Page 1

IJERS/ BIMONTHLY/PROF SHRIHARI DASHARTH DARADE (374-380)

׿֕֕ú ׿֕֕ÖÖŸÖß¹Ö •Öã•Ö¾Ö¢ÖÖ ¯ÖÏÖ. ÁÖßÆü¸üß ¤ü¿Ö¸ü£Ö ¤ü¸üÖ›êü ׿ֿ֕֕ÖÖÃ¡Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ, ÃÖÖê­Ö‡Ô

ÃÖÖ¸üÓÖ¿Ö †Ö•Ö –ÖÖ­Ö׬ÖšüüßŸÖ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ´Ö¬µÖê –ÖÖ­Ö ×­ÖÙ´ÖŸÖß,ÃÖÓ¶üÖ‘Ö,¾ÖÖ¯Ö¶ü,†Ö×‘Ö ¯ÖÏÃÖÖ¶üÖÃÖ •ÖÃÖê ´ÖÆüŸ¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖÏŸµÖêú •úÖµÖÖÔ“Öß,¾ÖßÖã“Öß.ÃÖê¾Öê“Öß •Öã•Ö¾Ö¢ÖÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ-Ö ¾Ö ¾µÖ¾ÖãÖÖ¯Ö-Ö •ú¸ü•Öê •Ö¸ü•Öê“Öê —ÖÖ»Öê †ÖÆêü,•Ö֐Öן֍úß•ú¸ü•ÖÖ´Öãôêû ×¿ÖÖ‘Ö Öê¡ÖÖŸÖ ÃÖã¨üÖ Ö֕֐Öß•ú¶ü‘ÖÖ»ÖÖ “ÖÖ»Ö­ÖÖ ×´ÖôûÖ»µÖÖ­Öê •µÖÖ ¤êü¿ÖÖ•Ö¾Öôûû Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖÖê“Ö ¤êü¿Ö µÖÖ Ã¯Ö¬ÖìŸÖ ×™üú‘ÖÖ¶ü †ÖÆêü. ³ÖÖ¶üŸÖßµÖ ×¿ÖÖ‘Ö ¯Ö¨üŸÖß Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ¯Öæ‘ÖÔ ²Ö­Ö׾֑µÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖú ×¿ÖÖ‘Ö Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ¯Öæ‘ÖÔ †ÃÖÖµÖ»ÖÖ Æü¾Öê.†Ö•Ö“Öß ×¿ÖÖú ׿ց֑ÖÖ“Öß ¾ÖÖ‡Ô™ü ¯Ö׶üÛã֟Öß ÃÖã¬ÖÖºþ­Ö ׿ց֍ú ׿ց֑ÖÖŸÖᯙ ´Ö֐֑Öß ¾Ö ¯Öã¶ü¾ÖšüµÖ“µÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ ÃÖ´ÖŸÖÖê»Ö ÃÖ֑֬µÖÖÃÖÖšüßü ×¿Ö•Ö•Ö •Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ×¿ÖÖ‘ÖŸÖ•–Ö,¯ÖÏ¿ÖÖÃ֍úßµÖ †×¬ÖúÖ¶ü߾֐ÖÔû, ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ, ¯ÖÏÖ¬µÖ֯֍ú, ×¾ÖªÖ£Öá µÖÖÓ­ÖÖ ¿Ö£Öá­Öê »ÖœüÖ¾Öê »Ö֐֑ÖÖ¶ü †ÖÆêü,ŸµÖÖÃÖÖšüß ×¿Ö•Ö•ú ׿ց֑ÖÖŸÖᯙ ÃÖ´ÖõÖÖ ¤æü¶ü ÃÖÖºþ­Ö ׿ց֍ú ׿ց֑ÖÖ»ÖÖ Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ¯Öæ•ÖÔ ²Ö-Ö×¾Ö»µÖÖ׿־ÖÖµÖ ³ÖÖ¶üŸÖßµÖ ×¿ÖÖ‘Ö ¯Ö¨üŸÖß»ÖÖ •Ö֐Öן֍ú ï֬ÖìŸÖ ×™üú‘Öê †¿ÖŒµÖ †ÖÆêü.

