Page 1

ம கர

கணடர

லர

ப கம - 1 ஓர அற மகம

ப ல ஜ ப .இ., அழகபப கலல , க ம ககட, எம. ட க., ஐ.ஐ.ட. க கபர

ச ப ஸகல ஆப எலகட 164, ஆரக ட ர

ன கஸ

ட , வளச வககம, டசனமன - 600 087

ரப ன: 43552693 டசல: 98408 98594 www.surabee.com

balajee@surabee.com


( னனணவ யல)

மதல பத பப எப ல

-

ம கர

கணடர

லர

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

2011

வ மல - ர. 20.00

அசச டர

ர:

ப ல ஜ ப ண ரஸ, டசனமன - 24

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

2


( னனணவ யல)

-

ம கர

கணடர

லர

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

நனற யம எநநனற டக னற ரககம உயவண டசயநநனற டக னற

ம உயவ லமல

கறக.

ந ன வ ழவ ல உயரவதறக உதவ யவரகள எ

ளம. ஒவடவ ரககம எனத

ஒவடவ ர பததகதமதயம க ண கமகய ககக ரறன.. இநத பததகதத மன எனத ஐ.ஐ.ட நணபர AMIT PATRA வ றக க ண கமக ய ககக ரறன. ந ன 1985 ஆம வர ம க கபர இநத ய டத ழ ல நடபக கலல ய ல மதகமல (M.Tech)

ணவன கச

ரசரநத மதல ந ள கலல ய ல அடடயடதத மவதத ரப த இத என வ ழவ ல டப ய னச

றறதமத ஏறபடததம எனற கனவ லம எத ரப ரததத லமல. வ ய ல ப வ ல உளள கமபயட ர அமறமயப ப ரதத ரப த ப

அநத தரதன.

க ம ககட அழகபப க கலல ய ல B.E படககம ரப த கமபயட ம ரய ப ரகக த ந ன இவவளவ கமபயட ரகமள அதவம

னச

வ ய ல ப வ ல ப ரதததம,

உ ரன மடடவடதத வ டர ன இன என வ சம இஙக த ன எனற. உ னடய க கமபயட ர அமற இனச ரமஜ ப ரககச டசனரறன. அவரம ஒர மதகமல ணவர . அவர த ன AMIT PATRA. அவர

த ய உணவ இம ரவளய ன ரப த

கமபயட ம உபரய க ததக டக ளள அன த அள தத ர. இத த ன ஆ மபம. ப றக ந ன

த ரமப ப

ப ரககரவய லமல.

எபரப ழத

ப ரதத லம

கமபயட ர

அமறய ரலரய இரநரதன. ந மறய வ சயஙகமள Amit Patra வ ம இரநத கறரறன. எத லம பதட ப ப

ல டப றம ய க ஆன ல தHரகக

க ப சசமனமய அலசம

மமறரய அரம . இ வ லம கமபயட ர அமறய ல ரவமல டசயரதன. Amit Patra M.Tech மடககம ரப த எனமன கமபயட ர அமற இனச ரஜ ஆகக ன ர. இத எனத வ ழவ ல ஒர த ரபப மமன. Amit Patra வ ன த றம ய ல தள டபறறரத என உயரவகக க

ணம. எனமனப ரப ல ஒவடவ ரவககம Amit Patra மவப ரப ல ஒர

நணபர கலல ய ல க ம தத ல வ ழவ ல அவரகளத உயரவ ந சசயம. நனற .

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

3


( னனணவ யல)

-

ம கர

கணடர

லர

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

மனனம வணககம.

ந ன 12 வத வகபப வம

த ழ வழ ய ல கலவ

டப ற ய யல பட ப படபப றக க ம ககட அழகபப ரப த ஏறபட

டப ற ய யல கலல ய ல ரசரநத

அனபவஙகளம ப னனர ர றபடபப றக க க கபர இநத ய டத ழ ல நடபக

கழகதத ல ரசரநத ரப த ஏறபட க

பய னற வ டட

அனபவஙகளர

இநதப பததகம எழத மகக ய

ணஙகள.

இபபததகதத மனப படபபதறக மன படதத ரகக ரவணடய பததகஙகள னச

வ யல

னனணவ யல

- ப கம 1

-

ஓர அற மகம

- ப கம 1

-

ஓர அற மகம

- ப கம 1

-

ஓர அற மகம

- ப கம 1

-

ஓர அற மகம

னனணவ யல னனண ச தனஙகள ம கர

ஸசர

இபபததகதத மனப படதத ப ன படகக ரவணடய பததகஙகள கமபயட ர பட

ங Cட

- ப கம 1

-

ஓர அற மகம

- ப கம 1

-

ஓர அற மகம

- ப கம 1

-

ஓர அற மகம

- ப கம 1

-

ஒர அற மகம

எ த ப ற பததகஙகள னனணவ யல ம கர

கணடர

8051 ம கர

கணடர

8051 பட

98408 98594

லர

லர ங

balajeeseshadri@gmail.com

4


( னனணவ யல)

-

ம கர

கணடர

லர

ந ம ந த மநமதய பததகஙகள ல ம கர பறற ப ம கர

வ வ கப கணடர

ப ரதரத ம.

இவறமறப

-

ஸசர பறற

லரகமளப பறற அற நத டக ளவத

Controller = “ Micro Controller”. ந ம மதலல ட ச தனஙகமள உரவ கக ரன ம. இதறக அசச டட (PCB) , ப னனர அத ல

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

றறம கணடர நனற கத

லரகமளப

டத நத ரநத ல

கவம எள த. Micro processor +

னச ஸ ரகமள உபரய க தத

னனண சரகயடம

னனண

ஒர க பபர ரப ரடல

னனண டப ரளகமள டப ரதத Solder டசயத

உபரய க தத வநரத ம.

அத க

னனண டப ரளகமள உபரய க கக ஆ மப ததவ ன ரப ரடன அளவ

டப யத க யத.

ஆகரவ

ப சசமனமய ச (Silicon) சரகயடம ஒர

மமற

ள கக

னனண

ச தனஙகள ன

அளவம

டப யத க யத.

இநதப

னனண டப ரளகமள ச ற யத கக ஒர ச ற ய உரல கதத ல

அசச டசயத, ப னனர ரபகரகஜ டசயத IC எனற டபய ட னர. IC ல

சரகயடம

அசச டட

வட

அதமன

றற

இயல த.

