Page 31

KUMLAMA

-

BLASTING

olarak kabul ediyoruz. Bu talepleri büyük bir giderlerimizi düþürdük. Ýþ gücünü ekonomik titizlikle alýyoruz, uzman arkadaþlarýmýzla paylaþýp, kullanmak için imalat hatlarýnda bazý deðiþiklikler ardýndan müþterimize dönüyoruz. Teknik doküman yaptýk. Darboðaz noktamýz olan, grit üretiminde talebi olan müþterilerimize bu konuda yardýmcý kullandýðýmýz kýrýcýlarýmýzýn üzerinde yaptýðýmýz oluyoruz. Önceki yýllarda kumlama konusunda bazý sistem deðiþiklikleriyle kapasitesini 3 katýna müþterilerimize seminer ve eðitimler veriyorduk. çýkarmayý baþardýk. Bu deðiþikliklerin ardýndan Birkaç yýldýr ara vermiþtik. Bu baþarýlý sayýlabilecek bir yýl yýl yeniden bu faaliyetlere geçirdik. 2005 yýlýnda Ýtalyanlar'ýn baþlamayý düþünüyoruz. ülkemize sattýðý grit ve bilyelerin Bünsa bugüne kadar kalitesini ve düþük fiyatlarýný gýpta Bünyan halkýyla birlikte 500 Rekabette, kalite önemli bir ile takip ederdik. Geçen yýl bu iþin bin meþe palamudu parametre, firmanýzýn duayenlerinden Ýtalya'ya istisnasýz dikimini gerçekleþtirmiþtir. mevcut kaliteyi artýrma, yeni her ay mal ihraç ettik. Ayrýca Bu sayýyý 1 milyona ürünler üretme veya üretim Ýspanya, Macaristan, Yunanistan, tamamlamayý hedefliyoruz. prosesini geliþtirmeye Bulgaristan, Makedonya, Suriye, Her yýl ilkbahar aylarýnda yönelik Ar-Ge çalýþmalarý var Mýsýr, Ýsrail, Azerbaycan, halkýn katýlýmýyla ve mý? Varsa biraz bahsedebilir Türkmenistan 2007 yýlýnda diðer Bünsa'nýn sponsorluðunda misiniz? ihracat yaptýðýmýz ülkeler. Bu gerçekleþtirilmektedir. Karþýmýza çýkan elektrik, bizim için gurur verici bir tablo. doðalgaz, motorin zammý gibi Bünsa'nýn faaliyetlerinden engellere raðmen, hedefimiz bahsedebilir misiniz? Avrupa'nýn en büyüklerinden Bünsa 1992 yýlýndan beri biri olmak. Bu hedefe giden çelik grit ve bilye üreterek ülke ekonomisine yolun kaliteli malý ucuza üretmekten geçtiðini çok katkýda bulunan bir iþletme. Özellikle çelik grit iyi biliyoruz. Hangi noktaya ulaþýrsak ulaþalým, konusunda Türkiye'nin tek üreticisi. Ayný zamanda daha yukarýlarda hedeflenecek noktalarýn varlýðý, onun üzerinde ülkeye doðrudan ihracat yapan bir bizi sürekli ilerleme konusunda dinç ve heyecanlý iþletme. Satýþ sonrasý hizmetlerinizden bahsedebilir misiniz? Müþterilerimizin her türlü teknik sorununa doyurucu çözümler bulmayý en önemli görevimiz Bünsa, üretimini Kayseri’deki fabrikalarýnda gerçekleþtiriyor. Bünsa is manufacting in Kayseri-Turkey.

Bunsa is a steel grit and steel shot manufacturer which is the only steel grit producer of Turkey with a direct import connections with more than 10 countries. Bunsa manufactures high carbon steel grit and steel shot (according standard SAE J444 - SAE J824 - SAE J1993) and has a ISO 9001:2000 Quality Management System. We have three main types of standart products: 1. Steel Shots Steel shots are generally used for cleaning the metal surfaces. We have two kinds of standart shots. 2. Steel Grits They have angular shapes and generally used for cleaning the metals' surfaces before painting or coating. For different applications we have different types of steel grits with different hardnesses 3. Granite Cutting Mix For granite cutting applications we have different special grit products with special hardnesses values, sieve analyses and shot contents. All of our granite cutting mixes have 64-67 HRC hardness values. Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

29

Yüzey İşlem ve Kumlama Dergisi sayi4  

rösler tekne vibratör, çelik grit, sulu kumlama jeti, shot peening, 6 sigma, yüzey temizleme testleri, lang yüzer kurubuz, sürekli kumlama s...

Advertisement