Page 1


Yüzey Ýþlem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News ARTI BASIN YAYIN VE REKLÂM HÝZMETLERÝ Adýna sahibi/Publisher Cesur ÖZDOÐAN Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Chief Editor H.Ýbrahim KURUCAN Reklam ve Tasarým Sorumlusu/ Advertisement and Design Coordinator M.Bahaddin SAYIK Editör/Editor Cesur ÖZDOÐAN

Danýþmanlar Kurulu/Editorial Board Kumlama Makineleri/Blasting Machines Ulf KAPITZA-AGTOS Ferhat BÝLGÝN-BSM MAKÝNA Sergio ABIUSO - ALJU Vibrasyon Makineleri/Vibratory Machines Habib AYKOL-Delta-Rösler Gerilim Giderme/Shot Peening Zeki KÖROÐLU–Millenium Ýnd. Kaplama-Boyama/Coating-Painting M.Bahattin ÞENKÖK - Süyütek Heinz Georg VOLLMER - SLF Tolga DIRAZ- Çimtaþ Kapak Fotoðrafý / Cover Photograph Tosçelik Granül / Toscelik Abrasives Adres/ Management Center ARTI BASIN YAYIN VE REKLÂM HÝZMETLERÝ Ýkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eskoop San. Sit. B1 Blok No:6 34306 Ýkitelli - Ýstanbul - TURKIYE Tel : + 90 212 549 39 50 Fax : + 90 212 549 81 91 info@artibasin.com www.artibasin.com Baský/Printed by Erkam Printing / 0212 671 07 07 6 times a year Yerel süreli yayýn, 2 Ayda bir yayýnlanýr. Tüm yayýn hakký Yüzey Ýþlem-Kumlama’ya ait olup kaynak gösterilmek suretiyle alýntý yapýlabilir. Tüm reklamlarýn sorumluluðu reklam veren firmalara, yazýlardaki görüþler yazarlarýna aittir. All publishing rights reserved by Surface Finishing-Blasting, may be quated by indicating source. Advertisements are a liability of the advertising firms. Opinions are a liability of writer.

Editörden HUKUK VE REKABET Evrensel hukuk kurallarý herkes için gereklidir. Þayet ileri demokratik ülkeler seviyesine ulaþmak istiyor isek hukuk kurallarýna uymayý þiar edinmeliyiz, velev ki bunlar bazen bizim çýkarlarýmýza ters düþmüþ olsa da. Çünkü bu kurallar bir gün bize de lazým olacaktýr. Bu baðlamada hiç kimse hukukun normlarýný kendi þahsi görüþlerine alet etmemelidir. Bunun sonucu hem ülke imajýna hem de ekonomiye çok ciddi zarar verir. Ýletiþimin ilerlemesi sonucunda artýk bütün ekonomiler ve siyasi kararlar direk olarak bazý bölgelerden baþlayarak bütün dünyayý etkisine alabilmektedir. Bunun için ben falan görüþü beðenmiyorum o halde gayri hukuki yollar kullanarak onlarý tasfiye ederim düþüncesi günümüzde geçerli deðildir. Geçmiþ yýllarda bu çeþit hukuksuzluklar yapýlmýþ olmasý ayný yanlýþlarýn günümüzde yapýlacaðý anlamýna gelmemelidir. Dünya iþ çevresinde çok yoðun bir rekabet ortamý yaþanmaktadýr. Bütün hükümetler bütün imkânlarý ile iþ dünyasýna yardýmcý olarak ihracat miktarýný artýrmak ve milli gelirlerini yükseltmek için çalýþmaktalar. Hiç þüphesiz bu tip bir büyüme için siyasal istikrar þarttýr. Bu noktada maalesef sanayicilerimiz rekabet ortamýna, daima ülkemizdeki siyasal düzensizlik nedeniyle eksi puanla baþlamaktadýr. Üreticilerimiz Çin, yüksek vergiler, döviz dalgalanmalarý ile mücadele edip ihracat yapmaya çalýþýrken nedensiz iktidar problemleri ile karþý karþýya býrakýlmaktadýrlar. Bizler hiç bir zaman eþit koþullarda dünya arenasýnda rekabet edememekteyiz. Herkesin hukukun üstünlüðüne inanmasý ve bunu hazmetmesi gerekmektedir. Ülke kalkýnmasýnda siyasal istikrar zorunludur. Güvenin olmadýðý bir ülkeye yabancý yatýrýmcýnýn gelmesi mümkün deðildir. Bunun için güvenli siyasal zeminin bozulmasý ülke ekonomisinin ve ticari itibarýnýn yok olmasýna neden olmaktadýr. Sanayicilerimizin evrensel markalar meydana getirerek dünya ticaretinde söz sahibi olmasý için evrensel hukuk ve rekabet kurallarýnýn uygulandýðý bir ortama ihtiyaç vardýr. Þayet bunu oluþturamaz isek üçüncü dünya ülkesi görüntüsünden ve safýndan çýkmamýz mümkün deðildir. Daha ileri bir yönetime ulaþmanýn yolu içine kapanmak yerine daha fazla demokrasi ve evrensel hukuk kurallarýna uymaktan geçer. Saygýlarýmla


ÝÇÝNDEKÝLER...

CONTENTS...

Turk-German Company in Industrial Services; Lang&Yüzer

Sayfa/Page 8

Ümit Casting Has Started Production of Turbine Wheels

Aljutrom Sürekli Kumlama Sistemleri

Sayfa/Page 4 Lang&Yüzer - Röportaj Lang&Yüzer - Interview

Aljutrom Reversing Metal-Drum Shotblasting Systems

8

Alju - Aljutrom Sürekli Kumlama Sistemleri Alju - Aljutrom Reversing Blasting Systems Rösler - Tekne Vibratör Rösler Straight Tubs Çelik Grit Steel Grit Tosçelik Granül - Röportaj Toscelik Abrasives - Interview Bünsa - Röportaj Bunsa - Interview Çelik Granül - Röportaj Celik Granul - Interview Yýltem Sulu Kumlama Jeti Yýltem Watery Blasting Machine Shot Peening Nedir? What is Shot Peening? Etkinlik Takvimi Event Calendar

12 16

Sayfa/Page 12

20

Rösler Tekne Vibratör

24

Rösler Straight Tubs

28 32 38

Sayfa/Page 16

40 45

Erkunt Döküm - 6 Sigma Çalýþmalarý Erkunt Casting - 6 Sigma Operations Çelik Borularýn Yüzey Temizleme Testleri-2 Surface Cleaning Tests of Steel Pipes-2 Ticari Ýlanlar Commertial Advertisements Firma Ýndeksi Company Index

Decrease Steel Shot Consumption

46 52 54

Sayfa/Page 46

57

Reklam Ýndeksi / Advertisement Index Firmalar/Companies Agtos Alju Ankiros Artý Basýn Yayýn Asal Metal Atü Mühendislik Bk Shot BSM Makina Chircu SRL Çelik Granül Delta Rösler

Sayfa No./Page Nr. 23 6 50 64 Arka Kapakiçi 37 36 31,Ön Kapakiçi 18 Arka Kapak 1

Firmalar/Companies Lang&Yüzer MFN Omar Özmak Pan Abrasives SLF Surface Finishing & Blasting TFM Makine Turkcoat Ümit Döküm Voith Yüzey Ýþlem&Kumlama

Sayfa No./Page Nr. 11 22 14 27 49 10 43 19 44 7 15 51


KUMLAMA

-

BLASTING

Haber-News

Ümit Döküm Türbin Aynasý Üretimine Baþladý Ümit Casting Has Started Production of Turbine Wheels

K

umlama makinelerinin aþýnan yedek parçalarýnýn dökümü ve üretimini yapan Ümit Döküm, bu sektörde kumlama makinelerinin türbinlerindeki en önemli parçasý olan türbin aynalarýnýn seri üretimine de baþlamýþ bulunmaktadýr. Türbin aynasýnda da en iyi kaliteyi yakalamak için son sistemlerle çalýþan Mazak 5 eksenli makineyi bu amaçla Japonya’dan getirmiþtir.

iþlemleri firma bünyesinde imal edilen türbin aynalarý, 8620 semente çeliðinden üretilmektedir. Kumlama makineleri yedek parçalarý üretiminde Türkiye'nin en geniþ model stoklarýný bünyesinde bulunduran Ümit Döküm yeni yatýrýmý ile gerek iç pazarda gerekse dýþ pazarlarda ataða geçmeye baþlamýþtýr.

Ümit Döküm'de Kalitenin Kontrolü Ümit Döküm'de Kalite Kontrol ve Laboratuar Birçok sektörde kullanýlan her türlü kumlama faaliyetleri, Kalite Güvence Grup Müdürlüðü’nce makinesi parçalarýný stoklarýnda bulunduran Ümit yürütülmektedir. Satýþ Müdürlüðü Döküm, yüzey temizliðinde kanalýyla müþterilerden gelen kullanýlan kumlama taleplerin üretilebilirliði makinelerinin aþýnan Üretim birimlerince birçok parçasýný incelenir ve üreterek ihtiyacý deðerlendirilir. olan sanayicilere Karar olumlu stoklarýndan en olduðu ve sipariþ hýzlý þekilde kesinleþtiði taktirde, ulaþtýrmaktadýr. her sipariþ için ve 2008 yýlýnda yaptýðý mamulün kullaným makine yatýrýmý ile her alanýna göre döküm, talaþlý türlü laboratuvar kontrolleri imalat ve ýsýl iþlem üretim talimatlarý yapýlmýþ, son iþlemeden geçmiþ türbin aynalarýný ayrý ayrý hazýrlanýr. Söz konusu ürün üretilirken, da artýk stoklarýnda bulunduracaktýr. Bütün üretimin tüm aþamalarý, üretim teknolojisine ve üretim talimatlarýna uygunluðu saðlamak amacýyla Kalite Kontrol elemanlarýnca Mazak 5 da izlenerek döküm ön muayeneleri, eksenli Makine yarý mamul ve mamul muayeneleri yapýlmaktadýr. Üretimin çeþitli kademelerinde alýnan numuneler, Laboratuar Bölümü tarafýndan ilgili standartlar ve özel müþteri taleplerine uygun biçimde deney ve testlere tabi tutulmaktadýr. Sonuçlar Kalite Güvence Müdürlüðü'nce deðerlendirilerek mamullerin sipariþ ve kullaným amaçlarýna uygunluðu onaylanmakta ve ancak onay alan mamuller müþterilere sevk edilmektedir. Kimyasal analiz. Mekanik testler,

4

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News


KUMLAMA

-

BLASTING

metalografi ve ýsýl iþlem bölümlerinden oluþan laboratuarda metalografik kontroller modern test cihazlarý kullanýlarak yürütülmektedir.

ile dökümhane, talaþlý imalat ve ýsýl iþlem hatlarýnýn iþ bölümü ve aralarýndaki denge etkin bir planlama gerektirmektedir. Üretim Planlama ve Kontrol Sisteminin ana görevi sipariþ edilen mamulleri zamanýnda müþterilere teslim etmektir.

Kalite Güvence Müdürlüðü ayrýca Teknik Hizmetler Bölümü koordinasyonu ile müþteri sorunlarý tespit edilip yerinde çözümlenmesine, uygun vasýta ve istenilen özelliklere uygun mamullerin seçilip üretimin saðlanmasýna yardýmcý olmaktadýr. Üretim Planlanmasý Üretim müþteri sipariþleri bazýnda yapýlmakta, dolayýsý

Umit Casting Company is an expert in the sector for manufacturing spare parts to replace worn-out parts in shot blasting machines. Umit Casting would now like to announce that they have begun the mass production of turbine wheels. Umit Casting mentions that a turbine wheel is the most important working part in a shot blasting machine.Umit Casting has recently added a highly advanced, 5-axis Mazak brand machine from Japan in order to acheive the highest quality production.Umit Casting stores a large variety of spare parts in its warehouse for many kinds of shot blasting machines used in every sector to achieve a clean, smooth surface for their products. Therefore, Umit Casting can answer needs for shot blasting machine spare parts from stock, in the fastest time possible.Umit Casting from now on, has added

21-25 Nisan Almanya Hannover Fuar’ýnda 3. Hol 26 no’lu stanttayýz, bekleriz. We will Germany Hannover Fair Hall 3, stand no. 26 at 21-25 April 2008

Üretim Kayýtlarý Üretimin her aþamasý, döküm ve sipariþler bazýnda kayýt altýna alýnmakta üretim kayýtlarýndaki veriler raporlar haline dönüþtürülmektedir. Böylece müþterilerin satýþ sonrasý herhangi bir müracaatýnda, söz konusu mamul ile ilgili her türlü ayrýntýlý bilgiye eldeki kayýtlardan ulaþmak mümkündür.

already machined and laboratory quality control tests finished turbine wheels to its repertoire after massive investments in 2008. All phases necessary in the manufacturing of turbine wheels are in-house at Umit Casting’s facilities. These turbine wheels are produced from Case Hardening Steel no. 8620.Umit Casting has begun to expand its sales web in the Turkish domestic market as well as in all outside markets with its vast range of ready made patterns used in manufacturing spare parts for all kinds of shot blasting machines. “We wish to see all of you, our good friends and valuable customers at our stand at the Sub-Contracting Exhibition in Hannover to be held on the dates of 21-25 April 2008. We will be more than happy to show you our traditional hospitality at our stand in the Turkish National Participation Section, Hall 3, Stand No.26.See you there!” Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

5


KURU BUZ

-

DRY ICE BLASTING

Röportaj-Interview

Endüstriyel Hizmetlerde

Bir Türk-Alman Firmasý; Lang&Yüzer

Turk-German Company in Industrial Services; Lang&Yüzer

T

baþladýk. Bu teknolojinin endüstriyel temizlikteki ürkiye’de ve Almanya’da kuru buz ile avantajlarýndan dolayý kuru buzu kullanmaya endüstriyel temizlik yapan Lang&Yüzer baþladýk. Ýstediðimiz kuru buz kalitesine firmasýnýn Türkiye’deki yöneticileri ile kuru ulaþabilmek için kendi buz uygulamasý ve firma kuru buz makinemizi faaliyetleri üzerine Mehmet Yüzer Bey, kardeþi Ýsmet ürettik. Yaz aylarýnda konuþtuk. Yüzer (ayakta) ile firmanýn artmakla birlikte þu anda Sizi tanýyabilir miyiz? Türkiye’deki faaliyetlerini ayda yaklaþýk 300 ton 1960 yýlýnda babam yönetiyorlar. kuru buz üretmekteyiz. Almanya'ya gitmiþ. Biz Mehmet Yüzer and his Avrupa’da ve Türkiye’de 6 kardeþ olarak brother Ýsmet Yüzer çok büyük firmalarla Almanya'da yetiþtik. (standing) managing çalýþmaktayýz. 19 yýllýk Babamýn disiplinli hayat company’s activities in tecrübemiz, üretilen anlayýþý, bizim iþçi Turkey. kuru buz kalitesinin olarak baþladýðýmýz iþ yüksek olmasýna ve hayatýnda þu an hizmet kalitesinin bulunduðumuz seviyeye yüksek olmasýný gelmemizde etkili saðlamaktadýr. olmuþtur. Mehmet Bey Türkiye'deki firmalar (abim) ve ben, firmanýn kuru buzu yeni yeni Türkiye'deki faaliyetleri tanýmaktadýrlar ve ile ilgileniyoruz. avantajlarýný gördükçe kullaným alaný daha da Firmamýz; 1987 artacaktýr. LY firma yýlýnda Alman Bernd grubu; bir firmanýn Lang ile Yüzer ihtiyacý olabilecek tüm kardeþlerin Almanya'da hizmetleri (makine demontajý ve montajý, kurduklarý LY firma grubuna ait bir firmadýr. 1997 endüstriyel temizlik vb.) karþýlamaktadýr. yýlýnda Türkiye'de faaliyetlerine baþlamýþtýr. LY firma grubu; yaklaþýk 1800 çalýþaný ve yýllýk 50 Endüstriyel temizlik alanýnda kurubuz milyon Euro cirosuyla sürekli büyüyen bir firmadýr. teknolojisinin kullanýlmasýnýn avantajlarý Faaliyet alanlarý içerisinde kuru buz üretimi ve nelerdir? kuru buz uygulamalarý, kauçuk þekillendirme, Kuru buz pelletlerinin sertlik derecesi azot ile çapak alma, plastik ambalaj, nemden ve düþüktür. Dolayýsýyla hassas yüzeyler de bu darbeden etkilenmeyen özel kapý üretimi ve genel temizleme yöntemiyle temizlenebilir. endüstriyel hizmetler bulunmaktadýr. Türkiye'de Kuru buz püskürtme iþlemi, süreç Çerkezköy merkez olmak üzere Ýzmit ve Ýzmir'deki parametreleri ayarlanarak iþlenen malzemenin þubelerimizle müþterilerimize hizmet vermekteyiz. özelliklerine uyarlanabilir. Kuru buz pelletleri, çevreye zarar veren Lang&Yüzer firmasýnýn kuru buz konusuyla organik çözücü maddeler ve halojenik ilgili çalýþmalarý ne zaman baþlamýþtýr, hidrokarbonlar yerine kullanýlabilir. Geriye sadece endüstriyel temizlik ile ilgili çalýþmalarýndan katmanlarýn ve kirlerin sökülmesi ile ortaya çýkan bahsedebilir misiniz? az miktarda artýk kalýr. Yaklaþýk 19 yýl önce kuru buz üretmeye

8

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News


KURU BUZ

-

DRY ICE BLASTING

LY company groups established in 1987 by Bernd Lang and Yüzer brothers. Lang&Yüzer Automotive started working in Turkey at 1997. Company has 1800 employees and 50 million Euro giro. Dry ice blasting applications and dry ice producting, caoutchouc producting, plastic packgage producting, industrial services, descaling with azote, special design door which is durable to water and hit, are our company’s activities. Our company is producting dry ice about 19 years. We producting 300ton/month dry ice so we have big experience. We prefer best quality service to our customer. Diðer yöntemlerde olduðu gibi temizlenecek aksamlarýn yerinden sökülmesi gerekmez. Yerinde temizlik yapýlýr, böylelikle üretimdeki duraklamalar ortadan kalkar. Granül halinde püskürtülen kuru buz, temizleme iþleminden sonra uçup gitmektedir Lang&Yüzer firmasýnýn Türkiye’deki faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz? Kauçuk üretim konusunda maaliyetlerin Almanya'da yüksek olmasý sebebiyle üretimi taþýyabileceðimiz bir ülke arayýþýna girdik. Ülkemize katkýmýz olsun diye düþünerek

Azot ile çapak alma Makinesi Descaling machine with azote Türkiye'de yatýrým yapmak istedik. Alman ortaðýmýz, hem Almanya'ya daha yakýn olmasý sebebiyle hem de Türkiye'ye göre daha avantajlý olmasý sebebiyle Çek Cumhuriyeti'nde yatýrým yapmak istiyordu. Çek Cumhuriyeti gerçekten daha avantajlýydý bizim için ancak ülkemize katkýmýz olsun diye ortaðýmýzý da ikna ederek yatýrýmlarýmýzý Türkiye'ye yaptýk. Ancak özellikle ilk yýllarda karþýlaþtýðýmýz bürokratik engeller ve Türkiye'deki iþ ortamýndaki bazý olumsuzluklar bizi, neredeyse Türkiye'de yatýrým yaptýðýmýza piþman eder hale getirdi.

