Page 1

สุราษฎร์ 360 องศา : รายปักษ์ ฉบับที่ 3 ประจ�ำวันที่ 2 สิงหาคม 2556

1

นŒอมเหนือเกลŒาแด‹องคพระสิริกิติ์ ทรงทศทิศสถิตพราวมนัสรัศมี พระหฤทัยเมตตาลŒนฟ‡าปราณี ทั่วปฐพีเย็นศิระดŒวยพระบารมี

10 บาท

ข่าวทั่วทิศ เปิดมิติใหม่ ชาวสุราษฎร์ฯ

โครงการปลูกป่าประชาร่วมใจ 81 พรรษามหาราชินี

สุราษฎร 360 องศา

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (หน้า 5) ท่านรองไฟแรง

เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ทีผ่ า่ นมา กลุม่ สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 13 คน น�ำโดย นายสมพร วัชรภูษิต ส.อบจ.อ�ำเภอพุนพิน เขต 1 , นายสันติ พุฒศรี ส.อบจ.บ้านนาเดิม,นายภูมิ เทือกสุบรรณ ส.อบจ.ท่าชนะ เขต 1 , นายภคสรรค์ จันทร์หน่ ุ ส.อบจ.ดอนสัก ฯลฯ เดินทางเข้ายื่นหนังสือขอชะลอการจัดซื้อ เคมีภัณฑ์ (ยาป้องกันยุงและยาก�ำจัดยุง) กับนายสมศักดิ์ สิทธิเสรี ปลัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด (รักษาราชการ นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดสุราษฎร์ธานีแทน)

20

ปริญญา วีระจิตต์ บุก อบจ. ชะลอ “ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด

เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน”

เคมีภัณฑ์

ล้าน

อ่านต่อหน้า 11

การเมืองท้องถิ่น หน้า 4 | ป้าจิ๋วดึงวรพจน์พัฒนาวงการมวยสุราษฎร์ หน้า 7 | ดูดวงกับ อ.รัตนมณี หน้า 10 | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล หน้า 11

เริ่มตนดูแลสุขภาพไดแลววันนี้...ที่ Health & Beauty

ÃÐÇѧ!! Í‹ÒÁͧ¢ŒÒÁ

¤Ø³ÍҨ໚¹àª‹¹¹Õé

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 : 2 สิงหาคม 2556 Vol.3 : 2 August 2013

แยกศาลหลักเมืองสุราษฎรธานี

Tel. 077-273 133 , 077-273 533

www.aleezaholistic.com

สื่อกลางเพื่อการมองเห็นรอบด้านแห่งชาวสุราษฎร์ธานี เมืองคนดี เมืองร้อยเกาะ


2 สุราษฎร์ 360 องศา : รายปักษ์ ฉบับที่ 3 ประจ�ำวันที่ 2 สิงหาคม 2556

Editor & Job

บอกเล่า

Editor's บรรณาธิการ Talk

สวัสดีครับ..พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวเมืองคนดี ทุกท่านที่เคารพ รัก กลับมาพบกันอีกแล้วกับฉบับที่ 3ของหนังสือพิมพ์ สุราษฎร์ 360 องศา หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ รายปักษ์นอ้ งใหม่ในสุราษฎร์ธานี ของประจ�ำวันที่ 2 สิงหาคม2556 ส�ำหรับฉบับนีไ้ ด้เข้าสูช่ ว่ งเดือนเทศกาลวันแม่ใครทีย่ งั ไม่ได้ บอกรักแม่ก็ควรจะบอกท่านให้ชื่นใจกันบ้าง หรือใครที่บอกรัก คุณแม่ทุกวันอยู่แล้ว ก็ยิ่งถือเป็นเรื่องดี จริงๆ แล้ววันแม่ไม่ได้มี เพียงวันที่ 12 สิงหาคม วันเดียว เพราะทุกวันเราก็สามารถที่จะ รักแม่ บอกรักแม่ได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว พระคุณของท่านยิ่งใหญ่ คงไม่มีใครรักเราได้เท่ากับแม่ ซึ่งความรักของท่านมีแต่ความ บริสทุ ธิ์ จริงใจ และไม่เคยหวังสิง่ ตอบแทนใดๆ จากลูกเลยแม้แต่ น้อยเนือ่ งในวันแม่แห่งชาตินที้ างหนังสือพิมพ์สรุ าษฎร์ 360 องศา ได้น�ำประวัติความเป็นแม่ของวันแม่ มาให้ทราบกัน เดิมแล้ววันแม่ของชาติได้กำ� หนดเอาไว้วนั ที่ 15 เมษายน ของ ทุก ๆ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2493 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการ จัดงานวันแม่ของส�ำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่ง ชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงาน วันแม่ มาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2493 เป็นครัง้ แรกเป็นต้นมานัน้ ได้รบั ความส�ำเร็จด้วยดี ด้วย ประชาชนให้การสนับสนุน จนสามารถขยายขอบข่ายของงานให้ กว้างขวางออกไป มีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การ ประกวดค�ำขวัญวันแม่ การประกวดแม่ของชาติ เพื่อให้เกียรติ และตระหนักในความ ส�ำคัญของแม่ และเพือ่ เพิม่ ความส�ำคัญของ วันแม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจ�ำปี ของชาติตามประกาศของรัฐบาลฯพณฯ จอมพล ป.พิบลู สงคราม แต่โดยทั่วไปเรียกกันว่าวัน แม่ของชาติ ต่อมาถึง พ.ศ.2519 ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ให้ถือเอาวัน เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินนี าถ คือ วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ เริ่มในปี พ.ศ.2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน สุดท้ายนี้ใน “วันแม่” ปีนี้ กองบรรณาธิการขอเป็นตัวแทน ลูกทุกคนกราบตัก “แม่” ของทุกครอบครัว ด้วยบทกลอนนี้

ลูก… ส�ำนึกตรึกถึงแม่แน่ในรัก ลูก… ตระหนักในความดีแม่มีให้ ลูก… ซึ้ง.. ทราบ.. บุญคุณแม่แท้กว่าใคร ลูก… ร้อยใจ “มาลัยรัก” กราบตักเอย วงศ์ศักดิ์ ก้าหรีมล๊ะ บรรณาธิการ Sak.tsports@hotmail.com Surat360@gmail.com

Staff

ทีมงาน

เจ้าของ : นายวงศ์ศักดิ์ ก้าหรีมล๊ะ ่ ออกแบบและพิมพ์ที : บจก.อุ ดมลาภการพิมพ์ 36 ถ.การุ ณราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7728-3821-2 ที่ปรึกษาอาวุ โส : ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว ่ทีปรึกษากิตติมศักดิ์ : พล.ต.ต.ภูวดล กระแสอินทร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : วิโรจน์ ภู่ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย : ทรงยศ ยอดดนตรี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย : สมบู รณ์ ทองพัฒน์ ที่ปรึกษา : ประดิษฐ์ จันทร์แจ่มใส ฝ่ ายข่าว/ ช่ างภาพ : อัษฎาวุ ฒิ จันทร์อินแก้ว การตลาด : คนึงนิจ เนียรเถ้อ การตลาด : วัลลภา ไทยปาน กราฟิ กดีไซน์ : ศราวุ ธ บ�ำรุ งกิตติคุณ เสนอแนะติชมทางเฟสบุ ้ค : สุราษฎร์สามร้อยหกสิบองศา อีเมล์ : surat360@gmail.com อ่านออนไลน์ : www.issuu.com/surat360news สนใจติดต่อโฆษณา : ศุภกานต์ พรหมมาศ 080 098 1266

ในวาระ ศุภฤกษ เว�ยนบรรจบ รอยยิ�มที่ รŒอยหัวใจ ไทยทั�วคาม ทว���ย ไทยทั�งหลŒา ร‹วมนŒอมนำ พระนางเจŒา ��ร�กิติ์ ภูวดล ขอพระองค มีพระชนม ยิง� ยืนนาน ดŒวยเดชะ บารมี ของเทิดไทŒ

ผ‹านพิภพ แผ‹นดิน ถิ�นสยาม ร‹วมประสาน เทิดไทŒ ��ยมงคล ธ สถิต เทิดล้ำ ไทยทุกหน แผ‹นดินไทย สุขลŒน ดŒวยพระบารมี พระพลานามัย พŒนผ‹าน สุขสดใส บันดาลใหŒ ทุกขของไทย พŒนภัยพาล

ขอพระองคทรงพระเจร�ญ ดŒวยเกลŒาดŒวยกระหม‹อมขอเดชะ ขŒาพระพุทธเจŒา คณะผูŒบร�หารและพนักงาน บจก.อุดมลาภการพิมพ

แปด��บเอ็ด พระชนมวาร มือประสาน ใหŒเหมาะสม อัญเ��ญ เทพผองพรหม ต‹าง��วยดล บันดาลพร เกษมสานต ธ ทรงสุข นฤทุกขตามอักษร ทุกขโศก โรคจากจร ถวายพระพรทรงพระเจร�ญ ขอจงทรงพระเจร�ญ ดŒวยเกลŒาดŒวยกระหม‹อม ขอเดชะฯ ขŒาพระพุทธเจŒา นายแพทยยงยศ ธรรมวุฒิ นายแพทยสาธารณสุขจังวหวัดสุราษฎรธานี ในนามคณะผูŒบร�หาร พนักงาน ��นักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี

พระจร�ยาวัตรป˜ดเป†าผองภัยทุกข บำรุงสุขสราญปานกระแส��นธุ เปร�ยบพิรุณจากสรวงโปรยล‹วงดิน มนัสป‚ติจินตแด‹เหล‹าชาวประชา ขอจงทรงพระเจร�ญ ดŒวยเกลŒาดŒวยกระหม‹อม ขอเดชะฯ ขŒาพระพุทธเจŒา นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร ผูŒอำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎรธานี ในนามคณะผูŒบร�หาร และพนักงานโรงพยาบาลสุราษฎรธานี

