabiz is god gifted with many wonder full miracles which can solve your every most difficult problems like domestic problems, black magic, disobediant children or wife, love, marriage financial. Business, etc guaranteed solution within 72 hours. If you need this noori qurani tabiz call me, tell me your problem and get it free cost and then pray for me whole life. Please note we keep every information confidential.

pKh IJkjJr xoxqJ xoJiJPjr \jq IPjT xo~ S Igt mq~ TPr gJPTj, pKh Fr xoJiJj UÅM\Pf KVP~ IJkKj yfJv yP~ gJPTj FmÄ KmKnjú irPjr TKmrJK\ S Hwi mqmyJr TPrS lu jJ ßkP~ gJPTj, fJyPu IJkjJr \jq Ên xÄmJh IJPZ jNrL ßTJrIJjL fJKm\ yPóZ FojA FT fJKm\ pJ IJkjJr k´ná k´h• kMrÛJr ˝r‡kÇ FA fJKmP\ xŒMet IPuRKTT èeJèe KjKyf IJPZ pJ IJkjJr kJKrmJKrT ßp ßTJj xoxqJ, mäqJT oqJK\T, ImJiq x∂Jj IgmJ ˘L, nJumJxJ, KmmJy, IJKgtT, mqmxJK~T IgmJ Ijq ßp ßTJj nJu TJP\ mqmyJrPpJVqÇ 72 W≤Jr oPiq VqJrJK≤c luJluÇ

FA fJKm\ ßkPf IJoJr xJPg ßpJVJPpJV Tr∆jÇ IJkjJr xoxqJr TgJ UMPu muMj FmÄ KmjJoNPuq FA fJKm\ V´ye Tr∆jÇ KmKjoP~ IJKo ÊiM IJkjJPhr ßhJ~J YJAÇ

AMIL SYED GILLANI, Phone : 01414162899 IJkjJr ßh~J xTu fgq ßVJkj rJUJ yPmÇ


oMÜKY∂J 47

SURMA m 4 - 10 January 2013

KmTJv S KmvõK\Pfr WajJ~ xrTJPrr KÆYJKrfJ xMufJjJ TJoJu ßuUT : @Aj S xJKuv ßTPªsr KjmtJyL kKrYJuT FmÄ xJPmTf•ôJmiJ~T xrTJPrr CkPhÓJ

KmTJv TMoJr KmvõJx S KmvõK\“ hJx-FA xoJP\rA hMA KmkrLfoMUL YKr©Ç KmTJv kMKuPvr UJfJ~ fJKuTJnMÜ xπJxLÇ @r KmvõK\“ KjrLy vso\LmL oJjMwÇ hMPÓr hoj S KvPÓr uJuj TrJ xrTJPrr hJK~fô yPuS @orJ FUJPj fJr KmkrLf nNKoTJA uã TKrÇ vLwt xπJxL KmTJv TMoJr KmvõJxPT ßpnJPm TJrJVJr ßgPT oMÜ TrJ yP~PZ, fJPf @orJ ÊiM KmK˛f yAKj; yfJvS yP~KZÇ fJÅr KmÀP≠ yfqJxy jJjJ èÀfr IkrJPir oJouJ rP~PZ; ßTJPjJ ßTJPjJ oJouJ~ KmTJv TMoJr KmvõJx h§ ßnJVS TPrPZj; ßTJPjJ ßTJPjJ oJouJ~ \JKoj ßkP~PZjÇ KfKj ßpxm oJouJ~ \JKoj ßkP~PZj, ßxxm oJouJ~ fh∂TJrL TotTftJ S xrTJrkPãr @Aj\LmLr nNKoTJ TL KZu, ßxaJS \JjJ hrTJrÇ xmJr IPVJYPr k´vJxKjT KjPhtPv F rTo hMitwt IkrJiLPT ßZPz ßhS~J @Aj S KmYJrmqm˙Jr k´Kf mí≠JñMKu k´hvtj ZJzJ KTZM j~Ç FT\j hMitwt IkrJiL ß\uUJjJ ßgPT ZJzJ ßkPuj IgY @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL KTZMA \JPj jJÇ ß\uJr kMKuv k´vJxjPT KTZM \JjJPjJ yPuJ jJÇ ßpPTJPjJ @xJKoPT KmYJKrT k´Kâ~J xŒjú yS~Jr kr ßZPz KhPu TJrS KTZM muJr gJTf jJÇ KT∂á KmYJKrT k´Kâ~J ßvw yS~Jr @PVA TLnJPm KmTJv TMoJr ZJzJ ßkPuj? FTKa VefJKπT xrTJr ßTj FT\j IkrJiLr oMKÜ KjP~ F rTo uMPTJYMKr Tru? oJjmxoJP\ mJx TrPf yPu jqJ~ S IjqJP~r kJgtTqKa ¸Ó yS~J k´P~J\jÇ rJÓs mJ xrTJPrr hJK~fôvLu mqKÜrJ jqJ~ S IjqJP~r FA lJrJTKa oMPZ ßluPf kJPrj jJÇ xrTJr fgq IKiTJr @Aj kJx TPrPZ, \jVPer ßhJrPVJzJ~ fgq ßkRÅPZ ßhS~Jr hJKm TrPZÇ KmTJv TMoJr KmvõJx TLnJPm ZJzJ ßkPuj, fJ \JjJr IKiTJrS

\~ mJÄuJ

\jVPer @PZÇ xrTJr KjP\A pKh @AKj k´Kâ~Jr k´Kf F rTo ImPyuJ S Ivs≠J ßhUJ~, fJyPu xoJP\ @APjr vJxj k´KfÔJ Ix÷m yP~ kPzÇ IkrJi hoPjr kNmtvft IkrJiLr vJK˜ KjKÁf TrJÇ KmTJPvr ßãP© xrTJr fJr mqfq~ WKaP~PZÇ xrTJr IjqJ~nJPm ßpoj FT\jPT ß\uUJjJ ßgPT ßZPz KhPf kJPr jJ, ßfoKj KmYJrmKyntNfnJPm TJCPT vJK˜S KhPf kJPr jJÇ hMitwt IkrJiLPhr vJK˜ jJ yPu xoJP\ xπJx S ‰jrJ\q ßmPz pJ~Ç KmYJryLjfJA ßp xoJP\ S rJPÓs IkrJi k´mefJ mJKzP~ ßh~, ßx TgJ muJr IPkãJ rJPU jJÇ kKrK˙Kf Foj y~ ßp, xrTJrPT @Ajví⁄uJ rãJ~ ÈâxlJ~Jr', ÈFjTJC≤Jr'-Fr oPfJ ßm@AKj k∫Jr @vs~ KjPf y~Ç @APjr vJxj TJP~o TrPf yPu rJPÓsr k´KfKa KmnJVPT Kj\ Kj\ xLoJr ßnfPr ßgPT hJK~fô kJuj TrPf yPmÇ KjmtJyL KmnJV Foj KTZM TrPf kJPr jJ, pJPf KmYJr KmnJPVr IKiTJr S optJhJ ãMeú y~Ç KmTJv TMoJr KmvõJPxr oMKÜ KjP~ jJjJ \·jJ YuPZÇ ßoJaJ IPïr C“PTJPYr KmKjoP~ fJÅPT ßZPz ßhS~J yP~PZ mPuS kK©TJ~ Umr FPxPZÇ xrTJPrr kã ßgPT Fr k´KfmJh TrJ yP~PZ mPu @oJPhr \JjJ ßjAÇ xrTJr ßpUJPj ImJi fgq IKiTJPrr TgJ mPu, ßxUJPj FT\j @xJKor TJrJoMKÜ KjP~ FA uMPTJYMKr ßTj? KmTJv TMoJr KmvõJPxr oMKÜ KjP~ TL WPaPZ, fJÅr KmÀP≠ hJP~r TrJ oJouJèPuJ ßTJj Im˙J~ @PZ, ßxxm \jVePT \JjJPjJ xrTJPrrA hJK~fôÇ F mqJkJPr hJK~fô @PZ \JfL~ oJjmJKiTJr TKovPjrSÇ F irPjr n~ÄTr IkrJiLrJ KmYJKrT k´Kâ~J xŒjú yS~Jr @PV ß\uUJjJ ßgPT ZJzJ kJS~J ßTmu \jKjrJk•Jr \jq ÉoKT j~, ßhPvr oJjoptJhJr \jqS ãKfTrÇ @orJ pJrJ oJjmJKiTJr KjP~ TJ\ TKr, ßhPvr mJAPrS Fxm WajJr \jq k´Pvúr oMPUJoMKU yPf y~Ç Fr @PV oífMqh§k´J¬ @xJKoPhrS TJrJVJr ßgPT ßZPz ßhS~J yP~PZ FmÄ ßx \jq rJPÓsr xPmtJó k´KfÔJjPT mqmyJr TrJ yP~PZÇ KYK¤f IkrJiLPhr pKh jJjJ ßTRvPu ß\uUJjJ ßgPT FnJPm ßmr TPr @jJ y~, fJyPu ßp xoJP\ IkrJi mJzPm FmÄ IkrJiLrJ @rS ßmkPrJ~J yP~ CbPm, fJPf xPªy ßjAÇ IkrJiLPhr yJf ßgPT xJiJre oJjMPwr \JjoJPur KjrJk•J ßhS~J xrTJPrr xJÄKmiJKjT hJK~fôÇ KT∂á hMntJVq\jT yPuS xfq, F ßãP© fJrJ ßxA hJK~fô kJuPj mqgt yP~PZÇ @oJPhr oPj @PZ, mZr hMA @PV Kouj jJPor FTKa ßZPuPT Cjì• \jfJr yJPf ßZPz KhP~KZu kMKuvÇ lPu VeKkaMKjPfA ßZPuKa oJrJ pJ~Ç F k´xPñ @PrTKa TgJ muJ k´P~J\jÇ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xhxqrJ jJjJnJPm hMjtLKfPf \KzP~ kzPZjÇ mftoJj xrTJr hMjtLKfr KmÀP≠ K\yJh ßWJweJr TgJ mPu ãofJ~ FPuS hMjtLKf ßrJPir xPñ xÄKväÓ xÄ˙JèPuJ KbToPfJ hJK~fô kJuj TrPZ muJ pJPm jJÇ asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJPur (Ka@A) \KrPk F mZr hMjtLKfr

@orJ pKh xJyx TPr IjqJP~r KmÀP≠ jJ hJÅzJA, fJyPu IkrJiLrJ @vTJrJ ßkP~ pJPmÇ KmvõK\“ yfqJr kr KmKnjú oyu ßgPT k´KfmJh yP~PZÇ WJfTPhr ßV´¬JPrr hJKmPf oJjmmºj yP~PZÇ kK©TJ~ ßuUJPuKU yP~PZÇ xrTJr TP~T\j yfqJTJrLPT ßV´¬JrS TPrPZÇ xÄmJhkP©r oJiqPo ß\PjKZ, ßxA xPñ kMKuv KTZM KjrLy oJjMwPTS ßV´¬Jr TPrPZ, pJÅPhr WajJr xPñ ßTJPjJnJPmA xŒTt ßjAÇ ßTj fJÅPhr ßV´¬Jr TrJ yPuJ? ˝nJmfA k´vú \JPV, KmvõK\“ yfqJTJrLrJ vJK˜ kJPm KT jJÇ xNYPT mÄuJPhPvr Im˙Jj IkKrmKftf gJTPuS âo 24 iJk KjPY ßjPo ßVPZÇ FKa ImvqA CPÆV\jTÇ 2. KmTJv TMoJr KmvõJPxr TJrJoMKÜr @PuJYjJ k´xPñ KmvõK\“ hJPxr WajJKaS FPx kPzÇ TP~T Khj @PV kMrJj dJTJ~ xv˘ xπJxLPhr yJPf Kjyf yS~Jr @PV ßTC fJÅr jJoS \Jjf jJÇ fJÅPT yfqJ TrJ yP~PZ k´TJPvq, IPjT oJjMPwr xJoPjÇ pJrJ ßxKhj fJÅr Skr YzJS yP~KZu, fJPhr xÄUqJ UMm ßmKv KZu jJÇ KT∂á @vkJPv gJTJ oJjMPwr xÄUqJ IPjT ßmKv yPuS ßTC hMmtí•Phr ßoJTJKmuJ TrPf FKVP~ @PxKjÇ WajJ˙Pu TJZJTJKZ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xhxqrJS KZPujÇ fJÅrJS KmvõK\“PT mJÅYJPjJr ßYÓJ TPrjKjÇ lPu èKaTP~T xπJxLr yJPf \Lmj KhPf yPuJ KmvõK\“ jJPor KjrLy FT pMmTPTÇ k´TJPvq FT\j oJjMwPT TKfk~ xπJxL ZMKr, YJkJKf KhP~ TMKkP~ uJKbr @WJPf ßoPr ßluu, @r xmJA jLrm hvtPTr nNKoTJ kJuj Tru, FKa KTPxr @uJof? @oJPhr IxyJ~fô, @oJPhr oJjKmT KmkjúfJ Tf VnLr yPu F rTo WajJ WaPf kJPr? ßTJPjJ xnq xoJP\ F irPjr WajJ KY∂JS TrJ pJ~ jJÇ @rS hM”U\jT yPuJ KmvõK\“ hJx Kjyf yS~Jr kr xrTJPrr oπL S ãofJxLj hPur ßjfJPhr k´KfKâ~JÇ IkrJiLPhr kKrY~ @zJu TrPf KVP~ ßTC ßTC rJ\QjKfT k´KfkPãr Skr yfqJr hJ~ YJkJPfS KÆiJ TPrjKjÇ ˝rJÓsoπL fhP∂r @PVA ßWJweJ TPr KhPuj, KmvõK\“ yfqJr xPñ ZJ©uLV \Kzf j~Ç IgY k©kK©TJ~ S ßaKuKnvPj ßpxm ZKm k´TJKvf S k´YJKrf yP~PZ; fJPf FKa ¸Ó ßp KmvõK\Pfr Skr YJkJKf S ZMKr KjP~ pJrJ yJouJ TPrPZ, fJrJ xmJA ZJ©uLPVr mftoJj mJ xJPmT TotLÇ ßxKhj ZJ©uLPVr KoKZu ßgPTA fJrJ yJouJ YJKuP~KZuÇ FA ßp KmvõK\“ yfqJTJ§ Wau, Fr \jq KT ßTmu TKfk~ xπJxLA hJ~L? yqJÅ, fJrJ hJ~L ßfJ mPaAÇ

\~ mñmºM

uMaj IJS~JoL uLPVr kã ßgPT

k´JedJuJ IKnjªj Kmvõ vJK∂r IV´hNf, mJÄuJPhPvr xlu k´iJjoπL, ßhvrfú ßvU yJKxjJ mJÄuJPhv IJS~JoL uLPVr 19fo xPÿuPj x¬o mJr xnJPj©L S KÆfL~ mJr ‰x~h IJvrJlMu AxuJo xJiJre xŒJhT KjmtJKYf yS~J~ uMaj IJS~JoL uLPVr kã ßgPT k´JedJuJ IKnjªj S uJu ßVJuJk ÊPnóZJÇ

xnJkKf xJöJhMr ryoJj S nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT ‰x~h j\r∆u AxuJo

KT∂á ßxA WajJ pJrJ k´fqã TPrS k´KfmJh TPrKj, fJrJS F yfqJr hJ~ FzJPf kJrPm jJÇ jJVKrT KyPxPm @orJS kJKr jJÇ ßjJPmu Km\~L IgtjLKfKmh Iofqt ßxj FTKa ßuUJ~ KuPUKZPuj, ÈoJjMPwr KmKnjú rTo hJK~fô @PZÇ kJrPlÖ FmÄ AokJrPlÖÇ ßpoj @oJr xJoPj pKh FT\j IjqJ~ TPr, @oJr hJK~fô yPuJ ßxA IjqJ~TJrLr KmÀP≠ hJÅzJPjJÇ' ßxKhj WajJ˙Pu TJZJTJKZ pJrJ KZu, fJrJ ßTC ßxA hJK~fô kJuj TPrKjÇ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLS TPrKjÇ F @oJPhr xKÿKuf mqgtfJÇ @orJ pKh xJyx TPr IjqJP~r KmÀP≠ jJ hJÅzJA, fJyPu IkrJiLrJ @vTJrJ ßkP~ pJPmÇ KmvõK\“ yfqJr kr KmKnjú oyu ßgPT k´KfmJh yP~PZÇ WJfTPhr ßV´¬JPrr hJKmPf oJjmmºj yP~PZÇ kK©TJ~ ßuUJPuKU yP~PZÇ xrTJr TP~T\j yfqJTJrLPT ßV´¬JrS TPrPZÇ xÄmJhkP©r oJiqPo ß\PjKZ, ßxA xPñ kMKuv KTZM KjrLy oJjMwPTS ßV´¬Jr TPrPZ, pJÅPhr WajJr xPñ ßTJPjJnJPmA xŒTt ßjAÇ ßTj fJÅPhr ßV´¬Jr TrJ yPuJ? ˝nJmfA k´vú \JPV, KmvõK\“ yfqJTJrLrJ vJK˜ kJPm KT jJÇ @oJPhr ßhPv KmYJKrT k´Kâ~Jr jJPo @xJKoPhr iPr KroJP¥ KjP~ KjptJfj TrJ ˝JnJKmT ßrS~JP\ kKref yP~PZÇ pKhS FKa xŒNet ßm@AKjÇ IPjT xo~ KroJP¥r xo~ KjptJfPjr nP~ @xJKorJ fh∂ TotTftJPhr KvKUP~ ßhS~J TgJ mPuj, IfLPf 21 @VPˆr ßV´Pjc yJouJr WajJ~ k´Tíf IkrJiLPhr mJÅYJPf \\ Ko~J TJKyKj ßvJjJPjJ yP~PZÇ KmvõK\“ yfqJ oJouJ~ FTA WajJr kMjrJmíK• yPm jJ mPuA @orJ KmvõJx TrPf YJAÇ FTA xPñ KmvõJx TrPf YJA, KmvõK\“ yfqJr xPñ \Kzf j~, Foj @aT mqKÜPhr xrTJr IKmuP’ ßZPz ßhPmÇ pJrJ k´Tíf yfqJTJrL, fJPhr híÓJ∂oNuT vJK˜ KjKÁf TrPmÇ ßxKa fJrJ TrPf mqgt yPu jqJ~KmYJPrr kg ßpoj À≠ yP~ kzPm, ßfoKj xJiJre oJjMPwr KjrJk•J mPuS KTZM gJTPm jJÇ

\~ mJÄuJPhv IJS~JoL uLV


48 UmrJUmr

VñJ~ KZaJPjJ ZJ©Lr xmtPvw ßhnÚ Vf oñumJr xTJPu VñJ jhLPf ZKzP~ KZKaP~ ßh~J yP~PZÇ ßhnÚ KZKaP~ ßh~Jr IJPV Kj\ mJKz nJrPfr C•r k´Phv rJP\qr mJKuä~J ß\uJ~ SA ZJ©Lr ˛rPe k´JgtjJ IjMÔJPjr IJP~J\j TrJ y~Ç FPf fÅJr kKrmJPrr xhxqrJ ZJzJS TP~T v ÊnJTJ–ãL ßpJV ßhjÇ Vf 16 KcPxÍr Veiwte S oJriPrr KvTJr yS~Jr kr ßoP~KaPT KxñJkMPrr oJC≤ FKu\JPmg yJxkJfJPu nKft TrJ y~Ç KYKT&xJiLj Im˙J~ Vf vKjmJr xTJPu KfKj oJrJ pJjÇ ßrJmmJr KhKuäPf fÅJr ßvwTífq xŒjú y~Ç SA jOvÄx WajJ~ nJrf\MPz fLms ßãJPnr xOKÓ yP~PZÇ ßhvKaPf jJrLPhr Skr ImqJyf xKyÄxfJr WajJ~ KmPãJnTJrLrJ ßãJn k´TJPvr kJvJkJKv F mqJkJPr TPbJr IJAj k´e~Pjr hJKm \JKjP~PZjÇ Kjyf ZJ©Lr ˛rPe KmKnjú kptJP~ k´JgtjJ IjMÔJj YuPf gJTJ~ ßhvKaPf FmJPrr jmmwt ChpJkj mJKfu TrJ yP~PZÇ rJÓskKf k´em oOUJK\t KjP\S xm IjMÔJj m\tj TPrPZj FmÄ fÅJPT jmmPwtr ÊPnóZJ jJ \JjJPf xmJr k´Kf IJymJj \JjJjÇ jmmPwtr kKrTK·f IJP~J\j mJKfu TPr xv˘ mJKyjLSÇ iwtTPhr ßpRj ãofJ jPÓr hJKm TÄPV´Pxr : dJTJ ßcÛ, 1 \JjM~JKr : nJrf\MPz ßvJPTr oJfo YuPZÇ ßhvKar xmt˜Prr \jVe ÈnJrfTjqJr' oOfáqPf IKnpMÜ iwtTPhr vJK˜r hJKmPf Ijz rP~PZjÇ FojKT fJrJ @ore IjvPj pJS~JrS ÉoKT KhP~PZjÇ FKhPT xrTJPrr kã ßgPT @oJjPfr kKrmJrPT ãKfkNre mJmh 15 uJU ÀKk ßh~Jr TgJ ßWJweJ TrJ yP~PZÇ FTA xPñ kKrmJrKar FT\j xhxqPT xrTJKr YJTKr ßh~Jr k´˜Jm KhP~PZ nJrf xrTJrÇ Fr @PV, @oJjf yJxkJfJPu nKft Im˙J~ fJr kKrmJrPT \JKjP~KZu ßp, ßx fJr FKaFo TJct S ßoJmJAu ßlJj yJKrP~ ßlPuPZÇ FKhPT FT @®L~ xNP© \JjJ ßVPZ, fJr ùJj KlrPu ßx fJr mºár ßUÅJ\-Umr ßj~Ç Fr @PV, FT KYrTáPa iwtTPhr hOÓJ∂oNuT vJK˜ hJKm TPr ßxÇ Umr KkKa@AÇ SKhPT ˝rJÓsoπL xMvLuTáoJr Kvª iwteKmPrJiL @APj kKrmftj @jPf KYKb AxMq TPrPZjÇ KYKbPf xm rJ\QjKfT hPur ofJof ßYP~ kJKbP~PZj KfKjÇ Fr @PV, KmYJrkKf nJotJr ßjfíPfô Kfj xhPxqr FTKa KmPvwù TKoKa iwteKmPrJiL @AjKa kptJPuJYjJ TPr FT x¬JPyr oPiq ofJof ßhPmjÇ FKhPT yKr~JjJ k´PhPvr TáÀPxfrJr FTKa ßmxrTJKr TPuP\r k´PTRvu KmnJPVr FT hKuf ZJ©LPT xykJbL ß\JrkNmtT iwte TPrÇ kMKuv muPZ, ZJ©LKar IKnPpJPVr kKrPk´KãPf fJrJ iwtTPT ßV´lfJr TPrPZÇ FjKcKaKnÇ iwtPer WajJ~ 30 mZr kpt∂ TJrJmJx S ßã©KmPvPw ßhJwL mqKÜr ßpRj xÄxPVtr ãofJ jÓ TPr ßh~JÇ nJrPf iwte ßrJPi @Aj kKrmftPjr \jq TÄPV´Pxr ‰fKr TrJ UxzJ~ gJTPZ FA hMKa Kmw~Ç huL~ xNP© F Umr \JjJ ßVPZÇ UxzJ k´˜Jm YëzJ∂ yS~Jr kr fJ nJotJ TKoKar yJPf fáPu ßh~J yPmÇ KhKuä VeiwteTJP§r kr ßhJwLPhr hOÓJ∂oNuT vJK˜r \jq ßhv\MPz TzJ @Aj YJuMr hJKm CPbPZÇ YJPk kPz ßlR\hJKr @Aj xÄPvJiPjr uPãq xMKk´oPTJPatr Imxrk´J¬ KmYJrkKf ß\Fx