Lang&Yüzer yöneticileri; müþterilerine en kaliteli hizmeti sunmayý hedeflediklerini belirttiler. Lang&Yüzer managers says that; we aim that to prefer the best service to our customers.

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

9


KUMLAMA

-

BLASTING

Aljutrom Sürekli Kumlama Sistemleri Aljutrom Reversing Metal-Drum Shotblasting Systems Sergio Abiuso / Alju S. L.

S

ürekli Kumlama Sistemleri: Sürekli üretimin gerçekleþtiði sistemler için özel üretilmektedir. Bu model kumlama makinelerinin avantajlarýndan biri de; esnek çalýþma þartlarýna sahip olmalarýdýr. Örneðin parçalar Alju özel tasarýmlý, m a k i n e d e k u m l a n ý r k e n , yüksek verim kumlama bandýnýn eðimi ve saðlayan kumlama hýzý deðiþtirilerek döner kumlama z a m a n ý bantlarý azaltýlabilmekte veya artýralabilmektedir. Döner Metal-Bant: Bu özel tasarým bantlar, yüksek tirajlý ve sürekli üretimlerde sistemi

düzenli ve uygun çalýþma þartlarýna getirir. Bu model bantlar tamamen hareket etmeyen ve darbeye dayanýklý parçalardan üretilmiþtir dolayýsýyla uzun ömürlü ve düþük bakým ücretine sahip bantlardýr.

Alju special design reversing metal drum

Özellikle yirmi dört saat sisteminde çalýþan büyük dökümhanelerde sürekli ve sorunsuz kumlama yapmak büyük önem arz etmektedir. Bu konuda uzmanlaþmýþ olan ALJU sürekli kumlama için kendine has özellikleri olan çelik varilli kumlama makinelerini üretmektedir.

Aþýnmaya karþý yüksek dayanýma sahip içi yapýsý ve kullaným kolaylýðý bakýmýndan özellikle Avrupa'daki büyük dökümhanelerin tercih ettikleri bir marka ve model olmuþtur. Sürekli dönen ve iç kýsmýnda fazla hareketli parça içermediðinden dolayý çok uzun ömürlü kullanýla bilmektedir. Bunlara ek olarak en önemli özelliði çok büyük parçalarý makine aksamýna zarar vermeden yüksek kalitede kumlama yapmasýdýr. Benzer makinelerde büyük parçalarýn temizlenmesi esnasýnda makinenin hareketli aksamý süreli arýza yaparken bu sistem de bütün parçalar sorunsuz olarak temizlenmektedir. Sistem; üretim hattýnýn sonuna yerleþtirilen bir yükleme kabinin doldurulmasý ve onun makineyi beslemesi þeklinde imal edileceði gibi hat sonuna yerleþtirilecek bant sistemi ile kumlama makinesini otomatik olarak beslemekte mümkündür. Bu sayede zaman, iþçilik kaybý önlenmiþ olur ve ayný zaman da üretim kapasitesi artýrýlarak rekabet gücü saðlanmýþ olur. Aljutrom, Avrupa’da birçok fabrikada kullanýlmaktadýr. Aljutrom used by a lot of factories in Europe

12

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

Kaliteden hiç ödün vermeyen ALJU; özellikle makinenin darbeye maruz kalan kýsýmlarýný


KUMLAMA

-

BLASTING

Continuous-belt models: Specially designed for continuous-flow manufacturing. They have the advantage that they allow gentle, continuous tumbling of the parts, while at the same time, the throughput can be adjusted by changing the running speed or the inclination of the belt. Reversing metal-drum: The special design of the models provides uniform, continuous processing in high-volume applications. Their main advantage, as in the case of continuousrotation drum models, is that they are constructed entirely of wear-resistant steel with no moving parts, giving them great durability and low maintenance requirements.

Alju türbinler yüksek teknoloji kullanýlarak maksimum verim elde edilecek þekilde tasarlanmaktadýr. Alju turbines, designed with high technologies for maximum efficiency

Alju türbinler yüksek teknoloji kullanýlarak maksimum verim elde edilecek þekilde tasarlanmaktadýr. Alju turbines, designed with high technologies for maximum efficiency

Turbines: The turbine is at the heart of any shotblasting installation. This is the element that constantly launches the abrasive that we are using. In consequence, the turbine must possess a series of characteristics that guarantee its performance and durability. Our turbines offer: High performance, since its proven design achieves an exellent relationship between motor power and shot delivery rate. Quick, easy maintenance, because the component parts are accessible and assembly and disassembly are extremely easy. Versatility, since they are reversible. Versatile protective components, since they can be used in various positions, assuring maintenance with a low inventory of spare parts. High resistance to abrasives, since we are constantly investigating new materials to improve the performance and costeffectiveness of the equipment.

aþýnmaya dayanýklý malzemelerden imal ederek sorunu çözmüþtür. Bu konudaki iddiasýný verdiði garantiler ile desteklemektedir. Bu sistemde keskin köþeli malzemelerin makinenin hareketli aksamlarýna verdiði zararlarýn önüne geçilmiþ olur.

enerji kaybý minimuma indirilmektedir. Bütün türbin parçalarý yüksek dayanýma sahip malzemeden üretilmektedir. Sistemin tamir, bakým ve parça deðiþimi oldukça basit ve zaman kaybýný önleyecek þekilde dizayn edilmiþtir.

Kumlama sisteminin en önemli parçasý olan türbin aksam ve parçalarýnýn kalitesi son derece sýký tutulmaktadýr. Ayrýca türbin sisteminde en son teknolojiler kullanýlmakta ve invetör sistemleri ile

Sonuç olarak ALJU kalitesi ve sorunsuz hizmet anlayýþý ile sektörün en önemli firmalarýndan biridir. Avrupa geneline yayýlan temsilcileri ile her alanda anýnda çözüm üretmektedir. Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

13


VÝBRASYON

-

VIBRATORY

Rösler Tekne Vibratör Straight Tubs

B

u tesisat modeli genelde parçalarýn ölçümü nedeniyle yetersiz kaldýðý zaman kullanýlmaktadýr.

Özellikle darbe almaya elveriþli büyük parçalar taþýma yöntemli vibrasyon makinesý için çok uygun,birbirine temas etmeden bir kabinde iþlenir. Mükemmel programýmýzda farklý þekillerin iþleme kabininin ölçüsü 180 mm x 530 mm den 1500 mm x 4000 mm ‘ye kadar

Tekne-ve uzun vibratörlerde temasa hassas parçalar çabuk iþlenir. Delicate, large components can be finished in a gentle fashion in long straight tubs.

Etkili ses koruyucuyu ihtiyaca göre ya ses koruyucu kapakla yada komple ses giderici kabinle.

16

You can find this type of machine in applications where the biggest Rotary vibrator, because of the size of the parts, might still be too small. Straight tubs are very suitable for large and sensitive parts which if necessary, can be treated in separate compartments without the risk of part on part impingement. In our unique range you will find different models with sizes from 178mm x 533mm up to 1,499mm x 3,988mm.

For efficient noise reduction, we offer noise absorbing covers or complete noise absorbing cabins.

The sophisticated tilting system allows for easy separation and removal of the components after they have been processed. For example the treatment of wheels is possible.

Rösler PA trough vibrators feature an integrated separation system. They can be used for ball burnishing as well as standard deburring applications using stainless steel, ceramic or plastic media.

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News


VÝBRASYON

The processing intensity is continuously adjustable. The amplitude of the processing bowl can be adjusted to the required value by turning the eccentric weights, equipped with an indication scale. The frequency is also influenced by the adjustable operation speed. Characteristics of a high tech product It is expected from a modern trough vibrator that it adapts to the component requirements. · Heavy components have to be processed intensively, i.e. with maximum energy. · Sensitive components have to be processed gently to avoid damage, bending, etc. All important process data for the RÖSLER trough vibrators can be entered in the control unit and called up automatically or by pressing a button, depending on the component. For example: process time, process intensity, water quantity, compound type and quantity. Operation speed The standard drive speed of the high energy trough vibrators is 1500 rpm. The speed of the ball burnishing design is 3000 rpm. When required the speed can be changed by a wear free frequency transformer. Different speeds can also be programmed in the SPC unit and can be activated as required.

-

VIBRATORY

Addition of process liquid The addition of process liquid is spread over the whole length of the processing bowl, which is divided into sections. Each section can, on requirement, be supplied with a different liquid quantity. This system ensures clean components. Drainage of the process liquid is effected by up to six drains spread over the whole length of the processing bowl. This avoids problems caused by "water accumulation". Processing bowls optionally with straight, single or double sided shaped side walls. · Trough shaped, heavily ribbed, vibration resistant welded construction. · Stress-free annealing, hence maximum protection against cracking. · The low height of the processing bowls means no additional cost for operation platforms or floor pits and reduces the costs for noise suppression. · Spring system by equally spread helical springs.

Intelligent details · Self cleaning liquid drainage in the processing bowl, therefore saving maintenance costs. · protected process water suction for the acceleration of rinsing processes and for reduction of foam from polishing processes.

Delta Vibrasyon ve Kumlama Ýkitelli Org. San. Böl. Eskoop San. Sit. C1 Blok No:1-3 Küçükçekmece Ýstanbul/Türkiye T:+90 212 549 20 28 F:+90 212 549 20 68 www.rosler.com.tr - info@rosler.com.tr Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

17


KUMLAMA

-

BLASTING

Çelik Grit Steel Grit Ahmet Yýlmaz / Asal Metal

Ç

elik grit; yüksek karbonlu çelik granülün merdaneli kýrýcýlarda yarým veya çeyrek küreye yakýn þekillerde keskin köþeli kýrýlarak ve uygulama alanýna göre temperlenerek üç farlý sertlikte üretilir. Temperlemenin ardýndan SAE J 444 'e göre eleklerden geçirilerek ölçülere ayrýlýr. Ayrýlan ölçüler ve sertlikler kullaným alanlarýna göre farlýlýk gösterir. Örneðin yüzey Çelik grit; döküm ve hassas döküm iþlerinde, yaygýn olarak kullanýlýr.

temizlemede ve granit kesmede kullanýlan ölçü ve sertlik farklýdýr. Çelik grit üretimde sertlik, yoðunluk, mikro yapý ve uygulanan ýsýl iþlem malzemenin kullaným ömrü açýsýndan çok önemli yer tutar. Bu uygulamalardaki hatalar ürün kalitesinin düþmesine ve malzeme sarfiyatýnýn artmasýna neden olur. Çelik grit en yaygýn olarak kaplama ve boya öncesi çelik yüzeylerin temizlenmesi ve pürüzlendirilmesi için kullanýlýr. Ayrýca kaplama ve boya kaldýrma iþlemlerinde en iyi sonuç veren aþýndýrýcýlardan bir tanesidir. Genel kullaným olarak boya öncesi yüzey hazýrlýðý, döküm parçalardan kum giderme, boru ve barlardan oksit giderme, granit kesmede kullanýlýr. Çelik grit baþlýca; havacýlýk sanayi, otomotivde endüstrisinde, kumlama ve boyama müteahhitlik

ÇELÝK GRÝT ÖZELLÝKLERÝ: SERTLÝK ( HRC )

GP ( 46-50 ), GL ( 56-60 ), GH ( 63-65 )

YOÐUNLUK ( gr / cm3 )

7.2

KÝMYASAL YAPI

%C:0.85-1.20, %Mn:0.60-1.20, %Si:0.5-1.0, %S:0.05 max. %P:0.05 max SAE J 444

ÖLÇÜ STANDARDI

20

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News


KUMLAMA

-

BLASTING

iþlerinde, konteynýr üretim ve tamir bölümlerinde, döküm / hassas döküm iþlerinde, granit / taþ kesmede, gemi üretim ve tamir iþlerinde, gaz / petrol boru üretiminde, çelik konrüksiyon iþlerinde yaygýn olarak kullanýlýr. ÇELÝK GRÝT ELEK ANALÝZ DEÐERLERÝ: SAE NO

NOMÝNAL ÇAP (mm)

ELEK (mm) SAE J444 ELEK ANALÝZÝ

1.70

2.36 1.70 1.40

8 Nolu elekten 12 Nolu elekten 14 Nolu elekten

tamamý min. %80 min. %90

1.70

2.00 1.40 1.18

10 Nolu elekten 14 Nolu elekten 16 Nolu elekten

tamamý min. %80 min. %90

1.70

1.70 1.18 1.00

12 Nolu elekten 16 Nolu elekten 18 Nolu elekten

tamamý min. %75 min. %85

1.70

1.40 1.00 0.71

14 Nolu elekten 18 Nolu elekten 25 Nolu elekten

tamamý min. %75 min. %85

1.70

1.18 0.71 0.43

16 Nolu elekten 25 Nolu elekten 40 Nolu elekten

tamamý min. %70 min. %80

G - 40

1.70

1.00 0.43 0.30

18 Nolu elekten 40 Nolu elekten 50 Nolu elekten

tamamý min. %70 min. %80

G - 50

1.70

0.71 0.30 0.18

25 Nolu elekten 50 Nolu elekten 80 Nolu elekten

tamamý min. %65 min. %75

G - 80

1.70

0.71 0.30 0.18

25 Nolu elekten 50 Nolu elekten 80 Nolu elekten

tamamý min. %65 min. %75

G - 12

G - 14

G - 16

G - 18

G - 25

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

21


KUMLAMA

-

BLASTING

Dosya-Cover Tosçelik Granül’ün Kýsa Zamanda Ulaþtýðý Baþarý

“Tosçelik, Sektörün Önemli Bir Global Oyuncusudur”

Tosçelik Abrasive Reach Success Very Short Time; “Important Global Player”

T

ürkiye’nin metal aþýndýrýcý üreticilerinden Tosçelik firmasý Satýþ Sorumlusu Bersis Aytekin ile kumlama sektörü üzerine konuþtuk. Bersis Aytekin, kendinizi biraz tanýtabilir misiniz? Yýldýz Teknik Ünviversitesi mezunu, Metalurji ve Malzeme Mühendisiyim. Askerliðimi tamamladýktan sonra master için Fransa'ya gittim. Daha sonra, Tosçelik Granül'ün kurulmasý kararý

Bersis Aytekin Tosçelik Granül Satýþ Sorumlusu/ Sales&Marketing Specialist

Türkiye'de kumlama uygulamasýna yeni baþlayan birçok firma var. Bu firmalara teknik desteðimizi sunuyoruz. Tecrübeli kullanýcýlar için de ayný þekilde satýþ sonrasý teknik desteðe önem veriyoruz. Çünkü devamlý ayný iþi yapan insanlar bazý hatalarý görmemeye baþlayabilirler. Dýþardan gelen biriyle yeniden gözden geçirme ise eksiklikleri ortaya çýkartýr ve böylece verimlilik arttýrýlabilir.

alýnýnca Türkiye'ye geri dönüp firmanýn proje ve kuruluþ çalýþmalarýnda görev aldým. Halen Tosçelik Granül San. A.Þ.'nin satýþ sorumlusu olarak görev yapmaktayým. Tosçelik Granül'ün faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz? Tosçelik Granül, þu anda sektöründe global bir oyuncudur. Ürün kalitesini bütün dünyada ispatlamýþ ve hedef pazarlarýna girmiþ durumdayýz. Avrupa, Asya ve Afirka ülkeleri piyasalarýmýzýn %80'ini oluþturmaktadýr. Türkiye pazarýnýn aðýrlýðý ise %20'dir. Özellikle Avrupa, Uzak Doðu ve Orta Doðu'da hedeflerimize ulaþtýk. Rusya, Kuzey ve Güney Amerika için çalýþmalarýmýz devam ediyor.

24

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

Türkiye'de ise gerçekten kaliteli ürün ve hizmet almak isteyen müþterilerimize hizmet veriyoruz. Rakiplerimizin inatla ve sadece bizimle rekabet edebilmek için yürüttüðü düþük fiyat uygulamasýný etik bulmuyor ve ciddiye almýyoruz. Bunu müþteriye yapýlmýþ bir yanlýþ olarak yorumluyoruz. Çünkü, "madem bu kadar ucuz bir fiyat vardý daha önce neden satmadýnýz?" diye bir soru oluþuyor. Ama bu durum çelik bilye kullanýcýlarýnýn menfaatine olduðu için memnunuz. En azýndan rakiplerimizi bu rekabeti yapmak

zorunda býrakarak Türk sanayicisine katkýda bulunduðumuza inanýyoruz. Kumlama sektöründeki bilgi birikimini, dolayýsýyla ürün kalitesini artýrmak için neler yapýlabilir? Türkiye'de kumlama ile ilgili kapsamlý bir baþvuru kitabý henüz yok. Böyle bir kitap hazýrlanabilirse çok faydalý olacaðýný düþünüyorum. Satýþ sonrasý hizmetlerinizden bahsedebilir misiniz? Türkiye'de kumlama uygulamasýna yeni baþlayan birçok firma var. Bu firmalara teknik


KUMLAMA

desteðimizi sunuyoruz. Tecrübeli kullanýcýlar için de ayný þekilde satýþ sonrasý teknik desteðe önem veriyoruz. Çünkü devamlý ayný iþi yapan insanlar bazý hatalarý görmemeye baþlayabilirler. Dýþardan gelen biriyle yeniden gözden geçirme ise eksiklikleri ortaya çýkartýr ve böylece verimlilik arttýrýlabilir. Rekabette, kalite önemli bir parametre, firmanýzýn mevcut kaliteyi artýrma, yeni ürünler üretme veya üretim prosesini geliþtirmeye yönelik Ar-Ge çalýþmalarý var mý? Varsa biraz bahsedebilir misiniz? Düþük karbonlu, beynitik bilyenin teknik özelliklerini devamlý geliþtirmenin yanýnda yeni ve farklý bir ürün üzerinde ar-ge çalýþmalarýmýz devam ediyor. Bunu, zamaný gelince açýklayacaðýz. Kumlama sektörünün Türkiye'deki geliþimi ne yöndedir sizce? Kumlama sektörü hacim olarak büyüyor fakat

-

BLASTING

Tosçelik Granül A.Þ. Biz, düþük karbonlu çelik bilyenin dünya çelik bilye pazarýnda hak ettiði yeri bulamadýðýný düþünerek yola çýktýk. Düþük karbonlu çelik bilyenin yüksek karbonluya göre avantajlarýnýn kullanýcýlar tarafýndan yeterince bilinmediði ve istifade edilmediði kanýsýndayýz. Bizim misyonumuz en iyi kalitede düþük karbonlu çelik bilye üretip kullanýcýlara sunmak, etkin ve sürekli teknik desteðimizle kullanýcýlarýn düþük karbonlu çelik bilyenin avantajlarýndan yararlanmalarýný saðlamaktýr. Düþük karbonlu çelik bilye üretiminde kaliteyi etkileyen en önemli faktör hurdadýr. Hurdanýn, iyi seçilmiþ, düþük karbonlu, kükürt ve fosfor içeriðinin çok az olmasý gerekir. Bu özellikteki hurdanýn Tosyalý Holding bünyesindeki diðer firmalarýmýzca üretiliyor olmasý bizim en büyük avantajýmýzdýr.

