Page 1


Yüzey Ýþlem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News ARTI BASIN YAYIN VE REKLÂM HÝZMETLERÝ Adýna sahibi/Publisher Cesur ÖZDOÐAN Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü / Chief Editor H.Ýbrahim KURUCAN Reklam ve Tasarým Sorumlusu/ Advertisement and Design Coordinator M.Bahaddin SAYIK Editör/Editor Cesur ÖZDOÐAN

Yayýn Kurulu/Editorial Board Prof. Dr. Mustafa ÜRGEN - Ýst. Teknik. Üniv. Prof. Dr. Hatem AKBULUT - Sakarya. Üniv. Prof. Dr. Remzi VAROL - Isparta Üniv. Doç. Dr. Gökhan ORHAN - Ýstanbul. Üniv. Yrd. Doç. Özkan SARIKAYA - Sakarya. Üniv. Yrd. Doç. Ergün KELEÞOÐLU - Yýldýz Tek. Üniv. Yrd. Doç. Hýdýr AKPINAR - Kocaeli Üniv. Adnan AYTEKÝN - Tosçelik Granül

Danýþmanlar Kurulu/Advisory Board Kumlama Makineleri/Blasting Machines Ulf KAPITZA - AGTOS Ferhat BÝLGÝN - BSM Makina Sergio ABIUSO - ALJU Vibrasyon Makineleri/Vibratory Machines Habib AYKOL - Delta-Rösler Gerilim Giderme/Shot Peening Zeki KÖROÐLU – Millenium Ýnd. Kaplama-Boyama/Coating-Painting M.Bahattin ÞENKÖK - Süyütek Heinz Georg VOLLMER - SLF Mustafa SUCUKA - Ýntergalvano Ferit SATICIOÐLU - Dede Kimya Tolga DIRAZ- Çimtaþ Adres/ Management Center ARTI BASIN YAYIN VE REKLAM HÝZMETLERÝ Ýkitelli OSB Eskoop San. Sit. B1 Blok No:6 34306 Ýkitelli - Ýstanbul - TURKIYE Tel : + 90 212 549 39 50 Fax : + 90 212 549 81 91 info@artibasin.com www.artibasin.com Baský/Printed by Erkam Printing / 0212 671 07 07 Yerel süreli yayýn, 2 ayda bir yayýnlanýr. 6 times a year Tüm yayýn hakký Yüzey Ýþlem-Kumlama’ya ait olup kaynak gösterilmek suretiyle alýntý yapýlabilir. Tüm reklamlarýn sorumluluðu reklam veren firmalara, yazýlardaki görüþler yazarlarýna aittir. All publishing rights reserved by Surface Finishing-Blasting, may be quated by indicating source. Advertisements are a liability of the advertising firms. Opinions are a liability of writer.

Editörden

DEVLET TEÞVÝKLERÝ Devlet kanun koyucu ve genel denetçi olarak özel sektörün geliþmesi ve rekabet gücünün artmasý için gerekli kanunlarý ve teþvikleri hazýrlayýp çýkarmak görev ve sorumluðundadýr. Bu açýdan bakýldýðýnda bazý eksikler de olsa ülkemizde bu konuda oldukça iyi çalýþmalar yapýlmaktadýr. Küçük ve orta ölçekli sanayinin geliþtirilmesi yanýnda teknolojik alt yapýnýn oluþturulmasý için önemli yatýrýmlar yapýlmýþtýr. TÜBÝTAK, KOSGEB, TTGV bunlarýn en önemlileridir. Devlet, kurduðu kurumlar ve verdiði teþvikler ile bu alandaki sorumluluðunu yerine getirirken, “Sanayicimiz bunlardan yeterince haberdar mý?” veya “Yardýmlardan yararlanmak için üzerine düþen çalýþmayý yerine getiriyor mu?” þeklinde bir soruya ‘evet’ cevabýný vermemiz de mümkün deðil. Üreticilerin çoðunluðunun yardýmlardan haberi yok, haberdar olanlarýn büyük kýsmý da ilgilenmemekteler. Hâlbuki yurt içi ve yurt dýþý fuar katýlým ücretleri, projelerde çalýþacak eleman maaþlarý, bunlar için alýnacak aletlere kadar birçok kalem bu teþvikler ile ödenebilmektedir. Oturduðumuz yerden sýzlanmak yerine yapýlan yardýmlar hakkýnda daha fazla bilgi almak ve bu kurumlarý ziyaret etmek artýk zorunluluk olmuþtur. Bu alanda gördüðümüz eksiklik sebebiyle bu sayýmýzýn kapak konusunu teþviklere ayýrdýk. Elimizin altýnda bulunan ve çok basit baþvurular ile kullanýlan paralardan yararlanalým. Bu kriz ortamýnda ayakta kalmak ve güçlenmek için bundan daha iyi bir yol yok kanaatimizce. Saygýlarýmla,

GOVERNMENT PROMOTION

To increase general economical condition government and private sector have to work together with. If both of them work, we'll have good economical condition. In this conditions our government to help Turkish manufacturer take some laws addition to that some extra economical support. TUBITAK, KOSGEB, TTGV were established by the government to support manufacturer and to increase technological basic facilities. While preparing some project and attending industrial fair, above institute will support the manufacturer companies. But a lot of companies never use this type government promotion because they don't have any information of this. Of course they have some problems while applying this support however manufacturers try to pass all of them. Because they'll take economical support from above institute if the manufacturer have new technological R&D or joining the fair. In this issue we'll explain general government promotions to give details information of this subject. In this way all manufacturer take information this support. All industrial producers have to use this because of passing global economical crises. Best Regards,


Turkey Distributor


ÝÇÝNDEKÝLER...

CONTENTS... Jotun Powder Coatings

Sayfa/Page 12 Quality, At The Vibratory Finishing Meets With Fair Price

Sayfa/Page 8

Better Quality in Less Time!

Devlet Destekleri - Dosya Konusu Government Promotions - Cover Subject 4 ‘Kumlama Verimi’ Semineri-Çelik Granül Seminar ‘Shot Blasting Efficiency’-Çelik Granül 26 Tek Elden Tesis ve Üretim Servisleri Facility and Process Services From Single Source 32

Sayfa/Page 24

Garnet Temizleyici Garnet Cleaner 34 Eurosurfas Boya ve Yüzey Ýþlem Fuarý Eurosurfas Paint & Surface Exhibition 35 Pow Air Vac Aþýndýrýcý Toplama Ünitesi Pow Air Vac Recovery System 35 Shot Peening - Makale Shot Peening - Article 38 Üniversite-Sanayi Ýþbirliðine Milyon Dolarlýk Örnek A Million Dollar Example Of 42 Industry-University Collaboration Kompozit Malzemeli Sprey Temizlik Hattý Composite Materialed Spray Cleaning Line 44 Mermer Kumlama Makinesi Airless Shot Blasting Machine 45 Kitap Tanýtým Book Publicity 48 Termal Püskürtme Konferansý Thermal Spray Conference (ITSC 2008) Etkinlik Takvimi Event Calendar

Stressonic® Ultrasonic Process For Fatigue Life Improvement Onto Welded Components

Sayfa/Page 28

14th International Metallurgy & Materials Congress (IMMC 2008)

50

Sayfa/Page 18

54

Reklam Ýndeksi / Advertisement Index Firmalar/ Companies

Sayfa No./ Page Nr.

Agtos Alju Artý Basýn Yayýn Asal Metal Atü Mühendislik Bk Shot Bsm Makine

21 16 64 Arka Kapak içi 33 37 43

Firmalar/ Companies

Sayfa No./ Page Nr.

Arka Kapak Çelik Granül 11 Dafeng Daqi 1 Delta - Rösler Etkin Destek Danýþm. 23 31 GRP Dýþ Ticaret 7 Mec Shot 10 Özmak

Firmalar/ Companies Sedmak Makina SLF Surface Finishing TFM Makine Tosçelik Granül Voith Win Fuarý

Sayfa No./ Page Nr. 22 30 36 27 Ön Kapak Ýçi 17 46,47


DOSYA KONUSU

-

COVER SUBJECT

"Krizin Yükünü Devletle Paylaþmak Mümkün" To Share Hardness of Crisis With Government Kemal Sidar / Etkin Destek Yönetici Ortaðý - Manager

Þ

iddeti gün geçtikçe daha çok hissedilen global krizin etkilerini teþviklerle biraz da olsa gidermek mümkün. Bu teþviklerden bazýlarý uzun zamandýr devam ediyor, bazýlarý ise yeni hayata geçiriliyor. Aðýrlýklý olarak KOBÝ'lerin kullanýmýna açýlan teþviklerden Ar-Ge projelerine yönelik olanlar saðladýklarý desteklerle dikkat çekiyor. Sýklýkla kullanýlan Ar-Ge desteklerini þöyle özetlemek mümkün: Sanayi Bakanlýðý: Sanayi Bakanlýðý tarafýndan yürütülen San-Tez programý sayesinde üniversite ile iþbirliðine giden þirketlerin Ar-Ge projelerinin yüzde 75'i hibe olarak karþýlanýyor. Þimdiye kadar 300'ün üzerinde baþvuru alan bu programda 150'ye yakýn proje desteklendi. Ayrýca yeni Ar-Ge yönetmeliði ile desteklerden faydalanan þirketlere personel gelir vergisi indirimi (%80-%90), yüzde 100 oranýnda kurumlar vergisi ve SSK indirimleri, Ar-Ge merkezi kurabilmek gibi farklý teþvikler saðlanýyor. Kemal Sidar / Etkin Destek Yönetici Ortaðý - Manager

TÜBÝTAK: TÜBÝTAK tarafýndan uzun yýllardýr ArGe projeleri için firmalara saðlanan yüzde 50-60 oranýndaki hibeler, 1,5 sene önce baþlatýlan KOBÝ Ar-Ge destekleri ile yüzde 75'e kadar artýrýldý. TÜBÝTAK tarafýndan destekli projesi olan þirketlerin proje bazlý olarak personel, malzeme, donaným, makine, yazýlým, patent vb. giderleri hibe

4

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

olarak karþýlanýyor. Ayrýca yeni Ar-Ge yönetmeliðinin saðladýðý imkanlardan faydalanmak da mümkün oluyor. TÜBÝTAK geçen yýl Ar-Ge destekleri için 500 milyon YTL'nin üzerinde para verdi. Bu rakam her yýl artýyor. Türkiye Teknoloji Geliþtirme Vakfý (TTGV): TTGV tarafýndan Ar-Ge projelerinin finansmaný için verilen 2 milyon dolar üst limitli uzun vadeli, sýfýr faizli krediyi bütün sektörlerden proje yapan þirketler kullanabiliyor. Bu krediyi, hibe aldýðýnýz proje için ek finansman olarak kullanabiliyorsunuz. TTGV ayrýca firmalarýn enerji verimliliði ve çevre projeleri için de yatýrým dahil olmak üzere yine sýfýr faizli kredi veriyor. Avrupa Birliði Çerçeve Programlarý: Bu programlar, 1984 yýlýndan bu yana, Avrupa Birliði (AB) üye ülkelerinin ulusal bilim ve araþtýrma politikalarý ile uygulamalarýnýn birbirine yakýnlaþtýrýlmasý amacýyla araþtýrma, teknoloji geliþtirme ve yenilikçilik çalýþmalarýný destekleyen faaliyetlerdir. 2007-2013 yýllarý arasýnda, 7. Çerçeve Programý (ÇP) devam ediyor. 7. ÇP dönemsel olarak açýlan proje çaðrýlarýna katýlan þirketler yüzde 50'yi geçen oranlarda hibe destek alabilir. AB Çerçeve Programlarý, Türkiye'nin de dahil olduðu 36 ülke ve 53,2 milyar avro bütçe ile dünyanýn en büyük sivil Ar-Ge programý. Teknokentler: Ýþinin yoðunluðu Ar-Ge olan yazýlým þirketleri gibi firmalar için özellikle faydalý olan teknokentlerin sayýsý giderek artýyor. Türkiye'de 30 yakýn teknoloji geliþtirme merkezinde yüzlerce firma, gelir vergisi, kurumlar vergisi, SSK gibi çeþitli konularda muafiyetlerden yararlanmaya devam ediyor. Uzman Görüþü: Etkin Destek olarak, kriz ortamýnda Ar-Ge'yi iþinin bir parçasýný haline getirmiþ, firmalarýn krizden saðlam çýkmak için büyük þansý olduðuna inanýyoruz. Özellikle TÜBÝTAK ve Sanayi Bakanlýðý tarafýndan verilen destekler firmalar için büyük imkanlar saðlýyor. Türkiye için yenilikçi projelere imza atan bir KOBÝ,


DOSYA KONUSU

proje masraflarýnýn yüzde 75'ini hibe olarak, yüzde 50'sini faizsiz kredi olarak, yani yüzde 125 oranýnda finanse edebilir. Yeni Ar-Ge yönetmeliðinin saðladýðý teþvikler de iþin bir diðer cazip yönü. Bu nedenle Ar-Ge yapabilen firmalar hemen, diðerleri ise bir plan çerçevesinde ve uzman yardýmýyla, vakit kaybetmeden bu desteklerden faydalanmalý, krizin yükünü devletle paylaþmalý. Yukarýda özetlenen Ar-Ge desteklerinin yaný sýra farklý kredi ve teþvikler kullanmak da mümkün. KOSGEB: Küçük ve orta ölçekli iþletmelerin küresel rekabet ortamýnda güçlü olmalarýný saðlamayý, yüksek nitelikli ve öncü bir kurum olmayý hedefleyen KOSGEB, hedefleri doðrultusunda sadece 1 Ocak-19 Haziran 2007 döneminde 1130 desteðe toplam 5,7 Milyon YTL kaynak saðladý.

-

COVER SUBJECT

kullanýlmasý halinde 6500 iþletme kredi faiz desteðinden yararlanabilecek. "0 Faizli Ýhracat Destek Kredisi"nden ihracat taahhüdü veren, 250 kiþiden az çalýþan istihdam eden, yýllýk net satýþ hasýlatý ya da mali bilançosu 25 milyon YTL'yi aþmayan, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren, KOSGEB veri tabanýna kayýtlý KOBÝ'ler yararlanabilecek. Ýhracatçý KOBÝ kredisinin vadesi 6 ay. Kredinin kullanýldýðý tarihten itibaren, 6. ayýn sonunda def'aten (alýnan kredi tutarýnýn, bir defada tamamý) geri ödenecek. Destek programý için baþvurular 15 Eylül'de baþladý. Kobilere AB’den Hibe Kapýsý Açýldý TBMM'de onaylanan AB Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programý'nýn (CIP) Giriþimcilik ve Yenilik Programý çerçevesinde, KOBÝ'lere Avrupa Birliði'nin Avrupa çapýnda vereceði 2,2 Milyar Avroluk fonlarýndan yararlanma kapýsý açýldý.

Sýfýr Faizli Ýstihdam Endeksli Cansuyu Kredisi Bakanlýk koordinasyonunda yürütülecek Desteði: Ýmalatçý esnaf ve sanatkarlar ile KOBÝ'lere saðlanan 50 milyon YTL'lik kaynakla oluþturulan kredi hacmi toplamý 350 AB 7. Çerçeve Programý Ana Bileþenleri ve Bütçeleri milyon YTL. kullanýlacak kredi faizinin EU 7th Framework Programme and Budgets tamamý KOSGEB tarafýndan Fikirler Ýþbirliði karþýlanýyor. 10.000'e yakýn imalatçý AB 7. Çerçeve Özel Programý Özel Programý esnaf ve sanatkar ile KOBÝ'lerin Programý (Ideas) (Cooperation) yararlandýrýlmasý planlanan programda, (50,5 Milyar €) 7,5 Milyar (Billion) € 32,4 Milyar (Billion) € kredi kullanýmý 350 milyon YTL'lik kaynakla sýnýrlý. Bu programdan Kiþiyi Destekleme Kapasiteler EU yararlanmak isteyen imalatçý esnaf ve Özel Programý Özel Programý 7th Framework sanatkarlar ile KOBÝ'lerin kredi (People) (Capacities) Programme talepleri, baþvuru sýrasýna göre 4,75 Milyar (Billion) € 4,1 Milyar (Billion) € (50,5 Billion €) deðerlendiriliyor. Baþvurular anlaþmalý bankalara yapýlabiliyor. Kredi vadesi, Ortak Araþtýrma Merkezi-JRC 1,75 Milyar (Billion) € ilk 3 ayý ödemesiz kalaný aylýk eþit taksitler halinde ödenmek üzere 12 ay. JRC EURATOM Ýhracatçý Kredisi Destek Programý: Ýhracatçý KOBÝ'lere saðlanacak kredi hacmi toplamý 650 milyon dolara ulaþacak. Kullanýlacak kredinin faizinin tamamý KOSGEB tarafýndan karþýlanacak. Ýhracatçý KOBÝ baþýna saðlanacak 100.000 USD üst limitten kredi

EURATOM

(Nükleer etkinlikler)

(2,75 Milyar €)

Ýþbirliði Özel Programý: AB 7. ÇP kapsamýndaki tematik alanlarda konu güdümlü çok-ortaklý projeler Fikirler Özel Programý: Araþtýrmacý güdümlü bireysel projeler Kiþiyi Destekleme Özel Programý: Burs ve destek projeleri/Araþtýrmacýlarýn dolaþýmý Kapasiteler Özel Programý: Araþtýrma altyapýsýna destek JRC: Ortak Araþtýrma Merkezleri Euratom: Nükleer enerji etkinlikleri Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

5


DOSYA KONUSU

çalýþmalarla KOBÝ'lere 4 alanda büyük destek saðlanacak: - Kredi almada kefalet sorunu yaþayan KOBÝ'lere garanti veren Kredi Garanti Fonu, AB'den fon saðlayarak kefalet hacmini büyütecek. - Giriþim Sermayesi çerçevesinde, finansal sýkýntý yaþayan ya da büyümek isteyen KOBÝ'lere ortak olan KOBÝ A.Þ. ve benzeri aracý kuruluþlar, AB fonlarýndan yararlanarak, daha fazla KOBÝ'ye ortak olarak sermaye desteði verebilecek.

- Varolan Avrupa Bilgi Merkezleri ve Ýnovasyon Aktarým Merkezleri, AB'den saðlanan finansal destekle KOBÝ Destek Merkezi altýnda dönüþtürülecek. Kuruluþu tamamlanan ve 81 ile hizmet verecek 7 merkez, KOBÝ'lere ücretsiz danýþmanlýk, bilgi, AB mevzuatý desteði saðlayacak. - KOBÝ'ler, hazýrladýklarý inovasyon ve teknoloji projeleri için AB tarafýndan belirlenecek alanlarda hibe desteði alabilecek. Baþvurular doðrudan AB'ye yapýlacak. KOBÝ'ler konuyla ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý ile AB'den bilgi alabilecek. Koordinasyonu, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan yürütülen bu programla, KOBÝ'lerimize çok önemli destekler saðlanacak. What is FP7? 'Framework programmes' (FPs) have been the main financial tools through which the European Union supports research and development activities covering almost all scientific disciplines. FPs are proposed by the European Commission and adopted by Council and the European Parliament following a codecision procedure ( view the FP7 approval process). FPs have been implemented since 1984 and cover a period of five years with the last year of one FP and the first year of the following 6

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

-

COVER SUBJECT

FP overlapping. The current FP is FP6, which runs up to the end of 2006. It has been proposed for FP7, however, to run for seven years. It will be fully operational as of 1 January 2007 and will expire in 2013. It is designed to build on the achievements of its predecessor towards the creation of the European Research Area, and carry it further towards the development of the knowledge economy and society in Europe. The main objectives of FP7: Specific programmes Knowledge lies at the heart of the European Union's Lisbon Strategy to become the "most dynamic competitive knowledge-based economy in the world". The 'knowledge triangle' - research, education and innovation - is a core factor in European efforts to meet the ambitious Lisbon goals. Numerous programmes, initiatives and support measures are carried out at EU level in support of knowledge.