¯ÖÏßÖÖ¾Ö­ÖÖ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ †Ö×‘Ö Öã•Ö¾Ö¢ÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ±úÖ¶ü •Ö¾Öôû“ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêü.ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ׿ց֑ÖÖ“Öß Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ ¾Ö ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ µÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¶ü †ÖÓŸÖ׶üú ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö †ÖÆêü.úÖ¶ü‘Ö úÖê‘ÖŸµÖÖÆüß ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖ ŸµÖÖ ¤êü¿ÖÖŸÖß¹Ö ×¿ÖÖ‘ÖÖ“µÖÌÖ Öã‘Ö¾Ö¢Öê¾Ö¶ü †Ö¬ÖÖ׶üŸÖ †ÃÖŸÖÖê †Ö×‘Ö ×¿ÖÖ‘ÖÖ“Öß Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ Æüß ×¿ÖÖúÖ¾Ö¶ü †¾Ö¹ÖÓ²Öæ­Ö †ÃÖŸÖê ŸÖ¶ü ׿ց֍úÖ“Öß Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ ×¿ÖÖú ׿ց֑ÖÖ“µÖÖ Öã‘Ö¾Ö¢Öê¾ Ö¸ü †¾Ö¹ÖÓ²Öæ­Ö †ÃÖŸÖê .´Æü‘Öæ­Ö ¤êü¿ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖ֑֬µÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÆüŸ¾Ö¯Öæ‘ÖÔ ³Öæ×´Ö•úÖ Æüß ×¿Ö•Ö•ú ׿ց֑ÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê.´ÖÖ¡Ö ÃÖªÛã֟ÖßŸÖ ×¿ÖÖú ׿ց֕ÖÖ“Öß •Öß ¾ÖÖ‡Ô™ü Ûã֟Öß ×­Ö´ÖÖÔ‘Ö —ÖÖ¹Öß †ÖÆêü ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖÖŸúÖôû ÃÖã¬ÖÖ¶ü‘ÖÖ ÆüÖꑵÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖ‘Ö ¯ÖÏ׍ÎúµÖêŸÖß¹Ö ¯ÖÏŸµÖêú ‘Ö™üúÖ¹ÖÖ Ã¾ÖŸÖÖ:“Öß Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ ×ÃÖ¨ü ú¶üÖ¾Öß ¹Ö֐֑ÖÖ¶ü †ÖÆêü.Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ ´Æü‘Ö•Öê úÖê‘ÖŸµÖÖÆüß úÖµÖÖÔ“µÖÖ •×§ü™ü ×­Ö¯֢ÖߟÖß¹Ö ‣úŸéú™üŸÖê“Öß ÃÖӍú¹¯Ö­ÖÖ ÆüÖêµÖ.•Öß ÃÖӍú¹¯Ö­ÖÖ ¤êü¿Ö,úÖ¹Ö ,¯Ö׶üÛã֟Öß µÖÖ­ÖãÃÖÖ¶ü £ÖÖê›üß ²Ö¤ü¹Ö‘ÖÖ¶üß •Ö¶üß †ÃÖ¹Öß ŸÖ¶üß ŸÖß ÃÖÖ¾ÖÔס֍ú, ÖןֿÖß¹Ö †¿Öß ¯ÖÏ׍ÎúµÖÖ †ÃÖŸÖê ü.´Æü‘Öæ­Ö ׿ց֑ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ ´Ö•Ö²ÖæŸÖ ú¶ü‘µÖÖÃÖÖšüß ×¿ÖÖú ׿ց֑ÖÖ´Ö¬µÖê Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ ¯ÖÏãÖÖ×¯ÖŸÖ ú¶ü‘Öê Ö¶ü•Öê“Öê †ÖÆêü. JAN-FEB, 2016, VOL-I, ISSUE-V

www.srjis.com

Page 374


IJERS/ BIMONTHLY/PROF SHRIHARI DASHARTH DARADE (374-380)

׿֕֍ú ׿ց֝ÖÖ“Öß ¾µÖ֏µÖÖÃÖß.¾Æüß.Öã›üÃÖ „ ׿ց֍ú ׿ց֑ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ †­Öã³Ö¾Ö, †Öî¯Ö“ÖÖ׶üú éúŸÖß †Ö×‘Ö †­ÖÖî¯Ö“ÖüÖ׶üú ׍ÎúµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖêŸÖÖê úß •µÖÖ ¾µÖŒŸÖß¹ÖÖ ×¿ÖÖ‘Ö ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¶üß ¯ÖÖ¶ü ¯ÖÖ›ü‘µÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ¹Öê¹µÖÖ µÖÖꐵ֟ÖÖ ¯ÖϤüÖ­Ö ú¶üŸÖÖŸÖ‟. ¾Ö¶üß¹Ö ¾µÖ֏µÖê¾Ö¸þ­Ö †Ö¯Ö‘ÖÖÃÖ †ÃÖê ÃÖÖӐ֟ÖÖ µÖê‡Ô¹Ö úß ×¿ÖÖú ׿ց֑ÖÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ“Ö ¿ÖîÖב֍ú ׍ÎúµÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö ÆüÖê ŸÖÖê •µÖÖ ¾µÖŒŸÖß¹ÖÖ ×¿ÖÖú,´Ö֐ÖÔ¤ü¿Öԍú ´Æü‘Öæ­Ö þÖÓµÖ¯Öæ‘ÖÔ ²Ö‘Ö‘µÖÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖŸÖÖŸÖ.

•ÖãÖ¾Ö¢Öê“ÖÖ †£ÖÔ •Öã•Ö¾Ö¢ÖÖ Æüß ¾µÖ¾ÖãÖÖ¯Ö-Ö •Öê¡ÖÖŸÖß¹Ö ÃÖӍú¹¯Ö­ÖÖ †ÃÖæ­Ö Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ ÆüÖ ¿Ö²¤ü ‡ÓÖÏ•ÖߟÖß¹Ö quality µÖÖ ¿Ö²¤üÖ“ÖÖ ´Ö¶üÖšüß ÃÖ´ÖÖ­ÖÖ£Öá ¿Ö²¤ü †ÖÆêü.¿Ö²¤üúÖê¿ÖÖ­ÖãÃÖÖ¶ü quality µÖÖ ¿Ö²¤üÖÃÖ Öã‘Ö, •ÖÖŸÖ,¯ÖύúÖ¶ü,¤ü•ÖÖÔ,†Ö×‘Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¬Ö´ÖÔ Æêü ¿Ö²¤ü ÃÖã¨üÖ ÃÖ´ÖÖ-ÖÖ£Öá פü¹Öê¹Öê †ÖÆêüŸÖ

