Page 1

6. CASESTUDY ‘HERGEBRUIK VAN BOUWMATERIALEN’

Informatie Bedrijf Contactpersoon bedrijf Contactpersoon SUPport Onderwerp Belasting

Studenten Eindresultaat

Heijmans Utiliteitsbouw B.V. Roel Koekkoek (r.koekkoek@student.tue.nl) “Hergebruik van bouwmaterialen” 3 ECTS per student (3 x 28 = 84 uur) Ga uit van één studiepunt voor de reis, één studiepunt tijdens de reis en één studiepunt na de reis. 3 studenten Rapport met analyse, conclusies en aanbevelingen voor het deelnemende bedrijf

Onderzoek Onderzoeksvraag In welke mate kan Nederland lering trekken uit de aanpak van hergebruik en recycling van materialen in Costa Rica? Thema’s 1. Materiaal en techniek a. Welke materialen worden er hergebruikt? Wat is de motivatie hiervoor? (duurzaamheidsideaal, kosten, ...) b. Welke uitbreiding van de groep materialen die wordt hergebruikt, kan plaatsvinden? c. Welke technieken worden er toegepast om hergebruik/recycling mogelijk te maken? d. Hoe wordt er in het ontwerp rekening gehouden met hergebruik in een later stadium? (IFD, Slimbouwen, ...) e. Hoe wordt er in het ontwerp omgegaan met aanbod van bestaande producten/materialen? 2. Organisatie a. Hoe spelen bedrijven in op hergebruik van materialen? b. Hoe vindt de communicatie tussen bedrijven plaats om efficiënt hergebruik mogelijk te maken? c. In welke vorm worden materialen aangeboden? (gebouw, element, product, materiaal...) d. Wie is er verantwoordelijk voor het demonteren van gebouwen? e. Hoe wordt omgegaan met opslag en transport van materialen? Vooronderzoek Tijdens het vooronderzoek wordt onderzocht hoe hergebruik van bouwmaterialen in Nederland plaatsvindt. Bovenstaande thema’s en onderzoeksvragen vormen daarbij de leiddraad. Zodoende kan na de reis een vergelijking gemaakt worden met Costa Rica. Het vooronderzoek komt uiteindelijk terug in het eindrapport. Daarnaast dient het zo te worden opgezet dat er een samenvatting van het vooronderzoek meegenomen kan worden in de reisreader. Voor de invulling van de gehele casestudy kunnen literatuur en het internet als bronnen worden gebruikt.


Tijdens de reis Gedurende de studiereis zullen de studenten kennismaken met meerdere projecten en bedrijven door middel van excursies. Tijdens deze excursies kan meer informatie worden ingewonnen met betrekking tot de casestudy. Stel veel vragen en maak aantekeningen, opdat er voldoende informatie is voor de invulling van het onderzoek. Ook eigen observaties en foto’s kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Eindresultaat Door het vooronderzoek is bekend hoe hergebruik van bouwmaterialen in Nederland plaatsvindt. In het eindrapport worden dezelfde thema’s behandeld voor de situatie in Costa Rica. Het eerste deel van het rapport zal de informatie uit het vooronderzoek bevatten, aangevuld met opgedane kennis tijdens de reis. Hier zullen thema’s worden behandeld, die hierboven zijn weergegeven. Het tweede deel behandelt de bevindingen die tijdens de reis en in literatuurstudies buiten de reis om gevonden zijn. Het is belangrijk dat deze projecten in het rapport ondersteund worden met duidelijke foto’s. Uiteindelijk kan er een antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag zoals die hiervoor genoemd is. De vergelijking tussen Nederland en Costa Rica wordt gecompleteerd met conclusies en aanbevelingen. Uiteindelijk zal dit het complete rapport vormen voor Heijmans. Uiterlijk maandag 17 juni 2013 moet het rapport af zijn.

Studieopdracht Costa rica Hergebruik  

Studieopdracht Costa rica Hergebruik

Studieopdracht Costa rica Hergebruik  

Studieopdracht Costa rica Hergebruik

Advertisement