Page 1

Issue#07/2009-10 (August 25, 2009) ฉบับที่ 7 ป 2552-53 วันที่ 25 สิงหาคม 2552

Rotary Club of Bangkhen meets every Tuesday 19.00 hrs. at The Sofitel Centara Grand Bangkok Hotel สโมสรโรตารีบางเขนประชุมทุกวันอังคาร เวลา 19.00 น. ณ โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา แกรนด กรุงเทพ

August – The Month of Membership

สิงหาคม – เดือนแหงสมาชิกภาพ

Interact The future of ROTARY By PP. Boonlert Kerdsomkiat

สารสโมสร ณ บางเขน @ BANGKHEN Club Bulletin

ภ า ย ใ น เ ล ม คะแนนการประชุมวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2552 สารนายกสโมสร สนเทศโรตารีเรื่อง “การเสนอชื่อสมาชิกใหม” บรรยายพิเศษ “การกอตั้งสโมสรอินเตอรแรคท” “หยอกกันเบา ๆ เพราะเรารักกัน” นายแมวเซา ความรูจากอินเตอรเน็ต “ขอปฏิบตั ิในการใสบาตร” ตารางกิจกรรมนาสนใจ

1

...หนา 2 …หนา 3 ...หนา 4 ...หนา 7 ...หนา 8 ...หนา 11

จํานวนสมาชิกทั้งสิ้น (๑) สมาชิกมีสิทธิยกเวนประชุม จํานวนสมาชิกสุทธิเพือ่ การคํานวณ จํานวนสมาชิกเขารวมประชุม จํานวนสมาชิกประชุมทดแทนตางสโมสร คะแนนการประชุมสุทธิ ๑๘/๔๐=

๔๐ ๐ ๔๐ ๑๘ ๐ ๔๕%


จากใจนายก ผมขอยกยองสมาชิกโรตารีบางเขนได บําเพ็ญประโยชนหลายกิจกรรมดวยกัน ในสัปดาหเดียว อน.ณัฎฐ จงสฤษดิ์ไดเยี่ยมดญ เกศรินทร พิมพันธ อายุ 11 ป ผูปวยหัวใจเด็ก ซึ่งเปนเคสที่สงจากสร.รังสิต เพื่อสงตัว เขาสูคิวการรักษาซึ่งประสานงานโดยอน.จตุรงค เกิดรัตน ขณะที่อน.ชูพงษ ชูครุวงศ และรทร.นพ.ฆนัท ครุฑกุล รวมทั้งมิตรโรแทเรียนอีกหลายทานมีสวนรวมในการ จัดการประชุมระดับชาติ เรื่อง “การคาและการพัฒนา อาหาร พลังงานและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน” ทั้งยังไดรวม ออกบูตประชาสัมพันธภาคที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตต ในวันศุกรที่ 21 สิงหาคม อันเปนการประชาสัมพันธกิจกรรมโรตารีใหกับสาธารณชน ซึ่ง รทร.ผดุงศักดิ์ แถลงการณไดแสดงภาพในการประชุมปกติประจําสัปดาห เปนที่ นายกยองและชื่นชมยิ่งนัก ผมเชื่อวาพลังสปริตของชาวบางเขนมีอยูมากมายและ ทวมทน ครอบครัวโรแทเรียนเรา 2 ทานยังไดตอนรับเยาวชนแลกเปลี่ยนหรือ YE เปน ที่นาตื่นเตนและอบอุนยิ่งนัก คือ ครอบครัวอน.สุรกิจ เกิดสงกรานตที่ตอนรับนอง อภิสิทธิ์ (เอริค มานูอัส ลูนา) จากประเทศเม็กซิโก และ ครอบครัว รทร.ภควรรณ รัตนศุภสิน ที่ตอนรับนองฟาใส (Francesca) จาก ประเทศเยอรมันนี ซึ่งทั้งสอง ทานมาเยี่ยมสโมสรเราในวันอังคารที่ผานมาดูเหมือนเวลาประชุมจะมีนอยเกินไป คงตองใหมาเยี่ยมและทํากิจกรรมรวมกันมากขึ้น เรื่องการอบรมเยาวชนผูนํา RYLA ในขณะนี้เราจะอุปถัมภนองอินเตอรแรคท 2 โรงเรียนคือ รร.รัตนโกสินทร สมโภช บางเขน และ รร.สารวิทยา นอกจากนี้เรา จะคัดเลือกนองที่มีลักษณะเปนผูนําและมีโควตาใหกับเยาวชนในชุมชนอีก 1 ทาน นอกจากนี้หากลูกหลานโรแทเรียนของสโมสรทานใดสนใจ จะรบกวนให ทานรวมบริจาคคาลงทะเบียนของลูกหลานทาน และสงใบสมัครใหกับ รทร.พร ทิพย โดยเร็ว เปนธรรมเนียมปฏิบัติหลายปแลววาเยาวชนที่ผานการคัดเลือกทุก ทานที่จะเขารับการอบรม RYLA จะตองเขารวมประชุมประจําสัปดาหกับสโมสรโร ตารีบางเขน พรอมผูปกครอง ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม และรวมประชุมกับสร. บางเขนอีกครั้ง เมื่อเสร็จการเขาอบรมแลว คือในวันอังคารที่ 27 ตุลาคมดวย ครับ ในปนี้ผูสมัครจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมและการใชประโยชน จากความรูที่ไดอีกดวย อน.บุญเลิศ เกิดสมเกียรติ ซึ่งเปนประธานอนุกรรมการอินเตอรแรคทให เกียรติมาบรรยายที่สโมสรฯ ในหัวขอเรื่องอินเตอรแรคทอินโรตารีแฟมิลี่ ซึ่งเปน ผูบรรยายทานที่ 3 ในปบริหารสโมสรนี้ สโมสรของเราโชคดีที่มีอาจารยใน โรงเรียนเปนสมาชิกเขมแข็งของสโมสรซึ่งไดแก รทร.พรทิพย เมนบางผึ้ง จาก โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช บางเขน ซึ่งไดกอตั้งอินเตอรแรคทแลว และ รทร. ภควรรณ รัตนศุภสิน จากโรงเรียนสารวิทยาซึ่งกําลังกอตั้งอินเตอรแรคทในปน้ี มวลสมาชิกตางชวยกันเต็มที่ในการบริการใหนองเยาวชนทั้งสองโรงเรียนเปนเพื่อน ผูบําเพ็ญประโยชน และ เรียนรูเพื่ออนาคตตอไป