Sistemimizde düþük karbonlu yüksek kalite hurdalar üretim bantlarýndan çýkar çýkmaz endüksiyon ocaklarýna sevk edilmektedir. Bu andan itibaren bu hurdalar en yeni teknolojiyle donatýlmýþ avrupanýn en yeni ve en modern çelik bilye üretim tesislerinde iþlenerek düþük karbonlu çelik bilye haline getirilir. Ürünlerimiz otomatik paketleme tesisinde 25kg'lýk polietilen torbalara doldurulur. Torbalar robot vasýtasýyla 1 ton'luk paletlere dizilip karton kutuyla kaplandýktan sonra þrinklenip sevkiyata hazýr hale getirilir. daha önemlisi bilgi birikimi, teknoloji ve verimlilikte de yükseliþ gözlemliyoruz. Türkiye'de üretim yapan bir firma olarak devletten ve sivil toplum kuruluþlarýndan beklentileriniz nelerdir? Bu noktada sektörün Türkçe-Ýngilizce, uluslararasý yayýn yapan tek dergisi olan dergimizle ilgili beklentilerinizi öðrenebilir miyim? Devletten beklentimiz, Türk sanayicisinin önünü açacak bazý kararlarý almasýdýr. Örneðin, ürünümüzden ihracat yaptýðýmýz ülkelerde vergi alýnýrken ayný ülkelerden bize ithalatýnda bir vergi alýnmýyor. Bu konuya bir düzenleme getirilebilir.

Sistemimizde düþük karbonlu yüksek kalite hurdalar üretim bantlarýndan çýkar çýkmaz endüksiyon ocaklarýna sevk edilmektedir. Bu andan itibaren bu hurdalar en yeni teknolojiyle donatýlmýþ Avrupa’nýn en yeni ve en modern çelik bilye üretim tesislerinde iþlenerek düþük karbonlu çelik bilye haline getirilir. Ürünlerimiz otomatik paketleme tesisinde 25kg’lýk polietilen torbalara doldurulur. Torbalar robot vasýtasýyla 1 ton’luk paletlere dizilip karton kutuyla kaplandýktan sonra þrinklenip sevkiyata hazýr hale getirilir. Torbalar ve þrink malzemesi geri dönüþümlü polietilen malzemedendir. Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

25


KUMLAMA

Sosyal Sorumluluklar Tosçelik Granül’ün de içinde bulunduðu Tosyalý Holding’in sosyal sorumluluklar çerçevesinde gerçekleþtirdiði birçok çalýþma bulunmakta. Bunlardan çaðdaþ eðitimin

The principal factor which affects the quality of low carbon steel shot is scrap. Very well selected, low carbon scrap must have very low residuals, low phosphorus and sulphur content. Our biggest advantage is that this high quality scrap is produced by our sister companies of Tosyalý Holding. In our system, as soon as the scraps leave the production lines they are taken to the induction furnaces. From that moment these scraps are processed to become low carbon steel shot in Europe's newest and most modern steel shot factory equipped with latest technology. Products are packed in polyethylene bags and set on wooden pallets with fully automated packaging system. Each pallet is protected by shrink cap and cardboard box before dispatch. To obtain a good quality product, the production system is as important as using high quality scrap. The aim of our company is to offer the highest quality low carbon steel shot to our customers. In order to reach this quality we tried to be as meticulous as possible

26

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

-

BLASTING

gerektirdiði tüm koþullara uygun olarak inþa edilen ve 2006 yýlýnda eðitim vermeye baþlayan Ýskenderun Tosçelik Fen Lisesi, her türlü modern donanýmýyla eðitim camiasýnda büyük beðeni topluyor.

We have set out thinking that the low carbon steel abrasives have not yet found its place in the world metallic abrasives industry. We believe that many end users do not know or are not enough aware of the low carbon carbon steel shot and its advantages over high carbon steel shot. Our mission is to produce the highest quality low carbon cast steel shot and to ensure that users can benefit from the advantages of it with our consistent and efficient technical support.

during the establishment of the foundation. Steel scraps provided by the other companies of Tosyalý Holding are melted in induction furnaces of the latest design and necessary raw materials and alloys are added. After the chemical analysis, molten metal is atomized by a water jet. Steel shots are continuously dried at a controlled rate after granulation. Then dust and scale are removed until a metallically bright appearance is acquired. Later, steel shots are moved to vibrating screens where they are classified according to grain sizes. During this process non-spherical particles are separated by separators. Packing is done with automated weighing and packaging technology. A barcode system is used to track all production. Steel shots are packed in 25 kg polyethylene bags, 40 to each 1 tonne EUR wooden pallet and secured with cardboard box and shrink cap. All materials which are used for packaging are environmentally safe and recyclable.


KUMLAMA

-

BLASTING

Dosya-Cover Bünsa’yý Baþarýlý Kýlan Faktör;

Aþýndýrýcý Üretiminde “Kalite Sürekliliði ”

Successful Factor of Bünsa; “Continuity of Quality in Abrasive Manufacturing ”

T

ürkiye’nin metal aþýndýrýcý üreticilerinden Bünsa firmasý Pazarlama Müdürü Behçet Turhan ile kumlama sektörü üzerine konuþtuk.

Behçet Turhan, kendinizi biraz tanýtabilir misiniz? 1998 yýlýnda ÝTÜ den Metalürji ve malzeme yüksek mühendisi olarak mezun oldum. Çeþitli firmalarda üretim müdürlüðü, kalite yöneticiliði ve fabrika yöneticiliði görevlerini üslendim. 2005 yýlý Þubat ayýndan beri Bünsa'da çalýþmaktayým. 34 yaþýndayým, evliyim ve 5 yaþýnda þirin bir kýzým var.

Behçet Turhan Bünsa Pazarlama Müdürü/ Marketing Manager

The Turkish market is growing 10% every year and people are becoming more conscious about choosing and using materials. Our goal is to become one of the biggest manufacturers in Europe and we are aware of how much the quality and the production cost is important in reaching this target. In order to achieve these targets we have a revision program in quality improvement and cost lowering which is in effect. Our production and sales numbers are constantly improving for the last 3 years and this number is around 76% which means we are becoming 76% bigger every year.

Kumlama sektörün geliþimini ve geleceðini nasýl görüyorsunuz? Bizim açýmýzdan bakýnca pazar her yýl minimum %10 büyüyor ve bu umut verici bir rakam. Her geçen gün insanlarýn daha da bilinçlendiðini görüyoruz. Ýlk baþladýðýmýz yýllarda insanlarda kalýn malzeme kullanma eðilimi vardý. Kalýn malzeme daha geç tükenir ve ekonomik olur þeklinde yaklaþýyorlardý. Ancak insanlar bilinçlendikçe teknolojiyi daha etkin kullanýr hale geldi. Bu sayede de daha uygun boyutta malzeme tüketimine doðru bir eðilim oluþtu. Ayrýca insanlar ölçüm cihazlarýndan daha fazla faydalanýyorlar. Eskiden 1-2 iþletmede karþýlaþtýðýmýz yüzey profili ölçümünde kullanýlan profilometreler þu anda

28

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

küçük taþeron iþletmelerde dahi karþýmýza çýkmaktadýr. Ýnsanlar kaplama kalýnlýðý ölçüyorlar. Ýnsan saðlýðýna daha fazla dikkat ediyorlar. Koruyucu malzemelerin kullanýmý daha da yaygýnlaþtý. Bilindiði üzere deniz kumu akciðerlerde birikmekte ve silikosis denen tedavisi mümkün olmayan bir hastalýða sebep olmaktadýr. Ölümcül olmasýna raðmen geçmiþte sektörün neredeyse tamamý deniz kumu kullanýyordu. Son 3-4 sene içinde deniz kumu kullanýmý yok denebilecek seviyelere indi. Ýnsan saðlýðý, yapýlan iþin kalitesi

ve maliyet birlikte deðerlendirilir oldu. Buna benzer güzel geliþmeler bizleri çok mutlu ediyor. Göreve baþlayalý 3 yýl olmuþ. Bu süre içinde Bünsa'da neler deðiþti? Üç yýllýk süreci deðerlendirecek olursak Bünsa'da çok þeyler deðiþti. Ýlk hedef olarak kalite sürekliliðine odaklandýk. Bu amaçla tamamen PLC kontrollü bir tav fýrýnýný devreye aldýk. Ýþletmenin çeþitli noktalarýnda küçük; ama etkileri büyük revizyonlar yaptýk. Böylece kalite konusunda ciddi ilerlemeler saðladýk. Hatta bazý noktalarda Avrupalý rakiplerimizin önüne geçtiðimizi bile söyleyebiliriz. Sonraki hedefimiz maliyetin düþürülmesiydi. LNG kullanarak ýsýl iþlem maliyetlerimizi %50 azalttýk. Satýþ tonajýmýzý her yýl ortalama %76 artýrarak genel


KUMLAMA

-

BLASTING

olarak kabul ediyoruz. Bu talepleri büyük bir giderlerimizi düþürdük. Ýþ gücünü ekonomik titizlikle alýyoruz, uzman arkadaþlarýmýzla paylaþýp, kullanmak için imalat hatlarýnda bazý deðiþiklikler ardýndan müþterimize dönüyoruz. Teknik doküman yaptýk. Darboðaz noktamýz olan, grit üretiminde talebi olan müþterilerimize bu konuda yardýmcý kullandýðýmýz kýrýcýlarýmýzýn üzerinde yaptýðýmýz oluyoruz. Önceki yýllarda kumlama konusunda bazý sistem deðiþiklikleriyle kapasitesini 3 katýna müþterilerimize seminer ve eðitimler veriyorduk. çýkarmayý baþardýk. Bu deðiþikliklerin ardýndan Birkaç yýldýr ara vermiþtik. Bu baþarýlý sayýlabilecek bir yýl yýl yeniden bu faaliyetlere geçirdik. 2005 yýlýnda Ýtalyanlar'ýn baþlamayý düþünüyoruz. ülkemize sattýðý grit ve bilyelerin Bünsa bugüne kadar kalitesini ve düþük fiyatlarýný gýpta Bünyan halkýyla birlikte 500 Rekabette, kalite önemli bir ile takip ederdik. Geçen yýl bu iþin bin meþe palamudu parametre, firmanýzýn duayenlerinden Ýtalya'ya istisnasýz dikimini gerçekleþtirmiþtir. mevcut kaliteyi artýrma, yeni her ay mal ihraç ettik. Ayrýca Bu sayýyý 1 milyona ürünler üretme veya üretim Ýspanya, Macaristan, Yunanistan, tamamlamayý hedefliyoruz. prosesini geliþtirmeye Bulgaristan, Makedonya, Suriye, Her yýl ilkbahar aylarýnda yönelik Ar-Ge çalýþmalarý var Mýsýr, Ýsrail, Azerbaycan, halkýn katýlýmýyla ve mý? Varsa biraz bahsedebilir Türkmenistan 2007 yýlýnda diðer Bünsa'nýn sponsorluðunda misiniz? ihracat yaptýðýmýz ülkeler. Bu gerçekleþtirilmektedir. Karþýmýza çýkan elektrik, bizim için gurur verici bir tablo. doðalgaz, motorin zammý gibi Bünsa'nýn faaliyetlerinden engellere raðmen, hedefimiz bahsedebilir misiniz? Avrupa'nýn en büyüklerinden Bünsa 1992 yýlýndan beri biri olmak. Bu hedefe giden çelik grit ve bilye üreterek ülke ekonomisine yolun kaliteli malý ucuza üretmekten geçtiðini çok katkýda bulunan bir iþletme. Özellikle çelik grit iyi biliyoruz. Hangi noktaya ulaþýrsak ulaþalým, konusunda Türkiye'nin tek üreticisi. Ayný zamanda daha yukarýlarda hedeflenecek noktalarýn varlýðý, onun üzerinde ülkeye doðrudan ihracat yapan bir bizi sürekli ilerleme konusunda dinç ve heyecanlý iþletme. Satýþ sonrasý hizmetlerinizden bahsedebilir misiniz? Müþterilerimizin her türlü teknik sorununa doyurucu çözümler bulmayý en önemli görevimiz Bünsa, üretimini Kayseri’deki fabrikalarýnda gerçekleþtiriyor. Bünsa is manufacting in Kayseri-Turkey.

Bunsa is a steel grit and steel shot manufacturer which is the only steel grit producer of Turkey with a direct import connections with more than 10 countries. Bunsa manufactures high carbon steel grit and steel shot (according standard SAE J444 - SAE J824 - SAE J1993) and has a ISO 9001:2000 Quality Management System. We have three main types of standart products: 1. Steel Shots Steel shots are generally used for cleaning the metal surfaces. We have two kinds of standart shots. 2. Steel Grits They have angular shapes and generally used for cleaning the metals' surfaces before painting or coating. For different applications we have different types of steel grits with different hardnesses 3. Granite Cutting Mix For granite cutting applications we have different special grit products with special hardnesses values, sieve analyses and shot contents. All of our granite cutting mixes have 64-67 HRC hardness values. Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

29


KUMLAMA

kýlýyor. Ulaþtýðýmýz her hedef bizleri kamçýlýyor. Üç yýl içinde hedeflediðimiz irili ufaklý onlarca revizyonu gerçekleþtirdik. Þu anda iþletmede revizyonlarýmýz devam ediyor. Örneðin tek olan ýsýl iþlem hattýmýzýn yanýna iki tane daha geliþmiþ fýrýn ilave ediyoruz. Mevcut eleklerimizi daha pratik hale getirip kapasitesini iki katýna çýkarýyoruz. Yeni bir vincin kurulumu devam ediyor. Kýrmalarda besleme ayarý ile boyut kontrolü konusunda bir çalýþmamýz var. Kýrýcý merdanelerimizde daha dayanýklý ve bakým masrafýný düþürecek bir malzeme deniyoruz. Paketlemenin hýzlandýrýlmasý için bir otomasyon sistemi kurulumu ile ilgili çalýþmalarýmýz var. Ve buna benzer bir çok çalýþma ayný anda devam ediyor ve bir o kadarlýk hedef revizyon da mevcut çalýþmalarýn bitmesini bekliyor. Kumlama sektörünün Türkiye'deki geliþimi ne yöndedir sizce? Daha önce de belirttiðim gibi sektör her yýl en az %10 büyüyor ve gittikçe bilinçleniyor. Bu

-

BLASTING

aylarýnda halkýn katýlýmýyla ve Bünsa'nýn sponsorluðunda gerçekleþtirilmektedir. Ýnþallah bu yýlda böyle bir organizasyon düzenleyeceðiz. Hedefimiz çocuklarýmýza yeþili bol ve temiz bir dünya býrakmak. Türkiye'de üretim yapan bir firma olarak devletten ve sivil toplum kuruluþlarýndan beklentileriniz nelerdir? Bu noktada sektörün Türkçe-Ýngilizce, uluslararasý yayýn yapan tek dergisi olan dergimizle ilgili beklentilerinizi öðrenebilir miyim? Çelik grit ve bilye imalatçýlarý olarak bizler 2008 yýlýna 3-0 yenik baþladýk. Ýlk golü elektrik zammýyla yedik, ardýndan doðal gaz ve motorin zamlarý takip etti. Mart baþýndaki hurda zammý ise yediðimiz dördüncü gol oldu. Biz Bünsa olarak yinede bu yýlý galip kapatmakta kararlýyýz. Þu an piyasadaki fiyatlar oldukça yüksek seviyelere ulaþtý. Bu da iç piyasada mart ayýnda bir durgunluk

Bizim açýmýzdan bakýnca pazar her yýl minimum %10 büyüyor ve bu umut verici bir rakam. Her geçen gün insanlarýn daha da bilinçlendiðini görüyoruz. Ýlk baþladýðýmýz yýllarda insanlarda kalýn malzeme kullanma eðilimi vardý. Kalýn malzeme daha geç tükenir ve ekonomik olur þeklinde yaklaþýyorlardý. Ancak insanlar bilinçlendikçe teknolojiyi daha etkin kullanýr hale geldi. Bu sayede de daha uygun boyutta malzeme tüketimine doðru bir eðilim oluþtu. bilinç artýþý gelecek yýllardaki büyümeyi de garanti altýna alýyor. Geçen yýl çelik grit ve bilye tüketimi 22 bin ton civarýnda gerçekleþti. Özellikle gemicilik ve granit sektöründeki dinamizm grit pazarýnýn büyümesinde asýl etken gibi görünmektedir. 2008 yýlýnda bu rakam bizim tahminimize göre 25 bin tona yaklaþacaktýr ki, bu oldukça ciddi bir rakamdýr. TEMA ile ortak çalýþmalarýnýzýn olduðunu biliyoruz, biraz bahsedebilir misiniz? Bünsa bugüne kadar Bünyan halkýyla birlikte 500 bin meþe palamudu dikimini gerçekleþtirmiþtir. Bu sayýyý 1 milyona tamamlamayý hedefliyoruz. Her yýl ilkbahar

30

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

yaþanmasýna sebep olmuþ gibi görünüyor. Ancak ihracat rakamlarýmýzýn yükselmesi, iç piyasadaki azalýþý dengeliyor. Devletten beklentimiz istikrarlý bir piyasa ve düþük olmayan kur. Sizler, Yüzey iþlem ve kumlama dergisi olarak ciddi bir boþluðu dolduruyorsunuz. Katkýlarýnýzdan dolayý tüm ekibinize teþekkür ederiz. Derginizin web sayfasýnda teknik bilgi alýþveriþinin yapýldýðý bir forum köþesi oluþturabilirsiniz. Böylece insanlarýn teknik sorunlarýna karþýlýklý bilgi alýþveriþiyle çözüm bulmalarýný saðlayabilirsiniz. Bunun dýþýnda derginiz oldukça iyi bir çizgide baþarýlarýnýzýn devamýný diler, teþekkür ederim.


R

Mermer Kumlama Bizim Ýþimiz Marble Blasting Is Our Business

Çalý Fabrika: Çalý San. Böl. Sarýyerler Cad. 19. Sokak No:5 Nilüfer / Bursa M.Kemalpaþa Fabrika: M.KemalPaþa Org. San. Böl. 3 Nolu Cad. No:12 M.K.Paþa-Bursa Tel: +90 224 482 42 42-43 Faks: +90 224 482 28 35 www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr


KUMLAMA

-

BLASTING

Dosya-Cover

Çelik Granül’ün Baþarý Anahtarý;

“Müþteri Beklentilerinin Birkaç Adým Önünde Olmak”

Çelik Granül’s Key Factor For Success; “Being a Few Steps front of the Customer Expectations”

T

ürkiye’nin metal aþýndýrýcý üreticilerinden Çelik Granül firmasý Satýþ Pazarlama Müdürü Namýk Bek ile kumlama sektörü üzerine konuþtuk.