งานบ้ านเรา JOB IN SURATTHANI

• ª‹Ò§¾ÔÁ¾ÍÍ¿à«ç· 10,000 - 20,000 ºÒ· • ¡ÃÒ¿¿¡´Õ䫹 10,000 - 20,000 ºÒ· • ª‹Ò§ÀÒ¾ 10,000 - 20,000 ºÒ· • ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÑºÃ¶ 7,000 ºÒ·¢Öé¹ä» • ¾¹Ñ¡§Ò¹·ÑèÇä» 7,000 ºÒ·¢Öé¹ä» (·Ø¡µíÒá˹‹§ËÒ¡ÁÕ»ÃÐʺ¡Òó¨Ð¾Ô¨ÒóÒ໚¹¾ÔàÈÉ)

â·Ã. 0-7728-3821-2


สุราษฎร์ 360 องศา : รายปักษ์ ฉบับที่ 3 ประจ�ำวันที่ 2 สิงหาคม 2556

เจร�ญพระ พลานามัย สุขเกษม เปรมปร�ดา ���งใด ธ ประสงค สมปรารถ ทุกประการ แปด��บเอ็ด พระชนมาฯ พรŒอมจุด ชุดเทียน��ย

ในพระทัย ไรŒทุกขา เปšนขวัญขŒา ราชบร�พาร ขอไดŒทรง เกษมสานต ดั�งทรงหวัง ตั�งพระทัย เหล‹าประชา ลŒวนหนŒาใส นŒอมถวาย "ทรงพระเจร�ญ"

ควรมิควรแลŒวแต‹จะทรงพระกรุณาฯ ดŒวยเกลŒาดŒวยกระหม‹อม ขอเดชะฯ ขŒาพระพุทธเจŒา นาย ธ�ระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตร�นครสุราษฎรธานี ในนามคณะผูŒบร�หาร พนักงานเทศบาล พนักงานจŒาง และประชาชนชาวเทศบาลนครสุราษฎรธานี

ศุภฤกษเบิกฟ‡า��งหามาส กราบเบื้องบาทเฉลิมขวัญชนมพรรษา กรองมาลัยหลาก��ที่��นฟ‡า เปšนบทอาเ��ยรวาทราชสดุดี ดŒวยเกลŒาดŒวยกระหม‹อมขอเดชะฯ ขŒาพระพุทธเจŒา

นายธง��ย ว���ยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี และขŒาราชการ พนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี

เนื่องวารอภิลักขิตศุภสมัย ทศนัขหทัยประณตใ��ในเกศา จตุรพรพิศุทธ�์ดุจทิพยอาภา ทรง��นษาเจร�ญยิ�งพระมิ�งเมือง ขอทรงพระเจร�ญ ดŒวยเกลŒาดŒวยกระหม‹อม ขอเดชะฯ ขŒาพระพุทธเจŒา นายประดิษฐ จันทรแจ‹มใส เลขาธ�การสมาคมนัก���อสารมวลชนสุราษฎรธานี ในนามคณะสมา��กสมาคมนัก���อสารมวลชนสุราษฎรธานี

งามบารมีทว�ผลดลพิพัฒน เจิดจำรัสราษฎรแ����องเฉลิมศร� พระเกียรติเกร�กกŒองไกลในปถพี นŒอมฤดีขอพระองค ”ทรงพระเจร�ญ” ดŒวยเกลŒาดŒวยกระหม‹อม ขอเดชะฯ ขŒาพระพุทธเจŒา นายณรงค��กดิ์ นิลเวศน นายกเทศมนตร�ตำบลท‹าฉาง ในนามคณะผูŒบร�หาร พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวเทศบาลตำบลท‹าฉาง

ทรงห‹วงใยไกลใกลŒไทยทุกหมู‹ ความเปšนอยู‹มีสุขคลายทุกขเข็ญ เยื้องพระบาทยุรยาตรชาติร‹มเย็น ธ ทรงเปšนพระแม‹หลวงปวงประชา วัน��บสอง��งหามาบรรจบ เว�ยนมาครบแปด��บเอ็ดชนพรรษา ���ง��กดิ์��ทธ�์ใดใดในโลกา ป‡องรักษาแม‹หลวงของปวงไทย

ดŒวยเกลŒาดŒวยกระหม‹อมขอเดชะฯ ขŒาพระพุทธเจŒา

นายอนุวัตร รจิตานนท นายกเทศมนตร�เมืองท‹าขŒาม ในนามคณะผูŒบร�หาร สมา��กสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจŒาง และประชาชนชาวเทศบาลเมืองท‹าขŒาม อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี

พระแม‹ผูŒประเสร�ฐ ทรง��วยไทยทุก���ง พวกเราเหล‹าขŒาพระบาท กŒมกราบพระบาทา ��บสอง��งหามาบรรจบ เทวาและพระพรหม

ธ งามเลิศเปšนยอดหญิง พระพักตรพร��งตลอดเวลา และทวยราษฎรต‹างหรรษา ร‹วมใจมาถวายบังคม มือประนบใหŒเหมาะสม ต‹างร�่นรมยถวายพระพร

ควรมิควรแลŒวแต‹จะทรงพระกรุณาฯ ดŒวยเกลŒาดŒวยกระหม‹อม ขอเดชะฯ ขŒาพระพุทธเจŒา พ.ต.อ.สุวัฒน สุขศร� ผกก.สภ.เมืองสุราษฎรธานี ในนามคณะขŒาราชการตำรวจ สภ.เมืองสุราษฎรธานี

พระเกียรติเกร�ก��ร�กิติ์แกŒวโลกากŒอง พสกนิกร��องสดุดีผสานสฤษดิ์สราญสม เทพทุกทิศานุทิศ��กดิ์��ทธ�์โปรยโรยอภิรมย สุร�ยพร‹างสวรรคสว‹างห‹ม���นชมพระบุญญา ขอจงทรงพระเจร�ญ ดŒวยเกลŒาดŒวยกระหม‹อม ขอเดชะฯ ขŒาพระพุทธเจŒา นายโกว�ท แสงตะวันวงค นายกเทศมนตร�ตำบลเคียนซา ในนามคณะผูŒบร�หาร พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวเทศบาลตำบลเคียนซา

ย‹างพระบาทเหนือใตŒออกตก เหล‹าพสกเป‚›ยมสานงานเสมือน หัตถา��พ��ลปŠไทยทรงไดŒเยือน ธ ทรงเตือนตŒองขยันหมั�นทำกิน ขอจงทรงพระเจร�ญ ดŒวยเกลŒาดŒวยกระหม‹อม ขอเดชะฯ ขŒาพระพุทธเจŒา นายพีระเดช เกิดอุดม นายกเทศมนตร�ตำบลกาญจนดิษฐ ในนามคณะผูŒบร�หาร พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ

3


4 สุราษฎร์ 360 องศา : รายปักษ์ ฉบับที่ 3 ประจ�ำวันที่ 2 สิงหาคม 2556

Politics

Politics

่ การเมืองท้องถิน :::: เริ่มต้นกันที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระกรุณาโปรดให้ นายธนา ไชยประสิทธิ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดโครงการ “หนึ่งใจ...ติวให้น้อง” ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จ�ำกัด(โค-ออฟ) อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยนายชลอศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ต�ำรวจ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและภาคเอกชนร่วมให้การต้อนรับโดยเยาวชนที่เข้ารับ การกวดวิชาในโครงการฯได้รับการถ่ายทอดความรู้จากสถาบัน กวดวิชาชั้นน�ำของประเทศโดยมุ่งเน้นไปยังเยาวชนที่ไม่มีโอกาส เข้าเรียนกวดวิชาจากสถาบันกวดวิชาใดๆมาก่อน ใน 7 สาขาวิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ :::: 18 ก.ค. 2556 เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี จะครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เป็นเหตุให้ตอ้ งจัดให้มกี ารเลือกตัง้ ภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ที่ครบวาระ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย นายวงศศิริ พรหมชนะ ประธานกรรมการ นายฐานิ ต พรหมทอง กรรมการ นายสมควร เรืองวุฒิ กรรมการ พ.ต.อ.อภิ ชาติ บุญศรีโรจน์ กรรมการ และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี กรรมการและเลขานุการส่วนผู้อ�ำนวยการการเลือก ตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี :::: 18 ก.ค. 2556 นายเพิก สังวังเลก ประธานชุมนุมสหกรณ์ ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดประชุมร่วมกับประธานชุมนุม สหกรณ์ 14 จังหวัดภาคใต้ เพือ่ หาทางออกในการแก้ไขปัญหาราคา ยางพาราตกต�ำ่ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ล่าสุด(18 ก.ค. 2556)ราคายางแผ่น ดิบอยู่ที่ 68 บาทต่อกิโลกรัม สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร ชาวสวนยางเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่ง เพาะปลูกยางพาราทีส่ ำ� คัญของประเทศไทย ดังนัน้ ต้องเรียกร้องไป ยังรัฐบาลเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง :::: 18 ก.ค. 2556 นายวงศิริ พรมหมชนะ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดโครงการผูว้ า่ ราชการจังหวัดพบสือ่ มวลชน ณ โรงแรมวังใต้อ.เมืองสุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์เพื่อฝากสื่อมวลชน ช่วยประชาสัมพันธ์ภารกิจของจังหวัดสู่พี่น้องประชาชนและหาก พบปัญหาความเดือดร้อนที่ใดให้รีบแจ้งจังหวัดเพื่อได้เข้าไปช่วย แก้ไขปัญหา :::: 19 ก.ค. 2556 เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว่า 300 คน ที่น�ำโดย นายเสงียบ เกิดสมบัติ นายมนูญ อุปรา นายกิตติศักดิ์ วิโรจน์ นายพิเชษ เกิดสมบัติ แกน น�ำเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพารา ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องขอ ให้รฐั บาลให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางทัว่ ประเทศทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนราคายางพาราทีต่ กต�ำ่ ต่อเนือ่ งเป็นมาตรการเร่งด่วน โดยก�ำหนดราคายางพาราขั้นต�่ำ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่กิโลกรัม ละ 120 บาท ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ราคา กิโลกรัมละ 100 บาท

