Page 1

ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN!

5TH ISSUE, SEPTEMBER 2011

ฉบับที่ ๕ / ๒๕๕๔-๕๕ กันยายน ๒๕๕๔ (ปักษ์แรก)

³ณ ºบÒา§งàเ¢ข¹น ÊสÒาÃรÐะÀภÒาÂยãใ¹น

@Bangkhen

ÊสÒาÃร»ปÃรÐะ¸ธÒา¹นâโÃรµตÒาÃรÕีÊสÒา¡กÅล “ÁมÒา¾พºบ¡กÑัºบàเÃรÒาäไ´ดŒŒ·ท∙Õีè่¡กÃรØุ§งàเ·ท∙¾พ” ............................................ Ëห¹นŒŒÒา 2 ÊสÒาÃร¨จÒา¡กãใ¨จ ¹นÒาÂย¡กÇวÔิäไÅล......................................................................................... Ëห¹นŒŒÒา 3 ÊสÒาÃร»ปÃรÐะ¸ธÒา¹นâโÃรµตÒาÃรÕีÊสÒา¡กÅล»ปÃรÐะ¨จÓำàเ´ด×ืÍอ¹น¡กÑั¹นÂยÒาÂย¹น........................................................ Ëห¹นŒŒÒา 4 ·ท∙ÓำÊสâโÁมÊสÃรãใËหŒŒµตŒŒÍอ§งãใ¨จÇวÑัÂยÃรØุ‹‹¹น..................................................................................... Ëห¹นŒŒÒา6 àเ¾พ×ืè่Íอ¹น¶ถÖึ§งàเ¾พ×ืè่Íอ¹น.................................................................................................... Ëห¹นŒŒÒา 7 ¢ข‹‹ÒาÇว¨จÒา¡กâโÃรµตÒาÃรÕีÊสÒา¡กÅล........................................................................................​.. Ëห¹นŒŒÒา 8 ÀภÒา¾พ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม¡กÒาÃร»ปÃรÐะªชØุÁมÊสâโÁมÊสÃรÊสÍอ§งÊสÑั»ป´ดÒาËห·ท∙Õีè่¼ผ‹‹Òา¹นÁมÒา.............................................. Ëห¹นŒŒÒา 10 ¹นÍอ¹นÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร ãใËหŒŒàเ»ปšš¹นÊสØุ¢ข ..................................................................................... Ëห¹นŒŒÒา 11 หน้า 1


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN!

5TH ISSUE, SEPTEMBER 2011

úċ÷óÚĊóĕüċęí

ķðĎĝÚüđàĕð÷Ĉ

ĕüĎûòðgċòăúċãčÚăėúăüėüîċüĎ ÛĆĕãčæügĀúàċòôüĉãđúėüîċüĎăċÚþ 5RWDU\,QWHUQDWLRQDO&RQYHQWLRQ ÛĆàĕüċãċĀėüîċüĎðĎĝáĉáĊí ÛďĞòĕôĜòÝüĊĞàðĎĝĘòĀĊòðĎĝ÷ýĂùċÝúôĎðĎĝÚüđàĕð÷ĈäďĝàáĉĕôĜòĕĄîđÚċüìĺðĎĝògċîĐĝòĕîķòúċÚ ðĎĝăđíĕĄîđÚċüìĺĄòďĝàĘòėþÚ ôüĉĕðāęðûĕôĜòăïċòðĎĝěúĎÝĀċúàíàċúĆûgċàĖðķáüčàðĎĝĄòďĝàðĎĝüĒķáĊÚÚĊòĘòãĐĝĆÛĆàíčòĖíòĖĄgàüĆûûčĞú õúáďàĆûċÚáĉÛĆĕãčæãĀòðđÚðgċòėíûĕâ÷ċĉĆûgċàûčĝàãċĀėüîċüĎðĎĝęúgĕÝûęôĕðĎĝûĀĕĆĕãĎûúċÚgĆòęíķĘãķėĆÚċăòĎĞ ĕíčòðċàúċügĀúàċòíķĀûÚüđàĕð÷ĈĕôĜòôüĉîĒðċàõgċòăĢċĄüĊóõĒķðĎĝîķĆàÚċüáĉĕíčòðċàüĉûĉăĊĞòěęôăĒgôüĉĕðā îgċàěĘòÚþđgúĕĆĕãĎûîĉĀĊòĆĆÚĕâĎûàĘîķĕ÷ĐĝĆÚċüðgĆàĕðĎĝûĀüĊóôüĉðċòĆċĄċüãķĆôôčĞàĕðĎĝûĀãúăïċòðĎĝðċà ĀĊëòñüüúðĎĝăĢċÝĊæăĢċĄüĊóõĒķðĎĝĕÝûęôúċĖþķĀÝđìÚĜÝàüĒķăďÚĀgċĆûċÚáĉÚþĊóęôĕûĎĝûúãúÚüđàĕð÷ĈĆĎÚÝüĊĞàĕôĜò ĆûgċàúċÚĖògòĆò ĖîgĕĄîđõþăĢċÝĊæðĎĝăđíðĎĝ÷ĀÚĕüċáĉęôÚüđàĕð÷ĈÚĊòÚĜÝàáĉĄòĎęúg÷ķòàċòôüĉãđúėüîċüĎăċÚþäďĝàĕôĜòàċòĘĄæg ÛĆàãċĀėüîċüĎĕüċðĎĝðđÚÝòęúgÝĀü÷þċí ĘòôĎðĎĝõgċòěúċ÷ĀÚĕüċęíķ÷óôĉÚĊóãċĀėüîċüĎðĊĝĀėþÚĘòðĎĝôüĉãđúĖîgþĉĖĄgàĕüċúĎėĆÚċăęíķ÷óôĉÚĊóõĒķÝò îgċàěĘòăïċòðĎĝĕíĎûĀÚĊòęíķûčòùċĂċ÷ĒíÛĆàĄþċûěôüĉĕðā÷ĒíÝđûÚĊóõĒķÝòúċÚúċûĖþĉüĊóüĒķėÝüàÚċü ÛĆàôĎðĎĝõgċòúċęúgúĎôüĉăóÚċüìĺĘíĘòÚċüôüĉãđúÛĆàėüîċüĎðĎĝáĉíĎęôÚĀgċÚċüôüĉãđúėüîċüĎăċÚþęúgúĎĆĉęü ĆĐĝòðĎĝáĉăüķċàĖüàóĊòíċþĘáęíķúċÚĕãgòòĎĞĆĎÚĖþķĀ ĘòðđÚôĎÚüĉõúęôügĀúÚċüôüĉãđúėüîċüĎăċÚþíķĀûÝĀċúîĐĝòĕîķòðĎĝáĉęíķĕĄĜòĕ÷ĐĝĆòĕÚgċĖþĉüĒķáĊÚÚĊóĕ÷ĐĝĆòĘĄúgě ĕ÷ĐĝĆâþĆàÝĀċúăĢċĕüĜáÛĆàĕüċĖþĉĕüĎûòüĒķáċÚôüĉăóÚċüìĺüĉĄĀgċàĕüċĖþĉðđÚěôĎõúÚĜÚþĊóúċíķĀûÝĀċúüĒķăďÚ ðĎĝùċÝùĒúčĘáĘòėüîċüĎðĎĝĕîĜúęôíķĀûÝĀċúÚüĉîĐĆüĐĆüķòĖþĉúđgàúĊĝòðĎĝáĉüĊóĘãķėüîċüĎÛĆàĕüċîgĆęô ôĎòĎĞáĉĕôĜòÚċüôüĉãđúðĎĝíĎðĎĝăđíĕðgċðĎĝĕÝûúĎúċÚüĉõúĆûċÚĘĄķÝđìüĎóþàðĉĕóĎûòîĊĞàĖîgîĆòòĎĞĖþĉĕüčĝúîķòĀċàĖõò ÚċüĕíčòðċàęôügĀúÚċüôüĉãđúòċòċãċîčÝüĊĞàðĎĝÛĆàėüîċüĎðĎĝÚüđàĕð÷Ĉ ÛĆĖăíàÝĀċúòĊóïĐĆ

