Page 1

IJERS/ BIMONTHLY/DR.PRAMOD ATMARAM AHIRE (342-349)

'²Öê™üß ²Ö“ÖÖ†Öê, ²Öê™üß ¯ÖœüÖ†Öê' µÖÖê•Ö­ÖêŸÖæ­Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖ²Ö»Öߍú¸üÖ - ‹ú †³µÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ. ¯ÖÏ´ÖÖê¤ü †ÖŸ´ÖÖ¸üÖ´Ö †×Æü¸êü , Ph.D. ÃÖÆüµÖÖê•Öß ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Ö•ú, ׿֕֕ÖÖ¿ÖÖÃ¡Ö ×¾Ö³ÖÖ•Ö, ³ÖãÃÖÖ¾Öôû •ú»ÖÖ, ×¾Ö‟ÖÖ­Ö †Ö×‘Ö ¯Öã. †Öë. ­ÖÖÆüÖ™üÖ ¾ÖÖבքµÖ ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ³ÖãÃÖÖ¾Öôû, ׄÖ. „ÖôûÖÖÓ¾Ö

¯ÖÏßÖÖ¾Ö­ÖÖ :³ÖÖ¶üŸÖÖÃÖÖ¶üµÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆü߯ÖϬÖÖ­Ö ¶üÖ™ÒüÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ÃցִÖߍú¶ü‘Ö ÆüÖ ‹ú ´ÖÖêšüÖ ×¾ÖÂÖµÖ †ÖÆêü. ´Ö×Æü»ÖÖÓ­ÖÖ ÃÖÓ¶üÖ‘Ö, ׾֍úÖÃÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ¬Öß, ÃÖ²Ö»Öߍú¶ü‘ÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê„Ö­ÖÖ µÖÖÓ“Öß Ö¶ü„Ö ¾µÖŒŸÖ êú»Öß Öê»Öß. ×¾Öª´ÖÖ­Ö ëú¦ü ÃÖ¶üúÖ¶ü­Öê ŸµÖ֍ú›êü »ÖÖ פü»Öê. `“ÖÖ‡Ô»›ü ÃÖêŒÃÖ ¶êü¿ÖÖê` ÆüÖ ¤ü¶üÆü„ÖÖ¶üß ´Öã»ÖÖÓ´Ö֐Öê ´Öã»Öà“Öß ÃÖӏµÖÖ 0 ŸÖê 6 ¾ÖÂÖì ¾ÖµÖÖêÖ™üÖŸÖᯙ ´Öã»ÖÖÓ“ÖÖ úÖœü»ÖÖ „ÖÖŸÖÖê. 1961 ¯ÖÖÃÖæ­Ö ŸÖê ¯ÖÏ´ÖÖ‘Ö Ûãֶü ÆüÖêŸÖê. 1991 ¯ÖÖÃÖæ­Ö ŸÖê ¯ÖÏ´ÖÖ‘Ö ÃÖŸÖŸÖ ‘Ö™üŸµÖÖ ¯ÖÏ´Ö֑ÖÖŸÖ ×¤üÃÖŸÖê. 1991 ´Ö¬µÖê ´Öã»Öà“Öß ÃÖӏµÖÖ 945, 2001 ´Ö¬µÖê 927, 2011 ´Ö¬µÖê Æêü ¯ÖÏ´ÖÖ‘Ö 918 ‡ŸÖêú ÆüÖêŸÖê. Æüß ‹ú ¬ÖÖꌵÖÖ“Öß ‘ÖÓ™üÖ šü¶üÖ¾Öß. †ÃÖÖ ‘Ö™üŸµÖÖ ¯ÖÏ´Ö֑ÖÖŸÖᯙ “ÖÖ‡Ô»›ü ÃÖêŒÃÖ ¶êü¿ÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖÖŸÖᯙ ±úÖ¶ü ´ÖÖêšüÖ †›ü£ÖôûÖ šü¶ü»ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê ŸÖÃÖÖ ¶üÖÆü‘µÖÖ“Öê úÖ¶ü‘Ö ´Æü‘Ö„Öê „Ö­´Ö¯Öæ¾ÖÔ Ö³ÖÔØ»ÖÖ “ÖÖ“Ö‘Öß, ´Öã»Öà“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ „Ö­´ÖÖ­ÖÓŸÖ¶ü“ÖÖ ³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö ¯Öæ‘ÖÔ ¥üÛ™üúÖê­Ö ÆüÖêµÖ. ŸµÖÖ“Ö²Ö¶üÖê²Ö¶ü ÃÖÆü„Ö, ¯Ö¶ü¾Ö›ü‘ÖÖ·µÖÖ, ×­Ö¤üÖ­Ö “ÖÖ“Ö‘Öß“µÖÖ ÃÖÖ¬Ö­ÖÖÓ“ÖÖ ¤ãüºþ¯ÖµÖÖêÖ µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖŸÖ ³Ö¶ü ¯Ö›ü»Öß. µÖÖ ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß¾Ö¶ü ëú¦ü ÃÖ¶üúÖ¶ü“µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»Ö ú»µÖÖ‘Ö ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖÖ-Öê ÃÖãºþ êú»Öê»Öß `²Öê™üß ²Ö“ÖÖ†Öê ²Öê™üß ¯ÖœüÖ†Öê` µÖÖ µÖÖê„Ö­Öê“Öê ´Ö滵ִÖÖ¯Ö­Ö ú¶ü‘Öê ´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê šü¶üŸÖê.

ÃÖ´ÖõÖÖ ×¾Ö¬ÖÖ-Ö :´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖ²Ö»Öߍú¶ü‘ÖÖÃÖÖšüß“µÖÖ `²Öê™üß ²Ö“ÖÖ†Öê, ²Öê™üß ¯ÖœüÖ†Öê` µÖÖê„Ö­Öê“Öê ´Ö滵ִÖÖ¯Ö­Ö †Ö×‘Ö ¯Öãœüß»Ö ×¤ü¿ÖÖ

¾µÖÖ¯ŸÖß ¾Ö ´ÖµÖÖÔ¤üÖ :1) ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖ²Ö»Öߍú¶ü‘ÖÖ¾Ö¶üᯙ ¯Öϵ֟­ÖÖÓ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¶ü‘Öê. JAN-FEB, 2016, VOL-I, ISSUE-V

www.srjis.com

Page 342


IJERS/ BIMONTHLY/DR.PRAMOD ATMARAM AHIRE (342-349)

2) •ëú¦ü ¿ÖÖÃÖ­ÖÖ“µÖÖ „Öæ­Ö 2014 ¯ÖÖÃÖæ­Ö †ÖÓ´Ö»ÖÖŸÖ †Ö»Ö껵ÖÖ `²Öê™üß ²Ö“ÖÖ†Öê, ²Öê™üß ¯ÖœüÖ†Öê` µÖÖ µÖÖê„Ö­ÖꓵÖÖ Ã¾Öºþ¯Ö, †Ó´Ö»Ö²Ö„Ö־֑Öß µÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¶ü‘Öê.

