Page 1

ரமணய பாரதியா (1882 - 1921) 1921) பாடக

Contents ெதவ பாடக

ஆ ைண .................................................................. 2

ெவைள! தாமைர .........................................................................................3 தி"மக தி ....................................................................................................5 #"கா, #"கா, #"கா ...............................................................................................6 ப%டார பா&' ..................................................................................................7 அ)சமிைல ....................................................................................................... 7 மன!தி உதி ேவ%'/.............................................................................. 8 க%ண/மாவ0 காத .................................................................................... 8 அறிேவ ெதவ/ ................................................................................................ 9 நா0 ......................................................................................................................10 க%ண ெப"மாேன ........................................................................................... 11 அ/மா3க%4 பா&' ..................................................................................... 11 ேதசிய கீ த6க

தாய0 மண3ெகா7 பாr .............................................12

நா&' வண3க/ ................................................................................................13 வ9ேத மாதர/....................................................................................................14 பாரத நா' ...........................................................................................................15 பாரத ேதச/ ேதச/ ........................................................................................................17 தமி: நா' ...........................................................................................................19 வாழிய ெச9தமி: ..............................................................................................20 த9திர தாக/ ....................................................................................................21 ேபாகி0ற பாரத#/ வ"கி0ற பாரத#/ ..................................................21 தமி:.....................................................................................................................23 எ6க நா' ........................................................................................................25 காண நில/ ........................................................................................................26 1


ெதவ பாடக ஆ ைண ஓ/ ச3தி ஓ/ ச3தி ஓ/ - பரா ச3தி ஓ/ ச3தி ஓ/ ச3தி ஓ/. ஓ/. ஓ/ ச3தி ஓ/ ச3தி ஓ/ - ஓ/ ச3தி ஓ/ ச3தி ஓ/ ச3தி ஓ/. ஓ/. கணபதி ராய0ராய0- அவன?" காைல ப7!தி'ேவா/ @ண#ய 9திடேவ - வ'தைலA7 மகி:9திடேவ (ஓ/ ச3தி..) ச3தி..) ெசாB3 கிட6காேவ - பரா ச3திCர! தன6க ெளாலா/, ெளாலா/, வலைம த9தி'வா - பரா ச3திவாழி ெய0ேற திேபா/ (ஓ/ ச3தி..) ச3தி..) ெவDறி வ7ேவல0 –அவFைடய வர!திைன G Hக:ேவா/ Dறி நிலாேத ேபா, ேபா, பைகேய, பைகேய, ள? வ"வ ேவ. ேவ. (ஓ/ (ஓ/ ச3தி..) ச3தி..) தாமைர Iவன?ேல –"திைய! தன?ய"9 ைரபா, ைரபா, Iமண! தாள?ைனேய -க%ண ெலாDறி H%ணய ெமதி'ேவா/ (ஓ/ ச3தி..) ச3தி..) பா/ைப! தைலேமேல நடJெசK/ பாத!திைன Hக:ேவா/ மா/பழ வாயன?ேல – @ழலிைச வ%ைம Hக:9தி'ேவா/ ெசவ! தி"மகைள! – திட6ெகா%' சி9தைன ெசதி'ேவா/, ெசதி'ேவா/, ெசவ ெமலா9 த"வா -நம ெதாள?தி3க ெதாள?தி3க ைன!/ பரL/

2


ெவைள! தாமைர ராக/ : ஆன9த ைபரவ தாள/: தாள/: சாH) சாH) ெவைள! தாமைர Iவ இ"பா, G ெசK/ ஒலிய இ"பா, வைண இ"பா ெகாைள இ0ப/ @லL கவைத A பாவல உள! தி"பா, தி"பா, உளதா/ ெபா" ேத7 Kண 9ேத ஓ/ ேவத!தி0 உ நி0 ெறாள? வா, ெறாள? வா, கள மDற #ன?வ க A/ க"ைண வாசக! &ெபா"ளாவா (ெவைள!) ெவைள!) மாத தG6@ரD பா&7 இ"பா, இ"பா, ம3க ேப/ மழைழய உளா, உளா, கீ த/ பா'/ @யலி0 @ரைல3கிள?ய0 நாைவ இ"பட6 ெகா%டா, ெகா%டா, ேகாத க0ற ெதாழிBைட! தாகி3 @லL) சி!திர/ ேகாHர/ ேகாய ஈதைன!தி0 எழிலைட KDறா இ0ப ேமவ7 வாகிட ெபDறா (ெவைள!) ெவைள!) வJச மDற ெதாழிHr9 %' வாR/ மா9த @லெதவ மாவா, மாவா, ெவJச ம 3@ய ராகிய ெகாலா வ!ைத ேயா 9தி' சிDபய , சிDபய , த)ச மிJச நDெபா" வாணகJ ெசேவா வரG ம0ன ப0 ேவதிய யா"/ தJச ெம0 வண6கி'9 ெதவ/ தரண மS தறி வாகிய ெதவ/. ெதவ/. (ெவைள!) ெவைள!) ெதவ/ யாL/ உண 9தி'/ ெதவ/ தGைம கா&7 வல3கி'9 ெதவ/, ெதவ/, உவ ெம0ற க"!திைட ேயா க உயr F3@ய ராகிய ெதவ/, ெதவ/, ெசவ ெம0ெறா" ெசைக ெய'ேபா ெச/ைம நா7 பண9தி' ெதவ/, ெதவ/, ைகவ "9தி உைழபவ ெதவ/, ெதவ/, கவஞ ெதவ/, ெதவ/, கடLள ெதவ/ ெச9த மி:மண நா&7ைட Kள G ேச 9தி! ேதைவ வண6@வ/ 3