ผลการคัดเลือกผู้แทนหน่วยงาน หรือองค์กรเป็นกรรมการสรรหา

กรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตประจ�ำจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากทั้งหมด 28 คน 1.นายปรีชา คุ้มวงศ์ นายอ�ำเภอนบพิต�ำ 2.นายสมโชค บุญก�ำเนิด อดีตรองผุู้อ�ำนวยการสถาบัน นิติวิทยาศาสตร์ 3.นายธนวีร์ ประวัต ิ ผูบ้ ญ ั ชาการเรือนจ�ำกลางเขาบิน 4.นายนิพนธ์ หนูแป้น พัฒนาการอ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 5.นายเดชา กังสนันท์ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี 6.นางสาวชุติมา แหละยุหีม ประชาสัมพันธ์จงั หวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ทางคณะกรรมการสรรหา จาก 8 องค์กร จะน�ำรายชื่อ ข้างต้นน�ำส่งปปช.ส่วนกลางเพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 3 ท่าน เพื่อมารับใช้ชาวสุราษฎร์ธานีต่อไป

นายชลอศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รอง ผวจ. สุราษฎร์ฯ

นายเดชา กังสนันท์

ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายมนตรี เพชรขุ้ม เปิดใจแถลงนโยบายกับสื่อมวลชน

ราคาน�้ำยางสด กิโลกรัมละ 81บาทราคายางก้อนถ้วย 100% ราคา กิโลกรัมละ 83 บาทและให้รฐั บาลบริหารจัดการยางพาราในโครงการ พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ในสต๊อก จ�ำนวน 2 แสนตันที่มีอยู่โดยเร็วที่สุดเพื่อให้ราคายางเกิด การขยับตัวสูงขึ้น :::: 19 ก.ค. 2556 นายประมวล จันทร์พงษ์ รองอธิบดีกรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน เปิดเวทีทบทวนสาธารณะ การบริหารจัดการเกาะพะลวย Public Review ในหัวข้อเรือ่ ง “แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาโครงการพะลวยกรีน ไอร์แลนด์ที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมเฉวง อาคารวิทยาลัยนานาชาติ การท่องเที่ยว ต�ำบลบ่อผุด อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีหน่วยงานที่เกียวข้อง และประชาชนจากชุมชนเกาะพะลวย เข้าร่วมกว่า 50 คนมีกจิ กรรมการมีสว่ นร่วมในการสร้างความเข้าใจ และการสือ่ สารประชาสัมพันธ์โครงการพะลวยกรีนไอร์แลนด์ โดยการ ปล่อยขบวนคาราวานมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า, จักรยานไฟฟ้า, รถยนต์ ไฟฟ้า และรถขนส่งไฟฟ้าด้วย :::: 20 ก.ค.2556 ส�ำนักงาน กสทช.ภารกิจกระจายเสียงและ โทรทัศน์ โดยคณะอนุกรรมการติดตามแผนแม่บทกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์ จัดเสวนาไตรภาคีในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ ในหัวข้อ “สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของสื่อ ผลจาก การปฏิบตั ติ ามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ณ ห้องประชุมชโนทัย โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีหน่วยงานก�ำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หน่วยงาน บุคคล ด้านอุตสาหกรรมสื่อ และหน่วยงาน บุคคล ด้าน การบริโภคสื่อเข้าร่วมเสวนาเพื่อเปรียบเทียบสภาพการณ์ของสื่อ ก่อนและหลังการประกาศใช้แผนแม่บท จึงต้องท�ำการเก็บรวบรวม ข้อมูลผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องถึงสภาพ การณ์เปลี่ยนแปลงของสื่อ ด้วยการจัดเสวนาฯดังกล่าว ครอบคลุม ในภูมิภาคต่างๆของประเทศ และจะจัดท�ำรายงานสภาพการณ์ เปลี่ยนแปลงของสื่อ ผลจากการปฏิบัติตามแผนแม่บทฯด้วย :::: 25 ก.ค.2556 ส.อ.วิรัช ทองเพชร (ก�ำนันชี)นายก เทศบาลต�ำบลไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี และคณะเป็นตัวแทน พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบ เครือ่ งฟอกไตและอุปกรณ์การแพทย์ให้หน่วยไตเทียม โรงพยาบาล สุราษฎร์ฯ โดยมี นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรัดร์ ผอ.รพ.ศูนย์ สุราษฎร์ฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต ที่ต้องฟอกไต เพื่อยืดเวลาให้กับชีวิต :::: 25 ก.ค.2556 นายเดชา กังสนันท์ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำ� คณะหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่ และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ลงพืน้ ทีพ่ บปะเยีย่ มเยือนพร้อมให้บริการ ประชาชนหลากหลายกิจกรรมอาทิ เช็คซ่อมรถจักยานยนต์ ตัดแต่ง ทรงผม การแนะน�ำฝึกอาชีพ บริการตรวจรักษาโรคมอบแว่นสายตา ส�ำหรับอ่านหนังสือ และการจัดนิทรรศการให้ความรู้พร้อมบริการ ให้ค�ำปรึกษาตอบข้อซักถามด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่อ�ำเภอท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เดินทางเข้ารับ

บริการด้านต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตามโครงการ “หน่วยบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขสร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน” :::: 25 ก.ค.2556 นายเดชา กังสนันท์ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดและให้โอวาทผูเ้ ข้าร่วมอบรมการด�ำเนินงานตามข้อ เสนอการเปลีย่ นแปลงเพือ่ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั ริ าชการ กระบวนงานการจัดสรรทีด่ นิ ท�ำกินให้กบั ราษฎรยากจนโดยทีท่ ำ� การ ปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นเพื่อให้คณะท�ำงานแก้ไขปัญหา ทีด่ นิ ท�ำกินและผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการแก้ไข ปัญหาและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีน�ำ ไปสู่การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชนและได้หาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกิน ให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีลดความขัดแย้งความไม่เข้าใจระหว่าง ส่วนราชการกับภาคประชาชนเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา :::: 25 ก.ค.2556 นายชลอศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองผูว้ า่ ราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำ� นวย การพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ศพส.จ.สฎ.) ครัง้ ที่ 7/2556 เพือ่ ติดตามสถานการณ์ปญ ั หายาเสพติดและผลการ ปฏิบตั งิ านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรอบเดือนทีผ่ า่ น มาซึ่งจากรายงานพบว่า ในห้วงเดือนมิถุนายน 2556 สถานการณ์ การค้าและแพร่ระบาดในพืน้ ทีจ่ งั วัดสุราษฎร์ธานีมกี ารจับกุมคดียา เสพติดทั้งสิ้น 947 คดี ผู้ต้องหา 1,055 คน ยึดของกลาง อาทิ ยาบ้า จ�ำนวน 9,676 เม็ด , กัญชาสด 5,445 กรัม , กัญชาแห้ง 470,543 กรัม , ยาไอซ์ 2,185 กรัม , กระท่อม 11.85 กิโลกรัม และเฮโรอีน 14.29 กรัม ในขณะที่ด้านการบ�ำบัดรักษามีผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติด เข้ารับการบ�ำบัด ทั้งสิ้น 1,190 คน ร้อยละ 38.49 เป็นผู้เสพ/ผู้ติด ยาบ้า และยาไอซ์ร้อยละ 25.59 :::: 29 ก.ค.2556 ปิดท้ายกันที่ นายมนตรี เพชรขุ้ม อดีต นายกองค์การบริหารส่วจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร ในทีม เปิดบ้านพักที่หมู่บ้านสุขสมบูรณ์วิลล่า หน้าห้างโลตัสแถลง ข่าวต่อสื่อมวลชนถึงเหตุผลในการลาออกก่อนหมดวาระว่าเพื่อ เปิดโอกาสให้ผู้สมัครทุกคนได้มีโอกาสน�ำข้อมูลข่าวสารผลงานที่ ผ่านมา มาชี้แจงต่อประชาชน เพื่อประชาชนจะได้ เป็นฐานในการ ตัดสินใจว่าจะเลือกผู้ใดมาท�ำหน้าที่ นายก อบจ.คนต่อไป โดยไม่มี การชักจูงและถูกครอบง�ำจากกลุม่ อิทธิพลใดๆ ประกอบกับมีความ เชื่อด้านไสยศาสตร์อยู่บ้างว่าการลาออกในวันที่ 24 เป็นผลดีต่อ ตนเองจะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นนายก อบจ.อีกสมัย ซึ่งการ ลาออกแบบนีม้ ตี วั อย่างให้เห็น เช่น คุณชายสุขมุ พันธ์ บริพตั ร ผูว้ า่ กทม สังกัดพรรค ประชาธิปัตย์ ก็ลาออกก่อนครบวาละ 1 วัน เช่น เดียวกัน พร้อมกับย�ำ้ ว่าเรือ่ งงบประมาณสนับสนุนจัดซือ้ เคมีภณ ั ฑ์ (ยาป้องกันยุงและยาก�ำจัดยุง) จ�ำนวน 20 ล้านบาท นั้นคาดว่าการ ออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้จะมีผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังและเป็นเกม การเมือง และพร้อมทีจ่ ะด�ำเนินสานต่อนโยบายเก่าและก่องานใหม่ ท�ำให้มคี นจังหวัดสุราษฎร์ธานีมคี ณ ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ งใน ทุกๆด้าน พร้อมระบุวา่ ศึกเลือกตัง้ ครัง้ นีค้ าดว่าจะมีการแข่งขันและ ซื้อเสียงกันอย่างรุนแรง หลังจากฝ่ายตรงข้ามประกาศว่าแพ้ไม่ได้ ทีมข่าว 360 ํ News


สุราษฎร์ 360 องศา : รายปักษ์ ฉบับที่ 3 ประจ�ำวันที่ 2 สิงหาคม 2556

Interview

สัมภาษณ์พิเศษ

ท่านรองไฟแรง

รอง ผอ.ส�ำนักงานบ�ำรุงทางสุราษฎร์ธานี 2

ปริญญา วีระจิตต์ “ท�ำวันนี้ให้ดที สี่ ดุ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน”