´ÖµÖÖÔ¤üÖ :1) ÃÖ­Ö 2014 ŸÖê 2016 ¤ü¶ü´µÖÖ­Ö“µÖÖ ÃÖ¤ü¶ü µÖÖê„Ö­ÖꓵÖÖ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß“ÖÖ †³µÖÖÃÖ ú¶ü‘Öê. 2) ÃÖ¤ü¶ü µÖÖê„Ö­ÖêŸÖ ÃÖãºþ †ÃÖ»Öê»Öê •¯ÖÎú´Ö, ²ÖÖê¬Öד֭Æü, ‘ÖÖêÂÖ¾ÖÖŒµÖ µÖÖ“Öê ´Ö滵ÖÖӍú­Ö ú¶ü‘Öê. 3) ÃÖ¤ü¶ü µÖÖê„Ö­ÖêŸÖᯙ ­ÖÖ×¾Ö­µÖ¯Öæ‘ÖÔ •¯ÖÎú´ÖÖÓ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘Öê‘Öê.

ˆ×§ü™êü :1) ¤êü¿ÖÖŸÖᯙ ‘Ö™üŸµÖÖ “ÖÖ‡Ô»›ü ÃÖêŒÃÖ ¶êü¿ÖÖê“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ ‘Öê‘Öê. 2) ¤êü¿ÖÖŸÖᯙ ´Ö×Æü»ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö ÃցִÖߍú¶ü‘ÖÖÃÖÖšüß úÖê‘ÖŸµÖÖ µÖÖê„Ö­ÖÖ ÃÖ¬µÖÖ ÃÖãºþ †ÖÆêüŸÖ ? Æêü ¯ÖÖÆü‘Öê. 3) •ëú¦ü¿ÖÖÃÖ­ÖÖ“µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖ²Ö»Öߍú¶ü‘ÖÖ“µÖÖ ¯Öϵ֟­ÖÖŸÖ ²Öê™üß ²Ö“ÖÖ†Öê, ²Öê™üß ¯ÖœüÖ†Öê µÖÖ µÖÖê„Ö­Öê“Öê þֺþ¯Ö, ¾Öî׿Ö™üµÖê, éúŸÖß úÖµÖÔ•Îú´Ö µÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÖÖêôûÖ ú¶ü‘Öê. 4) ÃÖ¤ü¶ü µÖÖê„Ö­ÖꓵÖÖ •¯ÖÎú´ÖÖÓ“Öß ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ úºþ­Ö ´Ö滵ִÖÖ¯Ö­Ö ú¶ü‘Öê. 5) ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖ²Ö»Öߍú¶ü‘ÖÖ“µÖÖ ¯Öϵ֟­ÖÖÓ­ÖÖ ²Öôûú™üß †Ö‘Ö‘µÖÖÃÖÖšüß ÃÖæ“Ö­ÖÖ ¤êü‘Öê.

ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö­Ö ¯Ö¬¤üŸÖß :ÃÖ¤ü¸ü †³µÖÖÃÖÖÃÖÖšüß †Ö¿ÖµÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖ‘Ö ¯Ö¬¤üŸÖß Content Analysis Method ¾ÖÖ¯Ö¶ü‘µÖÖŸÖ †Ö»Öß. `²Öê™üß ²Ö“ÖÖ†Öê, ²Öê™üß ¯ÖœüÖ†Öê` µÖÖ µÖÖê„Ö­Öê“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß µÖÖŸÖæ­Ö þֺþ¯Ö, ¾Öî׿Ö™üµÖê, ²ÖÖê¬ÖדÖ-Æü, ‘ÖÖêÂÖ¾ÖÖŒµÖ, ¯ÖϲÖÖê¬Ö­ÖÖ“Öê •¯ÖÎú´Ö †¿ÖÖ ‘Ö™üúÖ­ÖãÃÖÖ¶ü ´ÖÖ×ÆüŸÖß •ÖÖêôûÖ •úºþ-Ö ¾Ö•Öá•ú¸ü•Ö, ×¾Ö¿»ÖêÂÖ•Ö •úºþ-Ö ×-Ö¸üß•Ö•Öê ‘ÖꑵÖÖŸÖ †Ö»Öß. †Ö×‘Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß“ÖÖ ×­ÖúÂÖÔ úÖœü‘µÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.

²Öê™üß ²Ö“ÖÖ†Öê, ²Öê™üß ¯ÖœüÖ†Öê :´Ö×Æü»ÖÖ ÃցִÖߍú¶ü‘ÖÖ“Öß Ö¶ü„Ö »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‣ú­Ö „Öæ­Ö 2014 ´Ö¬µÖê ÃÖÓÃÖ¤êü“µÖÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ÃÖ³Öê»ÖÖ •§êü¿Öæ­Ö ²ÖÖê»ÖŸÖÖÓ­ÖÖ ´ÖÖ. ¶üÖ™Òü¯ÖŸÖà­Öß µÖÖ µÖÖê„Ö­Öê“ÖÖ •““ÖÖ¶ü êú»ÖÖ. ŸµÖÖ­ÖÓŸÖ¶ü ÃÖ¶üúÖ¶ü“µÖÖ †£ÖÔÃÖӍú»¯ÖßµÖ ³ÖÖÂ֑ÖÖŸÖ Æüß µÖÖê„Ö­ÖÖ ÃÖÖӐÖߟֻÖß Öê»Öß. ²ÖÖ׻֍êú“µÖÖ †Ûß֟¾ÖÖÃÖÖšüß, ÃÖÓ¶üÖ‘ÖÖÃÖÖšüß, ÃցִÖߍú¶ü‘ÖÖÃÖÖšüß ÃÖã×­ÖµÖÖê×„ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖϳÖÖ¾Öß ¯Öϵ֟­ÖÖ“Öß Ö¶ü„Ö »ÖÖÖŸÖ ‘Öê‣ú­Ö ÃÖ¶üúÖ¶ü­Öê `²Öê™üß ²Ö“ÖÖ†Öê, ²Öê™üß ¯ÖœüÖ†Öê` µÖÖ µÖÖê„Ö­Öê“Öß ‘ÖÖêÂ֑ÖÖ êú»Öß. ÃÖ¤ü¶ü JAN-FEB, 2016, VOL-I, ISSUE-V

www.srjis.com

Page 343


IJERS/ BIMONTHLY/DR.PRAMOD ATMARAM AHIRE (342-349)

