Page 1  รก   ยก 

 

    
   

   

 „… é   á    

 

       

 ó  á           

  ñ  á   ó  í     ó

      í    í

     “    ¿é  é  ”

ƒ „€ƒ„

   „    ƒ „ „    á         ó

 

 ­

       ó           … 

   †   

   ‡         ñ    

    

 

     

€ ƒ­

  ‚  ó 

  í

     

­ €    

    í         

í    í    í 

     ˆ     í   

  ­ 

 

  

  ‰ ˆ

 ‚ ­‚ ó „ í ó     

     Š

   

     Í É   

    

      Ó    ñ á   á  ó  ɏ   ó  É    ó   ó  É    ­      ­€‚ ƒ„„„ … †ƒ † †­ †‡ †€ €­ ˆ  ­­ƒ­  ­­‚ ƒ‚ ­­„ ‰„‚

 ‚  Ší ‚„  ­„€ ­„ƒƒ ­„­­­‰‰ ‹Œ ó   ƒ­­ Ž ƒ­­ é‚ ƒ 
 Ú  

í ó             ó  ó  ú   

 ­ ­ ­ €‚­­€

í  ó 

  

     

 

   ñ  é    é    í   ú

 ñ     ó                     

    

   

­   ñ    

    € á         ó    

     ó   á í    ñ ó ‚ƒ

 ¡¡¡á „„„  ¡ „   ¡¡¡… „„„„„„„

„„„

¡¡¡¡¡¡¡ 

 ñ

¡¡¡    „„„ ¡¡¡† „„„ ‡ ó  á

 “

”  

í            í   ñ            ñ     

ˆé á  

               í    á     í  ‚ ‰ í    á   ñ      

 í  ó     é           ñ €

   í 

    Š   †é   ‹      †     ñ               ñ á  ó ñ        é ó  í “    é  à  ¡„”

    ó

     ó          ó

 í  ó     

     í   

‚    

  

 

    รก โ€œ  รญ          รญ          

 รญ รก  รณ   

  โ€  รก รณ  

ย        ย           ย    

 รญ          

  รก ย โ€œ  

   รฑ รฉ 

   รณ  โ€       

   ย รก  รญ รก รณ       ยรญ     รณ  รญ   รญ   ย โ€œ รญ  รณ โ€ รก       

รญ  รบ ย รบ     ย รณ โ€œ       โ€  รฉ


 

   รฉ   รณ    รญ         รณ     รก                รฉ  รก  รญ   

 รก  

   รญ รฉ      รณ      รณ รญ

 รก        รณ

  รญ       รณ  รณ 

  รญ             รก  รก   รฉ รบ       รณ     รณ    

        

      รณ     

 รญ   รญ   รก            รบ    รณ           รก      

    รฑ                  

    รก        

 ย  รญ   


  

 ร 

           โ€ฆ   รญ              รก    


    

“í        í é 

   í  í         ó        ¿     ” “ ñ   

       ó     á               ¿á      í ¿     í”

        ó       

  

             ó  ó             

 ú        “     ” ¿á      ¿     í         á 

        ú   ó  “                

                    á ”

“     

      í  

  ”   ó  ó “     

    ó                     ”

    ó  ƒ   

               “á ó                

 ” á “¿é é ó     

   ­    á     €      ñ

            ” 

    á        

 ­  ‡ ‚      ü          

  í              

  “”     ­ í   

     ¿ á 

        

     ú          í ¿á  

  ¿        á            ó 

¡  é á 

                  é ó ‚  á              

„      …  ó       ó  † ‚        é    é   

 

…               ˆ     

      í     

    ­    á 


 

 

Í                        

               ó        ó               ñ ó         ó          ñ  

           á        

         í   ú   “           ó        ”          ú    “    

 ñ” é            ñ   

   ó é   á      é      é 

  ­        Ñ     

  ó  ñ  

   é    


  

   ó ó     é          ó  ó  ñ    á    á   

   á     á      ­€‚

Ó     é            ó í             á                         ó            ó       

   í   ñ  ñ      ñ                    ú      á ó  ó ­      á      € “‚  ó ” “ ó     ó ó  ó ” ƒ   ó ­ „ … †í á   ó   é ƒ       ó       ‡       ñ             ƒ        ˆ

      

  á    ƒ     

  


 

  

