Page 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ZOALS VASTGESTELD IN DE ALV, 4 OKTOBER 2005

STUDIEVERENIGING VOOR BOUWTECHNIEK & UITVOERINGSTECHNIEK STUDENTEN VAN DE FACULTEIT BOUWKUNDE, TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN


ARTIKEL 1: POSITIE VAN SUPPORT Studievereniging SUPport heeft ten doel het behartigen van de belangen op het gebied van bouwtechniek en uitvoeringstechniek van de studenten van de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Derhalve is SUPport verbonden met de leerstoelgroep Building Concepts & Components (BC&C) van de unit Architectural Design & Engineering (ADE) en de leerstoel Uitvoeringstechniek (UT) van de unit Constructief Ontwerpen & Uitvoeringstechniek (COUT). Allebei de units zijn onderdeel van de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. De vereniging SUPport is op 25 maart 1977 opgericht, eerst zelfstandig als studievereniging en later als ondervereniging van CHEOPS. CHEOPS is de overkoepelende studievereniging voor de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. In 2005 is SUPport weer een zelfstandige, formele vereniging geworden met eigen statuten. In deze statuten is opgenomen dat CHEOPS de hoofdvereniging is en SUPport een zelfstandige sectievereniging. Dit Huishoudelijk Reglement bevat de aanvullende bepalingen bij de statuten. De studievereniging is vooral in het leven geroepen om activiteiten aan de studie toe te voegen. Zo worden er elk trimester excursies naar bouwplaatsen, bedrijfsbezoeken, workshops, lezingen en borrels georganiseerd en wordt het magazine “SUPporter� uitgebracht. Een keer per jaar kan een studiereis op het programma staan. Al deze activiteiten hebben tot doel het gezichtsveld van de studenten te verruimen en een brug te slaan tussen het universitair onderwijs en de dagelijkse bouwpraktijk. Naast deze activiteiten fungeert SUPport als aanspreekpunt voor studenten, docenten en het bedrijfsleven.

Huishoudelijk Regelement Sectievereniging SUPport, per 4 oktober 2005.


ARTIKEL 2: LIDMAATSCHAP De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden en ereleden, zoals bepaald in artikel 5 van de statuten. Hieronder een verdere onderverdeling. Gewone leden zijn onder te verdelen in:  doelgroep-studentleden Dit zijn studenten die een opleiding volgen tot bachelor in een T- of M- gerelateerd profiel (in casu AT-, TM- of MS-profiel) en studenten die een aan de leerstoelgroep BC&C of de leerstoel UT verbonden opleiding tot ingenieur of master volgen.  overige studentleden Dit zijn studenten die niet tot de doelgroep behoren maar wel lid zijn van SUPport. Buitengewone leden zijn onder te verdelen in:  docentleden  oud-leden  bedrijfsleden Ereleden

Huishoudelijk Regelement Sectievereniging SUPport, per 4 oktober 2005.


ARTIKEL 3: FINANCIËN Artikel 3.1: Algemeen De penningmeester draagt zorg voor de binnenkomende en uitgaande geldstromen. De penningmeester maakt een begroting en een financieel jaarverslag aan respectievelijk het begin en einde van een bestuursjaar. Deze dienen door de ALV goedgekeurd te worden.

Artikel 3.2: Contributie De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld.

Artikel 3.3: Maximale uitgaven De vereniging heeft goedkeuring van de ALV nodig indien de bijdrage van de vereniging valt binnen één van onderstaande situaties:  niet begrootte uitgaven welke meer bedragen dan duizend euro,  begrootte uitgaven tot vijfduizend euro welke duizend euro of meer toenemen,  begrootte uitgaven van vijfduizend euro of meer welke tweeduizend euro of meer toenemen. Er is geen goedkeuring van de ALV nodig indien de vereniging gegarandeerde inkomsten krijgt voor deze activiteit.

Artikel 3.4: Eigen Vermogen Het Eigen Vermogen van de vereniging betreft het saldo op de rekening bij een bank dat niet gereserveerd is voor een bepaald aan de vereniging gerelateerd doel, maar dient als waarborg voor continuïteit. Het bestuur stort bedragen die over zijn in het Eigen Vermogen van de vereniging. Het bestuur mag geld vrij maken uit het Eigen Vermogen voor een bepaalde activiteit, mits de activiteit bedoeld is voor alle leden zoals gesteld in artikel 3.3, anders dient dit te worden goedgekeurd tijdens een ALV. Per jaar mag door het bestuur niet meer dan veertig procent van het Eigen Vermogen worden aangesproken.

