Page 1

கமபயடடர பர

மங

C - ரம ழ ப கம - 1 ஓர அற மகம

ப ல ஜ ப .இ., அழகபப கலல , க ர ககட, எம. ரடக, ஐ.ஐ.ட. க கபர

ச ப ஸகல ஆப எலகட 164, ஆரக ட ர

ன கஸ

ட , வளச வககம, ரசனரன - 600 087

ரப ன: 43552693 ரசல: 98408 98594 www.surabee.com

balajee@surabee.com


(கமபயடடர) - (பர

மதல பத பப எப ல

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

2011

வ ரல - ர. 20.00

அசச டரட ர: ப ல ஜ ப ணடரஸ, ரசனரன - 24 98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

2


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

நனற யர எநநனற ரக னற ரககம உயவணட ம உயவ லரல ரசயநநனற ரக னற மகறக. ந ன வ ழவ ல உயரவதறக உதவ யவரகள எ

ளம. ஒவரவ ரககம எனத

ஒவரவ ர பததகதரதயம க ண கரகய ககக ரறன.. இநத பததகதத ரன எனத அலவலக நணபர ப லக ரஷணனகக க ண கரகய ககக ரறன.. ந ன 1987 ஆம வரடம HCL கமரபன ய ல ஆ எனகக ஒர ப

யசச மறறம வளரசச ப ப வ ல ரசரநத மதல ந ரள

ஜகட க ரடததத. அத ல ந ன ரவரல ரசயய ஆ மப தத ரப ழத

எனனடன ச ல ம தஙகள கழ தத அரத ப

ஜகடல ரவரல ரசயய நணபர

ப லக ரஷணன ரசரநதவடன த ன அநத ப

ஜகட நக

கலல ய ல கறற ம ணணனவ யல மறறம ரமகர உதவ யத.

ஆ மப ததத.

ந ன

ஸசர பறற ய அற வ அத கம

ஆன லம ப லக ரஷணனககம எனககம எறபடட வ வ தஙகள ல

இரநத ந ன கறறத ஏ

ளம. கலல ய ல C ரம ழ ரயப பல மரறப படதத

உபரய கபபடதத மயனற மடய மல ரப னத. ஆன ல அரத C ரம ழ ரய ந ன ப லக ரஷணடன வ வ த தத ப னனர உபரய கபபடதத மயனற ரப த கலல ல கடனம கத ரத நத அரத C ரம ழ இபரப ழத ம கவம எள த கத ரத னற யத. எவவளவ கடனம ன ப சசரனய ன லம அரத அடபபரடய லரநத வ வ த தத ப னனர தJரவ க ணம ப லக ரஷணன ன மரற எனகக ப றக லதத ல ம கவம உபரய கம க இரநதத. எத லம ஒர ப ப ணததவம இரகக ரவணடம எனற ப லக ரஷணன ன

எணணம.

இனறம

இநத

பததகஙகள

எழதவதறக

ப லக ரஷணன ன ஊககவ பப ந ரறய உணட. எனரனப ரப ல ஒவரவ ரவரககம ப லக ரஷணரனப ரப ல ஒர நணபர அலவலகதத ல க ரடதத ல அவரகளத உயரவ ந சசயம. நனற .

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

3


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

மனனர வணககம.

ந ன 12 வத வகபப வர

தம ழ வழ ய ல கலவ

ரப ற ய யல படடப படபப றக க ர ககட அழகபப

பய னற வ டட

ரப ற ய யல கலல ய ல ரசரநத

ரப த ஏறபடட அனபவஙகளம ப னனர ரமறபடபப றக க க கபர இநத ய ரத ழ ல நடபக கழகதத ல ரசரநத ரப த ஏறபடட அனபவஙகளரம இநதப பததகம எழத மகக ய க

ணஙகள.

இபபததகதத ரனப படபபதறக மன கJழககணட பததகஙகரளப படதத இரநத ல நலம. கமபயடடர பர

- ப கம 1 -

மங

ஓர அற மகம

- ப கம 1

ஓர அற மகம

-

ம ணணனவ யல ரமகர

ஸசர - ப கம 1

ஓர அற மகம

-

இபபததகதத ரனப படதத ப ன கJழககணட பததகஙகரள படததல C ரம ழ

- ப கம 2

-

பய றச கள 1

C ரம ழ

- ப கம 3

-

டகளர ஷன

C ரம ழ

- ப கம 4

-

பய றச கள 2

- ப கம 1

-

ஓர அற மகம

எமத ப ற பததகஙகள ஜ வ ஜ வ ரபத ன

98408 98594

- ப கம 2

பய றச கள 1

-

- ப கம 1

-

balajeeseshadri@gmail.com

ஓர அற மகம

4


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

ஒர அற மகம

-

C ரம ழ ஒர உயரவரக ரம ழ (High Level Language). இநத ரம ழ ய ல எழத ய ரசயலகரள

கமபயடட ல

ரந டய கச

ரசயலபடதத

இயல த.

ஆகரவ

அதரன

எணரம ழ கக ம றற ரவணடம. கமபயடடர எண ரம ழ ரய மடடரம ப நத ரக ளளம. இஙக ந ம கமபயடடர எனற கற பப டவத கமபயடட ல உளள ரமகர ரசயலபடததம பகத ரய. இதரனப பறற ரதள வ க "ரமகர

ஸசர எனற

ஸசர - ஒர அற மகம"

எனற நலல படககவம. ஆகரவ C ரம ழ ரய நனற கத ரத நத ரக ளவதறக மனற வ சயஙகள அடபபரடத ரதரவ. 1. ரமகர

2. பர

ம ங பறற ய ஒ ளவ அற வ

ஸசர பறற ய ஓ ளவ அற வ

3. ந ரறய பய றச . பய றச இலல மல C ரம ழ ரயக கறறக ரக ளவத கடனம. உத

ணம க ந ம

மமரபகக ரவரலககச ரசலக ரற ம எனறம, மமரபய ல ஒர வரடம தஙகப ரப க ரற ம எனறம ரவததக ரக ளரவ ம

நமகக ஹ நத ரத ய த எனற ல மமரபய ல வ ழவத

ம கவம கடனம. ஆகரவ இநத அற வ அவச யம. அதறக க ந ம இஙரகரய இநத கறறக ரம ணட ரசலவத ச றநத மரற. ஆன ல நJஙகள இஙக எவவளவ த ன இநத கறறக ரக ணட லம மமரபரயச ரசனறரடநத வடன இநத ரபசவத கடனம. படபபத ரவற, ரபசவத ரவற. ஆன ல ரப தவ க இஙக இநத படகக மல மமரபககச ரசலலம பலர மமரபய லரநத ஒரவரடம கழ ததத த ரமப வரம ரப த நனற க இநத ரபசவர. அவரகள எபபட மமரபய ல இநத ரபசக கறறக ரக ணட ரகள எனற உறறக கவன தத ல C ரம ழ ரயக கறறக ரக ளவதம அரத ரப ல த ன ந ம

மமரபரயச

ரசனறரடநதவடன

உடனடய க

மழ

இநத ரயயம

ரபச

மயலவத லரல. மதலல ச ல மகக யம ன ச ற ய வ கக யஙகரளக கறறக ரக ளக ரற ம. ப னனர அநத வ கக யஙகரள அடககட உபரய க கக ரற ம. உத

ணம க

தஙகள ரபயர எனன?

