Page 1

ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN!

SPECIAL EDITION -MAY 2011

³ณ ºบÒา§งàเ¢ข¹น บางเขนผลัดใบ เดือนที่สิบเอ็ดแห่งการนําสโมสรอายุ ๒๗ ปี นย. เวชประสิทธิ์ ตุ้มมงคล เตรียมพร้อมส่งมอบภารกิจผู้นําสโมสรแก่นายกรับ เลือก ( หญิงเหล็ก) วิไล หาญสวัสดิ์ ผู้นําสโมสรปี “มีน้ําใจ ห่วงใยเพื่อนมนุษย์” (Reach Within to Embrace Humanity)

¼ผÅลÑั´ดãใºบäไÃรŒŒ¡กÑั§งÇวÅล (àเ´ดÍอÐะÅลÕี´ดàเ´ดÍอÃร ©ฉºบÑัºบàเ´ด×ืÍอ¹นÁมÕี¹นÒา¤คÁม ò๒õ๕õ๕ô๔ ÊสÒาÁมÒาÃร¶ถàเ¢ขŒŒÒาÍอ‹‹Òา¹นäไ´ดŒŒ·ท∙Õีè่àเÇวç็ºบàเ¾พ¨จ http://www.rotaryleader-en.o rg/rotaryleader-en/en201103/ #pg4 )

¡กÒาÃรÇวÒา§งáแ¼ผ¹นÊสÓำËหÃรÑัºบÇวÒาÃรÐะ¡กÒาÃร àเ»ปÅลÕีè่Âย¹น¼ผ‹‹Òา¹น¼ผÙูŒŒ¹นÓำÊสâโÁมÊสÃรÍอÂย‹‹Òา§งÁมÕี »ปÃรÐะÊสÔิ·ท∙¸ธÔิÀภÒา¾พ¨จÐะªช‹‹ÇวÂยãใËหŒŒàเ¨จŒŒÒา Ëห¹นŒŒÒา·ท∙Õีè่ÊสâโÁมÊสÃรªชØุ´ดãใËหÁม‹‹ÊสÇวÁม ºบ·ท∙ºบÒา·ท∙äไ´ดŒŒ·ท∙Ñั¹น·ท∙ÕีÊสÓำËหÃรÑัºบ»ป‚‚âโÃรµตÒาÃรÕี ò๒õ๕õ๕ô๔-õ๕õ๕ »ป‚‚âโÃรµตÒาÃรÕีãใËหÁม‹‹àเ¢ขŒŒÒาãใ¡กÅลŒŒÁมÒา·ท∙Øุ¡ก¢ข³ณÐะ áแÅลŒŒÇว ·ท∙ÕีÁม¼ผÙูŒŒ¹นÓำÊสâโÁมÊสÃรãใËหÁม‹‹¤ค§งµต×ืè่¹น àเµตŒŒ¹น¡กÑัºบ¡กÒาÃรàเ¢ขŒŒÒาÃรÑัºบËห¹นŒŒÒา·ท∙Õีè่ãใ¹น ÊสâโÁมÊสÃร ËหÒา¡กàเ¨จŒŒÒาËห¹นŒŒÒา·ท∙Õีè่ÊสâโÁมÊสÃร ·ท∙Øุ¡ก·ท∙‹‹Òา¹นäไ´ดŒŒÃรÑัºบ¡กÒาÃรàเµตÃรÕีÂยÁมµตÑัÇวáแÅลÐะ àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จºบ·ท∙ºบÒา·ท∙áแÅลÐะ¤คÇวÒาÁม¤คÒา´ด ËหÁมÒาÂย¢ขÍอ§งµตÑัÇวàเÍอ§งàเ»ปšš¹นÍอÂย‹‹Òา§ง´ดÕี àเªช×ืè่ÍอÇว‹‹ÒาÊสâโÁมÊสÃร¨จÐะÊสÒาÁมÒาÃร¶ถàเ´ดÔิ¹น Ëห¹นŒŒÒา·ท∙Óำ§งÒา¹นãใËหŒŒºบÃรÃรÅลØุàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย äไ´ดŒŒâโ´ดÂยäไÁม‹‹µตŒŒÍอ§งàเ»ปšš¹นËห‹‹Çว§งàเÃร×ืè่Íอ§ง¡กÒาÃร ºบÃรÔิËหÒาÃร¨จÑั´ด¡กÒาÃรÊสâโÁมÊสÃร (Íอ‹‹Òา¹นµต‹‹ÍอËห¹นŒŒÒา 3)

Ëห¹นŒŒÒาãใ¹น¹น‹‹ÒาÍอ‹‹Òา¹น (¨จÃรÔิ§ง¨จÃรÔิ§ง) ºบÒา§งàเ¢ข¹น¼ผÅลÑั´ดãใºบ·ท∙Õีè่ºบÒา§งàเÅล¹น.................................................................................. Ëห¹นŒŒÒา 2 âโ¤คÃร§งÊสÃรŒŒÒา§งÊสâโÁมÊสÃรâโÃรµตÒาÃรÕีºบÒา§งàเ¢ข¹น »ป‚‚ò๒õ๕õ๕ô๔-õ๕õ๕.................................................. Ëห¹นŒŒÒา 3 áแÊส´ด§ง¤คÇวÒาÁมÂยÔิ¹น´ดÕี...................................................................................... Ëห¹นŒŒÒา 4-10 ÀภÒา¾พ»ปÃรÐะ·ท∙Ñัºบãใ¨จãใ¹นÍอ´ดÕีµต.................................................................................... Ëห¹นŒŒÒา 11 Avenues of Service Nomination.......................................................... Ëห¹นŒŒÒา 12 หน้า 1


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN!