ôüĉñċòėüîċüĎăċÚþôĎ หน้า 2


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN!

5TH ISSUE, SEPTEMBER 2011

จากใจนายก

ดือนกันยายนนี้เปน “เดือนแหงชนรุนใหม” ชนรุนใหมของโรตารี

ไดแก โรตาแรคทเตอร อินเตอรแรคทเตอร เยาวชนแลกเปลี่ยน(YE) เยาวชนอบรมการเปนผูนำ(RYLA) และเออรลีแอคท(Early Act) สโมสร โรตารีบางเขนอุปถัมภสโมสรโรตาแรคท 2 สโมสร ไดแก สโมสรโรตา แรคทมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และสโมสรโรตาแรคทมหาวิทยาลัย ศรีปทุม ทั้งยังอุปถัมภสโมสรอินเตอรแรคท 2 สโมสรคือ สโมสรอินเตอร แรคทโรงเรียนรัตนโกสินสมโภชนบางเขน และสโมสรอินเตอรแรคท โรงเรียนสารวิทยา สำหรับประเทศไทยแลว วันที่ 20 กันยายน ถือวาเปน วันเยาวชนแหงชาติ ดังนั้น การที่โรตารีใหความสำคัญแกเยาวชนจึงมี ความหมายอยางยิ่ง หากเยาวชนมาเปนโรตาแรคเตอร เปนอินเตอรแรคเตอรแลว ก็เปนการ สงเสริมใหเยาวชนทำกิจกรรมที่เปนประโยชน ฝกฝนการเปนผูนำและการเปนผูตามที่ดีของ เยาวชน อีกทั้งยังทำใหเยาวชนเรียนรูการทำงานเปนทีมอีกดวย ในเดือนแหงชนรุนใหม สโมสรโรตารีบางเขนเนนการจัดโปรแกรมสำหรับเยาวชน กลาวคือ จัด ใหโรตาแรคเตอรมานำเสนอแผนงานของสโมสรตนเอง จัดใหเยาวชน Rebound และนักเรียน แลกเปลี่ยนซึ่งเปนบุตรหลานของสมาชิกในสโมสรมาเลาประสบการณการเตรียมตัวเปน นักเรียนแลกเปลี่ยน การปรับตัวเมื่ออยูกับครอบครัวอุปถัมภ และประโยชนของการเปน นักเรียนแลกเปลี่ยน ใหอินเตอรแรคเตอรและเยาวชนผูสนใจฟง วันอังคารที่ 6 กันยายน ที่ผานมานี้สโมสรไดรับเกียรติจาก ทานอดีตเลขาธิการคณะกรรมการ ขาราชการพลเรือน (กพ)คุณเบญจวรรณ สรางนิทร มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “สาระนารูเกี่ยว กับทุนการศึกษา” นับวาเปนประโยชนแกสมาชิกและโรตาแรคเตอรที่มารวมประชุมเปนอยาง ยิ่ง ดิฉันขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทานผูบรรยายอีกครั้ง ดวยไมตรีจิตแหงโรตารี Reach Within to Embrace Humanity มีน้ำใจ หวงใยเพื่อนมนุษย มิตรภาพแข็งขัน รวมกันบำเพ็ญประโยชน วิไล หาญสวัสดิ์ (นายกสโมสร ป ๒๕๕๔-๕๕) หน้า 3


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN!

5TH ISSUE, SEPTEMBER 2011

September MESSAGE

Rotary Internation PRESIDENT สารประจำเดือนกันยายน ประธานโรตารีสากล

The ʻgreeningʼ of Rotary We have a color for the 2011-12 Rotary year, and that color is green. Green is the color of new shoots and branches coming forth from strong and deep roots. I would like this year to be the start of the “greening” of Rotary, as we replace our darkening pallor of gray with a brighter shade of green — seeking out newer members and younger generations, and growing a more vigorous Rotary. How can we be more inviting to younger members, who are different in so many ways from young people a generation or two ago? Young professionals today are working longer hours, and every minute they have is precious. We have to show them that Rotary is a good use of their time — something they will want to be a part of. And we have to come to them where they are: on the Internet, on Facebook, on Twitter, on e-mail, and on their smartphones. More than ever before, a clubʼs website is its public face — and it has to be a good one. We cannot hide our Rotary light under the proverbial bushel; we must let it shine forth brightly, and let it be a beacon to all those who cherish our Rotary value of Service Above Self.

