Page 1

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

k´KfÔJ : 1859 KUsˆJ»

SURMA 34th Year, Issue 1800, 30 November - 6 December 2012.

k´KfÔJ : 1874 KUsˆJ»

14 - 20 IV´yJ~e 1419 mJÄuJ 56 kOÔJ 50p

www.surmanews.com

ÉoKTr oMPU ßkJvJTKv·, S~Ju oJPatr YáKÜ mJKfu

IJÊKu~J~ IJèPjr fJ§Pm Kjyf 152 dJTJ, 28 jPn’r - @èPjr mLn“xfJ ÊiM @ÊKu~Jr fJ\rLj VJPotP≤r vsKoPTr \LmjA ßTPz ßj~Kj, Kjoto @èj FojnJPm hê TPrPZ ßp, fJPhr ßYyJrJ ßYjJr ßTJPjJ CkJ~A KZu jJÇ KyoWPr ßrPU ˝\jPhr KcFjF xÄVsy TPr fJPhr kKrY~ KjKÁf yS~Jr \jq ßp xo~, vso S Igt k´P~J\j, yfnJVq FA vsKoTPhr \jq Fxm TrJr oPfJ ßfJ ßTC ßjAÇ yfnJVq ÈkKrY~yLj' FA 52 vsKoPTr fJA ßvw KbTJjJ yP~PZ \MrJAPjr Tmr˙JPjÇ xJnJPrr @ÊKu~Jr KjKÁ∂kMr asqJP\KcPf Kjyf IùJf 46, 47, 48 S 49 kOÔJ~

IÔo KmsKav TJKr FS~JPct Ijjq xºqJ

q Cöôu hJv q

u¥j, 28 jPnÍr - j\rTJzJ @P~J\j @r \oTJPuJ kKrPmvjJ~ PxJomJr xºqJ~ u¥Pjr IKn\Jf mJaJrKx AnKuCvPj IjMKÓf y~ IÓo KmsKav TJKr FS~JctÇ KmsPaPj mJXJKu Kj~Kπf Ijqfo k´iJj FA Kv· xÄKväÔ oJjMwPhr nJumJxJ \JjJPf IjMÔJPj yJK\r yP~KZPuj KmsKav oNuiJrJr jJjJ ßãP© xlu, \jKk´~ oJjMw\jÇ 51 kOÔJ~

q

VJPot≤Px ImK˙f KvÊPTPªsr 20 KvÊ kMPz T~uJ q 52 uJv ßmS~JKrv hJlj, ZJAnP˛ uJv UMÅ\PZj ˝\jrJ q ßVPa ßVPa fJuJ, xm kgA KZu mº q 20 yJ\Jr aJTJr ßuJPn IJèj q \JfL~ ßvJT Khmx kJKuf q 214Ka IKVúTJP§r WajJ~ Kjyf 7v

mq~ xÄPTJYPjr k´nJm

mOPaPj YJTáKr yKrP~PZj k´J~ Iit KoKu~j

xMroJ KrPkJat u¥j, 28 jPnÍr - mOPaPj Tj\JrPnKam ßjfífôJiLj ßTJ~JKuvj xrTJr ãofJ~ IJxJr kr ßgPT kJmKuT xJKntPxr k´J~ Iit KoKu~j ßuJT YJTáKr yJKrP~PZÇ xrTJrL lJP¥r Skr KjntrvLu yS~Jr TJrPj KmKnjú k´KfÔj fJPhr mJP\a WJaKf ßoJTJPmuJ~ Fxm PuJTmu ZJaJA TrPf mJiq y~Ç xŒsKf UqJfjJoJ ßasc ACKj~j K\FoKm’r k´TJKvf FT k´KfPmhPj Fxm TgJ muJ y~Ç k´KfPmhPj muJ y~, 2010 xJPu ãofJ~ IJxJr kr ßgPT mOPaPjr kJmKuT ßxÖPrr 6v 60 yJ\Jr ßuJT YJTMKr yJKrP~PZjÇ IJr YJTáKr yJrJPjJr F fJKuTJ~ xmPYP~ 52 kOÔJ~

ßYJPrr oJ'r mz VuJ : yJKxjJ dJTJ, 28 jPnÍr - aJñJAPur ijmJKzPf ˙JjL~ @S~JoL uLV @P~JK\f \jxnJ~ ksiJjoπL S @S~JoL uLV xnJPj©L PvU yJKxjJ KmPrJiL hPur xoJPuJYjJ TPr mPuj, fJrJ hMjtLKf @r uMakJa ZJzJ PhPvr oJjMwPT KTZMA KhPf kJPrKjÇ KmPrJiLhuL~ PjfJ UJPuhJ K\~Jr hMA PZPur kJYJr 50 kOÔJ~

\JKj, ßT KmoJjmªPr irJ kPzKZu : UJPuhJ dJTJ, 28 jPnÍr - KmPrJiL hPur @PªJuj hoPj xrTJr \ÀKr Im˙J \JKrr kJÅ~fJrJ TrPZ mPu IKnPpJV TPrPZj KmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~JÇ mMimJr dJTJr j~JkæPj FT KmvJu xoJPmPv KfKj mPuPZj, KlxlJx PvJjJ pJ~- xrTJr TJltM \JKr mJ \ÀKr Im˙J PhPmÇ xrTJPrr 50 kOÔJ~

AKoV´qJvj IJAPj IJPrJ kKrmftj xMroJ KrPkJat u¥j, 28 jPnÍr - mOPaPj KmKjP~JV mJºm kKrPmv xOKÓ FmÄ AKoV´qJvj IJAPjr IkmqmyJPrr TgJ oJgJ~ ßrPU 52 kOÔJ~

k∞J~ WMw ßujPhj wzpPπr k´oJe KoPuPZ

dJTJ, 28 jPn’r - mÉu @PuJKYf k∞J ßxfá k´TP· krJovtT KjP~JPV yS~J hMjtLKfr fgq kJS~J ßVPZ mPu \JKjP~PZj hMjtLKf hoj TKovPjr(hMhT) ßY~JroqJj 49 kOÔJ~


2 UmrJUmr

30 November - 6 December 2012 m SURMA

xo~ ßku jfáj 2 mqJÄT

dJTJ, 28 jPn’r - ßmÅPi ßhS~J xoP~r oPiq YëzJ∂ uJAPxP¿r @Pmhj \oJ KhPf mqgt yS~J jfáj 2Ka mqJÄTPT xo~ mJKzP~ ßhS~J yP~PZÇ Vf oñumJr mJÄuJPhv mqJÄPTr Vnjtr c. @KfCr ryoJPjr xnJkKfPfô IjMKÔf mqJÄTKar kKrYJujJ kwtPhr xnJ~ F Kx≠J∂ ßjS~J y~Ç Fr oPiq Ijqfo CPhqJÜJ KyPxPm gJTJ xÄxh xhxq mqJKrˆJr ßvU l\Pu jNr fJkPxr oiMoKf mqJÄTPT @VJoL 31 KcPx’r FmÄ pMÜrJÓs k´mJxL mqmxJ~L S ACF TrPkJPrvPjr ßY~JroqJj Kj\Jo ßYRiMrLr Fj@rKm ßVäJmJu mqJÄTPT xo~ mJKzP~ ßhS~J yP~PZ @VJoL mZPrr 31 oJYt kpt∂Ç jJo k´TJv jJ TrJr vPft mJÄuJPhv mqJÄPTr FT\j kKrYJuT F fgq KjKÁf TPrPZjÇ \JjJ pJ~, ßmÅPi ßhS~J xoP~r ßvwKhj Vf 16 IPÖJmPrr oPiq 7Ka mqJÄT YëzJ∂ uJAPxP¿r @Pmhj \oJ KhPf xão y~Ç F xoP~r oPiq YëzJ∂ uJAPxP¿r @Pmhj \oJ KhPf mqgt y~ jfáj 2Ka mqJÄTÇ F mqJÄThMKar oPiq oiMoKf mqJÄT YJ~ 3 oJx FmÄ Fj@rKm ßVäJmJu mqJÄT 6 oJPxr mJzKf xoP~r \jq @Pmhj TPrÇ kPr F mqJÄTèPuJPT xo~ ßhS~Jr mqJkJPr VfTJu mJÄuJPhv mqJÄPTr kKrYJujJ kwtPhr xnJ~ Kx≠J∂ ßjS~J y~Ç xnJ hMkMr ßhzaJr KhPT ÊÀ yP~ KmPTu xJPz 4aJr KhPT ßvw y~Ç fPm F Kx≠J∂ ßjS~Jr @PVA mqJÄThMKa k´J~ ßhzoJx mJzKf xo~ ßkP~ ßVPZÇ

nJrPfr KnxJr \jq KhPj Kfj yJ\Jr k´JgtL @Pmhj TPrj

‰mbT xÄKväÓ xN© \JjJ~, ßTª´L~ mqJÄPTr kKrYJujJ kwtPhr xnJ~ ßxJjJuL mqJÄPTr IKj~Por Kmw~Ka KjP~ @PuJYjJ yP~PZÇ F mqJkJPr mJÄuJPhv mqJÄPTr VOyLf khPãk xŒPTt \JjJPjJ yP~PZ kKrYJuTPhrÇ FZJzJ Vf 20 ßxP¡’r IjMKÔf mJÄuJPhv mqJÄPTr kKrYJujJ kwtPhr ‰mbPT @PuJYjJr lPuJ@k KyPxPm mqJÄKTÄ UJPf \JKu~JKf ßrJPi ßTª´L~ mqJÄPTr khPãk xŒPTt \JjPf YJj kKrYJuTrJÇ Fr mJAPr TíKw\Jfkeq k´Kâ~JTrPer \jq ol˝uKnK•T Kv· ˙JkPj kMj”IgtJ~j fyKmPur kKroJe 100 ßTJKa ßgPT mJKzP~ 200 ßTJKa aJTJ~ CjúLf TrJr Kmw~KaS ßmJPct kJx y~Ç FKhPT, uJAPxP¿r \jq @Pmhj \oJ KhPf xogt yS~J 7Ka mqJÄPTr vft kNrPer Kmw~èPuJ pJYJA-mJZJA TrJ yPòÇ Fr oPiq mqJÄTèPuJr KTZMaJ IxñKfS ßmr yP~PZ mPu \JjJ ßVPZÇ fPm F IxñKf hNr TrPf k´P~J\jL~ CPhqJV V´ye TrPf yPm xÄKväÓPhrÇ Frkr ßlr vft kNrPer Kmw~èPuJr krLãJ-KjrLãJ TPrA mqJÄTèPuJPT YëzJ∂ uJAPx¿ ßhS~J yPmÇ F 7Ka mqJÄPTr oPiq lJroJxt mqJÄPTr oNu CPhqJÜJ KyPxPm rP~PZj ˝rJÓsoπL oyLC¨Lj UJj @uoVLr, KocuqJ¥ mqJÄPTr Ijqfo k´iJj CPhqJÜJ KyPxPm rP~PZj @~Tr @Aj\LmL Fo oKjÀöJoJj UªTJr, ACKj~j mqJÄPTr Ijqfo k´iJj CPhqJÜJ KyPxPm rP~PZj \JfL~ kJKatr ßY~JroqJj ÉxJAj ßoJyJÿh FrvJh, xJCg mJÄuJ FKV´TJuYJr IqJ¥ ToJxt mqJÄPTr oNu CPhqJÜJ KyPxPm rP~PZj Fx Fo @o\Jh ßyJxJAj, ßoWjJ mqJÄPT oNu CPhqJÜJ KyPxPm rP~PZj xÄxh xhxq FAY Fj @PvTár ryoJj FmÄ Fj@rKm mqJÄThMKar FTKaPf pMÜrJÓs k´mJxL mqmxJ~L lrJxf @uL oNu CPhqJÜJ KyPxPm rP~PZj Fj@rKm ToJKvt~Ju mqJÄPT FmÄ Fj@rKm mqJÄT KuKoPaPc oNu CPhqJÜJ KyPxPm rP~PZj pMÜrJ\q k´mJxL mqmxJ~L S KxoJTt V´∆Pkr k´iJj KjmtJyL TotTftJ ATmJu @yPohÇ F 7Ka mqJÄPT ßoJa CPhqJÜJ rJUJ yP~PZ 276 \jPTÇ fPm oNuij KyPxPm mJiqfJoNuTnJPm xJhJ 400 ßTJKa aJTJ ßhUJPjJr vftKar TJrPe @Pmhj \oJ ßhS~J 7Ka mqJÄPTr CPhqJÜJr xÄUqJ mJzPf mJ ToPf kJPr mPu \JjJ ßVPZÇ k´xñf, mJÄuJPhv mqJÄPTr kKrYJujJ kwtPhr xnJ~ 2 hlJ~ jfáj 9Ka mqJÄPTr k´JgKoT IjMPoJhj ßhS~J y~Ç Vf 4 FKk´u k´gPo k´mJxL CPhqJÜJPhr IgtJ~Pj 3Ka FmÄ 8 FKk´u KÆfL~ hlJ~ ßhvL~ CPhqJÜJPhr IgtJ~Pj 6Ka mqJÄPTr k´JgKoT IjMPoJhj ßh~ kwthÇ Frkr 30Ka vft KhP~ Vf 17 FKk´u Fxm mqJÄTPT @V´yk© ßhS~J y~Ç

\JfL~ @Aj\LmL xKoKfr KjmtJYj 18 \JjM~JKr dJTJ, 28 jPn’r - mJÄuJPhv \JfL~ @Aj\LmL xKoKfr KjmtJYj S K©-mJKwtT TJCK¿u yPm @VJoL 18 \JjM~JKrÇ VfTJu xKoKfr xnJkKf IqJcPnJPTa @yÿh @uL S ßxPâaJKr ß\jJPru IqJcPnJPTa vJy UxÀMöJoJj ˝JãKrf FT ßk´x KmùK¬Pf FA fgq \JjJPjJ y~Ç FPf muJ y~, xJrJPhPv KmKnjú ß\uJ mJr xKoKfPf mJKwtT KjmtJYPjr Kmw~Ka KmPmYjJ~ KjP~ @VJoL 18 \JjM~JKr \JfL~ @Aj\LmL xKoKfr KjmtJYj S K©-mJKwtT TJCK¿u IjMÔJPjr Khj iJpt TrJ yP~PZÇ

dJTJ, 28 jPn’r - IjuJAj k≠Kf YJuMr kr ßgPT mJÄuJPhPv k´KfKhj VPz Kfj yJ\Jr k´JgtL nJrfL~ KnxJr \jq @Pmhj TPrjÇ 2011 xJPu mJÄuJPhPvr k´J~ kJÅY uJU @PmhjTJrLPT KnxJ ßhS~J yP~PZÇ Vf oñumJr dJTJ~ nJrfL~ yJATKovj FT KmsKlÄP~ F fgq \JKjP~PZÇ KmsKlÄP~ xJÄmJKhTPhr k´Pvúr C•r ßhj yJATKovPjr k´go xKYm (Pk´x) xMK\f ßWJw, k´go xKYm (TjxMuJr) xMKof YfMPmthL S KÆfL~ xKYm (KnxJ) ßoJ. @lxJrÇ IjuJAj k≠Kf YJuMr kr mJÄuJPhPvr jJVKrTPhr nJrfL~ KnxJ ßhS~Jr k´Kâ~J IPjT xy\ yP~PZ hJKm TPrj yJATKovPjr TotTftJrJÇ fJÅrJ \JjJj, mftoJPj mqmxJ~L, xJÄÛíKfT mqKÜfô, kptaTPhr kJvJkJKv ßrJVLPhrS oJKæku KnxJ ßhS~J yPòÇ KnxJ KmnJPVr TotTftJ ßoJ. @lxJr \JjJj, ßrJVLPhr Kmw~KaPT KmPvw èÀfô KhP~ @uJhJ ßoKcPTu ßcÛ YJuM TrJ yP~PZÇ ßrJVL ßmKv IxM˙ yPu fJr k´KfKjKi @APnPT KVP~ @Pmhj \oJ KhP~ KnxJ KjPf kJPrjÇ ßoKcPTu KnxJr ßãP© k´P~J\jL~ TJV\k© \oJ ßhS~J xJPkPã 24 ßgPT 48 WµJr oPiq KnxJ ßhS~J y~Ç ßoJ. @lxJr \JjJj, FTKa kKrmJPrr kPã @Pmhj TrJ yPu ßpPTJPjJ FT\j xmJr kPã KnxJ @Pmhj \oJ KhPf kJPrjÇ FT k´Pvúr C•Pr @lxJr mPuj, FT\j @PmhjTJrL xJiJref 30 KoKjPar oPiqA fJÅr KnxJ @PmhPjr IVsVKf xŒPTt \JjPf kJPrjÇ mJÄuJPhKvPhr \jq ‰hKjT xPmtJó KnxJr KjitJKrf ßTJPjJ ßTJaJ ßjA mPu CPuäU TPrj k´go xKYm xMKof YfMPmthLÇ fPm KfKj \JjJj, IjuJAPj FT KhPj xPmtJó Kfj yJ\Jr @Pmhj Kjmºj TrJr mqm˙J rP~PZÇ mJÄuJPhv ßgPT KnxJr @PmhjTJrLPhr oPiq k´J~ 80 vfJÄvA kptaT mPu CPuäU TPrj k´go xKYmÇ nJrf ÃoPer xo~ ßTC KnxJr ßo~Jh mJzJPf YJAPu xÄKväÓ mqKÜ ßpUJPj Im˙Jj TrPZj, fJr TJZJTJKZ KmPhKvPhr Kjmºj h¬Pr (Fl@rS) ßpPf yPmÇ ßxUJPj KVP~ ßo~Jh mJzJPjJr pMKÜ ßhKUP~ k´P~J\jL~ TJV\k© \oJ KhPf y~Ç pMKÜ VsyePpJVq KmPmKYf yPu @PmhjTJrLr KnxJr ßo~Jh mJzJPjJ y~Ç

K\~J asJˆ oJouJ~ UJPuhJPT 1 \JjM~JKr yJK\Prr @Phv dJTJ, 28 jPn’r - K\~J YqJKrPamu asJˆ hMjtLKfr oJouJ~ KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~JPT @VJoL 1 \JjM~JKr yJK\r yS~Jr @Phv KhP~PZj @hJufÇ oñumJr FA oJouJr IKnPpJVkP©r VsyePpJVqfJ ÊjJKjr Khj iJpt KZuÇ Vf oñumJr UJPuhJ K\~Jr @Aj\LmLrJ xoP~r @Pmhj TrPu dJTJr ß\qÔ KmPvw \\ ßoJ. \ÉÀu yT FA @Phv ßhjÇ xTJPu @xJKokPãr @Aj\LmLrJ xoP~r @Pmhj TPr @hJufPT mPuj, KmPrJiLhuL~ ßjfJ UJPuhJ K\~J rJ\QjKfT TotTJP§r mq˜fJ FmÄ xÄxh IKiPmvj YuJr TJrPe @hJuPf yJK\r yPf kJPrjKjÇ fJA xoP~r k´P~J\jÇ hMhPTr @Aj\LmL ßoJvJrl ßyJPxj Fr KmPrJKifJ TPr @hJufPT mPuj, @PVS FTA TJre ßhKUP~ FTJKiTmJr xo~ KjP~PZjÇ FT\j @xJKor \jq fJKrU kKrmftj TrJ yPòÇ TL TJrPe yPò, ßx KmwP~ TKovPj \mJmKhKy TrPf y~Ç F KjP~ Cn~ kPã fTtKmfTt y~Ç @hJuf @xJKokPãr @Aj\LmLPhr k´Kf IxP∂Jw k´TJv TPr mPuj, È@kjJrJ jqJ~KmYJr YJjÇ FT\j @xJKor \jq TfmJr xo~ ßhS~J pJ~? FaJ KT jqJ~KmYJPrr kKrk∫L j~?' ÊjJKj ßvPw @hJuf ßvwmJPrr oPfJ xo~ o†Mr TPrjÇ UJPuhJ K\~Jr kPã ÊjJKj TPrj xJjJCuäJy Ko~J, ßmJryJjCK¨j, oyxLj Ko~J, ATmJu ßyJPxj, fJPyÀu AxuJo ßfRKyh k´oMU @Aj\LmLÇ Vf mZPrr 8 @Vˆ K\~J YqJKrPamu asJPˆr jJPo IQminJPm Igt ßujPhPjr IKnPpJV FPj UJPuhJ K\~Jxy YJr\Pjr jJPo FA oJouJ TPr hMhTÇ

City Surveyors UK Ltd 37 Radcliff Buildings, Portpool Lane London EC1N 7SN

Chartered Surveyors & Planning Consultants

- Accomodation (Health & Safety) Reports for Entry Clearance Accommodation reports confirming adequacy and no over crowding

Assured Shorthold Tenancy Agreements (AST) Prepared - Rent Review / Lease Renewals

Rental advice, rent review / lease renewal and representation to Expert / Arbitrator

- Alcohol Licensing For Restaurants

Premises Licence, Personal Licence & DPS Obtained

- Right To Buy Appeals

Reduce upto 30% from council's asking price

- Planning & Building Control Permissions - Residential & Commercial Valuations for loan security

Please contact: Muktar Miah BSc (Hons) MRICS 020 8220 9390 or 07956 279 794 E:citysurveyors@hotmail.co.uk


UmrJUmr 3

SURMA m 30 November - 6 December 2012

vLwt xπJxL xMmsf mJAj TuTJfJ~ ßVs¬Jr

dJTJ, 28 jPn’r - mJÄuJPhPvr vLwt xπJxL K©oKf xMmsf mJAjPT nJrPfr kKÁomPñr TuTJfJ~ ßVJP~ªJ kMKuv S kMKuPvr ߸vJu aJÛPlJxt (FxKaFl) ßVs¬Jr TPrPZÇ Vf oñumJr hMkMPr oiq TuTJfJr ßmRmJ\JPrr FTKa mJxJ ßgPT fJÅPT ßVs¬Jr TrJ y~Ç TuTJfJr kMKuv TKovjJr rK†f kYjªJ VfTJu xºqJ~

xJÄmJKhTPhr TJPZ Kmw~Ka ˝LTJr TPrjÇ fJÅr TJPZ I˘ S KmPhKv oMhsJ kJS~J pJ~ mPu \JjJj KfKjÇ @\ xMmsfPT @hJuPf ßxJkht TrJ yPmÇ fPm FA ßVs¬JPrr mqJkJPr dJTJr kMKuPvr TJPZ ßTJPjJ fgq ßjA mPu \JjJ ßVPZÇ TuTJfJ kMKuPvr xN© \JjJ~, xMmsf mJAPjr KmÀP≠ IQmi IjMk´Pmv S I˘ rJUJr hJP~ oJouJ rP~PZÇ 8 jPn’r rJPf xMmsfxy 12 \j ßjkJPur ^MoTJ TJrJVJPr xMzñ ßTPa kJKuP~ pJjÇ Frkr KfKj YLPj @vs~ KjP~KZPujÇ dJTJ~ kMKuPvr xN© \JjJ~, nJrPf Im˙Jjrf mJÄuJPhPvr ßp 23 \j vLwt xπJxLr jJo dJTJr kã ßgPT j~JKhKuäPT ßhS~J y~, fJr oPiq xMmsf mJAPjr jJoS @PZÇ 1991 xJPu dJTJr @VJrVJÅS FuJTJ~ \Jxh ZJ©uLV ßjfJ oMrJh yfqJr oiq KhP~ fJÅr xπJxL \LmPjr C™Jj ÊÀ y~Ç Fr @PV KfKj oVmJ\JPr FTKa YJ~Kj\ ßrP˜JrJÅr TotYJrL KZPujÇ fPm 2003 xJPur KhPT @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLèPuJr f“krfJ ßmPz ßVPu xMmsf nJrPf kJKuP~ pJjÇ xN© \JjJ~, TuTJfJr ßVJP~ªJ kMKuv S TuTJfJ kMKuPvr ߸vJu aJÛPlJxt (FxKaFl) ßpRgnJPm IKnpJj YJKuP~ hKãe TuTJfJr kJo IqJKnKjC ßgPT xMmsfPT ßVs¬Jr TPrÇ xMmsf TuTJfJ~ VJ dJTJ KhP~ ßlJPjr oJiqPo mJÄuJPhPv Kj~Kof YJÅhJmJK\ TrPfj mPu IKnPpJV @PZÇ

PcxKaKj V´∆Pkr xŒh \P»r KjPhtv

dJTJ, 28 jPn’r - PcxKaKj oJKækJrkJx ßTJ-IkJPrKan ßxJxJAKa KuKoPac, ßcxKaKj-2000 KuKoPac S Kas käqJP≤vPjr jJPo gJTJ xm ˙Jmr-I˙Jmr xŒK• \» TrJr KjPhtv KhP~PZj @hJufÇ PcxKaKj V´∆Pkr mqm˙JkjJ kKrYJuT (FoKc) rKlTMu @oLj, fJÅr ˘L lJrJy hLmJ @Koj, ßcxKaKj-2000 KuKoPaPcr ßY~JroqJj ßoJyJÿh ßyJPxjxy 22 TotTftJr ˙Jmr-I˙Jmr xŒK•S \» TrJr KjPhtv ßhS~J yP~PZÇ hMjtLKf hoj TKovj (hMhT) kígT hMKa oJouJ~ xŒK• \P»r @Pmhj TrPu Vf oñumJr dJTJr ß\qÔ KmPvw \\ ßoJ. \ÉÀu yT F @Phv ßhjÇ hMhPTr kPã ÊjJKj TPrj @Aj\LmL ßoJvJrrl ßyJPxj S ßoJyJÿh TKmr ßyJPxjÇ PâJT @PmhPj muJ y~, ßcxKaKj V´∆Pkr mqm˙JkT rKlTMu @oLj, ßcxKaKj-2000 KuKoPaPcr ßY~JroqJj ßoJyJÿh ßyJPxj S ßcxKaKj V´∆Pkr ßu. TPjtu (Im.) KhhJÀu @uo oJjMwPT ßmKv uJPnr k´PuJnj ßhKUP~ k´fJreJr oJiqPo Igt @®xJ“ TPrPZj mPu ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmKª KhP~PZjÇ @xJKorJ pJPf @®xJ“ TrJ Igt KhP~ IK\tf xŒh KmKâ mJ y˜J∂r TrPf jJ kJPrj, F \jq fJ ßâJT TrJr @Pmhj \JjJPjJ y~Ç Vf 31 \MuJA ßcxKaKj V´∆Pkr FoKc rKlTMu @oLj S V´∆Pkr ßk´KxPc≤ xJPmT ßxjJk´iJj yJÀj-Ir-rKvhxy 22 \Pjr KmÀP≠ rJ\iJjLr TuJmJVJj gJjJ~ hMKa oJouJ TPr hMhTÇ @xJKoPhr oPiq 10 kKrYJuTxy D±tfj TotTftJrJ rP~PZjÇ xJiJre KmKjP~JVTJrLPhr KmKjP~JV ßgPT Kfj yJ\Jr 285 ßTJKa 25 uJU 88 yJ\Jr 524 aJTJ Ijq© ˙JjJ∂Prr IKnPpJPV oJKju¥JKrÄ k´KfPrJi @APj fJÅPhr KmÀP≠ oJouJ TrJ y~Ç

PTJPTJr Igt ßlrf @xJ KjP~ hMhT : P\Pu pJS~Jr @PVA WMPwr ßujPhj yP~KZu dJTJ, 28 jPn’r - KmPrJiLhuL~ ßjfJ UJPuhJ K\~Jr ßZJa ßZPu @rJlJf ryoJj ßTJPTJr KxñJkMPr kJYJr TrJ Igt ßlrf @jJr KmwP~ KmFjKkr xm irPjr IKnPpJV S mÜmqPT IoNuT mPuPZ hMjtLKf hoj TKovj (hMhT)Ç hMhPTr kã ßgPT F KmwP~ mqJUqJ KhP~PZj xÄ˙JKar @Aj CkPhÓJ @KjxMu yTÇ Vf oñumJr KmPTu hMhPTr k´iJj TJptJuP~ FT xÄmJh xPÿuPj @KjxMu yT mPuj, KmFjKkr kã ßgPT ßTJPTJr kJYJr TrJ Igt ßlrf @PxKj mPu ßp mÜmq ßhS~J yP~PZ fJ IoNuTÇ TJre mJÄuJPhv j~, @PoKrTJr ßlcJPru mMqPrJ Im AjPnKˆPVvPjr (oJKTtj ßVJP~ªJ xÄ˙J-FlKm@A) fhP∂ ßUJh KxPo¿ k´KfÔJjKaA ˝LTJr TPrPZ, fJrJ ßTJPTJ S xJPmT ßjRkKrmyjoπL @Tmr ßyJPxPjr ßZPu ATmJu ßyJPxj xJ~ojPT WMw KhP~PZÇ hMhPTr FA

ß\qÔ @Aj\LmL mPuj, ÈF KjP~ FlKm@Ar fhP∂ oJKj u¥JKrÄP~r Kmw~Ka k´oJKef y~Ç ßxA iJrJmJKyTfJ~ S fJPhr k´KfPmhPjr Skr KnK• TPr hMhTS F KmwP~ IjMxºJj TPrÇ' @KjxMu yT @rS mPuj, ÈPTJPTJr WMw ßTPuïJKrr oNu fh∂ TPrPZ oJKTtj ßVJP~ªJ xÄ˙JKaÇ fJrJA KxñJkMPrr ACjJAPac SnJrKx\ mqJÄPT ßTJPTJr mqJÄT IqJTJC≤ \» TPrÇ' KfKj \JjJj, ÈPp xoP~ ßTJPTJr IqJTJCP≤ aJTJ FPxPZ, fUj KmFjKk xrTJr ãofJ~ KZuÇ 2007 xJPur ßvPwr KhPT ßTJPTJ ßVs¬Jr yP~PZÇ ßx ß\Pu pJmJr @PVA fJr IqJTJCP≤ aJTJ ßkRÅPZ ßVPZÇ' aJTJ mJÄuJPhPv TLnJPm ßlrf FPxPZ∏F k´Pvúr \mJPm KfKj mPuj, ÈFaJ mJÄuJPhv mqJÄT nJPuJ muPf kJrPmÇ' @KjxMu yT mPuj, ßTJPTJr KyxJPm 2005 xJPur 9 KcPx’r ßgPT 2006 xJPur 30 \JjM~JKr kpt∂ kJÅY uJU oJKTtj

cuJPrr ßmKv Igt \oJ y~Ç F ZJzJ 2006 xJPur 17 \JjM~JKr FT uJU 49 yJ\Jr 968 oJKTtj cuJr FmÄ FTA mZPrr 19 \JjM~JKr @rS FT uJU j~ yJ\Jr 168 oJKTtj cuJr \oJ y~Ç F aJTJèPuJA KxPo¿ KhP~PZ mPu @hJuPf xJãq ßhj KxPoP¿r mJÄuJPhKv FP\≤ \MuKlTJr @uLÇ 20 uJU 41 yJ\Jr KxñJkMKr cuJr ßhPv @xJ k´xPñ @KjxMu yT mPuj, ÈYJ~jJ yJrmJPrr FTKa KyxJm ßgPT Y¢VsJo mªPrr FTKa TJ\ kJAP~ ßhS~Jr \jq 2005 xJPur 6 ßo ßgPT 31 ßo kpt∂ xoP~ ßTJPTJr IqJTJCP≤ aJTJ FPxPZÇ' xÄmJh xPÿuPj @rS \JjJPjJ y~, yJKmmMr ryoJj jJPo yKmVP†r FT ßuJT hMmJAP~r \jfJ mqJÄT vJUJ ßgPT j~ uJU oJKTtj cuJr ßTJPTJr KxñJkMPrr mqJÄT KyxJPm kJKbP~PZjÇ SA IgtS mJÄuJPhPv @jJr k´Kâ~J YuPZÇ

Looking for for low low cost looking business insurance? business insurance? n Restaruants & & cafes Cafes restaurants n Takeaways takeaways n Shops shops n Pubs pubs

& wine Wine bars Bars & n factories Factories 

noffices Offices

nbuy Buyto tolet letowners ownersncommercial Commercial landlords Landlordsnvans Vansnmotor Motor trade Trade

 

call us today for a free no obligation quotation

020 8983 7779 or 0800 308 1050

over 85 branches nationwide Coversure Insurance Services 71 Roman Road London E2 0QN

Coversure Insurance Services are authorised and regulated by the Financial Services Authority.


4 UmrJUmr

30 November - 6 December 2012 m SURMA

rJ\iJjLr ßoJuäJrPaPT ßkJvJT TJrUJjJ~ IKVúTJ§ 15 ßTJKa aJTJr oJuJoJu kMPz ZJA

dJTJ, 27 jPn’r - @ÊKu~Jr KjKÁ∂kMPr n~Jmy IKVúTJP§r KÆfL~ KhPjr oJgJ~ rJ\iJjLr hKãeUJPjr ßoJuäJrPaT FuJTJ~ ImK˙f @xuJo aJS~Jr VJPot≤ kuäLPf n~Jmy IKVúTJP§r WajJ WPaPZÇ VfTJu ßxJomJr xTJu 10aJr KhPT SA nmPjr KÆfL~ fuJ~ ImK˙f ßxJyJj VJPotP≤r xMfJr ßVJcJCPj ‰mhMqKfT va xJKTta ßgPT uJVJ @èPj KmkMu kKroJe ‰fKr ßkJvJTxy KmKnjú oJuJoJu kMPz pJ~Ç FPf k´J~ 15 ßTJKa aJTJr ãKf yP~PZ mPu k´JgKoTnJPm iJreJ TrJ yPòÇ fPm yfJyPfr ßTJPjJ WajJ WPaKjÇ \JjJ ßVPZ, @xuJo aJS~Jr jJPor SA nmjKaPf 4Ka VJPot≤ TJrUJjJ rP~PZÇ nmjKar KÆfL~, fífL~ S Yfágt fuJ~ ßxJyJj VJPotP≤r ßVJcJCj, 5o fuJ~ xqJr ßcKjo lqJvjx KuKoPac, 6 fuJ~ ß\P\ lqJvj FmÄ 7 ßgPT 10 fuJ kpt∂ oqJTT~J lqJvjx KuKoPaPcr TJrUJjJ rP~PZÇ xTJu 10aJr KhPT ybJ“ TPrA ßhJfuJ ßgPT k´gPo ßiJ~J FmÄ kPr @èj CkPrr KhPT CbPf

gJPTÇ F Im˙J~ SA nmPjr xm VJPotP≤r kMÀw v´KoTrJ FuJTJmJxLr xyJ~fJ~ @èj Kj~πPe @jJr ßYÓJ TPrÇ F xo~ VJPotP≤r jJrL v´KoTPhr oPiq @fï ZKzP~ kPzÇ IPjPT @èPjr nP~ nmPjr ZJPh CPb pJ~Ç @èPjr xÄmJh ßkP~ k´gPo lJ~Jr xJKntPxr 5Ka ACKja WajJ˙Pu ßkÅRPZ @èj Kj~πPer ßYÓJ TPrÇ k´J~ @iJ WµJr oPiq @rS 8Ka ACKja ßpJV y~Ç hMkMr ßxJ~J 12aJr KhPT TJrUJjJr ßhJfuJ~ hoTu TotL S ˙JjL~ mJKxªJrJ CPb kMPz pJS~J xMfJr ßrJuèPuJ KjPY ßlPu KhPu ßiÅJ~JS TPo pJ~Ç FuJTJmJxLr xyJ~fJ~ k´J~ 2 WµJ ßYÓJr kr @èj kMPrJkMKr Kj~πPe @PxÇ F ZJzJ rqJm, kMKuv S FKkKmFj xhxqrJ WajJ˙Pu ßkÅRPZ ßpPTJPjJ irPjr Ik´LKfTr kKrK˙Kf ßoJTJKmuJ~ YJrKhT KWPr rJPUÇ lJ~Jr xJKntPxr oyJkKrYJuT KmsPVKc~Jr ß\jJPru @mM jJBo ßoJ. vyLhMuäJy \JjJj, k´JgKoT fhP∂ ßhUJ ßVPZ nmPjr KÆfL~ fuJ~ @èPjr xN©kJfÇ ‰mhMqKfT va xJKTta ßgPT @èPjr xN©kJf yPf kJPrÇ

fPm ã~ãKfr kKroJe fh∂ jJ TPr xKbTnJPm muJ x÷m j~Ç @oJPhr ßaTKjTqJu TKoKa fJ fh∂ TrPmÇ Ijq ßTJPjJ CkJP~ @èPjr WajJ Wau KT jJ, fJ UKfP~ ßhUJ yPmÇ KfKj @rS \JjJj, F IKVúTJP§ ßTJPjJ yfJyPfr WajJ jJ WaPuS lJ~Jr xJKntx WajJ˙Pu ßkÅRZJPf Kmu’ TrPu @ÊKu~Jr oPfJ WaPf kJrPfJÇ nmPj IKVúKjmtJkT CkTre kptJ¬ KZu jJÇ F ZJzJ TJrUJjJr hMKa nmPjr FTKa fJuJm≠ gJTJ~ Imvq C≠JrTJP\ KTZMaJ KmWú WPaÇ VJPot≤ nmjKar KmT· KxÅKz gJTPuS FT fuJr xPñ @PrT fuJr ßTJPjJ xÄPpJV ßjAÇ TJrUJjJr KÆfL~ fuJr ßVJcJCPj xMfJr ßrJPu @èj ßuPV pJS~J~ k´Y§ ßiÅJ~J y~ mPuS \JjJ~ lJ~Jr xJKntPxr KcK\Ç F xo~ KfKj KÆfL~ fuJ~ Foj ßVJcJCj rJUJr ßpRKÜTfJ KjP~S k´vú ßfJPujÇ ßxJyJj V´∆Pkr oqJPj\Jr ßoJUPuZMr ryoJj \JjJj, @èPj k´J~ 15 ßTJKa aJTJr oJuJoJu kMPz ßVPZÇ SA nmPjr k´go ßgPT fífL~ fuJ kpt∂ ßxJyJj V´∆Pkr ߈Jr KyPxPm mqmyJr TrJ yfÇ FUJPj ßTJPjJ v´KoT TJ\ TPr jJÇ F TJrPe ßTJPjJ v´KoT yfJyPfr WajJ WPaKjÇ CPuäUq, @ÊKu~Jr KjKÁ∂kMPr n~Jmy IKVúTJP§r oJ© hMKhj krA ßlr ßkJvJT TJrUJjJ~ IKVúTJP§r WajJ WauÇ FmJrS ßnfPr KTZM xÄUqT v´KoT @aTJ kPzjÇ fPm FUJPj yfJyPfr ßTJPjJ WajJ WPaKjÇ IKVúTJP§r Umr ßkP~ cJT S ßaKuPpJVJPpJVoπL IqJcPnJPTa xJyJrJ UJfáj, KcFoKk TKovjJr ßmjK\r @yPohxy kMKuv rqJPmr D±tfj TotTftJrJ WajJ˙Pu @Pxj xJKmtT KmwP~ ßUÅJ\Umr ßjjÇ

KnKn@AKk KjrJk•J~ FxFxFl Fr xPñ ßpJV yPò FxKkKmFj dJTJ, 27 jPn’r - FxFxFl Fr kJvkJKv FmJr rJÓskKf, k´iJjoπL, ßhKv S KmPhKv IKfèÀfôkNet mqKÜPhr KjrJk•J~ ßpJV yPò ߸vJu KxKTCKrKa F¥ k´PaTvj mqJaJKu~j (FxKkKmFj)Ç VfTJu jmVKbf FA mJKyjLr k´Kvãe ßvw yP~PZÇ FT mZr iPr IKfKrÜ kMKuv xMkJr, xyTJrL kMKuv xMkJr, A¿PkÖr S xJmA¿PkÖrxy 128 \j TotTtfJ k´KvãPe IÄv ßjjÇ FxFxFl'r xPñ hJK~fô kJuPjr \jq Vf mZPrr 26 KcPx’r ˝rJÓs oπeJu~ ߸vJu KxKTCKrKa F¥ k´PaTvj mqJaJKu~j Vbj TPrÇVfTJu xTJPu C•rJ~ ߸vJu KxKTCKrKa F¥ k´PaTvj mqJaJKu~Pjr k´Kvãe ßTPª´ ÈKn@AKk KxKTCKrKa F¥ k´PaTvj' vLwtT k´KvãPer xoJkjL S xjhk© Kmfre IjMÔJPj k´iJj IKfKgr mÜPmq kMKuv k´iJj yJxJj oJyoMh UªTJr k´Kvãe ùJjPT TJP\ uJKVP~ ßkvJhJKrPfôr xPñ hJK~fô kJuPjr oJiqPo KnKn@AKkPhr KjrJk•J KjKÁf TrJr \jq ߸vJu KxKTCKrKa F¥ k´PaTvj mqJaJKu~j (FxKkKmFj) xhxqPhr k´Kf @ymJj \JjJjÇ @AK\Kk mPuj, k´Kvãe FTKa YuoJj k´Kâ~JÇ ßkvJVf oJj Cjú~Pj k´KvãPer KmT· ßjAÇ F k´Kvãe @kjJPhr ßkvJVf C“Twt I\tPj xyJ~T nëKoTJ kJuj TrPmÇ @kjJrJ xffJ, KjÔJ, @hvt S oPjJmu KjP~ @kjJPhr Ckr IKktf hJK~fô xMÔánJPm kJuj TrPf xmthJ xPYÓ gJTPmjÇ FxKkKmFj'r Ck-oyJkKrhvtT KmvõJx @l\Ju ßyJPxPjr xnJkKfPfô IjMÔJPj IKfKrÜ @AK\Kk (k´vJxj) F. ßT. Fo. vyLhMu yT, IKfKrÜ @AK\Kk (Igt) ßoJ. @Kor CK¨j, IKfKrÜ @AK\Kk (ßasKjÄ) ßoJ. oAjMr ryoJj ßYRiMrL FmÄ @otc kMKuv mqJaJKu~Pjr IKfKrÜ @AK\Kk ßvU KyoJP~f ßyJPxj mÜmq rJPUjÇ IjMÔJPj FxKkKmFjxy dJTJ˙ kMKuPvr KmKnjú ACKjPar D±tfj TotTftJrJ CkK˙f KZPujÇ


UmrJUmr 5

SURMA m 30 November - 6 Decemberr 2012

fJPrPTr FT c\j oJouJr hMKa ^MÅKTkNet UJPuhJ K\~Jr KmÀP≠ 6 S ßTJPTJr KmÀP≠ 5 oJouJ

dJTJ, 24 jPn’r - u¥j k´mJxL KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj S K\~J kKrmJPrr mz ßZPu fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ mftoJPj 13Ka oJouJ rP~PZÇ FroPiq hMKa oJouJ~ Ifq∂ KmkPh rP~PZj KfKjÇ @r F hMKa oJouJr rJ~ @VJoL TP~T oJPxr oPiq yPf kJPr mPu oPj TrPZj @Aj\LmLrJÇ @hJuf xNP© \JjJ ßVPZ, KmPhPv Igt kJYJPrr IKnPpJPV hMjtLKf hoj TKovPjr oJouJ~ FrA oPiq fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ YJ\t Vbj TrJ yP~PZÇ YuPZ xJãq VsyeSÇ 21 @Vˆ ßVsPjc yJouJ oJouJ~S YJ\t Vbj TrJ yP~PZÇ fJA fJPrT ryoJPjr rJ\QjKfT nJVq oNuf F hMKa oJouJr SkrA Kjntr TrPZ mPu oPj TrPZj jJo k´TJPv IKjòMT KmFjKkr FT vLwt ßjfJÇ KfKj mPuj, IgtkJYJr oJouJ FmÄ ßVsPjc yJouJ oJouJ KWPrA @mKftf yPò fJPrT ryoJPjr rJ\QjKfT nJVqÇ KfKj mPuj, F KmwP~ @hJuPfr Kx≠JP∂r Skr mÉuJÄPv Kjntr TrPZ KjmtJYPjr @PV fJr ßhPv ßlrJ-jJ ßlrJr Kx≠J∂Ç FZJzJ @APjr ßYJPU kuJfT gJTJ~ ßTJPjJ @AKj uzJAP~rS

xMPpJV kJPòj jJ fJPrT ryoJjÇ @r fJr KmÀP≠ \ÀKr \oJjJ~ 11Ka S mftoJj Kjoú@hJuPfr rJ~ fJr KmkPã ßVPu @®xokte xrTJPrr @oPu hMKa oJouJ TrJ y~Ç IQmi xŒh jJ TrJ kpt∂ @KkPurS xMPpJV kJPmj jJ KfKjÇ I\tj : IQmi CkJP~ xŒh I\tj S fgq ßVJkPjr fPm KmFjKk ßjfJPhr hJKm rJ\QjKfT CP¨PvqA IKnPpJPV 2007 xJPur 26 ßxP¡’r TJlÀu fJPT \zJPjJ yP~PZ Fxm oJouJ~Ç \JjJ ßVPZ, gJjJ~ fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ oJouJ TPr hMhTÇ 21 @Vˆ ßVsPjc yJouJ oJouJ~ mftoJj xrTJPrr F oJouJ~ fJPrPTr ˘L ß\JmJ~hJ ryoJjPTS @oPu kMjrJ~ fh∂ TPr fJPrT ryoJjPT \zJPjJ @xJKo TrJ y~Ç yJAPTJPatr KjPhtPv oJouJKar yP~PZÇ fJr KmÀP≠ IKnPpJV @jJ yP~PZ, KfKj TJptâo ˙KVf rP~PZÇ k´vJxKjT Kmw~Ka ßhUJr TgJ mPuKZPujÇ KT∂á @~Tr lJÅKT : Tr lJÅKTr IKnPpJPV 2008 fJPrT ryoJj fUj xrTJPrr ßTJPjJ hJK~Pfô xJPur 4 @Vˆ dJTJr KmPvw @hJuPf oJouJKa KZPuj jJÇ fJA fJr k´vJxKjT Kmw~ ßhUJr Kmw~Ka TPr FjKm@rÇ FKa @hJuPf KmYJrJiLj rP~PZÇ k´vúKm≠Ç fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ F hMKa oJouJ IgtkJYJr : KxñJkMPr k´J~ 21 ßTJKa aJTJ kJYJPrr TPm KjÀK• yPf kJPr- \JjPf YJAPu FT\j IKnPpJPV 2009 xJPur 26 IPÖJmr rJ\iJjLr xrTJKr @Aj TotTftJ mPuj, IgtkJYJPrr oJouJKa TqJ≤jPo≤ gJjJ~ oJouJKa TPr hMhTÇ oJouJ~ KvVKVrA KjÀK• yPmÇ 21 @Vˆ ßVsPjc yJouJ fJPrPTr mºM KmfKTtf mqmxJ~L KV~Jx CK¨j @u oJouJ @VJoL mZPrr k´goJPit KjÀK• yPmÇ Vf oJoMjPTS @xJKo TrJ y~Ç fh∂ ßvPw Vf mZr f•ôJmiJ~T xrTJPrr vJxjJoPu 2007 xJPur 7Unit 6 \M306A, uJA @hJuPf IKnPpJVk© hJKUu TPr hMhTÇ E1 Business Centre oJYt fJPrT ryoJjPT ßVs¬Jr TPrKZu ßpRgmJKyjLÇ Vf 8 @Vˆ fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ IgtkJYJr Whitechapel London E1 1DU ßhz mZr TJrJPnJPVr kr Có@hJuf7ßgPT KfKj oJouJ~ Road, ßh~J y~ YJ\t KvaÇ F oJouJ~ Vf mZPrr Tel: 020 3176 4282, Fax: 020 7681 \JKoj kJjÇ oMKÜr kr krA KfKj u¥Pj YPu pJjÇ 15 jPn’r fJPrT ryoJPjr KmÀP≠3102 xJãq ßhj

FlKm@A TotTftJ ßcmrJÇ oJouJKar ‰mifJ YqJPu† TPr fJPrT ryoJPjr TrJ Kra @Pmhj Vf mZPrr 29 ßxP¡’r UJKr\ TPr ßhj yJAPTJatÇ SA rJP~r KmÀP≠ KfKj Kun aM @Kku hJP~r TPrjÇ Kun aM @Kku KjÀK• TPr @Kku KmnJPVr @PhPv muJ y~, 2002 xJPur oJKj u¥JKrÄ @APj oJouJKa YuPmÇ F rJ~ kMjKmtPmYjJr \jq Vf mZr 2 ßo @Pmhj TrJ y~Ç F @PmhjS UJKr\ yP~ pJ~ @Kku KmnJPVÇ F oJouJKaPf mftoJPj xJãqVsye YuPZÇ 21 @Vˆ ßVsPjc yJouJ : 2004 xJPur 21 @Vˆ @S~JoL uLPVr ßTªsL~ TJptJuP~r xJoPj ßVsPjc yJouJ~ @S~JoL uLPVr oKyuJ Kmw~T xŒJhT S mftoJj rJÓskKf K\uäMr ryoJPjr ˘L @AKn ryoJjxy 24 \j Kjyf yjÇ KmP°JrT, yfqJr IKnPpJPV oKfK^u gJjJ~ kígT KfjKa oJouJ TrJ y~Ç k´gPo Fxm oJouJ~ @xJKo KZu 22 \jÇ kPr Vf mZPrr 3 \MuJA fJPrT ryoJjxy @PrJ 30 \jPT @xJKo TPr kMKuPvr IkrJi fh∂ KmnJPVr (Kx@AKc) KmPvw xMkJr @mhMu TJyJr @Tª xŒNrT YJ\tKva hJKUu TPrjÇ oJouJ hMKa dJTJr jJK\o CK¨j ßrJPc ˙JKkf I˙J~L KmPvw @hJuPf KmYJrJiLjÇ oJouJèPuJr xJãqVsye YuPZ FUjÇ K\~J IrlJPj\ hMjtLKf : K\~J IrlJPj\ asJPˆr 2 ßTJKa 10 uJU 71 yJ\Jr 643 aJTJ @®xJPfr IKnPpJV FPj fJPrT K\~Jr KmÀP≠ 2008 xJPur 3 \MuJA rojJ gJjJ~ oJouJKa TPr hMhTÇ FTA mZPrr 5 @Vˆ @hJuPf IKnPpJVk© (YJ\tKva) hJKUu TrJ y~Ç oJouJKar IKnPpJV (YJ\t) VbPjr Kmw~Ka k´Kâ~JiLj rP~PZÇ F ZJzJ fJPrPTr KmÀP≠ YJÅhJmJK\, WMw Vsyexy KmKnjú ßlR\hJKr IKnPpJPV @PrJ 8Ka oJouJ rP~PZÇ fJPrT ryoJPjr mJKT oJouJr oPiq K\~J YqJKrPamu asJˆ 54 kOÔJ~

IMRAN TRAVEL Mobile: 07932 640699

Ewww.londonadvicecentre.org.uk Fax: 020 7681 3102

4559 E-mail:

E-mail: Website:

Fax: 020 7681 3102 Fax: 020 7681 3102

E-mail:

Website:

Website:

AorJj asJPnux

! "# $ # %& ' $ # ( ) $ # $ $ # ESTABLISHED' AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996 ( * $ & # +, -$ +. / +0/1 # % ' 2 # ' +3 !/ 4 # 273A Whitechapel Road, London E1 1BY $ $ &% #$ ( )! % - ! 9 & ! !" #$ 5!% $ &' $ %6 % $ 7 +8# ( % ' $ *+ &# 3 -*4 "/ 6 %' $ *+ ,% -*. 4 / *0/1 : 2; $ $$ *< # & ( ' $ = $> " 7 *8$ # $ , " 9 # $5 2 $ 6" $- % % '2 $ $!" # $ & " ?* $ & %& ' # % - " . %& ' < (%) '( % %+=*, " %& '' " (%)7+,* %+/*, -5 ' : ; # 622$# ! * ! . # # -? # $ /' % ' &' A@ @A *</!+.$ Biman $ & Bangladesh %> % % 2$ , %!" ' Qatar Airlines 2 31 ( "/ (%0 1* 1/ 2 31 ( "1/ $ *+ / ' $ 73 % $ ' $ 73' B # ' , % / " %& ' $(%) @A* @A %+*,)! . Airlines

Appointed Agent

%0 1* /

'

-

7

3 < 4. " $

/ -

1</" *.%6 ( 6 4%7 ' " 1- %5 /4 & ' 1% 6 ( ) " 1 4 2$ 7 /- (%0&1* 312C7 & ( "-:- 7 1/ /( &7 62 $ 7 :-8 9% '7 7 %6 -B2C/" -% %& ' ($ Special fare: (World 5 star airlines) ' ;7 1 6 ( 7 7 7 " Direct 1 -to4Sylhet ;7 " 7 %5 7 (4" # '%5 3/ ' from £600. D ' % ' DAC FROM £520 RTN ; D * *7 to ' Dhaka from £525. = "#" '!" "Direct 2 5 5 <8 9 % - 7 =+8 C ( E7 :- !" ; E 6 6 * &* ;& %& '$ E& $3 & $ ;7 +8' ; E& - * ' E * " * *8%5 (DB"4.# /B 7 7* B' ;' C B / ( >?* >? & +3& :*1%) / * % ' B% " *8 !; / 5 B'# ( / & +3& !B '% ? & ? 1 * " !" Umrah special fare from £400 inc tax ' *4' C &6 $ " ? '< ? 1 ' *4' = C @ 7 * ! 3 $ @ * ! 3 %& * 4. / ' * Newyork from £300 inc tax & & " A ' '

33 %5

A 8E

" " ' "

= (3 =

* 9

>? >?

:*1%)

"

/

(

/

!

Dubai from £370 inc tax

7! %5 9 B C " D 33 7! %5 B D Turkish Airways to MR ZAKIR HOSSAIN BA ADVICE STUDIES, UK % D" $ 9" ! HB A ( 9" $ A* % B D" 4 9G "H $ from £500 " DI* Dhaka & 5 9F G D" % ? : %5 % H " GC D "= 95 99 G D" !3 " %0" = " = RegulatedAby OISC , and " Licensed %0" !3 = "= , " %0" by Office of Fair Trading 9 C 33 7! %5 B D Next day money A B 2 8E A

B

6 " &" ? &'

9"

C' = 3

"

"

, %? -6 5& !'$ %! ' C 6"

5

$

E%, ?$# ' =- $? = 5 7 $ $

5

= A%&

' $?#

D- $ ' & B

""

"

A 3 11 !1 " F " %0"(! - ' = = (3 3 / - (F !" G 1- " " A =

? 5

B

5!

"

6 "2 ' -!6 #%'&@ =' 6 ' *4' C

* %5 9" 9

#

* " !?

* 5 '

D"

& +3&

&#

B

D"

?

Oman Air direct to Chittagong from £500

transfer available

Passport, Visa no Visa Req, Sponsorship, Power of D " etc service available. " F = " (= -, =" %0Attorney 9"

C' = !3 1 3 3 -

Regulated by OISC and Licensed of Fair B 2 by Office 8E A Trading.

3 F !

F !"

Unit 306A, E1 Business Centre, " 9" 7 Whitechapel Road, London E1" 1DU Tel: 020 3176 4282, Fax: 020 7681 3102, Mobile: 07932 640699 3 1 !1 | www.londonadvicecentre.org.uk ! ' = (3 C ' = 1 "F ( E-mail: zakirlac@yahoo.co.uk / ( G 1" = 3 3 - F !"

A

Please contact: 0207 375 0800 "

A

- = " A

Mob: 07984 959885

Emial: imrantravels@hotmail.com


6 xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

30 November - 6 December 2012 m SURMA

FOUNDER : Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR : Mrs. Ayesha Ahmed MANAGING DIRECTOR : Sarz Ahmed

EDITOR : Syed Monsur Uddin LITERARY EDITOR : Ahmed Moyez CHIEF REPORTER : Tabaruqul Islam Parvez GRAPHIC DESIGNER : Jahirul Islam SPECIAL CONTRIBUTOR : Monjurul Azim Palash

SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ

Tel: 020 7377 9787 Fax: 020 7377 9717 Email: info@surmanews.com news@surmanews.com www.surmanews.com

VJPot≤Px IJèe : TJ\ TrPf FPx kKrY~yLj uJv

VJPot≤x Kv· mJÄuJPhPvr IgtjLKfr FTKa Ijqfo k´iJj UJfÇ F UJPfr k´Je yPóZ mJÄuJPhPvr k´J~ 35 uãq IxyJ~ jr-jJrLÇ FPhr IxyJ~ muJr TJre yu FPhr v´Po WJPo VJPot≤x Kv· KaPT gJTJr kJvJkJKv ßhPvr IgtjLKfPf IxJoJjq ImhJj rJUPuS VJPot≤x v´KoTrJ ÊiM fJPhr jNjqfo kJKrvsKoPTr IKiTJr ßgPTA mKûf j~, fJPhr k´Kf oJKuTPhr IJYrj Foj ßp, Tot\LmPj ßTJj oJjKmT IKiTJr ßnJV TrJ ßpj fJPhr \jq kJkÇ Ifq∂ IJÁpt\jT yPuS xfq xrTJrL IJjMTPuqr ßãP©S VJPot≤x vsKoTrJ PhPvr xmPYP~ ImPyKuf Pv´eLÇ pJr TJrPe FrJ oJ©JKfKrÜ TJP\r YJk xAPf jJ ßkPr IxMPU oPr, kptJ¬ kJKrv´KoPTr InJPm jJ ßUP~ IkMKÓPf náPV, IJr TJrUJjJr ^ÅKM TkNet TJP\r kKrPmv fJPhr IJèPe kMKzP~ TPr kKrY~yLj uJvÇ xŒsKf @ÊKu~Jr KjKÁ∂kMPr fJ\rLj VJPotP≤ @èPj kMPz k´J~ ßhzv' vsKoPTr oífqM S kJÅY vfJKiT @yf yS~Jr WajJ VJPot≤x v´KoTPhr Yro ‰hjq hvJr TgJ IJmJPrJ ßYJPU IJñMu KhP~ ßhKUP~ KhuÇ fJ\rLj VJPotP≤ IKVúTJP§r TJre IjMxºJPj VKbf FTJKiT fh∂ TKoKar KrPkJat k´TJPvr @PVA VeoJiqPo k´TJKvf fgq IPjT KTZMA ßUJuJxJ TPr KhP~PZÇ jJvTfJr TgJ k´TJv yS~Jr IPjT @PVA Vf mZr KmvõUqJf VJPot≤ ßâfJ k´KfÔJj S~JuoJat fJPhr KrPkJPat FA TJrUJjJKaPT È^MKÅ TkNe't mPu xfTtmJeL CóJre TPrKZuÇ vKjmJPrr ootJK∂T WajJr kr KmPvõr k´nJmvJuL ßasc ACKj~j S vso IKiTJr xÄVbjèPuJS Kmw~Ka KjP~ CPÆV k´TJv TPrPZ FmÄ fJrJ KjP\rJA fh∂ TrJr ßWJweJ KhP~PZÇ FA IKVúTJP§r WajJ ßp mJÄuJPhPvr VJPot≤ KvP·r nKmPwqT VnLr @vïJ~ ßlPuPZ, ßxaJ kKrÏJrÇ x˜J vsomJ\Jr KyPxPm FPhPv FA KvP·r âoJVf k´xJPrr x÷JmjJS ÉoKTr oMPU kPzPZÇ pKhS FA KvP· KjrJk•J TokäJP~¿ (TotkKrPmv) KjP~ CjúKfr TgJ muJ yP~KZu oJKuT xÄVbj S xrTJPrr kã ßgPTÇ FUj fJr KmvõJxPpJVqfJS k´vKú m≠ yPuJÇ FUJPjS ßp hMjLt Kf S KogqJYJr TJ\ TPrKj, Px mqJkJPr oJjMw IJvõ˜ yPm ßTJj nrxJ~? PUJh KmK\FoAF'r kã ßgPTA fJ\rLj VJPotP≤r TotkKrPmv ÈnJPuJ' mPu xJKatKlPTa ßh~J yP~KZuÇ k´Kf oJPx FUJPj @èj ßjnJPjJr oyzJ yP~PZÇ IKVúKjmtJkT pπS ^MKuP~ ßh~J yP~PZ k´KfKa ßlîJPrÇ KT∂á ImJT WajJ, k´P~J\Pjr xo~ KTZMA TJP\ @PxKjÇ @èj uJVJr kr xJAPrj ßmP\ SbJr v» ÊPj xπ˜ vsKoTrJ KjPY ßjPo @xPf YJAPu fJPhr mJiJ KhP~ ßVPa fJuJ uJKVP~ ßh~J yP~PZÇ FPãP© TJrUJjJr KkFo S FKkFo xrJxKr \Kzf mPu IKnPpJV CPbPZÇ xJAPrPjr v» dJTJ KhPf oJAPT ß\JPr VJj mJK\P~ @èj uJVJr Umr ßVJkj TrJrS èÀfr IKnPpJV ßvJjJ ßVPZ @yf vsKoTPhr oMU ßgPTÇ Kj~o IjMpJ~L \ÀKr mKyVtoj KxÅKzS KZu jJ k´KfKa ßlîJPrÇ lJ~Jr xJKntPxr xJŒ´KfTfo IjMxºJPjS muJ yP~PZ, vfTrJ jæA nJV VJPotP≤ IKVúKjmtJkT xr†Jo, AoJP\tK¿ KxÅKz S IPaJ lJ~Jr K¸ÄuJr mqm˙J ßjAÇ ßjA ßasKjÄk´J¬ IKVúKjmtJkT TotLSÇ oJKuTrJ KmKøÄ ßTJc S lJ~Jr xJKntPxr ßTJPjJ vftA oJjPZ jJ mPuS fJrJ CPuäU TPrPZÇ lPu ÊiM Totrf vsKoTrJA kMPz oJrJ pJ~Kj, fJ\rLj VJPotP≤r ßhJfuJ~ ImK˙f KvÊ ßTPªsr 20 KvÊS kMPz T~uJ yP~ ßVPZÇ Foj WajJPT kKrTK·f jJvTfJ muJr oPiq IkrJiPmJi \JPV KT-jJ KjKÁf TPr muJ jJ ßVPuS KmPhKv ßâfJ xÄVbj S ßnJÜJPhr oPiq mJÄuJPhPvr VJPot≤ xJoVsL mqmyJr TrPf IkrJiPmJi ßhUJ KhPfA kJPrÇ ßx Im˙J~ F KvP·r nKmwq“ IKjÁ~fJ ßTJPjJnJPmA CKzP~ ßh~J x÷m j~Ç Pp KvP·r uãq oJjMPwr YJKyhJ kMrj TrJ, TJP\r xMPpJV xOKÓ TrJ IJr ßhPvr IgtjLKfPT YJñJ TrJ, ßx Kv· pKh Kj\ v´KoTPhr KjrJk•J KmiJPj mqgt y~ fJyPu G Kv· k´KfÔJPjr pJrJ oJKuT fJPhr QjKfT YKr© KjP~ k´vú \JVJ I˝JnJKmT j~Ç oJKuTPhr KmPmTyLj rJãáPx YKr© ßkJvJT v´KoTPhr rÜ YáPw UJPóZÇ IJr mJÄuJPhPv iJrJmJKyTnJPm IJxJ xrTJrèPuJr jLKf Fxm rJãMPx oJKuTPhr ˝JgtA ÊiM YKrfJgt TPrÇ

ÈFUJPj oOfMq yJjJ ßh~ mJr mJr' oJxMh rJjJ @\ FTKa nJrL ßrJmmJrÇ ßmhjJ~ jLu, ãM…fJ~ uJu, fgJKk yfJvJ~ iNxr PrJmmJrÇ AÄuqJP§r UmPr @\ muJ yPò, VfTJu vKjmJPr mJÄuJPhPvr rJ\iJjL dJTJr CkTP£ @ÊKu~JPf FTKa PkJvJT TJrUJjJ~ @èPj kMPz oJrJ KVP~PZj vfJKiT vsKoTÇ @èPjr yJf PgPT mJÅYPf oOfqM yPf kJPr P\PjS \ôu∂ nmPjr CÅYM fuJ PgPT uJKlP~ kPz \Lmj yJKrP~PZj ksJ~ c\j oJjMwÇ FTA KhPj PhvKar mªr jVrL Y¢VsJPor m¨JryJPa KjotJeJiLj fgJTKgf CzJukMPur IÄv PnPñ kPz \Lmj PTPz KjP~PZ 14 \j oJjMPwrÇ FA oOfMq PTJPjJ ksJTíKfT hMPptJPV xíÓ j~Ç FA oOfMq PhvKar jLKfyLj mqm˙JkjJ~ oJjMPwr \LmPjr oNuqyLjfJ PgPT xíÓÇ Fr PkZPj @PZ Ij∂ PuJn x’Kuf oJKuT PvseLr Kj~o jJ-oJjJr PmkPrJ~J ¸itJÇ TJrUJjJr oJKuT FmÄ CzJukMPur KbTJhJr KmKu~jkKf yP~PZj x˜J~ nJzJ-TrJ vsKoPTr vsPo xíÓ C“kJhj S KjotJe PgPT ksJ¬ CóoNuq KjP\r kPTa˙ TPrÇ PkJvJPT-@vJPT-hJKmPf FA oJKuPTrJ xnqfJr hJKm TrPuS FÅrJ ksY§ IxnqÇ xnqfJr xÄùJ-CkuK… fJÅPhr TJPZ xMhNr krJyfÇ FÅrJ Km•-mPu Kmvõ WMPr xnqfJr luPnJV TPrj, KT∂á fJr oot mM^Pf kJPrj jJÇ xnqfJr xNYT PpUJPj xoJ\-xoKÓPf mqKÜ-oJjMPwr \LmPjr oNuq S optJhJr ksKfÔJ, PxUJPj fJÅrJ mqKÜVf oMjJlJr Ku≈J~ xoKÓ-\LmjPT hMKmtxy TPr S KmkPh PlPu oNuqyLj TPr IxnqfJr Km˜Jr WaJPòjÇ mJÄuJPhPv PkJvJT TJrUJjJ~ @èPj kMPz vsKoPTr oOfMq jfMj j~Ç KjotJe KvP· vsKoPTr oOfáq jfMj j~Ç xMTJP∂r TKmfJ ßgPT v» iJr TPr muPf kJKr : ÈFUJPj oífqM yJjJ Ph~ mJr mJr, PuJTYãMr @zJPu FUJPj \PoPZ IºTJrÇ' FKa IxnqfJr IºTJrÇ hMjtLKf S IKj~Por IºTJrÇ Fr iJrT yPòj oJKuT PvseLÇ @r oJKuTPhr kJuT yPò rJÓs S xrTJrÇ @APjr rÜYãM FUJPj IitKjKoKufÇ @Aj rãJTJrL PxjJ-PxkJArJ FUJPj nLÀ jkMÄxTÇ rJ\jLKfPTrJ FUJPj hJxJjMhJxÇ Fr jJoA yPò kMÅK\mJhÇ IgtJ“, xmJr CkPr kMÅK\ S oMjJlJ FmÄ Fr IiLj˙ S @ùJmy xmKTZMÇ fJA, oMjJlJr kKroJe mJzJPf, kMÅK\r vrLr míK≠ TrPf KVP~ oJKuPTrJ vsKoTPhr KjrJk•Jr KmKi-KmiJj IoJjq TPrjÇ VfTJu @ÊKu~J~ fJ\rLj lqJvPjr j~fuJ nmPjr KjYfuJ~ @èj PuPVKZPuJÇ

FKa IxnqfJr IºTJrÇ hMjtLKf S IKj~Por IºTJrÇ Fr iJrT yPòj oJKuT PvseLÇ @r oJKuTPhr kJuT yPò rJÓs S xrTJrÇ @APjr rÜYãM FUJPj IitKjKoKufÇ @Aj rãJTJrL PxjJ-PxkJArJ FUJPj nLÀ jkMÄxTÇ rJ\jLKfPTrJ FUJPj hJxJjMhJxÇ Fr jJoA yPò kMÅK\mJhÇ IgtJ“, xmJr CkPr kMÅK\ S oMjJlJ FmÄ Fr IiLj˙ S @ùJmy xmKTZMÇ fJA, oMjJlJr kKroJe mJzJPf, kMÅK\r vrLr míK≠ TrPf KVP~ oJKuPTrJ vsKoTPhr KjrJk•Jr KmKi-KmiJj IoJjq TPrjÇ VfTJu @ÊKu~J~ fJ\rLj lqJvPjr j~-fuJ nmPjr KjYfuJ~ @èj PuPVKZPuJÇ KjVtoPjr kg jJ PkP~ vfJKiT vsKoT \Lm∂ hê yP~PZjÇ PTPjJ FojKa yPuJ mJ yPf kJrPuJ, pJ mJr-mJrA yP~ @xPZ? fJr TJre xmJrA \JjJÇ oJKuPTrJ vsKoTPhr \jq KjrJkh vsohJPjr CkpMÜ ˙Jj xïMuJj TPrj jJÇ TJre, fJPf ‘PksJcJTvj Tˆ' mJ C“kJhj UrY PmPz pJ~Ç @r C“kJhj UrY PmPz PVPu uJn TPo pJ~Ç xMfrJÄ Fr nJr myj TrPmj PT? nJr myj TrPZj vsKoPTrJÇ mJr-mJr @èPj hê yP~ fJÅrJ FA nJr myj TPr YuPZjÇ fJrkrS fJÅrJ jJpq o\MKr kJj jJÇ oJjMPwr optJhJ kJj jJÇ ksKfmJh TrPu rJÓs FPx oJKuPTr kPã èKu YJuJ~Ç IoNuq \Lmj, oNuq xíKÓTrJ vsKoPTr \Lmj rJ˜J~ Kj”PvKwf y~Ç Fr PTJPjJ ksKfTJr PjAÇ oMKÜpMP≠r PYfjJS FUJPj PnJÅfJ S xJmtPnRofô rãJr @°Juj hMVtºo~Ç iotmJhLrJ mrJmPrr oPfJA o\uMPor KmkrLPf \MuMPor kPã hJuJuL TrPZ, PpojKa TPrPZ pMPV-pMPV S FTJ•PrÇ vsKoT PvseLr ÈoMKÜTJoL' rJ\QjKfT hPur ToKf PjA, KT∂á fJÅrJ Igmt S TîLmÇ oMPU KmkäPmr mMKu @CPz KmkäPmr ˝kú PhUJj fJÅrJ, KT∂á TJrUJjJPf vsKoTPhr \Lmj KjrJkh TrJr oPfJ FTKa TJptTr xÄVsJo VPz PfJuJr oMPrJh PjA fJÅPhrÇ pJÅrJ @ÅiJPr KmuLj KmkämL, oJKar KjY PgPT CPb FPx pJÅrJ PvseL v©M UfPor jJPo VsJPo ©Jx QfrL TPrj, fJÅPhr TJPZS x÷mf” vsKoT-WJfT oJKuT-PvseL Èv©M' KyPxPm @KmntNf jjÇ

xMTJ∂, PfJoJr PhUJ PxA oOfáq FUjS mJrmJr yJjJ KhP~ YPuPZ mJÄuJ~Ç KT∂á ÈmJrmJr' oJPj, @r TPfJ mJr yJjJ PhPm? FA IºTJr \oPf \oPf @r TPfJ IºTJr yPm? PfJoJr TKgf ÈnJñJ Wr S nJñJ KnPaPf \PoPZ Kj\tjfJr TJPuJ', TJre FUJPj PTJPjJ È\j' mJ ksTíf oJjMw PjAÇ PpPjJ xmJA IoJjMwÇ KT∂á PT muPm PfJoJr oPfJ CÆJ• TP£ ÈPy oyJoJjm FUJPj ÊTPjJ kJfJ~ @èj \ôJPuJ'? kJÅY mZr To FT vfJ»L @PV FA jPn’r oJPxA vsKoT PvseL rJÓs hUu TPr oJKuT PvseLPT CPòh TPrKZPuJ ÀvPhPvÇ fJA PhPU kíKgmL CÆM≠ yP~KZPuJÇ fMKo CÆM≠ yP~KZPu mJÄuJ~Ç @vJ TPrKZPu FT\j oyJoJjPmr @KmntJPmrÇ KT∂á xMTJ∂, PfJoJr mJÄuJ~ PxA oyJoJjPmr \jì FUjS kpt∂ y~KjÇ fmMS fMKo muPf PkPrKZPu, KuUPf PkPrKZPu, ˝kú PhUPf PkPrKZPuÇ KT∂á PfJoJr oPfJ @\ @r TJCPT muPf ÊKj jJ : oífMqr xoMhs Pvw; kJPu uJPV C¨Jo mJfJx oMKÜr vqJou fLr PYJPU kPz, @PªJKuf WJxÇ PuKjj nNKoÔ rPÜ, TîLmfJr TJPZ PjA Ee, Kmkäm ¸Kªf mMPT, oPj y~ @KoA PuKjjÇ ßrJmmJr, 25 jPn’r 2012 KjCmJrL kJTt ßuUT : k´JmKºT, KvãT

KmKnjúUmr S k´mº-Kjmº k´TJPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT k´go IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, IJoJPhr xo~, TJPur T≥, oJjm\Koj, pJ~pJ~Khj, AjKTuJm S j~J KhV∂ kK©TJr k´Kf VnLrnJPm Tífù


cJTmJé 7

SURMA m 30 November - 6 December 2012

To The Editor SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ ofJoPfr \jq xŒJhT hJ~L jj

‰x~hkMPrr xJŒ´KfT xÄWJf InNfkNmt vJK∂kNet xoJiJj mÉ SuL-@SKu~J-lKTr-xJiT-hrPmv FTA xJPg IxÄUq ùJjL-èeL-Kv·LxJKyKfqT S rJ\QjKfT PjfJ-TotLPhr xMªr uJuj,kKrYJuj S @mJx ˙u yPuJ xMjJoV† P\uJr xm YJAPf míy•r S IVsVJoL FT VsJPor jJo Qx~hkMrÇ VsJPor ksJ~ ksKfKa rJ˜JA Pmv xMKmjq˜, ksKfKa WPr KmhMqf, PaKuPlJj, PoJmJAu, A≤JrPja, lqJé, TKŒCaJr ksJ~ xTu irPjr @iMKjT kspMKÜr PZJ~J Pmv CöôunJPm KmhqoJjÇ FUJPj rP~PZ @iMKjT KT¥Jr VJPctj, ksJgKoT KmhqJu~, xrTJrL S PmxrTJrL ÛMu, yJA ÛMu, TPu\, TSoL oJhsJxJ, @uL~J oJhsJxJ, mJKuTJ oJhsJxJ, kJbJVJr, xKoKf, FT TgJ~ muPf PVPu xm KTZMA KmhqoJjÇ FUj Pmv KTZM @iMKjT Cjúf kspMKÜr vKkÄ ToPkäé xy TKoCKjKa Px≤JrS yP~PZÇ Qx~hkMPr ãofJxLj @S~JoLuLV hu PgPT ksiJj KmPrJiL hu KmFjKk, \Jxh, KxKkKm, \JoJ~JPf AxuJoL, PUuJlf o\Kux, \JfL~ kJKat, ZJ©uLV, ZJ©hu, ZJ© ACKj~j, KvKmrxy xmTaJ rJ\QjKfT hPur TJptâo xoJj fJPuA rP~PZÇ VsJPor uJAPmsrLPf PhPvr xm TaJ QhKjT kK©TJxy ksJ~ xTu oqJVJK\jA kJS~J pJ~Ç xJiJre kJbJVJr jJPo rP~PZ FT KmvJu S mqJkT FT kJbJVJr, PpUJj PgPT PhPvr xJKyfq S xÄÛíKfr xJPg VPz fMPuPZ FT xMªr pMVxN©Ç FA Qx~hkMPrr Pmv T\j rJ\QjKfT mqKÜfô rP~PZj, pJrJ mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ S oMKÜ xÄVsJPo Pmv hí|fJr xJPg IÄv Vsye TPr Qx~hkMrPT TPrPZj PVRrmJKjõf FmÄ FTA xJPg AKfyJPxr FT Ijmhq IÄvÇ fJPhr oPiq CPuäUPpJVq yP~ @PZj @S~JoLuLV PjfJ orÉo Qx~h @oLÀu AxuJo lUÀu, Qx~h UJKuT Ko~J, ksJÜj PY~JroqJj S jqJk PjfJ Qx~h @mhMu yJjúJj, @S~JoL pMmuLPVr PksKxKc~Jo xhxq Qx~h @fJCr ryoJj ksoMUÇ ZJ©PjfJPhr oPiq Phv S \JfL~nJPm CPuäU TrJr oPfJ FT xo~ UqJKf I\tj TPrKZPuj FoKx TPuP\r xJPmT KnKk \Jxh (rm) ZJ©uLPVr PjfJ mOPaj ksmJxL Qx~h oMK\mMr ryoJj, \JfL~ ZJ©uLPVr FTTJuLj pMVì-xJiJre xŒJhT, mOPaPjr @S~JoLuLPVr xJiJre xŒJhT Qx~h xJP\hMr ryoJj lJÀT, KxPua @’rUJjJ ÛMu S TPuP\r KksK¿kJu ZJ©uLV PjfJ Qx~h PoJyJK¨x @yoh, ksJÜj ZJ© ACKj~j PjfJ, mOPaj ksmJxL xKuKxar Qx~h vJyLj @yoh, ZJ©CKj~Pjr ßjfJ oKe yT, \Jxh ZJ©uLPVr dJTJ KmvõKmhqJu~ vJUJr xJPmT xJiJre xŒJhT, @ x o @mhMr rPmr

\jxÄPpJV TotTftJ, mOPaj ksmJxL Qx~h vJy PxKuo @yPoh, xJPmT ZJ©uLV PjfJ S @\PTr PkvJ~ CKTu S @S~JoLuLV PjfJ Qx~h vJP~U @yoh, KmFjKk PjfJ oKuäT PxJPyu @yoh, ZJ©PjfJ S mOPaj ksmJxL oKuäT @mhMu oMKyf, ZJ©KvKmPrr PjfJ S mOPaj ksmJxL Qx~h rKlTMu yT, TKm lKrh @yPoh ßr\Jxy @PrJ IPjPT 70 S 80-r hvPT Pmv hJkPar xJPg rJ\iJjL dJTJ vy P\uJ vyPrr rJ\QjKfT Iñj oMUKrf TPr PrPUKZPujÇ CPuäUq FUJPj ÊiM G xo~TJuLj rJ\QjKfT hu xoNPyr ßTªsL~ kptJP~r PjfíPfôr xJPg xrJxKr \Kzf KZPuj fJPhr jJPoJPuäU TrJ yPuJ, IPjPTr jJo y~PfJ ˛íKf PgPT oMPZ KVP~PZ, IKjòJTíf PxA ©∆Kar \jq hM”KUf, TJCPT PZJa KTÄmJ mz TPr PhUJPjJr \jq jJPoJPuäU TrJ y~jJA, FUj PxA pJ©J~ @PrJ IPjT UqKfoJj IPjPTA @PZj, pJPhr jJo KjP~ PuUJr TPumr míK≠ TrPf YJAjJÇ FUJPj CPuäU jJ TrPuA j~, 80-r hvPT xJrJ mJÄuJPhPvr KmKnjú @PuJYjJ~ Pp TgJKa Pmv hí|fJr xJPg ChJyre KyPxPm CPuäKUf yPfJ, fJ yPuJ, G xo~ FA Qx~hkMr VsJo PgPT FTxJPg Z~\j ZJ© dJTJ KmvõKmhqJuP~ FT xJPg xMjJPor xJPg Iiq~j TrPfjÇ fJPhr oPiq KZPuj, Qx~h xJP\hMr ryoJj lJÀT, FcPnJPTa @mhMu oMKTf, Qx~h xJPuy @yoh rJeM, Qx~h vJy PxKuo @yPoh, FmÄ \JyJñLr jVr KmvõKmhqJuP~ KZPuj Qx~h PoJyJK¨x @yoh, Qx~h vJyLj @yohÇ @orJ mJÄuJPhPvr Pp IûPu KVP~KZuJo, fUj Qx~hkMr VsJPor jJo iPr @oJPhrPT kKrY~ TPr PhS~J yPfJ, VPmt fUj @oJPhr mMT CYM yP~ PpPfJÇ fJr @PV, mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJr CwJuPVú Pp ZJ©PjfJr jJo UMm P˚y S ooPfôr xJPg xJrJ PhPv CóJKrf yPfJ, @\PTr dJTJ KmvõKmhqJuP~r CkJYJPptr mJxnmPjr xJoPj TJPuJ oJPmtu kJgPrr Ckr PUJhJA TPr Pp vyLPhr jJo PuUJ rP~PZ, KfKj yPuj FT xoP~r AxuJoL @hPvtr uzJTM QxKjT, Qx~hkMPrr PYRiMrL mJzLr Cöôu jã©, Ko~J Qx~h @\ou @uLr ks-PkR©, Qx~h @mMu mvr \KohJPrr fífL~ x∂Jj orÉo Qx~h vJy \JoJu PYRiMrLÇ 02. Pmv T mZr iPr FA Qx~hkMPr KmKnjú PVJ© S PVJÔL FmÄ rJ\QjKfT hu xoNPyr oPiq ƺ, xÄWJf Foj ksTa Àk iJre TPr @PZ Pp, VsJPor V¥L ZJKzP~ fJ Phv FmÄ KmPhPvr xÄmJh oJiqPor ksiJj KvPrJjJo KyPxPm hUu TPr @PZÇ TP~T oJx @PV mJÄuJPhPvr \JfL~ QhKjT kK©TJ~ KmPvw TPr xoTJu xy @PrJ KTZM k©-kK©TJ~ FA Qx~hkMPrr TKfk~ rJ\QjKfT S PVJÔLVf xÄWJfPT PTªs TPr TKfk~ ˝JgtJPjõwL oyPur TJrxJK\Pf vJK∂ S PxRªPptr \jkh mPu Uqf PVJaJ Qx~h kMrPT \ñLmJPhr In~Jreq KyPxPm kKrKYKf PhS~Jr FT hMÓM kKrT·eJ uãq TPr hNr PgPT mz mqKgf S ootJyf yP~KZuJoÇ TJre @oJr \jì S QvvPmr ˛íKf Km\Kzf FA Qx~hkMr TUPjJ PTJj TJPu xπJx, yJjJyJKj, \ñLmJPhr ksvs~ PhS~JPfJ hNPr gJTMT, mrÄ Qx~h kMPrr @kJor ZJ©-\jfJ mrJmrA FA PhPvr xTu VefJKπT S Q˝rJYJr KmPrJiL @PªJuPj kJuj TPr @xKZPuJ mKuÔ nNKoTJÇ 1984-r xJoKrT vJxj KmPrJiL @PªJuPj FA Qx~h kMPrr TíKf ZJ©PjfOmíª ksVKfvLu ZJ© PjfJPhr xJPg dJTJr rJ\kPgr G @PªJuPj ksgo TJfJPr PgPT GKfyJKxT Q˝rJYJr KmPrJiL @PªJuPjr xNYjJ TPrKZPujÇ PxA Qx~hkMPr pUj PhKU xJoJjq yJjJyJKj S PVJÔL ˝JPgtr TJrPe nJzJKa~JPhr ÆJrJ IP˘r ^j-^jJjL, fUj ˝nJmfA mz mqKgf yA, ÂhP~ TÓ IjMnm TKrÇ xŒ´Kf KTZMKhj @PV Qx~hkMPr KmmJhoJj hMKa V´∆Pkr ^VzJ, lqJxJh PT PTªs TPr Cn~ kPãr oJouJ-PoJT¨oJ, UMjJ-UMKj, rÜJrKÜ, S ksKfKj~f oJroMUL, pM≠ÄPhyL oPjJnJm kshvtjLr TgJ k©-kK©TJ~ Pmv luJS TPr ksYJr TPr @xKZPuJÇ KmmJhoJj xÄWPwtr PksKãPf Cn~ kPãr Pmv T\j @yf S rÜJÜ yP~KZPuj, FPT IjqPT WJP~u S @WJf TrJr \jq WJkKa PoPr mPx PgPT ^JKkP~ kzJ S nJzJKa~J xπJxL KjP~ IP˘r kshvtjL PVJaJ IûuPT TPr fMPuKZPuJ FT n~ÄTr Im˙Jr oMPUJoMULÇ FoKj FT Im˙J~ ùJjL-èjL S

KEAWAY M A T R E ENU IGN S S E D

ÊnJjMiqJ~LPhr xTu ksPYÓJ pUj KmlPu PpPf mPxKZPuJ, KbT PxA xoP~ xJyKxTfJr xJPg xoP~r ksP~J\Pj xKbT nNKoTJ kJuPjr \jq FKVP~ @Px KxPua˙ Qx~hkMrmJxLPhr ksJPer xÄVbe Qx~hkMr KxPua xKoKfÇ xKoKfr nJAx PksKxPc≤, KmKvÓ mqmxJ~L, KmhqJjMrJVL, KxPua KxKa KTîKjPTr cJAPrÖr Qx~h vJy TJoJu PYRiMrLr mqKÜVf CPhqJPV Qx~h kMr KxPua xKoKf FKVP~ @Pxj Qx~hkMPrr KmmJhoJj FA xÄWJf, xÄWwt KjrxPjr vJK∂kNet xoJiJPjr \jqÇ FA CkuPã Qx~hkMr KxPua xKoKf KjP\Phr oPiq @uJk-@PuJYjJ TPr Totk∫J KbT TPr Kjoú KuKUf mqKÜmVt S Qx~h kMPrr KxPua˙ PjftímíPªr PpRg CPhqJPV TKoKa VbPer oJiqPo vJK∂r mJftJ KjP~ Qx~h kMPrr Cn~ V´∆kxy xTu xJiJre \jVPer TJPZ ZMPa pJjÇ vJK∂r mJyT KyPxPm 14 \j KmKvÓ jJVKrT yPuj”01) @uyJ\ô Qx~h @fJCr ryoJj (vJyL BhVJy) 02) ksPlxr Qx~h FTrJoMu yT (yJCK\Ä FPÓa) 03) Qx~h vJy TJoJu PYRiMrL (Fo,Kc- KyuKnC ToPkäé) 04) Qx~h @mMu l\u @\yJr Ko~J (oJylM\ asJPnux) 05) PoJyJÿh \JyJñLr @yoh (ksJÜj KvãT Qx~h kMr yJA ÛMu) 06) Qx~h rvLh @yoh FyxJj @r\MoJª @uL (mJuMYr) 07) Qx~h \VuMu kJvJ (xJPmT xrTJrL TotTftJ) 08) Sor QU~Jo (PkvJ\LmL) 09) FcPnJPTa Qx~h vJP~U @yoh (xMjJoV† P\uJ mJr) 10) FcPnJPTa @mhMu oMKTf (KxPua P\uJ mJr) 11) FcPnJPTa oKuäT PxJPyu @yoh (xMjJoV† P\uJ mJr) 12) FcPnJPTa vJoxMu AxuJo (KxPua mJr) 13) FcPnJPTa @KTTMu yT (KxPua mJr) 14) FcPnJPTa xJPhT @yoh (xJPmT lMamuJr, xMjJoV† P\uJ mJr) PhPv FmÄ ksmJPx KmPvw TPr pMÜrJ\q ksmJxL Qx~h kMr mJxL hlJ~ hlJ~ KoKaÄ TPrS KmmJhoJj hMA kãPT PpUJPj FT PaKmPu mxJPf mqgt yj, PxUJPj Qx~hkMPrr KxPua xKoKfr FA 14 \j KmKvÓ jJVKrTPhr CPhqJPV Qx~hkMr VsJPor KmrJ\oJj xÄWJf S xÄWPwtr KmkrLPf vJK∂r iJrJ ksmJKyf yS~J~ xJrJ Qx~hkMrmJxLxy Phv-KmPhPv uJPUJ Qx~hkMrmJxLr oPj @jPªr CòJx mAPf PhUJ pJ~Ç Qx~hkMPr pUj vJK∂r uPãq xoP^JfJ S GPTqr xnJ YuKZPuJ, KbT PxA xoP~ xJoJK\T Pja S~JPTtr oJiqPo PxA xMxÄmJh xJrJ KmPvõ pUj ZKzP~ kPz, fUj Qx~hkMPrr IVKef PuJTPhr oPiq @jPªr mjqJ mP~ pJ~Ç xJrJ KmPvõ mxmJxTJrL Qx~h kMr mJxL Ppj FA oJPyªsãPer \jq IPkãJ~ KZPujÇ KhjmqkL G Kouj PouJ~ CÜ 14 \j KmKvÓ jJVKrTPhr xJPg Qx~h kMPrr xmt˜Prr \jVe IÄv Vsye TPrjÇ FPf Ppoj KmmJhoJj hMA V´∆Pkr oPiq xTu PnhJPnh nMPu KVP~ FPT IjqPT @Kuñj TPr Pjj, PfoKj fJPhr FA FTLnNf yP~ ÃJfíPfôr Ijmhq híÓJ∂ ˙JkPjr \jq CkK˙f 14 KmKvÓ jJVKrTmíªxy xJPmT PY~JroqJj Qx~h @lÀZ PyJPxj, mftoJj PY~JroqJj Qx~h @mMu yJxJj ijqmJh ùJkj TPrjÇ @oJr KmvõJx Qx~hkMPrr \jVe @PVr oPfJ Qx~hkMr VsJPor GKfyJKxT GKfyqPT xoMjúf PrPU xTPu KoPu-KoPv VsJPor Cjú~Pj KjPmKhf ksJe yPmjÇ @r Ppj KjP\Phr oPiq IpgJ yJjJyJKj S xÄWJf TPr hMÓM PuJTPhr ˝JPgtr mKu yPmj jJ, xTPuA FA KhPT KmPvw x\JV híKÓ rJUPmjÇ xMªr, PxRyJhtkNet, ÂhqfJkNet ÃJfíPfô kKrPmv KlKrP~ @jJr \jq ijqmJh \JjJKò PVJaJ Qx~hkMPrr \jVePT, PxA xJPg ÂhP~r xmaMTM @PmV S hrh PoPu iPr 14 \j FA KmKvÓ mqKÜPT \JjJKò ÊPnòJ, IKnªj FmÄ Phv-KmPhPvr xoVs VsJPor \jVPer kã PgPT CÌ nJPuJmJxJ, @uäJy @kjJPhr xTPur oñu TÀj, xTPuA hLWt\LmL yCjÇ - ‰x~h vJy PxKuo @yPoh

LANDLORD / uqJ¥uct

?

xJ¥JruqJ¥Ç

DOES YOUR AGENT HAVE? w A professional qualification?  w ARLA Membership?

We are proud to be ARLA member

0% Commission

We offer Rent Guarantee

FREE valuation, FREE EPC, FREE GAS crt, FREE inventory and inspection, FREE deposit protection, FREE management - for all our new management properties.

FREE

50,000 DELIVERY S U £795 N ME NATIONWIDE

Kk´K≤Ä \VPf IJorJA ßxrJ

Tel: 020 7168 1224

Price excludes

artwork.

Kazi Arif : Manager

Tel: 020 7375 1188 07944 872 919

(9am - 11pm, 7 days)

8 Vallance Road, London E1 5HR

www.primeestateagents.co.uk

E-mail: admin@primeestateagents.co.uk Member of:

Mob: 07985 213 857

Unit C, Cable Street Studios, 566 Cable Street, London E1W 3HB e: sales@impressmediauk.com w: www.impressmediauk.com Follow us on facebook/impressmediauk

Working with: Tower Hamlets, Newham, Barking & Degenham, Readbridge, Hackney, Waltham Forest, Southwark, Greenwich Councils.


8 UmrJUmr

30 November - 6 December 2012 m SURMA

mJÄuJPhv ßgPT \jvKÜ r¬JKj KjPwiJùJ k´fqJyJr oJuP~Kv~Jr

xmK\r mJ\Jr uJVJoyLj dJTJ, 24 jPn’r - rJ\iJjLr mJ\JPr FT x¬JPyr mqmiJPj k´J~ xm irPjr xmK\r hJo k´Kf ßTK\Pf 10 ßgPT 20 aJTJ kpt∂ ßmPz ßVPZÇ vLPfr Ijqfo k´iJj xmK\ aPoPaJ KmKâ yPò k´Kf ßTK\ FTv' aJTJ~Ç jfMj @uM KmKâ yPò 60 aJTJ~Ç mrmKa 60 aJTJÇ FojKT vLf ßoRxMPor k´iJj xmK\ TKkr hJo kpt∂ k´KfKaPf I∂f 10 aJTJ ßmPzPZÇ FojA uJVJoZJzJ rJ\iJjLr xmK\r mJ\JrÇ UMYrJ KmPâfJrJ \JKjP~PZj, YJKyhJ IjMpJ~L xrmrJy jJ gJTJ~ xmK\r hJo mJzPZÇ kJATJrPhr hJKm, C“kJhT YJKw kptJP~ ßmKv hJo rJUPZ mPuA fJPhr ßmKv hJo rJUPf yPòÇ kKrK˙Kf FUjA Kj~πPe jJ KjPu xmK\r hJo jJVJPur mJAPr YPu pJS~Jr @vïJ k´TJv TPrPZj ßâfJrJÇ Vf ÊâmJr rJ\iJjLr KmKnjú mJ\Jr WMPr ßhUJ pJ~, ßmKvrnJV xmK\r hJo ßTK\Pf To-PmKv 10 ßgPT 20 aJTJ ßmPzPZÇ xmPYP~ ßmKv ßmPzPZ mrmKa, KYKYñJ, ßdÅzx S KvPor hJoÇ Vf x¬JPyr 30 aJTJr mrmKa ÊâmJr KmKâ yP~PZ oJjPnPh 50 ßgPT 60 aJTJ~, ßdÅzx S KYKYñJ 50-60 aJTJ, aPoPaJ 80 ßgPT 100 aJTJ, Kvo 40 ßgPT 50 aJTJ, ßmèj 40 ßgPT 45, mJ\Jr ßnPh k´Kf ßTK\ kPaJu KmKâ yPò 35 ßgPT 45 aJTJ~Ç oJ^JKr @TJPrr lMuTKk 25 ßgPT 40 aJTJ~ @r mJÅiJTKk KmKâ yPò 30 ßgPT 45 aJTJ~Ç fPm TP~TKa xmK\r hJo ßfoj FTaJ mJPzKjÇ ßpoj k´Kf ßTK\ TruJ 60 ßgPT 70 aJTJ, VJ\r 40 aJTJ, vxJ 35 ßgPT 40 aJTJ S ßkPk 15 ßgPT 20 aJTJ~ KmKâ yPòÇ Fxm xmK\ Vf x¬JPyS k´J~ FTA hJPo KmKâ yP~PZÇ TJÅYJoKrY 40 ßgPT 50 aJTJ~ KmKâ yPòÇ „kjVr mJ\JPrr ßâfJ KvãT

@xJhMöJoJPjr TJPZ \JjPf YJAPu KfKj mPuj, rJ\iJjLr mJ\JrèPuJPf dMTPu oPj y~ jJ ßhPv ßTJPjJ xrTJr @PZÇ xrTJrS oPj y~ \JPj jJ ßhPv ßTJPjJ mJ\Jr @PZÇ mJ\JPr xrTJKr oKjaKrÄ ß\JrhJPrr hJKm \JjJj KfKjÇ KorkMPrr „kjVr TJÅYJ frTJKr mqmxJ~L @uL ßyJPxj \JjJj, vLf ßoRxMPo xmK\r xrmrJy mJzPuS kJATJrrJ fJPhr TJZ ßgPT ßmKv hJo rJUJ~ fJPhr ßmKv hJPo KmKâ TrPf yPòÇ KfKj mPuj, ybJ“ TPr kJATJKr mJ\JPr KYKYñJ, mrmKa, ßdÅzx, ßmèjxy ßmv TP~TKa xmK\r hJo kJATJrrJ mJKzP~ KhP~PZjÇ oNuf F TJrPeA KfKjS ßmKv hJPo xmK\ KmKâ TrPZj mPu \JjJjÇ mJ\Jr WMPr ßhUJ pJ~, k´Kf ßTK\ ßhKv ßkÅ~J\ oJjPnPh KmKâ yPò 48 ßgPT 50 aJTJ~Ç nJrf ßgPT @ohJKj TrJ ßkÅ~JP\r hJo k´Kf ßTK\ 32 ßgPT 35 aJTJÇ Vf x¬JPyS FTA hJPo ßkÅ~J\ KmKâ y~Ç

@ohJKj TrJ rxMPjr hJo oJjPnPh 90 ßgPT 100 aJTJÇ ßhKv rxMj KmKâ yPò 50 ßgPT 60 aJTJ~Ç FKhPT YJPur mJ\JPrS KTZMaJ IK˙KfvLufJ ßhUJ ßVPZÇ TP~TKa mJ\Jr WMPr ßhUJ pJ~, xm irPjr YJPur hJo Vf hMA x¬JPyr fMujJ~ k´Kf ßTK\Pf 2 aJTJ ßmPzPZÇ UMYrJ mqmxJ~LPhr hJKm, kPjr KhPjr mqmiJPj xm irPjr YJu m˜Jk´Kf 50 ßgPT 100 aJTJ ßmPzPZ mPu fJrJS k´Kf ßTK\Pf 2 aJTJ mJKzP~ KhP~PZjÇ FKhPT oJPZr mJ\JPr KTZMaJ K˙KfvLufJ ßhUJ ßVPZÇ ßZJa @TJPrr (500 VsJo) AKuv k´Kf ßTK\ KmKâ yPò 550 ßgPT 580 aJTJ~Ç ÀA oJPZr ßTK\ 180 ßgPT 280 aJTJ, k´KfPTK\ mz @TJPrr KYÄKz 550 ßgPT 600 aJTJ, oJ^JKr KYÄKz 450 ßgPT 500 aJTJ~ KmKâ yPòÇ KmKnjú @TJPrr ßfuJKk~J 120 ßgPT 160 aJTJ, kJÅYKovJKu èÅzJ oJZ k´Kf ßTK\ 230 ßgPT 250 aJTJ~ KmKâ yPòÇ

mJóM S fJÅr xyPpJVLPhr KjptJfPjr metjJ KhPuj rJÓskPãr xJãL rK†f

dJTJ, 28 jPn’r - \JoJ~JPf AxuJoLr ßxPâaJKr ß\jJPru @uL @yxJj ßoJyJÿJh oM\JKyh S xJPmT xhxq (ÀTj) kuJfT @mMu TJuJo @pJPhr KmÀP≠ oJjmfJKmPrJiL IkrJPir kígT oJouJ~ rJÓskPãr xJãL rK†f TMoJr jJg SrPl mJmM jJg oñumJr \mJjmKª KhP~PZjÇ \mJjmKªPf KfKj mPuj, oMKÜpM≠TJPu mJóM (@mMu TJuJo @pJh) S fJÅr xyPpJVLrJ fJÅPT KjptJfj TPrjÇ oM\JKyhPT KfKj kJKT˜JKj ßxjJPhr xPñ ‰mbT TrPf ßhPUPZjÇ KmYJrkKf F Ka Fo l\Pu TmLPrr ßjfíPfô Kfj xhPxqr @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu2-F rK†f FA \mJjmKª ßhjÇ KfKj oM\JKyPhr KmÀP≠ oJouJ~ rJÓskPãr x¬o S @pJPhr KmÀP≠ oJouJ~ rJÓskPãr kûo xJãLÇ @xJKor TJbVzJ~ oM\JKyPhr CkK˙KfPf rK†Pfr \mJjmKª ßjj FA oJouJ~ rJÓskPãr ßTRÅxMKu ßoJTPuZMr ryoJjÇ @pJPhr KmÀP≠ oJouJ~ fJÅr \mJjmKª ßjj

rJÓskPãr ßTRÅxMKu xJKyhMr ryoJjÇ xJãL rK†f mPuj, fJÅr mJKz lKrhkMPrr xhr gJjJr ßVJ~JuYJoPaÇ KfKj oMKÜPpJ≠J KZPujÇ FTJ•Prr 21 FKk´u lKrhkMPr kJKT˜JKj ßxjJmJKyjL dMTPu KfKj vyrfKuPf @vs~ ßjjÇ \Mj oJPxr k´go x¬JPy KfKj oMKÜPpJ≠JPhr ßUJÅ\Umr KjPf vyPr pJjÇ KfKj kNmt UJmJvkMPr yKm oJfæPrr ßhJTJPjr xJoPj ßVPu yKm fJÅPT oMKÜmJKyjL KyPxPm KYK f TPr iPr @mMu TJuJo @pJh SrPl mJóM rJ\JTJr, @mMu Ko~J S TJuM KmyJKrr yJPf fMPu ßhjÇ fJÅrJ fJÅPT oJrir TPr lKrhkMr xJKTta yJCPx KjP~ pJjÇ F xo~ ßxUJPj kJKT˜JKj ßxjJ TotTftJ ßTJrJAv, oM\JKyhxy IPjT rJ\JTJr ‰mbT TrKZPujÇ oM\JKyh mJóMPT AvJrJ TPr fJÅPT xKrP~ KjPf mPujÇ fJÅPT ßYJU ßmÅPi mJóM, @mMu S TJuM lKrhkMr K\uJ ÛMPu KjP~ fJuVJPZr ßVJzJ~ mKxP~ rJPUjÇ TP~T KoKja kr

ßxUJPj FTKa VJKz @PxÇ VJKz ßgPT FT\j ChtMPf fJÅPT èKu jJ TPr KmyJKrPhr yJPf fMPu KhPf S ßnJPr \mJA TrPf mPuÇ xJãL mPuj, kPr fJÅPT KmyJKr TPuJKj ßoJuäJ mJKz ßrJPc mKZPrr ßhJTJPjr kJPv ThoVJPZ CP J TPr ^MKuP~ WµJ UJPjT oJrir TPrÇ FPf fJÅr FTKa hJÅf S jJPTr yJz ßnPX pJ~Ç ßxUJj ßgPT fJÅPT rKvh Ko~Jr FTfuJ mJKzr FTKa WPr @aPT rJUJ y~Ç fUj ùJj KZu jJÇ xºqJ~ fJÅr ùJj KlrPu huM Ko~J jJPor FT\j \JjJuJ KhP~ UJmJr ßhjÇ rJf hMAaJr KhPT KfKj \JjJuJr KvT ßnPX kJKuP~ lMumJKz~J pJjÇ ßxUJj ßgPT mºMrJ fJÅPT jVrTJªJr FTKa oMKÜPpJ≠J TqJPŒ KjP~ KYKT“xJ ßhjÇ rK†f mPuj, 21 FKk´u kJKT˜JKj ßxjJrJ lKrhkMPrr rJ\mJzL ßoJPz Im˙JjTJPu oM\JKyh S mJóM rJ\JTJr fJÅPhr InqgtjJ \JKjP~ \V“mºMr @KXjJ~ KjP~ @PxjÇ ßxUJPj oM\JKyh S mJóMr CkK˙KfPf kJKT˜JKj ßxjJrJ @a xJiMPT yfqJ TPrÇ KfKj \JjPf kJPrj lKrhkMr ߈Kc~JPo kJKT˜JKj mJKyjL FmÄ mJóM rJ\JTJr S fJÅr xyPpJVLrJ KoPu ˝JiLjfJTJoL jJrL-kMÀwPhr KjptJfj TPr kJPvr kMTMPr \mJA TPr ßlPu KhfÇ SA ˙JjKa FUj miqnNKo KyPxPm KYK fÇ \mJjmKª ßvPw oM\JKyPhr kPãr @Aj\LmL oMK¿ @yxJj

TKmr xJãLPT TP~TKa k´vú TPrjÇ ß\rJ IxoJ¬ Im˙J~ FA oJouJr TJptâo @\ mMimJr kpt∂ oMufKm TPrj asJAmMqjJuÇ @pJPhr KmÀP≠ oJouJ~ \mJjmKª ßvPw rK†fPT ß\rJ TPrj rJÓs KjpMÜ @xJKokPãr @Aj\LmL @mhMx ÊTMr UJjÇ mJóMPT KYjPfj∏@Aj\LmLr F k´Pvú xJãL mPuj, mqKÜVf kKrY~ KZu jJ, fPm fJÅPT KjptJfPjr xo~ KfKj mJóMr kKrY~ \JPjjÇ oM\JKyh KT f“TJuLj kNmt kJKT˜Jj ZJ© xÄPWr xnJkKf S @umhr ßjfJ KZPuj? \mJPm xJãL mPuj, yqJÅÇ

dJTJ, 27 jPn’r - YJr mZr kr mJÄuJPhv ßgPT vsKoT ßjS~Jr KjPwiJùJ k´fqJyJr TPrPZ oJuP~Kv~JÇ fPm FmJr xrTJKrnJPm mJÄuJPhv ßgPT TotL ßjPm ßhvKaÇ Vf ßxJomJr kM©\J~Jr @∂\tJKfT xPÿuj ßTPªs mJÄuJPhv S oJuP~Kv~Jr oPiq F-xÄâJ∂ xoP^JfJ ˛JrT (FoSAC) xA yP~PZÇ kM©\J~J ßgPT k´mJxLTuqJe S ‰mPhKvT TotxÄ˙Jj oπeJuP~r xKYm \Jlr @yPoh UJj \JjJj, mJÄuJPhPvr k´mJxLTuqJe S ‰mPhKvT TotxÄ˙JjoπL UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj FmÄ oJuP~Kv~Jr oJjmxŒhoπL Fx xMmsJKj~Jo \jvKÜ r¬JKjr SA YMKÜPf xA TPrPZjÇ \Jlr @yPoh \JjJj, oJjm kJYJr S IkrJi hojxÄâJ∂ @PrTKa xoP^JfJ ˛JrT xA yP~PZÇ fJPf oJuP~Kv~Jr ˝rJÓsoπL KyvJoCK¨j ßyJPxj FmÄ mJÄuJPhPvr ˝rJÓsoπL oyLC¨Lj UJj @uoVLr ˝Jãr TPrPZjÇ k´mJxLTuqJeoπL UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj \JjJj, mJÄuJPhPvr \jvKÜ, TotxÄ˙Jj S k´Kvãe mMqPrJr (KmFoAKa) KjmºPjr oJiqPo ßpJVq ßuJT kJbJPjJ yPmÇ

hMA V´∆Pk xÄWwt, èKu, ßmJoJmJK\ ßVRrjhLPf xπJxL yJouJ~ ZJ©uLV ßjfJ Kjyf dJTJ, 28 jPn’r - mKrvJPur ßVRrjhLPf k´KfkPãr yJouJ~ FT ZJ©uLV ßjfJ Kjyf yP~PZjÇ Vf ßxJomJr rJPf @Kikfq Km˜Jr S mqmxJ~L KmPrJiPT ßTª´ TPr FA yJouJr WajJ WPaÇ Kjyf ZJ©PjfJr jJo ÀoJj lKTr (24)Ç ßx CkP\uJ ZJ©uLPVr xy-h¬r xŒJhT KZPujÇ FA yJouJr kr rJPfA ZJ©uLPVr hM'V´∆k xÄWPwt \KzP~ kPzÇ F xo~ èKu S ßmJoJ KmP°JrPe TokPã 15 \j @yf yjÇ èÀfr @yf 2 \jPT mKrvJu ßvmJKYo yJxkJfJPu kJbJPjJ yP~PZÇ FKhPT ZJ©uLV ßjfJ yfqJr k´KfmJPh VfTJu oñumJr xTJPu oyJxzT ImPrJi S kMKuPvr VJKz nJÄYMr TPr fJr xogtTrJÇ F WajJ~ KjyPfr oJ vJoLoJ ßmVo mJKh yP~ ßVRrjhL TPu\ ZJ©uLPVr xJiJre xŒJhT \MmJP~Àu AxuJo xJ≤M nMÅA~Jxy 13 \Pjr jJo CPuääU TPr oJouJ TPrPZjÇ xJ≤M nMÅA~JPT ßV´lfJr TPrPZ kMKuvÇ k´fqãhvtL, kMKuv S KjyPfr kJKrmJKrT xN© \JjJ~, mJuMr mqmxJ KjP~ ˙JjL~ ZJ©uLV ßjfJPhr oPiq hLWtKhj iPr KmPrJi YuPZÇ ßxJomJr rJf xJPz 9aJr KhPT k´Kfkã xJ≤Mr xogtTrJ ßVRrjhL mJxÓqJ¥ ZJ©uLV TJptJuP~ FPx ÀoJj, ßlrhJCx S KyrJPT TMKkP~ oJrJ®T \Uo TPrÇ F Umr ZKzP~ kzPu ÀoJPjr kPãr V´∆k I˘xy mJxÓqJP¥ \PzJ y~Ç F xo~ Cn~ V´∆Pkr oPiq iJS~J-kJfiJ iJS~J S xÄWPwtr WajJ WPaÇ W≤JmqJkL xÄWPwt FTJKiT èKumwte S 10Ka yJfPmJoJr KmP°Jre WPaÇ èKu S ßmJoJr KmTa vP» ßVJaJ mJxÓqJ¥ FuJTJ k´TKŒf yP~ yPbÇ kMKuv Umr ßkP~ WajJ˙Pu ßkRÅPZ kKrK˙Kf vJ∂ TPrÇ FKhPT èÀfr @yf ÀoJj lKTPrr vJrLKrT Im˙Jr ImjKf yPu mKrvJu ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJu ßgPT oñumJr rJf KfjaJ~ fJPT dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu kJbJPjJ y~Ç KYKT“xJiLj Im˙J~ VfTJu oñumJr xTJu xJPz 9aJ~ KfKj oJrJ pJjÇ Kjyf ÀoJj mz TxmJ V´JPor oOf Ko\Jj lKTPrr ß\qÔ kM©Ç ÀoJPjr oOfMqr Umr ßVRrjhLPf ZKzP~ kzPu KmãM… FuJTJmJxL xTJu xJPz 10aJr KhPT dJTJ-mKrvJu oyJxzPTr arTL mJxÓqJ¥ S TxmJ FuJTJ~ VJPZr cJukJuJ ßlPu ImPrJi TPrÇ F xo~ mKrvJu ßgPT dJTJVJoL kMKuv myjTJrL BvJ kKrmyj nJXYMr TrJ y~Ç fJrJ ÀoJj yfqJTJrLPhr ßV´¬Jrxy lÅJKxr hJKm \JjJjÇ kPr ßVRrjhL gJjJr IKlxJr AjYJ\t (SKx) @mMu TJuJo S @S~JoL uLV ßjfímíª yfqJTJrLPhr KmYJPrr @võJx KhPu FT W≤J kr xJPz 11aJr KhPT ImPrJi k´fqJyJr TPr ßj~J y~Ç


UmrJUmr 9

SURMA m 30 November - 6 December 2012

UJPuhJ K\~J @r ãofJ~ @xPf kJrPmj jJ : AjM rJ\iJjLPf 14 kJfJu xzT KjotJPer CPhqJV KyoJVJPr

dJTJ, 24 jPn’r - hMA krLãJ~ ßlu TrJ UJPuhJ K\~J @r ãofJ~ @xPf kJrPmj jJ mPu o∂mq TPrPZj fgqoπL S \JfL~ xoJ\fJKπT hu (\Jxh) xnJkKf yJxJjMu yT AjMÇ Vf ÊâmJr rJ\iJjLr dJTJ KrPkJatJxt ACKjKar (Kc@rAC) Kn@AKk KoujJ~fPj ßvsÔ k´KfPmhj kMrÛJr k´hJj IjMÔJPj k´iJj IKfKgr mÜPmq KfKj F TgJ mPujÇ hMA krLãJ k´xPñ mqJUqJ TPr fgqoπL mPuj, UJPuhJ hMjtLKf S \Kñ hoj krLãJ~ ßlu TPrPZjÇ @mJr pM≠JkrJiLPhr kPã Im˙Jj KjP~ fJPhr CPòh krLãJS ßlu TPrPZjÇ fgqoπL mPuj, UJPuhJ K\~J pUj muPuj- @oJr ßZPurJ x“ \Lmj pJkj TPr, fUj UMKv yP~KZuJoÇ KT∂á hMhT pUj fJr ßZPuPhr hMjtLKfr aJTJ ßlrf FPjPZ fUj @Ko CuäKxf yAKjÇ mrÄ hMjtLKfmJ\ ßZPur kPã UJPuhJ K\~Jr xJlJA ÊPj @Ko Kmowt yP~KZÇ @xPu KfKj ÊiM hMjtLKfmJ\ hMA kMP©r oJ yP~PZj, ßhvmJxLr oJ yPf kJPrjKjÇ fgqoπL mPuj, VeoJiqPor TotLrJ FUPjJ hMPptJPVr oPiq KhP~ xo~ IKfmJKyf TrPZÇ YuKf mZr xJrJPhPv 9 \j xJÄmJKhT UMj yP~PZj CPuäU TPr KfKj

mPuj, xJVr-ÀKjr yfqJTJP§r KmYJr FUPjJ y~KjÇ F mqJkJPr @Ko ˝rJÓs oπeJuP~r xJPg TgJ mPuKZÇ fJrJ mPuPZ, fh∂ IPjTUJKj FKVP~PZÇ ßhJwLPhr @APjr @SfJ~ @jJ yPm mPu KfKj \JjJjÇ fgqoπL \KñmJh S hMjtLKf KjotNPu mftoJj xrTJPrr xlufJ fMPu iPr mPuj, yuoJTt, ßcxKaKj S k∞J ßxfM k´TP· hMjtLKfr xJPg \KzfPhr KmÀP≠ IKnPpJV k´oJKef jJ yPuS fJPhr Tftífô ßgPT yKaP~ ßh~J yP~PZÇ KfKj mPuj, hMjtLKfr xJPg \Kzf ßpA ßyJT jJ ßTj fJPT @APjr @SfJ~ @jJ yPmÇ PhPv Vefπ KjotJPer k´PYÓJ YuPZ CPuäUq TPr oπL mPuj, oJP^ lUÀ¨Lj-oAjCK¨jrJ ^JkaJ ßoPrPZÇ FZJzJ VefπPT ÉoKTr oMPU FPjPZ \KñmJh S hMjtLKfÇ KfKj mPuj, VefPπr @~jJ yPò VeoJiqoÇ @r F @~jJPT kKrÏJr rJUJr hJK~fô xrTJPrrÇ Kc@rAC xnJkKf xJUJS~Jf ßyJPxj mJhvJ'r xnJkKfPfô IjMÔJPj KmPvw IKfKg KZPuj mqmxJ~LPhr vLwt xÄVbj FlKmKxKx@A-Fr xJPmT xnJkKf @KjxMu yTÇ @PrJ CkK˙f KZPuj kMrÛJr KmfreL k´KfPpJKVfJr \MKr ßmJPctr ßY~JroqJj S ‰hKjT pMVJ∂Prr KjmtJyL xŒJhT xJAlMu @uo, Kc@rAC-Fr xJiJre xŒJhT xJöJh @uo UJj fkMÇ IjMÔJPj fgqoπL kMrÛJrk´J¬Phr yJPf ß∠S 50 yJ\Jr aJTJr ßYT fMPu ßhjÇ ßoJa 8 TqJaJVKrPf 8 \j xJÄmJKhTPT kMrÛJr KhP~PZ Kc@rACÇ kMrÛJrk´J¬rJ yPuj, KxK¨TMr ryoJj UJj, Ko\Jj ßYRiMrL, ryoJj oJxMh, vJy @uo UJj, vJoLo ßYRiMrL, ßrJTj CK¨j, @mM xJPuy rKj S vJyjJ\ vJroLjÇ

@mJPrJ FT FVJPrJr of WajJ WaPu @S~JoL uLV KmkptP~r oMPU kzPm : oShMh dJTJ, 24 jPn’r - KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq mqJKrˆJr oShMh @yoh mPuPZj, @S~JoL uLPV IPjT ùJjL-èeL IKnù rJ\jLKfKmh @PZjÇ fJrJ \JPjj huL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYj TPr uJn yPm jJÇ fJA fJPhr @ymJj \JjJPmJ k´iJjoπLPT ßmJ^JPjJr \jqÇ pKh FThuL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYj TPr ãofJ~ gJTPf YJ~ fJyPu rJ\QjKfTnJPm fJrJ Kj”Pvw yP~ pJPmÇ @r FT FVJPrJr oPfJ ßTJj WajJr CØm y~ fJyPu FA @S~JoL uLV ãofJxLj hu KyPxPm xmPYP~ ßmKv KmkptP~r oMPU kzPmÇ

mJÄuJPhPvr oJKaPf oJgJ fMPu ßTJj Khj hJÅzJPf kJrPm jJÇ fJPhr \jq xmYJAPf nJu Ikvj yPuJ FTKa xMÔM KjmtJYPjr oJiqPo rJ\jLKfr oNu ßvsJfiJrJ~ gJTJr ßYÓJ TrJÇ Vf ÊâmJr KmTJPu \JfL~ ßk´xTîJPmr TjlJPr¿ uJCP† ÍfJPrT ryoJPjr Skr 1/11 xo~ yJouJ, oJouJ, KjptJfj S mftoJj xrTJr TftíT y~rJKjr KvTJr" vLwtT @PuJYjJ xnJ~ k´iJj IKfKgr mÜífJ~ KfKj FTgJ mPujÇ \JfL~ oJjmJKiTJr ßlJrJPor xnJkKf ßr\JCu TKmr ßr\Jr xnJkKfPfô xnJ~ IjqPhr oPiq

mÜmq rJPUj oKyuJ hPur xJiJre xŒJhT KvKrj xMufJjJ, ˝JiLjfJ ßlJrJPor xnJkKf S KmFjKk ßjfJ @mM jJPxr oMyJÿh ryoJfMuäJy, o†Mr ßyJPxj BxJ k´oMUÇ

PrPur WMw ßTPuïJKr : xMrK†Pfr FKkFx lJÀT @®xokte TrPuS ß\Pu ßpPf y~Kj dJTJ, 28 jPn’r - ùJf @~mKyntNf xŒPhr oJouJ~ xJPmT ßruoπL xMrK†f ßxjèP¬r FKkFx Sor lJÀT fJuMThJPrr \JKoPjr @PmhPjr KmwP~ ÊjJKj ImTJvTJuLj @hJuPfr k´go KhmPx IjMKÔf yPmÇ VfTJu xTJu 11aJ~ yJAPTJPatr KjPhtPv dJTJr oyJjVr hJ~rJ \\ @hJuPf @®xokte TPr \JKoj YJj Sor lJÀTÇ KT∂á oJouJr jKg jJ gJTJ~ xÄKväÓ @hJuPfr KmYJrT ßoJ. \ÉÀu yT @VJoL 10 KcPx’r ÊjJKjr \jq Khj iJpt TPrPZjÇ SAKhj Kjoú @hJuPfr oJouJr jKg oyJjVr hJ~rJ \\ @hJuPf kJbJPjJrS KjPhtv KhP~PZj KfKjÇ @VJoL 10 KcPx’r kpt∂ @xJKo Sor lJÀT \JKoPjr xMKmiJ ßnJV TrPmj mPuS KjPhtvjJ~ muJ y~Ç Sor lJÀPTr KmÀP≠ Vf 14 @Vˆ rJ\iJjLr rojJ gJjJ~ oJouJ TPrj hMhPTr xyTJrL kKrYJuT FxFo rJPvhMr ßr\JÇ F oJouJ~ Vf 10 IPÖJmr Sor lJÀT Có @hJuf ßgPT 8 x¬JPyr \JKoj KjP~KZPujÇ VfTJu fJr \JKoPjr ßvw Khj KZuÇ @xJKokPã dJTJ mJPrr xJPmT ßxPâaJKr IqJcPnJPTa TJ\L j\LmMuäJy KyÀ S IqJcPnJPTa Sor lJÀT ÊjJKjPf IÄv ßjjÇ CPuäUq, ùJf @~mKyntNf xŒh I\tPjr oJouJ~

@xJKo Sor lJÀPTr KmÀP≠ Vf ßxJomJr @hJuPf YJ\tKva hJKUu TPr hMjtLKf hoj TKovj (hMhT)Ç dJTJr KYl ßoPasJkKuaj oqJK\Pˆsa @hJuPf F oJouJr fh∂ TotTftJ hMhPTr xyTJrL kKrYJuT Fx Fo rJPvhMr rJ\J F YJ\tKva hJKUu TPrjÇ Fr @PV Vf 19 jPn’r xJPmT ßruoπLr xJPmT FKkFx Sor lJÀT S mJÄuJPhv ßruSP~r kNmtJûPur oyJmqm˙JkT ACxMl @uL oíiJr KmÀP≠ YJ\tKvPar IjMPoJhj TPr hMhTÇ YJ\tKvPa muJ y~, ßruoπLr xJPmT FKkFx Sor lJÀT hMhPTr TJPZ ßh~J xŒh KmmreLPf KogqJ fgq KhP~PZjÇ lJÀT 1 ßTJKa 42 uJU 73 yJ\Jr 180 aJTJ IQminJPm CkJ\tj TPrPZj mPu YJ\tKvPa CPuäU TrJ y~Ç FZJzJ 3 uJU 4 yJ\Jr 900 aJTJr fgq ßVJkj TPrPZj mPuS IKnPpJVkP© muJ y~Ç IKnPpJVkP© @rS CPuäU TrJ y~, Vf 9 FKk´u ßruoπLr xJPmT FKkFx Sor lJÀT fJuMThJr S fJr VJKzYJuT @uL @\o, mJÄuJPhv ßruSP~r kNmtJûPur oyJmqm˙JkT ACxMl @uL oíiJ, ßruSP~r KjrJk•J mJKyjLr ToJ¥qJ≤ FjJoMu yTPT KmK\Km xhr IKlPx @aT TrJ y~Ç SA VJKzPf rJUJ aJTJrS ßTJPjJ \» fJKuTJ TPrKj KmK\KmÇ FojKT Sor lJÀTxy Ikr mqKÜPhr \mJjmKªS ßrTct TrJ y~KjÇ

dJTJ, 25 jPn’r - rJ\iJjLr èÀfôkNet asJKlT ßoJz mJ A≤JrPxTvjèPuJPf ßrJc @¥JrkJx (kJfJu xzT) KjotJPer CPhqJV KyoJVJPr YPu ßVPZÇ ks˜JKmf Fxm kJfJu xzT @PhR @r KjKotf yPm KTjJ, fJ muPf kJrPZj jJ xÄKväÓ ßTCAÇ FZJzJ dJTJ jVrLr âomitoJj pJj\a xoxqJ Kjrxj FmÄ pJfJ~Jf mqm˙Jr Cjú~Pjr uPãq AKfkNPmt VíyLf oiqPo~JhL S hLWtPo~JhL kKrT·jJèPuJr mJ˜mJ~jS IKjKÁf yP~ kPzPZÇ ˙JjL~ xrTJr KmnJVxNP© \JjJ pJ~, oyJjVrLr âomitoJj pJj\a KjrxPjr uPãq ksiJjoπLr TJptJuP~r @VsPy 2010 xJPur ßVJzJr KhPT f“TJuLj dJTJ KxKa TrPkJPrvj jVrLr KmKnjú èÀfôkNet ßoJPz (A≤JrPxTvj) FmÄ TP~TKa ßuPnu âKxÄP~r (PruPVa) KjY KhP~ ßoJa 14Ka kJfJu xzT (PrJc @¥JrkJx) KjotJPer CPhqJV ßj~Ç FroPiq mMP~Par xoLãJr KnK•Pf ksgo kptJP~ vJymJV ßoJz, ßvrJaj ßyJPau ßoJz, mJÄuJoar ßoJz FmÄ ßxJjJrVJÅS ßyJPau ßoJPz (xJTt ßlJ~JrJ A≤JrPxTvj) YJrKa kJfJu xzT KjotJPer \jq kígT ksT· ks˜Jm (KcKkKk) ‰fKr TPr SA mZPrr 11 \JjM~JKr ˙JjL~ xrTJr oπeJuP~ kJbJPjJ y~Ç hLWtKhj ßxA KcKkKk kPz KZu ˙JjL~ xrTJr KmnJPVÇ Frkr SA mZPrr ßvwKhPT ksT· ks˜JmKa IjMPoJhPjr \jq kJbJPjJ y~ kKrT·jJ oπeJuP~Ç ßxUJPj ßmv TP~T oJx kPz gJTJr kr FTkptJP~ KYKb KhP~ ˙JjL~ xrTJr KmnJVPT \JjJPjJ y~ ßp, ks˜JKmf ßoPasJ ßru ksT· mJ˜mJ~Pjr @PV @¥JrkJxèPuJ KjotJe pMKÜpMÜ yPm jJÇ oNuf fJPhr ßxA KYKbr krA KyoJVJPr YPu ßVPZ @¥JrkJx KjotJPer ßxA CPhqJVÇ KcKkKk IjMpJ~L ksKfKa kJfJu xzT KjotJPe 40 ßTJKa ßgPT xPmtJó 45 ßTJKa aJTJ UrY yS~Jr TgJ KZuÇ ksxñf, 2010 xJPur 22 \Mj rJ\iJjLr ßVJuJkmJV oJPb èKu˜Jj-pJ©JmJzL lîJASnJPrr CPÆJijL IjMÔJPj ksiJjoπL ßvU yJKxjJ FmÄ ˙JjL~ xrTJr ksKfoπL \JyJñLr TKmr jJjT xM¸ÓnJPm ßWJweJ KhP~KZPuj ßp, pJj\a KjrxPj IVsJKiTJr KnK•Pf rJ\iJjLr ßmv TP~TKa ˙JPj ßrJc @¥JrkJx FmÄ TP~TKa ßuPnu âKxÄP~r Skr SnJrkJx KjotJe TrJ yPmÇ Kmw~Ka KjP~ AP•lJT ksKfKjKir xPñ @uJkTJPu dJTJ KxKa

TrPkJPrvPjr FT\j D±tfj ksPTRvuL \JjJj, rJ\iJjLPf pJj\Par Ijqfo TJre yPuJ KmKnjú ßYRrJ˜Jr ßoJz fgJ asJKlT A≤JrPxTvjÇ Fxm ßoJPz KjrmKòjúnJPm pJjmJyj YuJYPur xMPpJV TPr ßh~J ßVPu pJj\a mÉuJÄPvA TPo pJPmÇ oNuf Foj KY∂J ßgPTA xrTJPrr vLwt oyu jVrLr KmKnjú ˙JPj 14Ka kJfJu xzT mJ ßrJc @¥JrkJx KjotJPer Kx≠J∂ IjMPoJhj TPrÇ TJre, kJfJu xzT KjotJPer UrY SnJrkJx fgJ lîJASnJPrr fMujJ~ IPjT ToÇ IgY FA k≠Kfr xMKmiJ ßmKvÇ mJÄuJoar ßoJPz FTKa lîJASnJr KjotJPe UrY yPm 250 ßTJKa ßgPT 300 ßTJKa aJTJÇ IgY FTA ˙JPj oJ© 45 ßTJKa aJTJr oPiqA FTKa @¥JrkJx KjotJe TrJ x÷mÇ FA TotTftJ \JjJj, ksgo kptJP~ vJymJV ßoJz, ßvrJaj âKxÄ, mJÄuJoar ßoJz S xJTt ßlJ~JrJ âKxÄP~ 4Ka kJfJu xzT KjotJPer kr KÆfL~ kptJP~ lJotPVa, Km\~ xreL, vyLh \JyJñLr ßVa, o“xq nmj âKxÄ, ßksxTîJm/Tho ßlJ~JrJ, jmJm @»Mu VKe ßrJPcr kNmtksJP∂r A≤JrPxTvj, oVmJ\Jr, oJKumJV, FlKcKx ßVa S \MrJAj ßuPnu âKxÄP~r KjY KhP~ @rS 10Ka @¥JrkJx KjotJPer kKrT·jJ TrJ yP~KZuÇ KT∂á xm kKrT·jJA FUj ˙Kmr yP~ @PZÇ IgY CPhqJVKa mJ˜mJK~f yPu KmoJjmªr ßgPT pJ©JmJzL kpt∂ xzPT mJiJoMÜ pJjmJyj YuJYu x÷m yPfJÇ KfKj mPuj, ksT·èPuJ IjMPoJhj jJ TPr kKrT·jJ TKovj \JKjP~PZ ßp, ßoPasJPru ksT· mJ˜mJ~Pjr @PV kJfJu xzTèPuJ KjotJe pMKÜpMÜ yPm jJÇ KT∂á mJ˜mfJ yPuJ, ßoPasJPru FTKa hLWtPo~JhL ksT· FmÄ FKa mftoJPj FT irPjr IKjKÁf Im˙J~ rP~PZÇ FTAnJPm IKjÁ~fJ TJPaKj Ikr hLWtPo~JhL ksT· FKuPnPac FéPksxSP~ mJ KÆfu xzT KjP~SÇ F Im˙J~ oiqPo~JhL kKrT·jJr @SfJ~ VíyLf kJfJu xzT KjotJe ksT· ^MKuP~ rJUJ TfaJ ßpRKÜT, ßxA ksvúS fMuPZj xÄKväÓrJÇ F KmwP~ ˙JjL~ xrTJr KmnJPVr xKYm @mM @uo vyLh UJPjr xPñ TgJ muJr \jq fJr ßoJmJAu ßlJPj ßmv TP~TmJr ßYÓJ TPrS xlu yS~J pJ~KjÇ FTkptJP~ ßaéa ßoPx\ mJ FxFoFx kJKbP~ fJr híKÓ @TwtPer ßYÓJ TrJ yP~KZuÇ KT∂á fJrkrS KfKj ßlJj KrKxn TPrjKjÇ

ToJKvt~~Ju \ ToJKxt Ju oPVt orPV\ FmÄ Pcmb oqJPj\Po≤ PoPj\Po≥ FmÄ ßcma EXPRESS SECURED LOANS

• CCJ, Defaults, Mortgage Arrears up to 85% LTV • completion within 2 week • Loans for: Home improvements, Debt Consolidations, School Fees and Etc.