வாr , வாr , வ9தன/ இவ& ேகெசவ ெத0றா வாழியஃதி6 ெகௗi ெகௗiத0 க%X , க%X , ம9திர!ைத ம9திர!ைத #4#4! ேத&ைட வrைச யாக அ'3கி அத0ேம ச9தின!ைத மலைர இ'ேவா சா!தி ர/ இவ Iசைள ய0றா/. ய0றா/. (ெவைள!) ெவைள!) வ' G ேதா/ கைலய0 வள3க/, G ேதா/ இர%ெடா" பள?, வள3க/, வதி பள?, நா' #DறிB/ உளன உளன Y க, Y க, நக ெகZ6@/ பலபல பள?, பள?, ேத' கவய லாதெதா [ைர! தGய F3கிைர யாக ம'!த ேக' தG 3@/ அ#த ெம0 அ0ைன ேக%ைம ெகாள வழியைவ க%X . க%X . (ெவைள! (ெவைள!) ெவைள!) ஊண ேதச/ யவன த9 ேதச/ உதய ஞாயD ெறாள? ெபநா', ெபநா', ேசண க0றேதா சிDற7) சீ ன/ ெசவ பார சிகபழ9 ேதச/ ேதாணல!த "3க/ மிசிர/ C:க டDக Hற!தின? இ0F/ கா4/ பDபல நா&7ைட ெயலா/ கவ! ேதவய0 ஒள?மி@9 ேதா6க. ேதா6க. (ெவைள! (ெவைள!) ெவைள!) ஞான/ ஞான/ எ0பேதா ெசாலி0 ெபா"ளா/ நல பாரத நா&7ைட வ9தG , ஊன/ எ0 ெபrதிைழ3 கி0றG , ஓ6@ கவ Kைழைப மற9தG மான மD வல6@க ெளாப ம%ண வா:வைத வா:ெவன லாேமா? லாேமா? ேபான தD@ வ"9த வ"9த ேவ%டா, ேவ%டா, H0ைம தG ப #யBவ/ வாr (ெவைள!) ெவைள!) இ0ன 6கன?) ேசாைலக ெசத இன?ய நG !த% ைனக இயDற, இயDற, அ0ன ச!திர/ ஆயர/ ைவ!த ஆலய/ பதினாயர/ நா&ட, நா&ட, ப0ன "ள த"ம6க யாவ ெபய வள6கி ெயாள?ர நி!த, நி!த, அ0ன யாவF/ H%ணய/ ேகா7ஆ6ேகா ஏைழ3ெகR!தறி வ!த. வ!த. (ெவைள!) ெவைள!) நிதிமி@9தவ ெபாD@ைவ தாr தாr , நிதி @ைற9தவ காக தாr , தாr , அL மDறவ வா)ெசா தாr , தாr , ஆ%ைமயாள உைழபைன நகீ , மர! ேதெமாழி மாத க ெளலா/ வாண Iைச3 @rயன ேபசீ , எL/ நகிய6 ெக_வைக யாF/ இெப"9 இெப"9 ெதாழி நா&'வ/ 4


வாr . வாr . (ெவைள! (ெவைள!) ெவைள!)

தி"மக தி ராக/: ராக/:

ச3கர வாக/, வாக/,

தாள/: தாள/: தி`ர ஏக/ நி!த#ைன ேவ%7 மன/ நிைனப நG யா ப!தைன ேபா வா:வதிேல ெப"ைமK%ேடா? ெப"ைமK%ேடா? தி"ேவ சி!தL"தி ெகா%7"9தா ெகா%7"9தா ெசைக ெயலா/ ெவDறி ெகா%ேட உ!தமநிைல ேச வ ெர0ேற உய 9த ேவத #ைரப ெதலா/, ெதலா/, !த ெவ/ ெபாேயாX? ெபாேயாX? ட மணேய, மணேய, தி"ேவ ெம!த ைமய ெகா%' வ&ேட0 ேமவ'வா, ேமவ'வா, தி"ேவ உ0ைனய0றி இ0ப #%ேடா உலகமிைச ேவேற? ேவேற? ெபா0ைன வ7ெவ0 ைடயா H!த#ேம தி"ேவ தி"ேவ மி0ெனாள? த"ந0 மணக ேமைட Kய 9! மாள?ைகக வ%ண #ைடய தாமைர I மண3@ள #ள ேசாைலகZ/, ேசாைலகZ/, அ0ன/ நெந பாB/ அதிசயமா! த"வா, த"வா, நி0னத"ைள வா:!தி எ0/ நிைல!தி"ேப0, நிைல!தி"ேப0, தி"ேவ ஆ'கZ/ மா'கZ/ அழ@ைடய பrய வ'கZ/ G ெந'நில#/ வைரவன?ேல த"வா, த"வா, ஈ' நின3ேகா ெதவ#%ேடா? ெதவ#%ேடா? என3@ைன ய0றி) சர4#%ேடா? சர4#%ேடா? வா' நில!ைத3 க%7ர6கா மைழயைன ேபா உள #%ேடா? #%ேடா? நா' மண) ெசவெமலா/ ந0க"வா, ந0க"வா, தி"ேவ, தி"ேவ, பa'ைடய வா0 ெபா"ேள, ெபா"ேள, ெப"6கள?ேய தி"ேவ. தி"ேவ.

5


#"கா, #"கா, #"கா (ராக/: ராக/:

நா&ைட3 @றிJசி, @றிJசி,

தாள/: தாள/: ஆதி) ஆதி) பலவ #"கா, #"கா, #"கா, #"கா, #"கா சரண6க வ"வா மயமS தின?ேல வ7ேவ Bடேன வ"வா, வ"வா, த"வா நல#/ தகL/ Iக#/ தவ#/ திற#/ தன#/ கன#/ (#"கா) #"கா) அ7யா பலr6 @ளேர, @ளேர, அவைர வ'வ! த"வா, த"வா, #7யா மைறய0 #7ேவ, #7ேவ, அர #7ேவ க"/ வ7ேவ லவேன (#"கா) #"கா) "தி ெபா"ேள, ெபா"ேள, வ"க ணேவ, ணேவ, கனேல வ"க வ"க க"தி3 க"தி3 கவைல ப'வா கவைல3 கடைல3 க7K/ வ7ேவ (#"கா) #"கா) அமரா வதி வா: Lறேவ அ"வா, அ"வா, சரண/, சரண/, சரண/, சரண/, @மரா, @மரா, பணயா ைவKேம சிதற3 @ம/ ட ேவ லவேன, லவேன, சரண/ (#"கா) #"கா) அறிவா கியேகா யலிேல அ"ளா கியதா ம7ேம ெபாறிேவ Bடேன வள வா, வள வா, அ7யா Hவா: Lறேவ Hவேம த"வா (#"கா) #"கா) @"ேவ, @"ேவ, பரம0 மகேன, மகேன,@ைகய வள"6 கனேல, கனேல, த"வா ெதாழிB/ பயF/ அமர சமரா திபேன, திபேன, சரண/ சரண/. சரண/. (#"கா) #"கா)