4 - 10 January 2013 m SURMA

nJotJr ßjfíPfô Kfj xhPxqr TKoKa VPzPZ ßTª´Ç FA TKoKar TJPZ jJrL S KvÊTuqJe oπeJu~ oJrlf xMkJKrv kJbJPm ßTª´L~ xrTJrÇ F\jq TÄPV´Pxr frPl FTKa UxzJ ‰fKrr CPhqJV ßj~J yP~PZÇ Kmw~Ka FUjS YëzJ∂ y~KjÇ fPm huL~ xNP© Umr, iwtPe ßhJwL k´oJKef yPu 30 mZr kpt∂ TJrJmJx S Kmrufo ßãP© SwMi k´P~JPVr oJiqPo ßhJwL mqKÜr ßpRj xÄxPVtr ãofJ jÓ TPr ßh~Jr k´˜Jm gJTPZ SA UxzJ~Ç KhKuä VeiwteTJP§ IKnpMÜPhr oPiq FT\Pjr m~x 18 ßkPrJPf TP~T oJx mJKTÇ lPu, k´J¬m~ÛPhr xPñ FTA @APj fJr KmYJr yS~J x÷m j~Ç ßTJj ßTJj oyu ßgPT hJKm CPbPZ, FAxm IkrJPir ßãP© m~x 18 ßgPT TKoP~ 15 TrJ ßyJTÇ xNP©r Umr, TÄPV´Pxr ‰fKr TrJ iwteKmPrJiL @APjr UxzJ~, \MPnjJAux IqJPÖr ßãP© m~x TKoP~ @jJr xMkJKrv gJTPf kJPrÇ lJˆ asqJT @hJuPf Kfj oJPxr oPiq iwtPer oJouJr KjÀK•r TgJS ßxUJPj muJ yPmÇ iwte ßrJPi TzJ @Aj ‰fKrr \jq ßxJKj~J VJºLr ßjfífôJiLj \JfL~ CkPhÓJ kwthPTS vJKou TrJ yPf kJPrÇ iwte ÀUPf TzJ @Aj YJuMr \jq ßlr xÄxPhr KmPvw IKiPmvj cJTJr hJKm \JKjP~PZ KmP\KkÇ 1979 xJPu xMKk´oPTJPatr fhJjL∂j k´iJj KmYJrkKf k´go iwtPer vJK˜ KyPxPm SwMi k´P~JPVr oJiqPo ßpRj xÄxPVtr ãofJ jÓ TrJr Kmw~Ka CPuäU TPrKZPujÇ xŒ´Kf, KhKuär FT KmYJrTS FA irPjr vJK˜hJPjr kPã xS~Ju TPrjÇ yJ\Jr kOÔJr IKnPpJVkP© oífMqhP§r xMkJKrv gJTPZ : KhKuär mJPx VeiwtPer KvTJr ßoKcTqJu ZJ©Lr oífMqr kr nJrfL~ kMKuv yJ\Jr kíÔJr IKnPpJVk© ‰fKr TPrPZ, pJPf @xJKoPhr xPmtJó vJK˜ oífMqh§ YJS~J yPm mPu \JKjP~PZ nJrfL~ VeoJiqoÇ FjKcKaKnr UmPr muJ y~, míy¸KfmJr FA IKnPpJVk© @hJuPf Ck˙Jkj TrJ yPf kJPrÇ kMKuv TotTftJPhr mrJf KhP~ nJrfL~ mJftJ xÄ˙J KkKk@A mPuPZ, IKnPpJVkP© ßoJa 30\jPT xJãL TrJ yPò, pJr oPiq KhKuä S KxñJkMPrr KYKT“xTrJS gJTPmjÇ fPm k´iJj xJãL yPmj ßxA fÀe, KpKj ßoP~KaPT mJÅYJPf KVP~ iwtTPhr oJriPr èÀfr @yf yj FmÄ rJPf KpKj fÀeLr KYKT“xJ~ yJxkJfJPu KZPujÇ Vf 16 KcPx’r rJPf Yu∂ mJPx Veiwte FmÄ mqJkT oJriPrr kr 23 mZPrr SA fÀeL S fJr ßxA mºMPT mJx ßgPT ßlPu ßh~ Z~ kJw§Ç 13 Khj oífMqr xPñ uPz 29 KcPx’r KxñJkMPrr FTKa yJxkJfJPu oJrJ pJ~ ßoP~KaÇ ßoP~Kar k´KfPmvLrJ \JKjP~PZj, @VJoL ßlmsM~JKrPf fJPhr KmP~ yS~Jr TgJ KZuÇ KmP~r ßTjJTJaJ TPr KxPjoJ ßhPU mJKz ßlrJr kPg mJPx ßxA iwtPer WajJ WPaÇ SA fÀeL iKwtf yS~Jr kr ßgPT nJrf \MPz jJrLr KjrJk•J KjKÁPfr hJKmPf @PªJuj YuPZÇ hJKm CPbPZ iwtTPhr xPmtJó vJK˜rÇ KhKuä yJxkJfJPu KYKT“xJiLj gJTJ Im˙J~ oqJK\PˆsPar TJPZ hMAmJr \mJjmKª KhP~KZPuj ßxA fÀeLÇ iwtPer SA WajJ FmÄ iwteTJrLPhr Km˜JKrf metjJS KhP~ pJj KfKjÇ iwteTJrLPhr ßp KmYJr YJj, fJS oqJK\PˆsaPT mPuKZPuj SA fÀeLÇ KhKuär kMKuv TotTftJrJ mPuPZj, @Aj KmPvwùPhr KhP~ IKnPpJVk©Kar UMÅKajJKa kptPmãe TrJ yPòÇ ßp Z~ @xJKor KmÀP≠ FPf IKnPpJV @jJ yPò, fJPhr iwte S yfqJr hJP~ fJPhr oífMqh§ YJAPm kMKuvÇ @oJjPfr \jq èVPur ßvJT k´TJv KhKuäPf VeiwtPer KvTJr 23 mZr m~xL fÀeLr oOfáqPf ßvJT k´TJv TPrPZ KmPvõr vLwt˙JjL~ k´pMKÜ k´KfÔJj èèuÇ KjyfPT ÈKhKuä ßmsnyJat' mPu v´≠J \JKjP~PZ fJrJÇ èèu AK¥~J (KKK.ozzowm.ry) ßyJoPkP\ xJYtmPér KjPYA FTKa ßoJomJKfr ZKm rP~PZ, pJr Ckr oJCx @jPu ßuUJ CbPm, ÈAj ßoPoJKr Im hq KhKuä ßmsnyJat' (KhKuär xJyxL fÀeLKar ˛rPe)Ç iKwtPfr oOfáqr ZJ~J nJrPfr mwtmrPeS : KUsˆL~ jfáj mZr mrPe C“xPmr ß\J~JPr FmJr nJxPm jJ nJrPfr vyrèPuJÇ mZr ÊÀr hMA Khj @PV iKwtf S KjptJKff fÀeLr oOfáqPf ßvJTV´˜ nJrPfr IKn\Jf IPjT ßyJPau Tftíkã \JKjP~PZ, FmJr @jª TrPf kJrPZj jJ fJrJÇ KmKnjú xÄVbPjr kã ßgPTS muJ yP~PZ, SA ßoKcPTu ZJ©Lr k´Kf v´≠J \JKjP~ FmJr @jª TrJ ßgPT Kmrf gJTPmj fJrJÇ jfáj mZr ÊÀr FTKhj @PV ßrJmmJr ßhvKar xÄmJh oJiqoèPuJr KmKnjú k´KfPmhPj muJ y~, IKiTJÄv ßyJPau, TîJm, mqmxJ k´KfÔJj FojKT KmKnjú xJoJK\TßkvJ\LmL k´KfÔJjS SA fÀeLr k´Kf v´≠J

\JjJPf mZr ÊÀr C“xm ßgPT Kmrf gJTPmÇ TÄPV´x ßjfJ Yre KxÄ xJkrJ FmJPrr ÈgJKatlJˆt jJAPa' @jª-CuäJx ßgPT Kmrf gJTPf ßhvmJxLr k´Kf IjMPrJi \JKjP~PZjÇ C“xm ßgPT Kmrf gJTJr ßWJweJ KhP~PZ ßk´x TîJm Im AK¥~J (KkKx@A)Ç kJ†Jm S yKr~JjJ rJ\q xrTJrS FTA ßWJweJ KhP~PZÇ YK¥Vr ßk´x TîJmxy SA IûPur ßyJPau, TîJmèPuJ @jª-CuäJx ßgPT Kmrf gJTJr ßWJweJ KhP~PZÇ ßk´x TîJm Im AK¥~Jr oyJxKYm IKju @jª mPuj, ÈmÅJYJr \jq 13 Khj uzJA TrJr kr oJrJ pJS~J SA xJyxL ßoP~Kar ˛OKfPT v´≠J \JjJPf FmJr @orJ gJKatlJˆt ChpJkj TrKZ jJÇ TîJm ßUJuJA gJTPm; fPm ßTJj @jª yPm jJ FmJrÇ' iKwtf SA fÀeLPT nJrPfr xÄmJh oJiqo ÈßmsnyJat' IKnKyf TPrPZ, TJre iwte S KjptJfPjr kr yJxkJfJPu oOfáqr xPñ uzJr xo~S oPjJmu yJrJjKj KfKjÇ TÄPV´x ßjfJ Yre KxÄ mPuj, xm oJjMPwr CKYf SA fÀeLr \jq k´JgtjJ TrJÇ VeiwtPer KvTJr yP~ mÅJYJr \jq k´J~ hMA x¬Jy oOfáqr xPñ uPzKZu ßoP~KaÇ FmJPrr gJKatlJˆt FTKa ßvJPTr xo~ KyPxPm FmÄ SA ÈßmsAnyJPat'r \jq xoPmhjJr \jq KjitJKrf TrJ ßpPf kJPrÇ VeiwtPe KvTJr SA fÀeLr oOfáqr kr KhKuä FmÄ mJKeK\qT jVrL oM’JAP~r kÅJY fJrTJ ßyJPauèPuJPf mMKTÄP~r yJr 15 ßgPT 20 vfJÄv TPo ßVPZÇ SA ootJK∂T WajJKa xJiJre oJjMPwr Skr ZJk ßluJr TJrPeA FojKa yP~PZ mPu xmJA oPj TrPZjÇ ßrJmmJr fJr ßvwTífq y~Ç ßxUJPj SA fÀeLr oJ ùJj yJKrP~ ßlPuj mPu FjKcKaKn \JKjP~PZÇ fJPT KhKuär FTKa yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ KYKT“xTrJ \JKjP~PZj, KYKT“xJr kJvJkJKv fJr TJCK¿KuÄS k´P~J\jÇ SA fÀeLPT iwte FmÄ mJx ßgPT ßlPu ßh~Jr IKnPpJPV Z~\jPT ßV´lfJr TrJ yP~PZÇ fJrJ FUj TJrJVJPr rP~PZjÇ ßxA ZJ©Lr kKrmJrPT 15 uJU ÀKk KhPò xrTJr : nJrPfr rJ\iJjL j~JKhKuäPf Yu∂ mJPx VeiwtPer KvTJr yP~ oJrJ pJS~J ZJ©Lr kKrmJrPT 15 uJU ÀKk @KgtT xyJ~fJ ßhS~Jr ßWJweJ KhP~PZ rJ\q xrTJrÇ FTA xPñ fJÅr kKrmJPrr FT\j xhxqPT YJTKr ßhS~JrS k´˜Jm ßhS~J yP~PZÇ KhKuär oMUqoπL KvuJ hLKãPfr xnJkKfPfô oKπkKrwPhr FT ‰mbPT F Kx≠J∂ ßjS~J y~Ç

PvJTx∂¬ kKrmJPrr kJPv hJÅzJPjJr IÄvKyPxPm FA @KgtT xyJ~fJhJPjr Kx≠J∂ ßjS~J yP~PZ mPu xrTJPrr kã ßgPT \JjJPjJ yP~PZÇ hJKojL (Z∞jJo) ˛rPe IKofJn mój : iwte S vJrLKrT KjptJfPjr KvTJr FT fÀeLPT KWPr xŒ´Kf C•Ju yP~ CPbKZu KhKuäÇ oífMqr xPñ uzJA TrPf TrPf ImPvPw krJ˜ yPf yP~PZ ßxA fÀeLPTÇ ÈhJKojL' yP~ CPbKZu KjptJKff KjKUu jJrLr k´KfoNKftÇ ßxA fÀeLPT KjP~ FTKa TKmfJ KuPUPZj nJrPfr \jKk´~ IKnPjfJ IKofJn mójÇ IKofJPnr mJmJ yKrmÄv rJA mój KyKª nJwJr FT\j kMPrJiJ TKmÇ TKmfJKar @PV xÄPpJK\f yP~PZ IKofJPnr ßuUJ FA TKmfJ rYjJr kanNKoÇ nJrPfr FjKcKaKnPf IKofJPnr ˝TP£ @míK• TrJ FA TKmfJ k´YJr TrJ yP~PZ mÉmJrÇ ßuUJKa ßjS~J yP~PZ IKofJn móPjr mäV ßgPT : @\PTr WajJKa KjP~ ojaJ UMm IK˙r S ßmhjJKmiMr...@oJPhr oJgJ @\ ßyÅa yP~ @PZ uöJ~...@\ @orJ yJKrP~KZ Kjoto uJüjJr mmtr KvTJr @oJPhr nJrPfr FT TjqJPTÇ KmPTPu FTJ FTJ mPx @Ko TP~TKa TKmfJr Yre KuPUKZ: @Ko ßhPUKZ, ßxA IkrJi˙Pu IxÄUq xJiJre jr-jJrL xJrJaJ Khj kMÀJWqt KhP~ fJÅr KmPhyL @®JPT vs≠J \JKjP~PZ...@r ßxKaA @oJr FA rYjJr ßkZPjr IjMPk´reJÇ xo~ ßkKrP~ pJPm \ôPu \ôPu KjPn pJPm ßoJo vs≠J~ ZzJPjJ lMu ÊÏ yPm kJKjr InJPm PãJn @r vJK∂r TP£r fLmsfJ pJPm ãP~ fmM ÈKjnt~fJ'r \ôJuJPjJ KvUJ VjVPj TPr fMuPm @oJPhr yNh~ kJKjyLj ÊÏ lMu fJ\J yPm @oJPhr IvsMiJrJ~ hJKojLr @®J Sr hê TP£ ±Kjf TPr fMuPm oyJKmvõ Py @oJr T£˝r, lMPur kJkKzèPuJ ßoJPaA KkÓ yPm jJ @KoA nJrPfr oJ, ßmJj @r ßoP~ vs≠J @r xÿJj @oJr \jìVf IKiTJr nJrf @oJr oJ @oJPT mJh hJS, KjP\r oJP~r ßpJVq ßfJ fMKo ySÇ IjMmJh : xJöJh vKrl

# Q F BSU PGJ U   $ M B M 6 5 T PEB Z   XXX HSBOETZMIFU DPN


UmrJUmr 49

SURMA m 4 - 10 January 2013

@S~JoL uLPVr IJyPoh mJh kzPujÇ k∞J ßxfá ßTPuïJKrr WajJ~ mÉu IJPuJKYf xJPmT ßpJVJPpJVoπL ‰x~h IJmMu ßyJPxjS hPur ßTªsL~ TKoKa ßgPT KZaPT kPzPZjÇ jfáj TKoKaPf mz rTPor ßTJPjJ kKrmftj ßjAÇ IJPVr TKoKar ßmKvrnJV xhxqA TKoKaPf myJu rP~PZjÇ xÄÛJrk∫L mPu kKrKYf ßjfJrJ hPur ßTªsL~ TKoKaPf ˙Jj kJjKjÇ ‰x~h IJmMu ßyJPxj FTKhPT ßTªsL~ TKoKa ßgPT mJh kPzPZjÇ IjqKhPT fÅJr KjmtJYjL FuJTJ ßgPT fJrA k´KfƪôL IJmhMx ßxJmyJjPT (PVJuJk) ßTªsL~ TKoKaPf ßjS~J yP~PZÇ Vf mMimJr rJPf IJS~JoL uLPVr ßTªsL~ TJptKjmtJyL TKoKa, CkPhÓJo§uL, xÄxhL~ ßmJct S ßTªsL~ CkTKoKar xy xŒJhTPhr jJo ßWJweJ TrJ y~Ç hPur iJjoK¥r TJptJuP~ IJP~JK\f xÄmJh xPÿuPj IJS~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT ‰x~h IJvrJlëu AxuJo jfáj kNetJñ TKoKa ßWJweJ TPrjÇ Fr IJPV KfKj VenmPj k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xPñ hMA W≤JmqJkL ‰mbT TPrjÇ ßxUJj ßgPT rJf ßxJ~J IJaaJ~ ßmKrP~ iJjoK¥r TJptJuP~ KVP~ KfKj TKoKar xhxqPhr jJo ßWJweJ TPrjÇ ßWJKwf TKoKaPf xnJkKfo§uLr hMKa kh FmÄ mj S kKrPmvKmw~T xŒJhPTr kh UJKu rJUJ IJPZÇ hs∆ffo xoP~r oPiq Fxm kh kMre TrJ yPm mPu \JKjP~PZj ‰x~h IJvrJlÇ xnJkKfo§uLPf k´gomJPrr oPfJ ˙Jj ßkPuj xJPmT ˝rJÓsoπL ßoJyJÿh jJKxo FmÄ jNy Cu IJuo ßuKjjÇ jJKxo IJPVr TKoKaPf ßTªsL~ xhxq FmÄ ßuKjj k´YJr S k´TJvjJ xŒJhT KZPujÇ rJK\CK¨j IJyPoh, oyLC¨Lj UJj IJuoVLr S ACxMl ßyJPxj ÉoJ~MjPT xnJkKfo§uL ßgPT mJh KhP~ CkPhÓJo§uLPf ˙Jj ßhS~J yP~PZÇ rJK\CK¨j jrKxÄxhLr ßkRr ßo~r ßuJToJj ßyJPxj yfqJTJP§r WajJ~ KmfKTtf yjÇ fJr ßZJa nJAP~r Kmr∆P≠ ßuJToJj yfqJr IKnPpJPV oJouJ yP~PZÇ FZJzJ cJT S ßaKuPpJVJPpJVoπL gJTJTJPu fJr Kmr∆P≠ k´iJjoπL k´iJjoπLr TJPZ jJjJ IKnPpJV ßhS~J y~KjÇ pMVì xJiJre xŒJhT S xJÄVbKjT xŒJhT kPh ßTJPjJ kKrmftj y~KjÇ IJ∂\tJKfT xŒJhT kPh hJK~fô ßkP~PZj oKyuJ S KvÊKmw~T k´KfoπL KvrLj vJrKoj ßYRiMrLÇ F kPh IJPV ‰x~h IJmMu ßyJPxj KZPujÇ kKrPmv S mjoπL yJxJj oJyoMh k´YJr xŒJhPTr hJK~fô ßkP~PZjÇ KfKj IJPV mj S kKrPmvKmw~T xŒJhT KZPujÇ ßTªsL~ xhxq kPh k´gomJPrr oPfJ ˙Jj ßkP~PZj xJÄxh KxKoj ßyJPxj KrKo, rKmCu IJuo oMÜJKhr ßYRiMrL, jxr∆u yJKoh S \MjJAh IJyPoh FmÄ IJuJCK¨j jJKxoÇ xJPmT xJiJre xŒJhT IJmhMu \Kuu IJmJrS xÄxhL~ ßmJPct ˙Jj ßkP~PZjÇ FZJzJ Ijq xm kPh IJPVr TKoKar xhxqrJA myJu rP~PZjÇ KmhJ~L mZPrr 29 KcPx’r hLWt 63 mZPrr GKfyqmJyL F huKar \JfL~ xPÿuj IjMKÔf y~Ç ßx xo~ TJCK¿Pu ÊiM xnJPj©L kPh x¬omJr ßvU yJKxjJ S xJiJre xŒJhT kPh KÆfL~mJPrr oPfJ ‰x~h @vrJláu AxuJPor jJo ßWJweJ TrJ y~Ç TJCK¿urrJ xnJPj©L S xJiJre xŒJhTPT kNetJñ TKoKa VbPjr hJK~fô ßhjÇ ImPvPw TJCK¿Pur 4 KhPjr oJgJ~ kNetJñ TKoKa ßWJweJ TrJ yPuJÇ kNetJñ TKoKa : CkPhÓJkKrwh∏ cJ. Fx F oJPuT, @mMu oJu @mhMu oMKyf, @Kor ßyJPxj @oM, ßfJlJP~u @yPoh, xMrK†f ßxjè¬, ßoJ” @»Mu \Kuu, @uyJ\ ßoJ” AxyJT Ko~J, FcPnJPTa ACxMl ßyJPxj ÉoJ~Mj, rJK\CK¨j @yPoh rJ\M, c. oyLC¨Lj UJj @uoVLr, ßo\r ß\jJPru ßT Fo vKlCuäJy (Im). FcPnJPTa ßoJ” ryof @uL, k´Plxr c. @»Mu UJPuT, k´Plxr cJ. @»Mu oJjúJj, TJ\L @TrJo C¨Lj, Fx Fo jMÀjúmL, FAY Ka AoJo, k´Plxr c. @uJCK¨j @yPoh, FcPnJPTa ‰x~h ßr\JCr ryoJj, c. IjMko ßxj, k´Plxr c. yJKohJ mJjM, @mM jxr, c. ßyJPxj ojxMr, IiqJKkTJ xMufJjJ vKl, lUÀu AxuJo oMK¿, ßfJlJPöu ßyJPxj oMTáu, FqJ’JPxcr \Kor, ßVJuJo oSuJ jTxmªL, oL\tJ \Kuu, c. k´em TáoJr mzá~J, ßo\r ß\jJPru yJKl\ oKuT S KvKru KvThJrÇ ßTªsL~ TJptKjmtJyL xÄxh : xnJPj©L - ßvU yJKxjJ, ßk´KxKc~Jo xhxq - ‰x~hJ ß\JyrJ fJ\CK¨j, ‰x~hJ xJP\hJ ßYRiMrL, oKf~J ßYRiMrL, @»Mu uKfl KxK¨TL, ßvU l\uMu TKro ßxKuo, ßoJyJÿh jJKxo, TJ\L \Jlr CuäJy, xfLv Yªs rJ~, FcPnJPTa xJyJrJ UJfáj, SmJ~hMu TJPhr S jNy-Cu-@uo ßuKjjÇ Fr oPiq @PVr TKoKar k´YJr S k´TJvjJ xŒJhT ßuKjj FmJrA k´go ßk´KxKc~Jo xhxq yPujÇ ßk´KxKc~JPor hMKa kh UJKu @PZÇ KvVKVr hM\j ßk´KxKc~Jo xhPxqr jJo ßWJweJ TrJ yPm mPu \JKjP~PZj ‰x~h @vrJlÇ KmhJ~L TKoKar Kfj ßk´KxKc~Jo xhxq c. oyLC¨Lj UJj @uoVLr, ACxMl ßyJPxj ÉoJ~Mj S rJK\CK¨j @yPoh rJ\M FmJr CkPhÓJ kKrwPh bÅJA ßkP~PZjÇ xJiJre xŒJhT - ‰x~h @vrJl ßyJPxj, pMVì xJiJre xŒJhT oJyJmMm Cu @uo yJKjl, cJ. hLkM oKj S \JyJñLr TKmr jJjTÇ KmhJ~L TKoKaPfS fJrJ FTA kPh KZPujÇ xŒJhTL~ kh : Igt S kKrT·jJ xŒJhT - @ y o ßoJ˜lJ TJoJu, @∂\tJKfT xŒJhT - c. KvrLj vJrKoj ßYRiMrL, @Aj xŒJhT - @»Mu oKfj UxÀ, fgq S VPmweJ xŒJhT - FcPnJPTa @l\Ju ßyJPxj, ©Je S xoJ\TuqJe xŒJhT - lKrhMjúJyJr uJAuL, h¬r xŒJhT xŒJhT - @»Mu oJjúJj UJj, iot xŒJhT - @uyJ\ FcPnJPTa ßvU ßoJyJÿh @»MuäJy, k´YJr S k´TJvjJ xŒJhT - c. yJxJj oJyoMh, KmùJj S k´pMKÜ xŒJhT - ˙kKf A~JPlx SxoJj, oKyuJ xŒJhT lK\uJfáPjúxJ AKªrJ, oMKÜpM≠ xŒJhT - TqJP¡j (Im.) F Km fJ\Mu AxuJo, pMm S âLzJ xŒJhT - ßhS~Jj vKlCu @PrKlj aáaáu,