இதன ல

டப ற ய ளரகள டப தவ க எலரல ரம உபரய கபபடததக கடய வமககள ல IC ககமளத தய

ததனர. அவறமற உபரய க தத ச தனஙகமள உரவ கக னர.

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

5


( னனணவ யல)

-

இநத மமறய ல ஒவடவ ர PCB ய ன ம கர

அளவ

ம கர

கணடர

லர

ச ற யத க

இரககம.

இநத

ஸசம உபரய க பபதன மலம ச

ச தனதமத ந கக ரதமவய ன ப

ஸசர,

உபரய க பபத ல டப ற ய ளரகள ச எலல "ம கர

IC

RAM,

IC

டப ற ய ளரகள

ள தத ரகள.

றறவதன மலம இநத

னனண

டசயலபடதத மடயம. ஆன ல இத லம ஒர ச ககல.

ள தத ரகள. ம கர ஒர

கக ரவணடம. ஆன ல

ப சசமனமயயம

கணடர

லரகள,

Hணடம PCB அளவ டப யத க யத.

ககமளயம

கணடர

98408 98594

ROM,

ஒர அற மகம

-

னனண ச தனதத றகம ஒர PCB தய

ந ம ROM ஞ பகபபகத ய ல உளள பட ம கர

ப கம 1

-

என

அத க

இநதப ப சசமனமயயம

ஸசர, ROM, RAM, கணடர

அசச

டசயத

லர" எனற டபய ட னர. இநத ம கர

IC ககமள

டக டதத ரகள. கணடர

balajeeseshadri@gmail.com

லரகள. … என இநத

IC கக

லர த ன இனமறய 6


( னனணவ யல)

ம கர

-

கணடர

லர

னனண ச தனஙகள ன மதடகலமப. ச த ஸ

ரட ரப னகள வம

எலல

ப கம 1

-

ட கணடர

ல லரநத இனமறய

னனண ச தனஙகள லம ம கர

உபரய க க க ற ரகள. இதன அளவ ச ற யத. வ மலயம RAM + கணடர

ஒர அற மகம

-

லவ. ம கர

லரகள + PCB இவறற ன வ மலமய வ

ம கர

கணடர ப

லம ரய

ஸசர + ROM +

கணடர

ல ன வ மல

கவம கமறவ.

ஆன ல கமபயட ரகள ல ம கர கமபயட ரகள ல கணடர

ம கர

கணடர

ஸசரகமளரய

லரகமள உபரய க பபதறகம ம கர

வ தத ய சம

எனற

லரகமள உபரய கப படததவத லமல.

ப ரககல ம.

ம கர

உபரய ப

க கக ற ரகள.

ஸசரகமள உபரய க பபதறகம எனன

கணடர

ல ல

ஞ பகபபகத கமள IC ன உளரளரய மவததவ டவத ல நம கமறககரவ

அலலத கட ரவ

ரதமவகரகறறபட கட ரவ ச லக ன ல ம கர மவதத ல ம கர

ப ப

ம கர

ROM,

RAM

ஆக ய

ல இவறற ன அளமவ

மடய த. ஆன ல கமபயட ரகள ல RAM ன அளமவ

அலலத கமறககரவ

ரவணடய ரககம. அரத ரப ல

ஸசர, ROM, RAM , கணடர

லர எனற எலல வறமறயம

ஸசரகக ச ற ய பகத ரய க ம ககம. ஆகரவ ம கர

ஸச ன

த றன கமறவ கரவ இரககம. எனரவ டப தவ க எஙடகலல ம அத க த றன ரதமவரய , எஙடகலல ம

RAM ல

உபரய க கக ற ரகள. ம கர

கணடர

98408 98594

ஒர

றறம

ரதமவரய

ட னடப ரள

அஙடகலல ம

டப ற

ய ளரகக

ம கர ம கர

ப ப

ஸசம ரய ஸசரககம,

லரககம வ தத ய சம எதவம இலமல. ட னடப ரளகள எலல ர

balajeeseshadri@gmail.com

7


( னனணவ யல)

ம கர

ஸ ரகக

உபரய க தத உத

அத க

ம கர

-

டடர

டவவரவற

கணடர

லர

ப கம 1

-

எழதபபடக னறன. ஒர கற பப ட

வமகய ன

ம கர

கணடர

க 1982 ஆம ஆணட INTEL கமடபன தய

ம கர

லரகமள ப

உளளன. எலல

ம கர

கணடர

லரகள லம ம கர

ஆன ல ROM, RAM கள ன அளவம கணடர

கணடர

லர

ஆய ககணகக ன வமககள ப

ஸசர ஒனரற ஒனற த ன.

லரகள ன வமகயம ரவறரவற க இரககம.

உளளன. தறக லதத ல ஒர System ல உளள எலல

இநத ம கர

கணடர

கக கமறநத டசலவ ல ச ற ய

கணடர

IC கமளயம ஒர

தரக னறனர. இதறக SOC எனற டபயர. இதவம ஒர வமக ம கர

கணடர

லரகள ன ந மறரய அதன வ மல

லரகள

IC ல மவதத லர த ன.

றறம அளவ. ஆகரவ

னனண ச தனஙகமள உரவ ககவத எள த. அரத ரப ல

IC களம இதன உளரளரய இரபபத ல PCB ன அளவம ச ற யத க றத. அதன

கமளயம கணடர தய

ககல ம.

ஸசர + ROM + RAM +

அரத ரப ல 8 ப ன, 14 ப ன, 16 ப ன, 20 ப ன, … 64 ப னகள வம ம கர

ஸசம

ல கள என எலல IC ககளம உளளன.

இதன ROM ல 256 bytes மதல 128K bytes வம

எலல

ப தய

தத 8051 ம கர

க உபரய கப படததப படக றத. இத லம 8051 ம கர

கணடர

ஒர அற மகம

-

க வ மல கமறவத ன Soldering டசயயம ரந மம கமறக றத. ர லம எலல IC ஒர

Chip ல

மவததளளத ல

னச

ரதமவயம

லரகள Rs. 20 மதல க ம கக றத. ஆகரவ ச ற ய ச ற ய

பபதறக இநத வ மல கமறவ ன ம கர

98408 98594

கணடர

கமறவ.

