Page 1

ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN 7TH ISSUE, OCTOBER 2011

VOCATIONAL SERVICE MONTH เดือนแหงบริการอาชีพ

³ณ ºบÒา§งàเ¢ข¹น

๗ ฉบับที่ ๗ / ๒๕๕๔-๕๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ปักษ์แรก)

@Bangkhen

ÊสÒาÃรÐะÀภÒาÂยãใ¹น

ÊสÒาÃร¨จÒา¡กãใ¨จ ¹นÒาÂย¡กÇวÔิäไÅล......................................................................................... Ëห¹นŒŒÒา 3 ÊสÒาÃร»ปÃรÐะ¸ธÒา¹นâโÃรµตÒาÃรÕีÊสÒา¡กÅล»ปÃรÐะ¨จÓำàเ´ด×ืÍอ¹น¡กÑั¹นÂยÒาÂย¹น........................................................ Ëห¹นŒŒÒา 4 ÃรÒาÂย§งÒา¹น¨จÒา¡ก»ปÃรÐะ¸ธÒา¹นâโ¤คÃร§ง¡กÒาÃรÊสÒาÂย¸ธÒาÃรáแËห‹‹§ง¹นŒŒÓำãใ¨จâโÃรµตÒาÃรÕีÀภÒา¤ค ó๓ó๓õ๕ð๐.......................... Ëห¹นŒŒÒา 6 àเ¾พ×ืè่Íอ¹น¶ถÖึ§งàเ¾พ×ืè่Íอ¹น.................................................................................................... Ëห¹นŒŒÒา 7 ¢ข‹‹ÒาÇวâโÃรµตÒาÃรÕีÊสÒา¡กÅล “¤คÇวÒาÁม¤ค×ืºบËห¹นŒŒÒา¡กÍอ§ง·ท∙Øุ¹นâโ»ปÅลÔิâโÍอ” ...................................................​.. Ëห¹นŒŒÒา 8 ÀภÒา¾พ¡กÒาÃร»ปÃรÐะªชØุÁม»ปÃรÐะ¨จÓำÊสÑั»ป´ดÒาËห·ท∙Õีè่¼ผ‹‹Òา¹นÁมÒา................................................................. Ëห¹นŒŒÒา 9 Êส¹นàเ·ท∙ÈศÍอÒาªชÕี¾พàเÃร×ืè่Íอ§ง “»ปÅลÇว¡ก”................................................................................ Ëห¹นŒŒÒา 10 หน้า 1


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN 7TH ISSUE, OCTOBER 2011

เฉลิมฉลองเดือนแห่งบริการอาชีพ เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่โรตารีกําหนดให้เป็นเดือน แห่งบริการอาชีพ ขอให้ท่านจัดให้สโมสรมีกิจกรรม ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบริการอาชีพ อย่างน้อยขอให้มี การประชุมหนึ่งครั้งที่กําหนดให้มีการอภิปรายใน หัวข้อเกี่ยวกับบริการอาชีพ และหารือกันถึงแผน กิจกรรมอาชีพที่จะทํากันตลอดทั้งปี ท่านสามารถดู ตัวอย่างที่สโมสรอื่น ๆ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ได้ที่ Vocational Service Month flier. ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่ท่านจะเริ่มเอาจริงเอาจังกับการดําเนินกิจกรรมเพื่อให้ สอดคล้องกับข้อกําหนดใน "รางวัลสําหรับผู้เปลี่ยนแปลง" (Changemaker Award) และเพื่อให้ ได้รับรางวัลนี้ สโมสรจะต้องทํากิจกรรมให้สําเร็จลุล่วงในบริการทั้งห้าแนวทาง ในส่วนของบริการ อาชีพนั้นท่านจะต้อง • จัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลผู้กอปรไปด้วยมาตรฐาติจริยธรรมและจิตสาธารณใน ระดับสูงที่อยู่ในชุมชนของท่าน •

จัดกิจกรรมโครงข่ายสัมพันธ์ที่กลุ่มบุคคลอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนและสมาชิกในสโมสรจะ สามารถพบปะกัน และแนะนําให้พวกเขาได้รู้จักโรตารี

ให้การสนับสนุนการจัดวันแนะนําอาชีพ โดยให้สมาชิกในสโมสรเปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาว เข้าเยี่ยมเยือนสถานประกอบการของตนเพื่อได้รับการแนะนําโอกาสในการทํางาน

ดูรายละเอียดข้อกําหนด "รางวัลผู้เปลี่ยนแปลง" ได้ที่ 2011-12 Changemaker Award brochure

น่าฟังและน่าจำ (Memorable Quotes” คนอื่นเทานั้นดอกที่จะมองเห็นหลังของเราได ตัวเราเองยอมมองไมเห็น ฉันใด ความผิดของเราเอง เราก็ ยอมมองไมเห็นฉันนั้น Just as only others can see our back while we ourselves cannot, similarly we cannot see our own errors. อหังการยอมทำลายมนุษยโดยสิ้นเชิง ความจริงขอนี้ทุกคนตระหนักไดทุกขณะ ตรงกันขาม ความออนนอม ถอมตนชวยใหมนุษยเจริญเติบโตและบรรลุความสมบูรณเสมอ Pride swwallows up a mancompletely. The truh of this can realized by everyone at every moment. On the other hand, modesty and humanity nourish man and make of growth หน้า 2


