Page 27

KUMLAMA

desteðimizi sunuyoruz. Tecrübeli kullanýcýlar için de ayný þekilde satýþ sonrasý teknik desteðe önem veriyoruz. Çünkü devamlý ayný iþi yapan insanlar bazý hatalarý görmemeye baþlayabilirler. Dýþardan gelen biriyle yeniden gözden geçirme ise eksiklikleri ortaya çýkartýr ve böylece verimlilik arttýrýlabilir. Rekabette, kalite önemli bir parametre, firmanýzýn mevcut kaliteyi artýrma, yeni ürünler üretme veya üretim prosesini geliþtirmeye yönelik Ar-Ge çalýþmalarý var mý? Varsa biraz bahsedebilir misiniz? Düþük karbonlu, beynitik bilyenin teknik özelliklerini devamlý geliþtirmenin yanýnda yeni ve farklý bir ürün üzerinde ar-ge çalýþmalarýmýz devam ediyor. Bunu, zamaný gelince açýklayacaðýz. Kumlama sektörünün Türkiye'deki geliþimi ne yöndedir sizce? Kumlama sektörü hacim olarak büyüyor fakat

-

BLASTING

Tosçelik Granül A.Þ. Biz, düþük karbonlu çelik bilyenin dünya çelik bilye pazarýnda hak ettiði yeri bulamadýðýný düþünerek yola çýktýk. Düþük karbonlu çelik bilyenin yüksek karbonluya göre avantajlarýnýn kullanýcýlar tarafýndan yeterince bilinmediði ve istifade edilmediði kanýsýndayýz. Bizim misyonumuz en iyi kalitede düþük karbonlu çelik bilye üretip kullanýcýlara sunmak, etkin ve sürekli teknik desteðimizle kullanýcýlarýn düþük karbonlu çelik bilyenin avantajlarýndan yararlanmalarýný saðlamaktýr. Düþük karbonlu çelik bilye üretiminde kaliteyi etkileyen en önemli faktör hurdadýr. Hurdanýn, iyi seçilmiþ, düþük karbonlu, kükürt ve fosfor içeriðinin çok az olmasý gerekir. Bu özellikteki hurdanýn Tosyalý Holding bünyesindeki diðer firmalarýmýzca üretiliyor olmasý bizim en büyük avantajýmýzdýr.

Sistemimizde düþük karbonlu yüksek kalite hurdalar üretim bantlarýndan çýkar çýkmaz endüksiyon ocaklarýna sevk edilmektedir. Bu andan itibaren bu hurdalar en yeni teknolojiyle donatýlmýþ avrupanýn en yeni ve en modern çelik bilye üretim tesislerinde iþlenerek düþük karbonlu çelik bilye haline getirilir. Ürünlerimiz otomatik paketleme tesisinde 25kg'lýk polietilen torbalara doldurulur. Torbalar robot vasýtasýyla 1 ton'luk paletlere dizilip karton kutuyla kaplandýktan sonra þrinklenip sevkiyata hazýr hale getirilir. daha önemlisi bilgi birikimi, teknoloji ve verimlilikte de yükseliþ gözlemliyoruz. Türkiye'de üretim yapan bir firma olarak devletten ve sivil toplum kuruluþlarýndan beklentileriniz nelerdir? Bu noktada sektörün Türkçe-Ýngilizce, uluslararasý yayýn yapan tek dergisi olan dergimizle ilgili beklentilerinizi öðrenebilir miyim? Devletten beklentimiz, Türk sanayicisinin önünü açacak bazý kararlarý almasýdýr. Örneðin, ürünümüzden ihracat yaptýðýmýz ülkelerde vergi alýnýrken ayný ülkelerden bize ithalatýnda bir vergi alýnmýyor. Bu konuya bir düzenleme getirilebilir.

Sistemimizde düþük karbonlu yüksek kalite hurdalar üretim bantlarýndan çýkar çýkmaz endüksiyon ocaklarýna sevk edilmektedir. Bu andan itibaren bu hurdalar en yeni teknolojiyle donatýlmýþ Avrupa’nýn en yeni ve en modern çelik bilye üretim tesislerinde iþlenerek düþük karbonlu çelik bilye haline getirilir. Ürünlerimiz otomatik paketleme tesisinde 25kg’lýk polietilen torbalara doldurulur. Torbalar robot vasýtasýyla 1 ton’luk paletlere dizilip karton kutuyla kaplandýktan sonra þrinklenip sevkiyata hazýr hale getirilir. Torbalar ve þrink malzemesi geri dönüþümlü polietilen malzemedendir. Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

25

Yüzey İşlem ve Kumlama Dergisi sayi4  
Yüzey İşlem ve Kumlama Dergisi sayi4  

rösler tekne vibratör, çelik grit, sulu kumlama jeti, shot peening, 6 sigma, yüzey temizleme testleri, lang yüzer kurubuz, sürekli kumlama s...

Advertisement