The Seventh Framework Programme (FP7) bundles all research-related EU initiatives together under a common roof playing a crucial role in reaching the goals of growth, competitiveness and employment; along with a new Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), Education and Training programmes, and Structural and Cohesion Funds for regional convergence and competitiveness. It is also a key pillar for the European Research Area (ERA). The broad objectives of FP7 have been grouped into four categories: Cooperation, Ideas, People and Capacities. For each type of objective, there is a specific programme corresponding to the main areas of EU research policy. All specific programmes work together to promote and encourage the creation of European poles of (scientific) excellence.


VÝBRASYON

-

VIBRATORY

Röportaj-Interview

Vibrasyonda Kalite Uygun Fiyatla Buluþtu

Quality, At Vibratory Finishing Meets With Fair Price Semih Çeliköz / GRP Technic

V

ibrasyon sektöründe kaliteli ürünü uygun fiyatla sunmayý hedefleyen GRP Technic yetkililerinden Semih Çeliköz ile vibrasyon sektörü üzerine konuþtuk. Semih bey, ürün yelpazenizden bahsedeblir misiniz? Türkiye'de yüzey iþlemlerle ilgili çalýþan tüm firmalarýn vibrasyonla ilgili ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek ürün çeþitliliðine sahibiz. Mermer sanayi, metal ve plastik sanayine her ölçüde çanak vibrasyon makinesi, santrifüj kurutma makineleri, tekne tip vibrasyon makineleri, atýksu arýtma makineleri, seramik-porselen-plastik vibrasyon taþý ve sývýsý satýþýmýz mevcuttur. Ürünlerinizin kalitesi hakkýnda bilgilendirebilir misiniz? Ürünlerimiz CE belgelidir. Amerikan üretim teknolojisi ile üretilmekte ve Türkiye'ye Grup Dýþ Tic. Ltd. Þti., GRP TECHNIC logomuzla Ýthalatýný gerçekleþtirmekteyiz. Yaklaþýk 10 yýldýr bu sektörde hizmet etmekteyiz, bizim ürünlerimizin kalitesinin

Semih Çeliköz / Grup Dýþ Ticaret

8

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

en önemli belgesi müþterilerimizin memnuniyeti ve referansýdýr. Bugüne kadar Türkiye'nin birçok ilindeki çeþitli firmalara vibrasyon makinesi ve vibrasyon sarf malzemesi satýþýmýz oldu. Müþterilerimizin memnuniyeti üzerine bu hizmete devam ediyoruz. Ayrýca makinelerimiz 2 yýl garanti kapsamýndadýr, bu 2 yýlýn sonrasýnda da herhangi bir arýza durumunda yedek parça veya teknik servis imkaný da sunmaktayýz. Satýþ sonrasý hizmetlerinizden bahsedebilir misiz? Bizim iþimiz sadece makine veya sarf malzemesi satmakla bitmez, satýþ sonrasý müþterilerimize vibrasyon konusunda her türlü teknik desteði de istek doðrultusunda vermekteyiz. Makine ve sarf malzeme tedarik süreniz nedir? Belli ölçülerdeki, standart vibrasyon makinelerini stoðumuzda bulunduruyoruz. Özel ölçülerdeki makine sipariþlerini kýsa sürede teslim ediyoruz. Vibrasyon sarf malzemelerinde ise stoklarýmýzda her zaman talepleri karþýlayacak çeþitli ölçülerde


VÝBRASYON

malzeme bulundururuz ve ürün çeþitliliðimiz çok fazladýr. Vibrasyon makinesi olan firmalara veya yeni makine alacak olanlara özel bir tavsiyeniz var mý? Ýleriki zamanlarda oluþabilecek iþ hacmine göre alacaklarý makinenin kapasitelerini büyük tutmaknýn yararlý olacaðýný düþünmekteyiz. Vibrasyon iþlemi polisaja alternatif bir sistem midir? Tabi ki, pirinç, alüminyum, zamak ve abs ürünleri üreten bir çok tesis için ideal bir çözüm yoludur. Bu tekniðe geçtiklerinde standart kalite ve düþük maliyet açýsýndan büyük avantaj yakalayacaklardýr. Polisajla çalýþan tüm firmalara vibrasyon sistemine geçiþ süreciyle ilgili her türlü desteði verebiliriz. Vibrasyon makinesi almak yerine fason olarak bu iþi yaptýrmak isteyen firmalara da hizmet verebiliyor musunuz? Bu konudaki çalýþmalarýmýz bitmek üzere, bu hizmet için Ýstanbul Anadolu yakasýndaki þirket merkezimizde geniþ bir alan tahsis ettik ve yýlbaþýndan itibaren tecrübeli teknik ekibimizle fason vibrasyon konusunda tüm firmalara yardýmcý olacaðýmýza inanýyoruz. Ar-Ge çalýþmalarýnýz var mý? Biz Grup Dýþ Tic. Ltd. Þti. olarak sürekli yeniliklerin peþindeyiz. Yüzey iþlemler üzerine araþtýrmalarýmýz oluyor. Yeni ürünler, yeni makineler üzerinde çalýþýyoruz ve test ediyoruz. Ürünlerimizle ilgili gerekli bilgiye www.grptechnic.com adresinden ulaþýlabilir. Sorularýmýza içtenlikle verdiðiniz cevaplardan dolayý teþekkür ederiz.

-

VIBRATORY

We spoke with Semih Celiköz from GRP Technic which works about vibratory finishing machines and medias in Turkey. Could you talk about your product range? Our product range is very large as we can give all requirements about vibratory finishing to customers. All size vibratory machines, ceramic-plastic-porcelain vibratory medias to marble industry, metal and plastic industry. What is your product’s quality? Our products have CE certificate. Our products are manufacturing with American technology. We have been working about 10 years in vibratory finishing industry and our product’s quality’s best demonstration is our customer’s satisfaction. Addition to that, our products have 2 years guarantee. After 2 years we are keeping support with spare parts and technical services. You can take detail information from our web site; www.grptechinc.com. What are your supply times for machine and media orders? We have standart sizes vibratory machines in stock everytime, if our customer wants a special sizes machine, we can supply it in 30days. We have enough vibratory media in our stock. Could you give an offer for companies which will buy a new vibratory machine? Yes, it is efficacious for companies if companies will bought larger size vibratory machine than their work capacity. Thank you very much for your sincere answers.

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

9


YENÝ TEKNOLOJÝLER- NEW TECHNOLOGIES

Jotun Toz Boya

Ürün performansý, müþteri hizmeti ve teknik servisi ile fark yaratýyor...

Jotun Powder Coatings Seda SARAÇER / Jotun Toz Boya Pazarlama - Marketing

6

300 çalýþaný ve 70 ülkedeki 71 firmasýyla dünyanýn en büyük boya markalarýndan olan Norveçli Jotun firmasý, boya endüstrisinin en yeni ve çevreci teknolojilerinden olan toz boyalarda da faaliyet göstermektedir. Jotun Toz Boya, sektördeki 35 yýlý aþkýn deneyimi ile ýsý ile kürlenen toz boyada lider bir üretici ve tedarikçidir. Firma Türkiye, Norveç, Çek Cumhuriyeti,Birleþik Arap Emirlikleri gibi 11 ülkedeki üretim tesisleriyle faaliyet göstermektedir. Jotun Toz Boya Türkiye birimi Satýþ Müdürü Necati Gönenç, Jotun Toz Boya olarak borular ve valfler, endüstriyel ve mimari segmente yönelik ürünler için toz boya üretimleri olduðunu belirtmiþtir. Dünyanýn en yüksek binasý Jotun'la korunuyor! Mimari segment kapsamýnda bina içinde ve dýþýnda kullanýlan tüm alüminyum parçalara uygulanabilen toz boyalarda dýþ ortamda dahi 30 yýla kadar garanti veren Jotun Toz Boya, AAMA, GSB ve Qualicoat gibi mimari uygulamalarda kabul edilen dünya standartlarýna uygun toz boyalar üretmektedir. Dünyanýn en prestijli yapýlarýndan sayýlan Burj Al Arab Oteli, Palm Jumeirah, yapýmý tamamlanmadýðý halde þimdiden dünyanýn en yüksek binasý olan Burj Dubai Jotun'u çözüm ortaklarý olarak seçmiþlerdir.

Burj Al Arab - Dubai

12

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News


YENÝ TEKNOLOJÝLER- NEW TECHNOLOGIES

Necati Gönenç, ülkemizde de Ýþ Bankasý Kuleleri, yapýmý devam eden Istanbul Sapphire gibi prestijli yapýlarda yine Jotun'un tercih edildiðini belirtmiþtir. Yukarýda örnekleri verilen ve þehrin görünümünü deðiþtiren anýtsal projelerde önerilen en üst toz boya sýnýfý Corro-Coat Durasol'dür. Bu serinin PVF3-kopolimer teknolojisine dayandýðýný belirten Necati Gönenç, polyester boyalar tarafýndan sunulamayan, en sert hava koþullarýna dayanýmýn Corro-Coat Durasol tarafýnda saðlandýðýný belirtmiþtir. Dýþ ortam spesifikasyonlarýnýn en üst sýnýflarý olan AAMA 2605 ve GSB Premium standartlarýnýn gereklilikleri Corro-Coat Durasol ve PVDF olarak da bilinen florokarbonlar (solvent bazlý yaþ boya sistemleri) tarafýndan karþýlanabilmektedir. Fakat Corro-Coat Durasol PVDF'e göre hem çevreye daha duyarlýdýr hem de maliyet açýsýndan avantajlýdýr. Corro-Coat Durasol dýþ cephe uygulamalarýnda 30 yýllýk ürün garanti sistemi ile desteklenmektedir. Boru hatlarýnda korozyona karþý mükemmel koruma... Fusion Bond teknolojisi ile adlandýrdýðý epoksi toz boya grubu ile Jotun Toz Boya, petrol,doðalgaz ve su boru hatlarý için ürünler sunabilmektedir. Türkiye'de üretimi gerçekleþen bu özel amaçlý toz boyalar tek kat veya çok katlý (iki veya üç) sistemler olarak kullanýlabilmektedir. Fusion Bond epoksi boyalar, sýcak ve soðuk madde transferini yapacak borularda, inþaat demirleri ve endüstriyel valflerde kullanýlabilmekte, çöllerden kutup bölgelerine kadar birçok zorlu çevre koþuluna meydan okuyabilmektedir. Necati Gönenç, Jotun Toz Boya'nýn Türkiye'de Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattý, Türkiye-Yunanistan ve Türkiye-Rusya doðalgaz boru hatlarý, Türkiye Tunus/Steg Projesi gibi projelere imza attýðýný dile getirmiþtir. Uluslararasý pazarda yer aldýðý projelere örnek olarak ise Irak-Suudi Arabistan boru hattý, British Gas boru hattý aðlarý, Kuzey Denizi'ndeki Exxon Beryl projesi, BP Wytch Farm projesi, Malezya Petronas Doðalgaz boru hattý aðlarý, Meksika Körfezi'ndeki Devil's Tower projesi, yüksek çalýþma sýcaklýklarýna sahip Saudi Aramco Qatif projesini vermiþtir. Borularda astar ve yaþ boya gerektirmeyen 3 katlý J-trac serisi Jotun'dan Jotun Toz Boya'nýn boru üzerine uygulanan ürünlerinde en son teknoloji dayanýklý ve esnek

J-trac serisidir. J-trac, Jotun'un ilk üç katlý toz boya serisidir. Herhangi bir astar ve yaþ boya uygulamasý gerektirmeyen J-trac uygulamalarýnda borular 3 farklý toz boyanýn birer kat uygulanmasý ile korunur. Corro-Coat EP-F 8101 adlý ürün boru üzerine uygulanan ve korozyona karþý korumayý saðlayan ilk kattýr. Borulara daha sonra esnek olan Corro-Coat EP-F 8201 ürünü uygulanarak kaplama sisteminde diðer sistemlere göre iyileþtirilmiþ bir esneklik saðlanýr. Son olarak ise Corro-Coat EP-F 8301 ürününün uygulamasý yapýlarak kaplama sert ve darbelere dayanýklý bir hale getirilir. Ürünler arka arkaya uygulanarak tek bir seferde toplam kaplama kalýnlýðýna ulaþýlýr. Darbe Sert son kat darbe kaynaklý hasarlarý en aza indirger. Impact The tough outer layer minimizes impact damage. Aþýnma Sert son kat çizilmeye karþý dayanýklýdýr. Abrasion The tough outer layer resists scratches. Gouge Esnek orta tabaka soyulmaya dirençlidir. Gouge The resilient middle layer resists scrapes. Esneklik Sert son kat üzerindeki basýnç eþit bir þekilde daðýlýr. Flexibility Stress on the tough outer layer is spread evenly.

J-trac sistemi korozyona karþý uzun vadeli korumaya ek olarak þunlarý saðlar: Çok katlý sistemler ile eþ veya onlarý aþan mekanik koruma Kaynak yerlerinde kullanýlan FBE toz boyalar ile uyumluluk Aðýr beton kaplamasýnda cüzi hasar Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

13


YENÝ TEKNOLOJÝLER- NEW TECHNOLOGIES

Geliþtirilmiþ darbe ve aþýnma performansý Kayma önleyici toz boyalar ile uyumluluk Düþük sýcaklýklarda yüksek esneklik Cathodic koruma þeffaflýðý Kaynak yerlerini daha iyi kaplama Borularýn basýnca karþý iyi dayaným göstermeleri J-trac serisi boru hatlarýnda iyileþtirilmiþ antikorozyon direnci, mekanik koruma ve montajda daha az hasar gibi avantajlar saðlar. Tough Resilient Anti-Corrosion Coating J-trac is a novel synergistic combination of fusion bond epoxy (FBE) powder coatings that imparts a tough resilient anti-corrosion coating. The J-trac system incorporates a combination of three FBE-based powder coatings, each providing all the advantages, and none of the weaknesses, of stand-alone FBE and multilayer extruded coatings. High Level of Performance In addition to long term protection against corrosion, the J-trac system provides: Mechanical protection matching or exceeding multi-layer capabilities. Compatibility with traditional girth welds coating solutions for FBE. Negligible damage on concrete weight coating application. Advanced abrasion and impact performance. Compatibility with anti slip coatings. High flexibility at low temperatures. Cathodic protection transparency. Raised weld coverage. Pipe stress tolerance. Az enerji harcayan L.E.C. 20+ Az enerji tüketen yeni toz boya serisi L.E.C (Low Energy Consumption) 20+, 150°C ile 200°C arasýnda uygulanabilir ve çalýþma verimliliðini korur. Düþük sýcaklýklarda uygulanabilen bu boyalar, tasarým mühendislerinin borularýn gerilme özelliklerine yenik düþülecekleri sanýlan 200ºC'nin çok daha altýnda sýcaklýklarda kaplanmasýný saðlar.

14

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

Normale göre 50°C daha düþük ön ýsýtma sýcaklýklarý sayesinde %20'den fazla enerji tasarrufu yaratan L.E.C. 20+, boru daha hýzlý soðuyacaðý için üç katlý kaplama sistemlerinde kaynak üstü Polyester kalýnlýðýnýn daha az malzeme ile elde edilmesini saðlar ve yaklaþýk %10 Polyester tasarrufu yaratýr. L.E.C. 20+ daha yüksek X sýnýf çeliklerin sertliklerini de koruyabilmektedir. Farklý ürünler, farklý çözüm seçenekleri... Endüstriyel segment kapsamýnda otomotiv üreticileri, makina ve ekipman tedarikçileri, beyaz eþya, klima, aydýnlatma armatürleri, raf ve çit üreten firmalar ile çalýþtýklarýný belirten Necati Gönenç, bu üreticiler için epoksi-polyester, epoksi (son kat ve astar olarak), polyester ve poliüretan bazlý toz boya seçenekleri olduðunu ifade etmiþtir. "Corro-Coat Concept" adý altýnda sunduklarý özel boyalar ise üretici ve uygulamacýya maliyet açýsýndan avantaj saðlayan, en yeni teknoloji ile üretilmiþ bir toz boya grubudur. Bu boyalar düzgün yüzey görünümlü, düþük kalýnlýk ortalamasýna sahip, sarfiyatta avantaj saðlayan ürünler olup diðer toz boyalara göre girinti ve oyuklara daha iyi nüfuz ederler. Ürün çeþitliliði ve kalitedeki istikrarý ile dikkat çeken Jotun Toz Boya ayrýca düþük sýcaklýklarda hýzlý kürlenen toz boya gruplarý, thin film (ince film kalýnlýðýna sahip) toz boyalarý ve gözenekli yüzeyler için özel olarak geliþtirilmiþ epoksi, epoksi-polyester ve polyester toz boyalarý müþterilerinin beðenisine sunmuþtur. Necati Gönenç; "Jotun Türkiye olarak, müþterilerimizin yanýnda olmayý, onlara yeni ve en efektif çözümler sunmayý ilke edindik" Ýstanbul Sapphire Istanbul Sapphire Turkey


YENÝ TEKNOLOJÝLER- NEW TECHNOLOGIES

derken, Jotun grubunun bütün projelerinde müþterilerinin ürün, AR-GE, yenilik ve teknik servis beklentilerini en üst seviyede karþýlamayý hedeflediklerini belirtti. Türkiye'de bir ilki gerçekleþtiren Jotun Toz Boya, Türkiye'nin her yerine ulaþýmý olan toz boya sektörünün en geniþ teknik servis ekibine sahiptir. Proaktif davranarak teknolojik yenilikleri, sarfiyat avantajlarýný müþterisine ilk olarak sunmayý hedefleyen bu ekip Türkiye'nin dört bir yanýnda müþterilerinin ihtiyaçlarýna cevap vermektedir.

Ýþ Bankasý - Türkiye Is Bank Building - Turkey Necati Gönenç son olarak;"Jotun geniþ ürün gamýyla Dünya Boya ve Toz Boya Sanayisi'nin standartlarýný yükseltmeyi baþarmýþtýr. Dünyanýn neresinde olursanýz olun, yeni proje nerede yapýlýyorsa yapýlsýn, Jotun size boyadan çok daha ötesini saðlayacaktýr." dedi. L.E.C. 20+ Lower Energy Consumption FBE coatings (also known as low application temperature coatings) are applied in the range of 150°C to 200°C (300°F to 390°F) while maintaining operating efficiency.

These products are also suitable for coating of high strength steel developed for high pressure strain based design pipelines. L.E.C. 20+ Features Lower Energy Consumption FBE coatings: Can be applied at temperatures as low as 190ºC (365°F) as a stand-alone. Can be applied at temperatures as low as 150ºC (300°F) without reduction in productivity, when used as a primer.

Exceeds the requirements of CSA Z 245.20-02. Achieves the same performance of a conventional FBE coating at almost 50ºC (90°F) lower application temperature, while maintaining operating efficiency. L.E.C. 20+ Payback Lower Energy Consumption FBE coatings provide: Over 20% energy savings owing to lower preheat temperatures. Above 10% decrease of polyethylene material waste in three-layer coating systems owing to reduction of over thickness. Preservation of steel strength on higher X grade steel.

Lower Energy Consumption FBE coatings allow the design engineer to select an option that enables the pipe to be coated at temperatures well below 200ºC (390°F); temperature at which it is believed that yield to tensile properties are altered. Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

15


KAPLAMA

-

COATING

Röportaj-Interview

14. Uluslararasý Metalurji ve Malzeme Kongresi 14th International Metallurgy & Materials Congress (IMMC 2008) Doç. Dr. Gökhan Orhan / Ý.Ü. Metalurji ve Malzeme Müh. - Assoc. Prof. Ýst. Univ. Metallurgy and Material Eng.

