Page 40

YENÝ TEKNOLOJÝLER

-

NEW TECHNOLOGÝES

Yýltem Sulu Kumlama Jeti Yýltem Watery Sandblasting Jet

K

umlama sektörüne yeni bir makine kazandýran Yýltem Kumlama’nýn Genel Müdürü Kamil Bey ile yeni ürünleri üzerine konuþtuk. Kamil Bey, kendinizi biraz tanýtabilir misiniz? 1956 Yeniþehir ilçesi - Ayaz köyü / Bursa doðumluyum. Ýlkokulu Yeniþehir'in Ayaz köyünde bitirdikten sonra, babamýn Almanya'da olmasý vasýtasý ile ben de Almanya'ya gittim. Ortaokul ve meslek lisesini o zamanki tabiri ile teknikerlik bölümünü 1974 yýlýnda bitirdim. Askerlik sebebi ile 1976 yýlýnda Türkiye'ye dönüþ yaptým. Askerliðimi tamamladýktan sonra muhtelif fabrikalarda Makine Bakým Þefliði görevini 1998 yýlýna kadar sürdürdüm. 1998 yýlý itibariyle firmamýzýn kuruluþunu gerçekleþtirerek çalýþmalarýmýzý baþlatmýþ olduk. Kumlama iþlemine ihtiyacýmýz olduðunda gördük ki; Türkiye genelinde bu iþi yapan çok az firmanýn olduðunu, Bursa'nýn da bu iþ dalýna son derece ihtiyacý olduðunu farkettik ve kumlama sektöründe faaliyete baþladýk. 10 yýldýr uzun bir yol ve büyük geliþmeler kaydettik. Yýltem Makine 'nin genel olarak faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz? Yýltem Kumlama ve Makine San Tic. A.Þ. olarak þuan firmamýz bünyesinde öncelikle Bursa'daki otomotiv ve yan sanayi firmalarýnýn boya öncesi kumlama ve red (iade) parçalarýnýn boya söküm iþlemi için fason kumlama yapmaktayýz. Ayrýca normal kumlama iþlemi ile sökülemeyen boyalarý sökmek için kullanýlan, ince saclardaki kumlama iþlemini gerçekleþtirebilmek ve kumlama süresini en aza indirgemek için geliþtirmiþ olduðumuz Sulu Kumlama Jetinin üretimini ve satýþýný gerçekleþtirmekteyiz. Bunun

38

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

Yýltem Kumlama Genel Müdürü/ General Manager Kamil Yýldýrým

yanýnda Kumlama firmalarýnýn iþlem sýrasýnda kullanmýþ olduklarý kumun oluþturduðu tozdan maðduriyetlerini en aza indirgemek ve yaþadýklarý (Çevre ve eleman saðlýðý ile ilgili) sýkýntýlarý görerek bu sýkýntýlarý ortadan kaldýrmak için Demiroksit isimli Grit malzemesinin satýþýný gerçekleþtirmekteyiz. Bu malzemenin de insan saðlýðýna zararýnýn olmadýðý ve radyasyon içermediðini Atom Enerjisi Kurumu’nda testlerini yaptýrarak kanýtlamýþ bulunmaktayýz. Yýltem Makine'nýn yüzey temizleme sektörüne kazandýrdýðý Sulu Kumlama Jetinin geliþim hikayesinden biraz bahseder misiniz? Kuru kumlama iþleminde yapmýþ olduðumuz ince saclarda oluþan deformasyon, bazý boya çeþitlerini sökmekte zorlanmamýz ve iþlem süresinin çok fazla uzamasý bizi bir arayýþa itmiþtir. Bazý meslektaþlarýmýzla görüþtüðümüzde onlarýn da ayný sýkýntýlarý yaþadýðýný öðrendik. Bu aþamadan sonra kendi imkanlarýmýz ile kafamýzda oluþturduðumuz prototipi hayata geçirmeye karar verdik. Sulu kumlama Jetiniz hangi sektörlerde kullanýlabilmektedir? Makinemizi birçok alanda kullanmak mümkündür. Bunlardan bazýlarýný þöyle sýralayabiliriz. 1) Gemi sanayiinde gemi ve tekne kumlama iþleminde 2) Sac, profil, köþebent, U I demiri gibi demir çelik ürünlerinde pas ve boya sökme iþleminde, 3) Makine gövde, kasalarý ve ekipmanlarýnýn boya sökme ve temizlik iþlemlerinde, 4) Beton mikseri, yakýt tankeri, kamyon kasasý, þasesi, jantlarý vb araç ve ekipmanlarýn boya, pas sökme ve temizlik iþleminde 5) Kalýp yüzeyleri pürüzlendirme ve

Yüzey İşlem ve Kumlama Dergisi sayi4  
Yüzey İşlem ve Kumlama Dergisi sayi4  

rösler tekne vibratör, çelik grit, sulu kumlama jeti, shot peening, 6 sigma, yüzey temizleme testleri, lang yüzer kurubuz, sürekli kumlama s...

Advertisement