Page 1

Issue#01/2009-10 (July 14, 2009)

ฉบับที่ 1 ป 2552-53 วันที่ 14 กรกฎาคม 2552

Meet every Tuesday 19.00 hrs. at The Centara Sofitel Grand Bangkok Hotel ประชุมทุกวันอังคาร เวลา 19.00 น. ณ โรงแรมเซนทารา โซฟเทล แกรนด กรุงเทพ

JULY – Beginning of Rotary Year

กรกฎาคม – เดื อ นแห ง การเริ่ ม ต น ป โ รตารี

นย. ศุภชัย เคาะฆองประชุม เริ่มป “อนาคตโรตารีอยูในมือทาน สมาชิก แขกรวมประชุมเต็มหอง ๔๓ ทาน สารประธานโรตารีสากล จอหน เคนนี่ แนะนําสมาชิกใหม แนะนําเจาหนาที่ คณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการฝายตาง ๆ แนะนํานายกสโมสรคนใหม แนะนําคอลัมน “หยอกกันเบาๆ เพราะเรารักกัน” 1

ภ า ย ใ น เ ล ม ...หนา ๒ ...หนา ๓ ...หนา ๖ ...หนา ๘ ...หนา ๕

คะแนนการประชุมวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จํานวนสมาชิกทั้งสิ้น (๑) ๔๐ สมาชิกมีสิทธิยกเวนประชุม ๐ จํานวนสมาชิกสุทธิเพื่อการคํานวณ ๔๐ จํานวนสมาชิกเขารวมประชุม ๒๔ จํานวนสมาชิกประชุมทดแทนตางสโมสร ๐ คะแนนการประชุมสุทธิ ๒๔/๔๐= ๖๐%


สารประธานโรตารีสากล กรกฎาคม ๒๕๕๒ มวลมิตรโรแทเรียน เปนประเพณีในโรตารีที่ประธานโรตารีสากลจะไดรับโอกาสใหเขียนสารถึง โรแทเรียนทั้งหลายในพื้นที่ของนิตยสารฉบับนี้ ผมขอบคุณที่เรามี ประเพณีเชนนี้ ทําใหผมมีโอกาสสื่อสารกับพวกเราทุกคนโดยตรง เพราะ ผมเชื่ออยางมั่นคงวา อนาคตโรตารีอยูในมือทาน นับเปนเกียรติอยางยิ่งสําหรับผมที่ไดรับเลือกใหเปนประธานโรตารีสากล ในปที่ 104 ของ องคกรแหงนี้ และรูสึกเปนเกียรติที่ไดรับใชโรแทเรียนทั้งโลก เพราะคงไมมีโรตารีสากล ไมมี คณะกรรมการอํานวยการหรือประธานโรตารีสากล ไมมีสํานักงานใหญหรือการประชุมใหญโรตา รีสากล หากปราศจากการประชุมสัปดาหที่เรียบงายของเหลาโรแทเรียนที่หองประชุมประจําของ เรา สิ่งที่เราเปนอยู และสิ่งที่เราใฝฝนอยากเปนในโรตารีลวนอยูในมือโรแทเรียนทุกทาน หากเรามี สโมสรที่ดี มีการประชุมที่ราบรื่น หากเรามีโครงการบําเพ็ญประโยชนที่ไดรับการวางแผนและ ดําเนินการจนประสบผลสําเร็จเปนอยางดี หากสมาชิกสโมสรแตละทานมีคุณสมบัติครบถวน มี ความซื่อสัตย และไดรับการยอมรับในแวดวงอาชีพและชุมชนของเขาเปนอยางดี เทานี้ก็สงผล ใหโรตารีเจริญกาวหนามากแลว ดวยเหตุนี้ผมจึงไดกลาววา อนาคตของโรตารีอยูในมือทาน น้ํา สุขภาพและความหิวโหย และประเด็นการไมรูหนังสือ คือเรื่องที่เราจะเนนในปนี้ ในปโรตารี นี้ผมขอใหโรแทเรียนในทุกหนแหงไดเรียนรูจากโครงการที่เรามีประสบการณมาแลว และดําเนิน โครงการแบบเดียวกันใหประสบความสําเร็จซ้ําอีก ผมขอใหทานทําโครงการสุขภาพ และ ยกระดับมาตรฐานชีวิตคนในชุมชนไมใชเพียงเฉพาะเด็ก ๆ เทานั้นแตขอใหรวมไปถึงคอบครัว ของเด็กเหลานั้นและประชาชนทั่วไปดวย ผมขอใหทานเนนเพิ่มในสวนของโครงการน้ําและ อนามัย ทั้งนี้เปนเพราะวาน้ําสะอาดยังมีความขาดแคลนอยางหนักในหลาย ๆ พื้นที่ในโลกนี้ ในสกอตแลนดเรามีคําพังเพยที่วา “เราตองมองขามปริมณฑลแหงประโยชนตน” หมายความวา เราตองมองใหไกลเกินประโยชนที่บานหรือชุมชนของเราจะไดรับ เราตองตระหนักวาเราคือ ชุมชนหนึ่งของประเทศ ๆ หนึ่งของชุมชนที่มีอยูมากมายในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ในแตละชุมชน ตองมีงานสักอยางรอใหเราทํา เมื่อเราเปนโรแทเรียนเราคงไมอยูนิ่งดูดาย เมื่อ เปนโรแทเรียนเรายินดีเขารับผิดชอบงานนั้น เราทําไดและเราตองทํา เพราะเราทราบวาโรตารี เปนองคกรที่ยิ่งใหญพอ ๆ กับสโมสรทั้งหลาย และสโมสรตาง ๆ ก็ยิ่งใหญพอ ๆ กับสมาชิก ทั้งหลายในสโมสรเหลานั้น. อนาคตโรตารีอยูในมือทาน จอหน เคนนี่