Namýk Bey, kendinizi biraz tanýtabilir misiniz? 1974 Samsun ilinin Bafra ilçesinde doðdum. Lise dahil eðitimimi yine burada tamamladýktan sonra 1996 yýlýnda Selçuk Üniv. Makine Müh. bölümünden mezun oldum. Vatani görevin ardýndan bir tekstil fabrikasýnda kýsa bir iþ macerasýndan sonra 1998 yýlýnda Çelik Granül'de Pazarlama ve Teknik Servis Mühendisi olarak göreve baþladým. Son üç yýlýný Satýþ Müdürü olarak kader birlikteliði içerisinde geçirdiðim Çelik

Namýk Bek Çelik Granül Satýþ ve Pazarlama Müdürü Sales and Marketing Manager

Çelik Granül'ün faaliyetlerinden ve ürünlerinizden bahsedebilir misiniz? Firmamýz 1976 yýlýnda kurulmuþ, otuz yýlý aþkýndýr, hem teknoloji ve ekipman yatýrýmlarý hem de sermaye ve ortaklýk yapýsý açýsýndan çeþitli geliþim aþamalarýndan geçmiþ, ülkemizin ilk düþük karbonlu çelik bilya üreticisidir. Firmamýz genelde metal yüzeylerin boyama, kaplama, talaþlý imalat vb. proseslerden önce yüzeylerinin temizlenmesinde kullanýlan Çelik Bilya'larý üretmektedir. Kýsaca Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

Ürünlerimiz, çeþitli döküm parçalarýn ve çelik konstrüksiyonlarýn yüzey temizliðinde kullanýldýðý gibi, çok muhtelif otomotiv parçalarýnýn temizliðinden mermer sanayisindeki yüzey

Çelik Granül, has deserved his leadership not accidently in the market, but on the contrary gained his position by definding and appling true stategical plans throuhg out the years. I think the main reason in our permanet leaderhip in this market is working with our customer like a solution partner, not like a simple seller-buyer relations. We are not knowing everything but we've been learning new things everday, and by improving our technical knowledge, and then sharing our skills together our luck customers.

Granül'de, mevcut birikimlerimize her gün yeni ilaveler de katarak yaklaþýk 10 yýldýr yüzey iþlem ve kumlama sektöründe hizmet etmekteyim.

32

Çelik Granül sadece tek bir iþ yapýp bu iþi en mükemmel þekilde yapmakta her yýl artan üretim kapasitesi ve kalitesiyle otuz yýlý aþkýndýr "Düþük Karbonlu Çelik Bilya" üretmektedir. Global anlamda da Çelik Granül ana hissadarlarý, her biri çelik bilya üreticisi olan Wheelabrator Allevard (Fransa), Eisenwerk Würth (Almanya) ve Metalltechnik Schmidt (Almanya) olmak üzere tamamen yabancý sermayeli bir þirkettir.

pürüzlendirme ve desen verme iþlemlerine kadar endüstride çok geniþ kullaným alanýna sahiptir. Çelik Granül firmasý, bunca yýldýr faaliyetlerini baþarýyla sürdürmesini neye borçlu sizce? Bu sorunun son on yýlýna daha net cevaplar verebilmekle birlikte, kýsaca müþteri beklentilerinin birkaç adým önünde hareket etmesi bunca yýldýr hep en önde olmasýnýn en önemli nedeni diyebiliriz. Malum günümüz rekabet koþullarýnda müþteri memnuniyeti ve beklentilerini karþýlýyor olmak artýk bir maarifet yada çok artý bir deðer ifade etmiyor. Çünkü zaten bunlar artýk temel gereklilikler. Burada asýl olan müþteri


KUMLAMA

beklentilerinin önünde olmak, son kullanýcýyý yönlendirmek dolayýsýyla ürünün özelliklerinde, ürün sunumunda, belki kullaným þeklinde artý deðerler ve kazançlar oluþturarak hem teorik hem pratik birikimlerle müþterinin güvenini saðlamak en büyük kazancýmýz olmaktadýr. Müþahhas örnekler vermek gerekirse bizim gemilerimiz sürekli limana yanaþýk durumdadýr. Yani Müþterilerimiz her ne pahasýna olursa olsun gerek teknik destek yardýmlarý gerek zamanýnda ve doðru ürün temin edileceðini bildiklerinden rahatlýkla "Çelik Granül ile sorun yaþamam" diyebilmektedir. 'Malýnýz henüz gelmedi', 'size teknik olarak cevap verecek arkadaþýmýz yok' vs bahaneler ve geçiþtirmeler bizde yoktur. Müþterilerimizle basit alýcý-satýcý iliþkisinden ziyade; iþletmede beraber çözüm üreten herþeyi bilen deðil ama sürekli hergün birlikte yeni þeyler öðrenip birikimlerimizi artýrarak müþterilerimizle bir partner- bir çözüm ortaðý gibi çalýþmak, zannedersem Çelik Granül'ü bu günlere kadar hep lider olarak gelmesini saðlayan ana unsurdur. Çelik Granül piyasa liderliðini tesadüfi deðil bilakis, belirlediði doðru stratejik planlar doðrultusunda kararlý bir þekilde yoluna devam ettiðinden hak etmiþ bir firmadýr.

-

BLASTING

temizliði nasýl saðlarýzýn çalýþmalarýný yapmaktayýz. Tabiki biz her þeyi bilen tiplerden deðiliz ama, birikimimizi sürekli müþterilerimizle paylaþarak sonu olmayan mükemmelik denizinde her gün birlikte yeni þeyler öðrenmekte ve bunlarý þanslý müþterilerimizle paylaþmaktayýz. Hatta sahada yaptýðýmýz proses ve verimlilik kontrollerinde yaþadýðýmýz enteresan hatýralarýmýz da olmakta. Mesala ülkemizin sayýlý büyük dökümhanelerinden birinde yaptýðýmýz periyodik kontrollerde yaþadýðýmýz bir olayý sizler vasýtasýyla paylaþmak isterim. Periyodik kontrol sonrasý verileri formumuza iþleyip gerekli grafikleri çizdikten sonra bir nüshalarýný iþletmedeki teknik arkadaþlara veriyoruz. Formun üzerine "Acilen X nolu kumlama makinesi filtrasyon sistemi ve filtreler kontrol edilip temizlenmeli" diye kýrmýzý bir not düþmüþtük. Kontrol formlarýný arkadaþlara verirken þifaen durumla ilgili bilgiler veriyoruz doðal olarak. Yine teknik arkadaþlara formlarý verip durumu çay eþliðinde deðerlendirirken durumun acil olduðunu þifaen tekrar ifade ettik. Fakat daha henüz arkadaþlar duruma müdahale dahi etme fýrsatýný bulamadan, çaylarýmýzý yarýda kesen yangýn alarmýyla kendimizi apar topar toplanma alanlarýna attýk. Ne olsa beðenirsiniz?

In sipete of very heavy competition, Çelik Granül is market leader by suppling stel shots 90% of to the foundries and 65% of total consumption in local market now. We've been bearing risks and responsiblyties on our shoulders, from the point of view whether price formulations which we apply in the market or put forward the customers true product combinations for true applications because of it's pioneersip permanently in the market.

Satýþ sonrasý hizmetleriniz nelerdir? Evet bizim maceramýz gerçekten satýþtan sonra baþlýyor. Öncelikle doðru uygulama için doðru ürünü istenen zaman da müþterilerimize sunduktan sonra; ürünlerin kullanýmýyla ilgili gerek teknik bültenlerle gerekse yurt içinde ve yurt dýþýnda zaman zaman düzenlediðimiz teknik seminerlerle bilgi paylaþýmý yapmaktayýz. Birebir saha ziyaretlerinde, ayrýca kullanýcýlarda yaptýðýmýz kumlama makinesi proses analizlerinde ve periyodik kontrollerle teknik desteðimizi sürdürüyoruz. Daha az aþýndýrýcý bilya kullanarak daha çok parçayý, kýsa sürede daha az bir kumlama proses maliyetleriyle çok daha mükemmel yüzey

Az önce sözünü ettiðimiz makinenin filtresi alevler içerisinde kalmýþtý maalesef. Tabi üzüldük ama yaptýðýmýz iþin ne derece doðru ve gerekli olduðunu, kesinlikle aksatýlmamasý gerektiðini canlý olarak yaþamýþtýk. Þuraya gelmek istiyorum; biz satýþ sonrasý hizmetler kapsamýnda ürün sipariþi, sevk edimesi, bütün kullaným süreci ve hatta toz haline gelip sistemden çýkýncaya kadar serviste ve ürünün takibindeyiz. Üstelik bu hizmetleri tamamen ücretsiz sunuyoruz. Firmanýzýn Ar-Ge çalýþmalarýndan bahsedebilir misiniz? Takdir edersiniz ki sektörde önde gitmenin Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

33


KUMLAMA

bazý sorumluluklarý ve bir o kadar da riskleri mevcut. Sermayedar yapýsý olarak mevcut Dünya'daki diðer global oyuncularla -ki bunlar yine ayný sektörde her biri kendi ürün gamýnda bir numara- birlikte olduðumuzdan gerek yeni geliþme ve teknolojiler açýsýndan ve gerekse market eðilimleri açýsýndan sürekli enformasyon akýþý içerisindeyiz. Bunun yanýnda hali hazýrda devam eden Ýstatiksel Proses Kontrol çalýþmalarýmýz kalitenin sürekliliði açýsýndan inkýtasýz devam etmekte. Rekabet açýsýndan burada detaylarýndan çok bahsedemeceðim ama iþletmemizde üretimde önemli verimlilik artýþlarý, fire ve zayiat oranlarýnýn azaltýlmasý, hatta atýklarýn geri dönüþümü ve tekrar endüstrinin faydasýna sunulmasý konularýnda gerçekten çok muazzam iyileþtirmeler yapýlmakta. Ayrýca ürünlerimizin kullaným ömürlerinde özellikle sadece son üç yýlda % 10 mertebelerinde iyileþtime çalýþmalarý yapýldý. Ve bu süreç çok hýzlý bir þekilde ve kararlýlýkla devam ettirilmekte.

-

BLASTING

önemli bir ürün, ama katma deðeri çok düþük. Bu da bizi en çok rahatsýz eden durumlardan bir tanesi. Biz yýllardýr bir döküm ürünü olarak bir kg çelik dökümle bir kg çelik bilyanýn satýþ fiyatýnýn ayný olmasý gerektiðini, fiyatlarýn olmasý gerektiði seviyenin gerçekten çok altýnda seyrettiðini her vesile ile müþterilerimize anlatmaktayýz. Son dönemde Çin hükümetinin teþvik pirimlerini kaldýrýlmasý ve navlun fiyatlarýndaki aþýrý artýþlar ucuz Çin mallarýný cazip olmaktan çýkardý. Ýthalatçý firmalar kaynak arayýþlarýný Çin dýþýndaki farklý ülkelere kaydýrdýlar Fakat mevcut iç piyasa rekabet fiyatlarý çerçevesinde ithalatýn böyle katma deðersiz ürünler için pek de mümkün olmasý beklenmiyor. Fakat yurtdýþý piyasalarýnda lokasyona göre deðiþmekle beraber özellikle fiyat odaklý müþterilerde Çin ve Güney Afrika üreticilerinin ucuz fiyatlarý cazibesini önemli ölçüde korumakta.

Müþteriler neden sizi tercih etmeliler? Rakiplerinizden sizi farklý kýlan nedir ya da Satýþlarýnýzda yurtiçi yurtdýþý daðýlýmý nasýl? rekabet avantajlarýnýz nelerdir ? Yurtiçi ve yurtdýþý Rekabetiniz ne durumda? 30 yýlý aþkýn bir tecrübe, sürekli ayný kalite de Bu oranlar yýldan yýla farklýlýk göstermekle üretim kabiliyeti, ana beraber, yýllardýr korumaya hissedarlarýn tamamýnýn yine çalýþtýðýmýz %50 iç piyasa ve bu sektörde faaliyet So as to our after sales services, %50 ihracat þeklinde bir pazar göstermesi dolayýsýyla sürekli we've being accompaning our dengesi mevcut. Ekonomik products and support to end bir teknik ve ticari anlamda geliþmeler sizi her yýl farklý users through all stage of our uluslararasý bilgi akýþý, hedefler koymaya zorluyor. Ýç trade; from ordering, özellikle ürün sevkiyatýnda piyasa olarak toplam tüketim shipment,during all using moda tabirle "just in time" yani potansiyelinin birkaç katý üretim period, even becoming dust and tam zamanýnda teslimat, en olduðunu söylemem herhalde leaving the systems. Of course uygun fiyat ve müþterilerimize nasýl bir rekabetin olabileceði pls beair in mind that all these sunduðumuz çok seri ve güçlü services are totally free. konusunda önemli ipuçlarý teknik desteði bizi farklý kýlan vermektedir. Ama buna raðmen ve tercih edilmemizi saðlayan þu an iç piyasada özellikle ana unsurlar olarak dökümhaneler bazýnda % 90, sýralayabiliriz. genel markette ise pazarýn % Kumlama sektörünün 65'ine hitap ediyoruz. Biz Çelik Türkiye'deki geliþimi ne Granül olarak gerek uygulanan yöndedir sizce? fiyat formülasyonlarý gerekse tüketiciye Her geçen gün sektörün devasa adýmlarla sunduðumuz doðru ürün kullaným geliþtiðini heyecanla izlemekteyiz. Bünyesinde kombinasyonlarý açýsýndan önde gitmenin risklerini kumlama yapmayanlar yeni makine sipariþleri ve bir o kadar da sorumluluklarýný taþýyoruz. veriyor, devam eden mevcut firmalar ise proseslerine daha büyük makinalar ilave ederek Sektör olarak döküm sektöründe kapasite artýþlarý yapýlmakta. Özellikle çevre bulunmamýza raðmen, ürün fiyatlarý arasýnda þartlarý ve uyum yasalarý çerçevesinde iptidai büyük bir uçurum sözkonusu. Yani biz de çelik ortamlarda yüzey temizliði yapmaya çalýþýlan dökümcüyüz ve üretim proseslerinde küçük farklar iþletmelerden, tamamen otomosyona geçmiþ, geri var belki ama nihai ürün olarak kýyasladýðýmýzda dönüþ ve filtrasyon sistemleri mükemmel kontini normal bir çelik döküm ürünleri üç kat daha fazla iþletmeler kurulmakta. Yani market hem yatay fiyata satýlabiliyor. Çelik bilya iþlev olarak çok

34

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News


KUMLAMA

hem dikey olarak geliþmekte ve geniþlemekte. Bütün bu iyi geliþmeler olurken maalesef imitasyon en büyük zaafýmýz ve emeðe saygýyý öðrenmek hala zaman isteyen bir gerçek gibi duruyor karþýmýzda. Statejik planlardan yoksun, günü kurtarmaya yönelik, ucuz, kýsa vadeli yöntemlerde boðulup, birbirimizin ayaðýna basmaktan baþka çok fazla bir þey yapýlamýyor maalesef. Bu anlamda herkes yaptýðý iþte derinleþmeli, kendi uzmanlýk alanlarýnda yoðunlaþmalý. Böylece hem birim maliyetlerimiz azalacak hem de dünyadaki rekabet içinde daha güçlü bir yerimiz olacaktýr. Kumlama sektöründeki bilgi birikimini ve ürün kalitesini artýrmak için neler yapýlabilir? Varmýdýr bilmiyorum ama üniversitelerde yüzey mühendisliði bölümleri açýlýp, sektöre tam donanýmlý yetiþmiþ nitelikli insan tahsisi çok elzem bir konu mesala. Her þeye basit ticari kazanç mantýðý içinde deðerlendiren gündelik kapitalist bakýþ açýlarýndan ziyade, ayaklarý yere basan, özgüveni yüksek, emeðe ve fikre saygýlý, lugatýnda imitasyon kelimesi olmayan, konusunda uzman, çözüm odaklý fedakar sektör temsilcilerine aþýrý derecede ihtiyaç bulunmakta. Türkiye'de yüzey iþlem sektörünün bir þekilde geldiði, daha doðrusu bu iþe emek vermiþ alýn teri dökmüþ sektör duayenleri sayesinde - ki bunlarýn sayýlarý gerçekten fazla deðildir - kumlama sektörünü onlarýn getirdiði noktadan daha ileri taþýyacak güçlü ve bir o kadarda geniþ gönüllü insanlara ihtiyaç duyulmaktadýr. Yüzey temizliði ve kumlama alanýndaki bilinci þartname, prosedürlere ve normlara hapsetmekten öte bu bilgilerin içeriðini oluþturan mantýðý düþünce sistemimizin içinde

-

BLASTING

sindirmemiz ve deðiþen koþullara göre bu literatürde dahi faydalý deðiþikler yapma kabiliyetimizi geliþtirmemiz gerekir. Türkiye'de üretim yapan bir firma olarak devletten ve sivil toplum kuruluþlarýndan beklentileriniz nelerdir? Bu noktada sektörün Türkçe-Ýngilizce, uluslararasý yayýn yapan tek dergisi olan dergimizle ilgili beklentilerinizi öðrenebilir miyim? Özellikle yurtdýþý açýlýmlarda ülkenizin gücü, Dünya'daki müsbet yada menfi algýlanma þekli ne ise; hangi sektörde olursanýz olun sizinde gerek birey ve gerekse iþletmeniz olarak prestijiniz o kadar olmakta. Dolayýsýyla ürünüzü satabilme gücünüzde o kadar oluyor, tabi bu bazen avantaj bazen de dezavantaj olmakta. Þuraya gelmek istiyorum; hem sektörel sivil dernekler hemde baðlý olunan resmi kuruluþlarla diyalog ve bilgi paylaþýmý son derece önemli. Çünkü alýnan kararlar bütün sektörü baðlayýcý ve sizi de etkiliyor bir þekilde. Hiç kimsenin kendisini bütün bunlardan soyutlayamayacaðýný ve bütün bu oluþumlarda var olmak ve söz sahibi olmasý gerektiðinin son derece önemli olduðunu düþünüyorum. Özellikle ihracat yapan üreticiler devlet desteklerinden önemli ölçüde yararlanmalý. Bunlarý çok sýký ve bütün detaylarýna kadar takip edip istifade etmeli, eðer varsa görülen eksiklikler ilgili kurumlara iletmeli, yapýcý öneriler ve eleþtiriler yapýp hem oranlarý hem mühteviyatlarý arttýrmalý. Bu anlamda da yayýnladýðýnýz Yüzey Ýþlem ve Kumlama Dergisi hem içerik zenginliði hem de bütün sektörü kapsamasý açýsýndan çok baþarýlý bir çalýþma içerisinde olduðunu düþünüyorum. Sizleri bununla ilgili tebrik eder, baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim.