•ÖãÖ¾Ö¢ÖꓵÖÖ ¾µÖ֏µÖÖ 1) ײÖΙüß¿Ö Ã™Ñü›ü›ÔüÃÖ ‡Û­Ã™ü™ü¶æ¿Ö­Ö(1991)-“ ¾µÖŒŸÖ ¾Ö †¾µÖŒŸÖ Ö¶ü•ÖÖÓ“Öß ¯ÖæŸÖá ú¶ü‘µÖÖ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ †ÃÖ¹Öê¹Öß ¾ÖßÖæ †£Ö¾ÖÖ ÃÖê¾ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¹ÖÖ‘ÖÖÓ“Öß ¾Ö Öã‘Ö¾Öî׿Ö™üµÖÓ“Öß ÖÖêôûÖ²Öê¶üß•Ö ´Æü‘Ö•Öê Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ ÆüÖêµÖ”. 2) Æêü›üê ׸üŒÃÖ-“ ׿ց֑ÖÖ“µÖÖ ±ú×¹ÖŸÖÖ“Öß ¿ÖîÖב֍ú ¬µÖêµÖ¯ÖæŸÖᓵÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß¹Ö †ÓÖ³ÖæŸÖ µÖ£ÖÖ£ÖÔŸÖÖ ´Æü‘Ö•Öê Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ ÆüÖêµÖ” 3) וִֻÖÖê¸ü•úÖîÃÖ²Öß -“׿ց֑ÖÖ“Öß ×­ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ¬µÖêµÖ ¾Öî׿Ö™üµÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö¹Ö ¾Ö Ö¶ü•ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ×­Ö¯֢Öß“Öß †­Öã¸þ¯ÖŸÖÖ ´Æü‘Ö•Öê Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ ÆüÖêµÖ”. 4) ¯Ö¸ü¿Öã¸Öü´Ö-Ö (1985) “•¯Ö³ÖÖꌟµÖÖ“µÖÖ ×¿ÖÖ‘ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“µÖÖ †¯ÖêÖÖÓ“Öß ¯ÖæŸÖá ¾ÖÖ ŸµÖÖ ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ úÖÆüß ¤êü‘Öê ´Æü‘Ö•Öê •Öã•Ö¾Ö¢ÖÖ ÆüÖêµÖ” 5) “•Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ ´Æü‘Ö•Öê ×­ÖÛ¿“ÖŸÖ êú¹Öê¹µÖÖ ¯ÖÏ´Ö֑ÖÖŸÖ Öã‘ÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖêµÖ” ´Æü‘Öæ­Ö •ªÖêÖ ¯ÖÏ•ÖÖ»Ö߯ÖÏ´ÖÖ•Öê ×¿Ö•Ö•Ö ÃÖã¨üÖ ‹ú ¯ÖϑÖÖ¹Öß †ÖÆêü .úÖê‘ÖŸµÖÖÆüß ¯ÖϑÖÖ¹Öß †£Ö¾ÖÖ úÖµÖÖÔ“µÖÖ •×§ü™üÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ×ú¾ÖÖ ‣úŸéú™üŸÖÖ ÖÖšü‘Öê ´Æü‘Ö•Öê •Öã•Ö¾Ö¢ÖÖ ÆüÖêµÖ.

•ÖãÖ¾Ö¢Öê“Öß ¾Öî׿Ö™ü¶ê 1)

•Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ Æüß ÖןֿÖß¹Ö ¯ÖÏ׍ÎúµÖÖ †ÖÆêü .

JAN-FEB, 2016, VOL-I, ISSUE-V

www.srjis.com

Page 375


IJERS/ BIMONTHLY/PROF SHRIHARI DASHARTH DARADE (374-380)

2)

•ÖÏÖÆü•ÓúÖ“Öê ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ­Ö ÆüÖ“Ö Öã‘Ö¾Ö¢Öê“ÖÖ ×­Ö¤ìü¿Öú šü¶üŸÖÖê

3)

•Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ Æüß ¾µÖÛŒŸÖ×­Öšü †ÃÖæ­Ö ÃÖã¨üÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÆüÖµÖÔ †ÃÖŸÖê.

4)

•Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ Ã֍úÖ¶üÖŸ´Öú þָþ¯ÖÖ“Öß †ÃÖŸÖê.

5)

•Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ ÆüÖ •Ö֑Öß¾Ö¯Öæ¾Öԍú †ÖÖ¹Öê¹ÖÖ †ÖéúןֲÖÓ¬Ö †ÖÆêü.

6)

•Öã‘Ö¾Ö¢Öê“Öß ÃÖӍú¹¯Ö­ÖÖ ÃÖÖ¯ÖêÖ †ÃÖŸÖê.

7)

•Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖß Æêü ×­Ö¶ÓüŸÖ¶ü “Öֹ֑ÖÖ¶êü úÖµÖÔ †ÖÆêü.

8)

•Öã‘Ö¾Ö¢Öê“Öê ׭֍úÂÖ Æêü ÃÖÓ¤ü³ÖÔ•Ö›üßŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ

9)

•Öã•Ö¾Ö¢Öê“Öê ÃÖӏµÖÖŸ´Öú ´ÖÖ¯Ö­Ö †“Öæú¯Ö‘Öê ú¶üŸÖÖ µÖêŸÖ ­ÖÖÆüß.

10)

•úÖê‘ÖŸµÖÖÆüß úÖµÖÖÔ“µÖÖ •×§ü™ü ¯ÖæŸÖÔŸÖê¿Öß Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ ×­ÖÖ›üßŸÖ †ÃÖŸÖê

11)

ÃÖÖŸÖŸµÖÖ­Öê ´Öæ¹µÖÖӍú­Ö,¯ÖÏŸµÖÖ³Ö¶ü‘Ö,¯ÖÏê¶ü‘ÖÖ= †×¾Ö¶üŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¶ü‘ÖÖ

•Öã•Ö¾Ö¢Öê“Öß ŸÖŸ¾Öê ÃÖê´Öã¶ü(1992) µÖÖÓ­Öß •““Ö ×¿ÖÖ‘ÖÖŸÖß¹Ö Öã‘Ö¾Ö¢ÖêÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ŸÖŸ¾ÖÖÓ“Öß ¸þ¯Ö¶êüÂÖÖ ¯Öãœüß¹Ö ¯ÖÏ´Ö֑Öê פü¹Öß †ÖÆêü. ÃÖê´Öæ¶ü µÖÖÓ“ÖÖ •Öã‘Ö¾Ö¢Öê²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¶ü¯ÖϾÖÖÆü ÆüÖ †×¬Öú ÃÖ¾ÖÔÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Öú †ÃÖæ­Ö ŸµÖÖŸÖ ×­Ö¯֢Ö߯ÖêÖÖ ¯ÖÏ׍ÎúµÖê¾Ö¶ü •ÖÖÃŸÖ ³Ö¶ü פü»Öê»ÖÖ ×¤üÃÖŸÖÖê 1) •¯Ö³ÖÖꌟµÖÖÓ“µÖÖ Ö¶ü•ÖÖÓ“Öß ¯ÖæŸÖá ú¶ü‘Öê ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¤êü‘Öê.