2


กิจกรรมที่เปนประโยชนยังมีอีกมากมาย สมาชิกหลายทานมีความสนใจกับ การประชุมคณะกรรมการบริหารจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 8 กันยายน เวลา 17.00 น. และ การประชุมกิจกรรมสโมสรจะมีขึ้นในวันที่ 8 กันยายน เชนกันหลังการประชุม ปกติ ผมขอใหคณะกรรมการบริหารสโมสร รบกวนชวยสงวาระการประชุมที่ตอง ผานมติของคณะกรรมการบริหารภายในวันที่ 1 กันยายนนี้ ดวยครับ

อนาคตโรตารีอยูในมือทาน นย.ศุภชัย หาญสืบสาย

สนเทศโรตารี

Rotary Information

โดย อน. จตุรงต เกิดรัตน

การเสนอชื่อสมาชิกใหม

เดือนสิงหาคมมีความสําคัญสําหรับองคกรโรตารี เนื่องจากเปนเดือนที่ถูกกําหนดใหเปนเดือนสมาชิกภาพ และการขยายสโมสร ตามที่สมาชิกทราบกันดีวาสมาชิก ใหมนั้นมีความจําเปนและสําคัญตอการบงบอกความ เขมแข็งของสโมสร และความเขมแข็งของสโมสรก็เปน เครื่องกําหนดความเขมแข็งของและความอยูรอดของ องคกรโรตารีโดยรวม การไดมาซึ่งสมาชิกใหมของ สโมสรก็มีความสําคัญไมนอยไปกวาการรักษาสมาชิกใหมเหลานั้นใหอยูกับสโมสรไดนาน ตลอดไป กระบวนการในการเสนอชื่อสมาชิกใหมนั้นหากดําเนินการโดยถูกตองแลวยอมเปน เปนเครื่องประกันความมั่นใจวาสโมสรไดรับสมาชิกใหมที่มีศักยภาพที่จะเปนสมาชิกที่ดีและอยู กับสโมสรไดนานเทานาน โรตารีสากลไดจัดทําแบบฟอรมเพื่อการเสนอชื่อสมาชิกดังแสดงตอไปนี้เพื่อใหสโมสรตาง ๆ ได ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสม ไมวาจะเปนขั้นตอนการสรางความสนใจใหกับสมาชิก 3


