mySamos island guide 2021

Page 1

s o m

a yS

m

s o m

a S y m

S y m

o am


s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m Ιστορία - History - Geschichte The Samian Civilization seems to date before the Cycladic one. According to Thucydides, Cares and Leleges, tribes that used to dwell on the island, actually instrumented the flourishing of the Cycladic Civilization.

Von der Thematik der ältesten gefundenen Vasen wird offenbart, dass die Kultur vor der kykladischen besteht. Laut Thukydides waren die Karer und die Leleger, die Träger der Entwicklung der kykladischen Kultur.

Μετά την πτώση του Κυκλαδικού ακουλουθεί ο Μινωικός πολιτισµός ενώ στη συνέχεια επικρατεί ο Μυκηναϊκός. Το 1360 π.Χ. εµφανίζονται οι πρώτοι Μυκηναίοι αποικιστές. Ο πρώτος βασιλέας είναι ο Αγκαίος, τον οποίο διαδέχεται στη συνέχεια ο γιός του, Σάµος.

After the fall of the Cycladic Civilization follows the Minoan one, while the Mycenaean Civilization prevails later on. The first Mycenaean settlers appear in 1360bC. The first king was Angaeos, who is succeeded by his son, Samos.

Nach dem Fall der kykladischen folgt die minoische Kultur und danach setzt sich die mykenische durch. 1360 v. Chr. erscheinen die ersten mykenischen Siedler. Der erste König ist der Angäos und nach deinem Sohn, Samos.

Το 900 π.Χ. εµφανίζονται οι Ίωνες ενώ τον 6ο αιώνα π.Χ. αναλαµβάνει την εξουσία ο Τύραννος Πολυκράτης, περίοδος κατά την οποία η Σάµος γνωρίζει µεγάλη ακµή. Την περίοδο αυτή κατασκευάζεται η Σάµαινα, νέος τύπος πλοίου µε 50 κουπιά, το οποίο κυριαρχεί στο Αιγαίο. Την ακµή του νησιού φανερώνουν και τα τεχνικά έργα που κατασκευάζονται - το Ευπαλίνειο Όρυγµα, ο ναός της Ήρας, τα τείχη και το αρχαίο λιµάνι του Πυθαγορείου - τα οποία ο Ηρόδοτος ονοµάζει «µέγιστα απάντων των Ελλή-

In 900bC, we have the advent of the Ionians, and in the 6th century B.C the tyrant Polykratis becomes sovereign, an era during which Samos blooms. During this era we have the construction of Samaina, a new type of vessel, bearing 50 oars, which thrives in the Aegean Sea. The various technical constructions built – the Efpalinion Tunnel, the Temple of Hera, the walls and the ancient harbor of Pythagorion, which Herodotus refers to as “the very greatest crafted by any Greek”, all betray the great prime of the

900 v. Chr. erscheinen die Ionier und im 6. Jahrhundert v. Chr. übernimmt der Tyrann Polykrates die Macht, eine Zeit, während der Samos ihre Blütezeit erlebte. Zu dieser Zeit wird die Samaina gebaut, ein neuer Schiffstyp mit 50 Rudern, der in der Ägäis herrscht. Die Blütezeit der Insel offenbaren auch die technischen Bauwerke, die errichtet werden - der Eupalinos Tunnel, der Tempel von Hera, die Mauern und der antike Hafen von Pythagorio – die Herodot als “die größten von allen Griechen errichteten“

photo: Nicos Anastasiou

eng.travelogues.gr - A. Laskarides Foundation Library - CAMOCIO Giovanni Francesco - 1574

O πολιτισµός στη Σάμο φανερώνει ότι προϋπάρχει του Κυκλαδικου. Σύµφωνα µε τον Θουκυδίδη, οι Κάρες και οι Λέλεγες που κατοικούσαν στο νησί ήταν οι φορείς της ανάπτυξης του Κυκλαδικού πολιτισµού.


s o m

νων εξειργασµένα». Την εξίσου σηµαντική πνευµατική άνθηση εκπροσωπούν ο µαθηµατικός Πυθαγόρας, οι αρχιτέκτονες και γλύπτες Ροίκος, Θεόδωρος και Τηλεκλής.

island. There is also an equally noteworthy cultural prime, represented by the mathematician Pythagoras and the architects and sculptors Rikus, Theodorus and Teleclis.

bezeichnet. Die gleichermaßen wichtige geistige Blütezeit vertreten der Mathematiker Pythagoras, die Architekten und Bildhauer Roikos, Theodoros und Tileklis.

Tο 479 π.Χ. οι Σάµιοι, µε τη βοήθεια του ελληνικού στόλου, νικούν στην ναυµαχία της Μυκάλης τους Πέρσες και η Σάµος αποτελεί πλέον µέλος της Αθηναϊκής συµµαχίας.

In 479bC, the people of Samos, aided by the Athenian fleet, defeat the Persians in the naval battle of Mykalis, and thereon become a member of the Athenian Alliance.

In 479 v. Chr. die Samioten mit Hilfe der griechischen Flotte bei der Seeschlacht von Mykali die Perser besiegen, und Samos nun Mitglied des Atheners Bündnisses ist.

Στη συνέχεια, κατά τη Βυζαντινή αυτοκρατορία το νησί µεταλλάσσεται δραστικά µε το έντονο χριστιανικό στοιχείο. Με την πτώση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, το νησί υποτάσσεται στους Οθωµανούς και ο πληθυσµός ελαττώνεται σηµαντικά. Μετά το 1550, οι Τούρκοι αποφασίζουν τον εποικισµό του νησιού εκ νέου µε την πρωτοβουλία του Οθωµανού ναυάρχου Κιλίτζ Αλή που παίρνει την άδεια του Σουλτάνου Σουλεϊµάν του Μεγαλοπρεπούς και τη βοήθεια του Πάτµιου Νικολάου Σαρακίνη που γίνεται ο πρώτος εποικιστής.

Later on, the Byzantine Empire drastically combines the island with the intensely Christian element. After the fall of the Byzantine Empire, the island is taken by the Ottoman empire and its population is slowly, radically diminished. After 1550A.D the Turks decide the re-colonization of the island, under the initiative of the Ottoman admiral Kilitz Ali. He is given permission by the Sultan, Suleiman the Magnificent, and aided by Nikolaos Sarakinis of Patmos, who becomes the first settler.

Anschließend verändert das Byzantinische Kaiserreich die Insel durch das starke christliche Element drastisch. Mit dem Fall des Byzantinischen Kaiserreichs wird die Insel von den Türken unterworfen und die Bevölkerungszahl nimmt wesentlich ab. Nach 1550 entschließen sich die Türken zur Wiederbesiedlung der Insel auf Initiative des osmanischen Admirals Kilitz Ali, der die Erlaubnis des Sultans Suleiman des Prächtigen einholte, und mit der Hilfe von Nikolaos Sarakinis aus Patmos, der zum ersten Siedler wird.

Οι αντιδράσεις προς τον τουρκικό ζυγό εντείνονται ενώ τη θέση του αρχηγού αναλαµβάνει ο Λυκούργος Λογοθέτης. Στο πλάι του είναι ο Καπετάν Σταµάτης Γεωργιάδης. Η επανά-

Reactions against the Turkish oppressor gradually intensify, while Lykourgos Logothetis becomes the leader. On his side is Captain Stamatis Georgiadis. In the city of

Die Reaktionen gegen das türkische Joch steigern sich allmählich, während Lykourgos Logothetis die Position des Anführers übernimmt. An seiner Seite ist Kapitän Stamatis. Die Revo-

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m


s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m σταση κηρύσσεται στη Σάµο στις 18 Απριλίου 1821 και στο Καρλόβασι στις 8 Μαΐου. Με τις µάχες του Σαµιακού πληθυσµού (1821-1826) το νησί απελευθερώνεται και ανεξαρτητοποιείται!

Samos, Revolution starts on April 18, 1821, and in Karlovasi on May, 8, 1821. The fights of the people (1821-1826) earn their freedom and independence!

lution wird am 18. April 1821 in Samos erklärt & in Karlovasi am 8. Mai. Mit den Schlachten, die die Bevölkerung von Samos schlugen (1821-1826), wird die Insel befreit und unabhängig!

Oι ξένες δυνάµεις αποφασίζουν µε το πρωτόκολλο του Λονδίνου το νησί να µείνει εκτός του Ελληνικού Κράτους. Η Σαµιακή Ηγεµονία (1834) γίνεται η νέα πραγµατικότητα και φέρνει το νησί ξανά σε µια περίοδο πολιτικής αλλά και πνευµατικής προόδου ενώ έχει εξασφαλίσει πλήρη αυτονοµία και ανεξαρτησία. ∆ηµιουργούνται τυπογραφεία, γίνεται συγγραφή σπουδαίων έργων µε αντικείµενο τις επιστήµες και τα γράµµατα. Μετά το 1850 το νησί µπαίνει σε πιο έντονη αναπτυξιακή τροχιά µε το εµπόριο, τη βιοµηχανία και τη ναυτιλία να παίζουν κύριο ρόλο.

The foreign Forces decide, through the London Protocol, that Samos should remain outside of the fledgling Hellenic State. The Samian Hegemony (1834) is reconstructed and it the new reality, bringing the island once again in a time of political and spiritual progress, while establishing full independence. Printing offices are created, as well as many important scientific and spiritual works are being written. After 1850 the island reaches a more drastic boom of development, with commerce, industry and shipping playing key roles.

Die fremden Mächte mit dem Protokoll von London, dass die Insel außerhalb des Griechischen Staates bleibt. Die Hegemonie (1834) von Samos wird zur neuen Realität und bringt die Insel erneut in eine Zeit des politischen sowie geistigen Fortschritts, während sie vollkommene Autonomie und Unabhängigkeit sichergestellt hat. Druckereien entstehen, bedeutende wissenschaftliche und humanwissenschaftliche Werke werden geschrieben. Nach 1850 kommt die Insel in eine stärkere Entwicklungsbahn mit dem Handel, der Industrie und der Schifffahrt, die die wichtigste Rolle spielen.

Οι Βαλκανικοί πόλεµοι προκαλούν ανησυχία και το 1912 επιδιώκεται η ένωση µε την Ελλάδα. Στα δύσκολα χρόνια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου οι Σαµιώτες εξουθενώνονται από τις λεηλασίες των Ιταλών (19411943) και τους βοµβαρδισµούς των Γερµανών (1943-1944). Μετά την λήξη του Πολέµου οι Σαµιώτες βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα και οδηγούνται στον αιµατηρό Εµφύλιο (1947-1949).

The Balkan Wars cause great concern to the island and in 1912 the Samians seek the unification with the rest of Greece. During the rough years of WWII the Samians are ravaged by the looting of the Italians (1941-1943) and German bombardments (1943-1944). After the War the Samians find themselves in opposing sides and are driven to the bloody Civil War of 1947-1949.

Die Balkankriege verursachen anschließend Unruhe und 1912 wird der Anschluss an Griechenland angestrebt. In den schwierigen Zeiten des 2. Weltkrieges werden die Samioten von den Plünderungen der Italiener (1941-1943) und den Bombardierungen der Deutschen (1943-1944) entkräftet. Der Bürgerkrieg folgte (1947 - 1949).


s o m

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m ARTISTI FASHION ROOM BLUE ROOTS

BIZARRE

GARDEN RESTAURANT

CAMEL SHOP

SAMOS BAR STREET

© Copyright mySamos® 2019. All rights reserved


s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m Σάμος / Βαθύ - Samoς / Vathi

photo: Nikolaos Petalas

H πρωτεύουσα της Σάμου ή The capital of Samos, called Βαθύ, αποτελεί τον μεγαλύτερο Samos or Vathi, constitutes the οικισμό του νησιου αλλά και του largest town of the island and όλου του νομού. of the entire Prefecture. Ο σηµερινός οικισµός δι- The city acquired its current αµορ-φώθηκε έτσι µετά την form after the unification of ένωση της Σάµου µε την Ελλά- Samos with the rest of Greece δα (1913) ενώ παλαιότερα χω- (1913), whereas earlier it was ριζόταν στο Πάνω Βαθύ και το divided in Upper and Lower Κάτω Βαθύ. Αµφιθεατρικά χτι- Vathi. It is built amphitheatσµένο, ξεκινά από τους λόφους rically, beginning up the hills και καταλήγει στη θάλασσα, πε- and reaching all the way down ριµετρικά του κόλπου. Στην αρ-

Το Αρχαιολογικό Μουσείο με τον Κούρο και τα σπάνια ευρήματα της Ιωνικής περιόδου

The archaeological Museum with the “Kouros” statue and rare findings dating from the Ionian era

Τη Βιβλιοθήκη, στον παραλιακό δρόμο

The Library, on the coastal avenue

Το Εκκλησιαστικό Μουσείο και την Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη στο κτίριο της Μητρόπολης

Τhe Ecclesiastical Museum and the Library, within the premises of the Metropolitan Church

Το Δημαρχείο και τη Δημοτική Πινακοθήκη. Εδώ στεγαζόταν το Βουλευτήριο των Σαμίων κατά την Ηγεμονία (1834-1912). Απέναντι είναι ο καθεδρικός Ναός του Αγ. Σπυρίδωνα όπου η Συνέλευση υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κήρυξε την ένωση του νησιού με το ελληνικό κράτος, (Νοέμβριος 1912) Το Ιστορικό Αρχείο Σάμου

Το Πυθαγόρειο Γυμνάσιο (1855)

Τhe Town Hall and the Municipal Library. Here is where αThemistocles Sofoulis, declared the unification of the island with the Greek State (Nov.1912) Τhe Historical Archive of Samos

Τhe Pythagorion High School (1855)

Die Hauptstadt von Samos, mit dem Namen Samos oder Vathy, ist die größte Gemeinde der Insel sowie der Präfektur.

Die heutige Siedlung wurde nach der Vereinigung von Samos mit Griechenland (1913) so gestaltet, während sie früher in Pano Vathy und Kato Vathy geteilt war. Sie ist amphitheatralisch gebaut, beginnt bei den Hügeln und endet am Meer um die Bucht herum. In der Antike befand sich eine Stadt an der gleichen Stelle, und während der römischen und byzantinischen Zeit gab es hier eine Siedlung, die in der Zeit der Hegemonie entwickelt wurde und zu Hauptstadt wurde (1854). Die heutige Siedlung wurde nach der Vereinigung von Samos mit Griechenland (1913) so gestaltet, während

Das Archäologische Museum mit dem Kouros und den seltenen Funden aus der ionischen Zeit Die Bibliothek an der Küstenstraße

Das Kirchenmuseum und die Kirchenbibliothek im Gebäude der Metropole von Samos

Das Rathaus und die öffentliche Pinakothek. Hier war das Parlament von Samos in der Zeit der Hegemonie untergebracht (1834-1912). Gegenüber ist die Kathedrale von Agios Spyridonas, wo die Versammlung unter Themistoklis Sofoulis die Vereinigung der Insel mit dem Griechischen Staat erklärte (November 1912). Das Historische Archiv von Samos

Das Pythagorio-Gymnasium (1855)


s o m

photo: Melanie Cooper

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m χαιότητα υπήρξε πόλη στο ίδιο σηµείο ενώ κατά τη διάρκεια των ρωµαϊκών και βυζαντινών χρόνων εδώ υπήρχε οικισµός ο οποίος την περίοδο της Ηγεµονίας αναπτύχθηκε και µετατράπηκε σε πρωτεύουσα (1854).

to the sea, around the gulf. In antiquity, there used to be a city in the same area, while during the Roman and Byzantine times it was a settlement which, in the years of the Hegemony, expanded and turned Σήµερα η σύγχρονη πόλη της into the capital (1854). Σάµου αποτελεί διοικητικό κέ- The modern city of Samos is ντρο του νοµού ενώ διατηρεί the administrative center of τη γραφική νησιωτική της φυ- the island, while it maintains σιογνωµία µε τα διατηρητέα its picturesque figure, with νεοκλασικά κτίσµατα και τις πα- its neo-classical buildings and ραδοσιακές γειτονιές. Ο περί- its traditional neighborhoods. πατος στη γραφική παραλιακή Walking down the picturesque λεωφόρο Θεµιστοκλή Σοφού- Themistocles Sofoulis coastal λη θα δώσει τη θέση του στον avenue is followed by a stroll

sie früher in Pano Vathy und Kato Vathy geteilt war. Sie ist amphitheatralisch gebaut, beginnt bei den Hügeln und endet am Meer um die Bucht herum. In der Antike befand sich eine Stadt an der gleichen Stelle, und während der römischen und byzantinischen Zeit gab es hier eine Siedlung, die in der Zeit der Hegemonie entwickelt wurde und zu Hauptstadt wurde (1854).

Heute ist die moderne Stadt Samos Verwaltungszentrum der Präfektur und bewahrt ihr malerisches Inselerscheinungs-

Αϊ Γιαννάκης, μια από τις παλαιότερες και σημαντικότερες εκκλησίες του νησιού

Ai Giannakis, one of the oldest and most significant churches on the island

To νεοκλασικό κτίριο του Δημοτικο Σχολείου και της Κοινότητας (1901)

The neo-classical building of the Primary School and the Municipality (1901)

Αγ. Κάρα, μονόκλιτος ναός, με ιδιαίτερη τοιχογραφία της Δευτέρας Παρουσίας και ξυλόγλυπτο τέμπλο (τέλη του 17ου αι.)

Agia Cara, a temple dating in the late 17th century, boasting unique murals of the Second Advent and a carven wooden chancel

Ag. Kara, eine einschiffige Kirche, Ende des 17. Jahrhunderts mit besonderer Wandmalerei des Jüngsten Gerichts und holzgeschnitzter Ikonenwand

Αγ. Παρασκευη, εκκλησία στην περιοχή με τα παλαιότερα κτίσματα του οικισμού

Ag. Paraskevi, a temple in the area where the oldest buildings of the city are situated

Ag. Paraskevi, eine Kirche im Gebiet, wo sich die ältesten Gebäude der Siedlung befinden

Ανοιχτό θέατρο, σύγχρονη κατασκευή που φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις, με καταπληκτική θέα στον κόλπο και την πόλη της Σάμου

An open theatre, a modern structure hosting cultural happenings, which has a breathtaking view over the gulf and the city of Samos

Das Freilichttheater, die kulturelle Veranstaltungen beherbergt und einen phantastischen Ausblick auf die Stadt Samos hat

Αγ. Κιουρά, εκκλησία της Αγ. Ματρώνας

Αgia Kioura and the church of Agia Matrona

Ag. Kioura, Kirche der Heiligen Matrona

Ai Giannakis, eine der ältesten und bedeutendsten Kirchen Das neuklassische Gebäude der Grundschule und der Gemeinde (1901)


s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m εσωτερικό δρόµο Λυκούργου Λογοθέτη όπου βρίσκεται η αγορά της πόλης. Μια αγορά µε τα όλα της, σε έναν δρόµο µε ποικιλία καταστηµάτων και κτιρίων, µια γραφική διαδροµή που περνάει από τον δηµοτικό κήπο (πάρκο) και την πλατεία Πυθαγόρα µε το λεοντάριο.

Στο Βαθύ θα βρείτε τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία και ενοικιαζόµενα δωµάτια είτε στα κεντρικά σηµεία είτε στα προάστια, θα νοικιάσετε αυτοκίνητο ή µηχανή, θα φάτε στα πολλά εστιατόρια, θα ψωνίσετε και το βράδυ θα διασκεδάσετε. Τα θερινά µπαράκια συγκεντρώνονται ως επί το πλείστον στη διαδροµή από το λιµάνι προς το νοσοκοµείο, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα.

Αφού περιηγηθείτε στην όµορφη πόλη της Σάµου, αξίζει κατόπιν να ανηφορίσετε προς το Πάνω Βαθύ, έναν πυκνοδοµηµένο οικισµό, µε στενά και γραφικά σοκάκια.

down Lykourgos Logothetis Street, where the main market of the city lies. It is the complete package, down a road with various shops and buildings, in a course through the Municipal Garden (park) and the Square of Pythagoras and its Lion.

bild mit den unter Denkmal stehenden neuklassischen Gebäuden und den traditionellen Nachbarschaften. Der Spaziergang durch den malerischen Küstenboulevard Themistokli Sofouli macht der Innenstraße Lykurgou Logotheti Platz, wo sich der Stadtmarkt befindet. Ein Markt, der über alles verfügt, in einer Straße mit einer Vielfalt von Geschäften und Gebäuden, eine malerische Strecke vorbei an dem Gemeindegarten (Park) und dem Pythagoras-Platz mit dem Löwen.

In Vathi you can find tourist agencies, hotels and rooms to let, either in the center, or at the suburbs, you can rent a car or a bicycle, eat in one of the numerous restaurants, do your shopping, and enjoy your nights out. There are several summer bars, mostly along the way from the harbor to the Nachdem Sie die oben erHospital, right next to the sea. wähnten Gebäude besichtigt After visiting all the above, you haben, können Sie zur dicht can take the road up the more besiedelten Siedlung hinauf densely-built part of the city, spazieren, Pano Vathy. Pano (Upper) Vathi. Palaiokastro

After Vathi, we can reach Vlamari and then Palaiokastro village. From there, the route leads us to the beautiful Παλαιόκαστρο beaches of Kerveli and PoseiMετά το Βαθύ μπορούμε να donio as well as to Klima and βρεθούμε στην Βλαμαρή και Psili Ammos (Pythagorio). στη συνέχεια στο Παλαιόκαστρο. Από εκεί η διαδρομή μας οδηγεί στις πανέμορφες παραλίες Κέρβελη και Ποσειδώνιο καθώς και στο Κλίμα και στην Ψιλή Άμμο (Πυθαγορείου).

Palaiokastro

Nach Vathi erreichen wir Vlamari und dann Palaiokastro. Dann können wir zu den schönen Stränden Kerveli und Poseidonio sowie nach Klima und Psili Ammos (Pythagorion) fahren.


s o m

Κοκκάρι - Κοkkari

a S y

Κτισµένο ανάµεσα σε µικρούς λόφους, αποτελούσε στο παρελθόν ένα µικρό ψαροχώρι ενώ σήμερα είναι ο πιο γραφικός τουριστικός προορισμός του νησιού.

Kokkari, built between small hills and the lowland where it lies today, used to be a tiny fishing dorp, which started to develop in the 19th century.

Kokkari ist zwischen kleinen Hügeln und der flachen Ebene gebaut, wo es sich heute erstreckt. Es war in der Vergangenheit ein kleines Fischerdorf.

Οι εντυπωσιακές παραλίες του που έχουν τυπωθεί σε εκατοµµύρια καρτ-ποσταλ, τα γραφικά σοκάκια µε τα ανθοστόλιστα παρτέρια και οι φιλόξενοι κάτοικοι κάνουν το χωριό αυτό ένα από τα οµορφότερα σε όλο το νησί, ενώ οι ευγενικές τουριστικές υποδοµές διακριτικά γεµίζουν την παραλία και το λιµάνι προσφέροντας µια µοναδική εµπειρία. Επισκεφθείτε τον τεράστιο ενοριακό ναό του Αγ. Νικολάου και το ξωκλήσι του Αγ. Παντελεήµονα που γιορτάζει στις 27 Ιουλίου.

Its imposing beaches, printed on millions of postcards, its picturesque alleys with flower beds full of blossoms and the hospitable villagers make it one the prettiest villages of the entire island. At the same time, tourist facilities with politeness and discreetness abound in the beach and the harbor, offering a unique experience. Visit the parish temple of Agios Nikolaos and the Agios Panteleimon chapel. In Kokkari you can find all sorts of restaurants, bars and shops.

Seine beeindruckenden auf Millionen Postkarten gedruckten Strände, die malerischen Gassen mit den blumengeschmückten Beeten und die gastfreundlichen Bewohner machen das Dorf zu einem der schönsten auf der ganzen Insel, und die freundliche touristische Infrastruktur füllt diskret den Strand und den Hafen und bietet eine einzigartige Erfahrung. Besuchen Sie die riesige Pfarrkirche von Agios Nikolaos und die Landkirche von Agios Panteleimonas, die am 27 Juli ihr Kirchweihfest feiert.

© Copyright mySamos® 2019. All rights reserved

m s o s m a S y m o s o m a S y m PEIRASMOS PASTRY


s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m Λυκoyργος Λογοθeτης:

Lykourgos Logothetis:

Lykourgos Logothetis:

Γεννήθηκε το 1772 στο Καρλόβασι και το όνομά του ήταν Γεώργιος Παπλωματάς. Φοίτησε στην Πορφυριάδα σχολή, συνέχισε τις σπουδές στην Πόλη ενώ στο Βουκουρέστι σπούδασε ιατρική. Στη Μολδοβλαχία διετέλεσε γραμματέας του Υψηλάντη, έλαβε τον τίτλο του “λογοθέτου”, μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και ανέλαβε καθήκοντα αρχηγού για την Επανάσταση. Το σύστημα διοίκησης που σχημάτισε διατηρήθηκε ως και στα χρόνια της Ηγεμονίας. Απέκρουσε πολλές φορές τους Τούρκους στο διάστημα 1822 - 1826.

He was born in 1772 at Karlovasi by the name George Paplomatas. He studied at Porphyries’ School and went on with his studies in Istanbul, and also studied medicine in Bucharest. In Moldovlachia he served as secretary to Ypsilantis, received the honorary title of “Logothetis”, was initiated in “Philiki Eteria” and took up leading authorities in the Revolution. He formed a political system which was maintained for many years. Between 1822 and 1826 he fought back the Turks numerous times.

