Page 1

-50%

2 99

Sviesta cepumi 454g |3 veidi

4.97

5.97

-50%

Karameïu spieíîði 144g

0 99

1.59

AKCIJAS LAIKS:

04.12. - 26.12.2018.

1.99

-37%

Ðampanieða vai vîna glâzes 210-500ml | 4gb

4 99

5.99

7.95

-45%

Suði piederumu komplekts 11gb

9 95

12.95

17.95

-40%

1995

Garðvielu komplekts 12gb

Ziemassvçtku dekorâcijâm

24.95

32.95

-50%

-60%

-60%

7 98

15.95

Cepure ar uzrakstu daþâdi veidi

19.95

3 99

5.99

9.95

Skaïrunis ar LED gaismu “Soundlogic” ar bluetooth |ar USB

109.00

3 99

4.99

7.95

p

-50%

lp

79.00

-5

4900

LED Disko spuldze E27

4

-55%

LA RO BÂ TA KÂ LL S IE TA

S

Ziemassvçtku egles statîvs tilpums: 550ml | ¨9.5cm

-60%

7 99

14.99

19.95

UUP!

P!

Lidojoðâ maìiskâ LED bumba ar USB uzlâdi


Èuguna panna daþâdi veidi un izmçri

NO

8 95

Stikla vâks daþâdi izmçri

NO

2 49

Virtuves nazis ar paðasinâmo futrâli 9cm vai 20cm

Konditorejas otiòa 2gb

-49%

NO Panna ar vâku ALPINA ¨28cm

4 99

17 99 24.95

34.95

-50%

1 49

1.89

-58%

2.95

Paklâjiòð cepðanai 40x33cm

Pudelîtes kûku dekorçðanai 2gb

-35%

1 29

1.75

1.99

-40%

Trauks miltu sijâðanai

2 99

3.49

4.99

-50%

Trauks ar garðvielâm 6 nodalîjumi

1 49

2.39

2.99

1 99

2.99

4.69

-50%

Kûku papîra formiòas 20gb | 2 veidi

1 99

2.75

3.99

Himalajas sâls 395g

-50%

1 99

2.99

3.99

-57%

Multifunkcionâls smalcinâtâjs 9x23cm

2 99

4.75

6.95

-60%

Miezeris ar snîpi un piestu

1 99

2.99

4.95

Forma cepðanai daþâdi veidi un izmçri

NO

2 49

Aquaphor mainâmais modulis B5

-30%

3 99

4.80

Paplâte çdiena pasniegðanai EH 50x30cm

-48%

12 95 14.95

24.95

Ûdens krûze ar

-56%

Koka tçjas kastîte 6 nodalîjumi

3 97

5.99

8.95

-45% filtru Aquaphor

Koka paplâte SUSHI 40x17x4cm

7 99

9.99

14.50

“Prestige” 2.8L vai “Garry” 3.9L ar mainâmu moduli B5

5.69

-55%

8 95

15.99

PIEGÂDE VISÂ LATVIJÂ! CENA ATKARÎGA NO IEGÂDÂTO PREÈU SVARA, IZMÇRIEM UN PIEGÂDES VIETAS!

19.95


-38%

7999 99.99

-49%

Blendera komplekts 218W | 11gb

29 95 39.95

59.00

-33%

Cepeðkrâsns /grils 800W 800W | 9L

29 95 32.95

44.95

Nutri-Blenderis “Sencor” krûzes: 0.8 un 1L | 1000-1200W

-41%

9900 139.00

169.00

Bezvada putekïu sûcçjs ar noòemamu rokas putekïu sûcçju “Sencor” 2 in 1 | divi âtrumi | 0.5L | 21,6V/ 2000mAH

Virtuves kombains ProfiCook 1200W | 1.2-1.75ml

-60%

Sviestmaiþu tosteris 750W

9 99

14.95

24.95

-29%

49 99 59.99

69.99

-60%

7 99

Kafijas aparâts 400W | krûze350ml

19.95

Matu veidotâjs ProfiCare 800W | birstes: ¨30 un ¨35mm

-38% Bezvada putekïu sûcçjs ar NiMH akumulatoru “Sencor” 0.5 L | 33 W 39.99 52.99