6


ப%டார பா&' அ)சமிைல

அ)சமிைல அ)சமிைல அ)செம0ப திைலேய இ)சக! ேளாெரலா/ எதி ! நி0றேபாதிF/ அ)சமிைல அ)சமிைல அ)செம0ப திைலேய )சமாக எ%ண ந/ைம! b ெசத ேபாதிF/ அ)சமிைல அ)சமிைல அ)செம0ப திைலேய ப)ைச வா6கி உ%4, உ%4, வா:3ைக ெபD வ&ட ேபாதிF/ அ)சமிைல அ)சமிைல அ)செம0ப திைலேய இ)ைச ெகா%ட ெபா"ெளலா/ இழ9வ&ட ேபாதிF/ அ)சமிைல அ)சமிைல அ)செம0ப திைலேய திைலேய க)சண9த ெகா6ைக மாத க%கவ G ேபாதிF/ அ)சமிைல அ)சமிைல அ)செம0ப திைலேய ந)ைச வாயேல ெகாண 9 ந%ப [&' ேபாதF/ அ)சமிைல அ)சமிைல அ)செம0ப திைலேய ப)ைச cன?ைனய9த ேவDபைடக வ9த ேபாதிF/ அ)சமிைல அ)சமிைல அ)செம0ப திைலேய உ)சிமS  வான?79 வR G கி0ற ேபாதிF/ அ)சமிைல அ)சமிைல அ)செம0ப திைலேய

7


மன!தி உதி ேவ%'/ மனதி லிதி ேவ%'/ வா3கின? ேலயன?ைம ேவ%'/ நிைனL நல ேவ%'/ ெந"6கின ெபா" ைகபட ேவ%'/ கனL ெமபட ேவ%'/, ேவ%'/, ைகவசமாவ வைரவ ேவ%'/, ேவ%'/, தன#/ இ0ப#/ ேவ%'/, ேவ%'/, தரணயேல ெப"ைம ேவ%'/, ேவ%'/, க% திற9திட ேவ%'/, ேவ%'/, காrய!தி Bதி ேவ%'/, ேவ%'/, ெப% வ'தைல ேவ%'/, ேவ%'/, ெபrய கடL கா3க ேவ%'/ ம% பயFற ேவ%'/, ேவ%'/, வானகமி6@ ெத0பட ேவ%'/, ேவ%'/, உ%ைம நி0றிட ேவ%'/, ேவ%'/, ஓ/ ஓ/ ஓ/. ஓ/.

க%ண/மாவ0 காத காD ெவள?யைட3 க%ண/மா – நி0ற0 காதைல ெய%ண3 கள?3கி0ேற0 - அ# bDறிைன ெயா!த இத:கZ/ -நிலYறி! த/H/ வழிகZ/ - ப! மாD ெபா0 ெனா!தநி0 ெனா!தநி0 ேமன?ய ைவய!தி யாFள ம&7B/ – எைன ேவD நிைனவ0றி! ேதDறிேய - இ6ெகா வ%ணவ னாக HrKேம - இ9த3 (காD) காD)

நGெயன தி0Fய க%ண/மா - எ9தேநர#/ நி0றைன ேபாDேவ0 -ய ேபாயன, ய ேபாயன, ேபாயன 0ப6க – நிைன ெபா0ெனன3 ெகா%ட ெபாRதிேல -எ0ற0 வாயன? ேலய# bேத – க%ண/ மாெவ0ற ேப ெசாB/ ேபா:திேல – உய ! தGயன? ேலவள ேசாதிேய – எ0ற0 சி9தைனேய, சி9தைனேய, எ0ற0 சி!தேம - இ9த3 (காD) காD)

8


அறிேவ ெதவ/ ஆயர9 ெதவ6க உ%ெட0 ேத7 அைலK/ அறிவலிகா - ப லாயர/ ேவத/ அறிெவா0ற ெதவ#0 டாெமன ேகள?ேரா? ேகள?ேரா? மாடைன3 காடைன ேவடைன ேவடைன ேபாDறி மய3@/ மதியலிகா - எத d'/ நி0ேறா6@/ அறிெவா0ற ெதவ#0 ேறாதி யறியaேரா? ரா? !த அறிேவ சிவெம0 AJ "திக ேகள?ேரா? ேகள?ேரா? பல ப!த மத6கள? ேலத' மாறி ெப"ைம யழிவேரா? G ? ேரா ேவட/ப ேகா7ேயா உ%ைம3 @ளெவ0 ேவத/ Hக0றி'ேம – ஆ6ேகா ேவட!ைத நG"%ைம ெய0ெகா வெர0ற_ G ேவத மறியாேத நாம/ப ேகா7யா உ%ைம3 @ளெவ0 நா0மைற Aறி'ேம – ஆ6ேகா நாம!ைத நG"%ைம ெய0ெகா வெர0ற9 G நா0மைற க%7லேத ேபா9த நிைலக பலவ4/ நிைலயாேம - உப சா9த நிைலேய ேவதா9த நிைலெய0 சா0றவ க%டனேர கவைல ற9தி6@ வா:வ வெட0 G கா&'/ மைறகெளலா/மைறகெளலா/நGவ அவைல நிைன9மி ெமBத ேபாலி6@ அவ6க Hrவேரா? G ? ேரா உள தைன!திB/ உெளாள? யாகி ஒள? 9தி'/ ஆ0மாேவ - இ6@ ெகாள3 கrய பrமெம0 ேறமைற ALத ேகள Gேரா? Gேரா? ெமௗf ெமௗfள பல ெதவ/ A&7 வள ! ெவ6 கைதக ேச ! – பல கள மத6க மத6க பரHதD ேகா மைர கா&டL/ வlேரா? வlேரா? ஒ0 பரம #ள%ைம யஃ0 உண ெவF/ ேவதெமலா/ எ0/ஒ0 பரம #ள%ைம யஃ0 உண ெவன3 ெகாவாேய

