Page 1

ชีวิตที่ได้รับการเติมเต็ม (Life Overflows…)


ชีวิตที่ได้รับการเติมเต็ม (Life Overflows…) วิศรุต จินดารัตน์ พระธรรมยอห์น 10:7-10 พระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เราเป็นประตูของแกะทั้งหลาย บรรดาผู้ที่มาก่อนเรานั้นเป็นขโมยและโจร แต่ฝูง แกะก็มิได้ฟังเขา เราเป็นประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราผู้นั้นก็จะรอด เขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหาร ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทาลายเสีย เราได้มาเพื่อเขา ทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบ บริบูรณ์” คนไม่เต็มบาท หรือ คนไม่เต็มเต็งก็คือคนที่มี แต่ไม่ครบองค์ประกอบ บ้าๆบอๆ ทางภาคเหนือเรียกว่า “คนสึ่งตึง” ดูเหมือนว่าปกติแต่ยังขาดบางอย่างไปจึงไม่ครบต้อง เพิ่มเติมส่วนที่ขาดไปจึงจะเป็นเหมือนคนปกติ พระธรรมยอห์น 10:7-10 พูดถึงขโมยและโจรมาเพื่อฆ่าและเอาชีวิต แต่องค์พระเยซูคริสต์ยอมถูกฆ่า เพื่อให้ชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่ชีวิตเรา ผู้ที่เชื่อและว างใจใน พระองค์จึงได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์เป็นชีวิตที่ไม่ขาด เพราะได้รับการเติมให้เต็มอยู่เสมอ (Continuous filling) ดังบทเพลงสดุดีของดาวิด พระธรรมสดุดี 23:5 “พระองค์ทรงเตรียมสารับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ามัน ขันน้าของข้ าพระองค์ก็ ล้นอยู่” (my cup overflows = more than expected) มากเกินกว่าที่คาดไว้ มีบริบูรณ์ ท่วมท้น ไม่ขาดไม่ขัดสน ไม่มีพร่อง! เต็มล้นอยู่ตลอดเวลา พระดารัสขององค์พระเยซูคริสตเจ้าใน พระธรรม ยอห์น 10:18 “ไม่มีผู้ใดชิงชีวิตไปจากเราได้ แต่เราสละชีวิตด้วยใจสมั ครของเราเอง เรามีสิทธิที่จะสละชีวิตนั้น และมีสิทธิที่จะรับคืนอีก คากาชับนี้ เราได้ รับมาจากพระบิดาของเรา” การที่พระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์ก็เพื่อผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์นั้นจะได้รับชีวิต ชีวิตที่มีองค์พระเยซูคริสตเจ้าเป็นพระผู้ ช่วยให้รอด ชีวิตที่ได้รับการเติมเต็ม (be filled = continuous filling) จึงเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ ไม่ขัดสน ไม่แห้งเหือด ไม่ขาดหาย แต่เต็มล้นอยู่เสมอ (overflows) ชีวิตของผู้เชื่อเป็นชีวิตที่ได้รับการเติมเต็ม อย่างไร


ประการที่หนึ่ง : ชีวิตที่ได้รับการเติมเต็มด้วยความอุดมสมบูรณ์ (filled with plenty) มั่งคั่ง มากมาย พระธรรมสุภาษิต 3: 9-10 “จงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตน และด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้า แล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มด้วยความอุดม และบ่อ เก็บของเจ้าจะล้นด้วยเหล้าองุ่น (Your barns will be filled with plenty (R.S.V) / Your barns will be filled to overflowing (N.I.V))” ผลแรกที่เก็บเกี่ยวได้ สิ่งที่ดีที่สุด นามาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสานึกในการทรงไถ่(redemption) ของพระองค์ผู้ทรงยอมสละชีวิตเพื่อเราทั้งหลายจะได้ชีวิต เมื่อ กระทาด้วยใจโมทนาขอบพระคุณในการทรงช่วยกู้ให้พ้ นจากการเป็นทาส ชีวิตของชนชาติอิสราเอลจึงได้รับการเติมเต็ม พืชผลไร่นาก็เกิดดอกออกผลตามฤดูกาล บรรดาผู้ที่ ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจ ถวายอย่างเต็มร้อย พระเป็นเจ้าทรงสัญญาว่าจะอวยพร และเติมเต็มให้แก่เขาจนท่วมท้น พระธรรมมาลาคี 3:10 “พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า จงนาทศางค์เต็มขนาดมาไว้ในคลัง เพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเรา จงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิด หน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่” เมื่อสัตย์ซื่อในการถวายอย่างเต็มขนาด (the full, the whole, all the tithes ) ทั้งหมด ทั้งสิ้น ไม่ยักยอก ไม่คดโกง คาท้าชวนที่มีมาถึงบรรดาผู้เชื่อก็คือ พระพรของพระ เจ้าจะมีมาถึงชีวิตของเราจนเต็มล้น จนเราไม่มีที่จะเก็บ ไม่มีห้อง โกดังพอเก็บได้ นี่คือชีวิตที่ได้รับการเติมเต็มด้วยความอุดมสมบูรณ์ ประการที่สอง : ชีวิตที่ได้รับการเติมเต็มด้วยความชื่นชมยินดี (filled with joy) ความปีติยินดี ความสุข พระธรรมกิจการ 13:48-52 “ฝ่ายคนต่างชาติเมื่อได้ยินพระวจนะของพระเจ้าก็เกิดความปีติยินดี และสรรเสริญพระวจนะของพระองค์ และคนทั้งหลายที่ทรงหมาย ไว้แล้วเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ก็ได้เชื่อถือ พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงแผ่ไปตลอดทั่วเขตแดนนั้น แต่พวกยิวได้ยุยงพวกสตรีมีศักดิ์ซึ่งเป็นคนต่างชาติที่ถือพระเจ้า กับทั้ง ผู้ชายที่เป็นใหญ่ในเมืองนั้นให้เคี่ยวเข็ญและไล่เปาโลกับบารนาบัสออกจากเมืองของเขา ฝ่ายเปาโลกับบารนาบัสจึงตัดสัมพันธ์ด้วย สะบัดผงคลีดินที่ติดเท้าออกแล้วก็ไปยัง เขตเมืองอิโคนียูม แต่พวกสาวกก็เต็มไปด้วยความชื่นชมปีติยินดี และพระวิญญาณบริสุทธิ์” แม้ว่าถูกข่มเหง ถูกก่อกวน ได้รับการกลั่นแกล้ง ถูกขับไล่ให้ออกจากเมือง เพราะชาวยิวเห็นคนมากมายมาฟังพระวจนะของพระเจ้าก็มีใจอิจฉ า พยายามพูดคัดค้าน คาสอน พูดสบประมาทเปาโลและบารนาบัส แต่สิ่งเหล่านี้หาได้ทาให้สาวกของพระเจ้าหมดกาลังใจไม่ เขาไม่ท้อถอย แต่ยังคงมุ่งมั่นกระทาพันธกิจแห่งการประกาศพระกิตติ คุณต่อไปด้วยความปีติยินดี นี่คือชีวิตที่ได้รับการเติมเต็มด้วยความชื่นชมยินดี


