Page 1

ใครเปนใคร ในแวดวง

¡ÒÃ·Í ‹ §à·Â èÕ Ç áÅÐ¡Ì Õ สมิÒลินั

วารสารเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา ประจำป 2563

Tourism & Sports of Thailand

หมเูกาะ

กนิปลารา ตอ  ง..

จาวริชั

ตนตำรับปลาราทรงเครื่อง ทาน้ำออย นครสวรรค

นายกไพลิน โตอิ้ม

โทร. 056-381111

ทำเนียบธุรกิจ

56 หมู 1 ต.ทาน้ำออย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค

ประจำป 2563

สอืเสรี

Visioninter

กีฬาซ�เกมส 2019 ครั้งที่ 30 PHILIPPINES 2019

30 SEA GAMES TH

จัดการแขงขันระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยครั้งนี้เปนครั้งที่ 4 ของประเทศฟลิปปนส


แห่งผืนป่าภาคตะวันตก


ครัวโนร� ถ.ประชารวมใจ ปากซอยประชารวมใจ 9 ทรายกองดินใต คลองสามวา กทม. 10510

เปดบริการทุกวัน ตั้งแต 10:00 - 21:30 น.

ครัวโนรี 14 ป แหงความอรอย รานอาหาร อิสลาม เกาแกยานคลองสามวา

เรามีบริการนอกสถานที่ โตะจีน บุฟเฟต งานจัดเลี้ยง สำหรับงานบุญ ตางๆ ไมวาจะเล็กใหญ เราพรอมทำใหทุกทาน

เมนแู นะ นำ

เมนูเด็ดประจำราน เปดยางฮองกง, ขาวหนาเปดยาง, หมี่หยกเปดยาง, ขาวหมกเปดยาง และอีกหลากหลาย เมนูอรอยเชน ยําถั่วพลู, ยำโนรี, ยำกุงกรอบ, ปลาชอนลุยสวน, ปลาทับทิมทอดน้ำปลา, มีใหเลือกมากมาย เขามาใชบริการเรานะครับ

facebook page : ครัวโนรี

สนใจงานบริการอาหาร ติดตอ โทร. 0997572381, 0819135136


ปรัชญา เรสซิเด�นท�

ºÃÔ¡ÒÃˌͧ¾Ñ¡ facebook page : ปรัชญาอพารทเมนท&รีสอรท

Tel. 081-3200901, 089-87401819 77/32 ถนนนครสวรรค ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

สกุลการีสอร์ท

มาเชียงคำ.. ภูซางครั้งใด..

รับความประทับใจที่สกุลการีสอรท..

บริการ..หองพัก 24 ชั่วโมง หองพักสะอาด ปลอดภัย ที่จอดรถติดกับหองพัก สะดวก บริการแบบเปนกันเอง ราคาเปนมิตร เริ่มตนที่ 350 บาท หองพักระดับหรู แวะมาดูกอนนะคะ

Tel. 088-4044971, 087-1763056


คูมือ....เพชรบุรี

บทบรรณาธิการ

วารสารเฉพาะกิจ ใครเปนใคร ในแวดวง การทองเทีย่ ว และกีฬา ฉบับนี้ จัดทําขึน้ เพือ่ นําเสนอเรือ่ งราว ขอมูล ขาวสาร ตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับทั้ง การทองเที่ยวและเรื่องของวงการ กีฬา อาทิ แนะนําแหลงทองเที่ยวเพื่อเปดตลาดไทยสู AEC หรือประชาคมอาเซียน เปนการเปดศักราชทองเที่ยวไทยให เปนที่รูจักในระดับโลกมากขึ้น เนนวิถีชีวิตของคนไทยเปน จุดขาย เปนการทองเที่ยวที่สงเสริมใหคนในชุมชนชวยดูแล วัฒนธรรมทองถิ่นตัวเอง ซึ่งจะชวยตอบโจทยใหกับนักทอง เที่ยวที่เคยมาประเทศไทยแลว ไดทองเที่ยวสถานที่ใหม และ ใหอยูในประเทศไทยนานขึ้น... ในสวนของกีฬา ก็จะมีทงั้ ขาวสารและเรือ่ งราวนาสนใจ อาทิ เรื่องของวงการมวยไทยปรากฎการณความคลั่งไคลของ แฟนบอลที่มีตอทีมชาติในแบบที่เราไมไดเห็นมาเนิ่นนาน ทีมงานหวังเปนอยางยิ่งวา เนื้อหาในวารสารเลมนี้คง เปนประโยชนไมนอ ยสําหรับผูส นใจหากมีขอ เสนอแนะประการ ใด ทางทีมงานขอนอมรับไปปรัปปรุงและพัฒนาใหดียิ่งขึ้นใน โอกาสตอไป

ดวยความปรารถนาดีจาก… คณะผูจัดทํา เจาของ หจก.วิช� ันอินเตอร์ พบ ั ลิชชิ�ง บรรณาธิการการบริหาร สมชาย เหมาะดี ผู้จดั การโครงการ สุวดี พรมประโคน, อาริยา โชติเจริญผล หัวหน้ าฝ่ ายโฆษณา สุรีรัตน วงศบุญ, ศรีวรรณ เสาวกุล, จิดาภา แสงจันทร ฝ่ ายโฆษณา กัญญาภัค ดาเหล็ก, ภานีย ผองใส, พรทิพย ทองปลิว, ดารารัตน สุขกิจโสภณ, ศรสวรรค จางแสง ฝ่ ายการเงิน โสภิดา พูลลาภ ฝ่ ายกราฟฟิ ค อภิเชตญ แฉงนุม, ชนิดา แจมจันทร ฝ่ ายธุรการคอมฯ ฐาปนี ออนแตม ฝ่ ายจัดส่ ง กุลทอง ละโว, วิชัย นิรัตนสัย ผลิตโดย สํานักพิมพสื่อเสรี 29/91 หมู 8 ถนนรัตนธิเบศร ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ่อการติดตอสื่อสารทองเที่ยวและการลงทุน ประจําป 2563 Tel. 02-9505224, 02-9505236, 02-9505088 E-mail :วารสารเพื visioninter_2@hotmail.com www.สื�อเสรี .com

23


คูมือ....นครปฐม

สารบัญ

บทบรรณาธิการ................. 9 ทําเนียบผูบริหารระดับสูง ในกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เบอรโทรที่ควรทราบ ขาว ททท. รมว.รวมเปนสักขี การบันทึก ขอตกลง (Mou) อะเมซิ่งไทยแลนด มาราธอน ไทยแลนด โรด เรชซิ่ง สแตนดารด กีฬาซีเกมส 2019 ครั้งที่ 30 ที่เที่ยวใกลกรุงเทพฯ เมืองโบราณอูทอง ยอนยุค “ชมเฌย” เกาะเกร็ด ทําเนียบธุรกิจ

21 23 35 38 41 44 48 51 56 69


โรงแรม พิมานอินน์ แกรนด์ & รีสอร์ท เลขที่ 112 หมู 6 ถนนแจงสนิท บานนาดี ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130

บริการหองพัก หองประชุม สะดวกสบายติดถนน หองอาหารดี กาแฟอรอย

Tel. 043-020199, 089-1043989


ชมพูภูคา รีสอร์ท 382 ถ.นาน-ทุงชาง ต.ปว อ.ปว จ.นาน 55120

ชมพูภูคา รีสอรท อยูติดทางหลวงหมายเลข 1080 แตดวยทำเลที่ตั้งอยูบนเขาสูงทำใหรีสอรทแหงนี้ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองปว และทิวเขาที่หอมลอมไปทั้งเมืองสไตลการ ตกแตงเนนความเรียบงายแตมีกลิ่นไอของความเปนลานนา ภายในรีสอรทมีหองอาหาร มีหองจัดเลี้ยง ประชุม สัมนา รองรับได ตั้งแต 30 -100 ทาน ทั้งหองเล็ก และหองใหญ

facebook page : โรงแรมชมพูภูคารีสอรท อำเภอปว จ.นาน

Tel. 054-791160 / 093-3231823


บานขนม

ต.แตงค ต.แตงค Bake Eat Craft @ Saraburi

- บริการอาหารเครื่องดื่ม เบเกอรี่ ในบรรยากาศ home style - รับจัดอาหาร,ขนมเบรค ในราคาและคุณภาพนารัก Location : สุดซอยพหลโยธิน 17@สระบุรี

facebook page : ขนมบาน ต.แตง็ค

Tel. 098-2810466


คูมือ....การทองเที่ยวและกีฬา

ผูบริหารระดับสูง

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา นายพิพฒ ั น์ รั ชกิจประการ

(Mr. Phiphat Ratchakitprakarn) รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่ องเที�ยวและกีฬา (Minister of Tourism and Sports)

นายนภินทร ศรี สรรพางค์

(Mr. Napintorn Srisunpang) ผู้ช่วยรั ฐมนตรี ประจํากระทรวงการท่ องเที�ยวและกีฬา (Vice Minister For Tourism and Sports)

วารสาร ใครเปนใคร ในแวดวง การทองเที่ยวและกีฬา ประจําป 2563

21


นายสิรภพ ดวงสอดศรี

(Mr. Siraphop Duangsodsri) ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (Advisor to minister of Tourism and Sports)

นายเขมพล อุ้ยตยะกุล

(Mr. Khemmapol Auitayakul) เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (Secretary to the Minister of Tourism and Sports)

นายโชติ ตราชู

(Mr. Chote Trachu) ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (Permanent Secretary of Ministry Of Tourism and Sports)

22

วารสารใครเปนใคร ในแวดวง การทองเที่ยวและกีฬา ประจําป 2563


คูมือ....การทองเที่ยวและกีฬา

วารสาร ใครเปนใคร ในแวดวง การทองเที่ยวและกีฬา ประจําป 2563

23


สภาพปามีความอุดมสมบูรณและมีปาลาน ซึ่งหาดูไดยากที่มีเฉพาะ บางทองที่เทานั้น มีตนลานขึ้นตามธรรมชาติ เปนแหลงกําเนิดของ แมนํ้า ลําธารตางๆ และมีธรรมชาติที่สวยงาม

แหลง ทองเที่ยว

อุทยานแหงชาติ

ทับลาน

อุทยานแหงชาติทับลานเปนอุทยานแหงชาติ ที่มีพื้นที่สวนหนึ่งอยูในเขต

ทิวเขาพนมดงรัก สภาพภูมปิ ระเทศโดยทัว่ ไปประกอบดวยภูเขาใหญนอ ยสลับซับซอนตอเนือ่ งกันเปนบริเวณ กวางขวาง โดยมีเขาที่สําคัญหลายลูก เชน เขาละมั่ง เขาภูสามงาม เขาภูสูง เขาใหญ เขาวง เขาสลัดได เขา ทิดสี เขาไมปลอง เขาทับเจ็ก และเขาดานงิว้ ซึง่ ยอดเขาละมัง่ เปนยอดเขาทีส่ งู สุด มีระดับความสูงประมาณ 992 เมตรจากระดับนํ้าทะเล เปนทิวเขายาวตอเนื่องกันทําใหมีหุบเขาตามธรรมชาติ เหว และนํ้าตก เปน แหลงกําเนิดของตนนํา้ หลายสาย เชน หวยขมิน้ หวยปลากาง หวยคําแช หวยคําขีแ้ รด หวยมูลสามงาม หวย ภูหอม หวยกระทิง หวยลําเลย หวยกุดตาสี หวยลําดวน เปนตน ลําหวยแตละสายไหลรวมกันเปนแมนํ้ามูล สวนลําหวยสวนนํ้าหอม หวยหินยาว หวยชมพู หวยสาลิกา หวยวังมืด หวยลําไยใหญ ฯลฯ ลําหวยเหลานี้ จะไหลรวมกันเปนแมนํ้าบางปะกง

การเดินทาง

โดยรถยนต ที่ทําการอุทยานแหงชาติทับลาน อยูติดกับทางหลวงแผนดิน หมายเลข 304 หางจากกรุงเทพฯ เพียง 197 กิโลเมตร จากสี่แยกกบินทรบุรีใหม ตามถนนสายกบินทรบุรี – โคราช เดินทางประมาณ 32 กิโลเมตร ถึงที่ทําการ อุทยานแหงชาติทับลาน รถโดยสารประจําทาง จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถโดยสารที่สถานีหมอชิต (สถานี ขนสงสายเหนือ) สายกรุงเทพฯ – กบินทรบรุ ี ลงทีก่ บินทรบรุ ี จากนัน้ ตอรถโดยสาร สายกบินทรบุรี – โคราช ไปอีก 32 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทําการอุทยานแหงชาติ ซึ่ง อยูติดกับถนนใหญ

ติดตออุทยานแหงชาติทับลาน

520 หมูที่ 1 ต.บุพราหมณ อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี 25220

24

วารสารใครเปนใคร ในแวดวง การทองเที่ยวและกีฬา ประจําป 2563

โทรศัพท 037-486771, 037-219408

E-mail : reserve@dnp.go.th / E-mail : thaplannp@hotmail.com


The room@ surin

Çѧ·Í§ÃÕÊÍÏ·

(ââç (â âÃç çáÃÁ ÃÁ ³. áʧ ʧÊà ÊÃÔÃââÔâÎÎÎÁÁÁààà··Å) Å) facebook page : โรโรงแรม ณ.แสงสริิ na sangsiri hometel

Tel. 044-515552

โรงแรม ณ. แสงสริิ

ใหบรกิารหองพกัสไตลโมเดรินลอฟท ทงัรายเดอืนและรายวนัในราคากนัเอง สงิอำนวยความสะดวกครบครนั

ออยูยใูกกลลโรรบิบนิสสันั บบิ๊กิ ซีซี แมคโคร โลตสั โฮมโปร

378 เทศบาลเมอืงสรุนิทร

หองพัก สไตลรีสอรท ขางริมน้ำยม

สัมผัสกับธรรมชาติ และสะดวกสบายตอ การเดินทางในอำเภอวังชิ้น และยังมีรานอาหาร คาราโอเกะ รานกาแฟ หรืือจัดเลี้ยงในโอกาสตางๆ

291 ม.2 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร Tel. 081-8858030

PAI Forest Resort

377 หมู 8 ต.เวียงใต อ.ปาย จ.แมฮองสอน

หองพัก รีสอรท บานพัก ลานกางเตนท บรรยากาศดี ราคาไมแพง

สนใจจองหองพัก

Tel. 081-8858030


กังสดาล

บริการอาหาร เครื่องดื่ม

สด สะอาด อรอย บรรยากาศชิวๆๆ มีบริการหองจัดเลี้ยง

เปดบริการตั้งแต เวลา 11:00 น. -22:00 น.

Tel. 056-512398, 095-6405534 137 ถ.ณรงควิถี ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

www.sangthongresort.com แสงทองรีสอร์ท (อ.เชียงกลาง จ.น่าน)

สุขกับการพักผอนที่ผอนคลายกับธรรมชาติ อิ่มเอมกับอาหารคุณภาพจากฟารมปลอดสารพิษ แสงทองรีสอรท รีสอรทที่โอบลอมไปดวยทุงนาเขียวขจี และขุนเขา พรอมใหบริการดวยหองพักแสนสะดวกสบาย ที่สะอาดไดคุณภาพ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พรอมกับสัมผัสวิถีแหงธรรมชาติเพียงมือเอื้อม อิ่มเอมกับอาหารแสนอรอยที่คัดสรรวัตถุดิบ คุณภาพจาก "แสงทองฟาร์ม"

Tel. 083-7070555 หมู่ 5 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 55160


พลายนครินทร

บานเพชรนลิน & สวนเสรินพัศ

บริการหองพั กรายวัน อำเภอศีขรภูมิ จ.สุรินทร

863/4 ม.1 ต.ระแงง อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร

Tel. 093-5622998


เรือนบัวตองรีสอรท

หองพักสไตลเมืองแพร นอนเตียงไมสักทอง เราพรอมนำเสนอและยินดีตอนรับลูกคาทุกทาน

Tel. 089-5616674

ชวงนี้อากาศทางเหนือเริ่มเย็นแลว มาแวะพักที่นี้ได นอนพักเรือนไมสักทอง สไตลการตกแตงรีสอรท ดวยฝมือทีมงานชางคนแพร

ปายเลิ ฟ แอนด์ บ้านชนเผ่ารีสอร์ท บานพักอันแสนสุขสบาย

ในท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่น มีหุบเขาล้อมรอบ บรรยากาศติดแม่น้ำปาย facebook page : Pailovebaanchonphao

Tel. 083-2245587 / 053-065724


คูมือ....การทองเที่ยวและกีฬา

ขาว ททท.

รมว.ทองเที่ยวและกีฬา

ËÇÁ໚¹ÊÑ¡¢Õ¾Âҹ㹾ԸÕŧ¹ÒÁºÑ¹·Ö¡¢ŒÍµ¡Å§ (MOU) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยาน

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาการท่อง เทีย่ วอย่างยัง่ ยืน ระหว่างการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยนายยุทธ ศักดิ์ สุภสร ผูว้ า่ การ ททท. และองค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การ ท่องเทีย่ วอย่างยังยืน (องค์การมหาชน)(อพท.) โดย นายทวีพงษ์ วิชยั ดิษฐ ผู้อ�านวยการ อพท. ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามนโยบาย วารสาร ใครเปนใคร ในแวดวง การทองเที่ยวและกีฬา ประจําป 2563

35


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมุ่ง นั้น ประเด็นส�าคัญ ได้แก่ ยกระดับความปลอดภัยให้กับ นักท่องเที่ยว (Safe) ส่งเสริมความสะอาดในแหล่งท่อง เที่ยว (Clean) ส่งเสริมความเป็นธรรมในการท่องเที่ยว (Fair) และส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น และรั ก ษ์ สิ่งแวดล้อม (Sustainability) ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย ชุมชน (Community Based Tourism) เพื่อกระจายรายได้

36

วารสารใครเปนใคร ในแวดวง การทองเที่ยวและกีฬา ประจําป 2563

สู่ชุมชนดังนั้น ททท. และ อพท.จึงเล็งเห็น ถึงประโยชน์ของการเพิม่ ศักยภาพและขีด ความสามารถในการเตรียมความพร้อมให้ กับสินค้าการท่องเที่ยวและพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยวชุมชนให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในมิติ การท่องเที่ยวมากขึ้น ในการนี้ ททท. และ อพท.จึงได้บูรณาการด�าเนินงานส่งเสริม การตลาดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม โดยมีระยะเวลาผูกพันตามข้อตกลง เป็น เวลา 2 ปี ซึ่งมีขอบเขตความร่วมมือใน ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านส่งเสริมองค์ความ รู้และพัฒนาศักยภาพให้ชุมชน โดยร่วม มื อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชน ด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ผ่าน นวัตกรรมและเทคโนโลยีตา่ งๆ อาทิBlock chain เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มความ


คูมือ....การทองเที่ยวและกีฬา

สามารถด้านการแข่งขันและพัฒนาสินค้าสินค้าท่องเที่ยว ชุมชนให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม การตลาด ททท. ส่งเสริมชุมชนท่องเทีย่ วพร้อมขายในโครงการ ทัศนศึกษาของบริษทั น�าเทีย่ วหรือสมาคมท่องเทีย่ วทัง้ ในกลุม่ ตลาดในประเทศและต่างประเทศ (AgentFamiliarization Trip) ตามความต้องการของกลุ่มตลาด อาทิ Consumer Fair, Travel Fair และ อพท. ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวพร้อม ขายและบริษัทน�าเที่ยวเพื่อสังคม เข้าร่วมงานที่ ททท.จัดขึ้น ทั้งในและต่างประเทศด้านการประชาสัมพันธ์ ร่วมส่งเสริม การประชาสัมพันธ์ชมุ ชนท่องเทีย่ วผ่านสือ่ ทัง้ ทางออนไลน์และ ออฟไลน์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวพร้อมขายให้อยู่ในโครงการ ทัศนศึกษาของสื่อมวลชน (Media Familiarization Trip) ที่ ตรงตามความต้องการของตลาด

จ.พัทลุง, ชุมชนตะเคียนเตี้ยจ.ชลบุรี, ชุมชนบนแหลม จ.สุพรรณบุรี ชุมชน บ้านสนวนนอก จ.บรีรัมย์ และ ชุมชน บ้านสันลมจอย จ.เชียงใหม่ ททท. คาด ว่าการด�าเนินงานแบบบูรณาการ่วมกัน นี้จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน ประเทศ กระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอด จนขับเคลื่อนอุสาหกรมท่องเที่ยวไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ในป 2563 ททท. จะด�าเนินแผนงานสร้างสรรค์

พัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่ สะท้อนวิถีไทยผ่านภูมิปัญญา วิถีชีวิต กิจกรรม ประเพณี ผลิตภัณฑ์ โดยสร้างสรรค์เรื่องราวให้ประสบการณ์ที่มีคุณค�า ของสินค้าและบริการท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ 5 แห่งได้แก่ ทะเลน้อย วารสาร ใครเปนใคร ในแวดวง การทองเที่ยวและกีฬา ประจําป 2563

37


“อะเมซิ่งไทยแลนด มาราธอน” ÃÁÇ. ·‹Í§à·ÕèÂÇáÅСÕÌÒ ÊÑè§ ···. กระทรวงการท อ ง เที่ยวและกีฬา จับมือการท่อง

เทีย่ วแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่ง ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข

38

ËÇѧÊÌҧÃÒÂä´Œ 1,000 Ōҹ

กรุงเทพมหานคร และไทยแลนด์ไตรลีก เปิดตัวการแข่งขันวิ่ง มาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยว “วิ่งผาเมือง ครั้งที่ 3 ประจําป 2563” รายการ อะเมซิ่งไทยแลนด์มาราธอนแบงค็ อก 2020 พรีเซ็นต์บายโตโยต้า” หวังบูมเศรษฐกิจสร้างกระแสท่อง

วารสารใครเปนใคร ในแวดวง การทองเที่ยวและกีฬา ประจําป 2563


คูมือ....การทองเที่ยวและกีฬา

เที่ยวเชิงกีฬาในช่วงต้นปี 63 คาดมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาว ต่างชาติรว่ มแข่งขัน 30,000 คน สร้างรายได้มากกว่า 900 ล้าน บาท ด้านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการผู้ว่าททท.เตรียม จัด “อะเมซิ่งไทยแลนด์มาราธอนซีรี่ย์ 5 รายการตลอดปี ตั้ง เป้าไทยเป็นศูนย์กลางวิ่งมาราธอนของเอเชีย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการ

แข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่อง เที่ยวระดับโลกรายการ “อะเมซิ่ง

ไทยแลนด์มาราธอนแบงค็อก 2020 พรีเซ็นต์บายโตโยตา”

โรงภาพยนตร์ เ อสพลานาด ซี นี เ พล็ กซ์ ถนนรัชดาภิเษก ท่ามกลางแขกผู้ มีเกียรติ ทั้งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย รองผู้ว่าการการกีฬาแห่ง ประเทศไทย รองปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทน ภาคเอกชน, ผู ้ แ ทนชมรมวิ่ ง และ สื่อมวลชนที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง รมว.ทองเที่ยวฯ ในฐานะ รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ อ�านวยการจัดการแข่งขันฯ และเป็น ผู้ออกค�าสั่งกระทรวงฯ ในการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดการแข่งขันรายการ นี้ กล่าวว่า กระทรวงมีนโยบายทีช่ ดั เจน วารสาร ใครเปนใคร ในแวดวง การทองเที่ยวและกีฬา ประจําป 2563

39


ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) โดยเฉพาะ อย่างยิ่ งกีฬาที่มีโอกาสดึง ดูดนัก ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่าง ชาติมาร่วมเป็นจ�านวนมากอย่าง วิ่ ง มาราธอน, วิ่ ง เทรล หรื อ ไตร กี ฬ า ให้ เ ป็ น หนึ่ ง ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ หลักในระยะยาว โดยมีแผนการ สร้างแบรนด์ระดับโลกด้วยตัวเอง ในฐานะของตั ว แทนรั ฐ บาล จึ ง ได้ ม อบหมายให้ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้องรับเป็นเจ้าภาพในแต่ละ ส่วน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและ สามารถจัดการแข่งขันมาราธอน ในระดับโลกได้ในทีส่ ดุ ตนคาดหวัง ว่าการแข่งขันรายการนี้ จะต้องจัด อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี รวม ทั้งจะท�าให้รายการนี้ติดอันดับ 1 ใน 10 ของมาราธอนที่คนทั่วโลก อยากเดินทางมาร่วมแข่งขันมาก ที่สุด นอกจากนี้ รมว.ท่องเที่ยวฯ

40

ยังได้สั่งการให้ ททท.น�ารายการนี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดเป็นซีรี่ย์มาราธอนของประเทศต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2563 โดยขั้นต้นเลือก 5 จังหวัดน�าร่อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (อะเมซิ่ง ไทยแลนด์มาราธอน), จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดราชบุรี ตั้งเป้ามีผู้ร่วมแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่าง ชาติเกิน 100,000 คน เป็นคนต่างชาติ มากกว่า 15,000 คน

“»ÃÐà·Èä·Â¢Í§àÃÒÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ·Õè ¨Ð¨Ñ´ÇÔè§ÁÒÃҸ͹໚¹ÃÒ¡ÒÃÃдѺ WORLD EVENT àÃÒÁÕʶҹ·Õ跋ͧà·ÕèÂÇÁÒ¡ÁÒ ÁÕ¡ÒõŒÍ¹ÃѺ·ÕèͺÍØ‹¹ ã¤Ãæ ¡çÍÂÒ¡ÁÒÇÔè§ÍÂÒ¡ÁÒà·ÕèÂÇàÁ×ͧä·Â ´Ñ§¹Ñé¹ µ¹ ¨Ð´Ñ¹ÃÒ¡ÒÃÍÐàÁ«Ôè§ä·ÂᏴÁÒÃҸ͹໚¹ÃÒ¡Òà ¹í Ò Ã‹ Í §¢Í§ÃÑ ° ºÒÅ à¾×è Í ¹Òä»ÊÙ ‹ Á ÒÃҸ͹«Õ ÃÕè   ¢ ͧ »ÃÐà·Èãˌ䴌㹷ÕèÊØ´ ©Ð¹Ñé¹·Ø¡½†ÒµŒÍ§Ã‹ÇÁÁ×͡ѹ”

นายพิพัฒน์กล่าว โดยรายละเอียดของการแข่งขัน แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ประเภทมาราธอน ระยะ 42.195 กม. ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 21.10 กม. ประเภทระยะ 10 กม. และประเภทแฟมิลี่รัน ระยะ 5 กม. ส่วนเส้นทางการวิ่งนั้น ถือเป็นไฮไลท์สาคัญของการ จัดมาราธอนในครั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.AMAZINGTHAILANDMARATHON2020.COM

วารสารใครเปนใคร ในแวดวง การทองเที่ยวและกีฬา ประจําป 2563


คูมือ....การทองเที่ยวและกีฬา

ÃÁÇ.·‹Í§à·ÕèÂÇáÅСÕÌÒ à»š¹»Ãиҹá¶Å§¢‹ÒÇແ´â¤Ã§¡ÒÃ

¡ÃдѺ§Ò¹ÇÔè§ÁÒÃҸ͹ä·ÂÊÙ‹ÁҵðҹâÅ¡

“ไทยแลนด โรด เรชซิ่ง สแตนดารด” (THALAND ROAD RACING STANDARD)

นายพิพฒ ั น์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีวาการ กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา เปนประธานแถลงข่าว เปดโครงการ “ไทยแลนด์ โรด เรซซิ่ง สแตนดาร์ด” (THAILAND ROAD RACI NG ST ANDARD ) ยกระดับ

งานวิ่งมาราธอนไทยสู่มาตรฐานโลก โดยมีคาห์ลัน อัล จูมาน ฮา เม็ด ประธานสหพั นธ์ก รีฑาแ ห่งเอเ ซีย พร้อมด้วยพล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ นายกส มาคม กีฬาก รีฑาแห่งปร ะเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์, นาย ทนุเ กียรติ จันท ร์ชุ ม ผู้อ�านวยการฝ่ายกีฬาอาชีพ และกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย, นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้า นสื่ อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, วารสาร ใครเปนใคร ในแวดวง การทองเที่ยวและกีฬา ประจําป 2563

41


นายภู ริ พั น ธ์ บุ นนาค ผู ้ อ� า นวย การฝ่ า ยส� า นั ก งาน ผู ้ อ� า นวยการ ส� า นั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด การ ประชุมและนิทรรศกา ร (องค์การ มหาชน) และดร.นายแ พทย์ ไพโรจน์ เสาน่ ว ม ผู ้ อ� า นวยการ ส� า นั ก ส่ ง เสริ ม วิ ถี ชี วิ ต สุ ข ภาวะ ส� า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การ สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (ส สส.) ร่ ว ม แถลงข่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.

นายพิ พั ฒ น์ รั ช กิจประการ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กล่าวถึงความส�าคัญของโครงการ “ไทยแลนด์ โรด เรซซิง่ สแตนดาร์ด” ว่ า กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและ กีฬา เล็งเห็นถึงผลประโยชน์และ โอกาสที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจและ ภาพพจน์ ข องประเทศ ผ่ า นการ จัดงานวิ่งมาราธอนที่ได้มาตรฐาน ภายใต้นโยบาย สปอร์ต ทัวริซึ่ม ที่ น อกจากจะช่ ว ยสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพให้แก่ประชาชนแล้ว ยังดึงดูด ความสนใจจากชาวต่างชาติ ช่วย สร้างรายได้และเม็ดเงินหมุนเวียน ให้กับประเทศไทยด้วย จึงเป็นที่มา ของการลงมือท�าโครงการนี้ เพื่อ ท�าให้ประเทศไทยมีการจัดงานวิ่ง ที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพิ่มมาก ขึ้น โดยเริ่มต้นจากการดึง 5 งาน วิ่งแถวหน้าของประเทศมาเป็นต้น แบบน�าร่องงานวิ่งอื่นๆ ประกอบ

42

ด้วย บางแสน 42 ชลบุรีมาราธอน, บุรีรัมย์ มาราธอน, จอมบึ มาราธอน, ภูเก็ตธอน, บางกอก มิดไนท์ มาราธอน และเพื่อเป้า หมายคือการขึ้นเป็นผู้น�าด้านกาจัดงานวิ่งมาราธอนเบอร์ 1 ของ อาเซียนภายใน 3 ปีจากนี้ และสร้างมาตรฐานงานวิ่งที่ยั่งยืนให้ แก่ประเทศไทยสืบไป

วารสารใครเป็นใคร ในแวดวง การท่องเที่ยวและกีฬา ประจำาปี 2563


คูมือ....การทองเที่ยวและกีฬา

“Roadmap ¡ŒÒÇááÊÙ‹ Bronze Label ¡ŒÒÇä¡ÅãËŒ¶Ö§ Gold Label”

ทั้ ง นี้ ภายในงานยั ง ได้ มี พิ ธี มอบโล่แสดงความยินดีให้กบั “บุรรี มั ย์ มาราธอน” ที่ได้รับรองให้เป็นงานวิ่ง มาราธอนระดั บ บรอนซ์ เ ลเบล และ บางแสน ฮาล์ฟ 21 มาราธอน ที่ได้ รับรองให้เป็นงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระดับซิลเวอร์ เลเบล รวมถึงมอบเสื้อ สามารถแก่ 5 มาราธอนไทยที่มาร่วม น�าร่อง รวมถึงจัดสัมมนาในหัวข้อ “ขับ เคลื่อนนโยบาย สู่ความส�าเร็จ น�าร่อง มาราธอนไทยสู่มาตรฐานโลก”, หลาก มิตแิ ห่งความส�าเร็จ การเติบโตจากงาน วิ่งมาราธอนในมาตรฐานโลก” และ “Roadmap ก้าวแรกสู่ Bronze Label ก้าวไกลให้ถึง Gold Label” พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ผูท้ รงคุณวุฒขิ องสหพันธ์สมาคมกรีฑา นานาชาติ มาร่วมบรรยายให้ความรูถ้ งึ ประสบการณ์การจัดงานวิ่งระดับโลก ใน 2 อีเวนท์ส�าคัญคือ 1.กุญแจแห่ง ความส�าเร็จของ “โคเปเฮเกน ฮาล์ฟ มาราธอน” งานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนที่ดี ทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลกภายใต้มาตรฐาน โกลด์ เลเบล โดย เจคอบ ลาร์เซ็น และ 2.ประสบการณ์การใช้งานวิง่ มารารอน ในการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคม โดย เอลานา เมเยอร์ อดีต นักวิ่งมาราธอนชาวแอฟริกาใต้ ดีกรี เหรียญเงินโอลิมปีกเกมส์ ผู้ผันตัวมา พัฒนาเมืองบ้านเกิดเคปทาวน์ให้กลาย เป็ น เมื อ งสปอร์ ต ทั ว ริ ซึ่ ม ระดั บ โลก พร้อมใช้เวลาเพียง 3 ปี ปัน งานวิง่ “เคป ทาวน์ มาราธอน” จนคว้าโกลด์ เลเบล ได้ส�าเร็จ วารสาร ใครเปนใคร ในแวดวง การทองเที่ยวและกีฬา ประจําป 2563

43


กีฬาซีเกมส 2019 ครั้งที่ 30 กีฬาประจําชาติตางๆ

กีฬาซีเกมส์ 2019 (ตากาล็อก: Palaro ng Timog Silangang Asya 2019) เปนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครัง้ ที่ 30 เป็นการจัดการแข่งขันทีม่ ี

นักกีฬาทัง้ หมดจาก 11 ประเทศ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมแข่งขัน จัดการแข่งขันระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ของประเทศฟิลิปปินส์ หลังจากที่ เป็นเจ้าภาพในปี 1981, 1991 และ 2005 ตามล�าดับ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการจัดการแข่งขันในรอบ 14 ปี ของประเทศฟิลิปปินส์

44

วารสารใครเปนใคร ในแวดวง การทองเที่ยวและกีฬา ประจําป 2563


คูมือ....การทองเที่ยวและกีฬา

ตามหลักการเลือกเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ แต่ละครัง้ จะเวียนกันเป็นเจ้าภาพในกลุม่ ประเทศภาคีสมาชิก ในสหพันธ์กฬี าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ละประเทศจะมี การก�าหนดในการเป็นเจ้าภาพในปีนนั้ ๆ โดยแต่ละประเทศจะ สามารถ เลือก หรือ ไม่เลือก ในการเป็นเจ้าภาพได้ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 ในการประชุม ของสหพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประเทศพม่า ประเทศบรูไนได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ซึ่งก่อนหน้านี้บรูไนเคยได้เป็นเจ้าภาพเพียงครั้ง

เดียวในปี 1999 โดยบรูไนได้วางแผน ที่จะปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวก ในด้านกีฬาและจะสร้างสนามกีฬาแห่ง ใหม่ในซาลัมบีการ์ เพือ่ ให้พร้อมจัดการ แข่งขันในครัง้ นี้ อย่างไรก็ตาม เมือ่ วันที่ 4 มิถนุ ายน ค.ศ. 2015 บรูไนได้ขอถอน ตั ว จากการเป็ น เจ้ า ภาพการแข่ ง ขั น เนื่องจากขาดสิ่งอ�านวยความสะดวก และไม่มเี วลาในการเตรียมความพร้อม

วารสาร ใครเปนใคร ในแวดวง การทองเที่ยวและกีฬา ประจําป 2563

45


ต่อมาเมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2017 หลังจากการถอนตัว เป็นเจ้าภาพของบรูไน สหพันธ์กฬี า แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มี การประกาศอย่างเป็นทางการว่า ประเทศฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพ ส�าหรับการแข่งขันในครั้งนี้[4] ส� า หรั บ ประเทศไทย ถื อ เป็ น ต้ น แบบริ เ ริ่ ม กี ฬ าซี เ กมส์ เมื่อปี พ.ศ. 2502 โดยใช้ชื่อกีฬา แหลมทอง ก่อนจะเปลี่ยนเป็นชื่อ ซีเกมส์ในปี พ.ศ. 2520 และถือเป็น เจ้าเหรียญทองทั้งสิ้น 13 ครั้ง จาก