Artikel 3.5: Minimaal Eigen Vermogen Per jaar is een minimaal bedrag nodig om SUPport staande te houden zonder inkomsten van sponsors. Het is de taak van het bestuur om ervoor te zorgen dat na afloop van het jaar dit bedrag beschikbaar is. Het minimale Eigen Vermogen dient elk jaar opnieuw te worden bepaald. Per jaar dient met een groei of daling in ledenaantal en inflatie te worden gerekend. Bepaling van het minimale Eigen Vermogen (uitgaven minus inkomsten):

Minimale begroting SUPport per jaar Uitgaven:

Inkomsten:

Administratie Kantoorartikelen Reprokosten SUPporter 3x Geschenken 12 SUPportflessen Bestuurszaken Borrels Bestuurswisselborrel Nieuwjaarsborrel 2 Trimesterborrels Onvoorzien

Contributie doelgroep-studentleden overige studentleden docentleden oud-leden bedrijfsleden bijdrage CHEOPS bijdrage unit COUT bijdrage unit ADE

Huishoudelijk Regelement Sectievereniging SUPport, per 4 oktober 2005.


ARTIKEL 4: HET BESTUUR EN COMMISSIES Artikel 4.1: Algemeen Onder het bestuur wordt verstaan de bestuursleden van de vereniging. Bestuursleden bepalen het beleid van de vereniging. Het bestuur van de studievereniging SUPport bestaat uit minimaal drie personen:   

Voorzitter Secretaris Penningmeester

Geeft leiding en is eindverantwoordelijke voor de vereniging Notuleert, verzorgt de post en het ledenbestand Houdt de financiële administratie bij

Naast het dagelijks bestuur kan het bestuur kan aangevuld worden met:  bestuursleden die voorzitter zijn van een commissie. In dit geval wordt deze persoon commissaris genoemd. Indien er geen commissaris gevonden wordt, stuurt een van de bestuursleden de betreffende commissie aan door lid te worden van deze commissie,  bestuursleden die een speciale functie binnen het bestuur vervullen. Alleen doelgroep-studentleden kunnen plaatsnemen in het bestuur, tenzij niet alle bestuursfuncties ingevuld kunnen worden. In dat geval kunnen ook overige studentleden plaatsnemen in het bestuur. Indien wijzigingen noodzakelijk zijn in de bestuurssamenstelling, is het bestuur vrij om opvolgers te benoemen, mits deze worden goedgekeurd door een ALV.

Artikel 4.2: Commissies Het bestuur is vrij een commissie te installeren of te dechargeren. Alle commissies worden door het bestuur samengesteld en bestaan uit maximaal zes personen, met uitzondering van een afgevaardigde van het bestuur. Commissieleden die geen deel uitmaken van het bestuur, worden actieve leden genoemd. De commissies leggen verantwoording af aan het bestuur en vragen vooraf aan het bestuur goedkeuring voordat zij een uitgave doen. De volgende commissies met taken worden onderscheiden:  Commissie Activiteiten lezingen, workshops, excursies, borrels  Commissie Public Relations interne en externe contacten, sponsoring  Commissie Studiereis (buitenlandse) studiereis  Commissie Redactie SUPporter en overig drukwerk in de huisstijl Hiernaast is het bestuur vrij om een extra commissie met een speciale taak te installeren.

Artikel 4.3: Vergaderingen Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen. De secretaris notuleert de bestuursvergaderingen. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de penningmeester of secretaris de taken van de voorzitter over. Bij afwezigheid van de secretaris wijst de voorzitter een vervanger aan. In alle andere gevallen neemt een ander bestuurslid de taken over. Bij afwezigheid van een commissaris kan deze de bestuursvergadering over zijn commissie laten informeren door een lid van het dagelijks bestuur of een andere commissaris. Het bestuur is verplicht minimaal eens per twee weken te vergaderen met uitzondering van de door de Technische Universiteit Eindhoven vastgestelde vakantieperiodes.

Artikel 4.4: Beleidsplan Het bestuur en zijn commissies dienen bij aanvang van het bestuursjaar een beleidsplan te overleggen. In dit beleidsplan dienen minstens de volgende punten te worden beschreven:       

Algemene doelstelling Uitgangspunten Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissie activiteiten Commissie public relations

Huishoudelijk Regelement Sectievereniging SUPport, per 4 oktober 2005.