9


நா0 (இைர&ைட3 @ற ெவ% ெச9ைர) ெச9ைர) வான? பற3கி0ற பற3கி0ற Hெளலா/ நா0 ம%ண திrK/ மரெமலா/ நா0 கான? வள"/ மரமெலா/ நா0. நா0. காD/ HனB/ கடBேம நா0, நா0, வ%ண ெதrகி0ற மS ெனலா/ நா0, நா0, ெவ&ட ெவள?ய0 வrெவலா/ நா0, நா0, ம%ண கிட3@/ HRெவலா/ நா0 வாrயBள உயெரலா/ நா0. நா0. க/பன?ைச!த கவெயலா/ நா0, நா0, கா"க தG&'/ உ"வெமலா/ நா0, நா0, இ/ப வய3கி0ற மாட Aட/ எழிநக ேகாHர/ யாLேம நா0 இ0ன?ைச மாத rைசKேள0 நா0 இ0ப! திரக அைன!ேம நா0, நா0, H0ன?ைச மா9த த/ ெபாெயலா/ நா0, நா0, ெபாைறய"9 0ப Hண ெபலா/ நா0. நா0. ம9திர6 ேகா7 இய3@ேவா0 நா0 இய6@ ெபா"ள?0 இயெபலா/ நா0 த9திர6 ேகா7 சைம!ேள0 நா0, நா0, சா!திர ேவத6க சாDறிேனா0 நா0. நா0. அ%ட6க யாைவK/ ஆ3கிேன0 நா0 அைவ பைழயாேம ழDேவா0 நா0, நா0, க%டபல ச3தி3 கணெமலா/ நா0, நா0, காரண மாகி3 கதி!ேளா0 நா0. நா0. நாெனF/ நாெனF/ ெபாைய நட!ேவா0 நா0, நா0, ஞான) ட வான? ெசBேவா0 நா0, நா0, ஆனெபா"க அைன!திF/ ஒ0றா அறிவா வள6@#தD ேசாதிநா0. ேசாதிநா0. 10


க%ண ெப"மாேன காயேல Hள?ெத0ேன? Hள?ெத0ேன? க%ண ெப"மாேன, ெப"மாேன, கன?யேல இன?பெத0ேன? இன?பெத0ேன? க%ண ெப"மாேன, ெப"மாேன, ேநாயேல ப'பெத0ேன? ப'பெத0ேன? க%ண ெப"மாேன, ெப"மாேன, ேநா0பேல உய பெத0ேன? உய பெத0ேன? க%ண ெப"மாேன காDறிேல @ள? 9தெத0ேன? @ள? 9தெத0ேன? க%ண ெப"மாேன கனவேல 'வெத0ேன? 'வெத0ேன? க%ண ெப"மாேன, ெப"மாேன, தி3கிேல ெதௗi ெதௗi9நெத0ேன? 9நெத0ேன? க%ண ெப"மாேன, ெப"மாேன, ஏD நி0ைன! ெதாRவெத0ேன? ெதாRவெத0ேன? க%ண ெப"மாேன, ெப"மாேன, எள?ய த/ைம3 காபெத0ேன? காபெத0ேன? க%ண ெப"மாேன ேபாDறிேனாைர3 காபெத0ேன காபெத0ேன? பெத0ேன? க%ண ெப"மாேன, ெப"மாேன, ெபாய த/ைம மாபெத0ேன? மாபெத0ேன? க%ண ெப"மாேன. ெப"மாேன.

அ/மா3க%4 பா&'

I&ைட! திறப ைகயாேல - நல மன9 திறப மதியாேல, மதியாேல, பா&ைட! திறப ப%ணாேல -இ0ப வ&ைட! G திறப ெப%ணாேல. ெப%ணாேல. ஏ&ைட! ைடப ைகயாேல - மன வ&ைட! G ைடப ெமயாேல, ெமயாேல, ேவ&ைடய7ப வலாேல - அ0H3ேகா&ைட ப7ப ெசாலாேல, ெசாலாேல, காDைற யைடப மனதாேல - இ9த3 காய!ைத3 காப ெசைகயேல. ெசைகயேல. ேசாDைற Hசிப வாயாேல - உய ண Lவ தாயாேல !

11


ேதசிய கீ த6க தாய0 மண3ெகா7 பாr

பலவ தாய0 மண3ெகா7 பாr - அைத! தா:9 பண9 Hக:9திட வாr !

சரண/ ஓ6கி வள 9தேதா க/ப/ - அத0 உ)சிய0 ேம வ9ேத மாதர/ எ0ேற பா6கி0 எRதி! திகR/ - ெசய ப&ெடாள? வசி G பற9த பாr ப&'! கிெலன லாேமா? லாேமா? - அதி பா9 கழD/ ெப"/ HகD காD ம&' மி@9த7! தாB/ - அைத மதியாத வதிெகா மாண3க படல/ இ9திர0 வ)சிர/ ஓ பா - அதி எ6க "3க இள/பைற ஓ பா ம9திர/ ந'Lற! ேதா0/ - அத0 மா%ைப வ@!திட வலவ0 யாேனா? யாேனா? க/ப!தி0 கீ : நிDற காண G - எ6@/ காண"/ வர G ெப"9தி"3 A&ட/ ந/ப3@rய அ_வர G - த6க நBய ஈ9/ ெகா7யைன3 காபா அணயண யாயவ நிD@/ - இ9த ஆrய3 கா&சிேயா ஆன9த/ -