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

35


YENÝ TEKNOLOJÝLER

-

NEW TECHNOLOGÝES

Yýltem Sulu Kumlama Jeti Yýltem Watery Sandblasting Jet

K

umlama sektörüne yeni bir makine kazandýran Yýltem Kumlama’nýn Genel Müdürü Kamil Bey ile yeni ürünleri üzerine konuþtuk. Kamil Bey, kendinizi biraz tanýtabilir misiniz? 1956 Yeniþehir ilçesi - Ayaz köyü / Bursa doðumluyum. Ýlkokulu Yeniþehir'in Ayaz köyünde bitirdikten sonra, babamýn Almanya'da olmasý vasýtasý ile ben de Almanya'ya gittim. Ortaokul ve meslek lisesini o zamanki tabiri ile teknikerlik bölümünü 1974 yýlýnda bitirdim. Askerlik sebebi ile 1976 yýlýnda Türkiye'ye dönüþ yaptým. Askerliðimi tamamladýktan sonra muhtelif fabrikalarda Makine Bakým Þefliði görevini 1998 yýlýna kadar sürdürdüm. 1998 yýlý itibariyle firmamýzýn kuruluþunu gerçekleþtirerek çalýþmalarýmýzý baþlatmýþ olduk. Kumlama iþlemine ihtiyacýmýz olduðunda gördük ki; Türkiye genelinde bu iþi yapan çok az firmanýn olduðunu, Bursa'nýn da bu iþ dalýna son derece ihtiyacý olduðunu farkettik ve kumlama sektöründe faaliyete baþladýk. 10 yýldýr uzun bir yol ve büyük geliþmeler kaydettik. Yýltem Makine 'nin genel olarak faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz? Yýltem Kumlama ve Makine San Tic. A.Þ. olarak þuan firmamýz bünyesinde öncelikle Bursa'daki otomotiv ve yan sanayi firmalarýnýn boya öncesi kumlama ve red (iade) parçalarýnýn boya söküm iþlemi için fason kumlama yapmaktayýz. Ayrýca normal kumlama iþlemi ile sökülemeyen boyalarý sökmek için kullanýlan, ince saclardaki kumlama iþlemini gerçekleþtirebilmek ve kumlama süresini en aza indirgemek için geliþtirmiþ olduðumuz Sulu Kumlama Jetinin üretimini ve satýþýný gerçekleþtirmekteyiz. Bunun

38

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

Yýltem Kumlama Genel Müdürü/ General Manager Kamil Yýldýrým

yanýnda Kumlama firmalarýnýn iþlem sýrasýnda kullanmýþ olduklarý kumun oluþturduðu tozdan maðduriyetlerini en aza indirgemek ve yaþadýklarý (Çevre ve eleman saðlýðý ile ilgili) sýkýntýlarý görerek bu sýkýntýlarý ortadan kaldýrmak için Demiroksit isimli Grit malzemesinin satýþýný gerçekleþtirmekteyiz. Bu malzemenin de insan saðlýðýna zararýnýn olmadýðý ve radyasyon içermediðini Atom Enerjisi Kurumu’nda testlerini yaptýrarak kanýtlamýþ bulunmaktayýz. Yýltem Makine'nýn yüzey temizleme sektörüne kazandýrdýðý Sulu Kumlama Jetinin geliþim hikayesinden biraz bahseder misiniz? Kuru kumlama iþleminde yapmýþ olduðumuz ince saclarda oluþan deformasyon, bazý boya çeþitlerini sökmekte zorlanmamýz ve iþlem süresinin çok fazla uzamasý bizi bir arayýþa itmiþtir. Bazý meslektaþlarýmýzla görüþtüðümüzde onlarýn da ayný sýkýntýlarý yaþadýðýný öðrendik. Bu aþamadan sonra kendi imkanlarýmýz ile kafamýzda oluþturduðumuz prototipi hayata geçirmeye karar verdik. Sulu kumlama Jetiniz hangi sektörlerde kullanýlabilmektedir? Makinemizi birçok alanda kullanmak mümkündür. Bunlardan bazýlarýný þöyle sýralayabiliriz. 1) Gemi sanayiinde gemi ve tekne kumlama iþleminde 2) Sac, profil, köþebent, U I demiri gibi demir çelik ürünlerinde pas ve boya sökme iþleminde, 3) Makine gövde, kasalarý ve ekipmanlarýnýn boya sökme ve temizlik iþlemlerinde, 4) Beton mikseri, yakýt tankeri, kamyon kasasý, þasesi, jantlarý vb araç ve ekipmanlarýn boya, pas sökme ve temizlik iþleminde 5) Kalýp yüzeyleri pürüzlendirme ve


YENÝ TEKNOLOJÝLER

Yýltem sulu kumlama jeti ile This part cleaned by Yýltem watery temizlenmiþ parça sandblasting jet

tamirat izlerini kaybetme iþleminde, 6) Boya hatalarýndan dolayý red (iade) olmuþ imalat parçalarýnýn ve boyahane askýlarýnýn boya sökme iþleminde ve daha birçok alanda makinemizi kullanmak mümkündür. Sulu kumlama Jeti kullanýcýlara ne gibi avantajlar saðlamaktadýr? Makinemizin en büyük faydasý ise ortamda kesinlikle toz ortamý oluþmasýný engellemesidir. Ayrýca makinemiz Silis kumu ve dere kumu gibi ucuz malzemelerle kullanýlabilme imkaný sunduðundan ve iþlem zamanýný da düþürerek maliyetleri de en aza indirmeyi saðlar. Sulu Kumlama Makinemizin en önemli avantajlarýnýdan bir diðeri ise; çalýþma için kapalý alan gerektirmemesidir. Çalýþma alaný sizin belirleyeceðiniz herhangi bir yer olabilir çünkü parçalarýný vb. kumlama iþlemi yaptýðýnýz þeyleri yýkar gibi iþlem uygulayacak ve etrafýna hiçbir þekilde toz ortamý oluþturmayacaktýr.

-

NEW TECHNOLOGÝES

çalýþmalarýmýzý baþlattýk. Bunun üzerine 800 barlýk bir pompa temin ederek, basýnç artýþýný gerçekleþtirip ayný zamanda yeni bir makine kasasý ve ekipmanlarý geliþtirerek su ile kumu bir arada yüzeye püskürtüp, parçayý vb ekipmanlarý yýkar gibi kumlama iþlemi yapma imkaný sunar hale geitrmiþ bulunmaktayýz. Biz makinemizi son haline getirdikten sonra 1 yýl süre ile kendi bünyemizde kullandýktan sonra bazý firmalar ve meslektaþlarýmýzdan gelen talep üzerine satýþa sunmaya karar verdik. AR-GE çalýþmamýz toplam 2 yýl sürmüþtür. Yabancý firmalarla yaþanan rekabette yerli firmalarýn stratejisi genel anlamda ne olmalý sizce? Yabancý firmalarla yaþanan rekabete biz Türk firmalarý olarak zaten 1-0 yenik baþlamýþ oluyoruz. Ne yazýk ki yabancý etiketli bir ürün olmasý; satýþlarda fiyatý bizim verdiklerimizden yüksek ve ayný iþi yapmasa dahi tercih edilmesine sebep oluyor. Ýlk önce kafamýzda millet olarak; 'Türk malý iþ yapmaz, dayanýklý olmaz, yabancý ürün her zaman daha iyidir vs.' gibi düþünceleri silmemiz gerekiyor. Maliyetleri düþürmek için kaliteden ödün vermek her zaman için bizler için dezavantaj olmuþtur. Bunun için de biz yerli firmalar olarak öncelikli hedefimiz kalite olmalý ki olumsuz düþünceleri kafalardan silebilelim. Boya sökme iþlemlerinde de kullanýlan Yýltem sulu kumlama jeti uygulamalarýndan bir örnek

Yurtdýþýnda da sizin ürettiðiniz makinenin benzeri makineler var mý? Varsa Yýltem sulu kumlama makinesinin farký nedir? Yapmýþ olduðumuz araþtýrmalarda bizim makinemizin aynýsýna yurt dýþýnda da rastlayamadýk. Ayný çalýþma prensibiyle çalýþmakta olan baþka bir makine yoktur. Bunun üzerine Türk Patent Enstitüsü’nden patent belgemiz çýkarýldýktan sonra makinemizi satýþa sunmuþ durumdayýz. Firmanýzýn sektöre yeni bir makine kazandýrmasý sizin açýnýzdan, bu firmanýn yerli bir firma olmasý ise bizim açýmýzdan gurur verici. Bu noktadan hareketle Ar-Ge çalýþmalarýnýzdan bahsedebilir misiniz? Makinemizin geliþim aþamasýna þöyle baþladýk; Ýlk olarak 400 bar basýnçlý bir pompa temin ederek denemelerimizi baþlattýk ve yapmýþ olduðumuz denemelerde kalýn tabakalý boyalarda yinede zorlandýðýmýz, sistemin bir bütün olarak çalýþma gerekliliðini ve basýncýn attýrýlmasý zorunluluðunu da görerek geliþtirme

Sample of Yýltem watery sandblasting jet application Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

39


SHOT PEENING

Shot Peening Nedir? What Is Shot Peening?

S

hot peening; yüzeye soðuk þekil verme iþlemi olarak tanýmlanmaktadýr. Yüksek hýzla fýrlatýlan aþýndýrýcýlarýn bütün yüzey üzerinde bir ön gerilme tabakasý oluþturur. Bu ön gerilme mukavemeti yük altýnda kullanýlan malzemenin yorulma dayanýmýný önemli ölçüde artýrmakla birlikte, stres korozyon çatlaklarýna karþý direnç meydana getirir. Shot peening iþlemi çeþitli aþamalar kaydedilerek, 19.yy baþlarýnda Amerikalý bir mühendis olan B.C.Tilgham tarafýndan tarif edilerek patent kaydý yapýlmýþtýr. Shot Peening is a method of cold working in which compressive stresses are induced in the exposed surface layers of metallic parts by the impingement of a stream of shot, directed at the metal surface at high velocity under controlled conditions. It differs from blast cleaning in primary purpose and in the extent to which it is controlled to yield accurate and reproducible results. Although shot peening cleans the surface being peened, this function is incidental. The major purpose of shot peening is to increase fatigue strength. The process has other useful applications, such as relieving tensile stresses that contribute to stress-corrosion cracking, forming and straightening of metal parts, and testing the adhesion of silver plate on steel.

Yaylar, diþliler, torsiyon barlarý vb. çeþitli otomotiv ve hava endüstrisinde kullanýlan malzemelerin imalatlarý esnasýnda; talaþlý imalat, kaynak, taþlama, ýsýl iþlem, eðme, hadde vb deðiþik üretim süreçlerinde malzeme iç gerilmelere maruz kalýr. Ýþte shot peening prensip olarak malzemelerde mevcut olan iç gerilmelere ve çatlaklara karþý yüzeyde karþý direnç oluþturulmasýdýr. Bu sayede yük altýnda malzemelerin daha uzun ömürlü olmalarý hedeflenmektedir.

Shot peening aþýndýrýcýlarý olarak kullanýlan ürünler; Demir Ýçerenler

Metalik Olanlar Demirdýþý Olanlar Metalik Olmayanlar

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

Alüminyum, Çinko, Bakýr, Bronz Cam Kürecik, Seramik Bilya

Media used for peening can be iron, steel, glass shot, cut steel or stainless steel wire. Metallic shot is designated by numbers according to size. Shot numbers, as standardized by MIL-S-13165, range from S70 to S930. The shot number is approximately the same as the nominal diameter of the individual pellets in ten thousandths of an inch.

Yaylar, diþliler, torsiyon barlarý vb. çeþitli otomotiv ve hava endüstrisinde kullanýlan malzemelerin üretim aþamasýnda shot peening kullanýlmaktadýr. 40

Çelik Bilya, Yuvarlatýlmýþ Tel kesme, Paslanmaz Çelik Bilya

Shot Peening Aþýndýrýcý Standartlarý: Standartlar; son kullanýcýlar, aþýndýrýcý üreticileri veya uluslar arasý kuruluþlar tarafýndan yazýlmaktadýr. En yaygýn kullanýlan standartlar ise SAE (Society of automotive engineers) tarafýndan yayýnlanmaktadýr. SAE, 'AMS' (Aerospace Material Specification) havacýlýk endüstrisi için standartlarý belirtirken, SAE 'J' genel uygulamalar için temel standartlarý ifade etmektedir.


SHOT PEENING

Aþýndýrýcý özelliklerine göre standartlar aþaðýdaki tabloda verilmiþtir; Aþýndýrýcý Tipi/ Abrasives

Standart/ Specifications

Sertlik/ Hardness

Çelik Bilya / Cast Steel Shot

AMS 2431/1 veya/or AMS 2431/2 AMS 2431/3 veya/or AMS 2431/8

45-52 HRC veya/or 55-62 HRC 45-52 HRC veya/or 55-62 HRC

Cam Kürecik / Glass Beads

AMS 2431/6

48-52 HRC

Seramik Bilya / Seramic Shot

AMS 2431/7

58-63 HRC

Tel Kesme / Cut Wire Shot

diðer standartlar; Özellik / Specification Kimyasal Komposizyon/ Chemical Compositions Sertlik / Hardness Boyut / Size

Standart / Standart ASTM E350 ASTM E384 ASTM E11

Yoðunluk (Peening Intensity): Shot peening iþlemi yapýlmadan önce bu proses sonrasý elde edilecek yoðunluðun özel yöntem ve aletlerle tespit edilmesi iþlemidir. General Motors’ da araþtýrma mühendisi olan John Almen tarafýndan geliþtirilen yöntemle malzeme üzerine transfer edilen kinetik enerjinin ölçümü saðlanmýþtýr. Almen þeritleri ve Almen test cihazý sayesinde bu ölçüm gerçekleþmektedir. Almen test þeritleri kalýnlýklarýna göre isimlendirilmiþti; Þerit Adý/ Standart/ Strip Name Standart C A N

Düzlem/ Sertlik/ Kalýnlýk/ Flatness Hardness Thickness

AMS-S 13165 +/- 0.038 mm 44-50 HRC 0.79 mm SAE J442

+/- 0.025 mm 44-50 HRC 1.29 mm

SAE AMS 2432 +/- 0.013 mm 45-58 HRC 2.39 mm

Yoðunluk (intensity); shot peening yapýlmýþ Almen test plakasýna ait doyum grafiðindeki (saturation curve) arc yüksekliði olarak ifade edilir. Doyum noktasý ise; doyum grafiðinde püskürtme süresinin iki katýna çýktýðýnda arc yüksekliðinin en fazla % 10 arttýðý ilk eðim noktasý olarak tarif edilir. Relation of measuring coverage to peening time. Coverage is considered full at time t, if doubling exposure to time 2t results in change in arc height less than 10% Peening intensity is governed by the velocity, hardness, size, and weight of the shot pellets, and by the angle at which the stream of shot impinges against the surface of the workpiece. Intensity is expressed as the arc height of an Almen test strip at or at more than saturation coverage. Arc height is the measure of the curvature of a test strip that has been peened on one side only. The lowest peening intensity capable of producing the desired compressive stress is the most efficient and least costly, because the peening process can be achieved with the minimum shot size in the minimum exposure time. Conversely, an intensity may be considered excessive if, as with very thin parts, a condition is produced in which the tensile stresses of the core material outweigh the beneficial compressive stresses induced at the surface.

Havacýlýk endüstrisinde shot peening uygulamasý önemli yer tutmaktadýr. Shot peening is used on a large scale at the aerospace industry. Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

41


SHOT PEENING

Saturation Curve

Bu grafiðin çizilmesinde Alcom 5.0 adlý otomatik bilgisayar programlarý da kullanýlmaktadýr. Genel olarak en az dört farklý Almen test plakasýnýn peening iþlemi yapýlarak arc yükseklikleri ölçülür ve grafiðe iþlenir. Böylece yoðunluk tespit edilerek gerçek parçanýn penning iþlemine geçilir. Normal iþletme koþullarýnda her sekiz (8) saatte bir bu test iþleminin yapýlmasý tavsiye edilmektedir. Yoðunluk (intensity), aþýndýrýcý akýþ oranýna, aþýndýrýcý hýzýna (basýnçlý sistemlerde basýnca), vuruþ açýsýna ve malzemeye olan uzaklýða göre deðiþmektedir. Ayrýca aþýndýrýcý boyutuna ve sertliðine baðlý olarak ta artmaktadýr. Coverage (örtme) Aþýndýrýcý bombardýmanýna maruz kamýþ yüzeyin % olarak ne kadar yoðun etkilendiðinin bir göstergesidir. Aþýndýrýcý püskürtme süresi (Exposure time) ve aþýndýrýcý akýþ oraný (Shot Flow Rate) ile direkt olarak artýrýlabilmektedir. Genelde görsel olarak shot peening uygulanmýþ yüzeyin yeterli büyütme yapýlarak tespitine dayanmaktadýr. Shot peening, yük altýnda kullanýlan malzemenin yorulma dayanýmýný önemli ölçüde artýrýr.

42

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

Shot peening püskürtme süresince etkilenen alan Area coverage as a function of exposure time in shot peening Shot peening application rise with increasing automotive industry

Otomotiv sektöründeki geliþmelere orantýlý olarak shot peening uygulama alaný artmaktadýr. Surface coverage is a measure of how completely an area has been hit by the myriad of impinging shot particles. Without 100% coverage or saturation, the improvement in fatigue characteristics conventionally produced by shot peening is not obtained. Measurement of Coverage. Direct methods for measuring coverage include visual methods and the Straub method. One of the indirect methods is the Valentine method, which involves layer removal.Visual methods, although not quantitative, are almost universally used. The simplest of these consists of visual inspection, with or without the aid of optical (10x) magnification of the surface of the peened part. This method may be supplemented by a series of reference photographs illustrating various percentages of coverage.