ส�ำนักงานบ�ำรุงทางมีหน้าทีก่ ำ� หนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ งานบ�ำรุงรักษาทางหลวง ศึกษาและพัฒนาการบริหารและบ�ำรุงรักษา ทางหลวง รวมทั้งประมวลผลและวิเคราะห์ ข้อมูลงานบ�ำรุงทาง แต่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำ� นักงานบ�ำรุงทาง สุราษฎร์ธานีที่ 2 เป็นส�ำนักงานบ�ำรุงทาง 1 ใน 3 แห่งที่ช่วยให้ประชาชนได้ใช้ถนน ได้อย่างปลอดภัย โดยในส�ำนักงานบ�ำรุงทาง สุราษฎร์ธานีที่ 2 มีผใู้ หญ่ ใจดี หลายท่านและ หนึ่งในนั้นเป็น รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน บ� ำ รุ ง ทางอายุ น ้ อ ยที่ สุ ด ในประเทศด้ ว ย วัยเพียง 40 ปี รอง ผอ.ปริญญา วีระจิตต์ ผู ้ ที่ มี ค ติ ป ระจ� ำ ใจ “ท� ำ วั น นี้ ใ ห้ ดี ที่ สุ ด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน” ส�ำหรับ รอง ผอ.ปริญญา วีระจิตต์ หรือ ที่น้องๆ เรียกกันว่า รองเอ้ เป็นคนในพื้นที่ อ�ำเภอกาญจนดิษฐ์ เริ่มต้นการท�ำงานรับใช้ ประชาชน ในส�ำนักงานบ�ำรุงทาง ในต�ำแหน่งช่าง โยธา 1 ส�ำนักทางหลวงที่ 14 นครศรีธรรมราช ใช้เวลาศึกษาและเรียนรูง้ านกว่า 18 ปี ก่อนได้ ขึน้ มารับต�ำแหน่งรองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน บ�ำรุงทางสุราษฎร์ธานี 2 ในที่สุด ทางด้านผลงานทีร่ อง ผอ.ปริญญา วีระจิตต์ ที่ได้ท�ำเพื่ออ�ำนวยความสะดวกและเกิด ประโยชน์ที่ได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ตั้งแต่เริ่มต้นท�ำงานจนถึงปัจจุบัน

ผลงานก่อนรับต�ำแหน่งรองผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักงานบ�ำรุงทาง

„„แก้ปัญหาน�้ำท่วมในเกาะสมุยที่ประชาชน ให้ความร่วมมือในการแก้ไขเป็นอย่างดี „„พัฒนาและปรับปรุงระบบในเกาะสมุยเพื่อ ให้ความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจร

ผลงานปัจจุบนั กับต�ำแหน่งรองผูอ้ ำ� นวย การส�ำนักงานบ�ำรุงทาง

„„บูรณะทางสายปากน�้ำเพื่อส่งเสริมทาง เศรษฐกิจ „„บู ร ณะทางสายบ้ า นใน อ� ำ เภอดอนสั ก เพื่อสนับสนุนในทางด้านการท่องเที่ยว โดยในอนาคตทางนายหัว ปริญญา วีระจิตต์ ได้มีโครงการดีมากมายที่จะบริการประชาชน มีทงั้ การปรับปรุงถนนสายเอเชีย(ตัง้ แต่แยกเขต กิโล 0 ถึงเส้นต่อเขตเทศบาลต�ำบลบ้านส้อง) เพื่อรองรับเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2015 และปรับปรุงซ่อมแซมทั้งสองฝั่ง ที่ จ ะไปมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี เพื่อท�ำให้เส้นทางการเดินทางสะดวกและ ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ และนีค่ อื ประวัตยิ อ่ ๆของ นายปริญญา วีระจิตต์ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบ�ำรุง ทางสุราษฎร์ธานี 2 ผูท้ มี่ ใี จท�ำเพือ่ ประชาชนให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชน ทีมข่าว 360 ํ News

เช็คอินสุราษฎรแม็กกาซีน ทองเที่ยว รถ ฟรี . ..แต ม ส ี าระ บาน สุ ข ภาพ แฟชั่น สปอรต

วัฒนธรรม สัมภาษณ ติดตามอานออนไลน

พบกับเราไดแลววันนี้

โทร. 090-562-0784

http://www.issuu.com/checkinmagazinesurat

checkinmagazinesurat

5


6 สุราษฎร์ 360 องศา : รายปักษ์ ฉบับที่ 3 ประจ�ำวันที่ 2 สิงหาคม 2556

สกู๊ปพิเศษ โครงการปลูกป่าประชาร่วมใจ 81 พรรษามหาราชินี Good Time

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ด้วยในปี 2556 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินนี าถทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ถือเป็นปีมหามงคล อย่างยิง่ และมหาปิตยิ นิ ดีของเหล่าพสกนิกรทีจ่ ะได้ น้อมน�ำพระราชเสาวนียส์ มเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม ราชินีนาถที่ให้ประชาชนทุกภาคส่วน ตระหนัก และช่วยกันดูแลรักษาและฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้และ สิง่ แวดล้อมและประกอบกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีนโยบายพัฒนาและปรับปรุงแนวคลองบางใหญ่ ให้เป็นพื้นที่สวนสาธารณะ มีทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะส�ำหรับการออกก�ำลังกาย และเป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ทัง้ นี้ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจงึ ได้จดั กิจกรรม เทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถและพระบรม วงศานุวงศ์ โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าประชาร่วมใจ 81 พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา ใน วันที่ 12 สิงหาคม 2556 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม กลุม่ พลังมวลชนและประชาชน ในพื้นที่ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี ส�ำนึกใน พระมหากรุณาธิคณ ุ ได้ตระหนักและเห็นความส�ำคัญ

ของป่าไม้และแหล่งน�้ำ และน้อมเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายก เทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ได้เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมปลูกป่าประชา ร่วมใจ 81 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯพระบรมราชิ นี น าถ เพื่อสนองพระเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ในด้านการฟืน้ ฟูและรักษา ทรัพยากรป่าไม้และสิง่ แวดล้อม รวมไปถึงเพือ่ พัฒนาพืน้ ทีแ่ นวคลองบางใหญ่ให้มที ศั นียภาพ ที่สวยงามเหมาะสมส�ำหรับการออกก�ำลังกาย และเป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจของประชาชน และลดปัญหาภาวะโลกร้อนของประชาชน ในท้องถิน่ ส่วนผลทีค่ าดว่าจะได้รบั ของโครงการ ปลูกป่าประชาร่วมใจ 81 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม ราชินีนาถในครั้งนี้เพื่อให้พื้นที่ในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียวที่ อุดมสมบูรณ์มากขึ้นอีกด้วย ส�ำหรับสถานทีป่ ลูกป่าประชาร่วมใจ 81 พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเป็นบริเวณพื้นที่ริมคลอง บางใหญ่ ต� ำ บลมะขามเตี้ ย อ� ำเภอเมื อ ง สุราษฎร์ธานี ส่วนต้นไม้ที่จะท�ำการปลูกแบ่ง ออกเป็น หญ้าแฝก จ�ำนวน 120,000 ต้น และต้นราชพฤกษ์ จ�ำนวน 81 ต้น ทั้งนี้โครงการปลูกป่าประชาร่วมใจ 81 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จะมีขึ้น ในวันที่ 10 สิงหาคม 2556 บริเวณแนวคลอง บางใหญ่ ทัง้ นีท้ างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานีร่วมกันปลูกป่าประชาร่วมใจ 81 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทีมข่าว 360 ํ News


เจาะกีฬไข่ แ ดง าเมืองคนดี

สุราษฎร์ 360 องศา : รายปักษ์ ฉบับที่ 3 ประจ�ำวันที่ 2 สิงหาคม 2556

7

Sports ดาวรุ่งน่าติดตาม

Star To Watch

ป้าจิ๋ว ดึง อดีตฮีโร่โอลิมปิก วรพจน์ เพชรขุ้ม เปิดอคาดิมี่ พัฒนาฝีมือนักมวยบ้านเราสู่ระดับประเทศ

ถ้าหากพูดถึงฝีไม้ลายมือนักมวยไทยของบ้านเราแล้วนั้น มีนักมวยไทยที่อยู่ระดับแนวหน้าของประเทศ ทั้งชกออกมวยตู้ และรายการต่างๆอีกมากมาย แต่ทางด้านกลับกันมวยสากล สมัครเล่นของเมืองคนดีกลับหายไปจากวงการทั้งๆที่เด็กบ้าน เราฝีมือไม่แพ้จังหวัดใดในประเทศ ล่าสุด ป้าจิ๋ว นางอนงค์ ล่อใจ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เปิดเผยกับ ทีมข่าว สุราษฎร์ 360 องศา ว่า “ตอนนี้จังหวัดของเรามีนักมวย

อยู่มากมายหลายที่ต่างคนต่างค่าย แต่ตอนนี้ทางสมาคมกีฬา ของเราจะน�ำทุกค่ายมารวมกันอีกครั้งเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว พร้อมกันนีย้ งั ได้พดู คุยและเชิญอดีตฮีโร่โอลิมปิก วรพจน์ เพชรขุม้ ซึ่ ง เป็ น ลู ก หลานชาวสุ ร าษฎร์ ธ านี เข้ า มาอยู ่ ท� ำ งานและ ให้ค�ำปรึกษาในทีมงานด้วย” ทั้งนี้โครงการนี้จะมีการจัดการแข่งขันประลองฝีมือเพื่อ คัดตัวเพือ่ เข้าสูอ่ คาดิมขี่ องสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอกี ด้วย