มุงหวัง การตรวจสอบคุสมบัติ ระบุประเภทอาชีพ และขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลใหเปน สมาชิกของสโมสร

ผูท มี่ คี ณุ สมบัตสิ มควรเปนสมาชิกควรจะ

- เปนผูใหญอายุมากกวา ๓๐ ป มีนิสัยดี - มีชื่อเสียงในธุรกิจหรือวิชาชีพที่ดี - มีหรือเคยมีตําแหนงบริหารที่มีอํานาจตัดสินใจใน

ธุรกิจและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับและมีเกียรติ

ประเภทของสมาชิก

สมาชิกภาพของโรตารีมีอยู ๒ ประเภทคือ ก. สมาชิกสามัญ ตองมีคุณสมบัติดังกลาวขางตน รวมทั้งอาศัยหรือทํางานอยูในอาณาเขตของ สโมสรหรือบริเวณใกลเคียง ข. สมาชิกกิตติมศักดิ์ เปนผูที่รูจักกันวาเปนผูบําเพ็ญประโยชนดีเดนในการสงเสริมอุดมการณของ โรตารี และเปนมิตรของโรตารีจากการสนับสนุนโรตารีมายาวนาน

ประเภทอาชีพ

สมาชิกสามัญแตละคนของสโมสรลูกแบงแยกตามวิชาชีพหรือธุรกิจของสมาชิก ประเภทอาชีพ อธิบายถึงกิจกรรมหลักและเปนที่ยอมรับของหนวยงานซึ่งสมาชิกสามัญเกี่ยวของ หรืองานดาน วิชาชีพหรือธุรกิจหลัก และเปนที่ยอมรับของสมาชิกทุกคนในสโมสร

การเสนอชือ่ สมาชิกใหม

เมื่อเปนที่แนชัดแลววาสมาชิกที่คาดหวังมีความสนใจที่จะเปนสมาชิก 1. ใหกรอกแบบฟอรมการเสนอชื่อสมาชิก สวนที่ ๑ และสงใหเลขานุการสโมสรเพื่อเสนอคณะ กรรมการบริหาร ไมควรแจงใหสมาชิกที่คาดหวังทราบถึงการเสนอชื่อจนกวาจะไดรับการ อนุมัติ 2. คอยใหเลขานุการสโมสรแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารซึ่งควรจะทราบไดภายใน ๓๐ วัน หลังการเสนอชื่อ เมื่อคณะกรรมการบริหารสโมสรอนุมัติ 3. สโมสรหรือผูเสนอชื่อเตรียมการสนเทศโรตารีใหผูที่ไดรับการเสนอชื่อ 4. ขอใหผูที่ไดรับการเสนอชื่อกรอกและลงนามในแบบฟอรมสวนที่ ๒ 4


5. ประกาศชื่อและประเภทอาชีพใหสมาชิกสโมสรทราบขอบังคับสโมสร ใหเวลาในการพิจารณาและ

ยื่นคัดคานไดภายใน ๗ วัน 6. หากไมมีการคัดคาน ผูที่ไดรับการเสนอชื่อก็จะไดเปนโรแทเรียนเมื่อชําระคาสมาชิกแรกเขา 7. เลขานุการสโมสรหรือนายกสโมสรแจงชื่อสมาชิกใหมไปยังโรตารีสากล ทั้งหมดนี้คือขั้นตอนที่โรตารีสากลแนะนําไวสําหรับการเสนอชื่อสมาชิกใหมของสโมสรโรตารี สโมสร อาจปรับขั้นตอนมาตรฐานนี้ใหเหมาะสมกับประเพณีนิยม ทั้งนี้เพื่อใหสมาชิกใหมเปนที่ยอมรับของ สมาชิกทั้งหมดในสโมสร และเพื่อใหสมาชิกใหมเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในการที่ตนเองไดรับการยอมรับ เชนนั้นกอนการเปนสมาชิกจริง

กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซทโรตารีสากลโดยคลิ๊กที่ http://rotary.org/EN/MEMBERS/Pages/ridefault.aspx และดาวนโหลดแบบฟอรมเสนอชื่อฉบับภาษาไทยไดที่ http://rotarythailand.org/download/254th-write.pdf

บ ร ร ย า ย พิ เ ศ ษ “การก อ ตั้ ง สโมสรอิ น เตอร แ รคท ”