ம கர

னனண டப ரளகள

லரகமள உபரய கபபடததல ம.

balajeeseshadri@gmail.com

8


( னனணவ யல)

ம கர

-

கணடர

லர

ப கம 1

-

னனண தமறய ல பத த க நமழவதறக இநத ம கர

ஒர அற மகம

-

கணடர

லரகள

கவம எள த ல

ப யக கடய ஒனற. ம கர

கணடர

லரகள ன உளரள ஏ

ஆன ல ம கர

கணடர

லரகள ன டவள ய ரல

கமறநத அளவ ப னகரள உளளன.

எலல

கணடர

டவள ரய

இமணபபதறக

ரப த

ப னகள

ம கர

கணடர

ல ன உளரள பல கணடர

ம கர

கணடர

லம

உபரய க பபத லமல.

இலமல.

ம கர

ல ன கணடர

கணடர

இ ணட

கணடர

லரகக

ப சசமனகமளயம லர தய

பப ளரகள

லர கமள மவதத வ டவ ரகள. ஆன ல லம

கணடர

உபரய க பபவரகள கணடர

லரகமளயம ம கர

ல ன டவள ரய

இமணததக டக ளள மடயம. இதமன

ணதத ன மலம ப ரககல ம.

இநத இ ணட கணடர கணடர

கணடர

லரகள ல உளள ப னமனயம ம கர

இபரப ழத ஒர ச ற ய உத

இநத

இநத

உபரய க பபவரகள எலரல ரம எலல

உளள ப னமனயம தஙகளகக ரதமவய ன

உளரள

லரகள உளளன.

லர கள ன உளளHட டவள யட ப னகமள ம கர

டப ற ய ளரகள தHரதத மவதத ரகள. அத வத ம கர

கணடர

ன கணடர

லரகளம டவவரவற னமவ. ந ம ம கர கணடர

லம கமளயம

மவதத ல

கணடர

ந கக

ல ன

ம கர

லரகக டவள ரய 16 ப னகள ரதமவ.

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

9


( னனணவ யல)

-

ம கர

கணடர

லர

இபடப ழத இநத 16 ப னகமளயம ம கர

-

ப கம 1

கணடர

-

ஒர அற மகம

லரகக டவள ரய 8 ப னகள க

றற ரவணடம என ல ந ம இநத Configuration Block ல எநத ப னன ன எநத கணடர

ல ன ப ன இமணககப படடளளத எனபதமன Configuration

ஜஸ

ல எழத

ரவணடம.

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

10


( னனணவ யல)

இநத

ஜஸ

மவததக டக ண

டவள ய

ம கர

கணடர

லர

-

ப கம 1

ஒர அற மகம

ல, அநத ப டடல 0 எனற எழத ன ல அநத ப ன உளளH

கவம 1 எனற

கவம டசயலபடவத கவம டக ளரவ ம. இபடப ழத ந ம அநத

ல 10011011 எனற எழத ன ல ப ன0, ப ன1, ப ன3, ப ன4 கவம, ப ன2, ப ன5

98408 98594

-

ல 8 bit கள இரபபத கவம அமவ எடடம 8 ப னகமள கற பபத கவம

எழத ன ல டவள ய ஜஸ

-

றறம ப ன6 உளளH

றறம ப ன7 ஆக யமவ

கவம டசயலபடம.

balajeeseshadri@gmail.com

11


( னனணவ யல)

-

ம கர

கணடர

இநத உளளHட டவள யட கணடர

லர

-

ப கம 1

லரகள ந ம

-

ஜஸ

ஒர அற மகம

ல எழத ய எணமண

ரந டய க டவள யட ப னன ல எழதவம, உளளHட ப னன ல உளள 0V/5V ஐ படககவம டடர

பயனபடக றத. ந ம அநத ப னன ல வரம 0V, 5V எநத பயனப டடறக

ரவணட

ன லம உபரய கபபடதத க டக ளளல ம. ஆகரவ இநத ப னகமள GPIO

(General

Purpose

கணடர

Input

Output)

அமழபபர.

டப தவ க

எலல

ம கர

லரகள லம GPIO ப னகள ந மறய இரககம. இநத ப னகமள உளளH

அலலத டவள ய

கரவ உபரய க ததக டக ளளல ம. அரத ரப ல ம கர

ப னகமள GPIO அலலத கணடர

இநத ரவணட

எனற

லர

லர ப னகள க டசலகட டசயத டக ளளல ம.

Configuration Block ல S0 மதல S15

ன லம ஆன டசயயல ம. ந கக ம கர

98408 98594

கணடர

கரவ

எனற கணடர

balajeeseshadri@gmail.com

எநத

ஸவ டசகமள

லர ப ன GPIO ஆக

12


( னனணவ யல)

ரவணட எநத

அலலத கணடர

ஸவ டமச

கணடர

ம கர

-

கணடர

ப கம 1

-

லர ப னன க ரவணட

ரவணட

ன லம

ஒர

ப னன ல

லரகள ல

லர

ஆன

ஒர அற மகம

-

எனற ரதமவகரகறப S0 மதல S15

டசயத

பலரவற

டக ளளல ம. கணடர

சல

லரகள ன

ம கர ப னமனயம

இமணதத ரபப ரகள. இநத மமறமயப டப தவ க எலல ம கர எநத

ம கர

கணடர

கணடர

லம

உபரய கப

கணடர படததக

ல ன Data Sheet ஐப படதத அதறரகறற

ரவணடம. ஆகரவ மதலல எநத ம கர

கணடர

லரகளம ப னபறறக னறன. ரற ர

அநத

Configuration லம

ஜஸ

ஜஸ

டசயத

கணடர

வ டட

ப னனர

அநத

ம கர

ல எழத

உபரய கப படதத ன லம

ஒவடவ ர ப னமனயம எபபட உபரய கப படததப ரப க ரற ம எனற எழத கடக ணட ப னனர எநத ப ன Configuration

ம கர

நனற க

ல எழத ரவணடம. எனற மடவ லம

உபரய கப

படததத

பறற யம

அதனள

இரககம

தவஙகரவணடம. இதவம ம கர ம கர

ந ம

ம கர

ஸசர, கணடர

கணடர

கணடர

லம ப

லரகமளப பறற யம ஓ ளவ படதரத ம. ஆன ல இநத

லம Device கள ன இமணதத ல

உரவ கக மடயம. ஆகரவ ம கர எனற ப ரககல ம. மதலல

கணடர

டடர

னனணப டப ரளகமள

லம எபபட Device கள ன இமணபபத

கவம எள ம ய ன ஒர Device ஐ ம கர

கணடர

லர ன

இமணககல ம. அநத எள ம ய ன Device LED.