SPECIAL EDITION -MAY 2011

บางเขนผลัดใบ : ที่บางเลน

เจาของสถานที่ ËหÁม‹‹ÍอÁมäไ©ฉäไÅล ÂยØุ¤คÅล ³ณ ÍอÂยØุ¸ธÂยÒา àเ»ปšš¹นàเ¨จŒŒÒา¢ขÍอ§ง·ท∙Õีè่´ดÔิ¹นãใ¹นàเ¹น×ืé้Íอ·ท∙Õีè่»ปÃรÐะÁมÒา³ณ 60 äไÃร‹‹ ·ท∙Õีè่ÈศÒาÅลÒาÂยÒา-ºบÒา§งàเÅล¹น ¨จÑั§งËหÇวÑั´ด¹น¤คÃร»ป°ฐÁม ÃรÐะÂยÐะ·ท∙Òา§ง¨จÒา¡กÊสÐะ¾พÒา¹น¾พÃรÐะ»ป››¹นàเ¡กÅลŒŒÒา ¡กÃรØุ§งàเ·ท∙¾พ ºบÒา§งàเÅล¹น ãใªชŒŒàเÇวÅลÒา»ปÃรÐะÁมÒา³ณ 45 ¹นÒา·ท∙Õี ·ท∙‹‹Òา¹นäไ´ดŒŒÊสÃรŒŒÒา§ง¤คØุŒŒÁมáแÁม‹‹¹นŒŒÓำ·ท∙‹‹Òา¨จÕี¹นËหÁม‹‹ÍอÁมäไ©ฉäไÅล âโ´ดÂย¼ผ‹‹Òา¹นáแÃร§งºบÑั¹น´ดÒาÅลãใ¨จáแÅลÐะ ¨จÔิµต¹นÒา¡กÒาÃร¢ขÍอ§ง·ท∙‹‹Òา¹น ºบÃรÃรÂยÒา¡กÒาÈศµตÔิ´ด¡กÑัºบÃรÔิÁมáแÁม‹‹¹นŒŒÓำ·ท∙‹‹Òา¨จÕี¹น »ป šš ¹น Êส ¶ถ Òา ¹น ·ท∙ Õี è่ ºบ ŒŒ Òา ¹น àเ ¡ก Ôิ ´ด ¢ข Íอ §ง ·ท∙ ‹‹ Òา ¹น โอกาสที่ สร. บางเขนจัด «ซºบÃรÔิÖึ è่ §งàเÇวàเ³ณàเ ´ดÕีÂยÇว¡กÑั¹น¹นÑัé้¹น¨จÐะ»ปÃรÐะ¡กÍอºบäไ»ป´ดŒŒÇวÂย… กิ จ กรรมส ง มอบภารกิ จ ผูนำสโมสรจากรุนโรตารี ๑๐๖ สูรุน ๑๐๗ ทาน นยก. ณรงค จิวังกูรได กรุณาเอื้อเฟอใหใชสถาน ที ่ “คุ  ม แม น ้ ำ ท า จี น หมอมไฉไล” ซึ่งเปนรี สอรตธรรมชาติ เหมาะ กับกจิกรรมอบรม สัมมนา และที่พักผอน หย อ นใจของครอบครั ว “ ณ บ า ง เข น ” ข อ ถายทอดเบื้องหลังสถาน ที่อันโรแมนติกแหงนี้