-

ஆபக ந ம கய ரஹ

நனற

-

தனயவ த

இத எனன வ ரல

-

ய ரகச ரஹ

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

5


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

ஒர அற மகம

-

இநத பஸ எஙரக ரசலக றத

-

ய பஸ கஹ ஜ

ஹ ரஹ

கற பப டட பஸ ஸட ப

-

… ஸட ப கப ஆ ஹ ரஹ

எபரப த வரம ரப னற

சல

த னமம

அத கம

உபரய க ககபபடததக

நணபரகள மலம கரவ , உறவ னர மலம கரவ

கடய

வ கக யஙகரள

அலலத பததகஙகள மலம கரவ

ரத நத ரக ணட ப னனர அடககட உபரய கபபடதக ரற ம. இத ல வ நரத எனனரவன ல நனற கத தம ழ ரத நத நமத நணபர மறறம உறவ னரகள டமம ந ம இநத ய ரலரய ரபசரவ ம. இதன க

ணம க இநத ச ல வ கக யஙகள ம க சலபதத ல நமகக நனற கப

பழக வ டம. ப னனர ந ம ரவற ச ல வ கக யஙகரளக கறறக ரக ளக ரற ம. அவறரறயம இரத ரப ல நனற கப ரபசப பழக க ரக ளக ரற ம. இநத மரற எலரல ரம ரப தவ க உபரய க கக னற மரற. நரடமரற உலக ல ம கவம ப பல ம ன யகத . ஆகரவ ந ம இரதரய C ரம ழ கறபதறகம உபரய க கக ரற ம. த ரமபவம ஒர மரற ஆண தத ம க எழதக ரறன ரம ழ ரவற, ரபசச ரவற. நனற க ரம ழ த ரத நத ஒரவ

ல நனற கப

ரபசமடயம எனபத உதத வ தமலல. ஆன ல ரபச ஆ மப தத வ டட ல ப றக ரம ழ ரய நனற கக கறறக ரக ளள ரவணடம. இலரலரயன ல நனற கப ரபசரவ ம, ஆன ல ந ரறய இலககணப ப ரழகள இரககம. இத நனற க இரகக த. அரதரப ல கமபயடடர ரம ழ ரயயம மதலல பய றச

ரசயயம ரப த மழரமய கக கறறக ரக ணடரகக

ரவணடய அவச யம இலரல. மழரமய கக கறறக ரக ணட ப னனர பர

ம ங எழத

மறபடட ல ந ரறயக கழபபஙகள கட ஏறபடல ம. உஙகளத கறபன

சகத ரய அத

ப த ககக கடம. ஆகரவ ரதரவய ன அளவ கமபயடடர ரம ழ ரயத ரத நத ரக ணட பர

ம ங எழத மறபடரவ ம. ந ம ரச லவரத கமபயடடர ப நத ரக ளளத

ரத டஙக யதம நமகரக கமபயடடர ரம ழ எள த ல ப யத ரத டஙக வ டம. அதறக பத ல க கமயடடர ரம ழ ரய மழவதம கத ரத நத ரக ணட ப ன பர

ம ங எழத மறபடட ல

அத ச ற த கடனம ன ரசயல. ஆகரவ இநத பததகதத ல எஙரகலல ம பய றச ரதரவ எனற கற பப டடரகக றரத

அதவர

படததவறரற நனற கப பய றச ரசயத வ டட ப னனர

ரத டரநத படககவம. இபரப ழத ந ம C ரம ழ கக வரரவ ம. உத

ணம க ந ம இ ணட

எணகரளக கடடல ரசயய ரவணடம என ல 5 + 6 = ? எனற எழதரவ ம. ஆன ல

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

6


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

ஒர அற மகம

-

ரவவரவற எணகரளக கடட ரவணடம என ல மனற எணகரள ஞ பதத ல ரவததக ரக ள.

ப னனர

மதல

எணரணயம,

இ ணட வத

எணரணயம

கடட

வ ரடரய

மனற வத எணண ல ரப டவம எனற ரச லலல ம. மதல எண + இ ணட வத எண → மனற வத எண. இதரன ஆஙக லத ல எழதம ரப த number1 + number2 → number 3 இபரப ழத தரக ரற ரம

மதல வத

மறறம

அநத எணகரளக

இ ணட வத

எணகளகக

எநத

எணகரளத

கடடல ரசயத வ ரடரய மனற வத எணண ல

ரப டரவ ம. இதரனக கJழககணடவ ற எழதல ம. number1 = 5 number2 = 6 number1 + number2 → number3 இதரன ந ம C கமரபலரககத தநத ல அத இதரன எணரம ழ கக ம றற த தரம. ஆன ல C ரம ழ கக எனற ச ல வ த கள உளளன. அதனபட பர

ம எழத ன ல மடடரம

கமரபலர அதரன எணரம ழ கக ம றறம. இபரப ழத ந ம C ரம ழ ய ன வ த கரளப பறற ப ப ரககல ம. ரமரல எழத ய பர

ரமக கJழகணடவ ற எழதல ம.

START number1 = 5 number2 = 6 number3 = number1 + number2 STOP இத ச ற த எள த கப ப யம எனற ந ரனகக ரறன. ஆன ல C ரம ழ ய ல START எனபதறக பத ல " int main() { “ எனறம STOP எனபதறக பத ல "}“ எனறம கற பப டவர. அரத ரப ல ஒவரவ ர வ ய ன மடவ லம ";” எனற மடககரவணடம. ஆகரவ ரமரல உளள பர

ரம கJழககணடவ ற எழத ரவணடம.

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

7


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

1. int main() { 2. number1 = 5; 3. number2 = 6; 4. number3 = number1 + number2; 5. } வ 1 மறறம வ 5 ஐப பறற அத கம இபரப ழத கவரலபபடத ரதரவய லரல. இதரனப பறற ப னனர வ வ கப ப ரககல ம. ஆகரவ இன ந ம

C ரம ழ பர

ம எழதம

ரப த வ 1 மதல வத வ ய கவம வ 5 கரடச வ ய கவம கடட யம இரககரவணடம. நமத ரம ழ ய ல எணகள, எழததககள மறறம கற யடகள உளளன. ஆன ல கமபயடட ல உளள ரமகர பர

ஸசர ரம ழ எண ரம ழ . ஆகரவ ந ம C ரம ழ ய ல

ம எழதம ரப த ந ம தரம எண எணண

அலலத எழதத

எனற ரச லல

ரவணடம. எணண ரலரய இ ணட வரககள உளளன. ஒனற மழஎண ( whole numbers) , கரற எண (fraction numbers). இஙக C ரம ழ ய ல ந ம மழஎணரண Integer எனறம கரற எணரண floating number (float) எனறம அரழகக ரற ம. ஆக எணகரள C ரம ழ ய ல ரச லலம ரப த கJழகணட மரறய ல ரச லல ரவணடம. 1. integer (int)

- மழஎணகள

2. character (char)

- எழததககள (A,B,C,a,b,c, $,#,+, …)

3. fraction (float)

- கரறஎணகள (1.5, 2.789, -3.56)

ஆகரவ ரமரல உளள C பர

(0,1,2,-6,-9, …)

ரமக கJழககணடவ ற எழத ரவணடம.

1. int main() { 2. int number1; 3. int number2; 4. int number3; 5. number1 = 5; 6. number2 = 6; 7. number3 = number1 + number2; 8. } 98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

8


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

2,3,4 ஆக யரவப பத யரவ. ந ம C கமரபலரகக number1, number2 மறறம

number3 ஆக யவறற ல ந ம எணகரள ரசம ககப ரப க ரற ம எனற ரச லக ரற ம. அவவளவ த ன. ரமரல உளள பர

ரமக கJழ ககணடவ றம எழதல ம.

1. int main() { 2. int number1,number2, number3; 3. number1 = 5; 4. number2 = 6; 5. number3 = number1 + number2; 6. } இபரப ழத இநதப பர ம றற க

தரம.

அதரன

கக

ரம கமரபலரககக ரக டதத ல அத எணரம ழ ய க

ரமகர

ஸசரககக

ரக டதத ல

அத

ரசயலபடததம.