Er wurde 1772 in Karlovasi geboren und sein Name war Georgios Paplomatas. Er studierte an der Porfyriada-Schule, setzte seine Studien in Konstantinopel fort, und studierte in Bukarest Medizin. In Moldovlachia war er Sekretär von Ypsilantis, er bekam den Titel “Logothetis“, er wurde im Geheimbund Filiki Eteria eingeweiht und übernahm die Aufgaben des Anführers für die Revolution. Das System der Politikverwaltung, das er gründete, bewahrte sich bis zu der Zeit der Hegemonie. Er wehrte in der Zeit 1822-1826 oft die Türken ab.


s o m

photo: Nicos Anastasiou

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m Η βραδινή ζωή κινείται περισσότερο στα µπαράκια και τελειώνει µε ροµαντικές βόλτες στο λιµανάκι. Φεύγοντας από το Κοκκάρι προς το Καρλόβασι περνάµε από τις καταπληκτικές παραλίες Λεµονάκια, Τσαµαδού και Τσάµπου και ανηφορίζουµε στα αριστερά του δρόµου προς το χωριό Βουρλιώτες.

Furthermore, there are numerous rooms to let within the village, while in the surrounding area there are lots of hotels most of which overlooking the village and mostly the sea. Nightlife revolves mainly around bars, ending with romantic strolls down the harbor. Heading from Kokkari to Karlovasi, you go by the exquisite beaches Lemonakia, Tsamadou and Tsambou and you ascend, on the left, towards Vourliotes village. In Kampos there is the old dorp Palaiohori, Svala Beach and a series of important chapels you can admire amongst the vineyards, among which are the remains of the old Christian chapel to St Nikolas.

Hier finden Sie jede Art von Restaurants, Bars und Geschäften. Außerdem gibt es in der Siedlung reichlich Gästezimmer und in den umliegenden Gebieten gibt es viele Hotels, die meisten mit einem unglaublichen Ausblick auf die Siedlung und hauptsächlich aufs Meer.

Das Nachtleben spielt sich vor allem in den Bars ab und endet mit romantischen Spaziergängen am kleinen Hafen. Wenn man Kokkari verlässt und Richtung Karlovasi fährt, kommt man an den phantastischen Stränden Lemonakia, Tsamadou und Tsampou vorbei und fährt links zum Dorf Vourliotes hinauf.

photo: Nikos Chatziiakovou

Εδώ θα βρείτε πολλά εστιατόρια, µπαρ και καταστήµατα όλων των ειδών. Επίσης, τα ενοικιαζόµενα δωµάτια αφθονούν µέσα στον οικισµό ενώ στις γύρω περιοχές υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία, τα περισσότερα µε απίθανη θέα προς τον οικισµό και κυρίως προς τη θάλασσα.


s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m Βουρλιώτες - Αυλάκια

Vourliotes - Avlakia

Τα Αυλάκια είναι από τους πιο γραφικούς οικισμούς στο νησί και μπορεί εύκολα να σας αφήσει όμορφες εντυπώσεις. Η θάλασσα εδώ είναι συνήθως ήρεμη και τα ταβερνάκια πάνω στην παραλία θα κάνουν τα Αυλάκια προορισμό για μπάνιο και για γευστικά ταξίδια!

Avlakia the small picturesque village will send you the best vibes when you go down the small alley. The sea here is calm but this is not the only reason; it is also the tavernas, right on the beach, ready to serve you memorable tastes on this beautiful setting.

Ανηφορίζοντας προς τους Βουρλιώτες έχουµε τη δυνατό τητα να θαυµάσουµε την υπέροχη θέα προς τη θάλασσα αλλά και προς τις καταπράσινες πλαγιές που εναλλάσονται τα

Ascending towards Vourliotes you have the chance to admire the marvelous view of the sea, as well as of the green hillsides, where pines and olive trees and vines inter-

Πεζοπορiες Από τους Βουρλιώτες υπάρχει χωμάτινος δρόμος για τους Μανωλάτες αλλά και την κορυφή του Καρβούνη. Αφήστε το αυτοκίνητο στο χωριό και περπατήστε μέχρι το μοναστήρι της Παναγίας Βροντιανής.

hiking From Vourliotes there is an earthen path to Manolates, and the peak of Karvounis Leave your car at the village and walk to the “Panagia Vrontiani Monastery.

Vourliotes - Avlakia

Avlakia der kleine Ort isteiner der malerischsten und wird Ihnen wunderschöne Eindrücke hinterlassen. Das Meer istmeistruhig, und die kleinen Tavernen oberhalb des Strandes machen Avlakia zum Badeziel und laden zu einem kulinarischen Abstecher ein!

Kurze Wanderungen Von Vourliotes aus gibt es eine unbefestigte Straße nach Manolates aber auch zum KarvounisGipfel. Lassen Sie das Auto im Dorf und wandern Sie bis zum Kloster Panagia Vrontiani.


s o m

Εάν ανηφορίσουµε προς το βουνό θα βρούµε το µοναστήρι της Παναγίας της Βροντιανής, σηµαντικό προσκύνηµα για τους Σαµιώτες που κάηκε µαζί µε τη γύρω περιοχή το 2000 και τώρα ανακαινίζεται. Στην περιοχή υπάρχουν πολλές καλλιεργήσιµες εκτάσεις, πολλές καστανιές αλλά και άλλα δέντρα αγροτικής και µη εκµετάλλευσης.

Bergauf Richtung Vourliotes hat man die Möglichkeit den wunderschönen Ausblick auf das Meer sowie die grünen Hänge zu bewundern, wo sich die Kiefern, die Olivenbäume und die Weinberge abwechseln. Das Dorf liegt in einer Höhe von 300 m und ist eines der größten und schönsten der Insel. Es ist eines der ersten Dörfer auf Samos, es wird auf change. Vourliotes is at 300m das Ende des 16. Jahrhunderts above sea level and its one of datiert, und wurde von Siedthe largest and most beautiful lern bewohnt, die aus Vourla villages of the island. in Kleinasien kamen. It is also one of the oldest Seine prachtvollen Häuser, die villages of Samos, dating in traditionellen bedeckten oder the late 16th century, and geschlossenen Balkone und was inhabited by colonists die vielen Geschäfte weisen coming from Vourla in auf die Blüte des Dorfes in den Asia Minor. Its magnificent letzten Jahrzehnten. Gehen houses, traditional alleys and Sie durch die Plätze und die innumerable shops show the Nachbarschaften, sehen Sie village’s heyday over past sich die schönen Kirchen von decades. Stroll through its Agios Ioannis und Koimiseos squares and neighborhoods; mit den alten Wandmalereien visit the wonderful churches of an, genießen Sie Kaffee und Agios Ioannis and of ‘Kimisis wenn Sie essen gehen, protis Theotokou’; enjoy your café bieren Sie auf jeden Fall die or desserts; and, if you stay for Kichererbsen-Kroketten. lunch, don’t miss the chance to taste “revithokeftedes”, a Wenn man Richtung Berg hinkind of “meat” balls made of auf geht, findet man das Kloster von Panagia Vrontiani, für chick-peas. die Samioten ein bedeutender If we go up the mountain, we Wallfahrtsort, das zusammen discover the Monastery of Panmit der Umgebung im Jahr agia Vrontiani, an important 2000 verbrannt wurde und pilgrimage for Samians, which jetzt renoviert wird. In der Umwas burnt down, along with gebung gibt es viele Anbaugethe surrounding area, in 2000 biete, viele Kastanienbäume and is currently being renovatsowie andere landwirtschafted. In the area, there is lots of lich oder auch nicht genutzte cultivable land, many chestnut Bäume. trees and various other trees of all sorts.

Aνακαλύψτε το παλιό μονοπάτι προς την Πηγή Πνακά και τους Βουρλιώτες στο οποίο ακόμα σώζονται σημεία του παλιού καλντεριμιού

Also discover the old trail to the Pnaka water source and Vourliotes, in which some parts are preserved, with their initial paving

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m πεύκα και οι ελιές µε τα αµπέλια. Οι Βουρλιώτες βρίσκονται στα 300 μ. υψόµετρο και είναι από τα µεγαλύτερα και οµορφότερα του νησιού.

Από τα πρώτα χωριά της Σάµου, χρονολογείται στα τέλη του 16ου αι. και κατοικήθηκε από εποικιστές προερχόµενους από τα Βουρλά της Μ. Ασίας. Τα µεγαλοπρεπή του σπίτια, τα παραδοσιακά χαγιάτια και τα πολλά καταστήµατα φανερώνουν την ακµή του χωριού τις προηγούµενες δεκαετίες. Περπατήστε στις πλατείες και στις γειτονιές, δείτε τις όµορφες εκκλησιές του Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου και της Κοιµήσεως µε τις παλαιές τοιχογραφίες, απολαύστε καφέ και γλυκά και αν καθίσετε για φαγητο γευτείτε οπωσδήποτε τους ρεβιθοκεφτέδες.

Und entdecken Sie den alten Weg zur Pnaka-Quelle und nach Vourliotes, wo noch Stellen des alten Kopfsteinpflasters erhalten sind


s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m Μανωλάτες

Ένας παραδοσιακός οικισμός, χτισμένος στην πλαγιά του όρους Καρβούνη, σε υψόμετρο 340 μ., μια καταπράσινη περιοχή με πανοραμική θέα στα παράλια της Μικράς Ασίας.

Ένας ελικοειδής δρομος 4 χλμ, συνδέει τον Άγιο Κωνσταντίνο με τους Μανωλάτες. Η μαγευτική διαδρομή, μέσα από τις πιο όμορφες τοποθεσίες της περιοχής, Πλατανάκια, Βαλεοντάδες, Αηδόνια, με τα τρεχούμενα νερά και την πλούσια βλάστηση από πλατάνια, και άλλα δένδρα και με υπέροχη θέα προς τη θάλασσα, καθώς ανεβαίνει κανείς προς το χωριό, είναι ικανή να κερδίσει τον επισκέπτη.

Manolates

It is a traditional village built on the side of Karvounis mountain at a height of 340m and is situated in luscious vegetation with a panoramic view of the beaches of Asia Minor.

Manolates

Ein traditionelles Dorf, an den grünen Hängen des Berges Karvouni erbaut, mit einer herrlichen Aussicht auf die Küsten Kleinasiens.

Eine vier Kilometer lange asphaltierte Serpentinenstraße verbindet den Küstenort Agios Konstantinos mit Manolates. Weitgehend beschattet durch riesige alte Platanen führt sie entlang eines Bachlaufs vorbei an Platanakia, Valeondades durch das Nachtigallental - einen romantischen Urwald. Auf der Höhe, den Wald hinter sich lassend, In Manolates it is interest- erwartet den Reisenden ein ing to explore the traditional atemberaubender Blick auf architecture, with the abun- das Meer. dance of flowers outside every Sehenswert sind die mit Steidoor, the cobbled streets, the nen gepflasterten Gassen, die village fountain, with its con- alten Häuser mit ihren Erkern stant running water and the und die Kirche «Zoodhochou church of Zoodocho Pigi. Pijis».

There is a 4 km road from Agios Konstantinos through the magical valley of the nightingales passing by Platanakia and Valoentades. It follows the course of a river and is for most of its way in the shade of magnificent Plain trees, coming out of the forest the last part offers breathtaking views to the sea.

Στους Μανωλάτες θα δείτε τα διατηρημένα παλιά γραφικά σπίτια, τους πλακόστρωτους δρόμους, την μαρμάρινη κρήνη με το τρεχούμενο νερό και την ενοριακή εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής. During your visit to Manolates, Εκτός από την ομορφιά του apart from the beauty of the χωριού, θα συναντήσετε μικρά village, you will find small caκαφενεία, παραδοσιακές τα- fes, traditional tavernas with βέρνες με σπιτικό φαγητό, ερ- home cooked food, craft γαστήρια χειροποίητων ειδών shops with their studios (art, (ζωγραφικής, κεραμικής, αρ- ceramic, silversmith, jewellery, γυροχρυσοχοΪας, κοσμημάτων, textiles and woodwork). Inυφαντών) καθώς και μαγαζί με cluding a museum shop with είδη λαϊκής τέχνης και τοπικά a traditional cellar on display προϊόντα (λάδι, κρασί, μαρμε- selling local products (oil, wine, jams, herbs). λάδες, βότανα).

In Manolates finden Sie kleine Cafés und Tavernen mit hausgemachten Speisen, Werkstätten und Läden mit handgefertigten Artikeln aus den Bereichen Kunst, Keramik, Silberschmiedearbeiten, Schmuck, Textil und Holzarbeiten, sowie einen Museumsladen mit Ausstellungsraum, Artikeln popularer Kunst und Produkten aus der Region.


s o m Αgios Κonstantinos

20 Km von Samos entfernt ist Agios Konstantinos. Gehen Sie zur Küstenstraße runter, um spazieren zu gehen. Bewundern Sie die nebeneinander stehenden Häuser am Strand, besuchen Sie die Kirche von Agios Ioannis sowie die alte Kirche, gehen Sie an der Grundschule vorbei und weiter nach Platanakia. Man nennt es auch Valeondates und befindet sich links nach der Brücke, die über die große Schlucht führt. Eine fantastische Landschaft auf einer Strecke, die uns in eine andere Realität versetzt, so dass wir vergessen, dass wir uns auf einer Ägäisinsel befinden. Die uralten Platanen in dem vielen Wasser der Schlucht und andere Bäume in Efeu gekleidet, die Melodien der Vögel und die Ruhe in dem Gebiet lassen Sie sprachlos.

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m Αγ. Κωνσταντίνος

20 χλµ από τη Σάµο βρίσκεται ο Αγ. Κωνσταντίνος, παραθαλάσσιο χωριό µε όµορφο λιµανάκι και παραλία για περίπατο. Θαυµάστε τα παρατεταγµένα σπίτια στην παραλία, επισκεφθείτε τον Ιερό Ναό του Αγ. Ιωάννη, περάστε µια βόλτα από το δηµοτικό σχολείο και συνεχίστε για τα Πλατανάκια. Οι Βαλεοντάτες είναι ένα φανταστικό τοπίο σε µια διαδροµή που µας µεταφέρει σε μία άλλη πραγµατικότητα που ξεχνάµε ότι βρισκόµαστε σε νησί του Αιγαίου. Τα αιωνόβια πλατάνια µέσα στα νερά της ρεµατιάς έχουν ντυθεί από κισσού και φτάνουν έως τα 15 μ. ύψος. Οι µελωδίες των πουλιών και η γαλήνη της περιοχής θα σας αφήσουν άφωνους. Άµπελος

Αgios Κonstantinos

20 km away from Samos, we discover Agios Konstantinos, a small village right on the beach, with a pretty little dock and a beach ideal for a wonderful stroll. Enjoy the houses that are side by side on the beach, visit the church, walk by the Primary School and head to Platanakia. Valeondates has a fantastic scenery that makes you forget you are actually on an Aegean island. Age-long platan trees in the bountiful waters of the glen, all cloaked in ivy, standing 15m above the ground, majestic bird chants and the enchanting serenity of the place will leave you speechless. Descend, admire the splendor of Nature. Ambelos

Ambelos

Από τον Αγ. Κωνσταντίνο υπάρχει ο δρόµος για τους Νενέδες, παλαιά ονοµασία των δύο χωριών που ακολουθούν. Πρώτα συναντάµε το χωριό Άµπελος στα 350 μ. υψόµετρο. Κυριολεκτικά ένα µπαλκόνι προς τη θάλασσα. Στη συνέχεια οι Σταυρινήδες, σε υψόµετρο 400 µέτρων, ένα µικρό συµπαθητικό χωριό µε όµορφα γραφικά σπίτια.

From Agios Konstantinos, there is the road to Nenedes, the old name for the two villages that follow on our way. First we reach Ambelos village, which is literally a balcony to the sea, 350m height. Moving on, we reach Stavrinides, at an altitude of 400m, a lovely little village, with beautiful, picturesque houses.

Auf der anderen Seite von Agios Konstantinos gibt es die Straße nach Nenedes, ein alter Name der zwei folgenden Dörfer. Zuerst trifft man auf das Dorf Ambelos in einer Höhe von 350 M. Tatsächlich ein Balkon zum Meer. Es folgt das Dorf Stavrinides in einer Höhe von 400 M., ein sympathisches auf die Ägäis blickendes Dörfchen.

Πεζοπορiες Από εδώ ξεκινούν πολλές πεζοπορικές διαδρομές για Μανωλάτες, Βουρλιώτες και Άμπελο.

hikinG & WALKING ROUTES From here many hiking trails begin heading to Manolates, Vourliotes and Ambelos.

Kurze Wanderungen Hier, in Agios Kostantinos, beginnen die Wanderwege zum Manolates, Ambelos und Vourliotes.


DAEMON CAR RENTALS

DIONYSOS & TRANZISTOR

CHARISMA COCKTAIL BAR

GYRO GYRO OLOI

© Copyright mySamos® 2019. All rights reserved

s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m


s o m

Καρλόβασι - Κarlovassi

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m Το Καρλόβασι βρίσκεται βορειοδυτικά σε µια κοιλάδα που σχηµατίζεται µεταξύ των δύο ορεινών όγκων Κέρκη και Καρβούνη. Η πόλη αποτελείται από διαφορετικούς οικισµούς που αναπτύχθηκαν σε διαφορετικές περιόδους, άλλες στα πεδινά και άλλες σε λόφους και πλαγιές.

Ιστορικά στοιχεία φανερώνουν ότι κατοικείται από την αρχαιότητα ενώ υπήρχε προφανής ανάπτυξη κατά την βυζαντινή περίοδο από όπου έχουµε κυρίως ιερούς ναούς ως δείγµατα (Αγ. Νικόλαος και Μεταµόρφωση του Σωτήρος στο Ποτάµι - κτίσµα του 11ου αι., βυζαντινά εκκλησάκια και ερείπια στην περιοχή κεραµίδα, κλπ) αλλά και ένα όµορφο κάστρο σκαρφαλωµένο στο βράχο πάνω από τη Μεταµόρφωση στο Ποτάµι, χρονολογούµενο στα έτη της Γενοβέζικης κατοχής.

Παρουσιάζοντας τα Καρλοβάσια από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ξεκινάµε από τον παλιότερο οικισµό, το Παλαιό Καρλόβασι, σκαρφαλωµένο σε κατάφυτους λόφους, µέσα

Karlovassi is situated at the northwest of the island, in a plateau formed by two mountains, Kerkis and Karvounes. The city consists of different settlements, which were established on different periods, some at the plains and some at the hills, according to the needs of that time.

Karlovasi befindet sich nordwestlich in einem Tal, das sich zwischen den zwei Bergmassiven Kerkis und Karvounis bildet. Die Stadt besteht aus verschiedenen Siedlungen, die sich in verschiedenen Zeiten entwickelten, einige im Flachland, andere auf Hügeln und an Hängen, je Historical evidence proves that nach den jeweiligen Bedürfnisit has been inhabited since an- sen. tiquity, while there had been an Geschichtliche Daten zeigen, obvious prime during the Byz- dass sie seit der Antike beantine era, specimens of which wohnt ist und es eine offenare mostly temples (Agios sichtliche Entwicklung in der Nikolaos and Metamorphosis byzantinischen Zeit gab, Antou Kyriou, constructed in the zeichen dafür sind hauptsäch11th century, various Byzantine lich die Kirchen (Agios Nikolaos chapels and ruins at Keramidas und Metamorfosi tou Sotiros area etc), as well as a marve- in Potami - ein Gebäude aus lous castle which climbs up the dem 11. Jahrhundert, kleine rocks above Metamorphosis byzantinische Kirchen und Church at Potami, dating from Ruinen im Gebiet Keramida the Genoan occupation. usw.) sowie eine schöne Burg In presenting Karlovassi vil- im Felsen über der Metamorlages from the west to the fosi in Potami aus der Zeit der east, we begin from the oldest genuatischen Besatzung. settlement, named Palaio (old) Wenn man Karlovasi von West Karlovassi, located in verdant nach Ost vorstellt, beginnt hills, within a glen with planes man mit der ältesten Siedlung, and kalmias. It is virtually invis- Paleo Karlovasi, inmitten von ible from the sea, and it con- überwachsenen Hügeln, in eistitutes one of the most tradi- ner Schlucht mit Platanen und tional villages of the island. It Lorbeeren. Das Paleo sieht man has been inhabited ever since nicht besonders vom Meer und 1600aD, perhaps even earlier. ist eine der traditionellsten Its trademark is Agia Triada, Siedlungen der Insel. Es wird a lovely temple on top of the seit 1600 bewohnt, vielleicht highest hill, which offers an noch früher. Sein Symbol ist die enchanting view of all Karlo- Agia Triada auf dem Gipfel des vassi areas. höchsten Hügels, eine sympaOn our way down, we reach thische Kirche, die den besten Limani (port), which was con- Ausblick auf Karlovasi bietet.

Το κτίριο της Πορφυ- The building of the Porfyriad ριάδας Σχολής, το κτίριο της School, the building of the Εμπορικής Σχολής, το Ηγεμονικό School of Commerce, the Μέγαρο και το Χατζηγιάννειο Hegemonic Manor and the Παρθεναγωγείο Chatzigiannis Maiden School

Das Gebäude der PorfyriadaSchule und das Gebäude der Handelsschule, der Palast des Hegemons und die Chatzigiannio-Mädchenschule


s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m σε ρεµατιά µε πλατάνια και δάφνες.Το Παλαιό δεν φαίνεται ιδιαίτερα από τη θάλασσα ενώ αποτελεί έναν από τους πιο παραδοσιακούς οικισµούς του νησιού. Κατοικείται από το 1600, ίσως και παλαιότερα. Σύµβολο του η Αγία Τριάδα στην κορυφή του ψηλότερου λόφου (γειτονιά Ακαµάτρα), ένας συµπαθητικός ναός που προσφέρει την καλύτερη θέα προς τα Καρλοβάσια.

Κατηφορίζοντας φτάνουµε στο Λιµάνι. Κατασκευάστηκε προς τα τέλη του 19ου αι. Το 2009 εγκαινιάσθηκε το νέο τµήµα του λιµανιού για να καλύψει τις ολοένα αυξανόµενες ανάγκες αυτής της πλευράς του νησιού αλλά και την έλλειψη ελλιµενισµού σκαφών αναψυχής, γιοτ, ιστιοπλοϊκών και εµπορικών πλοίων.

Η κεντρική οδός διατηρεί το χρώµα των αρχών του προηγούµενου αιώνα µε διώροφα πετρόκτιστα κτίσµατα σε πιο κλασσικές γραµµές. Επίσης, εδώ λειτουργεί µια από τις δύο κύριες εγκαταστάσεις της Ένωσης Οινοποιητικών Συνεταιρισµών Σάµου.

Φεύγοντας από το Λιµάνι κατευθυνόµαστε δεξιά προς το Μεσαίο. Εδώ θα δείτε την τη µεγάλη εκκλησία των Εισοδίων της Θεοτόκου. Η πέτρινη πλατεία, ανάµεσα σε σπίτια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, φιλοξενεί εστιατόρια όπου µπορεί κανείς να γευτεί ντόπια εδέσµατα. Στην ίδια πλατεία βρίσκεται το µνηµείο για την Επανάσταση της 8ης Μαΐου του 1821. Περνώντας το γεφύρι του χειµάρρου που διασχίζει την περιοχή, βρισκόµαστε στο Νέο Καρλόβασι. Χτισµένο αµφιθεατρικά, είναι το αστικό κέντρο των Καρλοβασίων.

Wenn man bergab geht, kommt man zum Hafen. Er wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. 2009 wurde der neue Hafenteil eingeweiht, um die immer größeren Bedürfnisse dieses Inselteils sowie den Mangel an Anlegeplätzen für Boote, structed in the late 18th cen- Yachten, Segelboote und Hantury. In 2009, a new section delsschiffe zu decken. was added to the port, so as Die Hauptstraße bewahrt den to cover the growing needs of Charakter aus den Anfängen this part of the island, and also des letzten Jahrhunderts mit the lack of space for the dock- zweistöckigen Steingebäuden ing of pleasure boats, yachts in eher klassischen Zügen. Auand merchant ships. ßerdem ist hier eine der zwei The main street maintains the Hauptanlagen des Verbands Weingenossenschaften atmosphere of the beginnings der of the previous century, with von Samos in Betrieb. double-decked stone buildings Beim Verlassen des Hafens gein classical design. The port hen wir nach rechts Richtung hosts one of the two main Meseo. Hier können Sie die Vinicultural Union’s facilities. große Kirche Isodion tis TheoLeaving Limani, we head tokou sehen. Der Steinplatz right towards Meseo Karlo- zwischen Häusern mit traditiovassi. Here is where we find neller Architektur beherbergt the great church of Eisodia tis Restaurants, wo man lokale Theotokou. The stone square, Speisen probieren kann. Auf shrouded in houses of tra- demselben Platz befindet sich ditional architecture, hosts das Monument für die Revolumany restaurants, where we tion vom 8. Mai 1821. can taste local delicacies. At Wenn man über die Brücke that very square we find the des durch das Gebiet flieMonument for the Revolution ßenden Gebirgsbachs geht, of May 8th, 1821. kommt man nach Neo KarCrossing the bridge over the lovasi. Das Neo ist amphitheawide torrent that cleaves this tralisch gebaut und ist das

photo: Nicos Anastasiou


Εδώ βρίσκονται οι διοικητικές υπηρεσίες του δήµου, το ∆ηµαρχείο, το Πανεπιστήµιο, σχολεία, η Κινηµατογραφική Λέσχη και αρκετοί δηµοτικοί χώροι στάθµευσης.

s o m

area, we find ourselves in Neo Karlovassi. It is amphitheatrically built, and is the urban center of all Κarlovasi villages. You will find all local authorities here, the Town Hall, the University, a cinema-lovers club, schools and a Medical Center. There are plenty of free municipal parking spots. urbane Zentrum vom KarlovaHeading towards the sea, at si. Hier befinden sich die Verthe most easterly part of Kar- waltungsämter der Gemeinde, lovassi, we find Ormos (or das Rathaus, die Universität, Riva), a place that used to be der Filmklub, viele Schulen soa merchandising center ,which wie das Gesundheitszentrum. flourished during the years of Es gibt genügend Parkplätze. the Hegemony, and up to the Richtung Meer an der östyears between the two World lichsten Seite von Karlovasi Wars, when it started to decay. kommt man zum Ormos, das From the imposing church of frühere Handelszentrum, das Agios Nikolaos, you can head sich hier in der Zeit der Hegeto area that used to house monie bis zur Zwischenkriegsthe old tobacco warehouses, zeit entwickelt hat, als der the neo-classical mansions of Verfall begann. Von der impothe wealthy tanners and mer- santen Kirche Agios Nikolaos chants, and the impressive kommen Sie in das Gebiet, wo tanneries. sich die Tabaklager, die ersten

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m Κατευθυνόµενοι στο ανατολικότερο µέρος των Καρλοβασίων, προς τη θάλασσα, συναντάµε τον Όρµο (ή Ρίβα). Υπήρξε σηµαντικό κέντρο του εµπορίου που αναπτυχθηκε από τα χρόνια της Ηγεµονίας έως την περίοδο του Μεσοπολέµου που άρχισε να παρακµάζει. Από τον επιβλητικό ναό του Αγ. Νικολάου θα οδηγηθείτε προς την περιοχή που υπήρξαν οι αποθήκες καπνού, οι πρώτες τράπεζες, το τραµ, τα νεοκλασσικά αρχοντικά των εύπορων βυρσοδεψών και εµπόρων και τα επιβλητικά βυρσοδεψία (ταµπάκικα).