Apavu þâvçtâjs “Sencor” 8W | 110x60x33 mm

Ierîce pedikîram "Telefunken"

E-veikals: www.superselection.lv

14.95

32 99

129.69

-35%

14 95 17.95

22.95

-42%

17 50

Radio pulkstenis ar modinâtâju 24.75 "Dunlop"

-60% Asinsspiediena

14 95 17.95

24.95

-40%

9 99

14.99

16.69

mçrîtâjs uz augðdelma “AEG” 100x45x150mm

Tvaika gludeklis “Dunlop” 220-240V | 2000W

29.95

-38%

24 95 29.99

39.95

-55%

8 95

15.95

19.95

Mob.tâlr. +371 22 07 00 95 E-pasts: eshop@superselection.lv


Bçrnu sintezators “Frozen” vai “Cars” 2 veidi

-55%

14 95 27.95

32.95

Bçrnu mikrofons ar statîvu maks. 85 cm

-48%

12 95 17.95

24.95

-57%

Klavieres bçrniem ar mikrofonu

12 95 19.95

29.95

Staigâjoðs papagailis ar skaòu 20cm | 2 krâsas

-48%

12 95 14.95

24.95

100gb

-60%

Rotaïu kariete ar zirgu "Frozen Ice Princess"

Pleds ar rotaïlietu dâvanu kastîte 90x75cm | 2 krâsas

9 99

14.99

24.99

Konstruktors 50gb

-41%

9 95

12.95

16.95

-30%

-53%

6 97

12.95

14.95

-38%

Rotaïu mazulis 25cm | 3 veidi

9 95

11.99

15.95

Rotaïu kases aparâts

Konstruktors matemâtika “PEPPA PIG” 22gb | 31 uzlîme

27 95 34.95

39.99

-40%

19 99 24.99

32.99

-55%

Rotaïu klucîði 100gb

Rotaïu virtuve “Frozen” vai “Peppa Pig” augstums: 75cm

7 99

11.95

17.95

-29%

49 95 59.95

69.95

-60%

Spalvu boa 85cm | 2 krâsas

Lelle DEFA LUCY 30cm | daþâdi veidi

Lelle DEFA LUCY 2 veidi

-57%

5 99

12 95 14.95

2 99

12.99

-44%

22.95

4.99

Princeses aksesuâri 3gb

-54%

8.99

1 99

2.99

5.95

Lelle ar aksesuâriem "Lily" 38cm

6.99

-48%

12 95 17.95

24.95

Kosmçtikas galdiòs ar spoguli FROZEN augstums: 78cm

Bçrnu lellemazulis “Cute BABY” 40cm

-43%

39 95 49.95

69.95

-30%

Leïlu rati 55 cm

-50%

14 95 22.95

29.95

29 95 34.95

42.95

-43%

Rotaïu mazulis

19 95 29.95

PIEGÂDE VISÂ LATVIJÂ! CENA ATKARÎGA NO IEGÂDÂTO PREÈU SVARA, IZMÇRIEM UN PIEGÂDES VIETAS!