         á 

   í 

   í        á  é  

EL MÉDICO recibirá información médica detallada del paciente

LA ASEGURADORA recibe también una alerta y podrá actuar en conjunto con los hospitales y clínicas

   á   ó  ó            í    é     “   ó á”                 á   é         

 í   á  é   ó           ó é á é     í  á   ó     “   é   ”     ú é  ñ ñ  ó ­ ú ó €  á    ó    é   í ú     ­‚€

Á Ó          í   ¢ ñ     

   í                     ñ  á ú    

 ó   


 

 รฑ        รญ    รณ            

 

   โ€˜   โ€™            รญ   รก  รก   รญ                         รบ      

   รฉ               รฉ            รฉ    โ€œ   รก  โ€ 

               รฉ รบ
 

     é      Ž      á  “Œ   é      

           ”

              é á 

í       ó              “       á      ” 

  ó  ñ       ó 

    

      ó “  é   í   é 

   

    ”

   

                              ó  “ ñ    ó   ñ ”  

 ó   

•    í

   ó  ‹  …‚ ñ   í     ñ    ƒ ñ   

 

         ó   Œ  Ž          

ó       ñ ­á ó  é ó                    

             í  “            é     ”          ‘ ’€             
 

                         ó 

 ú  €  ó € €   ‚ƒ  ‚„…„  ú é ú    ó  †‡ ˆ‰  ó ‡ˆŠ ‹…„ í ó    á          ‹Š‰  ú é

    „ …„‰ ‡ˆ‰          é

      ó             ó                   ó “  ñ”   ó  

 ú ñ ó   ú      ó          ó   “ ”  

       “       ”        é 

  á           

        ó             “   ó      ú  ó”  ñ ­á ó        

 ñ  ó     é   é   ó        á                           ó ñ ó    í           ó  
ó        ó ñ á ó  ó 

       

   

    “ á   ú  ó   

ó            ”  

  

   é 

   

       

     á  

         “              í           ”  

 ó             

               é   

 “   á               

” é    

…    é        

           “ 

           ”  á     é 

      ­€      í  ñ   “ á   

    ó  ‚ ”         

 ñ  é             í   ƒ „


 

   

 Ñ  

 í á   ó  °     í    á ó  ó    ó á             á      á      í  ú  á á        á       ­€          á   á  € ó   

  á   € á       ‚ƒ   „ …  

    € á €  †  á  ‡‚ ˆ  é  € † ‡‰ íˆ  †   € á  € ƒ   Š    é   í    ‹  € Œ ñ      é  í Ž   ó    é á  

Á       ó ñ ‘‚†­ ­† †­Á † ‘‚„’ †­†„‚† ­’…† ‹ „’‚† …­­‚ ’„  …‚ ’„“ ‹ „‚† ­‚” ’’ † ”†„‰† 


  

 í  í

 

    ó ó á           ñ  í   ó      á ñ  í “          ”  í  ó  á      ó ó 

 í  ó  á     í   ó   ñ    é    á í  ó  ó      ó í   í ó     ó  ñ  “  í     ”        

 í         ñ  

 ó í ó      í     ­í  €    “      

    á ó”   ‚           é ó  ó     í “  

    ” ƒ  ó   á  ó   „ … „ † í í  á  

 í  ‡ °  ˆˆ €     í    á   í          á   ñ ‰€†Š


 ร‰ ร  รณ   รฑ      รฑ    รญ รณ    รณ 

   ร       ร ร ร ร


 ������� ��

  

    ���   ��� é  �  ��     ���   

   ������        í   

    ó     á    

   í     á   é       á   ú        

  �  é  �        ���      ��    ��     �   �     á �      ½    ��������  é     ñ      é            ­       ó ñ 

  

   � €      �   �   �   

ñ �   �    �      �� ��� ����             ƒ    „       í       

  ƒ    á   „   ó    á …    ó   ú    í ­    

������� �������   �������� ���ó� �����

 é  ���  ��   �   �  ����� ��� �������    ó    é    í  ‚ í        ó      ó

 ���     ���   ó


 ���������

  ‘Á���� �� �� ���������� �é �ó����’

�������� �����    ó •ó  í  Š– ñ •ó é  á í —  ˜   • ˜     €   ñ í  é  ö 

 Á 

“�� �� ������     é    ”

