Page 1

นิ ย า ม รั ก ตอนที่ 1 ครัง้ หนึ่งเราเคยรักกัน “บางทีผมคิดว่า เราเป็ นแค่เพื่อนกัน จะดีกว่าไหม” อิ ฐ ชายหนุม่ พนักงานบริษัทไอทีแห่งหนึง่ เขากาลังบอกเลิก ฝน แฟนสาวของเขาคนทีก่ าลังจะเป็ นแค่เพียง แฟนเก่า ฝนนัง่ หน้ าเศร้ า มือกุมกันแน่น “ชันก็ ้ วา่ งันแหละเราจบกั ้ นแค่นี ้ดีกว่า อย่ายื ้อเอาไว้ เลย” อิฐไม่พดู อะไร เขาลุกแล้ ว เดินออกไปจากห้ องของฝน เธออาจเหนื่อยกับสิง่ ที่เรานันเป็ ้ นอยู่ ใครก็ร้ ูวา่ เรานันคงไปกั ้ นไม่ไหว เธอรู้ไหมว่าควรทาอย่างไร ในหนทางทีเ่ รายิง่ เดินยิ่งไกล “นี่ๆ คุณว่าเอาตู้ไว้ ตรงนี ้ดีไหม” อิฐลากตู้มาที่ผนังห้ อง “ก็ดีนะ” ฝนที่กาลังง่วนกับการจัดห้ องหันหน้ าขึ ้นมามอง ก่อนจะจัดห้ องต่อไป “ขอบใจอิฐมากนะ ถ้ าไม่ได้ นายเราคงแย่” ฝนพูดขอบคุณทีเ่ ขาช่วยจัดห้ องเธอจนเสร็ จ “ไม่เป็ นไรน่า ก็เราเป็ นแฟนไม่ใช่หรื อไง” อิฐพูดก่อนจะเดินออกไป “ฝน ฝนเป็ นไงมัง่ ตกลงเคลียร์ กบั อิฐได้ หรื อเปล่า” ชายคนหนึง่ เดินเข้ ามาคุยกับฝนที่กาลังร้ องไห้ ให้ กบั ความหลัง ของเธออยู่ “มันจบแล้ วกานต์ มันจบแล้ ว ชันกั ้ บเขามันจบแล้ ว” ฝนร้ องไห้ ไปพูดไป กานต์กอดเธอปลอบใจ เธอคือช่วงเวลาที่ดีที่สดุ แต่ทกุ ๆอย่างต้ องหยุดไว้ เพียงแค่นี ้ ไม่มีอีกแล้ วทีเ่ ราได้ เคยมี ไม่มีช่วงเวลาที่แสนดี ชันล่ ้ างของอพาร์ ทเม้ นท์ มีมินมิ าร์ ทซึง่ เจ๊ หวีกะเทยตัวกลมเป็ นเจ้ าของ เธอเห็นอิฐเดินเข้ ามาในร้ าน ก็เลยรี บไป ทัก “ไงจ๊ ะอิฐ อย่าหาว่าเจ๊ สอดรู้สอดเห็นเลยนะ แต่เจ๊ อยากรู้วา่ เรากับฝน เอ่อ..คือ แบบว่า” ยังไม่ทนั จบพูดจบ อิฐก็พดู ขึ ้น ว่า “เราเลิกกันแล้ วครับ” แล้ วก็เดินไปหยิบของชิ ้นสองชิ ้นวางเงินบนเคาเตอร์ แล้ วจากไป “อิฐๆ ตกลงอิฐเลิกกับฝนจริ งๆ เหรอ คบกันมาตังนานนะ ้ เจ๊ เสียดาย” “เราไม่มีอะไรต่อกันแล้ วเจ๊ พูดไปมันก็เท่านัน” ้ “ฝนให้ เราอยูเ่ ป็ นเพื่อนไหม” “เราไม่อยากให้ เธออยูค่ นเดียว กลัวเธอจะคิดมาก ฟุ้งซ่าน” กานต์พดู “ไม่เป็ นไรหรอก ชันโอเค” ้ ฝนเช็ดน ้าตา “เธอไปเหอะนัดกับตูไ่ ว้ หนิ อย่าให้ เขารอนานเลย” “อือ” กานต์พยักหน้ า แล้ วรี บออกไป ที่ร้านอาหารมีชายหนุม่ นัง่ อยูก่ ่อนแล้ ว กานต์เห็นจึงรี บเข้ าไปนัง่ ด้ วย