ปฏิบัติการสีเขียวขของโรตารี สีที่เป็นสัญลักษณ์ของปีโรตารี ๒๕๕๔-๕๕ คือสีเขียว สีเขียวคือสีของกล้าไม้และกิ่งอ่อนที่งอกเงยจากไม้ที่มี รากอันสมบูรณ์แข็งแรง ผมอยากให้ปีโรตารีนี้เป็นปี แห่งการเริ่มต้นปฏิบัติการสีเขียว เราจะเปลี่ยนสีซีด เทามาเป็นสีเขียวที่สุกสว่าง หาสมาชิกใหม่ที่เป็นชน รุ่นใหม่ สร้างโรตารีให้เติบโตไปพร้อมกับความเข้ม แข็ง ทําอย่างไรเราจึงจะได้รับการตอบรับคําเชิญให้เป็น สมาชิกจากชนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นชนรุ่นที่ต่างจากรุ่นเดิม ในโรตารีเพียงรุ่นเดียวหรือสองรุ่นเท่านั้น แต่มีชีวิตที่ แตกต่างออกไปอย่างมากมาย หนุ่มสาวที่มีงานทํา สม้ยนี้ต้องทํางานยาวนานในแต่ละวัน และทุกนาทีที่ ผ่านไปมีค่าสําหรับเขามาก เราต้องทําให้เขาเห็นว่า โรตารีใช้เวลาของเขาทุกนาทีอย่างมีคุณค่า และเขา ต้องการเราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขา เราต้องเดิน ไปหาเขาในที่ ๆ เขาอยู่ไม่ว่าจะในอินเตอร์เน็ต เฟส บุค ทวิทเตอร์ อีเมล และแม้แต่โทรศัพท์มือถือที่เขา ใช้อยู่ เว็บไซท์ในปัจจุบันเป็นหน้าประชาสัมพันธ์ที่ดี ที่สุด ดังนั้นเว็บไซท์ของสโมสรจะต้องสรรค์สร้างให้ ดีจริง ๆ เราไม่สามารถแอบซ่อนแสงสว่างแห่งความ ดีงามของโรตารีได้อีกต่อไป เราต้องยอมให้แสงนั้น สาดส่องเรืองรองไปข้างหน้า และเป็นดวงประทีปแก่ พวกเราทุกคนที่เชิดชูคุณค่าแห่งโรตารีในการบริการ เหนือตน หน้า 4


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN!

เนื่องมาจากปก ภาพนี้เป็นภาพหน้าปกสารผู้ว่าการ ภาคปี ๒๕๕๒-๕๓ ของภาค ๓๓๖๐ ที่ออกในเดือนกันยายนซึ่ง เป็นนำเสนอเรื่องราวของเยาวชนเช่น เดียวกัน ผลงานอันน่าตื่นเต้นนี้ก็ เป็นของเยาวชนทหาร ดังคำอธิบาย ของ อดีต รทร. สุนิพิฐ คงเมือง "ภาพนี้ได้รับความร่วมมือและประสานงานจาก อน. ชนะ เอกอิสรกุล สร. ล้านนา เชียงใหม่ และกรมรบพิเศษที่ ๕ ค่ายขุนเณร อย่างแรกเลยที่ว่าไม่ธรรมดายังไงนั้น เพราะภารกิจครั้ง นี้เป็นการโดดร่มแบบกระตุกเองหรือดิ่งพสุธา (HALO) ซึ่งเป็นการกระโดดร่มที่มีความเสี่ยงสูง จากความสูง

5TH ISSUE, SEPTEMBER 2011

หกพันฟิต จุดเด่นก็คือ ได้มีการนำธงตรา สัญลักษณ์ของโรตารีขึ้น ไปโบกสะบัดอยู่บน ท้องฟ้า (แบบถือด้วย) ซึ่งผู้กระโดดบอก เสี่ยง มาก ต้องประครองตัว ถือธงผืนนี้ และยังมีผู้ ร่วมประครองอีก รวม เป็น ๓ ท่านจึงได้ภาพหายากนี้มา" ภาพนี้สําาเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก 3 ท่านจึง ขอ ขอบพระคุณ 1. พ.อ.อรรถพร เป้าประจักษ์ ผบ.กรมรบ พิเศษที่ 5 ผู้สนับสนุนการดิ่งพสุธาภารกิจนี้ 2. อน.ชนะ เอกอิสรกุล (สร.ล้านนาเชียงใหม่) ผู้ประสาน งาน 3. อน.ยุทธนา นฤนาถวงศ์สกุล (สร.เชียงใหม่ใต้) ผู้สนับสนุนธงโรตารี

ขอบคุณที่มาเยี่ยมเรา วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ผูบรรยายพิเศษ คุณเบญจวรรณ สรางนิทร แขกทั่วไป?คุณสิรคม บวรวีริสา (โดย อน. ศุภชัย หาญสืบสาย) ? ? คุณไชยรัตน วงศจตุพร (คูสมรส นย. วิไล หาญสวัสดิ์) ? ? คุณนิศารัตน วงศจตุพร (บุตรสาว นย. วิไล หาญสวัสดิ์) โรตาแรคเตอร? นย. วิไลวรรณ พรมเสนา ม.ศรีปทุม ? ? ? นย. ณัฐพร บัวยงค ม. หอการคาไทย อดีต นร.แลกเปลี่ยน นส. วนิต (แพรว) วัฒนากิตติกุล นร. แลกเปลี่ยน นส. คะโฮ เนะโมโตะ

หน้า 5


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN!

ทำสโมสรให้ ต้องใจสมาชิก วั ย รุ ่ น แคที่ อิชคิน อายุ ๒๘ ป เปน อดีตโรตาแรคเตอรและผูใหคำ ปรึกษาการบริหารจัดการการ เปลี่ยนแปลง ใหคำอธิบายถึง เหตุผลที่การฉีกมานประเพณี บางทีเปนเรื่องดีที่ควรทำ ดิฉันภาคภูมิใจที่เปนโรแทเรียน หญิงที่ยังอายุนอยและยังเปน อดีตโรตาแรคเตอร สโมสรที่ ดิ ฉ ั น ก อ ตั ้ ง นั ้ น เป น สโมสรที ่ ประชุมตอนเย็นชื่อ สโมสรโรตา รีเมโทรมีนีอาโพลิสใต อยูในมล รัฐมิเนสโซตา สหรัฐอเมริกา เป น สโมสรที ่ ไ ม ย ึ ด รู ป แบบ โครงสร า งสโมสรโรตารี แ บบ ปกติที่ทางภาคอนุมัติใหกอตั้ง  เราอาจมีรูปแบบที่แตกตางแต สาระสำคัญของโรตารียังคงมี อยูครบถวน จากการที ่ เ ป น ผู  ใ ห ค ำปรึ ก ษา ทางดานการบริหารการ เปลี่ยนแปลง  ดิฉันจึงเขาใจดี เมื ่ อ สโมสรโรตารี ต  า ง ๆ แสดงออกถึ ง การต อ ต า นการ เปลี่ยนแปลง  แตเพื่อดึงดูด สมาชิกรุนใหม ๆ ที่อายุไมมาก บางทีสโมสรตองยอมปรับปรุง เปลี ่ ย นแปลงบ า ง เช น การ เปลี ่ ย นเวลา และสถานที ่ ประชุม โครงสรางของ โปรแกรมการประชุม การมอบ หมายหนาที่ใหสมาชิก ตลอด