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

13


( னனணவ யல)

இத

ம கர

-

கணடர

லர

ப கம 1

-

-

ஒர அற மகம

கவம எள த ன மமற. ஆன ல இநத மமறய ல LED ஒள

டவள யட ப னன ல 0V இரநத ல LED

த. ஏடனன ல

வரஸ பய ஸல இரககம. ஆகரவ LED ஒள

த.

டவள யட ப னன ல 5V இரநத ல LED ப ரவரட பய ஸல இரககம. அபரப த LED ல 2V Drop ஆகம.

Hதம உளள 3V எஙகம Drop ஆக தத ல LED ல அத க

LED வண க வ டம. அரத ரப ல ம கர ஓட ம ஏறபடவத ல ம கர னச

கணடர

கணடர

னச

ஓட ம ஏறபடட

ல ன ப னன லம அத க

னச

லரம வண க வ டம. ஆகரவ LED கக எவவளவ

ஓட ம ரதமவரய அநத அளவ

னச

ஓட தத றக ர ல த க க

த. அபபட

அத க

னச

ஓட தமதத தநத ல LED வண க வ டம. இதன ல ந ம ம கர

கணடர

ல ன

டவள யட

ப னன றகம

LED ககம

இம ரய

ஒர

னதம மயத

இமணகக ரற ம.

இநத

னதம (R)ய ன

அமதப டப றததத. உத

த பப LED ஒள

எவவளவ

க LED ஒள 10mA

னச

னச

ஓட ம ரதமவரய

ஓட ம ரதமவ என ல

R = (5V – 2V) /10mA = 3V/ (10 * 10-3) = 300 Ohm. இத லம ஒர ச ககல உளளத. ம கர ம கர

கணடர

ல ன ப னன ன மலம எவவளவ

டச லலவர. அதறக ர ல

னச

ஓட தமதப டபற மடயம எனபத. இ ண

ப ன எவவளவ

னச

னச

லர தய

பப ளரகள அநத

ஓட தமத டபறல ம எனற

ஓட தமத அநத ப னன ன மலம டபற மடய த. இத லம

இ ணட வமக உளளத. மதல வமகய ல ம கர னச

கணடர

கணடர

லர ப னன லரநத எவவளவ

ம வமகய ல ம கர

கணடர

லர

ஓட தமத ஏறறகடக ளளம எனபத. இநத இ ணட வமககமளப

பறற இபடப ழத டதள வ கப ப ரககல ம.

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

14


( னனணவ யல)

-

அத வத ம கர

ம கர

கணடர

கணடர

லர

ப கம 1

-

-

ஒர அற மகம

ல ன ப ன 5V ஆக இரநத ல

னச

ஓட ம

ப னன லரநத Device வழ ய க GND றக டசலலம. இதறக Sourcing எனற டபயர. அத வத பன

னச

இரநத ல

ஓட தமதத தரக றத. அரத ரப ல ம கர னச

ல ன ப ன 0V ஆக

ஒட ம 5V லரநத Device வழ ய க ப னன றகச டசலலம. இதறக

Sinking எனற டபயர.

டப தவ க ஒர

ன தம மய

எபபட இமணதத லம அதன வழ ய க டசலலம

ர ரல உளள ப ம1 ல னச

கணடர

னச

ன சபமளய ன இமணதத ல,

ஒட ம ஒர

இரககம.

ன தம ய ன ப ன1 ல 5V ம ப ன2 ல 0V ம உளளத. ஆகரவ

ஓட ம ப ன1 லரநத ப ன2 றக டசலக றத. ப ம2 ல

ப ன2 ல 5V உளளத. ஆகரவ

னச

இநத இ ணட இமணபப லம

ன தம

இரககம. ஆன ல ம கர

ன தம ய ன ப ன1 ல 0V ம

ஓட ம ப ன2 லரநத ப ன1 றக டசலக றத. ஆன ல

கணடட

வழ ய க டசலலம

னச

ஓட ம I1, I2 ச

ல ன ப னன லரநத டவள ரய டசலலம

ஓட மம, ப னன றக உளரள டசலலம

னச

ஓட மம ச

னச

க இரகக ரவணடய

ரதமவய லமல. 98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

15


( னனணவ யல)

ம கர

-

டப தவ க ம கர னச

கணடர

கணடட

லர

இரககம. உத னச

னச ண

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

லரகள ல ப னன லரநத டவள ரய டசலலக கடய

ஓட தத ன (Source Current) அளவ ம கர

டசலலககடய

-

கணடட

ல ன ப னன றக உளரள

ஒட தத ன (Sinking Current) அளமவ வ க ஒர ம கர

கணடட

கவம கமறவ க

ல ன ப னன லரநத டவள ரய டசலலம

ஓட ம 1mA எனறம ப னன றக உளரள டசலலம

னச

ஓட ம 10mA எனறம

இரநத ல, ஒர LED ஐ கHரழ உளள ப தத ல உளள பட இமணதத ல

ப ம1 ல ம கர அதன ல 1mA டடர கணடர னச

கணடர

ல ன பன

னச

ஓட தமத டவள ரய அனபபவத ல,

அனபப மடயம. ஆகரவ LED ஒள

ல ன ப னன ல

னச

த. ஆன ல ப ம 2 ல ம கர

ஒட ம உளரள வரவத ல, அநத ப ன 10 mA வம

தமதத த ஙகவத ல LED ஒள ரம. ஆகரவ ம கர

கணடர

ல ன ப னன ன

எநத Device ஐ இமணதத லம, அநத ப னன ன Sourcing Current

றறம Sinking Current

பறற வ ப

இநத ப சசமனககம

கத டத நத டக ண

டப ற ய ளரகள தHரவ கண

ரகள. ச ல ச யஙகள ல ம கர

டசயயம ஆன ல Device றரக கணடர

ப ன இமணபபத நலலத.