Στα δυτικά του Καρλοβάσου, µετά το Λιµάνι, διακρινεται το Ποτάµι, µία από τις πιο φηµισµένες παραλίες του νησιού, ο Ι. Ν. της Μεταµόρφωσης, από τους παλαιότερους που σώζονται στο νησί, τα ερείπια του Ναού του Αγ. Νικολάου και τέλος το καλοδιατηρηµένο µονοπάτι που οδηγεί στους µαγευτικούς καταρράκτες. Μετά το Ποτάµι µε µισή ώρα περίπατο φτάνουµε στην παραλία Μικρό Σεϊτάνι. Αν συνεχίσουµε για ακόµα µισή ώρα, καταλήγουµε στην παραλία Μεγάλο Σεϊτάνι.

To the west side of Karlovassi, after Limani, we reach the famous Potami beach, the Temple of Metamorphosis (one of the oldest ones on the island), the waterfalls and the well-preserved path to takes you there. If we proceed past Potami, after 30’ walk, we get to Mikro (small) Seitani Beach and half hour futher we get to Megalo (big) Seitani.

Banken, die Straßenbahn, die noblen neuklassischen Häuser der reichen Gerber und Händler und die imposanten Gerbereien befanden. Westlich von Karlovasi nach dem Hafen befindet sich Potami, der berühmte Strand, die Kirche von Metamorfosi, eine der ältesten der Insel, die Ruine der Kirche Ag. Nikolaos, die Wasserfälle und der gut erhaltene Weg, der dorthin führt. Wenn man eine halbe Stunde weiter nach Potami wandert, kommt man an den Strand Mikro Seitani, und nach an den Megalo Seitani.

#mySamos


s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m Πεζοπορiες Ανηφορίστε από το λιμάνι προς το Παλαιό μέσα από το δρόμο με τα πλατάνια και ανεβείτε ως την Αγ. Τριάδα για να απολαύσετε τη θέα.

hiking Ascend from Limani to Palaio, through a course full of plains, and climb up to Agia Triada to enjoy the view.

Kurze Wanderungen Gehen Sie vom Hafen hinauf zum Paleo durch die Straße mit den Platanen und steigen Sie bis zur Agia Triada hinauf, um den Ausblick.

Λέκκα-Καστανιά-Κοσµαδαίοι

Lekka-Kastania-Kosmadaei

Lekka-Kastania-Kosmadaei

Το χωριό Λέκκα ιδρύθηκε κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Η πλατεία του χωριού είναι ένα µπαλκόνι µε θέα προς τα Καρλοβάσια. Η τρίκλιτη βασιλική του Αγ. Ιωάννη του Προδρόµου αξίζει προσοχής, όπως και το µαρµάρινο τέµπλο στο εσωτερικό. Από εδώ µπορείτε να κατηφορίσετε (µε τα πόδια ή το αυτοκίνητο) προς τον κοντινό οικισµό Τσουρλαίοι (ή Άγιο Παντελεήµονα) που απέχει 1 χλμ.

Lekka village was established during the Turkish occupation. The village square is a real balcony with a view over all Karlovassi villages. The church of Agios Ioannis (St. John) and its marble interior chancel are also worth your attention. From here you can descend (on foot or by car) towards the dorp Tsourlaei (or Agios Panteleimon) which is almost 1kilometer away.

Dorf Lekka wurde in der Zeit der türkischen Besatzung gegründet. Der Dorfplatz ist ein Balkon mit Aussicht auf Karlovasi. Die dreischiffige Basilika von Agios Ioannis Prodromos sowie die Marmorikonenwand im Inneren sind Ihrer Aufmerksamkeit wert. Von hier aus können Sie (zu Fuß oder mit dem Auto) bergab zur nahen Siedlung Tsourlei gehen, die 1 Km entfernt ist.

From Lekka we can slope up towards Kastania (chestnut tree) village. We are now at the roots of Mountain Kerkis, at 350m altitude. The countless chestnut trees have given their name to this beautiful village which maintains its patterns of old. It’s worth taking a walk around its alleys, and admiring the laundry houses, still in use by local housewives. The area is verdant, with pines, chestnut and walnut trees, and with beautiful little chapels around.

Von Lekka aus geht es hinauf nach Kastania. Wir befinden uns nun am Fuß des KerkisBergs in 350 Metern Höhe. Die vielen Kastanienbäume der Umgebung gaben diesem schönen Dorf seinen Namen, das einen starken traditionellen Charakter bewahrt. Es lohnt sich einen Spaziergang durch seine Gassen zu machen und die Waschstellen, die noch immer von den Hausfrauen benutzt werden.

Από τη Λέκκα ανηφορίζουµε προς την Καστανιά και βρισκόµαστε στους πρόποδες του Κέρκη, στα 350 µ. Οι πολλές καστανιές της περιοχής έδωσαν το όνοµα στο όµορφο αυτό χωριό που διατηρεί έντονο παραδοσιακό χρώµα. Αξίζει να κάνετε ένα περίπατο στα δροµάκια του και να θαυµάσετε τα πλυσταριά, που χρησιµοποιούνται ακόµα. Στην ευρύτερη περιοχή η βλάστηση οργιάζει. Πέυκα, καστανιές, καρυδιές και τριγύρω όµορφα εκκλησάκια.

Σάμου

photo: Σύλλογος Κοντιωτών

Ο δρόµος από εδώ συνεχίζει για τον περιφερειακό του Μαραθοκάµπου ενώ από εδώ µπορείτε να κατευθυνθείτε προς τους Κοσµαδαίους.

Von hier aus führt die Straße weiter zur Umfahrungsstraße From here the road contin- von Marathokampos und von ues to the ring road of Mar- hier aus können Sie nach Kosathokampos, and from here madei kommen. you can head to Kosmadaei village.


Κοντέικα - Πλάτανος Άγ. Θεόδωροι

s o m

Konteika - Platanos Agioi Theodori

Konteika - Platanos Agioi Theodori

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m Ανηφορίζοντας από το κέντρο του Νέου Καρλοβάσου κατευθυνόµαστε προς τα Κοντέικα που απέχουν 6 χλμ. Σε υψόµετρο 300 µ. τα Κοντέικα βρίσκονται σε µια πλαγιά, χωµένα σε λόφους και αθέατα από τη θάλασσα. Η πλατεία του χωριού είναι ιδανική για καφέ το µεσηµέρι αλλά και µεζέδες τα βράδια του καλοκαιριού. Τον Αύγουστο εδώ οργανώνονται γιορτές κρασιού. Στολίδια του χωριού αποτελούν η εκκλησία των γενεθλίων της Παναγίας και το ∆ηµοτικό Σχολείο.

Starting from the center of Neo Karlovassi, we head to Konteika village, which is 6kms away. At 300m above sea level, Konteika village is situated at a hillside, between hills, so it is invisible from the sea. The village square is ideal for a coffee at noon and all sorts of dainties on summer nights. In August local Unions organize wine festivities, which turn into quite a feast. The Church of the Genethlia Theotokou (Birthday of Virgin Mary), which celebrates on 8th of September and the Primary School.

Wenn man vom Zentrum von Neo Karlovasi bergauf geht, kommt man ins 6 Kilometer entfernte Dorf Konteika. In einer Höhe von 300 Metern an einem Hang befindet sich Konteika, inmitten von Hügeln und vom Meer versteckt. Der Dorfplatz ist ideal für einen Kaffee zu Mittag sowie Appetithäppchen an den Sommerabenden. Im August veranstalten einheimische Vereine Weinfeste, wo ausgelassen gefeiert wird. Schmuckstücke des Dorfes sind die Kirche Genethlion tis Panagias, die am 8. September Kirchweihfest feiert und die Leaving Konteika we can Grundschule. head either to Agioi Theod- Richtung Agioi Theodoroi oroi village (to the right) or to ist die Strecke einmalig. Die Platanos village (to the left). dichte Vegetation der Kiefern Going to Agioi Theodoroi is a ist für die Insel ein Schatz und unique route. The dense pine Schutzgebiet für dieses Dörfvegetation is a real household chen, das von keiner Stelle treasure and a refuge for this aus sichtbar ist. Die Häuser small village, which is invisible erhalten den traditionellen from almost every angle. The Charakter, und die Kirche houses preserve the traditional Agioi Theodoroi herrscht im atmosphere, with the Agioi Zentrum. Theodoroi church imposing it- Platanos ist eines der Ziele auf self in the center. der Insel, das Sie nicht auslas-

Platanos is one of the islands’ destinations you really shouldn’t miss. It lies at 500m altitude, and it is one of the oldest villages (early 1600). Well-celebrated and sung for, due to its water, with a breathtaking view of the Aegean Islands, it is a major attraction both for tourists and for the locals, particularly during the celebration of August 15th, and the feast that take place here. On summer nights it is worth admiring the full moon Ο Πλάτανος αποτελεί έναν από light showering the waters of τους προορισµούς του νησιού Marathokampos beach.

Φεύγοντας από τα Κοντέικα µπορούµε να κατευθυνθούµε είτε προς το χωριό Άγιοι Θεόδωροι (δεξιά) είτε προς το χωριό Πλάτανος (αριστερά). Προς τους Αγ. Θεοδώρους η διαδροµή είναι µοναδική. Η πυκνή βλάστηση των πεύκων αποτελεί θησαυρό για το νησί και καταφύγιο για το µικρό αυτό χωριό. Τα σπίτια διατηρούν το παραδοσιακό χρώµα ενώ η εκκλησία των Αγ. Θεοδώρων δεσπόζει στο κέντρο.

sen sollten. Es befindet sich in 550 Metern Höhe und ist eines der ältesten Dörfer auf der Insel (Anfang 1600). Viel besungen wegen seines “Platanenwassers“ (nach einer Version) mit einem erstaunlichen Ausblick auf die Ägäis-Inseln ist es eine Attraktion für viele Touristen und Einheimische, besonders am 15. August auf dem entsprechenden hier stattfindenden Fest. An den Sommerabenden ist das Vollmondlicht sehenswert, das auf das Wasser der Marathokampos-Bucht scheint.


s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m που δεν πρέπει να παραλείψετε. Βρίσκεται σε υψόµετρο 550 μ. και είναι ένα από τα παλαιότερα χωριά του νησιού (αρχές 1600). Πολυτραγουδισµένο για το ‘πλατανιώτικο νερό’ (κατά µια εκδοχή), µε καταπληκτικη θέα προς τα νησιά του Αιγαίου αποτελεί πόλο έλξης πολλών τουριστών αλλά και ντόπιων, ιδίως τον ∆εκαπεντάυγουστο στο αντίστοιχο γλέντι που γίνεται εδώ. Τα βράδια του καλοκαιριού αξίζει κανείς να θαυµάσει το φως της πανσελήνου να λούζει τα νερά του κόλπου του Μαραθοκάµπου. Κοντακέικα - Υδρούσα

Από το Καρλόβασι κατευθυνό-µενοι ανατολικά, περνάµε τη γέφυρα του φουρνιωτικου ρέµατος και στρίβουµε δεξιά για την Υδρούσα. Η διαδροµή είναι γεµάτη αµπελώνες, κήπους και ρεµατιές. Το χωριό παλαιότερα ονοµαζόταν ‘Φούρνοι’ από τους φούρνους που υπήρχαν για την κατασκευή πήλινων (κεραµικών).

“TO KENTΡO” - Παραδοσιακό καφενείο-ταβέρνα

Στην πλατεία των Κοντεΐκων θα βρείτε το παραδοσιακό καφενείο του Αντρέα και της Σταυρούλας. Θα απολαύσετε τον καφέ ή το ούζο σας και σπιτικούς μεζέδες. Το βραδάκι γευθείτε τα σουβλάκια που παράγονται από ντόπια κρέατα και προϊόντα του χωριού.

“TO KENTRON” - Traditional cafe & tavern

In the small beautifull square of Konteika village, taste Andrea’s souvlaki and authentic recipies. All ingredients are produced by the family, pure and fresh from Konteika farms. This place is a must.

Kontakeika - Ydroussa

Kontakeika - Ydroussa

Leaving Karlovassi and headΦεύγοντας από το Καρλόβασι ing east, we turn left to the και προχωρώντας ευθεία, αφή- village Ydroussa. The route is νοντας στα αριστερά µας τη γέ- a continuous interchange of φυρα που στρίψαµε για Υδρού- vineyards, gardens and glens σα, σε µόλις 3 χλµ φτάνουµε with planes. You will also στην εκκλησία του Αγ. ∆ηµητρί- come across many chapels. ου (νεότερο κτίσµα δοµηµένο The village was once called πανω σε παλαιό ναό του 1605). “Fourni” (meaning ovens), owΣτα δεξιά µας βρίσκεται το χω- ing to the numerous ovens ριό Κοντακέικα. (furnaces) that were used for pottery.

Von Karlovasi aus geht man östlich über die Brücke des Fourniotiko-Stroms und biegt nach rechts zum Dorf Ydrousa ab. Auf der Strecke wechseln sich Weinberge, Gärten und Schluchten mit Platanen ab. Sie treffen auf viele kleine Landkirchen. Das Dorf wurde früher wegen der Öfen zur Herstellung von Tongefäßen (Keramik) “Furnoi“ genannt.

Leaving Karlovassi, passing by the bridge to Ydroussa, in just 3 kms we reach St. Demetrios Church (constructed on top of a 1605 AD temple). On our right lies the lovely Kontakeika.

Wenn man von Karlovasi aus geradeaus geht und die Brücke, wo wir nach Ydrousa abgebogen sind, links hinter uns lassen, kommt man nach nur 3Krn zur Kirche Ag. Dimitrios. Auf der rechten Seite befindet sich das Dorf Kontakeika.

22 mySamos


s o m

Μαραθόκαμπος - Marathokampos

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m Χτισµένος αµφιθεατρικά στις νότιες παρυφές του όρους Κέρκη, έχει θέα προς τον κόλπο, την Πάτµο και το Αγαθονήσι, ενώ οι παραθαλάσσιες περιοχές του αποτελούν ένα από τα πλέον ανα-πτυσσόµενα μέρη του νησιού.

It is built amphitheatrically at the south roots of Mountain Kerkis. It has a unique view over the gulf, the islands of Patmos and Agathonisi, while its coastal areas are one of the developing tourist attractions of the island.

Marathokampos ist amphitheatralisch gebaut. Der Panoramablick auf die Bucht, Patmos und Agathonisi ist einmalig, und die Strandgebiete sind eines der am meisten entwickelten touristischen Zentren der Insel.

ιστορία του ξεκινά από τα Η Βυζαντινά χρόνια όταν παίζει σηµαντικό ρόλο στις ναυτικές και εµπορικές δραστηριότητες της αυτοκρατορίας. Ιδίως οι αγιορείτες καλόγεροι κατέφθαναν εδώ για να εµπορευτούν τα προϊόντα τους και να προµη-θευτούν αντίστοιχα τα αγαθά της Σαµιακής γης (κυρίως λάδι και κρασί). Στις αρχές του προηγούµενου αιώνα πα-

Its history begins in the Byzantine years, when it plays a significant role in naval and commercial activities of the Empire. Monks from Agion Oros in particular, used to come here to trade their goods, and purchase goods of the Samian land (mostly olive oil and wine). In the bay there are ship building facilities, as well as the headquarters of the

Seine Geschichte beginnt in der byzantinischen Zeit, als es eine wichtige Rolle bei den Seeund Handelstätigkeiten des Kaiserreichs spielt. Hauptsächlich kamen die Mönche aus dem Athos hierher, um mit ihren Produkten zu handeln und entsprechend die Güter der Samos-Erde zu kaufen (hauptsächlich Öl und Wein). Anfang des letzten Jahrhunderts bleibt

TORTUGA BEACH BAR

HEAVEN CAFE - BEACH BAR

NOSTOS PIZZA

APHRODITE HOTEL SO NICE HOTEL

AKROGIALI PIZZA

© Copyright mySamos® 2019. All rights reserved


photo: Nikos Chatziiakovou

s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m ραµένει το κέντρο εµπορίου µε συνδέσεις µε τα ∆ωδεκάνησα αλλά και τον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο. Τα ναυπηγεία παραµένουν γνωστά για τα περίφηµα ιστιοφόρα πλοία που κατασκευάζουν ενώ άλλες δραστηριότητες είναι η αλιεία, η παραγωγή λαδιού και ποιοτικού σαπουνιού, τα κάρβουνα και η εξόρυξη της γνωστής µαραθοκαµπίτικης πέτρας που χρησιµοποιείται ως σήµερα σε πολλά κτίσµατα του νησιού.

Ο περίπατος στο µεγάλο αυτό κεφαλοχώρι θα ανταµείψει τον επισκέπτη καθώς η αρχιτεκτονική του παρουσιάζει ποικιλία κτισµάτων λόγω των µαστόρων που πέρασαν από εδώ από διάφορα µέρη της ηπειρωτικής Ελλάδας. Χτισµένος σε σηµεία µε πηγές νερού, σήµερα κανείς µπορεί περιπλανώµενος να βρει πολλές βρύσες, όπως στην πλατεία ‘Λούγκα’, όπου υπάρχει η περίτεχνη βρύση της κεντρικής πηγής του χωριού, η βρύση Σγουρού και το πλυσταριό στον Άγιο Αθανάσιο. Ιστορικά µέρη για να επισκεφθεί κανείς είναι ο Όσιος Αντώνιος, ναός στον οποίο κηρύχθηκε η επανάσταση στις 17 Απριλίου του 1821, το Γυµνάσιο που φιλοξενεί πλούσια συλλογή παλαιών βιβλίων και το µουσείο µε τα ιστορικά έγγραφα και κειµήλια.

es Handelszentrum mit Verbindung zum Dodekanes sowie dem übrigen griechischen Raum. Die Werften bleiben für die berühmten hier gebauten Segelschiffe bekannt, und andere Beschäftigungen sind die Fischerei, die Öl- und qualitative Seifenproduktion, die Kohle und der Abbau des bekannten Marathokampos-Steins, der bis heute bei vielen Gebäuden fleet that controls the South der Insel benutzt wird. Aegean Sea. In the Hegemonic Der Spaziergang in diesem period, Marathokampos was großen Dorf belohnt den Bean urban centre, with links to sucher, da seine Architektur Dodecanese’s islands, as well aufgrund der Handwerker, die as with the rest of Greece. Its aus verschiedenen Orten des shipbuilding yards are still fa- griechischen Festlands hier mous for the legendary sail- vorbeikamen, eine Vielfalt von ing ships they construct, while Gebäuden aufweist. Da es an other occupations includ fish- Stellen mit Wasserquellen geing, the production of olive oil baut wurde, kann man heute and soap of high quality, coal beim Spazierengehen viele production, and the mining of Wasserquellen finden, wie the famous Marathokampos’ auf dem Lounga-Platz, wo es stones, which are used to this den kunstvollen Wasserhahn day in many buildings of the der zentralen Dorfquelle gibt, island. die Sgourou-Quelle und die Taking a walk in this large vil- Waschstelle in Agios Athanalage will reward the visitor, sios. Man kann außerdem die since its architecture presents schönen Bogen und die wea great variety of buildings, nigen gepflasterten Gassen due to the different construc- bewundern. Historische Orte, tion workers who came from die man besuchen kann, ist various parts of continental der Osios Antonios Kirche wo Greece. As it was built in a am 17. April 1821 die Revoplace full of water sources, lution erklärt wurde und das the visitors can still find many Gymnasium, das eine reiche public water taps, such as Sammlung von alten Büchern Lougga square, Sgouron wa- beherbergt. ter tap and the laundry house in Agios Athanasios. Some further historical places we can visit are Agios Antonios, the temple where the Revolution was declared in April 17, 1821, the High School, which hosts a vast collection of old books, and the museum, with historical documents and heirlooms.


s o m

Όρµος-Κάµπος-Βοτσαλάκια - Καλλιθέα-∆ρακαίοι

Ormos-Kampos-Votsalakia - Kallithea-Drakaei

Ormos-Kampos-Votsalakia - Kallithea-Drakaei

Κατηφορίζοντας από τον Μαραθόκαµπο φτάνουµε στον Όρµο Μαραθοκάµπου, το επίνειο του χωριού. ∆ιατηρεί ακόµα το χρώµα του κλασικού παραλιακού ψαροχωρίου µε πολλά ταβερνάκια στο λιµάνι. Η παραλία στα ανατολικά του οικισµού (Βελανιδιά) έχει µεγάλα βότσαλα, είναι ήσυχη και µοναχική. Συνεχίζοντας µε κατεύθυνση προς τα δυτικά του νησιού περνάµε από τον Κάµπο Μαραθοκάµπου και την περιοχή Βοτσαλάκια. Εδώ ξεκινά µια απέραντη παραλία µε βότσαλο και πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά.

Descending from Marathokampos village, we arrive at Ormos (cove) of Marathokampos, the village’s port. It maintains the atmosphere of a typical fishing village, with many taverns at the port. There is also a pebbled beach (Velanidia) at the east of the dorp, which is serene and solitary. Moving further to the west, we get to Kampos of Marathokampos (or Votsalakia). This is where a vast pebbled beach with crystal clear waters begins.

Wenn man von Marathokampos aus hinuntergeht, kommt man nach Ormos von Marathokampos, der Anlegeplatz des Dorfes. Es bewahrt noch immer den Charakter des klassischen Küstenfischerdorfes mit vielen Tavernen um den Hafen herum. Der Strand östlich der Siedlung (Velanidia) hat große Kieselsteine, ist ruhig und einsam. Wenn man Richtung Westen weitergeht, kommt man am Kampos von Marathokampos und dem Gebiet Votsalakia vorbei. Hier beginnt ein unendlicher Strand mit Kieselstein und sauberem kristallklarem Wasser.

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m Το καλοκαίρι ο ήλιος εδώ είναι καυτός και οι βραδιές µε πανσέληνο µαγευτικές. Σε όλη την ακτή απλώνονται εστιατόρια, ενοικιαζόµενα δωµάτια, τουριστικά γραφεία και ήσυχα µπαράκια. Η παραλία είναι τόσο µεγάλη ώστε µπορεί κανείς να είναι είτε µε πολύ κόσµο είτε σχεδόν µόνος! Από εδώ µπορούµε να κατευθυνθούµε προς τη Σπηλιά του Πυθαγόρα που απέχει 3 χλµ αλλά και προς τις διαδροµές που οδηγούν στον Κέρκη.

The sun is very hot here in the summer, and the full moon nights are enchanting. Throughout the beach there are restaurants, rooms to let, tourist agencies and quiet bars. The beach is so vast that you can chose to be crowded, or almost on your own! From here we can head to Pythagoras’ Cave, which is 3 kilometers away and also to the routes to Mt Kerkis.

Im Sommer ist die Sonne hier besonders heiß und die Abende bei Vollmond zauberhaft. An der ganzen Küste erstrecken sich Restaurants, Gästezimmer, Reisebüros und ruhige Bars. Der Strand ist so groß, dass man entweder unter vielen Menschen oder fast allein sein kann! Von hier aus kann man zur Höhle von Pythagoras gehen, die drei Kilometer entfernt liegt, sowie zu den Wegen, die zum Kerkis führen.

Carrying on, in the crude, barren landscape of the Samian south, we go past to Psili Ammos and Limionas beaches, to Συνεχίζοντας τη διαδροµή µας, get to Agia Kyriaki. Moving στο άγριο και γυµνό τοπίο της on amongst olive groves, un- Wenn man durch die wilde


s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m der the watchful eye of the imposing Mt Kerkis, we head to most western part of the island. Palaiohori is on our left, on a small hill, and it is a strong temptation to any visitor, remaining unaltered through the course of time.

νότιας πλευράς, περνάµε από τις παραλίες Ψιλή Άµµος και Λιµνιώνας για να φτάσουµε στην Αγ. Κυριακή. Ανάµεσα από ελαιώνες και υπό τη σκιά του επιβλητικού Κέρκη κατευθυνόµαστε προς το δυτικότερο άκρο του νησιού. Το Παλαιοχώρι στα αριστερά µας, πάνω σε ένα µικρό λόφο, αποτελεί πειρασµό για τον επισκέπτη καθώς µένει αλώβητο από την πάροδο του χρόνου.

Επιστρέφοντας στον κεντρικό δροµο, το τοπίο αλλάζει. Μπαίνουμε στα Καλαµπακτάσια. Τα δέντρα αρχίζουν να πυκνώνουν και οι βελανιδιές, τα πεύκα και οι κέδροι ζωηρεύουν τη διαδροµή προς την Καλλιθέα. Παλαιότερα γνωστή µε το όνοµα Πρινιάς είναι ένα ήσυχο χωριό χτισµένο σε µια πλαγιά στους πρόποδες του Κέρκη µε βορειοδυτική κατεύθυνση και θέα προς την Ικαρία και τη Χίο. Το µυστικό του χωριού είναι τα όµορφα ηλιοβασιλέµατα που µπορεί κανείς να απολαύσει. Από εδώ µπορούµε να πάµε παραλιακά στον όρµο Αγ. Ισίδωρος, περίφηµο καρνάγιο µε ιστορία πολλών χρόνων το οποίο είναι ακόµα σε λειτουργία και απέχει περίπου 5 χλμ.

