Page 37

KUMLAMA

hem dikey olarak geliþmekte ve geniþlemekte. Bütün bu iyi geliþmeler olurken maalesef imitasyon en büyük zaafýmýz ve emeðe saygýyý öðrenmek hala zaman isteyen bir gerçek gibi duruyor karþýmýzda. Statejik planlardan yoksun, günü kurtarmaya yönelik, ucuz, kýsa vadeli yöntemlerde boðulup, birbirimizin ayaðýna basmaktan baþka çok fazla bir þey yapýlamýyor maalesef. Bu anlamda herkes yaptýðý iþte derinleþmeli, kendi uzmanlýk alanlarýnda yoðunlaþmalý. Böylece hem birim maliyetlerimiz azalacak hem de dünyadaki rekabet içinde daha güçlü bir yerimiz olacaktýr. Kumlama sektöründeki bilgi birikimini ve ürün kalitesini artýrmak için neler yapýlabilir? Varmýdýr bilmiyorum ama üniversitelerde yüzey mühendisliði bölümleri açýlýp, sektöre tam donanýmlý yetiþmiþ nitelikli insan tahsisi çok elzem bir konu mesala. Her þeye basit ticari kazanç mantýðý içinde deðerlendiren gündelik kapitalist bakýþ açýlarýndan ziyade, ayaklarý yere basan, özgüveni yüksek, emeðe ve fikre saygýlý, lugatýnda imitasyon kelimesi olmayan, konusunda uzman, çözüm odaklý fedakar sektör temsilcilerine aþýrý derecede ihtiyaç bulunmakta. Türkiye'de yüzey iþlem sektörünün bir þekilde geldiði, daha doðrusu bu iþe emek vermiþ alýn teri dökmüþ sektör duayenleri sayesinde - ki bunlarýn sayýlarý gerçekten fazla deðildir - kumlama sektörünü onlarýn getirdiði noktadan daha ileri taþýyacak güçlü ve bir o kadarda geniþ gönüllü insanlara ihtiyaç duyulmaktadýr. Yüzey temizliði ve kumlama alanýndaki bilinci þartname, prosedürlere ve normlara hapsetmekten öte bu bilgilerin içeriðini oluþturan mantýðý düþünce sistemimizin içinde

-

BLASTING

sindirmemiz ve deðiþen koþullara göre bu literatürde dahi faydalý deðiþikler yapma kabiliyetimizi geliþtirmemiz gerekir. Türkiye'de üretim yapan bir firma olarak devletten ve sivil toplum kuruluþlarýndan beklentileriniz nelerdir? Bu noktada sektörün Türkçe-Ýngilizce, uluslararasý yayýn yapan tek dergisi olan dergimizle ilgili beklentilerinizi öðrenebilir miyim? Özellikle yurtdýþý açýlýmlarda ülkenizin gücü, Dünya'daki müsbet yada menfi algýlanma þekli ne ise; hangi sektörde olursanýz olun sizinde gerek birey ve gerekse iþletmeniz olarak prestijiniz o kadar olmakta. Dolayýsýyla ürünüzü satabilme gücünüzde o kadar oluyor, tabi bu bazen avantaj bazen de dezavantaj olmakta. Þuraya gelmek istiyorum; hem sektörel sivil dernekler hemde baðlý olunan resmi kuruluþlarla diyalog ve bilgi paylaþýmý son derece önemli. Çünkü alýnan kararlar bütün sektörü baðlayýcý ve sizi de etkiliyor bir þekilde. Hiç kimsenin kendisini bütün bunlardan soyutlayamayacaðýný ve bütün bu oluþumlarda var olmak ve söz sahibi olmasý gerektiðinin son derece önemli olduðunu düþünüyorum. Özellikle ihracat yapan üreticiler devlet desteklerinden önemli ölçüde yararlanmalý. Bunlarý çok sýký ve bütün detaylarýna kadar takip edip istifade etmeli, eðer varsa görülen eksiklikler ilgili kurumlara iletmeli, yapýcý öneriler ve eleþtiriler yapýp hem oranlarý hem mühteviyatlarý arttýrmalý. Bu anlamda da yayýnladýðýnýz Yüzey Ýþlem ve Kumlama Dergisi hem içerik zenginliði hem de bütün sektörü kapsamasý açýsýndan çok baþarýlý bir çalýþma içerisinde olduðunu düþünüyorum. Sizleri bununla ilgili tebrik eder, baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim.

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

35

Yüzey İşlem ve Kumlama Dergisi sayi4  

rösler tekne vibratör, çelik grit, sulu kumlama jeti, shot peening, 6 sigma, yüzey temizleme testleri, lang yüzer kurubuz, sürekli kumlama s...

Yüzey İşlem ve Kumlama Dergisi sayi4  

rösler tekne vibratör, çelik grit, sulu kumlama jeti, shot peening, 6 sigma, yüzey temizleme testleri, lang yüzer kurubuz, sürekli kumlama s...

Advertisement