T

MMOB Metalurji Mühendisleri Odasý tarafýndan düzenlenen 14. Uluslararasý Metalurji ve Malzeme Kongresi, eþ zamanlý olarak düzenlenen ANKÝROS 2008, 9. Uluslararasý Demir-Çelik ve Döküm Teknolojileri, Makina ve Ürünleri Ýhtisas Fuarý, ANNOFER 2008, 8. Uluslararasý Demirdýþý Metaller Teknolojileri, Makina ve Ürünleri Ýhtisas Fuarý, TURKCAST 2008, 3. Döküm Ürünleri Ýhtisas Fuarý ve 4. Uluslararasý Ankiros Döküm Kongresi ile birlikte 16-18 Ekim tarihleri arasýnda Ýstanbul’da gerçekleþti. Kongre koordinatörlerinden Ýstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliði öðretim üyesi Doç. Dr. Gökhan Orhan ile kongre üzerine bir söyleþi yaptýk. Kongreye katýlýmý sözlü ve poster sunumu açýsýndan deðerlendirebilir misiniz? 14. Uluslararasý Metalurji ve Malzeme Kongresi'nde: Demir Çelik Metalurjisi, Demir Dýþý Metaller Metalurjisi, Seramik-Cam-Refrakter, Döküm, Toz Metalurjisi-BiyomalzemelerNanomalzemeler, Kompozit Malzemeler, Yüzey Ýþlemleri-Isýl Ýþlem, Metalurjik Atýklar ve Çevre, Malzeme ve Tasarým baþlýklarýnda toplam 23 oturum yapýldý. Bu oturumlarda ülkemiz dýþýnda Almanya, Azerbaycan, Cezayir, Fransa, Ýngiltere, Ýran, Ýspanya, Japonya, Kosova,

18

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

Makedonya, Norveç, Polonya ve Rusya'dan toplam 75 bildiri sunuldu.Sözlü sunular iki ayrý salonda ve simültane tercüme eþliðinde gerçekleþtirildi. Poster sunumlarý ise kongrenin ikinci günü bir kokteyl eþliðinde gerçekleþti ve katýlým oldukça yüksekti. Toplam 109 poster sunumu gerçekleþti Daha önceki yýllarda olduðu gibi bu kongrede de kendi konularýnda dünyanýn önemli bilim adamlarý çaðrýlý davetli olarak katýldý. Davetli konuþmacýlarýmýz; Japonya'dan Prof. Dr. Takashi Goto (Tohoku Univ.), Türkiye'den Hayrettin Çaycý (Sarkuysan Elektrolitik A.Þ.) Rusya'dan Prof. Dr. Igor V. Alexandrov (Ufa State Aviation Technical Univ.) Almanya'dan Dr. Thomas Luebben (Foundation Inst.of Mat.Science), Fransa'dan Dr. Abdelilah Slaoui (European Mat.Research Society), Almanya'dan Dr.Ing. Bernd Friedrich (IME RWTH Aachen Univ.). Kongredeki Genç Araþtýrmacý ödülünden biraz bahsedebilir misiniz? Ýlk olarak 2006 yýlýnda 13. Uluslararasý Metalurji ve Malzeme Kongresi'nde verilmeye baþlanan bir ödül bu. Bu yýl ikincisi gerçekleþti ve inanýyorum ki gelenekselleþecek. Daha önce duyurduðumuz kurallara uyan herkesin aday olabileceði bir yarýþma. Aday çalýþmalar kongrenin ilk gününden itibaren sergilendi ve kongre delegeleri, kongre danýþma kurulu, kongre oturum koordinatörleri ve kongre yürütme kurulunun kullandýðý oylarla 3 genç araþtýrmacý genç araþtýrmacý ödülü nü almaya hak kazandý.

Doç. Dr. Gökhan Orhan / Ý.Ü. Metalurji ve Malzeme Müh. - Assoc. Prof. Ýst. Univ. Metallurgy and Material Eng.


KAPLAMA

Bu yýl ödül alan araþtýrmacýlar ve araþtýrma konularý; Duygu AÐAOÐULLARI - Bor Karbürden Bor Triklorür Üretimi Özge BALCI - Titanyumun Hassas Dökümü Ýçin Seramik Kalýp Hazýrlanmasý, Proses Dizayný ve Koþullarýn Optimizasyonu Özlem ALTINTAÞ - The Synthesis of Size Morphogically Controlled ZnO Nanoparticles by Microemulsion Techniques Bu arkadaþlar özelinden yarýþmaya katýlan tüm arkadaþlarý aslýna bakarsanýz kongreye katýlan tüm genç araþtýrmacýlarý tebrik ediyorum. Kongrede gerçekleþtirilen panellerden bahsedebilir misiniz? Kongrede iki panel gerçekleþtirildi.

-

COATING

Kongrenin Tarihinden Notlar Kongrenin ilki 14-15 Þubat 1975 tarihleri arasýnda, Ankara’da, Prof. Dr. Veli Aytekin’in baþkanlýðýnda düzenlenmiþ. 20 bildirinin sunulduðu ikinci kongreden bugüne önemli geliþme saðlanmýþ, bildiri sayýsý son kongrede 209’a çýkmýþ. 1995 yýlýndaki 8. kongreden itibaren kongreler Ýstanbul’da düzenlenmeye baþlanmýþ. 1993 yýlýndaki 7. kongreden itibaren de uluslararasý bir kimlik kazanmýþ ve o yýl 15 ülkeden katýlým saðlanmýþ. Kongrede en çok bildiri, 303 bildiri ile, 5 gün süren 12. kongrede sunulmuþ.

Ýlk panelin konusu; "Küreselleþmenin Türkiye'de Metalurji ve Malzeme Sektörüne Etkileri" idi. Ýstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ýsmail Duman moderatörlüðünde, Yaylalý Günay (Türkiye Döküm Sanayicileri Derneði), Mahmut Kiper (Türkiye Teknoloji Gelistirme Vakfý), Prof. Dr. Aziz Konukman (Gazi Üniversitesi) ve Bahadýr Özer (Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneði) katýlýmlarýyla gerçekleþti.

büyüktü, konular tüm boyutlarý tartýþýldý, konuþuldu. Panelleri programda özellikle öðleden sonraki bölüme yerleþtirdik ki zaman açýsýndan önü açýk olsun ve bunun faydasýný da gördük.

Kongreyi ziyaretçi profili açýsýndan deðerlendirirsek, nasýl bir profil vardý? Kongreye ziyaretçi katýlýmý oldukça yüksekti. Sayýsal olarak ziyaretçi artýþýnýn yanýnda ziyaretçi niteliði de yüksekti. Sunumlarý ilgiyle dinleyen, soru soran, tartýþan bir katýlýmcý profili vardý. Bu dinleyici profilini aðýrlýklý olarak Metalurji ve Malzeme Mühendisliði öðrencilerinin oluþturduðunu söylemeden geçemeyeceðim. Buda bence ayrýca memnun edici bir durum. Bu noktada tüm katýlýmcýlara gösterdikleri ilgiden dolayý teþekkür ediyoruz. Bu kongre, kapsamý ve uluslararasý olmasý sebebiyle de ayrý bir öneme sahip. Metalurji Mühendisleri Odasý çeþitli sempozyumlar düzenliyor ama bu ölçüde bütün metalurji ve malzeme sektörünü kucaklayan uluslararasý bir baþka kongre yok.

Ýkinci panelin konusu ise; "Türkiye ve Dünyada Demir Çelik Sektörünün Durumu ve Geleceðe Yönelik Beklentiler"di. Veysel Yayan (Demir ve Çelik Üreticileri Derneði),Çetin Kaya (Ekinciler Demir ve Çelik A.Þ.), Necdet Utkanlar (Diler Holding), M.Uður Yýlmaz (Ýskenderun Demir ve Çelik A.Þ.) konuþmacý olarak katýldýlar. ABD'de baþlayan ekonomik krizin ilk rüzgarlarý altýnda gerçekleþti paneller. Her iki panelde ilgi Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

19


KAPLAMA

Kongreyle eþ zamanlý olarak bir fuar da düzenlendi bu konudaki görüþleriniz nelerdir? Fuar ve kongrenin bir arada olmasýnýn birçok faydasý oldu. Öðrenciler açýsýndan baktýðýmýzda; fuarda 'Mezun olduktan sonra nerelerde çalýþabiliriz?' sorusunun karþýlýðýný bir ölçüde görmüþ oldular. Fuara katýlan firmalarý, faaliyet alanlarýný görme ve yetkilileri ile görüþme fýrsatý buldular. Bu öðrenci açýsýndan önemli. Bana sorarsanýz kongre ve kongre konusuna tam uygun fuar birbirlerini çok iyi tamamlýyor, destekliyor. Kongre delegeleri ve fuar ziyaretçileri bu iki etkinliði deðerlendirdiler.

COATING

Doç. Dr. Gökhan Orhan 1968 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. ÝTÜ-Metalurji ve Malzeme Müh. Bölümünden 1992’de mezun oldu. Ayný üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsünden 1995’te yüksek mühendis, 2001’de de doktor ünvanýný aldý. 1995 -2004 yýllarý arasýnda ÝTÜ Met. ve Malz. Müh. Bölümünde Araþtýrma Görevlisi olarak çalýþtý. 2004’te Ýst. Üniv. Met. ve Malz. Müh. Bölümünde Yard.Doç.Dr. olarak göreve baþladý ve 2006’da Metalurji ve Malzeme Bilim Dalýnda Doçent unvanýný aldý. Halen ÝÜ Met. ve Malz. Müh. Bölümünde öðretim üyesi olarak çalýþmaktadýr. Çevresel Metalurji Uygulamalarý, Metal Geri Kazanýmý, HidroElektrometalurjik Uygulamalar çalýþma konularý arasýndadýr.

Son olarak genel bir deðerlendirme yaparmýsýnýz? Kongre, uluslararasý olmasý, ayný eksendeki uluslararasý bir fuarla eþ zamanlý düzenlenmesi ve 1975'ten beri düzenleniyor olmasý sebebiyle önemli bir organizasyon. Sektördeki herkesin de sahiplenmesi gereken bir organizasyon ve gördüðüm kadarýyla da öyle oluyor. Kongremizi takip edebildiðim yurtdýþý kongreleri ile karþýlaþtýrdýðýmda; gerek sunumlar, gerek organizasyon gerekse katýlým açýsýndan ciddi bir fark olmadýðýný görüyorum. Bu sadece benim görüþüm de deðil.

20

-

What do you think of presentations of Congress? Totally 209 oral and poster presentations are presented and about 1500 visitors are attended. Congress titles are; Iron-Steel Metallurgy, Nonferrous Metallurgy, CeramicGlass-Refractory, Casting, Powder Metallurgy, Biomaterials-Nanomaterials, Composite Materials, Surface Treatments- Heat Treatments, Metallurgical Wastes and Environmental, Material and Design. 2 panel are organized in Congress, that are; - "Globalization Effects on Metallurgy and Material Industry" - "Iron-Steel Industry's Situation and Expectation for Future"

Delegates are attended from Germany, Algeria, Azerbaijan, France, England, Iran, Spain, Japan, Kosovo, Macedonia, Norway, Poland and Russia. Important scientists are invited to IMMC 2008. They are; Prof. Nickolas J. Themelis, Prof. Takashi Goto, Hayrettin Çaycý, Prof. Igor Alexandrov, Dr. Thomas Luebben, Dr. Abdelilah Slaoui, Prof. Dr.-Ing. Bernd Friedrich.

Kongre Yürütme Kurulu Baþkanýmýz, ÝTÜ'den Prof. Dr. Cüneyt Arslan'a, koordinatörlük görevini beraber yürüttüðümüz yine ÝTÜ'den sevgili dostum Doç. Dr. Sebahattin Gürmen'e, tüm yürütme kurulu üyelerine ve kongrede emeði geçen herkese teþekkür ederim.

Would you talk about Young Researcher Prize? First of this prize is started to given in 13th International Metallurgy & Materials Congress. 3 equivalent prizes are given by vote of delegates. This year; Duygu Aðaoðullarý - X, Özge Balcý -Y , Özlem Altýntaþ - Z, took prize.

International Metallurgy & Materials Congress (IMMC 2008) organized in Istanbul between 16-18 October by UCEAT Chamber of Metallurgical Engineers. We talk about IMMC with Assoc. Prof. Gökhan Orhan is one of coordinators of IMMC 2008.

Ankiros trade fair and IMMC are organized same time and same venue. Can you evaluate this? It was very good especially for students because they can saw answer of "where can I work after graduate?" question. In this respect trade fair and congress was complemented.

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News


VÝBRASYON

-

VIBRATORY

Haber-News

Kýsa Zamanda Yüksek Kalite Better Quality in Less Time! Barbara Müller / Rösler Oberflächentechnik GmbH Habib Aykol / Delta Vibrasyon (Rösler Türkiye Temsilcisi)

1

854 yýlýnda aile þirketi olarak kurulan Winkhaus firmasýnýn bugün Almanya’da 6 kapý ve pencere üretim tesisi, dünya üzerinde 10 satýþ ofisi ve çok sayýda partneri var. Almanya’daki üretim tesislerinde modernizasyon çalýþmalarý yaptýracak olan Winkhaus, vibrasyon hatlarýndaki modernizasyon çalýþmalarý için Rösler’i tercih etti. Hýzlý ve kaliteli iþleyen bir sistem üretmek için Winkhaus is a company, which was founded in 1854. The family owned company, located in Telgte in Northern Germany, has six manufacturing locations in Germany, 10 international sales offices and many partners around the world for products and services for windows and doors. Despite its worldwide activities, the company has made a clear commitment towards the production location in Germany. Evidence of this commitment is the planned investment of 100 million Euro into the German factories over the next 5 years. 2008 and 2009 will see the highest capital expenditures during this 5-year period. Fully Automatic Rotary Vibrator In line with the overall modernization program in Telgte, the company also invested into a new mass finishing system. Comprehensive processing trials under actual production conditions had to be conducted to develop the best finishing solution and to choose the right supplier. The finishing system must be able to process 20 different parts with a weight of 20 – 100 grams after stamping and/or machining. In line with the company philosophy to be the best in its field, the finishing quality of the parts to be processed was the main priority for this investment program. Furthermore, the finishing process had to be fully automatic. After many trials in the Rösler test lab a comprehensive, tailormade system was developed: Loading of the parts into a R 1050 A rotary vibratory, deburring and degreasing of the parts, magnetic separation and transfer of the parts into a rotary drier. The parts are transferred from the customerspecific parts bins into a vibratory hopper. A pneumatic flap prevents the parts from spilling 24

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

Rösler Test Labaratuarlarýnda yapýlan çalýþmalar sonucunda, Winkhaus’a özel tam otomatik vibrasyonlu temizleme sistemi geliþtirildi. Yaklaþýk 15 dakikalýk iþlem süresi sonucunda temizlenmiþ parçalar ayýrýcýya, seperatöre gönderiliyor. Siemens S7 PLC kontrolündeki sistemde herþey otomatik olarak gerçekleþiyor. Ýþlem esnasýnda kullanýlan su geri dönüþüm sisteminde temizleniyor ve geri kazanýlýyor. out of the hopper. In addition, the hopper is equipped with weighing cells. The parts are gently transferred into the rotary vibrator with a vibratory conveyor. Batch size is determined by weight. During the loading process the rotary vibrator is running. This helps prevent part-onpart impingement and even distribution in the work bowl. Depending on part size and shapes, batch sizes vary from 50 – 350 kg. The grinding media consists of pyramid shaped plastic media RKM 30P. This media generates a fine finish with a relatively low wear rate. Due to the fact that plastic media is used, there is no risk of chipping and lodging of media in the complex parts. This ensures that the downstream production processes will not be disrupted.

Kompakt ve Verimli Çözüm: Çelik parçalarýn tam otomatik temizlenmesi için, çanak Tipi Vibrasyon Makinesi R 1050, yükleme sistemi, magnetik bantlý ayýrýcý, bantlý kurutucu A compact and effective solution: The rotary vibrator R 1050 A with loading system, magnetic belt separator and belt drier for fully automatic finishing of steel parts.


VÝBRASYON Fast Separation of Parts from Media with Adjustable Magnetic Separator After about 15 minutes processing time, the finished parts are safely and completely removed from the work bowl with an adjustable magnetic belt separator R 1050 MS/E-V. This operation runs automatically and is part of the overall PLC program. To prevent the parts frombecoming magnetized, they pass over a demagnetizing unit built into the magnetic belt separator. The last step is the drying of the

-

VIBRATORY parts in a hot air belt drier. From the belt dryer, the complete batch of parts is transferred into a vibratory hopper. An operator uses this vibratory hopper to return the finished parts into the customer parts bins. The system is controlled by a Siemens S 7 PLC. It is equipped with a modem which allows remote trouble shooting of any control problems. The process water is cleaned with a Rösler recycling centrifuge type Z 800 K HA Turbo-Floc.

Medikal Ýmplantlarda Mükemmel Yüzey Ýþlemler

T

Excellent Surface Finishes on Medical Implants

itanyumdan ve yüksek alaþýmlý metallerden üretilecek malzemeler için medikal implant üreticileri kapasitelerini geniþletiyorlar. Bununla birlikte daha ekonomik ve yüksek kaliteli üretim içinde araþtýrmalarý sürekli devam ediyor. Üretilen parçalarýn yüzey iþlemleri konusunda bu hedeflerine uygun makineler geliþtiren Rösler’i seçmektedirler çünkü

Rösler drag finisaj makineleri bir çok avantajý beraberinde taþýyor. Drag Finisaj yöntemi parçalarýn birbirine temas etmeden yüzey temizliði yapýlmasýna imkan vermektedir. Drag Finisaj yöntemi ile köþeleri nasýl olursa olsun, mükemmel yüzey iþlem yapýlmasýný saðlar. Ayrýca özel geliþtirilmiþ plastik taþlarla 0,2µm’nun altýnda yüzey iþlem yapýlabilmektedir.

already using the Rösler drag finishing technology Increasing life expectation and the practice of for their products. Drag Finishing Reduces the Rz extreme sports are leading to increased wear of from 18 µm to Rz 0,2 µm The surface reading on bones and joints. The last resort to overcome implants prior to drag finishing is usually Rz = 18 these problems is the implantation of an artificial µm. The implants are mounted to parts-specific joint. The use of such implants, such as artificial parts fixtures, which are in turn mounted to the knees, hips, elbows, ankles, etc., has been growing four rotary workstations of the drag finisher. The rapidly all over the world. To meet their growing parts are then “dragged” through a bowl filled demand, medical implant manufacturers are with grinding or polishing media. RPM and expanding their capacity for products made from rotational direction of the titanium and other high-alloy independent workstation drives can metals, and they are looking for be adjusted. To achieve the required solutions for economic and highsurface finishes, the operating angle quality production of these precision of the workstations can also be castings. A major focus lies on the adjusted. Usually the finishing of surface treatment of these implants requires multiple steps. components. To prevent Each process is documented and contamination, their surface must stored in the system PLC. The first be extremely smooth. Compared to two steps are generally pre-grinding robotic grinding and buffing, Rösler with ceramic media, followed by a drag finishing systems offer many fine grinding step with plastic media. advantages. They allow the The subsequent high gloss polishing grinding/ polishing of 24 parts, is done in specially prepared dry distributed over four workstations polish media. The four workstations at a time. With drag finishing, the are equipped with quick connect parts never touch each other. couplings for easy mounting and Another big advantage of the drag Drag Finishing allows the surface dismounting of the work piece finishing technology is that the parts finishing of parts without the parts are completely ground/polished, touching each other. The drag finishing fixtures. The specially developed fine irrespective of their shape. process produces excellent surface finishes grinding plastic media provides Several implant manufacturers are irrespective of the shape of the parts. surfaces finishes of down to 0.2 µm! Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

25


KUMLAMA

BLASTING

-

Haber-News

Çelik Granül’den Kumlama Verimi Semineri

Seminar From Çelik Granül ‘Shot Blasting Efficiency’ Namýk Bek / Çelik Granül

1

6-19 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen Annofer/Ankiros/Turkcast Fuarlarý ile eþ zamanlý olarak gerçekleþtirilen Döküm Kongresi'nde Türkiye’nin ilk çelik bilya üreticisi Çelik Granül’ün Pazarlama Müdürü Namýk Bek, “Metal Yüzeylerin Kumlanmasýnda Etkinlik ve Verimlilik Teknikleri” baþlýklý bir teknik seminer verdi. Bu önemli semineri kaçýranlar için seminerden kýsa notlarý sizin için derledik.

Yüzey Temizlemede Maliyet Daðýlýmlarý Bakým Masraflarý %10 Makine Amortismaný %24

Ýþçilik %33 Enerji %8

Aþýnan Parçalar Aþýndýrýcý Bilya %12 %13

Ayda 5 ton bilya tüketimi olan bir firma, senede 60 ton temizleme malzemesi alýr. Yýllýk = 60 x 900 EUR = 54.000 EUR bedel öder. Sadece % 20 daha iyi bir malzeme kullanýmý sonunda ise 12 ton x 900 EUR = 10.800EUR tasarruf edilir. Bu hesaba makine aþýnmalarý, nakliye ve diðer masraflar dahil edilmemiþtir.