அ0ேறா 12


பணக ெபா"9திய மா H/ - வற ைப9தி" ேவா6@/ வ7வ#/ காண G ெச9தமி: நா&' ெபா"ந - ெகா'9 தG3க% மறவ க, மறவ க, ேசர0ற0 வர G சி9ைத ண9த ெதB6க - தாய0 ேசவ73ேகபண ெசதி' Zவ க0னட ஒ&7யேரா' - ேபாr காலF/ அJச3 கல3@/ மரா&ட ெபா0னக ! ேதவரக ெகாளப - நிD@/ ெபாHைடயா இ9`தான! மல Iதல/ #Dறி'/ வைரK/ - அறேபா வற யாL/ மறப/ வைரK/ மாத க கDHள வைரK/ - பாr மைறவ"/ கீ !திெகா ராஜH!திர வர G பJச நத!த பற9ேதா - #0ைன பா !தன #தDபல வா:9த ந0னா&டா J/ ெபாRதிF/ தாய0 - பத! ெதா%' நிைன9தி'/ வ6க!தி ேனா"/ ேச 9தைன3 காப காண G - அவ சி9ைதய0 வர/ G நிர9தர/ வா:க ேத 9தவ ேபாD/ பரத - நில!ேதவ வஜ/ சிறHற வா:க

நா&' வண3க/

எ9ைதய #9ைதய ஆயர/ ஆ%'க வா:9 #79த/ இ9நாேட -

- அவ

சி9ைதய ஆயர/ எ%ண/ வள 9 சிற9த/ இ9நாேட - இைத வ9தைன Aறி மன!தி இ"!திஎ0 வாKற வா:!ேதேனா? வா:!ேதேனா? - இைத வ9ேத மாதர/ வ9ேத மாதர/ எ0 வண6ேகேனா? வண6ேகேனா? 1 இ0Fய த9ெதைம ஈ0 வள ! அ" ஈ9த/ இ9நாேட -எ6க 13


அ0ைனய ேதா0றி மழைலக Aறி அறி9த/ இ9நாேட - அவ க0ன?ய ராகி நிலவன? லா73 கள?!த/ இ9நாேட - த6க ெபா0Fட இ0Hற நG வைளயா7 இேபா 9!/ இ9நாேட - இைத வ9ேத மாதர/ மாதர/ வ9ேத மாதர/ எ0 வண6ேகேனா? வண6ேகேனா? 2 ம6ைகய ராயவ இலற/ ந0@ வள !த/ இ9நாேட - அவ த6க மதைலக ஈ0ற#a ஈ0ற#a\&7! தRவய தி9நாேட ம3க 6க/ உய 9 வள ெகன3 ேகாயக C:9த/ இ9நாேட - ப0ன அ6கவ மாய அவ"டD I9க ஆ 9த/ இ9நாேட இ9நாேட - இைத வ9ேத மாதர/ வ9ேத மாதர/ எ0 வண6ேகேனா? வண6ேகேனா? 3

வ9ேத மாதர/ பலவ வ9ேத மாதர/ எ0ேபா/ - எ6க மாநில! தாைய வண6@/ எ0ேபா/ சரண6க ஜாதி மத6கைள பாேரா/ - உய ஜ0ம/இ! ேதச!தி எதின ராய0 ேவதிய ராயF/ ஒ0ேற - அ0றி ேவ @ல!தின ராயF/ ஒ0ேற ஈன பைறய கேளF/ - அவ எ/#ட0 வா:9தி6 கி"பவ அ0ேறா? அ0ேறா? சீ ன!த ராவ' வாேரா - பற ேதச!தா ேபாDபல தG6கிைழ பாேரா ஆயர/ உ%76@ ஜாதி - என? அ0ன?ய வ9 Hக எ0ன நGதி? ி? ஓ தாய0 வயDறி பற9ேதா - த/#0 ச%ைடெசதாB/

14


சேகாதர அ0ேறா

ஒ0 ப&டா உ%' வா:L - ந/மி ஒDைம நG6கி அைனவ 3@/ தா:ேவ ந0றி ேத 9திட ேவ%'/ - இ9த ஞான/ வ9தாDப0 நம3ெக ேவ%'/ எபத/ வா!தி' ேமF/ ந/மி யாவ 3@/ அ9த நிைலெபா வா@/ #ப ேகா7K/ வா:ேவா/ - வழி G #ப ேகா7 #RைமK/ வ:ேவா/ G Hல7 ைம!ெதாழி ேபண - ப%' ேபாயன நா&கZ3 கின?மன/ நாண! ெதாைல இக:)சிக தGர -இ9த! ெதா%' நிைலைமைய! bெவ0 தள?

பாரத நா' பலவ பா"3@ேள நல நா' –எ6க பாரத நா' சரண6க ஞான!திேல பரேமான!திேல – உய மான!திேல அ0ன தான!திேல கான!திேல அ#தாக நிைற9த கவைதயேல உய நா' -இ9த (பா"3) பா"3) தGர!திேல பைட வர!திேல G –ெநJசி ஈர!திேல உபகார!திேல சார!திேல மி@ சா!திர6க%' த"வதிேல உய நா' - இ9த (பா"3 பா"3) "3)

15


ந0ைமயேல உட வ0ைமயெல – ெசவ ப0ைமயேல மற!த0ைமயேல ெபா0மயெலா!தி' மாத த/ கDப0 Hகழின?ேல உயா நா' - இ9த (பா"3) பா"3) ஆ3க!திேல ெதாழி ஊ3க!திேல –HK வ3க!திேல G உய ேநா3க!திேல கா3க3 திறெகா%டமல த/ேசைன3 கடலின?ேல உய நா' – இ9த (பா"3) பா"3) வ%ைமயேல உள!தி%ைமயெல – மன! த0ைமயேல மதி l%ைமயேல உ%ைமயேல தவறாத Hலவ உண வன?ேல உய நா' - இ9த (பா"3) பா"3) யாக!திேல தவேவக!திேல – தன? ேயாக!திேல பலேபாக!திேல ஆக!திேல ெதவ ப3திெகா%டா த/ அ"ள?ன?ேல உய நா' -இ9த (பா"3) பா"3) ஆDறின?ேல கைன cDறின?ேல –ெத0ற காDறின?ேல மைல ேபDறின?ேல ஏDறின?ேல பய0 ஈ9தி'6 காலி இன!தின?ேல இன!தின?ேல உய நா' - இ9த (பா"3) பா"3) ேதா&ட!திேல மர3A&ட!திேல – கன? ஈ&ட!திேல பய ஊ&ட!திேல ேத&ட!திேல அட6 காத நிதிய0 சிறபணேல உய நா' - இ9த (பா"3) பா"3)

