Page 1


GÚU-S¨ £]U-S÷u!


2


3


B-íõ ! |s-k-PÒ K-k-x...]-Ö |s-k-PÒ Kk-x...

4


GÚUS¨ £]US@u... GÚUS¨ £]US@u...

5


“|s-øh¨ ¤iU-Põ-@u PiU-S®”

CÀ-ø» Ax PiU-Põ-x |õß ¤i¨-@£ß 6


GÚUSU Pk-ø©-¯õ#¨ £]US@u... C¨-£ GÚUSU Pk-ø©-¯õ#¨ £]U-S-@u...

7


-P-Á-Ú®...-P-Á-Ú®... Põ-P® Á¸-x J-΢-x öPõÒ-Ð-Á®, Ki Áõ[-@Põ...

9


`...`... I÷¯õ! |s-öhõß-øÓU Põ-P® yU-QU-öPõsk ÷£õ-Sx... GÚU-S¨ £]U-Sx... }[-PÒ Ki-¯õ J-Î-°-Õ[P


|s-øhU öPõz-uõ÷u... A¢ua ]ßÚ |s-øhU öPõz-uõ-÷u...


Hß öPõzu ÷Ás-hõ®?

£õ-Á® |sk...Aøuz öPõz-vz vß-Úõ-©À Âm-k-Â-k


GÚU-S¨ £]U-S÷u! |s-øhU öPõz-uõ-©À Gß £] w¸-©õ? |õß £õ-Á-ªÀ-ø»-¯õ?

Little crabs  

Story about crow and crabs

Little crabs  

Story about crow and crabs