 

Commissie studiereis Commissie redactie

Artikel 4.5: Raad van Advies Uit iedere commissie van het bestuur dat aftreedt, neemt bij voorkeur een commissaris, anders een ander lid van de commissie plaats in de Raad van Advies. Deze commissie functioneert onafhankelijk van het zittende bestuur. De Raad van Advies heeft als taak het adviseren van het nieuwe bestuur aan de hand van de zelf opgedane ervaring. Minimaal één keer per vier maanden hebben het dagelijks bestuur en de commissarissen uit het zittende bestuur contact met de betreffende personen uit de Raad van Advies. Het zittende bestuur blijft echter altijd verantwoordelijk voor zijn eigen handelingen, ook naar aanleiding van een advies van oud-bestuurs- of -commissieleden.

Artikel 4.6: Overdracht bestuur en commissies Het huidige bestuur start uiterlijk in maart met het werven van nieuwe bestuursleden. De huidige en aankomende commissarissen zoeken bijhorende commissieleden. Het aankomend bestuur woont de laatste vier bestuursvergaderingen van het collegejaar bij. Oud-bestuursleden wonen na de bestuurswissel de eerste vier bestuursvergaderingen bij. Het zittende bestuur van SUPport blijft echter altijd verantwoordelijk voor zijn eigen handelingen, ook naar aanleiding van een advies van oud-bestuursleden. De bestuurswissel vindt plaats op de eerste ALV, welke gehouden dient te worden in de eerste vier weken van het nieuwe academische jaar.

Huishoudelijk Regelement Sectievereniging SUPport, per 4 oktober 2005.


ARTIKEL 5: ALGEMENE LEDENVERGADERING Artikel 5.1: Uitroepen ALV Zie artikel 17 en 18 van de Statuten.

Artikel 5.2: Algemeen De ALV dient goedkeuring te geven aan:  Het jaarverslag van het aftredend bestuur  De financiële afrekening van een aftredend bestuur  Het aftreden van een bestuur  De samenstelling van een bestuur  Het aantreden van een bestuur  Het beleidsplan inclusief begroting van een aantredend bestuur  Het reserveren van bedragen buiten de begroting  Wijzigingen van of aanvullingen op het Huishoudelijk Reglement  Splitsing van de vereniging  Opheffing en ontbinding van de vereniging  Bedragen zoals bepaald in Artikel 3.3 van het Huishoudelijk Reglement Minstens zeven werkdagen voorafgaand aan een ALV:  dient deze schriftelijk aangekondigd te worden door de secretaris aan alle leden van SUPport en de besturen van CHEOPS en haar sectieverenigingen.  dient de agenda van de ALV bekend te zijn onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen.  dienen de notulen van de vorige ALV ter inzage te liggen.

Artikel 5.3: Verloop Tijdens een ALV gelden de volgende regels:  Alle op de ALV aanwezige leden of introducé(e)s dienen de presentielijst te tekenen.  Geen lid voert het woord zonder toestemming van de voorzitter. Deze hoeft echter niet meer dan drie maal over hetzelfde agendapunt aan dezelfde persoon het woord te verlenen, indien deze persoon het verloop van de ALV bemoeilijkt.  De voorzitter heeft het recht, ter handhaving van de orde, een lid na waarschuwing het spreekrecht te ontnemen, respectievelijk uit de vergadering te doen verwijderen. Het lid kan dan een beroep doen op het oordeel van de ALV.

Artikel 5.4: Stemming Stemrecht tijdens een ALV hebben alleen doelgroep-studentleden zoals genoemd in Artikel 2. Met betrekking tot stemming in een ALV dienen de volgende punten in acht genomen te worden:  Met volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen wordt bedoeld: een minimaal verschil van ten minste één stem tussen voor- en tegenstemmers.  Op een ALV kan mondeling of door middel van handopsteken gestemd worden, tenzij het bestuur of vijf aanwezige leden zich voor schriftelijke stemming verklaren.  Indien er schriftelijk gestemd wordt, gebeurt dit door middel van stemformulieren.  De schriftelijke stemming is anoniem.  Over personen vindt een schriftelijke stemming plaats, tenzij per vacature slechts één kandidaat is gesteld.

Artikel 5.5: Inspraak Inspraak of stemrecht hebben doelgroep-studentleden zoals omschreven in Artikel 2. Bij afwezigheid van een doelgroep-studentlid wordt de mogelijkheid geboden om diens stem te laten gelden. Dit is op twee manieren mogelijk:  Schriftelijke stem, waarbij schriftelijk en voorafgaand aan de ALV een stem uitgebracht wordt  Machtigen tot stemmen, waarbij stemming plaatsvindt namens de doelgroepstudentlid door een ander doelgroepstudentlid De schriftelijke volmacht dient voorafgaand aan de ALV bij de voorzitter of secretaris van de vereniging in bezit te zijn. Eén doelgroepstudentlid mag slechts door één ander doelgroepstudentlid gemachtigd zijn.