นิ ย า ม รั ก “มึงนัดกูมาเนี่ย มีธุระอะไร” กานต์ถาม ตูเ่ พื่อนชายของเขา “มึงกินอะไรไหม สัง่ ได้ นะ” ตูถ่ าม แต่กานต์สา่ ยหัวพร้ อมกับให้ รีบพูดธุระมา “คือกูชอบคนคนนึงหวะ” “แล้ วไง” กานต์ถาม “ก็กอู ยากให้ มงึ ช่วย” “ทาไมต้ องเป็ นกู” “ก็มงึ เป็ นเพื่อนของทับทิมอะ” “มึงน่าจะรู้วา่ ทับทิมเขาชอบอะไร กูจะได้ เริ่ มถูก” กานต์นงั่ นิ่ง จนตูต่ ้ องทัก “เฮ้ ย เป็ นไร” “เปล่าๆ กูแค่กาลังคิดว่ามึงไปชอบทับทิมตอนไหน” ตูเ่ ล่าเรื่ องทังหมดให้ ้ เขาฟั ง กานต์ตงใจฟั ั ้ งมาก ไม่พดู อะไร “ตอนนัน้ มันบอกไม่ถูก มันตกใจมาก ทีจ่ ู่ๆ เขาก็ไปชอบกับทับทิ ม เพิ่ งเข้าใจว่าอกหักมันเป็ นแบบนีน้ ีเ่ อง” -กานต์ทีอ่ พาร์ ทเม้ นท์กานต์เดินแวะมาหาเจ๊ หวี หน้ าตาหมองๆ จนเจ๊ หวีทกั “กานต์ มีอะไรหรื อเปล่าทาไมดูเศร้ าๆ มี อะไรบอกเจ๊ ได้ นะ” “ไม่มีอะไรหรอกเจ๊ แค่มีปัญหาเครี ยดๆ” “เหรอ งันเหรอ ้ หน้ าตาเหมือนคนอกหัก” เจ๊ พดู จบก็เดินจากไป “ฝน เราอกหักหวะ” กานต์เดินมาหาฝนที่กาลังนัง่ อยูท่ ี่เดิม “อกหัก? ตูม่ นั ทาไมเหรอ” “ตูม่ นั ชอบทัมทิมอะ แถมยังให้ เราเป็ นพ่อสือ่ อีก” กานต์หน้ าบูด “ก็ตมู่ นั ไม่ร้ ูอะดิ ว่าแกชอบมัน” ฝนจับมือปลอบใจ “ฝน ตอนนี ้เธอต้ องมาดูแลเราแทนแล้ วหละ คนที่จะฟุ้งซ่านหนะ คือเราตอนนี ้อะแหละ” กานต์หน้ าเครี ยด “ถ้ ามันฝื นทา ก็อย่าไปทาดิ ปฏิเสธไป” ฝนพยายามให้ กานต์ไม่ช่วยตู่ แต่กานต์สา่ ยหัว “ถ้ ามันเป็ นความสุขของเขา เราก็จะทา” “ก็คนเขาพูดกันว่า ถ้าคนทีเ่ รารักมี ความสุข เราก็จะสุขไปด้วย ผมก็หวังให้เป็ นอย่างงัน้ ” -กานต์“ตลกดีเนอะ ตอนเช้ าแกปลอบชัน้ แต่ตอนนี ้ชันต้ ้ องมาปลอบแกแทน” ฝนพูดขณะที่จบั มือกานต์เอาไว้ กานต์ขา ให้ กบั ตัวเอง จนฝนขาไปด้ วย อิฐเดินเข้ ามาในห้ องฝน “ผมลืมโทรศัพท์ แค่นี ้แหละ” แล้ วเขาก็จากไป ให้ เธอนันได้ ้ จาว่า ครัง้ หนึง่ เรานันเคยรั ้ กกัน เรานันเคยได้ ้ พบกัน แม้ วา่ มันจะหมดไป


นิ ย า ม รั ก ในวันหนึง่ หากเธอบังเอิญได้ พบใคร ฉันก็คงไม่เสียใจ ปล่อยให้ เธอไป ฉันไม่เป็ นไร ให้ เธอได้ จาเอาไว้ วา่ เราเคยรักกัน

นิยามรัก 1  
นิยามรัก 1  

เรื่องราวความรักของ คนหลายคู่ หลายชีวิต