ToJKvt \ ToJKxt~Ju ~JuoPVtorPV\ • Purchase • Re- Mortgage for better Interest Rate

• We deal with majority high street Lenders

ßcma oqJPj\Po≤ Pcmb PoPj\Po≥ • • • •

One single affordable payment. Stop demands from your Creditor. Freeze or reduce interest & charge. Arrange IVA & Bankruptcy.

Kk-Kk @A Kr - PTîAo& • If you have taken loan, Secured Loan, Credit Card & HP before April 2007. • If you had Payment Protection Insurance. If the answer is YES, we can re-claim back all the policy with interest & compensation.

WELCOME ENTERPRISE

HOTLINE: 020 8586 6877 T-MOBILE:

0798 4131 376 FAX: 0208 470 9962

Email: amcmahi@yahoo.co.uk Web: www.welcome-enterprise.co.uk Address: 6 STAFFORD ROAD, LONDON E7 8NN / CCL No- 581106, DP: Z9303661


10 UmrJUmr

30 November - 6 December 2012 m SURMA

@Kor Èryxq jJaT'

dJTJ, 25 jPn’r - ryxqPWrJ FT IKnpJPjr kr ImPvPw ßTrJjLVP†r KvÊ krJV IkyrPer oNu ßyJfJ oMÜJr ßyJPxj @KoPrr ÈxºJj' KhP~PZ KcKmÇ fJPhr nJwq, Vf vKjmJr ßnJr rJPf añLPf mªMTpMP≠ @yf yS~Jr kr @KorPT ßVslfJr TrJ y~Ç yJxkJfJPu KYKT“xJiLj èKuKm≠ @Kor FUjS ßmÅPY @PZÇ ßxUJPjA ßx xJÄmJKhTPhr mPuPZ∏ ÈnJA @kjJrJ @oJPT ßZPz pJPmj jJÇ @oJPT ßYJU ßmÅPi èKu TPrPZÇ SrJ @oJPT âxlJ~JPr ßhPmÇ' oJouJ-xÄKväÓrJ muPZj, @KorPT mJÅKYP~ rJUJ ßVPu krJV WajJr IPjT èÀfôkNet fgq kJS~J pJPmÇ Vf oñumJr rJPf ßhRufKh~J ßgPT @KorPT @aPTr Umr FTJKiT \JfL~ ‰hKjPT ZJkJ y~Ç Frkr ßgPT mJrmJrA ßxaJ I˝LTJr TPr @xKZu KcKmÇ FPãP© ÈañL TJKyjL' jfMj TPr ryPxqr \jì KhP~PZÇ KcKm xN© \JjJ~, ßnJr rJPf ÈmªMTpMP≠'r kr añLr KauJVJKfr nJzJ mJxJr PoP^Pf kPz KZu krJV IkyrPer oNu ßyJfJ oMÜJr ßyJPxj @KoPrr ÈKjgr' ßhyÇ fUjS ßnJPrr @PuJ ßlJPaKjÇ èKuKm≠ @KoPrr vrLr ßgPT akak TPr ^rKZu rÜÇ ÈuJv' yJxkJfJPu ßjS~Jr \jq cJTJ y~ ˙JjL~ kMKuv xhxqPhrÇ FT xo~ oífPnPm @KoPrr uJv añL kûJv vpqJ yJxkJfJPu ßjS~J y~Ç ßxUJPj ybJ“ jPzYPz SPb fJr yJf-kJÇ Frkr TgJ muPf ÊÀTPr @KorÇ KjP\r oMPUr rÜ KjP\A kKrÏJr TrPf gJPTÇ Èoíf' oJjMPwr Foj @Yre ßhPU @ÅfPT SPbj kMKuv xhxqrJÇ mªMTpMP≠ @KoPrr Kjyf yS~Jr Umr ÊPj ßxUJPj yJK\r yj xÄmJhTotL S ˙JjL~ ßuJT\jÇ kPr fJPT dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu ˙JjJ∂r TrJ y~Ç Fr @PV vKjmJr ßnJr xJPz 4aJr KhPT KcKmr kKrhvtT ßoJ. xJP~hMr ryoJj ßlJPj \JjJj, KcKmr xPñ ÈmªMTpMP≠' @Kor @uL Kjyf y~Ç fPm Fr I· xo~ krA KcKmr KxKj~r xyTJrL TKovjJr ZJPjJ~Jr ßyJPxj \JjJj, @Kor Kjyf y~KjÇ èÀfr @yf Im˙J~ k´gPo fJPT añL yJxkJfJu S kPr dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu ˙JjJ∂r TrJ y~Ç IKnpJj ßgPT ÊÀ TPr @Kor ßmÅPY gJTJ xmKTZM KjP~A xíKÓ y~ Yro jJaTL~fJ, IPjT ryxqÇ ßp FuJTJ ßgPT @Kor @uLPT @aT TrJ y~ mPu ßVJP~ªJrJ hJKm TPrPZj, ßxUJPjr ßuJT\jS @KoPrr kKrY~ ßkP~ ImJTÇ @KorPT ßVslfJPrr oiq KhP~ krJV C≠JPr oMKÜke KmfPTtrS ImxJj y~KjÇ KcKmr KcKx (hKãe) oKjÀu AxuJo hJKm TPrj, oMKÜke ßjS~Jr @PVA KmKnjú vft KhP~ ÈPyJPˆ\ ßjPVJKxP~vPjr' oJiqPo krJVPT C≠Jr TrJ y~Ç IkyreTJrLrJ FT kptJP~ oMKÜkPer @vJ ßZPz KhP~ @®rãJr \jq krJVPT ßZPz ßh~Ç ßVslfJr yS~J @xJKorJ oMKÜke KjP~KZu Foj ßTJPjJ k´oJe fJrJ kJjKjÇ fPm rqJPmr AP≤KuP\¿ CAÄP~r k´iJj ßu. TPjtu K\~JCu @yxJj \JjJj, oMKÜke ßhS~Jr hJKuKuT k´oJe fJPhr TJPZ rP~PZÇ ßp ßTJPjJ xo~ SA k´oJe fJrJ Ck˙Jkj TrPf kJrPmjÇ Fr @PV rqJPmr kã ßgPT hJKm TrJ yP~KZu, @Kor @uL ßVslfJr yPu oMKÜke ryPxqr ImxJj yPmÇ krJPVr mJmJ Kmou o∏uS mPuj,

oMKÜke KhP~ krJVPT C≠Jr TrJ y~KjÇKcKmr KxKj~r xyTJrL TKovjJr ZJPjJ~Jr ßyJPxj \JjJj, krJV o¥u IkyrPer ÈoNu ßyJfJ' oMÜJr ßyJPxj @KorPT ßVslfJPr añLr oMhJlJ KauJVJKf FuJTJr FTKa mJKzPf IKnpJj YJuJ~ KcKmÇ ßxUJPj kMKuPvr Skr èKu TrPu fJPTS kJæJ èKu TrJ y~Ç @yf Im˙J~ fJPT ßVslfJr TrJ yP~PZÇ ßVslfJPrr kr jfMj ryPxqr \jì yP~PZÇ pKhS Vf oñumJr ßhRufKh~J ACKj~Pjr ßY~JroqJj jMÀu AxuJo o¥u S ˙JjL~ kMKuv \JjJ~, @Kor S fJr xyPpJVLPT oñumJr rJPfA ßhRufKh~J ßgPT @aT TPr KcKmÇ fPm mrJmrA SA @aPTr TgJ I˝LTJr TPr @xPZ KcKmÇ KcKmr nJPwq ßpnJPm ßVslfJr @Kor : krJV IkyrPer oNu ßyJfJ @KorPT ßVslfJPrr kr vKjmJr xTJu xJPz 11aJr KhPT KcFoKkr KoKc~J ßx≤JPr FT xÄmJh xPÿuPjr @P~J\j TrJ y~Ç xÄmJh xPÿuPj KcKmr KcKx (hKãe) oKjÀu AxuJo \JjJj, ßVJkj xÄmJPhr kr @mJr xºqJ xJPz 6aJ ßgPT KcKm S dJTJ ß\uJ kMKuPvr FTKa ßpRg hu añLr KauJVJKf-KxÄmJKz FuJTJ~ IKnpJj ÊÀ TPrÇ ßVJkj Umr KZu, TP~TKhj @PVA SA mJKz nJzJ ßj~ @KorÇ rJf 3aJr KhPT Kao-2-Fr xhxqrJ KxÄmJKz FuJTJr TjPx¡ VJPot≤x xÄuVú ßxRKh k´mJxL oKjr ßyJPxPjr mJKz KWPr ßlPuÇ AKfoPiq Kao2-Fr xhxqrJ WajJ˙Pu ßkÅRZPu mJKzS~JuJr xyJ~fJ KjP~ @KoPrr mJxJr ßVa UMuPf muJ y~Ç @Kor ßVa ßUJuJoJ© kMKuvPT uãq TPr èKu TPrÇ F xo~ Kfj kMKuv xhxq @yf yjÇ @®rãJ~ kJæJ èKu TrPu @Kor èKuKm≠ y~Ç F xo~ @Aj-ví⁄uJ mJKyjLr xhxqrJ @KoPrr mJxJ~ k´Pmv TPr 5 rJC¥ èKu FmÄ FTKa TJPuJ rPXr Kk˜uS C≠Jr TPrjÇ kMKuv ßxUJj ßgPT @KoPrr ˘L KmCKa ßmVo, VíykKrYJKrTJ ÀoLPT @aT TPrÇ KmCKar TJPZ FTKa KxunJr rPXr KmPhKv Kk˜u S 80 rJC¥ èKu kJS~J ßVPZÇ @yf @KorPT añL gJjJ kMKuPvr xyJ~fJ~ k´gPo ˙JjL~ yJxkJfJPu ßjS~J y~Ç kPr fJPT dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu ˙JjJ∂r TrJ y~Ç KcKmr KcKx oKjÀu AxuJo @rS \JjJj, 22 jPn’r KcKm S dJTJ ß\uJ kMKuPvr ßpRg hu @KojmJ\Jr FuJTJ ßgPT @KoPrr k´iJj xyPpJVL @u-@KojPT ßVslfJr TPrÇ krJVPT fJr oJP~r TJZ ßgPT KZKjP~ IP˘r mJÅa KhP~ fJr oJgJ~ @WJf TPrÇ IkyrPer kr krJVPT AjP\Tvj KhP~ WMo kJKzP~ ßh~ @KoPrr ˘L KmCKaÇ KvÊKar UJS~JPjJr hJK~fô kJuj TPr VíykKrYJKrTJ ÀoLÇ @Kor S fJr nJKf\J @TJv @ÅKamJ\JPrr rJ˜Jr kJPv krJVPT ßlPu pJ~Ç @Kor S @u-@KojPT @PVA @aT TrJ yP~PZ KT-jJ∏ Foj k´Pvú oKjÀu AxuJo mPuj, fJPhr ßpKhj ßVslfJr TrJ yP~PZ, xÄmJh KmùK¬Pf fJ CPuäU TrJ yP~PZÇ ßxUJPj uMPTJYMKr TrJ y~KjÇ xÄmJh xPÿuPj @rS CkK˙f KZPuj dJTJ ß\uJ kMKuv xMkJr yJKmmMr ryoJj, KcFoKkr KoKc~J IqJ¥ TKoCKjKa xJKntPxr KcKx oJxMhMr ryoJjÇ @Kor ßyJPxPjr xyPpJVL @u-@Koj S vqJuT oJoMjPTS xÄmJh xPÿuPj yJK\r TrJ y~Ç FZJzJS KZPuj krJV o¥Pur mJmJ Kmou o∏uÇ FKhPT dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu KYKT“xJiLj

@Kor @kJff vïJoMÜ mPu ßxUJjTJr KYKT“xTrJ \JKjP~PZjÇ ‘@Ko KZuJo lJÅkPz' : KjP\PT IkyrPer xPñ \Kzf gJTJr TgJ ˝LTJr TPr @u @Koj \JjJ~, È@oJPT @Kor nJA cJT KhPu fJr xPñ pJAÇ Frkr mJóJaJPT KTcjqJk TrJ y~Ç ßkZj ßgPT TP~TaJ èKuS YJuJPjJ y~Ç' mJóJPT Ikyre TrJ yPò ß\Pj @kKj kMKuvPT Umr KhPuj jJ ßTj∏ xJÄmJKhTPhr Foj k´Pvúr \mJPm @u @KoPjr hJKm, È@Ko FTaJ lJÅkPz KZuJoÇ mAuJ KhPu pKh @oJPr oJArJ lqJPuÇ' @KoPrr vqJuT oJoMj hJKm TPr, ßx IkyrPer xPñ \Kzf j~Ç KcKm kMKuv fJPT cJT KhP~ KjP~ ßVslfJr TPrÇ fJr ßmJPjr xPñ ZJzJZJKz yPuS mqmxJK~T TJrPe hM'\Pjr ßpJVJPpJV rP~PZ mPu ˝LTJr TPr oJoMjÇ PTrJjLVP†r ÊnJdqJ kKÁokJzJr mJxJr xJoPj ßgPT 11 jPn’r xTJPu oJ KuKk o¥u, ßmJj KkjJTL o¥u S VJKzYJuT j\Àu AxuJoPT èKu TPr KvÊ krJVPT Ikyre TPr ßoJarxJAPTPu TPr kJKuP~ pJ~ hMmtí•rJÇ Fr KfjKhj kr 50 uJU aJTJ oMKÜke KjP~ ßTrJjLVP†r @ÅKamJ\Jr FuJTJ~ ßoJarxJAPTPu TPr FPj k´J~ IPYfj Im˙J~ krJVPT ßrPU YPu pJ~ IkyreTJrLrJÇ rJ\iJjLr kJ∫kPg Û~Jr yJxkJfJPu 10 Khj KYKT“xJiLj gJTJr kr 22 jPn’r KmPTPu krJV xM˙ yP~ mJxJ~ ßlPrÇ F KjP~ krJV IkyrPer WajJ~ 11 \jPT ßVslfJr TPrPZ kMKuv-rqJmÇ fJPhr oPiq IkrJi ˝LTJr TPr Kfj \j @hJuPf ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmKª KhP~PZÇ @KoPrr ˝\jPhr mÜmq : @oJPhr ßTrJjLV† k´KfKjKi \JjJj, krJV IkyrPer kKrT·jJTJrL @Kor KjP\PT oMÜJr ßyJPxj hJKm TrPuS fJr ˝\jrJ fJ oJjPZj jJÇ vKjmJr xTJPu @KoPrr võÊrmJKz hKãe ßTrJjLV† ßoJTJokJzJ FuJTJ~ KVP~ kJS~J pJ~ IPjT fgqÇ @KoPrr võÊr xJuJCK¨j Ko~J S vJÊKz YJjmJjM \JjJj, @Kor xπJxL KZu, fJ @oJPhr \JjJ KZu jJÇ fJr ßoP~ xMoJA~J @ÜJr KmCKaPT 4 mZr @PV ÛMPu pJS~Jr kPg ß\Jr TPr fMPu KjP~ KmP~ TPrÇ fJPhr xÄxJPr @Kmr ßyJPxj jJPo FT ßZPu x∂Jj rP~PZÇ mftoJPj SA ßZPu KcKmr ßylJ\Pf rP~PZÇ fJr ßoP~PT KmP~r @PV @Kor @rS FTKa KmP~ TPrÇ @KoPrr jJjJmJKz hKãe ßTrJjLV† gJjJr yJxjJmJh oJ\Jr ßrJc FuJTJ~Ç fJr jJjJr jJo xMTMr yJSuJhJrÇ @KoPrr mJmJ @æJx CK¨j yJxjJmJh FuJTJ~ AanJaJ~ TJ\ TrPfjÇ xMTMr yJSuJhJPrr ßoP~ yJKx ßmVoPT ßx KmP~ TPrÇ @Kor @uL yJxjJmJh FuJTJ~ jJjJ-jJKjr TJPZ mz yP~PZÇ @Kor S fJr mz nJA oKjr xπJxL yS~J~ fJr oJ yJKx ßmVo rJV TPr YPu pJjÇ oKjr fJr Kj\ V´∆Pkr xπJxLPhr yJPf UMj y~Ç @KoPrr oJoJ fJP\u, jJPhJj SrPl jJhM S hJhj FUjS yJxjJmJPh mxmJx TrPZjÇ jJPhJj SrPl jJhM \JjJj, fJr hMA nJPVú xπJPxr xPñ \KzfÇ fJPhr TJrPe IPjT IvJK∂Pf gJTPf yP~PZÇ fJrJ @KoPrr KmYJr hJKm TPrjÇ @KoPrr võÊrmJKz FuJTJr mJKxªJ @ÑJx Ko~J \JjJj, @Kor kMPrJ ßTrJjLV† Kj~πe TrfÇ ßx KmKnjú mJKzr oJKuT S mqmxJ~LPhr TJZ ßgPT ßoJaJ IPïr YJÅhJ KjP~PZÇ @Kor @uLr lJAnˆJr mJKyjL : ßTrJjLV†mJxLr TJPZ @fPïr jJo @KorÇ hLWtKhj @¥JrVsJCP¥ ßgPT xπJxL TotTJ∏ YJKuP~ pJS~J~ ßx @Aj-ví⁄uJ mJKyjLr TJPZ irJ kPzKjÇ krJV o¥u IkyrPer kr ßlr @PuJYjJ~ @Px @KorÇ 2001 xJPu @Kor @uL ßTrJjLVP† lJAnˆJr mJKyjL VPz ßfJPuÇ F mJKyjLr xhxq KZu @Kor, kJrPV¥JKr~Jr aJÑM Krkj, ATMKr~J FuJTJr @jxJr CK¨j, ßVJuJo mJ\Jr FuJTJr \Kuu S ÊnJdqJ ACKj~Pjr mJmJ @PjJ~JrÇ lJAnˆJr mJKyjLr TJPZ 2002 xJPu ATMKr~J Km@rKa IKlPxr xJoPj Krkj jJPo FT pMmTPT msJvlJ~Jr TPr yfqJ TPrÇ F xo~ fJPhr èKuPf hMA kgYJrL Kjyf yjÇ F WajJr 8 oJx kPr kJrPV¥JKr~J FuJTJ~ rJjJ, oJPmtu S ÀPmuPT msJvlJ~Jr TPr yfqJ TPr F V´∆kKaÇ ßTrJjLVP† krkr hMKa Kasku oJctJr yS~J~ k´vJxPj ajT jPzÇ fJPhr TJPZ FPT-47 rJAPlu gJTJ~ FuJTJr ßuJT\j xm xo~ @fPï gJTfÇ kJrPV¥JKr~J FuJTJr mJuM mqmxJ~L xJoZMu yT lJAnˆJr V´∆kPT YJÅhJ jJ ßhS~J~ fJPT k´TJPvq yfqJ TrJ y~Ç 2004 xJPur 27 jPn’r ATMKr~J mJ\JPr mqmxJ~L @uL @yPohPT msJvlJ~Jr TPr yfqJ TPr xπJxLrJÇ SA yfqJr kr @jxJPrr nJPVú @u @Koj, fJr ßZJa nJA ßfRKlT SrPl ßfRlJ, @jxJPrr nJA \JKyh TxJA, @u AxuJo, KxFjK\YJuT TrLo, jMrJ S xJuJCK¨j ßuJT\Pjr xJoPj FPT-47 rJAPlu KjP~ ßhRPz YPu pJ~Ç krJV o∏u IkyrPer xPñ \Kzf xPªPy @u @Koj @aT yP~PZÇ @Kor KmKnjú xo~ Kfj kMKuv TotTftJPT èKu TPrPZÇ

hM'nJV yPuJ xrTJr xogtT @Aj\LmLPhr xÄVbj : FTkPã xJP\hJ, IjqkPã xJyJrJ dJTJ, 25 jPn’r - Inq∂rLe ßTJªPur TJrPe KmnÜ yP~ ßVu xrTJr xogtT @Aj\LmLPhr xÄVbj xKÿKuf @Aj\LmL xojõ~ kKrwhÇ xMKk´o ßTJat @Aj\LmL xKoKf k´JñPe Vf vKjmJr hMA V´∆Pkr k´TJPvq kJæJkJKæ xnJ yP~PZÇ FT kPãr xnJ ßgPT IqJcPnJPTa @mhMu mJPxf o\MohJrPT xKÿKuf @Aj\LmL xojõ~ kKrwPhr jfMj @øJ~T TPr IKmuP’ jfMj TKoKa VbPjr ßWJweJ ßhS~J yP~PZÇ IjqKhPT, xKÿKuf @Aj\LmL xojõ~ kKrwPhr mftoJj @øJ~T mqJKrˆJr @oLr-Cu AxuJPor ßjfíPfô kígT xnJ IjMKÔf y~Ç xnJ~ jfMj TKoKa TrPf cJT S ßaKuPpJVJPpJVoπL IqJcPnJPTa xJyJrJ UJfMjPT @øJ~T TPr 101 xhPxqr xPÿuj k´˜MKf TKoKa TPr kJÅY oJPxr oPiq kNetJñ TKoKa VbPjr Kx≠J∂ KjP~PZÇ FPf xrTJr xoKgtf @Aj\LmLPhr hLWtKhPjr PoJYtJ xÄVbj hM'nJV yP~ ßVuÇ Cn~ kPãr ßjfJrJ F nJXPjr \jq kr¸rPT hJ~L TPrPZjÇ Pp kJÅYKa xÄVbj KjP~ xKÿKuf

@Aj\LmL xojõ~ kKrwh VKbf, ßxèPuJ yPò∏ mñmºM @Aj\LmL kKrwh, @S~JoL @Aj\LmL kKrwh, VefJKπT @Aj\LmL xKoKf, \JfL~ @Aj\LmL kKrwh S \JfL~ @Aj\LmL ßlcJPrvjÇ FKhPT, mJPxf o\MohJrPT @øJ~T TPr jfMj TKoKa Vbj TrJ hM”U\jT KyPxPm IKnKyf TPrPZj @oLr-Cu AxuJo S xJyJrJ UJfMjÇ IjqKhPT jfMj TKoKar @øJ~T mJPxf o\MohJr mPuPZj, KvVKVr xPÿuj TPr kNetJñ TKoKa Vbj TrJ yPmÇ mJPxf o\MohJr : @mhMu mJPxf o\MohJPrr xnJkKfPfô vKjmJr xTJPu mñmºM @Aj\LmL kKrwPhr mqJjJPr FT @PuJYjJ xnJ S xKÿKuf @Aj\LmL xojõ&m~ kKrwPhr k´KfKjKi xoJPmv IjMKÔf y~Ç xMKk´o ßTJat @Aj\LmL xKoKf k´JñPe FPf mÜmq rJPUj \JfL~ xÄxPhr CkPjfJ ‰x~hJ xJP\hJ ßYRiMrLÇ xMKk´o ßTJat mJPrr xJPmT xŒJhT v o ßr\JCu TKrPor kKrYJujJ~ F xnJ~ mÜmq rJPUj @S~JoL uLPVr

xnJkKfo∏uLr xhxq IqJcPnJPTa ACxMl ßyJPxj ÉoJ~Mj, IqJaKjt ß\jJPru oJymMPm @uo, Fo F TM¨Mx, @mM xJBh xJVr, ßvU KxrJ\Mu AxuJo, ßoJyJÿh AxsJKlu, Fx Fo oMKjr, mKvr @yPoh, @ufJmCK¨j @yPoh, ßvU @UfJr-Cu AxuJoxy KmKnjú ß\uJr ßjfJrJÇ Frkr KmPTPu mJPxf o\MohJrPT @øJ~T TPr TKoKa ßWJweJ TrJ y~Ç @oLr-Cu AxuJo : xKÿKuf @Aj\LmL xojõ~ kKrwPhr @øJ~T KxKj~r @Aj\LmL mqJKrˆJr Fo @oLr-Cu AxuJPor xnJkKfPfô VfTJu KmPTPu xMKk´o ßTJat mJr KoujJ~fPj xÄVbPjr FT xJÄVbKjT xnJ IjMKÔf y~Ç FPf k´iJj IKfKgr mÜmq rJPUj ßaKuPpJVJPpJVoπL IqJcPnJPTa xJyJrJ UJfMjÇ xnJ~ mÜmq rJPUj IqJcPnJPTa ßT Fo xJAlMK¨j, xMmsf ßYRiMrL, \JKyhMu mJrL k´oMUÇ xnJ~ xJyJrJ UJfMj mPuj, È@orJ @Aj\LmLrJ xm xo~ GTqm≠ gJTPf ßYP~KZ FmÄ ßgPTKZÇ KT∂á FTKa TKoKa gJTJr krS mJPxf

o\MohJPrr ßjfíPfô @PrTKa TKoKa ßWJweJ TrJ yP~PZÇ FaJ KbT y~KjÇ pUj xojõ~ kKrwh Vbj TrJ y~, fUj Fr Ijqfo k´KfÔJfJ KZPuj mqJKrˆJr @oLr-Cu AxuJoÇ mftoJPj KfKj FA kKrwPhr @øJ~TÇ' xJyJrJ UJfMj mPuj, ÈKmnKÜr TJrPe mJr TJCK¿u, xMKk´o ßTJat @Aj\LmL xKoKfr KjmtJYPj @orJ ßyPrKZÇ' mqJKrˆJr @oLr mPuj, ÈoMKÜpMP≠r xkã vKÜr oPiq FA KÆiJKmnKÜ @oJPhr \jq mz ãKfÇ @Ko KmvõJx TKr, FA KmnKÜ-ƪô ßgPT ßmKrP~ @xPf kJrmÇ' kPr xJyJrJ UJfMjPT @øJ~T FmÄ xMKk´o ßTJat mJPrr xŒJhT ßoJ. ßoJofJ\ CK¨j ßoPyKhPT xhxq xKYm TPr xPÿuj k´˜M&fMKf TKoKa Vbj TrJ y~Ç mJPxf o\MohJPrr ßjfíPfô xojõ~ kKrwPhr jJPo vKjmJr FA k´KfKjKi xnJ @øJj TrJ yPu Cn~ kPãr oPiq CP•\jJ xíKÓ y~Ç Vf mMi S míy¸KfmJr rJPf hM'kã xMKk´o ßTJPatr mJPr FT xoP^JfJ ‰mbPT @uJhJ TotxNKY kJuPj xÿf yP~KZuÇ


SURMA m 30 November - 6 December 2012

KmFjKkPT TPbJr TotxNKY KhPf YJk \JoJ~JPfr dJTJ, 25 jPn’r - KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj Kjmt J YPjr hJKmPf cJTJ 28 jPn’Prr \jxnJ ßgPT xrTJrKmPrJiL TPbJr @PªJuPjr Tot x N K Y ßWJweJ TrPf KmFjKkPT jJjJnJPm YJk KhPò \JoJ~JPf AxuJoLÇ KmFjKk Kmw~Ka ßnPm ßhUPm mPu \JKjP~PZÇ hMA hPur KjntrPpJVq xNP© F fgq \JjJ ßVPZÇ fPm F KmwP~ k´TJPvq KTZM muPf rJK\ jj xÄKväÓ ßjfJrJÇ \JjJ ßVPZ, kM K uPvr Skr \JoJ~Jf-KvKmPrr xJŒ´ K fT xoP~r yJouJ S fJ∏Pmr kKrPk´ K ãPf FxPmr hJ~ KmFjKk ßjPm jJ mPu hPur nJrk´ J ¬ oyJxKYm \JKjP~ ßhS~Jr kr \JoJ~Jf TPbJr @PªJuPjr YJk mJKzP~PZÇ KmFjKk ßjfífôJiLj 18 huL~ ß\JPar CPhqJPV dJTJ~ SA \jxnJ yPmÇ \jxnJ ßgPT jfM j Tot x N K Y ßWJweJ TrJr TgJÇ 28 jPn’Prr @PV k´gPo KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq S KxKj~r ßjfJrJ

@PuJYjJ TPr TotxNKY KbT TrPmjÇ kPr ß\JPar Ijq ßjfJPhr xPñ @PuJYjJ TPr fJ YNzJ∂ TrJ yPm mPu KmFjKk xNP© \JjJ pJ~Ç SA \jxnJ~ k´iJj IKfKg gJTPmj KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~JÇ KjntrPpJVq xN© oPf, \JoJ~Jf ßpxm TotxNKYr k´˜Jm KmFjKkr TJPZ fMPu iPrPZ, ßxxPmr oPiq rP~PZ- dJTJr k´Pmvkg ImPrJi, ßhvmqJkL VeIjvj, xKYmJuP~r xJoPj Im˙Jj, xJrJ ßhPv ß\uJ k´ v JxT TJpt J u~ ßWrJS, KmnJVL~ kpt J P~ xnJ-xoJPmv FmÄ Kjmt J Yj TKovj IKnoM P U khpJ©JÇ F ZJzJ fJPrT ryoJj S @rJlJf ryoJj ßTJPTJr KmÀP≠ hJP~r TrJ oJouJr rJ~ yPu fJ“ãKeTnJPm xJrJ ßhPv yrfJu @øJj, UJPuhJ K\~Jr ßjfíPfô dJTJxy xJrJ ßhPvr oyJjVrL, ß\uJ vyr S CkP\uJ vyPr VeKoKZu TrJr k´˜JmS KhP~PZ \JoJ~JfÇ fPm KmFjKk xNP© \JjJ pJ~,

Kjht u L~-KjrPkã xrTJPrr hJKmPf FT hlJ @PªJuj KjP~A xJoPj FPVJPm huKaÇ fJPhr uãq @VJoL KjmtJYjÇ KjmtJYjL \jxnJ ßpnJPm TrJ y~, ßxA iJÅPY KmKnjú ß\uJ~ xoJPmv TrPmj UJPuhJ K\~JÇ ßhPvr FT k´J∂ ßgPT @PrT k´ J P∂ pJPmj KfKjÇ 28 jPn’Prr \jxnJ ßgPT F rTo KTZM TotxNKY ßWJweJ TrPmj KfKjÇ oJjmk´ J YLr FmÄ ßaTjJl ßgPT ßfÅfMKu~J kpt∂ oJjmmºjxy KTZM mqKfâoiotL TotxNKYS gJTPf kJPrÇ ßmKv \jxŒíÜfJr Kmw~Ka KmPmYjJ TPrA F irPjr TotxNKYr TgJ nJmPZ huKaÇ dJTJ~ xhrWJa ßgPT C•rJ, @r pJ©JmJzL ßgPT VJmfuL kpt ∂ ÈoJjmk´ J YLr' VPz ßfJuJr TotxNKY KhPf kJPr KmFjKkÇ KcPx’r ßgPTA ÊÀ yPm TotxNKYÇ oJPYt KVP~ @PªJuj YNzJ∂ „k ßhS~Jr KY∂J @PZ fJPhrÇ FTA xoP~ xÄVbj vKÜvJuL TrJ FmÄ KjmtJYPjr \jq huPT k´ ˜ M f rJUJr

Star Network’s Bengali Entertainment Channel

Now available on Sky channel 808

TotxNKYS yJPf rJUPm huKaÇ dJTJxy xJrJ ßhPv @xjKnK•T xoJPmv TrJr TgJ nJmPZ KmFjKkÇ Fr @PV @xjKnK•T FTKa Kjmt J YjL \Krk YJuJPm fJrJÇ FrA oPiq hPur kã ßgPT @VJoL Kjmt J YPj @xPjr xLoJjJ KjitJrPer \jq KYKbS ßhS~J yP~PZ KjmtJYj TKovPjÇ KmFjKkr jLKfKjitJrT kptJP~r FT ßjfJ jJo k´TJv jJ TrJr vPft mPuj, \JoJ~JPfr Im˙J UMmA UJrJkÇ oJjmfJKmPrJiL IkrJPi IKnpMÜ \JoJ~JPfr vLwt ßjfJPhr oMKÜr hJKmPf @PªJuj YJ~ \JoJ~Jf-KvKmrÇ FrA oPiq èuvJPj KmFjKk ßY~JrkJrxPjr TJpt J uP~ UJPuhJ K\~Jr xPñ xJãJ“ TPrPZj \JoJ~JPfr hMA ßjfJÇ Vf x¬JPy èuvJPjr FTKa ßyJPaPu KmFjKkr @PrT vLwt ˙ JjL~ ßjfJr xPñS \JoJ~Jf ßjfJrJ ‰mbT TPrjÇ Cn~ ‰mbPTA 28 jPn’Prr \jxnJ ßgPT TPbJr @PªJuPjr cJT ßhS~Jr @øJj \JKjP~PZ \JoJ~JfÇ KmFjKkr nJrk´ J ¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr mPuj, ÈKmFjKk ßY~JrkJrxPjr xPñ 18 huL~ ß\JPar ‰mbT yP~PZÇ ßxUJPj KmKnjú TotxNKY KjP~ @PuJYjJ yP~PZÇ fPm @oJr xPñ \JoJ~JPfr ßjfJPhr kígT ßTJPjJ ‰mbT y~KjÇ @r \JoJ~JPfr kã ßgPT @oJPhr Skr ßTJPjJ YJkS ßjAÇ' KmFjKkr nJAx ßY~JroqJj xJPhT ßyJPxj ßUJTJ mPuj, ÈKmFjKkr Skr ßTJPjJ hu YJk xíKÓ TrPZ KT jJ \JKj jJÇ 18 huL~ ß\JPar vKrT hu \JoJ~JfÇ FUJPj YJPkr ßTJPjJ Kmw~ j~Ç @uJk@PuJYjJr oJiqPo Tot x N K Y YN z J∂ TrJ yPmÇ xrTJPrr KmÀP≠ @PªJuj TrPf yPmÇ' \JoJ~Jf YJk xíKÓ TrPZ KT jJ \JjPf YJAPu \JoJ~JPfr ßTªsL~ k´YJr xŒJhT fJxKjo @uo mPuj, ÈKmFjKkPT YJk ßhS~Jr KTZM ßjAÇ @orJ 18 huL~ ß\JPar vKrT huÇ \jxnJr @PV ß\JPar xPñ ‰mbT TPrA Tot x N K Y YN z J∂ TrPm KmFjKkÇ' xNP© \JjJ pJ~, Vf 22 jPn’r \JoJ~JPf AxuJoLr ßTªs L ~ xyTJrL xŒJhT mqJKrˆJr @mhM r rJöJT S dJTJ oyJjVrLr xyTJrL xŒJhT cJ. vKlTMu AxuJo oJxMh èuvJPj UJPuhJ K\~Jr xPñ xJãJ“ TPrjÇ \JoJ~Jf ßjfJrJ xrTJPrr KmÀP≠ TPbJr Tot x N K Y ßhS~Jr @øJj \JKjP~PZjÇ Kmw~Ka ßnPm ßhUPmj mPu \JKjP~PZj UJPuhJ K\~JÇ

UmrJUmr 11

@TrJo kqJPjPur Kjrïáv \~ FlKmKxKx@AP~ @KjxMu yT xoKgtf kqJPjPur 4 \j KjmtJKYf

dJTJ, 25 jPn’r - mqmxJ~LPhr vLwt xÄVbj FlKmKxKx@AP~r KjmtJYPj ßY’Jr V´∆Pk TJ\L @TrJo CK¨j @yoPhr ßjfífôJiLj kqJPju 15Kar oPiq 11KaPf \~L yP~PZÇ vKjmJr rJf xJPz 10aJr KhPT KjmtJYKj ßmJPctr k´iJj xÄxh xhxq @uL @vrJl F fgq \JKjP~PZjÇ KfKj mPuj, ÈVefJKπT kKrwPhr ßjfífôhJjTJrL @KjxMu yT xoKgtf kqJPju ßgPT mJKT 4 \j KjmtJKYf yP~PZjÇ' rJ\iJjLr oKfK^Pu ßlcJPrvj nmPj xTJu xJPz 9aJ ßgPT KmTJu xJPz 5aJ kpt∂ ßnJaV´ye YPuÇ ßnJaV´ye ÊÀ yPf 26 KoKja ßhKr yS~J~ KjitJKrf xo~ 4aJr krS ßnJa ßj~J y~Ç @TrJo CK¨j kqJPjPur KjmtJKYf 11 \j kKrYJuPTr oPiq @KojMu yT vJoLo xmPYP~ ßmKv ßnJa ßkP~PZjÇ fJr k´J¬ ßnJa 262Ç Ijq 10 \j KjmtJKYf kKrYJuT yPuj∏ ßr\JCu TKro ßr\jM (249), m\uMr ryoJj (240), oPjJ~JrJ yJKTo @uL (239), oofJ\ CK¨j (213), k´mLr TáoJr xJyJ (209), F ßT Fo vJPyh ßr\J (204), @»Mu S~JPyh (203), \JuJu CK¨j A~JPojL (197), KxrJ\Mu yT (188), Km\~ TáoJr ßT\KrS~Ju (185)Ç FZJzJ @KjxMu yT xoKgtf VefJKπT kKrwh ßgPT KjmtJKYf yP~PZj @PjJ~Jr xJhJf xrTJr (217), ßVJuJo ßoJ˜lJ fJuMThJr (212), ßTJKyjMr AxuJo (210), fJmJrJTáu ßfJxJP¨T ßyJPxj UJj Kaaá (197)Ç FZJzJ ßY’Jr V´∆Pk oPjJjLf kKrYJuTrJ yPuj∏ mJÄuJPhv ßY’JPrr oyæf CuäJy, mKrvJu ßY’JPrr vSTf ßyJPxj Kyre, Y¢V´Jo ßY’JPrr Fo F xJuJo, dJTJ ßY’JPrr @Kxl AmsJKyo, UMujJ ßY’JPrr TJ\L @KojNu yT, FoKxKx@Ar ßVJuJo oJBjMK¨j, rÄkMr ßY’JPrr ßoJ˜lJ @\Jh ßYRiMrL mJmM, KxPua ßY’JPrr xJuJy CK¨j @uL @yPoh, rJ\vJyL ßY’JPrr ßoJyJÿJh @uL xrTJrÇ KjmtJYj ßmJPctr xnJkKf IiqJkT ßoJ. @uL @vrJl FoKk lu ßWJweJ TPrjÇ Fxo~ @PrJ KZPuj∏ FlKmKxKx@AP~r xnJkKf F ßT @\Jh, xJPmT xnJkKf xJuoJj Fl ryoJj, xy-xnJkKf ßoJ˜lJ @\Jh ßYRiMrL mJmM k´oMUÇ KTZM KmKòjú WajJ ZJzJ mqJkT C“xJy-C¨LkjJ FmÄ C“xmoMUr kKrPmPv vJK∂kNetnJPm ßvw yP~PZ FlKmKxKx@A KjmtJYjÇ 30 kKrYJuT kPh KjmtJYPj 2 yJ\Jr 1 \j ßnJaJPrr oPiq 1 yJ\Jr 821 \j fJPhr ßnJaJKiTJr k´P~JV TPrjÇ FlKmKxKx@Ar KjmtJYPj Fr @PV Ff ßmKv C“xmoMUr ßhUJ pJ~KjÇ xTJu ßgPTA ßnJaJrPhr CkK˙Kf KZu ßYJPU kzJr oPfJÇ ßY’Jr V´∆Pkr 390 ßnJaJPrr oPiq 383 \j fJPhr ßnJaJKiTJr k´P~JV TPrjÇ IjqKhPT IqJPxJKxP~vj V´∆Pkr 1 yJ\Jr 611 ßnJaJPrr oPiq 1 yJ\Jr 438 \j fJPhr ßnJaJKiTJr k´P~JV TPrjÇ pJ vfTrJ KyPxPm pgJâPo ßY’JPr 98 hvKoT 2 vfJÄv FmÄ IqJPxJKxP~vPj 89 hvKoT 26 vfJÄvÇ ßY’Jr V´∆Pkr ßnJaJrPhr \jq 7Ka mMg FmÄ IqJPxJKxP~vj V´∆Pkr \jq 18Ka mMg TrJ y~Ç Fxm mMPg xTJu ßgPTA ßnJaJrrJ uJAj iPr xMvO⁄unJPm ßnJa k´hJj TPrjÇ fPm ßnJaV´ye ÊÀr xo~ ßnJaPTª´ mqJuamJé FmÄ FP\P≤r xÄUqJ KjP~ KjmtJYj ßmJct TotTftJPhr xPñ FlKmKxKx@AP~r xJPmT FT xnJkKfr TgJTJKa y~Ç krmftL xoP~ k´JgtLPhr k´KfS F C•Jk ZKzP~ kPzÇ kPr Imvq k´JgtLPhr xJoPj xm mqJuamJé UMPu jfáj TPr KxuVJuJ TrJ~ FmÄ xm k´JgtLPT ßnJaPTPª´ CkK˙f gJTJr xMPpJV ßhS~J~ kKrK˙Kf vJ∂ yP~ pJ~Ç ßmuJ 12aJr KhPT VefJKπT kKrwPhr ßnJaJr yJK\ @KoÀK¨j KmkMPT uJKüf TPrj TJ\L @TrJo CK¨j kKrwPhr IqJPxJKxP~vj V´∆Pkr k´JgtL @mM jJPxPrr xogtTrJÇ Fxo~ kJPvA KZPuj @mM jJPxr S VefJKπT kKrwPhr k´iJj kOÔPkJwT @KjxMu yTÇ CPuäU, FmJPrr KjmtJKYf 30 kKrYJuT kPhr \jq ÈTJ\L @TrJo CK¨j @yoh kqJPju', FlKmKxKx@Ar xJPmT xnJkKf @KjxMu yT xoKgtf ÈVefJKπT kKrwh' FmÄ mqmxJ~L GTq ßlJrJo ßgPT Kfj\jxy ßoJa 63 \j k´JgtL k´KfÆKªôfJ TPrjÇ ßnJaV´ye ßvPw FT k´KfKâ~J~ TJ\L @TrJo CK¨j @yoh mPuj, ßnJa vJK∂kNetnJPm ßvw yP~PZÇ ßnJaJrPhr CkK˙Kf @oJPT @jKªf TPrPZÇ @vJTKr @orJ Km\~L ymÇ Km\~L yPu mqmxJ~LPhr IKiTJr @hJP~r FP\¥J KjP~ TJ\ TrmÇ KjmtJYPjr kKrPmv KZu vJK∂kNetÇ ßY’Jr V´∆Pkr Ikr k´JgtL @mMu TJPvo @yoh mPuj, ÈKjmtJYj ImJi xMÔá S KjrPkã yP~PZÇ' Ikr k´JgtL ßhS~Jj xMufJj @yoh mPuj, ÈKjmtJYj nJPuJ yP~PZ, xMÔá yP~PZ, @vJ TrKZ kNet kqJPjPu Km\~L ymÇ' IjqKhPT FlKmKxKx@Ar xJPmT k´go xy-xnJkKf ßoJyJÿh @uL mPuj, KjmtJYj vJK∂kNet S ImJi yP~PZÇ fPm mqJuaPkkJPr VefJKπT kKrwPhr xm k´JgtLr ZKm kKrmftj TrJ~ KjmtJYj ßmJPctr KmÀP≠ kãkJPfr IKnPpJV TPrj KfKjÇ Fxm k´JgtLr ßnJaJr @AKc TJct FmÄ ßnJaJr mAP~ ßp ZKm mqmyJr TrJ yP~PZ, mqJuaPkkJPr kKrTK·fnJPm fJ kKrmftj TPr VefJKπT kKrwPhr xm k´JgtLr xJhJ kJ†JKm krJ ZKm xÄPpJ\j TrJ yP~PZÇ pJ KjmtJYKj @APjr kKrk∫LÇ TJre, ßnJaJrfJKuTJ YëzJ∂ TrJr kr fJ ßTJPjJnJPmA kKrmftj TrJ pJ~ jJÇ F KmwP~ KjmtJYj ßmJPctr ßY~JroqJj IiqJkT @uL @vrJPlr TJPZ \JjPf YJAPu KfKj mPuj, È@Ko KTZM \JKj jJÇ'


12 UmrJUmr

30 November - 6 December 2012 m SURMA

Y¢V´JPo lîJASnJPrr VJctJr iPx oíPfr xÄUqJ 12

dJTJ, 27 jPn’r - Y¢VsJPor my¨JryJa \ÄvPj CzJuxzPTr (lîJASnJr) KfjKa VJctJr ßnPX kzJr kr Vf ßxJomJr xºqJ kpt∂ 12 \Pjr uJv C≠Jr TrJ yP~PZÇ xmtPvw ßxJomJr hMkMPr VJctJPrr KjY ßgPT IùJfjJoJ FT mqKÜr uJv C≠Jr TrJ y~Ç F WajJ~ @yf @rS 15 \j Y¢VsJo ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu KYKT“xJ KjPòjÇ hJK~Pfô ImPyuJr IKnPpJPV CzJuxzPTr k´T· kKrYJuT S Y¢VsJo Cjú~j TftíkPãr KjmtJyL k´PTRvuL F F Fo yJKmmMr ryoJjxy Kfj k´PTRvuLPT xJoK~T mrUJ˜ TPrPZ Y¢VsJo Cjú~j TftíkãÇ Ijq hM\j yPuj: xyTJrL k´PTRvuL fJjK\m ßyJPxj S CkxyTJrL k´PTRvuL xJuJyCK¨j @yPoh ßYRiMrLÇ VJctJr kPz yfJyPfr WajJ~ Y¢VsJo ß\uJ k´vJxj, Y¢VsJo Cjú~j Tftíkã S VekNft oπeJu~ KfjKa fh∂ TKoKa Vbj TPrPZÇ Vf vKjmJr xºqJ xJPz xJfaJ~ my¨JryJa kMTMr kJPzr IhNPr hMKa KkuJPrr oJ^JoJK^ KfjKa VJctJr ßnPX kPzÇ SA xo~ ßxUJPj nJxoJj frTJKr KmPâfJ S ßâfJ KoPu @a-hv\j FmÄ kMTMr kJPz @rS IPjPT @`J KhKòPuj mPu k´fqãhvtL xN© \JjJ~Ç hMWtajJr krkr ãM… \jfJ Y¢VsJo Cjú~j TftíkPãr ßY~JroqJj @mhMY ZJuJoPT ßVs¬Jr S fJÅr vJK˜r hJKm TPr nJXYMr YJuJ~Ç my¨JryJPa ZJuJPor mqmxJ k´KfÔJj SP~u lMPcr Kmâ~PTªs kMKzP~ ßhS~J y~Ç F ZJzJ KmKnjú k´KfÔJPj uMakJa S IKVúxÄPpJV TrJ y~Ç Y¢VsJo jVr kMKuPvr IKfKrÜ CkTKovjJr (C•r) ßoJ. vyLhMuäJy mPuj, KTZM uJv KÆUK§f yS~J~ IPjTPT hMmJr TPr VejJ TrJ~ VrKou y~Ç xºqJ kpt∂ 12 \Pjr uJv C≠Jr TrJ yP~PZÇ hMWtajJ~ Kjyf mqKÜrJ yPuj: ßoJ. KxrJ\ (35), FjJo (22), xJöJh (20), AKu~JZ Ko~J (70), TJ\u ßh (40) ßoJvJrl ßyJPxj (32), jxM Ko~J (40), oKjr ßyJPxj (18) S xJyJmCK¨j (20)Ç mJKT Kfj\Pjr kKrY~ kJS~J pJ~KjÇ C≠Jr IKnpJj: ßxJomJr rJf kpt∂ C≠Jr IKnpJj ImqJyf rJPU ßxjJmJKyjLÇ hMkMr kpt∂ ßjRmJKyjLr cMmMKrrJ fJPhr xPñ IÄv ßj~Ç F ZJzJ lJ~Jr xJKntx, ßrc KâPx≤ S kMKuv xhxqrJ xyPpJKVfJ TPrjÇ hMkMr 12aJr KhPT VJctJr ßTPa FT\Pjr oífPhy kJS~J pJ~Ç fh∂ TKoKa: Y¢VsJo Cjú~j TftíkPãr fh∂ TKoKar k´iJj TrJ yP~PZ k´iJj k´PTRvuL jJKxr CK¨j oJyoMh ßYRiMrLPTÇ KfKj mPuj, fh∂ ßvw TrPf To TPr yPuS xJf Khj ßfJ uJVPmÇ kNft oπeJuP~r Z~ xhPxqr fh∂ TKoKar k´iJj TrJ yP~PZ IKfKrÜ xKYm vqJoxMªr KvThJrPTÇ Vf ßrJmmJr Y¢VsJPor IKfKrÜ ß\uJ k´vJxT (rJ\˝) UJPuh oJoMj ßYRiMrLPT k´iJj TPr kJÅY xhPxqr @PrTKa fh∂ TKoKa Vbj TPr ß\uJ k´vJxjÇ oJouJ: Vf ßxJomJr rJPf YJªVJÅS gJjJr CkkKrhvtT (Fx@A) @mMu TJuJo @\Jh KxKcFr KbTJhJr S krJovtT k´KfÔJPjr 25 \Pjr jJo CPuäU TPr IùJfjJoJ @rS TP~T\jPT @xJKo TPr oJouJ TPrPZjÇ VfTJu rJf 11aJ~ oJouJKa jKgnMÜ y~Ç @xJKoPhr KmÀP≠ 304 S

34 iJrJ~ IKnPpJV @jJ yP~PZÇ CPuäUPpJVq @xJKorJ yPuj: KxKcFr KjmtJyL k´PTRvuL S k´T· kKrYJuT F F Fj yJKmmMr ryoJj, KbTJhJr k´KfÔJj kJKrxJr mqm˙JkjJ kKrYJuT @mhMr rJöJT S krJovtT k´KfÔJPjr mqm˙JkT Fo F oKfjÇ my¨JryJa CzJuxzT ÈrJ\QjKfT' k´T· rJ\QjKfT KbTJhJr KÆfL~mJPrr oPfJ VJctJr iPx kzJ Y¢VsJPor my¨JryJa CzJuxzT KjotJPer krPf krPf @PZ rJ\jLKfÇ jVr oyJkKrT·jJPT kJv TJKaP~ TrJ F k´T· mJ˜mJ~jTJrL Y¢VsJo Cjú~j TftíkPãr ßY~JroqJj xrTJKr hu @S~JoL uLPVr ßjfJÇ KbTJhJKr k´KfÔJPjr oJKuTS FTA hPur k´~Jf ßjfJÇ fJÅr yP~ pJÅrJ TJ\ fhJrT TrPZj, fJÅrJS xrTJKr hPur xPñ pMÜÇ fJA k´vúKm≠ ßpJVqfJ KjP~ Ff mz k´T· ßkP~ KbTJhJKr S krJovtT k´KfÔJj ßpjPfjnJPm TJ\Ka TrPZ mPu IKnPpJV CPbPZÇ Y¢VsJPor my¨JryJa \ÄvPj CzJuxzT KjotJPer TJ\ ßkP~PZ oLr @UfJr-kJKrxJ ßasc KxPˆo (P\Km)Ç fPm KjotJPer TJ\Ka TrPZ kJKrxJ F≤Jrk´JA\Ç Fr oJKuT @S~JoL uLPVr k´~Jf ßjfJ \JyJñLr xJ•Jr KaÄTMÇ k´KfÔJPjr yP~ FUj TJ\ fhJrT TrPZj ß˝òJPxmT uLPVr ßTªsL~ xyxnJkKf Fo @mhMr rJöJTÇ Ff mz TJP\r IKnùfJ kJKrxJ F≤Jrk´JAP\r ßjA mPu xÄKväÓ xN©èPuJ \JKjP~PZÇ F \jq fJrJ KbTJhJKr k´KfÔJj oLr @ÜJPrr uJAPx¿ mqmyJr TPr ßpRg k´KfÔJPjr mqJjJPr TJ\ ßj~ Ç xmtPvw k´eLf Y¢VsJo oyJjVr Cjú~j oyJkKrT·jJ~ my¨JryJPa CzJuxzT KjotJPer kKrT·jJ ßjAÇ jVr kKrT·jJKmPhrJ muPZj, rJ\QjKfT YoT xíKÓ TrPf FUJPj CzJuxzT KjotJe TrJr Kx≠J∂ KjP~PZ Y¢VsJo Cjú~j Tftíkã (KxKcF)Ç KxKcFr mftoJj ßY~JroqJj @mhMY ZJuJo Y¢VsJo jVr @S~JoL uLPVr Igt xŒJhTÇ FKa IKfKrÜ xKYm khoptJhJr kh yPuS FmJrA k´gJ ßnPX rJ\QjKfT ßuJTPT ßY~JroqJj kPh KjP~JV ßhS~J y~Ç my¨JryJa CzJuxzPTr k´T· kKrYJuT KxKcFr KjmtJyL k´PTRvuL F F Fo yJKmmMr ryoJjÇ fJÅr KmÀP≠ hMjtLKf hoj TKovj (hMhT) 12Ka oJouJ TPrPZÇ oJouJèPuJr KmYJrTJ\ YuPZÇ FmJPrr hMWtajJ~ k´JeyJjLr kr fJÅPT xJoK~T mrUJ˜ TrJ yP~PZÇ my¨JryJa CzJuxzPTr krJovtT KyPxPm KjP~JV ßkP~PZ FxF@rFo-KcKkFo IqJPxJKxP~axÇ hMWtajJr kr ßgPT F k´KfÔJPjr oJKuTPT kJS~J pJ~KjÇ xÄKväÓ mqKÜrJ hJKm TrPZj, F TJP\ k´KfÔJjKar IKnùfJ @PZ KT jJ, fJ KjP~ fJÅrJ xKªyJjÇ \JjPf YJAPu KxKcFr k´iJj k´PTRvuL jJKxrCK¨j oJyoMh ßYRiMrL mPuj, krJovtT k´KfÔJPjr F rTo CzJuxzT KjotJPer IKnùfJ @PhR @PZ KT jJ, fJ fJÅr \JjJ ßjAÇ KfKj \JjJj, F TJP\r \jq k´KfÔJjKaPT 90 uJU aJTJ ßhS~J yP~PZÇ xÄKväÓ xN©èPuJ muPZ, ßpoj rJ\QjKfT KmPmYjJ~ F CzJuxzPTr KjotJeTJ\ ÊÀ yP~PZ, ßfoKj rJ\QjKfT TJrPeA fJzJÉPzJ TPr KjotJeTJ\ ßvw TrPf pJKòu KxKcFÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJPT

FPj Fr KnK•k´˜r CPÆJijS TrJPjJ yP~KZuÇ @VJoL mZPrr ßlmsM~JKr mJ oJPYt @mJr k´iJjoπLPT KhP~ FKa VJKz YuJYPur \jq CjìMÜ TPr ßhS~Jr kKrT·jJ ßjS~J y~Ç F \jqA fJzJÉPzJ TPr TJ\ ßvw TrJr CPhqJV ßjS~J y~Ç IVsJKiTJr mJZJAP~ rJ\jLKfA èÀfô kJ~: 1995 xJPu k´eLf Y¢VsJo Cjú~j oyJkKrT·jJ~ my¨JryJa CzJuxzT KjotJPer xMkJKrv ßjAÇ jVr kKrT·jJKmh xMnJw mzM~J mPuj, ÈjVr Cjú~Pjr oyJkKrT·jJ~ ßp IVsJKiTJr KbT TrJ @PZ, fJ jJ ßoPj my¨JryJPa CzJuxzT KjotJPer kKrT·jJA nMuÇ F \jqA k´T·Ka mJ˜mJ~Pjr @PV @orJ Fr KmPrJKifJ TPrKZuJoÇ' fPm KxKcFr ßY~JroqJj @mhMY ZJuJo hJKm TPrj, pPgÓ krLãJ-KjrLãJ TPrA F CzJuxzT KjotJeTJ\ ÊÀ TrJ yP~PZÇ FKa yPu jVPrr pJj\a xoxqJ hNr TrJr TJ\ xy\ yPmÇ KfKj hJKm TPrj, F TJ\ ßvw TrJ FUj Y¢VsJomJxLr hJKmÇ PpnJPm hMWtajJ: jVr kMKuPvr k´JgKoT fhP∂ \JjJ pJ~, WajJr xo~ CzJuxzPTr hKãe KhT ßgPT 3 j’r VJctJr SbJPjJr (KulKaÄ) xo~ hMKar oPiq FTKa yJAPcsJKuT \qJT IPTP\J yP~ kPzÇ FPf nJrxJoq yJKrP~ fJ“ãKeTnJPm VJctJrKa SA kJPvr @PrTKa VJctJPr iJÑJ UJ~Ç ßxKa KVP~ kPz @PrTKa VJctJPrr SkrÇ Frkr KfjKa VJctJr oMyNPft KjPY kPz pJ~Ç Fr k´KfKa VJctJr 137 lMa u’J S xJf lMa YSzJÇ S\j 100 ajÇ fh∂TJrL TotTftJPhr FT\j jJo k´TJv jJ TrJr vPft mPuj, VJctJr SbJPjJr xo~ oJ© Z~-xJf\j vsKoT KZPujÇ yJAPcsJKuT \qJT kKrYJujJr ßTJPjJ hã TotL, KbTJhJr k´KfÔJj mJ KxKcFr ßTJPjJ k´PTRvuL KTÄmJ krJovtT k´KfÔJPjr ßTJPjJ TotTftJ fUj KZPuj jJÇ F irPjr TJP\r xo~ k´PTRvuLPhr CkK˙f gJTJr mJiqmJiTfJ rP~PZÇ hJ~ KjPf YJ~jJ ßTC: VJctJr ßnPX kzJr hJ~ KjPf YJ~ jJ KbTJhJKr k´KfÔJj, KxKcF mJ krJovtT k´KfÔJjÇ KbTJhJKr k´KfÔJPjr k´KfKjKi yJxJjMöJoJj mPuj, ÈVJctJr ßnPX kzPu KbTJhJPrr TL TrJr @PZ? Fxm ßhUJr hJK~fô xÄKväÓ k´PTRvuLPhrÇ KxKcF S krJovtT

k´KfÔJPjr k´PTRvuLPhr hJK~fôyLjfJr TJrPe Foj ootJK∂T hMWtajJ WPaPZÇ' yJxJjMöJoJj KbTJhJKr k´KfÔJPjr ßTC jj mPu ˝LTJr TPrjÇ fPm orÉo \JyJñLr xJ•JPrr IjMPrJPi ßTmu k´T· mJ˜mJ~j TJ\ ßhUnJu TrPZj KfKjÇ IKnPpJV k´xPñ krJovtT k´KfÔJj FxF@rFoKcKkFo IqJPxJKxP~aPxr k´PTRvuL F Fo yJjúJj \JjJj, CzJuxzTKa k´iJjoπLPT KhP~ CPÆJij TrJPjJr KY∂J KZuÇ fJA fJzJÉPzJ TJ\ TrPf yKòuÇ VJctJr KulKaÄ TJP\ KjotJevsKoTPhr nMPur TJrPe hMWtajJ WPaÇ @r KxKcFr k´iJj k´PTRvuL jJKxrCK¨j oJyoMh ßYRiMrL mPuj, ÈVJctJr iPx kzJr hJ~ KbTJhJKr k´KfÔJj S krJovtT k´KfÔJPjrÇ @oJPhr TJ\Ka KÆfL~ (PxPT¥JKr) kptJP~Ç' F KmwP~ TgJ muPf kJKrxJ F≤Jrk´JAP\r mqm˙JkjJ kKrYJuT ß˝òJPxmT uLPVr ßTªsL~ xyxnJkKf rJöJPTr oMPbJPlJPj mÉmJr ßYÓJ TPrS fJÅPT kJS~J pJ~KjÇ hMWtajJr kr ßgPT fJÅr ßlJj mº rP~PZÇ FTAnJPm mº kJS~J ßVPZ k´T· kKrYJuT F F Fo yJKmmMr ryoJPjr ßlJjSÇ kr¸Prr KmÀP≠ xÄKväÓ mqKÜPhr F ßhJw YJkJPjJ k´xPñ jVr kKrT·jJKmh S ˙kKf ß\KrjJ ßyJPxPjr híKÓ @Twte TrPu KfKj mPuj, KxKcF, KbTJhJKr S krJovtT k´KfÔJj ßTJPjJnJPm hJ~ FzJPf kJPr jJÇ fJPhr IhãfJ, IPpJVqfJ, VJKluKf S xojõ~yLjfJr TJrPeA F ootJK∂T hMWtajJ WPaPZÇ fJPhr xmJAPT xoJjnJPm hJ~ KjPf yPmÇ Vf mZPrr 1 \JjM~JKr 1 hvKoT 332 KTPuJKoaJr ‰hPWqtr CzJuxzTKar KjotJeTJ\ ÊÀ y~Ç @VJoL mZPrr ßlmsM~JKrPf 106 ßTJKa aJTJr F k´TP·r ßo~Jh ßvw yS~Jr TgJÇ AKfoPiq KbTJhJKr k´KfÔJjPT 72 ßTJKa aJTJ kKrPvJi TrJ yP~PZÇ Vf 29 \Mj FA CzJuxzPTr FTKa VJctJr kPz FT\j KrTvJYJuT @yf yP~KZPujÇ fUj KbTJhJKr k´KfÔJjPT xfTt TPr ßh~ KxKcFÇ @r 24 jPn’r xºqJ~ KfjKa VJctJr FTxPñ kzPu 12 \Pjr oífMq y~Ç

IJkKj KT TJ\ UMÅ\PZj? IJkKj KT k´Kvãe KjPf YJj? IJkKj KT jfáj FmÄ hã ßuJT UMÅ\PZj? ßp k´Kvãe IJkjJPT TJ\ kJAP~ KhPf xyJ~T yPm...

W≤J~ xPmtJóY 18 kJC¥ kpt∂ IJ~ Tr∆j


UmrJUmr 13

SURMA m 30 November - 6 December 2012

ÈKvVKVrA pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr rJ~'- ‰x~h @vrJl

dJTJ, 24 jPn’r - ßTJPjJ iot S ßhPvr KmÀP≠ xπJxL S \Kñ TotTJP§r \jq mJÄuJPhPvr oJKa mqmyJr TrPf ßh~J yPm jJ mPu o∂mq TPrPZj @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT S ˙JjL~ xrTJr oπL ‰x~h @vrJláu AxuJoÇ Vf ÊâmJr rJ\iJjLr ßoÀu mJ`Jr @∂\tJKfT ßmR≠KmyJPr Ên TKbj YLmr hJj S ßmR≠iotL~ oyJxPÿuPj k´iJj IKfKgr mÜPmq KfKj F TgJ mPujÇ ‰x~h @vrJláu AxuJo mPuj, KYK¤f FTKa ßVJÔL xŒ´Kf iotPT rJ\jLKfr AxMq TPr lJ~hJ uMaJr ßYÓJ TrPZ FmÄ pM≠JkrJiLPhr rãJ~ ßmkPrJ~J yP~ CPbPZÇ KT∂á KvVKVrA pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr rJ~ ßWJweJ TrJ yPmÇ FuK\@rKc oπL mPuj, xJŒ´hJK~TfJr Skr KnK• TPr mJÄuJPhv ˝JiLj y~KjÇ mftoJj xrTJrS xJŒ´hJK~TfJ S iPotr yJjJyJKjPf KmvõJxL j~Ç fJA ßTJPjJ ßVJÔLPT xJŒ´hJK~T xŒ´LKf jÓ TrPf ßh~J yPm jJÇ rJoM-kKa~Jr yJouJ jfáj ßTJPjJ IvKj xÄPTf CPuäU TPr KfKj mPuj, pJrJ @mJr ßhPv

kJKT˜JPjr KÆ-\JKffP•ôr Kmw mkj TrPf YJj, fJrJA rJoMPf yJouJ YJKuP~PZÇ fJrJ xoO≠ S vJK∂kNet mJÄuJPhv YJ~ jJ, xJŒ´hJK~T mJÄuJPhv mJjJPf YJ~Ç ‰x~h @vrJl mPuj, @Ko ¸Ó mPu KhP~KZ, @orJ iPotr jJPo ßTJPjJ yJjJyJKjPf KmvõJx TKr jJÇ fJA \Kñ TotTJP§r oJiqPo ßTJPjJ iot mJ rJPÓsr KmÀP≠ @âoPer \jq mJÄuJPhPvr oJKa S nëU§PT mqmyJr TrPf ßhm jJÇ IÄ xJÄ xMKYr KhKuä xlPrr TgJ CPuäU TPr KfKj mPuj, @S~JoL uLPVr F Im˙JPjr kPã KfKjS TgJ mPuPZjÇ xŒ´Kf Ko~JjoJr xlrrf oJKTtj ßk´KxPc≤ SmJoJr xPñ xrTJPrr Im˙Jj jJ KouPuS IKiTJÄv TgJr Kou rP~PZÇ fgqoπL yJxJjMu yT AjM rJoMr WajJ CPuäU TPr mPuj, xrTJr pUj \KñmJh S hMjtLKf TKbj yJPf hoj TrPZÇ iotJº ßoRumJhL vKÜ rJoM S kKa~J~ xJŒ´hJK~T ßZJmu ßoPrPZÇ fJrJ mJXJKur yJ\Jr mZPrr xŒ´LKfr ßVRrPm TJKuoJ ßukj TPr KhP~PZÇ pJrJ rJoM S kKa~Jr WajJ WKaP~PZ, fJPhr hs∆f @APjr @SfJ~ FPj TKbj vJK˜ ßh~Jr mqm˙J V´ye TrJ yPòÇ xrTJr pUj \KñmJh S pM≠JkrJiLPhr hoPj pM≠ ßWJweJ TPrPZ CPuäU TPr KfKj mPuj, fUj ßhPvr ßnfPrrA ßTC ßTC fJPhr rãJ~ ßhPvKmPhPv jJjJnJPm ßYÓJ TPr YPuPZÇ mftoJj oyJP\Ja xrTJr fJPhr ßYÓJ xlu yPf ßhPm jJÇ mJÄuJr oJKaPf xJŒ´hJK~T xŒ´LKf KmjÓTJrL S pM≠JkrJiLPhr KmYJr yPmAÇ ßmR≠Phr iotèÀ c. iotPxj oyJPgPrJr xnJkKfPfô @rS mÜmq rJPUj∏ fgq oπeJu~-xÄâJ∂ xÄxhL~ ˙J~L TKoKar xnJkKf S ˙JjL~ xÄxh xhxq FPTFo ryofCuäJy, nJrfL~ yJATKovjJr kï\ xrj S v´LuïJr yJATKovjJr vr“ ßTS~JrJèhJ, mMK≠ˆ ßlcJPrvPjr xnJkKf KmvõkKf mz ~J, xJiJre xŒJhT IPvJT mz ~J S C“xm ChpJkj TKoKar ßY~JroqJj vJTq Kk´~ mzM~JÇ

CHARLES SIMMONS

Immigration Solicitors Practising since 1998 & former Law Society Immigration Panel Member

AKoPV´vj xoxqJ?

F xŒKTtf ßp ßTJPjJ xoxqJ yPu IJoJPhr xPñ ßpJVJPpJV Tr∆j IJorJ IJkjJPhr Kmvõ˜fJr xJPg krJovt ßhPmJ IJorJ 24 IJS~Jr AoJP\tK¿ xJKntx KhP~ gJKTÇ

Nashir Uddin LLB Solicitor & Partner E: nashir@csisolicitors.com

Entry clearence - family visitors, spouse & settlement Political Asylum and refugee cases n Child Asylum - minors n Human Rights application under ECHR n Civil Penalty emplying illegal personals n Students - Extension or further leave n Compassionate grounds - carers or elderly parents n Work permits - point based n Bail applications n Family settlements n Legacy case or further enquiries on existing applications. n If you human rights application has been refused and you think it is unfair we can always request reconsideration or seek judicial review by a High Court Judge. n

n

We also undertake work in the following areas of law: n

Criminal Matters n Civil Litigation n Family matters n Property n Probate n Bankruptcy

FREE ADVICE every Wednesday in Birmingham Office 31 York Road, Ilford, Essex IG1 3AD

T:020 8514 0000 Mobile:07949 037 203

FmJr KmvõmqJÄPTr kNmtJnJPxr AKxr xÄuJPk 18 ßYP~S ßmKv ßrKoaqJ¿ @xJr hu IÄv x÷JmjJ 24 jPn’r - KmvõmqJÄT KmKnjú ßhPv YuKf mZPr @xJ x÷Jmq ßjPm jJ dJTJ, ßrKoaqJ¿xy IjqJjq Kmw~ KjP~ k´KfPmhj k´TJv TPrPZÇ Vf mMimJr dJTJ, 25 jPn’r - k´iJj KmPrJiL huxy 18 huL~ ß\JPar huèPuJ mftoJj KjmtJYj TKovPjr cJTJ xÄuJPk IÄv ßjPm jJÇ F KmwP~ xJPmT KjmtJYj TKovjJr KmsPVKc~Jr ß\jJPru (Im.) xJUJS~Jf ßyJxJAj mPuj, mftoJj KjmtJYj TKovPjr xPñ rJ\QjKfT huèPuJr FaJA k´go xÄuJkÇ k´go xÄuJPkA pKh k´iJj KmPrJiL huxy 18 huL~ ß\JPar huèPuJ IÄvV´ye jJ TPr fJyPu mftoJj KjmtJYj TKovj (AKx) k´gPoA iJÑJ ßUP~ pJPmÇ xJUJS~Jf ßyJxJAj mPuj, mftoJj TKovj KjP\A KmÃJK∂r oPiq @PZÇ TKovj rJ\QjKfT huèPuJr xPñ xÄuJPk mxJr \jq jJjJ rTo Kx≠J∂ KjPòÇ FPf KmFjKkxy KjmKºf IPjT rJ\QjKfT huA xoxqJr oPiq @PZÇ KfKj mPuj, xLoJjJ KjitJre KjP~ rJ\QjKfT huèPuJr xPñ xÄuJPk mxJr ßTJPjJ k´P~J\j ßjAÇ xLoJjJ KjitJrPer \jq @Aj @PZÇ TKovj @Aj k´P~JV TrPuA Kmw~Ka xoJiJj yP~ pJPmÇ TKovj @rKkS xÄPvJijxy IjqJjq Kmw~èPuJ kKrmftPjr \jq rJ\QjKfT huèPuJr xPñ xÄuJk TrPf kJPrÇ rJ\QjKfT huèPuJr xPñ KjmtJYj TKovj xÄuJPkr ßp CPhqJV KjP~PZ fJPf 18 huL~ ß\JPar huèPuJ IÄv ßjPm jJ mPu \JKjP~PZj KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq mqJKrˆJr oShMh @yohÇ oShMh @yoh mPuj, hMKa TJrPe fJrJ KjmtJYj TKovPjr CPhqJPV xJzJ ßhPm jJÇ k´gof, fJPhr xPñ @PuJYjJ jJ TPr FThuL~nJPm KjmtJYj TKovj Vbj TrJ yP~PZÇ KÆfL~f, huL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYPjr \jq k´˜MKf V´ye TrJ yPòÇ huL~ xrTJPrr IiLPj ßTJPjJ KjmtJYj TKovj ˝JiLj FmÄ KjrPkãnJPm TJ\ TrPf kJPr jJÇ KfKj mPuj, @VJoL KjmtJYj KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj TrPf yPu mftoJj TKovj kMjVtbj TrPf yPmÇ Vf ÊâmJr \JfL~ ßk´xTîJPm FT @PuJYjJ IjMÔJPj oShMh @yoh F TgJ mPujÇKjmtJYj TKovjJr ßoJyJÿh @»Mu ßoJmJrT mPuj, @oπe \JjJPjJ hrTJr @orJ @oπe \JKjP~KZÇ pJr AòJ yPm ßx @xPm, @r pJr AòJ yPm jJ ßx @xPm jJÇ KfKj mPuj, @APj ßuUJ ßjA ßp rJ\QjKfT huèPuJPT cJTPf yPmÇ TKovj nJPuJ krJovt ßj~Jr \jq rJ\QjKfT huèPuJPT ßcPTKZuÇ KmFjKk xÄuJPk jJ @xPuS @AjJjMpJ~L @orJ @oJPhr TJptâo YJKuP~ pJmÇ

k´TJKvf k´KfPmhPj muJ yP~PZ, mJÄuJPhPv F mZr 1 yJ\Jr 400 ßTJKa oJKTtj cuJPrr ßrKoaqJ¿ @xPmÇ KT∂á YuKf mZPrr hMA oJx mJKT gJTPfA k´mJxL mJÄuJPhKvrJ kJKbP~PZj 1 yJ\Jr 318 ßTJKa oJKTtj cuJrÇ @r YuKf oJPxr k´go 16 KhPjA FPxPZ 59 ßTJKa cuJrÇ FPf ßhUJ pJ~, jPn’r S KcPx’Pr I∂f 200 ßTJKa cuJPrr ßrKoaqJ¿ @xPuA mZr ßvPw ßoJa ßrKoaqJP¿r kKroJe hÅJzJPm 1 yJ\Jr 500 ßTJKa cuJPrrS ßmKvÇ pJ KmvõmqJÄPTr kNmtJnJPxr ßYP~S 100 ßTJKa cuJPrr ßmKv ßrKoaqJ¿Ç KmvõmqJÄPTr k´KfPmhPj muJ yP~PZ, YuKf mZr k´mJxL @P~r KhT ßgPT ßxrJ 10 ßhPvr oPiq pMVìnJPm x¬o yPm mJÄuJPhv S kJKT˜JjÇ VfmZr IÓo Im˙JPj KZu mJÄuJPhvÇ FZJzJ 7 yJ\Jr ßTJKa cuJr k´mJxL @~ KjP~ vLPwt gJTPm nJrfÇ KÆfL~ Im˙JPj gJTPm YLjÇ ßhvKar k´mJxL @~ yS~Jr x÷JmjJ 6 yJ\Jr 600 ßTJKa cuJrÇ @r 2 yJ\Jr 400 ßTJKa cuJr ßkP~ pMVìnJPm fífL~ yPm KlKukJAj S ßoKéPTJÇ ßxrJ hPvr mJKT ßhvèPuJr oPiq jJAP\Kr~J 2 yJ\Jr 100 ßTJKa, Koxr 1 yJ\Jr 800 ßTJKa, KnP~fjJo 900 ßTJKa FmÄ ßumJjj 800 ßTJKa cuJr ßrKoaqJ¿ kJPmÇ k´KfPmhj IjMpJ~L, YuKf mZr ßoJa 53 yJ\Jr 400 ßTJKa cuJPrr ßrKoaqJ¿ pJPm kOKgmLr KmKnjú ßhPvÇ Fr oPiq ßTmu Cjú~jvLu ßhvèPuJPfA pJPm 40 yJ\Jr 600 ßTJKa oJKTtj cuJrÇ pJ VfmZPrr fáujJ~ 6 hvKoT 5 vfJÄv ßmKvÇ KmvõmqJÄPTr ßcPnukPo≤ k´xPkÖJx V´∆Pkr kKrYJuT yqJxj KaoJr FT KmmOKfPf mPuj, Kmvõ IgtjLKfr iJrJ Vf KTZMKhPj KTZMaJ väg yP~ FPuS k´mJxLPhr kJbJPjJ IPgtr kKroJe CPuäUPpJVq yJPr ßmPzPZÇ lPu ßp ßTmu hKrhs kKrmJrèPuJA CkTíf yPò fJ j~, mÉ IjMjúf ßhPvr IgtjLKfPf k´Je ßpJVJPò F KmPhKv oMhsJr ßpJVJjÇ mftoJj iJrJ ImqJyf gJTPu Cjú~jvLu KmPvõ 2013 xJPu ßrKoaqJP¿r k´mOK≠ yPm 7 hvKoT 9 vfJÄvÇ kPrr mZr fJ ßmPz 10 hvKoT 1 vfJÄv yPmÇ @r 2015 xJu jJVJh F UJPf 10 hvKoT 7 vfJÄv k´mOK≠r Skr nr TPr Cjú~jvLu ßhvèPuJr k´mJxL @~ 53 yJ\Jr 100 ßTJKa cuJr ZJKzP~ pJS~Jr @vJ k´TJv TrPZ KmvõmqJÄTÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr ‰mPhKvT oMhsJjLKf KmnJPVr fgqoPf, VfmZr ßhPv 1 yJ\Jr 216 ßTJKa cuJPrr ßrKoaqJ¿ FPxKZu FmÄ Fr @PVr mZr pJr kKroJe KZu 1 yJ\Jr 100 ßTJKa cuJrÇ FZJzJ Vf IgtmZr (2011-12) ßhPv @xJ k´mJxL @P~r kKroJe KZu 1 yJ\Jr 284 ßTJKa oJKTtj cuJrÇ

\JoJ~Jf-KvKmPrr rJ\jLKf KjKw≠ TrJ x÷m : yJKjl dJTJ, 25 jPn’r - @S~JoL uLPVr pMVì xJiJre xŒJhT oJymMm-Cu @uo yJKjl mPuPZj, \JKf GTqm≠ yPu \JoJ~Jf-KvKmPrr rJ\jLKf KjKw≠ TrJ x÷mÇ Vf vKjmJr dJTJ TPuP\ AxuJKoT lJCP¥vj @P~JK\f È\KñmJh, xπJx S hMjtLKf k´KfPrJPi ‰jKfT KvãJr èÀfô FmÄ @ÊrJr fJ“kpt' vLwtT @PuJYjJ xnJ~ KfKj F TgJ mPujÇ \JoJ~Jf-KvKmPrr rJ\QjKfT YKr© CPuäU TPr yJKjl mPuj, iotPT pJrJ yJKf~Jr KyPxPm mqmyJr TPr KjP\Phr ˝Jgt YKrfJgt TPr, fJPhrS k´fqJUqJj TrPf yPmÇ KfKj mPuj, \JfL~ GTq gJTPu IPjT @PVA \JoJ~JPfr rJ\jLKf KjKw≠ TrJ ßpfÇ AxuJo vJK∂r iot, FUJPj \KñmJPhr ßTJPjJ ˙Jj ßjAÇ fJA GTqm≠ yPu fJPhr rJ\jLKf KjKw≠ TrJ x÷mÇ @S~JoL uLPVr pMVì xJiJre xŒJhT mPuj, pM≠JkrJiLPhr KmYJr FUj ßVJaJ \JKfr hJKmÇ 40 mZr @PVr WajJr KmYJr TrJ TKbj TJ\Ç fPm FA TKbj TJP\ pJPf ßTJPjJ náu jJ y~, ßx\jq @orJ xfTtfJ Imu’j TrKZÇ @orJ @vJ TKr, KcPx’r oJPxA vLwt˙JjL~ TP~T\j pM≠JkrJiLr KmYJPrr rJ~ yPmÇ Fr oJiqPo \JKfPT TuïoMÜ TrPf yPmÇ

mJÄuJr oJjMw KmFjKkPT ßnJa KhP~ @r nMu TrPm jJ : oKf~J ßYRiMrL dJTJ, 25 jPn’r - TíKwoπL ßmVo oKf~J ßYRiMrL KmPrJiLhuL~ ßjfJ UJPuhJ K\~JPT CP¨vq TPr mPuPZj, @kKj mPuj, @PrT mJr xMPpJV KhPu jJKT ßhPvr ßYyJrJ kJPæ ßhPmjÇ @kjJPT ßfJ \jVe hMAmJr xMPpJV KhP~KZuÇ @kKj ßhvPT ßkKZP~ ßh~J ZJzJ TL TPrPZj? @kKj ß\FoKm, mJÄuJnJA, yJS~J nmj ‰fKr TPrPZjÇ @kKj ãofJ~ gJTJTJPu uMaTrJ, YMKr TrJ ZJzJS oJjMwPT ßmTJrPfôr KhPT ßbPuS KhP~ KZPujÇ mJÄuJ~ FTaJ k´mJh @PZÇ pJr y~ jJ j~-F, fJr y~ jJ KjrJjæAP~Ç pJ hM'mJPr @kKj kJPrjKj, fJA mJÄuJr oJjMw @kjJPT ßnJa KhP~ @r nMu TrPm jJÇ


14 UmrJUmr

30 November - 6 December 2012 m SURMA

\JoJ~JPfr xPñ xŒPTtr ßãP© ßTRvuL KmFjKk dJTJ, 24 jPn’r - \JoJ~JPf AxuJoLr xJŒ´KfT xKyÄx f“krfJr kKrPk´KãPf huKar xPñ xŒTt m\J~ rJUJr ßãP© ßnfPr ßnfPr ßpJVJPpJV KbT ßrPU mJAPr ÈVJ ZJzJ nJm' ßhUJPjJr ßTRvu KjP~PZ KmFjKkÇ ß\JPar vKrT yPuS iotKnK•T hu \JoJ~JfPT UMm èÀfô KhPò jJ-KmFjKk Foj FTaJ nJm KmPhKv TMajLKfTPhr ßhUJPf YJ~ mPu huKar FTJKiT xN© ßgPT \JjJ ßVPZÇ xN©èPuJ \JjJ~, \JoJ~Jf-KvKmPrr xJŒ´KfT uJVJfJr xKyÄxfJr WajJ~ KmFjKkr vLwt ßjfífô UMm Ix∂áÓ j~Ç fJÅrJ oPj TrPZj, \JoJ~JPfr TJrPe xrTJr ßmTJ~hJ~ kzPu fJr rJ\QjKfT xMKmiJ KmFjKkr WPrA pJPmÇ fPm, FTA xPñ fJÅPhr FojS @vïJ @PZ, xKyÄxfJ ImqJyf gJTPu fífL~ ßTJPjJ kPãr y˜PãPk @VJoL KjmtJYj n¥Mu yP~ ßpPf kJPrÇ 19 jPn’r rJPf \JoJ~JPfr Kfj\j ßTªsL~ ßjfJr xPñ KmFjKkr nJrk´J¬ oyJxKYPmr IjJjMÔJKjT FT ‰mbPT F @vïJ KjP~ @PuJYjJ y~Ç FTA xPñ \JoJ~JfPT uJVJfJr oJroMUL TotxNKYr mqJkJPr KmFjKkr kã ßgPT KjÀ“xJKyf TrJ y~ mPuS KjntrPpJVq FTKa xN© \JKjP~PZÇ YuKf oJPxr ÊÀ ßgPT rJ\iJjL dJTJxy ßhPvr KmKnjú ˙JPj kMKuPvr Skr \JoJ~Jf-KvKmPrr TotLPhr hlJ~ hlJ~ yJouJr WajJr kr ßgPT huKa ßgPT KTZMaJ hNrfô m\J~ ßrPU YuPZ KmFjKkÇ \JoJ~Jf-KvKmPrr F xÄWJPfr hJ~ pJPf KmFjKkr WJPz jJ @Px, ßx mqJkJPr huKa xfTt rP~PZÇ F KmwP~ KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq VP~võr Yªs rJ~ mPuj, ÈFT-FVJPrJr xo~ @oJPhr Skr @âoPer hJ~ KT \JoJ~Jf KjP~KZu? @Ko ßTJgJS oJctJr TrPu UJPuhJ K\~J KT @oJr hJ~ ßjPmj?'

Imvq \JoJ~JPfr ßTªsL~ o\KuPvr ÊrJr xhxq vKlTMu AxuJo hJKm TPrj, \JoJ~JfKvKmr Foj KTZM TPrKj ßp Ijq TJCPT hJ~ KjPf yPm; mrÄ xrTJPrr TKfk~ oπL-FoKkr CxTJKjoNuT mÜmq S @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr IKf-C“xJyL TotTftJr nNKoTJ SA ‰jrJP\qr xíKÓ TPrPZÇ Fr @PV 14 jPn’r 18 hPur ‰mbT YuJTJPu KmFjKkr nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr xJÄmJKhTPhr FT k´Pvúr \mJPm mPuKZPuj, È\JoJ~JPfr rJ\jLKf \JoJ~Jf TrPZÇ fJPhr \mJmKhKy fJPhr TJPZ gJTPmÇ ßTJPjJ rTPor KyÄxJ®T nJP~JPuP¿ @orJ KmvõJx TKr jJÇ F kpt∂ ßx irPjr ßTJPjJ TotxNKY @orJ KhAKjÇ' PmKvr nJV VeoJiqPo lUÀPur F mÜmq È\JoJ~JPfr xKyÄfJr hJ~ KmFjKk ßjPm jJ' mPu k´TJv ßkPu \JoJ~JPfr ßnfPr ßmv k´KfKâ~J y~Ç FPf hMA hPu nMu ßmJ^JmMK^r Ckâo y~Ç Kmw~Ka KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J kpt∂ VzJ~Ç Cn~ hPur FTJKiT xN© \JjJ~, F KjP~ pJPf nMu ßmJ^JmMK^ jJ y~, ßx \jq 16 jPn’r rJPf \JoJ~JPfr nJrk´J¬ ßxPâaJKr ß\jJPru vKlTMr ryoJjxy Kfj\j èÀfôkNet ßjfJr xPñ Ko\tJ lUÀPur ‰mbT y~Ç Ko\tJ lUÀu mPuj, ÈhMntJVq\jTnJPm KTZM kK©TJr @oJr mÜmqPT Kox ßTJc TPrPZÇ fPm, FPf ß\JPar oPiq ßTJPjJ rTPor nMu ßmJ^JmMK^ y~KjÇ' ‰mbPTr KmwP~ \JjPf YJAPu KfKj @rS mPuj, È\JoJ~JPfr ßjfJPhr pJÅrJ oJouJ-PoJT¨oJr mJAPr @PZj, fJÅPhr xPñ oJP^oPiq @oJPhr TgJmJftJ y~Ç' huL~ xN©èPuJ \JjJ~, KmFjKkr AòJ \JoJ~JfPT yJPf ßrPU iLPr iLPr @PªJujPT YNzJ∂ kKreKfr KhPT KjP~ KjmtJYPjr k´˜MKf ßjS~JÇ KT∂á \JoJ~Jf @r xo~ KjPf rJK\ j~Ç huKar jLKfKjitJrTPhr @vïJ, FT-hMA

oJPxr oPiq pM≠JkrJPir oJouJr rJP~ fJÅPhr vLwt kptJP~r TP~T ßjfJr oífMqhP§r @Phv yPf kJPrÇ F TJrPe xKyÄx TotxNKY KjP~ oJPb jJPo \JoJ~JfÇ Imvq huKar hJKm, fJrJ rJ˜J~ jJoPuA kMKuv uJKbPkaJ S TJÅhJPj VqJPxr ßvu KjPãk TPr k§ TPr ßh~Ç FPf xÄWJf mJPiÇ Vf FT x¬JPy KmFjKkr ˙J~L TKoKar xJf\j xhxqxy 10 \j hJK~fôvLu ßjfJr xPñ F k´KfKjKir TgJ y~Ç fJÅrJ \JoJ~JPfr xJŒ´KfT xKyÄx WajJr kJvJkJKv huKar xPñ xrTJPrr IKf-@âoeJ®T @YrePTS xPªy\jT oPj TrPZjÇ fJÅPhr iJreJ, @PuJKYf fífL~ vKÜr \jq ßk´ãJka rYjJ TrPfA y~PfJ \JoJ~JfPT xKyÄxfJr kPg ßbPu ßhS~J yPòÇ Fxm ßjfJr k´vú, jAPu kMKuv ßTj \JoJ~Jf-KvKmrPT TotxNKY kJuj TrPf ßVPu FnJPm mJiJ KhPòÇ FTJKiT xN© \JjJ~, \JoJ~JfPT @˙J~ ßrPUA UJPuhJ K\~J Vf 28 IPÖJmr nJrf xlPr pJjÇ Fr @PV fJÅr xPñ \JoJ~JPfr vLwt kptJP~r TP~T\j ßjfJ ßhUJ TPrjÇ nJrf xlrTJPu UJPuhJ K\~J ßx ßhPvr rJÓskãPT T¢r iotKnK•T huèPuJr xPñ xŒTt kMjKmtPmYjJ TrJr AKñf KhP~PZj mPu fUj KmKnjú VeoJiqPo Umr ßmr y~Ç nJrf ßgPT KlPr UJPuhJ K\~J 10 jPn’r TémJ\JPrr rJoMPf xŒ´LKf xoJPmPv mPuj, È@S~JoL uLVPT KmvõJx TrJ pJ~ jJÇ 18 huL~ ß\Ja ßgPT \JoJ~JfPT KmKòjú TrJr \jq fPufPu fJrJ ßp ßpJVJPpJV TrPZ jJ, fJ ßT \JPjÇ' KmFjKkr ßY~JrkJrxPjr FA mÜPmqr kr KmFjKk-\JoJ~JPfr xŒTt KjP~ jJjJ @PuJYjJ ÊÀ y~Ç fPm Cn~ hPur hJK~fôvLu ßjfJrJ KjKÁf TPrPZj, KmFjKk-\JoJ~JPfr xŒTt jÓ yS~Jr kptJP~ pJ~KjÇ mz irPjr KTZM jJ WaPu @VJoL xÄxh KjmtJYj kpt∂ hMA hPur xŒTt ZJzJZJKz yS~Jr @vïJ ßjAÇ

@PuJYjJ~ mÜJrJ fJPyr yfqJr oiq KhP~ k´KfKâ~JvLu rJ\jLKf kJTJPkJÜ y~ dJTJ, 24 jPn’r - mñmºM yfqJr kPrr iJkKa KZu TPjtu fJPyr yfqJÇ fJÅPT yfqJr oiq KhP~ mJÄuJPhPv k´KfKâ~JvLu rJ\jLKf kJTJPkJÜ y~Ç ßxA k´KfKâ~JvLu vKÜ @\S F ßhPv xKâ~Ç FPhrPT KjotNu TPr oMKÜpMP≠r ßYfjJ~ FTKa ßhv VzPf fJPyPrr @hPvtr mJ˜mJ~j hrTJrÇ TPjtu @mM fJPyr mLr C•Por 74fo \jìmJKwtTL S KxkJKy \jfJr InMq™JPjr 37fo mJKwtTL CkuPã @P~JK\f FT @PuJYjJ~ mÜJrJ Fxm TgJ mPujÇ Vf ÊâmJr KmPTPu dJTJ KmvõKmhqJuP~r KaFxKx YfôPr IjMKÔf KhjmqJkL fJPyr ßouJr IÄv KyPxPm FA @PuJYjJr @P~J\j TrJ y~Ç @PuJYjJ~ mJÄuJPhPvr TKoCKjˆ kJKatr (KxKkKm) kKuamMqPrJr xhxq yJ~hJr @Tmr UJj rPjJ TPjtu fJPyrPT VeoJjMPwr xÄVsJPor FT\j IVskMÀw KyPxPm CPuäU TPrjÇ KfKj mPuj, ÈK\~JCr ryoJj KZPuj k´KfKâ~JvLufJr k´KfnN, @r TPjtu fJPyr k´VKfrÇ FA hMP~r ßTJPjJ Khj Kou y~ jJ, fJ y~SKjÇ' @PuJYjJ~ k´iJj IKfKg fgqoπL yJxJjMu yT AjM mPuj, TPjtu fJPyr KZPuj IxJŒ´hJK~T ßYfjJr k´fLTÇ fJPyr yfqJr xPñ K\~JCr ryoJj \KzfÇ @r FA yfqJr oiq KhP~ F ßhPv \KñmJPhr mL\ mkj y~Ç @PuJYjJr xnJkKf \JyJñLrjVr KmvõKmhqJuP~r CkJYJpt @PjJ~Jr ßyJPxj mPuj, TP~T hvT iPr k´KfKâ~JvLu vKÜ mJÄuJPhPvr rJÓsãofJ~ @xLj KZuÇ FrJ oMKÜpMP≠r AKfyJxPT ±Äx TPrPZÇ TPjtr fJPyr ßouJ jfMj k´\jìPT AKfyJPxr kJb KjPf xyPpJKVfJ TrPmÇ @PuJYjJ~ @rS IÄv ßjj xJPmT ZJ©PjfJ jJ\oMu yT k´iJj, fJPyr xÄxPhr ßTJwJiqã oMvfJT ßyJPxj, TPjtu fJPyPrr xyPpJ≠J yJohM k´oMUÇ xTJPu FA ßouJr CPÆJij TPrj oMKÜpMP≠r 11 j’r ßxÖPrr oMKÜPpJ≠JrJÇ FmJPr KÆfL~mJPrr oPfJ IjMKÔf yPuJ fJPyr ßouJÇ TPjtu fJPyPrr ˛íKfKm\Kzf xJoVsL, ZKm, \Lmjmí•J∂, IKcS TqJPxa, hKuuk© ˙Jj kJ~ F ßouJ~Ç ßouJr IÄv KyPxPm WMKz SzJPjJr C“xPmr @P~J\j TrJ y~Ç

cJAPrÖ IqJTvj YJA : ˝rJÓsoπL

dJTJ, 25 jPn’r - ˝rJÓsoπL c. oyLC¨Lj UJj @uoVLr \JoJ~Jf-KvKmPrr KmÀP≠ Vek´KfPrJi VPz fMuPf ßhvmJxLr k´Kf @øJj \JKjP~ mPuPZj, pM≠JkrJiLPhr KmYJr TJ\ mqJyf TrPf \JoJ~JfKvKmr Yâ KmKnjú ˙JPj ‰jrJ\q xíKÓ TrPZÇ xmJr xyPpJKVfJ YJAÇ @r j~ k´KfmJh, cJAPrÖ IqJTvj YJAÇ Vf vKjmJr KmPTPu rJ\iJjLr KorkMr 10 j’r ßVJu YÑPr TJlÀu gJjJ @S~JoL uLPVr KmPãJn S k´KfmJh xoJPmPv ˝rJÓsoπL Fxm TgJ mPujÇ ßhvmqJkL \JoJ~Jf-KvKmPrr ‰jrJP\qr k´KfmJPh dJTJ oyJjVr @S~JoL uLV ßWJKwf iJrJmJKyT TotxNKYr IÄv KyPxPm F xoJPmv IjMKÔf y~Ç @S~JoL uLPVr xnJkKfo∏uLr xhxq oyLC¨Lj UJj @uoVLr mPuj, \jVPer xogtj ZJzJ ßTJPjJ nJPuJ TJ\ TrJ pJ~ jJÇ fJA @orJ xm TJ\ \jVPer xogtj KjP~ TrPf YJAÇ ßpojaJ

1971 xJPu mñmºMr ßjfíPfô ßhPvr ˝JiLjfJ IK\tf yP~KZuÇ hPur pMVì xJiJre xŒJhT oJymMmCu @uo yJKjl mPuj, ßpUJPjA \JoJ~Jf-KvKmPrr IjqJ~, ßxUJPjA k´KfPrJi VPz fMuPf yPmÇ ˝JiLjfJKmPrJiL vKÜPT @r ßTJPjJ ZJz ßhS~J yPm jJÇ KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq c. UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxPjr mÜPmqr \mJPm KfKj mPuj, k´iJjoπL pUj xJoKrT mJKyjLr xhxqPhr xPñ xJãJ“ TrKZPuj, fUjA KmPrJiLhuL~ ßjfJ UJPuhJ K\~J ßxUJj ßgPT kJKuP~ ßVPZjÇ Fr TJre, KfKj KjP\A k´iJjoπLr xPñ ßhUJ TrPf xÄPTJYPmJi TPrjÇ TJoJu @yPoh o\MohJr FoKkr xnJkKfPfô xoJPmPv @rS mÜmq rJPUj ßoJlJöu ßyJPxj ßYRiMrL oJ~J mLrKmâo, vJPy @uo oMrJh, @xuJoMu yT @xuJo FoKk, @mhMu yT xmM\, oJAjMu ßyJPxj UJj KjKUu, vJKyhJ fJPrT hLK¬ FoKk k´oMUÇ '21 @Vˆ ßVsPjc yJouJTJrLPhr híÓJ∂oNuT vJK˜ yPm' ˝rJÓsoπL c. oyLC¨Lj UJj @uoVLr mPuPZj, 21 @Vˆ ßVsPjc yJouJTJrLPhr Foj híÓJ∂oNuT vJK˜ ßhS~J yPm pJPf @r ßTC nKmwqPf F irPjr WajJ jJ WaJPf kJPrÇ KmFjKk-\JoJ~Jf ß\JPar xoP~ \KñmJhPT hoj jJ TPr

C“xJKyf TrJ yP~PZÇ FUj @mJr \JoJ~Jf-KvKmr xJrJPhPv fJ∏m ÊÀ TPrPZÇ vKjmJr dJTJ KrPkJatJxt ACKjKaPf È21 @Vˆ mJÄuJPhPvr' FT @PuJYjJ xnJ~ k´iJj IKfKgr mÜPmq KfKj Fxm TgJ mPujÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~r CkJYJpt IiqJkT @ @ o x @PrKlj KxK¨TLr xnJkKfPfô @PuJYjJ IjMÔJPj IjqPhr oPiq mÜmq rJPUj oK\mMu yT FoKk, @S~JoL uLV ßjfJ vJy @uo oMrJh, FoF TKro, \JyJñLr @uo, mñmºM xJÄÛíKfT ß\JPar xJiJre xŒJhT IÀe xrTJr rJjJ k´oMUÇ P˝òJPxmT uLPVr xoJPmv : \JoJ~Jf-KvKmPrr jJrTL~ xπJx S ‰jrJP\qr k´KfmJPh ß˝òJPxmT uLV dJTJ oyJjVr C•r vKjmJr TJrS~Jj mJ\JPr KmPãJn xoJPmv TPrPZÇ ßf\VJÅS gJjJ ß˝òJPxmT uLV xnJkKf @PjJ~Jr ßyJPxj xrhJPrr xnJkKfPfô xoJPmPv mÜmq rJPUj @xJhMöJoJj UJj TJoJu FoKk, ßoJuäJ ßoJyJÿh @mM TJSZJr, kÄT\ ßhmjJg, oKfCr ryoJj oKf, o. @mhMr rJöJT, xJAhMu TKro Ko≤M, fJkx kJu, TJ\L ßoJ~JPöo ßyJPxj, k´mJu rJ~, @K\\Mu yT, oJKjT ßWJw, rKlTMu AxuJo Kuaj, lKrhMr ryoJj UJj ArJj, hMuJu ßyJPxj k´oMUÇ xoJPmv ßvPw FTKa KmPãJn KoKZu jVrLr KmKnjú xzT k´hKãe TPrÇ

Event Specialists Caterers Wedding Organisers

The Complete Wedding Package 5 Star Catering

Exclusive Venues

Stunning Decor

Tel: 0207 790 1600 207 Mile End Road, London, E1 4AA e: manager@prideofasia.com w: www.prideofasia.com


UmrJUmr 15

SURMA m 30 November - 6 December 2012

Èk´mJxLPhr Igt mJÄuJPhPvr IgtjLKfPT KjrJkh ßrPUPZ' dJTJ, 27 jPn’r - k´mJxLPhr ßk´Krf ßrKoPaP¿r iJrJmJKyT D±tVKfr \jqA Kmvõ Igt j LKfr Kmkpt~Tr kKrK˙KfPf mJÄuJPhv mz irPjr IgtQjKfT xÄTa ßgPT KjrJkh hNrPfô gJTPf ßkPrPZÇ FTA xPñ ßoJa ßhv\ C“kJhPjS (K\KcKk) 10 vfJÄPvrS ßmKv nëKoTJ ßrPU k´mOK≠r iJrJPT xYu rJUPf xão yP~PZÇ VfTJu ßxJomJr \JKfxÄPWr mJKe\q S Cjú~j xÄ˙J (@ïaJc) TfítT 2012 xJPur \jq k´TJKvf FT k´KfPmhPj mJÄuJPhPvr IgtjLKfPf ßrKoPaP¿r èÀfô FnJPmA Ck˙Jkj TrJ yP~PZÇ SA k´KfPmhPj ˝P·Jjúf ßhvèPuJr IgtjLKfPf k´mJxLPhr ßk´Krf ßrKoPa¿ C“kJhjvLu xãofJ mJzJPf TLnJPm TJP\ uJVJPjJ pJ~ fJr KhTKjPhtvjJS ßh~J yP~PZÇ mJÄuJPhPvr ßk´ãJkPa @ïaJPcr kPã F k´KfPmhj k´TJv TPr ßx≤Jr lr kKuKx cJ~JuV (KxKkKc)Ç F uPãq xÄ˙JKa FT xÄmJh xPÿuPjrS @P~J\j TPrÇ FPf oMUq @PuJYT KZPuj KxKkKcr xÿJKjf ßlPuJ c. ßhmKk´~ n¢JYJpt S KjmtJyL kKrYJuT c. oM˜JKl\Mr ryoJjÇ @ïaJPcr k´KfPmhjKa fáPu iPrj KxKkKcr xÿJKjf ßlPuJ c. fJxKjo KxK¨TLÇ k´KfPmhj k´TJv IjMÔJPj c. ßhmKk´~ mPuj, @VJoLr IgtjLKfPf r¬JKj @~ S xrJxKr ‰mPhKvT KmKjP~JPVr ImhJjPT ZJKzP~ mJÄuJPhPvr IgtjLKfPf ßrKoPa¿A yP~ SbPm xmtJPkãJ èÀfôkNet @~Ç KvãJr ˝·fJ, nJwJ ùJPjr InJm hNr, hãfJ mOK≠ S k´pMKÜr mqmyJr mJKzP~ oJjmxŒh Cjú~Pjr oJiqPo \jvKÜ r¬JKj mJzJPf kJrPu mJÄuJPhv yPm Kmvõ ßrKoPa¿ @P~r Ijqfo Ik´KfƪôL ßhvÇ KfKj @VJoL 2014 xJPur @PV Kmvõ IgtjLKfr nñMrhvJ ßTPa SbJr x÷JmjJ UMmA ãLe CPuäU TPr mPuj, r¬JKj @~ S ‰mPhKvT KmKjP~JPVr ßYP~ ˝P·Jjúf mJÄuJPhPvr \jq ChL~oJj IgtjLKfr iJrJ xYu rJUPf k´mJxLPhr ßk´Krf ßrKoPa¿A xmtJPkãJ èÀfôkNet nëKoTJ rJUPf kJPrÇ Kmvõ IgtjLKfr hMmtu Im˙Jr kKrPk´KãPf mJÄuJPhv ßfJ mPaAÇ FuKcKxnáÜ 48Ka ßhPvr

\jqS FA ßrKoPa¿ @~ IgtjLKfr Ijqfo Kj~JoT yP~ SbPmÇ KfKj mPuj, KmvõmJKeP\qr hMmtu kKrK˙Kfr ßnfPrS ßrKoPa¿ k´mJy D±tVKf IgtjLKfr iJrJmJKyTfJ rãJ~ mqJkT nëKoTJ ßrPU YPuPZÇ c. ßhmKk´~ mPuj, ßrKoPaP¿r iJrJmJKyT D±tVKfr \jq mJÄuJPhv KmVf xJŒ´KfT S KmVf xo~èPuJPf mz irPjr IgtQjKfT xÄTa ßgPT KjrJkh hNrPfô gJTPf ßkPrPZÇ mJzKf ßrKoPa¿ k´mJPyr lPu ßhPvr IgtQjKfT Cjú~Pj Fr k´nJm xŒPTt c. ßhmKk´~ mPuj, gJjJ kptJP~ Fr k´ nJm xmPYP~ ßmKvÇ ßpxm kKrmJPr ßrKoPa¿ @xPZ, @PVr fáujJ~ SAxm kKrmJPrr @~ ßmPzPZ 82 vfJÄv, ßnJV ßmPzPZ 38 vfJÄv FmÄ xû~ ßmPzPZ 100 vfJÄvÇ lPu F ßrKoPa¿ ßoJa ßhv\ C“kJhj (K\KcKk) k´mOK≠Pf 10 vfJÄPvr TJZJTKZ nëKoTJ ßrPU YPuPZÇ KxKkKcr KjmtJyL kKrYJuT c. oM˜JKl\Mr ryoJj mPuj, FuKcKxnáÜ ßhvèPuJr IgtjLKfPf ßpPTJPjJ xoP~r fáujJ~ FUj ßrKoPaP¿r èÀfô IPjT ßmPzPZÇ @VJoLPf @rS mJzPmÇ KfKj mJÄuJPhPvr ßk´Kãf ßaPj mPuj, 2000 xJPu Kmvõ ßrKoPa¿ k´mJPy mJÄuJPhPvr ImhJj KZu 31 vfJÄvÇ FUj ßxKa ßmPz hÅJKzP~PZ 44 vfJÄvÇ xMfrJÄ ßmJ^JA pJPò, ßhPvr IgtjLKfPf Fr èÀfô TLnJPm ßmPz SbPZÇ fPm @vïJ k´TJv TPr c. oM˜JKl\Mr ryoJj \JjJj, ßrKoPa¿ mJzPZ F TgJ ßpoj xfqÇ @mJr k´fqJKvf yJPr ßrKoPa¿ @xPZ jJ, FKaS xfqÇ KfKj mPuj, pJrJ k´KvKãf FmÄ oiq S hLWtPo~JKh IKnmJxL fJPhr xPñ UMm FTaJ xÄPpJV ßhPvr y~ jJÇ lPu SA mJzKf @P~r mJÄuJPhKv IKnmJxL jJVKrTPhr ßrKoPa¿ ßhPv @Px jJÇ @mJr pJPhr @Px fJPhr SA @~ UMm FTaJ kKrTK·f mq~S y~ jJÇ F ßãP© KfKj xrTJr S k´mJxL TuqJe oπeJu~ CPhqJVL nëKoTJ KjPf kJPr \JKjP~ mPuj, oπeJuP~r Tot¸OyJPf IjJmJxL IKnmJxj v»Ka ßpJV TPr KTÄmJ kOgT oπeJu~ UMPu F mqJkJPr TJ\ TrPf kJPrÇ

dJTJ, 23 jPn’r - ÈIor FTáPv V´∫PouJ 2013' jKªf TgJxJKyKfqT yMoJ~Nj @yPoPhr jJPo C“xVt mOy¸KfmJr \JfL~ xÄxh IKiPmvPj k´PvúJ•r kPmt xÄÛíKfoπL @mMu TJuJo @\Jh xÄxhPT F fgq \JjJjÇ xrTJKr hPur xÄxh xhxq xJijJ yJuhJPrr FT k´Pvúr \mJPm oπL @PrJ \JjJj, V´∫PouJr TJbJPoJ IjMxJPr k´KfmZr oJxmqJkL FTáPv V´∫PouJ YuJTJKuj FTJPcoLr xLKof kKrxPrr YfôrPT nJwJQxKjT ßuUT-xJKyKfqT-mMK≠\LmL èeL\jPhr jJPo KmjqJx TrJ y~Ç ßhPvr k´fúfJK•ôT KjhvtjèPuJ xÄÛJr-xÄrãPer mqJkJPr xrTJPrr khPãk TL \JjPf ßYP~ xrTJr hPur xÄxh xhxq ßoJ˜lJ \JuJu oKyCK¨Pjr k´Pvúr \mJPm xÄÛíKfoπL mPuj, ÈmJÄuJPhPvr k´JYLj TLKftèPuJ xÄÛJr-xÄrãe, Ujj Cjú~j' vLwtT FTKa k´T· IjMPoJhPjr \jq kKrT·jJ TKovPj kJbJPjJ yP~PZÇ KfKj \JjJj, F k´TP·r oJiqPo ßhPvr 12Ka ß\uJ~ k´JYLj TLKftèPuJr Cjú~j TJ\ xŒJhj TrJ yPmÇ Fxm k´T· S TotxNKYèPuJr TJptâo 2015-2016 xJu jJVJh YJuM yPmÇ

k´go @PuJ k´KfKjKiPT oJrir TrPuj uçLkMPrr fJPyr dJTJ, 24 jPn’r - k´go @PuJr uçLkMr k´KfKjKi Fo ß\ @uoPT oJrir TPrPZj uçLkMr ßkRrxnJr ßo~r @mM fJPyrÇ Vf ÊâmJr KmPTPu ß\uJ vyPrr oJTtJ\ oxK\h FuJTJ~ xrTJKr \Ko hUPur ZKm fMuPf ßVPu @S~JoL uLPVr mÉu @PuJKYf ßjfJ fJPyPrr ßrJwJjPu kPzj FA xJÄmJKhTÇ uçLkMr-rJoVKf xzPTr oJTtJ\ oxK\h-xÄuVú ˙JPj VekNft KmnJPVr \Ko hUu yS~Jr IKnPpJV ßkP~ ZKm fMuPf pJj k´go @PuJr k´KfKjKiÇ ßxUJPj KVP~ ßhUJ pJ~, \J~VJKaPf ßkRrxnJr k´˜JKmf KjCoJPTta ßuUJ xJCjPmJct uJVJPjJÇ xJÄmJKhT SA \J~VJr ZKm fMuPZj, Foj Umr ßkP~A ßo~r @mM fJPyr WajJ˙Pu ZMPa pJj FmÄ Fo ß\ @uoPT VJuJVJu ÊÀ TPrjÇ FTkptJ~ fJÅr \JoJr TuJr iPr KTu-WMKw oJrPf gJPTjÇ @uPor KY“TJPr ˙JjL~ ßuJT\j FKVP~ FPuS ßTC fJÅPT C≠Jr TrPf xJyx kJ~KjÇ CkK˙f ßuJT\Pjr xJoPjA fJPyr xJÄmJKhT @uoPT ßaPjKyÅYPz fJÅr VJKzPf fMPu KjP~ pJjÇ fJÅPT vyPrr jKZr @yÿh nNÅA~J KoujJ~fPj @aPT rJUJ y~Ç fJPyr k´go @PuJr k´KfKjKir TJZ ßgPT SA \Ko hUPur mqJkJPr k´KfPmhj jJ ßuUJr k´Kfv´∆Kf @hJP~r ßYÓJ TPrjÇ FTkptJP~ ßxUJPj

ßuJT\j \PzJ yPu @iJ WµJ kr xJÄmJKhT @uoPT ßZPz ßhS~J y~Ç KfKj uçLkMr xhr yJxkJfJPu k´JgKoT KYKT“xJ KjP~PZjÇ Fo ß\ @uo mPuj, ÈhUPur ZKm fMuPf fJÅr IjMoKf ßTj KjAKj-F TgJ mPuA @mM fJPyr @oJPT VJuJVJu TrPf gJPTjÇ KTZM mMP^ SbJr @PVA oJrir ÊÀ TPrjÇ fJrkr ßaPjKyÅYPz VJKzPf ßfJPujÇ KfKj @oJPT ßoPr ßluJr ÉoKT ßhjÇ @Ko fJ“ãKeT WajJKa gJjJr kMKuvPT \JjJAÇ mftoJPj @Ko Yro KjrJk•JyLjfJ~ nMVKZÇ' uçLkMr ßk´xTîJPmr FTJÄPvr xnJkKf @mMu TJuJo @\Jh mPuj, È@orJ KiÑJr \JjJAÇ jqÑJr\jTnJPm yJouJ TPr xÄmJhkP©r T£ ßrJi TrJr ßYÓJ TrJ yPòÇ vKjmJr (@\) @orJ \ÀKr xnJ TPr F KmwP~ k´P~J\jL~ Kx≠J∂ ßjmÇ' xJÄmJKhPTr Skr yJouJ S yfqJr ÉoKTr KmwP~ @mM fJPyPrr mÜmq ßjS~Jr ßYÓJ TPrS fJ x÷m y~KjÇ fPm fJÅr ßZPu F ßT Fo xJuJCK¨j SrPl KakM mPuj, ÈIjJTJK–ãfnJPm SA WajJ WPaPZÇ kKrmJPrr kã ßgPT @orJ IjMf¬Ç' \JjPf YJAPu uçLkMr xhr gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) ßVJuJo ZPrJ~Jr mPuj, ÈWajJKa ÊPjKZÇ IKnPpJV ßkPu mqm˙J ßjmÇ'

Khjnr jJaT ßvPw TJ\L @TrJoPT FlKmKxKx@A xnJkKf ßWJweJ dJTJ, 27 jPn’r - Khjnr jJaTL~fJr oiq KhP~ ßvw yPuJ mqmxJ~LPhr vLwt xÄVbj FlKmKxKx@AP~r xnJkKf S xyxnJkKf KjmtJYjÇ VfTJu xÄVbPjr F èÀfôkNet 3 kPh k´JgtLPhr oPjJj~jk© â~, \oJ S KjmtJYPjr TgJ gJTPuS KjmtJYjL ßmJPctr xKYm @lxJÀu @KrKlj xTJu ßgPT KZPuj KjPUJÅ\Ç lPu oPjJj~jk© â~ TrPf @xJ xhq KjmtJKYf 2 kKrYJuTxy xmJr oPiq ßhUJ ßh~ IK˙rfJÇ F Im˙J~ KjmtJYjL ßmJPctr xhxqPhr xPñ ßpJVJPpJPVr ßYÓJ TPrS fJPhr oMPbJPlJj mº kJj k´JgtLrJÇ ryxq\jTnJPm lro \oJ ßh~Jr ßvw xoP~r 2 KoKja kr TKovPj @Pxj KjmtJYj ßmJPctr xKYmÇ Frkr kKrK˙Kf KTZMaJ vJ∂ y~ FmÄ KjitJKrf xoP~r 2 WµJ kr KjmtJYj IjMKÔf y~Ç KjmtJYPj KmjJ k´KfÆKªôfJ~ FlKmKxKx@AP~r xnJkKf KjmtJKYf yP~PZj ˆqJ¥Jct mqJÄPTr ßY~JroqJj TJ\L @TrJo CK¨j @yohÇ xoP^JfJr oJiqPo k´go xyxnJkKf KjmtJKYf yP~PZj oPjJ~JrJ yJKTo @uL FmÄ xyxnJkKf ßyuJu CK¨jÇ \JjJ ßVPZ, VfTJu xTJu xJPz 10aJ ßgPT hMkMr xJPz 3aJ kpt∂ FlKmKxKx@A xnJkKf S xyxnJkKf kPhr oPjJj~jk© \oJ ßh~Jr xo~ KjitJKrf KZuÇ ßx IjMpJ~L xTJu 10aJ~ @KjxMu yT xoKgtf kqJPjPur k´JgtL ßVJuJo ßoJ˜lJ fJuMThJr S @mhMu yT oPjJj~jk© â~ S \oJ KhPf FPu fJrJ KjmtJYj TKovj mº kJ~Ç Frkr KjmtJYjL ßmJPctr ßY~JroqJj @uL @vrJl S xKYm @lxJÀu @KrKlPjr xPñ ßlJPj ßpJVJPpJPVr ßYÓJ TrJ yPu fJPhr ßlJj mº kJS~J pJ~Ç F Im˙J~ fJrJ IKnPpJV TPr mPuj, k´KfƪôL V´∆Pkr AKñf ßkP~ oPjJj~j ßbTJPf KjmtJYj TKoKar ßuJT\j nmj ßgPT xPr kPzPZjÇ jJo k´TJPv fJPhr FT\j mPuj, @Ko ßlcJPrvPj @xJr xo~ ßhUuJo @KrKljPT FT\j k´nJmvJuL ßjfJ ßlcJPrvj ßgPT KjP~ pJPòjÇ F Im˙J~ hMkMr 2aJ 20 KoKjPa KjmtJYj TKoKar xhxq @mM mTr KxK¨T KhuLk CkK˙f yj KjmtJYj TKovPjÇ KfKj kKrK˙Kf xJoJu KhPf xÄKväÓ xm TotTftJr ßaKmPu ßaKmPu KVP~ xKYm KjPUJÅP\r Kmw~ \JjPf YJjÇ KT∂á ßTC fJr xºJj KhPf kJPrKjÇ FlKmKxKx@A ßxPâaJKr vJyJmMK¨j ßYRiMrL mPuj, @lxJÀu @KrKlj KuKUf ßTJPjJ ZMKa ßjjKjÇ xo~ ßvw ßhPU xKYPmr IPkãJ jJ TPr @mM mTr KxK¨T k´JgtLPhr oPjJj~jk© ßh~Jr \jq k´˜MKf ßjjÇ @zJAaJr KhPT @lxJÀu @KrKlj ßlJPjr oJiqPo KhKukPT \JjJj, @®L~ yJxkJfJPu gJTJ~ ßlJj mº TPr yJxkJfJPu KZPujÇ

