Page 1

Issue#13/2009-11 (October 13, 2009)

ฉบับที่ 13 ป 2552-53 วันที่ 13 ตุลาคม 2552

Rotary Club of Bangkhen meets every Tuesday 19.00 hrs. at The Sofitel Centara Grand Bangkok Hotel สโมสรโรตารีบางเขนประชุมทุกวันอังคาร เวลา 19.00 น. ณ โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา แกรนด กรุงเทพ

ตุลาคม – เดือนแหงบริการอาชีพ

October – VOCATIONAL Month

2009

สารสโมสร ณ บางเขน @BANGKHEN Club Bulletin ภายในเลม จากใจนายก Why I am Rotarian เลาวันเกา - ผูหญิงในโรตารี ภาพกิจกรรมและการประชุมที่ผาน กิจกรรมนาสนใจ

1

...หนา 2 …หนา 3 ...หนา 5 ...หนา 9 ...หนา 10

คะแนนการประชุมวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2552

จํานวนสมาชิกทั้งสิ้น สมาชิกมีสิทธิยกเวนประชุม จํานวนสมาชิกสุทธิเพื่อการคํานวณ จํานวนสมาชิกเขารวมประชุม จํานวนสมาชิกประชุมทดแทน คะแนนการประชุมสุทธิ 22/40=

40 0 40 22 0 55%


จากใจนายก ผมมีโอกาสไปเยี่ยมคายเยาวขนไรลา 2009 ที่เขื่อนศรีนครินทร พรอมกับมิตรโรแทเรียนชาว บางเขนคือ อผภ. ยงวุฒิ จงกิตติพงศ อน.สุรกิจ เกิดสงกรานต นยล.เวชประสิทธิ์ ตุมมงคล และรทร.ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ในวันเสารที่ 17 ตุลาคมที่ผานมา โดยปนี้เจาภาพคือ สโมสรโรตารีบางคอแหลม และ สโมสรโรตารี พระปนเกลาธนบุรี ปกติแลวพวกเราชาวบางเขนมักจะไดไปเยี่ยม คาย เยาวชนไรลาเปนประจําในแตละป ที่นั่นเราพบผวภ.ชัยรัตน ประเสริฐล้ํา พรอม โรตารีแอนนปราณีต ประเสริฐล้ํา พรอมมิตรโรแทเรียนมากมาย ที่เขารวมพิธีเปด ในปนี้ อน.โกมล ลาภพรหมรัตน ประธานคายไรลาและ ทีมงานแข็งขันมากซึ่งทานเพิ่งมา ปฐมนิเทศใหกับเยาวชนผูไดรับการคัดเลือกในที่ประชุมประจําสัปดาหของสโมสรในวัน อังคารที่ผานมา ผมขอขอบคุณ คณะกรรมการไรลาทุกทานมีตั้งใจและเสียสละใน การสรางคายไรลาไดอยางสมบูรณ สําหรับสร.บางเขนเรารับเปนเจาภาพในการจัดคายเยาวชนไรลาในปหนา คือ 2010-11 นําโดยประธานจัดงานคือ รทร.ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผมขอขอบคุณใน ความตั้งใจของทานและขอใหสมาชิกชาวบางเขนทุกทานภูมิใจและขอใหมีสวนรวมในง านไรลาปหนานี้ดวยความสามัคคีเพื่อเยาวชนของพวกเราครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมมีความตั้งใจที่จะสงเสริมเปนพิเศษคือ แบบทดสอบ 4 แนวทาง เพราะผมมีความเชื่อวาผูใดหรือองคกรใดที่นอมนํา แบบทดสอบ 4 แนวทาง มาใช ผูนั้น องคกรนั้นจะพบกับความรุงเรือง มีพวกพองและมิตรสหายมากมาย โชคดีที่สโมสรของพวกเราให ความสําคัญในเรื่องนี้มาตลอด อยางไรก็ตาม แบบทดสอบ 4 แนวทาง ยังตองการตัวอยางในการประยุกตอีกหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนใน สโมสรโรตารี ในที่ทํางาน หรือแมแตในครอบครัว หากทานใดมีประสบ การณในเรื่องแบบทดสอบ 4 แนวทาง ผมใครขอใหทานไดแลกเปลี่ยนประสบ การณที่ดีเหลานั้นใหกับเพื่อน โรแทเรียนในที่ประชุมประจําสัปดาห หรือในสารสโมสร จักเปนประโยชนตอเพื่อนสมาชิกและวงการโรตารี เปนอยางยิ่ง ใครมีขอคิดเห็นประการใดยกหูโทรศัพทแจงผมไดเลยครับ อนาคตโรตารีอยูในมือทาน นย.ศุภชัย หาญสืบสาย