KvãJ S oJjmxŒh xŒJhT - jMÀu AxuJo jJKyh, Kv· S mJKe\q xŒJhT - ßu. TPjtu (Im.) lJÀT UJj, v´o S \jvKÜ xŒJhT yJKmmMr ryoJj KxrJ\, xÄÛíKf xŒJhT : @xJhMöJoJj jNr FmÄ ˝J˙q S \jxÄUqJ xŒJhT - cJ. mKhCöJoJj náA~J cJmuMÇ @PVr TKoKar mj S kKrPmv xŒJhT c. yJZJj oJyoMh FmJr k´YJr S k´TJvjJ xŒJhPTr kh ßkP~PZjÇ mj S kKrPmv xŒJhPTr khKa UJKu rP~PZÇ KvVKVr F kPh TJCPT hJK~fô ßh~J yPm mPu \JKjP~PZj xJiJre xŒJhT ‰x~h @vrJlÇ @PVr TKoKar @∂\tJK\T xŒJhT ‰x~h @mMu ßyJPxj FmJr TKoKa ßgPT mJh kPzPZjÇ F ZJzJ @PVr TKoKar 7 \j xJÄVbKjT xŒJhT ˝ ˝ kPh myJu rP~PZjÇ FrJ yPòj∏ @yÿh ßyJPxj, KoxmJy CK¨j KxrJ\, Km Fo ßoJ\JPÿu yT, @ l o mJyJCK¨j jJKZo, mLr mJyJhMr, @mM xJBh ˝kj S UJKuh oJyoMh ßYRiMrLÇ Ckh¬r xŒJhT kPh oOeJu TJK∂ hJx, Ckk´YJr xŒJhT kPh IxLo TáoJr CKTu S ßTJwJiqã kPh FAY Fj @KvTár ryoJj myJu rP~PZjÇ jfáj TKoKar 25 \j xhxq yPòj : @mMu yJxjJf @»MuäJy, Iiqã oKfCr ryoJj, ßoJlJöu ßyJPxj ßYRiMrL oJ~J, KxKoj ßyJPxj KrKo, UJ~ÀöJoJj Kuaj, AK†Kj~Jr ßoJvJrrl ßyJPxj, FcPnJPTa xMnJx ßmJx, oMjúM\Jj xMKl~Jj, F ßT Fo ryof CuäJy, FcPnJPTa l\Pu rJæL, FcPnJPTa iLPrªs Yªs ßhmjJg v÷á, @»Mu oJjúJj, ßoJ˜lJ lJÀU ßoJyJÿh, @»Mr ryoJj, @TfJÀöJoJj, FcPnJPTa oofJ\ CK¨j ßoPyhL, rKmCu ßoJÜJKhr ßYRiMrL, @uJCK¨j jJKxo, oL\tJ @\o, c. @»Mx ßxJmyJj ßVJuJk, xMK\f rJ~ jªL, @KojMu AxuJo @Koj, FjJoMu yT vJoLo, jxÀu yJKoh KmkM S FcPnJPTa ß\JjJP~h @yPoh kuTÇ kJutJPo≤JKr ßmJct : ßvU yJKxjJ, ‰x~hJ xJP\hJ ßYRiMrL, @Kor ßyJPxj @oM, ßfJlJP~u @yPoh, xMrK†f ßxjè¬, TJ\L \Jlr CuäJy, ßoJ” @»Mu \Kuu, SmJ~hMu TJPhr, ‰x~h @vrJláu AxuJo S k´Plxr. @uJCK¨j @yPohÇ FZJzJ xÄmJh xPÿuPj hPur CkTKoKaèPuJr 65 \j xyxŒJhPTr jJoS ßWJweJ TPrj ‰x~h @vrJlÇ xÄmJh xPÿuPj hPur ßjfJPhr oPiq jNy-Cu-@uo ßuKjj, oJyJmMm-Cu-@uo yJKjl, cJ. hLkM oKj, c. yJxJj oJyoMh, UJKuh oJyoMh ßYRiMrL, yJKmmMr ryoJj KxrJ\, FcPnJPTa @l\Ju ßyJPxj, oOeJu TJK∂ hJx k´oMU CkK˙f KZPujÇ

TJptTr yP~PZ ßWJwjJ TPrKZPujÇ ßWJwjJ IjMpJ~L 2 \JjM~JrL ßgPT mJx, ßasj IJ¥JrV´JC¥ mJ KaCPmr nJzJ VPz 4 hvKoT 2 vfJÄv mOK≠ ßkP~PZÇ FKhPT pJfJ~f nJzJ mOK≠PT pJ©LPhr k´Kf IjqJ~ mPu IJUqJK~f TPrPZ TqJPŒAj lr ßmaJr asJ¿PlJat (KxKmKa)Ç mKitf nJzJ TJptTr yS~Jr lPu SP~ˆJr TJctiJrL FT\j pJ©Lr ÊiMoJ© ß\Jj S~JPjr oPiq FTmJr KxPñu pJfJ~Pfr \jq UrY kzPZ 2 kJC¥ 10 ßk¿Ç pJ IJPVr oNPuqr fáujJ~ 10 ßk¿ ßmKvÇ mJPx pJfJ~Pfr ßãP© k´KfmJr aJY TrJr \jq YJ\t TrJ yPóZ 1 kJC¥ 40 ßk¿, pJ IJPV KZu 1 kJC¥ 35 ßk¿Ç fPm nJzJ mOK≠r oJrJfìT KvTJr yPóZj u¥Pjr mJAPr mxmJxTJrL jqJvjJu ßru mqmyJrTJrLrJÇ ßã© KmPvPw jqJvjJu ßrPur nJzJ 20 kJC¥ kpt∂ mOK≠ ßkP~PZÇ FKhPT mKrx mJAT jJPo UqJf mJrPTîx xJAPTu yJ~JPrr UrYS ßmPz IPjTaJ KÆèj TrJ yP~PZÇ Fxm mJAPTr nJzJ CATKu mJ xJ¬JKyT FPéPxr PãP© 5 kJC¥ ßgPT PmPz yP~PZ 10 kJA¥ IJr mJKwtT PoÍJrKvPkr ßãP© UrY 45 kJC¥ ßgPT ßmPz yP~PZ 90 kJC¥Ç FKhPT nJzJ mOK≠r F CPhqJVPT FTKa ybTJrL Kx≠J∂ KyPxPm IJUqJK~f TPrPZ pJ©LPhr ˝Jgt rãJr IJPªJuPj KjP~JK\f xÄVbj TqJPŒAj lr ßmaJr asJ¿PlJat (KxKmKa)Ç Vf 2 \JjM~JrL mMimJr xÄVbjKa mOPaPj pJfJ~f nJzJ mOK≠r fgqxÍKuf FTKa k´KfPmhj k´TJv TPrÇ F k´KfPmhPj ßhUJ pJ~, Vf FT hvPT IgtqJ& 2003 xJPur kr ßgPT mOPaPj pJfJ~Jf nJzJ ßmPzPZ VPz k´J~ 40 vfJÄvÇ FroPiq KTZá KTZá r∆Pa nJzJ mOK≠r yJr 50 vfJÄv ZJKzP~ ßVPZÇ IgY FTA xoP~ mOPaPj oJjMPwr IJr ßmPzPZ VPz oJ© 18 vfJÄv yJPrÇ F KyPxPm Pp yJPr oJjMPwr IJ~ mOK≠ ßkP~PZ fJr ßYP~ 20 èjPmKv yJPr ßmPzPZ pJfJ~f nJzJÇ IjqKhPT Kx\j KaPTPar oJiqPo pJrJ Kj~Kof u¥Pj pJfJ~Jf TPrj fJPhr mqJ~ ßmPzPZ VPz 13v kJCP¥r IKiTÇ KxKmKa’r k´KfPmhPj ßhUJ pJ~, Vf 1 hvPT ßTP≤r FqvPlJct A≤JrjqJvjJu ߈vj ßgPT u¥j kpt∂ Kx\j KaPTPar hJo ßmPzPZ 2 yJ\Jr kJCP¥r ßmKvÇ ßTP≤r ßxPnjST PgPT u¥j kpt∂ nJzJ 16v 60 kJC¥ ßgPT ßmPz yP~PZ 3 yJ\Jr 1v 12Ç vfJÄPvr KyPxPm F nJzJ mOK≠r yJr k´J~ 90 vfJÄvÇ IjqKhPT mJKotÄyJPor oMr Kˆsa ßgPT u¥j kpt∂ Kx\j KaPTPar \jq FT\j pJ©LPT FUj èjPf yPm 12v 40 kJC¥ pJ 2003 xJPu KZu oJ© 8v 16 kJC¥Ç

SxoJjL KmoJjmªPr KxPua SxoJjL @∂\tJKfT KmoJjmªPr FUj ‰jKoK•T KY©Ç mJKz ßgPT KmhJ~ KjP~ ßTJgJ~ KmoJPj TPr u¥Pjr kPg pJS~Jr TgJ ßxUJPj xJrJ Khj VKzP~ pJS~Jr kr ßmuJ ßvPw \JjJPjJ y~ ÈlîJAa mJKfu'Ç fUj fJPhrPT xzT IgmJ ßru kPg pJ©J TrPf y~Ç fJPfS hMPntJPVr ßvw ßjAÇ dJTJ~ ßkRÅPZ KjitJKrf lîJAaKa irJ Kjntr TPr kMPrJkMKr nJPVqr SkrÇ Inq∂rLe lîJAPa xÄTa ÊÀ yP~PZ FmJr y\ô lîJAa ÊÀr xo~ ßgPTÇ fUj Imvq ßxA xÄTa IPjPT ßoPjS KjP~KZPujÇ KT∂á KmoJPjr mftoJj lîJAa xÄTa\Kjf kKrK˙Kf jJjJ k´Pvúr \jì KhP~PZÇ Kmw~Ka AòJTíf jJ Ijq KTZM, fJ VnLrnJPm fKuP~ ßhUJ hrTJr mPu oPj TPrj nMÜPnJVLrJÇ 'KmoJPjr lîJAa Kmkpt~ FUj ‰jKoK•T WajJÇ F TJrPe KxPuPar k´mJxLrJ ßhPv @xJr @V´y yJKrP~ ßlPuPZj, FA o∂mq TPr

F~JruJA¿ TîJPmr xnJkKf UªTJr KxkJr @yoh mPuj, hM'Khj @PV dJTJ~ KjP~ mKxP~ rJUJ yPò pJ©LPhrÇ IgmJ xo~ of lîJAa ßh~J yPò jJÇ lPu KmoJj ßgPT IPjPTA oMU KlKrP~ KjPòjÇ FKhPT IjqJjq F~Jr uJAP¿r fMujJ~ KTZMaJ ßmKv nJzJ KhP~ yPuS KmoJPj pJfJ~Jf TrPf KxPuPar oJjMw ˝JòªqPmJi TPrjÇ fJA fJrJ KxPua @∂\tJKfT KmoJj mªr ßgPTA pJfJ~Jf TrPf YJjÇ F \jq KmoJj KxPua-u¥j-KxPua xrJxKr lîJAaS YJuM TPrKZuÇ KTZM Khj YuJr kr jJjJ TrPe fJ mº yP~ pJ~Ç kPr k´mu hJKmr kKrPk´KãPf @mJrS YJuM TrJ y~ KmoJPjr xrJxKr lîJAaÇ fPm ÊiM u¥j-KxPua lîJAaÇ x¬JPy hMKaÇ KT∂á Inq∂rLe lîJAa jJ gJTJ~ xÄTa rP~A pJ~Ç KxPua-u¥j S oiqk´JYqVJoL pJ©LrJ kPzPZj hJÀe KmkJPTÇ TJre, u¥j ßgPT @xJ hMKa lîJAPa pJ©LxÄTMuJj yPò jJÇ FPf KxPua KmoJjmªPr mJÄuJPhv KmoJj pJ©LPhr YJk ßmPzPZ mÉèeÇ Vf ßxJomJr KmoJPjr lîJAa mJKfu yP~ pJS~J~ 140 \j u¥j pJ©Lr ßkJyJPf y~ Yro hMPntJVÇ ßTC ßTC KnxJr ßo~Jh xy jJjJ xoxqJr TJrPe rJPfA xzT kPg dJTJ~ YPu pJjÇ ßxJomJr KxPua ßgPT mJKfu yS~J lîJAPar pJ©L SxoJjL jVPrr @»Mu xJP~h \JjJj, KaPTa mMKTÄ ßh~Jr xo~ 25 KcPx’r KxPua ßgPT lîJAa yPm mPu \JjJPjJ y~Ç kPr KxPua KmoJj IKlx ßgPT kMjrJ~ ßlJj KhP~ \JjJPjJ y~, fJPhr lîJAa 24 KcPx’r FKVP~ @jJ yP~PZÇ Vf ßxJomJr hMkMPrS kMjrJ~ ßlJj KhP~ fJPhr @xJr mqJkJPr KjKÁf TPrj TftíkãÇ xJP~h \JjJj, KmoJj TotTftJPhr TgJ IjMpJ~L ßxJomJr xºqJ 6aJ~ KxPua @∂\tJKfT SxoJjL KmoJj mªPr CkK˙f yjÇ fUj xÄKväÓ TotTftJrJ IKjmJpt TJremvf lîJAaKa mJKfu TrJ yP~PZ mPu \JjJjÇ @r pJ©LPhr xzT kPg dJTJ~ pJS~Jr \jq muJ y~Ç FA lîJAPar Ikr pJ©L oJymMm \JjJj, KmoJPjr UJoPU~JuLkjJ~ k´Y§ hMPntJV ßkJyJPf y~ fJPhrÇ F xo~ KmoJj TotTftJPhr xJPg pJ©LPhr mYxJS y~Ç KxPua SxoJjL @∂\tJKfT KmoJj mªPrr ߈vj oqJPj\Jr K\uäMr ryoJj \JjJj, KmoJPjr G lîJAaKa xo~of ßkRÅZPf kJPrKjÇ dJTJ ßgPT @V oMyNPft \JjJPjJ y~ lîJAaKa mJKfu TrJ yP~PZÇ Fr TJre KyPxPm KfKj mPuj, yprf vJy\JuJu (ry.) KmoJjmªPr rJjSP~Pf TJ\ YuPZ fJA rJPf lîJAa mº gJPTÇ fJA G lîJAaKa Tftíkã mJKfu TPr ßhjÇ

ACKaCPm xJBhLr xJBhLr ßaKuPlJj TPgJkTgjKnK•T IKcS KTîk ACKaCPm @kPuJc TPrPZ ßlxmMTKnK•T ÈmJÄuJ-KuTx'Ç FPf ßhUJ ßVPZ IKmvõJxq\jT krTL~J\JfL~ ßk´oJuJPk FTJKiT jJrLr xPñ @uJkYJKrfJ FmÄ ßxèPuJPT ßTª´ TPr KjP\r ˘Lr xPñ Kmf§J~ \KzP~PZj ßhuJS~Jr ßyJxJAj xJBhLÇ ACKaCm KuÄTKa yPóZ∏ Bangla Leaks sayeedi CS1-10 mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT IJoJPhr xoP~r IjMxºJPj ßhUJ ßVPZ, F mZPrr 12 KcPx’r ßlxmMPT \jì KjP~PZ ÈmJÄuJ KuTx ßk\'Ç ßxKar kKrKYKf metjJ~ AÄPrK\Pf muJ yP~PZ∏ ÈßmJjt aá ßc~Jr-F mJÄuJ KuTx k´ c JTvj'Ç FrkrA fJPf mJÄuJ~ @PZ∏ ÈIKmvõJxTífPhr oNuqJ~Pjr \jq xTu fgq k´TJPv @orJ hO| xÄT·m≠Ç k´KfKj~f @oJPhr ßYJPUr xJoPj FmÄ IPVJYPr Tf KTZMA jJ WPa pJPòÇ KTZMKhj @PVr WajJ- FT KmYJrkKfr ßVJkj KTZM TgJmJftJ lÅJx yu FmÄ Fr kKrPk´KãPf CjJPT xxÿJPj ˝VKh ZJzPf yuÇ FaJPT @orJ mum∏ KuTxÇ Vf TP~T oJx @PVr @r FTKa WajJ∏ ßk´o FmÄ KmmJy-mKynëtf xŒPTtr WajJ lÅJx yS~J~ Kx@AF-r k´iJjPT VKh ZJzPf yuÇ FaJS∏ KuTxÇ FTA oJPx KmKmKxr k´iJj WajJr oJrkÅqJPY kPz VKh ßZPzPZjÇ @oJPhr oπLr FKkFx-Fr VJKzPf TJPuJ KmzJu irJ kzu∏ FaJS KuTxÇ ArJT, @lVJj pMP≠r Km˜JKrf KjptJfPjr KnKcS lÅJx yu KoKc~J~, ßfJukJz ÊÀ yu oJjmJKiTJr TotLPhrÇ FaJPTS KuTx mumÇ CAKTKuTx jfáj ChqPo pJ©J ÊÀ Tru, TP~T KoKu~j ßVJkj cJaJ KjP~, pJPf mJh pJ~Kj KmPvw ßTJPjJ rJÓs, xrTJr, KoKc~J, mqJÄT, xJoKrT-ßmxJoKrT mJKyjLÇ FaJ KZu AKfyJPxr xmPYP~ mz KuTxÇ Vf hvPTr FTKa WajJ KTîjaj FmÄ oKjTJr ßk´o FmÄ KmPvw oMyNPftr WajJ pUj TJPrJ I\JjJ rAu jJ fUj ßk´KxPc≤ KTîjajPT pPgÓ KyoKvo ßUPf yP~KZu, FA WajJr ßkZPjS FAaJA TJre∏ KuTxÇ FrTo IxÄUq WajJ FmÄ yJKrP~ pJS~J mJ oMPZ pJS~J oMyNftèPuJPT hOKÓr @zJu ßgPT xKrP~ ßuJTYãár xJoPj yJK\r TrJr k´~JPxA @oJPhr∏ KuTx, mJÄuJ KuTx'Ç @kJfhOKÓPf xMKjKhtÓ KbTJjJKmyLj ÈmJÄuJ KuTx ßk\' ßlxmMPT 12 KcPx’r \jì KjPuS oJSuJjJ xJBhLr ßoJa 9Ka IKcS KTîk ACKaCPm @kPuJc k´TJvjJr fJKrU rP~PZ 27 KcPx’r, 2012Ç @r ACKaCPm xÄPpJK\f SA IKcS KTîPkr xNYjJ~ k´vú ßrPU muJ yP~PZ∏ ÈßTJgJ~ ßx fJTS~J? ßTJgJ~ ßx @uäJynLKf? pJrJ mZPrr kr mZr iPr oJjMwPT @uäJyr kPg @øJj TPr pJPò, fJPhr @xu YKr©aJ KT xJiJre @o\jfJ TUjS nJmPf ßkPrKZu? xJiJre \jfJ KT fJPhrPT @uä J y ßk´ K rf UKulJ/xJyJpqTJrLr @xPj mxJ~Kj? TL KmvõJx, nJumJxJ~ oJjMw fJPhrPT @xÜ TPrKZu? FaJ muJ mJÉuq, xJiJre oJjMPwr xru KmvõJx FmÄ hMmtufJPT kMÅK\ TPr Fxm ßuJTPhUJPjJ fJTS~JmJj@PuorJ KjP\Phr ˝Jgt-KxK≠ FmÄ hMKj~JKm lJ~hJ ßuJaJr kgPT xMVo TrPZÇ FPhr ßuJn FmÄ uJuxJr KvTJPr kKref TPrPZ IxÄUq nÜ-xogtTPTÇ @\S mJÄuJPhPv fJPhr yJ\JrS IºxogtT rP~PZ pJrJ fJPhr ÉTáPo/@ñMPur AvJrJ~ KjP\r \LmjPT IjJ~JPx KmKuP~ KhPf kJPrÇ ßxxTu Iº-xogtPTr KmPmTPT @\ FA k´vú'Ç CAKTKuTPxr k´KfÔJfJ \MKu~Jj IqJxJ†PT KmPvõr oJjMw \JPj, ÈmJÄuJ KuTx ßk\'-Fr k´KfÔJfJ ßT mJ TJrJ FmÄ ßTJgJ~ fJPhr Im˙Jj, FUjS oJjMw \JjPf kJPrKjÇ