โดย อน. บุญเลิศ เกิดสมเกียรติ (สร. กรุงเทพรัตนโกสินทร)

คําวา Interact นั้นมาจากการสมาสคําสองคําคือ “International” กับคําวา “Action” หมายการประกอบกิจกรรม นานาชาติโดยเยาวชนที่อยูภายใตการอุปถัมภของสโมสรโรตารี ปจจุบันมีสโมสรอินเตอรแรคททั่วโลกถึง ๑๑,๐๐๐ สโมสร และมี สมาชิกอยู ๒๕๐,๐๐๐ คน โดยมีสโมสรแรกกอตั้งในป ๒๕๐๕ โดย นักเรียนมัธยมปลายของโรงเรียนมัธยมเมลเบิรน ประเทศ สหรัฐอเมริกา เราอาจแบงสโมสรอินเตอรแรคทได ๒ ประเภทคือประเภทอินเตอรแรคทโรงเรียน และประเภท ชุมชน ชื่อของสโมสรอินเตอรแรคทจะตั้งตามชื่อโรงเรียนที่สังกัด แลวตามดวยคําวา “ในความ อุปถัมภของ สโมสรโรตารี....” ในขณะที่ สโมสรอินเตอรแรคทชุมชนก็ใชชื่อสโมสรที่เปนผูอุถัมภ หรือ พื้นที่ ๆ สังกัดก็ได

5


สําหรับสโมสรอินเตอร แรคทในประเทศไทยนั้น ขณะนี้มี อยู ๒๖ แหงรวมทั้งสโมสร อินเตอรแรคทโรงเรียน รัตนโกสินทรสมโภช ที่สโมสรโร ตารีบางเขนใหการอุปถัมภอยู สโมสรอินเตอรแรคทที่กอตั้งขึ้น เปนสโมสรแรกคือ สโมสร อินเตอรแรคทนครสวรรคใน ความอุปถัมภของ สร. นครสวรรค และสโมสรอินเตอรแรคทแหงแรกในกรุงเทพฯ คือสโมสรอินเตอร แรคทโรงเรียนศรีวิกรม ซึ่งตั้งโดย สร. กรุงเทพรวมกับ สร. กรุงเทพรัตนโกสินทร สโมสรฯ ดังกลาว ไดถูกปดตัวไประยะหนึ่ง และไดรับการฟนฟูกลับมาใหมในสมัย นย. ลิขิต ลิ้มรสรวย แหง สร. กรุงเทพ รัตนโกสินทรเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผานมา การกอตั้งสโมสรอินเตอรแรคท ในการกอตั้งสโมสรอินเตอรนั้นกอนอื่นสโมสรโรตารีที่มีความประสงคจะใหการอุปถัมภสโมสร อินเตอรแรคทจะตองทําความเขาใจรวมกันกับผูอํานวยการโรงเรียน มีการรณรงคใหนักเรียนรูจักและ เขาใจการทํางานตลอดจนบทบาทของสมาชิก (อินเตอรแรคทเตอร) และบทบาทของสโมสรผูอุปถัมภ และเพื่อเปนการดําเนินการกอตั้งในทางรัดควรใหทางโรงเรียนพิจารณาแปลงชมรมบําเพ็ญประโยชนของ โรงเรียนที่มีอยูเดิมเปนสโมสรอินเตอรแรคท เนื่องจากวิธีนี้ทางสโมสรหรือชมรมก็จะไดรับการสนับสนุน จากทั้งโรงเรียนและสโมสรโรตารีอุปถัมภ และเปนการรัดขั้นตอนตาง ๆ ลงไดมาก การใหความรูแ กอนิ เตอรแรคเตอร เพื่อใหการทํางานของสโมสรอินเตอรแรคทมีความราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ทาง ภาค ๓๓๕๐ คณะอนุกรรมการอินเตอรแรคทไดจัดใหมีการอบรมเจาหนาที่และคณะกรรมการบริหาร สโมสรอินเตอรแรคท (District Assembly for Interact) โดยมี ผวภ. ชัยรัตน ประเสริฐล้ําเปน ประธาน และ อน. คํานวณ อน. ดํารงพันธ อน. บุญศรี และ อน. โกมล ลาภพรหมเลิศใหเกียรติเปน ผูบรรยาย ในวันเสารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๒ ตั้งแตเวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ พาณิชยการ ซอยสาทร ๑๓ จึงใครเรียนเชิญผูเกี่ยวของ อาจารยที่ปรึกษา และสมาชิกอินเตอรแรคท ทุกทานเขารวมกิกรรมในครั้งนี้ดวย. 6