KfKj IKlPx @xPZjÇ ImPvPw KmTJu 3aJ 32 KoKjPa xKYm @lxJÀu @PrKlj IKlPx @PxjÇ F xo~ KfKj k´JgtLPhr ßfJPkr oMPU kPzjÇ F WajJr kr KjmtJYj ßmJPctr ÀPor xJoPj VefJKπT kqJPjPur ßjfJrJ Im˙Jj ßjjÇ ßxUJPj CkK˙f KZPuj @KjxMu yT xoKgtf VefJKπT kKrwPhr IqJPxJKxP~vj V´∆Pkr ßjfJ @mM @uo ßYRiMrL S xhq KjmtJKYf kKrYJuT @mhMu yT, ßVJuJo ßoJ˜lJ fJuMThJr S SmJ~hMr ryoJjÇ IjJTJK–ãf WajJ FzJPf oKfK^u ß\JPjr FKx @xJhMöJoJj S oKfK^u gJjJr SKx yJ~JfMöJoJPjr ßjfíPfô kMKuv xhxqrJ ßlcJPrvj nmPjr xJoPj S KjmtJYjL ßmJctrMPo Im˙Jj ßjjÇ @KjxMu yT xoKgtf VefJKπT kKrwPhr IqJPxJKxP~vj V´∆Pkr ßjfJ @mM @uo ßYRiMrL IKnPpJV TPr mPuj, @oJPhr oPjJj~jk© xÄVsy TrPf ßh~J yPò jJÇ FPf Vefπ nNuK£f yPòÇ @oJPhr k´KfÆKªôfJ TrPf jJ KhP~ xm kh hUu TrJr \jq F WajJ xJ\JPjJ yPf kJPrÇ k´iJjoπLr mhjJo TrPf Fxm WaJPjJ yP~PZÇ @KjxMu yT xoKgtf k´go xyxnJkKf k´JgtL S KjmtJKYf kKrYJuT ßVJuJo ßoJ˜lJ fJuMThJr IKnPpJV TPrj, @Ko aJTJ KjP~ FPx oPjJj~jk© KTjPf kJrKZ jJÇ FaJ IjqJ~, @oJPhr IKiTJr ßTPz ßj~J yPòÇ @KjxMu yT kqJPjPur Ikr ßjfJ @mhMu yT IKnPpJV TPrj, @oJPhr oPjJj~jk© xÄVsy ßbTJPf IKlPxr ßuJPTrJ uJkJ•JÇ @orJ oPjJj~jk© KTjPf xTJu ßgPT IPkãJ TrKZÇ FaJ wzpπ S IVefJKπTÇ F WajJr hJ~ FPTmJPrA FKzP~ pJj FlKmKxKx@AP~r KmhJ~L TKoKar xnJkKf FPT @\JhÇ KfKj KmTJu 3aJ~ ßlcJPrvPj FPx k´JgtLPhr mPuj, @kjJrJ ImvqA jKoPjvj KjPf kJrPmjÇ fPm F WajJr mqJkJPr Km˜JKrf muJr hJK~fô KjmtJYj ßmJPctrÇ FPT @\Jh @xJr 5 KoKja kr xJPmT xnJkKf xJuoJj Fl ryoJj S TJ\L @TrJo CK¨j KjmtJYj ßmJPctr ÀPo @PxjÇ fJrJ VefJKπT kqJPjPur kKrYJuTPhr xPñ TgJ mPujÇ IjqKhPT KjmtJYjL ßmJPctr xnJkKf k´Plxr @uL @vrJl KfKjS F WajJr hJ~ FKzP~ pJjÇ KfKj mPuj, KjmtJYjL ßmJPct @oJr hJK~fô ßh~J yP~PZ KmPvw xoP~r \jqÇ @Ko ßfJ FUJPj xm xoP~r \jq TJ\ TKr jJÇ FUj @oJr TJ\ ßvPw @Ko xo~ oPfJ FPxKZÇ F KmwP~ ßhUPmj ßlcJPrvPjr xnJkKf FmÄ pJrJ kMPrJ xo~ TJP\r \jq FUJPj KjP~JV k´J¬Ç KfKj k´JgtLPhr @PmhPjr kKrPk´KãPf lro \oJ ßh~Jr xo~ 2 WµJ mJKzP~ ßhjÇ KjmtJYPjr xo~ 4aJ ßgPT

mJKzP~ 6aJ kpt∂ TPrjÇ k´xñf, Vf 24 jPn’r FlKmKxKx@AP~r kKrYJuT KjmtJYPj IKiTJÄv kPh \~uJn TPr ˆqJ¥Jct mqJÄPTr ßY~JroqJj TJ\L @TrJo CK¨j @yPoPhr ßjfífôJiLj kqJPjuÇ kKrYJujJ kwtPhr 30Ka kPhr oPiq @TrJo CK¨j kqJPju 20Ka S @KjxMu yT xoKgtf kqJPju 10Ka kh kJ~Ç IqJPxJKxP~vj V´∆Pkr 15Ka kPhr oPiq @TrJo CK¨Pjr kqJPju 9KaPf S @KjxMu yT xoKgtf VefJKπT kKrwh kqJPju 6KaPf \~uJn TPrÇ ßY’Jr V´∆Pkr 15Ka kKrYJuT kPhr oPiq @TrJo CK¨Pjr kqJPju 11KaPf S @KjxMu yT xoKgtf VefJKπT kKrwh kqJPju 4KaPf \~L y~Ç VfTJu KmjJ k´KfÆKªôfJ~ FlKmKxKx@AP~r xnJkKf yj TJ\L @TrJo CK¨jÇ k´go xyxnJkKf S xyxnJkKf kPh VefJKπT kqJPjPur @mhMu yT S ßVJuJo ßoJ˜lJ fJuMThJr oPjJj~jk© \oJ ßhjÇ @TrJo CK¨j kqJPjPu oPjJ~JrJ yJTLo @uL S ßyuJu CK¨j oPjJj~jk© \oJ ßhjÇ ßvw kpt∂ VefJKπT kqJPju S @TrJo CK¨j kqJPju ßjfJPhr oPiq FT xoP^JfJr oJiqPo k´JKgtfJ k´fqJyJr TPrj VefJKπT kqJPjPur @mhMu yT S ßVJuJo ßoJ˜lJ fJuMThJrÇ lPu xrJxKr ßnJPar kKrmPft yJf fMPu xogtj \JKjP~ FlKmKxKx@AP~r @VJoL 2012-14 ßo~JPhr k´go xyxnJkKf S xyxnJkKf KjmtJKYf yj pgJâPo oPjJ~JrJ yJKTo @uL S ßyuJu CK¨jÇ


16 UmrJUmr

30 November - 6 December 2012 m SURMA

UJPuhJ K\~JPT CP¨v TPr ksiJjoπL CKj xπJx \KñmJh KlKrP~ ßhPvr ßYyJrJ kJæJPmj?

dJTJ, 23 jPn’r - KmPrJiLhuL~ ßj©L ãofJ~ FPu xπJx S \KñmJh FPj ßhPvr ßYyJrJ kJæJPmjÇ KfKj pUj ãofJ~ KZPuj, fUj xJrJ ßhPv ßVsPjc yJouJ yP~KZuÇ @S~JoL uLPVr ßjfJ-TotLPhr yfqJ TrJ yP~KZuÇ ÊiM KxPuPaA 10Ka ßVsPjc yJouJr WajJ WPaKZuÇ KfKj KT @mJrS Fxm TPr ßhPvr ßYyJrJ kJæJPmj? VfTJu míy¸KfmJr VenmPj KxPua oyJjVr @S~JoL uLPVr ßjfJPhr xPñ ofKmKjo~ xnJ~ ksiJjoπL ßvU yJKxjJ Fxm TgJ mPujÇ PvU yJKxjJ mPuj, ÈfJÅr (UJPuhJ K\~J) xoP~ mJÄuJPhv hMjtLKfPf YqJKŒ~j KZuÇ @orJ ãofJ~ FPx hMjtLKfr ßxA IkmJh WMKYP~KZÇ

KfKj @mJr ãofJ~ FPu KT ßhv @mJr hMjtLKfPf YqJKŒ~j yPm?' ksiJjoπL mPuj, È@S~JoL uLV xrTJr ãofJ~ FPx ßhPv hJKrPhsqr yJr TKoP~PZÇ CKj ãofJ~ FPu KT @mJr hJKrPhsqr yJr mJKzP~ ßhPmj? @S~JoL uLV KvãJr yJr mJKzP~PZÇ CKj KT KvãJr yJr TKoP~ ßhPmj? @S~JoL uLV xrTJr xoMhs Km\~ TPrPZÇ CKj ãofJ~ FPu KT SA \uxLoJ Ko~JjoJrPT KlKrP~ ßhPmj?' KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr xffJ KjP~ KmPrJiL ßj©L UJPuhJ K\~Jr mÜPmqr KmwP~ ksiJjoπL mPuj, ÈCKj mPuPZj, fJÅr ßZPu FmÄ SjJrJ UMm x“ \LmjpJkj TPrjÇ @oJr ksvú, Ff x“ \LmjpJkj TrPu fJÅPhr Foj YJuYuj FmÄ mJyJKr ßkJvJT-kKròh S IuÄTJr @Px ßTJgJ ßgPT? fJÅrJ @PV nJXJ xMqaPTx FmÄ ßZÅzJ ßVK†r TgJ muPfjÇ fJyPu ßTJPTJ uû, cqJK¥ cJK~Ä, A¥JKˆs, mqJÄT mqJuJ¿-FèPuJ Fu ßTJgJ ßgPT?' ksiJjoπL mPuj, ÈSjJr (UJPuhJ K\~J) ßZPu KmPhPv gJPTÇ ßxUJPj ßTJj FuJTJ~ TLnJPm gJPT, ßx fgq @oJPhr TJPZ @PZÇ F ZJzJ FlKm@A (oJKTtj ßVJP~ªJ xÄ˙J) fJPhr hMjtLKfr xJãq KhP~ ßVPZÇ fJrJ pKh FfA x“ yj, fJyPu \KroJjJ KhP~ TJPuJ aJTJ xJhJ TrPuj ßTj?' @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT KoZmJy CK¨Pjr xûJujJ~ xnJ~ CkK˙f KZPuj IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyf, ksiJjoπLr CkPhÓJ @uJCK¨j @yPoh, h¬rKmyLj oπL xMrK†f ßxjè¬, m˘oπL @mhMu uKfl KxK¨TL, ˙JjL~ xrTJr ksKfoπL \JyJñLr TKmr jJjT, Km Fo ßoJ\JPÿu yT, UJKuh oJyoMh ßYRiMrL, oíeJu TJK∂ hJx ksoMUÇ

mñmºár yfqJr kuJfT 6 @xJKor : xŒh S mqJÄT KyxJPmr fgq ßYP~ KYKb dJTJ, 23 jPn’r - xkKrmJPr \JKfr \jT mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJj yfqJTJP§ oOfáqh§k´J¬ 6 \j kuJfT @xJKor ˙JmrI˙Jmr xŒh S mqJÄT KyxJm ßYP~ kOgT KYKb ßhS~J yP~PZÇ \JfL~ rJ\˝ ßmJct (FjKm@r) ßY~JroqJj, mJÄuJPhv mqJÄPTr Vnjtr S oyJkKrhvtT KjmºTPT (@AK\@r) F KYKb kJbJPjJ yP~PZ mPu xÄKväÓ FTJKiT xNP© \JjJ ßVPZÇ xN©oPf, mñmºár kuJfT @xJKoPhr KlKrP~ @jJ xÄâJ∂ \JfL~ aJÛ ßlJxt

TKoKar Kx≠J∂ IjMpJ~L hs∆f fgq ßYP~ Fxm KYKb kJbJPjJ y~Ç fJPhr xmirPjr xŒh S mqJÄT KyxJm kJS~Jr krA aJÛ ßlJxt @hJuPfr TJPZ xŒK• ßâJPTr KjPhtvjJ YJAPmÇ @hJuPfr KjPhtvjJ ßoJfJPmT TJptTr mqm˙J ßjPm asJÛ ßlJxtÇ IkrKhPT mñmºár yfqJTJrLPhr ßhPv KlKrP~ @jJr ßãP© TJptTr nëKoTJ kJuPj krrJÓs oπeJu~ S xÄKväÓ hNfJmJPxr TotTftJPhr VJKluKfPf aJÛ ßlJPxtr ‰mbPT fLms IxP∂Jw

k´TJv TrJ y~Ç yfqJTJrLPhr TotTftJPhr ßpJVxJ\x @PZ KT jJ fJ-S UKfP~ ßhUJr kJvJkJKv hs∆f kuJfT @xJKoPhr ßhPv KlKrP~ @jJr ß\JrJPuJ f“krfJ KjPhtvjJ ßhS~J yP~PZÇ @xJKoPhr kJxPkJat S KnxJ \» TrJr \jq krrJÓs oπeJu~ ßgPT ßpßPTJPjJ oMyNPft KYKb kJbJPjJ yPm mPu krrJÓs oπeJu~ xNP© \JjJ ßVPZÇ xPmtJó @hJuPf mñmºMr yfqJTJP§r WajJ~ oOfáqh§k´J¬ kuJfT @xJKo Fo rJPvh

˝J˙qoπLr nrxJ @uäJy V´JPo cJÜJr rJUJ x÷m yPò jJ dJTJ, 23 jPn’r - CkP\uJ~ cJÜJr S jJPxtr fLms xÄTaxy KYKT“xJ UJPf jJjJ xoxqJ KjP~ xÄxh xhxqPhr ßfJPkr oMPU kPzj ˝J˙qoπLÇ oyJP\JPar xÄxh xhxqPhr YJPkr oMPU ˝J˙qoπL IiqJkT cJ. @ l o ÀÉu yT IxyJ~• k´TJv TPr mPuPZj, 5 yJ\Jr cJÜJr KjP~JV ßhS~Jr kr fJrJ V´JPo gJPT jJÇ jJjJ ßYÓJ TPrS V´JPo cJÜJr rJUJ x÷m yPò jJÇ FUj ßp Im˙J fJPf @rS cJÜJr KjP~JV KhPuS uJn yPm jJÇ TJre k´iJjoπL muJr krS TJ\ y~Kj, FUj @uäJyr TJPZ lKr~Jh TrJ ZJzJ ßTJPjJ CkJ~ ßjAÇ ˝J˙qoπL xÄxPh @PuJYjJr Khj k´˜Jm TPr ˝J˙q UJPf Kx≠J∂ ßjS~Jr @øJj \JjJjÇ VfTJu mOy¸KfmJr \JfL~ xÄxPhr IKiPmvPj k´PvúJ•r kPmt F Im˙Jr xOKÓ y~Ç FKhPT, xÄxh xhxqPhr IKnPpJV TrJr FTkptJP~ mèzJr xrTJrhuL~ xÄxh xhxq @mhMu oJjúJj cJÜJPrr xÄTa fáPu iPr mPuj, ÈoJjjL~ oπL, @kKj KTZM oPj TrPmj jJÇ @kKj ÈITJptTr' yP~ kPzPZjÇ' KfKj FuJTJr KY© fáPu iPr mPuj, mèzJ~ 390Ka kPhr KmkrLPf 266 \j KYKT“xT @PZj, KT∂á FrJ dJTJ~ WMPr ßmzJjÇ 12Ka CkP\uJ~ nJV TrPu 22 \j TPr KYKT“xT gJTJr TgJÇ 11 \j gJTPuS @oJPhr ßTJPjJ IKnPpJV gJTf jJÇ KfKj mPuj, ßTJPjJ cJÜJrPT CkP\uJkptJP~ KjP~JV ßhS~Jr krKhjA mhKu yP~ YPu pJjÇ cJÜJrrJ ßpnJPm mhKu y~ fJPf ˝nJmfA k´vú SPb ˝J˙q KmnJV ßT YJuJ~ ßT \JPj?

xÄxh xhPxqr xoJPuJYjJ ˝LTJr TPr ˝J˙qoπL mPuj, È@kjJr mÜmq Ifq∂ xñfÇ @Ko mPu @xKZ, jJxt S cJÜJPrr xÄTa @PZÇ KT∂á fJ KmKyf TrJ x÷m yPò jJÇ' fJPhr mhKu ßbTJPf F xÄâJ∂ FTKa kKrk© \JKr TrPf @PrT xÄxh xhxq l\Pu rJKæ Ko~Jr k´˜JmPT xogtj TPr oπL mPuj, F k´˜Jm @Ko V´ye TruJoÇ fPm KmKioJuJ ßhUPf yPmÇ @oJr Kj~πPe gJTPu F mqJkJPr hs∆f mqm˙J ßjPmÇ fJ jJyPu k´˜JmKa mJ˜mJ~j TrPf ßpUJPj pJS~Jr ßxUJPj pJPmJÇ @S~JoL uLPVr ßmVo lKrhMjúJyJr uJAuLr k´Pvúr \mJPm oπL mPuj, k´KfKa yJxkJfJPu cJÜJrPhr ßrJˆJr KcCKar oJiqPo 24 WµJ hJK~fô kJuPjr KmiJj rP~PZÇ fJZJzJ ßrJVLPhr xMÔánJPm ˝J˙qPxmJ k´hJPjr uPãq cJÜJrPhr Tot˙Pu pgJxoP~ CkK˙Kf KjKÁf TrJr KmwP~ TPbJr KjPhtvjJ ßhS~J yP~PZÇ KfKj @rS mPuj, F KmwP~ ˝J˙q IKih¬Prr Fo@AFx vJUJ~ FTKa oKjaKrÄ ßxu Vbj TrJ yP~PZ S TJptâo ß\JrhJr TrJ yP~PZÇ SP~mTqJPor oJiqPo ß\uJ, CkP\uJ S fíeoNukptJ~ kpt∂ cJÜJr, jJxt S IjqJjq TotYJrLPhr CkK˙Kf KjKÁPfr Kmw~ kptPmãe TrJ y~Ç ˝J˙qoπL Ikr FT k´Pvú C•Pr mPuj, xJrJPhPv mftoJPj kÅJY yJ\Jr 731 \j cJÜJPrr kh vNjq rP~PZÇ xrJxKr KjP~JVPpJVqfJ cJÜJPrr vNjq khèPuJ KmKxFx-Fr oJiqPo kNre TrJr uPãq TJptâo ßjS~J yP~PZÇ FZJzJ 3 yJ\Jr 205Ka jJPxtr kh vNjq rP~PZÇ

ßYRiMrL, Fx FAY Fo Km jNr ßYRiMrL, @»Mr rvLh, vKrlár yT cJKuo, ßoJxPuy CK¨j S @»Mu oJP\h KmPhPv kuJfT @PZjÇ @xJKoPhr ßhPv KlKrP~ @jPf A≤JrPkJu kMKuPvr xyJ~fJ YJS~J yP~PZÇ xJrJKmPvõr KmKnjú hNfJmJx S KovjèPuJ~ @mJrS KYKb kJbJPjJ yPòÇ

xπJxL @r IPpJVq rJ\jLKfKmhPhr m\tPjr cJT Km. ßYRiMrL S c. TJoJPur dJTJ, 28 jPn’r : xπJxL @r IPpJVq rJ\jLKfKmhPhr m\tPjr cJT KhP~PZj xJPmT ßk´KxPc≤ S KmT·iJrJ xnJkKf Km. ßYRiMrL FmÄ VePlJrJo xnJkKf c. TJoJu ßyJPxjÇ VfTJu dJTJ KrPkJatJxt ACKjKa KoujJ~fPj hMA ßjfJ F @øJj \JjJjÇ Km. ßYRiMrL S TJoJu ßyJPxPjr \JfL~ GPTqr cJPTr k´Kf xogtj \JKjP~ pMÜrJ\q k´mJxLPhr @P~J\Pj F @PuJYjJ~ KmT·iJrJ mJÄuJPhPvr xnJkKf FKTCFo mhÀP¨J\J ßYRiMrL mPuPZj, ßhPvr vfTrJ FT nJV oJjMwS rJ\fπ YJ~ jJÇ xMÔM KjmtJYj yPfA yPmÇ FaJ VefπÇ uçLkMPrr fJPyrkM©PT ãoJ TrJr Kmw~Ka ßk´KxPcP≤r ÈIxJiJre ãoJ' CPuäU TPr Km. ßYRiMrL @rS mPuj, xMKk´o ßTJPatr KmYJrkKfrJS rJ\jLKfKmhPhr k´Kf @˙J rJUPf kJPrjKjÇ F \jq fJÅrJ I∂f @rS hMA ßo~JPh f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj KjmtJYj TrJr TgJ mPuPZjÇ xMfrJÄ xMÔM KjmtJYPjr ˝JPgt @VJoL mJr ImvqA f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj ßnJa yPf yPmÇ IjMÔJPj c. TJoJu ßyJPxj mPuj, ÊiM KjmtJYjL k´fLT ßhPU ßnJa KhPu yPm jJ, rJ\jLKfKmhPhr kPhJjúKfS ßh~J pJPm jJÇ k´fLPTr k´Kf ßnJaJrPhr IºnÜ yS~J CKYf j~ mPu KfKj o∂mq TPrjÇ KfKj mPuj, FA IºnKÜr TJrPe rJPÓsr oJKuT \jVPer Skr ßxmPTrJ KjptJfj YJKuP~ pJPòjÇ ßkJvJTKvP· xJok´KfT hMWtajJ S yfJyPfr WajJ~ hMA ßjfJA xrTJPrr KmPvw TPr vso oπeJuP~r TPbJr xoJPuJYjJ TPrjÇ IjMÔJPj KmT·iJrJr oyJxKYm @mhMu oJjúJjxy hMA hPur ßTªsL~ ßjfJrJ CkK˙f KZPujÇ xnJ~ oNu k´mº Ck˙Jkj TPrj pMÜrJP\qr SP~ˆKojˆJr AxuJKoT TKoCKjKa ßx≤JPrr ß\jJPru ßxPâaJKr ßoJyJÿh IKyh CK¨jÇ

Kingdom Solicitors Commissioner for OATHS Our Services

! Immigration ! Employment Law ! Civil Litigation ! Landlord and Tenants ! Family Law ! Advocacy ! Welfare Benifits ! Human Rights ! Citizenship

AKoPV´vPjr IJPmhj S IJKkuxy ßp PTJj \Kau KmwP~ IJorJ IJAjL xyJ~fJ KhP~ gJKTÇ

This firm is authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority Please make an appointment before you visit.

Office Hour 10am to 6pm

Suite 7, 86 Brick Lane London, E1 6RL, ENGLAND

Tareq Chowdhury Principal

Phone : 020 7650 7970 Mobile: 07961 960 650

email: Kingdomsolicitors@yahoo.co.uk web : Kingdomsolicitors.com


UmrJUmr 17

SURMA m 30 November - 6 December 2012

\mJjmKªPf vyLh \æu ßyJPxPjr ßoP~ mJmJPT mJÅYJPf @uLPor kJ iPr ßTÅPhKZPuj oJ dJTJ, 23 jPn’r - KmFjKkr ßjfJ S xJPmT ksKfoπL @mhMu @uLPor KmÀP≠ oJjmfJKmPrJiL IkrJPir oJouJ~ rJÓskPãr IÓo xJãL KmCKa UJjo \mJjmKªPf mPuPZj, FTJ•Pr @uLPor KjPhtPv fJÅr mJmJ \æu ßyJPxjPT yfqJ TrJ y~Ç mJmJPT mJÅYJPf fJÅr oJ @uLPor kJ iPr TJjúJTJKa TPrKZPujÇ KmYJrkKf F Ka Fo l\Pu TmLPrr ßjfíPfô Kfj xhPxqr @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu2-F Vf míy¸KfmJr \mJjmKªPf Fxm TgJ muJr xo~ xJãLr TJbVzJ~ KmCKa UJjo mJrmJr ßTÅPh CbKZPujÇ rJÓskPãr ßTRÅxMKu rJjJ hJvè¬ fJÅr \mJjmKª ßjjÇ vJrLKrT TJrPe \JKoPj gJTJ @uLo F xo~ asJAmMqjJPu yJK\r KZPujÇ \mJjmKªPf KmCKa UJjo (57) mPuj, fJÅr VsJPor mJKz \~kMryJPar kJÅYKmKm CkP\uJr mJuLWJaJ mJ\JPr, võÊrmJKz kJÅYKmKmr iMrAu VsJPoÇ FTJ•Prr 20 FKksu oñumJr KZu kJÅYKmKmr yJamJr, Fr oJ© TP~T Khj @PV fJÅr KmP~ y~Ç SA Khj KmPTPu fJÅrJ \JjPf kJPrj, \~kMryJa vJK∂ TKoKar xnJkKf @mhMu @uLo, kJÅYKmKm vJK∂ TKoKar xhxq \J~mr @uLxy (mftoJPj oíf) kJKT˜JKj ßxjJrJ kJÅYKmKm yJPa @âoe TPrPZÇ ßxA @âoPe IPjPT yfJyf yjÇ F Umr ßkP~ KfKjxy fJÅr võÊrmJKzr ßuJT\j nP~ mJKzr kJPvr mJÅv^JPz @vs~ ßjjÇ rJÓskPãr FA xJãL mPuj, FTJ•Pr fJÅr mJmJ \æu ßyJPxj AKk@Prr (Aˆ kJKT˜Jj rJAPlux) xMPmhJr ßo\r KyPxPm Y¢VsJPor 17 CAÄP~ Totrf KZPujÇ kJKT˜JKj ßxjJPhr @âoPe KfKj oJgJ, mJÉ S DÀPf \Uo yjÇ ßo oJPxr ksgo x¬JPy @yf Im˙J~ fJÅPT iMrAPur võÊrmJKzPf @jJ yPu kJKrmJKrT KYKT“xT @mMu TJPvo (mftoJPj oíf) ßVJkPj fJÅr KYKT“xJ TPrjÇ F xo~ fJÅr @yf yS~Jr WajJ \JjJ pJ~Ç KmCKa UJjo mPuj, võÊrmJKzPf mJmJPT rJUJ KjrJkh oPj jJ TrJ~ KfKjxy kKrmJPrr Ijq xhxqrJ fJÅPT KlxTJ kJzJr jJK\oCK¨Pjr mJKzPf KjP~ rJPUjÇ KT∂á SA kJzJr rJ\JTJr @uJoMK¨j fJÅr mJmJr Im˙Jj \JjPf ßkPr @uLoPT Umr ßhjÇ 20 jPn’r ßrJ\Jr BPhr Khj xTJPu @uLPor KjPhtPv vJK∂ TKoKar xhxq, rJ\JTJr S kJKT˜JKj ßxjJrJ KoPu jJK\oCK¨Pjr mJKz @âoe TPr fJÅr mJmJPT iPr KjP~ pJ~Ç rJÓskPãr xJãL mPuj, F WajJr kr fJÅr oJ TMuxMo ßmVo, nJA \JyJñLr ßyJPxj S ˝JoL ßVJuJo rxMu ksgPo kJÅYKmKm vJK∂ TKoKar TJptJuP~ FmÄ kPr \~kMryJa vJK∂ TKoKar TJptJuP~ pJjÇ ßxUJPj @uLPor xPñ ßhUJ TPr fJÅrJ \æu ßyJPxjPT ßZPz KhPf IjMj~-Kmj~ TPrjÇ kr kr hMA Khj ßhUJ TrJr kr @uLo fJÅPhr FTKa KYKb KhP~ ßxKa mèzJ KjCoJPTtPar oJKuT rKlT UJj KmyJKrPT KhPf mPujÇ fJÅrJ mèzJ~ KVP~ KYKbKa rKlT UJjPT KhPu KfKj ßVJP~ªJ vJUJ, TJrJVJr ksníKfPf ßUJÅ\Jr aJumJyJjJ TPr mPuj, \æu ßyJPxPjr ßUJÅ\ kJS~J pJ~KjÇ mèzJ ßgPT KlPr fJÅrJ @mJr @uLPor xPñ ßhUJ TPrjÇ F xo~ fJÅr oJ @uLPor kJ iPr IPjT TJjúJTJKa TPr mPuj, FTmJr ßpj fJÅPT ˝JoLr xPñ ßhUJ TrPf ßhS~J y~Ç fUj @uLo ßrPV KVP~ mPuj, È\æu ßyJPxj Y¢VsJPo kJKT˜JKj ßxjJPhr KmÀP≠ pM≠ TPrPZ, fJÅPT ZJzJ pJPm jJÇ' kPr FTKhj KYKT“xT lKrh @yPoh (mftoJPj oíf) fJÅPhr \JjJj, @uLPor KjPhtPv rJ\JTJr S vJK∂ TKoKar xhxqrJ \æu ßyJPxjPT KjotonJPm yfqJ TPrPZÇ

Y¢VsJPo oKf~J ßYRiMrL Ka@AKm IxoP~ xrm, xoP~ jLrm dJTJ, 23 jPn’r - TíKwoπL oKf~J ßYRiMrL mPuPZj, asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJu mJÄuJPhv (Ka@AKm) IxoP~ xrm @r xoP~ jLrm gJPTÇ Ixfq fgq KhP~ ßhvmJxLPT KmÃJ∂ TPr gJTPu Ka@AKmPT ImvqA ‰TKl~f KhPf yPmÇ mJÄuJPhPv ßTC ‰TKl~Pfr DP±t j~Ç míy¸KfmJr KmPTPu Y¢VsJo jVPrr oMxKuo AjKˆKaCPa Y¢VsJo C•r ß\uJ @S~JoL uLPVr xhq ks~Jf xyxnJkKf rKlTMu @PjJ~JPrr ßvJTxnJ~ ksiJj IKfKgr mÜPmq KfKj Fxm TgJ mPujÇ oKf~J ßYRiMrL mPuj, ÈpJÅrJ xJÄxh S rJ\jLKfKmhPhr hMjtLKf KjP~ Ff TgJ mPuj, fJÅPhr TJPZ \JjPf YJA, S~Jj-APuPnPjr kr pJÅrJ ãofJ~ FPxKZPuj, fJÅrJ KT ßhmhNf? SA xo~ aJTJr KmKjoP~ TJPhr oJouJ CPb ßVPZ fJÅrJ (Ka@AKm) \JPjj jJÇ FUj muPZj xJÄxhPhr xKyÌM yPf yPm, KmYKuf yPu YuPm jJÇ @orJ KmYKuf jAÇ'

pMmhPur ßvJnJpJ©J~ Ko\tJ lUÀu fJPrT 16 ßTJKa oJjMPwr ßjfJ~ kKref yP~PZj dJTJ, 23 jPn’r - KmFjKkr nJrksJ¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr mPuPZj, fJPrT ryoJj ßhPvr 16 ßTJKa oJjMPwr ßjfJ~ kKref yP~PZjÇ KfKj mPuj, fJPrT ryoJj xí\jvLu rJ\jLKfr xNYjJ TPrKZPujÇ xJrJ KmPvõ ßpUJPjA mJÄuJPhKv @PZj, ßxUJPjA fJPrT ryoJPjr \jìKhj kJuj TrJ yPòÇ KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr \jìKhj CkuPã Vf míy¸KfmJr KmPTPu pMmhu @P~JK\f FT ßvJnJpJ©J CPÆJijTJPu Ko\tJ lUÀu F TgJ mPujÇ lUÀu mPuj, mftoJj xrTJr oJjMPwr mMPTr Skr ßYPk mPxPZÇ oMKÜr ßTJPjJ kg ßUJuJ ßjAÇ xrTJr kJKj, KmhMq“, VqJx KhPf mqgt yP~PZÇ KjP\Phr mqgtfJ dJTPf ksiJjoπL ßvU yJKxjJ FUj rJ\QjKfT KvÓJYJrmKyntNf mÜmq KhPòjÇ KmFjKkr FA ßjfJ ßhv S \jVePT rãJr \jq xmJAPT vkg ßjS~Jr @øJj \JjJjÇ kJvJkJKv 28 jPn’r IjMPÔ~ 18 huL~ ß\JPar \jxnJ~ huofKjKmtPvPw xmJAPT ßpJV ßhS~JrS @øJj \JjJj KfKjÇ KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq Ko\tJ @æJx IKnPpJV TPrj, fJPrT ryoJj pJPf KjmtJYPj IÄv KjPf jJ kJPrj, ßx \jq fJÅr KmÀP≠ KogqJ oJouJ ßhS~J yPòÇ KfKj mPuj, ÈFTKhj Fxm oJouJ nM~J ksoJKef yPmÇ pJÅrJ YâJ∂ TrPZj, fJÅPhr ß\Pu ßpPf yPmÇ' IjqJPjqr oPiq ˙J~L TKoKar xhxq VP~võr Yªs rJ~, pMmhPur

xnJkKf ßoJ~JPöo ßyJPxj S xJiJre xŒJhT xJAlMu @uo ksoMU mÜmq ßhjÇ F xo~ pMmhPur pMVì xJiJre xŒJhT @»Mu ßoJjJP~oxy xÄVbPjr IjqJjq ßjfJrJ CkK˙f KZPujÇ xoJPmv ßvPw KmFjKkr TJptJuP~r xJoPj ßgPT ßvJnJpJ©J ßmr y~Ç mqJ¥ kJKat, ßWJzJr VJKz, rÄPmrPXr ßmuMj @r fJPrT ryoJPjr ZKmxÄmKuf ßkJˆJr KjP~ xÄVbPjr ßjfJ-TotLrJ ßvJnJpJ©J~ IÄv ßjjÇ j~Jkæj ßgPT TJTrJAu, oJKumJV yP~ oVmJ\Jr ßoJPz KVP~ ßvJnJpJ©JKa ßvw y~Ç

STUDY DREAM Your Dream Our Guidance

OUR SERVICES r We provide Students with some of the best leading universities and public funded colleges. r We have access to many highly trusted colleges including the ‘A’ rated ones’ r We are also very happy to offer with the B1,B2,C1 and C2 exam services. r Our B2 awarding bodies are city & Guild, TOEIC and TOEFL. r We also provide consultancy in different languages such as Bengali, Hindi, Urdu and English.

Semester In Universities One year's tuition fees £2750 only (T&C Applied)

Highly Trusted Colleges One year's tuition fees £2000 only (T&C Applied)

'A' Rated College One year's tuition fees £1000 - £1500 only (T&C Applied)

IJkKj KT UK & EU Students? IJorJ IJkjJPT nJu TPuP\ Admission TPr gJKTÇ Tier 1 Our special offers includes one year Enterpreneuer Visa tuition fees and B2 exams £1500 (T&C) IJorJ Prossessing TPr gJKT

Our Special Offer B2, C1 £300 to £350 only (T&C)

pJrJ 2009 5th October Fr IJPVr Student fJPhr \jq

One year full tution fee

only £800

To UrPY UNIVERSITY /GOV. COLLEGE,

KmsKav KxKaP\jvLk Fr HIGHLY TRUSTED COLLEGE PgPT DEGREE KjPf YJj \jq ESOL ßTJxt F Mob: 07500 902 740,07414 527 044, 07466 235 707 KmPvw IlJr n Kabir Ahmed n Rony (Student Advisor) Jahan Traders Ltd. T/A Study Dream 2012, 6 Commercial Street, Room -2, London, E1 6LP Email: info@jahantraders.com

www. jahantraders.com


18 UmrJUmr

30 November - 6 December 2012 m SURMA

ßlrf FPuJ ßTJPTJr kJYJr TrJ aJTJ 20 uJU 41 yJ\Jr KxñJkMKr cuJr FPxPZ, k´Kâ~JiLj 9 uJU 36 yJ\Jr oJKTtj cuJr dJTJ, 23 jPn’r - KmFjKk ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~Jr ßZJa ßZPu @rJlJf ryoJj ßTJPTJr KxñJkMPr kJYJr TrJ 20 uJU 41 yJ\Jr KxñJkMKr cuJr ßhPv ßlrf FPjPZ hMhTÇ mJÄuJPhKv oMhsJ~ fJ k´J~ 13 ßTJKa 47 uJU 6 yJ\Jr aJTJÇ @rS 9 uJU 36 yJ\Jr oJKTtj cuJr ßlrf @jJr Kmw~Ka k´Kâ~JiLjÇ ßlrf @jJ FA Igt ßxJjJuL mqJÄPTr rojJ TPktJPra vJUJ~ hMhPTr FTKa KyxJPm rP~PZ mPu \JKjP~PZj hMhT ßY~JroqJj ßVJuJo ryoJjÇ VfTJu KmTJPu KfKj xJÄmJKhTPhr \JjJj, kJYJr TrJ Igt ßlrf @jPf hMhT ßxJjJuL mqJÄPTr rojJ TrPkJPra vJUJ~ @PVA FTKa KyxJm UMPuKZuÇ KxñJkMr Tftíkã @\ (mOy¸KfmJr) hMhPTr SA KyxJPm 20 uJU 41 yJ\Jr KxñJkMKr cuJr kJKbP~PZÇ hMhPTr CPhqJPV kJYJr TrJ Igt ßlrf @jJr WajJ FaJA k´goÇ ßlrf @jJ FA Igt TL TrJ yPm∏ \JjPf YJAPu hMhT ßY~JroqJj mPuj, ÈhMjtLKf hoj xÄâJ∂ TJP\ mq~ TrJ yPmÇ' KfKj \JjJj, KxñJkMr xrTJPrr @PhPv mqJÄT Tftíkã FA aJTJ mJÄuJPhv xrTJrPT ßlrf KhP~PZÇ kJYJr TrJ F Igt ßlrf @jPf KxñJkMr xrTJr, oJKTtj ßVJP~ªJ xÄ˙J FlKm@A, mJÄuJPhPvr hMjtLKf hoj TKovj S IqJaKjt ß\jJPrPur TJptJu~ ßpRgnJPm TJ\ TPrPZÇ KmFjKk-\JoJ~Jf ß\Ja xrTJPrr @oPu 2004 ßgPT 2006-Fr oPiq @rJlJf ryoJj ßTJPTJ IQminJPm KxñJkMPrr ACjJAPac SnJrKx\ mqJÄPT mJÄuJPhKv oMhsJ~ k´J~ 20 ßTJKa aJTJ kJYJr TrJr Kmw~Ka hMhPTr fhP∂ k´oJe y~Ç F WajJ~ hMhPTr CkkKrYJuT @mM xJBh mJhL yP~ 2009 xJPur oJYt oJPx @rJlJf ryoJj ßTJPTJ FmÄ xJPmT ßjRkKrmyj oπL @Tmr ßyJPxPjr ßZPu ATmJu ßyJPxj xJ~ojPT @xJKo TPr TJlÀu gJjJ~ FTKa oJouJ TPrjÇ oJKj u¥JKrÄ @APjr @SfJ~ F oJouJ~ Vf mZr ßTJPTJr 6 mZPrr TJrJhP§r kJvJkJKv 19 ßTJKa aJTJ \KroJjJ yP~PZÇ xJ~oPjrS 6 mZr TJrJh§ S 18 ßTJKa aJTJ \KroJjJ TrJ y~Ç hMhT xN© \JjJ~, KxñJkMPrr jJVKrT Kuo AC YqJÄ 2004 xJPu KxñJkMr ACjJAPac SnJrKx\ mqJÄPT FTKa IqJTJC≤ ßUJPuj, pJr vft KZu YqJÄ FmÄ ßTJPTJr ßpRg ˝JãPrA FA IqJTJC≤ ßgPT aJTJ ßfJuJ pJPmÇ oNuf Y¢V´Jo mªPr aJKotjJu KjotJe FmÄ xrTJKr ßoJmJAu ßlJj ßTJŒJKj ßaKuaPTr pπJÄv ßTjJr xMmJPh IQminJPm IK\tf IgtA F IqJTJCP≤ rJUJ yfÇ Kmw~Ka fhP∂ KjKÁf yS~Jr kr hMhPTr fh∂ Kao @jMwKñT fgq-CkJ• KxñJkMPr xrTJPrr TJPZ

kJbJ~Ç fUj KxñJkMr ßgPT hMhTPT \JjJPjJ yP~KZu, KcPx’Prr oPiq F aJTJ ßlrf @xPmÇ ßTJPTJr KmÀP≠ IgtkJYJPrr IKnPpJV k´oJKef yPuS KmFjKk hJKm TPrKZu, @hJuPfr SA rJ~ KZu ÈxJ\JPjJ'Ç fJr KmÀP≠ IKnPpJV K\~J kKrmJPrr KmÀP≠ ÈwzpPπr IÄv' mPuS hJKm TPr KmFjKkÇ ßTJPTJr KmÀP≠ @PrJ 4Ka oJouJ KmYJrJiLjÇ KmVf f•ôJmiJ~T xrTJPrr ßvw xoP~ xrTJPrr KjmtJyL @PhPv KYKT“xJr \jq mqJÄTPT kJKz \oJj ßTJPTJÇ @r ßhPv KlPrjKjÇ fPm xrTJr xÄKväÓ xN© \JKjP~PZ, KfKj FUj @r mqJÄTPT ßjAÇ ßxUJj ßgPT oJuP~Kv~J~ YPu ßVPZjÇ VfmZr ßxUJPj KVP~ ßTRvPu fJr kJxPkJat jmJ~j TPrPZj mPuS hJKm TPrPZ xrTJKr SA xN©Ç FKhPT @rJlJf ryoJj ßTJPTJr @~Tr lÅJKTr oJouJ VfTJu hMA j’r KmPvw \\ @hJuPf mhKu TrJ yP~PZÇ dJTJ oyJjVr ß\qÔ KmPvw \\ ßoJ. \ÉÀu yT F mhKur @Phv KhP~ @VJoL 13 KcPx’r xJãqV´yPer Khj KbT TPrPZjÇ oJouJ~ FjKm@Prr ßckMKa Tr TKovjJr oKyhMu AxuJo xJãq KhPf @hJuPf ßVPuS fJr xJãqV´ye TrJ y~KjÇ CPuäUq, @~Tr jKgPf mq~ S KmKjP~JV mJmh 52 uJU 39 yJ\Jr 226 aJTJr fgq ßVJkj FmÄ F aJTJr Skr k´PpJ\q @~Tr lÅJKTr IKnPpJPV ßTJPTJr KmÀP≠ \JfL~ rJ\˝PmJct F oJouJ hJP~r TPr 2010 xJPur 1 oJYtÇ

FaJ xrTJPrr wzpπ: lUÀu UJPuhJ K\~Jr ßZJa ßZPu @rJlJf ryoJj ßTJPTJr ÈkJYJr TrJ' Igt ßlrf @jJr Umr k´fqJUqJj TPrPZ KmFjKkÇ FaJ KmPrJiL hPur KmÀP≠ xrTJPrr wzpPπr FTKa IÄv mPu hJKm TPrPZj huKar oMUkJ© S nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLrÇ ÊâmJr xTJPu iJjoK¥r FTKa yJxkJfJPu xJÄmJKhTPhr k´Pvúr \mJPm F hJKm TPrj Ko\tJ lUÀuÇ KfKj mPuj, mftoJj hMjtLKf hoj TKovj (hMhT) xrTJPrr FP\P≤ kKref yP~PZÇ fJrJ FUj xrTJPrr hJK~fô KjP~ KmPrJiL hPur ßjfJ-TotLPhr YKr©yjPjr TJP\ ßjPoPZÇ

FKhPT ßTJPTJr @Aj\LmL oJymMmCK¨j hJKm TPrj, xrTJPrr rJ\QjKfT CP¨vq mJ˜mJ~Pjr \jqA hMhT F fgq k´TJv TPrPZÇ KfKj mPuj, F oJouJ~ KxñJkMPrr ACjJAPac SnJrKx\ mqJÄPT ßp xo~ aJTJ \oJ rJUJr TgJ muJ yPò, ßx xo~ ßTJPTJ TJrJVJPr mªL KZPujÇ hMhPTr ßY~JroqJj ßVJuJo ryoJj Vf míy¸KfmJr ßTJPTJr kJYJr TrJ Igt ßlrf @jJr fgq \JKjP~ xJÄmJKhTPhr mPuj, hLWt ßYÓJr kr fJÅrJ kJYJr TrJ IPgtr FTKa IÄv ßhPv KlKrP~ @jPf ßkPrPZj, pJr kKroJe mJÄuJPhKv oMhsJ~ k´J~ xJPz 13 ßTJKa aJTJÇ @Aj\LmLr xÄmJh xPÿuj: VfTJu ßjJ~JUJuL ßk´xTîJPm FT xÄmJh xPÿuPj @rJlJf ryoJj ßTJPTJr @Aj\LmL S KmFjKkr xJÄxh oJymMmCK¨j hMhT ßY~JroqJPjr mÜmqPT KmÃJK∂Tr S rJ\QjKfT CP¨vqk´PeJKhf mPu hJKm TPrjÇ oJymMmCK¨j mPuj, ßxjJ-xoKgtf f•ôJmiJ~T xrTJPrr xo~ 2007 xJPur 3 ßxP¡’r UJPuhJ K\~J S ßTJPTJPT @aT TrJ y~Ç 2008 xJPur ßvPwr KhPT kqJPrJPu oMKÜ ßkP~ KfKj KYKT“xJr \jq KmPhPv pJjÇ IgY, KxñJkMPrr ACjJAPac SnJrKxx mqJÄPT ßp xo~ aJTJ \oJ rJUJr TgJ muJ yPò, fJyPuJ 2007 xJPur 16 jPn’r, SA xo~ ßTJPTJ ßhPv TJrJVJPr mªL KZPujÇ ˝nJmfA k´vú SPb, ßTJPTJ pUj mJÄuJPhPvr TJrJVJPr, fUj fJÅr IqJTJCP≤ aJTJ \oJ Khu ßT?

UJPuhJ K\~Jr ‰jvPnJP\ kï\ vre

27 jPn’r - KmPrJiLhuL~ ßjfJ UJPuhJ K\~Jr mJxnmPj ‰jvPnJP\ IÄv KjP~PZj dJTJ~ KjpMÜ nJrPfr yJATKovjJr kï\ xreÇ ßrJmmJr rJPf èuvJPj KmFjKk ßY~JrkJrxPjr mJxJ~ hMA WµJ KZPuj xreÇ UJPuhJ K\~Jr @oπPe KfKj ßxUJPj KVP~KZPujÇ xŒ´Kf UJPuhJ K\~Jr nJrf xlr KjP~ @PuJYjJ TPrj fJrJÇ

nJrPfr yJATKovjJr rJf 8aJr KhPT UJPuhJ K\~Jr èuvJPjr mJxJ~ pJjÇ rJf ßxJ~J 10aJ kpt∂ KfKj ßxUJPj Im˙Jj TPrjÇ ‰jvPnJP\ KmFjKkr nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr, ˙J~L TKoKar xhxq Fo ßT @PjJ~Jr, ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJ Kr~J\ ryoJj S nJAx ßY~JroqJj

voPxr oKmj ßYRiMrL, ßk´x xKYm oJÀl TJoJu UJj CkK˙f KZPujÇ KmFjKkr nJAx ßY~JroqJj voPxr oKmj ßYRiMrL mPuj, UJPuhJ K\~J nJrPfr yJATKovjJrPT ßxR\jqoNuT ‰jvPnJP\r hJS~Jf KhP~PZjÇ AKfkNPmt KfKj YLPjr rJÓshNfPTS ‰jvPnJP\r hJS~J KhP~KZPujÇ KmFjKk ßY~JrkJrxPjr ßk´x xKYm oJÀl TJoJu UJj mPuj, KmPrJiLhuL~ ßjfJr xJŒ´KfT nJrf xlr KjP~ hM'\Pjr oPiq @PuJYjJ yP~PZÇ KmPvw TPr \~kMr, KxKa kqJPux, @’rPTuäJ AfqJKh kKrhvtjTJPu UJPuhJ K\~Jr ßToj ßuPVPZ \JjPf ßYP~PZj nJrPfr yJATKovjJrÇ x¬JymqJkL nJrf xlr ßvPw 3 jPn’r ßhPv ßlPrj UJPuhJ K\~JÇ xlPr nJrPfr k´iJjoπL ojPoJyj KxÄxy ßhvKar vLwt ßjfJPhr xPñ ‰mbT TPrj KfKjÇ FA xlPr Cn~ ßhv IfLf nMPu nJrPfr xPñ jfMj @KñPT xŒTt ˙JkPjr TgJS mPujÇ FTA xPñ mJÄuJPhPvr nNKo nJrfKmPrJiLPhr mqmyJr TrPf ßhS~J yPm jJ mPuS IñLTJr TPrj KfKjÇ \JjJ ßVPZ, UJPuhJ K\~Jr Èxlu' xlPrr lPuJ@k KyPxPm FA ‰jvPnJP\r @P~J\j TrJ

y~Ç FPf hM'PhPvr ˝JgtxÄKväÓ KmwP~ @PuJYjJr kJvJkJKv mJÄuJPhPvr YuoJj rJ\QjKfT kKrK˙KfS @PuJYjJ~ @PxÇ UJPuhJ K\~Jr xlPrr kr nJrf xrTJr FmÄ KmFjKkr oPiq ßpxm KmwP~ @PuJYjJ yP~PZ, ßxèPuJ KjP~ TgJ y~Ç nJrfKmPrJiL Im˙Jj ßgPT xPr @xJ KmFjKkr xJŒ´KfT TJptâPo ßhvKa x∂áÓ mPuS \JjJ ßVPZÇ xŒ´Kf UJPuhJ K\~Jr TP~TKa xoJPmPv nJrfKmPÆwL oPjJnJm ßgPT xPr @xJr mKy”k´TJv WPaPZÇ nJrf Kmw~Ka UMmA AKfmJYTnJPm ßhUPZÇ xŒPTtJjú~Pjr ßãP© FA KmwP~ iJrJmJKyTfJ m\J~ rJUJr mqJkJPr nJrfPT @mJrS @võ˜ TPrj UJPuhJ K\~JÇ xN©oPf, @VJoL KjmtJYj FmÄ KjmtJYj k≠Kf KjP~S ‰mbPT @PuJYjJ y~Ç KmFjKk KjhtuL~ xrTJr mqm˙J KjP~ fJPhr @PVr Im˙JPjr TgJ nJrfL~ yJATKovjJrPT \JjJjÇ F KmwP~ xrTJrPT ÈYJPk' rJUPf IjqJjq k´nJmvJuL ßhvèPuJr oPfJ nJrPfr TJPZS xyPpJKVfJ ßYP~PZj UJPuhJ K\~JÇ F ZJzJS KmPrJiL ßjfJTotLPhr Skr xrTJKr yJouJ, ßhvmqJkL xrTJPrr ÈxπJx', nJrf xlr KjP~ xrTJPrr ßjKfmJYT oPjJnJmxy KmKnjú Kmw~ @PuJYjJ~ CPb @PxÇ

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD Appointed Agent

London Office

: Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP TEL: 020 7377 5767 FAX: 020 7377 5768

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer KaPTPar \jq IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV TÀjÇ IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ IJoJPhr ßp ßTJj vJUJ~ IJ\A ßpJVJPpJV TÀjÇ IKf To UrPY kKm© SorJy kJuPjr \jq mMKTÄ ßj~J yPòÇ Mon - Fri: 9.30am to 6.00pm Sat: 10.00am to 1.00pm

74437


UmrJUmr 19

SURMA m­ 30 November - 6 December 2012

AKx-rJ\QjKfT hu xÄuJk, kMrPjJ xLoJjJ~ KjmtJYPjr hJKm dJTJ, 28 jPn’r - KjmtJYj TKovPjr xPñ xÄuJPk mPx \JoJ~JPfr Kjmºj mJKfPur hJKm \JKjP~PZ VefπL kJKatÇ mPuPZ, huKar Vbjfπ xÄKmiJPjr xPñ xJÄWKwtTÇ F TJrPe huKar Kjmºj gJTPf kJPr jJÇ ßpxm hu VefπPT jxqJ“ TrPf YJ~, pM≠JkrJiLr KmYJr mJiJVs˜ TrPf YJ~, pJrJ oyJj oMKÜpMP≠r KmPrJiL, pJrJ mMK≠\LmLPhr yfqJ TPrPZßxxm hPur Kjmºj S rJ\jLKf KjKw≠ TrPf yPmÇ TKovj @P~JK\f KÆfL~ KhPjr xÄuJPk ßpJV KhP~ Ijq YJrKa hu KjmtJYj TKovPjr ãofJ @rS mJzJPjJ, 2008 xJu kNmtmftL xLoJjJ~ KlPr pJS~J, TJPuJ aJTJ S ßkKvvKÜ oMÜ KjmtJYj @P~J\Pjr xMkJKrv \JjJ~Ç FZJzJ k´KfKa huA xm hPur IÄvVsyPe @VJoL KjmtJYj IjMÔJPjr fJKVh ßh~Ç huèPuJr k´KfKjKirJ mPuj, VefPπr \jq xTPur IÄvVsye IkKryJptÇ \mJPm k´iJj KjmtJYj TKovjJr (KxAKx) TJ\L rKTmC¨Lj @yoh mPuj, huèPuJr xMkJKrvoJuJ KjP~ @APjr @PuJPT xÄxhL~ @xPjr xLoJjJ YNzJ∂ TrJ yPmÇ @AKj \KaufJr ImxJj yPu TKovj KcKxKx KjmtJYj IjMÔJPjS k´˜Mf rP~PZÇ KÆfL~ KhPjr xÄuJPk VefπL kJKat, Vel∑≤, VePlJrJo, ßUuJlf o\Kux S \JPTr kJKat IÄv ßj~Ç FPf YJr KjmtJYj TKovjJr ßoJyJÿh @mM yJKl\, ßoJyJÿh

@mhMu ßoJmJrT, KmsPVKc~Jr ß\jJPru (Im.) ßoJ. \JPmh @uL S ßoJ. vJy ßjS~J\xy AKxr xÄKväÓ TotTftJrJ CkK˙f KZPujÇ xTJPu KhPjr k´go xÄuJPk VefπL kJKat \JoJ~JPfr Kjmºj mJKfPur hJKm \JjJ~Ç fJrJ mPuj, ßp hu ˝JiLjfJ~ KmvõJx TPr jJ, mJÄuJPhPvr kfJTJPT oJPj jJ ßxA hPur Kjmºj gJTPf kJPr jJÇ huKar xJiJre xŒJhT jMÀr ryoJj ßxKuo mPuj, ßhPv FUj f•ôJmiJ~T xrTJr mqm˙J kMjmtyJu KjP~ mqJkT @PuJYjJ YuPZÇ fPm @orJ oPj TKr ImJi S xMÔM KjmtJYPjr \jq F

mqm˙Jr k´P~J\j ßjAÇ huL~ xrTJPrr IiLPjS xMÔM KjmtJYj yPf kJPrÇ fPm F\jq KjmtJYj TKovjPT xPmtJó KjrPkã nNKoTJ kJuj TrPf yPmÇ xÄuJPk Vel∑P≤r xnJkKf \JKTr ßyJPxPjr ßjfíPfô 7 xhPxqr k´KfKjKi IÄv ßj~Ç fJrJ mPuj, mJÄuJPhPv KjmtJYjL AKfyJPx KjrPkã KjmtJYj UMm ToA yP~PZÇ ßnJa \JKu~JKfr oJiqPo ãofJ~ FPx 1996 xJPu f•ôJmiJ~T xrTJr mqm˙J k´mftj TrJ y~Ç f•ôJmiJ~T xrTJr mqm˙JPT IQmi CPuäU TPr \JKTr ßyJPxj mPuj, f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj pf KjmtJYj

yP~PZ xm KjmtJYjA IQmiÇ KfKj mPuj, ßhv KjP~ YâJ∂ YuPZÇ xJoPj @rS n~Jmy kKrK˙Kf xíKÓ yPf kJPrÇ F\jq KjrPkã xrTJPrr oJiqPo @VJoL KjmtJYj TrJr hJKm \JjJj KfKjÇ hMjtLKfmJ\ S uMafrJ\Phr yJf ßgPT ßhvPT rãJ TrPf TJPuJ aJTJ S ßkKvvKÜr k´nJmoMÜ KjmtJYPjr mqm˙J TrJrS ß\Jr hJKm \JjJj KfKjÇ VePlJrJPor xJiJre xŒJhT ßoJ˜lJ ßoJyxLj o≤Mr ßjfíPfô 7 xhPxqr k´KfKjKi xÄuJPk IÄv ßjjÇ fJrJ 2008 xJPur xLoJjJ mum“ rJUJr hJKm \JjJjÇ FZJzJ Vek´KfKjKifô @PhPv @Ajví⁄uJ rãJmJKyjLr xÄùJ~ ßxjJ mJKyjL rJUJr hJKm \JjJ~ huKaÇ IiqJkT c. @yoh @mhMu TJPhPrr ßjfíPfô 7 xhPxqr k´KfKjKi hu KjP~ AKxr xÄuJPk ßpJV ßh~ ßUuJlf o\KuxÇ huKa KjmtJYj ImJi S xMÔM TrJr uPãq KjhtuL~ KjrPkã f•ôJmiJ~T xrTJr mqm˙J kMjmtyJPur hJKm \JjJ~Ç FZJzJ \jxÄUqJr KnK•Pf xLoJjJ KjitJrPer KmPrJKifJ TPr huKaÇ KhPjr ßvw xÄuJPk IÄv ßj~ \JPTr kJKatÇ huKar ˙J~L TKoKar xhxq @mM ßyjJ rJöJT \JfL~ KjmtJYPj ßxjJmJKyjL ßoJfJP~j S AKnFo mqmyJPrr hJKm \JjJjÇ @\ fífL~ KhPjr xÄuJPk IÄv ßjPm \JfL~ kJKat, \JfL~ kJKat-P\Kk, \Jxh, S~JTtJxt kJKatxy 6Ka huÇ

k∞J ßxfM ksT· rJ\vJyL KmvõKmhqJu~ ZJ©uLPVr I˘iJrL ßxA ßjfJr kJP~r rV ßTPa Khu KvKmr? @mMu ßyJPxjxy 15 \jPT

dJTJ, 22 jPn’r - rJ\vJyL KmvõKmhqJu~ ZJ©uLPVr mKyÏíf xyxnJkKf @PUÀöJoJj fJKToPT Vf mMimJr rJPf TMKkP~ \Uo TPr fJÅr kJP~r rV ßTPa ßhS~J yP~PZÇ @vïJ\jT Im˙J~ fJÅPT rJ\vJyL ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ ZJ©uLV hJKm TPrPZ, KvKmr @PUÀöJoJPjr Skr FA yJouJ YJKuP~PZÇ fPm KvKmPrr kã ßgPT ßTJPjJ mÜmq ßjS~J x÷m y~KjÇ Vf 2 IPÖJmr KmvõKmhqJuP~r KvKmPrr xPñ xÄWPwtr xo~ fJÅPT I˘ yJPf xÿMUnJPV ßhUJ ßVPZÇ @PUÀöJoJPjr Skr yJouJ WajJr k´KfmJPh ZJ©uLV mMimJr rJf j~aJr KhPT jVPrr uçLkMr ßoJz FuJTJ~ nJXYMr TPrÇ KmvõKmhqJu~ vJUJ ZJ©uLPVr xJiJre xŒJhT @yJPÿh ÉxJAj mPuj, VfTJu rJf @aaJr KhPT @PUÀöJoJj FTJA KmvõKmhqJuP~r UJPuhJ K\~J yPur xJoPj KhP~ yJÅaKZPujÇ Foj xo~ KfjKa ßoJarxJAPTPu KvKmPrr Z~\j TqJcJr FPx k´gPo fJÅr oJgJ~ yJfMKz KhP~ @WJf TPrÇ kPr fJÅr oJgJ S mJÅ yJf TMKkP~ \Uo TPrÇ fJrJ @PUÀöJoJPjr mJÅ kJP~r rV ßTPa ßh~Ç yJxkJfJPu mMimJr rJf ßxJ~J j~aJ~ @PUÀöJoJPjr IP˘JkYJr YuKZuÇ yJxkJfJPur vuq KmnJPVr KYKT“xT FTrJoMuäJy mPuj, fJÅr Im˙J @vïJ\jTÇ

@PUÀöJoJPjr Skr yJouJr Umr ZKzP~ kzPu ZJ©uLPVr ßjfJ-TotLrJ uçLkMr ßoJPz AxuJoL mqJÄT yJxkJfJPur xJoPj rJUJ 15 ßgPT 20Ka ßoJarxJAPTu nJXYMr TPrjÇ FTKa ßoJarxJAPTPu fJÅrJ @èj iKrP~ ßhjÇ FTkptJP~ fJÅrJ yJxkJfJPu yJouJ YJuJPjJr ßYÓJ TrPu yJxkJfJPur TotYJrLrJ mJAPrr laT mº TPr ßhjÇ ßnfPr dMTPf jJ ßkPr yJxkJfJu uãq TPr AakJaPTu ZMzPf gJPTj fJÅrJÇ F xo~ yJxkJfJPur ßrJVL S fJÅPhr ˝\jPhr oPiq @fï ZKzP~ kPzÇ yJouJTJrLrJ jVPrr ßWJwkJzJ ßoJz FuJTJ~ ImK˙f AxuJoL ZJ©KvKmr kKrYJKuf ßoKcPTu TPu\ IqJ¥ ßc≤Ju ßTJKYÄ ßx≤JPr yJouJ YJKuP~ @èj uJKVP~ ßhjÇ ßxUJj ßgPT fJÅrJ uçLkMr ßoJPz KVP~ lMakJPfr KTZM ßhJTJPj nJXYMr YJuJjÇ kPr kMKuv FPx fJÅPhr ßxUJj ßgPT xKrP~ ßj~Ç fJÅrJ ßxUJj ßgPT xPr FPx KxIqJ¥Km ßoJz FuJTJ~ FTKa mJKzPf @èj uJKVP~ ßhjÇ KmvõKmhqJuP~r k´Ör ßYRiMrL ßoJ. \JTJKr~J mPuj, rJPfr IºTJPrr WajJÇ TJrJ WajJ WKaP~PZ, fh∂ jJ TPr muJ pJPò jJÇ rJ\vJyL oyJjVr kMKuv TKovjJPrr mÜmq \JjPf YJAPu KfKj FTaM kPr TgJ muPf YJjÇ KmvõKmhqJuP~r hvtj KmnJV xNP© \JjJ ßVPZ, FA ßjfJr kMPrJ jJo F ßT Fo ßfRKyh @uo @PUÀöJoJjÇ fPm KfKj KmvõKmhqJuP~ @PUÀöJoJj fJKTo jJPoA kKrKYfÇ KfKj 2007-08 KvãJmPwt hvtj KmnJPV nKft yjÇ TîJPx CkK˙Kf jJ gJTJr TJrPe KfKj k´go mPwtr krLãJ ßhS~Jr xMPpJV kJjKjÇ kPrr mZr 2009 xJPuS KfKj k´go mwt krLãJr lro kNre TPrjKjÇ 2010 xJPuS TPrjKjÇ lPu fUj ßgPTA fJÅr ZJ©fô mJKfu yP~ pJ~Ç ZJ©fô jJ gJTPuS Vf \Mj oJPx VKbf ZJ©uLPVr kNetJñ TKoKaPf KfKj xyxnJkKfr kh kJjÇ 15 \MuJA rJPf ZJ©uLPVr Inq∂rLe ßTJªPu KmvõKmhqJu~ ZJ©uLPVr TotL @mhMuäJy @u yJxJj SrPl ßxJPyu rJjJ èKuKm≠ yP~ kPr oJrJ pJjÇ IKnPpJV rP~PZ, F WajJr xN©kJf WKaP~KZPuj @PUÀöJoJj S xJÄVbKjT xŒJhT ßfRKyh @u ßyJPxj fMKyjÇ F WajJr kr ZJ©uLPVr ßTªsL~ TKoKar h¬r xŒJhT ßvU rJPxu ˝JãKrf FT xÄmJh KmùK¬Pf xÄVbPjr ví⁄uJ nñ FmÄ xÄVbjKmPrJiL TotTJP§r xPñ \Kzf gJTJr IKnPpJPV fJÅPhr hM\jPT ˙J~LnJPm mKyÏJr TrJ y~Ç 2 IPÖJmPrr xÄWPwtr xo~ ZJ©uLPVr kPã FPTmJPr xÿMUnJPV KZPuj @PUÀöJoJjÇ fJÅPT Kk˜u yJPf èKu ZMzPf ßhUJ ßVPZÇ

@mJr fum TPrPZ hMhT

dJTJ, 23 jPn’r - k∞J ßxfM ksTP· hMjtLKfr KmwP~ xJPmT ßpJVJPpJVoπL ‰x~h @mMu ßyJPxj S ßxfM KmnJPVr xJPmT xKYm ßoJvJrrl ßyJPxj nNÅA~Jxy 15 mqKÜPT @mJr fum TPrPZ hMjtLKf hoj TKovj (hMhT)Ç Vf míy¸KfmJr KmPTPu pJÅPhr ßjJKav kJbJPjJ yP~PZ, fJÅrJ yPuj: xJPmT ßpJVJPpJVoπL ‰x~h @mMu ßyJPxj, ßxfM KmnJPVr xJPmT xKYm ßoJvJrrl ßyJPxj nNÅA~J, ksT· kKrYJuT ßoJ. rKlTMu AxuJo, mJÄuJPhv ßxfM TftíkPãr kKrYJuT ßoJyJÿh @mhMu TJKhr, f•ôJmiJ~T ksPTRvuL ßoJ. hKuu CK¨j, mJÄuJPhv ksPTRvu KmvõKmhqJuP~r kMrPTRvu KmnJPVr IiqJkT ßoJ. @mM KxK¨T S IiqJkT AvKf~JT @yPoh, FuK\AKcr f•ôJmiJ~T ksPTRvuL ßoJ. @K\\Mu yT, KjmtJyL ksPTRvuL TJ\L ßoJ. ßlrPhRx, xzT S \jkg IKih¬Prr xJPmT ksiJj ksPTRvuL fÀe fkj ßhS~Jj, kJKj Cjú~j ßmJPctr IKfKrÜ oyJkKrYJuT ßoJ. oTmMu ßyJPxj, xJPmT krrJÓs ksKfoπL @mMu yJxJj ßYRiMrL, Kjéj ßYRiMrL, mJÄuJPhPv FxFjKx-uJnJKuPjr ˙JjL~ krJovtT ksKfÔJj KyPxPm hJK~fô kJuj TrJ uJuoJKa~Jr AK†Kj~JKrÄ IqJ¥ käqJKjÄ TjxJuaqJ≤ ßTJŒJKj KuKoPaPcr (AKkKx) mqm˙JkjJ kKrYJuT K\~JCu yT FmÄ fJÅr nJKf\J S ksKfÔJPjr Ckmqm˙JkjJ kKrYJuT ßoJ. ßVJuJo ßoJ˜lJÇ fum TrJ SA 15 \jPT 27, 28 S 29 jPn’r kptJ~âPo K\ùJxJmJh TrJ yPm mPu KjKÁf TPrPZj KmPvw IjMxºJj S fh∂ KmnJPVr xN©Ç F KmwP~ hMhT ßY~JroqJj ßVJuJo ryoJj mPuj, KcPx’Pr YNzJ∂ ksKfPmhj ßhS~Jr @PV fJÅPhr @mJr K\ùJxJmJh TrJ ksP~J\j mPu oPj TPrPZj hMhPTr fh∂ TotTftJrJÇ k∞J ßxfM ksTP· TJjJcL~ ksKfÔJj FxFjKxuJnJKujPT krJovtT KyPxPm TJ\ kJAP~ ßhS~Jr KmKjoP~ pJPhr WMw KhPf yPm, Foj KTZM mqKÜr jJPor fJKuTJ Vf \MuJA hMhTPT kJbJ~ KmvõmqJÄTÇ IjMxºJPjr IÄv KyPxPm fJKuTJ~ CPuäU gJTJ mqKÜPhr AKfoPiq FTJKiTmJr K\ùJxJmJh TPrPZ hMhTÇ

We sell cheap airline tickets anywhere in the world Check for our latest fares: 0207 702 7399

Umrah 2013

Book your ticket now to get the best fare Subject to availability Terms & Conditions apply

xÿJKjf y\ô S CorJ pJ©LPhr \jq IJorJ xTu k´TJr yPpJKVfJ TPr gJKTÇ CorJ mMKTÄ ßj~J yPòÇ IJorJ IJkjJr kJxPkJat, KnxJ, ßjJ-KnxJ AfqJKh TJ\ TPr gJKTÇ IJkKj KT mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ˙JPj Ãoe TrPf YJj? fJyPu IJr ßhrL jJ TPr IJ\A IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV TÀjÇ IJorJ I· xoP~ mJÄuJPhPvr ßp ßTJj ˙JPj aJTJ kJbJPf xãoÇ IJorJ 1999 xJu ßgPT IJkjJPhr ßxmJ KhP~ IJxKZÇ

asJPnu Kx\j 62a Cleveland Way, London E1 4UF T: 0207 702 7399 F: 0207 702 7399

M: 07985 116 074

E:travelseason@msn.com www.travelseason.co.uk Retailer agent for ATOL HOLDER


20 UmrJUmr

30 November - 6 December 2012 m SURMA

P\jJPruPhr k´Kf rJÓskKf

ßYAj Im ToJ¥ m\J~ rJUMj

dJTJ, 27 jPn’r - rJÓskKf ßoJ. K\uäMr ryoJj ßxjJmJKyjLr oPiq ßYAj Im ToJ¥ m\J~ rJUJr oJiqPo xJÄKmiJKjT hJK~fô kJuPjr \jq mJÄuJPhv ßxjJmJKyjLr ßo\r ß\jJPru S fhM±t TotTftJPhr k´Kf @øJj \JKjP~PZjÇ KfKj Vf ßxJomJr dJTJ ßxjJKjmJPx IKlxJxt ßoPx mJÄuJPhv ßxjJmJKyjLr ÈP\jJPrux TjlJPrP¿' nJweTJPu F TgJ mPujÇ rJÓskKf mPuj, È@kjJrJ mJÄuJPhv ßxjJmJKyjLr xPmtJó

kptJP~r hJK~fôvLu TotTftJÇ pgJpgnJPm ßYAj Im ToJ¥ m\J~ ßrPU xJÄKmiJKjTnJPm hJK~fô kJuj FTJ∂ IkKryJptÇ' PxjJmJKyjL k´iJj ATmJu TKro nNÅA~J IjMÔJPj ˝JVf mÜífJ ßhjÇ FPf k´iJjoπLr k´KfrãJ CkPhÓJ ßo\r ß\jJPru (Im.) fJKrT @yPoh KxK¨TL CkK˙f KZPujÇ ßxjJmJKyjLr xm ßulPajqJ≤ ß\jJPru S ßo\r ß\jJPru IjMÔJPj CkK˙f KZPujÇ rJÓskKf S xv˘ mJKyjLr k´iJj K\uäMr ryoJj mPuj,

VKfvLu ßjfífô, kJr¸KrT vs≠JPmJi S ßjfíPfôr k´Kf IKmYu @˙J F mJKyjLr Cjú~j S IVsVKfPf èÀfôkNet nNKoTJ rJUPmÇ 'k´KfKa ßxjJKjmJxxy Inq∂rLe ví⁄uJ rãJ S ßxjJmJKyjLr Cjú~Pjr hJK~fô @kjJPhr Skr jq˜'g F TgJ CPuäU TPr KfKj mPuj, F\jq @kjJrJ FT\j xJiJre ‰xKjT ßgPT xPmtJó ˜r kpt∂ k´KfKa kptJP~ xfTt híKÓ rJUPmjÇ mftoJj xrTJr ßxjJmJKyjLr @iMKjTJ~Pj IñLTJrm≠g F

TgJ CPuäU TPr rJÓskKf mPuj, 1974 xJPu \JKfr KkfJ mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr k´KfrãJ jLKfr @PuJPT ßxjJmJKyjLr kMjVtbj kKrT·jJ FmÄ ßlJPxtx ßVJu 2030 k´e~j TrJ yP~PZÇ KfKj mPuj, @oJr hí| KmvõJx F kKrT·jJ kptJ~âPo mJ˜mJK~f yPu mJÄuJPhv ßxjJmJKyjL FTKa @iMKjT S hã mJKyjL KyPxPm VPz CbPmÇ Fr @PV kígT FT IjMÔJPj oMKÜpM≠ Kmw~T oπeJuP~r k´KfoπL TqJP¡j (Im.) FKmFo fJ\Mu AxuJo rJÓskKfPT Km\~ Khmx ˛JrT Kkj kKrP~ ßhjÇ F xo~ ßxjJmJKyjL k´iJj F mZPrr Km\~ KhmPxr k´KfkJhq xÄmKuf ˛JrT ß∠rJÓskKfr yJPf fMPu ßhjÇ FA k´gomJPrr oPfJ oMKÜpM≠ Kmw~T oπeJu~ S mJÄuJPhv ßxjJmJKyjL Km\~ Khmx ChpJkPj ÈKm\~ ßgPT Km\P~' k´KfkJhq KjitJre TPrPZÇ rJÓskKf @vJmJh mqÜ TPrj, FA k´KfkJhq ßVJaJ ßhvmJxLPT oyJj oMKÜpMP≠r ßYfjJ~ CÆM≠ TrPmÇ

lMumJzLPf UKjKmPrJiL @PªJuj 31 KcPx’r kpt∂ ˙KVf dJTJ, 27 jPn’r - KhjJ\kMPrr lMumJzLPf IKjKhtÓ-TJPur yrfJu TotxNKY ˙KVf TrJ yP~PZÇ Vf ßrJmmJr hMkMPr IjMKÔf FT ‰mbPT k´vJxPjr kã ßgPT @PªJujTJrLPhr muJ y~, fJÅPhr hJKmr KmwP~ D±tfj TftíkPãr xPñ @PuJYjJ TPr 31 KcPx’Prr oPiq \JjJPjJ yPmÇ Fr krA @PªJujTJrLrJ TotxNKY ˙KVf TPrjÇ lMumJzLr x÷Jmq UKj ßgPT CjìMÜ k≠KfPf T~uJ ßfJuJr k´˜JKmf KmwP~ FKv~J FjJK\tr xoLãJ~ xyJ~fJ KhPf ˙JjL~ k´vJxPjr TJPZ kJbJPjJ ˝rJÓs oπeJuP~r KYKb k´fqJyJrxy Kfj hlJ hJKmPf ßfuVqJx-UKj\ xŒh S KmhMq“-mªr rãJ \JfL~ TKoKa FmÄ ˙JjL~ xKÿKuf ßkvJ\LmL xÄVbj Vf vKjmJr xTJu-xºqJ FmÄ ßrJmmJr ßgPT lMumJzLPf IKjKhtÓTJu yrfJPur cJT ßh~Ç lMumJzL ßk´xTîJPmr xJÄmJKhTPhr oiq˙fJ~ Vf ßrJmmJr ßmuJ xJPz 11aJ~ ˙JjL~ KxIqJ¥Km cJTmJÄPuJ~ k´vJxj S @PªJujTJrLPhr oPiq k´J~ Kfj WµJ ‰mbT YPuÇ ßxUJPj KhjJ\kMPrr ß\uJ k´vJxT @yoûh vJoLo @u rJ\L mPuj, ÈCókptJP~ ßUJÅ\ KjP~ KjKÁf yP~KZ ßp, FKv~J FjJK\tPT lMumJzLPf TJ\ TrJr IjMoKf xrTJr ßh~KjÇ ˝rJÓs oπeJuP~r KYKb pgJpg k´Kâ~J~ kJbJPjJ y~KjÇ

KmK\Kmr jfMj KcK\ ßo. ß\. @K\\ @yPoh dJTJ, 27 jPn’r - mctJr VJct mJÄuJPhPvr (KmK\Km) jfMj oyJkKrYJuT KyPxPm ßo\r ß\jJPru @K\\ @yPohPT KjP~JV KhP~PZ xrTJrÇ KmK\Kmr mftoJj oyJkKrYJuT ßo\r ß\jJPru @PjJ~Jr ßyJPxj ßu. ß\jJPru KyPxPm kPhJjúKf ßkP~PZjÇ fJPT ßTJ~JatJr oJˆJr ß\jJPru TrJ yP~PZÇ FKhPT xhq kPhJjúKfk´J¬ ßo\r ß\jJPru ßoJ. jJK\o CK¨j @jxJPrr oyJkKrYJuT yP~PZjÇ FKhPT ßo\r ß\jJPru \JKyhMr ryoJjPT TMKouäJ ßxjJKjmJPxr K\SKx TrJ yP~PZÇ

TJ\ jJ TPrA KbTJhJr fMPu Kju Y¢VsJo mªPrr 26 ßTJKa aJTJ VsJoLe mqJÄPTr FoKc KjP~JPV \JKr TrJ KmùK¬ ˙KVf dJTJ, 27 jPn’r - VsJoLe mqJÄPTr mqm˙JkjJ kKrYJuT (FoKc) KjP~JPV \JKr TrJ KmùK¬r TJptTJKrfJ @VJoL hMA oJPxr \jq ˙KVf TPrPZj yJAPTJatÇ KmYJrkKf ‰x~h ßrlJf @yPoh S KmYJrkKf ßvU yJxJj @Krl xojõP~ VKbf yJAPTJat ßmû Vf ßxJomJr F @Phv ßhjÇ FTA xPñ SA KmùK¬ ßTj IQmi S ßm@AKj ßWJweJ TrJ yPm jJ, fJ \JjPf ßYP~ Àu \JKr TPrPZj @hJufÇ @VJoL Kfj x¬JPyr oPiq VsJoLe mqJÄT, k´KfÔJPjr ßY~JroqJj FmÄ FoKc KjP~JPV VKbf KxPuTvj TKoKar ßY~JroqJj vJoxMu mJrLPT ÀPur \mJm KhPf muJ yP~PZÇ FPf TPr VsJoLe mqJÄPTr FoKc KjP~JPVr k´Kâ~J mº gJTPmÇ VsJoLe mqJÄPTr kKrYJuT fJyKxjJ UJfMPjr hJP~r TrJ FT Kra @PmhPjr kKrPk´KãPf @hJuf F @Phv ßhjÇ @hJuPf Kra @PmhjTJrLr kPã KZPuj mqJKrˆJr xJrJ ßyJPxj S mqJKrˆJr ßoJ˜JKl\Mr ryoJj UJjÇ mftoJj xrTJr ãofJ~ @xJr kr VsJoLe mqJÄPTr mqm˙JkjJ kKrYJuPTr kh ßgPT c. oMyJÿh ACjNxPT IkxJre TrJ y~Ç Vf 11 IPÖJmr FoKc KjP~JPVr \jq vJoxMu mJrLPT k´iJj TPr FTKa KxPuTvj TKoKa Vbj TPr ßh~ xrTJrÇ F TKoKa 13 jPn’r FTKa \JfL~ ‰hKjPT FoKc KjP~JPVr \jq KmùK¬ k´TJv TPrÇ k´TJKvf SA KmùK¬r ‰mifJ YqJPu† TPr ßxJomJr @hJuPf Kra @PmhjKa hJP~r TrJ y~Ç mqJKrˆJr xJrJ ßyJPxj xJÄmJKhTPhr mPuj, xÄPvJKif VsJoLe mqJÄT IiqJPhPvr 14 iJrJ IjMpJ~L KxPuTvj TKoKa FoKc KjP~JPVr kKrYJujJ kwtPhr TJPZ Kfj\Pjr jJo k´˜Jm TrPmÇ kKrYJujJ kwth FPhr oPiq FT\jPT FoKc KjP~JV ßhPm; KT∂á k´TJKvf KmùK¬Pf muJ y~, krJovtPTr oJiqPo KxPuTvj TKoKa KjP~JV k´Kâ~J xŒjú TrPmÇ F ßãP© krJovtPTr Kx≠J∂ YNzJ∂ yPmÇ FKa xÄKväÓ iJrJr kKrk∫LÇ

dJTJ, 27 jPn’r - YMKÜ IjMpJ~L TJ\ jJ TPrA IPaJPovj k´TP·r xrmrJyTJrL KbTJhJr fMPu KjP~ ßVPZ 26 ßTJKa aJTJ! mªPrr KyxJm vJUJr IPVJYPrA KbTJhJKr k´KfÔJjPT kKrPvJi TrJ yP~PZ KmkMu IPïr F IgtÇ IgY mªPrr xhxq (k´PTRvu) TqJP¡j \MuKlTJr @K\P\r ßjfífôJiLj @a xhPxqr TKoKa VfTJu \oJ ßhS~J FT KrPkJPatA k´TP·r xrmrJyTJrL k´KfÔJPjr 69Ka ©∆Ka fMPu iPrPZÇ F TKoKa fJPhr 17 hlJ xMkJKrPv xrmrJyTJrL k´KfÔJjPT vft u–WPjr TJrPe ßTJPjJ aJTJ kKrPvJi jJ TrJrS xMkJKrv TPrÇ KbTJhJKr k´KfÔJj ßgPT AKfoPiq jÓ yS~J pπkJKfr ãKfkNreS KjPf mPuPZ TKoKa; KT∂á Fxm xMkJKrv @oPu jJ KjP~ k´TP·r xPñ xÄKväÓrJ KbTJhJKr k´KfÔJPjr ImKvÓ 17 ßTJKa aJTJS kKrPvJi TPr KhPf ÊÀ TPrPZ fKzWKzÇ YMKÜ IjMpJ~L TJ\ jJ TrJr krS TjPaAjJr aJKotjJu oqJPj\Po≤ KxPˆo (KxKaFoFx) jJPo k´TP·r xrmrJyTJrL k´KfÔJj KxñJkMr ßaTPjJuK\ APuTasKjTx (FxKaA) IKiTJÄv aJTJ CKbP~ ßjS~Jr Kmw~Ka ˝LTJr TPrPZj k´T· kKrYJuT S mªPrr k´iJj k´PTRvuL (pJKπT) UJ~Àu ßoJ˜lJÇ KfKj mPuj, ÈxrmrJyTJrL k´KfÔJj YMKÜTíf

45 ßTJKa aJTJr oPiq k´J~ 26 ßTJKa aJTJ fMPu KjP~ ßVPZÇ fPm TJ\ jJ TPr ImKvÓ aJTJ pJPf fJrJ KjPf jJ kJPr, ßx \jq Kmw~Ka oπeJu~PT ImKyf TPrKZ @orJÇ' KT∂á k´TP·r ImKvÓ 17 ßTJKa aJTJ kKrPvJPi mªPrr KTZM TotTftJ f“kr ßTjg \JjPf YJAPu KfKj mPuj, Èk´TP· Igt xyJ~fJTJrL k´KfÔJj FKcKm 31 KcPx’Prr oPiq k´T·TJ\ mMP^ KjPf muPZ @oJPhrÇ F \jq kPrJã FTaJ YJk @PZ @oJPhr SkrÇ fPm FKcKmPT k´TP·r UMÅKajJKa KTZM Kmw~ @orJ xmtPvw ‰mbPT Ck˙Jkj TPrKZÇ' \JjJ ßVPZ, mªPrr xhxq (k´PTRvu) TqJP¡j \MuKlTJr @K\P\r ßjfífôJiLj @a xhPxqr TKoKa mªr ßY~JroqJj Kr~Jr IqJcKorJu Kj\JoCK¨j @yPoPhr TJPZ vKjmJr @jIKlKx~JKu fJPhr KrPkJat \oJ ßh~Ç fPm hM'Khj ZMKa gJTJ~ KrPkJat IKlKx~JKu \oJ ßjS~J y~ Vf ßxJomJrÇ KxKaFoFx k´TP·r xrmrJyTJrL k´KfÔJj FxKaA YMKÜ IjMpJ~L TL TL TJ\ TPrKj, fJ kptPmãPe fMPu FPjPZj TKoKar xhxqrJÇ KrPkJPat k´TP·r xrmrJyTJrL k´KfÔJPjr 69Ka ©MKa fMPu irJ yP~PZÇ F \jq 17 hlJ xMkJKrvS ßkv TPrPZ fJrJÇ Fr oPiq CPuäUPpJVq yPò xrmrJyTJrL k´KfÔJj FxKaAr ßmKvr nJV

yJctS~qJrA FT mZr jJ ßpPf IPTP\J yP~ ßVPZÇ YMKÜr vftJjMpJ~L fJPhr FèPuJ k´Kf˙Jkj KTÄmJ KbT TPr KhPf yPmÇ xrmrJyTJrL k´KfÔJPjr ßhS~J 250Ka KnFoKa (PnKyTqJu oJC≤ aJKotjJu) S FAYFAYKa (yqJ¥ ßyø aJKotjJu) pπkJKfr oPiq 72KaA IPTP\J yP~ @PZÇ IgY Fxm pπkJKfr k´KfKar hJo @zJA uJU aJTJr ßmKvÇ xrmrJyTíf 10Ka Kk´≤JPrr oPiq FT mZr jJ ßpPfA IPTP\J yP~ ßVPZ Z~KaÇ @mJr YMKÜPf KfjKa ß\jJPrar xrmrJPyr CPuäU gJTPuS k´T· YJuMr 11 oJx krS fJ ßh~Kj KbTJhJKr k´KfÔJjÇ KmKnjú yJctS~qJr ßTjJr YJuJjS ßh~Kj KxñJkMPrr xrmrJyTJrL k´KfÔJjÇ YMKÜPf CPuäU gJTJr krS xrmrJyTJrL k´KfÔJj mªr TftíkãPT ßh~Kj ßmKvr nJV xlaS~qJrÇ Fr oPiq CPuäUPpJVq TP~TKa yPòg KmKuÄ oKcCu, oqJPj\Po≤ AjlrPovj KxPˆo ß\jJPra TrJr xlaS~qJr, mqmyJrTJrLPhr xPñ IjuJAPj xÄpMÜ gJTJr xlaS~qJr ßkJat AC\Jxt F≤JrPkAx, ßumJr IqJPuJPTvj oKcCu, mJKgtÄ oKcCu, aJAPcu oKcCu S TjPaAjJr yqJ¥KuÄ ATMAkPo≤ oKcCPur oPfJ èÀfôkNet xlaS~qJrÇ ßjKnx ßgPT IPaJPovj TJptâo kKrYJujJr

FTKa oNu xlaS~qJr ßhS~J yPuS mªr TftíkãPT ßh~Kj ßxKar uJAPx¿Ç FojKT xJntJr IkJPrKaÄ KxPˆPor uJAPx¿S ßhS~J y~Kj mªr TftíkãPTÇ F \jq fh∂ TKoKa xrmrJyTJrL k´KfÔJjPT @ÄKvT TJptâPor \jq ßTJPjJ Kmu jJ KhPf xMkJKrv TPrPZÇ F k´xPñ TKoKaPf gJTJ mJÄuJPhv TKŒCaJr TJCK¿u Y¢VsJo vJUJr AjYJ\t @mhMu yJjúJj ßYRiMrL mPuj, ÈIPaJPovj muPf pJ ßmJ^J~ fJ @xPu kNetJñ„Pk mJ˜mJ~j y~Kj Y¢VsJo mªPrÇ k´T· kKrYJujJ~ xrmrJyTJrL k´KfÔJPjr pPgÓ VJKluKf ßkP~KZ @orJÇ @oJPhr KrPkJPat F Kmw~èPuJ fMPu irJ yP~PZÇ' mªPrr xhxq k´PTRvu \MuKlTJr @K\P\r ßjfífôJiLj F TKoKaPf @PZj mJÄuJPhv TKŒCaJr TJCK¿u Y¢VsJo vJUJr AjYJ\t @mhMu yJjúJj ßYRiMrL, k´iJjoπLr TJptJuP~r ßaTPjJuK\ FékJat xJKo @yPoh, ßjR oπeJuP~r ßckMKa KYl käqJjJr xJöJhMu AxuJo, aJKotjJu oqJPj\Jr FjJoMu TKro, KxPˆo IqJjJKuˆ xMKl ßoJ. ßvJP~m, k´TP·r CkkKrYJuT IÀe TMoJr n¢JYJpt, IqJKxˆqJ≤ KxPˆo IqJjJKuˆ @mhMuäJ KvmuLÇ xrmrJyTJrL k´KfÔJPjr ©MKa UMÅP\ ßmr TrPf Vf 25 IPÖJmr F TKoKa Vbj TrJ yP~KZuÇ


21

Surma

30 November - 6 December 2012

wJa m“xr m~Px kMP©r xJPg KcVsL uJn TrPuj oMKÜPpJ≠J oMyJÿh xKlTáu AxuJo TKmrL

˛JuyLg mJKotÄyJo KjmJxL oMyJÿJh xKlTMu AxuJo TKmr (@ymJm Ko~J) fJÅr wJa m“xr m~Px FA mZr ÈACKjnJrKxKa Im Cu&nJryJoaj' ßgPT KfKj FuFuKm IjJxt KcVsL uJn TPrjÇ

FTA xJPg fJÅr ßZPu oMyJÿh \JP~h @yoh TKmr ÈmJKotÄyJo ACKjnJKxtKa' ßgPT oJPTtKaÄ oqJPj\Po≤ F KcVsL uJn TPrjÇ FA ksgo mJPrr of FA ßhPv ßTJPjJ mJÄuJPhKv KkfJ wJa m“xr m~Px kMP©r xJPg ßuUJ kzJ TPr KcVsL uJn TPrjÇ pJ @oJPhr mJÄuJPhKv xoJP\ FTaJ jfMj S mqKfâoL WajJ mPu CPuäUPpJVqÇ mO≠ m~Px ßZPur xJPg ßuUJ kzJ TrJ mJÄuJPhKv xoJP\ IPjPTA uöJ-vro oPj TPrjÇ oMyJÿh xKlTáu AxuJo ÊiM mP~JP\ÔqA jj, KfKj vJrLKrTnJPm hLWt Khj iPr Có rÜYJk, cJ~JmqJKax S @gsJAKfPx nMVPZjÇ TP~T m“xr kNPmt fÅJr mJAkJx xJr\JKrS yP~ZÇ FA xm xoxqJ gJTJ xP•ôS KfKj FA m~Px KÆiJyLjnJPm ßuUJkzJ YJKuP~ pJj FmÄ xlu yjÇ

fJr FA I\tPjr KkZPj ßxA ßZJa ßmuJ ßgPT k´mu AòJvKÜ FmÄ kJKrmJKrT xJyJpqxyPpJKVfJ TJ\ TPrPZÇ @VJKoPf KfKj FT\j xKuKxar KyxJPm KjP\PT xoJP\r TJP\ KjP~JK\f TrPf YJjÇ fJA KfKj xmJr ßhJ~J TJojJ TPrPZjÇ fJr FA xlufJ xoJP\r IPjTPTA jfMj kg ßhUJPm mPu KfKj @vJ TPrjÇ @oJPhr mJÄuJPhvL TKoCKjKaPf FT jfMj ßYfjJ S C“xJy ß\JVJPm pJPf oJjMw\j oPj TPrj, xo~ S m~x ßTJPjJaJA KvãJ I\tPjr \jq I∂rJ~ j~Ç DPuäU TrJ @mvqT ßp Fr kNPmt KfKj mJÄuJPhv ßgPT ksgo KcVsL uJn TPrj 1976 xJPuÇ oMyJÿh xKlTáu AxuJo TKmPrr ßhPvr mJKz \VjúJfkMr gJjJr 8 j’r @vJr TJKª ACKj~Pjr YrJ VsJPoÇ mJÄuJPhPv

fJr k´JevKÜ ßhPU @orJ ImJT yfJo

q vJyjJ\ xMufJjJ q IºTuqJe YqJKrKa xÄVbj 'PhUPf YJA' ßY~JrkJxtj oJymMm @jJo (@oJPhr Kk´~ @jJo nJA) VfrJf xmJAPT ßZPz YPu ßVPZj jJ ßlrJr ßhPvÇ UmrKa ßvJjJr kr KTZáPfA ˝JnJKmT yPf kJrKZ jJÇ ßmhjJ~ mMTaJ nPr ßVPZÇ mJrmJr oPj kzPZ KmVf KhPjr ˛OKfÇ @jJo nJAP~r xJPg k´go kKrY~ xJÄmJKhT/ TuJKoÓ j\Àu AxuJo mJxj nJAP~r oJiqPo 'PhUPf YJA' @P~JK\f YqJKrKa KcjJPrÇ ßxKhj YqJKrKa KcjJPrr @P~J\T \JKTr UJj, KmKvÓ mqmxJ~L KxrJ\Mu yT KxrJ\xy CkK˙f KZPuj TKoCKjKar KmKvÓ\PjrJÇ kJÅY yJ\Jr kJC¥ xÄV´y TrJ yP~KZu G rJPfÇ xÄVOyLf aJTJ~ @jJo nJA YuKf mZPrr ÊÀPf mOy•r KxPuPa 300 \j VrLm IxyJ~ oJjMPwr ßYJPUr ZJKj IkrJPrvj TPrPZjÇ mJÄuJPhPvr IjqJjq ß\uJr VrLm, IxyJ~ IºPhr hOKÓvKÜ KlKrP~ @jJr uPãq @VJoL mZPr TJ\ TrJr k´mu AòJ mMPT ßYPk AKfoPiq FTKa k´P\Ö ÊÀ TPrKZPuj KfKjÇ PkvJVf \LmPj xlu YJaJct FTJCP≤¥ @jJo nJA KZPuj kKrKYf\jPhr UMm TJPZr FmÄ IKf Kk´~ FT\j oJjMwÇ 2006 xJPu cJ~JPmKaTPx @âJ∂ yP~ ybqJ“ hOKÓvKÜ yJrJPu FTJTLfô fJÅPT nr TPrÇ kñMfô S FTJTLfôPT k´v~ jJ KhP~ KfKj ßx xo~ VrLm S IxyJP~r TuqJPe Vbj TPrj YqJKrKa

xÄVbj 'PhUPf YJA'Ç fJÅr xJPg ßpJV KhP~KZPuj xJÄmJKhT/TuJKoÓ j\Àu AxuJo mJxj Ç xÄVbjPT @PrJ mÉhNr FKVP~ pJS~Jr uPãq KTZáKhj kr j\Àu AxuJo mJxPjr oJPiqPo 'PhUPf YJA' F kptJ~âPo xyPpJKVfJ TPrj xJÄmJKhT @»Mu yJA x†M, xJÄmJKhT TJoJu ßoPyhL, xJÄmJKhT ßoJyJÿh \MmJP~r, xJÄmJKhT Cöu hJv, ACjJAPac F~JrSP~P\r lJC¥Jr cJAPrÖJr xJmM ßjS~J\xy ßmv T'\j mqmxJ~Lxy èÀfôkeN t mqKÜrJÇ ÊÀPf @»Mu yJA x†M krmftLPf TJoJu ßoPyhL 'PhUPf YJA' xÄVbPjr 'aKTÄ oqJVJK\j' KxKc k´TJPv KjruxnJPm TJ\ TPr xJoPj FKVP~ KjP~ ßVPZjÇ ßoJyJÿh \MmJP~r ßmv KTZá k´KfPmhj ‰fKr TPr YqJPju Fx Fr oJPiqPo xÄVbPjr jJo ZKzP~ KhP~PZj ACPrJkxy mOPaPjr k´KfKa IûPuÇ KmPuPfr APuÖKjT S Kk´≤ KoKc~J YqJPju Fx, FjKaKn, AÓ F¥ uJAlxy KmKnjú k´YJr oJPiqo S ÊnJTJãLPhr xyPpJKVfJ~ 'PhUPf YJA' xÄVbjKa AKfoPiq ßmv kKrKYKf uJn TPrPZ mOPaj, ACPrJkxy mJÄuJPhPvr ßmv KTZá vyPrÇ jJrL FKv~Jj oqJVJK\Pj @jJo nJAP~r FTKa A≤JrKnCP~r \jq oJx hMP~T @PV FT KmPTPu CjJr mJzLPf CkK˙f yP~ ÊPjKZuJo KfKj KT nJPm cJ~JPmKaTPxr n~JmyfJ~ ßYJPUr hOKÓvKÜ yJKrP~PZj, Iºq TuqJe YqJKrKa xÄVbj Vbj TrJr oNu TJre, @VJoL k´P\Öxy KmVf \LmPjr IPjT jJ muJ V· Ç TgJèPuJ ßvw ymJr kr jJrL'r oJiqPo xJiqof fJÅr xÄVbPjr xJPg TJ\

TrJr @V´Py ßmv KTZá @PuJYjJS yP~KZu @oJPhr oPiqÇ ßx xo~ fJÅr mJKzPf CkK˙f KZPuj Cöu hJx, j\Àu AxuJo mJxj, xJmM ßjS~J\xy 'PhUPf YJA' xÄVbPjr ßmv KTZá xhxqrJÇ fPm Cöu hJx @jJo nJAP~r Pp A≤JrKnC TPrKZPuj, ßxaJ KZu fJr KjP\r kK©TJr \jqÇ @jJo nJAP~r xJPg Pvw ßhUJ y~ oJx hMP~T @PV msJKc @at ßx≤JPr FTKa YqJKrKa APnP≤Ç mrJmPrr oPfJ ßxKhjS FA oJjMwKa yJxqöu ßYyJrJ KjP~ ÉAu ßY~JPr mxJ KZPujÇ k´KfKj~f cJ~PmKaTPxr xJPg pM≠ TPr krJovt KhPfj xJiJre \jVePT, KT nJPm cJ~JPmKaTx Fr yJf ßgPT xPYfj gJTJ pJ~ ßx KmwP~ Ç @VJoLPf @PrJ PmKv VrLm oJjMPwr Iºfô hNr TrJr uPãq KfKj Kj~Kof ßpJVJPpJV rJUPfj xmJr xJPgÇ ßpaJ IPjPTr ÆJrJ y~PfJ PTJjxo~ x÷m yPfJ jJÇ IPjqr TuqJPe FT\j hOKÓyLj oJjMPwr FPfJ FPfJ k´JevKÜ ßhPU @orJ ImJT yfJoÇ \Lmj xJ~JP VrLm IxyJ~ oJjMPwr Iºfô oMYPj VbjTíf YqJKrKa xÄVbj 'PhUPf YJA' AKfoPiq mJÄuJPhPv IxÄUq VrLm oJjMPwr hOKÓvKÜ KlKrP~ @jPf xão yS~J~ KfKj KmKnjúnJPm TífùfJ k´TJv TrPfj xÄKväÓPhr k´KfÇ jJrL FKv~Jj oqJVJK\Pj @VJoLPf @jJo nJA Fr A≤JrKnC k´TJKvf yPm , KT∂á KfKj fJ ßhUPf kJrPmj jJÇ pJ UMmA ¸vtTJfr S hMÎU\jTÇ FjJo nJA PmÅPY gJTPmj @oJPhr oJP^ hLWtKhj fJÅr ßrPU pJS~J TPotÇ @orJ fJÅr oJVPlrJf TJojJ TrKZÇ

KfKj mÉKhj KvãTfJr ßkvJ~ KjP~JK\f KZPujÇ kPr FPhPv YPu @PxjÇ mJÄuJPhv oMKÜ xÄVsJPo KfKj KmPvw ImhJj rJPUjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

aJCKaÄP~r hJP~ Sxmjt KˆsPar ßrˆáPr≤ oJKuTÆP~r Igt h¥ uJAPxP¿r vft CPkãJ TPr aJCKaÄ TrJ~ IgtJ& kgYJKrPhr cJTJcJKT TrJr hJP~ KmsTPuj FuJTJr FTKa ßrˆáPr≤PT IJKgtT \KroJjJ TrJ yP~PZÇ Sxmjt KˆsPar xJ\jJ ßrˆáPrP≤ KjpMÜ TotLrJ Vf 5 \MuJA TJCK¿Pur xJhJ ßkJwJTiJrL TotTftJPhr kgPrJi TPr ßrˆáPrP≤ ßpPf k´u… M TrPf gJPT FmÄ PrˆáPrP≤ KjP~ pJ~Ç Vf 25 IPÖJmr ßaox' oqJK\PÓsa ßTJPat ÊjJKjTJPu xJ\jJ ßrˆáPrP≤r KcPrÖr IJuL IJTmr FmÄ uJAPx¿ ßyJøJr ßoJyJÿh IJmM \JKyh fJPhr Kmr∆P≠ uJAPxK¿Ä IiqJPhPvr 3Ka vft nPñr PhJw ˝LTJr TPr KjPu IJhJuf fJPhrPT Igt hP¥ hK¥f TPrÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr ßckMKa ßo~r, TJCK¿ur IKyh IJyoh mPuj, KmsTPuj yPóZ Foj FT k´JPeJóZu \jkh ßpUJPj k´Kf x¬JPy yJ\Jr yJ\Jr oJjMw ßmzJPf IJPxÇ KT∂á TJKr aJCaPhr f&krfJ FmÄ IJâoeJfìT IJYrPe KmrÜ yj KnK\ar S ˙JjL~ \jxJiJreÇ FPhr TJrPeA k´PfqPTr \jqA FA FuJTJr kKrPmv yP~ SPb hMKmtwyÇ PckMKa ßo~r IKyh IJyoh mPuj, IJhJuPfr FA vJK˜oNuT khPãPkr oiq KhP~ FaJ IJmJrS k´oJKef yPuJ Pp, pKh ßTJj ßrˆáPr≤ uJAPxP¿r vftJmuL CkPãJ TPr fJPhr mqmxJ~ aJCa KjP~JV TPr, fJyPu IJorJ pgJpg IJAKj khPãk KjPf KkZkJ yPmJ jJÇ IJhJuf IJuL IJTmr S IJmM \JKyhPT k´KfKa IkrJPir \jq \jk´Kf 2 v’ kJC¥ TPr ßoJa 1200 kJC¥ \KroJjJ, oJouJr UrY mJmh IJPrJ 250 kJC¥ TPr ßoJa 500 kJC¥ FmÄ KnKÖo xJrYJ\t mJmh 15 kJC¥ TPr 30 kJC¥ kKrPvJPir KjPhtv ßhjÇ IJhJuf fJPhrPT rJ~ ßWJwjJr KhjA 500 kJC¥ kKrPvJi TrJr FmÄ mJTL Igt k´Kf oJPx 300 kJC¥ TPr kKrPvJPir KjPhtv PhjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

9 S 10 KcPxÍr ‘u¥j AxuJoL mA ßouJ 2012’ mqJkT k´˜áKf YuPZ @VJoL 9 S 10 KcPx’r 2012 rKm S ßxJomJr, k´gomJPrr oPfJ u¥j vyPr 2 KhjmqJkL IjMKÔf yPm u¥j AxuJoL mA ßouJ 2012Ç ÈFTKa nJPuJ mA kzáj' FA ßväJVJj KjP~ kNmt u¥Pjr u¥j oMxKuo ßx≤JPr FA AxuJoL mA ßouJ IjMKÔf yPmÇ ACPrJPkr nëUP¥ IjMKÔfmq FA mA ßouJ~ dJTJ TuTJfJ ßgPT mA k´TJvT S mA KmPâfJr xJPg IPjT kKrKYf ßuUTS ßpJVhJj TrPmj mPu @vJ TrJ pJPóZÇ AxuJoL mA ßouJ~ mA'r KmvJu xoJPrJy ZJzJS @PrJ gJTPm FTKa ojjvLu oqJVJK\j k´TJv, TKmfJ kJb, ßuUT @`J, kKrmJr S KvÊ KTPvJrPhr \Pjq KmPvw @P~J\j rÄP~r PouJ S KmPvwnJPm KjoLtf mJÄuJ jJaT È ßTJr@Pjr \mJjmªL'xy @PrJ IPjT KTZáÇ u¥j AxuJoL mA ßouJ 2012 Fr k´M˜Kf TKoKar kã ßgPT FA ßouJPT xJKmtT xlu TrJr \Pjq xTu mA kJbT, mA k´TJvT, mA KmPâfJ S mA IjMrJVLxy xmJr TJPZ KmjLf @Pmhj \JjJPjJ yP~PZÇ ˆu xÄUqJ xLKof KmiJ~ È@PV @xPu @PV kJPmj' KnK•Pf ˆu mrJ≠ ßh~J yPmÇ ßouJ xÄâJ∂ pJmfL~ ßpJVJPpJPVr \Pjq @ymJ~T TKoKar kPã \jJm @mhMu uKfPlr (07507 411 399) xJPg ßpJVJPpJV TrJr \Pjq IjMPrJi TrJ yP~PZÇ ßouJ TKoKar I˙J~L TJpJtu~∏ 65 ßyJ~JAa YqJPku ßrJc, ACKja 3.21, u¥j A1 1KcAC (FAYFxKmKx mqJÄPTr SkPr 3 fuJ~) ßlJj : 02076 508 770. - ßk´x KmùK¬Ç


22

Surma

30 November - 6 December 2012

KjC A~PTt fJPrT ryoJPjr \jìKhmx kJKuf

pM Ü rJÓs KmFjKk S KmKnjú IñxÄVbj mqJkT Tot x N Y Lr oJiqPo hPur KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr \jìKhmx kJuj TPrPZÇ F CkuPã KjA A~PTtr \qJTxj yJAaPx kOgTnJPm @P~JK\f FT IjMÔJPj mÜJrJ mPuPZj, vJrLKrT S rJ\QjKfTnJPm fJPrT ryoJjPT KjKÁ¤ TrPf 1/11 FmÄ fJPhrA iJrJmKyTfJ~ mftoJj xrTJrS YâJ∂ S Ikk´ Y Jr YJKuP~ pJPòÇ mÜJrJ mPuj, fJPrT ryoJj yPòj mJÄuJPhPvr ßTJKa oJjMPwr ÂhP~r ¸ªjÇ xMfrJÄ Ikk´YJr YJKuP~ APo\ jxqJPfr YâJ∂ ßTJjnJPmA xlu yPm jJÇ oñumJr \qJTxj yJAaPxr UJmJr mJzL ßrˆáPrP≤ IjMKÔf y~ FA IjM Ô JjÇ FPf xnJkKffô TPrj pM Ü rJÓs KmFjKkr k´KfÔJfJ @øJ~T cJ” oMK\mMr ryoJj o\MohJrÇ IjMÔJj kKrYJujJ TPrj xJPmT xJiJre xŒJhT K\uäMr ryoJj K\uäMÇ xnJ~ IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj mJÄuJPhv xÄmJh

xÄ˙J KmFxFPxr xJPmT FoKc VJ\LCu yJxJj UJjÇ IjMÔJPj mÜJrJ mPuj, KmFjKkPT KjKÁ¤ TrJr uPãq fJPrT ryoJjPT aJPVta TrJ yP~PZÇ TJre KfKj yPòj KmFjKkr @VJoL KhPjr TJ¥JrLÇ mÜrJ mPuj, fJPrPTr \jKk´ ~ fJ FUj @TJvYá K ’Ç F\jq xrTJr nLfÇ fJPrT ryoJjPT KjKmt P Vú ßhPv k´ P mPvr xM P pJV KhPuA Fr k´oJe ßhUJ pJPmÇ F~JrPkJPat uã ßuJPTr xoJPmv WaPmÇ \jfJr ßxs J fPT @aTJPf kJrPm jJ ßTCÇ \jfJr käJmPj xrTJPrr kfjS yPf kJPrÇ FaJA fJr KmÀP≠ YâJ∂ wzpPπr TJreÇ xnJr ÊÀPf fJPrT ryoJPjr xM˝J˙q S hLWtJ~M TJojJ TPr ßoJjJ\Jf TPrj ßoRuJjJ yJPl\ @»Mu TJACoÇ xnJ~ xJÄmJKhT VJ\LCu yJxJj UÅJj \jJm fJPrT ryoJPjr nN~xL k´ x ÄxJ TPr mPuj ßhPvr mft o Jj kÄKTu xJoJK\T Im˙Jr kKrmft P j fJPrT ryoJPjr ßTJj KmT· ßjAÇ cJ”

oMK\mMr ryoJj mPuj fJPrT ryoJjA k´iJjoπLr hJK~fô KjP~ @VJoL mJÄuJPhvPT FKVP~ KjP~ pJPmjÇ K\uäMr ryoJj K\uäM mPuj fJPrT ryoJj ÊiM fÀj k´\Pjìr IyÄTJrA jj KfKj ßVJaJ mJÄuJPhPvr VjoJjMPwr Kk´~ ßjfJÇ IjMÔJPj KmFjKk ßjfJ \jJm ßoJvJrrl ßyJPxj Ko~Jr ßxR\Pjq 48 kJCP¥r KmvJu ßTT kKrPmvj TrJ y~Ç IjMÔJPj mÜmq rJPUj ßoJyJÿh CuäJy oJoMj, AKu~Jx @yPoh oJÓJr, FcPnJPTa oK\mM r ryoJj, FcPnJPTa \JoJu @yPoh \Kj, cJ” èu\Jr ßyJPxj, ßyuJu CK¨j, @»Mu Tá¨Mx, FmJh ßYRiMrL, KV~Jx CK¨j, Qx~hM u yT, mJPZf ryoJj, @mM xJBh @yPoh xJBh, KlPrJ\ @yPoh, vKrl @yPoh uÛr, @»Mx xmMr, ‰x~h TJoJu CK¨j @yPoh, xJPuo ßxJPurL, @KfTáu yT @yJh, Ko\JjMr ryoJj Ko\Jj, \JyJñLr ßyJPxj nN A ~J, FouJT ßyJPxj l~xu, vKlT ryoJj hMuJu, ßoJvJrl ßyJPxj

Ko~J, KmuJu @yPoh ßYRiMrL, FFl Ko\mJy-C\ \JoJj, cJ” \JKyh ßhS~Jj vJoLo, oKyuJ hPur ßTKªs~ xhxq vJyJjJ UJjo, TKovjJr @uL ßyJPxj @uL, @oJjf ßyJPxj @oJj, ßoJyJÿh ßr\JCu @\Jh nNA~J, UJPhoMu oNuT, mhÀu yT @\Jh, Iiqã jMÀu @Koj kuJv, ßoJxJÿf @lxJjJ @Koj, kJrPn\ xJöJh, oJTxM h M u yT ßYRiM r L, ßfJlJP~u ßYRiMrL Kuaj, @mMu TJPvo, ßoymMmMm UJj, ßoJ” xJBh rJKæ, ßoJ” yJÀj KmKc~Jr, \M P ~u @yPoh, vJyJhJ“ ßyJPxj rJ\M, xJöJh ßyJPxj, KnKk @uoVLr, @KojM u AxuJo ˝kj, ßTJŒJjLV† ZJ©hu ßjfJ ßoJ” xJuJy CK¨j, ßoJ” TKmr, @KojM u AxuJo ßYRiM r L, ZJ©hu ßjfJ @vlJT ßYRiMrL \JKo, ATmJu @jxJrL, TJ\L oMK\mMr ryoJj, yJPl\ @»Mu TJACo, vJKyj @yPoh, vKlT ßYRiM r L, FyxJj @yPoh ßYRiMrL, @Kmr ßYRiMrL, Kx\Jr @yPoh, Cöu KmkM u , ßoJyJÿh @r yJ~hJr, xPrJ~Jr AxuJo ßxJyJV, ßoJyJÿh vJoxMu AxuJo, ßhS~Jj ßoJ” oBj CK¨j, @uyJ\ oJSuJjJ PoJ” @mMu TJuJo k´oMUÇ FKhPT KmFjKkr Ikr FTKa V´∆k fJPrT ryoJPjr \jìKhmx kJuj TPrPZ kJvõmftL FTKa ßrˆá P rP≤Ç ßxUJPj @P~J\TPhr oPiq KZPuj, vrJlf ßyJPxj mJmM, ßmuJu oJyoMh, \xLo náA~J, UJPuT @Tª k´oMUÇ Fr @PV Vf ßxJomJr rJPf \qJTxj yJAaPx kO g T IjM Ô JPjr oJiqPo pM Ü rJÓs KmFjKkr xJPmT pMVì xŒJhT @UfJr ßyJPxj mJhu fJPrT ryoJPjr \jìKhj kJuj TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

mJC¥JrL TKoCKjKa ÛáPur mJKwtT xJiJre xnJ IjMKÔf

Vf 13 jPnÍr, mJC¥JrL TKoCKjKa ÛáPur mJKwtT xJiJre xnJ ßoJyJÿh IJmhMu oZJKm±r Fr xnJkKfPfô IjMKÔf y~Ç xnJr Êr∆Pf ˝JVf mÜmq rJPUj ÛáPur wmJkKf ßoJyJÿh IJmhMu oZJKm±rÇ KfKj CkK˙f IKfKg S IKnnJmTPhr CP¨vq TPr ÛáPur KmVf mZPrr KmKnjú TJptâo FmÄ nKmwq& kKrT·jJr Ckr xÄK㬠mÜmq rJPUjÇ KfKj xTu IKnnJmT, KvãT,

ßTJ IKctPjar FmÄ xTu ˆJlPT ÛáPur TKoCKjKa ßxmJ, KvãJ, k´Kvãe FmÄ TKoCKjKa Cjú~joNuT TotTJP§r TJP\ xyPpJKVfJr \jq IKnjªj \JjJjÇ ÛáPur xJiJre xŒJhT \VuM Ko~J ÛMPur KvãJ S IjqJjq TJptâPor Ckr xÄK㬠mÜmq rJPUj FmÄ CkK˙f xTuPT IKnjªj \JjJjÇ ßTJwJiqã cJ. KV~Jx CK¨j IJyoh 2011-12

xJPur IJKgtT KrPkJat ßkv TPrj FmÄ fJ xmtxÿfnJPm VOyLf y~Ç CkK˙f IKfKg FmÄ IKnnJmTPhr kã ßgPT aájM Ko~J S KoPxx IJlxJjJ ßmVo xÄK㬠mÜmq rJPUjÇ mJC¥JrL TKoCKjKa ÛáPur mJKwtT xJiJre xnJ~ 2012-13 xJPur \jq ÛáPur ßTJ IKctPjar xJPhTáu IJKojPT KjmtJYj TKovjJr KjP~JV TPr jfáj

TJptTrL TKoKa Vbj TrJ y~Ç 2012-13 xJPur TJptTrL TKoKar jmKjmtJKYfVe yPuj xnJkKf ßoJyJÿh IJmhMu oZJKm±r, xy xnJkKf aájM Ko~J, xJiJre xŒJhT \VuM Ko~J, xy xJiJre xŒJhT KoPxx xJoJuJ UJj, ßTJwJiqã cJ. KV~Jx CK¨j IJyoh FmÄ ßk´x S kJmKuKxKa xŒJhT oMKym IJjyJr IJuLÇ jfáj TJptTrL TKoKar IjqJjq xhxqrJ yPuj∏ IJTuMZ CuäJy, KoPxx uJKT yT, KoPxx IJlxJjJ ßmVo, KoPxx oJyoMhJ \J~KVrhJr FmÄ ßTJ I¡ xhxq ßoJyJÿh ßcKrT Té SKmAÇ xnJr ßvw jmKjmtJKYf xnJkKf ßoJyJÿh IJmhMu oZJKm±r ÛáPur kã ßgPT IJVf IKfKg, ßkPr≤x, ˆJl, KvãT S TKoCKjKar IjqJjq xTPur k´Kf VnLr TífùfJ \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßxKuo CK¨j KxPua ß\uJ \JfL~ kJKatr @ymJ~T, KmKnjú oyPur IKnjªj KxPua ß\uJ \JfL~ kJKatr @ymJ~T kPh hJK~fô ßkP~PZj \JfL~ kJKatr pMVì oyJxKYm S KxPua-6 @xPj FAYFo FrvJh ßWJKwf xÄxh xhxq k´JgtL ßoJ” ßxKuo CK¨jÇ \JfL~ kJKatr ßY~JroqJj FAYFo FrvJh VbjfPπr 39 iJrJ ßoJfJPmT fJPT FA hJK~fô k´hJj TPrPZjÇ \JfL~ kJKat ßY~JroqJj FAYFo FrvJPhr rJ\QjKfT S ßk´x xKYm xMjLu Ên rJ~ ˝JãKrf FT ßk´x KmùK¬Pf FTgJ \JjJPjJ yP~PZÇ FKhPT, KxPua ß\uJ \JfL~ kJKatr jfáj hJK~fôk´J¬ @ymJ~T S kJKat pMVì oyJxKYm ßoJ” ßxKuo CK¨j fJPT @ymJ~T oPjJjLf TrJ~ ÉPxAj oMyÿh FrvJPhr k´Kf TífùfJ k´TJv TPrPZjÇ ßxA xJPg KfKj \JfL~ kJKatr IV´pJ©JPT @PrJ fôrJKjõf TrPf huL~ ßjfJTotL, Kk´≤ APuTasKjT KoKc~J, rJ\QjKfT hu, ˙JjL~ k´vJxjxy xTu oyPur xyPpJKVfJ TJojJ TPrPZjÇ ßoJ” ßxKuo CK¨jPT KxPua ß\uJ \JfL~ kJKatr IJymJ~T TrJ~ \JfL~ kJKatr ßjfímOª IKnjªj ùJj TPrjÇ ß\uJ pMm xÄyKfr IKnjªj : IKnjªj \JKjP~PZj ß\uJ \JkJr xJPmT xJiJre xŒJhT S pMm xÄyKfr @ymJ~T AvrJTáu ßyJPxj vJoLo, xJPmT oyJjVr \JkJr KxKj~r xy-xnJkKf S pMm xÄyKfr xhxq xKYm @»Mx vKyh uÛr mKvr, ß\uJ pMm xÄyKfr @ymJ~T @ufJlár ryoJj @ufJm, xhxq xKYm orfá\J @yoh ßYRiMrL, l~Zu @yoh, ßxmMu @yoh, jMÀöJoJj vJyjMr, @fJCr ryoJj @lPrJ\, \JyJñLr ßyJPxj UJj, vJKyj @yoh, KxP¨T @uL KxP¨T, @mMu @ZJh mJhu, KlPrJ\ @uL, UJP~r @yoh, TJoJuCK¨j, oJZáo @yoh, @uL @Tmr, ßr\JCu yT ßr\J k´oMUÇ Km~JjLmJ\Jr CkP\uJ S ßkRr \JfL~ kJKatr IKnjªj, IJjª rqJuL : Km~JjLmJ\Jr CkP\uJ \JfL~ kJKatr kã ßgPT IJjª rqJKu IjMKÔf y~Ç rqJuLPf CkK˙f yP~ IKnjªj \JjJj Km~JjLmJ\Jr CkP\uJ \JfL~ kJKatr nJrk´J¬ @ymJ~T @mMu yJxjJf, KxKj~r xyxnJkKf S 5jÄ TázJr mJ\Jr ACKk ßY~JroqJj @uTJZ @uL, xyxnJkKf @fJCr ryoJj YájM, xy-xnJkKf jN~r CK¨j, xy-xnJkKf @»Mu @yJh ßYRiMrL, nJrk´J¬ xJiJrj xŒJhT yJ\L xlr CK¨j, xJÄVbKjT xŒJhT @K\\Mu AxuJo uMTM, xJPmT xnJkKf j\Àu AxuJo, xJPmT xhxq xKYm @mMu yJxjJf mhÀZ ZJuJo, v´KoT ßjfJ ßmuJP~f @yoh ßYRiMrL, ßkRr \JfL~ kJKatr @ymJ~T @»Mv vKyh UJj, xhxq xKYm ßmuJu CK¨j, vJoZáK¨j ßYRiMrL, @æJZ CK¨j, xJPmT ßo’Jr mKvr CK¨j, yJ\L KxPhT @uL, yJ\L mhÀu AxuJo, ßVRZ CK¨j, @Kor CK¨j, ACjMZ oJyoMh, @TrJo ßyJPxj kJkuM, oAjMu AxuJo, uM“lár ryoJj, pMm xÄyKfr @øJ~T oMKymMr ryoJj UJj oMKTf, pMVì @ymJ~T o~jMu AxuJo, ZJ© xoJP\r xnJkKf \MPmr @yoh, xy-xnJkKf TJoJu @yoh, \JPyh @yoh, xJiJrj xŒJhT @»MuäJy @u oJoMj, vJoLo @yoh, ZJAhMu AxuJo k´oMUÇ @rS IKnjªj \JjJj Km~JjLmJ\Jr CkP\uJr xJPmT ßY~JroqJj oM\Kÿu @uL, xJPmT \JfL~ kJKatr xnJkKf @»Mu \æJr, oMKÜPpJ≠J @¬Jm CK¨j, ßoJKojMu yT PYRiMrL oJoMj, rKlT CK¨j, TKovjJr @æJZ CK¨j, TKovjJr vJoLo @yoh uMTár, TíwT kJKatS @ymJ~T yJ\L @»Mu TJKhr, TKovjJr oKjr @uL, @»Mr rJöJT, @fJCr ryoJr @fJ k´oMUÇ pMÜrJ\q \JkJr IKnjªj : IKnjªj \JKjP~PZj pMÜrJ\q \JkJr xnJkKf ßoJ” oMK\mMr ryoJj S xJiJre xŒJhT fJ\ ryoJjÇ u¥j oyJjVr : IKnjªj \JKjP~PZj u¥j oyJjVr \JkJr xnJkKf ßoJ” xJoxMu yT S xJiJre xŒJhT ßoJ” oJoMjMr rvLhÇ \JfL~ ZJ©xoJ\ : IKnjªj \JKjP~PZj \JfL~ ZJ©xoJ\ pMÜrJ\q vJUJr xnJkKf, ßTªsL~ TKoKar pMVì @øJ~T S dJTJ KmvõKmhqJu~ ZJ©PjfJ UªTJr KlPrJ\ @yPoh FmÄ xJiJre xŒJhT S ßTªsL~ TKoKar xhxq ßoJ” ÀPouÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xMroJr SP~m xJAa : www.surmanews.com TKoCKjKar xÄmJh kJbJPjJr APou jJÍJr : news@surmanews.com


Surma

For Local News : news@surmanews.com

30 November - 6 December 2012

23

FqJcPnJPTa xJoxMöJoJPjr xJPg mJuJV†-SxoJjLjVr ˙JjL~ fr∆ePhr \jq TJKaÄ Aˆ Kluì PTJPxtr IJP~J\j KmFjKk xogtT ßlJrJPor ofKmKjo~ xnJ