2


ขอบคุณที่มาเยี่ยมเรา จากตางสโมสร อผภ. ไกร ตัง้ สงา (สร.เจริญนคร) อน. รุงนภา ตั้งสงา (สร. กท. วิภาวดี) อน. อิสรา ตังคธัช (สร. สาทร) อน. ชัยพร บรรพสิมาวิชญา (สร. กท. บางขุนเทียน) จากคูส มรส ดําเกิง โพธิยะราช วรพชร รัตนศุภสิน ชัยรัตน วงศจตุพร เนตรอัปสร วรพัฒนไพบูลย กวลี พุทธิฤทธิ์ ลัดดาวรรณ บุญยมานนท อาคันตุกะรับเชิญจากสมาชิก ดร. นิตินัย ตันพานิช คุณสรอยนภา วัฒนากิตติกลู (สมาชิกใหม) เพือ่ นผูร ว มบําเพ็ญประโยชน โรตาแรคเตอรมหาวิทยาลัยหอการคาไทย โรตาแรคเตอรมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ โรตาแรคเตอรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

CONGRATULATION

รทร. สรอยนภา วัฒนากิตติกลู New Member แ น ะ นํา ส ม า ชิ ก ใ ห ม

ไดรับการแนะนําโดย รทร. ผศ. สุภาวดี โพธิยะราช สมาชิกคนที่หนึ่งของสโมสรโรตารีบางเขนป “อนาคตโรตารีอยูในมือทาน”

ตําแหนงปจจุบนั

การศึกษาและอบรม

• รักษาการผูอํานวยการสํานักฝกอบรม เผยแพรและประชาสัมพันธ สถาบันพระปกเกลา • ผูประเมินรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกร มหาชน) • อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยหอการคาไทย

- ปริญญาโทเกียรตินิยม ( อันดับหนึ่ง ) รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร( NIDA ) - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย - หลักสูตรผูจัดการฝายบริหารทรัพยากรมนุษย จากญี่ปุน - หลักสูตรวิทยากร จากฟลิปปนส - หลักสูตร โปรแกรมเมอรเบื้องตน จากญี่ปุน - ดูงานการบริหารการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองที่ ประเทศจีน

3


ประสบการณ

อื่นๆ

โทรศัพท

- ดูงานรัฐสภาที่ประเทศแคนาดา เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย จีน - ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกลา - ผูอํานวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย - ผูจัดการแผนกพัฒนาบุคลากร บริษัท ยามาฮา เอ็นยิ่นส จํากัด - หัวหนาแผนกบุคคลและธุรการ บริษัท ชารป แอพพลายแอนส ( ปทท )จํากัด - พนักงานฝกอบรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร - หัวหนาแผนกฝกอบรม สถาบันฝกอบรมสหกรณการเกษตรแหงชาติ - อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยรามคําแหง - อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา - อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยหอการคาไทย - วิทยากรดาน การจัดการ การบริหารงานสมัยใหม หัวหนางาน และการ ทํางานเปนทีม เทคนิคการบริการ การสื่อสาร การวางแผน การมอบหมาย งาน ภาวะผูนํา เทคนิคการเปนวิทยากร การสอนงาน การนําเสนอ การพูดในที่ ชุมชน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองคกร ธรรมาภิบาลสําหรับผู บริหารงาน และอื่น ๆ ใหกับภาครัฐและเอกชน - ที่ปรึกษาการวางแผนการพัฒนาบุคลากร การบริหารงานบุคคล - จัดศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ - จัดประชุมวิชาการ / จัดการฝกอบรม /จัดกิจกรรมตางๆ /ออกแบบกิจกรรม - การจัดทําหลักสูตรฝกอบรม / ทําแผนพัฒนาบุคลากรในองคกร - เปนวิทยากรเผยแพรความรูหนาที่พลเมือง บอบประชาธิปไตย ของสถาบัน พระปกเกลา - คณะอนุกรรมการจัดการอภิปรายเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปของ องคการรัฐสภาอาเซียน - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรในวงงานรัฐสภา พ.ศ. 2549-2550 - กรรมการและเลขานุการ โครงการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว จัดทําสารานุกรมรัฐธรรมนูญ(พ.ศ.2540) ( รัฐสภา สถาบัน พระปกเกลาและกระทรวงศึกษาธิการ ) - กรรมการโครงการยุวชนประชาธิปไตย ( ของรัฐสภา ) - กรรมการจัดทําหนังสือชุดรัฐธรรมนูญฉบับเยาวชน (กระทรวงศึกษาธิการ) - กรรมการตรวจสื่อการเรียนการสอนกระทรวงศึกษาธิการ (089) 161-8666

Email: sroinapa@kpi.ac.th

4


ห ย อ ก กั น เ บ า ๆ . . เ พ ร า ะ เ ร า รั ก กั น

รวมมิตรบางเขน (Who’s who in Bangkhen) ขอถายทอดความพิมพใจ สูมวลมิตร หากไมดี ดั่งที่หวัง อยาชังกัน ทานณรงค คงรับงาน อยูในวัง ทานสมภพ ดูนิ่ง นิ่ง มาดเหลือลน หนุมรุนใหญ วัยเกษียณ นามยงวุฒิ เล็บสีรุง นุงซิ่นไหม ชางงามตา ผานมาดู คุณครูเล็ก เด็กพี่โอด คุณประวิทยติดขวดแบล็ครินแจกเกลอ

กลั่นความคิดเปนบทกลอนแดทุกทาน แคขําขัน ปนความสุข สูทก ุ คน นานนานครั้ง มารวม งานสักหน นิลุบล คนรุนใหม เพิ่งเขามา ซิ่งสวยสุด ศรีสุวรรณ ดวงยี่หวา สรอยนภา คือเปาหมาย new member แตงสีสด ถูกหรือแพง แดงเสมอ โชคดีเจอคุณแหมม คอยดูแล