หน้า 2

âโÃร§งáแÃรÁมàเÃร×ืÍอâโºบÃรÒา³ณ «ซÖึè่§ง¨จÒา¡กàเ´ดÔิÁม ªชÒาÇว¨จÕี¹นäไ´ดŒŒãใªชŒŒàเ»ปšš ¹นÊส‹‹Çว ¹นËห¹นÖึ è่ §งãใ¹น¡กÒาÃร¢ข¹นÊส‹‹ §ง áแÅลÐะ ¤คÁม¹นÒา¤คÁม·ท∙Òา§ง¹นŒŒÓำ àเªช‹‹¹น ¢ข¹นÊส‹‹§ง¢ขŒŒÒาÇว ËหÔิ¹น ·ท∙ÃรÒาÂย ¼ผÅล¼ผÅลÔิ µต ·ท∙Òา§ง¡กÒาÃรàเ¡กÉษµตÃรáแÅลÐะÍอ×ื è่ ¹น æๆ «ซÖึ è่ §ง ãใ¹น ÃรÐะÂยÐะËหÅลÑั§ง äไ´ดŒŒ¶ถÙู¡กáแ·ท∙¹น·ท∙Õีè่ âโ´ดÂย¡กÒาÃร¢ข¹นÊส‹‹§ง·ท∙Òา§งºบ¡ก ËหÁม‹‹ Íอ Áม äไ ´ด ŒŒ Íอ Íอ¡กáแºบºบáแÅลÐะ¤คØุ Áม ¡กÒาÃร¡ก‹‹ Íอ ÊสÃรŒŒ Òา §งàเ Íอ §ง áแµต‹‹ Åล ÐะÅลÓำäไÁม‹‹ àเ ËหÁม×ื Íอ ¹น¡กÑั ¹น ÃรÇวÁมàเ»ปšš ¹น 17 ÅลÓำ ÇวÒา§งµตÓำáแËห¹น‹‹ §ง ¤ค´ดàเ¤คÕี é้ Âย ÇวàเÊสÁม×ื Íอ ¹นàเÃร×ื Íอ ¡กÓำÅลÑั §ง áแÅล‹‹ ¹น ÁมÕี·ท∙Ñัé้§งàเÃร×ืÍอªชÑัé้¹นàเ´ดÕีÂยÇว áแÅลÐะàเÃร×ืÍอÊสÍอ§งªชÑัé้¹นÊสÓำËหÃรÑัºบ·ท∙‹‹Òา¹น·ท∙Õีè่ÁมÒา ¾พÑั¡ก¼ผ‹‹Íอ¹นàเ»ปšš¹น¤คÃรÍอºบ¤คÃรÑัÇว ¾พÃรŒŒÍอÁม´ดŒŒÇวÂยÊสÔิè่§ง ÍอÓำ¹นÇวÂย¤คÇวÒาÁมÊสÐะ´ดÇว¡ก¤คÃรºบ¤คÃรÑั¹น âโÃร§งáแÃรÁมàเÃร×ืÍอ¹นáแ¾พ ãใ¹นÊสÁมÑัÂย¡ก‹‹Íอ¹น ¤ค¹นäไ·ท∙Âย·ท∙Õีè่ÍอÒาÈศÑัÂยÍอÂยÙู‹‹ÃรÔิÁมáแÁม‹‹¹นŒŒÓำ ¨จÐะÊสÃรŒŒÒา§งºบŒŒÒา¹นáแ¾พ àเ»ปšš ¹น ·ท∙Õี è่ ¾พ Ñั ¡ก ÍอÒาÈศÑั Âย ·ท∙‹‹ Òา ¹น¨จÖึ §ง ÁมÕี áแ Ãร§งºบÑั ¹น ´ดÒาÅลãใ¨จãใ¹น¡กÒาÃรÍอÍอ¡กáแºบºบ ÊสÃรŒŒ Òา §งâโÃร§งáแÃรÁมàเÃร×ื Íอ ¹นáแ¾พÃรÔิ Áม ¹นŒŒ Óำ àเ¾พ×ืè่Íอäไ´ดŒŒàเ»ปšš¹นÊส¶ถÒา¹น·ท∙Õีè่¼ผ‹‹Íอ¹น¤คÅลÒาÂย ¾พÃรŒŒÍอÁม´ดŒŒÇวÂยàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งÍอÓำ¹นÇวÂย¤คÇวÒาÁมÊสÐะ´ดÇว¡ก«ซÖึè่§งäไ´ดŒŒÊสÃรŒŒÒา§งÊสÃรÃร¤ค¢ขÖึé้¹นàเ¾พ×ืè่Íอ ÇวÑั¹น¾พÑั¡ก¼ผ‹‹Íอ¹น âโÃร§งáแÃรÁมàเÃร×ืÍอ¹นäไ·ท∙Âย ÊสÃรŒŒÒา§ง¢ขÖึé้¹น´ดŒŒÇวÂยäไÁมŒŒÊสÑั¡ก âโ´ดÂย¨จÐะÁมÕีàเÃร×ืÍอ¹นäไ·ท∙ÂยãใËห­Þญ‹‹äไÇวŒŒÊสÓำËหÃรÑัºบ¨จÑั´ด ¾พÔิ¸ธÕีµต‹‹Òา§งæๆ àเªช‹‹¹น §งÒา¹นÁม§ง¤คÅลÊสÁมÃรÊส ºบŒŒÒา¹นàเÃร×ืÍอ¹นäไ·ท∙Âย¨จÐะÁมÕีÍอÂยÙู‹‹´ดŒŒÇวÂย¡กÑั¹น 6 ËหÅลÑั§ง áแµต‹‹ÅลÐะËหÅลÑั§ง ¨จÐะÁมÕีÅลÑั¡กÉษ³ณÐะ áแµต¡กµต‹‹Òา§ง ¡กÑั¹นÍอÍอ¡กäไ»ป µต¡ก áแµต‹‹§งàเ»ปšš¹น¾พÔิàเÈศÉษãใ¹นÊสäไµตÅลºบŒŒÒา¹นàเÃร×ืÍอ¹นäไ·ท∙ÂยâโºบÃรÒา³ณ


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN!