Returning to the main road, the landscape starts to change. We are entering the Kalambaktasia area. Vegetation is dense, and oaks, pine trees and cedars escort you in your passage to Kallithea. Once known as Prinias, Kallithea is a quiet village built on a hillside, at the roots of Mt Kerkis, with a view over Ikaria and Chios. The secret of this village is the majestic sunsets. From here we can also follow the coastal road to Agios Isidoros cove about 5 km away, an old shipbuilding yard which is still operating. A dirt road also takes you to places where ascets lived. Many hermits dwelled here in the past, and constructed numerous chapels inside caves, and their remnants exist until today.

und kahle Landschaft des südlichen Teils weitergeht, kommt man an den Stränden Psili Ammos und Limnionas vorbei, um in Agia Kyriaki zu gelangen. Wenn man durch die Olivenhaine und unter dem Schatten des majestätischen Kerkis weitergeht, kommt man zum westlichsten Teil der Insel. Paleochori auf der linken Seite auf einem kleinen Hügel ist für den Besucher eine Versuchung, da es den Lauf der Zeit schadlos überstanden hat.

Die Bäume werden dichter und die Eichen, die Kiefern und die Zedern machen den Weg nach Kallithea lebhafter. Früher bekannt unter dem Namen Prinias ist es ein ruhiges Dorf, an einem Hang am Fuße des Kerkis in nordwestlicher Richtung und mit Blick auf Ikaria und Chios gebaut. Das Geheimnis des Dorfes sind die schönen Sonnenuntergänge, die man genießen kann. Von hier aus kann man an der Küste entlang zur Bucht Agios Isidoros gehen, eine berühmte Werft mit einer langjährigen Proceeding on the main road, Geschichte, die noch immer in we reach the end of the line, Betrieb ist und etwa 5 Kilomein Drakei. In this village you ter entfernt liegt. will marvel on the church of Wenn man die Hauptstraße St George, with Byzantine mu- weiter geht, kommt man am rals dating in the 13th century, Ende der Straßenachse zum and enjoy your coffee at the Dorf Drakei. Da die Landschaft hier wilder und unsingle café of the area. fruchtbarer ist, beschäftigten Koumeika - Neohori sich die Bewohner früher mit Skoureika der Viehzucht und den Oliven. At the east of Marathokampos, Im kleinen Dorf können Sie we meet Koumeika, a beauti- die Kirche Agios Georgios mit ful central village built among den byzantinischen Wandmaolive groves. The village square lereien des 13. Jahrhunderts with the cafes, the huge plane, bewundern und Ihren Kaffee the old taps with the crystal in dem einzigen kleinen Kafrunning water of the nearby feehaus, das dort immer offen (water) sources, along with the bleibt, genießen.


Χωµάτινος δρόµος οδηγεί επίσης στα ασκηταριά. Εκεί κατά το παρελθόν έκτισαν ξωκλήσια µέσα σε σπηλιές πολλοί ερηµίτες, των οποίων τα λείψανα σωζονται µέχρι σήµερα.

s o m

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m Συνεχίζοντας από τον κεντρικό δρόµο φτάνουµε στο τέλος του οδικού άξονα, στο χωριό ∆ρακαίοι, 6 χλμ µετά την Καλλιθέα. Καθώς το τοπίο εδώ είναι πιο άγριο οι κάτοικοι παλιότερα ασχολούνταν µε την κτηνοτροφία και τις ελιές. Στο µικρό χωριό θα θαυµάσετε την εκκλησία του Αγ. Γεωργίου µε τις βυζαντινές τοιχογραφίες του 13ου αι. και θα απολαύσετε τον καφέ σας στο µοναδικό καφενεδάκι που µένει εκεί πάντα ανοικτό. Κουµαίικα - Νεοχώρι Σκουρέικα

Ανατολικά του Μαραθόκαµπου βρίσκονται τα Κουµαίικα, όµορφο κεφαλοχώρι χτισµένο ανάµεσα σε ελαιώνες. Η πλατεία του χωριού µε τα καφενεία, o µεγάλος πλάτανος και οι παλαιές βρύσες µε το κρυστάλλινο νερό των πηγών της περιοχής και τα παραδοσιακά σπίτια, στολισμένα από πολύχρωµα λουλούδια σε ένα από τα πιο περιποιηµένα χωριά του νησιού. Γνωστό είναι το πανηγύρι που γίνεται εδώ στις 6 Αυγούστου (Μεταμόρφωση του Σωτήρος).

traditional houses, are all decorated with colorful flowers, in one of the best-groomed villages of Samos. The festival that takes place in August 6 is equally famous. From here you can descend to the tiny coastal dorp named Balos, where you will discover taverns by the sea, and a peaceful pebble beach with cold waters. Moreover maintaining our source to the east, we reach Skoureika, a beautiful, quiet and picturesque dorp, ideal for a stroll. A Από εδώ µπορεί κανείς να little bit to the North is Neoκατέβει στον Μπάλο όπου hori (or Nihori). βρίσκονται ταβέρνες πάνω στη θάλασσα και µια βοτσαλωτή παραλία µε κρύα νερά. Συνεχίζοντας προς τα ανατολικά συναντάµε τα Σκουρέικα, όµορφο χωριό, µε γραφικό χρώµα, ιδανικό για έναν περίπατο στα στενά του. Bρίσκεται βορειότερα το Νεοχώρι.

Koumeika - Neohori Skoureika

Östlich von Marathokampos befindet sich Koumeika, ein schönes großes Dorf inmitten von Olivenhainen. In einem der gepflegtesten Dörfer der Insel sind der Dorfplatz mit den Kaffeehäusern und den alten Wasserquellen mit dem kristallklaren Wasser der Quellen der Umgebung sowie die traditionellen Häuser mit bunten Blumen geschmückt. Bekannt ist außerdem das hier stattfindende Fest am 6. August. Von hier aus kann man zur kleinen Küstensiedlung Balos hinuntergehen, wo es Tavernen direkt am Meer. Wenn man Richtung Osten weitergeht, trifft man auf Skoureika, ein schönes und ruhiges Dorf mit malerischem Charakter, ideal für einen Spaziergang in seinen Gassen.


CHEZ MARITSA

PEN’S ART SHOP

DIMAS SUPER MARKET

AMVROSIA TAVERN

ARTISTI FASHION ROOM

s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m

© Copyright mySamos® 2019. All rights reserved


s o m

Πυθαγόρειο - Pythagorion

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m Γραφικό ψαροχώρι που αναπτυ- It is a picturesque town, which χθηκε µετά την επανάσταση του flourished after the Revolution 1821 και σήµερα είναι ο διασηµό- of 1821 and nowadays it constiτερος προορισµός του νησιού. tutes the most famous destinaΧτισµένο στα ερείπια του αρ- tion of the island. χαίου οικισµού που υπήρχε το λιµάνι που κατασκεύασε ο Πολυκράτης. Πήρε τη σηµερινή του ονοµασία προς τιµήν του Πυθαγόρα πριν περίπου 50 χρόνια.

It is built above the ruins of an ancient settlement that had a harbor constructed by Polykratis. Its current name was given about 50 years ago, in honor of Pythagoras.

Τη θερινή περίοδο µεταµορφώ-νεται στο απόλυτο τουριστικό κέντρο. Συγκεντρώνει τα κυριότερα αρχαία µνηµεία που θαυµάστηκαν από τον Ηρόδοτο (Ευπαλίνειο Όρυγµα, Λιµάνι, αρχαία Τείχη) αλλά και το αρχαίο θέατρο, τα λουτρά των ρωµαϊκών χρόνων, µουσεία και το κάστρο µε τον Πύργο του Λυκούργου Λογοθέτη. Το

Pythagorio during summer is transformed into the ultimate tourist attraction. It combines the most important monuments of antiquity, which were admired by Herodotus, the Efpalinion Tunnel, the Port, the Ancient Walls, along with the ancient theater, the Roman bath museums, and Lykourgos Logothetis’ Tower. At the port and the commercial street we find countless shops, touristic or not, as well as restaurants and taverns for any taste, various cafeterias and bars.

Das malerische Fischerdorf, das nach der Revolution von 1821 entwickelt wurde, ist heute das berühmteste Ziel auf der Insel.

Gebaut auf den Ruinen der antiken Siedlung, wo der von Polykrates errichtete Hafen war und erhielt seinen heutigen Namen vor etwa 50 Jahren zu Ehren von Pythagoras.

In der Sommerzeit verwandelt es sich zu dem absoluten Touristenzentrum. Es vereinigt die wichtigsten antiken Denkmäler, die von Herodot bewundert wurden sowie das antike Theater, die Bäder der römischen Zeit, Museen und die Burg mit dem Turm von Lykourgos Logothetis. Im Hafen und in den Geschäftsstraßen befinden sich viele touristische, und nicht nur, Geschäfte, und Tavernen für jeden Geschmack, unterschiedliche Cafés und Bars.

Ein romantischer Abendspaziergang im malerischen Hafen mit A romantic night stroll down den Fischkuttern neben den the picturesque port, with the Segelbooten und Yachten wird fishing boats, right next to Sie überzeugen, und der TagesΑρχαιολογικό Μουσείο, Πυθαγόρειο Archaeological Museum, Pythagorion

Τα αρχαία αξιοθέατα (το Ευπαλίνειο όρυγμα, το Αρχαίο Θέατρο, τις Θέρμες και τα Αρχαία Τείχη)

Τhe archaeological sites (Efpalinion Tunnel, Ancient Theater, Thermes, the Walls)

Τhe Lykourgos Logothetis’ Τον Πύργο του Λογοθέτη & την Tower and the Metamorphosis εκκλησία της Μεταμορφώσεως Church Το Αρχαιολογικό μουσείο

Τhe archaeological museum

Die antiken Sehenswürdigkeiten (Eupalinos-Tunnel, Antikes Theater, Thermen, Mauer)

Der Logothetis-Turm und die Kirche Metamorfosi Das Archäologische Museum


s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m λιµάνι και οι εµπορικοί δρόµοι συγκεντρώνουν πληθώρα τουριστικών, και µη, καταστηµάτων, εστιατόρια και ταβέρνες για κάθε γούστο, πολυπρόσωπες καφετέριες και µπαράκια. Ένας ροµαντικός βραδινός περίπατος στο γραφικό λιµάνι µε τα ψαροκάικα δίπλα από τα ιστιοπλοϊκά και τα γιωτ θα σας πείσει ενώ η ηµερήσια περιπλάνηση στα προσεγµένα σοκάκια του, που στολίζουν οι βουκαµβίλιες, τα γιασεµιά και τα κάθε λογής λουλούδια των σπιτιών, ιδίως από το λιµάνι προς τον Πύργο του Λογοθέτη, θα σας συναρπάσουν. Στην προβλήτα µην ξεχάσετε να θαυµάσετε το γλυπτό προς τιµήν του Πυθαγόρα. Υπάρχει πληθώρα ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, ώστε να βρείτε αυτό που σας ιρίαζει αρκεί να είστε τυχεροί αν δεν έχετε κάνει από πριν κράτηση. Στον κάµπο που απλώνεται στην περιφέρεια του Πυθαγορείου, θα βρείτε το Ποτοκάκι, παραθαλάσσια τουριστική

sailing ships and yachts. The wandering in its well-groomed alleys (embellished by jasmines and various flowers), particularly from the port to Logothetis’ Tower, during daytime, will definitely steal your heart. At the pier you should not forget to see the sculpture in honor of Pythagoras.

bummel durch die gepflegten Gassen, die von Bougainvilleen, Jasmin und vielen Blumenarten der Häuser geschmückt sind, besonders vom Hafen zum Turm von Logothetis wird Sie begeisternAm Kai vergessen Sie nicht die Skulptur zu Ehren von Pythagoras zu bewundern.

In der Ebene, die sich in der Umgebung von Pythagorio erstreckt, befindet sich Potokaki, eine touristische Küstenregion unter dem Flughafen mit gro-

Πυργος Λογοθετη:

Logothetis’ Tower:

LOGOTHETIS-TURM:

Ο Πύργος του Λυκούργου Λογοθέτη, δίπλα από το ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Πυθαγόρειο χτίστηκε το 1824 πάνω σε παλαιά κτίσματα της αρχαίας εποχής. Ήταν το αμυντικό φρούριο των επανάστατων και αρχηγείο του Λογοθέτη. Φαρδιοί τοίχοι και μικρά παράθυρα με διαφορετικό μοτίβο από αυτά των παραπάνω παλαιότερων πύργων. Πλέον λειτουργεί ως Βυζαντινό μουσείο.

The tower of Lykourgos Logothetis, next to the Temple of The Transformation of The Savior in Pythagorion, was constructed in 1824 on top of buildings dating from the antiquity. It served as the defensive fortress of the revolutionists and the headquarters of Logothetis. It has got thick walls, and its windows are of a different motif, compared to the aforementioned, earlier towers.

Der Turm von Lykurgos Logothetis neben der Kirche von Metamorphosis tou Sotiros in Pythagorio wurde 1824 auf alten Gebäuden der antiken Zeit gebaut. Er war eine Abwehrfestung der Revolutionäre und Hauptquartier von Logothetis. Breite Wände und kleine Fester mit anderen Motiven als die der oben genannten älteren Türme. In Kürze soll er als Byzantinisches Museum fungieren.

photo: Nicos Anastasiou

There are plenty of hotels and guest houses so that you will definitely find precisely what you are looking for, but it is


περιοχή κάτω από το Αεροδρόµιο µε µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες και µια απέραντη αµµουδιά µε καθαρά νερά για να απολαύσετε κολύµπι αλλά και αθλητικές δραστηριότητες. Πριν την είσοδο του Αεροδροµίου βρίσκονται και οι Γλυφάδες, δύο λιµνοθάλασσες µε σπουδαία οικολογική σηµασία

s o m

recommended to have made ßen Hotelanlagen und einem your reservations in advance. unendlichen Strand mit saubeIn the valley around Pythago- rem Wasser, um das Schwimrion, you will discover Potokaki, men sowie Sportaktivitäten zu a seaside tourist area with huge genießen. Vor dem Flughafenhotel facilities and an endless eingang sind auch die Glyfades, beach. There you can enjoy a zwei Lagunen mit wichtiger ökologischer Bedeutung. bath and sporting activities.

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m photo: Nicos Anastasiou

Αρχαίο Θέατρο - Θέρµες

Ancient Τheater-Thermes

Antikes Theater - Thermen

Στο δρόµο για το Ευπαλίνειο Όρυγµα, συναντούµε το αρχαίο θέατρο. Στην ίδια θέση πάνω από τα αρχαία υπολείµατα σήµερα υπάρχει σύγχρονη ξύλινη κατασκευή στην οποία δίνονται παραστάσεις κυρίως στα πλαίσια των φεστιβάλ που διοργανώνονται τη θερινή περίοδο. Στην αρχαιότητα, στα δυτικά της πόλης του Πυθαγορείου, υπήρχαν σηµαντικές αθλητικές εγκαταστάσεις µε γυµνάσιο, παλαίστρα και στάδιο. Εκεί αργότερα (2ο µισό του 2ου αι. µ.Χ) χτίστηκαν οι Θέρµες του Πυθαγορείου, δηλαδή τα Ρωµαϊκά Λουτρά. Στις νότιες αίθουσες βρίσκονταν τα θερµά λουτρά (θερµαινόµενα), στις βόρειες τα ψυχρά λουτρά και η οκταγωνική πισίνα. Επίσης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη θολωτής αίθουσας και χώρος αποδυτηρίων. Τέλος, οι τοίχοι και τα δάπεδα ήταν διακοσµηµένοι µε ψηφιδωτά από τα οποία σώζονται ελάχιστα σήµερα. Τα τείχη των 6700 µ. ακολουθούσαν την περιµετρο της πόλης και σήµερα µικρό µέρος τους σώζεται. Το κτίσµα αποτελείται από µεγάλους ογκόλιθους ενώ σε πολλά σηµεία υπήρχαν πύργοι.

Αbove Pythagorio, on the road to the Ditch of Eupalinos, we meet the ancient theater. At the same place, on top of the ancient remnants, there is today a wooden construction, where performances are given, mainly during the festivals organized during the summer period. During ancient times, in the west of the city of Pythagorio, there were important sports premises, with a gymnasium, palestra (type of “ring”) and stadium. Later (second half of the 2nd century A.D.) this is where the Thermes of Pythagorio were built, i.e. Roman Baths. The south halls were occupied by the hot baths, the north ones by the cold baths and the octagonal pool. During the times of Polykratis, the important works, which are referred by Herodotus, are, amongst others, the port of the city and the walls. The walls of the 6700 meters followed the perimeter of the city and today only a small part is preserved. The construction consists of big stone blocks, whereas in many spots there were towers.

Auf dem gleichen Hügel über Pythagorio auf dem Weg zum Eupalinos-Tunnel trifft man auf das antike Theater. An der gleichen Stelle auf den antiken Überresten befindet sich heute eine moderne Holzkonstruktion, wo Vorstellungen hauptsächlich im Rahmen der Festivals stattfinden, die im Sommer veranstaltet werden. In der Antike befanden sich im Westen der Stadt Pythagorio bedeutende Sportanlagen mit Gymnasium, Palästra und Stadion. Dort wurden später (zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr.) die Thermen von Pythagorio errichtet, d.h. die Römischen Bäder. Die Wände und die Böden waren mit Mosaiken verziert, von denen heute nur wenige erhalten sind. Bedeutende von Herodot erwähnte Werke aus der Zeit von Polykrates sind unter anderem der Hafen der Stadt und die Mauer. Die 6700 Meter Lange Mauer verlief um die Stadt herum und ein kleiner Teil ist heute erhalten. Das Bauwerk besteht aus großen Steinblöcken und an vielen Stellen gab es Türme.


s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m Πυθαγορας: Γεννήθηκε στη Σάμο γύρω στο 580 π.Χ. Είναι ο θεμελιωτής των μαθηματικών αλλά και σπουδαίος γεωμέτρης, αστρονόμος και φιλόσοφος. Επίσης, είχε μια μοναδική θεωρητική προσέγγιση προς τη μουσική την οποία συνέδεε με τους αριθμούς. Γνωστότερο από όλα είναι το «Πυθαγόρειο Θεώρημα», το γεωμετρικό θεώρημά του για το ορθογώνιο τρίγωνο. Σύμφωνα με αυτό, το τετράγωνο της υποτείνουσας είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών. Στις θεωρίες του, οι φιλοσοφικοί και θρησκευτικοί στόχοι έχουν άρρηκτους δεσμούς και κινούνται μαζί. Επίσης, όλα βασίζονται στους αριθμούς, το μέτρο και την αρμονία. Από πολύ μικρή ηλικία ήταν σεβαστός στην Σαμιακή κοινωνία καθώς οι γονείς του (Μνήσαρχος και Πυθαΐς) θεωρούνταν απόγονοι του Αγκαίου. Ήταν πολύ όμορφος και τόσο ικανός που στις ομιλίες του καθήλωνε το κοινό του. Έλαβε εκπαίδευση από τον Θαλή το Μιλήσιο (στα μαθηματικά και τη γεωμετρία), τον Αναξίμανδρο, τον Σύρο Φερεκύδη και τον Σάμιο φιλόσοφο Ερμοδάμαντα. Παντρεύτηκε τη Θεανώ και απέκτησε ένα γιό και δυο κόρες. Κατασκεύασε διδασκαλείο και εκπαίδευσε πολλούς νέους. Λόγω πολιτκών αντιθέσεων με τον Πολυκράτη διώχθηκε, κρύφτηκε στην ομώνυμη σπηλιά και εγκατέλειψε το νησί. Ταξίδεψε και έζησε στην Αίγυπτο, στη Βαβυλώνα, στη Δήλο, στο μαντείο των Δελφών και τέλος στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία όπου ίδρυσε την περίφημη σχολή του (το ομακοείον) και πολλά παραρτήματά της. Πέθανε σε μεγάλη ηλικία στο Μεταπόντιο της Κάτω Ιταλίας (περίπου το 490 π.Χ.).

Pythagoras: Born in Samos circa 580bC and the founder of mathematics, Pythagoras was also a great geometrician, astronomer, and philosopher. He also had a unique theoretical approach to music, which he combined with numbers. His most famous accomplishment is the “Pythagorean theorem”, his geometrical axiom about the right angled triangle, according to which the square of the hypotenuse side equals the sum of the addition of the square of the two vertical sides. In his theories, philosophical and religious goals have unbreakable bonds and walk side by side. What is more, everything is based on numbers, measure and harmony. From a very early age he was well-respected within the Samian society, since his parents (Mnisarchus and Pythais) were considered descendants of Angaeos. He was so handsome and such a good speech maker, that he used to captivate his audience. He was educated by Thales from Milissos (in Mathematics and Geometry), Anaximander, Ferekides from Lesvos, and the Samian philosopher Ermodamas. He was married to Theano and had a son and two daughters. He created a School in which he trained lots of young people. Due to political contrast with Polykratis, he was banished, took refuge in the homonymous cave and abandoned the island. He traveled and lived in Egypt, Babylon, Delos, at the Oracle of Delphi and finally in South Italy and Sicily, where he founded his renowned School and many of its branches. He died a very elderly man, in Metapontum of South Italy (at about 490bC).

α

γ

Pythagoras: Er wurde ungefähr 580 v. Chr. auf Samos geboren. Er ist der Begründer der Mathematik sowie ein wichtiger Geometriker, Astronom und Philosoph. Er hatte auch einen einzigartigen theoretischen Ansatz zur Musik, die er mit den Zahlen verband. Am bekanntesten ist der “Satz von Pythagoras“, sein geometrischer Satz über das rechtwinklige Dreieck. Demnach ist das Hypotenusenquadrat die Summe der zwei Kathetenquadrate. In seinen Theorien sind die philosophischen und religiösen Ziele unzertrennlich miteinander verbunden und bewegen sich gemeinsam. Außerdem basiert alles auf den Zahlen, dem Maß und der Harmonie. Von klein an wurde er in der Gesellschaft auf Samos respektiert, da seine Eltern (Mnesarchos und Pythais) Nachkommen von Angäos sein sollten. Er war sehr hübsch und so fähig, dass er bei seinen Reden sein Publikum fesselte. Er bekam seine Bildung von Thalis Milesius (in Mathematik und Geometrie), von Anaximandros, Ferekydis aus Syros und dem Philosophen Ermodamandas aus Samos. Er heiratete Theano und bekam einen Sohn und zwei Töchter. Er gründete eine Schule und bildete viele junge Leute aus. Wegen politischer Spannungen mit Polykrates wurde er vertrieben, er versteckte sich in der gleichnamigen Höhle und verließ die Insel. Er reiste und lebte in Ägypten, Babylonien, Delos, im Orakel von Delphi und schließlich in Unteritalien und Sizilien, wo er seine berühmte Schule (Omakoion) und viele ihrer Zweigstellen gründete. Er starb im hohen Alter in Metapontio in Unteritalien (ungefähr 490 v. Chr.).

γ 2 = α 2+β 2

β

photo: Nicos Anastasiou


6η Αυγούστου:

s o m

6th of August:

6. August:

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m Δίπλα από τον Πύργο του Λογοθέτη βρίσκεται η εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Χριστού η οποία γιορτάζει στις 6 Αυγούστου. Το 1824 εκείνη την ημέρα ο Λυκούργος Λογοθέτης με τους άντρες του επέτυχαν σημαντική νίκη ενάντια στους Τούρκους.

Neben dem Logothetis-Turm befindet sich die Kirche Metamorfosi tou Christou, die am 6. August Kirchweihfest feiert. An diesem Tag 1824 erlangte Lykourgos LogotheTradition says that Jesus tis mit seinen Männern einen Christ helped them there- bedeutenden Sieg gegen die fore they consider this as Türken. the greatest celebration of Die Überlieferung besagt, Pythagorio. Every year thou- dass Jesus den Griechen siesands of people, among gen half und seitdem ist diethem famous personalities ses Fest jedes Jahr das bedeufrom the politics and art, tendste für Pythagorio. Am visit the church and the city Abend davor sowie am gleiparticipating to the events chen Tag strömen tausende von Menschen in die Stadt organized. und sehen sich die Veranstaltungen der Gemeinde an. Große Persönlichkeiten und Staatsvertreter besuchen Pythagorio.

photo: Nicos Anastasiou

Η λαϊκή παράδοση λέει ότι ο Χριστός βοήθησε τους Έλληνες να νικήσουν και από τότε κάθε χρόνο η γιορτή αυτή είναι η σημαντικότερη για το Πυθαγόρειο. Την προηγούμενη το βράδυ καθώς και ανήμερα, χιλιάδες κόσμου κατακλύζουν την πόλη και παρακολουθούν τις εκδηλώσεις του δήμου. Μεγάλες προσωπικότητες και εκπρόσωποι της πολιτείας επισκέπτονται το Πυθαγόρειο.

Νext to L. Logothetis castle there is the church of Metamorfosi. At the 6th of August locals celebrate Logothetis’ effort to win the Turks, in 1824.

33 mySamos


s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m Ηραίον - Ireon

Ένας σύγχρονος οικισµός µε υψηλής ποιότητας τουριστικές υποδοµές και πολλά µεγάλα και µικρά ξενοδοχεία, πανσιόν και ενοικιαζόµενα δωµάτια. Ο παραλιακός και ο παράλληλος εσωτερικός δρόµος είναι η κεντρική αγορά για τα ψώνια σας αλλά και πολλά εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες και µπαρ όπου µπορείτε να περάσετε όλη σας την ηµέρα. Εξάλλου, οι παραλίες στα αριστερά και δεξιά του οικισµού είναι πλήρως εξοπλισµένες για να απολαύσετε και το µπάνιο σας.