µÖÖê„Ö­ÖÖ ¶üÖ™ÒüßµÖ ÃÖ´ÖæÆü ÃÖӯ֍Ôú ÃÖÖ¬Ö­ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖƵÖÖ­Öê ¯ÖÏ“ÖÖ¶ü ´ÖÖê×Æü´Ö ¶üÖ²Ö¾Öæ­Ö, ²ÖÆãüÖê¡ÖßµÖ éúŸÖß •úÖµÖÔ•Îú´Ö ¸üÖ²Ö¾Öæ-Ö †ÖÓ´Ö»ÖÖŸÖ †Ö‘Ö»Öß „ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ¤êü¿ÖÖŸÖᯙ ú´Öß “ÖÖ‡Ô»›ü ÃÖêŒÃÖ ¶êü¿ÖÖê †Ã֑ÖÖ·µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¶üÖ„µÖê ¾Ö ëú¦ü¿ÖÖ×ÃÖŸÖ ¯ÖϤêü¿ÖÖŸÖß»Ö ×­Ö¾Ö›üú 100 ֻׄÊÖÓ´Ö¬µÖê ¶üÖ²Ö¾Ö»Öß „ÖÖŸÖ †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¶ü µÖÖê„Ö­ÖÖ ëú¦üÖ“µÖÖ †Ö¶üÖêµÖ ¾Ö ãú™ãÓ ü²Ö •ú»µÖÖ•Ö ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ ¾Ö ´ÖÖ-Ö¾Ö ÃÖÓÃÖÖ¬Ö-Ö ×¾Ö•úÖÃÖ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ µÖÖ ¤üÖê‘ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ×¾Öª´ÖÖ­Öê ¾Ö ÃÖÆüúÖµÖÖÔ­Öê ¶üÖ²Ö¾Ö»Öß „Ö֑ÖÖ¶ü †ÖÆêü. µÖÖ´Ö¬µÖê ­ÖêŸÖéŸ¾Ö †Ö¶üÖêµÖ ¾Ö ãú™ãÓü²Ö ú»µÖÖ‘Ö ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ֍ú›êü †Ã֑ÖÖ¶ü †ÖÆêü.

µÖÖê•Ö­Öê“Öß ˆ×§ü™êü :1) •Ö³ÖÔØ»ÖÖ ×­Ö¾Ö›ü “ÖÖ“Ö‘Öß»ÖÖ ¯ÖÏןֲÖÓ¬Ö ú¶ü‘Öê. 2) ²ÖÖ׻֍êú“µÖÖ †Ûß֟¾ÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ÃÖÓ¶üÖ‘ÖÖÃÖÖšüß ÖÖ¡Öß ¤êü‘Öê. 3) ²ÖÖ׻֍êú“µÖÖ ÃÖÆü³Ö֐ÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ׿ց֑ÖÖÃÖÖšüß ÖÖ¡Öß ¤êü‘Öê. µÖÖê•Ö­Öê“Öê ÃÖ¾ÖÔ¾µÖÖ¯Öß ¬µÖêµµÖ :- ´Öã»ÖÖß „Ö­´ÖÖ“Öê þÖÖÖŸÖ ú¶ü‘Öê, ן֓µÖÖ ×¿ÖÖ‘ÖÖ“Öß ¾µÖ¾ÖãÖÖ ú¶ü‘Öê. µÖÖê„Ö­ÖêŸÖᯙ ‘Ö™üú :1) ¯Öß. ÃÖß. ¯Öß. ‹­Ö. ›üß. ™üß. úÖµÖªÖ“Öß ¯ÖϳÖÖ¾Öß †Ó´Ö»Ö²Ö„Ö־֑Öß ú¶ü‘Öê. ÆüÖ µÖÖê„Ö­ÖêŸÖᯙ ‹ú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ, •úÖê‘ÖŸÖßÆüß ÃÖæ™ü ­Ö ×´Öôû‘ÖÖ¶üÖ ‘Ö™üú †ÖÆêü. 2) ׿ց֑ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ­Ö ²ÖÖ׻֍êú“Öê ÃցִÖߍú¶ü‘Ö ú¶ü‘Öê :- µÖÖ ‘Ö™üúÖӟ֐ÖÔŸÖ †ÃÖê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¶ü‘Ö ×­Ö´ÖÖÔ‘Ö ú¶ü‘Öê úß, „µÖÖ´Ö¬µÖê ²ÖÖ׻֍úÖÓ­ÖÖ ×¿ÖÖ‘Ö, †Ö¶üÖꐵÖ, ¶üÖê„֐ÖÖ¶ü, úÖî¿Ö»µÖ ׾֍úÖÃÖ ‡ŸµÖÖ¤üß“Öß ÃÖ´ÖÖ­Ö •¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ ÆüÖê‡Ô»Ö. 3) ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖ ²ÖÖ׻֍êú“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ¾ÖÖœü×¾Ö•Öê :- „Ö­Ö„Ö֐ÖéŸÖß úÖµÖԍÎú´Ö ¶üÖ²Ö¾Öæ­Ö ´Öã»ÖÖß „Ö­´ÖÖÃÖ µÖê‘Öê ´ÖÆü¢¾Ö¯Öæ‘ÖÔ úÃÖê †ÖÆêü ? ÆüÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö ¤êü‘Öê. ÃÖ´ÖãÆü ÃÖӯ֍úÖÔ“µÖÖ ÃÖÖ¬Ö­ÖÖŸÖæ­Ö „Ö­Ö„Ö֐ֶü‘Ö ´ÖÖê×Æü´Ö ¶üÖ²Ö¾Öæ­Ö, ÃÖÓ¯ÖÏêÂ֑ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¶ü úºþ­Ö ´Öã»Öß“Öê †ÃÖ»Öê»Öê ÃÖ´ÖÖ­Ö ´ÖÆü¢¾Ö ¯Ö™ü¾Öæ­Ö ÃÖÖӐ֑Öê. ´Öã»ÖÖß Æüß ‹ú †Öê†Öê, „Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¶üß ­ÖÖÆüß †ÃÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö ¤êü‘Öê. 4) Ø»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ­ÖŸÖÖ ¯ÖÏãÖÖ×¯ÖŸÖ ú¶ü‘Öê :- µÖÖ µÖÖê„Ö­ÖêŸÖæ­Ö ³ÖÖ¶üŸÖßµÖ ¶üÖ„µÖ ‘Ö™ü­Öê­Öê ²ÖÆüÖ»Ö êú»Öê»Öß Ø»ÖÖ ÃÖ´ÖÖ­ÖŸÖÖ »ÖÖêúÖÓÃÖ´ÖÖê¶ü †Ö‘ÖÖµÖ“Öß †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ²ÖÖ׻֍úÖÓ­ÖÖ ÃÖÓ¯Öæ‘ÖÔ †ÖµÖãµÖÖŸÖ ´Öã»ÖÖß ´Æü‘Öæ­Ö úÃÖê ¤ãü»ÖÔ×ÖŸÖ êú»Öê „ÖÖŸÖê ? ²ÖÖ׻֍úÖÓ­ÖÖ ÃÖ´ÖÖ­Ö ¤ü„ÖÖÔ úÃÖÖ ­Ö֍úÖ¶ü»ÖÖ „ÖÖŸÖÖê ? Æêü ïÖ™ü ú¶ü‘Öê ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ µÖÖê„Ö­Öê†ÓŸÖÖÔŸÖ JAN-FEB, 2016, VOL-I, ISSUE-V