SPECIAL EDITION -MAY 2011

âโ¤คÃร§งÊสÃรŒŒÒา§งÊสâโÁมÊสÃรâโÃรµตÒาÃรÕีºบÒา§งàเ¢ข¹น 2554 - 55 ¹นÒาÂย¡กÊสâโÁมÊสÃร ÇวÔิäไÅล ËหÒา­ÞญÊสÇวÑัÊส´ดÔิì์ ¹นÒาÂย¡กÃรÑัºบàเÅล×ืÍอ¡ก ÊสØุÀภÒาÇว´ดÕี âโ¾พ¸ธÔิÂยÐะÃรÒาªช, ¼ผÈศ. àเÅล¢ขÒา¹นØุ¡กÒาÃรÊสâโÁมÊสÃร ¼ผ´ดØุ§งÈศÑั¡ก´ดÔิì์ áแ¶ถÅล§ง¡กÒาÃร³ณ àเËหÃรÑั­Þญ­ÞญÔิ¡ก ¾พÃร·ท∙Ôิ¾พÂย àเÁม‹‹¹นºบÒา§ง¼ผÖึé้§ง »ป¯ฏÔิ¤คÁม ¹นÑั¹น·ท∙¹นÒา ¢ขÇวÑั­Þญáแ¾พÃรáแ¡กŒŒÇว »ปÃรÐะ¸ธÒา¹น¤ค³ณÐะ¡กÃรÃรÁม¡กÒาÃร½ฝ††ÒาÂยµต‹‹Òา§ง ºบÃรÔิËหÒาÃรÊสâโÁมÊสÃร ³ณÃร§ง¤คÈศÑั¡ก´ดÔิì์ ÁมÙูÅล¹นÔิ¸ธÔิâโÃรµตÒาÃรÕี ³ณÑั¯ฏ°ฐ »ปÃรÐะªชÒาÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธ ÍอÒา¹นØุÀภÒา¾พ ÊสÁมÒาªชÔิ¡กÀภÒา¾พ àเ¡ก×ืé้Íอ¡กÇวÅลÔิ¹น ªช¹นÃรØุ‹‹¹นãใËหÁม‹‹ ¹นÔิµตÂยÒา âโ¤คÃร§ง¡กÒาÃรºบÓำàเ¾พç็­Þญ»ปÃรÐะâโÂยªช¹น ½ฝƒƒ¡กÍอºบÃรÁมÊสâโÁมÊสÃร ÍอÒา¨จ³ณÃร§ง¤ค

æๆ âโÃร¨จ¹นÊส¡กØุÅล ¨จ§งÊสÄฤÉษ´ดÔิì์ ¸ธÕีÃร³ณÔิÈศÃรÒา¹น¹น·ท∙ àเÍอ¡ก¡กØุÅล¡ก¹น¡ก ÈศÃรÕี¨จÑั¹น·ท∙ÃรÍอÔิ¹น·ท∙Ãร ªชÙู¾พ§งÉษ ªชÙู¤คÃรØุÇว§งÈศ ÇวÃร¾พÑั²ฒ¹นäไ¾พºบÙูÅลÂย

(ต่อจากหน้า 1) ผลัดใบไร้กังวล

เคน โรเบิร์ทชอว์ อดีตผู้ว่าการ ภาคท่านหนึ่งจากสโมสรโรตารี ฮาลิแฟกซ์ เวสท์ยอร์เชียร์ ประเทศอังกฤษ ให้ทัศนะไว้ว่า "ความต่อเนื่อง คือหัวใจสําคัญ ของการวางแผนในการส่งมอบ งาน" และเสริมว่า "ข้อสําคัญคือ เจ้าหน้าที่สโมสรจะต้องยอมรับ และให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่เริ่มทําไว้ก่อนหน้าที่พวกเขา จะเข้ารับหน้าที่"

สโมสรให้มีอายุนานถึง ๓ ปี เป็นวิธีหนึ่งที่จะสนับสนุนความ ต่อเนื่อง ข้อสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา ดั่งเดิมทีมีอยู่ในสโมสร ตัวอย่าง หนึ่งที่ อผภ.โรเบอร์ชอว์แนะนํา ให้สโมสรตัวเองทําคือ ให้สมาชิก อาวุโสที่สุดในสโมสร ๔ ท่านร่วม เสนอปัญหาในชุมชนที่เรื้อรังรอ การแก้ไข และช่วยเสนอแนะว่า สโมสรจะใช้ทรัพยากรอะไรที่มีอยู่ ในการจัดการกับปัญหาที่มีอยู่

รวบรวมจากสโมสรต่าง ๆ ทั่ว โลกจะช่วยให้การส่งมอบงานใน ห้วงแห่งการเปลี่ยนผ่านผู้นํา สโมสรเป็นไปอย่างราบรื่น แผน ผู้นําสโมสรมุ่งเน้นการระดมความ คิดเพื่อการตัดสินใจ เพื่อการ รักษาความต่อเนื่องในการนํา ผู้นําสโมสรทุกท่านจะต้องคิดล่วง สโมสร การบริหารโครงการ และ หน้าสําหรับปีต่อ ๆ ไป และ การมอบหมายให้สมาชิกสโมสรมี พิจารณาทําโครงการระยะยาวที่ผู้ ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สืบหน้าที่ต่อจาเขาจะมีความ คู่มือ "Be a Vibrant Club : โครงการบําเพ็ญประโยชน์ สามารถดําเนินการต่อได้จน Your Club Leadership Plan กิจกรรมมิตรภาพและการฝึก ประสบความสําเร็จ การแต่งตั้ง (เอกสารหมายเลข 245) ซึ่งเป็น อบรม คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของ ข้อมูลหลักวิธีปฏิบัติยอดเยี่ยมที่ หน้า 3


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN!