5TH ISSUE, SEPTEMBER 2011

จนรูปแบบ ของการจั ด ตั้งคณะ กรรมการ สโมสรของ เราเปนสโมสร ประชุ ม ตอน เย็ น ซึ ่ ง เป น เงื ่ อ นไขที ่ เ รา ตองการที่สุด ในเมืองที่ดิฉัน อยู ภาระการ ทำงานของดิฉันในขณะนี้ทำให เป น ไปไม ไ ด ท ี ่ จ ะจั ด เวลาร ว ม ประชุ ม กั บ สโมสรใดในเวลา กลางวั น หรื อ ก อ นเข า ทำงาน ตอนเชาในระหวางสัปดาห  สโมสรของเราไม ม ี บ ริ ก าร อาหารเย็นในขณะที่บางสโมสร ใชอาหารเย็นเปนเครื่องดึงดูด สมาชิกใหมาประชุม แตสมาชิก ในสโมสรของเราบางคนยั ง มี รายได ไ ม ม ากนั ก ที ่ จ ะจ า ยค า อาหารมากขนาดนั้น เรายอมรับขอเท็จจริงขอหนึ่ง ดวยวาสมาชิกหนุมสาวอาจอยู กับสโมสรไดไมนานนัก เพราะ สภาพการทำงานของพวกเขา ยั ง ไม น ิ ่ ง ต อ งมี ก ารหมุ น เวี ย น เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เรา ต อ งไม ก ลั ว ที ่ จ ะเชิ ญ เพื ่ อ นมา เปนสมาชิกทั้งที่รูวาเขาจะอยูไม นาน เทคโนโลยี ป  จ จุ บ ั น มี บ ทบาท สำคัญเปนอยางยิ่ง ที่สโมสร ของเรามีการทดลองใช "สไกป" (SKYPE) เพื่อเปนทางเลือกใน การเขารวมประชุม หรืออาจ หน้า 6

ฟงบรรยายพิเศษ ผ า นสไกป ห าก วิทยากรไม สามารถเดินทาง มาใหคำบรรยาย สด ๆ ได และข อ สุ ด ท า ย สโมสรของเรา ประชุ ม สี ่ ค รั ้ ง ต อ เดื อ น แต ไ ม ไ ด ประชุมทุก สัปดาห เพื่อจัด โปรแกรมการประชุมให สอดคล อ งกั บ ความสนใจของ สมาชิก เราจัดใหการประชุม ครั ้ ง ที ่ ส ามของเดื อ นเป น กิจกรรม "ชั่วโมงแหงความสุข" โดยอาจจัดการพบปะสังสรรค ในสถานที่ตาง ๆ กันในเมือง และในการประชุมครั้งที่ ๔ ของ เดือนก็จะเปนการลงมือปฏิบัติ การในกิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน สมาชิกของเราไม สามารถควั ก กระเป า เพื ่ อ บริจาคเงินไดมากนักแตเราให เวลาและแรงกายในการ บำเพ็ญประโยชน แนวทางใหมในการทำงานโรตา รีนี้ประสบความสำเร็จโดยการ เปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ นอย ๆ แต สามารถเพิ่มสมาชิกที่เปนคน หนุ  ม สาวที ่ จ ะหั น กลั บ มามอง โรตารีวาเปนกลุมกิจกรรมที่นา สนใจและควรคาแกการบรรจุ เขาเปนสวนหนึ่งของรายการ สิ ่ ง ที ่ พ วกเขาให ค วามสนใจ ผูกพันในชีวิตประจำวัน 


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN!

5TH ISSUE, SEPTEMBER 2011

Friends to Friends เพื ่ อ นถึ ง เพื ่ อ น

ÊสØุ¢ขÊสÑั¹นµตì์ ÇวÑั¹นàเ¡กÔิ´ด

วันที่ ๒๔ สิงหาคม อน. สุรินทร์ โกมุทสุขาวดี วันที่ ๒๖ สิงหาคม อน. อาจณรงค์ วรพัฒนไพบูลย์ วันที่ ๓๐ สิงหคม Ms. Kaho Nemoto (YE from Japan) วันที่ ๓๑ สิงหาคม อน. สุนันทา วุฒิสกุล วันที่ ๗ กันยายน อน. ชูพงษ์ ชูครุวงศ์ วันที่ ๘ กันยายน แอนน์ใกล้รุ่ง ชูครุวงศ์ / น้องเกรซ เกิดสงกรานต์ วันที่ ๒๒ กันยายน รทร. ภควรรณ รัตนศุภสินทร์

ขอแสดงความเสียใจ ตอการจากไปของบิดา อน. สุปรีชา (พอล) ดุรงคพิทยา สิริอายุ ๘๕ ป เมื่อ วันอาทิตยที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ โดยสงบ กำหนดรดน้ำศพวันจันทรที่ ๑๒ กันยายน เวลา ๔.๓๐ น. สวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา ๙ วัดธาตุทอง ตั้งแตวันที่ ๑๒ ถึง ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. (อน. สุปรีชา สามารถติดตอไดที่โทรศัพท หมายเลข ๐๘๑-๙๑๐-๑๑๐๑ ) Dear Friends & Relatives, As some of you already knew, my father passed away peacefully on Sunday night, September 11.  He was 85. Funeral service schedule and venue are as followed. Wat Thart Thong ( Ekamai ), Sala 9 Monday, Sept 12,  4:30 pm Monday, Sept 12,  6:30 pm Tuesday, Sept 13 - Friday, Sept 16,  7 pm Interment for 100 days on Saturday Sept 17 at noon. Please be invited to attend.   Thank you. Paul Supreecha  (081-910-1101) หน้า 7


NEWS

ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN!