Kumlama Etkinliðinin Baðlý Olduðu Faktörler

Aþýndýrýcýnýn Nominal Büyüklüðü Aþýndýrýcý Elek Daðýlým Oranlarý Aþýndýrýcý Sertliði Þekil (Yuvarlak- Köþeli- Silindirik) Fýrlatma Hýzý Akýþ Hýzý Püskürtme Açýsý Kumlama Süresi

Türbin Savurma Verimlerinin Hesaplanmasý Örneðin 37 KW’lýk bir motor tam yükte 74 amper, boþta iken 23 amper çeker. Bu türbinin göstergesinden 50 Amper okunduðunda verim;

Yetersiz Bilye Fýrlatma Nedenleri

Okunan Akým- Boþ Yükteki Akým x100 % Tam Yükteki Akým - Boþ Yükteki Akým 50-23 Verim = x 100 =% 53 74-23 Verim =

Türbinin Tam Yükte Çalýþtýrýlmamasý Sistemde Yeterli Bilyanýn Olmamasý Sisteme Giren Yabancý Parçalarýn Türbini Týkamasý V-Kayýþlarýnýn Gevþekliði Elavatör Sisteminin Yetersiz Olmasý

74 Amper - 50 Amper = 24 Amper eksik. 1Amperde 12kg bilya atýlýrken dakikada 24x12 = 288kg eksik bilya fýrlatýlmýþ olur. (Tam yük 580 Kg)

Çelik Granül’ün 1998-2008 Ýhracaat-Yurtiçi Satýþ Oranlarý/ExportLocal Sale Proportion

Satýþ Oranlarý / Sales Proportion %

90%

26

80%

Yurtiçi Pazar / Local Market Yurtdýþý Pazar / Export

83% 75%

70%

64%

63% 62%

60%

52%

50%

48%

40% 30% 20%

38%

45%

53%

57% 51% 49% 49% 43%

51%

47% 36%

37% 25% 17%

10% 0%

55%

‘98

‘99

‘00

‘01

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

‘02 ‘03 ‘04 Yýllar / Years

‘05

‘06

‘07

‘08

Teknik sunumda oturum baþkaný Erkunt Döküm’den Ýlhan Erkunt ve sunumu gerçekleþtiren Çelik Granül Pazarlama Müdürü Namýk Bek


SHOT PEENING

Ultrasonik Peening Ýle Yorulma Dayanýmýný Artýrmak Stressonic® Ultrasonic Process For Fatigue Life Improvement Onto Welded Components Jean-Michel Duchazeaubeneix / Sonats - France

S

onats tarafýndan geliþtirilen ve Stressonic adý ile patenti alýnan ultrasonik shot peening, havacýlýk endüstrisinde, enerji, otomotiv endüstrilerinde son yýllarda yoðun olarak kullanýlmaktadýr. Çalýþmalarýmýzý, kaynak yapýlmýþ, birleþtirilmiþ parçalarýn yorulma dayanýmlarýný artýrmak üzerine yoðunlaþtýrdýk. Stressonic iþlemi; mekanik parça üzerine ‘iticiler’ fýrlatýlarak yorulma ömrünü artýrmaya yönelik bir yüzey iþlemdir. Dinamo sinusodial elektrik alaný üretir. Bu elektrik alan, piezo-elektrik dönüþtürücüyü harekete geçirir ve elektrik enerjisini ultrasonik titreþime çevirir. Bu titreþimler; 15, 20 veya 40 kHz frekanslardadýr.

Þekil 1: Stressonic iþleminin çalýþma prensibi

Balls Diameter 0,5< <5,0 mm Vibration Amplitude: 10-250 um p/p

Resim 1; Nükleer boru tamiri Picture 1; Nuclear pipes repair

Bununla birlikte, hareket için konulan ‘iticiler’ vericilerin titreþimi daðýtýmý çok küçüktür. Yeterli titreþimin saðlanmasý ve bu titreþimin, ses bloklarýnýn geçiþ parçalarýnda yeterli dalga transferini saðlamak için, buna ek olarak, bu titreþimleri, bir seri güçlendirici ve ön güçlendirici ile artýrmak zorunludur. Residual Sonotrode adlý bu parça ‘itici’lerin Stress yüzeyleri ile direk temas halindedir. Bu konsept içinde 2 çeþit ‘itici’ kullanýlýr; - Shot peening için kullanýlan bilyalar - Dövme için kullanýlan Spherils adlý bilyalar Kaynak yapýlmýþ, birleþtirilmiþ parçalarý modifiye etmek, parçalar üzerindeki fazla Compression gerilimi azaltmak için biz, Spherils isimli ‘itici’ ler üzerine yoðunlaþtýk. Sonotrode

Vibration Frequency 16-60 KHz

Pre-Booster Booster Piezo-electrical Emitter

Þekil 1: Drawing 1 : Stressonic® with bearing balls for fatigue life improvement

28

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

Shot Peening için kulanýlan bilyalarla Stressonic Sonotrode led, bilyalarý içinde barýndýrýr ve sonotrode yüzeyi, parçanýn yüzeyi, iþlem çemberi sayesinde sýzdýrmaz bir alan içindedir. Sonotrode yüzeyindeki uzunlamasýna titreþimler bilyalarý, iþlem çemberi içerisinde, gaz içindeki moleküllerin hareketi gibi serbetçe ve rastgele hareket ettirir. Bu nedenle iþlem tüm yüzeylerde homojen ve kapsamlýdýr. Sonuç olarak, parça üzerinde sadece belirli bir alan peening yapýlmak isteniyor, diðer alanlar bu iþlemden hariç tutulmak


SHOT PEENING

serial of pre-booster and booster in order to transmit an enough efficiency vibration to the terminal part of the acoustic block. This part named sonotrode is directly in contact with treatment projectiles. With this concept, we can use 2 different kinds of projectiles : - bearing balls for shot-peening - spherils® for hammering Picture 2: Textile parts Resim 2: Tekstil makine parçalarý için isteniyorsa; Stressonic sistemi bu konuda size benzersiz bir çözüm sunmaktadýr. Sýrdýrmaz iþlem çemberi sayesinde istemediðiniz yüzeyler etkilenmez. Bugün dünya üzerinde havacýlýk endüstrisinde, enerji, güç üretimi endüstrisinde çok yaygýn bir kullanýmý vardýr. Bu alanlara örnek resimleri bu sayfada görebilirsiniz. Abstract Ultrasonic Shot Peening, Stressonic®, developed and patented by Sonats, is applied in industry like AeroEngines, Aircraft, Power Generation, Energy, Off-Shore, Automotives, ….since several years. In this paper we are presenting the principal of the Stressonic® process. We are focusing also on the application for welded components especially for fatigue life improvement. Stressonic® Process The Stressonic® process is a surface treatment by impacts which consist to throw projectiles on a mechanical part in order to improve its fatigue life. Projectiles are put in movement by metallic elements forming an "acoustic block" and vibrating with an ultrasonic frequency. A generator delivers a sinusoidal electric field which excites a piezo-electric transducer to convert this electric energy into an ultrasonic vibration (the frequency can reach Resim 3: Yuvarlak parçalar için 15, 20 or 40 kHz). Picture 3: Rollers However, the vibration delivered by the emitter is too small to put projectiles in movement. Indeed, this vibration must be increased by a

Resim 4: HP/LP Býçaklarý için Picture 4: HP/LP Blades

In this paper we will focus onto Spherils® projectiles for welded components in the way to modify the welded toe and increase the compressive residual stress. Stressonic® With Bearing Balls The sonotrode led to a housing containing balls and closed by : The sonotrode surface, The part to treat, and a treatment chamber making this enclosure ball-tight. Longitudinal vibrations of the sonotrode surface randomly throw balls into the treatment chamber as molecules into a gas. Therefore, the treatment is homogeneous on all surfaces of the enclosure and consequently on the part area to treat. Finally, pieces to treat are uncoupled from the treatment chamber and are not crossed by ultrasonic waves. Today a lot of application was made all over the world by Sonats into the AeroSpace, Energy, Power Generation,…. We are introducing hereinafter some examples of application. Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

29


KURU BUZ

-

DRY ICE

Haber-News

Tek Elden Tesis ve Üretim Servisleri Facility and Process Services From Single Source

Arzu Keleþ / Voith Industrial Services Endüstriyel Hizmetler

B

ugün ve gelecekte sadece en güçlü markalar, konularýnda tam yetkili ve bilgili olan markalar piyasada mücadele verebiliyorlar. 140 yýllýk geçmiþimizde her zaman amaçladýðýmýz devamlýlýk için çalýþtýk. Hangi þirket müþterilerinin hedefleri için gelecek on yýlda da onlara hizmet verebilme güvencesini temin edebilir ki? Aile þirketi olarak kurulduðumuzdan bu yana saygýn kazançlarýmýz ile dinamik bir büyüme sergiliyoruz. Saðýn hizmetler sunuyoruz ve müþterilerimiz ile uzun süre ve derin bir ortaklýkla çalýþýyoruz. Yenilikçiliðimiz ve profesyonelliðimiz ile müþterilerimizi sabit bir baþarýya taþýmaktayýz. Hiç kimse yalnýz çalýþamaz. Bu yüzden Voith, 'Collaboration’ý yani 'iþbirliðini' temel düþüncesi olarak sunar. Müþterilerimize sadece profesyonelce çözüm sunabileceðimiz hizmetleri vermekteyiz ve her koþulda sözleþmelerimize riayet ederiz. Voith Industrial Services, tesis yönetimi konusunda bir çok çeþitli hizmetler sunmaktadýr. Hizmetlerimizi üç kategoriye ayýrýyoruz; 32

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

Teknik Tesis Yönetimi Altyapýsal Tesis Yönetimi ve Ticari Tesis Yönetimi. Bu kategorilerden her müþterimize özel bir hizmet programý hazýrlanmaktadýr. Programýmýz dan doðan sinerji müþterimizin maliyetlerinde pozitif bir etki yaratýp ana faaliyetine odaklanmasýný saðlamaktadýr. Þirketimiz tüm Avrupa'da General Motors markasýnýn sekiz üretim tesisinde hizmet veriyor. Burada teknik temizlik ve altyapýsal temizliðini üstlenen þirketimiz beþ ülkede hizmeti tek kaynaktan veriyor. Böyle bir hizmeti sadece dünya çapýnda ve profesyonel elemanlar ile çalýþan bir þirket sunabilir. Facility servislerimizi Proses servislerimiz ile tamamlýyoruz. Planlama, mühendislik, montaj, revizyon, modernizasyon, makine ve fabrika bakýmýný içeren Proses servislerimiz profesyonel ve dünya çapýnda çalýþan ekibimiz sunuyor. Voith ile birlikte müþterilerimiz, bütün servis ihtiyaçlarýný tek kaynaktan saðlamanýn üstün avantajýna sahiptirler. Voith Industrial Services adaletli bir iþ ortaklýðýndan yol alarak çalýþmalarýnda devamlýlýk saðlamayý amaçlar.


BASINÇLI KUMLAMA

-

AIR BLASTING

Ürün Tanýtýmý-Product Publicity

Garnet Temizleyici Garnet Cleaner Daynee Chong / Pan Abrasives

P

anBlast Garnet Temizleyici, kumlama kazaný ile kullanmak üzere tasarlanmýþ, düþük kapasiteli bir aþýndýrýcý temizleme sistemidir. Kumlama uygulamalarýnda kullanýlan garnetin temiz olmasý uygulamanýn verimliliði açýsýndan oldukça önemlidir ve Panblast bu konuda önemli bir çözüm getirmektedir. Makinenin kullanýmý Operatör, kullanýlmýþ garneti makinenin haznesine doldurur, elevator kovasý garneti yukarý taþýr ve sistemin üst kýsmýnda aþýndýrýcý havalý yýkama sistemi ile temizlenir. Daha sonra yerçekimi ve yoðunluk farký yardýmýyla

garnet, havalý yýkama sisteminden temizlenmiþ olarak ayrýlýr. Hava akýmý ve toz tutucu sayesinde kullanýlabilir aþýndýrýcý tozlardan ayrýþmaktadýr. Böylece kazana girecek olan toz engellenmiþ olmaktadýr. Kazana toz girmeyince de kumlama iþleminde daha az toz çýkmaktadýr. Bu da kumlama verimini, kumlama kazaný ve malzemelerinin kullaným ömrünü artýrmaktadýr.

The PanBlast Garnet Cleaner is a small capacity abrasive cleaning system, designed for use with single blast pot. Clean garnet is vital for all blasting applications to be really effective and the PanBlast Garnet Cleaner is the solution for this problem. Not only is the blasting more effective, with less dust in the abrasive, there will be less airborne dust and less wear and tear on the blast pot and associated components. The operator simply shovels the used garnet into the hopper provided and the bucket elevator lifts the garnet up to the top of the airwash system, where it is gravity fed through the airwash. Airflow provided by the single cartridge dust collector is drawn through the garnet as it passes through the air wash and this process seperates the dust from the good re-useable abrasive. A removable waste before it can enter the blast pot. The dust and fines are drawn off the dust collection system where they are deposited into a refuse dust bin provided. Cleans garnet at the rate of 3,000kg (6,600 lbs) per hour. Can be used with other recyclable abrasive types.

34

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

Garnet temizleyici saatte 3 ton garneti temizleme kapasitesine sahip ve diðer temizlenebilen aþýndýrýcýlar için de kullanýlabilmektedir. Ürün temini için 0212 549 81 90 nolu telefonu arayabilirsiniz.


KUMLAMA

-

BLASTING

Haber-News

Eurosurfas Uluslararasý Boya ve Yüzey Ýþlem Fuarý Eurosurfas –International Paint & Surface Treatment Exhibition Sergio Abiuso / Talleres Alju

Ý

spanya’nýn önemli þehirlerinden Barcelona’da 20-24 Ekim tarihleri arasýnda 23. Eurosurfas Uluslararasý Boya ve Yüzey Ýþlem Fuarý düzenlendi. Fuarda yüzey iþlemler, boya ve vernik, yüzey hazýrlama ekipmanlarý, boya kontrol, test, ölçüm ekipmanlarý, geri dönüþüm, iþçi güvenliði, araþtýrma-geliþtirme, yazýlým ve donaným konularýnda firmalar katýldý ve etkinlikler düzenlendi. Fuara sektörümüzden Ýspanyol kumlama makinesi üreticisi Alju da katýldý. Fuarýn kendileri açýsýndan verimli geçtiðini belirten Alju Üretim Müdürü Raul Perez, dünya pazarlarýndaki açýlýmlarý sürerken, Avrupa pazarýndaki yerlerinin de üst sýralara çýkmaya devam edeceðini belirtti. 23rd Eurosurfas –International Paint & Surface Treatment Exhibition organized between 20-24 October in Barcelona/Spain. Exhibition’s subject titles are; surface treatment, paints and varnishes, equipment and plant for surface preparation and paint application, equipment for control, testing, analysis and measuring, environment and industrial and employee safety, research, development and innovation. Shot blasting machine manufacturer Alju attended this fair. Alju Manufacturing Manager Raul Perez said that; during new expansion in world markets we were increasing our position in European market.

Pow Air Vac Aþýndýrýcý Toplama Ünitesi

Pow Air Vac Recovery System

P

Daynee Chong / Pan Abrasives

anBlast Pow Air Vac, vakumlu aþýndýrýcý/grit toplama makinesi açýk saha kumlamalarý sonucu ortama yayýlan aþýndýrýcýlarý toplamak için tasarlanmýþtýr. Elektrik gücüne ihtiyaç duymadan sadece kompresör ile çalýþan makine twin venturi sistem ile yüksek vakum gücü elde edilebilmektedir. Saatte 1 ton çelik grit toplama kapasitesine sahiptir. The Panblast Pow Air Vac is a manually operated vacuum system, designed for clean up of small amounts of residual abrasive and/or dust. The vacuum is created by a twin venturi arrangement, powered by compressed air. No electrical power is required. Powerful twin venturi system creates a high level of suction for maximum operating efficiency. Can recover steel grit at the rate of up to 1,000kg / hour. Requires 71 litres/second (150 cfm) at 690KpA (100psi) of compressed air supply.

Ürün temini için 0212 549 81 90 nolu telefonu arayabilirsiniz.

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

35


SHOT PEENING Bilyalý Dövme Ýþlemi ve Yüksek Sýcaklýðýn, Bakýr Ýlaveli Toz Metal Çelik Parçalarýn Yorulma Dayanýmýna Etkisinin Ýncelenmesi

Investigation of the Shot Peening Effect of Elevated Temperature on the Fatigue Strength of Copper Added P/M Steels Ali BAÞARAN(a), Remzi VAROL(b), Gürsev PÝRGE(c), Süleyman BAÞTÜRK(a) ve Hatice VAROL(d) a -Hava Harp Okulu, Havacýlýk ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Ýstanbul b -SDÜ, Mühendislik Mimarlýk Fakültesi, Makine Mühendisliði Bölümü, Isparta c -Hava Harp Okulu, Dekanlýk, Yeþilyurt, Ýstanbul d -Cumhuriyet Üniversitesi, Teknik Eðitim Fakültesi, Sivas

Özet eðiþken gerilmeler altýnda çalýþan makine parçalarýnýn, yorulma dayanýmý deðerlerinin arttýrýlmasý için bilyalý dövme iþlemleri pratikte endüstriyel anlamda yaygýn olarak uygulanmaktadýr. Tam yoðun malzemelerden imal edilmiþ makine parçalarý önemli bir soðuk yüzey iþlemi olan bilyalý dövme iþlemi uygulandýðýnda dövülen parçanýn yüzey bölgesinde bir tabakada kalýcý basma gerilmesi oluþmaktadýr. Parçanýn iç kýsýmlarýnda ise kalýcý çekme gerilmesi oluþmaktadýr. Kalýcý basma gerilmeleri, dövülen parçalarýn yorulma dayanýmlarýný arttýrmaktadýr. Kalýcý basma gerilmesinin yorulma dayanýmýný artýrýcý yöndeki etkisi, artan sýcaklýkla beraber kýsmen veya tamamen ortadan kalkmaktadýr. T/M parçalara uygulanan bilyalý dövme iþlemlerinin yorulma dayanýmlarýný arttýrdýðý yapýlan deneysel çalýþmalarda gösterilmiþtir. T/M parçalara bilyalý dövme iþlemi uygulanmasý durumunda bir taraftan dövülen yüzeyde kalýcý baský gerilmeleri oluþtururken diðer taraftan dövülen parçalarda yüzey bölgesinde izafi yoðunluðun artmasýna neden olmaktadýr. Bu çalýþmada, farklý bilyalý dövme þartlarýnda bilyalý dövme iþlemi uygulanmýþ (FC 0205) bakýr ilave edilmiþ T/M çelik parçalarýn yüksek sýcaklýða maruz býrakýlmasý durumunda yorulma dayanýmýndaki deðiþimler incelenmiþtir. Bilyalý dövülmüþ T/M çelik parçalar 560 oC sýcaklýkta 30 dakika tutulmuþlardýr. Tüm numune gruplarýna dönel eðmeli yorulma deneyleri uygulanarak her bir grup için S-N eðrileri çizilerek sonuçlar karþýlaþtýrýlmýþtýr. Numunelerin kýrýk yüzeyleri incelenerek metalografik çalýþmalar ile yorulma deney sonuçlarý yorumlanmýþtýr.