50 UmrJUmr

4 - 10 January 2013 m SURMA

fMrPÛr KYKb k´xPñ xJmq˜ yPf kJPrj Foj ßTJPjJ mqKÜr \jq TJrS ßTJPjJ xMkJKrv TJoq j~Ç Vf ßrJmmJr xºqJ~ krrJÓsoπL hLkM oKj fJÅr h¬Pr xJÄmJKhTPhr k´Pvúr \mJPm F o∂mq TPrjÇ \JoJ~JPf AxuJoLr xJPmT @Kor ßVJuJo @poxy hPur Ijq ßjfJPhr ÈlJÅKx jJ ßhS~Jr IjMPrJi' \JKjP~ xŒ´Kf rJÓskKf ßoJ. K\uäMr ryoJj S k´iJjoπL ßvU yJKxjJPT KYKb KuPUPZj fMrPÛr ßk´KxPc≤ @mhMuäJy èuÇ FKhPT xŒ´Kf mJÄuJPhv WMPr ßVPZ fMrPÛr FTKa FjK\S k´KfKjKihuÇ KnxJ KvKgu TotxNKYr IkmqmyJr TPr fJrJ pM≠JkrJPir KmYJPrr k´Kâ~J~ \JoJ~JPfr ßjfJPhr kPã hNKf~JKu TPrPZ mPu IKnPpJV CPbPZÇ F mqJkJPr \JjPf YJAPu hLkM oKj mPuj, ÈSA k´KfKjKihPur xlPrr mqJkJPr @orJ @rS TJV\k© ßYP~KZÇ FUj kpt∂ @orJ ßpxm TJV\k© ßkP~KZ, ßxèPuJ krLãJ-KjrLãJ TPr ßhUKZÇ TJre fMrPÛr xPñ KnxJ KvKgu TrJr KmwP~ ßp YMKÜ rP~PZ, ßxKar @SfJ~ fJPhr jJVKrPTrJ ßTJPjJ ßTJPjJ ßãP© @oJPhr ßhPv Ij IqJrJAnJu KnxJ (@Voj-krmftL KnxJ) kJjÇ ßxKa mqmyJr TPrA FjK\S k´KfKjKihuKa mJÄuJPhPv @PxÇ fJrJ mJÄuJPhPv FPx pJ TPrPZ, fJ KnxJ KvKgPur @SfJ~ TrJ TJP\r oPiq kPz jJÇ dJTJ~ KjpMÜ fMrPÛr rJÓshNfPT ßcPT FPj @oJPhr Im˙Jj \JKjP~KZÇ F ZJzJ fMrÛ xrTJr ßx ßhPv KjpMÜ mJÄuJPhPvr rJÓshNfPT ßcPT fJPhr Im˙Jj \JKjP~PZÇ fJPhr oNu TgJ yPò, fJrJ @oJPhr Inq∂rLe ßTJPjJ KmwP~ y˜Pãk TrPf YJ~Kj, KTÄmJ y˜Pãk TrPf YJ~ jJÇ' fMrPÛr IjMPrJPir \mJm ßhS~J yPm KT jJ, \JjPf YJAPu krrJÓsoπL mPuj, pJÅr TJPZ KYKb ßVPZ, KfKjA ßxaJ muPf kJrPmjÇ rJÓskKf S k´iJjoπLPT fMrPÛr ßk´KxPcP≤r KYKb ßVJuJo @poPhr ÈlJÅKx' jJ KhPf fMrPÛr @mhJr TNaQjKfT xNP© \JjJ ßVPZ, fMKTt nJwJ~ rJÓskKf S k´iJjoπLPT FT kíÔJr KYKb ßuPUj @mhMuäJy èuÇ KYKbr xPñ \MPz ßhS~J yP~PZ Fr AÄPrK\ IjMmJhÇ KYKbPf fMrPÛr ßk´KxPc≤ KuPUPZj, È@orJ \JjPf ßkPrKZ, @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJPu IjqPhr xPñ \JoJ~JPf AxuJoLr xJPmT @Kor IiqJkT ßVJuJo @pPor KmYJr YuPZÇ k´J~ 90 mZr m~xL FA ßjfJ oífMqhP§r oMPUJoMKU mPu ßvJjJ pJPòÇ KfKjxy @rS ßmv KTZM mP~JP\qÔ AxuJok∫L ßjfJ KmYJPrr oMPUJoMKU rP~PZj, pJ Ifq∂ CPÆPVrÇ' fMrPÛr ßk´KxPcP≤r oPf, pM≠JkrJPir KmYJr-k´Kâ~Jr TJrPe IgtJ“ vLwt AxuJok∫L ßjfJPhr vJK˜ ßhS~J yPu mJÄuJPhPvr xJŒ´KfT @gtxJoJK\T IV´VKf mqJyf yPf kJPrÇ Fr lPu xJoJK\T IK˙KfvLufJ S rÜkJPfr @vïJ rP~PZÇ F irPjr kKrK˙KfPf @∂\tJKfT xŒ´hJP~r TJPZ mJÄuJPhPvr nJmoNKft @rS ãMeú yPf kJPrÇ èu mJÄuJPhPvr rJÓskKf S k´iJjoπLPT ßuUJ KYKbPf xJoJK\T vJK∂ k´KfÔJr ˝JPgt ÈãoJ k´hvtj' jLKf IjMxrPer IjMPrJi \JKjP~PZjÇ ßVJuJo @poxy Ijq ßjfJPhr oífMqh§ ßrJi TrJr Kmw~Ka KmPmYjJr \jq IjMPrJi \JKjP~PZjÇ fMrPÛr F Im˙Jj jfMj j~ TNaQjKfT xN©èPuJ \JKjP~PZ, @mhMuäJy èPur KYKb FmÄ KogqJ kKrY~ KhP~ fMrPÛr FjK\S k´KfKjKihPur xlr KjP~ CPÆV ‰fKr yPuS pM≠JkrJPir KmYJr KjP~ ßhvKar F Im˙Jj jfMj j~Ç 2011 xJPur ßo oJPx A˜J’MPu krrJÓsoπL hLkM oKjr xPñ ‰mbPT Kmw~Ka nMPu pJS~Jr krJovt KhP~KZPuj fMrPÛr krrJÓsoπLÇ @r F mZPrr FKk´Pu @ïJrJ~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xPñ ‰mbPT fMrPÛr k´iJjoπL KrPxk fJAP~k FrPhJ~Jj FTA IjMPrJi TPrjÇ xrTJPrr Im˙Jj fMrPÛr ßk´KxPcP≤r KYKb FmÄ KogqJ kKrY~ KhP~ ßx ßhPvr FjK\S k´KfKjKihPur dJTJ xlPr mJÄuJPhv ßp CKÆVú S ãM…, fJ fMrÛPT TzJ nJwJ~ \JjJPjJ yP~PZÇ Vf mMimJr xTJPu dJTJ~ fMrPÛr

È@Ko mJÅYPf YJA' (6 kOÔJr kr) xmPYP~ mz \Lm∂ xJãqÇ KT∂á jJrLr FA @®hJjPT @oJPhr ˝JiLjfJpMP≠ fJÅr IÄvVsye KyPxPm oNuqJ~j jJ TPr fJÅr Èxo&ÃoyJKj'r xoJj TPr ßhUJ yP~PZ, ßxS FA xJoJK\T aqJmMr TJrPeA ßfJÇ ßlrPhRxL Kk´~nJKweLr xJãJ“TJr ßxA \oJamJÅiJ mrPl k´go @WJf FPjKZuÇ @P˜ @P˜ @rS IPjT jJrLA FKVP~ @xPZjÇ fJÅPhr FA @®hJjPT pKh mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJpMP≠ jJrLr IÄvVsyPer xoJgtT TPr ßfJuJ pJ~, fPm iwte jJPor IkrJiPT ßdPT rJUJr k´P~J\j yPm jJ jJrLPT mrÄ iwtT IKnpMÜ yPm, F ßhPvr ßoP~Phr iwte-aqJmM ßgPT oMÜ TrPf ßxKa yPf kJPr UMmA mz khPãkÇ IfqJYJKrPfr jJo-kKrY~ KjP~ xmJr oMPUJoMKU yPf kJrJr èÀfô fJA IkKrxLoÇ 5. @oJr xoP~r, @oJr @PV-kPrr UMm To jJrLA muPf kJrPmj ßp \LmPjr ßTJPjJ jJ ßTJPjJ xoP~ fJÅrJ iwtPer nLKf ZJzJA fJÅPhr \Lmj kJr TPrPZjÇ 23 mZPrr ßoP~Ka FTKa jfMj IiqJP~ C•Let TPrPZ @oJPhr xmJr \LmjPTÇ @oJr k´\jì ßTPa ßVPZ FA nP~, xºqJr oPiq mJKz KlPr @xJr CPÆPVÇ @oJr krmftL k´\jì, pJr oPiq rP~PZ @oJr kJÅY mZPrr ßZJa ÃJfM M©L, KTÄmJ @oJPhr IPjPTr Kfj mZr mJ Kfj oJPxr

UJPuhJ K\~J FUPjJ oAjMu ßrJPc!

dJTJ, 2 \JjM~JKr - dJTJ ßxjJKjmJPxr vyLh oAjMu ßrJPcr 6 j’Pr ßxjJTotTftJPhr mxmJPxr \jq mÉfu nmj KjotJe yP~PZÇ ßxUJPj xJPmT k´iJjoπL S KmFjKkr ßY~JrkJxtj ßmVo UJPuhJ K\~Jr mJKzr ßTJj IK˜fôA ßjAÇ fJrkrS KfKj FUjS SA KbTJjJ~ ßnJaJrÇ xhqxŒjú yJujJVJh fJKuTJPfS fJÅr kKrmJPrr xhxqrJS SA KbTJjJPf ßnJaJr rP~PZj mPu dJTJr ß\uJ KjmtJYj TotTftJ ßoJ” vJy @uo KjKÁf TPrPZjÇ CPuäUq, 2013 xJPur 1 \JjM~JKr kpt∂ pJPhr m~x 18 mZr kNet yPm fJPhrPT FmJPrr yJujJVJh ßnJaJr fJKuTJ~ I∂ntMÜ TrJ y~Ç YJrKa iJPk Vf 10 oJYt ßgPT ÊÀ TPr ßoJa 153Ka Kao F TJ\ xŒjú TPrÇ k´KfKa KaPo 9Ka TPr ßoJa 1 yJ\Jr 377Ka uqJkaPk F TJptâo YPuÇ

rJÓshNfPT krrJÓs oπeJuP~ fum TrJ y~Ç F xo~ fJÅr TJPZ TqJjxM~M FAc IqJ¥ xKucJKrKa IqJPxJKxP~vPjr mJÄuJPhv xlPr dJTJ~ fMKTt hNfJmJPxr pMÜ yS~Jr KmwP~ \JjPf YJS~J y~Ç F ZJzJ fMrPÛr ßk´KxPcP≤r ßuUJ KYKb xŒPTtS fJÅr TJPZ mqJUqJ YJS~J y~Ç KYKbr KmwP~ rJÓshNf mPuj, pM≠JkrJPir KmYJPrr rJP~ oífMqh§ ßhS~J yPu x÷Jmq ßpxm \KaufJ xíKÓ yPf kJPr, fJr kKrPk´KãPf mºMk´Kfo ßhv KyPxPm mJÄuJPhvPT krJovt KhP~PZj fMrPÛr ßk´KxPc≤Ç fPm fMrPÛr rJÓshNPfr mqJUqJ~ ßoJPaA x∂áÓ yPf kJPrKj mJÄuJPhvÇ fMrÛPT ßhS~J KYKbPf muJ yP~PZ, TNaQjKfT KvÓJYJPrr mqfq~ WKaP~ ßTJPjJ rTo @VJo xÄmJh jJ KhP~A fMrPÛr FjK\S k´KfKjKihPur dJTJ~ @Voj mJÄuJPhPvr TJPZ ÈIPxR\jqoNuT' oPj TyP~PZÇ rJ\iJjLPf kJÅY KhPjr Im˙JPj k´KfKjKihuKa I˝JnJKmT f“krfJ~ \KzP~ kPzÇ dJTJ~ fMrPÛr hNfJmJxS xJmtãKeTnJPm fJPhr xm TotxNKYPf IÄv ßj~Ç hNfJmJPxr F nNKoTJ I˝JnJKmT S xPªy\jTÇ fJA kMPrJ Kmw~KaPf fMrPÛr xrTJPrr nNKoTJ KjP~ xÄVf TJrPeA k´vú ßhUJ KhP~PZÇ mJÄuJPhPvr KYKbPf muJ y~, F ßk´ãJkPa mJÄuJPhv TPbJr nJwJ~ mºMk´Kfo rJÓs fMrPÛr F irPjr f“krfJr KjªJ \JjJ~Ç hMA ßhPvr mºMfôkNet xŒTt ImqJyf rJUJr ˝JPgt nKmwqPf F irPjr Ik´fqJKvf f“krfJ ßrJPi k´P~J\jL~ mqm˙J ßjS~Jr TgJS muJ y~ KYKbPfÇ ßxÖr ToJ¥Jrx ßlJrJo oJjmfJKmPrJiL IkrJPir IKnPpJPV @aT pM≠JkrJiLPhr oífMqh§ jJ KhPf fMrPÛr ßk´KxPc≤ @mhMuäJy èPur IjMPrJiPT hM”U\jT KyPxPm ßhUPZ ßxÖr ToJ¥Jrx ßlJrJo-oMKÜpM≠ È71Ç PlJrJPor kPã VfTJu ßrJmmJr ßlJrJPor nJrk´J¬ oyJxKYm xJÄmJKhT yJÀj yJmLm FT KmmíKfPf FA o∂mq TPrjÇ KmmíKfPf muJ y~, oJjmfJKmPrJiL IkrJiLPhr KmYJPrr rJ~ FUPjJ ßWJweJ y~KjÇ Fr @PVA F irPjr IKV´o IjMPrJi ßTmu Km˛~Tr j~, mrÄ hM”U\jTÇ F irPjr IjMPrJi FTKa ˝JiLj ßhPvr Kj\˝ @Aj, xJmtPnRo KmYJrmqm˙J S fJr AKfyJx, GKfyq S oyJj oMKÜpMP≠ KjKmtYJPr VeyfqJ S jJrL KjptJfj xŒPTt hM”U\jT IùJjfJrA vJKouÇ PxÖr ToJ¥Jrx ßlJrJo oPj TPr, pM≠JkrJiL S oJjmfJKmPrJiLPhr KmYJr xŒjú TrJ mJÄuJPhv rJPÓsr ‰jKfT hJ~m≠fJÇ xMÔMnJPm F KmYJr xŒPjúr oiq KhP~ mJÄuJPhPv jqJ~KmYJr k´KfÔJr kg xMVo yPmÇ oJjmfJ xoMjúf yPm, oMKÜpMP≠r uJPUJ vyLh S jJrLr

mJ kJÅY KhPjr ßZJa ßoP~, fJPhr \Lmj ßpj KjrJkh y~, fJrA FTKa @PªJuPjr \jìhJjTJrL KyPxPm F WajJPT kJb TrJ \ÀKrÇ hívqka kJ JPòÇ @oJr ßYJU ßnPx pJPò F fÀe k´JPer Ixyq pπeJo~ oífMqPf, fmM mMT nPr CbPZ jfMj @vJ~Ç ßTmu oífMqPfA gJPo jJ \LmjÇ iwtenP~ ßTJPjJ jJ ßTJPjJnJPm nLf kíKgmLr xm jJrLr FT\j KyPxPm F xJyxL uzJTM ßoP~KaPT ßlr IKnmJhjÇ ßuUT : KvãT, VePpJVJPpJV S xJÄmJKhTfJ KmnJV, dJTJ KmvõKmhqJu~

2012 : KlPr (6 kOÔJr kr) vsKoTPhr TJrUJjJr mJAPr KVP~ k´Je mJÅYJPjJr kg Ik´fMu yS~J~ F ootJK∂T hMWtajJ WPaÇ F KjP~ ÊiM ßhPv j~, KmPhPvS xíKÓ y~ KmkMu CPÆVÇ Fr lPu r¬JKjoMUL FA Kv·TJrUJjJèPuJr vsKoT KjrJk•Jmqm˙Jr hs∆f CjúKf jJ TrJ yPu KmPhPv ßkJvJT r¬JKj mqJkT KmKWúf yPf kJPrÇ xMvJxPjr WJaKfr xPñ ZJ~Jr oPfJ YPu hMjtLKfÇ k∞J ßxfMr KmwP~ Có kptJP~ hMjtLKfr IKnPpJPV Vf \Mj oJPxr ßvwKhPT KmvõmqJÄT FA oyJk´TP· fJr S~JhJTíf 1.2 KmKu~j cuJPrr Ee mJKfu TPrÇ kPr vftJiLPj

@®fqJPVr k´Kf xÿJj \JjJPjJ yPmÇ fMrPÛr ßk´KxPc≤ S ÃJfík´fLo \jVePT ßTJPjJ Ikk´YJPr TJj jJ KhP~ oJjmfJ S jqJ~KmYJr xoMjúfTJrL GKfyJKxT FA KmYJr-k´Kâ~Jr k´Kf vs≠JvLu yS~Jr @øJj \JKjP~PZ ßlJrJoÇ fMrPÛr IjMPrJPir fLms KjªJ \JKjP~PZ WJfT hJuJu KjotNu TKoKa FTJ•Prr oJjmfJKmPrJiL IkrJPir hJP~ @aT KmYJrJiLj ßVJuJo @poPT oífMqh§ jJ ßh~Jr fMrPÛr rJÓskKfr IjMPrJPir fLms KjªJ TPrPZ ÈFTJ•Prr WJfT hJuJr KjotNu TKoKa'Ç Vf ßrJmmJr xÄVbPjr xnJkKf KmYJrkKf ßoJyJÿh ßVJuJo rJæJjL, nJrk´J¬ xnJkKf vJyKr~Jr TKmr FmÄ xJiJre xŒJhT TJ\L oMTMu ˝JãKrf FT KmmíKfPf F KjªJ \JjJPjJ y~Ç KmmíKfPf \JjJPjJ y~, 1971 xJPur VeyfqJTJrL, oJjmfJKmPrJiL IkrJiL S pM≠JkrJiLPhr KmYJr KmKWúf S mJjYJu TrJr \jq \JoJ~JPf AxuJoL FmÄ fJPhr xyPpJVLrJ ßhv-KmPhPv ßp mÉoJK©T Ikf“krfJ YJuJPò fJr xmtPvw joMjJ yPò KmYJrJiLj ßVJuJo @pPor oJouJr rJ~ S vJK˜ xŒPTt fMrPÛr @kK•Tr o∂mqÇ xŒ´Kf fMrPÛr rJÓskKf @mhMuäJy èu mJÄuJPhPvr rJÓskKf S k´iJjoπLPT ßuUJ FT KYKbPf pM≠JkrJiL ßVJuJo @poPT oífMh§ jJ ßh~Jr ßp IjMPrJi \JKjP~PZj fJ ÊiM TNaQjKfT KvÓJYJPrr kKrkK∫ mJ ßhPvr Inq∂rLe KmwP~ y˜Pãk j~, mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ S xJmtPnRoPfôr Ckr @WJf mPu @orJ oPj TKrÇ fMrPÛr rJÓskKfr IjMPrJPi fLms ßãJn mqÜ TrKZÇ KmmíKfPf @PrJ muJ y~, fMrPÛr rJÓskKfr oPj rJUJ CKYf, Vf vfJ»LPf KmPvõr k´go VeyfqJr WajJ fMrÛ WKaP~KZuÇ 1919 ßgPT 1921 xJu kpt∂ fMrÛ 15 uJU @PotjL~PT yfqJ TPrPZ-IhqJmKi pJr KmYJr y~KjÇ VeyfqJ~ ãKfVs˜ @PotKj~Jr oJjMw k´J~ FTv mZr iPr @∂\tJKfT xŒ´hJP~r KjTa Fr KmYJr hJKm TrPZÇ VeyfqJTJrLPhr ßhv fMrÛ Ijq ßhPvr VeyfqJTJrLPhr KmYJr S vJK˜r KmÀP≠ TgJ muPm FaJA ˝JnJKmTÇ k´iJjoπLxy èÀfôkNet rJ\QjKfT ßjfJPhr KmYJPrr k´yxj TPr lJÅKxPf ß^JuJPjJr ßrTct fMrPÛr oPfJ Ijq ßTJj ßhPvr ßjAÇ @orJ xrTJPrr k´Kf @øJj \JjJm- fMrÛxy Ijq ßp ßTJj ßhv pKh @oJPhr ˝JiLj KmYJr mqm˙J mJ rJÓsL~ xJmtPnRoPfôr KmÀP≠ TgJ mPu, fJ hí|fJr xPñ k´Kfyf TÀj FmÄ xTu mJiJ TPbJrnJPm ßoJTJKmuJ TPr hs∆f pM≠JkrJiLPhr KmYJr xŒjú TÀjÇ

Ee kMj” IjMPoJhPjr Kmw~Ka KmPmYjJ TrPm mPu \JjJPuS KmvõmqJÄT mJÄuJPhv hMjtLKf hoj TKovPjr fhP∂ FmÄ IjqJjq mqm˙J~ x∂áÓ KT jJ fJ KjP~ xPªy S xÄv~ rP~A ßVPZÇ @∂\tJKfT S mJÄuJPhv asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJPur nJwq IjMpJ~L ßhPv hMjtLKfr @jMkJKfT yJr KTZMaJ ToPuS Fr oJiqPo @hJj-k´hJjTíf IPgtr kKroJe Vf mZr k´J~ KÆèPe hJÅKzP~PZ, pJ \JfL~ mJP\Par 13 vfJÄvÇ ßcxKaKjPVJÔL S yuoJTt TŒJKjr \jVe S rJÓsJ~• mqJÄPTr yJ\Jr yJ\Jr ßTJKa aJTJ KjP~ KZKjKoKj FA xŒ´xJroJe hMjtLKfr \ôu∂ KjhvtjÇ F ZJzJ 2012 xJPur k´go ßgPTA kMÅK\mJ\JPr ßp n~Jmy hrkfj WPa, fJPf hJÀenJPm ãKfVs˜ yj IxÄUq ãMhs S oiqo ßvseLr KmKjP~JVTJrLÇ xrTJr KjP~JK\f fh∂ TKoKa FA ßTPuïJKrr ßkZPj ßp k´nJmvJuL mqKÜ S ßVJÔLPT \Kzf mPu KYK f TPr, fJPhr KmÀP≠ ßfoj ßTJPjJ mqm˙J F kpt∂ VíyLf y~KjÇ fJA xÄKväÓ IPjPTA oPj TPrj, xoxqJr oNPuJ“kJaj TrPf jJ kJrPu jfMj jfMj @Aj S KmKiKmiJj rYjJ S k´P~JV ßTJPjJ TJP\ @xPm jJÇ ßTªsL~ xoxqJ Kjrxj TrPf jJ kJrPu xÄKväÓ xÄ˙JèPuJr ßjfí˙JjL~ TotTftJ S TotYJrL kKrmftPjS ßTJPjJ uJn yPm jJÇ Ff KTZMr kPrS KmvõoªJr KjrJvJ\jT kKrPmPv mJÄuJPhv r¬JKj @~ I\tj FmÄ ‰mPhKvT oMhsJr Kr\Jnt míK≠Pf CPuäUPpJVq xJluq ßkP~PZÇ

mJÄuJPhv mqJÄPT Kr\JPntr yJr AKfyJPx xPmtJó ˜Pr, k´J~ 13 KmKu~j oJKTtj cuJPr ßkRÅPZPZÇ hã mqm˙JkjJ S xJKmtT xMvJxPjr oJiqPo FA k´míK≠r k´mJy IãMeú rJUPu ßhv ßxA TJK–ãf CjúKf S xoíK≠ uJn TrPm, pJ xŒ´Kf KmuJPfr VJKct~Jj kK©TJ~ @vJ TrJ yP~PZÇ fJPhr kptJPuJYjJ IjMpJ~L 2050 xJPur oPiq mJÄuJPhv IgtQjKfT xoíK≠Pf IPjT ACPrJkL~ ßhvPTS ZJKzP~ ßpPf kJPrÇ FA x÷JmjJPT mJ˜m „k KhPf yPu k´gPo xmPYP~ k´P~J\j K˙KfvLu S Igtmy VefPπr k´KfÔJÇ F TJP\r k´iJj hJK~fô mftJ~ rJ\QjKfT ßjfJ S huèPuJr SkrÇ fJÅrJA ßhPvr IK˙r S xÄWwtoNuT rJ\jLKfr ImxJj WaJPf kJPrj- ÊiM hrTJr ÊnmMK≠ S hí| AòJrÇ fJÅrJ xlu yPu mJÄuJPhPvr fÀe xoJP\r IkKrPo~ vKÜ S x÷JmjJPT TJP\ uJVJPjJ x÷m yPmÇ Kmvõ KâPTPar oJjKYP© fÀe ßUPuJ~JzrJ mJÄuJPhPvr \jq FTKa k´vÄxjL~ Im˙Jj xíKÓ TrPf ßkPrPZÇ xKbT kPg kKrYJKuf yPu mJÄuJPhKv fÀe-fÀeLrJ 2013 xJu ßgPTA ÊÀ TrPf kJPr ßhPvr xJKmtT iJrJmJKyT KmTJv S CjúKfr TJK–ãf k´Kâ~JÇ PuUT : KY∂JKmh, xoJ\KmùJjL S xJKyKfqT, ßx≤Jr lr ßcPnukPo≤ KrxJYt, mJÄuJPhPvr (KxKc@rKm) k´KfÔJfJ ßY~JroqJj FmÄ @gtxJoJK\T ‰©oJKxT ÈFKv~Jj IqJPl~JPxtr' xŒJhT


UmrJUmr 51

SURMA m 4 - 10 January 2013

KmoJPj

u¥j -KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj

Our telephone services 24 hours from 1st of May IJorJ 1 ßo ßgPT 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

Biman Approved

79162

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ Book with us for any destiation in the world Save money and time

Km. hs: VsJyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4 aJ kpt∂ ßUJuJÇ

HILLSIDE TRAVELS Unit-3

388 Green Street London E13 9AP Tel:

0208 552 2033 Fax : 0208 552 7538 www.hilsidetravels.com

Our new branch 245 Whitechapel Road (Opp. Royal London Hospital) London E1 1DB

0207 377 2832 Our another new branch World Travel Service (Hillside Travels) 394A Green Street

(Next to Upton Park Station)