SPECIAL EDITION -MAY 2011

Congratulation ! จาก นย. สู่ นยล. "ขออวยพรให้ นย. วิไล ได้พบกับความจริงของชีวิต ที่มีความ สุขยิ่งแห่งโรแทเรียน ในตำแหน่งของนายกสโมสร โรตารีบางเขน ตลอดทุกนาที ทุกชั่วโมง ทุกวัน ทุกอาทิตย์ ทุกเดือน ตลอดปีบ ริหาร ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ด้วยความมั่นคงและแน่แน้วในอุดมการณ์ ของ โรตารี” "เชื่อว่า นย. วิไล จะนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่สโมสรโรตารี บางเขนได้ เพราะพลังความสามารถที่เปี่ยมล้น ทั้งภายในตนแอง ครอบครัวผผู้ชิดใกล้ คณาญาติ มหามิตร อีกทั้งมวลเหล่าโรแทรี่ยน สมาชิกในสโมสร ต่างสโมสร ทั้งร่วมในภาค ๓๓๕๐ ต่างภาค และต่างประเทศ” "ขอฝากให้ นย. วิไล ให้ความสนใจเรื่อง กิจกรรมของ Rotary International.และศูนย์โรตรีไทย..เป็น พิเศษ เพราะ RI มีข่าวสารทุกอาทิตย์ บางครั้งอาจทราบไม่ทันเวลา." คำพูดในด้านการให้กำลังใจอะไรก็ได้ ผมยืนยันได้ว่า สมาชิกทุกท่านแห่งสโมสรบางเขน เป็นโรแทเรี่ยนที่เปี่ยมล้นด้วย ศักยภาพทั้งท่าน นายกก่อตั้ง ท่านอดีตผู้ว่าทั้งสอง อดีตนายกทุกท่าน ท่านนายกรับเลือก โรแทเรี่ยนทุกท่าน สุภาพบุรุษโรตารี่ โรตารีแอนน์ เหล่าญาติโรแทเรี่ยน โรตาแรคท์ อินเตอร์แลคท์ และ นักเรียนแลกเปลี่ยน ทุกคน เข้าใจในคำว่า “โรตารี” แล้ว ในความที่เกี่ยวข้องด้วย ทุกคนพร้อมจะช่วยเหลือในกิจกรรมแห่งโรตารีอย่าง เต็ม ความสามารถเพียงแต่ เวลา โอกาส ที่เหมาะสมของท่าน ยังไม่พอดีกันโรตารีให้เวลา และ ให้โอกาสทุก ๆ ท่าน แต่ท่านผู้นั้นมีให้ตรงกันหรือไม่ ซึ่งรอคอยต่อไปได้แน่นอน องค์กรแห่งจิตสาธารณะ หนึ่งนั้นคือโรตารี และ สโมสรโรตารีบางเขนก็เป็นอีกหนึ่งส่วนย่อยขององค์กรที่ยิ่งด้วยความดีนี้ ขอนายกวิไล หาญสวัสดิ์ ได้กล้าแกร่ง นำ สโมสรโรตารีบางเขนของเรา ให้รุ่งเรือง ยิ่งๆ ขึ้นไป หน้า 4

เวชประสิทธิ์ ตุ้มมงคล ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN!

ขอแสดง

หน้า 5

SPECIAL EDITION -MAY 2011


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN!