เวชประสิทธิ์ ติดตลก พกมุกเด็ด ตอนรับแขกจากญี่ปุนไมตองแปล ผดุงศักดิ์ ชางกลอง นับ หนึ่ง..สอง.. สวมแหวนเพชรสรอยทองระยิบระยับ อาจณรงคหลงสาวงามเมืองรอยเกาะ คุณดําเกิง อาจารยภา อยูเบื้องหลัง ทานชูพงษหุนชะลูดพูดแสนเกง สักวันเปน ส.ส. อยาลืมกัน

คนเกาะเกร็ด เอ็ดอึง กันเซ็งแซ ออที่แท Toshiba สงมาครับ อาจารยสอนลีลาศมีระดับ ทานเติมทรัพยรับคําเชิญแลวหรือยัง นองนามเพราะเนตรอัปสรเปนฝาฝง นําเรานั่งเรือทัวรเขื่อนฯ เยือนวังจันทน ใจนักเลง เล็งการเมืองเรื่องใฝฝน เหลืองแดงนั้นไมสําคัญหากทานดี

ทานสุรินทรกิน Coke ก็เมาได รับดูดวงพวงดูหนาใหฟรีฟรี นันทนา กรชุมา มาไมบอย ระลึกถึงอยูเสมอมิรูคลาย สาววิไลนาจะอยูบานผักไห พี่ชัยรัตนคูขวัญคูชีวา นิตยา สมาชิกใหม พงษชัยดวย บทบุญมี เฉือน คนอื่นเลือดซิบๆ

มีน้ําใจใหทุกทานอยางลนปรี่ มิตรไมตรีมีเสมอตนหรือปลาย เราเฝาคอยอยากพบยามนัดหมาย ชวยแบงสายมารวมงานบางนะคะ เหตุไฉนยายมาอยูแถว นว(นคร) มีมานะ มานัง่ คอยตาปริบๆ หนาหมวยหมวย ตาอัลมอนด ครูพรทิพย ใหเต็มสิบ ทานณัฏฐดวย ชวยครวญเพลง

ขอฝนใฝในฝนอันเหลือเชื่อ อยางโจลี่ เคที่โฮม วาตัวเต็ง ณรงคศักดิ์memberใหมไมนอยหนา อานุภาพพูดชาหนอย ใจเย็นๆ คุณสมเกียรติทานไมวางงานมากเหลือ ทานบายเบี่ยงเปนนายกฯอางงานเขา ทาน อน.จตุรงคคงรออยู รักหวานชื่นยากนักจักเปลี่ยนแปลง

สวยเหลือเฟอคุณตานางเอกเกง หรือจะเจงเทาสาว ดาวบางเขน มองผานตานึกวา จอหน แมคเค็น ไดขาวเปนดีเจ เทไมเบา เขียนเผื่อๆไมทราบวามาหรือเปลา รอแกเฉาเฒาชราจะหมดแรง ทั้งชื่อตูแลดอกบัวดูแอบแฝง การดสีแดงแจกแนแตตองคอย

แขกประจําทานนายกฯ สองสมัย ทานอรัญรางคมสันตดําเล็กนอย อีกสองทานที่มิพรองตองกลาวถึง ทาน ผชภ.วัลยลดา เรานั่นไง ทานนายกฯ ศุภชัย ป 52 จงเขมแข็ง อดทน และใจเย็น

ถางานไหนไรทานงานจะกรอย อุตสาหถอย printer มาทํา surprise ยังซาบซึ้งในน้ําใจสายธารใหญ ลุค สดใส ตามวัย ไมตกเทรนด หนาปองๆเหมือนการตูนแกมนูนเดน นําบางเขน สูอนาคต ดวยมือคุณ นอ(ไม)มีหนี้ ผูประพันธ

