Page 1

IJERS/ BIMONTHLY/ZANJARE PRAMILA (466-470)

baI.eD\.Ca~ iSaxakaMsaazI marazI iSaxaNaatIla ‘AaSayayau@t AQyaapna pd\QatI’cyaa p`a%yaixak kayaa-cyaa maUlyamaapnaasaazI &anarcanaavaadI maUlyamaapna kaya-naItIcao ivaksana JaaMjaro p`imalaa ikSaaor

mau#yaaQyaapk Anau.jaatI va navabaaOQd maulaaMcaI SaasakIya inavaasaI SaaLa poz¸ ta.AaMbaogaava

maUlyamaapna kovaL laoKI pirxaocao nasato tr to ivaVaqyaa-MtIla badlaacao maUlyaaMkna krNyaacao ek tM~ Aaho.kaoNa%yaahI kayaa-caI flainaSp,<aI hI maulyamaapnaaiSavaaya pDtaLta yaot naahI.ivaVaqyaa-Mcao AQyayana¸ iSaxakaMcao AQyaapna¸ iSaxak- ivaVaqyaa-Mt haoNaarI AaMtriËyaa yaasaazI tovaZoca p`BaavaI mUalyamaapna haoNao AavaSyak Aaho. &anarcanaavaadI maUlyamaapnaat kovaL &anaavar Bar na dota to &ana p`aPt krNyaasaazI ivaVaqyaa-nao kolaolaI &anaacaI rcanaa¸ pUva- &anaacaa navaIna &anaaSaI jaaoDlaolaa saMbaMQa¸ navaIna inamaa-Na kolaolyaa saMklpnaa¸ saMklpnaa inamaa-Na krtanaa ivaVaqyaa-caI JaalaolaI vaOcaairk GaDNa¸ AaSayaakDo phaNyaacaa navaIna dRYTIkaona AaiNa yaa savaa-MtUna Jaalaolao ivaVaqyaamcao AanaMddayaI AQyayana [.maUlyamaapna tovaZoca sava-MkYa pd\QatInao haoNao AavaSyak Aaho.  SaIYa-k : baI.eD\.Ca~ iSaxakaMsaazI marazI iSaxaNaatIla ‘AaSayayau@t AQyaapna pd\QatIcyaa p`a%yaixak kayaa-cyaa maUlyamaapnaasaazI &anarcanaavaadI maUlyamaapna kaya-naItIcao ivaksana  ]iVYTo : 1. baI.eD\ Ca~ iSaxakaMsaazI marazI iSaxaNaatIla ‘marazI AaSayayau@t AQyaapna pd\QatIcyaa’ p`a%yaixak kayaa-cyaa maUlyamaapnaasaazI &anarcanaavaadI maUlyamaapna kaya-naItIcao ivaksana krNao. MAR-APRIL, 2016, VOL-I, ISSUE-VI

www.srjis.com

Page 466


IJERS/ BIMONTHLY/ZANJARE PRAMILA (466-470)

2. baI.eD\ Ca~ iSaxakaMsaazI marazI iSaxaNaatIla ‘marazI AaSayayau@t AQyaapna pd\QatIcyaa’ p`a%yaixak kayaa-cyaa maUlyamaapnaasaazI &anarcanaavaadI maUlyamaapna kaya-naItIcao ivaksana k$na itcaa AvalaMba krNao  gaRihtko : 1. baI.eD\.AByaasaËmaatIla AaSayayau@t AQyaapna pd\QatIcao maUlyamaapna ho parMpairk saM#yaa%mak pd\Qatinao haoto. gauNaa%mak maUlyamaapnaasa toqao farsaa vaava nasatao. 2. &anarcanaavaadI maUlyamaapna kaya-inatIcaa vaapr kolyaanao ‘AaSayayau@t AQyaapna pd\QatIcyaa’ p`a%yaixakacao gauNaa%mak maUlyamaapna p`BaavaI haoto.  Pairklpnaa: baI.eD\.AByaasaËmaatIla marazI iSaxaNa yaa ivaYayaaMtga-t AaSayayau@t AQyaapna pd\QatIcyaa p`a%yaixakacao maUlyamaapna krNyaasaazI &anarcanaavaadI maUlyamaapna kaya-naItIcaa vaapr kolyaamauLo Ca~ iSaxakaMcyaa bahuidSa ivacaar xamatot saaqa- frk AaZLuna yaotao.  SaUnya pirklpnaa : baI.eD\.AByaasaËmaatIla marazI iSaxaNa yaa ivaYayaaMtga-t AaSayayau@t AQyaapna pd\QatIcyaa p`a%yaixakacao maUlyamaapna krNyaasaazI &anarcanaavaadI maUlyamaapna kaya-naItIcaa vaapr kolyaamauLo Ca~ iSaxakaMcyaa bahuidSa ivacaar xamatot saaqa- frk AaZLuna yaot naahI.  saMSaaoQana pd\QatI : savao-xaNa pd\QatI  nyaadSa- : saMBaavyata namaunaa inavaD pd\QatItIla saaQaa yaadRicCk namaunaa inavaDItIla laa^TrI pd\QatIcaa vaapr k$na 30 ivaVaqyaa-McaI inavaD kolaI gaolaI.  maaihtI saMklana saaQanao : &anarcanaavaadI maUlyamaapna kaya-naItI - 1.samavayask maUlyaaMkna 2.ei@JaT kaDMAR-APRIL, 2016, VOL-I, ISSUE-VI