இபரப ழத ந ம C ரம ழ ரயப பறற படபபத ல எபபட C ரம ழ ய ல எழத யரத எணரம ழ கக ம றறவத எனற ப ரககல ம. C ரம ழ ய ல எழத யரவ கமரபலர எவவ ற எணரம ழ கக ம றறக றத எனற ப றக ப ரககல ம. ந ம ரபபப ல எழத ஒர ரம ழ ரபயரபப ள டம ரக டதத ல அவர எபபட வ வ ய கப படதத அதரன மறரற ர ரம ழ கக ம றறவ ரற

அரத ரப ல த ன

கமரபலரம. ஆன ல கமரபலர எனபத ஒர ரமனரப ரள. அத கமபயடடர ரசம பபப (Storage) பகத ய ல உளள ரபலல (File) இரநத படதத ப னனர அதரன எணரம ழ கக ம றற மறரற ர ரபலல ரசம ககம. அதரன ந ம ரமகர அதன பட ரசயலபடம. மதலல C பர

ஸசரகக ரக டதத ல அத

ரம ரபலல எழதவதறக Editor வரக

ரமனரப ரளகரள உபரய க கக ரவணடம. அதன மலம ந ம பர ரசம கக மடயம. இதரனப பறற வ வ க "C ரம ழ பர

ரம ரடப ரசயத

ரம ரசயலபடததவத எபபட"

எனற பததகதத ல கற பப டபபடடளளத. அதரனத ரதள வ கத ரத நத ரக ணட வ டட ப னனர அடதத பகத ககச ரசலலவம.

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

9


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

இபரப ழத நமகக ஒர ச ற ய C பர

ப கம 1

-

-

ஒர அற மகம

ரம எழத அதரன எவவ ற கமரபல

ரசயத ப னனர க ரடதத எணரம ழ ரய ரசயலபடததவத எனற நனற கத ரத யம. ஆகரவ இநத அடபபரட அற வடன ந ம C ரம ழ ரயப பறற ரக ளளல ம. ந ம ஏறகனரவ ப ரதத பர

வ வ கத ரத நத

ம பறற ரதள வ க ரத நத ரக ளளரவ ம.

1. int main() { 2. int number1,number2, number3; 3. number1 = 5; 4. number2 = 6; 5. number3 = number1 + number2; 6. } ரமரல உளள பர

மல ந ம வ

2 மதல 5 வர ரதள வ க வ வ த ககல ம. வ

1

மறறம 6 ஐப பறற ப னனர ப ரககல ம. வ 2: int number1,number2, number3; இநத வ ய ல ந ம கமரபலரகக 3

எணகரள ரசம ககப ரப க ரற ம எனற

ரச லக ரற ம. அநத ஒவரவ ர எணணககம ஒர ரபயர த தரக ரற ம. ந ம ரச லல த ரபயர உத

உபரய க தத ல

கமரபலர

C

ரம ழ ய லரநத

எணரம ழ கக

ம றற த.

ணம க int main() { int number1; number2 = 7; return(0); } எனற பர

ரம கமரபலரககக ரக டத ல அத number2 ஐத ரத ய த எனற

ரச லல எணரம ழ கக ம றற த. ஆகரவ ந ம உபரய க ககம எலல மனரப ரச லல வ ட ரவணடம. ஆகரவ ரமறகணட பர

வ ரதரதகரளயம

ரம கJழககணடவ ற எழத

ரவணடம.

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

10


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

int main() { int number2; number2 = 7; } இபரப ழத கமரபலர இநத பர

ரம எணரம ழ கக ம றறம. ந ம number2

எனற வ ரதரதய ல எநத எணரண ரவணடம ன லம ரசம ககல ம. அததடன number2 எனற வ ரதரதய ல உளள எணரண ம றற கரக ணரட இரககல ம. int main() { int number1; number2 = 7; number2 = 5; number2 = 9; return(0); } ரமறகணட பர

ரசம கக ரற ம. ப னனர வ

மல வ

3 ல number2 எனற வ ரதரதய ல 7 எனற எணரண

4 ல அரத number2 எனற வ ரதரதய ல 5 எனற எணரண

ரசம கக ரற ம. இபரப ழத 7 எனற எண அழ நத 5 எனற எண number2 எனற வ ரதரதய ல ரசம ககபபடக றத. அரத ரப ல வ

5 ல number2 எனற வ ரதரதய ல 9 எனற எணரண

ரசம கக ரற ம. ஆகரவ number2 எனற வ ரதரதய ல எணகரள ம றற க ரக ணரட இரபபத ல C ரம ழ ய ல இநத வ ரதரதகக ம ற லகள (Variables) எனற ரபயர. இநத ம ற லகள ல மழ எண (int), கரற எண (float), எழதத (char) எனற எரத ரசம ககப ரப க ரற ம எனற மதலல மடவ ரசயயரவணடம. அதரன டகளர சன (declaration) எனற அரழபரப ம. ஆகரவ மதலல ஆ மபம மகக யம. அத வத "int main() {“ ப றக டகளர சன (declaration) அத வத "int number1, number2, number3;” ப றக ரசயலப டகள number1 = 5; number2 = 6; number3 = number1 + number2; கரடச ய க மடவ "return(0); }”.

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

11


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

-

ஆகரவ C ரம ழ ய ல மதலல ஆ மபம, ப னனர டகளர சன, ரசயலப டகள, கரடச ய ல மடவ. ஆ மபதத ல

சறய

சறய

ரசயலப டகரளச

ரசயத

பழக

ரவணடம.

டகளர சன ல பலவரககள உளளன. அரவ int, float மறறம char. ந ம ஏறகனரவ கற ய பட மதலல ஒனரற ச ய கப ப நத ரக ணட ப னனர அடததவறற றகச ரசலலல ம. ஆகரவ ந ம மதலல "int” ஐப பறற மடடம படபரப ம. ஆகரவ ந ம உபரய க ககம ம ற லகள (variables) எலல ரம "int” வரகரயச ரசரநதரவ. இபரப ழத

ந ம

ரசயலப டகரளப

பறற

ப ரககல ம.

C

ரம ழ ய ன

ரசயலப டகள ல இ ணட வரக உளளத. ஒனற ரசயரலச ரசயவத. மறரற னற ரசயரலக கணக ண பபத. கணக ண பப எபரப தம ரதரவய லரல. எபரப ழரதலல ம நமககத ரதரவரய

அபரப ழரதலல ம கணக ண ககல ம. உத

ணம க ஒர ரசயரல

ரசயக ரற ம. அநத ரசயல ஒர வ ரடரயத தரக றத. அநத வ ரடரயக கணக ண ககல ம. ச ல சமயஙகள ல வ ரடரய ஒர ம ற லய ல (Variable)

எழத

அநத ம ற லரயக

கணக ண ககல ம. ச ல சமயஙகள ல வ ரடரய ம ற லய ல எழத மலம கணக ண ககல ம. இவறரறப பறற வ வ கப ப னனர ப ரககல ம. ந ம ரசயலகரள ரசயத வ ரடரய ஒர ம ற லய ல எழதல ம அலலத கணக ண பபதறக உபரய கபபடததல ம. ரசயலகரளச ரசயத வ ரடரய ம ற லய ல எழதவரதப பறற

மதலல

ந ம

மடடம ப ரககல ம.

ரப தவ க ம ற லய ல எழதவரத அரசன ங (assigning) எனற கற பப டவர. அத வத 5 எனற எணரண number1 எனற ம ற லய ல எழதவதறக "5 → number1” எனற கற பப டல ம. ஆன ல C ரம ழ ய ல அதரன "number1 = 5” எனற கற பப டக ரற ம. அத வத assign றக (→) பத ல க "=” எனற கற யடரடயம, ரசயலகரள கற யடடறக வலத பககமம (Right Hand Side – RHS), வ ரடரய எழதப ரப க னற ம ற லரய "=” கற யடடறக இடத பககமம (Left Hand Side – LHS) எழத ரவணடம. 5

number1

98408 98594

=

number1

5

balajeeseshadri@gmail.com

12


(கமபயடடர) - (பர

ரமகர

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

ஸச ன ரசயலகள ந ரறய உளளன. மதலல நமகக ரத நத ச ல

ரசயலகரள பறற ப ரபரப ம. கடடல, கழ ததல, ரபரககல மறறம வகததல ஆக யரவ. ஒவரவ ர ரசயலககம உபரய க கக ரற ம. கடடல

-

+

கழ ததல

-

-

ரபரககல

-

* ( not x)

வகததல

-

/

ந ம இநத ரசயலகரள எணகள மறறம ம ற லகரள உபரய க ததச ரசயயல ம. உத

ணம க 5+6, 4 -2, 75 * 43 , 21/6 number1 + 5, number1 – 2, number1 + number2 ரப னற ரசயலகரளச ரசயயல ம.