ประการที่สาม : ชีวิตที่ได้รับการเติมเต็มด้วยปัญญา (filled with wisdom) ปัญญาเป็นความสามารถในการวินิจฉัย และปฏิบัติตามน้าพระทัยของพระเจ้า ปัญญา เป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากยิ่งที่สุด ปัญญาย่อมคู่กับคุณธรรม (It is good to be wise and it is wise to be good) เป็นการดีที่จะเป็นคนฉลาด และเป็นสิ่งที่ฉลาดยิ่งเมื่อเป็นคนดี พระธรรมลูกา 2:40 “พระกุมารนั้นก็เจริญวัยแข็งแรงขึ้น ประกอบด้วยสติปัญญา และพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่าน” ชีวิตขององค์พระกุมารเยซูนั้นจึงไม่เพียงเจริญวัยแข็งแรงขึ้นตามธรรมชาติเท่านั้น แต่ได้รับการเติมเต็มด้วยปัญญาจากเบื้องบนด้วย เราเห็นได้ชัดเจนจาก พระธรรมลูกา 2:46-47 “ครั้นหามาได้สามวันแล้ว จึงพบพระกุมารนั่งอยู่ในพระวิหารท่ามกลางพวกอาจารย์ ฟังและไต่ถามพวกอาจารย์เหล่านั้นอยู่ คนทั้งปวงที่ได้ ยินก็ประหลาดใจในสติปัญญา และคาตอบของพระกุมารนั้น” นี่คือชีวิตที่ได้รับการเติมเต็มด้วยปัญญา ประการสุดท้าย : ชีวิตที่ได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (filled with the Holy Spirit) พระธรรมกิจการของอัครทูต 4:31 “เมื่อเขาอธิษฐานแล้ว ที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นได้หวั่นไหว และคนเหล่านั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้กล่าวพระวจนะ ของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ” เมื่อชีวิตได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า ทั้งเปโตรและยอห์นแม้ยืนอยู่ท่ามกลางผู้มีอานาจ และคนมีความรู้ที่พยายามข่มขู่ไม่ให้ประกาศเรื่องราว ความรอดขององค์พระเยซูคริสตเจ้า แต่หาทาให้เขาหวาดกลัวไม่ ชีวิตของผู้เชื่อเป็นชีวิตที่ได้รับการเติมเต็มด้วยความอุดมสมบูรณ์ (filled with plenty) เติมเต็มด้วยความชื่นชมยินดี (filled with joy) เติมเต็มด้วยปัญญาซึ่งมาจาก เบื้องบน (filled with wisdom) และเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (filled with the Holy Spirit) เมื่อเราได้รับการเติมเต็ม (overflows) จนล้นอยู่ เราจึงต้องสนองพระคุณ ของพระเจ้าโดยการเผื่อแผ่ แจกจ่ายไปยังผู้ที่ขัดสน คนที่ยังไม่ได้รับพระกิตติคุณ เพื่อผู้ที่ขาดจะได้รับการเติมเต็ม และถึงซึ่งชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในพระคริสต์ อาเมน

ชีวิตที่ได้รับการเติมเต็ม by (Misty Chorus Faith Mission)  

ชีวิตของผู้เชื่อเป็นชีวิตที่ได้รับการเติมเต็มด้วยความอุดมสมบูรณ์ (filled with plenty) เติมเต็มด้วยความชื่นชมยินดี (filled with joy) เติมเต...