PTªsL~ ß˝òJPxmT hPur xyxnJkKf, KxPua oyjVr KmFjKkr pMVì-xJiJrj xŒJhT S KxPua ß\uJ P˝òJPxmT hPur @ymJ~T AKu~Jx oMKÜ kKrwPhr pMVì-xKYm KmKvÓ @Aj\LmL FcPnJPTa xJoxMöJoJj \JoJj Fr xJPg pMÜrJP\q mxmJxrf mJuJV†SxoJjLjVr KmFjKkr xogtT ßlJrJPor FT ofKmKjo~ xnJ 13 jPn’r oñumJr kNmt u¥Pjr ˙JjL~ FTKa ßrˆáPrP≤ IjMKÔf y~Ç mJuJV†-SxoJjLjVr KmFjKk xogtT ßlJrJPor xnJkKf S SxoJjLjVr gJjJ KmFjKkr xyxnJkKf @»Mr rm oKuäT Fr xnJkKfPfô FmÄ mJuJV†-SxoJjLjVr KmFjKk xogtT ßlJrJPor xhxq xKYm @mMu TJuJo ßxfár kKrYJujJ~ CÜ ofKmKjo~ xnJr k´iJj IKfKgr mÜPmq FqJcPnJPTa xJoxMöJoJj \JoJj mPuj, È@S~JoL vJxPj mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ xJmtPnRofô @\ ÉoKTr oMPUÇ Vefπ S ßnRVKuT xLoJ KmkjúÇ xrTJPrr F xo˜ mqgtfJ S hMÏPotr k´KfmJh TrJr TJrPe AKu~Jx @uLPT èo TrJ yP~PZÇ @orJ xrTJPrr TJPZ IjKfKmuP’ AKu~Jx @uLPT \jVPjr oJP^ KlKrP~ ßh~Jr hJmL TrKZÇ j~PfJ KffáoLPrr of mJÄuJPhPvr \jVj ^JKkP~ kzPmÇ' FqJcPnJPTa \JoJj mPuj, È@oJPhr

nJKmwqf mÄPvJiPrr \jq mJÄuJPhPvr oJKa S ˝JiLjfJ Iãájú rJUPf TKbj @PªJuj TrPf yPmÇ FPf pKh oPr pJA @oJr \jq ßhJ~J TrPmj, KT∂á ßTJj @lPxJx TrPmj jJÇ' KfKj pMÜrJ\q KmFjKkr ßjfímOPªr k´Kf @ymJj \JKjP~ mPuj, ÈFUj @PªJuPjr xo~Ç TKoKar k´fqJvJ~ @PªJuj xÄV´Jo gJKoP~ KhPu YuPmjJÇ' KmPvw IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj KmFjKkr xJPmT @∂\tJKfT xŒJhT S pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT xnJkKf oMKyhMr ryoJj, pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT xJiJrj xŒJhT Fo F oJKuT, 18 huL~ ß\JPar PjfJ oJSuJjJ ßvJP~m, CorkMr ACKj~Pjr xJPmT ACKk ßY~JroqJj ßYrJV @uL, ßVJ~JuJmJ\Jr oKyuJ TPuP\r Kk´K¿kJu @»Mu oMKTf @\Jh, pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT xJÄVbKjT xŒJhT @mMu TJuJo @\Jh, AKu~Jx oMKÜxÄV´Jo kKrwPhr @ymJ~T ßVRZ @uL, KmFjKk ßjfJ rKlTCu¯Jy, pMÜrJ\q KmFjKk PjfJ S PlJrPor pMVì-@ymJ~T ßVJuJo ræJjL, ßfJlJP~u @yPoh ßfJlJ, @»Mu TJA~Mo, AKu~Jx oMKÜ kKrwPhr xhxq xKYm c. oMK\m, KmFjKk ßjfJ TJoJu CK¨j, KoZmJCöJoJj xMPyuÇ mÜmq rJPUj mJuJV†-SxoJjLjVr

KmFjKk xogtT ßlJrJPor xhxq S KmFjKk ßjfJ @l\u ßyJPxj, KmFjKk ßjfJ ZJKhT Ko~J, K\uJjL, mJrJo UJjÇ pMmhu ßjfJ ßxJ~JPuyLj TKro ßYRiMrL, @l\u ßyJPxj, ßxJPyu @yPoh xJKhT, PhS~Jj @»Mu mJKZf, SmJ~hMu yT FoJh, ßoJ˜JKl\Mr ryoJj UJj KojJr, vJy TP~Z @uL, ßvmMu Ko~J, @»Mu oMKjo, xJPuT @yPoh, \JPnh ßyJPxj, ÊP~mMr ryoJj, K\uJj @yPoh, @yPoh ßYRiMrL oKjÇ ZJ©hu PjfJ PYRiMrL fJuyJ AmPj oMTKZf, @»x ZJ•Jr Aoj, rJK\m @yPoh, \JKou UJjÇ TKoCKjKa ßjfJ KxrJ\ CK¨j, @PuT AxuJo, @\o @uL, KxrJ\Mu AxuJoÇ mÜJVe, Fo AKu~Jx @uLr IjMkK˙KfPf KxPuPar rJ\jLKfPf FqJcPnJPTa xJoxMöJoJj \JoJjPT \LmjmJK\ ßrPU xJoPj ßgPT ßjfífô ßh~J~ xJiMmJh \JjJjÇ fJrJ KxPuPa \JfL~fJmJhL vKÜr @VJoLr ßjfífô ‰frLPf nNKoTJ rJUJr @ymJj \JjJjÇ mJÄuJPhPvr hM”xoP~ lqJxLmJKh xrTJPrr Kmr∆P≠ \JfL~fJmJhL vKÜr k´KfKa ßjfJPT \JoJPjr of FKVP~ @xJr @ymJj \JjJjÇ xnJr ÊrÊPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj @fJCr ryoJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xŒNet KmjJ UrPY FTKa Ijmhq TotvJuJ~ IÄv ßj~Jr oJiqPo aJS~Jr yqJoPuaPxr fr∆erJ Kluì A¥JKÓsPf kJ rJUJr xMPpJV kJPóZjÇ aJS~Jr yqJoPuax' TJCK¿u 20 \j fr∆ePT TJKaÄ Aˆ Kluì ßlKˆnqJPu ßpJV ßh~Jr mqm˙J TPr KhPóZÇ fr∆ePhr \jq fr∆ePhr ÆJrJ FTKa Kluì PlKˆnqJu IJP~J\Pjr xMPpJV xOKÓ TPr ßhPm TJKaÄ AˆÇ Pp ßTJj irPjr Kluì ßlKˆnqJPur \jq YuKóY© KjotJj, oJPTtKaÄ, APn≤ oqJPj\Po≤ Kc\JAj FmÄ C&xPmr \jq Ijmhq kKrKYKf xOKÓ xÄâJ∂ jJjJ KmwP~ xrJxKr Kluì k´PlvjJuPhr TJZ ßgPT k´P~J\jL~ hãfJ S ùJj uJn TrPf xão yPm TotvJuJ~ IÄv V´yeTJrLrJÇ FA k´P\PÖ aJS~Jr yqJoPuax' TJCK¿u ZJzJS pJrJ xyPpJKVfJ TrPZ, fJrJ yPuJ Aˆ F¥ Kluì ßlKˆnqJu, TáAj ßoKr ACKjnJKxtKa Im u¥j FmÄ Kluì u¥jÇ IJVJoL 2013 xJPur \MuJA oJPx TJKaÄ Aˆ Kluì ßlKˆnqJu oJAu FP¥r ß\PjKxx KxPjoJ yPu IjMKÔf yPmÇ KvãJgtLPhr \JjM~JrL ßgPT \MuJA oJx kpt∂ xºqJ~ FmÄ oJP^ oPiq KTZá KTZá vKj KTÄmJ rKmmJrS TîJx TrPf yPmÇ FA mJrJ~ mxmJxTJrL 16 ßgPT 21 mZr m~xLrJ FA ßTJPxt IÄv KjPf kJrPmjÇ ßTJj IKnùfJr hrTJr ßjA, ÊiM hrTJr KlPuìr \jq nJPuJmJxJÇ TJKaÄ APˆr IJPojJ IJyPoh mPuj, FA k´P\PÖr IÄv yPf ßkPr IJKo xKfqA IJjKªfÇ TJre Fr lPu CbKf m~xL FmÄ fJPhr xÄÛíKf xŒPTt m≠oNu iJrjJ kJæJPjJr xMPpJV kJS~J pJPmÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr ßTKmPja ßoÍJr lr TJuYJr, TJCK¿ur rJKj~J UJj mPuj, FKa FTKa IxJiJre k´P\Ö FmÄ Kluì A¥JKÓsr xKfqTJPrr ˝Jh kJPmj KvãJgtLrJÇ Ifq∂ k´KfPpJKVfJoNuT FA A¥JKÓsPf Im˙Jj KjKÁf TrJr oPfJ IKnùfJ FmÄ xŒTt VPz ßfJuJr xMPpJV kJS~J pJPmÇ P\PjKxx KxPjoJr Karj S~JTJr ßymrj mPuj, FA k´hvtjLr IÄv yPf ßkPr IJorJ xKfqA IJjKªfÇ TJKaÄ AˆPT IgtJ~j TrPZ Kluì u¥j-Fr TJuYJrJu Kluì FKéKmvj lJ¥ (KxFlAFl) FmÄ jqJvjJu uaJrL lJK¥ÄÇ FA ßTJPxt pJrJ IÄv KjPf IJV´yL, fJPhrPT 7 KcPxÍPrr oPiq festivalsandevents@towerhamlets.gov.uk - FA APoAPu IJPmhj kJbJPf IjMPrJi TrJ yP~PZÇ - ßk´x KmùK¬Ç

vJK∂ xoJPmv ChpJKkf

mJKotÄyJPo KmFjKk k´KfKjKi hPur xJPg ßxKojJPr c. \j Klu ßmKj~j

xTu hPur TJPZ V´yePpJVq KjmtJYj IjMÔJPjr \jq xrTJPrr k´Kf IJymJj

mJKotÄyJPo mJÄuJPhPvr mftoJj rJ\QjKfT S oJjmJKiTJr vLwtT ßxKojJPr ACPrJkL~Jj kJutJPoP≤r xhxq c. \j Klu ßmKj~j mPuPZj FThuL~ KjmtJYj ßhPv KmPhPv mJÄuJPhPv nJmoMKft ãájú TrPmÇ fJA KfKj xTu hPur IÄvV´yPjr oJiqPo ImJi S KjrPkã KjmtJYj IJvJ TPrjÇ k´iJj IKfKgr mÜPmq KfKj mPuj- mJÄuJPhPvr oJjmJKiTJr kKrK˙Kf KmPvw CPÆV\jT FmÄ k´PfqT jJVKrPTr jqJ~ KmYJr kJS~Jr IKiTJr rP~PZÇ oJjMw jq~ KmYJr ßgPT mKûf yPu xJoJK\T IxP∂Jw ßhUJ KhPm pJ PhPvr Cjú~jPT mJiJV´˙ TrPmÇ Fo AKu~Jx IJuL èPor mqJkJPr KfKj VnLr CPÆV k´TJv TPrjÇ Vf 18 jPnÍr mJKotyJo uP\¿ Km\Pjx ßx≤JPr xJPhT ßyJPxj ovCPhr xnJkKfPfô Êr∆ yS~J ßxKojJPr KmPvw IKfKg KyPxPm PTªsL~ KmFjKkr xJPmT

IJ∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT oJKyhMr ryoJj mPuj, ßhPvr KmPrJiL hPur Ckr KjptJfj KmPvw TPr èo, yfqJ mPºr \jq xrTJPrr Ckr YJk xOKÓr \jq IJ∂\tJKfT xyPpJVLfJ TJojJ TPrjÇ KmPrJiL hPur vJK∂kNet TotxNYLPf xrTJPrr mJiJr KjªJ \JjJjÇ KmPvw TPr KmFjKkr xJÄVbKjT xŒJhT Fo AKu~Jx IJuLPT Iãf Im˙J~ KlKrP~ ßh~Jr \jq IJymJj \JjJjÇ KfKj IJVJoL KjmtJYj KjrPkã f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj IjMÔJPjr \jq xrTJPrr k´Kf IJymJj \JjJjÇ KmPvw IKfKgr mÜPmq pMÜrJP\q KmFjKkr xJPmT xJiJrj xŒJhT S IJymJ~T (˙KVf) Fo F oJKuT mPuj, xrTJr KjP\Phr mqgtfJ dJTJr \jq KmPrJiLhPur k´Kf KjptJfj TPr pJPóZÇ mftoJj xrTJr xŒMjtnJPm hMjLtKfPf KjoKöfÇ yuoJTt S ßcxKaKjr aJTJ

KmPhPv k´JYJr TPr uMakJa TPr UJPóZÇ KfKj IJPrJ mPuj xrTJr FTKhPT KjP\Phr xTu oJouJ k´fqJyJr TPr KjPóZ FmÄ lÅJKxr IJxJKoPhr oMKÜ KhPóZÇ IjqKhPT KmFjKkr ßY~JrkJxtj PmVo UJPuhJ K\~J S KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJjxy xTu ßjfímOPªr Kmr∆P≠ KogqJ oJouJ ImqJyf ßrPUPZÇ CÜ ßxKojJPr KmPvw IKfKgr mÜPmq mqJKrˆJr IJ~Mm UJj mPuj, xrTJr KmFjKkPT ßjfífô Êjq TrPf FmÄ KmFjKkPT ±Äx TrPf FPTr kr FT wzpπ TPr pJPòÇ pJPf TPr IJVJoLPf huL~ KjmtJYj TPr ãofJ~ ßpPf kJPrÇ mJÄuJPhPv f•ôJmiJ~T xrTJr k≠Kf ZJzJ TUPjJ ˝ò KjmtJYj x÷m j~Ç fJr F mÜPmqr xJPg c. \j Klu ßmKj~j FTof ßkJwj TPrjÇ xnJ~ KmPvw IKfKg KyPxPm

mÜmq rJPUj pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT xJiJrj xŒJhT mqJKrˆJr IJ»Mu xJuJo, pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT xyxnJkKf xJP~˜J ßYRiMrL Tá¨Mx S TJCK¿uJr \j yJat k´oNUÇ PxKojJPr KmFjKkr ßjfímOPªr oPiq CkK˙f KZPuj vJKyj IJyPoh jJKxr, ‰x~h \oPvh IJuL, fJr∆ Ko~J, ZKor IJuL, ßoJ: IJuL ßyuJu, ßoJ: yroM\ IJuL, ßVJu\Jr IJyPoh, ßfJlJPöu ßyJPxj oJjúJ, rKlT Ko~J, oMhJKóZr UJj S jMr∆u AxuJo k´oNUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

Vf 15 jPnÍr, mOy¸KfmJr KmTJu 5aJ 1 KoKjPa oK≤KlCrL ßx≤JPr CkoyJPhPvr k´UqJf xNlL xJiT IJPjJ~JÀT yT S xNlL xJiT IJmM IJuL IJÜJr C¨Lj Fr IJKmntJm IJmPy ChpJKkf yP~PZ vJK∂ xoJPmvÇ k´JgtjJ xñLPfr oJiqPo IjMÔJj ÊÀ y~Ç FPf IÄvV´ye TPrj KroJj Àhs S KhuvJf xMufJjJ I∂rJÇ Frkr ÊPnòJ mÜmq rJPUj UJjTJ vrLPlr kã ßgPT rKmCu yT ßuKujÇ fJrkr xNlL xJiT IJmM IJuL IJÜJr C¨Lj Fr \LmjL kJb TPrj KhuvJf xMufJjJ I∂rJÇ Frkr xNlL xJiT IJPjJ~JÀu yT Fr \Lmj hvtj Fr Ckr FTKa KmPvw fgq KY© fáPu irJ y~ FmÄ IJPrJ FTKa iot KnK•T KnKcS IJ®hvtPj xfq hvtj k´hKvtf TrJ y~ k´P\ÖPrr oJiqoÇ Frkr ßTT ßTPa vs≠J KjPmhj TPrj pMÜrJP\q mxmJxrf vJy xJPymVe S UJjTJ vrLPlr mqm˙JkjJ TKoKar xhxqmOªÇ FPf ßoJjJ\Jf kKrYJujJ TPrj ß\xJj TJoJu fëptÇ IjMÔJj Ck˙JkjJ TPrj fJ\S~JrJ fJPyr k´LKfÇ kKrPvPw CkK˙f nÜPhr oPiq fJmJÀT Kmfre TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

AKu~Jx @uLr xºJj S f•ôJmiJ~T xrTJr kNetmyJPur hJmLPf ACPrJKk~Jj TKovPjr TPrPZ ˛JrTKuKk k´hJj mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq \jJm j\Àu AxuJo UJj PmuK\~JPo KmFjKk @P~JK\f fJPrT ryoJPjr 48fo \jìKhj kJuPj ksiJj IKfKg KyxJPm IÄv KjPf FPu Vf 23 jPm’r PmuK\~Jo Km.Fj.Kkr CP¨JPV ACPrJKk~Jj TKovPj KjUMÅ\ Km.Fj.Kk PjfJ Fo.AKu~Jx @uLr xºJjS f•ôJmiJ~T xrTJr kNetmyJPur hJmLPf ˝JrTKuKk PhjÇ Fxo~ CkK˙f xJÄmJKhTPhr j\Àu AxuJo UJj mPuj, AKu~Jx @uLPT xrTJrS fJr PVJP~ªJ xÄ˙Jr PuJT\j èo TPrPZ fJPT xM˙ Im˙J~ KlKrP~ KhPf yPm IjqfJ~ AKu~Jx @uLr KTZM yPu xrTJrPT fJr TKbj oNuq KhPf

yPmÇ KfKj @PrJ mPuj, f•ôJmiJ~T xrTJr ZJzJ PhPv PTJj KjmtJYj yPf PhS~J yPmjJÇ @VJoL KjmtJYj yPu fJ f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPjA yPmÇ PTJj huL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYj PhPvr oJjMw PoPj KjPmjJÇ Fxo~ CkK˙f KZPuj PmuK\~Jo KmFjKkr xnJkKf xJPjJ~Jr @uL KZK¨T, xJiJrj xŒJhT xJAhMr ryoJj Kuaj, xJÄVbKjT xŒJhT ATmJu mJmM, xyxnJkKf fhMKo~J, xJ\J Ko~J, xJKyfq xŒJhT @vrJlMu AxuJo, KvãJ Kmw~T xŒJhT yJÀj rKvh, h¬r xŒJhT @uo PyJPxjÇ - ßk´x KmùK¬Ç


24

Surma

30 November - 6 December 2012

u¥Pj k´\jì'71-Fr k´KfmJh xoJPmPv xrTJPrr k´Kf mÜJrJ

˝JiLjfJ KmPrJiL \JoJf-KvKmPrr rJ\jLKf KjKw≠ Tr∆j

k´\jì'71 pMÜrJ\q vJUJr k´KfmJh xoJPmPv mÜrJ FTJ•Prr krJK\f ˝JiLjfJ KmPrJiL \JoJf-KvKmPrr rJ\jLKf IKmuP’ KjKw≠ ßWJweJr \jq mJÄuJPhv xrTJPrr k´Kf P\Jr hJmL \JKjP~PZjÇ ßhPvr oJjMw pUj vLwt pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr k´KfãJ~ rP~PZ fUjA \JoJf-KvKmr KmYJrTJptPT KmKWúf TrJr \jq FTJ•Prr KyÄxs rJãáxL nNKoTJ~ ImftLj yP~ xJrJPhPv fJ¥mKuuJ S ‰jrJP\qr xOKÓ TPr YPuPZÇ fJPhr FToJ© CP¨vq FTJ•Prr oJjmfJ KmPrJiL KYK¤f pM≠JkrJiLPhr rãJ TrJÇ Vf 13 jPn’r, oñumJr KmPTPu kNmt u¥Pjr mä-M oMj TKoCKjKa yPu k´\jì'71 pMÜrJ\q vJUJr CP¨qJPV pM≠JkrJiLPhr KmYJr fôrJKjõf˝JiLjfJ KmPrJiL \JoJf-KvKmPrr rJ\jLKf KjKw≠Tre FmÄ ßhPv ‰jrJ\q xOKÓr KmÀP≠ @P~JK\f FT k´KfmJh xoJPmPv mÜrJ CkPrJÜ o∂mq TPrjÇ xÄVbPjr pMÜrJ\q vJUJr @ymJ~T vyLh x∂Jj xJÄmJKhT ßoJ: mJmMu ßyJPxPjr xnJkKfPfô FmÄ xhxq xKYm FßTFo @»MuJä yr kKrYJujJ~ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj xÄVbPjr u¥j oyJjVr vJUJr âLzJ xŒJhT yJ\L lUÀu AxuJoÇ F xo~ xTu vyLPhr @®Jr vJK∂ TJojJ TPr FmÄ fJPhr ˛OKfr k´Kf vs≠J \JKjP~ FT KoKja hJÅKzP~ KjrmfJ kJuj TrJ y~Ç xnJ~ k´iJj IKfKg KyxJPm

CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr xJPmT xnJkKf, mftoJj pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr CkPhÓJ kKrwPhr ßY~JroqJj, mJÄuJPhv @S~JoLuLV \JfL~ kKrwh xhxq FmÄ k´\jì'71 ACPTr CkPhÓJ @uyJ\ô vJoxMK¨j UJjÇ KmPvw IKfKgr mÜmq rJPUj pMÜrJ\q \Jxh-Fr xnJkKf oMKÜPpJ≠J yJÀj-Cr-rKvh, pMÜrJ\q oMKÜPpJ≠J xÄxPhr ToJ¥Jr oMKÜPpJ≠J @mMu TJPxo UJj, pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr pMVì xŒJhT jBo CK¨j Kr~J\, pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr oMKÜPpJ≠J Kmw~T xŒJhT oMKÜPpJ≠J l~\Mr ryoJj UJj, xmtACPrJkL~ mñmºá kKrwPhr xJiJre xŒJhT cJ: l~\Mu AxuJo, pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr CkPhÓJ kKrwPhr xhxq FcPnJPTa vJy lJÀT, pMÜrJ\q \JxPhr xy-xnJkKf oMK\mMu yT oKj, pMÜrJ\q \JxPhr xJiJre xŒJhT ‰x~h @mMu ojxMr KuuM, pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr xJÄVbKjT xŒJhT vJyJm CK¨j Yûu, pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr k´YJr xŒJhT oJxMT AmPj @KjZ, pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr pMm S âLzJ xŒJhT fJKrl @yoh, SP~ˆ u¥j @S~JoLuLPVr xJPmT xnJkKf k´mLj TqJaJrJxt @uyJ\ô @»Mu oJKjT ßxJjJ Ko~J, Km~JjLmJ\Jr \jTuqJe xKoKf ACPTr xnJkKf yJ\L @»Mu xKlT, pMÜrJ\q @S~JoL pMmuLPVr KxKj~r xy xnJkKf @mMu

TJuJo KoxuMÇ xnJ~ @rS mÜmq rJPUj @S~JoLuLV ßjfJ @»Mu TKro jJK\o, Km~JjLmJ\Jr \jTuqJe xKoKf ACPTr xJiJre xŒJhT ßyJPxj @yoh, pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr CkPhÓJ kKrwPhr xhxq \Kuu ßYRiMrL, k´\jì'71 pMÜrJ\q vJUJr pMVì @ymJ~T ßoJrJh ßyJPxj rKj, k´\jì'71 pMÜrJ\q vJUJr pMVì xhxq xKYm ATmJu ßyJPxj, TJptTrL xhxq jJKxr CK¨j, ‰x~h ßVJuJm @uL, @o\Jh ßyJPxj, IK\ CK¨j, o\MohJr Ko~J, pMÜrJ\q @S~JoL pMmuLV ßjfJ @KojMu yT K\uM, mJmMu UJj, FoF @uL, vJoZMu AxuJo mJòM, rJP\u @oyh ßYRiMrL, pMÜrJ\q ZJ©uLPVr xJPmT xnJkKf r∆ÿJj @yoh, k´\jì'71 u¥j oyJjVr vJUJr xnJkKf lryJh ßyJPxj KakM, k´\jì'71 u¥j oyJjVr vJUJr xy xnJkKf xJAhMr ryoJj, k´\jì'71 u¥j oyJjVr vJUJr pMVì xŒJhT ßlJ~Jh @yoh lryJh, pMÜrJ\q ZJ©uLPVr KxKj~r xy xnJkKf ZrS~Jr TKmr, pMÜrJ\q ZJ©uLPVr KxKj~r xy xnJkKf xMoj @yoh, pMÜrJ\q ZJ©uLPVr ©Je S kNemtJxj xŒJhT xMP~m @yoh, k´\jì'71 u¥j oyJjVr vJUJr vyLh kKrmJr TuqJe xŒJhT \JKmr @yoh, k´\jì'71 u¥j oyJjVr vJUJr âLzJ xŒJhT yJ\L lUÀu AxuJo, k´\jì'71 u¥j oyJjVr vJUJr xŒJhT o¥uLr xhxq oJÀl @yoh, ßoPyhL yJxJj, fJjnLr yJxJj, KxkJr @yoh, oJyoMhrM ryoJj ÀjM k´oUM Ç xnJ~ mÜrJ @rS mPuj, ˝JiLjfJr v©∆ S fJPhr ßhJxrrJ FTJ•ô yP~ ßhPv S mKyKmtPvõ pM≠JkrJiLPhr KmYJr TJ\PT mJjYJu TrJr \jq KogqJ Ik-k´YJr S jJjJ wzpπ YJKuP~ pJPòÇ FTJ•Prr oMKÜpMP≠r WÅJKa mPu kKrKYf u¥Pjr oJKa ßgPT mJÄuJPhPv pM≠JkrJiLPhr rãJ FmÄ ßhPv ‰jrJ\q S \KñmJh xOKÓr \jq KmKnjúnJPm rxh \MKVP~ pJPòÇ fJrJ FTJ•Prr jqJ~ kKm© iPotr jJPo oJjMPwr oPiq KmÃJK∂r xOKÓ TrPZÇ FPhr wzpPπr KmÀP≠ ÀPU hJzJPjJr \jq xTu k´mJxLPT GTqm≠ yS~Jr @ymJj \JjJPjJ yP~PZÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßmuK\~JPo fJPrT K\~Jr 48fo \jìKhj kJuj

mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu KmFjKk PmuK\~Jo vJUJr CPhqJPV KmFjKkr KxKj~r nJAx PY~JroqJj fJPrT ryoJPjr 48fo \jìKhj CkuPã FT @PuJYjJ xnJ S PhJ~J oJyKlPur @P~J\j TrJ y~ 20 jPn’r oñumJr PmuK\~JPor rJ\iJjL msJPxuPxÇ FPf ksiJj IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj KmFjKkr ˙JK~ TKoKar xhxq j\Àu AxuJo UJjÇ PTT PTPa fJPrT K\~Jr 48fo \jìKhj kJuj TPrj PmuK\~Jo KmFjKk Pjfímª í Ç PmuK\~Jo KmFjKkr xnJkKf xJPjJ~Jr @uL KxK¨PTr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT xJAhMr ryoJj KuaPjr kKrYJujJ~ xnJ~ ksiJj IKfKgr mÜmq j\Àu AxuJo UJj mPuj, fJPrT K\~J ÊiM KmFjKkr PjfJjj FTKa @hvt rJ\jLKfr iJrT FmÄ PhPvr ˝JmtPnRofô FmÄ Vefπ rãJr ksKfT, wzpπPr TJrPe fJPrT ryoJj ksJ~ KjmtJKxf \Lmj pJkj TrPZjÇ @\PT pJrJ PhPv uMakJa TrPZj fJPrT ryoJj KlPr FPu fJrJ fJPhr hNrKn˝Kº mJ˜mJ~j TrPf kJrPmjJÇ mftoJj xrTJr fJPrT K\~JPT KjmtJYj PgPT hNPr rJUJr \jq jJjJ kKrT·jJ TrPZÇ PhPvr oJjMw PTJj nJPm PoPj KjPm jJÇ xnJ~ mÜmq rJPUj PmuK\~Jo KmFjKkr xyxnJkKf rJöJT @yoh xJ\J, xyxnJkKf fhM Ko~J,xJÄVbKjT xŒJhT ATmJu PyPxj mJmM, pMVú xŒJhT vKyh Ko~J, vqJou @yoh, xyxJiJrj xŒJhT yJxJj Kuaj, xoJ\ PxmJ xŒJhT Kouj, KvãJ Kmw~T xŒJhT yJÀj rKvh, xJjMr @uL, xy-xJÄVbKjT xŒJhT @uL KhkM, xJKyfq xŒJhT @vrJlMu AxuJo, h¬r xŒJhT @uo PyJPxj, mMryJj CK¨j, KmFjKk PjfJ l~Zu PYRiMrL, xJAhMr ryoJj, Sor @vrJl, oyKxj Ko~J, mJóM Ko~J,lKrh Ko~J, TP~Z @yoh, KlPrJ\ @yoh, PhJ~J kKrYJujJ TPrj oJSuJjJ ZJKhTMr ryoJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

TáuJCzJ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr Bh kMjÎKoujL S jmVKbf TKoKar IKnPwT IjMKÔf pMÜrJ\q˙ TáuJCzJ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr CPhqJPV Bh kMjKotujL S jmVKbf TKoKar IKnPwT IjMÔJj Vf 18 jPnÍr kNmt u¥Pjr mäM oMj KoKc~J ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf ßoJÜJr IJyPoPhr xnJkKfPfô FmÄ xJiJre xŒJhT IJufJl ßyJPxj S pMVì xJiJre xŒJhT j\r∆u AxuJo UJPjr ßpRg kKrYJujJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj PoRunLmJ\Jr-2 (TáuJCzJ-TouV†) IJxPjr xÄxh xhxq jmJm IJuL IJm±Jx UJj FoKkÇ xnJr Êr∆Pf kKm© ßTJrIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj xÄVbPjr âLzJ xŒJhT FmJhMr ryoJj FmJhÇ IjMÔJPj KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur KjmtJyL ßo~r uM&lár ryoJj, ßckMKa ßo~r Fo IKyh IJyPoh, TJCK¿uJr IJKojMr UJj, TJCK¿uJr oJC~Mo Ko~J, TJCK¿uJr ßVJuJo rJm±JjL, TáuJCzJr k´mLj mqKÜfô KxfJm ßYRiMrL, \~jJu IJPmhLj, TáuJCzJ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr xJPmT xnJkKf \JyJñLr IJuo vJy\JyJj, xJPmT xJiJre xŒJhT ßr\JCu yJ~hJr rJ\M, xJPmT xnJkKf vrLláöJoJj ßYRiMrL fkj,IJ»Mu IJK\\, IJ»Mx xMmyJj, xJPmT xJiJre xŒJhT vJoxMu IJuo UJj, xJPmT xyxnJkKf IJ»Mr ryoJj, KxKj~r xnJkKf IJKfTár ryoJj \MPju, xyxnJkKf xK\mMr ryoJj, AoKf~J\ IJyPoh rJjJ, IJTou ßyJPxj \MP~u, TáuJCzJ ßUPuJ~Jz TuqJe xKoKfr xJPmT xnJkKf xJPyh CK¨j ßYRiMrL, ßTJwJiqã ßrJoJj IJyPoh, k´YJr xŒJhT ßxKuo IJyPoh, TáuJCzJ TPuP\r xJPmT K\Fx K\uäMr ryoJj rSvj, xJAláu AxuJo UJj xMP~m, oMKyfár ryoJj rJ\M, xyxJiJre xŒJhT ‰x~h

oMKymMu AxuJo Krkj, IJrvJh ßyJPxj xMoj, xJÄVbKjT xŒJhT UªTJr IJ»Mu TKro KjkM, xJAláu AxuJo UJj, xJKyfq xŒJhT IJmM fJPyr IJyJh, fJ\Mu AxuJo, PxJKvP~u F¥ SP~uPl~Jr ßxPâaJrL IJ»Mu oMKoj ßoJÜJr, oMKyfár ryoJj Krkj, xJAlMu AxuJo rKmj, SKuCr ryoJj lJKyo, IJ»Mx xJuJo, jJ\oMu ßyJPxj, IJuLo CK¨j IJuL, vJoLoJ ßmVo k´oNUÇ xnJ~ IJrS CkK˙f KZPuj k´mLj mqKÜfô j\r∆u AxuJo,lryJh IJyPoh, TáuJCzJ ßkRrxnJr xJPmT TKovjJr rKlTáu AxuJo KakM, jMr∆u IJmZJr, ßoJ˜JKTo Ko~J o≤á, vJoxMu AxuJo ßYRiMrL KakM, TJoJu ßyJPxj, IuT ir, ßoJÎ UJKuTáöJoJj, ßmuJu IJyPoh k´oNUÇ xnJ~ IJrS CkK˙f KZPuj r∆Tj CK¨j ßYRiMrL, IJKfTár ryoJj IJKfT, xJÄmJKhT vKlTár

rJ\jVr SP~uPl~Jr ßxJxJAKar TJptTrL kKrwPhr xnJ IjMKÔf Vf 18 jPnÍr rJ\jVr SP~uPl~Jr ßxJxJAKar TJptTrL kKrwPhr FTKa xnJ KmsTPuAPjr FTKa ßrˆáPrP≤ IjMKÔf y~Ç xnJ~ xnJkKffô TPrj IJuyJ\ô xJAhMr ryoJj ßrjMÇ kKrYJujJ TPrj oJTLjMr rvLhÇ mÜmq rJPUj o~jMu

AxuJo, IJmhMu yJjúJj frlhJ oxMh, IJmhMx xJuJo, IJuyJ\ô IJfJCr ryoJj TáKa, IJK\\Mu yT ^MjM, FuJAY Ko~J, IJmhMu oMKTf lJr∆T, oUKux Ko~J, yJKmmMr ryoJj, FoF oJjúJj k´oMUÇ k´ m JxL rJ\jVrmJxLr

ßZPuPoP~ ∏ pJrJ ßuUJkzJ~ nJPuJ lu uJn TPrPZ fJPhrPT IJVJoL 25 KcPxÍr ßyJ~JAa YqJPkPur \JVjJrL ßx≤JPr FT IjMÔJPjr oJiqPo kMrÏíf TrJr Kx≠J∂ ßj~J yP~PZÇ FZJzJS mJÄuJPhPv rJ\jVPrr IJAKc~Ju

yJAÛáPur k´iJj KvãT j\r∆u AxuJPor xPñ ofKmKjo~S TrJ y~Ç G yJAÛáPur oxK\h KjotJPer \Pjq xÄVbj ßgPT kÅJY uã aJTJ IjMhJj k´hJj TrJrS Kx≠J∂ VOyLf y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

ryoJj, TJorJj IJyPoh, \MP~u IJyPoh,oMKymMr ryoJj rJ\M, l~xu IJyPoh, IJ»Mu IJyJh, TJor∆öJoJj xMPyu, oLr vJoxMu ryoJj, IJmM TJPvo ˝kj, IJrJlJf ßyJPxj, \JPyh CK¨j ßYRiMrL, IJ»Mu yJKoh ßYRiMrL, IJmM TJPyr xMoj, oj\M Ko~J, Kuaj Ko~J, IJ»Mu yJA, IJKojMu AxuJo ßYRiMrL, fJSyLh IJPrlLj, \VuM IJyPoh,S~JKyh IJyPoh, \JuJu IJyPoh, l~ZuMöJoJj oMÜJ, IJKrlMr ryoJj, r∆Pyu IJoLjÇ xnJ~ ksiJj IKfKgr mÜPmq jmJm IJuL IJm±Jx UJj TáuJCzJ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr KmKnjú TJptâPor në~xL k´vÄxJ TPr mPuj, FA xÄVbj TáuJCzJr ßoiJmL ZJ©ZJ©LPhr mOK• k´hJj, YãM KvKmr, ßUuJiMuJ~ kOÔPkJwTfJ, KrKul Kmfrexy IxÄUq TJptâPor oPiq KhP~ TáuJCzJ~ Kmru hOÓJ∂ ˙Jkj TPrPZ Px\jq IJKo TáuJCzJr xTu \jxJiJrPer kã ßgPT fJPhr TífùfJ ùJkj TrKZÇ FA TJptâo ImqJyf rJUJr \jq KfKj jmVKbf TKoKar k´Kf IJy±Jj \JjJjÇ KmPvw IKfKgr mÜPmq aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur KjmtJyL ßo~r uM&lár ryoJj jmVKbf TKoKaPT IKnjªj \JKjP~ mPuj, TáuJCzJ AKfyJx S GKfPyq xoO≠Ç FA FuJTJr oJjMw xTu ßãP© xJluq I\tj TPrPZÇ KfKj mPuj, mftoJj TKoKa fJPhr TJptâPor oJiqPo ßxA xãofJr k´oJe KhPm mPu KfKj oPj TPrjÇ KfKj TáuJCzJ SPpuPl~Jr FPxJKxP~vjPT fJr kã ßgPT xm irPer xyPpJKVfJr IJvõJx ßhjÇ xnJ PvPx FT oPjJù xJÄÛOKfT IjMÔJPj KmPuPfr ˝jJoijq KvK·rJ xñLf kKrPmvj TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç


Surma

For Local News : news@surmanews.com

30 November - 6 December 2012

25

mJÄuJPhPvr xJKmtT oJjmJKiTJr kKrK˙Kf aJS~Jr yqJoPuax A~JÄ ßo~r KjmtJYPj FmJr 17 \j k´JgtL uzPZj xŒPTt pMÜrJP\qr xfTt hOKÓ rP~PZ c. \MKu~Jj uMAx FoKk

u¥j, 16 jPn’r - pMÜrJP\qr ãofJxLj xrTJPrr KxKj~r FoKk c. \MKu~Jj uMAx mPuPZj, KfKj mJÄuJPhPvr xJKmtT oJjmJKiTJr kKrK˙Kf KjP~ pMÜrJP\qr krrJÓs oπL CAKu~Jo ßyPVr xPñ @PuJYjJ TrPmjÇ KfKj mJÄuJPhPvr xJKmtT kKrK˙Kf KjP~ @PrJ \JjJr @V´y k´TJv TPr mPuj, xKbT kKrK˙Kf \JjPf k´P~J\Pj KfKj dJTJ~ mOKav yJA TKovPj ßpJVJPpJV TrPmjÇ fPm mJÄuJPhPvr xJKmtT oJjmJKiTJr kKrK˙Kf xŒPTt pMÜrJP\qr xfTt hOKÓ rP~PZÇ pMÜrJP\qr yJŒxJ~JPr mxmJxrf k´mJxL mJÄuJPhvLPhr FTKa k´KfKjKi hu 16 jPn’r Tj\JrPnKan kJKat ßgPT KjmtJKYf yJC\ Im To¿Fr KxKj~r xhxq c. \MKu~Jj uMAPxr KjmtJYjL @xj KjC lPrˆ Aˆ-F fJr TJptJuP~ xJãJfTJPu KfKj Fxm TgJ mPujÇ k´KfKjKi huKa fJr TJPZ xŒsKf mJÄuJPhPv xÄUqJuWMPhr Ckr yJouJxy xJKmtT oJjmJKiTJr kKrK˙Kf fáPu iPrjÇ k´KfKjKi hPu ßjfífô ßhj pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT xJiJre xŒJhT S KmKvÓ oJjmJKiTJr ToLt mqJKrˆJr FoF xJuJoÇ k´KfKjKi hPu @PrJ KZPuj, mOKav mJÄuJPhv TJuYJrJu FTJPcoLr ßY~JroqJj FoF xJ•Jr, mJÄuJPhv pMm xÄW-KmP\FxACPTr xnJkKf ßk´KxPc≤ @»Mj jMr, xJCgJŒaj KmFjKkr xnJkKf ‰x~h xJKhTáu AxuJo, xy xnJkKf vJyJh @uL S xJiJre xŒJhT ojxMr ryoJj, \JfL~fJmJhL pMmhu xJCgJŒaj ACKjPar @ymJ~T @SfJh ßyJPxj S

pMÜrJ\q KmFjKk ßjfJ ßyuJu jJKxÀöJoJjÇ xJãJfTJPu mqJKrˆJr Fo F xJuJo, mJÄuJPhPv mftoJj @S~JoL uLV xrTJPrr @oPu xÄWKaf hNjLtKf S KjptJfPjr fgqKY© pMÜrJP\qr xJPmT vqJPcJ KcPl¿ PxPâaJrL S mftoJPj l∑≤ ßmûJr FoKk c. \MKu~Jj uMAx FoKk’r TJPZ y˜J∂r TPrjÇ SA xo~ mqJKrˆJr xJuJo mPuj, mJÄuJPhPvr mftoJj xrTJPrr yJPf ßTC KjrJkh j~Ç xŒsKf xÄUqJuWMPhr Ckr yJouJr xo~S xrTJr fJPhr KjrJk•J k´hJPj mqgt yP~PZÇ mftoJj k´iJjoπL ßvU yJKxjJr vJxjJoPu mJÄuJPhPv ImJPi UMj-èo rJyJ\JjL xπJx hNjLtKf huL~Tre, xÄmJhkP©r ˝JiLjfJyre, KnjúofJmu’LPhr jOvÄxnJPm hoj, mqJÄT uMaxy ßmkPrJ~JnJPm YuPZ xTu IkTotÇ mqJKrˆJr xJuJo @PrJ \JjJj, ßvU yJKxjJ ãofJ~ FPx fJr KjP\r KmÀP≠ KmVf f•ôJmiJ~T xrTJPrr xoP~ hJP~r TrJ hNjLtKf YJÅhJmJK\xy xTu oJouJ k´fqJyJr TPr KjP~PZjÇ IgY xJPmT k´iJjoπL S KmPrJiL huL~ ßj©L PmVo UJPuhJ K\~J FmÄ mftoJPj pMÜrJP\q mxmJxrf KmFjKkr nJAx ßY~JrkJxtj fJPrT ryoJPjr KmÀP≠ KogqJ oJouJ hJP~r TPr fJPhrPT y~rJjL TrJ yPóZÇ KfKj mPuj, fJPrT ryoJj pJPf ßhPv KlPr KVP~ KjmtJYj TrPf jJ kJPrj xrTJr @Aj @hJufPT KjP\r oPfJ TPr mqmyJr TPr ßxA pzpπ ImqJyf ßrPUPZÇ - ßk´j KmùK¬Ç

fJPrT ryoJPjr 48fo \jìKhPj pMÜrJ\q pMmhPur ßhJ~J oJyKlu

mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL pMmhu pMÜrJ\q vJUJr CPhqJPV mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hPur KxKjSr nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr 48 fo \jìKhPj fJr xM˙fJ S hLWtJ~M TJojJ TPr FT ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf y~Ç pMÜrJ\q pMmhPur xJiJrj xŒJhT ßxJ~JPuyLj TKro ßYRiMrLr xnJkKfPfô S xJÄVbKjT xŒJhT ßhS~Jj IJmhMu mJKxPfr kKrYJujJ~ IjMKÔf oJyKlPu ßhJ~J kKrYJujJ TPrj pMÜrJ\q

KmFjKkr ßjfJ ßoJyJÿh ßVJuJo rm±JjLÇ CÜ ßhJ~Jr oJyKlPu mÜJrJ mPuj, mJÄuJPhPvr IJVJoL KhPjr rJÓsjJ~T fJPrT ryoJj ßhvL KmPhvL YfáoUM L wzpPπr KvTJrÇ FA wzpPπr IÄv KyPxPm fJPrT ryoJjPT k´Je jJPvr ßYÓJ~ fJr Ckr Kjoto KjptJfj YJuJPjJ yP~KZPuJÇ KT∂á mJÄuJPhPvr oJKaS oJjMPwr nJPuJmJxJ~ fJPrT ryoJj ßTJKa ßTJKa oJjMPwr ßhJ~J~ k´JPe ßmÅPY ßVPZj FmÄ IJVJoLPf

mJÄuJPhPvr ßjfífô ßh~Jr \jq k´˜f á yPòjÇ fJPrT ryoJPjr k´fLãJ~ mJÄuJPhPvr \jVjÇ fgJTKgf 1/11 Fr jJPo xJosJ\qmJhL lqJKxmJhL vKÜr IJfÅJPfr oJiqPo K\~J kKrmJrPT ±ÄPvr ßp wzpπ TrJ yP~KZPuJ mJÄuJPhPvr \jVe IJVJoL KjmtJYPj mqJua Kmkäm Fr oJiqPo Fr xoMKYf \mJm ßhPmÇ FPf IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj KmFjKk ßjfJ k´Plxr lKrh CK¨j, IJPmh rJ\J, TJoJu CK¨j, IJmMu TJuJo ßxfá, oJxMo IJyoh, xMPyu Cu yT, pMmhu ßjfJ ßoJyJÿh oMKjo, SmJ~hMu yT ßYRiMrL FoJh, IJ»Mu VJllJr èauM, ‰x~h IJho ßoJ˜lJ uJP~T, ÊP~mMr ryoJj ÊP~m, oJyoMh oyKxj, \JPmh ÉPxj, xMKl Ko~J, xJKuT IJyPoh, xJPhT IJyPoh, KvkM UJj Kvkj, vJy\JyJj ßyJPxj vJyjJ\, lKuT IJyPoh, ojxMr IJPyoh, vrLláu yT UÅJj xMPyu, ‰x~h vJoLo IJyPoh, ‰x~h CK¨j r∆Pou, oJoMjrM rvLh lM~Jh IJuo k´oUN Ç - ßk´x KmùK¬Ç

aJS~Jr yqJoPuaPxr A~JÄ ßo~r KjmtJYj pfA WKjP~ IJxPZ, ffA \Po SbPZ KjmtJYjL k´Kâ~JÇ FmJPrr KjmtJYPj 17 \j k´JgtL k´KfÆKªôfJ TrPZjÇ IPÖJmr oJPx yJl aJPotr ZáKar xo~ mJrJr KTPvJr m~xL rJ\jLKfTrJ Kfj KhPjr \jq ßTP≤ KVP~KZPuJ, ßpUJPj fJrJ FT xJPg Im˙Jj TPr Kmvõ rJ\jLKfr jJjJ KmwP~ KjP\Phr ùJjPT xoO≠ TPrÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr fr∆e \jPVJKÔr oPiq xmPYP~ \jKk´~ S k´KfKÔf FTKa Kmw~ yPóZ A~JÄ ßo~r KjmtJYj FmÄ FKa TJCK¿Pur A~Ng F¥ TKoCKjKa xJKntPxx' Fr Ijqfo FTKa lîqJVKvk k´P\ÖÇ k´Kf mZr FA ÛLo KmkMu xÄUqT KTPvJr fr∆ePhr IJTíÓ TPr gJPTÇ Tom~xLrJ mJrJr fr∆e \jPVJKÔr \jq xMlu KjKÁf TrPf ImhJj ßrPU pJPóZÇ FA A~JÄ ßo~r ÛLoPT xyJ~fJ TrPf ßkPr KjP\PT VKmtf oPj TPrj KjmtJyL ßo~r uM&lár ryoJjÇ KfKj mPuj, IJorJ Ifq∂ ßxRnJVqmJj ßp mJrJr Tom~xL \jPVJÔLr k´KfKjKifô TrJr oPfJ FmÄ FTA T≥˝r KyPxPm fJPhrPT GTqm≠ TrJr oPfJ k´Yár k´KfnJmJj fr∆e rP~PZ IJoJPhrÇ rJ\jLKfKmh KyPxPmS fJrJ TqJKr~Jr VPz fáuPm KT-jJ, ßx mqJkJPr Kx≠J∂ ßj~Jr Yo&TJr FTKa xMPpJV yPóZ FKaÇ PTKmPja ßoÍJr lr KYuPcs¿ xJKntPxx, TJCK¿ur IKuCr ryoJj mPuj, k´Kf mZr A~JÄ ßo~r KjmtJYj fLms k´KfÆKªôfJkNet yP~ SPbÇ IJKo xTu KTPvJr fr∆ePhrPT fJPhr ßpJVq k´KfKjKi ßmPZ KjPf ßnJa ßh~Jr \jq IJy±Jj \JjJKóZÇ UMmA To m~Px pJPf KTPvJr fr∆erJ VefJKπT k´Kâ~Jr xJPg xŒOÜ yPf kJPr FmÄ fJPhr xŒKTtf Kx≠J∂ k´Kâ~J~ pJPf TPr fJrJ k´nJm Km˜JPrr xMPpJV kJ~, ßx\jqA FA A~JÄ ßo~r APuTvjÇ Vf 6 mZr iPr FA KjmtJYj IjMKÔf yPóZÇ k´Kf mZrA IJPVr mZPrr fáujJ~ KjmtJYj mz ßgPT mz yPóZÇ F mZPrr jfáj xÄPpJ\j yPóZ, k´YJreJ, ßjfíf,ô xoJPmPv mÜífJ FmÄ KTnJPm hJK~fô

KocuqJ¥ IJj\MoJPj IJu AxuJy xnJ IjMKÔf

IJj\MoJPj IJu AxuJy ACPT KocuqJ¥x Fr CPhqJPV Vf 13 jPnÍr, oñumJr rJPf ˙JjL~ FTKa yu r∆Po KocuqJ¥x Fr IKij˙ xTu vJUJ KjP~ FT mKitf xnJ IjMKÔf y~Ç xnJ~ mÜJrJ mPuj, IJj\MoJPj IJu AxuJy IJuäJyJoJ láufKur (ry.) Fr k´KfKÔf IJhvtmJyL xÄVbjÇ xMfrJÄ IJj\MoJPj IJu AxuJyr k´PfqT xhxqPT fqJV S ‰iPptr oJiqPo ÆLPjr TJ\ TrPf yPmÇ KocuqJ¥x IJj\MoJPj IJu AxuJyr ß\jJPru ßxPâaJKr oJSuJjJ FoF TJKhr IJu yJxJPjr xnJkKfPfô S mJKotÄyJo IJu AxuJyr ß\jJPru ßxPâaJKr oJSuJjJ ßoJÎ ÉxJo CK¨j IJu ÉoJ~hLr ßTJrIJj ßfuS~JPfr oJiqPo xNKYf xnJ~ IÄvV´ye TPrj IJj\MoJPj IJu AxuJy ACPTr nJAx ßk´KxPc≤ ßoJÎ FohJh ßyJxJAj, ßxPâaJKr ß\jJPru ßoJÎ UMrPvhMu yT, KocuqJ¥x Fr nJAx ßk´KxPc≤ oJSuJjJ rKlT IJyoh, xJÄVbKjT xŒJhT yKl\ ZJKm±r IJyoh, FKxxPa≤ ß\jJPru ßxPâaJKr ßoJÎ jMr∆u IJKoj IJjyJr, TPnK≤ vJUJr CkPhÓJ ßoJÎ AoJh CK¨j, xqJ¥SP~u vJUJr ßk´KxPc≤ yJKl\ ßVRx Ko~J, ßxPâaJKr oJSuJjJ jMr∆u IJKoj, S~Juxu vJUJr ßk´KxPc≤ cJ FUuJxMr roJj S ßxPâaJKr oJSuJjJ èu\Jr IJyoh FmÄ mJKotÄyJo vJUJr ßjfímOªÇ - ßk´x KmùK¬Ç

kJuj TrPf y~, ßx xŒKTtf Kmw~èPuJr Skr k´Kvãe k´hJjÇ FA ßasKjÄP~r lPu k´PfqT k´JgtL KTnJPm ßmKvxÄUqT ßnJaJrPhr IJTíÓ TrJ pJ~ FmÄ KjmtJYj xÄâJ∂ KmwP~ hãfJ I\tj TrJr TuJPTRvu KvUPf kJrPmjÇ A~JÄ ßo~r hMA \j ßckMKar xyPpJKVfJ ßpoj kJPmj, ßfoKj kJPmj FThu A~Ng S~JTtJrPhr xmtJfìT xyPpJKVfJÇ Kx≠J∂ V´ye k´Kâ~J~ 11 ßgPT 18 mZr m~xLPhr k´nJm Km˜Jr S fJPhr mÜmq pJPf PvJjJ y~, fJ KjKÁf TrPf fJrJ TJ\ TPr gJPTjÇ Vf mZPrr KjmtJYPj mJrJr xmèPuJ ßxPT¥JKr Ûáu, IJAKc~J ߈Jr S A~Ng TîJmèPuJPf ˙JKkf ßkJKuÄ ßˆvPj KVP~ mJrJr 52 hvKoT 4 vfJÄv KTPvJr FA KjmtJYPj ßnJa ßhjÇ F mZr 17 \j KTPvJr-fr∆e A~JÄ ßo~r kPh k´KfÆKªôfJ TrPZjÇ fJrJ yPóZ \ctJj mJTtJr, ßxJKj~J ßmVo, vKlTáu IJuo, AmsJKyo lJr∆TL, oJyKh IJuo, oMjJKh~Jy IJlfJm, IJTfJr ßyJPxj, fJKj~J ßmVo, fJjKnr rJ\J, fJKyh \JoJj, fJxKrj ßYRiMrL, fJKyr CK¨j, ß\J TJnJjJy, vJrKoj UJj, vJKmTJ Ko~J, xJKh~J UJj FmÄ A~JKy~J ßvUÇ IJVJoL 31 \JjM~JrL 2013 KjmtJKYf A~JÄ ßo~Prr jJo ßWJwjJ TrJ yPmÇ aJS~Jr yqJoPuaPx Iiq~jTJrL KTÄmJ TotxPN © Im˙JjTJrL 11 ßgPT 18 mZr m~xLrJ FA KjmtJYPj ßnJa KhPf kJrPmÇ mJrJr ßxPT¥JKr Ûáu S TPu\èPuJ fJPhr ZJ©-ZJ©LPhr \jq ˙Jkj TrPm ßkJKuÄ ßˆvjÇ 30 \JjM~JrL fJrJ ßnJa ßhPmjÇ mJrJr ßpxTu KTPvJr ÛáPu pJ~ jJ, fJrJ mJrJr IJAKc~J ߈Jr S TîJmèPuJPf Knjú Knjú fJKrU S xoP~ ˙JKkf ßkJKuÄ ßˆvPj KVP~ ßnJa KhPf kJrPmÇ Km˜JKrf xo~xNKY \JjPf yPu KTPvJr fr∆ePhr Kj\˝ SP~mxJAa amp.uk.net/youngmayor - KnK\a TrJr \jq muJ yP~PZÇ - ßk´x KmùK¬Ç

TJPuKÖn S SxTJr ßpRg CPhqJPV k´xPlTKam S FVK\KˆÄ Ûáu VnjtrxPhr ßasKjÄ ßxvj xŒjú

Vf 13 jPnÍr Kh TJPuTKan Im mJÄuJPhvL Ûáu Vnjtrx FmÄ SxTJr ßpRg CPhqJPV Kk´¿Pua Kˆsa˙ TJPuTKan IKlPx k´xPkTKan Vnjtrx S jfáj Ûáu VnjtrxPhr hãfJ S ãofJ mOK≠r uPãq fgJ TqJkJKxKa KmKøÄ ßasKjÄ ‘APlTKan Vnjtrx lr Ûáu Aj lJAjJ¿’ ßxvPjr KÆfL~ kmt xŒjú y~Ç TJPuTKan ßY~JrkJxtj Fo vJyJjMr IJyoh UJj fJr ˝JVKfT mÜPmqr oJiqPo ßasKjÄ ßxvjKa Ên CPÆJij TPrjÇ xÄVbPjr ßxPâaJKr IJufJ Ko~J S F kPmt CkK˙f KZPujÇ hã S ßTJ~JKulJAc ßasAjJr KoKu~Jj ßo¿ Klø Yo&TJrnJPm ßasKjÄKa kKrYJujJ TPrj FmÄ xÄKväÓ ßasKjÄ oqJPaKr~Jux k´hJj TPrjÇ KvãJjMrJVL kqJPr≤x k´xPkTKan Vnjtrx S mftoJj Ûáu VnjtrxPhr hãfJ Cjú~j fgJ TqJkJKxKa KmøIJPkr \jq Ifq∂ èr∆fôkNet F ßasKjÄKa UMmA xo~ CkPpJVL S k´vÄxjL~ mPu k´KvãjJgtLrJ IKnof mqÜ TPrjÇ ßY~JrkJxtj mPuj, fífL~ S Yfágt kPmtr ßxvjèPuJPf IÄvV´ye TrJr xMPpJVPTS TJP\ uJKVP~ KjP\Phr ãoJ~jPT IJPrJ mOK≠r IJymJj \JjJjÇ PasKjÄ F IÄvV´yeTJrLrJ yPuj∏ yJKuoJ UJjo, j\r∆u ßoJ˜lJ, oPjJ~Jr xMufJj, IJ~Jj SpJrxJoJ, ßrJhJ IJuL, FoFx IJyPoh, xJKuT Ko~J, IJKojMu yT, IJmhMr rJöJT \MuTJr jJAj IJyPoh UªTJr, ßVJuJo ßyJPx'Kj, ßoJyJÿh IJmhMu IJK\\, vJy FoFo IJuL, ßhPuJ~Jr ßyJxJAj, ßoJyJÿh mhr∆r ryoJj, ^etJ ßYRiMrL, ßoJÎ IJmMu ßyJPxAj, ßoJÎ xJoxMjjNr ßYRiMrL, FoFx yJ~hJr k´oMUÇ xoJkPj ßY~JrkJxtj ßasKjÄP~ IÄvV´yPer \jq xTuPT ijqmJh ùJkj TPrjÇ IJkqJ~Pjr oiq KhP~ ßxvjKar xoJK¬ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç


26

Surma

30 November - 6 December 2012

mJKotÄyJPo lP~\ CK¨j FoKmAPT xÄmitjJ k´hJj ßoRunLmJ\Jr xrTJKr TPuP\r 1985-86 KvãJmPwtr kMjÎKoujL CkuPã xnJ IjMKÔf

mJKotÄyJo KxKa TJCK¿Pur xhq Imxr V´yeTJrL Kk´K¿kJu IKlxJr oMyJÿh lP~\ CK¨jPT jJVKrT xÄmitjJ k´hJj TrJ yP~PZÇ Vf ßrJmmJr xºqJ~ mJKotÄyJo KxKar mJÄuJPhv oJKækJrkJx ßx≤JPrr ATmJu mqJjTáP~KaÄ yPu meJtdq @P~J\Pj IjMÔJPj KmsKav kJuJtPo≤-Fr FoKk, rJ\jLKfmLh, xoJ\PxmL, xJÄmJKhTxy KmKnjú ßvseLr ßkvJr ßjfímª O IÄvV´ye TPrjÇ KmKvÓ xoJ\PxmL S xÄVbT, ßl∑¥x Im lP~\ CK¨j-Fr ßY~JroqJj Qx~h \JoPvh @uLr xnJkKfPfô, xJÄÛíKfTTotL lJ~xJu @yoh S xJÄmJKhT FjJo ßYRiNrLr kKrYJujJ~ FmÄ Pl∑¥x Im lP~\ CK¨j-Fr nJAx ßY~JroqJj FxFo @ñMr Fr ˝JVf mÜPmqr oJiqPo ÊÀ yS~J IjMÔJPj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj KmKvÓ rJ\jLKfKmh oMKyhMr ryoJj, FoF oJPuT, KmKvÓ KvãJKmh ßcPnuJkPo≤

TJCK¿u lr mJÄuJPhvL Aj ACPTr ßY~JroqJj ßoJ: oKjr ÉxJAj, IiqJkT oJxMh @yPoh, KxPua TqJPca TPuP\r xJPmT IiqJkT oJymMmrM ryoJj, cJ. @vrJláu mJrL, mJKoÄyJo KxKa TJCK¿Pur ATM~JKuKa F¥ TKoCKjKa FjPV\Po≤ IKlxJr KoPxx CAKj @ho, cJ: xJPuyJ ß\mJ, KmKvÓ rJ\jLKmh @m\Jr ÉPxj, TJoÀu yJxJj Yáj,M \JPyh ßYRiMrL, \Kor @uL, ßVJu\Jr @yPoh l~xu, lJPfoJ yJKoh, YqJPju jJAj-Fr mJKotÄyJo mMqJPrJ YLl TJ~xJÀu AxuJo xMoj, KvKãTJ lJPfoJ yJKoh, xJÄmJKhT @vrJláu S~JKyh hMuJu, xoJ\PxmL ZKor @uL, AorJj @yPoh, TJKj\ lJPfoJ, mMryJj CK¨j k´oUN Ç IjMÔJPj xÄmKitf IKfKgr yJPf xJjrJA\ aáPcr kã ßgPT ßâÓ fáPu ßhj KjmtJyL xŒJhT FjJo @yPoh ßYRiMrL, xJ¬JKyT jfáj Khj-Fr kPã \P~≤ KjC\ FKcar fJjK\r @yPoh rJPxu, ßl∑¥x

Im lP~\ CK¨Pjr kã ßgPT ‰x~h \oPxh @uL, FxFo @ñMr, l~xu @yPoh, FoF oJPuT, oMKyhOMr ryoJj, fJ\ FTJCP≤≤x-Fr kPã KvãJKmh oKjr ÉxJAjÇ xÄmitjJ IjMÔJPj mÜJrJ mPuj, xoJP\ nJPuJ TJP\r ˝LTíKf KhPu FPf oJjMw C“xJKyf y~Ç kOKgmLPf pJrJA mz mz TJ\ TPrPZj fJrJ fJPhr ˝\j-mºámJºPmr oJiqPo C“xJKyf yP~PZjÇ C“xJy oJjMwPT IPjT hNr FKVP~ KjP~ pJ~Ç mÜJrJ mPuj, @oJPhr kNmtmfLtrJ @oJPhr \jq ßp xMªr AKfyJx GKfyq ßrPU ßVPZj ßxA iJrJmJKyTfJ @oJPhr iPr rJUPf yPmÇ @r F\jq k´P~J\j xoJP\ pJrJ TJP\r k´Kf @V´yL fJPhr FKVP~ ßpPf xÄPpJKVfJ TrJÇ mÜJrJ mPuj, mOPaPjr rJ\jLKf, IgtjLKf, Vefπ FmÄ oJjmJKiTJPrr ßpoj xoO≠ AKfyJx rP~PZ, ßfoKj mJKotÄyJPor AKfyJx S \KzP~

rP~PZ Fr xJPgÇ mOPajPT Kv·Km·Pmr xoO≠ kPg KjP~ ßVPZÇ fJA xoO≠ mJKotÄyJPor xJPg mJKotÄyJPor xlu mqKÜfôPhrS \Lmj-Tot If”Pk´JfnJPm \KzfÇ mÜJrJ mKotÄyJo KxKa TJCK¿Pur kKrKYf fáPu iPr mPuj, mOPaPjr k´JYLj KxKa TJCK¿uèPuJr FTKa mJKotÄyJo KxKa TJCK¿uÇ 131 mZPrr xoO≠ AKfyJPxr ˝JãL G TJCK¿Pu xlufJ FmÄ xMjJPor xJPg hLWt 22 mZr TJ\ TPrPZj oMyJÿh lP~\ CK¨jÇ pJr Ckr TJCK¿u Tftkã Iktj TPrKZPuJ metQmwoq hNrLTrPer of TKbj TJ\KaÇ 22 mZPr YJTárL \LmPj lP~\ CK¨j xlufJr xJPg fJr hJK~fô kJuj TPr KfKj mJÄuJPhvLPhr oNU Cöôu TPrPZjÇ TotPãP© xffJ, ßpJVqfJ S ßoiJr ˝LTíKf KjP~ lP~\ CK¨j mOPaPjr rJjLr ßh~J xÿJj xNYT KcV´L ÈPo’Jr Im hqJ IcJtr Im hqJ KmsKav FqJŒ~Jr (FoKmA)' ßUfJm I\tj TPr ÊiM KjP\PTA xÿJKjf TPrjKj-Fr oJiqPo mJÄuJPhvL TKoCKjKaPT xÿJKjf TPrPZjÇ mÜJrJ lP~\ CK¨j Fr xOoKO ≠ nKmwqf TJojJ TPr fJPT mJÄuJPhPvr \jq TJ\ TrJr @øJj \JjJjÇ lP~\ CK¨j FoKmA fJr mÜPmq xmJAPT ijqmJh \JKjP~ TKoCKjKa fgJ mJÄuJPhPvr Cjú~Pj TJ\ TPr pJmJr \jq xTPur xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ xÄmitjJ IjMÔJj ßvPw oPjJù xJÄÛíKfT IjMÔJPj mJKoÄyJPor KmKvÓ Kv·LrJ xñLf kKrPmvj TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ß\u yfqJ Khmx CkuPã oqJjPYÓJr KxKa @S~JoL uLPVr CPhqJPV IJPuJYjJ xnJ IjMKÔf

Vf 18 ßoRunLmJ\Jr xrTJKr TPuP\r 1985/86 KvãJmPwtr ÆJhv kMjÎKoujL-2012 CkuPã FT IJPuJYjJ xnJr IJP~J\j TrJ y~ ßx≤sJu u¥Pjr FT ßrˆáPrP≤Ç xnJ~ TLnJPm IjMÔJjKa xMªr S xJluq oK¥f TrJ pJ~ ßxA mqJkJPr IJPuJYjJ TrJ y~Ç xnJ~ Kx≠J∂ ßj~J y~ IJVJoL 25 KcPxÍr kMjÎKouj IjMKÔf yPmÇ k´KfmJPrr oPfJ FmJrS k´LKfPnJ\, iJiÅJ, ßTRfáT, VJj, TKmfJ kJb S rqJlu csr IJP~J\j gJTPmÇ xnJ~ CkK˙f KZPuj UJ~r∆u ATmJu rm oMTu á , oMK\mMr ryoJj \Kxo, ShMh IJuo, fáKyj ryoJj, ßr\JCu TKro uJmuM, ‰x~h rKlTáu AxuJo xMPyu, ‰x~h vrLl IJyPoh, ßxJyJV ßYRiMrL, TJ\u rvLh k´oUM Ç - ßk´x KmùK¬Ç

Kh TJPuKÖn Im mJÄuJPhvL Ûëu Vnrjxt oqJPj\Po≤ TKoKar xnJ xŒjú

Vf 18 jPnÍr Kh TJPuTKan Im mJÄuJPhvL Ûáu VnjtPxtr Kk´¿Pua Kˆa˙ xÄVbPjr IKlPx oqJPj\Po≤ TKoKar xnJ IjMKÔf y~Ç TJPuTKan ßY~JrkJxtj Fo vJyJjNr IJyoh UJPjr xnJkKfPfô S ß\jJPru ßxPâaJKr IJufJ Ko~Jr kKrYJujJ~ FmÄ kJmKuKxKa IKlxJr vJy\JyJj IJyoPhr kKm© ßTJrIJj ßfuJS~JPfr oJiqPo IjMÔJj Êr∆ y~Ç ßY~JrkJxtj ˝JVKfT mÜPmq CkK˙f xTuPT ÊPnóZJ ùJkj TPrj FmÄ KoKaÄ Fr TJptâPo xJKmtT xyPpJKVfJ TrJr \jq IJymJj \JjJPjJ xy pJrJ xÄVbPjr TJ\ TPr krPuJTVf yP~PZj fJPhr r∆Pyr oJVPlrJf TJojJ TPrjÇ xnJ~ IKlxJxt KrPkJatx, FKÖKnKax KrPkJat, lJAjqJjKv~Ju KrPkJatxy KmKmi TJptâPor Ckr Km˜JKrf IJPuJYjJ xJPkPã èr∆fôkeN t Kx≠J∂ xoNy xmtxÿKfPf VOyLf y~Ç ßY~JrkJxtPjr ßjfíPfô fJ mJ˜mJ~Pjr hJK~fô k´hJj TrJ y~Ç IJPuJYjJ~ IÄv V´ye TPrj jJKxr CK¨j, ßoJÎ xMufJj yJ~hJr, IJufJ Ko~J, IJymJm Ko~J, vJy\JyJj IJyoh, j\r∆u ßoJ˜lJ, IJuL xJhf, IJKfTár ryoJj, ßxKuo CuäJy, oJxMh IJyoh, IJxoJ IJyohÇ - ßk´x KmùK¬Ç

AKu~Jx oMKÜ xÄV´Jo kKrwPhr xnJ IjMKÔf

Vf Kfj jPn’r ß\u yfqJ Khmx CkuPã oqJPjYˆJr KxKa @S~JoLuLV @P~J\j TPrKZu FT @PuJYuJ xnJÇ oqJPjYˆJr mJÄuJPhv yJC\ TKoKjCKa yPu @P~JK\f @PuJYuJ xnJr ÊÀPf \JfL~ YJr PjfJr ksKf VnLr vs≠J S fJPhr @•Jr

oJVPlrJf TJojJ TPr hJÅKzP~ FT KoKja KjrmfJ kJuj TrJ y~Ç oqJPjYˆJr KxKa @S~JoL uLPVr xnJkKf FxFoF oMKjPor xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT \Jlr @yPoPhr kKrYJujJ~ ÊÀPfA kKm© PTJr@j PgPT PfuJS~Jf

TPrj @mMu TJPvoÇ CÜ xnJ~ ksiJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj PVsaJr oqJPjYˆJr @S~JoLuLPVr xnJkKf FjJo @yPoh, KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj ßVsaJr oqJPjYˆJr @S~JoLuLPVr xJiJre xŒJhT yJKl\Mr

TKoCKjKa xÄmJh kJbJPjJr APou news@surmanews.com

ryoJjÇ IjqJPhr oPiq CkK˙f PgPT mÜmq rJPUj K\FoKmFr xJiJre xŒJhT KcFj ßTJrJAKv, TP~Z TJoJuL, xuPlJc KuÄT ksP\PÖr PY~JroqJj @»Mu yJjúJj, oJAPTu mJrL, @KojMu yT SP~Z, @»Mu fJKrl, \JyJñLr ßyJPxj, ‰x~h xJPhT ksoMUÇ mÜJrJ fJPhr mÜPm mfoJj xrTJPrr @oPu P\u yfqJ oJouJKa kNe fhP∂r oJiqPo ksTíf IkrJiLPhr UMÅP\ Pmz TPr oJouJr YMrJ∂ rJ~ IKfhs∆f Pvw TrJr \jqS xrTJPrr ksKf P\JrJPuJ hJKm \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

KmFjKkr ßTªsL~ xJÄVbKjT xŒJhT S KxPua ß\uJ KmFjKkr xnJkKf xJPmT xJÄxh Fo AKu~Jx IJuLPT xM˙q vrLPr KlPr kJS~Jr hJmLPf k´mJxL AKu~Jx oMKÜ xÄV´Jo kKrwh msJcPlJPctr CPhqJPV xŒsKf msJcPlJPctr ˙JjL~ vJkuJ TKoCKjKa yPu IJP~J\j TrJ y~ FT k´KfmJh xnJrÇ rJ~yJj IJuL oKjPrr ßTJrIJj ßfuS~Jf S r∆Pyu Ko~Jr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ xnJkKffô TPrj ßvU IJmhMu oJKuTÇ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL ß˝óYJPxmT hu KxPua ß\uJ vJUJr IJymJ~T FmÄ AKu~Jx oMKÜ xÄV´Jo kKrwh KxPua ß\uJ vJUJr IJymJ~T FcPnJPTa xJoxMöJoJj \oJj, KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj msJcPlJPctr mJrPT¥ F¥ mSKuÄ Fr TJCK¿uJr yJxJjMöJoJj UJjÇ IjMÔJPj mÜmq rJPUj jNPr IJuo rm±JjL, xJoZá Ko~J, ßvU oJKjT Ko~J, \MPjh ßYRiMrL, vJy fJ\Mu AxuJo k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

KmFjKk mOˆu mJg FmÄ SP~ˆ KrK\SPjr xnJ IjMKÔf

Vf 20 jPnÍr mOˆu mJg S SP~ˆ KmFjKkr CPhqJPV KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr 48fo \jìKhj ˙JjL~ KmFjKk IKlPx Klxk¥ ßrJPc kJKuf y~Ç FPf IJPuJYjJ S ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf ‰x~h jNrA TJPhr \MjJP~Phr xnJkKfPfô xnJ kKrYJrjJ TPrj xJiJre xŒJhT Fo oKfCr ryoJjÇ mÜmq rJPUj KxKj~r xy xnJkKf ßoJÎ vJy\JyJj KxrJ\, xy xnJkKf ‰f~oMZ IJuL, xy xnJkKf xMPyu IJyoh IJuL, ßTJwJiqã ßoJÎ \JoJu, lUr∆u AxuJo, FcPnJPTa FoF IJ\Jh, AK†Kj~Jr lJKyo AxKf~JT, yJ\L lUr∆u IJuL, IJuyJ\ô rJ\J Ko~J, TJ\L IJo\Jh ßyJPxj, xJÄVbKjT xŒJhT ßoJPvth IJyoh ofKZr, ‰x~h ßoJÎ IJmM xJAK~qh, ‰x~h ßoJÎ vJyKr~Jr, kJkuM, TJCxJr k´oUM Ç - ßk´x KmùK¬Ç


27

Surma

30 November - 6 December 2012

A~JÄPhr \jq kKrmftj S Cjú~Pj TJ\ TrPf YJA : AmsJKyo @VJoL 30 \JjM~JrL aJS~Jr yqJoPuax&& mJrJ~ A~JÄ ßo~r KjmtJYj IjMKÔf yPmÇ AmsJKyo lJÀTL F KjmtJYPj k´KfÆKºfJ TrPZjÇ KfKj A~JÄPhr \jq kKrmftj S Cjú~Pj TJ\ TrPf YJjÇ mJrJ~ KmKnjú xoxqJ gJTPuS KfKj k´iJjf pMmâJAo mPº KmPvw j\r KhPmjÇ AmsJKyo mPuj, KhjPT Khj FuJTJ~ jJAl, VJj S VqJÄ lJAa mOK≠ kJPòÇ GTqm≠nJPm Fxm xoxqJr xoJiJj TrJ pJ~Ç F\jq A~JÄPhr xM¬ k´KfnJßT \JKVP~ fáuPf yPmÇ kJvJkJKv pMmTPhr pJPf TPr @rS KmKnjú nJPuJ TJP\ KjP~JK\f TrJ pJ~ ßx\jq KfKj KjruxnJPm TJ\ TPr pJPmjÇ KfKj mPuj, IPjT pMmTA KTnJPm mJrJr KmKnjú TJP\ @®KjP~JV TrJ pJ~ ßx mqJkJPr S~JKTmyJu j~Ç @Ko F mqJkJPr fJPhr xPYfjfJ mJzJPmJÇ IjuJAj ßlJrJo ‰frL TPr @orJ KcPmPar @P~J\j TrPf kJKr, aJS~Jr yqJoPuaPx A~JÄPhr k´P~J\jL~ TJptâo KjP~ @PuJYjJ TrJ pJ~Ç FnJPm A~JÄPhr Kj\˝ ofJof V´ye TPr mJrJr Cjú~Pj kPr fJ TJP\ uJVJPjJ pJ~Ç ßuUJkzJ~ @orJ pJPf TPr @rS nJPuJ TrPf kJKr ßx mqJkJPrS @Ko j\r KhPmJÇ kJvJkJKv nJPuJ luJlu TPrS IPjPTA YJTrL kJPòj jJÇ ßx mqJkJPrS k´P~J\jL~ khPãk KjPmJÇ A~JÄßhr Cjú~Pj @Ko KjruxnJPm TJ\ TPr pJPmJÇ @oJr KY∂JPYfjJPT mJ˜mJ~Pj @VJoL A~JÄ ßo~r KjmtJYPj xTPur xyPpJKVfJ S ßhJ~J YJAÇ - ßk´x KmùK¬

l~Zu IJyoh kuJPvr FTJCK≤Ä F¥ KljqJP¿ k´go ßvseLPf KcV´L uJn

ACKjnJKxtKa Im Aˆ u¥j ßgPT FTJCK≤Ä F¥ KljqJP¿ (IjJxt) k´go PvsjLPf KcKV´ I\tj TPrPZj l~Zu IJyoh kuJvÇ l~Zu IJyoh kuJv nKmwqPf FT\j xlu YJaJct FTJCP≤a yPf YJ~, fJr ‰kKfT KjmJx KxPua ß\uJr KmvõjJg gJjJr ßhSTux ACKj~Pjr TJKuK\rL V´JPoÇ fJr KkfJ KmvõjJg FcáPTvj asJPˆr asJKˆ KmKvÓ xoJ\TotL IJ»Mr rm ßYRiMrL FmÄ oJ jJ\oJ ßmVo ßxmJioLt xÄVbj vJy ACxMl IJuL ßxmJ asJPˆsr k´KfÔJfJ asJKˆÇ fJr KkfJ oJfJ kMP©r xJlPuqr \jq xTPur TJPZ ßhJ~J ßYP~PZjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

FTA @hPu FoKx TPuP\r ßyJPˆu kMjÎKjotJPer KnK•k´˜r ˙Jkj yPm 5 KcPx’r

- KvãJoπL jMÀu AxuJo jJKyh FoKk

KvãJoπL jMÀu AxuJo jJKyh FoKk \JKjP~PZj, FoKx TPuP\r kMzJPjJ GKfyqmJyL ßyJPˆu FTA @hPu kMj:KjotJe TrJ yPmÇ FA kMj:KjotJe TJP\r KnK• k´ór ˙Jkj yPm @VJoL 5A KcPx’r mMimJr xTJu 10 WKaTJr xo~Ç ßyJPˆu kMj:KjotJPjr \jq 5 ßTJKa aJTJr ßmKv mq~ TrJ yPmÇ k´JÜj S mftoJj ZJ©-ZJ©L, KxPuPar xTu xMiL S Kmù\j fgJ xoV´ KxPuamJxLr IjMnNKf FmÄ hJKmr k´Kf vs≠J \JKjP~ kMzJPjJ GKfyqmJyL ßyJPˆu FTA @hPu kMj:KjotJe TrJ yPòÇ KfKj mPuj AKfoPiq KvãJ oπeJuP~r k´PTRvu KmnJPVr KYl AK†Kj~JrPT @Ko KjPhtv k´hJj TPrKZ ßp 5A KcPx’Prr KnK• k´˜Prr pJmfL~ TJptâo xŒjú TrJr \jqÇ

kJvJkJKv FoKx TPuP\r Kk´K¿kJPur xJPg ßpJVJPpJV TPr fÅJPTS KjPhtv k´hJj TPrKZ xÄKväˆ xmJAPT IjMÔJPj CkK˙f gJTJ KjKÁf TrJr \jqÇ KvãJoπL mPuj @Ko AKfoPiq oJjjL~ IgtoπL KxPua-1 @xPjr xÄxh xhxq \jJm @mMu oJu @»Mu oMKyfPT @oπe \JKjP~KZ CÜ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f gJTJr \jqÇ oJjjL~ IgtoπL @oJr FA @oπe xJhPr V´ye TPrPZj FmÄ KfKj CkK˙f gJTPmjÇ @Ko @vJ TKr FA GKfyqmJyL ßyJPˆu kMj:KjotJPer TJP\ huof KjKmtPvPw xoV´ KxPuamJxLr xyPpJKVfJ kJmÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ACPT KmoJj FPksJnc ßasPnu FP\≤x FPxJKxP~vPjr xnJ IjMKÔf

Vf 20 jPn’r ACPT KmoJj FPksJJn&c ßasPnu FP\≤x&& FPxJKxP~vPjr FT xnJ mJÄuJ aJCPj IjMKÔf y~Ç FPxJKxP~vPjr ßY~JroqJj ßoJyJÿh yroM\ @uL (FPrJP¸Ax ßasPnu&x) xnJ~ xnJkKfPfô TPrjÇ pMVì xŒJhT xoxMu ßyJxJAPjr (ßyJPxj ßasPnu&&x) Ck˙JkjJ~ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj, nJAx ßY~Jr ßoJyJÿh @xKTr Ko~J (xMroJ ßasPnu&&x), nJAx ßY~Jr ßyuJu CK¨j UJj (KyuxJAc ßasPnu&&x), ßTJwJiqã oMKhr ßYRiMrL (ßasPnu KuÄT), ßoJyJÿh AorJj ßyJPxAj (ryoJj ßasPnu&&x), vKlTáu yT (FFj ßasPnu&&x), ßoJ. oMKyhMr ryoJj ßyuJu (KoulJ ßasPnu&&x), ßxKuo Ko~J (@u @Koj ßasPnux), oMK\Àu yT xMoj (F~Jr FéPk´x ßasPnux), @KvTár ryoJj (AorJj ßa´Pnux) FmÄ @\Jh @yoh (xJoJh ßasPnu&x)Ç xnJ~ IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj KmoJPjr TJK≤s oqJPj\Jr @KfT ryoJj KYvKfÇ KfKj \JjJj IKYPrA @rS hMKa F~JrâJl&a KmoJj myPr ßpJV KhPòÇ FPf TPr @orJ pJ©Lßhr @rS ßmvL ßxmJ hJj TrPf kJrPmJÇ xnJ~ F\jq mJÄuJPhv xrTJrPT ijqmJh \JjJPjJ y~ FmÄ @vJ TrJ y~ ßp UMm fJzJfJKz KxPuPar KrKlCKuÄ Fr TJ\ ßvw TrJ yPmÇ FPf TPr pJ©LPhr xMKmiJ yPm FmÄ KxPua fgJ ßhPvr IgtjLKf @rS xoO≠ yPmÇ xnJ~ @vJ TrJ y~ KmoJPjr ßxmJr oJj @rS Cjúf yPm FmÄ KcPu TPo @xPmÇ KmoJj ZJzJr YJr W≤J @PV F~JrPkJPat KrPkJat TrJr \jq KmoJPjr kã ßgPT pJ©LPhr k´Kf IjMPrJi TrJ yP~PZÇ pJ©LrJ 40 ßTK\ myj TrPf kJrPmj, KT∂á FT mqJPV 30ßTK\r Ckr oJu myj TrJ pJPm jJÇ 7PTK\r FTKa yJfmqJV xÄPV rJUPf kJrPmjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

30 jPn’r rJf mJraJ FT KoKjPa Km\~láu TotxNKYr @jMÔJKjT CPÆJij k´Kf mZPrr of FmJrS u¥j, KmsPaPjr KmKnjú vyr S ACPrJPkr KmKnjú ßhPv 1 KcPx’r ßgPT ÊÀ yPf pJPò Km\~láu TotxNKY 2012Ç @VJoL 30 jPn’r rJf mJraJ FT KoKjPa @ufJm @uL kJPTtr vyLh KojJPr @jMÔJKjT CPÆJij TrJ yPm F mZPrr Km\~láu TotxNKYÇ FPf IÄv ßjPmj oMKÜPpJ≠J,fÀe k´\jì, TKoCKjKa ßjfJxy xmt˜Prr oJjMwÇ FPf xTuPT CkK˙f yP~ mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJr ˛JrT Km\~láu TotxNKYr CPÆJij TrJr \jq xTPur k´Kf IjMPrJi \JKjP~PZ Km\~láu ßTªsL~ TKoKaÇ Vf 24 jPn’r dJTJ~ mJÄuJPhPvr @jMÔJKjT TotxNKY CPÆJij TrJ y~ xJÄmJKhT xPÿuPjr oJiqPoÇ iJjoK¥r @Kz~Ju yJCPx IjMKÔf F xÄmJh xPÿuPj CkK˙f KZPuj TKm vJoLo @\Jh, xJKyfq kK©TJ ßlrJrL S @Kz~Ju Fr k´TJvT vJoLo S~JKyh, Km\~láu dJTJ TKoKar Kj\Jo vrLl, Aoj yJKmmxy KmKnjú Kk´≤ S ßaKuKnvj KoKc~Jr xJÄmJKhTrJÇ CPuäUq Km\~láu TKoKa k´Kf mZPrr ToxNKYt kKrYJujJ~ xJ¬JKyT \jof, xMroJ, kK©TJ, mJÄuJ aJAox, jfáj Khj, mJÄuJPkJˆ, u¥jmJÄuJ, mJÄuJ KjC\, ACPT KmKc KjC\, YqJPju Fx, mJÄuJ KaKn, FKaFj, FjKaKn, YqJPju @A, YqJPju jJAjxy KmKnjú KoKc~Jr TJZ ßgPT xmtJ®T xyPpJKVfJ ßkP~ gJPTÇ FmJrS xmèPuJ KoKc~J xyPpJKVfJ TrJ~ TífùfJ k´TJv TPrPZ Km\~láu ßTªsL~ TKoKaÇ - ßk´x KmùK¬Ç

jgt u¥j ZJ©hPur CPhqJPV fJPrT K\~Jr \jì ßVJuJkV† ßyuKkÄ yqJ¥x-Fr mJKwtTL S ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf xnJ IjMKÔf

Vf 25 jPn’r, rKmmJr KmTJPu 240 KmsT ßuAPj ImK˙f FTKa ßrˆáPrP≤ ÈßVJuJkV† ßyuKkÄ yqJ¥x'-Fr FTKa KmPvw xnJ IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr nJrk´J¬ xnJkKf xJBP~h @yoh xJPhr xnJkKfPfô FmÄ nJrk´J¬ ßxPâaJKr fJ\Mu AxuJPor kKrYJujJ~ UxzJ xÄKmiJPjr Ckr hLWt @uJk-@PuJYjJ kr xÄKmiJjKa xmtxÿKfâPo VOyLf y~Ç IjMÔJPj mÜmq rJPUj xÄKmiJj k´e~j TKoKar CkPhÓJ xJPuy UJj FoKmA S ßuUT lJÀT @yohÇ TotTftJPhr oPiq mÜmq rJPUj @PjJ~JÀu AxuJo ßYRiMrL \mJ, ßhuS~Jr ßyJPxj ßumM, ÀÉu @oLj ÀPyu, @mMu TJuJo, vJyJ\JyJj ßYRiMrL, Kr~J\ CK¨j, vJKoo @yoh, ßxKuo @yoh, @»Mu mJKZr, FjJo CK¨j, ßlrPhRx @yoh, @»Mu TJKhr k´oMUÇ xnJ~ xhxq Kl mJmf k´J¬ k´J~ hv yJ\Jr kJC¥ mJÄuJPhPv xÄVbPjr jJPo IqJTJC≤ TPr KcPkJK\a rJUJr Kx≠J∂ ßj~J y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr 48fo \jì mJKwtTL CkuPã mJuJPhv \JfL~fJmJhL ZJ©hu jgt u¥j vJUJr CPhqJPV kNmtu¥˙ KmsTPuAPjr ‰mvJUL PrˆáPrP≤ Vf 20 ßxP¡Ír FT PhJ~J S IJPuJYjJ xnJ IjMKÔfÇ xÄVbPjr xnJkKf oJxMhMr ryoJj oJxMPhr xnJkKfPfô FmÄ IJmM jJPZr ßvU Fr kKrYJuJjJ~ IjMKÓf xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q ZJ©hu xnJkKf ßoJ: \Kxo CK¨j ßxKuoÇ k´iJj mÜJ KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q ZJ©hPur KxKj~r xy-xnJkKf vKláTáu AxuJo KrmuM, KmPvw IKfKg pMÜrJ\q ZJ©hPur nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT IJmM ßyjJ ßoJ˜lJ TJoJu FmÄ ˝JVf mÜmq rJPUj pMÜrJ\q ZJ©hPur pMVú xŒJhT xJAláu AxuJo KorJ\Ç k´iJj IKfKg mPuj mftoJj mJÄuJPhPvr hNjtLKf, hsmqoNuq mOK≠, oJjmJKiTJr uñjxy KmPrJiL hPur k´Kf IjqJ~ IfqJYJr yfqJ, èo, yfqJ S KjptJfPjr KjªJ \JjJjÇ ßhv

IJ\ F VOy pMP≠r KhPT iJKmf yAPfPZÇ ßhPvr Vefπ iJrJ m\J~ rJUJr \jq xrTJrPT IjMPrJi TrJ y~ FmÄ KjrPkã f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj KjmtJYj k´˜áKf V´yPjr \jq P\Jr hJmL \JjJj FmÄ ßhPvr FA IYu Im˙Jr \jq xrTJr hJ~L TPrjÇ KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr xM˙fJ S hLWtJ~M TJojJ TPrjÇ xŒJhT xJAláu AxuJo KorJ\ mPuj, fíeoNPur k´JjKk´~ ßjfJ

S ßhPvr IJVJoL KhPjr CKh~oJj ßjfJ fJPrT ryoJjPT 48fo \jìKhPjr ÊPnóZJ \JjJjÇ vKláTáu AxuJo KrmuM mPuj, fJPrT ryoJj mJÄuJPhPv fíjoNu ßjfJToLtPhr oPiq ßp IJPuJzj xOKˆ TPrKZPuj fJr iJrJmJKyTfJ~ mJÄuJPhPv \JfL~fJmJhL vKÜr VeP\J~Jr xOKÓ yP~KZPuJ FA oMÉPft mJÄuJr \jVj fJPT ˝re TrPZÇ IjMÔJPj KmPvw IKfKg KyPxPm

mÜmq rJPUj, xy xnJkKf ßxJPyu vrLl ßoJ:TKro, fJuyJ AmPj oTKxh, pMVú xJÄVbKjT xŒJhT ßrJaJPrÖr xMoj, AoKf~J\ FjJo fJKjo, xJoJh, xJÄVbKjT xŒJhT Fo ßxKuo, IJKfTár ryoJj, k´YJr xŒJhT \MjJP~h, jgtu¥j vJUJr pMVú IJymJ~T TJSxJr IJPlKª, l~xu, mJmM, jJK\o, fJP~l, ßjJoJj, Kr~Jh, K\fá, \Kyr S ßxJPyu k´oNUÇ - ßk´x KmùK¬Ç


28-29 SURMA 30 November 2012

kÅJYKovJuL

ßk´Por rxJ~j fÀe-fÀeLr ßk´o KjP~ TKmfJ, V·, KxPjoJ yP~PZ IPjTÇ ßk´Po kzPu oJjMw 'Iº' yP~ pJ~, Foj TgJ ßvJjJ pJ~ IyryÇ ßTJPjJ fÀe mJ fÀeL FTaM IjqojÛ yPu mºMrJ Ka√jL TJPa∏ KfKj ßk´Po kPzPZjÇ ßk´Po \zJPjJ oJjMw ßTj KmYJrmMK≠ yJKrP~ ßlPu, uöJ-n~ ßTj TJ\ TPr jJ, KjP\r IVsVKfr Kmw~KaS ßTj nJmjJ~ gJPT jJ∏ Fxm KjP~ @PZ jJjJ mqJUqJÇ F KjP~ VPmweJS YuPZ Kjr∂rÇ fPm u¥Pjr KmùJjLrJ ÛqJKjÄ k´pMKÜ mqmyJr TPr F ryPxqr ‰mùJKjT mqJUqJ hJÅz TKrP~PZjÇ fJrJ muPZj, ßk´Po kzPu oK˜PÏr KjKhtÓ ˙JPj kKrmftj WPaÇ oK˜PÏr ßTJj ßTJj KjKhtÓ ˙JPj TL irPjr rJxJ~KjT kKrmftj WPa, fJr FTKa ZT ‰fKr TPrPZj fJrJÇ F ßgPTA kJS~J ßpPf kJPr, ßk´Por TJrPe ßTC ßTC ßTj IK˙r yP~ SPbÇ @mJr ßTC ßTC TLnJPm KjP\Phr iLrK˙r rJUPf kJPrÇ oqJVPjKaT Kr\Pj¿ APoK\ÄP~r (Fo@r@A) oJiqPo ßhUJ ßVPZ, UMm Kk´~ oJjMPwr ZKm ßhUPuA oJjMPwr oK˜PÏr xJoPjr IÄPv KTZM kKrmftj WPaÇ F IÄv IPjTaJ KjK‘~ yP~ kPzÇ F IÄvA oJjMPwr KmYJrmMK≠ Kj~πe TPrÇ FKa KjK‘~ gJTJ~ uöJ, n~ AfqJKh yJKrP~ ßlPu oJjMwÇ ACKjnJKxtKa TPu\ u¥Pjr IiqJkT KxKor \qJKT mPuj, ßTJPjJ mqKÜ VnLr ßk´Po kzPu oK˜PÏr KTZM IÄv ßmKv xKâ~ y~; @mJr Ijq IÄvèPuJ KjK‘~ yP~ kPzÇ Cófr ‰\KmT TJP\r \jqA y~PfJ KTZM IÄv ßmKv xKâ~ y~Ç VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ, pJrJ ßk´Po kPz fJPhr oK˜PÏ rJxJ~KjT CkJhJj ßcJkJKkj ßmPz pJ~Ç F CkJhJj hM”U-PmhjJ, @jª-@xKÜ AfqJKh Kj~πe TPrÇ Fr @KiPTqr TJrPeA oJjMw FTPrJUJ yP~ pJ~Ç TJrS mJre oJjPf YJ~ jJÇ nJPuJmJxJr oJjMwPT TJPZ ßkPf fJrJ FTrTo Iº yP~ pJ~Ç krLãJ YJKuP~ ßhUJ ßVPZ, ßTJPTj \JfL~ oJhTS oJjMwPT FTA rTo oMKÜyLj TPr ßfJPuÇ ßcJkJKkj ßmPz ßVPu kJvõtk´KfKâ~J KyPxPm Ijq rJxJ~KjT CkJhJj KxPrJaKjj TPo pJ~Ç oJjMPwr ßo\J\, ‰\m @TJ–ãJ AfqJKh Kj~πe TPr F CkJhJjÇ

IkrJiPmJi nJPuJ ßjfJ mJjJ~!

FT\j nJPuJ ßjfJ yPf TL TL èPer ksP~J\j? Foj ksPvú IPjPTA y~PfJ muPmj nJPuJ ßjfJr èPer KT @r ßvw @PZ? ßTJPjJ mqKÜPT nJPuJ ßjfJ KyPxPm ksKfKÔf TPr fJÅr TftífômJh; ßTC mJ muPmj @®KmvõJx, ßTC mJ @mJr ßhUPmj SA mqKÜr mMK≠o•Jr KhTKaÇ fPm xJŒsKfT FT \KrPkr luJlPu ßhUJ ßVPZ, pJÅPhr oPiq IkrJiPmJi TJ\ TPr mJ pJÅrJ IkrJiPmJPi ßnJPVj, fJÅrJA oNuf yP~ CbPf kJPrj FT\j nJPuJ ßjfJÇ \KrPk IÄvVsyeTJrLPhr ksvú TrJr kr fJÅrJ ßp C•r KhP~PZj ßxèPuJ oNuqJ~j TPr ßhUJ ßVPZ, fJÅPhr nJPuJ ßjfJ yS~Jr ßkZPj IkrJiPmJPir nNKoTJ IPjTUJKjÇ ˆqJjPlJct KmvõKmhqJuP~r ÛMu Im Km\PjPxr ˚JfPTr KvãJgtL ßrPmTJ ÛM~JomJVt CPhqJV KjP~KZPuj Foj FTKa \KrPkrÇ @r F CPhqJPV fJÅr xPñ KZPuj xykJbL S mºMrJÇ FA \KrkTJP\ I∂ntMÜ TrJ yP~KZu KmKnjú ßkvJr oJjMwPTÇ \KrPkr @SfJ~ @jJ KjmtJyL kptJP~r ßuJTPhr xPñ TgJ mPu \JjJ ßVPZ, pJÅPhr oPiq IkrJiPmJPir ksmefJ ßmKv, fJÅrJA ßjfJ KyPxPm xlu yP~PZjÇ IfLPfr KmKnjú VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ, TJptTr ßjfíPfôr ßãP© nNKoTJ rJPU AKfmJYT IkrJiPmJiÇ TJre IkrJiPmJPi ßnJVJ oJjMw fJÅPhr IfLPfr nMu-©MKar Kmw~èPuJ oJgJ~ rJPUjÇ ßp TJrPe fJÅrJ yj @PrJ xJmiJjL, @PrJ xPYfjÇ FKaA fJÅPhr nJPuJ ßjfJ~ kKref TPrÇ IkrJiPmJi S nJPuJ ßjfíPfôr oPiq ßpJVxN© UMÅP\ ßkP~PZj TJrPjKV ßouj KmvõKmhqJuP~r aJ~J ßTJPyjSÇ

Ka~J ßTj TgJ mPu

oJjMPwr T£ jTu TPr Ka~Jr IjqPT nzPT ßhS~J mJ ßmJTJ mJjJPjJr mÉ V· IPjPTr \JjJÇ TLnJPm Ka~J oJjMPwr oPfJ TgJ mPu xŒ´Kf fJ ChWJaj TrPf xão yP~PZj KmùJjLrJÇ fJPhr oPf, Ka~Jr rP~PZ vKÜvJuL kptPmãe mJ IjMTreL~ ãofJÇ ßx \jqA kJKUKa oJjMPwr T£ jTu TrPf kJPrÇ KkFuSFx S~Jj \JjtJPu F KjP~ FTKa VPmweJk© ksTJKvf yP~PZÇ ßkJwJ KTÄmJ mMPjJ pJA ßyJT, Ka~J oJjMPwr TgJ mJ Ijq PTJPjJ ksJeLr cJT IjMTre TrPf kJPr xyP\AÇ VPmwTrJ ßhPUPZj, Ka~Jr rP~PZ jTu TrJr Ijjq ãofJÇ ßx \jq kJKUKa oJjMw mJ Ijq ßTJPjJ ksJeLr TgJ ÊPj KjP\A SA TgJ @SzJPf ÊÀ TPrÇ PcjoJPTtr ACKjnJKxtKa Im @rÉPxr VPmwT grPˆj muxKm FmÄ ACKjnJKxtKa Im ßTJPkjPyPVPj fJr xyPpJVLrJ F KjP~ Km˜r VPmweJ TPrjÇ fJrJ ßhPUj, KmKnjú ks\JKfr Ka~Jr oPiq xÿMUnJPV TouJ rPXr hLWtkMPòr ãMhs Ka~Jr F ãofJ rP~PZÇ ksTíKfVfnJPmA F ks\JKfr Ka~J oJjMw mJ Ijq ksJeLr xPñ ßpJVJPpJV TrPf YJ~Ç fJrJ ßhPUj, mMPjJ KTÄmJ fJPhr krLãJVJPr Cn~ irPjr Ka~JA xJmuLu FmÄ hs∆ffJr xPñ TgJ jTu TPrÇ

KmvõUqJf IKnPjfJ S YuKó©TJr YJKut YqJkKuPjr KmUqJf ßmJCuJr aMKk S uJKb KjuJPo CbPZÇ YqJkKuPjr aMKk S uJKbKa UMm nJPuJ Im˙J~ @PZ mPu KjuJo xÄ˙J mjyqJox \JKjP~PZÇ KjuJPo F aMKkKar oNuq 40 yJ\Jr oJKTtj cuJr S uJKbKar oNuq 60 yJ\Jr cuJr CbPm mPu @vJ TrJ yPòÇ @VJoL ßrJmmJr ux IqJP†PuPx F KjuJo IjMKÔf yPf pJPò mPu \JjJ ßVPZÇ FTA xJPg KjuJPo CbPZ KmUqJf xñLfKv·L \j ßujPjr Kj\ yJPf @ÅTJ KjP\r S fJr \JkJKj ˘L AP~JPTJ SPjJr vrLPrr ßÛY, KmUqJf mqJ¥ KmauPxr YJr xhPxqr IPaJVsJlxy KmKnjú xÄVsy, \qJ\ xñLfKv·L YJKut kJTtJPrr xqJPéJPlJj, IKnPjfJ S xñLfKv·L l∑Jï KxjJ©Jr IaJVsJlxy fJr @ÅTJ KfjKa KY©Tot FmÄ IKnPj©L ßoKrKuj ojPrJr KTZM K\KjxÇ YJKut YqJkKuPjr ßmJCuJr aMKk S uJKbxy fJr \jKks~ ßkJvJTKa ‰fKr TrJ y~ 1914 xJPur ßlmsM~JKr oJPxÇ yKuCPcr KmKnjú ˆMKcSr TP~T\j IKnPjfJr ßkJvJT KjP~ FKa ‰fKr TrJ

KjuJPo CbPZ YqJkKuPjr aMKk-uJKb y~Ç YqJkKuPjr KmUqJf ßdJuJ kqJ≤Ka KZu oJKTtj ßTRfMTJKnPjfJ S kKrYJuT lqJKa @mtJTPur, ßoJYKa KZu @PrT IKnPjfJr FmÄ 14 j’r \MPfJ ß\JzJ KZu lqJKa @mtJTPur võÊPrrÇ KmvJu @TJPrr F \MPfJ pJPf UMPu jJ kPz ßx \jq fJ YqJkKujPT CPæJ kJP~ krPf yPfJÇ

YqJkKuPjr ßkJvJPTr IÄv KyPxPm KYK¤f TrJr \jq 32 AKû u’J mJÅPvr ‰fKr uJKbKar SkPr TJPuJ TJKu KhP~ ÈKxKxFuKa 36' ßuUJ rP~PZÇ F ZJzJ YJKut kJTtJPrr xqJPéJPlJjKa 22 ßgPT 26 yJ\Jr cuJPr KmKâ yPf kJPr mPu oPj TrJ yPòÇ

kNKetoJ kJVu TPr jJ

fífL~ Im˙JPj xMA\JruqJ¥Ç ACPrJPkr F ßhPv Iux ßuJT ßoJa \jxÄUqJr 60 nJVÇ ßxUJjTJr oJjMPwr oPiq 60 vfJÄvA KjK‘~Ç KjP\Phr kKrv´oL KyPxPm Vmt TrJ KmsKav \JKfr Im˙Jj Iux fJKuTJr @a j’PrÇ VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ, KmsKav jJVKrTPhr 63 hvKoT 3 vfJÄv oJjMwA ITotJr ßdÅKTÇ

Iux ßhPvr fJKuTJ~ ßjA mJÄuJPhv

kMÀPwr kZª ùJjL jJrL

\LmjxñL KyPxPm ßToj kJ©L YJj- FA k´Pvú vfTrJ 100 \j kMÀPwr C•rA ÈxMªrL jJrL'r kPã ßVPuS @Ápt yS~Jr KTZM ßjAÇ ßTjjJ FA híKÓnKñ KmPvõr KmKnjú xoJP\ mÉ Khj iPrA YPu @xPZÇ fPm kMÀPwr FA híKñnKñ Khj Khj mhPu pJPò mPu hJKm TrPZ jfMj FT VPmweJÇ FPf muJ yP~PZ, @iMKjT kMÀw oJjMw jJrLr ßxRªpt S rJjúJmJjúJr hãfJr ßYP~ jJrLr ùJj mJ mMK≠míK• S YJKrK©T èeJmKuPT ßmKv kZª TPrÇ @mJr IKiTJÄv jJrLA fJPhr \LmjxñL ßmPZ ßjS~Jr ßãP© xMªr ßYyJrJr kMÀPwr ßYP~ IgtQjKfTnJPm xòu kMÀwPT ßmKv kZª TPr gJPTÇ @r KTZM KTZM jJrL fJr \LmjxñLr vJrLKrT ßxRªpt, mMK≠míK• S YJKrK©T èeJmKuPT k´JiJjq KhP~ gJPTÇ TJjJcJr A~Tt ACKjnJKxtKar oPjJKmùJjLrJ 30Ka ßhPvr I∂f 12 yJ\Jr oJjMPwr Skr F VPmweJ YJKuP~PZjÇ KmùJjLrJ muPZj, kKÁoJ KmPvõ \LmjxñL mJZJAP~r ßãP© jJrL-kMÀPwr híKÓnKñr oPiq UMm ßmKv lJrJT ßjAÇ k´YKuf Kj~Po IgtKm• S kJKrmJKrT GKfPyqr KyxJm TPwA \LmjxñL mJZJA YNzJ∂ yP~ gJPTÇ VPmwT hPur k´iJj oPjJKmùJjL cJ. oJPvtu K\fjJr mPuj, ˝JnJKmTnJPm FT\j jJrL fJr \LmjxñL KjmtJYPjr ßãP© k´gPoA uã TPr, SA kMÀPwr @KgtT Im˙J ßToj, SA kMÀw fJr ymM x∂JjPhr ˝JòPªq uJujkJuPjr ßpJVqfJ rJPU KT jJÇ K\fjJr mPuj, È@orJ VPmweJ~ ßhPUKZ, mOPaj mJ ßÛP¥PjKn~Jr xoJP\ kMÀwPhr híKÓnKñr kKrmftj WaPZÇ fJÅrJ \LmjxñL KjmtJYPjr ßãP© jJrLr „k-uJmeq S rJjúJmJjúJr hãfJr ßYP~ mMK≠míK• xŒjú jJrLPT ßmKv k´JiJjq KhPòÇ

TgJ~ @PZ∏ mJXJKu Iux, @PoJhKk´~, vJoMT k´TKí fr \JKfÇ mJXJKur x’Pº Foj @rS IPjT ßjKfmJYT KmPvwe yJPamJ\JPr CPz ßmzJ~, TJj kJfPuA fJ ßvJjJ pJ~Ç Iux KyPxPm mJXJKuPhr F mhjJoaJ hLWtKhPjrÇ mJXJKuPhr Ff Ff IkmJh xmPYP~ ßmKv ßhj kKÁoJrJÇ fPm @oJPhr Ff KhPuS To TáPÅ z jj KjªMT kKÁoJrJÇ mrÄ mJXJKuPhr ßkZPj ßlPu Iux oJjMPwr fJKuTJ~ ßxrJ KmPv \J~VJ TPr KjP~PZj fJrJAÇ xŒ´Kf KmùJj xJoK~TL hq uqJjPYa kOKgmLr 122Ka ßhPvr oJjMPwr oPiq VPmweJ YJKuP~ xmPYP~ Iux ßhPvr fJKuTJ k´TJv TPrPZÇ FA fJKuTJ~ k´go ˙JPj rP~PZ hKãe ACPrJPkr ßhv oJæJÇ

muJ yP~PZ ßhvKar k´J~ 71 hvKoT 9 nJV oJjMw IuxÇ 68 hvKoT 8 nJV Iux jJVKrT KjP~ KÆfL~ Im˙JPj @PZ oiqk´JPYqr ßhv ßxRKh @rmÇ fífL~ Im˙JPj xMA\JruqJ¥Ç ACPrJPkr F ßhPv Iux ßuJT ßoJa \jxÄUqJr 60 nJVÇ ßxUJjTJr oJjMPwr oPiq 60 vfJÄvA KjK‘~Ç KjP\Phr kKrv´oL KyPxPm Vmt TrJ KmsKav \JKfr Im˙Jj Iux fJKuTJr @a j’PrÇ VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ, KmsKav jJVKrTPhr 63 hvKoT 3 vfJÄv oJjMwA ITotJr ßdÅKTÇ fJKuTJ~ ßxrJ KmPv @PZ xJKmt~J, @P\tK≤jJ, oJAPâJPjKv~J, TáP~f, KmsPaj, @rm @KorJf, oJuP~Kv~J, \JkJj,

cPoKjTJj KrkJmKuT, jJKoKm~J, ArJT, fárÛ, xJAk´Jx, AfJKu, @~JruqJ¥, hKãe @Kl∑TJ S náaJjÇ ACPrJPkr \jq CPÆPVr Kmw~ yu∏ fJKuTJ~ fJPhr k´KfKjKifôA xmPYP~ ßmKvÇ @r uãq TrJr oPfJ Kmw~ yPò∏ F fJKuTJ~ hKãe FKv~Jr FToJ© ßhv KyPxPm jJo FPxPZ náaJPjrÇ Imvq fJKuTJr xmPYP~ ßvw ˙JjKa fJrÇ xMfrJÄ Totb hKãe FKv~Jj KyPxPm Vmt TrPu ßxaJ ßmJi y~ @r IfáqKÜ yPm jJÇ fJZJzJ T'Khj @PV hq uqJjPYaA \JKjP~PZ, mJÄuJPhv kOKgmLr xPmPYP~ kKrv´oL oJjMPwr ßhvèPuJr oPiq IjqfoÇ xMfrJÄ ÈIux mJXJKu' KmPvweKa náu k´oJe TrJr VmtS KjÁ~A TrPf kJKr @orJ!