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN 7TH ISSUE, OCTOBER 2011

จากใจนายก

ย

างเขาเดือนที่ 4 ของปบริหารนี้แลว ดิฉันยังคงมีความสุขกับ

การเปนนายกสโมสรโรตารีบางเขน แมวาจะตองใชเวลามาก อาน เอกสารมาก(แตวาไมถวน) การเปนนายกนอกจากมีมิตรภาพใน สโมสรแลว เรายังไดมิตรภาพจากตางสโมสรอีกมากมาย ซึ่งทำให สังคมของพวกเรานาอยู เดือนตุลาคมเปนเดือนแหง "การบริการอาชีพ" หรือ "Vocational Service Month"เดือนนี้ดิฉันจะเนนการสนเทศอาชีพ ของสมาชิก เพื่อใหสมาชิกไดรูจักกันมากขึ้นและยังทำใหพวกเราไดรับความรูจากอาชีพตางๆของ สมาชิกอีกดวย เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาเดือนตุลาคมปนี้ ประเทศไทยประสบอุทกภัยหลายจังหวัดโดยเฉพาะ อยางยิ่ง จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง เชน พิษณุโลก นครสวรรค อุทัยธานี ลพบุรี อยุธยา แมวา ในขณะที่เขียนจดหมายจากใจอยูนี้ ปทุมธานี และกรุงเทพยังไมวิกฤต แตก็ติดตามสถานการณ อยางใจระทึก  โรตารีภาค 3350 โดย อผภ.สุชาดา อิทธิจารุกุล จัดตั้งกองทุนรับบริจาคเงินเพื่อ ซื้อสิ่งของที่จำเปนชวยเหลือผูประสบอุทกภัย และสโมสรโรตารีบางเขนก็รวมสมทบทุนชวย เหลือดวย ทายที่สุดนี้ ดิฉันขอขอบคุณและซาบซึ้งน้ำใจของมวลสมาชิกที่โทรมาถามดิฉันดวยความเปน หวงเนื่องจากบานและรานคาของดิฉันอยูในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ซึ่งก็เปนเขต เสี่ยงภัย (ปจจุบัน ยังไมทวมคะ) Reach Within to Embrace Humanity มีน้ำใจ หวงใยเพื่อนมนุษย มิตรภาพแข็งขัน รวมกันบำเพ็ญประโยชน วิไล หาญสวัสดิ์ (นายกสโมสร ป ๒๕๕๔-๕๕) หน้า 3


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN 7TH ISSUE, OCTOBER 2011

¬´¥¥²š´›Ä¥—´¥·¬´ƒ§

!"