2) ×­Ö¶ÓüŸÖ¸ü ÃÖã¬ÖÖ¸ü•ÖÖ •ú¸ü•Öê

3) ¯ÖÏŸµÖêúÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¶üß †ÖÆê

4Ëü) µÖÖê•µÖ ­ÖêŸÖ韾Ö

5) ¯ÖϑÖÖ¹ÖߟÖß¹Ö ´ÖÖ­Ö¾Ö ÃÖÓÃÖÖ¬Ö­ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¶ü‘Öê .

6) ³ÖߟÖß •ú´Öß •ú¸ü•Öê.

7) ´ÖÖ­µÖŸÖÖ ¾Ö ¯ÖÖ׶üŸÖÖê×ÂÖ•êú ¤êü•Öê.

8) ÃÖÖÓב֕ú úÖµÖÔ †Ã֑Öê.

9) ´ÖÖê•Ö´ÖÖ¯Ö †Ã֑Öê.

10) ÃÖã×­ÖµÖÖê×•ÖŸÖ ÃÖ´ÖõÖÖ ×­Ö¶üÖ•ú¸ü•Ö •ú¸ü•Öê.

ÃÖÓ¯Öæ•ÖÔ •Öã•Ö¾Ö¢ÖÖ JAN-FEB, 2016, VOL-I, ISSUE-V

www.srjis.com

Page 376


IJERS/ BIMONTHLY/PROF SHRIHARI DASHARTH DARADE (374-380)

ü

ÃÖÓ

´Öæ

²ÖÖÓ

•ÖÏÖ

¯Öæ

»µÖ

׬Ö

¸Óü

Æü

•ÖÔ

´ÖÖ

»Ö

ŸÖ

ÃÖ

¯Ö

•úß

¸ü

•ëú

Æ

¦üßú

ü³ÖÖ

¬ÖÖ

•Ö

¸ü

•ÖãÖ¾Ö¢Öê“Öê †Ö¬ÖÖ¸üßÖÓ³Ö-

×-Ö

ÃÖã

•ÖÖ Vision, Mission

´Öæ¹µÖ

¾Ö

ÁÖ¨Ö

¬µÖêêµÖ †Ö×‘Ö •×§ü™üµê

•ÖãÖ¾Ö¢Öê“Öê †Ö¬ÖÖ¸üßÖÓ³Ö ×¿ÖÖú ×¿ÖÖ‘Ö ÆüÖ Ö¶êü ŸÖ¶ü ÃÖÓ¯Öæ‘ÖÔ ×¿ÖÖ‘Ö ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ ¯ÖÖµÖÖ †ÃÖŸÖÖê.úÖ¶ü‘Ö ׿ց֍ú ¸þ¯Öß ãÓú³ÖÖ¶ü ¯Ö׶ü¯ÖŒ¾Ö ŸÖ¶ü ×¾ÖªÖ£Öá ¸þ¯Öß ´Ö›üêú ¯Ö׶ü¯ÖŒ¾Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. ´Æü•Öæ-Ö ¾Ö¶üß¹Ö ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™üú Æêü •Öã‘Ö¾Ö¢Öê“Öê ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ-Ö ¾Ö ¾µÖ¾ÖãÖÖ¯Ö-Ö µÖÖÃÖÖšüß ´ÖÆüŸ¾Ö¯Öæ‘ÖÔ †ÖÆêüŸÖ.µÖÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ‘Ö™üú ÆüÖ ÖÏÖÆüú †ÃÖŸÖÖê.´Æüü‘Öæ­Ö ÖÏÖÆüúÖÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ úÖÆüß ´Æü‘Ö•Öê“Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔ úÖÆüß µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¶ÃÖ¶ü‘Öß­ÖãÃÖÖ¶ü •Ö¶ü ׿ց֍ú ×¿ÖÖ‘Ö ¯ÖÏ׍ÎúµÖêŸÖ ²Ö¤ü¹Ö êú¹ÖÖ ŸÖ¶ü Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ ¯ÖÏãÖÖ×¯ÖŸÖ ú¶ü‘µÖÖÃÖ úÖÆüß •¿Ö߸ü »ÖÖ•Ö•ÖÖ¸ü -ÖÖÆüß.

׿֕֍ú ׿ց֝ÖÖŸÖᯙ ÃÖ´ÖõÖÖ 1)

׿ց֍ú ׿ց֑ÖÖ“Öß ¤üÖêÂÖ¯Öæ‘ÖÔ ¯ÖϾÖê¿Ö ¯ÖÏ׍ÎúµÖÖ

2)

´Ö֐֑Öß ¾Ö ¯Öã¶ü¾ÖšüµÖŸÖß¹Ö ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖ

3)

׿ց֍ú ×¿ÖÖ‘Ö ÃÖÓãÖê“ÖÖ ÖÖ¹ÖÖ¾Ö¹Öê¹ÖÖ ¤ü•ÖÖÔ

4)

׿ց֍ú ׿ց֑ÖÖ“ÖÖ úÖ¹ÖÖ¾Ö¬Öß

5)

×¾ÖªÖ£Öá ׿֕֕úÖ´Ö¬µÖê †Ö¾Ö¿µÖú Ö´ÖŸÖÖÓ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö

6)

×¾ÖÂÖµÖ –ÖÖ­ÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö

7)