SPECIAL EDITION -MAY 2011

ขอแสดงความ "ขอขอบคุณและชื่นชม การทำหน้าที่ของนายก เวชประสิทธิ์ ตุ้มมงคล ที่ได้นำพาให้สโมสร ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง และขอแสดงความ ยินดี นายก วิไล หาญสวัสดิ์ ที่ได้รับเลือกเข้าสู่ การบริหารงาน ตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี บางเขน ดั่งไม้พลัดใบในทุกๆปี เข้าสู่การ หมุนเวียนอย่างสดใสต่อไป ด้วยความขอบคุณต่อ การเสียสละของท่านทั้งสองเป็นอย่างสูง" อน. ณัฏฐ์ จงสฤษดิ์ ãใ¹นâโÍอ¡กÒาÊส·ท∙Õีè่ ÊสÃร.ºบÒา§ง¨จÐะàเ¢ขŒŒÒาÇวÒาÃรÐะ¡กÒาÃร¼ผÅลÑั´ดãใºบ¢ขÍอ§ง¼ผÙูŒŒ¹นÓำ ÊสâโÁมÊสÃร¹นÕีé้ ¼ผÁม¢ขÍอáแÊส´ด§ง¤คÇวÒาÁมÂยÔิ¹น´ดÕี áแÅลÐะ¢ขÍอ¢ขÍอºบ¤คØุ³ณ ·ท∙‹‹Òา¹น¹นÂย. àเÇวªช»ปÃรÐะÊสÔิ·ท∙¸ธ×ื µตÅลÍอ´ด¨จ¹นÊสÁมÒาªชÔิ¡ก·ท∙Øุ¡ก·ท∙‹‹Òา¹น·ท∙Õีè่ÁมÕี Êส‹‹Çว¹นãใ¹น¡กÒาÃร¹นÓำ¾พÒา ÊสÃร.ºบÒา§งàเ¢ข¹นÊสÃรŒŒÒา§งÊสÃรÃร¤ค¼ผÅล§งÒา¹น µตÅลÍอ´ด»ป‚‚ºบÃรÔิËหÒาÃร·ท∙Õีè่¼ผ‹‹Òา¹นÁมÒา áแÅลÐะ¢ขÍอ¶ถ×ืÍอâโÍอ¡กÒาÊส¹นÕีé้ áแÊส´ด§ง¤คÇวÒาÁมÂยÔิ¹น´ดÕี ¾พÃรŒŒÍอÁม·ท∙Ñัé้§งãใËหŒŒ ¡กÓำÅลÑั§งãใ¨จ¡กÑัºบ·ท∙‹‹Òา¹น ¹นÂยÅล.ÇวÔิäไÅล ËหÒา­ÞญÊสÇวÑัÊส´ดÔิì์ ·ท∙Õีè่¨จÐะàเ»ปšš¹น ¼ผÙูŒŒ¹นÓำ ÊสÃร.ºบÒา§งàเ¢ข¹น ãใ¹น¡กÒาÃร´ดÓำàเ¹นÔิ¹น¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมµต‹‹Òา§ง æๆ ãใ¹น »ป‚‚ "ÁมÕี¹นŒŒÓำãใ¨จ Ëห‹‹Çว§งãใÂยàเ¾พ×ืè่Íอ¹นÁม¹นØุÉษÂย"

ÊสÁมàเ¡กÕีÂยÃรµตÔิ ¹นÒา¤คºบÇวÃรÇวÔิ¨จÔิµตÃร หน้า 6


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN!

SPECIAL EDITION -MAY 2011

ขอแสดงความ ๑. "ขออวยพรให นย. วิไล .. "ประสบความสำเร็จและมีความสุขตลอดการเปนผูนำสโมสร" มีความสุขนำน้ำใจที่เปยมลนดวยคุณธรรม สูความปติสุขของเพื่อนมนุษย" ๒. "เชื่อวา นย. วิไล จะนำความเจริญกาวหนามาสูสโมสรโรตารีบางเขนได เพราะนย.วิไล เปน ผูพวกเราชาวโรตารีไดรวมคัดสรรแลว " ๓. "ขอฝากให นย. วิไล ใหความสนใจเรื่องการเสริมสรางความรัก ความสามัคคีใน สโมสร..เปนพิเศษ เพราะ เพื่อสรางมิตรภาพและแรงยึดเหนี่ยวใหแกสมาชิกของสโมสร" ๔. คำพูดในดานการใหกำลังใจอะไรก็ได..จะเปนแรงและกำลังใจใหนย.วิไลทุกๆสถาน ๕. "ขอแสดงความชื่นชมผลงานของ นย. เวชประสิทธิ์ (พี่ตุม) สำหรับ การทุมเท เสียสละ สรางสรรค และนำสิ่งที่ดีสูสโมสร" นยล. ผศ. สุภาวดี โพธิยะราช

หน้า 7


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN!

SPECIAL EDITION -MAY 2011

Congratulation! เชื่อวา นย. วิไล จะนำความเจริญ กาวหนามาสูสโมสรโรตารีบางเขน ได เพราะนายกวิไลมีลักษณะของ ผูนำที่ดี กลาวคือ เปนผูที่ใหผูอื่น

อยูเสมอ เปนผูที่รูจักพูด (ไดรับ การเชิญใหไปทำหนาที่พิธีกรใน

งานสำคัญๆของภาคอยูเสมอ)

ทำตัวเปนประโยชนตอผูอื่น และ เปนผูที่ไมถือตัว

แคนี้ก็ไดใจของสมาชิกบางเขนไปแลว ทำอะไร ๆ ก็สำเร็จ อผภ. สมภพ สุขสิงห

หน้า 8


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN!

SPECIAL EDITION -MAY 2011

Congratulation! ขออวยพร ให้นายกวิไล หาญสวัสดิ์ ทำหน้าที่ ในการ เป็นผู้นำสโมสรโรตารี บางเขน ปีบริหาร 2554 - 2555 ได้อย่างสง่างาม และเต็มเปี่ยม ไปด้วยมิตรภาพในสโมสร และต่างสโมสร รวม ทั้งกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ก็เข็มแข็ง หาใดเปรียบ มิได้ โดยยึดหลัก 4 WAYS TEST ขอแสดงความชื่นชม ต่อนายกเวชประสิทธิ์ ตุ้ม มงคล ในการดำรงตำแหน่ง นายกสโมสรโรตารี บางเขน โดยท่านได้เสียสละ แรงกาย แรงใจ เต็ม 100% ในการทำหน้าที่บริหารสโมสรโรตารี บางเขน ในปี "มีน้ำใจ ห่วงใยเพื่อนมนุษย์" ได้อย่างดียิ่ง ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี วัลย์ลดา หน้า 9


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN!