Hereon is a modern village, with tourist facilities of very high quality, many hotels, guest houses, and rooms to let. The coastal road, as well as its parallel inner road, is the commercial center for your shopping needs, and for restaurants, taverns, cafeterias and bars where you can spend your entire day. What is more, the beaches at both sides of the village are well-equipped, to make sure you enjoy your bath.

Ireon ist eine moderne Siedlung mit hoch qualitativer touristischer Infrastruktur und vielen großen und kleinen Hotels, Pensionen und Gästezimmern. Die Küstenstraße und die innere Parallelstraße ist der Hauptmarkt für Ihre Einkäufe, aber es gibt auch viele Restaurants, Tavernen, Cafés und Bars, wo Sie Ihren ganzen Tag verbringen können. Außerdem sind die Strände links und rechts der Siedlung voll ausgestattet, um Ihr Bad zu genießen.

Τον αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου

Hereon ancient site

Die archäologische Stätte Ireon

Το μουσείο ναυπηγικής

Nautical museum

Das Museum des Schiffbaus

Τον Πύργο του Σαρακίνη

Sarakini’s Tower

Sarakinis Turm

SAMOS LIFE AKROGIALI

© Copyright mySamos® 2019. All rights reserved


s o m

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m Χώρα-Μυτιληνιοί-Mαυρατζαίοι

Hora - Mytilinii - Mavratzaei

Hora - Mytilinii - Mavratzaei

Η Χώρα, όπως δηλώνει και το όνοµά της, υπήρξε πρωτεύουσα του νησιού από τα µεσαιωνικά χρόνια µέχρι και το 1854. Βρίσκεται 3 χλμ έξω από το Πυθαγόρειο και είναι χτισµένη σε πεδινή περιοχή επoνοµαζόµενη “Κάµπος”. Σήµερα αποτελεί ένα από τα µεγάλα χωριά και διατηρεί πλούσια αρχιτεκτονική κληρονοµιά αποτελούµενη από νεοκλασικά διώροφα κτίσµατα µε υλικά από αρχαία κτίσµατα (κολόνες, κιονόκρανα, κλπ.). Η όµορφη εκκλησία της Παναγίας µε το εντυπωσιακό καµπαναριό, τα πέτρινα πλυσταριά και το δηµοτικό σχολείο (1930) είναι κτίσµατα που µπορείτε να θαυµάσετε.

Hora, as its name suggests, was the capital of the island from the medieval times, until 1854. It is situated 3kms outside Pythagorion, and is built on a plain named “Kampos”, or “Tigani”. Today it is one of the biggest villages of the island, and it maintains a rich architectural heritage, comprised of neo-classical double-decked buildings for the construction of which some of the materials were taken from ancient buildings (such as pillars, chapiters etc.). The wonderful Panagia church with its impressive bell towers, the stone public laundry houses, and the Primary

Hora (=Hauptort), wie auch der Name verrät, war vom Mittelalter bis 1854 Hauptstadt der Insel. Es befindet sich 3 Km. von Pythagorio entfernt und ist auf einer Ebene mit dem Namen Kampos“ gebaut. Heute ist es eines der großen Dörfer der Insel und bewahrt ein reiches architektonisches Erbe bestehend aus neuklassischen zweistöckigen Gebäuden mit Material von antiken Gebäuden (Säulen, Kapitelle, usw.). Die schöne Kirche Panagia mit dem eindrucksvollen Glockenturm, die Steinwaschstellen und die Grundschule (1930) sind Gebäude, die Sie besichtigen können.

Im Norden 3 Km. entfernt ist Mytilinii. Das große Dorf erhielt seinen Namen während der Besiedlung, die hier während der türkischen Besatzung von den Lesbiern stattfand. Es ist auch wegen seiner großen Tabakproduktion ein historisches Dorf. Hauptattraktion für die Besucher im Dorf ist das Paläontologische Museum, das bedeutende und besonders seltene Fundstücke von fossilen Tieren beherbergt. Gebaut zwischen Hügeln und neben dem antiken Fluss Yvettos be-


s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m Βορειότερα και σε απόσταση 3 χλµ συναντάµε τους Μυτιληνιούς. Το µεγάλο κεφαλοχώρι το όνοµά του το πήρε κατά τον εποικισµό που έγινε εδώ από Λέσβιους την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Ιστορικό επίσης χωριό λόγω της µεγάλης παραγωγής καπνών. Βασικότερος πόλος έλξης επισκεπτών είναι τα σπάνια ευρήµατα απολιθωµένων ζώων. Χτισµένο ανάµεσα σε λόφους και δίπλα από τον αρχαίο ποταµό Ύβεττο, διατηρεί έντονο το γραφικό του χρώµα και αξίζει να κάνετε ένα περίπατο στα στενά του. Έξω από το χωριό θα βρείτε το µοναστήρι της Αγ. Τριάδας.

School (1930), are all buildings you can marvel on.

3 km further north, we reach Mytilinii village. Its name was given during the colonization by people from Lesvos (or Mytilene) during the Turkish occupation. It is also legendary well-known because of the great production of tobacco. The main visitor attraction to this village is the Paleontological Museum, which hosts important and extremely rare findings of fossilized animals. Built between hills, this village preserves an intensely picturesque atmosphere, while you will find lots of shops. Outside the village you will see the Από τη Χώρα µπορούµε επί- monastery of Agia Triada . σης να κατευθυνθούµε προς το χωριό Μαυρατζαίοι, αφού From Hora, after reaching and θαυµάσουµε το µοναστήρι marveling on the Timios Stavτου Τιµίου Σταυρού. Κρυµµένο ros Monastery, we discover the µέσα στις χαράδρες, στα 300 Mavrantzaei village, hidden µ. υψόµετρο, χωριό µε µεγάλη among gorges, at 300 m hillπαράδοση στα κεραµικά και side. It used to have a large tradition in ceramics and pottery. την αγγειοπλαστική. Μύλοι-Παγώνδας-Σπαθαραίοι

Μyli - Pagondas - Spatharei

Το χωριό Μύλοι, 2 χλµ βόρεια µετά το Ηραίον, είναι ένα από τα παλαιότερα του νησιού χρονολογούµενο από την περίοδο της ερήµωσης ενώ ανασκαφές έφεραν στο φως και µυκηναϊκούς τάφους, ένδειξη ότι η περιοχή κατοικούνταν από τα αρχαία χρόνια. Από εδώ περνά ο αρχαίος ποταµός Ίµβρασος. Τα νερά της περιοχής αφθονούν έτσι οι πολλοί νερόµυλοι της περιοχής έδωσαν και το αντίστοιχο όνοµα στο χωριό. Σήµερα σώζονται ελάχιστοι από αυτούς κρυµµένοι ανάµεσα στις πορτοκαλιές και τις µανταρινιές. Το χωριό αν και µικρό παραµένει συµπαθητικό και αξίζει να επισκεφθείτε την όµορφη πλατεία του και τα σοκάκια µε τα πετρόκτιστα σπίτια.

Myli, two kilometers north of Hereon, is one of the most beautiful villages of the island, dating back to the years when the island was abandoned, while excavation have brought Mycenaean tombs to light, evidence that the area has been inhabited from antiquity. The ancient river Imvrassos crosses the village, and there is bountiful running water, therefore there are many watermills, and this is how the village got the name Myli (mills). Few of them are saved today, hidden among orange and lemon trees. Despite it is just a small village, it is very lovely and its beautiful square, its alleys and its stone houses are surely worth visiting. Also outside

wahrt das Dorf stark seinen malerischen Charakter, und hat viele Geschäfte und mehrere Orte, wo man seinen Kaffee trinken und eine Pause vom Spaziergang in seinen gastfreundlichen Gassen machen kann. Außerhalb des Dorfes befindet sich das neueste Kloster von Samos, Ag. Triada.

Von Hora aus kann man außerdem zum Dorf Mavratzei gelangen. Nachdem man am Kloster Timios Stavros vorbeigeht und es bewundert hat, kommt man zum in Schluchten versteckten Dorf Mavratzei in 300 Metern Höhe. Dorf mit einer großen Tradition in Kermaik und Töpferei. Μyli - Pagondas - Spatharei

Das Dorf Myli, zwei km nördlich nach Ireon, ist eines der ältesten der Insel aus der Zeit der Entvölkerung, und Ausgrabungen brachten auch mykenische Gräber ans Licht, Zeichen dafür, dass diese Region seit der Antike bewohnt wurde. Hier fließt der antike Fluss Imvrasos durch. Wegen des reichlichen Wassers in der Region gaben die vielen Wassermühlen dem Dorf den entsprechenden Namen (Myli = Mühlen). Heute sind nur noch wenige erhalten, die zwischen den Orangen- und Mandari-


s o m

nenbäumen versteckt sind. Außerhalb des Dorfes befindet sich der historische Sarakinis-Turm.

photo: Nikos Chatziiakovou

photo: Nicos Anastasiou

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m Έξω από το χωριό θα βρείτε the village you will find the τον ιστορικό Πύργο του Σαρα- historical Sarakinis Tower. κίνη. Northwestern of Hereon, on Βορειοδυτικά του Ηραίου, στις the slopes of Mountain Bourπλαγιές του όρους Μπουρνιά nias, we discover Pagondas’ vilείναι το χωριό Παγώνδας. Το lage. Pagondas has got an overχωριό έχει καταπληκτική θέα. whelming view, and its large Από εδώ µπορούµε να πάµε square is our starting point on στην παραλία Τσόπελα ακο- our way, through the many alλουθώντας το χωµατόδροµο. leys, to get to the highest point Συνεχίζοντας, περιµετρικά του of the village. No silk-producing Μπουρνιά φτάνουµε στο χω- workshops remain (just like in ριό µε το όνοµα Σπαθαραίοι, Hora), and the hillsides, which σε υψόµετρο 600 περίπου μ. are overgrown with olive trees, Η πυκνή δόµηση των σπιτιών portray the main occupation of σε συνδυασµό µε την κλίση the locals. From here we can του εδάφους θα σας κάνουν reach Tsopela beach by followνα περπατήσετε στα σοκά- ing a dirt road. κια του και να θαυµάσετε τη µοναδική θέα προς την Πάτµο και τα ∆ωδεκάνησα. Η τρίκλιτη βασιλική µε τρούλο του Ταξιάρχη Μιχαήλ χτίστηκε πάνω σε παλαιότερο βυζαντινό ναό και αξίζει να την επισκεφθείτε. Πύργος - Αρβανίτες - Κουµαραδαίοι

Από την κεντρική οδό Πυθαγορείου προς Καρλόβασι, µετά την ανάβαση του βουνού, σε µια διαδροµή µε υπέροχη θέα προς τον κάµπο της Χώρας, βρίσκουμε το χωριό Κουµαραδαίοι.Πήρε το όνοµά του από τις κουµαριές που φυτρώνουν στις γύρω περιοχές. Εκτός από την ελαιοκαλλιέργεια, οι κάτοικοι ασχολούνται

Moving around Mt Bournias, we arrive to Spatharaei, at an altitude of about 600m. The dense building of houses, combined with the inclination of the ground, will make you stroll in its narrow alleys and marvel on the unique view to Patmos and to Dodecanese’s islands. Pyrgos - Arvanites - Koumaradei

Koumaradei village acquired its name from the countless bearberry bushes that grow in the region (koumaro= bearberry). Besides the growing olive trees, villagers also work as potters and beekeepers.

Nordwestlich von Ireon an den Hängen des Bournias-Berges ist das Dorf Pagondas. Das Dorf hat einen wunderschönen Ausblick. Sein großer Platz ist unser Ausgangspunkt für einen Spaziergang durch die labyrinthischen Gassen bis zum höchsten Punkt des Dorfes, wo wir das Aquädukt mit den Bogen und den Waschstellen besichtigen können. Von der Seidenproduktion (wie auch in Chora) sind keine Werkstätten mehr geblieben, während die mit Olivenbäumen überwachsenen Hänge auf die hauptsächliche landwirtschaftliche Tätigkeit der Bewohner hinweisen. Von hier aus kann man über eine unbefestigte Straße an den Strand Tsopela kommen. Wenn man um den Bournias herum weitergeht, kommt man ins Dorf mit dem Namen Spatharei in etwa 600 Metern Höhe. Die dichte Bebauung in Kombination mit der Bodenneigung veranlasst Sie durch seine Gassen zu bummeln, mit den gastfreundlichen Einheimischen ins Gespräch zu kommen und den einmaligen Ausblick auf Patmos und den Dodekanes zu bewundern. Pyrgos - Arvanites - Koumaradei

Koumaradei. Außer dem Olivenanbau beschäftigen sich die Bewohner hier mit dem Töpferhandwerk, der Bienenzucht und den aromatischen Kräutern. Von hier aus kommen Sie zum großen WallFrom here, you can also head to fahrtsort, dem Kloster Megali the Megali Panagia monastery, Panagia. Außerdem finden


s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m Πύργος Σαρακίνη:

Sarakinis’ Tower

SARAKINIS-TURM:

Χτίστηκε τη δεκαετία του 1570 από τον Νικόλαο Σαρακίνη, αξιωματούχο του τούρκου ναύαρχου Κιλιτζ Αλή ο οποίος αποφάσισε για τον εποικισμό του νησιού το 1562. O Σαρακίνης ανέλαβε την διοίκηση της γύρω περιοχής και έχτισε αυτόν τον μοναδικό πύργο. Είναι καθαρά οχυρωματικού τύπου κτίσμα, με τρεις ορόφους, χτισμένο εξ’ολοκλήρου από πελεκημένες πέτρες. Είναι 13 μ. μήκος, 6,5 μ. πλάτος και 11 μ. ύψος. Διαθέτει επάλξεις και καταχύστρα, όπως συνηθιζόταν σε αντίστοιχα κτίσματα.

Τhis tower was built around 1570 by Nikolas Sarakinis, an officer under the Turkish Admiral Kilitz Ali, who decided the re-colonization of the island in 1562. Sarakinis took up the supervision of the surrounding area and constructed this exquisite building, which is 13m long, 6,5m wide and more than 11m high. It is a purely fortifying three-storey building, built entirely of chiseled rock. It has got battlements, which is typical of buildings of the kind.

Er wurde in den 1570er von Nikolaos Sarakinis gebaut, Amtsträger des türkischen Admirals Kilitz Ali, der die Besiedlung der Insel 1562 beschloss. Sarakinis übernahm die Aufsicht der Umgebung und baute das außergewöhnliche 13 M. lange, 6,50 breite und über 11 M. hohe Gebäude. Es ist ein Gebäude mit deutlichem Abwehrcharakter mit drei Stockwerken, ausschließlich aus gemeißelten Steinen gebaut. Es verfügt über Zinnen und Verteidigungskonstruktion, durch die heiße Flüssigkeiten geleitet wurden, um Angreifer abzuwehren, wie es bei entsprechenden Gebäuden üblich war.

Από το 1970, η οικογένεια Κληρονόμου καλλιεργεί την γενναιόδωρη σαμιώτικη γη και παίρνει από αυτήν τα πλούσια αρώματά της. Συλλέγει αρωματικά βότανα όπως το θρούμπι, τη ρίγανη, το θυμάρι, το φασκόμηλο, το τσάι του βουνού και πολλά άλλα, ενώ την δάφνη, τον δυόσμο και την μέντα την βρίσκουν κοντά στα ρέματα και σε περιοχές όπου υπάρχουν πηγές. Από τη σπορά στην καλλιέργεια και από εκεί στη συγκομιδή με τα χέρια, φύλλο φύλλο, καθένα από τα βότανα Κληρονόμου αποτελεί έναν ξεχωριστό κόσμο χρωμάτων και αρωμάτων που αποκαλύπτεται σ’ ένα ζεστό φλιτζάνι, ένα κρύο ρόφημα, ένα ευωδιαστό πιάτο, σ’ ένα έλαιο, σε μία αλοιφή.

Since 1970, the Klironomos family has been cultivating the generous Samian land and collecting its rich aromas. It harvests aromatic herbs such as oregano, thyme, sage, mountain tea and many more, while basil, mint and peppermint are found near streams and water springs. The production process is done by natural and traditional methods, from sowing to cultivation and from there to hand harvesting, leaf by leaf. Each of these organic herbs is a unique world of colors and aromas that hide within the secrets of Samian nature, ready to be revealed in a warm cup, a cold drink, a fragrant tasty dish, an essential oil, an ointment.

Die Familie Klironomou bewirtschaftet seit 1970 das großzügige samische Land und nimmt seine reichen Aromen an. Sie sammeln aromatische Kräuter wie Bohnenkraut, Oregano, Thymian, Salbei, Bergtee und vieles mehr, während sie Lorbeerblatt, Basilikum, Minze und Pfefferminze in der Nähe von Bächen und in Bereichen, in denen es Quellen gibt, finden. Jede der Bio-Kräuter Klironomou ist eine besondere Welt von Farben und Aromen, die Geheimnisse der Natur von Samos, die gerne bereit sind, in einer Tasse heißes oder kaltes Getränk, in einem aromatischen Gericht, einem Öl, einer Salbe gelüftet zu werden.


s o m

KΟΥΠΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ - Pythagoras Cup Ο Πυθαγόρας, κατά την τοπική παράδοση της Σάμου, είχε σχεδιάσει την “κούπα του δικαίου”, εφαρμόζοντας τους νόμους της Φυσικής, για να πίνει με μέτρο το κρασί. Εσωτερικά, είχε μία γραμμή που όριζε ως που έπρεπε να τη γεμίσει κανείς. Ελάχιστη ποσότητα παραπάνω και η κούπα άδειαζε όλο το κρασί από μία κρυφή οπή στη βάση. Αυτό συμβαίνει διότι στο κέντρο της κούπας βρίσκεται μια στήλη τοποθετημένη ακριβώς πάνω από έναν σωλήνα, ο οποίος οδηγεί στο κάτω μέρος της. Εκεί είναι η κρυφή οπή. Ενώ γεμίζει η κούπα, η στάθμη του κρασιού ανεβαίνει και στο εσωτερικό της κεντρικής στήλης, βάσει του νόμου των συγκοινωνούντων δοχείων. Όσο η στάθμη του κρασιού δεν ξεπερνά τη γραμμή που είναι χαραγμένη στο εσωτερικό της κούπας το κρασί παραμένει. Όταν όμως την ξεπεράσει, ταυτόχρονα φτάνει στην κορυφή της εσωτερικής στήλης, με αποτέλεσμα μέσω του σωλήνα το παραπάνω κρασί να χύνεται από το κάτω μέρος. Η υδροστατική πίεση δημιουργεί ένα σιφόνι στον εσωτερικό σωλήνα, το οποίο αδειάζει όλο το περιεχόμενο από την οπή. Το δίδαγμα είναι ότι ο άπληστος τιμωρείται. Σήμερα εξακολουθεί η παραγωγή της από τα τοπικά εργαστήρια κεραμικών και είναι το δημοφιλές αναμνηστικό που μπορεί να πάρει κανείς από το νησί.

Pythagoras, according to local tradition, designed the “Pythagorian cup”, as it is called today. The ‘cup of justice’, as it is called in Greece, functions under the laws of Physics. The one who drinks can fill the cup with wine up to a certain level. If this level of the wine gets over the line then the wine is spilt out of the cup through the bottom. The central column of the cup is positioned directly over the stem of the cup and over the hole at the bottom of the stem. A small pipe runs from this hole almost to the top of the central column, where there is an open chamber. The chamber is connected by a second pipe to the bottom of the central column, where a hole in the column exposes the pipe to the content (wine). When the cup is filled, liquid rises through the second pipe up to the chamber at the top of the central column. As long as the level of the liquid does not rise beyond the level of the chamber, everything is all right. When though the level rises further, the liquid spills through the chamber into the first pipe and out through the bottom. Hydrostatic pressure creates a siphon through the central column causing the entire contents of the cup to be emptied through the hole at the bottom. The point is to punish anyone who does not show respect and wants to drink more than the others. Today, it is still produced in local ceramic art workshops while it is the most popular souvenir bought from Samos.

Pythagoras hatte laut der lokalen Überlieferung den “gerechten Becher“ entworfen, indem er die physikalischen Gesetze ange wendet hat, um Wein mit Maß zu trinken. Innen war eine Linie, die bestimmte, bis wohin man ihn füllen durfte. Nur ein Tropfen mehr und der Becher leerte seinen ganzen Wein aus einem versteckten Loch im Boden. Das passiert, weil sich im Zentrum des Bechers eine Säule direkt auf einem Rohr befindet, das zum unteren Teil führt. Dort ist das versteckte Loch. Wenn man den Becher füllt, steigt der Weinstand auch im Inneren der zentralen Säule gemäß dem Gesetz der kommunizierenden Gefäße. Solange der Weinstand die Linie im Inneren des Bechers nicht überschreitet, bleibt der Wein darin. Wenn er sie aber überschreitet, erreicht er gleichzeitig die Spitze der inneren Säule, so dass der überschüssige Wein durch das Rohr aus dem unteren Teil des Bechers ausläuft. Der hydrostatische Druck bildet einen Heber im inneren Rohr, der aus dem existierenden Loch den gesamten Becherinhalt leert. Die Lehre daraus ist, wer gierig ist, der wird bestrafft. Heute wird seine Produktion von den lokalen Keramikwerkstätten fortgesetzt und ist ein beliebtes Mitbringsel, das man von der Insel mitnehmen kann.

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m


s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m µε την αγγειοπλαστική, τη µελισσοκοµία και τα αρωµατικά βότανα. Στη διαδροµή προς τον Πύργο θα βρείτε υπαίθριους παγκους όπου πωλoύνται µέλι και ντόπια βότανα (φλασκούνι, τσάι, ρίγανη, θυµάρι, κ.α.).

Ο Πύργος, το όµορφο κεφαλοχώρι, είναι ένα από τα πιο αξιόλογα χωριά του νησιού. Στα 400 µ. υψόµετρο είναι απλωµένο σε δύο µικρούς λόφους. Το κεντρικό καλντερίµι του χωριού, που ξεκινά από την εκκλησία του Αγ. Γεωργίου οδηγεί στις γειτονιές του χωριού. Ανακαλύψτε τα καφενεία, τις ταβέρνες, το παλιό δηµοτικό σχολείο και αφεθείτε στην µαγεία των γραφικών του στενών. Βόρεια του Πύργου συναντάµε τα χωριά Αρβανίτες, που ονομάστηκαν από τον 16ο αι. όταν έφτασαν εδώ από περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Το µικρό χωριό Μεσόγεια µε την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής και το νέο λαογραφικό µουσείο είναι η πρώτη σας στάση. Ανεβαίνοντας, στα 600 µ. συναντάµε το χωριό Πάνδροσος.

#mySamos

Βολτα Με τζιπ... Από το Πάνδροσο μπορούμε να κατευθυνθούμε μέσω χωματόδρομου στις κορυφές του Καρβούνη (εκκλησάκι Προφήτη Ηλία, 1153μ.) και να περάσουμε στη βορινή πλευρά (Βουρλιώτες-Μανωλάτες).

which constitutes a significant pilgrimage of Samos. Furthermore, on route to Pyrgos village, we will discover open-air kiosks selling honey and local herbs (tea, oregano, thyme etc.)

Pyrgos, the beautiful village we meet on the main road, is one of the most remarkable villages of Samos. At 400 m of altitude, it spreads over two hills. Its main paved alley, starting from Agios Georgios church (1904), is full of little shops, and it takes you to evry neighborhood. Discover its taverns, and the old Primary School, and let yourself free in the magic of its alleys. North of Pyrgos, we reach the Arvanites villages. The people who colonized this region, in the 16th century, had migrated from north Epirus. The little village called Mesogeios, with the church of Zoodochos Pigi, and the new folklore museum, is our first stop. Ascending higher, at 600m above sea level, we meet Pandrosso.

Jeep tours From Pandrosso we can take dirt roads to get to the peaks of Mt Karvounes, (chapel of Profitis Elias) and cross to the Northern side of the island (Vourliotes and Manolates).

Sie auf dem Weg nach Pyrgos Stände, wo Honig und einheimische Kräuter (Tee, Oregano, u.a.) verkauft werden.

Pyrgos, das schöne große Dorf, auf das wir an der Hauptstraße treffen, ist eines der bemerkenswertesten Dörfer der Insel. Die zentrale Kopfsteinpflastergasse des Dorfes, die bei der Kirche Agios Georgios beginnt, die bei den Fundamenten verblieb (1904), ist voll mit kleinen Geschäften und führt zu den Dorfnachbarschaften. Entdecken Sie seine, Tavernen, die alte Grundschule und ergeben Sie sich der Magie seiner malerischen Gassen.

Nördlich von Pyrgos liegen die Dörfer Arvanites. Das kleine Dorf Mesogio mit der Kirche Zoodochos Pigi und dem neuen Volkskundemuseum ist Ihr erster Halt. Wenn man auf 600 m Höhe steigt, kommt man nach Pandrosos, ein schönes Dorf im Wald.

Mit dem Jeep… Von Pandrosos aus kann man über unbefestigte Straßen auf die Gipfel des Karvounis-Berges (Kirchlein Profitis Ilias) fahren und auf die Nordseite gelangen (Vourliotes, Manolates)


s o m

Παραλίες - Beaches - Strände

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m 1, 2. Κοκκάρι

1, 2. Kokkari

1, 2. Kokkari

Οι δύο μικρές παραλίες στα δεξιά του οικισμού αποτελούν τοπίο των περισσότερων καρτποσταλ της Σάμου. Σχετικά στενές, με βότσαλο έξω και μέσα στη θάλασσα. Κάντε το μπάνιο σας και απολαύστε το μεσημεριανό σας στο γραφικό λιμανάκι. Θα φτάσετε με τα πόδια, διασχίζοντας τον οικισμό.

The small two beaches on the right of the village are the basic topic o the card postals printed for Samos. Enjoy swimming and afterwards have a lunch to the restaurants.