†¬µÖÖ¯Ö­Ö ÃÖ¶üÖ¾ÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß¹Ö †›ü“֑Öß

8)

¯ÖÏ׿ց֑ÖÖ“µÖÖ úÖµÖÔ×­ÖŸÖß

JAN-FEB, 2016, VOL-I, ISSUE-V

www.srjis.com

Page 377


IJERS/ BIMONTHLY/PROF SHRIHARI DASHARTH DARADE (374-380)

9)

׿֕֕ú ×¿Ö•Ö•Ö •úÖµÖÔ•Îú´ÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ׵֍ú ¥üüÛ™üúÖê­ÖÖ“ÖÖ †³ÖÖ¾Ö

10)

¾µÖ¾ÖãÖÖ¯Ö­Ö ×¾ÖÂֵ֍ú †›ü“֑Öß

11)

¿ÖÖ»ÖêµÖ †³µÖÖÃ֍Îú´Ö ¾Ö ׿ց֍ú ׿ց֑ÖÖ“µÖÖ †³µÖÖÃ֍Îú´ÖÖŸÖß¹Ö ŸÖ±úÖ¾ÖŸÖ

׿֕֍ú ׿ց֝ÖÖ“Öß ÖãÖ¾Ö¢ÖÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ­ÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ²ÖÖ²Öß ×¿ÖÖú ׿ց֑ÖÖ“µÖÖ Öã‘Ö¾Ö¢Öê¹ÖÖ ²ÖÖ¬ÖÖ †Ö‘Ö‘ÖÖ-µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ‘Ö™üúÖ¾Ö¶ü ×­ÖµÖÓ¡Ö‘Ö ¯ÖÏãÖÖ×¯ÖŸÖ ú¸þ­Ö ŸµÖÖŸÖß¹Ö ÃÖ´ÖõÖÖÓ“Öê ×­Ö¶ü֍úÖ¶ü‘Ö ú¶ü‘Öê †Ö×‘Ö “ÖÖӐֹµÖÖ ²ÖÖ²Öà“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¾Ö ¾µÖ¾ÖãÖÖ¯Ö­Ö ú¸þ­Ö Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ ×™üú¾Öæ­Ö šêü¾Ö‘Öê ´Æü‘Ö•Öê “Ö ×¿ÖÖú ׿ց֑ÖÖŸÖ Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ ×­Ö´ÖÖÔ‘Ö ú¶ü‘Öê ÆüÖêµÖ,µÖÖ ×šüú֑Öß †Ö¯Ö­ÖÌ Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ­ÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¶ü ú·ý

†) ¯ÖÏ¿ÖÖÃ֍úßµÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ 1) ´ÖÖ•Ö‘Öß ¾Ö ¯Öã¶ü¾ÖšüµÖ“µÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖ­ÖãÃÖÖ¶ü ‹­Ö.ÃÖß ™üß.‡Ô.­Öê ׿ց֍ú ×¿ÖÖ‘Ö ÃÖÓãÖÖ­ÖÖ ´ÖÖ­µÖŸÖÖ ªÖ¾Öß. 2) ¯ÖϾÖê¿Ö ¯ÖÏ׍ÎúµÖÖ ¾Öêôêû†Ö¬Öß ¯Öæ‘ÖÔ ú¶üÖ¾Öß 3) ¯ÖϾÖê¿Ö ¯Öæ¾ÖÔ ¯Ö¶ü߁Öê´Ö¬Öæ­Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ“ÖÖ ×¿Ö•Ö‘Ö×¾ÖÂֵ֍ú,ÃÖ´ÖÖ•Ö×¾ÖÂֵ֍ú ¥üüÛ™üúÖê­ÖÌ ŸÖÃÖê“Ö †×³Ö¸þ“Öß,†×³Ö¾Öé¢Öß ŸÖ¯ÖÖÃÖ¹Öß •ÖÖ¾Öß.

4) ׿ց֍ú ׿ց֑ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃ֍Îú´Ö ÆüÖ †ÖÓŸÖ¶ü¿Ö֏ÖßµÖ ¥üüÛ™üúÖê‘ÖÖ¾Ö¶ü †¬ÖÖ׶üŸÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ãÖôû,•úÖôûÖ-ÖãÃÖÖ¸ü ²Ö¤ü»Ö•ÖÖ-µÖÖ Ö¶ü•ÖÖÓ ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖÖ¹ÖêµÖ †³µÖÖÃ֍Îú´Ö µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¶ü ¾ÆüÖ¾ÖÖ.

5) †¬µÖµÖ­Ö,†Ö¬µÖÖ¯Ö­Ö,´Öæ¹µÖ´ÖÖ¯Ö­Ö ¾Ö †³µÖÖÃ֍Îú´ÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ­Ö¾Ö­Ö¾Öß­Ö ¯Ö¨üŸÖß,ŸÖÓ¡Öê.­Ö¾Ö¯ÖϾÖÖÆü ׾֍úÃÖ­ÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö­Ö,•¤ü²ÖÖê¬Ö­Ö,úÖµÖÔ¿ÖÖôûÖ ,“Ö“ÖÖÔÃÖ¡êÖ µÖÖÓ“Öê Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ¯Öæ‘ÖÔ †ÖµÖÖê•Ö­Ö ú¶ü‘µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê.