RO T AR Y I NT E R NA T I O NAL ข่ า วด่ ว นจากโรตารี ส ากล

5TH ISSUE, SEPTEMBER 2011

นายกสโมสรโรตาแรคท์เปิด ใช้บริการสมาชิกออนไลน์ (Member Access) ได้แล้ว นายกสโมสรโรตาแรคท์ทุกคนสามารถเข้า ปรับปรุงข้อมูลสโมสรและสร้างรายการ ชื ่ อ สมาชิ ก ของสโมสรโดยผ่ า นระบบ Member Access ได้ สโมสรโรตาแรคท์คือเครือข่ายเพื่อร่วมกันทำ กิจกรรมเพื่อคนหนุ่มสาวอายุระหว่าง ๑๘ ถึง ๓๐ ปี ซึ่ง ปัจจุบันมีอยู่ใน ๑๖๗ ประเทศทั่วโลก การเข้าไปปรับปรุง ข้อมูลของสโมสรในระบบบริการสมาชิกออนไลน์นี้จะช่วย ให้โรตาแรคเตอร์ทุกคนสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบได้ง่าย ขึ้น   และยังช่วยให้โรตารีสากลทราบถึงความเข้มแข็งและ ประเภทของกิจกรรมที่สโมสรโรตาแรคท์นั้น ๆ โดดเด่นเป็น พิเศษ และช่วยให้สมาชิกติดต่อถึงกันและกัน ตลอดจน สามารถสถาปนาความเป็นสโมสรคู่มิตรได้ ข้อมูลที่จะบันทึกในระบบออนไลน์นี้มีความสำคัญเป็น อย่างยิ่ง ดังนั้นบรรดานายกสโมสรโรตาแรคท์จึงควรเข้า ทำการแก้ไขปรับปรุงทุก ๖ เดือน หากนายกสโมสรไม่ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทุก ๖ เดือนคือก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน และ ๓๑ พฤษภาคม สโมสรนั้น ๆ อาจถูกระงับ การให้บริการ และถ้าข้อมูลยังนิ่งอยู่เป็นเวลา ๒ ปี สโมสร นั้น ๆ ก็อาจถูกเพิกถอนได้

สถิติของโรตารีภาค 3350 ณ วันที่ 1 สค. 2554 สโมสร ภาค ๓๓๕๐ สมาชิก ภาค ๓๓๕๐

84 สโมสร 2,414 คน

หากท่านเป็นนายกสโมสรโรตาแรคท์ในปัจจุบัน และมี การแจ้งที่อยู่อีเมลให้กับโรตารีสากลแล้ว ท่านสามารถ เข้าทำการปรับปรุงข้อมูลสโมสรได้ทันที   หากท่านใดไม่ สามารถเข้าทำงานในระบบได้ ขอความกรุณาให้ลงทะเบียน ก่อน ลุ้นรับโชค 1,000 คะแนนเชิดชู เกี ย รติ จ ากโรตารี ส ากล เมื ่ อ ลง ทะเบียนใช้ Member Access

ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ถึง ๑๔ ตุลาคม ศกนี้ สมาชิกสโมสรโรตารีใดที่สมัครเข้าใช้งาน "บริการ สมาชิกออนไลน์" (Member Access) ในเว็บไซท์โรตารี สากล จะมี ส ิ ท ธิ ร ั บ โชคได้ ค ะแนนเชิ ด ชู เ กี ย รติ (Recognition Points) 1000 คะแนน โดยรายชื่อของ ผู้สมัครใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าวจะถูกสุ่มจับโดย คณะกรรมการเพื่อประกาศชื่อผู้โชคดีในเวลาต่อไป (ต่อหน้า 9) นายกสโมสรชาย นายกสโมสรหญิง สโมสรที่มีสมาชิกมากกว่า 25 สโมสรที่มีสมาชิกน้อยกว่า 25 สโมสรที่ยุบเลิกแล้ว

หน้า 8

55 คน 33 คน 42 สโมสร 46 สโมสร 2 สโมสร


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN!

(ต่อจากหน้า 8) การสมัครใช้งานบริการ Member Access ผู้สมัคร ต้องมีอีเมลที่ใช้งานได้ และต้องให้ข้อมูลที่ระบุว่า ท่านมีความสัมพันธ์เช่นใดกับโรตารีสากล และ สอดคล้องกับข้อมูลที่โรตารีสากลมีอยู่หรือไม่ ภายใน ๒๔ ชั่วโมงท่านจะได้รับการตอบรับโดย อีเมลที่ให้ไว้  เนื้อหาในอีเมลจะมีจุดเชื่อม (hyperlink) ซึ่งท่านสามารถคลิกเข้าสู่หน้าบริการ สมาชิกออนไลน์เพื่อดำเนินการในขั้นสุดท้ายของ การสมัคร  หากท่านไม่ได้รับอีเมลตอบรับภายใน

5TH ISSUE, SEPTEMBER 2011

๒๔ ชั่วโมง กรุณาตรวจสอบอีกครั้งในกล่อง จดหมายสะแปม (spam) หรือกล่องจดหมาย ขยะ. ถ้ายังมีข้อสงสัยกรุณาส่งอีเมลสอบถาม โดยตรงที่ contact.center@rotary.org  หรือโทร 866-976-8279 โดยผู้ให้บริการทางโทรศัพท์ใช้ ภาษาอังกฤษและสเปนในการสื่อสารและตอบ คำถามตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่ 8.00-17.00 น. (สำหรับอเมริกาเหนือ) สำหรับผู้ อยู่นอกเขนประเทศอเมริกาขอให้ติดต่อที่ สำนักงานโรตารีสากลประจำโซน

ขั้นตอนการสมัครใช้งาน Member Access

1. เข้าไปที่เว็บไซท์ของโรตารีสากล http://www.rotary.org 2. ที่มุมขวาด้านบน คลิ๊กที่ Member Access 3. ในหน้าใหม่ที่เปิดขึ้น ให้คลิ๊กบันทัดสุดท้ายที่ Create Account 4. ในหน้าใหม่ที่เปิดขึ้น ให้กรอกที่อยู่อีเมลของท่านทั้งสองบันทัด จากนั้นคลิ๊กที่ Submit 5. ในหน้าใหม่ที่เปิดชึ้น ให้กรอกข้อมูลส่วนตัว และบอกประเภทของการสมัครว่าเป็น รทร. เลขานุการบริหาร หรือ เป็นผู้นำโรตา แรคท์ จากนั้นคลิ๊ก submit 6. หน้าถัดไปเป็นการตอบรับว่ากระบวนการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว ให้คอยอีเมลตอบรับ (ภายใน ๒๔ ชม.) ก่อนเข้าใช้งาน 7. เมื่อได้รับอีเมลแล้ว ให้หาจุดเชื่อม (ลิงค์) เพื่อคลิ๊กเข้าหน้าเว็บไซท์ที่จะใช้ลงทะเบียนในขั้นตอนสุดท้าย นั่นคือการกำหนดรหัส ผ่าน และคำถามกันลืม เมื่อกำหนดค่าต่าง ๆ เหล่านี้แล้วให้คลิ๊ก submit เป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียน 8. เร่ิมเปิดใช้งานโดยเข้าหน้าแรกของเว็บไวท์โรตารีสากล คลิ๊กที่ Member Access ในหน้าถัดไปให้กรอกที่อยู่อีเมล และรหัส ผ่าน แล้วก็สามารถเข้าใช้งานได้เลย หน้า 9


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN!

5TH ISSUE, SEPTEMBER 2011

ภาพการประชุมวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554 / Meeting #9, August 30, 2011

แขกประจํา ผชภ. จันทนี เทียนวิจิตร

เกิดเดือนนี้ได้แก่ อน. สุรินทร์ โกมุท

อผภ. สมภพ สุขสิงห์ บรรยาย

(ขวาสุด - สร.ล้านนา ภาค ๓๓๖๐) มา

สุขาวดี YE. Kaho Nemoto และ อน.