5


โครงสรางคณะกรรมการอํานวยการและเจาหนาที่สโมสร ๒๕๕๒-๕๓ นายกสโมสร นย. ศุภชัย หาญสืบสาย นายกผานพน อน. จตุรงค เกิดรัตน นายกรับเลือก นยล. เวชประสิทธิ์ ตุมมงคล (2553-54) นยล. วิไล หาญสวัสดิ์ (2554-55) อุปนายก อผภ. ยงวุฒิ จงกิตติพงศ อน. ณัฏฐ จงสฤษดิ์ ทีป่ รึกษา ผชภ. วัลยลดา พงษเภตรารัตน เลขานุการ รทร. ภควรรณ รัตนศุภสิน เหรัญญิก นยล. วิไล หาญสวัสดิ์ ปฏิคม รทร. เกื้อกวลิน เอกกุลกนก รทร. ณรงคศักดิ์ โรจนสกุล

คณะกรรมการสโมสร สมาชิกภาพ นยล. เวชประสิทธิ์ ตุมมงคล (ประธาน) อนุกรรมการเพิ่มสมาชิก นยล. เวชประสิทธิ์ คุมมงคล (ประธาน) อน. สุรินทร โกมุทสุขาวดี (กรรมการ) อผภ. สมภพ สุขสิงห (ที่ปรึกษา) อนุกรรมการประเภทอาชีพ รทร. สมเกียรติ นาคบวรวิจิตร (ประธาน) อนุกรรมการครอบครัวโรตารี ผชภ. วัลยลดา พงษเภตรารัตน (ประธาน) รทร. สุภาวดี โพธิยราช (กรรมการ) อนุกรรมการพัฒนาสมาชิกภาพ อน. สุรินทร โกมุทสุขาวดี (ประธาน) 6


รทร. ประวิทย บุญญมานนท (กรรมการ) อนุกรรมการสนเทศโรตารี อน. จตุรงค เกิดรัตน (ประธาน) รทร. ณัฐพงศ ตรุฑะสูต บริหารสโมสร อน. อาจณรงค วรพัฒนไพบูลย (ประธาน) อนุกรรมการการเขาประชุม รทร. ผดุงศักดิ์ แถลงการณ (ประธาน) อนุกรรมการสารสโมสร รทร. ภควรรณ รัตนศุภสิน (ประธาน) อนุกรรมการนิตยสาร นยล. วิไล หาญสวัสดิ์ (ประธาน) อนุกรรมการโปรแกรม รทร. อานุภาพ ธีรนิศรานนท (ประธาน) อน. สุรินทร โกมุทสุขาวดี (กรรมการ) โครงการบริการ อน. สุรกิจ เกิดสงกรานต (ประธาน) ที่ปรึกษา อผภ. สมภพ สุขสิงห อน. อาจณรงค วรพัฒนไพบูลย อนุกรรมการบริการชุมชน อน. สุรินทร โกมุทสุขาวดี (ประธาน) อนุกรรมการบริการอาชีพ รทร. อานุภาพ ธีรนิศรานนท (ประธาน) อนุกรรมการบริการระหวางประเทศ รทร. ณรงคศักดิ์ โรจนสกุล (ประธาน) อนุกรรมการชุมชนโลก อน. จตุรงค เกิดรัตน (ประธาน) อนุกรรมการเพื่อนผูบําเพ็ญประโยชน รทร. นิตยา ศรีจันทรอินทร (ประธาน) รทร. ผศ. สุภาวดี โพธิยะราช (กรรมการ) อนุกรรมการเยาวชน รทร. พรทิพย เมนบางผึ้ง (ประธาน) อนุกรรมการพัฒนาชุมชน รทร. พงษชัย พรสุโรจน (ประธาน) อนุกรรมการสงเสริมสุขภาพ รทร. พิมพนภัส ฐิติพัทธกุล (ประธาน) อนุกรรมการพิทักษสิ่งแวดลอม รทร. ณัฐพงศ ครุฑะสูต (ประธาน) มูลนิธโิ รตารี รทร. ประวิทย บุญยมานนท (ประธาน) อนุกรรมการการบริจาค รทร. ประวิทย บุญยมานนท (ประธาน) อนุกรรมการโปรแกรมมูลนิธิ อน. ณัฏฐ จงสฤษดิ์ (ประธาน) รทร. ณรงคศักดิ์ โรจนสกุล (กรรมการ) อนุกรรมการโปลิโอพลัส รทร. ณรงคศักดิ์ โรจนสกุล (ประธาน) ประชาสัมพันธ รทร. ผดุงศักดิ์ แถลงการณ (ประธาน) อนุกรรมการประชาสัมพันธภายใน รทร. ผดุงศักดิ์ แถลงการณ (ประธาน) อนุกรรมการประชาสัมพันธภายนอก รทร. อานุภาพ ธีรนิศรานนท (ประธาน) รทร. พงษชัย พรสุโรจน (กรรมการ) 7