ந ம மனரப ப ரதத பட ரசயலகள ன மலம க ரடககம வ ரடரய ஒர ம ற லய ல ரப டரவ ம. number3 = 6 + 5; number4 = number1 – 2; number5 = number1 * number2; number6 = number1 / number2; இஙக ந ம உபரய க ககம ம ற லகள எலல ரம மழ எணகள (integers) ஆகரவ கரற எணகரள இநத ம ற லகளககள ரசம கக மடய த. உத

ணம க

int number1; number1 = 7.6 எனற ல number1 ல 7 ஐ மடடம ரசம ககம. அரத ரப ல கடடல, கழ ததல மறறம ரபரககலல கவரல இலரல. எரனன ல மழ எணகள ன கடடல, கழ ததல மறறம ரபரககல மலம வரம வ ரட மழ எணண கரவ இரககம. ஆன ல மழஎணகள ன வகததல கடட யம மழ எணண கரவ இரகக ரவணடய கடட யம இலரல. உத 98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

ணம க 13


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

int number1; number1 = 5/2; எனற ரசயலல 5/2 ன வ ரட 2.5. ஆன ல number1 ல 2 மடடரம ரசம ககபபடம. ஆகரவ மழ எணகரள வகததலல உபரய க ககம ரப த கவனம ரதரவ. அபரப த ந ம int றக பத ல float எனற மரறரய உபரய க கக ரற ம. இரதப பறற ப னனர ப ரககல ம. இபரப ழத ஒர வ ய ல எபபட பல ரசயலகரளச ரசயவத எனற ப ரககல ம. number1 = 3 + 2 * 6;

--------

1

--------

2

இதன வ ரட எனனவ க இரககம. அரத ரப ல number2 = 3 + 2; number1 = number2 * 6;

இதன வ ரட எனனவ க இரககம. மதலல உளள ரசயலல number1 ல 15 ம இ ணட ம ரசயலல number1 ல 30 ரசம ககபபடம.

ஏன இநத கழபபம. ந ம ஒனரறத

ரதள வ கப ப நத ரக ளளரவணடம. ந ம ரந டய க கமபயடட ன மரளய க ய ரமகர

ஸசரடன ரத டரப ரக ளவத லரல. ந ம எழதம C ரம ழ பர

கமரபலர எணரம ழ கக ம றற ரமகர

ஸசரககத தரக றத. ரமகர

க ஸச

ரம ல

ஒர சமயதத ல ஒர ரசயரல மடடரம ரசயய இயலம. numer1 = 3 + 2 * 6 எனற வ ய ல இ ணட ரசயலகள (கடடல, ரபரககல) உளளன. இரத கமரபலர ஒவரவ ர ரசயல க ம றற ரமகர

ஸ சரககத தரக றத. இதரன இ ணட வ தம க ம றறல ம.

1. 3+2 =5 , 5 * 6 = 30 2. 2 * 6 = 12 , 3 + 12 = 15 இநத இ ணட வழ கள ல எநத மரறரய C கமரபலர ப னபறறக றத எனபத மகக யம. C ரம ழ கமரபலர கடடல, கழ ததரல வ ட ரபரககல, வகததலகக அத க ம ய ரத தரக றத. ஆகரவ number1 = 3 + 2 * 6 எனற எழத ன ல C கமரபலர அதரன temp = 2 * 6 number1 = 3 + temp எனற ப தத எணரம ழ கக ம றறம. ஆகரவ ந ம இத ல ம கத ரதள வ க இரகக 98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

14


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

ரவணடம. ஆன ல ந ரம ப ததக ரக டதத ரல அலலத எரத மதலலம எரத ப றகம ரசயய ரவணடம எனற ரச னன லம கழபபம இலரல. ஆகரவ number1 = 3 + 2 * 6 எனபரத temp = 3 + 2; number1 = temp * 6 எனரற அலலத number1 = (3 + 2) * 6; எனரற

ரச னன ல கழபபம இலரல. இநத இ ணட வத மரறய ல ( )

எனற

கயடடறகள உளளரத C கமரபலர மதலல ரசயயம. அத த ன C ரம ழ ய ன வ த . இதரன ரமலம ச ககல ன ரசயலகளககம உபரய க ககல ம. number1 = (2 + (3 * 6)) + 9 – (6 – 2) இதரன C கமரபலர எவவ ற ம றறக றத எனற ப ரபரப ம. எநத ரசயலகள ஒர அளவ ல இரகக றரத

அரத கரடச ய ல ரசயயம. ஆன ல அரத மதலல ப ததக

ரக ளளம. இஙக (2+(3 *6)) + 9 – (6 – 2) எனற வ ய ல ஒர அளவ ல மனற ரசயலகள உளளன (2+(3 * 6)) , 9, (6 – 2). அவறரற கJழககணடவ ற எழதல ம. temp1 = 2 + ( 3 * 6)

---------- 1

temp2 = 9

---------- 2

temp3 = 6 – 2

----------- 3

number1 = temp1 + temp2 – temp3 இதரனக கJழககணடவ ற ப ததச ரசயயம. temp4 = temp2 - temp3 number1 = temp1 + temp4 இத ல 2 மறறம 3 வத வ கள ல கழபபம இலரல. ஆன ல மதல வ ய ல கழபபம. இநத வ ய ல இ ணட ரசயலகள உளளன. இபரப ழத மதல வ ரயத தன ய கச ரசயயல ம. temp5 = 2 temp6 = 3 * 6 temp1 = temp3 + temp4 இபரப ழத ந ம எலல வ கரளயம இரணதத எழதல ம. 98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

15


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

temp5 = 2 temp6 = 3 * 6 temp1 = temp5 + temp6; temp2 = 9 temp3 = 6 – 2 temp4 = temp2 - temp3 number1 = temp1 + temp4; ஆகரவ நJஙகள கமரபலர எபபட ஒர ரசயரலச ரசயய ரவணடம எனபரத ம கவம ரதள வ கச ரச லலரவணடம. அதறக ( ) கற யடகரள ம கவம கவனததடன உபரய க கக ரவணடம. அரத ரப ல ஒர வ ய ல ம கவம ச ககல ன ரசயலப டகரளத தவ ரதத ம கவம எள ரமய ன ரசயல ப டகள கப ப தத எழத ரவணடம. ந ம கமரபலரடன ரப டட ரப டககட த. மதலல ச ற ய ச ற ய எள ய ரசயலப டகரள எழத கமரபலர ப ப நத ரக ளள ரவணடம. இதறக அத கப பய றச ரதரவ. ஆன ல பய றச ரசயயம மன இனனம ச ல மகக யத தகவலகரளத ரத நத ரக ளள ரவணடம. ஆகரவ பய றச ரசயவதறக ச ற த ரப றததக ரக ளளஙகள. ந ம எவவ ற ஒர கடடரலச ரசயக ரற ம எனற ஒர மரற ந ரனததப ப ரதத ல C ரம ழ ய ல பர

ம எழதவத எள த. ந ம ஒரவ டம இ ணட

எணகரளக கடட ரவணடம எனற ரச லவதறக கJழககணட ரசயலகரள ரசயயம ற அவ டம ரச லல ரவணடம.

