Page 1

รัมฟรุตเคก (Fruit Cake) ✏สวนผสม(ตัวเคก) สําหรับ 2 ปอนด 1.ผลไมแหงหมักเหลารัม 450 g. (หมัก 1 อาทิตย) 2.เนยสดจืด 120 g. ( อุณหภูมิหองแตไมเหลว) เนยเค็มก็ได ใสเกลือหยิบมือ ประมาณ 1/8 ชช. 3.แปงสาลีอเนกฯ 120 g. 4.แปงเคก 50 g. 5.เกลือปน 1/3 ชช. 6.ผงฟู 1 ชช. 7.เบคกิ้งโซดา 1/4 ชช. 8.Cinnamon(อบเชยปน) 1/2 ชช. 9.All spice(ผงออลสไปซ) 1/2 ชช. 10.น้ําตาลทรายแดง 80 g. (ไมชอบหวานลดน้าํ ตาลจากสูตร 10-20 g. กรณีที่ใชผลไมหมักรัม ที่มีรสหวานมากกวารสเปรี้ยว จะทําใหเคกที่อบออกมาไดมีรสหวานมากกวาอยูแลว) 11.เมเปลไซรัป 1 ชต. (ไมมีใชน้ําผึ้งแทน) 12.ไขไก#2 2 ฟอง (อุณหภูมิหอง) ***หลังอบเสร็จ - ผสมเหลารัม 1 ชช.+ วอดกา Raspberrys 1 ชช. + เมเปลไซรัป 1/2 ชช. (ทาใหทั่วเคก กอนแชเย็น) - แยมแอปริคอต 1 ชต.+ น้ําเปลา 2 ชต. อุนใหเดือด คนใหเขากัน (ทาผิวหนาเคกกอนเสริฟ) ✏วิธีทํา(ครั้งนี้วิใชพิมพกลม 1 ปอนด กับ โลฟ 17×8×6) 1.รอนแปงเคก,แปงอเนกฯ + ผงฟู + เบคกิ้งฯ. + อบเชย + ออลสไปซ รวมกัน...พักไว 2.ตีเนย จนฟู 3.ใสน้ําตาลทรายแดง คนใหเขากัน+เมเปลไซรัป 4.ใสไขไก (ตีไวกอน) ทีละชอน คนใหเขากัน 5.แบงแปงที่รอนไวเปน 3 สวน / เท 2 สวน ลงในอางผสมไข คนใหเขากันดี 6.เทผลไมหมักลงในแปงสวนที่เหลือ เคลาใหเขากัน แลวเทลงในสวนผสมเนื้อเคก คนใหเขากัน 7.ตักใสพิมพที่เตรียมไว ( ตามสูตร 2 ปอนด) 8.นําเขาอบไฟ 160 c นาน 45 -50 นาที ไฟบน-ลาง (พิมพ 2 ปอนดอบนาน 55-60 นาที)


9.เคกสุกพักใหเย็น แลวนําออกจากพิมพ ทาดวยเหลารัมใหทั่วๆ หอดวยแรปหอทับดวยฟลอย แช เย็น 1 อาทิตย 10.กอนเสิรฟทาดวยแยมแอปริคอตใหทั่ว วางแตงหนาดวยผลไมแหง+ ถั่วตางๆ ทาทับดวยแยม แอปริคอตอีกรอบ ฟรุตเคกถาจะใหอรอยจริงๆ ควรเก็บไวอยางนอย 1 เดือน ในตางประเทศนิยมทําเอาไวลวงหนา 1 ป จึงคอยนําออกมาทาน โดยจะเก็บไวในชองแชแข็ง และเอาออกมาทาดวยเหลารัมเปนระยะๆ นิยมทานกันในโอกาศพิเศษเชน วัน Chrismas ,ปใหม หรืองานฉลองพิธีแตงงาน �One Year Fruit Cake �

เตรียมพิมพ (สูตรนี้ 2 ปอนด ) วันนี้วิใชพิมพ 1 ปอนดกลม ,กับพิมพโลฟ 17.4×8×6 เพราะจะทําไวแจกดวยคะ ทาเนยขาวบางๆ ใหทั่วพิมพ แลวกรุกระดาษไขที่กนและโดยรอบ

1. ผสมแปงเคก+ แปงสาลีอเนกฯ+เกลือ+ผงฟู +เบคกิ้งโซดา+ ผงอบเชย (ไมชอบไมตองใส) + ผง ออลสไปซ (ไมชอบไมตองใส) คนใหเขากันกอนแลว นํามารอนรวมกัน .....พักไว


2. วอรมเตาอบ 160 c ไฟ บน-ลาง วิอบชั้นลางสุด(เตามี 4 ชั้น)ใสถวยน้ํา 2 ใบ ใสถาดดําบังไฟบน เตาแตละบานไมเหมือนกันลองปรับดูคะ

3. ใชตะกรอมือ ตีเนยสด อุณภูมิหอ ง (แตตอ งไมเหลวนะคะ จับดูจะเย็นนิดๆ แตไมแข็งแลว)จน ขึ้นฟูเบา ไมตองตีนานมาก 4. แบงน้ําตาลทรายแดงเปน 3 สวน (กะเอา) ทยอยใสลงไปทีละสวน ใสสวนแรกคนแคพอเขากัน แลวจึงเติมสวนตอไป คนใหพอเขากันเทานั้น น้ําตาลไมตองละลายหมดก็ได 5. เติมเมเปลไซรัปลงไป คนใหเขากัน 6. ตอกไขใสถวยใบเล็ก ตีแคพอแตกตัวไมตองขึ้นฟูกอน ทยอยใสไขลงไปทีละชอนโตะ คนใหเขา กันกอนใสชอนตอไป ถาใสทีละเยอะๆ ไขจะแยกตัวเปนลิ่มๆ ***เปลี่ยนมาใชพายยาง 7. แบงแปงที่รอนไวออกเปน 3 สวน(กะเอา) / เท 2 สวน ลงในอางที่ผสมไขไวแลว ใชพายตะลอม คนใหเขากัน คนไปเรื่อยๆจนขึ้นเงา เมื่ออบเสร็จเนือ้ เคกจะนุม คนจนไมเหลือแปงเปนเม็ดๆ เนือ้ แบทเทอรเปนมันเงา 8. เทผลไมที่หมักไวลงในชามแปงสวนที่เหลือ เคลาเบาๆใหแปงติดทั่วชิ้นผลไม


9. เทผลไมคลุกแปง ลงในอางแปง คนผสมใหทั่วๆ จนเขากันดี 10. ตักใสพิมพที่เตรียมไว เกลี่ยหนาใหเรียบทั่ว เนนตามมุมๆใหเขาถึง เพราะเราจะไมเคาะพิมพ เดี๋ยวผลไมจะไปกองนอนกนหมด 11. นําเขาอบไฟ 150-160 c ไฟบน-ลาง นาน 45-50 นาที ตามขนาดพิมพ(ถาใชพิมพ 2 ปอนด อบนาน 55 - 60 นาที) 12. ครบเวลา... เช็คสุก... นําเคกออกจากเตา วางพักไวบนตะแกรงจนเคกเย็นตัวลง จึงคอยนํา ออกจากพิมพ อยาเอาออกตอนรอนๆ เคกจะเละ เพราะเนื้อผลไมเยอะมาก 13. ทาดวยเหลารัม + วอดกาRaspberrys + เมเปลไซรัป ใหทั่วๆ หอดวยแรปทับดวยฟอยอีกชั้น นําเขาแชฟรีส 1 อาทิตย จะอรอยกวาทานทันที เนือ้ จะฉ่ําหอมกําลังดี ถาทนไมไหว 2 วันก็ได กอนทาน ทาหนาเคกดวย (แยมแอปริคอต+น้าํ เปลา นําเขาเวฟจนเดือด นําออกมาคนใหเขากันทิ้ง ไวใหพออุนๆ ถาเปนเม็ดจะกรองผานกระชอนกอนก็ได แตวิไมไดกรองเพราะมันแคขนไมเปนกอน) ทาใหทั่วๆ แตงดวยผลไมแหง+ถั่วตางๆตามชอบ แลวทาทับดวยแยมแอปริคอตอีกครั้งนึง จะผสม มารมาเลดสมดวยก็ได กลิ่นหอมดี แตงหนาตามชอบเลย...ตูม..ตูม มากชอบหนาเยอะๆ