Tarih / Date

Etkinlik / Event Name

Yer / Location

(10-12)/04/2008

7. Uluslararasý Boya&Yardýmcý Maddeler San. Kongresi ve Fuarý Ýstanbul, Türkiye 7th International Paint&Auxiliary Products Industry Congress&Exhibition Ýstanbul, Turkey www.boya-paint.org

(24-26)/06/2008

Asia Pacific Coatings Show 2008 www.asiapacificcoatingsshow.com

Kuala Lumpur, Malezya Kuala Lumpur, Malaysia

(12-13)/09/2008

MFN Shot Peening & Kumlama Semineri MFN Shot Peening & Blast Cleaning Workshop www.mfn.li

Chennai, Hindistan Chennai, India

(15-18)/09/2008

10th International Conference on Shot Peening, www.yuzeyislem-kumlama.com www.finishing-blasting.com

Tokyo, Japonya Tokyo, Japan

(29-30)/09/2008

Metal Forming Seminar by Sae Ýnternational www.sae.org/congress

South Carolina, ABD South Carolina, USA

(09-11)/10/2008

Surfacts - Internationale Fachmesse für Oberflächentechnik www.kundrmesse.de

(14-19)/10/2008

Ýstanbul, Türkiye Tatef Uluslararasý Metal Ýþleme ve Teknolojileri Fuarý Tatef International Metal Working Technologies Exhibition Istanbul, Turkey www.tatef.com

Karlsruhe, Almanya Karlsruhe, Germany

ANKIROS Uluslararasý Demir-Çelik ve Döküm Teknolojileri, Makina ve Ürünleri Ýhtisas Fuarý ANKIROS International Iron – Steel & Foundry Technology, Machinery & Products Trade Fair www.ankiros.com

Ýstanbul, Türkiye Ýstanbul, Turkey

30/10/2008 02/11/2008

Turkcoat 2008 Turkcoat 2008 www.turkcoat.com

Ýstanbul, Türkiye Ýstanbul, Turkey

(3-6)/11/2008

Annual Shot Peening and Blast Cleaning Workshop by Electronics Inc. www.shotpeener.com

Daha sonra açýklanacak To be anounced

(25-27)/11/2008

Central European Coatings Congress 2008 www.coatings-group.com

Poland Polonya

(26-27)/11/2008

MFN Shot Peening Semineri MFN Shot Peening Workshop

Avignon, Fransa Avignon, France

31/03/2009 02/04/2009

European Coatings Show 2009

Nürnberg, Almanya Nürnberg, Germany

(16-19)/10/2008

* Etkinliklerle ilgili detaylý bilgiye www.yuzeyislem-kumlama.com adresinden ulaþabilirsiniz. * You can find details of activity at www.finishing-blasting.com


KUMLAMA

-

BLASTING

Haber-News

Çelik Bilya Özgül Tüketiminin Azaltýlmasý Decrease Steel Shot Consumption

Ýlhan ERKUL E-1 Döküm Fabrikasý Md. ( Erkunt Sanayi A.Þ. / ilhane@erkunt.com.tr)

Altý Sigma Nedir? ltý Sigma; þirketlerin, kârlýlýklarýný önemli ölçüde iyileþtirmelerini saðlayan bir yönetim sistemidir. Bu sistemde fire ve kaynak kullanýmý minimize edilirken, müþteri memnuniyeti ve sadakatinin arttýrýlmasý için, iþ süreçlerinin gözden geçirilip, iyileþtirilmesi esastýr.

A

Altý Sigma, þirket içerisinde yapýlan her þeyde (üretimden sipariþ almaya kadar) daha az hata yapýlmasý yönünde rehberlik yapar. Altý Sigma stratejisinde ilk adým, alýþýlmýþ düþünce þeklinden çýkartacak sorular sorulmasý ile atýlýr. Olaðan gibi kabul edilen konularý gözden geçirmemize ve yeni bir yön edinmemize faydalý olur. Altý Sigma þirkette kötü alýþkanlýklarýn ve bürokrasinin azaltýlmasýný saðlar. Operasyonun içinde olan ve müþteriye en yakýn olan kiþiler, müþteri beklentilerini karþýlamak için motive olmuþ bir þekilde çalýþýrlar. Belli ürünlerin þirket içinde yapýlýþ þekilleri ve süratleri gözden geçirilmeye ve analiz edilmeye baþlandýðýnda, Kumlama hatlarýnda 6 sigma çalýþmalarý yapan Ýlhan Erkul ve ekibi. Ýlhan Erkul and his team works about 6 sigma in blasting lines

46

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

çalýþanlar daha kaliteli ürünleri daha kýsa zamanda nasýl yapacaklarýný araþtýrmaya baþlarlar. Sigma düzeyleri ve o düzeylere denk gelen milyonda hata sayýsý Sigma Düzeyi 6 5 4 3 2 1

Milyonda Kusur Sayýsý 3,4 233 6210 66807 308537 690000

Erkunt’ta 6 Sigma Çalýþmalarý 1953 yýlýnda kurulmuþ olan fabrikamýz toplam üretiminin % 70'ini ihraç etmektedir. Toplam üretimin %60'ýný motor bloklarý ve silindir kafalarý oluþturmaktadýr. Firmamýzda rekabet gücünü artýrmak amacý ile müþteri beklentileri doðrultusunda çevre, kalite, verimlilik ve iþ saðlýðý kurallarýna uyum çalýþmalarý çerçevesinde 6 Sigma metodolojisi kullanýlarak belirlenen konularda kapsamlý iyileþtirme çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Bu kapsamda yapýlan


KUMLAMA

BLASTING

What is Six Sigma?

Six Sigma is a set of practices originally developed by Motorola to systematically improve processes by eliminating defects. A defect is defined as nonconformity of a product or service to its specifications.

Milyonda 3,4 hata ulaþýlamaz mý? Uçuk mu? ABD için örneðin %0,1 (binde bir) hata; her yýl 20.000 yanlýþ reçete, her hafta 500 yanlýþ ameliyat, her yýl 19.000 bebeðin doðum sýrasýnda ölümü demek. çalýþmalardan biri de çelik bilye tüketiminin azaltýlmasýdýr. Parça temizlemede kullanýlan çelik bilye maliyet olarak sarf malzemelerimiz içerisinde 10. sýrada yer almakta ve üretilen parça maliyetini direk olarak etkilemektedir. Ayrýca çelik bilyenin çalýþma alanýna yayýlmasý iþ güvenliði açýsýndan risk oluþturmaktadýr. E-1 Döküm fabrikasýnda iki adet askýlý, bir adet sürekli temizleme yapabilen (Tamburlu) temizleme makinesi vardýr. Proje toplam parça temizleme iþlemini ~%90'nýnýn yapýldýðý askýlý tip makine esas alýnarak yapýlmýþtýr. Öncelikle gelen çelik bilye giriþ kontrolü var olan giriþ kontrol testleri ile belli toleranslar içerisinde malzeme temini saðlanmýþtýr. Aþaðýda çelik bilye giriþ kontrol testleri verilmiþtir. 1)Göz Kontrolü 3)Özgül Aðýrlýk 5)Toz Oraný,

-

2)Metalografik Yapý 4)Ölçü

Giriþ kontrol testleri ve aralýklarý tespit edildikten sonra temizleme bölümünde çelik bilye tüketimi azaltma çalýþmalarýna metodolojiye uygun olarak baþlanmýþtýr.

While the particulars of the methodology were originally formulated by Bill Smith at Motorola in 1986, Six Sigma was heavily inspired by six preceding decades of quality improvement methodologies such as quality control, TQM, and Zero Defects. Like its predecessors, Six Sigma asserts the following: Continuous efforts to reduce variation in process outputs is key to business success Manufacturing and business processes can be measured, analyzed, improved and controlled Succeeding at achieving sustained quality improvement requires commitment from the entire organization, particularly from top-level management The term "Six Sigma" refers to the ability of highly capable processes to produce output within specification. In particular, processes that operate with six sigma quality produce at defect levels below 3.4 defects per (one) million opportunities (DPMO). Six Sigma's implicit goal is to improve all processes to that level of quality or better. Six Sigma is a registered service mark and trademark of Motorola, Inc. Motorola has reported over US$17 billion in savings from Six Sigma as of 2006. In addition to Motorola, companies that adopted Six Sigma methodologies early on and continue to practice them today include Honeywell International (previously known as Allied Signal) and General Electric (introduced by Jack Welch).

S.I.P.O.C Nedir? SIPOC diyagramý, projenin ölçme aþamasýnda,

Methodology Six Sigma has two key methodologies: DMAIC

Erkunt Döküm’de gerçekleþtirilen 6 sigma çalýþmalarýnda kullanýlan S.I.P.O.C diyagramý / S.I.P.O.C diagram of 6 sigma in Erkunt Casting

Supplier/

Input/

Döküm Fabrikasý-1

Döküm Parça Þekli

Çelik Bilya Tüketimi

Kalite Müdürü

Çelik Granül

Çelik Bilya Özellikleri

Parça Maliyeti

Satýþ Müdürü

Tedaþ

Elektrik

Parça Yüzey Kalitesi

Döküm Fabrikasý-1

Ýnsan Kaynaklarý

Ýþçi/Operatör

Bakým Duruþlarý

Makine Fabrikasý

Makine Ýmalatçýlarý

Makine Ýmalatçýlarý

Satýnalma Müdürü

Supplier

Temizleme Makine Ayarlarý

Bakým Müdürü

Tedarikçiler

Girdiler

Process/ Prosesler

Temizleme Operasyonu

Output/ Çýktýlar

Customer/ Müþteriler

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

47


KUMLAMA

ekibin, sürecin bütün unsurlarýný görebilmelerini saðlayan bir araçtýr. Kapsamý belirleyen, temel faaliyetleri tanýmlayan ve gereksiz detayý önleyen makro düzeydeki süreç haritasýdýr. S (Suppliers) sürecimizin tedarikçilerini, I (Inputs) sürecimizin girdilerini, P (Process) iyileþtirme yapacaðýmýz süreç adýmlarýmýzý, O (Outputs) sürecimizin çýktýlarýný ve C (Customer) ise süreç çýktýlarýmýzý alan müþterilerimizi temsil etmektedir. 6 Sigma Kimler Ýçindir? KOBݒler Altý Sigma metodunun esnek yapýsý sayesinde ölçek ve ihtiyaçlarýna uygun modeli oluþturma imkanýna sahip olsalar da, danýþmanlýk firmasýndan alacaklarý hizmetin maliyeti belli bir eþik deðerin altýna inemez. Milyar dolarlýk cirolara

-

BLASTING

sahip þirketlerin proje baþýna alacaklarý sonuçlar yüzbin dolarlarla ölçülürken, KOBݒlerin anlamlý geri dönüþler elde etmeleri zaman alabilir ve üst yönetimin sabrý zorlanmaya baþlar. Bu sebeplerle Altý Sigma öncelikli olarak kitle üretiminin gücüne sahip büyük kuruluþlarýn ilgisini çekmiþtir. Ülkemizdeki, Altý Sigma uygulamakta olan grup ve firmalarý incelediðimizde, bu tespitin Türkiye piyasasý için de geçerli olduðunu görmekteyiz. Bu firmalarýn bazýlarý Altý Sigma’yý bir stratejik dönüþüm projesi olarak algýlamýþ, bazýlarý ise uygulamanýn kapsamýný bir kaç süreç iyileþtirme projesiyle sýnýrlý tutmuþtur. Makalenin devamý sonraki sayýmýzda yayýnlanacaktýr. Article will be continue on next issue.

Erkunt Döküm’de kullanýlan detaylý süreç þemasý / Detail process diagram in Erkunt Casting Baþlangýç

Çelik Bilya Alýmý

Tane Ýriliði

Döküm Parça Kalýp Kumlu Parça

Temizleme

Regülatör Ayarý

Vibratör Kontrolü

Müþteri Kabul Kriteri Görsel Kontrol

Mikro Yapý

Yolluklu Parça

Distribütör Ayarý

Elevatör Ayarý Kontrolü

Ýkizlenmiþ Bilya

Maça Kumlu Parça

Çalýþan Türbin Adedi

Ýçi Boþ Bilya

Vibratörden Çýkmýþ Parça

Türbin Motoru Kontrolü

Çelik Bilya Püskürtme Zamaný

Curuflu Bilya

Parça Tipi

Hava Separatörü Ayarý

Üfleme Kabin Kapýlarý Kontrolü

Elek Kontrolü

Manyetik Seperatör Ayarý

Temizleme Aský Tipi

Askýdaki Parça Adedi

Konveyör Hýzý

Helezon Kontrolü

and DMADV, both inspired by W. Edwards Deming's Plan-Do-Check-Act Cycle: DMAIC is used to improve an existing business process, and DMADV is used to create new product or process designs for predictable, defect-free performance. DMAIC Basic methodology consists of the following five steps: Define the process improvement goals that are consistent with customer demands and enterprise strategy. Measure the current process and collect relevant data for future comparison. Analyze to verify relationship and causality of factors. Determine what the relationship is, and attempt to ensure that all factors have been considered. Improve or optimize the process based upon the analysis using techniques like Design of Experiments. Control to ensure that any variances are corrected before they result in defects. Set up pilot runs to establish process capability, transition to production and thereafter continuously measure the

48

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

Kalite

Bitiþ

Kaynaklar: Erhan Yýlmazel / www.results.com.tr www.motorola.com www.altisigma.com

process and institute control mechanisms. DMADV Basic methodology consists of the following five steps: Define the goals of the design activity that are consistent with customer demands and enterprise strategy. Measure and identify CTQs (critical to qualities), product capabilities, production process capability, and risk assessments. Analyze to develop and design alternatives, create high-level design and evaluate design capability to select the best design. Design details, optimize the design, and plan for design verification. This phase may require simulations. Verify the design, set up pilot runs, implement production process and handover to process owners. Some people have used DMAICR (Realize). Others contend that focusing on the financial gains realized through Six Sigma is counter-productive and that said financial gains are simply byproducts of a good process improvement.


KUMLAMA

-

BLASTING

Çelik Borularýn

Yüzey Temizleme Testleri-2 Surface Cleaning Tests of Steel Pipes

Mustafa ÞÝRÝN - ÖZMAK A.Þ. Fab. Müd. - Mak. ve Kay. Müh. / Factory Manager- Mechanical & Welding Eng. NDT Seviye II (UT,RT,MT,PT) A Sýnýfý Ýþ Güv. Uzm. / NDT Level II (UT,RT,MT,PT) - A Class Occupational Safety Specialist

Alevle temizleme iþlemi ise "Fl" harfleriyle gösterilmektedir. Yüzey temizlemede ek olarak özel bir aþýndýrýcýnýn kullanýlmasý durumunda aþaðýdaki faktörlerde görsel deðerlendirmeyi etkileyebilir. a) Çelik malzeme yüzeyinin orijinal yüzeyinin A, B, C, ve D sýnýflarýndan daha farklý olmasý b) Çeliðin kendi renginin farklý olmasý c) Korozyona baðlý olarak veya düzgün olmayan malzeme temizliðine baðlý olarak yüzeyde farklý bölgelerde farklý pürüzlülüklerin olmasý d) Oyuklar gibi yüzey düzensizlikleri e) Aletlerin oluþturduðu izler f) Düzgün olmayan aydýnlatma g) Kumlama açýsýna baðlý olarak çelik malzeme yüzeyinde gölgeler oluþmasý h) Çelik malzeme yüzeyine girmiþ aþýndýrýcýlar SSPC - SP 1 Standartý, solventle temizlemeyi tanýmlar. Yað ve gres üzerine hiç bir kaplama uygulanamaz. Hangi tür kaplama uygulanýrsa uygulansýn hiç bir kaplama bu yüzey üzerinde tutunamaz. Bu nedenle bazý boru proseslerinde solventle temizleme iþlemi vardýr. SSPC'nin yüzey hazýrlamada kullanýlan diðer standartlarý ise; SSPC - SP 2 El aletleri ile temizleme (Hand Tool Cleaning) SSPC - SP 3 Motorlu aletlerle temizleme (Power Tool Cleaning) SSPC - AB 1 Mineral ve Curuf Abrasivleri SSPC - AB 2 Tekrar kullanýlan demir metalik abrasivlerin temizlik þartnamesi'dir Çelik Boru Yüzeylerinin EN ISO 8502'ye Göre Kontrolü Borularda kullanýlan saclarýn üretildiði tesislerin deniz kenarýnda olmasý, gemilerle taþýma, sac ve boru fabrikalarýnýn sanayi bölgelerinde olmasý ve deniz kenarýndaki þehirlerde yapýlan stoklamalar, havaya karýþmýþ

52

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

olan kimyasallar neticesinde oluþan tuzlarýn sac ya da boru yüzeyinde birikmesine yol açmaktadýr. Oluþan bu kloridler yüzey temizliðini etkilemektedir. Kaplamanýn altýnda kalan nem tutucu tuz, kaplama üzerindeki nemi çekerek, suyu emer ve büyür. Nem, çelik içinde ilerleyemediðinden kaplamayý zorlayarak kabarcýk oluþturur. Bu kabarcýk zamanla genleþerek Özel kâðýtlara emdirilerek boru yüzeyinden alýnan tuzun cihaz yardýmýyla ölçülmesi

kaplamayý parçalar ve korozyona neden olur. Korozyon en zayýf bölgeden ilerlemeye baþlar. EN lSO 8502'de yüzeyde çözünen klorid, tuz ve görülemeyen kirleticilerin testlerinin nasýl yapýlacaðý anlatýlmaktadýr. Tuz ölçer cihazlarý kendi özel solüsyonlarý ve bir kez kullanýlabilen özel kâðýtlarý yardýmýyla metal yüzeyindeki tuz miktarýný mikrogram/cm² olarak ölçebilmektedir. Borularla ilgili önemli spesifikasyonlarda kumlamadan sonra boru yüzeyindeki sodyum kloridin ölçülmesi istenmektedir. Genellikle max 3 mikrogram/cm² tuz içeriði uygun görülmektedir. Aþýrý durum ise 5 mikrogram/cm² dir. 3-5 mikrogram/cm² arasý için baþka bir alandan yeni test yapýlýr. Klor tuzlarý ise özel hazýrlanan kitler yardýmýyla


KUMLAMA

Klorid iyon ölçebilen bir kit

tespit edilir. CHLOR EXRACT eriyiði, kauçuk tüp ve tüpteki eriyiði ölçme cam teçhizatý ile ölçüm yapýlýr.

Grid ve shot uygulanarak yüzey temizliði yapýlan borular, gerek uygulama, gerekse fabrika ortamýndaki kaplama öncesi bekleme süresi nedeniyle toza maruz kalýr. Boru yüzeyindeki tozun, EN ISO 8502-3 standardýnda bulunan karþýlaþtýrma cetvelindeki toz partikül ölçülerine göre kalite derecesi tespit edilir. Bunun için aþaðýdaki resimde görüldüðü gibi boru yüzeyine 25 mm geniþliðinde olan þeffaf bant yapýþtýrýlýr. Boruya el ile temas edilmez. Bant yüzeyden çýkartýlarak beyaz bir kaðýdýn üzerine yerleþtirip, yapýþtýrýlýr. Daha sonra bantýn üzerine yapýþan tozlarý görsel olarak tespit etmek için, ýþýklý ve 10 büyültmeli cep tipi lensler kullanýlýr. Bu lenslerin önlerine konulan ölçümsel daire ve çizgiler içeren þeffaf retinalarla toz büyüklükleri ve sýklýk Boru yüzeyine 25 mm geniþliðinde olan þeffaf bant yapýþtýrýlýr. Boruya el ile temas edilmez. Bant yüzeyden çýkartýlarak beyaz bir kaðýdýn üzerine yerleþtirip, yapýþtýrýlýr.

