Page 32

KUMLAMA

kýlýyor. Ulaþtýðýmýz her hedef bizleri kamçýlýyor. Üç yýl içinde hedeflediðimiz irili ufaklý onlarca revizyonu gerçekleþtirdik. Þu anda iþletmede revizyonlarýmýz devam ediyor. Örneðin tek olan ýsýl iþlem hattýmýzýn yanýna iki tane daha geliþmiþ fýrýn ilave ediyoruz. Mevcut eleklerimizi daha pratik hale getirip kapasitesini iki katýna çýkarýyoruz. Yeni bir vincin kurulumu devam ediyor. Kýrmalarda besleme ayarý ile boyut kontrolü konusunda bir çalýþmamýz var. Kýrýcý merdanelerimizde daha dayanýklý ve bakým masrafýný düþürecek bir malzeme deniyoruz. Paketlemenin hýzlandýrýlmasý için bir otomasyon sistemi kurulumu ile ilgili çalýþmalarýmýz var. Ve buna benzer bir çok çalýþma ayný anda devam ediyor ve bir o kadarlýk hedef revizyon da mevcut çalýþmalarýn bitmesini bekliyor. Kumlama sektörünün Türkiye'deki geliþimi ne yöndedir sizce? Daha önce de belirttiðim gibi sektör her yýl en az %10 büyüyor ve gittikçe bilinçleniyor. Bu

-

BLASTING

aylarýnda halkýn katýlýmýyla ve Bünsa'nýn sponsorluðunda gerçekleþtirilmektedir. Ýnþallah bu yýlda böyle bir organizasyon düzenleyeceðiz. Hedefimiz çocuklarýmýza yeþili bol ve temiz bir dünya býrakmak. Türkiye'de üretim yapan bir firma olarak devletten ve sivil toplum kuruluþlarýndan beklentileriniz nelerdir? Bu noktada sektörün Türkçe-Ýngilizce, uluslararasý yayýn yapan tek dergisi olan dergimizle ilgili beklentilerinizi öðrenebilir miyim? Çelik grit ve bilye imalatçýlarý olarak bizler 2008 yýlýna 3-0 yenik baþladýk. Ýlk golü elektrik zammýyla yedik, ardýndan doðal gaz ve motorin zamlarý takip etti. Mart baþýndaki hurda zammý ise yediðimiz dördüncü gol oldu. Biz Bünsa olarak yinede bu yýlý galip kapatmakta kararlýyýz. Þu an piyasadaki fiyatlar oldukça yüksek seviyelere ulaþtý. Bu da iç piyasada mart ayýnda bir durgunluk

Bizim açýmýzdan bakýnca pazar her yýl minimum %10 büyüyor ve bu umut verici bir rakam. Her geçen gün insanlarýn daha da bilinçlendiðini görüyoruz. Ýlk baþladýðýmýz yýllarda insanlarda kalýn malzeme kullanma eðilimi vardý. Kalýn malzeme daha geç tükenir ve ekonomik olur þeklinde yaklaþýyorlardý. Ancak insanlar bilinçlendikçe teknolojiyi daha etkin kullanýr hale geldi. Bu sayede de daha uygun boyutta malzeme tüketimine doðru bir eðilim oluþtu. bilinç artýþý gelecek yýllardaki büyümeyi de garanti altýna alýyor. Geçen yýl çelik grit ve bilye tüketimi 22 bin ton civarýnda gerçekleþti. Özellikle gemicilik ve granit sektöründeki dinamizm grit pazarýnýn büyümesinde asýl etken gibi görünmektedir. 2008 yýlýnda bu rakam bizim tahminimize göre 25 bin tona yaklaþacaktýr ki, bu oldukça ciddi bir rakamdýr. TEMA ile ortak çalýþmalarýnýzýn olduðunu biliyoruz, biraz bahsedebilir misiniz? Bünsa bugüne kadar Bünyan halkýyla birlikte 500 bin meþe palamudu dikimini gerçekleþtirmiþtir. Bu sayýyý 1 milyona tamamlamayý hedefliyoruz. Her yýl ilkbahar

30

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

yaþanmasýna sebep olmuþ gibi görünüyor. Ancak ihracat rakamlarýmýzýn yükselmesi, iç piyasadaki azalýþý dengeliyor. Devletten beklentimiz istikrarlý bir piyasa ve düþük olmayan kur. Sizler, Yüzey iþlem ve kumlama dergisi olarak ciddi bir boþluðu dolduruyorsunuz. Katkýlarýnýzdan dolayý tüm ekibinize teþekkür ederiz. Derginizin web sayfasýnda teknik bilgi alýþveriþinin yapýldýðý bir forum köþesi oluþturabilirsiniz. Böylece insanlarýn teknik sorunlarýna karþýlýklý bilgi alýþveriþiyle çözüm bulmalarýný saðlayabilirsiniz. Bunun dýþýnda derginiz oldukça iyi bir çizgide baþarýlarýnýzýn devamýný diler, teþekkür ederim.

Yüzey İşlem ve Kumlama Dergisi sayi4  

rösler tekne vibratör, çelik grit, sulu kumlama jeti, shot peening, 6 sigma, yüzey temizleme testleri, lang yüzer kurubuz, sürekli kumlama s...

Yüzey İşlem ve Kumlama Dergisi sayi4  

rösler tekne vibratör, çelik grit, sulu kumlama jeti, shot peening, 6 sigma, yüzey temizleme testleri, lang yüzer kurubuz, sürekli kumlama s...

Advertisement