1. இ ணட எணகரள க த ல உளவ ஙக ஞ பகபபகத ய ல ரசம . 2. இ ணட எணகரளயம ஞ பகபபகத ய லரநத ரபறற கடடல ரசய. 3. கடடய வ ரடரய ஞ பகபபகத ய ல ரசம . 4. ஞ பகபபகத ய ல இரநத வ ரடரய வ ய ல ரவள ரய அனபப. ந ம இதவர ப ப ரததத ல இ ணட எணகரளக க த ல ரகடபதறக பத ல ந ரம எணகரள மதலரலரய ரச லலவ டரட ம. number1 = 5; 98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

16


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

-

numbet2 = 6; ப னனர ஞ பகபபகத ய ல உளள இ ணட எணகரளயம கடட. number1 + number2 ப னனர கடடய வ ரடரய ஞ பகபபகத ய ல எழத. number3 = number1 + number2; ந ரம எணகரளச ரச லலவ டடத ல இநதப பர வ ரடரயரயத

தரம.

ஆகரவ

எணகரள

ரவள ய லரநத

ம எபரப தம 11 எனற ரபறம ற

பர

மல

ரச லலரவணடம. இதரனக கJழககணடவ ற எழதல ம. 1. int main() { 2.

int number1, number2, number3;

3.

get number1, number2;

4.

number3 = number1+number2;

5.

out number3;

6. } இத ல வ 3 மறறம வ 5 பத யத. ஆன ல இதரன C கமரபலர ஏறக த. இரத get , out வ கரள C கமரபலரகக ஏறற ம த

ரச லல ரவணடம. கமபயடட ல கJ ரப ரட

வழ ய க எணகரள ரபறற ம ன ட ல க ணப ககச ரசயய ரவணடம. மறற மரறகரளப பறற

ப னனர ப ரககல ம. “get number1, number2” எனற வ ரய C ரம ழ ய ல

கJழககணடவ ற எழத ரவணடம. scanf (“%d %d” &number1, &number2); இத பறற வ வ க ப னனரப ப ரககல ம. இபரப ழத அத கம கழபப கரக ளள மல அபபடரய உபரய க ககல ம. உத ரபறரவணடம

என ல

"scanf

ணம க ஒர

ஒர எணரணக கJரப ரடல இரநத

(“%d”,&number1)”

எனறம,

இ ணட

எணகரளப

ரபறரவணடம என ல scanf (“%d %d”,&number1, &number2) எனறம, மனற எணகரளப ரபறரவணடம என ல scanf (“%d %d %d”,&number1, &number2, &number3) எனறம எழத ரவணடம. இநத வ ரயக கமபயடடர ரசயலபடததம ரப த நJஙகள scanf ல எவவளவ எணகரளப படககச ரச லலய ரகக றJரகரள அவவளவ எணகளகக எத ரப ரததக க ததக ரக ணடரககம. நJஙகள அநத எணகரளக ரக டதத ல மடடரம அத அடதத வ ககச ரசலலம. இதவர எபபட ரவள ய லரநத எணகரளப ரபறவத எனற ப ரதரத ம. 98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

17


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

-

இபரப ழத எபபட எணகரள ரவள ரய க ணப பபத எனற ப ரபரப ம. “out number3” எனற ல C கமரபலர ப நத ரக ளள த. ஆகரவ C ரம ழ ய ல உளளவ ற எழத ரவணடம. “out number3” எனபதறக C ரம ழ ய ல "printf (“%d “, number3). ஏறகனரவ scanf றக ரச னனரதப ரப ல printf ஐப பறற ப னனர வ வ கப ப ரபரப ம. இபரப ழத அத கம

கழபப க

பர

ரமக கJழககணடவ ற எழதல ம.

1. int

ரக ளள மல

அபபடரய

உபரய க பரப ம.

ஆகரவ

ரமறகணட

main() {

2.

int number1, number2, number3;

3.

scanf(“%d %d”, &number1, &number2);

4.

number3 = number1 + number2;

5.

printf(“%d\n”,number3);

6. } இநத

பர

ரம

எணரம ழ கக

ம றற

கமபயடட ல

ரசயலபடதத ன ல

கமபயடடர number1 மறறம number2 ஆக ய இ ணட எணகளகககக க க தத ரககம. ந ம கJரப ரட மலம அநத எணகரள ரக டததவடன கமபயடடர அநத இ ணட எணகரளயம கடட number3 எனற ம ற லய ல ரசம ககம. ப னனர number3 எனற ம ற லய ல உளள எணரண printf

ம ன ட ல க ணப ககம. இநதப பர

ரம ஒவரவ ர மரற

ரசயலபடததம ரப தம அத கJரப ரடலரநத இ ணட எணகரளப ரபறற ம ன ட ல வ ரடரய க ணப ககம. இபரப ழத எபபட ம ன ட ல இ ணட எணகரளக க ணப பபத எனற ப ரககல ம. printf(“%d %d”, number1, number2); ரமரல உளள வ ம ன ட ல இ ணட எணகரளக க டடம. printf(“%d %d %d”,number1, number2, number3); ரமரல உளள வ

ம ன ட ல மனற எணகரளக க டடம.

ந ம எனன ம த

ரசயலகரளச ரசயத லம வ ரடரய ம ன ட ல க ணப கக வ டட ல, நமம ல பர ச

ரம

ப ரகக இயல த. ஆகரவ printf ஐ எவவ ற உபரய க பபத எனற ம கவம ரதள வ கப

ப நத ரக ளவத நலலத. இபரப ழத ச ல உத உத

ணஙகரளப ப ரபரப ம.

ணம 1:

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

18


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

#include <stdio.h> int main() { int number1; number1 = 6; printf(“%d”,number1); } உத

ணம 2: #include <stdio.h> int main() { int number1,number2; number1 = 5; number1 = 6; printf(“%d%d”,number1,number2); printf(“%d %d”,number1,number2); }

உத

ணம 3: #include <stdio.h> int main() { printf(“Hello World”); }

உத

ணம 4: #include <stdio.h> int main() { int number1; number1 = 6; printf(“Number1 = %d”,number1) }

உத

ணம 5: #include <stdio.h>

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

19


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

int main() { int number1,number2; number1 = 5; number2 = 6; printf(“number1 = %d”,number1); printf(“number2 = %d”,number2); } உத

ணம 6: #include <stdio.h> int main() { int number1,number2; number1 = 5; number2 = 6; printf(“number1 = %d\n”,number1); printf(“number2 = %d\n”,number2); }

ரமரல உளள உத மதலல இநத பர

ணஙகரளக கரநத கவன தத ரல printf பறற ஒ ளவ ப யம. மகரள கமபயடட ல எழத

பய றச

ரசயத ப றக அடதத

ப கதத றகச ரசலலவம. மதலல printf ல உளள "…....” கற யடடறகள எனன இரகக றரத அத அபபடரய ம ன ட ல வரம. printf(“Hello World”) ல Hello World ம ன ட ல வரம. ஆன ல வ லககலகள (Exceptions)

உளளன. அவறற ல ச லவறரற மதலல ப ரபரப ம.

ப னனர எபரப ழரதலலம ரதரவரய

அபரப ழரதலலம மறறவறரறப பறற க கறறக

ரக ளளல ம. ந ம இபரப ழத "%d”

மறறம "\n” ப பறற மதலல கறறக ரக ளரவ ம.

“......” கற யடடறகள %d இரநத ல printf "…....”

%d ஐ ம ன ட ல க ணப கக த. அதறக பத ல

கற யடடரன அடதத உளள மதல ம ற லய ன (variable) மத பரப ம ன ட ல

க ணப ககம. printf(“%d”,number1) எனற ல number1 ன மத பரப ம ன ட ல க ணப ககம. அரத ரப ல "\n” எனற ல new line எனற ரப ரள. அத வத பத ய வ ககச ரசல எனற ரப ரள.

printf(“Hello \n World”) எனற வ கக Hello ஐ மதல வ ய லம World ஐ

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

20


(கமபயடடர) - (பர

இ ணட வத

வ ய லம

ம ங) - C

ரம ழ

க ணப ககம.

