Page 55

KUMLAMA

Klorid iyon ölçebilen bir kit

tespit edilir. CHLOR EXRACT eriyiði, kauçuk tüp ve tüpteki eriyiði ölçme cam teçhizatý ile ölçüm yapýlýr.

Grid ve shot uygulanarak yüzey temizliði yapýlan borular, gerek uygulama, gerekse fabrika ortamýndaki kaplama öncesi bekleme süresi nedeniyle toza maruz kalýr. Boru yüzeyindeki tozun, EN ISO 8502-3 standardýnda bulunan karþýlaþtýrma cetvelindeki toz partikül ölçülerine göre kalite derecesi tespit edilir. Bunun için aþaðýdaki resimde görüldüðü gibi boru yüzeyine 25 mm geniþliðinde olan þeffaf bant yapýþtýrýlýr. Boruya el ile temas edilmez. Bant yüzeyden çýkartýlarak beyaz bir kaðýdýn üzerine yerleþtirip, yapýþtýrýlýr. Daha sonra bantýn üzerine yapýþan tozlarý görsel olarak tespit etmek için, ýþýklý ve 10 büyültmeli cep tipi lensler kullanýlýr. Bu lenslerin önlerine konulan ölçümsel daire ve çizgiler içeren þeffaf retinalarla toz büyüklükleri ve sýklýk Boru yüzeyine 25 mm geniþliðinde olan þeffaf bant yapýþtýrýlýr. Boruya el ile temas edilmez. Bant yüzeyden çýkartýlarak beyaz bir kaðýdýn üzerine yerleþtirip, yapýþtýrýlýr.

Bantýn üzerine yapýþan tozlarý görsel olarak tespit etmek için, ýþýklý ve 10 büyültmeli cep tipi lensler kullanýlýr

-

BLASTING

mesafeleri ölçülür ve standarttaki karþýlaþtýrma tablosu ile deðerlendirilir. Tozlu olarak kaplanan borularda, tozun olduðu bölgede yapýþma olmayacaðýndan kaplama bir süre sonra yüzeyden kalkacak ve korozyon baþlayacaktýr. Toz kontrolü çok katlý boya uygulamalarýnda katlar arasýnda da yapýlmalýdýr. Boru fabrikalarýnda kaplama uygulanacak yüzey vakum veya temiz ve kuru hava ile temizlenmektedir. Çelik Boru Yüzeylerinin EN ISO 8503'e Göre Kontrolu Borularýn yüzey temizlik kalitesinin ölçümündeki diðer standart olan EN ISO 8503'te, yüzey profili ile ilgili testler anlatýlmaktadýr. Boru kaplama spesifikasyonlarýnda komparatörle karþýlaþtýrma ve yüzey pürüzlülük ölçümü özellikle istenmektedir. Hangi kaplama çeþidi olursa olsun, kaplama malzemesindeki katý madde oraný arttýkça yüzey profilinin de artmasý gerekir. Asfalt içindeki hacmen katý madde oraný %80 olduðundan 60 - 70 mikronluk bir yüzey profili, Coal Tar Epoksi'nin hacmen katý madde oraný %60 - 70 olduðundan 60 - 80 mikron yüzey profili, Epoksi Boya %50 - %100 katý madde oranýna sahip olduðundan 60 - 120 mikron yüzey profili elde edilmelidir. Polietilen ve Polipropilen kaplamada katý madde hacimsel oraný %100 olduðundan yüzey profili genellikle 60- 120 mikron arasýnda olmalýdýr. Dýþ Beton kaplama için yüzey pürüzlülüðü o kadar önemli ve kritik deðildir. Ýç Beton kaplama için ise genellikle 75-100 mikronluk bir yüzey profili istenir. Düþük katý madde içeren boyalar (yüksek solvent içeren) düþük yüzey profili gerektirir. Eðer katý madde oraný yüksek olursa (boyanýn akýcýlýðý olmadýðý için) yüzey profili arasýndaki çukurlara giremez ve yüzey profiliyle kaplama arasýnda boþluklar oluþur. Eðer yüzey pürüzlülüðünü arttýrýrsanýz o zaman daha büyük boþluklar oluþur ve katý madde oraný yüksek boya bu boþluðu doldurabilir. Solventli boyalar ise daha düþük yüzey profili gerektirir. Dolayýsýyla kullanýlacak kaplamanýn cinsi oluþturulacak yüzey profilini belirlemiþ olacaktýr. Makalenin devamý sonraki sayýmýzda yayýnlanacaktýr. Article will be continue on next issue. Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

53

Yüzey İşlem ve Kumlama Dergisi sayi4  

rösler tekne vibratör, çelik grit, sulu kumlama jeti, shot peening, 6 sigma, yüzey temizleme testleri, lang yüzer kurubuz, sürekli kumlama s...