34.95


-50% Staigâjoðs

Rotaïlietu komplekts ARMIJA

4 99

5.99

9.99

robots ar gaismu un skaòu 2 krâsas

-38%

Automaðîna ar gaismu un skaòu

9 95

12.95

15.95

14 95 21.95

29.95

Rotaïu paklâjiòð 80x70cm | 5 veidi

4 99

6.99

8.99

16.95

19.95

Rotaïu darba instrumenti 27gb

9 95

14.75

17.95

treileris ar skaòu un gaismu ar 4 maðînâm

Rotaïu garâþa ar 6 maðînâm

29 95 34.95

49.95

Ugunsdzçsçju automaðîna 26cm

9 99

14.95

19.99

29.95

32.95

Rotaïu robots uz riteòiem 22cm

-50% Rotaïu

14 95 19.95

29.95

automaðîna ar paklâjiòu paliktnis: 100x70cm

24 95 29.95

34.95

Konstruktors Ceïamkrâns

19 95 29.95

39.95

9 99

14.95

19.95

-45%

10 95 15.95

19.95

-38%

Rotaïu garâþa

-50%

-50%

Vilcienu komplekts ar sliedçm

19 95

-50%

-29%

-40%

-45%

Automaðînu komplekts DIECAST

12 95

-45% Rotaïu auto

-50%

Rotaïu automaðîna

-40%

-35%

24 95 34.95

39.95

-74%

Rotaïu figûriòas KIDS GLOBE

1 29

2.49

4.95

Zobens ar gaismu un skaòu 66cm

-62%

2 99

3.99

-35%

Ðautene ar putu lodçm

12 95 16.97

19.95

Pistole ar skaòu un gaismu 55cm

E-veikals: www.superselection.lv

-41% Pistole ar

9 95

12.95

16.95

skaòu + maska “Space Warrior” 30x25cm

-54%

6 95

9.95

14.95

7.95

Pistole ar skaòu “Space Warrior” 18cm

-63%

2 99

3.99

7.99

Mob.tâlr. +371 22 07 00 95 E-pasts: eshop@superselection.lv


5

4 1

2 3 Kancelejas preèu komplekts DESPICABLE ME 52gb | 26x43cm

-50% Krâsainie

3 99

5.97

7.95

5 99

8.97

12.99

6 95

9.99

Ìipða figûras veidoðanas komplekts

Krâsainais paklâjs-50% izpletnis bçrniem ¨305cm | 24 krâsainas 7.99 bumbas 5.99

12.95

1 99

1) Blociòð ar spîdumiem A5 | 4 krâsas 5,99 3,99 2) Penâlis ar spîdumiem 22cm 3,29 1,99 3) Somiòa planðetdatoram ar spîdumiem 6,99 4,99 4) Mugursoma ar spîdumiem 9,99 6,99 5) Mugursoma ar spîdumiem 45x30x15cm 19,99 12,99

zîmuïi “Frozen” vai “Paw Patrol” 50gb

-54%

Spirogrâfijas komplekts 33gb

-46%

NO

3 99

-57%

12 95 19.95

29.95

-50%

Divpusçja koka tâfele 110cm

19 99 32.95

39.95

Paletes zîmçðanai 5gb

-xx%

2 99

4.95

Plastilina komplekts CREATIVE KIDS daþâdi veidi

-56%

NO

1 49

Sejas krâsas 9 krâsas

Gïotas vai gïotu veidoðanas komplekts daþâdi veidi

3 95

5.95

8.95

Krâsojamâ grâmata ar krâsâm 2 veidi

Auto bçrniem MERCEDES NO BENZ 65x37x28cm | baltâ krâsâ

2 49

-61%

-55%

2 99

5.95

6.69

Akrila krâsas 25gb

4 99

7.95

Bçrnu

-33% skrçjritenis

39 95 47.95

59.95

6.95

“Cars” vai “Frozen” maks. 20Kg | vecums no 2+

12.95

-30%

29 95 32.95

PIEGÂDE VISÂ LATVIJÂ! CENA ATKARÎGA NO IEGÂDÂTO PREÈU SVARA, IZMÇRIEM UN PIEGÂDES VIETAS!

