Page 34

KUMLAMA

-

BLASTING

Dosya-Cover

Çelik Granül’ün Baþarý Anahtarý;

“Müþteri Beklentilerinin Birkaç Adým Önünde Olmak”

Çelik Granül’s Key Factor For Success; “Being a Few Steps front of the Customer Expectations”

T

ürkiye’nin metal aþýndýrýcý üreticilerinden Çelik Granül firmasý Satýþ Pazarlama Müdürü Namýk Bek ile kumlama sektörü üzerine konuþtuk.

Namýk Bey, kendinizi biraz tanýtabilir misiniz? 1974 Samsun ilinin Bafra ilçesinde doðdum. Lise dahil eðitimimi yine burada tamamladýktan sonra 1996 yýlýnda Selçuk Üniv. Makine Müh. bölümünden mezun oldum. Vatani görevin ardýndan bir tekstil fabrikasýnda kýsa bir iþ macerasýndan sonra 1998 yýlýnda Çelik Granül'de Pazarlama ve Teknik Servis Mühendisi olarak göreve baþladým. Son üç yýlýný Satýþ Müdürü olarak kader birlikteliði içerisinde geçirdiðim Çelik

Namýk Bek Çelik Granül Satýþ ve Pazarlama Müdürü Sales and Marketing Manager

Çelik Granül'ün faaliyetlerinden ve ürünlerinizden bahsedebilir misiniz? Firmamýz 1976 yýlýnda kurulmuþ, otuz yýlý aþkýndýr, hem teknoloji ve ekipman yatýrýmlarý hem de sermaye ve ortaklýk yapýsý açýsýndan çeþitli geliþim aþamalarýndan geçmiþ, ülkemizin ilk düþük karbonlu çelik bilya üreticisidir. Firmamýz genelde metal yüzeylerin boyama, kaplama, talaþlý imalat vb. proseslerden önce yüzeylerinin temizlenmesinde kullanýlan Çelik Bilya'larý üretmektedir. Kýsaca Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

Ürünlerimiz, çeþitli döküm parçalarýn ve çelik konstrüksiyonlarýn yüzey temizliðinde kullanýldýðý gibi, çok muhtelif otomotiv parçalarýnýn temizliðinden mermer sanayisindeki yüzey

Çelik Granül, has deserved his leadership not accidently in the market, but on the contrary gained his position by definding and appling true stategical plans throuhg out the years. I think the main reason in our permanet leaderhip in this market is working with our customer like a solution partner, not like a simple seller-buyer relations. We are not knowing everything but we've been learning new things everday, and by improving our technical knowledge, and then sharing our skills together our luck customers.

Granül'de, mevcut birikimlerimize her gün yeni ilaveler de katarak yaklaþýk 10 yýldýr yüzey iþlem ve kumlama sektöründe hizmet etmekteyim.

32

Çelik Granül sadece tek bir iþ yapýp bu iþi en mükemmel þekilde yapmakta her yýl artan üretim kapasitesi ve kalitesiyle otuz yýlý aþkýndýr "Düþük Karbonlu Çelik Bilya" üretmektedir. Global anlamda da Çelik Granül ana hissadarlarý, her biri çelik bilya üreticisi olan Wheelabrator Allevard (Fransa), Eisenwerk Würth (Almanya) ve Metalltechnik Schmidt (Almanya) olmak üzere tamamen yabancý sermayeli bir þirkettir.

pürüzlendirme ve desen verme iþlemlerine kadar endüstride çok geniþ kullaným alanýna sahiptir. Çelik Granül firmasý, bunca yýldýr faaliyetlerini baþarýyla sürdürmesini neye borçlu sizce? Bu sorunun son on yýlýna daha net cevaplar verebilmekle birlikte, kýsaca müþteri beklentilerinin birkaç adým önünde hareket etmesi bunca yýldýr hep en önde olmasýnýn en önemli nedeni diyebiliriz. Malum günümüz rekabet koþullarýnda müþteri memnuniyeti ve beklentilerini karþýlýyor olmak artýk bir maarifet yada çok artý bir deðer ifade etmiyor. Çünkü zaten bunlar artýk temel gereklilikler. Burada asýl olan müþteri

Yüzey İşlem ve Kumlama Dergisi sayi4  

rösler tekne vibratör, çelik grit, sulu kumlama jeti, shot peening, 6 sigma, yüzey temizleme testleri, lang yüzer kurubuz, sürekli kumlama s...

Advertisement