Page 6

KUMLAMA

-

BLASTING

Haber-News

Ümit Döküm Türbin Aynasý Üretimine Baþladý Ümit Casting Has Started Production of Turbine Wheels

K

umlama makinelerinin aþýnan yedek parçalarýnýn dökümü ve üretimini yapan Ümit Döküm, bu sektörde kumlama makinelerinin türbinlerindeki en önemli parçasý olan türbin aynalarýnýn seri üretimine de baþlamýþ bulunmaktadýr. Türbin aynasýnda da en iyi kaliteyi yakalamak için son sistemlerle çalýþan Mazak 5 eksenli makineyi bu amaçla Japonya’dan getirmiþtir.

iþlemleri firma bünyesinde imal edilen türbin aynalarý, 8620 semente çeliðinden üretilmektedir. Kumlama makineleri yedek parçalarý üretiminde Türkiye'nin en geniþ model stoklarýný bünyesinde bulunduran Ümit Döküm yeni yatýrýmý ile gerek iç pazarda gerekse dýþ pazarlarda ataða geçmeye baþlamýþtýr.

Ümit Döküm'de Kalitenin Kontrolü Ümit Döküm'de Kalite Kontrol ve Laboratuar Birçok sektörde kullanýlan her türlü kumlama faaliyetleri, Kalite Güvence Grup Müdürlüðü’nce makinesi parçalarýný stoklarýnda bulunduran Ümit yürütülmektedir. Satýþ Müdürlüðü Döküm, yüzey temizliðinde kanalýyla müþterilerden gelen kullanýlan kumlama taleplerin üretilebilirliði makinelerinin aþýnan Üretim birimlerince birçok parçasýný incelenir ve üreterek ihtiyacý deðerlendirilir. olan sanayicilere Karar olumlu stoklarýndan en olduðu ve sipariþ hýzlý þekilde kesinleþtiði taktirde, ulaþtýrmaktadýr. her sipariþ için ve 2008 yýlýnda yaptýðý mamulün kullaným makine yatýrýmý ile her alanýna göre döküm, talaþlý türlü laboratuvar kontrolleri imalat ve ýsýl iþlem üretim talimatlarý yapýlmýþ, son iþlemeden geçmiþ türbin aynalarýný ayrý ayrý hazýrlanýr. Söz konusu ürün üretilirken, da artýk stoklarýnda bulunduracaktýr. Bütün üretimin tüm aþamalarý, üretim teknolojisine ve üretim talimatlarýna uygunluðu saðlamak amacýyla Kalite Kontrol elemanlarýnca Mazak 5 da izlenerek döküm ön muayeneleri, eksenli Makine yarý mamul ve mamul muayeneleri yapýlmaktadýr. Üretimin çeþitli kademelerinde alýnan numuneler, Laboratuar Bölümü tarafýndan ilgili standartlar ve özel müþteri taleplerine uygun biçimde deney ve testlere tabi tutulmaktadýr. Sonuçlar Kalite Güvence Müdürlüðü'nce deðerlendirilerek mamullerin sipariþ ve kullaným amaçlarýna uygunluðu onaylanmakta ve ancak onay alan mamuller müþterilere sevk edilmektedir. Kimyasal analiz. Mekanik testler,

4

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

Yüzey İşlem ve Kumlama Dergisi sayi4  

rösler tekne vibratör, çelik grit, sulu kumlama jeti, shot peening, 6 sigma, yüzey temizleme testleri, lang yüzer kurubuz, sürekli kumlama s...