Kfj oJPxA KmPvõr xPmtJó nmj yPò YLPj KmPvõr xPmtJó nmj yPf pJPò YLPjÇ hKãe-kNmt YLPjr ßYJÄvJPf 220fuJ @TJvYM’L nmjKa yPf pJPòÇ Fr CófJ yPm 2 yJ\Jr 749 lMaÇ nmjKaPf gJTPm mxfmJKz, IKlx, ÛMu S yJxkJfJuÇ 17 yJ\Jr 400 ßuJT FPf mxmJx TrPf kJrPmÇ mqKÜoJKuTJjJiLj ksKfÔJPjr CPhqJPV FKa ‰fKr yPmÇ iJreJ TrJ yPò @VJoL Kfj oJPxr oPiqA nmjKar KjotJeTJ\ ßvw yPmÇ KjitJKrf xoP~ TJ\ ßvw TrPf yPu ‰hKjT hMA fuJrS ßmKv TJ\ ßvw TrPf yPmÇ nmPjr jJo ßhS~J yP~PZ ÛJA KxKaÇ mftoJPj KmPvõr xPmtJó nmj hMmJAr mM\t UKulJr ßYP~S 32 lMa CófJr yPm FKaÇ ÛJA KxKar TJ\ ßvw yPu KmPvõr CÅYM 10Ka nmPjr 9Kar Im˙JjA yPm FKv~J~Ç YJ~jJ KnK•T msc V´∆k nmjKar jTvJ FÅPTPZÇ mM\t UKulJr KjotJe TJ\ ßvw TrPf ßpUJPj 5 mZr xo~ ßuPVKZu, ßxUJPj oJ© 90 KhPj TLnJPm 220fuJ nmjKar TJ\ ßvw yPm fJ KjP~ xÄv~ gJTJaJ I˝JnJKmT j~Ç fPm msc V´∆k Vf mZr 30fuJ nmPjr TJ\ ßvw TPrPZ oJ© 15 KhPjÇ SkPr CbPf nmjKaPf 104Ka hs∆fVKfxŒjú Kula gJTPmÇ FA ksTP· 3 yJ\Jr vsKoT Kj~Kof TJ\ TrPmÇ nmjKa 10 uJU mVtKoaJr \J~VJ \MPz yPmÇ FPf 2 uJU aj Kˆu mqmyJr TrJ yPmÇ x÷Jmq mq~ 40 ßTJKa kJC¥Ç ksT·Ka YLj xrTJPrr IjMPoJhPjr IPkãJ~ rP~PZÇ @vJ TrJ yPò xrTJKr IjMPoJhj ßkPu KcPx’Prr ßvw KhT ßgPT TJ\ ÊÀ yPmÇ

È@orJ KjKÁf jA ßTj ßrJVLrJ hJKm TPr kNetYªs fJPhr IxMU mJKzP~ ßh~Ç y~PfJ FaJ TJTfJuL~ KTÄmJ Ijq ßTJPjJ KmwP~r xPñ xÄKväÓÇ KT∂á VPmweJ~ @orJ ßhPUKZ, kNetYPªsr xPñ oJjKxT IxM˙fJ mJzJr xMKjKhtÓ ßTJPjJ TJre ßjAÇ' VPmwTrJ Imvq krLãJ YJKuP~ ßhPUPZj, YJªsYPâr KTZMaJ k´nJm ßYJPU kPz FToJ© CPÆVJâJ∂ ßrJVLPhr ßmuJ~Ç YPâr ÊÀPf fJPhr mqgJ mJzPuS ßvwJÄPv FPx fJ k´J~ 32 vfJÄv TPo pJ~Ç TKm-xJKyKfqTrJ ÊjPu ßUPk ßpPf kJPrjÇ k´JYLjk∫L m~xLrJ @mJr FKaPT mPu mxPf kJPrj TKupMPVr KmhqJÇ KT∂á VPmweJ muPZ, TP·r YJªskMrJe KogqJÇ mÉ mZr iPr KmKnjú IûPur ßuJTVJgJ mPu @xKZu, kNetYPªsr xPñ oJjMPwr nJPmr ßpJV @PZÇ xJoK~T @PmVCjìJhjJ ßmPz pJS~J~ xoJ\KmùJjLrJS oJP^oPiq F YJªsYâPT (uMjJr xJAPTu) @®yfqJ, ybJ“ kJVuJKo S jJjJ irPjr xJoJK\T IkrJPir TJre KyPxPm KYK¤f TPr gJPTjÇ KT∂á jfMj FT VPmweJ~ Fxm Kmw~PT TMxÄÛJr KyPxPm KYK¤f TPr YJÅPhr xPñ Fr ßTJPjJ rTo xŒTt ßjA mPu hJKm TPrPZj AfJKur FThu KmùJjLÇ yJxkJfJPu nKft 770 \j ßrJVLr Skr krLãJ

YJKuP~ SA KmùJjLrJ ßhPUPZj, IoJmxqJ-kNKetoJ~ oJjMPwr vrLr KTÄmJ oPjr ßTJPjJ kKrmftjA WPa jJÇ VPmweJr ÊÀPf Imvq 80 vfJÄv cJÜJr S 63 vfJÄv jJxt fJÅPhr IKnùfJ ßgPT \JKjP~PZj, kNKetoJr rJPf yJxkJfJPu ßrJVL nKftr yJr ßmKvÇ msJAaj FmÄ SyJAP~Jr kMKuvS mPuPZ, kNetYPªsr rJPf fJPhr TJPZ @xJ IKnPpJPVr kKroJe ßmKvÇ FojKT IPjPT oPj TPrj, 2000 xJPu pMÜrJPÓsr ßk´KxPc≤ KjmtJYPj \\t cJKmäC mMPvr \~L yS~Jr TJre SA rJPfr kNKetoJÇ fPm hLWt˙J~L VPmweJr kr KmùJjLrJ YJÅPhr xPñ Fxm KmwP~r ßpJVxN©PT KnK•yLj hJKm TPrPZjÇ TJjJcJr VPmwT IiqJkT ß\PjKn ßmPuKnu mPuPZj, È@orJ KjKÁf jA ßTj ßrJVLrJ hJKm

TPr kNetYªs fJPhr IxMU mJKzP~ ßh~Ç y~PfJ FaJ TJTfJuL~ KTÄmJ Ijq ßTJPjJ KmwP~r xPñ xÄKväÓÇ KT∂á VPmweJ~ @orJ ßhPUKZ, kNetYPªsr xPñ oJjKxT IxM˙J mJzJr xMKjKhtÓ ßTJPjJ TJre ßjAÇ' VPmwTrJ Imvq krLãJ YJKuP~ ßhPUPZj, YJªsYPâr KTZMaJ k´nJm ßYJPU kPz FToJ© CPÆVJâJ∂ ßrJVLPhr ßmuJ~Ç YPâr ÊÀPf fJPhr mqgJ mJzPuS ßvwJÄPv FPx fJ k´J~ 32 vfJÄv TPo pJ~Ç kNKetoJr xPñ vJrLKrT IxM˙fJr ßpJVxNP©r TgJS ßvJjJ ßVPZÇ muJ y~, F xo~ oJjMPwr oJgJ, mMT, yJPzr mqgJxy jJjJ irPjr mqgJr @âoe fLmsfr y~Ç KT∂á VPmweJ~ F KmwP~ ßfoj ßTJPjJ fgq k´TJKvf y~KjÇ


30 ßUuJiMuJ

30 November - 6 December 2012 m SURMA

KxKr\ K\fu CAK¥\

dJTJ, 27 jPn’r - AKjÄx krJ\~ FzJPjJ ßVPZ ßTJPjJoPfÇ ßvw Khj kpt∂ ßaPj ßj~J ßVPZ ßaˆSÇ KT∂á xJrJãe yfJvJ @r ßãJn KZu mJÄuJPhPvr AKjÄxPT KWPrÇ KÆfL~ AKjÄPx xJKTm @u yJxJj ßp @PãPk kMPzKZPuj, oqJPYr ßvw KhPj ßrJmmJr ßxA FTA @PãPk kMzPuj jJKxr ßyJPxjÇ xJKTm oJ© Kfj rJPjr \jq ßxûMKr kJjKj, jJKxr ßkPuj jJ Z~ rJPjr \jqÇ mJÄuJPhPvr AKjÄx yJr FzJPjJ KjKÁf TPr mqKÜVf 94 rJPj KaPjJ ßmPˆr mPu ßmJø yj jJKxrÇ k´go AKjÄPx mJÄuJPhPvr VzJ 387 rJPjr \mJPm 9 CAPTPa 648 rJPj KjP\Phr AKjÄx ßWJweJ TPr SP~ˆ AK¥\Ç k´go

AKjÄPxr KyxJPm TqJKrmL~rJ FKVP~ gJPT 261 rJPjÇ KÆfL~ AKjÄPx mJÄuJPhv 287 rJj TrPu \P~r \jq SP~ˆ AK¥P\r k´P~J\j KZu oJ© 27 rJjÇ Kâx ßVAu (20) S KTrj kJSP~u (9) 4 SnJPrA 30 rJj xÄVsy TPr UMujJ ßaPˆS TJK–ãf \~ FPj ßh~ huPTÇ Fr lPu xJyJrJ 2012 ßaPˆ 20 mqmiJPj KxKr\ \~ TrPuJ TqJPrmL~rJÇ KorkMr ßaPˆ fJrJ 77 rJPjr \~ ßkP~KZuÇ UMujJ~ KxKrP\r KÆfL~ S ßvw ßaPˆ \~ ßkPuJ 10 CAPTPaÇ UMujJ @mM jJPxr ߈Kc~JPo 6 CAPTPa 226 rJj KjP~ ßrJmmJr KhPjr ßUuJ ÊÀ TPr mJÄuJPhvÇ KhPjr k´go SnJPrA oJyoMhMuäJyr CAPTa yJKrP~

mPxÇ KnrJxJKo kJroPur mPu mqKÜVf 2 rJPj Ta @Ca yj KfKjÇ mJÄuJPhPvr mJKT KfjKa CAPTa hUu TPrj KaPjJ ßmˆÇ ßxJyJV VJ\L 7 rJPj ßmJø, jJKxr 208 mPu 94 rJPj ßmJø S ÀPmu 30 mPu 14 rJj TPr Ta @Ca y~Ç KÆfL~ AKjÄPx KaPjJ ßmˆ 40 rJPj 6Ka S kJrou 67 rJPj 3Ka CAPTa kJ~Ç Fr @PV Vf mMimJr ÊÀ yS~J ßaPˆr k´go KhPj mJÄuJPhv xm CAPTa yJKrP~ k´go AKjÄPx TPr 387 rJjÇ hPur IKnKwÜ ßaˆ KâPTaJr @mMu yJxJj 113, oJyoMhMuäJy 76 S jJKxr 52 rJj TPrjÇ SP~ˆ AK¥P\r KlPhu FcS~Jct 90 rJPj 6Ka S cqJPrj xJKo 74 rJPj 3 CAPTa kJ~Ç \mJPm 9

CAPTPa 648 rJPj KjP\Phr AKjÄx ßWJweJ TPr SP~ˆ AK¥\Ç xJoMP~ux 260 S Yªrku IkrJK\f 150 rJj TPrjÇ xJKTm 151 rJPj 4 CAPTa kJ~Ç k´go AKjÄPxr KyxJPm TqJKrmL~rJ FKVP~ gJPT 261 rJPjÇ KÆfL~ AKjÄPx mJÄuJPhv 287 rJj TrPu \P~r \jq SP~ˆ AK¥P\r k´P~J\j y~ 27 rJjÇ Kâx ßVAu S KTrj kJSP~u IKmKòjú ßgPT 4 SnJPrA xy\ \~ fMPu ßj~Ç mJÄuJPhv : fJKoo ATmJu, jJK\oCK¨j, vJyKr~Jr jJKl\, jJBo AxuJo, xJKTm @u yJxJj, oMvKlTMr rKyo, oJyoMhMuäJy, jJKxr ßyJPxj, ßxJyJV VJ\L, @mMu yJxJj S ÀPmu ßyJPxjÇ SP~ˆ AK¥\ : Kâx ßVAu, KTrj kJSP~u, cqJPrj msJPnJ, oJruj xJoMP~ux, KvmjJrJ~e Yªrku, KhPjx rJoKhj, cqJPrj xqJKo, KnrJxJKo kJrou, xMjLu jJrJ~e, KlPcu FcS~Jct S KaPjJ ßmˆÇ xÄK㬠ßÛJr : mJÄuJPhv (k´go AKjÄx) 387, (2~ AKjÄx) 287, @mMu yJxJj 113, xJKTm 97Ç FcS~Jct 6/90 S xJKo 74Ç SP~ˆ AK¥\ (1o AKjÄx) 648/9 (KcPT.) S (KÆfL~ AKjÄx) 30/0, xJoMP~ux 260, Yªrku 150*Ç xJKTm 4/151Ç luJlu : SP~ˆ AK¥\ 10 CAPTPa \~LÇ

KTZM yfJvJ KTZM k´JK¬ dJTJ, 27 jPn’r - mJÄuJPhv @PrTKa ßaˆ KxKr\ yJruÇ AKfmJYT KhTèPuJ fáPu irJA pJTÇ hMKa ßaˆA kûo KhPj VKzP~PZÇ ßmv TP~T\Pjr kJrlroqJ¿ FA KxKrP\ CöôuÇ jJKxr ßyJPxPjr rJj 263Ç KfjKa yJlPxûáKrÇ hMKaPT ßxûáKr mJjJPf kJrPfjÇ dJTJ ßaPˆr k´go AKjÄPx 96, UMujJ ßaPˆr k´go AKjÄPx 52 @r KÆfL~ AKjÄPx 94Ç hPur xPmtJó rJjS fJrÇ 6 ßaPˆ 472Ç YJrKa yJlPxûáKrÇ mJÄuJPhv hPur xmPYP~ KjntrPpJVq KâPTaJr xJKTm @u yJxJPjr hMA ßaPˆ rJj 205Ç hMKa ßxûáKrS gJTf fJr AKjÄPxÇ

k´go ßaPˆr k´go AKjÄPx 89 @r KÆfL~ ßaPˆr KÆfL~ AKjÄPx 97 rJPj @Ca yP~PZj KfKjÇ xJKTm 100 CAPTPar oJAuluT ßkKrP~PZjÇ ÈßxûáKraJ yPf kJrfÇ FmJr kJKrKj nKmwqPf 200 TrmÇ @r 100 CAPTa yS~J~ ImvqA @Ko UMKvÇ FUjS IPjTaJ kg ßpPf yPmÇ nJPuJ ßUuPf kJrPu IPjT ßrTctA @xPm,' mPuPZj KfKjÇ jJBo AxuJPor ßxûáKrS hPur \jq k´JK¬Ç FZJzJ ßxJyJV VJ\Lr IKnPwT AKjÄPx 6 FmÄ ßaPˆ 9 CAPTa mz kJS~JÇ IKnPwPT @mMu yJxJPjr IxJiJre ßxûáKrS FTKa mz I\tjÇ

oM’JAP~ xofJ~ AÄuqJ¥ 27 jPn’r - oM’JA ßaPˆr YfMgt Khj xTJPu 10 CAPTPa \~ KhP~ YJr oqJPYr ßaˆ KxKrP\ 11 F xofJ~ Klru AÄuqJ¥Ç fífL~ ßaˆ ÊÀ yPò @VJoL x¬JPy TuTJfJ~Ç oK≤ kJPjxJr S VsJP~o ßxJ~JPjr FT oqJPY 19 CAPTa kJS~J~ oM’JAP~ FT hMutn IKnùfJr ßhUJ ßku AÄuqJ¥Ç kJPjxJr 210 rJPj 11 CAPTa S ßxJ~Jj 113 rJPj 8 CAPTa KjPuS F ßaˆ ßp ßTKnj KkaJrPxPjr (186) @âoeJ®T ßxûMKrr \jqA WMPr hJÅKzP~PZ, fJ muJr IPkãJ rJPU jJÇ fJA oqJY ßvPw ßxrJ ßUPuJ~JPzr ˝LTíKf ßkP~ ßVPuj KkaJrPxjÇ @yPohJmJh ßaPˆ mz irPjr yJr ßyPrKZu AÄKuvrJÇ fPm nJrf KjP\Phr oJKaPf ßp YJr oqJY ßyPrPZ fJr oPiq hMKa yJr AÄuqJP¥r TJPZ, pJr FTKa oM’JAP~ yP~ ßVu FmJrÇ Z~ mZr @PV S~JÄPUPz ߈Kc~JPo k´go ˝JVKfT nJrfPT

yJKrP~KZu AÄKuvrJÇ nJrPfr krmftL hMKa yJr @yPohJmJPh S jJVkMPr, k´Kfkã KZu hKãe @Kl∑TJÇ Fr @PV KÆfL~ AKjÄPx 7 CAPTa yJKrP~ 117 rJPj YfMgt KhPjr ßUuJ ÊÀ TPr nJrfÇ kJPjxJr S ßxJ~JPjr ßmJKuÄ ßfJPk mJKT 3 CAPTaS yJrJ~ fJrJ hPu 25 rJj ßpJV

TrPfÇ KÆfL~ AKjÄPx nJrPfr kPã oJ© hM'\j mqJaxoqJj hMA IÄPTr WPr rJj TPrPZjÇ SPkjJr KyPxPm ßjPo ßVRfo VK÷r ßvw CAPTa KyPxPm oJb ZJPzjÇ mqKÜVf 65 rJj fJrÇ rKmYªs IKvõj TPrj KÆfL~ xPmtJó 11 rJjÇ \P~r uPãq mqJa TrPf ßjPo

oJ© 9.4 SnJPrA hMA AÄKuv SPkjJr IqJKuˆJr TMT (18) S KjT TŒaj (30) IkrJK\f ßgPT \~ fMPu ßjjÇ xÄK㬠ßÛJr nJrf k´go S KÆfL~ AKjÄx : 327 S 142 AÄuqJ¥ k´go S KÆfL~ AKjÄx : 413 S 58/0 (9.4 SnJr)

10 j’Pr xPmtJó rJj yJxJPjr dJTJ, 22 jPn’r - Paˆ KâPTPar 135 mZPrr AKfyJPx IKnPwPT 10 j’Pr mqJa TrJ xPmtJó rJPjr oJKuT FUj mJÄuJPhPvr @mMu yJxJjÇ UMujJ ßaPˆr k´go AKjÄPx KfKj 113 rJj TPrPZjÇ Fr @PV xPmtJó 104 rJPjr AKjÄx KZu IPˆsuL~ mqJaxoqJj ßrKV cJPlrÇ F k´KfPmhj ßuUJ kpt∂ k´go AKjÄPx mJÄuJPhPvr xÄVsy xm CAPTa yJKrP~ 387 rJjÇ KhPjr ÊÀPf yJxJj S oJyoMhCuäJy oJPb jJoPuS TqJKrmL~ IKijJ~T cqJPrj xqJKor mPu fJÅr yJPf TqJY fMPu KhP~ 76 rJPj @Ca yj oJyoMhCuäJyÇ 113 rJPj FcS~JctPxr mPu xqJKor yJPfA mu fMPu ßhj yJxJjÇ ÀPmu 11 mu ßUPu kJÅY rJPj IkrJK\f gJPTjÇ mMimJPrr ßUuJ ßvw yS~Jr xo~ yJxJj 100 rJPj @r oJyoMhCuäJy 72 rJPj IkrJK\f KZPujÇ cJlPT ZJKzP~ pJS~Jr \jq yJxJPjr k´P~J\j KZu oJ© kJÅY rJjÇ Fr @PV ßaˆ KâPTPar AKfyJPx IKnPwPT 10 j’Pr mqJa TPr ßxûMKr kJS~J FToJ© KâPTaJr KZPuj cJlÇ KfKj 1902 xJPu FA ßrTctKa TPrKZPujÇ Vf mMimJr 110 mZr kr FTA WajJr kMjrJmíK• WaJj @mMu yJxJjÇ UMujJ ßaPˆr k´go Khj ßvPw 108 mPu 100 rJjÇ @mMu yJxJPjr IKm˛reL~ FA AKjÄPx rP~PZ 13Ka YJr S KfjKa ZP~r oJrÇ

IPˆsKu~J-h. @Kl∑TJ ßaˆ : À≠võJx cs 27 jPn’r - ˝JVKfT IPˆsKu~J-hKãe @Kl∑TJr oiqTJr IqJKcPuc ßaPˆr kûo KhjKa KZu Yro CP•\jJ S C•JPkrÇ luJlPur \jq kûo KhPjr ßvw muKa kpt∂ IPkãJ TrPf yP~PZÇ lJl cM ßkäKxPxr IKnPwT ßaˆ ßxûMKrPf IPˆsKu~Jr xPñ ßvw kpt∂ cs TPrA oJb ZJPz hKãe @Kl∑TJÇ Fr @PV Kfj ßaˆ oqJY KxKrP\r k´go ßaˆKaS cs yP~KZuÇ 30 jPn’r ßgPT ÊÀ yPm KxKrP\r fífL~ S ßvw ßaˆKaÇ \P~r \jq IPˆsKu~Jr ßh~J 430 rJPjr KmvJu uãqoJ©J fJzJ TrPf ßjPo YfMgt Khj KmTJPu KÆfL~ AKjÄPx mqJa TrPf ßjPo 77 rJPj 4 CAPTa yJKrP~ KmkptP~ kPz hKãe @Kl∑TJÇ ßxJomJr ßvw Khj hKãe @Kl∑TJr Z~ CAPTa fMPu KjPf kJrPuA \~ KjKÁf yPfJ IPˆsKu~JrÇ KT∂á IPˆsKu~Jr ßmJuJrPhr xJoPj mqJa yJPf xmPYP~ mz mJiJ yP~ hJÅzJj cM ßkäKxxÇ Z~ j’Pr mqJa TrPf ßjPo k´gPo FKm Kc KnKu~Jxt S kPr \qJT TqJKuxPT xPñ KjP~ hKãe @Kl∑TJPT FPj ßhj IKm˛reL~ csÇ ßkäKxPxr mqJPa nr TPr KhPjr KjitJKrf SnJPrr ßUuJ ßvw TPr hKãe @Kl∑TJ (248/8)Ç ßvw kpt∂ cM ßkäKxx 110 rJPj IkrJK\f KZPujÇ fJr AKjÄxKa 14Ka YJPrr oJPr xJ\JPjJÇ FKm Kc KnKu~Jxt 33 S TqJKux 46 rJj TPrjÇ hKãe @Kl∑TJr KÆfL~ AKjÄPx IPˆsKu~Jr KkaJr Kxcu xPmtJó YJr CAPTa kJjÇ 3 CAPTa ßjj jJgJj Ku~jÇ k´go AKjÄPx 550/10 S 8 CAPTPa 267 rJj xÄVsy TPr KÆfL~ AKjÄx ßWJweJ TPr IPˆsKu~JÇ k´go AKjÄPx hKãe @Kl∑TJr xÄVsy KZu xmT'Ka CAPTa yJKrP~ 388 rJjÇ IqJKcPuc ßaPˆ oqJYPxrJ KjmtJKYf yj hKãe @Kl∑TJr IKnKwÜ cM ßkäKxxÇ hKãe @Kl∑TJr xPñ cs TPrS UMKv IPˆsKu~Jr IKijJ~T oJAPTu TîJTtÇ KfKj \JjJj, IqJKcPuPc fJr hu nJPuJ ßUPuPZÇ TîJTt mPuj, ÈPaˆ KâPTa TfaJ ßp uzJAP~r, fJ FA oqJPY ßhUJ ßVPZÇ FA oqJPY ßTJPjJ KTZMrA ToKf KZu jJÇ KmPvõr jJ’Jr S~Jj ßaˆ hPur KmkPã xJluq kJS~JaJS TKbjÇ fPm TPbJr kKrvso TrPu xlufJ @xPmAÇ' TîJTt @rS \JjJj, KmsxPmPj k´go ßaPˆr ßYP~ IqJKcPuPc fJr hPur kJrlroqJP¿ kKrmftj FPxPZÇ xJoPjr oqJPY kJPgtS IPˆsKu~J nJPuJ KâPTaA ßUuPmÇ xÄK㬠ßÛJr IPˆsKu~J : k´go AKjÄx- 550/10 (mqJKaÄ- TîJTt 230, S~JjtJr 119 S yJKx 103 FmÄ ßmJKuÄ- orPTu 5/146, TqJKux 2/19 S ßcu ߈Aj 2/79) FmÄ KÆfL~ AKjÄx- 267/8 Kc. (yJKx 54, S~JjtJr 41, S TîJTt 38 FmÄ ßmJKuÄ- orPTu 3/50 S ßTîAjPnfi 3/65)Ç hKãe @Kl∑TJ : k´go AKjÄx- 388/10 (mqJKaÄ- K˛g 122, ßkäKxx 78 S TqJKux 58 FmÄ ßmJKuÄ- KyuPljyx 3/49, Ku~j 2/91 S Kxcu 2/130Ç) FmÄ KÆfL~ AKjÄx- 248/8 (mqJKaÄ- ßkäKxx 110*, TqJKux 46 S KnKu~Jxt 33 FmÄ ßmJKuÄ- Kxcu 4/65 S Ku~j 3/39)Ç luJlu : cs oqJYPxrJ : lJl cM ßkäKxx (hKãe @Kl∑TJ)Ç


KmPjJhj 31

SURMA m 30 November - 6 December 2012

WKjÔ xo~ TJaJPòj remLr KxÄ-hLKkTJ

remLr TJkMr ßgPT oMÜ yP~ FmJr remLr KxÄP~r ßksPo oP\PZj mKuCPcr \jKks~ IKnPj©L hLKkTJ kJzáPTJjÇ AKfoPiq remLr KxÄP~r xPñ ßmv WKjÔ xo~ TJKaP~PZj FA IKnPj©LÇ xŒ´Kf ßmv TP~TmJr fJPhr FTxPñ ßcKaÄ TrPf ßhUJ ßVPZÇ WajJKa WPaPZ x†~ uLuJ mJjxJKu kKrYJKuf FTKa jfMj ZKmPf \MKam≠ yP~ IKnj~ TrPf KVP~Ç FA ZKmPf ksgomJPrr of FTxPñ IKnj~ TrPZj KhkLTJ S reKmr KxÄÇ FA ZKmPf IKnjP~r @PV

FTKa TotvJuJr @P~J\j TPrPZj x†~ uLuJÇ TJre, xm xo~ TJ\ KjP~ UMfUMPf ˝nJPmr KfKjÇ @r FA TotvJuJr oJiqPo remLr S hLKkTJPT KmKnjú Kmw~ xŒPTt ksKvãe ßh~J yPòÇ ksKfKhj 15 ßgPT 18 WµJ remLr S hLKkTJ IÄv KjPòj FA TotvJuJ~Ç fJA ßTJj ßTJj Khj kKrmJr ßgPTS KmKòjú gJTPf yP~PZ fJPhrÇ F TJrPe kKrmJPrr xPñ KhS~JKuS kJuj TrPf kJPrjKj hLKkTJÇ fPm remLPrr xPñ WKjÔ xo~ KbTA kJr TPr YPuPZj KfKjÇ F

ZKmr TotvJuJr mJAPr mJTL xo~aJ oJP^ oPiqA FTxPñ WMPr ßmKzP~ TJaJPòj fJrJÇ xŒ´Kf FTKa kJÅY fJrTJ ßyJPaPuS fJPhr FTxPñ @KmÏJr TrJ ßVPZÇ FKhPT remLr S hLKkTJ KjP\rJ fJPhr FA xŒTtPT ßTmu mºMfô mPuA YJKuP~ KjPòjÇ KT∂á remLPrr FTKa WKjÔ xN© \JKjP~PZ, hLKkTJr xPñ xŒTt KjP~ ßmv KxKr~Jx FA fÀe yJatgsm IKnPjfJÇ fJPhr FTxPñ ßhUPu xmJA TJkuA oPj TrPmÇ FPT IkPrr xPñ mqmyJrS TrPZj ßksKoTPksKoTJr oPfJAÇ fJA ßmJ^Jr @r mJTL ßjA ßp fJrJ FPT IkPrr ßksPo nJxPZjÇ F KmwP~ hLKkTJ KoKc~Jr xJoPj ßTJj TgJ mPujKjÇ KT∂á Kmw~Ka KjP~ TgJ mPuPZj remLr KxÄÇ KfKj mPuj, hLKkTJr xPñ @oJr xŒTt UMmA WKjÔÇ fJr xPñ xo~ TJaJPjJaJ @Ko hJÀe CkPnJV TrKZÇ fPm @kJff @oJPhr mºMPfôr mJAPr Ijq ßTJj xŒTt ßjAÇ CPuäUq, Fr @PV @jMvTJ votJr xPñ xŒPTt \JKzP~KZPuj remLr KxÄÇ @r remLr TJkMPrr xPñ YMKaP~ ßkso TPrPZj hLKkTJÇ pKhS FA hMKa xŒTt UMm ßmKv Khj ßaPTKjÇ

KmkJvJr KoKu~j nPÜr oJAuluT

vJKTrJr KmÀP≠ oJouJ @P\tK≤jJr xJPmT ßksKxPc≤ lJjtJPªJ ßc uJ À~Jr ßZPu IqJP≤JKjS ßc uJ À~Jr xPñ aJjJ 11 mZr YMKaP~ ßkso TPrKZPuj Tu’L~ kkVJK~TJ vJKTrJÇ Vf mZr fJPhr oPiq KmPòh WPaÇ xŒ´Kf IqJP≤JKjS vJKTrJr KmÀP≠ @zJAv KoKu~j cuJPrr oJouJ bMÅPT KhP~PZjÇ xŒTt ßnPX ßVPuS vJKTrJ S IqJP≤JKjSr mqmxJK~T IÄvLhJKr FUPjJ myJu @PZÇ mqmxJr uJPnr IÄv IqJP≤JKjSPT ßh~J mº TrPmj jJ mPu TgJ KhP~KZPuj vJKTrJÇ KT∂á ßxA ksKfv´∆Kf nPñr IKnPpJV fMPu xŒ´Kf fJr KmÀP≠ oJouJ TPrPZj IqJP≤JKjSÇ

vJyÀU UJj, xJuoJj UJj, Kk´~JÄTJ ßYJkzJ, ÂKfôT ßrJvj S IKofJn móPjr kr FmJr aMAaJPr KoKu~j nPÜr oJAuluT ¸vt TrPuj mJXJKu mÄPvJØNf mKuCc IKnPj©L KmkJvJ mxMÇ KfKj xJoJK\T ßpJVJPpJPVr Ijqfo oJiqo aMAaJPr 10 uJU IjMxJrLr ßrTct VPzPZjÇ APªJ-FKv~Jj KjCP\r mrJPf \JjJ ßVPZ, mftoJPj KmkJvJr IjMxJrLr xÄUqJ 10 uJU 516 \jÇ aMAaJPr mój, ßYJkzJ, ßrJvj S UJjPhr oPfJ fJrTJPhr xJKrPf KjP\r jJo SbJ~ KmkJvJ ßmv CòôKxfÇ F k´xPñ KmkJvJ FT aMAaJr mJftJ~ KuPUPZj, ÈaMAaJPr @oJr 10 uJU IjMxJrL! nJmPfA ImJT uJVPZÇ FPfJ nÜ S IjMxJKr ßkP~ KjP\PT nLwe nJVqmJj oPj yPòÇ @oJr nÜPhr IPjT ijqmJhÇ' mftoJPj KmkJvJ mxM ÈPrx-2' ZKmr ÊKaÄ KjP~ mq˜ xo~ kJr TrPZjÇ FZJzJS vJrLKrT IxM˙fJr TJrPj fJr S\j ßmPz pJS~J~, xŒ´Kf KfKj S\j ToJPjJr KovPj ßjPoPZjÇ

xM\JjJr @PoKrTJ xlr @VJoL FT oJx @PoKrTJ~ TJaJPmj yJPur @PuJKYf oPcu IKnPj©L xM\JjJÇ fPm ßTJPjJ jJaT mJ KmùJkjKYP©r TJP\ j~Ç xM\JjJr FmJPrr @PoKrTJ xlr fJr kJKrmJKrTÇ oJPT xPñ KjP~ @PoKrTJ~ gJTJ @®L~-˝\jPhr F mJKz-S mJKz ßmKzP~A ImxPrr xo~èPuJ TJaJPmj KfKjÇ 25 jPn’r KfKj dJTJ ZJzPZjÇ xM\JjJ muPuj, È19 fJKrPU pJS~Jr TgJ KZuÇ kPr ßca kKrmftj TPrKZÇ @xPu oJP^ @oJr IPjT UJrJk xo~ ßVPZÇ mJmJPT KjP~ IPjT ßajvPj KZuJoÇ mJmJ IxM˙ gJTJ~ ßx xo~ 7 oJx @Ko ßTJPjJ TJ\ TKrKjÇ mJmJPT ßfJ @r mJÅYJPjJ ßVu jJÇ FUj KfKj @oJr TJPZ ßTmuA ˛íKfÇ mJmJr Kmry KTZMaJ TJKaP~ CPbKZÇ KjP\PT FTaM YJñJ TrPfA FmJr @PoKrTJ pJKòÇ KlPr FPx jm ChqPo @mJr TJ\ ÊÀ TrmÇ' FZJzJ FrA oPiq jfMj hMKa KmùJkjKYP© TJ\ TPrPZj xM\JjJÇ FTKa ßnJ\qPfPur, IjqKa FTKa @mJxj ßTJŒJKjrÇ F ksxPñ KfKj muPuj, ÈTjKlPc¿ x~JKmj ßfPur KmùJkjKY©KaPf @Ko FTJA kJrlot TPrKZÇ @r @Kv~Jj KxKar KmùJkjKY©KaPf @oJr KmkrLPf rP~PZj ßvJP~mÇ nJPuJ ßuPVPZ ßvJP~m nJAP~r xPñ TJ\ TPrÇ KfKj xyPpJKVfJkrJ~e Kv·LÇ FmJrA ksgo fJr xPñ TJ\ TPrKZÇ'

Kfj ßTJKar TqJaKrjJ FT gJ aJAVJr @r \m fT yqJ~ \Jj ZKmr kr FT j’r jJK~TJr @xjaJ ßfJ ßkP~A ßVPZjÇ FmJr FTKa IqJS~Jct IjMÔJPjS xmtJKiT kJKrvsKoT kJS~J Kv·Lr \J~VJaJ ßkP~ ßVPuj TqJaKrjJ TJAlÇ @VJoL \JjM~JKrPf ßxA IjMÔJPj jJYJr \jq Kfj ßTJKa ÀKk kJPòj KfKjÇ ÈAvT vJS~J', ÈKYTKj YJPoKu', ÈKvuJ KT \S~JKj' ßfJ gJTPmAÇ KjP\r IjqJjq \jKks~ VJPjr xPñS jJYPmj KfKjÇ @P~J\TPhr FT\j mPuPZj, ÈVf TP~T mZPr xPmPYP~ ßmKv \jKks~ VJj @PZ TqJaKrjJr ^MKuPfÇ @r ßx \jqA @orJ oPj TKr, KfKj FA kJKrvsKoT kJS~Jr ßpJVqÇ' \JjJ ßVPZ, FA IjMÔJj ßgPT kJS~J IPgtr KTZM IÄv TqJaKrjJ hJj TrPmj FT FjK\SPfÇ

xqJK¥ hMVtfPhr \jq oqJPcJjJ KjC A~PTt ßmv ßUJuJPouJnJPm ßjPY xqJK¥ hMVtfPhr \jq 60 yJ\Jr cuJr @~ TrPuj oqJPcJjJÇ ßxUJPj KjP\r kÁJ“Phv kshvtj TPr SA Igt CbJPf xão yj KfKjÇ FTKa VeoJiqo \JjJ~, 58 mZr m~xL F kk fJrTJ xmJAPT xqJK¥Pf ãKfVs˜ FmÄ VíyyJrJPhr xyJ~fJ~ FKVP~ @xPf mPujÇ xqJK¥ hMVtfPhr \jq xmJA oPû aJTJ ZMÅPz ßhjÇ oqJPcJjJ oqJKcxj ßÛJ~Jr VJPctPj xmJr CP¨Pvq mPuj, @Ko xqJK¥ hMVtfPhr \jq @oJr KmmxjJ kÁJ“Phv kshvtj TrKZÇ ßxUJPj CkK˙f FT\j \JjJj, FT mqKÜ Kmv cuJr ZMÅPz oJrPu oqJPcJjJ ßxKa ßlrf KhP~ mPuj, 100 cuJr YJAÇ KfKj KY“TJr TPr mPuj, È@oJr kÁJ“PhPvr oNuq KT FPfJA To'! fPm ßvPw xm KoKuP~ xqJK¥ hMVtfPhr \jq wJa yJ\Jr cuJr FT© TrPf xão yj FA kk fJrTJÇ

YNzJ∂ yPuJ \JfL~ YuKó© kMrÛJPrr fJKuTJ @\Lmj xÿJjjJ kJPòj rJöJT IPjT \·jJ-T·jJr kr ImPvPw \MKr ßmJPctr xMkJKrPv YNzJ∂ yPuJ \JfL~ YuKó© kMrÛJr 2011Ç 21 jPn’r hMkMPr \MKr ßmJPctr FTJ∂ ‰mbPT xmJr Kx≠JP∂r KnK•Pf FTKa xMkJKrvjJoJ Vbj TPr \JfL~ YuKó© kMrÛJr xÄâJ∂ TKoKar TJPZ kJbJPjJ y~Ç fJÅr KnK•PfA F Kx≠J∂ ßjS~J yP~PZ mPu fgq oπeJu~ xNP© \JjJ ßVPZÇ mZPrr ßvsÔ YuKóP©r optJhJ ßhS~J yP~PZ ÈPVKruJ' YuKó©KaPTÇ FTA ZKmr \jq jJKxrC¨Lj ACxMlPT ßvsÔ kKrYJuT S ßvsÔ KY©jJaqTJr, \~J @yxJjPT ßvsÔ IKnPj©L, ßoJyJÿh @uLPT ßvsÔ ßoT@koqJj, IKjPow @AYPT ßvsÔ Kv· KjPhtvT KjmtJYj TrJ yP~PZÇ ßvsÔ v» VsJyPTr kMrÛJrKaS K\Pf KjP~PZ ÈPVKruJ'Ç F mZr ßvsÔ IKnPjfJr kMrÛJPrr \jq oPjJjLf yP~PZj ßlrPhRxÇ ÈTMxMo TMxMo ßkso' ZKmPf IKnjP~r \jq KfKj F kMrÛJr kJPòjÇ È@oJr mºM rJPvh' ZKmr \jq ßvsÔ TJKyjLTJr KjmtJKYf yP~PZj oMyJÿh

\Jlr ATmJuÇ F ZJzJ ßvsÔ VJ~T TMoJr KmvõK\“ S ßvsÔ VJK~TJ jqJK¿ FmÄ ßvsÔ xÄVLf kKrYJuT KyPxPm Aoj xJyJ KjmtJKYf yP~PZjÇ ßvsÔ KvÊKv·L KyPxPm kMrÛJPrr \jq ÈU§KY©-71'-Fr ßxoK∂PT oPjJj~j TrJ yP~PZÇ Vf mZPrr oPfJ F mZrS ßvsÔ kJvõtIKnPjfJr kMrÛJr kJPmj @uoVLrÇ KfKj ÈPT @kj ßT kr' ZKmr \jq F kMrÛJr kJPòjÇ FTA ZKmr \jq ßvsÔ kJvõt-IKnPj©Lr

kMrÛJr kJPòj mKmfJÇ Èks\JkKf' ZKmr \jq ßvsÔ KY©VsJyPTr kMrÛJr kJPòj UJP~r UªTJrÇ fPm F mZr oJjxÿf TJ\ jJ yS~J~ ßvsÔ jífq kKrYJuT S ßvsÔ ßTRfMT IKnPjfJr kMrÛJPrr \jq ßTC oPjJjLf yjKjÇ YuKóP© ImhJj rJUJr \jq @\Lmj xÿJjjJ ßhS~J yPò jJ~T rJöJTPTÇ KvVKVr @jMÔJKjTnJPm \JfL~ YuKó© kMrÛJPrr ßWJweJ ßhS~J yPm mPuS \JjJ~ oπeJu~Ç


32 ˝J˙q

30 November - 6 December 2012 m SURMA

xMUL KvÊA ijL y~

oiMr pf èe @orJ xmJA \JKj, oiM yPò xmtèPe èeJKjõf vKÜr @iJrÇ xŒ´Kf KmKnjú VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ, @oJPhr iJreJr ßYP~S ßmKv CkTJrL oiMÇ VPmwTrJ muPZj, oiM TqJ¿Jr k´KfPrJiLÇ FPf Foj FT irPjr IqJK≤-IKéPc≤ rP~PZ, pJ TqJ¿Jr S yJat IqJaJPTr ^MÅKT ToJ~Ç F ZJzJ VqJKˆsT S @uxJr k´KfPrJiL ãofJS rP~PZÇ oiM KoKÓ yPuS Km˛~TrnJPm FKa S\j ToJPf xyJ~fJ TPrÇ oiMPf ÊiM k´YMr kKroJPe TqJuKr ßjA, xPñ KmKnjú irPjr KnaJKoj S KojJPru @PZÇ VPmwTPhr oPf, xTJPu ßumMr vrmPfr xPñ oiM ßUPu fJ S\j ToJPf èÀfôkNet nNKoTJ kJuj TPrÇ F ZJzJ oJjMPwr vrLPrr ßp ßTJPjJ irPjr ßrJV k´KfPrJiL ãofJ vKÜvJuL TrPf xãoÇ VPmwTrJ muPZj, fJÀeq iPr rJUPfS èÀfôkNet nNKoTJ kJuj TPr oiMÇ FKa fôTPT x\Lm rJPUÇ VPmwTPhr oPf, oiMPf IqJK≤-IKéPc≤ gJTJr TJrPe FKa ãKfTr @uasJnJP~JPua k´KfPrJi TPr, pJr TJrPe oJjMPwr fôPT TqJ¿JPrr ^MÅKT TPo pJ~Ç

v\PjcJÅaJr IPjT èe v\Pj FTKa oSxMKo luÇ ‰Y© oJPx oJ© KTZM KhPjr \jq kJS~J pJ~Ç kKrTK·fnJPm Fr VJZ ßTC YJw TPr jJÇ IgY v\Pjr IPjT èeÇ v\Pjr kJfJ, lMu S ZJu xmA CkTJrLÇ @~MPmth oPf, v\Pj ãáiJ mJzJ~, mumLpt míK≠ TPrÇ FPf rP~PZ ãJr S umeÇ ßkPar IxMPUS CkTJrLÇ mJf S ßväÚJ xJPrÇ ßVJh S VuV§ yPu v\Pj ßUPf muJ y~Ç ßYJPUr \jqS nJPuJÇ ßkPa VqJx C“kPjú mJiJ ßh~Ç xmtk´TJr mqgJ, TJKv, jJT-oMU ßgPT rÜ kzJ mJ rÜKk• xJPr S vrLPrr IjJTJKéf hJV hNr TPrÇ vrLPrr ßTJPjJ \J~VJ lMPu ßVPu mJ TJPrJ mJf yPu FmÄ ãáiJoªJ yPu v\Pj ßmxPjr xJPg UzUPz TPr rJjúJ TPr ßUPu CkTJr yPmÇ pJPhr Có rÜYJk @PZ, fJrJ v\Pj kJfJ xJoJjq kJKj KhP~ ßmPa rx ßmr TPr xTJu-KmPTu hMA YJoY TPr UJPmjÇ Có rÜYJk TPo pJPmÇ v\Pj kJfJ ßmPa KaCoJPr uJVJPu mPx pJPmÇ TMÔPrJPVr k´JgKoT Im˙J~ v\Pj mLP\r ßfu ßmv KTZM Khj uJVJPu ßxPr pJS~Jr x÷JmjJ gJPTÇ v\Pjr oNPur ZJu KkPw hJh kKrÏJr TPr k´Puk KhPu hJh nJPuJ y~Ç xKht\ôr yPu v\Pj kJfJr ß^Ju ßUPu nJPuJ y~Ç v\Pj kJfJ vJPTr oPfJ rJjúJ TPr mJ ß^Ju rJjúJ TPr ßUPu y\ovKÜ míK≠ kJ~ FmÄ oMPU ÀKY @PxÇ v\Pj lMu vJPTr oPfJ rJjúJ TPr ßUPu \umx∂ y~ jJÇ F ZJzJ v\PjS mx∂ k´KfPwiTÇ ßmxj KhP~ v\Pj mJ v\PjcJÅaJ lMu rJjúJ TPr ßUPu \umx∂ y~ jJÇ ßYJPU pKh KkYMKa kPz, mqgJ y~ mJ ßYJU KhP~ kJKj kPz fJyPu v\Pj kJfJ ßx≠ kJKj KhP~ ßYJU iMP~ ßluPu xoxqJ YPu pJ~Ç

hÅJf S ßkPar FKxKcKa

VqJKˆsT mJ ßkPar FKxKcKaPf To-ßmKv xmJA ßnJPVjÇ @oJPhr VOyLf UJhqPT y\o TrJr \jq kJT˙uLr KnfPr KmPvw ßTJw ßgPT FKxc Kj”xOf y~Ç @mJr FA FKxc ßgPT ßkaPT rãJ TrJr \jq KoCKxj jJoT KkKòu khJgt S Kj”xOf y~ kJT˙Ku ßgPTÇ jJjJ TJrPe FA FKxc ‰fKrr oJ©J ßmPz ßpPf kJPrÇ @oJPhr I\JP∂A ßdTáPrr xPñ ßkPar FKxc oMPU YPu @xPf kJPrÇ FKxc hÅJPfr ßVJzJ~ \Po hÅJPfr vÜ k´KfrãJ @mre FjJPouPT ã~ TPr ßluPf kJPrÇ FjJPou xÄPmhjyLj KT∂á pUj FA ˜r ã~ yP~ hÅJPfr 2~ ˜r ßcK≤j CjìMÜ yP~ kPz fUj @âJ∂ mqKÜr hÅJf Kvr Kvr TPr pJPT @orJ ÈAPrJvjJu' mJ ÈIKf xÄPmhjvLufJ' mPu gJKTÇ FA Im˙J~ ßrJVL bJ§J kJKj kJj TrPf kJPr jJ, SpM mJ TáKu TrPf kJPr jJ, Foj jJjJ xoxqJ ‰fKr y~Ç I˝K˜Tr FA ßrJV ßrJVLPT KmmsfTr Im˙J~ rJPUÇ k´JgKoT kptJP~ ßc≤Ju xJ\tPjr krJoPvt FKxKcKa Kj~πPer kJvJkJKv IxÄPmhjvLu aágPkˆ mqmyJPr nJPuJ lu kJS~J pJ~Ç krmftLTJPu KlKuÄP~r k´P~J\j yPf kJPrÇ FKxKcKa @oJPhr ßhPvr \jq UMmA xJiJre ßrJV, fPm ˝PYÓ gJTPu IPjTJÄPv ßrJV Kj~πPer rJUJ pJ~Ç

@hPrr ßZJ¢ KvÊr nKmwq“ KjP~ nJmPZj? mqJÄPT fJr jJPo Kléc KcPkJK\a TPr ßrPUPZj? jJ Kléc KcPkJK\a j~, KvÊr k´Kf @kjJr mz KmKjP~JV yPm fJPT FA ßZJ¢ m~PxA xMPU rJUJÇ VPmwTrJ \JKjP~PZj, xMUL KvÊA kKref m~Px FT\j ijL oJjMPw kKref y~Ç @PoKrTJr 15 yJ\Jr ijLr Skr VPmweJ YJKuP~ KmsKav VPmwTrJ F TgJ mPuPZjÇ ßxJomJr u¥Pjr ÈjqJvjJu FTJPcKo Im xJP~P¿Px' VPmweJk©Ka k´TJKvf y~Ç VPmwTrJ \JjJj, KvÊ-KTPvJr m~Px pJrJ xMUL \Lmj kJr TPrPZj, fJrJA kKref \LmPj ijxŒPhr oJKuT yP~PZjÇ fJrJ ßhPUPZj, kKref m~Px ßmKv @~ ßrJ\VJPrr ßkZPj Ijq xm TJrPer ßYP~ ßZJa m~Px xMPU gJTJaJA ßmKv k´nJmT KyPxPm TJ\ TPrPZÇ @PoKrTJr 15 yJ\Jr oJjMPwr fgq-CkJ• ßWÅPa ACKjnJKxtKa TPu\ Im u¥Pjr VPmwT c. \Åq AoJjMP~u Kc ßjPn FmÄ ACKjnJKxtKa Im S~JrKTPTr k´Plxr IqJ¥sM SxS~qJø ßhPUPZj, xMUL pMmTrJA To xMUL mJ IxMULPhr ßYP~ hs∆f FTJPcKoT KcKVs I\tj S YJTKr ßkP~PZj FmÄ IKf hs∆f CjúKf TPrPZjÇ VPmwTrJ \JjJj, ‰vvPm pJPhr pf ßmKv xMU KZu, kKref m~Px fJrJ ff ßmKv Igt-xŒh I\tj TPrPZjÇ VPmwTrJ ßhPUj, 22 mZr m~Px pJPhr xMPUr oJ©J 1 KcKVs (5 oJ©Jr ßÛPu) mJzKf, 29 mZr m~Px fJPhr @~ mJKwtT k´J~ 2 yJ\Jr cuJr ßmKvÇ fJPhr F CjúKfr ßkZPj Imvq KvãJ, vJrLKrT xJogqt, K\jVf kJgtTq, mMK≠o•J, ˝KjntrfJ S mftoJj xMU TJ\ TPrPZÇ c. \Åq AoJjMP~u Kc ßjPn mPuj, fJPhr FA VPmweJr lu xJiJre oJjMw, @Ajk´PefJ FmÄ KmPvwùPhr \jq èÀfôkNet KjPhtvjJ muJ pJ~Ç

YJTKrYMqKfPf ÂhPrJPVr ^MÅKT m~x 50 ßkPrJPu FoKjPfA jJjJ KY∂JnJmjJ S oJjKxT YJk ßmPz pJ~Ç @r pKh F m~Px YJTKr pJ~! ßxKa yP~ hJÅzJ~ ÈPVJPhr Ckr KmwPlJzJ'Ç VPmwTrJ \JKjP~PZj, Foj m~Px YJTKrYMqKf WaPu ÂhPrJPVr ^MÅKT ßmPz pJ~ YrooJ©J~Ç pMÜrJPÓsr jgt TqJPrJuJAjJ~ KcCT ACKjnJKxtKar VPmwT oqJKgC A cMkPr S fJr xyPpJVLrJ TP~T mZr iPr ßhvKar 13 yJ\Jr 451 \j oJjMPwr Skr VPmweJ YJuJjÇ fJrJ \JKjP~PZj, iNokJPjr TJrPe ÂhPrJPVr pf ^MÅKT mJPz, TJ\ jJ gJTJr TJrPeS ÂhPrJPVr ^MÅKT ffaJA mJPzÇ

VPmwTrJ \JjJj, YJTKr yJrJPjJr k´go mZPrr oPiqA ÂhPrJPVr ^MÅKT 25 vfJÄv ßmPz pJ~ FmÄ krmftL xoP~ F yJr @rS mJzPf gJPTÇ fPm pJrJ YJTKr ßgPT mrUJ˜ yj, fJPhr ßãP©A FaJ WPaÇ ß˝òJ Imxr KjPu ^MÅKTr kKroJe ToÇ xŒ´Kf YJTKr UMAP~PZj Foj mqKÜPhr ÂhPrJPVr ^MÅKT 27 vfJÄvÇ VPmwTPhr oPf, ÂhPrJPVr TJre yPf kJPr ÈYJk'Ç fPm Kmw~Ka KjP~ @rS VPmweJ TrPf YJj fJrJÇ @PoKrTJj yJat IqJPxJKxP~vPjr c. ßcJjJ @rPja \JjJj, Fr @PV FT VPmweJ~

ßhUJ ßVPZ, ßmKv TJP\r YJk KjP~ YJTKr TrJaJS ÂhPrJPVr TJre yPf kJPrÇ fPm KmsKav yJat lJCP¥vPjr fgq IjMpJ~L, TJP\r YJk xrJxKr ÂhPrJPVr TJre j~, mrÄ fJ ÂhPrJPVr ^MÅKTr oJ©J mJKzP~ ßh~Ç PmKv TJP\r YJkpMÜ YJTKrr ßYP~ YJTKr ßgPT mrUJ˜ yS~Jr k´nJm IPjT ßmKvÇ @r ÂhPrJPVr TgJ \JjPf kJrPu YJk @rS ßmPz pJ~Ç VPmwTrJ krJovt KhP~PZj, YJkoM Ü gJTJr jJjJ CkJ~ rP~PZÇ xmPYP~ xy\ CkJ~ k´KfKhj yJuTJ vJrLKrT TxrfÇ FPf YJkoMÜ yP~ vrLr S oj YJñJ gJTPmÇ

oJÄxPnJ\LrJ ßpRj IkrJiL! oJÄxPnJ\LrJ xyP\A k´fJreJ TPr, KogqJ mPu S ßpRj IkrJi TPrÇ nJrPf ÛMu kptJP~ kJbqmAP~ Foj fgq Ck˙Jkj TrJ yP~PZÇ mAP~ È@oJPhr oJÄxJKv UJmJr k´P~J\j?' vLwtT FT IiqJP~ muJ yP~PZ, oJÄx UMm k´P~J\jL~ UJmJr j~Ç @ho-APnr UJmJr fJKuTJ~S xíKÓTftJ oJÄx rJPUjKjÇ fJPhr \jq KZu lu, mJhJo S xmK\Ç nJrPfr vLwt˙JjL~ k´TJvjJ xÄ˙J Fx Yª 11 S 12 mZPrr KvÊPhr kKrÏJr-kKròjúfJ S ˝J˙qKmKi KmwP~ ÈKjC ßyugSP~' jJPor F mAKa k´TJv TPrÇ

KvãJKmhrJ Fxm mqJkJPr xrTJPrr @rS TPbJr j\rhJKrr hJKm \JKjP~PZjÇ fPm Tftíkã muPZ, KvãJgtLPhr \jq xKbT kJbqmA KjmtJYj TrJr hJK~fô ÛMPur SkrA mftJ~Ç F IiqJP~ IKjrJKowPnJ\LPhr ‰mKvÓq xŒPTt muJ yP~PZ, ÈfJrJ xyP\ k´fJreJ TPr, KogqJ mPu, k´KfùJ nMPu pJ~, Ix“ S UJrJk TgJ mPu, YMKr TPr, oJrJoJKr TPr FmÄ xKyÄx yP~ SPb S ßpRj IkrJi TPrÇ' @PrT \J~VJ~ muJ yP~PZ, xMP~\ UJu UjjTJP\ pMÜ @rmrJ ÀKa @r ßU\Mr ßUf mPu FTA TJP\ pMÜ oJÄxPnJ\L

AÄPr\Phr ßYP~ fJrJ ßmKv TJ\ TrPf kJrfÇ Foj fgq pMÜ TPr k´TJKvf mAP~r mqJkJPr k´TJvjJ k´KfÔJj Fx Yª Tftíkã ßTJPjJ o∂mq TrPf YJ~KjÇ nJrPfr oJjmxŒh oπL FoFo kuäo rJ\M F mqJkJPr k´KfKâ~J \JKjP~ mPuj, FaJ hMntJVq\jTÇ KfKj mPuj, ÛMPur TJKrTMuJPo F irPjr IiqJP~r KhPT TftíkPãr j\r ßhS~J CKYf KZuÇ SA IiqJP~r xoJPuJYjJr oMPU k´TJvjL xÄ˙J Yªr kã ßgPT muJ yP~PZ, fJrJ mAKar xrmrJy mº TrPf pJPòÇ

Víy˙JKur TJ\ @~M mJzJ~ Iux ßuJTPhr ßYP~ Totb S xYu mqKÜrJ FoKjPfA ßmKv Khj mJÅPYjÇ fPm KbT TL kKroJe TJ\ TrPu vJrLKrT vso y~, ßxKa ¸Ó j~Ç ßmv TP~TKa jfMj VPmweJ TJK~T vsPor kKroJe KjP~ FTKa iJreJ ßhS~Jr ßYÓJ TrPZÇ xŒ´Kf KmsKav VPmwTrJ \JKjP~PZj, Víy˙JKur TJ\ TrPu oífMqr ^MÅKT TPoÇ ACPrJk S KmsPaPjr 35-55 mZr m~xL TotLPhr hLWtKhj iPr kptPmãe S jJjJnJPm pJYJA TPr VPmwTrJ \JjJj, Víy˙JKur TJP\ @~M mJPzÇ KmPvw TPr mJVJPj TJ\ TrJPT ßmKv èÀfô KhP~PZj VPmwTrJÇ rJjúJ S gJuJmJKa kKrÏJPrr TJ\PT yJuTJ vso muPZj fJrJÇ @VJZJ kKrÏJr S hs∆f yJÅaJYuJ TrPf y~ Foj TJ\ oJ^JKr vso mPu KmPmKYfÇ mJVJPjr WJx TJaJPT TKbj kKrvso mPu \JKjP~PZ VPmwT huKaÇ ßmxJoKrT TotYJrLPhr oífMqr ßrTct kptJPuJYjJ TPr VPmwTrJ \JjJj, Kj~Kof vJrLKrT kKrvsoTJrLPhr ßmKv m~Px oífMq yP~PZÇ fJPhr ßhPy cJ~JPmKax mJ ÂhPrJPVr yJrS To kJS~J ßVPZÇ KmPvw TPr pJrJ Wr ßorJoPfr TJ\, mJVJj kKrYptJr oPfJ TJ\ TPrj fJrJ hLWtKhj ßmÅPY gJPTjÇ ACPrJPkr ÂhPrJV Kmw~T VPmweJk© Kk´PnK≤n TJKctSuK\Pf k´TJKvf FT k´KfPmhPj hJKm TrJ y~, kJÅY yJ\Jr 106 \j ßvRKUj xJAPTuYJuPTr Skr VPmweJ YJKuP~ ßhUJ ßVPZ, fJPhr ÂhPrJPVr yJr To FmÄ To m~Px oífMqr WajJ ßjA muPuA YPuÇ VPmwTrJ \JKjP~PZj, pJrJ Kj~Kof TJK~T vso TPrj Foj jJrL S kMÀwrJ hLWtJ~M yjÇ


AxuJo iot 33

SURMA m 30 November - 6 December 2012

TJrmJuJr vyLhVe: CÿPf oMyJÿJhLr BoJj krLãJr IV´kKgT

F x¬JPyr

jJoJPpr xo~xNYL

oMyJÿJh \JuJuM¨Lj TJuJr∆TL oMyJrrJo oJPxr 10 fJKrUPT muJ y~ (IJ-vNrJ) IJvNrJÇ k´Kf mZr FTmJr IJoJPhr oJP^ TJrmJuJr ßoRxMo fgJ 10A oMyJrrJo WMPr IJPxÇ IJoJPhr xoP~ ßhPUKZ mÉ S~J\jxLyPfr oJyKlu FmÄ ÊPjKZ IPjT Âh~V´JyL mÜmqÇ F ZJzJS mÉ rTPor kJK§fqkNet S VPmweJoNuT xJKyfq rYjJS YMPU kPzPZÇ fJA xm KoKuP~ IJoJPhr \JjJr InJm ßjA F KmwP~ ßp, TJrmJuJ TL FmÄ AyJ TJr xJPg FmÄ ßTPjJ WPaKZu? IJorJ fJS \JKj ßp, BoJPjr IKVúkrLãJr YNzJ∂ k´yr èeKZPuj, jmL TrLo ZJuäJuäJÉ IJuJAKy S~J xJuäJPor k´JeKk´~ ßhRKy© AoJoMu oMxKuoLj yprf ÉxJAj rJKh~JuäJÉ IJj&ÉÇ ÊiM fJA j~ kKrmJPrr ßuJT\jxy fÅJr xñL xJgLrJS kOKgmLr AKfyJPx BoJj krLãJ~ xOKÓ TPrKZPuj jK\rKmyLj ChJyreÇ FPf mJAPrr ßuJT\j IJyPu mJAPfr k´Kf fÅJPhr oyæPfr YNzJ∂ k´oJe ßrPU Ior yP~PZjÇ

IJu IJTxJ oxK\h

30 jPnÍr, ÊâmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-17 11-53 02-10 04-01 05-26

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

01 KcPxÍr, vKjmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-18 11-54 02-09 04-00 05-26

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

02 KcPxÍr, rKmmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-19 11-54 02-09 04-00 05-26

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

03 KcPxÍr, ßxJomJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-21 KoKja 11-54 KoKja 02-08 KoKja 03-59 KoKja 05-25 KoKja

04 KcPxÍr, oñumJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-22 11-55 02-08 03-59 05-25

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

05 KcPxÍr, mMimJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-23 11-55 02-07 03-58 05-25

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

06 KcPxÍr, mOy¸KfmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-24 11-56 02-07 03-58 05-24

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

IfLPfr IJvNrJ jmLVPer ˛OKfr ˛JrT AKfyJx ßgPT \JjJ pJ~ ßp, oMyJÿJhMr rJxNuMuäJy ZJuäJuäJÉ IJuJAKy S~J xJuäJPor \Pjìr kNPmt xÄWKaf IfLPfr KmPvw WajJmuL xÄWKaf yP~KZu 10A oMyJrrJo fJKrPUÇ IJr FnJPm pMPVr kr pMV FPTTaJ IJvNrJr xJPg IJPrTKa pMÜ yKòuÇ Fxm GKfyJKxT WajJmuLr xm T'KaA IJvNrJr KhPj xÄWKaf y~Ç pJr ÊÀ yP~KZu- IJxoJj, \Koj uSy Tuo S hMKj~J xOKÓ ßgPT, IJr kKrxoJK¬ WaPm hMKj~J ±Äx yS~Jr oiq KhP~Ç IJr ßx Khj yPm oMyJrrJo oJPxr 10 fJKrU, ÊâmJrÇ oNuf IJvNrJr Kmw~JmuL x¬JPyr ßTJPjJ KhmPxr xJPg xŒOÜ j~ mrÄ FaJ oJPxr 10 fJKrPUr xJPg xÄKväÓ Kmw~Ç IfLPfr KmPvw WajJmuLr T'Ka ßpoj1. yprf IJho IJuJAKyx& xJuJoPT IJuäJykJT xmtk´go kOKgmLPf ßk´re TPrj IJmJr hLWt Khj kr FTA fJKrPU fÅJr fJSmJy TmMu TrJ y~Ç 2. FKhj hMKj~JPf xmtk´go mOKÓ mwte yP~KZuÇ 3. yprf K\mrJBu IJuJAKyx xJuJo ryof KjP~ xmtk´go hMKj~JPf fvrLl FPjPZjÇ 4. yprf jNy IJuJAKyx& xJuJo hLWt Khj (Z~ oJx/40 Khj) ßjRTJ~ Khj pJkPjr kr (ArJPTr \MKh kJyJPz) Imfre TPrjÇ 5. yprf AhsLx IJuJAKyx& xJuJoPT \LKmf Im˙J~ IJxoJPj CbJPjJ y~Ç 6. yprf ACjMx IJuJAKyx& xJuJoPT 40 Khj Im˙JPjr kr oJPZr ßka ßgPT oMKÜ ßh~J y~Ç 7. yprf AmrJyLo IJuJAKyx& xJuJoPT jo„Phr IKVúT᧠ßgPT oMKÜ ßh~J y~Ç 8. yprf ACxMl IJuJAKyx& xJuJoPT Tá~J ßgPT C≠Jr TrJ y~ FmÄ hLWt Khj kr FTA fJKrPU KkfJ A~JTám IJuJAKyx xJuJPor xJPg xJãJf yP~KZuÇ 9. yprf IJA~Mm IJuJAKyx& xJuJoPT hLWt 18 mZr kr TKbj ßrJV ßgPT IJPrJVq ßh~J y~Ç 10. yprf hJDh IJuJAKyx& xJuJo Fr KmPvw fJSmJy TmMu TrJ y~Ç 11. yprf xMuJAoJj IJuJAKyx& xJuJPor mJhvJyL KlKrP~ ßh~J y~Ç 12. yprf oNxJ IJuJAKyx& xJuJPor xJPg IJuäJy fJIJuJr k´go mJTqJuJk y~, fJSrJf KTfJm jJK\Pur ßWJweJ y~ FmÄ FTA fJKrPU \LmPjr FT xKºãPe ßlrJCPjr IJâoe ßgPT fÅJPT rãJ TrJ y~Ç FPf jLu jhLr kJKjPT xrJP~ 12Ka rJ˜J TPr KhPu fÅJr xñL xJgLrJ IjJ~JPx jLu jh kJKz KhPf xão yjÇ 13. yprf BxJ IJuJAKyx& xJuJoPT AÉhLPhr yfqJr wzpπ ßgPT oMKÜ KhP~ fÅJPT \LKmf Im˙J~ 4gt IJTJPv CP•Juj TrJ y~Ç AfqJKhÇ CÿPf oMyJÿJhLr IJvNrJ- TJrmJuJ~ kKrmftj jmL TrLo ZJuäJuäJÉ IJuJAKy S~J xJuäJPor Ky\rPfr IJPV mJ kPr IJvNrJ~ (oMyJrrJo Fr 10 fJKrU) IfLPfr fáujJ~ ßTJPjJ WajJr xN©kJf yP~PZ mPu \JjJ ßjAÇ KfKj hMKj~J ßgPT KmhJ~ ßj~Jr 48/49 mZr kr 61 Ky\rL oMfJKmT 680 BxJ~LPf (10 IPÖJmr, ÊâmJr) WPa ßVu IfLPfr ßYP~ xŒNet Knjú FT Âh~ KmhJrT WajJ, pJ TJrmJuJr K\yJh mJ TJrmJuJr yfqJTJ§ mPu UqJfÇ ßp TJrPe, ßpnJPmA mJ ßp CP¨PvqA ßyJT IJuäJykJT nJPVqr Foj FT oyJkmt KjitJre TPrKZPuj jmLPhRKy© yprf AoJo ÉxJAj rJKh~JuäJÉ IJj&Ér \LmPj, pJ y~PfJ KT~JoPfr IJPV Foj IJr jJS yPf kJPrÇ fPm IJuäJykJT pJ KTZM WaJP~ gJPTj fJ oJjMPwr oñPur \jqÇ AoJo ÉxJAj rJKh~JuäJÉ IJj&É hMKj~Jr FT\j xJiJre oMxuoJPjr oPfJ j~ mrÄ KfKj FmÄ

fÅJr xPyJhr AoJo yJxJj (623-669 BxJ~L/3-41 Ky\rL) rJKh~JuäJÉ IJj&É FÅrJ hM'\jA ßmPyvfL pMmTPhr oyJj ßjfJ KyPxPm optJhJr IKiTJrL yPmjÇ fJA FT\j oyJj ßjfJr \jq krLãJS IPjqr fáujJ~ xMTKbj yPm fJ KmPmTS mPuÇ IJorJ ßhUPmJ G ßxJjJuL AKfyJx ßgPT CÿPf oMyJÿJhLr TL uJn yP~KZuÇ TJrmJuJr vJyJhJf k´xñ UMuJlJP~ rJKvhLPjr vJxj (632-661 BxJ~L/11-41 Ky\rL-30 mZr) Fr ßvw kPmt fUjTJr oMxKuo KmPvõr xJKmtT kKrK˙Kf IPjTaJ KZu ßWJuJPaÇ ßp TJrPe oMKoj S oMjJKlT krLãJr ßã© IJxPf gJPT kptJ~âPo; fUj yprf IJuLr kr AoJo ÉxJAj rJKh~JuäJÉ IJj&É kPz pJj BoJPjr oyJkrLãJ~Ç KfKj ßUuJlPfr oxjh ßgPT hNPr xPr hÅJzJPu xoTJuLj xÄTa ßgPT C•re ßkP~ pJjÇ fPm AKfyJPxr TJPuJ IiqJ~ xNKYf yPuJ A~JpLh (645-683 UOÓJ»/26-64 Ky\rL) Fr vJxjJoPu (680-683 UOÓJ»)Ç ßxA mhjxLm A~JpLh S fÅJr xÄKväÓ oMjJKlTPhr TgJ mJr mJr CóJre jJ TrPuS A~JpLh nJu oJjMw yS~Jr ˝LTíKf KouPm jJ ßTJPjJ KhjÇ AKfyJPxr xJãq ßp, TJrmJuJ k´J∂Pr xfq-KogqJ mJ oMKoj-oMjJKlPTr kKrY~ k´°MKaf yS~Jr kr pM≠PãP©A (YJr V´∆Pkr FT ‰xjqk´iJj) IJrPmr fJoLo ßVJP©r ÈÉr' jJoT \QjT QxKjT fÅJr kNPmtr oJjKxTfJPT kKrfqJV TPr ‰xjq mJKyjLr GKfyq ßnPñ (kNmtv©∆r kPã) IJyPu mJAPfr kãJmu’j TPrKZPuj FmÄ pM≠ TPr vyLhS yP~KZPujÇ FPf pM≠PãP© IJyPu mJAPfr k´Kf oMKoPjr oyæf S BoJjL krLãJr k´oJe kJS~J ßVuÇ BoJjhJPrr xŒh yPuJ rKãf BoJjÇ kãJ∂Pr oMjJKlPTr xŒh yPuJ ãKePTr xMKmiJ, ˝Jgt mJ KyÄxJ-KmPÆwÇ xJmiJj ßp, ÊyJhJVPer k´Kf xLoJKfKrÜ nKÜ-vs≠J ßhKUP~ ßTC pKh A~JpLPhr TáTLKftr IJPuJYjJr lÅJPT oMÈIJKm~Jr k´Kf KmPwJhVJr TPrj, fJyPu mM^J pJPm FPhr xM˙ KmPmPTr InJm, jJ y~ jmLPhRKyP©r oMyJæJPfr IÅJzJPu xJyJmJ KmPÆwL oPjJnJm ßhUJPjJA oNu CP¨vq; ßpaJ FT KdPu hMA kJKU oJrJr xoJjÇ IfFm xMjúL oMxuoJjPhrPT xmthJ xfTtfJ Imu’j TrPf yPmÇ TJrmJuJr K\yJPh oMKoj S oMjJKlT Fr kKrY~ WPa xJiJrenJPm IJorJ \JKj ßp, K\yJh muPfA oMxuoJj S TJKlr-oMvKrTPhr KmÀP≠ xÄWKaf Kmw~Ç ßpoj mhr, SÉh S IjqJjq K\yJh Fr k´oJeÇ rJxNuMuäJy ZJuäJuäJÉ IJuJAKy S~J xJuäJPor kr ZJyJmJP~ ßTrJPor pMPVS IPjT K\yJh yP~PZ KT∂á k´gJr KmkrLPf ßTJj pM≠ y~KjÇ fPm yprf IJuL (600-662 BxJ~L) rJKh~JuäJÉ IJj&É S oMÈIJKm~J (605-680 BxJ~L) rJKh~JuäJÉ IJj&Ér oiqTJr K\yJh KZu AxuJPor AKfyJPx xŒNet mqKfâoÇ pJr Cn~ kPãA KZPuj rJxNPur ZJyJmL (oMxuoJj)Ç fJA Cn~kã nJu oJjMw yPu K\yJh mJ xÄWwt yPf kJPr jJ KT∂á yP~A ßVuÇ fPm xJyJmJP~ ßTrJPor oiqTJr xÄWKaf Kmw~ KjP~ IJPuJYjJ TrJ TKbj Kmw~, ßx\jq IJ\PTr kKrxPr F KmwP~ IJPuJYjJ TrJr xMPpJV ßjAÇ TJrmJuJr pM≠ yP~KZu TJKlr S oMxuoJPjr oPiqÇ FTkPã KZPuj jmLPhRKy© yprf ÉxJAj (624-680 BxJ~L/4-61 Ky\rL) rJKh~JuäJÉ IJj&É FmÄ fÅJr xñL-xJgLrJÇ fÅJPhr oPiq ÈIJyPu mJAf' ZJzJ KTZMxÄUqT ZJyJmLS KZPujÇ IkrkPã KZu ãofJxLj vJxT A~JpLPhr KjP~JVk´J¬ (IfqJYJrL Kp~JPhr kM©) TëlJr Vnetr pJKuo CmJAhMuäJy (KjotonJPm Kjyf. 66 Ky\rL) TfítT ßk´rLf mJKyjLÇ AKfyJx kptJPuJYjJ TrPu mM^J pJ~ ßp, G xrTJr kPãr mJKyjLr ßkZPj oMxuoJjPhr KYrv©∆ ZJzJS ßVJorJy oMxuoJjPhr k´fqã S kPrJã ohh KZu IPjTaJÇ FojKT ßxjJmJKyjLPfS G ßVJorJy oMxuoJjPhr CkK˙Kf KZuÇ xPmtJkrL A~JpLh S fJr xÄKväÓPhrPT yTk∫L oMxuoJPjrJ oMjJKlT, lJKxT-lJK\r mJ ‰˝rJYJrL-xπJxL-hMÏíKfTJrL mPu IJxPZjÇ fPm A~JpLhPT TJKlr xJmq˜ TrJr KmwP~ xmtxÿf GTqof kJS~J pJ~ jJÇ fJA fJPT TJKlr vP»r kKrmPft lJKxToMjJKlT vP» kKrY~ TrJ y~ o\mMfnJPmÇ kKrK˙Kf pJA KZu AxuJPor Yro v©∆rJ xMPpJPV fJPhr IxÆqmyJr TPrKZu oJ©Ç oyJj IJuäJy rJæMu IJuJoLj xmtvKÜoJj yS~J xP•ôS TJrmJuJ k´J∂Pr jmLkKrmJPrr ßxJjJr oJjMPwr xJPg rJxNPur KTZMxÄUqT xJyJmJ S

jmLPk´KoTVePT ßpnJPm vyLh yS~J TmMu TPrKZPuj ßxaJ FT\j BoJjhJPrr kPã mMP^ CbJ UMm xy\ j~Ç yÑJjL CuJoJP~ ßTrJo IJPmVkNet TgJr lÅJPT VJuoª jJ TPr KvãeL~ KmwP~r IPuJTkJf ßpj TPrj, IJr FaJ IJoJPhr \jq CKYfS mPaÇ oPj rJUPf yPm ßp, TJKlr ßgPT oMjJKlPTr vJK˜ yPm TPbJrÇ fJA Fxm Kmw~ IJTLhJr KTfJm vrPy IJTJBPh jxlLxy IjqJjq KTfJPm kJS~J pJ~Ç TJrmJuJr K\yJPh CÿPf oMyJÿJhLr \jq BoJj rãJr IjMPk´reJ, pJ KT~Jof kpt∂ k´öôKuf yPf gJTPm yprf ÉxJAj rJKh~JuäJÉ IJj&Ér xJgLVe ßpnJPm IjqJP~r kãJmu’j jJ TPr \LmjmJK\ ßrPU o\mMf BoJPjr kKrY~ ßhKUP~ ßVPZj, Fxm IjMPk´reJr IPjT mJ˜mfJ AKfyJPx ˝etJãPr KuUJ IJPZÇ ChJyre ˝„k muJ pJ~ ßp, IJoJPhr nJrf CkoyJPhPv 1831 BxJ~L (5 ßo) oMfJKmT 1246 Ky\rLPf (24 pMuTJhJyÊâmJr) xÄWKaf yP~ ßVPuJ kJKT˜JPjr C•rJûu˙ ÈmJuJPTJa' jJoT \J~VJ~ oyJj AxuJoL ˝JiLjfJr pM≠Ç F pMP≠r lPuA IJoJPhr nJrf CkoyJPhPv K\yJhL ßYfjJ ß\PV CPbKZu mPuA oMxuoJjrJ xmPYP~ ^áÅKTr xÿNULj yP~KZPuj KmsKav ßUhJS IJPªJuPjÇ lPu KmsKav KmPrJiL IJPªJuj FojS yP~KZu ßp, nJrf CkoyJPhPvr yJ\Jr yJ\Jr IJKuoCuJoJVeA vJyJhf mre TPrKZPujÇ Fr oNPu KZu kNmtpMPVr ÊyJhJP~ KTrJPor vJyJhJPfr ßYfjJr IjMTreÇ mJ˜mfJr KjKrPU ßhUJ pJ~ pJrJ xKfqTJPrr jmL S xJyJmLPT IjMxre TPr oMxuoJjL KaKTP~ rJUPf YJj, fÅJrJA IJyuMx xMjúJf S~Ju \JoJIJPfr k´Tíf IjMxreTJrL mJ hJKmhJrÇ IJr fÅJrJ TUPjJ yprf ÉxJAj rJKh~JuäJÉ IJj&Ér IJ®fqJVPT FToJ© IjMxreL~ Kmw~ mPu oPj TPrj; pJ yS~Jr TgJÇ xJojJ xJoKj I˘ KhP~ IJâoe TrJr jJo K\yJh j~ mrÄ FaJr jJo KTôfJuÇ fPm K\yJPhr Igt mqJkTÇ TJre ßpPTJPjJ IjqJP~r mJ vrL~Pfr ßUuJl xTu TJP\r KmkrLPfr ÆLjhJKrr Ckr KbPT gJTJS KmrJa K\yJhÇ F KyPxPm xTu oMKojPhr ÂhP~ gJTPf yPm k´Tíf K\yJPhr ßYfjJÇ FT\j oMKoj pUj ßTJPjJ v~fJKj TJP\r KmkPã IJuäJy&r x∂KÓr kPã Im˙Jj KjPf pJPm, fUjA ÊÀ yPuJ oPjr xJPg K\yJPh IJTmr mJ mz pM≠Ç yJhLx vrLPl metjJ rP~PZ ßp(IjMmJh) IJuäJyr kPã FmÄ v~fJPjr KmkPã ßpPTJPjJ nëKoTJr \jq oPjr AòJA mz K\yJhÇ ßpxm oJjMw èjJy ßgPT hNPr xPr gJTPf YJ~ fUj v~fJj fÅJPT ßp AxuJoL TJP\r KmkPã ßiÅJTJ ßhPm jJ, ßxaJr ßTJPjJ VqJrJK≤ ßjAÇ IgtJ“ ßpPTJPjJ ßjT TJP\r IJV´y xOKÓ yPuA v~fJj KmkPã YPu pJ~Ç fUj AyJ ßgPT C•re yS~Jr \jq oPjr xJPg ßp ßYÓJ ImqJyf gJTPm, ßxaJS K\JyJPhr I∂ntMÜ yPmÇ TJrmJuJr pMP≠r ßkZPj oNu TJre KZu rJ\QjKfT xoxqJÇ IgtJ“ A~JpLh Fr vJxjJoPu rJ\q vJxPjr jJPo ßp kKrK˙Kfr xOKÓ yP~KZu, fJ ßgPT \JKfPT oMKÜ KhPf KfKj FKVP~ FPxKZPuj fJ\J BoJPjr mPu mKu~Jj yP~, IjqJP~r KmÀP≠ ÀPU hÅJzJPfÇ fÅJr ßxA IV´eL nëKoTJ FojS yP~KZu ßp, fJ KTfJu- F (IP˘r pMP≠) kKref yP~ KVP~KZuÇ KfKj ßrPU ßVPZj fÅJr \LmPjr ßvw KmªM kKm© rÜ IJoJPhr ßk´reJr C“x KyPxPmÇ fJA KT~JoPfr kNmt kpt∂ BoJj rãJr ˝JPgt pUjA oMKojVe xoxqJ~ náVPmj, fUj fÅJPhrPT KjP\r \Jj mÅJYJPjJr KY∂J jJ TPr BoJj mÅJYJPjJr hO|fJ ßhUJPf yPmÇ fUj kKrkNet yPm ßxA TgJ, pJ IJoJPhr oMxuoJj xoJP\r \JjJ IJPZ ßp, ÍAxuJo KpªJ ßyJfJ yqJ~ yr TJrmJuJ KT mJ~hÇ" IgtJ“ k´PfqT IJPªJuPjr krA AxuJo KpªJ yS~Jr ÆJr k´JP∂ ßkÅRPZÇ S~JoJ- IJuJAjJ- AuäJu mJuJV fgqxN©: 1. IJrm \JKfr AKfyJx ” oMyÿh ßr\J-A TrLo 2. oMÈIJKm~J IJSr fJrLUL yJTôJK~Tô, oNu ” IJuäJoJ fJTL CxoJjL (kJKT˜Jj) mñJjMmJh: AKfyJPxr TJbVzJ~ yprf oMÈIJKm~J rJ” (IjMmJh) oJSuJjJ IJmM fJPyr ßoxmJy 3. fJrLPU AxuJo- oNu ” oMlfL xJK~qh IJoLoMu AyxJj oM\JK¨hL mJrJTJfL- IjMmJh: oJSuJjJ oMyJÿJh oM\JPÿu yT ßuUT: xJPmT xMkJr, TJuJÀTJ uKfKl~J AxuJKo~J hJKUu oJhrJxJ- ZJfT, xMjJoV†Ç


34 IJ∂\tJKfT

30 November - 6 December 2012 m SURMA

ßpnJPm xoJKyf yPuj uJPhj

dJTJ, 23 jPn’r - kJKT˜JPjr IqJPmJaJmJPh Vf mZr oJKTtj IKnpJPj Kjyf @uTJP~hJr ßjfJ SxJoJ Kmj uJPhPjr uJv TPbJr ßVJkjL~fJr oiq KhP~ xJVPr xoJKyf TrJ yP~PZÇ @jMÔJKjTfJ xJrJ yP~PZ

AxuJKo rLKf IjMxre TPrÇ oJKTtj k´KfrãJ h¬Prr k´TJv TrJ A-ßoAu mJftJ ßgPT F k´go uJPhPjr uJv hJlPjr mqJkJrKa \JjJ ßVPZ mPu r~aJPxtr UmPr \JjJPjJ y~Ç 2011 xJPur 1 ßo oJKTtj KmPvw mJKyjL

ßjKn KxPur IKnpJPj Kjyf yj uJPhjÇ fJr uJv fUj fJrJ KjP~ pJ~Ç Fr kr ßgPT uJPhPjr uJv xoJKyf TrJr Kmw~Ka xmJr TJPZ I\JjJ KZuÇ r~aJPxtr UmPr muJ y~, Vf mMimJr fgq \JjJr ˝JiLjfJKmw~T @APjr mPu mJftJ xÄ˙J FKk Fxm A-ßoAu mJftJ y˜Vf TPrÇ Fr oPiq ÈIKfPVJkjL~' KxuPoJyr oJrJ FTKa A-ßoAu mJftJ pMÜrJPÓs kJbJPjJ y~Ç FPf ßjRmJKyjLr FT\j TotTftJ uJPhPjr uJv xoJKyf TrJr WajJ metjJ TPrjÇ uJv TLnJPm ßVJxu TKrP~ S xJhJ TJlPj oMKzP~ nJrL FTKa mqJPV nrJ y~, SA mJftJ~ Fr metjJ KhP~PZj KfKjÇ @r FT mJftJ~ oJKTtj \JyJ\ ACFxFx TJut KnjxPjr \jxÄPpJV TotTftJ \JjJj, \JyJP\r vLwtkptJP~r T\j TotTftJ ßTmu uJPhPjr uJv xoJKyf yS~Jr Kmw~Ka \JPjjÇ 2 ßo Kr~Jr IqJcKorJu YJutx VJCP~Par mJftJ~ muJ y~, uJPhPjr uJv xoJKyf TrJr ßmuJ~ AxuJKo rLKf IjMxre TrJ yP~PZÇ mJftJ~ muJ y~, uJPhPjr uJv ßVJxu TrJPjJr kr TJlPj \KzP~ FTKa mqJPV nrJ y~Ç FT\j ßxjJ TotTftJ ßhJ~J kJb TPrjÇ kPr uJvKa FTKa nJrL mqJPV nPr TJPbr fÜJr xPñ ßmÅPi xJVPr jJKoP~ ßhS~J y~Ç

@∂\tJKfT xÄuJPk mJj KT oMj @∂iotL~ F mZr xmPYP~ ßmKv xJÄmJKhT xÄuJkS UMm èÀfôkNet Kjyf yP~PZj 28 jPn’r - \JKfxÄPWr oyJxKYm mJj KT CPuäU TPr \JKfxÄPWr oyJxKYm mPuj, KnP~jJ KnK•T xÄVbPjr fgq oMj mPuPZj, xJŒ´KfT rJ\QjKfT È@oJPhr FA Kovj ßTj èÀfôkNet, ßxaJ KmPrJPir ßãP© xÄuJk ßpoj èÀfôkNet, @∂iotL~ WajJr ßãP©S xÄuJk ßfoKj èÀfôkNetÇ Vf ßxJomJr IKˆs~Jr rJ\iJjL KnP~jJ~ KTÄ @mhMuäJy Kmj @mhMuJK\\ @∂\tJKfT @∂iotL~ S @∂xJÄÛíKfT xÄuJk ßTPªsr (PTF@AKx@A@AKc) CPÆJijL IjMÔJPj \JKfxÄPWr oyJxKYm F TgJ mPujÇ PxRKh @rm, ߸j S IKˆs~Jr ßpRg CPhqJPV ßTF@AKx@A@AKc k´KfÔJ TrJ y~Ç F ZJzJ nqJKaTJj ßTªsKar k´KfÔJTJuLj kptPmãPTr hJK~fô kJuj TrPZÇ fPm Vf mZr k´KfÔJr kr ßgPT ßTF@AKx@A@AKcr @∂iotL~ xÄuJk @P~J\Pjr xãofJ KjP~ xoJPuJYPTrJ jJjJ k´vú fMPuPZjÇ CPÆJijL IjMÔJPjr @PV SA ßTªs k´KfÔJr KmPrJKifJ TPr KmPãJnS yP~PZÇ KxKr~J, AxrJP~u S oJKur xKyÄxfJ S iotL~ KmPnPhr TgJ

ßmJ^Jr \jq xJŒ´KfT UmPrr KvPrJjJoA pPgÓÇ' KfKj mPuj, ÈiotL~ ßjfJrJ UMmA k´nJmvJuLÇ fJÅrJ KvãJ S xyPpJKVfJr ßãP© fJ“kptkNet nNKoTJ rJUPf kJPrjÇ fJÅrJ FTKa KmvõJxPpJVq xÄuJPkr híÓJ∂ ˙Jkj TrPf kJPrjÇ' \JKfxÄPWr oyJxKYm ßTªsKar \jq KjP\r FmÄ \JKfxÄPWr ÈkNet xogtPjr' TgJ mqÜ TPr mPuj, ÈIPjT iotL~ ßjfJS xKyÌM oPjJnJmJkjú S Yro k∫JPT ohh ßhjÇ FPf YJrkJPv WíeJ ZKzP~ kPzÇ fPm @orJ \JKj, IjqPT ßhJwJPrJk TrJaJ ßTJPjJ ßhv, oyJPhv mJ KmPvõr rJ\QjKfT ßTRvu yPf kJPr jJÇ' xoJPuJYPTrJ muPZj, KjP\r ßhPvr oJjmJKiTJr u–WPjr WajJ S iotL~ ˝JiLjfJr WJaKf ßgPT KmPvõr híKÓ IjqKhPT xKrP~ KjPf Kr~Jh SA ßTªsPT mqmyJr TrPf kJPrÇ

23 jPn’r - KmVf 15 mZPrr oPiq F mZr xmPYP~ ßmKv xJÄmJKhT Kjyf yP~PZjÇ KnP~jJ KnK•T xÄVbj A≤JrjqJvjJu ßksx AjKˆKaCa (@AKk@A) \JjJ~, YuKf mZPrr F kpt∂ ßoJa 119 xJÄmJKhT hJK~fô kJujTJPu Kjyf yP~PZj mPu Umr kJS~J ßVPZ, pJ 1997 xJPu ksKfÔJjKar TJptâo ÊÀr kr Vf 15 mZPrr oPiq xPmtJóÇ Fr @PV 2009 xJPu xmPYP~ ßmKv 110 \Pjr ksJeyJKjr Umr kJS~J KVP~KZuÇ 2010 xJPu 102 \j xJÄmJKhT Kjyf yjÇ YuKf mZr xJÄmJKhTPhr \jq xmPYP~ ^MÅKTkNet ßhPvr fJKuTJ~ KxKr~J ksgPo rP~PZÇ ßhvKaPf 36 xJÄmJKhT Kjyf yP~PZjÇ ßxJoJKu~J~ Kjyf yP~PZj 16 \jÇ FZJzJ xJÄmJKhTPhr \jq ^MÅKTkNet ßhPvr fJKuTJ~ kJKT˜Jj S KlKukJAPjr jJo rP~PZÇ

pMÜrJÓs S Ko~JjoJPrr CÌ xŒPTt KYK∂f YLj 23 jPn’r - hLWt TP~T hvPTr ‰mKrfJr kr Ko~JjoJPrr xPñ pMÜrJPÓsr xŒTt jfMj KhPT ßoJz KjPf ÊÀ TPrPZÇ ksgo ãofJxLj ßksKxPc≤ KyPxPm Vf ßxJomJr Ko~JjoJr xlr TPrj mJrJT SmJoJÇ FPf TPr KYK∂f yP~ kPzPZ YLjÇ ßTjjJ, Ko~JjoJPrr Skr fJPhr ksnJm TPo ßpPf kJPrÇ Ff Khj FA ksnJm KZu ksJ~ FTfrlJÇ hvPTr kr hvT iPr xJoKrT \J∂Jr TmPu gJTJ Ko~JjoJr pUj KmvõxŒ´hJ~ ßgPT FTrTo FTWPr yP~ KVP~KZu, fUj fJPhr kJPv KZu YLjÇ mJKeK\qT S I˘ xyPpJKVfJr kJvJkJKv \JKfxÄPWr KjPwiJùJr Tmu ßgPT FPTr kr FT ßhvKaPT rãJ TPrPZ KjrJk•J kKrwPhr ßnPaJ ãofJir FA ßhvKaÇ KmKjoP~ YLjS Ko~JjoJPrr \J∂JPhr TJZ ßgPT ßkP~PZ ßx ßhPvr ßfu, VqJx S ksJTíKfT xŒhÇ KT∂á \J∂J Vf mZr ßhPvr ãofJr Skr Kj~πe KvKgu TrJr xPñ xPñ ßhvKar Skr YLjS

KTZMaJ ksnJm yJKrP~PZÇ Ko~JjoJPrr xPñ kKÁoJPhr xŒTt ˝JnJKmT yPf ÊÀ TrJ~ ßhvKaPf kKÁoJ KmKjP~JPV @r mJiJ gJTPZ jJÇ FPf TPr Ko~JjoJPrr KmvJu mJ\Jr S ksJTíKfT xŒh @r YLj mJ nJrPfr FTò© hUPu gJTPm jJÇ FUJPj ksKfPpJKVfJ ÊÀ TrPm ACPrJk S pMÜrJPÓsr ßTJŒJKjèPuJÇ oJKTtj ßksKxPc≤ SmJoJr GKfyJKxT Ko~JjoJr xlr ßgPTA hMA ßhPvr xŒPTtr jfMj VKfkPgr kKrÏJr AKñf kJS~J ßVPZÇ yÄTÄ KmvõKmhqJuP~r Ko~JjoJr-Kmw~T KmPväwT ßrjJCh FVPrKf~JCr oPf, ßmAK\ÄP~r Skr hLWtKhPjr KjntrfJ TKoP~ @jJr kPgA @PZ Ko~JjoJrÇ KfKj mPuj, ÈKo~JjoJPrr Skr YLPjr FTJKikPfqr Khj ßvwÇ fPm ß\JrJPuJ ksnJm ImvqA gJTPmÇ' YJ~jJ AjKˆKaCa Im TjPaPŒJrJKr A≤JrjqJvjJu IqJPl~JPxtr kKrYJuT AC~Jj ßkÄ mPuj, ÈKo~JjoJPrr Skr YLPjr

ksnJm iLPr iLPr ToJ~ IxJoKrT k≠KfPf FPVJPm pMÜrJÓsÇ' PmAK\ÄP~r KxÄÉ~J Kmvõ-KmhqJuP~r krrJÓs xŒTt KmPvwù ßYj TMA mPuj, ÈYLj S Ko~JjoJPrr oPiq ßp VnLr xŒTt, fJ rJfJrJKf CiJS yP~ pJPm jJÇ Ko~JjoJr pKh fJPhr kPã @∂\tJKfT xŒ´hJP~r xogtj @hJP~ xão y~, fJyPu fJPhr xPñ xŒTt KbTbJT rJUPf YLjPT TNaQjKfTnJPm @rS hãfJr kKrY~ KhPf yPmÇ' KmPväwPTrJ muPZj, YLPjr TNaQjKfT @Kikfq ßvw yP~ pJS~Jr xPñ xPñ Ko~JjoJPr Yro IxMKmiJ~ kzPmj YLPjr mqmxJ~LrJ, pJÅrJ Ko~JjoJrPTA fJÅPhr mJKzWr TPr fMPuKZPujÇ Ko~JjoJPrr KnjúofJmu’L mMK≠\LmL IÄ ßTS~JS \JS mPuj, È\J∂JPhr vJxPj hMA hvPTr ßmKv xo~ iPr Ko~JjoJPr YLjJ mqmxJ~LPhr ßTJPjJ ksKfPpJKVfJr oMPUJoMKU yPf y~KjÇ fJÅrJ ßpnJPm UMKv mqmxJ TPrPZjÇ'

KmKmKxr jfMj oyJkKrYJuT aKj yu dJTJ, 23 jPn’r KmKmKxr jfMj oyJkKrYJuT aKj yu mPuPZj, Vf TP~T x¬Jy iPr KmKmKx ßp xÄTao~ xo~ kJr TrPZ fJ ßgPT hs∆fA ßmr yP~ @xJ x÷mÇ pMÜrJ\qKnK•T KjC\ YqJPju KmKmKxr jfMj oyJkKrYJuT KyPxPm hJK~fô kJS~Jr kr KfKj xÄmJh xPÿuPj F TgJ mPujÇ KmKmKxr IjuJAPj ksTJKvf UmPr @\ ÊâmJr F TgJ \JjJPjJ y~Ç KmKmKx ˆsJPˆr kã ßgPT \JjJPjJ y~, VfTJu míy¸KfmJr FT ‰mbPT xmtxÿKfâPo aKj yuPT KjP~JV ßhS~Jr KmwP~ of ßhj asJPˆsr xhxqrJÇ @VJoL mZPrr oJPYt @jMÔJKjTnJPm fJÅr TJPZ hJK~fô y˜J∂r TrPmj mftoJj nJrksJ¬ oyJkKrYJuT Kao ßcKnÇ KmKmKxPf ßpJV ßhS~Jr @PV aKj yu u¥Pjr Kv·TuJr ksJePTªs rP~u IPkrJ yJCP\r ksiJj KjmtJyLr hJK~Pfô KZPujÇ F ZJzJ 1996 ßgPT 2001 xJu kpt∂ KfKj KmKmKxr mJftJksiJjxy KmKnjú kPh hJK~fô kJuj TPrPZjÇ IéPlJPctr ßTmu TPu\ ßgPT hvtj, rJ\jLKf S IgtjLKf KmwP~r Skr kzJPvJjJ TPrPZj aKj yuÇ pMÜrJPÓsr mJrPTjPyc FuJTJr IKimJxL yS~J~ fJÅPT uct yu Im mJrPTjPyc jJPoS cJTJ y~Ç KmKmKxr KjC\ jJAa IjMÔJPj KmsKav rJ\jLKfKmh uct oqJT @ukJAPjr KmÀP≠ KvÊPhr ksKf ßpRj y~rJKjr xPñ pMÜ gJTJr IKnPpJV fMPu ksKfPmhj ksYJr TrJ y~Ç ksKfPmhPjr xfqfJ KjP~ KmfPTtr ^z CbPu ßmTJ~hJ~ kPz KmKmKxÇ Fr ß\r iPr khfqJV TPrj xJPmT oyJkKrYJuj \\t F≤CAxuÇ fJÅr khfqJPVr 54 Khj kr VfTJu jfMj oyJkKrYJuT KyPxPm aKj yuPT KjP~JV ßhS~J y~Ç

@lVJKj˜JPj 18 vfJÄv @Klo YJw ßmPzPZ 23 jPn’r - @lVJKj˜JPj @KlPor YJw YuKf mZr 18 vfJÄv mOK≠ ßkP~PZ mPu \JKfxÄPWr FT k´KfPmhPj \JjJPjJ yP~PZÇ F yJrPT È@vÄTJ\jT' CPuäU TPr @lVJj xrTJrPT F mqJkJPr TJptTr khPãk ßj~Jr xMkJKrv TrJ yP~PZÇ fPm @KlPor ßoJa C“kJhj k´J~ 36 vfJÄv TPoPZ mPu k´KfPmhPj CPuäU TrJ y~Ç Umr r~aJPxtrÇ oñumJr k´TJKvf k´KfPmhjKaPf muJ y~, @Klo YJw ßmPz pJS~Jr TJre oNuf @KlPor YzJ oNuq FmÄ @Klo mJKe\q Kj~πPe ßhvKar xrTJKr xÄ˙JèPuJr FTxPñ TJ\ TrPf jJ kJrJÇ fPm FPf @rS muJ y~, YJPwr yJr mOK≠ ßkPuS lxPu KmKnjú irPjr ßrJPVr xÄâoe FmÄ UJrJk @myJS~Jr TJrPe @jMoJKjT 3 yJ\Jr 700 aj @Klo jÓ yP~PZ, pJ ßoJa C“kJhPjr 36 vfJÄvÇ 2012 xJPu k´JgKoT Im˙J~ ßãf ßgPT KTPj @jJ @KlPor oNuq 49 vfJÄv TPoPZÇ Fr ßoJa oNuq KZu 71 ßTJKa 70 uJU oJKTtj cuJr, pJ @lVJKj˜JPjr ãáhs IgtjLKfr 4 vfJÄvÇ kKÁoJ KmPvõr iJreJ, @Klo mJKe\q @lVJKj˜JPj fJPumJj mJKyjLr IgtJ~Pjr oNu C“xÇ KmPvwùPhr oPf, 2014 xJPu pMÜrJPÓsr ßjfíPfô jqJPaJmJKyjL @lVJKj˜Jj ßZPz pJS~Jr krA pM≠Km±˜ ßhvKaPf @KlPor YJw 90 vfJÄv kpt∂ mOK≠ ßkPf kJPr mPu @vÄTJ rP~PZÇ @lVJKj˜JPj \JKfxÄPWr oJhT S IkrJi xÄâJ∂ TJptJuP~r @mJKxT k´KfKjKi \Åq-uMT ßuoJKyC mPuj, ÈoJhT Kj~πPe @lVJj xrTJPrr KmKnjú xÄ˙J pKh FTxPñ TJ\ jJ TPr fJyPu @VJoL mZr @Klo YJPwr Km˜Jr KÆèe yPf kJPrÇ FKa ßmv @vÄTJ\jT mqJkJrÇ' k´KfPmhj IjMpJ~L, ßhvKaPf C“kJKhf 96 vfJÄv @Klo hKãe S kKÁPor j~Ka k´PhPv C“kJKhf y~Ç fJPumJj mJKyjLA Fxm k´PhPvr YJwLPhr @Klo YJPw C“xJy \MKVP~ @xPZ mPu iJreJ TrJ y~Ç Vf mZr \JKfxÄPWr k´KfPmhPj \JjJPjJ y~, @Klo mJKe\q ßgPT I∂f 70 ßTJKa cuJr @~ TPrPZ fJPumJj mJKyjLÇ @Klo ßYJrJYJuJPjr lPu ßoJa @~ yP~PZ TP~Tv' ßTJKa cuJrÇ @lVJj oJhTKmPrJiL oπeJuP~r oπL \JrJr @yoJh SxoJKj mPuj, rJ\QjKfTnJPm F xoxqJ xoJiJPj xKhòJ rP~PZ, fPm ÈrJÓsL~nJPm KmT· @P~r mqm˙J~ ßj~J TJptâoèPuJ hMmtu yS~J~ FmÄ @KloKmPrJiL k´T·èPuJ KbToPfJ mJ˜mJ~j jJ TrJ~ fJ mqgt yP~ pJPòÇ


IJ∂\tJKfT 35

SURMA m 30 November - 6 December 2012

VJ\J KhP~ ArJjPT xfTt AxrJP~Pur?

25 jPn’r - KlKuK˜Pjr VJ\J CkfqTJ~ xJŒ´KfT yJouJr oiq KhP~ AxrJP~u TJptf fJr xJoKrT vKÜr oyzJ KhP~PZÇ @r Fr oJiqPo KjP\Phr v©∆ ßhv ArJjPT xfTt TPr ßhS~Jr @nJxS Khu ßhvKaÇ mqJkJraJ IPjTaJ Foj, ArJjPT oNu uãq ßrPU VJ\J~ yJouJr oJiqPo KjP\Phr vKÜ S xãofJr oyzJ KhP~PZ AxrJP~uÇ Vf vKjmJr r~aJPxtr FT ksKfPmhPj FojaJA muJ yP~PZÇ AxrJP~Pur mftoJj ksiJjoπL ßmKj~JKoj ßjfJKj~JÉ hLWt Khj iPr hJKm TPr @xPZj, ArJj fJr kJroJeKmT TotxNKY Khj Khj ß\JrhJr TrPZÇ fJPhr @vïJ, ArJj FA TotxNKYr oJiqPo kJroJeKmT I˘ ‰fKr TPr fJ KhP~ AxrJP~Pur Skr yJouJ YJuJPmÇ F KjP~ KfKj ArJPjr ksKf ÉÅKv~JKrS CóJre TPrPZjÇ ˝JiLj KlKuK˜Pjr hJKmPf pM≠rf yJoJPxr xPñ AxrJP~Pur xJoKrT mJKyjLr @a KhPjr yJouJ-kJæJ yJouJ~ Z~ AxrJP~Ku S 163 KlKuK˜Kj Kjyf yP~PZÇ KoxPrr ßksKxPc≤ ßoJyJÿh oMrKxr oiq˙fJ~ pM≠KmrKf TJptTr yP~PZÇ fJA FA yJouJ ßgPT KjP\Phr kJS~J jJ-kJS~Jr KyxJm

TwPf mPxPZ AxrJP~uÇ AxrJP~u muPZ, yJouJr xo~ yJoJx ßpxm I˘ mqmyJr TPrPZ, fJr ßmKvr nJVA fJrJ ArJPjr TJZ ßgPT xÄVsy TPrPZÇ ßx KyPxPm muJ pJ~ oJ© Z~\j AxrJP~Kur oífMq TftíkãPT FA mJftJ KhP~PZ, I˘èPuJr TJptTJKrfJ UMm ßmKv j~Ç IgY AxrJP~u ßpxm I˘ KhP~ yJouJ YJKuP~PZ, FPf 163 \j KlKuK˜Kj Kjyf y~Ç F ßãP© KjP\Phr ‰fKr TrJ IP˘r TJptTJKrfJ~ ßmv fí¬ AxrJP~uÇ fPm Kmw~Ka KjP~ fíK¬r ßdTMr ßfJuJr KTZM ßjA mPuA oPj TPrj AjKˆKaCa lr jqJvjJu KxKTCKrKa ˆJKcP\r ß\qÔ VPmweJ ßlPuJ CK\ AuJoÇ KfKj mPuj, VJ\Jr xPñ Ijq xJoKrT kKrPmPvr fMujJ YPu jJÇ fJA ßxUJjTJr IKnùfJPT ArJj yJouJr oyzJ KyPxPm KmPmYjJ TrJ IKmPmYPTr oPfJ TJ\ yPmÇ AxrJP~u muPZ, rPTaKm±ÄxL @Arj ßcJo jJPo fJPhr ‰fKr TrJ jfMj I˘Ka F yJouJ~ ßmv xJlPuqr kKrY~ KhP~PZÇ @Arj ßcJo VJ\J ßgPT @xJ 421Ka rPTa ±Äx TrPf xão yP~PZÇ ßx KyxJPm xJlPuqr yJr 84 vfJÄvÇ

AxrJP~Pu KmkMu kKroJPe yfJyPfr WajJ jJ WaJr ßãP© FKa @Arj ßcJPor xJluq mPu oPj TrPZj rJ\jLKfKmPhrJSÇ ßhvKar kJutJPo≤ ßjPxPar KmPrJiLhuL~ FoKk FmÄ krrJÓs S ksKfrãJxÄâJ∂ TKoKar xhxq ACyJjJj ßkäxjJr mPuj, @Arj ßcJo ksoJe TPrPZ ßp FKa pMP≠r kKrPmv mhPu KhPf kJPrÇ xJKmtT KmPmYjJ~ F ßãP© AxrJP~u TP~T mZr FKVP~ ßVu mPuS ßpJV TrPuj KfKjÇ AxrJP~Pur ksKfrãJoπL FÉh mJrJT oPj TPrj, @Arj ßcJo ß\JrJPuJ ksKfPrJi VPz fMPu xMrãJ ßhS~Jr kspMKÜPf AxrJP~uPT TP~T mZr FKVP~ KhP~PZÇ kíKgmLr ßTJPjJ xJoKrT mJKyjLr TJPZ FA kspMKÜ ßjA hJKm TPr KfKj mPuj, âoJjõP~ FKa AxrJP~uPT ßpPTJPjJ irPjr ÉoKT FmÄ ˝· S hLWtPo~JKh ßãkeJ˘ yJouJ ksKfPrJPi xMrãJ ßhPmÇ ArJPjr TJPZ IqJPrJ-2 jJPo ßp @∂oyJPhvL~ ßãkeJ˘ @PZ, fJ IPjTaJ @Arj ßcJPor oPfJÇ fPm AxrJP~Pur @Arj ßcJo @PrTaM ßmKv CófJ~ rPTa Km±Äx TrPf xãoÇ ßx ßãP© AxrJP~Pu yJouJ YJuJPjJr kKrT·jJ TrPu ArJjPT FA kspMKÜ @rS ß\JrhJr TrPf yPm mPuS KmPväwPTrJ oPj TPrjÇ AxrJP~Pur oπLrJ kspMKÜ S ßVJP~ªJ hMA KmnJPV kJS~J xJluq KjP~ fí¬Ç @PrTKa Kmw~ FUJPj CPuäUPpJVq, pM≠KmrKfr ßãP© KoxPrr FKVP~ @xJPT mz irPjr kKrmftj oPj TrPZ AxrJP~uÇ oLr \JPnhJjlJr jJPor FT\j ArJj KmPvwù mPuj, AxrJP~u S KoxPrr oPiq mftoJj xŒTtKa ArJPjr \jq UMm èÀfôkNetÇ oMrKx fJÅr nNKoTJr oiq KhP~ TJptf AxrJP~Pur xPñ xMxŒPTtr \JjJuJ UMPu KjPujÇ fPm VJ\J~ AxrJP~Pur xJluq ßgPT ArJPjr mqJkJPr FUPjJ ßTJPjJ Kx≠JP∂ @xJr xo~ @PxKj mPu oPj TPrj KmPvwùrJÇ AxrJP~Pur xJPmT \JfL~ KjrJk•J CkPhÓJ K\SrJ @AuqJ¥ mPuj, Fr ßTJPjJ KTZMA AxrJP~u S ArJPjr x÷Jmq xÄWPwtr ßãP© ßTJPjJ ksnJm ßluPm jJÇ

ßxRKh @rPmr jJrLrJ k´pMKÜr j\rhJKrPf 24 jPn’r - kMÀw IKnnJmT ZJzJ Ãoe TrJr IjMoKf ßjA ßxRKh @rPmr jJrLPhr, VJKz YJuJPjJS fJPhr \jq KjKw≠Ç FmJr @rS FT iJk KjrJk•Jr \JPu @m≠ yP~PZj AxuJKo vKr~JKnK•T ßhvKar jJrLrJÇ jJrLPhr YuJPlrJ j\rhJKrPf rJUJr \jq jfáj k´pMKÜ YJuM TPrPZ ßxRKh TftíkãÇ lPu Vf x¬Jy ßgPT ßxRKh jJrLPhr kMÀw IKnnJmTrJ ßoJmJAu ßlJPj FxFoFx kJPòj fJPhr jJrLPhr YuJPlrJr mqJkJPrÇ FPf \JKjP~ ßhS~J yPò, fJPhr f•ôJmiJPj gJTJ jJrLrJ ßhv ßZPz pJPòj KT jJÇ FojKT xPñ IKnnJmT gJTPuS fJr ßoJmJAu ßlJPj FxFoFx @xPmÇ FT hŒKfr TJZ ßgPT Fxm fgq \JjPf ßkPr aáAaJPr hs∆f ZKzP~ ßhj oJjJu @ußvKrl, KpKj 2011 xJPu ßxRKh jJrLPhr VJKz YJuJPjJr Skr ßgPT KjPwiJùJ fáPu ßjS~Jr \jq KmKnjú xJyxL khPãk KjP~KZPujÇ SA ˝JoL fJr ˘LPT KjP~ Kr~Jh @∂\tJKfT KmoJjoªr ßZPz pJS~Jr xo~ TftíkPãr TJZ ßgPT ˝JoLr ßoJmJAu ßlJPj FTKa FxFoFx @Px, FPf \JjJPjJ y~, fJr ˘L Kr~Jh KmoJjmªr fqJV TPrPZjÇ ßxRKh @rPmr Kj~oJjMpJ~L, kMÀw IKnnJmPTr

KuKUf IjMoKf ZJzJ ßxRKh jJrLrJ ßhvfqJV TrPf kJPrj jJÇ k´UqJf TuJKoˆ mKh´~J @u-Kmvr F mqJkJPr mPuPZj, ÈjJrLPhr oKjar TrJr \jq k´pMKÜ mqmyJr TrPZ TftíkãÇ' KfKj rãevLu ßhvKaPf jJrLPhr kKrK˙KfPT hJxPfôr xPñ fáujJ TPr Fr fLms k´KfmJh TPrjÇ jJrLPhr Skr j\rhJKr TrJr \jq ßxRKh TftíkPãr F CPhqJV KjªJr ^z fáPuPZ aáAaJPrÇ F Kx≠J∂PT mqñ TPr @xPZ FPTr kr FT aáAaJrÇ FTKa aáAaJPr ßuUJ yP~PZ, ÈyqJPuJ fJPumJj, FUJPj ßfJorJ ßxRKh A-xrTJPrr TJZ ßgPT KTZM Kakx ßkPf kJr!' @PrT mqmyJrTJrL KuPUPZj, ÈßfJorJ ßfJoJPhr jJrLPhr kJP~ ßmKz krJò jJ ßTj?' KyvJo jJPor Ikr FT mqKÜ aáAaJr TPrPZj, È@oJr ˘L ßxRKh @rm ZJzPZ KT jJ ßxaJ \JjJr \jq pKh @oJr FxFoFx hrTJr y~, fJyPu y~ @Ko náu jJrLPT KmP~ TPrKZ KTÄmJ @oJPT kJVPur cJÜJr ßhUJPjJ hrTJrÇ' TuJKoˆ Kmvr fJr aáAaJPr mPuj, ÈjJrLPhr mKª TPr ßrPU ßkZPj KlPr pJS~Jr \jq F k´pMKÜ mqmyJr TrJ yPòÇ' k´xñf, TPbJrnJPm vKr~J @APjr IjMxJrL ßxRKh @rmA kOKgmLr FToJ© ßhv, ßpUJPj

jJrLPhr VJKz YJuJPjJ KjKw≠Ç 2011 xJPu xKâ~ jJrL TotLrJ FA KjPwiJùJ fáPu ßjS~Jr \jq xnJ-xoJPmv TPrKZPuj, lPu IPjT jJrLPT ßV´¬Jr TPr fJPhr KhP~ È@r TUPjJ VJKz YJuJm jJ' oPot FTKa k´JgtjJ~ ˝Jãr TrJ y~Ç pKhS jJrLPhr VJKz YJuJPjJr Kmw~ xrJxKr ßTJPjJ KjPwiJùJ ßxRKh @APj ßjA, fJrkrS ßhvKar ˝rJÓsoπLr CPhqJPV 1990 xJPu FKa @jMÔJKjTnJPm KjKw≠ y~Ç 2011 xJPu ßxRKh mJhvJ @»MuäJy k´gomJPrr oPfJ ßxRKh jJrLPhr ßnJaJKiTJr k´hJj TPrj S 2015 xJPu ßkRr KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr xMPpJV ßhjÇ YuKf mZPrr \JjM~JKrPf ßhvKar vKr~J @Aj TJptTr TrJr k´iJj oJiqo kMKuv mJKyjLr k´iJj KyPxPm KjP~JV ßhS~J y~ ßvU @»MuäJKfl @P»u @K\\ @u-ßvUPTÇ KfKj kMKuv mJKyjLr ßxRKh jJrLPhr y~rJKj TrJr Skr KjPwiJùJ \JKr TPrjÇ ßhvKaPf kMÀw S jJrLPhr kJr¸KrT ßouJPovJr Skr TPbJr KjPwiJùJ rP~PZ, kJvJkJKv jJrLPhr \jq khtJxy TJPuJ @uPUuäJ (@mJ~J) krJ mJiqfJoNuTÇ FrTo TPbJr mJiJ-KjPwPir TJrPe ßhvKaPf âoJjõP~ jJrL ßmTJrfô mJzPZ, pJ mftoJPj k´J~ 30 vfJÄPv FPx hÅJKzP~PZÇ

mOPaPjA ˙J~L yPò oJuJuJr kKrmJr

dJTJ, 25 jPn’r - KmsPaPjA ˙J~L yPò fJPumJPjr èKuPf @yf kJKT˜JPjr jJrLKvãJIKiTJrTotL oJuJuJ ACxMl\JAr (15) kKrmJrÇ Vf vKjmJr FxÄâJ∂ Umr k´TJv TPr @∂\tJKfT KmKnjú xÄmJh oJiqoÇ \JjJ ßVPZ, oJuJuJ S fJr kKrmJrPT ÉoKT KhP~PZ \KñPVJÔL fJPumJjÇ Fr @PV oJuJuJr Skr yJouJr krA xÄVbjKa \JKjP~KZu, oJuJuJ pKh ßmÅPY pJ~, fJ yPu @mJr fJPT yfqJr ßYÓJ TrJ yPmÇ fJA oJuJuJr kKrmJr kJKT˜JPj KlPr ßVPu fJPhr KjrJk•Jr Kmw~Ka k´vúKm≠A ßgPT pJPòÇ Kmw~Ka IjMiJmj TPr kJKT˜Jj xrTJr oJuJuJr mJmJ K\~JCK¨jPT mJKotÄyJPo kJKT˜JPjr TjxMqPua IKlPx FTKa YJTKr KhP~PZÇ TjxMqPua IKlx xNP© \JjJ ßVPZ, k´JgKoTnJPm FT mZPrr YáKÜPf K\~JCK¨jPT YJTKr ßhS~J yPmÇ kJKT˜Jj xrTJr fJPT mJKotÄyJPo FTKa mJKz ßhPmÇ fJPT FTKa VJKzS ßhS~J yPmÇ kJKT˜Jj kKrmJrKar \jq ^áÅKTkNetÇ fJA xrTJr kKrmJrKar KjrJk•J KjKÁf TrJPT hJK~fô oPj TrPZÇ mJKotÄyJo ßumJr kJKatr xJÄxh UJKuh oJyoMh xrTJPrr khPãkPT ˝JVf \JKjP~PZjÇ oJuJuJ F oMyNPft mJKotÄyJPo TáAj FKu\JPmg yJxkJfJPu KYKT“xJiLjÇ oJuJuJr xPñ fJr oJ-mJmJ S hMA nJA pMÜrJP\q Im˙Jj TrPZjÇ oJuJuJr kKrmJr aáqKrˆ KnxJ~ pMÜrJP\q FPxPZÇ 2013 xJPur oJPYt fJPhr KnxJr ßo~Jh ßvw yPmÇ Vf 9 IPÖJmr Ûáu ßgPT ßlrJr kPg jJrLKvãJ @PªJujTotL oJuJuJPT èKu TPr kJKuP~ pJ~ fJPumJj xhxqrJÇ 10 IPÖJmr ßkPvJ~JPrr FTKa yJxkJfJPu IP˘JkYJr TPr fJr èKu IkxJre TrJ y~Ç ßxUJPj fJr Im˙Jr ImjKf WaPu Cjúf KYKT“xJr \jq fJPT TáAj FKu\JPmg yJxkJfJPu ˙JjJ∂r TrJ y~Ç oJuJuJ kJKT˜JPjr ßxJ~Jf CkfqTJr mJKxªJÇ 2007 xJPu ßxJ~Jf CkfqTJ~ Kj~πe fJPumJPjr yJPf YPu pJ~Ç ßxJ~Jf CkfqTJr Kj~πe ßjS~Jr krA mJKuTJPhr Ûáu mº TrJr KjPhtv ßh~ fJPumJjÇ 2009 xJPu ßxJ~Jf ßgPT fJPumJj C“UJf TPr xrTJrÇ fJPumJj pUj ßxJ~Jf CkfqTJ~ mJKuTJPhr Ûáu mº TrJr KjPhtv ßh~ fUj oJuJuJr m~x KZu 11 mZrÇ fJPumJj IiMqKwf ßxJ~Jf CkfqTJ~ jJrLKvãJr Skr fJPumJKj KjPwiJùJ \JKrr KmÀP≠ KmKmKx IjuJAPjr mäPV Èèu oJTJA' Z∞jJPo ßuUJPuKU ÊÀ TrPu kKrKYf yP~ SPb KTPvJrL oJuJuJ ACxMl\JAÇ VfmZr oJuJuJPT kJKT˜JPjr k´go \JfL~ vJK∂ kMrÛJr ßhS~J y~Ç

\JKfxÄPW IKiTfr optJhJ ßkPf k´˜Jm fMuPZ KlKuK˜j 28 jPn’r - \JKfxÄPW IKiTfr optJhJ ßkPf xhxqPhvèPuJr TJPZ Vf ßxJomJr xÄPvJKif k´˜JPmr UxzJ KmKu TPrPZ KlKuK˜j TftíkãÇ FA k´˜Jm KjP~ TJu míy¸KfmJr 193 xhPxqr xJiJre kKrwPh ßnJaJnMKa yS~Jr TgJ rP~PZÇ \JKfxÄPW mftoJPj ÈkptPmãT nNUP§r' optJhJ @PZ KlKuK˜PjrÇ KT∂á fJrJ YJ~ nqJKaTJPjr oPfJ ÈkptPmãT rJPÓsr' optJhJÇ FA optJhJ ßkPu krmftL xoP~ ˝JiLj xJmtPnRo rJPÓsr optJhJ kJS~J KlKuK˜Pjr \jq xy\ yPmÇ KlKuK˜Kj TftíkPãr ßk´KxPc≤ oJyoMh @æJPxr FA CPhqJPV FmJr Ik´fqJKvfnJPm xogtj KhPò VJ\J CkfqTJr Kj~πeTJrL yJoJxÇ ßxJomJr yJoJPxr kã ßgPT Kmw~Ka oJyoMh @æJxPT \JKjP~ ßhS~J yP~PZÇ ÈkptPmãT rJPÓsr' optJhJ KjKÁf TrPf kJrPu KlKuK˜Pjr \jq xhxq rJPÓsr optJhJ kJS~Jr kg xMVo yPmÇ kJvJkJKv fUj \JKfxÄPWr IPjT xÄ˙Jr xhxq yPf kJrPm fJrJÇ ßpoj∏fJrJ @∂\tJKfT IkrJi @hJuPfr (@AKxKx) xhxqkh kJPmÇ fUj AxrJP~Pur KmÀP≠ @AKxKxr TJPZ IKnPpJV \JjJPf kJrPm KlKuK˜jÇ

fíeoNu oπLr o∂mq oofJ uzJTM yPuS @hvt ßj©L jj 28 jPn’r - kKÁomPñr KxñMr KmiJjxnJ @xPjr fíeoNu KmiJ~T rmLªsjJg n¢JYJpt oMUqoπL oofJr KmÀP≠ KmPhsJy ßWJweJ TPrPZjÇ KfKj mPuPZj, oMUqoπL oofJ mPªqJkJiqJ~ uzJTM S xÄVsJoL ßj©L yPuS @hvt ßj©L jjÇ fJA fJÅr TPã oofJr ZKm rJUJr ßTJPjJ TJre ßjAÇ rmLªsjJg rJP\qr k´go fíeoNu oπL, KpKj k´TJPvq Vf ßxJomJr xJÄmJKhTPhr TJPZ oofJr xoJPuJYjJ TrPujÇ Fr @PV KmiJ~T KmKvÓ VJ~T TmLr xMoj oofJr KmÀP≠ KmPhsJy TPrjÇ rmLªsjJg KxñMPrr aJaJPT \Ko ßhS~J-KmPrJiL @PªJuPjr Ijqfo ßjfJ KZPujÇ


36 IJ∂\tJKfT

30 November - 6 December 2012 m SURMA

@rJlJPfr ßhyJmPvw ßgPT joMjJ xÄV´y ßvPw @mJr hJlj

28 jPn’r - KlKuK˜j oMKÜ xÄ˙J mJ KkFuSr xJPmT ßjfJ A~JKxr @rJlJPfr ßhyJmPvw Tmr ßgPT fáPu joMjJ xÄV´Pyr TJ\ ßvw yP~PZÇ ßkJPuJKj~Jo jJPor FTKa Kmru S Có ãofJxŒjú ßf\KÙ~ khJPgtr CkK˙Kf @PZ KTjJ∏ fJ krLãJ TPr ßhUJr \jq F ßhyJmPvw ßgPT joMjJ xÄV´y TrJ yP~PZÇ Imvq F krLãJ~ ßmv ToJx ßuPV pJPm mPu oPj TrJ yPòÇ joMjJ xÄV´Pyr kr ßhyJmPvw kNet xJoKrT optJhJ~ @mJr xoJKyf TrJ yP~PZÇ @rJlJPfr ßhyJmPvw ßfJuJr xo~ Kfj \j KYKT“xT, Kfj \j lPrjKxT KmPvwù, KlKuK˜Pjr ˝vJxj TftíkPãr ˝J˙qoπL, KmYJroπL, @Aj\LmL S KYKT“xT xÄVbj hMKar hMA k´iJj CkK˙f KZPujÇ KlKuK˜Pjr kKÁo fLPrr rJoJuäJr ˛OKfPxRi ßgPT @rJlJPfr ßhyJmPvw xKrP~ FTKa oxK\Ph KjP~ pJS~J y~Ç ßxUJPj KlKuK˜Kj KYKT“xTrJ fJr ßhyJmPvw ßgPT joMjJ xÄV´y TPrjÇ joMjJ xÄV´Pyr F k´Kâ~J xŒjú yPf TP~T WµJ xo~ uJPVÇ FUj Fxm joMjJ l∑J¿, rJKv~J S xMA\JruqJP¥r KmPvwùPhr KfjKa hPur TJPZ y˜J∂r TrJ yPmÇ @rJlJPfr WKjÔ TP~T c\j KlKuK˜Kj TotTftJPT K\ùJxJmJPhr TJ\ ÊÀ yP~PZÇ KlKuK˜Pjr IqJaKjt ß\jJPruPT F TJP\ xyJ~fJ TrPZj l∑JP¿r xrTJKr ßTÅRxMKurJÇ 2004 xJPu oJrJ pJS~Jr @PV @rJlJf KT Im˙J~ KZPuj fJ \JjJr \jq F K\ùJxJmJh TrJ yPò mPu \JjJ ßVPZÇ IKiTíf KlKuK˜Pjr rJoJuäJr oMTJfJ~ KkFuSr xhr h¬Pr @rJlJPfr xoJKiPxRi ImK˙fÇ ßxJomJr @∂\tJKfT KmPvwùPhr KfjKa hu ßxUJPj pJjÇ lrJKx hPu FT\j aKéPTJuK\ˆ mJ Kmwf•ôKmh, FT\j kqJguK\ˆ mJ ßrJVf•ôKmh FmÄ KYKT“xJxÄâJ∂ @AjVf KhT ßhUJPvJjJ TPrj Foj FT KmPvwù rP~PZjÇ kJvJkJKv xMA\JruqJP¥r uJSPxPjr AjKˆKaCa Kc ßrKcSKlK\é-Fr KmPvwùrJS rJoJuäJ ßVPZjÇ F k´KfÔJj @rJlJPfr mqmy‡f K\KjxkP© ßf\KÙ~ khJPgtr CkK˙KfxÄâJ∂ k´JgKoT krLãJ TPrPZÇ FZJzJ, ßxUJPj ßVPZj Àv KmPvwùrJÇ Fr @PV KlKuK˜j ˝vJxj Tftíkã @rJlJPfr ßhyJmPvw ˝fπnJPm krLãJ TrJr \jq rJKv~Jr k´Kf IjMPrJi \JKjP~KZuÇ ˝vJxj Tftíkã F Kfj hu KmPvwPùr TJCPTA xÄmJh oJiqPor xPñ ßpJVJPpJV TrJr mJ xÄmJh oJiqoPT ßxUJPj gJTJr IjMoKf ßh~KjÇ pKhS Fr @PV SA Tftíkã mPuPZ, F fhP∂r ˝òfJ m\J~ rJUJ yPmÇ FZJzJ, @rJlJPfr KmimJ ˘L xMyJr @Aj\LmLPhrS ßhyJmPvw ßfJuJr xo~ gJTPf ßhS~J

y~KjÇ @rJlJPfr ßhyJmPvw ßfJuJr xo~ ˝vJxj TftíkPãr yJPfPVJjJ TP~T\j TotTftJ CkK˙f gJTPuS @rJlJf kKrmJPrr ßTC ßxUJPj KZPuj jJÇ KkFuS ßjfJ A~JKxr @rJlJf TP~T x¬Jy KYKT“xJr kr 2004 xJPur jPn’Pr kqJKrPxr FTKa yJxkJfJPu oJrJ pJjÇ ßx xo~ fJr m~x yP~KZu 75Ç mqKÜVf fgq ßVJkj rJUJxÄâJ∂ @APjr ßhJyJA KhP~ ßx xo~ lrJKx Tftíkã fJr oOfáqr TJre \JjJPf I˝LTJr TPrÇ AxrJAPur ßVJP~ªJ xÄ˙J ßoJxJh @rJlJfPT Kmw k´P~JPV yfqJ TPrPZ mPu ßx xo~ IPjPT IKnPpJV TPrKZPujÇ fJrJ mPuKZPuj, A~JKxr @rJlJfPT yfqJr \jq ßf\KÙ~ CkJhJj-gqJKu~Jo mqmyJr TrJ yP~PZÇ KT∂á, @rJlJfPT ßkJPuJKj~Jo jJPor FTKa Kmru FmÄ Có ãofJxŒjú ßf\KÙ~ khJgt k´P~JPV yfqJ TrJ yP~PZ mPu Vf \MuJAP~ xMA\JruqJP¥r uJSPxPjr AjKˆKaCa Kc ßrKcSKlK\é \JKjP~PZÇ F AjKˆKaCPar kKrYJuT l∑ÅJPxJ~J ßmJYác mPuPZj, A~JKxr @rJlJPfr mqmy‡f mqKÜVf K\Kjxk© krLãJ TPr fJPf ‰\KmT fru khJPgtr CkK˙Kfr kJvJkJKv CóoJ©Jr ßkJPuJKj~Jo-210 kJS~J ßVPZÇ FrkrA Kmw~Ka KjKÁf yS~Jr \jq ßhyJmPvw Tmr ßgPT ßfJuJr CPhqJV ßjS~J y~Ç

xïa xJoJu ßhS~Jr ßYÓJ TrPZj oMrKx fJyKrr Û~JPr jfMj TPr KmPãJn, kMKuPvr xPñ xÄWwt

28 jPn’r - KoxPrr ßksKxPc≤ ßoJyJÿh oMrKxr \JKr TrJ lroJj KjP~ xíÓ xïa xJoJu ßhS~Jr ßYÓJ TrPZ ßhvKar AxuJok∫L xrTJrÇ F uPãq lroJPjr xogtPj cJTJ KoKZu-xoJPmv mJKfu TPrPZ oMxKuo msJhJrÉcÇ KmPrJiLPhr xPñ @kx rlJr CPhqJV KjP~PZ xrTJrÇ fPm KoxPrr KmPrJiL huèPuJ mPx ßjAÇ fJrJ KmPãJn YJKuP~ pJPòÇ oñumJr TJ~PrJr fJyKrr Û~JPr yJ\Jr yJ\Jr ßuJT oMrKxr KmÀP≠ KmPãJn TPrÇ oMrKx S fJr hu Kmkäm YMKr TPrPZ mPu fJrJ IKnPpJV TPrÇ kMKuPvr xPñ fJPhr hlJ~ hlJ~ xÄWwtS y~Ç FFlKk, r~aJxtÇ \JKr TrJ lroJPjr (KcKâ) TJrPe ãM… KmYJrTPhr xÄVbj xM K ks o \M K cKv~Ju TJCK¿Pur xPñ xoP^JfJr uPãq ßxJomJr ‰mbT TPrj oMrKxÇ \JKr TrJ lroJPjr xLoJ KjKhtÓ TrJr ks˜Jm KhP~ TJCK¿u

mPuPZ, ÊiM xJmtPnRo Kmw~èPuJPf ksP~JV TrJ yPu KmYJKrT kptJPuJYjJ~ lroJjKaPT ‰mi mPu ˝LTJr TPr ßjS~J yPf kJPrÇ F KmwP~ xoP^JfJr AKñf KhP~ oMrKxr oMUkJ© A~JKxr @Ku mPuj, ßksKxPc≤ \JKjP~PZj KmYJKrT Tftíkã S Fr xhxqPhr ksKf fJr xPmtJó vs≠J @PZÇ KmYJrTPhr xPñ ßksKxPcP≤r TL xoP^JfJ yP~PZ \JjPf YJAPu @Ku mPuj, ßp KmmíKf @Ko kJb TruJo fJPf AKñf @PZ ßp Kmw~Ka xoP^JfJr kptJP~ @PZÇ A~JKxr @rS \JjJj, KmYJrTPhr xPñ ‰mbPT oMrKx mPuPZj- F lroJj ÊiM xJmtPnRofô AxMqPf xLoJm≠ gJTPm FmÄ KmKnjú rJÓsL~ ksKfÔJjPT mJÅYJPjJr \jq fJ TrJ yP~PZÇ Vf míy¸KfmJr jfMj lroJj \JKr TPr KjP\r ãofJr xLoJ míK≠ TPrj ßksKxPc≤ oMrKxÇ FPf muJ y~, jfMj kJutJPo≤ KjmtJYj jJ yS~J kpt∂ ßksKxPcP≤r ßTJPjJ

Kx≠J∂PT @AKjnJPm YqJPu† TrJ pJPm jJÇ KcKâ \JKrr krkrA KmPrJiLrJ fJPT ãofJ IKiVsye TPr @iMKjT ÈlJrJS' yP~ CbPZj mPu IKnpMÜ TPrÇ KcKâKar ksKfmJPh Frkr ßgPT aJjJ xKyÄx ksKfmJh YuPf gJPTÇ FPf F kpt∂ FT\j Kjyf S ksJ~ 5v' @yf yP~PZjÇ xrTJrKmPrJiLPhr kJvJkJKv ßhvKar KmYJrTPhr xPmt J ó xÄVbj xMKkso \MKcKv~Ju TJCK¿uS iotWPar cJT ßh~Ç kPr xrTJr kPãr jojL~fJ~ iotWa ksfqJyJr TPrÇ KmYJrTrJ ßoPj ßjS~Jr AKñf KhPuS xrTJrKmPrJiL huèPuJ KcKâKa mJKfu TrJr hJKmPf @PªJuj YJKuP~ pJPòÇ VfTJu TJ~PrJPf mqJkT KmPãJn-xoJPmv fJrJÇ F xo~ fJyKrr Û~JPr kMKuPvr xPñ fJPhr mqJkT xÄWwt y~Ç xKyÄxfJr @vïJ~ rJ\iJjLr IPjT KvãJ ksKfÔJj mº rJUJ y~Ç rJ˜JWJa lJÅTJ yP~ pJ~Ç FTA Khj KcKâKar ksKf xogtj \JKjP~ TJ~PrJPf KoKZu-xoJPmv TrJr ßWJweJ KhP~KZu ßhvKar xmPYP~ ksnJmvJuL ßVJÔL oMxKuo msJhJrÉcÇ ßksKxPc≤ oMrKx FA oMxKuo msJhJrÉPcr rJ\QjKfT vJUJ Kl∑co IqJ¥ \JKˆx kJKatr ksJgtL KyPxPm ßksKxPc≤ KjmtJKYf yP~KZPujÇ hM'kPãr FA kJæJkJKæ KoKZu-xoJPmPvr ßWJweJ~ oñumJr TJ~PrJ rePãP© kKref yPm mPu @vïJ TrJ yKòuÇ fPm FrA oPiq oMxKuo msJhJrÉc fJPhr kKrT·jJ ßgPT KkKZP~ FPx \JKjP~PZ, oñumJPrr KoKZu-xoJPmv mJKfu TPrPZ fJrJÇ FPf iJreJ TrJ yPò, xíÓ xïa xJoJu KhPf rJ\QjKfT @kx rlJr KhPTA ßpPf YJPò xrTJrÇ KoxPrr xrTJrKmPrJiLrJ ßksKxPc≤ oMrKxPT jfMj ÈQ˝rJYJr' mPu @UqJK~f TPrPZÇ \JKrTíf KcKâr KmwP~ kKÁoJ KmvõS CPÆV ksTJv TPrPZÇ

yJKoh KorPT ßTJPjJ Im˙JPf mÅJYPf ßh~J yPm jJ : fJPumJj yfqJPYÓJr hJ~ ˝LTJr 28 jPn’r - kJKT˜JPjr k´UqJf xJÄmJKhT yJKoh KorPT ßTJPjJ Im˙JPfA mÅJYPf ßh~J yPm jJ mPu ßWJweJ KhP~PZ kJKT˜JKj fJPumJjÇ ßxJomJr fJr VJKzPf ßmJoJ ßkPf fJPT yfqJr ßYÓJ TrJ y~Ç KT∂á nJVqèPe k´JPe ßmÅPY pJj KfKjÇ Fr FTKhj kr Vf oñumJr fJPumJj FT KmmíKfPf FA yfqJPYÓJr hJ~˝LTJr TPr FT KmmíKf ßh~Ç fJPumJPjr kJKT˜JKj vJUJ ßfyKrT-A-fJPumJPjr oMUkJ© FyxJjMuäJy FyxJj mJftJ xÄ˙J FFlKkr TJPZ ßaKuPlJj TPr FT KmmíKf ßhjÇ KmmíKfPf KfKj mPuj, ÈK\S KaKnr xJÄmJKhT yJKoh Kor FT xo~ AxuJo FmÄ oMxuoJjPhr kPã TgJ muPfj FmÄ TJ\ TrPfjÇ KT∂á KfKj FUj AxuJPor KmkPã TJ\ TrPZjÇ fJA @orJ fJPT yfqJr aJPVta TPrKZÇ' SA fJPumJj ßjfJ @PrJ mPuj, \Lmj ore xmA @uäJyr yJPfÇ ßxJomJr @uäJy fJPT k´JPe mÅJKYP~ KhPZjÇ KT∂á fJPT yfqJ jJ TrJ kpt∂ @orJ fJr KkZM ZJzm jJÇ jJrL KvãJr kPã TgJ muJ FmÄ TJ\ TrJr \jq kJKT˜JPjr ßxJ~Jf FuJTJr 15 mZPrr KTPvJrL oJuJuJ ACxMl\JAPT yfqJr ßYÓJ TPrS mqgt y~ fJPumJjÇ Frkr xÄVbjKa @∂\tJKfT IñPj fMoMu xoJPuJYjJ S KjªJr oMPU kPzÇ kJKT˜JPj yJKoh KoPrr oPfJ k´VKfvLu xJÄmJKhTrJ oJuJuJPT yfqJPYÓJr \jq fJPumJPjr TPbJr xoJPuJYjJ TPrjÇ iJreJ TrJ yPò, \Kñ xÄVbjKa FTJrPe fJr k´Kf Yro ãM…Ç k´xñf, ßxJomJr yJKoh KoPrr VJKzr KjY ßgPT FTKa vKÜvJuL ßmJoJ C≠Jr TrJ y~Ç 500 V´Jo vKÜvJuL KmP°JrT, 33 Ka ßcPaJPjar FmÄ KmkMu kKroJe mu-Km~JKrÄ mqmyJr TPr ßmJoJKa mJjJPjJ y~Ç xÄPpJV fJPr ©MKar TJrPe ßmJoJKa KmP°JKrf jJ yS~J~ ßmÅPY pJj yJKoh KorÇ FA WajJr kr kJKT˜Jj xrTJr fJr KjrJk•J ß\JrhJr TPrPZÇ

nJrPfr nKmwq“ k´\Pjìr nJwJ AÄPrK\! 28 jPn’r - mftoJPj nJrPfr IKn\Jf ßv´eLr oPiq x∂JjPhr AÄPrK\ oJiqPor ÛáPu kzPf kJbJPjJr k´mefJ ßhUJ pJPòÇ fPm ÛáuèPuJPf KvãJgtLrJ ßp nJwJ~ TgJ mPu ßxaJ KTZMPfA u¥j KTÄmJ KjCA~PTtr nJwJ mPu ßYjJ pJPm jJÇ fPm KT AÄPrK\ KoKv´f KyÄKuv yP~ CbPZ nJrPfr nKmwq“ k´\Pjìr nJwJ? nJrPfr ˝JiLjfJ uJPnr Iit vfJ»L kJr yPuS CóKvãJ, \JfL~ VeoJiqo, Có @hJuf S TPktJPra mqmxJ~ FUjS AÄPrK\ nJwJ k´YKufÇ TJre nJrPf ßTJj FTT nJwJ k´YKuf ßjAÇ ßTª´L~ xrTJPrr TJptJuP~ FojKT mKuCPcr YuKóP© KyKª nJwJ mqmy‡f yPuS nJrPfr oJ© 40 vfJÄv oJjMw KyKªPf TgJ mPuÇ nJrPfr Ijq rJ\qèPuJr \jVe SA rJP\qr nJwJ~ TgJ mPuÇ @r FA xMPpJPV AÄPrK\ FUjS nJrPfr FToJ© hJlfKrT nJwJ KyPxPm rP~ ßVPZÇ

mqJÄT Im AÄuqJP¥r TJjJKc~Jj Vnjtr 28 jPn’r - mqJÄT Im AÄuqJP¥r jfáj Vnjtr KyPxPm TJjJKc~Jj ßx≤sJu mqJÄPTr xJPmT k´iJjPT KjP~JV hJjPT xJyxL khPãk KyPxPm k´vÄxJ TPrPZ KmsKav xÄmJhoJiqoÇ oñumJr KmsPaPjr xÄmJhoJiqoèPuJPf muJ y~, F khPãk mJKe\q CjìMÜTrPer IñLTJPrr k´KflujÇ IgtoπL \\t IxPmJjt ßxJomJr @Aj k´PefJPhr \JjJj, KfKj k´\Pjìr IjjqxJiJre ßTª´L~ mqJÄTJr 47 mZr m~xL oJTt TJPjtPT mqJÄT Im AÄuqJP¥r 318 mZPrr AKfyJPx k´go KmPhvL Vnjtr KyPxPm KjmtJYj TPrPZjÇ vLwt˙JjL~ mJKe\q k´TJvjJ KljqJK¿~Ju aJAox FT xŒJhTL~Pf ÈxJyxL khPãk'-Fr k´vÄxJ TPrPZÇ FPf muJ y~, F KjP~JV k´oJe TPr ßp mOPaj vLwt khèPuJPf ßxrJ ßoiJmLPhr KjP~JV KhPf mJAPrr ßuJT KjP~ @xPf k´˜Mf rP~PZÇ kK©TJKaPf muJ y~, FT\j KmPhvLPT ßTª´L~ mqJÄPTr k´iJj KjP~JV ÈßhPvr ßoiJxŒh' xŒPTt Km„k KY© fáPu iPr jJ, mrÄ mqJÄTKar ˝JfπqA láKaP~ ßfJPuÇ