ทีม PEERAPONG คว้าแชมป์ฟุตบอล 7 คน รุน่ ประชาชนทัว่ ไป ในกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประเภทกีฬาฟุตบอล 7 คน ประจ�ำปี 2556 ณ สนามเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี โดยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรี นครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีปิดพร้อม มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล ให้กับนักกีฬาสรุปผลการแข่งขันดังนี้ 1.รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทพมิตร ศึกษา (B) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียน เทพมิตรศึกษา (A) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี(A) รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ราฟาเอล(B) 2.รุ่นประชาชนทั่วไป ชนะเลิศ ได้แก่ PEERAPONG รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ว.จันทเวช รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ศูนย์ปืนฯ รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ไลท์คูลสปอร์ต 3.รุ่นหน่วยงาน (ก�ำหนดเกณฑ์อายุ) ชนะเลิศ ได้แก่ สภ.สุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (B) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สโมสรทหาร อากาศกองบิน ๗ รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นักกีฬาเยาวชนและนักกีฬาคนพิการ เข้ารับเงินอัดฉีดจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา นายชลอศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ในพิ ธี ม อบเงิ น อั ด ฉี ด เหรี ย ญรางวั ล นั ก กี ฬ าและเจ้ า หน้ า ที่ จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 29 มหาสารคามเกมส์ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 เวียงพิงค์เกมส์ โดยมี เมธา อินทรโยธา ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในงานด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สง่ นักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 มหาสารคาม เกมส์ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัล 16 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน12 เหรียญทองแดง อยู่ในอันดับ ที่ 11 ของประเทศ ส่วนการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 เวียงพิงค์เกมส์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัล 10 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง อยู่ในอันดับที่ 8 ของประเทศ มีนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งสิ้น 82 คน ส�ำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 29 มหาสารคามเกมส์ มีบุคลากรผู้ฝึกสอนและนักกีฬากรีฑาได้รับโล่รางวัล จ�ำนวน 2 คน

พงศกร รักมาก นักยกน�้ำหนักดาวรุ่ง

เกิดวันที่ 21 พ.ค. 2540 อายุ 16 ปี ก�ำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สรุ าษฎร์ธานี รางวัลที่ได้รับ „„ เข้าร่วมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 27 จ. อุตรดิตถ์ ได้ลำ� ดับที่ 7 „„ เข้าร่วมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ที่ 28 จ.ภูเก็ต ได้ลำ� ดับที่ 5 „„ เข้าร่วมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 จ.มหาสารคาม ได้ลำ� ดับที่ 4 „„ เข้าร่วมกีฬานักเรียนนักศึกษา ครัง้ ที่ 34 จ.แพร่ ได้ลำ� ดับที่ 4 „„ เข้าร่วมกีฬาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 42 จ.เชียงใหม่ ได้ลำ� ดับที่ 4 „„ เข้าร่วมกีฬายุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 6 อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรมราช ได้ 1 เหรียญทองแดง „„ เข้าร่วมการแข่งขันยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 7 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน „„ เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกภาค 4 ได้เป็นตัวแทนไปเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 43 สุพรรณบุรเี กมส์ Mr.Sport

ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดีกันอย่างต่อเนื่องกับเลือดเนื้อเชื้อ ไขชาวสุราษฎร์ธานีอย่าง น้องนิด พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ นักเทควันโดเยาวชนทีมชาติไทย หลังจากเดินทางไปแข่งขัน เทควันโดโคเรียลโอเพ่น ที่เกาหลีใต้ และคว้าเหรียญทอง ได้ในรุ่น 44 กิโลกรัมหลังพึ่งคว้าแชมป์เยาวชนเอเชีย มาหมาดๆพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานี ส่งก�ำลังใจเชียร์อย่าง น้องนิด พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ หนึง่ เดียวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทีจ่ ะเข้าร่วมการแข่งขัน ศึกยูธโอลิมปิกเกมส์ ค.ศ.2014 ทีเ่ มืองหนานจิง ประเทศจีน ในระหว่างวันที่ 16-24 สิงหาคม นี้ด้วย ทีมข่าว 360 ํ News ประกอบไปด้วย นายธีรโรจน์ ชัยงาม ได้รบั รางวัลผูฝ้ กึ สอนกรีฑา ยอดเยี่ยม และ นางสาวสุวนันท์ คงทอง ได้รับรางวัลนักกีฬา กรีฑายอดเยี่ยมอีกด้วย ทัง้ นีจ้ งั หวัดสุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนงบประมาณเงินอัดฉีด เหรียญรางวัลให้กบั นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 1,174,000 บาท (มูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 497,500 บาท,กองทุนพัฒนา กีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 360,500,มูลนิธเิ พือ่ การพัฒนากีฬาจังหวัด สุราษฎร์ธานี 130,000 บาท,สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 136,000 บาท และ บริษทั หาดทิพย์ จ�ำกัด (มหาชน) 50,000 บาท) โดยจ่ายให้นกั กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในอัตราเหรียญทอง 15,000 ต่อ เหรียญ เหรียญเงิน 10,000 บาท และเหรียญทองแดง 5,000 บาท ส่วนทางด้านกีฬาคนพิการแห่งชาติ ในอัตราเหรียญทอง 8,000 บาท เหรียญเงิน 5,000 บาท และเหรียญทองแดง 3,000 บาท ทั้ ง นี้ ข อให้ น ้ อ งๆนั ก กี ฬ าที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล หรื อ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รับรางวัล ให้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถตนเอง เพื่อเพิ่ม โอกาสตัวเองให้สร้างชือ่ ให้กบั จังหวัดสุราษฎร์ธานีและทีมชาติไทย ในโอกาสต่อไป ์ ศักดิเมืองคนดี


8 สุราษฎร์ 360 องศา : รายปักษ์ ฉบับที่ 3 ประจ�ำวันที่ 2 สิงหาคม 2556

��บสอง��งหาคมศร�เร�องบุร�เรศ สยามประเทศว�เศษประเสร�ฐเทิดแม‹หลวง พระจร�ยาวัตรยล..มิ�งมนต ใจไทยทั�งปวง ประสงคสรรพสวรรคสรวงโชติ��วงเ��ญ ขอจงทรงพระเจร�ญ ดŒวยเกลŒาดŒวยกระหม‹อม ขอเดชะฯ ขŒาพระพุทธเจŒา AV ACADEMY

การศึกษา

พธูใด ณ ใตŒหลŒา พิศเห็นตั�งแต‹เยาว พิสุทธทั�งในนอก ทรงเปšนพระมารดา

มิงามกว‹าพระแม‹เจŒา พระนางเจŒาผ‹องโสภา คำกล‹าวบอกบ‹กังขา ของไพร‹ฟ‡าประชาไทย

ขอจงทรงพระเจร�ญ ดŒวยเกลŒาดŒวยกระหม‹อม ขอเดชะฯ ขŒาพระพุทธเจŒา นายเมธา อินทรโยธา ผูŒอำนวยการการกีฬาแห‹งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎรธานี และเจŒาหนŒาที่พนักงานการกีฬาแห‹งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎรธานี

Education Super เด็กเก่งประจําฉบับ

จิตติณฏั ฐ์ ชูศรี

การด� ำ เนินงานของศูน ย์แพทยศาสตร์ศึกษา น้องแอร์พอร์ต

ชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

จากการด�ำเนินงานของศูนย์แพทยศาสตร์ ศึ ก ษาชั้ น คลิ นิ ก โรงพยาบาลสุ ร าษฎร์ ธ านี ได้ศึกษาแนวทางการด�ำเนินงานทั้งด้านองค์กร และด้านบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานด้านการเรียน การสอนเพือ่ รองรับนักศึกษาชัน้ คลินกิ โดยเตรียม ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ การจัดท�ำ หลักสูตรการเรียนการสอน จัดโครงการเตรียม ความพร้อมและพัฒนาอาจารย์แพทย์โรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตแพทย์ ทีม่ คี ณ ุ ภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพ ของประชาชนชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ ลงนามความร่วมมือในการผลิตแพทย์ระหว่าง

สุขภาพน่ารู ้

Health By สาธารณสุข

เนื่องจากมีการขายแก๊สโดยอัดลูกโป่งเร่ขาย ในงานฟูลมูลปาร์ตี้ การควบคุมอนุญาตขายเป็น กระทรวงอุตสาหกรรม ส�ำหรับใช้เป็นยา แต่สงิ่ เสพติด ชนิดใหม่เพื่อทดแทนบ�ำบัดอาการอยากยาบ้า นั่นคือ เด็กวัยรุ่นชักชวนกันสูดแก๊สไนตรัส ออกไซด์มากขึน้ โดยใช้ปากดูดแก๊สจากลูกโป่งเข้า ปอด ภายในลูกโป่งมีแก๊สไนตรัสออกไซด์อดั ไว้ภายใน ความรู้สึกที่ได้คือ อาการเบลอ เคลิบเคลิ้ม ตัวลอย รู้สึกมีความสุขชั่วขณะ (ประมาณ 10-15 นาที) คล้ายกับการเสพยาบ้า แต่เป็นช่วงแห่งความสุข ที่สั้นกว่ามาก ผู้ที่สูดดมแก๊สไนตรัสออกไซด์เข้าไป มักจะหัวเราะอารมณ์ดี จึงได้ให้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า “แก๊สหัวเราะ” ปี พ.ศ.2383 พบว่าแก๊สไนตรัส ออกไซด์มฤี ทธิร์ ะงับอาการปวดได้ดว้ ย ปี พ.ศ.2387

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข โดยให้ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี สามารถรับนักศึกษาได้ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป โดยแนวโน้มในอนาคต ทางสถาบันจะร่วม ผลิตแพทย์ที่เป็นเลิศในภาคใต้ ซึ่งโรงพยาบาล สุ ร าษฎร์ ธ านี ไ ด้ ป ระกาศไว้ อ ย่ า งชั ด เจนใน วิสยั ทัศน์ของโรงพยาบาล บ่งบอกให้เห็นถึงความ มุ่งมั่นของผู้บริหารที่จะผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพ ให้เป็นแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมทีก่ ำ� หนดล่าสุดโดย แพทยสภา และเน้นให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความ เข้าใจ มีประสบการณ์ และมีเจตคติที่ดีต่อการ ปฏิบัติงานในชนบท และพร้อมที่จะให้บริการ สาธารณสุ ข เชิ ง รุ ก แก่ ป ระชาชนทั้ ง ชุ ม ชน เราคาดหวั ง ว่ า แพทย์ เ หล่ า นี้ จ ะสามารถ ปฏิบัติงานในภูมิล�ำเนาของตนเองได้ยาวนาน และมีความสุข จึงเห็นได้ว่าโครงการนี้จะช่วย แก้ปญ ั หาความขาดแคลนแพทย์ในภาพรวมได้ พร้อมๆ กับการลดปัญหาการกระจายแพทย์ ที่ไม่เหมาะสมในชนบท ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้ นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

เด็กดี เรียนเก่ง มากความสามารถ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี สามารถขับร้องเพลงได้หลากหลายแนว