October MESSAGE

ƒ³§¤³›œ´Â›¯¥qŠ·—º§´†£Ô××Ö

Rotary INTERNATIONAL PRESIDENT

สารประจำ เดือน ตุลาคม ประธาน โรตารี สากล

óĊęîšĂÜßć÷ĀâĉÜĒĀŠÜēøêćøĊìĊęøĆÖǰ.ZǰEFBSǰCSPUIFSTǰBOEǰTJTUFSTǰJOǰ3PUBSZ ǰ ǰ Ĕîîĉê÷ÿćøēøêćøĊǰ ÞïĆïđéČĂîêčúćÙöîĊǰĚ ìŠćîÝąĕéšĂŠćîđøČęĂÜøćüìĊęîŠćóĉýüÜ×ĂÜÖøčÜđìóöĀć îÙøĄǰðøąđìýĕì÷ǰàċęÜÝąđðŨîđÝšćõćóÝĆéÖćøðøąßčöĔĀâŠēøêćøĊÿćÖúðŘǰ ǰ×ĂÜđøćǰñö×Ăđßĉâ ìŠćîĕðøŠüöÖćøðøąßčöîĊÖĚ ïĆ ñöǰÙøĂïÙøĆü×ĂÜñöĒúąöĉêøēøĒìđøĊ÷îìĆÜĚ Āúć÷ǰàċÜę ìćÜđÝšćõćóÿĆââć üŠćǰÝąđðŨîđĀêčÖćøèŤîćŠ ðøąìĆïĔÝìĊđę ĀúČĂđßČĂę ǰĔîÿëćîìĊÝę éĆ ðøąßčöìĊîę ćŠ êČîę êćêČîę ĔÝìĊÿę éč ĒĀŠÜĀîċÜę ×ĂÜ ēúÖ ǰ ðøąđìýĕì÷đðŨîÝčéĀöć÷ìĊęîŠćéċÜéĎéÙüćöÿîĔÝ×ĂÜÙîìĆęüĕðǰ đðŨîéĉîĒéîĒĀŠÜøĂ÷÷ĉĚöîĆï óĆîîĆïĀöČîę ǰéĆÜîĆîĚ ñöÝċÜ×ĂđßĉâßüîēøĒìđøĊ÷îǰēé÷đÞóćąÿĞćĀøĆïñĎìš ÷Ċę ÜĆ ĕöŠđÙ÷ĕðđöČĂÜĕì÷öćÖŠĂîǰĕéš óĉÝćøèćëċÜēĂÖćÿóĉđýþîĊĚéšü÷ǰìŠćîÝąëĎÖøčöúšĂöéšü÷ēøĒìđøĊ÷îđÝšćõćóĒúąöĉêøÿĀć÷ǰìĆĚÜđÖŠćĒúą ĔĀöŠÝćÖìĆęüìčÖöčöēúÖǰ ǰ ÖøčÜđìóĄǰ ÝąđðŨîðøąêĎĀîšćéŠćîìĊęîŠćÿîĔÝÿĞćĀøĆïñĎšìĊęêšĂÜÖćøĕðÿĞćøüÝðøąđìýĔîđĂđßĊ÷ êąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜĔêšǰĒúąĒÿüÜĀćðøąÿïÖćøèŤìîĊę ćŠ ðøąìĆïĔÝéšü÷êĆüđĂÜǰÿĞćĀøĆïñĎìš ĂĊę ÷ĎĔŠ îðøąđìýĔÖúš đÙĊ÷ÜǰēðøéëČĂēĂÖćÿîĊĕĚ ðđ÷ČĂîđöČĂÜĀúüÜÿĞćÙĆâĒĀŠÜüĆçîíøøöìĊöę ìĊ Öč ÿĉÜę ìčÖĂ÷ŠćÜøüöëċÜǰÖćøßĘĂððŗÜǰ ĕðìćîĂćĀćøĂøŠĂ÷ėǰĒúąßöÿëćîìĊęêŠćÜėǰÖøčÜđìóĄǰÝąđðŨîđöČĂÜìĊęÙčšöÙŠćÖĆïđüúćĒúąđÜĉî×ĂÜìŠćî Ă÷ŠćÜĒìšÝøĉÜǰ ǰ ĒêŠđĀêčñúìĊęéĊìĊęÿčéĔîÖćøĕðÖøčÜđìóĄǰÖĘÙČĂǰÖćøðøąßčöĔĀâŠēøêćøĊÿćÖúðŘǰ ǰøąĀüŠćÜ üĆîìĊęǰǰóùþõćÙöǰàċęÜđðŨîÝčéđéŠîìĊęÿčé×ĂÜðäĉìĉîēøêćøĊǰ ǰ êúĂéðŘîǰĊĚ đøćÝąÖšćüĕðÿĎŠßčößîēøêćøĊìĆęüēúÖǰĔîÖćøðøąßčöĔĀâŠîĊĚǰđøćÝąöĊēĂÖćÿĕéšóïÖĆï ßčößîêŠćÜėǰìĊęöĊñĎšĒìîöćøüöĂ÷ĎŠĔîìĊęðøąßčöđéĊ÷üÖĆîǰìŠćîÝąĕéš÷ĉîĕéšôŦÜõćþćêŠćÜėǰóïđĀĘîïčÙÙú êŠćÜėǰĒúąđøĊ÷îøĎēš ÙøÜÖćøêŠćÜėǰĔîðŘìñĊę ćŠ îöćǰĕöŠöÿĊ ëćîìĊĔę éìĊĒę ÿéÜÙüćöđðŨîÿćÖúĔîēøêćøĊǰđĀöČĂî ÖĆïÖćøðøąßčöĔĀâŠēøêćøĊǰĒúąĕöŠöĊÿĉęÜĂČęîĔéđìĊ÷ïĕéšĔîÖćøÿøšćÜóúĆÜĒøÜĔÝîĊǰĚ ǰ ñöđßČęĂöĆęîĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜüŠćǰ ÖćøðøąßčöēøêćøĊìčÖÙøĆĚÜǰ ÙüøêšĂÜđðŨîđøČęĂÜÿĞćÙĆâÿĞćĀøĆïÙøĂïÙøĆü éšü÷ǰéšü÷đĀêčîǰĊĚ ñöĒúąïĉēîêćǰÝąóćïčêøĀúćî×ĂÜđøćĕðéšü÷ǰñöĀüĆÜüŠćìčÖìŠćîÝąìĞćđߊîđéĊ÷üÖĆî ĒúąìĞćĔĀšÖćøðøąßčöĔĀâŠēøêćøĊǰđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜÖćøóĆÖñŠĂîÿĞćĀøĆïÙøĂïÙøĆüìŠćîĔîðŘêŠĂĕðǰđøć ÝąöĊÖĉÝÖøøöĒúąÖćøðøąßčöêŠćÜėìĊęîŠćÿîĔÝĔĀšđúČĂÖǰ öĊïćÜøć÷ÖćøÿĞćĀøĆïìčÖÙîǰ ĒúąēĂÖćÿĂĊÖ öćÖöć÷ǰìĊęÝąéċÜéĎéÙøĂïÙøĆü×ĂÜđøćǰĔĀšöćĔÖúšßĉéÖĆïÖćøïĞćđóĘâðøąē÷ßîŤēøêćøĊöćÖ÷ĉęÜ×ċĚîǰ ǰ ìčÖėǰðŘǰñöĕðøŠüöðøąßčöĔĀâŠēøêćøĊǰéšü÷ÙüćöêČîę đêšî÷ĉîéĊìÝĊę ąĕéšóïđóČĂę îđÖŠćǰöĊđóČĂę îĔĀöŠǰ ĕéšĕðÞúĂÜÙüćöÿĞćđøĘÝ×ĂÜđøćéšü÷ÖĆîǰđøĊ÷îøĎšÝćÖðøąÿïÖćøèŤ×ĂÜóüÖđøćǰìčÖėǰðŘǰñöÝąĂĞćúćÝćÖ ÖĆîéšü÷ÙüćöõĎöĉĔÝĔîēøêćøĊǰĒúąðøćøëîćìĊęÝąđøĉęöêšîÖćøïĞćđóĘâðøąē÷ßîŤêŠĂĕðĂĊÖðŘĀîċęÜ ǰ ìćÜđÝšćõćóìĊęÖøčÜđìóĄǰÿĆââćüŠćÝąđðŨîÖćøðøąßčöĔĀâŠìĊęéĊìĊęÿčéđìŠćìĊęđÙ÷öĊöćǰéĆÜîĆĚîǰñö ÝċÜ×ĂđêČĂîĔĀšìŠćîøĊïúÜìąđïĊ÷îđךćðøąßčöìĊǰę XXXSPUBSZPSHDPOWFOUJPOǰêĆĚÜĒêŠïĆéîĊǰĚ Ēúąđøĉęö üćÜĒñîđéĉîìćÜĕððøąßčöĔĀâŠǰÙøĆĚÜìĊęǰǰ×ĂÜóüÖđøćêŠĂĕðéšü÷ ÖĆú÷ĆîǰïćđîĂøŤÝĊ ðøąíćîēøêćøĊÿćÖúǰ