கணடர

லர 5V ல ரவமல

12V ரதமவய க இரககம. ஆகரவ ந ம ம கர

லரககம Device றகம இம ரய ஒர சரகயடம

இமணதத ரகக ரற ம. இதறக

"Driver Circuit” எனற டபயர. 98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

16


( னனணவ யல)

-

ம கர

கணடர

இநத டம வர சரகயட ம கர கமறநத

னச

ஓட தமத, அத க

லர

கணடர

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

ல லரநத வரம கமறநத

ன அழததம

றறம அத க

னச

ஓட

ன அழததம, க

றற

Device றகத தரம. இதன க

க ம கர

நனற க ரவமல டசயயம. உத அதறக 500mA

னச

க ஒர ர

கணடர

ரகக 12V ஐத தரம, ஆகரவ ர

98408 98594

லரம ப த ககப ப ட

த, அரத ச யம Device ம

ர 12V ல இயஙகவத கக டக ண

ஓட ம ரதமவடயன ல கHழககண

இபடப ழத ம கர ர

கணடர

ல,

Driver சரகயட அதமனத தரம.

லர ப னன ல 5V டக டதத ல டம வர சரகயட ட

ர இயஙகம. ம கர

balajeeseshadri@gmail.com

கணடர

லர ப னன ல 17


( னனணவ யல)

ம கர

-

கணடர

0V டக டதத ல டம வர சரகயட ர இயஙக த. இபடப ழதம ம கர ம கர

கணடர

லர ன ர

டப தவ க எலல

ம கர

ஆன ல ச ல ம கர

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

-

ரகக 0V ஐத தரம, ஆகரவ ர லர த ன ர

ம இயககக றத. ஆன ல

ர ரந டய க இமணககப ப வ லமல. இத த ன

கணடர

லரம Device உ ன இமணககப படம மமற.

லர தய

னச

ரந டய க டம வர இலல

கணடர

கணடர

றறம Sinking

Sourcing

லர

பப ளரகள ம கர

கணடர

லர ப னன ன

ஓட தமத 10mA அளவ தரக ற ரகள. ஆகரவ LED ஐ

ல அநத ம கர

இபடப ழத இநத ம கர

கணடர

கணடர

லர ன இமணகக மடயம.

லரகள ன ப சசமனகள எனன

எனறம,

அவறற றக எபபட தHரவ க ணபத எனறம ப ரககல ம. ப சசமன 1: ம கர ம கர

ஸச ன த றன

ஸசர, ROM, RAM, கணடர

மவததளளத ல டப தவ க IC ல உளள ம கர

லரகள என எலல வறமறயம ஒர ப

IC ல

ஸச ன த றன கமறவ க இரககம

தHரவ: இனமறய க லககட தத ல ஒர IC ல ந மறய ட

னச ஸ ரகமள மவகக மடவத ல

இநதப ப சசமனககத தHரவ க ணபபடடளளத. 8 bit, 16bit, 32 bit ம கர ம கர

ஸசரகமள

கணடர

லரகள ல மவகக ற ரகள. அரத ரப ல க ள கக ன ரவகதமத 10 MHz

மதல 1GHz வம

உபரய க கக ற ரகள. ஆகரவ ந ம த ன ந ககத ரதமவய ன டசயல

த றமனப டப ரதத ம கர

கணடர

க லககட தத ல 8bit ம கர ம கர

ஸசர உளள

98408 98594

ஸசர உளள ம கர

ம கர

க ம ய த. ஆகரவ ந ம ரதமவய லமல.

அத க

லம த ரதரவ டசயய ரவணடம. இனமறய

கணடர

கணடர

ரககம அத க

லரககம

32bit

வ மல வ தத ய சம

இநதப ப சசமனமயப பறற அத கம கவமலக டக ளளத த றன

ரதமவ

எனம

ரப த

balajeeseshadri@gmail.com

டடம

ந ம

ம கர

18


( னனணவ யல)

கணடர

ம கர

-

லரகக பத ல ம கர

ப சசமன 2:

கமபயட

கணடர

லர

பட

ம கர க

ஒர அற மகம

-

ஸசம உபரய க கக ரவணடம.

லரநத ம கர

கணடர

ROM றக ட னடப ரமள எபபட தHரவ:

ப கம 1

-

ல ல உளள

றறவத.

ஸசம உபரய க ககம ரப த ROM டவள ரய இரககம. அதமன

ல மவதத ட ன டப ரமள கமபயட

அதமன ரப ரடல டப ரததவர. ஆன ல ம கர இரபபத ல அதமன டவள ரய எடததப பட

லரநத ROM றக கணடர

றறவர. ப னனர

ல ல ROM, IC ன உளரள

ம டசயய மடய த. ஆகரவ இதறக பல

மமறகள உளளன தHரவ 1: பட

ர மமற

ஆ மப க லஙகள ல ம கர டப ரதத கமபயட

கணடர

லரநத ம கர

லர IC மய ஒர பட

கணடர

ர எனற Device ல

ல ல உளள ROM றக ட னடப ரமள

றற ன ரகள

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

19


( னனணவ யல)

பட IC

மய

-

ம கர

கணடர

லர

-

ப கம 1

ஒர அற மகம

ன வ மல அத கம. ர லம ஒவடவ ர மமறயம ம கர

சரகயட

ரப ரடல

ட னடப ரமள கமபயட

இரநத

லரநத

டவள ரய

எடதத

டப ரததவத ல IC

பட

கணடர ல

லர

டப ரதத

றற ரவணடம. இநத மமறய ல ரந ம அத கம

டசலவ வத ன அடககட சரகயட ரப ரடல இரநத ம கர கணடர

-

கணடர

லர IC மய எடததப

வண வதறக ன வ யபபகள அத கம. ர லம பதபபத ம கர

லரகமள தய

பப ளரகள டவள ய டம ரப த அதறக ன பட

Hணடம அத க வ மல டக டதத வ ஙக ரவணட வரம.

ரகமள

ர லம தறக லதத ல IC கமள

ரந டய க சரகயட ரப ரடல Solder டசயவத ல (SMD) , சரகயட ரப ரடல இரநத IC மய டவள ரய எடகக மடய த. இநதப ப சசமனகமளத தHரபபதறக க டப ற ய ளரகள ஒர பத ய மமறமய உரவ கக னர. தHரவ 2: JTAG மமற இநத மமறய ல IC ஐ சரகயட ரப ரடல இரநத டவள ரய எடகக பட

ரலரய

ம டசயயல ம.