D

Anahtar kelimeler: Bilyalý Dövme, S-N diyagramý, Toz Metalurjisi

38

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

Abstract Shot peening is widely used in industry in order to increase the fatigue strength of machine parts under cycling loading. If shot peening process is applied to machine parts manufactured from fully dense alloys, residual compressive stresses are formed in a layer on the surface of the part. In the inner layers of the part, residual tensile stresses are formed. Residual compressive stresses increase the fatigue strength of the shotpeened parts. Raising the temperature diminishes the increase in the fatigue strength value completely or partially. The positive effect of shot peening on the fatigue strength property of parts manufactured using powder metallurgy is proved experimentally. If shot peening is applied to parts manufactured by powder metallurgy, both the density of the part increases and residual stresses are formed on the shot-peened surface. In this study, steel powder metallurgy parts containing copper (FC 0205) are shot-peened using different parameters and the change in the fatigue strength values are analyzed when the parts are exposed to high temperature values. The parts are kept at 560°C for 30 minutes. The whole parts are applied rotating bending fatigue test. They are plotted S-N curve. The fractured srufaces are examined metallographicaly in order to interpret the fatigue test results. Keywords: Shot peening, S-N Curve, Powder Metallurgy 1. GÝRÝÞ Toz metalurjisi, uygun metotlarla hazýrlanan metal tozlarýnýn karýþtýrýlýp istenilen þekle sýkýþtýrýlarak


SHOT PEENING

Bununla beraber bazen, dövülecek parçanýn yüzey sertliði, yüzey þartlarý, miktarý, þekli, boyutu ve malzemesi sýnýrlayýcý etkenler olabilir. Ana sýnýrlayýcýlar, bilyalý dövülen yüzeyde oluþturulan baský tabakasýnýn, makinalama ile kaldýrýlmasý veya malzemenin yüksek sýcaklýkta tutulmasý sonucu dýþ yüzeydeki gerilmesinin kalkmasý olarak söylenebilir.

sokulduktan sonra atmosfer kontrollü fýrýnda sinterlenerek makine parçasýna dönüþtürülmesi yöntemidir [1]. T/M malzemelerin yoðunluðunu artýrýcý her yöntem yorulma dayanýmýný da arttýrýr. Yüksek presleme basýncý, küçük toz boyutu ve alaþým ilaveleri, sývý faz sinterleme ile gözeneklerin doldurulmasý, yüksek sinterleme sýcaklýðý ile küçük gözeneklerin difüzyonla kaybolmasý ve büyük gözeneklerin küreselleþmesi, yüzey tabakalarýn plastik deformasyonla yoðunlaþtýrýlmasý ve faydalý kalýcý gerilme oluþturma yöntemlerinin hepsi yorulma dayanýmýný arttýrýr. Çatlak baþlamasý için birbirine baðlý ve dýþa açýk gözenekler kapalý gözeneklere göre çok daha tehlikelidir. Yüzeydeki gözenekler gerilme birikmesinden ve yüzeydeki aþýrý gerilmelerden dolayý yorulma çatlaðý baþlangýcýna uygun yerlerdir [2].

Bilyalý dövme iþlemi ile T/M malzemelerin yorulma dayanýmlarýnýn arttýrýldýðý, aþýrý dövme, dövülen yüzeyde çatlak baþlangýcýna neden olduðu bundan dolayý yorulma dayanýmýnýn düþtüðü belirtilmektedir [4]. Bilyalý dövme iþleminde, bilyalý dövmeyi kýsýtlayacak çok fazla bir özellik bulunmaz.

N/mm2

Bilyalý dövme iþlemi, dövülmesi istenen malzemeye göre daha sert, genellikle küre þekilli dökme demir, çelik, cam, seramik gibi malzemelerden yapýlmýþ bilyalarý dövülecek malzeme üzerine batmasýný saðlayacak büyüklükte bir hýz verilerek fýrlatýlmasý iþlemidir. Çok fazla miktarda fýrlatýlan bilyalarýn akýþý bir su jetine benzetilebilir. Yüksek hýzlý bilya jeti içindeki bilyalardan bir tanesinin hareketi incelendiðinde, küre þekilli bilyanýn düz bir yüzeye gelip çarpmasý sonucu bu bölgede dövülen malzemenin aktýðý gözlenir. Dövülen parçanýn yüzeyinde küre takkesine benzer bir iz meydana gelmektedir. Bütün olarak bilya jeti dikkate alýndýðýnda dövülen malzemenin, yüzeyinde kýsa süreli bir akma görülür. Deformasyona uðramýþ bu bölgeler geniþlemeye çalýþacaktýr. Ancak iç bölgelerde plastik deformasyon görülmeyecektir. Plastik deformasyona uðramýþ tabaka daha fazla hacim kaplamak isteyecek ancak iç bölgeler 800 buna izin vermeyecektir. Bunun sonucu yüzey tabakasý belli bir derinliðe kadar, kalýcý basma 750 gerilmesine maruz kalacaktýr. Plastik ve 700 elastik þekil deðiþikliðinin bir arada görülmesi kalýcý basma gerilmesinin ortaya çýkmasýnda 650 etkili olmaktadýr [3].

Düþük sýcaklýklarda uygulanan temperleme iþlemleri, bilyalý dövme sonucu oluþan kalýcý gerilmeler üzerinde olumsuz bir etkiye sahip deðildir. Düþük alaþýmlý çelikler, kalýcý basma gerilmesi oluþmuþ bölgede oluþan kalýcý gerilme deðerinde ciddi bir düþüþ olmadan, yarým saat kadar 175-230 oC'de tutulabilirler. Ancak, 540 oC üzerinde yüksek alaþým çelikleri dahil hiçbir demir esaslý malzemede, kalýcý gerilmenin korunmasý saðlanamaz. Alüminyum alaþýmlarýnda da 175 oC üzerindeki sýcaklýklarda kalýcý gerilme profilinin faydalý etkisi kaybolur [5]. AISI 4140 çeliðinden imal edilmiþ, su verilmiþ ve temperlenmiþ daha sonra farklý sýcaklýklarda bilyeli dövme iþlemi uygulanmýþ numuneler için S-N eðrileri Þekil 1'de verilmektedir. Þekle göre oda sýcaklýðýndan daha yüksek sýcaklýklarda yapýlan bilyalý dövmenin yorulma dayanýmýndaki artýþýn oda sýcaklýðýndaki bilyeli dövme iþlemine göre, daha fazla olduðu görülmektedir. Bu tür bilyalý dövme iþlemlerine "ýlýk bilyalý dövme iþlemi" denilmektedir. Ilýk bilyeli dövme iþleminde, konvansiyonel bilyeli dövme iþlemine göre çok az bir basma kalýcý gerilme fazlalýðý elde edilmiþtir. Konvansiyonel bilyeli dövme iþleminden sonra tavlama, yorulma dayanýmýný düþürür. Çünkü, bu ýsýl iþlem ile, çevrimsel yükleme esnasýnda kararlýlýk artarken, kalýcý gerilme azalýr. [6]. Tpeen=290 C 0 Tpeen=20 C 0 0 Tpeen=20 C+300 C/20min 0

640N/mm2

600

(+20%)

550

400

530N/mm2 500N/mm2

(-6%)

500 450

Rab=

ground

440N/mm2

P=50% 10

5

10

6

10

7

10

8

Þekil 1. Farklý sýcaklýkta bilyeli dövülmüþ ve dövme iþlemi yapýlmamýþ AISI 4140 çeliðinden imal edilmiþ numuneler için S-N eðrileri [6] Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

39


SHOT PEENING

2. Deneysel Çalýþma Deneysel çalýþmada, özellikle taþýt endüstrisinde yaygýn olarak kullanýlan FC 0205 bakýr çeliðini (Fe + % 2 Cu + % 0.5 C) oluþturan tozlar esas alýnmýþtýr. Yaðlayýcý olarak da toplam karýþým aðýrlýðýnýn %0.8 oranýnda Zn-Stearate kullanýlmýþtýr.

89,3'ne karþýlýk gelmektedir. Þekli ve boyutlarý Þekil 2'de verilen briketler talaþlý imalat yöntemi ile iþlenerek Þekil 3'de gösterilen yorulma numuneleri haline getirilmiþtir. Talaþlý imalatta CNC torna tezgahý kullanýlmýþ ve numunelerin yüzey kalitesine özen gösterilmiþtir.

Tozlar, maksimum karýþtýrma kapasitesi 10 kg Bilyalý dövme iþlemleri, Micropeen-Peenmatic olan özel bir karýþtýrýcýda, 20 dev./dak süre ile 45 2000S yarý otomatik bilyalý dövme tezgahýnda dakika karýþtýrýlmýþtýr. T/M deney numunelerinin gerçekleþtirilmiþtir. Numunelerden bir kýsmý 20A þekli ve boyutlarý Þekil 2'de verilmektedir. Numune bir kýsmý da 32A Almen dövme þiddetinde bilyalý taslaklarý tek etkili preste kalýp içinde 680 MPa dövülmüþtür. Dövme þiddetlerine ait parametreler basýnç altýnda Çizelge 1'de verilmiþtir. sýkýþtýrýlmýþtýr. Sinterlenmemiþ FC 0205 bakýr ilaveli çelik malzemeden numunelerin ham numunelerde bilyalý dövme sonrasýnda oluþturulan yoðunluðu 6.99 kalýcý basma gerilmelerinin, uygulanan tavlama g/cm3 olarak ýsýl iþlemi ile ne oranda etkisinin kaldýðýnýn, ölçülmüþtür. araþtýrýlmasý amaçlanmaktadýr. Bu nedenle deney S i n t e r l e m e Þekil 2. T/M Numunelerin þekli numuneleri, bilyalý dövdükten sonra 560 oC iþlemlerinin yarýsý ve boyutu sýcaklýkta 30 dakika tutulmuþlardýr. Abar-Ýpsen atmosfer kontrollü vakum fýrýnda, diðer yarýsý ise endotermik gaz (propan) ortamýna sahip kontinü sinterleme fýrýnýnda Almen Dövme Þiddeti 32A 20A gerçekleþtirilmiþtir. Vakum sinterleme þartlarý; 0,5 bar kýsmi vakumda, 13 oC/dak A Almen Þeridi Tipi A ýsýtma hýzýnda 1125 o C'ye çýkýlmýþ, bu Dövme Þiddeti (mm) 0,32 0,20 sýcaklýkta 30 dak tutulmuþ ve fan ve argon o gazý kullanýlarak 75 C/dak soðutma hýzýnda, Doyurma Oraný %100 %100 gerçekleþtirilmiþtir. Konvansiyonel Basýnç (psi), [bar] 80 [5,5] 100 [6,9] sinterleme þartlarý ise; endotermik gaz ortamýna sahip kontinü sinterleme fýrýnýnda 30 80 Süre (s) 1120 oC'de 30 dakika süreyle Çelik, S110 Çelik, S230 Bilye Malzemesi ve gerçekleþtirilmiþtir. (0,3) (0,6) Çapý (mm) Sinterleme sonrasý yoðunluk 7,02 g/cm3 olarak bulunmuþtur. Bu deðer, numuneyi Nozul- iþ parçasý arasý 15 15 oluþturan karýþýmýn tam yoðunluðunun % uzaklýk (cm) Çizelge 1. Bilyalý dövme iþleminde uygulanan iþlem parametreleri

Þekil 3. Deneylerde kullanýlan yorulma numunelerinin þekil ve boyutlarý 40

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

Yorulma deneyleri, 380 V, 0,5 BG ve 2820 dev/dak (frekans 47 Hz) özelliklerine sahip masa üstü dönen eðmeli ankastre kiriþ tipi yorulma cihazýnda oda sýcaklýðýnda yapýlmýþtýr. Deneyler, numuneler hasara uðrayýncaya kadar kesintisiz sürdürülmüþtür. 3*106 çevrim sayýsýna kadar kýrýlma oluþmamýþsa deneylere son verilmiþtir. Deneylerde gerilme oraný R= -1 olarak uygulanmýþtýr. Makalenin devamý sonraki sayýmýzda yayýnlanacaktýr.


BOYAMA

-

PAINTING

Röportaj-Interview

Sanayi-Üniversite Ýþbirliðine Milyon Dolarlýk Örnek

A Million Dollar Example Of Industry-University Collaboration

Yrd. Doç. Dr. Hýdýr Akpýnar / Kocaeli Üniv. Hereke Ömer Ýsmet Uzunyol MYO Müdürü

K

ocaeli Üniversitesi Hereke Ömer Ýsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hýdýr Akpýnar ile üniversite-sanayi iþbirliði ve bu konudaki faaliyetleri üzerine konuþtuk.

firmalarla çeþitli þekillerde gerçekleþtirilmektedir. Ayrýca konuyla ilgili sivil toplum kuruluþlarý ile de çalýþmalarýmýz var, mesela Bosad ile Ýzoder ile de çalýþmalarýmýz var. Bunun üniversite-sanayi iþbirliðine iyi bir örnek olduðunu düþünüyorum.

Okulunuzdan ve Faaliyetlerinizden Bahsedebilir misiniz? Okulumuz 1994-1995 eðitim yýlýnda baþladý. Marshall Boya ile iliþkilerimiz de o yýldan beri devam etmektedir. Biz bu okul kurulduðunda üniversite - sanayi iþbirliðini geliþtirmeyi temel ilke edindik. Bunun için de mücadele ettik ve karþýlýðýný da gördük. Marshall Boya okulumuza yaklaþýk 4-5 milyon dolarlýk yatýrým yaptý. Bu iliþkiyi sadece maddi yatýrýmla da sýnýrlý tutmadýk, firmanýn tecrübelerinden de faydalanýyoruz, Marshall’da çalýþan mühendisler, þefler hatta Genel Müdür bizim okulumuzda

Boya Teknolojileri Programýnýn Ýçeriðinden Bahsedebilir misiniz? Boya Teknolojisi ve Yalýtým Tenolojisi Programlarýnda aðýrlýklý olarak Kimya Dersleri, Matematik, Fizik, Bilgisayar, Boya Teknolojisi, Yalýtým Uygulama ve Yalýtým Malzemeleri gibi dersler okutulmaktadýr. "Boya Teknolojisi" dersinde öðrenciler baþlangýçta boya hammaddeleri, yapýlarý, özellikleri ve boyanýn temel imalat tekniði konularýnda eðitilmektedir. Daha sonra boya uygulamalarýnýn nasýl yapýlacaðý ve oluþan hatalarýn nelerden kaynaklanacaðý,

1999 depremi sonrasý kullanýlmaz hale gelen ve YÖK tarafýndan 2 yýl eðitime ara vermesi kararý alýnan kampüste, Uzunyol ailesinin katkýlarýyla 45 gün içerisinde 3,5 trilyon harcanarak binalarda eðitime baþlandý. Yüksekokulda yine Akzo Nobel ve Uzunyol ailesinin sponsorluðu ile 2006 yýlýnda 300.000 EUR luk spor kompleksinin de temeli atýldý.

Yrd. Doç. Dr. Hýdýr Akpýnar, öðrencileri ile yeni teknolojileri takip etmek, firmalarla daha yakýndan tanýþmak ve sektörün içinde olmak için sektörel fuarlara katýldýklarýný belirtti.

dersler vermektedirler. Sadece Marshall’la da sýnýrlý deðil bu iþbirliði; Uzunyol Holding, Dupont Türkiye, Ford-Otosan ,Jotun Boya, Kotaþ, Real Hipermarketler ve Tema Aþ (LC-Waikiki), Disan Boya Kimya San. Tic. A.Þ., ABS Risk Yönetim Elektronik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Tic. A.Þ., Hacýoðullarý Boya Kimya San. A.Þ. (Hob Boya), Taç Boya Kimya San. Tic. Ltd. Þti. Boyex, Kargem Kariyer Geliþtirme Eðitim Merkezi, Marks gibi 42

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

gerek üretimde gerekse uygulamada oluþan hatalarýn nasýl giderileceði hakkýnda bilgiler verilmektedir. Boya Teknolojisi Programý ülkemizde iyi tanýtýlmýþ ve çok sayýda boya fabrikasý ile eðitimde iþbirliði yapýlmaktadýr. "Yalýtým Malzemeleri" dersinde çeþitli yalýtým materyalleri tanýtýlmakta ve uygulamalarý Ýþlenmektedir. Ýþbirliði yapamadýðýmýz tüm firmalarý eðitimde iþbirliði yapmaya davet ediyoruz.


BOYAMA

-

PAINTING

Kompozit Malzemeli Sprey Temizlik Hattý

Composite Materialed Spray Cleaning Line Kerem Bayrak - Züleyha Atasoy / Elsisan Makina

T

ÜBÝTAK Baþkanlýðýnca, Ar-Ge projeleri destekleme programý ile yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardýnýn yükseltilmesi veya maliyet düþürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerin geliþtirilmesi konularýnda yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmesi kapsamýnda yürüttüðümüz Ar-Ge projemizin çalýþmalarý baþarýlý bir þekilde sonlandýrýlmýþtýr. TÜBÝTAK Baþkanlýðýna sunulan Ar-Ge projemiz için Destek Karar Yazýsý onaylanmýþ ve bu doðrultuda yürüttüðümüz projemiz sonlanma aþamasýna gelmiþ bulunmaktadýr. Ýzleyici heyeti olarak atanan Yýldýz Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalurji Fakültesi üyelerinden Prof. Ahmet Topuz, projemizi baþlangýcýndan sonlandýrma aþamasýna kadar izlemiþ ve onaylamýþtýr. Alpin Kimya Genel Müdür Yardýmcýsý Murat Sardar danýþmanlýðýnda yürüttüðümüz ve '' Kompozit Malzemeli Tünel Tipi Sprey Temizlik Hattý'' olarak tanýmladýðýmýz projemiz yeni teknolojik geliþim olmasý bakýmýndan önemli bir tasarýmdýr. Temizlik hatlarýnda amaç; kaliteli bir boya iþleminin gerçekleþmesi için uygun yüzey saðlamak, parça yüzeyini yað, pas vb. gibi boya yapýþmasýný engelleyen maddeden arýndýrarak uygun bir yüzey kalitesi oluþturmaktýr. Kimyasal temizlik hatlarýmýz fosfatlama - kromatlama sistemleri, daldýrma banyo tipi robotik temizlik hatlarý ve tünel tipi spreyli temizlik hatlarýdýr. Projemizde ele alcaðýmýz ürün grubu tünel tipi spreyli temizlik hattýdýr. Temizlik hattý müþterinin temizleyeceði malzemenin özellikleri, malzemenin kullanýlacaðý alan ve malzeme için istenen korozyon direncine göre demir - fosfat, çinko fosfat, kromatlama hatlarý veya müþteri için özel prosesler olarak imal edilmektedir. Kompozit malzemeli sprey hattý projemizde ise panel konstrüksiyon ve sprey tanklarý kompozit malzeme ile üretilmiþtir. Poliesterlerin kostik gibi yüksek alkaliteye sahip bazik maddelere ve oksitleyici asitlere karþý zayýf olduklarý bilinmektedir. Proje kapsamýnda

44

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

kullanýlacak olan kompozit malzememizin türü bu söz konusu kimyasallara karþý güvenle kullanýlabilir özelliktedir. Sprey Temizlik Hattý'nda kullanýlan temizleyici kimyasallar yukarýda bahsi geçen kimyasallarý belli oran ve bileþimlerde içermektedirler. Kompozit malzemeli tünel tipi sprey temizlik hattý üretimi projesine geçiþ nedenlerimiz; kullaným ve raf ömrünün daha uzun olmasý, kimyasal korozyon direnci daha yüksek olmasý, sürekli kalýplama metodu ile sprey tanklarýnýn kalýp halinde üretilme kolaylýðý ve ayný þekilde panel konstrüksiyonlarýnýn da kalýplama yöntemiyle üretilmesi ve yine kalýplama yöntemine geçiþ sayesinde tank ölçüleri için belli standart ölçüler belirlenerek seri üretime geçilebilmesidir. Proje kapsamýnda üretilen temizlik hattýnýn öngörülen proses sýrasý; A-Yað Alma Demir - Fosfat 1, B-Yað Alma Demir - Fosfat 2, C-Durulama, D-Pasivasyon þeklinde açýklanabilir.