www.srjis.com

Page 344


IJERS/ BIMONTHLY/DR.PRAMOD ATMARAM AHIRE (342-349)

¯ÖãºþÂÖÖ“µÖÖ ¾Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ×¾Ö׿Ö™ü ³Öæ״֍êú²ÖÖ²ÖŸÖ †Ã֑ÖÖ·µÖÖ “Öãúß“µÖÖ ú»¯Ö­ÖÖ ÖÓ×›üŸÖ ú¶ü‘µÖÖÃÖÖšüß, ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ¤ü„ÖÖÔ²ÖÖ²ÖŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ­ÖúÖ¶üÖŸ´Öú ¯ÖϾÖé¢Öß ¾Ö ¾ÖŸÖԑÖãúà­ÖÖ £ÖÖÓ²Ö׾֑µÖÖÃÖÖšüß ¯Öϵ֟­Ö êú»Öê „Ö֑ÖÖ¶ü †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ µÖÖê„Ö­Öê†ŸÓ ÖÖÔŸÖ ­ÖêÆü´Öß ‘Ö™üŸÖÖ †Ã֑ÖÖ¶üÖ `“ÖÖ‡Ô»›ü ÃÖêŒÃÖ ¶êü¿ÖÖê` £ÖÖÓ²Ö¾Öæ­Ö ŸÖÖê ¾ÖÖœü¾Ö‘Öê. µÖÖ µÖÖê„Ö­Öê†ÓŸÖÖÔŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ÃցִÖߍú¶ü‘ÖÖ“Öê ¯Öϵ֟­Ö úºþ­Ö, ŸµÖÖÓ­ÖÖ ¤ü„ÖÖÔ ×´Öôû¾Öæ­Ö ¤êü‣ú­Ö, ŸµÖÖÓ­ÖÖ †­Öêú ÃÖÓ¬Öß •¯Ö»Ö²¬Ö úºþ­Ö ¤êü‘Öê †¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ µÖÖê„Ö­Öê†ÓŸÖÖÔŸÖ ×­Ö¾Ö›ü»Ö껵ÖÖ ×„Ö»ÊÖŸÖᯙ ÖÖ¾ÖÖ-¿ÖÆü¶üÖŸÖᯙ ÃÖÖ¾ÖÔ„Ö׭֍ú ךüú֑Öß •Öãøüß-ÖãøüÖ ²ÖÖê›Ôü ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¶üÖµÖ“ÖÖ †ÖÆêü. „µÖÖ ²ÖÖê›Ôü¾Ö¶ü ŸµÖÖ ÖÖ¾ÖÖŸÖᯙ „Ö­´ÖÖ»ÖÖ µÖê‘ÖÖ·µÖÖ ²Öֻ֍úÖÓ“ÖÖ ÃÖêŒÃÖ ¶êü¿ÖÖê ïÖ™ü¯Ö‘Öê ¤ü¿ÖÔ׾֑Öê †¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü.

Guddi-Gudda Board District: Gram Panchayat: Village: Month/YearNumber of born Guddi (Girl)

children

Cumulative

Current month

Gudda (Boy)

µÖÖ µÖÖê„Ö­Öê†ŸÓ ÖÖÔŸÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ÃÖÖ´Öã×Æüú׶üŸµÖÖ, ¾ÖîµÖÛŒŸÖú׶üŸµÖÖ ¾Ö“Ö­Ö²Ö¬¤üŸÖÖ ¾µÖŒŸÖ ú¶üÖµÖ“Öß †ÖÆêü. ŸÖß ¯Öãœü߻֯ÖÏ´Ö֑Öê 1) ×´Ö¡ÖÖÓ´Ö¬µÖê, ¯Ö׶ü¾ÖÖ¶üÖ´Ö¬µÖê ²ÖÖ׻֍úÖ „Ö­´ÖÖ“Öê †Ö´Æüß Ã¾ÖÖÖŸÖ úºþ. 2) †Ö´Æüß ´Öã»Öà“ÖÖ †×³ÖµÖÖ­Ö úºþ­Ö, ``¯Ö¶üŒµÖÖ“Öê ¬Ö­Ö`` µÖÖ ´ÖÖ­Ö×Ã֍úŸÖê“ÖÖ ×¾Ö¶üÖê¬Ö úºþ. 3) ´Öã»Ö•ÖÖ ¾Ö ´Öã»Ö•Öß µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ´ÖÖ­ÖŸÖÖ †Ö‘Ö‘µÖÖÃÖÖšüß »ÖÆüÖ­Ö ¾Ö ´ÖÖêšêü ´Ö֐ÖÔ ¿ÖÖê¬Öã. 4) ²ÖÖ׻֍úÖÓ“µÖÖ ¿ÖÖôûÖ ¯ÖϾÖê¿ÖÖ“Öß, ׿ց֑֯Öã‘ÖÔ ú¶ü‘µÖÖ“Öß ¿ÖÖÀ¾ÖŸÖß ¤êü‣ú. ػ֐֬ÖÖÙ„Ö‘µÖÖ ³Öæ״֍úÖÓ­ÖÖ †Ö¾ÆüÖ­Ö ¤êü‘µÖÖÃÖ ´Öã»ÖÖÓ­ÖÖ ¾Ö ¯ÖãºþÂÖÖÓ­ÖÖ ŸÖµÖÖ¶ü úºþ. JAN-FEB, 2016, VOL-I, ISSUE-V

www.srjis.com

Page 345


IJERS/ BIMONTHLY/DR.PRAMOD ATMARAM AHIRE (342-349)

