Page 1

วารสารรอบชายเขา ฉบับที่ 1 ปีที่ 2557 ประจาเดือนมิถนุ ายน

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 1 สพป. ราชบุรี


ประธานกลุ่มพบเพื่อนครู สวัสดีครับท่านผู้อานวยการโรงเรียน เพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก ท่าน วารสารรอบชายเขา ถือโอกาสเปิดตัวเป็นครั้งแรกเดือนมิถุนายน 2557 โดยใช้ คาว่ารอบชายเขา เหตุผลเพราะตาบลเขาขลุงและตาบลหนองปลาหมอ มีภูเขาเป็น สัญลักษณ์ คือ เขาขลุง ซึ่งโรงเรียนของเราจานวน 14 โรงเรียนอยู่รอบชายเขา คณะทางานจึงใช้คาว่า “วารสารรอบชายเขา” จะเหมาะสมกับบรรยากาศภูมิประเทศ และบริบทต่างๆ อีก ประการหนึ่ง สพป.ราชบุรี เขต 2 เห็นความสาคัญของการประชาสัมพันธ์ จัดอบรมครูประชาสัมพันธ์กลุ่ม โรงเรียน 4 ท่าน เพื่อจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อส่งเสริมการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ต่อไป กลุ่มโรงเรียนบ้านโป่งที่ 1 ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่พร้อมจัดบรรยากาศให้สวยงาม ร่มรื่น สาหรับเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2557 รับการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้นตามเป้าหมายของ สพป.ราชบุรี เขต 2

เจ้าของงานเผยแพร่ข้อมูล กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 1 ที่ปรึกษา นายชวัช ศรีบานเย็น ประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 1 กองบรรณาธิการ นายศรีราชา บัวเบา ตาแหน่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนบ้านห้วยยาง ที่อยู่ โรงเรียนวัดเขาขลุง หมู่ที่ 4 ตาบลเขาขลุง อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เบอร์โทร 081-9411568 โทรสาร E-mail : swett_9999@hotmail.com Www : -

วารสารรอบชายเขา


คานา กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 1 ได้จัดทาวารสารรอบชายเขา เพื่อเป็นช่อง ทางการสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม ภารงาน โครงการต่าง ๆ ของกลุ่มโรงเรียน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ เรียนรู้ค้นคว้า โดยได้จัดทาเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของงานประชาสัมพันธ์ โดย คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นภายในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย

วารสารรอบชายเขา


สารบัญ เรื่อง ประธานกลุ่มพบเพื่อนครู คานา สารบัญ โครงการสาคัญของกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ข้อคิดดีๆ “คาพ่อสอน” บรรณานุกรม คณะผู้จัดทา

วารสารรอบชายเขา

หน้า

1 6 7 8 9


1

โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 1 ปีการศึกษา 2556

1 หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545 มาตราที่ 6 การศึ ก ษาต้ อ ง เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คู่ คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมใน การดารงชีวติ สามารถอยูก่ บั ผูอ้ นื่ ในสังคม ได้อย่างมีความสุข และมาตราที่ 7 ในการ จั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ต้ อ งมุ่ ง ปลุ ก ฝั ง จิตสานึกที่ถูกต้อง ระบอบการเมือง การ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระบอบ การเมือง รูจ้ กั สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพ

วารสารรอบชายเขา


2

กฎหมายและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความ ด้า น เพื่อ ความเป็น มนุ ษ ย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่า งกาย ภาคภูมิใ จ ในชาติไทย รวมทั้ง ส่ง เสริม ศาสนา สติ ปั ญ ญา อารมณ์ สั ง คม เป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมปิ ญ ั ญา และการกีฬา

จริยธรรมมีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดี อยู่ร่วมกับ

จุ ด หมายหลั ก ของหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น ผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุข พื้นฐานพุทธศักราช 2544 มุ่งพัฒนาคนไทย เป็น

ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 1

มนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีปัญญาและมีความสุข ตระหนักถึงความสาคัญ จึงได้จัดทาโครงการการ มาต รฐ าน กา รศึ ก ษา ขั้ น พื้ น ฐาน ผู้ เ รี ยน มี แข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี บ้านโป่งที่ 1 ขึ้น ณ สนามโรงเรียนวัดไผ่สาม และกี ฬ า กอปรกั บ นโยบายของกระทรวง ได้ เกาะ ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2556 โดยเริม่ จัด ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชน หน่วยงาน สนามตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม และเริ่มแข่งขันกีฬา ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ได้รว่ มกันเล่นกีฬา เพือ่ รักษา ตั้งแต่วันที่ 3-4-5-7-10 ตุลาคม 2556 และทาพิธี สุขภาพและเล่นกีฬา ต้านยาเสพติด

เปิด-ปิด ในวันที่ 11 ตุลาคม 2556

หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลย์ ทั้งด้านความรู้ความคิด ความสมารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม นอกเหนือจากการ เรี ย นการสอน ด้ า นวิ ช าการ 8 กลุ่ ม สาระ ได้ ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรม เพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ เพือ่ ให้ผู้เรียนได้ พัฒนาตนเอง เต็มตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบ วารสารรอบชายเขา