Bantýn üzerine yapýþan tozlarý görsel olarak tespit etmek için, ýþýklý ve 10 büyültmeli cep tipi lensler kullanýlýr

-

BLASTING

mesafeleri ölçülür ve standarttaki karþýlaþtýrma tablosu ile deðerlendirilir. Tozlu olarak kaplanan borularda, tozun olduðu bölgede yapýþma olmayacaðýndan kaplama bir süre sonra yüzeyden kalkacak ve korozyon baþlayacaktýr. Toz kontrolü çok katlý boya uygulamalarýnda katlar arasýnda da yapýlmalýdýr. Boru fabrikalarýnda kaplama uygulanacak yüzey vakum veya temiz ve kuru hava ile temizlenmektedir. Çelik Boru Yüzeylerinin EN ISO 8503'e Göre Kontrolu Borularýn yüzey temizlik kalitesinin ölçümündeki diðer standart olan EN ISO 8503'te, yüzey profili ile ilgili testler anlatýlmaktadýr. Boru kaplama spesifikasyonlarýnda komparatörle karþýlaþtýrma ve yüzey pürüzlülük ölçümü özellikle istenmektedir. Hangi kaplama çeþidi olursa olsun, kaplama malzemesindeki katý madde oraný arttýkça yüzey profilinin de artmasý gerekir. Asfalt içindeki hacmen katý madde oraný %80 olduðundan 60 - 70 mikronluk bir yüzey profili, Coal Tar Epoksi'nin hacmen katý madde oraný %60 - 70 olduðundan 60 - 80 mikron yüzey profili, Epoksi Boya %50 - %100 katý madde oranýna sahip olduðundan 60 - 120 mikron yüzey profili elde edilmelidir. Polietilen ve Polipropilen kaplamada katý madde hacimsel oraný %100 olduðundan yüzey profili genellikle 60- 120 mikron arasýnda olmalýdýr. Dýþ Beton kaplama için yüzey pürüzlülüðü o kadar önemli ve kritik deðildir. Ýç Beton kaplama için ise genellikle 75-100 mikronluk bir yüzey profili istenir. Düþük katý madde içeren boyalar (yüksek solvent içeren) düþük yüzey profili gerektirir. Eðer katý madde oraný yüksek olursa (boyanýn akýcýlýðý olmadýðý için) yüzey profili arasýndaki çukurlara giremez ve yüzey profiliyle kaplama arasýnda boþluklar oluþur. Eðer yüzey pürüzlülüðünü arttýrýrsanýz o zaman daha büyük boþluklar oluþur ve katý madde oraný yüksek boya bu boþluðu doldurabilir. Solventli boyalar ise daha düþük yüzey profili gerektirir. Dolayýsýyla kullanýlacak kaplamanýn cinsi oluþturulacak yüzey profilini belirlemiþ olacaktýr. Makalenin devamý sonraki sayýmýzda yayýnlanacaktýr. Article will be continue on next issue. Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

53


TÝCARÝ ÝLANLAR

-

COMMERTIAL ADVERTISEMENTS

SATIM - SALES 14.02.2008 / TMT Mühendislik Hiç kullanýlmamýþ, Tempest 2000 marka cam kumlama makinesi. Adres: Velibaba mah. Dolayoba Cad. Hilal Sk. No:5 Pendik Ýstanbul Tel: +90 216 627 09 70 Fax: +90 216 627 09 80 Email: info@tmtglass.com Web: www.tmtglass.com Yetkili: Mehmet Ali Þentürk 18.02.2008 / Göksu MaschinenMontagen Used 2002 model AGM blasting machine (With working water) sales from owner. Adres: Perpa Tic.Merkezi Ýstanbul Tel: +90 212 320 26 66 Fax: +90 212 320 26 44 Web:www.goeksu-maschinenmontagen.de Yetkili: Mehmet Göksu 20.02.2008 / Korenma Ltd. Þti. BSM marka tünel tipi, otomatik, 6 türbinli, 150cm geniþlik, 55cm yükseklikte 2. el kumlama makinesi. Adres: Tel: Fax: Web: Yetkili:

2835. Sokak No:13 1.Sanayi Sitesi Ýzmir +90 232 459 10 85 +90 232 459 71 04 www.korenma.com Yýlmaz Demirel

19.03.2008 / SüYüTek Ltd. Þti. GIETART marka rulolu-konveyörlü-tünel-tipikumlama-makinesi 08-020.1-03 (Ýletiþimde mutlaka verilmesi gerekir!) teklif no’su ile satýlýktýr. Giriþ aðzý geniþliði:1.500 mm, yüksekliði:500 mm Giriþ/çýkýþ-Rulo-Konveyör:Her iki tarafta da yaklaþýk 8.000 mm (ihtiyaca göre uzatýlabilir) Her biri 7,5/11kW ‘lýk 4 adet türbinlidir. Teslimat yeri ve þekli: AGTOS Almanya Fabrika Deposu, Emsdetten-Almanya; Makinenin Türkiye'de teslimi ve AGTOS uzman montörü tarafýndan kurulmasý ve de iþletmeye alýnmasý müþteri isteði doðrultusunda opsiyonal olarak sunulabilir. Adres: SüYüTek Ltd. Þti. Ýzmir/Türkiye Tel: +90232 369 71 24 Fax: +90232 364 58 56 Email: info@suyutek.com Web: www.suyutek.com

54

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

07.03.2008 / Davut Haddecilik Özmak marka köprü kumlama makinesi. Aðýz geniþiliði 1200x500mm. Adres: Tel: Fax: Email: Web: Yetkili:

Org. San. Böl. Denizli +90 258 269 16 64 +90 258 269 11 41 necip@fatih.com.tr www.davut.com.tr Necip Filiz

15.03.2008 / Asal Metal Küçük iþletmeler için dizayn edilmiþ, özel lastik bantlý kumlama makinesi. Adres:Ýkitelli O.S.B. Eskoop San. Sit. B1 Blok No:6 Ýstanbul Tel: +90 212 549 81 90 Fax: +90 212 549 81 91 Email: asal@asalmetal.com Web: www.asalmetal.com 22.02.2008 / Major UK Brake Disc Foundry Tilghman WTB35 tamburlu kumlama makinesi (2002). 3 ton yükleme kapasiteli. Manyetik ayýrýcýsý, hidrolik yükleme sistemi, hidrolik kapý, boþaltma konveyorü ve Allen-Bradley PLC. ile mükemmel performans. Adres: Ýngiltere Tel: +44 (0)121 552 1999 Fax: +44 (0)121 684 0264 Email:sales@foundrytechnology.co.uk Yetkili: Kashmir Singh 15.03.2008 / Bsm Makina Revize edilmiþ, aþýnan parçalarý deðiþtirilmiþ ikinci el kumlama makineleri Adres: Tel: Fax: Email: Web:

Çalý San. Böl. 19. Sk. No:5 Bursa +90 224 482 42 42 +90 224 482 28 35 info@bsmmakina.com.tr www.bsmmakina.com.tr

ALIM - PURCHASING 27.01.2008 / Ergil Group Middle East FZE 2000mm X 8000mm çelik sac otomatik kumlama ve boyama makinesine ihtiyacýmýz var. Adres Tel Email Web

: Dubai : 00971508703981 : riza@ergilgroup.com : www.ergilgroup.com


FÝRMA ÝNDEKSÝ

-

COMPANY INDEX

Firma Ýndeks Bölümünde Logolu Firma Reklamýnýzý size uygun bölümlerde yayýnlayat a bilirsiniz* You can give your advertisements on suitable sections of company index* * Logolu firma bilgileri yayýn ücreti 250 Ytl/yýldýr. / Place your company with logo price is 150 Euro per year. Kod/Code 1000 2000 3000 4000 5000

Kategori Adý Aþýndýrýcýlar Makinalar Makina Ekipmanlarý Yedek Parça Servisler

Category Abrasives Machines Equipments Spare Parts Services

Kod/Code 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1410 1420 1430 1440 1450 1460 1500 1510 1600 1610 1620 1670 1700 1710 1720 1730

Aþýndýrýcýlar Çelik Bilya Çelik Grit Paslanmaz Çelik Bilya Paslanmaz Çelik Grit Çelik Tel Kesme Alüminyum Tel Kesme Çinko Tel Kesme Bakýr Tel Kesme Nikel Tel Kesme Yüzey Ýþlem Sývýlarý Seramik Aþýndýrma Taþlarý Plastik Aþýndýrma Taþlarý Seramik Parlatma Taþlarý Kurutma ve Parlatma Granülleri Silis Kumu ve Bazalt Mineral Grit Çinko Bilya Alüminyum Bilya Seramik Bilya Silikon Karbid Plastik Granüller Granit Kesme Bilyasý Cam Kürecik Cam Grit Garnet Olivin Korund Paslanmaz Tel Kesme Alüminyum Oksit Kayýsý Çekirdeði Ceviz Kabuðu Mýsýr Koçaný

Abrasives Steel Shot Steel Grit Stainless Steel Shot Stainless Steel Grit Steel Cut Wire Aluminium Cut Wire Zinc Cut Wire Copper Cut Wire Nickel Cut Wire Surface Finishing Compounds Ceramic Abrasives Plastic Abrasives Ceramic Polishing Chips Drying and Polishing Granules Silica Sand and Bazalt Mineral Grit Zinc Shot Aluminium Shot Ceramic Shot Silicone Carbide Plastic Granules Granite Cutting Shot Glass Bead Glass Grit Garnet Olivine Korundum Stainless Steel Cut Wire Aluminium Oxide Apricot Seed Walnut Shell Corn Flakes

ARTI BASIN YAYIN VE REKLÂM HÝZMETLERÝ Ýkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eskoop San. Sit. B1 Blok No:6 34306 Ýkitelli - Ýstanbul - TÜRKÝYE Tel : + 90 212 549 39 50 Fax: + 90 212 549 81 91 www.artibasin.com info@artibasin.com Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News

55


FÝRMA ÝNDEKSÝ

56

-

COMPANY INDEX

1740 1750 1810 1820 1900

Demir Oksit Fýndýk Kabuðu Pik Demir Döküm Bilya Pik Demir Döküm Grit Kuru Buz

Ferro Oxide Hazelnut Shell Chilled Iron Shot Chilled Iron Grit Dry Ice

Kod/Code 2100 2200 2300 2400 2410 2420 2430 2500 2600 2700 2800 2900 2910 2930

Makineler Türbinli Kumlama Makineleri Basýnçlý Hava ile Püskürtme Makineleri Vibrasyonlu Temizleme Makineleri Portatif Kumlama Makineleri Vakumlu Kumlama Makinesi Cam Kumlama Makineleri Tekstil Kumlama Makineleri Kabin Tipi Kumlama Tesisleri Boru Ýç - Dýþ Kumlama Makineleri Oda Tipi Kumlama Sistemi Shot Peening Makinesi Islak Kumlama Makinesi Kuru Buz Temizleme Ekipmanlarý Ultrasonik Temizleme Makineleri

Machines Shot Blasting Machines Air Blasting Machine Vibratory Finishing Machines Portable Blasting Machines Vakum Blasting Machines Glass Blasting Machines Textile Blasting Machines Blasting Cabins Pipe Blasting Machines Blasting Rooms Shot Peening Machines Wet Blasting Machines Dry Ice Blasting Equipments Ultrasonic Cleaning Machines

Kod/Code 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3840 3850 3860

Makine Ekipmanlari Almen Test Plakalarý, Tutucu ve Þeritleri Toz Tutucular, Filtreler, Filtre Torbalarý Elevatör, Konveyor, Bunkerler Akýþ Valfleri ve Sensörler Magnetik Separatör, Separatör Elekleri Laboratuvar Elekleri Kum Toplama Üniteleri Boru Ýç Kumlama Ekipmaný Kaplama Sistemleri Boyama Sistemleri Laser Yüzey Temizlik Sistemleri

Equipments Almen Gages & Holders & Strips Dust Collectors, Filters,Fiter Bags Elavator, Konvoyer, Hoppers Flow Control Valves and Sensors Magnetic Separator, Separator Screens Laboratory Screens Abrasive Collecting Units Pipe Inner Blasting Equipment Coating Systems Painting Systems Laser Surface Cleaning Systems

Kod/Code 4100 4200 4300 4400

Yedek Parca Türbin Parçalarý, Paletler, Savurucu, Plaka vs. Püskürtme Nozullarý, Tabanca ve Hortumlar Koruyucu Maske, Kazanlar Kumlama Makinasý Tel Fýrçalarý

Spare Parts Wheel Parts, Blades,Liners Blasting Nozzules, Guns and Hoses Protecting Masks, Blasting Pots Wire Brushes

Kod/Code 5100 5150 5200 5300 5310 5320 5400 5500 5600 5700 5800 5810 5820 5830

Servisler Bilgisayar Yazýlým ve Programlama Kumlama Yüzey Kalitesi Kontrolü Danýþmanlýk Hizmetleri, Kumlama Tesis Dizayný Fason Kumlama Ýþleri Fason Islak Kumlama Hizmetleri Fason Vibrasyon Açýk Saha Kumlama ve Müteahhitlik Hizmetleri Shot Peening Teknik Servis, Sahada Eðitim ve Danýþmanlýk Makine Tamir, Bakým ve Revizyon Ýþleri Endüstriyel Temizlik Ýþleri Tarihi Eser ve Koruyucu Kumlama Dekoratif Cam ve Vitray Kumlama Ýkinci El Makineler

Services Computer Software and Programming Blasting Surface Quality Control Consulting, Audits and Blasting System Design Contract Job Shop Blast Cleaning Contract Job Shop Wet Blasting Contract Job Shop Vibratory Finishing Open Air Blasting and Subcontracting Shot Peening Technical Service, On-site Training, Consultants Maintanence, Machine Revision Industrial Cleaning Historical Work Art and Protective Blasting Blasting of Glass and Vitray Used Machines

Yüzey ‹lem ve Kumlama Dergisi Surface Finishing & Blasting News


1210 ÇEL‹K B‹LYA - STEEL SHOT

ÇEL‹K GRANÜL SAN. A.š. Turgut Özal Cad. Hastane Mah. No:25 34555 Had›mköy - ‹stanbul Tel:0090 212 771 45 55 Fax:0090 212 771 20 57 Yetkili / Contact: Nam›k Bek www.celikgranul.com info@celikgranul.com

ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

DELTA - RÖSLER ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:+90 212 549 20 28-29 Fax:+90 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Akyol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

1220 ÇEL‹K GR‹T - STEEL GR‹T

ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

ÇEL‹K GRANÜL SAN. A.š. Turgut Özal Cad. Hastane Mah. No:25 34555 Had›mköy - ‹stanbul Tel:0090 212 771 45 55 Fax:0090 212 771 20 57 Yetkili / Contact: Nam›k Bek www.celikgranul.com info@celikgranul.com

DELTA - RÖSLER ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:+90 212 549 20 28-29 Fax:+90 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Akyol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

1230 PASLANMAZ B‹LYA - STAINLESS STEEL SHOT

DELTA - RÖSLER ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:+90 212 549 20 28-29 Fax:+90 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Akyol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

1250 ÇEL‹K KESME TEL - STEEL CUT WIRE

ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

DELTA - RÖSLER ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:+90 212 549 20 28-29 Fax:+90 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Akyol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

1310 YÜZEY ÝÞLEM SIVISI - SURFACE FINISHING COMPOUNDS

DELTA - RÖSLER ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:+90 212 549 20 28-29 Fax:+90 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Akyol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

DEDE KÝMYA Ýkitelli Organize Sanayi Bölgesi Depo ve Ardiyeciler Kooperatifi 103. Ada 7. Parsel Ýkitelli / ÝSTANBUL Tel:(0212) 675 16 40 (pbx) Fax: (0212) 675 16 48 Yetkili/Contact: Pýnar Yýlmaz www.dedekimya.com dede@dedekimya.com

ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

1320 SERAM‹K AšINDIRMA TAšLARI - CERAMIC ABRASIVES DELTA - RÖSLER ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:+90 212 549 20 28-29 Fax:+90 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Akyol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com


1330 PLAST‹K AšINDIRMA - PLASTIC ABRASIVES

DELTA - RÖSLER ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:+90 212 549 20 28-29 Fax:+90 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Akyol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

1350 KURUTMA VE PARLATMA GRANÜLLER‹ - DRYING AND POLISHING MEDIA

DELTA - RÖSLER ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:+90 212 549 20 28-29 Fax:+90 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Akyol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

1500 CAM KÜRE - GLASS BEADS ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

DELTA - RÖSLER ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:+90 212 549 20 28-29 Fax:+90 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Akyol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

1700 ALUM‹NYUM OKS‹T - ALUMINIUM OXIDE

DELTA - RÖSLER ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:+90 212 549 20 28-29 Fax:+90 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Akyol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

2100 TÜRB‹NL‹ KUMLAMA MAK‹NES‹ - SHOT BLASTING MACHINES

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa Tel:0224 482 42 42 Fax:0224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

AGTOS - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0090 232 369 71 24 Fax:0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.agtos.de baha@senkoek.de

DELTA - RÖSLER ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:+90 212 549 20 28-29 Fax:+90 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Akyol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

SÜYÜTEK - AGTOS 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0232 369 71 24 Fax:0232 364 58 56 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

ALJU TALLERS S.L. Ctra, San Vicente, 17 48510 VALLE DE TRAPAGA VIZCAYA-SPAIN Tel: 34 944 920 111 Fax: 34 944 921 212 www.alju.es alju@alju.es

ÖZMAK MAK‹NA SAN.ve T‹C.LTD.šT‹. Görece Köyü P.K. 9 Menderes–‹zmir Yetkili / Contact : Özbey Nart Tel: 0232 782 11 74 Fax: 0232 782 11 39 www.ozmak-san.com.tr info@ozmak-san.com.tr


1900 KURUBUZ - DRY ICE

VOITH INDUSTRIAL SERVICES Dünya Ticaret Merkezi (IDTM) EGS Bloklarý B3 Kat: 3 No: 166 34149 Yesilköy - Ýstanbul Tel: +90 212 465 01 60 Yetkili: Arzu Keleþ www.voith.com vitr-istanbul@voith.com

LANG & YÜZER OTOMOTÝV Vezirçiftliði Mah. Fatih Cad. No:58 Kullar-Ýzmit Tel:0262 349 63 03 Fax: 0262 349 60 09 Yetkili / Contact :Tolga Çetin www.langyuzer.com izmit@langyuzer.com.tr

2200 BASINÇLI HAVA ‹LE PÜSKÜRTMEL‹ MAK‹NELER - AIR BLASTING MACHINE

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa Tel:0224 482 42 42 Fax:0224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

DELTA - RÖSLER ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:+90 212 549 20 28-29 Fax:+90 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Akyol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

ALJU TALLERS S.L. Ctra, San Vicente, 17 48510 VALLE DE TRAPAGA VIZCAYA-SPAIN Tel: 34 944 920 111 Fax: 34 944 921 212 www.alju.es alju@alju.es

ÖZMAK MAK‹NA SANAYÝ Görece Köyü P.K. 9 Menderes–‹zmir Yetkili / Contact : Özbey Nart Tel: 0232 782 11 74 Fax: 0232 782 11 39 www.ozmak-san.com.tr info@ozmak-san.com.tr

SLF - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0090 232 369 71 24 Fax:0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.suyutek.de baha@senkoek.de

ATÜ MÜHENDÝSLÝK Cumhuriyet Mah. 100. Sokak No.: 14 Koyundere Beldesi, Menemen-Ýzmir Tel:0090 232 846 19 40 Fax:0090 232 846 19 43 Yetkili / Contact : Osman Sönmez www.atumuh.com atumuh@atumuh.com

2300 V‹BRASYONLU TEM‹ZLEME MAK‹NELERÝ - VIBRATORY FINISHING MACHINES

DELTA - RÖSLER ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:+90 212 549 20 28-29 Fax:+90 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Akyol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