5) ػ֐֬ÖÖÙ„Ö‘µÖÖ ³Öæ״֍úÖÓ­ÖÖ †Ö¾ÆüÖ­Ö ¤êü‘µÖÖÃÖ ´Öã»ÖÖÓ­ÖÖ ¾Ö ¯ÖãºþÂÖÖÓ­ÖÖ ŸÖµÖÖ¶ü úºþ. 6) Ø»ÖÖ ×­Ö¤üÖ­Ö “ÖÖ“Ö‘Öß“µÖÖ ‘Ö™ü­ÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖŸúÖôû ¤êü‣ú. 7) ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ׻֍úÖÓÃÖÖšüß ØÆüÃÖÖ´ÖãŒŸÖ ¾Ö ÃÖã¶ü×ÖŸÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¶ü‘Ö ×­Ö´ÖÖÔ‘Ö ú¶ü‘ÖÖ¶êü ¿Öê„ÖÖ¶ü¬Ö´ÖÔ ¯ÖÖôæû. 8) †Ö´Æüß ÃÖÖ¬µÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß“µÖÖ »Ö­ÖúÖµÖÖÔÃÖÖšüß ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü­Ö ¤êü‣ú. 9) †Ö´Æüß ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖêÃÖÖšüß, ¾ÖÖ¶üÃÖÖ ÆüŒúÖÃÖÖšüß †Ö¬ÖÖ¶ü ¤êü‣ú.

µÖÖê•Ö­Öê“Öê ²ÖÖê¬Öד֭Æü :-

²ÖÖê¬Öד֭ÆüÖŸÖæ­Ö ²ÖÖ׻֍úÖÓ“Öê †×¬ÖúÖ¶ü, †Ö¿ÖÖ †¯ÖêÖÖ, ´ÖÖ­µÖŸÖÖ ¾µÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ´ÖÖ­ÖŸÖÖ ¾Ö ÃÖ­´ÖÖ­Ö Ã¯Ö™ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.

µÖÖê•Ö­Öê“Öê þ֟ÖÓ¡Ö µÖã-™ü¶ã²Ö “Öò­Öê»Ö :µÖÖê„Ö­Öê†ÓŸÖÖÔŸÖ „Ö­Ö„Ö֐ֶü‘Ö, „Ö­ÖÃÖÓ¯ÖÏêÂ֑ÖÖÃÖ ´ÖÆü¢¾Ö †ÃÖ»µÖÖ­Öê †Ö¬Öã׭֍ú ŸÖÓ¡Ö‟ÖÖ­Öֆӟ֐ÖÔŸÖ ‡Ó™ü¶ü­Öê™ü, ŸµÖÖ¾Ö¶üᯙ µÖã-™üµæ²Ö “Öò­Öê»Ö“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¶ü úºþ­Ö ŸµÖÖ¾Ö¶ü »ÖÆüÖ­Ö-»ÖÆüÖ­Ö ×“Ö¡Ö×±úŸÖß, †¯Ö»ÖÖê›ü êú»Ö껵ÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ¾Ö ŸµÖÖŸÖæ­Ö ÃÖ´ÖÖ­ÖŸÖê“Öê ÃÖÓ¤êü¿Ö ¯ÖϳÖÖ¾Ö֑߯Öê פü»Öê „ÖÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ.

µÖÖê•Ö­Öê“Öê ‘ÖÖêÂÖ¾ÖÖŒµÖ :ÃÖ¤ü¶ü µÖÖê„Ö­Öê“Öê ‘ÖÖêÂÖ¾ÖÖŒµÖ `­Ö‹ ÃÖ´ÖÖ„Ö úß †Öê¶ü` †ÃÖê †ÃÖæ­Ö, ÃÖ´ÖÖ„ÖÖ“µÖÖ ¶ü“Ö­ÖÖ ¾Ö úÖµÖÖÔŸÖ ú¶ü‘µÖÖ“ÖÖ †Ö¿ÖÖ¾ÖÖ¤ü ¾µÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü.

µÖÖê•Ö­Öê†ÓŸÖÖÔŸÖ •Ö­Ö•Ö֐ָüÖ µÖÖ¡ÖÖ :×­Ö¾Ö›ü êú»Ö껵ÖÖ 100 ֻׄÊÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖ¤ü¶ü µÖÖê„Ö­Öê†ÓŸÖÖÔŸÖ µÖÖ¡ÖÖÓ“Öê †ÖµÖÖê„Ö­Ö úºþ­Ö ²ÖÖ׻֍úÖ „Ö­´ÖÖ“Öê ¾Ö ×¿Ö•Ö•ÖÖ“Öê ´ÖÆü¢¾Ö ÃÖÖÓאֻ֟Öê „ÖÖŸÖê. JAN-FEB, 2016, VOL-I, ISSUE-V

www.srjis.com

Page 346


IJERS/ BIMONTHLY/DR.PRAMOD ATMARAM AHIRE (342-349)