Die beiden kleinen Strände rechts von der Siedlung sind eine Landschaft der meisten Postkarten von Samos. Relativ eng, mit Kieselstein außerhalb und innerhalb des Meeres. Nehmen Sie Ihr Bad und genießen Sie Ihr Mittagessen im malerischen kleinen Hafen. Sie erreichen sie zu Fuß, wenn Sie durch die Siedlung gehen.

Η μεγάλη παραλία στην είσοδο του Κοκκαρίου είναι από τις πιο τουριστικές και είναι γεμάτη καθημερινά. Έχει βότσαλο και είναι πλήρως οργανωμένη. Σε απόσταση από την ακτή θα θαυμάσετε τους λάτρεις της ιστιοσανίδας ενώ στην πάνω μεριά της παραλίας θα βρείτε καφέ και μπαρ για τους χυμούς και τους καφέδες σας.

The wide beach at the western entrance of Kokkari is one of the most popular. Umbrellas and sunbeds are available. Here you will enjoy the windsurfers. You may have break- Der große Strand ein Eingang fast or coffee at the bars and von Kokkari ist einer der touristischsten und täglich voll. Er cafes. hat Kieselstein und ist voll organisiert. In Entfernung von der Küste können Sie die WindsurfLiebhaber bewundern, und auf der oberen Seite des Strandes finden Sie Cafés und Bars für Ihre Säfte und Kaffees.

1,2

Βότσαλα Pebbles

Ρηχά Shallow

Ζεστή Warm

Οργανωμένη Umbrellas

Εστιατόριο Restaurant

Άμμος Sand

Βαθιά Deep

Κρύα Cold

Βeach bar Βeach bar

Super market Super market

41 mySamos

Συγκοινωνία Bus Station

photo: Nikos Chatziiakovou


photo: S. Gounaris

s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m 3

3. Λεμονάκια

3. Lemonakia

3. Lemonakia

Είναι ένας ιδανικός προορισμός για οικογένειες και μπορείτε να απολαύσετε μια ολόκληρη μέρα κάτω από τις κατάφυτες πλαγιές που την περικλείουν. Το αυτοκίνητό σας μπορείτε να το αφήσετε στο διαθέσιμο παρκινγκ δίπλα στο Στέκι του Ανδρέα όπου θα απολαύσετε το μπάνιο σας και φρέσκο ψάρι.

An ideal destination for families to spend all the day under the sun and the trees, having also fresh fish or traditional Samian cookings at the taverna of Andreas. You can park your car next to Andreas place and enjoy the beach.

Ein Strand für unendliche Spielund Meeresstunden. Lemonakia ist das ideale Ziel für Familien und Sie können einen ganzen Tag unter den überwachsenen Hängen, die ihn umschließen, genießen. Andreas tavern ist ideal für frischen Fisch. Parkplätze vorhanden.

3


s o m

4. Τσαμαδού

4. Tsamadou

4. Tsamadou

Κατηφορίζοντας προς την εξωτική παραλία της Τσαμαδούς, σίγουρα θα τραβήξετε πολλές φωτογραφίες. Είναι μια πλήρως εξοπλισμένη παραλία, που προσελκύει πολλούς τουρίστες. Πάρτε το μονοπάτι από την ανατολική πλευρά, δίπλα από το Tsamadou beach snack bar, και μέσα από τα πεύκα, αφεθείτε στα υπέροχα μπλε χρώματα της παραλίας!

Walking down to this exotic beach you will certainly take many photos. Tsamadou is a fully equipped beach, attracting many tourists. Take the path from the eastern side, next to Tsamadou beach snack bar, and through the pine trees, get into the beach’s blue colors!

Wenn Sie zum exotischen Strand Tsamadou hinunterfahren, werden Sie auf jeden Fall ein paar Fotos machen. Der Strand ist voll ausgestattet und zieht viele Touristen an. Nehmen Sie den Weg von der Ostseite neben der Beach-/ Snackbar Tsamadou, durch die Pinienbäume, und lassen Sie sich von den wunderschönen blauen Farben des Meeres auf eine entspannende Reise entführen!

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m 4


6

5. Αυλάκια

5. Avlakia

5. Avlakia

6. Τσάμπου

6. Tsambou

6. Tsambou

Η εντυπωσιακή Τσάμπου, με τα πεντακάθαρα νερά και τα όμορφα βότσαλα, βρίσκεται πολύ κοντά στο Κοκκάρι, τους Μανωλάτες και τους Βουρλιώτες. Είναι άριστα οργανωμένη, με ομπρέλες, beach bar και χώρο στάθμευσης δίπλα στη θάλασσα. Θα γευτείτε εκλεκτές γεύσεις της Σαμιώτικης κουζίνας ενώ στο beach bar θα απολαύσετε δροσερά κοκτέιλ και σνακ.

The impressive beach under the rocky setting. In the middle of Northern Samos, very close to Kokkari, Manolates and Vourliotes. You can park your car next to the beach., enjoy the restaurant’s local cuisine, snacks and coctails and of course the crystal waters. In case the north wind makes the sea very wild, you can still enjoy the sun and the beach bar’s services.

Der beeindruckende Strand Tsabou mit seinem kristallklaren Wasser befindet sich mitten an der Nordküste der Insel Samos, nahe Kokkari, Manolates und Vourliotes. Zum einen können Sie Ausgewähltes der samiotischen Küche genießen, zum anderen in der Strandbar erfrischende Cocktails und Snacks mit Musik .

14,15. Ποτάμι

14, 15. Potami

14, 15. Potami

Η πασίγνωστη παραλία, σύμβολο του Καρλοβάσου. Εδώ καταλήγει το Ποτάμι με τους καταρράκτες που πηγάζει από τις καταπράσινες πλαγιές του Κέρκη. Η παραλία και η θάλασσα έχουν βότσαλο και άμμο. Στο Hippy’s θα απολαύσετε ψαγμένα coctails, εκλεπτυσμένη μουσική και εξαιρετικό σπιτικό φαγητό.

The famous beach, symbol of Karlovasi and Samos. Here is the ending of the waterfalls of a river coming from Kerkis mountain. The sand comes together with the pebbles while the water is cool, ideal for the hot summer days. There is enough parking space, tavernas and cafes.

Der berühmte und preisgekrönte Strand ist ein Symbol von Karlovasi sowie von ganz Samos. Hier mündet der bekannte Potami mit den Wasserfällen, der aus den grünen nordöstlichen Hängen des Kerkis entspringt. Der Strand und das Meer haben Kieselstein und Sand, je nach dem wo Sie sich befinden.

photo: Nicos Anastasiou

photo: Nicos Anastasiou

s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m 5

14

15

44


s o m

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m 16. Μικρό Σεϊτάνι

16. Small Seitani

16. Small Seitani

Παραδεισένια παραλία στην οποία καταλήγει ένα μικρό όμορφο φαράγγι. Θα φτάσετε αποκλειστικά με τα πόδια, τριάντα λεπτά περπάτημα από το Ποτάμι. Η παραλία ενδείκνυται για γυμνισμό.

This small paradise is the ending of a beautiful gorge. You have to walk 30 minutes after Potami beach to reach it. You will love the setting and stay for many hours.Take with you anything you might need (water, snacks, etc.).

Das Wasser ist hellblau, der Meeresgrund wunderschön und die kleinen Kieselsteine fordern Sie auf stundenlang zu bleiben.

17. Μεγάλο Σεϊτάνι

17. Megalo (big) Seitani

17. Megalo Seitani

Θα μαγευτείτε από την εξοτική ομορφιά αυτής της παραλίας με την απέραντη αμμουδιά και την μαγευτική θάλασσα. Εδώ θα φτάσετε με τα πόδια σε μια ώρα από το Ποτάμι ενώ θα περάσετε πρώτα από το το Μικρό Σεϊτανι.

You are going to love this amazing and exotic beach! The sandy beach will compensate you for the long walk (1h distance from Potami). On your way, you will also pass by Mikro Seitani.

Ein exotischer und beschaulicher Strand von unvergleichlicher na türlicher Schönheit. Die imposanten Felsen machen Platz für den geräumigen Sandstrand und das zauberhafte Meer 1. Stunde zu Fuß vom Potami.

17

photo: Nikos Chatziiakovou

16


21

21. Λιμνιώνας

photo: Nicos Anastasiou

s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m 22

21. Limnionas

21. Limnionas

Εξαιρετική παραλία,με χοντρή Very attractive beach under Ein wunderschöner Strand άμμο, πεύκα, και σχετικά ήσυ- the trees, with thick sand and unter den Kiefern mit grobem calm sea. χη θάλασσα. Sand und relativ ruhigem Meer. 22. Ψιλή Άμμος (Μαραθοκάμπου)

22. Psili Ammos (Marathokampos)

22. Psili Ammos (Marathokampos)

Έχει ψιλή άμμο, πανέμορφα Fine sand and small white peb- Er hat feinen Sand, weiße & λευκά και γκρί βοτσαλάκια ενώ bles lead to the shallow sandy graue Kieselsteine, während bottom. ο βυθός έχει μόνο άμμο. der Grundboden nur Sand hat. 23. Κάμπος (Βοτσαλάκια)

23. Kampos (Votsalakia)

23. Kampos (Votsalakia)

Η απέραντη ακτή που απλώνεται κατά μήκος όλου του Kάμπου. Έχει σημεία με βότσαλα, ενώ σε άλλα χοντρή άμμο.

A long beach at the Kampos of Marathokampos. You will find anything you need here. Small pebble and sand.

Die unendliche Küste, die sich die ganze Ebene entlang erstreckt, bietet Ihnen alles, was das Herz begehrt.

25. Καλαδάκια

25. Κaladakia

25. Κaladakia

Αυτός ο κρυμμένος παράδεισος είναι ένα σύμβολο ομορφιάς για το τοπίο της Σάμου. Η διάσημη σπηλιά είναι μόνο ένας από τους λόγους που θα σας φέρουν ως εδώ. Το beach bar Kaladakia θα σας προσφέρει ότι χρειαστείτε για να περάσετε μια υπέροχη μέρα στην παραλία.

This hidden paradise is a symbol of Samian beauty. Its famous cave is only one of the reasons to motivate you to come here. Kaladakia beach bar offers you everything you need to spend the day on the beach.

Dieses versteckte Paradies ist ein Symbol der Schönheit für die Landschaft von Samos. Die berühmte Höhle ist nur einer der Gründe, warum Sie hierherkommen sollen. Die Strandbar Kaladakia bietet alles, was Sie brauchen, um einen wunderschönen Tag am Strand zu verbringen.

23

25


s o m

26. Μπάλος

26. Balos

Η καταπληκτική παραλία του Μπάλου αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς. Μια μεγάλη παραλία με άμμο, βότσαλα και πεντακάθαρα νερά που βλέπουν προς το νότιο Αιγαίο και τα νησιά της Πάτμου, των Λειψών και των Αρκιών. Στο κεντρικό σημείο της παραλίας, στο Princess Tia Seaside, θα απολαύσετε το ήσυχο περιβάλλον παρέα με κοκτέιλ, καφέ, μπύρες και γευστικά σνακ.

The amazing beach of Balos is a top destination. A long beach with sand, pebbles and crystal clear waters gazing the south Aegean and the islands Patmos, Lipsi, Arkii. At the central point of the beach, at Princess Tia Seaside, you will enjoy a quiet environment with cocktails, coffee, beer and delicious snacks.

26. Balos

Der wunderschöne Strand von Balos ist eines der beliebtesten Reiseziele der Insel: Ein langer Strand mit Sand, Kieselsteinen und kristallklarem Wasser mit Blick auf die Inseln und die südliche Ägäis. Im Herzen des Strandes, im Princess Tia Seaside, genießen Sie die ruhige Umgebung mit Cocktails, Kaffee, Bier und leckeren Snacks.

30. Η Σαμιοπούλα

30. Samiopoula

30. Samiopoula

Το νησάκι βρίσκεται στο νοτιότερο σημείο της Σάμου σε απόσταση 925 μ. από τις ακτές της, έχει έκταση 825 στρέμματα και ακτογραμμή μόλις 2,5 χλμ. Έχει δύο λόφους, καταπράσινους, γεμάτους πεύκα, κυπαρισσάκια, ελιές, χαρουπιές αλλά και ποικιλία θάμνων. Από το λιμάνι του Πυθαγορείου ξεκινούν καθημερινά, όλη τη θερινή περίοδο, καϊκάκια που θα σας φέρουν στη Σαμιοπούλα το πρωί και θα σας γυρισουν πισω το απόγευμα. Η εξωτική παραλία με την ψιλή άμμο και τα διάφανα γαλαζοπράσινα νερά θα σας μαγέψει!

The islet called Samiopoula, and the southern end of Samos, 925m away from its coasts, it’s a 825 strech of land with only 2,5 km of coastline. It has got two verdant hills, overgrown with pine trees, cypresses, olive trees and carob trees. It is also a home to many goats and kindling that graze carefree. Every day, from the port of Pythagorion, during the summer season, small boats will take you to Samiopoula in the morning and take you backing the evening. The exotic beach with its thin sand and the clear blue-green waters will enchant you.

Die kleine Insel Samiopoula befindet sich am südlichsten Punkt von Samos etwa 925 Meter von den Küsten entfernt. Obwohl sie klein ist, hat sie zwei grüne Hügel voll mit Kiefern, kleinen Zypressen, Oliven- und Johannisbrotbäumen sowie eine Vielfalt von Sträuchern. Von dem Pythagorio-Hafen fahren täglich während der ganzen Sommersaison Boote los, die Sie am Morgen auf die Samiopoula bringen und am Nachmittag zurückfahren. Der exotische Strand mit dem feinen Sand und dem klaren blau-grünen Wasser wird Sie verzaubern.

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m 26


s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m 32. Ηραίον & Pappa beach

32. Ireon & Pappa beach

32. Ireon & Pappa beach

Στον οικισμό του Ηραίου υπάρχει παραλία στα αριστερά και στα δεξιά. Το Pappa beach είναι μια πλήρως οργανωμένη παραλία στα 900 μ. από το λιμανάκι του Ηραίου με άνετο χώρο στάθμεσης.

In Ireon there is a beach on the left and on the right side. Leaving Hereon, just 900m away there is Pappa beach, fully equipped with sunbeds and umbrellas, parking space and a bar.

In Ireon befindet sich links und rechts ein Strande. Ungefähr 900m nach dem Hafen gelangen Sie an den Pappa Strand. Die echte Gastfreundschaft und die besondere Landschaf werden Sie stundenlang dort verweilen lassen.

32

Καραβόπετρα

Karavopetra

Karavopetra

Ο μικρός σκόπελος, στα ανοιχτά του Ηραίου, κατάφερε να δημιουργήσει γύρω από το όνομά του πολλές μυθοπλασίες. Στην αρχαιότητα, ο Θεός Απολλωνας ερωτεύτηκε την κόρη του ποταμόθεου Ίμβρασου, την πανέμορφη Ωκυρρόη η οποία όμως δεν ανταποκρίθηκε και θέλησε να το σκάσει από το νησί. Όταν θέλησε αργότερα να επιστρέψει στον πατέρα της, ο Απόλλωνας επέμενε να την ακολουθεί και τη ζήτησε να τη παντρευτεί. Ο Ίμβρασος όμως χωρίς να μπορεί να αρνηθεί στον Απόλλωνα αλλά ούτε και να χαλάσει το χατίρι της κόρης του, πέτρωσε το καράβι του γυρισμού της. Νεότερη ιστορία διηγείται ότι τον καιρό που οι πειρατές λεηλατούσαν ασταμάτητα το νησί, οι Σαμιώτες παρακαλούσαν την Παναγία τη Σπηλιανή να τους σώσει και εκείνη πέτρωσε ένα καράβι πειρατών.

This tiny reef, off the shore of Hereon, has managed to create various fables about it. In antiquity, God Apollo fell in love with the daughter of the river god Imvrassos, the enchanting Okirroy, who did not respond to his love, she fled the island and went to Miletus, by ship. When, later, she wanted to return to her father, Apollo kept following her and asked her father to marry her. Imvrassos, not being able to deny it to god Apollo, but at the same time not wanting to make her unhappy, decided to turn her return ship into stone. Another, fable has it that at the times that pirates looted and navigated the island incessantly, the Samians with tears in their eyes begged Panagia Spiliani to save them, and she turned a pirate ship into stone, at the place now valled ‘Petrocaravo’ (meaning ship of stone).

Diese kleine Klippe im Meer vor Ireon schaffte es, dass rund um ihren Namen viele Mythen entstanden. In der Antike verliebte sich der Gott Apollon in die Tochter des Flussgottes Imvrasos, die wunderschöne Okyrroi, die aber seine Liebe nicht erwiderte und mit dem Schiff von der Insel nach Militos flüchten wollte. Als sie dann später zu ihrem Vater zurückkehren wollte, stellte ihr Apollon nach und bat ihren Vater um ihre Hand. Imvrasos aber, der die Bitte von Apollon nicht ablehnen konnte aber seiner Tochter auch nicht den Wunsch abschlagen konnte, versteinerte als gerechte Lösung das Schiff ihrer Rückkehr in der Flussmündung. Eine neuere Geschichte erzählt, dass die Samioten in der Zeit, als die Piraten die Insel ununterbrochen plünderten, mit Tränen in den Augen die Panagia Spiliani darum baten, sie zu retten, und sie versteinerte ein Piratenschiff an dem Ort, der heute Karavopetra genannt wird.


s o m 33

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m 33. Ποτοκάκι

33. Potokaki

33. Potokaki

Απέραντη ακτή που απλώνεται κάτω από το αεροδρόμιο. Στην μεγαλύτερή της έκταση έχει άμμο, μέτριο βάθος και κρυστάλλινα νερά. Στο Beach Volley Potokaki θα απολαύσετε τις υπηρεσίες ενός πλήρως οργανωμένου beach bar.

The long beach next to the airport. Combining ideally pebbles and sand, it has many water sport facilities as well as beach volley, at its western part. In Beach Volley Potokaki you will find one of the best beach bars of southern Samos.

Unendlicher Strand, der sich unter dem Flughafen erstreckt. Ausschließlich mit Sand, mittel-tief und kristallklares Wasser. In Beach Volley Potokaki finden Sieeine der besten Strandbars von Süd-Samos.

34. Πυθαγόρειο

34. Pythagorio beach

34. Pythagorio Strand

Κάτω από το γνωστό ξενοδοχείο Doryssa και ως τον Πύργο του Λογοθέτη, η παραλία αυτή πολύ δημοφιλής. Μπαρ και θαλάσσια σπορ (όπως το jet ski) προσελκύουν τη νεολαία από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Έχει άμμο και είναι πλήρως οργανωμένη.

Starting from Logothetis Castle and continuing to Doryssa Resort, this is the most popular beach for young people and the ideal place to enjoy water sports. Beach bars provide all you might need while the sea is adorable. The beach is sandy.

Unter dem bekannten Hotel Doryssa und bis hin zum Logothetis-Turm, dieser Strand ist berühmt. Bars und Wassersport (wie Jet-Ski) locken die Jungend von morgens bis spät nachmittags aber auch abends. Er hat Sand und ist voll organisiert.

34


s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m Glicorisa Mobile Application

35

35. Γλυκόριζα

35. Glicorissa

35. Glicorissa

Μια ανερχόμενη παραλία στα aνατολικά του Πυθαγορείου. Σχετικά ρηχή, με βοτσαλάκια και άμμο, αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια και προσφέρει τα πάντα. Θα ξαπλώσετε στο γκαζόν, θα απολαύσετε χυμούς και σνακ και γιατί όχι μασάζ ή μπάνιο στην πισίνα του glicorisa beach bar restaurant.

The new trend in Samos is Glycorisa. Next to Hotel Glycorisa, the bar with the restaurant and the pool provides the experience you really want to enjoy! Sand, sunbeds and umbrellas, music and massages, drinks and snacks; the ideal setting for families with children but also young people.

Ein aufkommender kleiner Strand in einer kleinen Bucht östlich von Pythagorio. Er ist relativ seicht mit Kieselsteinchen, wurde in den letzten Jahren entwickelt & bietet alles. Sie können sich auf den Rasen legen, Säfte und Snacks genießen, & warum nicht eine Massage oder ein Bad im Pool.

36. Μυκάλη

36. Mykali

36. Mykali

Στο στενό της Μυκάλης οι άνεμοι δύσκολα επηρεάζουν την απέραντη παραλία. Είναι γαλήνια, με βότσαλο και άμμο, και σχετικά ζεστά νερά. Ιδανική για αυτούς που θέλουν απομόνωση αλλά και όσους θέλουν κάποιες ευκολίες.

The long quiet beach, always having calm water. Pebbles and sand combined. Very nice place to visit with your children and enjoy your lunch at the tavern that is on the beach.

In der Mykali-Enge beeinflussen die Winde schwer den unendlichen Strand. Er ist ruhig, mit Kieselstein und Sand und relativ warm. Ideal für diejenigen, die sich Abgeschiedenheit wünschen, aber auch für diejenigen, die gewisse Bequemlichkeiten wollen. 36


37

s o m

photo: S. Gounaris

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m 37. Ψιλή Άμμος

37. Psili Ammos (Pythagorio)

37. Psili Ammos (Pythagorio)

Μια από τις πιο τουριστικές παραλίες. Βρίσκεται στα στενά της Μυκάλης ακριβώς μετά την Αλυκή. Είναι ρηχή, με ψιλή άμμο, ζεστά νερά και πολλά δέντρα για ίσκιο. Ιδανική για οικογένειες με μικρά παιδιά, οργανωμένη με ομπρέλες και ξαπλώστρες, beach cafe και φυσικά φρέσκο ψάρι από το ομώνυμο ταβερνάκι στη δεξιά πλευρά.

This popular beach is on the way that goes throught the Alyki area. Has shallow sea bottom, sand, warm waters, sunbeds, umbrellas or trees to hide from the sun, tavernas and beach bars. Ideal for families with children and of course the place to come for fresh fish. Watch the luxury yachts and cruise ships passing by from Patmos to Kusadasi.

Ein ideales Ziel für Familien und freilich auch zum Essen und frischen Fisch, oberhalb des Meeres. An einer der nächstgelegenen Stellen Griechenlands zur benachbarten Türkei, ein Platz, an dem Sie elegante Yachten und Kreuzfahrschiffe bewundern können, die in Richtung Patmos und Dodekanes,aber auch nach Kusadasi vorüberziehen.

39. Ποσειδώνιο

39. Posidonio

39. Posidonio

photo: Nicos Anastasiou

39


photo: Nicos Anastasiou

s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m 40

40. Κέρβελη

40. Kerveli

40. Kerveli

Στον κατάφυτο κόλπο της Κέρβελης μπορείτε να απολαύσετε ένα ήσυχο μπάνιο,σε μέτριο βάθος και πεντακάθαρα νερά Ιδανική για κάθε γούστο. Απολαύστε τη μαγεία της παραλίας από το Kerveli Village Hotel σε ένα καταπράσινο τοπίο, με ήρεμα νερά και υπέροχη θέα.

The green bay of Kerveli is a very nice beach to visit. There are tavernas on the beach but you can also enjoy the sea from Kervelli Village Hotel (also Scuba Diving center) in the green setting, the calm blue waters and the wonderful view.

In der überwachsenen KerveliBucht können Sie ein ruhiges Bad genießen. Mit mittel-tiefem und sauberem Wasser. GenießenSie den Zauber des Strandes von Hotel Kerveli Village in leuchtendgrünerLandschaft, am ruhigenWasser und mitwunderschönerSicht.

41. Μουρτιά

41. Μοurtia

41. Μοurtia

photo: Nicos Anastasiou

41


s o m 43

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m 43. Λιβαδάκι

43. Livadaki

43. Livadaki

Η εξωτική παραλία μοιάζει με φιόρδ. Το beach bar έχει ότι χρειαστείτε ενώ οι σαλάτες, τα smoothies και τα σνακ σερβίρονται στις ξαπλώστρες και τα ξύλινα κρεβάτια ή τις αιώρες ενώ τα κανό είναι ιδανικά για μια βόλτα στη θάλασσα.

The exotic fjord-like beach is unique. The beach bar provides all the services you might need. Salads, snacks and smoothies served at the free umbrellas and beds. There are hammocks to relax and canoes to have fun with your friends.

Die kleine Bucht versteckt eine Überraschung. Der exotische Strand ähnelteinem Fjord. Die Strandbarbietet, was Siewünschen und die Salate, Smoothies und Snacks werdenan den Liegestühlen, Holzliegen und Hängenmattenserviert.

44. Γάγκου και Ροδίτσες

44. Gagou and Roditses

44. Gagou und Roditses

Και οι δύο πολυσύχναστες παραλίες που βρίσκονται μέσα στην πόλη της Σάμου. Προσελκύουν νέο κόσμο και παρέχουν ότι χρειαστείτε.

This polular beach is at the capital city of the island. Attracting mostly young people, it has everything you need to enjoy your day here.

Der viel besuchte Strand der Inselhauptstadt. Voll organisierter Strand mit vielen jungen Leuten und einer angenehmen Atmosphäre.

45. Κέδρος

45. Kedros

45. Kedros

45

photo: Nicos Anastasiou

44

photo: Nicos Anastasiou

Η κοντινότερη παραλία από την The closest beach at the west- Ein ruhiger Strand außerhalb ern part of Vathi. πόλη της Σάμου. von Vathy.


s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m Περιβάλλον Umvelt Environment und Natur - Natur Φύση - Nature

Η Σάµος βρίσκεται στο ανατολικό Αιγαίο, στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας από την οποία χωρίζεται µε τον πορθµό της Μυκάλης (Επταστάδιος όπως ονοµαζόταν από την αρχαιότητα). ∆υτικά της είναι η Ικαρία και νότιο-δυτικά οι Φούρνοι (Κορσεοί) τα οποία αποτελούν σήµερα το Νοµό Σάµου. Η έκτασή της είναι 476 τετραγωνικά χλµ ενώ η ακτογραµµή(περίµετρος) 86 ναυτικά µίλια.

