Page 1

ท่อ งเที่ย ว จัง หวัด ลำำ ปำง


ลำำปำง เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ยังนิยมใช้รถม้ำเป็น พำหนะเดินทำงระยะใกล้ๆ ภำยในตัวเมืองลำำปำงจึงเป็นสิ่งหนึ่ง ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว รถม้ำลำำปำงเป็นรถเปิดประทุน ที่นั่งผู้ โดยสำรคล้ำย คลึงกับที่นั่งของจักรยำนสำมล้อแต่มีขนำดใหญ่ กว่ำ อยู่ทำงตอนหลังของที่นั่งคนบังคับม้ำ ซึ่งมีระดับสูง

 กว่ำเล็กน้อย

นั่งได้คันละ 2 คน สำำหรับผู้ที่สนใจ สำมำรถไป ขึ้นรถม้ำได้ที่ หน้ำศำลำกลำงเก่ำจังหวัดลำำปำง, หน้ำโรงแรม เวียงทอง และ หน้ำโรงแรมทิพย์ช้ำง ตั้งแต่ 06.00-23.00 ยกเว้นหน้ำศำลำกลำงเก่ำมีบริกำร 06.00-16.00 น. อัตรำค่ำ โดยสำร 100-200 บำท ปัจจุบันยังมีกำรทำำรถม้ำที่หมู่บ้ำน วังเหนือ ท่ำคร่ำวน้อย ศรีบุญเรือง นำก่วมเหนือ และนำก่วมใต้


วัด พระธำตุล ำำ ปำงหลวง


วัดพระธำตุลำำปำงหลวง ตั้งอยู่ในเขตตำำบลลำำปำงหลวง อำำเภอเกำะคำ จังหวัดลำำปำง อยู่ห่ำงจำกตัวเมืองลำำปำงไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมำณ 18 กิโลเมตร ตัววัดตั้งอยู่บนเนินสูง มีกำรจัดวำงผัง และส่วน ประกอบของวัดสมบูรณ์แบบที่สุด มีสิ่งก่อสร้ำง และสถำปัตยกรรมต่ำง ๆ บริเวณพุทธำวำสประกอบด้วย องค์พระธำตุลำำปำงหลวง เป็นประธำน มี บันไดนำคนำำขึ้นไปสู่ซุ้มประตูโขง ถัดซุ้มประตูโขงขึ้นไปเป็น วิหำร หลวง บริเวณทิศเหนือขององค์พระธำตุมีวห ิ ำรบริวำรตั้งอยู่คือ วิหำรนำ้ำ แต้ม และ วิหำรต้นแก้ว ด้ำนตะวันตกขององค์พระธำตุประกอบด้วย วิหำรละโว้ และ หอพระพุทธบำท ด้ำนใต้มี วิหำรพระพุทธ และ อุโบสถ ทั้งหมดนี้จะแวดล้อมด้วยแนวกำำแพงแก้วทั้งสี่ด้ำน นอกกำำแพง แก้วด้ำนใต้มีประตูที่จะนำำไปสู่เขตสังฆำวำส ซึ่งประกอบด้วยอำคำร หอ พระไตรปิฎก กุฏิประดิษฐำน พระแก้วดอนเต้ำ อำคำรพิพิธภัณฑ์และ กุฏส ิ งฆ์


วัด พระธำตุจ อมปิง


ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้ำนจอมปิง ตำำบลนำแก้ว กำรเดินทำงนั้นใช้เส้น ทำงเดียวกันกับวัดพระธำตุลำำปำงหลวง แต่แยกซ้ำยตรงที่ว่ำกำร อำำเภอไปอีก 17 กิโลเมตร วัดพระธำตุจอมปิงเป็นวัดโบรำณ ตำม ตำำนำนกล่ำวว่ำสร้ำงขึ้นในสมัยพระเจ้ำติโลกรำชแห่งอำณำจักร ล้ำนนำไทย วัดนี้มีควำมมหัศจรรย์ของกำรเกิดเงำสะท้อนเป็นภำพ สีธรรมชำติขององค์พระธำตุ ผ่ำนรูเล็กบนหน้ำต่ำงมำปรำกฏบน พื้นภำยในพระอุโบสถตลอดเวลำที่มีแสงสว่ำงทั้งกลำงวันและกลำง คืน และทำงวัดยังจัดที่สำำหรับแสดงโบรำณวัตถุต่ำงๆ ที่ขุดพบใน บริเวณนี้ด้วย