-

ந ம

ப கம 1

பர

ஒர அற மகம

-

ம றகள

எநத

ம ற லரய

உபரய க தத லம அரத மனரப அற வ கக (declaration) ரவணடம எனற ப ரதரத ம. அரத ரப ல printf, scanf ஆக ய ரசயலகரளயம மனரப அற வ கக ரவணடம. அவறரற C கமரபலர

உரவ கக யவரகள ஒர ரபலல தரக ற ரகள.

ரசயக ரற ரம

அநத ரசயல உளள ரபரல ந ம பர

ந ம எநத ரசயரலச

ம ல ரசரகக ரவணடம.

ந ம

உபரய க கக ற printf, scanf ஆக ய ரசயலகள stdio.h எனற ரபலல உளளத. ஆகரவ ந ன அநத ரபரல C பர

ம ல ரசரகக ரவணடம. #include <stdio.h> int main() { int number1; number1 = 5; printf(“%d\n”,number1); }

ந ம பர

ம எழதம ரப த printf, scanf ரசயலகரள உபரய க தத ல "include

<stdio.h>” எனற வ ரய மதலல ரசரகக ரவணடம. இவறரறப பறற வ வ கப ப றக ப ரககல ம. இதவர

ந ம படததவறரற பய றச

ரசயத வ டட ப னனர

அடதத

அதத ய யதத றகச ரசலலவம. ந ம கடடல, கழ ததல, ரபரககல, வகததல ரப னற ரசயலகரள பறற இத வர ப ப ரதரத ம. இபரப ழத C ரம ழ ய ல உளள மறற ரசயலகரளப பறற ப ப ரபரப ம. •

+

-

கடடல

-

-

கழ ததல

*

-

ரபரககல

/

-

வகததல

%

-

மJத

&

-

AND (bit wise)

&&

-

AND (logical)

|

-

OR (bit wise)

||

-

OR (logical)

~

-

NOT (bit wise)

!

-

NOT (logical)

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

21


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

ஒர அற மகம

-

^

-

XOR (bit wise)

==

-

Equal to

++

-

increment

--

-

decrement

!=

-

not Equal to

<

-

Less than

>

-

greater than

<<

-

left shift

>>

-

right shift

இபரப ழத இநத ரசயலகரள உபரய க தத பர

ம எழதல ம. கடடல,

கழ ததல, ரபரககல, வகததல ரசயலகரள மனரப ப ரதரத ம. மறற ரசயலகரளப பறற இபரப த ப ரபரப ம. உத

ணம: number1 = 5; number2 = 8; number3 = number2 % number1;

Ans: number3 = 3

8 ஐ 5 ஆல வகதத ல க ரடககம மJத number3 ல ரசம ககபபடம உத

ணம: number1 = 5; number1++;

Ans: number1 = 6;

number1 = number1 + 1 எனபரத number1++ எனற ரச லலல ம. number1 = 5; ++number1;

Ans: number1 = 6;

number1 = number1 + 1 எனபரத ++number1 எனற ரச லலல ம. ரமரல உளள இ ணட ரசயலகளம (number1++, ++number1) ரசயலபடவத

ரப ல

ரத னற ன லம

இ ணடம

ரவவரவற னரவ.

ஒர

ம த

அவறற ன

உபரய கதரதப பறற ப றக ப ரககல ம. உத

ணம: number1 = 5; number1--;

Ans: number1 = 4;

number1 = number1 - 1 எனபரத number1-- எனற ரச லலல ம. 98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

22


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

number1 = 5; --number1;

Ans: number1 = 4;

number1 = number1 - 1 எனபரத --number1 எனற ரச லலல ம. ரமரல உளள இ ணட ரசயலகளம (number1++, ++number1) ரசயலபடவத

ரப ல

ரத னற ன லம

இ ணடம

ரவவரவற னரவ.

ஒர

ம த

அவறற ன

உபரய கதரதப பறற ப றக ப ரககல ம. உத

ணம: number1 = 5; number2 = 6; number3 = number1 && number2;

Ans = number3 = 1

ரமரல உளள && ரசயல அதன இ ணட ரசயலகளம (operands- number1,number2) பஜஜ யம க இலரல என ல வ ரடரய 1 ஆகத தரம. ஏரதனம ஒர ரசயல (operand) பஜஜ யம க இரபப ன வ ரட 0 ஆக இரககம. உத

ணம: number1 = 5; number2 = 6; number3 = number1 || number2; Ans = number3 = 1 ரமரல உளள || ரசயல அதன இ ணட ரசயலகளம (operands- number1,number2)

பஜஜ யம க இரநத ல வ ரடரய 0 ஆகத தரம. ஏரதனம ஒர ரசயல (operand) பஜஜ யமம க இலரல என ல வ ரட 1 ஆக இரககம. உத

ணம: number1 = 5; number2 = ! number1; ரமரல உளள ! ரசயல அதன ரசயல (operands - number1) பஜஜ யம க இரநத ல

வ ரடரய 1 ஆகவம, இலரல என ல வ ரடரய 0 ஆகவம தரம.

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

23


(கமபயடடர) - (பர

உத

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

ணம: number1 = 5; number2 = 6; number3 = number1 == number2;

Ans = number3 = 0

ரமரல உளள == ரசயல அதன இ ணட ரசயலகளம (operands- number1,number2) சமம க இரநத ல வ ரடரய 1 ஆகத தரம. இலரலரயன ல வ ரடரய 0 ஆக இரககம. உத

ணம: number1 = 5; number2 = 6; number3 = number1 != number2;

Ans = number3 = 0

ரமரல உளள != ரசயல அதன இ ணட ரசயலகளம (operands- number1,number2) ரவவரவற க இரநத ல வ ரடரய 1 ஆகத தரம. இலரலரயன ல வ ரடரய 0 ஆக இரககம. உத

ணம: number1 = 5; number2 = 6; number3 = number1 > number2;

Ans = number3 = 0

ரமரல உளள > ரசயல அதன இ ணட ரசயலகள ல (operands- number1,number2) மதல ரசயல இ ணட வத ரசயலரய வ ட ரப யத க இரநத ல வ ரடரய 1 ஆகத தரம. இலரலரயன ல வ ரடரய 0 ஆக இரககம. உத

ணம: number1 = 5; number2 = 6; number3 = number1 < number2;

Ans = number3 = 1

ரமரல உளள < ரசயல அதன இ ணட ரசயலகள ல (operands- number1,number2) மதல ரசயல இ ணட வத ரசயலரய வ ட ச ற யத க இரநத ல வ ரடரய 1 ஆகத தரம. 98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

24


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

இலரலரயன ல வ ரட 0 ஆக இரககம. &, |, ~, ^, >>, << ரப னற ரசயலகரளப பறற ப ரபபதறக மன எணகள எபபட ஞ பகபபகத ய ல ரசம ககபபடக றத எனற ஒ ளவ ரத நத ரக ளளரவணடம.

ந ம

ந ரனபபத ரப ல ஞ பகபபகத ய ல எணகள, எழததககள, கற யடகள எலல ரம எணகள க அதவம ரபன ரபன

எணகள க ரசம தத ரவககபபடக னறன. அரத ரப ல ரமகர

எணகரளரய ரசயலப டடறக உபரய கபபடததக றத.