SURMA m 30 November - 6 December 2012

Kn@AKk k´JgtLPhr khYJreJ~ KxPua-1 @xj KjP~ ßTRfNyu

KxPua, 27 jPn’r - KxPua-1 @xj KjP~ @Vsy mJzPZ rJ\QjKfT huèPuJr oiqÇ FA @Vsy Khj Khj @rS mJzPZÇ @r F TJrPeA FA @xj KjP~ k´iJj k´iJj rJ\QjKfT hPur vLwt ßjfJPhr oPiq @PuJYjJ ÊÀ yP~PZÇ FA @xPjr KhPT j\r \JfL~ kJKatr ßY~JroqJj @uyJ\ ÉPxAj oMyÿh FrvJPhrSÇ Fr mJAPr @S~JoL uLV S KmFjKk'r k´nJmvJuL ßjfJrJ FA @xPjr KhPT fJKTP~ @PZjÇ KxPua-1 @xj kMeqnNKoÇ SKuTMu KvPrJoKj yprf vJy\JuJu (ry”) oJ\Jr FA @xPjÇ F TJrPe KmVf TP~TKa KjmtJYPj FA @xPj ßp hPur k´JgtL \~L yP~PZj ßxA huA xrTJr Vbj TPrPZÇ muJ y~, KxPua-1 @xj pJr xrTJr fJrÇ F TJrPe KxPua-1 @xPjr KhPT j\r xmJr ßmKvÇ k´iJj KmPrJiL hu KmFjKk @VJoL KjmtJYPj IÄv KjPm KTjJ F KjP~ FUj ßhJuJYu TJPaKjÇ fPm, KmFjKk'r ßY~JrkJxtj ßmVo UJPuhJ K\~Jr mKrvJPur \jxnJ~ nJwPer kr KjmtJYj KjP~ KmFjKk'r k´JgtLPhr oPiq @Vsy ßmPzPZÇ xJiJre ßnJaJrPhr oPiq F KjP~ @PuJYjJ YuPZÇ optJhJkNet KxPua-1 @xPj KmVf KhPj ßhvmPreq rJ\QjKfT mqKÜfôrJ k´JgtL yP~ KjmtJKYfS yjÇ FA @xj ßgPT KjmtJKYf yP~KZPuj @S~JoL uLPVr k´~Jf mwtL~Jj ßjfJ ßhS~Jj lKrh VJ\L, xJPmT K¸TJr ÉoJ~Mj rvLh ßYRiMrL, xJPmT Igt S kKrT·jJoπL Fo. xJAlMr ryoJj, KmFjKk'r xJPmT ßTªsL~ ßjfJ UªTJr @mhMu oJKuTÇ mftoJPj FA @xPjr xÄxh xhxq IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyfÇ KjmtJYj pfA WKjP~ @xPZ, FA @xj KjP~ k´iJj hM'Ka rJ\QjKfT hPur mJAPr \JfL~ kJKatr ßY~JroqJj @uyJ\ ÉPxAj oMyÿh FrvJhPT KjP~ ßTRfNyu ßhUJ KhP~PZÇ FrvJhPT KxPua-1 @xPj k´JgtL TrPf KxPuPar \JfL~ kJKatr ßjfJrJ FTJ¢JÇ hPur ßk´KxKc~Jo xhxq @uyJ\ @KfTMr ryoJj @KfT, xJÄVbKjT xŒJhT @mhMMuäJy KxK¨TLxy hPur xTu kptJP~r ßjfJPhr hJKm yPò FrvJh KxPua-1 @xPj k´JgtL yS~JÇ Vf KjmtJYPjr @PVS FrvJh KxPuPa k´JgtL yPòj F rTo @PuJYjJ \JfL~ kJKatr oPiq KZuÇ KT∂á ßvw kpt∂ KfKj k´JgtL yjKjÇ FmJrS FrvJh pfmJrA KxPuPa FPxPZj ffmJrA hPur

KxKj~r ßjfJrJ fJPT optJhJkNet KxPua-1 @xPj k´JgtL TrJr hJKm \JKjP~PZjÇ FmJrS fJr mqfq~ WPaKjÇ FmJr xJÄmJKhTrJ krkr hMA hlJ KxPua-1 @xPj k´JgtL yS~J KjP~ k´vú TPrjÇ KT∂á FrvJh xrJxKr ßTJj TgJ mPujKjÇ ÊiM mPuPZj, xo~ FPuA Kx≠J∂ yPmÇ fPm KfKj FS mPuPZj, xok´LKf KfKj rÄkMPrr FTKa @xj fJr ˘L rSvj FrvJhPT KhP~PZjÇ SA xo~ \JfL~ kJKatr ßk´KxKc~Jo xhxq @uyJ\ @KfTMr ryoJj @KfT \JKjP~KZPuj, KxPua-1 @xj optJhJkNetÇ \JfL~ kJKatr xmt˜Prr ßjfJrJ KxPuPar FTKa @xj ßgPT FrvJhPT k´JgtL KyPxPm ßhUPf YJjÇ @r F\jq fJrJ optJhJkNet KxPua-1 @xPj FrvJhPT k´JgtL KyPxPm ßhUPf YJjÇ k´iJj KmPrJiLhu KmFjKk ßgPT Vf KjmtJYPj k´JgtL yP~KZPuj k´~Jf Igt S kKrT·jJoπL Fo. xJAlMr ryoJjÇ KjmtJYPjr kr xJAlMr ryoJj xzT hMWtajJ~ oJrJ pJjÇ Frkr F @xPj TJ\ TPr pJPòj KmFjKk'r nJAx ßY~JroqJj S xJPmT xKYm voPxr oMmLj ßYRiMrLÇ KfKj k´J~ Kfj mZr iPr oJPb xKâ~Ç fPm KmFjKk'r KmvJu FTKa IÄv FA @xj K\~J kKrmJPrr oPiq I∂ntMÜ TrJr kPãÇ FPãP© SA @xPj fJPrT ryoJPjr ˘L cJ. \MmJ~hJ ryoJjPT k´JgtL TrJr kPã hJKm fJPhrÇ KmFjKk'r SA IÄPvr hJKm, cJ. \MmJ~hJ ryoJj k´JgtL yPu KxPua-1 @xj iPr rJUJr kJvJkJKv rJ\QjKfTnJPm KxPua KmFjKkPf jfMj iJrJ xNKYf yPmÇ FKhPT, FA Im˙J YuJr xo~A ybJ“ TPr KxPua-1 @xPj oJPb jJPoj KmFjKk'r k´~Jf ßjfJ UªTJr @mhMu oJKuPTr kM© UªTJr @mhMu ßoJÜJKhrÇ KxPuPar rJ\jLKfr oJPb oJ© TP~T oJPx UªTJr @mhMu ßoJÜJKhr kKrKYf yP~PZjÇ KkfJ UªTJr oJKuT xJPmT FoKk yS~Jr xMmJPh KxPua-1 @xPj KmKnjú FuJTJ~ ßUJªTJr @mhMu ßoJÜJKhr xJzJ ßlPujÇ FPf TPr ßUJh KmFjKk'r ßnfPrA ßfJukJz ÊÀ y~Ç hMA x¬Jy @PV ßUJªTJr @mhMMu oJKuPTr oJPb jJoJr ßWJr @kK• ßfJPu KxPua oyJjVr KmFjKkÇ SA xo~ oyJxKYPmr mrJf KhP~ oyJjVr KmFjKk'r xnJkKf FoF yT \JjJj, UªTJr @mhMu ßoJÜJKhr hPur ßY~JrkJxtPjr KjPhtPv TJ\ ÊÀ TPrjKjÇ KmFjKk ßY~JrkJxtj F rTo

KjPhtvjJ ßhjKjÇ fPm, oyJjVr KmFjKk'r FA ßWJweJr kr ßgPT ßUJªTJr @mhMu oJKuPTr f“krfJ KTZMaJ TPo FPxPZ mPu hPur ßjfJrJ \JKjP~PZjÇ FKhPT, VfTJu FA @xPj k´JgtL TrJr hJKm CPbPZ KjPUJÅ\ KmFjKk'r xJÄVbKjT xŒJhT Fo. AKu~Jx @uLPTÇ ßxJomJr KxPua jVrLr KvmVP† 19, 20. 21 jÄ S~Jct KmFjKk'r xnJ~ Fo. AKu~Jx @uLr xºJPjr kJvJkJKv fJrJ FA @xPj fJPT k´JgtL KyPxPm ßhUPf YJj mPu \JjJjÇ mftoJj vJxT hu @S~JoL uLPVS KxPua-1 @xj KjP~ ßTRfNyPur I∂ ßjAÇ FA @xPjr mftoJj xÄxh xhxq IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyfÇ KfKj Vf KjmtJYPj xJPmT IgtoπL Fo. xJAlM r ryoJjPT krJK\f TPr KjmtJKYf yP~KZPujÇ KT∂á KjmtJYPjr krkrA ßUJh @S~JoL uLPVr ßnfr ßgPT KmKnjú xo~ YJCr TrJ y~ KxPua-1 @xPj @VJoL KjmtJYPj k´JgtL yPmj jJ IgtoπL oMKyfÇ fPm AKfoPiq @mMu oJu @mhMu oMKyf hM'hlJ KjP\r k´JKgtfJ ßWJweJ KhP~PZjÇ fíeoNu @S~JoL uLPVr xnJ~ IgtoπL KjP\A ßWJweJ ßhj KfKj F @xPj k´JgtL yPf YJjÇ hPur xnJPj©L YJAPu KfKj F @xPj k´JgtL yPmjÇ fPm, F @xPj IgtoπLr KmT· k´JgtL KxPua KxKa TrPkJPrvPjr mftoJj ßo~r mhrCK¨j @yoh TJorJjÇ ßnJPar rJ\jLKfPf ßxRnJVqmJj rJ\jLKfKmh TJorJj IgtoπLr k´Kf xÿJj k´hvtj TPr FUjS KjP\A k´JKgtfJ ßWJweJ TPrjKjÇ fPm hPur xnJPj©L fJPT k´JgtL KhPu KfKj KjmtJYj TrPmjÇ mPx ßjA @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT FcPnJPTa KoxmJy CK¨j KxrJ\Ç hPur èÀfôkNet kPh @xLj yS~Jr kr ßgPT KfKj \jk´KfKjKi yS~Jr IPkãJ~ rP~PZjÇ F\jq KfKj KmKnjú xo~ KxPua-1 @xPj k´JgtL yS~Jr @TJ–ãJ mqÜ TPr TJ\ TPr pJPòjÇ F KjP~ ßUJh @S~JoL uLPVr oPiq KTZMaJ KÆiJ-ÆPªôr xN©kJf yP~PZÇ kKrK˙Kf KjP\r kPã rJUPf IgtoπL @PVnJPVA KjP\PT SA @xPjr k´JgtL KyPxPm ßWJweJ KhP~PZjÇ SKhPT, míy¸KfmJr dJTJ~ oyJjVr @S~JoL uLPVr ßjfJrJ k´iJjoπLr TJPZ IgtoπLr \jxŒíÜfJr KmwP~ jJKuv TPrjÇ Fr ßk´KãPf k´iJjoπL Kj\ FuJTJ~ ßmKv TPr TJP\ oPjJKjPmv TrPf IgtoπLPT KjPhtvjJ KhP~PZjÇ

ÛMuZJ©L yfqJ : C•Ju Km~JjLmJ\Jr 6 \jPT @xJKo TPr oJouJ KxPua, 22 jPn’r - ÛMuZJ©L yfqJr WajJ~ C•Ju Km~JjLmJ\JPrr xmt© KjªJ @r k´KfmJPhr ^z mAPZÇ Kjyf @lPrJ\J @ÜJr xMoJjJ (15) Km~JjLmJ\Jr mJKuTJ Có KmhqJu~ ßgPT FmJr ß\FxKx krLãJ~ IÄv ßj~Ç xykJbL UMPjr WajJr k´KfmJPh mJKuTJ KmhqJuP~r ZJ©LrJ KmKnjú TotxNKY kJuj TPrÇ kMKuv UMPjr WajJ~ \Kzf k´iJj @xJKoxy 3 \jPT ßVslfJr TPrPZÇ

CPuä U q, Vf ßxJomJr ßkRr vyPrr lPfykM r mzmJzL FuJTJ~ xMoJjJPT xπJxLrJ yfqJ TPrÇ k´xñf, Vf k´J~ 9 oJx @PV UMj yj xMoJjJr mJmJ @mMu TJuJoÇ FKhPT xMoJjJ yfqJ WajJ~ 6 \jPT @xJKo TPr oJouJ TPrPZj fJr oJ ßxKujJ @ÜJr ßvuLÇ oJouJr @xJKorJ yPuJ lPfykMr mzmJzL FuJTJr oUKuZMr ryoJPjr ßZPu xoMZMu AxuJo, oíf S~JK\h

@uLr ßZPu oMMUKuZMr ryoJj, TxmJr rJA~m @uLr ßZPu @mhMu UJKuT, UJxJzLkJzJr oKjr @uLr ßZPu oJxMT @yoh, xJoZMu AxuJPor ˘L xJKmjJ A~JxKoj S xJoZMu AxuJPor ßoP~ KroJ ßmVoÇ oJouJr fh∂TJrL TotTftJ Fx@A oJyoMh yJxJj jJBo VfTJu WajJ˙u kKrhvtj TPr k´fqãhvtL xJãLPhr \mJjmªL KjP~PZjÇ

KxPua 37

KxPua ßY’Jr xnJkKfr KmÀP≠ 15 kKrYJuPTr IjJ˙J

KxPua, 23 jPn’r - KxPua ßY’Jr Im ToJxt IqJ¥ A¥JKˆsP\r xnJkKf lJÀT @yoh KoxmJy'r KmÀP≠ IjJ˙J KhP~PZj 15 \j kKrYJuTÇ fJr jJjJ KmfKTtf TotTJP§r IKnPpJV FPj Vf mOy¸KfmJr ßY’Jr nmPj ‰mbT TPr kKrYJuTrJ FA IjJ˙J \JjJjÇ @\TJPur oPiq IjJ˙Jr Kmw~Ka KuKUf @TJPr mJKe\q oπeJuP~ kJbJPjJ yPmÇ fPm ßmKvr nJV kKrYJuPTr FA IjJ˙J ks˜JPmr TJrPe ßY’Jr xnJkKf KoxmJy @r xnJkKf KyPxPm gJTPf kJrPmj KTjJ- F KjP~ @APjr lJÅTPlJTr UKfP~ ßhUJ yPòÇ FKhPT ßY’Jr xnJkKf muP~r kKrYJuTrJ \JKjP~PZj, xnJkKfr KmÀP≠ IjJ˙Jr Kmw~Ka xÄWKmKi KmPrJiLÇ 15 \j kKrYJuT ‰mbT TPr F rTo Kx≠J∂ KjPf kJPrj jJÇ xN©oPf, KxPua ßY’Jr Im ToJxt IqJ¥ A¥JKˆsP\r kKrYJujJ kwth FUj hMA nJPV KmnÜÇ Fr oPiq FT nJPV @PZj ßY’Jr xnJkKf lJÀT @yoh KoxmJy'r ßjfíPfô 6 \j kKrYJuT @r Ijq nJPV ßY’JPrr KxKj~r xy-xnJkKf K\~JCu yPTr ßjfíPfô @PZj 15 \j kKrYJuTÇ KmPhPv gJTJ~ hMA kKrYJuPTr ofJof FUjS ßY’Jr ÆPªô KuKUf @TJPr SPbKjÇ ßY’JPrr jJjJ TotTJP§r IKnPpJV fMPu 9A IPÖJmr xnJkKf lJÀT @yoh KoxmJPyr KmÀP≠ KuKUf IKnPpJV \JKjP~KZPuj 8 \j kKrYJuTÇ xMKjKhtÓ 6Ka IKnPpJV fMPu kKrYJuTrJ mJKe\q oπeJuP~ IKnPpJV hJKUu TrPu mJKe\q oπeJu~ Kmw~Ka fhP∂r \jq KxPua ß\uJ ksvJxPTr TJPZ kJbJ~Ç ß\uJ ksvJxj ßgPT hs∆f fh∂ yP~ KrPkJat mJKe\q oπeJuP~ kJbJPjJ y~Ç kKrYJuTrJ ßp IKnPpJV KhP~KZPuj ßxA IKnPpJVèPuJ ß\uJ ksvJxPjr fh∂ KrPkJPat xfq mPu ksoJKef y~Ç fPm SA xo~ u¥Pj gJTJ~ lJÀT @yoh KoxmJyr mÜmq fh∂ TKoKa Vsye TrPf kJPrKj, 18A IPÖJmr ßhPv KlPr yJAPTJPat Kra TPrj KoxmJyÇ FA KrPar kKrPksKãPf @hJuf 2 oJPxr \jq fh∂ KrPkJPatr TJptTJKrfJ ˙KVf TPrjÇ Frkr ßgPT KxPua ßY’JPrr TJptâo KjP~ ksTJPvq hMA nJPV KmnÜ yP~ kPz ßY’JPrr hM'Ka IÄvÇ FA Im˙J~ lJÀT @yoh KoxmJy YuKf oJPxr ÊÀPf xÄmJh xPÿuj TPr fJr KmÀP≠ @jLf xm IKnPpJV KogqJ mPu hJKm TPrjÇ FmÄ fJr KmÀP≠ YâJ∂ YuPZ mPuS \JjJjÇ FKhPT, ßY’JPrr TJptâoPT ˝JnJKmT rJUPf ßmJct xnJr @P~J\Pjr TgJ \JKjP~ @PVA xnJkKfPT k© KhP~KZPuj 15 \j kKrYJuTÇ FmÄ x÷Jmq xo~ KyPxPm 22Pv IPÖJmr ßY’JPr xnJ TrJr kPã fJrJ of ßhjÇ KT∂á ßY’Jr xnJkKf fJPhr @øJPj xJzJ jJ ßh~J~ kNmtKjitJKrf xoP~ VfTJu hMkMr 12aJ~ ßY’Jr TJptJuP~ 15 \j kKrYJuT ‰mbPT mPxjÇ ‰mbPT xnJkKffô TPrj, KxPua ßY’Jr Im ToJxt IqJ¥ A¥JKˆsP\r KxKj~r xy-xnJkKf ßoJ. K\~JCu yTÇ xnJ~ ßY’JPrr xy-xnJkKf AlPfUJr @yoh ßxJPyu, kKrYJuT ßUJªTJr KvkJr @yoh, ßVJuJo ræJjL ßYRiMrL, xJuJCK¨j @uL @yoh, FjJoMu TM¨Mx ßYRiMrL, vJoLo @yoh, oJxMh @yoh ßYRiMrL, Kk≤M YâmftL, F\J\ @yoh ßYRiMrL, oMvKlT \J~VLrhJr, jMÀu AxuJo, FKaFo ßvJP~m, fJyKoj @yoh S @rmJr @yoh hMuJu CkK˙f KZPujÇ xnJ ßvPw KxPua ßY’Jr Im ToJxt IqJ¥ A¥JKˆsP\r KxKj~r xy-xnJkKf ßoJ. K\~JCu yT \JKjP~PZj, xnJ~ CkK˙f gJTJ 15 \j ßmJct xhxq ßY’Jr xnJkKf lJÀT @yoh KoxmJyr KmÀP≠ IjJ˙J \JKjP~PZjÇ KuKUf @TJPr FA IjJ˙J ks˜Jm ks˜Mf TrJ yP~PZÇ FPf xmJr h˜Uf @PZÇ @\TJPur oPiq FA IjJ˙J ks˜JmKa KuKUf @TJPr mJKe\q oπeJu~ S KxPua ßY’Jr Im ToJxt IqJ¥ A¥JKˆsP\r xnJkKfr TJPZ kJbJPjJ yPmÇ KfKj \JjJj, KxPua ßY’JPrr ßmKvr nJV kKrYJuT pUj ßp Kx≠J∂ KjP~PZj, xm KTZM mJKe\q oπeJu~PT ImVf TrJ yP~PZÇ KxPua ßY’JPrr kKrYJuT ßUJªTJr KvkJr @yoh \JKjP~PZj, @orJ @vJ TPrKZuJo VfTJPur ‰mbPT ßY’Jr xnJkKf CkK˙f gJTPmjÇ KfKj FPuA IPjT xoxqJr xoJiJj yPmÇ KT∂á KfKj jJ FPx @mJr ksoJe TrPu KfKj FTjJ~Tfπ YJuJPòjÇ F TJrPeA ßmKvr nJV kKrYJuT CkK˙f gJTJ~ IjJ˙J ks˜Jm kJx TrJ yP~PZ

KxPua-1 @xj ÈKjPUJÅ\' AKu~JxPT k´JgtL TrJr hJKm KmFjKkr KxPua, 22 jPn’r - xJf oJx iPr ÈKjPUJÅ\' Fo AKu~Jx @uLPT optJhJkNet KxPua-1 @xPj hPur k´JgtL TrJr hJKm CPbPZÇ Vf mMimJr hMkMPr jVrLr oLrJmJ\JPr 19, 20 S 21 j’r S~Jct KmFjKkr ßpRg xnJ ßgPT F hJKm \JjJPjJ y~Ç xnJ~ mÜJrJ mPuj, KxPuPar oJjMw FUjS KmvõJx TPr \jPjfJ AKu~Jx @uL KlPr @xPmjÇ KfKj KlPr FPu KxPuamJxL fJPT optJhJkNet KxPua-1 @xPj KmFjKkr huL~ k´JgtL KyPxPm ßhUPf YJ~Ç fJr KmT· ßTJPjJ KTZM KY∂J TrPf kJPr jJ KxPuamJxLÇ xnJ~ mÜJrJ fJA oJjKmT KhT KmPmYjJ TPr AKu~Jx @uLPT IKmuP’ xM˙ Im˙J~ KlKrP~ KhPf xrTJPrr k´Kf hJKm \JjJjÇ 20 j’r S~Jct KmFjKkr xnJkKf @KoÀöJoJj ßYRiMrL hMuMr xnJkKfPfô FmÄ oyJjVr KmFjKkr xy-xJÄVbKjT xŒJhT TJCK¿ur KhjJr UJj yJxMr kKrYJujJ~ xnJ~ IjqPhr oPiq mÜmq rJPUj KmFjKk ßjfJ @mhMu @uLo KhkT k´oMUÇ Vf 17 FKk´u dJTJ ßgPT KjP\r VJKzYJuT @jxJr @uLxy KjPUJÅ\ yj KmFjKkr ßTªsL~ xJÄVbKjT xŒJhT S KxPua ß\uJ xnJkKf Fo AKu~Jx @uLÇ


Surmanews

38 Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

Indian Takeaway For Sale Hornchurch, Essex, Quick sale, low price only 30K. 8 yrs open lease. Rent and rate £9,400. Genuine business. Taking 2K plus. Very good location and potential. Re-advertising due to time wasters. T 01708 447 887; M 0790 427 8044

Basha For Sale Patantula SYLHET 11/01/13

Investment Opportunity 4 Storey Detached Property with 8 Apartments 4 Beds each. 15.5 Decimal Area with 2 Commercial Units at front. Economic Growth Area. Excelsior Sylhet 5* Opening nearby. Major amenities adjacent to site. Famous Tea Gardens within walking distance. SERIOUS OFFERS ONLY CALL 07704 783458 / 07850 590885

Flat For Sale 21/12/12

In Baridhara, Basundhara, Dhaka. Block-C, First floor, 3 bedroom, 2 bathroom, 2 living room, servent bathroom, car parking, barandas, lift and generator. Constructed by RANGS Ltd (Part of SONY). Contact Mr. Hossain 07947 244529 Dhaka Mobile: 01715 549300 (on request) Email: mail2asfar@gmail.com 30/11/12

30 November 2012 m SURMA

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property Urgent Restaurant For Sale

In Royal Borough of Greenwich, prime location very busy main road,open lease till 2010, 60 seater, big kitchen.Flat above with 4 rooms and bathroom. Taking average £2,500 £3,000 possible scope for more, needs good management. £45,000 or resonable offers accepted. Call 07958 048 314

Restaurant for sale 11/01/13

Long established licensed restaurant (same owner since 2000) for sale in 'Dursley, Gloucestershire'. Ground floor with a seating capacity of 50 covers, and the first floor with another 50+ seating capacity. 4 bedrooms accommodation above the restaurant. Rent at £18,000 PA and Rate at £1200 PA. Reason for sale; due to another business in hand and to be alcohol free. Scope to increase business with a delivery service. Further details; 07545814987 04/01/13

6 WEEKS ADVERTS FOR ONLY £150 & 12 WEEKS ONLY £200 + 6 MONTHS PAPERS FREE!

Quick Sale Indian Restaurant

In Fulham, near Chelsea, very low rent £15,000 per annum, good buisness. Price £70,000 Contact 07883 395 959 or 0207 381 1145 after 6:00pm 30/11/12

Restaurant for sale

In Harwich Essex. £65000 Or any nearest offer may be considered. 15 years open lease rent £10,500 rate free for 3 years. Taking £4000+ aweek. 90 covers, modern decor, 4 bedroom accommodation above restaurant. Contact mr miah 07985 124 564 11/01/13

Restaurant For Sale

Borough high street,10min walk from London Bridge.Opened in 1982.This 2 floor restraunt has a capacity over 100+ seater.Top floor contain 35 seats with bar and large kitchen.Downstairs 65+ seating capacity.Very low rent, £18,000.Open lease, 5 yearly rent review, remaining 8 year.Huge potential invesment quality for other type of business eg halal,warehouse,club etc(A1-A5)Has permission for part owned part sublet.Can have two seperate types of business under one roof.Can view us at Youtube typing The Balti House. Tel:07786 797 153

RESTAURANT FOR SALE 21/12/12

In Streetly, Birmingham, 15 years lease , low rent and rate, 65-70 covers, densely populated area, no competition. Very good business and potential for further increase. Quick Sale due to owner leaving country. Contact Mr Gani 07882922956 30/11/12

Restaurant To Let In Buckinghampshire, High Wycombe, 90 seater restaurant. Rent only £700 a week, deposit required. Contact: 07716 540 984 30/11/12

mJxJ FmÄ lîJa Kmâ~

KxPuPar o\MohJrL FuJTJ~ 5 ßcKxPou \J~VJr Ckr 5 fuJ lJCP¥vPjr 4 fuJ ToKkäa FTKa mJxJ KmKâ yPmÇ oJPx nJzJ mJmf 50,000 aJTJ IJ~ y~Ç KxPuPar ßiJkJhLKWr kJr FuJTJ~ IJu-lJuJy aJS~JPrr 8o fuJ~ FTKa lîJa KmKâ yPmÇ lîJa vLfJfk Kj~Kπf FmÄ Cjúf xm mqm˙J IJPZÇ lîJPar kKroJe 1175 Û~Jr láaÇ oNuq 27 yJ\Jr kJC¥Ç IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: Mr. Azaz 07540 852335 Mr. Riaz 01715 018642 01/02/13

Restaurant For Sale

Burton on Trent, 100 seater, located on main high street, 3 bedroom flat upstairs. Up to 100 car park spaces available at the back. Quick sale due to management problems. Price £42,500. Please no time wasters. Genuine buyers only. Please call Syed on 07901 338 871

Restaurant For Sale 30/11/12

In Leicester, prime location in Syston.100 seater restaurant. Fully licensed with air condition and desaible toilet.second floor empty potential for let.13 years open lease.very good business,excellent potential to do more.weakly taking 6to7k.call Mr Hoque 07581230559 or Mr Hussein 07765212726

RESTAURANT FOR SALE

In HATFIELD HEATH, BISHOPS STORTFORD, HERTFORDSHIRE,20 years lease, rent £32,000 rates £5,500 p.a. next rent review 2017, 5 bed room accommodation above, rooms can be rented, well established cuisine, spacious 72 seater can cover over 80, fully equiped restaurant,car park at rear 35 bays front ample parking all free, this is a prime spot,the restaurant is based in a very busy parade and main road, two pubs, supermarket, private nursery,there is no indian restaurants within 5 mile radius, good running business, reason for sale: retirement lease for sale at £225,000. Genuine & serious buyers please.

RAHIM: 07514 522 514

FLAT FOR SALE IN SYLHET UPOSHOR 11/01/13

07/12/12

In Shahjalal Uposhor, E Block, on road number 1. TWO UNITS, 1,250 SQFT, SECOND 1,300 SQ FT, READY TO MOVE IN, AVAILABLE WITHIN TWO MONTHS, 3rd, 4th & 5th FLOOR. Has lift, generator, community hall,parking, security & all other amenities etc. Price negotiable. Mr Khan: 07894 324 445 Mizan: 07515 897 152 14/12/12

dJTJr IKn\Jf FuJTJ~ 3Ka mJKz KmKâ yPm xJPz xJf TJaJ \J~VJr Ckr C•rJr 4 jÄ ßxÖPr 3 fuJ FTKa mJKz FmÄ iJjoK¥r jgt xJTátuJr ßrJPc xJPz xJf TJaJ \J~VJr Ckr 4 fuJ hMKa mJKz KmKâ yPmÇ CkPrJÜ k´PfqTKa \J~VJA nJu nJu Ûáu, TPu\, ACKjnJKxtKa, oxK\h, yJxkJfJu FmÄ IjqJjq pJmfL~ IJmvqTL~ k´KfÔJjèKur KjTPa ImK˙fÇ IJVsyL ßâfJrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: Dr. U A Afser Tel: 020 8550 5768 07900 247426

07/12/12


Surmanews

SURMA m 30 November 2012

WWW.

.com

CLASSIFIED SECTION 39

Over 25% of readers are looking to buy your property Rates For Advertising

\Ko Kmâ~

1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 6 weeks - £150 12 weeks - £200 No refunds are given.

dJTJr C•rJ, mxMºrJ, kNmtJYu, KjTá†, mjJjL, èuvJj FuJTJ~ \Ko â~ IgmJ ßcPnuJk TPr gJKTÇ

BUY & SELL LAND FOR DHAKA, Prime location, Uttara, Boshundora, Bhonnani, Ghulshan, Purbachal & Nikonjo by the land. Email:foyzul.islam@hotmail.co.uk M: 07949 533 089

Tel: 020 7377 9787

07/01/12

Want to sell your restaurant or Takeaway?

- Post an ad yourself in 5 minutes!!!

- Your ad will appear straightaway.... - Target the whole Bangladeshi Business Community...

Bangladeshi Restaurant and takeaway for sale People are searching our site... post your ad today!

Bangladeshirtforsale.com

Sell Quick

Buy Quick

Search For FREE

To arrange a visit call Mushtaq Miah 07506 93 64 65 anytime (we will take pictures & upload all info)

Subscribe to......... SURMA 34th Year, Issue 1774, 1 - 7 June J2012 64 kOÔJ

Year,

Issue

18 - 24 1772,

May

2012

ksKfÔJfJ

: orÉo

IJuyJ\

r cJ” mKv

\Jh Ko~Jr IJzJPu IJ u ßrˆáPrP≤r mqmxJ, 15 mZr ß\ kKffJ

4 - 10

9 mJÄu

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh SURM

A 34t h

50p

Year,

Issue

J L ßou

25 - 31

May

2012

ksKfÔJfJ

: orÉo IJuyJ\

JvJu Km

cJ” mKv r IJyo h

2 yJ\Jr 5v kJC¥ \ r K P r J o IJho kJYJPrr IKnPpJV J j Jr KmiJj JrJV rJeLr cJ~o¥ \MKmuL CuäJPx oJfPm mOKavrJ

PyKn~qJr

xMroJ KrPkJat u¥j, 30 ßo - kNmt u¥Pj Kj\ mJxJ~ jOvÄx nJPm UMj yP~PZj ÀvjJ ßmVo jJPor FT mJñJuL VOymiMÇ 25 ßo ÊâmJr ˙JjL~ kMKuv PmsJoKu mJA ßmJ Fr FTKa mJxJ ßgPT 28 mZr m~xL ÀvjJr oOf ßhy C≠Jr TPrÇ Kjyf ÀvjJ ßmVo ˝JoL ßvU 58 kOÔJ~

mJÄuJaJCPj ‰mvJUL ßouJ

11 - 17

oJouJr

‰\qÔ 141

9 mJÄu J 64 kO ÔJ

50p

33 ßjfJr oJolÅJPh KhvJyJrJ KmFj uJ~ 9 @VPˆr Kk oPiq rJ~?

T ßjfJ 33

dJTJ, 23 h§ KjKÁ ßo - \JKo @APj f TrJr KhPTPjr fLms KmPr oNu Kj~JIPjT KTZM muJ ^MÅTPZ KTjJ JKifJr kPr rJÓs FUj ßxA ks gJPT xo~ @hoT vKÜÇ rJÓskPãrÇ KT∂á rJÓs vú âov \ôu 33 ßjf mJx ßkJz JuPfr KTZM Jr yPu ∂ JPjJr oJou TrJr xMP @Aj\LmLPhr J ksKxKTCvj yP~ CbPZÇ mJ oJou nNKoTJr J~ huL~ pJV xLKof Jr TJrPe KmPmYjJ~ mJ ksv˜ KjP~JV yP~ kzPf IPjT kJS~J kJPrÇ 57 kOÔ J~

ßoP~r m~

Pl∑¥

PT UMj TrJr h xmtPoJa 47 \j IKnpMÜ yPuj FTJP~ IKnpMÜ dJTJ~ 19 \j ßV´lfJr m JX JKu oJ \jk´Kf 10 yJ\‘JrßkJh C¥ v k´hJPjr hJmL rf IK˙ •ôJmiJ~T ’ YÑP YáPr nJXKjP~ r ßhv I ≤ KnxJ~J’ ˆáPJu c≤ KnxJ c P á ˆ f iq JkT ßo ‘mOPaPj Ên yPm j yr YJPk xrTJr KxPuPa KmsKkMavj oπL oMU UMuPuj c. @ACjN yohx@ J\Jl&lr KmK \MuJA ßgPT KmsKav KnxJmt@PmhPj yJPu kKrmftj @xPZ xF r ßjA jJrJ\ r TgJ muPf TzJTKz ßoJa KjmtJYj Jat t xMroJ KrPkIkrJi TPo ~J~ 16 ßo Kav KoKc u¥j, IJmJPrJ mO KuÇ FmJr pMÜ yP~ Puj FT mJXJ J ßmJoJ u j~; ^z fá AKoV´qJ≤ KTÄm fJ IQmi kKrT·jJ JPu kKf~Jr yJouJ KoKc r IJz ßrˆáPrP≤TPr mOKavIJ\Jh Ko~J mqmxJ yP~PZj IJ\Jh KvPrJjJoFT mJXJKuÇ 59 kOÔJ~ jJPor

u¥j, xMroJ KrPk k´KfPr 23 ßo - FK≤ JPi TPb \jq kM Jr khP ßxJvJu KmPy Jat kJC¥ KuvPT IJPr ãk KjPf Kn~qJr (Ix kpt∂ \Kro J ßmKv TrJ yP~P ãofJ pJPóZ ßTJ~JKuvJoJK\T IJYr xMroJ KrPk JjJr u¥j, FK≤ ßxJxZÇ Vf 21 KmiJj ßrPUk´hJjxy xPm j xrTJrÇ e) xMroJ KrPkJat 47 mZr23 ßo - ßVhM Jat C™Jkj qJu KyPm ßo, oñumJr pgJpg IJA tJóY 2 yJ\Jr F m~Û FT KmKm u¥j, 30 ßo - mOKav rJeL KÆfL~ FKu\JPmPgr hJP~ Kn~qJr ßyJo ßxPâ Kj xÄÛJr 5v mJXJKu jJPor jfáj IJATPrjÇ Krlot Kmr∆P≠ IKnpMÜ yP~ xJij KxÄyJxj IJPrJyPjr cJ~o¥ \MKmuL ChpJkPjr oJ aJKr Pj ßp KmuKa PZjÇ UMPjr ßTJPjJ yJC\ ßfPrxJ mZr m~PxIKnPpJV oNu IjMÔJj Êr∆ yPóZ 2 \MjÇ rJÓsL~nJPm mOKavrJ fJr irPe xMroJ KrPkJat IKnPpJV FPjPZ ßUJh dJTJ˙ mOKav yJATKovjÇ TJPZ ßxJkht TPrPZÇ FrJr FK≤ FUj mJÄuJPhPvr Im ToP ßo m~Pl∑¥ r ßoP~ KfKj fJr oyJ iMoiJPor oiqKhP~ KxÄyJxPj rJeLr 60 mZr ¿ dJTJ, 23mJÄuJaJCPj yJATKovPjr KjpMÜ FP\K¿ KnFxFl IKnPpJV TJrJVJPr rP~PZjÇ FZJzJ IJPrJ ßxJv 13 xMKyjJ u¥j, 30 ßo - aJS~Jr yqJoPuaPxr 28Ju KmPy \Pjr TPrPZj PT oJgJ~ IJW UJjP ßo - KmFj 55 kOÔJ~ xhq xoJ¬ ‰mvJUL ßouJ~ mJÄuJPhv f•ôJmiJ~ßgPT IJhoKk STPrA ãJ∂ gJPTKj, në~J TJV\k© KhP~ KnxJr Kmr∆P≠ (PoJa 47 \j) FTA IKnPpJPV oJouJ Kn~qJr ßpoj ßoP~r FmÄ FA UM Jf TPr or T xrT fJPhr TrJ~ ßoJa 19 \jPT dJTJ~ kMKuPvr Pjr hJP~ UMj jJ huL~ IJr JrFAmqm˙IJPmhj kJYJPrr ßYÓJr IKnPpJV ßTJP CPbPZÇ 58 kOÔJ~ 59 kOÔJ~ ßYP~KZPu Ckr YJKk ßjfífôJ fJr J xrT iLj kMjmty mPu KmPr JPrr ßmAKu jÇ hLWt ÊjJj P~ KhPf IJhJuf @PuJYjJKhP~PZ, KmPr IiLPj KjmtJJPur ksKfvs∆Kf JiLhuL~ ß\Ja JiL ßVhM KmKmL ßvPw Sø ßkPu fJrJ \JKjP~ vJy YPj IÄv Im˙JPj yPf kJPrÇ hu YJAP yJjúJj PT ßjS~ KhP~ u xrT I∂mtf PZ, Jr rrl KT∂á f•ôJ YuoJj IKjÁ ~fJA ßoJvJ 60 kOÔ Ç tLTJuLj xrTksvúA SPb jJÇJPrr xPñ @Pu ßp jJPoA cJT mJzPZ JjmiJ~ PTr UªT IK˙Jrr CuäJy J~ JrJ \MP JPrr IiLP KT∂á ãof JYjJ~ mxPf J ßyJT, ßTmuÇ xo~PTA Frl ßjfvft IJoJj z ßoJ” ßhS~ yfJv CuäJy j J t JxLj \jq ßTm o xMroJ KrPkJat J xÄuJk KTnJPm KjmtJ J mJzPZ IJoJj @S~JoL ks˜MfÇ ksuK’fKYm Ko\ 18 uhuL~ PaPjr JrL r yJKT Jat uLV xJl VbPjr TKz mO TrPZ u¥j, 30 ßo - mOPaPj ˆáPc≤ KnxJ~ IJPrJKkf IJPjJ~Jr xrT ar ßhPv xJiJre oJjMP TUPdJTJ hs∆f KmYJ r kJbJPjJ nJrk´J¬ oyJx TKoK jJA 30 ßoYj-xMÔxrTJPrr M TrJ pJ~ TKovj xMroJ KrPk JKkf TzJ KhP~PZ kKuKx ZÇ xJCg FoPT KxPua, 30 ßo - pMyP~P wrÇ xÄu j~Ç JVJP J~ r hMA ks ˙J~L Kkr KoKjˆJr IPpRKÜT TzJTKz KvKgu TrJr hJKm ß\JrJPuJ ÜrJP\qr FKv~J IJPr TPr ßx CPÆVhMAk´kPã TJvrTPrPZj ßjJPmu Km\~L KmFjKmw~T 60 kOÔ iJj rJ\Q UmPr oVLr, @KuˆJr JPkr o TJr j∏ dJTJ, x KmhqJuP~r xfTt lr kJmKuT kOÔJ~ FA KnxJ~ VJPr ßj~J@VJoL x÷Jm Jo @uKnxJ @PmhPjr IJm±JKmvõ 23 yPóZÇ TPu\ oJKuT ßgPT Êr∆ mJatTJrJ mPuPZj, ßgPT pMAxu ÜrJP\qr jKfT Vr yJKT\MuJA yPò k´Plxr c. oMyjJS JÿhxMACjNxoMÇPUJoMKU 59 Ko\tJTPr mJr IgtjLKfKm ßo - KmKv - ˆáPc≤ yPm jJ mPuAjKˆKaCa hPur ßvPwj @xPZÇ hNrkrJy Uq oyJj lUÀu kJvJkJKv mqmxJ~LPhr \jq LPT mMi ßãP© oMmz j KvãT FmÄ Igt jLKfKmhrJS F mqJkJPr JTot oJrJfìT Ên Ç irPjr jkKrmft 16 ßo mMimJr FT FA ßoAu-mJft J~ c.fÇACjNx V´JoLj Ijz Im˙ ßyJPx ßoJ\Jl&l h Iiq Ó ßjf ß\Ja ßjfJrJ te TrPu ÊjJK Y TPr u¥j, KhT ßgPTA a Kgï aqJï KmPrJiL xJPhT CPÆV k´T Jv TPrPZjÇ Vf 30Lrßo, mMhMikmJr hsxok ∆ffo xoP~ KnxJ kshJPjr CPhqJVS ßjS~J JjÇ mqJÄPTr nKmwqf KjP~ r @y JkT MPr ßjAÇ iJjoπ hj jJT oyJjVr ßTJPjJ xÄâJ∂ FTK u TÀT, hu pfA55 J~ oñumJr oh @r JPu k´ 60JuPf kOÔJ~@® @Pm ÔJ~ ßhj 56 kOÔJ~ f•ôJmiJ~ YJkkOJYJKk Ko\tJ lUr∆ KfKj rJ\i jLKfoJuJ ksPvú Ijo - yrf JPjJr oJou tJ @h r \JKojPjJr @Phv ßTJP u¥j, T xrT ßkJz xMr JjLr rJPf fJPh J~ Ko\ 16 ßo kJbJ jJ jL~ FPxJKxP~23 ßo - oJ KrPkJat dJTJ, r IhNPr VJKzjJTY yS~ KmFjKk TJrJVJPr KjrPkã rTPor ZJz@S~JoL uLV ãofJxLjJr 59 kOÔ f•ôJmiJ~ fJKuTJ vPjr xJiJ IJxjú mJÄu xrTJPrr ßhPm jJ Ç F mqJk TJptJuP~ @Pmhj @uoVLrxy 33 \j J~ KmPr JPhv T re k´TJv JiL Pjr JPr fJrJÇ pKh ks xrTJr TqJa \JKo ß\JPar TrJ yP~P KjmtJYPj J AxuJo mxJr hu KmFjKk @jMÔJKjT Kjhtu a ß\u y~ ßx iJjoπLr kZªjJoKa ZÇ ßxA YázJ∂ ßnJaJrJxt lUÀuJiLj 18 huL~ ßTJPjJ @Vsy ksTJv xrTJPrr ßWJweJr vPfL~ KjmtJYj S KxPu oJPxS xJPg KjmtJ Jr ßãP© jJPo jJ xPñ @PuJYjJ ßjfífô yPf t xŒJhT Lr Vf FT F A TrP F mqJk YPj fJ yPf ßpPTJPjJ TrPfS uS FA xÄuJPk TL JPr yPm Kjhtu xJÄVbKjT Jx @u JgmJxLrÇ ÔJ~ 59 kOÔ kJPrÇ rJK\ j~ AxMqPf J~ yPm Iau KmF L~ xrT KT∂ Kmvõj KmFjKkr Fo AKu~ 57 kO FoKk £J mJzPZA ßo @S~JoL ãofJr ßxKa KjP~ jKkÇ FA JPrr IiLPj- á T ~ 16 xKâ C“T KxPua, xnJkKf xJPm hJKm jJ hJkPa xrTS @PuJYjJ xrTJPrr jJo LKfPf k´61 mLe kOÔJ~ J~ CPÆV - rJ\j oJjPuS yPf Jr KmFjKkrßUJÅ\ jJ ßou mJKrT , 16 ßo eJ KhP~PZjßxjè¬Ç FTxo~ FUj KmPrJiL kJPrÇ jJ kJKr dJTJ ßTJP ßWJw oJjPf r hPu KnK\ar) yS~Jr Kmh xMrK†f oπeJuP~ 16 ßo mJiq yPm r xMroJ KrPk u¥j, S u¥j, Ç (lqJKoKu @PmhPjr rJ\jLKf L ßlr ßru ßjPmj mPu Jat 56 23 Kg J PZ Kcx kOÔJ~ IKf fJ Knx j @j ßo Fmø xTJPu J k´iJjoπ ft ß˝óZJPxm Phr \Pj - uJKj KhPu KfKj mMimJr Kj\ KxPuParJr ßvseLPf ~ kKrm LPf Knx hJK~fô J~ jÇ ßvse ßo jfáj IkJ L xÄVbj q ßjfí˙JjL~tÄ Kâ~J Jfu @PV Êâm ks P~PZ F KfKj 16 K^V \JKj r qÇ xPÿuj kOÔJ~ Fr TKoCKjK PrvjJu ßycIJkJPx∫-Fr dJTJ, Vr FuJTJ~ a ß\uJ pMÜrJ\ kKrmPft rJ\iJjL FT xÄmJh 59 Kf CPÆJij a yJm-Fr PTJ~JaJxt SxoJjLjhMWtajJ~ KxPu @PmhPjfPhr @KkPur f yPmÇ xyxnJk mJxnmPj TrP metJdq CkuPã hM IJjMÔJKjTS xzT uLPVr ksfqJUqJ @Pmhj vJoLoxy ’KhjmqJKk PxJomJr TotxNKY kJKu @S~JoL r ßyJPxj ZjÇ @yf jfMj TPrKav yJATKovj58 kOÔJ~ FT 21 ßo Kms Jat AlPfUJ Kjyf yP~P ß\uJ vJUJ r S oñu f yP~PZ dJTJ~ xMroJ KrPk - mOPaPj f mJr 22 @a\j vJoLPor ˘L ar 16 ßo iJrjJr YJAP Jr 56 kOÔ ßo yP~PZj xJÄÛíKfT ß\JP56 kOÔJ~ J~ u¥j, oªJ K~f yS~16 xKÿKuf IgtQjKfTJ ßmKv hLWtJ Vf F IJPr ßhUJ KhP~PZÇ AÄuqJP¥r Im ïJ ~r IJv mJr mqJÄT tj KTÄP 32-33 ßo, mMi xqJr oJKn jKfT kOÔJ~ \jq IgtQ58 kOÔJ~ Vnetr r mZPr YuKf

võjJPg JPxr : Km\tKva A AKu~ YJ ßUJÅ\ ßj \Pjr KmÀP≠ 209

tQjKfT mOPaPj Ig tJK~f oªJ hLW yPóZ

@S~Jo

L uLV

r

AlPfUJ . uLV ßjfJ hMWtajJ~ @ j vJoLo Kjyf ßyJPx

KnxJ lqJKouL sKâ~J~ -k @Pmhjrm kK ftj

S

Igt

kJ~Kj

fh

Jr ßYJP

U mJÄu

Bromley South Station, 20 years open lease, rent £26,000, 5 bedroom living accommodation with separate entrance, rental income £500 per month,first floor empty, 70 seater, £3,000 + takings per week, fully air conditioned, price £45,000 o.n.o Scope to increase takings & business, selling due to management problems. T: 07852 241 813

MHF 30/11/12

JaJCPj

Established Company for many years

Restaurant For Sale In Dagenham, with

great reputation, established for over 20 years, 40 seater, rent £13,520 p.a. rates under £1,000 p.a. Open lease remaning 5 years, weekly takings £4,200 + before recession was taking over £5,000 +, still great business and potential. Reason for sale, owner wants to be alcohol free in business. Sale price £90,000 or nearest offer, genuine buyers only no time wasters please. T: 07961 053 388 Mr Shirajul Hoque 07903 896 612 Md. Faruk Miah 28/12/12

Restaurant For Sale In the city of wells,

Somerset. Detached premises with private car park and gardens 17 years open lease, 4 yearly reviews,70 covers with potential to extend, 25k annual rent and rates,7 bed 2 bathroom self contained accommodation. Annual turnover 300k plus with profits of 40k plus. Viewing highly recommended. Serious offers in the region of £135k. Please call Husain for more info 07872 496642 or 01749 676462 Hsmahm@aol. Com 14/03/13

ADVERTISE FOR 6 WEEKS @ ONLY £150 or 12 WEEKS @ ONLY £200 PLUS YOU WILL RECEIVE SURMA FOR SIX MONTHS Call T: 020 7377 9787 Maximum 70 words

METAL WORK CELiK KAPi

l TqJjJKkx l ßoaJu ߈k l FéaJTar lqJj l ˆLPur hr\J/ßVAa l ˆLPur ßaKmu l l∑Mc ßxu&l FZJzJS ßhJTJj, ßrˆáPr≤, ßaTSP~, IKlPxr lJKjtYJr KlKaÄPxr \jq KmPvwùÇ

LTD

IJYreßnJaJr 1917 KmKi YN , zJ∂

ßp jJPo A

rK†fhJKm @ ßyJT KmFj KlrPK†ujPfrxMxÄKväÓfJ hJP~ Ijz Kk xMr rJ\jLßTKfPuPf ïJrLPf ∂ TKoKa

TqJPor

Restaurant For Sale In Bromley, close to 18/01/13

All work guaranteed

18 - 24 ‰\qÔ 1419 mJÄuJ 64 kOÔJ 50p

1773,

kNmt u¥Pj mJXJKu pMmT UMj, k´KfPmvL ßV´lfJr kNmt u¥Pj VOymiM UMj, ˝JoL ßV´lfJr xMroJ KrPkJat mJr mºár mJKzPf UMj u¥j, 30 ßo - kNmt u¥Pjr IJAu Im ßrJmcPV ßo, jJPor yP~PZj ßoJyJÿh xMufJj IJyoh 21o mZr m~xL FT 14f - 20 pJPóZKmPTuPxr mJXJKu pM,mT16Vf ßo29 ßo, oñumJr Pua 7aJr KhPT fJPT f yPf a ßV´lfJr Jr yqJo IjMKÔ u¥j UMjPjTrJ ZáKrTJWJPf y~Ç FaJS~ WajJ~ kMKuv CKjK 2 \jPT J TKo mJÄuJaJCßouJ 1419Ç 55 kOÔJ~ IjMKÔf JUL ßou ‰mvJUL fJ~ ‰mv rr ßouJKa xŒjú xyPpJKV CPhqJPV FmJP˜áKf AKfoPiq58 kOÔJ~ k´ asJPˆr Jr xTu yPmÇ ßou

Hertfordshire, St Albans Town, main road, 60 seater, weekly business £3,000, rent £14,500, rates £6,700, opne lease. Sale due to involvement in other business, you can see buiness before you buy. No time wasters please, reasonable offers will be considered. Call: 07902 574 015

Free Estimates

FK≤ ßx

‰\qÔ 141

‰mvJU JaJCPj

u Jr mJÄ ßrJmm h A 34t

SURM

IJyoh

Restaurant & Takeaway For Sale In the heart of

jfáj I

r ‰mvJU

KlPx I

L ßouJ

JkJPx∫

1419

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA UNIT B, 10 QUAKER ST. LONDON, E1 6SZ

UK - 1 year £40.00 [ ] Six months £30.00 [ ] Europe - 1 year £70.00 [ ] Six months £45.00 [ ] International - 1 year £100 [ ] Six months £60.00 [ ]

Mr/Mrs/Miss: _______________________________________________________________ Address:_____________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Post Code:___________________Telephone:____________________________

All works carried out for Restaurants & Takeaways

l Canopies l Metal Steps l Extractor fans l Steel doors / gates l Steel tables l Fruit Sheleves l All fittings for all kinds of shops / restaurants / takeaways and offices!

Mustafa: 07903 037 068 Haci: 07957 611 499 / Fatih: 07939 232 524

217-218 Ponsford Street, London E9 6JU T/F: 0208 510 9663


40

Jobs, Training & Public Information

30 November m 2012 SURMA

IMMIGRATION

Masud & Co.

'/53 '#(-'43 20%*52'3 /60+%'3 '44'2

'#&3

53+/'33

#2&3

034'23

;

5--

0-052

;:

<

12+/4 0/-8 /#4+0/7+&' &'-+6'28 #6#+-#$-'

" = '$3+4' : +/% 8'#23 *034+/)

0-&'23 #4#

Legal & Immigration Law Practitioners

'/53

#2&3

KjÕKuKUfKmwP~IJorJKmPvwù

n

#)#9+/' #-'/&#23 '$ &'3+)/ /4'2/'4 0.#+/

AKoPV´vj n KyCPojrJAax KxKaP\jvLk n kJS~JrImFaKjt n S~JTt kJrKoa n ¸¿rvLk KcTîJPrvj n FxJAuJo n FK≤s KTî~JPr¿ n xJAjmJKuVqJu cTáPoP≤vj n ߈aJxkKrmftj n KuPVuxJKntPxx n ßaPjK¿FKV´Po≤ n ßyJoIKlx n yJCK\ÄKmw~ n xmirPjrKccku n KcPnJxt n jJokKrmftj n FŒ~uPo≤ n

00,3

&6 #.'

#2,'4+/)

#3*+0/ 42''4

0/&0/

!

0$+-'

mqJÄâJ¡Kx ACPrJPk˙J~L mxmJPxrIJPmhj n xmirPer xKxP~uKxKTCKrKar IJPmhj n PmAuFKkäPTvj n asJ¿PuvjFmÄ A≤JrKk´KaÄ n AKoPV´vjIJKku n n

AKoPV´vjIJKku

A quality Service approved by OISC

h~JTPrFkP~≤Po≤TPrKjj IKlPxrxo~:xTJu9.30-KmPTu6.30 KxPuKa/mJÄuJ~IJoJPhrxJPgTgJmuMj \ÀrLIgmJZMKarKhPjßpJVJPpJPVr\jq07958 615 904

Masud Chowdhury BA (Hons),Law LLPGD(London)

37 New Road (1st Floor), Whitechapel, London E1 1HE

T/F: 020 7377 5280 E:masudandco@googlemail.com

l IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj l IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j l ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ l ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ

SPECIAL OFFER: ADVERTISE FOR 6 WEEKS @ £150 or £200 for 12 WEEKS, RECEIEVE 6 MONTHS SUBSCRIPTION FREE

Rates For Classicfied

1 Post: 1 week £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 6 weeks - £150 + 6 Months newspapers FREE NEW OFFER 12 WEEKS @ ONLY £200 PLUS SIX MONTHS NEWSPAPERS FREE

Payment in advance, max 60 words, debit & credit cards accepted. T: 020 7377 9787 F: 020 7377 9717

aJaTJoJZ,fKrfrTJrL,yJuJuoJÄxSWPrr KjfqksP~J\jL~K\KjPxr\jqIJuAxuJFTKa Kmvõ˙ksKfÔJjÇ

Mr SHEIKH SHARIF HABIB "NO LIFE WITHOUT PROBLEMS-NO PROBLEMS WITHOUT SOLUTIONS"

37 years of experiemce. The first man to combine the powers of spirituality. No matter what your problems are, I can help you solve them, Even desparate cases, eg: relationships, work & business difficulties, For those who feel unloved, unhappy and unlucky, I can remove evil spell and badluck. I can help a person who is looking for leadership and popularity. If your loved one husband or wife walks out of your life,i can help bring him/her back immediately with the most powerful spell. I can bring a stubborn children and cure people who use alcohol and tobbacco. I can unite the family, if they are separated and protect them from bad neighbours. FOLLOW THE PATH OF RELIEF AND LEAD THE LIFE OF HAPPINESS. I can speak french & english. You will get results in 72hours Pay after results, 100% guaranteed.

Tel: 0121 551 4787

Mob: 0753 572 0101

Birmingham


oMÜKY∂J 41

SURMA m 30 November - 6 December 2012

ryxqo~ ÛauqJ¥ oj\MÀu IJK\o kuJv ßuUT : xJÄÛíKfTTotL, YuKóY© xoJPuJYT

kNmt ÛauqJ¥ ßWJrJ yP~KZu IJPVAÇ kNPmtr k´iJj hsÓmq FKcjmrJ, kJgt, FmJrKcj, AjnJrPjx, aáqrPxJ FojKT xmt C•r k´J∂ \j S ßVJax WMPrKZ ßmv TP~TmJrÇ kKÁoKhTaJ pJS~J y~Kj IgY ÊPj FPxKZ ßp ÛauqJP¥r oNu k´JTíKfT ßxRªptq jJKT SKhPTAÇ mOPaPjr oJjKY© u’J irPjrÇ u¥j ßgPT ÛauqJ¥ pJS~J oJPj oJjKYP©r ‰hPWtqr k´J~ kMPrJaJA Ãoe TrJÇ FTJrPe u¥j ßgPT pUj fUj ÛauqJ¥ Ãoe x÷m j~Ç fJZJzJ FUj ßkPasJPur hJoS IJTJvYMK’Ç KT∂á mJrmJr ÊPj ßp FPxKZ kKÁoA xMªr fJ náKu KT TPr? fJr Ckr ßp KhT IJkKj pJjKj ßuJPT ßmKv ßmKv ßxA KhPTr TgJA muPmÇ xMfrJÄ kKÁo KhTaJ WMPr ßhUJ FmÄ TqJKŒÄ TrmJr FT oyJ kKrT·jJ yJPf ßj~J yPuJÇ Foj ÃoPe FT\j xñL YJAÇ náu hJŒfq KjP~ IPjT Khj TJKaP~ ßh~J x÷m yPuS náu xñL KjP~ FTaJS nJu Ãoe x÷m j~Ç IJr TqJKŒÄ TrmJr \Pjq ÊiM xñL yPuS YPu jJ, KmPvw IJV´PyrS k´P~J\j y~Ç oJÀl (ZzJTJr S xÄÛíKf ToLt ßr\S~Jj oJÀl) FmJr Ãoe xñL yPuJÇ xo~ KbT yPuJ ßxP¡’Prr 19 ßgPT 23 fJKrUÇ mMT TrJ yPuJ TqJŒxJAaÇ ßlJat CAKu~Jo-F ImK˙f mOPaPjr xPmtJó kJyJz ßmj ßjKnx Fr FTho kJhPhPv FA TqJŒxJAaÇ VäqJj ßjKnx TqJrJnJj F¥ TqJKŒÄ kJTtÇ IJorJ kKrT·jJ~ ßmj ßjKnxF CbmJr Kmw~KaS KmPmYjJ~ rJUuJoÇ Ãoe ÊÀr IJPV u¥Pj oJÀPlr mJxJ~ rLKfof FTaJ k´˜áKf xnJ yPuJ IJoJPhrÇ oJÀPlr rJjúJ TrJ èÀr oJÄx ßUPf ßUPf UMKajJKa xm KmwP~ IJuJk TrJ ßVuÇ oJÀl muu, TqJKŒÄ-yJAKTÄ TrmJr \Pjq IPjT IJPVA ßx pJmfL~ K\Kjxk© KTPj ßrPUPZ pJr oPiq FTP\JzJ \MfJS IJPZ ßhUuJoÇ ßx UMmA UMKv ßp fJr K\Kjxk© mqmyJr yPf YPuPZÇ IJr IJKo UMKv k´Tíf FT\j xñL ßkP~Ç KbT yPuJ ßlJat CAKu~JoPT ßmAx TPr IJorJ ßÛA ÆLk FmÄ

CuäJkMu pJmÇ 4-5 KhPjr TqJKŒÄ Fr mJ\Jr xhJA To jJÇ fJr Ckr ßmj ßjKnx F CbmJr k´˜áKfÇ YJ-TKl-xMqk-jMcux&-KoécPnK\Pamu-aájJ AfqJKh ßj~J yPuJ pJ oNuf” kqJPTa\Jf mJ Kaj\JfÇ xo~ ßkPu rÅJiPmJ mPu YJu-cJu-ßfu-jMj-ovuJ AfqJKhS ßj~J yPuJÇ ßZJa FTaJ käJKˆT mPé cJaJ ßlPu TÅJYJ oKrY KjPfS náuuJo jJÇ yJAKTÄ KˆT, S~JKT aKT, ߸Jatx S~JY ßpoj ßj~J yPuJ ßfoKj KxKr~Ju mJr, TqJrJPou KmKÛa, kJKjr lîJé AfqJKhS ßj~J yPuJÇ IJorJ FmJr APuTKasT KkY (fJmMPf KmhMq“ mqmyJr TrmJr mqm˙Jxy \J~VJ) KjP~KZ xMfrJÄ ßxA IjMpJ~LS KTZM K\Kjxk© Ppoj APuTKasT ߈Jn, ßTau, ßakPrTctJr, YJ\tJr AfqJKh Pj~J yPuJÇ IJPVA ß\PjKZ ßp FA TqJŒ xJAPa 13 FoKkälJ~Jr kpt∂ ‰mhMqKfT K\Kjxk© mqmyJr TrJ pJPmÇ k´KfKa käJPV FA FoKkälJ~JPrr fgq gJPTÇ IJr TqJŒ xJAPar KjitJKrf kP~≤ ßgPT fJmMPf APuTKasKxKa IJjPf ßp KmPvw TqJmu Fr k´P~J\j y~ fJ xÄV´y TPrKZ IPjT IJPVAÇ FA xo˜ KcPaAu \JjPf, oJjPf, kJuj TrPf ßYÓJ TKr ßmv IJjPªr xJPgAÇ ßp ßTJj kNetfJPmJPir IjMnëKf ßkPf YJAPu KTZMPfJ xo~ mq~ TrPfA yPmÇ ÃoPer IJPV KjP\PT FnJPm xKöf TrPf nJuA uJPVÇ pJT, fJmM S IjqJjq k´P~J\jL~ IJxmJm kP©r kJvJkJKv FTP\JzJ ya S~JaJr ßmJfuS ßj~J yPuJÇ FA ßmJfu FT oyJWtq m˜áÇ rJPf ßuPkr KjPY FA FTKa ßmJfPur CÌfJ ßp Tf k´P~J\jL~ S ˝VLt~ fJ vLPfr ßhPv jJ IJxPu mM^Pf kJrfJo jJÇ ˆTuqJP¥ xmxo~A vLf FTaM ßmKvÇ fJr Ckr gJTPmJ IJmJr ßUJuJ IJTJPvr KjPY ∏ fJmMPf ∏ xMfrJÄ KVP~ KmkPh kzmJr ßYP~ xm k´˜áKf rJUJA nJuÇ xm K\Kjxk© kqJT TPr èKZP~ VJKZP~ VJKzr ßkZPj CkPr xm fáPu ßmÅPi KjitJKrf xoP~ u¥Pjr FTKa ßkPasJu ߈vPj oJÀlPT fáPu pJ©J ÊÀ yPuJÇ Ãoe pJ©Jr

V´JKlT Kc\JAj S Kk´K≤Ä

ßrÓMPr≤/ßaATSP~ ßojM, mqJjJr, oqJVJK\j, Km\Pjx TJct AfqJKh Kc\JAj S Kk´≤

SP~m Kc\JAj

ßp ßTJj mqmxJ k´KfÔJj IgmJ mqKÜVf ßk´JlJAPur SP~mxJAa

lPaJV´JKl

ßxKojJr, KmP~ IgmJ ßp ßTJj APn≤, FTT lPaJV´JKl S KraJY

Please Call us on 07907 897 869

DOTVISION : 85 Myrdle Street, London E1 1HL

FA IJjªo~ oMyëPftr xJPg fáujJ TrPf kJKr jJ kOKgmLr IJr Ijq ßTJj KTZMPTAÇ VäJxPVJ ßgPT oNuf ÛauqJP¥r KmKnjú ßrJcèPuJ ˙Jj IjMpJ~L nJV yP~PZÇ IJorJ pJm ßlJat CAKu~JPor KhPTÇ pKhS ßxPauJAa ßjKnPVvjA FA hJK~fô kJuj TrPZ fmM FTaá ßhPU KjP~KZ KbTbJT pJKò KTjJÇ ßjKnPVvj gJTPuS IJKo xm xo~ yJct TKk oqJkS rJKUÇ k´JYLjk∫L KTZMaJ, KcK\aJu k≠Kf mqmyJr TrPuS FUjS FjJuVk´LKf IJPZÇ IPjT IJPV FTmJr KcK\aJu cJP~rLr xm cJaJ ßUJ~J pJmJr kr FA yJct TKk k´LKf IJPrJ ßmPzPZÇ IJPVA oqJPkr yJct TKkPf ßhPUKZuJo IJoJPhr x÷Jmq ÀaÇ VäJxPVJ ßgPT IJorJ pJm F82 iPrÇ ÛauqJP¥r xmPYP~ mz S hLWt PuT oJPj ßuT uT uo¥ Fr kJv KhP~ pJmJr xo~ oPj yPuJ IJoJPhr Ãoe mMK^ ÊÀ yPuJÇ VäJxPVJ kpt∂ u¥Pjr ßrv rP~ KVP~KZuÇ IJorJ FUj kKÁo ÛauqJP¥r ßxRªPptq ßpj k´Pmv TruJoÇ FA rJ˜J KhP~ ßpPf ßpPf ßhUuJo KTZM hNr krkr VJKz rJUJr mqm˙J, mxJr mqm˙J IJPZÇ ßpUJj ßgPT nJu hOvq ßhUJ pJ~ ßxUJPj ßrÓáPr≤ IgmJ KjPhjkPã FTaJ IJAxâLo nqJj IJPZÇ kNmt IKnùfJ ßgPT \JKj ∏ FA IJAxâLo KmPâfJrJ ÊiM KmKâA TPr jJ- ˙JjL~ AKfyJx GKfyq xŒPTtS ùJj rJPUjÇ IJAxâLo ßUPf ßUPf ß\Pj ßj~J pJ~ IPjT KTZMAÇ \J~VJ~ \J~VJ~ IJmJr KkTKjT TrmJrS mqm˙J IJPZÇ oJjMw\j KTZM UJmJr hJmJr KjP~ rLKfof KkTKjT TrPf IJPx FA ¸aèPuJPfÇ IJorJS FTaJ \J~VJ~ hÅJKzP~ ßuT uoP¥r ßxRªptq CkPnJV TruJo KTZMaJÇ hLWt FA ßuT Fr oJ^UJPj IPjTèPuJ ßZJa ßZJa ÆLk IJPZÇ ßuTPT KWPr IJPZ ßZJa ßZJa \jkhÇ KmKnjú \J~VJ~ ßhUuJo A~a, K¸cPmJa mÅJiJ IJPZ kJKjPfÇ ßuPTr kJv KhP~ ßpPf ßpPf oPj yPuJ IPvw FA kgÇ FA kgA IJoJPhr KjP~ pJPm ßlJat CAKu~JoÇ ßuT uo¥ ßvw ymJr kr IÅJTJmÅJTJ Kj\tj kJyJKz kg iPr FT xo~ IJorJ ßuT aáuäJ kJr yP~ kJyJPzr CkPr FTaJ \J~VJ~ IJxuJoÇ FUJPj kJKz kJTt TrmJr xMkKrxr \J~VJÇ VJzL ßgPT KjPY ßjPo ßhUuJo Yo“TJr hOvqÇ IPjT ZKm ßfJuJ yPuJÇ kqJPjJroJ oMPc ZKm fáumJr C“TíÓ \J~VJÇ IJoJr jfáj xKj ßjé KxKrP\r TqJPorJKa KhP~ kqJPjJroJ oMPc IPjTèPuJ ZKm fáuuJoÇ oJÀlS fJr xJPg KjP~ IJxJ FxFuIJr TqJPorJ KhP~ IPjTèPuJ ZKm fáuPuJÇ FTaJ K\Kjx IJorJ mM^Pf ßkPrKZ ßp fJzJÉzJ TrJ pJPm jJÇ rJ˜J~S ßhPUKZ TJPrJ ßTJj fJzJ ßjAÇ ÛauqJP¥r k´JTíKfT kKrPmvKa fJzJÉzJr KmÀP≠Ç FaJPT IjMnm TrPf yPu jJVKrT mhInqJxèPuJPT FTaá Kmrf rJUJA nJuÇ oPj kzu IJoJPhr FT mºá˙JjL~ mP~JP\Ôq IiqJkPTr TgJ KpKj mPuKZPuj ∏ IK˙r S \Kau ßuJT ßmKvãe ÛauqJP¥ gJTPf kJrPm jJ! pJA ßyJT IJorJ IJmJr ßjPo FuJo kPgÇ IJorJ ßpA ßrJc iPr ßlJat CAKu~Jo pJKò fJr k´J~ xoJ∂rJu yPò ÈSP~ˆ yJAuqJ¥ SP~Ç VäJxPVJ ßgPT ÊÀ yP~ ßlJat CAKu~JPo ßvw yP~PZ kJP~ yJaJr FA KmUqJf kgÇ xJrJ kOKgmL ßgPT yJATJrrJ IJPx FA

kPg yJaPfÇ mZPr k´J~ 80 yJ\Jr yJATJr FA kPg ßyPa ßmzJ~Ç ßmv TP~TKhj uJPV FA yJaJ xŒjú TrPfÇ ÊPjKZ 5 ßgPT 10 KhPjr oPiq xŒjú TrJ pJ~ FA IKnpJjÇ IJorJ csJAn TrPf TrPf KmKnjú kptJP~ FA yJATJrPhr ßhPUKZÇ ßhPUKZ IJr ßnPmKZ TPm yJaPmJ FA kPg? csJAn TrPf TrPf ßZJa ßZJa \jkh, Km˜Ljt k´J∂r, ^rjJ, kJyJz, jhL, ßuT xm ßkKrP~ KmPTPur KhPT IJorJ TqJŒ xJAPa FPx ßkRÅZJuJoÇ KrPxkvPj k´P~J\jL~ TJ\Tot ßvw TPr fJmM kJfJ yPuJÇ IPjT kKrÛJr kKròjú FA TqJŒ xJAaÇ ßxP¡’r oJx mPu UMm roroJ jJÇ KT∂á nJuA ßuJT\j IJPZÇ pJrJ ßmj ßjKnx IJPrJyj TPr fJrJ oNuf FA TqJŒ xJAaKaPf ßmA\ TPrÇ TqJKŒÄS TrJ yPuJ, ßmj ßjKnxS YzJ yPuJÇ xJrJKhj Ãoe TPr IJorJ TîJ∂Ç fJrJfJKr fJmM aJmM ßkPf IJxmJmk© KbTbJT TPr FTaJ ya vJS~Jr KhP~ Kaj\Jf KTZM UJmJr ßUP~ Vro TKl KjP~ IJKo S oJÀl VJ FKuP~ mxuJoÇ mJAPr k´Y¥ mJfJx mPu fJmMr oJ^UJPjr \J~VJaJPf mxJ yPuJÇ ßmv mz IJoJPhr fJmMÇ hMA kJPv hMKa cJmu Ào ZJzJS oJ^UJPj IPjT \J~VJ pJPf IJorJ FTKa ßaKmu hMKa ßY~Jr AfqJKh ßkPf mxmJr nJuA mqm˙J TruJoÇ aáTaJT TgJmJftJ mPu ßakPrTctJPr KY©J KxÄ ÊjPf ÊjPf FT kptJP~ WMKoP~ kzuJoÇ mJfJx, mOKÓ S IjqJjq rJPfr vP» oJP^ oJP^ WMo nJXPuS ya S~JaJr ßmJfPur CÌfJ IJoJPhr IJmJr WMo kJKzP~ rJUuÇ xTJPu nJu TPr ßhUuJo FA TqJŒ xJAaÇ KmvJu FmÄ IkNmtÇ YJKrKhPTA kJyJzÇ FTKhPT IJmJr myoJj jhLÇ FA TqJŒ xJAaKaS KmKnjúnJPm KmnÜÇ mqJT kqJTJrPhr IJuJhJ \J~VJ ßpUJPj Tfítkã ßaKmu ßmû ßkPf ßrPUPZj, APuTKasT S jj-APuTKasT ßa≤ KkY, ßoJarPnj TqJrJnJj S TqJŒJr ßnPjr \Pjq IJuJhJ \J~VJ, ˆqJKaT TqJrJnJjS KTZM IJPZÇ FTaJ jfáj mqm˙J ßhUuJoÇ APuTKasT KkYèPuJPf kJgrTáKY KmZJPjJÇ FPf fJmMr KjYaJ IPkãJTífnJPm ÊTPjJ, CÌ gJPT FmÄ KmhMq“ IkKrmJyL KyPxPmS y~PfJ Fr èÀfô IJPZÇ FA TqJŒ xJAa UMm kKrPmv mJºmSÇ FPhr IKlx FmÄ IjqJjq ImTJbJPoJ TJPbr ‰frLÇ xm \J~VJ~ xmM\ rPXr IJKiTqÇ mJgÀPo KVP~ ßhUuJo ZJPh VäJx ßh~J pJ ßnh TPr VJZVJZJKu kJyJz ßhUJ pJ~Ç ßVJaJ kKrPmvKa FojnJPm TrJ yP~PZ pJPf ßTJj Zªkfj jJ y~Ç xmM\ WJPx ßp VJKz kJTt TrJ pJ~ jJ fJS IJoJPhr \JjPf yPuJ mJiq yP~Ç mJfJx ßgPT IJzJu ‰frL TrPf mJXJKu mMK≠ TJP\ uJKVP~ IJorJ FT rJPf fJmMr kJPv FPj VJKz hÅJz TKrP~KZuJo! kPrr Khj xTJPu ßhKU VJKzPf nhs irPjr ßjJKax uJVJPjJÇ fJzJfJKz VJKz FPj rJUJ yPuJ kJgrTáKYPfÇ FA TqJŒ xJAPar IJrS FTKa CPuäUPpJVq ‰mKvÓq yPò ya vJS~Jr TrPf ßTJj TP~j AjxJat TrPf y~ jJÇ FPf ÊiM k~xJ mÅJYPuJ fJ j~, IPjTãe iPr ßVJZuS TrJ ßVuÇ IJPVA Kx≠J∂ KZu FA KhjaJ IJorJ ßÛA ÆLPk pJmÇ fJrkr CuäJkMPur KhPTÇ 55 kOÔJ~


42 oMÜKY∂J

30 November - 6 December 2012 m SURMA

PvU oMK\Pmr ÈIxoJ¬ @®\LmjL' S kJKT˜JKj KogqJYJr yJKoh Kor ßuUT : kJKT˜JPjr K\P~J KaKnr KjmtJyL xŒJhT

kJKT˜JPjr rJ\iJjL AxuJoJmJPh 21 jPn’r ßvU oMK\mMr ryoJPjr ßuUJ IxoJ¬ @®\LmjLr CPÆJijL IjMÔJj y~Ç ßxUJPj mÜmq ßhj kJKT˜JPjr K\P~J ßaKuKnvPjr KjmtJyL xŒJhT S UqJKfoJj xJÄmJKhT yJKoh KorÇ kJbTPhr \jq fJÅr ßxA mÜmq fMPu irJ yPuJ: IPjT kJKT˜JKjr TJPZ ßvU oMK\mMr ryoJj FT\j UujJ~TÇ FTPkPv AKfyJPxr mA muPZ, oMK\m KZPuj KmvõJxWJfT; KfKj nJrPfr ohh KjP~ kJKT˜JjPT ßnPX hMA nJV TPrKZPujÇ @oJPhr AKfyJPxr mAèPuJ kPz @orJ ß\PjKZ, 1906 xJPu dJTJ~ KjKUu nJrf oMxKuo KuPVr \jì yP~KZuÇ KT∂á FA dJTJPfA 1971 xJPur 16 KcPx’r kJKT˜JPjr ßxjJmJKyjL ßTj nJrfL~ ßxjJmJKyjLr TJPZ (k´TífkPã fJrJ @®xokte TPrKZu mJÄuJPhv S nJrfL~ mJKyjLr ßpRg ToJP¥r TJPZ) @®xokte TPrKZu, ßx TgJ @orJ \JKj jJÇ @orJ ^MKz ^MKz KogqJ KhP~ AKfyJPxr Tuï dJTJr ßYÓJ TPrKZ; ßvU oMK\mMr ryoJPjr IxoJ¬ @®\LmjL (Kh @jKlKjvc ßoPoJ~Jr) @oJPhr ÛMu-TPuP\ kJbq xm hJ¬KrT AKfyJPxr mAPT mJKfu TPr KhP~PZÇ FA @®\LmjLPf kKrÏJr yP~PZ, KmvõJxWJfT oMK\m ÛMuZJ© gJTJ Im˙J~A kJKT˜Jj @PªJuPjr FT\j xKâ~ TotL KZPujÇ ˛íKfTgJ~ KfKj KjP\r x’Pº xfq nJwe KhP~PZjÇ 1939 xJPu Kj\ vyr ßVJkJuVP† oMxKuo KuPVr pJ©J ÊÀr KmwP~ KfKj ßp mz irPjr nNKoTJ ßrPUKZPuj, ßx TgJ KfKj ßYPk pJjKjÇ IKiT∂á, oMK\m FTkptJP~ ˝LTJr TPrPZj, mJXJKu ßjfJ l\uMu yT 1941 xJPu pUj ßoJyJÿh @uL K\júJyr ßjfífô oJjPf I˝LTJr TPrKZPuj, fUj oMxKuo KuV SA xo~ l\uMu yPTr KmPrJKifJ TPr k´YJreJ ÊÀ TPrÇ ßvU oMK\m KjP\ ßxA k´YJreJ~ èÀfôkNet nNKoTJ ßrPUKZPujÇ KfKj fUj l\uMu yPTr xPñ KZPuj jJ; kKrÏJrnJPm KZPuj K\júJyk∫LÇ SA xo~ oMxKuo KuPVr ßpxm fÀe TotL dJTJr rJ˜J~ rJ˜J~ kJKT˜Jjk∫L xJ¬JKyT KouäJf KmKâ TPr ßmzJPfj, oMK\m KZPuj fJÅPhrA FT\jÇ Pp Kmw~Ka KmPvwnJPm CPuäU TrJr oPfJ ßxKa yPuJ, ß\jJPru @A~Mm UJPjr ‰˝rvJxPjr @oPu TJrJmªL gJTJr xo~ ßvU oMK\mMr ryoJj FA mAKa KuPUKZPujÇ mAKaPf KfKj kJKT˜Jj @PªJuPjr ßmv KTZM èÀfôkNet WajJr Kmmre KhP~PZj UMm xffJr xPñÇ ßvU oMK\mMr ryoJj nJrfmPwtr nJAxr~ uct oJC≤mqJPaPjr IxffJ CPjìJYj TPrPZjÇ KfKj ˝LTJr TPrPZj, FTKa kptJP~ FPx KfKj oMxKuo KuPVr KmÀP≠ TÄPVsx kJKatr YJuJPjJ TotTJP§ ßVJkPj xyJ~fJ TPrKZPujÇ KT∂á FT\j xJoKrT FTjJ~PTr ß\Pu mªL ßgPTS KfKj nJrPfr f“TJuLj ãofJxLj TÄPVsx kJKatr oj \P~r ßYÓJ TPrjKjÇ 1947 S 1955 xJPur oiqmftL xoP~ k´JxJh wzpPπ kNet yP~ SbJ kJKT˜JPjr rJ\jLKfr FTKa InNfkNmt hKuu FA mAÇ @Ko oPj TKr, kJKT˜JPjr fÀe k´\Pjìr \jq FA mA xKfqTJr AKfyJPxr FTKa Ijjq C“xÇ 1947 xJPu nJrf nJPVr kr ßp xJŒ´hJK~T hJñJ ZKzP~ kPzKZu, mAKaPf fJr Km˜JKrf Kmmre @PZÇ oMK\m KuPUPZj, FTKhj KfKj TP~T v KyªMPT FTKa

oxK\Ph yJouJ YJuJPf ßhUPujÇ F xo~ KfKj KTZM fÀe oMxuoJPjr xPñ ÈkJKT˜Jj K\ªJmJh' mPu ߡJVJj KhPuj FmÄ AakJaPTu ZMPz SA KyªMPhr k´Kfyf TrJr ßYÓJ TrPujÇ IgY oMxKuo KuPVr Foj FT\j FTKjÔ TotL kJKT˜Jj k´KfÔJr kr ßTj ßoJyJÿh @uL K\júJyr FA huKa ßZPz KhPuj? kJKT˜JPjr k´iJjoπL ßpKhj @Aj kKrwPh ßWJweJ KhPuj, kNmt kJKT˜JPjr \jVePT ChtMPT rJÓsnJwJ KyPxPm ßoPj KjPfA yPm; ßxKhj ßvU oMK\mMr ryoJj YronJPm ßmhjJyf yPujÇ fÀe oMK\mMr ryoJj F ßWJweJr k´KfmJh \JjJPf 1948 xJPur 11 oJYt rJ\kPg ßjPo FPujÇ KfKj F xo~ kJKT˜JPjr KmPrJKifJ TPrjKjÇ KfKj ßTmu fJÅr rJ\QjKfT IKiTJPrr IÄv KyPxPm oJfínJwJr xogtPj ßxJóJr yP~KZPuj, KT∂á fJÅPT ßVs¬Jr TrJ yPuJÇ 1949 xJPur 21 \JjM~JKr oMK\m oMKÜ kJjÇ ßoJyJÿh @uL K\júJy fUj ßmÅPY ßjAÇ oMK\mS oMxKuo KuV ßZPz ßmKrP~ FPujÇ ßyJPxj vyLh ßxJysJS~JhtLr jfMj hu @S~JoL oMxKuo KuPV ßpJV KhPuj KfKjÇ kJÅY mZPrr oPiqA @S~JoL uLV kNmt kJKT˜Jj ßgPT oMxKuo KuVPT irJvJ~L TPr ßluuÇ 1954 xJPur KjmtJYPj ßvU oMK\mMr ryoJj ßVJkJuV† ßgPT KjmtJKYf yPuj FmÄ k´JPhKvT TíKwoπL KyPxPm vkg ßjjÇ ßTªsL~ oMxKuo KuV xrTJr FA krJ\~ ßoPj Kju jJ FmÄ IjqJ~nJPm dJTJr pMÜl∑≤ xrTJr ßnPX KhuÇ ßvU oMK\mMr ryoJjPT @mJr ßVs¬Jr TrJ yPuJÇ PvU oMK\mMr ryoJPjr @®\LmjL IxoJ¬ rP~ ßVPZ, KT∂á @oJPhr KjP\Phr ˝JPgtA FA @®\LmjLPf CKuäKUf KTZM GKfyJKxT xfqPT ßoPj KjPf yPmÇ GKfyJKxT mJ˜mfJPT fMPu irPf @Ko ßTJPjJ mJÄuJPhKv KTÄmJ nJrfL~ ßuUPTr C≠íKf ßhm jJÇ 1954 xJPu ßvU oMK\m pUj TJrJmªL, fUj ß\jJPru @A~Mm UJj xJoKrT InMq™JPjr \jq fJÅr ßxjJ TotTftJPhr k´˜Mf TrKZPujÇ kJKT˜Jj xJoKrT mJKyjLr k´go KYl Im ß\jJPru ˆJl ßvr @Ku kJPfRKh fJÅr @®\LmjLPf KuPUPZj, @A~Mm rJ\jLKfPf y˜PãPkr ßYÓJ YJuJKòPuj FmÄ FTKhj fJÅPT (Pvr @Ku kJPfRKh) mPuKZPuj, ÈFA xm rJ\jLKfT @r mMK≠\LmLrJ IkhJgt, hMjtLKfVs˜ @r IPpJVqÇ' @Aj kKrwh ß\jJPru ßycPTJ~JatJxtPT ßxjJmJKyjLPf mJXJKu xhxqxÄUqJ mJzJPjJr \jq YJk KhKòuÇ kJPfRKh @Aj kKrwPhr KjPhtv kJuPjr ßYÓJ TPrKZPujÇ KT∂á F ßãP© @A~MPmr ßTJPjJ @Vsy KZu jJÇ ßvU oMK\mMr ryoJj pUj ß\Pu mPx @®\LmjL KuUKZPuj, fUj @A~Mm xrTJPrr @AjoπL KyPxPm hJK~fô kJuj TrKZPuj kJKT˜JPjr xJPmT k´iJj KmYJrkKf oMyJÿJh oMjLrÇ FA oMyJÿJh oMjLr 1979 xJPu K\júJy ßgPT K\~J KvPrJjJPo FTKa mA KuPUKZPujÇ KfKj KuPUPZj, @A~Mm UJj fJÅPT mPuKZPuj, kJKT˜Jj @uJhJ yS~Jr AxMqPf fJÅr (oMyJÿJh oMjLr) k´nJmvJuL mJXJKu ßjfJPhr xPñ TgJ muJ hrTJrÇ @AjoπL oMjLr Fr kr rKo\ CK¨j jJPor FT\j mJXJKu oπLr xPñ TgJ mPujÇ oMjLr KuPUPZj, fJÅr (rKo\ CK¨j) \mJm KZu fJ“ãKeT FmÄ ßxJ\JxJ¡JÇ ÈKfKj K\Pùx TrPuj @Ko (k´JPhKvT xrTJPrr) IkxJre YJA KT jJÇ @Ko fJÅPT yqJÅ xNYT IgmJ TjPlcJPrvj IgmJ @rS ßmKv ˝J~•vJxj ßhS~Jr kPã muuJoÇ' rKo\ CK¨j muPuj, ÈPhUMj, @orJ FUJPj xÄUqJVKrÔÇ ßxKhT ßgPT pJrJ xÄUqJuWM fJrJ UJKr\ yPf kJPr, @orJ jAÇ TJre @orJA @xu kJKT˜JjÇ' @A~Mm ßTj mJXJKuPhr IkZª TrPfj? Fr TJre yPuJ, 1965 xJPur ÊÀPf ßk´KxPc≤ KjmtJYPj mJXJKurJ @A~MPmr KmÀP≠ hJÅzJPjJ lJPfoJ K\júJyPT xogtj KhP~KZuÇ dJTJ~ ßvU oMK\m KZPuj lJPfoJ K\júJyr k´iJj KjmtJYj TotTftJÇ @xu xfq yPuJ, ßvU oMK\mMr ryoJj kJKT˜Jj nJXPf YJjKjÇ kûJv S wJPar hvPT KfKj ÊiM k´JPhKvT ˝J~•vJxj ßYP~KZPujÇ KT∂á @oJPhr xJoKrT xrTJr fUj fJÅPT TJrJVJPr kJKbP~ fJÅr T£ ˜… TPr KhPf ßYP~KZuÇ KfKj TUPjJA rJ\QjKfT xÄVsJo ßgPT xPr @PxjKj FmÄ 1970 xJPu k´go xJiJre KjmtJYPj KfKj IÄv KjP~KZPujÇ SA KjmtJYPj @S~JoL uLV xÄUqJVKrÔ hu KyPxPm @®k´TJv TPrÇ KT∂á A~JKy~Jr xJoKrT xrTJr @S~JoL uLPVr TJPZ ãofJ y˜J∂r TrPf

I˝LTJr TPrÇ ßvU oMK\mPT ßVs¬Jr TrJ y~ FmÄ xJoKrT IKnpJj YJuJPjJ y~ kNmt kJKT˜JPjÇ SA IKnpJPj TL yP~KZu? F k´xPñ @Ko ßo\r ß\jJPru (Im.) UJKho ßyJPxj rJ\Jr (KpKj 1969 ßgPT 1971 xJu kpt∂ dJTJ~ hJK~fô kJuj TPrj) ßuUJ mA F ߈s†Jr Aj oJA SCj TJK≤s ßgPT TP~TKa uJAj fMPu irPf YJAÇ KfKj KuPUPZj, ßulPajqJ≤ ß\jJPru Kj~JK\ dJTJ~ KxKj~r mJXJKu TotTftJPhr CP¨Pv 1971 xJPur 10 oJYt mÜmq ßhjÇ Kj~JK\ CP•K\f KZPuj FmÄ ChtMPf TgJ muJ ÊÀ TPrjÇ Kj~JK\ mPuj, ÈoqJ~ Ax yJrJo\JPh TôSoKT jJxJu mJhJu ßhJñJÇ AP~ oMP^ KT~J xJoJ^Kf yqJ~?' (FA yJrJo\JhJ \JKfr @hu @Ko mhPu ßhmÇ fJrJ @oJPT TL oPj TPr?) KfKj fJÅr IiLj ßxjJPhr KjPhtv KhP~KZPuj jJrLPhr iwte TrPfÇ krKhj xTJPu uöJ~IkoJPj ßo\r oMvfJT jJPor FT\j mJXJKu IKlxJr ToJ¥ ßycPTJ~JatJPxtr mJgÀPo KVP~ oJgJ~ èKu TPr @®yfqJ TPrjÇ @Ko @rS IPjT kJKT˜JKj ßuUPTr mAP~r C≠íKf KhPf

kJKr, pJÅrJ ˝LTJr TPrPZj, kJKT˜JKj ßxjJrJ mJXJKu oMxuoJjPhr Skr mqJkT yJPr ÊiM VeyfqJA YJuJ~Kj, mrÄ Kj~JK\r KjPhtvoPfJ IxÄUq jJrLPT iwte TPrPZÇ FUJPj @Ko gJomÇ @Ko ÊiM muPf YJA, ÈPvU oMK\mMr ryoJPjr IxoJ¬ @®\LmjL' yPò Foj FT GKfyJKxT hKuu, pJ k´oJe TPrPZ mJXJKurJ TUPjJA kJKT˜Jj nJPXKj; mrÄ k´TífkPã fJrJA kJKT˜JPjr @xu xsÓJÇ @hPf xJoKrT FTjJ~TPhr rJ\QjKfT YâJ∂ S UJoPU~JKuA kJKT˜JjPT ßnPX hMA nJV TPrPZÇ mJXJKu jJrLPhr rãJr \jq mJXJKu kMÀwPhr I˘ yJPf KjPf yP~KZuÇ @orJA fJPhr I˘ irPf mJiq TPrKZuJoÇ @\ mJÄuJPhPvr oJjMPwr TJPZ @jMÔJKjTnJPm ãoJ YJS~Jr xo~ FPxPZÇ oPj rJUPf yPm, xJyxL ßuJPTrJA KjP\Phr nMu ˝LTJr TPrÇ nMu ˝LTJr TPr mJÄuJPhKvPhr TJPZ ãoJ ßYP~ KTZMaJ yPuS xJyx ßhUJPjJr xo~ FUj FPxPZÇ @oJPhr ßxA ãoJ k´JgtjJ kJKT˜JjPT hMmtu j~ mrÄ @rS vKÜvJuL TrPmÇ

V´Jo mJÄuJ ßrÓáPr≤ ˝PhvL UJmJPrr ksTíf ˝Jh KjPf VsJo mJÄuJ~ IJxMj... IJoJPhr GKfyqmJyL KmKr~JjL, ßVJvf, TKuK\ nájJ, oV\ nájJ, nJf, oJZ, vJT-xK«, ÊaKT, Kyhu-YJajL, oJZ nájJ, ßZJa oJZ, xJfTzJr frTJrLxy ßhPvr UJmJPrr ˝Jh KjjÇ

J~ V´Jo mJÄu mJÄuJr .. ˝Jh Kjj.

KmP~, VJP~ yuMh, \jìKhj, ßxKojJr, ßksxTjlJPr¿ xy ßp ßTJj kJKatPf IJorJ CjúfoJPjr UJmJr UMm To xoP~ xrmrJy TPr gJKTÇ 68 Brick Lane, London E1 6RL Tel: 020 7377 6116


oMÜKY∂J 43

SURMA m 30 November - 6 December 2012

hMjtLKfr ßZJmPu fJyKojJ ßyJPxj ßuUT : KvKãTJ, TuJKoˆ

KmvõPTJPw ÈhMjtLKf' Igt jLKfKmVKytf IgtJ“ jqJ~krfJmKytnNfÇ k´vú \JPV, È jLKf mKytnNf TJ\' oJjMw TUj TPr? \LmPj ÈßuJn' K\KjwaJ oJjMwPT ÈIoJjMw' mJKjP~ ßlPuÇ TgJ~ mPu, PuJPn kJk, kJPk oOfáq'Ç oJjMw ßuJPnr ßoJPy KT jJ TrPf kJPr! aJTJr ßuJn S ãofJr ßuJn YPu yJfirJ iKr TPrÇ F hMPaJ ßuJn ßgPT KmvõmqJKk ßTJj ßhvA Kj\PT oMÜ rJUPf kJrPZ jJÇ k´Kf mZr Kmvõ kKrxÄUqj \KrPk fJKuTJ k´TJKvf ßhvèPuJr jJo \JjJ pJ~Ç IPjT xo~ AKfmJYT oNuqJ~j TrJ y~Ç @mJr TUjS ßjKfmJYTÇ kKrfJPkr Kmw~, ßjKfmJYT oNuqJ~Pj mJÄuJPhßvr Im˙Jj TP~TmJr vLPwt KZuÇ kJKTóJKj @oPu hMjLtKf hlfrKar jJo KZu IkrJi KmPrJi TKovjÇ fPm, AÄPrK\ ÈIqJK≤ TqJrkvj' jJoKa oJjMPwr oMPU xYrJYr CóJKrf yfÇ xÄmJh oJiqPo ThJKYf F KmnJPVr Totf“krfJ ßvJjJ ßpfÇ 2004 F mJÄuJPhv xrTJr hlfrKaPT ßdPu xJK\P~ jJoTrj Tru, ÈhMjLtKf hoj TKovj'Ç xÄPãPk, hMhTÇ ßhPvr xmtóPr IkrJi hoPj ßxJóJr yPuS Èpf VP\t ff mPwt jJ' F kpqJtP~ YPu pJ~ hlfrKaÇ hMhT jfáj CkJKi ßku, Èh∂yLj mJW'Ç CPuäUq, KmVf Km Fj Kk xrTJr @oPu 2004 F k´TJKvf Kmvõ hMjLtKf fJKuTJ~ k´go mJPrr of mJÄuJPhv k´go ˙Jj uJn TPrÇ \jv´∆Kf @PZ, fJKuTJ I∂ntNKÜTrPj xmPYP~ mz ImhJj KZu Pxxo~TJr k´iJjoπL S Km Fj Kk ßjfJ ßmVo UJPuhJ K\~Jr hMA kM© \jJm fJPrT S ßTJPTJ ryoJjÇ KmVf ffôJmiJ~ xrTJPrr @oPu PmkPrJ~J ir kJTPz hMjtLKfr \JPu irJ kzJ PVu hMjLKfr FA mrkM©Æ~Ç FPhr Km„P≠ @jJ IKnPpJV; yJ\Jr yJ\Jr ßTJKa aJTJ KmPhPv kJYJr (oJKjuK¥sÄ) S @®xJfÇ @∂\tJKfT IñPj aJTJ kJYJr oJouJ~ jJo ßuUJPuj \jJm ßTJPTJ Ç muJmJÉuq, FrJ hM\PjA Vf 5 mZr pJmf KYKT“xJr I\MyJPf AÄuqJ¥ S KxÄVJkMPr @KuvJj \Lmj pJkj TrPZÇ Khj èjPZ TPm Km Fj Kk ßjfJ oJ ßmVo UJPuhJ K\~J \JfL~ KjmtJYPj @mJPrJ \~L yP~ VKhPf mxPZj @r PxA xPñ KmVf mZrèPuJr hMjLLKf hMjtJo oMPZ ßlPu kM©Æ~ ßiJ~J fáuxL kJfJ yP~ uJu VJKuYJ x’itjJJ kJS~Jr @vJ~Ç ãofJr yJf TfA jJ u’J! Ff ßVu IPjT kMrJfj oJoMuL ˆJAPur hMjLLKf S fJr luJluÇ KcPx’r 2008 IjMKÔf \JfL~ KjmtJYPj xoV´ ßhvmJxLr TJPZ @S~JoL uLPVr èÀfôkNjt k´KfvsMKf KZu, mÉoMUL k∞JPxfá k´T· mJómJ~jÇ IgtJ~Pj hJfJPVJKÔPfr oPiq KxÄynJV k´hJjTJrL KmvõmqJïÇ hJVL hMjLtKfmJ\ oπLxy xrTJKr @ouJTftJPhr oPiq kPz ßVu BPhr @jªÇ F ßpj, ÈVJPZ TJbJu ßVÅJPl ßfu'Ç hMjtLKf IÄvLhJrLßfôr wzpπ mJÄuJPhv ZJKzP~ oyJxJVr ßkKrP~ ZKzP~ kzu TJjJcJ~Ç fgq-CkJP•r KnK•Pf TqJjJcL~ kMKuv ßV´lfJr Tru ßxPhvL~ jJVKrT AxoJAu S rPovPTÇ F kpqJtP~, k´iJj

EehJfJ KmvõmqJï jPz YPz mxuÇ fJKuTJ~ pJr jJo xmtk´go ßhvmJxLr xJoPj CPjìJKYf y~ KfKj yPuj, xJPmT ßpJVJPpJV oπL @mMu ßyJPxjÇ hMrºr hMjLtKf ofummJ\ oπL xJPyPmr TJPZ F FT oJoMuL IKnPpJV oJ©Ç xJÄmJKhT ßmKÓf TqJPorJr xJoPj ß\Jr VuJ~ mPu CbPuj,È@Ko x“, ˝ò, S ßnKr oJY TKoPac'Ç muJ pJ~, oπL oPyJhß~r fUjS hMjLtKf ßjvJr PWJr TJPaKjÇ oPj TrKZPuj, huL~ yJKxjJ xrTJr KjP~ KfKj ßUuPZjÇ kJKj IPjT ßWJuJ TPr ßvw kpt∂ oπL @mMuPT VKh ZJzPf yuÇ ßhvmJxLr TJPZ k´iJj oπL yJKxjJ fJPT Èk´Tíf ßhvPk´KoT' ßUfJPm nNKwf TrPujÇ FTA IKnPpJPV IKnpMÜ KÆfL~ mqKÜ yPuj khfqJVL oπLr ßhJxr S k´iJj oπLr Igt CkPhÓJ c” oKvCr ryoJjÇ ZMKaPf ßpPf IKf IKjòMT F xKYm oPyJh~ vMiM ßhvmJxL j~ KmvõmqJï TotTftJPhrPTS IPjT ßUu PUuJ ßhUJPujÇ oMvKTu yu, Vf FT mZr iPr xmPYP~ mz IÄPTr EehJfJ KmvõmqJï Kmw~KaPT oyJ èÀPfôr xPñ kptPmãj TPr @xPZÇ KjntrPpJVq xMP© k´J¬ fgq CkJP•r KnK•Pf hM c\PjrS PmvL C±tfj xKYm, oπL, k´KfoπL S k´T· oyJmqm˙JkPTr hMjtLKf wzpPπ ßpJVxJ\v gJTJr fJKuTJ ‰frL TPr S pgJrLKf mJÄuJPhv xrTJrPT FPhr KmÀP≠ hs∆f TJptqTrL khPãk IgtJ“ IKmuP’ YJTárL ßgPT mrUJó IgmJ u’J ZMKaPf rJUJr fJVJhJ ßh~ KmvõmqJïÇ \JjJ pJ~, YuKf mZr FKk´Pu mJÄuJPhv xrTJPrr TJPZ Pxfá hMjLtKf wzpPπr IKnPpJV KmwP~ ßvw KYKb kJbJ~Ç k´Y¥ YJPkr oMPU mJÄuJPhv xrTJrÇ Pxfá KjoJtJPj KbThJrL k´KfÔJj S krJovtT k´KfÔJj KjP~JPV hMjLtKfr wzpßπ IKnpMÜ ßoJa 29 \jPT hMhT FTxJPg fum TPr dJuJS nJPm K\ùJxJmJh TPr Ç TJÀr KmÀP≠ IKnPpJV k´oJKjf y~Kj F oPot pgJrLKf k´KfPmhjS kJKbP~ ßh~ S~JKvÄaj xhr hlfPrÇ Ppj hJ~xJrJ TJ\ xJru hMhTÇ k´vú \JPV, ãofJxLj xrTJKr hPur ßuJT mPuA KT TKovj ßTJj \M~JYáKr IKnPpJV UÅMP\ kJ~Kj? jJKT FrJ ßmoJuMo nMPu mPx @PZ ßp FmJr fJrJ k´Tíf mJPWr xPñ uzJA TrPZj? \Mj oJPx xrTJKrnJPm ßWJwjJ TrJ yu, mÉ k´fLKãf mÉoMUL k∞JPxfá KjotJj k´TP· mrJ¨Tíf 120 ßTJKa oJKTtj cuJr EeYáKÜ KmvõmqJï mJKfu TPr KhP~PZÇ ßhvmJxLr TJPZ F ßpj,ÈKmjJ ßoPW m\skJf'Ç TgJ~ mPu,È kJVPu KTjJ mPu, ZJVPu KTjJ UJ~!' KmvJu \jxoJPmPv k´iJjoπL mPuäj, È˝L~ IgtJ~Pj k∞JPxfá KjotJj TrJ yPmÇ ßwJu ßTJKa ßuJPTr ßhv mJÄuJPhvÇ oMKÜpM≠ TPr ßhv ˝JiLj TrJr ßhvÇ @xMj, oMKÜpMP≠r ßYfjJ~ @mJPrJ GTqm≠ yP~ ßxfá KjoJtj TJP\ FKVP~ YKuÇ kOgT mqJï FqJTJC≤ ßUJuJ yPmÇ KmvõmJxLPT ßhKUP~ ßhA mJÄVJuL KT jJ TrPf kJPr!'-AfqJKhÇ nJwj ÊPj Phv\MPz ZJ©uLV YÅJhJmJ\ TotLrJ YJñJ yP~ CbuÇ ßpj ßhvaJ fJPhr QkfíT xŒK•Ç p©f© k∞JPxfár jJPo YÅJhJ ßfJuJr KyKzT kPz ßVuÇ rJ\vJyLPf hMA ZJ©uLV TotLPhr oPiq xv˘ yJouJ~ FT ZJ©PT k´Jj KhPf yuÇ FAPfJ yu, oJjjL~ k´iJjoπLr ÈfgJTKgf KjP\Phr IgtJ~Pj k∞JPxfá KjotJj' Fr fJ“ãKjT k´KflujÇ xŒ´Kf, 67fo \JKfxÄW IKiPmvPj k´iJj oπL yJKxjJ nJwj KhPf KVP~ KmvõmqJÄT xÄÛJPrr hJmL \JjJjÇ VjfJKπT IKiTJr KjP~ KmvõhrmJPr ßhPvr k´iJj KyxJPm hJmL \JjJPfA kJPrj fPm xo~aJ mJÄuJPhPvr \jq FPTmJPrA xMUTr KZu jJ FaJ FTaJ kJVuS ßmJP^Ç hKrhs InJmV´ó ßhv mJÄuJPhvÇ IjMj~ Kmj~ TPr Ee IjMPoJhj TrJ ßpUJPj oMUq CP¨vq ßxUJPj F irPjr èÀfr o∂mq KjZT mJfáufJ mA @r KT yPf kJPr? xÄÛJr hJmL TPrA KfKj ãJ∂ yjKjÇ KjC A~tPT FT ‰mbPT KfKj ÉïJr ZJzPuj F oPot ßp IgtJ~j mJKfu TrJr oNPu pJrJ TJrxJK\ TPrPZ fJPhr TJCPT KfKj ZJz ßhPmj jJÇ vJKrrLT nJwJ~ k´iJjoπLr AKñf KZu k´Plxr ACjMPxr k´KfÇ(CPuäUq, V´JoLj mqJï k´KfÓJfJ S ßjJPmu Km\~L mJÄuJr FA jKªf mqKÜPT yJKxjJ xrTJr AKfoPiq yJAPTJat xMKk´oPTJat ßhKUP~ ßZPzPZÇ) KÆfL~ oyJpMP≠r kr S~JKvÄaPj ˙JKkf y~ KmvõmqJïÇ CP¨vq, ACPrJk S FKv~Jxy KmPvõr IjqJjq hKrhsPhPv Cjú~joNuT Vbj TJptqTuJPk hLWt ßo~JhL ˝· xMPh Ee k´hJj TrJÇ vfJKiT xhxq ßhv KjP~ VKbf F mqJïKar TjtiJr yPuj oMKÓPo~ ãofJir Km•vJuL TfèPuJ ßhv Ç PpnJPm KmvõmqJï ßjKfmJYT Kx≠J∂ mhuJPuJ: xrTJPrr CókptqJP~ TáaQjKfT jJjJoMUL jojL~ f“krfJ S IjqJjq xÄKväÓ EehJfJ xhxqPhr ( \JATJ, FKcKm) luk´xM xMkJKrPv Vf ßxP¡’Pr Kmvõ mqJï ßxfá k´TP· Ee kMj”k´mftPj rJ\L yuÇ

xPñ \MPz Khu TfèPuJ vftÇ k´go vftJjMpJ~L hMjLtKf wzpπ IKnPpJV UKfP~ PhUPf Vf 14 IPÖJmr KmvõmqJï KjpMÜ Kfj xhPxqr fh∂ kqJPju dJTJ~ @PxÇ @∂\tJKfT UqJKfxŒjú F Kfj \ÅJhPru yPuj, @P\tK≤Jr @Aj\LKm ßoJPrPjJ STJPŒJ, yÄTÄP~r hMjLtKfKmPrJiL ˝JiLj TKovPjr xJPmT TKovjJr KaPoJKg aÄ S pMÜrJP\qr hMjLtKf hoj TJptqJuP~r xJPmT kKrYJuT KrYJct I JroqJjÇ ßoJPrPjJ &STJPŒJr ßjfífJiLQj KmPhvL Kfj xhxq VKbf F KmPvwù kqJPjPur @VojPT hMhT ßxRnJVq\jT oPj TrPuS Km Fj Kk-r o∂mq: PhvL~ hMjLtKf fh∂ kptPmãj TrPZ KmPhvL kptPmãThu- Kmw~Ka ßhPvr \jq Ifq∂ IxÿJj\jT, uöJTr S KmmsfTr Ç Èßvw kpt∂ jJPT Uf KhP~ KmvõmqJPïr TJPZ jKf ˝LTJr TrPf yu'- \jxoJPmPv Foj mÜmq Pkv TrPuj KmPrJiLhu ßjfJ ßmVo UJPuhJ K\~JÇ k´vú \JPV, mOy•r ˝JPgt fgJ ßhPvr xJKmtT TuqJPe fqJV ˝LTJr TrJ KT oñu\jT j~? @∂\tJKfT kptqJP~ mÉu @PuJKYf oyJ k´T·Ka yu; PhPvr xmtmOy“ jhL k∞Jr CkPr 6.15 KTPuJKoaJr hLWt ßxfá KjotJjÇ mÉoMUL ßxfáKar mJómJ~j Kj“xPªPy hKãjJûPu 16 ß\uJ~ Z~ ßTJKa oJjMPwr nJPVq @jPm IkJr xMPpJV x÷JmjJÇ WMPY pJPm Kmfíjt FuJTJr hJKrhsÇ frJKjõf yPm ßhPvr KÆfL~ xoMhsmªr oÄuJr xÄPV ßpJVJPpJV mqm˙JÇ ßpnJPm hMhT xyPpJKVfJ TrPZ : oJ© Kfj KhPjr TotxNKY yJPf KjP~ KmvõmqJï k´KfKjKi hPur mJÄuJPhv @VojPT hMhT AKfmJYT AKñf myj TrPZ mPu hMhT ßY~JroqJj ßVJuJo ryoJj xÄmJhxPÿuPj \JjJ~Ç xÄmJPh k´TJv, KmvõmqJï kptPmãT KmPvwùrJ xPñ KjP~ FPxPZj TqJjJcL~Jj kMKuPvr k´KfPmhj S PxA xPñ fgq CkJP•r KnK•Pf ‰frL WMPwr fJKuTJ Ç Pxfá KjotJj k´TP· Cg&gJKkf hMjLtKfr wzpπ IKnPpJV xr\KoPj kptPmãj TrJr uPãq k´KfKjKihPur xmtk´go \JjJr Kmw~Ka KZu hMhPTr @AKj TJbJPoJÇ IgtJ“ TKovj IKnpMÜPhr KmÀP≠ PhvL~ @Aj k´P~JPV TfaJ ˝JiLj S ˝òÇ kqJPju mqJUqJ YJ~, hMjLtKf xÄKväÓ @Aj TJjMj S fh∂ k´Kâ~JrÇ KÆfL~K&a KZu ÈhMjLtKf wzpπ IKnPpJV' mJÄuJPhvL @APjr ßYJPU èÀfr IkrJi KyxJPm Vjq TrJ y~ KTjJÇ Kj”xPªPy, ^JjM KmvõmqJï ksKfKjKi hu oNu \J~JVJ~ ßZJmu ßoPrPZÇ PTÅPYJ UMzPf vJk ßmKrP~ @Px KTjJ -FToJ© nKmfmqA \JPjÇ kKÁoJ VjfJKπT ßhPv IKnpMÜ mqKÜ xrTJr k´iJj mJ vLwt TotTftJA ßyJT, ßhPvr k´YKuf @APj FTA kJuäJ~ KmYJr TrJ yP~ gJPTÇ FofJm˙J~, hMhPTr xJoPj ^áuPZ KmrJa YqJPu†Ç rJ\jLKf k´nJmoMÜ hMjtLKf wzpπ IKnPpJV fhP∂r fgq CkJ• hJKUu S ßxA xPñ ITJaq pMKÜ ßkv TPr KmvõmqJï kptPmãThPur TJPZ k´oJj TrJ k∞JPxfá k´TP· hMjLtKf wzpπ IKnPpJV FPTmJPrA xfq j~Ç Èpf mzA vKÜir ßyJT jJ ßTj, TJCPT ZJz ßh~J pJPm jJÇ KmvõmqJï k´KfKjKi hPur k´KfPmhj kJS~Jr FT x¬JPyr oPiqA IKnpMÜ mqKÜPhr KmÀP≠ oJouJ TrJ yPm'- xJÄmJKhT CkK˙KfPf TqJPorJr xJoPj FojKa o∂mq TrPuj hMhT PY~JroqJj ßVJuJo ryoJjÇ VjoJiqo YJPkr oMPU FTgJS ˝LTJr TrPf yu ßp KmvõmqJï k´KfKjKi kqJPjPur ßh~J fJKuTJnMÜ 29\j IKnpMÜPhr oPiq k´iJjoπLr Igt CkPhÓJ xKYm c” oKvCr ryoJj Ijqfo FmÄ 6A jPn’r hMhT hlfPr fÅJPT k´P~J\jL~ K\ùJxJmJPhr \jq fum TPrPZÇ o\Jr mqJkJr yu, KmvõmqJï KmPvwùPhr QfrL fJKuTJnMÜ k´go S k´iJj IKnpMÜ mqKÜ xrTJr k´iJPjr Igt CkPhÓJ c” oKvCr ryoJj FA k´gomJr hMhPTr xJojJxJoKj yPòjÇ IgY k∞JPxfá hMjLtKf wzpPπr IKnPpJV Cg&gJkj xNYjJ TJu ßgPTA KmvõmqJPïr TJPZ FT j’r xPªynJ\j mqKÜ yPuj AKjÇ ZMKaPf pJS~J, jJ-pJS~J KjP~ ßvw kpt∂ KmvõmqJPïr xJPg uMPTJYáKr ßUPu ßVPujÇ xKYm, oπL S xJÄxhPhr roroJ hMjLtKf mqmxJ F mZPrr ÊÀr ßgPTA VjoJiqPo k´TJKvf yP~ @xPZÇ FKk´u 9 F xÄWKaf ßruPTPuïJrL ßhvmqJkL FT IKnjm YJûPuqr xOKÓ TrPuS FUj kpt∂ IKnpMÜPhr KmÀP≠ hMhT PTJj oJouJ TrJr xJyx kJPò jJÇ xJPmT ßruoπL xMrK†f ßxjèP¬r F Kk Fx Sor lJÀPTr VJzLr YJuT @\o UJPjr nJwq IjMpJ~L rJf hMPaJ jJVJh móJnKft 75 uJU aJTJ pJKòu oπLr mJzL K\VJfuJ~Ç ßru KmnJPV TotYJrL KjP~JPV ßj~J

WMPwr aJTJÇ KkuUJjJ~ KmK\Km xhr laPT YJuT @\o UJj aJTJxy VJzL hJK~fôrf KmK\Km TotTftJr TJPZ xPkJht TPrÇ ßaKuPlJßj Pyc IKlPxr KjPhtPv (oπL xMrK†f ßxjè¬) KmjJ K\ùJxJmJPhA oπLr FTJ∂ xKYm Sor lJÀT, kNmtJûu ßruSP~r f“TJuLj oyJmqm˙JkT ACxMl @uL oOiJ FmÄ ßru -kMKuPvr ToJcqJ≤ FjJoMu yT fJ“ãKjT ZJzJ ßkP~ Ijq FT VJzLPf mJxJ~ YPu pJ~Ç xJÄmJKhTPhr k´vúmJPj oπL k´JgKoT kptqJP~ KjP\PT ÈßiJ~J fáuxL kJfJ' mPu kJr ßkP~ ßVPuS VjoJiqo YJPk khfqJV TrPf y~Ç fPm, hMKhj kPrA yJKxjJ xrTJr fÅJPT hlfrKmyLj oπL (kJKTóJj @oPu pJPT muJ yf, ÈCK\Pr UJoJUJ') kPh myJu rJPUÇ mftoJPj F hlfrKmyLj oπL KhKæ kfJTJS~JuJ VJzL yÅJKTP~ YuJPlrJ TrPZjÇ ßhvmJxLr TJPZ k´oJKjf yu: oπLPT K\ùJxJmJh TrJr ãofJ mJ xJyx hMhPTr ßjAÇ k´vú \JPV; CPuäKUf 75 uJU aJTJ TJr ßylJ\Pf FmÄ VrLm ßmYJrJ YJuT @\o UJj ßTJgJ~? (xŒ´Kf, xÄmJhoJioPT ßh~J FT IùJf ˙Jj ßgPT @\o UJPjr KmmOKf xrJxKr KaKn YqJPjPu xŒ´YJr TrJ yP~KZu) xJÄmJKhT xÿMPU hlJ~ hlJ~ k´vúmJPj Km≠ h¬rKmyLj oπL xMrK†f ßxjè¬ ÉoKT KhPuj, ÈcsJAnJr rJ\jLKfT nJwJ~ TgJ muPZÇ KoKc~JèPuJPT TJbVzJ~ hÅJz TrJPjJ yPm'Ç IjqKhPT, xJÄmJKhTPhr FT k´Pvúr \mJPm hMhT ßY~JroqJj o∂mq TrPuj. hJKuKuT k´oJj jJ gJT~, csJAnJr, YJkrJvLPhr xJãq ßTJj @oPu ßj~J y~ jJÇ krmKft xÄmJPh ßhvmJxL \Jju, PruPTPuïJrLr FToJ© YJãáw xJãL YJuT @\o UJjPT hMhT yPjq yP~ UÅMP\ PmzJPòÇ xmt k´TJr KjrJk•Jr @võJx KhP~S fJr ßTJjA yKhx ßoPuKjÇ ßyJPau „kxL mJÄuJ ßxJjJuL mqJï vJUJr xPñ TJrYáKk TPr yuoJTt ßyJgJ fJjnLr @yPoh S xÄKväÓ vLwt TotTftJPhr @®xJf S oJKju¥sKjÄ TP~T yJ\Jr ßTJKa \JKu~JKf mJÄuJPhv mqJï AKfyJPx FT j\LrKmyLj ßTPuïJrLÇ xÄxPh Cg&gJKkf FT k´Pvúr \mJPm IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyf mPuäj,È Kfj YJr yJ\Jr ßTJKa aJTJ ßfoj KTZM jJ'Ç kPr Imvq k´Y¥ xoJPuJYjJ xJoJu KhPf oπLPT F irPjr IxÄVKfkNjt o∂Pmqr \jq oJl YJAPf yP~KZuÇ yJ\Jr yJ\Jr ßTJKa aJTJ C≠Jr ßYÓJ~ pUj ßhPv ©JKy ©JKy rm kPz ßVu fUj hMhPTr KduJ dJuJ Totf“krfJ~ ßhvmJxL yfmJTÇ ZPu mPu ßTRvPu mqJï ßgPT ßTJKa ßTJKa aJTJ ßuJkJa TrPf ßcxKjKa V´∆kS xoTuïo~ AKfyJx xOKÓ TPr ßluäÇ F xm hMitw hMjLtKf ßTPuïJrL WajJ FPTr kr FT \jxÿMPU CPjìJKYf yP~ ßVu oJ© TP~T oJPxr flJPfÇ PmkPrJ~J irkJTz KroJ¥ yJ\f YJuJj YuJTJuLj xoP~A KmvõmqJï kpqtPmãT hPur dJTJ~ @Voj Wau- FPpj orJr Ckr UJzJr WJÇ Vf 14 IPÖJmr hMKhj mqJKk ‰mbPT hMhPTr TJZ ßgPT k´J¬ fgq, xPñ @jJ TJjJKc~Jj kMKuPvr k´KfPmhj KoKuP~ S ßxA xPñ kMÄUJjMkMÄU hMjLtKfr IKnPpJV UKfP~ ßhPU @∂\tJKfT KmPvwùhu k´JgKoT xfqfJ UÅMP\ ßkP~ßZ mPu xÄmJPh k´TJvÇ hPur ZJl TgJ yu, hMjLtKf hoj TKovjPT ßh~J VJAc uJAj ßoJfJPmT fh∂ TPr IKnpMÜPhr KmÀP≠ fKz“ TJpqtTrL mqm˙J jJ KjPu ßxfá KjotJj IgtJ~Pj xMkJKrv TrPm jJ Ç KmvõmqJï KmPvwùPhr YJKyhJ IjMpJ~L Pxfá KmnJPVr pJmfL~ jKg fgq mftoJPj fh∂TJrL KmvõmqJï TotTftJPhr yJPfÇ k∞J ßxfá k´TP· krJovt KjP~JPV hMjLtKf wzpPπ @∂\tJKfT KmPvwùPhr ‰frL fJKuTJnMÜ 29 \Pjr jJo AKfoPiq hMhPTr TJPZ kJbJPjJ yP~PZÇ xJÄmJKhT CkK˙KfPf hMhPTr ßY~JroqJj KjKÁf TrPuj, ZMKaPf gJTJ k´iJj oπLr Igt CkPhÓJ c” oKvCr ryoJj FPhr FT\jÇ TJuPãkj jJ TPr hMhPTr k´go FmÄ k´iJj TJ\ KmvõmqJï TfítT ßh~J KjPhtvjJ IjMpJ~L hs∆f xMÔ ˝ò fh∂ xJPkPã kNjJtñ k´KfPmhj KmvõmqJPï kJbJPjJ, pJPf TPr ßxfá KjotJPj IgtJ~j @r KmuK’f jJ y~Ç @kJhoóT hMjLtPfPf KjoKöf mJÄuJPhv rJfJrJKf hMjtLKfr orj ßZJmu ßgPT rãJ kJPmFaJ ÊiM „kTgJ~ mKjtf pJhMTJKbr ßZÅJ~JPfA x÷mÇ muJ pJ~, mÉu @PuJKYf k∞J ßxfá k´T· mJómJ~Pj hMjLtKf wzpπ fh∂ xr\KoPj kpqtPmãj TrJr kKrPk´KãPf @∂\tJKfT UqJKfoJj hMjtLKf KmPrJi KmPvwùhPur @Voj, @∂KrT xogtj, xyPpJVLfJ S KjPhtvjJ mJÄuJPhv hMjLtKf hoj TKovPjr \jq ÈvJPkmr' yP~PZÇ mJÄuJr ßwJu PTJKa oJjMw fJPhr hLWtKhPjr ˝kú Èk∞J ßxfá' mJómJ~j uPãq KmPvõr mOy•o hJfJxÄ˙Jr TJZ ßgPT xmM\ xÄPTf kJS~Jr kg kJPj IiLr @V´Py fJKTP~ @PZÇ