รถม้ำ ลำำ ปำง อ.เมือ ง

จ. ลำำ ปำง


 ลำำปำงเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ยังนิยมใช้รถม้ำเป็น

พำหนะเดินทำงระยะใกล้ๆ ภำยในตัวเมืองจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูด ใจนักท่องเที่ยว รถม้ำลำำปำงเป็นรถเปิดประทุน ที่นั่งผู้โดยสำร คล้ำย คลึงกับที่นั่งของจักรยำนสำมล้อแต่มีขนำดใหญ่กว่ำ อยู่ ทำงตอนหลังของที่นั่งคนบังคับม้ำ ซึ่งมีระดับสูง

 กว่ำเล็กน้อย

นั่งได้คันละ 2 คน สำำหรับผู้ที่สนใจ สำมำรถไป ขึ้นรถม้ำได้ที่ หน้ำศำลำกลำงเก่ำจังหวัดลำำปำง, หน้ำโรงแรม เวียงทอง และ หน้ำโรงแรมทิพย์ช้ำง ตั้งแต่ 06.00-23.00 ยกเว้นหน้ำศำลำกลำงเก่ำมีบริกำร 06.00-16.00 น. อัตรำค่ำ โดยสำร 100-200 บำท ปัจจุบันยังมีกำรทำำรถม้ำที่หมู่บ้ำน วังเหนือ ท่ำคร่ำวน้อย ศรีบุญเรือง นำก่วมเหนือ และนำก่วมใต้


วัด พระแก้ว ดอนเต้ำ , ลำำ ปำง


ตั้งอยู่ที่ตำำบลเวียงเหนือ เป็นวัดเก่ำแก่และสวยงำม มีอำยุนับ พันปี เคยเป็นที่ประดิษฐำนพระพุทธมหำมณีรัตนปฏิมำกร (พระ แก้วมรกต) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1979 เป็นเวลำนำนถึง 32 ปี เหตุที่วัด นี้ได้ชื่อว่ำวัดพระแก้วดอนเต้ำมีตำำนำนกล่ำวว่ำ พระมหำเถระ แห่งวัดนี้ได้พบแก้วมรกตในแตงโม (ภำษำเหนือเรียกว่ำ หมำก เต้ำ) และนำำมำแกะสลักเป็นพระพุทธรูป แต่ต่อมำถูกอัญเชิญไป ประดิษฐำนที่วัดพระธำตุลำำปำงหลวงจนถึงปัจจุบัน ปูชนียสถำน ที่สำำคัญในวัดพระแก้วดอนเต้ำ ได้แก่ พระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่ง บรรจุพระเกศำธำตุของพระพุทธเจ้ำ มณฑปศิลปะพม่ำซึ่งมี ลักษณะงดงำมและเป็นที่ประดิษฐำนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ วิหำร ประดิษฐำนพระพุทธไสยำสน์ที่มีอำยุเก่ำพอๆกับวัดนี้ นอกจำกนี้ ยังมี วิหำรหลวง และพิพิธภัณฑสถำนแห่งลำนนำ กำรเดินทำง ไปยังวัด ข้ำมสะพำนรัชฎำภิเษกแล้วเลีย ้ วขวำไปตำมถนนพระ แก้วประมำณ 1 กม. จะเห็นองค์พระธำตุตั้งเด่นอยู่บนเนิน

ท่องเที่ยวลำปาง  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you