Huishoudelijk Regelement Sectievereniging SUPport, per 4 oktober 2005.


ARTIKEL 6: STUDIEREIZEN Artikel 6.1: Algemeen Het Huishoudelijk Reglement adviseert na een grote reis het daaropvolgende jaar een kleinere reis te organiseren. Onder een grote reis wordt verstaan: een reis die voor meer dan vijfendertigduizend euro begroot wordt.    

Minimaal twee weken voor de eerste dag van de inschrijftermijn dienen er affiches op de publicatieborden te verschijnen. Deelnemers moeten bereid zijn gedurende de voorbereidingsperiode, tijdens en na de reis mee te helpen. De terugtrekkingstermijn wordt vastgesteld door de zittende commissie studiereis. Indien er naast de reis door de commissie studiereis nog een excursie wordt georganiseerd, dienen subsidies of sponsoring van SUPport, units of CHEOPS (FSE) naar aantal deelnemers vermenigvuldigd met het aantal dagen verdeeld te worden.

Artikel 6.2: Criteria deelnemersselectie Alle genomen beslissingen omtrent de deelnemersselectie, dienen door de betrokkenen ingezien te kunnen worden bij SUPport. De criteria waarop de deelnemersselectie geschiedt, moeten door de commissie studiereis zijn bepaald en vooraf goedgekeurd worden door het bestuur. De criteria dienen op het moment dat de inschrijvingsperiode voor deelname aanvangt, bekend te zijn. In deze selectiecriteria dienen de onderstaande punten, in deze volgorde, minimaal opgenomen te worden: Bestuurs- en commissieleden welke zich hebben ingezet voor de reis mogen in eerste instantie mee. Er dient ten minste één persoon van het bestuur deel te nemen. Het totale aantal dient bij de inschrijving te worden aangegeven. Voor de onderstaande punten geldt dat doelgroep-studentleden voorrang hebben boven overige studentenleden. • • • • •

Leden van het bestuur welke nog niet hebben deelgenomen aan een voorgaande door SUPport georganiseerde studiereis. Actieve leden welke nog niet hebben deelgenomen aan een voorgaande door SUPport georganiseerde studiereis. Niet actieve leden welke nog niet hebben deelgenomen aan een voorgaande door SUPport georganiseerde studiereis Leden van het bestuur welke al eerder hebben deelgenomen aan een door SUPport georganiseerde studiereis. Actieve leden welke al eerder hebben deelgenomen aan een door SUPport georganiseerde studiereis. Niet actieve leden welke al eerder hebben deelgenomen aan een door SUPport georganiseerde studiereis.

Artikel 6.3: Begroting studiereis Artikel 6.3.1: Vaststellen deelnemersbijdrage

Bij het bekendmaken van de studiereis dient er duidelijk te zijn wat de kostprijs per persoon is en voor welke prijs de studiereis aan studenten wordt aangeboden om financiële selectie te voorkomen. De bijdrage van de student dient minimaal dertig procent van de kostprijs te zijn. De begroting waarop de deelnemersbijdrage is gebaseerd dient voor de deelnemers ter inzage te liggen.

Huishoudelijk Regelement Sectievereniging SUPport, per 4 oktober 2005.


Artikel 6.3.2: Begrotingstekorten

Indien er door onvoldoende sponsorgeld tekorten ten opzichte van de oorspronkelijke begroting ontstaan en doorgang van de reis is gewenst, kunnen de volgende bezuinigingsmaatregelen gelden:    

Schrappen van eventueel opgenomen maaltijden Cultureel programma komt voor rekening van deelnemers Aanpassen van reisduur Aanpassen van de kostprijs van de deelnemers (na goedkeuring en de mogelijkheid tot terugtrekking)

Deelnemers hebben hierna het recht tot het annuleren met volledige terugbetaling van het betaalde bedrag.

Artikel 6.3.3 Begrotingsoverschotten

Indien er na afloop een overschot is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting dient dit bedrag als volgt te worden besteed:  

Indien er een garantiekrediet van SUPport is aangesproken, dient dit bedrag te worden terugbetaald. Indien er door de units een garantiekrediet verleend is, dient dit bedrag te worden terugbetaald. Indien de post onvoorzien niet of gedeeltelijk is aangesproken, gaat dit bedrag naar het EV van SUPport.

Huishoudelijk Regelement Sectievereniging SUPport, per 4 oktober 2005.

Huishoudelijk reglement  
Huishoudelijk reglement  

HR van studievereniging SUPport

Advertisement