Page 41

YENÝ TEKNOLOJÝLER

Yýltem sulu kumlama jeti ile This part cleaned by Yýltem watery temizlenmiþ parça sandblasting jet

tamirat izlerini kaybetme iþleminde, 6) Boya hatalarýndan dolayý red (iade) olmuþ imalat parçalarýnýn ve boyahane askýlarýnýn boya sökme iþleminde ve daha birçok alanda makinemizi kullanmak mümkündür. Sulu kumlama Jeti kullanýcýlara ne gibi avantajlar saðlamaktadýr? Makinemizin en büyük faydasý ise ortamda kesinlikle toz ortamý oluþmasýný engellemesidir. Ayrýca makinemiz Silis kumu ve dere kumu gibi ucuz malzemelerle kullanýlabilme imkaný sunduðundan ve iþlem zamanýný da düþürerek maliyetleri de en aza indirmeyi saðlar. Sulu Kumlama Makinemizin en önemli avantajlarýnýdan bir diðeri ise; çalýþma için kapalý alan gerektirmemesidir. Çalýþma alaný sizin belirleyeceðiniz herhangi bir yer olabilir çünkü parçalarýný vb. kumlama iþlemi yaptýðýnýz þeyleri yýkar gibi iþlem uygulayacak ve etrafýna hiçbir þekilde toz ortamý oluþturmayacaktýr.

-

NEW TECHNOLOGÝES

çalýþmalarýmýzý baþlattýk. Bunun üzerine 800 barlýk bir pompa temin ederek, basýnç artýþýný gerçekleþtirip ayný zamanda yeni bir makine kasasý ve ekipmanlarý geliþtirerek su ile kumu bir arada yüzeye püskürtüp, parçayý vb ekipmanlarý yýkar gibi kumlama iþlemi yapma imkaný sunar hale geitrmiþ bulunmaktayýz. Biz makinemizi son haline getirdikten sonra 1 yýl süre ile kendi bünyemizde kullandýktan sonra bazý firmalar ve meslektaþlarýmýzdan gelen talep üzerine satýþa sunmaya karar verdik. AR-GE çalýþmamýz toplam 2 yýl sürmüþtür. Yabancý firmalarla yaþanan rekabette yerli firmalarýn stratejisi genel anlamda ne olmalý sizce? Yabancý firmalarla yaþanan rekabete biz Türk firmalarý olarak zaten 1-0 yenik baþlamýþ oluyoruz. Ne yazýk ki yabancý etiketli bir ürün olmasý; satýþlarda fiyatý bizim verdiklerimizden yüksek ve ayný iþi yapmasa dahi tercih edilmesine sebep oluyor. Ýlk önce kafamýzda millet olarak; 'Türk malý iþ yapmaz, dayanýklý olmaz, yabancý ürün her zaman daha iyidir vs.' gibi düþünceleri silmemiz gerekiyor. Maliyetleri düþürmek için kaliteden ödün vermek her zaman için bizler için dezavantaj olmuþtur. Bunun için de biz yerli firmalar olarak öncelikli hedefimiz kalite olmalý ki olumsuz düþünceleri kafalardan silebilelim. Boya sökme iþlemlerinde de kullanýlan Yýltem sulu kumlama jeti uygulamalarýndan bir örnek

Yurtdýþýnda da sizin ürettiðiniz makinenin benzeri makineler var mý? Varsa Yýltem sulu kumlama makinesinin farký nedir? Yapmýþ olduðumuz araþtýrmalarda bizim makinemizin aynýsýna yurt dýþýnda da rastlayamadýk. Ayný çalýþma prensibiyle çalýþmakta olan baþka bir makine yoktur. Bunun üzerine Türk Patent Enstitüsü’nden patent belgemiz çýkarýldýktan sonra makinemizi satýþa sunmuþ durumdayýz. Firmanýzýn sektöre yeni bir makine kazandýrmasý sizin açýnýzdan, bu firmanýn yerli bir firma olmasý ise bizim açýmýzdan gurur verici. Bu noktadan hareketle Ar-Ge çalýþmalarýnýzdan bahsedebilir misiniz? Makinemizin geliþim aþamasýna þöyle baþladýk; Ýlk olarak 400 bar basýnçlý bir pompa temin ederek denemelerimizi baþlattýk ve yapmýþ olduðumuz denemelerde kalýn tabakalý boyalarda yinede zorlandýðýmýz, sistemin bir bütün olarak çalýþma gerekliliðini ve basýncýn attýrýlmasý zorunluluðunu da görerek geliþtirme

Sample of Yýltem watery sandblasting jet application Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

39

Yüzey İşlem ve Kumlama Dergisi sayi4  

rösler tekne vibratör, çelik grit, sulu kumlama jeti, shot peening, 6 sigma, yüzey temizleme testleri, lang yüzer kurubuz, sürekli kumlama s...