SPECIAL EDITION -MAY 2011

ขอแสดงความ ขอแสดงความยินดีในผลงาน ยอดเยี่ยมของนายกเวชประสิทธิ์ที่ กําลังจะครบเทอมการทํางานในวัน ที่ ๓๐ มิถุนายนนี้ จนได้รับการ ยืนยันว่าสโมสรโรตารีบางเขนจะได้ รับประกาศเกียรติคุณจากประธาน โรตารีสากลอย่างแน่นอน และขอ แสดงความยินดีอย่างยิ่งยวดกับ นายกหญิงคนที่สาม ของสโมสร โรตารีบางเขนที่จะเป็นผู้นําสโมสร ในปี "Reach Within to Embrace Humanity" นอกจากสองท่านนี้แล้ว เรายังมี เรื่องน่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมตั้งใจ เน้นเป็นพิเศษในโอกาสพิเศษนี้ นั่น คือการมอบประกาศเกียรติคุณของ ประธานโรตารีสากลสําหรับผู้ บําเพ็ญประโยชน์ครบ ๕ แนวทาง ของโรตารี ผู้รับเกียรตินี้ของสโมสร โรตารีบางเขนคือ รทร. ณรงค์ศักดิ์ โรจนสกุล

คุ้มแม่น้ําท่าจีนหม่อมไฉไล อําเภอ บางเลน จังหวัดนครปฐม

รางวัลเกียรติยศที่เปรียบเสมือน รางวัลออสก้าของแต่ละสโมสรนี้เกิด ขึ้นในปีที่โรตารีสากลมีประธานชื่อ Glen W. Kinross (๒๕๔๐-๕๑) มี คําขวัญว่า "Show Rotary Cares" (ให้ความห่วงใยของโรตารี เป็นที่ประจักษ์) ปีนั้น อน. นคร ผกา มาศ เป็นนายกสโมสร ปีที่ ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤต ต้มยํากุ้ง แน่นอนว่าในที่เราประสพ ความตกต่ําทางเศรษฐกิจเช่นนั้น พื้นที่แห่งความตั้งใจทําดีเพื่อผู้อื่น อาจมีไม่มากนัก ตลอดเวลา ๑๓ ปี ที่ผ่านมาผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ในสโมสร โรตารีบางเขนมิได้อยู่ในความทรง จําของผมเลย รางวัลนี้เป็นรางวัลที่ ประธานโรตารีสากลจะสื่อสาร โดยตรงกับนายกสโมสรโดยไม่ผ่าน ผู้ว่าการภาค ผู้ว่าการภาคมีหน้าที่ เพียงรับรู้เท่านั้นว่าในภาคของท่าน มีสโมสรใดบ้างที่ส่งสมาชิกเข้ารับ ท่านประธานโรตารีสากลได้ขอ การพิจารณา สโมสรของเรามี ความร่วมมือจากสโมสร ให้จัดพิธี บุคคลที่มีคุณสมบัติพร้อมทุก มอบประกาศเกียรติคุณนี้แก่ รทร. ประการที่จะได้รับเกียรตินั้น ณรงค์ศักดิ์ ให้สมเกียรติและในให้ เกียรติยศสําหรับผู้ที่ประกอบ จัดในโอกาสพิเศษของการประชุม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ครบถ้วน สโมสร ซึ่ง นย. เวชประสิทธิ์ได้ ๕ แนวทางนั่นคือ มิตรภาพใน หารือผมและเพื่อนสมาชิกหลาย สโมสร จรรยาบรรณในวิชาชีพ ท่านในสโมสร สรุปความเห็นว่า อุทิศตนเพื่อชุมชน ส่งเสริมกิจกรรม โอกาสสําคัญ ๆ ของสโมสรที่ใกล้ ระหว่างประเทศ และมีบทบาท ที่สุดและมีความลงตัวที่สุดก็คือวันนี้ สําคัญในกิจกรรมเยาวชน ต้องทํา วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ครบทั้งห้าข้อและต้องโดดเด่น

หน้า 10

สุภาพบุรุษจากเมืองแปดริ้ว มีความ พร้อมทั้งห้าแนวทางดังกล่าวสําหรับ รางวัลนี้ เป็นหนึ่งเดียวของสโมสร โรตารีบางเขน และเป็นไม่เกินหนึ่ง ใน ๙๐ คนในภาค ๓๓๕๐ หรือไม่ เกินหนึ่งใน ๓๓,๐๐๐ คนทั่วโลกนี้ใน ปี ๒๕๕๓-๕๔ รางวัล "ผู้บําเพ็ญ ประโยชน์ครบแนวทางของโรตารี" นี้แน่นอนว่าเป็นผลแห่งการกระทําที่ ท่านได้ปฏิบัติตามหลักการบริการ เหนือตน แต่หลังจากวันนี้ที่ท่านได้ รับการประกาศเกียรติคุณแล้วท่าน ยังมีภารกิจที่จะต้องทําต่อไปอีก การเดินทางของท่านเพิ่งผ่านมา เพียงครึ่งทาง อีกครึ่งทางที่เหลือก็ มีความสําคัญไม่น้อยกับตัวท่านและ สโมสรของเรา เมื่อท่านได้รับการ ประกาศเป็นบุคคลผู้บําเพ็ญ ประโยชน์ครบถ้วนตามแนวทางของ โรตารี นั่นหมายความว่าท่านจะเป็น ตัวอย่างแก่เพื่อนสมาชิกอื่น ๆ ทั้ง ในสโมสรและต่างสโมสร ความคิด คําพูดและการกระทําของท่านคือสิ่ง ที่โรแทเรียนที่ใกล้ชิดท่านจะใช้เป็น ตัวอย่างอ้างอิง เป็นบรรทัดฐาน เป็นครูของครู เพราะสิ่งที่ท่านทําจะ ถูกใช้เป็นตัวอย่างในการฝึกอบรม โรแทเรียนในรุ่นต่อ ๆ ไปในสโมสร และในภาค และแน่นอนที่สุดท่าน ยังเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรา เหล่าสมาชิกสโมสรโรตารีบางเขน ด้วย