0208 552 9888

Upton Park, London E13 9AP sales@hillsidetravels.com

ßmKjKla ßmPzPZ fáujJ~ 8 vfJÄv ToÇ CPuäUq hsmqoNPuqr oNuqmOK≠r xJPg PmKjKla V´yLfJPhr UJk UJAP~ KjPf xrTJr oNuq°LKfr yJPrr xJPg xojõ~ TPr FfKhj ßmKjKlPar kKroJjS mJzPfJÇ KmVf ßumJr xrTJr F Kj~o YJuM TPrKZuÇ KT∂á pJrJ Tot\LmL oJjMw FmÄ aqJé k´hJjTJrL fJPhr ßmfj mOK≠ oNuq°LKfr xJPg xojõ~ TPr TUPjJ y~KjÇ pJr TJrPj PmKjKla mJmh ßmTJr oJjMPwr IJ~ ßpnJPm ßmPzPZ, Tot\LmL oJjMPwr IJ~ ßx yJPr mJPzKjÇ Vf 1 mZPr \m KxTJr FuJCP¿r kKroJj ßmPzPZ 5 hvKoT 2 vfJÄv IJr FTA xoP~ Tot\LmL oJjMPwr IJ~ ßmPzPZ oJ© 1 hvKoT 7 vfJÄvÇ S~JTt F¥ ßkjvj ßxPâaJKr A~Jj cJjPTj K˛g Foj ChJrQjKfT ßmKjKla mOK≠PT aqJé k´hJjTJKrPhr k´Kf rLKfof IjqJ~ KyPxPm IJUqJK~f TPrPZjÇ KfKj mPuPZj, Ppxm ßUPa UJS~J Tot\LmL oJjMPwr Ph~J aqJPér Igt yPf ßmKjKlPar ßpJVJj IJPx fJPhr IJ~ ßmPzPZ oJ© 12 vfJÄv IgY pJrJ TJ\ jJ TPr ßmKjKla Kjntr \Lmj pJkj TrPZj fJPhr IJ~ ßmPzPZ 20 vfJÄv pJ kMPrJkMKr IV´yjPpJVqÇ PmKjKla mOK≠ TrJr Foj IjqJpq k´gJ oJjMwPT TotKmoMU TPr fMPuPZ mPu KfKj hJmL TPrjÇ F \jq KmVf ßumJr xrTJPrr jLKfPTA k´iJj hJ~L mPu KfKj o∂mq TPrjÇ k´KfPmhPj IJPrJ ßhUJ pJ~, 2008 xJu ßgPT IgtQjKfT oªJ ˝P•ôS ßmKjKla mJmh xrTJPrr mq~ ßmPzA YPuPZÇ 2012 xJu kpt∂ 4 mZPr ßmKjKla mJmh xrTJPrr ßoJa mq~ mOK≠ ßkP~PZ 6 hvKoT 3 KmKu~j kJC¥Ç F xoP~ ksKfmZr ßmKjKla mJmh xrTJPrr ßoJa mq~ yP~PZ k´J~ 90 KmKu~j kJC¥Ç pJ mOPaPjr ßoJa KvãJ mJP\Par xoJjÇ A~Jj cJjPTj K˛g mPuPZj, PmKjKla KxPˆPo jqJ~ FmÄ V´yjPpJVqfJ KlKrP~ IJjJr \jq xrTJr AKfoPiq ßmvKTZá xÄÛJr TJ\ yJPf KjP~PZÇ Fxm xÄÛJr TJP\r PmvKTZá AKfoPiq mJ˜mJK~f yP~PZ FmÄ IJPrJ KTZá YuKf mZr ßgPT mJ˜mJ~Pjr IPkãJ~ rP~PZÇ KfKj mPuj xrTJr AKfoPiq 1 vfJÄv yJPr ßmKjKla mOK≠r ßWJwjJ KhP~PZÇ xrTJPrr Kx≠J∂ IjMpJ~L IJVJoL 2016 xJu kpt∂ oNuq°LKf pJA gJTáT ßmKjKlPar kKroJj mJzJPjJ yPm oJ© 1 vfJÄv yJPrÇ pJPf TPr aqJé k´hJjTJrLPhr IJ~ mOK≠ FmÄ ßmKjKla k´hJPjr ßãP© xofJ KlrJPjJ pJ~Ç KfKj IJPrJ mPuPZj, YuKf mZPrr FKk´u oJx ßgPT ßmKjKla k´hJPjr ßãP© xrTJPrr ßWJKwf ACKjnJPxtu ßâKca KxPˆo YJuM yPóZÇ jfáj F Kj~o IjMpJ~L FTKa kKrmJPrr \jq xPmJtóY ßmKjKlPar kKroJj 5v kJC¥ KyPxPm mZPr xPmJtóY 25 yJ\Jr kJAP¥ xLoJm≠ TrJ yP~PZÇ yJCK\Ä, \mKxTJrxy FTKa kKrmJPrr ksJ¬ xTu ßmKjKla KoKuP~ xPmtJóY G kKroJj Igt k´hJj TrJ yPmÇ

yJPf jfáj mA C“xPrr oPiqKhP~ Vf oñumJr ßgPT ßhPvr xm k´JgKoT S oJiqKoT KmhqJuP~ kJbqkM˜T Kmfre ÊÀ yP~PZÇ ZJ©ZJ©LrJ rKXj mA yJPf ßkP~ @jª CuäJPx ßoPf CPbÇ kJbqkM˜T C“xPmr k´iJj IKfKg KvãJoπL jMÀu AxuJo jJKyhxy Ijq IKfKgrJ TPu\ k´JñPe @xJr xPñ xPñ ÛJCPar FTKa xMxKöf mJhT hu fJPhr KjP~ pJ~ \JfL~ kfJTJr rPX xJ\JPjJ oNu oPûÇ IKfKgPhr kKzP~ ßhS~J y~ uJu-xmM\ TJkPzr C•rL~Ç Fxo~ oPûr xJoPj mxJ KvãJgtLPhr ywt±Kjr oiq KhP~ ÊÀ y~ C“xPmr È@jMÔJKjT pJ©J'Ç KvãJoπL fJr mÜPmqr ÊÀPf mPuj, @Ko UMm nJPuJ TPrA mM^Pf kJKr @\ (oñumJr) xTJPu KZu vLfÇ @r FUj VroÇ C“xm TrPu Foj VrPoA gJTJ pJ~Ç KvãJgtLPhr jfáj mZPrr ÊPnòJ \JKjP~ KfKj mPuj, @PV mA KTjPfA TP~T oJx YPu ßVPuS FUj mZPrr k´go KhjA xm KvãJgtL jfáj mA kJPòÇ @\ (oñumJr) ßgPT xJrJPhPv FTPpJPV xTu ÛáPu kJbqkM˜T M Kmfre TrJ yPòÇ È@VJoLr' mJÄuJPhv VzPf Fxm KvãJgtLPT @iMKjT KvãJ~ KvKãf yP~ CbJr @øJj \JKjP~ jJKyh mPuj, @orJ pJ TPr ßhUJPf kJKrKj ßfJoJPhr fJ TPr ßhUJPf yPmÇ IjMÔJPjr FT kptJP~ TP~T\j KvãJgtLr yJPf jfáj mA fáPu ßhj oπLÇ FTJKiT IKnnJmT \JjJj, jfáj mZr FPuA x∂JjPhr mA ßTjJ KjP~ FTaJ mz Kmz’jJ~ kzPf yfÇ KjKhtÓ mA ßkPfS IPjT ßnJVJK∂ ßkJyJPf yfÇ Fxm TJrPe KxPumJPxr mA KTjPf hM-Kfj oJx kJr yP~ ßpfÇ mftoJj xrTJr mZPrr ÊÀPf KvãJgtLPhr KmjJoNPuq mA Kmfre TrJ~ Fxm KmzJ’jJ ßgPT oMKÜ ßkP~PZ fJrJÇ mZPrr ÊÀPfA mA kJS~J~ pgJxoP~ KvãJgtLrJ KxPumJx xŒjú TrPf kJrPmÇ TîJPxr k´go Khj ßgPTA ßuUJkzJ~ fJrJ IPjT oPjJPpJVL yP~ CbPm mPu o∂mq TPrj IKnnJmPTrJÇ FmZr k´JT-k´JgKoT, k´JgKoT S oJiqKoT ˜Prr 3 ßTJKa 68 uJU 86 yJ\Jr 172 \j KvãJgtLr oPiq 26 ßTJKa 18 uJU 9 yJ\Jr 106Ka mA KmjJoNPuq Kmfre TrPZ xrTJrÇ FZJzJ @rS 5 vfJÄv IKfKrÜ mA k´JgKoT KvãJ IKih¬Prr èhJPo o\Mh rJUJ yP~PZÇ kJbqkM˜T C“xm KhmPxr TKmfJ kPz ßvJjJj KvãJxKYm TJoJu @mhMu jJPxr ßYRiMrLÇ FKhPT, k´JgKoT S VeKvãJ oπL @lZJÀu @oLj C“xmoMUr kKrPmPv

xTJu 9aJ~ èuvJPjr TJuJYÅJhkMr xrTJKr k´JgKoT KmhqJuP~ KvãJgtLPhr yJPf jfáj mA fáPu ßhjÇ Fxo~ k´JgKoT S VeKvãJ k´KfoπL ßoJfJyJr ßyJPxj, xKYm Fo Fo Kj~J\CK¨j, k´JgKoT KvãJ IKih¬Prr oyJkKrYJuT vqJou TJK∂ ßWJw CkK˙f KZPujÇ FZJzJ VJ\LkMPrr añLr @CYkJzJ xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~, xhPrr YªjJ xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~, ßoRYJPTr ßoRYJT xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~, TJKu~JQTPrr TJKu~JQTr xrTJKr k´JgKoT KmhqJuP~r KvãJgtLPhr yJPfS jfáj mA fáPu ßhj @lZJÀu @oLj S ßoJfJyJr ßyJPxjÇ KvãJxKYm TJoJu @mhMu jJPxr ßYRiMrLr xnJkKfPfô kJbqkM˜T C“xPmr oNu IjMÔJPj ˙JjL~ xrTJr k´KfoπL \JyJñLr TKmr jJjT, KvãJ oπeJu~ xŒKTtf xÄxhL~ ˙J~L TKoKar xnJkKf rJPvh UJj ßojj, oJiqKoT S Có KvãJ IKih¬Prr oyJkKrYJuT IiqJkT ßjJoJj Cr rvLh, \JfL~ KvãJâo S kJbqkM˜T ßmJPctr ßY~JroqJj IiqJkT ßoJ˜lJ TJoJu CK¨j, dJTJ KvãJ ßmJPctr ßY~JroqJj IiqJkT lJKyoJ UJfáj, ßrKxPcK¿~Ju oPcu TPuP\r Iiqã TPjtu ßoJxPuy CK¨j në_J xÄK㬠mÜmq rJPUjÇ k´xñf, 2010, 2011 S 2012 xJPu ßoJa k´J~ 65 ßTJKa mA Kmfre TrPZ ãofJxLj oyJP\Ja xrTJrÇ 2013 KvãJmPwtr jfáj mA KjP~ ßoJa 92 ßTJKa mA Kmfre TrJ yPòÇ

KmFjKkr xJzJ @PuJYjJ~ rJK\ @PZ KT jJ-F mqJkJPr xJÄmJKhTPhr k´Pvúr \mJPm ‰x~h @vrJl mPuj, ÈxJzJ ßkPu @jMÔJKjT @PuJYjJ~ mxmÇ rJ\QjKfT xoJiJPjr FToJ© kg @PuJYjJ, KmT· ßTJPjJ kg ßjAÇ pf fJzJfJKz x÷m @PuJYjJ ßpj ÊÀ y~Ç pf fJzJfJKz Fr xMrJyJ y~, Vefπ S \JKfr \jq ffA oñu\jTÇ' @PuJYjJr \jq KmPrJiL huPT TPm jJVJh k´˜Jm ßhS~J yPf kJPr-FA k´Pvúr \mJPm ‰x~h @vrJl mPuj, Èk´iJjoπL AKfoPiq @PuJYjJr \jq xÄxPh hJÅKzP~ k´˜Jm KhP~PZj, Fr ßYP~ mz @jMÔJKjT k´˜Jm @r yPf kJPr jJÇ fJÅrJ @oJPhr xPñ TPm ßpJVJPpJV TrPmj, @orJ ßxA IPkãJ~ rP~KZÇ @orJ IPkãJ~ @KZ, ßTJj KmwP~ @PuJYjJ Trm, ßTJgJ~ @PuJYjJ yPmÇ F ZJzJ @PuJYjJ ßp YuPZ jJ, fJ-S KT∂á j~Ç @PuJYjJ rJ\jLKfr FTKa YuoJj k´Kâ~JÇ rJ\QjKfT hPur xPñ rJ\QjKfT hPur xm xo~ TgJ y~, ÊiM @jMÔJKjTnJPm mxJ y~KjÇ @vJ TKr, IKYPrA xJzJ kJm, @r xJzJ ßkPu @jMÔJKjT @PuJYjJ~ mxmÇ' f•ôJmiJ~T xrTJPrr xJPmT CkPhÓJ @Tmr @Ku UJjxy IjqPhr KjmtJYjL lotu M Jr KmwP~ k´KfKâ~J \JjPf YJAPu ‰x~h @vrJl mPuj, ÈmJÄuJPhPvr rJ\jLKfPf @Tmr @uL UJPjr ßTJPjJ ImhJj ßjA, KfKj ßfJ rJ\jLKf TPrjKjÇ mMK≠\LmLPhr KjP~A mMK≠\LmLrJ gJTMTÇ' KfKj rJ\QjKfT xoxqJr xoJiJPj rJ\jLKfTPhrA oNu hJK~fô ßjS~Jr @øJj \JKjP~ mPuj, È@orJ rJ\QjKfT hPur TJPZ @øJj \JjJA, TLnJPm rJ\QjKfTnJPm xoxqJr xoJiJj TrJ pJ~Ç FUJPj @Tmr @Ku pKh ßTJPjJ xyPpJVL nNKoTJ kJuj TPrj, fJyPu fJÅPT ImvqA ˝JVf \JjJmÇ' QmbPT ˙JjL~ xrTJr oπeJuP~r TotTftJ-TotYJrLPhr CP¨Pv oπL mPuj, mJÄuJPhv FUj FTKa èÀfôkeN t ßhPv kKref yP~PZÇ @PV mJÄuJPhPv ßTJPjJ WajJ WaPu ßxaJ @∂\tJKfT VeoJiqPo ßfoj xJzJ ßkf jJÇ FUj WajJ-hMWat jJ pJ-A WaMT jJ ßTj, ßxaJ @∂\tJKfT VeoJiqPor k´iJj KvPrJjJo y~Ç KmPvõr VeoJiqoèPuJPf mJÄuJPhPvr èÀfô @rS xMh|í yPò mPuS o∂mq TPrj ‰x~h @vrJlÇ

k´iJjoπLPT fJPrPTr fJPrPTr @Aj\LmL oJymMm CK¨j ßUJTj Vf mMimJr xJÄmJKhTPhr \JjJj, KfKj cJTPpJPV S TMKr~Jr xJKntPxr oJiqPo FA KuVqJu ßjJKav ßf\VJÅSP~ k´iJjoπLr TJptJuP~ kJKbP~PZjÇ oJymMm CK¨j ßUJTj KmFjKkr pMVì oyJxKYm FmÄ \JfL~fJmJhL @Aj\LmL ßlJrJPor oyJxKYPmr hJK~fô kJuj TrPZjÇ fJr ˝JãPr fJr ßY’JPrr kqJPc fJPrPTr jJPo FA ßjJKax ßuUJ yP~PZÇ k´xñf, fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ 20 ßTJKa aJTJ kJYJPrr IKnPpJPV FTKa oJouJ YuPZÇ F oJouJ~ pMÜrJPÓsr ßVJP~ªJ xÄ˙J ßlcJPru mMqPrJ Il AjPnKˆPVvPjr (FlKm@A) FP\≤ ßcmrJ ßuPk´JPna xJãqS KhP~PZjÇ ßjJKaPx muJ yP~PZ, 28 KhPjr oPiq k´iJjoπLPT SA mÜmq k´fqJyJr TPr k´TJPvq ãoJ YJAPf yPmÇ fJ jJ yPu ÈpgJpg @hJuPf' ßhS~JjL mJ ßlR\hJKr TJptKmKiPf @AjVf mqm˙J ßj~J yPmÇ Vf 1 KcPx’r ßoRunLmJ\Jr xrTJKr Có KmhqJu~ oJPb k´iJjoπLr ßh~J mÜmq C≠íf TPr KuVqJu ßjJKaPx muJ y~, ÈUJPuhJ K\~J fJr ßZPurJ jJKT x“ \LmjpJkj TPr mPuPZjÇ ßpKhj KfKj F TgJ muPuj, ßxKhjA fJr ßZPuPhr oJKj¥JKrÄP~r aJTJ ßhPv ßlrf FPxPZÇ F oJouJ @S~JoL uLV xrTJr TPrKjÇ oJouJ yP~PZ @PoKrTJr ßTJPatÇ FA FuJTJr IPjPTA k´mJPx gJPTjÇ @kjJrJ FTaM ßUJÅ\ KjP~ ßhPUj, fJr ßZPu u¥Pjr ßTJj FuJTJ~ gJPTÇ TL VJKz mqmyJr TPrÇ TL rTo

KmuJxmÉu \Lmj pJkj TrPZÇ ßTJgJ ßgPT F aJTJ @PxÇ hMjLt Kf ZJzJ FPfJ aJTJ ßTJgJ ßgPT @xPmÇ fJr ßZPurJ KmPhPv ßrˆMPr≤ TPrPZÇ mJKz TrPZÇ hJKo VJKz KTjPZÇ nJñJ xMaPTx ßgPT KT Fxm aJTJ ßmr yPò? KmFjKk ãofJ~ gJTJTJPu oJKju¥JKrÄ TPr Fxm aJTJ kJYJr TPr FUj u¥Pj KmuJxmÉu \LmjpJkj TrPZ fJPrTÇ' VeoJiqPo Fxm mÜmq mqJkTnJPm k´YJKrf yP~PZ CPuäU TPr ßjJKaPx muJ y~, Fxm k´KfPmhj kPz oPj yP~PZ, @kKj (ßvU yJKxjJ) @oJr oPÑPur KmÀP≠ oJjyJKjoNuT mÜmq FmÄ ImoJjjJTr o∂mq TPrPZjÇ fJr xMjJo jÓ TrJr CP¨Pv FA mÜmq ßh~J yP~PZÇ ßjJKaPx @PrJ muJ y~, fJPrT Igt kJYJr mJ hMjLt Kfr xPñ \Kzf gJTJr IKnPpJV k´fqJUqJj TrPZjÇ mJÄuJPhv mqJÄT fJr ßTJPjJ aJTJ ßlrf @PjKjÇ pMÜrJPÓsS fJr KmÀP≠ oJKj u¥JKrÄP~r IKnPpJPV ßTJPjJ oJouJ y~KjÇ @r u¥Pj fJr ßTJPjJ ßrP˜JrJÅ mJ mJKz ßjAÇ ßTmu KYKT“xJr \jqA KfKj ßxUJPj Im˙Jj TrPZj FmÄ UMmA xJiJre \Lmj pJkj TrPZjÇ fJPrPTr @Aj\LmL ßjJKaPx mPuj, ÈKmPhPv @oJr oPÑPur ˝jJPo-ßTJj ˝\Pjr jJPo mJ Ijq TJPrJ jJPo ßTJPjJ xŒK• ßjAÇ KfKj mJÄuJPhPvr FT\j k´KfKÔf mqmxJ~LÇ KfKj kNet xffJ, ˝òfJ FmÄ @∂KrTfJ KhP~ mqmxJ kKrYJujJ TPrPZjÇ Ckr∂á KfKj Kj~Kof Tr ßhj FmÄ fJr ßTJPjJ ßVJkj xŒK• ßjAÇ KfKj TUPjJ ßTJPjJ hMjLt Kf mJ oJKj u¥JKrÄP~r xPñ \Kzf KZPuj jJÇ'

uct jJK\r pM≠JkrJi asJAmMqjJu xŒPTt TrJ o∂Pmqr fLms KjªJ FmÄ k´KfmJh \JKjP~PZ u¥j˙ mJÄuJPhv yJATKovjÇ Vf 2 \JjM~JKr, mMimJr mJÄuJPhv yJATKovPjr kJbJPjJ FT xÄmJh KmùK¬Pf muJ yP~PZ, xŒsKf u¥Pj KTZá ˙JjL~ xÄVbPjr IJP~JK\f k´KfmJh xoJPmPv uct jJK\r IJyoh mJÄuJPhPvr oJjmJKiTJr kKrK˙Kf FmÄ KmYJr mqm˙J xŒPTt ßpxm o∂mq TPrPZj fJ yJATKovPjr hOKÓPVJZr yP~PZÇ KmPvw TPr uct jJK\r IJyoh mJÄuJPhPv oJjmJKiTJr u–Wj, KmPrJiL hPur ßjfJTotLPhr Ckr KjptJfj, KmYJr mKyntf N yfqJTJ§, èo FmÄ KmjJ KmYJPr IJaT rJUJr IKnPpJV ßfJuJr kJvJkJKv YuoJj pM≠JkrJiLPhr KmYJrPT FTKa rJ\QjKfT KmYJr KyPxPm o∂mq TPr IKnpMÜ oJjmfJKmPrJiL IkrJiLPhr oMKÜ ßh~Jr hJKm \JjJjÇ KT∂á KfKj fJr mÜPmq IKnPpJVèPuJr Km˜JKrf mjtjJ mJ ˝kPã ßTJj irPjr fgq Ck˙Jkj TPrjKjÇ Ifq∂ IºnJPm KfKj FTKa ßhPvr IJAj-vOÄUuJ kKrK˙Kf KjP~ k´vú ßfJuJr kJvJkJKv pM≠JkrJPir KmYJPrr of FTKa \JfL~ IJvJ IJTJ–UJr KmkrLPf dJuJSnJPm o∂mq TPrPZjÇ 1971 xJPu mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ pMP≠r xo~ xÄWKbf oJjmfJ KmPrJiL IkrJPir IKnPpJPV IJaT mqKÜPhr mJYJPf èKaTP~T mqKÜr cJTJ xoJPmPv hJKzP~ uct jJK\r IJyoh IKnpMÜ mqKÜPhr KmYJr mº TrJr ßp hJKm \JKjP~PZj fJ oNuf jqJ~ KmYJPrr Kmr∆P≠ Im˙Jj ßj~Jr xJKou FmÄ TëaQjKfT KvÓJYJr mKyntf N Ç mJÄuJPhv yJATKovPjr xÄmJh KmùK¬Pf IJPrJ muJ y~, mJÄuJPhPv ßTJj irPjr rJ\QjKfT KmYJPrr IK˙•ô ßjAÇ pM≠JkrJi asJAmMqjJu FTKa ˝JiLj ßhPvr Inq∂rLj IJhJufÇ xMKjKhtÓ IJAPjr oJiqPo FA IJhJuPfr ãofJ ˝LTífÇ pJrJ 1971 xJPu oJjmfJ KmPrJiL IkrJPir xJPg pMÜ KZu FmÄ 30 uã mJÄuJPhvLPT yfqJ~ pJrJ k´fqã xyPpJKVfJ TPrKZu fJPhr KmYJrTJpt kKrYJujJA FA asJAmMqjJPur uãqÇ pM≠TJuLj oJjmfJ KmPrJiL IkrJPir KmYJr xŒjú TrJ mJÄuJPhPvr FTKa \JfL~ IJTJ–UJÇ KmYJrJiLj FTKa Kmw~ KjP~ uct jJK\r IJyoPhr oPfJ Foj èr∆fôkNet mqKÜr o∂mq Ifq∂ IjJTJK–Uf, Ik´fqJKvf FmÄ CPÆV\jTÇ mJÄuJPhv yJKATKovj uct jJK\r IJyoPhr Foj f&krfJr fLms KjªJ FmÄ k´KfmJh \JjJPóZÇ

k´iJj CkPhÓJ KjP~ ßTJPjJ irPjr xrTJPrr IiLPjS KmFjKk KjmtJYPj IÄv ßjPm jJÇ mftoJj rJÓskKfr IiLPjS ßTJPjJ KjmtJYPj pJPm jJ KmFjKkÇ' ÈYuoJj rJ\QjKfT xÄTa KjrxPj TreL~' vLwtT F @PuJYjJr @P~J\j TPr mJÄuJPhv ßcPoJPâKaT TJCK¿uÇ FThuL~ KjmtJYPjr KY∂J xrTJPrr : ßxJomJr KmPTPu j~JkæPj \JfL~fJmJhL vsKoT hPur FT xoJPmPv KmFjKkr xojõ~T fKrTMu AxuJo ßjfJTotLPhr CP¨Pv mPuj, ÈFA k´Y§ ‰vfqk´mJyPT ßpnJPm ßoJTJKmuJ TPr pJPòj, ßfoKj A¸JfTKbj GPTqr oJiqPo xrTJrPT KjhtuL~ f•ôJmiJ~PTr hJKm oJjPf mJiq TrJPf yPmÇ' hPur nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLPrr oMKÜr hJKmPf KmFjKkr ßTªsL~ TJptJuP~r xJoPj F xoJPmv y~Ç xrTJr FThuL~ KjmtJYj TrJr KY∂J KjP~ FPVJPò, F IKnPpJV TPr fKrTMu mPuj, huL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYj TPr @kjJrJ ãofJ~ gJTPmj, F rTo UJP~v TUPjJ ßhPvr oJjMw kNre yPf ßhPm jJÇ