2


Why I am Rotarian

“ฉันจึงเลือกที่จะเปนโรแทเรียน” โดย อผภ. แครรี่ ดาว อัลแลน (ป 2003-04, ภาค 5330)

ลังจากอยูในตําแหนงโรตารีแอนนมาเปนเวลา

20 ปฉันตัดสินใจเขารวมเปนสมาชิกสโมสร ปาลมสปริงส(เชา) ในป 1987 (ปแรกที่รับสุภาพสตรีเปนโรแทเรียนได – ผูแ ปล) ดิฉันชอบใหเหตุผลกับตัวเองวามีวงลอโรตารีสองอันในหัวดีกวามีตาสองตา คงไมมีชวงเวลาใดในชีวิตความเปนโรแทเรียนของดิฉันเกินกวาชวงที่เ ขารับการอบรมผูวาการภาครับเลือกที่อนาไฮม โดยเฉพาะในวันสุดทาย ของการฝกอบรม ในขณะที่กําลังเก็บเสื้อสูทผูวาการภาคและร่ําลา ผูค น ที่รูจักมากมาย สายตาของดิฉันก็สะดุดกับบางสิ่งที่อยูหนาทางเขา ที่ทําการของมูลนิธิโรตารี ดิฉันยืนมอง “ปอดเหล็ก” สีเขียวเครื่องนั้น อยูเปนเวลานาน ภาพที่เห็นนั้นพาดิฉันหวนคิดถึงวันเวลาเกา ๆ ในตอนที่ดิฉันเพิ่ง เขาทํางานแพทยกายภาพบําบัด ดิฉันยังจําคนไขที่ชอื่ “เบเวอรลี” ไดไมลืม เขาตองอาศัยเครือ่ งปอดเหล็กนี้เพื่อชวยใหเขาหายใจได และ ยังคงจําเสียงไซเรนที่ดังขึ้นทุกครั้งที่ไฟฟาเกิดขัดของขึ้น น้ําตาเริม่ รินไหลออกมา สามีดิฉันจึงปลอบวาเครื่องชวยหายใจ ประเภทนี้จะไมไดมีโอกาสมาชวยผูปวยโรคโปลิโออยางที่เคยเปนอีกตอไป แลว 3


เราทั้งสองเดินเขาไปใกล ๆ กับเครื่องปอดเหล็ก บนตัวเครื่องยังมี ปายชื่อบอกโรงพยาบาลแรนโช ลอส อมิกอส ป 1959-1964 และ เครื่องนี้แหละที่ใชกับคนไขของดิฉันที่ชื่อ เบเวอรลี โรคโปลิโอถูกแรงตานทานอยางรุนแรงจากสิ่งที่โรตารีไดทําไป เปนเรื่องยากที่จะเชื่อไดวาเด็กจํานวน 450,000 คนตอปที่ติดเชื้อ โปลิโอจะไดรับการชวยเหลือปกปองจากภัยของโรคนั้นไดโดยโรตารี แมโรคโปลิโอจะยังไมหมดไปจากโลกนี้ แตเราไดเห็นเด็กอยางนอย หาลานคนไมตองเปนคนพิการจากโรคโปลิโอ ดิฉันรูตัวดีวาชวงเวลาแหงการสัมมนาอบรมผูวาการภาคครั้งนั้นจะอ ยูในความทรงจําของดิฉันตลอดไป มันจะเปนเหตุการณที่สรางแรงกระตุน ใหดิฉันทํางานอยางหนักเพื่อมูลนิธิโรตารีของเรา เพราะโครงการตางๆ ของเรามีสวนชวยเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ ดิฉนั รูเชนเดียวกันวาดวยการ ทํางานรวมกันของหุนสวนในโครงการโปลิโอพลัส โรคโปลิโอจะถูก กําจัดจนหมดสิ้นในเวลาไมนานนี้ อผภ. แครรี่ ดาว อัลแลน ป 2003-04, ภาค 5330