KUMLAMA

-

BLASTING

Mermer Kumlama Makinesi

Airless Shot Blasting Machine For Cement Concrete InTerlocking Paving Blocks Mr. Vivek Mehra, Vice-President-Mktg. / Mec Shot Blasting Equipments

T

aþlar, granitler, mermerlerin yüzeye tutunmalarý için veya estetik çalýþmalar nedeniyle veya zemin uygulamalarýnda olduðu gibi kayganlýðý önlemek için yüzeylerin belli bir pürüzlülüðe sahip olmasý istenir. Mec Shot bu amaçlara uygun yeni bir kumlama makinesi tasarladý ve üretti. Kumlama ayný zamanda tutunma kabiliyetini artýran mekanik yüzey hazýrlama tekniðidir. Doðal taþ ve mermer plakalar otomatik kumlama için konveyör bantlar üzerine yerleþtirilir. Kumlanacak parça tunel içine alýnýr ve stratejik olarak yerleþtirilmiþ türbinler ile en iyi þekilde kumlanýr, malzeme daha sonra basýnçlý hava yardýmýyla tozlardan arýndýrýlýr. Cement Paving Blocks, Sand Stones, Marble Panels are required roughness on one side either for good bonding strength or esthetic look after laying on the Road Side Pavements & Room flooring.

bonding strength of Cement Concrete Interlocking Paving Blocks by blasting with small balls. Roughness is formed on the surface of the Paving Blocks by the striking tinny spherical balls. The Paving Blocks/Sand Stones Panels kept on the roller conveyor for automatic blasting. The Cement Blocks pass through inward tunnel and enter into the blasting chamber for surface preparation. The blast wheels are stationed strategically around the cabinet fires shots on the Cement Blocks. The Cement Blocks moves forward and exit into outlet tunnel after duly blasted & air washed with air blower fans.

Mec Shot has recently designed & manufactured new Shot Blasting Conveying Machine for Cement Concrete Interlocking Paving Blocks/Sand Stone/Marble Panels. Shot Blasting is a mechanical surface preparation process or technique to improve the

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

45


KUMLAMA

-

BLASTING

Kitap Tanýtým-Book Publicity

Adhezyon Baðlarý Açýsýndan Malzemelerin Yüzey Ýþlemleri

Surface Treatment of Materials for Adhesion Bonding Sina Ebnesajjad

K

itabýn yazarý; DuPont firmasýnýn Fluoropolimer bölümünden emekli olan, 1986’dan beri çeþitli araþtýrmalar yapan ve Michigan Üniversitesi Kimya Mühendisliði’nden doktor ünvaný alan Dr. Sina Ebnesajjad. Bu kitap; plastikler, termoplastikler ve metallerin yüzey iþlem teknolojileri ve yüzey biliminin teknik prensiplerini tek kaynakta toplandýðý eþsiz bir derlemedir. Mühendisler, akademisyenler ve adhezyon malzemeleri, iþlemleri konusunda çalýþma yapan kiþiler için referans ve rehber bir kaynak. This unique compilation of surface preparation principles and techniques for plastics, thermostats, elastomers, and metals bonding draws together in a single source technical

principles of surface science and surface treatments technologies. It is both a reference and a guide for engineers, scientists, and others involved in materials adhesion and processing.

Sina Ebnesajjad Fluoroconsultants Group; (former DuPont), Chadds Ford, Pennsylvania, U.S.A. Dr. Sina Ebnesajjad is a retired Senior Technology Associate in the Fluoropolymers Division of DuPont Fluoroproducts in Wilmington, Delaware, where he was involved in a variety of technical assignments since 1986. He earned his Ph.D. in chemical engineering from the University of Michigan, Ann Arbor. Yazar/author: Sina Ebnesajjad Ebat/size: 16cmx23cm Sayfa/page: 276 Dil/language: Ýngilizce/English

Prof. Dr. Süleyman Sarýtaþ’ý Kaybettik Prof. Süleyman Sarýtaþ Passed Away

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik Fakültesi Dekaný, Türk Toz Metalurjisi Derneði Baþkaný ve dergimizin yayýn kurulu üyesi Prof. Dr. Süleyman Sarýtaþ (56), Ýstanbul'da katýldýðý bilimsel toplantýdan dönerken geçirdiði trafik kazasýnda hayatýný kaybetti. Prof. Dr. Sarýtaþ için TOBB ETܒde düzenlenen törene, aiesi, yakýnlarý, çalýþma arkadaþlarý ve öðrencileri katýldý. Prof. Dr. Sarýtaþ'ýn eþi Müzeyyen Sarýtaþ, oðlu Afþin ve kýzý Emine'yi yanýna alarak yaptýðý konuþmada, eþinin "iyi bir eþ ve eðitimci" olduðunu söyledi. Eþinin TOBB ETÜ için "gecesini gündüzüne kattýðýný", Ortak Eðitim Modeli'ne çok önem verdiðini ifade eden

48

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

Sarýtaþ'ýn, "Ben hakkýmý helal ediyorum, sizler de edin" demesi üzerine törene katýlanlar göz yaþlarýný tutamadý. Prof. Dr. Sarýtaþ, 1952 yýlýnda Amasya'nýn Gümüþhacýköy ilçesinde doðdu. Evli ve iki çocuk babasý olan Prof. Dr. Sarýtaþ, sýrasýyla ODTÜ, Gazi Üniversitesi ve TOBB ETÜ'de görev yaptý. Türk Toz Metalurjisi Derneðini 1995 yýlýnda kuran ve þimdiye kadar baþkanlýðýný yapan Prof. Dr. Sarýtaþ, kurucusu olduðu TOBB ETÜ Mühendislik Fakültesi'nde dekan olarak görev yapýyordu. Saygýdeðer Hocamýza Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm eðitim camiasýna baþ saðlýðý dileriz.


KUMLAMA

-

BLASTING

Haber-News

Ankiros/Annofer/Turkcast 2008 Fuarý Ankiros/Annofer/Turkcast 2008 Trade Fairs

ejat ýk Bek, N m a N l nü a) Çelik Gra ioðlu (soldan sað k a B n a Osm

Tosçelik - Adnan Aytekin (Saðda)

Oktar,

Alju - , Raul Perez, Cihan Coþar, Sergio Abiuso, Cesur Özdoðan (saðdan sola)

Bünsa - Ferrometalurji kina DMS Ma

n

ahrama

Oktay K

Saygýlý Kumla

Fuarýn Açýlýþýna Dýþ Ticaret Bakaný Kürþat Tüzmen katýldý.

ma - Hülya Say

gýlý

Meta Mak Elvan Güngörmüþ Expert Mümessillik

Huzur

a - Fik

Makin

ðda)

þ (Sa ret Ba

Poslu Makina Ramazan Poslu (Saðda)

Galtek Galvano Kimyasallarý

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

49


KAPLAMA

-

COATING

Haber-News

Termal Püskürtme Konferansý (ITSC 2008)* Thermal Spray Conference (ITSC 2008) Fevzi YILMAZ, Fatih ÜSTEL ve Özgür CEVHER Sakarya Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Bölümü fyilmaz@sakarya.edu.tr, ustel@sakarya.edu.tr, ocevher@sakarya.edu.tr

Þekil 4. Termal püskürtme için müþteri olan/olabilecek endüstriyel sektörler (1: bilgi yok, 5: çok fazla) [4]

50

Hafif implantlar için poroz malzeme kompozitleri

3,1

Tekstil teknolojisi (aþýnma, sürtünmenin azalmasý)

3,3

Hidrolik tatbikatlar, pompalar

3,2

3,3

Fabrika/aparat mühendisliði

Çelik uygulamalarý için korozyon koruma

3,3

Güneþ teknolojisi

Yakýt hücreleri için membranlar 3,2

3,3

3,4

Kömürlü/buhar güç istasyonlarý (korozyon, aþýnma)

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

Trafik teknolojisi için içten yanmalý motorlar

3,4

Takým imalatý (aþýnma)

3,6

3,6

Hidroelektrik, rüzgar gücü istasyonlarý

Gaz türbini

3,6

Atýk tasviye fabrikalarý (korozyon, aþýnma)

3,0

Matbaa/kaðýt endüstrileri (aþýnma, yapýþma)

3,7

4,0

Kaplamalarla ilgili endüstriyel alanlar ve en çok sipariþ veren teknolojiler (Þekil 3): 1) cihaz-aparat mühendisliði, 2) enerji teknolojisi, 3) baský ve 4) kaðýt endüstrisi. Küçük ve orta boy endüstrilerden (KOBI-SME) pompa endüstrisi en önemli çözüm ortaðýdýr. Müþteriler ve potansiyel müþteriler genellikle farklý sektörlerdendir (Otomobil, havacýlýk gibi.) (Þekil 4). Kaplama özelliklerinin iyileþtirilmesi ve yeni kaplamalarýn geliþtirilmesi hayli önem taþýmaktadýr (Pazar büyütme+pazarý kaybetmeme için). Uygun yüzey koruma ile pahalý ana metaller ucuzlatýlabilmektedir. Kullanýcýlar maliyet düþürmeye odaklanmakta, kaplamalarýn fonksiyonunu arttýrma önem kazanmaktadýr. Kendi kendini temizleyen yüzeylerden baþka, sürtünme azaltan kaplamalar özel önem taþýmaktadýr (Þekil 5). Kömür buharlaþmasý için membranlar

Günümüzde ticari alev püskürtme en çok kullanýlmaktadýr. Kompleks olmayan aparatlar ve geniþ kullaným alaný alev püskürtmeye avantaj saðlar. Bu yakýn oranla ark püskürtme tarafýndan

takip edilir. HVOF 3. sýraya yerleþir. Soðuk püskürtme sýnýrlý alana sahiptir. Araþtýrmaya göre, HVOF potansiyeli ve plazma püskürtme potansiyeli tam biçimlenememiþtir. Bu alanlarda acil araþtýrmalara ihtiyaç vardýr.

Týp teknolojisi için ilaç dolgulu kaplamalar

Y

eni Pazarlar: GTS (Gemeinschaft Thermisches Spritzen) ve DVS (Deutschen Verband für Schwei en) tarafýndan geçenlerde yapýlan bir çalýþma sektörün haritasýný ortaya koymuþtur. Aþýnma dirençli kaplamalar, tanýmlanmýþ sürtünme özellikli kaplamalar ve korozyon korumalý kaplamalar en önemli alan grubu olarak ortaya çýkmaktadýr. Bu alanlara dönük kaplamalar farklý püskürtme metodu ile gerçekleþtirilir, doðal olarak malzeme kullanýmý da buna göre biçimlenir.

Gelecek tahribatsýz komponent testi yönündedir. Maliyetleri düþürmek yanýnda özellikleri geliþtirme, kaliteyi garanti etme, TS kaplamalarda çevre ve saðlýða zararlý çözümlerden uzaklaþma önem kazanmaktadýr. Bu, önemli bir pazardýr. Örneðin muhtelif þirketler elektro kaplanmýþ sert krom (Kanserojen Cr+6 iyon çýktýsý veren) kaplamalarýn yerini alacak alternatifleri geliþtirmektedir. Diðer bir örnek ise WC-Co tozlari ile ilgilidir. Çok popüler olan WC/Co83/17, 90/10 (30/5 m) tozlar yerine WC-(FeNi50/50) (90/10 m) tozlar *Önceki sayýmýzda yayýnlanan yazýnýn devamýdýr


KAPLAMA

esaslý baðlayýcý malzemeler kullanarak aglomere edilmiþ ve sinterlenmiþ karbür tozlarýnýn yeni bir sýnýfý araþtýrýlmýþ ve piyasaya sunulmuþtur [5].

3,4 3,4

Dekoratif kaplamalar

3,3

3,3

Ergimiþ metallerden dolayý zayýf ýslatma

3,4 3,4

Sürtünme arttýran kaplamalar

3,6

Anti pas kaplama

3,2

3,5

3,5

3,0

3,0 3,4

Elektromanyetik koruyucu

Elektriksel olarak yalýtýlmýþ kaplamalar

3,1

3,7 3,0

Difüzyon bariyerleri

3,2

Týp teknolojisi için yeni malzemeler

3,63,6 3,6

4,0

3,9 4,0

3,8 3,6

Sýcak gaz korozyonunudan koruma

Nano yapýlý kaplamalar

3,6

3,6

4,0

4,0 3,8 3,5

Kendi kendini temizleyen yüzeyler

Sürtünme azaltan kaplamalar

3,0

Yüzey koruma ile pahalý malzemelerin yerini alma

3,5

3,7 4,1 3,9

4.0 3,9 3.8

4,0

COATING

4,4

4,5

-

TS kaplamalar sert deðilse yüzey iþlemeye uygundurlar. Kaplama sert malzeme içeriyorsa (kompozit) talaþ kaldýrma sorun olmaktadýr. Bundan dolayý kaplamalar ya son boyuta göre üretilecek, yada hafif kalýn kaplama daha sonraki termomekanik iþlemle sonlanacaktýr. Bu gibi konular ve diðer unsurlar araþtýrma ihtiyacý doðurmaktadýr (Þekil 6).

Kaynaklar

[1] ……….. "Thermal Spray Returns to Europe", Advanced Materials Proccesses, May 2008, Vol 166, No: 5, p: 58

Büyük endüstriler

Korozyon Testi

3,5 3,5 3,8

3,6

3,6

Tribolojikal model testi

Kullaným prosedürü için 3,7 3,6 simülasyon aletleri

Kalite kontrol

3,9 3,9 3,8

Yakýn uygulama komponenti testi

3,8 3,8 3,8

4,1

4,2 4,0 3,9

4,0 3,9 KOBÝ

Kaplama/altlýk uyumluluðu

3,5

Tahribatsýz Muayene

4,0

4,2

Gelen yýllarda, araþtýrma-endüstri arasý bilgi ve tecrübe transferi önem kazanacaktýr. Ýnternet önemli iletiþim KOBÝ Büyük Endüstriler Araþtýrma Kurumlarý aracýdýr. Þirketler, malzeme, proses ve tanýmlama (test) sistemleri ile ilgili yeni Þekil 5. TS kaplamalarýn yeni malzeme özelliklerini kapsayan araþtýrma ihtiyacý geliþmeleri müþterileri ve potansiyel müþterilerle her an paylaþacaklardýr. (1:araþtýrmaya ihtiyaç yok, 5: acil araþtýrma ihtiyacý) [3] Termal püskürtme araþtýrmalarý uygulama yönelimli olacak ve endüstri ile yakýn yüksek güvenlikle önerilmektedir. Termal sprey iþbirliði kurulacaktýr. için kobalt içeren karbür tozlarýnýn (örneðin WCAraþtýrmalarda KOBÝ'ler (SME kuruluþlarý) merkezi Co ve WC-Co-Cr) kimyasý, karbür boyutu ve üretim rol oynamakta, yeni püskürtme malzemelerinde metodu birçok deðiþik versiyonlarý içerir. ve uygulamalarda çevreci olmak önem Karbürler, aþýnma, erozyon ve korozyondan kazanacaktýr. Kaplama yapý ve öngörü çalýþmalarý korunma gibi birçok endüstriyel alanda kullanýlýr. ilk öncelikli alandýr. Ýkinci alan püskürtme WC ve Co içeren sert metaller solunduðunda prosesleridir (yeni nozul teknolojisi gibi). Üçüncü akciðer hastalýklarýna sebep olabilirler. Yeni alan kaplama sonrasý yüzey iþlemleri ve dördüncü araþtýrmalar, toksik etkinin kobaltýn demirle ön alan ise ultramodern fabrika mühendisliði proses alaþýmlanmasýyla azaltýlabileceðini vermiþtir. Saðlýk teknolojisidir. ve çevreye olan zararlarýný azaltmak amacýyla Fe Endüstri kalite garantisi ve kalite kontrolde rekabetli avantaj görmektedir[4]. 4,5

Araþtýrma kurumlarý

Þekil 6. TS ürünlerinin test/araþtýrma gerektiren alanlarý (1: araþtýrmaya ihtiyaç yok, 5: acil araþtýrma ihtiyacý) [4]

[2] http://www.gordonengland.co.uk/tsc.htm [3] Berndt, C., "Born Again as a Technologist", Advanced Materials Proccesses, May 2008, Vol 166, No: 5, p:68 [4] Bobzin, K., Wielage, B., "Thermal Spraying-Potential, Developments and Markets", Thermal Spray Bulletin, p:30-35 [5] Zimmermann, S., Gries, B. and Fischer, J., “New health and environment-friendly iron based materials employed as binders for carbide powders used in thermal spraying”, International Thermal Spray Conferance&Exposition, Maastricht, The Netherlands, 2-4 June 2008, p: 977-982

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

51


BOYAMA

-

PAINTING

Haber-News

Turkcoat/Turkchem 2008 Fuarý Turkcoat/Turkchem 2008 Trade Fairs

Tübitak yetk ilileri devle t destekleri ile ilgili bir sunum yaptý.

rda

nula þitli ko e ç e c resin Fuar sü r düzenlendi. rle e semin

Fuar açýlýþ kokteyli

Likit Kimy ae Likit Kimy konomi danýþmaný, a standýnd ae ile ilgili se miner sun konomi du.

52

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News


TÝCARÝ ÝLANLAR

-

COMMERTIAL ADVERTISEMENTS

SATIM - SALES 02.12.2008 / Ensar Model

27.11.2008 / Sedmak Makina

2004 model Endümak marka kumlama makinesi uygun fiyata satýlýktýr. Adres : Ýstanbul Tel : +90 212 497 30 60 Email : cemalaksoy_2006@hotmail.com Yetkili : Cemal Aksoy

Bakýmý yapýlmýþ, aþýnan parçalarý deðiþtirilmiþ kumlama makinesi satýlýktýr.

09.11.2008 / Delta - Rösler Bakýmý yapýlmýþ, 3 adet 350 litrelik Rösler marka R350 vibrasyon makinesi uygun fiyat ve ödeme koþullarý ile satýlýktýr. Adres Tel Fax E-mail Web Yetkili

: Ýkitelli OSB Eskoop San. Sit. - Ýstanbul : +90 212 549 20 28 : +90 212 549 20 68 : info@rosler.com.tr : www.rosler.com.tr : Habib Aykol

18.11.2008 / Akfe Metal 3 ay / 85 saat kullanýlmýþ konveyörlü statik toz boya fýrýný satýlýktýr. Özel üretimdir, hem konveyörlü hemde arabalý olarak kullanýlabiliyor. Adres Tel Fax E-mail Yetkili

: Topkapý - Ýstanbul : +90 212 674 47 54 / 0532 400 28 79 : +90 212 674 47 54 : akfemetal@hotmail.com : Adem Kotan

23.11.2008 SüYüTek - Agtos SCHLICK / RB 500-04N marka, 1990 model, türbinli-tünel-tip-rulo-konveyörlü-kontinükumlama makinesi: 08-07.028-03 (Ýletiþimde mutlaka belirtiniz) satýlýktýr. Giriþ savak aðýz geniþliði: 500 mm, yüksekliði: 250/330 [mm] (kapak takýlý/kapak çýkarýlmýþ). Savak aðzý giriþ rulo-konveyör: 6.000 [mm] Türbin sayýsý /-gücü: 4 adet / beheri 7,5 kW Yer: AGTOS deposu, Emsdetten Almanya Tel:0232 369 71 24 / Fax:0232 364 58 56 Email:info@suyutek.com Yetkili:M. Bahattin ÞENKÖK

Adres : Ferhatpaþa Mah. G-4 Sk. No:26 Samandýra / Ýstanbul Tel : +90 216 471 23 37 Fax : +90 216 471 23 38 Cep : +90 532 764 15 58 Yetkili : Sedat Yurbaþ 04.11.2008 / DMS Makina Havai konveyörlü tam otomatik kontuni askýlý kumlama makinasý. 750-1000 kg aský kapasitesi 2x11 kw turbinli çok uygun fiyata satýlýktýr. Adres Tel Fax E-mail Web Yetkili

: Bandýrma / Balýkesir : +90 266 721 26 25 : +90 266 721 26 24 : oktay@dmsmakina.com : www.dmsmakina.com : Oktay Kahraman

03.12.2008 / Ýstanbul Elektrostatik 6 ay kadar kullanýlmýþ otomatik toz boya tesisi komple satýlýktýr. Tesiste LPG'li 9 metre U dönüþlü fýrýn, 8 filtreli kabin, 4 adet Bilgi Teknik Elektrostatik marka otomatik tabanca, 2 adet robot ve 50 metre webb tipi konveyör vardýr. Adres Tel Fax E-mail Web Yetkili

: Sultanbeyli / Ýstanbul : +90 216 398 66 88 : +90 216 398 75 45 : info@iesmak.com : www.iesmak.com : Yusuf Öztürk

07.11.2008 / Asal Metal 150kg kapasiteli ikinci el lastik bantlý kumlama makinesi satýlýktýr. Adres:Ýkitelli O.S.B. Eskoop San. Sit. B1 Blok No:6 Küçükçekmece - Ýstanbul Tel: +90 212 549 81 90 Fax: +90 212 549 81 91 Email: asal@asalmetal.com Web: www.asalmetal.com