46

ทั้งหมด 30 ครั้ง (ล่าสุด Sea Games Philippines 2019) โดยกีฬา แห่งมวลชนอย่าง ฟุตบอลชายซีเกมส์ 2019 ทีมชาติไทยครองเจ้า เหรียญทองทั้งสิ้น 16 ครั้ง และครั้งนี้ก็หวังว่าจะคว้าแชมปสมัยที่ 17 มาครองให้ได้อีกเช่นกัน สมาชิกทั้งหมด 11 ประเทศของสหพันธ์กีฬาแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้จะเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้

บรูไน / กัมพูชา / อินโดนีเซีย / ลาว / มาเลเซีย / พมา ฟลิปปนส / สิงคโปร / ไทย / ติมอร-เลส เต / เวียดนาม กีฬาซีเกมส์ 2019 ได้จัดการแข่งขันทั้งสิ้น 540 รายการ ใน 59 กีฬา ซึง่ ได้อนุมตั จิ ากสหพันธ์กฬี าซีเกมส์ ในช่วงกลางเดือน ธันวาคม ค.ศ. 2018

วารสารใครเป วารสารใครเปนนใคร ใคร ในแวดวง ในแวดวง การท การทอองเที งเที่ย่ยวและกี วและกีฬฬาา ประจํ ประจําาปป 2563 2563


คูมือ....การทองเที่ยวและกีฬา

Swimming pictogram.svg กีฬาทางน�้า / ยิงธนู (10) / อาร์นิส (20) / กรีฑา (45) / แบดมินตัน / เบสบอล (2) / บาสเกตบอล (4) / Basketball pictogram.svg บาสเกตบอล 5 คน / 3x3 basketball pictogram.svg บาสเกตบอล 3 คน / บิลเลียด (10) / โบว์ลิ่ง (10) / มวยสากล (13) / คริกเกต (3) / เรือแคนนู/เรือคายัค/เรือประเพณี (10) / Canoeing (flatwater) pictogram.svg เรือแคนนู / Canoeing (slalom) pictogram. svg เรือคายัค / Dragon boat pictogram.svg เรือประเพณี / หมากรุก (7) / จักรยาน (20) / ลีลาศ (14) / ทวิกีฬา / ขี่ม้า (6) / อีสปอร์ต (6) / ฟันดาบ (12) / สเกตลีลา / ฟลอร์บอล (2) / ฟุตบอล (2) / กอล์ฟ / ยิมนาสติก (19) / ฮอกกี้น�้าแข็ง (2) /

ฮอกกี้ (2) / ยูโด (16) / ยิวยิตสู (11) / คาราเต้ (13) / คิกบ็อกซิง / คูราช (10) / ลอนโบวล์ส/เปตอง (10) / ลอนโบวล์ส / เปตอง / ปัญจกีฬาสมัยใหม่ / มวยไทย / เนตบอล (1) / วิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง / ปัน จักสีลตั (20) / โปโล (3) / เรือพาย / รักบี้ 7 คน (2) / เรือใบ/วินเซิร์ฟ (11) / เรือ ใบ / วินเซิร์ฟ / ซามบะ / ยิงปน (26) / เซปักตะกร้อ (12) / สเกตบอร์ด (8) / ซอฟต์เทนนิส (7) / ซอฟต์บอล (2) / สควอช (9) / โต้คลื่น / เทเบิลเทนนิส (7) / เทควันโด (22) / เทนนิส (7) / ไตร กีฬา / วอลเลย์บอลในร่ม/วอลเลย์บอล ชายหาด (4) / วอลเลย์ บ อล (2) / วอลเลย์บอ / ชายหาด (2) / ฮอกกีใ้ ต้นา�้ / เวกบอร์ด / ยกน�า้ หนัก (10) / มวยปล�า้ (14) วูซู (16)

วารสาร ใครเปนใคร ในแวดวง การทองเที่ยวและกีฬา ประจําป 2563

47


·Õèà·ÕèÂÇ

ã¡ÅŒ¡ÃØ§à·¾Ï »‚ 63 ªÁ·Ø‹§·Ò¹µÐÇѹºÒ¹ÊоÃÑè§

àÁ×ͧâºÃÒ³ÍÙ‹·Í§ นักท่องเทีย่ วแห่ชมทุง่ ทานตะวัน ทีก่ า� ลังออกดอกสีเหลืองอร่ามบานสะพรัง่ อวดแสงอาทิตย์ภายใน “ไรวนกิจสัมพันธ์” ทุ่งทานตะวันแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมธรรมชาติ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านสุวรรณภูมิ เมืองโบราณอู่ทอง ใกล้กับหน้าผาแกะสลักพระใหญ่ พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ

48

วารสารใครเปนใคร ในแวดวง การทองเที่ยวและกีฬา ประจําป 2563


คูมือ....การทองเที่ยวและกีฬา

เป็นทุ่งทานตะวันท่ามกลางลมหนาว ขณะนี้ได้เริ่มมี นักท่องเที่ยวทยอยมาเก็บภาพสัมผัสความงาม เชลฟี่เพื่อเก็บ ภาพไว้เป็นที่ระลึกกันอย่างคึกคัก นับว่าเป็นการเปิดฤดูกาล ท่องเทีย่ วแหล่งใหม่แห่ง จ.สุพรรณบุรี ทุง่ ทานตะวันแห่งนี้ เป็น ทุง่ ทานตะวันแปลงใหญ่ทกี่ า� ลังชูชอ่ รอรับแสงแดดยามเช้าและ ลมเย็นๆ บนพื้นที่กว้างกว่า 40 ไร่ โดยเฉพาะช่วงเย็นนักท่อง เทีย่ วจะได้ชมทุง่ ทานตะวันดวงอาทิตย์ตกลับลงจากยอดภูเขา พบกับแสงอาทิตย์ที่สวยงาม โดยดอกทานตะวันจะออกดอก บานสะพรั่งเหลืองอร่ามสวยงามเต็มท้องทุ่งชนิดที่เรียกว่าสุด ลูกหูลกู ตา มัน่ ใจได้วา่ นักท่องเทีย่ วทีจ่ ะเดินทางมาเทีย่ วชมทุง่ ทานตะวันบานไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน นายสมนึก ปทุมสูติ อายุ 48 ปี ก�านันต�าบลจระเข้สาม พัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่าพื้นที่ทั้งหมดแห่งนี้เป็น ของนายวินัย วนกิจสัมพันธ์ ประธานโรงโม่ อ.อู่ทอง พื้นที่ ทั้งหมดราว 100 ไร่ ได้มอบให้มูลนิธิสุวรรณภูมิ 20 ไร่ เพื่อ

จัดสร้าง “หมู่บ้านสุวรรณภูมิ” จ�านวน 20 ไร่ แบ่งปลูกปอเทือง 40 ไร่ และ ปลูกต้นทานตะวันจ�านวน 40 ไร่ โดย กลุ่มอนุรักษ์ป่า ชุมชน ร่วมกับคณะ กรรมการกลุ่มโรงโม่หิน ช่วยกันเนรมิต ให้เป็นทุ่งทานตะวันขึ้นมาเพื่อให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รองรับ นักท่องเทีย่ วมาเทีย่ วชมเก็บภาพความ สายงามไว้เป็นที่ระลึก ทุ่งทานตะวันแห่งนี้อยู่ติดกับ “หมูบานสุวรรณภูมิ” ซึ่งในทุกๆ ปี ส ถานที่ แ ห่ ง นี้ จ ะจั ด งานการแสดง ชาติพันธุ์ 5 ชาติ ประกอบไปด้วย ลาว ครั่ง ลาวเวียง ไทยทรงด�า ไทยจีน และ ไทยพื้นถิ่น ปัจจุบันมีไร่ทานตะวันขึ้น วารสาร ใครเปนใคร ในแวดวง การทองเที่ยวและกีฬา ประจําป 2563

49


มาก็จะท�าให้สถานทีแ่ ห่งเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่สวยงามมาก โดยนัก ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาก ราบไหว้ขอพร พระพุทธปุษยคีรีศรี สุวรรณภูมิ พระพุทธรูปแกะสลัก หน้าผา วัดเขาท�าเทียม นักท่อง เที่ยวก็สามารถขับรถเลยมาเที่ยว ชมทุ่งทานตะวันได้ ช่วงเย็นๆจะมีชาวบ้านใน พื้นที่มาปั่นจักรยานและวิ่ง ออก ก�าลังกาย รับอากาศบริสุทธิ์เพื่อ สุขภาพ ชมทิวทัศน์สวยงามตลอด เส้นทาง ยังจะได้ความสดชื่นจาก ดอกทานตะวันที่ก�าลังบานสะพรั่ง ชู ช ่ อ อย่ า งเต็ ม ที่ จึ ง ขอเชิ ญ ชวน

50

นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมได้ทุกวัน เปิดให้เข้าชมดอก ทานตะวันมาเซลฟีก่ นั ได้ ฟรี! ไม่เสียค่าเข้าชม ได้ตงั้ แต่ เวลา 8.00 น.จนถึง 18.00 น.เส้นทางมาจากเมืองอู่ทองแล้วเลี้ยวขวา เข้ามา ทางวัดเขาท�าเทียม ถึงสามแยกแล้วเลี้ยวซ้ายมาประมาณ 500 เมตร ทุง่ ทานตะวันอยูท่ างขวามือติดกับทางเข้าหมูบ่ า้ นสุวรรณภูมิ

วารสารใครเป็นใคร ในแวดวง การท่องเที่ยวและกีฬา ประจำาปี 2563


คูมือ....การทองเที่ยวและกีฬา

¶‹ÒÂÀҾŒ͹Âؤ

“ªÁà¬Â”

਌ҢͧºŒÒ¹ºÍ¡Ç‹Ò ÁբͧࡋÒÊÐÊÁäÇŒàÂÍÐ ¨Ö§¹íÒÁҨѴ໚¹â«¹ áÅЪͺ ÊäµÅµÖ¡à¡‹Òæ Ẻâ¤âÅà¹ÕÂÅ ¡çàŤ‹ÍÂæ ÊÌҧµÖ¡·ÕèÁÕÊÕÊѹŒ͹Âؤ àÃ×͹ ªÒ¹ â´Â´ŒÒ¹º¹·íÒ໚¹ËŒÍ§¹Í¹ µÍ¹ááäÁ‹ä´Œµ§Ñé ã¨à»´ãËŒªÁ ÍÒÈÑÂÇ‹Òà¾×Íè ¹ àÂÍÐ àÇÅÒã¤ÃÁÒàËç¹ ¡ç¢Í㪌໚¹Ê¶Ò¹·Õ趋ÒÂÅФà ËÃ×ÍäÁ‹¡ç¢Í¶‹ÒÂÀÒ¾ ¨¹ µŒÍ§à»´ãËŒ¤¹·ÑèÇ仪Á

วารสาร ใครเป ใครเปนนใคร ใคร ในแวดวง ในแวดวง การท การทอองเที งเที่ย่ยวและกี วและกีฬฬาา ประจํ ประจําาปป 2563 2563 วารสาร

51


ของสะสมหลายพั น ชิ้ น บางชิ้ น มาจากสมั ย รั ช กาลที่ 4 บางชิ้นเข้ามายุคแรกในเมืองไทย อาทิ เครือ่ งพิมพ์ดดี ภาษาไทย,วิทยุ ธานินทร์ เตารีดน�้ามันกาด ฯลฯ

“Á¹Ø É Â ¡ç ÁÕ á ¤‹ ¹Õé ÍÂÙ‹¡ÑºÊÔ觷ÕèàÃÒÃÑ¡áÅФ¹ ·ÕèàÃÒÃÑ¡” บอย เล่าถึงชมเฌย

ซึ่งหลายคนเข้าใจว่า เป็นสตูดิโอ แต่ เ ป็ น บ้ า นย้ อ นยุ ค ที่ เ ขาสะสม ของเก่าไว้ตั้งแต่เป็นนักเรียนเพาะ ช่าง บางชิ้นเป็นขยะที่เขาเก็บและ ซื้อมาซ่อมแซม ที่นี่จึงเป็นเสมือน

52

The Memory of Gallery ตอนผมเรียนเพาะช่าง ผมเดินผ่านถนนทรงวาด เยาวราช ทุกวัน ตึกเก่าๆ สไตล์โคโลเนียล ผมชอบมาก มันเป็นศิลปะยุค อาณานิคม ซึ่งนักวิชาการบอกว่า ถ้าใช้ชื่อนี้เหมือนเป็นทาสฝรั่ง จึงเปลี่ยนเป็นนีโอคลาสสิก” เพราะหลงรักสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ชมเฌย จึงมี สไตล์เช่นนั้น “ผมค่ อยๆ สร้ างใช้ เวลาสี�ปี บางตึกผมจําลองมาจาก ศาลากลางเก่ าที�จะทุบทิง� ในปทุมธานี ส่ วนของเก่ าเก็บไว้ เต็ม โกดัง เมื�อทําบ้ านก็อยากให้ ของเหล่ านีม� ีท� อี ยู่ ไม่ ได้ ต้องการ อวดให้ คนมาชื�นชม แต่ กม็ ีคนสนใจ มีครู พาเด็กๆ มาดู ผมไม่ ได้ สร้ างเป็ นคอมมูนิตี � มอลล์ ไม่ ได้ แบ่ งพืน� ที� ขายของ มีแค่ ร้านกาแฟ และร้ านไอติมที�จะให้ หลานๆ ขาย

วารสารใครเปนใคร ในแวดวง การทองเที่ยวและกีฬา ประจําป 2563


คูมือ....การทองเที่ยวและกีฬา

มีคนถามผมว่ า ทําแบบนีไ� ด้ อะไร ผมก็บอกว่ าไม่ ได้ อะไร แค่ แบ่ งปั นให้ ดู ไม่ ได้ ต้องการอวดหรื อ โชว์ ผมขายกาแฟแค่ มีเงินจ่ ายค่ านํา� ค่ าไฟ ค่ าลูกน้ องก็พอแล้ ว ไม่ ต้องการโฆษณา”

áŌǷíÒäÁºŒÒ¹ªÁà¬Â ¨Ö§ÁÕ´Õ䫹·ÕèÊǧÒÁ á»Å¡µÒ

เพราะเขาเป็นคนทีท่ า� งานดีไซน์และศิลปะมาทัง้ ชีวติ ตัง้ แต่เขียนภาพประกอบ ท�าอุปกรณ์ประกอบ ฉากละคร ฉากรายการ จัดอีเว้นท์ และเคยซือ้ ตึกเก่ามารีโนเวทเป็นบูตกิ โฮลเทล ชือ่ At Home Chiang Mai ในจังหวัดเชียงใหม่ และซื้อที่ดินท�ารีสอร์ทชื่อ มาริปายรีสอร์ท อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

วารสาร ใครเปนใคร ในแวดวง การทองเที่ยวและกีฬา ประจําป 2563

53


“เรื� องอะไรที� คนบอก ว่ าทําไม่ ได้ หรอก ผมจะลองทํา ผมเคยลองเลีย� งม้ า ทําไร่ ปลูก ต้ นไม้ ทํามาหลายอย่ าง ” ของเก่าในโซนต่างๆ ที่เขา พาชม จึงมีตั้งแต่ร้านท�าฟัน ร้าน โชห่วย ร้านวิทยุ ร้านของเล่นเก่า ร้านขายยาโบราณ ร้านซักรีด ฯลฯ ร้านเหล่านี้ไม่ใช่ร้านขายของ แต่ เป็นการจัดดีสเพลย์เรือ่ งราวให้ของ เก่า “หลายคนคงไม่รู้จัก ขวด น�้าอัดลมยุคแรกในเมืองไทยตั้งแต่ สมัยรัชกาลที่ 4 สัง่ ท�ามาจากฮ่องกง และสิ ง คโปร์ วิ วั ฒ นาการของ เตารีดหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่

54

เตารีดเหล็กหล่อที่น�าเข้าจากต่างประเทศ มาสู่ยุคเตารีดน�้ามัน กาด พัฒนามาเป็นเตารีดไฟฟ้า ฯลฯ คนไทยสมัยก่อน เวลาจะไปวัด รีดผ้าก็เอาน�้าพรมแล้ว อัดให้ราบ ร้านตัดผมตรงนั้น ผมท�าขึ้นเพราะตอนเด็กๆ ผมเคย ไปนั่งรอพ่อตัดผม มีเด็กมานั่งขัดรองเท้าด้วย อาชีพนี้หายไปจาก ประเทศไทยแล้ว” บอย เล่า เขาชีช้ วนให้ดขู วดนมเก่ายุคแรกมีหวั สองหัว เพือ่ ใส่จกุ นม ขนาดเล็กใหญไม่เท่ากัน จํานิทานร้ อยบรรทัดในร้ านหนังสือสมัยก่ อนได้ ไหม “ผมเก็บหนังสือสมัยผมเรียน มันคือ บันทึกความทรงจ�า ของผม ผมเคยใช้ปากกาคอแร้งเขียนหนังสือ เคยหัดเล่นกีตาร์จาก หนังสือ I.S. Song Hits และตรงนัน้ เครือ่ งพิมพ์ดดี แป้นไทยตัวแรก ยี่ห้อสมิท พรีเมียร์ กล้องถ่ายภาพ ผมก็สะสม ผมเป็นคนบ้ากล้อง มีกล้องถ่ายหนังและเครือ่ งอัดรูปยุคแรก สมัยก่อนเอาฟิลม์กระจก มาวางแล้วเอาน�้ายาไวแสงใส่ แล้วใช้มือกด จึงเรียกว่าอัดรูป”

วารสารใครเปนใคร ในแวดวง การทองเที่ยวและกีฬา ประจําป 2563


คูมือ....การทองเที่ยวและกีฬา

เมื่อเดินมาถึงปัมน�้ามันที่แทบจะไม่เห็นแล้วในยุคนี้ บอยย้อนความทรงจ�าว่า สมัยก่อนพ่อไปเติมน�้ามันสามทหาร ตรงศาลหลักเมือง จะมีบัตรสะสมแต้ม น�าไปแลกของได้ ส่วนโซนโรงหนังเก่า เขาพาไปดูเก้าอีน้ งั่ ทีว่ างแขนด้าน ข้างเป็นไม้ ซึ่งคนไม่ค่อยได้เห็นแล้ว “ไม่ ร้ ู เหมือนกันทําไมโต๊ ะสนุ๊ก และร้ านเหล้ า ต้ อง อยู่ข้างโรงหนัง สมัยก่ อนเวลาหนังจะฉาย จะมีวงดนตรี ลูกท่� ุงมาเล่ น นักร้ องลูกทุ่งก็มานั�งร้ านเหล้ า เราก็จะไป แอบดู” หัวรถจักรไอน�า้ ด้านหน้าสถานีรถไฟ บอยบอกว่า หัวรถ จักรตัวนี้ได้มาจากกองถ่ายหนัง แล้วสร้างสถานีรถไฟให้เข้า กับสไตล์โคโลเนียล โดยจ�าลองมาจากสถานีรถไฟกันตัง “เหรี ยญกษาปณ์ เหล่ านี � ผมเก็บแต่ ละรุ่ นเอาไว้ อย่ างละเหรี ยญ มีคนมาขอซือ� แต่ ผมไม่ ขาย มีนํา� อัดลม แบบเก่ าไบเล่ ขวดโซดาคอยาว ซึ�งเด็กยุคนีไ� ม่ เคยเห็น

ผมเกิดที�บ้านครั ว แม่ ผมทอผ้ า ทํา ผ้ าไหม ผมจําลองชีวิตตอนเด็กๆ ของผมเอาไว้ มีห้องที�ให้ เห็นวิถกี าร ทอผ้ าด้ วย“ สารพัดเรือ่ งราวย้อนยุคทีห่ าชม ได้ยากในยุคนี้

“·Õè¹Õè¤×Í ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁ ·Ã§¨íҢͧ¼Á ”

วารสาร ใครเปนใคร ในแวดวง การทองเที่ยวและกีฬา ประจําป 2563

55


เกาะเกร็ด

à¡ÒÐà¡Ãç´ à¡ÒСÅÒ§¹íÒé ਌ҾÃÐÂÒ แหล่งท่องเทีย่ วทีข่ นึ้ ชือ่ ในจังหวัด

นนทบุรี รูจ้ กั กันดีในฐานะแหล่งชุมชนคนมอญทีม่ ชี อื่ เสียง ในเรือ่ งของเครือ่ งปัน ดินเผา และ ประเพณีวฒ ั นธรรมแบบพืน้ บ้านดัง้ เดิม ทีย่ งั คงอนุรกั ษ์ไว้ได้เป็นอย่างดี เกาะเกร็ดเป็นสถานที่ ขึ้นชื่อของชุมชนกลุ่มชาวมอญและมีเครื่องปันดินเผาชั้นดี เป็นสินค้าประจ�าของเกาะเกร็ด โดยมีพระเจดียม์ เุ ตาของวัดปรมัยยิกาวาส เป็น สัญลักษณ์ประจ�าฝัง่ ท่าน�า้ ของเกาะ นักท่อง

56

วารสารใครเปนใคร ในแวดวง การทองเที่ยวและกีฬา ประจําป 2563


คูมือ....การทองเที่ยวและกีฬา

เที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวบนเกาะ เกร็ด ก็จะมีทั้งมาเดินเที่ยว ช้อปปิง หาของอร่อยๆ กิน บ้างก็เลือกนั่ง เรือชมรอบเกาะ สินค้าที่สิ่งที่เป็น สัญลักษณ์เด่นของ เกาะเกร็ดคือ เครื่องปันดินเผา โอ่ง กระถางเซรา มิกรูปร่าง ต่างๆ ในราคาย่อมเยา มีให้เลือกซื้อเลือกหมากมาย เกาะ เกร็ดจะเปิด เกร็ด ในวันเสาร์ – อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาประมาณ 9.00 - 17.30 น.

เข้าจากอิตาลี ศิลปะยุโรปแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ กระนั้น พระองค์ยังรักษาธรรมเนียมเดิม โดยรับสั่งให้ที่นี่ริเริ่มการ สวดเป็นภาษามอญ และปัจจุบัน ที่น่ีเป็นวัดเดียวที่ยังเก็บรักษา พระไตรปิฏกภาษามอญไว้ พระประธานในพระอุโบสถนั้นเป็น พระปางมารวิชัย ฝีพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าประดิษฐานวรการ

ʶҹ·Õè · ‹ Í §à·Õè Â Ç à¡ÒÐà¡Ãç´ ÇÑ´»ÃÁÑÂÂÔ¡ÒÇÒÊ

ในวั ด นี้ มี สิ่ ง ที่ น ่ า ชมอยู ่ หลายอย่าง ที่ท่าเรือหน้าวัดจะพบ ปราสาทไม้ห้ายอด ซึ่งเคยเป็นที่ ตั้งเหม (โลงศพมอญ) ของอดีตเจ้า อาวาส ตั้งตระหง่านอยู่ ส่วนพระ อุโบสถมีการตกแต่งด้วยวัสดุน�า วารสาร ใครเปนใคร ในแวดวง การทองเที่ยวและกีฬา ประจําป 2563

57


ผู้ที่สร้างพระสยามเทวาธิราช รัชกาลที่ 5 ทรงยกย่องว่าพระ ประธานองค์นี้งามด้วยฝีพระพักตร์ดูมีชีวิตชีวาเหมือนคนจริง ด้านหลัง พระอุโบสถ มีพระมหารามัญเจดีย์ จ�าลองแบบมา จากเจดีย์ชเวดากองของพม่า

ÇÑ´©ÔÁ¾ÅÕÊØ·¸ÒÇÒÊ

มีโบสถ์ขนาดเล็กงดงามมาก และยังมีสภาพสมบูรณ์ แบบดัง้ เดิม หน้าบันจ�าหลักไม้เป็นรูปเทพทรงราชรถ ล้อมรอบ ด้วยลายดอกไม้ ซุม้ ประตูเป็นทรงมณฑป ซุม้ หน้าต่างแบบหน้า

58

วารสารใครเปนใคร ในแวดวง การทองเที่ยวและกีฬา ประจําป 2563

นาง ยังคงเห็นความงามอยู่ และฐาน โบสถ์โค้งแบบเรือส�าเภา

ÇÑ´àÊÒ¸§·Í§

เป็นวัดเก่า เดิมชื่อ “ÇÑ´Êǹ ËÁÒ¡” นอกจากเป็นที่ตั้งโรงเรียน ประถมแห่งแรกของอ�าเภอปากเกร็ด แล้ ว ด้ า นหลั ง โบสถ์ ยั ง ประดิ ษ ฐาน เจดี ย ์ ที่ สู ง ที่ สุ ด ของอ� า เภอปากเกร็ ด ด้วย พระเจดียเ์ ป็นศิลปะอยุธยาย่อมุม ไม้สิบสอง มีเจดีย์องค์เล็กเป็นบริวาร โดยรอบอีก 2 ชั้น ส่วนด้านข้างโบสถ์ มีเจดีย์องค์ใหญ่อีก 2 องค์ องค์หนึ่ง เป็นเจดีย์ทรงระฆังหรือทรงลังกา อีก องค์ ห นึ่ ง เป็ น เจดี ย ์ ท รงมะเฟ อ งภาย ใน โบสถ์มีลายเพดานสวยงามมาก เขียนลายทองกรวยเชิงอย่างงดงาม


คูมือ....การทองเที่ยวและกีฬา

พระประธานเป็นพระปางมารวิชัย ปูนปัน ขนาดใหญ่ คนมอญ เรียกวัด นี้ว่า “à¾ÕêÂÐÍÒōҵ” หน้าโบสถ์ มีเจดีย์ขนาดย่อมสององค์ รูปทรง คล้ายมะเฟอง ฐานสี่เหลี่ยมย่อมุม สิบสอง ประดับลายปูนปัน

ÇѴ伋ŌÍÁ

สร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย มีโบสถ์ที่งดงามมาก ลายหน้าบัน จ� า หลั ก ไม้ เ ป็ น ลายดอกไม้ มีคัน ทวยและบัวหัวเสาที่งดงามเช่นกัน คนมอญเรียกวัดนี้ว่า “เพีย� ะโต้ ”

¡ÇÒ¹ÍÒÁ‹ Ò ¹ (ËÁÙ ºŒÒ¹´Ô¹à¼Ò)

มอญ จั ด แสดงเครื่ อ งปั  น ดิ น เผามอญลายโบราณ การปั  น เครื่องปันดินเผา นั้นเป็นอาชีพชาวมอญมาตั้งแต่ครั้งตั้งถิ่นฐาน แถบลุ ่ ม แม่ น�้ า อิ ร วดี และมี ม าตั้ ง แต่ ส มั ย กรุ ง ธนบุ รี นั บ เป็ น หั ต ถกรรมพื้ น บ้ า นที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุ ด ในจั ง หวั ด นนทบุ รี ลวดลาย ประณีตสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และยังเป็นสัญลักษณ์ ตราประจ�าจังหวัดนนทบุรี สองข้างทาง เดินบนเกาะมีบางบ้านที่ ท�าเครื่องปันดินเผา ภาชนะของใช้ในชีวิตประจ�าวัน เช่น กระถาง ครก โอ่งน�้า ฯลฯ

·‹Í§à·ÕèÂÇà¡ÒÐà¡Ãç´ à´Ô¹à·ÕèÂÇ

เกาะเกร็ดเป็นเกาะเล็กๆ สถานที่ท่องเที่ยวและร้านค้าจะ มีตลอดสองทางเดิน สามารถเดินไปตามเส้นทางที่ได้จัดท�าไว้ เรื่อยๆอยาก พักหรืออยากหยุดซื้อ รับประทานอาหาร ณ ร้านใด ก็ได้ตามใจชอบ

พิพธิ ภัณฑ์เครือ่ งปัน ดินเผา เป็ น ศู น ย์ วั ฒ นธรรมพื้ น บ้ า นชาว

วารสาร ใครเปนใคร ในแวดวง การทองเที่ยวและกีฬา ประจําป 2563

59


»˜›¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹Ãͺà¡ÒÐ

มีให้เช่า 2 จุดคือ ท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาส และท่าเรือวันป่าฝ้าย ขาไปปั่นสบายลมเย็น ขากลับปั่น จะเอียงเพราะตะกร้าจักรยานเต็มไป ด้วยขนมและของกิน

¹Ñè§àÃ×ÍÃͺà¡ÒÐ

ชมทัศนียภาพรอบเกาะ มีเรือข้ามฟากที่วัดสนามเหนือ ข้ามมาที่ท่าน�้าวัดปรมัยยิกาวาส โดยเรือ จะพาเที่ยวชมวิถีชีวิตริมน�้า แวะสถานที่ท่องเที่ยวและวัดวาอาราม ได้แก่ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ วัดศาลา กุน ชมการสาธิตการผลิตเครือ่ งปัน ดินเผา เข้าคลอง บางบัวทองชมการท�าขนมหวานทีข่ นึ้ ชือ่ ของเกาะเกร็ด ซึ่งจะมีเรือออกทุกๆ ชั่วโมง ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ค่าเรือท่านละ 50 บาท หากต้องการเหมาล�ามีเรือหางยาว นั่งได้ประมาณ 8 คน เหมาล�าล�าละ 500 บาท แวะคลองขนม หวาน ราคา 700 บาท เรือเล็กเช่าจากปากเกร็ด เข้าคลองขนมหวาน ราคา 150 – 200 บาท

60

วารสารใครเปนใคร ในแวดวง การทองเที่ยวและกีฬา ประจําป 2563


ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563

คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

69


70

ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563 คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

หมวดทองเที่ยว

กอลฟ-สนาม-และอุปกรณ

บจก.ไซทแอนดกอลฟ ทัวร...0-2650-0722-7 บจก.นอรธปารคกอลฟแอนดสปอรตคลับ ...............................................0-2955-0055 บริษัทจํากัด มิชชั่นฮิลล กอลฟคลับ ...........................................0-2226-3390-3 บริษัทจํากัด เอส บี ครีเอเตอร .0-2633-0200 บริษัทจํากัด คารดา กอลฟ .......0-2231-2516 บริษัทจํากัด เค เอ็น กรุป ........0-2287-1144 บริษัทจํากัด เดอะโปรเฟชชั่นแนล กอลฟ ......... ...............................................0-2231-2205 บริษัทจํากัด ฮอนมา กอลฟ (ไทยแลนด) ...........................................0-2631-0493-5 บริษัทจํากัด ไซแมคอินเตอรเนชั่นแนลด ...........................................0-2322-6941-4 บริษัทจํากัด แนส เคเอ็มจี ........0-2816-3588 บริษัทจํากัด พรอสเพอรเซ็นเตอร0-2331-0654 บริษัทจํากัด เอส พี โปรดักส แอนดมารเก็ตติ้ง ...............................................0-2416-3199 บริษัทจํากัด โกลบอล อิเล็คทริค มอรเตอรคาร เอเชีย .....................................0-2178-1004 บริษัทจํากัด คลับคาร (อินเตอรเนชั่นแนล)....... .....................0-2398-7000, 0-2746-7981 บริษัทจํากัด สมายล แฟมิลิ สยาม ................... ...........................................0-2591-8671-2 บริษัทจํากัด กรุงกวี จํากัด ....0-2577-2892-3 ...........................................0-2577-4028-9 บริษัทจํากัด บีเค กอลฟ แอนดคันทรีคลับ ...... ...........................................0-2501-2828-9 บริษัทจํากัด รังสิตธานี ........0-2904-0468-72 บริษัทจํากัด เวิรน พี ที เรียลตี้ .0-2516-8677 ...............................................0-2516-2013 บริษัทจํากัด สนามกอลฟเมืองเอก วิสตา.......... ...........................................0-2997-8501-6 บริษัทจํากัด อัลไพนกอลฟ แอนดสปอรตคลับ..