4


Rotary Information เลาวันเกา - ผูหญิงในโรตารี โดย ซูซาน ฮานฟ และดอนนา โพลีดอรอส ขาวโรตารีสากล ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ การประชุมสภานิติบัญญัติในป ค.ศ. 1989 ที่มีมติใหยอมรับ สตรีเปนสมาชิก สโมสรโรตารี ไดทุกสโมสรในโลก ยังคง เปนขอบเขต ประวัติศาสตร สําคัญของ โรตารีจนทุกวันนี้ “ทานผูแทนทั้งหลาย ผมใครขอ ความกรุณา ทุกทานไดใตรตรองวา โลกใน พ.ศ. 2532 นั้นแตกตางจากโลกใน พ.ศ. 2448 มาก ผมเชื่ออยางบริสุทธิ์ใจ วาโรตารีไดมีการปรับตัวเอง ไปตามโลกที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา” แฟรงค เจ เดฟลิน กลาวไวกอนที่เขาจะไดรับเลือก ใหเปนประธาน โรตารีสากลในปโรตารี 2543-44 มตินี้เกิดขึ้นหลังจากมีความพยายามยาวนานกวาหนึ่งทศวรรษเพื่อตอสูใหสิทธิแกสตรีใ นการได เปนสมาชิกสโมสรโรตารี ซึ่งรวมถึงการระงับการลงคะแนนเสียง ในการประชุมสภานิติบัญญัติ กอนหนานั้นหลายครั้ง ผลตอบรับตอการมีมติดังกลาว ก็เกินความคาดหมายเปนอยางยิ่ง เพราะในป พ.ศ. 2533 จํานวนโรแทเรียนสตรี ไดเพิ่มขึ้นเปนถึง 20,000 คนทั่วโลก เสนทางเดินของประวัติผูหญิงในโรตารี พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950) มีการเสนอญัติใหตัดคําวา “บุรุษ” ออกธรรมนูญมาตรฐาน ซึ่งเปนการเสนอโดย สโมสรโรตารีใประเทศอินเดียในระหวางการประชุมสภานิติบัญญัติป พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) การประชุมสภานิติบัญญัติมีการบรรจุวาระใหมีญัติที่เสนอโดยสโมสรโรตารีจากประเทศ ซีลอน (ศรีลังกา) ใหยอมรับสุภาพสตรีเปนสมาชิกสโมสรโรตารี ตัวแทนหลายทานเสนอ ใหถอนญัตินี้ออก และยังมีญัติอีกสองขอเกี่ยวกับการเสนอชื่อสมาชิกกิตติมศักดิ์ที่เปนสุภาพ สตรีออกเชนเดียวกัน พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972)

5


เมื่อมีสตรีไดรับตําแหนงสูงในองคกรตาง ๆ มากขึ้น สโมสรตาง ๆ เริ่มลอบบี้ใหมี การยอมรับ สมาชิกเปนผูหญิง สโมสรแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกาไดเสนอญัติตอการ ประชุมสภานิติบัญญติ ใหรับสุภาพสตรีเปนสมาชิกในป 2515 พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) มีการเสนอญัติแยกกันถึง 3 ฉบับในการประชุมสภานิติบัญญัติปเพื่อการพิจารณาในการ ประชุมใหญโรตารีสากลป 2520 สโมสรโรตารีจากประเทศบลาซิลเสนอญัติ อีกหนึ่งฉบับให โรตารียอมรับสมาชิกกิตติมศักดิ์ที่เปน สตรี สโมสรโรตารีดูอารท รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกาไดมีการยอมรับสมาชิกสตรี อันเปนการฝาฝน ธรรมนูญของโรตารี สากลและธรรมนูญมาตรฐานของสโมสร ผลจากการฝาฝนโรตารีสากลระงับ สมาชิกภาพของสโมสรดังกลาวในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2521 และเพิ่งไดรับสิทธิคืนในป พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) คณะกรรมการอํานวยการโรตารีสากล และสโมสรตาง ๆ ในประเทศอินเดีย สวีเดน สวิตเซอรแลนด และสหรัฐอเมริกาเสนอญัติใหตัดคําวา “บุคคลเพศชาย” ออกจากทุก แหงที่มีการกลาวถึงในธรรมนูญฉบับมาตรฐานของทัง้ โรตารีสากลและสโมสรโรตารี พ.ศ. 2526-2529 (ค.ศ.1983-86) สโมสรดูอารทไดยื่นฟองศาลในป 2526 ศาลชั้นตนตัดสินเขาขางโรตารีสากล รับรองการเปนสโมสรชอบที่จะมีสมาชิกเพียงเพศเดียวของสโมสรโรตารีแคลิฟอรเนีย ในป 2539 ศาลอุธรณกลับคําตัดสินศาลชั้นตนปกปองการบังคับ ใชกฎหมายในแคลิฟอรเนีย สวนศาลฎีกาแคลิฟอรเนียก็ปฏิเสธที่จะพิจารณาคดีนี้ ทําใหตองสงคดี ไปพิจารณาในระดับ ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) วันที่ 4 พฤษภาคม ศาลสูงสหรัฐตัดสินวาสโมสรโรตารีไมอาจกีดกันสุภาพสตรี ในการสมัครเปนสมาชิกข องสโมสรดวย เหตุแหงความแตกตางทางเพศ โรตารีจึง ประกาศนโยบาย ใหสโมสร โรตารีในสหรัฐรับสุภาพสตรีที่มีคุณสมบัติครบถวน เปนสมาชิกได คณะกรรมการ อํานวยการ “สนับสนุนสโมสรทุก แหงในสหรัฐ ยอมรับและปฏิบัติอยางเทาเทียมกันกับ ผูที่ไดรับเชิญเปนสมาชิกของสโมสรโดย ไมแบงแยกเพศ” สโมสรโรตารีมารีนซันไรส แคลิฟอรเนีย (กอนหนานี้ชื่อ ลารคสเปอรแลนดิ้ง) ไดรับการกอตั้งขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม ภายใตกฎหมายใหมตามคําตัดสินของศาล ฎีกาสหรัฐใหยอมรับสุภาพสตรีเปนสมาชิกกอตั้งสโมสร ซิลเวีย วิทลอคแหง สโมสรโรตารีดูอารท แคลิฟอรเนียไดเปนนายกสโมสรหญิงคนแรกของโรตารี พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) ในเดือนพฤศจิกายน คณะกรรมการอํานวยการโรตารีสากลบัญญัติ นโยบายยอมรับ สิทธิของ สโมสรโรตารีในประเทศแคนาดาในการรับสมาชิก เพศหญิงเพื่อใหสอดคลอง กับการตรากฎหมายรับรองสิทธิแบบเดียวกับศาลสูงในสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989)