2400 PORTATÝF KUMLAMA MAKÝNESÝ - PORTABLE BLASTING MACHINES

SLF - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0090 232 369 71 24 Fax:0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.suyutek.de baha@senkoek.de

ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa Tel:0224 482 42 42 Fax:0224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

ATÜ MÜHENDÝSLÝK Cumhuriyet Mah. 100. Sokak No.: 14 Koyundere Beldesi, Menemen-Ýzmir Tel:0090 232 846 19 40 Fax:0090 232 846 19 43 Yetkili / Contact : Osman Sönmez www.atumuh.com atumuh@atumuh.com

2410 VAKUMLU KUMLAMA MAKÝNESÝ - VACUUM BLASTING MACHINES

SLF - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0090 232 369 71 24 Fax:0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.suyutek.de baha@senkoek.de

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa Tel:0224 482 42 42 Fax:0224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

DELTA - RÖSLER ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:+90 212 549 20 28-29 Fax:+90 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Akyol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

ATÜ MÜHENDÝSLÝK Cumhuriyet Mah. 100. Sokak No.: 14 Koyundere Beldesi, Menemen-Ýzmir Tel:0090 232 846 19 40 Fax:0090 232 846 19 43 Yetkili / Contact : Osman Sönmez www.atumuh.com atumuh@atumuh.com


2500 KAB‹N T‹P‹ KUMLAMA TES‹SLER‹ - BLASTING CABINETS

DELTA - RÖSLER ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:+90 212 549 20 28-29 Fax:+90 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Akyol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa Tel:0224 482 42 42 Fax:0224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

ÖZMAK MAK‹NA SAN.ve T‹C.LTD.šT‹. Görece Köyü P.K. 9 Menderes–‹zmir Yetkili / Contact : Özbey Nart Tel: 0232 782 11 74 Fax: 0232 782 11 39 www.ozmak-san.com.tr info@ozmak-san.com.tr

SLF - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0090 232 369 71 24 Fax:0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.suyutek.de baha@senkoek.de

2600 BORU ÝÇ-DIÞ KUMLAMA MAKÝNELERÝ VE EKÝPMANLARI - PIPE BLASTING MACHINES AND EQUIPMENTS

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa Tel:0224 482 42 42 Fax:0224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

SLF - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0090 232 369 71 24 Fax:0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.suyutek.de baha@senkoek.de

DELTA - RÖSLER ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:+90 212 549 20 28-29 Fax:+90 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Akyol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

AGTOS - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0090 232 369 71 24 Fax:0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.agtos.de baha@senkoek.de

2700 ODA TÝPÝ KUMLAMA SÝSTEMÝ - BLASTING ROOMS

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa Tel:0224 482 42 42 Fax:0224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

SLF - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0090 232 369 71 24 Fax:0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.suyutek.de baha@senkoek.de

ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

ATÜ MÜHENDÝSLÝK Cumhuriyet Mah. 100. Sokak No.: 14 Koyundere Beldesi, Menemen-Ýzmir Tel:0090 232 846 19 40 Fax:0090 232 846 19 43 Yetkili / Contact : Osman Sönmez www.atumuh.com atumuh@atumuh.com

2800 SHOT PEENÝNG MAKÝNESÝ - SHOT PEENING MACHINES

SLF - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0090 232 369 71 24 Fax:0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.suyutek.de baha@senkoek.de

AGTOS - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0090 232 369 71 24 Fax:0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.agtos.de baha@senkoek.de

ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

DELTA - RÖSLER ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:+90 212 549 20 28-29 Fax:+90 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Akyol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

2930 ULTRASONÝK YIKAMA SÝSTEMLERÝ - ULTRASONIC CLEANING SYSTEMS

TFM MAKÝNE SAN. ve TÝC. LTD. ÞTÝ. Ýkitelli Org. San. Böl. Galvano Teknik San. Sit. B Blok No:4 34670 Ýkitelli/Ýstanbul Yetkili / Contact :Sarven Sertþimþek Tel: +90 212 549 19 15/16 Faks: +90 212 549 00 32 sarven@tfmmakine.com www.tfmmakine.com

EVEREST ELEKTROMEKANÝK MAKÝNE ve SÝSTEMLERÝ SAN. Ýkitelli Org. San. Böl. Çevre San. Sit. 15.Blok Ýkitelli/Ýstanbul Yetkili / Contact : Melek Büyükgüner Tel: +90 212 486 38 72 (pbx) Fax: +90 212 486 38 75 info@everestultrasonic.com www.everestultrasonic.com

3100 ALMEN TEST PLAKALARI,TUTUCU, šER‹TLER - ALMEN GAGES&HOLDERS&STRIPS MILENYUM ENDUSTRI VE HAV. GER. Ziya Paa Cad. Uzmen Sk. No:3/1 26090 ESK‹šEH‹R Yetkili / Contact :Zeki Köroðlu Tel: 0222-221 32 44 Faks: 0222-221 13 88 E-mail:info@milenyumhavacilik.com

ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

AGTOS - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0090 232 369 71 24 Fax:0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.agtos.de baha@senkoek.de

DELTA - RÖSLER ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:+90 212 549 20 28-29 Fax:+90 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Akyol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr


3300 ELEVATÖR, KONVEYOR, BUNKERLER - ELEVATOR, KONVOYER, HOPPERS

AGTOS - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0090 232 369 71 24 Fax:0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.agtos.de baha@senkoek.de

DELTA - RÖSLER ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:+90 212 549 20 28-29 Fax:+90 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Akyol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa Tel:0224 482 42 42 Fax:0224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

ALJU TALLERS S.L. Ctra, San Vicente, 17 48510 VALLE DE TRAPAGA VIZCAYA-SPAIN Tel: 34 944 920 111 Fax: 34 944 921 212 www.alju.es alju@alju.es

ÖZMAK MAK‹NA SAN.ve T‹C.LTD.šT‹. Görece Köyü P.K. 9 Menderes–‹zmir Yetkili / Contact : Özbey Nart Tel: 0232 782 11 74 Fax: 0232 782 11 39 www.ozmak-san.com.tr info@ozmak-san.com.tr

3500 MAGNETÝK SEPERATÖR, SEPERATÖR ELEKLERÝ - MAGNETIC SEPERATOR, SEPERATOR SCREENS

AGTOS - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0090 232 369 71 24 Fax:0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.agtos.de baha@senkoek.de

DELTA - RÖSLER ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:+90 212 549 20 28-29 Fax:+90 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Akyol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

ALJU TALLERS S.L. Ctra, San Vicente, 17 48510 VALLE DE TRAPAGA VIZCAYA-SPAIN Tel: 34 944 920 111 Fax: 34 944 921 212 www.alju.es alju@alju.es

3800 BORU ÝÇ KUMLAMA EKÝPMANI - PIPE INNER BLASTING EQUIPMENT

AGTOS - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0090 232 369 71 24 Fax:0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.agtos.de baha@senkoek.de

ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

DELTA - RÖSLER ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:+90 212 549 20 28-29 Fax:+90 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Akyol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

3840 KAPLAMA S‹STEMLER‹ - COATING SYSTEMS

ÝNTERGALVANO Davutpaþa Cad. Kale Ýþ Merkezi Kat:4 No: 232 Topkapý Tel:0212 482 15 46 Fax:0212 482 15 93 Yetkili / Contact : Umur Karakaya www.intergalvano.com info@intergalvano.com

DEDE KÝMYA Ýkitelli Organize Sanayi Bölgesi Depo ve Ardiyeciler Kooperatifi 103. Ada 7. Parsel Ýkitelli / ÝSTANBUL Tel:(0212) 675 16 40 (pbx) Fax: (0212) 675 16 48 Yetkili/Contact: Pýnar Yýlmaz www.dedekimya.com dede@dedekimya.com

KROMPLAST METALÝZE KAPLAMA Perpa Ýþ Merkezi B Blok 11.Kat No:1732 Okmeydaný Ýstanbul Tel:0212 222 90 22 Fax:0212 222 80 19 Yetkili / Contact : Bayram Aydýn www.kromplast.com info@kromplast.com

3850 BOYAMA S‹STEMLER‹ - PAINTING SYSTEMS

SÜYÜTEK - AGTOS 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0232 369 71 24 Fax:0232 364 58 56 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa Tel:0224 482 42 42 Fax:0224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

SLF - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0090 232 369 71 24 Fax:0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.suyutek.de baha@senkoek.de

AGTOS - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0090 232 369 71 24 Fax:0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.agtos.de baha@senkoek.de

ATÜ MÜHENDÝSLÝK Cumhuriyet Mah. 100. Sokak No.: 14 Koyundere Beldesi, Menemen-Ýzmir Tel:0090 232 846 19 40 Fax:0090 232 846 19 43 Yetkili / Contact : Osman Sönmez www.atumuh.com atumuh@atumuh.com

3860 LASER YÜZEY TEMÝZLÝK SÝSTEMLERÝ - LASER SURFACE CLEANING SYSTEMS

S.L.C.R. LASER TECH. - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel: 0090 232 369 71 24 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

VOITH INDUSTRIAL SERVICES Dünya Ticaret Merkezi (IDTM) EGS Bloklarý B3 Kat: 3 No: 166 34149 Yesilköy - Ýstanbul Tel: +90 212 465 01 60 Yetkili: Arzu Keleþ www.voith.com vitr-istanbul@voith.com


3200 TOZ TUTUCULAR, FÝLTRELER, FÝLTRE TORBALARI - DUST COLLECTORS, FILTERS, FILTER BAGS

AGTOS - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0090 232 369 71 24 Fax:0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.agtos.de baha@senkoek.de

ALJU TALLERS S.L. Ctra, San Vicente, 17 48510 VALLE DE TRAPAGA VIZCAYA-SPAIN Tel: 34 944 920 111 Fax: 34 944 921 212 www.alju.es alju@alju.es

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa Tel:0224 482 42 42 Fax:0224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

ÖZMAK MAK‹NA SAN.ve T‹C.LTD.šT‹. Görece Köyü P.K. 9 Menderes–‹zmir Yetkili / Contact : Özbey Nart Tel: 0232 782 11 74 Fax: 0232 782 11 39 www.ozmak-san.com.tr info@ozmak-san.com.tr

DELTA - RÖSLER ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:+90 212 549 20 28-29 Fax:+90 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Akyol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

4100 TÜRB‹N PARÇALARI, PALETLER VS. - WHEEL PARTS, BLADES, LINERS ETC.

ÜMÝT DÖKÜM TÝC. SAN. LTD. ÞTÝ. Ýmes Sanayi Sitesi D Blok 401 Sk. No.11 Yukarýdudullu Ümraniye - ÝSTANBUL Tel:0090 216 499 46 46 (3 Hat/Line) Fax: 0090 216 499 46 50 Yetkili / Contact: Adnan Þener www.umitdokum.com.tr adnan.sener@umitcasting.com

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa Tel:0224 482 42 42 Fax:0224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

ÖZMAK MAK‹NA SAN.ve T‹C.LTD.šT‹. Görece Köyü P.K. 9 Menderes–‹zmir Yetkili / Contact : Özbey Nart Tel: 0232 782 11 74 Fax: 0232 782 11 39 www.ozmak-san.com.tr info@ozmak-san.com.tr

SÜYÜTEK - AGTOS 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0090 232 369 71 24 Fax:0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

DELTA - RÖSLER ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:+90 212 549 20 28-29 Fax:+90 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Akyol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

AGTOS - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0090 232 369 71 24 Fax:0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.agtos.de baha@senkoek.de

ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

4200 PÜSKÜRTME NOZULLARI, TABANCA VE HORTUMLARI BLASTING NOZZLES, GUNS&HOSES

SLF - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0090 232 369 71 24 Fax:0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.suyutek.de baha@senkoek.de

DELTA - RÖSLER ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:+90 212 549 20 28-29 Fax:+90 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Akyol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa Tel:0224 482 42 42 Fax:0224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

ATÜ MÜHENDÝSLÝK Cumhuriyet Mah. 100. Sokak No.: 14 Koyundere Beldesi, Menemen-Ýzmir Tel:0090 232 846 19 40 Fax:0090 232 846 19 43 Yetkili / Contact : Osman Sönmez www.atumuh.com atumuh@atumuh.com

4300 KORUYUCU MASKE VE KAZANLAR - PROTECTING MASKS, BLASTING POTS

ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa Tel:0224 482 42 42 Fax:0224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

ATÜ MÜHENDÝSLÝK Cumhuriyet Mah. 100. Sokak No.: 14 Koyundere Beldesi, Menemen-Ýzmir Tel:0090 232 846 19 40 Fax:0090 232 846 19 43 Yetkili / Contact : Osman Sönmez www.atumuh.com atumuh@atumuh.com

5200 DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ,KUMLAMA TESÝS DÝZAYNI - CONSULTING, AUDITS & BLASTING SYSTEM DESIGN

YÜZ-TEK KUMLAMA SAN. Küçük San. Sit. 26. Blok No:12 Beevler - Nilüfer - Bursa Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin Tel: 0224 441 27 38 Fax: 0224 441 26 68 yuztek@mynet.com

ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

SUPERFEKT - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0090 232 369 71 24 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de


5300 FASON KUMLAMA - CONTRACT JOB SHOP BLASTING CLEANING

YÜZ-TEK KUMLAMA SAN. Küçük San. Sit. 26. Blok No:12 Beevler - Nilüfer - Bursa Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin Tel: 0224 441 27 38 Fax: 0224 441 26 68 yuztek@mynet.com

ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

SUPERFEKT - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0090 232 369 71 24 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.suyutek.com baha@senkoek.de

5600 SHOT PEENING

ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

AGTOS - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0090 232 369 71 24 Fax:0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.agtos.de baha@senkoek.de

DELTA - RÖSLER ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:+90 212 549 20 28-29 Fax:+90 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Akyol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

VOITH INDUSTRIAL SERVICES Dünya Ticaret Merkezi (IDTM) EGS Bloklarý B3 Kat: 3 No: 166 34149 Yesilköy - Ýstanbul Tel: +90 212 465 01 60 Yetkili: Arzu Keleþ www.voith.com vitr-istanbul@voith.com

5700 MAK‹NE TAM‹R BAKIM - TECHNICAL SERVICE, MACHINE REVISION

ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa Tel:0224 482 42 42 Fax:0224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

ÖZMAK MAK‹NA SAN.ve T‹C.LTD.šT‹. Görece Köyü P.K. 9 Menderes–‹zmir Yetkili / Contact : Özbey Nart Tel: 0232 782 11 74 Fax: 0232 782 11 39 www.ozmak-san.com.tr info@ozmak-san.com.tr

AGTOS - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0090 232 369 71 24 Fax:0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.agtos.de baha@senkoek.de

5800 ENDÜSTRÝYEL TEMÝZLÝK - INDUSTRIAL CLEANING VOITH INDUSTRIAL SERVICES Dünya Ticaret Merkezi (IDTM) EGS Bloklarý B3 Kat: 3 No: 166 34149 Yesilköy - Ýstanbul Tel: +90 212 465 01 60 Yetkili: Arzu Keleþ www.voith.com vitr-istanbul@voith.com

LANG & YÜZER OTOMOTÝV Vezirçiftliði Mah. Fatih Cad. No:58 Kullar-Ýzmit Tel:0262 349 63 03 Fax: 0262 349 60 09 Yetkili / Contact :Tolga Çetin www.langyuzer.com izmit@langyuzer.com.tr

5830 ‹K‹NC‹ EL MAK‹NE - USED MACHINES

SÜYÜTEK - AGTOS 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0090 232 369 71 24 Fax:0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.agtos.de baha@senkoek.de

BSM MAK‹NA SAN LTD. šT‹. Çal› San. Böl. Sar›yerler Cad. 19. Sk. No:5 Bursa Tel:0224 482 42 42 Fax:0224 482 28 35 Yetkili / Contact: Ferhat Bilgin www.bsmmakina.com.tr info@bsmmakina.com.tr

AGTOS - SÜYÜTEK 1740 Sok. No:6/6 TR 35530 Kar›yaka - ‹zmir Tel:0090 232 369 71 24 Fax:0090 232 364 58 56 Yetkili / Contact : Bahattin šenkök www.agtos.de baha@senkoek.de

ASAL METAL SAN. VE T‹C. LTD. šT‹. ‹kitelli OSB. ESKOOP San. Sit. B/1 Blok No:6 34306 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:0090 212 549 81 90 Fax: 0090 212 549 81 91 www.asalmetal.com asal@asalmetal.com

ÖZMAK MAK‹NA SAN.ve T‹C.LTD.šT‹. Görece Köyü P.K. 9 Menderes–‹zmir Yetkili / Contact : Özbey Nart Tel: 0232 782 11 74 Fax: 0232 782 11 39 www.ozmak-san.com.tr info@ozmak-san.com.tr

DELTA - RÖSLER ‹kitelli OSB. Eskoop San Sit. C1 Blok No:1-3 ‹kitelli - ‹stanbul Tel:+90 212 549 20 28-29 Fax:+90 212 549 20 68 Yetkili/Contact: Habib Akyol www.rosler.com.tr info@rosler.com.tr

ATÜ MÜHENDÝSLÝK Cumhuriyet Mah. 100. Sokak No.: 14 Koyundere Beldesi, Menemen-Ýzmir Tel:0090 232 846 19 40 Fax:0090 232 846 19 43 Yetkili / Contact : Osman Sönmez www.atumuh.com atumuh@atumuh.com


Firma / Company Name

: ...............................................................................................................................................

‹sim / Name

: ...............................................................................................................................................

Title/Mr./Mrs. (tick as applicable) : ............................................................................................................................................... Adres/Adress

: ...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

‹lçe/County

: ............................................................................................................................................................................................................

‹l/City

: ............................................................................................................................................................................................................

Ülke/Country

: ...........................................................................................................................................................................................................

Tel

:

.................................................................................

Fax : .........................................................................................

V. Dairesi

:

.................................................................................

V. No : .........................................................................................

Abonelik Bedeli (yýllýk) : 45 YTL Banka Havalesi ile yat›rd›m

Elden Yat›rd›m

Payed with bank transfer

Direct Payment

Abonelik Balang›ç: ............ /............ /............

Abonelik Biti: ............ /............ /............

Subscription beginning date: .....................

Subscription ending date: ..................

BANKA HESAP NUMARALARI – BANK ACCOUNT NUMBERS Türkiye Ýþ Bankas› A.š. ‹kitelli Sanayi šubesi (1278) YTL Hesap No: 0243619

EURO Hesap No: 0088128

USD Hesap No: 0088114


Yüzey İşlem ve Kumlama Dergisi sayi4  

rösler tekne vibratör, çelik grit, sulu kumlama jeti, shot peening, 6 sigma, yüzey temizleme testleri, lang yüzer kurubuz, sürekli kumlama s...

Yüzey İşlem ve Kumlama Dergisi sayi4  

rösler tekne vibratör, çelik grit, sulu kumlama jeti, shot peening, 6 sigma, yüzey temizleme testleri, lang yüzer kurubuz, sürekli kumlama s...

Advertisement