แปลโดย อน. พิเชษฐ์ รุจิรัตน์

›¶—¤¬´¥Ä¥—´¥·¥²Â™ªÆ™¤ƒ³›¤´¤›—º§´†£

หน้า 4


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN 7TH ISSUE, OCTOBER 2011

รายงานจากประธานโครงการสายธารแหงน้ำใจโรตารีภาค ๓๓๕๐ !"#$%&#'&()&#*+,$-./01!#2&#3 4&" 3350 !#2&#3'&%5 63 2554-2555 6#7)&-!"#$%&#8 : 9:4.';<&=& 9>?)>1&#;%;5

!"#$"# +66 81 833 5385 %&'. +66 2 723 1614 ()*+, +66 2 377 0088 email: suchada3350@gmail.com !"#$%& "'(&')*+',*#-.)/' “0*"&1'"2'(3'"4.$&)/5670"8'"9” !"9() ,:8"0"4;!"9();9$!*'"<"=1;>1;$') !,#$%+=)!2'"? ;9$ 8 8>@'*, ;9$A$'),'!"'BC/,91'"7=C;5D>C(=&D9<25."=-AE/F"G2-H=()/5;$+, 75)+) 700 D>C4@G D>CBIJ'(<"/%,4-8!8%"9$%91 700 D>C 0C(,92,'D:17'1.@'(20,2",'D$+(1=) %';: %AH.D=("=8)? F"G!2":K@/5 )(.2>;3' %).2,L=1C:?4@G4%))? %).L>HM=K (2".<"GF:$)!1@/' 3)->"9) )(.<"D=( (2".F;>,+=)) )(.75)&*? 4@G 4%))? 3'":N' (2".1">&!;<) )(."=L":);"? (2".2=,<=)3+&L?) P.Ching-Ho Chen (2".-'&)') )(.H=;39"' (2".1">&!;<+:H'+C9) %).,MO@ 4@G4%))? (2".2+).@+&) 4@G0"4;!"9() %91.@'(;$') "+,4@/+!1#%- 30 ;$')BC/,'"$+,4"& "$+,671=)4<P*D>C(=&D9<8=/&48$!D/'7)QR&!;9$(&1+$'S7)!2"P72:/)H'"G1:7;9$ Makro 2'T'%(>3(' UR$&8=/&%(E$.)/'):*,%>82'.1"",0"7)G C:J=)T%T%-*>M6)B,8"97:8T%&;>1;$')6)*"=/&)9/!)#$%&7'1;>1;$')8/%&%'L=(*+',671@/'+$'%'77G8/%&!7%1=-)/5;$+,.)=18',;9$8:C8',T$'+ ;'&2#$%8$'&S )=-+$'<+1!"'0D*C9!FP)%($'&,'1;9$B,$!7%F=V.'!@(6)+=)!2'"?-""('1'L!FP)67%($'&,'1 7)1"G;=$&">$&!D/'+=)%';:8(?C:J=)BC/2%-Q', BF(=&2'T'W 7R&BC/;"'-+$')/5BC/;$+,Q)).)/'208"?!"9(-"/%(4@/+Q/'!"'D/'BF%91!<9(&+=)!C9(+ <9$)/%&F"GD'D);9$"%"=-*+',D$+(!.@#%7'1!"'1P*& 7G8/%&"%8$%BF ;$'))'(1 2>;3'4@G2,'D:1T%&2".<"GF:$)!1@/'3)->"9BC/"$+,BF471T%&6./1=-D'+-/')6)!D/'+=)%';:8(?4@G1@=-,'%($'& F@%CH=(;9$ 8.2',1% %.!2)' "$+,1=-F@=C!;L-'@4@G!7/'.)/';9$T%&!;L-'@W 0C(1'"F"G2')&')T%& %).,'"L"9 21>@.@:+ (2".<"GL"92>":0(;=() UR$&TMG)9/BC/%<(<*"%-*"=+%%1,'%'L=(%(E$1=-V'8:4@/+!)#$%&7'1)/5;$+,-/')B,$2','"Q%(E$8$%BC/ ;"'-,'+$',92,'D:10"8'"9.@'(;$')6) 7.<"G)*"L"9%(>3(' ;9$-/')QE1)/5;$+,BC/"=-*+',!29(.'(%($'&.)=1"+,;=/& )'(1 ->V2, +=D"'1" C/+( !)#$%&7'12Q')G1'"M?6)TMG)9/">)4"&1+$'!C:,4@G1'"D$+(!.@#%0C(.)$+(&')!@P1S7G!FP)BFBC/('1TR/)%91;=/&(=&7G!FP)H'"G8$%AE/;9$7G8/%& %5)+(*+',2GC+1C/')1'"7=C.'"Q-"";>1T)'C6.V$."#%"Q;.'"4@G!"#%!<#$%)5T%&(=&D9<BF4716./D'+-/')0C(!J<'G!*"#%T$'(20,2"0"8'"9;9$ 2,'D:12$+)6.V$1PF"G2-F=V.'!D$)!C9(+1=) 7R&T%6./,:8"0"4;!"9();9$,9*+',F"G2&*?6./*+',D$+(!.@#%1">M'-":7'*;>);"=<(?T%&;$')!T/' -=VD9 3)'*'" “!"#$%&#'&()&#*+,$-./01!#2&#34&" 3350 !#2&#3'&%5 )-&"&#%'6%#78( '&9&+:;+<&% =:>?3@@<8#:A(BC5983, 078-2-45900-9” C:J=) 4@G*MG1"",1'"7G<:7'"M'7=C2""!&:)-":7'*C=&1@$'+6./,9F"G2:;3:H'<,'1;9$2>C 2">FA@1'""=--":7'*7)QR&+=);9$ 7 8>@'*, 2554( "+,!&:)4@G2:)*/')!FP)!&:)"+,;=/&2:/) 1,583,735 -'; 4@G*$'6D/7$'(6)1'"7=C;5 D>C(=&D9<7)QR&TMG)9/75)+) 4,150 D>C ,E@*$'"+, 823,488.75 -'; *&!.@#%!&:)8',-=VD92>;3: 760,246.25 -'; C/+(B,8"97:84.$&0"8'"9 ,9)/567 .$+&6(!<#$%),)>N(? 25!)'!"9() : A+H.2><&L? D(>82'.1:7