Είναι νησί κυρίως ορεινό µε δύο κύριους ορεινούς όγκους οι οποίοι συνεισφέρουν στις κλιµατικές συνθήκες για την ανάπτυξη της βλάστησης. Ο Κερκετεύς (ή Κέρκης) µε ύψος 1434 µ. και κορυφή τη Βίγλα, ο οποίος συγκαταλέγεται στα υψηλότερα όρη της χώρας, ανήκει στο δυτικό τµήµα και δεν έχει πολύ βλάστηση. Ο Καρβούνης (ή Άµπελος) µε ύψος 1160 µ. και κορυφή τον Προφήτη Ηλία, απλώνεται στο κεντρικό και ανατολικό µέρος του νησιού από βορρά προς νότο και είναι κατάφυτος. Φυσικό λιµάνι είναι µόνον το Βαθύ ενώ αυτό του Πυθαγορείου που χρονολογείται από την εποχή του Πολυκράτη (530 πΧ) και του Καρλοβάσου είναι τεχνητά.

Τhe island of Samos is situated in the eastern Aegean Sea, off the west coasts of Asia Minor, from which it is separated by the Channel of Mykalis. At its west, lies the island of Ikaria and at its southwest are the islands called Fourni (or Korsei). Together, they constitute the Prefecture of Samos. Samos spans over 476 square kilometers, while its coastline (perimeter) is 86 knots, or sea miles.

Samos is principally alpine, with two main Mountains, which contribute to the climatological conditions and the vegetation. One is Mt Kerketefs (or Kerkis).With an altitude of 1434meters, at its peak called Vigla, it figures among the very highest mountains of the country. Kerkis belongs to the Western part of the island and is rather poor in vegetation. The other one is Mt Karvounis (or Ampelos) with an altitude of 1160 meters, its top is named Profitis Ilias, it lies at the central and eastern part of the island, and it’s overgrown with vegetation. The only natural harbor of the island is that of Vathi, whereas the ones in Pythagorion, dating from the Τα βασικότερα είδη της χλω- age of Polykratis, and of Karρίδας είναι η τραχεία πεύκη lovassi, are man-made. (pinus bruta) και το κυπαρίσ- The primary kinds of flora are σι. Τα δέντρα αυτά φτάνουν a kind of pine, pinus brutia, as ορισµένες φορές τα 25 µ. ύψος. well as cypresses. Moreover, Επίσης, στα ορεινά υπάρχουν further up the mountains and πολλές καστανιές, λεύκες, κα- hills, grow chestnut trees, asρυδιές και µαύρη πεύκη (pinus pens, walnut trees and black nigra) ενώ στα πεδινά πολλά pines, while in the plains a εσπεριδοειδή καλλιεργούνται. great variety of citrus fruits Η ελιά και το αµπέλι κατακλύ- is cultivated. Olive trees and ζουν τις καλλιεργήσιµες ζώνες vines abound in farmable areas,

Die Insel Samos befindet sich in der Ostägäis, an der Westküste von Kleinasien, von der sie die Meerenge von Mykali (Eptastadios wie sie in der Antike genannt wurde) trennt. Westlich davon ist Ikaria und südwestlich Fourni (Korsei), die heute die Präfektur Samos bilden. Ihre Fläche beträgt 476 Quadratkilometer und die Küstenlinie (Umriss) 86 Seemeilen.

Samos ist eine hauptsächlich gebirgige Insel mit zwei Hauptgebirgsmassiven, die zu den klimatischen Bedingungen für die Entwicklung der Vegetation beitragen. Die Flachlandgebiete sind gering und werden von den umliegenden hohen oder niedrigeren Bergmassiven eingegrenzt. Natürlicher Hafen ist nur der von Vathy, während der von Pythagorio, der auf die Zeit von Polykrates (530 v. Chr.) zurückgeht, und der von Karlovasi künstlich sind. Schluchten und Gebirgsbäche sind reichlich vorhanden, von denen die wichtigsten Imvrasos (oder Parthenio) im Gebiet Myli, bekannt aus der Mythologie, Yvettos im Gebiet von Mytilinioi, Kerkitios, der aus dem entsprechenden Berg entspringt und in dem heutigen Gebiet Potami mündet, Amfilyssos, der durch Pyrgos und Neochori fließt und Chisios (Fluss von Agiades) sind. Die wichtigsten Floraarten sind die Kalabrische Kiefer (pinus bruta) und die Zypresse. Diese Bäume werden manchmal bis zu 25 Metern hoch. Außerdem gibt es im Gebirge viele Kastanienbäume, Silberpappeln, Nussbäume und Schwarzkiefern (pinus nigra), während auf dem


s o m

κυρίως αποτελούµενες από which are largely comprised of αναβαθµίδες (πεζούλες) οι terraces that are constructed οποίες κατασκευάζονταν ήδη since antiquity. από την αρχαιότητα. The fauna is just as rich, with Η πανίδα είναι εξίσου πλούσια mammals such as wild boars, µε θηλαστικά όπως τα αγρι- jackals, hares, reptiles such as ογούρουνα, τα τσακάλια, οι a species dubbed kourkoudλαγοί, ερπετά όπως οι σαύρες iali, chameleons, snakes (as(“κουρκούδιαλοι”), οι χαµαι- tritis- a name for the young λέοντες, τα φίδια (“αστρί- viper), turtles, birds such as της” - η µικρή σε ηλικία οχιά, various species of owl, hawks, “δεντρογαλιά”), οι χελώνες, carrions. Moreover, there exist πουλιά όπως ο µπούφος, η various sea animals, like mona-

Flachland viele Zitrusbäume angebaut werden. Der Olivenbaum und die Weinberge überfluten die Ackerlandgebiete, die hauptsächlich aus Terrassen (Pezoules) bestehen, die schon in der Antike gebaut wurden.

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m photo: Nikos Chatziiakovou

Die Fauna ist ebenso reich mit Säugetieren wie die Wildschweine, die Schakale, die Hasen, Reptilien wie die Eidechsen (Hardun), die Chamäleons, die Schlangen (‘Astritis’ – die junge

κουκουβάγια, το γεράκι και η κουρούνα, θαλασσινά όπως οι φώκιες monachus monachus και τα δελφίνια στα στενά Ικαρίας - Σάµου - Φούρνων και γενικά πολλά ζωύφια.

Το Κλίµα στο νησί είναι ήπιο µεσογειακό, ενώ τις τέσσερις εποχές οι εναλλαγές στο τοπίο είναι µαγευτικές. Το φθινόπωρο τα κιτρινισµένα φύλλα χρωµατίζουν κάθε πλαγιά, το χειµώνα πολλά ορεινά σηµεία καλύπτονται µε χιόνι, την άνοιξη το πράσινο και τα χρώµατα των ανθών οργιάζουν και το καλοκαίρι τα αµπέλια και τα σιτηρά παίζουν σε διαφορετικούς τόνους µε το γαλάζιο της θάλασσας και του ουρανού κάτω από το ισχυρό φως του ήλιου. Γύρω από τη Σάµο βρίσκονται πολλές νησίδες µε γνωστότερη τη Σαµιοπούλα στα νότια κάτω από το χωριό Σπαθαραίοι.

chus-monachus seals, dolphins between Samos, Ikaria and Fournoi, as well as a great number of insects and bugs.

The climate on the island is mild Mediterranean, and in the changing of the seasons, the transformation of the scenery is overwhelming. During autumn, yellow fallen leaves color every hillside, in winter many mountain regions are covered in snow, in the springtime the colors of the flowers are breathtaking , and during the summer, vines and grains mingle with different shades of blue in the sea and the sky, under the bright, life-giving light of the Greek sun. Around Samos we find many islets and skerries, the most famous of which is Samiopoula, located at the south, off the shore of Spatharaei village.

Viper, Zornnatter), die Schildkröten, Vögeln wie der Uhu, die Eule, der Falke und die Nebelkrähe, Meerestieren wie die Robben Monachus monachus und die Delfine in der Enge zwischen Ikaria, Samos und Fourni und allgemein vielen Insekten.

Das Klima ist mild mediterran, während die Abwechslung der Landschaft in den vier Jahreszeiten zauberhaft ist. Im Herbst färben die gelben Blätter jeden Hang, im Winter sind viele Gebiete im Gebirge schneebedeckt, im Frühling wüten das Grün und die Farben der Blumen und im Sommer spielen die Weinberge und das Getreide in verschiedenen Tönen mit dem Hellblau der See und des Himmels unter dem grellen Sonnenlicht. Rund um Samos befinden sich kleine Inseln.


s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m Δραστηριότητες - Activities - Aktivitäten

Η Σάµος φηµίζεται για τις δεκάδες πεζοπορικές της διαδροµές. Ήδη από τον Απρίλιο έως και αργά τον Οκτώβριο θα συναντήσετε πολλούς πεζοπόρους να «οργώνουν» τις πλαγιές και τις κορυφές µε ελαφρύ εξοπλισµό, πολύ κουράγιο και ευχαρίστηση για τις οµορφιές που συναντούν γύρω τους Για να κάνει κάποιος πεζοπορία στην ορεινή Σάµο, χρειάζεται πείρα αλλά και φυσικές αντοχές, ιδίως το καλοκαίρι λόγω της ζέστης. Για την προστασία

Samos is famous for its numerous hiking routes. From April until late October you will meet many hikers “scouring” the slopes and the peaks with light equipment, a lot of courage and pleasure for the beauties they are coming across with. In order for one to hike in the mountainous Samos, one needs experience, as well as stamina, especially during the summer, due to the heat. While one must not forget that Samos is sensitive, but

Schon im April und bis spät im Oktober treffen Sie viele Wanderer, die mit leichter Ausstattung, viel Mut und Freude über die Schönheit, die sie um sich herum antreffen, die Hänge und Gipfel durchkämmen. Um im Gebirge von Samos zu wandern, braucht man Erfahrung und besonders im Sommer wegen der Hitze physische Ausdauer. Da Samos sowohl sensibel als auch wild ist, berücksichtigen Sie Folgendes. Zum Schutz der sauberen

των πεντακάθαρων δασικών εκτάσεων και των ρεµατιών µην αφήνετε απορρίµµατα. Για την προστασία της πυκνής βλάστησης, ιδίως την ξηρά περίοδο του καλοκαιριού αποφύγετε να ανάψετε τσιγάρο ή εστίες φωτιάς. Για τη δική σας ασφάλεια πρέπει να γνωρίζετε ότι η Σάµος λόγω της πλούσιας βλάστησης και της µεγάλης ποικιλίας της πανίδας κρύβει κινδύνους όπως φίδια, έντοµα, σκορπιούς και άλλα ζωύφια. Συνήθως δεν θα σας ενοχλήσουν αν δεν τους διαταράξετε την ηρεµία τους -άλλωστε εµείς είµαστε περαστικοί από

also wild… As for the protection of the clean forestal areas and the gulches do not leave any garbage. As for the protection of the luxuriant vegetation, especially during the dry period of summer, you should avoid lighting a cigarette or other fires. As for your own safety, you should be aware of the fact that Samos, due to its luxuriant vegetation and the great variety of fauna, it hides dangers, such as snakes, bugs, scorpions and other insects. Normally, they will not bother you, unless you distract them – besides, we are passing by the places they

Waldflächen und Schluchten hinterlassen Sie keinen Müll. Zum Schutz der dichten Vegetation besonders während der Dürreperiode im Sommer vermeiden Sie es Zigaretten oder Feuer anzuzünden. Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie wissen, dass auf Samos wegen der reichen Vegetation und der großen Fauna-Vielfalt Gefahren wie Schlangen, Insekten, Skorpione und andere Tierchen lauern. Gewöhnlich werden sie Sie nicht belästigen, wenn Sie nicht ihre Ruhe stören - außerdem sind wir in ihrem Lebensraum nur Pas-


s o m

τα µέρη που εκείνα ζουν. Τέλος, καλό είναι να έχετε µαζί σας κινητό τηλέφωνο, να έχετε ενηµερώσει κάποιον για το που θα βρίσκεστε (ξενοδοχείο, φίλους, κλπ.) και να γνωρίζετε τα τηλέφωνα άµεσης ανάγκης για οποιαδήποτε βοήθεια.

live. Lastly, you should carry a mobile phone and you should inform somebody on the place you will be (hotel, friends, etc.) and you should be aware of the emergency telephone numbers for any assistance.

santen. Schließlich sollten Sie ein Mobiltelefon dabei haben, jemanden über Ihren Aufenthaltsort informieren (Hotel, Freunde usw.) und die Notfalltelefonnummern für jede Art von Hilfe kennen.

Water sports

Wassersport

Θαλάσσια σπόρ

A big island like Samos offers the opportunity for sea sports. Sailing, windsurfing, diving, jet ski or simple canoe, they can all be tried at the appropriate spots. Kokkari is a known destination for those who like windsurfing. As for yachtsmen, you can get information and guidance from the yacht clubs of the island. As regards scuba diving, you can find certified dive centers at the port of Pythagorio and at Kerveli Beach (Kerveli Village hotel), which offer guided dives, PADI, SSI dive courses and a variety of services.

Kokkari ist ein bekanntes Ziel für Griechen und Ausländer, die gern windsurfen. Am Ende des großen Strandes gibt es Verleihmöglichkeiten, während viele Sportler mit ihrer eigenen Ausstattung kommen und unabhängig sind, immer aber an dieser Stelle der Insel, wo der Wind geeignet ist. Tauchausrüstung finden Sie im Hafen von Pythagorio und in Kerveli Village Hotel, wo sich zertifizierte Tauchzentren (PADI, SSI) befinden, die Kurse, Ausstattung und Anweisungen bieten können.

a S y

m s o s m a S y m o s o m a S y m Ένα µεγάλο νησί σαν τη Σάµο δεν θα µπορούσε να µην δίνει την ευκαιρία για θαλάσσια σπορ. Ιστιοπλοΐα, ιστιοσανίδα, καταδύσεις, jet ski ή απλό κανό, όλα µπορεί κανείς να τα δοκιµάσει στα αντίστοιχα σηµεία. Το Κοκκάρι είναι γνωστός προορισµός για Έλληνες και ξένους που κάνουν windsurfing. Εξοπλισµό για καταδύσεις (scuba diving) θα βρείτε στο λιµάνι του Πυθαγορείου και στο Kerveli Village Hotel στην παραλία Κέρβελη, όπου βρίσκονται πλήρως πιστοποιηµένα καταδυτικά κέντρα (PADI, SSI)..


s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m Αξιοθέατα - Seesights - Besichtigung

Hραίoν

Hereon

Εκεί λέγεται ότι γεννήθηκε η θεά και έγινε ο ιερός γάµος µε τον ∆ία. Την εποχή που κτίστηκε ήταν ο µεγαλύτερος ναός της αρχαιότητας ενώ τα ευρήµατα του αρχαιολογικού χώρου υποδηλώνουν ζωή και λατρεία της θεάς στην περιοχή από πολύ παλαιότερα.

It is said that this is the place where the goddess was born and the holy marriage with Zeus took place. At the time it was built, it was the biggest temple of Greece and one of the biggest temples of ancient times, whereas the remnants of the archaeological site sugΗ πραγµατική ακµή όµως φαί- gest life and worshiping of νεται να ξεκινά τον 8ο αι. π.Χ. the goddess in the area from Τα κτίσµατα ανήκουν στον ιωνι- much earlier. κό ρυθµό και για περισσότερο The actual climax, though, από δύο αιώνες αναπτύσσονται seems to begin in the 8th cenσε αριθµό και µεγέθη παράλ- tury B.C. The buildings belong ληλα µε τη Σάµο που βρίσκεται to the Ionic order and for more σε ανοδική πορεία. Απόδειξη than two centuries they are inτης ακµής είναι εξ’ άλλου τα creased in number and quantiευρήµατα που αποδεικνύουν ty, at the same time as Samos, τις εµπορικές και συναλλακτικές which follows a climax course. σχέσεις µε τα κράτη της Ανατο- A proof of the climax, though, λής, της Περσίας, της Αιγύπτου, is the remnants, which suggest της δυτικής Μεσογείου και του the commercial and transacευρύτερου Ελλαδικού χώρου. tional relations with the counΜε την εµπορική και ναυτική tries of the east, Persia, Egypt, ανάπτυξη, ιδίως στα έτη του western Mediterranean and τυράννου Πολυκράτη, ο αρχαι- the wider Hellenic area. ολογικός χώρος αλλάζει µορφή και εµπλουτίζεται. Στο χώρο µπροστά από την είσοδο υπήρχε ο µεγαλοπρεπής βωµός του 550 π.Χ. ύψους τριών µέτρων, κτίρια στη βόρεια και νότια πλευρά, δεξαµενές και βάση όπου ήταν τοποθετηµένο το πλοίο του Κωλαίου µε µεγάλο χάλκινο λέβητα. Η Ιερά Οδός µήκους πέντε περίπου χιλιοµέτρων ένωνε τον ιερό χώρο µε την πόλη και ήταν στρωµένη µε πλάκες. Στα αριστερά και δεξιά της οδού υπήρχαν σπουδαία καλλιτεχνήµατα, αναθήµατα, αγάλµατα, κούροι και κόρες, ναοί άλλων θεοτήτων όπως της θεάς Ρώµης και της Ίσιδος ενώ στη διαδροµή αυτή βρέθηκαν

With the commercial and naval development, especially during the years of the tyrant Polykratis, the archaeological site changes form and is enrichened. In the area in front of the entrance there was the grandiose altar of 550 B.C., of a height of three meters, buildings on the north and south side, tanks and a basis, where the ship of Koleos was situated, with a big copper boiler. The Iera Odos (Sacred Road), of a length of approximately 5 km, joined the sacred area with the city and it was covered with plaques. On the left and right of the street, there were outstanding pieces of art,

Ireon

Dort soll die Göttin geboren sein und die heilige Hochzeit mit Zeus stattgefunden haben. In der Zeit, als er errichtet wurde, war er der größte Tempel der Antike, und die Funde der archäologischen Stätte weisen auf viel früheres Leben und Verehrung der Göttin in dem Gebiet.

Die tatsächliche Blüte aber beginnt anscheinend im 8. Jahrhundert v. Chr. Die Gebäude gehören zum ionischen Rhythmus und für länger als zwei Jahrhunderte entwickeln sie sich in Zahl und Größe gleichzeitig mit Samos, die sich im Aufschwung befindet. Ein Beweis der Blüte sind außerdem die Funde, die die Handels- und Transaktionsbeziehungen mit den Staaten des Ostens, Persien, Ägypten, dem Westmittelmeer und dem weiteren griechischen Raum belegen. Mit der Entwicklung des Handels und der Seefahrt, besonders zur Zeit des Tyrannen Polykrates, verändert sich die archäologische Stätte und wird bereichert.

Vor dem Eingang befanden sich der prachtvolle aus dem Jahr 550 v. Chr. drei Meter hohe Altar, Gebäude an der Nord- und Südseite, Zisternen und eine Basis, wo das Schiff von Koläos mit einem großen Kupferkessel aufgestellt war. Die etwa fünf Kilometer lange Iera Odos verband die Heiligstätte mit der Stadt und war mit Platten bedeckt. Links und rechts der Straße gab es bedeutende Kunstwerke, Opfergaben, Statuen, Kouroi und Kores, Tempel anderer Götter wie


κάποια από τα σηµαντικότερα ευρήµατα που φιλοξενούνται στα µουσεία της Σάµου όπως ο υπερµεγέθης Κούρος και το Σύνταγµα του Γενέλεω.

s o m

dedicative items, statues, male statues (kouros) and female status (kori), temples of other gods, such as of the goddess Rome and Isis, whereas in this route some of the most important findings were found, which are located in the museums of Samos, such as the oversized Kouros and the Constitution of Geneleo.

der Göttin Romi und von Isis, und auf dieser Strecke wurden manche der wichtigsten Funde gefunden, die in den Museen von Samos ausgestellt sind, wie der Kouros-Koloss und die Geneleos-Gruppe.

Efpalinio Τunnel

Efpalinos Tunnel

The capital of Samos, during the golden era of the tyrant Polykratis, had increased needs of water supply, which was not available in the area. Therefore, Polykratis appointed the study and the drawing of a system for the transportation of water to the then known architect-engineer, Efpalinos from Megara. The project begun with the perspective that water would be carried from a nearby spring which was located behind the hill that is located above the city of Pythagorio. Hence, an underground system for the transportation of water was designed, which would cross the hill and end up to the tanks of the city. Efpalinos studied that the opening of a double-edged tunnel in the hill would save time. Thus, two groups started from the respective entrances, which met with a minimum deviation! This achievement is considered important, because the scientific methods of measuring and drawing achieved something, which, for that time, was considered extremely difficult. The tunnel, of a length of 1036 meters, took more than 10 years to complete, but it constituted a work, which was used until the first centuries A.D.

Die Hauptstadt von Samos hatte im Goldenen Zeitalter des Tyrannen Polykrates immer größere Bedürfnisse nach Wasser, das in der Region nicht vorhanden war. So beauftrage Polykrates den damals bekannten Architekten und Ingenieur Eupalinos aus Megara mit der Studie und der Planung eines Wasserversorgungssystems. Das Projekt begann mit der Perspektive, Wasser aus einer nahen Quelle in die Stadt zu leiten, die sich aber hinter dem heutigen Hügel befand, der über der Stadt Pythagorio ist. So wurde ein unterirdisches Wasserleitungssystem geplant, das den Hügel durchbohren und in den Zisternen der Stadt enden sollte. Eupalinos plante, dass die beidseitige Öffnung des Tunnels Zeit sparen würde. Es begannen also zwei Mannschaften an den entsprechenden Eingängen, die sich mit minimaler Abweichung trafen! Die Errungenschaft gilt als bedeutend, weil die wissenschaftlichen Mess- und Planmethoden etwas schafften, was in der Zeit für besonders schwer gehalten wurde. Für die Fertigstellung des 1036 langen Tunnels brauchte man über 10 Jahre, es war aber ein Werk, das bis zu den ersten Jahrhunderten n. Chr. genutzt wurde.

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m Ευπαλίνιο Όρυγµα

photo: Natasa Pescar

Η πρωτεύουσα της Σάµου στην χρυσή εποχή του τυράννου Πολυκράτη είχε αυξηµένες ανάγκες παροχής νερού το οποίο δεν ήταν διαθέσιµο στην περιοχή. Έτσι ο Πολυκράτης ανέθεσε τη µελέτη και το σχεδιασµό ενός συστήµατος µεταφοράς νερού στον αρχιτέκτονα-µηχανικό Ευπαλίνο από τα Μέγαρα. Το έργο ξεκίνησε µε την προοπτική να µεταφερθεί νερό από µια κοντινή πηγή, πίσω από το λόφο. Ο Ευπαλίνος σχεδίασε τη διάνοιξη αµφίστοµης σήραγγας στο λόφο ώστε να εξοικονοµήσει χρόνο και να μεταφέρει έτσι το νερό στις δεξαµενές της πόλης. Ξεκίνησαν λοιπόν δύο συνεργεία από τις αντίστοιχες εισόδους τα οποία συναντήθηκαν µε ελάχιστη απόκλιση! Το επίτευγµα θεωρείται σηµα-ντικό διότι οι επιστηµονικές µέθοδοι µέτρησης και σχεδιασµού κατόρθωσαν κάτι που για την εποχή εκείνη θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολο. Η σήραγγα µήκους 1036 µέτρων χρειάστηκε πάνω από 10 χρόνια για να ολοκληρωθεί όµως αποτέλεσε έργο που χρησιµοποιήθηκε έως τους πρώτους αιώνες µ.Χ.


s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m Περιβάλλον Umvelt Environment und- Natur Mουσεία Museums - Museen Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Natural History Museum

Museum für Naturgeschichte

A museum of great importance is the Natural History Museum (Paleontological) which is located in Mitilinii. It houses important findings of fossils of mammals of the prehistoric period, which lived in the area of Egiida, i.e. the area where today’s Aegean Sea is, when this was land that joined Greece with Minor Asia.

Ein sehr bedeutendes Museum, das jeder Inselbesucher besichtigen sollte, ist das Museum für Naturgeschichte (Paläontologische) in Mytilinioi. Es hat bedeutende Funde von fossilen Säugetieren aus der prähistorischen Zeit, die im Gebiet Ägiis lebten, das heißt im Gebiet der heutigen Ägäis, als es Festland war, das Griechenland mit Kleinasien verband.

Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Σηµαντικά εκθέµατα είναι ο κολοσσιαίος κούρος ύψους πέντε µέτρων, έργο της αρχαϊκής εποχής (αρχές 6ου αι.π.Χ.), το σύνταγµα του Γενέλεω, αφιέρωµα του γλύπτη στο Ηραίο (560-540π.Χ.), το µαρµάρινο άγαλµα ντυµένης γυναίκας ανάθηµα του Χηραµύη στη Ήρα αλλά και άλλα αγάλµατα κούρων και κορών.

The Archaeological Museum of Samos is located at the centre of the city. Some important exhibits are the colossal “kouros” (male statue), of a height of five meters, which is a work of the archaic era (begin ning of the 6th century B.C.), the constitution of Geneleo, which was a dedication of the sculptor to the Hereon (560-540 B.C.) and the marble status of a dressed woman - dedicative item of Chiramiis to Hera.

Das Archäologische Museum in Samos. Bedeutende Exponate sind der fünf Meter hohe Kouros-Koloss, ein Werk aus der archaischen Zeit (Anfang des 6. Jahrhunderts v. Chr.), die Geneleos-Gruppe - Dar stellung mit einer Gruppe von Statuen, unter ihnen Philippe und Ornithe - Opfergabe des Bildhauers an das Ireon (560-540 v. Chr.), die Marmorstatue einer gekleideten Frau - Opfergabe von Cheramyes an Hera, sowie weitere Kouroi und Kores.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πυθαγορείου περιλαµβάνει αγάλµατα,επιτύµβιες στήλες, σαρκοφάγους της ρωµαϊκής περιόδου και αρχαία κεραµικά. Σηµαντικό έκθεµα το καθιστό άγαλµα που αφιέρωσε ο Αιάκης στην Ήρα και το άγαλµα του Αυτοκράτορα Τραϊανού ύψους 2,7µ.

