Page 42

SHOT PEENING

Shot Peening Nedir? What Is Shot Peening?

S

hot peening; yüzeye soðuk þekil verme iþlemi olarak tanýmlanmaktadýr. Yüksek hýzla fýrlatýlan aþýndýrýcýlarýn bütün yüzey üzerinde bir ön gerilme tabakasý oluþturur. Bu ön gerilme mukavemeti yük altýnda kullanýlan malzemenin yorulma dayanýmýný önemli ölçüde artýrmakla birlikte, stres korozyon çatlaklarýna karþý direnç meydana getirir. Shot peening iþlemi çeþitli aþamalar kaydedilerek, 19.yy baþlarýnda Amerikalý bir mühendis olan B.C.Tilgham tarafýndan tarif edilerek patent kaydý yapýlmýþtýr. Shot Peening is a method of cold working in which compressive stresses are induced in the exposed surface layers of metallic parts by the impingement of a stream of shot, directed at the metal surface at high velocity under controlled conditions. It differs from blast cleaning in primary purpose and in the extent to which it is controlled to yield accurate and reproducible results. Although shot peening cleans the surface being peened, this function is incidental. The major purpose of shot peening is to increase fatigue strength. The process has other useful applications, such as relieving tensile stresses that contribute to stress-corrosion cracking, forming and straightening of metal parts, and testing the adhesion of silver plate on steel.

Yaylar, diþliler, torsiyon barlarý vb. çeþitli otomotiv ve hava endüstrisinde kullanýlan malzemelerin imalatlarý esnasýnda; talaþlý imalat, kaynak, taþlama, ýsýl iþlem, eðme, hadde vb deðiþik üretim süreçlerinde malzeme iç gerilmelere maruz kalýr. Ýþte shot peening prensip olarak malzemelerde mevcut olan iç gerilmelere ve çatlaklara karþý yüzeyde karþý direnç oluþturulmasýdýr. Bu sayede yük altýnda malzemelerin daha uzun ömürlü olmalarý hedeflenmektedir.

Shot peening aþýndýrýcýlarý olarak kullanýlan ürünler; Demir Ýçerenler

Metalik Olanlar Demirdýþý Olanlar Metalik Olmayanlar

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

Alüminyum, Çinko, Bakýr, Bronz Cam Kürecik, Seramik Bilya

Media used for peening can be iron, steel, glass shot, cut steel or stainless steel wire. Metallic shot is designated by numbers according to size. Shot numbers, as standardized by MIL-S-13165, range from S70 to S930. The shot number is approximately the same as the nominal diameter of the individual pellets in ten thousandths of an inch.

Yaylar, diþliler, torsiyon barlarý vb. çeþitli otomotiv ve hava endüstrisinde kullanýlan malzemelerin üretim aþamasýnda shot peening kullanýlmaktadýr. 40

Çelik Bilya, Yuvarlatýlmýþ Tel kesme, Paslanmaz Çelik Bilya

Shot Peening Aþýndýrýcý Standartlarý: Standartlar; son kullanýcýlar, aþýndýrýcý üreticileri veya uluslar arasý kuruluþlar tarafýndan yazýlmaktadýr. En yaygýn kullanýlan standartlar ise SAE (Society of automotive engineers) tarafýndan yayýnlanmaktadýr. SAE, 'AMS' (Aerospace Material Specification) havacýlýk endüstrisi için standartlarý belirtirken, SAE 'J' genel uygulamalar için temel standartlarý ifade etmektedir.

Yüzey İşlem ve Kumlama Dergisi sayi4  

rösler tekne vibratör, çelik grit, sulu kumlama jeti, shot peening, 6 sigma, yüzey temizleme testleri, lang yüzer kurubuz, sürekli kumlama s...