Page 1


แผนที่ จังหวัดภูเก็ต


ย่านเมืองเก่าภูเก็ต Phuket old town


อาโป๋ทากับข้าว


Street art phuket old town  

โครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง Street Art มนต์เสน่ห์แห่งย่านเมืองเก่าภูเก็ต

Street art phuket old town  

โครงงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง Street Art มนต์เสน่ห์แห่งย่านเมืองเก่าภูเก็ต

Advertisement