42.95


viss 1

viss 1

viss 1

viss 1

viss 1

Minions konfektes ar augïu garðu 6gb | 72g

Piena ðokolâde tîkliòâ 100g | 2 veidi

Piena ðokolâde ar Ziemassvçtku motîviem 100g

Piena ðokolâde "Ziemassvçtku" 6x15g vai 5x15g

Uzvelkama rotaïlieta vannoðanai

Mîkstâ rotaïlieta ar skaòu 10cm

Serpentîns PARTY 2gb

Krûze 400ml

Mîkstâ grâmata bçrniem

Pretslîdes gçla spilventiòi apaviem

Skrâpçjumu aizkrâsotâjs mçbelçm 3gb

Dâvanu maisiòð ar ziemassvçtku motîviem

Zobu tîrîðanas komplekts 3gb

Zobu birstes SMILE 4gb Sence kids Vannas un duðas þeleja bçrniem 500ml

Nagu vîlîte stikla 2gb

Alumînija folija 20m x 29.5cm

Apavu pretslîdçðanas uzlikas ar radzçm Izmçri: 36-42

Duðas cepurîte daþâdi veidi

E-veikals: www.superselection.lv

Barîba putniem 84g x 6gb

Mob.tâlr. +371 22 07 00 95 E-pasts: eshop@superselection.lv


Ðokolâdes konfektes metâliskâ karbiòâ 192g

-43%

3 99

6.99 4.75 Cepumu formiòas 5gb | daþâdi veidi -69%

-33%

3 99

Glâze ar karameïu spieíîðiem "Happy Days"

4.75

-57%

1 29

2.29

2.99

Marmelâde ar âbolu un dzerveòu garðu 200g

2.29

1 99

4.99

3.99

5.95

-67%

-67%

1 99

0 99

1.99

1 29

1.75

-67%

Ziemassvçtku krâsoðanas komplekts

Piparkûku formiòas

-44%

Egles rotâjums “Izkrâso pats” 5gb | 4 veidi

1 25

2.49

5.99

Draþejas trubiòâ ar Ziemassvçtku dekoru

4.99

2.99

5.95

Ziemassvçtku vecîða dâvanu maiss 90x60cm

-70%

2 99

5.99

9.99

Vîna pudeles dekors daþâdi veidi NO

1 29 Ziemassvçtku tçrps zçnu vai meiteòu

-75%

Ziemassvçtku cepure 40cm

0 49

1.29

1.99

Ziemassvçtku vilciena komplekts 9gb

-60%

3 99

7.99

9.99

-50%

Karnevâla maska bçrniem daþâdi veidi

3 95

4.95

7.95

-56%

10 95 21.90

24.95

LED proþektors ar mainâmam bildçm piemçrots izmantoðanai ârpus telpâm

-35%

Disko lampa 3 veidi

12 97 16.95

19.95

Ziemassvçtku dekors-Egle ar LED gaismu 22cm

E-veikals: www.superselection.lv Mob.tâlr. +371 22 07 00 95 E-pasts: eshop@superselection.lv Attçliem ir informatîvs raksturs, iespçjamas izmaiòas preèu cenâs un noformçjumâ. Preèu daudzums ir ierobeþots.

-60%

5 99

12.99

14.99

-50%

Tçjas sveces 50gb

Rîgâ, t/c "Dole" Maskavas 357, tâlr. 27531053 Rîgâ, Vecmilgrâvis A. Dombrovska 23, tâlr. 20018307 Aizkrauklç, t/c “IGA Centrs” “Âboliòi”, tâlr. 20378517 Daugavpilî, Strâdnieku 103, tâlr. 29904548 Daugavpilî, t/c DITTON, Cietokðòa ielâ 60, tâlr. 27739040 Jelgavâ, t/c “RIO” Pçrnavas 4, tâlr. 20018305

1 99

2.99

3.99

Liepâjâ, t/c “Baata” Klaipçdas 104c, tâlr. 26804575 Saldû, t/c "Akvârijs" Tûristu 3, tâlr. 22302187 Bauskâ Pionieru 2, tâlr. 22304531 Madona Rûpniecîbas 49, tâlr. 22328227 Jelgavâ, t/c “Vivo centrs” Katoïu iela 18, tâlr. 20129236

LED proþektors piemçrots izmantoðanai ârpus telpâm | 13 funkcijas NO

23 50 Seko Super Selection jaunumiem un atlaiþu piedâvâjumiem:

facebook.com/siasuperselection/

Akcijas avīze 04.12.-26.12.2018  
Akcijas avīze 04.12.-26.12.2018  
Advertisement