பாரத ேதச/ 16


பலவ பாரத ேதசெம0 ெபய ெசாB வா - மி7 பய6ெகாB வா ய  பைகெகாB வா

சரண6க ெவள? பன?மைலய மS லL ேவா/, ேவா/, அ7 ேமைல3 கட#R/ கப வ'ேவா/, வ'ேவா/, பள?! தலமைன!/ ேகாய ெச@ ேவா/ எ6க பாரத ேதச ெம0 ேதா ெகா&'ேவா/ (பாரத) பாரத) சி6கள! தGவF3ேகா பால/ அைமேபா/, அைமேபா/, ேசைவ ேம'!தி வதி G சைமேபா/ வ6க!தி ஓ7வ"/ நGr0 மிைகயா ைமய! நா'கள? பய ெச@ேவா/ (பாரத) பாரத) ெவ&'3 கன?க ெச த6க/ #தலா/ ேவ பலெபா"Z/ @ைட9 ெத'ேபா/ எ&'! திைசகள?BJ ெச0றிைவ வDேற எ%4/ ெபா"ளைன!/ ெகா%' வ"ேவா/ (பாரத) பாரத) #!3 @ள?பெதா" ெத0 கடலிேல, கடலிேல, ெமா! வணக பல நா&7ன வ9ேத ந!தி நம3கின?ேய ெபா" ெகாண 9 ந/ம" ேவ%'வ ேமD கைரயேல (பாரத) பாரத) சி9 நதிய0 மிைச நிலவன?ேல ேசரந0 னா&7ள/ ெப%கZடேன 9தர! ெதB6கின?D பா&7ைச!! ேதாணக ேளா&7 வைளயா7 வ"ேவா/ (பாரத) பாரத) 17


க6ைக நதிHற!3 ேகாைமப%ட/ காவr ெவDறிைல3@ மாெகாZேவா/ சி6க மாரா&7ய த/ கவைத ெகா%' ேசர!6 த9த6க பrசள?ேபா/ (பாரத) பாரத) காசி நக Hலவ ேப/ உைரதா0 காJசிய ேக&பதDேகா க"வெசேவா/ ராசHர!தான! வர G தம3@ நலியD க0னட!! த6க/ அள?ேபா/ (பாரத) பாரத) ப&7ன?ய ஆைடய பJசி உைடK/ ப%ண மைலகெளன வதி G @வேபா/ க&7! திரவய6க ெகா%'வ"வா காசின? வணக"3@ அைவ ெகா'ேபா/ (பாரத) பாரத) ஆKத/ ெசேவா/ நல காகித/ ெசேவா/ ஆைலக ைவேபா/ கவ) சாைலக ைவேபா/ ஒKத ெசேவா/ சாKத ெசேவா/ உ%ைமக ெசாேவா/ வ%ைமக ெசேவா/ (பாரத) பாரத) @ைடக ெசேவா/ உRபைடக ெசேவா/ ேகாணக ெசேவா/ இ"/பாணக இ"/பாணக ெசேவா/ நைடK/ HறH#ண வ%7க ெசேவா/ ஞால/ ந'6கவ"/ கபக ெசேவா/ (பாரத) பாரத) ம9திர/ கDேபா/ வைன! த9திர/ கDேபா/ வாைனயள ேபா/ கடமS ைனயளேபா/ ச9திரம%டல!திய க%' ெதௗi ெதௗiேவா/ ச9திெத"ெப"3@/ சா!திர/ கDேபா/ (பாரத) பாரத) காவய/ காவய/ ெசேவா/ நல கா' வள ேபா/ கைலவள ேபா/ ெகால"ைள வள ேபா/ ஓவய/ ெசேவா/ நல Yஊசிக ெசேவா/ உலக! ெதாழிலைன! nவ9 ெசேவா/ (பாரத) பாரத) சாதி இர%ெடாழிய ேவறிைல ெய0ேற 18


தமி:மக ெசாலியெசா அமி:த ெம0ேபா/ நGதி ெநறியன?0 பற 3@ தL/ ேந ைமய ேந ைமய ேமலவ கீ ழவ மDேறா (பாரத) பாரத)

தமி: நா'

ெச9தமி: நாெடF/ ேபாதின?ேல –இ0ப! ேத0வ9 பாK காதின?ேல த9ைதய நாெட0 ேப)சின?ேல ஒ" ச3தி பற3@ n)சின?ேல (ெச9தமி:) ெச9தமி:) ேவத/ நிைற9த தமி:நா' – உய வர/ G ெசறி9த தமி:நா' - நல காத HrK/ அர/ைபய ேபா – இள6 க0ன?ய C:9த தமி:நா' (ெச9தமி:) ெச9தமி:) காவr ெத0ெப%ைண பாலா – தமி: க%டேதா ைவைய ெபா"ைனநதி - என ேமவய யா பலேவாட! – தி" ேமண ெசழி!த தமி:நா' (ெச9தமி:) ெச9தமி:) #!தமி: மா#ன? நGவைரேய – நி0 ெமா/Hற3 கா3@/ தமி:நா' - ெசவ/ எ!தைன K%' HவமS ேத ேத – அைவ யாL/ பைட!த தமி:நா' (ெச9தமி:) ெச9தமி:) நGல! திைர3கட ேலார!திேல – நி0 நி!த/ தவJெச @மrஎைல – வடமாலவ0 @0ற/ இவDறிைடேய –Hக: ம%73 கிட3@ந தமி:நா' (ெச9தமி:) ெச9தமி:) கவ சிற9த தமி:நா' – Hக:3 க/ப0 பற9த தமி:நா' - நல பவத மாயன சா!திர!தி0 – மண/ பாெர6@/ வ9 G தமி:நா' (ெச9தமி:) ெச9தமி:) 19