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

20


( னனணவ யல)

-

ம கர

கணடர

லர

ப கம 1

-

-

ஒர அற மகம

இநத JTAG எனபத Joint Test Action Group எனபதன சரககம. இநத மமற சரகயட ரப ரடல உளள IC கமள சரகயட ரப ரடல இரநத டவள ரய எடகக டசயவதறக க கணடர

உரவ ககபபட த.

ப றக

லரகள ல உளள ROM ஐ ம கர

இதமனரய

ல ரச தமனச

உபரய க தத

ஸர மலம பட

ம டசயதனர. இத ல ஒர

ச ககல எழநதத. இநத JTAG Adapter ககம ம கர

ப வரததமன ஒர ச ல கற ப ட

டத யம. ம கர

தய

கமடபன களகக

டடர

ஸரககம இம ரய உளள

பப ளரகள இநத ப வரததமனத தகவலகமள ச ல கற பப ட

டடர

தநதனர. ஆகரவ அநத கற பப ட

வ மலகக வ றறனர. டப ய கமடபன கள

கணடர

லர

கமடபன களகக

கமடபன கள தஙகளத JTAG Adapter ஐ அத க டடர

இநத JTAG Adapter ஐ வ ஙக ன.

இவறற ன வ மல கமறநத படசம Rs. 1,00,000/- மதல ஆ மப ததன. அதன க இதன உபரய கம ச த

ம கர

ண டப ற ய ளரகளகக அத கம க ம ககவ லமல.

இநதப ப சசமனமயயம டப ற ய ளரகள தHரதத மவததனர. தHரவ 3: ISP மமற: இநத மமறய ல ம கர பட

கணடர

ல ல உளள ROM ஐ பட

ம டசயவதறக

ர அலலத JTAG Adapter ரதமவய லமல. இதமன ISP (In System Programming)

எனற அமழபபர. இதறக PC மயயம இநத ம கர 98408 98594

கணடர

balajeeseshadri@gmail.com

லம யம இமணகக 21


( னனணவ யல)

-

ம கர

கணடர

லர

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

ரவணடம. அவவளவ த ன. அத க டசலவ லமல. ஆகரவ தறடப ழத எலல கணடர

லர

தய

பப ளரகளம

இநத

மமறமய

ம கர

கணடர

ம கர லரகளககத

தரக னறனர.

RS232 மமற: RS232 இமணபப ல டப தவ க +12V/-12V ஐ 1/0 றக உபரய க கக ற ர கள. ம கர

கணடர

5V/0V றக

98408 98594

ல ல +5V/0V ஐ 1/0 றக உபரய க கக ற ரகள. ஆகரவ +12V/-12V ஐ

றறவதறக ஒர Converter ரதமவ.

balajeeseshadri@gmail.com

22


( னனணவ யல)

ம கர

-

கணடர

லர

-

ப கம 1

இநத Converter IC வடவ ல க ம கக றத. உத டப தவ க உபரய க கக ற ரகள. இதன வ மல ச வ மலய ல கமபயட ர மலம ம கர

கணடர

மடயம.

ரதமவ.

தய

இதறக

ட னடப ரள

-

ஒர அற மகம

க MAX232 எனற IC மய

க Rs. 10/-. ஆகரவ

ல ல உளள ROM ஐப பட ஒவடவ ர

பப ளரகளம அவ வரகளம ய ம கர

கணடர

ம கர

கககமறநத க

ம டசயய

கணடர

லர

லரகளகக ரதமவய ன ட ன

டப ரளகமள வழஙகக ற ரகள. USB மமற: இநத

மமறய ல

இமணதத ரகக ற ரகள.

கமபயட ம யம

ம கர

இநத

ஒர

கணடர

லரகக தன ய க

கணடர

லர

மமறய ல

டப ய

லம யம

Advantage,

USB

இநத

ம கர

ன சபமளமயப டபறக றத. USB இமணபப லரநத 5V/500mA

னச தனதமத வ

மலம

ன சபமளத ரதமவய லமல. USB இமணபப லரநரத ம கர

சபமளமயப டபற மடயம. ம கர ய லரநத

கணடர

கமறவ க

கணடர னச

லம உபரய கப படததம சரகயட 500mA

தமத உபரய க ககம ரப த இநத சரகயட USB

ன சபமளமயப டபற மடயம.

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

23


( னனணவ யல)

-

ம கர

கணடர

இநத USB ல வரம 5V கமபயட நனற க ட கரலட டசயயபபட

-

ப கம 1

அவவ ற

ஒர அற மகம

னசபமள. இதமன ரந டய க ம கர கணடர

தன ய க

னசபமளமய

கணடர

லர

லர சரகயட 500 mA கக அத க

தமத உபரய க ககம ரப த ந ம தன ய க ஒர

ரவணடம.

-

ல உளள SMPS ல இரநத வரவத ல இத

சரகயடறக உபரய கப படததல ம. ம கர னச

லர

னசபமளமய உபரய க கக

உபரய க ககம

ரப த

USB

ய லரநத வரம 5V ஐ உபரய க ககககட த. அரத ச யம USB ய லரநத வரம GND ப னமனயம

னசபமளய லரநத வரம GND ப னமனயம இமணகக ரவணடம.

கமபயட ச கனல

உ ன

98408 98594

ன USB ல உளள ச கனல ம கர ரந டய க

இமணககப

படக றத.

கணடர ஆகரவ

balajeeseshadri@gmail.com

லர USB ல உளள USB இநத

USB

மமறமய 24


( னனணவ யல)

-

உபரய க தத ல தன ய க

ம கர

கணடர

லர

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

னசபமளயம ரதமவய லமல அரத ரப ல ரவற எநத ஒர

சரகயடடம ரதமவய லமல.

ந ககத ரதமவ ஒர USB Cable லம USB Connector டப தவ க எலல

தறக ல ம கர

கணடர

டடர . இநத மமற

லரகள லம உபரய கப படததப படக றத.