44 oMÜKY∂J

30 November - 6 December 2012 m SURMA

PxAj S xM KY FUj TL TrPmj vJ∂jM o\MohJr

PuUT : dJTJ KmvõKmhqJuP~ rJÓsKmùJPjr KvãT

PrñMj KmvõKmhqJuP~ mJrJT SmJoJr mÜPmq Vefπ, rJ\QjKfT mqm˙Jr xÄÛJrxy k´JxKñT Kmw~JKh KjP~ ßpxm TgJmJftJ FPxPZ ßxèPuJ ßfoj KTZM jJÇ Fxm TgJmJftJ k´iJj vKÜ pMÜrJPÓsr k´iJj k´iJj mqKÜrJ KjP\r ßhv @r kKÁo ACPrJPkr mJAPr ßVPu yJPovJ oπm“ CóJre TPr gJPTjÇ fPm KjP\Phr ˝JPgtr mJAPr jJ ßVPu Vefπ AfqJKhr IjMkK˙Kf KjP~ fJrJ ßfoj ßTJj xoxqJ

‰fKr TPrj jJÇ KlKuK˜jLPhr KkPw ßluJr oPiq AxrJP~uL VefPπr ßTJj WJaKf oJKTtjLrJ ßhUPf kJ~ jJÇ vJxT mJZJAP~ \jVPer xÿKf ßj~J xÄâJ∂ k´JgKoT vftKa IjMkK˙f yPuS ßxRKh @rPm Vefπ KjP~ pMÜrJÓs k´vJxPjr ßTJj mÜmq ßjAÇ Fxm TJrPe oPj y~ Vefπ, rJ\QjKfT mqm˙Jr xÄÛJrxy k´JxKñT Kmw~JKh KjP~ mJotJPT TfaJ YJk ßh~J yPm jJ yPm fJ Kjntr TrPm Ijq AxMqr CkPr- x÷mf YLPjr k´nJm mu~ ßgPT ßhvKaPT TfaMTM mJAPr @jJ pJ~ mJ jJ pJ~ fJr CkPr oJKTtjL YJPkr oJ©J Kjntr TrPmÇ FèPuJ pJA ßyJT, ßrJKyñJ k´xPñ SmJoJr TgJmJftJ KT∂á oπm“ mJ pπm“ oPj y~KjÇ SmJoJ ßrJKyñJPhr rJÓsL~ ˝LTíKf ßh~Jr TgJ mPuPZj pJ hívqf FUj ImKi ßrñMPjr KmPmYjJr oPiqA ßjAÇ ßk´KxPc≤ ßgAj ßxAj mrÄ ÈhJK~fô KjPf AòMT ßhvèPuJr' TJPZ ßrJKyñJPhr kJKbP~ ßh~Jr AòJ k´TJv TPr Vf TP~T oJx @PV ßgPT \jKk´~fJ~ lMPu CbPZjÇ KfKj k´mu xÄUqJèÀ ßmR≠Phr TJZ ßgPT hJÀe mJymJ ßkP~PZj Fxm TgJ mPuÇ TP~TKhj @PV KfKj @mJr È\JfL~fJmJhL S iotL~ CVsmJhLPhr' xJPg xJPg ÈTKfk~ KmPhKv xÄ˙J S rJÓsPT' hJ~L TPrPZj rJUJAj rJP\q ÈPmR≠-oMxKuo xKyÄxJr \jq'Ç KjP\rJ ßWJweJ KhP~ ßrJKyñJPhr Ijq ßhPv kJKbP~ KhPf YJAPZ @mJr xKyÄxJ ÊÀ yPu fJr \jq \JfL~fJmJhL, iotL~ CVsmJhLPhr, TKfk~ KmPhKv xÄ˙J S rJÓsPT hJ~L TrJ yPòÇ @Ápt mqJkJr ‰mKTÇ rJÓs pUj fJr \jVPer \JKfVf-iotVf xÄUqJuWMPhr FTKa IÄvPT ˝LTJr TPr jJ mrÄ ßhvZJzJ TPr KhPf pJ~ fUj fgJTKgf \JfL~fmJhL mJ iotL~ CVsmJhLrJ KT KjÁMk gJTPf kJPr? @r TKfk~ KmPhKv xÄ˙J S rJPÓsr nNf ßUJÅ\Jr oiq KhP~ \J∂Jr xrTJr @xPu KjP\A fJr CVs \JfL~fJmJhL ßrJPVr k´TJv WKaP~PZÇ SmJoJr mÜífJr kPr FUj Fxm TgJmJftJ TfaJ FKVP~ KjPf kJrPmj ßxAj? ßTjjJ mJKe\q

ImPrJi fMPu ßj~J fgJ oJKTtj xJyJpq ßkPf yPu ßpxm vft oJjPf yPm fJr oPiq ßrJKyñJPhr ˝LTíKfhJj IjqfoÇ uãeL~ SmJoJ ÊiM rJÓsL~ ˝LTíKfr TgJ mPu gJPojKj KfKj ßrJKyñJPhr xJoJK\TnJPm Vsye TPr ßj~Jr mqJkJPrS èÀfôJPrJk TPrPZjÇ FfKhj iPr ßrJKyñJ AxMqPf muPf ßVPu ÈAjPxAj' TgJmJftJ muPf gJTJ xrTJPrr ßk´KxPc≤ ßxAj FUj ßTJjKhPT FèPmj? S~JKvÄajPT UMvL TrPf ßVPu xÄUqJèÀ fgJ mJotJr xÄUqJèÀ ßmRP≠r ßrJKyñJ Kmw~T IxM˙ IjMnNKfPf @WJf KhPf yPmÇ @r @WJf KhPu KT yPm? ßTC ßTC FA \J~VJaJ Kox TPr pJPòj KT∂á FaJ oPjJPpJPV rJUJ hrTJrÇ 2015 xJPu yPf pJPò \JfL~ KjmtJYjÇ Ko~JjoJPrr AKfyJPxr Ijqfo èÀfôkNet KjmtJYj yPm FKaÇ \J∂Jr xrTJPrr Im˙J ßToj yPm fJ K˙r yPm F KjmtJYPjÇ ßrJKyñJ AxMqPf xÄUqJèÀPhr fgJTKgf IjMnNKfPf @WJf KhPu pKh xogtj CPm pJ~? Iit vfT iPr ãofJ T«J TPr rJUJ \J∂Jr xrTJPrr \jq FA ^MÅKT oJgJ~ rJUJ ˝JnJKmTÇ KT∂á KmvõmKªf ChJrjLKfmJhL ßj©L, mÉ oJjMPwr TJPZ FTJPur VJºL KyxJPm kN\jL~ IÄ xJj xM KY? oPj yPò xM KYS ßxAjPhr of TPrA nJmPZjÇ jJl jhL fJr hMA kJPz hMA ßjJPmu vJK∂ Km\~LPT ßkP~PZÇ hKãe kJPzr \jq xM KYÇ IgY ßrJKyñJ AxMqPf xíÓ èÀfr IvJK∂Pf xM KY KT nLKfTr rTPor jLrm! C•Prr \PjrS FTA Im˙JÇ ßp hM'FT aMTPrJ TgJmJftJ xM KY Fkpt∂ mPuPZj fJ KT KjhJÀenJPm IgtyLj! TP~T oJx @PV ßrJKyñJ KmPÆPw Ko~JjoJr pUj \ôuKZu xM KY fUj ACPrJPk vJK∂r mJÅKv mJ\JPf KVP~KZPujÇ KT∂á mJÅKv ßmxMPrJ ßmP\KZuÇ xMPr mJ\Pm ßToj TPr? mJÅKvS~JuL FfKhPjr kKrKYf mJÅKvS~JuLKa j~ ßp! xJrJ \Lmj Vefπ-Vefπ muPuj KT∂á ßrJKyñJPhr KmÀP≠ xÄWKaf IVefJKπT f“krfJr KmÀP≠ xM KYr vJK∂r mJÅKvKa k´J~ jLrm yP~ kzPuJÇ vJT KhP~ oJZ dJTJr of TPr pJ muPuj fJ vJK∂TJoLrJ

ÊjPf YJ~KjÇ xÄUqJèÀ ßmR≠Phr KhPT @ñMu jJ fMPu KfKj \JjJPuj È@APjr vJxPjr IjMkK˙Kfr' TgJÇ ßrJKyñJPhr rJÓsL~ ˝LTíKf kJS~J k´xPñ KfKj xrJxKr, È@Ko \JKj jJ' mPu ßhjÇ xM KY oPj yPò @aPT ßVPZj FmÄ ßrJKyñJPhr KjP~ pf TgJ muPZj TgJr kJPT ff ßmKv TPrA \zJPòjÇ FfKhj È@APjr vJxPjr IjMkK˙Kfr' pMKÜ ßhKUP~KZPujÇ Vf x¬JPy nJrPf Im˙JjTJPu KfKj \JjJj, ßrJKyñJ AxMqPf xKyÄxJ yPò FTKa Èmz irPjr @∂\tJKfT asqJP\Kc'Ç FUJPj ßvw j~! xM KY @rS mPuj, ÈnMuPu YuPm jJ ßp hMkãA xKyÄxJPf Ku¬ yP~PZÇ @r FTJrPeA @Ko ßTJj kãJmu’j TrPf YJAKj'Ç KT∂á xM KY jJ \JjPu YuPm ßToj TPr? kãJmu’j jJ TrPu YuPm ßToj TPr? FUJPj KjrPkãfJr xMPpJVAÇ oJjJ pJT ßp FT yJPf fJKu mJP\ jJÇ KT∂á rJÓsL~ ˝LTíKf TJrJ kJPò jJ? TJPhrPT \Lmj yJPf TPr k´KfPmvL ßhPvr hM~Jr ßgPT VuJiJÑJ ßUP~ YPu ßpPf y~? FUJPj ßrJKyñJPhr kãJmu’jA xM KYr ˝JnJKmTfJ KyxJPm kKrVKef yPfJÇ ßxaJ yPò jJÇ FA xM KY @xPu @PVr xM KY jjÇ ßxAPjr of fJr híKÓS ßnJParA KhPTÇ ßnJa oJPjA ßmKv ßnJa; ãofJ~ ßpPf YJAPuÇ oMPU mPu ßTJj uJn ßjA TPr ßhUJPf yPm; ßmKv ßnJa ßkPf yPmÇ FUJPjA xoxqJ, ßrJKyñJPhr kPã jqJpq TgJ muPu pKh xÄUqJèÀPhr IjMnNKfPf @WJf uJPV? ßxAPjr of xM KYS oPj yPò FrTo TPrA nJmPZjÇ FaJ ˝JnJKmTnJPmA xJrJ kíKgmLr xM KY xogtTPhr \jq TPÓrÇ ßrJKyñJ AxMqPf FTKhPT SmJoJr x∂áKÓr oiq KhP~ hvPTr kr hvT ßo~JhL mJKe\q ImPrJi CPb pJmJr kPg FKVP~ pJS~J, IjqKhPT FTA AxMqPT ßTªs TPr xÄUqJèÀr KhT ßgPT xogtj kPz pJmJr @vïJÇ FA hMP~r oiq KhP~ xM KY S ßxAjrJ KTnJPm yJÅPaj fJA FUj ßhUJr Kmw~Ç ßxAjPhr \jq Imvq kMrPjJ mºM YLPjr xJPgS l~xJuJr mqJkJr @PZÇ xM KYr ßx xoxqJ ßjA, fJr \jq @PZ @PoKrTJÇ

MIRACLES OF NOORI QURANI TABIZ

If you have wasted your money and time for solutions of your problems .if you are very disoppointed and dishearten with every amil and spiritual healer then good news for you this noori qurani tabiz is god gifted with many wonder full miracles which can solve your every most difficult problems like domestic problems, black magic, disobediant children or wife, love, marriage financial. Business, etc guaranteed solution within 72 hours. If you need this noori qurani tabiz call me, tell me your problem and get it free cost and then pray for me whole life. Please note we keep every information confidential.

pKh IJkjJr xoxqJ xoJiJPjr \jq IPjT xo~ S Igt mq~ TPr gJPTj, pKh Fr xoJiJj UÅM\Pf KVP~ IJkKj yfJv yP~ gJPTj FmÄ KmKnjú irPjr TKmrJK\ S Hwi mqmyJr TPrS lu jJ ßkP~ gJPTj, fJyPu IJkjJr \jq Ên xÄmJh IJPZ jNrL ßTJrIJjL fJKm\ yPóZ FojA FT fJKm\ pJ IJkjJr k´ná k´h• kMrÛJr ˝r‡kÇ FA fJKmP\ xŒMet IPuRKTT èeJèe KjKyf IJPZ pJ IJkjJr kJKrmJKrT ßp ßTJj xoxqJ, mäqJT oqJK\T, ImJiq x∂Jj IgmJ ˘L, nJumJxJ, KmmJy, IJKgtT, mqmxJK~T IgmJ Ijq ßp ßTJj nJu TJP\ mqmyJrPpJVqÇ 72 W≤Jr oPiq VqJrJK≤c luJluÇ

FA fJKm\ ßkPf IJoJr xJPg ßpJVJPpJV Tr∆jÇ IJkjJr xoxqJr TgJ UMPu muMj FmÄ KmjJoNPuq FA fJKm\ V´ye Tr∆jÇ KmKjoP~ IJKo ÊiM IJkjJPhr ßhJ~J YJAÇ

AMIL SYED GILLANI, Phone : 01414162899 IJkjJr ßh~J xTu fgq ßVJkj rJUJ yPmÇ


oMÜKY∂J 45

SURMA m 30 November - 6 December 2012

my¨JryJa asqJP\Kcr hJ~ TJr? KmvõK\“ ßYRiMrL ßuUT : KmvõK\“ ßYRiMrL: TKm, ßuUT S xJÄmJKhT

Y¢VsJo vyPrr my¨JryJPa FTKa KjotJeJiLj CzJuxzPTr VJctJr ßnPX kzJr WajJ kJbT AKfoPiqA ß\PjPZjÇ Vf vKjmJPrr F hMWtajJ~ k´Je yJKrP~PZ 12 \j KjrLy oJjMwÇ èÀfr @yf IPjPTA FUPjJ TJfrJPò Y¢VsJo ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPuÇ lPu oíPfr xÄUqJ ßp @rS mJzPm fJ k´J~ FUjA mPu ßhS~J pJ~Ç CzJuxzTKa KjotJPer hJK~fô KjP~KZu Y¢VsJo Cjú~j Tftíkã (YCT)Ç hMWtajJr kr FTKa ßmxrTJKr KaKn YqJPjPu YCPTr ßY~JroqJj @mhMY ZJuJPor FTKa xJãJ“TJr ßhUuJoÇ F xJãJ“TJr KfKj KhP~KZPuj hMWtajJr ßmv TP~T Khj @PVÇ ßxUJPj FT k´Pvúr \mJPm KfKj hí|fJr xPñ \JjJPuj, FKa yPm FTKa @∂\tJKfT oJPjr CzJuxzTÇ FojKT FA CzJuxzT KjotJeTJPu ßTJPjJ hMWtajJ WaPm jJ mPuS KjÁ~fJ KhP~KZPuj KfKjÇ FA xJãJ“TJr ßhPU oPj yPuJ, hMWtajJ ßp WaPf kJPr Foj @vïJ ßgPTA k´vúKa TrJ yP~KZu fJÅPTÇ IgtJ“ \joPj Foj FTKa vïJ ‰fKr yP~KZu @PVAÇ vïJ ‰fKrr TJreS @PZÇ Fr @PV hMmJr FA ßxfMr VJctJr mJ ßuJyJr IqJPñu ßnPX kPzKZuÇ fJPf ßTC yfJyf jJ yS~J~ xJiJre oJjMPwr oPfJ YCT ßY~JroqJjS y~PfJ ˝K˜r Kj”võJx ßlPuKZPujÇ fPm xJiJre oJjMw fJ“ãKeT ˝K˜r kJvJkJKv nLf S @fKïf KZu nKmwqPf F rTo WajJ @mJrS WaPf kJPr-FA ßnPmÇ KT∂á Km˛~TrnJPm YCT ßY~JroqJj KZPuj Kj”vïÇ IfLPf WPaPZ KT∂á nKmwqPf WaPm jJ Foj KjÁ~fJ KfKj ßTJgJ~ ßkPuj mJ TL TPr \jVePT Foj In~mJeL ßvJjJPuj, fJ @oJPhr ßmJiVoq j~Ç mrÄ IùfJ ßp TfaJ fíK¬hJ~T Kmw~, @mhMY ZJuJPor xJãJ“TJrKa ßpj ßx TgJA oPj TKrP~ KhKòu @oJPhrÇ CzJuxzPTr VJctJr ßnPX kzJr kr k´gPoA ßp k´vúKa @Px, fJ yPuJ Y¢VsJo Cjú~j Tftíkã ßTj F irPjr CzJuxzT KjotJPer hJK~fô Vsye Tru? @orJ xJiJrenJPm \JKj, CzJuxzT KjotJPer hJK~fô ßxfM KmnJPVrÇ ßhPv, KmPvw TPr dJTJ~ ßmv TP~TKa CzJuPxfM S CzJuxzT KjKotf yPuS F rTo ßTJPjJ hMWtajJ WPaKjÇ IgtJ“ F ßãP© IKnùfJr InJmA IPjTJÄPv hJ~LÇ Y¢VsJo Cjú~j TftíkPãr oNu hJK~fô kKrTK·fnJPm jVr Cjú~j, rJ˜JWJa xÄÛJr S xŒ´xJre TrJ AfqJKhÇ IgtJ“ YCT oNu TJP\r mJAPr FTKa CzJuxzT KjotJPer hJK~fô KjP~A k´go nMuKa TPrPZÇ KÆfL~f, FA TJP\r \jq KbTJhJr KjP~JPVr mqJkJrKaPfS WJkuJ @PZÇ k´JgKoTnJPm FA TJ\ ßkP~KZu @S~JoL uLPVr k´~Jf ßjfJ \JyJñLr xJ•JPrr KjotJfJ k´KfÔJj oLr @TfJr-kJKrvJ \P~≤ ßnûJrÇ \JyJñLr xJ•JPrr oífMqr kr fJÅr xyPpJVLrJ F TJ\Ka YJKuP~ pJ~, pJPhr F irPjr TJP\r ßTJPjJ kNmtJKnùfJ ßjAÇ krJovtT k´KfÔJj

FxF@rFo-KcKkFo IqJPxJKxP~ax mJ k´T· kKrYJuT YCPTr KjmtJyL k´PTRvuL yJKmmMr ryoJPjrS F rTo ßTJPjJ IKnùfJ @PZ mPu \JjJ pJ~KjÇ Ckr∂á KfKj hMhPTr 12Ka oJouJr @xJKoÇ ÊiM xrTJKr hPur ßjfJ mJ Skr oyPur xPñ WKjÔ ßpJVJPpJVA pKh TJ\ kJS~Jr kNmtvft y~, fJyPu ßxA TJP\r kKreKf TL yPf kJPr F hMWtajJ fJrA mz híÓJ∂ mPu KmPvwùPhr iJreJÇ IKnPpJV rP~PZ, ßTJPjJ irPjr k´JTPpJVqfJ pJYJA ZJzJA YCT ßhz KTPuJKoaJr ‰hPWqtr FA CzJuxzT KjotJPer Kx≠J∂ ßj~Ç 2010 xJPur 5 \JjM~JKr ÊÀ TrJ 106 ßTJKa aJTJr k´T·Ka kMPrJaJA YCPTr Kj\˝ fyKmu ßgPT mq~ TrJr TgJÇ k´T· TJP\r ÊÀPfA Fr ßpRKÜTfJ KjP~ k´vú fMPuKZu ÈPlJrJo lr käqJjc KYaJVJÄ'xy jVr kKrT·jJKmPhrJÇ KT∂á KmPvwùPhr krJovt @oPu jJ KjP~ F k´T· mJ˜mJ~Pjr oPiq KZu rJ\QjKfTnJPm lJ~hJ yJKxPur ßYÓJÇ @VJoL oJYt oJPx k´iJjoπLPT KhP~ F CzJuxzTKa CPÆJij TrJr TgJ KZuÇ ßUJh KbTJhJKr k´KfÔJPjr FT\j mPuPZj, k´iJjoπLr @Voj S CPÆJijPT IKiT èÀfô KhPf KVP~ TJP\r ßãP© fJzJÉPzJ TrJ yKòuÇ YCT ßY~JroqJj KaKn YqJPjPu xJãJ“TJr KhP~ mPuKZPuj FA TJP\ ßTJPjJ hMWtajJr @vïJ ßjAÇ KT∂á oMPU In~mJeL CóJre TrJr kJvJkJKv F mqJkJPr ßTJPjJ xfTtfJoNuT mqm˙J KjPf ßhUJ pJ~Kj fJÅPTÇ ßpUJPj FTKa xJiJre mÉfu nmj mJ AoJrf KjotJPer xo~ YJrkJPv KjrJk•JPmÓjL ‰fKr TrJ y~, ßxUJPj Ff mz FTKa KjotJeTJP\r \jq KjrJk•JPmÓjL ‰fKr TrJ yPuJ jJ ßTj, ßxaJA FUj k´vúÇ CzJuxzPTr KjPY rLKfoPfJ FTKa mJ\Jr mxfÇ ßxUJPj ßâfJ-KmPâfJr KnzS KZu Kj~Kof mqJkJrÇ VJctJr ßnPX kPz pJrJ k´Je yJKrP~PZ, fJPhr I∂f kJÅY\j KZPuj xmK\ KmPâfJÇ FA k´JeyJKjr hJ~ fJyPu TJr? @mhMY ZJuJo FT\j mqmxJ~L oJjMwÇ rJ\jLKfr xPñ pMÜ yP~PZj xŒ´KfÇ KfKj ßkvJVfnJPm jVr kKrT·jJKmh mJ k´PTRvuL jjÇ @S~JoL uLPVr rJ\jLKfr xPñ pMÜ yS~J ZJzJ Foj ßTJPjJ hãfJ mJ IKnùfJr k´oJe @orJ kJAKj ßp TJrPe fJÅPT jVr Cjú~j TftíkPãr k´iJPjr khKa ßhS~J ßpPf kJPrÇ KT∂á F hMntJVJ ßhPv xmA x÷mÇ CzJuxzT hMWtajJr kr jVr @S~JoL uLPVr xnJkKf S xJPmT ßo~r F Km Fo oKyCK¨j ßYRiMrL 24 WµJr oPiq @mhMY ZJuJPor ßVs¬JPrr hJKm TPrPZjÇ KfKj IKnPpJV TPrj, YCT ßY~JroqJj ZJuJPor IhãfJ, IPpJVqfJ S xLoJyLj hMjtLKfr TJrPe F hMWtajJ WPaPZÇ k´JeyJKjr hJ~ fJÅPTS KjPf yPmÇ F oJouJ~ ZJuJoPT @xJKo TrJr hJKm \JjJj KfKjÇ oKyCK¨j fíeoNPur ßjfJÇ ßpPTJPjJ WajJ-hMWtajJ~ KfKj ZMPa pJj, oJjMPwr kJPv hJÅzJjÇ FUJPjS KfKj ZMPa FPxKZPuj FmÄ \jfJr TJfJPr hJÅKzP~

xJiJre oJjMPwr hJKmPT KjP\r TP£ fMPu KjP~PZjÇ KT∂á IPjPT oPj TPrj @mhMY ZJuJPor xPñ xŒ´Kf fJÅr xŒPTtr ImjKf yP~PZ mPuA FfaJ ß\Jr VuJ~ KmYJPrr hJKm TrPZj KfKjÇ FTxo~ oKyCK¨Pjr yJf iPrA rJ\jLKfPf FPxKZPuj ZJuJoÇ @orJ \JKj, Vf xJiJre KjmtJYPjr xo~ Y¢VsJPor FTKa @xj ßgPT ZJuJoPT oPjJj~j kJAP~ KhPf ßYÓJ TPrKZPuj oKyCK¨jÇ ßxUJPj mqgt yP~ ZJuJoPT YCPTr ßY~JroqJj TrJr \jq hPur D±tfj oyPur TJPZ

fhKmr TPrKZPuj KfKjAÇ @\ YCT ßY~JroqJj KyPxPm ZJuJPor mqgtfJr KTZM hJ~nJr KT fJyPu fJÅr SkrS mftJ~ jJ? my¨JryJa asqJP\Kc @oJPhr ßYJPU @XMu KhP~ ßhKUP~PZ huL~ KmPmYjJ~ nMu ßuJTPT nMu \J~VJ~ mxJPu fJr ßUxJrf KhPf y~Ç rJ\QjKfT YoT xíKÓr \jq fKzWKz TrJPT k´Tíf Cjú~j mPu jJÇ \JKj jJ @rS Tf oífMq Tf ãKfr kr @oJPhr jLKfKjitJrPTrJ FA xfq CkuK… TrPmjÇ

Mortgage Match

1st

LOANS l

Commercial loans l Secured loans l Unsecured Loans

LONDON MORTGAGES l

First Time Buyer l Buy to let l Council right to buy l Re-mortgages

Restaurant or Takeaway Purchase? COMMERCIAL LOAN SEPCIALISTS

Azim Iqbal: 07508 720 447

361 Eastern Avenue, Ilford, Essex IG2 6NE

FSA regulated broker. Mortgagematch Homeloans Ltd Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage or any other debt secured on it.


46 UmrJUmr

30 November - 6 December 2012 m SURMA

IJÊKu~J~

SA vsKoTPhr hJlj xŒjú yP~PZÇ oñumJr hMkMPrr KhPT uJv KjP~ FPTr kr FT dJTJr \MrJAj Tmr˙JPj ßkRÅZPf ÊÀ TPr uJvmJyL VJKzÇ ßvJTJyf \jfJr KnPzr oiq KhP~ VJKzèPuJ ßkRÅPZ TmPrr UMm TJZJTJKZÇ PVJxu TrJPjJr oPfJ Im˙J jJ gJTJ~ xMVKº KZKaP~ uJvèPuJ \zJPjJ y~ TJlPjr TJkPzÇ hMM'hlJ \JjJ\J ßvPw ÈPmS~JKrv' KyPxPm @†MoJj oMKlhMu AxuJPor CPhqJPV ßxUJPj KYrKjhsJ~ vJK~f y~ yfnJVq 52 vsKoTÇ ÈkKrY~yLj' KyPxPm hJlj yPuS fJPhr k´Kf KZu xmt˜Prr \jVPer ITíK©o nJPuJmJxJÇ hJlPjr @PV fJrJ ßrPU ßVPuj KcFjF krLãJr FTKa j’rÇ xmJr TmPr vjJÜTJrL j’r CPuäU @PZÇ KcFjF joMjJ xÄrãe TPr rJUJ yPm dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPur lPrjKxT KmnJPVÇ y~PfJ F j’r KoKuP~ ßTJPjJKhj fJPhr ˝\jrJ kJPmj @kj\Pjr TmPrr Umr @r TmrÇ fUj SA TmPrr kJPv FPx hJÅKzP~ ßmhjJr Ivs∆ ^rJPmj mJ fJPhr \jq k´JgtjJ TrPmjÇ dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPur oPVt gJTJ 55Ka uJPvr oPiq oñumJr hM'\j jJrLr uJv fJPhr ˝JoL KYK¤f TPrj yJPfr YMKz S KmP~r ˛íKf jJTlMu ßhPUÇ fJPhr FT\j yPuj rÄkMPrr KobJkMPrr \JPyhJ ßmVoÇ fJr m~x 28Ç fJr yJPfr YMKz S jJTlMu ßhPU ˝JoL FTrJoMu uJvKa KYK¤f TPrjÇ lKrhkMPrr 24 mZr m~xL oKr~Por uJv ˝JoL ßoJyJÿh mJmMu KYK¤f TPrj fJr hJÅf S yJPfr YMKz ßhPUÇ fJPhr uJv ˝\jPhr TJPZ ßh~J y~ xTJu xJPz hvaJr KhPTÇ @PrT\Pjr uJv ˝\jrJ KYK¤f TrJr ßYÓJ TrPZj mPu uJvKa FUjS oPVt rJUJ yP~PZÇ 52 vsKoPTr oPiq jJrL S kMÀw Tf\j, fJS KYKT“xTrJ \JjJPf kJPrjKjÇ 4Ka uJv Ff KmTíf yP~ ßVPZ ßp, KcFjF krLãJ TrJS x÷m y~KjÇ FèPuJr j’r yPò-20, 23, 42 S 49Ç ˝\jrJ oñumJrS oPVt IPjPTr uJv ßYjJr ßYÓJ TPrjÇ ˝\jrJ KYK¤f TrPf jJ kJrJ~ S uJPvr hJKmhJr jJ gJTJ~ hMKhj IPkãJ TPr oñumJr uJvèPuJ hJlPjr \jq @†MoJj oMKlhMu AxuJoPT ßh~J y~Ç xTJu xJPz 11aJr KhPT uJvèPuJ @†MoJPjr TJPZ ßh~Jr k´Kâ~J ÊÀ TPr dJTJ ß\uJ k´vJxjÇ dJTJr IKfKrÜ ß\uJ k´vJxT @mMu l\u oLr \JjJj, È@oJPhr TJPZ 55 \Pjr uJv KZuÇ \JPyhJ S oKr~o jJPor hMA jJrLPT vjJÜ TPr uJv KjP~ ßVPZj fJPhr ˝JoLÇ mJKTèPuJ @†MoJj oMKlhMPu y˜J∂r TPrKZÇ' dJTJ ßoKcPTPur oVt ßgPT hJlPjr \jq uJv KjP~ \MrJAj Tmr˙JPjr CP¨Pv hMkMr @zJAaJr KhPT uJvmJyL VJKzèPuJ rSjJ y~Ç Fr @PV oPVtr xJoPj k´go hlJ \JjJ\J IjMKÔf y~Ç KmTJu ßxJ~J KfjaJ~ \MrJAj Tmr˙JPj uJvmJyL VJKz ßkRÅZJ~Ç kJÅYKa VJKzPf TPr uJvèPuJ ßxUJPj ßj~J y~Ç yfnJVq Ff oJjMPwr uJPvr myr \MrJAj FuJTJ~ ßvJTJyf kKrPmvPT @rS nJrL TPr ßfJPuÇ mJfJxPT TPr ßfJPu ßmhjJyfÇ xJPz KfjaJr xo~ uJvmJyL VJKzèPuJ xJoPj ßrPU \MrJAj Tmr˙JPjr oJPb KÆfL~ hlJ \JjJ\J IjMKÔf y~Ç Frkr Tmr˙JPjr C•r-kKÁo ßTJe ßgPT j’r IjMpJ~L hJlj TrJ y~Ç \MrJAj Tmr˙JPjr oJPb IjMKÔf \JjJ\J~ IÄv ßjj TP~T yJ\Jr oJjMwÇ uJv hJlPjr TJptâo kKrYJujJ~ KZPuj dJTJ ß\uJ k´vJxPjr kPã KjmtJyL oqJK\Pˆsa @mhMuäJy @u oJoMj fJuMThJr S @mMu l\u oLrÇ xÄxh xhxq xJjK\hJ UJjoS F xo~ CkK˙f KZPujÇ fPm xrTJPrr ßTJPjJ oπL S vLwt TotTftJ ßxUJPj pJjKjÇ Imvq dJTJ ßoKcPTPu IjMKÔf \JjJ\J~ IÄv ßjj vsooπL rJK\CK¨j @yPoh rJ\MÇ Tmr˙JPj KZu ßvJTJyf \jfJr KnzÇ Knz ßbPu uJvèPuJPT TmPr ßvJ~JPf KyoKvo ßUPf y~ TftíkãPTÇ F xo~ kMKuv mJiq yP~ FTkptJP~ oíhM uJKbYJ\tS TPrÇ @†MoJj oMKlhMu AxuJPor xyTJrL kKrYJuT @mhMu yJKuo mPuj, ÈxmJr uJv AxuJoL rLKf IjMpJ~L hJlj TrJ y~Ç ßTC Ijq iPotr yPu, fJPhr ˝\jPhr @PmhPjr kKrPk´KãPf kPr k´P~J\jL~ mqm˙J ßj~J yPmÇ KcFjF'r joMjJS ßxnJPm fJKuTJ TPr rJUJ yPmÇ kPr ˝\jrJ fJPhr KcFjF'r xPñ KoKuP~ uJPvr xºJj ßkPf kJPrjÇ IvjJÜ uJvèPuJr KcFjF joMjJr KnK•Pf k´PfqPTr TmPr FTKa TPr j’r xÄmKuf luT gJTPm, pJPf kPr TJrS ˝\Pjr ßUJÅ\ KouPu KcFjF krLãJ TPr k´P~J\jL~ mqm˙J ßj~J pJ~Ç @ÊKu~J~ YuPZ ˝\jyJrJr KmrJoyLj @yJ\JKr : FKhPT @ÊKu~Jr hMWtajJ˙Pu FUjS YuPZ ˝\jyJrJ oJjMPwr @yJ\JKrÇ fJPhr ˛rPe xJrJPhPv kJKuf yP~PZ FTKhPjr \JfL~ ßvJTÇ F\j oñumJr mº KZu xm VJPot≤ TJrUJjJÇ FKhPT oñumJr @ÊKu~J S KjKÁ∂kMr KZu ßvJT KoKZu @r KmPãJn KoKZPu FTJTJrÇ TJPuJ kfJTJ yJPf, TJPuJ mqJ\ iJre TPr KmPãJn KoKZu S xoJPmv TPrPZj yJ\Jr yJ\Jr vsKoTÇ fJPhr oMPU ßxäJVJj KZu∏ÈuJv YJA, KjrJk•J YJA, k´Kf vsKoPTr \jq 10 uJU aJTJ TPr ãKfkNre YJA', ÈIfqJYJrL VJPot≤ oJKuPTr KmYJr YJA' AfqJKhÇ vKjmJr xºqJ ßkRPj 7aJ ßgPT @ÊKu~Jr KjKÁ∂kMPr ßfJmJ V´∆Pkr fJ\rLj lqJvjx jJPo KmvJu VJPot≤KaPf @èj uJPVÇ k´Kf ßlîJPr 10 yJ\Jr mVtlMPar 8 fuJ nmj rJfnr kMzPf gJPTÇ ßoKvjk© @r @xmJmkP©r xPñ rJfnr kMPz IñJr yP~PZj 111 \Pjr oPfJ vsKoTÇ k´Je mJÅYJPf uJKlP~ kPz ootJK∂TnJPm oJrJ ßVPZj TokPã 10 \jÇ xmt ßvw KyxJPm oOfáqr xÄUqJ 152 \jÇ FPhr oPiq TJrUJjJr KÆfL~ fuJ~ ImK˙f KvÊPTPªs gJTJ k´J~ 20 \j KvÊ kMPz T~uJ yP~ pJ~Ç oNuf Im˙J Foj ßp oOPfr k´Tíf xÄUqJ KjitJre FUjS x÷m y~KjÇ TJre GKhj TJrUJjJ~ TL kKroJe v´KoT Totrf KZu FmÄ TL kKroJe v´KoT k´JPe mÅJYPf xão yP~PZj fJ xKbT xÄUqJ ßTJPjJ xNP©A \JjJ pJ~KjÇ fPm k´JPe ßmÅPY pJS~J ßkJvJT v´KoTPhr nJwqoPf, G rJPfA IJèPj kMPz oOfáqmre TPrPZj k´J~ ßhz vfJKiTÇ pJr oPiq KvÊr xÄUqJ 20 \Pjr IKiTÇ mJÄuJPhPv VJPot≤ Kv·-TJrUJjJr AKfyJPx xmPYP~ n~Jmy S ootJK∂T FA asqJP\Kcr 48 WµJ krS kMPrJ KjKÁ∂kMr S @ÊKu~J ßvJPT oMyqoJjÇ hLWt C≠Jr TJP\r krS n˛LnNf nmPjr ZJAnP˛ FUjS KouPZ oJjMPwr vrLPrr ßkJzJ IÄv, YMu, yJzPVJzÇ Fxm ßhPU FmÄ ˝\jPhr jJ ßkP~ FUjS KjPUJÅ\Phr ˝\jrJ muPZj ßnfPr @rS uJv @PZÇ fJrJ kMKuv KTÄmJ Ijq TJrS TgJ~ KmvõJx

TrPf YJAPZj jJÇ KjP\A KVP~ fuJ~ fuJ~ fjú fjú TPr UMÅP\ ßmr TPr KjPf YJAPZj ˝\Pjr uJv KTÄmJ ßvw KY¤Ç fJPhrA FT\j S~JPyhMuÇ \JjJPuj, Kk´~foJ ˘L ßrUJr ßUJÅ\ FUjS kJjKjÇ ßrUJ KZu SA VJPotP≤r xMAÄ IkJPrarÇ ˘Lr ßUJÅP\ KfKj dJTJxy @ÊKu~J S xJnJPrr xmT'Ka yJxkJfJPu ßVPZjÇ ßTJgJS ˘LPT kJjKj S~JPyhMMuÇ kMPz pJS~J nmjKar YJrkJPv IxÄUq KajPvc S TJÅYJ KaPjr WrÇ ßxèPuJ oNuf VJPot≤ TotLPhrA gJTJr WrÇ FA WrèPuJr FTKaPf 14 mZr m~xL KTPvJrL ßoP~r \jq @yJ\JKr TrKZPuj FT oJÇ KfKj muPuj, ÈvKjmJr hMkMPrr UJmJPrr xo~ @oJr ßoP~ WPr @AKZuÇ ßxaJA @oJr ßvw ßhUJÇ @Ko fJPr ßUJÅ\Pf IPjT \J~VJ~ ßVKZÇ KT∂á fJPr hJlj ßh~Jr \jqS @Ko ßkuJo jJÇ TL yfnJVJ oJ @KoÇ' fJr @TMu TJjúJ~ ßYJPU kJKj @Px CkK˙f ßuJT\PjrÇ fJPhr oPfJ KjPUJÅ\ oJjMPwr ˝\jPhr k´vú-PTJgJ~ ßVPu kJS~J pJPm fJr Kk´~\jPTÇ kMPz pJS~J nmjKa ßgPT hM'KoKjPar kg KjKÁ∂kMr ÛMuÇ ßxUJPjS Knz TrPZj ˝\jrJÇ jJvTfJ muPuj ˝rJÓsoπL : WajJ˙u ßgPT fh∂ S fgq-CkJ• xÄVsy TPrPZ kígT 5Ka TKoKaÇ kMKuPvr @AK\, rqJPmr KcK\ S lJ~Jr xJKntPxr KcK\PT xPñ KjP~ WajJ˙u kKrhvtj TPrPZj ˝rJÓsoπLÇ k´iJjoπLr mÜPmqr ßrv iPr KfKjS mPuPZj, FaJ kKrTK·f jJvTfJÇ oπL mPuj, FA jJvTfJr xPñ pJrJA \Kzf gJTMT, fJPhr UMÅP\ ßmr TPr híÓJ∂oNuT vJK˜r mqm˙J TrJ yPmÇ fPm fh∂ ßvw jJ yS~J kpt∂ KTZM muJ pJPm jJÇ c. oyLC¨Lj UJj @rS mPuj, Èk´iJjoπL @kjJPhr FmÄ \JKfPT \JKjP~PZj ßp, FaJ jJvTfJoNuT WajJÇ F jJvTfJoNuT WajJr xPñ pJrJ k´fqã S kPrJãnJPm \Kzf, fJPhr UMÅP\ ßmr TPr ßhPvr k´YKuf @Aj IjMpJ~L xPmtJó vJK˜ ßh~Jr \jq @orJ m≠kKrTrÇ' ˝rJÓsoπL WajJ˙Pu ãKfVs˜ S @yf vsKoT, ˙JjL~ mJKxªJ S KjyfPhr @®L~˝\Pjr xPñ TgJ mPujÇ KfKj @èPj kMPz pJS~J 8 fuJ nmPjr KjYfuJ ßgPT YJrfuJ kpt∂ WMPr WMPr ßhPUjÇ Fxo~ fJr xPñ KZPuj kMKuPvr @AK\ yJxJj oJyoMh UªTJr, rqJPmr oyJkKrYJuT ßoJUPuxMr ryoJj, lJ~Jr xJKntPxr oyJkKrYJuT KmsPVKc~Jr @mM jJBo oMyJÿh vKyhMuäJyÇ ˝rJÓsoπLr kKrhvtjTJPu C≠Jr IKnpJj fhJrKTr hJK~Pfô gJTJ lJ~Jr xJKntPxr oyJkKrYJuT ˝rJÓsoπLPT WajJr Kmw~, ã~ãKf S @jMwKñT KmwP~ Km˜JKrf ImKyf TPrjÇ ˝rJÓs oπeJu~ xNP© \JjJ ßVPZ, WajJr xo~ ˝rJÓsoπL oJuP~Kv~J~ xlPr KZPujÇ oñumJr ßnJr 4aJ~ KfKj ßhPv ßlPrjÇ @ÊKu~J\MPz U§KoKZu S KmPãJn : KjKÁ∂kMr asqJP\Kcr k´KfmJPh oñumJr VJPot≤ vsKoTPhr KmKnjú xÄVbPjr mqJjJPr vsKoTrJ U§ U§ KmPãJn KoKZu ßmr TPrjÇ kMPrJ @ÊKu~J-xJnJr ßpj KZu ßvJTxnJ @r KoKZPur jVrLÇ Fxm KoKZu ßgPT pJPf CP•\jJ jJ ZzJ~, ßx uPãq yJ\Jr yJ\Jr kMKuv, A¥JKˆs~Ju kMKuv, rqJm, KmK\Km, FKkKmFj xhxq ßoJfJP~j KZu kMPrJ VJPot≤ FuJTJ~Ç vsKoTPhr KmPãJn KoKZuèPuJr @PV ∏ KkPZS KZu kMKuPvr KmPvw ÛaÇ KoKZuèPuJ ßgPT vsKoTrJ uJv YJA ∏ uJv hJS; KjrJk•J YJA-KhPf yPm, ãKfkNre YJA-KhPf yPm, @oJr nJA orPuJ ßTj-\mJm YJA \mJm YJA, @oJr ßmJj orPuJ ßTj ∏ \mJm YJA AfqJKh ßxäJVJj KhPf gJPTjÇ KoKZu ßvPw KcAKkP\c, mJAkJAu, jrKxÄykMr, K\rJm, xJnJr, ßyoJP~fkMr, KjKÁ∂kMr S vsLkMrxy KmKnjú kP~P≤ ßZJa ßZJa xoJPmv TPrj vsKoTrJÇ Fxm xoJPmv ßgPT k´PfqT vsKoPTr oífMqr ãKfkNre KyPxPm 10 uJU aJTJ TPr hJKm TrJ yP~PZÇ vsKoTrJ mPuj, VJPotP≤ TJ\ YuJr xo~ ßVa mº TPr ßh~J, lJ~Jr @Aj jJ oJjJ AfqJKh TJrPe FfèPuJ vsKoT oJrJ ßVPZjÇ fJrJ FA oífMqPT yfqJpù mPuS hJKm TPrPZjÇ ßZJa ßZJa KmPãJn KoKZPu vsKoTrJ @èPj Kjyf S @yf xyTotLPhr k´Kf xoPmhjJ \JjJPf TJPuJ mqJ\ iJre TPrj, TJPuJ kfJTJ S jJjJ ßäJVJj ßuUJ käqJTJct myj TPrjÇ vsKoTPhr IKnPpJV, fJ\rLj lqJvjPxr oJKuT-TotTftJPhr VJKluKfr TJrPeA SA IKVúTJ§ Ff n~Jmy yP~PZÇ FZJzJS KjyPfr ˛rPe xJnJPrr oxK\Ph oxK\Ph ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf yP~PZÇ @ÊKu~J gJjJr SKx mhÀu @uo \JjJj, ßpxm vsKoT xÄVbj S vsKoT @uJhJnJPm KoKZu TrPf ßYP~PZj, TJCPTA mJiJ ßh~J y~KjÇ vsKoTrJ pJPf nJXYMr mJ IKVúxÄPpJPVr oPfJ ßTJPjJ xKyÄxfJ WaJPf jJ kJPrj, ßx\jq KmPvw KjrJk•J mqm˙J ßj~J yP~PZÇ KfKj @rS \JjJj, k´KfKa KoKZu KZu vJ∂Ç ßxèPuJPf ßTJPjJ CP•\jJ KZu jJÇ FKhPT oñumJr xTJPu VJ\LkMr xzT nmPjr xJoPj xTJPu KmPãJn KoKZu S xoJPmv TPrPZj KmKnjú TJrUJjJr ßkJvJTKv· vsKoTrJÇ SA xo~ fJrJ fJ\rLj lqJvjx KuKoPaPc @èPj Kjyf mqKÜPhr

k´PfqT kKrmJrPT 10 uJU aJTJ TPr ãKfkNre, @yf mqKÜPhr KYKT“xJr UrY S hJ~L mqKÜPhr hs∆f ßVslfJr S KmYJPrr hJKm TPrÇ ßVPa ßVPa fJuJ, xm kgA mº : KjKÁ∂kMPrr fJ\rLj lqJvPjr TJrUJjJ~ @èj uJVJr ßxA KmKnwLTJo~ xºqJ~ mº TPr ßhS~J y~ k´Kf ßlîJPrr hr\JÇ KjPY oNu laTS mºÇ FojKT @afuJ nmPjr kJÅYfuJ ßgPT CkPr nmPjr KjotJeJiLj IÄPv pJS~Jr KxÅKzr oMPUS TuJKxmu ßVa @aPT fJuJ ßhj YfMgt fuJr ßlîJr AjYJ\t o†MÇ Kfj fuJ~ ßVa @aPT ßhj ßlîJr AjYJ\t rJöJT @r ßhJfuJ~ hMuJuÇ vsKoTPhr TP£ fLms ßãJn, rJöJT-oj\M-hMuJurJ hr\J mº jJ TrPu IPjT vsKoT ßmÅPY ßpfÇ ˘L yJrJPjJ vsKoT oKjPrr ßãJn, ÈmJr mJr @èj uJPV @r vsKoT oPr, rJöJT-oj\MPhr oPfJ KkFPor KTZM y~ jJ TqJj! IrJA vsKoTPhr oJrJr mqm˙J TPr kuJA~J pJ~Ç' nJVqâPo ßmÅPY pJS~J kÅKYv mZr mP~xL @PuJ ßxA xºqJr metjJ KhP~ mPuj, lJ~Jr FuJot mJ\Jr krkrA fJPhr ßlîJr AjYJ\t o†M ßhRPz FPx oNu hr\J mº TPr ßhjÇ o†M vsKoTPhr ioT KhP~ mPuj, ßTJPjJ KTZMPf TJj jJ KhP~ TJ\ TrPfÇ F xo~ vsKoTrJ KY“TJr TrPu KfKj mPuj, Kfj Khj @PV ßpoj @èPjr oyzJ yP~KZu ßfoKj oyzJ yPòÇ kPr ßiJÅ~J CzPf ÊÀ TrPu o†M mPuj, KjPY ßZJa @èj ßuPVKZuÇ FUj KjPn ßVPZÇ Frkr KfKj ÊiM KjPY pJS~Jr hr\J j~, kJÅY fuJ~ SbJr KxÅKzr oMPU TuJkKxmu ßVaS mº TPr ßhjÇ FT kptJP~ kKrÏJr @èj ßhUJ ßVPu o†M ZMPa KVP~ ßlîJPrr FT ßTJPj K\FPor TPãr kJPv ßh~Ju ßnPX FTKa ßVJkj kg ßmr TPrjÇ FA kg KhP~ o†M ßjPo pJjÇ kPr F kg KhP~ KfKjxy @rS IPjPT ßmr yjÇ ßhJfuJ kpt∂ FPx @mJrS xm hr\J mº ßhUPf ßkPu nJXJ \JjJuJ KhP~ IPjPT uJl ßhjÇ ßx xo~ KfKjS uJl ßhjÇ uJl ßhS~Jr kr fJr @r KTZM oPj ßjAÇ kPr KfKj ßhPUj fJr nJzJ TPãr KmZJjJ~Ç @PuJr ßmJj KjKv \JjJj, @PuJPT rJf 10aJr KhPT Kfj-YJr \j ßuJT irJiKr TPr KjP~ @PxjÇ ßx xo~ fJr kJ rPÜ ßnPx pJKòuÇ Kfj fuJr ßlîJPr TJ\ TrJ 22 mZr mP~xL \JjúJfMu \JjJj, @èj uJVJr krkr fJPhr ßlîJPrS AjYJ\t rJöJT xm hr\J mº TPr ßh~Ç kPr @èj Kfj fuJ kpt∂ FPu rJöJT yJS~J yP~ pJ~Ç F xo~ ßYJPUr xJoPj KfKj IPjPTr VJP~ @èj uJVPf ßhPUjÇ fJr TJPZ hJÅKzP~ gJTJ xyTotL oJÀPlr vJPat @èj uJVPu KfKj ßhRPz KVP~ a~PuPa @vs~ ßjjÇ F xo~ ßoJmJAu ßlJPj fJr nJAPT ßlJj TrJr ßYÓJ TPrS uJAj kJKòPuj jJÇ kPr a~Pua ßgPT ßmr yPf KVP~ k´Y§ ßiJÅ~J~ KTZMA ßhUPf kJKòPuj jJÇ KfKj KY“TJr TPr ßTÅPh CbPu ßTC FT\j fJr yJf iPr ßaPj KjP~ \JjJuJr TJPZ ßkÅRPZ ßh~Ç kPr nJXJ \JjJuJ KhP~ mJÅv ßmP~ KjPY ßjPo @PxjÇ nJXJ \JjJuJ KhP~ ßZPurJ ßmr yPuS ßoP~Phr ßmKvrnJVA ßmr yPf kJrKZPuj jJÇ ßoP~rJ k´Y§ KY“TJr TPr TJÅhKZPujÇ ßmÅPY pJS~J vsKoT @\L\ \JjJj, KfKj TJ\ TrPfj Kfj fuJ~Ç @èj uJVJr xo~ FTmJr KfKj KjPY ßpPf YJAPu ßhJfuJ~ ßlîJr AjYJ\t hMuJu mJiJ ßh~Ç xPr\Koj fJ\rLj nmj : fJ\rLj lqJvj VJPot≤Pxr xJoPj FUjS YuPZ ßvJPTr oJfoÇ ˝\jyJrJ vf vf oJjMwÇ xmJr oPiqA CPÆV C“T£J, n~, @fïÇ fJPhr xPñ rP~PZ yJ\JrS C“xMT oJjMwÇ @mhMuäJykMr mJAkJu xzPTr jrKxÄykMr ßgPT KjKÁ∂kMPrr xzT iPr FTaM xJoPj FPVJPuJA ßhUJ pJ~ KmvJu nmPjr kMPz pJS~J ZJAn˛ @r ãfKmãf KY¤Ç nmPjr KjYfuJ~ FUjS kPz @PZ ajPT aj ßkJzJ xMfJr mJP¥Pur ImKvÓJÄv S ZJAn˛Ç nmPjr KxÅKzr k´KfKa aJAux UPz kPzPZÇ ßh~JPur aJAux S @˜rS UPx kPzPZÇ ßnPX YMroJr yP~ pJS~J aJAux oJKzP~ KxÅKz KhP~ CbPf ßpj nP~ VJ KvCPr SPbÇ oPj y~, FA mMK^ nmjKa iPx kzuÇ KÆfL~ fuJ~ k´J~ 10 yJ\Jr mVtlMa @~fPjr KmvJu ßlîJr\MPz ÊiM kMPz pJS~J ßoKvj, TJkPzr VJÅAa, KmKnjú irPjr ßxJP~aJr xJoVsLr kMPrJaJA ßkJzJ S @ÄKvT ßkJzJÇ ZJPhr KxKuÄ lqJjèPuJS kMPz ÊiM yqJP¥uKa ImKvÓ ßgPT ZJPhr xPñ ^MPu @PZÇ ßhJfuJr KmKnjú IÄPv FUjS kJS~J pJPò oJjMPwr ßkJzJ oJÄPxr aMTPrJ S yJzPVJz, kMPz pJS~J YMuÇ TJKaÄ ßmJctèPuJ kMPz ZJAn˛ yP~ ßVPZÇ fífL~ fuJ~ oñumJrS kJS~J ßVPZ kMPz pJS~J ßhyJmPvPwr IÄvÇ F fuJ~ k´JeyJKj KZu xmPYP~ ßmKvÇ ßxUJPj @èj uJVJr 48 WµJ krS kJS~J pJPò ßkJzJ oJÄPxr aMTPrJ; jJrL vsKoTPhr ßkJzJ YMu @r xJKr xJKr ßoKvPjr lJÅPT TJPbr xÀ FTKa aMPur IÄvKmPvwÇ xmA ZJAn˛Ç YfMgt S kûo fuJPfS ZKzP~ KZKaP~ @PZ IxÄUq mLn“x KY¤Ç ßkJzJ pπkJKf, TJPuJ ßh~JPu KmKnjú @xmJmk© kMPz pJS~J ±ÄxJmPvwÇ wÔ, x¬o FmÄ IÓo fuJr kMPrJaJA ZJA KhP~ dJTJÇ 47 kOÔJ~


UmrJUmr 47

SURMA m 30 November - 6 December 2012

KZaJPjJr xo~ pfaJ ßnfPr ßYJU ßrPUPZj, fJPf TJCPT ßhUJ pJPò jJÇ @èj ßjnJr @PV ßTJPjJ KTZMA KjKÁf TPr muJ pJPm jJÇ Fr KTZMãe @PV nmPjr ßnfr ßgPT ÈmJÅYJS mJÅYJS' v» ßnPx FPuS fJ KjZT è\m mPu CKzP~ ßhj TJrUJjJr KjmtJyL kKrYJuT xMoj lJÀTÇ ßnJr xJPz 4aJr KhPT @èj Kj~πPe FPu ßnfPr C≠Jr f“krfJ ÊÀ TPrj lJ~Jr xJKntPxr TotLrJÇ ßhJfuJ~ CbPfA Kfj-YJrKa oífPhy kPz gJTPf ßhUJr Umr \JjJj C≠JrTotLrJÇ F xo~ vsKoTPhr ˝\jrJ ßnfPr dMTPf YJAPu TJrUJjJr KjrJk•JTotLrJ mJiJ ßh~Ç kPr CkK˙f \jfJ KmãM… yP~ Aa-kJaPTu KjPãk ÊÀ TrPu FTkptJP~ kMKuv TotTftJrJ FKVP~ FPx fJPhr vJ∂ TPrj FmÄ ˝\jPhr 12 \jPT jJo-KbTJjJ KuPU ßrPU dMTPf ßhjÇ FrkrA ßkJzJ ±Äx˜NPkr ßnfPr @KmÏíf y~ ˛reTJPur xmPYP~ n~Jmy miqnNKoÇ

IJÊKu~J~ (46 kOÔJr kr) ßxUJPj ßuJT\j S C≠JrTJrL hPur ßuJT\j To ßVPZjÇ fJA ßxUJPj FUjS ZJAnP˛r @˜r ßhPU ßmJ^J pJ~ TL kKroJe n~Jmy ZJA S ßiJÅ~Jr TM§uL KZu CkPrr ßlîJrèPuJPfÇ CkPrr hMKa ßlîJr FUjS YJuM y~KjÇ fJA ßxUJPj @èPj ßkJzJr oPfJ KTZM KZuS jJÇ FrkrS x¬o fuJr kKÁPo k´Pmv TrPf KVP~ ßYJPU kzu ßxUJjTJr TuJkKxmu ßVPar fJuJ yqJÅYPTJ ßmäc KhP~ TJaJÇ FnJPmA kMPrJ nmjKa FUj ÊiM ±Äx˜NkÇ fJ\rLj lqJvPjr ˝fôJKiTJrL S ßfJmJ V´∆Pkr oJKuT ßhPuJ~Jr ßyJPxj IùJf ˙Jj ßgPT ßaKuPlJPj \JKjP~PZj, Ff mz hMWtajJ~ fJrA xmPYP~ ßmKv ãKf yP~PZÇ pJrJ @èPj kMPz oJrJ ßVPZ, fJrJ fJr kKrmJPrrA IÄvÇ fJr @KgtT ãKf yP~PZ hMA ßTJKa aJTJrS ßmKvÇ SA VJPot≤xKa fJr ßVJcJCj KyPxPm mqmyJr yPfJÇ ßxUJj ßgPT pJmfL~ rlfJKjr TJ\ YufÇ dJTJr mJ`Jxy IjqJjq FuJTJ~ fJr ßpxm TJrUJjJ rP~PZ, ßxUJj ßgPTS ‰fKr ßkJvJT fJ\rLPj KjP~ kqJPTa TrJ yPfJÇ FUj xm ßvwÇ oJjMPwr ßrJwJjPu kzJr nP~ KfKj ßxUJPj KVP~ fJr mqmxJ k´KfÔJPjr ±ÄxpùS ßhUPf kJrPZj jJÇ fh∂ TKoKar TJ\ ÊÀ : IKVúTJP§r TJre, ã~ãKf Kj„kexy jJjJ Kmw~ UKfP~ ßhUPf TJ\ TrPZ 5Ka fh∂ TKoKaÇ VfTJu TKoKar xhxqrJ WjaJ˙u kKrhvtj TPrPZjÇ vso oπeJuP~r fh∂ TKoKar k´iJj pMVìxKYm lP~\Mr ryoJjÇ KfKj fJr TKoKar xhxqPhr KjP~ WjajJ˙u kKrhvtj TPr @uJof xÄVsy TPrPZj S k´fqãhvtLPhr \mJjmKª KjP~PZjÇ ßxUJPj \ÀKr mKyVtoj kg jJ gJTJ~ ßmKv k´JeyJKj S ã~ãKf yP~PZ mPu \JKjP~PZjÇ fPm jJvTfJ KmwP~ FUjA KfKj ßTJPjJ o∂mq TrPf YJjKjÇ ˝rJÓs oπeJuP~r YJr xhPxqr fh∂ TKoKar k´iJj IKfKrÜ xKYm oJAj CK¨j UªTJrÇ F TKoKar dJTJ C•rJ Kv·Jûu kMKuPvr oyJkKrYJuT ßoJ. @mhMx xJuJo, lJ~Jr xJKntx S KxKnu KcPlP¿r dJTJ IKihlfPrr kKrYJuT ßoJ. @mhMx xJuJo S ˝rJÓs oπeJuP~r Ck-xKYm (IKVú) xJBh oJyoMh ßmuJu yJ~hJrÇ F TKoKar jJo k´TJPv IKjòMT FT\j xhxq mPuj, nmjKaPf IKVúKjmtJkPer KTZM xr†Jo gJTPu fJ ßTC YJuJPf kJrf jJ mPu @orJ fgq ßkP~KZÇ @mJr IKVúKjmtJkPer xr†Jo KZu ToÇ vsKoTPhr xPñ TgJ mPu \JjJ ßVPZ, k´cJTvj oqJPj\Jrxy TotTftJPhr @YrPer TJrPe ã~ãKf S k´JeyJKj ßmPzPZÇ FZJzJ dJTJr KmnJVL~ TKovjJr F Fj vJoxM¨Lj @u @\JPhr ßjfíPfô dJTJ ß\uJ k´vJxPjr xJf xhPxqr fh∂ TKoKa, kMKuPvr dJTJ ßrP†r IKfKrÜ Ck-oyJkKrhvtT Ko\JjMr ryoJPjr ßjfíPfô kMKuPvr fh∂ TKoKa S lJ~Jr KmsPVPcr k´vJxj S Igt Kmw~T kKrYJuT @mhMx xJuJPor ßjfíPfô lJ~Jr KmsPVPcr fh∂ TKoKa TJre Kjet~ S ã~ãKf Kj„kPer TJ\ ÊÀ TPrPZÇ @èPjr xN©kJf KjP~ kr¸rKmPrJiL mÜmq : fJ\rLj lqJvj VJPotP≤ IKVúTJP§r xN©kJf KjP~ kr¸rKmPrJiL mÜmq kJS~J ßVPZÇ C≠Jr IKnpJj S @èj KjmtJkPer hJK~Pfô KjP~JK\f lJ~Jr xJKntx S KxKnu KcPl¿ Tftíkã ÊÀ ßgPTA mPu @xPZ ‰mhMqKf vatxJKTta ßgPT @èPjr xN©kJfÇ KT∂á k´iJjoπL ßvU yJKxjJ ßxaJPT ßhUPZj jJvTfJ KyPxPmÇ lJ~Jr xJKntx S KxKnu KcPlP¿r TotTftJrJ muPZj, fJ\rLj lqJvj nmPjr KjYfuJ~ xMfJr ßVJcJCPjr kJPvA KZu ß\jJPrar ÀoÇ ßxUJPj ‰mhMqKfT vatxJKTta ßgPT @èPjr xN©kJf yP~ hs∆f CóhJyqxŒjú xMfJr mJK¥uèPuJ~ @èj uJPVÇ lJ~Jr xJKntx S KxKnu KcPlP¿r oyJkKrYJuT KmsPVKc~Jr ß\jJPru @mM jBo ßoJ. vyLhMuäJyS xJÄmJKhTPhr mPuPZj, k´JgKoTnJPm iJreJ TrJ yPò ‰mhMqKfT vatxJKTta ßgPT F @èj ßuPVPZÇ fPm ßxaJ KjKÁf j~Ç fh∂ ßvPw ßxaJ KjKÁf yS~J pJPmÇ KT∂á oñumJr ˝rJÓsoπL c. oyLC¨Lj UJj @uoVLr mPuPZj, @èPjr ßjkgq TJre jJvTfJÇ KfKj ß\Jr KhP~ mPuj, k´iJjoπLS FrA oPiq mPuPZj, FaJ jJvTfJÇ Fr xPñ pJrJ \Kzf fJPhr UMÅP\ ßmr TPr xPmtJó vJK˜ KhPf @orJ m≠kKrTrÇ PxJomJr \JfL~ xÄxPh ßvJT k´˜JPmr Skr IKjitJKrf @PuJYjJ~ k´iJjoπL mPuj, @ÊKu~J~ fJ\rLj lqJvjPx @èj kKrTK·fnJPm uJVJPjJ yP~KZuÇ rJoMPf xJok´hJK~T xπJx, kMKuPvr Skr xJok´KfT yJouJ FmÄ ßkJvJT TJrUJjJ~ @èPjr WajJ FTxNP© VJÅgJ mPuS KfKj o∂mq TPrjÇ fh∂ ßvw yS~Jr @PVA TLnJPm jJvTfJr TgJ muPZj

xJÄmJKhTPhr Foj k´Pvúr \mJPm fJ\rLj TJrUJjJ~ hJÅKzP~ ˝rJÓsoπL mPuj, fhP∂A xm ßmKrP~ @xPmÇ FTA xPñ @ÊKu~Jr WajJPT ßTªs TPr ßhPvr @r ßTJgJS Ijq ßTJPjJ Kv· TJrUJjJ~ pJPf ÈF rTo' WajJ jJ WPa, ßxKhPT xmJAPT ßU~Ju rJUPf mPuj oπLÇ VJPot≤ vsKoT xMKor ˝LTJPrJKÜ Kmv yJ\Jr aJTJr ßuJPn ßcmKj~J VJPotP≤ @èj KhA FT ßkJvJT TJrUJjJr ±Äxpù ßvw jJ yPfA @ÊKu~J~ @PrTKa ßkJvJT TJrUJjJ~ IKVúxÄPpJV TPr ±ÄPxr ßYÓJ YJuJPjJ yP~PZÇ KjKÁ∂kMPr yJ\Jr yJ\Jr vsKoT pUj ßvJPT Kmøu fUj kJvõtmfL ßVJrJa FuJTJ~ ßrJmmJr hMkMPr ßcmKj~J ßkJvJT TJrUJjJ~ FT jJrL vsKoT oJ© 20 yJ\Jr aJTJr ßuJPn kPz fJrA Tot˙u SA TJrUJjJKaPf IKVúxÄPpJV TPrPZÇ fJ“ãKeTnJPm TJrUJjJr Ijq vsKoT STotTftJrJ @èj ßjnJPf xão yS~J~ mz irPjr ßTJPjJ hMWtajJ WPaKjÇ TJrUJjJr ßnfPr rJUJ ßVJkj TqJPorJ~ iJreTíf KnKcSKYP©r oJiqPo SA jJrL vsKoT xMKoPT vjJÜ TPr TJrUJjJ TftíkãÇ F WajJ~ TJrUJjJr oyJmqm˙JkT KjPrJi rzN~J gJjJ~ KuKUf IKnPpJV KhPu kMKuv SAKhjA xMKo S \JKTr jJPo SA TJrUJjJr @rS FT TotTftJPT ßVslfJr TPrÇ kMKuv ßxJomJr xTJPu fJPhr hM'\jPT 5 KhPjr KroJ¥ ßYP~ @hJuPf kJbJ~Ç xMKo dJTJr KxKj~r \MKcKx~Ju oqJK\Pˆsa @hJuPf KVP~ ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmKª ßh~Ç \mJjmKªPf xMKo mPu, È20 yJ\Jr aJTJr KmKjoP~ TJrUJjJ~ @èj KhAÇ' dJTJ ß\uJr FxKk yJKmmMr ryoJj mPuj, ßcmKj~J VJPotP≤ @èj uJVJPjJr WajJ~ xMKo jJPo FT vsKoTPT @aT TrJ yP~PZÇ IKnPpJPV @rS muJ y~, FTKa xÄWm≠ YPâr ohPh jJvTfJr CP¨Pvq IKVúTJP§r WajJKa WaJPjJ yP~PZÇ F mqJkJPr xMKo \JjJ~, TJrUJjJr KlKjKvÄ vJUJr hJK~fôrf TotTftJ \JKTr ßyJPxj fJPT 20 yJ\Jr aJTJr KmKjoP~ TJrUJjJ~ @èj KhPf mPuÇ ßx ßrJmmJr @oJPT 2 yJ\Jr aJTJ IKVso KhPf YJAPu @Ko ßjAKjÇ fJr KjPhtvjJ IjMpJ~L xMKo ßcmKj~J VJPotP≤ IKVúxÄPpJV TPrPZ mPu \JKjP~PZÇ kMKuv mPuPZ, KxKx TqJPorJ~ iJre TrJ ZKmr oJiqPoA hs∆f fJPhr @aT TrJ yP~PZÇ hM'\jPT K\ùJxJmJh TrJ yP~PZÇ FPhr oPiq xMoL @ÜJr WajJr xPñ KjP\r \Kzf gJTJr TgJ ˝LTJr TPr mPuPZ, \JKTr fJPT 20 yJ\Jr aJTJr KmKjoP~ IKVúxÄPpJPVr krJovt KhP~KZuÇ KmnLKwTJo~ xJPz 8 WµJ : vKjmJr rJf xJPz 9aJÇ xºqJ 6aJ 55 KoKjPa @èj uJVJr kr hMA WµJ iPrA \ôuPZ xJnJPrr KjKÁ∂kMPrr fJ\rLj lqJvj nmjÇ xJPz 9aJ~ ßhUJ ßVu, lJ~Jr xJKntPxr TotLrJ k´Jeke ßYÓJ TPr pJPòjÇ TJrUJjJr xJoPj vf vf oJjMPwr KnzÇ IPjPT ßnfPr @aPTkzJ ˝\Pjr hMKÁ∂J~ @yJ\JKr TrPf gJPTjÇ rJf 10aJ kpt∂ 9Ka ACKjPar 11Ka VJKz FmÄ vfJKiT lJ~Jr xJKntPxr TotL YPu @PxjÇ xoxqJ ßhUJ ßh~ kJKjr C“x KjP~Ç @vkJPv ßTJgJS kJKjr C“x ßjAÇ lJ~Jr xJKntPxr VJKzPf ßp kJKj FPxKZu, fJ ßvwÇ kJKj˝·fJr TJrPe rJf ßxJ~J 10aJ ßgPT ßkRPj 11aJ kpt∂ @èj ßjnJPjJr TJ\ ÊÀ TrPfA kJPrjKj lJ~Jr xJKntPxr TotLrJÇ rJf 10aJr KhPT lJ~Jr xJKntx IqJ¥ KxKnu KcPlP¿r oyJkKrYJuT KmsPVKc~Jr ß\jJPru @mM jJBo vyLhMuäJyS CkK˙f xJÄmJKhTPhr mPuj, kJKj˝·fJr TJrPe @èj Kj~πPe @jJr TJP\ xoxqJ yPòÇ rJf ßkRPj 11aJ~ kJPvr hMKa mJKzr kJŒ ßgPT kJKj KjP~ @mJr kMPrJhPo TJ\ ÊÀ y~Ç FUJPj TgJ y~ TJrUJjJr KxKTCKrKa xMkJrnJA\Jr AoPjr xPñÇ KfKj hJKm TPrj, xm vsKoTPT @èj uJVJr @iWµJr oPiqA ßmr TrJ yP~PZÇ ßnfPr ßTC ßjAÇ rJf 12aJr KTZM @PV ßhJfuJr @èj pUj IPjTUJKj Kj~πPe, KbT fUjA kJÅYfuJ nmPjr hKãe KhPT @mJrS @èj ZKzP~ kzPf ßhUJ pJ~Ç F xo~ nmj ßgPT ÈmJÅYJS mJÅYJS' v» ßvJjJ pJ~Ç CkK˙f lJ~Jr xJKntPxr TotLrJS ßâj KhP~ kJKj KZaJPjJr xo~ nJrL @PuJ ßlPu ßnfPr ßhUJr ßYÓJ TPrjÇ fPm k´Y§ ßvJrPVJu, ÉAPxu, jJjJ vP» nmj ßgPT ßnPx @xJ v» YJkJ kPz pJ~Ç rJf 12aJ~ WajJ˙Pu @Pxj fJ\rLj lqJvPjr oNu Kv· V´∆k ßfJmJ V´∆Pkr KjmtJyL kKrYJuT xMoj lJÀTÇ KfKj FPx k´gPoA xÄmJhTotLPhr TJPZ hJKm TPrj, TJrUJjJ~ 200 ßTJKa aJTJr ãKf yP~PZÇ TJrUJjJr ßnfPr ßTJPjJ vsKoT @aPT ßjA mPuS KfKj hJKm TPrjÇ @èj ßjnJr @PVA ã~ãKfr kKroJe FmÄ ßnfPr @aPT kzJ vsKoT ßjA TLnJPm KjKÁf yPuj ∏ xJÄmJKhTrJ F KmwP~ \JjPf YJAPu k´vú FKzP~ KVP~ KfKj lJ~Jr xJKntx TotTftJPhrS mJrmJr IjMPrJi TPrj, ßnfPr ßTC @aTJ ßjA fJ \JjJPjJr \jqÇ F xo~ lJ~Jr xJKntPxr FT TotTftJ FKVP~ FPx mPuj, ßâj KhP~ kJKj

kJKj xÄTPa KhPvyJrJ lJ~Jr xJKntx TotLrJ @ÊKu~Jr fJ\rLj lqJvj KuKoPaPcr TJrUJjJ~ ˛reTJPur n~Jmy @èj ßjnJPf KVP~ lJ~Jr xJKntx TotLPhr jJjJ xoxqJr oMPUJoMKU yPf y~Ç Fr oPiq kJKjr xoxqJ KZu xmPYP~ mz xÄTaÇ WajJ˙Pur @iJ KTPuJKoaJPrr oPiq ßTJPjJ \uJiJr KZu jJÇ ßpJVJPpJV mqm˙JS KZu jJ\MTÇ nmjKaPf @èj ßjnJPjJr KTZM xr†Jo gJTPuS ßxèPuJ mqmyJPrr oPfJ k´KvKãf TotL KZu jJÇ IKVúTJP§r oPfJ \ÀKr Im˙J~ ßmr yS~Jr \jq nmjKaPf ßTJPjJ KxÅKz KZu jJÇ Fxm TJrPe yfJyPfr xÄUqJ ßmPz pJ~Ç @èj ßjnJPfS xo~ uJPV IPjT ßmKvÇ lJ~Jr xJKntPxr oyJkKrYJuT KmsPVKc~Jr ß\jJPru @mM jJBo ßoJ. vyLhMuäJy WajJ˙Pu xJÄmJKhTPhr mPuj, @èj ßjnJPf KTZMaJ xo~ ßmKv ßuPVPZÇ Fr TJre, TJZJTJKZ ßTJgJS kJKj kJS~J pJKòu jJÇ @èj ßjnJPjJ S C≠Jr f“krfJ~ IÄv ßjS~J lJ~Jr xJKntPxr CkxyTJrL kKrYJuT oJoMj oJyoMh mPuj, fJ\rLj lqJvj KuKoPaPcr TJrUJjJKa oNu rJ˜J ßgPT IPjT ßnfPr FmÄ ßpJVJPpJV mqm˙J UMmA jJ\MTÇ F TJrPe lJ~Jr xJKntPxr VJKz PxUJPj ßkÅRZPf ßmV ßkPf y~Ç lJ~Jr xJKntxPT UmrS ßhS~J y~ @èj uJVJr ßmv KTZMaJ xo~ kPrÇ ffãPe @èj hs∆f ZKzP~ kPzÇ lJ~Jr xJKntPxr kJKjmJyL VJKzèPuJ k´gPo ßxUJPj ßkÅRPZ @èj ßjnJPjJr ßYÓJ YJuJ~Ç KT∂á hJChJC TPr \ôuPf gJTJ @èj Kj~πPe @jJ x÷m y~ jJÇ lJ~JPrr Kr\Jnt kJKj hs∆f lMrJPf gJTJ~ @vkJPv kJKjr C“x ßUJÅ\J y~Ç F xo~ WajJ˙Pur @vkJPvr @iJ KTPuJKoaJr FuJTJ~ ßTJPjJ \uJv~ UMÅP\ kJS~J pJ~KjÇ kPr 450 lMa hNPrr FTKa ßZJa kMTMr ßgPT kJKj xrmrJy TrJ y~Ç ßxA kJKj kJPŒr xJyJPpq lJ~JPrr Kr\Jnt kJKjr VJKzPf ßjS~J y~Ç S~Ju-oJPatr YMKÜ mJKfu : mJÄuJPhPvr FT xrmrJyTJrLr xPñ xm xŒTt KZjú TPrPZ ‰frL ßkJvJT ßâfJ S~JuoJatÇ SA xrmrJy-TJrL S~Ju-oJPatr xPñ YMKÜ TPr ßxA TJ\ fJ\Krj lqJvj KuKoPaPc xJm-T≤sJPÖr KnK•Pf xŒjú TrPfjÇ @ÊKu~Jr KjKÁ∂kMPr FA TJrUJjJ~ n~Jmy @èPj KmkMu k´JeyJKjr UmPr mÉ\JKfT ßTJŒJKj S~Ju-oJat SA T≤sJÖr mJ xrmrJyTJrLr xPñ xŒTt KZjú TrJr SA ßWJweJ KhP~PZÇ ßxJomJr F k´KfÔJj ßgPT FT KmmíKf ßh~J y~Ç fJPf muJ y~, fJ\Krj lqJvPj ßpxm oJjMw Kjyf yP~PZj fJPhr kKrmJPrr xhxqPhr k´Kf S~JuoJat VnLr ßvJT k´TJv TrPZÇ FPf muJ y~, F WajJ~ S~Ju-oJat mz irPjr xoxqJ~ kPzPZÇ FTA KmmíKfPf muJ y~, S~Ju-oJat mJÄuJPhPvr ‰frL ßkJvJT TJrUJjJ~ KjrJk•J Kmw~T KvãJ S k´Kvãe Cjúf TrJr \jq TJ\ TrPmÇ FA KmmíKfPfA muJ y~, ßp xrmrJyTJrL S~Ju-oJPatr TJ\ fJ\Krj lqJvjPT xJm T≤sJÖ KyPxPm KhP~PZj, KfKj F KmwP~ S~Ju-oJPatr IjMoKf ßjjKjÇ Fr oJiqPo KfKj S~Ju-oJPatr Kj\˝ jLKf nñ TPrPZjÇ KmmíKfPf @rS muJ y~, fJ\Krj lqJÖKr S~Ju-oJPatr \jq TJkz k´˜Mf TrJr \jq IjMPoJKhf j~Ç lPu SA xrmrJyTJrLr xPñ ßxJomJr xm xŒTt KZjú TPrPZ S~Ju-oJatÇ vKjmJr rJPf fJ\Krj lqJvPj IKVúTJ§ KZu mJÄuJPhPvr AKfyJPx FT n~Jmy IiqJ~Ç FPf lMPa CPbPZ pMÜrJÓs S ACPrJPkr ßâfJPhr \jq KT IoJjKmT kKrK˙KfPf VJPot≤x vsKoTrJ ßkJvJT C“kJhj TPrjÇ hKãe FKv~Jr ßhvèPuJPf Vf 6 mZPr IKVúTJP§ Kjyf yP~PZj TokPã 300 oJjMwÇ fJ\Krj lqJvPj IKVúTJ§ ßgPT pJrJ ßmÅPY ßVPZj fJrJ mPuj, IKVúTJP§r lPu \ÀKr KnK•Pf mKyVtoPjr kg KZu jJÇ ßmr yS~Jr kg KZu fJuJm≠Ç @èj KjnJPjJr \jq rJUJ lJ~Jr FéKaÄèAvJr TJ\ TPrKjÇ pUj lJ~Jr FuJot ßmP\ SPb fUjS vsKoTPhr fJPhr TJP\ ßpJV KhPf muJ y~Ç Fr lPu vsKoTrJ @aTJ kPz FmÄ fJrJ @afuJ ßgPT uJKlP~ kzPf gJPTÇ TJre, SA VJPot≤ ßgPT \ÀKrKnK•Pf ßmr yS~Jr ßTJj kg KZu jJÇ Fr k´KfmJPh ßxJomJr xJnJPr k´J~ 15 yJ\Jr vsKoT KmPãJn TPrjÇ fJrJ F xo~ vsKoT KjyPfr KmYJr hJKm TPrjÇ FTA xPñ fJrJ VJPotP≤ KjrJk•J mqm˙J mJzJPjJr hJKm ßfJPujÇ FKhj k´J~ 200 VJPot≤ TJrUJjJ mº rJUJ y~ KmPãJn ZKzP~ kzJr krÇ KmPãJnTJrLrJ oyJxzPT Im˙Jj ßjjÇ fJrJ F xo~ KmKnjú TJrUJjJ~ AakJaPTu ZMzPf gJPTjÇ nJXYMr TPrj VJKzÇ vsKoT ßjfJrJ @vJ TPrj, xmtPvw ßp hMWtajJ WaPuJ FPf VJPot≤ KvP· kKrmftj @xPmÇ mJÄuJPhv VJPot≤ S~JTtJxt ßlcJPrvj-Fr xJiJre xŒJhT fJyKojJ ryoJj mPuj, ßpxm VJPotP≤ KjrJk•J mqm˙J ßjA, xrTJPrr CKYf fJPhrPT TPbJr vJK˜r KmiJj TrJÇ KfKj mPuj, oJKuTrJ ßgPT pJj irJPZJÅ~Jr mJAPrÇ lPu fJrJ kptJ¬ KjrJk•J mqm˙Jr ßfJ~JÑJ rJPUj jJÇ F \jq oJKuTPhr hJ~L TrPf yPm FmÄ fJPhr ß\Pu kJbJPf yPmÇ S~Ju-oJat mPuKj, ßTj fJrJ fJ\Krj lqJÖKr ßgPT oMU KlKrP~ KjP~PZÇ fPm 2012 ßVäJmJu ßrxkjKxKmKuKa KrPkJPat S~Ju-oJat mPuPZ, fJrJ 2011 xJPu KjrJk•J mqm˙J jJ gJTJr TJrPe mJÄuJPhPvr 49Ka lqJÖKrr xPñ TJ\ mº TPr KhP~PZÇ FPãP© fJ\Krj lqJÖKrPT ÈCó ^MÅKT'r rqJÄKTÄP~ rJUJ y~Ç fJ TrJ y~ 2011 xJPur FT IKcPar xo~Ç KT∂á 2011 xJPur @VPˆ SA rqJÄKTÄ TKoP~ ÈKoKc~Jo ^MÅKT'r fJKuTJ~ ßluJ y~ fJ\KrjPTÇ lPu fJ\KrPjr xPñ S~Ju-oJPatr ßTJj TJptJPhv KZu KTjJ fJ KbToPfJ fJrJ muPf kJPrKj IKVúTJP§r FTKhj kPrÇ fPm ßxJomJr fJrJ 48 kOÔJ~


48 UmrJUmr

30 November - 6 December 2012 m SURMA

IJÊKu~J~

@èj uJVJr kr hMWtajJTmKufPhr xJyJpq jJ TPr kKrK˙Kf ßWJuJPa TrJr ßYÓJ TPrÇ

(47 kOÔJr kr) fJPhr mÜmq kKrÏJr TPrPZÇ

ÈPTJoPr mJÅiJ vJat ßhPU uJv KYPj KjP~J' ÈoJ, @Ko oPj y~ @r mJÅYPf kJrm jJÇ @oJPhr VJPot≤Px @èj ßuPVPZÇ FUJj ßgPT ßmr yPfS kJrm jJÇ ßiJÅ~J~ @oJr ho mº yP~ @xPZÇ @oJr ßTJoPr krPjr vJatKa mJÅiJ gJTuÇ FKa ßhPU uJv KYPj KjP~JÇ' oJPT ßlJj KhP~ TJÅhPf TJÅhPf F TgJèPuJ muKZPuj kuJvÇ muPf muPfA ßlJPjr uJAj ßTPa pJ~Ç Vf ßxJomJr @yJ\JKr TrPf TrPf Fxm TgJ muKZPuj kuJPvr oJ ßVJuJkL ßmVoÇ @ÊKu~J~ ‰fKr ßkJvJT TJrUJjJ~ IKVúTJP§ oíf 111 \Pjr oPiq FT\j rÄkMPrr KobJkMTMr CkP\uJr mzmJKz VsJPor ßoJ. kuJv (24)Ç fJÅr orPhy mzmJKz VsJPo kJKrmJKrT Tmr˙JPj hJlj TrJ yP~PZÇ FA IKVúTJP§ KobJkMTMPrr @rS TokPã 17 \j oJrJ ßVPZjÇ PZPuPT yJKrP~ kJVuk´J~ ßVJuJkL ßmVPor xPñ @r TgJ muJ x÷m y~KjÇ fJÅPhr VsJPor j\Àu AxuJPor mJKzPf KVP~ ˝\jPhr oPiq oJfo ßhUJ pJ~Ç j\Àu, fJÅr ˘L @PojJ UJfMj, ßZPu j~j S ßZPur mC oKjrJS kMPz pJS~J TJrUJjJ~ TJ\ TrPfjÇ mJKzPf j\ÀPur vJÊKz ßxJPmrJ UJfMj yJCoJC TPr TJÅhPZjÇ oJP^oPiq KmuJk TrPZj, ÈmJmJPr ßfJorJèuJ FPTxJPg oKr ßVAPjjÇ orJ oMUaJS ßhAUkJr kJjM jJÇ' oJ, mJmJ, nJA, nJKmPT yJrJPjJr Umr kJS~Jr kr ßgPT ÊiMA TJÅhPZ j\ÀPur ßZJa ßZPu rfjÇ j\ÀPur võÊr @yPoh @uL oMPbJPlJPj mPuj, ÈuJv @AjmJr \Pjq dJTJ~ ßVKZjMÇ KT∂á uJv jJ kJ~J mJKz (rÄkMr) KlKr @xPfJKZÇ uJv @AjmJr pJ~J uJvS kJAPjJ jJ A~Jr YJ~J @r TL hM”U ymJr kJPrÇ' FTA TJrUJjJ~ TJ\ TrPfj KobJkMTMPrr Ko\tJkMr VsJPor KrkMuÇ fJÅr uJvS kJjKj ˝\PjrJÇ fPm fJÅr ˘L @PjJ~JrL ßmVPor uJv kJS~J ßVPZÇ VfTJu @PjJ~JrLr orPhy kJKrmJKrT Tmr˙JPj hJlj TrJ yP~PZÇ o§ukJzJ VsJPor xLoJ ßmVo \JjJPuj, fJÅr ßZPu vJyLj Ko~J S ßZPur mC \JjúJfL ßmVPor uJv kJS~J pJPò jJÇ fJÅrJS SA TJrUJjJ~ TJ\ TrPfjÇ KobJkMTMr gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) @mM ßyjJ ßoJ˜lJ TJoJu \JjJj, @ÊKu~J~ IKVúTJP§ KobJkMTMPrr 18 \j oJrJ ßVPZjÇ Fr oPiq uKflkMr ACKj~Pjr 14 \j mJKxªJ rP~PZjÇ IjqPhr oPiq rJjLkMTMPrr hMA, KoujkMPrr FT S TJKl∑UJu ACKj~Pjr FT\j rP~PZjÇ @ÊKu~Jr TJjúJ jmJmVP†: KhjJ\kMr IKlx S KmrJokMr k´KfKjKi \JjJj, @ÊKu~J~ ‰fKr ßkJvJT TJrUJjJr IKVúTJP§r TJjúJ ZMPÅ ~PZ KhjJ\kMPrr jmJmV† CkP\uJ~SÇ SA IKVúTJP§ jmJmVP†r KmPjJhjVr ACKj~Pjr hM\Pjr oífqM yP~PZÇ Ijq FT\jPT UMPÅ \ kJPòj jJ ˝\PjrJÇ SA Kfj kKrmJPr FUj YuPZ oJfoÇ oíf hM\j yPuj: KmPjJhjVPrr mz oJèrJ VsJPor @mhMu yJKuPor ßZPu @mM vJKyj (22) S TuohJrkMr VsJPor ßoJPvth @uPor ˘L ßoRxMoL @ÜJr (18)Ç Vf ßrJmmJr fJÅPhr orPhy FPj kJKrmJKrT Tmr˙JPj hJlj TrJ yP~PZÇ KjPUJÅ\ rP~PZj TuohJrkMr (KU~JrkJzJ) VsJPor @PjJ~JÀu AxuJPor ßZPu KxrJ\Mu AxuJo (22)Ç VfTJu KxrJ\MuPhr mJKzPf KVP~ ßhUJ pJ~, fJÅr oJ ßhRufMj ßjZJ ßZPur ZKm mMPT KjP~ mJKzr @KXjJ~ mPx @PZjÇ ßgPo ßgPo KfKj yJCoJC TPr ßTÅPh SPbjÇ x∂JjPT KlPr ßkPf KmuJk TPr KlrPZj xmJr TJPZÇ KxrJ\MPur ßZJa ßmJj UJKh\J UJfMj (15) \JjJ~, KxrJ\Mu SA TJrUJjJ~ TJ\ TrPfjÇ fJÅr ˘L kJPvr FTKa TJrUJjJ~ TJ\ TPrjÇ IKVúTJP§r Umr ßvJjJr kr fJÅr mJmJ @PjJ~JÀu AxuJo @ÊKu~J ßVPZj, KT∂á VfTJu kpt∂ KxrJ\MPur ßUJÅ\ kJjKjÇ

IKVúKjmtJkemqm˙J TJP\ uJPVKj : fJ\rLj lqJvjPxr fífL~ fuJr UMÅKar xPñ uJVJPjJ IKVúKjmtJkT KxKu¥JrKa FPTmJPrA @˜ rP~PZÇ ßhPU ßmJ^J pJ~, hMWtajJr xo~ FPf TJrS yJf kPzKjÇ KÆfL~ ßgPT IÓo fuJ kpt∂ k´KfKa fuJ~ UMÅKaPf FnJPm ^MKuP~ rJUJ @PZ @aKa TPr pπÇ @èj ßjnJPjJr \jq Kj~Kof oyzJS yP~PZ TJrUJjJKaPfÇ KT∂á hMWtajJr xo~ Fxm ßTJPjJ TJP\ @PxKjÇ vsKoPTrJ mPuj, WajJr xo~ xfTtxÄPTf ßmP\ SPbÇ fUj xmJA @èj ßuPVPZ ßnPm jJoPf ßVPu hJK~fôrf ßuJT\j \JjJj, KTZM y~KjÇ IqJuJot jÓ yP~ ßVPZÇ KbT TrJ yPò mPu TuJkKxmu ßVPa fJuJ KhP~ TJ\ TrPf muJ y~ vsKoTPhrÇ Fr krA ßiJÅ~J~ YJrKhT @òjú yP~ pJ~Ç xJnJPrr KjKÁ∂kMPrr fJ\rLj lqJvjx k´J~ xJPz kJÅY WµJr @èPj kMPz ZJA yP~ pJ~Ç KT∂á Iãf gJPT @èj ßjnJPjJr xr†JoèPuJÇ Vf ßrJmmJr hMkMPr SA TJrUJjJ~ ßVPu vsKoPTrJ \JjJj, fJ\rLj lqJvjPx @èj ßjnJPjJr \jq Kj~Kof oyzJ yP~PZÇ TJrUJjJr ßnfr ßgPT kJS~J TJV\kP© ßhUJ ßVPZ, k´Kf oJPx ßxUJPj oyzJ y~Ç IKVúKjmtJkemqm˙J KbT @PZ KT jJ, fJ krLãJ TPr ßhUJ yP~PZÇ xmtPvw 5 jPn’rS FèPuJ krLãJ TrJ yP~PZÇ k´KfÔJjKar SP~mxJAa ßgPT ßrJmmJr \JjJ pJ~, F TJrUJjJr k´KfKa fuJ k´J~ 16 yJ\Jr mVtlMaÇ KjPYr fuJ~ èhJo, KYKT“xJPTªs S TJptJu~Ç KÆfL~ fuJ~ KvÊ kKrYptJ ßTªsÇ SP~mxJAPa ßhUJ pJ~, F TJrUJjJ~ @èj ßjnJPf k´Kvãek´J¬ TotL @PZj 300 \j, IKVúKjmtJke pπ rP~PZ 335KaÇ Kv·Jûu kMKuPvr CkTKovjJr @mhMx xJuJo mPuj, TJrUJjJr fífL~ fuJ~ 69 \j, YfMgt fuJ~ 21 S kûo fuJ~ 10 \j oJrJ pJjÇ fífL~ fuJ~ ßTj Ff ßmKv ßuJT oJrJ ßVu, fJ KfKj muPf kJPrjKjÇ xÄxPh k´iJjoπL ßkJvJT TJrUJjJ~ @èj, hMWtajJ j~, kKrTK·f ßkJvJT TJrUJjJ~ @èj uJVJr WajJPT kKrTK·f mPu CPuäU TPrPZj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ KfKj mPuPZj, ÈFKa hMWtajJ j~, kKrTK·f, FPf ßTJPjJ xPªy ßjAÇ FT j’Pr kMKuv, fJrkr VJPot≤xÇ Frkr KTPxr Skr yJouJ yPm, ßxaJ ßhUPf yPmÇ' @ÊKu~Jr fJ\rLj ßkJvJT TJrUJjJ~ FmÄ Y¢VsJPor my¨JryJPa CzJuxzPTr VJctJr kPz vfJKiT mqKÜr k´JeyJKjr WajJ~ VfTJu ßxJomJr xÄxPh @jJ ßvJT k´˜JPmr Skr @PuJYjJ~ k´iJjoπL Fxm TgJ mPujÇ Fr @PV ßckMKa K¸TJr vSTf @uL ßvJT k´˜JmKa C™Jkj TPrjÇ fUj ßfJlJP~u @yPohxy ßmv TP~T\j xJÄxh Kmw~Kar Skr @PuJYjJr hJKm TPrjÇ @PuJYjJ ßvPw ßvJT k´˜JmKa VíyLf y~Ç @PuJYjJ~ IÄv KjP~ k´iJjoπL mPuj, È@ÊKu~Jr fJ\rLj lqJvjPx @èj uJVJr xPñ xPñ @èj ßjnJPjJr \jq ßxUJPj lJ~Jr KmsPVc S kMKuv kJbJPjJ y~Ç ßxjJmJKyjL S ptJ mS kJbJPjJ y~Ç @Ko Kmw~Ka ÊÀ ßgPT kptPmãe TPrKZÇ rJf ßhzaJ ßgPT @zJAaJr oPiq @èj Kj~πPe @PxÇ pJrJ ZJPh CPbKZu, fJPhr C≠Jr TrJ x÷m yP~PZÇ TL kKroJe ßuJT @aTJ kPzKZu, ßxaJS rJPf \JjJ pJ~KjÇ xTJPu \JjJ pJ~, oJjMw kMPz IñJr yP~ ßVPZÇ ßYyJrJ ßYjJ pJ~ jJÇ \JKj jJ, \Lmj KjP~ F ßUuJ TPm ßvw yPmÇ' k´iJjoπL \JjJj, 109Ka uJv C≠Jr TrJ yP~PZÇ Fr oPiq 60Ka uJv vjJÜ TPr @®L~˝\Pjr TJPZ y˜J∂r TrJ yP~PZÇ 57Ka uJPvr KcFjF xÄVsy TrJ yP~PZÇ ßpèPuJ ßmKv kMPzPZ, ßxèPuJr hJÅf ßjS~J yP~PZ, YJAPu KcFjF krLãJ TPr uJv KhPf kJrPmÇ ßx mqm˙JS TrJ @PZÇ PvU yJKxjJ mPuj, ÈPrJmmJr ßcPmJPj~Jr VJPot≤Px @èj uJVJPjJr ßYÓJ TPrPZ YâJ∂TJrLrJÇ xMKo ßmVo jJPor FT jJrL vsKoT TJrUJjJ~ @èj ßh~Ç Ijq FT\j fJ ßhPU ßluJ~ xPñ xPñ @èj ßjnJPjJ y~Ç F \jq kMKuv xMKo S \JKTr jJPor hM\jPT ßVs¬Jr TPrPZÇ @Ko KxKxKaKnPf iJre TrJ KnKcSPf ßhPUKZ, xMKo @èj KhP~ ßmKrP~ @xPZÇ xMKo ˝LTJr TPrPZ, oJ© 20 yJ\Jr aJTJr KmKjoP~ ßx F TJ\Ka TPrPZÇ Fr ßkZPj TJrJ \Kzf, fJPhr UMÅP\ ßmr TrPf yPmÇ pUj mJ~JrrJ @Px, TjasJÖ xA TrJ y~, fUjA F WajJ WaJPjJ yPuJÇ' k´iJjoπL mPuj, kJa ßgPT ‰mPhKvT oMhsJ @xfÇ fJA ˝JiLjfJr kr kJPar èhJPo @èj uJVfÇ FUj ‰fKr ßkJvJT ßgPT ‰mPhKvT oMhsJ @PxÇ fJA VJPot≤Px @èj ßhS~J yPòÇ KTZM ßuJT

ßp k´vú ßnPx ßmzJPò FUjS ßkJzJ uJPvr Vº KjKÁ∂kMPrÇ ßvJPTr oJfPo nJKr kMPrJ kKrPmvÇ ßxUJPj C“xMT oJjMPwr Knz ToPuS oJjMPwr oMPU oMPU KlrPZ KTZM k´vÇú pJr ßTJj C•r KouPZ jJÇ fJ\Krj asqJP\Kcr kr ßkKrP~ ßVPZ 48 WµJÇ C≠Jr TJ\ ßvPw ßkJzJ nmjKar Kj~πe KjP~PZ @Ajví⁄uJ mJKyjLÇ hJlj xŒjú yP~PZ vjJÜ yS~J uJPvrÇ vjJÜyLj uJvèPuJ ˝\Pjr IPkãJ~ dJTJ ßoKcPTPur KyoWPrÇ KcFjF ßaPˆr oJiqPo fJ y˜J∂r TrJ yPm ˝\jPhr TJPZÇ KT∂á ßTj F n~Jmy oJjKmT asqJP\Kc? vsKoT ßoJyJÿh KukM, KoKu S jJ\oMu \JjJj, IKVúTJP§r ÊÀPfA ßmP\ CPbKZu lJ~Jr FuJotÇ KT∂á pJKπT ©MKar TgJ mPu vsKoTPhr @aPT ßrPUKZu lqJÖKr oqJPj\Jrxy KxKj~r TotTftJrJÇ fJPhr k´v,ú lJ~Jr FuJot mJ\Jr krS ßTj vsKoTPhr VJPot≤ nmj ßZPz pJS~Jr xMPpJV ßh~J yPuJ jJ? pJKπT ©MKar TgJ mPu fJPhr IPkãJ~ rJUJ yP~KZu ßTj? fJ\Krj lqJvPjr 9 fuJ nmPjr KfjKa k´v˜ KxÅKzr KVsuèPuJ ßTj

fJuJmº KZu? fJ\Krj lqJvPj Totrf S ßmÅPY pJS~J FTJKiT vsKoPTr hJKm, BhMu @\yJr kr ßgPT TJP\r YJk KZu ToÇ k´J~ KhjA 5aJr oPiq ßmKvr nJV vsKoTPT ZMKa ßh~J yPfJÇ VfTJu TJP\r YJk jJ gJTJ xP•ôS ßTj vsKoTPhr 8aJ kpt∂ KcCKaPf rJUJ yPuJ? ßTj ZMKar aJAKoÄP~ ßyrPlr yPuJ? @rS k´v,ú KmvJu nmPjr KjYfuJr @èj KTnJPm Ff hs∆f ZKzP~ kzPuJ KjPYr kMPrJ ßlîJPr? I·ãPer oPiqA KTnJPm ZKzP~ kzu YJrfuJ kpt∂? k´KfKa KxÅKzPfA KTnJPm ZzJu @èj? fJyPu KT ßTJj jJvTfJr KvTJr fJ\rLj VJPot≤ S ßxUJjTJr yJ\JrS vsKoT? IKVúTJP§r xo~ \Lmj mJÅYJPf vsKoTrJ pUj ZMPaJZMKa TrKZPuj, fUj TotTftJPhr yJPfr TJPZA gJTJ IKVúKjmtJkT pπ ßTj mqmyJr TrJ yPuJ jJÇ FUjS Iãf @PZ xm ßlîJPrr xm T~Ka IKVúKjmtJkT pπÇ ßTJjKaPfA yJf kPzKj TJrSÇ ßrJmmJr hMkPM rS TJrUJjJr KmKnjú ßlîJPr KkuJPr ^Mu∂ ßhUJ ßVPZ @aKa TPr IKVúKjmtJkT pπÇ oJ© 20 Khj @PV 5A jPn’r xmtPvw krLãJ TrJ yP~PZ ßxèPuJÇ @r Tftk í Pãr ˝JãrS rP~PZ fJPfÇ fífL~ S YfMgt fuJr ßoP^Pf KTZM pπ kPz gJTPf ßhUJ ßVPuS ßxèPuJr SPkj KrÄ KZu IãfÇ F ZJzJ 9fuJ nmPjr IKVú KjrJk•J KjKÁf TrJr \jq lJ~Jr lJAaJr, C≠JrTotL S k´JgKoT KYKT“xJTotL KoKuP~ 300 TotL gJTJr TgJ muJ yPuS IKVú KjmtJkPe fJrJ KT TrKZPuj? jJKT FaJ ßTmuA oJKuTkPãr lJÅKTmJK\? fJ\Krj lqJvjPxr TJP\r kKrPmv KjP~ x∂áÓ KZu jJ ßUJh @ohJKjTJrT k´KfÔJjÇ fMmJ V´∆Pkr FA k´KfÔJjPT TJP\r kKrPmPvr oJjhP§ ÈIPr†' fJKuTJ~ ßrPUKZu fJPhr ßkJvJPTr oNu @ohJKjTJrT k´KfÔJj KmvõKmUqJf ßYAj ߈Jr S~Ju oJatÇ fJ\rLPj IKVúTJP§ I∂f 110 vsKoPTr oífqM r kr k´KfÔJjKaPT KjP~ S~Ju oJPatr oNuqJ~j fMPu iPr pMÜrJPÓsr KjC A~Tt aJAoxÇ FPf muJ y~, 2011 xJPur 16A ßo S~Ju oJPatr FT KjrLãJ TotTftJ fJ\rLj lqJvjxPT ÈIPr†' ßvseLnMÜ TPr k´KfPmhj KhP~KZuÇ fJyPu ßTj ©MKa C•rPe FA ßhz mZPrS ßTJj CPhqJV ßj~Kj oJKuT Tftk í ã? k´vú CPbPZ, IKVúTJP§ KjyPfr xÄUqJ @xPu Tf? ßrJmmJr xTJPu lJ~Jr xJKntx Tftk í ã \JKjP~KZu 124 \Pjr oífqM yP~PZÇ fPm hMkPM r lJ~Jr xJKntPxr kKrYJuT (IkJPrvj) ßo\r oJymMmrM ryoJj \JjJj, TJrUJjJr fífL~, YfMg,t kûo S wÔ fuJ ßgPT 115Ka oífPhy C≠Jr TrJ yP~PZÇ xmPYP~ ßmKv uJv kJS~J ßVPZ fífL~ fuJ~Ç KT∂á nmjKaPf xmPYP~ ßmKv ãKfVs˜ yP~PZ KÆfL~ fuJÇ ßhJfuJ

kMPz ZJA yPuS ßxUJPj ßTJj uJv ßoPuKjÇ fJyPu KT ßxUJPj gJTJ vsKoTPhr oífPhy ZJA yP~ ßVPZ? VJPot≤ UJPfr xmPYP~ mz ã~ãKf WaPuJ KjKÁ∂kMPrÇ KT∂á ßxUJPj ßpPf Kx@AKcr lPrjKxT KaPor Ff Kmu’ ßTj? fJrJ KT k´P~J\jL~ @uJof xÄVsy TrPf ßkPrPZ? jJKT @PVA IPjT @uJof jÓ mJ YMKr yP~ ßVPZ? TJre hMkPM rr KhPT IPjPTr yJPfA ßhUJ ßVPZ uJPvr ßkJzJ yJzPVJzÇ C“xMT oJjMPwr IPjPTA fjú fjú TPr ßlPuPZ IKlxÀoxy IitPkJzJ jJjJ K\Kjxk©Ç FojKT TJptJuP~r TKŒCaJr oKjarKaS uMa yP~ ßVPZÇ @r kMKuvAmJ ßTj nmjKaPf yJ\JrS C“xMT oJjMwPT dMTPf Khu? hMA Khj iPr Foj jJjJ k´vú WMrkJT UJPò vsKoT S C“xMT oJjMPwr oMPUÇ k´Pvúr FUJPjA ßvw j~- KjKÁ∂kMr WMPr oJjMPwr oMPU ßvJjJ ßVPZ @PrT k´vÇú xJnJr@ÊKu~J~ pUjA ßTJj mz WajJ-hMWat jJ y~, fUjA KmPhPv gJPTj ˙JjL~ FoKk fJuMThJr ßfRKyh oMrJh \ÄÇ fJ\Krj lqJvPj IKVúTJP§r xo~S KfKj Im˙Jj TrKZPuj pgJrLKf KmPhPvÇ VJPot≤ vsKoT, ˙JjL~ ßuJT\j S jJjJ oyPur oPiq xPªPyr hJjJ mJÅiPZÇ fJ\Krj asqJP\Kc KT ßxsl hMWat jJ jJ ÈP˝òJTíf ImPyuJ\Kjf yfqJTJ§' jJKT ßTJj kKrTK·f jJvTfJ? Kmvõ KoKc~J~ KjKÁ∂kMr : @ÊKu~Jr KjKÁ∂kMrÇ ßhPvr VK§ ZJKzP~ Kmvõ KoKc~JPTS ßvJPT TJfr TPrPZ FUJjTJr n~Jmy IKVúVJs xÇ IjuJAPj mJÄuJPhv xJYt KhPuA ßnPx CbPZ KjKÁ∂kMPrr Âh~KmhJrT hívq, KmmreÇ kJvJkJKv CPb @xPZ mJÄuJPhPvr VJPot≤ KvP· KjP~JK\f vsKoTPhr ImetjL~ hMPntJPVr TgJÇ @rm KjCP\ fMPu irJ yP~PZ FT xJKmjJ A~JxKoPjr @ftjJhÇ fJr kM©miN KjKÁ∂kMPrr fJ\Krj lqJvPj kMPz oJrJ ßVPZjÇ KfKj mMT YJkPz @ftjJh TrKZPuj∏ @Ko FA TJrUJjJ oJKuPTr lJÅKx YJAÇ fJr \jqA @\ FfèPuJ oJjMPwr k´Je ^Pr ßVuÇ FoKj IPjT xJKmjJr TJjúJ~ KjKÁ∂kMPrr @TJvmJfJx nJKr yP~ CPbPZÇ FPf muJ y~, ˙JjL~ KoKc~Jr KrPkJat IjMpJ~L KjKÁ∂kMPrr @èj S Y¢VsJPo lîJASnJr VJctJr iPx KjyPfr xÄUqJ TokPã 125Ç ßTJj ßTJj KoKc~Jr UmPr muJ yPò, fJ\Krj lqJvj VJPotP≤A kMPz oJrJ ßVPZ 124 \jÇ fPm IKVúTJP§r TJre \JjJ pJ~ KjÇ Tftk í ã F KmwP~ fhP∂r KjPhtv KhP~PZÇ mJÄuJPhPv k´J~ 4000 VJPot≤ TJrUJjJ @PZÇ Fr IPjTèPuJPf 49 kOÔJ~

# Q F BSU PGJ U   $ M B M 6 5 T PEB Z   XXX HSBOETZMIFU DPN


UmrJUmr 49

SURMA m 30 November - 6 December 2012

IJÊKu~J~ (48 kOÔJr kr) pgJpg KjrJk•JoNuT mqm˙J ßjAÇ k´Kf mZr mJÄuJPhv KmPhPv ‰frL ßkJvJT r¬JKj TPr k´J~ 2000 ßTJKa cuJr @~ TPrÇ Fr oPiq xmPYP~ mz ßâfJ pMÜrJÓs S ACPrJkÇ pMÜrJPÓsr k´nJmvJuL IjuJAj hq S~JKvÄaj ßkJˆ KuPUPZ, kKÁoJPhr TJPZ mz irPjr YJuJj xrmrJy ßh~ ßpxm VJPot≤ mJÄuJPhPvr ßxA xm VJPotP≤r FTKaPf n~Jmy @èPj TokPã 112 vsKoT Kjyf yP~PZjÇ fJPhr ßmKvr nJVA SA TJrUJjJ~ @aTJ kPzKZPujÇ TJre, SA TJrUJjJ ßgPT \ÀKr KnK•Pf ßmr yS~Jr ßTJj mqm˙J KZu jJÇ fJ\Krj lqJvj KuKoPac jJPor SA TJrUJjJKa fMmJ V´∆Pkr FTKa k´KfÔJjÇ FrJ S~Ju-oJat xy pMÜrJÓs S ACPrJPkr msqJ¥ ßTJŒJKjèPuJr TJPZ ßkJvJT xrmrJy TPr gJPTÇ IKVúKjmtJke Kmw~T TotTftJ ßo\r ßoJyJÿh oJymMm mPuPZj, fJrJ TokPã 100 oífPhy C≠Jr TPrPZjÇ pJrJ SA nmj ßgPT uJKlP~ KjPY kPzKZPuj yJxkJfJPu ßj~Jr kr fJPhr 12 \j oJrJ KVP~PZjÇ FPf @rS muJ y~, fJ\Krj lqJvj VJPot≤PT ÈCó ^MÅKTkNet' mPu KYK¤f TPrKZu S~Ju-oJatÇ fJrkrS KT TPr ßxA TJrUJjJ S~Ju-oJPatr TJ\ kJ~ fJ KjP~ k´Pvúr xíKÓ yP~PZÇ S~Ju-oJat fJr È2012 ßVäJmJu ßrxkjKxKmKuKa' vLwtT KrPkJPat mPuPZ, fJPhr msJ¥ keq FmÄ mJÄuJPhv ßgPT fJ ßj~Jr \jq @èj ßgPT KjrJk•Jr Kmw~Ka @PV gJTPf yPmÇ 2011 xJPu S~Ju-oJat mJÄuJPhPvr 49Ka TJrUJjJr xPñ TJ\ mº TPr KhP~PZÇ TJre, @èj ßgPT KjrJk•J AxMqPf FèPuJ mº TPr ßh~J yP~PZÇ SKhPT míPaPjr IjuJAj ßcAKu ßoAu \JjJ~, mJÄuJPhPv IKVúTJP§r lPu míPaPjr ‰frL ßkJvJT ßâfJPhr Skr k´Y§ YJk xíKÓ yP~PZÇ F YJk xíKÓ TPrPZ ßxJP~avk KmPrJiL k´YJreJ YJuJPjJ V´∆kèPuJÇ ßaxPTJ, FAYIqJ¥Fo xy ßp xm ßTJŒJKj mJÄuJPhv ßgPT ‰frL ßkJvJT KjP~ gJPT fJPhrPT F ßgPT KvãJ KjPf muJ yP~PZÇ KjC A~Tt aJAox KuPUPZ, Vf 4bJ \MPj mJÄuJPhPv KjpMÜ oJKTtj rJÓshNf cqJj cKmäC oK\jJ vLwt ˙JjL~ VJPot≤ r¬JKjTJrTPhr CP¨Pv nJwe ßhjÇ KfKj C“xJy KhP~ mPuj, mJÄuJPhv È@VJoLPf FKv~Jr mJW' yPf pJPòÇ KjC Kx‹ ßrJPc mJÄuJPhv yPuJ k´JePTªsÇ KT∂á KfKj vsKoTPhr IKiTJr rãJr KmwP~ TgJ mPuj KjÇ KfKj mJÄuJPhPvr VJPot≤ UJPf ßp ^z @xPf kJPr ßx KmwP~ xfTtfJ CóJre TPrKZPujÇ VJPot≤ vsKoT ßjfJ @KojMu AxuJoPT KjptJfj S yfqJr Kmw~Ka fMPuKZPujÇ KfKj mJÄuJPhPv vsKoT

IKiTJr jÓ yS~Jr Kmw~KaS fMPuKZPujÇ KfKj @rS mPuKZPuj, FTKa ßTJŒJKjr k´iJj KjmtJyL TotTftJ FT oiqrJPf fJPT ßlJj TPr fJr ßTJŒJKjr xMjJo jÓ yS~Jr KmwP~ TgJ mPuKZPujÇ IjuJAj VJul KjC\ KuPUPZ, @ÊKu~J~ @èPj TokPã 110 vsKoT oJrJ pJS~J~ mJÄuJPhv pUj ßvJTJfMr fUjA VfTJu @PrTKa VJPotP≤ @èj ßuPVPZÇ 12 fuJKmKvÓ FA nmPjr ZJPh @aTJ kPzKZPuj ßmv KTZM vsKoTÇ F WajJ~ lMPa SPb hKrhs yJ\Jr yJ\Jr hKrhs VJPot≤ vsKoT- pJPhr ßmfj-nJfJ To- fJrJ KT n~Jmy kKrK˙Kf ßoJTJKmuJ TrPZjÇ SKhPT VfTJu IKiTfr xMPpJV-xMKmiJr hJKmPf TP~T yJ\Jr vsKoT KmPãJn TPrPZjÇ FPf ßpJV ßhj @vkJPvr IPjT VJPotP≤r vsKoTÇ dJTJr kMKuv TotTftJ yJKmmMr ryoJj mPuj, fJrJ fJ\Krj lqJvPjr oJKuPTr híÓJ∂oNuT vJK˜ hJKm TPrPZjÇ ˙JjL~ kMKuv k´iJj mhÀu @uo mPuPZj, fJrJ vsKoTPhr KmwP~ ImPyuJr hJP~ FTKa yfqJ oJouJ TPrPZjÇ F KmwP~ xrTJr hM'Ka S kMKuv FTKa fh∂ TrPZÇ fJrkrA fJrJ KjKÁf yPmj KjKÁ∂kMPrr @èPjr \jq oJKuT hJ~L KTjJÇ TuTJfJr hq ßaKuVsJl k´J~ FTA rTo KrPkJat KuPUPZÇ hq S~Ju Kˆsa \JjtJu KuPUPZ, Ku IqJ¥ lJÄ-Fr \jq mJÄuJPhPvr ßp VJPot≤ ßkJvJT ‰fKr TPr ßxUJPj IKVúTJP§r kr VfTJu TP~T yJ\Jr oJjMw KmPãJn TPrPZÇ fJrJ xJnJPr xzT ImPrJi TPr xMKmYJr hJKm TPrPZÇ F xo~ fJrJ KmKnjú TJrUJjJ~ kJgr ZMPz FmÄ pJjmJyj nJXYMr TPrÇ FKhj xJnJPr k´KfmJh-KmPãJn ZKzP~ kzPu k´J~ 200 TJrUJjJ mº TPr ßh~J y~Ç fJ\Krj lqJvj TJrUJjJ ßgPT ßkJvJT KTjPfJ yÄTÄP~r Ku IqJ¥ lMÄ jJPor xÄ˙JÇ Fr FT oMUkJ© FfèPuJ oJjMPwr k´JeyJKjPf VnLr ßvJT k´TJv TPrPZjÇ KfKj mPuPZj, @orJ fJ\Krj lqJvPjr oJKuPTr xPñ ßpJVJPpJV rãJ TPr YPuKZÇ @orJ KjP\Phr oPfJ IjMxºJj TrPmJÇ fJrkr ßhUPmJ KT TJrPe SA IKVúTJP§r xíKÓ yPuJÇ IjuJAj KmKmKx KuPUPZ, @ÊKu~Jr kr dJTJ~ @PrTKa ßkJvJT ‰fKr TJrUJjJ~ @èj ßuPVPZÇ fPm ßxUJj ßgPT ßTJj oífMqr Umr kJS~J pJ~KjÇ nJrPfr KrKcl.To \JKjP~PZ, @ÊKu~Jr TJrUJjJ~ IKVúTJP§ S Y¢VsJPor lîJASnJPrr VJctJr iPx kPz KjyPfr xÄUqJ 137-Fr ßmKvÇ VJPotP≤ @èj : hMA hvPT 7v oOfáq VJPotP≤ FPTr kr FT IKVúTJP§r WajJ, ootJK∂T xm oOfáqÇ FT mMT ˝kú KjP~ TJ\ TrPf @xJ KjÕ @P~r xJiJre jJrL v´KoTrJ k´J~A mJKz KlrPZj uJv yP~Ç IxPYfjfJ @r oJKuTPhr

ß˝òJYJKrfJr TJrPe KTZMPfA gJoPZ jJ F vm KoKZuÇ pUjA mz ßTJPjJ WajJ WPa fUjA ajT jPz xÄKväÓPhrÇ Vbj TrJ y~ fh∂ TKoKaÇ kPr @r iJrJmJKyTfJ gJPT jJÇ F fhP∂r KrPkJatS @PuJr oMU ßhPU jJÇ mz hMWtajJr kr ßkJvJT Kv·oJKuTPhr xÄVbj KmK\FoAF KjyfPhr KTZM @KgtT xJyJpq ßh~Ç @r FaáTáA y~PfJ \Lmj yJrJPjJ v´KoTPhr ßvw k´JkqÇ KmK\FoAF S KmKnjú xÄVbPjr ßhS~J fgq IjMpJ~L Vf hMA hvPT VJPotP≤ @èPjr WajJ~ I∂f 7v v´KoPTr oOfáq yP~PZÇ Fr oPiq vKjmJr @ÊKu~Jr WajJ~ xmtJKiT 112 \j v´KoPTr k´JeyJKjr WajJ WPaÇ xJŒ´KfT mZrèPuJr oPiq 2010 xJPu VJPot≤ hMKa IKVúTJP§ WajJ WPaÇ F mZPrr 25 ßlms∆~JKr VJ\LkMPrr VrLm F¥ VrLm ßxJP~aJr lqJÖKrPf IKVúTJP§ 21 \j v´KoT oJrJ pJjÇ FTA mZPrr 14 KcPx’r @ÊKu~J~ yJoLo V´∆Pkr VJPot≤ lqJÖKrPf @èPj kMPz oJrJ pJj 30 v´KoTÇ KmK\FoAFr ßhS~J fgq IjMpJ~L, 2006 xJPur 23 ßlms∆~JKr Y¢V´JPor ßTKaFx TPŒJK\a ßaéaJAu KoPu @èj irPu 91 \j v´KoT kMPz

oJrJ pJjÇ SA mZPrr 9 ßlms∆~JKr VJ\LkMPrr poMjJ K¸KjÄ KoPu IKVúTJP§r WajJ~ Kjyf yj 6 \jÇ FTA mZPrr oJYt oJPx xJP~o lqJvj KuKoPaPc @èPj Kfj oKyuJ v´KoT Kjyf yjÇ 2005 xJPur 7 \JjM~JKr jJrJ~eVP†r FTKa VJPot≤ TJrUJjJ~ @èPj 22 v´KoPTr oOfáq y~Ç 2004 xJPur KcPx’Pr jrKxÄhLr KvmkMPr VJPot≤ TJrUJjJ~ IKVúTJP§ 48 v´KoT Kjyf yjÇ SA mZPrr 3 ßo KoxPTJ xMkJr oJPTta ToPkäPér FT VJPotP≤ @èj uJVPu 9 v´KoT oJrJ pJjÇ 2001 xJPur 8 @Vˆ dJTJr KorkMPrr KoPTJ ßxJP~aJr KuKoPaPc @èj irJr è\Pm KnPz kJP~r KjPY YJkJ kPz Kjyf yj 24 VJPot≤ v´KoTÇ Fr x¬JyUJPjT @PV KorkMPrr TJlÀPu IKVúTJP§ @rS 26 v´KoT oJrJ pJjÇ 2000 xJPur 25 jPn’r jrKxÄhLr ßYRiMrL KjaS~qJr IqJ¥ VJPot≤ KuKoPaPc @èPj hê yP~ oJrJ pJj 53 v´KoTÇ Fr @PV 1999 xJPur @VPˆ ßVäJm KjKaÄ TJrUJjJ~ @èPj oJrJ pJj 12 v´KoTÇ 1990 xJPur 17 KcPx’r xJPrTJ VJPotP≤ @èPj kMPz oJrJ pJj 30 \jÇ

k∞J~ WMw

FKv~Jj TJKr ßrˆáPr≤èPuJPT kMrÏíf TrJ y~Ç IjMÔJPj ÊiM oJ© mJXJKu FmÄ AK¥~Jj ßrˆáPr≤A j~ YJAKj\, gJA, oJuP~Kv~Jj, \JkJKj\, ßjkJKux FmÄ kqJj FKv~Jj TqJaJVKrPfS FS~Jct ßh~J y~Ç FZJzJ FKv~Jj FmÄ IKrP~≤Ju ßmˆ ßvl k´KfPpJKVfJ A~Ä FKv~Jj FmÄ IKrP~≤Ju ßvl k´KfPpJKVfJ~ Km\~LPhrS kMrÏíf TrJ y~Ç FKv~Jj TJKr FS~JPctr CPhqJÜJ FmÄ ßlcJPrvj Im mJÄuJPhvL TqJaJrJxt-Fr ßY~JroqJj A~JSr UJj IjMÔJPj xmJAPT ˝JVf \JKjP~ mPuj, ßpJVqfJr KmYJPr FS~Jct

ßh~J yP~PZÇ TJKr ßxÖPr KmPvw ImhJPjr \jq fJr FA ˝LTíKf kJmJr ßpJVqÇ IjMÔJPj IKfKgPhr oPiq CkK˙f KZPuj∏ Km\Pjx ßxPâaJKr Kn¿ TqJmu, ßvPcJ Km\Pjx ßxPâaJKr YáTJ CojúJ, Tj\JrPnKam FoKk cj ßlJˆJr, ao ßmsAT, ßumJr huL~ FoKk Kc~JKj FPmJat, KmsPaPj KjpMÜ oJuP~Kv~Jj yJATKovjJr hJfáT \JTJKr~J xMuÄ, v´LuïJj yJATKovjJr c, Kâx jKjx, ßjkJPur rJÓshNf c. xMPrv Yªs xJKuKx, \JkJj FPÍKxr kKuKaTqJu KoKjˆJr jKrCKT KvTJfJ, mJÄuJPhPvr yJATKovjJr KmPV´Kc~Jr IJmM oMxJ vrlá¨Lj, ßk´x KoKjˆJr rJKvh ßYRiMrLÇ

ßVJuJo ryoJjÇ k´TP·r TJ\ ßkPf ÈWMw ßujPhPjr wzpπ' yP~KZu mPuS \JjJj hMhT k´iJjÇ FA k´gomJPrr oPfJ F irPjr fgq kJS~Jr TgJ KfKj \JjJPujÇ ßVJuJo ryoJj VfTJu oñumJr hMhPTr k´iJj TJptJuP~ xJÄmJKhTPhr mPuj, WMw ßujPhPjr oJiqPo IgtQjKfTnJPm uJnmJj yS~Jr CP¨Pv KTZM ßuJT wzpπ TPrPZÇ @oJPhr IjMxºJjTJrL TotTftJrJ APfJoPiq F fgq ßkP~PZjÇ xMfrJÄ ßmJ^J pJPò, ÈcJuPo TáY TJuJ yqJ~'Ç k∞J ßxfá k´TP· hMjtLKfr IKnPpJV fáPu Vf mZr \Mj oJPx 120 ßTJKa cuJPrr EeYáKÜ mJKfu TPr KmvõmqJÄTÇ fPm xrTJPrr f“krfJ~ vftxJPkPã F k´TP· ßlrJr ßWJweJ ßh~ mÉ\JKfT FA EehJfJ xÄ˙JKaÇ Fr @PVA xrTJPrr k´Kfv´∆Kf IjMpJ~L hMjtLKfr IKnPpJPVr fh∂ ÊÀ TPr hMhTÇ xJPmT ßpJVJPpJVoπL ‰x~h @mMu ßyJPxj, k´iJjoπLr IgtKmw~T CkPhÓJ oKxCr ryoJj S xJPmT ßxfá xKYm ßoJvJrl ßyJPxj nNÅA~Jxy ßoJa 29 \jPT K\ùJxJmJh TPrj fh∂ TotTftJrJÇ Vf 1 IPÖJmr KmvõmqJÄPTr kã ßgPT \JjJPjJ y~, xrTJrPT ßh~J vft IjMpJ~L hMKa k´KfKjKihu dJTJ xlr TrPmÇ ßx IjMpJ~L hMjtLKfr KmwP~ mJÄuJPhPvr fh∂ ImJi S kNetJñnJPm yPò KTjJ, fJ oNuqJ~j TrPf k´go huKa Vf 16 IPÖJmr dJTJ WMPr ßVPZÇ FZJzJ k´T· mJ˜mJ~j ßTRvu KbT TrPf KmvõmqJÄPTr @PrTKa k´KfKjKihPur dJTJ~ @xJr TgJ rP~PZÇ k∞J ßxfá k´TP· KlPr @xJr ßãP© IjqJjq vPftr xPñ k´TP·r AK≤KV´Ka FcnJA\r S k´iJjoπLr CkPhÓJ oKxCr ryoJjPT ZMKaPf kJbJPjJr TgJS mPu KmvõmqJÄTÇ Frkr Vf 17 ßxP¡’r oKxCr ZMKaPf pJS~Jr Kfj Khj kr KmvõmqJÄT k∞J k´TP· KlPr @xJr TgJ \JjJ~Ç Vf 1 jPn’r oKxCr @mJr TJP\ ßpJV KhPu fJPf KmvõmqJÄPTr vftnñ yP~PZ mPu @PuJYjJ SPbÇ ßx xo~ oKxCr ryoJj \JKjP~KZPuj, KfKj ZMKa ßvPw TJP\ ßpJV KhP~PZjÇ k´iJjoπL KnP~fjJo xlr ßvPw ßhPv KlPr ßp Kx≠J∂ ßhPmj, ßx IjMpJ~LA TJ\ TrPmjÇ Vf 4 jPn’r hMjtLKf hoj TKovPj xJÄmJKhTPhr k´Pvúr \mJPm KfKj mPuKZPuj, k∞J ßxfá k´T· mJ˜mJ~Pj k´P~J\Pj hLWt ZMKaPf ßpPfS fJr @kK• ßjAÇ ßVJuJo ryoJj VfTJu @PrJ \JjJj, Vf IPÖJmPr KmvõmqJÄPTr ßp hu FPxKZu fJrJ @mJrS 2 IgmJ 3 KcPx’r dJTJ~ @xPmÇ fJrJ k∞J ßxfM k´TP· hMjtLKf KmwP~ fhP∂r IV´VKf kptPmãe TrPmÇ KmvõmqJÄPTr FA KmPvwù kqJPjPu @∂\tJKfT IkrJi @hJuPfr (@AKxKx) xJPmT k´KxKTCar uMA VqJKmsP~u ßoJPrPjJ STJPŒJr ßjfíPfô KaoKg aÄ S KrYJct S¥JroqJj rP~PZjÇ