................. 0-2986-4000, 0-2546-0000-9 บริษัทจํากัด ดันเนซีเทรดดิ้ง..0-2980-9268-9 อินเตอรกอลฟ.....................0-2952-5176-7 บริษัทจํากัด กอลฟโปรสตาฟ 0-2559-0722-3 บริษัทจํากัด คามาตาริ (ปท) 0-2529-2586-90 บริษัทจํากัด แคสโก กอลฟ (ปท)0-2533-8415 บริษัทจํากัด ดิวเร็กซ...........0-2979-3020-4 บริษัทจํากัด พรอสเพอรเซ็นเตอร0-2331-0654 บริษัทจํากัด มาสคอท เอ็นเตอรไพรเซส ........... ...........................................0-2312-5438-9 บริษัทจํากัด ไพรม ซิตี้ กอลฟ0-2226-3676-7 บริษัทจํากัด ยูนิเวอรแซล อกริเท็กซ ...............................................0-2361-3624 บริษัทจํากัด ไทย-เจแปนกอลฟ .0-2285-0669 ...........................................0-2285-0670-2 บริษัทจํากัด แคปเปล แลนด อินเตอรเนชั่นแนล ...............................................0-2338-8111 บริษัทจํากัด เดอะวินกาจูคลับ ...0-2707-3820 บริษัทจํากัด เพร็สซิเด็นทคันทรีคลับ .........................................0-2988-7555-63 บริษัทจํากัด ราชบุรีคันทรีคลับ .0-2281-8591, .....................0-2282-8199, 0-2282-8836 บริษัทจํากัด อาร เค นิจิโกะ ..0-2235-3034-5 บริษัทจํากัด เอ็น ซี อาร โฮม0-2632-9188-90 บริษัทจํากัด เคเอเอ็น กรุป ...0-2286-9011-2 บริษัทจํากัด ทรงธรรมกอลฟ .0-2934-5005-6 บริษัทจํากัด เมอรรีแวร ............0-2253-9191, ...............................................0-2251-2584 บริษัทจํากัด ไทยอัลเทค .......0-2213-0250-1 บริษัทจํากัด อีเกิ้ลกรีน ............0-2918-7898, ...............................................0-2918-7718 บริษัทจํากัด ปญญาพร็อพเพอรตีส ................... .............0-2543-7006-16,0-2543-7017-9 พัทยา คันทรีคลับ ................0-2541-4994-7 บริษัทจํากัด บัตติวโกร.........0-2541-4306-4, ...........................................0-2541-4316-8 บริษัทจํากัด สนามกอลฟเกียรติธานี คันทรีคลับ ................. 0-2707-1700-9, 0-2521-4050 บริษัทจํากัด พี เอส เอนเตอรไพรส .................. ...........................................0-2513-7526-7 บริษัทจํากัด ปญญาปารค .........0-2989-4224,

...........................................0-2989-4225-9 กอลฟ เฮาส ........................0-2272-1112-8 บริษัทจํากัด คอนสกอลฟเซอรวิส .................... ...........................................0-2940-5831-4 บริษัทจํากัด ดีสเตนทกอลฟเซอรวิส................. ...............................................0-2552-5462 บริษัทจํากัด สนามฝกซอมกอลฟสุขุมวิท 18 .... ...........................................0-2258-0982-6 บริษัทจํากัด สันติบุรีไพรเวทคอมมิวนิต.ี้ ............ ...........................................0-2260-5546-7 กอลฟ เซ็นเตอรลิงคประเทศไทย0-258-7249, ...............................................0-2258-7401 บริษัทจํากัด แม็คโดแนลด กอลฟ0-2391-2280 บริษัทจํากัด ศูนยซื้อขาย สมาชิกกอลฟ ...................0-2259-0980-5,0-2661-7734 บริษัทจํากัด เอเท็กซ กอลฟ 0-2259-7771-2, ...........................................0-2258-4990-1 บริษัทจํากัด โทเทิลแอคชั่น ..0-2261-0857-8, ...............................................0-2661-4172 บริษัทจํากัด ฟารอีสทสเปเชียลลิตี้ ................... ...........................................0-2259-0103-5 บริษัทจํากัด ฟอเรสตปารคแมชีนเนอรี.่ ............. ...........................................0-2381-7407-8 บริษัทจํากัด เอ ที เอส แมชีนเนอรี่ .................. ...................... 0-2391-5739,0-2711-5789 กาแฟ-เบเกอรรี่


ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563

คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

การบิน-บริษัท-ตัวแทน

ขนมหวาน-ของฝาก-ของที่ระลึก

สายการบินแอรเอเชีย ..............0-2562-5700 บริษัทจํากัด กริทสทราเวล ....0-2264-5086-8 บริษัทจํากัด โกลเด็น เฮาส เอ็กซเพรส ...........................................0-2635-0014-5 บริษัทจํากัด โกลเบิลยูเนียนเอกซเพรส ...............................................0-2308-2104 บริษัทจํากัด จี เอ็ม ทัวรแอนดทราเวิล ...............................................0-2282-3979 หางหุนสวนจํากัดโชกี้อินเตอรเนชั่นแนลแทรเวิล ...........................................0-2623-8258-9 หางหุนสวนจํากัด ซันไรสซแทรเวล ...........................................0-2235-6081-3 บริษทั จํากัด ตีระอินเตอรเนชัน่ แนลคอมเมอรเชีย ล ...........................................0-2225-8666-7 สํานักงาน ตีวารีเอเยนซีส .........0-2236-4324 บริษัทจํากัด ทรานทิทส .............0-2235-3834 บริษัทจํากัด ทรานสซิตี้ .............0-2235-4519 หางหุนสวนจํากัดทรีทัวรแอนดเทรดดิ้ง ...........................................0-2266-5250-1 หางหุนสวนจํากัด แทรเวลไทม..0-2235-8581 หางหุนสวนจํากัดนาตาชาเทรดดิ้ง0-2267-1131 หางหุนสวนจํากัด บี เค เค แอรบุคกิ้ง เซ็นเตอร ...........................................0-2634-1445-7 บริษัทจํากัด แพนแทรเวล .....0-2634-0514-5 บริษัทจํากัด แพนอินเตอรเนชั่นแนล แทรเวิล เอนเยนซี่ ................0-2233-0851 บริษัทจํากัด โพรสตาร แทรเวล0-2637-0026-7 บริษัทจํากัด มารค ทัวร แอนด แทรเวล ...........................................0-2631-0115-6 บริษัทจํากัดมิลเลียนไมลสแทรฟเวิลเซอรวิส ...............................................0-2236-2329 บริษัทจํากัดไมตรีทราเวล อินเตอรเนชั่นแนล ...............................................0-2236-3562 หางหุนสวนจํากัด ลิโดแทรเวลแอนดเทรด

71

...............................................0-2677-6351 บริษัทจํากัด วี เอ็กซเพรส ........0-2267-9997 บริษัทจํากัด สตารมาสเตอร ..0-2267-0947-9 บริษัทจํากัด สินไดบัสเซอรวิส0-2238-3170-1 บริษัทจํากัด ออนเวิรคเซอรวิส ..0-2282-8875 บริษัทจํากัด ออลทราเวล ......0-2636-3101-3 บริษัทจํากัด อีสแทรเวิล .. 0-2266-8295-300 บริษัทจํากัด เอ บี เอส อินเตอรเซอรวิส ...............................................0-2281-2857 บริษัทจํากัด เอ พี อี เอ็กซ (ปท)0-2238-1207 บริษัทจํากัด เอทแอนดเซเวน อินเตอรเนชั่นแนล ทราเวล ............................0-2629-4732-9 บริษัทจํากัด เอเบิ้ล ทัวร เอเยนซี0-2630-9005 บริษัทจํากัด โอเรียนทไทยแอรไลน ...........................................0-2267-3210-5 บริษัทจํากัด การบินกรุงเทพ......0-2265-5678 บริษัทจํากัด การบินบริติชแอรเวย พี แอล ซี ...........................................0-2353-1377-9 การบินลาว ..............................0-2237-6982 สายการบิน การูดา อินโดนีเซีย ...............0-2285-6470-3, 02679-7371-2 บริษัทจํากัด การบินเกาหลีแอรไลน .........................................0-2635-0465-72 เค แอล เอ็ม รอยัล ดัทซแอรไลนส ...............................................0-2679-1100 บริษัทจํากัด แควนตัสแอรเวย ...0-2636-1747 บริษัทจํากัด เจแปนแอรไลน .0-2234-9114-5 บริษัทจํากัด เอลตาไทย (1989)0-2234-6618 บริษัทจํากัด ทรัยอินเตอรเนชั่นแนล ...............................................0-2235-0445 บริษัทจํากัด ไทย-โปลิชแทรเวิล เอเยนซี ...............................................0-2235-0445 บริษัทจํากัด ปากีสถาน อินเตอรเนชั่นแนล แอรไลน ...........................0-2234-2961-5 สายการบินพมา ...................0-2630-0336-8 การการบินภูเก็ต แอรไลน ........0-2679-8999 ยูไนเต็ด แอรไลนส ..................0-2253-0559 รอยัล บรูไน แอรไลน...............0-2637-5151 บริษัทจํากัด วาริกบลาซิลเลียน แอรไลน สาย การบิน ................................0-2231-3021-2 บริษัทจํากัด สยามการบินสากล


72

ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563 คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

...........................0-2639-1686, 0-2639-1689

สวิสอินเตอรเนชั่นแนล แอรไลน0-2636-2150 บริษัทจํากัด สายการบิน ไชนา เซาทเทอรน แอร ไลน ........................................0-2266-5688 สายการบินดรากอนแอร .......0-2266-2651-4 สิงคโปรแอรไลนส ....................0-2236-0440 บริษัทจํากัด สีลมเอ็กซเพรส .0-2231-3066-7 อเมริกัน แอรไลน ................0-2263-0225-7 บริษัทจํากัด ออลนิปปอนแอรเวล0-2238-5132 อาเชียนา แอรไลนส อิ๊งค .....0-2656-8610-5 อี วี เอ แอร ............................0-2367-3388 สายการบินอียิปตแอร ..........0-2231-0504-8 หางหุนสวนจํากัด อุดมแทรเวิลเซอรวิส ...........................................0-2233-1038-9 แอรฟรานซ..............................0-2635-1199 บริษัทจํากัด แอรลังกา สายการบิน ...........................................0-2236-9292-3 บริษัทจํากัด ไอ แอนด ซี เทรดดิ้ง.................... ...............................................0-2237-7545 บริษัทจํากัด ทราเวลเทคโนโลยีเซอรวิส ............0-2984-0159-60, 0-2984-1141-2 บริษัทจํากัด บลูสกายทราเวล .......................... ................. 0-2975-6758, 0-2975-5646-8 บริษัทจํากัด ไวทออรคิดเซอรวิส0-2690-2604 บริษัทจํากัด การบินไทย (มหาชน) ................... ...............................................0-2563-8000 ภูเก็ต แอรไลนสายการบิน ........0-2679-8999 สายการบิน เค แอล เอ็ม รอยัลดัชแอรไลน ...............................................0-2573-0075 บริ ษั ท จํ า กั ด ไทยเจนเนอรั ล เอวิ เ อชั่ น เทคโนโลยี...............................0-2531-2626 บริษัทจํากัด ชินไดเอ็กซเพรส0-2661-6210-6, ...........................................0-2661-6140-8 บริษัทจํากัด ทรานโซลแอนสยาม เอ็นเตอรไพรซ ..............................................0-2246-2272, ...........................................0-2247-6410-1 บริษัทจํากัด ทราเวลบอกซ ...0-2663-3270-5 หางหุนสวนจํากัดแทรเวิลดีไซน0-2662-1055-9 ...............................................0-2258-0190 บริษัทจํากัด ไทยโอเวอรแลนดเดอร ..............0-2258-9246-7, 0-2260-4881-6

บริษัทจํากัด บีอินเตอรเนชั่นแนลแทรเวิล ...............................................0-2252-9650 บริษัทจํากัด พรีวิลเลจทราเวล..0-2255-3077, ...............................................0-2255-4693 วสุคราฟวิ่ง ..............................0-2251-1859 บริษัทจํากัด เอส เอ็ม บี แทรเวิลเซอรวิส ................. 0-2259-2193, 0-2862-4300-2 บริษัทจํากัดแอมทราแอรเซอรวิส0-2251-8251, ...........................................0-2251-6796-7 บริษัทจํากัด ฮอลิเดย ทัวร....0-2258-5023-5 บริษัทจํากัด กรีนแลนด ...........0-2651-2578, ...............................................0-2651-2041 บริษัทจํากัด กรีนสยาม แอรเซอรวิสเซส ..............0-2240-8890-3, 0-2367-3384-8 สายการบินการูดา อินโดนีเซีย0-2285-6470-3 แคนาเดียน แอรไลน อินเตอรเนชั่นแนล ...........................................0-2254-0960-3 บริษัทจํากัด ไทยสตาร แอร ..0-2671-6145-9 ฟนแอร ...................................0-2635-1234 ลุฟทอันซา สายการบินเยอรมัน 0-2264-2400 บริษัทจํากัด สยามแลนดฟลายอิ้ง0-2535-6784 สายการบินสวิสแอร ................0-2636-2150, ...........................................0-2535-2371-2 สายการบินเอสเอเอส .............0-2661-6111, ...........................................0-2661-6290-4 บริษัทจํากัด เอราวัณเอ็กซเพรส0-2258-5711, ...........................................0-2259-6025-8 แอรนิวซีแลนดคอนเซ็ทออสเตรเลีย ...........................................0-2254-5440-9 บริษัทจํากัด แอรแคนาดา .........0-2670-0400 บริษัทจํากัด แอล เอส แทรเวิลแอนดเทรดดิ้ง ..............0-2255-6694-5, 0-2656-8160-5 แคนาเดียนแอรไลน อินเตอรเนชั่นแนล ................. 0-2251-4521, 0-2255-5862-6 เมียนมาร แอรเวยอินเตอรเนชั่นแนล ...........................................0-2630-0334-8 บริษัทจํากัด กัลฟ ฟารอีสท .....0-2235-5483, ...............................................0-2266-8999 บริษัทจํากัด เอาส เอ็กซเพรส0-2635-0014-5 บริษัทจํากัด เจแทรเวิลแอนดเทรดดิ้ง ...............................................0-2286-5042

ซันไรสซคอรปอเรชั่น ...........0-2234-0853-5 บริษัทจํากัดทรูแทรเวิล ............0-2238-4458, ...............................................0-2233-6445 บริษัทจํากัด นิวสตารเซอรวิส 0-2235-6523-5 บริษัทจํากัด บลูแพลนเน็ท แทรเวิลเอเจนซี่ ...............................................0-2630-1047 หัวหนาสํานักงาน บางบอกบริการนายหนา ...............................................0-2213-3707 มาเลเซีย แอรไลน ซิสเต็ม ...0-2236-5871-5 บริษัทจํากัด ลักกี้ไนซอินเตอร-เทรดดิ้ง ........................................... 0-2236-3562,ฃ .........................................0-2267-0389-90 บริษัทจํากัด วาไรตี้ อินเตอรเนชั่นแนล ................. 0-2632-7013, 0-2632-7190-4 อาร อาร ทัวร .........................0-2234-5643, ...............................................0-2234-5657 บริษัทจํากัด อีสแทรเวิล .. 0-2266-8295-301 บริษัทจํากัด เอเค ทราเวิลเซอรวิส .........................................0-2237-0857-60 บริษัทจํากัด เอเชีย ออนไลน ทราเวล ...............................................0-2636-6679 หางหุนสวนจํากัด เอท แอนด เซเวน อินเตอรเนชั่นแนล ทราเวล 0-2629-0170-1 โอวจิ้นงวน...............................0-2221-7277 ฮกเฮงหลี ................................0-2221-1306 บริ ษั ท จํ า กั ด การบิ น อาลิ ต าเลี ย สายการบิ น อิตาเลียน ...............................0-2266-9807, ...................................... 0-2634-1789-814 บริษัทจํากัด ซีวิสแอรทรานสปอรต ................... ...............................................0-2234-7343 บริษัทจํากัด เดลตา (1989) ....0-2234-6618, ...........................................0-2237-6842-3 ทรานสเวิลด แอรไลนอิงค ....0-2233-7290-1 สายการบิน ทีเอไอ ...................0-2233-5900 หางหุนสวนจํากัด แทรเวลไทม.0-2235-8581, ...............................................0-2266-6964 บริษัทจํากัด ไทย-โปลิช แทรเวิล เอเยนซี ..............0-2235-2223-7, 0-2635-0651-6 สายการบินบังคลาเทศ.........0-2235-7643-4, ...........................................0-2233-3896-8 ปากีสถานอินเตอรเนชั่นแนล แอรไลน


ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563

คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

................. 0-2234-2961-5, 0-2266-4548 ฟลิปปนแอรไลน ......................0-2234-2483 บริษัทจํากัด มาเลเซีย แอรไลน ...........................................0-2236-4705-9 ยูโกสลาฟแอรไลน ...................0-2235-0502 สายการบินเลาดแอร ...............0-2233-2544, ...........................................0-2233-2565-6 บริษัทจํากัด วาริก บลาซิลเลียนแอรไลน ...........................................0-2231-3020-3 หางหุนสวนจํากัด อุดมแทรเวิลเซอรวิส ...........................................0-2233-1038-9 บริษัทจํากัด เอนเจินแอรไลน ..............................................0-2953-2260, ...........................................0-2535-6284-8 บริษัทจํากัด เอส ที เดอลุกทัวร ...........................................0-2641-5182-4 บริษัทจํากัด เอเอ็น แอนด ที ทราเวล ...........................................0-2633-8340-4 แอรคานดา ..............................0-2234-5593 แอรนิวซีแลนด แอนเซ็ท ออสเตรเลีย ...........................................0-2254-5440-9 สายการบิน โซเวียต แอโรฟลอต ..................... .....................0-2233-6965, 0-2235-3484 บริษัทจํากัด ฮอลิเดย อัลทิเมท.0-2679-9090 กลองสองทางไกล บริษัทจํากัด ที เอ็ม เค เทรดดิ้ง 0-2214-0976 กระเปาเดินทาง ทวีรัชตเครื่องหนัง ...................0-2223-1797, ...............................................0-2621-0210 มิสเตอรแบ็คฟกส ..............0-2717-1849-50 หางหุนสวนจํากัด จูไลย............0-2803-4499 บริษัทจํากัด ชิตรานันท .............0-2311-3683 บริษัทจํากัด ที คิว เอ็ม อินเตอรเนชั่นแนล ..............0-2881-4601-2, 0-2887-5260-1 บริษัทจํากัด โทเทิล ควอลิตี้ โปรดักส ...........................................0-2884-6781-3 หางหุนสวนจํากัด ไทยปาปยอง อินเตอรเนชั่นแนล ................0-2466-9799 หางหุนสวนจํากัด ธนันตภัณฑอุตสาหกรรม ...............................................0-2427-4322 หางหุนสวนจํากัด บรรจงศิลปพรีเมียม

...............................................0-2439-1011 บริษัทจํากัด บีเอสอี คลอบอล เทรด ...........................................0-2682-3451-2 บริษัทจํากัด เพิ่มพูนอินเตอรเทรด ...........................................0-2476-0964-5 บริษัทจํากัด วินเซ็นท แฟคทอริ ................. 0-2880-7901-4, 0-2247-7213 บริษัทจํากัด เวิลด แอคเซสเซอรีส โปรดัคท .....................0-2476-7192, 0-2476-7213 ส.รุงทวี ...................................0-2466-8170 บริษัทจํากัด สมารท อินดัสเตรียล กรุป ...........................................0-2925-9114-5 บริษัทจํากัด สหชัยอินเตอรเทรด ...............................................0-2892-6014 สากลศิลป .....0-2426-3805, 0-2426-3889 บริษัทจํากัด หลิวเดอแซค.....0-2811-9764-5 หางหุนสวนจํากัด หลิวแฟมิรี่ ....0-2465-3613 หางหุนสวนจํากัด อารมสตรอง อิมปอรต-เอ็กซปอรต ............0-2586-9506 หางหุนสวนจํากัด อินเตอร กลอเรียส ...............................................0-2417-7637 หางหุนสวนจํากัด อินเตอรเนชั่นแนลแมกลักกิจ .........................................0-2884-5129-30 บริษัทจํากัด เอส วี ซัพพอรต ................. 0-2874-4900-4, 0-2428-5485 บริษัทจํากัด ไอ คิว แบ็กแอนดพรีเมียร ..............0-2816-8720-2, 0-2816-6391-2 บริษัทจํากัด โจเฮาส ................0-2211-9905, ...............................................0-2211-2010 รานไทยแลนด ........................0-2224-3836, ...............................................0-2222-7040 บริษัทจํากัด บอนนี่ อินเตอรเนชั่นแนล ................. 0-2281-5863-5, 0-2281-4770 หางยงเส็ง ...............................0-2221-5605 รัตนวานิช ......0-2221-3800, 0-2223-9406 บริษัทจํากัด โรมาอุตสาหกรรม ..0-2415-0076 สมบูรณกิจ ..............................0-2476-6386 บริษัทจํากัด อรุณสยามพีวีซี .....0-2878-0338 ฮงฮวดการกระเปา ..................0-2236-1783, ...............................................0-2234-3952 รานนิยม .......0-2221-8354, 0-2224-8244,

73

บริษัทจํากัด คลาสสิคพลาสต แอนด แพคเกจจิ้ง ..........................0-2222-8625, ...............................................0-2221-7804 บริษัทจํากัด โชคอนันตพลาสติก ...............................................0-2428-4201 บริษัทจํากัด บลูไลทอุตสาหกรรม ...............................................0-2243-3833 บริษัทจํากัด ปยะกร .................0-2437-2844 บูรพาภัณฑ ..............................0-2253-5660 เปรม ชารป ...0-2253-3676, 0-2250-1811 จรุงกิจ .....................................0-2392-9224 บริษัทจํากัด ไลทเฮาส อุตสาหกรรม (กรุงเทพ) ............0-2260-8288-92, 0-0061-8294-6 บริษัทจํากัด ไลน อินเตอรเนชั่นแนล เทรดดิ้ง ...............................................0-2255-6931 บริษัทจํากัด ไอ เอส พี อินเตอร กรุฟ .....................0-2289-3054, 0-2289-5220 บริษัทจํากัด แกรน แอนด เวิลด แฟชั่นอินดัสทรี.................0-2806-4184-5 บริษัทจํากัด คอลเลคชั่นอินดัสเตรียล แอสโซซิเอท.........................0-2536-7243 บริษัทจํากัด เจิ้งหยาง พีวีซี เอ็กซทรูชั่น ...........................................0-2817-5880-2 บริษัทจํากัด เทพอินทราชัย แมนูแฟคเจอริ่ง .........................................0-2454-8188-90 หางหุนสวนจํากัด บรรจงศิลปพรีเมียม ...............................................0-2439-1011 สุจิตร เทรดดิ้ง-พีนอรส ........0-2331-5783-4 ขนสง-บริการ

บริษัทจํากัด เกื้อกูลขนสง ........... 08-9969-6049, .................................................... 0-2888-1551 ฮั่วการไฟฟา ........0-5561-1627, 0-5561-1637 บริษัทจํากัด พูลทรัพยเอ็กเพรส 1985 .................................................0-2885-8082-3 บริษัทจํากัด ศรีนครเซอรวิส เซ็นเตอร .................................................... 0-2566-2438

เครื่องประดับ-อัญมณี

วันแอเลาะหเจมส ........................ 0-2903-6327, .................................................. 08-1433-6229

อนันตพลพลอยแกวกาญจน ....0-3451-8917, ...............................................0-3451-2144


74

ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563 คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

วิจิตรชัย วีซี (แหวนรุน) ..........0-2215-8419, ..........................................08-1815-36041 รองเทาเชือกสาน .................. 08-1271-4817 เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง ............................................ 08-9838-5874 แคมป-คาย-ผจญภัย

แคมป-อุปกรณ บริษัทจํากัด แคมปเปอรแมน ...........................................0-2884-4818-9 หางไทยวัฒนา.........................0-2221-6216, ...............................................0-2221-8486 บริษัทจํากัด ร็อคแค็มป อินเตอรเนชั่นแนล ................. 0-2434-6100, 0-2433-6417-8 บริษัทจํากัด ฮอลิเดยโปรดักส ...........................................0-2934-2771-4 บริษัทจํากัด พีแอนดจี บิ๊กสตาร ...............................................0-2981-5438 หางหุนสวนจํากัด แคมปอินน ...0-2281-6089 หางหุนสวนจํากัด ทองโปรดักซ (1988) ...............................................0-2434-6100 บริษัทจํากัด โอมอ เทรดดิ้ง ..0-2674-7948-9 รานดํารงสิน.........................0-2622-1647-8 บริษัทจํากัด สนามเดินปา .........0-2423-0537 ยัง แคมปปง แอนด มิลลิทารีย อีควิปเมนท ...............................................0-2272-4459 บริษัทจํากัด เอสเอฟซีพลับพลา .....................0-2663-8708, 0-2663-8633 บริษัทจํากัด กรุงเทพแคนวาส ...........................................0-2864-0521-3 หางหุนสวนจํากัด ลีลาพงศ (หจก.สงวน อุตสาหกรรมรม) .............0-2439-5057-78 ทองเที่ยว-สํานักงาน สมาคมธุรกิจทองเที่ยว .............0-2192-1924 บริษัทจํากัด นิวลายน แทรเวิล08-9897-1783 azuretravel.............................0-2628-6811

บริษัทจํากัดเบ็ตเตอรเวย ......0-2942-3250-3 บริษัทจํากัดสุวรรณภูมิ แทรแวล....................... ...........................................02-223-2885-9 บริษัทจํากัด เอสพี อารลาเบียน08-9451-9589 MIKE TEAM TOUR ...........0-2530-2675 บริษัทจํากัด เจนศักดิ์การทองเที่ยว................... ...............................................0-2640-5959 บริษัทจํากัด ดีวาทราเวล .......0-2514-3360-2 บริษัทจํากัดกรุงเทพเมโทรแทรเวล ................... ...............................................0-2642-6865 บริษัทจํากัดรุงทรัพยการทองเที่ยว0-2224-0039

บริษัทจํากัด เอ็กซเปรตแทรเวิล0-2712-5402-4 บริษัทจํากัด บุญชวยแคมปปงทัวร .................... ...................0-5556-1020, 08-1379-2519 โฟลโลมีทัวร ............................0-3864-7374 สิริสินทัวร....0-7521-7789, 08-9799-3489 จาระวีทัวร ..0-7527-4046, 08-1719-6926, ............................................ 08-4745-8505 CNX P&P TRAVEL LTD.,PAPT. ...........................................0-5327-2545-7 สวนสัตวโคราช .......................0-4493-4647, ...........................................0-4493-4537-8


ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563

คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

บริษัทจํากัด เกษรทราเวลเอเยนซี0-2233-2409

บริษัทจํากัด บาราคูดาไดฟวิ่ง ....0-2183-6120 บริษัทจํากัด เอสที เดอลุกซทัวร0-2267-2020 หจก.โคแวนเคสเซล .............0-2688-9933-4 บริษัทจํากัด แซทแอนดซัน .......0-2898-1024 บริษัทจํากัด กรุงเทพสหมิตร เอเยนซี ...........................................0-2233-4910-3 หางหุนสวนจํากัด กาญจนาแทรเวล แอนด เซอรวิส...............................0-2213-2257-8 การทองเที่ยวมาเลเซีย .........0-2631-1994-6 บริษัทจํากัด กูดลัคทัวร.........0-2282-0720-1 บริษัทจํากัด เกร็ทออลทัวร ......0-2224-0061, .................................................0-224-1133 ไอสแลนดทัวร เกาะเสม็ด ........038-651351, ............................................ 038-653055-9 TOUR SQUARE TRAVEL...0-228-1739 KOH-CHANG ................... 038-710145-8 คลาสสิคทัวร ... 035-244978, 01-8324849 กุกกิ๊ก ทัวร ...... 038-649041, 01-3401153 SANKEI TRAVEL .............0-2237-1243 East Meets West Travel ..0-2539-5155-6 บริษัทจํากัด สตารฮอลิเดย แทรเวิล ...............................................0-2272-0995 หางหุนสวนจํากัด บางกอกเซาทอีสท เอ็กซเพรส .......................0-2690-6181-4 บริษัทจํากัด เรนจ อินเตอรเนชั่นแนล แทรเวล ...............................................0-2931-5699 บริษัทจํากัด กลอรี ทราเวล (ปท) ...........................................0-2652-9040-5 TK TRAVEL TOUR ..........0-2903-1469, ................................................01-8083445 บจก.บิ๊กเวิลดฮอลิเดย..............0-2286-3355 เพิ่ม สินธไชยการทองเที่ยว ... 08-7009-9282 บจก.ปณิธารทัวร ......................0-2998-0874 สวนปาทองผาภูมิ .................. 08-1986-1240 อุทยานแหงชาติไทรโยค ...........0-3468-6024 สวนสัตวเชียงใหม....................0-5322-1179 หมูบานชางพัทยา ....................0-3824-9818, ...............................................0-3824-9853 สวนสัตวเปดซาฟารี แอนด แคมป ...............................................0-3467-8299 บจก.เอ็ดดูเคชั่น โอเวอรซีส .. 08-9811-4827

75

บริษัทจํากัด โกลเดน ปรามิด อินเตอรเนชั่นแนล เซอรวิส................................0-2266-5500 บริษัทจํากัด โกลเดนไทย แทรเวล ...............................................0-2235-9432 บริษัทจํากัด โกลเดนสกาย แทรเวล ...............................................0-2219-3140 หางหุนสวนจํากัด เขมภรณ แทรเวิล ...........................................0-2655-4034-6 บริษัทจํากัด จอยแทรเวิล เซอรวิส ...........................................0-2235-8990-2 จีเอ็มทัวร แอนดทราเวล...........0-2676-3310 บริษัทจํากัด เจ ที ซี (ไทยแลนด) ...........................................0-2335-3702-4 บริษัทจํากัด เจ-ทริป .............0-2632-9681-4 บริษัทจํากัด เจียเฮาเทรดแอนดเทรเวิล ...........................................0-2267-2300-1 สวนปาเขากระยาง ................ 08-1604-4207 บริษัทจํากัด ไฉผงส ..............0-2675-6255-8 หางหุนสวนจํากัด ชวลิตแทรเวิล ...............................................0-2233-0399 หางหุนสวนจํากัด ชาลีคอนเนคชั่น แทรเวล แอนดทัวร ..........................0-2629-4260-2 บริษัทจํากัด ชินได....................0-2236-2000 บริษัทจํากัด ซอวพรพรรณแทรเวล แอนด เทรดดิ้ง ............................0-2679-7090-1 บริษัทจํากัด ซังเคอิทราเวิล (ปท) ...............................................0-2238-4484 บริษัทจํากัด ซันซิง การทองเที่ยวและการคา ...............................................0-2632-7390 บริษัทจํากัด ซันฟา ..............0-2635-0695-9, ...........................................0-2266-6833-6 บริษัทจํากัด ซี บี เอส ซัคเซสซีฟทัวร ...........................................0-2268-1280-8 บริษัทจํากัด ซี เอช เค เซอรวิส (เชียงฮวด) ...............................................0-2235-1616 บริษัทจํากัด ซีโอเวอรแลนด ทราเวิลส ...............................................0-2267-2205 บริษัทจํากัด ซีโนบริต เอเยนซีส .........................................0-2266-7647-50 บริษัทจํากัด เซ็นจูรีอินเตอรเนชั่นแนล แอนดเทรดดิ้ง...................0-2634-1125-6


76

ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563 คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

บริษัทจํากัด ดรีมเวเคชั่น ทราเวล แอนด ทัวร ...............................................0-2632-8768 หางหุนสวนจํากัด ดีเซนเตอรเทเวอร ...........................................0-2226-2540-4 บริษัทจํากัด ดีทแฮลม ..............0-2224-4442 บริษัทจํากัด ดีทแฮลมทัวร ..0-2255-9205-18 บริษัทจํากัด ดีไลททราเวลเซอรวิส ...............................................0-2234-6101 บริษัทจํากัด เดคส แอร (ปท) ...........................................0-2238-1924-8 บริษัทจํากัด เดยไลท ทราเวิล ...........................................0-2714-7551-2 บริษัทจํากัด เดลตาวีไอพีทัวร ...............................................0-2233-8888 บริษัทจํากัด ตันธนา .................0-2234-1860 บริษัทจํากัด ตาจงนานทัวร .......0-2282-1230, ...............................................0-2281-7319 บริษัทจํากัด เตยทัวร ............0-2578-4264-5 หางหุนสวนจํากัด ไตรมิตรทัวร ...........................................0-2233-4336-7 บริษัทจํากัด เถกิงทัวร .......0-2651-6555-63, ...........................................0-2253-0050-5 บริษัทจํากัด เถงตั๊ก อินเตอรเนชั่นแนล ...............................................0-2234-3552 หางหุนสวนจํากัด ทรงวาดทัวร ...............................................0-2223-9442 บริษัทจํากัด ทรัพยธนา โฮลดิ้ง ...............................................0-2635-0888 บริษัทจํากัด ทรานซา กรุป ........0-2676-0625 บริษัทจํากัด ทรานสโกลบบอล ..0-2234-4770 บริษัทจํากัด ทรานเวลลอดจ .....0-2266-9986 บริษัทจํากัด ทราเวล อินเตอรเนชั่นแนลเซอรวิส ...............................................0-2234-4250 บริษัทจํากัด ทราเวิล สมารท .....0-2632-8244 บริษัทจํากัด เอ็กซเพอท ...........0-2236-4474 บริษัทจํากัด แอ็คท ...................0-2634-9999 บจก.แอ็กโกร คอมเมอร...........0-3232-6158 สวนสัตวโคราช .......................0-4493-4647, ...........................................0-4493-4537-8 บริษัทจํากัด ที ที บี ไทยแทรเวิลบิวโร ...............................................0-2234-6462

บริษัทจํากัด ที วี แอนดบุคกิ้ง ...0-2233-5160 บริษัทจํากัด ที ซี แอล อินเตอรทัวร ...............................................0-2212-3922 บริษัทจํากัด ทุกทิศทางการทองเที่ยว ...........................................0-2633-2971-2 บริษัทจํากัด แทรเวิลเมท อินเตอรเนชั่นแนล ...............................................0-2212-4155 บริษัทจํากัด โทโมทราเวล .........0-2636-1588 หางหุนสวนจํากัด ไทเกอรทัวรริสท เซอรวิส .........................................0-2237-1909-10 บริษัทจํากัด ไทย จีที ทัวร.........0-2287-0913 บริษัทจํากัด ไทย-อินโดไชนา ทัวร ...........................................0-2637-5107-8 บริษัทจํากัด เจท ......................0-2233-5221 บริษัทจํากัด เดินรถ ..................0-2281-2283 หางหุนสวนจํากัด ไทยเทรดแอนดแทรเวล ...........................................0-2630-6652-3 หางหุนสวนจํากัด ไทยแพน (เอกซเพรส) ทัวร ...............................................0-2222-3560 หางหุนสวนจํากัด ไทยไพศาลทัวร ...............................................0-2236-5463 บริษัทจํากัด ไทยเวยรักษ การทองเที่ยว .........................................0-2633-2222-32 บริษัทจํากัด สินเอกซเปรส ...0-2233-0797-9 บริษัทจํากัด สิริทัวร ..................0-2622-7676 บริษัทจํากัด ธนิยะเทรเวิลเซอรวิส ...........................................0-2266-7571-6 หางหุนสวนจํากัด ธัมมาพาเที่ยว ...............................................0-2281-3214 นํ่าซึง การทองเที่ยว .................0-2222-8960 บริษัทจํากัด นิภาทัวร................0-2637-0730 หางหุนสวนจํากัด นิลตัน แทรเวล เซนเตอร ...........................................0-2235-4987-8 บริษัทจํากัด นิวแจแพนทัวร ..0-2267-0808-9 บริษัทจํากัด นิวแทรเวิล ............0-2235-7145 บริษัทจํากัด นิวไทยรุงเรือง การทองเที่ยว ...........................................0-2233-4634-5 หางหุนสวนจํากัด นิวมิตรทัวร ...0-2281-6949 บริษัทจํากัด นิวเวฟฮอลิเดยทัวร ...........................................0-2629-1772-5 หางหุนสวนจํากัด แนนซี เอ ไนน

...............................................0-2235-0957 บริษัทจํากัด บลู แพลนเน็ท แทรเวิล เอเจนซี ................. 0-2630-0022, 0-2636-6334-5 หางหุนสวนจํากัด บางกอกซันนีทัวร ...............................................0-2233-9929 บริษัทจํากัด บางกอกโรมมิ่ง ..0-2679-9377-9 หางหุนสวนจํากัด บีเคเคแอรบุคกิ้ง เซ็นเตอร ...........................................0-2964-5725-7 หางหุนสวนจํากัด บี พี เอ็ม แทรเวิล ...........................................0-2622-0067-9 หางหุนสวนจํากัด บี เอส แทรเวลส ...........................................0-2337-8655-6 บริษัทจํากัด บุญมาเลิศ แทรเวล เซอรวิส ...............................................0-2375-8566 บริษัทจํากัด บูทิค แทรเวล....0-2630-5505-8 บริษัทจํากัด บูเลยแทรเวิล แอนด เทรด ...............................................0-2233-1248 บริษัทจํากัด โบนัสการทองเที่ยว ...............................................0-2676-1248 บริษัทจํากัด ปญจแสงแทรเวิล ...........................................0-2225-5042-3 บริษัทจํากัด แปซิฟคแทรเวิล แมเนจเมนท ...... ...........................................0-2632-8400-7 บริษัทจํากัด โปรไลนทัวร ......0-2633-1101-3 บริษัทจํากัด พลีลิลูนแทรเวิล ....0-2267-5074 บริษัทจํากัด พาโนรามาทราเวล เซ็นเตอร ...........................................0-2655-3760-2 บริษัทจํากัด พาราไดซ พาเพลินแทรเวล ...............................................0-2335-8220 บริษัทจํากัด พาเลซแอนดเทมเพิล ...............................................0-2224-9699 บริษัทจํากัด พี เอส พี แทรเวล ...........................................0-2631-5285-7 บริษัทจํากัด แพนดาทราเวลเอเยนซี ...............................................0-2234-1981 บริษัทจํากัด เอเซียเอ็นเตอรไพรส ...............................................0-2233-7552 บริษัทจํากัด ฟลอริดาเวิลดไวด แทรเวิล ...............................................0-2633-0018 หางหุนสวนจํากัด ฟอรซีทัวรแอนดมารเก็ตติ้ง ...........................................0-2233-0852-3


ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563

คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

บริษัทจํากัด ฟุทสเต็ปสอินเอเซีย ...............................................0-2636-2502 บริษัทจํากัด เฟดเดอรัล เทรเวิล อินเตอร เนชั่นแนล ............................0-2652-6000 บริษัทจํากัด ภาริสาแทรเวล...0-2676-2278-9 บริษัทจํากัด ภุมราทราเวิล.........0-2221-8534 หางหุนสวนจํากัด มังคลาทราเวลเทรด ...............................................0-2237-8267 บริษทั จํากัด มันดารา อินเตอร เนชัน่ แนล แทรเวล แอนด เซอรวิส .....................0-2286-0909 บริษัทจํากัด มารคเวิลดทัวร ......0-2224-6349 บริษัทจํากัด มาคคแอร .............0-2234-3296 บริษัทจํากัด มาสเตอรทัวร ........0-2576-0020 บริษัทจํากัด มินาร อินเตอรเนชั่นแนลเทรดดิ้ง ...............................................0-2235-4824 บริษัทจํากัด มิสเตอร ฮอลิเดย ...........................................0-2632-7570-2 บริษัทจํากัด มีเดีย อินเตอร เนชั่นแนล เทรเวล แอนด เทรดดิ้ง .....................0-2286-3870 บริษัทจํากัด เมจิก ทัวร.......0-2920-8830-31 หางหุนสวนจํากัด เมเจสติก เทรเวล อินเตอรเนชั่นแนล ............0-2237-2798-9 บริษัทจํากัด เมเปล ฮอลิเดยทัวร แอนด ทราเวล ...............................................0-2720-6838 บริษัทจํากัด แมคซีมีส เอวิเอชั่น ...............................................0-2236-6307 บริษทั จํากัด โมเดอรนเวิลด ทราน สปอรต แอนด เซอรวิส เอเจนซีส ................0-2234-4363 บริษัทจํากัด ยู ดี แทรเวิล อินเตอรเนชั่นแนล ...........................................0-2233-5807-8 บริษัทจํากัด ยูนิตี้ 2000 ทัวร ...0-2676-4848 บริษัทจํากัด ยูนิไทยแทรเวล .....0-2267-2417 บริษัทจํากัด ยูเรเนียนทราเวล ...0-2267-2417 บริษัทจํากัด เยาวราชทัวร .....0-2226-6337-8 บริษัทจํากัด เอ็กซคลูซีฟ แทรเวล ...............................................0-2267-1534 บริษัทจํากัด รัชดาแทเวล ......0-2634-3980-2 หางหุนสวนจํากัด รี-ลัคทัวร .....0-2631-5830, ................................................01-4505687 บริษัทจํากัด รีเจนซี แทรเวลแอนด เอดูเคชั่น ...............................................0-2261-2500