ปัญหาโลกแตกเรื่อง “หาสมาชิก

จาก ชม. แสดงความยินดี นย. วิไล

อาจณรงค์ วรพัฒนไพบูลย์

ใหม่..ง่ายนิดเดียว”

Dreamy Eyes & Mistic Smile Incorporation.

อน. เวชประสิทธิ์ นําธงที่ไปแลกกับ

กลุ่มเยาวชนแลกเปลี่ยน น้องเอ๋ย

สโมสรโรตารีในประเทศญีปุ่นมา

คาโฮ พร และแพรว (แก๊งค์ออฟ

มอบ นย. วิไล

โฟร์)

ภาพการประชุมวันอังคารที่ 6 กันยายน 2554 / Meeting #10, September 6, 2011 (ซ้าย) แม่สร้อยกับลูกคาโฮ (ขวา) อดีตเลขาธิการ กพ. เบญจวรรณ สร่างนิทร บรรยายพิเศษเรื่อง “สาระน่า รู้เกี่ยวกับทุนการศึกษา” (ล่าง) สมาชิกที่มาร่วม ประชุม และบรรดาโรตาแรค์ เตอร์จาก ม. ศรีประทุม / ม.หอการค้าไทย

หน้า 10


ROTARY CLUB OF BANGKHEN’S BULLETIN!

5TH ISSUE, SEPTEMBER 2011

นอนให้เป็นสุข ¹น.¾พ. ªช¹นÔิ¹น·ท∙Ãร ÅลÕีÇวÒา¹นÑั¹น·ท∙ ÀภÒา¤คÇวÔิªชÒาàเÇวªชÈศÒาÊสµตÃร ¿ฟ„„œœ¹น¿ฟÙู ¤ค³ณÐะáแ¾พ·ท∙ÂยÈศÒาÊสµตÃรÈศÔิÃรÔิÃรÒาªช¾พÂยÒาºบÒาÅล ¡กÅล‹‹ÒาÇวÇว‹‹Òา ¡กÒาÃร ¾พÑั¡ก¼ผ‹‹Íอ¹น·ท∙Õีè่´ดÕี·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด¤ค×ืÍอ ¡กÒาÃร¹นÍอ¹นËหÅลÑัºบ Áม¹นØุÉษÂยãใªชŒŒ àเÇวÅลÒาàเ¾พ×ืè่Íอ¹นÍอ¹นËหÅลÑัºบ¶ถÖึ§ง 1 ãใ¹น 3 ¢ขÍอ§งÍอÒาÂยØุ¢ขÑัÂย ©ฉÐะ¹นÑัé้¹น ·ท∙‹‹Òา¹นÍอ¹น¨จÖึ§งàเ»ปšš¹นÊสÔิè่§งÊสÓำ¤คÑั­Þญ·ท∙Õีè่¨จÐะÊส‹‹§ง¼ผÅลãใËหŒŒ¼ผÙูŒŒ¹นÍอ¹นËหÅลÑัºบ Êส¹นÔิ·ท∙µตÅลÍอ´ด¤ค×ื¹น áแÅลÐะµต×ืè่¹น¹นÍอ¹น´ดŒŒÇวÂย¤คÇวÒาÁมÊส´ดªช×ืè่¹น äไÁม‹‹ÃรÙูŒŒ ÊสÖึ¡ก»ปÇว´ดàเÁม×ืè่ÍอÂย 1. ·ท∙‹‹Òา¹นÍอ¹นËห§งÒาÂย -âโ´ดÂย»ป¡กµตÔิ¤ค¹น·ท∙Ñัè่Çวäไ»ป¤ค¹นàเÃรÒา¹นÔิÂยÁม¹นÍอ¹น Ëห§งÒาÂย àเ¾พÃรÒาÐะàเ»ปšš¹น·ท∙‹‹Òา¹นÍอ¹นÁมÒาµตÃร°ฐÒา¹น ¡กÒาÃร¹นÍอ¹นËห§งÒาÂย ·ท∙Õีè่àเËหÁมÒาÐะÊสÁม¹นÑัé้¹น ¤คÇวÃรãใªชŒŒËหÁมÍอ¹นµต‹‹ÓำáแÅลÐะµตŒŒ¹น¤คÍอ¤คÇวÃรÍอÂยÙู‹‹ãใ¹น áแ¹นÇวàเ´ดÕีÂยÇว¡กÑั¹น¡กÑัºบÅลÓำµตÑัÇว àเ¾พ×ืè่ÍอäไÁม‹‹ãใËหŒŒ»ปÇว´ด¤คÍอ ÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร¡กç็µตÒาÁม ·ท∙‹‹Òา¹นÍอ¹นËห§งÒาÂยäไÁม‹‹àเËหÁมÒาÐะ¡กÑัºบ¼ผÙูŒŒ»ป††ÇวÂยâโÃร¤ค »ปÍอ´ดáแÅลÐะâโÃร¤คËหÑัÇวãใ¨จ àเ¾พÃรÒาÐะ¡กÅลŒŒÒาÁมàเ¹น×ืé้Íอ¡กÃรÐะºบÑั§งÅลÁม¨จÐะ¡ก´ด ·ท∙Ñัºบ»ปÍอ´ด·ท∙ÓำãใËหŒŒËหÒาÂยãใ¨จäไÁม‹‹ÊสÐะ´ดÇว¡ก Êส‹‹§ง¼ผÅล·ท∙ÓำãใËหŒŒ¡กÒาÃร ·ท∙Óำ§งÒา¹น¢ขÍอ§งËหÑัÇวãใ¨จÅลÓำºบÒา¡กÂยÔิè่§ง¢ขÖึé้¹น ¹นÍอ¡ก¨จÒา¡ก¹นÕีé้ ¼ผÙูŒŒÁมÕี ÍอÒา¡กÒาÃร»ปÇว´ดËหÅลÑั§ง¡กÒาÃร¹นÍอ¹นËห§งÒาÂยãใ¹น·ท∙‹‹ÒาÃรÒาºบ¨จÐะ·ท∙ÓำãใËหŒŒ ÍอÒา¡กÒาÃร»ปÇว´ดÃรØุ¹นáแÃร§ง¢ขÖึé้¹น´ดŒŒÇวÂย 2. ·ท∙‹‹Òา¹นÍอ¹นµตÐะáแ¤ค§ง¢ขÇวÒา -ÊสÓำËหÃรÑัºบ·ท∙‹‹Òา¹นÍอ¹น·ท∙Õีè่´ดÕี·ท∙Õีè่ÊสØุ´ด àเÁม×ืè่Íอàเ·ท∙ÕีÂยºบ¡กÑัºบ·ท∙‹‹Òา¹นÍอ¹นÍอ×ืè่¹นæๆ ¤ค×ืÍอ·ท∙‹‹Òา¹นÍอ¹นµตÐะáแ¤ค§ง¢ขÇวÒา àเ¾พÃรÒาÐะ¨จÐะªช‹‹ÇวÂยãใËหŒŒËหÑัÇวãใ¨จàเµตŒŒ¹นÊสÐะ´ดÇว¡ก áแÅลÐะÍอÒาËหÒาÃร¨จÒา¡ก ¡กÃรÐะàเ¾พÒาÐะ¨จÐะ¶ถÙู¡กºบÕีºบÅล§งÅลÓำäไÊสŒŒàเÅลç็¡กäไ´ดŒŒ´ดÕี ·ท∙Ñัé้§งÂยÑั§งªช‹‹ÇวÂย ºบÃรÃรàเ·ท∙ÒาÍอÒา¡กÒาÃร»ปÇว´ดËหÅลÑั§งäไ´ดŒŒàเ»ปšš¹นÍอÂย‹‹Òา§ง´ดÕีÍอÕี¡ก´ดŒŒÇวÂย 3. ·ท∙‹‹Òา¹นÍอ¹นµตÐะáแ¤ค§ง«ซŒŒÒาÂย -·ท∙‹‹Òา¹นÍอ¹นµตÐะáแ¤ค§ง«ซŒŒÒาÂย¨จÐะ ªช‹‹ÇวÂยÅล´ดÍอÒา¡กÒาÃร»ปÇว´ดËหÅลÑั§งäไ´ดŒŒ áแµต‹‹¤คÇวÃร¡กÍอ´ดËหÁมÍอ¹น¢ขŒŒÒา§ง áแÅลÐะ¾พÒา´ด¢ขÒาäไÇวŒŒàเ¾พ×ืè่Íอ»ป‡‡Íอ§ง¡กÑั¹นÍอÒา¡กÒาÃรªชÒา·ท∙Õีè่¢ขÒา«ซŒŒÒาÂย¨จÒา¡ก ¡กÒาÃร¹นÍอ¹น·ท∙Ñัºบàเ»ปšš¹นàเÇวÅลÒา¹นÒา¹น ·ท∙‹‹Òา¹นÍอ¹นµตÐะáแ¤ค§ง«ซŒŒÒาÂยÍอÒา¨จ·ท∙ÓำãใËหŒŒàเ¡กÔิ´ดÅลÁม¨จØุ¡กàเÊสÕีÂย´ดºบÃรÔิàเÇว³ณ ÅลÔิé้¹น»ป‚‚›› àเ¹น×ืè่Íอ§ง¨จÒา¡กÍอÒาËหÒาÃร·ท∙Õีè่ÂยÑั§งÂย‹‹ÍอÂยäไÁม‹‹ËหÁม´ดãใ¹นªช‹‹Çว§ง¡ก‹‹Íอ¹น àเ¢ขŒŒÒา¹นÍอ¹น¤คÑัè่§ง¤คŒŒÒา§งãใ¹น¡กÃรÐะàเ¾พÒาÐะÍอÒาËหÒาÃร 4. ·ท∙‹‹Òา¹นÍอ¹น¤คÇว‹‹Óำ -·ท∙‹‹Òา¹นÍอ¹น¤คÇว‹‹Óำ àเ»ปšš¹น·ท∙‹‹Òา·ท∙Õีè่·ท∙ÓำãใËหŒŒËหÒาÂยãใ¨จ µตÔิ´ด¢ขÑั´ด ·ท∙Ñัé้§งÂยÑั§ง·ท∙ÓำãใËหŒŒ»ปÇว´ดµตŒŒ¹น¤คÍอ àเ¾พÃรÒาÐะµตŒŒÍอ§งàเ§งÂยËห¹นŒŒÒา ÁมÒา·ท∙Òา§ง´ดŒŒÒา¹นËหÅลÑั§งËหÃร×ืÍอºบÔิ´ดËหÁมØุ¹นäไ»ป¢ขŒŒÒา§งãใ´ด¢ขŒŒÒา§งËห¹นÖึè่§งàเ»ปšš¹น àเÇวÅลÒา¹นÒา¹น หน้า 11