¿��á� �� ���� �� ��������� ��� �á� �� �� ������� ������������ ¿��� ��é�   ñ í       

 í í  ¿��� ��é ��������� ��� ��� ������������ �� ����������� �á�� á   

  ¿��é ��������� ��������� ����������� ���ú� �í��  ¿����� ����� ���� �������� �� ���ó� �� ��� ���� � ����� �� ����������   ¿����� �������� ���� ��� ���� �� ������� ú     ¿����� �������� �� �� ������       ¿��� �����ó� ��� �� ���� �������� ‘ ’       á   

“  ñ  ó  ñ    ”

���í����� í ��������� ç “ í     í  ”

 ���� ���� � �������� �������������   ������ ­ € ‚é ƒ„ ñ     …„ 

   ú   †  é  ó ú      † 

  ñ

���� �������� � ��������� �� �í�� Œ ������ ¡ í  ‘Ž  ’    é  á      ó   Œ á     í  ó 

���� ��� �� ��������     ‡€ ˆ   í  ó ‰‡  ú é   † é ó    ñ Š‹ ñ     á á   á  


  

    

  €   ó     

 

  ‚ é ƒ „ á  á    á          

     Á  ñ  

ó …   

  á    ó     

     à

        

  ó     ­€   

 

 á    ‚      á ­   € ó ‚ ‚

  ƒñí „    ƒ … ­ † á ‡ˆ á        

  

‰ ƒ „‰   ˆ ó  á ­  

ú    

   í  á       é     á   é á    

  

   

  ñ   í   “ í ó †­­”  ‚ ­‡ˆ‡ á ‚    ‰   á   ó Á‰     

      ó  ­­

 á   

 á ó    †­†    

 ­á ƒ   ­ ó  ƒ ­ ƒ  ‰ ­ ƒƒ ‰ˆ á ó 

€ Šˆ 

    ñ

  á é     

é      ­‚  ƒ  ­

  €ˆ ó ‹ †

ƒŒ Ž ‹á ‡ó ‚ ‚ ‚


 ó     ó ó  “  ”     í       ‚   á  á 

í é ፠ €  á

    ­  í

 ó    ó   

 é    ƒƒƒ ƒ   „…†† ó     í     á   ‰ ‰ ‰ ƒ      ‡  „……Š ‰ ­         ­ í

 ‡        ­  ‚ „……ˆ

  í ó é  

    ‰  ‡  ‚ 


í  í ó   ó  ó  “    ”  é  ó    ó  

  í  

  í ၍ ၍   

ú é  ­  é € 

 ‚ ó 

   ‚ í    ó ƒ „ó …  ó † ‡ˆ‰‰  ó     Š  

 í „ í  

 ‚    

‹é ‚ í   

 é     Í —á ‚á —á

 É  ˆŒŽ ‰‘’ ‡•–


 É

                 ó         

      ñ    á á    í    í 

 ó   

 ó     “ ”  í  ó

       ñ é   

  í   ú  ó  

 í   

     é

 é   

 

  

    ó 

 

       

  á  

  í

    

  

     

í

 ú   

  

    í

     í  

       í

   í

        í 

á  ó    í   é í    



    í   í

    ú  

  

        ó 

         ñ  

���Ó����� ­€‚€ƒ �������� �����É����� „ … …†‡ ˆ ‰ ‰‰ ‰†„‰ Š€ƒ€ ‰ ‹Œ ‚Ž‘’ „’

������� ‰‰ ‰ ‚      ‹    á 

������ • ‰ ‰   í    ƒ  í í  í    

����� ­ ‰ ‰   ­     á    

����� € ‰ ‰         

–é    á 

�é����� ­ ‰ ‰ ƒ    á

Ž á  á    

�á���� — ‰ ‰‰ ‹     á    – 

��� — ‰‰ ‰ ƒ    

     

����� € ‰‰ ‰ ­   á  ó –      

����� ‰‰ ‰ ˜           €     

�������ó� Ž ‰‰ ‰ ‹ í     €    ’   í  

��������� ƒ ‰‰ ‰ Š  –  á    ó  á     

����������� – ‰‰  ‰ ‹ á  é á 

  á á  

DESCUBR E TU SS U

 á        é    ­  é€   ‚ ƒ€€

OS EÑ

ñ 


HOY DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DE 2011  

HOY DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DE 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you