52 UmrJUmr

@jª-CuäJPxr xPñ KjCK\uqJP¥r ITuqJP¥ k´go IjMÔJPjr oJiqPo ÊÀ y~ 2013 xJuPT mre TPr ßj~Jr C“xmÇ IPˆsKu~J~ KxcKj vyPrr KmUqJf @fvmJK\ ßhUPf vyrKar ßkJfJvs~ KWPr \PzJ y~ uJPUJ oJjMwÇ FZJzJ, jfMj mZrPT ˝JVf \JjJPf \oTJPuJ IjMÔJj @P~J\j y~ KmPvõr IjqJjq mz mz vyPrrSÇ k´gomJPrr of @P~J\j TPr mwtmre C“xm TPrPZ Ko~JjoJrÇ Fr @PVr mZrèPuJPf ßhvKaPf xJoKrT xrTJr \jVePT FT \J~VJ~ \oJP~f yS~Jr Skr KjPwiJùJ KhP~ ßrPUKZuÇ FmJrA k´go Ko~JjoJPrr xJPmT rJ\iJjL ßrñMPj mz irPjr @fvmJK\r oiq KhP~ jfMj mZrPT ˝JVf \JKjP~PZ \jVeÇ F C“xPm xJKou y~ k´J~ 72 yJ\Jr oJjMwÇ @fvmJK\ FmÄ ßhvKar Kv·L S TuJTMvuLPhr IÄvVsyPe @P~J\j TrJ y~ xJÄÛíKfT IjMÔJjSÇ Fxm C“xm xrJxKr xŒ´YJr TrJ yP~PZ ßaKuKnvPjÇ yÄTÄ FmÄ YLPjr ßmAK\Ä S xJÄyJAP~ jfMj mZr mre TrJ yP~PZ @fvmJK\ @r C“xPmr @PoP\Ç APªJPjKv~Jr rJ\iJjL \JTJftJ~ jfMj mZrPT mre TrPf Kˆsa kJKatr @P~J\j TrJ y~Ç @fvmJK\r @PuJPf rJPfr @TJv @PuJKTf TPr jfMj mZr ÊÀr oMyNftKa ChpJkj TPr C•r ßTJKr~JÇ hKãe ßTJKr~J fJPhr KYrJYKrf k´gJ~ WµJ mJK\P~ jfMj mZrPT ˝JVf \JjJ~Ç FZJzJ,oPÛJ,kqJKrx FmÄ u¥j, KrS ßcJ ß\KjPrJxy IjqJjq ßhPvS YPu mwtmrPer jJjJ C“xmÇ FKhPT, rJ\iJjL KhKuäPf VeiwtPer KvTJr fÀeLr oífMqr WajJ~ nJrPf ßhUJ pJ~ Knjú KY©Ç mwtmre ChpJkj C“xm mJKfu TPr nJrfÇ ßxJomJrS SA WajJr k´KfmJPh rJ\iJjL j~JKhKuäPf KmPãJn y~ÇKjCA~PTtr aJAox Û~JPr @PuJPTJöôu mPur kfPjr oiq KhP~ KUsKˆ~ jfMj mZrPT ˝JVf \JjJj uJPUJ oJjMwÇ mJÄuJPhv xo~ oñumJr xTJu 11aJ~ aJAox ßÛJ~JPr KâˆJu asJAFPñu mJuõ KhP~ ‰fKr FTKa muPT 77 lMa Ckr ßgPT jJoJPjJ y~ 60 ßxPTP¥Ç ßx xo~ xoPmfrJ xo˝Pr CuäJxoMUr ±KjPf xo~ VejJ TrPf gJPTjÇ KjCA~Tt KxKar ßo~r oJAPTu mäMomJVt mPur kfj WaJjÇ 2013 xJuPT mrPer FA IjMÔJPj vfJKiT ßhPvr kptaTrJ \PzJ yj aJAox Û~JPrÇ mwtmrPer IjMÔJPj ÉPzJÉKz @AnKr ßTJPˆ khhKuf yP~ 60 \Pjr oífMq jmmwt ChqJkj TrPf KVP~ rÜJÜ yPuJ @AnKr ßTJPˆr k´iJj vyr @Kmh\JjÇ khhKuf yP~ ßxUJPj I∂f 60 \Pjr k´JeyJKj WPaPZÇ @yf yP~PZ @zJA vfJKiT ßuJTÇ kMKuv \JjJ~, @Kmh\JPjr ßTªs˙Pu FTKa ߈Kc~JPo jmmPwtr k´go uPVú @fvmJK\r k´hvtjLr @P~J\j TrJ yP~KZuÇ ßxA k´hvtjL

4 - 10 January 2013 m SURMA

ßhUPf yJ\Jr yJ\Jr oJjMw ߈Kc~JPor mJAPr Knz TPrKZuÇ k´hvtjL ßvPw ßnJrrJPf ÉPzJÉKz ßuPV ßVPu khhKuf yS~Jr FA WajJ WPaÇ fPm ßTj ÉPzJÉKz ÊÀ y~, fJ \JjJ pJ~KjÇ yfJyf mqKÜPhr oPiq KvÊS rP~PZÇ FKhPT jmmwt CkuPã @fvmJK\ ßlJaJPf KVP~ hMWtajJ~ AfJKuPf hM\j FmÄ KlKukJAPj èKu ßuPV FT\j oJrJ ßVPZÇ @yf yP~PZ TP~T v oJjMwÇ AfJKur kMKuv \JjJ~, FTKa IKmP°JKrf @fvmJK\ CPz FPx oMPUr Skr kzPu 49 mZr m~xL FT mqKÜ oJrJ pJjÇ FTAnJPm oJrJ ßVPZj 51 mZr m~xL FT ßrP˜JrJÅr oJKuTÇ hMKa WajJA hKãeJûuL~ TJŒJKj~J vyPr WPaPZÇ F ZJzJ jJkKu vyPr @fvmJK\mJyL FTKa VJKzPf KmP°JrPe hMA KTPvJr @yf yP~PZÇ kígT WajJ~ jJkKuPf @yf yP~PZ @rS hM\jÇ jmmPwt AfJKuPf xmPYP~ mz C“xm yP~PZ rJ\iJjL ßrJPoÇ ßxUJPj FTKa TjxJPat Kfj uJU oJjMw IÄv ßj~Ç F ZJzJ ßnKjPx @PrTKa TjxJPat IÄv ßj~ 70 yJ\Jr oJjMwÇ KlKukJAPjr kMKuv \JjJ~, oqJKjuJr CkT£ oJªJuMA~Ä ß\uJ~ mJKzr mJAPr ßUuJ TrJr xo~ èKuKm≠ yP~ FT\j oJrJ ßVPZÇ KlKukJAPjr ˝J˙qoπL FjKrT SjJ \JjJj, @fvmJK\ ßlJaJPf KVP~ xJrJ ßhPv YJr vfJKiT ßuJT @yf yP~PZÇ jmmwt CkuPã xJrJ KmPvõ x÷mf xmPYP~ mz C“xm yP~PZ KjCA~PTtr aJAox Û~JPrÇ I∂f 10 uJU oJjMw ßxUJPj \PzJ yP~ ßjPY-PVP~ mwtmre TPrÇ ßaKuKnvPj k´J~ 100 ßTJKa ßuJT FA C“xm CkPnJV TPrÇ

oJuP~Kv~J~ \jvKÜ ßxmJPTPªs F KjmºPjr Kj~o TrJ yP~PZÇ ßxJomJr FT xÄmJh xPÿuPj k´mJxLTuqJe S ‰mPhKvT TotxÄ˙JjoπL UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj \JjJj, 13 \JjM~JKr ßgPT Kfj iJPk oJuP~Kv~J~ ßpPf AòMT vsKoTPhr Kjmºj TrJ yPmÇ xTJu 10aJ ßgPT ÊÀ yPm Kjmºjk´Kâ~JÇ ÊiM xJrJ ßhPvr k´KfKa ACKj~j fgq ßTªs ßgPTA Kjmºj TrPf yPmÇ ACKj~j fgqPTPªsr mJAPr ßgPT Kjmºj TrJr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ oπL \JjJj, dJTJ S mKrvJu KmnJPV 13 ßgPT 15 \JjM~JKr KjmºjTJ\ xŒjú TrJ yPmÇ F hMA KmnJPV KjmKºfPhr oPiq TJrJ oJuP~Kv~J~ pJS~Jr xMPpJV kJPmj, TKŒCaJPrr xJyJPpq ˝~ÄKâ~ k≠KfPf uaJKrr oJiqPo xÄKväÓ ACKj~Pjr \jq \jxÄUqJr IjMkJPf mrJ¨Tíf ßTJaJ IjMpJ~L ßxA TotLPhr fJKuTJ TrJ yPm 16 \JjM~JKrÇ FTAnJPm rJ\vJyL, rÄkMr S KxPua KmnJPV 14 ßgPT 16 \JjM~JKr Kjmºj FmÄ 17 \JjM~JKr uaJKr yPmÇ UMujJ S Y¢VsJo KmnJPV Kjmºj TrJ yPm 15 ßgPT 17 \JjM~JKrÇ uaJKr yPm 18 \JjM~JKrÇ Kjmºj

TrPf @VsyLPhr ßpPf yPm k´iJjoπLr TJptJuP~r FaM@A k´TP·r IiLj k´J~ xJPz YJr yJ\Jr ACKj~j fgqPTPªsÇ xÄmJh xPÿuPj oπL @PrJ mPuj, Fxm fgqPTPªs È@PV FPu @PV Kjmºj' KnK•Pf Kjmºj TrJ yPmÇ FTmJr Kjmºj TrPuA YuPmÇ kPr YJKyhJk© kJS~J ßVPu fJKuTJnMÜPhr oiq ßgPTA @Pmhj ßjS~J yPmÇ KjmºPjr \jq 50 aJTJ TPr Kl KhPf yPm mPuS oπL \JjJjÇ uaJKrr oJiqPo KjmtJYj : Kjmºj TrJr kr ACKj~j fgqPTPªsr TKŒCaJPrA CkK˙f xmJr xJoPj x~ÄKâ~ k≠KfPf uaJKrr oJiqPo xÄKväÓ ACKj~Pjr \jq \jxÄUqJ IjMkJPf mrJ¨Tíf ßTJaJ IjMpJ~L TotLPhr fJKuTJ k´TJv TrJ yPmÇ xJrJ ßhPvr xm ACKj~j fgqPTªs ßgPT k´J¬ TotLr fJKuTJ xojõP~ @kJff 35 yJ\Jr TotLr FTKa k´JgKoT ßcaJPmAx ‰fKr TrJ yPmÇ oJuP~Kv~J~ ßpPf KmoJj nJzJ, ˝J˙q krLãJ, k´Kvãe S IjqJjq UrYxy ßoJa 40 yJ\Jr aJTJr ßmKv UrY yPm jJ mPu \JjJj oπLÇ k´fJreJ mPºr CPhqJV : oJuP~Kv~Jr xPñ mJÄuJPhPvr xoP^JfJ ˛JrT xA yS~Jr kr FT ßvseLr hJuJu KxK¥PTa xKâ~ yP~ CPbPZÇ FA xMPpJV TJP\ uJKVP~ KTZM IxJiM TotTftJ S hJuJu hMÓYâ oJuP~Kv~J~ VoPjòM TotLPhr IjuJAPj ßrK\Pˆsvj xŒjúTre FmÄ YNzJ∂nJPm oJuP~Kv~J~ KjP~JV kJAP~ ßhS~Jr k´PuJnj ßhKUP~ uJU uJU aJTJ yJKfP~ KjPòÇ SA hJuJuPhr k´fJreJ mº TrPfA ACKj~j fgqPTPªs KjmºPjr Kx≠J∂ ßjS~J yP~PZ mPu oπL \JjJjÇ TotLPhr ßpxm ßpJVqfJ gJTPf yPm : oJuP~Kv~J~ ßpPf @VsyLPhr TíKwTJP\ IKnùfJ gJTPf yPm FmÄ hMVto kJyJKz FuJTJ~ rJmJr mJVJPj TJ\ TrPf @VsyL yPf yPmÇ TotLPhr m~x 18 ßgPT 45 mZPrr oPiq yPf yPmÇ VsJo FuJTJr k´Tíf mJKxªJ yPf yPmÇ TotLr CófJ TokPã kJÅY lMa yPf yPmÇ S\j TokPã 50 ßTK\ FmÄ ßoKcTqJu KlaPjx gJTPf yPmÇ FojKT xmtKjoú 25 ßTK\ S\Pjr xJoVsL yJPf TPr myPjr xãofJ gJTPf yPmÇ

ßaATSP~ KmKâ u¥Pjr ßyTjL FuJTJ~ nJPuJ ßuJPTvPj FTKa mqKfâoioLt ßaATSP~ ÊiMoJ© oJKuPTr ˝J˙qVf TJrPe KmKâ yPmÇ ßTmuoJ© uJPûr mqmxJA 2500 kJC¥Ç ßr≤, ßrAa, ßaKu, VqJx, APuTKasT, kJKj, A≤JrPja, Kmj, FTJC≤qJ≤ xm KoKuP~ xJ¬JKyT oJ© 200 kJCP¥ TnJr TPrÇ oNuq IJPuJYjJ xJPkãÇ PpJVJPpJV : 07932 617740


UmrJUmr 53

SURMA m 4 - 10 January 2013

fJ\KrPj @èj xnJkKf (Igt) Fx Fo oJjúJjPT (TKY) @øJ~T TPr 11 xhPxqr F fh∂ TKoKa Vbj TrJ yP~KZuÇ TKoKa KmKnjú xo~ WajJ˙u kKrhvtj TPrj FmÄ @yf, hMWtajJr xo~ CkK˙f k´fqãhvtL S TJrUJjJ TftOkPãr xPñ TgJ mPu FmÄ fJPhr xJãqV´ye TPr F fh∂ k´KfPmhj ‰fKr TPrÇ Fr @PV ˝rJÓs oπeJuP~r VKbf fh∂ TKoKaS IKVúTJP§r WajJPT jJvTfJ mPu CPuäU TPrjÇ xÄmJh xPÿuPj KmK\FoAF xnJkKf \JjJj, fJ\KrPjr IKVúTJP§r WajJ~ TJrUJjJr k´vJxKjT oqJPj\Jr hMuJu CK¨j, KkFo ßoJmJrT ßyJPxj o†M, KkFo hMuJu ‰mrJVL, ßTJ~JKuKa oqJPj\Jr vyLhMöJoJj (hMuJu), ߈Jr oqJPj\Jr yJKohMu AxuJo uJnuM, KxKTCKrKa xMkJrnJA\Jr @uJKoj FmÄ lqJÖKr oqJPj\Jr @»Mr rJöJT lJ~Jr FuJot mJ\Jr kPr v´KoTPhr KjPY ßjPo @xPf mJiJ k´hJj TPrKZuÇ hMWtajJr @PV S kPr FPhr VKfKmKi Ifq∂ xPªy\jT mPu o∂mq TrJ y~Ç fJPhrPTS KâKojqJu AjPnKˆPVKaÄ KaPor oJiqPo fh∂ S K\ùJxJmJh TPr k´Tíf fgq ChWJaj S @APjr @SfJ~ @jJr xMkJKrv TPr fh∂ TKoKaÇ FZJzJ TJrUJjJ~ k´vJxKjT mqm˙J pgJpg KZu jJÇ IkrKhPT k´gofuJ~ Totrf ßuJcJr, VJct, m~uJr IkJPrar FmÄ KTZá oiqo xJKrr TotTftJPhr xPªy\jT TotTJ§ S VKfKmKi FmÄ v´KoTPhr ßmr yPf mJiJ k´hJj, CP¨vqoNuT FTKa WajJr pPgÓ AKñf myj TPr mPu KrPkJPat CPuäU TrJ y~Ç fJPhr @APjr @SfJ~ FPj IKiTfr fh∂ TrJ yPu IKVúTJP§r ryxq CPjìJKYf yPf kJPr mPu KrPkJPat CPuäU TrJ y~Ç KrPkJPat KmKnjú KmwP~ k´vú ßrPU muJ y~, ßuJcJr xhtJr @PjJ~Jr IKVúTJP§r IPVr Khj ßTJj KoKaÄP~ S ßTJj KoKZu KjP~ ßTJgJ~ KVP~KZu? ßuJcJr xhtJr @PjJ~Jr S m~uJr IkJPrar jMÀK¨j ßTj D±tfj TfítkãPT jJ mPu mJKyPr KVP~KZuÇ fJrJ mJAPr pJS~Jr kNPmt jJ kPr @èj iPrKZu \JjJ pJ~KjÇ ßuJcJr oKl\Mu aP~PuPa KVP~KZuÇ KfKj @xPuA a~PuPa KVP~KZu KT jJ? KxKTCKrKa AjYJ\t @Kjx ßTj kKuKgj kKroJk ßvw TrJr @PV ßVPa KVP~KZu? KxKTCKrKa VJct @uJKoj @èj uJVJr kNmt oMyNPft TL TrKZu FmÄ TJCPT ßhPUKZu KT jJ? Kmw~èPuJPT Ifq∂ xPªy\jTnJPm ßhUPZj fh∂ TKoKaÇ 3~, 4gt S 5o fuJr v´KoTPhr D±tfj TotTftJrJ KjPY jJoPf mJiJ ßhS~J~ KjyPfr xÄUqJ mOK≠ ßkP~PZÇ FZJzJ TJrUJjJr 1o fuJ~ pKh IkKrTK·fnJPm ßVJcJCj jJ gJTf, KTÄmJ ßVJcJCPjr YJrkJPv ßh~Ju ßWrJ gJTf FmÄ k´KfKa KxÅKz TJrUJjJ nmPjr mJAPr FPx ßvw yPfJ∏ fPm yfJyPfr WajJ FzJPjJ x÷m yPfJÇ FKhPT fJ\Krj lqJvP¿ IKVúTJP§r vfJKiT v´KoPTr k´JeyJKjPT ÈyfqJTJ§' @UqJK~f TPrPZ VJPo≤x v´KoT ßasc ACKj~j ßTª´Ç ßxJomJr v´o nmj ßWrJS TPr fJ\Krj lqJvP¿r oJKuT FmÄ TotTftJPhr ßV´¬JPrr hJKm TPrPZ fJrJÇ VfTJu hMkMPr \JfL~

ßk´xTîJm k´JñPe xoJPmPvr kr v´o nmj ßWrJS TotxNKY kJuj TPr VJPot≤x v´KoT ßasc ACKj~j ßTª´Ç F xo~ xÄVbPjr xJiJre xŒJhT ÀÉu @Koj mPuj, fJ\KrPjr WajJ FTKa yfqJTJ§Ç F WajJr kr oJKuT, fJr ßhJxr S ßhJwLPhr ßV´¬Jr jJ TrJ~ xrTJr náu TPrPZÇ 3 \JjM~JKrr oPiq fJ\KrPjr oJKuTPT ßV´¬Jr TrJ jJ yPu 4 \JjM~JKr ßgPT mOy•r TotxNKY ßWJweJ TrJ yPmÇ Vf 24 jPn’r @ÊKu~J~ fJ\Krj TJrUJjJ~ @èPj oJrJ pJj vfJKiT v´KoTÇ IKVúTJ§ fhP∂ ˝rJÓs oπeJu~ VKbf fh∂ TKoKa TJrUJjJ TftíkPãr hJK~Pfô ImPyuJr k´oJe ßkP~ fJPhr KmÀP≠ @AKj mqm˙J ßjS~Jr xMkJKrv TPrPZÇ Fr kPrS fJPhr KmÀP≠ mqm˙J jJ ßjS~J~ ßãJn k´TJv TPrj v´KoT ßjfJrJÇ