„„ รางวัลการแข่งขันขับร้องเพลงเหรียญทอง ระดับประเทศในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 4 ปีซ้อน „„ รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2556 „„ รางวัลเด็กดีศรีนาสาร ในฐานะทีส่ ร้างชือ่ เสียง ให้อ�ำเภอบ้านนาสาร „„ รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทานประจ�ำปี 2556 จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันคัดเลือก ฑูตเยาวชนอาเซียนประจ�ำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะท�ำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ทีเ่ ซ็นทรัล พลาซ่า สุราษฎร์ธานี Mr.S 360

แก๊สหัวเราะ...ไนตรัสออกไซด์...ยาเสพติดตัวใหม่? จึ ง เริ่ ม มี ก ารน� ำ มาใช้ ป ระโยชน์ ท างทั น ตกรรม และเป็นที่นิยมใช้เรื่อยมาตลอดช่วง ศตวรรษที่ 20 และใช้ท�ำให้ครีมฟองฟูขึ้น ที่เรียกว่า Whipped cream โดยบรรจุในรูปตลับขนาดเล็ก ซึ่งเรียกว่า Whippets และใช้ท่อขนาดใหญ่ส�ำหรับการ ใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมและทางการแพทย์ ไนตรัสออกไซด์เป็นแก๊สไม่มีสี มีรสหวาน หนักกว่า อากาศ ละลายได้ดีในแอลกอฮอล์ อีเทอร์ และน�้ำมัน แก๊สไนตรัสออกไซด์จ�ำหน่ายตามร้านขายของช�ำ ทั่วไปในรูปแบบที่บรรจุในกระป๋อง หรือท่อขนาดเล็ก (Whippets) เปิดใช้โดยหักคอท่อ ส�ำหรับใช้กับ อาหารเพื่อท�ำให้ครีมฟูพอง ส� ำ หรั บ การสู ด ดมแก๊ ส ไนตรั ส ออกไซด์ เ ป็ น เวลานานจึงท�ำให้เกิดภาวะเลือดจาง (megaloblastic anemia) ชาตามนิ้วมือนิ้วเท้า

(peripheral neuropathy) ร่างกาย สร้ า งเม็ ด เลื อ ดขาวได้ น ้ อ ยลง การสู ด ดมแก๊ ส ไนตรัสออกไซด์เป็นเวลานาน หรือสูดเป็นประจ�ำ ในกรณีน�ำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ (abuse) อาจท�ำ ให้เกิดอาการทางประสาทส่วนกลาง ได้แก่ ความรู้สึก เคลิบเคลิ้ม ความจ�ำถดถอย การเคลื่อนไหวช้าลง ไขสันหลังและโรคทางระบบประสาทเสื่อมเนื่องจาก ขาดวิตามิน และสารเมทไทโอนีน

ฉับพลัน ขาดการเชื่อมโยงความรู้สึกและการรับรู้

ข้อควรระวังส�ำหรับผู้สูดดมไนตรัสออกไซด์ รู้สึกเคลิ้มฝัน หลอนการมองเห็น และได้ยินเสียง วิธีสูดดมแก๊ส จะเห็นผลทางเภสัชวิทยาในทันที และผลที่เกิดจะอยู่ได้ไม่นาน คือน้อยกว่าหนึ่งนาที การสูดดมซ�ำ้ อาจได้ฤทธิแ์ รงขึน้ และยืดระยะเวลาออก ฤทธิ์ได้นานขึ้น แต่ถ้ามีไนตรัสออกไซด์บรรจุอยู่เต็ม ปอด จะท�ำให้ผสู้ ดู สูญเสียการควบคุมกล้ามเนือ้ อย่าง

ผู้สูดจึงควรนั่งลงในขณะสูดดม เพราะเคยมีรายงาน การล้มลงถึงขั้นเสียชีวิตขณะสูดดมไนตรัสออกไซด์ มาแล้ว แม้ว่าการติดไนตรัสออกไซด์จะพบน้อยมาก แต่ ก ารสู ด ดมอย่ า งสม�่ ำ เสมอสามารถท� ำ ให้ เกิดอาการชาตามแขนขาในระยะยาว สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี


สุราษฎร์ 360 องศา : รายปักษ์ ฉบับที่ 3 ประจ�ำวันที่ 2 สิงหาคม 2556

ข่าวสังคม ฉบับนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายวุดดี้ ที่จะพา พีน่ อ้ งซอกแซกแวดวงสังคมงานอีเว้นท์ขา่ วสารต่างๆ ของสุราษฎร์ บ้านเราอย่ามั่วเสียเวลากันเลยไปดูกันดีกว่าว่าช่วงเวลาที่ ผ่านมาสังคมบ้านเรามีอะไรเกิดขึน้ กันบ้างไปดูกนั เลยครับพีน่ อ้ ง „„ เปิดมิติการศึกษา เมื่อวันที่ 19 ก.ค 2556 ที่ผ่าน มาได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้ ชือ่ งาน Asean learning tools มิติใหม่นวัตกรรม การศึกษาไทยสูอ่ าเซียน โดยมี นายชลอศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน มีคนสนใจ ร่วมงานในครั้งนี้เป็นจ�ำนวน มากเลยทีเดียว „„ วอลเล่ย์บอลเยาวชน - เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนคร สุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล และคณะครูในสังกัดเทศบาล ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน-ประชาชน ประจ�ำปี 2556 ณ อาคาร อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๕

„„ กีฬา กศน.สุราษฎร์ธานี - เมื่อวันที่ 20 ก.ค 2556 การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดขึ้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายมนตรี เพชรขุม้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เต็มไปด้วยสีสันของนักกีฬาแต่ละอ�ำเภอ

„„ การแข่งขันเทนนิส “สามัคคี 4 พลัง” - เมื่อวันที่ 20 ก.ค 2556 ที่ผ่านมามีการแข่งขันเทนนิส สามัคคี 4 พลัง โดย พ.ต.อ.สุวฒ ั น์ สุขศรี ผกก.สภ.เมืองฯ ประธานแผนกเทนนิส จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ นายเมธา อินทรโยธาซึ่งมีผู้เข้าร่วม แข่งขันอีกมากมาย ทั้งนี้ 4 พลัง หมายถึง ความร่วมมือของ 4 สนามแข่ง (สนามกีฬากลาง/ค่ายวิภาวดี/สนามริมน�้ำตาปี และ สนามอ�ำเภอไชยา)

9

Social & Event

ประมวลภาพถวายพานพุ่ม

เมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ทีผ่ า่ นมาได้มพี ธิ วี างพานพุม่ ถวายราชสักการะ วันครบรอบ ๙๘ ปี พระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี” จากพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ประจ�ำปี 2556 เพื่อร่วม ระลึกถึงพระเกียรติคณ ุ ของพระองค์ทา่ น โดยมีคณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ทหาร ต�ำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรภาคเอกชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และประชาชนเข้าร่วม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงพยาบาลสราญรมย์ „„ Levi’s Meet & Greet - วันที่ 30 ก.ค.56 ทีผ่ า่ นมา ทาง Levi’s จัดรายการ Meet & Greet พบกับนักร้อง วง SEASON FIVE และ MRS SLAVE ณ.โรบินสัน สุราษฎร์ธานี ชั้น 2 เคาน์เตอร์ Levi’s มีคนร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก

„„ เปิดโลกการศึกษา - เมื่อวันที่ 25 - 26 ก.ค 2556 ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ภายใต้ ชือ่ งาน “เปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ เพือ่ เข้าสูป่ ระชาคม อาเซียน” มีหน่วยงานและชมรมต่างเข้าร่วมงานมากมายทัง้ การ ให้ความรูแ้ ละแสดงผลงานร่วมไปถึงสินค้าการประกอบอาชีพต่างๆ

„„ ฟุตบอลเฟสติวลั - เมือ่ วันที่ 27-28 ก.ค 2556 ทีผ่ า่ นมา ทาง AV ACADEMYได้จัดการแข่งขันฟุตบอลเฟสติวัล ขึน้ ทีส่ นาม Kick Off ซึง่ การแข่งขันในครัง้ นีม้ ตี งั้ แต่ประเภท เด็กถึงเยาวชนเลยทีเดียว โดยมีเด็กและเยาวชนร่วมเข้าแข่งขัน เป็นจ�ำนวนมาก

„„ คอนโดกัลปพฤกษ์แกรนด์ - เมือ่ วันที่ 27 ก.ค 2556 ที่ ผ ่ า นมาทางคอนโด กั ล ปพฤกษ์ แ กรนด์ ได้เปิดขายอย่างเป็น ทางการแล้วซึง่ มีผจู้ ดั การ ฝ่ายขาย คุณอุมาพร เกือ้ กูลสงฆ์ และพนักงาน พร้อมบริการลูกค้า ท่านที่สนใจเดินทางไปที่ส�ำนักงานขาย อยู่ใกล้กับห้างแมคโครเพียง 100เมตรเท่านั้น „„ Covermark - เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ทางห้าง โรบินสันสุราษฎร์ธานีได้จดั กิจกรรม Covermark @ SR REALFINESH 2013 MAKEUP ณ ชั้น 1 โรบินสัน สุราษฎร์ธานี โดยมีดารา สุดฮ็ฮต “หยาดทิพย์ ราชปาล” มาร่วมไขความลับเทคนิค การแต่งหน้าให้ดูมีเสน่หม์ าดมัน่ และโดดเด่นมีสไตล์บรรยากาศ เต็มไปด้วยลูกค้าที่สนใจมากมาย „„ SMOOTH PLUS CAMPUS - เมือ่ วันที3่ 0 ก.ค 2556 ทีผ่ า่ นมาทางได้มกี ารจัดกิจกรรม SMOOTH PLUS CAMPUS ชวนน้องท�ำดี ต้านยาเสพติด ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี ซึ่ ง งานนี้ มีกจิ กรรมของทางกางเกง ยีนส์ลีวายอีกด้วยพร้อม กั บ ชมมิ นิ ค อนเสิ ร ์ ต กั บ วง SEASON FIVE และ MRS SLAVE มีนกั ศึกษา เข้าร่วมงานกันอย่างคับคัง่ แน่นงานเลยทีเดียว อย่าลืมแวะเวียนไปที่ร้านกล้วยน�้ำหว้าร้านข้าวแกง ที่คงความดั้งเดิมของแกงจังหวัดสุราษฎร์บ้านเราโดยวันที่ 2 สิงหาคม 2556 นี้ ทางร้านจะท�ำการเปิดในส่วนของอาหารตามสัง่ จิ้มจุ่ม นั่งดื่มสบายๆ ตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปจนถึง 22.00 น. กันเลยทีเดียว แต่อย่าลืมนะครับร้านกล้วยน�ำ้ หว้าเปิดตัง้ แต่เช้า นะครับแต่ช่วงเช้าถึงเที่ยงจะเป็นข้าวแกง โล่งโต้ง ก๋วยเตี๋ยวไก่ อย่าลืมแวะกันไปอุดหนุนกันได้ ไปช้าหมด อดอร่อยนะครับ