இநத மமறய ல ஒர ச ககல உளளத. அத வத பமழய ம கர கமபயட ர ன இமணபபத கடன இலமல, USB இமணபப இமணபப

டடர

டடர

உளள ம கர

கணடர

க றத. இனமறய கமபயட ரகள ல RS232 இமணபப உளளத. ஆகரவ கமபயட ர USB ய லரநத RS232 கணடர

லரகமள இமணபபதறக டப ற ய ளரகள

ஒர பத மமறமயக கணடப டதத ரகள. அதமன ஒர IC ஆக தய கமபயட

தத ரகள. இநத IC

லரநத வரம USB ச கனலகமள RS232 ச கனலகள க கமள

உபரய க தத

கமபயட

றற த தரக றத.

ஆகரவ

இநத

கணடர

ல ன RS232 ஐ இமணகக மடயம. இத ல இ ணட வமககள உளளன.

IC

லரகமள

USB

ய லரநத

ம கர

மதல வமக:

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

25


( னனணவ யல)

-

ம கர

கணடர

லர

-

ப கம 1

-

இநத வமகய ல USB-RS232 Converter IC ஐ ரந டய க ம கர இமணதத ரகக ரற ம.

ஒர அற மகம

கணடர

லர ன

USB-RS232 Converter IC யம 5V/0V ஐ இமணபப ல தரக றத.

ம கர

கணடர

லரம 5V/0V ஐ இமணபப ல தரக றத. ஆகரவ Converter IC மயயம

ம கர

கணடர

லம யம ரந டய க இமணகக மடக றத.

இ ண

ம வமக:

இநத வமகய ல பமழய ம கர டசயயபபட

கணடர

லரகமள உபரய க தத ஏறகனரவ

சரகயட ரப ரடகள ல RS232 Converter கமளயம 9 ப ன Connector கமளயம

உபரய க தத ரபபர. இதன ல ந மம USB – RS232 Converter 5V/0V ச கனலகமள +12V/12V ச கனலகள க

றற 9 ப ன Connector ல த

Adapter கள ட டர

க கம கள ல க ம கக னறன.

இநத மமறய ல USB – RS232 Converter ட னடப ரமளத தரக ற ரகள. இத கமபயட 98408 98594

ரவணடம.

IC தய

ல உளள

இததமகய USB-RS232

பப ளரகள "USB Driver”

றற ட னடப ரளகளகக இநத

balajeeseshadri@gmail.com

26


( னனணவ யல)

-

ம கர

கணடர

லர

USB – RS232 Converter IC ஐ RS232 இமணபப

ப கம 1

-

-

ஒர அற மகம

க ணப ககம. இதறக "Serial Port

Emulator” எனற டபயர. இநத USB – RS232 Converter IC ன வ மல ச

க Rs. 100/-.

ஆன ல பவர சபமள ரதமவய லமல எனபத லம, எலல கமபயட ரகள லம இமணததக டக ளளல ம எனபத லம இநத மமற இநத மமறகள எலல ர ட னடப ரமள எழதவத (பட எபபட ம கர

கவம ப பல

னத.

எபபட ம கர க

கணடர

ல ல உளள ROM ல

ம டசயவத) எனபத பறற த ன. இபடப ழத ந கக

கணடர

ல ல உளள ROM ஐ எபபட பட

ம டசயவத எனபத ஓ ளவ

கணடர

லரகள ல RAM ன அளவ கமறவ க இரகக றத. ம கர

ப நத ரககம. ப சசமன 3: ம கர கணடர

லரகள ன டப ய ப சசமனரய இதத ன.

தHரவ: ந ம ம கர

கணடர

லரகமள ஒர கற பப ட

ரவமலமயச டசயயம

னனண

ச தனஙகள ரலரய உபரய க கக ரற ம. ஆகரவ ந கக டப தவ க எவவளவ RAM ரதமவ எனற கண கக மடயம. ந கக எவவளவ RAM ரதமவரய ம கர

கணடர

இரநத ல ம கர ம கர

கணடர

ம கர ம கர கணடர

கணடர ப

லம த ரதரவ டசயய ரவணடம. டப தவ க RAM ன அளவ அத க கணடர

ல ன வ மல அத க

க இரககம. 64K RAM வம

கணடர ப

98408 98594

உளள

லரகள கம கள ல க ம கக னறன. அரத ச யம 512K/1M RAM உளள லரகளம டவள வ த தவஙக யளளன. உளள கக ய

ம கர

கணடர

ச ல அத க த றன உளள

லரகள ல

RAM

ம கர

ல ன உளரள மவபபத லமல. ந கக எவவளவ RAM ரதமவரய

ம கர ம கர

ஸசம

அநத அளவ RAM உளள

லரகக

டவள ரய

மவதத

ம கர

கணடர

ல ல

அதமன உளள

ஸசர ன இமணததக டக ளளல ம.

balajeeseshadri@gmail.com

27


( னனணவ யல)

-

ம கர

கணடர

இததமகய உயர வமக ம கர

லர

கணடர

கவன

உளளத. இநத ம கர க பட

கணடர

-

ஒர அற மகம

லரகமள "SOC” (System On Chip) எனற

அமழகக ற ரகள. ஆன ல ச ல வமக 8 bit ம கர டடர

ப கம 1

-

கணடர

லரகள ல 256 bytes RAM

லரகமள உபரய கபபடததம ரப த

ம எழத ரவணடம. அதவம 'C' ட

ழ ய ல பட

கவம

ம எழதம ரப த

ச ற த கவனம ரதமவ.

ப சசமன 4: டப தவ க ம கர

கணடர

லரகள ல ம கர

ப னகள IC கக டவள ரய வரவத லமல. கணடர ப

லரகள

டடர

ம கர

கணடர

உளளன. ந ககத ரதமவய ன

ஸச ன A, WR, RD லரகள ல கற பப ட

றற கணடர

றறம D அளவ

லரகமள ம கர

ஸசர ன இமணகக மடய த.

தHரவ: ம கர

ஸச ன A, WR, RD

றறம D இமணபபகமள ம கர

கணடர

லர

IC கக டவள ரய டக ணட வ ரவணடம என ல 26 ப னகள (16+1+1+8) ரதமவபபடம.

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

28


( னனணவ யல)

ம கர கணடர

கணடர

-

ம கர

கணடர

லர

ப கம 1

-

-

ஒர அற மகம

லர IC ன அளவ டப யத க வ டம. ஆகரவ டப தவ க ம கர

லர தய

பபளரகள ம கர

ஸசர ப னகமள ம கர

கணடர

லரகக

டவள ரய தரவத லமல.