KmvõmqJÄPTr kNmtJnJPxr \JjJ ßVPZ, Vf 31 KcPx’r kpt∂ @xJ ßrKoaqJP¿r kKroJe 14 KmKu~j, 20 ßTJKa oJKTtj cuJrÇ Fr @PVr mZPr (2011) @xJ ßrKoaqJP¿r kKroJe KZu 12 KmKu~j, 11 ßTJKa cuJrÇ FKhPT Vf IPÖJmPr KmvõmqJÄT IjqJjq ßhPvr xPñ mJÄuJPhPvr ßrKoaqJP¿rS kNmtJnJx ßh~Ç xÄ˙JKar kã ßgPT muJ y~, 2012 xJPu mJÄuJPhPv ßrKoaqJ¿ @xPm 14 KmKu~j cuJrÇ \JjJ pJ~, ßVu mZPr ßrKoaqJP¿ oJxKnK•T hMKa ßrTPctr xOKÓ y~Ç k´go ßrTct KZu Vf \JjM~JKrPfÇ SA oJPx @xJ ßrKoaqJP¿r kKroJe KZu 122 ßTJKa 14 uJU cuJrÇ Vf IPÖJmPr 145 ßTJKa 36 uJU cuJr kJKbP~ \JjM~JKrr ßrTct nJPXj k´mJxL mJÄuJPhKvrJÇ

rJKj KnPÖJKr~Jr @xPu ßx xÄxJPrS VíyhJy KZuÇ ãofJr ƪô FfaJA YrPo ßkRÅPZKZu ßp KnPÖJKr~J KjP\r x∂JjPhr ßkZPj Yr uJKVP~KZPujÇ AKfyJx ßuUT ß\j KrcKu fJÅr ßmKat: IqJ uJAl Im FcS~Jct hq ßxPn∫ mAP~ FojaJA hJKm TPrPZjÇ VPmweJiotL FA mAP~r fgq IjMpJ~L, KnPÖJKr~J S @umJat ßk´o TPr KmP~ TPrKZPujÇ fJÅrJ kJÅY ßoP~ S YJr ßZPu ßoJa j~ x∂JPjr \jì ßhjÇ KmKnjú KY©Tot S @PuJTKYP© SA hŒKf FmÄ fJÅPhr x∂JjPhr ßhPU Ifq∂ xMUL oPj y~Ç kr¸Prr k´Kf fLms @Twte xP•ôS SA fÀe hŒKfr oPiq ãofJr ƪô KZuÇ rJKj KyPxPm KnPÖJKr~J fJÅr hJK~fô kJuPj KmKnjú mJiJr oMPU kPzjÇ F \jq KfKj ˝JoLPTA kPrJãnJPm hJ~L oPj TrPfjÇ VntJm˙Jr TJrPe rJ\TJpt ßgPT fJÅPT hLWt xo~ hNPr gJTPf yP~PZÇ ˝JoLr k´Kf pPgÓ IjMrJV xP•ôS rJ\TJPpt KmWú WaJ~ KnPÖJKr~J oPj oPj Ix∂áÓ KZPujÇ ˝JoL-˘Lr oPiq KmKnjú KmwP~ fLms ofKmPrJi KZu FmÄ KnPÖJKr~Jr rJVL ˝nJmPT

rLKfoPfJ n~ ßkPfj @umJatÇ rJ\J fífL~ \P\tr kJVuJKo C•rJKiTJr xNP© KnPÖJKr~Jr oPiq ßhUJ KhPf kJPr-@umJPatr oPj F rTo @vïJS KZuÇ KnPÖJKr~J IPjT x∂JPjr \jì KhPuS VntiJrPe fJÅr IjLyJ KZuÇ FPTr kr FT x∂JPjr \jì ßhS~JPT KfKj ßoJPaS kZª TrPfj jJ FmÄ mqJkJrKaPT ÈUrPVJv mJ KVKjKkPVr' xPñ fMujJ TrPfjÇ x∂JjPhr mMPTr hMi kJj TrJPjJr Kmw~KaS fJÅr TJPZ ÈKmrKÜTr' KZuÇ KjP\r ßoP~PhrS KfKj F mqJkJPr KjPwi TrPfjÇ mz ßZPu ßmKat SrPl x¬o FcS~JctPT IkZª TrPfj KnPÖJKr~JÇ oJP~r híKÓPf ßmKat KZPuj ÈIxMªr' S ÈIxŒNet'Ç KfKj 19 mZr m~Px @~JruqJP¥ xJoKrT k´Kvãe VsyeTJPu ßjKu KTîlPcj jJPor FT ßpRjTotLr xPñ ßTPuïJKrPf \KzP~ kPzjÇ ßZPur Foj ÈIi”kfPj' ßnPX kPzKZPuj Kk´¿ @umJatÇ KfKj ßmKatr xPñ ßToKmsP\ ßhUJ TPr IxM˙ Im˙J~ CA¥xPr KlPr @Pxj FmÄ TP~T Khj krA oJrJ pJjÇ x÷mf aJAlP~c mJ Ijq ßTJPjJ ßrJPV fJÅr oífMq yP~KZuÇ KT∂á F WajJ~ ßZPu ßmKatPTA hJ~L oPj TrPfj KnPÖJKr~JÇ Frkr KjP\PT FTrTo èKaP~ ßjj KnPÖJKr~JÇ krmftL 40 mZr fJÅPT \jxoPã UMm ToA ßhUJ ßVPZÇ fPm x∂JjPhr xmJr Skr fJÅr TPbJr Kj~πe KZu xm xo~Ç KfKj x∂JjPhr xmJr ßkZPj ßVJP~ªJ KjP~JV TPrKZPujÇ KnPÖJKr~J fJÅr ÈIKk´~ x∂Jj' ßmKatPT TUPjJ xrTJKr TJ\TPot pMÜ yPf ßhjKjÇ mz ßZPur xPñ KnPÖJKr~J ÈKjP\r IPjT Kou' UMÅP\ ßkP~KZPujÇ @r ßxKaA KZu fJÅr xPñ ßmKatr KmPrJPir TJreÇ fJr krS oJP~r xPñ TUPjJ xŒTt KZjú TPrjKj ßmKatÇ kPr 59 mZr m~Px rJ\Jr hJK~fô KjP~ KfKj ßmv xlu yj FmÄ oJP~r ßpJVq x∂Jj KyPxPm KjP\PT k´oJe TPrjÇ

oMÜ oû IJPuJYjJ xnJ 14 \JjM~JKr

IJVJoL 14 \JjM~JKr, ßxJomJr hMkMr 1aJ~ mJKotÄyJPo IjMKÔf yPm oMÜ oû IJPuJYjJ xnJÇ IjMÔJjKar IJP~J\j TPrPZj FoF yJxJj, ATmJu ßyJxJAj FmÄ o†Mr IJyoPhÇ FA IjMÔJPjr IJPuJYjJr Kmw~m˜á KyPxPm k´JiJjq ßh~J yP~PZ ˙JjL~ xrTJr k´vJxKjT mqm˙JPTÇ ˙JjL~ xrTJr mqm˙J~ IJoJPhr ßhvmJxL TLnJPm FmÄ TfaáTá CkTíf yPm FA KjP~ gJTPm oMÜ IJPuJYjJÇ FPf xmJr IÄvV´yPer \jq IJPmhj TrJ yP~PZÇ Km˜JKrf fPgqr \jq ßpJVJPpJV : o†Mr IJyPoh 07809 613 257, APou : mobzur83@live.co.uk - ßk´x KmùK¬Ç

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Curry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


54 UmrJUmr

mZPrr @PuJKYf mZrÇ KfKj \LKmf jJ oíf- fJ-S \JPj jJ ßTCÇ 2012 xJPu KxPuPar @PuJKYf WajJ ßTJjKa-KxPuPa FPx TJCPT k´vú TrJ yPu FT mJPTq muPm AKu~Jx KjPUJÅP\r WajJÇ KfKj KZPuj KmFjKk'r ßTªsL~ xJÄVbKjT xŒJhTÇ KxPua ß\uJ KmFjKk'r xnJkKfÇ xJAlMr ryoJPjr oífMqr kr AKu~Jx @uL KZPuj KxPua KmFjKk'r FTò© IKikKfÇ fJr ßjfíPfôA YuPfJ KxPua KmFjKk'r TJptâoÇ KjPUJÅP\r @PV AKu~Jx @uL KxPuPa KakJAoMU mJÅi KmPrJiL @PªJuPjr oJiqPo KxPuPar rJ\kPg @PªJuj YJñJ TPrjÇ fJr @øJPj KxPuPa yrfJuS kJKuf yP~PZÇ Frkr ßrJc oJPYtr oJiqPo KxPuPa KmvJu \jxnJ yP~PZÇ AKu~JPxr ßjfíPfô KxPua KmnJPV ˙JjL~ KjmtJYPj KmFjKk xJluq ßkP~KZuÇ FA Im˙J pUj YuKZu fUj 17A FKk´u dJTJr mjJjL ßgPT KjPUJÅ\ yj AKu~Jx @uLÇ fJr xPñ KjPUJÅ\ yj VJKzYJuT @jxJr @uLSÇ AKu~Jx @uL KjPUJÅ\ yS~Jr @PV KjPUJÅ\ yP~KZPuj KxPua ß\uJ ZJ©hPur pMVì xŒJhT AlPfUJr @yoh KhjJr S ZJ©hu ßjfJ \MjJP~h @yohÇ ZJ©huTotL UMPjr WajJ~ ßlrJKr @xJKo yP~ dJTJ~ Im˙JjTJPu fJrJ KjPUJÅ\ yjÇ FUj kpt∂A KhjJr S \MjJP~h KjPUJÅ\ rP~PZÇ fJPhrS ßTJj ßUJÅ\ kJS~J pJPò jJÇ fPm AlPfUJr @yoh KhjJr KjPUJÅP\r kr AKu~Jx @uL KxPuPar lYtMj VJPctPj FT xÄmJh xPÿuPj mPuKZPuj, xrTJPrr FTKa mJKyjL KhjJrPT èo TPrPZÇ

mJatx ßyu'Pg UxÀöJoJj UxÀr ßpJVhJj

u¥j, 2 \JjM~JKr - KmsPaPjr xmPYP~ mz FjFAYFx asJˆ mJatx ßyu&Pg TKoCKjPTvj F¥ FjPV\Po≤ KaPo ßpJV KhP~PZj UxÀöJoJj UxÀÇ Fr IJPV KfKj FjFAYFx jgt Aˆ u¥j F¥ KxKar TKoCKjPTvj F¥ FjPV\Po≤ KaPo Totrf KZPujÇ UxÀöJoJj mJatx ßyuPgr AjTîMvj, TKoCKjPTvj FjPV\Po≤ S ßkPv≤ FéPkKrP~¿ KaPor xJPg TJ\ TrPmjÇ mJatx ßyu&g-Fr ßY~Jr KˆPlj S msJ~Jj ˙JjL~ xÄmJh oJiqo S TKoCKjKa xÄVbjèPuJPT ßh~J FT ßk´x KmùK¬Pf UxÀöJoJj UxÀr ßpJVhJjPT ˝JVf \JKjP~ mPuj, Fr oJiqPo mJatx Fr xJPg ˙JjL~ \jxJiJrPer xŒTt Cjú~j S xÄmJh oJiqPor xJPg \jxÄPpJV IJPrJ mOK≠ kJPmÇ - ßk´x KmùK¬Ç

4 - 10 January 2013 m SURMA

KfKj KhjJr S \MjJP~hPT KlKrP~ ßh~Jr hJKm \JKjP~KZPujÇ AKu~Jx @uLr hJKmr kr xrTJPrr ßnfPr F KjP~ ßfJukJz ÊÀ y~Ç 3rJ FKk´u KhjJr KjPUJÅ\ yS~Jr kr 17A FKk´u VJKzYJuTxy Fo. AKu~Jx @uL èo yjÇ F WajJr kr KxPuPar oJPb @PªJuj fLms yP~ SPbÇ 18A FKk´u ßVJaJ KmnJVPT IYu TPr ßh~ KmFjKk TotLrJÇ ßTªsL~ S ˙JjL~ KmFjKk'r @øJPj 5 Khj yrfJu @øJj TrJ y~Ç KxPuPar KmvõjJPg kMKuPvr xPñ KmFjKk'r xÄWPwt pMmhu S ZJ©hPur Kfj ßjfJ Kjyf yjÇ F WajJ~ @PªJuj TrPf KVP~ KmFjKk'r v' v' ßjfJTotL TJrJmre TPrPZjÇ FUjS AKu~JPxr IPkãJ~ KmvõjJPgr rJoiJjJ VsJPor Im˙Jjrf oJ xNptmJj KmKmÇ ImM^ KvÊ jJS~Ju kg ßYP~ @PZ Kk´~ KkfJrÇ IPkãJ~ ˝\jrJÇ KmFjKk'r yJ\Jr yJ\Jr ßjfJTotL AKu~JPxr IPkãJ~ Khj èjPZjÇ FnJPm ßTPa ßVPZ 2012Ç mZPrr k´go KhPT ßp ^z FPx AKu~JxPT CKzP~ KjP~ ßVu ßxA ^z ßgPo ßVPuS AKu~Jx ßlrJr ßTJj uãeA ßjAÇ 8 oJx iPr KjPUJÅ\ gJTJ Fo. AKu~Jx @uLPT KjP~ FUjS @vJmJhL fJr kKrmJrÇ fJrJ k´iJjoπLr Ckr nrxJ ßrPU kg ßYP~ @PZjÇ k´iJjoπL oJjKmTÇ KfKjS ˝\j yJrJPjJr mqgJ KfKj ßmJP^jÇ F TJrPe k´iJjoπLr TgJ~ nrxJ TPrA AKu~JPxr kgkJPj @vJ~ mMT ßmÅPi @PZj kKrmJPrr xhxqrJÇ AKu~Jx @uLr oJP~r hJKm, fJr ßZPuPT KfKj ßp ßTJj oNPuq YJjÇ xM˙nJPm ßZPuPT KlPr YJjÇ KfKj @r KTZM YJj jJÇ ßZPur IPkãJ~ gJTPf gJTPf xNptmJj KmKm TJfr yP~ kPzPZjÇ TJÅhPZ TJÅhPf ÊKTP~ ßVPZ fJr ßYJPUr kJKjÇ VuJr ˝r TPo FPxPZÇ \Lmj xJ~JP¤ hJÅKzP~ IvLKfkr xNptmJj ßZPu AKu~JxPT FTmJr ßhUPf YJjÇ AKu~JPxr nJA @ZKTr @uL \JKjP~PZj, k´iJjoπLr oJjmfJr KhPT kg ßYP~ @PZj fJrJÇ fJrJ AKu~JxPT KlPr ßkPf YJjÇ KfKj @vJ k´TJv TPrj, rJ\jLKfr ßYP~ oJjmfJPT DP±t fMPu k´iJjoπL AKu~JxPT kKrmJPrr TJPZ KlKrP~ ßh~Jr ßYÓJ TrPmjÇ FKhPT, AKu~Jx @uL KjPUJÅP\r kr ßgPT KmFjKk'r kã ßgPT IKnPpJV TrJ yPò xrTJrA AKu~Jx @uLPT èo TPr ßrPUPZÇ KmFjKk ßjfJrJ KmvõJx TPrj, AKu~Jx @uL xrTJPrr ßylJ\Pf rP~PZÇ èo jJoT ßxPu AKu~Jx @uL, AlPfUJr @yoh KhjJr, \MjJP~h @yoh, @jZJr @uLPT @aPT rJUJ yP~PZÇ KxPua ß\uJ KmFjKk'r xJiJre xŒJhT FcPnJPTa @mhMu Vl&?lJr \JKjP~PZj, AKu~Jx @uLPT xM˙ Im˙J~ ßlrf YJj fJrJÇ xrTJr AKu~Jxxy KjPUJÅ\ KhjJr, \MjJP~h S @ZKTr @uLPT xM˙ Im˙J~ KlKrP~ KhPf yPmÇ IjqgJ~ @PªJuj fLms ßgPT fLmsfr yPm mPu \JjJj KfKjÇ

ßxRKh jJVKrT Fr KmYJrT ßoJ. ßoJfJyJr ßyJPxj F rJ~ ßWJweJ TPrjÇ oífMqh§JPhv kJS~J mqKÜrJ yPuj: xJAlMu AxuJo SrPl oJoMj, ßoJ. @u-@Koj, @Tmr @uL uJuM SrPl rKj, rKlTMu AxuJo S ßxKuo ßYRiMrL SrPl ßxKuo @yPÿhÇ fJÅPhr oPiq ßxKuo ßYRiMrL ÊÀ ßgPTA kuJfTÇ Vf 5 oJYt oiqrJPfr kr dJTJr èuvJPjr 120 j’r xzPT KjP\r

mJxJr IhNPr èKuKm≠ yj UJuJl @u @uL (45)Ç 6 oJYt ßnJPr yJxkJfJPu fJÅr oífMq y~Ç oJouJr IKnPpJVk© IjMpJ~L, @xJKoPhr TP~T\Pjr xPñ cuJPrr \jq UJuJPlr i˜JiK˜r FTkptJP~ xJAlMu AxuJo fJÅPT KrnumJr KhP~ èKu TPrjÇ Vf ßrJmmJr rJ~ ßWJweJr @PV TJrJVJPr @aT YJr @xJKoPT @hJuPf yJK\r TrJ y~Ç rJ~ ßWJweJr xo~ ßxRKh rJÓshNf @mhMuäJy Kmj jJPxr @u mMxJAKr S Kjyf UJuJl @u @uLr nJA UJPuh @u @uL @hJuPf CkK˙f KZPujÇ fJÅrJ rJP~ xP∂Jw k´TJv TPrjÇ rJ~ ßWJweJr kr @xJKo @u-@Koj IjMfJk k´TJv TrPuS TJbVzJ~ hJÅzJPjJ Ijq @xJKoPhr oPiq ßTJPjJ k´KfKâ~J KZu jJÇ fPm fJÅPhr @®L~˝\j Có ˝Pr TJjúJTJKa TPrjÇ kKrmJPrr xhxqrJ xJÄmJKhTPhr TJPZ k´KfKâ~J KhPf KVP~ mPuj, xrTJKr YJPkr TJrPe @hJuf @xJKoPhr lJÅKxr @Phv KhP~PZjÇ @xJKokPãr @Aj\LmL yJKmm CuäJy mPuj, @xJKorJ jqJ~KmYJr ßgPT mKûf yP~PZjÇ FA oJouJr rJÓskã 33 \j xJãLPT Ck˙Jkj TPrPZÇ xJãLPhr ßTC FPT IkrPT xogtj TPrjKjÇ KT∂á rJP~ @xJKokPãr ß\rJr ßTJPjJ k´Kfluj y~KjÇ fJA rJP~r IjMKuKk kJS~Jr kr fJÅrJ Có @hJuPf @Kku TrPmjÇ rJÓskPãr @Aj\LmL rKlTMu AxuJo mPuj, rJÓskã FA oJouJ~ 33 \j xJãL Ck˙Jkj TPrPZjÇ fJ ZJzJ @xJKorJ yfqJr TgJ ˝LTJr TPr \mJjmKª KhP~PZjÇ @hJuf xJãq-k´oJPer KnK•Pf rJ~ KhP~PZjÇ rJP~ muJ y~, ÈrJÓskã @xJKoPhr KmÀP≠ 33 \j xJãL Ck˙Jkj TPrPZÇ rJÓskã @xJKoPhr KmÀP≠ @jLf IKnPpJV k´oJPe xão yS~J~ fJÅPhr oífMqh§JPhv ßhS~J yPuJÇ' Vf 24 ßxP¡’r KcKm kMKuv @xJKoPhr KmÀP≠ IKnPpJVk© ßh~Ç IKnPpJV Vbj TrJ y~ 31 IPÖJmrÇ rJ~ ßhS~J yPuJ hMA oJPx 15 TJptKhmPxÇ Vf 6 KcPx’r IKnPpJVk©nMÜ 33 \Pjr xJãq-P\rJ ßvw y~Ç oJouJr IKnPpJVkP© muJ y~, @xJKorJ ßjvJr aJTJ ß\JVJz TrPf KVP~ KmPhKv oJjMw ßhPU cuJr kJS~Jr @vJ~ hNfJmJx TotTftJ UJuJlPT KWPr iPrjÇ F xo~ fJÅPhr xPñ UJuJPlr i˜JiK˜ y~Ç FTkptJP~ @xJKo xJAlMu AxuJo fJÅr yJPf gJTJ kP~≤ 22 ßmJPrr KrnumJr KhP~ UJuJlPT èKu TPrjÇ 7 oJYt èuvJj gJjJr CkkKrhvtT (Fx@A) ßoJvJrl ßyJPxj F WajJ~ oJouJ TPrKZPujÇ Vf 4 \Mj rJ\iJjLr hKãeUJj gJjJr C•r VJS~JAr FuJTJ ßgPT xJAlMu AxuJo, @u-@Koj S @Tmr @uLPT ßV´¬Jr TPr kMKuvÇ fJÅPhr TJZ ßgPT \JotJKjr ‰fKr FTKa @rKoKj~x KrnumJr C≠Jr TrJ y~ mPu \JKjP~KZu kMKuvÇ 12 \Mj rKlTMuPT ßV´¬Jr TrJ y~Ç fJÅr ßhS~J fPgqr KnK•Pf oJKjThL FuJTJ ßgPT ZJA rPXr FTKa KjvJj xJKj VJKz C≠Jr TrJ y~Ç kMKuPvr nJwq IjMpJ~L, FA VJKzKa yfqJTJP§r xo~ mqmyNf yP~KZuÇ Vf 25 \MuJA FA YJr\jPT UJuJl yfqJ oJouJ~ ßV´¬Jr ßhKUP~ KroJP¥ ßj~ kMKuvÇ kPr yfqJr TgJ ˝LTJr TPr @u-@Koj S @Tmr @uL \mJjmKª ßhjÇ


UmrJUmr 55

SURMA m 4 - 10 January 2013

K^uKou yJKfrK^u dJTJ S~JxJ S FuK\AKc KmnJV k´T·Ka mJ˜mJ~j TPrPZÇ F k´KfÔJjèPuJr ßTJPjJ FTKaPT IgmJ ÈyJKfrK^u Cjú~j Tftíkã' jJPo FTKa ˝fπ xÄ˙J Vbj TPr yJKfrK^u k´TP·r rãeJPmãPer KY∂JnJmjJ YuPZÇ rJ\iJjLr mJÄuJoar ßgPT oVmJ\Jr-añL cJAnJrvj ßrJc ßkKrP~ FTKhPT rJokMrJ S IjqKhPT èuvJj-mJ`J FuJTJ kpt∂ yJKfrK^u k´T· Km˜ífÇ yJKfrK^u UJPur xPñ C•Pr èuvJj-mjJjL ßuT FmÄ hKãPe mjvsL FuJTJr hJPxrTJKª UJu xÄpMÜ yP~ KmvJu \uJiJPr kKref yPmÇ kKrT·jJ rP~PZ, kJ∫kg UJuKa C≠Jr TPr K^Pur kKÁPo iJjoK§ ßuPTr xPñ F \urJKvr ßpJVxN© ˙Jkj TrJÇ yJKfrK^u k´T· mJ˜mJ~Pjr oiq KhP~ jVrmJxL kJPò k´Jem∂ ßUJuJPouJ kKrPmvÇ kJPò pJj\a @r WjmxKfkNet vyPrr ßTJuJyu ßgPT oMÜ gJTJr FTKa ˙JjÇ iLPr iLPr ˙JjKa KY•KmPjJhj ßTPªs kKref TrJ yPmÇ ßpnJPm CkTíf yPm jVrmJxL : yJKfrK^u k´T· mJ˜mJ~Pjr lPu rJ\iJjLr oiqJûPu @r \uJm≠fJ xíKÓ yPm jJÇ YJrkJPv kJŒ ˙Jkj TrJ~ @vkJPv kJKj xÄTaS gJTPm jJÇ TJrS~JjmJ\Jr-mJÄuJoar ßgPT rJokMrJ ßpPf xo~ uJVPm KoKja TP~TÇ èuvJj-mJ`JS pJS~J pJPm KjPoPwAÇ @a KTPuJKoaJr FéPk´x xzT KhP~ hs∆fVKfr pJj YuJYu TrPmÇ F

AKfyJPxr pJ©JkPgr (46 kOÔJr kr) KmPrJKifJ TrPf KVP~ KjP\Phr \jq xoxqJ ‰fKr TPrPZÇ FTKhj ãofJr \jq ß\jJPru K\~J S FrvJh F ßhPvr rJ\jLKfPT IPjT ßkZPj KjP~ KVP~KZPujÇ xrTJr-Kj~Kπf KjmtJYj TKovj, VeoJiqPor Skr TPbJr Kj~πe FmÄ IxJŒ´hJK~T oJjmfJmJhL \JfL~ ßYfjJr KmkrLPf kJKT˜JKj iJrJr AxuJKo \JfL~fJr k´mftj TrPf KVP~ fJÅrJ nJwJ @PªJuj ßgPT xNKYf F ßhPvr oNu rJ\QjKfT k´Jek´mJPyr KmÀP≠ hJÅKzP~KZPujÇ rJ\jLKfPT rJ\jLKfTPhr \jq TKbj TPr ßfJuJr msf kJuj TrPf KVP~ fJÅrJ hoj-kLzj YJKuP~PZj k´VKfvLu VefJKπT vKÜr Skr @r vKÜ mJKzP~PZj krJK\f iotJº vKÜrÇ ßxA hM”xoP~ rJ\jLKfPf ßp KmTJr YPuPZ, fJPf xm rJ\QjKfT hPu IPjT rTo Kmkpt~ WPaPZÇ ßTC VefPπr GKfyq ßZPz ‰˝rJYJPrr xypJ©L yP~PZj, ßTC IxJŒ´hJK~TfJr ^J¥J ßrPU xJŒ´hJK~T xrTJPr ßpJV KhP~PZj, ßTCmJ @hPvtr kg ßZPz iJªJ~ ßjPoPZjÇ PxKhj ßp ßWJr hM”xo~ xíKÓ yP~KZu rJ\QjKfT IñPj, fJPf IK˜fô rãJr xÄV´JPo IPjT KTZMA yP~PZÇ ßxA ßk´ãJkPa pKh oKfCr ryoJj Kj\JoLr xPñ ßvU yJKxjJr ‰mbTPT ßhKU, fPm rJ\jLKfr FA hMWtajJr \jq hJ~L TrPf y~ K\~J S FrvJh, KmFjKk S \JfL~ kJKatPTAÇ @orJ ßhUKZ, 1990 ßgPT hLWt @PªJuPjr oJiqPo mMK≠\LmL, Kv·L-xJKyKfqT S k´VKfvLu ZJ©xoJ\ pM≠JkrJi, iotJº rJ\jLKfr KmwP~ pUj AxMq ‰fKr TPrPZ FmÄ rJ\QjKfT hPur xJoPj AKfyJx xÄPvJiPjr xMPpJV xíKÓ TPrPZ, fUj fJr KmÀP≠ Im˙Jj KjP~PZ KmFjKk, @r @S~JoL uLV fJ V´ye TPrPZÇ FKa k´J~ mJ~Jjúr nJwJ @PªJuPjr xo~TJr Im˙JÇ ßxKhj xrTJKr hu oMxKuo uLV ZJ©Phr KmkPã hJÅKzP~KZu, @r @S~JoL uLVxy VefJKπT huèPuJ ZJ©mMK≠\LmLPhr @PªJuPj vKrT yP~ AKfyJx xíKÓ TPrKZuÇ F TgJ KjKÁf TPr muJ pJ~, ZKm ßhKUP~ KTZM ßuJTPT KmÃJ∂ mJ yPfJhqo TrJ ßVPuS pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr hJKmKa FTKa o˜ mz rJ\QjKfT AxMq ‰fKr TPrPZÇ fJPf AKfyJPxr k´KfTNPu KVP~ \~uJPnr ˝kú xlu TrJ hMÏrÇ AKfyJPxr YJTJ gJKoP~ KhP~ ßx TJ\ TrPf ßVPu Vefπ S ßhPvr nKmwq“ Cn~A @rS VnLr xÄTPa kzPmÇ