பகத ய ல 8 ரபன

எணகரள ( 8 bit)

ஸசரம

ரப தவ க ஞ பகப

ஒர வ ய ல ரசம கக றத. இதரன Byte எனற

அரழக ரற ம. C ரம ழ ய ல இதரன char எனற அரழக க ற ரகள. ஆகரவ char எனற ல 8 bit (1 byte) எனற ரப ரள. “1 0 1 1 0 1 1 1“

8 bit எண. இதன மத பரப இபரப த

கணகக டல ம. 128

64

32

16

8

4

2

1

1

0

1

1

0

1

1

1

4+

2+

1

128 + 0 + ஆகரவ ந ம கJழவரம பர

32 + 16 + 0 + க

=

183

ரம கமபயடடரககக ரக டதத ல

{ char number1; number1 = 183; } அத ஞ பகபபகத ய ல 10110111 எனற ரசம ககம. இநத 8 bit கள ல bit7

bit6

bit5

bit4

bit3

bit2

bit1

bit0

1

0

1

1

0

1

1

1

ஒவரவ ர bit றகம ஒர மத பப உணட. இபரப ழத ந ம bit wise ரசயலகளப பறற ப ப ரபரப ம. உத

ணம: bit wise AND - &

AND எனற ல எநத இ ணட bit கரள AND ரசயக ரற ரம , அரவ இ ணடம 1 ஆக இரநத ல வ ரட 1 இலரல என ல வ ரட 0. 98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

25


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

{ number1 = 5; number2 = 6; number3 = number1 & number2; } இபரப ழத ந ம number3 ன வ ரடரயப ப ரபரப ம. number1

=

5

=

0

0

0

0

0

1

0

1

number2

=

6

=

0

0

0

0

0

1

1

0

&

&

&

&

&

&

&

&

& - AND

---------------------------------------------------------------number3

=

4

=

0

0

0

0

0

1

0

0

---------------------------------------------------------------உத

ணம: bit wise OR - | OR எனற ல எநத இ ணட bit கரள OR ரசயக ரற ரம , அரவ இ ணடம 0 ஆக

இரநத ல வ ரட 0 இலரல என ல வ ரட 1. { number1 = 5; number2 = 6; number3 = number1 | number2; } இபரப ழத ந ம number3 ன வ ரடரயப ப ரபரப ம. number1

=

5

=

0

0

0

0

0

1

0

1

number2

=

6

=

0

0

0

0

0

1

1

0

|

|

|

|

|

|

|

|

| - OR

---------------------------------------------------------------number3

=

7

=

0

0

0

0

0

1

1

1

----------------------------------------------------------------

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

26


(கமபயடடர) - (பர

உத

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

ணம: bit wise NOT - ~ NOT எனற ல bit 1 ஆக இரநத ல வ ரட 0, bit 0 ஆக இரநத ல வ ரட 1 . { number1 = 5; number2 = ~number1 ; } இபரப ழத ந ம number2 ன வ ரடரயப ப ரபரப ம. number1

=

5

=

~ - NOT

0

0

0

0

0

1

0

1

~

~

~

~

~

~

~

~

---------------------------------------------------------------number3

=

250

=

1

1

1

1

1

0

1

0

---------------------------------------------------------------உத

ணம: bit wise XOR - ^ XOR எனற ல எநத இ ணட bit கரள XOR ரசயக ரற ரம , அரவ இ ணடம 0

ஆகரவ அலலத 1 ஆகரவ இரநத ல வ ரட 0 இலரல என ல வ ரட 1. { number1 = 5; number2 = 6; number3 = number1 ^ number2; } இபரப ழத ந ம number3 ன வ ரடரயப ப ரபரப ம. number1

=

5

=

0

0

0

0

0

1

0

1

number2

=

6

=

0

0

0

0

0

1

1

0

^

^

^

^

^

^

^

^

^ - XOR

---------------------------------------------------------------number3

=

3

=

0

0

0

0

0

0

1

1

----------------------------------------------------------------

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

27


(கமபயடடர) - (பர

உத

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

ணம: bit wise left Shift - << Left Shift எனற ல எநத அளவகக ந ம இடத ப கம தளளக ரற ரம அததரன bit

கள மரறநத வ டம. உத

ணம க ந ம Left Shift 1 bit ரசயத ல bit7 மரறநத வ டம. bit6

bit7 லம, bit5 bit6 லம, bit4 bit5 லம, bit3 bit4 லம, bit2 bit3 லம, bit1 bit2 லம, bit0 bit1 லம, ம றம. bit0 ல எண 0 இடம ரபறம. { number1 = 5; number3 = number1 << 1 } இபரப ழத ந ம number3 ன வ ரடரயப ப ரபரப ம.

உத

number1

=

5

=

0

0

0

0

0

1

0

1

number3

=

10

=

0

0

0

0

1

0

1

0

ணம: bit wise Right Shift - >> Right Shift எனற ல எநத அளவகக ந ம வலத ப கம தளளக ரற ரம அததரன bit

கள மரறநத வ டம. உத

ணம க ந ம Right Shift 1 bit ரசயத ல bit0 மரறநத வ டம. bit1

bit0 லம, bit2 bit1 லம, bit3 bit2 லம, bit4 bit3 லம, bit5 bit4 லம, bit6 bit7 லம, bit7 bit6 லம, ம றம. bit7 ல எண 0 இடம ரபறம. { number1 = 5; number3 = number1 >> 1 } இபரப ழத ந ம number3 ன வ ரடரயப ப ரபரப ம. number1

=

5 =

0

0

0

0

0

1

0

1

number3

=

2 =

0

0

0

0

0

0

1

0

ந ம இதவர 98408 98594

ப ரதத ரசயலகரள ந ரறய மரறப பய றச ரசயத ப ரதத C balajeeseshadri@gmail.com

28


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

-

ரம ழ ய ல எனன ரசயய இயலம எனற ரத நத ரக ளளஙகள.

ஒர அற மகம

இவறரற எபபட

உபரய க பபத எனபரத வரம அதத ய யஙகள ல ப ரககல ம. C ரம ழ ரயப ரப ரதத வர மனற மகக ய பகத கள உளளன. 1. அற வ பபகள 2. ரசயல

(Declaration) (Statements)

3. மடரவடததல

(Decision Making)

நமத வ ழகரகய ல ந ம எபபட மடரவடகக ரற ரம

அரத ரப ல C ரம ழ ய லம

மடரவடததரலப ப நத ரக ணட ல ம கவம சலபம கவம நனற கவம பர

எழதல ம. C ரம ழ ய ல மடரவடததல எனபத எள த. மடரவடததரலக கJழ ககணடவ ற எழதவர. 1

if (ரசயல1)

2

{

3

ரசயல2

4

ரசயல3

5

ரசயல4

6

}

7

ரசயல5

மதல வ ய ல உளள ரசயரல C ரம ழ கணக ண ககம. ரசயலன வ ரட 0 இலல ம ல இரநத ல { } எனற கற யடடறகள உளள ரசயலகரளச (ரசயல2, ரசயல3, ரசயல4) ரசயயம. வ ரட 0 ஆக இரநத ல { } எனற கற யடடறகள உளள ரசயலகரளச (ரசயல2, ரசயல3, ரசயல4) ரசயய ய மல ரசயல5 ஐ ரந டய கச ரசயயம. ரசயல1 ன இ ணட வ ரடய லம ரசயல5 ரசயலபடக றத. ரசயல1 ன வ ரட 0 ஆக இரநத ல மடடம ரசயயககடய ம த

98408 98594

ரசயலகள இலரல. ஆகரவ if ரசயரல ரவற ம த யம எழதல ம.

1

if (ரசயல1)

2

{

balajeeseshadri@gmail.com

29


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

3

ரசயல2

4

ரசயல3

5

ரசயல4

6

}

7

else

8

{

9

ரசயல5

10

ரசயல6

11

ரசயல7

12

}

13

ரசயல8

ரமரல உளள பர

ரம ழ

-

ப கம 1

ம ல ரசயல1 ன வ ரட 0

-

ஒர அற மகம

இலல மல இரநத ல ரசயல2,

ரசயல3, ரசயல4 ஐச ரசயத வ டட ரசயல8 ஐச ரசயலபடததம, ரசயல1 ன வ ரட 0 ஆக இரநத ல ரசயல5, ரசயல6, ரசயல7 ஐச ரசயத வ டட ரசயல8 ஐச ரசயலபடததம. இபரப ழத ச ல உத உத

ணஙகரளப ப ரககல ம.

