Page 44

SHOT PEENING

Saturation Curve

Bu grafiðin çizilmesinde Alcom 5.0 adlý otomatik bilgisayar programlarý da kullanýlmaktadýr. Genel olarak en az dört farklý Almen test plakasýnýn peening iþlemi yapýlarak arc yükseklikleri ölçülür ve grafiðe iþlenir. Böylece yoðunluk tespit edilerek gerçek parçanýn penning iþlemine geçilir. Normal iþletme koþullarýnda her sekiz (8) saatte bir bu test iþleminin yapýlmasý tavsiye edilmektedir. Yoðunluk (intensity), aþýndýrýcý akýþ oranýna, aþýndýrýcý hýzýna (basýnçlý sistemlerde basýnca), vuruþ açýsýna ve malzemeye olan uzaklýða göre deðiþmektedir. Ayrýca aþýndýrýcý boyutuna ve sertliðine baðlý olarak ta artmaktadýr. Coverage (örtme) Aþýndýrýcý bombardýmanýna maruz kamýþ yüzeyin % olarak ne kadar yoðun etkilendiðinin bir göstergesidir. Aþýndýrýcý püskürtme süresi (Exposure time) ve aþýndýrýcý akýþ oraný (Shot Flow Rate) ile direkt olarak artýrýlabilmektedir. Genelde görsel olarak shot peening uygulanmýþ yüzeyin yeterli büyütme yapýlarak tespitine dayanmaktadýr. Shot peening, yük altýnda kullanýlan malzemenin yorulma dayanýmýný önemli ölçüde artýrýr.

42

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

Shot peening püskürtme süresince etkilenen alan Area coverage as a function of exposure time in shot peening Shot peening application rise with increasing automotive industry

Otomotiv sektöründeki geliþmelere orantýlý olarak shot peening uygulama alaný artmaktadýr. Surface coverage is a measure of how completely an area has been hit by the myriad of impinging shot particles. Without 100% coverage or saturation, the improvement in fatigue characteristics conventionally produced by shot peening is not obtained. Measurement of Coverage. Direct methods for measuring coverage include visual methods and the Straub method. One of the indirect methods is the Valentine method, which involves layer removal.Visual methods, although not quantitative, are almost universally used. The simplest of these consists of visual inspection, with or without the aid of optical (10x) magnification of the surface of the peened part. This method may be supplemented by a series of reference photographs illustrating various percentages of coverage.

Yüzey İşlem ve Kumlama Dergisi sayi4  

rösler tekne vibratör, çelik grit, sulu kumlama jeti, shot peening, 6 sigma, yüzey temizleme testleri, lang yüzer kurubuz, sürekli kumlama s...

Yüzey İşlem ve Kumlama Dergisi sayi4  

rösler tekne vibratör, çelik grit, sulu kumlama jeti, shot peening, 6 sigma, yüzey temizleme testleri, lang yüzer kurubuz, sürekli kumlama s...

Advertisement