வZவ0 த0ைன த0ைன உலகிF3ேக த9 வா0Hக: ெகா%ட தமி:நா' - ெநJைச அZ/ சிலபதி காரெம0ேறா -மண யார/ பைட!த தமி:நா' (ெச9தமி:) ெச9தமி:) சி6கம H&பக/ சாவ3 - மாகிK தGL பலவFJ ெச0ேறறி - அ6@ த6க Hலி3ெகா7 மS 0 ெகா7K/ - நி0 சாHற3 க%டவ தாநா' (ெச9தமி:) ெச9தமி:) வ%ைண ய73@/ தைலயமய/ - எF/ ெவDைப ய73@/ திறFைடயா - சம/ ப%ண3 கலி6க! தி"ெக'!தா - தமி: பா !திவ நி0ற தமி:நா' (ெச9தமி:) ெச9தமி:) சீ ன மிசிர/ யவனரக/ - இ0F/ ேதச/ பலL/ Hக:வசி3 G - கைல ஞான/ பைட!ெதாழி வாணப#/ மிக ந0 வள !த தமி:நா' (ெச9தமி:) ெச9தமி:)

வாழிய ெச9தமி: வாழிய ெச9தமி: வா:க நDறமிழ வாழிய பாரத மண!தி" நா' இ0ெறைம வ"!/ இ0னக மாக ந0ைம வ9ெதக தGெதலா/ நலிக அற/வளர9 தி'க மற/ம7 வ ஆrய நா&7ன ஆ%ைமேயா 7யD/ சீ rய #யDசிக சிற9 மிக ேகா6@க ந9ேத ய!தின நாெடா/ உய க வ9ேத மாதர/ வ9ேத மாதர/

த9திர தாக/ 20


எ0 தணK/ இ9த த9திர தாக/? தாக/? எ0 ம7K/ இ9த அ7ைமக ேமாக/? ேமாக/? எ0ெற/ த0னைக வல6@ ேபா@/? ேபா@/? எ0ெற/ த0னக தG 9 ெபாயா@/? ெபாயா@/? அ0ெறா" பாரத/ ஆ3க வ9 ேதாேன? ேதாேன? ஆrய வா:வைன ஆதr ேபாேன? ேபாேன? ெவ0றி த"9தைண நி0ன" ள0ேறா? ள0ேறா? ெமய7 ேயா/ எ0F/ வா'த ந0ேறா? ந0ேறா? பJச#/ ேநாK/ நி0 ெமப7 யா 3ேகா? யா 3ேகா? பாrன? ேம0ைமக ேவறின? யா 3ேகா? யா 3ேகா? தJச மைட9தப0 ைகவட லாேமா? லாேமா? தாK9த0 @ழ9ைதைய! தள?ட ேபாேமா? ேபாேமா? அJெல0 ற" ெசK6 3டைம யலாேயா? யலாேயா? ஆrய நGK/ நி0 அற/ மற9தாேயா? மற9தாேயா? ெவJெசய அர3கைர வ&7' G ேவாேன வரG சிகாமண ஆrய ேகாேன

ேபாகி0ற பாரத#/ வ"கி0ற பாரத#/ வலிைமயDற ேதாள?னா ேபா ேபா ேபா மா பேல ஒ'6கினா ேபா ேபா ேபா ெபாலிவலா#க!தினா ேபா ேபா ேபா ெபாறியழ9த வழியனா ேபா ேபா ேபா ஒள?யழ9த @ரலினா ேபா ேபா ேபா ஒள?யழ9த ேமன?யா ேபா ேபா ேபா கிலிப7!த ெநJசினா ேபா ேபா ேபா கீ :ைம ெய0/ ேவ%'வா ேபா ேபா ேபா 1 இ0 பராத!திைட நா ேபாேல ஏDறமி0றி வாRவா ேபா ேபா ேபா ந0றி Aறி அJவா ேபா ேபா ேபா 21


நாணலா ெகJவா ேபா ேபா ேபா ெச0 ேபான ெபாெயலா/ ெமயாக) சி9ைத ெகா%' ேபாDவா ேபா ேபா ேபா ெவ0 நிD@/ ெமயலா/ ெபாயாக வழிமய6கி ேநா3@வா ேபா ேபா ேபா 2 ேவ ேவ பாைஷக கDபா நG வ&'வா !ைத G கDகிலா ேபா ேபா ேபா p pக ேபாDவா, ேபாDவா, ெமA/ pலி ெலா!தி யகிவா ேபா ேபா ேபா மாப&ட வாதேம ஐ9p வாய நGள ஓவா ேபா ேபா ேபா ேசப&ட நாDற#/ bJ ேச சிறிய வ' G க&'வா ேபா ேபா ேபா 3 ஜாதி p ெசாBவா ேபா ேபா ேபா த"ம ெமா0றி யDறிலா ேபா ேபா ேபா நGதி p ெசாBவா காெசா0 நG&7னா வண6@வா வண6@வா ேபா ேபா ேபா தG  ெசவ தJசிலா நி0#0ேன தGைம நிDகி ேலா'வா ேபா ேபா ேபா ேசாதி மி3க மணயேல கால!தா C:9த மாக ேபா0றைன ேபா ேபா ேபா வ"கி0ற பார!தைத வா:!த ஒள?பைட!த க%ணனா வா வா வா உதிெகா%ட ெநJசினா வா வா வா கள?பைட!த ெமாழியனா வா வா வா க'ைம ெகா%ட ேதாள?னா வா வா வா ெதௗi ெதௗiL ெபDற மதியனா வா வா வா சிைம க%' ெபா6@வா வா வா வா எள?ைம க%' இர6@வா வா வா வா ஏ ேபா நைடயனா வா வா வா 5 ெம/ைம ெகா%ட pைலேய அ0ேபா' ேவதெம0 ேபாDவா வா வா வா 22