6) -ÖÑ•úú›æü­Ö ´Öæ¹µÖ´ÖÖ¯Ö­Ö ú¸þ­Ö ‘Öê‘ÖÖ-µÖÖ ÃÖÓãÖÖ­ÖÖ“Ö ×¿ÖÖú ׿ց֑ÖÖ“ÖÖ úÖµÖԍÎú´Ö ¶üÖ²Ö׾֑µÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ªÖ¾Öß. ²Ö) †¬µÖµÖ­Ö †Ö¬µÖÖ¯Ö­ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ 1) •““Ö ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¾Ö •Öã•Ö¾Ö¢ÖÖ¬ÖÖ¸ü•ú ׿֕֕úÓÖ“Öß ×­ÖµÖ㌟Öß ú¶ü‘µÖÖŸÖ µÖÖ¾Öß. 2) ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Ö•úÖÓ-Öß Ã¾Ö- •Ö֑Öß¾Ö,×¾ÖªÖ£Öá×¾ÖÂֵ֍ú •Ö֑Öß¾Ö ¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö×¾ÖÂֵ֍ú •Ö֑Öß¾Öê“Öê ³ÖÖ­Ö šêü¾Öæ­Ö –ÖÖ­ÖÖ“Öß ×­ÖÙ´ÖŸÖß, –ÖÖ­ÖÖ“Öê ÃÖÓ¶üÖ‘Ö ¾Ö –ÖÖ­ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃÖÖ¶ü ú¶üÖ¾ÖÖ. 3) †¬µÖÖ¯Ö­ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ´ÖãÖ ÆêüŸÖæ •¯Ö³ÖÖêÖŸµÖÖ“µÖÖ Ö¶ü•ÖÖÓ“Öß ¯ÖæŸÖá ¾ÖÖ ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¤êü‘Öê ÆüÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. 4) ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Ö•úÖÓ-Öß Ã¾Ö-¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ,´Öæ¹µÖê,†Ö×‘Ö ÖÏÖÆüú µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ²ÖÖÓ׬ֹ֍úß •Ö¯ÖÖ¾Öß. 5) ¯ÖÏÖ¬µÖ֯֍úÖÓ­Öß †³µÖÖÃÖ¯Öæ¶üú ¾Ö†³µÖÖÃÖê¢Ö¶ü úÖµÖÔ•Îú´ÖÖ“Öß Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ¯Öæ‘ÖÔ †´Ö¹Ö²Ö•Ö־֑Öß ¾Ö ׭֯ց֯ÖÖŸÖ֭߯Öê ´Öæ¹µÖ´ÖÖ¯Ö­Ö •ú¸üÖ¾Öê. JAN-FEB, 2016, VOL-I, ISSUE-V

www.srjis.com

Page 378


IJERS/ BIMONTHLY/PROF SHRIHARI DASHARTH DARADE (374-380)

6) ¯ÖÏÖŸµÖׁ֍êú ¾Ö ÃÖ¸üÖ¾Ö¯ÖÖšü µÖÖÓ“µÖÖŸÖß¹Ö ÃÖæ•´Ö ¾ÖŸÖÔ­Ö²Ö¤ü¹ÖÖ“Öê ´ÖÖ¯Ö­Ö ú¶üŸÖÖ µÖê‡Ô¹Ö †ÃÖê ¯ÖÏ´ÖÖ×‘ÖŸÖ ÃÖÖ¬Ö­Öê ŸÖµÖÖ¶ü ú¸þ­Ö“Ö ´Ö滵ִÖÖ¯Ö-Ö •ú¸üÖ¾Öê ¾Ö »ÖÖêú¿ÖÖÆüß ¯Ö¨üŸÖß­Öê Ã֍úÖ¶üÖŸ´Öú þָþ¯ÖÖŸÖ ŸÖÖŸúÖ¹Ö ¯ÖÏŸµÖÖ³Ö¶ü‘Ö ªÖ¾Öê. 7) ¯ÖÏÖ¬µÖ֯֍úÖÓ­Öß ¾ÖÂÖÔ³Ö¶üÖŸÖß¹Ö ¯ÖÏÖŸµÖׁ֍ú úÖµÖÖÔÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß¹Ö ´Öæ¹µÖ´ÖÖ¯Ö­ÖÖ“µÖÖ ×­ÖúÂÖÖŸÖ ‹ú¾ÖÖŒµÖŸÖÖ šêü¾ÖÖ¾Öß. 8) ¯ÖÏÖ¬µÖ֯֍úÖÃÖÖšüß ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ ÃÖã¶ü¾ÖÖŸÖß¹ÖÖ ×¿ÖÖú ׿ց֑ÖÖ“µÖÖ †³µÖÖÃ֍Îú´ÖÖ¾Ö¶ü ¾Ö ×¿ÖÖ‘Ö Öê¡ÖÖŸÖß¹Ö †ªÖ¾ÖŸÖ –ÖÖ-ÖÖ¾Ö¸ü †¬ÖÖ׶üŸÖ Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü­Ö “ÖÖ“Ö‘Öß ‘Öê‣ú­Ö ŸµÖÖ­ÖãÃÖÖ¶ü ŸµÖÖÓ“Öß ¾ÖêŸÖ­ÖÁÖê‘Öß šü¶ü¾ÖÖ¾Öß. 9) ¾ÖÂÖÔ³Ö¶üÖŸÖß¹Ö •¯ÖÎú´ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÃÖ¾ÖÔ ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ­ÖÖ ÃÖÆü³Ö֐ÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ªÖ¾Öß.•Öê ×¾ÖªÖ£Öá ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêŸÖ ­ÖÖÆüßŸÖ ŸµÖÖÓ­ÖÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü­Ö ¤êü‣ú­Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖÓŸÖ׶üú Ö´ÖŸÖÖÓ­ÖÖ ¾µÖŒŸÖ •ú¶ü‘µÖÖÃÖ ³ÖÖÖ ¯ÖÖ›üÖ¾Öê. 10) ¯ÖÏÖ¬µÖ֯֍úÖÓ­Öß †ÓŸÖ׶ü•ú ú¹ÖÆü,‹ú´ÖêúÖÓ“ÖÖ ¾¤êüÂÖ †¿ÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ¯ÖϾÖé¢Öß ¯ÖÖÃÖã­Ö ¤æü¸ü ¸üÖÆãü-Ö •Öã•Ö¾Ö¢ÖÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ-Ö Æüß Ã¾ÖŸÖÖ:“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¶üß †ÖÆêü µÖÖ“ÖÖ ¯Öæ‘ÖÔŸÖÖ: þÖߍúÖ¶ü ú¶üÖ¾ÖÖ 11) ¯ÖÏÖ¬µÖ֯֍úÖ­Öß †ªÖ¾ÖŸÖ –ÖÖ­Ö ÖÏÆü‘ÖÖÃÖÖšüß ¿ÖîÖב֍ú ´ÖÖ×Ã֍êú, •Ö­ÖÔ¹ÃÖ µÖÖÓ“Öê ¾ÖÖ“Ö­Ö ú¶üÖ¾Öê 12) ¯ÖÏÖ¬µÖÖ¯Ö•úÖÓ-Öß •úÖµÖÔ¿ÖÖôûÖ, “Ö“ÖÖÔÃÖ¡Öê, ¯Ö׶üÃÖÓ¾ÖÖ¤ü,µÖÖ´Ö¬µÖê éúןֵÖãŒŸÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ 13) ¯ÖÏÖ¬µÖ֯֍úÖ­Öß Ã¾ÖµÖ†¬µÖµÖ­ÖÖÃÖÖšüß ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¶ü‘Ö ×­ÖÙ´ÖŸÖß ú¸þ­Ö –ÖÖ­Ö¯ÖÏÖ¯ŸÖß, –ÖÖ­ÖÖ“Öê ­ÖãŸÖ­Öߍú¶ü‘Ö,†Ö×‘Ö –ÖÖ­ÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¶ü ú¶ü‘µÖÖÃÖÖšüß ×¾ÖªÖ£µÖÖÕ´Ö¬µÖê †ÖŸ´Ö×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ×­Ö´ÖÖÔ‘Ö ú¶üÖ¾ÖÖ.