50 UmrJUmr

30 November - 6 December 2012 m SURMA

ßYJPrr oJ'r TrJ Igt KlKrP~ FPj fJ \jVPer TuqJPe mq~ TrJ yPm \JKjP~ ksiJjoπL mPuj, CjJr PZPurJ jJKT x“Ç FTgJ muJr hM'Khj krA irJ kzPujÇ PYJPrr oJ'r mz VuJÇ @r VuJmJK\ TrPmj jJÇ oJjMw vJK∂Pf @PZ, vJK∂Pf gJTPf KhjÇ KfKj mPuj, KmPrJiL hPur Pj©L pfA PYÓJ TÀj jJ PTj KfKj pM≠JkrJiLPhr mJÅYJPf kJrPmj jJÇ mñmºMr UMKjPhr KmYJr TrJ yP~PZÇ pM≠JkrJiLPhr KmYJr ÊÀ yP~PZÇ xrTJr fJPhr KmYJr TrPmÇ VfTJu KmTJPu ijmJKz jS~Jm AjKˆKaCa oJPb F xoJPmv IjMKÔf y~Ç \jxnJ~ @S~JoL uLV xnJPj©L mPuj, @orJ TgJ KhP~KZuJo pM≠JkrJiLPhr KmYJr TrPmJÇ Px TgJ PrPUKZÇ KmYJPrr TJ\ ÊÀ yP~PZÇ KmPrJiL Pj©LPT muPf YJA pfA PYÓJ TPrj, \ôJuJS PkJzJS TPrj, oJjMw UMj TPrj pM≠JkrJiLPhr mJÅYJPf kJrPmj jJÇ UJPuhJ K\~JPT CP¨vq TPr PvU yJKxjJ mPuj, IfLPf @kKj Wíeq IkPYÓJ YJKuP~S \JKfr \jPTr UMKjPhr rãJ~ xlu yPf kJPrjKjÇ FmJrS @kKj PhPv yfqJTJ§, \ôJuJS-PkJzJS TPr pM≠JkrJiLPhr KmYJr PbTJPf kJrPmj jJÇ PvU yJKxjJ fJr 30 KoKjPar mÜPmq mPuj, hMjtLKfr oJiqPo IK\tf TJPuJ aJTJ xJhJ TrJ FmÄ KxñJkMPr kJYJr TrJ Igt PhPv Plrf @jJ ksoJe TPr fJr PZPurJ KT kKroJe x“Ç KfKj mPuj, @orJ fJr PZPur kJYJr TrJ Igt KxñJkMr PgPT Plrf FPjKZÇ hMA PZPur KmPhPv kJYJr TrJ @rS Igt UMm KvVKVr PhPv Plrf @jPmJÇ ksiJjoπL Km˛P~r xPñ mPuj, K\~JCr ryoJPjr nJXJ xqMaPTx S PZÅzJ PVK† PgPT KTnJPm PTJKa PTJKa aJTJ PmKrP~ FPuJ! PvU yJKxjJ mPuj, pJrJ TíwT yfqJ TPr S mJPx @èj iKrP~ oJjMw UMj TPr fJrJ \jVPer vJK∂ KjKÁf TrPf kJPr jJÇ @S~JoL uLV xnJPj©L mPuj, @S~JoL uLV pUjA ãofJ~ @Px PTmu fUjA Phv Cjú~Pjr P\J~JPr nJPxÇ IkrKhPT hMjtLKf S oJjMw UMj KmFjKk xrTJPrr mz èeÇ KfKj @rS mPuj, @orJ PhvPT UJPhq ˝~ÄxŒNet TPrKZÇ Ff UJhq o\Mf rP~PZ Pp èhJPo rJUJr \J~VJ PjAÇ xJPrr \jq @r Po’Jr-PY~JroqJjPhr KkPZ WMrPf y~ jJÇ KmhqMPfr C“kJhj ksJ~ 7 yJ\Jr PoVJS~JPa CjúLf TPrKZÇ ÊiM CkP\uJ kptJP~ A≤JrPja YJuMr TgJ gJTPuS @orJ ksKfKa ACKj~j kptJP~ fJ PkRÅPZ KhP~ KcK\aJu mJÄuJPhv VbPj xão yP~KZÇ hsmqoNuq oJjMPwr â~ãofJr oPiq FPjKZÇ PhPv @r oñJ PjAÇ rJóJWJa, Kms\, TJunJat yP~PZÇ CkP\uJ @S~JoL uLPVr xnJkKf @uyJ\ PoJ. mKhCu @uo o†Mr xnJkKfPfô \jxnJ~ IjqJPjr oPiq mÜmq rJPUj, ˙JjL~ xÄxh xhxq UJhqoπL c. @mhMr rJöJT, ˝rJÓsoπL c. oyLC¨Lj UJj @uoVLr, @S~JoL uLPVr pMVì xJiJre xŒJhT oJymMm-Cu @uo yJKjl, xÄÛíKf oπL @mMu TJuJo @\Jh, ˙JjL~ xrTJr kuäL Cjú~j S xomJ~ ksKfoπL FcPnJPTa \JyJñLr TKmr jJjT, P\uJ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT l\uMr ryoJj UJj lJÀT ksoMUÇ xnJ~ UJhqoπL c. @mhMr rJöJT mPuj, VJP~ PTPrJKxj PdPu oJjMw oJrJr xTu wzpπ ksKfyf TrJ yPmÇ Fr @PV ksiJjoπL ijmJKzPf jmxíÓ CkP\uJ kKrwh ToPkäé nmPjr CPÆJij, ijmJKz oPcu gJjJ S CkP\uJ ˝J˙q ToPkäé nmPjr KnK• ksór ˙Jkj TPrjÇ jmxíÓ S jhL nJXPj KmuLj CkP\uJ xoNPy ToPkäé nmj KjotJe ksTP·r IiLPj ˙JjL~ xrTJr ksPTRvu IKih¬r 3 PTJKa 99 uJU 87 yJ\Jr 692 aJTJ mqP~ CkP\uJ ToPkäé Fr ksvJxKjT nmj, 86 uJU 56 yJ\Jr 2v' aJTJ mqP~ P\JzJmJKz (PVP\Pac) nmj, 86 uJU 56 yJ\Jr 540 aJTJ mqP~ \jksKfKjKiPhr (PVP\Pac) nmj, 36 uJU 53 yJ\Jr 2v' aJTJ mqP~ CkP\uJ PY~JoqJjPhr mJxnmj, 56 uJU 53 yJ\Jr 545 aJTJ mqP~ ACFjS'r mJxnmj, 55 uJU 42 yJ\Jr 879 aJTJ mqP~ crPoaKr nmj KjotJexy ksJ~ 13 PTJKa aJTJ mqP~ @iMKjT CkP\uJ kKrwh ToPkäé nmj KjotJe TrJ y~Ç \jxnJ~ xÄxh xhxq vSTf PoJPoj vJy\JyJj, FTJær PyJPxj, UªTJr @mhMu mJPfj, @uyJ\ @oJjMr ryoJj UJj rJjJ CkK˙f KZPujÇ

ÈjJrL'r @P~J\Pj xŒJKhTJ vJyjJ\ xMufJjJ \JjJj, KmsPaPj mJÄuJ xJÄmJKhTfJr \VPf kMÀPwr fMujJ~ jJrLr xÄUqJ jVeq, KT∂á jJrLr \J~VJ PgPT xJÄmJKhTfJr xJoJK\T ksP~J\jL~fJ KmkMu FmÄ FA KjKrPU ksKvãeKar @P~J\j TrJ yP~KZPuJÇ PTJPxr xojõ~T xJmM PjS~J\ IÄvVsyeTJrL jJrLPhr C“xJy S ksKfvsKM fr ksxÄvJ TPr mPuj, ÈFKa FTKa mqKfâoiotL WajJ FmÄ KmrJa xJluqÇ' KfKj jJrL ksKvãJgtLPhr ChqPor ksxÄvJ TPrj KfKjÇ FA ksKvãPer ksKvãT oJxMh rJjJ mPuj, È@Ko ksKvãJgtL jJrLPhr @Vsy S IiqmJx~ PhPU KjP\S ÈAPŒ´xc' FmÄ @Ko KmvõJx TKr, Vf @a x¬JPyr @aKa PxvPj xJÄmJKhTL~ PuUJ-PuKUr Pp fJK•ôT S ksJP~JKVT ksKvãe fJÅrJ PkP~PZj, fJPf fJÅPhr xJoPj YuJr FTaJ KnK• QfrL yP~PZÇ' PTJPxtr ¸¿r-xÄVbj xqJr CAKu~Jo PmnJKr\ lJCP§vPjr FKéKTCKan cJAPrÖr ryoJj K\uJjL mPuj, ÈKmsPaPj mJXJuL TKoCKjKaPf pPfJ nJPuJ TJ\ yP~PZ, fJr oPiq FA ksKvãe FTKaÇ nJPuJ TJ\ yPò mPuA @Ko FA ksKvãPer @P~J\T jJrL oqJVJK\Pjr xŒJKhTJ vJyjJ\ xMufJjJPT xogtj TPrKZÇ' YqJPju Fx PaKuKnvPjr PY~JroqJj @yPoh Cx xJoJh PYRiMrL aJKojJ xMufJjJ S EfM

yJKoPhr yJPf xjh fMPu KhP~ mPuj, ÈxJÄmJKhTfJr PkvJ~ pJÅrJA @xPmj, FA PkvJr ksKf fJÅPhr kqJvj gJTPf yPmÇ' KfKj xlu xJÄmJKhTfJr \jq FUJjTJr TKoCKjKar Ckr xJÄmJKhTfJr @PuJTkJf TrJ \jq xhq ksKvKãf xJÄmJKhTPhr krJovt PhjÇ xJ¬JKyT xMroJr xŒJhT Qx~h ojxMr CK¨j mPuj, ÈFA ksKvãe @oJPhr xTuPT ksKvKãf yPf C“xJKyf TrPmÇ' KfKj xJÄmJKhTfJ~ ksKvãPer Ckr èÀfôJPrJk TPr mPuj, È@orJ IPjPTA @oJPhr xLoJm≠fJaMTM \JKj jJÇ' KjP\r xLoJm≠fJ xŒPTt xPYfj yPu ksKvãPer ksP~J\jL~fJ TL, fJ Tot-KjP~JK\f xJÄmJKhPTrJ CkuK… TrPf kJrPmj mPu KfKj o∂mq TPrjÇ fJÅr yJf PgPT xjhk© Vsye TPrj lKrhJ TJoJuÇ @jMÔJKjT S @uïJKrT PkJvJT kPr @Vf TJCK¿u-¸LTJr S TJCK¿uJr rJK\m @yPoh mPuj, È@Ko jJrLPhr FA IjMÔJjPT KmPvw èÀfô KhP~KZ mPuA @oJr FA PkJvJT kPr FPxKZÇ' KfKj jJrL xJÄmJKhTfJr Ckr èÀfôJPrJk TPr xhq ksKvKãfPhr ijqmJh ùJkj TPrjÇ PTJPxt IÄvVsyeTJrL xJKÿ ÉhJr yJPf xjhk© fMPu Phj xJ¬JKyT jfMj KhPjr xŒJhT fJAKZr oJyoMhÇ fJAKZr oJyoMh mPuj, ÈxJÄmJKhTfJ-ksKvãPer @P~J\j TPr jJrL ksoJe TPrPZ, fJÅrJ PoJPaS jPrr xJPg IPitT TPrKj, mrÄ kMPrJaJA TPrPZjÇ'

KjptJfj xyq TrPmj? @xMj F \MuMomJ\ xrTJPrr KmÀP≠ ksKfPrJi VPz fMuPf xmJA GTqm≠ yAÇ KmFjKk PY~JrkJrxj mPuj, oyJP\Ja xrTJr 4 mZPr PhvPT KTZMA KhPf kJPrKjÇ IgtQjKfT CPhqJÜJrJ muPZj, fJrJ PoKvj FPj PlPu PrPUPZj, VqJx-KmhqMPfr InJPm TJrUJjJ YJuM TrPf kJrPZj jJÇ mqmxJ~L PjfJ F PT @\Jh KmFjKkr PuJT j~, KfKjA mPuPZjPhPv 38Ka mqJÄT @PZ KT∂á KmKjP~JPVr \jq aJTJ kJS~J pJ~ jJÇ IgY xrTJPrr PuJT\jPT IPjTèPuJ mqJÄT Ph~J yP~PZÇ \jVPer ksvú, fJrJ mqJÄT TrJr Ff aJTJ PTJgJ~ PkPuj? FTKhj Fr KyxJm KhPf yPmÇ KfKj mPuj, @oJPhr xMPpJV KhjÇ PhvPT ˝Jmu’L TPr fMuPmJÇ PhPvr PYyJrJ kJP PhPmJÇ PxaJ jJ kJrPu Pp vJKó PhPmj, fJ PoPj PjPmJÇ fPm KmFjKk IfLPfS Cjú~j TotTJP§ xlu yP~PZ, nKmwqPfS TrPf kJrPmÇ KmPrJiL PjfJ mPuj, F xrTJr ãofJ~ @xJr kr oJjMw vJK∂Pf PjAÇ y~ UMj TrJ yPò, j~ hMWtajJ WaPZÇ mqgtfJr hJ~ KjP~ xrTJPrr CKYf KjrPkã f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj KjmtJYj KhP~ xPr pJS~JÇ pKh fJrJ nJu TJ\ TPr, CP¨Pv muPf2012YJA, F ßhPvr | xJ¬JKyT Px KjmtJYPj \jVe fJPhr PnJa Ph~, fJyPuKmùJkj @orJ PoPj PjPmJÇ FRIDAY 30kKrÏJr NOVEMBER, mJÄuJPhvoJjMw AoJP\tK¿ kZª TPr jJÇ 15 AoJP\tK¿Pf TJ\ yPm jJ, PhPvr oJjMw PTJj KTZMA oJjPm jJÇ F fPm KjmtJYj yPf yPm ImvqA f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPjÇ Kyr rJyoJjLr rJKyo rTo Im˙J~ fJrJ \ÀKr Im˙J KhPu xm KTZM PmsT TPr rJ\kPgKmxKouäJ@S~JoL uLPVr IiLPj PhPv PTJj KjmtJYj yPm jJÇ yPf Ph~J yPm PjPo @xPmÇ TJre \jVPer KkbßhvPjfJ Ph~JPu PbPT PVPZÇ Pfoj KTZM jJÇ TrJ yPu PxaJ xrTJPrr \jqA TJu yPmÇ KfKj mPuj, xrTJKr hPur KmFjKk PY~JrkJrxj mPuj, F xrTJPrr oπLPhr hMjtLKfr \jq k∞J fJPrT ryoJj PuJT\j PhvPT PhCKu~J TPr uMakJPar Igt PhPvS rJPUKj, KmPhPv PxfM yPuJ jJÇ KmvõmqJÄTxy xm @∂\tJKfT hJfJ ksKfÔJj IgtJ~Pj K\ªJmJh kJYJr TPrPZÇ fPm PT PTJgJ~ Tf aJTJ kJYJr TPrPZ FmÄ PT I˝LTíKf \JKjP~PZÇ xrTJr FUj \jVPer Skr PmJ^J yP~ kJYJr TrPf KVP~ KmoJjmªPr irJ kPzKZu, xm fgqA @oJPhr hJÅKzP~PZÇ fPm @VJoLPf KmFjKk ãofJ~ PVPu k∞J PxfMPf ßmVo UJPuhJ K\~J K\ªJmJh vyLh K\~J IorJe ßyJT TrJ TJPZ @PZÇ xo~ IjMpJ~L fJ ksTJv TrJ yPmÇ KmFjKk Pj©L mPuj, hM'Kaxy ksP~J\jL~ @rS mÉ PxfM Kjot yPmÇ @orJ PTJj hu mJ kKrmJPrr TgJ~ j~, \jVPer TgJ~ F Phv YuPmÇ F @ûKuTfJ~ KmvõJxL jA, fJA ksgPo oJS~J S kPr PhRufKh~J KhP~ jJoV† k∞J 3 IJxj (\VjúJgkMr - hKãe xMjJo†) PgPT PhPv Vefπ @orJA FPjKZÇ VefPπr iJrJmJKyTfJ rãJ xMTrPf PxfM KjotJe yPmÇ UJPuhJ K\~J mPuj, xrTJr TMAT Pr≤JPur KmFjKkr huL~ ks J gLtrmJKjP~PZÇ hJmLPf pM\jVe ÜrJP\q yPmÇ F PhPvr oJKaPf @orJ Ijq KTZM PhUPf YJA jJÇ xrTJrPT jJPo TMAT aJTJ TMAIm˙Jjrf T KmhqM“ jJ PkPuS fJrJ TMAT muPf YJA- VefπPT rãJ TrPf pgJxoP~ xÄxh PnPX KhP~ \Vjú mzPuJT tLKf hoj TKovPjr JgkMr -yP~PZjÇ hKãe xMhMjjJoV†mJxLr CPhqJPVxoJPuJYjJ TPr KmFjKk f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj KjmtJYj KhjÇ VfTJu rJ\iJjLr PY~JrkJrxj mPuj, hMjtLKf hoj TKovj xrTJPrr khPuyL KyPxPm j~Jk Pj 18 hu @P~JK\f ˛reTJPur míy“ xoJPmPv KfKj Fxm TJ\ TrPZÇ fJrJ FUj KogqJmJhL TKovPj kKref yP~PZÇ xrTJPrr TgJ mPujÇ xoJPmv PgPT YuoJj @PªJuPjr IÄv KyPxPm PuJT yJ\Jr yJ\Jr PTJKa aJTJ kJYJr TrPZ, fJPhr irPZ jJ KT∂á f•ôJmiJ~T xrTJPrr hJKmPf 9A KcPx’r gJjJ PgPT oyJjVr kptJP~ KmPrJiL hPur PjfJPhr KmÀP≠ IkksYJr YJuJPòÇ FUj hMhPTr TgJ rJ\kg ImPrJixy oJxmqJkL TotxNKY PWJweJ TPrj UJPuhJ K\~JÇ \jVe KmvõJx TPr TJre, xrTJr pJ mPu fJrJ fJA TPrÇ ˙Jj : ßxJjJrVJS PrÓájJ,Pr≤ KmsT PuAj PxA xPñ xrTJPrr ksKf ÉÅKv~JKr CóJre TPr mPuj, vJK∂kNet UJPuhJ K\~J mPuj, PhPvr fÀe xoJ\ KvKãf yPòÇ KT∂á fJrJ 3A jJÇ KcPx’r ßxJomJr TotxNKYPf xrTJr mJiJ KhPu yrfJu-ImPrJixy xm TKbj TotxNKY fJKrU YJTKr :kJPò PhPv PmTJPrr xÄUqJ mJzPZÇ xrTJr IñLTJr KhPf mJiq yPmJÇ KfKj ksP~J\Pj uJVJfJr yrfJPu pJS~Jr ÉoKT TPrS TotxÄ˙JPjr mqm˙J TrPf kJPrKjÇ xrTJr pMmxoJP\r xo~fJPhr : xºqJ 5aJ WKaTJ KhP~ PjfJTotLPhr WPr WPr Px ksóMKf Pj~Jr KjPhtvjJ PhjÇ @ÊKu~J yJPf PljKxKcu fMPu KhPòÇ PvJjJ pJ~, F xrTJPrr CÅYM kptJP~r S Y¢VsJPo hMWtajJ~ KjyfPhr ˛rPe 18 hPur xoJPmPv UJPuhJ PTC PTC jJKT PljKxKcu UJ~Ç K\~Jxy CkK˙f uJPUJ oJjMw hJÅKzP~ FT KoKja jLrmfJ kJuj KmPrJiL PjfJ mPuj, huL~ PuJT S IPpJVqPhr nJPr ksvJxj ˙Kmr TPrjÇ yP~ kPzPZÇ kMKuv FUj ZJ©uLV-pMmuLPVr xPñ KoPu KmPrJiL hPur UJPuhJ K\~J rJ\QjKfT oyuPT CP¨vq TPr mPuj, 18 hPur mJAPr Skr yJouJ TrPZÇ xrTJKr hPur TotLPhr KmYJrTrJ oMKÜ Ph~Ç Ko\JtGTqm≠ yJÀj rKvh - 07956503334 uM“lá\JKojS r ryoJjKmPrJiL hPur PjfJTot,LPhr Ph~07962120618 jJÇ F xrTJr, 21 \j xm rJ\QjKfT hPur ksKf @øJj \JjJKò- @xMj @orJ xMKl~Jj L ßUJTj 07985762660 , ‰x~h u yT,ksKf @øJj lJÅKßYRiM xr r@xJKoPT oMKÜ KhP~PZÇ KfKj KmYJrl~\M KmnJPVr yP~ mqgt S hMjtLKfmJ\ F xrTJPrr yJf PgPT PhvPT rãJIJmMTKr, \JKjP~ mPuj,IJyPoh @kjJrJ PhPvr jJVKrTÇ PhPvr oJjMw Ppj PhvPT xoíK≠r KhPT KjP~ pJAÇ PxA xPñ PhvmJxLr CP¨Pv ksvú oKuä T ßyJPxj yJxjMF07804893314 PrPU mPuj, @kjJrJ @r Tf PYJPUr kJKj PluPmj? @r Tf jqJ~KmYJr kJ~, PxnJPm KmYJrTJ\ kKrYJujJ TÀjÇ xrTJPrr

\JKj, ßT KmoJjmªPr

KmFjKkr k´JgtL \jfJr vKÜ iJPjr vLPwr k´JgtL \jfJr vKÜ

KmvJu xoJPmv

\VjúJgkMr - hKãe xMjJoV†mJxLr kPã

YqJPju @A ACPrJPkr cJAPrÖr Pr\J @yPoh PYRiMrL l~xu @PoJPhr xMPr xmJr TMvu K\ùJxJ TPrj FmÄ xhq ksKvKãfPhr KvãJ TJptPãP© ksoJe TrJr @ymJj \JjJjÇ KfKj xhjk© kshJj TPrj lJr\JjJ TJ~xJr PxJoJPTÇ PmfJr mJÄuJr cJAPrÖr jJK\o PYRiMrL xhjk© Phj FqJjL kJrnLjPTÇ KfKj mPuj, Èu§Pj ksgo mJÄuJ-KoKc~JPf ksKvãPer mqm˙J TPr PmfJr mJÄuJÇ jJrL ksKvãeKa yPò KÆfL~Ç' F\jq KfKj jJrL oqJVJK\jPT ijqmJh \JjJjÇ xJ¬JKyT mJÄuJ PkJPˆr xŒJhT mqJKrˆJr fJPrT PYRiMrLr TJZ PgPT xhjk© Vsye TPrj @lPrJ\J vKlTÇ PYRiMrL mPuj, ÈksKvãJgtLPhr FT\j @oJr xJãJfTJr KjPf FPxKZPujÇ fJÅr ksvú TrJr PTRvu uãq TPr @oJr oPj yP~PZ, KfKj UMmA nJPuJ ksKvãe PkP~PZÇ' KfKj mPuj, ÈjJrLPhr \jq @oJPhr TKoCKjKaPf xJÄmJKhTL~ PuUJr ksYrM CkJhj rP~PZÇ' mJÄuJPhv PgPT PmzJPf @xJ xJÄmJKhT, ksgo-@PuJr xJm-FKcar ATmJu PyJPxj PYRiMrL xhjk© Phj @vLw Ko©PTÇ F-xo~ KfKj mPuj, ÈxJÄmJKhTfJr ksKvãe S ksJKfÔJKjT KvãJr oNuq Ij˝LTJptÇ' xJ¬JKyT mJÄuJ aJAoPxr KjmtJyL xŒJhT xJBo PYRiMrL mPuj, ÈoJxMh rJjJ nJA Pp ksKvãe KhP~PZj, @Ko KmvõJx TKr KfKj xJÄmJKhTfJr QjKfTfJr Ckr KmPvw èÀfô KhP~ gJTPmjÇ' xJBo PYRiMrLr TJZ PgPT xjhk© Vsye TPrj uKflJ jMÀj jJyJr PYRiMrLÇ xmPvPw jJrLr xŒJKhTJ vJyjJ\ xMufJjJ fJÅr ksKvãPer xjhk© Vsye TPrj xJ¬JKyT xMroJr ksJÜj xŒJhT j\Àu AxuJo mJxPjr TJZ PgPTÇ mJxj fJÅr ÊPnòJ mÜPmq mPuj, ÈvJyjJ\ Pp ksKfvsKM f S pPfúr xJPg ksKfKa ksKvãJgtLPT ksKvãPe KjP~ FPx C“xJKyf TPrPZj, IjMxreL~Ç' TKm oKfCr ryoJj xJVPrr kKrYJujJ~ IjMÔJPjr ÊÀPf ksKvãPer PksãJka metjJ TPr FTKa ksmº kJb TPrj jJrL oqJVJK\Pjr xJÄmJKhT KjuMlJr A~JxKoj FmÄ IjMÔJPjr xoJK¬Pf xTuPT xTífù ijqmJh \JjJj jJrL-xŒJhT vJyjJ\ xMufJjJÇ

@Phv-KjPhtPv IjqJ~ mJ FTfrlJ KmYJr TrPmj jJÇ UJPuhJ K\~J mPuj, KmFjKk ãofJ~ PVPu xπJx hoj TrPm, TJCPT ZJz Ph~J yPm jJÇ ZJ©uLV-pMmuLPVr yJPf PTj I˘ fMPu Ph~J yP~PZ, kMKuv gJTPfS ˝rJÓsoπL PTj fJPhr KmPrJiL hu hoPjr KjPhtv KhP~PZj fJr \mJm Ph~J-Pj~J yPmÇ KmPrJiL PjfJ mPuj, ksiJjoπL xÄxPh S xÄxPhr mJAPr ksKfKj~f KogqJYJr TPrjÇ xfq muJr xJyx CjJr PjAÇ xÄxPh ksKfKj~f PjJÄrJKo S @oJr kKrmJPrr KmÀP≠ IkksYJr TPrjÇ @oJPhr kPã Ff PjJÄrJKo x÷m j~Ç KfKj mPuj, F xrTJr jJoluT mxJPf \JPj, TJ\ TrPf kJPr jJÇ aJñJAPur ijmJzL CkP\uJ ToPkäé PgPT KnK•ksór PnPX jfMj KnK•ksór uJVJPjJ yP~PZÇ nKmwqPf F KogqJ jJoluT gJTPm jJÇ UJPuhJ K\~J mPuj, c. oMyJÿh ACjNx PjJPmu Km\~ TPr PhPvr oJj Cöôu TPrPZjÇ KT∂á BwtJKjõf yP~ xrTJr fJPT PyjóJ S VsJoLe mqJÄT PgPT Pmr TPr Ph~Jr xm TJ\ TPrPZÇ fJrJ @xPu nJu TJ\ TrPfS kJPr jJ, PTC TrPu xyqS TrPf kJPr jJÇ mÜPmqr ÊÀPf KfKj @ÊKu~J~ VJPot≤ S Y¢VsJPo lîJASnJr hMWtajJ~ KjyfPhr oJVKlrJf TJojJ S fJPhr kKrmJPrr ksKf xoPmhjJ \JjJjÇ YuoJj @PªJuPjr IÄv KyPxPm UJPuhJ K\~J 18 hPur kPã @VJoL oJxmqJkL TotxNKY PWJweJ TPrjÇ TotxNKYr oPiq rP~PZ : 6 KcPx’r xJrJPhPv Vefπ oMKÜ Khmx, 9 KcPx’r f•ôJmiJ~T xrTJPrr hJKmPf gJjJ PgPT oyJjVr kptJP~ rJ\kg ImPrJi, 11 PgPT 19 KcPx’r Km\~ KhmPxr jJjJ TotxNKY, 23 KcPx’r xrTJPrr hMjtLKf S IkvJxPjr KmÀP≠ xJrJPhPv VeKmPãJn, 26Pv KcPx’r dJTJ~ UJPuhJ K\~Jr PjfíPfô S xJrJPhPv 18 hPur VexÄPpJVÇ TotxNKY PWJweJ TPr UJPuhJ K\~J mPuj, @oJPhr vJK∂kNet TotxNKYPf xrTJr mJiJ KhPu yrfJu-ImPrJixy xm TKbj TotxNKY KhPf mJiq yPmJÇ KfKj P\JPar PjfJTotLPhr CP¨Pv mPuj, ksP~J\Pj @orJ uJVJfJr yrfJPu pJm, @kjJPhr WPr WPr Px ks˜áKf KjPf yPmÇ

oyJjmLPT mqñ 7 KoxrL~PT AxuJo iot S yprf oMyJÿh (xJ.) ßT mqñ TPr KjKotf YuKóYP© IgtJ~j S IÄv ßjS~Jr IKnPpJPV oOfáqh§ ßhS~J yPuJÇ’ fPm xJ\Jk´J¬PT ßTCA KoxPr IJaT ßjAÇ fJPhr IjMkK˙KfPfA FA rJ~ ßhS~J y~Ç aJAox Im AK¥~Jr UmPr muJ y~, SA YuKóYP©r kKrYJuT KoxrL~ mÄPvJØëf oJKTtj jJVKrT jTáuJ mJPxKuPTS F h§JPhPvr IJSfJ~ IJjJ yP~PZÇ mJPxKu mftoJPj ux IqJP†PuPxr FTKa TJrJVJPr FT mZPrr xJ\J UJaPZjÇ F KmwP~ KoxrL~ TkKaT YJPYtr kã ßgPT ßTJPjJ o∂mq TrJ y~KjÇ fPm jJo k´TJPv IKjóZáT YJPYtr FTKa xN© \JjJ~, ‘YJYt F irPjr YuKóY© KjotJe xogtj TPr jJÇ fJA Fr xPñ YJPYtr ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ FaJ xŒNet IJhJuPfr IJPhv; IJr F mqJkJPr YJYt o∂mq k´hJj ßgPT Kmrf gJTPmÇ’


UmrJUmr 51

SURMA m 30 November - 6 December 2012

KmoJPj

u¥j -KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj

Our telephone services 24 hours from 1st of May IJorJ 1 ßo ßgPT 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

Biman Approved

79162

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ Book with us for any destiation in the world Save money and time

Km. hs: VsJyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4 aJ kpt∂ ßUJuJÇ

HILLSIDE TRAVELS Unit-3

388 Green Street London E13 9AP Tel:

0208 552 2033 Fax : 0208 552 7538 www.hilsidetravels.com

Our new branch 245 Whitechapel Road (Opp. Royal London Hospital) London E1 1DB

0207 377 2832 Our another new branch World Travel Service (Hillside Travels) 394A Green Street

(Next to Upton Park Station)

0208 552 9888

Upton Park, London E13 9AP sales@hillsidetravels.com

IÔo KmsKav TJKr K^KrK^Kr mOKÓ CPkãJ TPr IKfKgfJrJ pUj IjMÔJj˙Pu ßkRZJj ßxUJPj fUj ÊiM fáwJrkJf ßgPoPZÇ oNu yPu ßdJTJr kPg hMkJPv TíK©o fáwJrPn\J KmvJu KâxoJx Kas hMKa \JjJj KhKòu xJoPjA Ên mzKhjÇ k´KfmZr jJªKjT kKrPmvjJ , ˝ò KjmtJYj k´Kâ~J @r ßnJÜJPhr xPmtJó IÄvV´yPer oiq KhP~ KmsKav TJKr FS~Jct I\tj TPrPZ TJKr KvP·r IÛJPrr ßUfJmÇ mftoJj KmsKav k´iJjoπL ßcKnc TqJPorj @P~J\Pjr nN~xL k´vÄxJ TPr KhP~KZPuj TJKr KvP·r IÛJPrr fToJÇ ßxJomJr xºqJ~ ßvwkpt∂ ßTPor∆j CkK˙f yPf jJ kJrPuS KnKcS oqJPxP\ CkK˙f PgPTPZj kMPrJ IjMÔJj \MPzÇ ßTPor∆j TJKr KvP·r CóZôKxf k´vÄxJ TPr mPuPZj, TJKr Kv· KmsKav \LmjiJrJr Ijqfo IkKryJpt FTKa IÄvÇ KmsKav IgtjLKfPf F KvP·r nNKoTJ mqJkTÇ AK¥~Jj ßrÓáPr≤ KyPxPm UqJf yPuS KmsPaPj TJKr Kv·Ka oNuf mJXJKuPhr Kj~πPeÇ mJKwtT k´J~ 3.6 KmKu~j kJCP¥r FA KvP· k´J~ @Kv nJPVrA oJKuTJjJ mJXJKuPhr yJPfÇ KmsKav rJ\ kKrmJr ßgPT ÊÀ TPr IKf xJiJrPerS rxjJ KmuJPx Kk´~fJ I\tj TPrPZ Fr rToJKr UJmJr @P~J\jÇ kOKgmLr mOy•o âLzJ @xr IKuKŒPTr rxjJ KmuJPxS \J~VJ TPr KjP~PZ mJXJKur yJPf VzJ FA Kv·KaÇ IjMÔJPj TJKr Kv· FmÄ kMrÏJr @P~J\j KjP~ TgJ mPuPZj míKav \JKÓx PxPâaJrL Kâx PVAKuÄ, KmsKav TJKr FS~JPctr k´mftT FjJo @uL FoKmA, IjMÓJj ksPpJ\T S KjPhtvT \JKÓj @uLÇ KmsKav \jKk´~ ßTRfáT IKnPjfJ rKr PmsojJr S KmKmKxr Ck˙JkT \Kj mP¥r xûJujJ~ kMPrJ IjMÔJj KZu k´Jem∂Ç mJXJKur WPrJ~J UJmJPrr @hPu QfrL PTJroJ, KmKr~JjL, ßrJÓ @r xmK\ ßUP~ fíK¬r ßdÅTáz fáPuPZj hM'yJ\Jr IKfKgÇ pMÜrJ\q \MPz KmsKav TJKr FS~Jct 2012 Fr oPjJ~j kJS~J 3,500 ßrÓáPr≤ ßgPT 56Ka ßrÓáPr≤ YázJ∂ kPmt @PxÇ PhvKar KmKnjú IûuPT nJV TPr PoJa 12Ka TqJaJVKrPf 18Ka PxrJ PrÓMPr≤PT kMrÛJr Ph~J y~Ç Kj~Kof IjqJjq kMrÏJPrr kJvJkJKv FmZr ßaATSP~ UJmJr xrmrJyTJrL k´KfÓJjèPuJPTS @SfJnáÜ TrJ yP~PZÇ @r k´go ßxrJ ßaATSP~ UJmJr xrmrJyTJrL

k´KfÓJj KyPxPm kMrÛJr kJ~ yqJKouaj uqJÄTJxJ~Jr FuJTJr ßoJ˜JT ßaATSP~Ç IÔo KmsKav TJKr FS~JctPT xlu TrPf xyPpJKV KyPxPm TJ\ TrPZ KmsPaPjr k´iJj IjuJAj UJmJr xrmrJyTJrL k´KfÔJj \Jˆ AaÇ IjqJjq kMrÛJr Km\~L ßrÓáPr≤èPuJ yPò PxrJ ßrÓáPr≤ ÛauqJ¥ - fJ\ AK¥~Jj, PxrJ ßrÓáPr≤ jgt AÓ - @V´J (Kucx), PxrJ ¸JAx ßrÓáPr≤ jgt SP~Ó - AK¥~Jj SPvj( @Ój AC uJAj), PxrJ ¸JAx ßrÓáPr≤ KocuqJ¥ - AKfyJx (mJKotÄyJo), PxrJ KjCTJoJr ßrÓáPr≤ KocuqJ¥ - lJAn KrnJxt @ uJ TJPat (SP~ux), PxrJ ßrÓáPr≤ SP~ux - rxMA AK¥~Jj KTPYj (ßxJ~JjxL), PxrJ ßrÓáPr≤ xJCg AÓ - yJS~JuL AK¥~Jj ßrÓáPr≤ (aJAPlJct), PxrJ jfáj ßrÓáPr≤ xJCg AÓ - xJŒJj PlJr (SP~ˆJryJo, ßT≤), PxrJ ßrÓáPr≤ xJCg SP~ˆ ¸JAx u\ (ßYuPgjyJo), Kh Ko≤ ßrJo (xoJrPxa), PxrJ ßrÓáPr≤ ßx≤sJu u¥j F¥ KxKa - ßmJ’JA kqJPux (kJKcÄaj), ßxrJ jfáj ßrÓáPr≤ ßx≤sJu u¥j F¥ KxKa YJâJ (jKaÄKyu), u¥j kJvõtmftL ßxrJ ßrÓáPr≤ - YJT

FjKa jJAj ( xJPr), PxrJ TqJ\M~Ju cJAKjÄ - KYKu KkTu msJAaj (AÓ xJPxé), ߸vJu Aj¸JAPrvj FS~Jct KhkJ @jJªÇ KmsKav VjoJiqo k´KfmZrA pPgÓ èÀPfôr xJPg ˙Jj kJ~ KmsKav TJKr FS~JPctr xJluq VÅJgJÇ KmsKav TJKr FS~JPctr k´PpJ\T \JKÓj @uL \JjJPuj IÔo @xPrr ßjkgq TgJÇ muPuj, xJrJmZr @orJ kKrv´o TKr FTKa Ijjq xºqJ FmÄ oJjMPwr nJumJxJ~ mÉu TJK⁄f IjMÔJj CkyJr KhPfÇ FS~JPctS k´Kf oJjMPwr @˙J @oJPhr hJK~fô mÉèe mJKzP~ ßh~Ç @vJ TKr IÔo KmsKav TJKr FS~JPctS @kjJrJ xfπ FTKa IjMÔJj CkPnJV TrPf ßkPrPZjÇ IjMÓJj xŒPTt KmsKav TJKr FS~JPctr k´mftT FjJo @uL FoKmA k´KfKâ~J~ mPuPZj, ÊÀ ßgPTA @oJPhr oNu uã IjMÓJPjr oJj FmÄ ˝ò KjmtJYj k´Kâ~Jr KhPTÇ TJKr KvP·r k´Kf oJjMPwr nJumJxJr lxu FA kMrÏJrÇ kMrÏJr k´JK¬Pf ÊiM mqKÜA uJnmJj yPmj jJ k´KfÓJPjr mqmxJPTS KjP~ pJPmj IjqrTo CófJ~Ç @oJPhr xffJ, ˝òfJ @r fJr KmKjoP~A IjMÔJjKa @kJor oJjMPwr hOKÓ @Twte TrPf xão yP~PZÇ'

\VjúJgkMr CkP\uJr pMm xoJ\ @P~JK\f ofKmKjo~ xnJ~ ßY~JroqJj @mhMu ßoJZJKær

xoJ\ ßxmJPT @Ko oJjmiot KyPxPm V´ye TPrKZ

\jVPer ßnJPa KjmtJKYf yP~KZ \jVPer TuqJPer \jqÇ fJA xoJ\ ßxmJPT @Ko oJjm iot KyPxPm V´ye TPrKZÇ KxPua vyrfuLr aáuKaTr ACKj~Pjr ßY~JroqJj @mhMu ßoJZJKærPT pMÜrJP\q mxmJxTJKr \VjúJgkMr CkP\uJr pMmxoJP\r @P~JK\f ofKmKjo~ xnJ~ mÜmq rJUPf KVP~ IKfKg ßY~JroqJj @mhMu ßoJZJKær CkPrJÜ TgJ mPujÇ xÄmitjJ IjMÔJPj xnJkKffô TPrj pMmPjfJ vJoLo @yohÇ xnJ kKrYJujJ TPrj pMm ßjfJ ‰x~h xJKhT @yohÇ oSuJjJ Táfmá CK¨Pjr ßTJr@j ßfuJS~JPfr oJiqPo ÊÀ yS~J ofKmKjo~ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀT, KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur ¸LTJr rJK\m @yoh, pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xyxnJkKf ßoJyJÿh yroM\ @uL, u¥j oyJjVr @S~JoL uLPVr xnJkKf jNÀu yT uJuJ Ko~J, pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT xJöJh Ko~J, TJCK¿uJr S ˙JjL~ ßumJr kJKatr ßckMKa KucJr oKfjMöJoJjÇ FZJzJ TKoCKjKa ßjfJ @mhMu @uL rCl, xJPmT TJCK¿uJr ßyuJu ryoJj, k´JÜj ßY~JroqJj yJÀj Ir rKvh, pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr k´YJr xŒJhT oJxMT AmPj @Kjx, pMm S âLzJ Kmw~T xŒJhT fJKrl @yoh, pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr Ijqfo xhxq oKuäT vJTár S~JhMh, oJoMjrM rKvh FoKmA, vJy K\uäu M TKro, TJCK¿uJr PxKuo CuäJy, ßoJ: @mhMu \Kuu, u¥j oyJjVr @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT @ufJlár ryoJj ßoJ\JKyh, u¥j oyJjVr pMm uLPVr pMVì xŒJhT mJmMu UJj, pMÜrJ\q \JxPhr xJiJre xŒJhT ‰x~h @mMu ojxMr uLuM, ßoJ: @K\\Mu yT, AKu~Jx Ko~J, @mM xMKl~Jj ßYRiMrL ßUJTj, ßyJPxAj @yoh u~uMx, ‰x~h K\~J vyLh, @mhMj jMr, ßVJuJo ræJKj, ‰x~h mJmMu, UxÀöJoJj

UxÀ, pMÜrJ\q ZJ©uLPVr xnJkKf ß\JmJP~r @yoh, ‰x~h ßVJuJk @uL, @ñMr @uL, ßoJ: ßumM Ko~J, ‰x~h @\Jh, ZJ© ßjfJ xJrS~Jr TKmr, vJyLj @yoh, UJPuh vJyLj @yoh, oAjMu AxuJo, ZJ© ßjfJ TJoÀu AxuJo k´oUM Ç IjMÔJPj \VjúJgkMr pMm xoJP\r kPã IKfKgPT láPuu ÊPnòJ \JjJj oKuäT UJ~Àu S~JhMhÇ k´iJj IKfKg ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀT fJÅr mÜPmq mPuj, ßoJ: @mhMu ßoJZJKær @oJPhr \VjúJgkMr CkP\uJr x∂Jj, KxPua jVPr mxmJx TPrjÇ fJr ßxmJ TrJr Kj\ èPe KfKj KxPua IûPur oJjMPwr oj \~ TPrPZjÇ FmÄ ßnJPa ßY~JroqJj KjmtJKYf yP~PZjÇ FZJzJ Kj\ FuJTJ~S KmKnjú xoJ\ ßxmJoNuT TJP\

KfKj xKâ~Ç @orJ fÅJr xJluqPT ˝JVf \JjJAÇ ßoJyJÿh yroM\ @uL mPuj, \VjúJgkMPrr x∂Jj @mhMu ßoJZJKær @oJPhr \jq ßVRrm mP~ FPjPZjÇ @orJ k´mJPx mJx TPr fJPT PpnJPm @kj oPj TKr ßxnJPm KxPua vyrfKur aáuKaTr ACKj~Pjr oJjMwS fJPT @kj oPj TPr ßnJa KhP~ fJPhr ßjfJ S ßxmT KjmJtKYf TPrPZÇ @orJ fÅJr xJlPuq @jKªf yP~KZÇ IjqJjq mÜJrJ fJPhr mÜPmq IKfKg ßY~JroqJj @mhMu ßoJZJKæPrr k´vÄxJ TPr mPuj, KxPua vyPr \VjúJgkMPrr IxÄUq oJjMw mJxJmJKz TPr mxmJx TPrjÇ \VjúJgkMPrr xMjJo fJrJ xTPuA xoMjúf ßrPUPZjÇ @\PTr IKfKgS FrTo FT\j èeL mqKÜÇ xnJ~ IKfKg @mhMu ßoJZJKær fJÅr

mÜPmq ofKmKjoP~r xMPpJVhJj TPr xÿJKjf TrJ~ k´mJxLPhr S \VjúJgkMPrr k´mJxL pMm xoJ\PT ijqmJh S TífùfJ \JjJjÇ xnJkKfr mÜPmqr oJiqPo xnJr xoJK¬ y~Ç xnJ~ KmkMu xÄUqT \VjúJgkMPrr k´mJxL ZJzJS KmKnjú FuJTJr VeqoJjq mqKÜmVt, rJ\jLKfT S TKoCKjKa ßjfOmª O CkK˙f KZPujÇ CPuäUq, KxPua vyrfuLr aáuKaTr ACKj~Pjr ßY~JroqJj @mhMu ßoJZJKær FT\j pMÜrJ\q k´mJxL yPuS mftoJPj KxPuPa ˙J~LnJPm mxmJx TrPZjÇ xŒsKf pMÜrJP\q FT xÄK㬠xlPr FPxPZj FmÄ k´mJxLPhr @P~JK\f KmKnjú xnJ xoJPmPv ßpJVhJj S ofKmKjoP~ IÄvV´ye TrPZjÇ - ßk´x KmùK¬Ç


52 UmrJUmr

KmvõjJg FcMPTvj rKmmJr KÆ-mJKwtT xJiJre xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr xnJkKf oJKjT Ko~JÇ kNmt u¥Pjr FTKa IKn\Jf ßrÓáPrP≤ IJP~JK\f xnJ~ mJKwtT KrPkJat ßkv TPrj xJiJre xŒJhT IJ»Mu yJAÇ xÄVbPjr IJKgtT KrPkJat ßkv TPrj ßas\JrJr c: oMK\mMr ryoJjÇ xÄbPjr xJiJre xnJ~ k´KfÔJfJ xnJkKf Fo F oJjúJjPT KmvõjJg k´mJxL FcMPTvj asJPÓr kã ßgPT asJÓ Vbj S ßhPv KmPhPv KvãJr Cjú~Pj IxJoJjq ImhJPjr \jq IJ\Lmj xÿJjjJ khT k´hJj TrJ y~Ç xnJr ÊÀPf kKm© ßTJrIJj ßfuJS~Jf TPrj xy xJiJre xŒJhT IJxJhMr ryoJjÇ IJPuJYjJ xnJr kNPmt asJPÓr asJKÓ orÉo Fo F rKyo, AxoJAu IJ\Jh, IJ»Mu oJjúJj ZMrJm IJuL, \Kor IJuL, TájM Ko~J, IJ»Mu yJA Fr KmPhyL IJfìJr oJVKlrJf TJojJ TPr PhJ~J S ßvJT k´˜Jm VOKyf y~Ç xJiJre xnJ ßvPw KmkMu C“xJy C¨LkjJr oiq KhP~ asJPÓr 18 mZPrr AKfyJPx k´gomJPrr of IKiT xÄUqT kPh KjmtJYj IjMKÔf y~Ç KjmtJKYf TKoKar xhxqVj yPòj xnJkKf F ßT Fo PxKuo, xy xnJkKf AorJj UJÅj, IJ»Mu yJA, xJiJre xŒJhT j\Àu AxuJo, xy xJiJre xŒJhT IJ~Jx Ko~J, vJy vJoLo IJyoh, ßas\JrJr IJxJhMr ryoJj IJZJh, xy ßas\JrJr ßoJmJrT IJuL, k´YJr S k´TJvjJ xŒJhT oKjr IJyoh, xJÄÛíKfT xŒJhT oTro IJuL IJlÀ\Ç TKoKar KjmtJyL xhxq vJy IJK\\Mr ryoJj, ACxMl AxuJo, PjJ~Jm IJuL, ofKZr UJÅj, IJlxr Ko~J ßZJa Ko~J, IJ»Mu yJjúJj, IJ»Mu S~JKyhÇ KjmtJYPj k´iJj KjmtJYj TKovjJr KyPxPm hJK~fô kJuj TPrj asJPÓr xJPmT xJiJre xŒJhT oMKÜPpJ≠J ßuJToJj ßyJPxj, TKovjJr KyPxPm hJK~fô kJuj TPrj asJPÓr xJPmT xnJkKf IJ»Mx vKyh ßYRiMrL S KmKvÓ mqmxJ~L asJKÓ IJ»Mu IJyJhÇ CPuäUq 1994 xJPur 12 \Mj KmvõjJg k´mJxL FcMPTvj asJÓ VbPjr kr ßgPT xÄVbjKaPf 1uã aJTJ mJ 1yJ\Jr kJC¥ KhP~ FUj kpt∂ 154\j asJKÓ yP~PZjÇ mftoJPj k´Kf mZr k´J~ 10 uJã aJTJr mOK• k´hJj TrJ yPòÇ mJÄuJPhPv xÄVbjKar rP~PZ FTKa KjP\˝ TJptJu~Ç ßxUJPj TKŒCaJr ßasKjÄxy KmKnjú xMPpJV xMKmiJ ßkP~ gJPTj KvãJgtLrJÇ FA xÄVbPjr oJiqPo vf vf KvãJgtL AKfoPiq CkTíf yP~PZjÇ KmvõjJg CkP\uJ~ IJiMKjT KvãJr k´xJPr VKbf FA xÄVbPjr TJptâoPT IJPrJ mOK≠ S CkTJrPnJVLPhr xÄUqJ mJzJPf xmJAPT KjP~ GTqm≠ yP~ TJ\ TPr pJPmj mPu \JKjP~PZj jm KjmtJKYf TKoKar xhxqVjÇ xJiJre xnJ S xÿJjjJ khT k´hJj IjMÔJj ßpRgnJPm kKrYJujJ TPrj xÄVbPjr xJiJre xŒJhT IJ»Mu yJA S k´YJr xŒJhT vJy vJoLo IJyohÇ Fxo~ asJPÓr Cjú~j S nKmwqf Totk∫J KjP~ IJPuJYjJ~ IÄvPjj asJKÓ Fo F oJjúJj, KxrJ\Mu AxuJo, rAZ IJuL, ACxMl AxuJo, IJmMu TJuJo IJ\Jh, IJuyJ\ô yJxj IJuL, xJöJhMr ryoJj, vJy IJK\\Mr ryoJj, IJ»Mu UJKuT, oJKl\ UJj, ßoJ: IJ»Mv vKyh ßYRiMrL, IJ»Mu yJKoh KxThJr, o\Kÿu IJuL, ßjJ~Jm IJuL,

30 November - 6 December 2012 m SURMA

IJ»Mu TJKhr, mKvr CK¨j, oZuªr IJuL, ßvU ßoJhJKær ßyJPxj oiM, lJrìT ßYRiMrL, xJjM Ko~J, xMjM Ko~J, IJ»Mu ojJl, yroM\ IJuL, ßuJToJj ßyJPxj, ÊTár IJuL, xJoZMK¨j xJox, IJ»Mx x•Jr, ßoJyJæf IJuL, oUj Ko~J, IJ»Mu IJK\\ jJjM Ko~J, AorJj UJj, ofKZr UJj, CxfJr IJuL, IJ»Mr rCl, u~uMZ Ko~J, S~JKrx CK¨j, IJmMu TJuJo, IJxJm IJuL, FPTFo ßxKuo, IJUJ¨Mx IJuL, AKu~Jx IJuL kJvJ, AlPfUJr IJuo oTáu, IJKfTár ryoJj mMKu, IJKoÀu AxuJo lJÀT, j\Àu AxuJo j\M, oKjr CK¨j mKvr, oKjr IJuL xMKl, ßoJyJÿh Tuohr IJuL, IJ»Mu TJKhr, IJPjJ~Jr IJuL, xJAhMr ryoJj, IJjJ ßYRiMrL, KoZmJy CK¨j, Ko\tJ IJxyJm ßmV, IJ»Mu oKfj UJj, IJ\Jh xMmJjL, Fo F IJyJh, oBj CK¨j, o\jM Ko~J, xMKl Ko~J, IJ»Mr rm ßYRiMrL, TKmr Ko~J, Fo F UJKuT, IJuL Kj~J\, \JoJu CK¨j, mqJKrˆJr jK\r IJyoh, V~Jx Ko~J, IJ»Mu S~JKyh, TJuJo Ko~J, ßvU ßoJyJÿh fJKyr Cu-Jy, oTro IJuL IJlPrJ\, oJxMT Ko~J, AvõJht IJuL, xoM\ IJuL, IJ»Mj jMr, ßoJ: IJ»Mx xJuJo, IJ\r IJuL, IJ»Mu yJjúJj, IJ»Mu oJKjT, Ko\JjMr ryoJj, TKmr Ko~J, IJlZr Ko~J ßZJa Ko~J, IiqJkT jMrìu AxuJo, IJ»Mu Vlár, IJ»Mu T¨Mx, ßoJ: uJKT Ko~J, IJ»Mu S~JhMh vJPyu, IJPjJ~J ßyJPxj, ovJKyh IJuL, ohKrx IJuL, oKjr IJyoh, IJAj\LKm IJ»Mx vKyh, KxrJ\Mu AxuJo yJ\JrL, ßoJ: IJ~Jx Ko~J, mvr CuäJy, KxrJ\ C¨Lj, ‰f~mMr ryoJj, AKoPV´vj \J\ ßoJ: ßmuJ~Jf ßyJPxj, ßoJ: IJuL lJroJr, IJ»Mr rm, jMr CK¨j, ßoJmJrT IJuL, S~JKyh IJuL, xJoxJhMr ryoJj rJKyh, IJ»Mu S~JhMh, l~xu IJyoh, xJjJo Ko~J IJKfT, xJÄmJKhT ryof IJuL, PjZJr IJuL, IJ»Mr rCl, lJÀT Ko~J, vJy jMÀu IJuo jJKyj, Thr CK¨j, xoM\ Ko~J, oKjr IJuL, vJoLo IJyoh, ßVJu\Jr UJj, IJ»Mu yT yJKmm, IJ»Mx xMKl~Jj lJrìT, IJA ßjS~J\, S~JKyh IJ\Jh, \MmJP~r IJyoh, IJ»Mu IJK\\ ßxJPyu, IJUuJTáöJoJj k´oMUÇ

mOPaPj YJTáKr vLPwt rP~PZ ßuJTJu VnJetPo≤ IPgJKrKa mJ TJCK¿uèPuJÇ F PxÖPr YJTárL yJrJPjJ ßuJPTr xÄUqJ k´J~ 3v yJ\JrÇ TJCK¿uèPuJPf xrTJrL mJP\a mrJ≠ TKoP~ ßh~Jr TJrPj F UJPfr ßmKvr nJV TotTftJ TotYJrLPT mJiqfJoMuT ImxPr ßpPf yP~PZÇ FTAnJPm ˝J˙q, KvãJ ßgPT Êr∆ TPr kMKuv k´vJxj kpt∂ k´KfKa ßxÖPr ßuJTmu y∑Jx ßkP~PZÇ k´KfPmhPj ßh~J xoLãJ IjMpJ~L xJCg SP~Pˆ kJmKuT xKntPxr ßuJTmu y∑Jx ßkP~PZ 86 yJ\Jr (15.7%), u¥Pj 84 yJ\Jr (10.1%), xJCg APˆ 80 yJ\Jr (11.1%), jgt SP~Pˆ 77 yJ\Jr (10.6%), Aˆ AÄuqJP¥ 59 yJ\Jr ( 2.4%), SP~ˆ KocuqJP¥ 56 yJ\Jr( 10.6%), A~TtvJ~Jr F¥ yJÍJPr 54 yJ\Jr (9.6%), ÛauqJP¥ 45 yJ\Jr (7.2%), xgt APˆ 43 yJ\Jr (14.5%), Aˆ KocuqJP¥ 42 yJ\Jr (10.4%), SP~uPx 18yJ\Jr (5.2%), FmÄ jgt IJ~JruqJP¥ YJTárL yJKrP~PZ 11 yJ\Jr mJ 4 hvKoT 8 vfJÄv xrTJrL YJTMrL\LmLÇ

Limited period only

K\FoKm ACKj~j CPÆV k´TJv TPr mPuPZ, xJoPjr mZr xrTJr IJPrJ k´J~ 10 KmKu~j kJCP¥r mJP\a TftPjr kKrT·jJ TrPZÇ F Im˙J~ kJmKuT ßxÖPr YJTárLr xÄUqJ IJPrJ mqJkT nJPm y∑Jx kJS~Jr IJvÄTJ rP~PZÇ KmPvw TPr PuJTJu TJCK¿uèPuJPT fJPhr mJP\a WJaKf ßoJTJPmuJ~ IJPrJ ßmKv TKbj xo~ kJr TrPf yPm mPu oPj TPr xÄ˙JKaÇ

AKoV´qJvj IJAPj IJPrJ kKrmftj IJmJPrJ ßmv TKa AKoV´qJvj IJAPjr kKrmftj IJjPZ mOKav xrTJrÇ AKfoPiq YázJ∂ yS~J AKoV´qJvj IJAPjr xm ßYP~ mz kKrmftjKa yPuJ A≤sJ-ßTJŒJjL aJ¿lJPr (IJAKxKa) mJ IJ∂PTJŒJjL TotL y˜J∂r xÄâJ∂Ç mOPaPj ImK˙f jj ACPrJKk~ ßTJPjJ ßhPvr ßTJŒJjLPf G ßhv ßgPT TotL y˜J∂Prr ßãP© IJPVr Kj~Po xPmtJóY 5 mZPrr \jq KnxJ ßh~Jr Kj~o KZuÇ kKrmKftf Kj~Po KnxJr ßo~Jh 5 mZr ßgPT 9 mZr kpt∂ CjúLf TrJ yP~PZÇ TotL y˜J∂Prr vft KjP~ KmPhvL ßTJŒJjLèPuJr CPÆPVr TJrPe F Kj~o kKrmftPj mJiq y~ ßTJ~JKuvj xrTJrÇ fPm jfáj Kj~Po pJrJ mJKwtT 1v 50 yJ\Jr kJC¥ ßmfj kJPmj fJrJA ÊiM IJAKxKa TqJaJVKrPf IJPmhPjr xMPpJV kJPmjÇ TqJaJVKrr KnxJiJrLrJ 9 mZr kr mOPaPj ˙J~LnJPm mxmJPxr IJPmhj TrJrS xMPpJV kJPmjÇ FZJzJ mOPaPj ˙J~L yPf IJV´yLPhr ßãP© mOPaPj CkK˙f gJTJr Kj~Por ßãP©S KTZáaJ kKrmftj IJjJ yP~PZÇ jfáj Kj~Po muJ yP~PZ, ˙J~L yPf AóZáT IJPmhjTJrLrJ FUj ßgPT xPmtJóY 1v 80 Khj mOPaPjr mJAPr Im˙Jj TrPf kJrPmjÇ fPm F \jq fJPhrPT ‰mi TJre hvtJPf yPmÇ F IJAjèPuJ IJVJoL 13 KcPxÍr yPf TJptTr yPmÇ FTA Khj mJÄuJPhvLPhr \jq mqJÄT ߈AaPo≤ xÄâJ∂ TrJ FTKa Kj~oS TJptTr TrJ yPmÇ G Kj~Po ßyJo IKlx mJÄuJPhvL IJPmhjTJrLPhr mqJÄPT Igt ßhUJPjJr \jq KTZá mqJÄPTr fJKuTJ KhP~PZÇ G fJKuTJr mJAPr ßh~J ßTJPjJ ߈AaPo≤ 13 KcPxÍr yPf ßyJo IKlx V´ye TrPm jJÇ FZJzJ FP≤sJk´jJr KnxJ~ AÄPrK\ \JjJr vft KTZáaJ KvKgu TrJr kJvJKkJKv ˆáPc≤Phr FP≤sJk´jJr KnxJ~ ˙JjJ∂Krf yS~Jr ßãP© TPbJr kKrmftj IJxJr IJvïJ rP~PZÇ xŒsKf ßyJo ßxPâaJKr ßfPrxJ ßo F xÄâJ∂ FTKa k´˜JmjJ yJC\ Im ToP¿r IjMohPjr \jq C™Jkj TPrPZjÇ k´˜JKmf KmPu muJ yP~PZ, AÄPrK\ \JjJr TKbj vft x÷Jmq KmKjP~JPV IJV´yLPhr \jq KTZáaJ xy\ TrJ \r∆KrÇ ßTjjJ AÄPrK\ \JjJr oJ©JKfKrÜ k´fqJvJ x÷Jmq KmKjPpJVTJrLPhr \jq FTKa mÅJiJ KyPxPm k´Kf~oJj yP~PZÇ IJr ˆáPc≤Phr FP≤sJk´jJr KnxJ~ IJPmhPj xMPpJV hJPjr ßãP© CPÆV k´TJv TPr muJ yP~PZ, F KnxJr oJrJfìT IkmqmyJPrr ^MÅKT rP~PZÇ fJA xrTJr x÷Jmq ^MÅKT FzJPf F KnxJr vft IJPrJ TKbj TrPf IJV´yLÇ fPm F KmwP~ ßTJPjJ irPer kKrmftj IJxPZ fJ FUPjJ KjKÁf TPr \JjJ pJ~KjÇ


UmrJUmr 53

SURMA m 30 November - 6 December 2012

\JoJ~JPfr rJ\jLKf mrJmPr ˛JrTKuKk k´hJj TPrPZ ÈKh A≤JrjqJvjJu âJAo asJAmMjqJu mJÄuJPhv xJPkJat ßlJrJoÇ' Fr xJPg FTJ®fJ k´TJv TPr oJjm mºPj IÄv ßjj ACPT @S~JoLuLV, pMmuLV, WJfT hJuJu KjoMtu TKoKa, k´\jì-71, mñmºákKrwh, \Jxh, TKoCKjÓ kJKat, S~JTtJxt kJKat, SuJoJuLV, @∂\tJKfT mJñJuL, ˝JiLjfJ asJÓ xy 32Ka oJjmJKiTJr FmÄ xJoJK\T xJÄÛíKfT xÄVbjÇ oJjm mºPj mOPaPjr KmKnjú vyr ßgPT vf vf jJrLkMÀw IÄv ßjjÇ @P~JK\f xoJPmPv mÜJrJ mPuj 71Fr krJK\f vKÜ ßhvL KmPhvL TP~TKa CV´k∫L xÄVbPjr xyJ~fJ~ mJÄuJPhvPT FTKa ITJptTr rJPÓs kKrjf TrJr kJ~fJrJ TrPZÇ ßhPvr @AjvO⁄uJ kKrK˙Kf ßWJuJPa TrPf FA Yâ oKr~J yP~ CPbPZÇ mJPx FmÄ KmKnjú Kv· k´KfÔJPj IKVú xÄPpJV TPr KjrLy oJjMwPT yfqJ TrPZÇ FA IÊn Yâ mJÄuJPhvPT @lVJj oPcPur FTKa \Kñ rJPÓs kKref TrPf YJ~Ç FPhr xJPg KmPhvL TP~TKa \KñmJhL xÄVbPjr xŒTt rP~PZÇ FA Yâ u¥Pj mPx KmKnjú xÄVbPjr mqJjJPr pM≠JkrJPir KmYJrPT mJjYJu TrPf S mJÄuJPhvPT IK˙KfvLu TrPf lJ¥ xmtrJy TrPZÇ mÜJrJ ßhPv FmÄ mOPaPj FA ßoRumJhL YPâr TJptâo KjKw≠ TrJr hJmL \JjJjÇ mÜJrJ mPuj FrJA u¥Pj mPx mJÄuJPhPvr CV´k∫LPhr CxTJjL KhPòÇ FPhr oPiq TP~T\j rP~PZ pJrJ xrJxKr nJPm TP~TKa KmPhvL \Kñ xÄVbPjr xJPg \KzfÇ u¥j ßgPT pJrJ pM≠JkrJPir KmYJrPT mJiJV´˙ TrPf KmKnjú xJoJK\T xÄVbPjr mqJjJPr TJ\ TrPZ FPhr oPiq TP~T\j rP~PZ pJPhr xrJxKr @lVJj FmÄ kJKT˜JPjr TP~TKa \KñxÄVbPjr xJPg xŒTt rP~PZÇ @\ FrJA KmKnjú xJoJK\T xÄVbPjr mqJjJPr mJÄuJPhPvr oJjmfJ KmPrJiL IkrJiLPhr rãJ~ u¥Pj xnJxoJPmv TrPZÇ FrJ Kmvõ oJjmfJr \Pjq ÉoTL ˝r‡kÇ xoJPmPv mÜmq rJPUj pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLl, xJPmT xnJkKf @uyJ\ô vJoxMK¨j UJj, ßxPâaJrL ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀT, xyxnJkKf \JuJu CK¨j, xyxnJkKf vJy IJK\\Mr ryoJj, @PjJ~JÀöJoJj ßYRiMrL, yroM\ @uL, @»Mu @yJh ßYRiMrL, vJy vJoLo IJyoh, fJKrl IJyoh, K\uäMr rKvh Kuu, oJxMT AmPj @Kjx, KoxmJCr ryoJj KoxmJy, oJmMmMu IJuo ßYRiMrL oJUj, AoJoMöJoJj oKy, lUÀu AxuJo oiM, ßxKuo @yoh UJj, IJmMu TJuJo KoxuM, IJKojMu yT K\uM, TJor∆u AxuJo, ß\JmJP~r IJyoh, ^uT kJu, xJrS~Jr TKmr, oJymMmMr ryoJj ßUJTj, ßoPyr KjVJr ßYRiMrL, @j\MoJjJJrJ I†M, @yPoh jNÀu KakM k´oMUÇ xoJPmvTJrLPhr xJPg FTJ®fJ k´TJv TPrj yJC\ Im To¿, yJC\ Im uctPxr TP~T\j xhxq xy TP~TKa @∂\tJKfT oJjmJKiTJr xÄVbPjr xhxqrJÇ

f•ôJmiJ~T mqm˙J mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu pMÜrJP\qr xJPmT xJiJre xŒJhT mqJKrˆJr FoF xJuJo ßxJomJr kNmt u¥Pjr k´JAc Im FKv~J ßrˆMPrP≤ FT xÄmJh xPÿuPj FA fgq fMPu iPr \JjJj, Vf 20 jPn’r pMÜrJP\qr yJC\ Im ToP¿ mJKfuTíf f•ôJmiJ~T mqm˙J kMjmtyJu TrPf È@Kut ßc ßoJvj' C™Jkj TrJ yP~PZÇ Ck˙Jkj TPrPZj pMÜrJP\q ãofJxLj xrTJPrr vKrT hu KumJPru ßcPoJâqJa kJKat ßgPT KjmtJKYf oJAT ßyjTT FoKkÇ mqJKrˆJr xJuJo \JjJj, AKcFo Ck˙JkjTJPu ßyjTT FoKk mPuPZj, ÈmJÄuJPhPvr @VJoL \JfL~ KjmtJYj ImvqA ImJi, xMÔM S KjrPkãnJPm IjMKÔf yS~J mJüjL~Ç KT∂á mJÄuJPhv xÄKmiJPjr 15fo xÄPvJijLr oJiqPo KjhtuL~ KjrPkã KjmtJYj IjMÔJPjr \jq f•ôJmiJ~T xrTJr k≠Kf mqm˙J mJKfu TPr ßh~J yP~PZÇ KT∂á ImJi, KjrPkã S xMÔM KjmtJYPjr \jq xÄKmiJPj f•ôJmiJ~T xrTJr k≠Kf mqm˙J kMj”k´mftPjr k´P~J\j'Ç mqJKrˆJr xJuJo @rS \JjJj, mJÄuJPhPvr YuoJj hMjtLKf, IkvJxj, UMj-yfqJ-èo, oJjmfJKmPrJiL TotTJ§-Fxm xŒPTt ÊiM ßhPvr \jVeA j~, KmPhPv mJÄuJPhPvr ÊnJTJ–ãLrJS CKÆVúÇ mJÄuJPhPvr Cjú~j xyPpJVL rJÓsèPuJS KmKnjú xoP~ k´TJPvq fJPhr CPÆV k´TJv TPr @xPZjÇ Vf TP~T x¬Jy @PV KmsPaPjr yJC\ Im ToP¿ mJÄuJPhPvr yfqJ, èo, oJjmJKiTJr u–Wj AxMqPf Km˜JKrf @PuJYjJ yP~PZÇ hMjtLKf S oJjmfJKmPrJiL TotTJP§ ßhPv-KmPhPv KjKªf S xoJPuJKYf yJKxjJ xrTJr @mJrS k´yxPjr KjmtJYPjr oJiqPo

ãofJ~ @xJr kJÅ~fJrJ TrPZÇ ßp ßTJPjJ CkJP~ ãofJ~ @xPf fJrJ xÄKmiJj ßgPT hMrKnxKºoNuT ßT~JrPaTJr xrTJr mqm˙J mJKfu TPrPZÇ Fr KmÀP≠ k´iJj KmPrJiL hu KmFjKkxy ßhPvr k´J~ xm T'Ka rJ\QjKfT hu Im˙Jj KjP~PZÇ fJrJ xÄKmiJPj ßT~JrPaTJr mqm˙Jr kMj”k´mftj YJ~Ç ImJi-KjrPkã KjmtJYj IjMÔJPjr \jq ßT~JrPaTJr xrTJr k≠Kf kMj”k´mftPj ‰jKfT xogtj rP~PZ @∂\tJKfT KmPvõÇ xÄmJh xPÿuPj @rS \JjJPjJ y~, mJÄuJPhPv f•ôJmiJ~T xrTJr k≠Kf KjP~ yJC\ Im ToP¿ @PuJYjJr \jq FrA oPiq xrTJKr hu Tj\JrPnKan kJKat, KmPrJiL hu ßumJr kJKat, xrTJKr ßTJ~JKuvPjr KumPco kJKatr ßmv TP~T\j FoKk È@Kut ßc ßoJvj'-Fr k´Kf yJC\ Im ToP¿ fJPhr xogtj \JKjP~PZjÇ xÄmJh xPÿuPj muJ y~, oAj-lUÀ¨LPjr IQmi xrTJr KmFjKk ßY~JrkJxtPjr kKrmJrPT aJPVta TPr oJouJ TPrKZu, KmFjKk ßY~JrkJxtj S fJr hMA ßZPuPT ßVslfJr TPrKZuÇ ßxA xrTJr ßvU yJKxjJr KmÀP≠S Kfj ßTJKa aJTJ YJÅhJmJK\r oJouJxy TokPã 1 c\j oJouJ hJP~r TPrKZuÇ ßvU yJKxjJ YJÅhJmJK\ TPrPZj oPot @hJuPf mqJÄPTr ßYTxy fgq-k´oJeS Ck˙Jkj TPrKZuÇ krmftLPf kqJPrJPu oMKÜ ßkP~ k´iJjoπL yS~J ßvU yJKxjJ ãofJ~ KVP~ fJr KjP\r KmÀP≠ hJP~r TrJ oJouJ k´fqJyJr TPr KjP~PZjÇ IkrKhPT KmFjKk ßY~JrkJxtj S fJr hMA ßZPur KmÀP≠ hJP~r TrJ oJouJ k´fqJyJr jJ TPr SA oJouJ mqmyJr TPr hMhTPT KhP~ K\~J kKrmJPrr APo\ jPÓr ßYÓJ TrPZ xrTJrÇ KT∂á ßxKhj ßmKv hNPr j~, ßpKhj ßvU yJKxjJ FmÄ KmvõPYJr xMrK†f KTÄmJ @mMu ßyJPxjPT Èx“ xJKatKlPTa k´hJjTJrL ßVJuJo ryoJjPTA rJÓsL~ ãofJr IkmqmyJPrr \jq \JKfr xJoPj \mJmKhKy TrPf yPmÇ' xÄmJh xPÿuPj @rS CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT nJrk´J¬ xnJkKf Ko~J oKjÀu @uo, xJPmT xy-xnJkKf vJP~˜J ßYRiMrL TM¨MZ, @uyJ\ ‰foMZ @uL, vJy @UfJr ßyJPxj aMaMu, @mhMu yJKoh ßYRiMrL, xJPmT pMVì-xJiJre xŒJhT vKrlMöJoJj ßYRiMrL fkj, o†MÀx xJoJh ßYRiMrL, pMÜrJ\q pMmhu xnJkKf jJKxo @yoh ßYRiMrL, xJPmT xJÄVbKjT xŒJhT T~xr Fo @yoh, @yJhMr ryoJj ßxJPyu, KmFjKk ßjfJ @KfT ßYRiMrL kJ√M, xJPmT xy-xJÄVbKjT xŒJhT xJoÊr ryoJj oJyfJm, ojxMr @yPoh ÀPmu, pMÜrJ\q vsKoThu xnJkKf jNÀu AxuJo, jgtSP~ˆ KmFjKkr xy-xnJkKf oMK\mMr ryoJj, xJiJre xŒJhT @mhMu S~JKyh, pMÜrJ\q \JxJx xnJkKf FoF xJuJo, KmFjKk ßjfJ c. oMK\mMr ryoJj, mqJKrˆJr oShMh @yoh UJj, vJyKr~Jr ryoJj \MjJP~h, mqJKrˆJr SmJ~hMr ryoJj KakM, ÉoJ~j TmLr, vyLhMu AxuJo oJoMj, TKro CK¨j, @vrJl VJ\L, ßyuJu jJKxoMöJoJj, ßlrPhRx @uo, ßvPr xJ•Jr, xJh CK¨j, FoF jNr, @mhMu oJKuT TMKa, jKxr @yPoh vJKyj, xJoÊu AxuJo vJKyj, pMmhu xJiJre xŒJhT @mhMu mJKxf mJhvJ, xJÄVbKjT xŒJhT @uL @yoh, KakM @yoh, KUK\r @yoh, S~JKxoMK¨j oJKjT, ZJ©hu xnJkKf \Kxo CK¨j ßxKuo, xJiJre xŒJhT ßjfJ @ymJmMr ryoJj UJj mJK√, vJyJh @uL k´oMUÇ

8 KcPx’r u¥j k´J~ Kfj x¬JPyr xlPr pMÜrJ\q IJxPZjÇ mqKfâo KTZM jJ WaPu @VJoL oJPxr (KcPx’r) 8 fJKrPU KfKj FA xlPr ßpPf kJPrj mPu xN© \JKjP~PZÇ xN© \JjJ~, KmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~Jr FA xlr yPò xŒNet mqKÜVf S kJKrmJKrTÇ k´J~ Kfj x¬JPyr FA xlPr KfKj rJ\jLKf j~, kKrmJPrr xPñ FTJ∂ xo~ TJaJPjJA k´iJjq ßhPmjÇ KfKj u¥Pj k´J~ xJPz 4 mZr pJmf KYKT“xJr \jq Im˙Jjrf fJr mz ßZPu fJPrT ryoJj, fJPrPTr ˘L cJ. \MmJAhJ ryoJj S fJPhr FToJ© x∂Jj \JAoJ ryoJPjr xPñ FTJ∂ xo~ TJaJPmjÇ F\jq xlPr KfKj kJrfkPã ßTJPjJ rJ\QjKfT TotxNKYPf \zJPmj jJÇ fPm, u¥Pj mxmJxTJrL KmkMu xÄUqT KmFjKkr ßjfJTotLr YJPk hMFTKa ofKmKjo~ TotxNKYPf ßpJV KhPf kJPrjÇ KmFjKk ßY~JrkJrxPjr u¥j xlPrr mqJkJPr hPur ßjfJrJ k´TJPvq KTZM jJ muPuS fJr xlr yPf kJPr mPu IPjPT ˝LTJr TPrPZjÇ u¥j KmFjKkr xPñ xÄKväÓ IPjT ßjfJS FA k´KfPmhPTr TJPZ

fJPhr huL~ k´iJPjr xlr xŒPTt ˝LTJr TPrPZjÇ IPjT ßjfJ mPuPZj, fJrJ IPkãJ~ rP~PZj huL~ k´iJjPT u¥Pj ˝JVf \JjJPjJr \jqÇ FT ßjfJ jJo k´TJv jJ TrJr vPft mPuj, È@orJ IiLr @V´Py oqJcJPor IPkãJ~ rP~KZÇ KfKj xlPr FPu @orJ fJPT mqJkT xÄmitjJ ßhmÇ KfKjS @oJPhr xPñ ofKmKjoP~ KhTKjPhtvjJoNuT mÜmq rJUPmjÇ pKhS oqJcJPor FA xlrKa mqKÜVf S kJKrmJKrT, fmM u¥j KmFjKk S mJÄuJPhKv TKoCKjKar kã ßgPT KmsKav kJutJPoP≤r FoKk, KmsKav oπL, TKoCKjKa KucJr FmÄ KmUqJf oJjmJKiTJr xÄ˙Jr ßjfJPhr xPñS KfKj ofKmKjo~ TrPmjÇ u¥j KmFjKkr kã ßgPT F irPjr TotxNKYA KjitJre TrJ yPòÇ' Fr @PV, huL~ xNP© ßvJjJ pJ~ KmFjKk ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~J jfáj mZPrr ÊÀPf FTAxPñ u¥j S pMÜrJÓs xlPr ßpPf kJPrjÇ nJrf xlPrr kr TëaQjKfT f“krfJ S KmPvõr xmtJKiT k´nJmvJuL ßhvxoNPyr xPñ ßpJVJPpJV mJzJPjJr CP¨PvqA fJr FA xlr yS~Jr TgJÇ xlPrr pJmfL~ k´˜MKf ßj~J yPòÇ xlrKa ßpj Fr @PVrmJPrr pMÜrJ\q S pMÜrJÓs xlPrr oPfJ KjZT ÊPnòJ mJ mqgt xlr jJ yP~ Igtmy y~, y~ uãqkNre; ßx\jq ßjS~J yPò mqJkT k´˜MKfÇ

u¥j aJAVJPxtr FS~Jct FS~Jct k´hJj TrJ yPmÇ @VJoL 13 KcPx’r S~JaJKuKu yPu IjMKÔf FS~Jct k´hJj IjMÔJjÇ ˙JjL~ \jk´KfKjKi, FoKk, KmKnjú mrJr ßo~r, TJCK¿uJr ZJzJS ßxKuPmsKa ßUPuJ~JrJrJ FPf IÄv ßjPmjÇ oñumJr kNmt u¥Pjr oK≤KlCrL ßx≤JPr FT xÄmJh xPÿuj TPr FA fgq \JjJj u¥j aJAVJPxtr YLl FKéKTCKan IKlxJr PoxmJy @yohÇ xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜmq rJPUj u¥j aJAyVJPxtr mJÄuJ KoKc~J IKlxJr AmsJKyo UKuuÇ F xo~ IjqJjqßhr oPiq CkK˙f KZPuj Tj\JrPnKan ßl∑¥x Im mJÄuJPhPvr nJAx ßY~Jr ßoylá\ @yoh, láamu TîJm ßk´KxPc≤ @K\\Mr ryoJj, IkJPrvj oqJPj\Jr \JS~Jr @uL, KâPTa TîJPmr ßY~JroqJj xJAhMu @uo rfj, k´JAc Im FKv~Jr ˝•JKiTJrL S~JK\h yJxJj ßxKuo, ß\FoK\ TJPVJtr ˝•JKiTJrL oKjr @yoh k´oMUÇ xÄmJh xPÿuPj u¥j aJAVJPxtr KYl FKéKTCKan ßoxmJy @yoh \JjJj, u¥j aJAVJxt Khj Khj fJPhr TJP\r kKrKiPT Km˜Mf TPrA pJPYZÇ u¥j mrJ Im SP~ˆKoKjˆJr, ßToPcj, AKuÄ, ßms≤, ßrcKms\, KjCyJo S mJKTtÄ F¥ ßcPVjyJo ZJzJS aJS~Jr yqJoPuaPx PUuJiMuJr KmKnjú k´P\Ö kKrYJujJ TrPZ xÄVbjKaÇ FZJzJS u¥j mrJ Im AKuÄP~r xJCgyu FuJTJ~ 19 FTr \J~VJr Ckr mJ˜mJ~jJiLj u¥j aJAVJPxtr 4 KoKu~j kJCP¥r k´P\Ö KjP~S Km˜JKrf \JjJPjJ y~ xJÄmJKhTPhr TJPZÇ AKfoPiq FA k´P\PÖr ßlA\ 1 nmj ‰frLr \jq 1 KoKu~j kJC¥ ßrA\ TrJ yP~PZ mPu \JjJPjJ y~Ç ßxUJPj láamu, KâPTa, ßmcKo≤j Klø ZJzJS FgPuax asJT FmÄ KlaPjx S K\oPjKx~Jo ßx≤Jr VPz fáuJ yPmÇ kpJt~âPo mJTL 2Ka ßlAP\r TJ\ xŒjú yPmÇ FPf ߸Jatx AÄuqJ¥, KmKnjú PuJTJu IgKrKar TJZ ßgPT mqJkT xJrJ kJS~J pJPYZ mPu \JjJPjJ y~Ç dJTJr kJASKj~Jr láamu uLPVr 30 mZPrr AKfyJPx k´gomJPrr oPfJ KxPuPar IjM±t 16 láamu Kao IÄv ßj~Ç @r FKa x÷m yP~PZ u¥j aJ&AVJPxtr mqjJPrÇ AKfoPiq FA uLPVr xMkJr uLPV ßUuPZ u¥j aJAVJxt KaoÇ kMPrJ KxPuPar fíjoNu kpJt~ ßgPT 3 yJ\Jr frMjPT mJÅYJA TPr Fr oPiq PgPT 27 \jßT I∂níÜ TrJ y~ kJASKj~Jr láamu uLPV ßUuJr \jqÇ u¥j aJAVJPxtr f•ôJmiJ~Pj dJTJ~ KjP~ pJS~J y~ Fxm fr∆jPhrÇ Tj\JrPnKan kJKatr PxJxqJu FTvj k´P\Ö oJ~JÈr FA xJoJK\T TJptâPor IÄv yPóZ FA láamu KaoÇ FPf xyPpJKVfJ TrPZj Tj\JrPnKam ßls¥x Im mJÄuJPhPvr ßY~Jr FqJj ßoAj FoKk, ‰x~h TJoJu FoAKkxy @PrJ 5 \j KmsKav FoKkÇ mJÄuJPhPvr KxPua IûPu ßUuJiMuJ~ KkKZP~ kzJ fr∆jPhrPT @VJoLPf \JfL~ kptJP~ ßUuJr ßpJVq TPr VPz ßfJuJr uPãA u¥j aJAVJxt mJÄuJPhPv fJPhS FA TJptâo kKrYJujJ TrPZ FmÄ @VJoLPf fJ ImqJyf rJUPm mPu \JKjP~PZj u¥j aJAVJPxtr YLl FKéKTCKan ßoxmJy @yohÇ

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT&-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

welcome

Bangla Town Cash & Curry Your right choich for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP. Phone : 0207 377 1770

Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ


54 UmrJUmr

fJPrPTr FT c\j (5 kOÔJr kr) ZJzJ Ijq oJouJèPuJr TJptâo yJAPTJPatr @PhPv ˙KVf rP~PZÇ UJPuhJ K\~Jr KmÀP≠ 6 oJouJ FZJzJ KmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~Jr KmÀP≠ mftoJPj 6Ka oJouJ rP~PZÇ Fr oPiq 3Ka oJouJr TJptâo ˙KVf ßrPUPZ yJAPTJatÇ hMAKa oJouJr TJptâo YuPZ ß\JrVKfPfÇ Vf mZPrA hMAKa oJouJ hJP~r TrJ yP~PZ fJr KmÀP≠Ç fPm ‰nrm ßxfM hMjtLKf KjP~ fJr KmÀP≠ C™JKkf IKnPpJV hLWtKhj fh∂ TPr ßTJPjJ xfqfJ kJ~Kj hMhTÇ 3 \JjM~JKr hMhT F ßWJweJ ßh~Ç VqJaPTJ hMjtLKf : TjPaAjJr yqJ¥KuÄP~r \jq VqJaPTJ KuKoPacPT KbTJhJr KyPxPm KjP~JV KhP~ rJPÓsr FT yJ\Jr ßTJKa aJTJ ãKfr IKnPpJPV UJPuhJ K\~J S ßTJPTJxy 13 \jPT @xJKo TPr 2007 xJPur 2 ßxP¡’r ßf\VJÅS gJjJ~ oJouJ TPr hMjtLKf hoj TKovj (hMhT)Ç yJAPTJPatr KjPhtPv oJouJKar TJptâo ˙KVf rP~PZÇ jJAPTJ hMjtLKf : jJAPTJ KrPxJxt ßTJŒJKjPT IQminJPm TJ\ kJAP~ ßh~Jr IKnPpJPV 2007 xJPur 9 KcPx’r oJouJKa TPr hMhTÇ F oJouJr TJptâoS ˙KVf rP~PZÇ mzkMTMKr~J hMjtLKf : mzkMTMKr~J T~uJUKjr KbTJhJKr TJP\ ãofJr IkmqmyJr S @KgtT hMjtLKfr IKnPpJPV 2008 xJPur 26 ßlmsM~JKr vJymJV gJjJ~ oJouJKa TPr hMhTÇ oJouJ~ UJPuhJ K\~Jxy 16 \jPT @xJKo TrJ y~Ç yJAPTJPatr KjPhtPv oJouJKar TJptâo ˙KVf rP~PZÇ K\~J IrlJPj\ hMjtLKf : K\~J IrlJPj\ asJPˆr 2 ßTJKa 10 uJU 71 yJ\Jr 643 aJTJ @®xJPfr IKnPpJV FPj UJPuhJ K\~J S fJPrTxy Z~\Pjr KmÀP≠ 2008 xJPur 3 \MuJA rojJ gJjJ~ F oJouJKa TPr hMhTÇ FTA mZPrr 5 @Vˆ @hJuPf IKnPpJVk© (YJ\tKva) hJKUu TrJ y~Ç oJouJKar IKnPpJV (YJ\t) hJKUu TrJ yPuS UJPuhJ K\~J \JKoPj @PZjÇ K\~J YqJKrPamu hMjtLKf : K\~JCr ryoJj YqJKrPamu asJPˆr jJPo IQmi @KgtT ßujPhPjr IKnPpJPV UJPuhJ K\~Jr KmÀP≠ YuKf mZr 8 @Vˆ rJ\iJjLr ßf\VJÅS gJjJ~ oJouJKa TPr hMhTÇ F oJouJ~ KfKj 8 KcPx’r yJK\r yP~ @Pmhj TrPu yJAPTJat @a x¬JPyr @VJo \JKoj o†Mr TPrjÇ FUPjJ KfKj \JKoPj rP~PZjÇ fPm oJouJKar TJptâo ˙KVf TPrjKj Có @hJufÇ @Kz~u Kmu oJouJ : 2011 xJPur 1 ßlmsM~JKr UJPuhJ K\~JPT k´iJj @xJKo TPr 1600 \Pjr KmÀP≠ hJP~r TrJ y~ @Kz~u Kmu oJouJÇ ßx oJouJ~ @xJKo TrJ y~ mMK≠\LmL k´Plxr KxrJ\Mu AxuJo ßYRiMrLPTSÇ oM¿LVP† \jfJr @PªJuPjr ßk´KãPf oJouJKa fMPu ßj~Jr ßWJweJ ßh~ xrTJrÇ fPm ßvw kpt∂ oJouJKa fMPu ßj~J jJ yPuS TJptâo K˜Kof rJUJ yP~PZÇ @rJlJf ryoJj ßTJPTJr oJouJ K\~J kKrmJPrr ßZJa ßZPu @rJlJf ryoJj ßTJPTJr KmÀP≠ mftoJPj 5Ka oJouJ rP~PZÇ Fr oPiq IgtkJYJr oJouJ~ fJr KmÀP≠ 6 mZPrr xJ\Jr rJ~ yP~PZÇ hMAKa oJouJr TJptâo yJAPTJPatr

30 November - 6 December 2012 m SURMA

@PhPv ˙KVf gJTPuS YuPZ @~Tr lJÅKT oJouJr KmYJr TJptâoÇ míy¸KfmJr fJr kJYJr TrJ IPgtr FTKa IÄv ßhPv ßlrf FPjPZ hMjtLKf hoj TKovj (hMhT), pJr kKroJe k´J~ xJPz 13 ßTJKa aJTJÇ IgtkJYJr : 9 uJU 32 yJ\Jr 672 oJKTtj cuJr FmÄ 28 uJU 84 yJ\Jr 604 KxñJkMrL cuJr (mJÄuJPhKv oMhsJ~ k´J~ 13 ßTJKa aJTJ) kJYJPrr IKnPpJPV 2009 xJPur 17 oJYt TJlÀu gJjJ~ oJouJ TPr hMhTÇ F oJouJ~ ßTJPTJ ZJzJS xJPmT ßjRkKrmyjoπL TPjtu (Im.) @Tmr ßyJPxPjr ßZPu xJ~ojPTS @xJKo TrJ y~Ç SA mZPr 12 jPn’r F oJouJr IKnPpJVk© hJKUu TrJ y~Ç Vf 17 FKk´u fJr KmÀP≠ FlKm@A TotTftJr xJPãqr KnK•Pf F oJouJKaPf 23 \Mj dJTJr KmPvw \\ @hJuf ßTJPTJPT Z~ mZPrr TJrJh§ ßhjÇ YJÅhJmJK\ : YJÅhJmJK\r IKnPpJPV èuvJj gJjJ~ 2007 xJPur 16 ßo S 27 oJYt kígT hMKa oJouJ y~Ç oJouJ hMKar TJptâo ˙KVf rP~PZÇ IQmi xŒh I\tj : 2 ßTJKa 4 uJU 61 yJ\Jr 207 aJTJr IQmi xŒh I\tj S 11 uJU 20 yJ\Jr aJTJr xŒPhr fgq ßVJkPjr IKnPpJPV 2008 xJPur 23 FKk´u rojJ gJjJ~ oJouJ TPr hMhTÇ oJouJKar IKnPpJVk© @hJuPf hJKUu TrJ yP~PZÇ yJAPTJPatr KjPhtPv oJouJKar TJptâo ˙KVf rP~PZÇ @~Tr lJÅKT : 24 uJU 39 yJ\Jr 226 aJTJr Tr lJÅKTr IKnPpJPV Vf mZr 1 oJYt oJouJKa TPr \JfL~ rJ\˝ ßmJct (FjKm@r)Ç oJouJKar IKnPpJV VbPjr Kmw~Ka ÊjJKjr IPkãJ~ rP~PZÇ FZJzJ K\~J kKrmJPrr kM©miN cJ. ß\JmJ~hJ ryoJPjr jJPo mftoJPj FTKa oJouJ rP~PZÇ IQmi CkJP~ xŒh I\tPjr IKnPpJPV 2007 xJPur ßxP¡’r oJPx rJ\iJjLr rojJ gJjJ~ oJouJ TPr hMhTÇ oJouJ~ ß\JmJ~hJ ryoJPjr oJPTS @xJKo TrJ y~Ç oJouJKar TJptâo ˙KVf rP~PZÇ huL~ ßjfJPhr hJKm, K\~J kKrmJPrr KmÀP≠ Fxm oJouJr TJrPe xrTJPrr KmÀP≠ TJptTr @PªJuj VPz fMuPf kJrPZ jJ KmFjKkÇ @r xJÄVbKjT k´P~J\j gJTPuS F oMyNPft ßhPv KlPr nNKoTJ rJUPf kJrPZj jJ nKmwqf ßjfJ fJPrT ryoJjÇ FojKT oJouJ \KaufJr TJrPe @VJoL KjmtJYPj hPur ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J, fJPrT ryoJj KjmtJYj TrPf kJrPmj KTjJ fJ KjP~S xÄvP~r xíKÓ yP~PZÇ F mqJkJPr K\~J kKrmJPrr Ijqfo @Aj\LmL mqJKrˆJr rKlTMu AxuJo Ko~J mPuj, F oJouJèPuJr k´KfKa rJ\QjKfT CP¨vqk´PeJKhfÇ F ßhPv TUPjJA rJ\QjKfT CP¨Pvq TrJ ßTJPjJ oJouJ ßaPTKjÇ fJA jqJ~KmYJr yPu Fxm oJouJ~ K\~J kKrmJPrr xmJA UJuJx kJPmjÇ KfKj mPuj, mftoJj pJ yPò xrTJr rJ\QjKfT k´KfKyÄxJkrJ~e yP~ KmYJr KmnJPVS k´nJm Km˜JPrr ßYÓJ TrPZÇ fPm @Aj S @hJuPfr Skr fJPhr @˙J rP~PZÇ F \jq fJrJ @hJuPfr oJiqPoA Fr ßoJTJKmuJ TrPZjÇ @vJ TPrj jqJ~KmYJr kJPmjÇ FKhPT IKnPpJV rP~PZ, K\~J kKrmJPrr F oJouJPT ßTªs TPr rJ\QjKfT xMKmiJ KjPòj hPur FTPvseLr ßjfJÇ fJrJ KmKnjú xo~ KmKnjúnJPm jJjJKhPT k´nJKmf TrPZj UJPuhJ K\~JPTÇ TUPjJ n~ ßhKUP~, TUPjJ mJ n~ SKzP~ KhP~Ç ßTC ßTC khkhKm yJKfP~ KjPuS FUj kpt∂ xrTJr kPãr KmÀP≠ K\fPf kJPrKj FTKa @AKj uzJAP~SÇ F mqJkJPr KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq oShMh @yoh mPuj, fJrJ KmVf f•ôJmiJ~T xrTJr S mftoJj

xrTJPrr oPiq ßTJPjJ kJgtTq ßhPUj jJÇ SA xo~ ßpoj KmFjKk ßjfJTotLPhr y~rJKjr CP¨Pvq KmKnjú KogqJ IKnPpJPV oJouJ yP~PZ, FUPjJ FTAnJPm ãofJxLjrJ KmFjKkr Skr KmKnjúnJPm FTA TJ\ TrPZÇ KT∂á hM”U\jT yPuS xfq, @S~JoL uLV ßjfJTotLPhr yfqJ oJouJ k´fqJyJr TrJ yPuS xrTJr KmFjKkr KmÀP≠ rJ\QjKfT CP¨Pvq TrJ FTKa oJouJS k´fqJyJr TrPZ jJÇ xrTJPrr F ‰Æf jLKfr KmÀP≠ @VJoL KjmtJYPj \jVe CkpMÜ \mJm ßhPmÇ

ÛauqJ¥ @.uLPVr ßY~Jr ZMPz oJrJ y~Ç k´fqãhvtLrJ \JjJj, hM'VsMPkr xogtTPhr oPiq iJS~J-kJæJ iJS~J ÊÀ yPu FTkptJP~ fJ „k ßj~ xÄWPwtÇ kMPrJ yu \MPz KZu @fïÇ xÄWPwtr TJrPe jfMj TKoKar xnJkKfxy ßmv TP~T\j ßjfJPT rÜJÜ Im˙J~ kPz gJTPf ßhUJ pJ~Ç @yfPhr C≠Jr TrPf FKVP~ @Pxj IjqrJÇ FT pMV kr ÛauqJ¥ @S~JoL uLPVr TJCK¿u IKiPmvj @P~J\j TrJ y~Ç mMimJr oiqrJPf FKcjmrJ~ AÄKuv K¸KTÄ ACKj~j IKcaKr~JPo KmkMuxÄUqT ßjfJTotL ßpJV ßhjÇ u¥j ßgPT pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xnJkKf, xy-xnJkKf, ßxPâaJKrxy k´go xJKrr @a\j ßjfJ k´gomJPrr oPfJ ÛauqJP¥ @PxjÇ fPm @S~JoL uLPVr hMKa VsMPkr oPiq ßjfífô KjP~ xÄWJf xíKÓ yPf kJPr mPu @vïJ KZu IPjPTr oPjÇ KTZMãe KmrKfr kr ßnJr 5aJr KhPT ÊÀ y~ TKoKa Vbj k´Kâ~JÇ À≠ÆJr ‰mbT ßvPw 71 xhxqKmKvÓ ÛauqJ¥ @S~JoL uLPVr jfMj TKoKar jJo ßWJweJ TrJ ßvw yPu ßhUJ ßh~ CP•\jJÇ ãM… TotLPhr FTJÄv TKoKa k´fqJUqJj TrPu ÊÀ y~ nJÄYMr S ßY~Jr ßZJzJZMKzÇ F xo~ FTKa käJKˆPTr ßY~Jr FPx kPz pMÜrJ\q xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLPlr TJZJTJKZÇ IPjPTr oPf, ßjfífô KjP~ \Po gJTJ ßãJPnr mKy”k´TJPvr lPu FojaJ yPf kJPrÇ fPm pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr fgq S VPmweJ xŒJhT mqJKrˆJr @mMu TJuJo ßYRiMrL mPuPZj, mz irPjr ßTJPjJ IWaj WPaKjÇ xJPmT xJiJre xŒJhT \JuJu @yoPhr Ck˙JkjJ~ k´go kPmtr CPÆJij TPrj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLlÇ xJPmT xnJkKf ßVJuJo @KjZ ßYRiMrLr xnJkKfPfô ˙JjL~ ßjfJTotLrJ ZJzJS mÜmq rJPUj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr ßTªsL~ ßxPâaJKr ‰x~h xJK\hMr ryoJjÇ IKfKg KyPxPm ßpJV ßhj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr ßTªsL~ ßjfJ yroM\ @uL, xJöJh Ko~J, vJy vJoLo, jAo CK¨j Kr~J\, mqJKrˆJr TJuJo ßYRiMrL FmÄ @jxJÀu yTÇ


UmrJUmr 55

SURMA m 23 - 29 November 2012

ryxqo~ ÛauqJ¥ (41 kOÔJr kr) ÛauqJP¥r KmUqJf xm ÆLkèPuJS kKÁo KhPTÇ FA ÆLkèPuJr ßTJj ßTJjKa IJmJr KmUqJf KmKnjú ÉAKÛr \jìnëKo KyPxPmÇ ßÛAPf hMAnJPm pJS~J pJ~Ç FTKa kg yPò F830 iPr ßoPuAV KVP~ IJiW≤Jr ßlKr kg KhP~ IJr IjqKa yPò F87 iPr ßTJj ßlKr ZJzJA FTaá WMPr Kms\ KhP~ kJr yP~ pJS~JÇ IJorJ KÆfL~ kg KhP~ pJmJr Kx≠J∂ KjuJoÇ FA kgKa FTaá hLWt yPuS pJS~Jr kPg IPjTèPuJ ßuT kzPmÇ kKÁo ÛauqJP¥r ßxRªptq ßhUJ pUj uãq fUj pf ßmKv kg oJrJPjJ pJ~ ffA nJuÇ fJmMPf ßYAj ßaPj VJKzPf ßkPasJu kMKzP~ xJrJKhPjr \jq IJmJr IJoJPhr Ãoe ÊÀ yPuJÇ IJ\ xm KTZM KbTbJT gJTPu IJorJ CuäJkMu yP~ Knjú kPg IJmJr KlrPmJÇ ßlJat CAKu~Jo ßgPT F82 iPr ßuT uKTr kJv KhP~ FT kptJP~ KVP~ ßkRÅZJuJo F87-FÇ ßpPf ßpPf hMAmJr TqJPuJPcKj~Jj TqJjJu âx TruJoÇ ßlJat CAKu~Jo ßgPT AjnJrPjx kpt∂ Km˜Of FA TqJPjuKa oJ^UJPjr xmèPuJ ßuTPT xÄpMÜ TPr FT xo~ kJKj kPg mJKeP\qr FT Km˛~Tr hr\J CjìMÜ TPr KhP~KZuÇ oJjKYP© ßhPUKZ ÛauqJP¥r mMT KYPz ‰frL TrJ FA TqJPjuKa KTnJPm hMKa k´J∂PT \u kPg xoMPhsr xJPg xÄpMÜ TPrPZÇ FA TqJPju FmÄ ßuTèPuJr kJv KhP~ ßVäa ßVäj SP~ jJPo hLWt FTKa yJaJr kgS IJPZÇ FUj IJr kJKj kPg mJKe\q y~ jJ, FA TqJPju FmÄ yJaJr kg hUu TPr KjP~PZ vfvf kptaTÇ csJAn TrPf TrPf FmÄ TqJjJu âx TrPf TrPf nJmuJo Tf KT TrJr IJPZ mJKTr oPiq FA yJaJS fJyPu pMÜ TrPf yPmÇ ßÛA pJmJr IJPV ßoJa kÅJYKa mz irPjr ßuT ßkuJoÇ ßuT ßVKr, ßuT uP~Pj, ßuT TîqJKj, ßuT cáAY, ßuT IJux jJPor FA ßuTèPuJr ‰mKvÓq KT∂á Knjú Knjú irPjrÇ kKÁo ÛauqJP¥r ßxRªPpqtr ‰mKY©S FPf ßar kJS~J pJ~Ç IJorJ iLPr Yu jLKfr IjMxJrL yP~ pJ~VJ~ pJ~VJ~ gJouJo, hÅJzJuJo, mxuJo, ZKm fáuuJoÇ fmM oPj y~ KTZMAPfJ TrPf kJruJo jJÇ oPj yP~PZ IJxPu ßhUJr IKnùfJ mJ IjMnKë fr xJPg fáujJ YPu jJ ßTJj KTZMrAÇ ßuUJS pJ~ jJ ßxA IjMnKë fÇ pf KuKU ffA oPj y~ UK¥f yP~ pJ~ ßxA ßxRªpqtÇ kJyJPzr nÅJP\ nÅJP\ ßZJa ßZJa mJKzèPuJPf pJrJ gJPT fJrJ y~f FA ßxRªPpqtr k´Tf í IÄvLhJrÇ ßuUJPuKU jJ TPr G mJKzèPuJPf KTZMKhj mrÄ gJTPf kJrPu TJP\r TJ\ yPfJÇ FA xo˜ nJmPf nJmPf W≤J hMP~T kPz ßÛA pJmJr ßxA CYM ßxfá ßYJPU kzuÇ oNu nëUP¥r xJPg ßÛA ÆLkPT xÄpMÜ TrJ FA ßxfáPf YzPf FUj IJr ßaJu KhPf y~ jJÇ IJorJ G kJPz KVP~ KTZMãe Af˜f WMruJoÇ IJmyJS~J UJrJk mPu kptaT xŒKTtf ßhJTJjkJbèPuJ mºÇ IJmJr ßxfá kJr yP~ CuäJkMPur KhPT FmJr IJoJPhr pJ©JÇ IJoJr FTaá ßhJjJojJ gJTPuS oJÀl UMm IJV´y k´TJv TrPuJ CuäJkMPur mqJkJPrÇ TJr TJZ ßgPT \JKj ÊPjPZ \J~VJKar ßxRªptqÇ IJorJ FmJr F890 iPr rÄijMr ZKm fáuPf fáuPf CuäJkMu pJKòÇ rÄijMrJ IJPZ xm xo~Ç lÅJTJ \jkh mPu

FTaJ ˙JPj rÄijMr hMPaJ k´J∂A ßhUJ pJPòÇ oJÀl muPuJ fJr ßhUJ ßvsÔ rÄijMÇ IJKo IJPVr ßhUJ xm rÄijM náPu KVP~ FA rÄijMA fáPu rJUuJoÇ FTho Ijq rTo FTaJ nëkJ´ TíKfT Im˙JÇ FTaá kJgMPr FTaá xonëKor of FTaJ \J~VJ kJz yKòÇ kJgMPr KT∂á fJ ßnh TPr IJmJr xmM\ WJxÇ ßTJgJS FTaá Vft pJPf auaPu ˝ò kJKj \Po IJPZÇ kJgr TKbj oPj y~ jJ TUjSAÇ ßTJgJS ybJ“ jhLr iJrJÇ IJmJr ßrJPcr kJv KhP~ ‰mhMqKfT ßkJˆÇ Fr kJv KhP~ IJmJr ßru uJAjÇ IJÁpt FTaJ kKrPmvÇ pJjmJyj UMmA ToÇ IJorJ pJKòuJo xÀ hLWt FTKa xzT KhP~ pJPf ßTJj oPf FTKa VJKz YuPf kJPrÇ ßmv KTZM hNr krkr âx TrmJr \jq k´v˜ \J~VJÇ Kj\tj kJgMPr mOKÓPn\J FA rJ˜J KhP~ csJAn TrPf TrPf IJoJr xPjìJKyf ymJr ßpJVJzÇ ßT ßpj VJKz YJuJPòÇ FTho Kjrm IJorJÇ FTKa IkJKgtm IjMnKë f pJ ßTJj Khj nJwJ KhP~ k´TJv TrmJr j~Ç FT kptJP~ IJorJ CPb FuJo F832ßfÇ hNkrM VKzP~ CuäJkMu ßkÅRZJPjJ yPuJÇ ßZJ¢ \jkhÇ xmaJA ßuPTr iJr ßWPwÇ k´Y¥ ãáiJ IJoJPhr, KmUqJf FTKa ßhJTJj ßgPT Klx F¥ KYkx ßUuJoÇ WMPr KlPr ßhUJ yPuJ mOKÓ ßn\J ßZJ¢ FA vyrÇ oJÀl ÛauqJP¥r KmUqJf FT kJCP¥r ßjJa xÄV´y Tru FUJj ßgPTÇ CuäJkMPur ßYP~S ßpA kPg IJorJ FuJo ßxA kgaJA ßpj ßmKv xMªr KZuÇ IJmJr Knjú FTKa mOKÓPn\J kg KhP~ IJorJ ßlJat CAKu~Jo KlruJoÇ xºqJ~ KconJ\J IJr ‰frL ÀKa Vro TPr ßUP~ WMKoP~ kzuJo hM\jÇ kPrr Khj ßmj ßjKnx IJPrJyPjr ßYÓJ yPmÇ xTJPu WMo ßgPT CPb ßhKU IPjT IJPuJÇ fJmMr ßYAj UMPu mJAPr fJKTP~ ojaJA UMKv yP~ CbuÇ IPjT hNPr ßhUuJo ßZJa ßZJa KlVJr yjyj TPr kJyJz ßmP~ CbPZÇ IJPr! FrJPfJ ßmj ßjKnPxr IKnpJ©LÇ IJorJ hM\jS fJzJfJKz ‰frL yP~ KjuJoÇ IJPVr rJPf mqJTkqJPT k´P~J\jL~ K\Kjxk© èZJPjJ KZuÇ FTaá xMqk mJKjP~ lîJPÛ ßj~J yPuJÇ IJorJ YPu ßVuJo ßmj ßjKnPxr ßmAP\ pJ TqJŒxJAa ßgPT oJ© 10 KoKjPar yJaJ kgÇ IKlx mMTPua KulPua xm FUJPj IJPZÇ ßmj ßjKnx CbPf yPu TîJA’ TrPf y~ jJ, ßyPa ßyPa CbJr mqm˙J TrJ IJPZÇ k´P~J\j ÊÀ vJrLKrT xãofJ-AòJ-k´P~J\jL~ ßmKxT KTZM K\KjxÇ xMfrJÄ ßlJat CAKu~JPo FPx mOPaPjr xPmtJó kJyJPz YzmJr FA Yo“TJr mqm˙Jr xMPpJV jJ ßjS~J oJPj ßmJTJoLÇ IJorJS yjyj TPr CbJr hPu ßpJV KhuJoÇ KT∂á ßmKvãe yjyj VKf rJUJ ßVu jJÇ CKb IJmJr FTaá hÅJzJA, KmvsJo ßjA, ZKm fáKuÇ FT kptJP~ ßhUuJo IJoJPhr TqJŒ xJAaKa ßhUJ pJPòÇ IJPr, IJoJPhr fJmMKaS ßhUJ pJPòÇ FTaá IJPVA SUJPj WMKoP~KZÇ kJPvr jhLKaS FUj IPjT ¸ÓÇ jhLr kJPvr xoJ∂rJu xzTKaS ßpj hLWt yPòÇ hNPr KTZM UJoJrS ßhUJ pJPòÇ CkPr CbJr xJPg xJPg jfáj jfáj hOvqT·Ç FA mOKÓ FA ßrJhÇ ßoPWr lÅJT VPu VPu xNPptqr IJPuJ KbTPr kzPZÇ IJmyJS~Jr FA rTo kKrmftj S ‰mKY© ÛauqJ¥PT IJrS ryxqo~ TPr fáPuPZÇ ßmj ßjKnPx CbPf CbPf FA ryxqo~fJ CkuK» TrJ ßVu nJunJPmAÇ IJ\ Imvq IJmyJS~J nJuÇ IPjT ZKm fáuPf kJzuJo IJorJÇ FT kptJP~ oJ^JoJK^ kpt∂

IJxJ yPuJ ßpUJPj FTKa Yo“TJr ßuT IJPZÇ ßmj ßjKnPxr CófJ 1344 KoaJrÇ IJoJPhr CP¨vq KZu FA ßuT kpt∂ IJxJÇ Ckr ßgPT pJrJ ßjPo IJxPZ fJrJ \JjJu ßp CkPr UMm bJ¥J FmÄ Tá~JvJ~ KTZMA ßhUJ pJPò jJÇ hMFT\j IJmJr xPmtJó YMzJ kpt∂ CPbPZ mPu \JjJuÇ FT\Pjr ßhUJ ßkuJo KpKj rLKfof \KVÄ TrPf TrPf jJoPZjÇ CPbPZjS KT ßxnJPm? yJaá KhP~ rÜ kzPZ FmÄ mqgJPT kJ•J jJ KhP~ \KVÄ ImqJyf ßrPUPZj FA nhsPuJTÇ oPj y~ ˙JjL~Phr ßTC ßTC FaJPT \KVÄ Àa mJKjP~PZj! vf vf oJjMw CbPZ jJoPZ FA kJyJPzÇ KmKnjú ßhPvr KmKnjú nJwJr KmKnjú mPetr FA oJjMwPhr oPiq fJ“ãKeTnJPmA FTKa GTq yP~ pJPòÇ xmJA yJKxUMKv FmÄ kr¸r xyPpJKVfJkNjÇt fJ“ãKeT FTKa uãq ßgPTS ßp FTKa TKoCKjKa VPz CbPf kJPr fJ mM^uJo FUJPj FPxÇ kJyJPz YzJ FA rTo IJjPªr yPf kJPr \JjfJo jJ IJPVÇ IJKo FmÄ oJÀl ßuPTr ßxRªptq CkPnJV TrPf TrPf TqJrJPou KmKÛa S Vro xMqk ßUuJoÇ vLfJft kKrPmPv xMqkKa ˝VLt~ oPj yuÇ hMkPM rr oPiq IJorJ KlPr FuJo fJmMPfÇ jJouJo Knjú kPgÇ KnfPr KnfPr FTho ßWPo KVP~KZuJo IJorJÇ FTaJ ya vJS~Jr x\Lm TPr Khu ßhyojÇ KmPTuaJS IJorJ TJP\ uJVJuJo Yo“TJrÇ IJPVA ß\PjKZuJo TqJŒxJAPar xJoPjr xzTKa cJjKhPT FTaJ kptJP~ ßccF¥ yP~PZÇ mz FTKa ^rjJ IJPZ ßxUJPjÇ fJZJzJ KmUqJf YuKY© ßmsn yJPatr xMKaÄ yP~PZ Foj KTZM ¸aS IJPZÇ IJorJ fJ\J yP~ FmJr ßxKhPTA rS~JjJ yuJoÇ UMm Kj\tj kg KhP~ ßpPf ßpPf ßhUuJo m~xL KT∂á hLWtPhyL FT ÛKav nhsPuJT yjyj TPr ßyPa FKVP~ pJPò (KTnJPm mM^uJo ÛKav? TP~TnJPm mM^J pJ~ ∏ CóJre, ßkJvJT, \MuKl FojKT xJruq KhP~Ç IJorJ mM^uJo ßoJaJPoJaJ ßYT Fr ßkJvJT ßhPU!)Ç ßpj „kTgJr YKr©Ç IJorJ fJPT ßkZPj ßlPu IJPrTaá FKVP~ ßpPfA kJKjr VKzP~ kzJr v» ßkuJoÇ IkNmt FA ^reJÇ FPx ßhUuJo IJvkJPv IPjT oJjMwÇ ßTC ßTC mPx IJPZj kJPvÇ Fr v» ÊPjA TJKaP~ ßh~J pJ~ IPjT xo~Ç hLWtPhyL ßxA „kTgJr YKr©S YPu FPxPZj FUJPj, FmJr IJoJPhr ßlPu IJmJr ßTJgJ~ ßpj KoKuP~ ßVPujÇ ÊjuJo k´J~ 2 W≤J yJaJ kPgr kr pJS~J pJ~ FA ^reJr C“Pxr KhPTÇ hLWtPhyL KT ßxKhPTA ßVPuj? yJ~, FA TJ\aJS IJoJPhr rP~ pJPm mJKTÇ FmJr IJorJ KlPr IJxuJo ßmsn yJPatr xMKaÄ ¸PaÇ FTaJ CYM KauJr of \J~VJ, xJoPj IPjT mz kJyJzÇ kJv KhP~ FTKa jhL myoJjÇ oJÀl kJj jJ TrPuS IJoJPT muu, kuJv nJA FUJPj FTKa Km~Jr UJjÇ ßx IJr muPf! IJorJ KTZMãe hÅJKzP~ gJTuJo FA Kj\tj \J~VJaJ~Ç FA Kj\tjfJPT ßoPj TUj ßpj IJKo IJr oJÀlS KmKòjú yuJo KjP\Phr I\JP∂AÇ \LmPj FrTo FTKa xºqJ IJr TUjS IJxPm KT jJ fJ pUj nJmKZ fUj ˛re TrmJr ßYÓJ TKrKj ßp ßmsn yJPatr ßTJj IÄPvr xMqKaÄ FUJPj yP~KZuÇ ßuUJ pUj IJPZ fUj KjÁ~A yP~KZuÇ ryxqo~ ÛauqJP¥r IPuRKTT FA kJyJzL xºqJ~ xo~ TJaJPf TJaJPf ybJ“ oPj yu IJVJoL TJuA IJoJPhr ßlrf ßpPf yPm ‰hjKªj \LmPjÇ palashbd7@yahoo.com

P v‡ qi K v‡ c P gz K y †`evi A v‡ MB UvK v †cŠ‡ Q hv‡ e A vcb vi wcqÖR ‡ b i e¨ªvK e¨vs K G¨vK vD ‡ › U

e¨ªvK m vR vb G·‡ P Ä †_ ‡ K cvV v‡ b v UvK v g vÎ 1 0 wg wb ‡ U †cŠu‡ Q hv‡ e A vcb vi A _ ev A vcb vi wcqÖR ‡ b i e¨ªvK e¨vs K G¨vKvD‡›U| 2,000 GiI †ewk c‡q›U †_‡K UvKv †Zvjv hvq| wb ivc`, wb f i©‡ hvM¨ I wb wð Z m vwf m© |


SURMA Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly SURMA 34th Year, Issue 1800, Friday, 30 November - 6 December 2012

\JoJ~JPfr rJ\jLKf KjKw≠ S pM≠JkrJPir KmYJr xŒjú TrJr hJmLPf cJCKjÄ KˆsPar xJoPj oJjm-mºj u¥j, 28 jPnÍr - mJÄuJPhPv kMKuv xy IjqJjq @AjvO⁄uJ mJKyjLr Ckr \JoJf-KvKmPrr yJouJ, xÄUqJuWM xŒshJP~r ioLt~ CkJxjJuP~ IKVúxÄPpJV, KYK¤f pM≠JkrJiLPhr KmYJr hs∆f xŒjú TrJr hJmL FmÄ u¥Pj Im˙Jjrf mMK≠\LKm yfqJ~ IKnpMÜ ßYRiMrL oAjMK¨j xy IjqJjq oJjmfJKmPrJiL IkrJiLPhr ßhPv KlKrP~ KjP~ KmYJPrr xÿMULj TrJr hJmLPf KmsKav k´iJjoπLr IKlx 10 cJCKjÄÓsLPar xJoPj Vf 27 jPn’r oñumJr oJjmmºj S KmsKav k´iJjoπL 53 kOÔJ~

oyJjmLPT mqñ TPr YuKóY©, 7 \Pjr oOfáqh§

u¥j, 28 jPnÍr AxuJoKmPrJhL YuKóY© ‘APjJPx¿ Im oMxKuox’ KjotJPe IÄv ßjS~Jr IKnPpJPV KoxPrr TJ~PrJr FTKa IJhJuf 7 KoxrL~ KUsˆJjPT oOfáqh§ KhP~PZÇ Vf ßxP¡Ír oJPx F YuKóYP©r KnKcSKa ACKaCPm k´TJKvf yPu oMxKuo KmPvõ k´KfmJPhr ^z SPbÇ IJhJuPfr KmYJrT xJAl IJu jxr ßxJKuoJj mPuj, ‘IKnpMÜ 50 kOÔJ~

ÈjJrL'r @P~J\Pj xJÄmJKhTfJ ksKvãe xoJkPj xjh kshJj

f•ôJmiJ~T mqm˙J KjP~ @PuJYjJr \jq KmsKav xÄxPh È@Kut ßc ßoJvj' u¥j, 28 jPn’r - mJÄuJPhPvr f•ôJmiJ~T mqm˙J kMjmtyJu TrPf KmsKav xrTJPrr TreL~ KjP~ @PuJYjJr \jq pMÜrJP\qr yJC\ Im ToP¿ È@Kut ßc ßoJvj' k´˜Jm C™Jkj TrJ yP~PZÇ k´˜JmKa Ck˙Jkj TPrPZj pMÜrJP\qr ãofJxLj xrTJPrr vKrT hu KumJPru ßcPoJâqJa kJKat ßgPT KjmtJKYf oJAT ßyjTT FoKkÇ 53 kOÔJ~

ÛauqJ¥ @.uLPVr 8 KcPx’r u¥j TJCK¿Pu xÄWwt, IJxPZj UJPuhJ @yf 3

u¥j, 28 jPn’r - Vf 21 jPn’r, mMimJr FKcjmrJ~ IjMKÔf y~ ÛauqJ¥ @S~JoL uLPVr TJCK¿u IKiPmvjÇ IKiPmvPj jmVKbf TKoKa KjP~ KmPrJPir lPu hM'kPãr oPiq rÜã~L xÄWPwt 3 ßjfJ @yf yP~PZjÇ F xo~ pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xnJkKf 54 kOÔJ~

dJTJ, 28 jPn’r - KmFjKk ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~J 53 kOÔJ~

KmvõjJg FcMPTvj asJPˆr KÆ-mJKwtT xJiJre xnJ S KjmtJYj xŒjú u¥j, 28 jPn’r - jJrL oqJVJK\Pjr @P~J\Pj 8x¬Jy mqJkL ÈFqJ vat PTJxt Ij \JjtJKuKˆT rJAKaÄx' ksKvãe TotxNKYPf xhq ksKvKãf 12\j xJÄmJKhTPT Vf oñumJr kNmt-u§Pjr oK≤KlSKr Px≤JPr FT @z’rkNet IjMÔJPjr oJiqPo xjhk©

kshJj TrJ y~Ç u§Pjr mJÄuJ xÄmJhoJiqPor èÀfôkNet KmKnjú mqKÜr yJf PgPT FA xhjk© Vsye TPrj 11 \j jJrL S 1 \j kMÀw xJÄmJKhTÇ ksKvãe TotxNKYKar PksãJka metjJ TPr Fr 50 kOÔJ~

xnJkKf FPTFo ßxKuo, xJiJre xŒJhT j\Àu AxuJo, ßas\JrJr IJxJhMr ryoJj

FKv~Jj TJKr FS~Jct xŒjú u¥j aJAVJPxtr FS~Jct IjMÔJj 13 KcPx’r u¥j, 28 jPnÍr - KmvõjJg k´mJxL FcMPTvj asJPÓr KÆ-mJKwtT xJiJre xnJ S KjmtJYj xŒjú yP~PZÇ KmkMu xÄUqT asJKÓmOPªr CkK˙KfPf Vf 25 jPn’r 52 kOÔJ~ SURMA News Group Ltd.

xMroJ KrPkJat u¥j, 28 jPnÍr - FKv~Jj TJKr FS~Jct-2012 Vf 25 jPnÍr, ßrJmmJr IjMKÔf yP~PZÇ ßx≤sJu u¥Pjr KmUqJf V´xPnjr ßyJPaPu IJP~JK\f FA FS~Jct IjMÔJPj KmKnjú TqJaJVKrPf Km\~L 49 kOÔJ~

u¥j, 28 jPnÍr - KmsPaPjr FS~Jct Km\~L ߸Jatx xÄVbj u¥j aJAVJxt k´KfmJPrr jqJ~ FmJPrJ fJPhr FS~Jct k´hJj IjMÔJPjr @P~J\j TrPf pJPóZÇ xJrJ mZr ßUuJiMuJr KmKnjú APnP≤ ßpxTu ßUPuJ~Jr TíKfPfôr ˝Jãr ßrPUPZj fJPhrPT mZr ßvPw xÿJKjf TrPfA FA @P~J\jÇ FmZr u¥j aJAVJPxtr 3 yJ\Jr ßUPuJ~Jr, TotTfJt, ßTJY S nuJK≤~JrPhr oJ^ ßgPT 15Ka TqJaJVrLPf 53 kOÔJ~

Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ Tel: 020 7377 9787, Fax: 020 7377 9717 info@surmanews.com for advertising e-mail : sarzahmed@surmanews.com www.surmanews.com

Registered as a Newspaper at the Post Office Distributed throughout the E.U.

Surma_Issue_1800  

surma, news

Surma_Issue_1800  

surma, news

Advertisement