บริษัทจํากัด รุงทรัพยฮอลิเดย .........................................0-2634-0151-70 บริษัทจํากัด การทองเที่ยว ........0-2224-0039 บริษัทจํากัด รุงทรัพยแกรนดทัวร ...........................................0-2631-8182-9 บริษัทจํากัด รุงทวี ทราเวล เอเยนซี ...............................................0-2282-0079 บริษัทจํากัด รุงนิรันดร ทัวร ......0-2236-7692 บริษัทจํากัด รุงโรจนทัวร แทรเวิลด เซ็นเตอร ...........................................0-2622-0341-6 บริษัทจํากัด รุงทองทัวร แอนด เซอรวิส ...............................................0-2318-3922 เรนท อินเตอรเนชั่นแนล แทรเวล ...............................................0-2931-5699 บริษัทจํากัด ลายนํ้าทอง แทรเวล ...........................................0-2632-0297-8 บริษัทจํากัด เลิศทรัพยการทองเที่ยว ...............................................0-2286-1200 บริษัทจํากัด วรจักรทัวรอองกี๋เชียง ...........................................0-2225-0383-6 บริษัทจํากัด วอรตัน เอ็นเตอรไพรซ (ปท) ...............................................0-2225-0480 บริษัทจํากัด วันเดอรฟลูเวิลด ไวด ...............................................0-2639-1616 บริษัทจํากัด วาเคชั่นทราเวลกรุป คอรปอเรชั่น ...............................................0-2226-6999 บริษัทจํากัด วิคตอรี่ทรานซากรุป ...........................................0-2676-0890-3 บริษัทจํากัด วินเซอร ทราเวลแอนดทัวร ...............................................0-2281-9601 บริษัทจํากัด วินทัวร..................0-2236-2346 บริษัทจํากัด เอ็นเท็กซ (ปท) .....0-2233-6654 บริษัทจํากัด เวิล แทรเวล เซอรวิส ...........................................0-2233-5900-9 บริษัทจํากัด เวิลดไวดฮอไรซัน ..0-2235-0984 หางหุนสวนจํากัดเวียงทราเวิล...0-2280-3537 บริษัทจํากัด ไลท เอเลแฟนท ทราเวลเอเยนซี่ .........................................0-2651-6307-11 บริษัทจํากัด สกาเดีย เทรเวิล ...........................................0-2254-9490-2 องคการสงเสริมการทองเที่ยว แหงประเทศ

77

ญี่ปุน ....................................0-2233-5108 บริษัทจํากัด สยามเฟรนดชิฟทัวร ...............................................0-2238-4295 บริษัทจํากัด สยามเอ็กซเปรส....0-2235-0885 บริษัทจํากัด สิรินดา ทราเวล .........................................0-2635-6878-80 สํานักงาน สุเทพ สุจินัย............0-2221-4461 บริษัทจํากัด สุรพลทัวร (1988)....................... ...........................................0-2635-3697-8 หางหุนสวนจํากัด สุรวงศ แทรเวล ...............................................0-2234-1887 หางหุนสวนจํากัด สุริวงศเซ็นเตอร ...............................................0-2234-8620 บริษัทจํากัด หนุมสาวทัวร .........0-2246-5659 องคการทองเที่ยวสิงคโปร ....0-2630-4774-7 บริษัทจํากัด อัมรอดอินเตอร.....0-2231-3700 บริษัทจํากัด อาเชียนการทองเที่ยว ...............................................0-2233-4201 บริษัทจํากัด อาร อาร ทัวร........0-2266-8692 บริษัทจํากัด รุงนิรันดรทัวร ....0-2633-2700-4 หางหุนสวนจํากัด อาร เอ็ม ทราเวล เซอรวิส ...............................................0-2234-4300 หางหุนสวนจํากัด อาร ซี เรดคารเปท แทรเวิล ...............................................0-2676-3899 บริษัทจํากัด อารียแมร ทราเวิล .........................................0-2236-9317-20 บริษัทจํากัด อาโรซา ทราเวิล เซอรวิส ...........................................0-2237-8730-1 บริษัทจํากัด อาลทราเวสด ........0-2234-4627 หางหุนสวนจํากัด อินเตอร แทรเวิล ดีไลท ...............................................0-2287-0988 บริษัทจํากัด อินเตอร-เดคอรการทองเที่ยว ...........................................0-2636-6420-5 บริษัทจํากัด อินทัวรริสต เอเชีย ...............................................0-2236-9801 บริษัทจํากัด อีสทวินด ทัวร ...0-2655-5000-5 เอ ซี ซี บริการทองเที่ยว ..........0-2236-1779 หางหุนสวนจํากัด เอ ที เอ็น อินเตอรเทรด ...........................................0-2634-0405-9 บริษัทจํากัดเออีดี ทราเวิล.....0-2238-0192-3 บริษัทจํากัด เอ เอ แทรเวิล เซอรวิส


78

ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563 คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

...........................................0-2255-5836-8 บริษัทจํากัดเอแอนดดี ทราเวล..0-2234-6870 หางหุนสวนจํากัด เอกซเปรส อินเตอรเนชั่นแนล เทรเวิล.............................0-2235-5534-5 บริษัทจํากัด เอ็กซโซติสสิโม แทรเวล ...........................................0-2636-0360-2 บริษัทจํากัด คลูซีฟ ทราเวิล..0-2639-6088-9 บริษัทจํากัด เอช เอ็น ทราเวลเซอรวิส ...........................................0-2281-5121-2 บริษัทจํากัด เอเซีย แทรลเวล แอนด คอนซัลแตนท.......................0-2632-7688 บริษัทจํากัด เอ็ดดูเคชั่นแนล ทราเวลเซนเตอร ...............................................0-2224-0043 บริษัทจํากัด เอ็น ซี ทัวรแอนด เอ็นเตอรไพรส ...............................................0-2253-9494 บริษัทจํากัด เอ็ม พี ที เทรเวลทริป ...............................................0-2679-3605 บริษัทจํากัด เอส ที สําเภาทองทัวร ...............................................0-2234-0243 บริษัทจํากัด เอ แทรเวิล ...........0-2236-0262 บริษัทจํากัด เอส เมจดิค ..........0-2233-1278 หางหุนสวนจํากัด เอส แมกซ แทลเวล ...........................................0-2276-3070-2 บริษัทจํากัด เอส เอส เอ็น เวิลด ...............................................0-2266-4496 หางหุนสวนจํากัด เอสไอทัวร ....0-2333-9053 บริษัทจํากัด แอตแลนตาแทรเวิล (ไทยแลนด) ...............................................0-2682-7703 บริษัทจํากัด แอมบิกา ทัวร เอเยนซี ...........................................0-2237-4884-6 บริษัทจํากัด แอรบุคกิ้งเซ็นเตอร ...............................................0-2233-8700 บริษัทจํากัด แอล พี ยู เอเซียทัวร ...........................................0-2631-4750-1 บริษัทจํากัด โอ ที ซี ทัวร .........0-2234-2019 บริษัทจํากัด โอนกิจ ทราเวลแอนด เทรดดิ้ง ...............................................0-2628-0988 โอเรียนเต็ลทราเวลเซอรวิส ......0-2231-0581 บริษัทจํากัด โอเรียนท เน็ทเวิรค (ไทยแลนด) ...............................................0-2632-7780 บริษัทจํากัด โอเรียวลี แทรเวิลแอนดทัวร

...........................................0-2237-9201-5 หางหุนสวนจํากัด ฮกตั๊ก การทองเที่ยว ...............................................0-2222-0840 บริษัทจํากัด ฮอลิเดย ทัวร แอนด ทราเวิล (ปท) ...............................................0-2236-0038 บริษัทจํากัด เวิลดอินเตอรเทรด ...........................................0-2233-9430-4 หางหุนสวนจํากัด เฮงเชียงทัวร ................. 0-2224-0037, 0-2247-7940-8 เฮงไล ทราเวล แอนด เทรด .........................................0-2268-0829-30 บริษัทจํากัดแฮปปวาเคชั่น แทรเวิล ...........................................0-2237-4165-6 บริษัทจํากัด โฮปเวล (ฮกไลเอง) อินเตอร เนชั่นแนล ............................0-2236-2311 ท็อปฮิตทัวร (2000) ...........0-2505-156-60 หางหุนสวนจํากัด ทัศนฟาทัวร ...........................................0-2958-6151-3 บริษัทจํากัด ทีเอ็มเค ทราเวิล ...........................................0-2982-9450-2 บริษัทจํากัด ไทยจัดการ ลองสเตย ...............................................0-2800-9010 ไทยโซเซียล เอสคอรดแอนดไกด เซอรวิส ...............................................0-2279-8097 บริษัทจํากัด ไทยสงวนทัวร (1990) ...............................................0-2992-3030 หางหุนสวนจํากัด ธรรมจารี แอนด ซี ซี ทัวร ...............................................0-2591-0954 บริษัทจํากัด นิธิทัศน ทัวรแอนด ทรานสปอรต ..............0-2964-5725-7, 0-2964-6800-1 บริษัทจํากัด นูโอสยามทราเวล ..0-2965-9380 ไนน-เซเวน เซอรวิส.................0-2965-9380 บางกอกอังโกว แทรเวลแอนด ทัวร ...............................................0-2903-1469 บริษัทจํากัด บิวตี้ทัวร ...............0-2903-4138 บริษัทจํากัด บุราณครูซ แอนดแอดเวนเจอร ...........................................0-2924-2063-4 หางหุนสวนจํากัด เบญจพรทัวร ...............................................0-2933-3000 บริษัทจํากัด เบนนาเซีย ทราเวล ...........................................0-2975-6853-4

หางหุนสวนจํากัด ประสงคกิจทัวร ...........................................0-2987-9871-2 บริษัทจํากัด 89 เวิลดทัวร ....0-2689-2058-9 บริษัทจํากัด พุฒตาลกรุป......0-2952-3090-6 บริษัทจํากัด เฟมิสทัวร เซ็นเตอร ...........................................0-2980-0982-3 ลูนาร แทรเวล เซ็นเตอร ..........0-2968-5983 เวลส ฟารโกทัวร แอนด ทราเวล ...........................................0-2650-7740-1 บริษัทจํากัด สแคนเวิลด ..........0-2583-5504, ...............................................0-2960-4016 หางหุนสวนจํากัด สรายุทธการทองเที่ยว ...............................................0-2594-1954 บริษัทจํากัด 4 เค แทรเวล ......0-2589-3715, ...............................................0-2952-8083 หางหุนสวนจํากัด สุมิตรา ทัวร .........................................0-2982-9069-70 บริษัทจํากัด สุวรรณภูมิทัวร ..0-2925-7177-8 บริษัทจํากัด อโรมาทัวร ............0-2969-9032 บริษัทจํากัด อัสกาทราเวลเอเยนซี ...........................................0-2909-0971-5 บริษัทจํากัด อินโดดามัน แทรเวล ...............................................0-2984-1040 บริษัทจํากัด เอเชียน เพิรล ทราเวล เซอรวิส ...............................................0-2951-1067 บริษัทจํากัด เอเซียเวย (ปท.) ...........................................0-2983-8161-3 บริษัทจํากัด เอ็นซีทราเวิล เซ็นเตอร (เอ็นซีทัวร) ...............................................0-2253-9494 บริษัทจํากัด โอเอ เอ็กซเพรสเซอรวิสคาร ...............................................0-2965-5620 บริษัทจํากัด โอฬาร แลนด ดิเวล็อพเมนท ...............................................0-2965-7904 หางหุนสวนจํากัด เฮงเชงทัวร ...0-2224-0037 บริษัทจํากัด กูดไทม เทเวิล แอนด เทรดดิ้ง ...............................................0-2221-1759 บริษัทจํากัด แกรนด เอ็กซเพรส แทรเวิลด .....................0-2233-0676, 0-2235-5063 บริษัทจํากัด โกลเดนเฮาส เทรเวล แอนดเทรดดิ้ง......................0-2234-8269, ...............................................0-2235-4018


ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563

คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

หางหุนสวนจํากัดโกลบอล แทรเวล .....................0-2234-7520, 0-2234-7643 บริษัทจํากัด โกลเบิล ยูเนียนเอกซเพรส ...............................................0-2308-2104 บริษัทจํากัด โกลีนเอ็กเพรส ทัวร แอนด ทราเวล เอเยนต ......0-2233-7852, 0-2234-0815 ขุนพรหมทองเที่ยว...................0-2282-7744 บริษัทจํากัด ดรีมทัวร ส อินเตอรเนชั่นแนล ...............................................0-2237-2597 คาเธย เอ็กซเพรส ...................0-2233-1995 บริษัทจํากัด คาเมล เอ็กซเพรส แทเวลเซอรวิส ...........................................0-2235-0461-2 บริษัทจํากัด เคอาร ทราเวิล แอนดคอรไล ...........................................0-2235-1164-5 บริษัทจํากัด เค แอนด ยู ทราเวล ...........................................0-2231-5590-8 บริษัทจํากัด โคตา ...................0-2235-9154, ...............................................0-2235-1707 จ. ทรัพยอนันตทัวร..................0-2282-9741 บริษัทจํากัด จงไทยการทองเที่ยว .....................0-2225-2540, 0-2225-2546 บริษัทจํากัด เอ็กซเพรส ...........0-2235-8853, ...............................................0-2233-5396 หางหุนสวนจํากัด จินฟาทัวร .....0-2223-0751 ชวาลา แทรเวิล .......................0-2233-4674 บริษัทจํากัด ชัยทัวร .................0-2212-8431 หางหุนสวนจํากัด ชาลีคอนเนคชั่น แทรเวลแอนดทัวร ...............0-2629-2981, ...........................................0-2629-4260-2 ไชนา แทรเวลเอเยนซี่ ..............0-2233-5529 หางหุน สวนจํากัด ซันไรน แทรเวลแอนดเทรดดิง้ .....................0-2235-6081, 0-2234-7735 บริษัทจํากัด ซี ที เอส การทองเที่ยว (ไทยแลนด) .................................................0-2234-007 บริษัทจํากัด ซี เอส ทัวร ...........0-2223-5059 บริษัทจํากัด ซี เอช เค เซอรวิสเชส (เชียงฮวด) ................. 0-2235-1616, 0-2235-5357-8 บริษัทจํากัด ซีแอนดเอฟ ......0-2268-0918-9 บริษัทจํากัด ซีทัวร..............0-2216-5783-93 บริษัทจํากัด ซุมเชียงทัวร .........0-2224-0058, ...........................................0-2224-8662-3

บริษัทจํากัด ซุปเปอรริช (ปท)..0-2253-5559, ...............................................0-2655-0155 บริษัทจํากัด ดาราทัวรแอนดทรานสปอรต ................. 0-2222-6373, 0-2225-9825-6 บริษัทจํากัด เดดส แอร (ปท) ..0-2236-0030, .........................................0-2236-8609-17 บริษัทจํากัด ตงหนํ่าทัวร ..........0-2282-8690, ...........................................0-2280-3411-2 บริษัทจํากัด ถาวรฟารม ............0-2282-3345 บริษัทจํากัด ทราเวลคอนซัลแทนซี .........................................0-2748-2525-35 บริษัทจํากัด ทรีโอ ทรีโอทราเวิล กรุพ .....................0-2679-9300, 0-2285-5971 หางหุนสวนจํากัด ที ที โอ เทรเวิล ...............................................0-2286-6800 บริษัทจํากัด ที เอฟ ซี ทัวร (พี ที วาย) ...............................................0-2234-7317 บริษัทจํากัด โทโดส เทรดแอนดทราเวลไทย ...............................................0-2238-4698 บริษัทจํากัด ไทย-โปลิซทัวร ..0-2235-9297-8 บริษัทจํากัด ไทยทัวริ่ง ..........0-2634-0823-4 บริษัทจํากัด ไทยเดินรถ ............0-2281-2283 หางหุนสวนจํากัด ไทยเทรด แอนดแทรเวล ..............0-2266-9687-8, 0-2630-6652-3 บริษัทจํากัด ไทยแปซิฟคเทรดดิ้ง เซ็นเตอร ...........................................0-2225-4992-3 หางหุนสวนจํากัด ไทยแพน (เอกซเพรส) ทัวร .....................0-2224-0683, 0-2222-3573 ไทยรุงเรืองทัวร ........................0-2221-2988 บริษัทจํากัด ไทยสงเสริม แทรเวิลเซอรวิส ................. 0-2222-1587, 0-2222-5668-9 บริษัทจํากัด ไทยสิริบริการ .......0-2224-0055, ...........................................0-2226-4955-9 บริษัทจํากัด ไทยเอเชียเทรเวล ...........................................0-2634-3385-7 หางหุนสวนจํากัด ธนทัวรแอนดเทรด ...............................................0-2282-8706 บริษัทจํากัด นครหลวงการพาณิชย ...........................................0-2223-2875-6 หางหุนสวนจํากัด นารัง เทรเวิล ................... 0-2223-4696, 0-2225-9231

79

บริษัทจํากัด นิวบางกอก ทัวรแอนดเทรดดิ้ง ................. 0-2225-0095, 0-2225-6320-8 บริษัทจํากัด แนนซี่ ทัวรส แอนด แทรเวิล เซ็นเตอร ....0-2237-8331, 0-2235-1246 หางหุนสวนจํากัด แนนซี่ เอไนน .....................0-2235-0957, 0-2635-6459 บริษัทจํากัด บรอดเวยทัวรีสท ..0-2221-2535, ...............................................0-2221-9139 บริษัทจํากัด บางกอกซันนีทัวร .....................0-2237-2754, 0-2235-4592 บริษัทจํากัด บางกอกอินเตอร แอรเอ็กซเปรซ ...........................................0-2249-9341-2 หางหุนสวนจํากัด บี เอส แทรเวลส ................. 0-2237-8655-6, 0-2630-9373 บริษัทจํากัด บีโอนี แทรเวล .....0-2621-6996, ...............................................0-2621-7337 หางหุนสวนจํากัด บุญยพรหม ..............0-2629-0127-8, 0-2629-1614-5 บุญเย็น โชควาณิชยพงษ ..........0-2282-7391 หางหุนสวนจํากัด บูเลยแทรเวิล แอนดเทรด ................. 0-2233-4701, 0-2235-3885-6 บริษัทจํากัด เบลล อินเตอรเนชั่นแนลแทรเวล ...........................................0-2632-1313-7 บริษัทจํากัด โบนัส การทองเที่ยว .....................0-2676-1248, 0-2285-5826 บริษัทจํากัด บัญจแสงแทรเวิล..0-2225-9124, ...............................................0-2226-3483 ปทมาแทรเวลเซ็นเตอร ............0-2629-2480 หางหุนสวนจํากัด ปยะและบุตร .....................0-2233-3878, 0-2234-5802 กรนิภาทัวร ..........................0-2235-7153-4 หางหุนสวนจํากัด พลอย ทราเวล .........................................0-2281-2689-90 บริษัทจํากัด พาราไดซ พาเพลินแทรเวล .....................0-2235-8220, 0-2267-1479 บริษัทจํากัด เพชราภรณ กรุป แทรเวล ...........................................0-2575-0220-4 บริษัทจํากัดแพนดา เทรเวลเอเยนซี .....................0-2234-2880, 0-2634-7465 บริษัทจํากัด แพนเอเซีย เอ็นเตอรไพรส .....................0-2233-2521, 0-2233-7552


80

ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563 คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

บริษัทจํากัด ฟลอริดา เวิลดไวด แทรเวิล ...........................................0-2633-0018-9 หางหุนสวนจํากัด ฟอรซีทัวร แอนดมารเก็ตติ้ง ................. 0-2233-0852-3, 0-2235-6166 บริษัทจํากัด ฟูจิทัวร (ปท) ...0-2918-6067-8, ...............................................0-2918-6294 บริษัทจํากัด ฟูจิเอกซเพรส ...................................... 0-2267-2198-200 บริษัทจํากัด ฟูยีทราแวลเอเยนซี ...............................................0-2235-8366 บริษัทจํากัด เฟดเดอรัล แทรเวิล อินเตอรเนชั่นแนล ............0-2267-2102-6 บริษัทจํากัด เฟมแทรเวิล .........0-2234-4614, .........................................0-2634-0359-60 บริษัทจํากัด ไฟวสตาร แทรเวิล เซอรวิส ...............................................0-2221-2333 บริษัทจํากัด ภุมราทราเวิล...0-26622-5001-5 บริษัทจํากัด ภูมินทรทัวร ...........0-2235-5332 บริษัทจํากัด มอล เลอรส แทรเวิล ...........................................0-2285-0626-9 หางหุนสวนจํากัด มังคลา ทราเวลเทรด ...........................................0-2237-8267-8 บริษทั จํากัด มันดารา อินเตอร เนชัน่ แนลแทรเวล แอนด เซอรวิส ...............0-2681-2048-51 บริษัทจํากัด มารคแอร ..............0-2234-3296 หางหุนสวนจํากัด มีเดีย อินเตอร เนชั่นแนล เทรเวลแอนดเทรดดิ้ง...........0-2286-3870, ...............................................0-2679-8592 บริษัทจํากัด เมจิค ฮอลิเดย คอรโปเรชั่น .....................0-2234-4079, 0-2238-3537 บริษทั จํากัด เมเจสติค เทรเวลอินเตอรเนชัน่ แนล (ปท) ...............................0-2237-2798-9, ...........................................0-2635-6764-8 บริษัทจํากัด เมเบิล เอวิเอชั่น (ปท) ..............0-2267-8135-8, 0-2267-4081-6 หางหุนสวนจํากัด เมเดย ทัวร แอนด เอ็นเตอรไพรส ......................0-2322-6025 บริษัทจํากัด แมคซิบัส เอวิเอชั่น ..............0-2267-8140-2, 0-2267-2838-9 บริษัทจํากัด โมเดอรน แทรเวลเซอรวิส .....................0-2236-4577, 0-2633-2540

หางหุนสวนจํากัด ไมคทัวรรีส เอเยนซี .....................0-2211-5650, 0-2211-5835 ยู ไอ ทัวร เซ็นเตอร ................0-2233-7667 บริษัทจํากัด ยูนิค ศูนยกลางการทองเที่ยว .....................0-2234-8299, 0-2233-4129 ยูไนเต็ด แทรเวิล .....................0-2234-0300 บริษัทจํากัด เยาวราชทัวร ....0-2226-6337-9, .........................................0-2623-0321-30 บริษัทจํากัด รัตนนาลี ...............0-2629-1514 บริษัทจํากัด ริเวอรซันครูส ...0-2266-9125-6, ...........................................0-2266-4777-8 หางหุนสวนจํากัด อิงออน (กรุงเทพฯ) แทรเวิล เซอรวิส ..............0-2235-7878-9 บริษัทจํากัด วินทัวร.................0-2266-5036, ...............................................0-2236-8290 บริษัทจํากัด วี วายแทรเวล ...0-2266-8651-2 บริษัทจํากัด เวิล แทรเวล เซอรวิส ...........................................0-2233-5900-9 หางหุนสวนจํากัด เจียงทราเวิล ...........................................0-2280-1708-9 หางหุนสวนจํากัด ไวกิ้งทัวร .........................................0-2630-0377-81 หางหุนสวนจํากัด ศรีกรุงบริการทองเที่ยว .....................0-2221-8291, 0-2221-1261 บริษัทจํากัด สคริป อินเตอร ทัวร ...........................................0-2746-5061-6 สํานักงาน สมชาย เตชะเดช ............................ .....................0-2224-9643, 0-2223-8080 บริษัทจํากัด สวัสดี ทราเวิล ......0-2258-4366 สันติภาพการทองเที่ยวและขนสง ...............................................0-2221-2917 หางหุนสวนจํากัด สงเสริมบริการ (เรือขาว) ทาเตียน ...............................0-2221-2296 สํานักงาน สุเทพ สุจินัย...........0-2221-4461, ...............................................0-2221-0789 สํานักงาน เสรี โชควิศาลชัย .....0-2234-6642 แสนสุขทัวร .........................0-2222-6053-4 บริษัทจํากัด หนุมสาวทัวร .........0-2246-5659 บริษัทจํากัด อเมริกันแทรเวล ....0-2234-7535 บริษัทจํากัด อรมินทรทัวร .........0-2234-8793 บริษัทจํากัด อับรอดอินเตอร....0-2231-3699,

...........................................0-2231-3990-2 บริษัทจํากัด อาเชียนการทองเที่ยว ...............................................0-2233-0270 บริษัทจํากัด อาร อาร ทัวร.......0-2234-8775, ...............................................0-2266-8692 บริษัทจํากัด อาร อาร รุงนิรันดร ทัวร ...............................................0-2633-3888 หางหุนสวนจํากัด อาร เอ็ม ทราเวล เซอรวิส ............0-2234-4300-1, 0-2237-8669-70 บริษัทจํากัด อารมีแมร ทราเวิล ............0-2236-9317-20, 0-2237-6873-4 บริษัทจํากัด อาโรชา ทราเวิล เซอรวิส ..............0-2237-8730-1, 0-2266-4918-9 อีโคโนมี่ แทรเวล เซอรวิส........0-2281-4452 บริษัทจํากัด อุลตราแทรเวิล ......0-2235-7351 บริษัทจํากัด เอแอนดอี ทราเวล .....................0-2237-6870, 0-2237-7854 หางหุนสวนจํากัด เอกซเปรส อินเตอรเนชั่นแนล แทรเวิล ......0-2235-5534, 0-2623-7520 บริษัทจํากัด เอ็คซคลูชีฟ ทราเวิล ................. 0-2235-0919, 0-2639-6088-9 หางหุนสวนนิติบุคคล เอชอินเดอรสัน ทราเวลโก.........................0-2224-5548-9 บริษัทจํากัด เอช เอ็น ทราเวล เซอรวิส ..............0-2281-5121-2, 0-2629-1101-3 บริษัทจํากัด เอ็น ซี ทราเวิล เซ็นเตอร (เอ็น ซี ทัวร)........................0-2253-9494 บริษัทจํากัด เอ็มไพรเมเนจเมนจ ...........................................0-2267-5007-8 เอส เอส ทราเวิล เซอรวิส ......0-2233-1580, ...........................................0-2235-0557-8 หางหุนสวนจํากัด เอส ไอ ทัวร .....................0-2233-9053, 0-2236-3008 บริษัทจํากัด แอมมิดาทัวรเอเยนซี ...........................................0-2237-4105-9 บริษัทจํากัด แอรทัวร พลัส .......0-2237-6696 บริษัทจํากัด แอรบุคกิ้งเซ็นเตอร ................. 0-2233-8700, 0-2238-1320-1 แอลซีทัวรแอนดอิมปอรตเอ็กปอรต ...............................................0-2233-6788 บริษัทจํากัด โอ ไอ ที ทัวร...0-2266-9295-9,


ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563

คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

...............................................0-2266-9218 หางหุน สวนจํากัด โอเรียนท เอเชียน เอ็กซเพรส ................. 0-2235-6385, 0-2233-6941-2 บริษัทจํากัด โอเรียวลี แทรเวิลแอนดทัวร ...........................................0-2631-0081-3 หางหุนสวนจํากัด ฮกตั้กการทองเที่ยว .....................0-2222-0840, 0-2224-0934 แฮปปฮอลิเดยแทรเวิลเซอรวิส ................. 0-2235-2337, 0-2237-8657-8 บริษัทจํากัด ไฮ-ไลท แทรเวิล เอเยนซี่ ...............................................0-2233-9608 บริษัทจํากัด กรีนทัวร..........0-2939-0555-61 บริษัทจํากัด เกียรติบัญชาทัวร ...0-2272-5273 แดงใหญไอสแลนดรีสอรท .......0-2521-3807 ชยสิทธิ์ ทัวร .... 0-227-0265, 0-2272-0117 ซาเมนตา แทรเวิล ...............0-2212-8431-2 บริษัทจํากัด แซนดา เอเยนซี ...0-2513-5851, ...............................................0-2938-2725 บริษัทจํากัด เตยทัวร ............0-2904-0114-5 บริษัทจํากัด ถิ่นสยามทัวร........0-2275-5233, ...............................................0-2272-5389 บริษัทจํากัด ทองนที .................0-2457-3428 นํ้าตกไรกุสุมา ..........................0-2579-1591 ทัวรปกษใต....0-2272-5280, 0-2272-5307 บริษัทจํากัด พีทรอปคัลทัวร .....0-2580-4610, ...............................................0-2580-4649 บริษัทจํากัด เพชราภรณ กรุป แทรเวล ...............................................0-2500-4007 บริษัทจํากัด ยานยนตนครสวรรค ................. 0-2272-0156, 0-2936-3210-4 บริษัทจํากัด ยุวกนิษฐทัวร ........0-2954-3444, .......................................0-2954-3888,999 บริษัทจํากัด ยูนานการทองเที่ยว ...........................................0-2645-2760-7 บริษัทจํากัด ยูนิเวอรแซล แทรเวล ลิ้งคแอนด เซอรวิส..........................0-2938-1962-72 บริษัทจํากัด ริมกก ...................0-2589-9325 หางหุนสวนจํากัด รุงประเสริฐทัวร .........................................0-2272-5239-40 โรสทัวร ...................................0-2272-5376 บริษัทจํากัด ศรีเจริญภัณฑทัวร

(ตะนางศรีรีสอรท) ................0-2939-5639 บริษัทจํากัด เศรษฐีทัวร ...........0-2272-3238, ...........................................0-2272-3686-8 หางหุนสวนจํากัดสมาน-ขอนแกนทัวร ...............................................0-2272-5384 บริษัทจํากัด อดาแทรเวล เซอรวิส .........................................0-2561-4547-50 บริษัทจํากัด เอ็มเพรส แทรเวิล ................. 0-2541-1606-7, 0-2512-3596 บริษัทจํากัด ฮีโรทัวร อินเตอร แอนด ทราเวล ...........................................0-2272-0884-6 บริษัทจํากัด ไฮดรา แทเวล แอนด เทรดดิ้ง ...............0-2579-1199, 0-2561-2609-10 บริษัทจํากัด ทัวริสตมีเดีย ........0-2714-3347, ...........................................0-2714-3345-6 บริษัทจํากัด เกตอะเวยเทรเวิล ................. 0-2259-1373, 0-2259-1883-5 บริษัทจํากัด คอโพเรททราเวล..0-2255-7810, ...........................................0-2653-3415-6 บริษัทจํากัด เค ไอ เอส ทัวร แอนด เซอรวิส ...............................................0-2259-9555 บริษัทจํากัด จัสติกทัวร .......0-2254-4490-5, ...........................................0-2254-4480-2 จี แทรเวล คอรปอเรชั่น .......0-2671-6580-5 บริษัทจํากัด จีเอ็มทัวร แอนด ทราเวิล ...........................................0-2651-0145-6 บริษัทจํากัด จูไลย ทราเวล เซอรวิส ...............0-2250-0928, 0-2656-7677-85 หางหุนสวนจํากัด เจ เทเวิลแอนดทัวร ...............................................0-2251-0594 บริษัทจํากัด เจ พี ทราเวิล ........0-2256-2233 บริษัทจํากัด เจ็ทเส็ท ทราเวิล 1990 (ปท) .....................0-2259-3161, 0-2259-3164 บริษัทจํากัด ชินดาเกะ โฮโตกุ เซ็นโด คาดโกะ ไกฮัทซุ .................................0-2662-1763 บริษัทจํากัด ชอวพรพรรณ .......0-2258-1773, ...............................................0-2259-3912 บริษัทจํากัด ซิลสตารทราเวล ...0-2653-1330, .........................................0-2653-1475-84 บริษัทจํากัด ซี ที ไอ ทัวร .........0-2259-4221 บริษัทจํากัด เซนเซอรวิส ......0-2391-5160-1

81

บริษัทจํากัด ู แทรแวล.......0-2253-7715-6 บริษัทจํากัด ดีทีซี แทรเวล...0-2663-4615-9, ...........................................0-2260-0448-9 บริษัทจํากัด ทองหลอ แทรเวิล เซอรวิสเซส (ปท) ................................0-2714-9722-3 บริษัทจํากัด ทัวรอีสท (ปท) .....0-2259-3160, ...........................................0-2259-3560-9 บริษัทจํากัด ทีวี แอรบุคกิ้ง ..0-2260-2998-9, ...........................................0-2664-8500-1 หางหุนสวนจํากัด เทวีเทรเวล เซอรวิส ...........................................0-2252-0097-8 บริษัทจํากัด ไทย อาร ซี ทราเวิล อินเตอร เนชั่นแนลเทรดกรุป ..............0-2381-8155 ไทยแลนด ทัวริสท เซอรวิส..0-2255-7943-4 บริษัทจํากัด นีโอซัน ทราเวล ....0-2713-1395 บรรจงแทรเวิลเซอรวิส ............0-2251-6926, ...............................................0-2252-5488 บริษัทจํากัด บานทัวร...........0-2714-0886-7, ...........................................0-2714-0964-5 หางหุนสวนจํากัด ประชาไทย-ฮองกงทองเที่ยว ...........................................0-2258-0045-8 บริษัทจํากัด เพรสซิเดนต แทรเวิลเซอรวิส (2514).. 0-2258-6615, 0-2259-4305-7 บริษัทจํากัด แพนแปซิฟคทัวร ..0-2258-1405, ...............................................0-2258-1967 บริษัทจํากัด ไฟลทเซ็นเตอร......0-2712-8820 บริษัทจํากัด มารวิน ทัวร แอนด เทรเวิล .........................................0-2264-2315-24 บริษัทจํากัด มิงแทรเวล เซอรวิส ................. 0-2252-4880, 0-2260-6515-9 บริษัทจํากัด ยอดการทองเที่ยว .....................0-2259-2786, 0-2258-3165 บริษัทจํากัด ยู เอเทรเวลแอนดทัวร ................. 0-2240-2011, 0-2671-1442-4 บริษัทจํากัด รอยัลแอรทัวร ...0-2253-2886-8 บริษัทจํากัด รียูเนียน ทราเวล ................. 0-2261-4017-8, 0-2258-4310 บริษัทจํากัด โรยังคราวน ทราเวลแอนดทัวร ................. 0-2661-2874, 0-2661-2693-6 บริษัทจํากัด วังใต....................0-2253-7947, ...............................................0-2255-4609


82

ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563 คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

หางหุนสวนจํากัด วาดาแทรเวิล ...........................................0-2711-0286-7 บริษัทจํากัด วิซแอนดบิซคอรป ...........................................0-2656-9351-6 บริษัทจํากัด วีคแอนดทัวร แอนดคารโก เซอรวิส ...............................................0-2712-1575 บริษัทจํากัด เวิลดลิงค เทรเวลแอนดเทรด ........ ...........................................0-2295-4391-5 บริษัทจํากัด ศรีราชาทัวร ...........0-2391-5188 บริษัทจํากัด สกายไลน ทราเวิลเซอรวิส .........................................0-2260-5525-33 บริษัทจํากัด สคริป อินเตอร ทัวร ...........................................0-2746-5061-6 บริษัทจํากัด สยาม ครุยซ .....0-2255-8950-7 บริษัทจํากัด สหการทองเที่ยว ...........................................0-2294-6794-5 บริษัทจํากัด ลิตริน ทัวร...........0-2390-2786, ...............................................0-2391-1668 หางหุนสวนจํากัด แสงฟาอีเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ทัวร .......................0-2259-0186-8 บริษัทจํากัด ออสกาทัวร แอนดทราเวิล ...........................................0-2252-3553-5 บริษัทจํากัดอันดามันปริ๊นเซส ....0-2392-8152 หางหุนสวนจํากัด อิมเม็กซโก ..0-2253-0637, ...............................................0-2255-6929 บริษัทจํากัด อีสท เวสท ทัวร (1976) ...............................................0-2253-6178 บริษัทจํากัด เอ ดับเบิลยู บิสสิเนท ...........................................0-2255-7155-8 บริษัทจํากัด เอเชีย อินเตอรเนชั่นแนล ทราเวิล ...............................................0-2289-0935 บริษัทจํากัด เอเชียนพาราไดซ...0-2392-44-2, ...........................................0-2390-0915-6 บริษัทจํากัด เอเชียนไลน ......0-2253-5240-1 บริษัทจํากัด เอ็ม ดี ทัวร แอนด เทรเวิล ...............................................0-2255-5599 บริษัทจํากัด เอ็ม ไอ เอส ซี เอเยนซี่ส (ปท) ...............................................0-2249-9411 หางหุนสวนจํากัด เอส เค ทราเวล เซอรวิส ...............................................0-2252-6475 บริษัทจํากัด เอส พี ที ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง

...........................................0-2212-0131-2 บริษัทจํากัด เอส เอ็ม โอ ยาจ ..0-2674-0196 หางหุนสวนจํากัด เอส เอส แทเวิลเซอรวิส .....................0-2255-3545, 0-2212-8117 บริษัทจํากัด แอนเซน ทราเวล..0-2651-0445, ...........................................0-2255-1003-6 บริษัทจํากัด แอรแลนด.............0-2253-7978 บริษัทจํากัด แอรไลนสเอเยนซี ...........................................0-2253-1294-6 บริษัทจํากัดโอเรียนทแทรฟเวิลเพรส ...........................................0-2254-7742-3 บริษัทจํากัด โอเรียนทัวร .......0-2229-4300-2 บริษัทจํากัด เอส เอ็ม ไอ ทราเวล เซอรวิส ...............................................0-2215-3420 โรงแรมแกรนดไดมอนด สวีท .........................................0-2656-6888-98 สปา-แว็กขน P.care สปาแว็กขน ............... 08-9769-5989 ลีลาวดีสปา.............................0-2550-5003, ............................................ 08-5963-5262 สถานที่ทองเที่ยว

เมืองจําลอง .............................0-3872-7333


ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563

คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

แพขุนชาง ................................0-3451-3776 แพพันทวี.............................. 08-1946-8365 บริษัทจํากัด ยูเนี่ยน เมอรเคนไทล ...............................................0-2736-0247

สถาณที่ราชการ

ขนสง-บริการ บริษัทจํากัด เกื้อกูลขนสง ..... 08-9969-6049, ...............................................0-2888-1551 ฮั่วการไฟฟา............................0-5561-1627, ...............................................0-5561-1637 บริษัทจํากัด พูลทรัพยเอ็กเพรส 1985 ...........................................0-2885-8082-3 บริษัทจํากัด ศรีนครเซอรวิส เซ็นเตอร ...............................................0-2566-2438 ปายโฆษณา

โรงแรม เขตนครหลวง

บริษัททัวร-ทองเที่ยว

บริษัทจํากัด เอี่ยม-เทียว.......0-2266-0095-6 บริษัทจํากัด แอนดี้โฮลดิ้ง.........0-2281-1219 โรงแรมโอเรียนเต็ล (ปท) ........0-2236-0400, ...............................................0-2236-1939 บริษัทจํากัด ไอคอนกรุปเอเซีย ...........................................0-2267-2107-9 บริษัทจํากัด ฮอลิเดย อินน สีลม ...............................................0-2238-4300 โรงแรมกรุงธน .........................0-2424-5270 บริษัทจํากัด จุฬารัตน ........0-2433-0058-60 บริษัทจํากัด โชคบุญ.................0-2420-3934 โรงแรมทีวี ...........................0-2424-3650-6 โรงแรมมิตรจรัล .......................0-2424-2297 โรงแรมแมริทัส สวีท สเตท ทาวเวอร ...............................................0-2624-9999

บริษัทจํากัด เกษมกิจ..........0-2233-8989-91 บริษัทจํากัด แกรนด ไชนา ปริ๊นเซส ...............................................0-2224-9977 โรงแรมแกรนด เดอ วิลล วังบูรพา ...............................................0-2225-0050 PALM CITY HOTEL ..........0-2195-4530 แกรนด ทาวเวอร ...............0-2861-2288-99 โรงแรมแกรนด อินคํา ..........0-2738-8191-9 โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ ...............................................0-2254-1234 โกลดออรคิด แบงค็อก ............0-2616-3000 โรงแรมโกลเดนบางกอก ...........0-2225-3786 บริษัทจํากัด ขาวสารพาเลซ.......0-2281-3272 ควอลิตี้ โฮเต็ล พินนาเคิล ........0-2287-0123 โรงแรมเคซี .............................0-2282-0618 เครือโรงแรมอมารี...................0-2255-3767, ...............................................0-2255-3960 โรงแรมจูนโฮเต็ล .....................0-2281-2949 BUDDY LOGE ....................0-2629-4477 บริษัทจํากัด ชัยวสิทธิ์ ............ 055-211065-9

83

โรงแรมเจแอนดเจ ....................0-2281-2949 บริษัทจํากัด โรงแรมเจมสเซ็นเตอร ดีเวลล็อปเมนท ................0-2630-6120-9 โรงแรมเจริญดี .........................0-2281-1227 เจาพระยาโฮเต็ล ..................0-2290-0125-8 บริษัทจํากัด ชาติ เกลสเฮาส.....0-2629-1477 ชาโต เดอ แบงคอค เซอรวิสอพารตเมนต ...............................................0-2651-4400 โรงแรมชาลี เฮาท ................0-2679-8330-1 บริษัทจํากัด แชงกรี-ลา โฮเต็ล (มหาชน) ...............................................0-2230-3679 โรงแรมไชนาทาวน .............0-2225-0203-24 ซิตี้ ลอจด............................0-2254-4783-5 หางหุนสวนจํากัด ซินไตตง .......0-2221-3613 โรงแรมซีนิทสุขุมวิท กรุงเทพ .........................................0-2655-4980-99 โรงแรมเซนตเจมส ...............0-2261-0890-7 เซ็นเตอร พอยท ....................0-2266-0521 โรงแรมเซ็นทรัล .......................0-2282-0667 โรงแรมเซเวนโฮลเดอร ........0-2281-3682-3 บริษัทจํากัด แซมลอดจ ............0-2253-2993 โซฟเทลเซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพฯ ...............................................0-2541-1234 ดีแอนดดีอิน ........................0-2629-5250-5 โรงแรมดุสิตธานี .....................0-2200-9000, .................................................0-2236-999 โรงแรมตะวันนารามาดา............0-2236-0362 บริษัทจํากัด ทรัพพัฒนา ...........0-2280-1800 โรงแรมทริปเปลทู สีลม ............0-2627-2222 โรงแรมทวี ...............................0-2280-1447 โรงแรมท็อป ............................0-2281-9954 ทานตะวัน................................0-2238-2620 โรงแรมทุงมหาเมฆไปรเจซี่........0-2679-9701 บริษัทจํากัด เทเวศรโฮเต็ล .......0-2282-1179 โรงแรมไท-ปน .........................0-2260-9888 โรงแรมไทยเปโฮเต็ล ............0-2226-6480-4 โรงแรมไทย .............................0-2281-9041 โรงแรมโอเรียนเต็ล ..................0-2236-1939 โรงแรมไทยวารี ........................0-2224-3093 บริษัทจํากัด ไทยสินยูเนียน อินเตอรกรุป ...........................................0-2639-0960-3


84

ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563 คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

ไทยโฮเต็ล ..............................0-2629-2100, ...............................................0-2281-7869 บริษัทจํากัด ธรรมรงคมิตร ........0-2282-7703 บริษัทจํากัด โรงแรมนครพิงค ....0-2282-7234 โรงแรมนัท...............................0-2282-6401 นานา พลาซา...........................0-2281-6402 บริษัทจํากัด นารายณโฮเต็ล .........................................0-2237-0100-29 หางหุนสวนจํากัด นิวเกาชั้น ...............................................0-2221-1605 โรงแรมนิวโทรคาเดโร ...........0-2234-8920-8 โรงแรมนิวฟูจ.ิ ..........................0-2234-5364 โรงแรมนิวยศเส .......................0-2223-2331 โรงแรมนิวเวิลดลอดจ ..............0-2281-5596 โรงแรมบรอดเวย .....................0-2221-0676 โรงแรมมอนนี่ ..........................0-2281-9877 บัดดี้ ลอดจ .........................0-2629-4747-9 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ ......0-2679-1200 โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร ...0-2238-4848-56 โรงแรมบางกะป รอยัล โรส ......0-2375-0020 บานสิริรามาเพลส ..............0-2722-6602-10 บริษัทจํากัด บูรพา ธารินทร ..0-2224-0488-9 โรงแรมเบล-แอร ปริ๊นเซส ........0-2253-4300 โรงแรมแม็คแพ็คเคอรลอดจ .....0-2282-3231 โรงแรมแบมบู ..........................0-2282-3412 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ..........0-2216-3700 โรงแรมประกอบเฮาส ...............0-2281-1345 โรงแรมประสพสุข ....................0-2223-6144 โรงแรมปริ้นซพาเลซ-มหานคร ..0-2628-1111 โรงแรมเปรมปรีย .....................0-2224-3342 บริษัทจํากัด แปซิฟคปริ๊นซ .......0-2266-4389 โรงแรมพรหมสวรรค ................0-2282-5675 โรงแรมพระศรี .........................0-2280-1428 โรงแรมพลอย ..........................0-2281-9247 พลาซาโฮเต็ล ....................0-2235-1760-79 โรงแรมพัฒนาโฮเต็ล ................0-2282-4330 บริษัทจํากัด พานิชภักดี ............0-2238-1617 โรงแรมพาลาซโซ กรุงเทพ....0-2764-4995-9 โรงแรมพีชซี่ ............................0-2281-6471 หางหุนสวนจํากัด แพงอัง .........0-2224-5606 โรงแรมแพน แปซิฟค กรุงเทพฯ

...............................................0-2632-9000 ฟอรม พารค สาทร ............0-2678-4865-74 โรงแรมโฟรซัน อินน ................0-2629-5812 โรงแรมมณเฑียร ................0-2234-8060-79 โรงแรมมโนราห .................0-2234-5070-89 โรงแรมมารโคโปโล ..................0-2281-1715 โรงแรมมาเลเซียโฮเต็ล ......0-2679-7128-36 บริษัทจํากัด มิตรไพศาล .......0-2281-1992-3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ...............................................0-2575-5599 โรงแรมมิรามา....................0-2226-3579-81 บริษัทจํากัด มิลฟอรดกรุปโฮเต็ล ...........................................0-2630-0851-6 โรงแรมเมโทรไพลิแทน .............0-2625-3300 โรงแรมเมอรจี วี ..................0-2282-9267-8 แมริทัส สวีท สเตท ทาวเวอร ...0-2624-9999 โรงแรมไมตรีจิต .......................0-2222-3713 โรงแรมยูเนียนโฮเต็ล ...............0-2281-7361 โรงแรมยูโรอินน .......................0-2629-3822 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ศรีนครินทร ...............................................0-2721-8400 โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน ...............................................0-2266-0123 โรงแรมรัชตะ .......................0-2281-8977-9 โรงแรมรื่นรมย .........................0-2221-0642 บริษัทจํากัด เร็กซ โฮเต็ล ...0-2259-0106-15 โรงแรมกรุงทอง โฮเต็ล ............0-2281-2573 โรงแรมโกเดนฮอสโฮเต็ล .....0-2280-1920-1 โรงแรมตรังโฮเต็ล ....................0-2281-1402 โรงแรมไนแอการาโฮเต็ล ..........0-2233-6562 โรงแรมพลาซาโฮเต็ล ...........0-2235-1761-5 โรงแรมโฟรซันเฮาท .................0-2280-5910 โรงแรมรื่นรมย .........................0-2221-5224 โรงแรมลักกี้โฮเต็ล ...................0-2226-0026 โรงแรมเอ็มไพรโฮเต็ล ..............0-2234-0012 โรงแรมวังทองแมสาย...........0-2225-9298-9 โรงแรมโรส ..........................0-2266-8268-9 บริษัทจํากัด ลากูนามันยันทรี ....0-2285-0746 บริษัทจํากัด ลาดพราว ไปรเวทซี (26) ...............................................0-2511-3200 โรงแรมลาเรซิดองส .................0-2237-9322

โรงแรมเล็ก .............................0-2282-4927 โรงแรมแลนดมารค กรุงเทพฯ...0-2254-0404 บริษัทจํากัด วอลลสตรีท อินน ...........................................0-2233-4164-7 บริษัทจํากัด วี เค กรุป .........0-2285-6404-7 โรงแรมวีเอส............................0-2281-2078 วูดแลนด อินน ....................0-2235-6640-1 บริษัทจํากัด วี-เค-ชั่นวิลเลจ......0-2236-2345 หางหุนสวนจํากัด เวลคัม เกสทเฮาส ...........................................0-2224-9980-1 โรงแรมเวสทิน แกรนดสุขุมวิท..0-2651-1000 โรงแรมเวียงใต ....................0-2280-5392-9 บริษัทจํากัด เวียงสําราญ ..........0-2221-7215 โรงแรมศรีกรุงเทพ ...................0-2222-3201 ศรีปทุมลองสเตย รีสอรท .....0-2978-8851-4 โรงแรมศรีวิวัฒน ......................0-2282-4385 โรงแรมศิริพงษ.........................0-2222-7265 สวิส ลอคจ สีลม .....................0-2234-3729 โรงแรมสวีทตี้ ..........................0-2280-2191 โรงแรมสันติ ลอดจ ..................0-2281-2497 บริษัทจํากัด สาธรพารค ............0-2285-0278 โรงแรม 39 .............................0-2224-2005 โรงแรมสิทธิ.............................0-2281-6399 โรงแรมสีลม ศิรินทร ............0-2636-6592-8 โรงแรมสุนิรันดร ......................0-2281-3053 โรงแรมสุขประสาท (2505) .....0-2281-6862 โรงแรมสุขสวัสดิ์ ......................0-2281-7837 โรงแรมสุขาวดี .........................0-2281-7831 โรงแรมสุโขทัย-กรุงเทพฯ..........0-2286-9225 โรงแรมสุริวงศ ...................0-2266-8257-60 โรงแรมแสงฟา .........................0-2224-2933 160 เกสทเฮาสโรงแรม ...........0-2282-7069 โรงแรมหลานหลวง ..................0-2281-0571 โรงแรมแหลมทอง....................0-2281-3570 โรงแรมอมารีบูเคอวารด ...........0-2255-2930 โรงแรมเอเทรียม ......................0-2718-2000 โรงแรมแอรพอรต ................0-2566-1020-1 โรงแรมออรคิดเฮาส .................0-2280-2691 โรงแรมออรคิดอินน .............0-2266-9310-1 โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค .........................................0-2261-9000-99


ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563

คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

โรงแรม เอ ที ..........................0-2282-6979 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ..........0-2215-0808, ...............................................0-2611-1000 โรงแรมเอส ดี อเวนิว ..............0-2434-0400 โรงแรมเอสโตเรีย เอช แอนด อาร .........................................0-2287-0112-23 บริษัทจํากัด เอี่ยม-เทียว.......0-2266-0095-6 บริษัทจํากัด แอนดี้โฮลดิ้ง.........0-2281-1219 โรงแรมโอเรียนเต็ล (ปท) ........0-2236-0400, ...............................................0-2236-1939 บริษัทจํากัด ไอคอนกรุปเอเซีย ...........................................0-2267-2107-9 บริษัทจํากัด ฮอลิเดย อินน สีลม ...............................................0-2238-4300 โรงแรมกรุงธน .........................0-2424-5270 บริษัทจํากัด จุฬารัตน ........0-2433-0058-60 บริษัทจํากัด โชคบุญ.................0-2420-3934 โรงแรมทีวี ...........................0-2424-3650-6 โรงแรมมิตรจรัล .......................0-2424-2297 โรงแรมแมริทัส สวีท สเตท ทาวเวอร ...............................................0-2624-9999 โรงแรมรอยัลซิตี้ ......................0-2435-8888 โรงแรมรอยัลลิเวอร ...........0-2433-0300-19 โรงแรมริเวอรไซด กรุงเทพ .......0-2883-1583 โรงแรมแบรนดท ......................0-2261-7100 โรงแรมจรัญโฮเต็ล (111) ........0-2411-2957 โรงแรมปารีสโฮเต็ล (191)......0-2424-0347, ...............................................0-2424-0316 บริษัทจํากัด โรสทาวน ..............0-2424-0781 โรงแรมโรสอินน .......................0-2424-1200 โรงแรมแลนดมารค กรุงเทพฯ...0-2254-0404 โรงแรมเวสทิน แกรนด สุขุมวิท ...............................................0-2651-1000 โรงแรมไวท..............................0-2435-2966 โรงแรมอมารีวอเตอรเกท..........0-2653-9000 โรงแรมอมารีเอเทรียม ..............0-2718-2000 หางหุนสวนจํากัด โรงแรมคราวน .....................0-2258-0318, 0-2258-4438 บริษัทจํากัด ควอลิตี้ อินน ...0-2254-4783-5, ...............................................0-2253-7096 บริษัทจํากัด คารลตั้นอินน ....0-2258-0471-2

บริษัทจํากัด แคมิโน ............0-2253-5237-8, ...............................................0-2253-6386 โรงแรมชวลิดา ...2254-7512, 0-2254-7521 ชิลเลอรส อินน ......................0-2255-8201, ...........................................0-2255-8203-4 บริษัทจํากัด ซัมมิทปารค...........0-2651-1597 ดิ โอ เอ ซิส ........................0-2690-2670-9 เดอะพารค โฮเต็ล .............0-2255-4300-13 บริษัทจํากัด เดอะทองธารา 94 .........................................0-2688-0124-93 โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ ...............................................0-2276-4995 บริษัทจํากัด เดอะรีเจนทแบงค็อค โฮเต็ล .........................................0-2678-0515-29 บริษัทจํากัด แดนนิชไทย .........0-2253-3410, ...............................................0-2253-3412 บริษัทจํากัด ตองเกา................0-2391-1783, ...........................................0-2714-4316-7 โรงแรมทเว็นตี้-โฟร อินน .....0-2258-6815-7 หางหุนสวนจํากัด เทศาตรี .......0-2391-5511, ...............................................0-2391-5887 บริษัทจํากัด ไทยไมอามี โฮเต็ล .....................0-2253-1320, 0-2251-1130 หางหุนสวนจํากัด ธนาเพ็ญกฤษ ................. 0-2252-8334, 0-2252-1465-9 บริษัทจํากัด นําเกียรติ .............0-2253-0666, ...........................................0-2655-7370-4 บริษัทจํากัด นิวอิมพีเรียลโฮเต็ล (มหานคร) .........................................0-2264-9480-92 โนโวเทล โลตัส ......................0-2261-0111, ...............................................0-2261-0070 บริษัทจํากัด โบเบอินน .......0-2711-0952-60 โรงแรมพารค .......................0-2252-5110-3 บริษัทจํากัด เพลินจิต เรียลเอสเตท ...........................................0-2656-9600-9 บริษัทจํากัด เพิรล รีลตี้ เอ็นเตอรไพรส ...............................................0-2253-6284 โรงแรมเพิรล .......................0-2260-1022-6 บริษัทจํากัด ไพรมเรียลเอสเตท ................. 0-2253-4300, 0-2253-4335-7 ฟลอริดา โฮเต็ล ..................0-2470-0995-9

85

ฟอรัม พารค โฮเท็ล.............0-2678-4866-7 โรงแรมเฟเดอรัล ....................0-2651-0423, ...............................................0-2253-5332 บริษัทจํากัด เฟรสทแปซิฟค แลนดพารทเนอรส ...............................................0-2254-5336 โรงแรมโฟรวิงล........................0-2260-2100 บริษทั จํากัด มิคเดิล้ อีสท ซาฮารา แบงคอค โฮเต็ล ...............................................0-2252-1380 บริษัทจํากัด มิตร 37 โฮเต็ล ....0-2392-5167 บริษัทจํากัด มิตรภาพเอ็นเตอรไพรส ...............................................0-2391-4252 บริษัทจํากัด เมยแฟรโฮเต็ล แอนดรีสอรท ...............................................0-2255-4458 แมกซิมล อินน ...................0-2252-9911-2, ...........................................0-2641-0047-8 โรงแรมริมเพระยอง ................0-2331-6014, ...........................................0-2332-8256-8 รีโอ เรสซิเดนท บิสซิเนส โฮเต็ล ...........................................0-2287-0041-9 บริษัทจํากัด รุงกฤษ เกสตเฮาส ...............................................0-2258-8902 บริษัทจํากัด เกรซโฮเต็ล ..........0-2253-0671, ...........................................0-2253-0676-9 โรงแรมโกลเดนพาเลซโฮเต็ล ...0-2252-5115 โรงแรมเจด พาวิเลียน โฮเต็ล ..0-2258-2328, .........................................0-2259-4675-83 โรงแรมซอมเมอรเซ็ท .........0-2254-8500-34 โรงแรมซิตี้โฮเต็ล .....................0-2259-0767 โรงแรมเซนตเจมสโฮเต็ล .........0-2261-0861 โรงแรมเซเวนฮอลิเดยโฮเต็ล....0-2259-1152 โรงแรมนานาโฮเต็ล.................0-2252-0121, ...........................................0-2252-0171-4 โรงแรมพารคโฮเต็ล ................0-2251-6487, ...............................................0-2251-6052 โรงแรมฟอรจูนาโฮเต็ล .........0-2251-5121-7 โรงแรมมีนําโฮเต็ล ..................0-2289-4585, ...............................................0-2289-0233 โรงแรมแมเจสติคสวีทส............0-2656-8220 โรงแรมไมอามีโฮเต็ล............0-2253-5611-3 โรงแรมวิกตอรี่โฮเต็ล ...............0-2390-1577 โรงแรมวินเซอรโฮเต็ล ..........0-2259-4500-4


86

ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563 คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

โรงแรมอิมพาลาโฮเต็ล ............0-2259-0771, ...........................................0-2258-7038-9 โรงแรมบิส...........................0-2251-1244-5 โรงแรมปารคนายเลิศ ...............0-2253-6509 โรงแรมอันนีโฮเต็ล...............0-2253-0646-7 โรงแรมโรสการเดน (2511) ....0-2255-1837, ...............................................0-2284-2114 บริษัทจํากัด ลี เพลซ..........0-2683-8325-44 บริษัทจํากัด วัชรกัญญา .......0-2260-2083-6, ...........................................0-2260-2112-4 โรงแรมศรีเอกชัย .....................0-2391-6509 โรงแรมสตารไลท .....................0-2258-2272 บริษัทจํากัด สเตเบิ้ล ลอดจ......0-2653-0017 บริษัทจํากัด สวนบัว .............0-2392-2177-8 โรงแรมสวัสดีโมเต็ล.................0-2258-0659 โรงแรมสวิสปารค.....................0-2254-1629 บริษัทจํากัด สินทรัพยสมบูรณ ...............0-2253-8012, 0-2651-1201-59 โรงแรมสุขุมวิทคราวน ..........0-2253-5672-5 โรงแรมอมรชัย .......................0-2253-3272, ...............................................0-2253-0284 โรงแรมอะริสตั้น ......................0-2259-0960 หางหุนสวนจํากัด อาเล็กซแซนเดอร เอนเตอรไพรส ......................0-2254-1205 โรงแรมอินทรารีเยนต .........0-2208-0022-33 บริษัทจํากัด เอ จี เอส..........0-2255-3710-2 โรงแรมเอบีนา เฮาส ..........0-2973-4501-29 เอ็มบาสซี่โฮเต็ล ..................0-2279-2641-2 โรงแรมแอมบาสซาเดอร..........0-2254-0444, ...............................................0-2255-0444 ริลตัน อินเตอรเนชั่นแนล บางกอก ณ ปารคนายเลิศ...................0-2253-0123 บริษัทจํากัด โฮเต็ลแมนฮัตตั้น ...........................................0-2651-0257-9 บริษัทจํากัด กุหลาบแดง (1995) ...........................................0-2926-5578-9 บริษัทจํากัด คลองหลวงปทุมธานี ...........................................0-2908-6665-9 โรงแรม 73 .............................0-2580-9090 บริษัทจํากัด นนทบุรี พาเลส ....0-2969-0170, ...........................................0-2969-0151-3

บริษัทจํากัด นิวเวิลดลอดลโฮเต็ล ...............................................0-2281-5596 บริษัทจํากัด บอสล โฮเต็ล รังสิต ...........................................0-2958-1701-5 โรงแรมบิ๊กอินทร ..................0-2531-5125-7 บริษัทจํากัด ปาริมา ..............0-2974-1243-4 บริษัทจํากัด ปนทิพยรุงเรือง .........................................0-2984-5886-90 โรงแรมเพนทเฮาส ...................0-2252-9428 บริษัทจํากัด แมปอินฟอรเมชั่น เซ็นเตอร ...........................................0-2987-5417-8 บริษัทจํากัด รอยัล พาราไดซโฮเต็ล ...........................................0-2923-1202-3 โรงแรมบอสสโฮเต็ล ................0-2580-2828 บริษัทจํากัด เวสตอินคอมเพล็กซ ...........................................0-2926-6246-8 บริษัทจํากัด สําราญเพลส ...0-2611-1245-54 โรงแรมอมรอินน ......................0-2591-7855 โรงแรมอิน-อิน.....................0-2923-3700-3 โรงแรมอิสตินเลคไซด ........0-2503-2062-81 บริษัทจํากัด เอส แอนด วี เอ็นเตอรเทนเมนท ...........................................0-2964-2513-4 โรงแรมกรุงธน .........................0-2424-5270 บริษัทจํากัด จุฬารัตน .........0-2433-0058-60 บริษัทจํากัด โชคบุญ.................0-2420-3934 โรงแรมมิตรจรัล .......................0-2424-2297 โรงแรมรอยัลลิเวอร ...........0-2433-0300-19 โรงแรมแบรนดท ......................0-2261-7100 โรงแรมโกลดสตาร โฮเต็ล ........0-2433-5543 โรงแรมจรัญโฮเต็ล (111) ........0-2411-2957 โรงแรมปารีสโฮเต็ล.................0-2424-0347, ...............................................0-2424-0316 โรงแรมโรสการเดนสโฮเต็ล ......0-2424-6850 บริษัทจํากัด โรสทาวน ..............0-2424-0781 โรงแรมโรสอินน .......................0-2424-1200 โรงแรมลาดพราว ไปเวทซี ........0-2511-3200 โรงแรมเวสทิน แกรนด สุขุมวิท ...............................................0-2651-1000 โรงแรมไวท..............................0-2435-2966 บานสบาย อินเตอรโฮสเต็ล......0-2932-9200 โรงแรมประตูนํ้าปารค ...............0-2656-2525

โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ..0-2861-1111, ...............................................0-2831-1112 บริษัทจํากัดเพรซิเดนท พารค กรุป .........................................0-2651-1200-29 ฟลอริดา โฮเต็ล ..................0-2247-0995-9 ฟอรัมพารค โฮเต็ล ............0-2678-4865-74 โรงแรมแมนํ้า .......................0-2289-0352-3 โรงแรมโมนารก ลีการเดนส ......0-2238-1991 บริษัทจํากัด โยธิน 24 .............0-2272-5662, ...............................................0-2272-6009 บริษัทจํากัด รวมมิตรพาณิชย ..0-2512-1467 โรงแรมรามาการเดนส ..........0-2561-0042-6 โรงแรมบางกอกแอรพอรตโฮเต็ล ...........................................0-2552-3240-4 โรงแรมวิภาวดีรังสิตโฮเต็ล ......0-2561-0033, ...............................................0-2561-0968 บริษัทจํากัด วิมาลยเทพทศกร ...........................................0-2272-6391-8 โรงแรมเอสทินมัมยันทรี ...........0-2679-1200 โรงแรมศริยาเฮาส ................0-2732-1860-8 โรงแรมเสนา เพลส..............0-2271-4424-8 โรงแรมอินทรา รีเยนต .......0-2208-0022-33 โรงแรมเอส ซี ปารค ..........0-2530-0560-79 บริษัทจํากัด กรุงทองโฮเต็ล ..0-2629-0950-1 โรงแรม 9 ชั้น......................0-2221-9181-2 บริษทั จํากัดโกลดฮลิ ลรซี อรสเซสดีเวลลอปเมนท คอรปอเรชั่น .....................0-2236-8645-9 โรงแรมเจริญวัฒนา ..................0-2222-6302 เชอราตัน แกรนด สุขุมวิท ........0-2653-0333 โรงแรมซินดา ...........................0-2224-5868 โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ ...............................................0-2276-4995 โรงแรมโทรคาเดโร ...................0-2233-0603 โรงแรมนครไทย ......................0-2224-1705, ...............................................0-2224-1700 โรงแรมนครพิงค .....................0-2282-7234, ...............................................0-2281-6574 นิวโรเทล .......0-2237-1094, 0-2630-6995 ไนแอการา โฮเต็ล ................0-2233-5783-5 โรงแรมใบหยกสวีท ..............0-2255-0330-4 โรงแรมพาดสาย.......................0-2322-4704


ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563

คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

บริษัทจํากัด พารเอนเตอรไพรส .....................0-2282-8428, 0-2282-6941 โรงแรมมนเฑียร...................0-2233-7060-9 โรงแรมมหรรณพ .....................0-2224-1322 บริษัทจํากัด มาบลูกุล.........0-2266-0086-93 โรงแรมมารวยการเดน ........0-2561-0510-47 โรงแรมมิตรพันธ .....................0-2221-0662, ...............................................0-2221-7759 โรงแรมมิตรไพศาล..................0-2281-1235, ...........................................0-2281-1992-4 แมเจซติคโฮเต็ล ......................0-2281-5000 โรงแรมรอยัลการเดนท โฮม .....0-2253-5458 โรงแรมรอแยล...................0-2222-9111-25 โรงแรมราชดําเนิน ................0-2224-1012-3 รีเจนท แบงค็อค โฮเต็ล ...........0-2286-7140 โรงแรมไทเปโฮเต็ล ....................0-222-8710 โรงแรมนารายณโฮเต็ล .............0-2235-6780 โรงแรมโรส .............................0-2266-8265, .........................................0-2266-8268-72 โรงแรมขาวสารพาเลซ .............0-2281-3272, ...............................................0-2282-0578 โรงแรมวังทองแมสาย...........0-2225-9298-9 โรงแรมลาเรซิดองส .................0-2266-5400 โรงแรมวงเวียน 22 ..................0-2224-2875 โรงแรมวิสุทธิกษัตริย............0-2282-2244-5 โรงแรมสยามลอดจ ..................0-2286-1062 โรงแรมสวนมะลิ ..................0-2223-8090-1 บริษัทจํากัด สาธรพารค ...........0-2286-7823, ...........................................0-2286-9134-5 บริษัทจํากัด สาปตัย .................0-2234-4868 โรงแรมสุขนิรันดร ....................0-2281-3053 โรงแรมแสงอรุณ ......................0-2222-4054 บริษัทจํากัด แสนอินทร ............0-2237-5494 โรงแรมอินทรารีเยนต .........0-2208-0022-33 โรงแรมอิมพีเรียลควีนปารค .........................................0-2261-9000-99 โรงแรมเอบีนาเฮาส ............0-2973-4501-29 เอ็มบาสซีโฮเต็ล ..................0-2279-2641-2 บริษัทจํากัด เอสโตเรีย เอช แอนด อาร ...........................................0-2287-0055-9 บริษัทจํากัด เยียม-เทียว ...........0-2233-3041

บริษัทจํากัด รวมมิตรพาณิชย ....0-2513-1464 บริษัทจํากัด ริเวอรแคว รีโซเทล ...............................................0-2642-5497 โรงแรมเขตภูมิภาค (ภาคกลาง) โรงแรมแกลงพาเลซ.............0-3867-1757-8 แกงกระจานคันทรีคลับแอนด รีสอรท ...........................................0-2618-7400-1 ผึ้ง-หวาน รีสอรท กาญจนบุรี ....0-2278-0878 โรงแรมรีเจนท ชะอํา ...............0-2255-2818, ...............................................0-2251-0305 โรงแรมริเวอรแคว วิลเลจ.........0-2251-7328 โรงแรมลองบีช ชะอํา ................032-472444 สปริงฟลด บีช รีสอรท แอนด วิลเลจ ...............................................0-2231-2244 โรงแรมสระบุรีอินน ...................036-314888 หัวหินบลูเอฟ บีช รีสอรท ....0-2930-5667-8 โรงแรมอุทัย ไอยารา ปารค ......0-2259-8511 โรงแรมอูทองอินน....................035-212531, ...........................................0-2952-3872-3 โรงแรมกรุงศรีริเวอร..................035-244333 เจาหลวงบีช รีสอรท.................0-2255-3168 บริษัทจํากัด ผึ้ง-หลวงกาญจน ..0-2281-5784, ...............................................0-2281-3713 โรงแรมสุริยวงศ .................0-2266-8257-61 กระทิงคัน คันทรี สอรท .......0-2259-8121-4 โรงแรมจอมเทียน ....................0-2512-4013 โรงแรมซิกมารีสอรทคลับ .....0-2235-6087-8 บานพักตากอากาศพรอมพงศ ...0-2277-5725 โรงแรมเกียวอัน .................... 036-222022-9 โรงแรม จ.ศ.......................... 038-602012-3 ชูการฮัท ............................... 038-251686-8 ...............................................0-3842-8374 ดีประทับจิต บีชเฮาส ..............0-2391-6621 โรงแรมเดอะซิตี้ โฮเต็ล ศรีราชา ...................... ..........................................038-322700-28 บริษัทจํากัด บางแสนแกแล็คซี่ ................................................038-390245 บานนํ้าเมา รีสอรท ....................038-255937 พัทยา ปารค รีสอรท ............0-2579-9612-4 บริษัทจํากัด พัทยาลอดจ ....0-2238-0230-58 ภูริมาศ บีช โฮเต็ล ...............0-2392-6900-3

87

รอยัล คลีฟ บีช รีสอรท .....0-2280-1737-40 ...............................................0-2934-7000 โรงแรมฉัตรแกว........................035-595462 จอมเทียนลอดจ........................038-232101 โรงแรมระยองรีสอรท ...........0-2255-2391-2 สวนศรีกนกพร รีสอรท กาญจนบุรี ...........................................0-2880-7350-2 บริษัทจํากัด โกลเดนวัลเลย รีสอรท (เขาใหญ) ...........................................0-2259-7382-5 บริษัทจํากัด หาดทรายทอง .......0-2258-8452 โรงแรมโกลเดนท คลิฟ เฮาสพัทยา ...............................................0-2614-1075 บริษัทจํากัด ขุมทองตะวันออก ...........................................0-2381-3984-5 คานารี แอนด เมย .............0-2233-8989-98 โบตานี บีช รีสอรท ............... 032-235130-2 โรงแรมอโยธยา.........................035-251018 โรงแรมปลายนารีสอรท .......035-213538-42 แสงเทียน บีช รีสอรท เกาะเสม็ด ....................... 038-653210, 01-2959567 ภาคตะวันออก โรงแรมสุริยาตร .......................0-4524-1144 ไรดาวเดนรีสอรท .....................0-3690-9334 บานสวนนกเขาใหญ .................0-4429-7620 โรงแรมนครพนมริเวอรวิว ...0-4252-2334-40 โรงแรมทองธารา .....................0-2246-3777 โรงแรมทวาราวดีรีสอรท ปราจีนบุรี ...............................................0-2267-7111 พัทยาซีพอยทรีสอรต ...........0-2633-3170-9 โรงแรมสีดา รีสอรท นครนายก ...........................................0-2621-6884-5 เสม็ดคลิฟ รีสอรท เกาะเสม็ด ..0-2635-0800 แอมบาสซาเดอรซิตี้จอมเทียน .........................................0-2266-6449-52 โรงแรมฮารดร็อคโฮเทล .....0-2672-3151-70 โรงแรมมณีจันทรรีสอรท ........ 039-343777-8 โรงแรมรีเจนทมารีนา พัทยา..0-2390-2511-2 โรงแรมจอมเทียนการเดนทรีสอรท ..........................................038-756523-36 หาดมุกแกวรีสอรท....................039-511777 อีสเทอรน โฮเต็ล................039-312218-20


88

ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563 คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