%AH.2D'C' %:;3:7'">1>@)

%).C+&8' %=3('8,+:;(' !".#$%& "'#()*

หน้า 5


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN 7TH ISSUE, OCTOBER 2011

วันโปลิโอโลก World Polio Day October 24, 2011 บริจาคกองทุนโปลิโอรับ แตมเชิดชูเกียรติเพิ่ม สองเทา

Earn double recognition and help end polio Rotary International News -- 13 October 2011

Observe World Polio Day on 24 October by making a contribution to help End Polio Now. During the week of 24-28 October, Rotarians will receive 2-for-1 recognition for every contribution of US$100 or more made to PolioPlus at www.rotary.org/contribute. The promotion will begin at 06:00 CT on Monday, 24 October, and end at noon CT on Friday, 28 October. Contributions on the Rotary website may be made in U.S. dollars or one of 11 other currencies: AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NZD, NOK, SEK, and ZAR.   Online contributions cannot be made on behalf of another individual, club, or district. Double recognition cannot be used to designate others as Paul Harris Fellows. Because a high volume of online traffic is anticipated with this promotion, please allow four to six weeks for the promotional recognition to appear in your account, and before requesting recognition materials. 

ขาวโรตารีสากล - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

ขอเชิญชวนทุกทานรวมรณรงคหยุดโปลิโอในวัน โปลิโอโลก วันจันทรที่ ๒๔ ตุลาคมนี้ โดยการรวม บริจาค ในชวงหนึ่งสัปดาหระหวางวันที่ ๒๔ - ๒๘ ตุลาคม และผูบริจาคจะไดรับแตมเชิดชูเกียรติสอง เทาจากการบริจาคเขากองทุนโปลิโอ ขั้นต่ำ ๑๐๐ เหรียญสหรัฐ กิจกรรมรับบริจาคตามโครงการนี้เริ่มตั้งแตเวลา ๖ นากา (เวลามาตราฐานประเทศอเมริกา) ของวัน ที่ ๒๔ ตุลาคมและสิ้นสุดเที่ยงวันตรงวันที่ ๒๘ ตุลาคม การบริจาคผานเว็บไซทของโรตารีสากล สามารถเลือกใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา หรืออีก ๑๑ สกุลเงินไดแก ออสเตรเลียนดอลลลาร แคนาเดียนดอลลาร สวิสฟรังซ เดนมารคโครน ยูโร ปอนดอังกฤษ เยนญี่ปุน ดอลลารนิวซีแลนด โครน นอรเวย โครนาสวีเดน และ แรนดอัฟริกาใต การบริจาคแบบออนไลนไมสมารถทำในนามผูอื่น หรือสโมสรอื่นได คะแนนเชิดชูเกียรติที่ไดไม สามารถโอนใหผูอื่นเพื่อสะสมรับเหรียญ PHF ได หลังจากบริจาคแลวขอใหคอยผลตอบรับ ๔-๖ สัปดาห ซึ่งระบบจะปรับคะแนนเชิดชูเกียรติใหโดย อันโนมัติในบัญชีบริจาคของเทานเพื่อขอรับสิ่ง ตอบแทนจากมูลนิธิโรตารีในโอกาสตอไป

หน้า 6


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN 7TH ISSUE, OCTOBER 2011

Friends to Friends เพื ่ อ นถึ ง เพื ่ อ น อผภ. นพ. กิจชัย ยิ่งเสรี ถึงแก่กรรม

สโมสรโรตารีบางเขนขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ อผภ. นพ. กิจชัย ยิ่งเสรี (ภาค ๓๓๖๐) สร. เชียงใหม่เหนือ โดยท่านถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ และมีพิธีสวยพระอภิธรรม ณ วัดเสมียนนารี ตั้งแต่วันที่ ๕ ถึง ๑๐ ตุลาคม โดยจะมี พิธีฌาปนกิจในวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ศกนี้ อผภ. นพ. กิจชัย ยิ่งเสรีได้ปฏิบัติหน้าผู้ว่าการภาค ๓๓๕ ในปี ๒๕๒๖-๒๗ ซึ่งเป็นปีที่ สโมสรโรตารีบางเขนได้รับการก่อตั้ง Email from IPP Birdie 寄件者: 月燕 許 <lightupthtc@yahoo.com.tw> 日期: 2011年10月14日上午10:41 主旨: 給泰國姊妹社關懷 收件者: 楊文玲 <winnie845@gmail.com> Vechprasith I.P.P. & all of the Bangkhen club members, These days, we heard from Taiwan TV News that the contious heavy rain causing the serious floods, affecting the Bangkok and many areas in Thailand. We worry about you and do hope that our dear friend all have been fine so far, and we believer you can get throuht the floods smoothly. Although we are in Taiwan , yet we always keep you all in mind and care about your safety. Please take care of yourselves and your families , especially after the floods the environmental sanitation problems. If you need help, please tell us . And please transfer our concern to out dear sister club members, keep well & keep in touch. Wish you the best, IPP.Birdie

หน้า 7


NEWS

ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN 7TH ISSUE, OCTOBER 2011

ความคืบหนากองทุน โปลิโอ ๒๐๐ ลาน เหรียญ ขาวจาก "Our Foundation" ฉบับประจำ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔

รแทเรียนทั่วโลกไดรวมกันจัดหาทุนตอบ

สนองทุนทาทาย ๒๐๐ ลานเหรียญไดถึง ๑๘๖.๙ ลานเหรียญแลวนับถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ กองทุนดังกลาวเปนไปตาม ขอตกลงระหวางมูลนิธิโรตารีและมูลนิธิบิลล และเมลินดา เกทสที่จะมอบเงินจำนวน ๓๕๐ ลานเหรียญเมื่อโรตารีจัดหาทุนไดครบ ๒๐๐ ลานเหรียญ สตาฟเบนดา บิลลีลี กลุมนักดนตรี (สวนใหญ เปนรอดชีวิตจากโรคโปลิโอ) จากเมืองคินชาซา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก พวก เขาคือสวนหนึ่งของโครงการรณรงค "เหลืออีก แคนี้" (This Close) ของพีเอสเอเพื่อสรางการ ตระหนักรูถึงความสำคัญที่ตองขจัดโรคโปลิโอ ใหหมดไป อัลบัม "เทรส เทรส ฟอรท" ที่ กำลังไดรับความนิยมสูงสุดของวงดนตรีที่เพิ่ง ไดรับรางวัลดนตรีโลก "โวมเม็กซ" โดยไดมี การจัดทำภาพยนตสารคดีชื่อ "เบนดา บิลลีลี" กลุมนักดนตรีที่สรางชื่อเสียงขึ้นมาจากการเปน นักดนตรีขางถนนในเมืองคินชาซา ภาพยนต ชุดนี้ไดรับรางวัล "ซีซาร" ในเทศกาลภาพยนต เมืองคานสป ๒๕๕๓ ภาพยนตดังกลาวจะมี การถายทอดในรายการของเนชั่นแนลจีโอกราฟ ฟ ค ในเดื อ นตุ ล าคม ๒๕๕๔ ประเทศ สหรัฐอเมริกา. หน้า 8

ในเดื อ น กั น ยายน และตุลาคม ๒๕๕๔ สตาฟเบนดา บิลลีลีไดรับเชิญใหเดิน สายแสดงคอนเสิ ร  ท ในบางเมื อ งในประเทศ สหรัฐอเมริกาตามโครงการความรวมมือกับ โรตารีสากลเพื่อนำขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ ขจัดโรคโปลิโอใหหมดไปจากโลกแจงใหผูชม ทราบ การถ า ยทอดข า วสารอาจอยู  ใ นรู ป ขอความในสื่อตาง ๆ การฉายสไลดเพื่อจูงใจผู ชมสงขอความผานโทรศัพทมือถือรวมบริจาค เขากองทุนตอบสนองทุนทาทาย ๒๐๐ ลาน เหรียญสหรัฐ การตั้งแสดงวัตถุประชาสัมพันธ ขจัดโรคโปลิโอในที่จัดแสดงดนตรี การแลก เปลี่ยนขอความประชาสัมพันธในเว็บไซท และ รวมถึ ง การเชิ ญ วงดนตรี ใ ห ร  ว มแสดงใน กิจกรรมโรตารีบางแหงตามที่ตกลง โรตารีสากลยังมีการรวมทำงานกับเนชั่นแนลจี โอกราฟฟ ค เพื ่ อ แลกเปลี ่ ย นสื ่ อ การส ง เสริ ม รณรงคหยุดโรคโปลิโอในภาพยนตสารคดี ขอ ตกลงนี้รวมไปถึงการการแสดงภาพยนตโดยให โรตารีเปนเจาภาพ การเชิญโรแทเรียนใหปราก ฎตั ว ในการฉายภาพยนต ท ั ่ ว ประเทศโดย กำหนดจำนวนครั้งแนนอน การฝากขอความ ของโรตารีในหนาเว็บไซทของเนชั่นแนลจีโอ กราฟฟค การประชาสัมพันธโครงการ "หยุด โปลิโอ" ผานเครือขายสังคมชองตาง ๆ และการ จัดทำดีวีดีที่มีผลงานของโรตารี "พีเอสเอ" (โครงการประชาสั ม พั น ธ ก ิ จ กรรมบำเพ็ ญ ประโยชนสาธารณะของโรตารี).


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN 7TH ISSUE, OCTOBER 2011

ภาพการประชุมวันที่ ๑๓ อังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ / Meeting #13, Oct 4, 2011

สนใจเรื่องปลวกทั้ง รทร. พรทิพย์ เม่นบางผึ้ง และ รทร. เกื้อกวลินทร์ เอกกุลกนก ตั้ง

ปลวกราชินีที่บังเอิญอยู่ถ้ํา

อกตั้งใจฟัง อน. อาจณรงค์เล่าเรื่องกําเนิดและการตายของปลวก

(ซ้าย) รทร. ธิดา ตันพานิชทําหน้าที่ปฏิคมแนะนําแขกสโมสร (ขวา) นย. ภัทธีรา วัลลภศิริ สร. กรุงเทพวิภาวดี (คนที่ ๒ จากซ้าย) เข้าเยี่ยมและร่วมประชุมกับ สร. บางเขน

ผู้เข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ (นยล. รศ. สุภาวดี โพธิยะราชกับคุณดําเกิง และ อน. สุรกิจ เกิดสงกรานต์ ขอตัวกลับก่อน) ส่วน สุภาพบุรุษโรตารีไชยรัตน์ วงศ์จตุพร ทําหน้าที่ถ่ายภาพนี้อยู่

หน้า 9


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN 7TH ISSUE, OCTOBER 2011

สนเทศอาชีพเรื่อง “ปลวก”

ใน

เดือนแห่งบริการอาชีพ สโมสรโรตารีบางเขนได้จัดให้มี กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวิชาชีพ และจริยธรรมในวิชาชีพ การประชุมสโมสรเมื่อวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ อน. อาจณรงค์ วรพัฒนไพบูลย์ได้ให้ความรู้กับสมาชิกในเรื่อง “ปลวกและธุรกิจกำจัด ปลวก” ทำให้ทราบว่าปลวกนั้นก็มีอาชีพเหมือนคน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ รักษาความปลอดภัย อาชีพกรรมกร หรือแม้แต่อาชีพสืบพันธ์ ปลวก เป็นสัตว์แมลงที่ไม่มีประโยชน์ในทางเศรษฐกิจสำหรับมนุษย์ ตรงกัน ข้ามปลวกบางอาชีพกลับเป็นอันตรายต่อปัจจัยการใช้ชีวิตของมนุษย์