KxrL~ xÄTPar \KaufJ (41 kOÔJr k) xogtj kJPòÇ ArJj, ßumJjPjr \Kñ xÄVbj ÈKypmMuäJ' FmÄ KlKuK˜Pjr VJ\J~ vJxT ÈyJoJx' xÄVbPj ÈKv~J'Phr k´JiJjq ßmKv FmÄ fJrJ xmJA @xJPhr xogtTÇ IjqKhPT @rm KmPvõr IKiTJÄv ßhv ÈxMKjú' FmÄ fárPÛS FT ÈxMKjú'Phr

xzPTr kJPv @rS @a KTPuJKoaJr xJKntx kPg KrTvJxy ßp ßTJPjJ pJj YuJYu TrPf kJrPmÇ TJZJTJKZ V∂Pmq ßpPf F xzT mqmÂf yPmÇ FéPk´x xzPT rP~PZ YJrKa híKÓjªj SnJrkJxÇ ÊiM xzTkPgA j~, kJKjkPg oVmJ\Jr ßgPT S~JaJr mJPx YPz èuvJj-mJKriJrJ~ pJfJ~JPfr xMPpJVS gJTPZÇ rP~PZ lMakJf ZJzJS KjKmtPWú ßyÅPa YuJr \jq k´J~ 12 KTPuJKoaJr kgÇ ßf\VJÅS hKãe TMKjkJzJr xJoPjS KmsP\r xÄPpJV xzT FmÄ añL cJAnJrvj ßrJc-k´VKf xrKe xÄPpJV xzPTr kJPv FTKa TJr S xJAPTu kJKTtÄ @r èuvJj IÄPv FTKa TJrkJKTtÄ KjotJe TrJ yP~PZÇ K^Pu xm xMq~JPr\ TJPjTvj mº TrJ yP~PZÇ FojKT Víy˙JKur m\qt ßpj míKÓr kJKjr xPñ KoPv K^Pu @xPf jJ kJPr ßx\jq hM'kJPvr rJ˜J~ hMKa ßvJijJVJr KjotJe TrJ yP~PZÇ FPf K^Pur kJKjr @r TUPjJA hNKwf yS~Jr xMPpJV gJTPZ jJÇ xmM\ ßmÓjL S hMVtºoMÜ \uJiJr ßkPf @rS TP~T mZr IPkãJ : yJKfrK^Pu ˝ò kJKjr ßxsJfiJrJ @r K^ukJPz xmMP\r ßmÓjL ßkPf @rS TP~T mZr IPkãJ TrPf yPm jVrmJxLPTÇ Imvq FrA oPiq kJKjr hMVtº ToJPjJ x÷m yP~PZÇ F\jq KlaKTKrxy KmKnjú ßTKoTqJu mqmyJr TrJ yP~PZÇ rJ˜Jr kJPv uJVJPjJ yP~PZ xJKrm≠ KmKnjú ßhvL~ lMPur VJZÇ rP~PZ ßU\Mr @r fJuVJPZr xJKrÇ Fxm VJZkJuJ~ ßWrJ xmM\ ßmÓjLPf K^ukJz ßkPf TokPã @rS hMKa mwtJ IPkãJ TrPf yPmÇ @KikfqÇ fJA FrJ xmJA mOy•rnJPm KxKr~Jr KmPhsJyLPhr kPãÇ fPm FA xoLTre YëzJ∂ j~ FmÄ muJ ßpPf kJPr ßp, ÈKv~J-xMKjú'Phr xogtj S KmPrJKifJ FA k´mefJ∏ pJ y~PfJ xmtPãP© KbT j~Ç oJKTtj pMÜrJPÓsr xJŒsKfT ßk´KxPc≤ KjmtJYPj KxrL~ VOypM≠ k´YJreJ~ ßmv k´JiJjq ßkP~KZuÇ KmPrJiL KrkJmKuTJj huL~ k´JgtL Koa roKj KxKr~Jr @xJh xrTJPrr KmÀP≠ @PrJ TPbJr khPãk ßj~Jr kPã KZPujÇ fJr oPf, SmJoJ k´vJxPjr CKYf KmPhsJyLPhr I˘ xrmrJyxy @PrJ xyJ~fJ k´hJj TrJ k´P~J\jÇ ßk´KxPc≤ SmJoJ muPZj ßp, fJr xrTJr KmPhsJyLPhr ‰jKfT S IjqJjq xogtj KhP~ pJPòÇ fPm KfKj @PoKrTJPT k´fqãnJPm KxrL~ xÄTPa FUPjJ \zJPf YJPòj jJÇ muJ ßpPf kJPr KjmtJYPj pKh roKj \~L yPfj, fJyPu S~JKvÄaj @PrJ xKâ~nJPm @xJh xrTJPrr KmPrJKifJ TrPfJÇ mJrJT SmJoJr jLKf yPuJ fJr ßhv FrA oJP^ ArJT FmÄ @lVJKj˜JPj xŒOÜ yP~ mz oJÊu KhPò FmÄ ßx TJrPe jfájnJPm @PrJ ßTJPjJ ßhPv k´fqãnJPm xÄKväÓ yPf YJ~ jJÇ fPm ßmv TP~TKa kKÁoJ FmÄ @rm ßhv KxKr~Jr KmPhsJyLPhr ßxA ßhPvr xKfqTJr k´KfKjKi KyPxPm ˝LTíKf KhP~PZÇ F mqJkJPr l∑J¿ xmtJPV´ nëKoTJ kJuj TrPZÇ fJPhr FA Kx≠JP∂ ˝JnJKmTnJPm @xJh xrTJPrr xPñ FAxm ßhPvr xŒTt TJptTrnJPm KmKòjú yP~ ßVPuJÇ rJKv~J FmÄ YLj xoxqJ \\tKrf ßk´KxPc≤ mJvJr @u @xJh xrTJPrr kJPv FUPjJ @PZÇ fPm rJKv~Jr krrJÓsoπL xŒsKf o∂mq TPrPZj ßp, @xJh xrTJPrr kPã KxKr~J Kj~πe TrJ TKbj yP~ kzPZÇ fPm rJKv~J FaJS mPuPZ ßp, KxrL~ xÄTPa fJPhr Im˙JPjr kKrmftj y~KjÇ kKÁoJ Kmvõ IKnPpJV TrPZ ßp, @xJh xrTJr VOypMP≠ KmköjT rJxJ~KjT I˘ mqmyJPrr kÅJ~fJrJ TrPZÇ KxKr~Jr KmPhsJyLrJ FmÄ jqJPaJ IKnPpJV TrPZ ßp, hJoJÛJx xrTJr VOypMP≠ ÈÛáAc' KoxJAu mqmyJr TrPZÇ fPm @xJh xrTJr FAxm IKnPpJV KnK•yLj mPu o∂mq TPrPZÇ pKhS kKÁoJ Kmvõ oPj TrPZ ßp, @xJh xrTJPrr kfj IKjmJpt FmÄ FaJ oJ© xoP~r mqJkJrÇ mJ˜mfJ yPuJ ßfojA kptJ~ FUPjJ KxrL~ xÄTPa @PxKjÇ fPm FaJS xfq ßp, ßk´KxPc≤ mJvJr @u @xJPhr xoxqJ mOK≠A kJPòÇ fJ xP•ôS muJ pJ~ ßp, ßTJPjJ kãA VOypMP≠ \~ hJKm TrJr oPfJ Im˙J~ ßkÅRZJPf kJrPZ jJÇ \JKfxÄW-@rm KuPVr KmPvw hNf uJUhJr msJKyKo fJr TKbj ÈKovj' YJKuP~ pJPòjÇ KfKj KT C“xJy\jT KTZá ßhUJPf kJrPmj? Z~ oJPx KfKj kJPrjKj xLoJyLj \KaufJ FmÄ xoxqJr VnLrfJr TJrPeÇ fgJKk @PuJYjJr oJiqPo KT ßTJPjJ xoJiJj ßmr TrJ x÷m j~? KxKr~J~ rÜkJf @r TPfJKhj YuPm? xJiJre oJjMPwr TgJ oPj TPr KT mOy“ vKÜmVt FmÄ IjqrJ ˝L~ ˝Jgt S ßTRvPur TJrPe FTKa xoJiJj ßmr TrPf kJPr jJÇ

ßpxm TJ\ FUjS YuPZ FmÄ ßpèPuJ FUjS ÊÀ y~Kj : 2008 xJPu FTPjPT IjMPoJhj kJS~J F k´TP·r TJ\ TP~T hlJ~ kKrmKftf yP~PZÇ pMÜ yP~PZ jfMj IjMwñÇ Fr oPiq FTaM KmuP’ pMÜ yS~J KmPjJhj kJTt, @av' hvtT iJreãofJxŒjú oMÜoû S S~JaJr mJx YJuMr TJ\ YuPZÇ mJkJr pMVì xJiJre xŒJhT S yJKfrK^u k´TP·r TjxJuaqJ≤ ˙kKf ATmJu yJKmm \JjJj, Fxm TJ\ ßvw yPf @rS Z~ oJx ßgPT FT mZr xo~ uJVPmÇ rJokMrJ Kms\ xÄuVú k´VKf xrKePf hMKa ÈAC' uMPkr KjotJe TJ\ FUjS ÊÀ y~KjÇ ßoRYJT ßgPT xJfrJ˜J lîJASnJr k´T·Ka mJ˜mJ~j jJ yS~J kpt∂ rJokMrJ ßgPT @xJ pJjmJyj xrJxKr añL cJAnJrvj xzT ßkKrP~ mJÄuJoar KhP~ YuJYu TrPf kJrPm jJÇ F\jq TP~T mZr IPkãJ TrPf yPmÇ èuvJj IÄPv FTKa nJP~JcJÖ KjotJe FUjS ÊÀ y~KjÇ FPf xo~ k´P~J\j I∂f ßhz mZrÇ jVrKmhPhr oPf, F IÄvèPuJ xŒjú jJ yS~J kpt∂ yJKfrK^u FuJTJ ßgPT ßmr yS~Jr kPg pJjmJyjèPuJPT kzPf yPm pJj\PaÇ ˙kKf ATmJu yJKmm mPuj, ACuMk S lîJASnJr YJuM jJ yS~J kpt∂ TP~TKa rJ˜Jr xÄPpJV˙Pu pJj\a xíKÓr TJrPe yJKfrK^u ßgPT ßmPrJPf pJjmJyjèPuJPT pJj\Pa kzPf yPmÇ rãeJPmãe KjP~ CPÆV : o~uJ-@m\jtJr ˜Nk FmÄ FTKa KYK¤f âJAo ß\JjPT hLWtKhPjr k´PYÓJ~ j~jJKnrJo \uJiJPr kKref TrJ yP~PZÇ mZPrr kr mZr xo~ ßuPVPZ ßTmu IQmi \Ko hUuoMÜ S \Ko IKiVsyPeÇ F TJP\ 76Ka oJouJ ßoJTJPmuJ TrPf yP~PZÇ F UJPfA mq~ yP~PZ 1 yJ\Jr 270 ßTJKa aJTJ, pJ ßoJa aJTJr hMA-fífL~JÄvÇ FUjS Z~Ka oJouJ Có @hJuPfr @Kku KmnJPV KmYJrJiLjÇ Ff TPÓr k´TP·r rãeJPãe KjP~ CKÆVú ßUJh k´T· xÄKväÓ TotTftJrJAÇ ˙kKf ATmJu yJKmm \JjJj, ÈyJKfrK^u Cjú~j Tftíkã' jJPo FTKa ˝fπ xÄ˙J Vbj TPr k´T·Ka kKrYJujJ TrJr KY∂JnJmjJ YuPZÇ FKa jJ yPu rJ\CT KTÄmJ KxKa TrPkJPrvjPT rãeJPmãPer hJK~fô KjPf yPmÇ F xÄ˙JèPuJr kPã rãeJPmãe TfaJ xMÔMnJPm yPm fJ KjP~ Imvq xÄv~ k´TJv TPrj KfKjÇ k´T· kKrYJuT @mM xJBhS oPj TPrj, rãeJPmãPer \jq kígT TKoKa k´P~J\jÇ

4 \JjM~JrL u¥j oMxKuo ßx≤JPr oMlKf @KojL (ry:) \Lmj S Tot vLwtT @PuJYjJ S ßhJ~J oJyKlu AxuJoL GTqP\JPar ßY~JroqJj S AxuJoL @Aj mJ˜mJ~j TKoKar @oLr oMlKf l\uMu yT @KojLr (ry:) \Lmj S Tot vLwtT @PuJYjJ S ßhJ~J oJyKlu @VJoL 4 \JjMpJrL ÊâmJr u¥joMxKuo ßx≤Prr ßoAj TjlJPr¿ yPu KmTJu 7 WKaTJ~ IjMKÔf yPmÇ mJÄuJPhvL oMxKuo ACPT (xmthuL~ CuJoJ xÄVbj) Fr CPhqJPV FA ßhJ~J oJyKlu IjMÔJPjr Kx≠J∂ VOyLf y~ mOPaPjr vLwt˙JjL~ CuJoJ S TKoCKjKa ßjfímOPªr FT ßpRg xnJ~Ç yJKl\ oJSuJjJ vJoZMu yPTr xnJkKfPfô S oJSuJjJ Ê~JAm @yoPhr kKrYJujJ~ Vf 18 KcPx’r u¥j oMxKuo ßx≤JPr FT krJovt xnJ IjMKÔf y~Ç CÜ xnJ~ @PuJYjJ~ IÄvV´ye TPrj \Ko~Pf CuJoJ ACPrJPkr xnJkKf oMlKf vJy Zhr C¨Lj, Aˆ u¥j oxK\Phr UfLm vJP~U @»Nu TJA~Mo , AxuJKoT ßlJrJo ACPrJPkr xnJkKf ßhuS~Jr ÉPxj UJj, pMÜrJ\q ßUuJlf o\Kux Fr ßxPâaJKr xhÀöJoJj UJj, \Ko~Pf CuJoJ ACPTr ßxPâaJKr oJSuJjJ ‰x~h fJKoo @yoh, xy ßxPâaJrL oJSuJjJ Kyl\Mu TKro oJÊT, mJÄuJPhv ßUuJlf o\Kux pMÜrJ\q vJUJr ßjfJ UKfm oJSuJjJ fJ\Mu AxuJo, F @AKar ßxPâaJrL oJSuJjJ @»Mu yJA UJj, \Ko~Pf CuJoJ ACPTr xJÄVbKjT xŒJhT oJSuJjJ jJBo @yoh, oJSuJjJ vSTf @uL k´oMUÇ PhJ~J oJyKlu xlu TrJr uãq @VJoL 24 KcPx’r ßxJomJr KmTJu 8aJ~ u¥j oMxKuo ßx≤JPS mJÄuJPhvL oMxKuox ACPTr FT xnJ IjMKÔf yPmÇ - ßk´x KmùK¬Ç

P v‡ qi K v‡ c P gz K y †`evi A v‡ MB UvK v †cŠ‡ Q hv‡ e A vcb vi wcqÖR ‡ b i e¨ªvK e¨vs K G¨vK vD ‡ › U

e¨ªvK m vR vb G·‡ P Ä †_ ‡ K cvV v‡ b v UvK v g vÎ 1 0 wg wb ‡ U †cŠu‡ Q hv‡ e A vcb vi A _ ev A vcb vi wcqÖR ‡ b i e¨ªvK e¨vs K G¨vKvD‡›U| 2,000 GiI †ewk c‡q›U †_‡K UvKv †Zvjv hvq| wb ivc`, wb f i©‡ hvM¨ I wb wð Z m vwf m© |


SURMA Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly SURMA 34th Year, Issue 1805, Friday, 4 - 10 January 2013

ßxRKh jJVKrT mZPrr UJuJl yfqJ~ @PuJKYf kJÅY\Pjr WajJ AKu~Jx oOfMqh§ @uL KjPUJÅ\

dJTJ, 2 \JjM~JKr - ßxRKh hNfJmJx TotTftJ UJuJl @u @uLPT yfqJr hJP~ kJÅY\jPT oífMq-h§JPhv KhP~PZj @hJufÇ Vf ßrJmmJr dJTJr hs∆f KmYJr asJAmMqjJu-454 kOÔJ~

KxPua, 2 \JjM~JKr - KxPuPar rJ\jLKfr AKfyJPx @PuJKYf 2012 xJuÇ KmFjKk ßjfJ Fo. AKu~Jx @uL KjPUJÅP\r mZrÇ AKu~Jx KlrPmj jJKT KlrPmj jJ- F IKjÁ~fJ~ ßTPa ßVPZ 54 kOÔJ~

ÈfJ\KrPj @èj uJVJPjJ yP~KZu' dJTJ, 2 \JjM~JKr - fJ\Krj VJPot≤Pxr IKVúTJ§PT CP¨vqoNuT mPu fh∂ KrPkJat KhP~PZ KmK\FoAFÇ Vf ßxJomJr xÄmJh xPÿuj TPr KmK\FoAF xnJkKf xKlCu AxuJo oKyCK¨j F fh∂ KrPkJat k´TJv TPrjÇ IKVúTJP§r kPrr Khj 25 jPn’r KmK\FoAF-Fr xy53 kOÔJ~

K^uKou yJKfrK^u k´T·

dJTJ, 2 \JjM~JKr - IkKròjú vyPrr TJKuoJ oMPZ dJTJ vyPrr jfMj ßvJnJ KyPxPm pJ©J ÊÀ TrPf pJPò ÈyJKfrK^u'Ç Vf mMimJr k´iJjoπL ßvU yJKxjJ vyrPT „Pkr jVrL KyPxPm VPz ßfJuJr F TJK–ãf k´T·Ka CPÆJij TPrjÇ TJ\ kMPrJkMMKr ßvw jJ yPuS F k´T· KjP~ rJ\iJjLr mJKxªJPhr

KmvõmqJÄPTr kNmtJnJPxr ßYP~S ßmKv ßrKoaqJ¿

dJTJ, 2 \JjM~JKr - KmhJ~L mZPr KmvõmqJÄPTr kNmtJnJPxr ßYP~S 20 ßTJKa cuJr (1 yJ\Jr 620 ßTJKa aJTJ) ßmKv ßrKoaqJ¿ FPxPZÇ fPm mZPrr ßvw hMA oJPx @PVr oJxèPuJr iJrJ m\J~ gJTPu ßrKoaqJP¿r kKroJe @rS mJzf mPu oPj TrPZj xÄKväÓrJÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr lPré (lPrj FéPY†) Kr\Jnt IqJ¥ ßas\JKr oqJPj\Po≤ KmnJV xNP© 53 kOÔJ~

@VsPyr ToKf ßjAÇ KmPjJhj kJTt, oMÜoû, ACuMk KjotJe TrPf Z~ oJx ßgPT FT mZr xo~ uJVPmÇ k´T· kKrYJuT S ßxjJmJKyjLr ߸vJu S~JTtx IVtJjJAP\vPjr oyJkKrYJuT KmsPVKc~Jr ß\jJPru @mM xJBh ßoJyJÿh oJxMh Imvq mPuj, ÈoNu k´TP·r TJ\ ßvw yP~PZÇ mJKT

TJ\ oNu k´TP·r mJAPrÇ yJKfrK^Pur ßxRªpt mJzJPf SA IjMwñèPuJ kPz pMÜ TrJ yP~PZÇ' 1 yJ\Jr 971 ßTJKa 30 uJU aJTJ mqP~ KjKotf j~jJKnrJo k´T·Ka rãeJPmãPer Kmw~Ka FUjS YNzJ∂ y~KjÇ mJÄuJPhv ßxjJmJKyjLr f•ôJmiJPj rJ\CT, 55 kOÔJ~

oJuP~Kv~J~ \jvKÜ r¬JKj

13 \JjM~JKr ßgPT ACKj~j fgq ßTPªs Kjmºj

rJKj KnPÖJKr~Jr xÄxJPr xMU KZu jJ!

2 \JjM~JKr - f“TJuLj KmsKav xJosJP\qr ßhJht§ k´fJkvJuL oyJrJKj KnPÖJKr~J S fJÅr ˝JoL Kk´¿ @umJPatr kKrmJr Ifq∂ xMUL xÄxJr KyPxPm mJAPrr hMKj~J~ kKrKYf yPuS mJ˜mfJ KZu Ijq rToÇ 53 kOÔJ~

yJPf jfáj mA, oMPU yJKx dJTJ, 2 \JjM~JKr - yJPfr TK«Pf mJiJ xMm\ KlfJ, cJj yJPf ßZJ¢ uJu kfJTJ, VJP~ Ûáu ßcsxÇ vLfPT CPkãJ TPr xTJu ßgPTA CkK˙f yP~ I\x´ KvãJgtL xJKr ßmÅPi jfáj TîJPxr mA kJmJr IPkãJ~Ç mZPrr k´go KhjA jfáj mA yJPf ßkP~ CuäJPx ßoPf CPb KvãJgtLrJÇ KvãJgtLPhr FA @jPª IKnnJmTPhr oMPUS láPa CPb yJKxÇ 1 \JjM~JKr, oñumJr ßrKxPcK¿~Ju oPcu TPu\ oJPb C“xmoMUr kKrPmPv ÈkJbqkM˜T' C“xPmr oJiqPo rJ\iJjLr 4Ka KmhqJuP~r 6 yJ\Jr KvãJgtLr yJPf KmjJoNPuq jfáj mA fáPu ßhS~J yP~PZÇ 51 kOÔJ~

dJTJ, 1 \JjM~JKr - oJuP~Kv~J~ xrTJKr kptJP~ (K\aMK\) TotL kJbJPjJr \jq @VsyLPhr Kjmºj TJptâo ÊÀ yPò @VJoL 13 \JjM~JKrÇ oJuP~Kv~Jr oJjmxŒh oπeJu~ ßgPT 10 yJ\Jr TotLr \jq @jMÔJKjT IjMPrJik© ßkP~A KjmºPjr fJKrU ßWJweJ TPr k´mJxLTuqJe S ‰mPhKvT TotxÄ˙Jj oπeJu~Ç k´fJreJr xMPpJV mº TrPf ßTmu ACKj~j fgq S 52 kOÔJ~

@jª-CuäJPxr xPñ Kmvõ\MPz mwtmre iKwtf fÀeLr oífMqPf nJrPf C“xm y~Kj 2 \JjM~JKr - k´KfmJPrr oPfJ FmJrS mqJkT @jª-CuäJx @r @fvmJK\r oiq KhP~ jfMj mZrPT mre TPr KjP~PZ KmvõmJxLÇ 52 kOÔJ~

fMrPÛr KYKb k´xPñ hLkM oKj : ßhJwL yPf kJPrj Foj TJrS \jq xMkJKrv TJoq j~ dJTJ, 31 KcPx’r - FTJ•Prr oJjmfJKmPrJiL IkrJPir Kmw~Ka mJÄuJPhPvr \jq FTKa èÀfôkNet S xÄPmhjvLu Kmw~Ç FA KmYJPr ßhJwL 50 kOÔJ~ SURMA News Group Ltd.

Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ Tel: 020 7377 9787, Fax: 020 7377 9717 info@surmanews.com for advertising e-mail : sarzahmed@surmanews.com www.surmanews.com

Registered as a Newspaper at the Post Office Distributed throughout the E.U.

Surma_Issue_1805  

Surma, News

Surma_Issue_1805  

Surma, News

Advertisement