•ú) ÃÖÓãÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÔ µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ1) •Öã•Ö¾Ö¢ÖÖ ÆüÖ ÃÖŸÖŸÖ“ÖÖ ¯ÖϾÖÖÃÖ †ÖÃÖ¹µÖÖ­Öê ŸÖÖê ÃÖÓãÖꓵÖÖ ¬µÖêµÖÖÓ“ÖÖ ‹ú ³ÖÖÖ †ÃÖÖ¾ÖÖ. 2) ¬µÖêµÖ ¾Ö ÆêüŸÖæ µÖÖÓ“Öß •Ö֑Öß¾Ö ¾Ö †ÖÖ‘Öß µÖÖ ´Ö¬µÖê ¯ÖÏŸµê֍úÖ¹ÖÖ ÃÖÆü³Ö֐Öß ú¸þ­Ö ‘µÖÖ¾Öê.. 3) •Öã‘Ö¾Ö¢ÖêÃÖÖšüß éúןֵÖÖê•Ö­ÖÖ ŸÖµÖÖ¶ü ú¸þ­Ö •éúŸÖßµÖÖê•Ö­Öê“Öß †´ÖÓ¹Ö²Ö•Ö־֑Öß ú¶üÖ¾Öß. 4) ÃÖÓãÖÖ ¾Ö ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÔ­Öß µÖÖêµÖ ­ÖêŸÖéŸ¾Ö ú¸þ­Ö ×­Ö¶ÓüŸÖ¶ü ÃÖã¬ÖÖ¶ü‘ÖÖ ú¶ü‘µÖÖ¾Ö¶ü ³Ö¶ü ªÖ¾ÖÖ. 5) †×¬ÖúÖ¶ü ¾Ö •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ-µÖÖ µÖÖÓ“Öê ׾֍ëú¦üߍú¶ü‘Ö ú¸þ­Ö ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖ´Ö¬µÖê †­Öãú¶ü‘ÖßµÖ ­ÖêŸÖéŸ¾Ö ×­Ö´ÖÖÔ‘Ö ú¶üÖ¾Öê. 6) •Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ­Ö Æüß ÃÖÓãÖêŸÖß¹Ö ¯ÖÏŸµÖêúÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¶üß †ÖÆêü µÖÖ“ÖÖ ´Ö­ÖÖ¯ÖÖÃÖæ­Ö þÖߍúÖ¶ü ú¶üÖ¾ÖÖ. 7) ÃÖŸÖŸÖ ­Ö¾Öß­Ö ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ­ÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖߍúÖ¶ü ¾Ö ŸµÖÖŸÖæ­Ö ×¾ÖªÖ£µÖÖÓÔ“ÖÖ ¯Ö׶ü¯Öæ‘ÖÔ ×¾ÖúÖÃÖ ÆüÖ ¦üÛ™üúÖê­Ö šêü¾ÖÖ¾ÖÖ. 8) ׳֟Öß´ÖãŒŸÖ ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¶ü‘ÖÖŸÖ ¾¤êüÂÖ,³Öê¤ü³ÖÖ¾Ö ×¾Ö¶üÆüßŸÖ ÃÖÖÓב֍ú úÖµÖÖÔÃÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü­Ö ªÖ¾Öê. 9) ×¾ÖªÖ£Öá ÆüÖ ëú¦üãÖÖ­Öß šêü¾Öæ­Ö ŸµÖÖ“µÖÖ Ö¶ü•ÖÖÓ“Öß ¯ÖæŸÖá ú¶ü‘µÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ²ÖÖ²Öà“Öß ¯ÖæŸÖÔŸÖÖ ú¶üÖ¾Öß. 10) †¬µÖÖ¯Ö­Ö,×¾ÖªÖ£Öá ´Öæ¹µÖÖӍú­Ö,¾Ö ¾µÖ¾ÖãÖÖ¯Ö­ÖÖŸÖ ÃÖŸÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¶ü‘ÖÖ ú¶üÖ¾µÖÖŸÖ. 11) ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÌÖÔ­Öß ²ÖÖÊ ŸÖ¯ÖÖÃ֑Öß ¾Ö ´Öæ¹µÖ´ÖÖ¯Ö­ÖÖ¾Ö¶ü †¾Ö¹ÖÓ²Öæ­Ö ­Ö ¶üÖÆüŸÖÖ Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ Æü´Öß“µÖÖ ÃÖÖŸÖŸµÖ¯Öæ‘ÖÔ µÖӡ֑Öê¹ÖÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü­Ö ªÖ¾Öê. JAN-FEB, 2016, VOL-I, ISSUE-V

www.srjis.com

Page 379


IJERS/ BIMONTHLY/PROF SHRIHARI DASHARTH DARADE (374-380)