โรงแรมระยองออคิด ................0-2392-0143 โรงแรมหินสวยนํ้าใส ............0-2243-0095-7 เอ เอ วิลลาแอนดจอมเทียนการเดนทพัทยา ...............................................0-2642-6154 กัปตันฮุก-ปเตอรแพน รีสอรท เกาะกูด ...........................................0-2966-1800-3 ชูการฮัท ............................... 038-251686-8 โรงแรมเดอะกรีนโฮเต็ลพัทยา....038-423555 อิงแลนด บังกะโล.....................038-351206 ฟอลโล มีทัวร...........................038-647405 เดอะบีช รีสอรท ......................0-2214-2149 โรงแรมนําชัย ............................038-284958 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงแรมแมนดาริน ................0-4429-7466-9 โรงแรมหวน-ลาย .....................0-4242-4298 จุลดิศเขาใหญ รีสอรท แอนด สปา โฮเท็ล ...........................................0-2556-0251-6 เปนสุขเกรทเวสเทิรน เมืองคาวบอย-สีควิ้ โคราช ...........................................0-2578-4264-5 พัทยาลอดจ .......................0-2238-0230-58 ฟาวนเทน ทรี รีสอรท แอนด ศูนยสมั มนาเขาใหญ .........................................0-2246-8209-10 บริษัทจํากัด ราชประชา สปอรต รีสอรท ...........................................0-2271-0755-7 โรงแรมเชอราตัน แกรนด ลากูนา ภูเก็ต ............................................ 076-324101-4 โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช ...........................................0-2361-1946-9 โรงแรมสยามธานี .................0-2279-2641-2 โรงแรมหาดใหญอินเตอรเนชั่นแนล ............................................ 074-351500-4 โรงแรมแดงพลาซา...................0-2589-8537 โรงแรมบานเชียง......................0-2231-2204 โรงแรมภูพญาปากชอง ........044-313489-98 ราชพฤกษ แกรนด โฮเต็ล .........044-261277 โรงแรมลายทอง ........................045-264271 โรงแรมสีมาธานี ........................044-213100 โรงแรมแกลลีไวทโคราช ........ 044-296142-9 ทอแสง-โขงเจียมรีสอรท.......0-2420-7482-5 มุกดาหาร แกรนด โฮเทล.........0-4261-2020 ภาคใต

โรงแรม The Royal Paradise Hotel & spa ...............................................0-7634-0666 Waterjade resort ...................0-7646-1609 บริษัทจํากัด ลากูนา รีสอรท แอนด โฮเต็ล (มหาชน) ..............................0-2285-0080 โรงแรมลีการเดนส หาดใหญ ....0-2233-2687 ถาวรโฮเต็ล แอนด รีสอรท...0-2247-5150-7 โรงแรมแกรนดพลาซา ........... 074-234340-8 โรงแรมโฆษิต ........................ 074-234366-9 โรงแรมเดอะรีเจนซ ..................0-2235-7399 โรงแรมไดมอนดพลาซา .......074-230130-41 บริษัทจํากัด พันทรีเมย .............0-2237-0996 คอนตานา รีสอรทคลับ.........0-2661-6770-6 ภูเก็ตอาเคเดียรีสอรท ..........0-2264-0291-5 บริษัทจํากัด ขนอมโกลเดนบีช โฮเต็ล ................................................075-326690 เก็นติ้ง โฮเต็ล ....................073-613231-40 คลับอันดามัน บีช รีสอรท ....0-2693-3245-6 โรงแรมตรังพลาซา ..............075-226902-10 เมอรินโฮเต็ล ............................073-618000 WIANG INN HOTEL ..........053-711533 ภาคเหนือ

โรงแรมโกลเดนแกรนด ......... 055-210234-7 โรงแรมท็อปแลนด ...................0-2215-6108 โรงแรมเทพนคร.................... 055-244070-6 โรงแรมพิษณุโลกธานี ............ 055-211065-9

โรงแรมเพชรโฮเต็ล ..................0-2282-6971 โรงแรมแมริมลากูน ..................0-2282-6971 โรงแรมรีเจนทลอดจ .................0-5432-3388 ปายภูฟารีสอรท .......................0-5306-4425 โรงแรมอมรินทร กรุป พิษณุโลก ................................................055-220999 โรงแรมเชียงรายอินน ............ 053-717700-3 โรงแรมเชียงใหมเพรสซิเดนท ...........................................0-2361-9111-5 โรงแรมพรพิงคทาวเวอร เชียงใหม ...........................................0-2662-4466-7 โรงแรมและบังกาโล-อุปกรณ และเครื่องใช บริษัทจํากัด กูดวิล เดคคอร .....0-2750-0991 หางหุนสวนจํากัด ณัฐพรโพรเกรสชั่น .....................0-2241-0939, 0-2241-1799 บริษัทจํากัด ไทยสจ็วต เซอรวิสเซ็ส ...........................................0-2538-2161-2 บางกอกซัพพลายเออร.............0-2895-7266 บริษัทจํากัด บิลเลียน มิลเลี่ยน เทรดดิ้ง ...........................................0-2676-1200-1 บริษัทจํากัด แม็กพาย ...........0-2960-0672-3 บริษัทจํากัด วรรณวิศวกรรม .....0-2712-6180 บริษัทจํากัด วินเนอร แฟบริค ..0-2379-9374, ...............................................0-2379-9620 บริษัทจํากัด ศรีไทย ฟูดส เซอรวิส .........................................0-2720-6230-40


ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563

คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

บริษัทจํากัด ออฟพิวเล็นทแลนด ...............................................0-2635-0949 บริษัทจํากัด อิลีคอน เอ็นจิเนียริ่ง ...........................................0-2633-5991-5 บริษัทจํากัด เอ็ม ซี ลักกี้สตาร ..0-2248-2979 บริษัทจํากัด ฟูด อิควิปเมนท ....0-2883-3135 บริษัทจํากัด ซีเพิรลธุรกิจ ......0-2980-9407-9 โรงแรมธานี เวสารัชช...............0-2531-3008 บริษัทจํากัด เอ ดี เทรเวล เซอรวิส ...............................................0-2984-5257 หางหุนสวนจํากัด โฮเต็ลอินเด็กซแอน แทรเวิลเซอรวิส ....................0-2984-1255 บริษัทจํากัด เมธาลิก โซน.........0-2376-3546 บริษัทจํากัด เกศแกว ดีเวลลอปเมนท ...........................................0-2872-0250-4 บริษัทจํากัด เฉลิมไทย อุตสาหกรรมสิ่งทอ ............................................ 034-220324-5 บริษัทจํากัด เซพคุ....................0-2656-6743 บริษัทจํากัด เซียงวิว.............0-2691-5941-5 บริษัทจํากัด ซีแอล คอมเมอรเชียล ...............................................0-2291-1294 บริษัทจํากัด ทาซีมา ..............0-2711-3147-8 บริษัทจํากัด เทอริเนกซสยาม ...........................................0-2738-9333-6 บริษัทจํากัด โปรเกรสซีฟ อารท แอนด เทค ...........................................0-2994-0976-7 บริษัทจํากัด เวิลดเน็ท ซัพพลาย ...........................................0-2294-7341-3 บริษัทจํากัด อนุกา ...................0-2513-6214 บริษัทจํากัด อิตาเลเซีย อีเล็คโทร ...........................................0-2261-7990-9 บริษัทจํากัด มโนรัตน ...........0-2651-2291-4 โรงแรมวินเซอรสวิทส ..............0-2262-1234 เดอะคุปตอิมเมกซ ..................0-2289-3001, ...............................................0-2291-5664 บริษัทจํากัด บางกอกอารต แอนด คราฟท (มหาชน)..............0-2711-6064-8 บริษัทจํากัด มินเนอรัล อินดัสเตรียล ...........................................0-2653-8682-4 บริษัทจํากัด เวิลดเน็ท ซัพพลาย ...........................................0-2294-7341-3

หางหุนสวนจํากัด เอลเซฟ.......0-2259-8949, ...............................................0-2663-0706 พัดลมยักษ-นําเขา-จําหนาย

ยากันยุง บริษัทจํากัด ไทยพัฒนภัณฑ .....0-2392-6841 บริษัทจํากัด หานฟา .................0-2420-1246 บริษัทจํากัด อัศวินซุปเปอรแมน (แสงสวาง) ...............................................0-2513-3259 บริษัทจํากัด สถาพรมารเก็ตติ้ง ............................................ 034-823422-4 รีสอรท-บานพัก บังกะโล และสถานที่พัก ตากอากาศ

สวนพฤกษา ศิลาวารี...............0-2963-0397, ............................................ 08-1824-9257 ภูโอบ-นํ้าใส คันทรี รีสอรท......0-3732-8363, ............................................ 08-1551-1566

89


90

ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563 คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

ปลายดอยรีสอรท ....................0-5336-5237 ไอสแลนดรีสอรท ริเวอรแคว ....0-3458-9818 MIDDLE EAST SAHARA .0-2252-8575 บริษัทจํากัด ยูเนี่ยนเมอรแคนไทล ...............................................0-2736-0247 ลอมดาวรีสอรท .................... 08-1917-1241

เดอะ พรอมานาด เดคคอร ..0-2267-8850-5 บริษัทจํากัด พรพลาซา ........0-2562-0795-9, ...............................................0-2941-1144 ไรสวนหลวงรีสอรท.............. 08-9931-2222, ............................................ 08-9801-2222 กาลาโมนารีสอรท ....................0-3268-9966

มดตะนอยรีสอรท ..................08-6780-6566 ธนาพรรีสอรท..........................0-4547-5066 บานบอรีสอรท ...................... 08-1636-3676 ตรังอันดามันรสอรท .................0-7527-4123 ธารา เบด แอนดเบรกฟาสด กาญจนบุรี ............................................ 08-6396-7349 นํ้าเย็นโฮมสเตย .................. 08-4335-3611, ............................................ 08-6386-8557 เหรียญทองการเดน ............... 08-1628-8511 พีชกรุป รีสอรท .......................0-7637-1600 มารคเฮาสบังกะโล (เกาะกูด) 08-6133-0402


ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563

คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

หมูบานเบญจรงคดอนไกดี ..... 08-1995-9196 โรงแรมบานสวนฝน.................0-3462-4587, ............................................ 08-1299-1319 บานฝรั่งเกสทเฮาส, รีสอรทแอนดแคมปง ............... 08-0124-7214, 08-7178-2496, ...............................................0-5362-2086

ออไรซัน วิลเลจ แอนด รีสอรท ...........................................0-5386-8891-3 The Royal Paradisc Hotel & Spa ...............................................0-7634-0666 โรงแรมชะอําคาบานารีสอรท ....0-3247-1861, ...............................................0-3247-2164

91

สวนพฤกษา ศิลาวารีวังนํ้าเขียว ............................................ 08-1824-9257 สวนอาหารมุสลิมซีฟูดสและรีสอรท ...................0-3841-1919, 08-1953-1678 Lotus Valley Golf Resort ....0-3883-5555 บอเกลือรีสอรท .......................0-5477-8140 นานฟาใสรีสอรท......................0-5470-1222 วิมาณเมฆรีสอรท .................. 08-1379-7425 ชูการฮัทรีสอรท .......................0-3842-8374 นานนิทราเกสเฮาส...................0-5477-2298 ........................................... 0-7530-0310-1 มูนไลรีสอรท ...........................0-7566-2590 โรงแรมรอยัล แมโขงหนองคาย .........................................0-4246-5777-81 ไรเลยวิวพอยทรีสอรท .........0-7581-9428-9 วรบุรีภูเก็ตรีสอรทแอนดสปา ....0-2256-0890


92

ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563 คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

โรงแรมแกรนดแมนชั่น .........0-7562-0833-5 โรงแรมมาริทามปารค .........0-7562-0028-46 โรงแรมโนราบุรี รีสอรท ............0-7791-3555 เดอะฮูเบนโฮเทล เกาะลันตา ...0-7566-5144 โรงแรมสวัสดี ..........................0-2256-0890 วาสนาไรหญารีสอรท ................0-5426-3048 โรงแรมพรรณทวีรีสอรท ...........0-4241-1008 โรงแรมไนทบาซารอินน ......0-5381-8096-10 คุมใตรีสอรท............................0-4243-1192 ปอปปาพาเลซ .........................0-7634-5522 โรงแรมบานเคียงนํ้า .................0-4535-1374

บานกุงแกงเดอะปาย ................0-5306-4450

เจริญโฮเต็ล .............................0-4224-8155 โรงแรมแกรนดพัทยาใต ............0-3842-9696 โรงแรมเอราวัณปริ๊นเซส ...........0-3458-4123

บานทะเลดาว ..........................0-2751-6854 โรงแรมหรรษาเจบีโฮเทล ....0-7423-4300-18 โรงแรมพรนฤมิตร ....................0-4254-1047 ปายเลิฟ แอนด บานชนเผารีสอรท ...............................................0-5369-9273 อิ่มสุขรีสอรท ........................ 08-9746-9526 บางแสนวิลลา โฮเทล ..........0-3819-1802-3 กฤษดาริมโขง ..........................0-4254-0088 โรงแรมหาดแกวรีสอรท สงขลา .........................................0-7433-1058-67 บานเพลงวงศกร ................... 08-1266-3717 ............................................ 08-1876-7118 สวนไทรโยค-แพผาผึ้ง ..............0-2435-7421


ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563

คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

บริษัทจํากัด นิชดาปารค ...........0-2584-3553 บริษัทจํากัด นิติบุคลที่อยูอาศัยเดอะเรสซิเดนท ...........................................0-2950-2820-1 บริษัทจํากัด พีทีดอน รีสอรท ...........................................0-2984-5645-6 บริษัทจํากัด ชีวาศรมอินเตอรเนชั่นแนล เฮลท รีสอรท .............................0-2711-5270-5 เรือนไทยรีสอรท .....................0-3234-6563, ............................................ 08-0583-2633 วิลลาชาชาหาดเจาหลวง ..........0-2513-7671, ...........................................0-3936-9308-9 บานสวนตาลโฮมสเตยรีสอรท ............................................ 08-9885-9466 วังวนารีสอรท ....................... 08-1909-1891 ไรสัญญาภูดารารีสอรท .......... 08-1739-3055 ราชาวดีนวด ........................ 08-9420-9917, ............................................ 08-1166-4294 เซ็นเตอรพอยทอพารทเมนท ...........................................0-7522-3383-6 บานบางโฮมรีสอรท ............... 08-1865-4949 ธนัฐธิชาบุรีเลครีสอรทแอนดสปา ...................0-3249-4202, 08-1807-4023 แพตะวันรุง...... 034-516073, 01-5265300 บานพักไออุน ...........................0-3254-7661 บานบางนางรม...................... 08-7040-4946 นํ้าใสเขาสวยรีสอรท.................0-7783-4888 รายาบุรีรีสอรท.........................0-2316-3577 อิงนภาการเดนวิวรีสอรท ..........0-4528-0875 บานนํ้าปงเชียงใหม ..............0-5343-9040-0 โรงแรมอารเอส ซีไซด ..............0-3823-1867 แพนํ้าโจน ........ 034-599778, 09-2607022 ...................... 0-2374-6644, 01-6151657 เกรท เลค รีสอรท ...................01-8458686, ................................................01-8568539 บริษัทจํากัด อีลิตา ทราเวลเซอรวิส ...........................................0-2663-4370-5

แพนองแตง ..... 01-9441481, 09-7687075

93

บริษัทจํากัด นิวศุพัฒนาอินเตอรเทรดแอนด แทรเวิลเอเจนซี่ ................0-2671-0571-2 บริษัทจํากัด นูโวสยาม.............0-2294-3866, ...............................................0-2683-4341 เมือจําลอง....... 038-727333, 038-727666 หางหุนสวนจํากัด ก.เหรียญทองนอย


94

ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563 คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

นวดแผนไทย

ภัตตาคารรานอาหารและสวนอาหาร รานฮาซันขาวตังไกหยอง ..........0-2870-6633 รานกวยเตี๋ยวริมนํ้าบังลี ......... 08-9005-7179

ทรานสปอรต ...........................0-2222-8770 เวสทบารด แทรเวล .............0-2681-5723-5

รานอาหารเรือนแพ............... 08-1450-4989, ...............................................0-5422-6979 รานยกยอ................................0-7527-4014 รานมะขาม ..............................0-3251-3597 ภัตตาคารยี่เหลาตั้งจั้วหลี.........0-2221-8447, ...............................................0-2622-2100 รานอาหารชายนํ้า .....................0-3525-2013


ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563

คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

95

รานมะมวงคู ........................ 08-6316-6226, ...................0-3232-1556, 08-1981-6663 เฉากวยนาทอง...................... 08-9023-0043 รานไกกอบกอบ .......................0-3425-1764 กลวยอบนํ้าผึ้งทอดนองแชมป ............................................ 08-7066-4406 ฟารีดา ดราย ฟรุตส .................0-2319-5731 ไมซาเราะห ขาวหมก-ขาวมันไก ............................................ 08-0099-9707 อาอีซะห รสดี.........................0-2282-6378, ............................................ 08-1401-1326 รานอาหารมัสยิดมูฮายรีน ...... 08-9698-9688 เรือเร็วลมพระยา .....................0-2629-2569 รานอาหารเรือนละออ ..............0-3471-8599

ครัวบังยา.............................. 08-9484-1952 ครัวสนามศุภนัลวาโภชนา ........0-2211-2468, ............................................ 08-1735-6177 สวนลุงใน ................................0-3732-8145 สวนอาหารมุสลิมซีฟูดสและรีสอรท ...................0-3841-1919, 08-1953-1678

ครัวนํ้าใจชาวสวน .................. 08-7120-2978 ครัวลุงญา ............................. 08-6313-5613 รานออกลาลเปด................... 08-5496-8354 ลมโชยปลาเผา ..................... 08-5006-3424 เวียดนามมายฮารท ..................0-2376-0637 กุงอบภูเขาไฟ (นครปฐม) ........0-3425-5041, ...............................................0-3424-1109 รานอาหารครัวทิศเทือง............0-5638-1000, ...................0-5638-1123, 08-1379-1188 สวนอาหารเฒากุงสด ..............0-4572-2714, ............................................ 08-1579-8866

ลุงไสวรานอาหาร .................. 08-1623-4234 ครัวสวนผัก ......................... 08-1579-5165,


96

ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563 คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

...............................................0-4578-9185 ครัวแสงอรุณ ...........................0-3955-3121 รานปานงคผัดไทยกุงสด ........ 08-4133-7705

สวนอาหารเรือนแพลําปาง ........0-5422-6979 รานคราปปา .........................0-2588-5378-9 กลุมหองอาหารวิจิตร-ยกยอ .....0-2281-6972

กลางซอยหองอาหารไทย .........0-2391-4988 เรือนอาหารกําปน ....................0-2392-2921 บริษัทจํากัด กิ้มกัง ...................0-2714-9662

ครัวมงกุฎ ................................0-2280-0658 ตนหอมนํ้าปลาหวาน ................0-2397-9405 เรือนอาหารทะเลวังมุข .........0-3819-1818-9

รานเคียงเล..............................0-7725-5243 บานเพลงวงศกร .................. 08-1266-3717, ............................................ 08-1876-7118 บานขุนอําไพพาณิชย ...............0-4564-4375, ............................................ 08-7260-5255 รานอาหารทิดเทือง..................0-5638-1000, ............................................ 08-1379-1188 ตรังหมูยาง ..............................0-7521-2306

รานอาหารชูรัตน ......................035-552325, ................................................01-8805667 ญาติกา....................................0-2932-1618


ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563

คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

97

ภัตตาคารเรือนหอ ....................0-2278-3385 รานอาหาร ปูเปน .....................038-231225, ................................................038-231728 บริษัทจํากัดเดอะบารบีคิว พลาซา ................. 0-2962-6491, 0-2950-4977-8 ตนไผ ......................................0-2583-3641

สวนอาหารชายทะเลบางพระ ....038-341964, ................................................01-8652565 เอมโอษฐ ............................. 035-366901-2 ภัตตาคาร เกรท เซียงไฮ ..........0-2258-7042 เกาเหลาเมืองนนท ...................0-2525-1020 สวนอาหารเกาะเกร็ด ...............0-2960-8788

รานขาวซอยไทยใหญ ..............0-4293-2063, ............................................ 08-5755-6677 รานอาหารประไพรสนามบินขอนแกน ...............09-4524-6988, 0-4346-8317-8 สวนอาหารริเวอรไซดการเดน ..0-7755-3253, ............................................ 08-6278-0302 จิตรโภชนา...............................0-2516-9274 ...........................................0-2272-0661-6 โชคชัย สเต็คเฮาส ..............0-2532-0168-9, ...........................................0-2998-9060-2 ซานอตติ รานอาหารอิตาเลียน ..0-2636-0002


98

ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563 คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

บริษัทจํากัด เซ็นทรัลไอศครีม ...0-2573-5871 สวนอาหารทรงวุฒิ ..................0-2569-1279, ...............................................0-2569-1893 บริษัทจํากัด ทวีทรัพยสถิตย .....0-2580-1283 บริษัทจํากัด ทองการเดน .........0-2904-2354, ...........................................0-2968-1497-8 ทองธิราช.............................0-2921-1851-2 หางหุนสวนจํากัด ที เอ็น ซีฟูดส ...........................................0-2960-7083-4 บริษัทจํากัด ไทย เคเอฟซี ....0-2975-3428-9 บริษัทจํากัด ไทยฮะจิบัง............0-2550-0299 ธาราพานิช ...............................0-2525-1594 ธีรามิซึ คูซีน ........................0-2675-4200-3 สวนอาหารนัดพบ ...................0-2525-2699, ...............................................0-2526-4473 นาวี ซีฟูด ...............................0-2634-3032, ...............................................0-2255-5414 นิวสามยานภัตตาคาร-นํ่า เฮียงอึ้ง ..................... 0-2215-4011, 0-2215,4236 นีลส เทเวิรน ภัตตาคารและเบเกอรี่ ...........................................0-2255-6874-6 นีโอ สุกี้ไทยเรสเทอรองส .........0-2683-5400 สวนอาหารบางบัวปทุม .........0-2979-6970-1 บานกลางนํ้า ............................0-2292-2037 บานคุณแม ..........................0-2658-4112-3 บานทองโบราณ .......................0-2584-3833 บานปากคลองภัตตาคาร .......0-2581-1401-2 บานอาหารศรีสุวรรณ ...............0-2441-9243 บริษัทจํากัด บิ๊กคิงส .............0-2903-2470-1 รัสรินทมรลูกชิ้นปลากรายทอด ............................................ 08-3156-9639 ไกทอดสมุนไพรเชียงคํา......... 08-7694-2461 ศรีนิยมภัตตาคาร .....................0-3828-3152 สวนอาหาร ก.ไทยเดิมพัฒนา....0-3542-1407 รานฉวีวรรณ ......................... 08-1780-1543 รานชายนํ้า ............................ 08-1696-2439 ติ๋มเคกมะพราวออน ............. 08-0619-8525, ...................0-3239-7062, 08-9810-4112 เพื่อนทิพยครัว....................0-2537-8906-9, ...............................................0-2923-0010 ไพซาโน เรสโตรองต ................0-2252-3592

ฟาบิโอ อิตาเลียน สเต็ก เฮาส..0-2954-4194 หางหุนสวนจํากัด ภัตตาคาร จันทรเพ็ญ (ชายทะเล) .......................0-2287-1535-6 ภัตตาคารจินหลง .....................0-2532-3697 ภัตตาคารซีฟูด หลงหวา พระราม 3 ........................................0-2-2692-8040-1 ภูเก็ตเปาฮื้อภัตตาคารและฟารม ................................................076-252944 มนตนมสด ..............................0-2224-1147 ภัตตาคารมังกรหลวง ..........0-2398-0037-43 มิลิเนียมสเต็ก .........................0-2525-0638 ครัวอาหารเมฆไทย...................0-2987-5670 หางหุนสวนจํากัด ยิ่งเจริญคาราโอเกะ ................. 0-2583-7746, 0-2964-5950-1 ร.เรือริมนํ้า ..............................0-2689-1337 รอยัล ฟูด เซ็นเตอร ...........0-2907-9202-3, ...............................................0-2570-9771 ระชา วิมานลอยนํ้าภัตตาคาร ....0-2958-0493 รักเอย.....................................0-2574-4644 บริษัทจํากัด เรืองจรัส ...............0-2921-0590 บริษัทจํากัด ลาปาโลมา คลับแอนดเรสทัวรองท ...............................................0-2231-5360 รานอาหารลุงหัว.......................0-2529-0280 ลูกปลารสทิพย ........................0-2591-2734 รานอาหารเลอดีวา ...............0-2921-0509-3 รานเลียงเส็ง ............................0-2527-2219 หางหุนสวนจํากัด วรรณภัณฑ ...0-2573-5646 ภัตตาคาร ส บ ล สมบูรณลาภ .0-2222-4558 รานลมโชยปลาเผา ............... 08-5006-3424 ตลาดคนรักสุขภาพ ..............0-7446-4101-2 บจก.เอส เอส พี ฟูดเทรดดิ้ง ...............................................0-3889-6036 เกียงวนภัตตาคาร (มหาชัยซีฟูด) ...............................................0-2455-3365 บานพักริมหาด ...................... 08-9484-3278 ไรสัญญาภูดารารีสอรท ........0-4280-1138-9, ................ 08-1739-3055, 08-5609-2907 ลีโภชนา ..................................0-2215-4323 แสงชัยโภชนา ..........................0-2516-9387 บริษัทจํากัด หองอาหารแดรีควีน ................. 0-2921-8670-5, 0-2921-8677

หองอาหารเบญจรงค ............0-2594-7070-1 หูฉลามสกาลา ภัตตาคาร......0-2658-3790-4 บริษัทจํากัด อเมริกันฟูด .......0-2599-1401-3 ออยโภชนา..............................0-2879-4452 รานอาหารอาชา .......................0-2968-1510 รานอาหารเวียตนาม ปทุมธานี ..0-2581-5670 บริษัทจํากัด อินเตอร ควอลิตี้ ฟูด ...........................................0-2997-7130-6 บริษัทจํากัด อุดมทอง พาเลซ ..0-2908-4401, ...........................................0-2908-4402-8 อุทยานอาหารวชิรปราการ.........0-2582-2233 หางหุนสวนจํากัด เอ็ม แอนดพี ฟูด ...........................................0-2901-8161-2 บริษัทจํากัด เอ็ม เค เรสโตรองต ................. 0-2909-1214-5, 0-2567-2345 หางหุนสวนจํากัด เอส เอส บี สโตร ...........................................0-2978-2057-9 เฮงหูฉลาม ..............................0-2314-4011 บริษัทจํากัด จานรอน...............0-2976-6886, ...............................................0-2976-7128 บริษัทจํากัด เฟอรโน ............0-2532-8101-9 บริษัทจํากัด กรีนฟลดสเต็กเฮาส ...............................................0-2673-6343 ภัตตาคารกิเลน ....................0-2390-2781-4 กุกโภชนา ................................0-2260-3401 กูร เมท แกลลิรี่......................0-2260-0603, ...............................................0-2260-0653 ภัตตาคาร กูรเมทแกลเลอรี่ .....0-2260-0603, ...............................................0-2260-0653 ภัตตาคารเกรท เซียงไฮ ............0-2258-7042 บริษัทจํากัด เกรฮาวดคาเฟ .......0-2664-8663 ไกยางชัยพฤกษ .......................0-2392-1207 ขาวแกงเสวย ...........................0-2391-2619 ครัว พีไอซี ...............................038-428387 บริษัทจํากัด ครัวเซีย ...........0-2678-0175-8, ...............................................0-2671-0946 บริษัทจํากัด ครัวทอง................0-2259-2232 ครัวสีลมเอกมัย ......................0-2392-1535, ...............................................0-2392-2959 บริษัทจํากัด คริสเต ..................0-2255-6881 บริษัทจํากัดควีนแมรี่...........0-2292-1649-52


ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563

คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

หางหุนสวนจํากัด ด็อกแอนดบูล ...............................................0-2253-4828 บริษัทจํากัด คารบรรณฟูด ........0-2253-4828 บริษัทจํากัด เครปแอนด โค ..0-2653-3990-1 ภัตตาคารโคโซซูชิ ................0-2734-1765-7 หองอาหารโคเปนเฮเกน ...........0-2249-4005 บริษัทจํากัด จินเจอรมิ้นท .....0-2671-0030-1 จุลโภชนา ................................0-2392-3495 ภัตตาคารชิไดโกกุ ................0-2254-9980-3 ภัตตาคารซารีนา...................0-2276-2204-6 บริษัทจํากัด ซินนามัน-นามทอ ฟูด ...............................................0-2217-9881 ภัตตาคารซิลเวอรพาเลซ ......0-2235-5118-9 ซีดาภัตตาคาร ..........................0-2391-4482 บริษัทจํากัด ซีฟูดมารเก็ตติ้ง แอนด เรสเทอรองท .......................0-2661-1250, .........................................0-12261-2071-5 ซีฟูดมารเก็ต แอนด เรสตัวรอง ...........................................0-2258-0218-9 บริษัทจํากัด ซีฟูดเค เตอรริ่งเซอรวิส ...............................................0-2261-0457 บริษัทจํากัด ซีฟูดทาวน .......0-2661-0037-8, ...............................................0-2661-0488 ภัตตาคารเซฟเทมเบอร ...........0-2258-5785, ...............................................0-2259-9656 แซลลีส คิมเชนเน็ท .................0-2261-3205 ดี ดี สุกี้ยากี้ ............................0-2251-4883 หองอาหารเดนพร ....................0-2258-6781 บริษัทจํากัด เดอะซีฟูด อินเตอรเนชั่นแนล มารเก็ตแอนเรสโตรอง .........0-2259-6691, ...........................................0-2259-9460-6 บริษัทจํากัด เดอะพิชซา คอมปานี (ไทย) ............0-2390-2707-9, 0-2390-2373-80 รานอาหารเรือนแพ................ 08-1450-4989 บานไผลิ้มซินเฮียง ...................0-4337-4568 รานสมตําแมงดา ................... 08-1664-6404 รานแลเลกริลล ........................0-7566-1588 เฉี่ยวโอชา เกาะหลักรีสอรท .....0-3260-4852 ตนหอมนํ้าปลาหวาน ................0-2397-9405 ครัวริมทะเล ......................... 08-7925-8741 บริษัทจํากัดทรีเมาทเท็น (ปท.)..0-2258-7016

บริษัทจํากัด ทเวนตี้-ไฟวเฟรนด .....................0-2229-4658, 0-2252-5249 บริษัทจํากัด ทองทิพย ..............0-2259-3501 ทองหลอกุงเผา....................0-2381-8152-4 ทองอุไรภัตตาคารและรานอาหาร ...............................................0-2258-2777 บริษัทจํากัด ทองกี่ภัตตาคาร .....0-2653-1161 สวนอาหารทานตะวัน ...............0-2289-1470 ทํานายทายทัก .........................0-2712-3104 หางหุนสวนจํากัด ทิปทอปเฮาส ................. 0-2258-2025, 0-2259-5757-9 ทูไวกิ้ง เรสทัวรองต.................0-2258-8843, ...............................................0-2258-8846 เทียน เทียน ภัตตาคาร .............0-2234-8717 ภัตตาคารไทบีโรมาส.................0-2254-4734 บริษัทจํากัด ไทย เคเอฟซี ....0-2635-7961-5 บริษัทจํากัด ไทยฟูจิยามา.........0-2294-5753, ...........................................0-2284-0194-5 บริษัทจํากัด ไทยแฟรนไชซิ่ง .....0-2673-6033 หองอาหารนาราย (สุขุมวิท 53) ...............................................0-2258-9544 บริษัทจํากัด นารายพิซเซอเรีย ..0-2390-1209 บริษัทจํากัด นิวตั้น สุกี้ยากี้-บะหมี่ ...............................................0-2513-4736 บริษัทจํากัด เนเวไทย ..............0-2258-9297, ...............................................0-2258-0694 บางคอแหลมโภชนา .................0-2289-2594 บานคุณพอ ..........................0-2250-1252-3 บานไทยภัตตาคาร ...................0-2258-5403, ...............................................0-2258-9517 เบเวอรลีฮิลลคลับ ...................0-2391-7874 บริษัทจํากัดเบียรสตูบี้ ...............0-2260-4326 บริษัทจํากัด แบล็คแคนยอน (ปท) ...........................................0-2376-0014-8 หองอาหารปทุมเคก .................0-2261-5734 หางหุนสวนจํากัด ปราจาล สวส ไทย ...............................................0-2391-4249 บริษัทจํากัด พาเน แอนดวีโน....0-2662-5096 พิซซาฮัท ...........................0-2381-5123-31 บริษัทจํากัด ไพซาโนบีเคเค.......0-2254-9987 ฟองดูวเฮาส ......................0-2381-0109-10

99

ฟซเซอรแมนซีฟูด ................0-2656-1013-4 บริษัทจํากัด ฟูจิเอ็มโพเรียม ..0-2664-8580-3 ภัตตาคารคุณหญิง....................0-2381-2830 ภัตตาคารโดมิโน .....................0-2253-3295, ...............................................0-2254-3531 ภัตตาคารเกาหลี อี แทวอน ......0-2229-4348 บริษัทจํากัด เภตรา เรสเทอรองท ...........................................0-2655-5230-1 บริษัทจํากัด มังกรทอง.............0-2252-7412, ...............................................0-2251-4553 หางหุนสวนจํากัด มิตซอยผับแอนเรสเตอรอง .....................0-2390-1364, 0-2391-1934 บริษัทจํากัด มีบารมี เอนเตอรเทนเมนท ................. 0-2661-0900, 0-2661-0910-3 บริษัทจํากัด เมคเฮดเวย.......0-2683-7498-9 ภัตตาคาร เมโทรเปลิเตน.........0-2391-3331, ...............................................0-2391-1527 บริษัทจํากัด แมคไทย(แมคโดนัลด) .....................0-2253-9352, 0-2253-9361 ภัตตาคารโมกอลรูม ................0-2253-4465, ...............................................0-2253-6989 โมโกะคลับ ..............................0-2254-9980 บริษัทจํากัด ยัวร เพลซ เอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ .....................0-2390-0110-1, ...............................................0-0392-4039 มีเหลา ตั้งจั้วหลีภัตตาคาร ........0-2225-9670 บริษัทจํากัด ยูโรเอ็นทอเรีย......0-2653-1145, ...........................................0-2653-3900-5 ภัตตาคารรสละมุน ...............0-2258-3406-7 หางหุนสวนจํากัด รองผัก .........0-2258-1159 ภัตตาคารรีเจนท.......................0-2258-1410 ภัตตาคารเรือนหอ ....................0-2278-3385 บริษัทจํากัด โรยัล ไชนิทคิทเชน .....................0-2391-0252, 0-2392-7102 โรสคาเฟ .................................0-2258-3360 บริษัทจํากัด ลามเซิรน อินเตอรเนชั่นแนล ...............................................0-2255-6692 หองอาหารลายคราม ................0-2259-9604 หองอาหารลามอนกราสล .........0-2258-8637 เรืออาหารรวนคาม ...................0-2259-6499 วิง-ออน ภัตตาคาร และคอฟฟเฮาส


100

ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563 คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