ห ย อ ก กั น เ บ า ๆ . . เ พ ร า ะ เ ร า รั ก กั น โดยแมวเซา

สวัสดี มวลมิตรโรแทเรียนที่รักและเคารพ หมดไปแลวสองเดือนหรือ รอยละสิบหกของเวลาการทํางานปนี้ ....รทร. ณรงคศกั ดิป์ ฎิคมตัวสํารองทําหนาที่ไดดี เยี่ยม วันนั้นรูสึกวาจะสปคภาษาปะกิดมากกวาเด็ก YE☺?? …ทุกวันอังคารจะ มีอาหารอรอย ๆ จากนองดอกบัวที่สวยขึ้นทุกวัน แตที่นาทึ่งคืออาหารทุกอยาง หลอนทําจาก...ไมโครเวฟ☺…. แตที่ทําเอาหนุม ๆ บางเขนน้ําตาซึมไปตาม ๆ กัน คงจะเปนใครไปไมไดนอกจากแกงไตปลาสุโคย สูตรแมภา ☺… รทร. ประวิทย ขอโวยขาวเรื่องเลี้ยงเสือวา ยังมีทาน ว. ย. อ. ศ. ด. ...ที่เลี้ยงเหมือนกันครับ ☺สมาชิกที่เตรียมรองเพลงตางงงไปตาม ๆ กันเมื่อคุณพอโอดเก็บ karaoke ทันทีที่ประชุมปด.. เพราะกลัวลูกสาวคนใหมจะตื่นไปเรียนไมทัน ☺ อาจารยพรทิพยหายไปนาน เพราะสุขภาพ ตอนนี้หายเปนปกติแลว พวกเราชาว บางเขนคอยโลงอก ☺ดูแลสุขภาพกันหนอยนะครับ ทานไมมาเราก็ไมรูจะแซวยังไง แลวพบกันสัปดาหหนานะจะ..มิยาวว

7


Mail forwarded

ความรูจากอินเตอรเน็ต

ขอปฏิบัติในการใสบาตร 1. นิมนตพระ หลังจากที่เราเตรียมสํารับกับขาว เรียบรอยแลว เราก็ยืนรอพระที่จะ เดินบิณฑบาตผานมา การยืนรอพระ ในขั้นตอนนี้ ควรศึกษาใหดีเสียกอน วา เสนทางนี้มีพระเดินผานหรือไม ไมใชวาไปรอบนทางสายเปลี่ยวที่ ไมมีพระเดินผาน คงไมไดใสกัน พอดี รอซักพัก พอมีพระเดินมาก็ นิมนตทาน การนิมนต ก็ควรใชคําวา "นิมนตครับ/คะทาน" แคนี้พระทานก็ ทราบแลว ตอนเปนพระเคยเดิน บิณฑบาตที่ตลาดเขมร โยมนิมนต ดวยถอยคําอันรื่นหูวา "ทานเจา ประคุณเจาคะ นิมนตเจาคะ" (ใชคําไฮโซมาก) มีอีกทีนึงโยมใชคําวา "นิมนตเจาคะ พระอาจารย" (เออ โยม อาตมาเพิ่งบวชอาทิตยเดียว) การนิมนตพระควรนิมนตดวยความสํารวมและใชเสียงดังพอประมาณ โยมบางคนเรียกพระดวยเสียงอันดัง "นิ โมนน!!" (แง ทําไมตองตะคอกดวย - -") การนิมนตควรสังเกตอายุของพระดวย ถาอายุนอยกวาเราหรือวาเยอะกวาไมมากก็เรียกวา หลวงพี่ ถามีอายุหนอยก็เรียกหลวงนา ถาแกพรรษามากก็เรียกหลวงตา หรือนอกจากนีก ้ ็ อาจจะเรียกหลวงอา หลวงลุง หลวงปูฯลฯ แลวแตจะลําดับญาติ อยางฉันปนอ ี้ ายุ ๒๓ ป หนาตาคอนขางเด็ก แตเคยมีโยมใชคําวา "นิมนตคะ หลวงลุง" ทําเอาเสีย self จนอยากสึก ออกไปทํา baby face โยมบางคนคงเขินอายพระ เนื่องจากไมคอยไดใสบาตรเทาไร เวลา พระเดินมาก็ยื่นมือออกมาทําทากวักๆ ทําเหมือนพระเปนรถเมล หลังจากนิมนตพระ ก็เขาสูขั้นตอนถัดไปคือ 2. จบ อันนี้ไมไดหมายความวาเรื่องจบแลวนะ การจบ หมายถึง การเอามาทูนไวที่หัวแลวอธิษฐาน การจบ ควรใชเวลาอธิษฐานแตพองาม ไมตองอธิษฐานนานจนเกินไป เคยมีโยมนิมนตไปรับบาตร ไอเราก็เดินไปเปดฝาบาตรรอรับ โยมก็จบอยู ขอบอกวานานมาก นานจนรูสก ึ ได นานจนอดคิดไมไดวา "โยมขออะไรเรานา?" 3. ถอดรองเทา ยืนดวยเทาเปลา จริงๆแลว จุดประสงคของการถอดรองเทาคือเปนการใหความเคารพพระสงฆโดยการไมยืน สูงกวาทาน เพราะเวลาพระสงฆบณ ิ ฑบาตจะเดินเทาเปลา แตมีญาติโยมบางคนไมเขาใจ เกี่ยวกับการถอดรองเทาซึ่ง มีหลายประเภทเหมือนกัน เชน บางคนถอดรองเทาอยาง เรียบรอยแตยืนบนรองเทา - -" (สูงกวาเดิมอีก)