The Archaeological Museum of Pythagorio includes statues, sepulchral steles, sarcophagi, marble busts of the Roman period and ancient pottery. An important exhibit is the seated statue, dedicated by Eakis to Hera and the statue of the Emperor Traianus, of a height of 2.7 meters.

Das Archäologische Museum von Pythagorio stellt Statuen und Marmorstatuen der römischen Zeit und antike Keramik aus. Bedeutende Exponate sind die sitzende Statue, die Äakis der Hera widmete und die 2,7 Meter hohe Staue des Kaisers Traianos.

Το Μουσείο Σαµι-ακού Οίνου της Ένωσης Οινοποιητικών Συνεταιρισµών Σάµου βρίσκεται στην περιοχή Μαλαγάρι της πόλης της Σάµου.

The Museum of Wine of Samos of the Vinicultural Union of Samos is housed in the premises of the Union, in Malagari at the town of Samos.

Das Museum für den SamosWein des Verbands der Winzergenossenschaften ist in den Anlagen des Verbands im Gebiet Malagari der Stadt Samos untergebracht.

To Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (Παλαιοντολογικό), στους Μυτιληνιούς, στεγάζει σηµαντικά ευρήµατα απολιθωµένων θηλαστικών της προϊστορικής περιόδου, τα οποία ζούσαν στην περιοχή της Αιγηίδος, δηλαδή της περιοχής του σηµερινού Αιγαίου πελάγους όταν αυτό ήταν στεριά που ένωνε τον ελλαδικό χώρο µε τη Μικρά Ασία. Αρχαιολογικό Μουσείο της Σάµου


s o m

Μοναστήρια - Monasteries - Kloster

a S y

Η χριστιανική κληρονομιά και Τhe Christian heritage and Das Erbe des Christentums und παράδοση της Σάμου αποτελούν tradition of Samos constitute die Tradition von Samos sind im σημαντικά κεφάλαια στη ζωή του important chapters in the life of Laufe der Zeit bedeutende Kapiνησιού στο πέρασμα του χρόνου. the island throughout the years. tel im Leben der Insel.

m s o s m a S y m o s o m a S y m Kloster Zoodochos Pigi

Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βρίσκεται στα ανατολικά της πόλης της Σάµου και µπορεί κανείς να την προσεγγίσει είτε από το Παλαιόκαστρο είτε από την περιοχή της Βλαµαρής.

Zoodochos Pigi Monastery The monastery is at the eastern part of the island and can be reached either from Vlamari or Paleokastro.

Ι. Μ. Παναγίας Βροντιανής Βρίσκεται πάνω από το χωριό Βουρλιώτες οικοδοµήθηκε το 1566 στα ερείπια παλιάς Μονής από τους µοναχούς Ιάκωβο και Μακάριο. Γιορτάζει την Γέννηση της Θεοτόκου (8 Σεπτεµβρίου).

Panagia Vrontiani Monastery Τhe monastery of Panagia Vrontiani is located above the village Vourliotes. Built in 1566 by the monks Jacob and Makarios. It celebrates on the Birth of the Holy Mother (8th September).

Panagia Vrontiani Monastery Das dem Patriarchen unterliegende Panagia Vrontiani, das sich über dem Dorf Vourliotes befindet, wurde 1566 auf den Überresten eines alten Klosters von den Mönchen Iakovos und Makarios gebaut.

Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Είναι αφιερωµένη στον Προφήτη Ηλία, στο δρόµο από το Καρλόβασι προς τα Κοντέικα, ιδρύθηκε από τους µοναχούς Θεόφιλο και Γρηγόριο της Νέας Μονής Χίου στην οποία δωρήθηκε ο ναός που υπήρχε εκεί.

Profitis Ilias Monastery Τhe monastery, which is dedicated to Profitis Ilias (Prophet Elias) on the road from Karlovassi to Konteika, was established by the monks Theophilos and Gregory to which the church that existed there was donated.

Kloster Profitis Ilias Das Kloster, das dem Propheten Ilias geweiht ist, auf dem Weg von Karlovasi nach Konteika, wurde von den Mönchen Theofilos und Grigorios des Neuen Klosters von Chios gebaut, dem die dort bestehende Kirche geschenkt wurde.

Zoodochos Pigi (Kakoperato) Τhe monastery of Zoodochos Pigi in Kakoperato, a little further from the village Kosmadei, is a small retreat at an altitude

Kloster Kakoperato Das Kloster Zoodochos Pigi in Kakoperato außerhalb des Dorfes Kosmadei ist ein kleiner Zufluchtsort in einer einsamen Schlucht von Kerkis in 600 Metern Höhe.

Ι.Μ. Ζωοδ. Πηγής Κακοπέρατου Βρίσκεται στο Κακοπέρατο έξω από το χωριό Κοσµαδαίοι. Είναι ένα µικρό ησυχαστήριο σε µια ερηµική χαράδρα του Κέρκη σε υψόµετρο 600 µ.

Das Kloster befindet sich im Osten der Stadt von Samos und man kommt entweder von Paleokastro oder von dem Gebiet Vlamari dorthin.

Ιερά Μονή Ευαγγελίστριας Evangelistria Monastery Από τα παλαιότερα ησυχαστή- Τhis is one of the oldest re- Kloster Evangelistria ρια του νησιού, µετόχι του Πανά- treats of the island, glebe of Einer der ältesten Zufluchtsor-


s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m γιου Τάφου. Η ίδρυσή της τοποθετείται στην περίοδο του 10ου αι. Βρίσκεται σε υψόµετρο 700 µ., στην νότια πλευρά του Κέρκη.

Ι. Μ. της Μεγάλης Παναγίας Η Μονή της Μεγάλης Παναγίας ή των «Πέντε σπιτίων», βρίσκεται ανάµεσα στα χωριά Κουµαραδαίοι και Μύλοι. Ιδρύθηκε το 1586 από τους µοναχούς Νείλο και ∆ιονύσιο οι οποίοι ήρθαν από το όρος Λάτρος της Μικράς Ασίας.

the Sacrosanct Grave. Its establishment is placed during the 10th century. It is located at an altitude of 700 meters, on the south side of Kerkis.

Megali Panagia Monastery Τhe monastery is located between the villages Koumaradei and Mili, was established in 1586 by the monks Nilos and Dionisios, who came from the mountain Latros of Minor Asia.

te der Insel, Klostergut des Heiligen Grabes. Seine Gründung erfolgte im 10. Jahrhundert. Es befindet sich in 700 Metern Höhe, an der südlichen Seite von Kerkis.

Kloster Megali Panagia Das dem Patriarchen unterliegende Kloster Megali Panagia befindet sich zwischen den Dörfern Koumaradei und Myloi und wurde 1586 von den Mönchen Neilos und Dionysios gegründet, Timios Stavros Monastery die von dem Berg Latros in KleiΙερά Μονή Τιµίου Σταυρού Τhe monastery was established nasien hierher kamen. Ιδρύθηκε από τον µοναχό Νεί- by the monk Nilos the Latrian, λο τον Λατρινό, έναν από τους who was one of the two Kloster Timios Stavros δύο κτήτορες της Μονής της “ctetors” of the monastery of Das Kloster Timios Stavros Μεγάλης Παναγίας το 1592 Megali Panagia in 1592, when wurde von dem Mönch Neiεπί Πατριαρχείας Ιερεµίου Β’. Jeremiah B’ was Patriarch. The los Latrinos, einen der beiden Στο σκευοφυλάκιο της Μονής vestry of the monastery hosts Besitzer des Klosters Megali φυλάσσονται αξιόλογες εικόνες remarkable icons and other Panagia 1592 unter dem Patriκαι άλλα κειµήλια µεταξύ των relics, such as a shard from the archen Ieremias II. gegründet. οποίων τεµάχιο Τιµίου Ξύλου. Holy Cross. Kloster Panagia Spiliani Ι. Μ. Παναγίας Σπηλιανής Panagia Spiliani Monastery Das Kloster Panagia Spiliani Βρίσκεται πάνω από το Πυθα- It is located above Pythago- befindet sich über der Stadt γόρειο, στην είσοδο σπηλαίου. rio, at the entrance of the Pythagorio am Höhleneingang. Εκεί φυλάσεται η θαυµατουργή cave. The area of the cave is Dort wird die Wunder-Ikone εικόνα της Παναγίας Σπηλιανής. considered as sacred from the der Panagia Spiliani aufbeΟ χώρος της σπηλιάς θεωρεί- ancient times, whereas during wahrt. Der Raum der Höhle ται ιερός από τα αρχαία χρόνια the Byzantine period it hosted soll seit der Antike heilig sein. ενώ κατά τη βυζαντινή περίοδο ascetics and in 1943 it was a φιλοξένησε ασκητές και το 1943 hideout for the protection Kloster Agia Zoni αποτέλεσε καταφύγιο για την from the bombardments of Das dem Patriarchen unterliegende Kloster Agia Zoni auf der προστασία από τους βοµβαρδι- the forces of the Axis. Ebene Vlamari wurde 1695 von σµούς των δυνάµεων του Άξονα. Agia Zoni Monastery dem Mönch Meletios mit der Ιερά Μονή Αγίας Ζώνης Τhe monastery of Agia Zoni Hilfe der Bewohner der UmgeΒρίσκεται στον κάµπο της at the plain of Vlamari, was bung gegründet. Das Kloster Βλα-µαρής και ιδρύθηκε το established in 1695. The mon- folgt der typischen umkreisen1695. Το µοναστήρι ακολουθεί astery follows the typical pe- den vierseitigen Struktur besteτην τυπική περιµετρική τετρά- rimeter four-sided structure, hend aus zweistöckigen Zellen. πλευρη δοµή αποτελούµενη consisting of 2-floored cells. από διώροφα κελιά.


s o m

Γαστρονομία - Gastronomy - Gastronomie

Gastronomy &&Local Gastronomie Lokale products Produkte

a S y

Όταν ο ∆ιόνυσος έκανε δώρο When Dionysus gifted Samos Als Dionysos Samos die Weinστη Σάµο το αµπέλι ήταν σαν να with the vineyard, it was as if rebe schenkte, war es, als würde βάφτιζε το νησί και να το ταύτιζε he was baptizing the island and er die Insel taufen und sie damit µε αυτό. identifying it with it. gleichsetzen.

m s o s m a S y m o s o m a S y m Αμπέλι & Κρασί

Vineyard & Wine

Weinberg & Wein

Γνωστή από την αρχαιότητα για το μοσχάτο κρασί της, η Σαμιακή γη προσφέρει ποικιλία γεύστικών απολαύσεων και εκπλήξεων σε όσους τις αναζητήσουν. Από την αρχαιότητα η Σάμος ήταν φημισμένη για το κρασί της ενώ στο πέρασμα των χρόνων όσοι περιηγητές την περιέγραφαν πάντα τόνιζαν ότι κατακλύζεται από αμπελώνες. Σήμερα στο νησί καλλιερ-γούνται αρκετές ποικιλίες, το άσπρο μικρόρωγο Μοσχάτο σταφύλι όμως αποτελεί την κυρίαρχη ποικιλία και δίνει ένα από τα καλύτερα και πολυβραβευμένα γλυκά κρασία του κόσμου αλλά και εξαιρετικά ξηρά. Ο Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σάμου συγκεντρώνει όλη την ποσότητα σταφυλιών από τους αμπελοκαλλιεργητές - μέλη του ενώ εξάγει μεγάλες ποσότητες κρασιού σε πολλές χώρες.

Since ancient times, Samos was famous for its wine, whereas as years passed by, all the excursionists described it, they always stressed that it was full of vineyards. Nowadays, many varieties are cultivated in the island but especially the Moschato grape, with the small grapes, which constitutes the dominant variety and provides one of the best and awarded sweet wines of the world, as well as excellent dry white wines. The production and disposal of the wine by the Vinicultural Union of Samos was one of the first processing activities. The Union collects (up until today) the whole of the quantity of grapes from the local unions of each village and produces a big variety of wines, which they dispose to the market. Moreover, it exports large quantities of wine to many countries.

Seit der Antike ist Samos für ihren Wein berühmt, und wenn Reisende sie im Laufe der Zeit beschrieben, betonten sie immer, dass sie von Weinbergen überflutet ist. Heute werden auf der Insel mehrere Sorten wie Fokiano, Kolokythato und Sultanina, aber hauptsächlich die MoschatoTraube mit der kleinen Beere angebaut, die die wesentliche Sorte ist und einen der besten und ausgezeichneten süßen Weinen der Welt produziert, sowie besondere trockene Weißweine. Eine der ersten Verarbeitungstätigkeiten war die Produktion und der Vertrieb der Weines vom Verband der Winzergenossenschaften von Samos, der (bis heute) die gesamte Traubenmenge von den lokalen Genossenschaften jedes Dorfes einsammelt und eine breite Palette von Weinen produziert, die er auf dem Markt vertreibt. Außerdem exportiert der Verband große Mengen von Wein in viele Länder.

Ελιά και Λάδι

photo: Sandy Nieuwenhof

Το ιερό δέντρο της ελιάς βρίσκεται στο νησί από την αρχαιότητα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ανάπτυξη στην καλλιέργεια και ανανέωση

Olive trees & oil

Τhe holy olive tree exists on the island since the ancient times. Olive & Öl During the last years there is Der heilige Olivenbaum befingrowth in the cultivation and det sich seit der Antike auf der Insel. In den letzten Jahren hat der Anbau und die Erneuerung


s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m renewal of many olive groves. The dominant varieties, apart from the old Samian trees, are the “koroneiki” variety and the “kalamon” variety. A characteristic type of olives worth tasting is “chamades“.

vieler Olivenhaine zugenommen. Die vorherrschende Spezies jenseits der alten samischen Bäume sind die Koroneiki-Varietät und Kalamon. Typisches Produkt der Samos Olivenhaine sind die “Chamades“.

photo: Mackis Galathris

πολλών ελαιώνων. Τα κυρίαρχα είδη πέραν των παλαιών σαµιώτικων δέντρων είναι πλέον η Κορωνέϊκη ποικιλία και η Καλαµών. Χαρακτηριστικό προϊόν του σαµιώτικου ελαιώνα είναι οι χαµάδες.

Σαµιακή κουζίνα

Samian Cuisine & Gastronomy Küche & Gastronomie

Η τυπική σαµιακή κουζίνα έχει µικρασιατικές επιρροές. Κύρια συστατικά είναι το λάδι, τα ντόπια προϊόντα και πάντα συνοδεία σαµιώτικου κρασιού.

Τhe typical Samian cuisine has as its main ingredients the olive oil and the local products, which were always accompanied by wine from Samos.

Während die Tiganites (Pfannkuchen) im übrigen Griechenland aus Brei gemacht werden, werden sie auf Samos aus Teig gemacht, der zu kleinen Pfannkuchen mit einem Durchmesser von ungefähr 10 Zentimetern geformt wird, die anschließend in Öl gebraten und mit geriebenem Käse oder Honig angeboten werden.

Οι τηγανίτες, ενώ στην υπόλοι- Although“tiganites” are proπη Ελλάδα παρασκευάζονται duced in Greece by porridge, από χυλό, στη Σάµο γίνονται in Samos they are made of από ζύµη η οποία πλάθεται σε dough formed in small pitas of µικρά πιτάκια διαµέτρου περί- a 10cm diameter and are then που δέκα εκατοστών τα οποία fried in olive oil and served Kichererbsenkroketten: Ein στη συνέχεια τηγανίζονται στο with grated cheese or honey. λάδι και προσφέρονται µε “Revithokeftedes” (chickpea- beliebtes Gericht in der Ägäis, τριµµένο τυρί ή µέλι. balls): It is a popular dish in the aber auf jeder Insel verschieΟι ρεβιθοκεφτέδες είναι ένα δη- Aegean, but always different den. Auf Samos ist es eine tyμοφιλές πιάτο στο Αιγαίο, αλλά in every island. In Samos it is pische Vorspeise, die wir Ihnen πάντα διαφορετικό σε κάθε νησί. a characteristic appetizer, and empfehlen. Στη Σάμο είναι ένα χαρακτηριστι- we suggest that you should κό ορεκτικό και σας προτείνουμε taste it. να το δοκιμάσετε. Out of the herbs, the one disΑπό τα βότανα ξεχωρίζει το tinguishing is the “flaskouni”. φλασκούνι. Το πασίγνωστο This famous herb, with the sciβότανο µε την επιστηµονική entific name Menta Pulegium, ονοµασία Menta Pulegium εί- is known from the ancient ναι γνωστό από την αρχαιότητα times, when Theophrastus όπου ο Θεόφραστος ο Ερέσιος from Eresos mentions that αναφέρει ότι (το σαµιακό) είναι the Samian variety is the best το καλύτερο σε ποιότητα. Συλ- in quality. It is collected and λέγεται και αποξηραίνεται για dried, in order to become a boiled drink, just like tea. να γίνει βραστό ρόφηµα.

Ein besonderes Kraut ist Flaskuni. Das berühmte Kraut (auch Minthi genannt) mit dem wissenschaftlichen Namen Menta Pulegium ist seit der Antike bekannt, und Theofrastos Eresios erwähnt, dass dieses Kraut aus Samos qualitativ das Beste ist. Es wird gesammelt und getrocknet, um Tee daraus zu machen, wie der Bergtee (Betonica).

#mySamos


ΟΥΖΟ ΚΑΙ ΣΟΥΜΑ

s o m

Ouzo ΑND Souma

Ouzo Und Souma

The “souma” is an aromatic distillate, which comes from the strong essence of the “moschato” grape and to which no other aromatic substance is added. On the contrary, the “ouzo”, which constitutes a product of a second distillation and clearly has higher degrees, there is the addition of anise (which was cultivates on the island in the past), which gives it the fine aroma. The “ouzo” from Samos, although not very popular, has a great tradition. The many wineries that produce it today offer an “ouzo” of a high quality and taste, equivalent to the other popular “ouzos” of Greece, which we recommend you to taste. The Ouzo of Samos Frantzeskos is produced from the 4th generation of the grandpa who brought the recipe from the Minor Asia in 1917. With the same passion, this great ouzo is produced following its traditional recipe but under the use of modern technology that highlights its fine qualities. During the ouzo’s distillation process, anise is combined with many kinds of Samos’ herbs producing the Frantzeskos’ family fine quality Ouzo. Don’t miss the chance to taste it asking for the so called “Ouzo bottle with the small boat”.

Souma ist ein aromatisches Destillat, das von dem intensiven Aroma der Moschato-Traube kommt und zu dem keine weiteren Aromastoffe hinzugefügt werden. Im Gegensatz dazu ist Ouzo ein Produkt der zweiten Destillation und man fügt Anis hinzu (der früher auf der Insel angebaut wurde), der ihm das feine Aroma verleiht. Der Samos-Ouzo hat lange Tradition und die vielen Kellereien, die ihn heute produzieren, erzeugen einen Ouzo von höchster Qualität und Geschmackswert, ebenbürtig der übrigen bekannten OuzoArten in Griechenland, den wir Ihnen empfehlen zu probieren. Die Destillation von Souma findet im Oktober und November in dem hauseigenen “Rakokazano“ statt, dessen Betrieb vom Staat genehmigt ist, und dazu versammeln sie Familien und Freunde und veranstalten eine Art Feier mit Leckereien, Speisen und reichlich Alkohol. Der hervorragende “OUZO VON SAMOS - FRANTZESKOS” wird in vierter Gener ation hergestellt, mit der gleichen Leidenschaft wie es bereits der Grossvater seit 1917 getan hat. Das gut gehütete Familienrezept, die Erfahrung von 98 Jahren, aber auch die moderne Technik zeichnen ihn aus und füllen uns das Glas mit dem Geschmack von Samos. Die Destillation mit Anis, zahlreichen Kräutern von samiotischem Boden, und der Eifer der Familie ergeben den qualitativ hochwertigen und schmackhaften OUZO FRANTZESKOS. Gönnen Sie sich dieses Erlebnis auf unserer Insel und verlangen Sie das berühmte “Fläschchen MIT DEM SCHIFFLEIN”, wie es genannt wird.

a S y m s o s m a S y m o s o m a S y m Η σούμα είναι ένα αρωματικό απόσταγμα που προέρχεται από το έντονο άρωμα του μοσχάτου σταφυλιού. Η απόσταξη της σούμας γίνεται την περίοδο Οκτωβρίου και Νοεμβρίου στα οικιακά ρακοκάζανα τα οποία λειτουργούν με την άδεια του κράτους. Το ούζο αποτελεί προϊόν δεύτερης απόσταξης με προσθήκη γλυκάνισου που του δίνει φίνο άρωμα. Το σαμιώτικο ούζο, έχει μεγάλη παράδοση και οι αρκετές οινοποιητικές μονάδες που το παράγουν σήμερα δίνουν ένα υψηλής ποιότητας και γευστικής αξίας ούζο αντάξιο των λοιπών δημοφιλών ούζων της ελληνικής επικράτειας. To άριστης ποιότητας «ΟΥΖΟ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ - ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ» παράγεται από την τέταρτη πλέον γενιά, με το ίδιο πάθος του παππού που έφερε τη συνταγή από τα παράλια της Μικράς Ασίας το 1917. Αυτή η οικογενειακή συνταγή, η εμπειρία 98 ετών αλλά και η σύγχρονη τεχνολογία που συνυπάρχει αρμονικά με την παράδοση, αναδεικνύουν την μοναδική προσωπικότητά του και δίνουν στο ποτήρι μας, γεύση Σάμου. Μέσα στον αποστακτήρα μπερδεύονται ο γλυκάνισος και πολλά βότανα της Σαμιακής γης μαζί με το μεράκι της οικογένειας δημιουργώντας το απαράμιλλης ποιότητας “ΟΥΖΟ 100% ΑΠΌΣΤΑΓΜΑ”. Μία εμπειρία που πρέπει να γνωρίσετε στο νησί μας ζητώντας το περίφημο «ΚΑΡΑΦΑΚΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ», όπως είναι γνωστό.


s o m a S y m m s o m a S y m o m a S y m Πάτμος - Έφεσσος - Φούρνοι - Patmoς - Ephesuς - Fourni

Από το Πυθαγόρειο µπορείτε να βρείτε καραβάκι που θα σας κάνει το γύρο του νησιού ή θα σας µεταφέρει ως τη µαγευτική Σαµιοπούλα. Από εκεί επίσης µπορείτε να ταξιδέψετε στην Πάτµο, το νησί που µόνασε ο Αγ. Ιωάννης ο Θεολόγος και έγγραψε την Αποκάλυψη. Υπάρχει δελφίνι που µπορεί να σας πάει µέχρι την κοσµοπολίτικη Κω ενώ υπάρχουν και συνδέσεις για µικρότερα νησιά όπως η Λέρος, το Αγαθονήσι, οι Αρκοί και οι Λειψοί. Για όσους επιθυµούν να πάνε στους Φούρνους που φηµίζονται για την ησυχία τους αλλά και τα φρέσκα ψάρια, µπορούν να πάρουν από

το Καρλόβασι είτε το πλοίο της γραµµής ή µικρότερα πλοία που εκτελούν τοπικές γραµµές. Αντίστοιχα µπορείτε να ταξιδέψετε προς την Ικαρία και την Χίο.

Το Κουσάντασι είναι και αυτό σε απόσταση αναπνοής και συνδέεται µε το Καρλόβασι, τη Σάµο (Βαθύ) και το Πυθαγόρειο καθηµερινά. Ενδεικτικά προτείνουµε να επισκεφθείτε την αρχαία Έφεσο, τη Σµύρνη, το Αϊδήνιο και φυσικά να περιπλανηθείτε στο τουριστικό Κουσάντασι.

From Pythagorio you can take a small boat for a tour around the island and a day in Samiopoula. This port also has catamaran to Patmos, the island where St John wrote the Revelation. Besides the orthodox attraction though, Patmos is a characteristic traditional island worthy to visit. Other destinations are Kos, Leros, Agathonisi, Arkoi, Lipsi. For those who love eating fresh fish Fournoi are ideal. Fournoi are a cluster of small quiet islands that are connected with Samos and Karlovasi ports. These ports also have routes to Ikaria and Chios.

As Samos is so close to Turkey, you can go for a day visit or for more days to Kusadasi or Smyrni (Izmir). Small boats depart daily from Karlovassi, Vathy and Pythagorio. Those interested in ancient sites can visit Ephesus, Smyrni (Izmir) or enjoy Kusadasi.

In Pythagorio können Sie ein Boot finden, mit dem Sie eine Fahrt um die Insel machen können, oder das Sie zur zauberhaften Insel Samiopoula bringt. Von da aus können Sie außerdem - sogar als Tagesausflug - auf die Insel Patmos reisen, wo Ag. Ioannis Theologos als Mönch lebte und die Apokalypse schrieb. Es gibt aber noch mehr Auswahl. Es gibt ein Schnellboot, das Sie auf die kosmopolitische Insel Kos bringen kann, und es gibt Verbindungen zu den kleineren Inseln wie Agathonisi und Lipsi. Wer auf die Insel Fourni fahren will, die für ihre Ruhe sowie den frischen Fisch berühmt ist, kann mit dem Linienschiff oder kleineren Schiffen von Karlovasi aus dahin fahren. Entsprechend können Sie auf die schöne Insel Ikaria oder die nahe Insel Chios reisen.

Kusadasi ist täglich mit mehreren Abfahrten mit Samos (von Karlovassi, Vathy, Pythagorion). Sie können einen Tagesausflug machen oder mehrere Tage bleiben, da die kleinasiatische Küste viele Schönheiten und bedeutende Denkmäler hat! Ansatzweise empfehlen wir Ihnen das antike Ephesos, Smyrna und natürlich einen Spaziergang im touristischen Kusadasi.