´ดÑั§ง¹นÑัé้¹น ¶ถŒŒÒา¨จÓำàเ»ปšš¹นµตŒŒÍอ§ง ¹นÍอ¹น¤คÇว‹‹è่Óำ¨จÖึ§ง¤คÇวÃรãใªชŒŒ ËหÁมÍอ¹นÃรÍอ§งãใµตŒŒ·ท∙ÃรÇว§งÍอ¡ก àเ¾พ×ืè่Íอ»ป‡‡Íอ§ง¡กÑั¹นÍอÒา¡กÒาÃร»ปÇว´ด àเÁม×ืè่ÍอÂยµตŒŒ¹น¤คÍอ

วิ ธ ี ท ำให้ ส ดชื ่ น หลั ง ตื ่ น ãใ¤คÃร·ท∙Õีè่ÍอÂยÒา¡กÊส´ดªช×ืè่¹นËหÅลÑั§งµต×ืè่¹น¹นÍอ¹น ÇวÑั¹น¹นÕีé้àเ´ดÅลÔิ¹นÔิÇวÊส ÍอÍอ¹นäไÅล¹นÁมÕีÇวÔิ¸ธÕี·ท∙ÓำãใËหŒŒÊส´ดªช×ืè่¹นËหÅลÑั§งµต×ืè่¹น¹นÍอ¹นÁมÒาºบÍอ¡ก… 1. àเÃรÔิè่Áม¨จÒา¡ก¡กÒาÃรàเ´ดÔิ¹นäไ»ปËหÂยÔิºบ¹นŒŒÓำÁมÒา´ด×ืè่ÁมÊสÑั¡กáแ¡กŒŒÇวãใËห­Þญ‹‹ãใËหŒŒªช×ืè่¹น ãใ¨จ ¡กÒาÃร´ด×ืè่Áม¹นŒŒÓำàเ»ปšš¹น¡กÒาÃรàเµตÔิÁม¹นŒŒÓำãใËหŒŒ¡กÑัºบÃร‹‹Òา§ง¡กÒาÂย ËหÅลÑั§ง ¨จÒา¡กÃร‹‹Òา§ง¡กÒาÂย¾พÑั¡ก¼ผ‹‹Íอ¹นÁมÒา·ท∙Ñัé้§ง¤ค×ื¹น «ซÖึè่§งàเ»ปšš¹นÇวÔิ¸ธÕี·ท∙Õีè่ªช‹‹ÇวÂยãใËหŒŒ ÊสÁมÍอ§ง»ปÅลÍอ´ดâโ»ปÃร‹‹§งÁมÒา¡ก¢ขÖึé้¹น 2. ÍอÍอ¡ก¡กÓำÅลÑั§ง¡กÒาÂยÂย×ื´ดàเÊสŒŒ¹น¡กÅลŒŒÒาÁมàเ¹น×ืé้ÍอÊส‹‹Çว¹นµต‹‹Òา§งæๆ ÀภÒาÂยãใ¹นÃร‹‹Òา§ง¡กÒาÂย 5 - 10 ¹นÒา·ท∙Õี àเ¹นŒŒ¹น¡กÒาÃรÂย×ื´ดãใ¹นÊส‹‹Çว¹น ·ท∙Õีè่µตŒŒÍอ§งãใªชŒŒºบ‹‹ÍอÂยæๆ ãใ¹น¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น àเªช‹‹¹น ¶ถŒŒÒาµตŒŒÍอ§งãใªชŒŒ ¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃรªช‹‹ÇวÂยãใ¹น¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น·ท∙Ñัé้§งÇวÑั¹น µตŒŒÍอ§งàเ¹นŒŒ¹น¡กÒาÃร ÍอÍอ¡ก¡กÓำÅลÑั§ง·ท∙Õีè่¡กÅลŒŒÒาÁมàเ¹น×ืé้ÍอºบÃรÔิàเÇว³ณ¤คÍอ ËหÑัÇวäไËหÅล‹‹ áแ¢ข¹น áแÅลÐะ ½ฝ††ÒาÁม×ืÍอ 3. ¡กÒาÃรÃรÑัºบ»ปÃรÐะ·ท∙Òา¹น¸ธÑั­Þญ¾พ×ืªช áแÅลÐะÍอÒาËหÒาÃร·ท∙Õีè่ÁมÕีâโ»ปÃรµตÕี¹นãใ¹น Áม×ืé้ÍอàเªชŒŒÒา Åล´ดÍอÒาËหÒาÃร¨จÓำ¾พÇว¡กáแ»ป‡‡§ง ¡กÒาÃรÃรÑัºบ»ปÃรÐะ·ท∙Òา¹น ÍอÒาËหÒาÃรãใ¹นªช‹‹Çว§งàเªชŒŒÒาÁมÕี»ปÃรÐะâโÂยªช¹นµต‹‹ÍอÃร‹‹Òา§ง¡กÒาÂย àเ»ปšš¹น¡กÒาÃร àเµตÃรÕีÂยÁม¾พÃรŒŒÍอÁมãใËหŒŒÃร‹‹Òา§ง¡กÒาÂย·ท∙Óำ§งÒา¹นäไ´ดŒŒÍอÂย‹‹Òา§งÁมÕี »ปÃรÐะÊสÔิ·ท∙¸ธÔิÀภÒา¾พµตÅลÍอ´ดÇวÑั¹น 4. ¡กÒาÃรàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นàเ¤คÃร×ืè่Íอ§ง´ด×ืè่Áม àเÅลÔิ¡ก´ด×ืè่Áม¡กÒาáแ¿ฟáแÅลŒŒÇวËหÑั¹นÁมÒา´ด×ืè่Áม ªชÒา¢ขÔิ§ง àเ¾พ×ืè่Íอªช‹‹ÇวÂย¡กÒาÃรäไËหÅลàเÇวÕีÂย¹น¢ขÍอ§งàเÅล×ืÍอ´ด ·ท∙ÓำãใËหŒŒ Ãร‹‹Òา§ง¡กÒาÂยÍอºบÍอØุ‹‹¹น ÍอÕี¡ก·ท∙Ñัé้§งªช‹‹ÇวÂยãใËหŒŒÃรÐะºบºบ¡กÒาÃรÂย‹‹ÍอÂยÍอÒาËหÒาÃร ·ท∙Óำ§งÒา¹นäไ´ดŒŒ´ดÕี ¶ถŒŒÒาÍอÂยÒา¡กÊส´ดªช×ืè่¹นËหÅลÑั§งµต×ืè่¹น¹นÍอ¹น ÅลÍอ§ง¹นÓำÇวÔิ¸ธÕี·ท∙Õีè่ áแ¹นÐะ¹นÓำäไ»ป»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิµตÒาÁม¡กÑั¹นäไ´ดŒŒ ..........


!

โปรแกรมการประชุมประจำวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔

19.00 เปิดประชุม 19.04  ข่าวนายก 19.06  ข่าวเลขา 19.08  ปฏิคมแนะนำแขกโดย  ปฎิคม รทร.นันทนา ขวัญแพรแก้ว 19.13  บรรยาย  “เตรียมตัวอย่างไร จะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน”โดย  น้อง แพท (บุตรสาวของ รทร.พิมพ์นภัส  ฐิติพัทธกุล) 19.28  Rebound น้องแพรว เล่าการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนและการปรับตัว 19.43 Rebound น้องพร   เล่าการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนและการปรับตัว 19.58 YE จากญี่ปุ่น “น้องน้ำใส-คะโฮ”แนะนำตนเอง 20.13 YEจากอเมริกา “Daniel” แนะนำตนเอง 20.28 การใช้ Member Access โดย อน.สุรกิจ เกิดสงกรานต์ 20.38 ปิดประชุม

ปฏิทินสโมสร

เสารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ ประชุมกลุมนายกครั้งที่ ๒ (ยัง ไมกำหนดสถานที่) เสารที่ ๒๒ ถึงจันทรที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ อบรมเยาวชน ผูนำโรตารี (RYLA) อาทิตยที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ กิจกรรมรณรงคขจัด โปลิโอ เสารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ประชุมกลุมนายกครั้งที่ ๓

สำนักงานนายกสโมสรโรตารีบางเขน นย. วิไล หาญสวัสดิ์ 53/313 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต,คลองเหนือ อ.คลองเหนือ จ. ปทุมธานี 10330

เรียน .............................................................

แผนยุ ท ธศาสตร์ โ รตารี ส ากล -สโมสรเข้ ม แข็ ง -กิ จ กรรมเข้ ม ข้ น -สาธารณชนรู ้ จ ั ก

พันธกิจโรตารี เราจะเป็นองค์กรที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่มีสโมสรที่ี กอปรไปด้วยพลวัตร เน้นการปฏิบัติ มุ่งมั่นพัฒนาชีวิต ของคนในชุมชนที่มีอยู่ทั่วโลกให้ดีขึ้น

2011-12 Club Bulletin#5  

2011-12 Rotary Club of Bangkhen's fortnighly bulletin for 1st half of September 2011.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you