Page 49

KUMLAMA

BLASTING

What is Six Sigma?

Six Sigma is a set of practices originally developed by Motorola to systematically improve processes by eliminating defects. A defect is defined as nonconformity of a product or service to its specifications.

Milyonda 3,4 hata ulaþýlamaz mý? Uçuk mu? ABD için örneðin %0,1 (binde bir) hata; her yýl 20.000 yanlýþ reçete, her hafta 500 yanlýþ ameliyat, her yýl 19.000 bebeðin doðum sýrasýnda ölümü demek. çalýþmalardan biri de çelik bilye tüketiminin azaltýlmasýdýr. Parça temizlemede kullanýlan çelik bilye maliyet olarak sarf malzemelerimiz içerisinde 10. sýrada yer almakta ve üretilen parça maliyetini direk olarak etkilemektedir. Ayrýca çelik bilyenin çalýþma alanýna yayýlmasý iþ güvenliði açýsýndan risk oluþturmaktadýr. E-1 Döküm fabrikasýnda iki adet askýlý, bir adet sürekli temizleme yapabilen (Tamburlu) temizleme makinesi vardýr. Proje toplam parça temizleme iþlemini ~%90'nýnýn yapýldýðý askýlý tip makine esas alýnarak yapýlmýþtýr. Öncelikle gelen çelik bilye giriþ kontrolü var olan giriþ kontrol testleri ile belli toleranslar içerisinde malzeme temini saðlanmýþtýr. Aþaðýda çelik bilye giriþ kontrol testleri verilmiþtir. 1)Göz Kontrolü 3)Özgül Aðýrlýk 5)Toz Oraný,

-

2)Metalografik Yapý 4)Ölçü

Giriþ kontrol testleri ve aralýklarý tespit edildikten sonra temizleme bölümünde çelik bilye tüketimi azaltma çalýþmalarýna metodolojiye uygun olarak baþlanmýþtýr.

While the particulars of the methodology were originally formulated by Bill Smith at Motorola in 1986, Six Sigma was heavily inspired by six preceding decades of quality improvement methodologies such as quality control, TQM, and Zero Defects. Like its predecessors, Six Sigma asserts the following: Continuous efforts to reduce variation in process outputs is key to business success Manufacturing and business processes can be measured, analyzed, improved and controlled Succeeding at achieving sustained quality improvement requires commitment from the entire organization, particularly from top-level management The term "Six Sigma" refers to the ability of highly capable processes to produce output within specification. In particular, processes that operate with six sigma quality produce at defect levels below 3.4 defects per (one) million opportunities (DPMO). Six Sigma's implicit goal is to improve all processes to that level of quality or better. Six Sigma is a registered service mark and trademark of Motorola, Inc. Motorola has reported over US$17 billion in savings from Six Sigma as of 2006. In addition to Motorola, companies that adopted Six Sigma methodologies early on and continue to practice them today include Honeywell International (previously known as Allied Signal) and General Electric (introduced by Jack Welch).

S.I.P.O.C Nedir? SIPOC diyagramý, projenin ölçme aþamasýnda,

Methodology Six Sigma has two key methodologies: DMAIC

Erkunt Döküm’de gerçekleþtirilen 6 sigma çalýþmalarýnda kullanýlan S.I.P.O.C diyagramý / S.I.P.O.C diagram of 6 sigma in Erkunt Casting

Supplier/

Input/

Döküm Fabrikasý-1

Döküm Parça Þekli

Çelik Bilya Tüketimi

Kalite Müdürü

Çelik Granül

Çelik Bilya Özellikleri

Parça Maliyeti

Satýþ Müdürü

Tedaþ

Elektrik

Parça Yüzey Kalitesi

Döküm Fabrikasý-1

Ýnsan Kaynaklarý

Ýþçi/Operatör

Bakým Duruþlarý

Makine Fabrikasý

Makine Ýmalatçýlarý

Makine Ýmalatçýlarý

Satýnalma Müdürü

Supplier

Temizleme Makine Ayarlarý

Bakým Müdürü

Tedarikçiler

Girdiler

Process/ Prosesler

Temizleme Operasyonu

Output/ Çýktýlar

Customer/ Müþteriler

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

47

Yüzey İşlem ve Kumlama Dergisi sayi4  

rösler tekne vibratör, çelik grit, sulu kumlama jeti, shot peening, 6 sigma, yüzey temizleme testleri, lang yüzer kurubuz, sürekli kumlama s...

Yüzey İşlem ve Kumlama Dergisi sayi4  

rösler tekne vibratör, çelik grit, sulu kumlama jeti, shot peening, 6 sigma, yüzey temizleme testleri, lang yüzer kurubuz, sürekli kumlama s...

Advertisement