6


ในการประชุมสภานิติบัญญัติปนี้ซึ่งเปนครั้งแรกหลังจากมีคําสั่งศาลสูงสหรัฐฯในปพ.ศ. 2530 แลวสภานิติบัญญัติลงคะแนนแกไขธรรมนูญโรตารีสากลและ ธรรมนูญมาตรฐาน ของ สโมสรโรตารีใหตัดประโยคที่วาสโมสรโรตารีของสุภาพบุรุษออก และ ใหการ ตอนรับ สุภาพสตรีเปนสมาชิกไมวาจะเปนสโมสรใด ๆ ในโลก พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ในเดือนมิถุนายน ทั่วโลกมีโรแทเรียนสตรีอยู 20,200 คน อานเพิ่มเติมเรื่องผูหญิงในโรตารีจากนิตยสารโรตารีฉบับเดือนมิถุนายน 2533. พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ในเดือนกรกฎาคมมีสุภาพสตรี 8 ทานดํารงตําแหนงผูวาการภาคโรตารีเปนครั้งแรก พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) แคโรลีน อี. โจนสรับตําแหนงสุภาพสตรีคนแรกที่เปนกรรมการทรัสตีในมูล นิธิโรตารี ซึ่งจะมีชวงเวลาตําแหนงตั้งแตป พ.ศ. 2548 – 2552 พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) ในเดือนกรกฎาคมมีผูวาการภาคหญิงจํานวน 63 คน มีสโมสรโรตารีในโลกที่ยอมรับสรีเปนสมาชิกถึง 25,227 สโมสร และมีโรแทเรียนสตรีถึง 177,859 คน พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) แคเธอรีน นอยเยอร รีโวเริ่มปฏิบัติหนาที่สุภาพสตรีคนแรกในตําแหนงกรรมการ อํานวยการโรตารีสากล ซึ่งจะอยูในตําแหนงจนถึงป พ.ศ. 2553. พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) มีโรแทเรียนหญิงอยูทั่วโลกจํานวน 187,967 คน เปนผูวาการภาค 63 คน

7


ภาพกิจกรรมและการประชุมสโมสร ระหวางวันพุธที่ 13-20 ตุลาคม 2552

ประธานอบรมเยาวชนผูนําโรตารี อน. โกมล ลาภพรหมรัตนใหเกียรติบรรยายที่สโมสรฯ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ทามกลางเยาวชนที่ไดรับการคัดเลือก ๑๐ คน

สวนหนึ่งของเยาวชนผูนา ํ โรตารี (Rylarians)

OLA! From Mexico…ภาพจากนองไหม เขาเดือนที่ ๔ ในเมกซิโก

8


พอโอดจะวาไง มีโอบดวย (เกย..พอ ไมตอ  งหวง ..อิอิ)