www.srjis.com

Page 467


IJERS/ BIMONTHLY/ZANJARE PRAMILA (466-470)

 saMSaaoQanaacaI vyaaPtI mayaa-da va pirmayaa-da :  vyaaPtI : sadr saMSaaoqana ho ho marazI maaQyamaacyaa marazI p`qama BaaYaa mhNaUna GaoNaa-yaa sava- baI.eD\.Ca~iSaxakaMSaI saMbaMiQat Aaho.  mayaa-da : &anarcanaavaadI maUlyamaapna kaya-naItIcaI pirNaamakarkta hI baI.eD\. Ca~ iSaxakaMsaazI ‘AaSayayau@t AQyaapna pd\QatIcyaa’ p`a%yaixak kayaa-cyaa maUlyamaapnaasaazI &anarcanaavaadI maUlyamaapna kaya-naItIcao ivaksana Ca~iSaxakaMnaI ‘AaSayayau@t AQyaapna pd\QatIcyaa p`a%yaixakaAMtga-t idlaolyaa p`itsaadavar AvalaMbaUna Aaho.  Pairmayaa-da : 1.sadr saMSaaoQana ho laaoNaavaLa Sahrapurtoca mayaa-idt Aaho. 2. sadr saMSaaoQana ho baI.eD\. marazI maaQyamaacyaa Ca~iSaxakaMpurtoca mayaa-dIt Aaho. 3. sadr saMSaaoQana ho laaoNaavaLa SahratIla eka mahaivaValayaapurtoca mayaa-idt Aaho. 4. sadr saMSaaoQana ho baI.eD\.AByaasaËmaatIla marazI iSaxaNa yaa ivaYayaapurtoca mayaa-idt Aaho. 5. sadr saMSaaoQana ho marazI iSaxaNa AaSayayau@t AQyaapna pd\QatIcyaa maUlyamaapnaasaazI ivakisat kolaolyaa &anarcanaavaadI maUlyamaapna kaya-naItI AMtga-t 1.samavayask maUlyaaMkna 2. ei@JaT kaD- [.saMdBaa-t mayaa-idt Aaho.  inaYkYa- : A. &anarcanaavaadI maUlyaaMkna kaya-naItImaQaIla ‘samavayask maUlyaaMkna’ yaa kaya-naItIcaa vaapr AaSayayau@t AQyaapna pd\QatIcyaa kaya-SaaLoAMtga-t kolaa Asata¸ Asao inaYkYaa-sa Aalao kI1.ivaVaqyaa-MnaI Aaplyaa sahAQyayanaaqaI-Mnaa ‘AaSayayau@t AQyaapna pd\QatI’tIla ivaivaQa GaTk­ ivaYaya saMrcanaa¸ paz\yaËma ivaSlaoYaNa¸ AaSaya ivaSlaoYaNa [. maaOilak p`%yaaBarNa idlao. 2. p`%yaok GaTkasaMdBaa-t ³ivaSaoYat: saMrcanaa´ bahuidSa ivacaarxamata ivaVaqyaa-McaI idsaUna AalaI. 3. ivaVaqyaa-MnaI caaMgalyaa kayaa-cao kaOtuk va AavaSyak toqao sauQaarNaa%mak saUcanaa idlyaamauLo p`a%yaixak kayaa-caI gauNava<aa vaaZNyaasa madt JaalaI. MAR-APRIL, 2016, VOL-I, ISSUE-VI

www.srjis.com

Page 468


IJERS/ BIMONTHLY/ZANJARE PRAMILA (466-470)