ประธานโครงการจัดหาทุน รทร. ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช อนุกรรมการจัดหาทุนโครงการ อน. ชูพงษ ชูครุวงศ (ประธาน) อนุกรรมการจัดหาทุนสโมสร รทร. นิตยา ศรีจันทรอินทร (ประธาน) โครงการผาตัดหัวใจเด็ก อน. ณัฏฐ จงสฤษดิ์ (ประธาน) รทร. ณรงคศักดิ์ โรจนสกุล (กรรมการ) โครงการเปลี่ยนถายไขกระดูก อน. ชูพงษ ชูครุวงศ (ประธาน) ------------------------------------------แนะนํานายกสโมสรคนใหม นย. ศุภชัย หาญสืบสาย สโมสรโรตารี บางเขน ประจําป 2552-53 การศึกษา - โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก - บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร - M.B.A. (Marketing) โรเบิรต เฮช สมิท สคูลออฟ บิสสิเนส ยูนิเวอรซิตี้ ออฟ แมรีแลนด สหรัฐอเมริกา - นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โครงงานการสรางสรรคงานสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเพื่อรณรงคใหประชาชน ประหยัดน้ํา เกียรติในการทํางาน เกียรติบัตรนักการตลาดมืออาชีพ (เอเชีย-แปซิฟค) สหพันธการตลาดเอเชีย แปซิฟค ประสบการณทํางาน - ผูบริหารการตลาด บริษัทคาโอ คอมเมอรเชียล (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตภัณฑที่ดูแล แชมพูและครีมนวดผม แฟซา - ผูจัดการผลิตภัณฑ และ รานคา บริษัท แอบบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด ผลิตภัณฑที่ดูแล อาหารทางการแพทย เอนชัวร และ พีเดียชัวร - รองประธานฝายธุรกิจเครือขายแบบหลายชั้น บริษัทยูนิตี้ เวิลด-ไวด จํากัด ผลิตภัณฑที่ดูแล เครื่องดื่มโสม ผลิตภัณฑปลูกผม 8