´Ö×Æü»ÖÖ ÃցִÖߍú¶ü‘Öֆӟ֐ÖÔŸÖ ¿ÖÖÃÖ­ÖÖ­Öê ÃÖãºþ êú»Öê»Öß `²Öê™üß ²Ö“ÖÖ†Öê, ²Öê™üß ¯ÖœüÖ†Öê` Æüß µÖÖê„Ö­ÖÖ “ÖÖӐֻÖß †ÃÖæ­Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ‘Ö ¾ÖÖœü¾Öæ­Ö ãÖÖ­Ö •Ó“Ö־֑µÖÖÃÖÖšüß “ÖÖӐֻÖÖ •¯ÖÎú´Ö †ÖÆêü. µÖÖ µÖÖê„Ö­Öê“Öß •×§ü™êü Ö³ÖÔØ»ÖÖ “ÖÖ“Ö‘Öß ¯ÖÏןֲÖӬ֍ú úÖµÖªÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö„Ö־֑Öß, ׿ց֑ÖÖ“µÖÖ ´Öã»Öà­ÖÖ ÃÖÓ¬Öß •¯Ö»Ö²¬Ö •úºþ­Ö ¤êü‘µÖÖ“Öß ×¤üÃÖŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖӯ֍Ôú ÃÖÖ¬Ö­ÖÖÓ“Öß Ö´ÖŸÖÖ ¾ÖÖ¯Öºþ­Ö »ÖÖêúÖÓ´Ö¬µÖê „Ö­Ö„Ö֐ֶü‘Ö ¾Ö ¯ÖϲÖÖê¬Ö­Ö ú¶ü•µÖÖ“Öß ‡“”ûÖ ¤ü¿ÖÔ¾ÖŸÖÖŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ëú¦ü ¿ÖÖÃÖ­ÖÖ“µÖÖ ¤üÖê­Ö ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ‹ú×¡ÖŸÖ ¯Öϵ֟­ÖÖ­Öê Æüß µÖÖê„Ö­ÖÖ ÃÖãºþ †ÖÆêü. ¶üÖ„µÖ‘Ö™ü­Öê-Öê ¯ÖϤüÖ­Ö êú»Öê»Öê ´ÖÖ­Ö¾Öß ÆüŒúÖÓ“Öß ¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß µÖÖ µÖÖê„Ö­ÖêŸÖ ³ÖŒú´Ö¯Ö‘Öê ´ÖÖ­µÖ êú»Öß †ÖÆêü. ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¤ü¿ÖÔ-Öß ³Ö֐ÖÖ¾ÖŸÖ Öãøüß ÖãøüÖ ²ÖÖê›Ôü ¾Ö¶ü ¤ü¶üÆü„ÖÖ¶üß ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ‘Ö ÃÖ¾ÖÖÕ“µÖÖ »ÖÖÖŸÖ †Ö‘Öæ­Ö פü»Öê „Ö֑ÖÖ¶ü †ÖÆêü. µÖÖ µÖÖê„Ö­Öê†ÓŸÖÖÔŸÖ ÃÖÖ´Öã×Æüú׶üŸµÖÖ „Öß ¾Ö“Ö­Ö²Ö¬¤üŸÖÖ »ÖÖêúÖÓ­ÖÖ ¾µÖŒŸÖ ú¶üÖµÖ“Öß †ÖÆêü ŸÖß µÖÖ µÖÖê„Ö­Öê“Öß ´ÖÖê šüß „Ö´Öê“Öß, ׍ÎúµÖÖ¿Öᯙ †Ö×‘Ö ¯ÖÏŸµÖÖ ¯Öϵ֟­ÖÖ“Öß ×¤ü¿ÖÖ ¤ü¿ÖԾ֑ÖÖ¶üß †ÖÆêü. ŸÖ¶üß ¤êüÖᯙ ³ÖÖ¶üŸÖÖÃÖÖ¶üµÖÖ »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¯ÖϬÖÖ­Ö ¶üÖ™ÒüÖŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖ²Ö»Öߍú¶ü‘Ö ¯ÖϳÖÖ¾Öß ¶üߟÖß­Öê ÆüÖꑵÖÖÃÖÖšüß ÃÖãºþ êú»Öê»Öß Æüß µÖÖê„Ö­ÖÖ †×¬Öú •¯ÖµÖÖêÖß šü¶ü‘µÖÖÃÖÖšüß úÖÆüß ´Ö滵ִÖÖ¯Ö­ÖÖŸ´Öú ÃÖæ“Ö­ÖÖ êú»µÖÖ „ÖÖ‣ú ¿ÖúŸÖÖŸÖ. 1) ¤êü¿Ö³Ö¶üÖŸÖᯙ ŸµÖÖ 100 ֻׄÊÖÓÃÖÖê²ÖŸÖ, ‡ŸÖ¶üÆüß ³Ö֐ÖÖŸÖ ´ÖÖêšüµÖÖ •ŸÃÖÖÆüÖ­Öê Æüß µÖÖê„Ö­ÖÖ ¶üֲ־֑µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. 2) „Ö­´Ö¯Öæ¾ÖÔ Ö³ÖÔØ»ÖÖ “ÖÖ“Ö‘Öß ¯ÖÏןֲÖӬ֍ú úÖµÖªÖ“Öß ÃÖŒŸÖß­Öê †Ó´Ö»Ö²Ö„Ö־֑Öß úºþ­Ö úšüÖê¶ü ׿ցÖê“Öß ŸÖ¶üŸÖæ¤ü ¾ÆüÖ¾Öß. 3) ²ÖÖ׻֍úÖÓ“Öê ¿ÖÖôêûŸÖ ¤üÖÖ»Ö ú¶ü‘µÖÖ“Öê úÖ´Ö ÃÖ´ÖÖ„ÖÖŸÖᯙ ÃÖÖ´ÖÖׄ֍ú úÖµÖԍúŸÖì, ÃÖê¾ÖÖ³ÖÖ¾Öß ÃÖÓãÖÖ µÖÖÓ­ÖÖ †ÖÖÏÆüÖ­Öê ªÖ¾Öê. 4) ÃÖ¾ÖÔ“Ö ÃŸÖ¶üÖ¾Ö¶üß»Ö ×¿ÖÖ‘ÖÖ´Ö¬µÖê ´Ö×Æü»ÖÖÓ­ÖÖ †­Öêú ׿Öµ־Ö颵ÖÖ, ´ÖÖê±úŸÖ ¯ÖÖšüµ¯Öãß֍êú, Ö‘Ö¾Öê¿Ö, ´Ö¬µÖÖ­Æü ³ÖÖê„Ö­Ö µÖÖê„Ö­ÖÖ, ŸÖÖ»Ö㌵ÖÖ“µÖÖ ÃŸÖ¶üÖ¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÖê±úŸÖ ¾ÖÃÖŸÖߐÖéÆüÖÓ“Öß ÃÖÖêµÖ, ¯Ö¶ü߁ÖÖ ±úß ´ÖÖ±ú ŸÖÃÖê“Ö ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ׵֍ú ¾Ö ŸÖÖÓס֍ú ×¿ÖÖ‘Ö ÃÖÓãÖÖ´Ö¬µÖê ´Ö×Æü»ÖÖÓÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö úÖÆüß „Ö֐ÖÖ ¶ü֏Öß¾Ö. 5) •ÖÏÖ´ÖߑÖ, ¤ãüÖÔ´Ö ³Ö֐ÖÖ¯ÖµÖÕŸÖ ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¶üÖêµÖ ÃÖÖêµÖß ÃÖã×¾Ö¬ÖÖ, ´ÖÖê±úŸÖ •¯Ö»Ö²¬Ö ¾ÆüÖ¾µÖÖŸÖ. 6) „µÖÖ ¯Öֻ֍úÖÓ­ÖÖ êú¾Öôû ´Öã»Öß †ÖÆêüŸÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ „ÖÖ×Æü¶ü ÃÖŸúÖ¶ü êú»ÖÖ „ÖÖ¾ÖÖ. 7) ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¶üÖêµÖ ŸÖ¯ÖÖÃ֑Öß, ×­Ö¤üÖ­Ö úºþ­Ö †Ö¾Ö¿µÖú »ÖÃÖߍú¶ü‘Ö, ¶üŒŸÖ¾ÖÖœüß“µÖÖ ŸÖÃÖê“Ö †Ö¾Ö¿µÖú ×¾Ö™üÖ×´Ö­ÃÖ“µÖÖ ÖÖêôûµÖÖ ÃÖÆü„Ö •¯Ö»Ö²¬Ö úºþ­Ö ªÖ¾µÖÖŸÖ. JAN-FEB, 2016, VOL-I, ISSUE-V