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN!

SPECIAL EDITION -MAY 2011

Ëห¹นÖึè่§ง»ป‚‚¹นÒาÂย¡กàเÇวªช»ปÃรÐะÊส·ท∙¸ธÔิì์ ¼ผÙู¡กÁมÔิµตÃร¹นÔิÇวÎฮÑัÇวàเËหÅลÕีÂย¹น

¼ผÙูŒŒÇว‹‹Òา¡กÒาÃรÀภÒา¤คàเÂยÕีè่ÂยÁมàเ»ปšš¹น·ท∙Òา§ง¡กÒาÃร

หน้า 11

¼ผÙู¡กÁมÔิµตÃรÇวÑั§ง¨จÑั¹น·ท∙¹น

·ท∙ÓำÊส¹นÒาÁมàเ´ดç็¡กàเÅล‹‹¹น ÃรÃร. ºบŒŒÒา¹นàเ¹นÔิ¹นÊสÐะÍอÒา´ด


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN!

AVENUES OF SERVICE NOMINATION ในแบบฟอร์มคําเสนอชื่อ ผู้รับรางวัล “การบําเพ็ญ ประโยชน์ทุกแนวทางของ โรตารี” ระบุคุณสมบัติของ ผู้รับรางวัล รทร. ณรงค์ศักดิ์ โรจนสกุล ดังต่อไปนี้ Name of Nominee: Narongsak ROJANASAKUL Club Service The nominee is in charge of Club Sergeant-at-Arms who always maintain friendly approach to both club members and guests. Apart from taking care of good order in all regular club meetings, the nominee has also been leader of RC Bangkhen members to visit our sister-club RC New Hualien in Taipei, and welcoming the Taipei team while they visited Bangkok. Rtn. Narongsak was the one who volunteered to lead club members to attend annual District Conferences for 2 consecutive years as well as District Assembly, and District Join Club Officers Installation.

SPECIAL EDITION -MAY 2011

actively keeping correspondences with overseas fellow Rotarians and he has an opportunity to take part in welcoming overseas Rotarians who came over to Bangkok to attend the 2010 Bangkok Rotary Institute which had been taken place in November 2010. He is regular contributor for Rotary Foundation as EREY, and plays important role assisting the club Foundation Chair in pormoting it's activities in our club. New Generations Service Although Rtn. Narongsak joined with Rotary Club of Bangkhen only for slightly more than two years, he and his lovely family accepted to host a youth exchange student from Mexico (for 2009-10) and Taiwan (2010-11), and always represent our club to attend district meeting on youth programs.! RYLA activity held by our district in October 2010, Rtn. Narongsak was invited to become members of the subcomittee taking care of the youth welfare throughout the 3 days programs, he was blessed for his excellent service and dedication. When our club was organizing Interact Club of Sara Vittaya School, Rtn. Narongsak was also there to give many good advices and support.

Vocational Service Apart from being club speaker on Vocational Information, Rtn. Narongsak also support distribution of 4-way-test card both at work and among friends spreading the philosophy and core value of Rotary. Community Service The nominee took part in all distric and club Polio eradication programs. Every year, twice a year, we have national immunization days where Narongsak volunteers to provide oral vaccine to children under 5 within the communities in our district. He also takes part in Run to End Polio and Rotary Funfair to End Polio, apart from personal contribution to the Polio Fund. He is also key supporter of our club's 'Wheelchair for the disables' program and Pediatric Cardiac Surgery Programs, the later is considered to be our signature project. International Service With the capacity as Club International Service Subcommittee, Rtn. Narongsak has been

หน้า 12

D3350‘s Calendar May 21-25, 2011 (USA) 2011 RI Conference, New Orleans June 4, 2011 (Churabhorn Research Institute) District Rotary Foundation Seminar June 16, 2011 (Churabhorn Research Institute) District Membership Training District Public Relation Training July 2, 2011 Joint Installation of Club Officers (Impact Muang Thong Thani) July 23, 2011 District Leadership Team & Club Presidents Meeting #1 (Ayudhaya) September 24, 2011 District Leadership Team & Club Presidents Meeting #2 (BKK)

Bangkhen Club Bulletin issue 0  
Bangkhen Club Bulletin issue 0  

Special Issue on Transition of Rotary Year and Board of Directors

Advertisement