- ปจจุบัน : ผูจัดการชองทางรานยา บริษัทโฮ ฟารมาซูติเคิ้ล จํากัด ผลิตภัณพที่ดูแล ยาทางดานผิวหนัง ตําแหนงในสโมสรโรตารี บางเขน 2544 รวมเปนสมาชิกสโมสรโรตารี บางเขน 2545-46 คณะกรรมการเพื่อนผูบําเพ็ญประโยชน 2546-47 ปฏิคม คณะกรรมการเพื่อนผูบําเพ็ญประโยชน 2547-48 คณะกรรมการเพื่อนผูบําเพ็ญประโยชน 2548-49 ประธานบริการระหวางประเทศ 2549-50 เลขานุการ 2550-51 คณะอนุกรรมการอาสาสมัครโรตารี โรตารี บางเขน 2551-52 นายกรับเลือก สโมสรโรตารีบางเขน ประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพ สโมสรโรตารีบางเขน ตําแหนงในโรตารีภาค 3350 โรตารีสากล 2548-49 คณะอนุกรรมการโรตาแรคทภาค 3350 โรตารีสากล 2549-50 คณะอนุกรรมการโรตาแรคทภาค 3350 โรตารีสากล คณะอนุกรรมการการอบรมเยาวชนผูนํา ภาค 3350 โรตารีสากล 2550-51 คณะอนุกรรมการโรตาแรคทภาค 3350 โรตารีสากล คณะอนุกรรรมการประชาสัมพันธภาค 3350 โรตารีสากล 2551-52 คณะอนุกรรมการโรตาแรคทภาค 3350 โรตารีสากล คณะอนุกรรรมการประชาสัมพันธภาค 3350 โรตารีสากล ตําแหนงในสโมสรโรตาแรคททเี่ คยเขารวม 2531 โรตาแรคทเตอร สโมสรโรตาแรคท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อุปถัมภโดย สโมสรโรตารี ดุสิต 2532 คัดเลือกเขาอบรมผูนําเยาวชน (ไรลา) รุนที่ 8 คายพระราม 6 ประจวบคีรีขันธ กรรมการบริการระหวางประเทศ สโมสรโรตาแรคท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2533 อุปนายกสโมสรโรตาแรคทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรรมการการเงิน คณะกรรมการโรตาแรคทภาค 335 โรตารีสากล 2534 ที่ปรึกษา สโมสรโรตาแรคทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตัวแทนนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขารวมคณะทูตรักเจาพระยา กับตา วิเศษ. 9


ภาพเหตุการณประทับใจวันแรกในการประชุมปโรตารี ๒๕๕๒-๕๓ วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒

อน. จตุรงค เกิดรัตน เพิ่งผานพนเปดใจ

อผภ. ไกร ตั้งสงา ตั้งใจมาเปนกําลังใจวันแรกพรอม ขอบคุณสมาชิกบางเขนที่ชวยงานสานฝน

บางสวนของผูที่ไดรับโลเกียรติคุณจาก อผภ. ไกร ตั้งสงาที่ไดรวมทํางานในปสานฝนใหเปนจริง

10


รทร. ผศ. สุภาวดี แนะนําและแถลงนโยบายฝายหาทุน

ชื่นมื่นรับสมาชิกใหม รทร. สรอยสภา วัฒนากิตติกูล 11


ยินดีตอนรับ รทร. สรอยนภา วัฒนากิตติกูลสูครอบครัว สร. บางเขน ดวยกุหลาบแหงไมตรีจิต การประชุมและกิจกรรมนาสนใจ อังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ สร. บางเขนเชิญฟง “ตํานานสโมสรโรตารีบางเขน” โดย อผภ. ยงวุฒิ จง กิตติพงศ เสารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ สัมมนา “การพัฒนาสมาชิกภาพ” เวลา ๑๓.๐๐ น. โรงแรมตะวันนา สุริวงศ วันเสาร/อาทิตยที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ สร. หลมสัก และหลมเกา จัดสถาปนาคณะกรรมการอํานวยการ สโมสร ณ โรงแรมอิมพีเรียลภูแกว จ. เพชรบูรณ วันเสาร/อาทิตย ที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กิจกรรมมิตร บางเขน-วังจันทน ครัง้ ที่ ๒ ณ เขื่อนเขาแหลม (เขื่อนวชิราลงกรณ) เพื่อบําเพ็ญประโยชน เชื่อมสัมพันธไมตรี ปลุกไฟทํางาน เสริมสรางภูมิความรูปรัชญาโรตารี

อนาคตโรตารีอยูในมือทาน The Future of Rotary is in Your Hands

12

Bangkhen Club Bulletin  

Rotary Club of Bangkhen weekly club bulletins

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you