วงจรชีวิตของปลวก หลังจากเลาถึงปูมหลังของการเขาสูวงการธุรกิจ กำจัดปลวกแลว ทาน อน. อาจณรงคเลาใหฟง วา ชวงนี้เปนชวงหนาฝนแลวสิ่งที่เราตองเพิ่ม ความระมัดระวังมากขึ้นคือการที่ปลวกจะเขามา ผสมพันธุและใชพื้นที่ในบานของเราในการสราง รังของมัน ปลวกเปนแมลงสังคมเพราะภายในรัง จะมีการแบงออกเปนวรรณะตางๆ ซึ่งเราก็ไดรูจัก ปลวกในแตละวรรณะกันแลวในคราวกอน ในครั้ง นี้เรามารูถึงวงจรชีวิตของปลวกกันเพื่อเปนการ เพิ่มความเขาใจเกี่ยวกับการดำรงชีพของปลวก และเพื่อเปนการปองกันกำจัดไดอยางสมบูรณยิ่ง ขึ้น            เริ่มจากปลวกตัวเต็มวัยจะมีปกหรือที่เรารูจักกันวา “แมลงเมา” เราจะพบแมลงเมามาก ในชวงตนฤดูฝน(พฤษภาคม-มิถุนายน) หรืออีกชวงหนึ่งจะเปนชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธุ ถา ในชวงดังกลาวมีฝนตกผิดฤดู ชวงดังกลาวจะมีปริมาณความชื้นสูง จึงเปนระยะที่เหมาะกับการผสม พันธุเราจึงสามารถพบเห็นแมลงเมาไดมากในระยะดังกลาว หน้า 10


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN 7TH ISSUE, OCTOBER 2011

แมลงเมาเปนปลวกทั้งเพศผูและเพศเมียที่ไมเปน หมัน เมื่อบินออกจากรังจะจับคูกันแลวจะสลัดปก ทิ้ง จากนั้นจะพากันไปหาสถานที่ที่เหมาะสมในการ ที่จะเปนรังใหมของมันตอไปนั่นคือที่ที่มีความชื้นสูง และมีอาหารคือไมอยูอยางพอเพียง ขั้นตอนการ ผสมพันธุเริ่มจากเพศเมีย ซึ่งเปนราชินีปลวกจะชู สวนทองและปลอยกลิ่นฟโรโมนเพศ ทำใหปลวก ราชาเคลื่อนที่เขาไปหาและเริ่มการผสมพันธุ เมื่อ สร า งรั ง เสร็ จ ตั ว เมี ย จะเริ ่ ม วางไข ใ นระยะต อ มา ภายในระยะเวลา 1 เดือน การวางไขครั้งแรกจะมี จำนวนนอยประมาณ 10 ฟองหรือมากกวา ไขจะ ฟกเปนตัวออนออกมาภายในเวลาหลายสัปดาห โดยปลวกรุนแรกจะเปนปลวกงานและปลวกทหาร ในระยะแรกตัวออนจะไดรับอาหารจากปลวกราชินี โดยการกินมูลและอาหาร ซึ่งทำใหปลวกไดรับโปร โตซัวและแบคทีเรีย

ในครั้งนี้จะเปนการผลิตปลวกงานและปลวกทหาร ใหเพิ่มขึ้น ในระยะ 3-4 ปตอมาราชินีจึงวางไขเพื่อ ผ ล ิ ต ว ร ร ณ ะ ส ื บ พ ั น ธ ุ  ช ุ ด แร ก ( p r i m a r y reproductive) สำหรับตัวราชาปลวกจะมีรูปราง ขยายขึ้นกวาเดิมไมมากนัก จะคอยอยูใกลๆ กับ ตัวนางพญาปลวกเพื่อทำการผสมพันธุเพียงอยาง เดียวลักษณะไขปลวกมีรูปรางเรียวยาวหรือคอนขาง กลม สีขาวนวลมักวางเปนฟองเดี่ยวหรือเปนกลุม คลายไขแมลงสาบ เมื่อฟกออกเปนตัวจะมีลักษณะ เหมือนตัวเต็มวัยแตจะมีขนาดเล็กกวา ตัวออนจะ ลอกคราบหลายครั้งและเจริญเปนตัวเต็มวัยที่ไมมี ปกและเปนหมัน คือปลวกงานและปลวกทหาร สวนตัวออนที่ลอกคราบกลายเปนตัวเต็มวัยมีปก หรือแมลงเมาจะกลายเปนวรรณะสืบพันธุ ระยะ เวลาการเจริญของวรรณะสืบพันธุจากไขถึงตัวเต็ม วัยใชเวลา 9-10 เดือน สวนวรรณะทหารและ กรรมกรใชเวลา 4-6 เดือน ปลวกนางพญาและ ปลวกราชาจะมีอายุยืนยาวถึง 25-50 ป (ขอมูลจากhttp://www.tkc.go.th/wiki/show/ วงจรชีวิตของปลวก)

ตอมาสวนทองของปลวกราชินีจะขยายใหญขึ้นจะ เริ่มวางไขอีกและจะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนไมได หน้า 11