8


บางคนถอดรองเทาและยืนบนพืน ้ จริง แตวาตัวเองยืนบนฟุตบาท พระยืนบนพื้นถนนซะงั้น (หนักกวาเกา) เคยมีเรื่องเลาวา มีโยมคนนึงยืนใสบาตรพระ พระเห็นวาโยมใสรองเทาเลยแนะนําโยมไปวา พระ : "โยม อาตมาวาโยมควรถอดรองเทาใสบาตรนะ" โยมมีสีหนาตกกะใจ ตอบพระไปวา โยม : เออ จะดีเหรอคะ พระ : ไมเปนไรหรอกโยม โยมก็จัดแจงถอดรองเทา ยกขึ้นมาพรอมกับถามพระวา โยม : จะใหใสขางเดียวหรือวาสองขางเลยคะ อิบา!! ทานหมายถึงถอดรองเทาเวลาใสบาตร ไมใชถอดรองเทาเอามาใสในบาตร อันนี้เปนเรือ ่ งที่หลวงนาทานนึงเลาใหฟงระหวางฉันเพล (เรื่องขําขันขณะฉันเพล) พอถอดรองเทาเสร็จก็เขาสูขั้นตอนที่สี่ 4. ใสบาตร อันนี้ถือเปนจุดไคลแมกซของการใสบาตร สิ่งสําคัญที่ทุกคนมองขามก็คือควรดูวาของที่ นํามาใสบาตรนั้น เสียรึเปลา บางคนมีเจตนา อยากทําบุญดี แตดันไปซื้อของเสียมาใสบาตร พระฉันไป เขาหองน้ําไป พวกรานคาก็จริงๆ บางครั้งเอาของคางคืนมาขายเอากําไร ไมสนใจ พระเจา เห็นแกตัว หากินกับพระ ก็ฝากดวยนะครับ เดี๋ยวทําบุญจะไดบาปเปลาๆ นอกจากนี้ ของที่ นํามาใส ถาเพิ่งปรุงสุกเสร็จ ควรดูดวยวามันรอน มากรึเปลา เคยมีโยมใสแกง รอนมากๆๆ บาตร เกือบหลน ทั้งนี้เพราะบาตรทําจากโลหะ นําความ รอนไดดี ปริมาณไมควรมากจนเกินไป เคยมีโยม ใสบาตรดวย "กลวย ๓ หวี" กลวยเล็บมือนาง กลวยไข อาตมาไมวา แตนี่ใส "กลวยหอม" (อันนี้ เกิดกับตัวเองจริงๆ) คิดดู "กลวยหอม ๓ หวี" อยู ในบาตร หนักมาก จนอยากบอกโยมวา "โยม อาตมาไมใชชาง" การใสก็ควรวางในบาตรดวย อาการสํารวม โยมผูหญิงบางคนกลัวโดนพระจัด พอถุงกับขาวถึงแคปากบาตร ก็ปลอยลงมา ตุบ!! นึกวากาลิเลโอกลับชาติมาทดลองเรื่องแรงโนม ถวงของโลก (วางดีๆก็ได 55) ขั้นตอนตอไปคือ 5. รับพร หลังจากใสบาตรเสร็จ พระสงฆสวนมากก็จะใหพร เราเปนญาติโยม ก็ประนมมือรับพรกันตามระเบียบ โดยอาจยืนหรือนั่งยองๆ ก็ได กมหัวแต พองาม เคยมีโยมยืนประนมมือ แตกมหนามาแทบชนพระ หางจากหนาพระประมาณคืบ เดียว (ไมตองใกลชิดศาสนาขนาดนั้นก็ไดโยม (ตอนนั้นใหพรเบาๆ เพราะไมมั่นใจเรื่องกลิ่น ปาก)) ถาเปนโยมผูหญิงก็นั่งใหเรียบรอย เหมาะสม ระหวางนี้ก็อท ุ ิศสวนกุศลใหคนที่รก ั เจา กรรมนายเวรและอื่นๆ ก็วากันไป