12) ׿֕֕úÖÓ-ÖÖ ­ÖÖ¾Öß­µÖ¯Öæ‘ÖÔ ²Ö¤ü¹Ö ú¶ü‘µÖÖÃÖ ¯ÖÏÖêŸÃÖÖÆü­Ö ªÖ¾Öê,ŸµÖÖÓ­ÖÖ ÃÖã¶üÖÖ ŸÖÃÖê“Ö †¯ÖµÖ¿Öß ÆüÖꑵÖÖ“µÖÖ ÆüŒúÖ“Öß Æü´Öß ªÖ¾Öß †Ö×‘Ö ­ÖÖ¾Öß­µÖ¯Öæ‘ÖÔ ¯ÖϵÖÖêÖÖ“Öê µÖ¿Ö ŸÖÃÖê“Ö †¯ÖµÖ¿Ö ¤üÖê­Æüß“ÖÖ Ã¾ÖߍúÖ¶ü ú¶üÖ¾ÖÖ. 13) ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÔ­Öß ×¾ÖªÖ£Öá, ¯ÖÖ»Ö•ú, ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ¹Ö“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö,¿ÖÖÃ֍úßµÖ úÖµÖÖÔ¹ÖµÖê, ÃÖÓãÖÖ, ×¾ÖªÖ¯Ößšü µÖÖÓ“µÖÖ¿Öß µÖÖê•µÖ ÃÖ´Ö-¾ÖµÖ ÃÖÖ¬ÖÖ¾ÖÖ. 14) ¯ÖÏÖ“ÖÖµÖÖÔ­Öß ´ÖÖ­Ö¾Öß ´Öæ¹µÖÖ“Öß •ÖÖ×‘Ö¾Ö šêü‣ú-Ö “ÖÖӐֹµÖÖ ¯Ö¶Óü¯Ö¶üÖ ¾Ö ׭֍úÖê¯Ö ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¶ü‘Ö ×­Ö´ÖÖÔ‘Ö ú¶üÖ¾Öê. †¿ÖÖ ¯ÖύúÖ¶êü ׿ց֍ú ׿ց֑ÖÖŸÖ Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ ¯ÖÏŸµÖÖ ÃÖ֍úÖ¶ü‘µÖÖÃÖÖšüß †ÓŸÖ³ÖæÔŸÖ ¯ÖÏŸµÖêú ‘Ö™üúÖ­Öê Ã֍úÖ¶üÖŸ´Öú ¥üü™üß­Öê µÖÖ Öê¡Ö֍ú›êü ²Ö‘ÖÖ¾Öê .ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓãÖê“Öß Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ Æüê ‹úÖ“Öê úÖµÖÔ ­ÖÃÖã­Ö ÃÖÖ´ÖæÆüߍú úÖµÖÔ †ÖÆêü µÖÖ“ÖÖ ´Ö­ÖÖŸÖæ-Ö Ã¾Öß•úÖ¸ü •ú¸üÖ¾ÖÖ ¾Ö þ֟ÖÖ:“Öê úÖµÖÔ ÃÖ´Ö•Öæ­Ö úÖ´ÖÖ¹ÖÖ ¹Ö֐ÖÖ¾Öê. ÃÖÓ¤ü³ÖÔÃÖæ“Öß ´Öã•ÖÖê¯ÖÖ¬µÖÖµÖ ´Ö´ÖÔ¶ü (2002) ׿ց֑ÖÖŸÖᯙ ÃÖ¾ÖÖÕ×Ö‘Ö Öã‘Ö¾Ö¢ÖÖ ¾µÖ¾ÖãÖÖ¯Ö­Ö, ¯Öã‘Öê ´ÖÆüÖ¶üÖ™Òü ¶üÖ•µÖ ´ÖÖ¬µÖ ¾Ö •““Ö ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ׿Ö. ´ÖÓ›üôû ³ÖÖêÃÖ»Öê, ›üÖê‘Öê (2009) ׿ց֑ÖÖŸÖᯙ ²Ö¤ü»ÖŸÖê ×¾Ö“ÖÖ¶ü¯ÖϾÖÖÆü, úÖê»ÆüÖ¯Öæ¶ü : ±ú›üêú ¯ÖÛ²»Öêú¿Ö­ÃÖ .ÃÖ¯ÖÏê ¯Ö¤ü´ÖÖ•ú¸ü (2011) ¿ÖîÖב֍ú ¾µÖ¾ÖãÖÖ¯Ö­Ö ­Ö¾ÖÖ ¥üÛ™üúÖê­Ö, ­ÖÖ׿֍ú : µÖ.“Ö.´Ö. ´ÖãŒŸÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü. ¯ÖÖ™üᯙ éú‘ÖÖ,ד֡֍úÖ¶ü ¶üÖÆãü»Ö,(2010)ÃÖê™ü ´Öß ÆüÖê‘ÖÖ¶ü“Ö,±ú›üêú ¯ÖύúÖ¿Ö­Ö úÖê»ÆüÖ¯Öã¶ü

JAN-FEB, 2016, VOL-I, ISSUE-V

www.srjis.com

Page 380

11 prof darade sd  

NA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you