$

ข่าวภาค : โครงการแลกเปลี่ยนทูตวัฒนธรรม ¢ขÍอàเªชÔิ­ÞญªชÇว¹นÁมÔิµตÃรâโÃรáแ·ท∙àเÃรÕีÂย¹นáแÅลÐะ¼ผÙูŒŒ·ท∙Õีè่Êส¹นãใ¨จ·ท∙Øุ¡ก·ท∙‹‹Òา¹นÊส‹‹§งàเÂยÒาÇวªช¹น·ท∙Õีè่ÁมÕีÍอÒาÂยØุÃรÐะËหÇว‹‹Òา§ง 15 – 22 »ป‚‚àเ¢ขŒŒÒาÃร‹‹ÇวÁมâโ¤คÃร§ง¡กÒาÃรªช¹นÃรØุ‹‹¹นãใËหÁม‹‹ “âโ¤คÃร§ง¡กÒาÃรáแÅล¡กàเ»ปÅลÕีè่Âย¹น·ท∙ÙูµตÇวÑั²ฒ¹น¸ธÃรÃรÁม” ÊสÍอ§ง·ท∙Òา§ง¡กÑัºบ ÀภÒา¤ค 2820 ÍอÔิºบÒาÃรÒา¡กÔิ »ปÃรÐะàเ·ท∙Èศ­ÞญÕีè่»ปØุ††¹น ÃรÐะËหÇว‹‹Òา§งÇวÑั¹น·ท∙Õีè่ 3-12 àเÁมÉษÒาÂย¹น 2555 àเ»ปšš¹นàเÇวÅลÒา 10 ÇวÑั¹น ÃรÑัºบÊสÁมÑั¤คÃร 1 µต.¤ค. – 10 ¾พ.Âย. 2554 ÊสÑัÁมÀภÒาÉษ³ณ 12 ¾พ.Âย. 2554 »ปÃรÐะ¡กÒาÈศ¼ผÅล ÇวÑั¹น·ท∙Õีè่ 14 ¾พ.Âย. 2554 ªชÓำÃรÐะàเ§งÔิ¹น ÇวÑั¹น·ท∙Õีè่ 21 ¸ธ.¤ค. 2554 ¤ค‹‹ÒาãใªชŒŒ¨จ‹‹ÒาÂยÃรÇวÁม ¤ค‹‹ÒาµตÑัë๋Çวàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งºบÔิ¹นäไ»ป-¡กÅลÑัºบ ¤ค‹‹Òา·ท∙ÓำVISA, ¤ค‹‹Òา»ปÃรÐะ¡กÑั¹นÍอØุºบÑัµตÔิàเËหµตØุ, ¤ค‹‹ÒาàเµตÃรÕีÂยÁม¡กÒาÃรáแÊส´ด§ง áแÅลÐะ¤ค‹‹ÒาÃรÑัºบÃรÍอ§งàเÂยÒาÇวªช¹น­ÞญÕีè่»ปØุ††¹น·ท∙Õีè่¨จÐะÁมÒาàเÂย×ืÍอ¹น»ปÃรÐะàเ·ท∙Èศäไ·ท∙Âย ÃรÐะËหÇว‹‹Òา§งÇวÑั¹น·ท∙Õีè่ 22-29 ¸ธÑั¹นÇวÒา¤คÁม 2554 ¤ค‹‹ÒาãใªชŒŒ¨จ‹‹ÒาÂยÃร‹‹ÇวÁมÊสÁม·ท∙ºบ»ปÃรÐะÁมÒา³ณ 50,000 ºบÒา·ท∙ Êส‹‹§งãใºบÊสÁมÑั¤คÃรáแÅลÐะÊสÓำàเ¹นÒา ¨จÓำ¹นÇว¹น 2 ªชØุ´ด ËหÃร×ืÍอÊสÍอºบ¶ถÒาÁมÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ดàเ¾พÔิè่ÁมàเµตÔิÁมäไ´ดŒŒ·ท∙Õีè่

¹นÂย. ÊสØุ¾พÃร àเÍอÕีè่ÂยÁม¸ธÒาÃรÒาªชÑัÂย

ปฏิทินสโมสร

เสารที่ ๒๒ ถึงจันทรที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ อบรมเยาวชน ผูนำโรตารี (RYLA) อาทิตยที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ กิจกรรมรณรงคขจัด โปลิโอ เสารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ประชุมกลุมนายกครั้งที่ ๓

117 ¶ถ. ÃรÒาÉษ¯ฏÃรºบÙูÃร³ณÐะ ºบÒา§ง»ปÐะ¡กÍอ¡ก ÃรÒาÉษ¯ฏÃรºบÙูÃร³ณÐะ ¡ก·ท∙Áม. 10140 âโ·ท∙Ãร : 02-428-0712 âโ·ท∙ÃรÊสÒาÃร 02-427-7380 Áม×ืÍอ¶ถ×ืÍอ : 081-752-0941 ÍอÕีàเÁมÅล : supornbkl@gmail.com ÀภÒาÂยãใ¹นÇวÑั¹น·ท∙Õีè่ ÇวÑั¹น·ท∙Õีè่ 10 ¾พ.Âย. 2553 àเ·ท∙‹‹Òา¹นÑัé้¹น สำนักงานนายกสโมสรโรตารีบางเขน นย. วิไล หาญสวัสดิ์

เรียน .............................................................

แผนยุ ท ธศาสตร์ โ รตารี ส ากล -สโมสรเข้ ม แข็ ง -กิ จ กรรมเข้ ม ข้ น -สาธารณชนรู ้ จ ั ก

พันธกิจโรตารี เราจะเป็นองค์กรที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่มีสโมสรที่ี กอปรไปด้วยพลวัตร เน้นการปฏิบัติ มุ่งมั่นพัฒนาชีวิต ของคนในชุมชนที่มีอยู่ทั่วโลกให้ดีขึ้น

@BANGKHEN Vol.7  

2011-12 Rotary Club of Bangkhen's 7th edition of Club Bulletin, focusing on Thailand Inundation and Vocational Service.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you