Page 1

5. CASESTUDY ‘ECOLOGISCHE BOUWMATERIALEN’ Informatie Bedrijf

Contactpersoon SUPport Onderwerp Belasting

Studenten Eindresultaat

Er is momenteel nog geen bedrijf waarmee deze casestudy wordt georganiseerd. Mocht dat nog gebeuren, dan zal dat worden gecommuniceerd met de verantwoordelijke studenten. De focus van het onderzoek zou daardoor nog iets kunnen verschuiven, bijvoorbeeld meer richting Cradle to Cradle. Karlien van der Linden (k.h.m.v.d.linden@student.tue.nl) “Ecologische bouwmaterialen” 3 ECTS per student (3 x 28 = 84 uur) Ga uit van één studiepunt voor de reis, één studiepunt tijdens de reis en één studiepunt na de reis. 3 studenten Rapport met analyse, conclusies en aanbevelingen voor het deelnemende bedrijf

Onderzoek Onderzoeksvraag Waar liggen de sterke kanten, de zwakke kanten, de kansen en bedreigingen voor het gebruik van ecologische materialen in de bouw en hoe wordt hiermee omgegaan? Thema’s 1. Sterke en zwakke kanten a. Welke voor- of nadelen bieden ecologische bouwmaterialen wat betreft LCA-waarde, kosten, verwerking in de bouw, gebruik, enzovoort? b. Bamboe: wat zijn de voor- en nadelen van bamboe als bouwmateriaal? Literatuur/referentie: Jules Janssen (oud-docent aan TU/e, gespecialiseerd in bamboe in Costa Rica, Gernot Minke c. Stro en leem: wat zijn de voor- en nadelen van stro en leem als bouwmaterialen? Literatuur/referentie: Strobouw Nederland, Tierrafino, Oskam (compressed earth blocks - living building material), Gernot Minke 2. Kansen en bedreigingen a. Hoe krijgt gebruik van ecologische materialen vorm? Waar liggen de kansen om het gebruik uit te breiden? b. Welke rol spelen certificeringen bij de bevordering van het gebruik van ecologische materialen? c. In welke mate en hoe is bamboe te verwerken tot een geschikt bouwmateriaal? Welke technieken zijn daarvoor nodig? d. In welke mate zijn stro en leem te verwerken tot geschikte bouwmaterialen? Welke technieken zijn daarvoor nodig? Vooronderzoek Tijdens het vooronderzoek wordt onderzocht hoe ecologische bouwmaterialen in Nederland een rol spelen. Bovenstaande thema’s en onderzoeksvragen vormen daarbij de leiddraad. Zodoende kan na de reis een vergelijking gemaakt worden met Costa Rica. Het vooronderzoek komt uiteindelijk terug in het eindrapport. Daarnaast dient het zo te worden opgezet dat er een samenvatting van het vooronderzoek meegenomen kan worden in de reisreader. Voor de invulling van de gehele casestudy kunnen literatuur en het internet als bronnen worden gebruikt.


Tijdens de reis Gedurende de studiereis zullen de studenten kennismaken met meerdere projecten en bedrijven door middel van excursies. Tijdens deze excursies kan meer informatie worden ingewonnen met betrekking tot de casestudy. Stel veel vragen en maak aantekeningen, opdat er voldoende informatie is voor de invulling van het onderzoek. Ook eigen observaties en foto’s kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Eindresultaat Door het vooronderzoek is bekend hoe ecologische bouwmaterialen in Nederland worden gebruikt. In het eindrapport worden dezelfde thema’s behandeld voor de situatie in Costa Rica. Het eerste deel van het rapport zal de informatie uit het vooronderzoek bevatten, aangevuld met opgedane kennis tijdens de reis. Hier zullen thema’s worden behandeld, die hierboven zijn weergegeven. Het tweede deel behandelt de bevindingen die tijdens de reis en in literatuurstudies buiten de reis om gevonden zijn. Het is belangrijk dat deze projecten in het rapport ondersteund worden met duidelijke foto’s. Uiteindelijk kan er een antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag zoals die hiervoor genoemd is. De vergelijking tussen Nederland en Costa Rica wordt gecompleteerd met conclusies en aanbevelingen. Uiteindelijk zal dit het complete rapport vormen. Uiterlijk maandag 17 juni 2013 moet het rapport af zijn.

Studieopdracht Costa rica Ecologische bouwmaterialen  

Studieopdracht Costa rica Ecologische bouwmaterialen

Studieopdracht Costa rica Ecologische bouwmaterialen  

Studieopdracht Costa rica Ecologische bouwmaterialen

Advertisement