สูตรผลไมแหงหมักเหลารัม เตรียมไวทํา "ฟรุตเคก " มาหมักผลไมแหงเอาไวกอน เดี๋ยวอาทิตยหนา คอยมาทําฟรุตเคกกันคะ ✏สวนผสม 1.ผลไมอบแหง 450 g. (ชั่งรวมกัน) (ควรเลือกผลไมที่มีความแตกตางแตสมดุลกัน ทั้งในเรื่องของรสชาติ กลิ่น รสสัมผัส เปนหลัก อยางนอย 5 ชนิด ตามแตที่จะหาได ฟรุตเคกจึงจะหอมอรอย หลักๆที่นิยมใชกันเชน ลูกเกด, ผิวสมเชื่อม, สตรอเบอรีอ่ บแหง, พรุน,เชอรี,่ แครนเบอรี่ ,อินท ผาลัม, ฟกซ,กีวี่, กลวยอบแหง,แอปริคอต สามารถใสถั่วตางๆรวมไปดวย เชน เม็ดมะมวงฯ อัล มอน วอลนัท ตามชอบหั่นหยาบ 2.เหลารัม 100 g. (วิใชเหลารัมแบบไทยๆ SangSom เหรียญทอง เปน Special Rum หาซื้องาย และราคาไมสูง มาก) ใครจะใชรัมนอกที่ดีกวานี้ เกรดสูงกวานี้ ก็ไดนะคะ ตามกําลังทรัพยเลยคะ กลิ่นรสจะนุม กวานี้ 3.Absolut Vodka กลิ่นผลไม 50 g. วิใชกลิ่น Citron เลมอน + Raspberri (สําหรับใครที่ไมชอบกลิ่นเหลารัม หรือกลัวจะฉุนเกินไป Vodka กลิ่นผลไม ตัวนี้จะชวยไดมาก 40 % ALC. ใหกลิ่นที่หอมมากๆ ชวยชูกลิ่นใหผลไมหมักหอมยิ่งขึ้น 4.เมเปลไซรัป 20 g. ✏วิธีทํา 1.หั่นผลไมอบแหงใหมีชิ้นเล็กขนาดเทาๆกับลูกเกด แลวผสมรวมกันใหได 450 g. 2.ผสมเหลารัม+Vodka+ เมเปลไซรัป เขาดวยกัน แลวเทลงไปในชามผลไมแหง คลุกคลาใหเขากัน 3.ปดปากชามดวยพลาสติกแรปใหมิดชิด หรือใสกลองเก็บไวในตูเย็น 1 อาทิตยเปนอยางนอย ตลอด 1 อาทิตยใหนําออกมาคนทุกวัน จะใหดีแชเก็บไว 1 เดือน (แตถาใครไมมีเวลาจริงๆ 2 วันก็ ได แตกลิ่นและรสชาติที่ไดจะแตกตางกัน) ยิ่งเก็บไวนานยิ่งดี เคกที่ไดจะอรอยมากขึ้น � ทําผลไมแชรัมเตรียมไวกอนนะคะ เดี๋ยวอาทิตยหนามาทําฟรุตเคกกันคะ


รัมฟรุตเค้ก  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you