9


การใสบาตรที่อยากแนะนําก็มีประมาณเทานี้ ขั้นตอนการทําบุญงายๆ ตื่นเชามาใสบาตรกัน เถอะครับ พี่นอง

ภาพเหตุการณประทับใจในการประชุมวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

อน. ธัญญพิมพ ภัทรกิตติ์ธาํ รง (สร. กรุงเทพวิภาวดี) มาเยี่ยมสโมสรโรตารี บางเขน และแถมบริจาคเงินเพื่อโครงการบริการของสโมสร

นักเรียนแลกเปลีย ่ น Franziska Benning หรือ “ฟาใส” จากภาค 1870 ประเทศเยอรมันนี อยู ในความดูแลของ รทร. ภควรรณ รัตนศุภสิน มาจากเมืองโคโลญที่อยูห  างจากพรมแดน ประเทศเยอรมันและเนเธอรแลนดสเพียง ขับ รถจักรยาน ๑๕ นาที มีกริ ิยาออนหวาน ขณะนี้ เรียนอยูท  ี่โรงเรียนสารวิทยา

10


คณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีบางเขน 2009-2010 นายกสโมสร เลขานุการ นายกผานพน นายกรับเลือก (2553-54) นายกรับเลือก (2554-55) อุปนายก อุปนายก ที่ปรึกษา เหรัญญิก ปฏิคม ประธานสมาชิกภาพ ประธานบริหารสโมสร ประธานโครงการบริการ ประธานมูลนิธิโรตารี ประธานประชาสัมพันธ ประธานโครงการจัดหาทุน

นย.ศุภชัย หาญสืบสาย รทร.ภควรรณ รัตนศุภสิน อน.จตุรงค เกิดรัตน นยล.เวชประสิทธิ์ ตุมมงคล นยล.วิไล หาญสวัสดิ์ อน.ณัฎฐ จงสฤษดิ์ อผภ.ยงวุฒิ จงกิตติพงศ ผชภ.อน.วัลยลดา พงษเภตรารัตน นยล. วิไล หาญสวัสดิ์ รทร.เกื้อกวลิน เอกกุลกนก นยล.เวชประสิทธิ์ ตุมมงคล อน.อาจณรงค วรพัฒนไพบูลย อน.สุรกิจ เกิดสงกรานต รทร.ประวิทย บุญยมานนท รทร.ผดุงศักดิ์ แถลงการณ รทร.สุภาวดี โพธิยราช

การประชุมและกิจกรรมนาสนใจของ สร. บางเขน วันอังคารที่ ๘ กันยายน

ประชุมกรรมการอํานวยการครั้งที่ ๓ หลังเลิกการ ประชุมประจําสัปดาห วันเสาร/อาทิตย ๗-๘ พฤศจิกายน กิจกรรมมิตร บางเขน-วังจันทน ครั้งที่ ๒ ณ เขื่อนเขา แหลม (เขื่อนวชิราลงกรณ) เพื่อบําเพ็ญประโยชน เชื่อม สัมพันธไมตรี ปลุกไฟทํางาน เสริมสรางภูมิความรู ปรัชญาโรตารี

11

Bangkhen Club Bulletin  

Rotary Club of Bangkhen weekly club bulletins

Bangkhen Club Bulletin  

Rotary Club of Bangkhen weekly club bulletins