ba. &anarcanaavaadI maUlyamaapna kaya-naItI AMtga-t ‘ei@JaT kaD-’ yaa kaya-naItIcaa vaapr ‘AaSayayau@t AQyaapna pd\qatI’cyaa kaya-SaaLoAMtga-t Asao laxaat Aalao kI1. ivaVaqyaa-MnaI svat: kolaolyaa kayaa-cao maUlyamaapna svat: kolao. 2. ho maUlyamaapna krtanaa Y caaT- caa vaapr kolaa.yaaAMtga-t malaa kaya vaaTtoÆ maI kaya iSaklaaoÆ maI kaya kolaoÆ yaa GaTkaAMtga-t p`%yaaBarNa Gaotlao Asata¸ Asao inaYkYaa-sa Aalao kI¸  ivaVaqaI- AaSayaakDo AiQak saUxmair%yaa phaNyaasa iSaklaa.  saMrcanaa¸ paz\yaËma¸ paz\yapustk ivaSlaoYaNa¸ AaSaya ivaSlaoYaNa p`BaavaI krNyaasaazI svat: kolaolaI ivacaarp`iËyaa p`aPt kolaolao &ana¸ samasyaovar kolaolaI maat yaasaMdBaa-t yaaogya p`%yaaBarNa idlao.  svat:t Jaalaolaa badla ¸ AQyayanaaqaI-MSaI kolaolaI cacaa-¸ AnauBavaaMcaI kolaolaI dovaaVaGaovaaNa [. fayado vya@t k$na ASaa AaMtriËyaocaI AavaSyakta Asalaocao spYT kolao. ekMdrItca bahuidSa ivacaar krNyaacaI savaya¸ Aaklanaxamata¸ laoKnakaOSalya¸ p`kTIkrNa kaOSalya ya ]i_YTaMcyaa pUt-tosaazI va %yaacyaa maUlyamaapnaasaazI &anarcanaavaadI maUlyamaapna kaya-naItI ]pyau#t zrlaolaI inaYkYaasa AalaI. saMdBa- pustko : marazI saMdBa- : 1.GaaormaaoDo ko.yau.¸ GaaormaaoDo klaa¸³2007´¸ ‘SaOxaiNak saMSaaoQanaacaI maUlat<vao’¸ naagapUr : ivaVa p`kaSana.

2.panasao rmaoSa¸ ³2006´¸ ‚maulaaMcao iSaxaNa : palak va Saasana‛¸ puNao :DayamaMD piblakoSana¸. 3. parsanaIsa homalata¸ ³2004´ “rcanaavaadavar AaQaairt AQyaapna‛¸ iSaxak p`iSaxak maaga-diSa-ka [.3 rI¸ puNao : maharaYT/ rajya SaOxaiNak sMaSaaoQana va p`iSaxaNa pirYad . 4.³2010´¸ “maaQyaaimak va ]cca maaQyaimak stravar AQyaapnaat rcanaavaadacaa ]pyaaoga‛¸ puNao : iSaxaNa saMËmaNa¸ maharaYT rajya maaQyaimak va ]cca iSaxaNa maMDL. 5. saMkpaL sauroSa¸ ³2010´¸ “&anarcanaavaad AaiNa maUlyamaapna‛¸ puNao : BaartIya iSaxaNa MAR-APRIL, 2016, VOL-I, ISSUE-VI

www.srjis.com

Page 469


IJERS/ BIMONTHLY/ZANJARE PRAMILA (466-470)

6.sap`o inalaImaa¸ paTIla p`ItI¸paTIla jyaaotI¸³2007´ ‚gaitmaana iSaxaNaasaazI ivacaarp`vaah‛¸ kaolhapUr : fDko p`kaSana. [Mg`ajaI saMdBa- : kashinath.H.M., (2009) “Constructivism and Instruction Strategies”, Pune : Edutrack,Vol.9No.4. Kasinath.H.M., (2009), “Nature of Knowledge in Constructivism Implications For Education”, Journal of Community Gidance & Research Vol.26 N0.3. Mohanty S.K.&A.Pani,(2009), “Constructivist Paradigam:Implications For Teacher Education Programme”, Delhi :University News, 47(44). Sasilkumar.P., (2009), “Constructivism and Evaluation A General Perspective”, Pune :Edutrack,Vol.9-N0.1. Sood.J.K., (2006), “Knowledge Construction:A Constructivist View of Learning”,Journal of Indian Education.

[MTrnaoT saMdBa- : 1. Christie, (25.05.2005), “Constructivism and its implications for educators”, From http://alicechristie.com /edtech/ learning / constructivism /index.htm 2. Clarkson and Brook, (17.11.2004) “ I can’t understand why I didn’t pass: Scaffolding student activities”. From http://www.ascilite.org.au/conferences /perth04/procs /pdf/clarkson.pdf. 3. “Constructivism”, (26.7.2009), from http://edutechwiki.unige.ch / en/ constructivism 4. “ Constructivism: A Holistic Approach to Teaching and Learning”, (25.6.2004) from http:// ww.Keele.ac.uk/depts/aa/landt /it /talwt /materials/examples of constructivism. Pdf 5. “ Constructivism as a paradigm for teaching and Learning” ,(5.12.2010), from http://www.thirteen.org/edonline/concept 2 class/ constructivism / index_sub2.html

MAR-APRIL, 2016, VOL-I, ISSUE-VI

www.srjis.com

Page 470

5 zanjare pramila  
5 zanjare pramila  

NA

Advertisement