ணம 1: 1

#include <stdio.h>

2

int main() {

3

int number1;

4

number1 =0;

5 6

loop: if (number1 < 10) {

7

printf(“%d ”,number1);

8

number1 = number1 + 1;

9

goto loop

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

30


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

10

}

11

printf(“Over\n”);

12

ரம ழ

-

ப கம 1

ஒர அற மகம

-

}

ரமரல உளள பர

ம ம னட ல

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over எனற க ணப ககம. இத ல வ அரடய ளம. வ

6ம வ

9 ம பத த. வ

6 ல loop: எனபத ஒர

9 ல goto loop எனற ரசயலகக loop எநத வ ய ல உளளரத அநத வ கக

ரசல எனற ரப ரள. வ

6 ல if(number1 <10) எனபத ல number1 < 10 எனற

ரசயலப டடரன ரசயலபடததம ரப த எபரப ரதலல ம number1 10 ஐ வ ட கரறவ க இரகக றரத அபரப ரதலல ம இநத ரசயலப ட 1 எனற வ ரடரயயம, மறற சமயஙகள ல 0 எனற வ ரடரயயம தரம. number1 10 ஐ வ ட கரறவ க இரககம ரப த வ ரசயலபடததம இலரலரயன ல

11 ஐ ரசயலபடததம.

7,8,9 ஐ

இத ம கவம எள த கத

ரத னற ன லம if ரசயலப டடரன நனற க உபரய கபபடததத ரத நத ரக ணட ல பர

ம எழதவத எள த. அரத ட பர

கJழககணட உத உத

மம ம கவம நலல மரறய ல ரசயலபடம.

ணஙகரள நனற கப பய றச ரசயத ப ரககவம.

ணம 1: #include <stdio.h> int main() { int number1; begin:

scanf(“%d”,&number1); if(number %2 ) { printf(“number %d is ODD number\n”); } else { printf(“number %d is EVEN number\n”);

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

31


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

-

} goto begin; } உத

ணம 2: #include <stdio.h> int main() { int number1, number2, number3, number4; int big_number; begin:

printf(“Enter 4 numbers: “); scanf(“%d

%d

%d

%d”,&number1,

&number2,

&number3,

&number4); big_number = number1; if(number2 > big_number) { big_number = number2; } if(number3 > big_number) { big_number = number3; } if(number4 > big_number) { big_number = number3; } printf(“Biggest Number is %d\n”,big_number); goto begin; } இனனம ந ரறய பயறச கரளச ரசயத ப ரதத ப ன அடதத பகத ககச 98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

32


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

ரசலலவம. ந ம மநரதய உத

ணஙகள ல goto எனற ரசயரல உபரய க தரத ம. ஆன ல

ரப தவ க C ரம ழ வலலனரகள goto உபரய க பபரத தவ ரககச ரச லக னறனர. ஒர பர

ம ல ந ரறய goto இரநத ல பர

ம றறம ரசயவரத , த ரமபவம உபரய க பபரத

ம படபபதறக நனற க இரகக த. ரமலம கடனம. ஆகரவ goto

எனற ரசயல C

ரம ழ ய ல இரநத லம ரபரமப ரல னர அரத உபரய க பபத லரல. அதறக பத ல க C ரம ழ ய ல for, while,switch ரப னற ரசயலகள உளளன. இரவ எலல ம if ரசயலன மறவடவரம, ஆன ல goto இலல மல. இபரப ழத if ஐயம for ஐயம ஒபபரமப படதத ப ப ரககல ம. {

{ int i;

int i;

i = 0; loop:

if (i < 10)

for(i=0; i<10; i++)

{

{ ---------

-----------

---------

-----------

---------

-----------

i = i+1; goto loop }

}

}

}

அத வத உஙகளகக பத ல க கமரபலர for ரசயரல if ஆக ம றறக றத. ஆகரவ எபரப ழத for எழத ன லம அதரன if மரறய ல ம றற ப ப ரககவம. இபரப ழத for ஐ உபரய க தத ச ல C ரம ழ உத உத

ணஙகரளப ப ரககல ம.

ணம 1: #include <stdio.h> int main() { int i;

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

33


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

for (i=0; i<10; i=i+1) { printf(“%d “, i); } printf(“Over\n”); } உத

ணம 2: #include <stdio.h> int main() { int i; for (i=0; i<10; i=i+1) { if( i % 2) { printf(“%d “, i); } } printf(“Over\n”); } ரமரல

பர

ரச னன

for

உத

ணஙகரளப

பய றச

ரசயத

ப ரதத

ப றக

சல

மகரள for ஐ உபரய க தத எழத பப ரஙகள. எபபட for ஐ உபரய க பபத

எனபத நனற கப பய றச ரசயத ல த னகரவ ப யம. இபரப ழத எபபட "while” ரசயல C ரம ழ ய ல ரவரல ரசயக றத எனற ப ரபரப ம.. எபபட for ஐயம if ஐயம ஒபபரமபபடதத ப ப ரதரத ரம அரத ரப ல while ஐயம if ஐயம ஒபபரமபபடதத ப ப

98408 98594

பரப ம.

balajeeseshadri@gmail.com

34


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

{

loop:

-

ஒர அற மகம

{ int i;

int i;

i = 0;

i=0

if (i < 10)

while (i<10)

{

{ ---------

-----------

---------

-----------

---------

-----------

i = i+1;

i = i+1;

goto loop }

}

}

}

for ககம while ககம உளள வ தத ய சம, for மனற ரசயலகரளச ரசயக றத, while ஒர ஒர ரசயரல மடடரம ரசயக றத for (

உத

,

,

while (

)

இபரப ழத ச ல உத

ணஙகரளப ப ரபரப ம.

)

ணம 1: { int i; i = 0; while (i < 10) { printf(“%d “,i); i = i+1;

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

35


(கமபயடடர) - (பர

ம ங) - C

ரம ழ

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

} printf(“Over\n”); } உத

ணம 2: { int i; i = 0; while (i < 10) { if (i % 2) { printf(“%d “,i); } i = i+1; } printf(“Over\n”); } இபரப ழத while ம த ரய உளள மறரற ர ரசயரலப பறற ப ரபரப ம. “do …

while”. அத வத while ஒர ரவரல ரசயத ரசயலன வ ரட 1 ஆக இரநத ல மடடம உளரள ரசலலம. while( ரசயல ) { -------------} i = 5; while ( i > 5) { print (“Inside while”); }

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

36


(கமபயடடர) - (பர

ரமரல உளள உத உளரள வ உத

ம ங) - C

ரம ழ

ப கம 1

-

-

ஒர அற மகம

ணதத ல i, 5 ஐ வ ட அத கம க இலல தத ல பர

த. ஆகரவ "Inside while” எனற வ

ணதத ல while கரடச ய ல வரவத ல பர

ம னட ல வ க

ம while ன

த. ஆன ல கJரழ உளள

ம ம ன ட ல "Inside Do While” எனற

வ ரய ம ன ட ல க ணப ககம. i = 5; do { printf(“ Inside Do While”); } while ( i > 5); ந ம இதவர C ரம ழ ய ன மனற மகக ய ரசயலகள ன 4. அற வ பபகள 5. ரசயல

(Declaration) (Statements)

6. மடரவடததல

(Decision Making)

ஆக யவறரறப பறற ஒ ளவ அற நத ரக ணரட ம. இன அடதத ப கஙகள ல இரவ ஒவரவ னரறயம பறற வ வ கப ப ரககல ம. இநத ப கதத ல ந ம வ வ த தத எலல உத

ணஙகரளயம ஒர மரறகக பல மரற ரசயத ப ரததப ப நத ரக ளளவம. ப னனர

ப கம 2 ல உளள எலல

பய றச கரளயம ரசயத ப ரதத ப னனர அடதத ப கதத றகச

ரசலலவம. எமத ப ற பததகஙகரள 98408 98594 எனற எணண றக தஙகளத வ ல சதரத SMS ரசயத ரபறறக ரக ளளல ம. ----------- நனற -------------

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

37

Introduction to C Programming - Part 1  

C Programming introduction in Tamil

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you