................. 0-2392-3128, 0-2392-4972-4 วิโต ภัตตาคาร .........................0-2252-7616 วิทส ภัตตาคาร ........................0-2251-9455 วี เอ็น เฮาส ............................0-2258-8636 บริษัทจํากัด เวิลด โฮลดิ้ง.....0-2258-0218-9 ภัตตาคารศิรินทร .....................0-2249-1928, ...........................................0-2249-7684-5 บริษัทจํากัด ส.16 ดิสโกและภัตตาคาร ...............................................0-2260-1451 รานสมบูรณโภชนา ..................0-2711-0042, ...............................................0-2233-3104 สวนอาหารเตยหอม .............0-2804-1041-3 สวนอาหารทาใหม ................0-2935-9970-1 สวนอาหารเพ็ญ .......................0-2286-2344 บริษัทจํากัด สวีทเมซิล (เอกมัย) ...........................................0-2381-2834-5 บริษัทจํากัด สเวนเซนส (ไทย) ................. 0-2390-2377, 0-2260-2740-1 บริษัทจํากัด สามยานซีฟูด (39) .........................................0-2678-2020-30 13 เหรียญ สเต็กพิซซา .......0-2258-5045-6 สีลมวิลเลจเทรคเซ็นเตอร ....0-2235-8760-1 สุเทพโภชนา ........................0-2280-2154-5 หจก.หกพันนา .........................0-4548-2297 หงสฟาภัตตาคาร.................0-4526-3546-8, ...............................................0-4526-3549 จันทรเจริญขาหมูหวยกระบอก ...................0-3229-1033, 08-1446-8907 บริษัทจํากัด 555....................0-2254-4635 หูฉลามปลาทอง .......................0-2252-1798 หองอาหารอโนทัย....................0-2289-3422 ภัตตาคารอิตาเลียน พาวิลเลี่ยน .....................0-2250-1550, 0-2250-0924 ภัตตาคาร เอ็ม เค ....................0-2260-1988 บริษัทจํากัด เอส แอนด พี ซินดิเคท (มหาชน) .........................................0-2381-3412-29 บริษัทจํากัด เอส แอนด พี เฮาซ .....................0-2258-9234, 0-2392-0690 บริษัทจํากัด แองกัส สเต็คเฮาส ...............................................0-2261-0665 บริษัทจํากัด ฮอตชอป ..............0-2259-3500

หองอาหารฮอลิเดย .................0-2392-7145 ฮาคาดา .........0-2258-8351, 0-2259-9154 บริษัทจํากัด ไทฮะจิบัง ..............0-2673-6193 กระทอมมังสวิรัติ .....................0-2691-5084 หองอาหารกรีนคาเฟ ................0-2272-0109 กรีนเอ็มเค...............................0-2541-1009 หองอาหารกวงเมง ...................0-2513-5385 ภัตตาคารเกรท เซียงไฮ ............0-2258-7042 ภัตตาคารแกรนดเชียงการีลา ...........................................0-2231-0861-4 ครัวลูกสาว ..............................0-2512-5227 ครัวสาธร .................................0-2658-1878 หองอาหารคุณปา ....................0-2513-4919, ...............................................0-2513-0865 บริษัทจํากัด เคนตา-รัชดา .....0-2272-4733-4 บริษัทจํากัด โคคาสุกี้-บะหมี่ .....0-2579-7138 บริษัทจํากัด จตุจักรสวนอาหาร ...........................................0-2272-4562-3 บริษัทจํากัด จิตร ......................0-2272-0666 บริษัทจํากัด จิตรมาสเทรดดิ้ง ...0-2579-7499, บริษัทจํากัด เจาจอมภัตตาคาร ..0-2272-4412 บริษัทจํากัด ชอพสูย ภัตตาคารและเบเกอรี่ ...............................................0-2543-8651 บริษัทจํากัด เชคกิ้ส (ปท).........0-2552-3625 ซันฟูภัตตาคาร .........................0-2275-2244 ซันภัตตาคารและสุกี้ ............0-2876-1267-3 บริษัทจํากัด ซากุระ (ปท) .........0-2541-1476 ซารีนาภัตตาคาร...................0-2276-2204-6 ซิลเวอรพาเลซภัตตาคาร ......0-2235-5118-9 ดิเอมเพรสหองอาหารจีน .........0-2250-0013, ...............................................0-2281-3088 รานอาหารดอนเผา...............0-2246-9370-4 บริษัทจํากัด เดอะบารบีคิวพลาซา ...........................................0-2939-1826-9 เดอะวิเจทเทเรียนคอทเทจ .......0-2275-4607 รานอาหารตนโพธิ์ ....................0-2280-0452 ไตหลา ภัตตาคารจีน ............0-2279-4822-5 ทํานายทายทัก .........................0-2712-3104 ที จี ไอ ฟรายเดย ................0-2656-8410-2 บริษัทจํากัด บัว.......................0-2579-6596, ...............................................0-2941-1437

สวนอาหารบางพระฟารม (กรุงเทพ) ...............................................0-2589-7030 บริษัทจํากัด บานจิตประภัสสร...0-2580-1681 รานอาหารกุลากาสัย ...............0-7569-1445, ............................................ 08-4744-0119 รานแซบวันรัชดา .................. 08-1751-3181, ............................................ 08-1830-4894 หองอาหารมรกต......................0-2531-8039 หองอาหารมารีน ......................0-2579-7146 บริษัทจํากัด รอยัล ดรากอน เรสตัวรองท .........................................0-2398-0037-43 รานแหล ..............................0-2559-2564-5 หองอาหารลานอโศก................0-2538-4388 ลีญองรานอาหารฝรั่งเศส ..........0-2253-8141 เล็กกุงเผา ...............................0-2578-0333 หองอาหารเลมอนกราสส .........0-2258-8637 วิเจตาภัตตาคาร .......................0-2255-9569 ภัตตาคารศาลาไทย ..............0-2233-6442-3 หางหุนสวนจํากัด ศิริชัยไกยาง .....................0-2513-1301, 0-2513-5918 หองอาหารสีฟา ..................0-2655-0251-60 บริษัทจํากัด สีฟาเสนา .........0-2513-7875-6, ...............................................0-2939-7196 หองอาหารเคซีเพลซ ...............0-2579-6035, .................................................0-579-7871 อันดามันซีฟูด ..........................0-2375-0944 บริษัทจํากัด อินเพลสเรสโทรองท ...........................................0-2937-5454-6 อีสานคลาสสิค........................0-2511-2288, ...............................................0-2552-2332 บริษัทจํากัด แอรพอรท เรสตัวรอง ...............................................0-2531-2716 บริษัทจํากัด ฮอตชอป ..............0-2513-7865 กรีนแอปเปล ภัตตาคารและไนทคลับ ...............................................0-2424-3971 กะหลาปา ............................0-34-393698-9 รานอาหารกุงกามกราม ............. 0-2434-3390 เกาะลันตา ...........................0-2943-9015-6 ครัวชมคลอง ...........................0-2865-4477 บริษัทจํากัด ครัวนพเกา ............0-2886-5732 ครัวระฆังทอง เชลลชวนชิม ....0-2848-9597,


ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563

คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

...............................................0-2848-9816 สวนอาหารคุมคํา......................0-2807-3773 จวนทองการเดน ......................0-2433-4270 เจด ดรากอน ภัตตาคาร ...........0-2421-2682 ชวัล แพริมนํ้า...........................034-232378 สวนอาหารชอขนุน ...............0-2804-1548-9 บริษัทจํากัด ซิลเวอร โบต 2002 ...............................................0-2435-1268 ตาแตมผับแอนดเรสเทอรองค ...........................................0-2880-9495-6 บริษัทจํากัด ทรัพยสถิตย ..........0-2424-8902 ทิดนิท เทรเซอร......................0-2258-5056, ...........................................0-2658-0541-5 บริษัทจํากัด เท็กซัสสุกี้ (1994) ...............................................0-2804-4760 บริษัทจํากัด นครินทร เอ็นเตอรเทนเมนท ...............................................0-2884-8265 บริษัทจํากัด นับเบอรวัน เฟอรริ ...............................................0-2883-5858 บริษัทจํากัด นางนวลคาเฟ ....0-2811-6434-5 นิวยงฮั้ว ภัตตาคาร (เสาชิงชา) .....................0-2223-3916, 0-2221-3412 สวนอาหารบานตะเกียงดาว ......0-2805-6997 บริษัทจํากัด บานทวีวัฒนา ........0-2888-9442 หางหุนสวนนิติบุคคล บานรมพฤกษ ...........................................0-2880-7464-5 บานอาหารศรีสุวรรณ ...............0-2441-9243 หองอาหารปนเกลา ..................0-2424-4647 ภัตตาคารเฝอ ..........................0-2884-8474 บริษัทจํากัด แพนดาสุกี้บะหมี่ ...0-2424-9182 แพแมนํ้า .............................. 034-338671-2 สวนอาหารโพธิ์ทอง..................0-2448-6304 สวนอาหารฟาหลวง .................0-2421-9764 เฟสแบงคคอก .....................0-2713-6048-9 หางหุนสวนจํากัด แฟมิลี่ สุกี้ยากี้ ...............................................0-2810-7499 หางหุนสวนจํากัด ภัตตาคารกวยเอียวไถ ...............................................0-2883-2284 หางหุนสวนจํากัด ภัตตาคารเจดการเดน ................. 0-2434-1914-7, 0-2433-1416 ภัตตาคารเจาพระยา .............0-2434-1160-7

หางหุนสวนจํากัด ภัตตาคารแชซัว ...........................................0-2455-0291-3 หางหุนสวนจํากัด ภัตตาคารสุดสาคร ...............................................0-2413-2864 เยส อินดีดส เทอรเรสแอนดบาร ...........................................0-2907-7844-7 บริษัทจํากัด รวมสามัคคีรุงเรือง ...........................................0-2431-1946-7 หางหุนสวนจํากัด ภัตตาคารริมนํ้า ...............................................0-2424-1112 ริเวอร บาร คาเฟ .................0-2879-1747-8 เรือเจาพระยาปริ๊นเซส ..............0-2860-3700 เรือนทับทิมแพริมนํ้า .................034-333251 บริษัทจํากัด ไรซ แอนด นูดเดิล ...............................................0-2441-2862 ลาบเปดหนองแค .................0-2887-8280-1 วงแหวนพลาซา คาเฟ ..............0-2413-0658 บริษัทจํากัด วิลเลจฟูดเซอรวิส ............................................ 0-22884-8133 สวนอาหารแวนฟา ...................0-2448-0323 แวรซาย เรสเตอรอง ................0-2411-2864 หองอาหารศรีรุงไกอบฟาง ........0-2411-0729 ภัตตาคารศิรินทร ......................0-2249-1928 หองอาหารสเต็กเซ็นเตอร.........0-2467-1962 สยามแคทเทอริ่ง......................0-2536-2736 หองอาหารสวนเย็นฤดี .............0-2411-0490 สวนอาหารนาทอง ................0-2691-0641-5 สวนอาหารเรือนแกว ............0-2885-1516-7 สวนอาหารทรัพยสนอง ............0-2802-0811 สีโภชนาซีฟูด ...........................0-2215-4323 บริษัทจํากัด เสนหมี่เหรียญทอง ...............................................0-2420-2432 ภัตตาคารกงหลี........................0-2224-5600 หองอาหารกวางเจา .................0-2333-1363, ...............................................0-2234-2810 รานอาหารกัลปพฤกษ..............0-2236-4335, ...........................................0-2238-4002-3 บริษัทจํากัด กัลลิเวอรทาเวิรน ...........................................0-2629-1988-9 บริษัทจํากัด กัวรเม ..............0-2237-2776-7 แกเล็คซี่ภัตตาคารและไนทคลับ

101

..............0-2233-8016-7, 0-2235-6173-4 หางหุนสวนจํากัด คณารักษ .....0-2224-8135, ...........................................0-2224-7916-7 บริษัทจํากัด ครัวซังเฮาส ..........0-2235-7993 หองอาหารครัวซีตา ..................0-2287-4828 บริษัทจํากัด ครัววังหนาซีฟูด....0-2211-0937, ...............................................0-2211-0535 หางหุนสวนจํากัด คาเซเดียบาร แอนดเรสเตอรอง .................0-2233-0419 ภัตตาคารคิคูซูอิ ......................0-2234-4031, บริษัทจํากัด เคมสสโตน กริลเรสเทอรองต ...........................................0-2634-3031-6 บริษัทจํากัด บางกอกแคทเตอรริ่ง .....................0-2234-5987, 0-2233-6851 บริษัทจํากัด บางกอกโซดาเฟาวเทน (1971) ...............................................0-2222-9511 บริษัทจํากัด บาร บี-คิว คอเนอร ................. 0-2237-7611, 0-2266-9066-7 ภัตตาคารผานฟา......................0-2233-2867 บริษัทจํากัด พิจิตราเฮาส ..........0-2281-6659 ภัตตาคารเพลินซีฟูด ............0-2537-8907-9 ฟูดแบงค .................................0-2234-8957 บริษัทจํากัด เฟมัสแอสโซซิเอส .....................0-2632-7899, 0-2632-7898 บริษัทจํากัด โฟร บี ไฟน ฟูด ...........................................0-2676-1130-2 ภัตตาคารเกาหลี อีแทออน .......0-2229-4348 หางหุนสวนจํากัด ภัตตาคารพูลสิน .....................0-2282-2728, 0-2282-0814 บริษัทจํากัด มงกุฏวิสาหกิจ .......0-2280-0659 บริษัทจํากัด มาเรียเรสตอรองท .....................0-2224-1839, 0-2224-1793 บริษัทจํากัด มิ่งมิตรฟูรามา.......0-2225-0603, ...........................................0-2225-0618-9 ภัตตาคารเมธาวลัยศรแดง .......0-2224-3088, ...............................................0-2224-3178 ภัตตาคารยิ้ม ยิ้ม.....................0-2224-2250, ...............................................0-2224-2203 ภัตตาคารยี่เหลา ตั้งฮั้วหลี ........0-2225-9670 รอแยล ซาลูต คอกเทลเลาจน..0-2235-5711 ภัตตาคารริมนํ้าลานเท ..........0-2225-2694-5


102

ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563 คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

ภัตตาคารลิขิตไกยาง ................0-2281-3502 หองอาหารเลมอนกราสส .........0-2258-8637 ภัตตาคารไลกี่ .........................0-2224-3587, ...............................................0-2282-4716 วาไรตี้คาเฟ.............................0-2235-1815, ...............................................0-2236-1825 วิสุทธิกษัตริยคาเฟและภัตตาคาร .....................0-2281-7467, 0-2282-1428 หองอาหารเวียตนามเฮเลนเพลส .....................0-2234-6174, 0-2235-2124 ภัตตาคารศาลาไทย ..............0-2233-6442-3 บริษัทจํากัด สกายไฮ (2539) ..0-2224-1947 บริษัทจํากัด สกิลเลียน .............0-2266-4957 บริษัทจํากัด สวัสดีคลาสซิเคิลแดนซชิงแอนด เรสเตอรองค .......................0-2234-9156, บริษัทจํากัด สีลมภัตตาคาร ......0-2236-4268, ...........................................0-2236-4442-3 สีลมวิลเลจเทรดเซ็นเตอร .......0-2233-9447, ...............................................0-2267-2242 ภัตตาคารหิมาลัย ชาชา ...........0-2235-1569, ...............................................0-2630-3657 หางหุนสวนจํากัด ภัตตาคารหูฉลามรุงเรือง ...........................................0-2225-4586-7 บริษัทจํากัด เอ เจาพระยาชาเตอร .........................................0-2622-7657-62 หางหุนสวนจํากัด เอโดยะ ....0-2266-9562-3 บริษัทจํากัด แองกัส สเต็ดเฮาส ...............0-2266-5985, 0-2267-1408-11 บริษัทจํากัด แอดวานซ เดเวลลอปเมนท ...............................................0-2234-1002 โตะจีน-บริการ

ทัศนาจร-บริการ บริษัทจํากัด เกรทควีน เซอรวิส .....................0-2938-5876, 0-2940-5531 บริษัทจํากัด เกรทไชนา แทรเวลแอนดเทรดดิ้ง .....................0-2931-0397, 0-2598-3221 หางหุนสวนจํากัด ทิมแลนด..0-0-2277-5088 บริษัทจํากัด ลพบุรีสิงห ทรานสปอรต ...............................................0-2272-5303 บริษัทจํากัด นิวศุพัฒนาอินเตอรเทรดแอนด แทรเวิลเอเจนซี่ ................0-2671-0571-2 บริษัทจํากัด นูโวสยาม.............0-2294-3866, ...............................................0-2683-4341 เมือจําลอง....... 038-727333, 038-727666 หางหุนสวนจํากัด ก.เหรียญทองนอย ทรานสปอรต ........................0-2222-8770 เวสทบารด แทรเวล .............0-2681-5723-5 บริษัทจํากัด อีลิตา ทราเวลเซอรวิส ...........................................0-2663-4370-5 บริษัทจํากัด ฟารมจระเขสามพราน ...........................................0-2285-4325-6 บริษัทจํากัด เอกสินทรัพย ....0-2392-0606-8 แดนเนรมิต..........................0-2513-1731-8 บริษัทจํากัด อะมิวเมนทเซ็นเตอร ...............................................0-2939-2637 ลานแสดงชางสามพรานและสวนสัตว .....................0-2284-0243, 0-2294-5211 บริษัทจํากัด ฟารแลนด .........0-2260-5790-9 บริษัทจํากัด โกลเดนปรามิด อินเตอรเนชั่นแนล เซอรวิส...........................0-2231-4564-6, ...........................................0-2266-5137-8 บริษัทจํากัด ซี โอเวอร แลนดทราเวิลส .....................0-2267-2205, 0-2235-8158 บริษัทจํากัด แทรเวิลเมท อินเตอรเนชั่นแนล .....................0-2212-4155, 0-2212-8159 บริษัทจํากัด นิวแทรเวิล (ไทยแลนด) ................. 0-2235-7145, 0-2266-5728-9 บริษัทจํากัด บี พี เอ็ม แทรเวิล ...........................................0-2622-0067-8 บริษัทจํากัด พี เอส พี แทรเวล ...............................................0-2234-0593 บริษัทจํากัด เอส เมดดิค .........0-2233-1278,

...............................................0-2237-1379 บริษัทจํากัด แอลทียู เอเชียทัวร ..............................................0-2631-4730, ...............................................0-2631-4752 บริษัทจํากัด ฮอลิเดย เวิลยอินเตอรเทรด ..........................................0-2233-9430-4, ...............................................0-2235-9358 หางหุนสวนจํากัด ฮงฮั้วการทองเที่ยว ..............................................0-2623-0390, ...............................................0-2221-1423 รถ-เรือโดยสาร-บริการใหเชา-ทััวร

กรีน คารเรนท .....................0-2885-8082-3 บริษัทจํากัด กิตติทัวร แอนดทรานสปอรต ...............................................0-2410-1876 หางหุนสวนจํากัด โคลาทรานสแอนดเซอรวิส ...........................................0-2817-0737-5 หางหุนสวนจํากัด เฉลิมชัยการทองเที่ยว ...............................................0-2424-2479 บริษัทจํากัด ทรานส เอเชีย เอ็กซเพรส ...........................................0-2642-4060-4 หางหุนสวนจํากัด ทองสยามบริการ ...............................................0-2455-5477 บริษัทจํากัด เทพกรทัวร............0-2464-3444 นครหลวงการทองเที่ยว ............0-2454-0549 หางหุนสวนจํากัด นพวรรณทัวร ...............................................0-2869-5445 บริษัทจํากัด นัส (ไทยแลนด) ...0-2569-2222, ...........................................0-2987-9871-2 ประวิทยอะไหลยนต (บจก.แมจิค รูทส) ...........................................0-2887-9855-8 หางหุนสวนจํากัดประสงคกิจทัวร


ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563

คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

...........................................0-2987-9871-2 หางหุนสวนจํากัด พรชําระ ........0-2421-0221 หางหุนสวนจํากัด พรทิพยแทรเวล ...........................................0-2617-6264-5 หางหุนสวนจํากัด พระพายทรานสปอรต ...............................................0-2435-1731 บริษัทจํากัด พีเจน ทรานสปอรต .....................0-2412-1804, 0-2412-9674 บริษัทจํากัด แพรอท การาจ แอนดทรานสปอรต ...........................................0-2252-0551-2 บริษัทจํากัด มงคลทัวร .........0-2941-9675-8 บริษัทจํากัด ยูไนเต็ด แทรเวล เอเยนซี่ แอนด ทรานสปอรต .......................0-2255-7888-9 บริษัทจํากัด รุจิษยาทัวร ...........0-2468-1234, ...............................................0-2477-2382 บริษัทจํากัด วรรณา ฮอลิเดยทัวร .....................0-2427-1147, 0-2874-6091 หางหุนสวนจํากัด วันทนีย ........0-2423-0757 บริษัทจํากัด วิคตอรทรานสปอรตเตชั่น ...............................................0-2332-5837 หางหุนสวนจํากัด ศรีสุเทพทัวร ...............................................0-2457-2829 หางหุนสวนจํากัด สมจิตร นิลสุวรรณ ทรานสปอรต ........................0-2312-5124 บริษัทจํากัด สุวรรณโชค การทองเที่ยว ...........................................0-2434-7945-7 หางหุนสวนจํากัด เอ็น เอส ทรานสปอรต ...............................................0-2233-7550 หางหุนสวนจํากัดโอ เอ เอ็กซเพลส ...............................................0-2457-4220 หางหุนสวนจํากัด เอกวัตร (1994) ............................................ 034-200135-6 หางหุนสวนจํากัด โพธิ์เงินทัวร ...............................................0-2963-7727 บริษัทจํากัด วรรักษบริการ ........0-2531-3167 บริษัทจํากัด หลีกภัยขนสง ........0-2992-1683 บริษัทจํากัด โกลเดน ดรากอน เซลส แอนด เซอรวิส .....................0-2581-2674 บริษัทจํากัด จี ดี มอเตอรเซลล ...............................................0-2332-7848 บริษัทจํากัด กิจการยานยนต นนทบุรี

...............................................0-2967-3743 บริษัทจํากัด กิติสุนทร..............0-2581-4453, ...........................................0-2581-1673-6 หางหุนสวนจํากัด ดรุณกิตติชัยทรานสปอรต ...........................................0-2924-1387-9 บริษัทจํากัด เดอะทัวร เอ็น เทรด ...............................................0-2589-6831 บริษัทจํากัด ธนศิริ ทราฟเวล ...........................................0-2885-8082-3 หางหุนสวนจํากัด นนทบุรีการทองเที่ยว ...............................................0-2525-1685 บริษัทจํากัด นนทภูมิ ................0-2525-0611 บริษัทจํากัด มนตรีทรานสปอรต ...............................................0-2964-9595 หางหุนสวนจํากัด มหัศจรรยเอเชียน 1993 .........................................0-2898-8041-50 บริษัทจํากัด แมจิค รูทส .......0-2997-5823-4 หางหุนสวนจํากัด สิทธิณัฐทัวรแอนด โปรดักชั่นกรุป ......................0-2879-4071 บริษัทจํากัด 407 พัฒนา ......0-2992-3475-7 บริษัทจํากัด เอส เค ทัวรแอนดเซอรวิส ...........................................0-2567-3327-9 บริษัทจํากัด เอส ที เอส อินเตอรเนชั่นแนล เซอรวิส................................0-2927-5040 บริษัทจํากัด กรุงเทพ ระยอง.....0-2391-4990 บริษัทจํากัด จิตตนิยม คอนสตรั๊คชั่นแอนด ทรานสปอรท .......................0-2294-3609, ...............................................0-2294-3610 หางหุนสวนจํากัด ชัยสิทธิ์ ทรานสปอรต ...........................................0-2331-3192-3 บริษัทจํากัด ชาติชายทรานสปอรต ...............................................0-2671-7014 หางหุนสวนจํากัด ธงชัยทัวร ....................0-2439-0682, 0-2437-2039, ...............................................0-2437-5107 บริษัทจํากัด นํ้าเพ็ชรทัวรแอนด ทรานสปอรต ...........................................0-2623-0155-8 หางหุนสวนจํากัด มิสเตอร แอค คารเรนท ...............................................0-2391-0373 หางหุนสวนจํากัด วี เอ็น ที บิสสิเนสกรุป ...........................................0-2629-0338-9

103

บริษัทจํากัด เวียงชัยทรานสปอรต ...............................................0-2671-7569 อินเตอรทรานสปอรต ...............0-2251-1033 บริษัทจํากัด เอเซียโคช 1996 ...........................................0-2894-2023-5 เอ็ม เค ทรานสปอรต ...............0-2954-2115 บริษัทจํากัด เอส เอ แอร .....0-2534-8881-2 บริษัทจํากัด ชาญทัวร ...............0-2272-5205 บริษัทจํากัด ไทยรุงเรืองขนสง ...0-2272-0772 บริษัทจํากัด บารมีทัวร .........0-2272-5372-3, ...........................................0-2936-2340-4 บริษัทจํากัด แอร เลย ..............0-2272-1238 บริษัทจํากัด พรศิริมามันดี้.........0-2963-8513 สแกนเนีย .........................0-2537-8289-97 บริษัทจํากัด สหกลริชเวย ....0-2930-1091-2, บริษัทจํากัด 555....................0-2254-4635 แกวนิมิตรทรานสปอรต ............0-2579-4333 บริษัทจํากัด ขวานเพชรบริการ ..0-2532-1460 หางหุนสวนจํากัด แคแอล ทรานสปอรต ...............................................0-2539-9201 บริษัทจํากัด ฉวีทอง เอ็นเตอรไพรส ...............................................0-2337-1662 บริษัทจํากัด บางกอกมอเตอร อีควิปเมนท ..........................................0-2537-8273-6, 0-2914-2470-1 บริษัทจํากัด พงษบัญชา ............0-2589-9325 บริษัทจํากัดพระพิราพทรานสปอรต .....................0-2521-3545, 0-2521-2654 หางหุนสวนจํากัด พุมพวงบริการ .....................0-2561-3839, 0-2579-5345 รวมพัฒนา ทรานสปอรต ..........0-2272-0821 หางหุนสวนจํากัด วารุณีทัวร แอนด ทรานสปอรต ........................0-2226-1565 หางหุนสวนจํากัด ไวทเรด (อวน) คารเรนท ...........................................0-2758-4955-7 บริษัทจํากัด ศรีนครเซอรวิสเซ็นเตอร ...............................................0-2552-6325 บริษัทจํากัด สยามโคช .............0-2521-0661 หางหุนสวนจํากัด ก.เหรียญทอง ................. 0-2222-8770, 0-2623-3533-4 หางหุนสวนจํากัด จั๊วเซอรวิส ทรานสปอรต


104

ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563 คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

................. 0-2286-5943, 0-2676-0842-3 หางหุนสวนจํากัด ชัชฮอลิเดย ..0-2224-3086 หางหุนสวนจํากัด เทพนครบริการ .....................0-2222-6384, 0-2221-7545 หางหุนสวนจํากัด ไทยแสนบริการ ...............................................0-0629-0042 หางหุน สวนจํากัด พุฒตาล ทรานสปอรต (ทาชาง) .....................0-2222-1280, 0-2223-3604 บริษัทจํากัด รุงเรืองทัวร แทรเวลเซ็นเตอร (1991)............................0-2280-0736-9 หางหุนสวนจํากัด ศรเกียรติบริการ ฟวเจอรพารครังสิต ..............0-2958-0011-8 มารีนาดีพารทเมนทสโตร ......0-2292-1983-7 บริษัทจํากัด สุขุมวิทชอปปงพลาซา .....................0-2251-2636, 0-2252-8837 บริษัทจํากัด สุขุมวิทซิตี้มอลล ................. 0-2663-4500-9, 0-2664-8018 บริษัทจํากัด อาเชียน ดีพาทเมนทสโตร ..........................................0-2392-6096-8, ...............................................0-2391-2531 บริษัทจํากัด เอดิสันสรรพสินคา กรุป ..............................................0-2392-1667, ...............................................0-2711-3665 ดอนเมืองดีพารทเมนท ............0-2521-5729, ...............................................0-2521-1412 เดอะ พรอมานาด เดคคอร ..0-2267-8850-5 บริษัทจํากัด พรพลาซา ........0-2562-0795-9, ...............................................0-2941-1144 เพลินจิต เซ็นเตอร..............0-2656-8600-4, ผลไมอบแหง-ตัวแทนจําหนาย

รถเชา-ธุรกิจทองเที่ยว

เสื้อผาแฟชั่นชาย-หญิง-จําหนาย

เสื้อผามุสลิม-ผลิต-จําหนาย

ของฝาก-อาหาร-ที่ระลึก หหองอาหารซินเหมยเจียง........0-2221-6079 ภัตตาคารซิลเวอรพาเลซ .....0-2235-5118-9, ...............................................0-2238-1034 บริษัทจํากัด ซี ดี เอส...............0-2673-6167 บริษัทจํากัด ซีอิเคอิ เทรดดิ้ง ...............................................0-2237-1515 หองอาหารเซเวอรี่ .............0-2235-4825-30 บริษัทจํากัด ไซไลท สุกี้-ยากี้ คอฟฟชอพ ...............................................0-2281-4390 หองอาหารดรรชนี ....................0-2281-9332 บริษัทจํากัด ดิเอเทรียมเอ็กเสคคิวทีฟ เรสซิเด็นเซส ........................0-2233-5228 หางหุนสวนจํากัด ดีมีโภชนา ..............................................0-2221-1287, ...............................................0-2226-4158 รานอาหารตนโพธิ์ ...................0-2280-0452, ...............................................0-2281-6899 หหองอาหารซินเหมยเจียง........0-2221-6079

ภัตตาคารซิลเวอรพาเลซ .....0-2235-5118-9, ...............................................0-2238-1034 บริษัทจํากัด ซี ดี เอส...............0-2673-6167 บริษัทจํากัด ซีอิเคอิ เทรดดิ้ง ...............................................0-2237-1515 หองอาหารเซเวอรี่ .............0-2235-4825-30 บริษัทจํากัด ไซไลท สุกี้-ยากี้ คอฟฟชอพ ...............................................0-2281-4390 หองอาหารดรรชนี ....................0-2281-9332 บริษัทจํากัด ดิเอเทรียมเอ็กเสคคิวทีฟ เรสซิเด็นเซส ........................0-2233-5228 หางหุนสวนจํากัด ดีมีโภชนา ..............................................0-2221-1287, ...............................................0-2226-4158 ดีสสีลมสวนอาหาร ..................0-2233-4214 รานอาหารตนโพธิ์ ...................0-2280-0452, ...............................................0-2281-6899 บริษัทจํากัด ทีแอนดที ..............0-2234-9933 ภัตตาคารเทียน เทียน .............0-2234-8717, ...............................................0-2234-6006 ไทยรูมอินเตอรเนชั่นแนลคุยซีม ...............................................0-2233-7920 บริษัทจํากัด ภัตตาคารนกนอย ......................... ..............................................0-2224-3816, ...........................................0-2224-3814-5 บริษัทจํากัด ทรานสเนชั่นแนสคอนซัลแทนซี่ เซอรวิสเซส ..........................0-2235-3834 บริษัทจํากัด ทีแอนดที ..............0-2234-9933 ไทยรูมอินเตอรเนชั่นแนลคุยซีม ...............................................0-2233-7920


ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563

คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

โหราศาสตร

หมวดกีฬา

กอลฟ-สนาม-และอุปกรณ

บจก.ไซทแอนดกอลฟ ทัวร.........0-2650-0722-7 บจก.นอรธปารคกอลฟแอนดสปอรตคลับ .................................................... 0-2955-0055 บริษัทจํากัด มิชชั่นฮิลล กอลฟคลับ .................................................0-2226-3390-3 บริษัทจํากัด เอส บี ครีเอเตอร ...... 0-2633-0200 บริษัทจํากัด คารดา กอลฟ ............ 0-2231-2516 บริษัทจํากัด เค เอ็น กรุป 0-2287-1144 บริษัทจํากัด เดอะโปรเฟชชั่นแนล กอลฟ .................................................... 0-2231-2205 บริษัทจํากัด ฮอนมา กอลฟ (ไทยแลนด) .................................................0-2631-0493-5 บริษัทจํากัด ไซแมคอินเตอรเนชั่นแนลด .................................................0-2322-6941-4 บริษัทจํากัด แนส เคเอ็มจี ............. 0-2816-3588 บริษัทจํากัด พรอสเพอรเซ็นเตอร .. 0-2331-0654 บริษัทจํากัด เอส พี โปรดักส แอนดมารเก็ตติ้ง .................................................... 0-2416-3199 บริษทั จํากัด โกลบอล อิเล็คทริค มอรเตอรคาร เอเชีย .................................................... 0-2178-1004 บริษัทจํากัด คลับคาร (อินเตอรเนชั่นแนล) ...........................0-2398-7000, 0-2746-7981 บริษัทจํากัด สมายล แฟมิลิ สยาม .................................................0-2591-8671-2 บริษัทจํากัด กรุงกวี จํากัด...........0-2577-2892-3 .................................................0-2577-4028-9 บริษัทจํากัด บีเค กอลฟ แอนดคันทรีคลับ .................................................0-2501-2828-9 บริษัทจํากัด รังสิตธานี ..............0-2904-0468-72 บริษัทจํากัด เวิรน พี ที เรียลตี้ .....0-2516-8677 .................................................... 0-2516-2013 บริษัทจํากัด สนามกอลฟเมืองเอก วิสตา .................................................0-2997-8501-6 บริษัทจํากัด อัลไพนกอลฟ แอนดสปอรตคลับ

................. 0-2986-4000, 0-2546-0000-9 บริษัทจํากัด ดันเนซีเทรดดิ้ง........0-2980-9268-9 อินเตอรกอลฟ ......................0-2952-5176-7 บริษัทจํากัด กอลฟโปรสตาฟ ......0-2559-0722-3 บริษัทจํากัด คามาตาริ (ปท)......0-2529-2586-90 บริษัทจํากัด แคสโก กอลฟ (ปท) .. 0-2533-8415 บริษัทจํากัด ดิวเร็กซ.................0-2979-3020-4

105

บริษัทจํากัด พรอสเพอรเซ็นเตอร .. 0-2331-0654 บริษัทจํากัด มาสคอท เอ็นเตอรไพรเซส .................................................0-2312-5438-9 บริษัทจํากัด ไพรม ซิตี้ กอลฟ .....0-2226-3676-7 บริษัทจํากัด ยูนิเวอรแซล อกริเท็กซ .................................................... 0-2361-3624 บริษัทจํากัด ไทย-เจแปนกอลฟ ...... 0-2285-0669 .................................................0-2285-0670-2 บริษัทจํากัด แคปเปล แลนด อินเตอรเนชั่นแนล .................................................... 0-2338-8111 บริษัทจํากัด เดอะวินกาจูคลับ ........ 0-2707-3820 บริษัทจํากัด เพร็สซิเด็นทคันทรีคลับ ...............................................0-2988-7555-63 บริษัทจํากัด ราชบุรีคันทรีคลับ ...... 0-2281-8591, ...........................0-2282-8199, 0-2282-8836 บริษัทจํากัด อาร เค นิจิโกะ .................................................0-2235-3034-5 บริษัทจํากัด เอ็น ซี อาร โฮม ...............................................0-2632-9188-90 บริษัทจํากัด เคเอเอ็น กรุป .................................................0-2286-9011-2 บริษัทจํากัด ทรงธรรมกอลฟ .......0-2934-5005-6 บริษัทจํากัด เมอรรีแวร ................. 0-2253-9191, .................................................... 0-2251-2584 บริษัทจํากัด ไทยอัลเทค .............0-2213-0250-1 บริษัทจํากัด อีเกิ้ลกรีน ...............0-2918-7898, ................................................0-2918-7718 บริษัทจํากัด ปญญาพร็อพเพอรตีส ..............................................0-2543-7006-16, .................................................0-2543-7017-9 พัทยา คันทรีคลับ ......................0-2541-4994-7 บริษัทจํากัด บัตติวโกร...............0-2541-4306-4, .................................................0-2541-4316-8 บริษัทจํากัด สนามกอลฟเกียรติธานี คันทรีคลับ ....................... 0-2707-1700-9, 0-2521-4050 บริษัทจํากัด พี เอส เอนเตอรไพรส .................................................0-2513-7526-7 บริษัทจํากัด เกียรติธาดา.............0-2907-7941-4 บริษัทจํากัด ปญญาปารค............0-2989-4224, .................................................0-2989-4225-9 กอลฟ เฮาส .........................................................