อากาศเม็กซิโกคอนขางรอน/

มีคุณพอเปนผูกํากับก็ตองแอ็คทาหนอย

หาเอาเองวาอยูไ  หน 9


กิจกรรมภาคทีน่ าสนใจ District Events

GAPs Meeting#2 Governor & Presidents Meeting #2 การประชุมผูวาการภาคพบนายกสโมสรและคณะกรรมการภาค ครั้งที่ 2กําหนดการ ผูวาการภาค ชัยรัตน ประเสริฐล้ํา พบนายกสโมสร ทุกสโมสร ในภาค 3350 จะมีกําหนดจัดขึ้นที่ หองประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธนบุรี ในวันเสารที่ 7 พ.ย. 2552 PrePETS 2010-11 การสัมมนานายกรับเลือก ๒๕๕๓-๕๔ ผวล. สุชาดา อิทธิจารุกูล (ผูวาการภาคป ๒๕๕๓-๕๔) เรียนเชิญนายกรับเลือกรวมสัมมนาภายใตธีม “President Plus Program” เพื่อเสริมสรางความมัน่ ใจการทํางานในตําแหนงนายกสโมสร ในบรรยากาศมิตรภาพ ณ หองลาเวนเดอร โรงแรมรามาการเดน ถนนวิภาวดีรังสิต ในวันเสารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ นายกรับเลือกกรุณายืนยันการรวมสัมมนาไปที่ เลขาภาค(รับเลือก) อน. สุรกิจ เกิดสงกรานต แฟกซ 02-2580288 Email: ds3350@aol.com กอนวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒.

การประชุ ม และกิ จ กรรมน า สนใจของ สร. บางเขน วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม นยก. ณรงค จิวังกูร บรรยายพิเศษเรื่อง GREEN BRANDING วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ประชุมใหญสโมสรเพื่อเลือกตั้งนายกสโมสร เสาร/อาทิตย ๗-๘ พฤศจิกายน กิจกรรมมิตร บางเขน-วังจันทน ครั้งที่ ๒ ณ เขื่อนเขาแหลม (เขื่อนวชิราลงกรณ) เพื่อบําเพ็ญประโยชน เชื่อมสัมพันธไมตรี ปลุกไฟทํางาน เสริมสรางภูมคิ วามรูปรัชญา โรตารี

10


คณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีบางเขน 2009-2010 นายกสโมสร นย.ศุภชัย หาญสืบสาย เลขานุการ รทร.ภควรรณ รัตนศุภสิน นายกผานพน อน.จตุรงค เกิดรัตน นายกรับเลือก (2553-54) นยล.เวชประสิทธิ์ ตุมมงคล นายกรับเลือก (2554-55) นยล.วิไล หาญสวัสดิ์ อุปนายก อน.ณัฎฐ จงสฤษดิ์ อุปนายก อผภ.ยงวุฒิ จงกิตติพงศ ที่ปรึกษา ผชภ.อน.วัลยลดา พงษเภตรารัตน เหรัญญิก นยล. วิไล หาญสวัสดิ์ ปฏิคม รทร.เกื้อกวลิน เอกกุลกนก ประธานสมาชิกภาพ นยล.เวชประสิทธิ์ ตุมมงคล ประธานบริหารสโมสร อน.อาจณรงค วรพัฒนไพบูลย ประธานโครงการบริการ อน.สุรกิจ เกิดสงกรานต ประธานมูลนิธิโรตารี รทร.ประวิทย บุญยมานนท ประธานประชาสัมพันธ รทร.ผดุงศักดิ์ แถลงการณ ประธานโครงการจัดหาทุน รทร.สุภาวดี โพธิยราช Profile of Rotary Club of BANGKHEN Code District Governor of the year club chartered. District Representative Sponsor Club Charter Date Charter President Place of First Meeting Number of charter members R.I. President of the year founded Theme of the year

11

21942 อผภ. นพ. กิจชัย ยิ่งเสรี PDG. Dr. Kitchai Yingseri อน. สมชัย สุทธิกุลพานิช PP. Somchai Suthikulpanish สโมสรโรตารีกรุงเทพตะวันออก Rotary Club of Bangkok East 18 มิถุนายน2527 18 June 1984 นยก. ณรงค จิวังกูร CP Narong Chiwangkur หองหอวัง โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา Horwang Room, Central Plaza Hotel 35 วิลเลี่ยม อี. สเกลตัน William E. Skelton Share Rotary – Serve People

รหัสสโมสร ผูวาการภาคในปกอตั้ง ผูแทนพิเศษฯ ในการกอตั้ง สโมสรผูอุปถัมภ วันที่รับสารตราตั้ง นายกกอตั้ง สถานที่ประชุมครั้งแรก จํานวนสมาชิกกอตั้ง ประธานโรตารีสากลในปกอตั้ง คติพจนประจําป

issue#13  
issue#13  

Bangkhen's Club Bulletin #13/2009-10

Advertisement