www.srjis.com

Page 347


IJERS/ BIMONTHLY/DR.PRAMOD ATMARAM AHIRE (342-349)

8) •ÖÏÖ´Öß‘Ö ¾Ö ¤ãüÖÔ´Ö ³Ö֐ÖÖŸÖᯙ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“Öß ¯ÖÏÃÖãŸÖß ‘Ö¶üß ­Ö ú¶üŸÖÖ †Ö¶üÖêµÖ ëú¦üÖŸÖ ú¶ü‘µÖÖÃÖÖšüß •¢Öê„Ö­Ö ¤êü‣ú­Ö ÃÖÖêµÖ •¯Ö»Ö²¬Ö ú¶üÖ¾Öß. 9) ÃÖÖ´Öã×Æüú ×¾Ö¾ÖÖÆü †ÖµÖÖê„Ö­Ö ú¶ü‘ÖÖ·µÖÖ ÃÖê¾ÖÖ³ÖÖ¾Öß ÃÖÓãÖÖÓ­ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖêú ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü­Ö ªÖ¾Öê. 10) µÖÖê„Ö­Öê†ŸÓ ÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÃÖÖ׶üŸÖ ÆüÖê‘ÖÖ·µÖÖ ×“Ö¡Ö×±úŸÖß, „ÖÖ×Æü¶üÖŸÖß êú¾Öôû ‡Ó™ü¶ü­Öê™ü ú­ÖꌙüßÛ¾Æü™üß´Öãôêû פüÃ֑ÖÖ·µÖÖ µÖã-™üµÖæ²Ö “Öò­Öê»Ö¾Ö¶ü ­Ö ¤ü֏־֟ÖÖ ¶üÖ™ÒüßµÖ ™üß. ¾Æüß. “Öò­Öê»ÃÖ, ×ÃÖ­Öê´Ö֐ÖéÆüÖŸÖ, Öք֐Öß ™üß. ¾Æüß. “Öò­Öê»ÃÖ ‡ŸµÖÖ¤üß¾Ö¶ü ¤ü֏־ÖÖ¾ÖêŸÖ. 11) „Ö­Ö„Ö֐ֶü‘Ö µÖÖ¡ÖÖÓ“µÖÖ †ÖµÖÖê„Ö­ÖÖÃÖÖê²ÖŸÖ ÖÖ¾ÖÖêÖÖ¾Öß ³Ö¶ü‘ÖÖ¶êü ¬ÖÖٴ֍ú •ŸÃÖ¾Ö, ´ÖêôûÖ¾Öê, „Ö¡ÖÖ, †Öšü¾Ö›êü ²ÖÖ„ÖÖ¶ü, ×¾Ö׿Ö™ü ךüú֑Öß µÖê‣ú­Ö ÃÖÖ„Ö¶êü ÆüÖê‘ÖÖ¶êü ÃÖ­Ö µÖÖ ×šüú֑Öß ¤êüÖᯙ µÖÖ µÖÖê„Ö­Öê“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¶ü êú»ÖÖ „ÖÖ¾ÖÖ. 12) ¾ÖÖ¶üÃÖÖÆüŒúÖ“µÖÖ ŸÖ¶üŸÖæ¤üß´Ö¬µÖê ´Ö×Æü»ÖÖÓ­ÖÖ ­ÖîÃÖِ֍ú ­µÖÖµÖÖ­Öê ×´Öôû‘ÖÖ·µÖÖ ×Æü¿µÖÖ“Öß úÖµÖ¤êü¿Ö߶ü ŸÖ¶üŸÖæ¤ü úºþ­Ö, ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö„Ö־֑Öß ú¶ü‘ÖÖ·µÖÖ ëú¦üÖÓ­ÖÖ ŸÖ֍úߤü ¤êü‘Öê. 13) ¤êü¿Ö³Ö¶üÖŸÖᯙ úÖµÖԍúŸµÖÖÕ­ÖÖ, ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖÓ­ÖÖ, ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖᯙ ¶üÖ™ÒüßµÖ ÃÖê¾ÖÖ µÖÖê„Ö­ÖÖ“Öê þֵÖÓÃÖê¾ÖúÖÓ­ÖÖ µÖÖ µÖÖê„Ö­ÖꓵÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¶ü ¾Ö ¯ÖÏÃÖÖ¶üÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ×¿ÖÖ‘Ö ¤êü‣ú­Ö •¯ÖµÖÖêÖÖŸÖ †Ö‘ÖŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. 14) ×¾Ö¾ÖÖÆüÖ“µÖÖ ¾ÖêôêûÃÖ ÆãÓü›üÖ ¯Ö¬¤üŸÖß, †­ÖÖ¾Ö¿µÖú Ö“ÖÔ, †­ÖÖšüÖ‡Ô ÁÖß´ÖÓŸÖß ¤ü֏־֕ÖÖ·µÖÖ “Öãúß“µÖÖ •ÖÖê™üß µÖÖÓ­ÖÖ úÖµÖªÖ­Öê ¯ÖϳÖÖ¾Öß ¯ÖÏןֲÖÓ¬Ö úºþ­Ö †™üúÖ¾Ö ú¶ü‘Öê. 15) þֵÖÓ¶üÖê„֐ÖÖ¶üÖ“µÖÖ ÃÖÓ¬Öß, ×¾Ö¢Ö¯Öã¶ü¾ÖšüÖ, ‡ŸÖ¶ü ÃÖ¾Ö»ÖŸÖàÃÖÖšüß ´Ö×Æü»ÖÖÓ­ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ­µÖÎú´Ö ¿ÖÖÃÖ­ÖÖ­Öê ªÖ¾ÖÖ. 16) ´Ö×Æü»ÖÖÓÃÖÖšüß ÖÖÃÖ ¾ÖêÖôêû úÖî¿Ö»µÖ ׾֍úÖÃÖÖ“Öê, †Ö٣֍ú •Ÿ¯ÖÖ¤ü­Ö Ö´ÖŸÖÖ ¾ÖÖœü¾Ö‘ÖÖ¶êü ¯ÖÏ×¿ÖÖ‘Ö úÖµÖԍÎú´Ö ÃÖÓ¯Öæ‘ÖÔ ¤êü¿Ö³Ö¶üÖŸÖ ¶üÖ²Ö¾ÖÖ¾ÖêŸÖ. 17) ¿ÖÖÃ֍úßµÖ µÖÖê„Ö­ÖÖ, ­ÖÖêú·µÖÖ µÖÖ´Ö¬µÖê ´Ö×Æü»ÖÖÓ­ÖÖ †Ö¶üÖ‘Ö ªÖ¾Öê. 18) ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö †ò¯Ö, ±êúÃÖ²Öãú, ¾ÆüÖò™üÃÖ†ò¯Ö, ™üÖê»Ö ±Ïúß ‡ŸµÖÖ¤üß †Ö¬Öã׭֍ú ¤üôû‘Ö¾Öôû‘ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖ¬Ö­ÖÖÓ“Öß ÃÖÆü„Ö •¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ úºþ­Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ­ÖÖ ¯ÖÖê»ÖßÃÖ ÃÖÓ¶üÖ‘Ö ¾Ö ‡ŸÖ¶ü ´Ö¤üŸÖ ŸÖŸúÖôû •¯Ö»Ö²¬Ö ªÖ¾Öß. 19) ´Ö×Æü»ÖÖ †ŸµÖÖ“ÖÖ¶üÖ“Öê Ö™ü»Öê “Öֻ־֑µÖÖÃÖÖšüß ŸÖÖ»ÖãúÖßֶüÖ¯ÖµÖÕŸÖ „Ö»Ö¤ü ÖŸÖß ­µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖÓ“Öß Ã£ÖÖ¯Ö­ÖÖ •ú¸üÖ¾Öß. JAN-FEB, 2016, VOL-I, ISSUE-V