„„ เทศกาลงานเงาะโรงเรียน - เมือ่ วันที่ 25 กรกฏาคม 2556 ทีผ่ า่ นมา นายชลอศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร ประจ�ำปี 2556 ณ ถนนริมคลองฉวาง โดยมีนายอ�ำเภอบ้านนาสาร นายภูรริ ตั น์ ธีรอรรถ กล่าวต้อนรับ และนายอดุลย์ อัคขนิฐ รองนายกเทศมนตรีเมือง นาสาร ปฎิบตั ริ าชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองนาสาร กล่าวรายงาน มีประชาชนบ้านนาสารและบริเวณใกล้เคียงร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก

ส�ำหรับฉบับต่อไปข่าวสารสังคมบ้านเราจะมีอะไรเกิดขึน้ พีน่ อ้ ง ไม่ตอ้ งกลัว วุดดี้ จะน�ำภาพและข่าวสารมาฝากกันอย่างแน่นอน รอติดตามอ่านกันด้วยนะครับพี่น้องชาวสุราษฎร์ นายวุ ดดี้


10 สุราษฎร์ 360 องศา : รายปักษ์ ฉบับที่ 3 ประจ�ำวันที่ 2 สิงหาคม 2556

Economy

เงิน เงิน ทอง ทอง

ดูดวง

กับ อ.รัตนมณี

1-15 สิงหาคม 2556

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประชุมปฏิบัติการเชิงลึก กลุ่มภาคใต้

พร้อมรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ดร.เสกสรรค์ นาควงศ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ ว และกีฬา เป็นประธานในพิธเี ปิดการประชุมปฏิบตั ิ การเชิงลึก (Deepening Workshop) กลุม่ ภาคใต้โครงการจัดท�ำแนวทางส่งเสริมองค์ความรู้ ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงบูรณาการรองรับ การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ โรงแรม ดิโอวาเลย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีผทู้ เี่ กีย่ วข้อง เข้าร่วมงานในครัง้ นีอ้ ย่างมากมาย ส�ำหรับการประชุมปฏิบตั กิ ารเชิงลึก (Deepening Workshop) กลุม่ ภาคใต้ในครัง้ นีส้ บื เนือ่ งจาก รัฐบาลได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยให้ความส�ำคัญกับการเชือ่ มโยงโอกาสจากการ เปิดเสรีประชาคมอาเซียน กระทรวงการท่องเทีย่ ว และกีฬาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์พฒั นาขีดความสามารถในการแข่งขันในสาขา การท่องเทีย่ ว จึงได้ ด�ำเนินการโครงการจัดท�ำแนวทาง ส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นการท่องเทีย่ วและกีฬาเชิง บูรณาการรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

และได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา โดย ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธพิ ฒ ั นาทรัพยากร มนุษย์ระหว่างประเทศ เป็นทีป่ รึกษาโครงการฯ และได้จดั ประชุมปฏิบตั กิ ารเชิงลึกในคลัสเตอร์กลุม่ ท่องเทีย่ วน�ำร่อง ใน 4 ภาค โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาทุนมนุษย์ในกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในภาคการท่องเทีย่ วและกีฬาทุกภาคส่วน ให้มคี วามพร้อมและความตระหนักในการเตรียมความพร้อม ในด้านการบริหารจัดการแบบองค์รวมในทุกมิติ สามารถ น�ำไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในด้านการบริหาร การท่องเทีย่ วและกีฬาเชิงบูรณาการ ให้กบั ภาคีทกุ ภาคส่วน ทีเ่ กีย่ วข้องให้มคี วามพร้อม รูเ้ ท่าทันในโอกาสและอุปสรรค ทีจ่ ะเกิดขึน้ เมือ่ มีการเปิดประชาคมอาเซียน ตลอดจนเป็น การพัฒนาบทบาทของเครือข่ายทัง้ ภาครัฐ เอกชน ท้องถิน่ ชุมชน และสถาบันการศึกษาในพืน้ ที่ เพือ่ ให้เป็นกลไก ในการขับเคลือ่ นการท่องเทีย่ วและกีฬามีสว่ นร่วมในทุกระดับ โดยการประชุมในครัง้ นีเ้ ป็นการการอภิปรายสะท้อน แนวคิดจากผูท้ รงคุณวุฒิ และการแบ่งกลุม่ ระดมความคิด แผนปฏิบตั กิ ารและเส้นทางสูค่ วามส�ำเร็จเพือ่ การพัฒนาการ ท่องเทีย่ วและกีฬาไทยกลุม่ ภาคใต้ผเ้ ู ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

ผูแ้ ทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ใน 5 จังหวัดภาคใต้ รวม 120 คนได้แก่ ผูแ้ ทนจากส�ำนักงานการท่องเทีย่ ว และจังหวัด ททท.ประจ�ำจังหวัด ส�ำนักงานวัฒนธรรม จังหวัด ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและจังหวัด ส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัด ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว จังหวัด สมาคม/ชมรมธุรกิจท่องเทีย่ ว/กีฬา เครือข่าย ท่องเทีย่ วชุมชนและเครือข่ายด้านกีฬา เป็นต้น อีกทัง้ ได้เชิญวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ ด้านท่องเทีย่ วและกีฬา ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการ นิธพิ ฒ ั นาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ นายภราเดช พยัฆวิเชียร ประธานสถาบันการท่องเทีย่ วโดยชุมชน นายธงชัย วัฒนศักดากุล เลขาธิการสมาคมบาสเก็ตบอล แห่งประเทศไทยเป็นต้น ทัง้ นีก้ ารประชุมปฏิบตั กิ ารเชิงลึก (Deepening Workshop)กลุม่ ภาคใต้โครงการจัดท�ำแนวทาง ส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นการท่องเทีย่ วและกีฬาเชิงบูรณา การรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป ทีมข่าว 360 ํ News

มหกรรมบ้านธนาคาร 56

งานเดี ย วที่ ร วบรวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ คุ ณ ภาพดี ราคาถู ก

ทุกท�ำเลทอง จากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินชัน้ น�ำ เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ทีผ่ า่ นมาชมรมสินทรัพย์รอการขายของ ธนาคารพาณิชย์ โดยสมาคมธนาคารไทยจัดงานมหกรรมบ้านธนาคาร 56 ครัง้ ที่ 2 จ.สุราษฎร์ธานีซงึ่ งานมหกรรมดังกล่าวเป็นการจัดจ�ำหน่าย อสังหาริมทรัพย์มอื สองของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินชัน้ น�ำ 7 แห่ง อันได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ,ธนาคารธนชาต,ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์,และบริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด โดยจัดจ�ำหน่ายให้กบั ประชาชน ผู้ที่ก�ำลังต้องการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มือสองทุกประเภท

สุราษฎร 360 องศา

ในทุกท�ำเลในเขตภาคใต้ เพือ่ เป็นทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภคได้เลือกสรรทรัพย์คณ ุ ภาพดี ราคาพิเศษ ซึง่ งานมหกรรมดังกล่าวมีสว่ นช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทัง้ ในภาพรวม ของเศรษฐกิจ องค์กร และประชาชน ส�ำหรับงานมหกรรมบ้านธนาคาร 56 เพือ่ ส่งเสริมภาพรวมของระบบเศรษฐกิจองค์กร และประชาชน ให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินก่อให้เกิดทิศทางที่ดีในด้านสภาพคล่อง และเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในพื้นที่ได้เลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมากมาย ซึง่ ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นเขตภาคใต้โดยจากการส�ำรวจจะพบว่าในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุราษฎร์ธานี และในพื้นที่ใกล้เคียง ประชาชนมีความต้องการบ้านที่อยู่อาศัยเป็นจ� ำนวนมาก แต่ไม่มชี อ่ งทางและจ�ำนวนเงินทีม่ ากพอ ทั้งนี้ทางชมรมสินทรัพย์รอการขายของธนาคารพาณิชย์ จึงได้น�ำทรัพย์สินต่างๆ ให้บริการประชาชนในพืน้ ที่ เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคได้โดยตรง และสามารถ เลือกสินค้าจ�ำพวกอสังหาริมทรัพย์ได้หลากหลายรูปแบบ หลายท�ำเลพร้อมข้อเสนอและเงื่อนไขพิเศษสุดภายในงานหรือ ผ่อนดาวน์ 0% นาน 12 เดือน พร้อมทัง้ รับสินเชือ่ ดอกเบีย้ พิเศษ และยังสามารถปรึกษาจากสถาบันการเงินเรือ่ งสินเชือ่ ต่างๆ ได้ อีกด้วย ส�ำหรับบางสถาบันการเงิน ซึง่ เงือ่ นไขและส่วนลดพิเศษ ดังกล่าวจะมีเฉพาะภายในงานเท่านัน้ โดยกลุม่ เป้าหมายทีท่ างชมรมฯ ให้ความสนใจคือ ภาคธุรกิจ และประชาชน รวมถึงผู้ที่สนใจ อยากมีบา้ นพักในราคาทีไ่ ม่แพง ทีมข่าว 360 ํ News