Ýkinci el makine ilanlarýnýzý dergimizde ücretsiz yayýnlatabilirsiniz. Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

53


Tarih / Date

Etkinlik / Event Name

Yer / Location

(06-08)/02/2009

Hindistan Uluslararasý Kaplama Fuarý 2009 India International Coatings Show 2009 www.coatingsindia.com

Chennai, Hindistan Chennai, India

(05-08)/02/2009

WIN - World of Industry 2009 WIN - World of Industry 2009 www.win-fair.com

Ýstanbul, Türkiye Istanbul, Turkey

(15-18)/02/2009

PACE 2009 Boya ve Kaplama Fuarý PACE 2009 Paint and Coatings Expo www.pace2009.com

New Orleans, ABD New Orleans, USA

16/02/2009

MFN Flap Peening (Kanatlý Dövme) Semineri MFN Flap Peening Workshop www.mfn.li/workshop/

Neuss, Almanya Neuss, Germany

(02-04)/03/2009

MFN Shot Peening Semineri MFN Shot Peening Workshop www.mfn.li/workshop/

Altena, Almanya Altena, Germany

(17-19)/03/2009

Ortadoðu Kaplama Fuarý 2009 Middle East Coatings Show 2009 www.middleeastcoatingsshow.com

Kahire, Mýsýr Cairo, Egypt

(22-26)/03/2009

Korozyon 2009 Kongre & Fuarý Corrosion 2009 Congerence & Expo www.events.nace.org/conferences/c2009/

Atlanta, ABD Atlanta, USA

(25-29)/03/2009

Climatech Uluslararasý Isýtma Soðutma Teknolojileri International Exhibition For H.V.A.C www.tuyap.com

Þam, Suriye Damascus, Syria

31/03/2009 05/04/2009

Tatef Uluslararasý Metal Ýþleme ve Teknolojileri Fuarý Tatef International Metal Working Technologies Exhibition www.tatef.com

Ýstanbul, Türkiye Istanbul, Turkey

(01-05)/04/2009

UNICERA 21. Uluslararasý Seramik ve Banyo Fuarý Unicera 21th International Ceramic and Bathroom Fair www.unicera.com

Ýstanbul, Türkiye Istanbul, Turkey

(07-10)/05/2009

Subconist Yan Sanayi Fuarý Subconist International Subcontracting Exhibition www.subconist.com

Ýstanbul, Türkiye Istanbul, Turkey

(16-19)/05/2009

Automechanika Ýstanbul Automechanika Ýstanbul www.automechanika.com.tr/

Ýstanbul, Türkiye Istanbul, Turkey

(20-24)/05/2009

Hannover Messe 2009 Hannover Messe 2009 www.hannovermesse.de

Hannover, Almanya Hannover, Germany

* Etkinliklerle ilgili detaylý bilgiye www.yuzeyislem-kumlama.com adresinden ulaþabilirsiniz. * You can find details of activity at www.finishing-blasting.com


FÝRMA ÝNDEKSÝ

-

COMPANY INDEX

Firma indeks bölümünde logolu firma reklamýnýzý size uygun bölümlerde yayýnlayat a bilirsiniz* You can give your advertisements on suitable sections of company index* * Logolu firma bilgileri yayýn ücreti 500 Ytl/yýldýr. / Place your company with logo price is 300 Euro per year. Kod/Code 1000 2000 3000 4000 5000

Kategori Adý Aþýndýrýcýlar Makinalar Makina Ekipmanlarý Yedek Parça Servisler

Category Abrasives Machines Equipments Spare Parts Services

Kod/Code 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1500 1510 1600 1610 1620 1670 1700 1710 1720 1730

Aþýndýrýcýlar Çelik Bilya Çelik Grit Paslanmaz Çelik Bilya Paslanmaz Çelik Grit Çelik Tel Kesme Alüminyum Tel Kesme Çinko Tel Kesme Bakýr Tel Kesme Nikel Tel Kesme Yüzey Ýþlem Sývýlarý Seramik Aþýndýrma Taþlarý Plastik Aþýndýrma Taþlarý Seramik Parlatma Taþlarý Kurutma ve Parlatma Granülleri Silis Kumu ve Bazalt Mineral Grit Çinko Bilya Alüminyum Bilya Seramik Bilya Silikon Karbid Plastik Granüller Granit Kesme Bilyasý Cam Kürecik Cam Grit Garnet Olivin Korund Paslanmaz Tel Kesme Alüminyum Oksit Kayýsý Çekirdeði Ceviz Kabuðu Mýsýr Koçaný

Abrasives Steel Shot Steel Grit Stainless Steel Shot Stainless Steel Grit Steel Cut Wire Aluminium Cut Wire Zinc Cut Wire Copper Cut Wire Nickel Cut Wire Surface Finishing Compounds Ceramic Abrasives Plastic Abrasives Ceramic Polishing Chips Drying and Polishing Granules Silica Sand and Bazalt Mineral Grit Zinc Shot Aluminium Shot Ceramic Shot Silicone Carbide Plastic Granules Granite Cutting Shot Glass Bead Glass Grit Garnet Olivine Korundum Stainless Steel Cut Wire Aluminium Oxide Apricot Seed Walnut Shell Corn Flakes

ARTI BASIN YAYIN VE REKLÂM HÝZMETLERÝ Ýkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eskoop San. Sit. B1 Blok No:6 34306 Ýkitelli - Ýstanbul - TÜRKÝYE Tel : + 90 212 549 39 50 Fax: + 90 212 549 81 91 www.artibasin.com info@artibasin.com Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

55


FÝRMA ÝNDEKSÝ

56

-

COMPANY INDEX

1740 1750 1810 1820 1900

Demir Oksit Fýndýk Kabuðu Pik Demir Döküm Bilya Pik Demir Döküm Grit Kuru Buz

Ferro Oxide Hazelnut Shell Chilled Iron Shot Chilled Iron Grit Dry Ice

Kod/Code 2100 2200 2300 2400 2410 2420 2430 2500 2600 2700 2800 2900 2910 2930

Makineler Türbinli Kumlama Makineleri Basýnçlý Hava ile Püskürtme Makineleri Vibrasyonlu Temizleme Makineleri Portatif Kumlama Makineleri Vakumlu Kumlama Makinesi Cam Kumlama Makineleri Tekstil Kumlama Makineleri Kabin Tipi Kumlama Tesisleri Boru Ýç - Dýþ Kumlama Makineleri Oda Tipi Kumlama Sistemi Shot Peening Makinesi Islak Kumlama Makinesi Kuru Buz Temizleme Ekipmanlarý Ultrasonik Temizleme Makineleri

Machines Shot Blasting Machines Air Blasting Machine Vibratory Finishing Machines Portable Blasting Machines Vakum Blasting Machines Glass Blasting Machines Textile Blasting Machines Blasting Cabins Pipe Blasting Machines Blasting Rooms Shot Peening Machines Wet Blasting Machines Dry Ice Blasting Equipments Ultrasonic Cleaning Machines

Kod/Code 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3840 3850 3860

Makine Ekipmanlari Almen Test Plakalarý, Tutucu ve Þeritleri Toz Tutucular, Filtreler, Filtre Torbalarý Elevatör, Konveyor, Bunkerler Akýþ Valfleri ve Sensörler Magnetik Separatör, Separatör Elekleri Laboratuvar Elekleri Kum Toplama Üniteleri Boru Ýç Kumlama Ekipmaný Kaplama Sistemleri Boyama Sistemleri Laser Yüzey Temizlik Sistemleri

Equipments Almen Gages & Holders & Strips Dust Collectors, Filters,Fiter Bags Elavator, Konvoyer, Hoppers Flow Control Valves and Sensors Magnetic Separator, Separator Screens Laboratory Screens Abrasive Collecting Units Pipe Inner Blasting Equipment Coating Systems Painting Systems Laser Surface Cleaning Systems

Kod/Code 4100 4200 4300 4400

Yedek Parca Türbin Parçalarý, Paletler, Savurucu, Plaka vs. Püskürtme Nozullarý, Tabanca ve Hortumlar Koruyucu Maske, Kazanlar Kumlama Makinasý Tel Fýrçalarý

Spare Parts Wheel Parts, Blades,Liners Blasting Nozzules, Guns and Hoses Protecting Masks, Blasting Pots Wire Brushes

Kod/Code 5100 5150 5200 5300 5310 5320 5400 5500 5600 5700 5800 5810 5820 5830

Servisler Bilgisayar Yazýlým ve Programlama Kumlama Yüzey Kalitesi Kontrolü Danýþmanlýk Hizmetleri, Kumlama Tesis Dizayný Fason Kumlama Ýþleri Fason Islak Kumlama Hizmetleri Fason Vibrasyon Açýk Saha Kumlama ve Müteahhitlik Hizmetleri Shot Peening Teknik Servis, Sahada Eðitim ve Danýþmanlýk Makine Tamir, Bakým ve Revizyon Ýþleri Endüstriyel Temizlik Ýþleri Tarihi Eser ve Koruyucu Kumlama Dekoratif Cam ve Vitray Kumlama Ýkinci El Makineler

Services Computer Software and Programming Blasting Surface Quality Control Consulting, Audits and Blasting System Design Contract Job Shop Blast Cleaning Contract Job Shop Wet Blasting Contract Job Shop Vibratory Finishing Open Air Blasting and Subcontracting Shot Peening Technical Service, On-site Training, Consultants Maintanence, Machine Revision Industrial Cleaning Historical Work Art and Protective Blasting Blasting of Glass and Vitray Used Machines

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News


1210 ÇEL‹K B‹LYA ve ÇELÝK GRÝT - STEEL SHOT and STEEL GRÝT

ÇEL‹K GRANÜL SAN. A.š. Turgut Özal Cad. Hastane Mah. No:25 34555 Had›mköy - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 771 45 55 Fax: 0090 212 771 20 57 Yetkili / Contact: Nam›k Bek www.celikgranul.com info@celikgranul.com

ASAL METAL SAN. ve TÝC. ‹kitelli OSB. Eskoop San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

TOSÇELÝK GRANÜL SANAYÝ A.Þ. Barbaros Mah. Sütçüyolu Cad. Tosyalý Plaza No:70 34746 Yenisahra Kadýköy - Ýstanbul - Türkiye Tel:+90 216 544 36 00 Fax:+90 216 544 36 06 Yetkili/Contact: Bersis Aytekin www.toscelikgranul.com.tr info@toscelikgranul.com.tr

DELTA VIBR. - RÖSLER OBERFL. ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 20 28-29 Fax: 0090 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Aykol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

1230 PASLANMAZ B‹LYA - STAINLESS STEEL SHOT DAFENG DAQI DAFENG DAQI METAL GRINDING Jinyi Road, Dafeng Eco.&Tec. Development Area Dafeng City, Jiangsu Province 224100 China Tel: 86-515-83859977 Fax: 86-515-83793000 Yetkili / Contact: Keynes Khu www.daqiabrasive.com keyneskhu@daqigroup.com

ASAL METAL SAN. ve TÝC. ‹kitelli OSB. Eskoop San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

1250 ÇEL‹K KESME TEL - STEEL CUT WIRE DAFENG DAQI ASAL METAL SAN. ve TÝC. ‹kitelli OSB. Eskoop San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

DELTA VIBR. - RÖSLER OBERFL. ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 20 28-29 Fax: 0090 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Aykol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

DAFENG DAQI METAL GRINDING Jinyi Road, Dafeng Eco.&Tec. Development Area Dafeng City, Jiangsu Province 224100 China Tel: 86-515-83859977 Fax: 86-515-83793000 Yetkili / Contact: Keynes Khu www.daqiabrasive.com keyneskhu@daqigroup.com

1310 YÜZEY ÝÞLEM SIVISI - SURFACE FINISHING COMPOUNDS

GRUP DIÞ TÝCARET Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi F Blok No: 18 34852 Maltepe - Ýstanbul - Türkiye Tel: 0090 216 489 57 27 Fax: 0090 212 489 55 51 Yetkili/Contact: Erol Çetin www.grptechnic.com info@grptechnic.com

DELTA VIBR. - RÖSLER OBERFL. ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 20 28-29 Fax: 0090 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Aykol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

DEDE KÝMYA Ýkitelli Organize Sanayi Bölgesi Depo ve Ardiyeciler Kooperatifi 103. Ada 7. Parsel Ýkitelli - Ýstanbul - Türkiye Tel: 0090 212 675 16 40 (pbx) Fax: 0090 212 675 16 48 Yetkili/Contact: Ferit Satýcýoðlu www.dedekimya.com dede@dedekimya.com

ASAL METAL SAN. ve TÝC. ‹kitelli OSB. Eskoop San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

1320-1330 SERAM‹K ve PLASTÝK AšINDIRMA TAšLARI - CERAMIC and PLASTIC ABRASIVES

DELTA VIBR. - RÖSLER OBERFL. ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 20 28-29 Fax: 0090 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Aykol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

GRUP DIÞ TÝCARET Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi F Blok No: 18 34852 Maltepe - Ýstanbul - Türkiye Tel: 0090 216 489 57 27 Fax: 0090 212 489 55 51 Yetkili/Contact: Erol Çetin www.grptechnic.com info@grptechnic.com

ASAL METAL SAN. ve TÝC. ‹kitelli OSB. Eskoop San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

1350 KURUTMA VE PARLATMA GRANÜLLER‹ - DRYING AND POLISHING MEDIA

DELTA VIBR. - RÖSLER OBERFL. ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 20 28-29 Fax: 0090 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Aykol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

ASAL METAL SAN. ve TÝC. ‹kitelli OSB. Eskoop San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

GRUP DIÞ TÝCARET Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi F Blok No: 18 34852 Maltepe - Ýstanbul - Türkiye Tel: 0090 216 489 57 27 Fax: 0090 212 489 55 51 Yetkili/Contact: Erol Çetin www.grptechnic.com info@grptechnic.com Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

57


1500 - 1700 CAM KÜRE ve ALUM‹NYUM OKS‹T - GLASS BEADS and ALUMINIUM OXIDE

ASAL METAL SAN. ve TÝC. ‹kitelli OSB. Eskoop San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

DELTA VIBR. - RÖSLER OBERFL. ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 20 28-29 Fax: 0090 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Aykol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

1900 KURUBUZ - DRY ICE

VOITH INDUSTRIAL SERVICES Dünya Ticaret Merkezi (IDTM) EGS Bloklarý B3 Kat: 3 No: 166 34149 Yesilköy - Ýstanbul - Türkiye Tel: 0090 212 465 01 60 Yetkili / Contact: Arzu Keleþ www.voith.com vitr-istanbul@voith.com

2100 TÜRB‹NL‹ KUMLAMA MAK‹NES‹ - SHOT BLASTING MACHINES BSM Makina BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa - Türkiye Tel: 0090 224 482 42 42 Fax: 0090 224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

DELTA VIBR. - RÖSLER OBERFL. ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 20 28-29 Fax: 0090 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Aykol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

SÜPER YÜZEY TEKNOLOJÝLERÝ 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

AGTOS - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

SEDMAK MAKÝNA Ferhatpaþa Mah. G-4 Sk. No:26 Samandýra - Ýstanbul - Türkiye Tel: 0090 216 471 23 37 Fax: 0090 216 471 23 38 Yetkili/Contact: Sedat Yurbaþ

MEC SHOT BLASTING EQUIPMENTS E-279, M.I.A., Phase-IInd, Basni JODHPUR - 342 005 (Rajasthan) India Tel: 0091 291 274 06 09 0091 291 274 40 68 Fax: 0091 291 274 40 68 www.mecshot.com mail@mecshot.com

ALJU TALLERS S.L. Ctra, San Vicente, 17 48510 VALLE DE TRAPAGA VIZCAYA - SPAIN Tel: 34 944 920 111 Fax: 34 944 921 212 Yetkili / Contact: Sergio Abiuso www.alju.es alju@alju.es

ÖZMAK MAK‹NA SAN. ve T‹C. Görece Köyü P.K. 9 Menderes - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 782 11 74 Fax: 0090 232 782 11 39 Yetkili / Contact: Özbey Nart www.ozmak-san.com.tr info@ozmak-san.com.tr

2200 BASINÇLI HAVA ‹LE PÜSKÜRTMEL‹ MAK‹NELER - AIR BLASTING MACHINE BSM Makina BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa - Türkiye Tel: 0090 224 482 42 42 Fax: 0090 224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

DELTA VIBR. - RÖSLER OBERFL. ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 20 28-29 Fax: 0090 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Aykol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

ÖZMAK MAK‹NA SAN. ve T‹C. Görece Köyü P.K. 9 Menderes - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 782 11 74 Fax: 0090 232 782 11 39 Yetkili / Contact: Özbey Nart www.ozmak-san.com.tr info@ozmak-san.com.tr

ALJU TALLERS S.L. Ctra, San Vicente, 17 48510 VALLE DE TRAPAGA VIZCAYA - SPAIN Tel: 34 944 920 111 Fax: 34 944 921 212 Yetkili / Contact: Sergio Abiuso www.alju.es alju@alju.es

SLF - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

ATÜ MÜHENDÝSLÝK Cumhuriyet Mah. 100. Sokak No: 14 Koyundere Beldesi Menemen - Ýzmir - Türkiye Tel: 0090 232 846 19 40 Fax: 0090 232 846 19 43 Yetkili / Contact: Osman Sönmez www.atumuh.com atumuh@atumuh.com

SEDMAK MAKÝNA Ferhatpaþa Mah. G-4 Sk. No:26 Samandýra - Ýstanbul - Türkiye Tel: 0090 216 471 23 37 Fax: 0090 216 471 23 38 Yetkili/Contact: Sedat Yurbaþ

MEC SHOT BLASTING EQUIPMENTS E-279, M.I.A., Phase-IInd, Basni JODHPUR - 342 005 (Rajasthan) India Tel: 0091 291 274 06 09 0091 291 274 40 68 Fax: 0091 291 274 40 68 www.mecshot.com mail@mecshot.com

58

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News


2300 V‹BRASYONLU TEM‹ZLEME MAK‹NELERÝ - VIBRATORY FINISHING MACHINES

DELTA VIBR. - RÖSLER OBERFL. ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 20 28-29 Fax: 0090 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Aykol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

GRUP DIÞ TÝCARET Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi F Blok No: 18 34852 Maltepe - Ýstanbul - Türkiye Tel: 0090 216 489 57 27 Fax: 0090 212 489 55 51 Yetkili/Contact: Erol Çetin www.grptechnic.com info@grptechnic.com

ASAL METAL SAN. ve TÝC. ‹kitelli OSB. Eskoop San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

2410 VAKUMLU KUMLAMA MAKÝNESÝ - VACUUM BLASTING MACHINES BSM Makina SLF - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa - Türkiye Tel: 0090 224 482 42 42 Fax: 0090 224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

MEC SHOT BLASTING EQUIPMENTS E-279, M.I.A., Phase-IInd, Basni JODHPUR - 342 005 (Rajasthan) India Tel: 0091 291 274 06 09 0091 291 274 40 68 Fax: 0091 291 274 40 68 www.mecshot.com mail@mecshot.com

SEDMAK MAKÝNA Ferhatpaþa Mah. G-4 Sk. No:26 Samandýra - Ýstanbul - Türkiye Tel: 0090 216 471 23 37 Fax: 0090 216 471 23 38 Yetkili/Contact: Sedat Yurbaþ

DELTA VIBR. - RÖSLER OBERFL. ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 20 28-29 Fax: 0090 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Aykol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

ASAL METAL SAN. ve TÝC. ‹kitelli OSB. Eskoop San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

ATÜ MÜHENDÝSLÝK Cumhuriyet Mah. 100. Sokak No: 14 Koyundere Beldesi Menemen - Ýzmir - Türkiye Tel: 0090 232 846 19 40 Fax: 0090 232 846 19 43 Yetkili / Contact: Osman Sönmez www.atumuh.com atumuh@atumuh.com

2500 KAB‹N T‹P‹ KUMLAMA TES‹SLER‹ - BLASTING CABINETS BSM Makina DELTA VIBR. - RÖSLER OBERFL. ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 20 28-29 Fax: 0090 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Aykol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