3

ชืน่ ร่าเริง แจ่มใส ปราศจากโรคภัย มีชวี ติ อยูอ่ ย่าง

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพือ่ ให้นกั เรียนกลุม่ โรงเรียนเครือข่ายบ้าน มีความสุข หลีกเลี่ยงห่างไกลสารเสพติด 4.4 นักเรียนกลุม่ โรงเรียนเครือข่ายบ้าน

โป่งที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และดู กีฬาเป็น 2.2 เพือ่ ให้นกั เรียนกลุม่ โรงเรียน

โป่งที่ 1 ร้อยละ 98 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

เครือข่ายบ้านโป่งที่ 1 เป็นผูม้ นี าใจ ้ เป็นนักกีฬา อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข รูแ้ พ้ รูช้ นะ รูอ้ ภัย

4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

2.3 เพือ่ ให้นกั เรียนกลุม่ โรงเรียนเครือข่ายบ้าน โป่งที่ 1 หลีกเลีย่ ง ห่างไกล สารเสพติด

4.1 นักเรียนกลุม่ โรงเรียนเครือข่ายบ้าน โป่งที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ

3. เป้าหมาย

4.2 นักเรียนกลุม่ โรงเรียนเครือข่ายบ้าน โป่งที่ 1 เป็นผู้มีน้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้

3.1 ด้านปริมาณ

นักเรียนกลุม่ โรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ อภัย 4.3 นักเรียนกลุม่ โรงเรียนเครือข่ายบ้าน

1 ตัง้ แต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 (จานวน 2 โรงเรียน) ทุก

โป่งที่ 1 หลีกเลี่ยงสารเสพติดทุกชนิด

คน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากรีฑา

4.4 นักเรียนกลุม่ โรงเรียนเครือข่ายบ้าน

นักเรียน กลุม่ โรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 1 ณ โป่งที่ 1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ สนามโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง มีความสุข 3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนกลุม่ โรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 1 ร้อยละ 98 มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สด วารสารรอบชายเขา


4

5.7 ชุมชนผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มโรงเรียน

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 5.1 นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้าน โป่งที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา /นันทนาการ

เครือข่ายบ้านโป่งที่ 1 มีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรมการแข่งขันกีฬา สร้างความสามัคคีกับชุมชน

5.2 นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้าน โป่งที่ 1 ได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมกีฬา /

5.8 สร้างความร่วมมือ องค์กรท้องถิน่ หน่วยงาน

นันทนาการ

อื่นๆภาครัฐเอกชน ให้การสนับสนุน การจัด

5.3 นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้าน

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา

โป่งที่ 1 มีสุขภาพ ร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ 5.4 นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้าน โป่งที่ 1 เป็นผู้มีน้าใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบมีวนิ ัย เคารพกฎกติกา 5.5 นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้าน โป่งที่ 1 มีความสามัคคีเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน 5.6 คณะครูกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้าน โป่งที่ 1 ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬานักเรียน มีความรัก มีความสามัคคีกันในการ ทางานร่วมกัน

วารสารรอบชายเขา


5

กลุม ่ โรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่ง 1

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 1 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน ปี การศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 7 - 11 ตุลาคม 2556 จานวน 14 โรงเรียน โดยมีนายสมบัติ เทพรส นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาขลุง เป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว ณ สนามกีฬา โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ โดยมีกิจกรรม การเดินพาเหรดเปิดและปิดงาน พร้อมด้วยการมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศและใบวุฒิบัตรแก่นักกีฬา - กรีฑา ที่ชนะการ แข่งขัน

วารสารรอบชายเขา


6

การประชุมเชิงปฏิบต ั ก ิ ารเรือ ่ ง การออกแบบสิง่ พิมพ์และจัดทาวารสารอออนไลน์ นายอธิวฒ ั น์ พันธ์ประชา ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัตก ิ าร เรื่อง การออกแบบสิ่งพิมพ์และจัดทาวารสาร ออนไลน์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู จานวน 14 กลุม ่ โรงเรียนเครือข่าย 60 คน ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สานักงานเขตพืน้ ทีก ่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ตาบลบ้านเลือก อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งผลทีค ่ าดว่าจะได้รับในการจัดอบรมครัง้ นี้ คือ คณะ ผู้เข้ารับการอบรมนาความรู้ที่ได้ไปจัดทาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพือ ่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดาเนินงานภายในกลุม ่ โรงเรียนเครือข่าย

วารสารรอบชายเขา


7

คำพ่อสอน

วารสารรอบชายเขา


8

คณะผูจ ้ ด ั ทา นายชวัช ศรีบานเย็น

ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านโป่งที่ 1

นายศรีราชา บัวเบา

ครู คศ. 3 โรงเรียนบ้านห้วยยาง

นางสาวสุภวรรณ สิงห์คะ

ครู คศ. 2 โรงเรียนวัดเขาขลุง

นางสุทธาสินี คูเจริญทรัพย์

ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน

วารสารรอบชายเขา

วารสารรอบชายเขา ฉ 1  

วารสารรอบเขา ฉ.1 ฉบับทดลอง