106

ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563 คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

.................................................0-2272-1112-8 บริษัทจํากัด คอนสกอลฟเซอรวิส .................................................0-2940-5831-4 บริษัทจํากัด ดีสเตนทกอลฟเซอรวิส .................................................... 0-2552-5462 บริษัทจํากัด สนามฝกซอมกอลฟสุขุมวิท 18 .................................................0-2258-0982-6 บริษัทจํากัด สันติบุรีไพรเวทคอมมิวนิตี้ ...............................................0-2260-5546-7 กอลฟ เซ็นเตอรลิงคประเทศไทย ......................................................0-258-7249, .................................................... 0-2258-7401 บริษัทจํากัด แม็คโดแนลด กอลฟ .................................................... 0-2391-2280 บริษัทจํากัด ศูนยซื้อขาย สมาชิกกอลฟ ................................................0-2259-0980-5, .................................................... 0-2661-7734 บริษัทจํากัด เอเท็กซ กอลฟ ....................0-2259-7771-2, 0-2258-4990-1 บริษัทจํากัด โทเทิลแอคชั่น ........0-2261-0857-8, .................................................... 0-2661-4172 บริษัทจํากัดไทยสปอรตแอนดทอ .................................................... 0-2259-2665 บริษัทจํากัด ฟารอีสทสเปเชียลลิตี้ .................................................0-2259-0103-5 บริษัทจํากัด ฟอเรสตปารคแมชีนเนอรี่ .................................................0-2381-7407-8 บริษัทจํากัด เอ ที เอส แมชีนเนอรี่ ................................................... 0-2391-5739, ....................................................0-2711-5789

กีฬา-ชุด-ขายปลีกและสง

บริษัทจํากัด แกรนดโฮลดิ้ง ............ 0-2633-3269 บริษัทจํากัด สงวนสปอรต...........0-2612-3417-9 บริษัทจํากัด อเมซิ่งพีลด .............0-2277-6670-1 บริษัทจํากัด ยูสปอรตแวร ...........0-2526-9011-2 อารตไลน สปอรต แอนด สกรีน .... 0-2612-5201 บริษัทจํากัด เพนทบอลอินทรา ซัพพลาย ...........................0-2619-7512, 0-2668-3869 หางหุนสวนจํากัดมหาชน กรุงเทพการชาง .................................................0-2872-6925-6 บริษัทจํากัด เดอรเมด .................. 0-2979-4297, .................................................0-2581-7970-2 บริษัทจํากัด ซีทพัทยา ................... 0-2267-3280 หางหุนสวนจํากัด เทพนครเอ็นเตอรไพรส .................................................... 0-2221-5179 บริษัทจํากัด ไนกี้ (ปท) .............0-2676-6100-15 บริษัทจํากัด บรันสวิค สยาม .......... 0-2677-3030

บริษัทจํากัด รีวัฒนา ...................... 0-2286-1765 บริษัทจํากัด ลูกขนไกคาราปน ..........0-22362266 บริษัทจํากัด สเปเชียลตี้สปอรต...... 0-2236-5745 บริษัทจํากัด อินโดสปอรต (ปท) .... 0-2221-3638 บริษัทจํากัด กีฬาราชดําริ .............. 0-2933-6951, .................................................... 0-2933-7252 กีฬาแหลมทอง ............................. 0-2233-7481 หางจิมสปอรต .............................. 0-2224-1411 รานชัยสปอรต .............................. 0-2236-4216 บริษัทจํากัด ซิตี้สปอรต ..............0-2934-2196-7 ดาวสปอรต..........0-2612-4983, 0-2214-4313 โรงงานทอผาตั้งไถฮง ................... 0-2214-4912, .................................................... 0-2214-4033 บริษัทจํากัด ทวินส สเปเชียล .....0-2813-8433-9 บริษัทจํากัด นิวสปอรตอินเตอร ..0-2809-7671-5 บริษัทจํากัด นิวสปอรตโอลิมปค ... 0-2215-5252, ...............................................0-2215-2479-80 บริษัทจํากัด พาลโค-คอมแมซไทญ. 0-2238-5112 บริษัทจํากัด มาราธอน (ปท) .......... 0-2433-7992 แอมบาสเดอร แอนดสมารท แฟชั่น .................................................... 0-2255-4518 บริษัทจํากัด ยิมแวร ..............0-2295-2526-30 บริษัทจํากัด โรงงานฟุตบอลไทย สปอรตติ้งกุดส .....................0-2214-1403, 0-2718-4700-44 บริษัทจํากัด โรงงานสยามบอลลสปอรต .................................................... 0-2258-5040 บริษัทจํากัด ลีวัฒนานันท เทรดดิ้ง ...........................0-2286-7989, 0-2677-5309 บริษัทจํากัด วินดี้สปอรต ............0-2705-0141-5 บริษัทจํากัด สปอรต เอ็นจิเนียริ่ง แอนดรีครีเอชั่น เอเชีย ....................................... 0-2382-1722 บริษัทจํากัด สปอรตแอธลอน (ปท) .................................................0-2653-2403-8 บริษัทจํากัด แอลแมค อินเตอรเนชั่นแนล .................................................0-2237-2081-2

กีฬา-ชุดและอุปกรณ


ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563

คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

บิลเลียด-อุปกรณ บริษัทจํากัด จินฉิง เทรดดิ้ง.......0-2751-6586 หางหุนสวนจํากัด เจริญกรุงบิลเลียด ...............................................0-2221-8600 โตะสนุกเกอร บอสส ...............0-2911-3909 หางหุนสวนจํากัด พัฒนาการบิลเลียด ..........................................0-2235-5411-5, ...............................................0-2236-3465 บริษัทจํากัด พัฒนาการสมบัติ ...........................................0-2236-6116-7 ภาษีเจริญบิลเลียด ...........................................0-2805-1173-5 หางหุนสวนจํากัด สนุกเกอร สปอรต ...............................................0-2281-8134 บริษัทจํากัด เอเซียน สนุกเกอร ...............................................0-2234-0848 นพเกาสนุกเกอร ......................0-2433-9376 หางหุนสวนจํากัด ชัยยนตสหพงศ ...............................................0-2407-6694 ตกปลา

บัวทอง ฟชชิ่งปารค..................0-2925-2921 บริษัทจํากัด กามาคัตสึ อินเตอรเนชั่นแนล ...........................................0-2909-5166-8 บริษัทจํากัด เลียกหมง ............0-2225-9206, ...............................................0-2225-0119 บริษัทจํากัด ไทยโมโมอิ ............0-2234-6921 บริษัทจํากัด รวมเจริญการประมง ...........................................0-2226-3508-9 อึ้งชุนเฮง.......0-2221-1438, 0-2223-4512

รานยิ่งเจริญ .............................0-2455-3740 แบคมินตัน-สนาม หัวหมากสนามแบดมินตัน.........0-2379-4092 บริษัทจํากัด ไอยเรศ .............0-2570-6450-1 สนามแบดมินตันเย็นอากาศ..0-2249-6935-6 รางวัล-ถวยโล รานกิตติรัตน............................0-2222-9708 หางหุนสวนจํากัด ขวัญใจกีฬา ...........................................0-2219-3001-2 ฉอยเส็ง ..................................0-2622-2776 ช.ศิริพรรณ ..............................0-2222-9240 บริษัท ไซน ดีไซน ................0-2501-1955-8 บริษัทจํากัด ถวยรางวัลเจเคแอล .....................0-2252-6490, 0-2251-0787 ไทยประเสริฐ ...........................0-2221-0415 นารายณทอง ...........................0-2222-3289 บุญญศิลป (ลูกสาว) ................0-2215-2076 รานประดิษฐพร........................0-2222-8789 บริษัทจํากัด พรีเมียร แกรนด อวอรด .....................0-2321-1321, 0-2721-9997 มาริตาถวยรางวัล ....................0-2224-9594, ...............................................0-2225-2338 หางหุนสวนจํากัด เมืองไทยถวยรางวัล .....................0-2219-4499, 0-2612-5144 วิชัยศิลป .................................0-2221-6552 โรงงาน เอ็ม วาย คัพ ...........0-2451-2804-5 บริษัทจํากัด คิงส วาไรตี้ อารต ...........................................0-2427-0833-4 บริษัทจํากัด แชมเปยนโทรฟเฮาส ...........................................0-2261-6980-1 หางหุนสวนจํากัด ราชาถวยรางวัล .....................0-2391-9942, 0-2392-3457 ปนและอุปกรณเครื่องใช หางหุนสวนจํากัด ปน อ.เจริญ ..0-2457-9873 หางหุนสวนจํากัด มานิตยยนต ..0-2457-6733 หางหุนสวนจํากัด ปน ส.กฤษณพร ...............................................0-2457-6734 หางหุนสวนจํากัด ปนสี่พระยา ..0-2224-0824 บริษัทจํากัด อิตัลไทย อิเล็คทรอนิคสและ ยุทธภัณฑ.........................0-2260-9735-7 บริษัทจํากัด ไทยเนชั่นแนลการคา

107

...............................................0-2391-9446 บริษัทจํากัด ยี เอ็ช อินเตอรเนชั่นแนล .........................................0-2661-3470-82 บริษัทจํากัด กุลทรัพยแมชชินเนอรี่ ...............................................0-2223-0189 บริษัทจํากัด เซเวน เอส เอ็นจิเนียริ่ง ...............................................0-2282-4653 บริษัทจํากัด เทพนครเอ็นเตอรไพรส ...........................................0-2221-5178-9 หางหุนสวนจํากัด ปนนิมิตร ......0-2222-0562 หางหุนสวนจํากัด ปนชัยชัชวาล 0-2226-3098 หางหุนสวนจํากัด ปนเทเวศร ....0-2222-7537 หางหุนสวนจํากัด ปนบางกอก ..0-2221-9216 หางหุนสวนจํากัด ปนประโยชน .....................0-2221-2250, 0-2622-3057 หางหุนสวนจํากัด ปนพงศ .......0-2226-2937, ...........................................0-2623-7897-8 หางหุนสวนจํากัด ปนเพ็ญจันทร .....................0-2222-0430, 0-2223-2717 หางหุนสวนจํากัด ปนโยธิน ......0-2226-1370, ...........................................0-2623-8923-4 หางหุนสวนจํากัด ปนสมพล ....0-2226-1370, ...........................................0-2226-2252-3 หางหุนสวนจํากัด ปนสมหมาย .0-2222-6707 หางหุนสวนจํากัดปนสุชาติและเพื่อน .....................0-2221-2239, 0-2221-5135 หางหุนสวนจํากัด ปนธง ...........0-2224-8563 หางหุนสวนนิติบุคคล ปนประภา ...............................................0-2222-2353 หางหุนสวนจํากัด ปนปราการ....0-2222-1513 หางหุนสวนจํากัด ปนภิภพ.......0-2221-8360, ...............................................0-2222-6514 หางหุนสวนจํากัด ปนราชา.......0-2221-6292, ...........................................0-2623-7271-2 หางหุนสวนจํากัด ปนศรีบูรพา ..0-2222-6273 หางหุนสวนจํากัด ปนสนั่นการคา ...............................................0-2222-8790 หางหุนสวนจํากัด ปนสยาม ......0-2221-9410 หางหุนสวนจํากัด ปนสองพี่นอง ...............................................0-2322-4608 หางหุนสวนจํากัด ปนสันทนา ...0-2222-6270,


108

ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563 คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

...............................................0-2222-0542 หางหุนสวนจํากัด ปนสันทวุธ ....0-2222-0562 หางหุนสวนจํากัด ปนสิงหทอง ..0-2223-9622 หางหุนสวนนิติบุคคล ปนสินวัฒนา ...............................................0-2222-0538 หางหุนสวนจํากัด ปนแสงทอง ..0-2221-7808 หางหุนสวนจํากัด ปนไสว .........0-2221-4544 หางหุนสวนจํากัด ปนแมชั้น ......0-2221-1545 หางหุนสวนจํากัด ปนอํานาจ ....0-2221-0252, ...............................................0-2622-1194 หางหุนสวนจํากัด ปนอําพล .....0-2221-4731, ...............................................0-2222-0698 หางหุนสวนจํากัด ปนอุดม ........0-2221-8622 หางหุนสวนจํากัด ปนอุรชา .......0-2222-0522 หางปนพรมีลาภ .......................0-2221-6903 หางหุนสวนจํากัด พีพีช-มิ่งมิตร ...............................................0-2221-2668 หางหุนสวนจํากัด ม.ฮะกีมี ......0-2222-7791, ...........................................0-2623-7281-2 หางหุนสวนจํากัด มานิตการชาง ...............................................0-2222-5342 หางปนวังบูรพา ........................0-2221-3624 หางหุนสวนจํากัด สมประสงคและเพื่อน .....................0-2226-3895, 0-2222-4464 หางหุนสวนนิติบุคคล สังเวียน ..0-2221-4044 หางหุนสวนนิติบุคคล อินโดไทยคาปน ................. 0-2221-9467-9, 0-2222-1206 เรือ โรงงานสามเคการยนต .............0-2466-5492 บริษัทจํากัด อินเตอรเนชั่นแนล มารีน ...........................................0-2267-0040-2 บริษัทจํากัด กัปตัน...............0-2433-9445-8 บริษัทจํากัด ซีทโนต .............. 038-421072-3 หางหุนสวนจํากัด ไฟเบอรกลาส มาสเตอร อินเตอรมารีน ...................0-2802-3585-6 บริษัทจํากัด มารซัน........ 0-2-2389-4356-62 บริษัทจํากัด วัชรมารีน .........038-716168-73 วิษณุกร ...................................0-2866-2017 หางหุนสวนจํากัด อุตสาหกรรม บางกอก ไฟเบอรกลาส .......................0-2416-8165 บริษัทจํากัด อูคานเรือบวรมงคล

...............................................0-2424-6218 บริษัทจํากัด สินธนาคราฟท...0-2733-3746-9 บริษัทจํากัด ทาเรือสันติภาพ .....0-2448-0793 บริษัทจํากัด แกรนดเอเซีย....0-2894-0611-4 หางหุนสวนจํากัด ชํานาญจักรกล ...............................................0-2416-1691 บริษัทจํากัด ชิพเชพ ซี สโตร ...........................................0-2877-1140-2 ซี เอ็ม ซัพพลาย......................0-2891-1958 มิตรยนตบางแค .......................0-2413-1960 บริษัทจํากัด หะรินพาณิชย....0-2669-0667-9 บริษัทจํากัด ชุมไทย ................0-2294-5063, ...........................................0-2264-8322-3 บริษัทจํากัด วี ไซน อิมปอรต-เอ็กซปอรต ...........................................0-2889-0055-9 อูทองการชาง.......................0-2593-1663-4 หางหุนสวนจํากัด เจ็ดเอ็ม ....0-2751-7954-5 บริษัทจํากัด ลาเดนสไตน.........0-2976-6017, ...........................................0-2976-5412-4 หางหุนสวนจํากัด อรุณพาณิชย ...............................................0-2221-8684 บริษัทจํากัด เมอรซี่ดอกส และการทาเรือ ...............................................0-2233-8989 บริษัทจํากัด ไทยพาบิชเดินเรือ ..0-2221-1335 บริษัทจํากัด เรือดวนเจาพระยา 0-2222-5330, ...........................................0-2225-3002-3 บริษัทจํากัด ลอยด ทริสติโน (ปท) ...............0-2238-0939-42, 0-2266-8594 บริษัทจํากัด สุภัทรา.................0-2223-0492, .........................................0-2623-6318-21 บริษัทจํากัด มารีนทราน สปอรตเซอรวิส ...............................................0-2286-6908 หมวก บริษัทจํากัด 99 เอ็นเตอรไพรส ...............................................0-2424-6410 หางหุนสวนจํากัด เกรียงไกรกรุป แค็พ แอนดสปอรต ...................0-2898-4324-5 บริษัทจํากัด แคปสอินเตอร เนชั่นแนลโปรดักส ...........................................0-2894-2872-4 บริษัทจํากัด จี เอส พี โกลเดน สปอรต โปรดักท ...............................................0-2865-3112

บริษัทจํากัด ทีซีเค โปรดักท (1997) ..............................................0-2800-1388, ...............................................0-2800-1399 บริษัทจํากัด ไทยแอพพาเรล แมนูแฟคเจอริ่ง ...........................................0-2809-8182-5 ธนาศิลป .................................0-2476-6540 บริษัทจํากัด บลู ซี ฮอล ...............................................0-2465-4879 บริษัทจํากัด โปรโมกิฟทส .........................................0-2375-1549-50 บริษัทจํากัด ยังแมน ................0-2467-0490, ...........................................0-2457-4173-4 บริษัทจํากัด ยูเนียน สตาร เซโบ ...........................................0-2876-1635-6 บริษัทจํากัด รัชนีภัณฑ ............0-2428-2053, ...............................................0-2428-4408 บริษัทจํากัด เลอวัง ...............................................0-2428-2053 บริษัทจํากัด เวิลด แอคเซสเซอรีส โปรดักส ...............................................0-2476-7192 หางหุนสวนจํากัด ศรีภัทราวินเนอร ...............................................0-2428-4856 บริษัทจํากัด หมวกวีไอพี ...........................................0-2807-7430-1 บริษัทจํากัด อรันโปรดักส ...........................................0-2746-1017-8 บริษัทจํากัด เอส พี โปรดักสแอนดมารเก็ตติ้ง ...............................................0-2416-3199 บริษัทจํากัด เอส ยี ซี อิมพีเรียล ..............................................0-2438-5422, ...............................................0-2437-5504 บริษัทจํากัด นิววิริยะยานยนตทัวร ........................................... 08-6775-3465, ...............................................0-5421-7968 สระวายนํ้า บริษัทจํากัด เจ ดี พลูส (แบงคคอค) ...........................................0-2319-2526-8 บริษัทจํากัด ซิลเวอร-วอเตอร พูล ...........................................0-2880-9142-4 หางหุนสวนจํากัด ทูลลิ่ง พลู แอนด เคมีภัณฑ ...........................................0-2819-5754-5


ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563

คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

หางหุนสวนจํากัด เบสทคอนเทคซัพพลาย ...........................................0-2969-4096-7 บริษัทจํากัด ประนอมและบุตร สระวายนํ้าและ อุปกรณ ..........................0-2428-3879-81 บริษัทจํากัด พูล-เพค............0-2274-3484-6 บริษัทจํากัด โพรมิเนนท ฟลูคิด คอนโทรลส (ปท) ..............................0-2376-0008-12 บริษัทจํากัด ริเวอร ซามิตารี เอ็นจิเนียริ่งเคมีคัล เอ็มวีรอนเมนท .....................0-2392-6458 หางหุนสวนจํากัด ศูนยรวมสระวายนํ้า ...........................................0-2965-5116-7 บริษัทจํากัด สวัสดิ์อํานวย.........0-2465-8448 บริษัทจํากัด เอส บี โอ เทคนิคส ...........................................0-2322-0921-3 บริษัทจํากัด ไฮ-โปรเจค 1990 .0-2938-2555 บริษัทจํากัด เอสเอสชวน......0-2319-4097-9 หางหุนสวนจํากัด การชางสุขาภิบาล ...............................................0-2513-2461 บริษัทจํากัด เอเซียแอนดยุโรป อินเตอรเทรด ...........................................0-2804-1528-9 บริษัทจํากัด ไอซีอีโก ................0-2391-2788 หางหุนสวนจํากัด ฉลวยเอนยิเนียริ่ง .........................................0-2428-3879-81 หางหุนสวนจํากัด เบสทคอนเทคซัพพลาย ...........................................0-2969-4096-7 บริษัทจํากัด ที ที เค มารเก็ตติ้ง ...........................................0-2735-0078-9 บริษัทจํากัด เวิลดพูลคอนสตรัคชั่น ...............................................0-2891-1598 บริษัทจํากัด สระศิริ ..................0-2735-1077 บริษัทจํากัด กานตกมล ........0-2721-6150-5 บริษัทจํากัด พูลสปา.................0-2320-2564 บริษัทจํากัด เออียู อินเตอรเทรด ...........................................0-2804-1528-9 สระวายนํ้า-ผูรับเหมาสรางขาย บริษัทจํากัด พูล แอนดเอฟที ....0-2260-2587 บริษัทจํากัด พูลวัน ..................0-2979-1482, ................................................01-9126931 หางหุนสวนจํากัด การชางสุขาภิบาล ...............................................0-2513-2461 บริษัทจํากัด เค ที มารเก็ตติ้ง แอนด ดีไซน

...........................................0-2877-6612-4 บริษัทจํากัด ซิลเวอร-วอเตอร พูล ...........................................0-2880-9142-4 บริษัทจํากัด พูลคิง อินเตอร .....0-2319-4100 บริษัทจํากัด พูลแอนดสปาโปรดักส ...............................................0-2320-2564 บริษัทจํากัด มิสเตอร พูล .....0-2664-3356-9 บริษัทจํากัด ส.นภา (ปท) .....0-2258-1406-7 บริษัทจํากัด จิมสกรุป ...............0-2391-9114 บริษัทจํากัด เนเชอรัล ..............0-2967-0949 ไร ซี อิคโก ..............................0-2392-4170 บริษัทจํากัด ครีเอท ไฟว สวิมมิ่ง พูล ...............................................0-2532-4929 สนามกีฬา หางหุนสวนจํากัด เพาเวอรเฮาสยิม ...............................................0-2434-6461 บริษัทจํากัด สกุลไทย .........0-2881-7151-60 บริษัทจํากัด เจ อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง ...........................................0-2919-0311-2 บริษัทจํากัด ที เอ็น จี (ไทนัน) ...........................................0-2662-0461-2 บริษัทจํากัด มหวัฒน เอ็นเตอรไพรส ...............................................0-2748-1000 บริษัทจํากัด ยังมาสปอรตเทค ...........................................0-2993-5635-6 บริษัทจํากัด เล็มเมนล ฟาซาด เอ็นจิเนียริ่ง ...........................................0-2721-2157-8 บริษัทจํากัด แอลแมค อินเตอรเนชั่นแนล ...........................................0-2237-2081-2 บริษัทจํากัด กรุงธน สปอรตคลับ .........................................0-2886-5171-85 หางหุนสวนจํากัด เทพนิมิตการชาง ...........................................0-2957-0948-9 บริษัทจํากัด บางใหญสปอรตคลับ ...........................................0-2594-0660-9 บริษัทจํากัด ยูชาง เอ็นเตอรไพรส ...........................................0-2945-3397-8 บริษัทจํากัด สรางเสริมกรุป ..0-2939-4680-1 เวทีลุมพินี .....0-2253-8425, 0-2253-8576 บริษัทจํากัด สยาม ฮิวสตัน...0-2744-1615-7 บริษัทจํากัด บางระมาดพัฒนา ..0-2286-1369 เวทีมวยราชดําเนิน .............0-2282-4719-20

109

สนามแบคมินตั้นบุญพรอม .......0-2211-8974 บริษัทจํากัด สยามฮิวตั้น ......0-2747-1615-7 ลิ้มเกียมุย ...........................0-2211-1571-4 ชุดวายนํามุสลิม-จําหนาย

เทนนิส-สนาม บริษัทจํากัด เจ อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง ...........................................0-2919-0311-2 บริษัทจํากัด ที เอ็น จี (ไทนัม) ...........................................0-2662-0461-2 บริษัทจํากัด ยังมาสปอรตเทค ...0-2532-2518 บริษัทจํากัด สรางเสริมกรุป ..0-2939-4680-1 บริษัทจํากัด สตารมิตร บิสสิเนส ...............................................0-2951-7002 บริษัทจํากัด โฟรพัฒนา .............0-257-4753, ...............................................0-2570-4961 บริษัทจํากัด เซ็นทรัล เทนนิสคอรท ...............................................0-2213-1909 สนามเทนนิส กันทไพบูลย .......0-2391-8784 สโมสรแร็คเก็ต คลับ................0-2391-9916 บริษัทจํากัด อมรและบุตร.........0-2391-0978 บริษัทจํากัด กันอริ ...............0-2868-7560-2 ศิวาลัยคลับเฮาส ....... 0-2411-2649 ตกปลา บัวทอง ฟชชิ่งปารค..................0-2925-2921 บริษัทจํากัด กามาคัตสึ อินเตอรเนชั่นแนล ...........................................0-2909-5166-8 บริษัทจํากัด เลียกหมง ............0-2225-9206, ...............................................0-2225-0119 บริษัทจํากัด ไทยโมโมอิ ............0-2234-6921 บริษัทจํากัด รวมเจริญการประมง ...........................................0-2226-3508-9 อึ้งชุนเฮง.......0-2221-1438, 0-2223-4512 รานยิ่งเจริญ .............................0-2455-3740 สนามยิงปน


110

ทําเนียบธุรกิจ ประจําป 2563 คูมือเพื่อการติดตอสื่อสารดานการทองเที่ยวและกีฬา

ปนและอุปกรณเครื่องใช หางหุนสวนจํากัด ปน อ.เจริญ ..0-2457-9873 หางหุนสวนจํากัด มานิตยยนต ..0-2457-6733 หางหุนสวนจํากัด ปน ส.กฤษณพร ...............................................0-2457-6734 หางหุนสวนจํากัด ปนสี่พระยา ..0-2224-0824 บริษัทจํากัด อิตัลไทย อิเล็คทรอนิคสและ ยุทธภัณฑ.........................0-2260-9735-7 บริษัทจํากัด ไทยเนชั่นแนลการคา ...............................................0-2391-9446 บริษัทจํากัด ยี เอ็ช อินเตอรเนชั่นแนล .........................................0-2661-3470-82 บริษัทจํากัด เทพนครเอ็นเตอรไพรส ...........................................0-2221-5178-9 หางหุนสวนจํากัด ปนนิมิตร ......0-2222-0562 หางหุนสวนจํากัด ปนชัยชัชวาล 0-2226-3098 หางหุนสวนจํากัด ปนเทเวศร ....0-2222-7537 หางหุนสวนจํากัด ปนบางกอก ..0-2221-9216 หางหุนสวนจํากัด ปนประโยชน .....................0-2221-2250, 0-2622-3057 หางหุนสวนจํากัด ปนพงศ .......0-2226-2937, ...........................................0-2623-7897-8 หางหุนสวนจํากัด ปนเพ็ญจันทร .....................0-2222-0430, 0-2223-2717 หางหุนสวนจํากัด ปนโยธิน ......0-2226-1370, ...........................................0-2623-8923-4 หางหุนสวนจํากัด ปนสมพล ....0-2226-1370, ...........................................0-2226-2252-3 หางหุนสวนจํากัด ปนสมหมาย .0-2222-6707 หางหุนสวนจํากัดปนสุชาติและเพื่อน .....................0-2221-2239, 0-2221-5135 หางหุนสวนจํากัด โปร-แอม กอลฟ .....................0-2221-4277, 0-2223-1201 หางหุนสวนจํากัด พ. หางปนวังบูรพา .....................0-2222-6949, 0-2623-8765

บริษัทจํากัด คีวรรณ .................0-2225-4798 บริษัทจํากัด คาปนยืนยง...........0-2222-2575 บริษัทจํากัด นิวตันมอเตอร .......0-2224-8550 หางหุนสวนจํากัด ปน พ. พาณิชย ...............................................0-2221-2603 หางหุนสวนจํากัด ปนเกษม.......0-2221-7714 หางหุนสวนจํากัด ปนชาตรี .......0-2221-2801 หางหุนสวนจํากัด ปนทรงชัย.....0-2221-8328 หางหุนสวนจํากัด ปนทวีป .......0-2221-2269, ...............................................0-2226-2944 หางหุนสวนจํากัด ปนปราการ....0-2222-1513 หางหุนสวนจํากัด ปนภิภพ.......0-2221-8360, ...............................................0-2222-6514 หางหุนสวนจํากัด ปนพิมพนภา .0-2622-0770 หางหุนสวนจํากัด ปนไพดิษฐ ....0-2623-8459 หางหุนสวนจํากัด ปนมิตรภาพ ..0-2223-6937 หางหุนสวนจํากัด ปนยิ่งเจริญ ...0-2223-3648 หางหุนสวนจํากัด ปนรัตนา ......0-2221-4638, ...............................................0-2223-7795 หางหุนสวนจํากัด ปนราชา.......0-2221-6292, ...........................................0-2623-7271-2 หางหุนสวนจํากัด ปนศรีบูรพา ..0-2222-6273 หางหุนสวนจํากัด ปนสนั่นการคา ...............................................0-2222-8790 หางหุนสวนจํากัด ปนสยาม ......0-2221-9410 หางหุนสวนจํากัด ปนสองพี่นอง ...............................................0-2322-4608 หางหุนสวนจํากัด ปนสันทนา ...0-2222-6270, ...............................................0-2222-0542 หางหุนสวนจํากัด ปนสันทวุธ ....0-2222-0562 หางหุนสวนจํากัด ปนสิงหทอง ..0-2223-9622 หางหุนสวนนิติบุคคล ปนสินวัฒนา ...............................................0-2222-0538 หางหุนสวนจํากัด ปนแสงทอง ..0-2221-7808 หางหุนสวนจํากัด ปนไสว .........0-2221-4544 หางหุนสวนจํากัด ปนแมชั้น ......0-2221-1545 หางหุนสวนจํากัด ปนอํานาจ ....0-2221-0252, ...............................................0-2622-1194 หางหุนสวนจํากัด ปนอําพล .....0-2221-4731, ...............................................0-2222-0698 หางหุนสวนจํากัด ปนอุดม ........0-2221-8622

หางหุนสวนจํากัด ปนอุรชา .......0-2222-0522 หางปนพรมีลาภ .......................0-2221-6903 หางหุนสวนจํากัด พีพีช-มิ่งมิตร ...............................................0-2221-2668 หางปนวังบูรพา ........................0-2221-3624 หางหุนสวนจํากัด สมประสงคและเพื่อน .....................0-2226-3895, 0-2222-4464 หางหุนสวนนิติบุคคล สังเวียน ..0-2221-4044 หางหุนสวนนิติบุคคล อินโดไทยคาปน ................. 0-2221-9467-9, 0-2222-1206 สนามแขงรถ

สนามฟุตบอล

สนามฟุตบอลศุภชลาศัย (สนามกีฬาแหงชาติ) .............................................. 02-216-5591, ...................02-214-0120 ตอ 3010, 3011 สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี ...... ...........................02-589-0481-5 ตอ 504, สนามกีฬากองทัพบก ..............02 616 0055 สนามกีฬาหัวหมาก .................02 318 0940 ราชมังคลากีฬาสถาน................02 186 7111 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม ... ................... .............................................093 289 7366


ภูคอ บานบุง

จุดชมวิว

เที่ยวชุมชนบานบุงภูคอ ชมวิถีชุมชน เที่ยวดูธรรมชาติ สัมผัสทะเลหมอกในชวงฤดูหนาว เพลิดเพลินกับประเพณีโบราณ ชมวัดเกาอายุ 500 กวาป

สนใจติดตอกลุมวิสาหกิจชุมชนบานบุงภูคอ โทร. 062-4299716, 095-6262547

15 หมู 6 อำเภอนาแหว จังหวัดเลย 42170

(ÁÕºÃÔ¡ÒÃÅÒ¹¡Ò§àµŒ¹·)


facebook page: ครัวมอนไข สวนผึ้ง ราชบุรี

ครัวมอนไข ครัวมอนไข ไดเขารวมมาตรการสงเสริม การทองเที่ยวในประเทศ ‘ชิมชอปใช’ เลือกลงทะเบียนที่ราชบุรี กันนะคะ

พบกับอาหารหลากหลายเมนู อรอย สะอาด รสชาติถูกใจ ราคาไมแพง

ถ.ราชบุรี-ผาปก (National Hwy 3087) ใกลโรงเรียนสินแรสยาม ราชบุรี ประมาณ 3 กิโลเมตร จากอนามัยผาปก (ถ.สวนปาสิริกิตต-สวนผึ้ง)

Tel. 086-173-5762


โยรนิดงตีอแนรรบัมเขาชสโูรยั งแนรมชายัทนาธทธาานนี ี โร

เดนิทางสะดวก ใกลสถานททีองเทยีว คณ ุ จะไดสมัผสักบันยิามของการพกัผอนทแีทจรงิกบัหองพกัสดุหรู บรรยากาศแสนดแีละบรกิารทคีณ ุ จะประทบัใจ https://www.chainatthanihotel.com E-mail : chainatthani_hotel@hotmail.com

เลขที 345 ถนนพหลโยธนิ ตำบลบานกลวย อำเภอเมอืง จงัหวดัชยันาท 17000

โทรศัพท 056-421580-1, 056-416799


Conveniently located on Thanarat Road, Phuwanalee Resort is only 170 km or 1.40 hours from Bangkok and minutes away from Khao-yai National Park, various tourist attractions and famous golf courses.

SUPERIOR BUILDING

SUPERIOR GARDEN VIEW

DELUXE ROOM

MINI SUITE (2 BEDROOMS)

BOUTIQUE VILLA (3 BEDROOMS)

THAI VILLA (3 BEDROOMS)

FAMILY VILLA (3 BEDROOMS)

JUNIOR VILLA

โรงแรมภูวนาลี รีสอรท âçáÃÁ ÀÙǹÒÅÕÃÕÊÍÏ· µ¡áµ‹§´ŒÇÂʶһ˜µÂ¡ÃÃÁä·Â¤ÅÒÊÊԤ˹Öè§à´ÕÂÇã¹à¢ÒãËÞ‹ áÇ´ÅŒÍÁä»´ŒÇ¾ġÉÒ¹Ò¹Ò¾Ãó¡Ç‹Ò 400 ª¹Ô´ º¹¾×é¹·Õè¡Ç‹Ò 40 äË ໚¹ÊÇÃ䏢ͧ¼ÙŒÃÑ¡¸ÃÃÁªÒµÔ • ºÃÔ¡ÒúŒÒ¹¾Ñ¡ áÅРˌͧ¾Ñ¡ µ¡áµ‹§áººä·Â¤ÅÒÊÊÔ¤ áÅкٵԤÊäµÅ • ºÃÔ¡ÒùӪÁ Villa Musee ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ºŒÒ¹ä·Â áÅкŒÒ¹ä·ÂËÇÁÊÁÑ ÍÒÂØ¡Ç‹Ò 100 »‚ ãËŒ¡ÅÔè¹ÍÒÂŒ͹Âؤ µÑé§ÍÂÙ‹ÀÒÂ㹺ÃÔàdzâçáÃÁ • Ë‹Ò§¨Ò¡¡ÃØ§à·¾Ï à¾Õ§ 170 ¡ÔâÅàÁµÃ 㪌àÇÅҢѺöà¾Õ§ 1 ªÑèÇâÁ§ 40 ¹Ò·Õ • µÑé§ÍÂÙ‹º¹ ¶¹¹¸¹ÐÃѪµ ¡ÔâÅàÁµÃ·Õè 13 Ë‹Ò§¨Ò¡ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔà¢ÒãËÞ‹à¾Õ§ 7 ¡ÔâÅàÁµÃ • ã¡ÅŒÊ¶Ò¹·Õ跋ͧà·ÕèÂÇ ÍÒ·Ô »ÒÅÔâÍ ¹éӼش¸ÃÃÁªÒµÔ ËÅǧ¾‹Í·Ç´Í§¤ ãËÞ‹·ÕèÊØ´ã¹âÅ¡ ÊǹÊѵǏ ⺹ѹ«‹Ò ÌҹÍÒËÒÃ¹Ò¹ÒªÒµÔ ÍÒ·Ô Chocolate Factory. Midwinter, Ribs Mannn

¤Ø³¨ÐÊÒÁÒöÊÑÁ¼ÑÊÁ¹µàʹ‹Ë ¢Í§¸ÃÃÁªÒµÔ㹺ÃÔàdzÊǹ´Í¡äÁŒ µŒ¹äÁŒ ãËÞ‹ÃͺÃÕÊÍÏ· ·Õè¨Ð·ÓãËŒ¤Ø³¨´¨ÓÁÔÃÙŒÅ×Á

NATURE LOVES’ PARADISE Experience A Delightful Stay, Delicious Cuisines, And An Outstanding Service.

Tel : 02-249-8647, 02-671-6591

WWW.PHUWANALEE.COM

Mobile : 085-112-0934, 081-999-2199 Front Office: 087-6749911 Fax : 02-671-6584 125 หมู 2 ถ.ธนะรัชต (กม.ที่ 13) ต.หมูสี อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130

Email: sales@phuwanalee.com / reservation@phuwanalee.com

Khaoyai Office 125 Moo 2 Thanarat Rd. Moo-Sri, Nakorn Ratchasima, 30130 Reservation Bangkok Office 14 th Floor, Manorom Building 3354/44 Rama IV Road, Klongton, Klongtoey, Bkk 10110

Profile for visioninter

#ใครเป็นใครในแวดวงการท่องเที่ยวและกีฬา#  

วารสารเฉพาะกิจในแวดวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2563

#ใครเป็นใครในแวดวงการท่องเที่ยวและกีฬา#  

วารสารเฉพาะกิจในแวดวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2563

Advertisement