Page 30

KUMLAMA

-

BLASTING

Dosya-Cover Bünsa’yý Baþarýlý Kýlan Faktör;

Aþýndýrýcý Üretiminde “Kalite Sürekliliði ”

Successful Factor of Bünsa; “Continuity of Quality in Abrasive Manufacturing ”

T

ürkiye’nin metal aþýndýrýcý üreticilerinden Bünsa firmasý Pazarlama Müdürü Behçet Turhan ile kumlama sektörü üzerine konuþtuk.

Behçet Turhan, kendinizi biraz tanýtabilir misiniz? 1998 yýlýnda ÝTÜ den Metalürji ve malzeme yüksek mühendisi olarak mezun oldum. Çeþitli firmalarda üretim müdürlüðü, kalite yöneticiliði ve fabrika yöneticiliði görevlerini üslendim. 2005 yýlý Þubat ayýndan beri Bünsa'da çalýþmaktayým. 34 yaþýndayým, evliyim ve 5 yaþýnda þirin bir kýzým var.

Behçet Turhan Bünsa Pazarlama Müdürü/ Marketing Manager

The Turkish market is growing 10% every year and people are becoming more conscious about choosing and using materials. Our goal is to become one of the biggest manufacturers in Europe and we are aware of how much the quality and the production cost is important in reaching this target. In order to achieve these targets we have a revision program in quality improvement and cost lowering which is in effect. Our production and sales numbers are constantly improving for the last 3 years and this number is around 76% which means we are becoming 76% bigger every year.

Kumlama sektörün geliþimini ve geleceðini nasýl görüyorsunuz? Bizim açýmýzdan bakýnca pazar her yýl minimum %10 büyüyor ve bu umut verici bir rakam. Her geçen gün insanlarýn daha da bilinçlendiðini görüyoruz. Ýlk baþladýðýmýz yýllarda insanlarda kalýn malzeme kullanma eðilimi vardý. Kalýn malzeme daha geç tükenir ve ekonomik olur þeklinde yaklaþýyorlardý. Ancak insanlar bilinçlendikçe teknolojiyi daha etkin kullanýr hale geldi. Bu sayede de daha uygun boyutta malzeme tüketimine doðru bir eðilim oluþtu. Ayrýca insanlar ölçüm cihazlarýndan daha fazla faydalanýyorlar. Eskiden 1-2 iþletmede karþýlaþtýðýmýz yüzey profili ölçümünde kullanýlan profilometreler þu anda

28

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

küçük taþeron iþletmelerde dahi karþýmýza çýkmaktadýr. Ýnsanlar kaplama kalýnlýðý ölçüyorlar. Ýnsan saðlýðýna daha fazla dikkat ediyorlar. Koruyucu malzemelerin kullanýmý daha da yaygýnlaþtý. Bilindiði üzere deniz kumu akciðerlerde birikmekte ve silikosis denen tedavisi mümkün olmayan bir hastalýða sebep olmaktadýr. Ölümcül olmasýna raðmen geçmiþte sektörün neredeyse tamamý deniz kumu kullanýyordu. Son 3-4 sene içinde deniz kumu kullanýmý yok denebilecek seviyelere indi. Ýnsan saðlýðý, yapýlan iþin kalitesi

ve maliyet birlikte deðerlendirilir oldu. Buna benzer güzel geliþmeler bizleri çok mutlu ediyor. Göreve baþlayalý 3 yýl olmuþ. Bu süre içinde Bünsa'da neler deðiþti? Üç yýllýk süreci deðerlendirecek olursak Bünsa'da çok þeyler deðiþti. Ýlk hedef olarak kalite sürekliliðine odaklandýk. Bu amaçla tamamen PLC kontrollü bir tav fýrýnýný devreye aldýk. Ýþletmenin çeþitli noktalarýnda küçük; ama etkileri büyük revizyonlar yaptýk. Böylece kalite konusunda ciddi ilerlemeler saðladýk. Hatta bazý noktalarda Avrupalý rakiplerimizin önüne geçtiðimizi bile söyleyebiliriz. Sonraki hedefimiz maliyetin düþürülmesiydi. LNG kullanarak ýsýl iþlem maliyetlerimizi %50 azalttýk. Satýþ tonajýmýzý her yýl ortalama %76 artýrarak genel

Yüzey İşlem ve Kumlama Dergisi sayi4  

rösler tekne vibratör, çelik grit, sulu kumlama jeti, shot peening, 6 sigma, yüzey temizleme testleri, lang yüzer kurubuz, sürekli kumlama s...

Yüzey İşlem ve Kumlama Dergisi sayi4  

rösler tekne vibratör, çelik grit, sulu kumlama jeti, shot peening, 6 sigma, yüzey temizleme testleri, lang yüzer kurubuz, sürekli kumlama s...

Advertisement