ெபா/ைம Aற லJவா வா வா வா ெபா/ைம pக pக ெளDவா வா வா வா ெநா/ைம யDற சி9ைதயா வா வா வா ேநாக ளDற உடலினா வா வா வா ெதவ சாப/ நG6கேவ ந6க சீ ! ேதசமS  ேதா0வா வா வா வா 6 இைளய பாரத!தினா வா வா வா எதிrலாவ ல!தினா வா வா வா ஒள?யழ9த நா&7ேல நி0ேற/ உதய ஞாய ெறாபேவ வா வா வா கைளயழ9த நா&7ேல #0ேபாேல கைலசிற9த வ9தைன வா வா வா வைளK மா%H யாைவய வழியனா வள3@வா வா வா வா 7 ெவDறி ெகா%ட ைகயனா வா வா வா வநய/ நி0ற நாவனா வா வா வா #Dறி நி0ற வ7வனா வா வா வா #ைழைம ேச # க!தினா வா வா வா கDறெலா0 ெபா3கிலா ெபா3கிலா வா வா வா க"தியDவா வா வா வா ஒDைம3@Zயேவ நாெடலா/ ஒ"ெப"Jெசய ெச_வா வா வா வா 8

தமி: யாமறி9த ெமாழிகள?ேல தமி:ெமாழிேபா இன?யாவ எ6@/ காேணா/, காேணா/, பாமரரா, பாமரரா, வல6@களா, வல6@களா, உலகைன!/ இக:)சிெசால பா0ைம ெக&' நாமம தமிழெரன3 ெகா%'இ6@ ெகா%'இ6@ வா:9தி'த ந0ேறா? ந0ேறா? ெசாl ேதமர! தமிேழாைச உலகெமலா/ பரL/வைக ெசத ேவ%'/ 1 23


யாமr9த Hலவrேல க/பைன ேபா வZவ ேபா இள6ேகா ைவேபா Iமிதன? யா6க4ெம பற9திைல, பற9திைல, உ%ைம, உ%ைம, ெவ/ Hக:)சியைல ஊைமயரா) ெசவட களா3 @"ட களா @"ட களா வா:கி0ேறா/, வா:கி0ேறா/, ஒ" ெசாDேகாள? ேசம#ற ேவ%'ெமன? ெத"ெவலா/ தமி:#ழ3க/ ெசழி3க) ெசவ G 2 பறநா&' நலறிஞ சா!திர6க தமி:ெமாழியD ெபய !த ேவ%'/ இறவாத HகRைடய Hpக தமி:ெமாழிய இயDற ேவ%'/ மைறவாக நம3@ேள பழ6கைதகள ெசாவதிேலா மகிைம இைல திறமான Hலைமெயன? ெவள?நா&டா அைதவண3கJ ெசத ேவ%'/ 3 உள!தி உ%ைமெயாள? K%டாய0 வா3கின?ேல ஒள?K%டா@/ ெவள!தி0 ெப"3ைகேபா கைலெப"3@/ கவெப"3க/ ேமL மாய0 பள!தி வ:9தி"3@/ G @"டெரலா/ வழிெபD பதவ ெகாவா ெதௗf ெதௗfZDற தமிழ#தி0 ைவக%டா இ6கமர சிறH3 க%டா

எ6க நா' 24


ம0F/ இமயமைல ெய6க மைலேய மாநில மS தி ேபாDபறி திைலேய இ0ன நG 3க6ைக யாெர6க யாேற இ6கித0 மா%ப ெகதிெர ேவேற? ேவேற? ப0ன"/ உபநிட நா ெல6க pேல பா மிைச ேயெதா" p\ p\ இேபாேல? இேபாேல? ெபா0ெனாள? பாரதநா ெட6க நாேட ேபாDவ/ இஃைத எம3கிைல ஈேட மாரத வர G மலி9தந0 னா' மா#ன? ேவா பல வா:9த ெபா0னா' நாரத காண நல9திக: நா' நலன யாைவK/ நா' நா' Iரண ஞான/ ெபாலி9தந0 னா' H!த பரான" ெபா6கிய நா' பார நா' பழ/ெப" நாேடபா'வ/ இஃைத எம3கிைல ஈேட இ0ன வ9 Dறி'/ Dறி'/ ேபாததD கJேசா/ ஏைழய ராகி இன?ம%ண Jேசா/ த0னல/ ேபண இழிெதாழி Hrேவா/ தா!தி"நாெடன? இன?3ைகைய வrேயா/. வrேயா/. க0னB/ ேதF/ கன?K/ இ0 பாB/ கதலK/ ெச9ெநB/ ந@/ எ3காB/ உ0னத ஆrய நாெட6க நாேட ஓவ/ இஃைத எம3கிைல ஈேட

காண நில/ 25


ஆண நில/ ேவ%'/ - பராச3தி காண நில/ ேவ%'/ - அ9@ ஹுஒஒண அழகியதா - ந9மாட9க ய நிற!திநதா - அ9த3 ஆண நில!திைடேய - ஓ மாள?ைக கஃஇ! தரேவ%'/ - அ9@ ஏண ய"கிநிேல - ெத9ைநமர3 ெகஎD மிள ெநஎ"/, ெநஎ"/, அ! ப0ன?ர%' – ெத0ைனமர/ ெத0ைனமர/ ப3க!திேல ேவ4/ - நல #!) ட ேபாேல – நிலாெவாள? #9H வர ேவ4/ அ9@, அ9@, அ!9 @யேலாைச - சDேற வ9 காதிD படேவ4/ எ9ற9 ஹுஇ!த/ மகி:9திடேவ – ந9றயள9! ெத9ற வர ேவ4/, ேவ4/, ஆஃஉ3 கல9திடேவ – அ9ேகெயா" ப!திநி ெப% ேவ4/ - எ9க ஒஒஃஉ3 கள?யநிேல – கவைதக ெகா%'தர ேவ4/ - அ9த3 ஆஃஉ ெவள?யநிேல, ெவள?யநிேல, - அ/மா நி9ற9 காவBற ேவ4/ - எ0ற0 ஆஃஉ!திற!தாேல – இ_ைவய!ைத பாலி!திட ேவ4/. ேவ4/.

26

Bharathiyar songs  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you