ติดต่อโฆษณา โทร. 080 098 1266

วันอาทิตย์ : การงาน งานทีท่ ำ� อยูใ่ ห้ระวัง เรือ่ งของการผิดพลาดในงานเอาไว้ให้ดี คนทีย่ งั หางานยังไม่ได้ตอนนี้ การเงิน เด่นจากการ เดินทาง มีโชคจากทางไกลคนไกล ความรัก คนโสดจะเจอคนในที่ท�ำงานที่เรียน คนมีคู่ ก็มั่นคงดี สุขภาพ ระวังเรื่องของระบบภายใน สตรีมดลูกรังไข่ ชายระวังอัณฑะ วันจันทร์ : การงาน คนที่คิดจะลงทุนท�ำ ไปได้เลยไม่มปี ญ ั หาท�ำงานได้เงินก้อนแน่นอน การเงิน เข้ามาจากผูใ้ หญ่อปุ ถัมภ์ โชคลาภมาจาก สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิห์ รือการท�ำบุญ ความรัก มีผใู้ หญ่ เป็นอุปสรรคขัดขวางทางรักของคุณท�ำอะไร ดูเหมือนอืดไม่กา้ วหน้า สุขภาพ ระวังเรือ่ งของ ความดัน น�ำ้ ในร่างกายมีปญ ั หา อาการบวมน�ำ้ วันอังคาร : การงาน ทีท่ ำ� อยูร่ ะวังเรือ่ งการ ผิดหวังไม่เป็นไปตามคาด ช่วงนีห้ วังน้อยดีทสี่ ดุ การเงิน มาจากทางไกลต่างประเทศ โชคลาภ เสี่ยงโชคติดทะเลเด่น ความรัก มีการตกลง เจรจาพูดคุยซึ่งกันและกัน คนโสดจะเจอคน ทีค่ บหากันยาว สุขภาพ ระวังเรือ่ งของอุบตั เิ หตุ การผ่าตัด ป่วยกะทันหัน วันพุธ : การงาน งานทีม่ อี ยูร่ ะวังจะสูญเสีย เปลี่ ย นงานย้ า ยงานท� ำ บุ ญ บ้ า งจะพ้ น ภั ย การเงิน เข้ามาแบบไม่ค่อยคล่องเท่าไรนัก มีโชคลาภจากสตรีเพศสูงวัยกว่าคุณ ความรัก คนโสดจะเจอคนที่ถูกใจเป็นอาชีพศิลปินมี ความเป็นส่วนตัวสูงมาก สุขภาพ ระวังเรื่อง ของการเจ็บป่วย อาการป่วยเรื้อรัง วันพฤหัสบดี : การงาน งานที่ท�ำมีแต่ เรือ่ งเร่งด่วนเร่งร้อน อย่าเพิง่ คิดทีจ่ ะเปลีย่ นงาน ในตอนนี้ การเงิน เข้ามาแต่นอ้ ยลาภก้อนโตยัง ไม่มแี ต่มโี ชคจากเด็กลูกหลานบริวาร ความรัก มีความสุขสมหวังกับครอบครัว คนรักชีวิต มีความสุขได้อย่างใจ สุขภาพ ระวังเรื่องของ ระบบภายในสตรี บุรุษ ฮอร์โมนทางเพศไม่ดี วันศุกร์ : การงาน งานเกีย่ วกับของสวยงามเด่น ท�ำงานคล่องก้าวหน้าอิงเพศตรงข้ามไว้ดีเอง การเงิน มีเงินก้อนโตเข้ามา คุณมีโชคลาภ ได้รับข่าวดีทางการเงิน ความรัก สมหวัง สุขสดใส คนโสดพบรักคนทีถ่ กู ใจ สุขภาพ ระวัง เรื่องของระบบหัวใจ ความดันโลหิต การเต้น ของหัวใจผิดปกติ วันเสาร์ : การงาน งานทีท่ ำ� ระวังข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามหวังระวังคนให้รา้ ย การเงิน ติดขัด ฝืดเคืองหมัน่ ท�ำบุญเอาไว้อปุ สรรคจะผ่านพ้นไป ความรัก ช่วงนี้เรื่องเงินทองส�ำคัญมากกว่า ความรัก คู่ครองท�ำเงินทองให้คุณ สุขภาพ ระวังระบบความดันโลหิตสูง อาการร้อนใน ติดตามอาจารย์รัตนมณีได้ในรายการ อัศจรรย์อัญมณีบ�ำบัด และ อัญมณีชี้ทางรวย ทางช่อง Health plus channel ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 20.30-22.00น. สอบถามเพิม่ เติม 085-5560477, 089-7420983 facebook : อัศจรรย์อัญมณี


สุราษฎร์ 360 องศา : รายปักษ์ ฉบับที่ 3 ประจ�ำวันที่ 2 สิงหาคม 2556

ล็อตเตอรี่

Lottery

11

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2556

กลุ่มสมาชิกสภา อบจ.สุราษฎร์ธานี บุก อบจ.ยื่นหนังสือชะลอการจัดซื้อ

เคมีภัณฑ์กว่า 20 ล้านบาท

ต่อจากหน้า 1 โดยตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้ บริหารได้ดำ� เนินการจัดซือ้ ยาเคมีภณ ั ฑ์ จ�ำนวนกว่า 20 ล้าน บาท โดยได้โอนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต ซึ่งทางกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานีได้เห็นว่าการกระท�ำดังกล่าว ทางสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี ไม่ได้รับทราบ เรือ่ งดังกล่าวจึงขอให้ชะลอการจัดซือ้ โครงการดังกล่าวไว้กอ่ น

โดยทางกลุ่มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี ยังมีเหตุผลที่ให้ชะลอโครงการนี้ไว้ก่อนด้วย เหตุผลว่า การโอนเงินประมาณเป็นจ�ำนวนเงิน 20 ล้านเศษ ทางฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่ ได้ร่วมพิจารณาตามหลักธรรมาภิบาล และยังเป็นการตั้ง งบประมาณจัดซื้อที่มีการซ�้ำซ้อนกับหน่วยงานท้องถิ่นอื่นๆ (อบต.-เทศบาล) เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวสามารถใช้งบ ประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพมาด�ำเนินการหรือ ตั้งงบประมาณของตนเองมาจัดซื้อเองได้ รวมไปถึงการใช้ ตาม พรบ.อบจ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 ข้อ 36 วรรคท้าย ในระหว่างไม่มีนายก อบจ.ให้ปลัด อบจ. ปฏิบัติ หน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เท่า ทีจ่ ำ� เป็นได้เป็นชัว่ คราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตัง้ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนทาง นายมนตรี เพชรขุ้ม อดีตนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เปิดเผยว่าการที่มี13 ส.อบจ.ออก มาเคลื่อนไหวคัดค้านให้ชะลอการจัดซื้อยาก�ำจัด ยุงลายตัว แก่และลูกน�้ำยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกนั้น นาย มนตรีได้ระบุวา่ ส.อบจ.กลุม่ นีย้ งั ไม่เข้าใจเรือ่ งการดูแลคุณภาพ ชีวิตของประชาชน และโครงการดังกล่าวเป็นของทางจังหวัด สุราษฎร์ธานีร่วมกับ ส�ำนักงานสาธารณสุข และศูนย์ควบคุม โรคติดต่อโดยแมลงและสัตว์ ทีย่ นื่ เรือ่ งขอสนับสนุนงบประมาณ จ�ำนวน 20 ล้านบาทในการจัดซือ้ เคมีภณ ั ฑ์ ควบคุมโรคไข้เลือด ออก ทีก่ ำ� ลังระบาดหนักอยูใ่ นพืน้ ทีข่ องจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึง่ คาดว่าการออกมาเคลือ่ นไหวในครัง้ นีจ้ ะมีผชู้ กั ใยอยูเ่ บือ้ งหลัง และเป็นเกมการเมือง

ทางด้าน นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี รองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาราชการแทนนาย แพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เปิดเผยในวัน แถลงข่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือด ออกมียอดสะสมจากต้นเดือนมกราคม 2556 จนถึงวันที่ 27กรกฎาคม 2556 ว่างบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริ ส่วนจังหวัดเป็นจ�ำนวน 20 ล้านบาทก็เป็นประเด็นการเมือง เสียอีก เวลาเกิดสถานการณ์น�้ำท่วมใช้งบ 5-600 ล้านบาท ไม่เห็นมีปัญหา ซึ่งเกิดเรื่องแบบนี้ก็เป็นที่น่าเสียใจ ส�ำหรับ ฝ่ายสาธารณสุขจังหวัดมีความเห็นว่าเรือ่ งดังกล่าวเป็นเรือ่ ง ของชาวบ้านที่เขาได้รับเดือดร้อน ใครเป็นไข้เลือดออก แม้แต่หมอหรือลูกหมอเป็นไข้เลือดออกก็เสี่ยงต่อการเสีย ชีวติ เพราะว่าขณะนีย้ งั ไม่มยี ารักษา ดังนัน้ วิธกี ารป้องกัน ไม่ให้ป่วยเป็นไข้เลือดออก การป้องกันโรคดังกล่าวเรามา เตะขัดขากันเองเป็นสิ่งที่น่าเสียใจ ถ้าพูดถึงสถานการณ์ อย่างนี้ คาดว่าเราอย่าเอาเรื่องการเป็นการตายการเจ็บไข้ ได้ป่วยของพี่น้องประชาชนมาเป็นเกมการเมืองละก้อขอ ให้เวรกรรมไปตกที่ลูกหลานของเขาก็แล้วกัน ขอสาบแช่ง ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือด ออกมียอดสะสมจากต้นเดือนมกราคม 2556 จนถึง วันที่ 27กรกฎาคม 2556 มียอดผู้ป่วยสะสมจ�ำนวน 1,160 ราย มีผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มอีก 1 ราย เป็นเด็ก อายุ 12 ปี ขณะนีท้ ำ� ให้มยี อดผูเ้ สียชีวติ รวมเป็น 2 ราย ทีมข่าว 360 ํ News


12 สุราษฎร์ 360 องศา : รายปักษ์ ฉบับที่ 3 ประจ�ำวันที่ 2 สิงหาคม 2556

Surat360 003 02 08 2556  

ฉบับที่ 3 มาแล้วจ้า กับหนังสือพิมพ์สุราษฎร์ 360 องศา รีบๆเปิดอ่านนะค่ะ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you