SLF - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

ÖZMAK MAK‹NA SAN. ve T‹C. Görece Köyü P.K. 9 Menderes - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 782 11 74 Fax: 0090 232 782 11 39 Yetkili / Contact: Özbey Nart www.ozmak-san.com.tr info@ozmak-san.com.tr

ASAL METAL SAN. ve TÝC. ‹kitelli OSB. Eskoop San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

SEDMAK MAKÝNA Ferhatpaþa Mah. G-4 Sk. No:26 Samandýra - Ýstanbul - Türkiye Tel: 0090 216 471 23 37 Fax: 0090 216 471 23 38 Yetkili/Contact: Sedat Yurbaþ

MEC SHOT BLASTING EQUIPMENTS E-279, M.I.A., Phase-IInd, Basni JODHPUR - 342 005 (Rajasthan) India Tel: 0091 291 274 06 09 0091 291 274 40 68 Fax: 0091 291 274 40 68 www.mecshot.com mail@mecshot.com

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa - Türkiye Tel: 0090 224 482 42 42 Fax: 0090 224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

2700 ODA TÝPÝ KUMLAMA SÝSTEMÝ - BLASTING ROOMS BSM Makina SLF - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

ASAL METAL SAN. ve TÝC. ‹kitelli OSB. Eskoop San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa - Türkiye Tel: 0090 224 482 42 42 Fax: 0090 224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

ATÜ MÜHENDÝSLÝK Cumhuriyet Mah. 100. Sokak No: 14 Koyundere Beldesi Menemen - Ýzmir - Türkiye Tel: 0090 232 846 19 40 Fax: 0090 232 846 19 43 Yetkili / Contact: Osman Sönmez www.atumuh.com atumuh@atumuh.com

MEC SHOT BLASTING EQUIPMENTS E-279, M.I.A., Phase-IInd, Basni JODHPUR - 342 005 (Rajasthan) India Tel: 0091 291 274 06 09 0091 291 274 40 68 Fax: 0091 291 274 40 68 www.mecshot.com mail@mecshot.com Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

59


2600 BORU ÝÇ-DIÞ KUMLAMA MAKÝNELERÝ VE EKÝPMANLARI - PIPE BLASTING MACHINES AND EQUIPMENTS BSM Makina

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa - Türkiye Tel: 0090 224 482 42 42 Fax: 0090 224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

ASAL METAL SAN. ve TÝC. ‹kitelli OSB. Eskoop San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

SLF - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

DELTA VIBR. - RÖSLER OBERFL. ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 20 28-29 Fax: 0090 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Aykol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

AGTOS - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

MEC SHOT BLASTING EQUIPMENTS E-279, M.I.A., Phase-IInd, Basni JODHPUR - 342 005 (Rajasthan) India Tel: 0091 291 274 06 09 0091 291 274 40 68 Fax: 0091 291 274 40 68 www.mecshot.com mail@mecshot.com

2800 SHOT PEENÝNG MAKÝNESÝ - SHOT PEENING MACHINES

AGTOS - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

DELTA VIBR. - RÖSLER OBERFL. ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 20 28-29 Fax: 0090 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Aykol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

SLF - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

ASAL METAL SAN. ve TÝC. ‹kitelli OSB. Eskoop San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

MEC SHOT BLASTING EQUIPMENTS E-279, M.I.A., Phase-IInd, Basni JODHPUR - 342 005 (Rajasthan) India Tel: 0091 291 274 06 09 0091 291 274 40 68 Fax: 0091 291 274 40 68 www.mecshot.com mail@mecshot.com

2930 ULTRASONÝK YIKAMA SÝSTEMLERÝ - ULTRASONIC CLEANING SYSTEMS TFM Makina TFM MAKÝNE SAN. ve TÝC. Ýkitelli Org. San. Böl. Galvano Teknik San. Sit. B Blok No:4 34670 Ýkitelli - Ýstanbul - Türkiye Yetkili / Contact: Sarven Sertþimþek Tel: 0090 212 549 19 15 / 16 Faks: 0090 212 549 00 32 sarven@tfmmakine.com www.tfmmakine.com

3100 ALMEN TEST PLAKALARI,TUTUCU, šER‹TLER - ALMEN GAGES&HOLDERS&STRIPS

MILENYUM ENDUSTRI ve HAV. GER. Ziya Paa Cad. Uzmen Sk. No:3/1 26090 Eskiþehir - Türkiye Yetkili / Contact :Zeki Köroðlu Tel: 0090 222 221 32 44 Fax: 0090 222 221 13 88 info@milenyumhavacilik.com www.milenyumhavacilik.com

ASAL METAL SAN. ve TÝC. ‹kitelli OSB. Eskoop San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

AGTOS - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

DELTA VIBR. - RÖSLER OBERFL. ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 20 28-29 Fax: 0090 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Aykol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

3500 MAGNETÝK SEPERATÖR, SEPERATÖR ELEKLERÝ - MAGNETIC SEPERATOR, SEPERATOR SCREENS

DELTA VIBR. - RÖSLER OBERFL. ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 20 28-29 Fax: 0090 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Aykol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

60

ALJU TALLERS S.L. Ctra, San Vicente, 17 48510 VALLE DE TRAPAGA VIZCAYA - SPAIN Tel: 34 944 920 111 Fax: 34 944 921 212 Yetkili / Contact: Sergio Abiuso www.alju.es alju@alju.es

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

AGTOS - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

MEC SHOT BLASTING EQUIPMENTS E-279, M.I.A., Phase-IInd, Basni JODHPUR - 342 005 (Rajasthan) India Tel: 0091 291 274 06 09 0091 291 274 40 68 Fax: 0091 291 274 40 68 www.mecshot.com mail@mecshot.com


3300 ELEVATÖR, KONVEYOR, BUNKERLER - ELEVATOR, KONVOYER, HOPPERS BSM Makina AGTOS - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa - Türkiye Tel: 0090 224 482 42 42 Fax: 0090 224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

DELTA VIBR. - RÖSLER OBERFL. ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 20 28-29 Fax: 0090 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Aykol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

ÖZMAK MAK‹NA SAN. ve T‹C. Görece Köyü P.K. 9 Menderes - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 782 11 74 Fax: 0090 232 782 11 39 Yetkili / Contact: Özbey Nart www.ozmak-san.com.tr info@ozmak-san.com.tr

ALJU TALLERS S.L. Ctra, San Vicente, 17 48510 VALLE DE TRAPAGA VIZCAYA - SPAIN Tel: 34 944 920 111 Fax: 34 944 921 212 Yetkili / Contact: Sergio Abiuso www.alju.es alju@alju.es

MEC SHOT BLASTING EQUIPMENTS E-279, M.I.A., Phase-IInd, Basni JODHPUR - 342 005 (Rajasthan) India Tel: 0091 291 274 06 09 0091 291 274 40 68 Fax: 0091 291 274 40 68 www.mecshot.com mail@mecshot.com

3800 BORU ÝÇ KUMLAMA EKÝPMANI - PIPE INNER BLASTING EQUIPMENT

AGTOS - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

ASAL METAL SAN. ve TÝC. ‹kitelli OSB. Eskoop San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

DELTA VIBR. - RÖSLER OBERFL. ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 20 28-29 Fax: 0090 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Aykol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

MEC SHOT BLASTING EQUIPMENTS E-279, M.I.A., Phase-IInd, Basni JODHPUR - 342 005 (Rajasthan) India Tel: 0091 291 274 06 09 0091 291 274 40 68 Fax: 0091 291 274 40 68 www.mecshot.com mail@mecshot.com

3840 KAPLAMA S‹STEMLER‹ - COATING SYSTEMS

ÝNTERGALVANO Davutpaþa Cad. Kale Ýþ Mer. Kat:4 No: 232 Topkapý - Ýstanbul - Türkiye Tel: 0090 212 482 15 46 Fax: 0090 212 482 15 93 Yetkili / Contact: Umur Karakaya www.intergalvano.com info@intergalvano.com

DEDE KÝMYA Ýkitelli Organize Sanayi Bölgesi Depo ve Ardiyeciler Kooperatifi 103. Ada 7. Parsel Ýkitelli - Ýstanbul - Türkiye Tel: 0090 212 675 16 40 (pbx) Fax: 0090 212 675 16 48 Yetkili/Contact: Ferit Satýcýoðlu www.dedekimya.com dede@dedekimya.com

HAYTEK MAKÝNA KÝMYA SAN. Tuzla Kimya San. Org. San. Böl. Tem Yolu Cd. No:4 B 41 Blok Tepeören, Tuzla Ýstanbul - Türkiye Tel: 0090 216 593 08 44 (4 Hat) Fax: 0090 216 593 08 48 Yetkili / Contact: Raðýp Acarer www.haytekkimya.com.tr haytekkimya@gmail.com

ALTINOK GALVANOKÝMYA Velibaba Mah. Mimar Sinan Cad. Velibaba San. Sit. A4 Blok No:24 Dolayoba, Pendik-Ýstanbul-Türkiye Tel: 0090 216 307 51 21 Fax: 0090 216 307 51 53 Yetkili / Contact: Savaþ Altýnok www.altinokkimya.com savas.altinok@altinokkimya.com

3850 BOYAMA S‹STEMLER‹ - PAINTING SYSTEMS BSM Makina SLF - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa - Türkiye Tel: 0090 224 482 42 42 Fax: 0090 224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

AGTOS - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

ATÜ MÜHENDÝSLÝK Cumhuriyet Mah. 100. Sokak No: 14 Koyundere Beldesi Menemen - Ýzmir - Türkiye Tel: 0090 232 846 19 40 Fax: 0090 232 846 19 43 Yetkili / Contact: Osman Sönmez www.atumuh.com atumuh@atumuh.com

3860 LASER YÜZEY TEMÝZLÝK SÝSTEMLERÝ - LASER SURFACE CLEANING SYSTEMS

S.L.C.R. LASER TECH. 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

VOITH INDUSTRIAL SERVICES Dünya Ticaret Merkezi (IDTM) EGS Bloklarý B3 Kat: 3 No: 166 34149 Yesilköy - Ýstanbul - Türkiye Tel: 0090 212 465 01 60 Yetkili / Contact: Arzu Keleþ www.voith.com vitr-istanbul@voith.com Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

61


3200 TOZ TUTUCULAR, FÝLTRELER, FÝLTRE TORBALARI - DUST COLLECTORS, FILTERS, FILTER BAGS BSM Makina AGTOS - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

ALJU TALLERS S.L. Ctra, San Vicente, 17 48510 VALLE DE TRAPAGA VIZCAYA - SPAIN Tel: 34 944 920 111 Fax: 34 944 921 212 Yetkili / Contact: Sergio Abiuso www.alju.es alju@alju.es

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa - Türkiye Tel: 0090 224 482 42 42 Fax: 0090 224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

ÖZMAK MAK‹NA SAN. ve T‹C. Görece Köyü P.K. 9 Menderes - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 782 11 74 Fax: 0090 232 782 11 39 Yetkili / Contact: Özbey Nart www.ozmak-san.com.tr info@ozmak-san.com.tr

DELTA VIBR. - RÖSLER OBERFL. ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 20 28-29 Fax: 0090 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Aykol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

4100 TÜRB‹N PARÇALARI, PALETLER VS. - WHEEL PARTS, BLADES, LINERS ETC. BSM Makina DELTA VIBR. - RÖSLER OBERFL. ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 20 28-29 Fax: 0090 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Aykol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

AGTOS - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa - Türkiye Tel: 0090 224 482 42 42 Fax: 0090 224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

SÜPER YÜZEY TEKNOLOJÝLERÝ 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

SEDMAK MAKÝNA Ferhatpaþa Mah. G-4 Sk. No:26 Samandýra - Ýstanbul - Türkiye Tel: 0090 216 471 23 37 Fax: 0090 216 471 23 38 Yetkili/Contact: Sedat Yurbaþ

MEC SHOT BLASTING EQUIPMENTS E-279, M.I.A., Phase-IInd, Basni JODHPUR - 342 005 (Rajasthan) India Tel: 0091 291 274 06 09 0091 291 274 40 68 Fax: 0091 291 274 40 68 www.mecshot.com mail@mecshot.com

ASAL METAL SAN. ve TÝC. ‹kitelli OSB. Eskoop San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

ÖZMAK MAK‹NA SAN. ve T‹C. Görece Köyü P.K. 9 Menderes - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 782 11 74 Fax: 0090 232 782 11 39 Yetkili / Contact: Özbey Nart www.ozmak-san.com.tr info@ozmak-san.com.tr

4200 PÜSKÜRTME NOZULLARI, TABANCA VE HORTUMLARI BLASTING NOZZLES, GUNS&HOSES BSM Makina SLF - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

DELTA VIBR. - RÖSLER OBERFL. ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 20 28-29 Fax: 0090 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Aykol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa - Türkiye Tel: 0090 224 482 42 42 Fax: 0090 224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

ASAL METAL SAN. ve TÝC. ‹kitelli OSB. Eskoop San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

ATÜ MÜHENDÝSLÝK Cumhuriyet Mah. 100. Sokak No: 14 Koyundere Beldesi Menemen - Ýzmir - Türkiye Tel: 0090 232 846 19 40 Fax: 0090 232 846 19 43 Yetkili / Contact: Osman Sönmez www.atumuh.com atumuh@atumuh.com

4300 KORUYUCU MASKE VE KAZANLAR - PROTECTING MASKS, BLASTING POTS BSM Makina ASAL METAL SAN. ve TÝC. ‹kitelli OSB. Eskoop San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa - Türkiye Tel: 0090 224 482 42 42 Fax: 0090 224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

ATÜ MÜHENDÝSLÝK Cumhuriyet Mah. 100. Sokak No: 14 Koyundere Beldesi Menemen - Ýzmir - Türkiye Tel: 0090 232 846 19 40 Fax: 0090 232 846 19 43 Yetkili / Contact: Osman Sönmez www.atumuh.com atumuh@atumuh.com

SEDMAK MAKÝNA Ferhatpaþa Mah. G-4 Sk. No:26 Samandýra - Ýstanbul - Türkiye Tel: 0090 216 471 23 37 Fax: 0090 216 471 23 38 Yetkili/Contact: Sedat Yurbaþ

5200 DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ,KUMLAMA TESÝS DÝZAYNI - CONSULTING, AUDITS & BLASTING SYSTEM DESIGN

YÜZ-TEK KUMLAMA SAN. Küçük San. Sit. 26. Blok No:12 Beevler Nilüfer - Bursa - Türkiye Tel: 0090 224 441 27 38 Fax: 0090 224 441 26 68 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin yuztek@mynet.com

62

SÜPER YÜZEY TEKNOLOJÝLERÝ 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

ASAL METAL SAN. ve TÝC. ‹kitelli OSB. Eskoop San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com


5300 FASON KUMLAMA - CONTRACT JOB SHOP BLASTING CLEANING

YÜZ-TEK KUMLAMA SAN. Küçük San. Sit. 26. Blok No:12 Beevler Nilüfer - Bursa - Türkiye Tel: 0090 224 441 27 38 Fax: 0090 224 441 26 68 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin yuztek@mynet.com

ASAL METAL SAN. ve TÝC. ‹kitelli OSB. Eskoop San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

SÜPER YÜZEY TEKNOLOJÝLERÝ 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

5500 SHOT PEENING

ASAL METAL SAN. ve TÝC. ‹kitelli OSB. Eskoop San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

DELTA VIBR. - RÖSLER OBERFL. ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 20 28-29 Fax: 0090 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Aykol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

VOITH INDUSTRIAL SERVICES Dünya Ticaret Merkezi (IDTM) EGS Bloklarý B3 Kat: 3 No: 166 34149 Yesilköy - Ýstanbul - Türkiye Tel: 0090 212 465 01 60 Yetkili / Contact: Arzu Keleþ www.voith.com vitr-istanbul@voith.com

AGTOS - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

5700 MAK‹NE TAM‹R BAKIM - TECHNICAL SERVICE, MACHINE REVISION BSM Makina ÖZMAK MAK‹NA SAN. ve T‹C. Görece Köyü P.K. 9 Menderes - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 782 11 74 Fax: 0090 232 782 11 39 Yetkili / Contact: Özbey Nart www.ozmak-san.com.tr info@ozmak-san.com.tr

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa - Türkiye Tel: 0090 224 482 42 42 Fax: 0090 224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

ASAL METAL SAN. ve TÝC. ‹kitelli OSB. Eskoop San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

AGTOS - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

ATÜ MÜHENDÝSLÝK Cumhuriyet Mah. 100. Sokak No: 14 Koyundere Beldesi Menemen - Ýzmir - Türkiye Tel: 0090 232 846 19 40 Fax: 0090 232 846 19 43 Yetkili / Contact: Osman Sönmez www.atumuh.com atumuh@atumuh.com

ÖZMAK MAK‹NA SAN. ve T‹C. Görece Köyü P.K. 9 Menderes - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 782 11 74 Fax: 0090 232 782 11 39 Yetkili / Contact: Özbey Nart www.ozmak-san.com.tr info@ozmak-san.com.tr

DELTA VIBR. - RÖSLER OBERFL. ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 20 28-29 Fax: 0090 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Aykol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

5800 ENDÜSTRÝYEL TEMÝZLÝK - INDUSTRIAL CLEANING

VOITH INDUSTRIAL SERVICES Dünya Ticaret Merkezi (IDTM) EGS Bloklarý B3 Kat: 3 No: 166 34149 Yesilköy - Ýstanbul - Türkiye Tel: 0090 212 465 01 60 Yetkili / Contact: Arzu Keleþ www.voith.com vitr-istanbul@voith.com

5830 ‹K‹NC‹ EL MAK‹NE - USED MACHINES BSM Makina SÜPER YÜZEY TEKNOLOJÝLERÝ 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

ASAL METAL SAN. ve TÝC. ‹kitelli OSB. Eskoop San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul - Türkiye Tel: 0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

AGTOS - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 35530 Kar›yaka - ‹zmir - Türkiye Tel: 0090 232 369 71 24 Fax: 0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact: Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

SEDMAK MAKÝNA Ferhatpaþa Mah. G-4 Sk. No:26 Samandýra - Ýstanbul - Türkiye Tel: 0090 216 471 23 37 Fax: 0090 216 471 23 38 Yetkili/Contact: Sedat Yurbaþ

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa - Türkiye Tel: 0090 224 482 42 42 Fax: 0090 224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

63


eyi 35 ülk rde e aþkýn yyoruz! okunu been It has ver 35 o read inntries! cou

Abone Formu Subscription Form

Firma / Company Name

: ...............................................................................................................................................................

‹sim / Name

: ...............................................................................................................................................................

Adres/Address

: ...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

‹lçe/County

: ............................................................................................................................................................................................................

‹l/City

: ............................................................................................................................................................................................................

Ülke/Country

: ...........................................................................................................................................................................................................

Tel

:

.................................................................................

Fax : .........................................................................................

V. Dairesi

:

.................................................................................

V. No : .........................................................................................

Abonelik Bedeli (yýllýk): 45 YTL - Subscribtion Fee (Per Annum) : 25 Euro

Reklam Formu / Advertisement Form Firma / Company Name

: ...............................................................................................................................................

Fatura Adresi / Invoice Address

: ...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Yayýn Sayfasý / Advertisement Place : Ýç Sayfa / Inner Page Ýlk Sayfa / First Page Arka Kapak / Back Cover Ön ve Arka Kapak Ýçi / Inner of Front - Back Cover Banner Ebadý / Banner Dimensions :

160X60

Banner Yayýn Süresi / Banner Publish Time :

160X120

160X160

400X80

3 Ay/Month

6 Ay/Month

9 Ay/Month

12 Ay / Month

Tel

:

.................................................................................

Fax

: .........................................................................................

V. Dairesi

:

.................................................................................

V. No

: .........................................................................................

BANKA HESAP NUMARALARI – BANK ACCOUNT NUMBERS Türkiye Ýþ Bankas› A.š. ‹kitelli Sanayi šubesi (1278) YTL Hesap No: 0243619

EURO Account No: 0088128

USD Account No: 0088114


Yüzey İşlem ve Kumlama Dergisi sayi8  

krizin yükünü devletle paylaşmak mümkün, devlet yardımları, jotun boya, elsisan boya,

Yüzey İşlem ve Kumlama Dergisi sayi8  

krizin yükünü devletle paylaşmak mümkün, devlet yardımları, jotun boya, elsisan boya,

Advertisement