ஆகரவ நம A,WR, RD ப

தHரபபதறக க

ல ன உளரள இரககம ம கர

ம கர

ஸச ன A, WR, RD

அனபபக ற ரகள. ந ம ம கர கணடர

கணடர

றறம D ப னகள ன பத ய கணடர

ப சசமனமயத ம கர

ல ம கர

ல ன

ஸச ன

லர கமள இமணகக மடய த. இநதப கணடர

லர

றறம D ப னகமள ரவற வ த ஸச ன A,WR, RD

தய க

பப ளரகள

றற டவள ரய

றறம D ப னகமள உபரய க தத

ஜ ஸ ரகள ல எழதரவ அலலத படககரவ டசயக ரற ம. ஆகரவ ந கக

A,WR, RD

றறம D ப னகள அவச யம. இநத 26 ப னகமளயம 2/3/4 ப னகள வழ ய க

ம கர

ஸசம யம கணடர

98408 98594

லம யம இணகக ரற ம.

balajeeseshadri@gmail.com

29


( னனணவ யல)

-

ம கர

கணடர

லர

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

-

இதமனப டப தவ க "Parallel to Serial” எனறம "Serial to Parallel”

எனறம

அமழபபர. Parallel கமயன ரகசன ல அத க இமணபபகள ஆன ல ரவகம அத கம. Serial கமயன ரகசன ல கமறநத இமணபபகள ஆன ல ரவகம கமறவ. Serial கமயன ரகசன ல ரவகம

கமறவ க

கணடர

லரகள ல

இரநத லம டப தவ க

இமணபபகள

இமதரய

றற

கமறவ க கணடர

இரபபத ல

லரகள ன

ம கர

இமணபபதறக

உபரய க கக ற ரகள. இவறற ல I2C, SPI ஆக ய சH யல கமயன ரகசன இமணபபகள ம கர தய

கணடர

லரகள ல

பப ளரகள ச

அத வத ம கர

டப தவ க

உபரய க ககப

க 20 ப னகமள ம கர

கணடர

ஸச ல இரநத வரம A,WR, RD

படக னறன.

இதன

மலம

ல ல கமறதத ரகக ற ரகள.

றறம D ப னகமள சரகக 2 (I2C)

அலலத 4 (SPI) ப னகள க அனபபக ற ரகள. இநத 2 (I2C) அலலத 4 (SPI) ப னகமள A,WR, RD

றறம D ப னகள க

றற கணடர

லர

ஜ ஸ ரகள ல எழத/படககச டசயக ற ரகள.

இநத 2 அலலத 4 ப ன இமணபபகமள எலல

கணடர

லரகளம

ச ய க

நம மமறப படததவதறக க ஒர க டட இதறடகனற ச ல வ த மமறகமள அமல 98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

30


( னனணவ யல)

ம கர

-

கணடர

லர

படதத யத. இநத இ ணடம ச ற ய 8 bit கணடர படக றத.

ப கம 1

-

-

ஒர அற மகம

ல கள ல அத கம உபரய கப படததப

னனண உலக ல ச கனலகள ன டத கபமப "பஸ" (Bus) எனற அமழபபர. மதல

இமணபப ல 2 ப னகள இரபபத ல இதமன I2C எனற அமழததனர. அரத ரப ல 4 ப னகள உளள இமணபமப SPI (Serial Peripheral Interconnect) எனற அமழததனர. இநத இமணபப ல 4 ப னகள உளளன. இவறமறப பறற "ம கர

ஸசர இமணபபகள - SPI

றறம I2C “ எனற பததகஙகள ல வ வ கப ப ரககல ம.. ஆகரவ ம கர ம கர

ஸச ன A,WR, RD

வரவத லமல. இ ண ம கர

கணடர

கணடர

வம

கணடர

கவம எள த. 8 ப ன ம கர

ர லம ம கர

லரகக டவள ரய

ஸச ன A,WR, RD

றறம D ப னகள

லம

கணடர

உபரய க தத

னனணப டப ரளகள

லர மதல 64 ப ன ம கர

கணடர

லர

கக க ம கக றத. அவறமற Device உ ன இமணபபதம எள த.

கணடர

லரகக ட னடப ரள எழதவத

ட னடப ரளகள

ட னடப ரமள

கணடர

லரகக டவள ரய வரக னறன.

கம கள ல சலப

எழத ய

றறம D ப னகள ம கர

ம வமகய ல ம கர

ஆகப டப தவ க ம கர டசயவத

லரகள ல இ ணட வமககள உளளன. மதல வமகய ல

எணட

ந மறய

இன ரடநடடல

ழ கக

றறவதறக ன

கவம சலபம. ஏறடகனரவ

க ம கக றத.

அரத

கமமபலரகளம

ரப ல

இலவச

கக

க ம கக னறன. ர லம கமபயட ர USB உ ன இமணதத பட

டசயவதம எள த. ஆக ம கர

னனண டப ரள டசயவத

கவம எள த. பய றச

கணடர

டடர

மகக யம. எநத கமடபன ய ன ம கர

உபரய கப படததப ரப க ரற ர படபபத நலலத. உத

பததகஙகள

8051

உளளன.

லம உபரய க தத

அநத ம கர

கணடர

ம கர

கணடர

ல ன

லர பறற மதலல ஆ மப கக 8051 ம கர

ம கர

கணடர

98408 98594

ஜகம

கணடர

லம

லர பறற ய பததகஙகமளப

க எ த டவள யடடல 8051 ம கர

கணடர

லர ப

மகமள ட Rனரல ட

கணடர

வ மலயம கணடர

லர

லவ.

லர பறற ய ம கர

கவம ச றநதத.

ஆ மப பபதறக எனத வ ழததககள.

balajeeseshadri@gmail.com

31


( னனணவ யல)

-

ம கர

கணடர

லர

-

ப கம 1

-

ஒர அற மகம

எ த ப ற பததகஙகமள 98408 98594 எனற எணண றக தஙகளத வ ல சதமத SMS டசயத டபறறக டக ளளல ம. ----------- நனற -------------

98408 98594

balajeeseshadri@gmail.com

32


Introduction to Microcontroller  

Introduction to Microcontroller in Tamil

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you