www.srjis.com

Page 348


IJERS/ BIMONTHLY/DR.PRAMOD ATMARAM AHIRE (342-349)

20) µÖÖ µÖÖê„Ö­ÖêÃÖÖê²ÖŸÖ ¿ÖÖÃÖ­ÖÖ­Öê `²ÖÖ׻֍úÖÓÃÖÖšüß ×¾Ö¿ÖêÂÖ ²Ö“ÖŸÖ µÖÖê„Ö­ÖÖ` ²ÖÖ׻֍úÖÓ“µÖÖ †Ö¶üÖꐵÖÖ¾Ö¶ü, ׿ց֑ÖÖ¾Ö¶ü, ×¾Ö´µÖÖ¾Ö¶ü Ö“ÖÔ ÆüÖê‘ÖÖ¶üß ¶üŒú´Ö ú¶ü´ÖãŒŸÖ ú¶üÖ¾Öß ¾Ö ŸµÖÖ µÖÖê„Ö­ÖÖÓŸÖᯙ ¯Ö¶üŸÖÖ¾ÖÖ ¤êüÖᯙ †´ÖµÖÖÔ¤üÖ ú¶ü´ÖãŒŸÖ ú¶üÖ¾ÖÖ. †¿ÖÖ ¯ÖύúÖ¶üê ´Ö×Æü»ÖÖ ÃցִÖß ú¶ü‘ÖÖÃÖÖšüß ¶üֲ־֑µÖÖŸÖ †Ö»Ö껵ÖÖ ²Öê™üß ²Ö“ÖÖ¾Ö ²Öê™üß ¯ÖœüÖ†Öê µÖÖ µÖÖê„Ö­Öê“Öê ´Ö㻵ִÖÖ¯Ö­Ö ú¶üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.

ÃÖÓ¤ü³ÖÔ :´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²Öֻ֍ú»µÖÖ‘Ö ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ³ÖÖ¶üŸÖ ÃÖ¶üúÖ¶ü µÖÖÓ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯ÖãÛß֍úÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²Öֻ֍ú»µÖÖ‘Ö ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ³ÖÖ¶üŸÖ ÃÖ¶üúÖ¶ü µÖÖÓ“Öß `²Öê™üß ²Ö“ÖÖ†Öê, ²Öê™üß ¯ÖœüÖ†Öê` ×¾ÖÂÖµÖß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êü‘ÖÖ¶êü ¯Ö¡Ö•ú. ¿Öî•Öו֕ú ÃÖÓ¿ÖÖê¬ÖÖ­ÖÖ“Öß ´Öæ»ÖŸÖ¢¾Öê - ¯ÖÏÖ. ´Öãôêû ¾Ö ¯ÖÏÖ. •´ÖÖšêü Educational Research - Prof. Shefali R Pandya. Research Methology a survey - Prof. AnilKumar ¿Öî•Öו֕ú ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö-Ö - ¯ÖÏÖ. ³ÖÖ. ÖÖê. ²ÖÖ¯Ö™ü ÃÖӍêúŸÖãÖôêû www.wed.nic.in www.youtube.com/user/betibachaobetipadho --------------

JAN-FEB, 2016, VOL-I, ISSUE-V

www.srjis.com

Page 349

5 pramod ahire  

NA